ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 22

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
24 januari 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2023/154 av den 23 januari 2023 om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

1

 

*

Rådets förordning (EU) 2023/155 av den 23 januari 2023 om ändring av förordning (EU) nr 356/2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia

6

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2023/156 av den 23 januari 2023 om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/157 av den 23 januari 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/2266 vad gäller hänvisningen till intyget och självcertifiering av oberoende små producenter av alkoholdrycker i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/158 av den 23 januari 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller vissa växter för plantering av Prunus domestica och Prunus cerasifera med ursprung i Ukraina

15

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/159 av den 23 januari 2023 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

18

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/160 av den 23 januari 2023 om ändring av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia

22

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/161 av den 23 januari 2023 om ändring av beslut (Gusp) 2021/649 om unionens stöd till verksamhet som bedrivs av sekretariatet för vapenhandelsfördraget till stöd för vapenhandelsfördragets genomförande

28

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/162 av den 23 januari 2023 om Europeiska unionens uppdrag i Armenien (Euma)

29

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

24.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/154

av den 23 januari 2023

om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april 2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 147/2003 (2) begränsas tillhandahållandet av finansiering samt ekonomiskt och tekniskt stöd med anknytning till militär verksamhet som rör varor och teknik som ingår i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning till alla personer, enheter eller organ i Somalia.

(2)

Den 17 november 2022 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2662 (2022). Genom den resolutionen utvidgas särskilt tillämpningsområdet för undantagen från vapenembargot och finansiering samt ekonomiskt och tekniskt stöd med anknytning därtill avsett för vissa mottagare i Somalia.

(3)

Den 23 januari 2023 antog rådet beslut (Gusp) 2023/160 (3), genom vilket beslut 2010/231/Gusp ändras i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2662 (2022).

(4)

Vissa av de ändringarna omfattas av tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att säkerställa att ekonomiska aktörer i alla medlemsstater tillämpar dem på ett enhetligt sätt.

(5)

Förordning (EG) nr 147/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 147/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2a ska utgå.

2.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Artikel 1 ska inte tillämpas på tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt eller tekniskt stöd med anknytning till militär verksamhet som rör varor och teknik som ingår i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning, som endast är avsett

a)

som stöd till eller för att användas av Förenta nationernas personal, inbegripet Förenta nationernas biståndsuppdrag i Somalia (Unsom),

b)

som stöd till eller för att användas av Afrikanska unionens övergångsuppdrag i Somalia (Atmis) och dess strategiska partner, som enbart bedriver verksamhet enligt Afrikanska unionens senaste strategiska verksamhetskoncept, och i samarbete och i samordning med Atmis,

c)

som stöd till eller för att användas av Europeiska unionens utbildnings- och stödverksamhet, Turkiet, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Amerikas förenta stater samt alla andra statliga styrkor som antingen är verksamma inom ramen för övergångsplanen för Somalia eller har ett avtal om styrkornas status eller ett samförståndsavtal med Somalias federala regering för att tjäna syftena med FN:s säkerhetsråds resolution 2662 (2022), förutsatt att de underrättar sanktionskommittén om ingåendet av sådana avtal,

d)

för utveckling av Somalias säkerhets- och polisinstitutioner på lokal och nationell nivå för att trygga det somaliska folkets säkerhet.

2.   Med avvikelse från punkt 1 d ska tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt eller tekniskt stöd med anknytning till militär verksamhet för utveckling av Somalias säkerhets- och polisinstitutioner omfattas av följande villkor:

a)

När det gäller varor och teknik som omfattas av bilaga IV, att sanktionskommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar från det att sanktionskommittén har mottagit en underrättelse från Somalia eller en medlemsstat eller den internationella, regionala eller subregionala organisation som tillhandahåller stöd.

b)

När det gäller varor och teknik som omfattas av bilaga V, att en föregående underrättelse i informationssyfte till sanktionskommittén lämnats in fem arbetsdagar i förväg av Somalia, medlemsstaterna eller internationella, regionala och subregionala organisationer som tillhandahåller stöd.

3.   Underrättelser från Europeiska unionen eller medlemsstaterna enligt punkt 2 a och b i denna artikel ska innehålla

a)

uppgifter om tillverkaren och leverantören av vapnen och den militära utrustningen, inbegripet serienummer,

b)

en beskrivning av vapnen och ammunitionen, inbegripet typ, kaliber och kvantitet,

c)

förslag till datum och ort för leverans, och

d)

all relevant information om den enhet som är avsedd mottagare, eller den avsedda lagringsorten.

4.   Europeiska unionen eller den levererande medlemsstaten som tillhandahåller stöd i form av finansiering eller ekonomiskt stöd eller tekniskt stöd med avseende på varor och teknik som ingår i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning ska, senast 30 dagar efter leveransen av vapen och därtill hörande materiel av alla slag, till sanktionskommittén lämna en efterleveransunderrättelse i form av en skriftlig bekräftelse på slutförandet av varje leverans, inbegripet serienumren för de levererade vapnen och därtill hörande materiel, leveransinformation, konossement, fraktsedlar eller packsedlar och den specifika lagringsorten.

5.   Artikel 1 ska inte tillämpas på

a)

försäljning, leverans, överföring eller export av skyddskläder, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Somalia av Förenta nationernas personal, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal enbart för personligt bruk,

b)

försäljning, leverans, överföring eller export av icke-dödande militär utrustning av medlemsstater eller internationella, regionala eller subregionala organisationer som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd.”

3.

Bilaga IV ska läggas till såsom fastställs i bilaga I till den här förordningen.

4.

Bilaga V ska läggas till såsom fastställs i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2023.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia (EGT L 24, 29.1.2003, s. 2).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2023/160 av den 23 januari 2023 om ändring av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia (se sidan 22 i detta nummer av EUT).


BILAGA I

Följande bilaga ska läggas till:

”BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER ARTIKLAR SOM AVSES I ARTIKEL 3.2 a

1.   

Luftvärnsrobotar, inklusive bärbara luftvärnsrobotar (Manpads).

2.   

Vapen med kaliber större än 14,7 mm och komponenter som är särskilt avsedda för dessa och tillhörande ammunition. (Detta inbegriper inte pansarraketgevär som kan avfyras från axeln, t.ex. granatgevär och lätta pansarvärnsvapen, gevärsgranater eller granatsprutor.)

3.   

Granatkastare med kaliber större än 82 mm och tillhörande ammunition.

4.   

Fjärrstyrda pansarvärnsvapen, inklusive fjärrstyrda pansarvärnsrobotar (ATGM) samt ammunition och komponenter särskilt avsedda för dessa.

5.   

Laddningar och anordningar som utformats eller modifierats särskilt för militär användning samt minor och därtill hörande materiel.

6.   

Vapensikten vars kapacitet för mörkerseende är bättre än generation 2.

7.   

Luftfartyg med fasta vingar, rotorvingar, vippbar rotor eller vippbara vingar, som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

8.   

Fartyg och amfibiefordon som utformats eller modifierats särskilt för militär användning. (Fartyg inbegriper alla fartyg, markeffektfarkoster, fartyg med litet vattenlinjeområde eller bärplansbåtar och fartygsskrov eller delar av fartygsskrov.)

9.   

Stridsdrönare (förtecknade i kategori IV i FN:s register över konventionella vapen).


BILAGA II

Följande bilaga ska läggas till:

”BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER ARTIKLAR SOM AVSES I ARTIKEL 3.2 b

1.   

Alla typer av vapen med kaliber upp till 14,7 mm och tillhörande ammunition.

2.   

RPG-7 och rekylfria gevär samt tillhörande ammunition.

3.   

Vapensikten vars kapacitet för mörkerseende motsvarar generation 2 eller lägre.

4.   

Rotorvingar eller helikoptrar som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

5.   

Hårda skyddsplattor som ger ballistiskt skydd på lägst nivå III (NIJ 0101, 06, juli 2008) eller nationella motsvarigheter.

6.   

Markfordon som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

7.   

Kommunikationsutrustning som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.


24.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/6


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/155

av den 23 januari 2023

om ändring av förordning (EU) nr 356/2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april 2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 356/2010 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2010/231/Gusp.

(2)

Den 17 november 2022 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2662 (2022) som särskilt utvidgar de kriterier som ligger till grund för fastställandet av de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Genom rådets beslut (Gusp) 2023/160 (3) ändrades beslut 2010/231/Gusp för att återspegla ändringarna i FN:s säkerhetsråds resolution 2662 (2022).

(4)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget, och därför är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga, särskilt i syfte att säkerställa att de tillämpas på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(5)

Förordning (EU) nr 356/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.3 i förordning (EU) nr 356/2010 ska ersättas med följande:

”3.   Bilaga I ska omfatta de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ om vilka FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén angett att de

a)

utför eller lämnar stöd till handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Somalia, inbegripet men inte begränsat till

i)

planering, ledning eller utförande av handlingar som innefattar sexuellt och könsrelaterat våld,

ii)

handlingar som hotar freds- och försoningsprocessen i Somalia,

iii)

handlingar som hotar Somalias federala regering eller Afrikanska unionens övergångsuppdrag i Somalia (Atmis) med våld,

b)

har brutit mot vapenembargot eller förbudet mot tillhandahållande av därmed sammanhängande stöd eller restriktionerna för återförsäljning och överföring av vapen enligt punkt 34 i FN:s säkerhetsråds resolution 2093 (2013),

c)

hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Somalia, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Somalia,

d)

är politiska och militära ledare som värvar eller använder barn i väpnade konflikter i Somalia i strid med tillämplig internationell rätt,

e)

är ansvariga för brott mot tillämplig internationell rätt i Somalia som omfattar angrepp på civila, inbegripet barn och kvinnor, i väpnade konflikter, bland annat dödande och lemlästande, sexuellt och könsbaserat våld, attacker mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning,

f)

har samröre med al-Shabaab eller är förknippade med handlingar och verksamhet som indikerar att en person eller enhet har samröre med al-Shabaab inbegripet

i)

deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med eller under al-Shabaabs namn, på al-Shabaabs vägnar eller till stöd för al-Shabaab,

ii)

levererans av, försäljning eller överföring av vapen och tillhörande materiel till al-Shabaab,

iii)

rekrytering till eller på annat sätt stöd till handlingar eller verksamhet som företas av al-Shabaab eller dess celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2023.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 356/2010 av den 26 april 2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia (EUT L 105, 27.4.2010, s. 1).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2023/160 av den 23 januari 2023 om ändring av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia (se sidan 22 i detta nummer av EUT).


24.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/8


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/156

av den 23 januari 2023

om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 101/2011 av den 4 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien (1), särskilt artikel 12,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 4 februari 2011 antog rådet förordning (EU) nr 101/2011.

(2)

På grundval av en översyn bör uppgifterna i bilaga I till den förordningen avseende redogörelserna för skälen och identifieringsuppgifterna ändras för fem personer, och identifieringsuppgifterna bör uppdateras för fyra andra personer.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 101/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 101/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2023.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 31, 5.2.2011, s. 1.


BILAGA

I bilaga I till förordning (EU) nr 101/2011 ska följande poster i avsnittet ”A. Förteckning över personer och enheter som avses i artikel 2” ersättas med nedanstående poster:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

”3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 4 mars 1944

ID-nr: 05000799

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 24 juni 1948

Senast kända adress: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisien

ID-nr: 00104253

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, delegerad ledare för ett lantbruksföretag, son till Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 26 april 1950

ID-nr: 00178522

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 25 september 1955

Senast kända adress: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05150331

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, verkställande direktör, son till Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 18 september 1976

ID-nr: 05412560

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Najia JERIDI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 28 oktober 1938

ID-nr: 02810614

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, son till Selma HASSEN, änkling efter Selma MANSOUR

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Monastir

Födelsedatum: 30 augusti 1982

ID-nr: 08434380

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, och som har samröre med Hayet Ben Ali (nr 33).

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk, fransk

Födelseort: Paris, Frankrike

Födelsedatum: 27 oktober 1966

ID-nr: 05515496

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, företagsdirektör, son till Paulette HAZAT

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 28 augusti 1974

Senast kända adress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisien

ID-nr: 04622472

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, marknadsdirektör, son till Leila DEROUICHE

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.”


24.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/157

av den 23 januari 2023

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/2266 vad gäller hänvisningen till intyget och självcertifiering av oberoende små producenter av alkoholdrycker i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (1), särskilt artikel 23a.4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 23a.1 och 23a.2 i direktiv 92/83/EEG ska medlemsstaterna på begäran utfärda ett årligt intyg till oberoende små producenter som är etablerade på deras respektive territorium, eller tillåta att oberoende små producenter självcertifierar, vilket bekräftar producenternas totala årliga produktion och att de uppfyller kriterierna i direktiv 92/83/EEG. I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2266 (2) anges de uppgifter som ska ingå i det administrativa dokumentet och i det förenklade ledsagardokumentet och som ska hänvisa till intyget eller självcertifieringen för flyttning av varor enligt kapitel IV eller V i rådets direktiv 2008/118/EG (3).

(2)

Direktiv 2008/118/EG ersattes av direktiv (EU) 2020/262 (4) med verkan den 13 februari 2023. Det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 (5) används för att övervaka flyttningar av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande i den mening som avses i artikel 3.6 i rådets direktiv (EU) 2020/262. Genom direktiv (EU) 2020/262 utvidgas användningen av det datoriserade systemet till att omfatta övervakning av punktskattepliktiga varor som frisläpps för konsumtion på en medlemsstats territorium och sedan flyttas till en annan medlemsstats territorium för att levereras där i kommersiellt syfte i enlighet med kapitel V avsnitt 2 i direktiv (EU) 2020/262. Till den 13 februari 2023 gäller kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 (6) enligt vilken sådana flyttningar sker med hjälp av ett förenklat ledsagardokument, som är ett dokument i pappersform. Med verkan från och med det datumet är förordning (EEG) nr 3649/92 upphävd genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 (7) och sådana flyttningar ska ske med hjälp av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument som avsändaren lämnat in med hjälp av det datoriserade systemet. Av tydlighetsskäl bör hänvisningarna i genomförandeförordning (EU) 2021/2266 till direktiv 2008/118/EG ersättas med hänvisningar till direktiv (EU) 2020/262, och hänvisningar i genomförandeförordning (EU) 2021/2266 till det förenklade ledsagardokumentet bör utgå från och med det datumet.

(3)

Strukturen på och innehållet i de elektroniska administrativa dokument som utbyts genom det datoriserade systemet fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 (8), som ersatts av delegerad förordning (EU) 2022/1636 med verkan från och med den 13 februari 2023. Av tydlighetsskäl bör därför hänvisningar i genomförandeförordning (EU) 2021/2266 till förordning (EG) nr 684/2009 ersättas med hänvisningar till delegerad förordning (EU) 2022/1636.

(4)

Genomförandeförordning (EU) 2021/2266 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eftersom utvidgningen av användningen av det datoriserade systemet som fastställs i direktiv (EU) 2020/262 ska tillämpas från och med den 13 februari 2023 bör tillämpningen av denna förordning senareläggas till det datumet.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för punktskatter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2021/2266 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Hänvisning till intyget i de administrativa dokumenten för flyttning av punktskattepliktiga varor”

b)

Inledningen ska ersättas med följande:

”För att hänvisa till intyget i de administrativa dokument som nämns i artiklarna 20, 26, 36 och 38 i rådets direktiv (EU) 2020/262 (*1) ska följande uppgifter ingå i de administrativa dokumenten enligt tabell 1 i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 (*2):”

(*1)  Rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) (EUT L 58, 27.2.2020, s. 4.)."

(*2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 av den 5 juli 2022 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet (EUT L 247, 23.9.2022, s. 2)."

2.

Artikel 3 ska utgå.

3.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Krav för ifyllande av de administrativa dokumenten vid självcertifiering för flyttning av punktskattepliktiga varor”

b)

I punkt 1 ska inledningen ersättas med följande:

”I de administrativa dokument som avses i artiklarna 20, 26, 36 och 38 i direktiv (EU) 2020/262 ska de oberoende små producenternas status anges i fält 17l enligt tabell 1 i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/1636 på följande sätt: ’Härmed intygas att den beskrivna produkten har framställts av’ följt av en av följande beteckningar, beroende på vad som är tillämpligt:”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Den oberoende lilla producentens årliga produktion av alkoholdrycker ska anges i fält 17n i det administrativa dokumentet enligt tabell 1 i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/1636. Kvantiteten ska anges i hektoliter, utom när det gäller etylalkohol som ska anges i hektoliter ren alkohol.”

4.

Artikel 6 ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 13 februari 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 316, 31.10.1992, s. 21.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2266 av den 17 december 2021 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 92/83/EEG vad gäller certifiering och självcertifiering av oberoende små producenter av alkoholdrycker för punktskatteändamål (EUT L 455, 20.12.2021, s. 26).

(3)  Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12).

(4)  Rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (EUT L 58, 27.2.2020, s. 4).

(5)  Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (EUT L 58, 27.2.2020, s. 43).

(6)  Kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten (EGT L 369, 18.12.1992, s. 17).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 av den 5 juli 2022 om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet (EUT L 247, 23.9.2022, s. 2).

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov (EUT L 197, 29.7.2009, s. 24).


24.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/158

av den 23 januari 2023

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller vissa växter för plantering av Prunus domestica och Prunus cerasifera med ursprung i Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artikel 42.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 (2) upprättas, på grundval av en preliminär riskvärdering, en förteckning över högriskväxter, högriskväxtprodukter och andra högriskföremål.

(2)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2018 (3) fastställs särskilda regler för det förfarande som ska tillämpas för att genomföra den riskvärdering som avses i artikel 42.4 i förordning (EU) 2016/2031 för högriskväxter, högriskväxtprodukter och andra högriskföremål.

(3)

Efter en preliminär riskvärdering togs 34 släkten och en art av växter för plantering med ursprung i alla tredjeländer upp som högriskväxter i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/2019, däribland släktet Prunus L.

(4)

Den 18 oktober 2019 lämnade Ukraina in en begäran till kommissionen om att till unionen få exportera vilande växter för plantering med bara rötter och fria från blad av Prunus domestica ympade på grundstammar av Prunus cerasifera. Till begäran bifogades relevant teknisk dokumentation.

(5)

Den 17 maj 2022 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) ett vetenskapligt yttrande om riskvärdering av varan växter för plantering av Prunus domestica från Ukraina (4). Livsmedelsmyndigheten identifierade Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovora och Xanthomonas arboricola pv. pruni som skadegörare av betydelse för dessa växter för plantering, utvärderade de riskreducerande åtgärder som angavs i dokumentationen och uppskattade sannolikheten för att varan är fri från dessa skadegörare.

(6)

Lopholeucaspis japonica förtecknas som EU-karantänskadegörare i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 (5). Erwinia amylovora och Xanthomonas arboricola pv. pruni förtecknas som karantänskadegörare för skyddad zon i bilaga III och som reglerade EU icke-karantänskadegörare i bilaga IV till den förordningen.

(7)

Eotetranychus prunicola är ännu inte upptagen i förteckningen över EU-karantänskadegörare. På grundval av de uppgifter som medlemsstaterna lämnat är dock konsekvenserna av skadegöraren på värdväxterna i unionen inte betydande. Det krävs därför inga importkrav vad gäller den skadegöraren.

(8)

På grundval av livsmedelsmyndighetens yttrande anses växtskyddsrisken vara acceptabel vid införsel till unionen av vilande växter för plantering med bara rötter och fria från blad av Prunus domestica ympade på grundstammar av Prunus cerasifera med ursprung i Ukraina, förutsatt att respektive importkrav enligt bilaga VII till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 är uppfyllda.

(9)

Det är därför lämpligt att vilande växter för plantering med bara rötter och fria från blad av Prunus domestica ympade på grundstammar av Prunus cerasifera med ursprung i Ukraina inte längre betraktas som högriskväxter.

(10)

Genomförandeförordning (EU) 2018/2019 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Med hänsyn till unionens skyldigheter enligt Världshandelsorganisationens avtal om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder (6) bör importen av dessa varor återupptas snarast möjligt. Denna förordning bör därför träda i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2018/2019 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 av den 18 december 2018 om upprättande av en preliminär förteckning över högriskväxter, högriskväxtprodukter och andra högriskföremål i den mening som avses i artikel 42 i förordning (EU) 2016/2031 och en förteckning över växter för vilka sundhetscertifikat inte krävs för införsel till unionen i den mening som avses i artikel 73 i den förordningen (EUT L 323, 19.12.2018, s. 10).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2018 av den 18 december 2018 om fastställande av särskilda regler för det förfarande som ska tillämpas för att genomföra riskvärderingen av högriskväxter, högriskväxtprodukter och andra högriskföremål i den mening som avses i artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 (EUT L 323, 19.12.2018, s. 7).

(4)  Efsas panel för växtskydd, ”Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Prunus domestica plants from Ukraine”, EFSA Journal, vol. 20(2022):6, artikelnr 7391 [76 s.] (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319, 10.12.2019, s. 1).

(6)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 40.


BILAGA

Ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019

I andra kolumnen ”Beskrivning” i tabellen i punkt 1 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/2019 ska Prunus L. ersättas med följande:

Prunus L., utom vilande växter för plantering med bara rötter och fria från blad av Prunus domestica ympade på grundstammar av Prunus cerasifera med ursprung i Ukraina”.


BESLUT

24.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/18


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2023/159

av den 23 januari 2023

om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 januari 2011 antog rådet beslut 2011/72/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien.

(2)

På grundval av en översyn av beslut 2011/72/Gusp bör de restriktiva åtgärderna förlängas till och med den 31 januari 2024. Dessutom bör redogörelserna för skälen och identifieringsuppgifterna i bilagan till det beslutet ändras för fem personer, och identifieringsuppgifterna bör uppdateras för fyra andra personer.

(3)

Beslut 2011/72/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/72/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

1.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 januari 2024.

2.   Detta beslut ska ses över fortlöpande. Det får vid behov förlängas eller ändras, om rådet bedömer att målen i beslutet inte har uppnåtts.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2023.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/72/Gusp av den 31 januari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien (EUT L 28, 2.2.2011, s. 62).


BILAGA

I bilagan till beslut 2011/72/Gusp ska följande poster i avsnittet ”A. Förteckning över personer och enheter som avses i artikel 1” ersättas med nedanstående poster:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

”3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 4 mars 1944

ID-nr: 05000799

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 24 juni 1948

Senast kända adress: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisien

ID-nr: 00104253

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, delegerad ledare för ett lantbruksföretag, son till Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 26 april 1950

ID-nr: 00178522

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 25 september 1955

Senast kända adress: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05150331

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, verkställande direktör, son till Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 18 september 1976

ID-nr: 05412560

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Najia JERIDI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 28 oktober 1938

ID-nr: 02810614

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, son till Selma HASSEN, änkling efter Selma MANSOUR

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Monastir

Födelsedatum: 30 augusti 1982

ID-nr: 08434380

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, och som har samröre med Hayet Ben Ali (nr 33).

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk, fransk

Födelseort: Paris, Frankrike

Födelsedatum: 27 oktober 1966

ID-nr: 05515496

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, företagsdirektör, son till Paulette HAZAT

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 28 augusti 1974

Senast kända adress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisien

ID-nr: 04622472

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, marknadsdirektör, son till Leila DEROUICHE

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.”


24.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/22


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2023/160

av den 23 januari 2023

om ändring av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 april 2010 antog rådet beslut 2010/231/Gusp (1).

(2)

Den 17 november 2022 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2662 (2022). Den resolutionen bekräftar åter vapenembargot mot Somalia och ändrar tillämpningen av avvikelser och undantag för leveranser av vapen och dithörande materiel till Somalias säkerhets- och polisinstitutioner på nationell och lokal nivå. Den resolutionen bekräftar åter förbudet mot import av träkol från Somalia och bekräftar även restriktionerna för försäljning, leverans och överföring av komponenter till improviserade sprängladdningar till Somalia.

(3)

Beslut 2010/231/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Det krävs ytterligare åtgärder av unionen för att genomföra vissa åtgärder i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/231/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på

a)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt eller annat stöd och utbildning med anknytning till militär verksamhet, som endast är avsett som stöd till eller för att användas av Förenta nationernas personal, inklusive inom Förenta nationernas stöduppdrag i Somalia (Unsom),

b)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt och annat stöd och utbildning med anknytning till militär verksamhet, som endast är avsett som stöd till eller för att användas av Afrikanska unionens övergångsuppdrag i Somalia (Atmis) och dess strategiska partner, som endast bedriver verksamhet enligt Afrikanska unionens (AU) senaste strategiska verksamhetskoncept, och i samarbete och samordning med Atmis,

c)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt och annat stöd och utbildning med anknytning till militär verksamhet, som endast är avsett som stöd till eller för att användas av Europeiska unionens utbildnings- och stödverksamhet, Turkiet, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Amerikas förenta stater, liksom andra statliga styrkor som antingen är verksamma inom ramen för övergångsplanen för Somalia eller har ett avtal om styrkornas status eller ett samförståndsavtal med Somalias federala regering för att tjäna syftena med FN:s resolution 2662 (2022), förutsatt att de underrättar sanktionskommittén om ingåendet av sådana avtal,

d)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag och tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt och annat stöd och utbildning med anknytning till militär verksamhet, som endast är avsett för utveckling av Somalias säkerhets- och polisinstitutioner på nationell och lokal nivå, för att trygga det somaliska folkets säkerhet; leverans av de artiklar som anges i bilagorna II och III och tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt och annat stöd, och utbildning med anknytning till militär verksamhet ska omfattas av relevanta krav på godkännanden eller underrättelser enligt följande:

i)

Leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag enligt bilaga II, som endast är avsedd för utveckling av Somalias säkerhets- och polisinstitutioner, för att trygga det somaliska folkets säkerhet, ska omfattas av ett krav på förhandsgodkännande från sanktionskommittén, enligt punkt 4 i denna artikel, och får tillhandahållas under förutsättning att sanktionskommittén inte fattar ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter mottagandet av en sådan underrättelse från Somalia, medlemsstaterna eller internationella, regionala och subregionala organisationer som tillhandahåller stöd.

ii)

Leverans, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel av alla slag enligt bilaga III, som endast är avsedd för utveckling av Somalias säkerhets- och polisinstitutioner, för att trygga det somaliska folkets säkerhet, ska omfattas av ett krav på en föregående underrättelse i informationssyfte till sanktionskommittén enligt punkt 4 i denna artikel, som lämnats in fem arbetsdagar i förväg av Somalia, medlemsstaterna eller internationella, regionala och subregionala organisationer som tillhandahåller stöd.

e)

leverans, försäljning eller överföring av skyddskläder, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Somalia av Förenta nationernas personal, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal enbart för personligt bruk,

f)

leverans, försäljning eller överföring av icke-dödande militär utrustning av medlemsstaterna eller internationella, regionala eller subregionala organisationer som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Somalias myndigheter har huvudansvaret för att underrätta sanktionskommittén om varje leverans av vapen och dithörande materiel av alla slag som anges i bilagorna II och III till Somalias säkerhets- och polisinstitutioner, i enlighet med punkt 3 d i denna artikel. Sådana underrättelser ska innehålla uppgifter om tillverkaren och leverantören av vapnen och dithörande materiel av alla slag, en beskrivning av vapnen och ammunitionen, inbegripet typ, serienummer, kaliber och kvantitet, förslag till datum och ort för leverans, samt all relevant information om den enhet som är avsedd mottagare, eller den avsedda lagringsorten.”

c)

Punkt 4a ska ersättas med följande:

”4a.   Somalia eller den levererande medlemsstaten eller en internationell, regional eller subregional organisation som tillhandahåller stödet ska, senast 30 dagar efter leveransen av vapen och dithörande materiel av alla slag till sanktionskommittén lämna en efterleveransunderrättelse i form av en skriftlig bekräftelse på slutförandet av varje leverans, inbegripet serienumren för de levererade vapnen och dithörande materiel av alla slag, leveransinformation, konossement, fraktsedlar eller packsedlar och den specifika lagringsorten.”

d)

Punkt 4b ska utgå.

e)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Det är förbjudet att leverera, återförsälja, överföra eller för användning tillgängliggöra vapen eller militär utrustning som säljs eller levereras i enlighet med artikel 1.3 d enbart för utveckling av Somalias säkerhets- och polisinstitutioner till någon person eller enhet som inte tjänstgör eller verkar inom Somalias säkerhets- och polisinstitutioner och till vilken artiklarna ursprungligen såldes eller levererades eller till den säljande eller levererande medlemsstaten eller den internationella, regionala eller subregionala organisationen.”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Restriktiva åtgärder enligt artiklarna 3, 5.1, 6.1 och 6.2 ska införas mot personer och enheter som om vilka sanktionskommittén har angett att de

a)

utför eller lämnar stöd till handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Somalia, inbegripet men inte begränsat till

i)

planering, ledning eller utförande av handlingar som innefattar sexuellt och könsrelaterat våld,

ii)

handlingar som hotar freds- och försoningsprocessen i Somalia,

iii)

handlingar som hotar Somalias federala regering eller Atmis med våld,

b)

har brutit mot vapenembargot eller restriktionerna för återförsäljning eller överföring av vapen eller mot förbudet att tillhandahålla stöd i samband med detta i enlighet med artikel 1,

c)

hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Somalia, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Somalia,

d)

är politiska och militära ledare som värvar eller använder barn i väpnade konflikter i Somalia i strid med tillämplig internationell rätt,

e)

är ansvariga för brott mot tillämplig internationell rätt i Somalia som omfattar angrepp på civila, inbegripet barn och kvinnor, i väpnade konflikter, bland annat dödande och lemlästande, sexuellt och könsbaserat våld, attacker mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning,

f)

har samröre med al-Shabaab, eller är förknippade med handlingar och verksamhet som indikerar att en person eller en enhet har samröre med al-Shabaab inbegripet

i)

deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med eller under al-Shabaabs namn, på al-Shabaabs vägnar eller till stöd för al-Shabaab,

ii)

leverans av, försäljning till eller överföring av vapen och tillhörande materiel till al-Shabaab, och

iii)

rekrytering till eller på annat sätt stöd till handlingar eller verksamhet som företas av al-Shabaab eller dess celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar.

2.   Berörda personer och enheter förtecknas i bilaga I.”

3.

Artikel 4a ska ersättas med följande:

”Artikel 4a

Medlemsstaterna får, i enlighet med punkterna 11–21 i FN:s säkerhetsråds resolution 2182 (2014), på Somalias territorialvatten och på öppet hav utanför Somalias kust fram till och inbegripet Arabiska havet och Persiska viken, nationellt eller genom frivilliga multinationella marina partnerskap såsom Combined Maritime Forces, i samarbete med Somalias federala regering, inspektera fartyg som är på väg till eller från Somalia om de har rimliga skäl att anta att fartygen

a)

transporterar träkol från Somalia i strid med förbudet mot handel med träkol,

b)

transporterar vapen eller militär utrustning till Somalia, direkt eller indirekt, i strid med vapenembargot mot Somalia,

c)

transporterar vapen eller militär utrustning till personer eller enheter som förtecknats av sanktionskommittén,

d)

transporterar sådana komponenter till improviserade sprängladdningar som förtecknas i del I av bilaga C till FN:s resolution 2662 (2022) i strid med förbudet mot komponenter till improviserade sprängladdningar.”

4.

Bilaga II ska ersättas med bilaga I till detta beslut.

5.

Bilaga III ska ersättas med bilaga II till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2023.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april 2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp (EUT L 105, 27.4.2010, s. 17).


BILAGA I

”BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER ARTIKLAR SOM AVSES I ARTIKEL 1.3 d i

1.   

Luftvärnsrobotar, inklusive bärbara luftvärnsrobotsystem (Manpads).

2.   

Vapen med kaliber större än 14,7 mm och komponenter som är särskilt avsedda för dessa och tillhörande ammunition. (Detta inbegriper inte pansarraketgevär som kan avfyras från axeln, t.ex. granatgevär och lätta pansarvärnsvapen, gevärsgranater eller granatsprutor.)

3.   

Granatkastare med kaliber större än 82 mm och tillhörande ammunition.

4.   

Fjärrstyrda pansarvärnsvapen, inklusive fjärrstyrda pansarvärnsrobotar (ATGM) samt ammunition och komponenter särskilt avsedda för dessa.

5.   

Laddningar och anordningar som utformats eller modifierats särskilt för militär användning samt minor och därtill hörande materiel.

6.   

Vapensikten vars kapacitet för mörkerseende är bättre än generation 2.

7.   

Luftfartyg med fasta vingar, rotorvingar, vippbar rotor eller vippbara vingar, som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

8.   

Fartyg och amfibiefordon som utformats eller modifierats särskilt för militär användning. (Fartyg inbegriper alla fartyg, markeffektfarkoster, fartyg med litet vattenlinjeområde eller bärplansbåtar och fartygsskrov eller delar av fartygsskrov.)

9.   

Stridsdrönare (förtecknade i kategori IV i FN:s register över konventionella vapen).


BILAGA II

”BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER ARTIKLAR SOM AVSES I ARTIKEL 1.3 d ii

1.   

Alla typer av vapen med kaliber upp till 14,7 mm och tillhörande ammunition.

2.   

RPG-7 och rekylfria gevär samt tillhörande ammunition.

3.   

Vapensikten vars kapacitet för mörkerseende motsvarar generation 2 eller lägre.

4.   

Rotorvingar eller helikoptrar som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

5.   

Hårda skyddsplattor som ger ballistiskt skydd på lägst nivå III (NIJ 0101.06 juli 2008) eller nationella motsvarigheter.

6.   

Markfordon som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

7.   

Kommunikationsutrustning som utformats eller modifierats särskilt för militär användning.


24.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/28


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2023/161

av den 23 januari 2023

om ändring av beslut (Gusp) 2021/649 om unionens stöd till verksamhet som bedrivs av sekretariatet för vapenhandelsfördraget till stöd för vapenhandelsfördragets genomförande

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28.1 och 31.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 april 2021 antog rådet beslut (Gusp) 2021/649 (1).

(2)

Enligt artikel 5 i beslut (Gusp) 2021/649 ska beslutet upphöra att gälla 24 månader efter det att den överenskommelse som avses i artikel 3.3 har ingåtts, nämligen den 20 maj 2023.

(3)

Den 23 september 2022 begärde sekretariatet för vapenhandelsfördraget, som ansvarar för det tekniska genomförandet av den projektverksamhet som avses i artikel 1 i beslut (Gusp) 2021/649, genom en skrivelse en förlängning utan kostnad av genomförandeperioden för det beslutet med fem månader. Denna förlängning skulle göra det möjligt för sekretariatet för vapenhandelsfördraget att slutföra den projektverksamhet som avses i artikel 1 i beslut (Gusp) 2021/649, vars genomförande påverkades negativt av förseningar i rekryteringen samt av covid-19-pandemin.

(4)

Förlängningen av genomförandeperioden för den projektverksamhet som avses i artikel 1 i beslut (Gusp) 2021/649 till och med den 20 oktober 2023 påverkar inte de finansiella resurserna.

(5)

Beslut (Gusp) 2021/649 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5 i beslut (Gusp) 2021/649 ska andra meningen ersättas med följande:

”Detta beslut upphör att gälla den 20 oktober 2023.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2023.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2021/649 av den 16 april 2021 om unionens stöd till verksamhet som bedrivs av sekretariatet för vapenhandelsfördraget till stöd för vapenhandelsfördragets genomförande (EUT L 133, 20.4.2021, s. 59).


24.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/29


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2023/162

av den 23 januari 2023

om Europeiska unionens uppdrag i Armenien (Euma)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 6 oktober 2022, vid mötet i den europeiska politiska gemenskapen som hölls i Prag, bekräftade Republiken Armenien och Republiken Azerbajdzjan sin uppslutning bakom Förenta nationernas stadga och den deklaration som man enades om i Almaty (dåvarande Alma-Ata) den 21 december 1991, där båda staterna erkänner varandras territoriella integritet och suveränitet.

(2)

I en skrivelse som mottogs av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) uppmanade Republiken Armeniens utrikesminister unionen att placera ut ett civilt uppdrag i Armenien inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP).

(3)

Den 19 januari 2023 godkände rådet ett krishanteringskoncept för ett eventuellt civilt GSFP-uppdrag i Armenien. Detta uppdrag bör därför inrättas.

(4)

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) bör, under rådets och den höga representantens ansvar, utöva politisk kontroll över GSFP-uppdraget i Armenien, tillhandahålla strategisk ledning och fatta lämpliga beslut i enlighet med artikel 38 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

(5)

Det är nödvändigt att förhandla fram och ingå internationella avtal om statusen för enheter och personal som leds av unionen och om tredjestaters deltagande i uppdraget.

(6)

Uppdraget kommer att genomföras i en situation som kan förvärras och hindra att de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget uppnås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppdrag

1.   Unionen inrättar härmed Europeiska unionens civila uppdrag i Armenien (Euma) inom ramen för GSFP.

2.   Euma ska utgöra en del av bidraget från unionen, som en opartisk och trovärdig aktör, genom att skapa en säker och stabil miljö i konfliktdrabbade områden i Armenien, där förbättrad säkerhet för människor och en normalisering av förbindelserna mellan Armenien och Azerbajdzjan på plats kommer att möjliggöra ytterligare framsteg mot ett potentiellt fredsavtal.

Artikel 2

Uppdrag

1.   Eumas strategiska mål ska vara att bidra till att minska antalet incidenter i konfliktdrabbade områden och gränsområden i Armenien, att minska risknivån för den befolkning som är bosatt i sådana områden och därigenom bidra till en normalisering av förbindelserna på plats mellan Armenien och Azerbajdzjan.

2.   I detta syfte ska uppdraget bidra till förtroendeskapande mellan Armenien och Azerbajdzjan på ett sätt som upprätthåller dess trovärdighet som opartisk aktör genom att

a)

genom rutinmässig patrullering observera och rapportera om situationen på plats och eventuella konfliktrelaterade incidenter för att säkerställa detaljerad kännedom om säkerhetssituationen,

b)

bidra till människors säkerhet i konfliktdrabbade områden, bland annat genom att samla in information genom patrullering ad hoc och rapportering om situationer där liv och grundläggande mänskliga rättigheter hotas på grund av direkta eller indirekta konsekvenser av konflikten,

c)

på grundval av sin verksamhet enligt leden a och b och genom sin permanenta och synliga närvaro på plats bidra till att skapa förtroende mellan befolkningen i Armenien och i Azerbajdzjan och, om möjligt, mellan myndigheterna i dessa länder, till stöd för fred och stabilitet i regionen.

3.   Internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och principen om jämställdhet, skyddet av civila och agendorna i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, 2250 (2015) om ungdomar, fred och säkerhet och 1612 (2005) om barn och väpnad konflikt ska integreras fullt ut och proaktivt i uppdragets strategiska och operativa planering, verksamhet och rapportering.

Artikel 3

Befälsordning och struktur

1.   Uppdraget ska som krishanteringsinsats ha en enhetlig befälsordning.

2.   Uppdraget ska ha sitt högkvarter i Armenien.

3.   Uppdraget ska organiseras i enlighet med planeringsdokumenten för uppdraget.

Artikel 4

Civil insatschef

1.   Den verkställande direktören för den civila planerings- och ledningskapaciteten ska vara civil insatschef för uppdraget. Den civila planerings- och ledningskapaciteten ska stå till den civila insatschefens förfogande för planering och ledning av uppdraget.

2.   Den civila insatschefen ska under politisk kontroll och strategisk ledning av Kusp samt under överinseende av den höga representanten leda och kontrollera uppdraget på strategisk nivå.

3.   Den civila insatschefen ska säkerställa att rådets och Kusps beslut genomförs på ett korrekt och verkningsfullt sätt med avseende på insatsernas utförande, inbegripet genom att vid behov till uppdragschefen utfärda instruktioner på strategisk nivå och tillhandahålla denne råd och tekniskt stöd.

4.   Den civila insatschefen ska rapportera till rådet via den höga representanten.

5.   Den fullständiga ledningen över all utstationerad personal ska kvarstå hos de nationella myndigheterna i den utstationerande staten i enlighet med nationella regler, hos den berörda unionsinstitutionen respektive hos Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten). Dessa myndigheter ska överföra den operativa ledningen av sin personal till den civila insatschefen.

6.   Den civila insatschefen ska ha det övergripande ansvaret för att säkerställa att unionens aktsamhetsplikt fullgörs på ett korrekt sätt.

7.   Den civila insatschefen, cheferna för EU:s delegationer i Armenien och Azerbajdzjan och Europeiska unionens särskilda representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien (den särskilda representanten) ska samråda med varandra när så krävs.

Artikel 5

Uppdragschef

1.   Uppdragschefen ska ha ansvar för uppdraget och ska leda och kontrollera uppdraget i insatsområdet. Uppdragschefen ska vara direkt ansvarig inför den civila insatschefen och ska agera i enlighet med dennes instruktioner.

2.   Uppdragschefen ska företräda uppdraget inom dess ansvarsområde.

3.   Uppdragschefen ska ha det administrativa och logistiska ansvaret för uppdraget, inbegripet ansvaret för tillgångar, resurser och information som har ställts till uppdragets förfogande. Uppdragschefen får delegera förvaltningsuppgifter i personalfrågor och finansiella frågor till personal som deltar i uppdraget, under dennes övergripande ansvar.

4.   Uppdragschefen ska ha disciplinärt ansvar för uppdragets personal. Disciplinära åtgärder mot utstationerad personal ska vidtas av de nationella myndigheterna i den utstationerande staten i enlighet med nationella regler, av den berörda unionsinstitutionen respektive av utrikestjänsten.

5.   Uppdragschefen ska säkerställa att uppdragets närvaro synliggörs på lämpligt sätt.

Artikel 6

Personal

1.   Uppdraget ska i första hand bestå av personal som utstationeras av medlemsstaterna, unionsinstitutioner eller utrikestjänsten. Varje medlemsstat, varje unionsinstitution och utrikestjänsten ska bära kostnaderna för personal som den utstationerar, inbegripet resekostnader till och från stationeringsorten, löner, sjukförsäkring och andra traktamenten än tillämpliga dagtraktamenten.

2.   Medlemsstaten, unionsinstitutionen respektive utrikestjänsten ska ansvara för att bemöta eventuella anspråk i samband med utstationeringen som kommer från eller rör personal som den utstationerar och för att eventuellt vidta åtgärder mot sådana personer.

3.   Internationell och lokalanställd personal får rekryteras på kontraktsbasis av uppdraget om de nödvändiga arbetsuppgifterna inte kan utföras av personal som utstationerats av medlemsstaterna. Undantagsvis, i vederbörligen motiverade fall, när det inte finns några kvalificerade sökande från medlemsstaterna, får medborgare från deltagande tredjestater rekryteras på kontraktsbasis om så är lämpligt.

4.   Anställningsvillkor samt rättigheter och skyldigheter för internationell och lokalanställd personal ska fastställas i kontrakten mellan uppdraget och berörd anställd.

Artikel 7

Status för uppdraget och dess personal

Statusen för uppdraget och dess personal, när så är lämpligt inbegripet privilegier, immunitet och andra garantier som krävs för att uppdraget ska kunna genomföras och fungera smidigt, ska vara föremål för ett avtal ingånget enligt artikel 37 i EU-fördraget och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 8

Politisk kontroll och strategisk ledning

1.   Kusp ska utöva politisk kontroll och strategisk ledning av uppdraget under rådets och den höga representantens ansvar. Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta lämpliga beslut i detta syfte i enlighet med artikel 38 tredje stycket i EU-fördraget. Detta bemyndigande ska omfatta befogenhet att utnämna en uppdragschef på förslag från den höga representanten och att ändra operationsplanen. Befogenheten att fatta beslut avseende målen för och avslutande av uppdraget ska ligga kvar hos rådet. Kusps beslut om utnämning av uppdragschefen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Kusp ska regelbundet rapportera till rådet.

3.   Kusp ska regelbundet och vid behov få rapporter från den civila insatschefen och från uppdragschefen om frågor inom deras ansvarsområden.

Artikel 9

Tredjestaters deltagande

1.   Utan att det påverkar unionens beslutsautonomi och dess enhetliga institutionella ramar får tredjestater inbjudas att bidra till uppdraget, förutsatt att de bär kostnaderna för den personal som utstationeras av dem, inbegripet löner, all riskförsäkring, dagtraktamenten och resekostnader till och från Armenien, samt att de, när så är lämpligt, bidrar till driftskostnaderna för uppdraget.

2.   Tredjestater som bidrar till uppdraget ska ha samma rättigheter och skyldigheter som medlemsstaterna när det gäller den löpande förvaltningen av uppdraget.

3.   Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta tillämpliga beslut om godtagande av föreslagna bidrag samt att inrätta en bidragande länders kommitté.

4.   De närmare villkoren för tredjestaters deltagande ska omfattas av avtal som ingås i enlighet med artikel 37 i EU-fördraget och vid behov av kompletterande tekniska arrangemang. Om unionen och en tredjestat ingår eller har ingått ett avtal om fastställande av ramarna för den tredjestatens deltagande i unionens krishanteringsinsatser, ska bestämmelserna i det avtalet vara tillämpliga inom ramen för uppdraget.

Artikel 10

Säkerhet

1.   Den civila insatschefen ska leda uppdragschefens planering av säkerhetsåtgärder och säkerställa att uppdraget genomför dem på ett korrekt och verkningsfullt sätt i enlighet med artikel 4.

2.   Uppdragschefen ska ansvara för uppdragets säkerhet och för att överensstämmelse med minimisäkerhetskraven för uppdraget säkerställs, i enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utplaceras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i EU-fördraget, och därtill hörande instrument.

3.   Uppdragschefen ska biträdas av en säkerhetstjänsteman för uppdraget, som ska rapportera till uppdragschefen och även stå i nära funktionell förbindelse med utrikestjänsten.

4.   Personalen vid uppdraget ska genomgå en obligatorisk säkerhetsutbildning innan de inleder sin tjänstgöring, i enlighet med operationsplanen. Personalen ska även regelbundet genomgå fortbildning inom insatsområdet som organiseras av säkerhetstjänstemannen för uppdraget.

5.   Uppdragschefen ska säkerställa skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i enlighet med rådets beslut 2013/488/EU (1).

Artikel 11

Vaktkapacitet

Vaktkapaciteten ska aktiveras för uppdraget.

Artikel 12

Rättsliga arrangemang

Uppdraget ska ha kapacitet att upphandla varor och tjänster, ingå avtal och administrativa arrangemang, anställa personal, inneha bankkonton, förvärva och förfoga över tillgångar och betala sina skulder samt vara part i rättsliga förfaranden, i den utsträckning som krävs för att genomföra detta beslut.

Artikel 13

Finansiella arrangemang

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under de första fyra månaderna efter ikraftträdandet av detta beslut ska vara 8 103 590,82 EUR. Det finansiella referensbeloppet för eventuella efterföljande perioder ska fastställas av rådet.

2.   Alla utgifter ska förvaltas i enlighet med de regler och förfaranden som gäller för unionens allmänna budget. Deltagande i upphandlingsförfaranden som anordnas av uppdraget ska vara öppet för fysiska och juridiska personer utan begränsningar. Vidare ska ingen ursprungsregel gälla för de varor som inköps av uppdraget. Under förutsättning att kommissionen ger sitt godkännande får uppdraget ingå tekniska arrangemang med medlemsstaterna, värdstaten, deltagande tredjestater och andra internationella aktörer om tillhandahållande av utrustning, tjänster och lokaler för uppdraget.

3.   Uppdraget ska ansvara för genomförandet av sin budget. För det ändamålet ska uppdraget teckna ett avtal med kommissionen. I de finansiella arrangemangen ska den befälsordning som fastställs i artiklarna 3, 4 och 5 samt de operativa kraven med avseende på uppdraget beaktas.

4.   Uppdraget ska lämna fullständig rapport till kommissionen och stå under dess tillsyn när det gäller den finansiella verksamhet som bedrivs inom ramen för deras avtal.

5.   Utgifterna för uppdraget ska vara stödberättigande från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 14

Förtroendeskapande facilitet

1.   Uppdraget ska ha en förtroendeskapande facilitet för fastställande och genomförande av projekt till stöd för sin uppgift enligt artikel 2.2 c.

2.   Denna projektcell ska, när så är lämpligt, underlätta och ge råd om projekt som medlemsstater och tredjestater genomför på eget ansvar inom områden som rör uppdraget och till stöd för dess mål.

3.   Uppdraget ska vara bemyndigat att använda finansiella bidrag från medlemsstaterna eller från tredjestater för att genomföra projekt för vilka det har fastställts att de kompletterar uppdragets övriga insatser på ett konsekvent sätt, om projektet

a)

föreskrivs i finansieringsöversikten för detta beslut, eller

b)

under uppdragets gång integreras genom en ändring av finansieringsöversikten på uppdragschefens begäran.

4.   Uppdraget ska med dessa stater ingå en överenskommelse som särskilt omfattar de särskilda förfarandena för att hantera eventuella klagomål från tredje parter om skador som orsakats av uppdragets handlingar eller försummelser vid användningen av de medel som tillhandahållits från dessa stater. Under inga omständigheter får de bidragsgivande staterna hålla unionen eller den höga representanten ansvariga för uppdragets handlingar eller försummelser vid användningen av de medel som tillhandahållits från dessa stater.

5.   Kusp ska samtycka till godkännandet av ett finansiellt bidrag från tredjestater till projektcellen.

Artikel 15

Konsekvensen i unionens agerande samt samordning

1.   Den höga representanten ska säkerställa att genomförandet av detta beslut är konsekvent med unionens yttre åtgärder i deras helhet, inbegripet unionens biståndsprogram.

2.   Utan att det påverkar befälsordningen ska uppdragschefen i nära samordning med unionens delegation i Armenien och den särskilda representanten agera för att säkerställa konsekvensen i unionens åtgärder i Armenien. Mer specifikt ska uppdragschefen få politisk vägledning från chefen för unionens delegation i Armenien om förbindelserna med Armeniens myndigheter och från den särskilda representanten när det gäller förbindelserna mellan Armenien och Azerbajdzjan.

3.   Dessutom ska uppdragschefen, utan att det påverkar befälsordningen, hålla delegationschefen i Azerbajdzjan underrättad om uppdragets verksamhet och rådgöra med denne i frågor av betydelse för Azerbajdzjan.

4.   Uppdragschefen ska när så är lämpligt samordna verksamheten med andra internationella aktörer.

Artikel 16

Utlämnande av uppgifter

1.   Den höga representanten ska vara bemyndigad att, om så är lämpligt och i enlighet med uppdragets behov, till tredjestater som är associerade till detta beslut lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter, upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, som uppdraget ger upphov till, i enlighet med beslut 2013/488/EU.

2.   Om det föreligger ett specifikt och omedelbart operativt behov ska den höga representanten även vara bemyndigad att i enlighet med beslut 2013/488/EU till värdlandet lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter, upp till nivån ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, som uppdraget ger upphov till. Överenskommelser mellan den höga representanten och värdlandets behöriga myndigheter ska upprättas för detta ändamål.

3.   Den höga representanten ska vara bemyndigad att till tredjestater som är associerade till detta beslut lämna ut icke-säkerhetsskyddsklassificerade EU-handlingar med anknytning till rådets överläggningar om uppdraget som omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning (2).

4.   Den höga representanten får delegera de befogenheter som avses i punkterna 1–3 och möjligheten att ingå de överenskommelser som avses i punkt 2 till personer under dennes ledning, till den civila insatschefen och till uppdragschefen i enlighet med avsnitt VII i bilaga VI till beslut 2013/488/EU.

Artikel 17

Inledande av uppdraget

1.   Uppdraget ska inledas genom ett beslut av rådet, vid den tidpunkt som den civila insatschefen för uppdraget rekommenderar så snart uppdraget har uppnått sin initiala operativa förmåga.

2.   Uppdragets kärnteam ska vidta de förberedelser som krävs för att uppdraget ska kunna nå sin initiala operativa förmåga.

Artikel 18

Ikraftträdande och giltighetstid

1.   Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

2.   Det ska tillämpas i två år från det att uppdraget inletts.

3.   En strategisk bedömning av uppdraget och dess mandat ska göras av Kusp ett år efter det att det inleds. En strategisk översyn av uppdraget ska göras i god tid innan detta beslut upphör att gälla.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2023.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).

(2)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).