ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 304

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
24 november 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292 av den 6 september 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av livsmedelsproducerande djur och vissa varor avsedda att användas som livsmedel ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2293 av den 18 november 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningen över tredjeländer med en godkänd kontrollplan för användningen av farmakologiskt aktiva substanser, gränsvärden för högsta tillåtna resthalter av farmakologiskt aktiva substanser och bekämpningsmedel samt gränsvärden för främmande ämnen ( 1 )

31

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/2294 av den 23 november 2022 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över förebyggande vård och medicinsk behandling, personalresurser inom hälso- och sjukvård samt användning av hälso- och sjukvård ( 1 )

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2295 av den 23 november 2022 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen ( 1 )

53

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/2296 av den 21 november 2022 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

67

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2297 av den 19 oktober 2022 om inrättande av en europeisk forskningsinfrastruktur för koncentrerad solenergi (EU-Solaris Eric) [delgivet med nr C(2022) 7351]  ( 1 )

78

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2298 av den 23 november 2022 om senareläggande av det datum då godkännandet av propikonazol för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 löper ut i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

85

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (EU) 2022/1994 av den 17 oktober 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättats genom det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, vad gäller antagandet av dess arbetsordning ( EUT L 273, 21.10.2022 )

87

 

*

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1439 av den 31 augusti 2022 om ändring av förordning (EU) nr 283/2013 vad gäller den information som ska lämnas in för verksamma ämnen och de särskilda uppgiftskraven för mikroorganismer ( EUT L 227, 1.9.2022 )

94

 

*

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1440 av den 31 augusti 2022 om ändring av förordning (EU) nr 284/2013 vad gäller den information som ska lämnas in för växtskyddsmedel och de särskilda uppgiftskraven för växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer ( EUT L 227, 1.9.2022 )

97

 

*

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1441 av den 31 augusti 2022 om ändring av förordning (EU) nr 546/2011 vad gäller särskilda enhetliga principer för utvärdering och produktgodkännande av växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer ( EUT L 227, 1.9.2022 )

100

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1860 av den 10 juni 2022 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering ( EUT L 262, 7.10.2022 )

102

 

*

Rättelse till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2236 av den 20 juni 2022 om ändring av bilagorna I, II, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 vad gäller tekniska krav för fordon som tillverkas i obegränsade serier, fordon som tillverkas i små serier, helautomatiserade fordon som tillverkas i små serier och fordon avsedda för särskilda ändamål samt vad gäller programvaruuppdatering ( EUT L 296, 16.11.2022 )

103

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer ( EUT L 138, 30.4.2004 )

104

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/993 av den 8 juni 2022 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (kodifiering) ( EUT L 169, 27.6.2022 )

105

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1299 av den 24 mars 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar innehållet i handelsplatsernas positionshanteringskontroller ( EUT L 197, 26.7.2022 )

106

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2059 av den 14 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de tekniska detaljerna för krav avseende utfallstest och resultatanalys enligt artikel 325bf och 325bg i förordning (EU) nr 575/2013 ( EUT L 276, 26.10.2022 )

107

 

*

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2237 av den 15 december 2021 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller krav för allvädersverksamhet och för utbildning och kontroll av flygbesättningar ( EUT L 450, 16.12.2021 )

110

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

24.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/2292

av den 6 september 2022

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av livsmedelsproducerande djur och vissa varor avsedda att användas som livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 126.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bestämmelser för offentlig kontroll och annan kontrollverksamhet som utförs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, särskilt för att säkerställa att sändningar av djur och varor från tredjeländer eller regioner i dessa som är avsedda att användas som livsmedel följer unionslagstiftningen om livsmedel och livsmedelssäkerhet när de förs in i unionen.

(2)

Genom förordning (EU) 2017/625 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att komplettera villkoren i den förordningen för införsel till unionen av livsmedelsproducerande djur och vissa varor. Dessa villkor kan omfatta ytterligare krav, nämligen möjligheten att endast tillåta införsel av djur och varor från tredjeländer som finns med i förteckningar som upprättats av kommissionen för detta ändamål. Dessa ytterligare krav omfattar garantier för efterlevnad av följande:

Åtgärder för kontroll av ämnen och grupper av restsubstanser i djur och varor som är avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG (2) och 96/22/EG (3).

Bestämmelserna för förebyggande, kontroll och utrotning av transmissibel spongiform encefalopati hos levande djur och produkter av animaliskt ursprung, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (4).

De allmänna principer och krav som gäller för livsmedel i allmänhet, och för livsmedelssäkerhet i synnerhet, på unionsnivå och på nationell nivå, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (5).

De allmänna bestämmelserna om livsmedelshygien för livsmedelsföretagare, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (6).

De särskilda hygienreglerna för livsmedel av animaliskt ursprung för livsmedelsföretagare, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (7).

De särskilda bestämmelserna om offentlig kontroll som utförs och åtgärder som vidtas av de behöriga myndigheterna när det gäller produktion av vissa djur och produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 (8) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 (9).

(3)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 (10) innehåller sådana ytterligare krav och tillämpas sedan den 14 december 2019. Den omfattar inte krav som redan fastställts i direktiv 96/23/EG.

(4)

Tredjeländer från vilka införsel till unionen av djur och produkter av animaliskt ursprung är tillåten i enlighet med unionsbestämmelserna om folkhälsa upptas och kvarstår för närvarande på förteckningar som upprättats på grundval av olika krav, bland annat att det ska finnas en kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen som innehåller garantier för kontroll av vissa grupper av ämnen och restsubstanser av dessa samt främmande ämnen, i enlighet med kraven i direktiv 96/23/EG.

(5)

Direktiv 96/23/EG upphävdes genom förordning (EU) 2017/625, med verkan från och med den 14 december 2019, och i den förordningen föreskrevs en övergångsperiod för tillämpningen av vissa bestämmelser i det direktivet till och med den 14 december 2022.

(6)

Införandet av ytterligare krav för att säkerställa efterlevnad av kontrollåtgärderna för ämnen och grupper av restsubstanser i djur och varor avsedda att användas som livsmedel som fastställs i direktiv 96/23/EG bör kombineras med de ytterligare krav som redan fastställs i delegerad förordning (EU) 2019/625.

(7)

Alla dessa ytterligare krav bör därför fastställas i en enda delegerad förordning för att göra det lättare att tolka och tillämpa dem och för att öka öppenheten för tredjeländer.

(8)

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs krav för livsmedelsföretagare som för in produkter av animaliskt ursprung till unionen. De ytterligare krav som fastställs i den här förordningen för offentlig kontroll bör därför vara förenliga med dem som redan fastställs i förordning (EG) nr 853/2004.

(9)

Vid fastställande av krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel, bör det hänvisas till nummer i Kombinerade nomenklaturen i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (11) för att tydligt identifiera dessa varor och djur.

(10)

Införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel bör endast vara tillåten, baserat på en riskanalys, om de tredjeländer eller regioner i dessa där djuren och varorna har sitt ursprung kan säkerställa efterlevnad av säkerhetskraven för dessa djur och varor och om dessa tredjeländer eller regioner i dessa i enlighet med artikel 127.2 i förordning (EU) 2017/625 är upptagna på förteckningarna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/405 (12).

(11)

Utöver kraven i artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625, bör särskilda krav fastställas för vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel, i syfte att säkerställa att tredjeländer eller regioner i dessa lämnar garantier för effektiv offentlig kontroll av livsmedelssäkerhet vad gäller dessa djur och varor. Tredjeländer eller regioner i dessa bör tas upp på de förteckningar som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2021/405 först efter det att belägg och garantier har lämnats för att djuren och varorna med ursprung i dem uppfyller unionskraven för livsmedelssäkerhet i förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 178/2002, (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004, (EU) 2017/625, delegerad förordning (EU) 2019/624 och genomförandeförordning (EU) 2019/627, eller krav som konstaterats vara likvärdiga.

(12)

I enlighet med artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625 får kommissionen besluta att ta upp tredjeländer på förteckningarna i genomförandeförordning (EU) 2021/405 om dessa tredjeländer lämnar lämpliga belägg och garantier för efterlevnad av unionskraven för användning av farmakologiskt aktiva substanser till livsmedelsproducerande djur och för att sändningar av produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter avsedda att föras in i unionen inte överskrider de gränsvärden för högsta tillåtna resthalter av farmakologiskt aktiva substanser, de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester och de gränsvärden för främmande ämnen som fastställts i unionslagstiftningen. Detta säkerställer att dessa livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter ger samma hälsoskyddsnivå som unionslagstiftningen om livsmedel och livsmedelssäkerhet.

(13)

För att säkerställa samma hälsoskyddsnivå bör beläggen och garantierna lämnas genom inlämning av en kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen som uppfyller vissa krav i denna förordning. För att säkerställa fortsatt efterlevnad av de kraven bör uppdaterade kontrollplaner lämnas in till kommissionen varje år.

(14)

Tredjeländer får även tas upp på förteckningen i bilaga -I till genomförandeförordning (EU) 2021/405 om de lämnar lämpliga belägg och garantier för att de livsmedelsproducerande djuren och produkterna av animaliskt ursprung, inklusive de som används i sammansatta produkter som förs in i unionen, har sitt ursprung i en medlemsstat eller ett tredjeland som är upptaget på en förteckning över tredjeländer med en godkänd kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen vad gäller dessa livsmedelsproducerande djur och produkter av animaliskt ursprung, inklusive de som används i sammansatta produkter. För att kunna tas upp på den förteckningen bör uppgifter lämnas om de förfaranden som inrättats för att säkerställa spårbarhet och garantera ursprunget för de berörda livsmedelsproducerande djuren och produkterna av animaliskt ursprung.

(15)

I unionslagstiftningen fastställs bestämmelser om användningen av farmakologiskt aktiva substanser och gränsvärden för resthalter av dessa i produkter av animaliskt ursprung som härrör från sådan användning. Införsel till unionen av livsmedelsproducerande djur och produkter av animaliskt ursprung, inklusive de som används i sammansatta produkter, bör endast vara tillåten från tredjeländer som ser till att de kontroller av användningen av farmakologiskt aktiva substanser och resthalter av dessa i produkter av animaliskt ursprung är åtminstone likvärdiga med kontrollerna enligt unionens kontrollplaner som ingår i de fleråriga nationella kontrollplaner som avses i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1644 (13) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1646 (14). Bestämmelserna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/808 (15) bör tillämpas på offentlig kontroll av dessa substanser och resthalter.

(16)

Användning av β-agonister och ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan är förbjuden avseende livsmedelsproducerande djur, enligt direktiv 96/22/EG. I tabell 2 i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 (16) förtecknas även farmakologiskt aktiva substanser som är förbjudna att användas i unionen. Endast tredjeländer som lämnar garantier för att livsmedelsproducerande djur och produkter av animaliskt ursprung, inklusive de som används i sammansatta produkter, följer dessa bestämmelser eller uppfyller krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, bör få föra in sådana djur och produkter till unionen.

(17)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (17) fastställs ett samordnat kontrollprogram för unionen om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, i syfte att bedöma konsumenternas exponering och tillämpningen av gällande lagstiftning i EU. Detta kontrollprogram för unionen utgör en integrerad del av de fleråriga nationella kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester som ska upprättas av medlemsstaterna. Livsmedelsproducerande djur och produkter av animaliskt ursprung, inklusive de som används i sammansatta produkter, bör endast föras in i unionen från tredjeländer som säkerställer att kontroller av bekämpningsmedelsrester utförs i enlighet med kriterier som är lika stränga som de som medlemsstaterna måste uppfylla enligt de fleråriga nationella kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1355 (18) Det bör därför säkerställas att belägg lämnas genom statistiskt representativ provtagning för att de produkter som är avsedda för införsel till unionen följer unionslagstiftningen om bekämpningsmedelsrester.

(18)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/931 (19) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/932 (20) innehåller bestämmelser om upprättandet av och innehållet i riskbaserade kontrollplaner om främmande ämnen i livsmedel. Produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter bör endast föras in i unionen från tredjeländer som säkerställer att kontroller vad gäller främmande ämnen utförs i syfte att lämna belägg för att produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter som är avsedda att föras in i unionen följer EU-lagstiftningen om främmande ämnen.

(19)

I kommissionens beslut 2011/163/EU (21) fastställs, i enlighet med direktiv 96/23/EG, en förteckning över tredjeländer från vilka det är tillåtet att föra in vissa djurarter eller produkter av animaliskt ursprung i unionen.

(20)

Efter upphävandet av direktiv 96/23/EG ersattes beslut 2011/163/EU till alla delar med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2293 (22).

(21)

Införsel till unionen av sändningar av vissa varor avsedda att användas som livsmedel bör endast vara tillåten om dessa varor avsänts från och kommit från eller beretts i anläggningar som finns med i den förteckning som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e ii i förordning (EU) 2017/625. För att säkerställa efterlevnad av unionens regler för livsmedelshygien, eller regler som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, är det dessutom lämpligt att föreskriva att när denna förteckning upprättas och uppdateras bör tredjelandet lämna ytterligare garantier utöver dem som fastställs i artikel 127.3 e i och iv i förordning (EU) 2017/625.

(22)

De förteckningar över anläggningar som avses i artikel 127.3 e i) i förordning (EU) 2017/625 bör göras tillgängliga för allmänheten för att säkerställa öppenhet för livsmedelsföretagare och konsumenter. För att stärka denna öppenhet bör medlemsstaterna endast tillåta införsel av sändningar av djur och varor om de officiella intyg som krävs för sådana sändningar enligt de relevanta unionsreglerna utfärdas av de behöriga myndigheterna i tredjelandet efter offentliggörandet av dessa förteckningar.

(23)

Det är inte nödvändigt att fastställa sådana förteckningskrav när det gäller varor avsedda för transitering, eftersom dessa varor utgör en låg risk sett till livsmedelssäkerheten och inte släpps ut på marknaden inom unionen. Dessutom bör sådana krav inte tillämpas på anläggningar som endast utför primärproduktion, transporter, lagring av produkter av animaliskt ursprung vilka inte kräver temperaturreglerade lagringsförhållanden eller på produktion av sådana högförädlade produkter av animaliskt ursprung som avses i avsnitt XVI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

(24)

I kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 (23) krävs att anläggningar som producerar groddar godkänns av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 852/2004. För att säkerställa efterlevnad av unionens regler för livsmedelshygien, eller regler som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, bör det endast vara tillåtet att föra in groddar i unionen om de har producerats i anläggningar som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med den här förordningen.

(25)

För att säkerställa efterlevnad av unionens regler för livsmedelshygien, eller regler som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, bör införsel till unionen av produkter från anläggningar som tillverkar färskt kött, malet kött, köttberedningar, köttprodukter och maskinurbenat kött samt råvaror avsedda för framställning av gelatin och kollagen, endast vara tillåten om dessa anläggningar finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e ii i förordning (EU) 2017/625. Dessutom bör de råvaror som dessa produkter tillverkas av komma från anläggningar (slakterier, vilthanteringsanläggningar, styckningsanläggningar och anläggningar som hanterar fiskeriprodukter) som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e ii i förordning (EU) 2017/625.

(26)

Införsel till unionen av sändningar av levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor bör endast vara tillåten från de produktionsområden i tredjeländer eller regioner i dessa som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e ii i förordning (EU) 2017/625, i syfte att säkerställa efterlevnad av de tillämpliga särskilda kraven för dessa produkter i förordning (EG) nr 853/2004 och genomförandeförordning (EU) 2019/627 eller av regler som konstaterats vara åtminstone likvärdiga. Offentliggörandet av dessa förteckningar bör säkerställa öppenhet för livsmedelsföretagare och konsumenter när det gäller från vilka produktionsområden det är tillåtet att föra in levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor i unionen.

(27)

Införsel till unionen av sändningar av fiskeriprodukter bör endast vara tillåten om dessa sändningar avsänds från och kommer från eller bereds i en anläggning på land eller på kylfartyg, fabriksfartyg eller frysfartyg som för flagg från ett tredjeland som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e ii i förordning (EU) 2017/625, i syfte att säkerställa att unionens krav uppfylls, framför allt de särskilda kraven för fiskeriprodukter i förordning (EG) nr 853/2004 och genomförandeförordning (EU) 2019/627 eller bestämmelser som konstaterats vara åtminstone likvärdiga. Offentliggörandet av dessa förteckningar bör säkerställa öppenhet för livsmedelsföretagare och konsumenter när det gäller fartyg från vilka det är tillåtet att föra in fiskeriprodukter i unionen.

(28)

Risker relaterade till sammansatta produkter beror på typen av ingredienser och lagringsförhållandena för dessa ingredienser. Krav för sändningar av sammansatta produkter bör därför fastställas för att säkerställa att sammansatta produkter som utgör en risk förs in i unionen från tredjeländer från vilka införsel till unionen är tillåten i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2021/405. Sammansatta produkter som utgör en risk är sådana som innehåller bearbetade produkter av animaliskt ursprung, för vilka särskilda krav fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, eller för vilka en plan för kontroll av restsubstanser krävs.

(29)

Utgående från antalet inkomna anmälningar via systemet för snabb varning för livsmedel och foder som inrättades genom förordning (EG) nr 178/2002 utgör sändningar av vissa djur och varor som är avsedda att släppas ut på marknaden för att användas som livsmedel en ökad risk för bristande efterlevnad av unionens krav för livsmedelssäkerhet. Enskilda intyg bör därför utfärdas för varje sändning av sådana djur och varor före införsel till unionen. Dessa intyg bidrar också till att påminna livsmedelsföretagare och behöriga myndigheter i tredjeländer eller regioner i dessa om relevanta unionskrav. I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 (24) fastställs förlagor till djurhälsointyg, förlagor till officiella intyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för detta ändamål. Sändningar av sådana djur och varor för vilka unionen inte är slutdestination bör åtföljas av djurhälsointyg eller officiella intyg med djurhälsoattestering, men folkhälsointyg är inte nödvändigt för sådana djur och varor eftersom de inte kommer att släppas ut på marknaden i unionen. För vissa sammansatta produkter som utgör en låg risk bör privat intyg från den livsmedelsföretagare som för in varorna till unionen ersätta dessa intyg för att säkerställa en proportionerlig och riskbaserad metod.

(30)

Lagringståliga sammansatta produkter som utgör en försumbar risk, såsom sådana där den enda animaliska produkten i den slutliga sammansatta produkten är livsmedelsförbättrande medel, nämligen vitamin D3, livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer eller livsmedelsaromer, bör undantas från gränskontroller och från kraven på privat intyg.

(31)

Syftet med bestämmelserna i denna förordning är att helt ersätta bestämmelserna i delegerad förordning (EU) 2019/625. Delegerad förordning (EU) 2019/625 bör därför upphöra att gälla.

(32)

Eftersom bilagorna I, II, III och IV till direktiv 96/23/EG upphör att tillämpas den 14 december 2022 bör den här förordningen tillämpas från och med den 15 december 2022.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

1.   Denna förordning kompletterar förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av livsmedelsproducerande djur och vissa varor som är avsedda att användas som livsmedel och som kommer från tredjeländer eller regioner i dessa för att säkerställa att de uppfyller de tillämpliga kraven i artikel 1.2 a i förordning (EU) 2017/625 eller andra krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga.

2.   De krav som avses i punkt 1 omfattar följande:

a)

Identifiering av livsmedelsproducerande djur och vissa varor som är avsedda att användas som livsmedel som omfattas av följande krav för införsel till unionen:

i)

Krav på att dessa livsmedelsproducerande djur och vissa varor som är avsedda att användas som livsmedel ska komma från ett tredjeland eller en region i detta som förtecknas i enlighet med artikel 126.2 a i förordning (EU) 2017/625.

ii)

Krav på att dessa livsmedelsproducerande djur och vissa varor som är avsedda att användas som livsmedel ska avsändas från och komma från eller beredas i anläggningar som uppfyller de tillämpliga krav som avses i artikel 126.1 i förordning (EU) 2017/625, eller krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, och som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e ii och iii i förordning (EU) 2017/625.

iii)

Krav på att varje sändning av livsmedelsproducerande djur och vissa varor som är avsedda att användas som livsmedel ska åtföljas av ett officiellt intyg eller en officiell attestering eller varje annat bevis på efterlevnad av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 a i förordning (EU) 2017/625, exempelvis ett privat intyg i enlighet med artikel 126.2 c i förordning (EU) 2017/625.

b)

Krav för införsel till unionen av livsmedelsproducerande djur och vissa varor som är avsedda att användas som livsmedel från ett tredjeland eller en region i detta som förtecknas i enlighet med artikel 127.2 i förordning (EU) 2017/625.

c)

Krav på att sändningar av livsmedelsproducerande djur och vissa varor som är avsedda att användas som livsmedel från tredjeländer ska avsändas från och komma från eller beredas i anläggningar som uppfyller de tillämpliga krav som avses i artikel 126.1 i förordning (EU) 2017/625, eller krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, och som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e ii och iii i förordning (EU) 2017/625.

d)

Krav för införsel till unionen för utsläppande på marknaden av följande specifika varor utöver de krav som fastställs i enlighet med artikel 126 i förordning (EU) 2017/625:

i)

Färskt kött, malet kött, köttberedningar, köttprodukter, maskinurbenat kött och råvaror avsedda för framställning av gelatin och kollagen.

ii)

Levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor.

iii)

Fiskeriprodukter.

iv)

Sammansatta produkter.

e)

Ytterligare krav för de officiella intyg, officiella attesteringar och privata intyg som ska åtfölja livsmedelsproducerande djur och vissa varor som är avsedda att användas som livsmedel för införsel till unionen.

f)

Krav för användningen av farmakologiskt aktiva substanser till livsmedelsproducerande djur och resthalter av dessa samt för halter av främmande ämnen och bekämpningsmedelsrester i produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter, om dessa livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter förs in i unionen från tredjeländer och är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen, och dessa krav är nödvändiga för att säkerställa att sådana livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter ger en skyddsnivå för människors hälsa som är likvärdig med den som ges genom de relevanta unionsreglerna för livsmedelssäkerhet.

g)

Krav på att livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter endast får föras in i unionen från tredjeländer som lämnar belägg och garantier för efterlevnad av kraven i denna förordning genom att lämna in en kontrollplan.

3.   Denna förordning ska inte tillämpas på följande:

a)

Djur och varor som inte är avsedda att användas som livsmedel; djuren och varorna omfattas dock av denna förordning om deras destination inte har beslutats vid införseln till unionen och om det ännu inte kan uteslutas att de är avsedda att användas som livsmedel.

b)

Djur och varor som är avsedda att användas som livsmedel och endast transiteras genom unionen utan att släppas ut på marknaden.

c)

Varor som är avsedda att användas som livsmedel för användning som prover för produktanalys och kvalitetstestning utan att släppas ut på marknaden.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

som förs in i unionen eller införsel till unionen: som förs in i unionen eller införsel till unionen enligt definitionen i artikel 3.40 i förordning (EU) 2017/625.

2.

sändning: sändning enligt definitionen i artikel 3.37 i förordning (EU) 2017/625.

3.

djur: djur enligt definitionen i artikel 3.9 i förordning (EU) 2017/625.

4.

varor: varor enligt definitionen i artikel 3.11 i förordning (EU) 2017/625.

5.

likvärdig: likvärdig enligt definitionen i artikel 2.1 e i förordning (EG) nr 852/2004.

6.

anläggning: anläggning enligt definitionen i artikel 2.1 c i förordning (EG) nr 852/2004.

7.

officiellt intyg: officiellt intyg enligt definitionen i artikel 3.27 i förordning (EU) 2017/625.

8.

officiell attestering: officiell attestering enligt definitionen i artikel 3.28 i förordning (EU) 2017/625.

9.

privat intyg: intyg undertecknat av den livsmedelsföretagare som för in varor i unionen.

10.

utsläppande på marknaden: utsläppande på marknaden enligt definitionen i artikel 3.8 i förordning (EG) nr 178/2002.

11.

färskt kött: färskt kött enligt definitionen i punkt 1.10 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

12.

malet kött: malet kött enligt definitionen i punkt 1.13 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

13.

köttberedningar: köttberedningar enligt definitionen i punkt 1.15 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

14.

köttprodukter: köttprodukter enligt definitionen i punkt 7.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

15.

maskinurbenat kött: maskinurbenat kött enligt definitionen i punkt 1.14 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

16.

gelatin: gelatin enligt definitionen i punkt 7.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

17.

kollagen: kollagen enligt definitionen i punkt 7.8 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

18.

högförädlade produkter av animaliskt ursprung: de högförädlade produkter som anges i avsnitt XVI punkt 1 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

19.

musslor: musslor enligt definitionen i punkt 2.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

20.

fiskeriprodukter: fiskeriprodukter enligt definitionen i punkt 3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

21.

sammansatt produkt: livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung.

22.

farmakologiskt aktiv substans: farmakologiskt aktiv substans enligt definitionen i artikel 2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2090 (25).

23.

främmande ämne: främmande ämne enligt definitionen i artikel 1.1 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 315/93 (26).

24.

bekämpningsmedelsrester: bekämpningsmedelsrester enligt definitionen i artikel 3.2 c i förordning (EG) nr 396/2005.

25.

produkt av animaliskt ursprung: produkt av animaliskt ursprung enligt definitionen i punkt 8.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

26.

kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen: kontrollplan för användningen av farmakologiskt aktiva substanser, gränsvärden för högsta tillåtna resthalter av farmakologiskt aktiva substanser, gränsvärden för bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för främmande ämnen i livsmedelsproducerande djur och produkter av animaliskt ursprung, inklusive de som används i sammansatta produkter.

27.

insekter: livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts av insekter eller delar av dem, inbegripet alla levnadsstadier hos insekter avsedda att användas som livsmedel och som, i tillämpliga fall, är godkända i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 (27) och upptagna på den unionsförteckning över nya livsmedel som upprättats genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (28) (unionsförteckningen över nya livsmedel).

28.

transitering: transitering enligt definitionen i artikel 3.44 i förordning (EU) 2017/625.

29.

reptilkött: obearbetade eller bearbetade ätbara delar av reptiler uppfödda i fångenskap som tillhör arten Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus eller Pelodiscus sinensis och som, i tillämpliga fall, är godkända i enlighet med förordning (EU) 2015/2283 och upptagna på unionsförteckningen över nya livsmedel.

30.

snäckor: snäckor enligt definitionen i punkt 6.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 och alla andra arter av snäckor i familjen Helicidae, Hygromiidae eller Sphincterochilidae avsedda att användas som livsmedel.

31.

livsmedel: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002.

32.

foder: foder enligt definitionen i artikel 3.4 i förordning (EG) nr 178/2002.

33.

revision: revision enligt definitionen i artikel 3.30 i förordning (EU) 2017/625.

34.

behöriga myndigheter: behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/625.

35.

groddar: groddar enligt definitionen i artikel 2 a i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 (29).

36.

primärproduktion: primärproduktion enligt definitionen i artikel 3.17 i förordning (EG) nr 178/2002.

37.

slakteri: slakteri enligt definitionen i punkt 1.16 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

38.

vilthanteringsanläggning: vilthanteringsanläggning enligt definitionen i punkt 1.18 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

39.

styckningsanläggning: styckningsanläggning enligt definitionen i punkt 1.17 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

40.

produktionsområde: produktionsområde enligt definitionen i punkt 2.5 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

41.

fabriksfartyg: fabriksfartyg enligt definitionen i punkt 3.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

42.

frysfartyg: frysfartyg enligt definitionen i punkt 3.3 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

43.

kylfartyg: fartyg som är utrustat för lagring och transport av varor på lastpallar eller som lösgods (bulk) i temperaturreglerade lastrum eller behållare.

44.

mjölkprodukter: mjölkprodukter enligt definitionen i punkt 7.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

45.

äggprodukter: äggprodukter enligt definitionen i punkt 7.3 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

46.

livsmedelsföretagare: livsmedelsföretagare enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning (EG) nr 178/2002.

47.

aktör: aktör enligt definitionen i artikel 3.29 i förordning (EU) 2017/625.

48.

gränskontrollstation: gränskontrollstation enligt definitionen i artikel 3.38 i förordning (EU) 2017/625.

KAPITEL II

VILLKOR FÖR INFÖRSEL TILL UNIONEN VAD GÄLLER URSPRUNGSTREDJELÄNDER ELLER REGIONER I DESSA

Artikel 3

Livsmedelsproducerande djur och varor som måste komma från tredjeländer eller regioner i dessa som är upptagna på den förteckning som avses i artikel 126.2 a i förordning (EU) 2017/625

Sändningar av följande livsmedelsproducerande djur och varor som är avsedda att användas som livsmedel får endast föras in i unionen från tredjeländer eller regioner i dessa som är upptagna på den förteckning över dessa djur och varor som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2021/405:

a)

Levande djur för vilka nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) fastställs i del 2 kapitel 1 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, om dessa levande djur är livsmedelsproducerande djur.

b)

Produkter av animaliskt ursprung, däribland reptilkött och hela, döda insekter och delar av insekter eller bearbetade insekter som är avsedda att användas som livsmedel, för vilka något av följande nummer fastställs i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87:

i)

KN-nummer i kapitel 2–5, 15, 16 eller 29.

ii)

Nummer enligt Harmoniserade systemet (HS-nummer) 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 eller 9602.

c)

Levande sniglar, andra än havssniglar, enligt KN-nummer 0307 60 00 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

d)

Pollen enligt KN-nummer ex 1212 99 95 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

Artikel 4

Ytterligare krav för införsel till unionen av livsmedelsproducerande djur och varor från ett tredjeland eller en region i detta

Utöver de krav som fastställs i artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625 får kommissionen besluta om upptagandet av tredjeländer eller regioner i dessa på den förteckning som avses i artikel 126.2 a i den förordningen endast om kommissionen konstaterat att följande krav är åtminstone likvärdiga med de relevanta kraven i unionen för de livsmedelsproducerande djur och varor som avses i artikel 3 i den här förordningen:

a)

Tredjelandets lagstiftning om

i)

framställning av produkter av animaliskt ursprung,

ii)

användning av veterinärmedicinska läkemedel, bland annat bestämmelser om förbud eller tillstånd, distribution, utsläppande på marknaden samt bestämmelser om administration och besiktning,

iii)

beredning och användning av foder, såväl i fråga om förfarandena för användning av fodertillsatser samt beredning och användning av foder som innehåller läkemedel, som i fråga om den hygieniska kvaliteten på de råvaror som används för att bereda fodret och själva slutprodukten.

b)

De hygienkrav som för närvarande tillämpas på produktion, tillverkning, hantering, lagring och avsändning av produkter av animaliskt ursprung som är avsedda för unionen.

c)

Eventuella erfarenheter från saluföring av produkter av animaliskt ursprung från tredjelandet och resultaten av offentlig kontroll vid införseln till unionen.

d)

I de fall de är tillgängliga, resultaten av de revisioner som kommissionen genomfört i tredjelandet i samband med andra livsmedelsproducerande djur och varor för vilkas del tredjelandet redan har förtecknats i enlighet med artikel 127.2 i förordning (EU) 2017/625, särskilt resultaten av bedömningen av de behöriga myndigheter i tredjelandet som varit föremål för revision samt de åtgärder som de behöriga myndigheterna har vidtagit mot bakgrund av rekommendationer som har riktats till dem efter kommissionens revisioner.

e)

Förekomsten av, genomförandet av och informationen om ett program för bekämpning av zoonoser som godkänts av kommissionen i tillämpliga fall.

f)

Tredjelandets krav vad gäller farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, i enlighet med artikel 6.

Artikel 5

Djur och produkter som omfattas av artiklarna 6–12

1.   Kraven i artiklarna 6–12 ska tillämpas på följande djur och produkter:

a)

Levande djur för vilka KN-nummer fastställs i del 2 avdelning I kapitel 1 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, om dessa djur är livsmedelsproducerande djur.

b)

Produkter av animaliskt ursprung för vilka KN-nummer fastställs i del 2 kapitlen 2–5, 15 och 16 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 och för vilka undernummer enligt Harmoniserade systemet (HS-undernummer) fastställs under HS-nummer 0901, 2105, 3501, 3502 och 3504;

c)

Sammansatta produkter för vilka KN-nummer fastställs i del 2 avdelning III kapitel 15 och avdelning IV kapitlen 16–22 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

2.   Kraven i artiklarna 6–12 ska inte tillämpas på

gelatin och råvaror för framställning av gelatin enligt avsnitt XIV kapitel I punkt 1 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, och

kollagen och råvaror för framställning av kollagen enligt avsnitt XV kapitel I punkt 1 i bilaga III till den förordningen, och

högförädlade produkter av animaliskt ursprung, och

insekter, grodor, grodlår, snäckor, reptiler och reptilkött.

Artikel 6

Ytterligare krav för införsel till unionen av livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter vad gäller farmakologiskt aktiva substanser och resthalter av dessa, främmande ämnen och bekämpningsmedelsrester

1.   Utöver de krav som fastställs i förordning (EU) 2017/625 får sändningar av livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter endast föras in i unionen från ett tredjeland som har en kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen med garantier för efterlevnad av

a)

unionskraven för användning av farmakologiskt aktiva substanser, gränsvärden för högsta tillåtna resthalter av farmakologiskt aktiva substanser, gränsvärden för bekämpningsmedelsrester och gränsvärden för främmande ämnen, och

b)

de ytterligare kraven i artiklarna 9–12 i den här förordningen.

2.   Utöver de krav som fastställs i artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625 får kommissionen besluta om upptagandet av ett tredjeland på den förteckning som avses i artikel 126.2 a i den förordningen endast om det tredjelandet lämnar belägg och garantier för efterlevnad av de krav som fastställs i punkt 1 i den här artikeln, samt de uppgifter som anges i del II i bilaga I till den här förordningen, i den begäran om upptagande på förteckningen över tredjeländer som det tredjelandet ska lämna in i enlighet med artikel 127.2 i förordning (EU) 2017/625.

3.   Efter att ha godkänt upptagandet av tredjelandet på förteckningen över godkända tredjeländer ska kommissionen i enlighet med artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625 säkerställa att tredjelandet fortsätter att uppfylla kraven i punkt 1 i den här artikeln.

4.   Vid tillämpning av punkt 3 ska kommissionen ta hänsyn till de uppdaterade beläggen och garantierna för efterlevnad av kraven i punkt 1, inklusive de nödvändiga uppgifterna om tredjelandets kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen enligt del II i bilaga I, vilken ska lämnas in av det tredjelandet senast den 31 mars varje år.

Artikel 7

Upptagande av ett tredjeland på en förteckning över tredjeländer som uppfyller unionskraven för farmakologiskt aktiva substanser och resthalter av dessa, främmande ämnen och bekämpningsmedelsrester

Utöver de krav som fastställs i förordning (EU) 2017/625 får sändningar av livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter endast föras in i unionen från ett tredjeland som uppfyller kraven i artikel 6.1 och som är upptaget på förteckningen över tredjeländer som är godkända för införsel till unionen av de berörda livsmedelsproducerande djuren eller produkterna av animaliskt ursprung, vilken fastställs i bilaga -I till genomförandeförordning (EU) 2021/405.

Artikel 8

Undantag från kraven för införsel till unionen av livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter

1.   Genom undantag från artikel 7 får sändningar av livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter föras in i unionen från tredjeländer som inte har en godkänd kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen men som säkerställer att de livsmedelsproducerande djuren och produkterna av animaliskt ursprung, inklusive de som används i sammansatta produkter, har sitt ursprung i en medlemsstat eller ett tredjeland som är upptaget på förteckningen i bilaga -I till genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller dessa livsmedelsproducerande djur eller produkter av animaliskt ursprung.

2.   Utöver de krav som fastställs i artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625 får kommissionen besluta om upptagandet av ett tredjeland på den förteckning som avses i artikel 126.2 a i den förordningen endast om den behöriga myndigheten i det tredjelandet lämnar belägg och garantier för efterlevnad av de krav som fastställs i punkt 1 i den här artikeln till kommissionen. Sådana belägg och garantier ska bestå av uppgifter om det tredjelandets förfaranden för att garantera spårbarheten och ursprunget för de livsmedelsproducerande djuren och produkterna av animaliskt ursprung.

3.   Om ett tredjeland i enlighet med punkterna 1 och 2 är upptaget på förteckningen över godkända tredjeländer för särskilda livsmedelsproducerande djur eller produkter av animaliskt ursprung ska posten för det tredjelandet åtföljas av följande anmärkning:

”Tredjeland som endast för in särskilda livsmedelsproducerande djur eller produkter av animaliskt ursprung i unionen – som sådana eller som ingredienser i sammansatta produkter – vilka har sitt ursprung i a) andra tredjeländer som är godkända för införsel till unionen av sådana livsmedelsproducerande djur eller produkter av animaliskt ursprung, eller b) medlemsstater, i enlighet med artikel 8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292.”

För tredjeländer som på grund av djurhälsokrav inte får föra in särskilda livsmedelsproducerande djur eller produkter av animaliskt ursprung som sådana i unionen ska posten för de berörda tredjeländerna åtföljas av följande anmärkning:

”Tredjeland som endast för in sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av animaliskt ursprung i unionen vilka har sitt ursprung i a) andra tredjeländer som är godkända för införsel till unionen av sådana produkter av animaliskt ursprung, eller b) medlemsstater, i enlighet med artikel 8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292.”

4.   För produktion av fjälster avsedda för införsel till unionen får tredjeländer använda råvaror av animaliskt ursprung från medlemsstaterna eller från andra tredjeländer eller regioner i dessa som får föra in färskt kött eller vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar i unionen och som är upptagna i de relevanta förteckningarna över sådant färskt kött och sådana köttprodukter i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 (30) eller genomförandeförordning (EU) 2021/405. Tredjeländer som för in fjälster i unionen ska vara förtecknade i bilaga -I till genomförandeförordning (EU) 2021/405 för fjälster. Dessutom ska de anläggningar från vilka fjälster ska föras in i unionen vara förtecknade i enlighet med artikel 13.1 i den här förordningen.

5.   Efter att ha godkänt upptagandet av tredjelandet på de förteckningar över godkända tredjeländer som avses i den här artikeln ska kommissionen i enlighet med artikel 127.4 i förordning (EU) 2017/625 säkerställa att tredjelandet fortsätter att uppfylla kraven i punkt 1 i den här artikeln.

KAPITEL III

VILLKOR FÖR INFÖRSEL TILL UNIONEN VAD GÄLLER ANVÄNDNING AV FARMAKOLOGISKT AKTIVA SUBSTANSER OCH RESTHALTER AV DESSA, FRÄMMANDE ÄMNEN OCH BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER

Artikel 9

Krav vad gäller användning av farmakologiskt aktiva substanser till livsmedelsproducerande djur och resthalter av sådana substanser i produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter

1.   Livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter får endast föras in i unionen från tredjeländer som lämnar garantier för att de kontroller av användningen av farmakologiskt aktiva substanser som avses i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/1644 och resthalterna av dessa är åtminstone likvärdiga med de som krävs för medlemsstaternas fleråriga nationella kontrollplaner, i enlighet med artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2022/1646.

2.   Om ett tredjeland godkänner användning till livsmedelsproducerande djur av farmakologiskt aktiva substanser som inte är godkända för sådana djur i unionen, får livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter endast föras in i unionen om tredjelandet lämnar garantier för att inga resthalter av dessa substanser förekommer i dessa djur och produkter. De analysmetoder som används för att påvisa att inga sådana resthalter förekommer ska uppfylla kraven i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/808 eller likvärdiga krav.

Artikel 10

Krav vad gäller förbud mot vissa substanser

1.   Livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter får endast föras in i unionen från tredjeländer som lämnar garantier för efterlevnad av förbudet mot användning av β-agonister och de stilbensubstanser och tyreostatiska, östrogena, androgena och gestagena substanser till husdjur som fastställs i direktiv 96/22/EG, samt av förbudet mot användning av de substanser som förtecknas i tabell 2 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010.

2.   Livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter från tredjeländer som godkänner användning av de substanser som avses i punkt 1 till livsmedelsproducerande djur eller som inte har några regler om användningen av dessa substanser får endast föras in i unionen om de tredjeländerna lämnar garantier för att

a)

de har ett åtskilt produktionssystem för att säkerställa att livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter avsedda för införsel till unionen inte behandlas med de substanser som avses i punkt 1, och

b)

de har ett lämpligt system för identifiering och spårning av djuren, samt ett system för kontroll av distributionen av de substanser som avses i punkt 1 och för journalföring avseende administration av veterinärmedicinska läkemedel.

Artikel 11

Krav vad gäller bekämpningsmedelsrester i produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter

Produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter får endast föras in i unionen från tredjeländer som lämnar garantier för att representativa kontroller av bekämpningsmedelsrester utförs för att påvisa att dessa produkter inte överskrider de gränsvärden som fastställs i förordning (EG) nr 396/2005. Dessa garantier ska vara åtminstone likvärdiga med de som krävs enligt de fleråriga nationella kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester som avses i genomförandeförordning (EU) 2021/1355.

Artikel 12

Krav vad gäller främmande ämnen i produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter

Produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter får endast föras in i unionen från tredjeländer som lämnar garantier för att dessa produkter inte överskrider de högsta tillåtna gränsvärden för främmande ämnen som fastställts på grundval av förordning (EEG) nr 315/93. Dessa garantier ska vara åtminstone likvärdiga med de som krävs enligt de fleråriga nationella kontrollplaner som fastställts i enlighet med delegerad förordning (EU) 2022/931 och genomförandeförordning (EU) 2022/932.

KAPITEL IV

VILLKOR FÖR INFÖRSEL TILL UNIONEN VAD GÄLLER ANLÄGGNINGAR

Artikel 13

Krav för anläggningar

1.   Sändningar av följande varor får endast föras in i unionen om dessa sändningar avsänts från och kommit från eller beretts i anläggningar som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e ii och iii i förordning (EU) 2017/625:

a)

Produkter av animaliskt ursprung för vilka krav fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och för vilka något av följande nummer fastställs i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87:

i)

KN-nummer i kapitel 2–5, 15 eller 16.

ii)

HS-undernummer under HS-nummer 1702, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 eller 4103.

b)

Groddar enligt följande HS-undernummer: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 eller 1214 90 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

2.   Anläggningar som avses i punkt 1 i den här artikeln får upptas på de förteckningar som avses i artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625 endast om det tredjeland i vilket anläggningarna är belägna lämnar både de garantier som fastställs i artikel 127.3 e ii och iv i förordning (EU) 2017/625 och följande garantier:

a)

Att anläggningarna, samt alla anläggningar som hanterar råvaror av animaliskt ursprung som används vid tillverkningen av de produkter av animaliskt ursprung som avses i punkt 1 a, uppfyller de tillämpliga krav som avses i artikel 126.1 i förordning (EU) 2017/625, särskilt de i förordning (EG) nr 853/2004, eller krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga.

b)

Att anläggningarna, i tillämpliga fall, endast hanterar råvaror av animaliskt ursprung som kommer från tredjeländer med en godkänd plan för kontroll av restsubstanser för denna produktkategori i enlighet med delegerad förordning (EU) 2022/1644 och genomförandeförordning (EU) 2022/1646 eller från medlemsstater.

c)

Att tredjelandet faktiskt har befogenhet att hindra införsel av produkter av animaliskt ursprung till unionen om anläggningarna inte uppfyller relevanta unionskrav eller krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga.

3.   Kommissionen ska till medlemsstaterna lämna alla nya och uppdaterade förteckningar som den får från de behöriga myndigheterna i tredjelandet i enlighet med artikel 127.3 e iii i förordning (EU) 2017/625 och offentliggöra dessa förteckningar på sin webbplats.

4.   Medlemsstaterna ska endast tillåta införsel till unionen av de sändningar som avses i punkt 1 under förutsättning att de officiella intyg som måste åtfölja sådana sändningar i enlighet med tillämpliga unionsbestämmelser utfärdats av de behöriga myndigheterna i det tredjelandet från och med dagen för kommissionens offentliggörande av de förteckningar över anläggningar som avses i punkt 1.

Artikel 14

Anläggningar som inte omfattas av kraven i artikel 13.1

Kraven i artikel 13.1 ska inte gälla för anläggningar som enbart utför följande verksamheter:

a)

Primärproduktion.

b)

Transporter.

c)

Lagring av produkter av animaliskt ursprung vilka inte förutsätter temperaturreglerade lagringsförhållanden.

d)

Framställning av högförädlade produkter av animaliskt ursprung enligt HS-nummer 2930, 2932, 3503, 3507 eller 3913 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

e)

Framställning av gelatinkapslar enligt HS-nummer 3913, 3926 eller 9602 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

KAPITEL V

YTTERLIGARE KRAV FÖR INFÖRSEL TILL UNIONEN AV VISSA VAROR SOM ÄR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL

Artikel 15

Krav för sändningar av färskt kött, malet kött, köttberedningar, köttprodukter, maskinurbenat kött och köttprodukter samt råvaror avsedda för framställning av gelatin och kollagen

Sändningar av följande produkter av animaliskt ursprung får endast föras in i unionen om de har framställts från råvaror som kommit från sådana slakterier, vilthanteringsanläggningar, styckningsanläggningar och anläggningar som hanterar fiskeriprodukter som finns med i förteckningar över anläggningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625:

a)

Färskt kött.

b)

Malet kött.

c)

Köttberedningar.

d)

Maskinurbenat kött och köttprodukter, utom fjälster enligt definitionen i artikel 2.45 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 (31).

e)

Råvaror avsedda för framställning av gelatin och kollagen som avses i avsnitt XIV kapitel I punkt 4 a respektive i avsnitt XV kapitel I punkt 4 a i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 16

Krav för sändningar av levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor

1.   Utan hinder av artikel 14 i den här förordningen får sändningar av levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor för vilka KN-nummer fastställs under nummer 0307 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 föras in i unionen endast från produktionsområden i tredjeländer som finns med i förteckningar som upprättas av de behöriga myndigheterna i tredjelandet i enlighet med artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625 och som offentliggörs av kommissionen.

2.   Följande produkter får föras in i unionen även om de är upptagna i områden som inte har klassificerats av de behöriga myndigheterna i det tredjeland där produkten framställts i enlighet med artikel 18.6 i förordning (EU) 2017/625:

a)

Kammusslor (Pectinidae), utom när uppgifter från övervakningsprogram som upprättats i enlighet med artikel 57 i genomförandeförordning (EU) 2019/627 gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att klassificera fiskevattnen enligt vad som anges i avsnitt VII kapitel IX punkt 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

b)

Marina snäckor som inte är filtrerare och tagghudingar som inte är filtrerare.

Artikel 17

Förteckning över produktionsområden

1.   Innan de behöriga myndigheterna i tredjelandet upprättar de förteckningar som avses i artikel 16.1 i den här förordningen ska särskild hänsyn tas till de garantier som de behöriga myndigheterna i tredjelandet kan lämna om efterlevnaden av kraven i artikel 52 i genomförandeförordning (EU) 2019/627 i fråga om klassificering och kontroll av produktionsområden.

2.   Kommissionen ska genomföra ett kontrollbesök på plats innan de förteckningar som avses i artikel 16.1 upprättas.

3.   När de förteckningar som avses i artikel 16.1 har upprättats, och om de behöriga myndigheterna i tredjelandet lämnar tillräckliga garantier om klassificering och kontroll av produktionsområden under deras ansvar, behöver kommissionens kontrollbesök på plats inte genomföras före införandet av ett nytt produktionsområde i en befintlig förteckning som upprättats i enlighet med artikel 13.

Artikel 18

Särskilda krav för fiskeriprodukter

Sändningar av fiskeriprodukter för vilka KN-nummer fastställs under nummer 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 1504, 1516, 1517, 1603, 1604, 1605 eller 2106 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 får föras in i unionen för att släppas ut på marknaden endast om de har kommit från eller under någon del av sin produktion har beretts i en anläggning på land, i ett fabriks- eller frysfartyg eller lagrats i ett fryslager eller ett kylfartyg som finns med i en förteckning som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625 och offentliggörs av kommissionen.

Artikel 19

Särskilda krav för förteckning av fartyg

1.   Ett fartyg får tas upp på de förteckningar över anläggningar som avses i artikel 127.3 e ii i förordning (EU) 2017/625, förutsatt att de behöriga myndigheterna i det tredjeland vars flagg fartyget för och de behöriga myndigheterna i ett annat tredjeland, till vilket de behöriga myndigheterna i det tredjeland vars flagg fartyget för har delegerat ansvaret för inspektionen av det berörda fartyget, ger kommissionen ett gemensamt meddelande om att alla av följande krav är uppfyllda:

a)

Att båda tredjeländer finns med i den förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa som upprättats i enlighet med artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625, från vilka införsel till unionen av fiskeriprodukter är tillåten.

b)

Att alla fiskeriprodukter från det berörda fartyget som är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen landas direkt i det tredjeland till vilket det tredjeland vars flagg fartyget för har delegerat ansvaret för inspektionen av det berörda fartyget.

c)

Att de delegerade behöriga myndigheterna har inspekterat fartyget och förklarat att det uppfyller de tillämpliga unionskraven.

d)

Att de delegerade behöriga myndigheterna har förklarat att de regelbundet kommer att inspektera fartyget för att säkerställa att det fortsätter att uppfylla de tillämpliga unionskraven.

2.   Ett fartyg får tas upp på den förteckning över anläggningar som avses i artikel 127.3 e ii i förordning (EU) 2017/625 på basis av ett gemensamt meddelande från de behöriga myndigheterna i det tredjeland vars flagg fartyget för och de behöriga myndigheterna i en medlemsstat, till vilken de behöriga myndigheterna i det tredjeland vars flagg fartyget för har delegerat ansvaret för inspektionen av det berörda fartyget, om alla av följande krav är uppfyllda:

a)

Att alla fiskeriprodukter från det berörda fartyget som är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen landas direkt i den medlemsstat till vilken det tredjeland vars flagg fartyget för har delegerat ansvaret för inspektionen av det berörda fartyget.

b)

Att de delegerade behöriga myndigheterna har inspekterat fartyget och förklarat att det uppfyller de tillämpliga unionskraven.

c)

Att de delegerade behöriga myndigheterna har förklarat att de regelbundet kommer att inspektera fartyget för att säkerställa att det fortsätter att uppfylla de tillämpliga unionskraven.

Artikel 20

Krav för sändningar av sammansatta produkter

1.   Sändningar av sammansatta produkter enligt KN-nummer 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 eller 2208 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 får föras in i unionen för utsläppande på marknaden endast om varje bearbetad produkt av animaliskt ursprung som ingår i de sammansatta produkterna har framställts i anläggningar i tredjeländer eller regioner i dessa som får föra in dessa bearbetade produkter av animaliskt ursprung i unionen i enlighet med artikel 13 i den här förordningen, eller i anläggningar i medlemsstaterna.

2.   I avvaktan på att kommissionen upprättar en särskild förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa som får föra in sammansatta produkter i unionen får sändningar av sammansatta produkter från tredjeländer eller regioner i dessa föras in i unionen i enlighet med följande regler:

a)

Sammansatta produkter enligt punkt 1 som behöver transporteras eller lagras under kontrollerade temperaturförhållanden ska ha sitt ursprung i tredjeländer eller regioner i dessa som i enlighet med artikel 3 får föra in varje bearbetad produkt av animaliskt ursprung som ingår i de sammansatta produkterna i unionen.

b)

Sammansatta produkter enligt punkt 1 som inte behöver transporteras eller lagras under kontrollerade temperaturförhållanden och som innehåller någon kvantitet av råmjölksbaserade produkter eller bearbetat kött ska ha sitt ursprung i tredjeländer eller regioner i dessa som i enlighet med artikel 3 får föra in råmjölksbaserade produkter eller köttprodukter som ingår i de sammansatta produkterna i unionen.

c)

Sammansatta produkter enligt punkt 1 som inte behöver transporteras eller lagras under kontrollerade temperaturförhållanden och som innehåller andra bearbetade produkter av animaliskt ursprung än råmjölksbaserade produkter eller bearbetat kött, för vilka krav fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, ska ha sitt ursprung i tredjeländer eller regioner i dessa som i enlighet med artikel 3 i den här förordningen får föra in köttprodukter, mjölkprodukter, fiskeriprodukter eller äggprodukter i unionen på grundval av unionens djur- och folkhälsokrav och som ingår i förteckningen för minst en av dessa produkter av animaliskt ursprung.

3.   De tredjeländer eller regioner i dessa som för in sammansatta produkter i unionen ska vara förtecknade i bilaga -I till genomförandeförordning (EU) 2021/405 som tredjeländer eller regioner i dessa som har en godkänd kontrollplan, i enlighet med artikel 6 i den här förordningen, för de arter eller varor som används för att framställa de bearbetade produkter av animaliskt ursprung som ingår i de sammansatta produkterna, med undantag av kollagen, gelatin och högförädlade produkter av animaliskt ursprung.

4.   Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas på lagringståliga sammansatta produkter som endast innehåller bearbetade produkter av animaliskt ursprung eller sammansatta produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 (32), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (33) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 (34), eller som endast innehåller vitamin D3.

KAPITEL VI

VILLKOR FÖR INFÖRSEL TILL UNIONEN VAD GÄLLER INTYGANDE OCH ATTESTERING

Artikel 21

Officiella intyg

1.   Varje sändning av följande produkter får endast föras in i unionen om sändningen åtföljs av ett officiellt intyg, med undantag av sändningar för vilka unionen inte är slutdestination:

a)

Levande djur för vilka KN-nummer fastställs i del 2 avdelning I kapitel 1 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, om dessa levande djur är livsmedelsproducerande djur.

b)

Produkter av animaliskt ursprung som är avsedda att användas som livsmedel, för vilka något av följande nummer fastställs i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87:

i)

KN-nummer i kapitel 2–5, 15, 16 eller 29.

ii)

HS-nummer 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 eller 9602.

c)

Groddar och frön som är avsedda för produktion av groddar enligt följande HS-undernummer: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0712 34, 0712 35, 0712 50, 0712 60, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0713 39, 0713 40, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 eller 1214 90 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

d)

Pollen enligt KN-nummer 1212 99 95 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

e)

Levande sniglar, andra än havssniglar, enligt KN-nummer 0307 60 00 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

f)

Sammansatta produkter som avses i artikel 20.2 a och b i den här förordningen, med undantag av lagringståliga sammansatta produkter som inte innehåller råmjölksbaserade produkter eller annat bearbetat kött än gelatin, kollagen eller högförädlade produkter av animaliskt ursprung.

2.   När sändningar av fiskeriprodukter förs in i unionen direkt från ett kylfartyg, fabriksfartyg eller frysfartyg som för ett tredjelands flagg, får det officiella intyg som avses i artikel 14.3 i genomförandeförordning (EU) 2020/2235 undertecknas av befälhavaren.

3.   Inget officiellt intyg krävs för införsel till unionen av gelatinkapslar som omfattas av HS-nummer 3913, 3926 eller 9602 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 och som inte framställs av ben från idisslare.

4.   De officiella intyg som avses i punkt 1 ska intyga att produkterna uppfyller

a)

de krav som fastställs i förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 eller följer bestämmelser som konstaterats vara likvärdiga med dessa krav,

b)

de särskilda krav för införsel till unionen som anges i den här förordningen.

5.   De officiella intyg som avses i punkt 1 får innehålla uppgifter som krävs enligt annan unionslagstiftning om människors och djurs hälsa.

6.   Det officiella intyget för groddar och frön som är avsedda för produktion av groddar och som avses i punkt 1 c ska åtfölja sändningen tills den når den destination som anges i det officiella intyget. Om sändningen delas upp ska en kopia av det officiella intyget åtfölja varje del av sändningen.

7.   De behöriga myndigheterna i det avsändande tredjelandet får utfärda intyg för sändningar av produkter av animaliskt ursprung som endast kräver folkhälsointyg, eller sändningar av groddar, som kommer från ett annat tredjeland, om de behöriga myndigheterna i det avsändande tredjelandet kan säkerställa att sändningarna uppfyller de krav för införsel till unionen som fastställs i denna förordning.

Artikel 22

Privat intyg

1.   Ett privat intyg som bekräftar att sändningarna uppfyller de tillämpliga krav som avses i artikel 126.2 i förordning (EU) 2017/625, vilket har utarbetats och undertecknats av den livsmedelsföretagare som för in varorna i unionen, ska åtfölja

a)

sändningar av sådana sammansatta produkter som avses i artikel 20.2 b i den här förordningen, om de sammansatta produkterna inte innehåller råmjölksbaserade produkter eller annat bearbetat kött än gelatin, kollagen eller högförädlade produkter av animaliskt ursprung, och

b)

sändningar av sådana sammansatta produkter som avses i artikel 20.2 c i den här förordningen.

2.   Genom undantag från punkt 1 för de sammansatta produkter som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationerna, i enlighet med artikel 48 h i förordning (EU) 2017/625, ska det privata intyget åtfölja de sammansatta produkterna vid tidpunkten för utsläppandet på marknaden.

3.   Det privata intyg som avses i punkt 1 ska säkerställa sändningarnas spårbarhet och innehålla

a)

uppgifter om avsändaren och mottagaren av de varor som förs in i unionen,

b)

en förteckning över de produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung som ingår i de sammansatta produkterna, angivna i fallande ordning efter den vikt som registrerades när de användes vid tillverkningen av de sammansatta produkterna,

c)

godkännandenummer för den eller de anläggningar som tillverkar de bearbetade produkter av animaliskt ursprung som ingår i de sammansatta produkterna, vilket tilldelas vid tidpunkten för godkännandet enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 853/2004 och anges av den livsmedelsföretagare som för in varorna i unionen.

4.   Det privata intyg som avses i punkt 1 ska styrka följande:

a)

Att det tredjeland eller den region i detta som producerar de sammansatta produkterna finns med i förteckningen för minst en av följande kategorier av produkter av animaliskt ursprung:

i)

Köttprodukter.

ii)

Mjölkprodukter eller råmjölksbaserade produkter.

iii)

Fiskeriprodukter.

iv)

Äggprodukter.

b)

Att anläggningen som producerar de sammansatta produkterna uppfyller hygienstandarder som konstaterats vara likvärdiga med dem som krävs enligt förordning (EG) nr 852/2004.

c)

Att de sammansatta produkterna inte behöver lagras eller transporteras under kontrollerade temperaturförhållanden.

d)

Att de bearbetade produkter av animaliskt ursprung som ingår i de sammansatta produkterna har sitt ursprung i tredjeländer eller regioner i dessa som har godkänts för införsel till unionen av varje bearbetad produkt av animaliskt ursprung, eller i medlemsstaterna, och att de kommer från förtecknade anläggningar.

e)

Att de bearbetade produkter av animaliskt ursprung som används i de sammansatta produkterna har genomgått minst en av de behandlingar som avses i artikel 163.1 i delegerad förordning (EU) 2020/692, med en kortfattad beskrivning av alla genomgångna processer och temperaturer som tillämpats för de sammansatta produkterna.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

Hänvisningar

Hänvisningar till artikel 29 i direktiv 96/23/EG ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 24

Upphävande

Delegerad förordning (EU) 2019/625 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda delegerade förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 25

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 15 december 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 september 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10).

(3)  Rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av β-agonister vid animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 av den 8 februari 2019 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (EUT L 131, 17.5.2019, s. 1).

(9)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 av den 15 mars 2019 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll (EUT L 131, 17.5.2019, s. 51).

(10)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 av den 4 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel (EUT L 131, 17.5.2019, s. 18).

(11)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(12)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/405 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till unionen (EUT L 114, 31.3.2021, s. 118).

(13)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1644 av den 7 juli 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller särskilda krav för utförandet av offentlig kontroll av användningen av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända som veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser, och resthalter av dessa, samt av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser, och resthalter av dessa (EUT L 248, 26.9.2022, s. 3).

(14)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1646 av den 23 september 2022 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av användningen av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända som veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser, och resthalter av dessa, samt av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser, och resthalter av dessa, och om särskilt innehåll i fleråriga nationella kontrollplaner och särskilda arrangemang för deras utarbetande (EUT L 248, 26.9.2022, s. 32).

(15)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/808 av den 22 mars 2021 om prestanda och utförande för analysmetoder avseende resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som används till livsmedelsproducerande djur, om tolkning av resultat och om de metoder som ska användas för provtagning samt om upphävande av besluten 2002/657/EG och 98/179/EG (EUT L 180, 21.5.2021, s. 84).

(16)  Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (EUT L 15, 20.1.2010, s. 1).

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

(18)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1355 av den 12 augusti 2021 om de fleråriga nationella kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester som ska upprättas av medlemsstaterna (EUT L 291, 13.8.2021, s. 120).

(19)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/931 av den 23 mars 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom att fastställa bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll vad gäller främmande ämnen i livsmedel (EUT L 162, 17.6.2022, s. 7).

(20)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/932 av den 9 juni 2022 om enhetliga praktiska arrangemang för offentlig kontroll av främmande ämnen i livsmedel, om särskilt ytterligare innehåll i fleråriga nationella kontrollplaner och särskilda ytterligare arrangemang för utarbetandet av dessa (EUT L 162, 17.6.2022, s. 13).

(21)  Kommissionens beslut 2011/163/EU av den 16 mars 2011 om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG (EUT L 70, 17.3.2011, s. 40).

(22)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2293 av den 18 november 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningen över tredjeländer med en godkänd kontrollplan för användningen av farmakologiskt aktiva substanser, gränsvärden för högsta tillåtna resthalter av farmakologiskt aktiva substanser och bekämpningsmedel samt gränsvärden för främmande ämnen (Se sidan 31 i detta nummer av EUT.).

(23)  Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 av den 11 mars 2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (EUT L 68, 12.3.2013, s. 24).

(24)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 av den 16 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg, förlagor till officiella intyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vissa kategorier av djur och varor samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 599/2004, genomförandeförordningarna (EU) nr 636/2014 och (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EG och besluten 2000/572/EG, 2003/779/EG och 2007/240/EG (EUT L 442, 30.12.2020, s. 1).

(25)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2090 av den 19 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända i veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser eller av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser (EUT L 317, 9.12.2019, s. 28).

(26)  Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1).

(27)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (EUT L 327, 11.12.2015, s. 1).

(28)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(29)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 av den 11 mars 2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar (EUT L 68, 12.3.2013, s. 16).

(30)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1).

(31)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).

(32)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 354, 31.12.2008, s. 7).

(33)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

(34)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (EUT L 354, 31.12.2008, s. 34).


BILAGA I

I denna bilaga anges vilka uppgifter om kontrollplaner för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen och uppdaterade kontrollplaner för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen som ska lämnas in av tredjeländer så att de kan tas upp och bibehållas på den förteckning som avses i artikel 7.

DEL I

Allmänna krav för inlämning av kontrollplaner för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen och uppdaterade kontrollplaner för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen

1.

De kontrollplaner för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen som ska lämnas in av ett tredjeland tillsammans med dess ansökan om att tas upp på den förteckning som avses i artikel 7 för särskilda livsmedelsproducerande djur eller produkter av animaliskt ursprung, ska innehålla de uppgifter som anges i del II i denna bilaga.

2.

När ett tredjeland har tagits upp på den förteckning som avses i punkt 1 ska det, för att kunna bibehållas på den förteckningen, lämna in en årligen uppdaterad kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen med de uppgifter som anges i del III.

3.

Ytterligare uppgifter får lämnas in när som helst för att komplettera den kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen och den uppdaterade kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen som avses i punkterna 1 och 2.

4.

Relevant vägledning om förbjudna substanser, resthalter av veterinärmedicinska läkemedel, bekämpningsmedelsrester och främmande ämnen som kommissionen har offentliggjort ska beaktas vid inlämningen av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen och den uppdaterade kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen.

5.

Kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen ska skickas till kommissionen på elektronisk väg, i det format som beskrivs i den vägledning som avses i punkt 4 eller i något annat format, förutsatt att den innehåller alla de uppgifter som anges i delarna II och III, i tillämpliga fall.

DEL II

Tredjeländernas kontrollplaner för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen – nödvändiga uppgifter

A.   Tillämpningsområde för kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen

1.

En förteckning över de kategorier av livsmedelsproducerande djur och produkter av animaliskt ursprung, inklusive de som används som ingredienser i sammansatta produkter, som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, inklusive uppgifter om arter och underarter av djur.

2.

Uppgifter om ursprunget för de livsmedelsproducerande djur och produkter av animaliskt ursprung som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, särskilt om huruvida de i tredjelandet framställs uteslutande av djur eller produkter av animaliskt ursprung som kommer från det landet eller huruvida de innehåller djur eller produkter av animaliskt ursprung som kommer från andra tredjeländer eller medlemsstaterna. Om de livsmedelsproducerande djuren och produkterna av animaliskt ursprung inte föds upp eller framställs i det tredjeland som lämnar in kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen ska uppgifter lämnas om ursprungsländerna och det avsedda ändamålet för dessa djur och produkter av animaliskt ursprung, särskilt om huruvida produkterna av animaliskt ursprung är avsedda för införsel till unionen som sådana eller som ingredienser i sammansatta produkter.

3.

Nationella produktionsuppgifter från det föregående året för de djurarter och produkter av animaliskt ursprung som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen.

4.

En förklaring av huruvida kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen omfattar den totala nationella produktionen eller en andel av den nationella produktionen för de berörda djuren och produkterna av animaliskt ursprung (till exempel produktion vid vissa gårdar, hos vissa producenter och vid vissa anläggningar av produkter som är avsedda att föras in i unionen). Om endast en del av den nationella produktionen omfattas ska en beskrivning lämnas av det system som säkerställer att endast djur och produkter av animaliskt ursprung från den åtskilda population som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen får föras in i unionen.

B.   Ansvariga behöriga myndigheter och deras rättsliga befogenheter

1.

Kontaktuppgifter för de behöriga myndigheterna: Namn på och adress till den eller de centrala behöriga myndigheterna samt uppgifter om kontaktpunkten för korrespondens om kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen (t.ex. e-postadress och telefonnummer).

2.

En beskrivning av de behöriga myndigheternas struktur, vid behov inklusive olika organisationsnivåer (t.ex. central, regional och lokal), berörda avdelningar och organisationsplaner.

3.

En beskrivning av rollen för de behöriga myndigheter som deltar i genomförandet av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, inklusive om aspekter som rör utarbetande av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, samordning och övervakning av genomförandet av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, insamling av prover, sammanställning och utvärdering av resultat, vidtagande av eventuella korrigerande åtgärder som är ändamålsenliga, proportionella och avskräckande för att förhindra upprepad bristande efterlevnad, samt inlämning av en uppdaterad kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen till kommissionen.

4.

Den rättsliga grunden för kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, inklusive hänvisningar till de särskilda bestämmelser som ger de behöriga myndigheterna rätt att få tillträde till de relevanta lokalerna, att samla in prover, att göra uppföljande utredningar om resultat som inte uppfyller kraven upptäcks och att vidta korrigerande åtgärder i sådana fall, till exempel begränsningar för förflyttning av djur, destruktion av djur eller åläggande av böter.

C.   Farmakologiskt aktiva substanser

1.

De krav som uppfylls genom kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, särskilt huruvida dessa krav är de som avses i artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2022/1646 eller likvärdiga krav. I det senare fallet ska ytterligare uppgifter lämnas om hur dessa krav inbegriper alla de punkter som förtecknas i del II punkterna C–K i denna bilaga.

2.

En förteckning över grupper av substanser som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen för varje djurart och produkt som anges i

a)

punkt A.1 i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2022/1646 för substanser i grupp A enligt bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/1644,

b)

punkt B.1 i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2022/1644 för substanser i grupp B enligt bilaga I till delegerad förordning (EU) 2022/1644. För substanser i grupp B ska urvalet av grupper som omfattas av kontrollplanen fastställas med hänsyn till godkännande och användning av sådana substanser och riskerna med resthalter i djur och produkter av animaliskt ursprung avsedda för införsel till unionen.

3.

Inom de grupper av substanser som omfattas av kontrollplanen: en förteckning över substanser och deras restmarkörer som ska analyseras med avseende på de särskilda djurarterna och produkterna i de särskilda matriserna, inklusive en motivering till urvalet på grundval av de riskkriterier som fastställs i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2022/1644.

4.

Antalet prover per djurart och produkt för varje grupp av substanser som omfattas av kontrollplanen baserat på de kontrollfrekvenser som fastställs i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2022/1646 eller likvärdiga garantier. En beskrivning av kriterierna för urval av provtagningsplatser och djur eller produkter av animaliskt ursprung från vilka prover ska tas baserat på de kriterier som fastställs i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2022/1644.

5.

En beskrivning av provtagningsstrategin, med en förklaring av hur den beaktar bestämmelserna i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2022/1644.

D.   Bekämpningsmedel

1.

En förteckning över substanser för vilka tester utförs enligt kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen och motsvarande antal prover per kategori av livsmedelsproducerande djur och produkter av animaliskt ursprung som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen i enlighet med kraven i genomförandeförordning (EU) 2021/1355.

2.

En motivering till urvalet av substanser som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, särskilt att de olika substanser för vilka tester utförs är representativa för de bekämpningsmedel som används.

3.

Kontrollerna ska ge garantier för att livsmedel av animaliskt ursprung avsedda för införsel till unionen inte överskrider gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i förordning (EG) nr 396/2005. Dessa garantier ska ges för alla bekämpningsmedel som är godkända i tredjelandet, särskilt för de bekämpningsmedel som är godkända i tredjelandet men inte i unionen.

4.

En motivering till det urval av bekämpningsmedel som omfattas av planen, med hänsyn till risker kopplade till djurfoder och miljön, och de bekämpningsmedel för vilka gränsvärden har fastställts i unionen, samt en motivering till det planerade antalet prover, baserat på den konfidensnivå som uppnåtts vid fastställandet av en viss procentsats för överskridande av de gränsvärden som fastställs i unionens lagstiftning för djur och produkter av animaliskt ursprung avsedda för införsel till unionen.

E.   Främmande ämnen

1.

En förteckning över främmande ämnen för vilka tester utförs enligt kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen och motsvarande antal prover per kategori av livsmedelsproducerande djur och produkter av animaliskt ursprung som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen i enlighet med kraven i delegerade förordning (EU) 2022/931 och genomförandeförordning (EU) 2022/932.

2.

En motivering till det urval av främmande ämnen som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, med hänsyn till risker kopplade till djurfoder och miljön, och de främmande ämnen för vilka gränsvärden har fastställts i unionen och som ingår i produkter av animaliskt ursprung som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen.

F.   Analysmetoder och laboratorier

1.

En förteckning över officiella laboratorier eller kontrakterade laboratorier, eller båda, som utför analyser för kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen.

2.

Ackrediteringsstatus, inklusive ackrediteringens omfattning, för varje officiellt laboratorium som utför analyser för kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen.

3.

En förteckning, för varje laboratorium, över alla metoder som används i kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, med uppgift om huruvida de omfattas av ackrediteringen för de särskilda matriser som ingår i kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen.

4.

En förteckning, för varje laboratorium, över alla metoder som används i kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, med uppgift om huruvida de har validerats i enlighet med de relevanta unionsreglerna, eller likvärdiga regler, för de särskilda matriser som ingår i kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, och med angivande av den standard som använts för valideringen.

5.

En förteckning, för varje substans för vilken tester utförs enligt kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, över de analysmetoder och föreskrivna standarder som används för att tolka analysresultaten och prestandakraven för analysmetoderna, inklusive uppgifter om följande:

a)

Den analyserade substansen och de analyserade restmarkörerna.

b)

De analyserade matriserna.

c)

Identifiering av analysmetoden (t.ex. ELISA, vätskekromatografi med tandem masspektrometri, atomabsorptionsspektrometri).

d)

Typ av analysmetod (screening eller konfirmering).

e)

Screening- eller konfirmeringsmetoder som används, detektionsgränser och kvantifieringsgränser eller, i relevanta fall, beslutsgränsen vid konfirmering (CCα) och detektionsförmågan vid screening (CCß) enligt definitionerna i artikel 2 andra stycket leden 14 och 15 i genomförandeförordning (EU) 2021/808.

f)

Den koncentration över vilken ett resultat inte anses uppfylla kraven för kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen. I synnerhet ska avvikelser från de gränser som fastställs i unionslagstiftningen anges.

G.   Farmakologiskt aktiva substanser godkända i veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser för användning till livsmedelsproducerande djur samt förbud mot användning till sådana djur

1.

Den nationella lagstiftning som reglerar utsläppandet på marknaden och villkoren för användning av veterinärmedicinska läkemedel avseende livsmedelsproducerande djurarter som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, inklusive hänvisningar till de relevanta bestämmelserna.

2.

En förteckning över godkända veterinärmedicinska läkemedel för de livsmedelsproducerande djurarter som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, med uppgift för varje produkt om produktens namn, den eller de farmakologiskt aktiva substanser som den innehåller samt målarter. De substanser som är godkända i tredjelandet men som inte är godkända för användningen i fråga i unionen ska markeras i förteckningen. Förteckningen ska även omfatta fodertillsatser som är farmakologiskt aktiva, såsom antibiotika, koccidiostatika och histomonostatika.

3.

En beskrivning av det system som säkerställer att det, för varje substans som är godkänd i tredjelandet för användning till de djurarter som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen men som inte är godkänd för sådan användning i unionen, inte förekommer några resthalter i koncentrationer som på ett tillförlitligt sätt kan kvantifieras i sådana djur eller produkter av animaliskt ursprung avsedda för införsel till unionen. Belägg ska lämnas för att tester utförs för sådana substanser i de lämpliga matriserna i kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen för de relevanta djuren och produkterna av animaliskt ursprung.

4.

En uppgift om huruvida någon av substanserna i tabell 2 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 är godkänd för användning till livsmedelsproducerande djurarter som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen. Om sådana substanser är godkända ska en beskrivning ges av det system som säkerställer att djur som har behandlats med sådana substanser och produkter som härrör från dessa inte får föras in i unionen. Om användning av sådana substanser till livsmedelsproducerande djur är förbjuden i tredjelandet ska det hänvisas till den nationella rättsliga grunden för förbudet.

5.

En bekräftelse av att stilbensubstanser (dvs. stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar) eller tyreostatiska substanser inte är godkända för användning till livsmedelsproducerande djurarter som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, oavsett om de får föras in i unionen eller inte, och en hänvisning till den nationella rättsliga grunden för förbudet.

6.

En uppgift om huruvida substanser med östrogen, androgen eller gestagen verkan och β-agonister är godkända för tillväxtstimulering i de livsmedelsproducerande djurarter som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen. Om sådana substanser är godkända ska en detaljerad beskrivning ges av det system som säkerställer att behandlade djur inte får föras in i unionen. Om sådana substanser antingen inte är godkända eller är uttryckligen förbjudna ska det hänvisas till den nationella rättsliga grunden för förbudet.

H.   Särskilda uppgifter för nötkreatur, getter och får och produkter av sådant animaliskt ursprung, inklusive mjölk

1.

En uppgift om huruvida 17-beta-estradiol och dess esterliknande derivat är godkända och används i veterinärmedicinska läkemedel för något ändamål avseende arten i fråga, inklusive zootekniska eller terapeutiska behandlingar. Om sådana substanser är godkända ska en beskrivning ges av det system som säkerställer att djur som har behandlats med sådana substanser och produkter som härrör från dessa inte får föras in i unionen. Om sådana substanser är förbjudna ska det hänvisas till den nationella rättsliga grunden för förbudet.

2.

Nötkreatur, getter och får och produkter av sådant animaliskt ursprung, inklusive mjölk, som får föras in i unionen från ett tredjeland som är upptaget på förteckningen över tredjeländer med en godkänd kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen enligt bilaga -I till genomförandeförordning (EU) 2021/405, ska ha sitt ursprung i det tredjelandet eller i medlemsstaterna, eller i andra tredjeländer som genomför en kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen som har godkänts av kommissionen.

I.   Särskilda uppgifter om honung

1.

Om antimikrobiella substanser är godkända för att behandla eller förebygga sjukdomar hos honungsbin ska en beskrivning ges av det system som ger garantier för att det inte förekommer några resthalter i kvantifierbara koncentrationer i honung som är avsedd för införsel till unionen.

2.

Honung som är avsedd för införsel till unionen från ett tredjeland som är upptaget på en förteckning över tredjeländer med en godkänd kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen enligt bilaga -I till genomförandeförordning (EU) 2021/405, ska ha sitt ursprung i det tredjelandet eller i medlemsstaterna, eller i andra tredjeländer som genomför en kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen som har godkänts av kommissionen.

J.   Särskilda uppgifter om vattenbruk

1.

Om färgämnen är godkända för att behandla eller förebygga sjukdomar i något produktionsled ska det anges vilka färgämnen som använts och för vilka fiskeriprodukter (inklusive kräftdjur) behandlingen är godkänd, och en beskrivning ska ges av det system som ger garantier för att det inte förekommer några resthalter i kvantifierbara koncentrationer i vattenbruksprodukter som är avsedda för införsel till unionen.

2.

Vattenbruksprodukter som är avsedda för införsel till unionen från ett tredjeland som är upptaget på en förteckning över tredjeländer med en godkänd kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen enligt bilaga -I till genomförandeförordning (EU) 2021/405, ska ha sitt ursprung i det tredjelandet eller i medlemsstaterna, eller i andra tredjeländer som genomför en kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen som har godkänts av kommissionen.

K.   Särskilda uppgifter om hästdjur

1.

En beskrivning av det system som säkerställer att hästdjur som har behandlats med substanser som är förbjudna eller inte är godkända i unionen för användning till livsmedelsproducerande djur och produkter avsedda att användas som livsmedel som härrör från sådana djur inte får föras in i unionen. Följande delar av ett sådant system ska beskrivas:

a)

Identifiering och spårning av hästdjur.

b)

Journalföring avseende administration av veterinärmedicinska läkemedel.

c)

Journaler över alla behandlingar med farmakologiskt aktiva substanser.

2.

Om hästdjur behandlas med substanser som anses vara oundgängliga enligt unionens regler ska en beskrivning ges av det system som säkerställer att livsmedel som härrör från sådana djur inte får föras in i unionen förrän sex månader har förflutit sedan den senaste behandlingen.

3.

Livsmedelsproducerande hästdjur som får föras in i unionen ska ha sitt ursprung i det tredjeland som avser att föra in hästdjur till unionen eller i andra tredjeländer som genomför en kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen som har godkänts av kommissionen.

L.   Särskilda uppgifter som ska lämnas av de tredjeländer som avses i artikel 8.1 och 8.2

1.

En försäkran från den behöriga myndigheten i tredjelandet som bekräftar att produkter av animaliskt ursprung avsedda för införsel till unionen som sådana, eller som ingredienser i sammansatta produkter, endast har sitt ursprung i tredjeländer som är upptagna på den förteckning över tredjeländer med en godkänd kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen för de livsmedelsproducerande djuren eller produkterna av animaliskt ursprung, och att de förfaranden som har införts för detta ändamål är tillräckliga för att garantera spårningen och ursprunget för dessa produkter av animaliskt ursprung.

2.

En heltäckande beskrivning från den behöriga myndigheten i tredjelandet av de förfaranden som har införts i det tredjelandet för att styrka den försäkran som avses i punkt 1.

M.   Särskilda uppgifter om fjälster

En beskrivning av det system som säkerställer att inga antimikrobiella substanser som är förbjudna att använda till livsmedelsproducerande djur i unionen i enlighet med tabell 2 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 används vid behandling av fjälster.

DEL III

Uppdaterade kontrollplaner för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen – nödvändiga uppgifter

A.   Ändringar som gjorts i den uppdaterade kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen

1.

Uppdaterade produktionsuppgifter om de djur och produkter av animaliskt ursprung som omfattas av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen och om inverkan av det planerade antalet prover.

2.

Uppgifter om eventuella förändringar som har skett sedan det föregående årets inlämning av kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen och som ändrar de uppgifter som tidigare har lämnats enligt del II punkterna A–M.

3.

Om inga förändringar har skett ska detta anges i del II punkterna A–M när så är relevant.

B.   Resultat av genomförandet av det föregående årets kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen

1.

Resultaten av genomförandet av det föregående årets kontrollplan för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, tillsammans med den uppdaterade kontrollplanen för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen.

2.

En motivering till eventuella avvikelser mellan antalet prover, eller de substanser som planerats för analys, och det antal prover och/eller substanser som faktiskt analyserats.

3.

Uppgifter om resultat som överskrider unionens högsta tillåtna resthalter för farmakologiskt aktiva substanser, gränsvärden för bekämpningsmedelsrester eller gränsvärden för främmande ämnen, inklusive, för varje resultat som inte uppfyller kraven, datum för provtagning, datum då analysresultaten blev tillgängliga, identifierade restmarkörer, uppmätta koncentrationer, använda analysmetoder och berörda laboratorier.

4.

För varje resultat som inte uppfyller kraven ska en beskrivning ges av resultatet av de behöriga myndigheternas uppföljande utredningar, orsaken till att kraven inte var uppfyllda och åtgärder som vidtagits för att förhindra upprepning.

BILAGA II

Jämförelsetabell enligt artikel 24 andra stycket

Delegerad förordning (EU) 2019/625

Den här förordningen

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 13

Artikel 6

Artikel 14

Artikel 7

Artikel 15

Artikel 8

Artikel 16

Artikel 9

Artikel 17

Artikel 10

Artikel 18

Artikel 11

Artikel 19

Artikel 12

Artikel 20

Artikel 13

Artikel 21

Artikel 14

Artikel 22


24.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2293

av den 18 november 2022

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningen över tredjeländer med en godkänd kontrollplan för användningen av farmakologiskt aktiva substanser, gränsvärden för högsta tillåtna resthalter av farmakologiskt aktiva substanser och bekämpningsmedel samt gränsvärden för främmande ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (1), särskilt artikel 29.1 fjärde stycket och artikel 29.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (2), särskilt artikel 127.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) 2017/625 innehåller bestämmelser om offentlig kontroll och annan kontrollverksamhet som medlemsstaternas behöriga myndigheter utför för att verifiera efterlevnaden av unionslagstiftningen på området för bl.a. livsmedelssäkerhet i alla produktions-, bearbetnings- och distributionsled. I den förordningen föreskrivs särskilt att endast sändningar av vissa djur och varor från ett tredjeland eller en region i ett tredjeland som finns med i en förteckning som upprättats av kommissionen för detta ändamål får föras in till unionen.

(2)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292 (3) kompletterar förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av livsmedelsproducerande djur och vissa varor som är avsedda att användas som livsmedel och som kommer från tredjeländer eller regioner i dessa för att säkerställa att de uppfyller de tillämpliga kraven på livsmedelssäkerhet i artikel 1.2 a i förordning (EU) 2017/625 eller andra krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga. I delegerad förordning (EU) 2022/2292 anges i synnerhet de djur och varor avsedda att användas som livsmedel som omfattas av kravet på att de måste komma från ett tredjeland eller en region i ett tredjeland som ingår i den förteckning som avses i artikel 126.2 a i förordning (EU) 2017/625.

(3)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/405 (4) fastställs förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel får föras in till unionen i enlighet med artikel 126.2 a i förordning (EU) 2017/625.

(4)

Genom förordning (EU) 2017/625 upphävdes direktiv 96/23/EG, men artikel 29.1 och 29.2 i det direktivet ska fortsätta att tillämpas till och med den 14 december 2022.

(5)

I kommissionens beslut 2011/163/EU (5) förtecknas tredjeländer med sådana godkända kontrollplaner för användningen av farmakologiskt aktiva substanser, gränsvärden för högsta tillåtna resthalter av farmakologiskt aktiva substanser och bekämpningsmedel samt gränsvärden för främmande ämnen, som avses i artikel 29.1 i direktiv 96/23/EG jämförd med bilaga I till det direktivet.

(6)

I artikel 7 i delegerad förordning (EU) 2022/2292 föreskrivs att, utöver de krav som fastställs i förordning (EU) 2017/625, får sändningar av livsmedelsproducerande djur, produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter endast föras in till unionen från ett tredjeland som är upptaget på förteckningen över tredjeländer som är godkända för införsel till unionen av de berörda livsmedelsproducerande djuren eller produkterna av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel.

(7)

För att säkerställa öppenhet och enhetlighet samt för att underlätta införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel bör alla de förteckningar över tredjeländer som ska säkerställa att varor och djur som exporteras till unionen uppfyller de relevanta krav som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625 vid införsel till unionen, sammanställas i en enda genomförandeakt. Beslut 2011/163/EU bör därför upphöra att gälla och den förteckning som fastställs i bilagan till det beslutet bör införas i genomförandeförordning (EU) 2021/405.

(8)

Genomförandeförordning (EU) 2021/405 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Eftersom delegerad förordning (EU) 2022/2292 ska tillämpas från och med den 15 december 2022 bör även den här förordningen tillämpas från och med det datumet.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2021/405

Genomförandeförordning (EU) 2021/405 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas som artikel 2a efter artikel 2:

”Artikel 2a

Förteckning över tredjeländer med godkända kontrollplaner för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen i vissa livsmedelsproducerande djur och produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

1.   De kontrollplaner för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen enligt artikel 6.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292 (*1) som lämnats in till kommissionen av de tredjeländer eller regioner i tredjeländer som förtecknas i tabellen i bilaga -I till den här förordningen, är godkända för de livsmedelsproducerande djur och de produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel vilka är markerade med ’X’ i tabellen.

2.   De tredjeländer eller regioner i tredjeländer som har lämnat in en begäran om upptagande på förteckningen enligt artikel 6.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292, men vilka inte lämnat in kontrollplaner för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, och vilka enligt begäran avser att endast använda råvaror antingen från medlemsstater eller från andra tredjeländer som i enlighet med punkt 1 i den här artikeln godkänts för import av sådana råvaror till unionen, är markerade med ’Δ’ för den relevanta arten eller varan i tabellen i bilaga -I till den här förordningen.

3.   De tredjeländer eller regioner i tredjeländer som har lämnat in en begäran om upptagande på förteckningen enligt artikel 6.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292, men vilka inte lämnat in kontrollplaner för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen avseende nötkreatur, får/get, svin, hästdjur, kanin eller fjäderfä, och vilka enligt begäran avser att till unionen exportera sammansatta produkter framställda av bearbetade animaliska produkter från dessa arter som kommer från en medlemsstat eller från ett tredjeland eller en region i ett tredjeland vilken/vilket har kontrollplaner för farmakologiskt aktiva substanser, bekämpningsmedel och främmande ämnen, är markerade med ’O’ för den art som omfattas av begäran i tabellen i bilaga -I till den här förordningen.

4.   De tredjeländer eller regioner i tredjeländer som har lämnat in en begäran om upptagande på förteckningen enligt artikel 6.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292, vilka är markerade med ’X’ i tabellen i bilaga -I till den här förordningen för kategorin vattenbruk, mjölk eller ägg, och vilka enligt begäran avser att framställa sammansatta produkter, är dessutom markerade med ’O’ för de resterande kategorier som inte har ett ’X’ i tabellen i bilaga -I till den här förordningen.

5.   De tredjeländer eller regioner i tredjeländer som har lämnat in en begäran om upptagande på förteckningen enligt artikel 6.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292, vilka är markerade med ’X’ i tabellen i bilaga -I till den här förordningen för kategorin nötkreatur, får/get, svin, hästdjur, fjäderfä, vattenbruk, mjölk, ägg, kanin, frilevande vilt eller hägnat vilt, och vilka framställer sammansatta produkter av bearbetade produkter som härrör från musslor med ursprung antingen i en medlemsstat eller i ett tredjeland eller en region i ett tredjeland som förtecknas i bilaga VIII till den här förordningen, är dessutom markerade med ’P’ i tabellen i bilaga -I till den här förordningen.

(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292 av den 6 september 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av livsmedelsproducerande djur och vissa varor avsedda att användas som livsmedel (EUT L 304, 24.11.2022, s. 1).”"

2.

I artikel 3 ska ”förtecknas i beslut 2011/163/EU” ersättas med ”förtecknas i bilaga -I till den här förordningen”.

3.

I artikel 6 första stycket ska ”förtecknas i beslut 2011/163/EU” ersättas med ”förtecknas i bilaga -I till den här förordningen”.

4.

I artikel 7 första stycket ska ”förtecknas i beslut 2011/163/EU för ägg” ersättas med ”förtecknas i bilaga -I till den här förordningen för ägg”.

5.

I artikel 10 andra stycket ska ”förtecknas i beslut 2011/163/EU” ersättas med ”förtecknas i bilaga -I till den här förordningen”.

6.

I artikel 11 ska ”förtecknas i beslut 2011/163/EU för fjälster” ersättas med ”förtecknas i bilaga -I till den här förordningen för fjälster”.

7.

I artikel 15 ska ”förtecknas i beslut 2011/163/EU för mjölk” ersättas med ”förtecknas i bilaga -I till den här förordningen för mjölk”.

8.

I artikel 16 ska ”förtecknas i beslut 2011/163/EU för mjölk” ersättas med ”förtecknas i bilaga -I till den här förordningen för mjölk”.

9.

I artikel 21 ska ”förtecknas i beslut 2011/163/EU för honung” ersättas med ”förtecknas i bilaga -I till den här förordningen för honung”.

10.

I artikel 25 a ska ”i tillämpliga fall förtecknas i beslut 2011/163/EU” ersättas med ”i tillämpliga fall förtecknas i bilaga -I till den här förordningen”.

11.

I artikel 25 c ska ”i tillämpliga fall förtecknas i beslut 2011/163/EU” ersättas med ”i tillämpliga fall förtecknas i bilaga -I till den här förordningen”.

12.

Texten i bilagan till den här förordningen ska införas som bilaga -I före bilaga I.

Artikel 2

Upphävande

Beslut 2011/163/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 15 december 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292 av den 6 september 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av livsmedelsproducerande djur och vissa varor avsedda att användas som livsmedel (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/405 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till unionen (EUT L 114, 31.3.2021, s. 118).

(5)  Kommissionens beslut 2011/163/EU av den 16 mars 2011 om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG (EUT L 70, 17.3.2011, s. 40).


BILAGA

”BILAGA -I

Förteckning över tredjeländer eller regioner i tredjeländer med godkända kontrollplaner för vissa livsmedelsproducerande djur och produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel enligt artikel 2a, artikel 3, artikel 6 första stycket, artikel 7 första stycket, artikel 10 andra stycket, artiklarna 11, 15, 16, 21 samt 25 a och c

ISO-kod

Tredjeland  (1) eller regioner i ett tredjeland

Nötkreatur

Får/get

Svin

Hästdjur

Fjäderfä

Vattenbruk  (17)

Mjölk

Ägg

Kanin

Frilevande vilt

Hägnat vilt

Honung

Fjälster

AD

Andorra

X

X

Δ

X

 

P

 

 

 

 

 

X

 

AE

Förenade Arabemiraten

 

 

 

 

 

Δ

P

X (2)

O

O

 

 

 

X (3)

 

AL

Albanien

 

X

 

 

 

X (14)

P

O

X

 

 

 

 

X

AM

Armenien

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

X

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X (14)

P

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australien

X

X

 

X

 

X

M

X

X

 

X

X

X

X

BA

Bosnien och Hercegovina

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

BR

Brasilien

X

 

 

X

X

X

P

O

O

 

 

 

X

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

BY

Belarus

 

 

 

X (8)

 

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

X

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

CH

Schweiz (7)

X

X

X

X

X

X (14)

M

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X (5)

X

 

X

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

P

O

X

X

 

 

X

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

P

X

Δ

 

 

 

 

X

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

DO

Dominikanska republiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

EG

Egypten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ET

Etiopien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

FK

Falklandsöarna

X

X (5)

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

FO

Färöarna

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

GB

Förenade kungariket (6)

X

X

X

X

X

X (14)

Δ

M

X

X

X

X

X

X

X

GE

Georgien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GG

Guernsey

 

 

 

 

 

O

M

X

O

 

 

 

 

 

GL

Grönland

 

X (5)

 

 

 

M

 

 

 

 

X

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

HK

Hongkong

 

 

 

 

 

Δ

P

 

Δ

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

ID

Indonesien

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

IL

Israel (4)

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

IM

Isle of Man

X

X

X

 

 

X (14)

M

X

O

 

 

 

X

 

IN

Indien

 

 

 

 

O

X

P

O

X

 

 

 

X

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X (15)

X (16)

P

O

O

 

 

 

 

X

JE

Jersey

X

 

 

 

 

M

X

O

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

X

 

JP

Japan

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

Δ

X

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

KR

Sydkorea

 

 

 

 

X

X

M

O

O

 

 

 

Δ

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MA

Marocko

 

 

 

 

X

X (14)

Δ

M

O

O

 

 

 

 

X

MD

Moldavien

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

ME

Montenegro

X

X (5)

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MK

Nordmakedonien

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

X

 

X

 

MM

Myanmar/Burma

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MN

Mongoliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

Δ

 

MX

Mexiko

 

 

Δ

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

MY

Malaysia

 

 

 

 

Δ

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MZ

Moçambique

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X (5)

 

 

 

P

 

 

 

X

 

 

 

NC

Nya Kaledonien

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

X

X

 

NG

Nigeria

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

NZ

Nya Zeeland

X

X

O

X

O

X (14)

M

X

O

O

X

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

 

 

PH

Filippinerna

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

X

P

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnöarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

X

RS

Serbien

X

X

X

X (8)

X

X (14)

P

X

X

X

X

 

X

X

RU

Ryssland

X

X

X

 

X

O

P

X

X

 

 

X (9)

X

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SA

Saudiarabien

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

SG

Singapore

Δ

Δ

Δ

X (10)

Δ

X (14)

P

Δ

Δ

 

X (10)

X (10)

 

 

SM

San Marino

X

 

Δ

 

 

O

P

X

O

 

 

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SY

Syrien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Eswatini

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

TH

Thailand

O

 

O

 

X

X

M

O

Δ

 

 

 

X

 

TN

Tunisien

 

 

 

 

 

X (14)

M

O

O

 

 

 

 

X

TR

Turkiet

 

 

 

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

X

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

X

 

 

X

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

US

Förenta staterna

X

X (11)

X

 

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

UZ

Uzbekistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

X

 

WF

Wallis och Futuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

XK

Kosovo (12)

 

 

 

 

Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

 

 

 

 

 

P

 

 

 

X

X (13)

 

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


(1)  Förteckning över tredjeländer och territorier. Den innehåller inte enbart tredjeländer som erkänts av unionen.

(2)  Endast kamelmjölk.

(3)  Endast regionen Ras al Khaimah.

(4)  I det följande avses staten Israel, med undantag för de territorier som står under israelisk förvaltning sedan den 5 juni 1967, nämligen Golanhöjderna, Gazaremsan, östra Jerusalem och övriga Västbanken.

(5)  Endast får.

(6)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket vid tillämpningen av denna bilaga inte omfatta Nordirland.

(7)  I enlighet med avtalet av den 21 juni 1999 mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

(8)  Export till unionen av levande hästdjur avsedda för slakt (endast livsmedelsproducerande djur).

(9)  Endast renar.

(10)  Endast för sändningar av färskt kött som har sitt ursprung i Nya Zeeland, som är avsett för unionen och som lossas och eventuellt lagras i Singapore samt omlastas i en godkänd anläggning under transiteringen genom Singapore.

(11)  Endast getter.

(12)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(13)  Endast ratiter.

(14)  Endast fisk.

(15)  Endast kräftdjur.

(16)  Endast rom och mjölke samt kaviar.

(17)  Vattenbruk omfattar fisk, inklusive ål, och produkter från fisk (t.ex. rom och mjölke, kaviar) samt kräftdjur. De tredjeländer eller regioner i tredjeländer som förtecknas för levande, kylda, frysta eller bearbetade musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor i bilaga VIII ska markeras med ’M’ i denna kolumn.”


24.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/2294

av den 23 november 2022

om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över förebyggande vård och medicinsk behandling, personalresurser inom hälso- och sjukvård samt användning av hälso- och sjukvård

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (1), särskilt artikel 9.1 och punkt d i bilaga II, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1338/2008 fastställs de ämnen inom hälso- och sjukvårdsområdet för vilka uppgifter och metauppgifter ska tillhandahållas för sammanställning av europeisk statistik. I synnerhet bör uppgifter och metauppgifter om förebyggande vård och medicinsk behandling, personalresurser inom hälso- och sjukvård, användning av hälso- och sjukvård, individuella och kollektiva tjänster samt referensperioder, intervall och tidsfrister för tillhandahållande av uppgifter fastställas genom genomförandeåtgärder.

(2)

I enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2008 inledde kommissionen 2015 och 2018 pilotstudier som medlemsstaterna frivilligt slutförde. Kommissionen har också diskuterat statistikanvändarnas behov med medlemsstaterna. Resultatet av dessa pilotstudier och diskussioner var att unionsomfattande uppgifter behövs för att stärka evidensbasen för hälso- och sjukvårdsinformation och fungera som underlag för beslut om folkhälsa och socialpolitik.

(3)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1338/2008 har kommissionen utfört en kostnads-nyttoanalys där nyttan av tillgången till uppgifter om förebyggande vård och medicinsk behandling, personalresurser inom hälso- och sjukvård samt användning av hälso- och sjukvård beaktas. Enligt analysen bör dessa variabler samlas in för att säkerställa att unionsomfattande uppgifter är jämförbara och tillgängliga.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet, inrättad genom artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs regler för utveckling och sammanställning av europeisk statistik om förebyggande vård och medicinsk behandling, personalresurser inom hälso- och sjukvård samt användning av hälso- och sjukvård, individuella och kollektiva tjänster enligt bilaga II led d första, andra och tredje strecksatserna till förordning (EG) nr 1338/2008.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används de beteckningar som definieras i bilaga I.

Artikel 3

Nödvändiga uppgifter

Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra uppgifter enligt den förteckning över variabler, egenskaper och uppdelningar som anges i bilaga II.

Artikel 4

Metauppgifter

Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med nödvändiga referensmetauppgifter och kvalitetsrapporter, särskilt när det gäller

(a)

uppgiftskällorna och deras täckning,

(b)

de sammanställningsmetoder som använts,

(c)

information om särdrag hos nationell förebyggande vård och medicinsk behandling, personal inom hälso- och sjukvård samt användning av hälso- och sjukvård som är specifika för medlemsstaterna och avviker från definitionerna i bilaga I och variablerna i bilaga II,

(d)

information om eventuella ändringar av de statistiska begrepp som nämns i bilaga I och bilaga II.

Artikel 5

Referensperiod

1.   Referensperioden ska vara kalenderåret.

2.   Det första referensåret ska vara 2021.

3.   Med avvikelse från punkt 2 ska det första referensåret för uppgifter om sysselsättning inom hälso- och sjukvård, sjukhusvård och kirurgiska ingrepp enligt punkterna 1, 6 och 7 i bilaga II vara 2023.

Artikel 6

Tillhandahållande av uppgifter och metauppgifter till kommissionen (Eurostat)

1.   Medlemsstaterna ska lämna de uppgifter och referensmetauppgifter som avses i artiklarna 3 respektive 4 till kommissionen (Eurostat) årligen inom 14 månader efter referensårets slut.

2.   Med avvikelse från punkt 1 ska medlemsstaterna tillhandahålla uppgifter och referensmetauppgifter om sjukhusvård och kirurgiska ingrepp enligt punkterna 6 och 7 i bilaga II inom 20 månader efter referensårets slut.

3.   Uppgifter och referensmetauppgifter ska lämnas till kommissionen (Eurostat) genom den centrala dataportalen eller göras tillgängliga för hämtning av kommissionen (Eurostat) på elektronisk väg.

Artikel 7

Uppgiftskällor

1.   Uppgifterna ska huvudsakligen sammanställas från sådana administrativa register som avses i artikel 17a i förordning (EG) nr 223/2009 och ska omfatta hela medlemsstaten.

2.   Om administrativa register inte finns tillgängliga eller har otillräcklig kvalitet eller täckning, ska användning av andra källor, metoder eller innovativa upplägg godtas i den mån de gör det möjligt att sammanställa uppgifter som är jämförbara och uppfyller kraven i den här förordningen.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 november 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 70.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).


BILAGA I

Definitioner i enlighet med artikel 2

1

praktiserande läkare: läkare som har tagit examen i medicin från medicinsk fakultet eller liknande institutioner och som har tillstånd att utöva läkaryrket. Praktiserande läkare tillhandahåller tjänster för enskilda patienter, familjer och grupper. Här avses även underläkare och AT-läkare som har tagit examen i medicin från medicinsk fakultet eller liknande institutioner och som tillhandahåller tjänster under andra läkares överinseende.

2

kategori av praktiserande läkare: det dominerande (huvudsakliga) området för utövande av läkaryrket.

3

allmänpraktiserande läkare: läkare som har ansvar för fortlöpande och heltäckande hälso- och sjukvård till enskilda personer, familjer och grupper.

4

andra allmänpraktiserande (icke-specialiserade) läkare: läkare som inte begränsar sin praktik till vissa sjukdomskategorier eller behandlingsmetoder. De arbetar inte inom ett specialiserat område.

5

barnläkare: läkare som hanterar barns utveckling, vård och sjukdomar.

6

obstetriker: läkare som specialiserar sig på graviditet och förlossning. gynekolog: läkare som specialiserar sig på funktioner och sjukdomar som är specifika för kvinnor och flickor, särskilt sådana som påverkar reproduktionssystemet.

7

psykiatriker: läkare som specialiserar sig på förebyggande, diagnos och behandling av psykiska sjukdomar.

8

grupp av icke-kirurgiska specialister: läkare som specialiserar sig på diagnos och icke-kirurgisk behandling av fysiska störningar och sjukdomar.

9

grupp av kirurgiska specialister: läkare som specialiserar sig på användning av kirurgiska metoder för att behandla störningar och sjukdomar.

10

andra specialister som inte klassificeras någon annanstans: läkare som inte omfattas av definitionerna 5–9.

11

läkare som inte definieras närmare: läkare som inte kan klassificeras i de andra kategorierna (definitionerna 3–10).

12

praktiserande barnmorskor: personer som har erkända kvalifikationer för barnmorskor och har tillstånd att utöva och tillhandahålla tjänster direkt till patienter. Barnmorskor är barnmorskespecialister eller barnmorskebiträden. Barnmorskespecialister ger vård och rådgivning till kvinnor under graviditet, nedkomst och förlossning och under den postnatala perioden. Barnmorskespecialister förlöser barn självständigt eller i samarbete med läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal och ger råd och stöd till föräldrar i samband med spädbarnsvård. Barnmorskebiträden förlöser barn eller bistår läkare eller barnmorskor vid förlossning av barn. Barnmorskebiträden tillhandahåller mödravård och postnatal vård och utbildar föräldrar i spädbarnsvård.

13

praktiserande sjuksköterskor: personer som har erkända kvalifikationer för sjuksköterskor och har tillstånd att utöva och tillhandahålla tjänster direkt till patienter. Sjuksköterskor är sjuksköterskespecialister eller sjuksköterskebiträden. Sjuksköterskespecialister ansvarar för planering och förvaltning av patientvård, inklusive tillsyn över annan hälso- och sjukvårdspersonal, självständigt eller i grupper med läkare och andra vid praktisk tillämpning av förebyggande och botande åtgärder. Sjuksköterskebiträden arbetar i allmänhet under överinseende av och till stöd för genomförande av planer för hälso- och sjukvård, behandling och remisser som upprättats av läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal.

14

praktiserande tandläkare: personer som har erkända kvalifikationer för tandläkare och har tillstånd att utöva och tillhandahålla tjänster för patienter. Tandläkare ställer diagnos och behandlar sjukdomar, skador och missbildningar i tänder, tandkött och därtill hörande orala strukturer. De återställer normal munfunktion med hjälp av ett brett spektrum av behandlingar, såsom kirurgi och annan specialistteknik, och ger råd om munhälsa. Här avses även underläkare och AT-läkare som har tagit tandläkarexamen från medicinsk eller odontologisk fakultet eller liknande institutioner och som tillhandahåller tjänster under andra tandläkares överinseende.

15

praktiserande farmaceuter: personer som har erkända kvalifikationer som farmaceut och har tillstånd att praktisera. Farmaceuter sammanställer och lämnar ut läkemedel efter recept som utfärdats av läkare, tandläkare eller annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal. Farmaceuter bereder, lämnar ut eller säljer läkemedel till patienter och ger råd.

16

person med läkarexamen: person som har tagit läkarexamen från medicinsk fakultet eller liknande institution i det rapporterande landet, dvs. person som har genomgått grundläggande läkarutbildning.

17

person med tandläkarexamen: person som har erhållit en erkänd tandläkarexamen i det rapporterande landet.

18

person med farmaceutexamen: person som har erhållit en erkänd farmaceutisk examen i det rapporterande landet.

19

person med barnmorskeexamen: person som har erhållit en erkänd barnmorskeexamen i det rapporterande landet.

20

person med sjuksköterskeexamen: person som har erhållit en erkänd sjuksköterskeexamen i det rapporterande landet.

21

sjukhus: licensierad inrättning som huvudsakligen tillhandahåller medicinska, diagnostiska och terapeutiska tjänster, inbegripet läkartjänster, sjukskötersketjänster och andra hälso- och sjukvårdstjänster till intagna patienter, samt de specialiserade logitjänster som intagna patienter kräver, och som även kan tillhandahålla tjänster i form av dagvård, öppen vård och hembaserad vård.

22

sjukhussängar: sängar som regelbundet underhålls och bemannas och som är omedelbart tillgängliga för vård av intagna patienter. Både belagda och obelagda sängar ingår i detta begrepp. Här ingår inte återhämtningsvagnar och sängar för sammadagsvård (dagvård och öppenvård) eller tillfälliga och temporära sängar. Sjukhussängar kan delas upp efter vårdkategori (definitionerna 23 och 24) och efter vårdfunktion (definitionerna 25–28).

23

somatisk vård: hälso- och sjukvård som rör kroppen, till skillnad från psykiatrisk vård.

24

psykiatrisk vård: hälso- och sjukvård som rör psyket, t.ex. psykiska och beteendemässiga störningar.

25

kurativ vård: hälso- och sjukvårdstjänster vars huvudsakliga avsikt är att avhjälpa symtom eller minska en sjukdoms eller skadas allvarsgrad eller hindra att den förvärras eller kompliceras på ett sätt som kan hota liv eller normal funktion.

26

rehabiliterande vård: tjänster för att stabilisera, förbättra eller återställa nedsatta kroppsliga funktioner och strukturer, kompensera för avsaknad eller förlust av kroppsliga funktioner eller strukturer, förbättra aktiviteter och deltagande och förebygga funktionsnedsättningar, medicinska komplikationer och risker.

27

långvarig vård och omsorg (hälsa): en rad medicinska och personanknutna tjänster som konsumeras i det huvudsakliga syftet att lindra smärta och lidande och minska eller hantera försämringar av hälsotillståndet hos patienter med ett visst mått av långsiktigt vårdberoende.

28

sjukhussängar för somatisk vård med funktioner som inte klassificeras någon annanstans: sängar på sjukhus som inte klassificeras som kurativ vård, rehabiliterande vård eller långtidsvård.

29

sjukhussängar för psykiatrisk vård: sängar på sjukhus som tar emot patienter med psykiska hälsoproblem. Bäddar för social långvarig vård och omsorg omfattas inte.

30

vård- och omsorgsboende: anläggningar som huvudsakligen tillhandahåller vård och omsorg för personer med långvarigt vårdbehov i boendemiljö med en kombination av sjukskötersketjänster, övervakning och andra typer av vård enligt de intagnas behov, där en betydande del av produktionsprocessen och vården utgörs av både hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster, och där hälso- och sjukvårdstjänsterna till stor del omfattar sjukskötersketjänster i kombination med personanknutna tjänster.

31

sängar i vård- och omsorgsboenden: sängar i vård- och omsorgsboenden som är tillgängliga för personer som behöver långvarig vård och omsorg.

32

enheter för magnetisk resonanstomografi (MRI): maskiner med en bildteknik som utformats för att visualisera kroppens inre strukturer med hjälp av magnetiska och elektromagnetiska fält som inducerar en resonanseffekt i väteatomer. Den elektromagnetiska strålning som avges av atomerna registreras och bearbetas av en särskild dator för att framställa bilder av kroppens strukturer.

33

datortomografiskanner (CT): (även kallad CAT-skanner) röntgenapparat som kombinerar många röntgenbilder med hjälp av en dator för att generera tvärsnittsvyer och vid behov tredimensionella bilder av kroppens inre organ och strukturer.

34

ambulerande hälso- och sjukvård: tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster direkt till öppenvårdspatienter som inte kräver slutenvårdstjänster, inbegripet vård i allmänläkares och specialistläkares mottagningar, vård i öppenvårdsmottagningar samt tillhandahållande av hembaserade vårdtjänster.

35

vaccinering mot influensa: vaccinering som skyddar mot infektion med influensavirus.

36

program för screening av bröstcancer (mammografi): organiserat screeningprogram avsett för tidig upptäckt av bröstcancer med hjälp av bilateral mammografi.

37

screeningprogram för livmoderhalscancer: organiserat screeningprogram avsett för tidig upptäckt av livmoderhalscancer.

38

slutenvårdspatient: patient som får behandling och/eller vård på en vårdinrättning, som är formellt intagen och som behöver en övernattning. sluten vård: vård av en slutenvårdspatient.

39

öppenvårdspatient: patient som får behandling och/eller vård på en vårdinrättning, men inte är formellt intagen och inte övernattar. öppenvård: vård av en öppenvårdspatient.

40

dagfall: patient som får planerade medicinska och paramedicinska tjänster som tillhandahålls i en hälso- och sjukvårdsanläggning, som formellt tagits in för diagnos, behandling eller andra typer av hälso- och sjukvård och skrivs ut samma dag. dagvård: vård av ett dagfall.

41

sjukhusets utskrivning av slutenvårdspatient: (formell) utskrivning av en slutenvårdspatient från ett sjukhus. Friska nyfödda barn omfattas inte.

42

sjukhussängdagar: de dagar som en slutenvårdspatient tillbringar på ett sjukhus. Friska nyfödda barn omfattas inte.

43

sjukhusets utskrivning av dagfall: utskrivning av ett dagfall. Det är utskrivningen av en patient som formellt har skrivits in på ett sjukhus för att få planerad medicinsk och paramedicinsk vård och som skrivs ut samma dag. Friska nyfödda barn omfattas inte.

44

bosatt: stadigvarande bosatt person i ett geografiskt område, dvs. antingen i) en person som har bott på platsen för sin stadigvarande bosättning under en sammanhängande period av minst 12 månader före referensdagen, eller ii) person som anlänt till platsen för sin stadigvarande bosättning under de tolv månader som föregick referensdagen med avsikten att stanna där i åtminstone ett år. När omständigheterna i led i eller ii inte kan fastställas avses med stadigvarande bosättning den plats där personen är folkbokförd.

45

utländsk person: person som inte är bosatt i det rapporterande landet.

46

kirurgiska ingrepp: medicinska ingrepp som inbegriper ett snitt med instrument som vanligtvis utförs i en operationssal och som normalt inbegriper anestesi och/eller andningshjälp. Kirurgiska ingrepp kan utföras antingen som slutenvårdsfall, dagfall eller i vissa fall som öppenvårdsfall.

47

starroperation: kirurgiskt ingrepp för att avlägsna ett ögas lins och i de flesta fall ersätta det med en artificiell lins.

48

tonsillektomi: kirurgiskt avlägsnande av tonsiller.

49

transluminal koronar angioplastik: förfarande som öppnar blockerade kranskärlsartärer för att förbättra blodflödet till hjärtmuskeln.

50

koronar bypassoperation: kirurgiskt ingrepp där ateromiska blockeringar i en patients kranskärlsartärer kringgås med venösa eller arteriella kärl hämtade från andra kroppsdelar.

51

avlägsnande av gallblåsa: kirurgiskt ingrepp för att avlägsna gallblåsan.

52

reparation av ljumskbråck: kirurgisk korrigering av ett ljumskbråck. Ett ljumskbråck är en öppning, svaghet eller utbuktning i bukväggens beklädnad i ljumskområdet mellan buken och låret.

53

kejsarsnitt: kirurgiskt ingrepp för att förlösa ett barn genom snitt i buken och livmodern.

54

höftersättning: kirurgiskt förfarande för att avlägsna skadade delar av en höftled och ersätta dem med en protes.

55

total knäersättning: kirurgiskt ingrepp där den sjuka knäleden ersätts med en protes.

56

partiell urskärning av bröstkörtel: kirurgiskt avlägsnande av en del av bröstvävnaden på grund av ett sjukdomsområde, t.ex. en massa/lesion, cysta, tumör eller benigna eller maligna neoplasmer.

57

total mastektomi: kirurgiskt avlägsnande av ett helt bröst.


BILAGA II

Förteckning över variabler, egenskaper och uppdelningar enligt artikel 3

Variabler

Egenskaper och uppdelningar

1.

Uppgifter om sysselsättning inom hälso- och sjukvård

1.1

Antal praktiserande läkare efter ålder och kön

Antal anställda vid referensperiodens slut. Uppdelning efter ålder och kön.

Ålder: under 35, 35–44, 45–54, 55–64, 65–74, 75 och äldre.

1.2

Antal praktiserande läkare efter kategori

Antal anställda vid referensperiodens slut. Uppdelning efter kategori

Kategorier: allmänläkare, andra allmänpraktiserande (icke-specialiserade) läkare, allmänläkare, obstetriker och gynekologer, psykiatriker, grupper av icke-kirurgiska specialister, grupper av kirurgiska specialister, andra specialister som inte klassificeras någon annanstans, läkare som inte definieras närmare.

1.3

Antal praktiserande barnmorskor

Antal anställda vid referensperiodens slut. Totalt antal.

1.4

Antal praktiserande sjuksköterskor

Antal anställda vid referensperiodens slut. Totalt antal.

1.5

Antal praktiserande tandläkare

Antal anställda vid referensperiodens slut. Totalt antal.

1.6

Antal praktiserande farmaceuter

Antal anställda vid referensperiodens slut. Totalt antal.

2.

Uppgifter om utexaminerade inom hälso- och sjukvård

2.1

Antal personer med läkarexamen

Totalt antal under referensperioden.

2.2

Antal personer med tandläkarexamen

Totalt antal under referensperioden.

2.3

Antal personer med farmaceutexamen

Totalt antal under referensperioden.

2.4

Antal personer med barnmorskeexamen

Totalt antal under referensperioden.

2.5

Antal personer med sjuksköterskeexamen

Totalt antal under referensperioden.

3.

Uppgifter om sjukhussängar och sängar i vård- och omsorgsboende

3.1

Antal sjukhussängar för somatisk vård

Genomsnittligt antal under referensperioden eller totalt antal vid referensperiodens slut. Uppdelning efter funktion.

Funktioner: kurativ vård, rehabiliterande vård, långvarig vård och omsorg, funktioner som inte klassificeras någon annanstans.

3.2

Antal sjukhussängar för psykiatrisk vård

Genomsnittligt antal under referensperioden eller totalt antal vid referensperiodens slut.

3.3

Antal sängar i vård- och omsorgsboende

Genomsnittligt antal under referensperioden eller totalt antal vid referensperiodens slut.

4.

Uppgifter om anordningar för medicinsk bildbehandling

4.1

Antal MRI-enheter

Totalt antal vid referensperiodens slut.

4.2

Antal CT-skannrar

Totalt antal vid referensperiodens slut.

5.

Uppgifter om ambulerande hälso- och sjukvård

5.1

Vaccinering mot influensa av personer som är 65 år eller äldre

Antal personer 65 år och äldre som har vaccinerats mot influensa under referensperioden, dividerat med den genomsnittliga årliga befolkningen som är 65 år och äldre

eller

antal personer 65 år och äldre som har vaccinerats mot influensa inför influensasäsongen, definierad som 1 juli till 30 juni, som avslutades under referensperioden dividerat med befolkningen i åldern 65 år och äldre i början av referensperioden.

5.2

Andel kvinnor i åldern 50–69 år som screenats mot bröstcancer inom ett nationellt program för bröstcancerscreening (mammografi)

Andel: antalet kvinnor i åldern 50–69 år som screenats mot bröstcancer inom ett nationellt bröstcancerscreeningprogram (mammografi) inom 24 månader före referensperiodens slut (eller enligt den särskilda screeningfrekvens som rekommenderas i varje land) dividerat med antalet kvinnor i åldern 50–69 år som är berättigade till ett organiserat screeningprogram.

Om ett land inte har ett sådant program ska landet i stället uppge ”inget värde” med lämplig flagga.

5.3

Andel kvinnor i åldern 20–69 år som screenats mot livmoderhalscancer inom ett nationellt program för livmoderhalscancerscreening

Andel: antalet kvinnor i åldern 20–69 år som screenats mot livmoderhalscancer inom ett nationellt livmoderhalscancerscreeningprogram inom 36 månader före referensperiodens slut (eller enligt den särskilda screeningfrekvens som rekommenderas i varje land) dividerat med antalet kvinnor i åldern 20–69 år som är berättigade till ett organiserat screeningprogram.

Om ett land inte har ett sådant program ska landet i stället uppge ”inget värde” med lämplig flagga.

6.

Uppgifter om sjukhusvård

6.1

Antal av sjukhusets utskrivning av slutenvårdspatienter

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter diagnos, kön, åldersgrupp och geografi.

Psykiska störningar och beteendestörningar behöver inte delas upp efter diagnos och kan lämnas som grupp.

Åldersgrupp: yngre än 1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95 och äldre

Geografi: Nuts 2-region där den utskrivna patienten är bosatt (för utländska personer: bosättningsland).

6.2

Antal sjukhussängdagar

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter diagnos, kön, åldersgrupp och geografi.

Psykiska störningar och beteendestörningar behöver inte delas upp efter diagnos och kan lämnas som grupp.

Åldersgrupp: yngre än 1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95 och äldre.

Geografi: Nuts 2-region där den utskrivna patienten är bosatt (för utländska personer: bosättningsland).

6.3

Antal av sjukhusets utskrivning av dagfall

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter diagnos, kön, åldersgrupp och geografi.

Psykiska störningar och beteendestörningar behöver inte delas upp efter diagnos och kan lämnas som grupp.

Åldersgrupp: yngre än 1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95 och äldre.

Geografi: Nuts 2-region där den utskrivna patienten är bosatt (för utländska personer: bosättningsland).

6.4

Antal av sjukhusets utskrivning av slutenvårdspatienter för patienter som har fått somatisk kurativ vård

Totalt antal under referensperioden.

6.5

Antal sjukhussängdagar för patienter som har fått somatisk kurativ vård

Totalt antal under referensperioden.

7.

Uppgifter om kirurgiska ingrepp

7.1

Starroperation

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter slutenvårdsfall, dagfall och öppenvårdsfall.

7.2

Tonsillektomi

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter slutenvårdsfall, dagfall och öppenvårdsfall.

7.3

Transluminal koronar angioplastik

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter slutenvårdsfall, dagfall och öppenvårdsfall.

7.4

Koronar bypassoperation

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter slutenvårdsfall, dagfall och öppenvårdsfall.

7.5

Avlägsnande av gallblåsa

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter slutenvårdsfall, dagfall och öppenvårdsfall.

7.6

Reparation av ljumskbråck

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter slutenvårdsfall, dagfall och öppenvårdsfall.

7.7

Kejsarsnitt

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter slutenvårdsfall, dagfall och öppenvårdsfall.

7.8

Höftersättning

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter slutenvårdsfall, dagfall och öppenvårdsfall.

7.9

Total knäersättning

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter slutenvårdsfall, dagfall och öppenvårdsfall.

7.10

Partiell urskärning av bröstkörtel

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter slutenvårdsfall, dagfall och öppenvårdsfall.

7.11

Total mastektomi

Totalt antal under referensperioden. Uppdelat efter slutenvårdsfall, dagfall och öppenvårdsfall.


24.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/53


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2295

av den 23 november 2022

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 (2) fastställs en förteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(2)

Vissa medlemsstater och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (byrån) har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, till kommissionen lämnat information som är relevant för en uppdatering av förteckningen. Även tredjeländer och internationella organisationer har lämnat relevant information. Förteckningen bör uppdateras på grundval av den information som lämnats.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller via de berörda tillsynsmyndigheterna, om de grundläggande fakta och överväganden som skulle ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i unionen eller för beslut om att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som redan tagits upp i förteckningarna i bilaga A eller B till förordning (EG) nr 474/2006.

(4)

Kommissionen har gett de berörda lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av all relevant dokumentation, inkomma med skriftliga synpunkter och lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den kommitté som inrättats genom artikel 15 i förordning (EG) nr 2111/2005 (EU:s flygsäkerhetskommitté).

(5)

Inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 (3) har kommissionen informerat EU:s flygsäkerhetskommitté om pågående gemensamma samråd med behöriga myndigheter och lufttrafikföretag från Armenien, Kazakstan, Nepal, Nigeria och Pakistan. Kommissionen har också informerat EU:s flygsäkerhetskommitté om flygsäkerhetssituationen i Argentina, Republiken Kongo, Ekvatorialguinea, Irak, Madagaskar, Ryssland och Sydsudan.

(6)

Byrån informerade kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté om de tekniska bedömningar som gjorts för den inledande utvärderingen och om den kontinuerliga övervakningen av auktorisationer som tredjelandsoperatör som utfärdats i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 (4).

(7)

Byrån informerade också kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté om resultaten av analysen av rampinspektioner som gjorts inom programmet för säkerhetskontroll av utländska luftfartyg (Safa-programmet), i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (5).

(8)

Byrån informerade dessutom kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté om projekt för tekniskt stöd som genomförts i tredjeländer som påverkas av ett verksamhetsförbud enligt förordning (EG) nr 474/2006. Vidare informerade byrån om planer och förfrågningar om ytterligare tekniskt stöd och samarbete för att förbättra de civila luftfartsmyndigheternas administrativa och tekniska kapacitet i tredjeländer, i syfte att hjälpa dem att åtgärda bristerna i efterlevnaden av tillämpliga internationella säkerhetsnormer för civil luftfart. Medlemsstaterna uppmanades att svara på dessa förfrågningar bilateralt, i samordning med kommissionen och byrån. Kommissionen upprepade i detta sammanhang nyttan med att informera det internationella luftfartssamfundet, främst via Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) verktyg inom ramen för partnerskap för stöd till implementering på flygsäkerhetsområdet, om det tekniska stöd som unionen och medlemsstaterna ger tredjeländer i syfte att förbättra flygsäkerheten i världen.

(9)

Eurocontrol gav kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté en uppdatering av statusen för larmfunktionerna enligt Safa-programmet och när det gäller tredjelandsoperatörer och redovisade statistik över varningsmeddelanden beträffande lufttrafikföretag som belagts med verksamhetsförbud.

EU-lufttrafikföretag

(10)

Efter byråns analys av information från såväl rampinspektioner av EU-lufttrafikföretags luftfartyg som från standardiseringsinspektioner utförda av byrån, kompletterade med information från specifika inspektioner och granskningar gjorda av nationella luftfartsmyndigheter, vidtog medlemsstater och byrån, i egenskap av behöriga myndigheter, vissa korrigerande åtgärder och efterlevnadsåtgärder och informerade kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté om dessa.

(11)

Medlemsstaterna och byrån, i egenskap av behöriga myndigheter, uttryckte åter sin beredvillighet att vidta nödvändiga åtgärder om relevant säkerhetsinformation skulle tyda på överhängande säkerhetsrisker till följd av att EU-lufttrafikföretag brister i efterlevnaden av relevanta säkerhetsnormer.

Lufttrafikföretag från Armenien

(12)

I juni 2020 upptogs lufttrafikföretag som är certifierade i Armenien i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/736 (6).

(13)

Kommissionen och byrån besökte Armeniens civila luftfartskommitté den 27–30 september 2022. Vid detta tillfälle gick kommissionen igenom de framsteg som luftfartskommittén gjort när det gäller att åtgärda de identifierade säkerhetsbrister som ledde till införandet av det ovannämnda förbudet för de armeniska lufttrafikföretagen. En del av den översyn som genomfördes under besöket inriktades på de åtgärder som redan vidtagits och de åtgärder som planerats för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till de identifierade säkerhetsproblemen, särskilt när det gäller luftfartskommitténs kapacitet att utöva effektiv tillsyn över lufttrafikföretag som är certifierade i Armenien.

(14)

I detta avseende granskade kommissionen de åtgärder som luftfartskommittén redan vidtagit för att fullgöra sitt ansvar för genomförandet av det statliga säkerhetsprogrammet, systemet för händelserapportering, kvalitetsstyrningssystemet och förfarandet för certifiering av operatörer (AOC). Vid besöket granskades också inte bara luftfartskommitténs förmåga att uppfylla tillämpliga säkerhetsbestämmelser och säkerhetsstandarder, utan även dess förmåga att upptäcka alla betydande säkerhetsrisker hos ett certifierat lufttrafikföretag och agera på ett effektivt sätt för att begränsa sådana risker.

(15)

Besöket bekräftade att luftfartskommittén har gjort begränsade framsteg när det gäller att åtgärda de identifierade säkerhetsbristerna och ta hänsyn till de påpekanden som gjordes under unionens utvärderingsbesök på plats 2020. En plan för korrigerande åtgärder har visserligen utarbetats och antagits, men den bör tas upp igen och ses över och ytterligare åtgärder bör införas för att planen ska bli ändamålsenlig. Detta kommer att vara en viktig beståndsdel i det projekt för tekniskt bistånd som byrån förbereder.

(16)

Under besöket informerade luftfartskommittén kommissionen om att ett nytt lufttrafikföretag, Fly Arna (AM AOC nr 075), hade certifierats. Eftersom luftfartskommittén inte har visat att man har tillräcklig förmåga att genomföra och upprätthålla tillämpliga säkerhetsnormer, garanterar inte utfärdandet av drifttillstånd för detta nya lufttrafikföretag tillräcklig efterlevnad av tillämpliga internationella säkerhetsnormer.

(17)

Besöket gav också tillfälle att upprepa för de armeniska behöriga myndigheterna och regeringsföreträdarna att en korrekt och ändamålsenlig säkerhetstillsyn endast kan garanteras om luftfartskommittén stöds av lämpliga resurser och sakkunskap, särskilt när det gäller tillräckligt många kvalificerade anställda, samt genom att säkerställa stabilitet i den högsta ledningen.

(18)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen, vad avser lufttrafikföretag från Armenien, att förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras, så att Fly Arna tas upp i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(19)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag som är certifierade i Armenien uppfyller tillämpliga internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner av dessa lufttrafikföretag, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

Lufttrafikföretag från Kazakstan

(20)

I december 2016 ströks lufttrafikföretag som är certifierade i Kazakstan från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2214 (7), med undantag för Air Astana, som redan 2015 ströks från bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2322 (8).

(21)

Den 20 oktober 2022 höll kommissionen, byrån, medlemsstaterna och företrädare för Kazakstans civila luftfartskommitté och Kazakstans luftfartsmyndighet (Aviation Administration of Kazakhstan Joint Stock Company) ett tekniskt möte.

(22)

Under detta möte redogjorde luftfartskommittén och luftfartsmyndigheten för de framsteg som gjorts när det gäller genomförandet och vidareutvecklingen av planen för korrigerande åtgärder, och försåg kommissionen med bevis på att åtgärder vidtagits för att följa upp och/eller slutföra åtgärderna avseende ett antal av de iakttagelser och rekommendationer som framfördes under unionens utvärderingsbesök på plats 2021. Mötet innebar också ett tillfälle för luftfartskommittén och luftfartsmyndigheten att ge en uppdatering av det pågående arbetet med den kazakstanska luftfartslagstiftningen, särskilt när det gäller ändringarna av den kazakstanska primära luftfartslagstiftningen, som förväntas antas i december 2022. Luftfartsmyndigheten informerade också om de åtgärder som vidtagits för att utveckla sekundär luftfartslagstiftning, som kan antas först efter det att den primära luftfartslagstiftningen har antagits.

(23)

På grundval av en översyn av planen för korrigerande åtgärder som lämnades in före mötet, och de diskussioner och bevis som lades fram under mötet, noterades de framsteg som gjorts med att följa upp iakttagelser och rekommendationer från unionens utvärderingsbesök på plats 2021. Alla iakttagelser och rekommendationer har följts upp och ett antal åtgärder i samband med dessa har slutförts. Ytterligare åtgärder måste dock vidtas för att slutföra åtgärderna avseende samtliga återstående observationer på ett tillfredsställande sätt, och nödvändiga resurser bör tillhandahållas för att säkerställa en fullgod säkerhetstillsyn. Ett antal ytterligare specifika problem identifierades som krävde mer uppmärksamhet, bland annat utveckling och genomförande av ett förfarande för att göra oanmälda inspektioner, särskilt för innehavare av drifttillstånd och godkända underhållsorganisationer, och rekrytering av en kvalificerad expert för att säkerställa tillsynen av utsedda flygkontrollanter.

(24)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att det för närvarande inte finns någon anledning att ändra förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Kazakstan.

(25)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag som är certifierade i Kazakstan uppfyller relevanta internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner av alla dessa lufttrafikföretag, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(26)

Om relevant säkerhetsinformation visar att det finns överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen komma att behöva vidta ytterligare åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Nepal

(27)

I december 2013 upptogs lufttrafikföretag som är certifierade i Nepal i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1264/2013 (9).

(28)

Som en del av sin kontinuerliga övervakning träffade kommissionen den 14 september 2022 företrädare för Nepals civila luftfartsmyndighet. Vid detta tillfälle försåg luftfartsmyndigheten kommissionen med information om säkerhetstillsynen i Nepal och särskilt information om att myndigheten på nytt överväger att separera luftfartsmyndighetens funktioner som tillsynsmyndighet och som tjänsteleverantör. Denna överlappning har länge varit ett problem som identifierats under kommissionens samråd med Nepal, och genom Icaos allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (USOAP, Universal Safety Oversight Audit).

(29)

Som en uppföljning av detta möte lämnade luftfartsmyndigheten den 10 november 2022 information och styrkande dokument till kommissionen om antagandet av den nepalesiska civila luftfartsmyndighetens nya förordning, som enligt luftfartsmyndigheten säkerställer en funktionell åtskillnad mellan luftfartsmyndighetens roll som tillsynsmyndighet och som tjänsteleverantör, närmare bestämt genom att förhindra att personal överförs mellan de avdelningar som ägnar sig åt tillsynsverksamhet och de som är tjänsteleverantörer på luftfartsmyndigheten. Genomförandet av denna nya förordning, och framsteg i arbetet med att anpassa luftfartsmyndighetens säkerhetstillsyn till relevanta internationella säkerhetsnormer, skulle göra det möjligt för kommissionen att överväga huruvida ett EU-utvärderingsbesök på plats i Nepal bör anordnas under 2023. På grundval av de bevis som samlas in under ett sådant besök skulle kommissionen kunna bedöma om det är motiverat att stryka lufttrafikföretag som är certifierade i Nepal från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(30)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen att det för närvarande inte finns någon anledning att ändra förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Nepal.

(31)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag som är certifierade i Nepal uppfyller relevanta internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner av dessa lufttrafikföretag, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

Lufttrafikföretag från Nigeria

(32)

I maj 2017 upptogs lufttrafikföretaget Med-View Airline i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/830 (10).

(33)

Genom en skrivelse av den 25 maj 2022 bekräftade Nigerias civila luftfartsmyndighet att lufttrafikföretaget Med-View Airline hade upphört med sin verksamhet.

(34)

Den 7 november 2022 anordnade kommissionen, på luftfartsmyndighetens begäran, ett möte med myndigheten där även byrån deltog, i syfte att få information om viktiga förändringar i säkerhetstillsynen som har ägt rum i Nigeria mellan 2019 och 2022, särskilt mot bakgrund av det stöd för säkerhetstillsyn som byrån gav luftfartsmyndigheten 2019.

(35)

Under detta möte gav luftfartsmyndigheten en omfattande redogörelse för de förbättringar av säkerhetstillsynen som gjorts, särskilt på områdena primär luftfartslagstiftning, kvalifikationer för teknisk personal och övervakningsskyldigheter.

(36)

Det som främst bör noteras är lagändringarna av Nigerias lag om civil luftfart, omorganisationen av de regionala kontoren, arbetet med att få en ISO 9001-certifiering för luftfartsmyndigheten, utarbetandet av planer för digitalisering och automatisering av luftfartsmyndighetens processer, förbättringar av utbildningen av personal samt inrättandet av ett system för händelserapportering.

(37)

Luftfartsmyndigheten betonade sitt åtagande för fortlöpande förbättringar, bland annat när det gäller säkerhetstillsyn och regelbunden information till kommissionen och byrån. Kommissionen noterade denna positiva utveckling och betonade att luftfartsmyndigheten bör ges allt stöd och alla resurser som krävs för att uppfylla sina skyldigheter i fråga om säkerhetstillsyn.

(38)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen att förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att lufttrafikföretaget Med-View Airline stryks från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(39)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag som är certifierade i Nigeria uppfyller relevanta internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner av dessa lufttrafikföretag, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(40)

Om relevant säkerhetsinformation visar att det finns överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen komma att behöva vidta ytterligare åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Pakistan

(41)

I mars 2007 upptogs Pakistan International Airlines i bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006 genom kommissionens förordning (EG) nr 235/2007 (11) och ströks därefter i november 2007 från den bilagan genom kommissionens förordning (EG) nr 1400/2007 (12).

(42)

Den 1 juli 2020 inledde kommissionen samråd med Pakistans civila luftfartsmyndighet i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 473/2006 med anledning av indragningen av auktorisation som tredjelandsoperatör för Pakistan International Airlines och Vision Air, och ett uttalande från Pakistans transportminister om flygcertifikat som erhållits på ett bedrägligt sätt i Pakistan.

(43)

Kommissionen anordnade därför, i samarbete med byrån och medlemsstaterna, ett antal möten på teknisk nivå och informationsmöten med den civila luftfartsmyndigheten den 9 juli och den 25 september 2020, den 15 och den 16 mars 2021, den 15 oktober 2021 samt den 16 mars 2022. Diskussionerna inriktades på de insatser som gjorts av den civila luftfartsmyndigheten när det gäller att hantera de problem när det gäller säkerhetstillsynen som tidigare identifierats av kommissionen och byråns experter, samt de som identifierats av Icao vid dess besök i samband med USOAP-besöket (Universal Safety Oversight Audit Programme) som ägde rum mellan den 29 november och den 10 december 2021.

(44)

Som en del av sin kontinuerliga övervakning höll kommissionen, byrån, medlemsstaterna och företrädare för den civila luftfartsmyndigheten ett tekniskt möte den 25 oktober 2022. Under det mötet informerade den civila luftfartsmyndigheten deltagarna om de insatser och åtgärder som genomförts, samt om de planerade åtgärderna, för att ta itu med de identifierade problemen när det gäller säkerhetstillsynen.

(45)

Den information och de uppgifter som lades fram under mötet vittnar om den civila luftfartsmyndighetens engagemang och insatser för att lösa problemen med säkerhetstillsynen i Pakistan, särskilt genom antagandet av den civila luftfartsmyndighetens ändrade förordning senast i slutet av 2022 samt tillhörande sekundärlagstiftning som planeras till första kvartalet 2023. Sammantaget förefaller de föreslagna planerna, såsom de lades fram under mötet, vara ändamålsenliga för att uppfylla och effektivt genomföra relevanta säkerhetsnormer. Detta kan dock bedömas först när de relevanta förordningarna har antagits.

(46)

Kommissionen noterar de åtgärder som hittills vidtagits, men kommer mot bakgrund av ovanstående att fortsätta sin övervakning av Pakistans system för säkerhetstillsyn för att kunna avgöra om det krävs ytterligare åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005. I detta sammanhang avser kommissionen att tillsammans med byrån och medlemsstaterna genomföra ett EU-utvärderingsbesök på plats i Pakistan under 2023.

(47)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att det för närvarande inte finns någon anledning att ändra förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag som är certifierade i Pakistan.

(48)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag som är certifierade i Pakistan uppfyller relevanta internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner av dessa lufttrafikföretag, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(49)

Om relevant säkerhetsinformation visar att det finns överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen komma att behöva vidta ytterligare åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

(50)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(51)

I artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 2111/2005 erkänns behovet av att beslut av brådskande karaktär vid behov måste kunna fattas skyndsamt med tanke på säkerhetsaspekterna. För att skydda både känslig information och resenärerna är det därför av yttersta vikt att beslut om att uppdatera förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller restriktioner inom unionen offentliggörs och träder i kraft omedelbart efter det att de antagits.

(52)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från EU:s flygsäkerhetskommitté, som inrättades genom artikel 15 i förordning (EG) nr 2111/2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga B ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 november 2022.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Adina VĂLEAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 8).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 av den 29 april 2014 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygdrift som utförs av operatörer från tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 133, 6.5.2014, s. 12).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/736 av den 2 juni 2020 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen (EUT L 172, 3.6.2020, s. 7).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2214 av den 8 december 2016 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen (EUT L 334, 9.12.2016, s. 6).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2322 av den 10 december 2015 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 328, 12.12.2015, s. 67).

(9)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1264/2013 av den 3 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 326, 6.12.2013 s. 7).

(10)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/830 av den 15 maj 2017 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen (EUT L 124, 17.5.2017, s. 3).

(11)  Kommissionens förordning (EG) nr 235/2007 av den 5 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 66, 6.3.2007, s. 3).

(12)  Kommissionens förordning (EG) nr 1400/2007 av den 28 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 311, 29.11.2007, s. 12).


BILAGA I

”BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM HAR BELAGTS MED VERKSAMHETSFÖRBUD I UNIONEN, SAMT UNDANTAG (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (och eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Icaos treställiga bokstavskod

Operatörens administrerande stat

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afghanistan

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag av TAAG Angola Airlines och Heli Malongo, inbegripet

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11–07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11–06/17 YYY

Okänt

Angola

AIR JET

AO-006/11–08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Okänt

Angola

HELIANG

AO 007/11–08/18 YYY

Okänt

Angola

SJL

AO-014/13–08/18YYY

Okänt

Angola

SONAIR

AO-002/11–08/17 SOR

SOR

Angola

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Armeniens tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Armenien

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armenien

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armenien

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armenien

FLY ARNA

AM AOC 075

ACY

Armenien

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

FIE

Armenien

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armenien

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armenien

SKYBALL

AM AOC 073

Inte tillämpligt

Armenien

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Republiken Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Republiken Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Republiken Kongo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republiken Kongo

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Republiken Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Okänt

Republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Demokratiska republiken Kongo

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

 

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänt

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänt

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Eritreas tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC 005

NAS

Eritrea

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Kirgizistan

AEROSTAN

08

BSC

Kirgizistan

AIR COMPANY AIR KG

50

KGC

Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizistan

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirgizistan

HELI SKY

47

HAC

Kirgizistan

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirgizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizistan

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Liberias tillsynsmyndigheter.

 

 

Liberia

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Libyens tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Libyen

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libyen

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libyen

AL MAHA AVIATION

030/18

Okänt

Libyen

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Libyen

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libyen

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Libyen

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Libyen

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libyen

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libyen

PETRO AIR

025/08

PEO

Libyen

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Nepals tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Okänt

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

Okänt

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Okänt

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

Okänt

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

Okänt

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Okänt

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Okänt

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

Okänt

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Okänt

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Okänt

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Okänt

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Okänt

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Okänt

Nepal

TARA AIR

053/2009

Okänt

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal

Följande lufttrafikföretag som certifierats av Rysslands tillsynsmyndigheter:

 

 

Ryssland

AURORA AIRLINES

486

SHU

Ryssland

AVIACOMPANY "VIASTAR-TU" CO. LTD

458

TUP

Ryssland

IZHAVIA

479

IZA

Ryssland

JOINT STOCK COMPANY AIR COMPANY "YAKUTIA"

464

SYL

Ryssland

JOINT STOCK COMPANY ”RUSJET”

498

RSJ

Ryssland

JOINT STOCK COMPANY ”UVT AERO”

567

UVT

Ryssland

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Ryssland

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Ryssland

JOINT-STOCK COMPANY ”IRAERO” AIRLINES

480

IAE

Ryssland

JOINT-STOCK COMPANY ”URAL AIRLINES”

18

SVR

Ryssland

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Ryssland

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Ryssland

JS AVIATION COMPANY ”RUSLINE”

225

RLU

Ryssland

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Ryssland

LLC "NORD WIND"

516

NWS

Ryssland

LLC ”AIRCOMPANY IKAR”

36

KAR

Ryssland

LTD. I FLY

533

RSY

Ryssland

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Ryssland

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ”AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES”

1

AFL

Ryssland

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SDM

Ryssland

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Ryssland

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Ryssland

Alla lufttrafikföretag som certifierats av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, inbegripet

 

 

São Tomé och Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Sierra Leones tillsynsmyndigheter

 

 

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Sudans tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Sudan

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudan

SUN AIR

51

SNR

Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudan


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA II

”BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I UNIONEN (1)

Lufttrafik-företagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (och eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC)

Icaos treställiga bokstavs-kod

Opera-törens administrerande stat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt, för restriktionsbelagda luftfartyg

Registreringsstaten

IRAN AIR

FS100

IRA

Iran

Alla luftfartyg av typen Fokker F100 och av typen Boeing B747.

Luftfartyg av typen Fokker F100, så som anges i drifttillståndet; luftfartyg av typen Boeing B747, så som anges i drifttillståndet.

Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Nordkorea

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen TU-204

Hela flottan förutom: P-632, P-633.

Nordkorea


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda”.


BESLUT

24.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/67


RÅDETS BESLUT (EU) 2022/2296

av den 21 november 2022

om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 148.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

med beaktande av sysselsättningskommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaterna och unionen ska arbeta för att utveckla en samordnad sysselsättningsstrategi och särskilt för att främja kvalificerad, utbildad och anpassningsbar arbetskraft och en arbetsmarknad som är framtidsorienterad och snabbt kan reagera på ekonomiska förändringar i syfte att uppnå full sysselsättning och sociala framsteg, balanserad tillväxt, hög miljöskyddsnivå och bättre miljö, enligt de mål som fastställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Medlemsstaterna bör betrakta främjande av sysselsättningen som en fråga av gemensamt intresse och inom rådet samordna sina åtgärder i detta hänseende, med beaktande av nationell praxis i fråga om arbetsmarknadsparternas ansvar.

(2)

Unionen ska bekämpa social utestängning och diskriminering, främja social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av barnets rättigheter, såsom fastställs i artikel 3 i EU-fördraget. Vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet bör unionen beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot fattigdom och social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor, såsom fastställs i artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(3)

I enlighet med EUF-fördraget har unionen utarbetat och genomfört instrument för samordning av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken. Som en del av dessa instrument utgör riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (riktlinjerna) i bilagan till detta beslut tillsammans med de allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik som fastställs i rådets rekommendation (EU) 2015/1184 (4) de integrerade riktlinjerna. De bör fungera som vägledning vid genomförandet av politiken i medlemsstaterna och i unionen och avspeglar det ömsesidiga beroendet mellan medlemsstaterna. De samordnade strategier och reformer på europeisk och nationell nivå som blir resultatet bör utgöra en lämplig övergripande och hållbar blandning av ekonomisk politik, sysselsättningspolitik och socialpolitik som bör få positiva spridningseffekter för arbetsmarknaderna och samhället i stort, och effektivt hantera effekterna av covid-19-pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och de stigande levnadskostnaderna.

(4)

För att öka de ekonomiska och sociala framstegen, underlätta den gröna och den digitala omställningen och uppnå inkluderande, konkurrenskraftiga och resilienta arbetsmarknader i unionen bör medlemsstaterna främja utbildning, kompetenshöjning och omskolning av god kvalitet samt livslångt lärande, framtidsorienterad yrkesutbildning och förbättrade karriärmöjligheter genom att stärka kopplingarna mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden och erkänna färdigheter, kunskaper och kompetenser som förvärvats genom icke-formellt och informellt lärande.

(5)

Riktlinjerna överensstämmer med stabilitets- och tillväxtpakten, med befintlig unionslagstiftning och med olika unionsinitiativ, inklusive rådets direktiv 2001/55/EG (5), rådets rekommendationer av den 10 mars 2014 (6), den 15 februari 2016 (7), den 19 december 2016 (8), den 15 mars 2018 (9), den 22 maj 2018 (10), den 22 maj 2019 (11), den 8 november 2019 (12), den 30 oktober 2020 (13), den 24 november 2020 (14) och den 29 november 2021 (15) och den 16 juni 2022 (16), kommissionens rekommendation (EU) 2021/402 (17), rådets rekommendation (EU) 2021/1004 (18), rådets resolution av den 26 februari 2021 (19), Kommissionens meddelande av den 9 december 2021 om att bygga upp en ekonomi som fungerar för människor: en handlingsplan för den sociala ekonomin, Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/2316 (20), Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2041 av den 19 oktober 2022 om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen (21) och Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder.

(6)

I den europeiska planeringsterminen kombineras de olika instrumenten i en övergripande ram för en integrerad multilateral samordning och övervakning av ekonomisk politik och sysselsättningspolitik inom unionen. I planeringsterminen införlivas principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och dess övervakningsverktyg, den sociala resultattavlan, inbegripet starka förbindelser med arbetsmarknadens parter, civilsamhället och andra berörda parter, samtidigt som miljömässig hållbarhet, produktivitet, rättvisa och makroekonomisk stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen främjar arbetet med att nå målen för hållbar utveckling. Unionens och medlemsstaternas ekonomiska politik och sysselsättningspolitik bör samordnas med Europas rättvisa omställning till en klimatneutral, miljömässigt hållbar och digital ekonomi, förbättra konkurrenskraften, säkerställa skäliga arbetsvillkor, främja innovation, social rättvisa och lika möjligheter och en uppåtgående socioekonomisk konvergens samt bekämpa ojämlikheter och regionala skillnader.

(7)

Europas ekonomier och samhällen genomgår en djupgående förändring på grund av klimatförändringarna och andra miljörelaterade utmaningar, behovet att snabbare bli energioberoende, uppnå en socialt skälig och rättvis grön omställning och säkerställa Europas öppna strategiska oberoende, globaliseringen, digitaliseringen, artificiell intelligens, ökat distansarbete, plattformsekonomin och demografiska förändringar. Unionen och dess medlemsstater bör arbeta tillsammans och proaktivt hantera denna strukturella utveckling på ett ändamålsenligt sätt och anpassa befintliga system efter behov, med beaktande av det nära ömsesidiga beroendet mellan medlemsstaternas ekonomier och arbetsmarknader och tillhörande politik. Detta kräver en samordnad, ambitiös och verkningsfull politik både på unions- och medlemsstatsnivå samtidigt som man erkänner arbetsmarknadsparternas roll, i överensstämmelse med EUF-fördraget och unionens regler om ekonomisk styrning och med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Dessa politiska insatser bör omfatta ökade hållbara investeringar, förnyade satsningar på strukturreformer i lämplig ordningsföljd som ökar den hållbara och inkluderande ekonomiska tillväxten, skapande av arbetstillfällen av hög kvalitet, ökad produktivitet, skäliga arbetsvillkor, social och territoriell sammanhållning, uppåtgående socioekonomisk konvergens, resiliens och finanspolitiskt ansvar. Detta ska ske med stöd från unionens befintliga finansieringsprogram, framför allt faciliteten för återhämtning och resiliens inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 (22) och de sammanhållningspolitiska fonderna inbegripet Europeiska socialfonden+, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1057 (23) och Europeiska regionala utvecklingsfonden, förvaltad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 (24) samt Fonden för en rättvis omställning, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056 (25). De politiska insatserna bör omfatta åtgärder på både utbuds- och efterfrågesidan, samtidigt som åtgärdernas ekonomiska, miljörelaterade, sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser beaktas.

(8)

Europaparlamentet, rådet och kommissionen har proklamerat den europeiska pelaren för sociala rättigheter (26). Pelaren omfattar 20 principer och rättigheter som behövs för att arbetsmarknader och välfärdssystem ska bli rättvisa och välfungerande. De är strukturerade i tre kategorier: lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet och inkludering. Principerna och rättigheterna ger unionen en strategisk inriktning som säkerställer att omställningarna till klimatneutralitet, miljömässig hållbarhet, digitalisering och demografisk förändring blir socialt skäliga och rättvisa och bevarar den territoriella sammanhållningen. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter och den åtföljande sociala resultattavlan utgör en referensram för övervakning av medlemsstaternas resultat inom områdena sysselsättning och socialpolitik, för att driva på reformer på nationell, regional och lokal nivå och för att förena det ”sociala” med ”marknaden” i dagens moderna ekonomi, bland annat genom att främja den sociala ekonomin. Den 4 mars 2021 lade kommissionen fram en handlingsplan för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter (handlingsplanen), med ambitiösa men ändå realistiska överordnade mål och kompletterande delmål för 2030 på områdena sysselsättning, kompetens, utbildning och fattigdomsbekämpning samt den reviderade sociala resultattavlan.

(9)

Vid det sociala toppmötet i Porto den 8 maj 2021 erkände stats- och regeringscheferna den europeiska pelaren för sociala rättigheter som en grundläggande del av återhämtningen och konstaterade att dess genomförande kommer att stärka unionens satsning på en digital, grön och rättvis omställning och bidra till en uppåtgående social och ekonomisk konvergens och till att hantera de demografiska utmaningarna. De betonade att den sociala dimensionen, den sociala dialogen och arbetsmarknadsparternas aktiva deltagande står i centrum för en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft. De ansåg att handlingsplanen ger användbar vägledning för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bland annat på områdena sysselsättning, kompetens, hälsa och socialt skydd. De välkomnade unionens nya överordnade mål för 2030 om sysselsättning (minst 78 % av befolkningen i åldern 20–64 år bör vara sysselsatt), kompetens (minst 60 % av alla vuxna bör delta i utbildning varje år) och fattigdomsminskning (en minskning med minst 15 miljoner människor, varav fem miljoner barn) samt den reviderade sociala resultattavlan, som hjälper till att mäta framstegen med genomförandet av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter som en del av ramen för politisk samordning inom den europeiska planeringsterminen. Genom det sociala åtagandet från Porto uppmanades dessutom medlemsstaterna att sätta upp ambitiösa nationella mål som, med vederbörlig hänsyn till varje lands utgångsläge, bör utgöra ett lämpligt bidrag till att unionens överordnade mål för 2030 uppnås. I Porto konstaterade stats- och regeringschefer vidare att i takt med att Europa gradvis återhämtar sig från covid-19-pandemin kommer man att prioritera att skapa nya arbetstillfällen och inte bara bevara de befintliga samt att förbättra kvaliteten i arbetet. De betonade att genomförandet av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att vara avgörande för att säkerställa att fler och bättre arbetstillfällen för alla skapas inom ramen för en inkluderande återhämtning.

De framhöll sitt engagemang för enighet och solidaritet, vilket också innebär att lika möjligheter ska säkerställas för alla och att ingen ska lämnas utanför. De bekräftade att de i enlighet med Europeiska rådets strategiska agenda 2019–2024 är fast beslutna att fortsätta att fördjupa genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter på unionsnivå och nationell nivå, med vederbörlig hänsyn till respektive behörigheter och subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Slutligen betonade de vikten av att noggrant följa framstegen med genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och unionens överordnade mål för 2030, även på den högsta nivån.

(10)

Efter den ryska invasionen av Ukraina fördömde Europeiska rådet i sina slutsatser den 24 februari 2022 Rysslands handlingar, vars syfte är att undergräva den europeiska och globala säkerheten och stabiliteten, och uttryckte sin solidaritet med det ukrainska folket och framhöll brottet mot internationell rätt och principerna i Förenta nationernas stadga. Genom rådets genomförandebeslut (EU) 2022/382 (27) aktiverades direktiv 2001/55/EG som ger det tillfälliga skydd som i den rådande situationen krävs med tanke på den omfattande tillströmningen av flyktingar och fördrivna personer. Det innebär att fördrivna personer från Ukraina i hela EU kan åtnjuta samma rättigheter som ger en lämplig skyddsnivå. Genom att delta på EU:s arbetsmarknader kan fördrivna personer från Ukraina bidra till att stärka unionens ekonomi och hjälpa till att stödja sitt land och sitt folk hemma. I framtiden kan den erfarenhet och de färdigheter som de förvärvar bidra till att återuppbygga Ukraina. När det gäller ensamkommande barn och ungdomar ger det tillfälliga skyddet dem rätt till förmyndarskap och tillgång till skola och barnomsorg. Medlemsstaterna bör ta hjälp av arbetsmarknadens parter vid utformningen, genomförandet och utvärderingen av de politiska åtgärder som syftar till att hantera utmaningar vad gäller sysselsättning och kompetens, inbegripet erkännande av kvalifikationer som uppstår till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll med att begränsa krigets påverkan och bevara sysselsättning och produktion.

(11)

Reformer på arbetsmarknaden, inklusive nationella lönesättningsmekanismer, bör respektera nationell praxis beträffande den sociala dialogen och arbetsmarknadsparternas oberoende för att lönerna ska vara rättvisa och möjliggöra en rimlig levnadsstandard och hållbar tillväxt samt uppåtgående socioekonomisk konvergens. De bör ge tillräckliga möjligheter att övergripande beakta socioekonomiska faktorer, inklusive förbättringar vad gäller hållbarhet, konkurrenskraft, innovation, skapandet av arbetstillfällen av hög kvalitet, arbetsvillkor, fattigdom bland förvärvsarbetande, utbildning och kompetens, folkhälsa och social delaktighet samt reallöner. I detta avseende får medlemsstaterna stöd genom faciliteten för återhämtning och resiliens och andra EU-fonder vid genomförandet av reformer och investeringar som är i linje med unionens prioriteringar och som gör de europeiska ekonomierna och samhällena hållbarare, mer resilienta och bättre förberedda för den gröna och den digitala omställningen efter covid-19 pandemin. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ytterligare förvärrat de befintliga socioekonomiska utmaningarna till följd av covid-19-pandemin. Medlemsstaterna och unionen bör även fortsättningsvis säkerställa att de sociala, sysselsättningsrelaterade och ekonomiska effekterna begränsas och att omställningarna blir socialt rättvisa, även med tanke på att ett ökat öppet strategiskt oberoende och en påskyndad grön omställning kommer att bidra till att minska importberoendet av energi och andra strategiska produkter och tekniker, särskilt från Ryssland. Det är också väsentligt att stärka resiliensen och eftersträva ett inkluderande och resilient samhälle där människor är skyddade och kan förutse och hantera förändringar och aktivt delta i samhällslivet och ekonomin.

Enhetliga aktiva arbetsmarknadsåtgärder som utgörs av tillfälliga anställnings- och övergångsincitament, kompetensåtgärder och förbättrade arbetsförmedlingar krävs för att stödja övergångar på arbetsmarknaden, även med tanke på den gröna och den digitala omställningen, vilket framhålls i kommissionens rekommendation (EU) 2021/402 och rådets rekommendation av den 16 juni 2022 om säkerställande av en rättvis omställning till klimatneutralitet. Anständiga arbetsvillkor, inbegripet hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa bör främjas.

(12)

Diskriminering i alla former bör åtgärdas, jämställdhet mellan könen bör säkerställas och sysselsättning bland unga bör stödjas. Lika tillgång och möjligheter för alla bör säkerställas och fattigdom och social utestängning bör minskas, särskilt bland barn, personer med funktionsnedsättning och romer, framför allt genom väl fungerande arbetsmarknader och adekvata och inkluderande sociala trygghetssystem som anges i rådets rekommendation av den 8 november 2019, och genom att hindren för inkluderande och framtidsorienterad utbildning, livslångt lärande och deltagande på arbetsmarknaden undanröjs, bland annat genom investeringar i förskoleverksamhet och barnomsorg, i linje med den europeiska barngarantin, samt i digitala och gröna färdigheter. Mot bakgrund av covid-19-pandemin som inleddes 2020 och med tanke på den åldrande befolkningen är det särskilt viktigt med jämlik tillgång i rätt tid till ekonomiskt överkomlig långvarig vård och omsorg och hälso- och sjukvård, inklusive förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att bidra till ekonomisk tillväxt och social utveckling bör i högre utsträckning tillvaratas. När nya ekonomiska modeller och affärsmodeller införs på arbetsplatser i hela unionen förändras också anställningsförhållandena. Medlemsstaterna bör se till att den europeiska sociala modellen bibehålls och stärks av de anställningsförhållanden som följer av nya arbetsformer.

(13)

De integrerade riktlinjerna bör tjäna som underlag för eventuella landsspecifika rekommendationer som rådet kan ge medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör till fullo utnyttja React-EU, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2221 (28), som förstärker de sammanhållningspolitiska fonderna 2014–2020 och fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) fram till 2023. På grund av den pågående krisen i Ukraina har förordning (EU) 2020/2221 förstärkts ytterligare genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/562 (29), och en ytterligare ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 (30) om ökad förfinansiering för React-EU och en ny enhetskostnad för att påskynda integrationen av människor som lämnar Ukraina och anländer till EU i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/613 (31).

För programperioden 2021–2027 bör medlemsstaterna till fullo utnyttja Europeiska socialfonden+, Europeiska regionala utvecklingsfonden, faciliteten för återhämtning och resiliens och andra EU-fonder, däribland Fonden för en rättvis omställning, och InvestEU, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 (32), för att främja sysselsättning av hög kvalitet och sociala investeringar, bekämpa fattigdom och social utestängning, bekämpa diskriminering och säkerställa tillgänglighet samt främja möjligheter till kompetenshöjning och omskolning av arbetskraften, livslångt lärande och högkvalitativ utbildning för alla samt digital kompetens och digitala färdigheter för att ge dem de kunskaper och kvalifikationer som krävs för en digital och grön ekonomi. Medlemsstaterna ska också fullt ut utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/691 (33), för att stödja arbetstagare som har sagts upp till följd av omfattande omstruktureringar, såsom covid-19-pandemin, och socioekonomiska omvandlingar som uppstår till följd av globala trender och tekniska och miljömässiga förändringar. De integrerade riktlinjerna riktar sig till medlemsstaterna och unionen, men de bör genomföras i partnerskap med alla nationella, regionala och lokala myndigheter, i nära samarbete med parlamenten och med arbetsmarknadens parter och företrädare för det civila samhället.

(14)

Sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd bör övervaka hur den relevanta politiken genomförs mot bakgrund av riktlinjerna för sysselsättningspolitiken, i enlighet med sina respektive fördragsenliga mandat. Dessa kommittéer och andra förberedande rådsorgan som medverkar i samordningen av den ekonomiska politiken och socialpolitiken bör ha ett nära samarbete. Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör upprätthålla en politisk dialog, särskilt vad gäller riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik.

(15)

Samråd har ägt rum med kommittén för socialt skydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (riktlinjerna) som återges i bilagan antas härmed. Riktlinjerna ska utgöra en del av de integrerade riktlinjerna.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska beakta riktlinjerna i sin sysselsättningspolitik och sina reformprogram, som de ska rapportera i enlighet med artikel 148.3 i EUF-fördraget.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 november 2022.

På rådets vägnar

Z. NEKULA

Ordförande


(1)  Yttrande av den 18 oktober 2022 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 21 september 2022 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(3)  Yttrande av den 21 oktober 2022 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(4)  Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och Europeiska unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 18.7.2015, s. 27).

(5)  Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta (EGT L 212, 7.8.2001, s. 12).

(6)  Rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram (EUT C 88, 27.3.2014, s. 1).

(7)  Rådets rekommendation av den 15 februari 2016 om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (EUT C 67, 20.2.2016, s. 1).

(8)  Rådets rekommendation av den 19 december 2016 om kompetenshöjningsvägar: nya möjligheter för vuxna (EUT C 484, 24.12.2016, s. 1).

(9)  Rådets rekommendation av den 15 mars 2018 om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet (EUT C 153, 2.5.2018, s. 1).

(10)  Rådets rekommendation av den 22 maj 2018 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (EUT C 189, 4.6.2018, s. 1).

(11)  Rådets rekommendation av den 22 maj 2019 om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet (EUT C 189, 5.6.2019, s. 4).

(12)  Rådets rekommendation av den 8 november 2019 om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare (EUT C 387, 15.11.2019, s. 1).

(13)  Rådets rekommendation av den 30 oktober 2020 om en väg till jobb – en förstärkt ungdomsgaranti och om ersättande av rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti (EUT C 372, 4.11.2020, s. 1).

(14)  Rådets rekommendation av den 24 november 2020 om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (EUT C 417, 2.12.2020, s. 1).

(15)  Rådets rekommendation av den 29 november 2021 om strategier för blandat lärande för högkvalitativ och inkluderande grundskole- och gymnasieutbildning (EUT C 504, 14.12.2021, s. 21).

(16)  Rådets rekommendation av den 16 juni 2022 om en europeisk strategi för mikromeriter för livslångt lärande och anställbarhet (EUT C 243, 27.6.2022, s. 10), Rådets rekommendation av den 16 juni 2022 om individuella utbildningskonton (EUT C 243, 27.6.2022, s. 26) och Rådets rekommendation av den 16 juni 2022 om säkerställande av en rättvis omställning till klimatneutralitet (EUT C 243, 27.6.2022, s. 35).

(17)  Kommissionens rekommendation (EU) 2021/402 av den 4 mars 2021 om effektiva aktiva arbetsmarknadsåtgärder till följd av covid-19-krisen (Ease-åtgärder) (EUT L 80, 8.3.2021, s. 1).

(18)  Rådets rekommendation (EU) 2021/1004 av den 14 juni 2021 om inrättande av en europeisk barngaranti (EUT L 223, 22.6.2021, s. 14).

(19)  Rådets resolution om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett europeiskt område för utbildning (2021–2030) (EUT C 66, 26.2.2021, s. 1).

(20)  Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/2316 av den 22 december 2021 om ett Europaår för ungdomar (2022) (EUT L 462, 28.12.2021, s. 1).

(21)  (EUT L 275, 25.10.2022).

(22)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (EUT L 57, 18.2.2021, s. 17).

(23)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1057 av den 24 juni 2021 om inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) nr 1296/2013 (EUT L 231, 30.06.2021, s. 21).

(24)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 av den 24 juni 2021 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 231, 30.6.2021, s. 60)

(25)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056 av den 24 juni 2021 om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (EUT L 231 30.6.2021, s. 1).

(26)  Interinstitutionell proklamation av den europeiska pelaren för sociala rättigheter (EUT C 428, 13.12.2017, s. 10).

(27)  Rådets genomförandebeslut (EU) 2022/382 av den 4 mars 2022 om fastställande av att det föreligger massiv tillströmning av fördrivna personer från Ukraina i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 2001/55/EG, med följden att tillfälligt skydd införs (EUT L 71, 4.3.2022, s. 1).

(28)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2221 av den 23 december 2020 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare medel och genomförandebestämmelser för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och för förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU) (EUT L 437, 28.12.2020, s. 30).

(29)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/562 av den 6 april 2022 om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 223/2014 vad gäller sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa (EUT L 109, 8.4.2022, s. 1).

(30)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (EUT L 231, 30.6.2021, s. 159).

(31)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/613 av den 12 april 2022 om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 223/2014 vad gäller ökad förfinansiering med React-EU-medel och fastställandet av en enhetskostnad (EUT L 115, 13.4.2022, s. 38).

(32)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 av den 24 mars 2021 om inrättande av InvestEU-programmet och om ändring av förordning (EU) 2015/1017 (EUT L 107, 26.3.2021, s. 30).

(33)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/691 av den 28 april 2021 om inrättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) och om upphävande av förordning (EU) nr 1309/2013 (EUT L 153, 3.5.2021, s. 48).


BILAGA

Riktlinje 5: Stimulera efterfrågan på arbetskraft

Medlemsstaterna bör aktivt främja en hållbar social marknadsekonomi och underlätta och stödja investeringar i skapandet av jobb av hög kvalitet, och även dra fördel av potentialen kopplad till den digitala och den gröna omställningen, mot bakgrund av unionens överordnade mål för 2030 om sysselsättning. I detta syfte bör de undanröja hinder för företag att nyanställa, främja ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt egenföretagande och framför allt stödja att mikroföretag och små och medelstora företag startas och växer, bland annat genom tillgång till finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt främja utvecklingen och utnyttja den fulla potentialen hos den sociala ekonomin, främja social innovation och sociala företag och uppmuntra de affärsmodeller som skapar sysselsättningsmöjligheter och sociala förmåner, framför allt på lokal nivå, särskilt inom den cirkulära ekonomin och inom de territorier som på grund av sin sektorsspecifika specialisering påverkas mest av omställningen till en grön ekonomi.

Efter covid-19-pandemin bör omstruktureringsprocesser också underlättas och stödjas av väl utformade system för korttidsarbete och liknande arrangemang, utöver att bevara sysselsättningen när så är lämpligt och bidra till moderniseringen av ekonomin, inbegripet med hjälp av tillhörande kompetensutveckling. Väl utformade incitament för anställning och övergångar och åtgärder för kompetensutveckling och omskolning bör övervägas för att stödja jobbskapande och övergångar under hela arbetslivet och åtgärda brist på arbetskraft och kompetens, även med tanke på den digitala och den gröna omställningen, de demografiska förändringarna och effekterna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

En skatteväxling bör göras från beskattning av arbete till andra former av beskattning som är gynnsammare för sysselsättningen och för en tillväxt för alla, och anpassad till klimat- och miljömålen, med hänsyn till skattesystemets fördelningspolitiska effekt och dess effekter på kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Samtidigt ska de inkomster som behövs för ett tillräckligt socialt skydd och tillväxtfrämjande utgifter tryggas.

Medlemsstaterna, inbegripet dem som har lagstadgade minimilöner, bör främja kollektivförhandlingar med tanke på lönebildning och de bör säkerställa att arbetsmarknadens parter verkligen medverkar på ett transparent och förutsägbart sätt. Det möjliggör att lönerna kan följa produktivitetsutvecklingen, och säkerställer att de blir rättvisa och räcker till en rimlig levnadsstandard. Särskild hänsyn bör tas till låg- och medelinkomsttagare för att stärka en socioekonomisk konvergens uppåt. Lönebildningsmekanismer bör ta hänsyn till socioekonomiska förhållanden, däribland sysselsättningstillväxt, konkurrenskraft och regional och sektorsspecifik utveckling. Med respekt för nationell praxis och arbetsmarknadsparternas autonomi bör medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter säkerställa att alla arbetstagare har tillräckliga löner, genom att de direkt eller indirekt drar nytta av kollektivavtal eller skäliga lagstadgade minimilöner, med beaktande av hur lönerna påverkar konkurrenskraften, sysselsättningen och fattigdomen bland förvärvsarbetande.

Riktlinje 6: Öka arbetskraftsutbudet och förbättra tillgången till arbetsmarknaden och möjligheterna till livslångt förvärvande av färdigheter och kompetens

I samband med den gröna och den digitala omställningen, de demografiska förändringarna och Rysslands anfallskrig mot Ukraina bör medlemsstaterna främja hållbarhet, produktivitet, anställbarhet och humankapital, verka för att människor förvärvar färdigheter och kompetens livet ut och för att tillgodose de nuvarande och framtida arbetsmarknadsbehoven, mot bakgrund av unionens överordnade mål för 2030 om kompetens. Medlemsstaterna bör också modernisera sina utbildningssystem och investera i dem för att kunna erbjuda högkvalitativ och inkluderande utbildning, inklusive yrkesutbildning, tillgång till digitalt lärande, språkundervisning (t.ex. när det gäller flyktingar, inbegripet dem från Ukraina) och förvärvande av entreprenörsfärdigheter. Medlemsstaterna bör arbeta tillsammans med arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare, företag och andra aktörer för att åtgärda strukturella brister i utbildningssystemen och förbättra kvaliteten och arbetsmarknadsrelevansen, även för att möjliggöra den gröna och den digitala omställningen, hantera befintliga kompetensglapp och förhindra att nya brister uppstår, särskilt när det gäller verksamhet med koppling till REPowerEU, såsom utbyggnad av förnybar energi eller renovering av byggnader.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas läraryrkets utmaningar, bland annat genom investering i lärarnas och utbildarnas digitala färdigheter. Utbildningssystemen bör ge alla studerande nyckelkompetenser, bland annat grundläggande generella och digitala färdigheter, som en grund för anpassningsbarhet och resiliens livet igenom samtidigt som det säkerställs att lärarna är redo att främja dessa kompetenser bland studenterna. Medlemsstaterna bör hjälpa vuxna i arbetsför ålder att få tillgång till utbildning och öka enskilda personers incitament och motivation att söka utbildning, inbegripet när så är lämpligt genom individuella utbildningsrättigheter, såsom individuella utbildningskonton, och säkerställa att dessa kan följa med vid övergångar på arbetsmarknaden, samt genom ett tillförlitligt system för bedömning av utbildningars kvalitet. Medlemsstaterna bör utforska användningen av mikromeriter för att stödja livslångt lärande och anställbarhet. De bör göra det möjligt för alla att förutse och bättre anpassa sig till arbetsmarknadens behov, framför allt genom kontinuerlig kompetenshöjning och omskolning och genom integrerad vägledning och rådgivning, i syfte att främja rättvisa omställningar för alla, stärka de sociala resultaten, hantera brist på arbetskraft och kompetensglapp, öka ekonomins allmänna resiliens mot chocker och underlätta eventuella anpassningar.

Medlemsstaterna bör främja lika möjligheter för alla genom att åtgärda ojämlikheter i utbildningssystemen. Framför allt bör barn få tillgång till överkomlig förskoleverksamhet och barnomsorg av god kvalitet, i linje med den europeiska barngarantin. Medlemsstaterna bör höja den generella utbildningsnivån, minska antalet unga med högst grundskoleutbildning, främja tillgången till utbildning för barn från missgynnade grupper och avlägsna områden, göra yrkesutbildning till ett mer attraktivt val, öka tillgången till och antalet personer som avslutar tertiär utbildning, underlätta övergången från utbildning till anställning för unga människor genom praktik och lärlingsutbildningar av god kvalitet samt öka antalet vuxna som deltar i vidareutbildning, särskilt bland personer från mindre gynnade förhållanden och bland dem som har lägst utbildning. Med hänsyn till de nya behoven i digitala, gröna och åldrande samhällen bör medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt lärande i sina yrkesutbildningssystem, bland annat genom ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet, och öka antalet personer med en examen inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik både från yrkesutbildningar och tertiär utbildning, särskilt antalet kvinnor. Vidare bör medlemsstaterna se till att tertiär utbildning och, när så är lämpligt, forskning ges större vikt på arbetsmarknaden, förbättra kompetensbevakningen och kompetensprognoserna, göra färdigheter mer synliga och kompetensen mer jämförbar, inbegripet det som förvärvats utomlands, och öka möjligheterna till erkännande och validering av färdigheter och kompetenser som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning, inbegripet för flyktingar och personer med tillfällig skyddsstatus. Medlemsstaterna bör uppgradera och öka utbudet och användningen av flexibel fortbildning inom yrkesutbildning. De bör också stödja lågutbildade vuxna så att de kan behålla eller utveckla sin långsiktiga anställbarhet. Det kan ske genom rådets rekommendationen av den 19 december 2016 om kompetenshöjningsvägar med bedömning av kompetens, ett utbildningsutbud som motsvarar behoven på arbetsmarknaden samt validering och erkännande av förvärvade färdigheter.

Medlemsstaterna bör erbjuda arbetslösa och personer som står utanför arbetsmarknaden ändamålsenligt, samordnat och individanpassat stöd i rimlig tid bestående av hjälp med att söka jobb, utbildning, omskolning och tillgång till andra stödtjänster, med särskild hänsyn till utsatta grupper och människor som är särskilt påverkade av den gröna och den digitala omställningen eller av arbetsmarknadschocker. De bör sträva efter att ha omfattande strategier med djupgående individuella bedömningar av arbetslösa som utförs så tidigt som möjligt, senast 18 månader efter det att personen blivit arbetslös, i syfte att avsevärt minska och förebygga långtidsarbetslösheten och den strukturella arbetslösheten. Man bör fortsätta att hantera ungdomsarbetslösheten och problemet med unga som varken arbetar eller studerar genom att förebygga att unga lämnar skolan med högst grundskoleutbildning och genom strukturella förbättringar av övergången från skola till arbete, bland annat genom att den förstärkta ungdomsgarantin genomförs fullt ut,vilken även bör stödja arbetstillfällen av hög kvalitet för ungdomar i återhämtningen efter pandemin. Dessutom bör medlemsstaterna öka satsningarna framför allt på att framhålla hur den gröna och den digitala omställningen erbjuder ett förnyat framtidsperspektiv och möjligheter att motverka pandemins negativa effekter för ungdomar.

Medlemsstaterna bör sträva efter att undanröja hinder och negativa incitament och införa positiva incitament för deltagande på arbetsmarknaden, särskilt för låginkomsttagare, andrainkomsttagare (ofta kvinnor) och dem som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden, inbegripet personer med invandrarbakgrund och marginaliserade romer. Med tanke på den stora arbetskraftsbristen inom vissa yrken och sektorer bör medlemsstaterna bidra till att främja arbetskraftsutbudet, framför allt genom att verka för tillräckliga löner och anständiga arbetsvillkor, liksom en ändamålsenlig aktiv arbetsmarknadspolitik samtidigt som arbetsmarknadsparternas roll respekteras. Medlemsstaterna bör också stödja en anpassning av arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning, bland annat genom riktat finansiellt stöd och tjänster som gör det möjligt för dem att delta på arbetsmarknaden och i samhället.

Skillnaderna i sysselsättningsgrad och löner mellan kvinnor och män och könsstereotyperna bör åtgärdas. Medlemsstaterna bör säkerställa jämställdhet och ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, bland annat genom att säkerställa lika möjligheter och karriärutveckling och undanröja hinder för att nå ledarskapspositioner på alla beslutsfattande nivåer och genom att bekämpa våld och trakasserier i arbetslivet, vilket är ett problem som främst drabbar kvinnor. Lika lön för lika eller likvärdigt arbete och lönetransparens bör säkerställas. Möjligheten att kombinera arbete, familj och privatliv för både kvinnor och män bör främjas, i synnerhet genom tillgång till ekonomiskt överkomlig långvarig vård och omsorg och förskoleverksamhet och barnomsorg av god kvalitet. Medlemsstaterna bör säkerställa att föräldrar och andra med omsorgsansvar har tillgång till lämpliga former av ledighet av familjeskäl och till flexibla arbetsformer för att kunna förena arbete, familj och privatliv samt främja balansen mellan föräldrars utnyttjande av dessa möjligheter.

Riktlinje 7: Förbättra arbetsmarknadens funktion och göra den sociala dialogen mer ändamålsenlig

För att kunna dra nytta av dynamisk och produktiv arbetskraft och nya arbetsmönster och affärsmodeller bör medlemsstaterna samarbeta med arbetsmarknadens parter om rättvisa, transparenta och förutsägbara arbetsvillkor med balans mellan rättigheter och skyldigheter. De bör minska och förebygga segmentering av arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat arbete och falskt egenföretagande samt främja en övergång till olika former av tillsvidareanställningar. Regler om anställningsskydd, arbetsrätt och institutioner bör ge såväl goda förutsättningar för rekrytering som den flexibilitet som arbetsgivare behöver för att snabbt kunna anpassa sig till ändrade ekonomiska förhållanden, samtidigt som de skyddar arbetstagarnas rättigheter och säkerställer socialt skydd, en lämplig säkerhetsnivå och hälsosamma, säkra och väl anpassade arbetsmiljöer för alla arbetstagare. Möjligheten att använda flexibla arbetsformer som distansarbete kan bidra till högre sysselsättningsnivåer och mer inkluderande arbetsmarknader efter pandemin. Samtidigt är det viktigt att respektera arbetstagarnas rättigheter i fråga om arbetstid, arbetsvillkor, psykisk hälsa på arbetsplatsen och balans mellan arbete och privatliv. Anställningsförhållanden som leder till otrygga arbetsvillkor bör förhindras, även för arbetstagare vid digitala plattformar och genom att bekämpa missbruk av atypiska anställningsformer. Man måste också säkerställa att det finns tillgång till ändamålsenlig, opartisk tvistlösning och rätt till rättslig prövning, inbegripet i tillämpliga fall lämplig kompensation, i händelse av omotiverade uppsägningar.

Politiken bör ha som målsättning att förbättra och stödja deltagande, matchning och övergångar på arbetsmarknaden, även i mindre gynnade regioner. Medlemsstaterna bör på ett effektivt sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som kan delta på arbetsmarknaden, särskilt utsatta grupper som lågutbildade personer, personer med funktionsnedsättning, personer med invandrarbakgrund, däribland personer med tillfällig skyddsstatus, och marginaliserade romer. Medlemsstaterna bör stärka omfattningen och ändamålsenligheten för den aktiva arbetsmarknadspolitiken genom en bättre inriktning på målgrupper och ökad uppsökande verksamhet så att fler omfattas av åtgärderna, och genom en närmare koppling till sociala tjänster, utbildning och inkomststöd för arbetslösa medan de söker arbete, baserat på deras rättigheter och skyldigheter. Medlemsstaterna bör förbättra de offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet att i god tid tillhandahålla individanpassat stöd till de arbetssökande, reagera på nuvarande och framtida arbetsmarknadsbehov och genomföra resultatbaserad förvaltning, också underbyggt av digitaliseringen.

Medlemsstaterna bör se till att de arbetslösa får tillräckliga arbetslöshetsförmåner under en rimlig tidsperiod, i överensstämmelse med deras inbetalade avgifter och med nationella regler för stödberättigande. Arbetslöshetsförmåner bör inte motverka en snabb återgång till sysselsättning och bör åtföljas av en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Studenters och arbetstagares rörlighet bör få rimligt stöd i syfte att öka deras kompetens och anställbarhet och utnyttja den europeiska arbetsmarknadens fulla potential, samtidigt som rättvisa villkor för alla som är verksamma över gränser bör säkerställas och det administrativa samarbetet mellan nationella myndigheter gällande mobila arbetstagare stärkas, med stöd från den Europeiska arbetsmyndigheten. Rörlighet för arbetstagare inom kritiska yrken och för gränsarbetare, säsongsarbetare och utstationerade arbetstagare bör stödjas vid tillfälliga gränsstängningar av hänsyn till folkhälsan.

Medlemsstaterna bör också sträva efter att skapa lämpliga förutsättningar för nya arbetsformer, utnyttja sin potential att skapa arbetstillfällen samtidigt som man ser till att dessa är förenliga med befintliga sociala rättigheter. Medlemsstaterna bör därmed ge råd och vägledning om rättigheter och skyldigheter som gäller i samband med atypiska anställningsformer och nya arbetsformer, såsom arbete via digitala plattformar. I detta avseende kan arbetsmarknadens parter spela en viktig roll och medlemsstaterna bör stödja dem när det gäller att nå ut till och företräda människor i atypiska anställningar och plattformsarbete. Medlemsstaterna bör också överväga att ge stöd till tillsyn – såsom riktlinjer eller särskild utbildning för yrkesinspektioner – beträffande utmaningar som uppstår till följd av nya sätt att organisera arbete, såsom algoritmisk verksamhetsledning, dataövervakning och permanent eller halvpermanent distansarbete.

Med utgångspunkt i befintlig nationell praxis och för att få till stånd en mer ändamålsenlig social dialog och bättre socioekonomiska resultat, även i kristider som med Rysslands anfallskrig mot Ukraina och de stigande levnadskostnaderna, bör medlemsstaterna säkerställa att arbetsmarknadens parter i rätt tid och på ett meningsfullt sätt deltar i utformningen och genomförandet av reformer och politik på områdena sysselsättning, sociala frågor och, när så är lämpligt, ekonomi, bland annat genom stöd för ökad kapacitet för arbetsmarknadens parter. Medlemsstaterna bör främja social dialog och kollektiva förhandlingar. Arbetsmarknadens parter bör uppmuntras att förhandla och sluta kollektivavtal i frågor som är relevanta för dem, samtidigt som deras oberoende och rätt till kollektiva åtgärder respekteras fullt ut.

När så är lämpligt och med utgångspunkt i befintlig nationell praxis bör medlemsstaterna ta hänsyn till den erfarenhet av sysselsättningsfrågor och sociala frågor som finns inom relevanta organisationer i det civila samhället.

Riktlinje 8: Främja lika möjligheter för alla, främja social inkludering och bekämpa fattigdom

Medlemsstaterna bör främja inkluderande arbetsmarknader som är öppna för alla genom att införa ändamålsenliga åtgärder för att bekämpa alla former av diskriminering och främja lika möjligheter för alla – särskilt för grupper som är underrepresenterade på arbetsmarknaden – med tillbörligt beaktande av de regionala och territoriella dimensionerna. De bör säkerställa att alla behandlas lika när det gäller anställning, socialt skydd, hälso- och sjukvård, barnomsorg, långvarig vård och omsorg, utbildning och tillgång till varor och tjänster, inklusive bostad, oberoende av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Medlemsstaterna bör modernisera de sociala trygghetssystemen för att ge ett tillräckligt, ändamålsenligt, effektivt och hållbart socialt skydd för alla under alla skeden av livet och därmed verka för social inkludering och social rörlighet uppåt, stimulera till deltagande på arbetsmarknaden, stödja sociala investeringar, bekämpa fattigdom och socialt utanförskap och motverka ojämlikheter, bland annat genom skatte- och förmånssystemens utformning och genom bedömningar av politikens fördelningseffekter. Om övergripande strategier kompletteras med riktade strategier förbättras de sociala trygghetssystemens ändamålsenlighet. En modernisering av de sociala trygghetssystemen bör också syfta till att förbättra deras motståndskraft mot mångfasetterade utmaningar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de mest utsatta hushållen som påverkas av den gröna och den digitala omställningen och av stigande energikostnader.

Medlemsstaterna bör utveckla och integrera de tre delarna av strategin för aktiv inkludering: tillräckligt inkomststöd, inkluderande arbetsmarknader och tillgång till stödtjänster av god kvalitet, så att individuella behov kan tillgodoses. De sociala trygghetssystemen bör säkerställa tillräckliga minimiinkomstförmåner för alla som saknar tillräckliga resurser och främja social inkludering genom att stödja och uppmuntra människor att delta aktivt på arbetsmarknaden och i samhället, bland annat genom ett riktat tillhandahållande av sociala tjänster.

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och tillgängliga tjänster av god kvalitet, till exempel förskoleverksamhet och barnomsorg, fritidsverksamhet, utbildning, bostäder samt hälso- och sjukvård och långvarig vård och omsorg, är nödvändig för att garantera lika möjligheter. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt kampen mot fattigdom och socialt utanförskap, inbegripet fattigdom bland förvärvsarbetande, i enlighet med unionens överordnade mål för 2030 om fattigdomsminskning. I synnerhet barnfattigdom och socialt utanförskap bör hanteras med omfattande och integrerade åtgärder, inbegripet genom fullt genomförande av den europeiska barngarantin.

Medlemsstaterna bör säkerställa att alla, även barn, har tillgång till grundläggande tjänster av god kvalitet. Medlemsstaterna bör säkerställa tillgång till lämpligt subventionerat boende eller annat bostadsstöd för behövande och utsatta människor. De bör säkerställa en ren och rättvis energiomställning och hantera energifattigdom som en ökande viktig form av fattigdom på grund av ökande energipriser, delvis kopplat till Rysslands anfallskrig mot Ukraina, där så är lämpligt via riktade tillfälliga inkomststödåtgärder eller genom en anpassning av de befintliga stödåtgärderna. En inkluderande boenderenoveringspolitik bör också genomföras. De specifika behoven hos personer med funktionsnedsättning, inbegripet tillgänglighet, bör beaktas i samband med dessa tjänster. Specifika åtgärder bör vidtas mot hemlöshet. Medlemsstaterna bör säkerställa tillgången till ekonomiskt överkomlig förebyggande vård, medicinsk behandling och långvarig vård och omsorg av god kvalitet i rätt tid, på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

I enlighet med aktiveringen av rådets direktiv 2001/55/EG (1) bör medlemsstaterna erbjuda en lämplig skyddsnivå för fördrivna personer från Ukraina. När det gäller ensamkommande barn bör medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder. Barn bör garanteras tillgång till förskoleverksamhet, barnomsorg och grundläggande tjänster i enlighet med den europeiska barngarantin.

Med tanke på den ökande livslängden och de demografiska förändringarna bör medlemsstaterna säkra tillräckliga och hållbara pensionssystem för arbetstagare och egenföretagare, med lika möjligheter för kvinnor och män att förvärva och samla pensionsrättigheter, bland annat genom kompletterande pensionssystem för att säkerställa att äldre har en tillräcklig inkomst. Pensionsreformer bör stödjas av politik som syftar till att minska pensionsklyftan mellan kvinnor och män och genom åtgärder för att förlänga yrkeslivet, till exempel en höjning av den faktiska pensionsåldern, bland annat genom att underlätta för äldre personer att delta på arbetsmarknaden, och bör ingå i strategier för aktivt åldrande. Medlemsstaterna bör inleda en konstruktiv dialog med arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer och möjliggöra en lämplig infasning av reformerna.


(1)  Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta (EUT L 212, 7.8.2001, s. 12).


24.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/78


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/2297

av den 19 oktober 2022

om inrättande av en europeisk forskningsinfrastruktur för koncentrerad solenergi (EU-Solaris Eric)

[delgivet med nr C(2022) 7351]

(Endast de franska, tyska, grekiska, portugisiska och spanska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (1), särskilt artikel 6.1 a,

av följande skäl:

(1)

Tyskland, Spanien, Frankrike, Cypern och Portugal har inkommit med en ansökan till kommissionen om att inrätta en europeisk forskningsinfrastruktur för koncentrerad solenergi (EU-Solaris Eric) (ansökan). Portugal har meddelat sitt beslut att inledningsvis delta i EU-Solaris Eric som observatör.

(2)

De sökande har enats om att Spanien ska vara värdmedlemsstat för EU-Solaris Eric.

(3)

Förordning (EG) nr 723/2009 har införlivats i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 72/2015 (2).

(4)

Kommissionen har utvärderat ansökan i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 723/2009 och konstaterat att den uppfyller kraven i den förordningen. Under utvärderingen inhämtade kommissionen synpunkter från oberoende experter på området forskningsinfrastruktur för koncentrerad solenergi.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 20 i förordning (EG) nr 723/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den europeiska forskningsinfrastrukturen för koncentrerad solenergi (EU-Solaris Eric) inrättas härmed.

2.   De viktigaste bestämmelserna i stadgarna för EU-Solaris Eric anges i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Cypern och Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 19 oktober 2022.

På kommissionens vägnar

Mariya GABRIEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 206, 8.8.2009, s. 1.

(2)  Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 72/2015 av den 20 mars 2015 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna [2016/755] (EUT L 129, 19.5.2016, s. 85).


BILAGA

DE VIKTIGASTE DELARNA AV STADGARNA FÖR EU-SOLARIS ERIC

Följande artiklar och punkter utgör de viktigaste delarna av stadgarna för EU-Solaris Eric i enlighet med artikel 6.3 i rådets förordning (EG) nr 723/2009.

1.   Namn och säte (artikel 1 i stadgarna för EU-Solaris Eric)

1.

Ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric) inrättas, med namnet Europeisk forskningsinfrastruktur för koncentrerad solenergi (EU-Solaris Eric), i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för en europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-förordningen).

2.

EU-Solaris Eric har sitt stadgeenliga säte i Almería i Spanien.

2.   Vision, uppdrag och strategiska mål (artikel 2 i stadgarna för EU-Solaris Eric)

1.

EU-Solaris Eric ska inrätta och driva en distribuerad forskningsinfrastruktur i världsklass för koncentrerad solenergi/termisk solenergi (CSP/STE) som ska inrättas som ett centralt nav med ansvar för samordnad drift av nationella forskningscentrum inom CSP/STE-teknik, vilka ska avsätta en del av sin forsknings- och utvecklingskapacitet till EU-Solaris Eric och dela innehåll, verktyg och know-how med anknytning till CSP/STE-teknik.

2.

Alla forskningsanläggningar som ingår i Eric-konsortiet kommer att förbli deras institutioners egendom, som också har rätten att hantera tillträdet till dem och villkoren för att bevilja detta.

3.

Förhållandet mellan EU-Solaris Eric och de nationella forskningscentrumen ska regleras genom undertecknande av särskilda servicenivåavtal.

4.

I detta syfte utgör följande syften och mål för EU-SOLARIS Eric.

5.

Vision: Att bli europeisk referensforskningsinfrastruktur för teknisk utveckling av CSP/STE och relaterade tillämpningar.

6.

Uppdrag: Att erbjuda de bästa förutsättningarna för utvecklingen av forskningsverksamhet avseende CSP/STE för forsknings- och industrisamfunden.

7.

Strategiska mål:

a)

Att, som en unik infrastruktur av distribuerad karaktär, samordna de viktigaste befintliga FoU-anläggningarna i Europa och tillhandahålla CSP/STE-sektorn den mest kompletta och högkvalitativa vetenskapliga infrastrukturportföljen på internationell nivå.

b)

Att inrätta en gemensam kontaktpunkt där mycket specialiserade anläggningar, resurser och forskningstjänster effektivt och optimalt erbjuds användare som efterfrågar CSP/STE-relaterade tjänster.

c)

Att stärka samarbetet mellan de vetenskapliga institutionerna, den akademiska världen och industrin och även främja forskningssamverkan mellan sektorns viktigaste europeiska forskningscentrum.

d)

Att identifiera nya krav för att förbättra forskningsanläggningarna och (vid behov) bygga nya, och även optimera och främja specialiseringen av befintliga forskningsanläggningar för att undvika onödigt tekniskt dubbelarbete och upprepning.

e)

Att identifiera och fastställa de bästa forsknings- och experimentmetoderna samt leda och samordna den öppna spridningen av resultat och experimentella data när så är möjligt, och på så sätt bidra till att stärka EU:s ledande ställning på internationell nivå.

f)

Att bibehålla Europa i förgrunden och ledarpositionen för utveckling av CSP/STE-teknik.

3.    Uppgifter och verksamhet (artikel 3 i stadgarna för EU-Solaris Eric)

1.

För att uppfylla sina syften och mål ska EU-Solaris Eric, direkt eller via tredje part, bedriva följande verksamhet:

a)

Ge effektiv tillgång till resurser och tjänster som görs tillgängliga av de nationella kontaktpunkterna, i enlighet med de regler som fastställs i dessa stadgar, för det europeiska forsknings- och industrisamfundet.

b)

Förbättra interoperabiliteten mellan de forskningscentrum som är specialiserade på CSP/STE-teknik hos medlemmarna och observatörerna.

c)

Fastställa och tillämpa tekniska framsteg med avseende på resurser och tjänster som rör CSP/STE.

d)

Ingå samarbetsavtal med tredje part.

e)

Tillhandahålla utbildning och underlätta forskares rörlighet i syfte att stärka och strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet.

f)

Upprätta internationella förbindelser med andra organisationer och myndigheter, offentliga eller privata, europeiska och icke-europeiska, som är intresserade av dess verksamhet och närliggande områden.

g)

Samordna verksamheten med andra europeiska FoU-aktörer på området CSP/STE.

h)

All annan verksamhet som krävs för att uppfylla EU-Solaris Erics syften och mål.

2.

EU-Solaris Eric ska erbjuda tillgång till en portfölj av forskningsanläggningar och gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet genom ett samordnat, långsiktigt utvecklingsprogram bland nationella kontaktpunkter för icke-ekonomiska ändamål. EU-Solaris Eric får dock bedriva begränsade vinstbringande verksamheter, under förutsättning att

a)

de är nära knutna till dess huvudsakliga verksamhet enligt dessa stadgar, och

b)

inte äventyrar uppnåendet av EU-Solaris Erics syften eller mål.

3.

EU-Solaris Eric ska registrera kostnaderna och intäkterna för dessa ekonomiska verksamheter separat och ska debitera marknadspriser för dem. Eventuella inkomster från denna ekonomiska verksamhet ska användas för att främja EU-Solaris Erics syfte.

4.   Verksamhetens varaktighet och inledning (artikel 4 i stadgarna för EU-Solaris Eric)

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i dessa stadgar om upplösning och likvidation av EU-Solaris Eric, ska den finnas på obestämd tid.

5.   Ansvar och försäkringar(artikel 5 i stadgarna för EU-Solaris Eric)

1.

EU-Solaris Eric ska ansvara för de skulder konsortiet ådrar sig till följd av sin verksamhet.

2.

Medlemmarnas ekonomiska ansvar för Eric-konsortiets skulder ska begränsas till deras respektive bidrag till konsortiet.

3.

EU-Solaris Eric ska teckna lämpliga försäkringar för att täcka de risker som är förknippade med Eric-konsortiets verksamhet.

6.   Förfarande för upplösning och likvidation av EU-Solaris Eric (artikel 6 i stadgarna för EU-Solaris Eric)