ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 301

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
22 november 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2279 av den 1 augusti 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2023 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2280 av den 15 november 2022 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Salacgrīvas nēģi [SGB])

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2281 av den 15 november 2022 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lumblija [SGB])

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2282 av den 21 november 2022 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2022 till och med den 30 december 2022 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet ( 1 )

22

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2022/2283 av den 21 november 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1351 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Lettland för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet

119

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2284 av den 14 november 2022 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (delgivet med nr C(2022) 8308)  ( 1 )

125

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2022/2285 av den 8 november 2022 om ändring av beslut (EU) 2021/2255 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2022 (ECB/2021/54) (ECB/2022/41)

212

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2022 av associeringskommittén EU–Ukraina i dess konstellation för handelsfrågor av den 25 oktober 2022 vad gäller uppdateringen av bilaga XV (Tillnärmning av tullagstiftning) i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan [2022/2286]

214

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

22.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/2279

av den 1 augusti 2022

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2023

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 av den 10 oktober 2019 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98 (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

För att tillgodose statistikbehoven för de relevanta specifika ämnena i bilaga I till förordning (EU) 2019/1700 bör kommissionen specificera antal och beteckningar för variablerna för datauppsättningen inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2023—

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Antal och beteckningar för variablerna inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2023 ska vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


BILAGA

Antal och beteckningar för variabler inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2023

Ämne

Specifikt ämne

Variabelidentifierare

Variabelbeteckning/variabelbeskrivning

01. Tekniska detaljer – 15 obligatoriska tekniska variabler, 2 valfria tekniska variabler

Information om uppgiftsinsamlingen

REFYEAR

Undersökningsår

Information om uppgiftsinsamlingen

INTDATE

Referensdatum – datum för första intervju

Information om uppgiftsinsamlingen

STRATUM_ID

Stratum

Information om uppgiftsinsamlingen

PSU

Primär urvalsenhet

Identifikation

HH_ID

Hushålls-ID

Identifikation

IND_ID

Individuellt ID

Identifikation

HH_REF_ID

ID för hushållet personen tillhör

Vikter

HH_WGHT

Hushållets vikt

Vikter

IND_WGHT

Individuell vikt

Karakteristika för intervjuer

TIME

Varaktighet för intervju

Karakteristika för intervjuer

INT_TYPE

Intervjutyp

Lokalisering

COUNTRY

Bosättningsland

Lokalisering

GEO_NUTS1

Bosättningsregion

Lokalisering

GEO_NUTS2

(frivillig uppgift)

Bosättningsregion (frivillig uppgift)

Lokalisering

GEO_NUTS3

(frivillig uppgift)

Bosättningsregion

(frivillig uppgift)

Lokalisering

DEG_URBA

Urbaniseringsgrad

Lokalisering

GEO_DEV

Geografiskt läge

02. Karakteristika för personer och hushåll – 7 insamlade variabler, 1 härledd variabel, 7 valfria variabler

Demografi

SEX

Kön

Demografi

YEARBIR

Födelseår

Demografi

PASSBIR

Passerad födelsedag

Demografi

AGE

Ålder, antal fyllda år

Medborgarskap och migrantbakgrund

CITIZENSHIP

Huvudsakligt medborgarskap

Medborgarskap och migrantbakgrund

CNTRYB

Födelseland

Hushållets sammansättning

HH_POP

Hushållets storlek (antal medlemmar i hushållet)

Hushållets sammansättning

HH_POP_16_24 (frivillig uppgift)

Antal medlemmar i hushållet i åldrarna 16–24 år (frivillig uppgift)

Hushållets sammansättning

HH_POP_16_24S (frivillig uppgift)

Antal studerande i hushållet i åldrarna 16–24 år

(frivillig uppgift)

Hushållets sammansättning

HH_POP_25_64 (frivillig uppgift)

Antal medlemmar i hushållet i åldrarna 25–64 år (frivillig uppgift)

Hushållets sammansättning

HH_POP_65_MAX (frivillig uppgift)

Antal medlemmar i hushållet som är minst 65 år (frivillig uppgift)

Hushållets sammansättning

HH_CHILD

Antal barn under 16 år

Hushållets sammansättning

HH_CHILD_14_15

(frivillig uppgift)

Antal barn i åldrarna 14–15 år

(frivillig uppgift)

Hushållets sammansättning

HH_CHILD_5_13

(frivillig uppgift)

Antal barn i åldrarna 5–13 år (frivillig uppgift)

Hushållets sammansättning

HH_CHILD_LE_4

(frivillig uppgift)

Antal barn som är högst 4 år (frivillig uppgift)

03. Arbetsmarknadsdeltagande – 5 insamlade variabler, 3 valfria variabler

Huvudsaklig verksamhet (egen utsago)

MAINSTAT

Huvudsaklig verksamhet (egen utsago)

Grundläggande karakteristika för arbete

STAPRO

Yrkesställning i huvudsysslan

Grundläggande karakteristika för arbete

NACE1D

(frivillig uppgift)

Arbetsställets näringsgren (i huvudsysslan)

(frivillig uppgift)

Grundläggande karakteristika för arbete

ISCO2D

Yrke inom huvudsysslan

Grundläggande karakteristika för arbete

OCC_ICT

IKT-personal eller icke-IKT-personal

Grundläggande karakteristika för arbete

OCC_MAN

Kroppsarbetare eller icke-kroppsarbetare

Grundläggande karakteristika för arbete

EMPST_WKT

(frivillig uppgift)

Hel- eller deltidsarbete i huvudsysslan (egen utsago)

(frivillig uppgift)

Anställningens längd

EMPST_CONTR (frivillig uppgift)

Huvudsysslans anställningsform

(frivillig uppgift)

04. Utbildningsnivå och bakgrund – 1 insamlad variabel, 1 härledd variabel

Uppnådd utbildningsnivå

ISCEDD

Utbildningsnivå (högsta avslutade utbildning)

Uppnådd utbildningsnivå

ISCED

Aggregerad uppnådd utbildningsnivå

05. Inkomst, konsumtion och aspekter som rör förmögenhet, inklusive skulder – 1 insamlad variabel

Hushållets totala månadsinkomst

HH_IQ5

Total genomsnittlig aktuell nettoinkomst per månad

06. Deltagande i informationssamhället – 125 insamlade variabler, 12 valfria variabler, 1 härledd variabel

Tillgång till informations- och kommunikationsteknik

IACC

Hushållets tillgång till internet i hemmet (oavsett utrustning)

Användning av och användningsfrekvens för informations- och kommunikationsteknik

IU

Senaste internetanvändningen, oavsett plats och utrustning

Användning av och användningsfrekvens för informations- och kommunikationsteknik

IFUS

Genomsnittlig frekvens för internetanvändning de senaste tre månaderna

Användning av och användningsfrekvens för informations- och kommunikationsteknik

IUG_DKPC

Internetanvändning de senaste tre månaderna på en stationär dator

Användning av och användningsfrekvens för informations- och kommunikationsteknik

IUG_LPC

Internetanvändning de senaste tre månaderna på en bärbar dator

Användning av och användningsfrekvens för informations- och kommunikationsteknik

IUG_TPC

Internetanvändning de senaste tre månaderna på en surfplatta

Användning av och användningsfrekvens för informations- och kommunikationsteknik

IUG_MP

Internetanvändning de senaste tre månaderna på en mobiltelefon eller smarttelefon

Användning av och användningsfrekvens för informations- och kommunikationsteknik

IUG_OTH1

Internetanvändning de senaste tre månaderna på andra enheter (t.ex. smart-tv, smarta högtalare, spelkonsol, läsplatta, smartklocka)

Aktivitet på internet

IUEM

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skicka och ta emot e-post

Aktivitet på internet

IUPH1

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av internettelefoni (inklusive videosamtal)

Aktivitet på internet

IUSNET

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att delta i sociala nätverk (skapa en användarprofil, göra inlägg eller delta i andra aktiviteter)

Aktivitet på internet

IUCHAT1

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av snabbmeddelanden (utbyta meddelanden)

Aktivitet på internet

IUNW1

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att läsa nyheter, tidningar eller tidskrifter på nätet

Aktivitet på internet

IHIF

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skaffa hälsorelaterad information (t.ex. om skador, sjukdomar, näring, hälsa)

Aktivitet på internet

IUIF

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skaffa information om varor eller tjänster

Aktivitet på internet

IUPOL2

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att ge uttryck för åsikter om samhällsfrågor eller politiska frågor på webbplatser eller i sociala medier

Aktivitet på internet

IUVOTE

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att delta i samråd eller omröstningar online om samhällsfrågor eller politiska frågor (t.ex. stadsplanering, undertecknande av namninsamlingar)

Aktivitet på internet

IUJOB

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att leta efter arbete eller skicka jobbansökningar

Aktivitet på internet

IUSELL

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att sälja varor eller tjänster via en webbplats eller app

Aktivitet på internet

IUBK

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för internetbank (inbegripet banktjänster via mobilen)

Aktivitet på internet

IUOLC

Internetanvändning de senaste tre månaderna för lärande, i form av en kurs på nätet, i samband med utbildning, arbete eller för privat bruk

Aktivitet på internet

IUOLM

Internetanvändning de senaste tre månaderna för lärande i samband med utbildning, arbete eller för privat bruk, i form av andra läromedel på nätet än en fullständig kurs (t.ex. instruktionsfilmer, webbinarier, elektroniska läroböcker, appar eller plattformar för lärande)

Aktivitet på internet

IUOCIS1

Internetanvändning de senaste tre månaderna för lärande, genom kommunikation med lärare eller studerande via ljud- eller videoverktyg på nätet, i samband med utbildning, arbete eller för privat bruk

Kommunikation med myndigheter

IGOVIP

Aktivitet via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna där uppgiftslämnaren fått åtkomst till egna personuppgifter som lagras av en myndighet eller offentlig tjänst

Kommunikation med myndigheter

IGOVIDB

Aktivitet via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna där uppgiftslämnaren fått åtkomst till uppgifter i offentliga databaser eller register (t.ex. uppgifter om tillgängliga böcker på offentliga bibliotek, fastighetsregister och företagsregister)

Kommunikation med myndigheter

IGOV12IF

Aktivitet via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna där uppgiftslämnaren fått åtkomst till uppgifter (t.ex. om tjänster, förmåner, bidrag, lagar och öppettider)

Kommunikation med myndigheter

IGOVIX

Uppgiftslämnaren har inte fått åtkomst till personliga handlingar eller databaser eller hämtat uppgifter via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna

Kommunikation med myndigheter

IGOV12FM

Uppgiftslämnaren har laddat ned/skrivit ut officiella blanketter via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna

Kommunikation med myndigheter

IGOVAPR

Uppgiftslämnaren har bokat en tid eller gjort en reservation via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app (t.ex. för att reservera en bok på ett offentligt bibliotek eller boka ett möte med en offentligt anställd eller en offentlig vårdgivare) för privat bruk de senaste tolv månaderna

Kommunikation med myndigheter

IGOVPOST

(frivillig uppgift)

Har uppgiftslämnaren mottagit officiella meddelanden eller handlingar från myndigheter för privat bruk via sitt konto på en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app (namn på tjänsten, om en sådan finns i landet) (t.ex. meddelanden om böter eller fakturor, skrivelser, kallelser till domstol, domstolshandlingar, [nationella exempel]) de senaste tolv månaderna? Detta bör inte omfatta meddelanden via e-post eller sms om att ett dokument finns tillgängligt (frivillig uppgift)

Kommunikation med myndigheter

IGOVTAX1

Uppgiftslämnaren har skickat in sin privata skattedeklaration via en webbplats eller app de senaste tolv månaderna

Kommunikation med myndigheter

IGOVODC

Aktivitet via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna där uppgiftslämnaren har begärt officiella handlingar eller intyg (t.ex. examensbevis, personbevis, äktenskapsbevis, intyg om äktenskapsskillnad, dödsfallsintyg, hemvistintyg, utdrag ur belastningsregistret [nationella exempel])

Kommunikation med myndigheter

IGOVBE

Aktivitet via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna där uppgiftslämnaren har begärt förmåner eller bidrag (t.ex. pension, arbetslöshetsersättning, barnbidrag, studiebidrag, [nationella exempel])

Kommunikation med myndigheter

IGOVRCC

Aktivitet via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna där uppgiftslämnaren har framfört andra begäranden, anspråk eller klagomål (t.ex. anmält en stöld till polisen, ingett ett juridiskt klagomål, begärt rättshjälp, inlett ett civilrättsligt förfarande i domstol, [nationella exempel])

Kommunikation med myndigheter

IRGOVNN

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – uppgiftslämnaren hade inget behov av att begära handlingar eller göra anspråk

Kommunikation med myndigheter

IRGOVLS

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – bristande kompetens eller kunskap (t.ex. att uppgiftslämnaren inte visste hur webbplatsen eller appen skulle användas eller att den var för komplicerad)

Kommunikation med myndigheter

IRGOVSEC

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – oro för personuppgifternas säkerhet eller ovilja att betala online (kreditkortsbedrägerier)

Kommunikation med myndigheter

IRGOVEID

(frivillig uppgift)

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – avsaknad av elektronisk signatur, aktiverat elektroniskt ID eller något annat verktyg för användning av elektroniskt ID (som krävs för att tjänsterna ska kunna användas) [nationella exempel] (frivillig uppgift)

Kommunikation med myndigheter

IRGOVOP

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – en annan person gjorde det åt uppgiftslämnaren (t.ex. en konsult, rådgivare, släkting)

Kommunikation med myndigheter

IRGOVOTH

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – annat skäl

Kommunikation med myndigheter

IEID

Uppgiftslämnarens användning av sitt elektroniska ID [nationell förteckning över alla landsspecifika elektroniska ID:n, som är officiellt erkända av offentliga myndigheter eller tjänster och som har en hög eller betydande säkerhetsnivå enligt eIDA-förordningen (1)] för att få åtkomst till onlinetjänster för privat bruk de senaste tolv månaderna

Kommunikation med myndigheter

IEIDOC

Typ av tjänster för vilka uppgiftslämnaren har använt sitt elektroniska ID [nationell förteckning över alla landsspecifika elektroniska ID:n, som är officiellt erkända av offentliga myndigheter eller tjänster och som har en hög eller betydande säkerhetsnivå enligt eIDA-förordningen] de senaste tolv månaderna – tjänster som tillhandahålls av offentliga myndigheter eller offentliga tjänster i uppgiftslämnarens bosättningsland (t.ex. inlämning av skattedeklaration, ansökan om sociala förmåner, begäran om officiella intyg, åtkomst till hälsouppgifter, [nationella exempel])

Kommunikation med myndigheter

IEIDEC

Typ av tjänster för vilka uppgiftslämnaren har använt sitt elektroniska ID [nationell förteckning över alla landsspecifika elektroniska ID:n, som är officiellt erkända av offentliga myndigheter eller tjänster och som har en hög eller betydande säkerhetsnivå enligt eIDA-förordningen] de senaste tolv månaderna – tjänster som tillhandahålls av offentliga myndigheter eller offentliga tjänster i andra europeiska länder (t.ex. inlämning av skattedeklaration, begäran om officiella handlingar eller intyg, [nationella exempel]) (om detta är tillämpligt i landet)

Kommunikation med myndigheter

IEIDBS

Typ av tjänster för vilka uppgiftslämnaren har använt sitt elektroniska ID [nationell förteckning över alla landsspecifika elektroniska ID:n, som är officiellt erkända av offentliga myndigheter eller tjänster och som har en hög eller betydande säkerhetsnivå enligt eIDA-förordningen] de senaste tolv månaderna – tjänster som tillhandahålls av näringslivet (t.ex. åtkomst till banktjänster, inloggning till transporttjänster, identifiering med elektroniskt ID t.ex. på en digital marknadsplats, [nationella exempel]) (om detta är tillämpligt i landet)

Kommunikation med myndigheter

IREIDNA

Skäl till att inte använda elektroniskt ID som officiellt erkänts av offentliga myndigheter eller tjänster och som har en hög eller väsentlig tillitsnivå enligt eIDA-förordningen de senaste tolv månaderna – uppgiftslämnaren kände inte till att elektroniskt ID fanns

Kommunikation med myndigheter

IREIDNO

Skäl till att inte använda elektroniskt ID som officiellt erkänts av offentliga myndigheter eller tjänster och som har en hög eller väsentlig tillitsnivå enligt eIDA-förordningen de senaste tolv månaderna – uppgiftslämnaren har inget elektroniskt ID

Kommunikation med myndigheter

IREIDNN

Skäl till att inte använda elektroniskt ID som officiellt erkänts av offentliga myndigheter eller tjänster och som har en hög eller väsentlig tillitsnivå enligt eIDA-förordningen de senaste tolv månaderna – uppgiftslämnaren har inte behövt komma åt några onlinetjänster som kräver elektroniskt ID

Kommunikation med myndigheter

IREIDSEC

Skäl till att inte använda elektroniskt ID som officiellt erkänts av offentliga myndigheter eller tjänster och som har en hög eller väsentlig tillitsnivå enligt eIDA-förordningen de senaste tolv månaderna – uppgiftslämnaren känner sig inte trygg med att använda det (oro över IKT-säkerhet, personuppgiftsskydd)

Kommunikation med myndigheter

IREIDTEC

Skäl till att inte använda elektroniskt ID som officiellt erkänts av offentliga myndigheter eller tjänster och som har en hög eller väsentlig tillitsnivå enligt eIDA-förordningen de senaste tolv månaderna – användbarhetsproblem/tekniska problem (t.ex. för svårt eller inte användarvänligt, brist på lämplig kortläsare, inkompatibilitet med programvara, godtogs inte av de tjänster som uppgiftslämnaren behövde få åtkomst till)

Kommunikation med myndigheter

IREIDDEV

Skäl till att inte använda elektroniskt ID som officiellt erkänts av offentliga myndigheter eller tjänster och som har en hög eller väsentlig tillitsnivå enligt eIDA-förordningen de senaste tolv månaderna – uppgiftslämnaren kunde inte använda det elektroniska ID:t för att komma åt tjänsten via en smarttelefon eller surfplatta

Kommunikation med myndigheter

IREIDOTH

Skäl till att inte använda elektroniskt ID som officiellt erkänts av offentliga myndigheter eller tjänster och som har en hög eller väsentlig tillitsnivå enligt eIDA-förordningen de senaste tolv månaderna – andra skäl

E-handel

IBUY

Senaste köp eller beställning av varor eller tjänster via internet för privat bruk

E-handel

BCLOT1

Internetanvändning för att köpa kläder (inklusive sportkläder), skor eller accessoarer (t.ex. väskor, smycken) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BSPG

Internetanvändning för att köpa sportartiklar (utom sportkläder) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BCG

Internetanvändning för att köpa leksaker eller barnvårdsartiklar (t.ex. blöjor, nappflaskor, barnvagnar) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFURN1

Internetanvändning för att köpa möbler, inredningsartiklar (t.ex. mattor, gardiner) eller trädgårdsartiklar (t.ex. redskap, växter) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BMUFL

Internetanvändning för att köpa musik på cd-skivor, vinylskivor osv. och/eller filmer eller serier på dvd-skivor, blu-ray-skivor osv. från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BBOOKNLG

Internetanvändning för att köpa tryckta böcker, tidskrifter eller tidningar från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BHARD1

Internetanvändning för att köpa datorer, surfplattor, mobiltelefoner eller kringutrustning från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BEEQU1

Internetanvändning för att köpa konsumentelektronik (t.ex. tv-apparater, stereoapparater, kameror, soundbar-högtalare eller smarta högtalare, digitala assistenter) eller hushållsapparater (t.ex. tvättmaskiner) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BMED1

Internetanvändning för att köpa läkemedel eller kosttillskott, t.ex. vitaminer, (utom förnyelse av recept via nätet) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFDR

Internetanvändning för att köpa leveranser från restauranger, snabbmatskedjor eller cateringtjänster från företag eller privatpersoner via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFDS

Internetanvändning för att köpa mat eller dryck från affärer eller leverantörer av måltider från företag eller privatpersoner via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BCBW

Internetanvändning för att köpa kosmetika, skönhetsprodukter eller wellnessprodukter från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BCPH

Internetanvändning för att köpa rengörings- eller hygienprodukter (t.ex. tandborstar, näsdukar, tvättmedel, rengöringstrasor) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BBMC

Internetanvändning för att köpa cyklar, mopeder, bilar eller andra fordon eller reservdelar från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BOPG

Internetanvändning för att köpa andra fysiska varor från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BPG_ANY

Internetanvändning för att köpa någon av de förtecknade fysiska varorna från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BPG_DOM

Internetanvändning för att köpa varor via en webbplats eller app de senaste tre månaderna från inhemska försäljare (från företag eller privatpersoner)

E-handel

BPG_EU

Internetanvändning för att köpa varor via en webbplats eller app de senaste tre månaderna från försäljare från andra EU-länder (från företag eller privatpersoner)

E-handel

BPG_WRLD

Internetanvändning för att köpa varor via en webbplats eller app de senaste tre månaderna från försäljare från resten av världen (från företag eller privatpersoner)

E-handel

BPG_UNK

Internetanvändning för att köpa varor via en webbplats eller app de senaste tre månaderna från försäljare vars ursprungsland är okänt (från företag eller privatpersoner)

E-handel

BPG_PP

Varor som köpts från privatpersoner via en webbplats eller app

E-handel

BMUSS

Internetanvändning för att köpa eller prenumerera på musik som strömningstjänst eller som nedladdning via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFLMS

Internetanvändning för att köpa eller prenumerera på filmer eller serier som strömningstjänst eller som nedladdning via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BBOOKNLS

Internetanvändning för att köpa eller prenumerera på e-böcker, nättidskrifter eller nättidningar via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BGAMES

Internetanvändning för att köpa eller prenumerera på spel som onlinetjänst eller som nedladdning för smartphone, surfplatta, dator eller konsol via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BSOFTS

Internetanvändning för att köpa eller prenumerera på datorprogram eller annan programvara inklusive uppgraderingar via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BHLFTS

Internetanvändning för att köpa eller prenumerera på appar för hälsa eller träning (utom gratisappar) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BAPP

Internetanvändning för att köpa eller prenumerera på andra appar (t.ex. appar för språkinlärning, resor, väder) (utom gratisappar) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BSTICK

Internetanvändning för att köpa biljetter till idrottsevenemang via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BCTICK

Internetanvändning för att köpa biljetter till kulturevenemang eller andra evenemang (t.ex. film, konserter, mässor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BSIMC

Internetanvändning för att köpa internet- eller mobilabonnemang via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BSUTIL

Internetanvändning för att köpa abonnemang på el, vatten, värme, avfallshämtning eller liknande tjänster via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BHHS

Internetanvändning för att köpa hushållstjänster (t.ex. städning, barnpassning, reparationsarbete, trädgårdsarbete) (också när tjänsterna köps från privatpersoner) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BTPS_E

Internetanvändning för att köpa transporttjänster från ett transportföretag, t.ex. biljetter för lokala buss-, flyg- eller tågresor eller taxiresor, via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BTPS_PP

Internetanvändning för att köpa transporttjänster från privatpersoner via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BRA_E

Internetanvändning för att hyra boende från företag, t.ex. hotell eller resebyråer, via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BRA_PP

Internetanvändning för att hyra boende från en privatperson via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BOTS (frivillig uppgift)

Internetanvändning för att köpa andra tjänster (utom finansiella tjänster och försäkringstjänster) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

(frivillig uppgift)

E-handel

BF

Antal gånger som varor eller tjänster köpts via internet via en webbplats eller app för privat bruk under de senaste tre månaderna

Hinder för och problem med användning

BTFW1

Problem med e-handel: webbplatsen var svår att använda eller fungerade inte tillräckligt bra (t.ex. att den var för komplicerad, rörig eller fungerade dåligt rent tekniskt) vid köp online via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

Hinder för och problem med användning

BDGL1

Problem med e-handel: svårigheter att hitta information om garantier eller andra rättigheter vid köp online via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

Hinder för och problem med användning

BSPD1

Problem med e-handel: längre leveranstid än angivet vid köp online via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

Hinder för och problem med användning

BCPR1

Problem med e-handel: högre slutliga kostnader än angivet (t.ex. oväntade transaktionsavgifter eller omotiverade garantiavgifter) vid köp online via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

Hinder för och problem med användning

BWDN1

Problem med e-handel: leverans av felaktiga eller skadade varor eller tjänster vid köp online via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

Hinder för och problem med användning

BFRA1

Problem med e-handel: utsatt för bedrägeri (t.ex. att inga varor eller tjänster erhållits, missbruk av kreditkortsuppgifter) vid köp online via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

Hinder för och problem med användning

BCR1

Problem med e-handel: svårt att klaga och få gottgörelse, eller inget tillfredsställande svar på klagomål vid köp online via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

Hinder för och problem med användning

BDNS1

Problem med e-handel: handlare i utlandet sålde inte till uppgiftslämnarens land vid köp online via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

Hinder för och problem med användning

BOTH2

Problem med e-handel: andra problem vid köp online via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

Hinder för och problem med användning

BARR2X

Inga problem vid köp online via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFIN_IN1

Internetanvändning för att köpa försäkringar, inklusive reseförsäkring, även som ett paket tillsammans med t.ex. en flygbiljett, via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFIN_CR1

Internetanvändning för lån eller krediter från bank eller finansinstitut via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFIN_SH1

Internetanvändning för att köpa eller sälja aktier, obligationer, fondandelar eller andra finansiella tillgångar via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

Digital kompetens

CXFER1

Verksamhet som genomförts de senaste tre månaderna i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl som innefattat att kopiera eller flytta filer (t.ex. dokument, data, bilder, video) mellan mappar, enheter (via e-post, snabbmeddelanden, USB, kabel) eller i molnet

Digital kompetens

CINSAPP1

Verksamhet som genomförts de senaste tre månaderna i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl som innefattat att ladda ned eller installera programvara eller appar

Digital kompetens

CCONF1

Verksamhet som genomförts de senaste tre månaderna i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl som innefattat att ändra inställningar i programvara, app eller enhet (t.ex. ändra språk, färger, kontrast, textstorlek, verktygsfält/meny)

Digital kompetens

CWRD1

Programvarurelaterad verksamhet som genomförts de senaste tre månaderna i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl som innefattat att använda ordbehandlingsprogram

Digital kompetens

CPRES2

Programvarurelaterad verksamhet som genomförts de senaste tre månaderna under i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl som innefattat att skapa filer (t.ex. dokument, bild, video) och införliva flera delar, t.ex. text, bild, tabell, diagram, animering eller ljud

Digital kompetens

CXLS1

Programvarurelaterad verksamhet som genomförts de senaste tre månaderna i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl som innefattat att använda kalkylprogram

Digital kompetens

CXLSADV1

Programvarurelaterad verksamhet som genomförts de senaste tre månaderna i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl som innefattat att använda avancerade funktioner i kalkylprogram (funktioner, formler, makron och andra utvecklarfunktioner) i syfte att ordna, analysera, strukturera eller modifiera data

Digital kompetens

CEPVA1

Programvarurelaterad verksamhet som genomförts de senaste tre månaderna i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl som innefattat att redigera bilder eller video- eller ljudfiler

Digital kompetens

CPRG2

Programvarurelaterad verksamhet som genomförts de senaste tre månaderna i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl som innefattat att skriva kod i ett programmeringsspråk

Digital kompetens

UDI

Uppgifter eller innehåll (t.ex. video, bilder) som har visats på nyhetssajter eller sociala medier de senaste tre månaderna som uppgiftslämnaren bedömer vara falska eller tvivelaktiga

Digital kompetens

TIC

Sanningshalten i uppgifter eller innehåll som har visats på nyhetssajter eller sociala medier de senaste tre månaderna som uppgiftslämnaren kontrollerat

Digital kompetens

TICCSFOI

Sanningshalten i information eller innehåll som hittats på internet som uppgiftslämnaren kontrollerat genom att kontrollera källorna eller hitta annan information på internet

Digital kompetens

TICIDIS

Sanningshalten i uppgifter eller innehåll på internet som uppgiftslämnaren kontrollerat genom att följa eller delta i en diskussion om uppgifterna på internet

Digital kompetens

TICNIDIS

Sanningshalten i uppgifter eller innehåll på internet som uppgiftslämnaren kontrollerat genom att diskutera uppgifterna offline med andra eller använda källor som inte finns på internet

Digital kompetens

TICXND

Sanningshalten i uppgifter eller innehåll på internet som inte har kontrollerats eftersom uppgiftslämnaren redan kände till att uppgifterna, innehållet eller källan inte var tillförlitliga

Digital kompetens

TICXSKL

Sanningshalten i uppgifter eller innehåll på internet som inte har kontrollerats eftersom uppgiftslämnaren saknar kompetens eller kunskap att göra det

Digital kompetens

TICXOTH

Sanningshalten i uppgifter eller innehåll på internet som inte har kontrollerats på grund av andra skäl

Digital kompetens

HM

(frivillig uppgift)

Budskap som påträffats online de senaste tre månaderna och som av uppgiftslämnaren anses vara fientliga eller förnedrande mot grupper eller enskilda personer i videor, bloggar, vloggar, sociala medier eller på nyhetswebbplatser (även i kommentarsfält) (frivillig uppgift)

Digital kompetens

HMPS (frivillig uppgift)

Grupper eller enskilda personer som angripits eller blivit måltavlor i de budskap som anses vara fientliga eller förnedrande på grund av politiska eller samhälleliga åsikter (frivillig uppgift)

Digital kompetens

HMSO (frivillig uppgift)

Grupper eller enskilda personer som angripits eller blivit måltavlor i de budskap som anses vara fientliga eller förnedrande på grund av sexuell läggning (hbtqi-identiteter) (frivillig uppgift)

Digital kompetens

HMSE (frivillig uppgift)

Grupper eller enskilda personer som angripits eller blivit måltavlor i de budskap som anses vara fientliga eller förnedrande på grund av kön (frivillig uppgift)

Digital kompetens

HMRE (frivillig uppgift)

Grupper eller enskilda personer som angripits eller blivit måltavlor i de budskap som anses vara fientliga eller förnedrande på grund av ras eller etniskt ursprung (frivillig uppgift)

Digital kompetens

HMRB (frivillig uppgift)

Grupper eller enskilda personer som angripits eller blivit måltavlor i de budskap som anses vara fientliga eller förnedrande på grund av religion eller övertygelse (frivillig uppgift)

Digital kompetens

HMD (frivillig uppgift)

Grupper eller enskilda personer som angripits eller blivit måltavlor i de budskap som anses vara fientliga eller förnedrande på grund av funktionsnedsättning (frivillig uppgift)

Digital kompetens

HMOTH (frivillig uppgift)

Grupper eller enskilda personer som angripits eller blivit måltavlor i de budskap som anses vara fientliga eller förnedrande på grund av andra personliga egenskaper (frivillig uppgift)

Säkerhet, integritet och förtroende

MAPS_RPS

Har gjort följande för att hantera åtkomsten till egna personuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum, id-kortsnummer, kontaktuppgifter, kreditkortsnummer, foton, geografiskt läge) på internet de senaste tre månaderna: läst meddelande om skydd av personuppgifter innan personuppgifter lämnades

Säkerhet, integritet och förtroende

MAPS_RRGL

Har gjort följande för att hantera åtkomsten till egna personuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum, id-kortsnummer, kontaktuppgifter, kreditkortsnummer, foton, geografiskt läge) på internet de senaste tre månaderna: begränsat eller nekat åtkomsten till det egna geografiska läget

Säkerhet, integritet och förtroende

MAPS_LAP

Har gjort följande för att hantera åtkomsten till egna personuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum, id-kortsnummer, kontaktuppgifter, kreditkortsnummer, foton, geografiskt läge) på internet de senaste tre månaderna: begränsat åtkomsten till profil eller innehåll på sociala nätverk eller delad webbaserad lagring

Säkerhet, integritet och förtroende

MAPS_RAAD

Har gjort följande för att hantera åtkomsten till egna personuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum, id-kortsnummer, kontaktuppgifter, kreditkortsnummer, foton, geografiskt läge) på internet de senaste tre månaderna: nekat användningen av personuppgifter i reklamsyfte

Säkerhet, integritet och förtroende

MAPS_CWSC

Har gjort följande för att hantera åtkomsten till egna personuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum, id-kortsnummer, kontaktuppgifter, kreditkortsnummer, foton, geografiskt läge) på internet de senaste tre månaderna: kontrollerat att den webbplats där uppgiftslämnaren lämnade personuppgifter var säker (t.ex. https-webbplatser, säkerhetslogotyp eller certifikat)

Säkerhet, integritet och förtroende

MAPS_APD

Har gjort följande för att hantera åtkomsten till egna personuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum, id-kortsnummer, kontaktuppgifter, kreditkortsnummer, foton, geografiskt läge) på internet de senaste tre månaderna: bett administratörer eller leverantörer för webbplatser eller sökmotorer att ändra eller radera uppgiftslämnarens personuppgifter som de har sparade

Säkerhet, integritet och förtroende

PCOOK1

Har ändrat inställningar i den egna webbläsaren för att förhindra eller begränsa kakor på någon av uppgiftslämnarens enheter

Säkerhet, integritet och förtroende

CCOOK (frivillig uppgift)

Oro över att aktiviteter på internet sparas i syfte att visa uppgiftslämnaren skräddarsydd reklam

(frivillig uppgift)

Säkerhet, integritet och förtroende

USLCOOK

Användning av programvara som begränsar möjligheten att spåra egna aktiviteter på internet på någon av uppgiftslämnarens enheter


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG EGT L 257, 28.8.2014, s. 73. Tillitsnivåerna väsentlig och hög definieras enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1502 av den 8 september 2015 om fastställande av tekniska minimispecifikationer och förfaranden för tillitsnivåer för medel för elektronisk identifiering i enlighet med artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014.


22.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2280

av den 15 november 2022

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Salacgrīvas nēģi” [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Lettlands ansökan om registrering av namnet ”Salacgrīvas nēģi” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Salacgrīvas nēģi” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Salacgrīvas nēģi” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.7 Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2022.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 281, 22.7.2022, s. 9.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


22.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2281

av den 15 november 2022

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Lumblija” [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Kroatiens ansökan om registrering av namnet ”Lumblija” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Lumblija” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Lumblija” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 2.3 Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2022.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 286, 27.7.2022, s. 57.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


22.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2282

av den 21 november 2022

om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2022 till och med den 30 december 2022 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.

(2)

Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsdata för utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 6 oktober 2022 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av september 2022. De uppgifterna offentliggjordes den 6 oktober 2022 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.

(3)

Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.

(4)

Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel, oavsett datum för deras rapportering till sina behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför gälla från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.

(5)

För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat – av det tvingande och brådskande skälet att de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska vara tillgängliga – att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2022 till och med den 30 december 2022.

2.   För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:

a)

De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.

b)

De grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.

c)

För varje relevant nationell försäkringsmarknad, de volatilitetsjusteringar som anges i bilaga III.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 september 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).


BILAGA I

Riskfria räntesatser för relevanta durationer för att beräkna bästa skattning utan någon matchnings- eller volatilitetsjustering

Löptid (i år)

Euro

Tjeckisk krona

Dansk krona

Ungersk forint

Svensk krona

Kroatisk kuna

1

2,378  %

6,852  %

2,368  %

13,041  %

3,151  %

2,114  %

2

2,725  %

6,556  %

2,715  %

12,493  %

3,170  %

2,588  %

3

2,792  %

6,085  %

2,782  %

11,733  %

3,196  %

2,920  %

4

2,837  %

5,649  %

2,827  %

11,030  %

3,207  %

3,181  %

5

2,873  %

5,332  %

2,863  %

10,464  %

3,195  %

3,422  %

6

2,901  %

5,144  %

2,891  %

10,033  %

3,161  %

3,663  %

7

2,920  %

5,033  %

2,910  %

9,719  %

3,122  %

3,905  %

8

2,943  %

4,964  %

2,933  %

9,502  %

3,089  %

4,163  %

9

2,967  %

4,915  %

2,956  %

9,370  %

3,067  %

4,392  %

10

2,992  %

4,874  %

2,982  %

9,285  %

3,058  %

4,561  %

11

3,006  %

4,835  %

2,996  %

9,244  %

3,062  %

4,679  %

12

3,018  %

4,797  %

3,008  %

9,225  %

3,075  %

4,759  %

13

3,020  %

4,760  %

3,010  %

9,216  %

3,091  %

4,812  %

14

3,006  %

4,724  %

2,996  %

9,215  %

3,109  %

4,844  %

15

2,974  %

4,688  %

2,964  %

9,208  %

3,126  %

4,861  %

16

2,922  %

4,652  %

2,912  %

9,178  %

3,143  %

4,866  %

17

2,861  %

4,618  %

2,851  %

9,127  %

3,159  %

4,861  %

18

2,799  %

4,584  %

2,789  %

9,059  %

3,173  %

4,850  %

19

2,744  %

4,551  %

2,734  %

8,979  %

3,187  %

4,834  %

20

2,699  %

4,520  %

2,689  %

8,890  %

3,200  %

4,814  %

21

2,668  %

4,489  %

2,658  %

8,795  %

3,211  %

4,791  %

22

2,647  %

4,460  %

2,638  %

8,695  %

3,222  %

4,766  %

23

2,635  %

4,431  %

2,626  %

8,594  %

3,231  %

4,740  %

24

2,630  %

4,404  %

2,621  %

8,491  %

3,240  %

4,713  %

25

2,629  %

4,377  %

2,620  %

8,389  %

3,249  %

4,685  %

26

2,632  %

4,352  %

2,624  %

8,287  %

3,256  %

4,657  %

27

2,639  %

4,328  %

2,631  %

8,188  %

3,263  %

4,630  %

28

2,648  %

4,304  %

2,640  %

8,090  %

3,270  %

4,602  %

29

2,658  %

4,282  %

2,650  %

7,995  %

3,276  %

4,575  %

30

2,670  %

4,260  %

2,662  %

7,902  %

3,282  %

4,548  %

31

2,682  %

4,240  %

2,675  %

7,813  %

3,287  %

4,522  %

32

2,696  %

4,220  %

2,688  %

7,726  %

3,293  %

4,497  %

33

2,709  %

4,200  %

2,702  %

7,642  %

3,297  %

4,472  %

34

2,723  %

4,182  %

2,716  %

7,562  %

3,302  %

4,449  %

35

2,737  %

4,164  %

2,731  %

7,484  %

3,306  %

4,425  %

36

2,751  %

4,148  %

2,745  %

7,410  %

3,310  %

4,403  %

37

2,765  %

4,131  %

2,759  %

7,338  %

3,314  %

4,381  %

38

2,779  %

4,116  %

2,773  %

7,269  %

3,317  %

4,360  %

39

2,792  %

4,101  %

2,786  %

7,203  %

3,321  %

4,340  %

40

2,806  %

4,086  %

2,800  %

7,139  %

3,324  %

4,320  %

41

2,819  %

4,072  %

2,813  %

7,078  %

3,327  %

4,301  %

42

2,831  %

4,059  %

2,825  %

7,020  %

3,330  %

4,283  %

43

2,843  %

4,046  %

2,838  %

6,963  %

3,333  %

4,265  %

44

2,855  %

4,033  %

2,850  %

6,909  %

3,335  %

4,248  %

45

2,867  %

4,021  %

2,862  %

6,857  %

3,338  %

4,232  %

46

2,878  %

4,010  %

2,873  %

6,807  %

3,340  %

4,216  %

47

2,889  %

3,999  %

2,884  %

6,759  %

3,343  %

4,200  %

48

2,900  %

3,988  %

2,895  %

6,713  %

3,345  %

4,186  %

49

2,910  %

3,978  %

2,906  %

6,668  %

3,347  %

4,171  %

50

2,920  %

3,967  %

2,916  %

6,625  %

3,349  %

4,158  %

51

2,930  %

3,958  %

2,925  %

6,584  %

3,351  %

4,144  %

52

2,940  %

3,948  %

2,935  %

6,544  %

3,353  %

4,131  %

53

2,949  %

3,939  %

2,944  %

6,506  %

3,355  %

4,119  %

54

2,958  %

3,931  %

2,953  %

6,469  %

3,357  %

4,107  %

55

2,966  %

3,922  %

2,962  %

6,433  %

3,358  %

4,095  %

56

2,974  %

3,914  %

2,970  %

6,399  %

3,360  %

4,084  %

57

2,982  %

3,906  %

2,978  %

6,366  %

3,362  %

4,073  %

58

2,990  %

3,899  %

2,986  %

6,333  %

3,363  %

4,063  %

59

2,998  %

3,891  %

2,994  %

6,302  %

3,365  %

4,052  %

60

3,005  %

3,884  %

3,001  %

6,272  %

3,366  %

4,043  %

61

3,012  %

3,877  %

3,008  %

6,243  %

3,367  %

4,033  %

62

3,019  %

3,870  %

3,015  %

6,215  %

3,369  %

4,024  %

63

3,026  %

3,864  %

3,022  %

6,187  %

3,370  %

4,015  %

64

3,032  %

3,857  %

3,029  %

6,161  %

3,371  %

4,006  %

65

3,039  %

3,851  %

3,035  %

6,135  %

3,372  %

3,998  %

66

3,045  %

3,845  %

3,041  %

6,110  %

3,374  %

3,989  %

67

3,051  %

3,839  %

3,047  %

6,086  %

3,375  %

3,981  %

68

3,057  %

3,834  %

3,053  %

6,063  %

3,376  %

3,974  %

69

3,062  %

3,828  %

3,059  %

6,040  %

3,377  %

3,966  %

70

3,068  %

3,823  %

3,064  %

6,018  %

3,378  %

3,959  %

71

3,073  %

3,818  %

3,070  %

5,996  %

3,379  %

3,951  %

72

3,078  %

3,813  %

3,075  %

5,976  %

3,380  %

3,945  %

73

3,083  %

3,808  %

3,080  %

5,955  %

3,381  %

3,938  %

74

3,088  %

3,803  %

3,085  %

5,935  %

3,382  %

3,931  %

75

3,093  %

3,798  %

3,090  %

5,916  %

3,383  %

3,925  %

76

3,098  %

3,794  %

3,095  %

5,897  %

3,384  %

3,919  %

77

3,102  %

3,789  %

3,099  %

5,879  %

3,385  %

3,912  %

78

3,107  %

3,785  %

3,104  %

5,861  %

3,385  %

3,907  %

79

3,111  %

3,781  %

3,108  %

5,844  %

3,386  %

3,901  %

80

3,115  %

3,776  %

3,112  %

5,827  %

3,387  %

3,895  %

81

3,119  %

3,772  %

3,116  %

5,811  %

3,388  %

3,890  %

82

3,123  %

3,769  %

3,120  %

5,795  %

3,389  %

3,884  %

83

3,127  %

3,765  %

3,124  %

5,779  %

3,389  %

3,879  %

84

3,131  %

3,761  %

3,128  %

5,764  %

3,390  %

3,874  %

85

3,135  %

3,757  %

3,132  %

5,749  %

3,391  %

3,869  %

86

3,138  %

3,754  %

3,136  %

5,734  %

3,391  %

3,864  %

87

3,142  %

3,750  %

3,139  %

5,720  %

3,392  %

3,859  %

88

3,146  %

3,747  %

3,143  %

5,706  %

3,393  %

3,855  %

89

3,149  %

3,744  %

3,146  %

5,692  %

3,393  %

3,850  %

90

3,152  %

3,740  %

3,150  %

5,679  %

3,394  %

3,846  %

91

3,156  %

3,737  %

3,153  %

5,666  %

3,395  %

3,841  %

92

3,159  %

3,734  %

3,156  %

5,653  %

3,395  %

3,837  %

93

3,162  %

3,731  %

3,159  %

5,641  %

3,396  %

3,833  %

94

3,165  %

3,728  %

3,162  %

5,629  %

3,396  %

3,829  %

95

3,168  %

3,725  %

3,165  %

5,617  %

3,397  %

3,825  %

96

3,171  %

3,722  %

3,168  %

5,605  %

3,397  %

3,821  %

97

3,174  %

3,719  %

3,171  %

5,593  %

3,398  %

3,817  %

98

3,177  %

3,717  %

3,174  %

5,582  %

3,399  %

3,813  %

99

3,179  %

3,714  %

3,177  %

5,571  %

3,399  %

3,810  %

100

3,182  %

3,711  %

3,180  %

5,560  %

3,400  %

3,806  %

101

3,185  %

3,709  %

3,182  %

5,550  %

3,400  %

3,803  %

102

3,187  %

3,706  %

3,185  %

5,540  %

3,401  %

3,799  %

103

3,190  %

3,704  %

3,187  %

5,529  %

3,401  %

3,796  %

104

3,192  %

3,701  %

3,190  %

5,519  %

3,402  %

3,792  %

105

3,195  %

3,699  %

3,192  %

5,510  %

3,402  %

3,789  %

106

3,197  %

3,696  %

3,195  %

5,500  %

3,402  %

3,786  %

107

3,200  %

3,694  %

3,197  %

5,491  %

3,403  %

3,783  %

108

3,202  %

3,692  %

3,200  %

5,482  %

3,403  %

3,780  %

109

3,204  %

3,690  %

3,202  %

5,472  %

3,404  %

3,777  %

110

3,206  %

3,687  %

3,204  %

5,464  %

3,404  %

3,774  %

111

3,209  %

3,685  %

3,206  %

5,455  %

3,405  %

3,771  %

112

3,211  %

3,683  %

3,209  %

5,446  %

3,405  %

3,768  %

113

3,213  %

3,681  %

3,211  %

5,438  %

3,405  %

3,765  %

114

3,215  %

3,679  %

3,213  %

5,430  %

3,406  %

3,762  %

115

3,217  %

3,677  %

3,215  %

5,422  %

3,406  %

3,760  %

116

3,219  %

3,675  %

3,217  %

5,414  %

3,407  %

3,757  %

117

3,221  %

3,673  %

3,219  %

5,406  %

3,407  %

3,754  %

118

3,223  %

3,671  %

3,221  %

5,398  %

3,407  %

3,752  %

119

3,225  %

3,669  %

3,223  %

5,390  %

3,408  %

3,749  %

120

3,227  %

3,668  %

3,225  %

5,383  %

3,408  %

3,747  %

121

3,228  %

3,666  %

3,226  %

5,376  %

3,408  %

3,744  %

122

3,230  %

3,664  %

3,228  %

5,368  %

3,409  %

3,742  %

123

3,232  %

3,662  %

3,230  %

5,361  %

3,409  %

3,739  %

124

3,234  %

3,661  %

3,232  %

5,354  %

3,409  %

3,737  %

125

3,236  %

3,659  %

3,234  %

5,348  %

3,410  %

3,735  %

126

3,237  %

3,657  %

3,235  %

5,341  %

3,410  %

3,732  %

127

3,239  %

3,656  %

3,237  %

5,334  %

3,410  %

3,730  %

128

3,241  %

3,654  %

3,239  %

5,328  %

3,411  %

3,728  %

129

3,242  %

3,652  %

3,240  %

5,321  %

3,411  %

3,726  %

130

3,244  %

3,651  %

3,242  %

5,315  %

3,411  %

3,724  %

131

3,245  %

3,649  %

3,244  %

5,309  %

3,412  %

3,722  %

132

3,247  %

3,648  %

3,245  %

5,302  %

3,412  %

3,720  %

133

3,248  %

3,646  %

3,247  %

5,296  %

3,412  %

3,718  %

134

3,250  %

3,645  %

3,248  %

5,290  %

3,412  %

3,716  %

135

3,251  %

3,643  %

3,250  %

5,284  %

3,413  %

3,714  %

136

3,253  %

3,642  %

3,251  %

5,279  %

3,413  %

3,712  %

137

3,254  %

3,641  %

3,253  %

5,273  %

3,413  %

3,710  %

138

3,256  %

3,639  %

3,254  %

5,267  %

3,413  %

3,708  %

139

3,257  %

3,638  %

3,255  %

5,262  %

3,414  %

3,706  %

140

3,259  %

3,637  %

3,257  %

5,256  %

3,414  %

3,704  %

141

3,260  %

3,635  %

3,258  %

5,251  %

3,414  %

3,702  %

142

3,261  %

3,634  %

3,260  %

5,246  %

3,414  %

3,701  %

143

3,263  %

3,633  %

3,261  %

5,240  %

3,415  %

3,699  %

144

3,264  %

3,631  %

3,262  %

5,235  %

3,415  %

3,697  %

145

3,265  %

3,630  %

3,263  %

5,230  %

3,415  %

3,695  %

146

3,266  %

3,629  %

3,265  %

5,225  %

3,415  %

3,694  %

147

3,268  %

3,628  %

3,266  %

5,220  %

3,416  %

3,692  %

148

3,269  %

3,626  %

3,267  %

5,215  %

3,416  %

3,690  %

149

3,270  %

3,625  %

3,268  %

5,211  %

3,416  %

3,689  %

150

3,271  %

3,624  %

3,270  %

5,206  %

3,416  %

3,687  %


Löptid (i år)

Bulgarisk lev

Brittiskt pund

Rumänsk leu

Polsk zloty

Isländsk krona

Norsk krona

1

2,328  %

5,093  %

7,909  %

7,166  %

6,023  %

3,581  %

2

2,675  %

5,417  %

8,285  %

7,388  %

6,018  %

3,537  %

3

2,742  %

5,365  %

8,471  %

7,411  %

5,995  %

3,475  %

4

2,787  %

5,208  %

8,536  %

7,349  %

5,963  %

3,424  %

5

2,823  %

5,039  %

8,555  %

7,270  %

5,925  %

3,394  %

6

2,851  %

4,851  %

8,549  %

7,197  %

5,882  %

3,387  %

7

2,870  %

4,679  %

8,521  %

7,138  %

5,834  %

3,393  %

8

2,893  %

4,546  %

8,482  %

7,099  %

5,780  %

3,403  %

9

2,916  %

4,444  %

8,431  %

7,086  %

5,721  %

3,415  %

10

2,942  %

4,364  %

8,363  %

7,080  %

5,658  %

3,426  %

11

2,956  %

4,291  %

8,276  %

7,053  %

5,594  %

3,435  %

12

2,967  %

4,222  %

8,174  %

7,005  %

5,530  %

3,442  %

13

2,970  %

4,157  %

8,062  %

6,944  %

5,466  %

3,448  %

14

2,956  %

4,098  %

7,944  %

6,873  %

5,404  %

3,452  %

15

2,924  %

4,043  %

7,822  %

6,795  %

5,343  %

3,456  %

16

2,872  %

3,991  %

7,699  %

6,713  %

5,284  %

3,459  %

17

2,810  %

3,943  %

7,576  %

6,628  %

5,226  %

3,462  %

18

2,749  %

3,897  %

7,454  %

6,543  %

5,171  %

3,464  %

19

2,694  %

3,852  %

7,334  %

6,457  %

5,118  %

3,466  %

20

2,650  %

3,808  %

7,217  %

6,373  %

5,066  %

3,468  %

21

2,620  %

3,764  %

7,103  %

6,289  %

5,017  %

3,469  %

22

2,600  %

3,721  %

6,992  %

6,208  %

4,970  %

3,470  %

23

2,589  %

3,679  %

6,885  %

6,129  %

4,924  %

3,471  %

24

2,585  %

3,640  %

6,782  %

6,052  %

4,881  %

3,471  %

25

2,585  %

3,603  %

6,683  %

5,977  %

4,839  %

3,472  %

26

2,590  %

3,569  %

6,587  %

5,905  %

4,799  %

3,473  %

27

2,597  %

3,538  %

6,496  %

5,836  %

4,761  %

3,473  %

28

2,607  %

3,511  %

6,408  %

5,769  %

4,724  %

3,473  %

29

2,619  %

3,486  %

6,323  %

5,705  %

4,689  %

3,474  %

30

2,632  %

3,465  %

6,243  %

5,643  %

4,656  %

3,474  %

31

2,645  %

3,447  %

6,165  %

5,584  %

4,624  %

3,474  %

32

2,659  %

3,432  %

6,091  %

5,527  %

4,593  %

3,474  %

33

2,674  %

3,419  %

6,021  %

5,473  %

4,564  %

3,474  %

34

2,689  %

3,408  %

5,953  %

5,420  %

4,535  %

3,474  %

35

2,704  %

3,399  %

5,888  %

5,370  %

4,508  %

3,474  %

36

2,719  %

3,391  %

5,826  %

5,322  %

4,482  %

3,474  %

37

2,733  %

3,385  %

5,767  %

5,276  %

4,458  %

3,474  %

38

2,748  %

3,380  %

5,710  %

5,232  %

4,434  %

3,474  %

39

2,762  %

3,375  %

5,655  %

5,190  %

4,411  %

3,473  %

40

2,776  %

3,372  %

5,603  %

5,149  %

4,389  %

3,473  %

41

2,790  %

3,369  %

5,553  %

5,110  %

4,368  %

3,473  %

42

2,803  %

3,367  %

5,505  %

5,072  %

4,348  %

3,473  %

43

2,816  %

3,365  %

5,459  %

5,037  %

4,328  %

3,473  %

44

2,828  %

3,363  %

5,415  %

5,002  %

4,309  %

3,473  %

45

2,841  %

3,363  %

5,373  %

4,969  %

4,291  %

3,472  %

46

2,853  %

3,362  %

5,332  %

4,937  %

4,274  %

3,472  %

47

2,864  %

3,361  %

5,293  %

4,906  %

4,257  %

3,472  %

48

2,875  %

3,361  %

5,255  %

4,877  %

4,241  %

3,472  %

49

2,886  %

3,361  %

5,219  %

4,848  %

4,226  %

3,471  %

50

2,897  %

3,361  %

5,184  %

4,821  %

4,211  %

3,471  %

51

2,907  %

3,362  %

5,150  %

4,794  %

4,196  %

3,471  %

52

2,917  %

3,362  %

5,118  %

4,769  %

4,182  %

3,471  %

53

2,926  %

3,363  %

5,087  %

4,744  %

4,169  %

3,471  %

54

2,935  %

3,363  %

5,057  %

4,721  %

4,156  %

3,470  %

55

2,944  %

3,364  %

5,028  %

4,698  %

4,143  %

3,470  %

56

2,953  %

3,365  %

5,000  %

4,676  %

4,131  %

3,470  %

57

2,962  %

3,366  %

4,973  %

4,654  %

4,120  %

3,470  %

58

2,970  %

3,367  %

4,946  %

4,634  %

4,108  %

3,469  %

59

2,978  %

3,367  %

4,921  %

4,614  %

4,097  %

3,469  %

60

2,985  %

3,368  %

4,897  %

4,595  %

4,087  %

3,469  %

61

2,993  %

3,369  %

4,873  %

4,576  %

4,076  %

3,469  %

62

3,000  %

3,370  %

4,850  %

4,558  %

4,066  %

3,469  %

63

3,007  %

3,371  %

4,828  %

4,540  %

4,057  %

3,468  %

64

3,014  %

3,372  %

4,806  %

4,523  %

4,047  %

3,468  %

65

3,020  %

3,373  %

4,785  %

4,507  %

4,038  %

3,468  %

66

3,027  %

3,374  %

4,765  %

4,491  %

4,029  %

3,468  %

67

3,033  %

3,375  %

4,745  %

4,475  %

4,021  %

3,468  %

68

3,039  %

3,376  %

4,726  %

4,460  %

4,012  %

3,467  %

69

3,045  %

3,377  %

4,708  %

4,445  %

4,004  %

3,467  %

70

3,051  %

3,377  %

4,690  %

4,431  %

3,996  %

3,467  %

71

3,056  %

3,378  %

4,672  %

4,417  %

3,989  %

3,467  %

72

3,062  %

3,379  %

4,655  %

4,404  %

3,981  %

3,467  %

73

3,067  %

3,380  %

4,638  %

4,391  %

3,974  %

3,466  %

74

3,072  %

3,381  %

4,622  %

4,378  %

3,967  %

3,466  %

75

3,077  %

3,382  %

4,607  %

4,366  %

3,960  %

3,466  %

76

3,082  %

3,383  %

4,591  %

4,353  %

3,953  %

3,466  %

77

3,087  %

3,383  %

4,576  %

4,342  %

3,947  %

3,466  %

78

3,091  %

3,384  %

4,562  %

4,330  %

3,940  %

3,466  %

79

3,096  %

3,385  %

4,548  %

4,319  %

3,934  %

3,465  %

80

3,100  %

3,386  %

4,534  %

4,308  %

3,928  %

3,465  %

81

3,105  %

3,386  %

4,521  %

4,298  %

3,922  %

3,465  %

82

3,109  %

3,387  %

4,507  %

4,287  %

3,917  %

3,465  %

83

3,113  %

3,388  %

4,495  %

4,277  %

3,911  %

3,465  %

84

3,117  %

3,389  %

4,482  %

4,267  %

3,905  %

3,465  %

85

3,121  %

3,389  %

4,470  %

4,258  %

3,900  %

3,464  %

86

3,125  %

3,390  %

4,458  %

4,248  %

3,895  %

3,464  %

87

3,128  %

3,391  %

4,446  %

4,239  %

3,890  %

3,464  %

88

3,132  %

3,391  %

4,435  %

4,230  %

3,885  %

3,464  %

89

3,136  %

3,392  %

4,424  %

4,221  %

3,880  %

3,464  %

90

3,139  %

3,393  %

4,413  %

4,213  %

3,875  %

3,464  %

91

3,142  %

3,393  %

4,402  %

4,204  %

3,870  %

3,464  %

92

3,146  %

3,394  %

4,392  %

4,196  %

3,866  %

3,464  %

93

3,149  %

3,394  %

4,382  %

4,188  %

3,861  %

3,463  %

94

3,152  %

3,395  %

4,372  %

4,180  %

3,857  %

3,463  %

95

3,155  %

3,396  %

4,362  %

4,172  %

3,853  %

3,463  %

96

3,158  %

3,396  %

4,353  %

4,165  %

3,848  %

3,463  %

97

3,161  %

3,397  %

4,343  %

4,157  %

3,844  %

3,463  %

98

3,164  %

3,397  %

4,334  %

4,150  %

3,840  %

3,463  %

99

3,167  %

3,398  %

4,325  %

4,143  %

3,836  %

3,463  %

100

3,170  %

3,398  %

4,316  %

4,136  %

3,832  %

3,463  %

101

3,173  %

3,399  %

4,308  %

4,129  %

3,829  %

3,462  %

102

3,176  %

3,399  %

4,299  %

4,123  %

3,825  %

3,462  %

103

3,178  %

3,400  %

4,291  %

4,116  %

3,821  %

3,462  %

104

3,181  %

3,400  %

4,283  %

4,110  %

3,818  %

3,462  %

105

3,183  %

3,401  %

4,275  %

4,103  %

3,814  %

3,462  %

106

3,186  %

3,401  %

4,267  %

4,097  %

3,811  %

3,462  %

107

3,188  %

3,402  %

4,259  %

4,091  %

3,807  %

3,462  %

108

3,191  %

3,402  %

4,252  %

4,085  %

3,804  %

3,462  %

109

3,193  %

3,402  %

4,245  %

4,079  %

3,801  %

3,462  %

110

3,195  %

3,403  %

4,237  %

4,073  %

3,798  %

3,461  %

111

3,198  %

3,403  %

4,230  %

4,068  %

3,795  %

3,461  %

112

3,200  %

3,404  %

4,223  %

4,062  %

3,791  %

3,461  %

113

3,202  %

3,404  %

4,216  %

4,057  %

3,788  %

3,461  %

114

3,204  %

3,405  %

4,210  %

4,052  %

3,785  %

3,461  %

115

3,207  %

3,405  %

4,203  %

4,046  %

3,783  %

3,461  %

116

3,209  %

3,405  %

4,196  %

4,041  %

3,780  %

3,461  %

117

3,211  %

3,406  %

4,190  %

4,036  %

3,777  %

3,461  %

118

3,213  %

3,406  %

4,184  %

4,031  %

3,774  %

3,461  %

119

3,215  %

3,406  %

4,178  %

4,026  %

3,771  %

3,461  %

120

3,217  %

3,407  %

4,171  %

4,021  %

3,769  %

3,461  %

121

3,219  %

3,407  %

4,165  %

4,017  %

3,766  %

3,460  %

122

3,220  %

3,407  %

4,160  %

4,012  %

3,763  %

3,460  %

123

3,222  %

3,408  %

4,154  %

4,007  %

3,761  %

3,460  %

124

3,224  %

3,408  %

4,148  %

4,003  %

3,758  %

3,460  %

125

3,226  %

3,409  %

4,142  %

3,998  %

3,756  %

3,460  %

126

3,228  %

3,409  %

4,137  %

3,994  %

3,753  %

3,460  %

127

3,230  %

3,409  %

4,132  %

3,990  %

3,751  %

3,460  %

128

3,231  %

3,409  %

4,126  %

3,986  %

3,749  %

3,460  %

129

3,233  %

3,410  %

4,121  %

3,981  %

3,746  %

3,460  %

130

3,235  %

3,410  %

4,116  %

3,977  %

3,744  %

3,460  %

131

3,236  %

3,410  %

4,111  %

3,973  %

3,742  %

3,460  %

132

3,238  %

3,411  %

4,106  %

3,969  %

3,740  %

3,460  %

133

3,239  %

3,411  %

4,101  %

3,965  %

3,737  %

3,460  %

134

3,241  %

3,411  %

4,096  %

3,962  %

3,735  %

3,459  %

135

3,243  %

3,412  %

4,091  %

3,958  %

3,733  %

3,459  %

136

3,244  %

3,412  %

4,086  %

3,954  %

3,731  %

3,459  %

137

3,246  %

3,412  %

4,082  %

3,950  %

3,729  %

3,459  %

138

3,247  %

3,412  %

4,077  %

3,947  %

3,727  %

3,459  %

139

3,249  %

3,413  %

4,073  %

3,943  %

3,725  %

3,459  %

140

3,250  %

3,413  %

4,068  %

3,940  %

3,723  %

3,459  %

141

3,251  %

3,413  %

4,064  %

3,936  %

3,721  %

3,459  %

142

3,253  %

3,413  %

4,059  %

3,933  %

3,719  %

3,459  %

143

3,254  %

3,414  %

4,055  %

3,929  %

3,717  %

3,459  %

144

3,256  %

3,414  %

4,051  %

3,926  %

3,715  %

3,459  %

145

3,257  %

3,414  %

4,047  %

3,923  %

3,714  %

3,459  %

146

3,258  %

3,414  %

4,043  %

3,919  %

3,712  %

3,459  %

147

3,259  %

3,415  %

4,039  %

3,916  %

3,710  %

3,459  %

148

3,261  %

3,415  %

4,035  %

3,913  %

3,708  %

3,459  %

149

3,262  %

3,415  %

4,031  %

3,910  %

3,707  %

3,458  %

150

3,263  %

3,415  %

4,027  %

3,907  %

3,705  %

3,458  %


Löptid (i år)

Schweizisk franc

Australisk dollar

Thailändsk baht

Kanadensisk dollar

Chilensk peso

Colombiansk peso

1

0,415  %

3,996  %

1,463  %

4,256  %

10,191  %

11,136  %

2

0,558  %

4,179  %

1,882  %

4,090  %

8,600  %

11,653  %

3

0,657  %

4,162  %

2,216  %

3,851  %

7,805  %

12,009  %

4

0,741  %

4,163  %

2,468  %

3,653  %

7,386  %

12,260  %

5

0,820  %

4,211  %

2,666  %

3,538  %

7,152  %

12,431  %

6

0,896  %

4,267  %

2,825  %

3,496  %

7,019  %

12,539  %

7

0,962  %

4,315  %

2,956  %

3,489  %

6,941  %

12,614  %

8

1,014  %

4,361  %

3,068  %

3,492  %

6,896  %

12,669  %

9

1,053  %

4,395  %

3,175  %

3,497  %

6,870  %

12,704  %

10

1,077  %

4,417  %

3,278  %

3,498  %

6,849  %

12,704  %

11

1,090  %

4,438  %

3,394  %

3,494  %

6,818  %

12,655  %

12

1,092  %

4,454  %

3,519  %

3,485  %

6,778  %

12,565  %

13

1,085  %

4,461  %

3,640  %

3,473  %

6,731  %

12,443  %

14

1,070  %

4,459  %

3,751  %

3,460  %

6,680  %

12,298  %

15

1,057  %

4,449  %

3,845  %

3,445  %

6,626  %

12,135  %

16

1,055  %

4,430  %

3,919  %

3,431  %

6,571  %

11,961  %

17

1,063  %

4,402  %

3,975  %

3,416  %

6,516  %

11,778  %

18

1,078  %

4,366  %

4,017  %

3,402  %

6,460  %

11,589  %

19

1,097  %

4,322  %

4,048  %

3,388  %

6,406  %

11,398  %

20

1,121  %

4,271  %

4,070  %

3,375  %

6,352  %

11,207  %

21

1,146  %

4,211  %

4,085  %

3,363  %

6,299  %

11,016  %

22

1,174  %

4,147  %

4,094  %

3,352  %

6,248  %

10,828  %

23

1,202  %

4,081  %

4,099  %

3,342  %

6,199  %

10,644  %

24

1,230  %

4,014  %

4,100  %

3,332  %

6,151  %

10,464  %

25

1,259  %

3,949  %

4,098  %

3,324  %

6,104  %

10,289  %

26

1,288  %

3,885  %

4,094  %

3,316  %

6,059  %

10,120  %

27

1,316  %

3,826  %

4,088  %

3,310  %

6,016  %

9,956  %

28

1,343  %

3,771  %

4,081  %

3,304  %

5,975  %

9,798  %

29

1,370  %

3,722  %

4,072  %

3,299  %

5,935  %

9,646  %

30

1,397  %

3,679  %

4,063  %

3,296  %

5,897  %

9,500  %

31

1,422  %

3,642  %

4,053  %

3,293  %

5,860  %

9,360  %

32

1,447  %

3,611  %

4,043  %

3,291  %

5,825  %

9,226  %

33

1,471  %

3,584  %

4,032  %

3,289  %

5,791  %

9,097  %

34

1,495  %

3,562  %

4,022  %

3,288  %

5,758  %

8,974  %

35

1,517  %

3,542  %

4,011  %

3,288  %

5,727  %

8,856  %

36

1,539  %

3,526  %

4,000  %

3,288  %

5,697  %

8,743  %

37

1,560  %

3,511  %

3,989  %

3,288  %

5,668  %

8,635  %

38

1,580  %

3,499  %

3,979  %

3,289  %

5,640  %

8,532  %

39

1,600  %

3,489  %

3,969  %

3,290  %

5,614  %

8,433  %

40

1,618  %

3,480  %

3,958  %

3,291  %

5,588  %

8,338  %

41

1,637  %

3,472  %

3,948  %

3,292  %

5,564  %

8,247  %

42

1,654  %

3,466  %

3,939  %

3,293  %

5,540  %

8,160  %

43

1,671  %

3,460  %

3,929  %

3,295  %

5,518  %

8,077  %

44

1,687  %

3,455  %

3,920  %

3,296  %

5,496  %

7,997  %

45

1,703  %

3,451  %

3,911  %

3,298  %

5,475  %

7,920  %

46

1,718  %

3,448  %

3,902  %

3,300  %

5,455  %

7,847  %

47

1,733  %

3,445  %

3,893  %

3,302  %

5,435  %

7,776  %

48

1,747  %

3,442  %

3,885  %

3,303  %

5,417  %

7,708  %

49

1,760  %

3,440  %

3,877  %

3,305  %

5,399  %

7,643  %

50

1,773  %

3,438  %

3,869  %

3,307  %

5,381  %

7,580  %

51

1,786  %

3,437  %

3,861  %

3,309  %

5,365  %

7,520  %

52

1,798  %

3,435  %

3,854  %

3,311  %

5,348  %

7,462  %

53

1,810  %

3,434  %

3,847  %

3,313  %

5,333  %

7,406  %

54

1,821  %

3,433  %

3,840  %

3,314  %

5,318  %

7,352  %

55

1,833  %

3,432  %

3,833  %

3,316  %

5,303  %

7,299  %

56

1,843  %

3,432  %

3,826  %

3,318  %

5,289  %

7,249  %

57

1,854  %

3,431  %

3,820  %

3,320  %

5,275  %

7,201  %

58

1,864  %

3,431  %

3,814  %

3,322  %

5,262  %

7,154  %

59

1,873  %

3,431  %

3,808  %

3,323  %

5,249  %

7,108  %

60

1,883  %

3,430  %

3,802  %

3,325  %

5,237  %

7,065  %

61

1,892  %

3,430  %

3,797  %

3,327  %

5,225  %

7,022  %

62

1,901  %

3,430  %

3,791  %

3,328  %

5,214  %

6,981  %

63

1,909  %

3,430  %

3,786  %

3,330  %

5,202  %

6,941  %

64

1,918  %

3,430  %

3,781  %

3,332  %

5,191  %

6,903  %

65

1,926  %

3,430  %

3,776  %

3,333  %

5,181  %

6,866  %

66

1,933  %

3,430  %

3,771  %

3,335  %

5,171  %

6,830  %

67

1,941  %

3,430  %

3,766  %

3,336  %

5,161  %

6,794  %

68

1,949  %

3,430  %

3,762  %

3,338  %

5,151  %

6,760  %

69

1,956  %

3,430  %

3,757  %

3,339  %

5,142  %

6,727  %

70

1,963  %

3,430  %

3,753  %

3,341  %

5,132  %

6,695  %

71

1,969  %

3,431  %

3,748  %

3,342  %

5,123  %

6,664  %

72

1,976  %

3,431  %

3,744  %

3,343  %

5,115  %

6,634  %

73

1,983  %

3,431  %

3,740  %

3,345  %

5,106  %

6,604  %

74

1,989  %

3,431  %

3,736  %

3,346  %

5,098  %

6,575  %

75

1,995  %

3,431  %

3,733  %

3,347  %

5,090  %

6,548  %

76

2,001  %

3,431  %

3,729  %

3,349  %

5,083  %

6,520  %

77

2,007  %

3,432  %

3,725  %

3,350  %

5,075  %

6,494  %

78

2,012  %

3,432  %

3,722  %

3,351  %

5,068  %

6,468  %

79

2,018  %

3,432  %

3,718  %

3,352  %

5,060  %

6,443  %

80

2,023  %

3,432  %

3,715  %

3,353  %

5,053  %

6,418  %

81

2,028  %

3,432  %

3,712  %

3,355  %

5,047  %

6,395  %

82

2,034  %

3,433  %

3,709  %

3,356  %

5,040  %

6,371  %

83

2,039  %

3,433  %

3,705  %

3,357  %

5,033  %

6,349  %

84

2,043  %

3,433  %

3,702  %

3,358  %

5,027  %

6,326  %

85

2,048  %

3,433  %

3,699  %

3,359  %

5,021  %

6,305  %

86

2,053  %

3,433  %

3,697  %

3,360  %

5,015  %

6,284  %

87

2,057  %

3,433  %

3,694  %

3,361  %

5,009  %

6,263  %

88

2,062  %

3,434  %

3,691  %

3,362  %

5,003  %

6,243  %

89

2,066  %

3,434  %

3,688  %

3,363  %

4,997  %

6,223  %

90

2,070  %

3,434  %

3,686  %

3,364  %

4,992  %

6,204  %

91

2,075  %

3,434  %

3,683  %

3,365  %

4,986  %

6,185  %

92

2,079  %

3,434  %

3,681  %

3,366  %

4,981  %

6,166  %

93

2,083  %

3,434  %

3,678  %

3,366  %

4,976  %

6,148  %

94

2,087  %

3,435  %

3,676  %

3,367  %

4,971  %

6,131  %

95

2,090  %

3,435  %

3,673  %

3,368  %

4,966  %

6,113  %

96

2,094  %

3,435  %

3,671  %

3,369  %

4,961  %

6,096  %

97

2,098  %

3,435  %

3,669  %

3,370  %

4,956  %

6,080  %

98

2,101  %

3,435  %

3,666  %

3,371  %

4,952  %

6,064  %

99

2,105  %

3,435  %

3,664  %

3,371  %

4,947  %

6,048  %

100

2,108  %

3,435  %

3,662  %

3,372  %

4,943  %

6,032  %

101

2,112  %

3,436  %

3,660  %

3,373  %

4,938  %

6,017  %

102

2,115  %

3,436  %

3,658  %

3,374  %

4,934  %

6,002  %

103

2,118  %

3,436  %

3,656  %

3,374  %

4,930  %

5,987  %

104

2,121  %

3,436  %

3,654  %

3,375  %

4,926  %

5,973  %

105

2,125  %

3,436  %

3,652  %

3,376  %

4,921  %

5,959  %

106

2,128  %

3,436  %

3,650  %

3,377  %

4,917  %

5,945  %

107

2,131  %

3,436  %

3,648  %

3,377  %

4,914  %

5,931  %

108

2,134  %

3,437  %

3,646  %

3,378  %

4,910  %

5,918  %

109

2,136  %

3,437  %

3,645  %

3,379  %

4,906  %

5,905  %

110

2,139  %

3,437  %

3,643  %

3,379  %

4,902  %

5,892  %

111

2,142  %

3,437  %

3,641  %

3,380  %

4,899  %

5,879  %

112

2,145  %

3,437  %

3,639  %

3,381  %

4,895  %

5,867  %

113

2,148  %

3,437  %

3,638  %

3,381  %

4,892  %

5,855  %

114

2,150  %

3,437  %

3,636  %

3,382  %

4,888  %

5,843  %

115

2,153  %

3,437  %

3,634  %

3,382  %

4,885  %

5,831  %

116

2,155  %

3,437  %

3,633  %

3,383  %

4,881  %

5,819  %

117

2,158  %

3,438  %

3,631  %

3,383  %

4,878  %

5,808  %

118

2,160  %

3,438  %

3,630  %

3,384  %

4,875  %

5,797  %

119

2,163  %

3,438  %

3,628  %

3,385  %

4,872  %

5,786  %

120

2,165  %

3,438  %

3,627  %

3,385  %

4,869  %

5,775  %

121

2,168  %

3,438  %

3,625  %

3,386  %

4,866  %

5,765  %

122

2,170  %

3,438  %

3,624  %

3,386  %

4,863  %

5,754  %

123

2,172  %

3,438  %

3,622  %

3,387  %

4,860  %

5,744  %

124

2,174  %

3,438  %

3,621  %

3,387  %

4,857  %

5,734  %

125

2,177  %

3,438  %

3,620  %

3,388  %

4,854  %

5,724  %

126

2,179  %

3,438  %

3,618  %

3,388  %

4,851  %

5,714  %

127

2,181  %

3,439  %

3,617  %

3,389  %

4,848  %

5,704  %

128

2,183  %

3,439  %

3,616  %

3,389  %

4,846  %

5,695  %

129

2,185  %

3,439  %

3,614  %

3,390  %

4,843  %

5,686  %

130

2,187  %

3,439  %

3,613  %

3,390  %

4,840  %

5,676  %

131

2,189  %

3,439  %

3,612  %

3,391  %

4,838  %

5,667  %

132

2,191  %

3,439  %

3,611  %

3,391  %

4,835  %

5,659  %

133

2,193  %

3,439  %

3,609  %

3,391  %

4,833  %

5,650  %

134

2,195  %

3,439  %

3,608  %

3,392  %

4,830  %

5,641  %

135

2,197  %

3,439  %

3,607  %

3,392  %

4,828  %

5,633  %

136

2,199  %

3,439  %

3,606  %

3,393  %

4,825  %

5,624  %

137

2,200  %

3,439  %

3,605  %

3,393  %

4,823  %

5,616  %

138

2,202  %

3,439  %

3,604  %

3,394  %

4,821  %

5,608  %

139

2,204  %

3,440  %

3,603  %

3,394  %

4,818  %

5,600  %

140

2,206  %

3,440  %

3,601  %

3,394  %

4,816  %

5,592  %

141

2,208  %

3,440  %

3,600  %

3,395  %

4,814  %

5,584  %

142

2,209  %

3,440  %

3,599  %

3,395  %

4,811  %

5,577  %

143

2,211  %

3,440  %

3,598  %

3,396  %

4,809  %

5,569  %

144

2,213  %

3,440  %

3,597  %

3,396  %

4,807  %

5,562  %

145

2,214  %

3,440  %

3,596  %

3,396  %

4,805  %

5,554  %

146

2,216  %

3,440  %

3,595  %

3,397  %

4,803  %

5,547  %

147

2,217  %

3,440  %

3,594  %

3,397  %

4,801  %

5,540  %

148

2,219  %

3,440  %

3,593  %

3,397  %

4,799  %

5,533  %

149

2,221  %

3,440  %

3,592  %

3,398  %

4,797  %

5,526  %

150

2,222  %

3,440  %

3,591  %

3,398  %

4,795  %

5,519  %


Löptid (i år)

Hongkongdollar

Indisk rupie

Mexikansk peso

Ny taiwanesisk dollar

Nyzeeländsk dollar

Rand

1

4,216  %

6,763  %

10,965  %

1,139  %

4,614  %

7,729  %

2

4,321  %

7,093  %

10,418  %

1,242  %

4,733  %

8,236  %

3

4,196  %

7,244  %

9,827  %

1,334  %

4,651  %

8,518  %

4

4,093  %

7,327  %

9,536  %

1,403  %

4,572  %

8,764  %

5

4,044  %

7,358  %

9,439  %

1,462  %

4,507  %

9,021  %

6

3,984  %

7,379  %

9,411  %

1,511  %

4,480  %

9,285  %

7

3,920  %

7,403  %

9,406  %

1,550  %

4,467  %

9,577  %

8

3,864  %

7,428  %

9,400  %

1,581  %

4,458  %

9,827  %

9

3,824  %

7,454  %

9,382  %

1,607  %

4,455  %

10,028  %

10

3,805  %

7,482  %

9,342  %

1,626  %

4,455  %

10,189  %

11

3,807  %

7,492  %

9,277  %

1,653  %

4,460  %

10,316  %

12

3,822  %

7,485  %

9,191  %

1,690  %

4,467  %

10,412  %

13

3,842  %

7,466  %

9,092  %

1,731  %

4,474  %

10,477  %

14

3,862  %

7,438  %

8,984  %

1,776  %

4,481  %

10,512  %

15

3,880  %

7,405  %

8,870  %

1,822  %

4,487  %

10,517  %

16

3,892  %

7,367  %

8,752  %

1,868  %

4,490  %

10,491  %

17

3,899  %

7,326  %

8,633  %

1,915  %

4,491  %

10,442  %

18

3,904  %

7,283  %

8,514  %

1,960  %

4,490  %

10,374  %

19

3,905  %

7,240  %

8,396  %

2,004  %

4,485  %

10,292  %

20

3,904  %

7,196  %

8,280  %

2,048  %

4,477  %

10,199  %

21

3,902  %

7,152  %

8,167  %

2,089  %

4,466  %

10,099  %

22

3,898  %

7,109  %

8,056  %

2,129  %

4,452  %

9,995  %

23

3,893  %

7,066  %

7,949  %

2,168  %

4,437  %

9,888  %

24

3,887  %

7,025  %

7,845  %

2,205  %

4,420  %

9,779  %

25

3,881  %

6,984  %

7,745  %

2,241  %

4,402  %

9,670  %

26

3,874  %

6,945  %

7,649  %

2,275  %

4,383  %

9,562  %

27

3,867  %

6,906  %

7,556  %

2,308  %

4,364  %

9,455  %

28

3,860  %

6,869  %

7,467  %

2,340  %

4,345  %

9,351  %

29

3,852  %

6,833  %

7,381  %

2,370  %

4,326  %

9,249  %

30

3,845  %

6,799  %

7,299  %

2,399  %

4,307  %

9,149  %

31

3,837  %

6,765  %

7,221  %

2,426  %

4,288  %

9,053  %

32

3,830  %

6,733  %

7,146  %

2,453  %

4,269  %

8,960  %

33

3,822  %

6,702  %

7,074  %

2,478  %

4,251  %

8,871  %

34

3,815  %

6,673  %

7,005  %

2,503  %

4,233  %

8,784  %

35

3,807  %

6,644  %

6,939  %

2,526  %

4,216  %

8,701  %

36

3,800  %

6,616  %

6,876  %

2,548  %

4,199  %

8,621  %

37

3,793  %

6,590  %

6,815  %

2,570  %

4,182  %

8,543  %

38

3,787  %

6,564  %

6,757  %

2,590  %

4,166  %

8,469  %

39

3,780  %

6,540  %

6,701  %

2,610  %

4,151  %

8,398  %

40

3,773  %

6,516  %

6,648  %

2,629  %

4,136  %

8,330  %

41

3,767  %

6,494  %

6,597  %

2,647  %

4,121  %

8,264  %

42

3,761  %

6,472  %

6,548  %

2,665  %

4,107  %

8,202  %

43

3,755  %

6,451  %

6,501  %

2,682  %

4,093  %

8,141  %

44

3,749  %

6,431  %

6,456  %

2,698  %

4,080  %

8,083  %

45

3,743  %

6,411  %

6,413  %

2,714  %

4,068  %

8,027  %

46

3,738  %

6,392  %

6,371  %

2,729  %

4,055  %

7,973  %

47

3,732  %

6,374  %

6,331  %

2,743  %

4,043  %

7,922  %

48

3,727  %

6,357  %

6,293  %

2,757  %

4,032  %

7,872  %

49

3,722  %

6,340  %

6,256  %

2,770  %

4,021  %

7,824  %

50

3,717  %

6,324  %

6,220  %

2,783  %

4,010  %

7,778  %

51

3,713  %

6,308  %

6,186  %

2,796  %

3,999  %

7,734  %

52

3,708  %

6,293  %

6,153  %

2,808  %

3,989  %

7,691  %

53

3,704  %

6,279  %

6,121  %

2,820  %

3,980  %

7,650  %

54

3,699  %

6,265  %

6,090  %

2,831  %

3,970  %

7,610  %

55

3,695  %

6,251  %

6,061  %

2,842  %

3,961  %

7,572  %

56

3,691  %

6,238  %

6,032  %

2,852  %

3,952  %

7,535  %

57

3,687  %

6,225  %

6,004  %

2,863  %

3,944  %

7,499  %

58

3,683  %

6,213  %

5,978  %

2,872  %

3,935  %

7,465  %

59

3,679  %

6,201  %

5,952  %

2,882  %

3,927  %

7,431  %

60

3,676  %

6,189  %

5,927  %

2,891  %

3,920  %

7,399  %

61

3,672  %

6,178  %

5,903  %

2,900  %

3,912  %

7,368  %

62

3,669  %

6,167  %

5,879  %

2,909  %

3,905  %

7,338  %

63

3,665  %

6,157  %

5,856  %

2,917  %

3,898  %

7,308  %

64

3,662  %

6,147  %

5,834  %

2,926  %

3,891  %

7,280  %

65

3,659  %

6,137  %

5,813  %

2,934  %

3,884  %

7,252  %

66

3,656  %

6,127  %

5,792  %

2,941  %

3,877  %

7,226  %

67

3,653  %

6,118  %

5,772  %

2,949  %

3,871  %

7,200  %

68

3,650  %

6,109  %

5,753  %

2,956  %

3,865  %

7,175  %

69

3,647  %

6,100  %

5,734  %

2,963  %

3,859  %

7,150  %

70

3,644  %

6,092  %

5,715  %

2,970  %

3,853  %

7,127  %

71

3,642  %

6,083  %

5,697  %

2,977  %

3,848  %

7,104  %

72

3,639  %

6,075  %

5,680  %

2,983  %

3,842  %

7,081  %

73

3,636  %

6,067  %

5,663  %

2,990  %

3,837  %

7,059  %

74

3,634  %

6,060  %

5,647  %

2,996  %

3,832  %

7,038  %

75

3,632  %

6,052  %

5,631  %

3,002  %

3,826  %

7,018  %

76

3,629  %

6,045  %

5,615  %

3,008  %

3,822  %

6,997  %

77

3,627  %

6,038  %

5,600  %

3,013  %

3,817  %

6,978  %

78

3,625  %

6,031  %

5,585  %

3,019  %

3,812  %

6,959  %

79

3,622  %

6,024  %

5,571  %

3,024  %

3,807  %

6,940  %

80

3,620  %

6,018  %

5,557  %

3,030  %

3,803  %

6,922  %

81

3,618  %

6,011  %

5,543  %

3,035  %

3,799  %

6,904  %

82

3,616  %

6,005  %

5,529  %

3,040  %

3,794  %

6,887  %

83

3,614  %

5,999  %

5,516  %

3,045  %

3,790  %

6,870  %

84

3,612  %

5,993  %

5,504  %

3,049  %

3,786  %

6,854  %

85

3,610  %

5,987  %

5,491  %

3,054  %

3,782  %

6,838  %

86

3,609  %

5,982  %

5,479  %

3,059  %

3,778  %

6,822  %

87

3,607  %

5,976  %

5,467  %

3,063  %

3,775  %

6,807  %

88

3,605  %

5,971  %

5,456  %

3,068  %

3,771  %

6,792  %

89

3,603  %

5,965  %

5,444  %

3,072  %

3,767  %

6,777  %

90

3,602  %

5,960  %

5,433  %

3,076  %

3,764  %

6,763  %

91

3,600  %

5,955  %

5,422  %

3,080  %

3,760  %

6,749  %

92

3,598  %

5,950  %

5,412  %

3,084  %

3,757  %

6,736  %

93

3,597  %

5,945  %

5,401  %

3,088  %

3,754  %

6,722  %

94

3,595  %

5,941  %

5,391  %

3,092  %

3,750  %

6,709  %

95

3,594  %

5,936  %

5,381  %

3,096  %

3,747  %

6,696  %

96

3,592  %

5,931  %

5,371  %

3,099  %

3,744  %

6,684  %

97

3,591  %

5,927  %

5,362  %

3,103  %

3,741  %

6,672  %

98

3,589  %

5,923  %

5,353  %

3,107  %

3,738  %

6,659  %

99

3,588  %

5,918  %

5,343  %

3,110  %

3,735  %

6,648  %

100

3,586  %

5,914  %

5,334  %

3,113  %

3,732  %

6,636  %

101

3,585  %

5,910  %

5,326  %

3,117  %

3,730  %

6,625  %

102

3,584  %

5,906  %

5,317  %

3,120  %

3,727  %

6,614  %

103

3,582  %

5,902  %

5,309  %

3,123  %

3,724  %

6,603  %

104

3,581  %

5,898  %

5,300  %

3,126  %

3,722  %

6,592  %

105

3,580  %

5,894  %

5,292  %

3,129  %

3,719  %

6,582  %

106

3,579  %

5,891  %

5,284  %

3,132  %

3,716  %

6,572  %

107

3,577  %

5,887  %

5,276  %

3,135  %

3,714  %

6,561  %

108

3,576  %

5,883  %

5,269  %

3,138  %

3,711  %

6,552  %

109

3,575  %

5,880  %

5,261  %

3,141  %

3,709  %

6,542  %

110

3,574  %

5,876  %

5,254  %

3,144  %

3,707  %

6,532  %

111

3,573  %

5,873  %

5,246  %

3,147  %

3,704  %

6,523  %

112

3,572  %

5,870  %

5,239  %

3,149  %

3,702  %

6,514  %

113

3,571  %

5,866  %

5,232  %

3,152  %

3,700  %

6,505  %

114

3,570  %

5,863  %

5,225  %

3,155  %

3,698  %

6,496  %

115

3,569  %

5,860  %

5,219  %

3,157  %

3,696  %

6,487  %

116

3,568  %

5,857  %

5,212  %

3,160  %

3,693  %

6,479  %

117

3,567  %

5,854  %

5,205  %

3,162  %

3,691  %

6,470  %

118

3,566  %

5,851  %

5,199  %

3,165  %

3,689  %

6,462  %

119

3,565  %

5,848  %

5,193  %

3,167  %

3,687  %

6,454  %

120

3,564  %

5,845  %

5,186  %

3,169  %

3,685  %

6,446  %

121

3,563  %

5,842  %

5,180  %

3,172  %

3,683  %

6,438  %

122

3,562  %

5,839  %

5,174  %

3,174  %

3,681  %

6,430  %

123

3,561  %

5,837  %

5,168  %

3,176  %

3,680  %

6,423  %

124

3,560  %

5,834  %

5,163  %

3,178  %

3,678  %

6,415  %

125

3,559  %

5,831  %

5,157  %

3,181  %

3,676  %

6,408  %

126

3,558  %

5,829  %

5,151  %

3,183  %

3,674  %

6,401  %

127

3,557  %

5,826  %

5,146  %

3,185  %

3,672  %

6,394  %

128

3,557  %

5,823  %

5,140  %

3,187  %

3,671  %

6,387  %

129

3,556  %

5,821  %

5,135  %

3,189  %

3,669  %

6,380  %

130

3,555  %

5,818  %

5,130  %

3,191  %

3,667  %

6,373  %

131

3,554  %

5,816  %

5,124  %

3,193  %

3,665  %

6,366  %

132

3,553  %

5,814  %

5,119  %

3,195  %

3,664  %

6,360  %

133

3,553  %

5,811  %

5,114  %

3,197  %

3,662  %

6,353  %

134

3,552  %

5,809  %

5,109  %

3,199  %

3,661  %

6,347  %

135

3,551  %

5,807  %

5,104  %

3,201  %

3,659  %

6,340  %

136

3,550  %

5,804  %

5,100  %

3,202  %

3,658  %

6,334  %

137

3,550  %

5,802  %

5,095  %

3,204  %

3,656  %

6,328  %

138

3,549  %

5,800  %

5,090  %

3,206  %

3,655  %

6,322  %

139

3,548  %

5,798  %

5,086  %

3,208  %

3,653  %

6,316  %

140

3,547  %

5,796  %

5,081  %

3,209  %

3,652  %

6,310  %

141

3,547  %

5,794  %

5,076  %

3,211  %

3,650  %

6,305  %

142

3,546  %

5,791  %

5,072  %

3,213  %

3,649  %

6,299  %

143

3,545  %

5,789  %

5,068  %

3,214  %

3,647  %

6,293  %

144

3,545  %

5,787  %

5,063  %

3,216  %

3,646  %

6,288  %

145

3,544  %

5,785  %

5,059  %

3,218  %

3,645  %

6,282  %

146

3,543  %

5,783  %

5,055  %

3,219  %

3,643  %

6,277  %

147

3,543  %

5,782  %

5,051  %

3,221  %

3,642  %

6,272  %

148

3,542  %

5,780  %

5,047  %

3,222  %

3,641  %

6,266  %

149

3,542  %

5,778  %

5,043  %

3,224  %

3,639  %

6,261  %

150

3,541  %

5,776  %

5,039  %

3,225  %

3,638  %

6,256  %


Löptid (i år)

Brasiliansk real

Renminbi yuan

Malaysisk ringgit

Rysk rubel

Singaporiansk dollar

Sydkoreansk won

1

12,616  %

1,934  %

3,152  %

10,036  %

3,506  %

4,051  %

2

11,611  %

2,109  %

3,590  %

10,364  %

3,721  %

4,219  %

3

11,337  %

2,254  %

3,839  %

10,488  %

3,746  %

4,174  %

4

11,339  %

2,390  %

4,003  %

10,528  %

3,718  %

4,117  %

5

11,453  %

2,495  %

4,140  %

10,532  %

3,679  %

4,053  %

6

11,593  %

2,577  %

4,260  %

10,516  %

3,637  %

3,976  %

7

11,736  %

2,645  %

4,361  %

10,498  %

3,596  %

3,901  %

8

11,889  %

2,706  %

4,444  %

10,497  %

3,559  %

3,837  %

9

12,028  %

2,765  %

4,517  %

10,499  %

3,527  %

3,781  %

10

12,174  %

2,821  %

4,575  %

10,520  %

3,500  %

3,731  %

11

12,259  %

2,878  %

4,631  %

10,558  %

3,480  %

3,685  %

12

12,280  %

2,933  %

4,686  %

10,626  %

3,464  %

3,643  %

13

12,252  %

2,987  %

4,740  %

10,731  %

3,452  %

3,604  %

14

12,188  %

3,038  %

4,793  %

10,831  %

3,442  %

3,569  %

15

12,096  %

3,088  %

4,848  %

10,886  %

3,435  %

3,538  %

16

11,982  %

3,136  %

4,903  %

10,895  %

3,429  %

3,510  %

17

11,852  %

3,182  %

4,956  %

10,869  %

3,424  %

3,485  %

18

11,711  %

3,225  %

5,005  %

10,814  %

3,420  %

3,463  %

19

11,561  %

3,267  %

5,044  %

10,738  %

3,416  %

3,444  %

20

11,407  %

3,306  %

5,073  %

10,645  %

3,414  %

3,429  %

21

11,251  %

3,344  %

5,088  %

10,539  %

3,412  %

3,416  %

22

11,093  %

3,380  %

5,092  %

10,424  %

3,410  %

3,405  %

23

10,936  %

3,414  %

5,087  %

10,302  %

3,408  %

3,396  %

24

10,782  %

3,447  %

5,075  %

10,177  %

3,407  %

3,389  %

25

10,630  %

3,478  %

5,057  %

10,050  %

3,406  %

3,383  %

26

10,481  %

3,507  %

5,036  %

9,922  %

3,405  %

3,378  %

27

10,337  %

3,536  %

5,011  %

9,795  %

3,405  %

3,374  %

28

10,197  %

3,563  %

4,985  %

9,669  %

3,405  %

3,371  %

29

10,062  %

3,588  %

4,956  %

9,546  %

3,404  %

3,369  %

30

9,931  %

3,613  %

4,927  %

9,426  %

3,404  %

3,367  %

31

9,805  %

3,636  %

4,897  %

9,308  %

3,404  %

3,365  %

32

9,684  %

3,659  %

4,867  %

9,195  %

3,404  %

3,364  %

33

9,568  %

3,680  %

4,836  %

9,085  %

3,404  %

3,364  %

34

9,457  %

3,701  %

4,806  %

8,979  %

3,404  %

3,363  %

35

9,350  %

3,720  %

4,777  %

8,876  %

3,404  %

3,363  %

36

9,247  %

3,739  %

4,748  %

8,777  %

3,405  %

3,364  %

37

9,149  %

3,757  %

4,719  %

8,683  %

3,405  %

3,364  %

38

9,055  %

3,775  %

4,691  %

8,591  %

3,405  %

3,364  %

39

8,965  %

3,791  %

4,664  %

8,504  %

3,406  %

3,365  %

40

8,878  %

3,807  %

4,638  %

8,420  %

3,406  %

3,366  %

41

8,795  %

3,823  %

4,612  %

8,339  %

3,406  %

3,366  %

42

8,716  %

3,837  %

4,588  %

8,261  %

3,407  %

3,367  %

43

8,640  %

3,852  %

4,564  %

8,187  %

3,407  %

3,368  %

44

8,567  %

3,865  %

4,540  %

8,115  %

3,407  %

3,369  %

45

8,496  %

3,878  %

4,518  %

8,046  %

3,408  %

3,370  %

46

8,429  %

3,891  %

4,496  %

7,980  %

3,408  %

3,371  %

47

8,364  %

3,903  %

4,475  %

7,916  %

3,409  %

3,372  %

48

8,302  %

3,915  %

4,455  %

7,855  %

3,409  %

3,373  %

49

8,242  %

3,926  %

4,435  %

7,796  %

3,410  %

3,374  %

50

8,184  %

3,937  %

4,417  %

7,740  %

3,410  %

3,375  %

51

8,129  %

3,948  %

4,398  %

7,685  %

3,411  %

3,376  %

52

8,075  %

3,958  %

4,381  %

7,633  %

3,411  %

3,377  %

53

8,024  %

3,968  %

4,363  %

7,582  %

3,411  %

3,378  %

54

7,974  %

3,977  %

4,347  %

7,533  %

3,412  %

3,379  %

55

7,927  %

3,986  %

4,331  %

7,486  %

3,412  %

3,380  %

56

7,880  %

3,995  %

4,315  %

7,441  %

3,413  %

3,381  %

57

7,836  %

4,004  %

4,301  %

7,397  %

3,413  %

3,382  %

58

7,793  %

4,012  %

4,286  %

7,355  %

3,414  %

3,383  %

59

7,751  %

4,020  %

4,272  %

7,314  %

3,414  %

3,384  %

60

7,711  %

4,028  %

4,258  %

7,274  %

3,415  %

3,385  %

61

7,672  %

4,035  %

4,245  %

7,236  %

3,415  %

3,386  %

62

7,634  %

4,043  %

4,233  %

7,199  %

3,415  %

3,386  %

63

7,598  %

4,050  %

4,220  %

7,163  %

3,416  %

3,387  %

64

7,562  %

4,057  %

4,208  %

7,128  %

3,416  %

3,388  %

65

7,528  %

4,063  %

4,197  %

7,094  %

3,417  %

3,389  %

66

7,495  %

4,070  %

4,185  %

7,061  %

3,417  %

3,390  %

67

7,462  %

4,076  %

4,174  %

7,029  %

3,417  %

3,391  %

68

7,431  %

4,082  %

4,164  %

6,999  %

3,418  %

3,391  %

69

7,401  %

4,088  %

4,153  %

6,969  %

3,418  %

3,392  %

70

7,371  %

4,094  %

4,143  %

6,940  %

3,418  %

3,393  %

71

7,342  %

4,100  %

4,134  %

6,911  %

3,419  %

3,394  %

72

7,315  %

4,105  %

4,124  %

6,884  %

3,419  %

3,394  %

73

7,287  %

4,111  %

4,115  %

6,857  %

3,419  %

3,395  %

74

7,261  %

4,116  %

4,106  %

6,831  %

3,420  %

3,396  %

75

7,235  %

4,121  %

4,097  %

6,806  %

3,420  %

3,397  %

76

7,210  %

4,126  %

4,089  %

6,781  %

3,421  %

3,397  %

77

7,186  %

4,131  %

4,080  %

6,757  %

3,421  %

3,398  %

78

7,162  %

4,135  %

4,072  %

6,734  %

3,421  %

3,399  %

79

7,139  %

4,140  %

4,064  %

6,711  %

3,421  %

3,399  %

80

7,117  %

4,144  %

4,057  %

6,689  %

3,422  %

3,400  %

81

7,095  %

4,149  %

4,049  %

6,667  %

3,422  %

3,400  %

82

7,073  %

4,153  %

4,042  %

6,646  %

3,422  %

3,401  %

83

7,052  %

4,157  %

4,035  %

6,626  %

3,423  %

3,402  %

84

7,032  %

4,161  %

4,028  %

6,606  %

3,423  %

3,402  %

85

7,012  %

4,165  %

4,021  %

6,586  %

3,423  %

3,403  %

86

6,992  %

4,169  %

4,014  %

6,567  %

3,424  %

3,403  %

87

6,973  %

4,173  %

4,008  %

6,548  %

3,424  %

3,404  %

88

6,955  %

4,177  %

4,001  %

6,530  %

3,424  %

3,404  %

89

6,937  %

4,180  %

3,995  %

6,512  %

3,424  %

3,405  %

90

6,919  %

4,184  %

3,989  %

6,494  %

3,425  %

3,405  %

91

6,901  %

4,187  %

3,983  %

6,477  %

3,425  %

3,406  %

92

6,884  %

4,191  %

3,977  %

6,461  %

3,425  %

3,406  %

93

6,868  %

4,194  %

3,972  %

6,444  %

3,425  %

3,407  %

94

6,852  %

4,197  %

3,966  %

6,428  %

3,426  %

3,407  %

95

6,836  %

4,200  %

3,961  %

6,413  %

3,426  %

3,408  %

96

6,820  %

4,203  %

3,955  %

6,397  %

3,426  %

3,408  %

97

6,805  %

4,207  %

3,950  %

6,382  %

3,426  %

3,408  %

98

6,790  %

4,210  %

3,945  %

6,368  %

3,427  %

3,409  %

99

6,775  %

4,212  %

3,940  %

6,353  %

3,427  %

3,409  %

100

6,761  %

4,215  %

3,935  %

6,339  %

3,427  %

3,410  %

101

6,747  %

4,218  %

3,930  %

6,325  %

3,427  %

3,410  %

102

6,733  %

4,221  %

3,926  %

6,312  %

3,427  %

3,410  %

103

6,720  %

4,224  %

3,921  %

6,298  %

3,428  %

3,411  %

104

6,706  %

4,226  %

3,916  %

6,285  %

3,428  %

3,411  %

105

6,693  %

4,229  %

3,912  %

6,272  %

3,428  %

3,412  %

106

6,681  %

4,231  %

3,908  %

6,260  %

3,428  %

3,412  %

107

6,668  %

4,234  %

3,903  %

6,248  %

3,428  %

3,412  %

108

6,656  %

4,236  %

3,899  %

6,235  %

3,429  %

3,413  %

109

6,644  %

4,239  %

3,895  %

6,224  %

3,429  %

3,413  %

110

6,632  %

4,241  %

3,891  %

6,212  %

3,429  %

3,413  %

111

6,620  %

4,243  %

3,887  %

6,201  %

3,429  %

3,414  %

112

6,609  %

4,246  %

3,883  %

6,189  %

3,429  %

3,414  %

113

6,598  %

4,248  %

3,879  %

6,178  %

3,430  %

3,414  %

114

6,587  %

4,250  %

3,875  %

6,167  %

3,430  %

3,415  %

115

6,576  %

4,252  %

3,872  %

6,157  %

3,430  %

3,415  %

116

6,565  %

4,255  %

3,868  %

6,146  %

3,430  %

3,415  %

117

6,555  %

4,257  %

3,864  %

6,136  %

3,430  %

3,415  %

118

6,544  %

4,259  %

3,861  %

6,126  %

3,430  %

3,416  %

119

6,534  %

4,261  %

3,857  %

6,116  %

3,431  %

3,416  %

120

6,524  %

4,263  %

3,854  %

6,106  %

3,431  %

3,416  %

121

6,515  %

4,265  %

3,851  %

6,097  %

3,431  %

3,417  %

122

6,505  %

4,267  %

3,847  %

6,087  %

3,431  %

3,417  %

123

6,496  %

4,268  %

3,844  %

6,078  %

3,431  %

3,417  %

124

6,486  %

4,270  %

3,841  %

6,069  %

3,431  %

3,417  %

125

6,477  %

4,272  %

3,838  %

6,060  %

3,431  %

3,418  %

126

6,468  %

4,274  %

3,835  %

6,051  %

3,432  %

3,418  %

127

6,459  %

4,276  %

3,832  %

6,042  %

3,432  %

3,418  %

128

6,451  %

4,277  %

3,829  %

6,034  %

3,432  %

3,418  %

129

6,442  %

4,279  %

3,826  %

6,025  %

3,432  %

3,419  %

130

6,434  %

4,281  %

3,823  %

6,017  %

3,432  %

3,419  %

131

6,425  %

4,283  %

3,820  %

6,009  %

3,432  %

3,419  %

132

6,417  %

4,284  %

3,817  %

6,001  %

3,432  %

3,419  %

133

6,409  %

4,286  %

3,815  %

5,993  %

3,433  %

3,420  %

134

6,401  %

4,287  %

3,812  %

5,985  %

3,433  %

3,420  %

135

6,393  %

4,289  %

3,809  %

5,977  %

3,433  %

3,420  %

136

6,386  %

4,291  %

3,806  %

5,970  %

3,433  %

3,420  %

137

6,378  %

4,292  %

3,804  %

5,962  %

3,433  %

3,420  %

138

6,371  %

4,294  %

3,801  %

5,955  %

3,433  %

3,421  %

139

6,363  %

4,295  %

3,799  %

5,947  %

3,433  %

3,421  %

140

6,356  %

4,297  %

3,796  %

5,940  %

3,433  %

3,421  %

141

6,349  %

4,298  %

3,794  %

5,933  %

3,434  %

3,421  %

142

6,342  %

4,299  %

3,791  %

5,926  %

3,434  %

3,422  %

143

6,335  %

4,301  %

3,789  %

5,919  %

3,434  %

3,422  %

144

6,328  %

4,302  %

3,787  %

5,913  %

3,434  %

3,422  %

145

6,321  %

4,304  %

3,784  %

5,906  %

3,434  %

3,422  %

146

6,314  %

4,305  %

3,782  %

5,899  %

3,434  %

3,422  %

147

6,308  %

4,306  %

3,780  %

5,893  %

3,434  %

3,423  %

148

6,301  %

4,308  %

3,778  %

5,887  %

3,434  %

3,423  %

149

6,295  %

4,309  %

3,775  %

5,880  %

3,434  %

3,423  %

150

6,289  %

4,310  %

3,773  %

5,874  %

3,434  %

3,423  %


Löptid (i år)

Turkisk lira

US-dollar

Japansk yen

1

14,772  %

4,529  %

-0,216  %

2

13,240  %

4,493  %

-0,159  %

3

11,771  %

4,294  %

-0,134  %

4

10,775  %

4,147  %

-0,087  %

5

10,259  %

4,052  %

-0,025  %

6

10,164  %

3,973  %

0,039  %

7

10,430  %

3,908  %