ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 322I

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
16 december 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/2474 av den 16 december 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

1

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/2475 av den 16 december 2022 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

315

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/2476 av den 16 december 2022 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

318

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/2477 av den 16 december 2022 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

466

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/2478 av den 16 december 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

614

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/2479 av den 16 december 2022 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

687

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

16.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 322/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/2474

av den 16 december 2022

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2022/2478 av den 16 december 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014 (2).

(2)

Rådets förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/512/Gusp (3).

(3)

Den 16 december 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/2478 om ändring av beslut (Gusp) 2014/512/Gusp.

(4)

Det är lämpligt att utvidga förteckningen över produkter som omfattas av restriktioner som kan bidra till Rysslands militära och tekniska förstärkning eller utvecklingen av landets försvars- och säkerhetssektor, genom att lägga till drönarmotorer, ytterligare kemisk och biologisk utrustning, agens för kravallbekämpning och elektroniska komponenter.

(5)

Genom beslut (Gusp) 2022/2478 utökas förteckningen över enheter med anknytning till Rysslands militärindustriella komplex, vilka åläggs strängare exportrestriktioner avseende varor och teknik med dubbla användningsområden samt varor och teknik som kan bidra till tekniska förstärkningar av Rysslands försvars- och säkerhetssektor, genom att 168 nya enheter läggs till. Med tanke på den konkreta risken för att vissa varor eller viss teknik omdirigeras från Krim eller Sevastopol till Ryska federationen är det också lämpligt att föra upp vissa ryskkontrollerade enheter baserade i Krim eller Sevastopol på denna förteckning över slutanvändare. Uppförandet på förteckningen påverkar inte det faktum att unionen inte erkänner, och fortsätter att kraftfullt fördöma, Ryska federationens olagliga annektering av Krim och Sevastopol.

(6)

Genom beslut (Gusp) 2022/2478 förlängs upphävandet av sändningslicenserna i unionen för ryska mediekanaler som står under ständig kontroll av det ryska ledarskapet och förbudet mot sändning av deras innehåll.

(7)

Ryska federationen har ägnat sig åt en systematisk internationell kampanj i form av mediemanipulation och förvrängning av fakta för att stärka sin strategi för att destabilisera sina grannländer och unionen och dess medlemsstater. Propagandan har i synnerhet upprepat och konsekvent riktats mot europeiska politiska partier, särskilt under valperioder, samt mot det civila samhället, asylsökande, ryska etniska minoriteter, könsminoriteter och funktionen hos demokratiska institutioner i unionen och dess medlemsstater.

(8)

Ryska federationen har i syfte att rättfärdiga och stödja sin aggression mot Ukraina ägnat sig åt fortlöpande och samordnad propaganda riktad mot det civila samhället i unionen och grannländerna, och därvid allvarligt förvrängt och manipulerat fakta.

(9)

Dessa propagandaåtgärder har kanaliserats genom ett antal mediekanaler som står under ständig direkt eller indirekt kontroll av Ryska federationens ledning. Sådana åtgärder utgör ett betydande och direkt hot mot unionens allmänna ordning och säkerhet. Dessa mediekanaler är mycket viktiga och avgörande för att föra fram och stödja aggressionen mot Ukraina och för att destabilisera dess grannländer.

(10)

Mot bakgrund av situationens allvar, och som svar på Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, är det nödvändigt och i överensstämmelse med de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet som erkänns i artikel 11 däri, att införa ytterligare restriktiva åtgärder för att tillfälligt upphäva sändningsverksamheten för sådana mediekanaler i unionen, eller som riktar sig mot unionen. Åtgärderna bör bibehållas tills aggressionen mot Ukraina har upphört, och tills Ryska federationen, och dess associerade mediekanaler, upphör att genomföra propagandaåtgärder mot unionen och dess medlemsstater.

(11)

De åtgärderna står i överensstämmelse med de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med rätten till yttrandefrihet och informationsfriheten, näringsfriheten och rätten till egendom som erkänns i artiklarna 11, 16 och 17 däri, och hindrar inte mediekanalerna och deras personal från att utföra annan verksamhet i unionen än sändning, såsom forskning och intervjuer. De åtgärderna påverkar i synnerhet inte skyldigheten att respektera de rättigheter, friheter och principer som avses i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, inbegripet i stadgan om de grundläggande rättigheterna, samt i medlemsstaternas konstitutioner, inom deras respektive tillämpningsområden.

(12)

I syfte att säkerställa överensstämmelse med processen i beslut 2014/512/Gusp för att tillfälligt upphäva sändningstillstånd, bör rådet utöva genomförandebefogenheter för att besluta, efter en granskning av de enskilda fallen huruvida de restriktiva åtgärderna ska bli tillämpliga, den dag som anges i den här förordningen, med avseende på flera enheter som förtecknas i bilaga XV till den här förordningen.

(13)

Beslut (Gusp) 2022/2478 utvidgar det redan befintliga förbudet mot nya investeringar i den ryska energisektorn genom att dessutom förbjuda nya investeringar i den ryska sektorn för mineralutvinning, med undantag för utvinning av vissa kritiska råvaror.

(14)

Det är lämpligt att utvidga exportförbudet mot varor och teknik som är lämpade för användning inom luftfart och rymdindustrin till att omfatta flygmotorer och delar till dessa. Detta förbud liksom förbudet mot att landa på, starta från eller flyga över unionens territorium är tillämpligt på både bemannade och obemannade luftfartyg. Genom beslut (Gusp) 2022/2478 införs dessutom ett undantag som tillåter tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör användning av varor och teknik som är lämpade för användning inom luftfart eller rymdindustrin, när detta är nödvändigt för att undvika att satelliter kolliderar med varandra eller oavsiktligt återinträder i atmosfären. Dessutom införs en möjlighet för de nationella behöriga myndigheterna att bevilja undantag för att tillåta export av vissa luftfartsprodukter, som också används i stor utsträckning på det medicinska området, för medicinska, farmaceutiska och humanitära ändamål.

(15)

Det är även lämpligt att utvidga förteckningen över varor som kan bidra till att stärka Rysslands industriella kapacitet genom att inkludera produkter som generatorer, leksaksdrönare, bärbara datorer, hårddiskar, it-komponenter, utrustning för mörkerseende och radionavigering, kameror och linser.

(16)

Genom beslut (Gusp) 2022/2478 förlängs undantaget för import av metanol som har sitt ursprung i eller som exporteras från Ryssland med ytterligare sex månader.

(17)

Förordning (EU) nr 833/2014 innehåller ett förbud mot import av råolja från Ryssland via rörledning eller sjövägen. I förordning (EU) nr 833/2014 föreskrivs också tillfälliga undantag för import via rörledning, och för import sjövägen vad gäller Bulgarien. Avsikten med dessa undantag var uteslutande att säkerställa försörjningstryggheten i medlemsstaterna och samtidigt upprätthålla lika villkor mellan dem. Det är därför lämpligt att klargöra att Bulgarien, på samma sätt som de medlemsstater som importerar rysk råolja via rörledning, inte kan sälja petroleumprodukter som erhålls från rysk råolja som importerats på grundval av ovannämnda undantag till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer. Bunkring eller tankning av ett fordon eller ett luftfartyg i medlemsstaterna som omfattas av de undantagen omfattas inte av det förbudet.

(18)

I en anda av solidaritet med Ukraina tillåts dock enligt beslut (Gusp) 2022/2478 Ungern, Slovakien och Bulgarien att till Ukraina exportera vissa raffinerade petroleumprodukter som erhålls från rysk råolja som importerats på grundval av de berörda undantagen, inbegripet, i nödvändiga fall, genom transitering genom andra medlemsstater.

(19)

Beslut (Gusp) 2022/2478 tillåter också Bulgarien att till tredjeländer exportera vissa raffinerade petroleumprodukter som erhålls från rysk råolja som importerats på grundval av de berörda undantagen. Detta är nödvändigt för att minska miljö- och säkerhetsriskerna eftersom sådana produkter inte kan lagras på ett säkert sätt i Bulgarien. Den årliga exporten bör inte överstiga den genomsnittliga årliga exporten av sådana produkter under de senaste fem åren.

(20)

Det är lämpligt att utesluta naturgaskondensat producerade i anläggningar för produktion av flytande naturgas (LNG) från restriktionerna i artiklarna 3m och 3n, i syfte att trygga försörjningen av flytande naturgas. För att undvika kringgående och säkerställa att naturgaskondensatprodukter som omfattas av restriktioner enligt artiklarna 3m och 3n inte köps in, importeras eller transporteras till unionen eller tredjeländer är det lämpligt att införa en rapporteringsskyldighet för aktörer som utför transaktioner avseende naturgaskondensat från anläggningar för produktion av LNG.

(21)

Genom beslut (Gusp) 2022/2478 läggs den ryska regionala utvecklingsbanken till i förteckningen över ryska statsägda eller statligt kontrollerade enheter som omfattas av transaktionsförbudet.

(22)

Beslut (Gusp) 2022/2478 förbjuder unionsmedborgare att inneha befattningar i de styrande organen i alla ryska statsägda eller statligt kontrollerade juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland. Det ger också behöriga myndigheter möjlighet att bevilja sina medborgare tillstånd att inneha sådana befattningar i befintliga samriskföretag eller liknande rättsliga arrangemang samt EU-dotterbolag som är etablerade i Ryssland, och när innehavet av en sådan befattning är nödvändigt för att säkerställa kritisk energiförsörjning, eller när den juridiska personen, enheten eller organet medverkar i transiteringen genom Ryssland av olja med ursprung i ett tredjeland och innehavet av en sådan befattning är avsett för verksamhet som inte är förbjuden på annat sätt.

(23)

Genom beslut (Gusp) 2022/2478 förlängs giltighetstiden för undantaget från förbudet att delta i transaktioner med vissa ryska statsägda enheter om en sådan transaktion är absolut nödvändig för att avveckla ett samriskföretag eller liknande rättsligt arrangemang. Det införs också en möjlighet för nationella behöriga myndigheter att tillåta transaktioner som är nödvändiga för avinvestering och tillbakadragande av dessa ryska statsägda enheter från EU-företag.

(24)

För att underlätta unionsaktörernas avinvestering från den ryska marknaden införs genom beslut (Gusp) 2022/2478 ett tillfälligt undantag från import- och exportförbuden i förordning (EU) nr 833/2014. För att underlätta ett skyndsamt utträde från den ryska marknaden är detta undantag tillfälligt och av begränsad räckvidd och möjliggör försäljning, leverans eller överföring av sådana varor, eller import av dem till unionen till och med den 30 september 2023, och det är tillämpligt endast på de varor som redan befann sig fysiskt i Ryssland vid den tidpunkt då de relevanta förbuden trädde i kraft. Dessutom bör de nationella myndigheterna säkerställa att de förbjudna varor som blir kvar i Ryssland till följd av en avinvestering inte kommer till gagn för militära slutanvändare eller har en militär slutanvändning.

(25)

Det är lämpligt att anpassa medlemsstaternas rapporteringsskyldighet i fråga om insättningar som överstiger 100 000 EUR från juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i tredjeländer och är majoritetsägda av ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland till liknande skyldigheter som redan finns för de andra typerna av insättningar.

(26)

Genom beslut (Gusp) 2022/2478 utvidgas dessutom det befintliga förbudet mot tillhandahållande av vissa tjänster till Ryska federationen och till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland genom att förbjuda tillhandahållande av reklam-, marknadsundersöknings- och opinionsundersökningstjänster samt produktprovningstjänster och tekniska inspektionstjänster. I linje med den centrala produktindelningen enligt Förenta nationernas statistikkontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov., 1991) omfattar marknadsundersöknings- och opinionsundersökningstjänster marknadsundersöknings- och opinionsundersökningstjänster. Teknisk provning och analys omfattar tjänster avseende provtagning och analys av sammansättning och renhetsgrad, tjänster avseende provtagning och analys av fysiska egenskaper, tjänster avseende provning och analys av integrerade mekaniska och elektriska system, tekniska inspektionstjänster samt andra tjänster avseende teknisk provning och analys. Tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör varor som exporteras till Ryssland förblir tillåtet, förutsatt att försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor inte är förbjudet enligt denna förordning vid tidpunkten för tillhandahållandet av sådant tekniskt bistånd. Reklamtjänster omfattar tjänster för försäljning eller uthyrning av reklamutrymme eller reklamtid och planering, utformning och placering av reklam, samt andra reklamtjänster.

(27)

Beslut (Gusp) 2022/2478 förtydligar och ändrar ytterligare undantagen från importförbudet för stålprodukter som antingen har sitt ursprung i Ryssland eller har exporterats från Ryssland.

(28)

Slutligen görs genom beslut (Gusp) 2022/2478 vissa tekniska korrigeringar i den normativa delen av texten.

(29)

Dessa åtgärder omfattas av fördragets tillämpningsområde, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga, särskilt för att säkerställa att de tillämpas på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(30)

Förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande led läggas till:

”x)

sektorn för mineralutvinning: en sektor som omfattar lokalisering, utvinning, förvaltning och bearbetning av icke-energiproducerande material.”

2.

Artikel 3a ska ersättas med följande:

”Artikel 3a

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

förvärva nya eller utvidga befintliga andelar i juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland,

b)

bevilja eller delta i arrangemang för att bevilja nya lån eller krediter eller på annat sätt tillhandahålla finansiering, inbegripet eget kapital, till juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland, eller för det dokumenterade syftet att finansiera en sådan juridisk person, en sådan enhet eller ett sådant organ,

c)

upprätta ett nytt samriskföretag med en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland,

d)

tillhandahålla investeringstjänster som direkt hör samman med sådan verksamhet som avses i leden a, b och c.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

förvärva nya eller utvidga befintliga andelar i juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom sektorn för mineralutvinning i Ryssland,

b)

bevilja eller delta i arrangemang för att bevilja nya lån eller krediter eller på annat sätt tillhandahålla finansiering, inbegripet eget kapital, till juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom sektorn för mineralutvinning i Ryssland, eller för det dokumenterade syftet att finansiera en sådan juridisk person, en sådan enhet eller ett sådant organ,

c)

upprätta ett nytt samriskföretag med en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom sektorn för mineralutvinning i Ryssland,

d)

tillhandahålla investeringstjänster som direkt hör samman med sådan verksamhet som avses i leden a, b och c.

3.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta sådan verksamhet som avses i punkt 1 efter att ha fastställt att

a)

den är nödvändig för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen, samt transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n, från eller genom Ryssland till unionen, eller

b)

den uteslutande avser en juridisk person, en enhet eller ett organ som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland och som ägs av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

4.   Den eller de berörda medlemsstaterna ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 3, inom två veckor från beviljandet.

5.   Förbudet i punkt 2 ska inte tillämpas på mineralutvinning som ger högst avkastning genom, eller vars huvudsakliga syfte är, produktion av något av de material som förtecknas i bilaga XXX.”

3.

Artikel 3c ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”5b.   Vad gäller varor som förtecknas i del C i bilaga XI ska förbuden i punkterna 1 och 4 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 16 januari 2023 av avtal som ingåtts före den 17 december 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

b)

Följande punkter ska införas:

”6b.   Genom undantag från punkt 4 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör användningen av de varor och den teknik som avses i punkt 1, efter att ha fastställt att tillhandahållandet av sådant tekniskt bistånd är nödvändigt för att undvika att satelliter kolliderar med varandra eller oavsiktligt återinträder i atmosfären.

6c.   Genom undantag från punkterna 1 och 4 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor som omfattas av KN-numren 8517 71 00, 8517 79 00 och 9026 00 00 som förtecknas i del B i bilaga XI, eller därmed sammanhängande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att det är nödvändigt av medicinska eller farmaceutiska skäl, eller av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inbegripet medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhörande bistånd, eller för evakueringar.

Vid beslut om ansökningar om tillstånd för medicinska, farmaceutiska eller humanitära ändamål i enlighet med denna punkt får de nationella behöriga myndigheterna inte bevilja tillstånd för export till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om de har rimliga skäl att anta att varorna kan ha en militär slutanvändning.”

4.

Artikel 3ea.6 ska ersättas med följande:

”6.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkterna 5, 5a och 5b, inom två veckor från beviljandet.”

5.

Artikel 3g ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 d ska ersättas med följande:

”d)

importera eller köpa in, från och med den 30 september 2023, direkt eller indirekt, järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII som bearbetats i ett tredjeland och som innehåller järn- och stålprodukter med ursprung i Ryssland enligt förteckningen i bilaga XVII; vad gäller varor som förtecknas i bilaga XVII som bearbetats i ett tredjeland och som innehåller stålprodukter med ursprung i Ryssland enligt KN-nummer 7207 11 eller 7207 12 10 eller 7224 90, ska detta förbud tillämpas från och med den 1 april 2024 för KN-nummer 7207 11 och från och med den 1 oktober 2024 för KN-numren 7207 12 10 och 7224 90.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Vad gäller varor som förtecknas i del B i bilaga XVII och som inte förtecknas i del A i den bilagan, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4, ska förbuden i punkt 1 inte tillämpas på fullgörandet till och med 8 januari 2023 av avtal som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig på varor som omfattas av KN-numren 7207 11, 7207 12 10 och 7224 90, för vilka punkterna 4, 5 och 5a tillämpas.”

c)

Följande punkt ska införas:

”5a.   Förbuden i punkt 1 ska inte tillämpas på import, inköp eller transport, eller därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, av följande mängder av varor som omfattas av KN-nummer 7224 90:

a)

147 007 ton mellan den 17 december 2022 och den 31 december 2023.

b)

110 255 ton mellan den 1 januari 2024 och den 30 september 2024.”

d)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   De kvoter för importvolymer som anges i punkterna 4, 5 och 5a ska förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med det förvaltningssystem för tullkvoter som föreskrivs i artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (*1).

(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).”"

6.

Artikel 3i ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3b ska ersättas med följande:

”3b.   Vad gäller varor som förtecknas i del B i bilaga XXI ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 8 januari 2023 av avtal som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Denna bestämmelse är inte tillämplig på varor som omfattas av KN-nummer 2905 11 enligt förteckningen i del B i bilaga XXI, för vilka punkt 3ba är tillämplig.”

b)

Följande punkt ska införas:

”3ba.   Vad gäller varor som omfattas av KN-nummer 2905 11 enligt förteckningen i del B i bilaga XXI ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 18 juni 2023 av avtal som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

7.

Artikel 3k ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Vad gäller varor som förtecknas i del A i bilaga XXIII ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 10 juli 2022 av avtal som ingåtts före den 9 april 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

b)

Punkt 3a ska ersättas med följande:

”3a.   Vad gäller varor som omfattas av KN-numren 2701, 2702, 2703 och 2704 enligt förteckningen i del A i bilaga XXIII ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 8 januari 2023 av avtal som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

c)

Följande punkt ska införas:

”3b.   Vad gäller varor som omfattas av del B i bilaga XXIII ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 16 januari 2023 av avtal som ingåtts före den 17 december 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

d)

Följande punkt ska införas:

”5a.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter får, på de villkor de anser lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor som omfattas av KN-numren 8417 20, 8419 81 80 och 8438 10 10, eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att sådana varor eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är nödvändigt för fysiska personers personliga bruk.”

e)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   När de behöriga myndigheterna fattar beslut om ansökningar om tillstånd enligt punkterna 5 och 5a ska de inte bevilja tillstånd för export till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om de har rimliga skäl att anta att varorna kan ha en militär slutanvändning.”

8.

Artikel 3m ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 7 ska följande stycken läggas till:

”Från och med den 5 februari 2023 ska det vara förbjudet att överföra eller transportera petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 och erhålls från råolja som importeras på grundval av ett undantag som beviljats av de behöriga myndigheterna i Bulgarien i enlighet med punkt 5, till andra medlemsstater eller till tredjeländer, eller att sälja sådana petroleumprodukter till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer.

Genom undantag från förbudet i andra stycket får de behöriga myndigheterna i Bulgarien, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export till Ukraina av vissa petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXXI och som erhållits från råolja som importerats enligt punkt 5, efter att ha fastställt att

a)

produkterna är avsedda att användas uteslutande i Ukraina,

b)

sådan försäljning, leverans, överföring eller export inte är avsedd att kringgå förbuden i andra stycket.

Genom undantag från förbudet i andra stycket får de behöriga myndigheterna i Bulgarien, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export till tredjeländer av vissa petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXXII och erhållits från råolja som importerats enligt punkt 5, inom ramen för de exportkvoter som nämns i den bilagan, efter att ha fastställt att

a)

produkterna inte kan lagras i Bulgarien på grund av miljö- och säkerhetsrisker,

b)

sådan försäljning, leverans, överföring eller export inte är avsedd att kringgå förbuden i andra stycket.

Bulgarien ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt denna punkt, inom två veckor från beviljandet.”

b)

I punkt 8 ska följande stycken läggas till:

”Från och med den 5 februari 2023 får de behöriga myndigheterna i Ungern och Slovakien genom undantag från förbudet i tredje stycket, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export till Ukraina av vissa petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXXI och som erhållits av råolja som importerats enligt punkt 3 d, efter att ha fastställt att

a)

produkterna är avsedda att användas uteslutande i Ukraina,

b)

sådan försäljning, leverans, överföring eller export inte är avsedd att kringgå förbuden i tredje stycket.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljats enligt denna punkt, inom två veckor från beviljandet.”

c)

Följande punkter ska läggas till:

”11.   Fysiska och juridiska personer, enheter och organ ska inom två veckor informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta, belägna, etablerade eller har bildats, om alla transaktioner avseende inköp, import eller överföring till unionen av naturgaskondensat enligt KN-nummer 2709 00 10 från anläggningar för produktion av flytande naturgas, som har sitt ursprung i eller exporterats från Ryssland. Rapporteringen ska innehålla information om volymer.

Den berörda medlemsstaten ska tillhandahålla övriga medlemsstater och kommissionen med den information som mottagits inom ramen för föregående stycke.

12.   På grundval av den information som mottagits inom ramen för punkt 11 ska kommissionen senast den 18 juni 2023 granska hur åtgärderna avseende naturgaskondensat enligt KN-nummer 2709 00 10 från anläggningar för produktion av flytande naturgas, som har sitt ursprung i eller exporterats från Ryssland, fungerar.”

9.

I artikel 3n ska följande punkter läggas till:

”12.   Fysiska och juridiska personer, enheter och organ ska inom två veckor informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta, belägna, etablerade eller har bildats, om alla transaktioner avseende inköp, import eller överföring till tredjeländer av naturgaskondensat enligt KN-nummer 2709 00 10 från anläggningar för produktion av flytande naturgas, som har sitt ursprung i eller exporterats från Ryssland. Rapporteringen ska innehålla information om volymer.

Den berörda medlemsstaten ska tillhandahålla övriga medlemsstater och kommissionen den information som mottagits inom ramen för föregående stycke.

13.   På grundval av den information som mottagits enligt punkt 12 ska kommissionen senast den 18 juni 2023 göra en översyn av hur åtgärderna avseende naturgaskondensat enligt KN-nummer 2709 00 10 från anläggningar för produktion av flytande naturgas, som har sitt ursprung i eller exporterats från Ryssland, fungerar.”

10.

Artikel 5.5 ska ersättas med följande:

”5.   Det ska vara förbjudet att från och med den 12 april 2022 notera och tillhandahålla tjänster för, och att från och med den 29 januari 2023 ta upp till handel, på handelsplatser som är registrerade eller erkända i unionen, överlåtbara värdepapper som tillhör juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som till mer än 50 % är offentligägda.”

11.

Artikel 5aa ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkter ska införas:

”1b.   Det ska vara förbjudet från och med den 16 januari 2023 att inneha befattningar i de styrande organen i

a)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, som är offentligt kontrollerade eller som till mer än 50 % är offentligt ägda eller i vilka Ryssland, dess regering eller dess centralbank har rätt att delta i vinster eller med vilka Ryssland, dess regering eller dess centralbank har andra betydande ekonomiska förbindelser,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i led a i denna punkt, eller

c)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt.

Detta förbud ska inte vara tillämpligt på de juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1, för vilka punkt 1a är tillämplig.

1c.   Genom undantag från punkt 1b får de behöriga myndigheterna tillåta innehav av en befattning i det styrande organet för en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b, efter att ha fastställt att den juridiska personen, enheten eller organet är

a)

ett samriskföretag eller ett liknande rättsligt arrangemang som inbegriper en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b och som ingåtts av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat före den 17 december 2022, eller

b)

en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b och som etablerats i Ryssland före den 17 december 2022 och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat.

1d.   Genom undantag från punkt 1b får de behöriga myndigheterna tillåta innehav av en befattning i det styrande organet i en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b, efter att ha fastställt att det är nödvändigt att inneha en sådan befattning för att säkerställa kritisk energiförsörjning.

1e.   Genom undantag från punkt 1b får de behöriga myndigheterna tillåta innehav av en befattning i det styrande organet för en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b, efter att ha fastställt att den juridiska personen, enheten eller organet medverkar i transiteringen genom Ryssland av olja med ursprung i ett tredjeland och att innehavet av en sådan befattning är avsett för verksamhet som inte är förbjuden enligt artiklarna 3m och 3n.”

b)

Följande punkter ska införas:

”2d.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på fullgörandet till och med den 18 mars 2023 av avtal som ingåtts med en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i del C i bilaga XIX före den 17 december 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

2e.   Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på mottagande av betalningar från de juridiska personer, enheter eller organ som avses i del C i bilaga XIX enligt avtal som fullgjorts före den 18 mars 2023.”

c)

I punkt 3 ska led d ersättas med följande:

”d)

transaktioner, inbegripet försäljning, som är absolut nödvändiga för att senast den 30 juni 2023 avveckla ett samriskföretag eller ett liknande rättsligt arrangemang som ingåtts före den 16 mars 2022 och inbegriper en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1,”.

d)

Följande punkt ska införas:

”3a.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta transaktioner som är absolut nödvändiga för avinvestering och tillbakadragande senast den 30 juni 2023 av de enheter som avses i punkt 1 eller deras dotterbolag i unionen från juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i unionen.”

e)

Följande punkt ska läggas till:

”5.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkterna 1c, 1d, 1e och 3a, inom två veckor från beviljandet.”

12.

I artikel 5g.1 ska följande led införas:

”aa)

till den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är belägna eller till kommissionen senast den 27 maj 2023 lämna en förteckning över insättningar som överstiger 100 000 EUR som innehas av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätt till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland; de ska var 12:e månad uppdatera beloppen för sådana insättningar i förteckningen,”.

13.

Artikel 5n ska ersättas med följande:

”Artikel 5n

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tjänster avseende redovisning, revision, inbegripet lagstadgad revision, bokföring eller skatterådgivning, eller företags- och organisationskonsulttjänster eller marknadsföringstjänster till

a)

Rysslands regering, eller

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla arkitekt- och ingenjörstjänster, juridisk rådgivning och it-konsulttjänster till

a)

Rysslands regering, eller

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

2a.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla marknadsundersöknings- och opinionsundersökningstjänster, tjänster avseende teknisk provning och analys samt reklamtjänster till

a)

Rysslands regering, eller

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

3.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 5 juli 2022 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 4 juni 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

4.   Punkt 2 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 8 januari 2023 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

4a.   Punkt 2a ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 16 januari 2023 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 17 december 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

5.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för att utöva rätten till försvar i rättsliga förfaranden och rätten till ett effektivt rättsmedel.

6.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för att säkerställa tillgång till rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden i en medlemsstat samt för erkännande eller verkställighet av en dom eller en skiljedom som avkunnats i en medlemsstat, förutsatt att sådant tillhandahållande av tjänster är förenligt med målen i denna förordning och i förordning (EU) nr 269/2014.

7.   Punkterna 1, 2 och 2a ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av tjänster som är avsedda att användas uteslutande av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller ett partnerland enligt förteckningen i bilaga VIII.

8.   Punkterna 2 och 2a ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av tjänster som är nödvändiga vid hot mot folkhälsan, för brådskande förebyggande av eller för lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som svar på naturkatastrofer.

9.   Punkt 2 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är nödvändiga för programvaruuppdateringar för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare, som tillåts enligt artiklarna 2.3 d och 2a.3 d för varor som förtecknas i bilaga VII.

10.   Genom undantag från punkterna 1, 2 och 2a får de behöriga myndigheterna tillåta de tjänster som anges däri, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt

a)

av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar,

b)

för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland,

c)

för drift av unionens och medlemsstaternas eller partnerländernas diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt,

d)

för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen och inköp, import eller transport till unionen av titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm,

e)

för att säkerställa kontinuerlig drift av infrastruktur, hårdvara och programvara som är av avgörande betydelse för människors hälsa och säkerhet eller för miljösäkerheten,

f)

för upprättande, drift, underhåll, bränsleförsörjning, återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet, och fortsatt utformning, uppförande och idrifttagning som krävs för att färdigställa civila kärntekniska anläggningar, leverans av prekursorer för produktion av medicinska radioisotoper och liknande medicinska tillämpningar, eller kritisk teknik för övervakning av strålning i miljön, liksom för civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling, eller

g)

för att teleoperatörer i unionen ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster som krävs för elektroniska kommunikationstjänsters drift, underhåll och säkerhet, inbegripet cybersäkerhet, i Ryssland, Ukraina, unionen, mellan Ryssland och unionen, och mellan Ukraina och unionen, samt för datacentraltjänster i unionen.

11.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt punkt 10, inom två veckor från beviljandet.”

14.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 12b

1.   Genom undantag från artiklarna 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h och 3k får de behöriga myndigheterna till och med den 30 september 2023 tillåta försäljning, leverans eller överföring av varor och teknik som förtecknas i bilagorna II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX och XXIII samt i bilaga I till förordning (EU) 2021/821, om sådan försäljning, leverans eller överföring är absolut nödvändig för avinvestering från Ryssland eller avveckling av affärsverksamhet i Ryssland, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Varorna och tekniken ägs av en medborgare i en medlemsstat eller av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning eller av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

b)

De behöriga myndigheter som fattar beslut om ansökningar om tillstånd saknar rimliga skäl att anta att varorna kan vara avsedda för en militär slutanvändare eller ha militär slutanvändning i Ryssland.

c)

De berörda varorna och den berörda tekniken befann sig fysiskt i Ryssland innan de relevanta förbuden i artikel 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h eller 3k trädde i kraft med avseende på de varorna och den tekniken.

2.   Genom undantag från artiklarna 3 g och 3i får de behöriga myndigheterna tillåta import eller överföring av varor som förtecknas i bilagorna XVII och XXI till och med den 30 september 2023 om sådan import eller överföring är absolut nödvändig för avinvestering från Ryssland eller avveckling av affärsverksamhet i Ryssland, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Varorna ägs av en medborgare i en medlemsstat eller av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning eller av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

b)

De berörda varorna befann sig fysiskt i Ryssland innan de relevanta förbuden i artiklarna 3g och 3i trädde i kraft med avseende på de varorna.

3.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkterna 1 och 2, inom två veckor från beviljandet.

4.   Alla tillstånd som avses i punkt 1 rörande varor och teknik som förtecknas i bilaga VII liksom i bilaga I till förordning (EU) 2021/821, ska utfärdas via elektroniska medel, när så är möjligt, på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter i, och i den ordning som anges i, förlaga C i bilaga IX.

Artikel 12c

1.   De behöriga myndigheterna ska utbyta information med övriga medlemsstater och kommissionen om tillstånd som beviljats i enlighet med artikel 12b.1 med avseende på varor och teknik som förtecknas i bilaga VII och i bilaga I till förordning (EU) 2021/821. Informationsutbytet ska ske med hjälp av det elektroniska system som upprättats enligt artikel 23.6 i förordning (EU) 2021/821.

2.   Uppgifter som mottas till följd av tillämpningen av denna artikel ska användas enbart för det ändamål för vilket de begärts, inbegripet det informationsutbyte som avses i artikel 2d.4.

3.   Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa skyddet av konfidentiella uppgifter som erhålls vid tillämpningen av denna artikel i enlighet med unionsrätten och respektive nationell rätt.

4.   Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att det inte beslutas att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahållits eller utbytts inom ramen för denna artikel ska placeras på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller att de inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade utan föregående skriftligt medgivande från upphovsmannen.”

15.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

16.

Bilaga VII ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

17.

Bilaga IX ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

18.

Bilaga XI ska ändras i enlighet med bilaga IV till den här förordningen.

19.

Bilaga XV ska ändras i enlighet med bilaga V till den här förordningen.

Punkt 19 ska vara tillämplig med avseende på en eller flera av de enheter som anges i bilaga V till denna förordning från och med den 1 februari 2023 och förutsatt att rådet, efter att ha granskat de enskilda fallen, beslutar detta genom en genomförandeakt.

20.

Bilaga XVII ska ändras i enlighet med bilaga VI till den här förordningen.

21.

Bilaga XIX ska ändras i enlighet med bilaga VII till den här förordningen.

22.

Bilaga XXIII ska ändras i enlighet med bilaga VIII till den här förordningen.

23.

Bilaga XXV ska ändras i enlighet med bilaga IX till den här förordningen.

24.

Bilaga XXX ska läggas till enlighet med bilaga X till den här förordningen.

25.

Bilaga XXXI ska läggas till enlighet med bilaga XI till den här förordningen.

26.

Bilaga XXXII ska läggas till enlighet med bilaga XII till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2022.

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  EUT L 322 I, 16.12.2022.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).


BILAGA I

Bilaga IV till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Förteckning över fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artiklarna 2.7, 2a.7 och 2b.1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF

Moscow Institute of Physics and Technology

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC ’35th Shipyard’

United Shipbuilding Corporation JSC ’Astrakhan Shipyard’

United Shipbuilding Corporation JSC ’Aysberg Central Design Bureau’

United Shipbuilding Corporation JSC ’Baltic Shipbuilding Factory’

United Shipbuilding Corporation JSC ’Krasnoye Sormovo Plant OJSC’

United Shipbuilding Corporation JSC SC ’Zvyozdochka’

United Shipbuilding Corporation ’Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’

United Shipbuilding Corporation ’Scientific Research Design Technological Bureau Onega’

United Shipbuilding Corporation ’Sredne-Nevsky Shipyard’

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ’Radiosviaz’

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise ’Kant’

Scientific-Production Enterprise ’Svyaz’

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute ’Argon’

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Salute’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’State Machine Building Design Bureau ”Vympel” By Name I.I.Toropov’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’URALELEMENT’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ’Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ’Molot’

Tactical Missile Company, PJSC ’MBDB ”ISKRA”’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ’Central Design Bureau of Automation’

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ’Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ’Soyuz’

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ’MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ’KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ’Detal’

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ’October’

United Shipbuilding Corporation ’Production Association Northern Machine Building Enterprise’

United Shipbuilding Corporation ’5th Shipyard’

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise ’State Scientific-Research Institute for Aviation Systems’ (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering ’Rubin’, JSC

’Aeropribor-Voskhod’, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V. V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company ’Head Special Design Bureau Prozhektor’

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P. A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A. A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP ’Avitec’, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC ’I.S. Brook’ INEUM

SPE ’Krasnoznamenets’, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA ’Impuls’, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB ’Technika’

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC”.


BILAGA II

Bilaga VII till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA VII

Förteckning över varor och teknik som avses i artiklarna 2a.1 och 2b.1

Del A

Allmänna anmärkningar, akronymer och förkortningar samt definitioner i bilaga I till förordning (EU) 2021/821 är tillämpliga på denna bilaga, med undantag för ’DEL I – Allmänna anmärkningar, akronymer, förkortningar och definitioner, Allmänna anmärkningar till bilaga I, punkt 2’.

Definitioner av termer som används i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (CML, Common Military List) (2020/C 85/01) är tillämpliga på denna bilaga.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i denna förordning ska produkter som inte omfattas av denna bilaga, men som innehåller en eller flera av de i denna bilaga förtecknade komponenterna, inte omfattas av kontrollerna enligt artiklarna 2a och 2b i denna förordning.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i denna förordning ska produkter som inte omfattas av denna bilaga, men som innehåller en eller flera av de i denna bilaga förtecknade komponenterna, inte omfattas av kontrollerna enligt artiklarna 2a och 2b i denna förordning.

Kategori I – Elektronik

X.A.I.001

Elektroniska enheter och komponenter

a.

’Mikroprocessor-mikrokretsar’, ’mikrodator-mikrokretsar’ och mikrokretsar för mikrostyrsystem som har någon av följande egenskaper:

1.

En databehandlingshastighet på minst 5 gigaflops och en aritmetisk logisk enhet som kan hantera minst 32 bitar.

2.

En klockfrekvens över 25 MHz.

3.

Mer än en data- eller instruktionsbuss eller seriekommunikationsport som tillhandahåller en direkt extern sammankoppling mellan parallella ’mikroprocessor-mikrokretsar’ med en överföringshastighet på 2,5 Mbyte/s.

b.

Integrerade minneskretsar enligt följande:

1.

Elektriskt raderbara programmerbara läsminnen (EEPROM) med minneskapacitet enligt följande:

a.

För flashminnen: mer än 16 Mbit per kapsling.

b.

För alla andra typer av EEPROM, något av följande:

1.

Mer än 1 Mbit per kapsling.

2.

Mer än 256 kbit per kapsling och en maximal accesstid som är mindre än 80 ns.

2.

Statiska arbetsminnen (SRAM) med minneskapacitet enligt något av följande:

a.

Mer än 1 Mbit per kapsling.

b.

Mer än 256 kbit per kapsling och en maximal accesstid som är mindre än 25 ns.

c.

Analog-till-digital-omvandlare med någon av följande egenskaper:

1.

En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 200 miljoner samplingar per sekund (Msps).

2.

En upplösning på 12 bitar med en dataöverföringshastighet som är högre än 105 miljoner samplingar per sekund (Msps).

3.

En upplösning på mer än 12 bitar, men högst 14 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 10 miljoner samplingar per sekund (Msps).

4.

En upplösning på mer än 14 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 2,5 miljoner samplingar per sekund (Msps).

d.

Fältprogrammerbara logiska komponenter med ett maximalt antal enpoliga digitala inmatningar/utmatningar mellan 200 och 700.

e.

Processorer för snabb Fourier-transform (FFT) som har en specificerad exekveringstid som är mindre än 1 ms, för en komplex FFT med 1 024 punkter.

f.

Kundanpassade integrerade kretsar för vilka antingen funktionen är okänd eller kretstillverkaren saknar uppgift om kontrollstatusen hos den utrustning där kretsarna ska ingå, som har något av följande:

1.

Fler än 144 anslutningar.

2.

Den ’typiska fördröjningstiden’ är kortare än 0,4 ns.

g.

’Elektroniska vakuumenheter’ för vandringsvåg och pulsad eller kontinuerlig drift enligt följande:

1.

Enheter som har kopplade kaviteter eller är utvecklingar av sådana enheter.

2.

Enheter som bygger på helixbanor eller banor med vågledare i form av veck eller serpentiner (folded waveguide respektive serpentine waveguide), eller utvecklingar av dessa, och som har något av följande:

a.

En ’effektbandbredd’ som är en halv oktav eller mer, och produkten av den specificerade uteffekten (uttryckt i kW) och den maximala specificerade arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 0,2.

b.

En ’effektbandbredd’ på mindre än en halv oktav, och produkten av den specificerade uteffekten (uttryckt i kW) och den maximala specificerade arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 0,4.

h.

Flexibla vågledare som är utformade för användning vid frekvenser som överstiger 40 GHz.

i.

Anordningar för akustiska ytvågor samt för akustiska vågor nära ytan (shallow bulk) som har något av följande:

1.

En bärfrekvens som överstiger 1 GHz.

2.

En bärfrekvens på högst 1 GHz, samt någon av följande egenskaper:

a.

En ’frekvensundertryckning av sidloben’ som överstiger 55 dB.

b.

En produkt av den maximala fördröjningstiden och bandbredden (tid i μs och bandbredd i MHz) som överstiger 100.

c.

En dispersionsfördröjning som är mer än 10 μs.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.A.I.001.i avses med ’frekvensundertryckning av sidloben’ det maximala undertryckningsvärde som anges i databladet.

j.

’Celler’ enligt följande:

1.

’Primärceller’ som har en ’energitäthet’ på högst 550 Wh/kg vid 293 K (20 °C).

2.

’Sekundärceller’ som har en ’energitäthet’ på högst 350 Wh/kg vid 293 K (20 °C).

Anmärkning: Avsnitt X.A.I.001.j omfattar inte batterier, inbegripet batterier som består av en enda cell.

Tekniska anmärkningar:

1.

I avsnitt X.A.I.001.j beräknas energitäthet (Wh/kg) utifrån den nominella spänningen multiplicerad med den nominella kapaciteten i amperetimmar (Ah) dividerad med massan i kg. Om den nominella kapaciteten inte är specificerad beräknas energitätheten utifrån den nominella spänningen i kvadrat multiplicerad med urladdningstiden i timmar dividerat med urladdningsbelastningen i ohm och massan i kg.

2.

I avsnitt X.A.I.001.j definieras ’cell’ som en elektrokemisk enhet som har positiva och negativa elektroder och elektrolyt samt är en källa till elektrisk energi. Den är grundkomponenten i ett batteri.

3.

I avsnitt X.A.I.001.j.1 avses med ’primärcell’ en ’cell’ som inte är avsedd att laddas genom någon annan källa.

4.

I avsnitt X.A.I.001.j.2 avses med ’sekundärcell’ en ’cell’ som är avsedd att laddas genom en extern elektrisk källa.

k.

’Supraledande’ elektromagneter eller solenoider, ’särskilt konstruerade’ för att kunna helt laddas eller urladdas på mindre än 1 minut och som har alla följande egenskaper:

Anmärkning: Avsnitt X.A.I.001.k omfattar inte ’supraledande’ elektromagneter och solenoider som är konstruerade för att användas i medicinsk utrustning för magnetisk resonanstomografi (MRI).

1.

Maximal avgiven energi under urladdningen dividerad med urladdningens varaktighet som är större än 500 kJ/minut.

2.

Innerdiameter på den strömförande lindningen som är större än 250 mm.

3.

Specifikation för en magnetisk induktion som är större än 8 T eller en ’total strömtäthet’ i lindningen som är större än 300 A/mm2.

l.

Kretsar eller system för elektromagnetisk energilagring som innehåller komponenter tillverkade av ’supraledande’ material, särskilt konstruerade för drift vid temperaturer under den ’kritiska temperaturen’ för åtminstone en av dess ’supraledande’ beståndsdelar och som har allt av följande:

1.

Resonansfrekvenser i drift som överstiger 1 MHz.

2.

En lagrad energitäthet på minst 1 MJ/m3.

3.

En urladdningstid som är mindre än 1 ms.

m.

Tyratroner baserade på väte/väteisotop, med en keram-metallkonstruktion och ett toppvärde för märkström på minst 500 A.

n.

Används inte.

o.

Solceller, CIC-hopsättningar (cell-interconnect-coverglass), solpaneler och solmoduler som är ’rymdkvalificerade’ och inte omfattas av avsnitt 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

’Elektroniska sammansättningar’ för generell användning, moduler och utrustning

a.

Elektronisk provutrustning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

b.

Digitala magnetiska instrumentdatabandspelare (instrumentation magnetic tape data recorder) som har någon av följande egenskaper:

1.

En maximal överföringshastighet via det digitala gränssnittet som överstiger 60 Mbit/s och användning av teknik med spiralavsökning (helical scan).

2.

En maximal överföringshastighet via det digitala gränssnittet som överstiger 120 Mbit/s och användning av teknik med fast huvud.

3.

’Rymdkvalificerad’.

c.

Utrustning, med en maximal överföringshastighet via det digitala gränssnittet som överstiger 60 Mbit/s, som är konstruerad för att omvandla digitala magnetiska videobandspelare till digitala instrumentdatabandspelare.

d.

Icke-modulära analoga oscilloskop med en bandbredd på minst 1 GHz.

e.

Modulära analoga oscilloskopsystem med någon av följande egenskaper:

1.

En centralprocessor med en bandbredd på minst 1 GHz.

2.

Insticksmoduler med en individuell bandbredd på minst 4 GHz.

f.

Analoga samplingsoscilloskop för analys av återkommande fenomen, med en effektiv bandbredd som är större än 4 GHz.

g.

Digitala oscilloskop och transientregistrerare som använder analog-till-digital-omvandling och som kan lagra transienter genom att fortlöpande insamla engångssvep (single-shot input) vid på varandra följande intervall som är kortare än 1 ns (mer än 1 miljard samplingar per sekund (Gsps)), digitalisera till 8 bitars eller högre upplösning och lagra 256 eller fler svep.

Anmärkning: Avsnitt X.A.I.002 omfattar följande särskilt konstruerade komponenter till analoga oscilloskop:

1.

Insticksenheter.

2.

Externa förstärkare.

3.

Förförstärkare.

4.

Samplingsanordningar.

5.

Katodstrålerör.

X.A.I.003

Specifik utrustning för bearbetning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt följande:

a.

Frekvensomvandlare samt därför särskilt konstruerade komponenter, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

b.

Masspektrometrar, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

c.

Alla röntgenblixtaggregat eller komponenter som ligger till grund för konstruktion av pulsade kraftsystem, t.ex. Marxgeneratorer, pulsskapande nät med hög effekt samt högspänningskondensatorer och triggrar.

d.

Pulsförstärkare, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

e.

Elektronisk utrustning för generering av tidsfördröjning eller mätning av tidsintervall, enligt något av följande:

1.

Digitala tidsfördröjningsgeneratorer med en upplösning på högst 50 ns under tidsintervall på minst 1μs.

2.

Flerkanals (minst tre) eller modulära tidsintervallmätare och kronometriutrustning med en upplösning på högst 50 ns under tidsintervall på minst 1 μs.

f.

Analytiska kromatografi- och spektrometriinstrument.

X.B.I.001

Utrustning för tillverkning av elektroniska komponenter eller material, enligt följande, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör för dessa:

a.

Utrustning särskilt konstruerad för tillverkning av elektronrör, optiska element och särskilt konstruerade komponenter för detta som omfattas av avsnitt 3A001 (2) eller X.A.I.001.

b.

Utrustning som är särskilt konstruerad för tillverkning av halvledarenheter, integrerade kretsar och ’elektroniska sammansättningar’ enligt följande, samt system som innehåller eller har samma egenskaper som sådan utrustning:

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b omfattar även utrustning som används eller modifieras för användning vid tillverkning av andra produkter, t.ex. avbildningsanordningar, elektrooptiska anordningar och anordningar för akustiska vågor.

1.

Utrustning för bearbetning av material för tillverkning av anordningar och komponenter under rubriken X.B.I.001.b, enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001 omfattar inte ugnsrör av kvarts (quartz furnace tubes), ugnsfoder, utrustning för att placera (paddles) och stödja (boats, utom särskilt konstruerade caged boats), rör med dysa för luftinblåsning (bubbler), kassetter eller smältdeglar som är ’särskilt konstruerade’ för den bearbetningsutrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001.b.1.

a.

Utrustning för produktion av polykristallint kisel och material som omfattas av avsnitt 3C001 (3).

b.

Utrustning som är särskilt konstruerad för rening eller bearbetning av III/V- och II/VI-halvledarmaterial som omfattas av avsnitt 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 eller 3C005 (4), utom kristalldragningsutrustning (crystal puller, se avsnitt X.B.I.001.b.1.c nedan).

c.

Kristalldragningsutrustning och kristallugnar enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b.1.c omfattar inte diffusions- och oxidationsugnar.

1.

Utrustning för upplösning eller återkristallisering, annan än konstanttemperaturugnar, som använder omfattande energiöverföring och kan behandla wafers med en hastighet som överstiger 0,005 m2 per minut.

2.

’Datorstyrd’ kristalldragningsutrustning som har någon av följande egenskaper:

a.

Omladdningsbar utan att behållaren med smältdegeln byts ut.

b.

Kan arbeta vid tryck som överstiger 2,5 x 105 Pa.

c.

Förmåga att dra kristaller med en diameter som överstiger 100 mm.

d.

’Datorstyrd’ utrustning för epitaxiell tillväxt med någon av följande egenskaper:

1.

Förmåga att producera ett kisellager med en jämnhetsavvikelse mindre än ± 2,5 % över en sträcka av minst 200 mm.

2.

Förmåga att producera ett skikt av något annat material än kisel med en jämnhetsavvikelse över en hel wafer som är lika med eller bättre än ± 3,5 %.

3.

Rotation av enskilda wafers under bearbetningen.

e.

Utrustning för epitaxiell tillväxt med hjälp av molekylärstrålar.

f.

Magnetiskt förstärkt ’sputtering’utrustning med särskilt konstruerade integrerade slussöppningar (load lock) som kan överföra wafers i en isolerad vakuummiljö.

g.

Utrustning särskilt konstruerad för jonimplantation eller jonförstärkt eller fotoförstärkt diffusion, som har någon av följande egenskaper:

1.

Förmåga att producera mönster (patterning capability).

2.

Strålenergi (accelerationsspänning) som överstiger 200 keV.

3.

Optimalt arbetsområde med en strålenergi (accelerationsspänning) som är mindre än 10 keV.

4.

Förmåga att högenergiimplantera syre i ett upphettat ’substrat’.

h.

’Datorstyrd’ utrustning för selektivt avlägsnande (etsning) med hjälp av anisotropa torra metoder (t.ex. plasma) enligt följande:

1.

’Satsvis’, med något av följande:

a.

Ändpunktsdetektering, annan än optisk emissionsspektroskopi.

b.

Arbetstryck (etsningstryck) i reaktorn på högst 26,66 Pa.

2.

’Styckvis’ (enskilda wafers), med något av följande:

a.

Ändpunktsdetektering, annan än optisk emissionsspektroskopi.

b.

Arbetstryck (etsningstryck) i reaktorn på högst 26,66 Pa.

c.

Hantering av wafers med kassett-till-kassettmatning och slussöppning.

Anmärkningar:

1.

Med ’satsvis’ avses maskiner som inte är särskilt konstruerade för produktionsmässig bearbetning av enkla wafers. Sådana maskiner kan bearbeta två eller flera wafers samtidigt med gemensamma processparametrar, t.ex. RF-effekt, temperatur, typ av etsningsgas och flödeshastighet.

2.

Med ’styckvis’ avses maskiner som är särskilt konstruerade för produktionsmässig bearbetning av enkla wafers. Dessa maskiner kan använda teknik för automatisk waferhantering för att ladda en enda wafer i processutrustningen. Definitionen omfattar utrustning som kan ladda och bearbeta flera wafers, men där etsningsparametrarna, t.ex. RF-effekt eller ändpunkt, kan bestämmas oberoende för varje enskilt wafer.

i.

Utrustning för ’kemisk förångningsdeposition’ (CVD), t.ex. plasmaförstärkt CVD (PECVD) eller fotoförstärkt CVD, för tillverkning av halvledarenheter, med någon av följande egenskaper, för deposition av oxider, nitrider, metaller eller polykisel:

1.

Utrustning för ’kemisk förångningsdeposition’ med arbetstryck under 105 Pa.

2.

PECVD-utrustning som arbetar antingen under 60 Pa eller som har automatisk waferhantering med kassett-till-kassettmatning och slussöppning.

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b.1.i omfattar inte lågtryckssystem för ’kemisk förångningsdeposition’ (LPCVD) eller reaktiv ’sputtering’utrustning.

j.

Elektronstrålesystem särskilt konstruerade eller modifierade för masktillverkning eller bearbetning av halvledarenheter med någon av följande egenskaper:

1.

Elektrostatisk avböjning av strålen.

2.

En formad, icke-gaussisk strålprofil.

3.

Digital-till-analog-omvandling med en hastighet som överstiger 3 MHz.

4.

Digital-till-analog-omvandling med en noggrannhet som överstiger 12 bitar.

5.

Återkopplingsnoggrannhet på 1 μm eller finare för positionsbestämning från mål till stråle (target-to-beam).

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b.1.j omfattar inte system för elektronstrålebeläggning (electron beam deposition system) eller svepelektronmikroskop för allmänna ändamål.

k.

Ytbehandlingsutrustning för behandling av halvledarwafers enligt något av följande:

1.

Särskilt konstruerad utrustning för behandling av baksidan på wafers som är tunnare än 100 μm och därefter separering av dessa.

2.

Särskilt konstruerad utrustning för att uppnå en ytjämnhet hos den aktiva ytan av en behandlad wafer med ett tvåsigmavärde på högst 2 μm, totalt indikatorutslag (TIR).

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b.1.k omfattar inte utrustning för läppning och polering i samband med ytbehandling av wafers.

l.

Sammankopplingsutrustning som omfattar en eller flera gemensamma vakuumkammare särskilt konstruerade för att möjliggöra integrering av all utrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001 i ett komplett system.

m.

’Datorstyrd’ utrustning som använder ’lasrar’ för reparation eller putsning av ’monolitiska integrerade kretsar’ med någon av följande egenskaper:

1.

Positioneringsnoggrannhet som är mindre än ± 1 μm.

2.

Punktstorlek (spotsize) (skårbredd (kerf width)) som är mindre än 3 μm.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.B.I.001.b.1 avses med ’sputtering’ en överlagringsbeläggningsprocess där positivt laddade joner accelereras av ett elektriskt fält mot ytan av ett mål (beläggningsmaterialet). Den kinetiska energin hos de laddade jonerna är tillräcklig för att atomer från ytan ska frigöras och beläggas på substratet. ( Anmärkning: Triod-, magnetron- och radiofrekvenssputtering för att öka vidhäftningen av beläggningen samt beläggningstakten är vanliga modifieringar av denna process.)

2.

Masker, mask’substrat’, utrustning för maskframställning och bildöverföring för tillverkning av anordningar och komponenter under rubriken X.B.I.001, enligt följande:

Anmärkning: Med ’masker’ avses sådana som används inom elektronstrålelitografi, röntgenlitografi och ultraviolett litografi samt vanlig ultraviolett och synlig fotolitografi.

a.

Färdiga masker, mastermasker och konstruktionsunderlag för dessa, med undantag av följande:

1.

Färdiga masker eller mastermasker för produktion av integrerade kretsar som inte omfattas av avsnitt 3A001 (5).

2.

Masker eller mastermasker som har följande två egenskaper:

a.

Konstruktionen är baserad på geometrier som är minst 2,5 μm.

b.

Konstruktionen innehåller inte några särskilda funktioner som ändrar den avsedda användningen med hjälp av produktionsutrustning eller ’programvara’.

b.

Masksubstrat enligt följande:

1.

’Substrat’ (t.ex. glas, kvarts, safir) belagda med en hård yta (t.ex. krom, kisel, molybden), för beredning av masker med dimensioner som är större än 125 mm x 125 mm.

2.

Substrat som är särskilt konstruerade för röntgenmasker.

c.

Utrustning, annan än datorer för allmänna ändamål, särskilt konstruerad för datorstödd konstruktion (CAD) av halvledarenheter eller integrerade kretsar.

d.

Utrustning eller maskiner, enligt något av följande, för framställning av masker eller mastermasker:

1.

Fotooptiska stegningskameror (step and repeat) som kan producera moduler som är större än 100 mm x 100 mm eller som kan producera en enda exponering som är större än 6 mm x 6 mm i bildplanet (dvs. fokalplanet) eller som kan producera en linjebredd på mindre än 2,5 μm i fotoresisten på ’substratet’.

2.

Utrustning för framställning av masker eller mastermasker med jon- eller ’laser’strålelitografi som kan producera linjebredder på mindre än 2,5 μm.

3.

Utrustning eller hållare för att ändra masker eller mastermasker eller för att tillsätta emulsionsfilm (pellicle) och därmed avlägsna defekter.

Anmärkning: X.B.I.001.b.2.d.1 och b.2.d.2 omfattar inte utrustning för framställning av masker med hjälp av fotooptiska metoder som antingen var kommersiellt tillgängliga före den 1 januari 1980 eller har en prestanda som inte är bättre än sådan utrustning.

e.

’Datorstyrd’ utrustning för inspektion av masker, mastermasker eller emulsionsfilm (pellicle) med allt följande:

1.

En upplösning på 0,25 μm eller finare.

2.

En noggrannhet på 0,75 μm eller finare över en sträcka i en eller två koordinatriktningar på 63,5 mm eller mer.

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b.2.e omfattar inte svepelektronmikroskop för allmänna ändamål, utom när de är särskilt konstruerade och instrumenterade för automatisk mönsterinspektion.

f.

Utrustning för uppriktning och exponering vid produktion av wafers, med hjälp av fotooptiska metoder eller röntgenmetoder, t.ex. litografisk utrustning, inklusive både utrustning för projektionsbildöverföring och repetermöjlighet (step and repeat, direkt steg på wafer) eller scanner (step and scan), som kan åstadkomma något av följande:

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b.2.f omfattar inte utrustning för uppriktning och exponering med hjälp av fotooptiska masker, med kontakt eller på kort avstånd, eller utrustning för kontaktöverföring av bilder.

1.

Produktion av en mönsterstorlek på mindre än 2,5 μm.

2.

Uppriktning med en noggrannhet som är finare än ± 0,25 μm (3 sigma).

3.

Överlagring maskin till maskin (machine-to-machine overlay) som inte är bättre än ± 0,3 μm.

4.

En våglängd från ljuskällan som är kortare än 400 nm.

g.

Elektronstråle-, jonstråle- eller röntgenutrustning för överföring av projektionsbilder som kan producera mönster som är mindre än 2,5 μm.

Anmärkning: För fokuserade system med avlänkad stråle (direktritningssystem, direkt write system), se avsnitt XB.I.001.b.1.j.

h.

Utrustning som använder ’lasrar’ för direktritning (direct write) på wafers och som kan producera mönster som är mindre än 2,5 μm.

3.

Utrustning för montering av integrerade kretsar enligt följande:

a.

’Datorstyrd’ bindning av nakna kretsar (die bonder) med samtliga följande egenskaper:

1.

Särskilt konstruerad för ’integrerade hybridkretsar’.

2.

Positioneringsrörelse i X-Y-led som överstiger 37,5 × 37,5 mm.

3.

Placeringsnoggrannhet i X-Y-planet som är finare än ± 10 μm.

b.

’Datorstyrd’ utrustning för att producera flera bindningar i ett enda moment (t.ex. beam lead bonder, chip carrier bonder, tape bonder).

c.

Halvautomatisk eller automatisk utrustning för varmförsegling av socklar, där sockeln värms upp lokalt till en högre temperatur än kapslingens innehåll, särskilt konstruerad för keramiska mikrokretskapslingar som omfattas av avsnitt 3A001 (6) och som har en kapacitet på minst en kapsling per minut.

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b.3 omfattar inte punktsvetsmaskiner av motståndstyp för allmänna ändamål.

4.

Filter för renrum som kan åstadkomma en luftmiljö med högst 10 partiklar på högst 0,3 μm per 0,02832 m3 luft, samt tillhörande filtermaterial.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.B.I.001 avses med ’datorstyrd’ en styrning med hjälp av instruktioner som lagras i ett elektroniskt minne och som en processor kan utföra för att styra utförandet av förutbestämda funktioner. Utrustning kan vara ’datorstyrd’ oavsett om den elektroniska lagringen är intern eller extern i förhållande till utrustningen.

X.B.I.002

Utrustning för inspektion eller provning av elektroniska komponenter och material, samt särskilt konstruerade komponenter och tillbehör till detta

a.

Utrustning särskilt konstruerad för inspektion eller provning av elektronrör, optiska element och särskilt konstruerade komponenter för detta som omfattas av avsnitt 3A001 (7) eller X.A.I.001.

b.

Utrustning som är särskilt konstruerad för inspektion eller provning av halvledarenheter, integrerade kretsar och ’elektroniska sammansättningar’ enligt följande, samt system som innehåller eller har samma egenskaper som sådan utrustning:

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.002.b omfattar även utrustning som används eller modifieras för användning vid inspektion eller provning av andra produkter, t.ex. avbildningsanordningar, elektrooptiska anordningar och anordningar för akustiska vågor.

1.

’Datorstyrd’ inspektionsutrustning för automatisk detektering av defekter, fel eller föroreningar på högst 0,6 μm i eller på bearbetade wafers, ’substrat’, andra än tryckta kretskort eller chip, med hjälp av optisk bildtagningsteknik för mönsterjämförelse.

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.002.b.1 omfattar inte svepelektronmikroskop för allmänna ändamål, utom när de är särskilt konstruerade och instrumenterade för automatisk mönsterinspektion.

2.

Särskilt konstruerad ’datorstyrd’ mät- och analysutrustning enligt följande:

a.

Utrustning särskilt konstruerad för mätning av syre- eller kolhalt i halvledarmaterial.

b.

Utrustning för mätning av linjebredd med en upplösning på 1 μm eller finare.

c.

Särskilt konstruerade instrument för mätning av planhet som kan mäta avvikelser från planhet på 10 μm eller mindre med en upplösning på 1 μm eller finare.

3.

’Datorstyrd’ waferprovningsutrustning (wafer probing) med någon av följande egenskaper:

a.

Positioneringsnoggrannhet som är finare än 3,5 μm.

b.

Förmåga att prova komponenter med mer än 68 anslutningar.

c.

Förmåga att prova med en frekvens som överstiger 1 GHz.

4.

Provutrustning enligt följande:

a.

’Datorstyrd’ utrustning särskilt konstruerad för provning av diskreta halvledarenheter eller okapslade chip, och som kan prova med en frekvens som överstiger 18 GHz.

Teknisk anmärkning: Diskreta halvledarenheter omfattar fotoceller och solceller.

b.

’Datorstyrd’ utrustning som är särskilt konstruerad för provning av integrerade kretsar och ’elektroniska sammansättningar’ av dessa, och som kan utföra funktionsprovning på något av följande sätt:

1.

Med en ’mönsterfrekvens’ (pattern rate) som överstiger 20 MHz.

2.

Med en ’mönsterfrekvens’ som överstiger 10 MHz men inte 20 MHz och med förmåga att prova kapslingar med mer än 68 anslutningar.

Anmärkningar: Avsnitt X.B.I.002.b.4.b omfattar inte provutrustning som är särskilt konstruerad för provning av följande:

1.

Minnen.

2.

’Sammansättningar’ eller en klass av ’elektroniska sammansättningar’ för hem- och underhållningstillämpningar.

3.

Elektroniska komponenter, ’elektroniska sammansättningar’ och integrerade kretsar som inte omfattas av avsnitt 3A001 (8) eller X.A.I.001, förutsatt att denna provutrustning inte omfattar beräkningsanordningar med ’användartillgänglig programmeringsmöjlighet’.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.B.I.002.b.4.b avses med ’mönsterfrekvens’ den maximala digitala arbetsfrekvensen för en provutrustning. Den motsvarar därför den högsta datahastighet som en provutrustning kan tillhandahålla i icke-multiplexmod. Den kan också kallas provningshastighet, maximal digital frekvens eller maximal digital hastighet.

c.

Utrustning som är särskilt konstruerad för att bestämma prestandan hos fokalplansmatriser vid våglängder över 1 200 nm med hjälp av ’datorstyrda’ mätningar eller datorstödd utvärdering och som har någon av följande egenskaper:

1.

Svep med en ljuspunkt vars diameter är mindre än 0,12 mm.

2.

Konstruktion avsedd för mätning av ljuskänsliga prestandaparametrar och för utvärdering av frekvenssvar, moduleringsöverföringsfunktion, likformig responsivitet (uniformity of responsivity) eller brus.

3.

Konstruktion avsedd för att utvärdera moduler som kan skapa bilder med mer än 32 x 32 linjeelement.

5.

System med elektronstråleprovning som är konstruerade för användning med högst 3 keV, eller ’laser’strålesystem för kontaktfri provning av spänningssatta halvledarenheter, med någon av följande egenskaper:

a.

Stroboskopkapacitet med antingen strålsläckning (beam blanking) eller detekteringsstrobning (detector strobing).

b.

En elektronspektrometer för spänningsmätning med en upplösning på mindre än 0,5 V.

c.

Elektriska provningsfixturer för prestandaanalys av integrerade kretsar.

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.002.b.5 omfattar inte svepelektronmikroskop, utom när de är särskilt konstruerade och instrumenterade för kontaktfri provning av en spänningssatt halvledarenhet.

6.

’Datorstyrda’ multifunktionella riktade jonstrålesystem som är särskilt konstruerade för tillverkning, reparation, fysisk layoutanalys och provning av masker eller halvledarenheter och som har någon av följande egenskaper:

a.

Återkopplingsnoggrannhet på 1 μm eller finare för positionsbestämning från mål till stråle (target-to-beam).

b.

Digital-till-analog-omvandling med en noggrannhet som överstiger 12 bitar.

7.

Partikelmätsystem som använder ’lasrar’ som konstruerats för att mäta partikelstorlek och koncentration i luft och som har båda följande egenskaper:

a.

Förmåga att mäta partikelstorlekar på 0,2 mikrometer eller mindre vid en flödeshastighet på 0,02832 m3 per minut eller mer.

b.

Förmåga att karakterisera ren luft i klass 10 eller bättre.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.B.I.002 avses med ’datorstyrd’ en styrning med hjälp av instruktioner som lagras i ett elektroniskt minne och som en processor kan utföra för att styra utförandet av förutbestämda funktioner. Utrustning kan vara ’datorstyrd’ oavsett om den elektroniska lagringen är intern eller extern i förhållande till utrustningen.

X.C.I.001

Positiva resistmaterial som är utformade för halvledarlitografi och speciellt justerade (optimerade) för våglängder mellan 370 och 193 nm.

X.D.I.001

’Programvara’ som är särskilt utformad för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av elektroniska enheter eller komponenter som omfattas av avsnitt X.A.I.001, elektronisk utrustning för allmänna ändamål som omfattas av avsnitt X.A.I.002 eller tillverknings- och provutrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001 och X.B.I.002, eller ’programvara’ som är särskilt utformad för ’användning’ av utrustning som omfattas av avsnitt 3B001.g och 3B001.h (9).

X.E.I.001

’Teknik’ för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av elektroniska enheter eller komponenter som omfattas av avsnitt X.A.I.001, elektronisk utrustning för allmänna ändamål som omfattas av avsnitt X.A.I.002 eller tillverknings- och provutrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001 eller X.B.I.002, eller material som omfattas av avsnitt X.C.I.001.

Kategori II – Datorer

Anmärkning: Kategori II omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

X.A.II.001

Datorer, ’elektroniska sammansättningar’ och tillhörande utrustning som inte omfattas av avsnitt 4A001 eller 4A003 (10), samt särskilt konstruerade komponenter till dessa.

Anmärkning: Kontrollstatus för ’digitala datorer’ och därmed sammanhörande utrustning enligt beskrivningen i avsnitt X.A.II.001 bestäms av kontrollstatus för annan utrustning eller andra system, under förutsättning att

a.

de ’digitala datorerna’ eller den därmed sammanhörande utrustningen är väsentliga för den andra utrustningens eller de andra systemens funktion,

b.

de ’digitala datorerna’ eller den därmed sammanhörande utrustningen inte är en ’huvudbeståndsdel’ i den andra utrustningen eller de andra systemen, och

N.B.1: Kontrollstatus för ’signalbehandlings’- eller ’bildbehandlings’-utrustning särskilt konstruerad för en annan utrustning med funktioner, som är begränsade till dem som krävs för den andra utrustningen, ska bestämmas av kontrollstatus för den andra utrustningen även om den överskrider värdena för ’huvudbeståndsdelen’.

N.B.2: När det gäller kontrollstatus för ’digitala datorer’ eller därmed tillhörande utrustning för telekommunikation, se kategori 5 del 1 (Telekommunikation) (11) .

c.

’teknik’ för ’digitala datorer’ och tillhörande utrustning bestäms av avsnitt 4E (12) .

a.

Elektroniska datorer och därmed sammanhängande utrustning samt ’elektroniska sammansättningar’ och särskilt konstruerade komponenter till dessa, specificerade för drift vid en omgivningstemperatur över 343 K (70 °C).

b.

’Digitala datorer’, inbegripet utrustning för ’signalbehandling’ eller ’bildbehandling’, som har en ’justerad topprestanda’ (’APP’) på minst 0,0128 viktade teraflops (WT).

c.

’Elektroniska sammansättningar’ som är särskilt konstruerade eller modifierade för att förbättra prestandan genom aggregering av processorer, enligt följande:

1.

Konstruerade för att kunna aggregera konfigurationer med minst 16 processorer.

2.

Används inte.

Anmärkning 1: Avsnitt X.A.II.001.c gäller endast ’elektroniska sammansättningar’ och programmerbara anslutningar som har en ’APP’ som inte överskrider gränserna i avsnitt X.A.II.001.b när de levereras som icke inmonterade ’elektroniska sammansättningar’. Det är inte tillämpligt på ’elektroniska sammansättningar’ som på grund av sin konstruktion har begränsad användning som tillhörande utrustning som omfattas av avsnitt X.A.II.001.k.

Anmärkning 2: Avsnitt X.A.II.001.c omfattar inte ’elektroniska sammansättningar’ som är särskilt konstruerade för en produkt eller familj av produkter vars maximala konfiguration inte överskrider gränserna i avsnitt X.A.II.001.b.

d.

Används inte.

e.

Används inte.

f.

Utrustning för ’signalbehandling’ eller ’bildbehandling’, som har en ’justerad topprestanda’ (’APP’) på minst 0,0128 viktade teraflops (WT).

g.

Används inte.

h.

Används inte.

i.

Utrustning som innehåller ’terminalgränssnittsutrustning’ som överskrider gränsvärdena i avsnitt X.A.III.101.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.A.II.001.i avses med ’terminalgränssnittsutrustning’ utrustning där information förs in i eller lämnar telekommunikationssystemet, t.ex. telefon, dataenhet, dator osv.

j.

Utrustning som är särskilt konstruerad för att möjliggöra extern sammankoppling av ’digitala datorer’ eller därmed sammanhörande utrustning, som tillåter kommunikation med en datahastighet som överskrider 80 Mbyte/s.

Anmärkning: Avsnitt X.A.II.001.j omfattar inte intern utrustning för sammankoppling (t.ex. backplan, bussar), passiva kopplingselement, ’styrenheter för åtkomst till nätverk’ eller ’styrenheter för kommunikationskanaler’.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.A.II.001.j avses med ’styrenhet för kommunikationskanal’ är det fysiska anslutningskort som styr flödet av synkrona eller asynkrona digitala signaler. Kortet är sammansatt av komponenter som kan integreras i en dator eller telekommunikationsutrustning för att ge kommunikationsanslutning.

k.

’Hybriddatorer’ och ’elektroniska sammansättningar’ och särskilt konstruerade komponenter till dessa som innehåller analog-till-digital-omvandlare med alla följande egenskaper:

1.

Minst 32 kanaler.

2.

En upplösning på 14 bitar (plus teckenbit) eller mer med en konverteringshastighet på minst 200 000 Hz.

X.D.II.001

’Programvara’ för matematisk bevisning (proof) och validering av ’program’, ’programvara’ som möjliggör automatisk generering av ’källkod’ och ’programvara’ för operativsystem som är särskilt konstruerad för utrustning för ’realtidsbearbetning’.

a.

’Programvara’ för matematisk bevisning (proof) och validering av ’program’ som använder matematisk och analytisk teknik och som är konstruerad eller modifierad för ’program’ med fler än 500 000’källkods’instruktioner.

b.

’Programvara’ som möjliggör automatisk generering av ’källkod’ från data som erhållits online från externa sensorer som beskrivs i förordning (EU) 2021/821.

c.

’Programvara’ för operativsystem som är särskilt konstruerad för utrustning för ’realtidsbearbetning’ som garanterar en ’global latenstid för avbrott’ på mindre än 20 μs.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.D.II.001 avses med ’global latenstid för avbrott’ den tid som krävs för att datasystemet ska känna igen ett avbrott på grund av en händelse, ta hand om avbrottet och utföra ett kontextbyte till en annan minnesresident process som väntar på avbrottet.

X.D.II.002

’Programvara’, annan än sådan som omfattas av avsnitt 4D001 (13), särskilt konstruerad eller modifierad för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning som omfattas av avsnitt 4A101 (14).

X.E.II.001

’Teknik’ för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.II.001 eller ’programvara’ som omfattas av avsnitt X.D.II.001 eller X.D.II.002.

X.E.II.002

’Teknik’ för ’utveckling’ eller ’produktion’ av utrustning konstruerad för ’bearbetning i flera dataströmmar’ (multi-data-stream processing).

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.E.II.002 avses med ’bearbetning i flera dataströmmar’ ett mikroprogram eller en utrustningsarkitekturteknik som medger samtidig bearbetning av två eller flera datasekvenser som styrs av en eller flera instruktionssekvenser med hjälp av t.ex.

1.

en arkitektur av enkla instruktioner av sammansatta datamängder (SIMD), t.ex. vektor- eller kedjeprocessorer,

2.

en arkitektur med flera enkla instruktioner av sammansatta datamängder (MSIMD),

3.

en arkitektur med flera sammansatta instruktioner av sammansatta datamängder (MIMD), inklusive dem som är tätt kopplade, nära kopplade eller löst kopplade, eller

4.

strukturerade kedjor av bearbetningselement inklusive systoliska kedjor.

Kategori III, del 1 – Telekommunikation

Anmärkning: Kategori III. Del 1 omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

X.A.III.101

Utrustning för telekommunikation

a.

Alla former av telekommunikationsutrustning som inte omfattas av avsnitt 5A001.a (15), som ’särskilt konstruerats’ för att fungera utanför temperaturintervallet från 219 K (-54 °C) till 397 K (124 °C).

b.

System och utrustning för telekommunikationsöverföring, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör för dessa, som har någon av följande egenskaper eller funktioner eller något av följande kännetecken:

Anmärkning: Utrustning för telekommunikationsöverföring:

a.

Kategoriserad enligt följande, eller en kombination av dessa:

1.

Radioutrustning (t.ex. sändare, mottagare och sändare-mottagare).

2.

Terminalutrustning (line terminating equipment).

3.

Mellanförstärkarutrustning.

4.

Repeterutrustning.

5.

Regeneringsutrustning.

6.

Kodkonverterare (transcoders).

7.

Multiplexutrustning (inklusive statistisk multiplex).

8.

Modulatorer/demodulatorer (modem).

9.

Transmultiplexutrustning (se CCITT Rec. G701).

10.

’Datorstyrd’ utrustning för digital korskoppling.

11.

’Portar’ och bryggor.

12.

’Accessenheter för medieåtkomst’.

b.

Utformad för användning i en- eller flerkanalskommunikation via något av följande:

1.

Ledning (tråd).

2.

Koaxialkabel.

3.

Optisk fiberkabel.

4.

Elektromagnetisk strålning.

5.

Akustisk vågutbredning under vatten.

1.

Använder digital teknik, inklusive digital behandling av analoga signaler, konstruerad för att fungera med en ’digital överföringshastighet’ på högsta multiplexnivå över 45 Mbit/s eller en ’total digital överföringshastighet’ över 90 Mbit/s.

Anmärkning: Avsnitt X.A.III.101.b.1 omfattar inte utrustning som är särskilt konstruerad för att integreras och användas i ett satellitsystem för civilt bruk.

2.

Modem som använder ’bandbredd svarande mot en talkanal’ med en ’dataöverföringshastighet’ på över 9 600 bit/s.

3.

Utgör ’datorstyrd’ digital korskopplingsutrustning med en ’digital överföringshastighet’ som överstiger 8,5 Mbit/s per port.

4.

Utgör utrustning med något av följande:

a.

’Styrenheter för åtkomst till nätverk’ och tillhörande gemensamt medium med en ’digital överföringshastighet’ som överstiger 33 Mbit/s.

b.

’Styrenheter för kommunikationskanaler’ där digitala utdata har en ’dataöverföringshastighet’ på över 64 000 bit/s per kanal.

Anmärkning: Om en utrustning som inte omfattas innehåller en ’styrenhet för åtkomst till nätverk’ får den inte ha någon typ av gränssnitt för telekommunikation, utom de som beskrivs i, men inte omfattas av, avsnitt X.A.III.101.b.4.

5.

Använder ’laser’ och har någon av följande egenskaper:

a.

En överföringsvåglängd som överstiger 1 000 nm.

b.

Använder analog teknik och en bandbredd på minst 45 MHz.

c.

Använder koherent optisk överföringsteknik eller koherent optisk detekteringsteknik (även kallade optical heterodyne or homodyne techniques).

d.

Använder multiplexerande teknik för våglängdsdelning.

e.

Utför ’optisk förstärkning’.

6.

Radioutrustning som används med ingångs- eller utgångsfrekvens som är högre än

a.

31 GHz för applikationer för jordsatellitstationer, eller

b.

26,5 GHz för andra applikationer.

Anmärkning: Avsnitt X.A.III.101.b.6 omfattar inte utrustning för civilt bruk som uppfyller kraven för ett frekvensband mellan 26,5 GHz och 31 GHz som tilldelats av ITU (International Telecommunications Union).

7.

Utgör radioutrustning som använder något av följande:

a.

Kvadratur-amplitud-modulationsteknik (QAM) över nivå 4, om den ’totala digitala överföringshastigheten’ överstiger 8,5 Mbit/s.

b.

Kvadratur-amplitud-modulationsteknik (QAM) över nivå 16, om den ’totala digitala överföringshastigheten’ är högst 8,5 Mbit/s.

c.

Annan teknik för digital modulering med en ’spektral effektivitet’ på minst 3 bit/s/Hz.

d.

Arbetar i frekvensbandet 1,5–87,5 MHz och har adaptiv teknik som dämpar en interfererande signal med mer än 15 dB.

Anmärkningar:

1.

Avsnitt X.A.III.101.b.7 omfattar inte utrustning som är särskilt konstruerad för att integreras och användas i ett satellitsystem för civilt bruk.

2.

Avsnitt X.A.III.101.b.7 omfattar inte radioutrustning för drift i ett frekvensband som tilldelats av ITU (International Telecommunications Union)

a.

som antingen

1.

inte överstiger 960 MHz, eller

2.

har en ’total digital överföringshastighet’ som inte överstiger 8,5 Mbit/s, och

b.

som har en ’spektral effektivitet’ på högst 4 bit/s/Hz.

c.

’Datorstyrd’ kopplingsutrustning och tillhörande signalsystem, med någon av följande egenskaper eller funktioner, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör för dessa

Anmärkning: Statistiska multiplexorer med digitala in- och utsignaler som tillhandahåller omkoppling behandlas som ’datorstyrda’ omkopplare.

1.

Utrustning eller system för ’data(meddelande)omkoppling’ som är konstruerade för ’paketöverföring’, elektroniska sammansättningar och komponenter till dessa, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

2.

Används inte.

3.

Routing eller omkoppling av ’datagram’paket.

Anmärkning: Avsnitt X.A.III.101.c.3 omfattar inte nät som är begränsade till att endast använda ’styrenheter för åtkomst till nätverk’ eller till ’styrenheter för åtkomst till nätverk’ i sig själva.

4.

Används inte.

5.

Prioritet och företräde i flera nivåer för kretskoppling.

Anmärkning: Avsnitt X.A.III.101.c.5 omfattar inte samtalsföreträde (single-level call preemption).

6.

Konstruerad för automatisk uppkoppling från mobiltelefonsystem till andra mobiltelefonväxlar eller automatisk anslutning till en centraliserad abonnentdatabas ansluten till mer än en växel.

7.

Innehåller ’datorstyrd’ digital korskopplingsutrustning med en ’digital överföringshastighet’ som överstiger 8,5 Mbit/s per port.

8.

’Centralkanalsignalering’ (common channel signaling) som används i oassocierat eller kvasiassocierat arbetsmod.

9.

’Dynamisk adaptiv routing’.

10.

Utgör paketförmedlare (packet switch), kretsväljare och routrar med portar eller linjer med någon av följande egenskaper:

a.

En ’dataöverföringshastighet’ på 64 000 bit/s per kanal för en ’styrenhet för kommunikationskanaler’.

Anmärkning: Avsnitt X.A.III.101.c.10.a omfattar inte multiplexa sammansatta länkar (multiplex composite links) som består enbart av kommunikationskanaler som inte individuellt omfattas av avsnitt X.A.III.101.b.1.

b.

En ’digital överföringshastighet’ på 33 Mbit/s för en ’styrenhet för åtkomst till nätverk’ och tillhörande gemensamma medier.

Anmärkning: Avsnitt X.A.III.101.c.10 omfattar inte paketförmedlare eller routrar med portar eller linjer som inte överskrider gränsvärdena i avsnitt X.A.III.101.c.10.

11.

’Optisk koppling’.

12.

Användande av teknik för ’asynkront överföringsmod’ (’ATM’).

d.

Optiska fibrer och optiska fiberkablar som är längre än 50 m och konstruerade för att arbeta i enkel mod (single mode).

e.

Centraliserad nätkontroll (centralized network control) som har alla följande egenskaper:

1.

Mottar data från noderna.

2.

Behandlar dessa data för att ge kontroll över trafik som inte kräver beslut av en operatör, och utför därigenom ’dynamisk adaptiv routing’.

Anmärkning 1: Avsnitt X.A.III.101.e omfattar inte trafikdirigering enligt i förväg fastlagd information.

Anmärkning 2: Avsnitt X.A.III.101.e utesluter inte att trafik som en funktion av förutsebara statistiska trafikförhållanden omfattas.

f.

Fasstyrda antennsystem, som kan arbeta på nivåer över 10,5 GHz, och som innehåller aktiva element och distribuerade komponenter, och har utformats för att medge elektronisk kontroll av lobformning och antennriktning, utom landningssystem med instrument som uppfyller Internationella luftfartsorganisationens (Icao) standarder (mikrovågslandningssystem (MLS)).

g.

Annan mobil kommunikationsutrustning än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, elektroniska sammansättningar och komponenter till dessa.

h.

Utrustning för radiolänkkommunikation konstruerad för användning vid frekvenser på minst 19,7 GHz och komponenter till denna, annan än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.A.III.101 gäller följande:

1)

’Asynkront överföringsmod’ (’ATM’) är ett överföringsmod där informationen är organiserad i celler. Det är asynkront i den meningen att cellernas överföringshastighet beror på den föreskrivna eller effektiva bit-hastigheten.

2)

’Bandbredd svarande mot en talkanal’ är datakommunikationsutrustning som kan arbeta inom en talkanals bandbredd. Denna definieras av CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee) som 3 100 Hz. Se CCITT-rekommendation G.151.

3)

’Anslutningskort för kommunikationskanal’ är det fysiska anslutningskort som styr flödet av synkrona eller asynkrona digitala signaler. Kortet är sammansatt av komponenter som kan integreras i en dator eller telekommunikationsutrustning för att ge kommunikationsanslutning.

4)

’Datagram’ är en självständig, oberoende datamängd som innehåller tillräcklig information för att kunna styras från den sändande till den mottagande terminalen utan att det krävs föregående kommunikation mellan den sändande eller den mottagande terminalen och det mellanliggande nätverket.

5)

’Snabbvalspaket’ är en funktion som är tillämplig på virtuella förbindelser och som medger att terminalutrustningen utvidgar möjligheten att överföra data enligt anrop och att hantera ’paket’ i en omfattning som överstiger den normala kapaciteten vid virtuella förbindelser.

6)

’Gateway’ (även kallad brygga) är en funktion, baserad på någon kombination av utrustning och ’programvara’, för att omvandla ett systems konventioner för att återge, behandla eller överföra information till ett annat systems motsvarande men annorlunda konventioner.

7)

’Integrated Services Digital Network’ (ISDN) är ett enhetligt system där alla former av information, såsom tal, text, data, stillbilder, film osv., förs från en utgång på växeln över en linje till och från abonnenten.

8)

’Paket’ är en grupp binära siffror som omfattar data och styrsignaler och som kopplas upp som en enhet. Data, styrsignaler och eventuella felmeddelanden ordnas i ett angivet format.

9)

’Centralkanalsignalering’ är överföring av kontrollinformation (signalering) via en kanal separat från den som används för meddelandena. Signaleringskanalen styr vanligen flera meddelandekanaler.

10)

’Dataöverföringshastighet’ är den hastighet som definieras i ITU:s rekommendation 53-36, med beaktande av att, för icke-binär modulering, baud och bit per sekund inte är likvärdiga. Bitar för kodnings-, kontroll- och synkroniseringsfunktioner ska ingå.

11)

’Dynamisk adaptiv routing’ är ett system som automatiskt dirigerar om trafik baserat på avkänning och utvärdering av nätets kondition.

12)

’Accessenhet för medieåtkomst’ är en utrustning som innehåller ett eller flera kommunikationsgränssnitt (’styrenhet för åtkomst till nätverk’, ’styrenhet för kommunikationskanal’, modem eller datorbuss) för att ansluta terminalutrustning till ett nät.

13)

’Spektral effektivitet’ är den ’digitala överföringshastigheten’ [bit/s] / 6 dB spektrumbandbredd i Hz.

14)

’Datorstyrd’ innebär en styrning som använder instruktioner lagrade i ett elektroniskt minne som en processor kan utföra för att styra utförandet av förutbestämda funktioner.

Anmärkning: Utrustning kan vara ’datorstyrd’ oavsett om den elektroniska lagringen är intern eller extern i förhållande till utrustningen.

X.B.III.101

Annan testutrustning för telekommunikation än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

X.C.III.101

Halvfabrikat av glas eller av något annat material som optimerats för tillverkning av optiska fiber som omfattas av avsnitt X.A.III.101.

X.D.III.101

’Programvara’ som särskilt utformats eller modifierats med avseende på ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.III.101 och X.B.III.101, samt programvara för dynamisk adaptiv routing, enligt följande:

a.

’Programvara’, i annan form än maskinexekverbar form, särskilt utformad för ’dynamisk adaptiv routing’.

b.

Används inte.

X.E.III.101

’Teknik’ för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.III.101 eller X.B.III.101, eller ’programvara’ som omfattas av avsnitt X.D.III.101, samt annan ’teknik’ enligt följande:

a.

Specifik ’teknik’ enligt följande:

1.

’Teknik’ för behandling och mantling av optisk fiber som är särskilt konstruerad för användning under vatten.

2.

’Teknik’ för ’utveckling’ av utrustning som använder teknik för ’synkron digital hierarki’ (’SDH’) eller ’synkrona optiska nätverk’ (’SONET’)

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.E.III.101 gäller följande:

1)

’Synkron digital hierarki’ (SDH) är en metod för att styra, multiplexera och få åtkomst till olika former av digital trafik med hjälp av ett synkront transmissionsformat för olika typer av medier. Formatet bygger på en synkron transportmodul (STM) som definieras i CCITT:s rekommendationer G.703, G.707, G.708 och G.709 och andra som ännu inte har offentliggjorts. Första nivåns hastighet för ’SDN’ är 155,52 Mbit/s.

2)

’Synkront optiskt nätverk’ (SONET) är ett nätverk för att styra, multiplexera och få åtkomst till olika former av digital trafik med hjälp av ett synkront transmissionsformat för olika typer av medier via fiberoptik. Formatet är den nordamerikanska varianten av ’SDH’ som även den bygger på STM. Den använder dock synkron transportsignal (Synchronous Transport Signal) som grundläggande transportmodul med en hastighet i första nivån på 51,81 Mbit/s. SONET-standarderna håller på att integreras i standarderna för ’SDH’.

Kategori III, del 2 – Informationssäkerhet

Anmärkning: Kategori III. Del 2 omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

X.A.III.201

Utrustning enligt följande:

a.

Används inte.

b.

Används inte.

c.

Varor som klassificeras som krypteringsprogramvara för massmarknaden i enlighet med anmärkning 3 om kryptografi i kategori 5 del 2 (16).

X.D.III.201

’Programvara’ för ’informationssäkerhet’ enligt följande:

Anmärkning: Denna punkt omfattar inte ’programvara’ som utformats eller modifierats för att skydda mot datorsabotage, t.ex. virus, där användningen av ’kryptografi’ begränsas till autentisering, digital signatur och/eller dekryptering av data eller filer.

a.

Används inte.

b.

Används inte.

c.

’Programvara’ som klassificeras som krypteringsprogramvara för massmarknaden i enlighet med anmärkning 3 om kryptografi i kategori 5 del 2 (17).

X.E.III.201

’Teknik’ för ’informationssäkerhet’ enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik, enligt följande:

a.

Används inte.

b.

’Teknik’, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, för ’användning’ av massmarknadsvaror som omfattas av avsnitt X.A.III.201.c eller ’programvara’ på massmarknaden som omfattas av avsnitt X.D.III.201.c.

Kategori IV – Sensorer och lasrar

X.A.IV.001

Marin eller markbunden akustisk utrustning som gör det möjligt att upptäcka eller lokalisera föremål eller strukturer under vatten eller att positionera yt- eller undervattensfartyg, och särskilt konstruerade komponenter, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

X.A.IV.002

Optiska sensorer enligt följande:

a.

Bildförstärkarrör och komponenter som särskilt konstruerats för dessa enligt följande:

1.

Bildförstärkarrör som har samtliga följande egenskaper:

a.

En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 400 nm men inte 1 050 nm.

b.

En mikrokanalplatta för elektronbildförstärkning med en håldelning (avstånd från ett håls mittpunkt till närmaste håls mittpunkt) på mindre än 25 μm.

c.

Som har något av följande:

1.

En S-20, S-25 eller multialkalisk fotocell.

2.

En GaAs- eller GaInAs-fotocell.

2.

Särskilt konstruerade mikrokanalplattor med följande två egenskaper:

a.

15 000 eller fler ihåliga rör (hollow tubes) per platta.

b.

Håldelning (avstånd från ett håls mittpunkt till närmaste håls mittpunkt) på mindre än 25 μm.

b.

Bildförstärkarutrustning som direkt ger en synlig bild, och som har bildförstärkarrör med de egenskaper som förtecknas i X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Kameror enligt följande

a.

Kameror som uppfyller kriterierna i anmärkning 3 till 6A003.b.4 (18).

b.

Används inte.

X.A.IV.004

Optik enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt X.A.IV.004 omfattar inte optiska filter med fasta luftgap eller filter av Lyot-typ.

a.

Optiska filter:

1.

För våglängder som är längre än 250 nm, bestående av flera lagers beläggning och med någon av följande egenskaper:

a.

En bandbredd på högst 1 nm halvvärdesbredd (FWHI, Full Width Half Intensity) och en högsta överföring på minst 90 %.

b.

En bandbredd på högst 0,1 nm halvvärdesbredd och en högsta överföring på minst 50 %.

2.

För våglängder som är längre än 250 nm och med samtliga följande egenskaper:

a.

Avstämbar över ett spektralområde på minst 500 nm.

b.

Omedelbart optiskt bandpass på 1,25 nm eller lägre.

c.

Våglängd återställningsbar inom 0,1 ms med en noggrannhet som är lika med eller bättre än 1 nm inom det avstämbara spektralområdet.

d.

En enda högsta överföring på minst 91 %.

3.

Omkopplare för optisk opacitet (filter) med ett siktfält på 30° eller bredare och en svarstid på 1 ns eller mindre.

b.

’Fluoridfiber’kabel eller optiska fiber för det ändamålet, med en dämpning på mindre än 4 dB/km i ett våglängdsområde som överstiger 1 000 nm men inte 3 000 nm.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.A.IV.004.b avses med ’fluoridfiber’ fiber som tillverkas av fluoridföreningar i bulk.

X.A.IV.005

’Lasrar’ enligt följande:

a.

Koldioxid (CO2)-’lasrar’ som har något av följande:

1.

En kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 10 kW.

2.

En pulsad uteffekt med en ’pulslängd’ som överstiger 10 μs och med något av följande:

a.

En ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 10 kW.

b.

En pulsad ’toppeffekt’ som överstiger 100 kW.

3.

En pulsad uteffekt med en ’pulslängd’ som är högst 10 μs och något av följande:

a.

En pulsenergi som överstiger 5 J/puls och en ’toppeffekt’ som överstiger 2,5 kW.

b.

En ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 2,5 kW.

b.

Halvledarlasrar enligt följande:

1.

Individuella halvledar’lasrar’ med enkel transversell mod som har något av följande:

a.

En ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 100 mW.

b.

En våglängd som överstiger 1 050 nm.

2.

Individuella halvledar’lasrar’ med multipel transversell mod, eller grupper av individuella halvledar’lasrar’, med en våglängd som överstiger 1 050 nm.

c.

’Rubinlasrar’ med en utenergi som överstiger 20 J/puls.

d.

Icke-’avstämbara’’pulsade lasrar’ som har en utgångsvåglängd som överstiger 975 nm men inte 1 150 nm och som har någon av följande egenskaper:

1.

En ’pulslängd’ som är lika med eller överstiger 1 ns men inte överstiger 1 μs och som har något av följande:

a.

En enkel transversell mod och något av följande:

1.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 12 % och en ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 10 W och som kan fungera vid en pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

2.

En ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 20 W.

b.

En multipel transversell mod och något av följande:

1.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 30 W.

2.

En ’toppeffekt’ som överstiger 200 MW.

3.

En ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 50 W.

2.

En ’pulslängd’ som överstiger 1 μs och något av följande:

a.

En enkel transversell mod och något av följande:

1.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 12 % och en ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 10 W och som kan fungera vid en pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

2.

En ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 20 W.

b.

En multipel transversell mod och något av följande:

1.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 30 W.

2.

En ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 500 W.

e.

Icke-’avstämbara’’CW-lasrar’ (continuous wave) som har en utgångsvåglängd som överstiger 975 nm men inte 150 nm och som har någon av följande egenskaper:

1.

En enkel transversell mod och något av följande:

a.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 12 % och en ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 10 W och som kan fungera vid en pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

b.

En ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 50 W.

2.

En multipel transversell mod och något av följande:

a.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 30 W.

b.

En ’genomsnittlig uteffekt’ som överstiger 500 W.

Anmärkning: Avsnitt X.A.IV.005.e.2.b omfattar inte industriella ’lasrar’ med multipel transversell mod, en uteffekt som är högst 2 kW och en total massa som överstiger 1200 kg. Med total massa avses i denna anmärkning alla komponenter som krävs för att ’lasern’ ska fungera, t.ex. ’laser’, energitillförsel och värmeväxlare, men inte extern optik för strålkonditionering och/eller tillförsel.

f.

Icke-’avstämbara’’lasrar’ som har en våglängd som överstiger 1 nm men inte 1 555 nm och som har något av följande:

1.

En utenergi som överstiger 100 mJ/puls och en pulsad ’toppeffekt’ som överstiger 1 W.

2.

En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 1 W.

g.

Frielektron’lasrar’.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.A.IV.005 avses med ’stickproppseffektivitet’ kvoten mellan ’laser’utenergin (eller ’genomsnittlig uteffekt’) och den totala elektriska ineffekt som krävs för att ’lasern’ ska fungera, inklusive energitillförsel/konditionering och termisk konditionering/värmeväxlare.

X.A.IV.006

’Magnetometrar’, ’supraledande’ elektromagnetiska sensorer och komponenter som särskilt konstruerats för dessa enligt följande:

a.

’Magnetometrar’, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, som har en ’känslighet’ som är lägre (bättre) än 1,0 nT rms/√Hz.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.A.IV.006.a definieras ’känslighet’ (brusnivå) som effektivvärdet av den genom anordningen begränsade lägsta brusnivån, som är den lägsta signal som kan mätas.

b.

’Supraledande’ elektromagnetiska sensorer, komponenter tillverkade av ’supraledande’ material:

1.

Konstruerade för drift vid temperaturer som ligger under den ’kritiska temperaturen’ för åtminstone en av dess ’supraledande’ beståndsdelar (inbegripet sådana som avser Josephsoneffekt eller SQUID (Superconductive Quantum Interference Device).

2.

Utformade för att känna av variationer i elektromagnetiska fält vid frekvenser på högst 1 kHz.

3.

Med någon av följande egenskaper:

a.

Har SQUID-enheter av tunnfilm med en minsta dimension som är mindre än 2 μm och med tillhörande kopplingskretsar för ingång och utgång.

b.

Utformade för att fungera med en stighastighet (slew rate) i magnetfältet på över 1 x 106 kvanta magnetiskt flöde per sekund.

c.

Utformade för att fungera utan magnetisk skärm i jordens omgivande magnetfält.

d.

Har en temperaturkoefficient som är mindre än 0,1 magnetiskt flödeskvantum/K.

X.A.IV.007

Gravitationsmetrar (gravimetrar) för användning på marken, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt följande:

a.

Med en statisk noggrannhet som är mindre (bättre) än 100 μGal.

b.

Är gjorda av kvartselement (Worden-typ).

X.A.IV.008

Radarsystem, radarutrustning och större komponenter, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, och särskilt konstruerade komponenter för dessa, enligt följande:

a.

Luftburen radarutrustning, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, och särskilt konstruerade komponenter för denna.

b.

’Rymdkvalificerad’’laser’radar eller utrustning för ljusdetektion och avståndsmätning (LIDAR) som är särskilt konstruerad för övervakning eller för väderobservationer.

c.

Millimetervågsbaserat bildradarsystem för förstärkt seende som är särskilt konstruerat för rotorluftfartyg, med samtliga följande egenskaper:

1.

Har en arbetsfrekvens på 94 GHz.

2.

Producerar en genomsnittlig uteffekt som är mindre än 20 mW.

3.

Radarstrålbredd på 1 grad.

4.

Arbetsområde som är minst 1 500 m.

X.A.IV.009

Specifik beräkningsutrustning enligt följande:

a.

Utrustning för seismisk detektering som inte omfattas av avsnitt X.A.IV.009.c.

b.

Andra strålningshärdade tv-kameror än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

c.

Seismiska system för detektering av intrång, som upptäcker, klassificerar och fastställer bäring för källan till en detekterad signal.

X.B.IV.001

Utrustning, inbegripet verktyg, formar, fixturer eller mätare, samt andra särskilt konstruerade komponenter och tillbehör till dessa, som särskilt konstruerats eller modifierats för något av följande ändamål:

a.

För tillverkning eller kontroll av:

1.

Magnetavlänkare (magnet wiggler) för frielektron’laser’.

2.

Fotoinjektorer för frielektron’laser’.

b.

För anpassning, till de toleranser som krävs, av det längsgående magnetfältet i frielektron’lasrar’.

X.C.IV.001

Optiska fibrer för avkänning som är strukturellt modifierade till att ha en ’referenslängd’ (beat length) som är mindre än 500 mm (hög dubbelbrytning) eller material för optiska sensorer som inte beskrivs i avsnitt 6C002.b (19) och har ett zinkinnehåll på minst 6 % uttryckt som ’molfraktion’.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.C.IV.001 gäller följande:

1)

’Molfraktion’ definieras som andelen ZnTe (mol) i förhållande till summan av CdTe och ZnTe (mol) i kristallen.

2)

’Interferenslängd’ (beat length) är det avstånd som två från början likfasiga signaler, men med 90° polarisationsvinkel åtskilda vågfält, måste gå för att fasskillnaden skall bli 2 pi radianer.

X.C.IV.002

Optiska material enligt följande:

a.

Material med låg optisk absorption enligt något av följande:

1.

Fluoridföringar i bulk som innehåller ingredienser med en renhet på 99,999 % eller bättre.

Anmärkning: Avsnitt X.C.IV.002.a.1 omfattar zirkonium- och aluminiumfluorider.

2.

Fluoridglas i bulk tillverkat av föreningar som omfattas av avsnitt 6C004 e.1 (20).

b.

’Halvfabrikat av optiska fiber’ tillverkade av fluoridföreningar i bulk som innehåller ingredienser med en renhet som är 99,999 % eller bättre, ’särskilt utformade’ för tillverkning av ’fluoridfiber’ som omfattas av avsnitt X.A.IV.004.b.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.C.IV.002 gäller följande:

1)

’Fluoridfiber’ är fiber som tillverkas av fluoridföreningar i bulk.

2)

’Halvfabrikat av optiska fiber’ är stänger, göt eller stavar av glas, plast eller andra material som specifikt har behandlats för att användas vid tillverkning av optiska fiber. Halvfabrikatets egenskaper avgör de grundläggande parametrarna hos de tillverkade fibrerna.

X.D.IV.001

’Programvara’, annan än sådan som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, särskilt utformad för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av varor som omfattas av 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 eller X.A.IV.008.

X.D.IV.002

’Programvara’ särskilt utformad för ’utveckling’ eller ’produktion’ av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.IV.002, X.A.IV.004 eller X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Annan ’programvara’ enligt följande:

a.

’Program’ med ’programvaru’tillämpningar för flygkontrolltjänst (ATC) som finns på datorer för allmänna ändamål i flygtrafikledningscentraler, och som automatiskt kan överlämna måldata från primärradar (om den inte har korrelerats med data från sekundärradar (SSR)) från en sådan central till en annan.

b.

’Programvara’ som är särskilt utformad för seismiska system för detektering av intrång, som omfattas av avsnitt X.A.IV.009.c.

c.

’Källkod’ som är särskilt utformad för seismiska system för detektering av intrång, som omfattas avsnitt X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

’Teknik’ för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 eller X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

’Teknik’ för ’utveckling’ eller ’produktion’ av utrustning, material eller ’programvara’ som omfattas av avsnitt X.A.IV.002, X.A.IV.004, eller X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, eller X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Annan ’teknik’ enligt följande:

a.

Optisk teknik för serietillverkning av optiska komponenter i en takt som överskrider 10 m2 ytarea per år på varje enskild spindel och som har alla följande egenskaper:

1.

En area som överstiger 1 m2.

2.

Avvikelse (surface figure) som överstiger λ/10 (rms) vid den valda våglängden.

b.

’Teknik’ för optiska filter med en bandbredd på högst 10 nm, ett siktfält (FOV, Field of View) som överstiger 40° och en upplösning som överstiger 0,75 linjepar (line pair) per milliradian.

c.

’Teknik’ för ’utveckling’ eller ’produktion’ av kameror som omfattas av avsnitt X.A.IV.003.

d.

’Teknik’ som krävs för ’utveckling’ eller ’produktion’ av icke-triaxiala ’magnetometrar’ eller ’magnometersystem’ med fluxgate-teknik, med någon av följande egenskaper:

1.

’Känslighet’ som är lägre (bättre) än 0,05 nT rms/√Hz vid frekvenser under 1 Hz.

2.

’Känslighet’ som är lägre (bättre) än 1 x 10-3 nT rms/√Hz vid frekvenser på minst 1 Hz.

e.

’Teknik’ som krävs för ’utveckling’ eller ’produktion’ av infraröda uppkonverteringsanordningar som har alla följande egenskaper:

1.

En känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 700 nm men inte 1 500 nm.

2.

En kombination av en infraröd fotodetektor, lysdiod (OLED) och nanokristall för att konvertera infrarött ljus till synligt ljus.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.E.IV.003 definieras ’känslighet’ (brusnivå) som effektivvärdet av den genom anordningen begränsade lägsta brusnivån, som är den lägsta signal som kan mätas.

Kategori V – Navigation och avionik

X.A.V.001

Luftburen kommunikationsutrustning, alla tröghetsnavigeringssystem för ’luftfartyg’ och annan avionisk utrustning, inbegripet komponenter, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

Anmärkning 1: Avsnitt X.A.V.001 omfattar inte hörlurar och mikrofoner.

Anmärkning 2: Avsnitt X.A.VI.001.j omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

X.B.V.001

Annan utrustning som är särskilt konstruerad för provning, inspektion eller ’produktion’ av navigerings- och avionikutrustning.

X.D.V.001

’Programvara’, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av navigering, luftburen kommunikation och annan avionik.

X.E.V.001

’Teknik’, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av navigerings-, luftburen kommunikations- och annan avionikutrustning.

Kategori VI – Marint

X.A.VI.001

Fartyg, marina system eller marin utrustning, och särskilt konstruerade komponenter för dessa, komponenter och tillbehör enligt följande:

a.

Betraktningssystem för undervattensbruk, enligt följande:

1.

Televisionssystem (bestående av kamera, belysning, övervaknings- och signalöverföringsutrustning) med en upplösningsgräns (limiting resolution) mätt i luft på mer än 500 linjer och särskilt konstruerade eller modifierade för att fjärrmanövreras tillsammans med en undervattensfarkost.

2.

Tv-kameror för undervattensbruk med en begränsad upplösning mätt i luft på mer än 700 linjer.

Teknisk anmärkning: Inom television är begränsad upplösning ett mått på horisontell upplösning, vanligen uttryckt som det maximala antal linjer per bildhöjd som urskils på en testbild, med användning av IEEE Standard 208/1960 eller en likvärdig standard.

b.

Fotografiska stillbildskameror särskilt konstruerade eller modifierade för undervattensbruk, med ett filmformat på 35 mm eller större, och med autofokusering eller fjärrfokusering som är ’särskilt konstruerad’ för undervattensbruk.

c.

Stroboskopiska ljussystem, särskilt konstruerade eller modifierade för undervattensbruk, där varje blixt kan ge mer än 300 J/blixt.

d.

Annan kamerautrustning för undervattensbruk, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

e.

Används inte.

f.

Fartyg (ytfartyg eller undervattensbåtar), inbegripet uppblåsbara båtar, och särskilt konstruerade komponenter till dessa, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

Anmärkning: Avsnitt X.A.VI.001.f omfattar inte fartyg på tillfälligt besök, som används för privat transport eller för transport av passagerare eller gods från eller genom unionens tullområde.

g.

Marina motorer (både inom- och utombordsmotorer) och motorer för undervattensbruk och särskilt utformade komponenter för dessa, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

h.

Inbyggda andningsapparater för undervattensbruk (dykapparater) och tillbehör till dessa, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

i.

Flytvästar, luftpatroner, dykkompasser och dykdatorer.

Anmärkning: Avsnitt X.A.VI.001.i omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

j.

Undervattenslampor och framdrivningsutrustning.

Anmärkning: Avsnitt X.A.VI.001.j omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

k.

Luftkompressorer och filtreringssystem som är särskilt konstruerade för att fylla luftbehållare.

X.D.VI.001

’Programvara’ särskilt utformad eller modifierad för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VI.001.

X.D.VI.002

’Programvara’ särskilt utformad för drift av obemannade undervattensfarkoster som används inom olje- och gasindustrin.

X.E.VI.001

’Teknik’ för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VI.001.

Kategori VII – Rymd och framdrivning

X.A.VII.001

Dieselmotorer, och traktorer och särskilt konstruerade komponenter till dessa, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

a.

Dieselmotorer, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, för lastbilar, traktorer och fordonstillämpningar, med en total uteffekt på 298 kW eller mer.

b.

Terränggående hjultraktorer med en lastförmåga på 9 ton eller mer, och viktiga komponenter och tillbehör, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

c.

Dragfordon för påhängsvagnar med en eller två drivande bakaxlar dimensionerade för minst 9 ton per axel och särskilt konstruerade större komponenter.

Anmärkning: Avsnitt X.A.VII.001.b och X.A.VII.001.c omfattar inte fordon på tillfälligt besök, som används för privata transporter eller för transport av passagerare eller gods från eller genom unionens tullområde.

X.A.VII.002

Gasturbinmotorer och komponenter, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821

a.

Används inte.

b.

Används inte.

c.

Gasturbinmotorer för luftfartyg och komponenter som är särskilt konstruerade för dessa.

d.

Används inte.

e.

Komponenter till trycksatt andningsutrustning för luftfartyg som är särskilt konstruerade för denna, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

X.A.VII.003

Motorer till luftfartyg, andra än de som specificeras i avsnitt X.A.VII.002, i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt följande:

a.

Förbränningskolvmotorer med fram- och återgående eller roterande kolvar.

b.

Elmotorer.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.A.VII.003 avses med luftfartyg följande: flygplan, obemannade luftfartyg, helikoptrar, autogyro, hybridflygplan och radiostyrda modellplan.

X.B.VII.001

Vibrationstestutrustning och särskilt konstruerade komponenter, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

Anmärkning: Avsnitt X.B.VII.001 omfattar endast utrustning för ’utveckling’ eller ’produktion’. Det omfattar inte system för konditionsövervakning.

X.B.VII.002

Särskilt konstruerad ’utrustning’, verktyg eller fixturer för tillverkning eller mätning av gasturbinblad, ledskenor eller skoveltakgjutgods, enligt följande

a.

Automatiserad utrustning som använder icke mekaniska metoder för mätning av turbinblads väggtjocklek (airfoil wall thickness).

b.

Verktyg, fixturer eller mätutrustning för borrmetoder som utnyttjar ’laser’, vattenstråle eller ECM/EDM (gnistbearbetning) som omfattas av avsnitt 9E003.c (22).

c.

Utrustning för upplösning av keramiska kärnor (ceramic core leaching equipment).

d.

Tillverkningsutrustning eller verktyg för framställning av keramiska kärnor (ceramic core manufacturing equipment or tools).

e.

Prepareringsutrustning för vaxmönster till keramiska skal (ceramic shell wax pattern preparation equipment).

f.

Ursmältnings- och brännutrustning för keramiska skal (ceramic shell burn out or firing equipment).

X.D.VII.001

’Programvara’, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, för ’utveckling’ eller ’produktion’ av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VII.001 eller X.B.VII.001.

X.D.VII.002

’Programvara’ för ’utveckling’ eller ’produktion’ av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VII.002 eller X.B.VII.002.

X.E.VII.001

’Teknik’, annan än den som omfattas av CML eller förordning (EU) 2021/821, för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VII.001 eller X.B.VII.001.

X.E.VII.002

’Teknik’ för ’utveckling’, ’produktion’ eller ’användning’ av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VII.002 eller X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Annan ’teknik’, inte beskriven genom 9E003 (23), enligt följande:

a.

System för att styra avståndet mellan skoveltopp och hus (rotor blade tip clearance control systems) som innehåller ’teknik’ för aktiv kompensation av turbinhöljet (active compensating casing technology) begränsat till en konstruktions- och utvecklingsdatabas.

b.

Gaslager för rotoranordningar för gasturbiner.

Kategori VIII – Diverse varor

X.A.VIII.001

Utrustning för oljeproduktion och oljeprospektering enligt följande:

a.

Mätutrustning integrerad i borrhuvud, inbegripet tröghetsnavigeringssystem för s.k. measurement while drilling (MWD).

b.

System för övervakning av gas samt detektorer för dessa, utformade för kontinuerlig drift och detektion av svavelväte.

c.

Utrustning för seismologiska mätningar, inbegripet för reflektionsseismik och seismiska vibratorer.

d.

Sedimentekolod.

X.A.VIII.002

Utrustning, ’elektroniska samansättningar’ och komponenter, särskilt designade för kvantdatorer, kvantelektronik, kvantsensorer, kvantprocessorer, kvantbitskretsar, kvantbitsenheter eller kvantradarsystem, inbegripet Pockels-celler.

Anmärkning 1: Kvantdatorer utför beräkningar som utnyttjar kvanttillståndens kollektiva egenskaper, såsom superposition, interferens och sammanflätning.

Anmärkning 2: Enheter, kretsar och anordningar omfattar bland annat, men är inte begränsade till, supraledande kretsar, quantum annealing, jonfälla, fotoninteraktion, silicon/spin, kalla atomer.

X.A.VIII.003

Mikroskop, tillhörande utrustning och detektorer enligt följande:

a.

Svepelektronmikroskop (SEM).

b.

Svepaugermikroskop.

c.

Transmissionselektronmikroskop (TEM).

d.

Atomkraftsmikroskop.

e.

Svepspetsmikroskop (SFM).

f.

Utrustning och detektorer, särskilt utformade för användning med de mikroskop som anges i X.A.VIII.003.a till X.A.VIII.0003.e, som har någon av följande materialanalystekniker:

1.

Röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS).