ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 059I

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
25 februari 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2023/426 av den 25 februari 2023 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

1

 

*

Rådets förordning (EU) 2023/427 av den 25 februari 2023 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

6

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2023/428 av den 25 februari 2023 om genomförande av artikel 12.2 i förordning (EU) 2017/1770 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali

275

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2023/429 av den 25 februari 2023 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

278

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2023/430 av den 25 februari 2023 om genomförande av förordning (EU) 2020/1998 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna

423

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/431 av den 25 februari 2023 om ändring av rådets beslut (Gusp) 2017/1775 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali

434

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/432 av den 25 februari 2023 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

437

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/433 av den 25 februari 2023 om ändring av beslut (Gusp) 2020/1999 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna

583

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/434 av den 25 februari 2023 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

593

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

25.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 59/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/426

av den 25 februari 2023

om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 269/2014 (2) ger verkan åt de restriktiva åtgärder som föreskrivs i beslut 2014/145/Gusp.

(2)

Den 25 februari 2023 antog rådet beslut (Gusp) 2023/432 (3) om ändring av beslut 2014/145/Gusp. Genom beslut (Gusp) 2023/432 utvidgades de undantag från frysningen av tillgångar och från förbudet mot att göra penningmedel och ekonomiska resurser tillgängliga, vilka är tillämpliga på banker som redan är upptagna i förteckningen, till att omfatta banker som nyligen förts upp i förteckningen, och till att tillåta hantering av betalningar från Jewish Claims Conference via en av dem. Genom beslut (Gusp) 2023/432 infördes också ett särskilt och tillfälligt undantag som tillåter avyttring eller överföring av värdepapper av en enhet som är etablerad i unionen och som för närvarande kontrolleras eller tidigare kontrollerats av en viss enhet som är uppförd på förteckningen. Beslut (Gusp) 2023/432 införde också ett undantag som gör det möjligt att avsluta insatser, kontrakt eller andra avtal med en enhet som är uppförd på förteckningen och förlängde med tre månader tidsfristen för undantaget i syfte att tillåta försäljning och överföring av äganderätter i en juridisk person, en enhet eller ett organ som är etablerad eller etablerat i unionen och som ägs av en förtecknad fysisk eller juridisk person, en förtecknad enhet eller ett förtecknat organ.

(3)

Det är lämpligt att kräva att fysiska och juridiska personer, enheter och organ lämnar detaljerade uppgifter till de nationella behöriga myndigheterna om penningmedel och ekonomiska resurser som har frysts eller borde ha behandlats som frysta, samt uppgifter om penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av förtecknade fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ och som har varit föremål för någon form av flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering kort före uppförandet på förteckningen. Det är också lämpligt att kräva att värdepapperscentraler, på grund av deras systemvikt för värdepappersmarknadernas funktion, tillhandahåller den berörda medlemsstaten och samtidigt kommissionen relevanta uppgifter. Skyldigheten att rapportera är underordnad den faktiska tillämpningen av bestämmelserna om frysning av tillgångar och påverkar inte de monetära funktioner och den princip om oberoende som gäller för Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna.

(4)

Det är också lämpligt att specificera vilken typ av uppgifter som ska tillhandahållas de nationella behöriga myndigheterna, dessa myndigheter bör därefter översända de uppgifterna till kommissionen, med specifika anpassningar vid straffrättsliga förfaranden. För att ge tid för anpassningar är det lämpligt att föreskriva senarelagd tillämpning för de mer detaljerade rapporteringskraven Det bör också klargöras att medlemsstaterna och berörda fysiska och juridiska personer, enheter och organ är skyldiga att samarbeta med kommissionen vid kontroller av sådana uppgifter och att kommissionen bör kunna begära ytterligare uppgifter, samtidigt som den berörda medlemsstaten informeras om en sådan begäran.

(5)

Dessa ändringar omfattas av tillämpningsområdet för fördraget och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att säkerställa att de genomförs på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

(6)

Förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 269/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6b ska följande punkt införas:

”2d.

Genom undantag från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör de enheter som förtecknas under posterna 198, 199 och 200 under rubriken ’Enheter’ i bilaga I frigörs, eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för dessa enheter, på sådana villkor som de behöriga myndigheterna finner lämpliga och efter att ha fastställt att sådana penningmedel eller ekonomiska resurser är nödvändiga för att senast den 26 augusti 2023 avsluta insatser, avtal eller andra överenskommelser, inbegripet korrespondentbankförbindelser, som ingåtts med dessa enheter före den 25 februari 2023, eller, med avseende på den enhet som förtecknas under post 198 under rubriken ’Enheter’ i bilaga I, för transaktioner för utbetalning av penningmedel från Jewish Claims Conference till betalningsmottagare i Ryska federationen senast den 26 november 2023, oavsett när insatserna, avtalen eller de andra överenskommelserna ingicks.”

2.

I artikel 6b ska följande punkt införas:

”5a.   Genom undantag från artikel 2.1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör den enhet som förtecknas under post 101 under rubriken ’Enheter’ i bilaga I frigörs, eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för den enheten, på sådana villkor som de behöriga myndigheterna finner lämpliga och efter att ha fastställt att

a)

sådana penningmedel eller ekonomiska resurser är nödvändiga för avyttring eller överföring av värdepapper av en enhet som är etablerad i unionen och som för närvarande kontrolleras eller tidigare kontrollerats av den enhet som förtecknas under post 82 under rubriken ’Enheter’ i bilaga I,

b)

denna avyttring eller överföring är slutförd senast den 24 juli 2023, och

c)

avyttringen eller överföringen sker på grundval av insatser, avtal eller andra överenskommelser som ingåtts med, eller som på annat sätt inbegriper, den enhet som förtecknas under post 101 under rubriken ’Enheter’ i bilaga I före den 3 juni 2022.

5b.   Genom undantag från artikel 2.1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör den enhet som förtecknas under post 190 under rubriken ’Enheter’ i bilaga I frigörs, eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för denna enhet, på sådana villkor som de behöriga myndigheterna finner lämpliga och efter att ha fastställt att sådana penningmedel eller ekonomiska resurser är nödvändiga för att senast den 26 augusti 2023 avsluta insatser, avtal eller andra överenskommelser som ingåtts med, eller som på annat sätt inbegriper, denna enhet före den 25 februari 2023.”

3.

I artikel 6b.3 led a ska datumet ”28 februari 2023” ersättas med datumet ”31 maj 2023”.

4.

I artikel 6e.1 ska hänvisningen till posterna ”53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 och 127 i bilaga I” ersättas med en hänvisning till posterna ”53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 och 200 under rubriken ’Enheter’ i bilaga I”.

5.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

1.   Trots gällande regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, såsom

uppgifter om penningmedel och ekonomiska resurser som frysts i enlighet med artikel 2 eller uppgifter om penningmedel och ekonomiska resurser inom unionens territorium som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, vilka förtecknas i bilaga I, och som inte har behandlats som frysta av de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är skyldiga att göra det, till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade, inom två veckor efter mottagandet av dessa uppgifter,

uppgifter om penningmedel och ekonomiska resurser inom unionens territorium som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, vilka förtecknas i bilaga I, och som har varit föremål för någon form av flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering som avses i artikel 1 e eller 1 f under de två veckor som föregick uppförandet på förteckningen i bilaga I av dessa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade, inom två veckor efter mottaganden av dessa uppgifter,

och

b)

samarbeta med den behöriga myndigheten vid kontroller av dessa uppgifter.

1a.   De uppgifter om penningmedel och ekonomiska resurser som frysts i enlighet med artikel 2, vilka lämnas enligt punkt 1 i den här artikeln, ska minst omfatta följande:

a)

Uppgifter som identifierar de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som äger, innehar eller kontrollerar de frysta penningmedlen och ekonomiska resurserna, inbegripande deras namn, adress och momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer.

b)

Beloppet eller marknadsvärdet för sådana penningmedel eller ekonomiska resurser på rapporteringsdagen och dagen för frysningen.

c)

Typerna av penningmedel uppdelade enligt de kategorier som anges i artikel 1 g i–vii samt kryptotillgångar och andra relevanta kategorier, och en ytterligare kategori motsvarande ekonomiska resurser i den mening som avses i artikel 1 d. För var och en av dessa kategorier och i förekommande fall, uppgift om kvantitet, plats och andra relevanta aspekter avseende penningmedlen eller de ekonomiska resurserna.

1b.   Den berörda medlemsstaten ska till kommissionen översända de uppgifter som mottagits enligt punkterna 1 och 1a inom två veckor från mottagandet av dem. Den berörda medlemsstaten får översända sådana uppgifter i anonymiserad form om en undersökande eller rättslig myndighet har förklarat uppgifterna konfidentiella i samband med pågående brottsutredningar eller straffrättsligt förfaranden.

Värdepapperscentraler i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (*1) ska tillhandahålla de uppgifter som avses i punkterna 1 och 1a och uppgifter om extraordinära och oförutsedda förluster och skador avseende berörda penningmedel och ekonomiska resurser till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är belägna, inom två veckor från mottagandet av dem och därefter var tredje månad och samtidigt översända uppgifterna till kommissionen.

1c.   Medlemsstaterna samt berörda fysiska och juridiska personer, enheter och organ ska samarbeta med kommissionen vid alla kontroller av uppgifter om de penningmedel eller ekonomiska resurser som avses i punkterna 1 och 1a. Kommissionen får begära alla ytterligare uppgifter som den behöver för att kunna utföra sådan kontroll. Om en sådan begäran är adresserad till en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, ska kommissionen samtidigt översända den till den berörda medlemsstaten.

2.   Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.

3.   Uppgifter som lämnas till eller tas emot av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt denna artikel får endast användas av de myndigheterna i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

4.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, inbegripet myndigheter som ansvarar för efterlevnad och förvaltare av offentliga register i vilka fysiska personer, juridiska personer, enheter och organ samt fast och lös egendom registreras, ska behandla och utbyta information, inbegripet personuppgifter och, om nödvändigt, de uppgifter som avses i punkterna 1 och 1a, med andra behöriga myndigheter i medlemsstaterna och med kommissionen.

5.   Behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med den här förordningen och med Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679 (*2) och (EU) 2018/1725 (*3) och endast i den utsträckning som är nödvändig för tillämpningen av den här förordningen och för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och med kommissionen vid tillämpningen av den här förordningen.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1)."

(*3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).”"

6.

I artikel 12 ska punkt 1 a ersättas med följande:

”a)

penningmedel och ekonomiska resurser som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt de undantag som anges i denna förordning,”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.5 ska tillämpas från och med den 26 april 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2023.

På rådets vägnar

J. ROSWALL

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2023/432 av den 25 februari 2023 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (se sidan 437 i detta nummer av EUT).


25.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 59/6


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/427

av den 25 februari 2023

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2023/434 av den 25 februari 2023 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014 (2) om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

(2)

Förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/512/Gusp (3).

(3)

Den 25 februari 2023 antog rådet beslut (Gusp) 2023/434 om ändring av beslut 2014/512/Gusp.

(4)

Genom beslut (Gusp) 2023/434 utökas förteckningen över enheter som direkt stöder Rysslands militärindustriella komplex i landets anfallskrig mot Ukraina, vilka åläggs strängare exportrestriktioner avseende varor och teknik med dubbla användningsområden samt varor och teknik som kan bidra till tekniska förstärkningar av Rysslands försvars- och säkerhetssektor, genom att 96 nya enheter läggs till i den förteckningen. Med beaktande av att det finns en direkt koppling mellan iranska tillverkare av obemannade luftfartyg och Rysslands militärindustriella komplex, och den konkreta risken att vissa varor eller viss teknik används för tillverkning av militära system som bidrar till Rysslands anfallskrig mot Ukraina, har flera iranska enheter lagts till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IV till beslut 2014/512/Gusp.

(5)

Det är lämpligt att utöka förteckningen över artiklar som omfattas av restriktioner som kan bidra till Rysslands militära och tekniska förstärkning eller utvecklingen av dess försvars- och säkerhetssektor, genom att bland annat sällsynta jordartsmetaller och föreningar därav, elektroniska integrerade kretsar och termografiska kameror läggs till.

(6)

Genom beslut (Gusp) 2023/434 utökas förteckningen över partnerländer som tillämpar en uppsättning exportkontrollåtgärder som i allt väsentligt är likvärdiga med dem som anges i förordning (EU) nr 833/2014.

(7)

Genom beslut (Gusp) 2023/434 införs ytterligare restriktioner för export av varor som i synnerhet kan bidra till att stärka Rysslands industriella kapacitet. Genom det beslutet införs vidare ytterligare restriktioner för import av varor som genererar betydande intäkter för Ryssland och därigenom möjliggör att dess anfallskrig mot Ukraina fortsätter.

(8)

Genom beslut (Gusp) 2023/434 förbjuds dessutom transitering genom Rysslands territorium av från unionen exporterade varor och teknik med dubbla användningsområden samt vapen, för att minimera risken att de restriktiva åtgärderna kringgås.

(9)

Genom beslut (Gusp) 2023/434 förlängs upphävandet av sändningslicenser i unionen för ryska mediekanaler som står under ständig kontroll av det ryska ledarskapet och förbudet mot sändning av deras innehåll.

(10)

Ryska federationen har ägnat sig åt en systematisk internationell kampanj i form av mediemanipulation och förvrängning av fakta för att stärka sin strategi för destabilisering av sina grannländer samt unionen och dess medlemsstater. Propagandan har i synnerhet upprepade gånger och konsekvent riktats mot europeiska politiska partier, särskilt under valperioder, samt mot det civila samhället, asylsökande, ryska etniska minoriteter, könsminoriteter och funktionen hos demokratiska institutioner i unionen och dess medlemsstater.

(11)

Ryska federationen har i syfte att rättfärdiga och stödja sitt anfallskrig mot Ukraina ägnat sig åt fortlöpande och samordnade propagandaåtgärder riktade mot det civila samhället i unionen och grannländerna, och därvid allvarligt förvrängt och manipulerat fakta.

(12)

Dessa propagandaåtgärder har förmedlats genom ett antal mediekanaler som står under ständig direkt eller indirekt kontroll av Ryska federationens ledning. Sådana åtgärder utgör ett betydande och direkt hot mot unionens allmänna ordning och säkerhet. Dessa mediekanaler är mycket viktiga och avgörande för att föra fram och stödja anfallskriget mot Ukraina, och för att destabilisera dess grannländer.

(13)

Mot bakgrund av situationens allvar, och som svar på Rysslands anfallskrig mot Ukraina, är det nödvändigt och i överensstämmelse med de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet som erkänns i artikel 11 däri, att införa ytterligare restriktiva åtgärder för att tillfälligt upphäva sändningsverksamheten för sådana mediekanaler i unionen, eller som riktar sig mot unionen. Åtgärderna bör bibehållas tills aggressionen mot Ukraina har upphört, och tills Ryska federationen, och dess associerade mediekanaler, upphör att genomföra propagandaåtgärder mot unionen och dess medlemsstater.

(14)

De åtgärderna står i överensstämmelse med de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, näringsfriheten och rätten till egendom vilka erkänns i artiklarna 11, 16 och 17 däri, och hindrar inte mediekanalerna och deras personal från att bedriva annan verksamhet i unionen än sändning, såsom forskning och intervjuer. De åtgärderna påverkar i synnerhet inte skyldigheten att respektera de rättigheter, friheter och principer som avses i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, inbegripet i stadgan om de grundläggande rättigheterna, samt i medlemsstaternas konstitutioner, inom deras respektive tillämpningsområden.

(15)

I syfte att säkerställa överensstämmelse med processen i beslut 2014/512/Gusp för att tillfälligt upphäva sändningstillstånd bör rådet utöva genomförandebefogenheter för att efter en granskning av respektive fall besluta huruvida de restriktiva åtgärderna ska bli tillämpliga den dag som anges i den här förordningen med avseende på flera enheter som förtecknas i bilaga XV till förordning (EU) nr 833/2014.

(16)

Som tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster spelar kritisk infrastruktur och kritiska entiteter en oumbärlig roll när det gäller att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner eller central ekonomisk verksamhet på den inre marknaden, i en unionsekonomi som i allt högre grad kännetecknas av ömsesidigt beroende. Unionsramen fastställs i rådets direktiv 2008/114/EG (4), vilket är upphävt med verkan från den 18 oktober 2024, om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur, och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2557 (5) om kritiska entiteteters motståndskraft och syftar dels till att stärka kritiska entiteters motståndskraft på den inre marknaden genom att fastställa harmoniserade minimiregler, dels till att bistå entiteterna genom enhetligt och särskilt stöd och tillsynsåtgärder.

(17)

Rysslands inflytande över sådan infrastruktur och sådana entiteter skulle kunna äventyra deras funktion och i sista hand utgöra en risk för tillhandahållandet av samhällsviktiga tjänster till europeiska medborgare. Det är därför lämpligt att begränsa möjligheten att inneha befattningar i de styrande organen för dessa entiteter.

(18)

I enlighet med den nuvarande rättsliga ramen gäller det nya förbudet mot att inneha befattningar i de styrande organen europeisk kritisk infrastruktur och kritisk infrastruktur som identifierats eller klassificerats som sådan enligt nationell rätt, enligt definitionerna i direktiv 2008/114/EG, som är tillämpligt till och med den 18 oktober 2024. Från och med den 18 oktober 2024 kommer det nya förbudet att gälla kritiska entiteter och kritisk infrastruktur enligt definitionerna i direktiv (EU) 2022/2557. I direktiv (EU) 2022/2557 fastställs en skyldighet för medlemsstaterna att senast den 17 juli 2026 i sin nationella rätt identifiera de kritiska entiteterna för de sektorer och undersektorer som anges i bilagan till det direktivet. Från och med den 17 juli 2026 kommer det nya förbudet mot att inneha befattningar i de styrande organen därför att omfatta alla kritiska entiteter som identifierats eller klassificerats som sådana av medlemsstaterna.

(19)

Eftersom gaslagringskapacitet är en kritisk tillgång för försörjningstryggheten för gas i unionen införs genom beslut (Gusp) 2023/434 ett förbud mot att gaslagringskapacitet i unionen tillhandahålls ryska medborgare, fysiska personer bosatta i Ryssland eller juridiska personer eller enheter som är etablerade i Ryssland. Detta är nödvändigt för att förhindra att Ryssland använder sina gasleveranser som vapen och undvika risker för otillbörlig marknadspåverkan som skulle vara till skada för unionens kritiska energiförsörjning.

(20)

För att undvika kringgående och säkerställa efterlevnad av förbudet att landa på, starta från eller flyga över unionens territorium för icke ryskregistrerade luftfartyg som ägs, chartras eller på annat sätt kontrolleras av ryska fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ införs genom beslut (Gusp) 2023/434 en skyldighet för luftfartygsoperatörer att anmäla icke-reguljära flygningar till sina behöriga myndigheter. Den berörda medlemsstaten bör omedelbart underrätta övriga medlemsstater, nätverksförvaltaren och kommissionen om den inte ger tillstånd till en sådan flygning.

(21)

Genom beslut (Gusp) 2023/434 förlängs giltighetstiden för undantaget från förbudet att ingå transaktioner med vissa ryska statsägda enheter om en sådan transaktion är absolut nödvändig för att avveckla ett samriskföretag eller liknande rättsligt arrangemang. Genom beslutet förlängs även den period under vilken medlemsstaternas behöriga myndigheter får tillåta transaktioner som är nödvändiga för avinvestering och tillbakadragande av dessa ryska statsägda enheter från unionsföretag.

(22)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av förbudet mot transaktioner relaterade till förvaltningen av Rysslands centralbanks reserver och tillgångar är det lämpligt att kräva att fysiska och juridiska personer, enheter och organ lämnar information till medlemsstaternas behöriga myndigheter och samtidigt till kommissionen om sådana tillgångar och reserver som de innehar eller kontrollerar eller i förhållande till vilka de utgör motparter. Det är även lämpligt att närmare ange vilken typ av information som ska lämnas och hur den ska behandlas och användas för att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna rapporteringsskyldighet. Det bör vidare klargöras att medlemsstater och relevanta fysiska och juridiska personer, enheter och organ måste samarbeta med kommissionen vid kontroller av sådan information och att kommissionen får begära ytterligare information, och ska därvid informera den berörda medlemsstaten om en sådan begäran. Rapporteringsskyldigheten kompletterar den ändamålsenliga tillämpningen av förbudet mot transaktioner relaterade till förvaltningen av Rysslands centralbanks reserver och tillgångar och påverkar inte Europeiska centralbankens och de nationella centralbankernas monetära funktioner och princip om oberoende. För att ge tid till anpassning är det lämpligt att föreskriva uppskjuten tillämpning av de nya rapporteringskraven.

(23)

För att ytterligare underlätta unionsaktörers avinvestering från den ryska marknaden införs genom beslut (Gusp) 2023/434 ett tillfälligt undantag från förbudet i förordning (EU) nr 833/2014 mot tillhandahållande av vissa tjänster. För att underlätta ett skyndsamt utträde från den ryska marknaden är detta undantag tillfälligt och av begränsad räckvidd och möjliggör till och med den 31 december 2023 ett fortsatt tillhandahållande av tjänster till, och till nytta uteslutande för, de juridiska personer, enheter eller organ som är resultatet av avinvesteringen. Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör dessutom säkerställa att tjänsterna inte tillhandahålls den ryska regeringen, gynnar militära slutanvändare eller har en militär slutanvändning.

(24)

Unionen är fast besluten att undvika hot mot sjösäkerheten. I beslut (Gusp) 2023/434 föreskrivs därför vissa undantag för lotstjänster som unionsoperatörer tillhandahåller fartyg vid oskadlig genomfart enligt definitionen i folkrätten vilka är nödvändiga för sjösäkerheten.

(25)

För att säkerställa rättssäkerhet när det gäller behandlingen av import fastställer beslut (Gusp) 2023/434 regler om medlemsstaternas tullmyndigheters frigörande av varor som fysiskt befinner sig i unionen och som redan hade uppvisats för tullmyndigheterna när de blev föremål för restriktioner. Denna möjlighet gäller oavsett de förfaranden till vilka varorna hänfördes efter uppvisande för tullen (transitering, aktiv förädling, övergång till fri omsättning osv.) eller de förfarandesteg och formaliteter enligt unionens tullkodex som krävs för frigörandet. Genom beslut (Gusp) 2023/434 tillåts dessutom medlemsstaterna frigöra varor som redan tidigare förts in i unionen. Detta är nödvändigt av hänsyn till unionsaktörer som förde in dessa varor till unionen i god tro vid en tidpunkt då de ännu inte omfattades av några importbegränsande åtgärder, inbegripet när import av varorna fortfarande var tillåten under en avvecklingsperiod. Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör säkerställa att frigörandet av varorna och eventuella betalningar i samband med detta överensstämmer med bestämmelserna i och målen för unionens restriktiva åtgärder. Varje beslut om att inte frigöra sådana varor bör också vara förenligt med de målen och bland annat säkerställa att varorna inte återsänds till Ryssland.

(26)

Slutligen görs genom beslut (Gusp) 2023/434 vissa tekniska korrigeringar i den normativa delen av texten i beslut 2014/512/Gusp.

(27)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionen och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga, särskilt för att säkerställa att åtgärderna tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

(28)

Förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande led läggas till:

”y)

kritiska entiteter: entiteter enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2557 (*1).

z)

kritisk infrastruktur: infrastruktur enligt definitionen i artikel 2 a i rådets direktiv 2008/114/EG (*2) och artikel 2.4 i direktiv (EU) 2022/2557.

za)

europeisk kritisk infrastruktur: infrastruktur enligt definitionen i artikel 2 b i direktiv (EU) 2008/114/EG.

zb)

ägare eller operatörer av europeisk kritisk infrastruktur: enheter med ansvar för investeringar i och/eller löpande drift av en särskild tillgång, ett särskilt system eller delar av dessa som utsetts som kritisk infrastruktur eller europeisk kritisk infrastruktur.

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2557 av den 14 december 2022 om kritiska entiteters motståndskraft och om upphävande av rådets direktiv 2008/114/EG (EUT L 333, 27.12.2022, s. 164)."

(*2)  Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (EUT L 345, 23.12.2008, s. 75).”"

2.

I artikel 2 ska följande punkter införas:

”1a.   Det ska vara förbjudet att genom Rysslands territorium transitera de varor och den teknik med dubbla användningsområden som avses i punkt 1 och som exporterats från unionen.

3a.   Utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821 ska förbudet i punkt 1a i denna artikel inte tillämpas på transitering genom Rysslands territorium av varor och teknik med dubbla användningsområden som är avsedda för de ändamål som anges i punkt 3 a–e i denna artikel.

4a.   Genom undantag från punkt 1a, och utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821, får de behöriga myndigheterna tillåta transitering genom Rysslands territorium av varor och teknik med dubbla användningsområden efter att ha fastställt att dessa varor eller denna teknik är avsedda för de ändamål som anges i punkt 4 b, c, d och h i denna artikel.”

3.

I artikel 2aa ska följande punkt införas:

”1a.   Det ska vara förbjudet att genom Rysslands territorium transitera skjutvapen, delar och väsentliga delar till skjutvapen och ammunition som avses i punkt 1 och som exporterats från unionen.”

4.

I artikel 3c ska följande punkt läggas till:

”5c.   Vad gäller varor som förtecknas i del D i bilaga XI ska förbuden i punkterna 1 och 4 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 27 mars 2023 av avtal som ingåtts före den 26 februari 2023, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

5.

I artikel 3d ska följande punkter läggas till:

”5.   Luftfartygsoperatörer som bedriver icke-reguljär flygtrafik mellan Ryssland och unionen direkt eller via tredjeland ska meddela sina behöriga myndigheter all relevant information rörande flygningen minst 48 timmar innan den äger rum.

6.   Efter det att en flygning som meddelats i enlighet med punkt 5 har nekats ska den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta övriga medlemsstater, nätverksförvaltaren och kommissionen.”

6.

Artikel 3i ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkter ska införas:

”3d.   Vad gäller varor som förtecknas i del C i bilaga XXI ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 27 maj 2023 av avtal som ingåtts före den 26 februari 2023, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Denna bestämmelser är inte tillämplig på varor som omfattas av KN-numren 2803 och 4002 enligt förteckningen i del C i bilaga XXI, på vilka punkt 3da är tillämplig.

3da.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska till och med den 30 juni 2024 inte tillämpas på import, inköp eller transport, eller därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, som krävs för import till unionen av följande mängder:

a)

752 475 ton för varor som omfattas av KN-nummer 2803.

b)

562 973 ton för varor som omfattas av KN-nummer 4002.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   De kvoter för importvolymer som anges i punkterna 3da och 4 i denna artikel ska förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med det förvaltningssystem för tullkvoter som föreskrivs i artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (*3).

(*3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).”"

7.

Artikel 3k ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkter ska införas:

”3c.   Vad gäller varor som förtecknas i del C i bilaga XXIII ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 27 mars 2023 av avtal som ingåtts före den 26 februari 2023 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Denna bestämmelse är inte tillämplig på varor som omfattas av KN-numren 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24 enligt förteckningen i del C i bilaga XXIII, på vilka punkt 3 är tillämplig.

5b.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor som förtecknas i del C i bilaga XXIII, eller därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att det är absolut nödvändigt för produktion av titanvaror som krävs inom flygindustrin, för vilka ingen alternativ försörjning finns tillgänglig.”

b)

Punkterna 5a och 6 ska ersättas med följande:

”5a.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter får, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor som omfattas av KN-nummer 8417 20, eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att sådana varor eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är nödvändigt för fysiska personers personliga bruk.

6.   När de behöriga myndigheterna fattar beslut om ansökningar om tillstånd enligt punkterna 5, 5a och 5b, får de inte bevilja tillstånd för export till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om de har rimliga skäl att anta att varorna kan ha en militär slutanvändning.”

8.

I artikel 5a ska följande punkter införas:

”4a.   Utan hinder av gällande regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ, inbegripet Europeiska centralbanken, nationella centralbanker, enheter i den finansiella sektorn enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (*4), försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt definitionerna i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (*5), värdepapperscentraler enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 909/2014 och centrala motparter enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (*6) senast två veckor efter den 26 februari 2023 till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta eller belägna, och samtidigt till kommissionen, lämna information om tillgångar och reserver enligt punkt 4 i den här artikeln som de innehar eller kontrollerar eller i förhållande till vilka de utgör motparter. Denna information ska uppdateras var tredje månad och åtminstone omfatta följande:

a)

Identiteten på de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som äger, innehar eller kontrollerar sådana tillgångar och reserver, inbegripet namn, adress och momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer.

b)

Belopp eller marknadsvärde avseende sådana tillgångar och reserver på rapporteringsdagen och dagen för immobilisering.

c)

Typer av tillgångar och reserver, fördelat på de kategorier som anges i artikel 1 g i–vii i rådets förordning (EU) nr 269/2014 (*7), liksom kryptotillgångar och andra relevanta kategorier, samt ytterligare en kategori som motsvarar ekonomiska resurser i den mening som avses i artikel 1 d i förordning (EU) nr 269/2014. För var och en av dessa kategorier ska relevanta uppgifter, om sådana finns tillgängliga, om exempelvis kvantitet, plats, valuta, löptid och avtalsvillkor mellan den rapporterande enheten och ägaren av tillgångarna anges.

4b.   Om den rapporterande fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet har konstaterat en extraordinär och oförutsedd förlust eller skada på de tillgångar och reserver som avses i punkt 4a ska denna information omedelbart rapporteras till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten och samtidigt översändas till kommissionen.

4c.   Medlemsstaterna, och de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som omfattas av rapporteringsskyldigheten i punkt 4a, ska samarbeta med kommissionen vid kontroller av den information som mottas enligt den punkten. Kommissionen får begära ytterligare information som den behöver för att utföra sådana kontroller. När en sådan begäran riktas till en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ ska kommissionen samtidigt översända den till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. Ytterligare information som kommissionen mottar direkt ska göras tillgänglig för den berörda medlemsstatens behöriga myndighet.

4d.   Information som lämnas till eller mottas av kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med denna artikel ska endast användas av kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter för de ändamål för vilka den lämnades eller mottogs.

4e.   Behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med denna förordning och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679 (*8) och (EU) 2018/1725 (*9) och endast i den utsträckning som är nödvändig för tillämpningen av den här förordningen och för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och med kommissionen vid tillämpningen av den här förordningen.

(*4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1)."

(*5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1)."

(*6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1)."

(*7)  Rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 6)."

(*8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1)."

(*9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).”"

9.

I artikel 5aa.3 ska led d ersättas med följande:

”d)

transaktioner, inbegripet försäljning, som är absolut nödvändiga för att senast den 31 december 2023 avveckla ett samriskföretag eller ett liknande rättsligt arrangemang som ingåtts före den 16 mars 2022 och inbegriper en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1,”.

10.

I artikel 5aa.3 ska följande led läggas till:

”h)

lotstjänster som tillhandahålls fartyg vid oskadlig genomfart enligt definitionen i folkrätten vilka är nödvändiga för sjösäkerheten.”

11.

I artikel 5aa ska punkt 3a ersättas med följande:

”3a.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta transaktioner som är absolut nödvändiga för avinvestering och tillbakadragande senast den 31 december 2023 av de enheter som avses i punkt 1 eller deras dotterbolag i unionen från juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i unionen.”

12.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 5o

1.   Det ska från och med den 27 mars 2023 vara förbjudet att låta ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland inneha befattningar i de styrande organen i ägare eller operatörer av kritisk infrastruktur, europeisk kritisk infrastruktur och kritiska entiteter.

2.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på medborgare i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

Artikel 5p

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla lagringskapacitet enligt definitionen i artikel 2.1.28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (*10) i en lagringsanläggning enligt definitionen i artikel 2.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (*11), med undantag av den del av anläggningar för flytande naturgas som används för lagring, för

a)

ryska medborgare, fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,

b)

juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av juridiska personer, enheter eller organ som avses i led a i denna punkt, eller

c)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, juridiska personer, enheter eller organ som avses i led a eller b i denna punkt.

2.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på verksamhet som är absolut nödvändig för uppsägning senast den 27 mars 2023 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 26 februari 2023 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

3.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta tillhandahållande av lagringskapacitet som avses i punkt 1, efter att ha fastställt att tillhandahållandet är nödvändigt för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen.

4.   Den eller de berörda medlemsstaterna ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 3, inom två veckor från beviljandet.

(*10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (EUT L 211, 14.8.2009, s. 36)."

(*11)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).”"

13.

I artikel 12b ska följande punkter införas:

”2a.   Genom undantag från artikel 5n får de behöriga myndigheterna tillåta fortsatt tillhandahållande av de tjänster som anges däri till och med den 31 december 2023 om sådant tillhandahållande är absolut nödvändigt för avinvestering från Ryssland eller avveckling av affärsverksamhet i Ryssland, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Sådana tjänster tillhandahålls till, och till nytta uteslutande för, de juridiska personer, enheter eller organ som är resultatet av avinvesteringen.

b)

De behöriga myndigheter som fattar beslut om ansökningar om tillstånd saknar rimliga skäl att anta att tjänsterna, direkt eller indirekt, kan tillhandahållas den ryska regeringen eller en militär slutanvändare eller ha militär slutanvändning i Ryssland.”

14.

I artikel 12b ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 1, 2 eller 2a, inom två veckor från beviljandet.”

15.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 12d

Förbuden mot tillhandahållande av tekniskt bistånd i denna förordning ska inte tillämpas på lotstjänster som tillhandahålls fartyg vid oskadlig genomfart enligt definitionen i folkrätten vilka är nödvändiga för sjösäkerheten.

Artikel 12e

1.   Vid tillämpningen av de förbud mot import av varor som föreskrivs i denna förordning får varor som fysiskt befinner sig i unionen frigöras i enlighet med artikel 5.26 i unionens tullkodex (*12) av tullmyndigheterna, förutsatt att de har uppvisats för tullen i enlighet med artikel 134 i unionens tullkodex innan respektive importförbud trädde i kraft eller började tillämpas, beroende på vilket som inträffar sist.

2.   Alla nödvändiga steg i förfarandet för det frigörande som avses i punkterna 1 och 5 av berörda varor enligt unionens tullkodex ska tillåtas.

3.   Tullmyndigheterna får inte tillåta att varorna frigörs om de har rimliga skäl att misstänka kringgående och får inte tillåta att varorna återexporteras till Ryssland.

4.   Betalningar avseende sådana varor ska vara förenliga med bestämmelserna och målen i denna förordning, särskilt inköpsförbudet, och förordning (EU) nr 269/2014.

5.   Varor som befann sig fysiskt i unionen och uppvisades för tullen före den 26 februari 2023, och vilka stoppades genom tillämpning av denna förordning, får frigöras av tullmyndigheterna enligt de villkor som fastställs i punkterna 1, 2, 3 och 4.

(*12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).”"

16.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

17.

Bilaga VII ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

18.

Bilaga VIII ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

19.

Bilaga XI ska ändras i enlighet med bilaga IV till den här förordningen.

20.

Bilaga XV ska ändras i enlighet med bilaga V till den här förordningen.

Punkt 20 ska vara tillämplig på en eller flera av de enheter som avses i bilaga V till denna förordning från och med den 10 april 2023 och förutsatt att rådet, efter att ha granskat respektive fall, beslutar detta genom en genomförandeakt.

21.

Bilaga XXI ska ändras i enlighet med bilaga VI till den här förordningen.

22.

Bilaga XXIII ska ändras i enlighet med bilaga VII till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1(8) ska tillämpas från och med den 27 april 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2023.

På rådets vägnar

J. ROSWALL

Ordförande


(1)  Se sidan 593 i detta nummer av EUT.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (EUT L 345, 23.12.2008, s. 75).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2557 av den 14 december 2022 om kritiska entiteters motståndskraft och om upphävande av rådets direktiv 2008/114/EG (EUT L 333, 27.12.2022, s. 164).


BILAGA I

Bilaga IV till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Förteckning över fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artiklarna 2.7, 2a.7 och 2b.1

1.

JSC Sirius

2.

OJSC Stankoinstrument

3.

OAO JSC Chemcomposite

4.

JSC Kalashnikov

5.

JSC Tula Arms Plant

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi

8.

OAO Almaz Antey

9.

OAO NPO Bazalt

10.

Admiralty Shipyard JSC

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

12.

Argut OOO

13.

Communication center of the Ministry of Defense

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

15.

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

16.

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

17.

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

18.

Foreign Intelligence Service (SVR)

19.

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

21.

Irkut Corporation

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

26.

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

31.

Ministry of Defence RF

32.

Moscow Institute of Physics and Technology

33.

NPO High Precision Systems JSC

34.

NPO Splav JSC

35.

OPK Oboronprom

36.

PJSC Beriev Aircraft Company

37.

PJSC Irkut Corporation

38.

PJSC Kazan Helicopters

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

40.

Promtech-Dubna, JSC

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

43.

Rapart Services LLC

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

46.

Rostekh – Azimuth

47.

Russian Aircraft Corporation MiG

48.

Russian Helicopters JSC

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

50.

Sukhoi Aviation JSC

51.

Sukhoi Civil Aircraft

52.

Tactical Missiles Corporation JSC

53.

Tupolev JSC

54.

UEC-Saturn

55.

United Aircraft Corporation

56.

JSC AeroKompozit

57.

United Engine Corporation

58.

UEC-Aviadvigatel JSC

59.

United Instrument Manufacturing Corporation

60.

United Shipbuilding Corporation

61.

JSC PO Sevmash

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard

63.

Severnaya Shipyard

64.

Shipyard Yantar

65.

UralVagonZavod

66.

Baikal Electronics

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon

69.

Crocus Nano Electronics

70.

Dalzavod Ship-Repair Center

71.

Elara

72.

Electronic Computing and Information Systems

73.

ELPROM

74.

Engineering Center Ltd.

75.

Forss Technology Ltd.

76.

Integral SPB

77.

JSC Element

78.

JSC Pella-Mash

79.

JSC Shipyard Vympel

80.

Kranark LLC

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

82.

LLC Center

83.

MCST Lebedev

84.

Miass Machine-Building Factory

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

86.

MPI VOLNA

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

88.

Nerpa Shipyard

89.

NM-Tekh

90.

Novorossiysk Shipyard JSC

91.

NPO Electronic Systems

92.

NPP Istok

93.

NTC Metrotek

94.

OAO GosNIIkhimanalit

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

96.

OJSC TSRY

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

98.

OOO Planar

99.

OOO Sertal

100.

Photon Pro LLC

101.

PJSC Zvezda

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

104.

AO Kronshtadt

105.

Avant Space LLC

106.

Production Association Strela

107.

Radioavtomatika

108.

Research Center Module

109.

Robin Trade Limited

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

111.

Rubin Sever Design Bureau

112.

Russian Space Systems

113.

Rybinsk Shipyard Engineering

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

115.

Scientific-Research Institute of Electronics

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

117.

Scientific Research Institute NII Submikron

118.

Sergey IONOV

119.

Serniya Engineering

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

127.

UAB Pella-Fjord

128.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘35th Shipyard’

129.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Astrakhan Shipyard’

130.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Aysberg Central Design Bureau’

131.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Baltic Shipbuilding Factory’

132.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Krasnoye Sormovo Plant OJSC’

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC ‘Zvyozdochka’

134.

United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’

135.

United Shipbuilding Corporation ‘Scientific Research Design Technological Bureau Onega’

136.

United Shipbuilding Corporation ‘Sredne-Nevsky Shipyard’

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

138.

Urals Project Design Bureau Detal

139.

Vega Pilot Plant

140.

Vertikal LLC

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

142.

VTK Ltd

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory

144.

ZAO Elmiks-VS

145.

ZAO Sparta

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute

148.

Alagir Resistor Factory

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

151.

Almaz JSC

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

156.

Electrosignal JSC

157.

Energiya JSC

158.

Engineering Center Moselectronproekt

159.

Etalon Scientific and Production Association

160.

Evgeny Krayushin

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

162.

Ineko LLC

163.

Informakustika JSC

164.

Institute of High Energy Physics

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics

166.

Inteltech PJSC

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC

170.

Lutch Design Office JSC

171.

Meteor Plant JSC

172.

Moscow Communications Research Institute JSC

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

174.

NPO Elektromechaniki JSC

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

177.

Optron, JSC

178.

Pella Shipyard OJSC

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant

181.

Radiozavod JSC

182.

Razryad JSC

183.

Research Production Association Mars

184.

Ryazan Radio-Plant

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC

186.

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

190.

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’

191.

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

194.

Scientific-Production Enterprise Volna

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

196.

Scientific-Research Institute ‘Argon’

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

200.

Special Design Bureau Salute JSC

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’

217.

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

220.

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

225.

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

236.

Tambov Plant (TZ) ‘October’

237.

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’

238.

United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

242.

Rosatomflot

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau

244.

Lyulki Science and Technology Center

245.

AO Aviaagregat

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

250.

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

261.

JSC NII Steel

262.

Joint Stock Company Remdizel

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

264.

Joint Stock Company STAR

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant

270.

Moscow Aviation Institute

271.

Moscow Institute of Thermal Technology

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

288.

Software Research Institute

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

290.

Tula Arms Plant

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

298.

UEC-Perm Engines, JSC

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC

301.

”Aeropribor-Voskhod”, JSC

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

305.

Afanasyev Technomac, JSC

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

309.

Joint Stock Company Eleron

310.

AO Rubin

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

312.

Branch of PAO II – Aviastar

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

320.

Joint Stok Company Microtechnology

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

322.

Joint Stock Company Radiopribor

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

325.

Joint Stock Company Rychag

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

335.

Public Joint Stock Company Techpribor

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

342.

Irkutsk Aviation Plant

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

346.

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

354.

NPP Start

355.

OAO Radiofizika

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

361.

Shvabe JSC

362.

Special Technological Center LLC

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

366.

Strategic Control Posts Corporation

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

369.

Voentelecom JSC

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

371.

Ak Bars Holding

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

373.

Systems of Biological Synthesis LLC

374.

Borisfen, JSC

375.

Barnaul cartridge plant, JSC

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

383.

Zavod Elecon, JSC

384.

VMP "Avitec", JSC

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

386.

Tulatochmash, JSC

387.

PJSC “I.S. Brook” INEUM

388.

SPE "Krasnoznamenets", JSC

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

390.

SPA "Impuls", JSC

391.

RusBITech

392.

ROTOR 43

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

394.

RATEP, JSC

395.

PLAZ

396.

OKB "Technika"

397.

Ocean Chips

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

399.

Angstrem JSC

400.

NPCAP

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

403.

Novator DB

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

405.

NII Stali JSC

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC

407.

Neva Electronica JSC

408.

ENICS

409.

The JSC Makeyev Design Bureau

410.

KURGANPRIBOR, JSC

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC

414.

Videoglaz Project

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering

418.

PJSC ’Scientific and Production Association ’Almaz’ named after Academician A.A. Raspletin’

419.

Concern OJSC – KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT

420.

Concern Oceanpribor, JSC

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center

422.

JSC Elektronstandart Pribor

423.

JSC “Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov”

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company

426.

Vest Ost Limited Liability

427.

Trade-Component LLC

428.

Radiant Electronic Components JSC

429.

JSC ICC Milandr

430.

SMT iLogic LLC

431.

Device Consulting

432.

Concern Radio-Electronic Technologies

433.

Technodinamika, JSC

434.

OOO “UNITEK”

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA)

438.

Islamiska revolutionsgardets luft- och rymdstridskrafter

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Research and Self-Sufficiency Jihad Organization inom Islamiska revolutionsgardet)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

441.

Paravar Pars Company

442.

Qods Aviation Industries

443.

Shahed Aviation Industries

444.

Concern Morinformsystem–Agat

445.

AO Papilon

446.

IT-Papillon OOO

447.

OOO Adis

448.

Papilon Systems Limited Liability Company

449.

Advanced Research Foundation

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute

465.

Joint Stock Company Production Association Sever

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly

491.

KAMAZ Publicly Traded Company

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna

494.

Limited Liability Company RSBGroup

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar

499.

Public Joint Stock Company Megafon

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation

502.

RT-Inform Limited Liability Company

503.

Skolkovo Foundation

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina”.


BILAGA II

Bilaga VII till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA VII

Förteckning över varor och teknik som avses i artiklarna 2a.1 och 2b.1

Del A

Allmänna anmärkningar, akronymer och förkortningar samt definitioner i bilaga I till förordning (EU) 2021/821 är tillämpliga på denna bilaga, med undantag för ”Del I – Allmänna anmärkningar, akronymer, förkortningar och definitioner, Allmänna anmärkningar till bilaga I, punkt 2”.

Definitioner av termer som används i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (CML, Common Military List) (2020/C 85/01) är tillämpliga på denna bilaga.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i denna förordning ska produkter som inte omfattas av denna bilaga, men som innehåller en eller flera av de i denna bilaga förtecknade komponenterna, inte omfattas av kontrollerna enligt artiklarna 2a och 2b i denna förordning.

Kategori I – Elektronik

X.A.I.001

Elektroniska enheter och komponenter

a.

”Mikroprocessor-mikrokretsar”, ”mikrodator-mikrokretsar” och mikrokretsar för mikrostyrsystem som har någon av följande egenskaper:

1.

En databehandlingshastighet på minst 5 gigaflops och en aritmetisk logisk enhet som kan hantera minst 32 bitar.

2.

En klockfrekvens över 25 MHz.

3.

Mer än en data- eller instruktionsbuss eller seriekommunikationsport som tillhandahåller en direkt extern sammankoppling mellan parallella ”mikroprocessor-mikrokretsar” med en överföringshastighet på 2,5 Mbyte/s.

b.

Integrerade minneskretsar enligt följande:

1.

Elektriskt raderbara programmerbara läsminnen (EEPROM) med minneskapacitet enligt följande:

a.

För flashminnen: mer än 16 Mbit per kapsling.

b.

För alla andra typer av EEPROM, något av följande:

1.

Mer än 1 Mbit per kapsling.

2.

Mer än 256 kbit per kapsling och en maximal accesstid som är mindre än 80 ns.

2.

Statiska arbetsminnen (SRAM) med minneskapacitet enligt något av följande:

a.

Mer än 1 Mbit per kapsling.

b.

Mer än 256 kbit per kapsling och en maximal accesstid som är mindre än 25 ns.

c.

Analog-till-digital-omvandlare med någon av följande egenskaper:

1.

En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 200 miljoner samplingar per sekund (Msps).

2.

En upplösning på 12 bitar med en dataöverföringshastighet som är högre än 105 miljoner samplingar per sekund (Msps).

3.

En upplösning på mer än 12 bitar, men högst 14 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 10 miljoner samplingar per sekund (Msps).

4.

En upplösning på mer än 14 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 2,5 miljoner samplingar per sekund (Msps).

d.

Fältprogrammerbara logiska komponenter med ett maximalt antal enpoliga digitala inmatningar/utmatningar mellan 200 och 700.

e.

Processorer för snabb Fourier-transform (FFT) som har en specificerad exekveringstid som är mindre än 1 ms, för en komplex FFT med 1 024 punkter.

f.

Kundanpassade integrerade kretsar för vilka antingen funktionen är okänd eller kretstillverkaren saknar uppgift om kontrollstatusen hos den utrustning där kretsarna ska ingå, som har något av följande:

1.

Fler än 144 anslutningar.

2.

Den typiska fördröjningstiden är kortare än 0,4 ns.

g.

”Elektroniska vakuumenheter” för vandringsvåg och pulsad eller kontinuerlig drift enligt följande:

1.

Enheter som har kopplade kaviteter eller är utvecklingar av sådana enheter.

2.

Enheter som bygger på helixbanor eller banor med vågledare i form av veck eller serpentiner (folded waveguide respektive serpentine waveguide), eller utvecklingar av dessa, och som har något av följande:

a.

En ”effektbandbredd” som är en halv oktav eller mer, och produkten av den specificerade uteffekten (uttryckt i kW) och den maximala specificerade arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 0,2.

b.

En ”effektbandbredd” på mindre än en halv oktav, och produkten av den specificerade uteffekten (uttryckt i kW) och den maximala specificerade arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 0,4.

h.

Flexibla vågledare som är utformade för användning vid frekvenser som överstiger 40 GHz.

i.

Anordningar för akustiska ytvågor samt för akustiska vågor nära ytan (shallow bulk) som har något av följande:

1.

En bärfrekvens som överstiger 1 GHz.

2.

En bärfrekvens på högst 1 GHz, samt någon av följande egenskaper:

a.

En ’frekvensundertryckning av sidloben’ som överstiger 55 dB.

b.

En produkt av den maximala fördröjningstiden och bandbredden (tid i μs och bandbredd i MHz) som överstiger 100.

c.

En dispersionsfördröjning som är mer än 10 μs.

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.A.I.001.i avses med ’frekvensundertryckning av sidloben’ det maximala undertryckningsvärde som anges i databladet.

j.

’Celler’ enligt följande:

1.

’Primärceller’ som har en ’energitäthet’ på högst 550 Wh/kg vid 293 K (20 °C).

2.

’Sekundärceller’ som har en ’energitäthet’ på högst 350 Wh/kg vid 293 K (20 °C).

Anmärkning : Avsnitt X.A.I.001.j omfattar inte batterier, inbegripet batterier som består av en enda cell.

Tekniska anmärkningar:

1.

I avsnitt X.A.I.001.j beräknas energitäthet (Wh/kg) utifrån den nominella spänningen multiplicerad med den nominella kapaciteten i amperetimmar (Ah) dividerad med massan i kg. Om den nominella kapaciteten inte är specificerad beräknas energitätheten utifrån den nominella spänningen i kvadrat multiplicerad med urladdningstiden i timmar dividerat med urladdningsbelastningen i ohm och massan i kg.

2.

I avsnitt X.A.I.001.j definieras ’cell’ som en elektrokemisk enhet som har positiva och negativa elektroder och elektrolyt samt är en källa till elektrisk energi. Den är grundkomponenten i ett batteri.

3.

I avsnitt X.A.I.001.j.1 avses med ’primärcell’ en ’cell’ som inte är avsedd att laddas genom någon annan källa.

4.

I avsnitt X.A.I.001.j.2 avses med ’sekundärcell’ en ’cell’ som är avsedd att laddas genom en extern elektrisk källa.

k.

”Supraledande” elektromagneter eller solenoider, särskilt konstruerade för att kunna helt laddas eller urladdas på mindre än en minut och som har alla följande egenskaper:

Anmärkning : Avsnitt X.A.I.001.k omfattar inte ”supraledande” elektromagneter och solenoider som är konstruerade för att användas i medicinsk utrustning för magnetisk resonanstomografi (MRI).

1.

Maximal avgiven energi under urladdningen dividerad med urladdningens varaktighet som är större än 500 kJ/minut.

2.

Innerdiameter på den strömförande lindningen som är större än 250 mm.

3.

Specifikation för en magnetisk induktion som är större än 8 T eller en ”total strömtäthet” i lindningen som är större än 300 A/mm2.

l.

Kretsar eller system för elektromagnetisk energilagring som innehåller komponenter tillverkade av ”supraledande” material, särskilt konstruerade för drift vid temperaturer under den ”kritiska temperaturen” för åtminstone en av dess ”supraledande” beståndsdelar och som har allt av följande:

1.

Resonansfrekvenser i drift som överstiger 1 MHz.

2.

En lagrad energitäthet på minst 1 MJ/m3.

3.

En urladdningstid som är mindre än 1 ms.

m.

Tyratroner baserade på väte/väteisotop, med en keram-metallkonstruktion och ett toppvärde för märkström på minst 500 A.

n.

Används inte.

o.

Solceller, CIC-hopsättningar (cell-interconnect-coverglass), solpaneler och solmoduler som är ”rymdkvalificerade” och inte omfattas av avsnitt 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

”Elektroniska sammansättningar” för generell användning, moduler och utrustning

a.

Elektronisk provutrustning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

b.

Digitala magnetiska instrumentdatabandspelare (instrumentation magnetic tape data recorder) som har någon av följande egenskaper:

1.

En maximal överföringshastighet via det digitala gränssnittet som överstiger 60 Mbit/s och användning av teknik med spiralavsökning (helical scan).

2.

En maximal överföringshastighet via det digitala gränssnittet som överstiger 120 Mbit/s och användning av teknik med fast huvud.

3.

”Rymdkvalificerad”.

c.

Utrustning, med en maximal överföringshastighet via det digitala gränssnittet som överstiger 60 Mbit/s, som är konstruerad för att omvandla digitala magnetiska videobandspelare till digitala instrumentdatabandspelare.

d.

Icke-modulära analoga oscilloskop med en bandbredd på minst 1 GHz.

e.

Modulära analoga oscilloskopsystem med någon av följande egenskaper:

1.

En centralprocessor med en bandbredd på minst 1 GHz.

2.

Insticksmoduler med en individuell bandbredd på minst 4 GHz.

f.

Analoga samplingsoscilloskop för analys av återkommande fenomen, med en effektiv bandbredd som är större än 4 GHz.

g.

Digitala oscilloskop och transientregistrerare som använder analog-till-digital-omvandling och som kan lagra transienter genom att fortlöpande insamla engångssvep (single-shot input) vid på varandra följande intervall som är kortare än 1 ns (mer än 1 miljard samplingar per sekund (Gsps)), digitalisera till 8 bitars eller högre upplösning och lagra 256 eller fler svep.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.I.002 omfattar följande särskilt konstruerade komponenter till analoga oscilloskop:

1.

Insticksenheter.

2.

Externa förstärkare.

3.

Förförstärkare.

4.

Samplingsanordningar.

5.

Katodstrålerör.

X.A.I.003

Specifik utrustning för bearbetning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt följande:

a.

Frekvensomvandlare samt därför särskilt konstruerade komponenter, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

b.

Masspektrometrar, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

c.

Alla röntgenblixtaggregat eller komponenter som ligger till grund för konstruktion av pulsade kraftsystem, t.ex. Marxgeneratorer, pulsskapande nät med hög effekt samt högspänningskondensatorer och triggrar.

d.

Pulsförstärkare, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

e.

Elektronisk utrustning för generering av tidsfördröjning eller mätning av tidsintervall, enligt något av följande:

1.

Digitala tidsfördröjningsgeneratorer med en upplösning på högst 50 ns under tidsintervall på minst 1 μs.

2.

Flerkanals (minst tre) eller modulära tidsintervallmätare och kronometriutrustning med en upplösning på högst 50 ns under tidsintervall på minst 1 μs.

f.

Analytiska kromatografi- och spektrometriinstrument.

X.B.I.001

Utrustning för tillverkning av elektroniska komponenter eller material, enligt följande, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör för dessa:

a.

Utrustning särskilt konstruerad för tillverkning av elektronrör, optiska element och särskilt konstruerade komponenter för detta som omfattas av avsnitt 3A001 (2) eller X.A.I.001.

b.

Utrustning som är särskilt konstruerad för tillverkning av halvledarenheter, integrerade kretsar och ”elektroniska sammansättningar” enligt följande, samt system som innehåller eller har samma egenskaper som sådan utrustning:

Anmärkning : Avsnitt X.B.I.001.b omfattar även utrustning som används eller modifieras för användning vid tillverkning av andra produkter, t.ex. avbildningsanordningar, elektrooptiska anordningar och anordningar för akustiska vågor.

1.

Utrustning för bearbetning av material för tillverkning av anordningar och komponenter under rubriken X.B.I.001.b, enligt följande:

Anmärkning : Avsnitt X.B.I.001 omfattar inte ugnsrör av kvarts (quartz furnace tubes), ugnsfoder, utrustning för att placera (paddles) och stödja (boats, utom särskilt konstruerade caged boats), rör med dysa för luftinblåsning (bubbler), kassetter eller smältdeglar som är särskilt konstruerade för den bearbetningsutrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001.b.1.

a.

Utrustning för produktion av polykristallint kisel och material som omfattas av avsnitt 3C001 (3).

b.

Utrustning som är särskilt konstruerad för rening eller bearbetning av III/V- och II/VI-halvledarmaterial som omfattas av avsnitt 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 eller 3C005 1 , utom kristalldragningsutrustning (crystal puller, se avsnitt X.B.I.001.b.1.c nedan).

c.

Kristalldragningsutrustning och kristallugnar enligt följande:

Anmärkning : Avsnitt X.B.I.001.b.1.c omfattar inte diffusions- och oxidationsugnar.

1.

Utrustning för upplösning eller återkristallisering, annan än konstanttemperaturugnar, som använder omfattande energiöverföring och kan behandla wafers med en hastighet som överstiger 0,005 m2 per minut.

2.

’Datorstyrd’ kristalldragningsutrustning som har någon av följande egenskaper:

a.

Omladdningsbar utan att behållaren med smältdegeln byts ut.

b.

Kan arbeta vid tryck som överstiger 2,5 x 105 Pa.

c.

Förmåga att dra kristaller med en diameter som överstiger 100 mm.

d.

’Datorstyrd’ utrustning för epitaxiell tillväxt med någon av följande egenskaper:

1.

Förmåga att producera ett kisellager med en jämnhetsavvikelse mindre än ± 2,5 % över en sträcka av minst 200 mm.

2.

Förmåga att producera ett skikt av något annat material än kisel med en jämnhetsavvikelse över en hel wafer som är lika med eller bättre än ± 3,5 %.

3.

Rotation av enskilda wafers under bearbetningen.

e.

Utrustning för epitaxiell tillväxt med hjälp av molekylärstrålar.

f.

Magnetiskt förstärkt ’sputtering’utrustning med särskilt konstruerade integrerade slussöppningar (load lock) som kan överföra wafers i en isolerad vakuummiljö.

g.

Utrustning särskilt konstruerad för jonimplantation eller jonförstärkt eller fotoförstärkt diffusion, som har någon av följande egenskaper:

1.

Förmåga att producera mönster (patterning capability).

2.

Strålenergi (accelerationsspänning) som överstiger 200 keV.

3.

Optimalt arbetsområde med en strålenergi (accelerationsspänning) som är mindre än 10 keV.

4.

Förmåga att högenergiimplantera syre i ett upphettat ”substrat”.

h.

’Datorstyrd’ utrustning för selektivt avlägsnande (etsning) med hjälp av anisotropa torra metoder (t.ex. plasma) enligt följande:

1.

’Satsvis’, med något av följande:

a.

Ändpunktsdetektering, annan än optisk emissionsspektroskopi.

b.

Arbetstryck (etsningstryck) i reaktorn på högst 26,66 Pa.

2.

’Styckvis’ (enskilda wafers), med något av följande:

a.

Ändpunktsdetektering, annan än optisk emissionsspektroskopi.

b.

Arbetstryck (etsningstryck) i reaktorn på högst 26,66 Pa.

c.

Hantering av wafers med kassett-till-kassettmatning och slussöppning.

Anmärkningar:

1.

Med ’satsvis’ avses maskiner som inte är särskilt konstruerade för produktionsmässig bearbetning av enkla wafers. Sådana maskiner kan bearbeta två eller flera wafers samtidigt med gemensamma processparametrar, t.ex. RF-effekt, temperatur, typ av etsningsgas och flödeshastighet.

2.

Med ’styckvis (enkla wafers)’ avses maskiner som är särskilt konstruerade för produktionsmässig bearbetning av enkla wafers. Dessa maskiner kan använda teknik för automatisk waferhantering för att ladda en enda wafer i processutrustningen. Definitionen omfattar utrustning som kan ladda och bearbeta flera wafers, men där etsningsparametrarna, t.ex. RF-effekt eller ändpunkt, kan bestämmas oberoende för varje enskilt wafer.

i.

Utrustning för ”kemisk förångningsdeposition” (CVD), t.ex. plasmaförstärkt CVD (PECVD) eller fotoförstärkt CVD, för tillverkning av halvledarenheter, med någon av följande egenskaper, för deposition av oxider, nitrider, metaller eller polykisel:

1.

Utrustning för kemisk förångningsdeposition med arbetstryck under 105 Pa.

2.

PECVD-utrustning som arbetar antingen under 60 Pa eller som har automatisk waferhantering med kassett-till-kassettmatning och slussöppning.

Anmärkning : Avsnitt X.B.I.001.b.1.i omfattar inte lågtryckssystem för kemisk förångningsdeposition (LPCVD) eller reaktiv ’sputtering’utrustning.

j.

Elektronstrålesystem särskilt konstruerade eller modifierade för masktillverkning eller bearbetning av halvledarenheter med någon av följande egenskaper:

1.

Elektrostatisk avböjning av strålen.

2.

En formad, icke-gaussisk strålprofil.

3.

Digital-till-analog-omvandling med en hastighet som överstiger 3 MHz.

4.

Digital-till-analog-omvandling med en noggrannhet som överstiger 12 bitar.

5.

Återkopplingsnoggrannhet på 1 μm eller finare för positionsbestämning från mål till stråle (target-to-beam).

Anmärkning : Avsnitt X.B.I.001.b.1.j omfattar inte system för elektronstrålebeläggning (electron beam deposition system) eller svepelektronmikroskop för allmänna ändamål.

k.

Ytbehandlingsutrustning för behandling av halvledarwafers enligt något av följande:

1.

Särskilt konstruerad utrustning för behandling av baksidan på wafers som är tunnare än 100 μm och därefter separering av dessa.

2.

Särskilt konstruerad utrustning för att uppnå en ytjämnhet hos den aktiva ytan av en behandlad wafer med ett tvåsigmavärde på högst 2 μm, totalt indikatorutslag (TIR).

Anmärkning : Avsnitt X.B.I.001.b.1.k omfattar inte utrustning för läppning och polering i samband med ytbehandling av wafers.

l.

Sammankopplingsutrustning som omfattar en eller flera gemensamma vakuumkammare särskilt konstruerade för att möjliggöra integrering av all utrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001 i ett komplett system.

m.

’Datorstyrd’ utrustning som använder ”lasrar” för reparation eller putsning av ”monolitiska integrerade kretsar” med någon av följande egenskaper:

1.

Positioneringsnoggrannhet som är mindre än ± 1 μm.

2.

Punktstorlek (spotsize) (skårbredd (kerf width)) som är mindre än 3 μm.

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.B.I.001.b.1 avses med ’sputtering’ en överlagringsbeläggningsprocess där positivt laddade joner accelereras av ett elektriskt fält mot ytan av ett mål (beläggningsmaterialet). Den kinetiska energin hos de laddade jonerna är tillräcklig för att atomer från ytan ska frigöras och beläggas på substratet. ( Anmärkning : Triod-, magnetron- och radiofrekvenssputtering för att öka vidhäftningen av beläggningen samt beläggningstakten är vanliga modifieringar av denna process.)

2.

Masker, masksubstrat, utrustning för maskframställning och bildöverföring för tillverkning av anordningar och komponenter under rubriken X.B.I.001, enligt följande:

Anmärkning : Med masker avses sådana som används inom elektronstrålelitografi, röntgenlitografi och ultraviolett litografi samt vanlig ultraviolett och synlig fotolitografi.

a.

Färdiga masker, mastermasker och konstruktionsunderlag för dessa, med undantag av följande:

1.

Färdiga masker eller mastermasker för produktion av integrerade kretsar som inte omfattas av avsnitt 3A001 (4).

2.

Masker eller mastermasker som har följande två egenskaper:

a.

Konstruktionen är baserad på geometrier som är minst 2,5 μm.

b.

Konstruktionen innehåller inte några särskilda funktioner som ändrar den avsedda användningen med hjälp av produktionsutrustning eller ”programvara”.

b.

Masksubstrat enligt följande:

1.

”Substrat” (t.ex. glas, kvarts, safir) belagda med en hård yta (t.ex. krom, kisel, molybden), för beredning av masker med dimensioner som är större än 125 mm x 125 mm.

2.

Substrat som är särskilt konstruerade för röntgenmasker.

c.

Utrustning, annan än datorer för allmänna ändamål, särskilt konstruerad för datorstödd konstruktion (CAD) av halvledarenheter eller integrerade kretsar.

d.

Utrustning eller maskiner, enligt något av följande, för framställning av masker eller mastermasker:

1.

Fotooptiska stegningskameror (step and repeat) som kan producera moduler som är större än 100 mm x 100 mm eller som kan producera en enda exponering som är större än 6 mm x 6 mm i bildplanet (dvs. fokalplanet) eller som kan producera en linjebredd på mindre än 2,5 μm i fotoresisten på ”substratet”.

2.

Utrustning för framställning av masker eller mastermasker med jon- eller ”laser”strålelitografi som kan producera linjebredder på mindre än 2,5 μm.

3.

Utrustning eller hållare för att ändra masker eller mastermasker eller för att tillsätta emulsionsfilm (pellicle) och därmed avlägsna defekter.

Anmärkning : X.B.I.001.b.2.d.1 och b.2.d.2 omfattar inte utrustning för framställning av masker med hjälp av fotooptiska metoder som antingen var kommersiellt tillgängliga före den 1 januari 1980 eller har en prestanda som inte är bättre än sådan utrustning.

e.

’Datorstyrd’ utrustning för inspektion av masker, mastermasker eller emulsionsfilm (pellicle) med allt följande:

1.

En upplösning på 0,25 μm eller finare.

2.

En noggrannhet på 0,75 μm eller finare över en sträcka i en eller två koordinatriktningar på 63,5 mm eller mer.

Anmärkning : Avsnitt X.B.I.001.b.2.e omfattar inte svepelektronmikroskop för allmänna ändamål, utom när de är särskilt konstruerade och instrumenterade för automatisk mönsterinspektion.

f.

Utrustning för uppriktning och exponering vid produktion av wafers, med hjälp av fotooptiska metoder eller röntgenmetoder, t.ex. litografisk utrustning, inklusive både utrustning för projektionsbildöverföring och repetermöjlighet (step and repeat, direkt steg på wafer) eller scanner (step and scan), som kan åstadkomma något av följande:

Anmärkning : Avsnitt X.B.I.001.b.2.f omfattar inte utrustning för uppriktning och exponering med hjälp av fotooptiska masker, med kontakt eller på kort avstånd, eller utrustning för kontaktöverföring av bilder.

1.

Produktion av en mönsterstorlek på mindre än 2,5 μm.

2.

Uppriktning med en noggrannhet som är finare än ± 0,25 μm (3 sigma).

3.

Överlagring maskin till maskin (machine-to-machine overlay) som inte är bättre än ± 0,3 μm.

4.

En våglängd från ljuskällan som är kortare än 400 nm.

g.

Elektronstråle-, jonstråle- eller röntgenutrustning för överföring av projektionsbilder som kan producera mönster som är mindre än 2,5 μm.

Anmärkning : För fokuserade system med avlänkad stråle (direktritningssystem, direkt write system), se avsnitt XB.I.001.b.1.j.

h.

Utrustning som använder ”lasrar” för direktritning (direct write) på wafers och som kan producera mönster som är mindre än 2,5 μm.

3.

Utrustning för montering av integrerade kretsar enligt följande:

a.

’Datorstyrd’ bindning av nakna kretsar (die bonder) med samtliga följande egenskaper:

1.

Särskilt konstruerad för ”integrerade hybridkretsar”.

2.

Positioneringsrörelse i X-Y-led som överstiger 37,5 × 37,5 mm.

3.

Placeringsnoggrannhet i X-Y-planet som är finare än ± 10 μm.

b.

’Datorstyrd’ utrustning för att producera flera bindningar i ett enda moment (t.ex. beam lead bonder, chip carrier bonder, tape bonder).

c.

Halvautomatisk eller automatisk utrustning för varmförsegling av socklar, där sockeln värms upp lokalt till en högre temperatur än kapslingens innehåll, särskilt konstruerad för keramiska mikrokretskapslingar som omfattas av avsnitt 3A001 (5) och som har en kapacitet på minst en kapsling per minut.

Anmärkning : Avsnitt X.B.I.001.b.3 omfattar inte punktsvetsmaskiner av motståndstyp för allmänna ändamål.

4.

Filter för renrum som kan åstadkomma en luftmiljö med högst 10 partiklar på högst 0,3 μm per 0,02832 m3 luft, samt tillhörande filtermaterial.

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.B.I.001 avses med ’datorstyrd’ en styrning med hjälp av instruktioner som lagras i ett elektroniskt minne och som en processor kan utföra för att styra utförandet av förutbestämda funktioner. Utrustning kan vara ’datorstyrd’ oavsett om den elektroniska lagringen är intern eller extern i förhållande till utrustningen.

X.B.I.002

Utrustning för inspektion eller provning av elektroniska komponenter och material, samt särskilt konstruerade komponenter och tillbehör till detta

a.

Utrustning särskilt konstruerad för inspektion eller provning av elektronrör, optiska element och särskilt konstruerade komponenter för detta som omfattas av avsnitt 3A001 (6) eller X.A.I.001.

b.

Utrustning som är särskilt konstruerad för inspektion eller provning av halvledarenheter, integrerade kretsar och ”elektroniska sammansättningar” enligt följande, samt system som innehåller eller har samma egenskaper som sådan utrustning:

Anmärkning : Avsnitt X.B.I.002.b omfattar även utrustning som används eller modifieras för användning vid inspektion eller provning av andra produkter, t.ex. avbildningsanordningar, elektrooptiska anordningar och anordningar för akustiska vågor.

1.

’Datorstyrd’ inspektionsutrustning för automatisk detektering av defekter, fel eller föroreningar på högst 0,6 μm i eller på bearbetade wafers, substrat, andra än tryckta kretskort eller chip, med hjälp av optisk bildtagningsteknik för mönsterjämförelse.

Anmärkning : Avsnitt X.B.I.002.b.1 omfattar inte svepelektronmikroskop för allmänna ändamål, utom när de är särskilt konstruerade och instrumenterade för automatisk mönsterinspektion.

2.

Särskilt konstruerad ’datorstyrd’ mät- och analysutrustning enligt följande:

a.

Utrustning särskilt konstruerad för mätning av syre- eller kolhalt i halvledarmaterial.

b.

Utrustning för mätning av linjebredd med en upplösning på 1 μm eller finare.

c.

Särskilt konstruerade instrument för mätning av planhet som kan mäta avvikelser från planhet på 10 μm eller mindre med en upplösning på 1 μm eller finare.

3.

’Datorstyrd’ waferprovningsutrustning (wafer probing equipment) med någon av följande egenskaper:

a.

Positioneringsnoggrannhet som är finare än 3,5 μm.

b.

Förmåga att prova komponenter med mer än 68 anslutningar.

c.

Förmåga att prova med en frekvens som överstiger 1 GHz.

4.

Provutrustning enligt följande:

a.

’Datorstyrd’ utrustning särskilt konstruerad för provning av diskreta halvledarenheter eller okapslade chip, och som kan prova med en frekvens som överstiger 18 GHz.

Teknisk anmärkning : Diskreta halvledarenheter omfattar fotoceller och solceller.

b.

’Datorstyrd’ utrustning som är särskilt konstruerad för provning av integrerade kretsar och ”elektroniska sammansättningar” av dessa, och som kan utföra funktionsprovning på något av följande sätt:

1.

Med en ’mönsterfrekvens’ (pattern rate) som överstiger 20 MHz.

2.

Med en ’mönsterfrekvens’ som överstiger 10 MHz men inte 20 MHz och med förmåga att prova kapslingar med mer än 68 anslutningar.

Anmärkningar : Avsnitt X.B.I.002.b.4.b omfattar inte provutrustning som är särskilt konstruerad för provning av följande:

1.

Minnen.

2.

Sammansättningar eller en klass av ”elektroniska sammansättningar” för hem- och underhållningstillämpningar.

3.

Elektroniska komponenter, ”elektroniska sammansättningar” och integrerade kretsar som inte omfattas av avsnitt 3A001 (7) eller X.A.I.001, förutsatt att denna provutrustning inte omfattar beräkningsanordningar med ”användartillgänglig programmeringsmöjlighet”.

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.B.I.002.b.4.b avses med ’mönsterfrekvens’ den maximala digitala arbetsfrekvensen för en provutrustning. Den motsvarar därför den högsta datahastighet som en provutrustning kan tillhandahålla i icke-multiplexmod. Den kan också kallas provningshastighet, maximal digital frekvens eller maximal digital hastighet.

c.

Utrustning som är särskilt konstruerad för att bestämma prestandan hos fokalplansmatriser vid våglängder över 1 200 nm med hjälp av ’datorstyrda’ mätningar eller datorstödd utvärdering och som har någon av följande egenskaper:

1.

Svep med en ljuspunkt vars diameter är mindre än 0,12 mm.

2.

Konstruktion avsedd för mätning av ljuskänsliga prestandaparametrar och för utvärdering av frekvenssvar, moduleringsöverföringsfunktion, likformig responsivitet (uniformity of responsivity) eller brus.

3.

Konstruktion avsedd för att utvärdera moduler som kan skapa bilder med mer än 32 x 32 linjeelement.

5.

System med elektronstråleprovning som är konstruerade för användning med högst 3 keV, eller ”laser” strålesystem för kontaktfri provning av spänningssatta halvledarenheter, med någon av följande egenskaper:

a.

Stroboskopkapacitet med antingen strålsläckning (beam blanking) eller detekteringsstrobning (detector strobing).

b.

En elektronspektrometer för spänningsmätning med en upplösning på mindre än 0,5 V.

c.

Elektriska provningsfixturer för prestandaanalys av integrerade kretsar.

Anmärkning : Avsnitt X.B.I.002.b.5 omfattar inte svepelektronmikroskop, utom när de är särskilt konstruerade och instrumenterade för kontaktfri provning av en spänningssatt halvledarenhet.

6.

’Datorstyrda’ multifunktionella riktade jonstrålesystem som är särskilt konstruerade för tillverkning, reparation, fysisk layoutanalys och provning av masker eller halvledarenheter och som har någon av följande egenskaper:

a.

Återkopplingsnoggrannhet på 1 μm eller finare för positionsbestämning från mål till stråle (target-to-beam).

b.

Digital-till-analog-omvandling med en noggrannhet som överstiger 12 bitar.

7.

Partikelmätsystem som använder ”lasrar” som konstruerats för att mäta partikelstorlek och koncentration i luft och som har båda följande egenskaper:

a.

Förmåga att mäta partikelstorlekar på 0,2 mikrometer eller mindre vid en flödeshastighet på 0,02832 m3 per minut eller mer.

b.

Förmåga att karakterisera ren luft i klass 10 eller bättre.

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.B.I.002 avses med ’datorstyrd’ en styrning med hjälp av instruktioner som lagras i ett elektroniskt minne och som en processor kan utföra för att styra utförandet av förutbestämda funktioner. Utrustning kan vara ’datorstyrd’ oavsett om den elektroniska lagringen är intern eller extern i förhållande till utrustningen.

X.C.I.001

Positiva resistmaterial som är utformade för halvledarlitografi och speciellt justerade (optimerade) för våglängder mellan 370 och 193 nm.

X.D.I.001

”Programvara” som är särskilt utformad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av elektroniska enheter eller komponenter som omfattas av avsnitt X.A.I.001, elektronisk utrustning för allmänna ändamål som omfattas av avsnitt X.A.I.002 eller tillverknings- och provutrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001 och X.B.I.002, eller ”programvara” som är särskilt utformad för ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt 3B001.g och 3B001.h (8).

X.E.I.001

”Teknik” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av elektroniska enheter eller komponenter som omfattas av avsnitt X.A.I.001, elektronisk utrustning för allmänna ändamål som omfattas av avsnitt X.A.I.002 eller tillverknings- och provutrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001 eller X.B.I.002, eller material som omfattas av avsnitt X.C.I.001.

Kategori II – Datorer

Anmärkning : Kategori II omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

X.A.II.001

Datorer, ”elektroniska sammansättningar” och tillhörande utrustning som inte omfattas av avsnitt 4A001 eller 4A003 1 , samt särskilt konstruerade komponenter till dessa

Anmärkning : Kontrollstatus för ”digitala datorer” och därmed sammanhörande utrustning enligt beskrivningen i avsnitt X.A.II.001 bestäms av kontrollstatus för annan utrustning eller andra system, under förutsättning att

a.

de ”digitala datorerna” eller den därmed sammanhörande utrustningen är väsentliga för den andra utrustningens eller de andra systemens funktion,

b.

de ”digitala datorerna” eller den därmed sammanhörande utrustningen inte är en ”huvudbeståndsdel” i den andra utrustningen eller de andra systemen, och

N.B.1 : Kontrollstatus för ”signalbehandlings”- eller ”bildbehandlings”-utrustning särskilt konstruerad för en annan utrustning med funktioner, som är begränsade till dem som krävs för den andra utrustningen, ska bestämmas av kontrollstatus för den andra utrustningen även om den överskrider värdena för ”huvudbeståndsdelen”.

N.B.2 : När det gäller kontrollstatus för ”digitala datorer” eller därmed tillhörande utrustning för telekommunikation, se kategori 5 del 1 (Telekommunikation) (9) .

c.

”teknik” för ”digitala datorer” och tillhörande utrustning bestäms av avsnitt 4E 1 .

a.

Elektroniska datorer och därmed sammanhängande utrustning samt ”elektroniska sammansättningar” och särskilt konstruerade komponenter till dessa, specificerade för drift vid en omgivningstemperatur över 343 K (70 °C).

b.

”Digitala datorer”, inbegripet utrustning för ”signalbehandling” eller ”bildbehandling”, som har en ”justerad topprestanda” (”APP”) på minst 0,0128 viktade teraflops (WT).

c.

”Elektroniska sammansättningar” som är särskilt konstruerade eller modifierade för att förbättra prestandan genom aggregering av processorer, enligt följande:

1.

Konstruerade för att kunna aggregera konfigurationer med minst 16 processorer.

2.

Används inte.

Anmärkning 1: Avsnitt X.A.II.001.c gäller endast ”elektroniska sammansättningar” och programmerbara anslutningar som har en ”APP” som inte överskrider gränserna i avsnitt X.A.II.001.b när de levereras som icke inmonterade ”elektroniska sammansättningar”. Det är inte tillämpligt på ”elektroniska sammansättningar” som på grund av sin konstruktion har begränsad användning som tillhörande utrustning som omfattas av avsnitt X.A.II.001.k.

Anmärkning 2: Avsnitt X.A.II.001.c omfattar inte ”elektroniska sammansättningar” som är särskilt konstruerade för en produkt eller familj av produkter vars maximala konfiguration inte överskrider gränserna i avsnitt X.A.II.001.b.

d.

Används inte.

e.

Används inte.

f.

Utrustning för ”signalbehandling” eller ”bildbehandling”, som har en ”justerad topprestanda” (”APP”) på minst 0,0128 viktade teraflops (WT).

g.

Används inte.

h.

Används inte.

i.

Utrustning som innehåller ’terminalgränssnittsutrustning’ som överskrider gränsvärdena i avsnitt X.A.III.101.

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.A.II.001.i avses med ’terminalgränssnittsutrustning’ utrustning där information förs in i eller lämnar telekommunikationssystemet, t.ex. telefon, dataenhet, dator osv.

j.

Utrustning som är särskilt konstruerad för att möjliggöra extern sammankoppling av ”digitala datorer” eller därmed sammanhörande utrustning, som tillåter kommunikation med en datahastighet som överskrider 80 Mbyte/s.

Anmärkning : Avsnitt X.A.II.001.j omfattar inte intern utrustning för sammankoppling (t.ex. backplan, bussar), passiva kopplingselement, ”styrenheter för åtkomst till nätverk” eller ’styrenheter för kommunikationskanaler’.

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.A.II.001.j avses med ’styrenhet för kommunikationskanal’ är det fysiska anslutningskort som styr flödet av synkrona eller asynkrona digitala signaler. Kortet är sammansatt av komponenter som kan integreras i en dator eller telekommunikationsutrustning för att ge kommunikationsanslutning.

k.

Hybriddatorer och ”elektroniska sammansättningar” och särskilt konstruerade komponenter till dessa som innehåller analog-till-digital-omvandlare med alla följande egenskaper:

1.

Minst 32 kanaler.

2.

En upplösning på 14 bitar (plus teckenbit) eller mer med en konverteringshastighet på minst 200 000 Hz.

X.D.II.001

”Programvara” för matematisk bevisning (proof) och validering av ”program”, ”programvara” som möjliggör automatisk generering av ”källkod” och ”programvara” för operativsystem som är särskilt konstruerad för utrustning för ”realtidsbearbetning”

a.

”Programvara” för matematisk bevisning (proof) och validering av ”program” som använder matematisk och analytisk teknik och som är konstruerad eller modifierad för ”program” med fler än 500 000”källkods”instruktioner.

b.

”Programvara” som möjliggör automatisk generering av ”källkod” från data som erhållits online från externa sensorer som beskrivs i förordning (EU) 2021/821.

c.

”Programvara” för operativsystem som är särskilt konstruerad för utrustning för ”realtidsbearbetning” som garanterar en ’global latenstid för avbrott’ på mindre än 20 μs.

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.D.II.001 avses med ’global latenstid för avbrott’ den tid som krävs för att datasystemet ska känna igen ett avbrott på grund av en händelse, ta hand om avbrottet och utföra ett kontextbyte till en annan minnesresident process som väntar på avbrottet.

X.D.II.002

”Programvara”, annan än sådan som omfattas av avsnitt 4D001 (10), särskilt konstruerad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt 4A101 1 .

X.E.II.001

”Teknik” för ”utveckling”, ”produktion,” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.II.001 eller ”programvara” som omfattas av avsnitt X.D.II.001 eller X.D.II.002.

X.E.II.002

”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning konstruerad för ’bearbetning i flera dataströmmar’ (multi-data-stream processing).

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.E.II.002 avses med ’bearbetning i flera dataströmmar’ ett mikroprogram eller en utrustningsarkitekturteknik som medger samtidig bearbetning av två eller flera datasekvenser som styrs av en eller flera instruktionssekvenser med hjälp av t.ex.

1.

en arkitektur av enkla instruktioner av sammansatta datamängder (SIMD), t.ex. vektor- eller kedjeprocessorer,

2.

en arkitektur med flera enkla instruktioner av sammansatta datamängder (MSIMD),

3.

en arkitektur med flera sammansatta instruktioner av sammansatta datamängder (MIMD), inklusive dem som är tätt kopplade, nära kopplade eller löst kopplade, eller

4.

strukturerade kedjor av bearbetningselement inklusive systoliska kedjor.

Kategori III, del 1 – Telekommunikation

Anmärkning : Kategori III. Del 1 omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

X.A.III.101

Utrustning för telekommunikation

a.

Alla former av telekommunikationsutrustning som inte omfattas av avsnitt 5A001.a (11), som särskilt konstruerats för att fungera utanför temperaturintervallet från 219 K (- 54 °C) till 397 K (124 °C).

b.

System och utrustning för telekommunikationsöverföring, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör för dessa, som har någon av följande egenskaper eller funktioner eller något av följande kännetecken:

Anmärkning : Utrustning för telekommunikationsöverföring:

a.

Kategoriserad enligt följande, eller en kombination av dessa:

1.

Radioutrustning (t.ex. sändare, mottagare och sändare-mottagare).

2.

Terminalutrustning (line terminating equipment).

3.

Mellanförstärkarutrustning.

4.

Repeterutrustning.

5.

Regeneringsutrustning.

6.

Kodkonverterare (transcoders).

7.

Multiplexutrustning (inklusive statistisk multiplex).

8.

Modulatorer/demodulatorer (modem).

9.

Transmultiplexutrustning (se CCITT Rec. G701).

10.

’Datorstyrd’ utrustning för digital korskoppling.

11.

’Portar’ och bryggor.

12.

’Accessenheter för medieåtkomst’.

b.

Utformad för användning i en- eller flerkanalskommunikation via något av följande:

1.

Ledning (tråd).

2.

Koaxialkabel.

3.

Optisk fiberkabel.

4.

Elektromagnetisk strålning.

5.

Akustisk vågutbredning under vatten.

1.

Använder digital teknik, inklusive digital behandling av analoga signaler, konstruerad för att fungera med en ’digital överföringshastighet’ på högsta multiplexnivå över 45 Mbit/s eller en ’total digital överföringshastighet’ över 90 Mbit/s.

Anmärkning : Avsnitt X.A.III.101.b.1 omfattar inte utrustning som är särskilt konstruerad för att integreras och användas i ett satellitsystem för civilt bruk.

2.

Modem som använder ’bandbredd svarande mot en talkanal’ med en ’dataöverföringshastighet’ på över 9 600 bit/s.

3.

Utgör ’datorstyrd’ digital korskopplingsutrustning med en ’digital överföringshastighet’ som överstiger 8,5 Mbit/s per port.

4.

Utgör utrustning med något av följande:

a.

”Styrenheter för åtkomst till nätverk” och tillhörande gemensamt medium med en ’digital överföringshastighet’ som överstiger 33 Mbit/s.

b.

’Styrenheter för kommunikationskanaler’ där digitala utdata har en ’dataöverföringshastighet’ på över 64 000 bit/s per kanal.

Anmärkning : Om en utrustning som inte omfattas innehåller en ”styrenhet för åtkomst till nätverk” får den inte ha någon typ av gränssnitt för telekommunikation, utom de som beskrivs i, men inte omfattas av, avsnitt X.A.III.101.b.4.

5.

Använder ”laser” och har någon av följande egenskaper:

a.

En överföringsvåglängd som överstiger 1 000 nm.

b.

Använder analog teknik och en bandbredd på minst 45 MHz.

c.

Använder koherent optisk överföringsteknik eller koherent optisk detekteringsteknik (även kallade optical heterodyne or homodyne techniques).

d.

Använder multiplexerande teknik för våglängdsdelning.

e.

Utför ’optisk förstärkning’.

6.

Radioutrustning som används med ingångs- eller utgångsfrekvens som är högre än

a.

31 GHz för applikationer för jordsatellitstationer, eller

b.

26,5 GHz för andra applikationer.

Anmärkning : Avsnitt X.A.III.101.b.6 omfattar inte utrustning för civilt bruk som uppfyller kraven för ett frekvensband mellan 26,5 GHz och 31 GHz som tilldelats av ITU (International Telecommunications Union).

7.

Utgör radioutrustning som använder något av följande:

a.

Kvadratur-amplitud-modulationsteknik (QAM) över nivå 4, om den ’totala digitala överföringshastigheten’ överstiger 8,5 Mbit/s.

b.

Kvadratur-amplitud-modulationsteknik (QAM) över nivå 16, om den ’totala digitala överföringshastigheten’ är högst 8,5 Mbit/s.

c.

Annan teknik för digital modulering med en ’spektral effektivitet’ på minst 3 bit/s/Hz.

d.

Arbetar i frekvensbandet 1,5–87,5 MHz och har adaptiv teknik som dämpar en interfererande signal med mer än 15 dB.

Anmärkningar:

1.

Avsnitt X.A.III.101.b.7 omfattar inte utrustning som är särskilt konstruerad för att integreras och användas i ett satellitsystem för civilt bruk.

2.

Avsnitt X.A.III.101.b.7 omfattar inte radioutrustning för drift i ett frekvensband som tilldelats av ITU (International Telecommunications Union)

a.

som antingen

1.

inte överstiger 960 MHz, eller

2.

har en ’total digital överföringshastighet’ som inte överstiger 8,5 Mbit/s, och

b.

som har en ’spektral effektivitet’ på högst 4 bit/s/Hz.

c.

’Datorstyrd’ kopplingsutrustning och tillhörande signalsystem, med någon av följande egenskaper eller funktioner, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör för dessa.

Anmärkning : Statistiska multiplexorer med digitala in- och utsignaler som tillhandahåller omkoppling behandlas som ’datorstyrda’ omkopplare.

1.

Utrustning eller system för ’data(meddelande)omkoppling’ som är konstruerade för ’paketöverföring’, ”elektroniska sammansättningar” och komponenter till dessa, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

2.

Används inte.

3.

Routing eller omkoppling av ’datagram’paket.

Anmärkning : Avsnitt X.A.III.101.c.3 omfattar inte nät som är begränsade till att endast använda ”styrenheter för åtkomst till nätverk” eller till ”styrenheter för åtkomst till nätverk” i sig själva.

4.

Används inte.

5.

Prioritet och företräde i flera nivåer för kretskoppling.

Anmärkning : Avsnitt X.A.III.101.c.5 omfattar inte samtalsföreträde (single-level call preemption).

6.

Konstruerad för automatisk uppkoppling från mobiltelefonsystem till andra mobiltelefonväxlar eller automatisk anslutning till en centraliserad abonnentdatabas ansluten till mer än en växel.

7.

Innehåller ’datorstyrd’ digital korskopplingsutrustning med en ’digital överföringshastighet’ som överstiger 8,5 Mbit/s per port.

8.

’Centralkanalsignalering’ (common channel signaling) som används i oassocierat eller kvasiassocierat arbetsmod.

9.

’Dynamisk adaptiv routing’.

10.

Utgör paketförmedlare (packet switch), kretsväljare och routrar med portar eller linjer med någon av följande egenskaper:

a.

En ’dataöverföringshastighet’ på 64 000 bit/s per kanal för en ’styrenhet för kommunikationskanaler’.

Anmärkning : Avsnitt X.A.III.101.c.10.a omfattar inte multiplexa sammansatta länkar (multiplex composite links) som består enbart av kommunikationskanaler som inte individuellt omfattas av avsnitt X.A.III.101.b.1.

b.

En ’digital överföringshastighet’ på 33 Mbit/s för en ”styrenhet för åtkomst till nätverk” och tillhörande gemensamma medier.

Anmärkning : Avsnitt X.A.III.101.c.10 omfattar inte paketförmedlare eller routrar med portar eller linjer som inte överskrider gränsvärdena i avsnitt X.A.III.101.c.10.

11.

’Optisk koppling’.

12.

Användande av teknik för ’asynkront överföringsmod’ (’ATM’).

d.

Optiska fibrer och optiska fiberkablar som är längre än 50 m och konstruerade för att arbeta i enkel mod (single mode).

e.

Centraliserad nätkontroll (centralized network control) som har alla följande egenskaper:

1.

Mottar data från noderna.

2.

Behandlar dessa data för att ge kontroll över trafik som inte kräver beslut av en operatör, och utför därigenom ’dynamisk adaptiv routing’.

Anmärkning 1 : Avsnitt X.A.III.101.e omfattar inte trafikdirigering enligt i förväg fastlagd information.

Anmärkning 2 : Avsnitt X.A.III.101.e utesluter inte att trafik som en funktion av förutsebara statistiska trafikförhållanden omfattas.

f.

Fasstyrda antennsystem, som kan arbeta på nivåer över 10,5 GHz, och som innehåller aktiva element och distribuerade komponenter, och har utformats för att medge elektronisk kontroll av lobformning och antennriktning, utom landningssystem med instrument som uppfyller Internationella luftfartsorganisationens (Icao) standarder (mikrovågslandningssystem (MLS)).

g.

Annan mobil kommunikationsutrustning än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, ”elektroniska sammansättningar” och komponenter till dessa.

h.

Utrustning för radiolänkkommunikation konstruerad för användning vid frekvenser på minst 19,7 GHz och komponenter till denna, annan än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.A.III.101 gäller följande:

1)

’Asynkront överföringsmod’ (’ATM’) är ett överföringsmod där informationen är organiserad i celler. Det är asynkront i den meningen att cellernas överföringshastighet beror på den föreskrivna eller effektiva bit-hastigheten.

2)

’Bandbredd svarande mot en talkanal’ är datakommunikationsutrustning som kan arbeta inom en talkanals bandbredd. Denna definieras av CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee) som 3 100 Hz. Se CCITT-rekommendation G.151.

3)

’Anslutningskort för kommunikationskanal’ är det fysiska anslutningskort som styr flödet av synkrona eller asynkrona digitala signaler. Kortet är sammansatt av komponenter som kan integreras i en dator eller telekommunikationsutrustning för att ge kommunikationsanslutning.

4)

’Datagram’ är en självständig, oberoende datamängd som innehåller tillräcklig information för att kunna styras från den sändande till den mottagande terminalen utan att det krävs föregående kommunikation mellan den sändande eller den mottagande terminalen och det mellanliggande nätverket.

5)

’Snabbvalspaket’ är en funktion som är tillämplig på virtuella förbindelser och som medger att terminalutrustningen utvidgar möjligheten att överföra data enligt anrop och att hantera ’paket’ i en omfattning som överstiger den normala kapaciteten vid virtuella förbindelser.

6)

’Gateway’ (även kallad brygga) är en funktion, baserad på någon kombination av utrustning och ”programvara”, för att omvandla ett systems konventioner för att återge, behandla eller överföra information till ett annat systems motsvarande men annorlunda konventioner.

7)

’Integrated Services Digital Network’ (ISDN) är ett enhetligt system där alla former av information, såsom tal, text, data, stillbilder, film osv., förs från en utgång på växeln över en linje till och från abonnenten.

8)

’Paket’ är en grupp binära siffror som omfattar data och styrsignaler och som kopplas upp som en enhet. Data, styrsignaler och eventuella felmeddelanden ordnas i ett angivet format.

9)

’Centralkanalsignalering’ är överföring av kontrollinformation (signalering) via en kanal separat från den som används för meddelandena. Signaleringskanalen styr vanligen flera meddelandekanaler.

10)

’Dataöverföringshastighet’ är den hastighet som definieras i ITU:s rekommendation 53-36, med beaktande av att, för icke-binär modulering, baud och bit per sekund inte är likvärdiga. Bitar för kodnings-, kontroll- och synkroniseringsfunktioner ska ingå.

11)

’Dynamisk adaptiv routing’ är ett system som automatiskt dirigerar om trafik baserat på avkänning och utvärdering av nätets kondition.

12)

’Accessenhet för medieåtkomst’ är en utrustning som innehåller ett eller flera kommunikationsgränssnitt (”styrenhet för åtkomst till nätverk”, ’styrenhet för kommunikationskanal’, modem eller datorbuss) för att ansluta terminalutrustning till ett nät.

13)

’Spektral effektivitet’ är den ’digitala överföringshastigheten’ [bit/s] / 6 dB spektrumbandbredd i Hz.

14)

’Datorstyrd’ innebär en styrning som använder instruktioner lagrade i ett elektroniskt minne som en processor kan utföra för att styra utförandet av förutbestämda funktioner.

Anmärkning : Utrustning kan vara ’datorstyrd’ oavsett om den elektroniska lagringen är intern eller extern i förhållande till utrustningen.

X.B.III.101

Annan testutrustning för telekommunikation än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

X.C.III.101

Halvfabrikat av glas eller av något annat material som optimerats för tillverkning av optiska fiber som omfattas av avsnitt X.A.III.101.

X.D.III.101

”Programvara” som särskilt utformats eller modifierats med avseende på ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.III.101 och X.B.III.101, samt programvara för dynamisk adaptiv routing, enligt följande:

a.

”Programvara”, i annan form än maskinexekverbar form, särskilt utformad för ’dynamisk adaptiv routing’.

b.

Används inte.

X.E.III.101

”Teknik” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.III.101 eller X.B.III.101, eller ”programvara” som omfattas av avsnitt X.D.III.101, samt annan ”teknik” enligt följande:

a.

Specifik ”teknik” enligt följande:

1.

”Teknik” för behandling och mantling av optisk fiber som är särskilt konstruerad för användning under vatten.

2.

”Teknik” för ”utveckling” av utrustning som använder teknik för ’synkron digital hierarki’ (’SDH’) eller ’synkrona optiska nätverk’ (’SONET’).

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.E.III.101 gäller följande:

1)

’Synkron digital hierarki’ (SDH) är en metod för att styra, multiplexera och få åtkomst till olika former av digital trafik med hjälp av ett synkront transmissionsformat för olika typer av medier. Formatet bygger på en synkron transportmodul (STM) som definieras i CCITT:s rekommendationer G.703, G.707, G.708 och G.709 och andra som ännu inte har offentliggjorts. Första nivåns hastighet för ’SDN’ är 155,52 Mbit/s.

2)

’Synkront optiskt nätverk’ (SONET) är ett nätverk för att styra, multiplexera och få åtkomst till olika former av digital trafik med hjälp av ett synkront transmissionsformat för olika typer av medier via fiberoptik. Formatet är den nordamerikanska varianten av ’SDH’ som även den bygger på STM. Den använder dock synkron transportsignal (Synchronous Transport Signal) som grundläggande transportmodul med en hastighet i första nivån på 51,81 Mbit/s. SONET-standarderna håller på att integreras i standarderna för ’SDH’.

Kategori III, del 2 – Informationssäkerhet

Anmärkning : Kategori III. Del 2 omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

X.A.III.201

Utrustning enligt följande:

a.

Används inte.

b.

Används inte.

c.

Varor som klassificeras som krypteringsprogramvara för massmarknaden i enlighet med anmärkning 3 om kryptografi i kategori 5 del 2 (12).

X.D.III.201

”Programvara” för ”informationssäkerhet” enligt följande:

Anmärkning : Denna punkt omfattar inte ”programvara” som utformats eller modifierats för att skydda mot datorsabotage, t.ex. virus, där användningen av ”kryptografi” begränsas till autentisering, digital signatur och/eller dekryptering av data eller filer.

a.

Används inte.

b.

Används inte.

c.

”Programvara” som klassificeras som krypteringsprogramvara för massmarknaden i enlighet med anmärkning 3 om kryptografi i kategori 5 del 2 (13).

X.E.III.201

”Teknik” för ”informationssäkerhet” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik, enligt följande:

a.

Används inte.

b.

”Teknik”, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, för ”användning” av massmarknadsvaror som omfattas av avsnitt X.A.III.201.c eller ”programvara” på massmarknaden som omfattas av avsnitt X.D.III.201.c.

Kategori IV – Sensorer och lasrar

X.A.IV.001

Marin eller markbunden akustisk utrustning som gör det möjligt att upptäcka eller lokalisera föremål eller strukturer under vatten eller att positionera yt- eller undervattensfartyg, och särskilt konstruerade komponenter, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

X.A.IV.002

Optiska sensorer enligt följande:

a.

Bildförstärkarrör och komponenter som särskilt konstruerats för dessa enligt följande:

1.

Bildförstärkarrör som har samtliga följande egenskaper:

a.

En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 400 nm men inte 1 050 nm.

b.

En mikrokanalplatta för elektronbildförstärkning med en håldelning (avstånd från ett håls mittpunkt till närmaste håls mittpunkt) på mindre än 25 μm.

c.

Som har något av följande:

1.

En S-20, S-25 eller multialkalisk fotocell.

2.

En GaAs- eller GaInAs-fotocell.

2.

Särskilt konstruerade mikrokanalplattor med följande två egenskaper:

a.

15 000 eller fler ihåliga rör (hollow tubes) per platta.

b.

Håldelning (avstånd från ett håls mittpunkt till närmaste håls mittpunkt) på mindre än 25 μm.

b.

Bildförstärkarutrustning som direkt ger en synlig bild, och som har bildförstärkarrör med de egenskaper som förtecknas i X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Kameror enligt följande

a.

Kameror som uppfyller kriterierna i anmärkning 3 till 6A003.b.4 (14).

b.

Används inte.

X.A.IV.004

Optik enligt följande:

Anmärkning : Avsnitt X.A.IV.004 omfattar inte optiska filter med fasta luftgap eller filter av Lyot-typ.

a.

Optiska filter:

1.

För våglängder som är längre än 250 nm, bestående av flera lagers beläggning och med någon av följande egenskaper:

a.

En bandbredd på högst 1 nm halvvärdesbredd (FWHI, Full Width Half Intensity) och en högsta överföring på minst 90 %.

b.

En bandbredd på högst 0,1 nm halvvärdesbredd och en högsta överföring på minst 50 %.

2.

För våglängder som är längre än 250 nm och med samtliga följande egenskaper:

a.

Avstämbar över ett spektralområde på minst 500 nm.

b.

Omedelbart optiskt bandpass på 1,25 nm eller lägre.

c.

Våglängd återställningsbar inom 0,1 ms med en noggrannhet som är lika med eller bättre än 1 nm inom det avstämbara spektralområdet.

d.

En enda högsta överföring på minst 91 %.

3.

Omkopplare för optisk opacitet (filter) med ett siktfält på 30° eller bredare och en svarstid på 1 ns eller mindre.

b.

’Fluoridfiber’kabel eller optiska fiber för det ändamålet, med en dämpning på mindre än 4 dB/km i ett våglängdsområde som överstiger 1 000 nm men inte 3 000 nm.

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.A.IV.004.b avses med ’fluoridfiber’ fiber som tillverkas av fluoridföreningar i bulk.

X.A.IV.005

”Lasrar” enligt följande:

a.

Koldioxid (CO2)-”lasrar” som har något av följande:

1.

En kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 10 kW.

2.

En pulsad uteffekt med en ”pulslängd” som överstiger 10 μs och med något av följande:

a.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 10 kW.

b.

En pulsad ”toppeffekt” som överstiger 100 kW.

3.

En pulsad uteffekt med en ”pulslängd” som är högst 10 μs och något av följande:

a.

En pulsenergi som överstiger 5 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 2,5 kW.

b.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 2,5 kW.

b.

Halvledarlasrar enligt följande:

1.

Individuella halvledar”lasrar” med enkel transversell mod som har något av följande:

a.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 100 mW.

b.

En våglängd som överstiger 1 050 nm.

2.

Individuella halvledar”lasrar” med multipel transversell mod, eller grupper av individuella halvledar”lasrar”, med en våglängd som överstiger 1 050 nm.

c.

”Rubinlasrar” med en utenergi som överstiger 20 J/puls.

d.

Icke-”avstämbara””pulsade lasrar” som har en utgångsvåglängd som överstiger 975 nm men inte 1 150 nm och som har någon av följande egenskaper:

1.

En ”pulslängd” som är lika med eller överstiger 1 ns men inte överstiger 1 μs och som har något av följande:

a.

En enkel transversell mod och något av följande:

1.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 12 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 10 W och som kan fungera vid en pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

2.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 20 W.

b.

En multipel transversell mod och något av följande:

1.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 30 W.

2.

En ”toppeffekt” som överstiger 200 MW.

3.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 50 W.

2.

En ”pulslängd” som överstiger 1 μs och något av följande:

a.

En enkel transversell mod och något av följande:

1.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 12 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 10 W och som kan fungera vid en pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

2.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 20 W.

b.

En multipel transversell mod och något av följande:

1.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 30 W.

2.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 500 W.

e.

Icke-”avstämbara””CW-lasrar” (continuous wave) som har en utgångsvåglängd som överstiger 975 nm men inte 150 nm och som har någon av följande egenskaper:

1.

En enkel transversell mod och något av följande:

a.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 12 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 10 W och som kan fungera vid en pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

b.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 50 W.

2.

En multipel transversell mod och något av följande:

a.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 30 W.

b.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 500 W.

Anmärkning : Avsnitt X.A.IV.005.e.2.b omfattar inte industriella ”lasrar” med multipel transversell mod, en uteffekt som är högst 2 kW och en total massa som överstiger 1 200 kg. Med total massa avses i denna anmärkning alla komponenter som krävs för att ”lasern” ska fungera, t.ex. ”laser”, energitillförsel och värmeväxlare, men inte extern optik för strålkonditionering och/eller tillförsel.

f.

Icke-”avstämbara””lasrar” som har en våglängd som överstiger 1 nm men inte 1 555 nm och som har något av följande:

1.

En utenergi som överstiger 100 mJ/puls och en pulsad ”toppeffekt” som överstiger 1 W.

2.

En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 1 W.

g.

Frielektron”lasrar”.

Teknisk anmärkning : I avsnitt X.A.IV.005 avses med ’stickproppseffektivitet’ kvoten mellan ”laser”uteffekten (eller ”genomsnittlig uteffekt”) och den totala elektriska ineffekt som krävs för att ”lasern” ska fungera, inklusive energitillförsel/konditionering och termisk konditionering/värmeväxlare.

X.A.IV.006

”Magnetometrar”, ”supraledande” elektromagnetiska sensorer och komponenter som särskilt konstruerats för dessa enligt följande: