ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 244

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
21 september 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/1621 av den 20 september 2022 om ändring av förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1622 av den 17 maj 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska standarder för tillsyn om tillväxtmarknader och utvecklade ekonomier ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1623 av den 14 juli 2022 om undantag från delegerad förordning (EU) 2017/891 under 2022 vad gäller värdet av saluförd produktion, den nationella strategin och återbetalningen av ekonomiskt stöd från unionen for fleråriga åtaganden inom frukt- och grönsakssektorn på grund av den kris som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1624 av den 20 september 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/607 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts från Marocko och Sydkorea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte, till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

8

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/1625 av den 20 september 2022 om konsekvenserna av den höga representantens beslut om en omorganisation av de civila strukturerna för krishantering inom Europeiska utrikestjänsten vad gäller funktionen som civil insatschef för civila krishanteringsuppdrag

15

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/1626 av den 20 september 2022 om ändring av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

17

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1627 av den 19 september 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (delgivet med nr C(2022)6786)  ( 1 )

19

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1616 av den 15 september 2022 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008 ( EUT L 243, 20.9.2022 )

70

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

21.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/1621

av den 20 september 2022

om ändring av förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2013/798/Gusp av den 23 december 2013 om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 224/2014 (2) i syfte att ge verkan åt vissa åtgärder som fastställdes i beslut 2013/798/Gusp.

(2)

Den 29 juli 2022 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2648 (2022). Den resolutionen förlänger åtgärderna och ändrar undantagen från vapenembargot.

(3)

Den 20 september 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/1626 (3), som ändrar beslut 2013/798/Gusp i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2648 (2022).

(4)

Vissa av dessa ändringar omfattas av tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och en lagstiftningsåtgärd på unionsnivå är därför nödvändig för att genomföra dem, tillsammans med tekniska justeringar mot bakgrund av tidigare resolutioner från FN:s säkerhetsråd, särskilt för att säkerställa att ekonomiska aktörer i alla medlemsstater tillämpar dem på ett enhetligt sätt.

(5)

Förordning (EU) nr 224/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i förordning (EU) nr 224/2014 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Med avvikelse från artikel 2 ska de förbud som anges i den artikeln inte tillämpas på tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd eller förmedlingsverksamhet

a)

som endast är avsett för stöd till eller användning av Förenta nationernas integrerade multidimensionella stabiliseringsinsats i Centralafrikanska republiken (Minusca), unionens uppdrag och de franska styrkor som satts in i Centralafrikanska republiken samt andra styrkor från Förenta nationernas medlemsstater som tillhandahåller utbildning och bistånd enligt anmälan i enlighet med led b,

b)

i samband med leverans av icke-dödande utrustning och tillhandahållande av bistånd, inklusive operativ och icke-operativ utbildning av Centralafrikanska republikens säkerhetsstyrkor, däribland statliga civila brottsbekämpande institutioner, som endast är avsedd för stöd till eller användning i Centralafrikanska republikens process för reform av säkerhetssektorn i samarbete med Minusca, förutsatt att tillhandahållandet av sådant bistånd och sådan verksamhet i förväg anmälts till sanktionskommittén,

c)

i samband med leverans av icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller för skydd, förutsatt att tillhandahållandet av sådant bistånd eller sådan verksamhet i förväg har anmälts till sanktionskommittén,

d)

som avser skyddskläder, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Centralafrikanska republiken av Förenta nationernas personal, personal från unionen eller dess medlemsstater, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och till dessa kopplad personal, enbart för deras personliga bruk,

e)

i samband med leverans av vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning till Centralafrikanska republikens säkerhetsstyrkor, inklusive statliga civila brottsbekämpande institutioner, där sådana vapen, sådan ammunition, sådana fordon eller sådan utrustning endast är avsedda för stöd till eller användning i Centralafrikanska republikens process för reform av säkerhetssektorn, förutsatt att tillhandahållandet av sådant bistånd eller sådan verksamhet i förväg har anmälts till sanktionskommittén.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2022.

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  EUT L 352, 24.12.2013, s. 51.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 224/2014 av den 10 mars 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken (EUT L 70, 11.3.2014, s. 1).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2022/1626 av den 20 september 2022 om ändring av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken (EUT L 244, 21.9.2022, s. 17).


21.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/1622

av den 17 maj 2022

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska standarder för tillsyn om tillväxtmarknader och utvecklade ekonomier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 325ap.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

För kapitalbaskraven för marknadsrisk enligt den alternativa schablonmetoden i artiklarna 325c till 325ay i förordning (EU) nr 575/2013 måste beräkningen av kapitalbaskravet enligt den känslighetsbaserade metoden i artiklarna 325d till 325k göras med tillämpning av de riskvikter för aktierisk som anges i tabell 8 i artikel 325ap i den förordningen i enlighet med den delegerade akt som avses i artikel 461a. Eftersom marknadskategorierna utvecklade ekonomier respektive tillväxtmarknader är kategorier som utesluter varandra bör det klargöras att alla marknader som inte utgör utvecklade ekonomier ska betraktas som tillväxtmarknader.

(2)

Vid fastställandet av vilka marknader som utgör utvecklade ekonomier och vilka marknader som utgör tillväxtmarknader är det nödvändigt att säkerställa lika villkor och även att fastställa ett riskbaserat tillvägagångssätt. I detta avseende anses det lämpligast att upprätta en förteckning över länder som utgör utvecklade ekonomier, mot bakgrund av det tillvägagångssätt som tillämpas av Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) och för att uppnå ett enhetligt genomförande av beräkningsmetoden för de tillhörande marknadsriskkraven i alla medlemsstater. Samtidigt som Baselkommitténs internationella standarder bör beaktas, bör det även preciseras att marknader i medlemsstaterna som är mindre volatila än de marknader som betraktas som utvecklade ekonomier i enlighet med dessa internationella standarder utgör utvecklade ekonomier snarare än tillväxtmarknadsekonomier. Identifieringen av utvecklade ekonomier och tillväxtmarknadsekonomier bör dessutom ta vederbörlig hänsyn till upprättandet av en inre marknad i unionen, till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till särdragen som gäller för vissa medlemsstaters utomeuropeiska länder och territorier.

(3)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska bankmyndigheten har överlämnat till kommissionen.

(4)

Europeiska bankmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning grundar sig på, gjort en analys av möjliga kostnader och fördelar och begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utvecklade ekonomier och tillväxtmarknader

1.   I samband med att riskvikter för känsligheter för riskfaktorerna avseende aktier och aktiereporänta specificeras i enlighet med artikel 325ap i förordning (EU) nr 575/2013 ska följande länder betraktas som utvecklade ekonomier:

a)

Europeiska unionens medlemsstater.

b)

De utomeuropeiska länder och territorier som har särskilda förbindelser med Danmark, Frankrike eller Nederländerna, däribland Färöarna och de som förtecknas i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

c)

Följande tredjeländer:

i)

Tredjeländer som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

ii)

Australien.

iii)

Kanada.

iv)

Hongkong.

v)

Japan.

vi)

Mexiko.

vii)

Nya Zeeland.

viii)

Singapore.

ix)

Schweiz.

x)

Förenade kungariket.

xi)

Förenta staterna

2.   I samband med att riskvikter för känsligheter för riskfaktorerna avseende aktier och aktiereporänta specificeras i enlighet med artikel 325ap i förordning (EU) nr 575/2013 ska länder som inte förtecknas i punkt 1 i denna artikel betraktas som tillväxtmarknader.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


21.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/1623

av den 14 juli 2022

om undantag från delegerad förordning (EU) 2017/891 under 2022 vad gäller värdet av saluförd produktion, den nationella strategin och återbetalningen av ekonomiskt stöd från unionen for fleråriga åtaganden inom frukt- och grönsakssektorn på grund av den kris som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 37 a, 37 c och 173.1 och

av följande skäl:

(1)

På grund av den rådande kris som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022, och som inleddes kort efter covid-19-krisen, står jordbrukare i samtliga medlemsstater inför betydande svårigheter. Åtgärder bör införas så att vidsträckta restriktioner vad gäller förflyttning, störningar av leveranskedjor och logistiska problem som orsakats av invasionen kan hanteras. Med beaktande av de långsiktiga störningarna av logistik och leveranskedjor kommer de allvarliga störningarna inom sektorn sannolikt att fortsätta och möjligtvis även förvärras. Logistiska problem har gjort jordbrukare i EU sårbara för de ekonomiska störningar som orsakas av denna kris, och de står för närvarande inför ekonomiska svårigheter och likviditetsproblem.

(2)

Erkända producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn i alla medlemsstaterna har stött på synnerliga svårigheter vid planeringen, hanteringen och genomförandet av verksamhetsprogram. Detta kan leda till fördröjningar i genomförandet av dessa verksamhetsprogram, vilket innebär att producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer riskerar att inte kunna uppfylla de rättsliga krav i unionen som fastställts för dessa verksamhetsprogram, särskilt i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 (2). Producentorganisationerna är också sårbara för de störningar som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina, och har ekonomiska svårigheter och likviditetsproblem på grund av störningar i leveranskedjan. De har logistiska problem och svårigheter att skörda sina produkter på grund av brist på arbetskraft och svårigheter att nå ut till konsumenterna på grund av störningar i leveranskedjan. Detta har direkta konsekvenser för producentorganisationernas ekonomiska stabilitet och deras förmåga att genomföra verksamhetsprogram. Det påverkar också producentorganisationernas förmåga att införa åtgärder och insatser för att motverka krisens effekter.

(3)

Minskningar av värdet av saluförd produktion i frukt- och grönsakssektorn som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina kommer att få stor inverkan på hur mycket unionsstöd producentorganisationerna får under följande år, eftersom nivån på unionsstödet beräknas som en andel av värdet av varje producentorganisations saluförda produktion. Om värdet av saluförd produktion minskar avsevärt under 2022 av skäl relaterade till Rysslands invasion av Ukraina skulle producentorganisationer riskera att förlora sitt erkännande, eftersom ett av erkännandekriterierna är att uppnå ett minsta värde av saluförd produktion som fastställs på nationell nivå. Detta äventyrar producentorganisationernas stabilitet på lång sikt. Om värdet av en produkt minskar med minst 35 % under 2022 av orsaker kopplade till Rysslands invasion av Ukraina, och om detta sker utanför producentorganisationens kontroll och ansvarsområde, bör värdet av den saluförda produktionen för 2022 fastställas till 100 % av värdet av den saluförda produktionen under den föregående perioden. Med beaktande av de omfattande ekonomiska konsekvenser som Rysslands invasion av Ukraina har på frukt- och grönsakssektorn är gränsvärdet på 65 % av den saluförda produktionens värde under den föregående perioden, enligt artikel 23.4 i delegerad förordning (EU) 2017/891, inte tillräckligt för att uppnå ekonomisk och finansiell stabilitet för de producentorganisationer som berörs av sådana värdeminskningar av saluförd produktion.

(4)

Under 2022 bör medlemsstaterna också undantas från den skyldighet som fastställs i artikel 27.5 i delegerad förordning (EU) 2017/891 att i deras nationella strategier fastställa en övre gräns för hur stor procentuell andel av driftsfonden som får användas till enskilda åtgärder eller insatstyper. Detta bör ge producentorganisationerna ökad flexibilitet att vidta åtgärder för att hantera marknadseffekterna inom frukt- och grönsakssektorn på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

(5)

För att säkerställa producentorganisationernas ekonomiska stabilitet bör unionens ekonomiska stöd för fleråriga åtaganden i frukt- och grönsakssektorn, t.ex. miljöinsatser, inte återkrävas och återbetalas till Europeiska garantifonden för jordbruket, i enlighet med artikel 36.3 i delegerad förordning (EU) 2017/891, om de långsiktiga målen inte kunde uppnås under 2022 på grund av att åtagandena avbryts av orsaker med koppling till Rysslands invasion av Ukraina.

(6)

Med tanke på behovet av att vidta omedelbara åtgärder bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Eftersom verksamhetsprogrammen genomförs på grundval av kalenderår bör de undantag som avser taket för unionens ekonomiska stöd och balansen mellan olika åtgärder som fastställs i medlemsstaternas nationella strategier i enlighet med artikel 1.1 och 1.2 i den här förordningen tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2022.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag från delegerad förordning (EU) 2017/891 för år 2022

1.   Om en produkt under 2022 har sjunkit i värde med minst 35 % och det har skett på grund av faktorer som står utanför producentorganisationens kontroll och ansvarsområde, ska, genom undantag från artikel 23.4 i delegerad förordning (EU) 2017/891, värdet av den saluförda produktionen av produkten i fråga anses vara 100 % av dess värde under den föregående referensperioden. Producentorganisationen ska bevisa för den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten att dessa villkor är uppfyllda.

2.   Genom undantag från artikel 27.5 i delegerad förordning (EU) 2017/891 ska medlemsstaterna under 2022 inte vara skyldiga att i den nationella strategin fastställa en övre gräns för hur stor procentuell andel av driftsfonden som får användas till en enskild åtgärd eller insatstyp för att säkerställa att det råder balans mellan olika åtgärder.

3.   Genom undantag från artikel 36.3 i delegerad förordning (EU) 2017/891 ska unionens ekonomiska stöd för fleråriga åtaganden, t.ex. miljöinsatser, där de långsiktiga målen och de förväntade fördelarna inte kan uppnås under 2022 på grund av att dessa åtaganden avbryts under 2022 av orsaker med koppling till Rysslands invasion av Ukraina, inte återkrävas och återbetalas till EGFJ.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1 och 1.2 ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 av den 13 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (EUT L 138, 25.5.2017, s. 4).


21.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1624

av den 20 september 2022

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/607 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts från Marocko och Sydkorea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte, till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (grundförordningen), särskilt artiklarna 11.3 och 13.4, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

1.1   Tidigare undersökningar och gällande åtgärder

(1)

Genom förordning (EG) nr 1796/1999 (2) infördes slutgiltiga antidumpningstullar på import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (Kina), Ungern, Indien, Mexiko, Polen, Sydafrika och Ukraina (de ursprungliga åtgärderna).

(2)

Genom förordning (EG) nr 1858/2005 (3) bibehöll rådet, till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets grundförordning, de ursprungliga åtgärderna på import av linor och kablar av stål med ursprung i Kina, Indien, Sydafrika och Ukraina. De åtgärder som var tillämpliga på import med ursprung i Mexiko upphörde att gälla den 18 augusti 2004 (4). Eftersom Ungern och Polen blev medlemmar av Europeiska unionen den 1 maj 2004 upphörde åtgärderna att gälla den dagen. De åtgärder som var tillämpliga på import med ursprung i Indien upphörde att gälla den 17 november 2010 (5).

(3)

I maj 2010 utvidgade rådet genom genomförandeförordning (EU) nr 400/2010 (6) den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 1858/2005 införts på import av linor och kablar av stål med ursprung i Kina till att även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts från Republiken Korea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Republiken Korea eller inte, till följd av en undersökning avseende kringgående i enlighet med artikel 13 i grundförordningen (åtgärden mot kringgående). Vissa koreanska exporterande tillverkare beviljades befrielse från åtgärden mot kringgående, eftersom det konstaterades att de inte kringgick de slutgiltiga antidumpningstullarna.

(4)

I januari 2012 införde rådet genom genomförandeförordning (EU) nr 102/2012 (7), till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen, en antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Kina, som utvidgats till att även omfatta import från Republiken Korea. Genom samma förordning avslutade rådet förfarandet vad gäller import av linor och kablar av stål med ursprung i Sydafrika.

(5)

I april 2018 införde kommissionen genom genomförandeförordning (EU) 2018/607 (8), till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen, en antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i Kina, som utvidgats till att även omfatta bland annat Republiken Korea.

(6)

De nu gällande slutgiltiga antidumpningstullarna uppgår till 60,4 %.

1.2   Begäran om namnändring

(7)

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, en av de sydkoreanska exporterande tillverkare som omfattas av den befrielse från åtgärden mot kringgående som avses i skäl 3, underrättade den 6 maj 2020 kommissionen om att företaget hade bytt namn till Youngwire (Youngwire eller företaget).

(8)

Youngwire bad kommissionen bekräfta att namnändringen inte påverkar företagets rätt att omfattas av den befrielse från den utvidgade antidumpningstullen som beviljats företaget under dess tidigare namn.

(9)

Kommissionen undersökte de uppgifter som lämnats och drog slutsatsen att Youngwire hade genomgått en omorganisation, bland annat genom förvärv av tillgångarna hos en annan sydkoreansk exportör som också omfattas av befrielsen, Dae Heung Industrial Co. Ltd

(10)

Kommissionen ansåg att dessa betydande förändringar, vilka framkom i samband med begäran om namnändring, kunde ha påverka företagets rätt till befrielse från åtgärden mot kringgående.

(11)

Kommissionen ansåg därför att det fanns tillräcklig bevisning för att de omständigheter som låg till grund för beviljandet av befrielsen för Youngwire under dess tidigare namn hade ändrats väsentligt och att dessa ändringar var av varaktig karaktär och motiverade inledandet av en partiell interimsöversyn.

1.3   Inledande av en partiell interimsöversyn

(12)

På grundval av de uppgifter som nämns i skälen 9–11 beslutade kommissionen den 5 augusti 2021 på eget initiativ att, i enlighet med artikel 11.3 jämförd med artikel 13.4 i grundförordningen, inleda en partiell interimsöversyn begränsad till en undersökning av den befrielse som beviljats Youngwire under dess tidigare namn. Syftet med översynen var att fastställa om Youngwire fortfarande har rätt till befrielse från åtgärden mot kringgående.

1.4   Översynsperiod

(13)

Undersökningen omfattade perioden från och med den 1 januari 2015 till och med den 30 juni 2021 (översynsperioden). Uppgifter inhämtades för översynsperioden för att bland annat undersöka om det skett en förändring i handelsmönstret till följd av omorganisationen av företaget och vilka förfaranden och kontroller som Youngwire eventuellt infört för att förhindra att kinesiska produkter säljs som sydkoreanska och därigenom kringgår tullarna. Mer detaljerade uppgifter, inklusive försäljnings- och inköpsuppgifter på transaktionsnivå, samlades in för perioden 1 juli 2020–30 juni 2021 (referensperioden).

1.5   Berörda parter

(14)

I tillkännagivandet om inledande (9) uppmanades berörda parter att kontakta kommissionen för att delta i översynen. Dessutom underrättade kommissionen specifikt Youngwire om inledandet av översynen och uppmanade företaget att delta.

(15)

Berörda parter gavs möjlighet att lämna synpunkter på inledandet av översynen och begära att bli hörda av kommissionen och/eller förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden.

1.5.1   Frågeformulär

(16)

Kommissionen sände ett frågeformulär till Youngwire, som besvarade frågeformuläret.

1.5.2   Kontrollbesök

(17)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den ansåg nödvändiga för att fastställa om Youngwire fortfarande har rätt till befrielse från åtgärden mot kringgående. Ett kontrollbesök enligt artikel 16 i grundförordningen genomfördes i Youngwires lokaler i Changwon och Busan, Republiken Korea.

2.   PRODUKT SOM ÖVERSYNEN GÄLLER

(18)

Den produkt som är föremål för denna översyn är densamma som i den ursprungliga undersökningen och därpå följande översyner vid giltighetstidens utgång, nämligen linor och kablar, inbegripet slutet tågvirke, av stål, dock ej av rostfritt stål, med ett största tvärsnitt av mer än 3 mm, med ursprung i Kina (den produkt som översynen gäller), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98 (Taric-nummer 7312108119, 7312108319, 7312108519, 7312108919 och 7312109819), som utvidgats till att även omfatta samma linor och kablar som avsänds från Republiken Korea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Republiken Korea eller inte (Taric-nummer 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 och 7312109813).

3.   UNDERSÖKNING AV DEN BEFRIELSE SOM BEVILJATS YOUNG HEUNG/YOUNGWIRE

(19)

Såsom nämns i skäl 12 begränsades den aktuella partiella interimsöversynen till en undersökning av huruvida den befrielse som beviljats Youngwire fortfarande är giltig efter omorganisationen. Vid undersökningen bedömdes särskilt huruvida företaget var involverat i kringgående enligt definitionen i artikel 13.1 och 13.2 i grundförordningen.

(20)

I enlighet med artikel 13.1 i grundförordningen undersökte kommissionen först om det hade skett en förändring i handelsmönstret när det gäller Youngwire till följd av företagets omorganisation och namnändring.

3.1   Förändring i handelsmönstret

(21)

Youngwires exportförsäljning till unionen låg på det hela taget kvar på en relativt stabil nivå under översynsperioden, utan någon märkbar förändring efter omorganisationen. Importen från Kina ökade inte heller under översynsperioden före eller efter omorganisationen.

(22)

Under undersökningen om kringgående var Youngwire en av de tillverkare som var närstående en exporterande tillverkare i Kina som omfattades av de ursprungliga åtgärderna. Det fanns dock inga bevis för att detta förhållande etablerats eller använts för att kringgå de gällande åtgärderna på import med ursprung i Kina, och därför beviljades befrielsen. Den aktuella undersökningen visade att denna situation inte hade förändrats efter omorganisationen av Youngwire.

(23)

Undersökningen visade också att Youngwire delvis köpte den produkt som översynen gäller från sitt närstående företag i Kina. Den produkt som översynen gäller och som köptes från det närstående företaget i Kina före och efter omorganisationen och namnändringen såldes dock endast vidare på den inhemska marknaden i Republiken Korea och på andra exportmarknader, men exporterades inte till unionen. Dessutom ökade inte de volymer som köptes från det närstående företaget efter omorganisationen. Kommissionen drog därför slutsatsen att det inte fanns några bevis för att en förändring i handelsmönstret i den mening som avses i artikel 13.1 i grundförordningen hade ägt rum efter omorganisationen av Youngwire, och inte heller under översynsperioden.

3.2   Omlastning av kinesisktillverkade linor och kablar av stål genom det närstående företaget i Republiken Korea

(24)

Kommissionen undersökte vidare om det förekom sådant bruk, sådana processer eller sådan bearbetning som avses i artikel 13.1 tredje stycket i grundförordningen och som kunde tyda på kringgående. I detta avseende bedömde kommissionen för det första om företaget hade tillräcklig faktisk tillverkning av linor och kablar av stål som motsvarade exportförsäljningen till unionen. Kommissionen fann att företaget hade tillräcklig faktisk tillverkning av linor och kablar av stål som motsvarade exportförsäljningen till unionen.

(25)

För det andra köpte företaget, såsom nämns i skäl 21, också delvis den produkt som översynen gäller från sitt närstående företag i Kina. Kommissionen undersökte de förfaranden och kontroller som förhindrade att kinesiska produkter såldes som sydkoreanska och därmed kringgick tullarna. I detta syfte granskade kommissionen Youngwires it-system som används för att spåra de egentillverkade produkterna genom tillverkningsprocessen och försäljningen och kontrollerade den skriftliga bevisningen innehållsmässigt för att säkerställa att endast sådana produkter exporterades till unionen som hade tillverkats av det företag som omfattas av befrielsen från åtgärderna mot kringgående. Detta omfattade även substansgranskning av transaktionerna under hela översynsperioden.

(26)

Undersökningen visade att företagets spårningssystem säkerställde att de produkter som omfattades av befrielsen från åtgärden mot kringgående tillverkades av Youngwire i företagets egna produktionsanläggningar i Republiken Korea.

(27)

På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att den produkt som översynen gäller och som exporterades till unionsmarknaden entydigt kunde spåras och att ingen omlastning av kinesisktillverkade produkter till unionsmarknaden ägde rum hos företaget under översynsperioden.

3.3   Sammansättningsverksamhet

(28)

Kommissionen bedömde också om det fanns något som tydde på att de gällande antidumpningsåtgärderna kringgicks genom sammansättningsverksamhet enligt artikel 13.2 i grundförordningen.

(29)

Enligt artikel 13.2 i grundförordningen ska en sammansättningsverksamhet anses utgöra kringgående av de gällande åtgärderna om

a)

verksamheten påbörjades eller väsentligt utvidgades efter det att antidumpningsundersökningen inleddes eller omedelbart dessförinnan och de berörda delarna kommer från det land som omfattas av åtgärderna,

b)

delarna utgör 60 % eller mer av det sammanlagda värdet av delarna i den sammansatta produkten; dock ska kringgående inte i något fall anses ske när ökningen av de införda delarnas värde genom sammansättningsverksamheten eller färdigställandet överstiger 25 % av tillverkningskostnaden, och

c)

tullens positiva verkningar undergrävs i fråga om priser eller kvantiteter av den hopsatta likadana produkten och det finns bevis för dumpning i förhållande till tidigare fastställda normalvärden för den likadana produkten eller liknande produkter.

(30)

Kommissionen samlade in och kontrollerade detaljerade uppgifter om Youngwires råvaruanskaffning, produktionsprocesser och kostnadsredovisning. Undersökningen visade att värdet av de råvaror som importerats och använts i tillverkningsprocessen inte översteg tröskelvärdet på 60 % av det sammanlagda värdet av delarna i den sammansatta produkten, enligt definitionen i artikel 13.2 i grundförordningen. Kommissionen konstaterade också att ökningen av de införda delarnas värde översteg tröskelvärdet på 25 % enligt definitionen i artikel 13.2 i grundförordningen.

(31)

På grundval av detta ledde undersökningen till slutsatsen att det inte förekom någon sammansättningsverksamhet som kunde anses utgöra kringgående av åtgärderna enligt artikel 13.2 i grundförordningen. Mot bakgrund av dessa undersökningsresultat var det inte nödvändigt att bedöma de återstående kriterierna i artikel 13.2 i grundförordningen.

4.   SLUTSATS OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

(32)

På grundval av ovanstående visade undersökningen inte på något kringgående när det gäller Youngwire. Följaktligen bör den partiella interimsöversynen avslutas utan att den befrielse från de utvidgade tullarna som beviljats Youngwire dras tillbaka.

(33)

Kommissionen fastställde också att namnändringen var korrekt registrerad hos de behöriga myndigheterna i Republiken Korea. Mot bakgrund av resultaten av denna partiella interimsöversyn ledde namnändringen och den relaterade organisationsändringen inte till några nya förbindelser med andra företagsgrupper som inte undersökts av kommissionen eller som skulle kunna påverka exportörens rätt att omfattas av befrielsen från den åtgärd mot kringgående som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 400/2010 och bekräftas genom genomförandeförordning (EU) 2018/607.

(34)

Följaktligen påverkar namnändringen inte slutsatserna i genomförandeförordning (EU) 400/2010, särskilt inte vad beträffar den befrielse från antidumpningstullsatsen som beviljats företaget.

(35)

Namnändringen bör få verkan från och med den dag då företaget underrättade kommissionen om att det hade bytt namn, såsom anges i skäl 7.

(36)

Mot bakgrund av övervägandena i skälen ovan ansåg kommissionen det lämpligt att ändra genomförandeförordning (EU) 2018/607 för att återspegla det ändrade namnet på det företag som tidigare tilldelats Taric-tilläggsnummer C969.

(37)

De berörda parterna underrättades om detta och gavs tillfälle att lämna synpunkter.

(38)

Kommissionen har endast mottagit synpunkter från Youngwire. Företaget instämde i kommissionens undersökningsresultat och slutsatser. Företaget påpekade dock att det till följd av det utdragna förfarandet, dvs. tidsramen för denna interimsöversyn och även det sena inledandet av översynen, hade exporterat den berörda produkten till unionen under namnet Young Heung Iron. Av denna anledning begärde företaget att namnändringen skulle få verkan först från och med denna förordnings ikraftträdande, eller alternativt att kommissionen skulle tilldela Taric-tilläggsnummer A969 till Youngwire från och med den 6 maj 2020 och till Young Heung Iron & Steel Co., Ltd under perioden från och med den 6 maj 2020 fram till denna förordnings ikraftträdande. Enligt företaget skulle denna lösning vara i linje med undersökningsresultaten att de två namnen avsåg samma företag.

(39)

I detta avseende drog kommissionen slutsatsen att Young Heung Iron & Steel Co., Ltd och Youngwire i själva verket är samma företag vid tillämpningen av antidumpningstullen. Eftersom företaget under vart och ett av de två namnen fortfarande är berättigat till tullbefrielse ansåg kommissionen det lämpligt att denna förordning vad gäller ändringen av företagets namn får verkan först från och med denna förordnings ikraftträdande.

(40)

Denna förordning är förenlig med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) 2016/1036.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.3 i genomförandeförordning (EU) 2018/607 ska ändras på följande sätt:

”Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71–1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969”

ska ersättas med

”YOUNGWIRE, 71–1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969”

Taric-tilläggsnummer A969, som tidigare tilldelats Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, ska tillämpas på YOUNGWIRE från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1796/1999 av den 12 augusti 1999 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på import av linor och kablar av stål med ursprung i Republiken Indien, Folkrepubliken Kina, Mexikos förenta stater, Republiken Polen, Republiken Sydafrika, Ukraina och Republiken Ungern och om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av linor och kablar av stål med ursprung i Republiken Korea (EGT L 217, 17.8.1999, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1858/2005 av den 8 november 2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, Republiken Indien, Republiken Sydafrika och Ukraina till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96 (EUT L 299, 16.11.2005, s. 1).

(4)  Meddelande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla (EUT C 203, 11.8.2004, s. 4).

(5)  Tillkännagivande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla (EUT C 311, 16.11.2010, s. 16).

(6)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 400/2010 av den 26 april 2010 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 1858/2005 införts på import av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts från Republiken Korea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Republiken Korea eller inte, och om avslutande av undersökningen rörande import som avsänts från Malaysia (EUT L 117, 11.5.2010, s. 1).

(7)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 102/2012 av den 27 januari 2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ukraina, som utvidgats till att även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts från Marocko, Moldavien och Republiken Korea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte, till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009, och om avslutande av översynen vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 vad gäller import av linor och kablar av stål med ursprung i Sydafrika (EUT L 36, 9.2.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/607 av den 19 april 2018 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts från Marocko och Sydkorea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte, till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (EUT L 101, 20.4.2018, s. 40).

(9)  Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att även omfatta import linor och kablar av stål som avsänts från Republiken Korea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Republiken Korea eller inte (EUT C 313, 5.8.2021, s. 9).


BESLUT

21.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/15


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/1625

av den 20 september 2022

om konsekvenserna av den höga representantens beslut om en omorganisation av de civila strukturerna för krishantering inom Europeiska utrikestjänsten vad gäller funktionen som civil insatschef för civila krishanteringsuppdrag

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut ADMIN(2022)50 av den 3 augusti 2022 beslutade unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) om en omorganisation av den centrala förvaltningen av Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten), särskilt när det gäller hanteringen av den civila planerings- och ledningskapacitet som avses i artikel 4.3 a tredje strecksatsen i rådets beslut 2010/427/EU (1).

(2)

Den höga representanten beslutade särskilt att den civila planerings- och ledningskapaciteten från och med den 16 september 2022 kommer att placeras under ledning av en verkställande direktör och inte längre under ledning av en direktör.

(3)

Den verkställande direktören för den civila planerings- och ledningskapaciteten ska också, på grundval av och i enlighet med varje rådsbeslut om inrättande av ett civilt krishanteringsuppdrag i enlighet med artiklarna 42.4 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionen, utöva funktionen som civil insatschef.

(4)

Som en följd av detta, och för att säkerställa rättssäkerhet, bör alla hänvisningar till direktören för den civila planerings- och ledningskapaciteten i befintliga rådsbeslut om inrättande av ett civilt krishanteringsuppdrag från och med den 16 september 2022 läsas som hänvisningar till den verkställande direktören för den civila planerings- och ledningskapaciteten. I framtida rådsbeslut om inrättande av ett civilt krishanteringsuppdrag bör det föreskrivas att den verkställande direktören för den civila planerings- och ledningskapaciteten ska fungera som civil insatschef.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Som en följd av den höga representantens beslut att placera den civila planerings- och ledningskapaciteten inom utrikestjänsten under ledning av en verkställande direktör ska de relevanta bestämmelser i befintliga rådsbeslut om inrättande av ett civilt krishanteringsuppdrag där det föreskrivs att direktören för den civila planerings- och ledningskapaciteten ska vara den civila insatschefen tillämpas på den verkställande direktören för den civila planerings- och ledningskapaciteten.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 16 september 2022.

Utfärdat i Bryssel den 20 september 2022.

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (EUT L 201, 3.8.2010, s. 30).


21.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/17


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/1626

av den 20 september 2022

om ändring av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 december 2013 antog rådet beslut 2013/798/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken.

(2)

Rådet anser att titeln på beslut 2013/798/Gusp bör ändras.

(3)

Den 29 juli 2022 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2648 (2022). Den resolutionen förlänger åtgärderna och ändrar undantagen från vapenembargot.

(4)

Beslut 2013/798/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2013/798/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

 

”Rådets beslut 2013/798/Gusp av den 23 december 2013 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken”.

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska led c ersättas med följande:

”c)

försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och tillhörande materiel som förts in i Centralafrikanska republiken av tchadiska eller sudanesiska styrkor och som endast är avsedda för användning av dem vid internationella patruller inom ramen för den trepartsstyrka som Centralafrikanska republiken, Sudan och Tchad upprättade den 23 maj 2011 i Khartoum, för stärkande, i samarbete med Minusca, av säkerheten i gränsområden, efter anmälan i förväg till kommittén,”.

b)

I punkt 1 ska led g ersättas med följande:

”g)

försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, och tillhandahållande av tillhörande bistånd, till Centralafrikanska republikens säkerhetsstyrkor, inklusive statliga civila brottsbekämpande institutioner, där sådana vapen, sådan ammunition, sådana fordon eller sådan utrustning endast är avsedda för stöd till eller användning i Centralafrikanska republikens process för reform av säkerhetssektorn, efter anmälan i förväg till kommittén, eller”.

c)

I punkt 1 ska led h utgå.

d)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommittén i förväg om leverans av försäljning, leverans, överföring eller export i enlighet med punkt 1 a, b, c, d, f och g.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 september 2022.

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/798/Gusp av den 23 december 2013 om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken (EUT L 352, 24.12.2013, s. 51).


21.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/1627

av den 19 september 2022

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

(delgivet med nr C(2022)6786)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artikel 259.1 c, och

av följande skäl:

(1)

Högpatogen aviär influensa (HPAI) är en smittsam virussjukdom hos fåglar som kan få allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom fjäderfäuppfödningen och leda till störningar i handeln inom unionen och exporten till tredjeländer. HPAI-virus kan smitta flyttfåglar och spridas över långa avstånd under fåglarnas höst- och vårflytt. Förekomsten av HPAI-virus hos vilda fåglar utgör därför ett ständigt hot om direkt eller indirekt introduktion av dessa virus i anläggningar där fjäderfä eller fåglar i fångenskap hålls. Vid utbrott av HPAI kan smittämnet spridas till andra anläggningar där fjäderfä eller fåglar i fångenskap hålls.

(2)

Genom förordning (EU) 2016/429 fastställs ett nytt regelverk för förebyggande och bekämpning av sjukdomar som kan överföras till djur eller till människor. HPAI omfattas av definitionen för en förtecknad sjukdom i den förordningen och av bestämmelserna om förebyggande och bekämpning av sjukdom i samma förordning. Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 (2) kompletteras dessutom förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av vissa förtecknade sjukdomar, inklusive åtgärder för sjukdomsbekämpning med avseende på HPAI.

(3)

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/641 (3), som antogs inom ramen för förordning (EU) 2016/429, fastställs nödåtgärder på unionsnivå i samband med utbrott av HPAI.

(4)

I genomförandebeslut (EU) 2021/641 föreskrivs särskilt att de skydds- och övervakningszoner och ytterligare restriktionszoner som medlemsstaterna upprättar i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687 efter utbrott av HPAI åtminstone ska omfatta de områden som förtecknas som skydds- och övervakningszoner och ytterligare restriktionszoner i bilagan till det genomförandebeslutet.

(5)

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 ändrades nyligen genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1483 (4) med anledning av utbrott av HPAI hos fjäderfä eller fåglar i fångenskap i Tyskland, Spanien, Frankrike, Nederländerna och Portugal som måste återspeglas i den bilagan.

(6)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2022/1483 antogs har Tyskland, Spanien, Frankrike, och Nederländerna underrättat kommissionen om ytterligare utbrott av HPAI på anläggningar där fjäderfä eller fåglar i fångenskap hålls, i delstaten Niedersachsen i Tyskland, provinsen Guadalajara i Spanien, departementen Ain, Ille-et-Vilaine, Meuse och Somme i Frankrike och provinserna Gelderland, Friesland, Noord-Holland, Overijssel, Zuid-Holland och Utrecht i Nederländerna.

(7)

De behöriga myndigheterna i Tyskland, Spanien, Frankrike och Nederländerna har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för sjukdomsbekämpning i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687, inklusive upprättande av skydds- och övervakningszoner runt dessa utbrott.

(8)

Dessutom inträffade vissa utbrott som har bekräftats i Tyskland och Nederländerna i närheten av gränsen mellan dessa två medlemsstater. Eftersom skydds- och övervakningszonerna sträcker sig in på både Nederländernas och Tysklands territorium har de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater i vederbörlig ordning samarbetat när det gäller att i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687 upprätta de nödvändiga skydds- och övervakningszonerna.

(9)

Kommissionen har granskat de åtgärder för sjukdomsbekämpning som vidtagits av Tyskland, Spanien, Frankrike och Nederländerna i samarbete med dessa medlemsstater och konstaterar att gränserna för de skydds- och övervakningszoner i Tyskland, Spanien, Frankrike och Nederländerna som de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från de anläggningar där utbrotten av HPAI bekräftats.

(10)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder måste man på unionsnivå, i samarbete med Tyskland, Spanien, Frankrike och Nederländerna, snabbt fastställa de skydds- och övervakningszoner som dessa medlemsstater har upprättat i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687.

(11)

De områden som förtecknas som skydds- och övervakningszoner för Tyskland, Spanien, Frankrike och Nederländerna i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 bör därför ändras.

(12)

Genomförandebeslut (EU) 2021/641 gäller till och med den 30 september 2022. De tillämpliga restriktionerna i de restriktionszoner som Tyskland, Spanien, Frankrike och Nederländerna har upprättat i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687 gäller emellertid längre än till den 30 september 2022.

(13)

Eftersom HPAI-virus fortlöpande påvisas hos vilda fåglar i unionen och sjukdomen kan spridas av vilda flyttfåglar under deras höstflytt ökar dessutom risken för ytterligare utbrott hos fjäderfä och fåglar i fångenskap.

(14)

Tillämpningsperioden för genomförandebeslut (EU) 2021/641 bör därför förlängas till och med den 30 september 2023 så att den kommande årliga flyttperioden för vilda flyttfåglar omfattas. Denna förlängning beaktar även den nuvarande utvecklingen av den epidemiologiska situationen i unionen när det gäller HPAI och de motsvarande riskerna för djurs hälsa till följd av eventuella ytterligare utbrott av den sjukdomen. Artikel 4 i det genomförandebeslutet bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

Under de senaste högriskperioderna på hösten och våren då vilda fåglar flyttar bekräftades dessutom ett stort antal utbrott hos fjäderfä och fåglar i fångenskap i unionen. Antalet områden som förtecknas i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641, dvs. de restriktionszoner som medlemsstaterna upprättat för dessa utbrott, ökade därför avsevärt och det blev svårt att fastställa vilka områden som motsvarade de berörda utbrotten. För att göra det lättare att förstå sambandet mellan de olika utbrotten och deras respektive restriktionszoner bör därför en ny kolumn läggas till i tabellerna i delarna A och B i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 i syfte att inkludera referensnumret för det aktuella utbrott som i enlighet med artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2002 (5) anmälts av medlemsstaten till kommissionen och övriga medlemsstater via systemet för information om djursjukdomar (Adis).

(16)

I enlighet med detta bör bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 ändras i syfte att uppdatera regionaliseringen på unionsnivå med beaktande av de skydds- och övervakningszoner som Tyskland, Spanien, Frankrike och Nederländerna har upprättat i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687 och att ange de tillämpliga åtgärdernas varaktighet i dessa zoner.

(17)

Dessutom bör en ny kolumn läggas till i tabellerna i delarna A och B i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 med Adis-referensnummer för de utbrott som motsvarar de områden som förtecknas som skydds- och övervakningszoner.

(18)

Genomförandebeslut (EU) 2021/641 bör därför ändras i enlighet med detta.

(19)

Med tanke på den allvarliga epidemiologiska situationen i unionen vad gäller spridning av HPAI är det viktigt att de ändringar som genom det här beslutet görs i genomförandebeslut (EU) 2021/641 får verkan så snart som möjligt.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut (EU) 2021/641 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4 ska ”30 september 2022” ersättas med ”30 september 2023”.

2.

Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 september 2022.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar (EUT L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/641 av den 16 april 2021 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 134, 20.4.2021, s. 166).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1483 av den 2 september 2022 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 233, 8.9.2022, s. 52).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2002 av den 7 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller anmälan och rapportering av förtecknade sjukdomar inom unionen, vad gäller format och förfaranden för inlämnande och rapportering av unionsövervakningsprogram och av utrotningsprogram och för ansökan om erkännande av sjukdomsfri status, och vad gäller det elektroniska informationssystemet (EUT L 412, 8.12.2020, s. 1).


BILAGA

”BILAGA

DEL A

Skyddszoner i de berörda medlemsstater* som avses i artiklarna 1 och 2:

Medlemsstat: Tyskland

Adis-referensnummer för utbrottet

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 39 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen

21.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00051

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel

3.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00047

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist

22.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00050

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist

4.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00045

Landkreis Oldenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte.

15.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage.

21.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00048

Landkreis Vechta

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf.

24.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00049

Landkreis Grafschaft Bentheim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842

Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar.

28.9.2022

Medlemsstat: Spanien

Adis-referensnummer för utbrottet

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 39 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

ES-HPAI(P)-2022-00033

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681

7.9.2022

ES-HPAI(P)-2022-00034

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011

13.9.2022

ES-HPAI(P)-2022-00035

Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977

23.9.2022

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

17.10.2022

Medlemsstat: Frankrike

Adis-referensnummer för utbrottet

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 39 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01372

FR-HPAI(P)-2022-01374

CHALAMONT

DOMPIERRE-SUR-VEYLE

LE PLANTAY

MARLIEUX

SAINT-NIZIER-LE-DESERT

SAINT-PAUL-DE-VARAX

17.9.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01373

LA CHAPELLE-DU-LOU

IRODOUËR

LANDUJAN

MEDREAC

SAINT-PERN

21.9.2022

FR-HPAI(P)-2022-01376

ST ONEN LA CHAPELLE en totalité

LE CROUAIS en totalité

ST MEEM LE GRAND en totalité

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

30.9.2022

Département: Meuse (55)

FR-HPAI(P)-2022-1375

BISLEE entiere

CHAUVONCOURT entiere

HAN-SUR-MEUSE entiere

KOEUR-LA-GRANDE entiere

KOEUR-LA-PETITE entiere

SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division.

2.10.2022

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01371

MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l'ouest de la D 106

MOHON Partie de la commune au nord de la D 2

15.9.2022

Département: Somme (80)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00229

FOREST-L'ABBAYE

HAUTVILLERS-OUVILLE

LAMOTTE-BULEUX

LE TITRE

NOUVION

SAILLY-FLIBEAUCOURT

20.9.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00228

BONNAY

CORBIE

FRANVILLERS

HEILLY

MERICOURT-L'ABBE

RIBEMONT-SUR-ANCRE

VAUX-SUR-SOMME

20.9.2022

Medlemsstat: Nederländerna

Adis-referensnummer för utbrottet

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 39 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

Municipality Medemblik, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00591

Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081

14.9.2022

Municipality Nissewaard, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00588

Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625

15.9.2022

Municipality Nieuwkoop, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00592

Those parts of the municipality Nieuwkoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.71467 lat 52.17179.

17.9.2022

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00059

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.88817 lat 53.33674

24.9.2022

Municipality Barneveld, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00060

Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63505 lat 52.1597

23.9.2022

Municipality Bunschoten Spakenburg, province Utrecht

NL-HPAI(NON-P)-2022-00593

Those parts of the municipality Bunschoten-Spakenburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.38899 lat 52.214482.

22.9.2022

Municipality Waadhoeke, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00061

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.58397 lat 53.21831

24.9.2022

Municipality Hollands Kroon, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00604

Those parts of the municipality Hollands Kroon contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.06838 lat 52.89744

27.9.2022

Municipality Klazienaveen, province Drenthe

DE-HPAI(P)-2022-00047

Those parts of the municipality Klazienaveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.104553 lat 52.73651

22.9.2022

Municipality Hardenberg, Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00049

Those parts of the province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.734908, lat 52.622842.

28.9.2022

Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00050

Those parts of the province Overijssel in the Netherlands contained within a circle Twist of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.090579 lat 52.733247

3.10.2022

Municipality De Krim, province Overijssel

NL-HPAI(P)-2022-00062

Those parts of the municipality De Krim contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,59576, lat 52, 64419

30.9.2022

Municipality Barneveld IV, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00063

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.598911 lat 52.1420635

27.9.2022

Medlemsstat: Portugal

Adis-referensnummer för utbrottet

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 39 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

PT-HPAI(P)-2022-00007

The parts of Vendas Novas and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W

28.9.2022

PT-HPAI(P)-2022-00008

The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W

21.10.2022

DEL B

Övervakningszoner i de berörda medlemsstater* som avses i artiklarna 1 och 3:

Medlemsstat: Tyskland

Adis-referensnummer för utbrottet

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 55 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00051

Landkreis Ammerland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinde Edewecht.

12.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Essen, Lastrup und Löningen.

30.9.2022

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen.

22.9.2022–30.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00051

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek und Garrel, sowie der Städte Friesoythe und Cloppenburg.

12.10.2022

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel

4.10.2022–12.10.2022

Landkreis Oldenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinden Wardenburg und Großenkneten.

12.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00047

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist

1.10.2022

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist

23.9.2022–1.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dohren und Herzlake.

30.9.2022

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Ankum, Badbergen, Berge, Bippen, Eggermühlen, Kettenkamp, Nortrup, Menslage und Quakenbrück.

30.9.2022

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage.

22.9.2022–30.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00050

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist.

13.10.2022

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist.

5.10.2022 – 13.10.2022

NL-HPAI(P)-2022-00062

Landkreis Grafschaft Bentheim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.595763 / 52.644188

Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar.

9.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00042

DE-HPAI(P)-2022-00043

DE-HPAI(P)-2022-00044

Landkreis Vechta

Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage, Holdorf, Bakum, Lohne (Oldenburg), Steinfeld (Oldenburg), Holdorf, Neuenkirchen-Vörden und Damme.

22.9.2022

Landkreis Vechta

Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage und Holdorf.

14.9.2022–22.9.2022

Landkreis Osnabrück

Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen, Quakenbrück, Gehrde und Bersenbrück.

22.9.2022

Landkreis Osnabrück

Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen.

14.9.2022–22.9.2022

Landkreis Cloppenburg

Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinde Essen (Oldenburg).

22.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00045

Landkreis Oldenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Dünsen, Ganderkesee, Groß Ippener, Hatten, Harpstedt, Hude, Kirchseelte, Prinzhöfte, Wildeshausen und Winkelsett.

24.9.2022

Landkreis Oldenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte.

16.9.2022–24.9.2022

Stadt Delmenhorst

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen ist ein Teil der Stadt Delmenhorst.

24.9.2022

Landkreis Diepholz

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Stuhr.

24.9.2022

DE-HPAI(P)-2022-00048

Landkreis Vechta

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne, Steinfeld, Holdorf und der Stadt Vechta.

3.10.2022

Landkreis Vechta

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf.

25.9.2022–3.10.2022

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln und Essen.

3.10.2022

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Badbergen, Gehrde und Quakenbrück.

3.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00049

Landkreis Grafschaft Bentheim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842

Betroffen sind Teile der Gemeinden Emlichheim, Itterbeck, Laar, Wielen und Wilsum.

7.10.2022

Landkreis Grafschaft Bentheim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842

Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar.

29.9.2022–7.10.2022

Medlemsstat: Spanien

Adis-referensnummer för utbrottet

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 55 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

ES-HPAI(P)-2022-00033

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681

16.9.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681

8.9.2022–16.9.2022

ES-HPAI(P)-2022-00034

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011

22.9.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011

14.9.2022–22.9.2022

ES-HPAI(P)-2022-00035

Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977

2.10.2022

Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977

24.9.2022–2.10.2022

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

26.10.2022

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

18.10.2022–26.10.2022

Medlemsstat: Frankrike

Adis-referensnummer för utbrottet

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 55 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01372

FR-HPAI(P)-2022-01374

BOULIGNEUX

CERTINES

CHATENAY

CHATILLON-LA-PALUD

CONDEISSIAT

CRANS

DRUILLAT

LA CHAPELLE-DU-CHATELARD

LA TRANCLIERE

LENT

RIGNIEUX-LE-FRANC

ROMANS

SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX

SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC

SAINT-GEORGES-SUR-RENON

SAINT-GERMAIN-SUR-RENON

SANDRANS

SERVAS

VARAMBON

VERSAILLEUX

VILLARS-LES-DOMBES

VILLETTE-SUR-AIN

26.9.2022

CHALAMONT

DOMPIERRE-SUR-VEYLE

LE PLANTAY

MARLIEUX

SAINT-NIZIER-LE-DESERT

SAINT-PAUL-DE-VARAX

18.9.2022–26.9.2022

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01371

Coëtlogon Commune en totalité

Illifaut Commune en totalité

Gomené Partie de la commune située au sud de la N164

Merdrignac Partie de la commune située au sud de la N164

Plumieux Commune en totalité

24.9.2022

FR-HPAI(P)-2022-01373

LA CHAPELLE-BLANCHE

GUENROC

GUITTE

PLOUASNE

SAINT-MADEN

TREFUMEL

30.9.2022

FR-HPAI(P)-2022-01376

LOSCOUËT-SUR-MEU

PLUMAUGAT

SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE

TREMOREL

9.10.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01373

LA BAUSSAINE

BECHEREL

BEDEE

CARDROC

LA CHAPELLE-CHAUSSEE

LONGAULNAY

MINIAC-SOUS-BECHEREL

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

LA NOUAYE

QUEDILLAC

ROMILLE

30.9.2022

LA CHAPELLE-DU-LOU

IRODOUËR

LANDUJAN

MEDREAC

SAINT-PERN

21.9.2022–30.9.2022

FR-HPAI(P)-2022-01376

QUEDILLAC en totalité

GAEL en totalité

MUEL en totalité

BOISGERVILLY en totalité

BLERUAIS en totalité

SAINT MAUGAN en totalité

SAINT UNIAC en totalité

IFFENDIC partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

9.10.2022

ST ONEN LA CHAPELLE en totalité

LE CROUAIS en totalité

ST MEEM LE GRAND en totalité

MEDREAC en totalité

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

1.10.2022–9.10.2022

Departement: Meuse (55)

FR-HPAI(P)-2022-01375

APREMONT-LA-FORET entiere

BANNONCOURT entiere

BAUDREMONT entiere

BONCOURT-SUR-MEUSE entiere

CHONVILLE-MALAUMONT entiere

COURCELLES-EN-BARROIS entiere

DOMPCEVRIN entiere

FRESNES-AU-MONT entiere

GIMECOURT entiere

GRIMAUCOURT-PRES-SAMPIGNY entiere

LAHAYMEIX entiere

LAMORVILLE entiere

LEROUVILLE entiere

LIGNIERES-SUR-AIRE entiere

MAIZEY entiere

MECRIN entiere

MENIL-AUX-BOIS entiere

LES PAROCHES entiere

PONT-SUR-MEUSE entiere

ROUVROIS-SUR-MEUSE entiere

RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL entiere

SAINT-JULIEN-SOUS-LES-COTES entiere

SAINT-MIHIEL Nord D907 - Av 40e division.

SAMPIGNY entiere

VADONVILLE entiere

VALBOIS entiere

VILLOTTE-SUR-AIRE entiere

11.10.2022

BISLEE entiere

CHAUVONCOURT entiere

HAN-SUR-MEUSE entiere

KOEUR-LA-GRANDE entiere

KOEUR-LA-PETITE entiere

SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division.

3.10.2022–11.10.2022

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01370

AUGAN Partie de la commune à l'est de la D134

CAMPENEAC Partie de la commune au nord de la D 724 et à l'est de la D134

CARO Partie de la commune au sud de la D 166 et à l'ouest de la D 8

GOURHEL Partie de la commune au nord de la D 724

LOYAT Commune entière

MISSIRIAC Commune entière

MONTENEUF Commune entière

MONTERREIN Partie de la commune à l'ouest de la D 8

MONTERTELOT Commune entière

PLOERMEL Partie de la commune à l'ouest des D 8 et D 766 et au nord de la D 724

PORCARO Commune entière

REMINIAC Commune entière

RUFFIAC Commune entière

SAINT-ABRAHAM Commune entière

TAUPONT Commune entière

TREAL Commune entière

VAL D'OUST Commune entière

18.9.2022

FR-HPAI(P)-2022-01371

BRIGNAC Commune entière

EVRIGUET Commune entière

GUILLIERS Commune entière

LA TRINITE-PORHOET Commune entière

LES FORGES Partie de la commune à l'est de la D 117

MAURON Partie de la commune à l'ouest de la D 304 jusqu'à la D 766 et à l'ouest de la D766

MENEAC Partie de la commune au nord de la D 763 et à l'est de la D 106

MOHON Partie de la commune au sud de la D 2

SAINT-BRIEUC-DE-MAURON Commune entière

SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES Commune entière

24.9.2022

MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l'ouest de la D 106

MOHON Partie de la commune au nord de la D 2

15.9.2022–24.9.2022

Département: Somme (80)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00229

ABBEVILLE

AGENVILLERS

BERNAY-EN-PONTHIEU

BOISMONT

BUIGNY-SAINT-MACLOU

CAHON

CAMBRON

CANCHY

CAOURS

CRECY-EN-PONTHIEU

DOMVAST

DRUCAT

FONTAINE-SUR-MAYE

FOREST-MONTIERS

FROYELLES

GRAND-LAVIERS

MACHIEL

MACHY

MILLENCOURT-EN-PONTHIEU

NEUFMOULIN

NEUILLY-L'HOPITAL

NOYELLES-SUR-MER

PONTHOILE

PORT-LE-GRAND

SAIGNEVILLE

29.9.2022

FOREST-L'ABBAYE

HAUTVILLERS-OUVILLE

LAMOTTE-BULEUX

LE TITRE

NOUVION

SAILLY-FLIBEAUCOURT

21.9.2022–29.9.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00228

ALBERT

AUBIGNY

BAIZIEUX

BAVELINCOURT

BEAUCOURT-SUR-L'HALLUE

BEHENCOURT

BOUZINCOURT

BRESLE

BUIRE-SUR-L'ANCRE

BUSSY-LES-DAOURS

CERISY

CHIPILLY

CONTAY

DAOURS

DERNANCOURT

ETINEHEM-MERICOURT

FOUILLOY

FRECHENCOURT

HAMELET

HENENCOURT

LAHOUSSOYE

LAMOTTE-WARFUSEE

LAVIEVILLE

LE HAMEL

MEAULTE

MILLENCOURT

MONTIGNY-SUR-L'HALLUE

MORCOURT

MORLANCOURT

PONT-NOYELLES

QUERRIEU

SAILLY-LAURETTE

SAILLY-LE-SEC

SAINT-GRATIEN

SENLIS-LE-SEC

TREUX

VADENCOURT

VAIRE-SOUS-CORBIE

VECQUEMONT

VILLE-SUR-ANCRE

VILLERS-BRETONNEUX

WARLOY-BAILLON

29.9.2022

BONNAY

CORBIE

FRANVILLERS

HEILLY

MERICOURT-L'ABBE

RIBEMONT-SUR-ANCRE

VAUX-SUR-SOMME

21.9.2022–29.9.2022

Medlemsstat: Nederländerna

Adis-referensnummer för utbrottet

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 55 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

Municipality Kapelle, province Zeeland

NL-HPAI(P)-2022-00056

10km gebiedsbeschrijving Schore

1.

Vanaf kruising Zeedijk/Vogelsangsedijk, Vogelsangsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Zuidpolderdijk.

2.

Zuidpolderdijk volgen in westelijke richting tot aan Van Renesseweg.

3.

Van Renesseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hellenburgstraat.

4.

Hellenburgstraat volgen in oostelijke richting tot aan Westdorpseweg.

5.

Westdorpseweg volgen in noordelijke richting tot aan Museumspoorlijn.

6.

Museumspoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Stationsstraat.

7.

Stationsstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Dierikweg tot aan Stelsedijk.

8.

Stelsedijk volgen in westelijke richting tot aan Kruiningenpolderweg.

9.

Kruiningenpolderweg volgen in noordelijke richting tot aan Drieweg.

10.

Drieweg volgen in noordelijke richting tot aan Grotedijk.

11.

Grotedijk volgen in noordelijke richting tot aan Noordweg.

12.

Noordweg volgen in noordelijke richting tot aan Noordhoekweg.

13.

Noordhoekweg volgen in westelijke richting tot aan Sinoutkerkseweg.

14.

Sinoutkerkseweg volgen in noordelijke richting tot aan Ploegweg.

15.

Ploegweg volgen in oostelijke richting tot aan A256.

16.

A256 volgen in noordelijke richting overgaand in N256 tot aan Langeweg.

17.

Langeweg volgen in oostelijke richting overgaand in Brugstraat tot aan Havenkanaal.

18.

Havenkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Oosterschelde.

19.

Oosterschelde volgen in oostelijke richting de Pietermanskreek overstekend tot aan Tennet.

20.

Tennet volgen in zuidelijke richting tot aan Koedijk.

21.

Koedijk volgen in oostelijke richting tot aan A58.

22.

A58 volgen westelijke richting tot aan Krommeweg.

23.

Krommeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Frederikaweg.

24.

Frederikaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zusterzand.

25.

Zusterzand volgen zuidelijke richting de Westerschelde overstekend tot aan Zeedijk.

26.

Zeedijk overstekend tot aan Kruisstraat.

27.

Kruisstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisdorpsedijk.

28.

Kruisdorpsedijk volgen in westelijke richting tot aan President Rooseveltstraat.

29.

President Rooseveltstraat volgen in noordelijke richting tot aan Hof Te Zandeplein.

30.

Hof te Zandeplein volgen in noordelijke richting tot aan Cloosterstraat.

31.

Cloosterstraat volgen in westelijke richting overgaand in Hengstdijksestraat tot aan Zoutlandsedijk.

32.

Zoutlandsedijk volgen in westelijke richting tot aan Koningsdijk.

33.

Koningsdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Polderdijk tot aan Langeweg.

34.

Langeweg volgen in noordelijke richting tot aan Zeestraat.

35.

Zeestraat volgen in westelijke richting tot aan Westdijk.

36.

Westdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Kanaaldijk.

37.

Vanaf Kanaaldijk Westerschelde overstekend tot aan kruising Zeedijk/Vogelsangsedijk.

16.9.2022

Those parts of the municipality Kapelle contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.0, lat 51.46.

8.9.2022–16.9.2022

Municipality Vlaardingen, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00575

1.

Vanaf kruising Oude Maas / Hartelkanaal, Hartelkanaal volgen in westelijke richting overgaand in Callandkanaal tot aan Oranjekanaal.

2.

Oranjekanaal volgen in noordelijke richting tot aan N220.

3.

N220 volgen in oostelijke richting tot aan N223.

4.

N223 volgen in noordelijke richting tot aan N213.

5.

N213 volgen in noordelijke richting tot aan N466.

6.

N466 volgen in noordelijke richting overgaand in Kerkstraat overgaand in Heulweg overgaand in Herenstraat overgaand in Oosteinde overgaandin Sir Winston Churchillaan tot aan Prinses Beatrixlaan.

7.

Prinses Beatrixlaan volgen in zuidelijke richting tot aan A4.

8.

A4 volgen in noordelijke richting tot aan A13.

9.

A13 volgen in zuidelijke richting tot aan Brasserkade.

10.

Brasserkade volgen in oostelijke richting tot aan Rijswijkse Watering.

11.

Rijswijkse Watering volgen in oostelijke richting overgaand in Brasserhoutweg overgaand in Braslaan tot aan Oudeweg.

12.

Oudeweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordweg overgaand in Noorddorpseweg tot aan Westlaan.

13.

Westlaan volgen in oostelijke richting overgaand in Oostlaan tot aan N472.

14.

N472 volgen in zuidelijke richting tot aan Bergweg-Zuid.

15.

Bergweg-Zuid volgen in zuidelijke richting overgaand in Grindweg tot aan Molenlaan.

16.

Molenlaan volgen in zuidelijke richting overgaand in Terbregseweg tot aan Bosdreef.

17.

Bosdreef volgen in westelijke richting overgaand in Nieuwe Boezenstraat overgaand in Boezenweg overgaand in Oostplein overgaand in Oostmolenwerf tot aan Haringvliet.

18.

Haringvliet volgen in westelijke richting tot aan Oude Hoofdplein.

19.

Oude Hoofdplein volgen in zuidelijke richting overgaand in Willemsbrug overgaand in Brugweg tot aan Prins Hendrikkade.

20.

Prins Hendrikkade volgen in westelijke richting tot aan Koninginnebrug.

21.

Koninginnebrug volgen in zuidelijke richting tot aan Nassaukade.

22.

Nassaukade volgen in oostelijke richting tot aan Rosestraat.

23.

Rosestraat volgen in zuidelijke richting overgaand in 2e Rosestraat overgaand in Putselaan tot aan Dordtselaan.

24.

Dordtselaan volgen in zuidelijke richting tot aan Strevelsweg.

25.

Strevelsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Pleinweg.

26.

Pleinweg volgen in westelijke richting tot aan Maastunnelplein.

27.

Maastunnelplein volgen in zuidelijke richting overgaand in Dorpsweg overgaand in Groene Kruisweg tot aan Schroeder van der Kolklaan.

28.

Schroeder van der kolklaan volgen in zuidelijke richting tot aan Albrandswaardsedijk.

29.

Albrandswaardsedijk volgen in westelijke richting tot aan Nijvelandsekade.

30.

Nijvelandsekade volgen in westelijke richting tot aan Albrandswaardsedijk.

31.

Albrandswaardsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Maas.

32.

Oude Maas volgen in westelijke richting tot aan Hartelkanaal.

16.9.2022

Those parts of the municipality Vlaardingen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.35 lat 51.93.

8.9.2022–16.9.2022

Municipality Buren, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00057

10km beschrijving Maurik

1.

Vanaf kruising A15/Spoorlijn Nijmegen-Utrecht, Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan N320.

2.

N320 volgen in oostelijke richting tot aan Voorkoopstraat.

3.

Voorkoopstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Weithusen tot aan Weidsteeg.

4.

Weidsteeg volgen in oostelijke richting tot aan Beusichemsedijk.

5.

Beusichemsedijk volgen in noordelijke richting tot aan de Lek.

6.

De leg volgen in oostelijke richting tot aan Lekdijk West.

7.

Lekdijk West volgen in noordelijke richting overgaand in Beusichemseweg tot aan Nachtdijk.

8.

Nachtdijk volgen in noordelijke richting tot aan Tuurdijk.

9.

Tuurdijk volgen in oostelijke richting overgaand in Watertorenweg tot aan Leemkolkweg

10.

Leemkolkweg volgen in oostelijke richting overgaand in Korte Zuwe overgaand in De Zuwe tot aan Langbroekerdijk.

11.

Langbroekerdijk volgen in westelijke richting tot aan Sterkenburglaan.

12.

Sterkenburglaan volgen in noordelijke richting tot aan Gooyerdijk.

13.

Gooyerdijk volgen in oostelijke richting tot aan Langbroekerweg.

14.

Langbroekerweg volgen in noordelijke richting tot aan N225.

15.

N225 volgen in oostelijke richting tot aan Maarsbergseweg.

16.

Maarsbergseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Sandenburgerlaan overgaand in Maarnse Grindweg tot aan Woudenbergseweg.

17.

Woudenbergseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Maarsbergseweg tot aan Utrechtse Baan.

18.

Utrechtse Baan volgen in oostelijke richting tot aan Scherpenzeelseweg.

19.

Scherpenzeelseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Ginkelseweg tot aan Bovenhaarweg.

20.

Bovenhaarweg volgen in westelijke richting tot aan Haarweg.

21.

Haarweg volgen in oostelijke richting tot aan Bergweg.

22.

Bergweg volgen in zuidelijke richting tot aan Dwarsweg.

23.

Dwarsweg volgen in oostelijke richting tot aan spoorlijn Ede-Amersfoort.

24.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting tot aan Rondweg-West.

25.

Rondweg-West volgen in zuidelijke richting overgaand in Cuneraweg tot aan Veenendaalsestraatweg.

26.

Veenendaalsestraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Defensieweg.

27.

Defensieweg volgen in oostelijke richting overgaand in Stokweg Utrechtsestraatweg overstekend tot aan Nederrijn.

28.

Nederrijn volgen in zuidelijke richting tot aan Cuneraweg (N233).

29.

N233 volgen in zuidelijke richting tot aan Nedereindsestraat.

30.

Nedereindsestraat volgen in westelijke richting tot aan Schaapsteeg.

31.

Schaapsteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Walenhoek.

32.

Walenhoek volgen in zuidelijke richting A15 overstekend tot aan Walenhoekseweg.

33.

Walenhoekseweg volgen in westelijke richting tot aan Pottumsestraat.

34.

Pottumsestraat volgen in zuidelijke overgaand in Keizerstraat tot aan Zondagstraatje.

35.

Zondagstraatje volgen in zuidelijke richting via Waalbandijk uiterwaarden overstekend tot aan De Waal.

36.

De Waal volgen in westelijke richting tot aan N223.

37.

N223 volgen in zuidelijke richting tot aan Liesterstraat.

38.

Liesterstraat volgen in westelijke richting tot aan Parkenstraat.

39.

Parkenstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Hoevenstraat.

40.

Hoevenstraat volgen in westelijke richting overgaand in Bemerdweg tot aan N322.

41.

N322 volgen in zuidelijke richting tot aan Melkweg.

42.

Melkweg volgen in westelijke richting tot aan Lageweg.

43.

Lageweg volgen in zuidelijke richting tot aan Schepenstraat.

44.

Schepenstraat volgen in westelijke richting overgaand in Polderstraat overgaand in Polstraat De Waal overstekend tot aan Waalbanddijk.

45.

Waalbanddijk volgen in zuidelijke richting tot aan Hermoesestraat.

46.

Hermoesestraat volgen in westelijke richting tot aan Zuivelingestraat.

47.

Zuivelingestraat volgen in westelijke richting tot aan Bommelweg.

48.

Bommelweg volgen in westelijke richting tot aan Bredestraat.

49.

Bredestraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Nijmegen-Utrecht.

50.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan A15.

17.9.2022

Those parts of the municipality Buren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.39 lat 51.95.

9.9.2022–17.9.2022

Municipality Lunteren, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00058

10km gebiedsbeschrijving Lunteren XI

1.

Vanaf kruising De Dreef/ Rensersteeg, Rensersteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Goorsteeg tot aan Moorsterweg.

2.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dashorsterweg.

3.

Dashorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in provinciegrens Utrecht/ Gelderland tot aan Moorsterweg.

4.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Postweg.

5.

Postweg volgen in westelijke richting tot aan Asschaterweg.

6.

Asschaterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Koningin Julianaweg overgaand in Pater Stormstraat tot aan Jan van Arkelweg.

7.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Eendrachtstraat tot aan Wielweg.

8.

Wielweg volgen in oostelijke richting tot aan Peerweg.

9.

Peerweg volgen in noordelijke richting tot aan Vrouwenweg.

10.

Vrouwenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zelderseweg tot aan Appelsestraat.

11.

Appelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.

12.

Woudweg volgen in noordelijke richting tot aan Schoenlapperweg.

13.

Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Voorthuizerweg.

14.

Nieuwe Voorthuizerweg volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.

15.

Woudweg volgen in oostelijke richting aan N303.

16.

N303 volgen in noordelijke richting tot aan Veldbeek.

17.

Veldbeek volgen in oostelijke richting tot aan Traa.

18.

Traa volgen in oostelijke richting tot aan Hunnerweg.

19.

Hunnerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Meeuwenveenseweg.

20.

Meeuwenveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenbergjesweg.

21.

Zevenbergjesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Boeschoterweg.

22.

Hoge Boeschoterweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.

23.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan Tolnegenweg.

24.

Tolnegenweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.

25.

A1 volgen in oostelijke richting tot aan Provincialeweg N310.

26.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselsepad.

27.

Mosselsepad volgen in zuidelijke richting overgaand in Koeweg tot aan zandweg langs Heide.

28.

Zandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.

29.

Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan N224.

30.

N224 volgen in westelijke richting tot aan Raadhuisstraat.

31.

Raadhuisstraat volgen in zuidelijke richting overgaand Klinkenbergerweg tot aan Spoorlijn Utrecht-Arnhem.

32.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan A30.

33.

A30 volgen in zuidelijke richting tot aan Schutterweg.

34.

Schutterweg volgen in westelijke richting overgaand in Pakhuisweg overgaand in Maanderbuurtweg tot aan A12.

35.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N323.

36.

N323 volgen in noordelijke richting tot aan Griftweg volgen in westelijke richting tot aan Veenendaalseweg.

37.

Veenendaalseweg volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

38.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Kooiweg.

39.

Kooiweg volgen in noordelijke richting tot aan Munnikebeek.

40.

Minnikebeek volgen in westelijke richting tot aan Luntersebeek.

41.

Luntersebeek volgen in zuidelijke richting tot aan aan Hopeseweg.

42.

Hopeseweg volgen in noordelijke richting overgaand Verlengde Hopeseweg tot aan De Dreef.

43.

De Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Rensersteeg.

17.9.2022

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.12

9.9.2022–17.9.2022

Municipality Medemblik, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00591

1.

Vanaf kruising Oostdijk/ Plempdijk.

2.

Plempdijk volgen in noordelijke richting overgaand in Berkmeerdijk tot aan Groenedijk.

3.

Groenedijk volgen in noordelijke richting tot aan Kerkweg.

4.

Kerkweg volgen in westelijke richting tot aan Venhuizerweg.

5.

Venhuizerweg volgen in noordelijke richting overgaand in Schapenweg tot aan N241.

6.

N241 volgen in noordelijke richting tot aan Niedorperfaart.

7.

Niedorpervaart volgen in westelijke richting tot aan De Leijen.

8.

De Leijen volgen in noordelijke richting tot aan Leijenpolderweg.

9.

Leijenpolderweg volgen in oostelijke richting tot aan Koggeweg.

10.

Koggeweg volgen in noordelijke richting tot aan Rijderstraat.

11.

Rijderstraat volgen in westelijke richting tot aan Valburgweg.

12.

Valburgweg volgen in noordelijke richting tot aan Raaksmaatsweg.

13.

Raaksmaatsweg volgen in oostelijke richting tot aan Moerbekerweg.

14.

Moerbekerweg volgen in noordelijke richting tot aan `t Wijde Gat.

15.

`t Wijde Gat volgen in oostelijke richting tot aan Weereweg.

16.

Weereweg volgen in westelijke richting overgaand in Zoutkaag overgaand in Weere Sloot tot aan Kromme Gouw.

17.

Kromme Gouw volgen in noordelijke richting tot aan Westergraftvaart.

18.

Westergraftvaart volgen in oostelijke richting tot aan Kanaal Schagen-Kolhorn.

19.

Kanaal Schagen-Kolhorn volgen in oostelijke richting overgaand in Kolhornerdiep tot aan Waardkanaal.

20.

Waardkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Sloot naast Waardweg nr 9.

21.

Sloot volgen in oostelijke richting tot aan Waardtocht.

22.

Waardtocht volgen in noordelijke richting tot aan Slotvaart.

23.

Slotvaart volgen in noordelijke richting tot aan Dolfijnweg.

24.

Dolfijnweg volgen in oostelijke richting tot aan Schagerweg.

25.

Schagerweg volgen in noordelijke richting tot aan Zuidrak.

26.

Zuidrak volgen in oostelijke richting tot aan Wieringerwerfvaart.

27.

Wieringerwerfvaart volgen in noordelijke richting tot aan Hoekvaart.

28.

Hoekvaart volgen in oostelijke richting tot aan Schervenweg.

29.

Schervenweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Kwelvaart.

30.

Hoge Kwelvaart volgen in zuidelijke richting tot aan Korte Middenmeertocht.

31.

Korte Middenmeertocht volgen in oostelijke richting tot aan Oostermiddenmeerweg.

32.

Oostermiddenmeerweg volgen in oostelijke richting tot aan Oever Ijsselmeer.

33.

Oever volgen in zuidelijke richting tot aan Voeroever.

34.

Vooroever volgen in zuidelijke ichting tot aan Kagerdijk.

35.

Kagerdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Zeeweg overgaand in Dorpsstraat tot aan De Kibbel.

36.

De Kibbel tot aan Nieuwe Dijk.

37.

Nieuwe Dijk volgen in westelijke richting overgaand in Zwaagdijk tot aan Tolweg.

38.

Tolweg volgen in zuidelijke richting tot aan Streekweg.

39.

Streekweg volgen in westelijke richting overgaand in Docto Nuijnensstraat tot aan Doctor Wijtemalaan.

40.

Doctor Wijtemalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn Enkhuizen-Alkmaar.

41.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Oostdijk.

42.

Oostdijk volgen in noordelijke richting tot aan Plempdijk.

23.9.2022

Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081

15.9.2022–23.9.2022

Municipality Nissewaard, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00588

1.

Vanaf kruising Jan Vollaardsweg, Nieuwendijk, Nieuwendijk volgen in westelijke richting overgaand in oever Vuile Gat overgaand in Korendijksche Geul tot aan Zeedijk.

2.

Zeedijk volgen in noordelijke richting overgaand in Ruigendijk tot aan Tussenweg.

3.

Tussenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

4.

Molendijk volgen in noordelijke richting tot aan Ravensweg.

5.

Ravensweg volgen in westelijke richting tot aan Voltaweg.

6.

Voltaweg volgen in noordelijke richting tot aan Braberseweg.

7.

Braberseweg volgen in westelijke richting tot aan N494.

8.

N494 volgen in noordelijke richting tot aan Grondweg.

9.

Grondweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoogenboomseweg.

10.

Hoogenboomseweg volgen in oostelijke richting tot aan Willem Rosenweg.

11.

Willem Rosenweg volgen in noordelijke richting tot aan Mosterdijk.

12.

Mosterdijk volgen in westelijke richting tot aan N57.

13.

N57 volgen in noordelijke richting tot aan N15.

14.

N15 volgen in oostelijke richting tot aan Merseyweg.

15.

Merseyweg volgen in noordelijke richting overgaand in Noordzeeweg tot aan Boulevard.

16.

Boulevard volgen in oostelijke richting Het Scheur overstekend overgaand in Buitenhaven overgaand in Binnenhaven tot aan Laan 1940-1945.

17.

Laan 1940-1945 volgen in oostelijke richting overgaand in oude veiling tot aan Noordvliet.

18.

Noordvliet volgen in oostelijke richting tot aan Vlaardingervaart.

19.

Vlaardingervaart volgen in zuidelijke richting tot aan Holyweg.

20.

Holyweg volgen in oostelijke richting overgaand in Woudweg tot aan A4.

21.

A4 volgen in zuidelijke richting tot aan A20.

22.

A20 volgen in oostelijke richting tot aan Tjalklaan S114.

23.

S114 volgen in zuidelijke richting tot aan Schiemond.

24.

Schiemond volgen in zuidelijke richting overgaand in Barendrechtse Haven tot aan Sluisjesdijk.

25.

Sluisjesdijk volgen in oostelijke richting tot aan Doklaan.

26.

Doklaan volgen in oostelijke richting tot aan Wolphaertsbocht.

27.

Wolphaertsbocht volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsweg.

28.

Dorpsweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Groene Kruisweg tot aan Oldegaarde.

29.

Oldegaarde volgen in oostelijke richting tot aan Zuiderparkweg overgaand in verlengde Zuiderparkweg tot aan Rhoonsebaan.

30.

Rhoonsebaan volgen in westelijke richting tot aan Portlandsebaan.

31.

Portlandsebaan volgen in zuidelijke richting tot aan Korte Koedoodsedijk.

32.

Korte Koedoodsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Koedood.

33.

Koedood volgen in Zuidelijke richting tot aan Koedoodhaven.

34.

Koedoodhaven volgen in zuidelijke richting Oude maas overstekend tot aan Buitenpolderpad.

35.

Buitenpolderpad volgen in westelijke richting tot aan Kreek.

36.

Kreek volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

37.

Provincialeweg volgen in oostelijke richting tot aan A29.

38.

A29 volgen in zuidelijke richting tot aan Stougjesdijk.

39.

Stougjesdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Molendijk tot aan Dangersweg.

40.

Dangersweg volgen in westelijke richting tot aan A29.

41.

A29 volgen in zuidelijke richting tot aan Bommelkoussedijk.

42.

Bommelkousedijk volgen in westelijke richting tot aan Schoutsdijk.

43.

Schoutsdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Molendijk tot aan Jan Vollaardsweg.

44.

Jan Vollaardsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Buitendijk.

24.9.2022

Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625

15.9.2022–24.9.2022

Municipality Nieuwkoop, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00592

1.

Vanaf kruising Dorpsstraat / Gemeneweg (N209), Gemeneweg volgen in noordelijke richting tot aan Rijndijk.

2.

Rijndijk volgen in westelijke richting overgaand in Hoge Rijndijk tot aan A4.

3.

A4 volgen in noordelijke richting tot aan Zuidweg.

4.

Zuidweg volgen in noordelijke richting overgaand in pastoor van der Plaatlaan overgaand in Koppoellaan tot aan Koppoel.

5.

Koppoel volgen in noordelijke richting overgaand in Ade tot aan Huigsloterdijk.

6.

Huigsloterdijk volgen in oostelijke richting tot aan Kaagweg.

7.

Kaagweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisserweg.

8.

Lisserweg volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Leiden-Hoofddorp.

9.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan `t Venneperweg.

10.

`t Venneperweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rijnlanderweg.

11.

Rijnlanderweg volgen in oostelijke richting tot aan Bennebroekerweg.

12.

Bennebroekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Aalsmeerderweg.

13.

Aalsmeerderweg volgen in oostelijke richting tot aan Rozenburgdreef.

14.

Rozenburgdreef volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisweg.

15.

Kruisweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Burgermeesterweg Kasteleinweg overgaand in Koningin Maximalaan overgaand in Mijdrechtse Zuwe tot aan Derde Zijweg.

16.

Derde Zijweg volgen in zuidelijke richting kerkvaart overstekend tot aan Schattekerkerweg.

17.

Schattekerkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oosterlandweg.

18.

Oosterlandweg volgen in oostelijke richting tot aan Molenland.

19.

Molenland volgen in zuidelijke richting tot aan Veldwetering.

20.

Veldwetering volgen in oostelijke richting tot aan Wilnisse Zuwe.

21.

Wilnisse Zuwe volgen in zuidelijke richting tot aan Lange Meentweg.

22.

Lange Meentweg volgen in westelijke richting overgaand in Korte Meentweg tot aan Milandweg.

23.

Milandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.

24.

Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rietveld (N458).

25.

N458 volgen in westelijke richting tot aan Brugstraat.

26.

Brugstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Van Tulstraat.

27.

Van Tulstraat volgen in westelijke richting tot aan Oud Bodegraafseweg.

28.

Oud Bodegraafseweg volgen in zuidelijke richting tot aan J.C. Hoogendoornlaan.

29.

J.C. Hoogendoornlaan volgen in westelijke richting tot aan Warmoeskade.

30.

Warmoeskade volgen in westelijke richting tot aan Wijkdijk.

31.

Wijkdijk volgen in noordelijke richting tot aan Spoelwijkerlaan.

32.

Spoelwijkerlaan volgen in westelijke richting overgaand in Rijneveld overgaand in Otwegwetering overgaand in Padesche Wetering tot aan Loetweg.

33.

Loetweg volgen in westelijke richting tot aan Voorweg.

34.

Voorweg volgen in westelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan Gemeneweg (N209).

26.9.2022

Those parts of the municipality Nieuwkoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.71467 lat 52.17179.

18.9.2022–26.9.2022

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00059

1.

Vanaf Kruising Buitendykswechy/ oever waddenzee, oever volgen in oostelijke richting tot aan `t Schoor.

2.

`t Scoor volgen in oostelijke richting tot aan Wieremer Opfeart(water).

3.

Wieremer Opfeart volgen in zuidelijke richting tot aan De Peazens (water).

4.

De Peazens volgen in westelijke richting tot aan Bollingwier.

5.

Bollingwier volgen in oostelijke richting tot aan Bartenswei.

6.

Bartenswei volgen in zuidelijke richting tot aan Grytmanswei.

7.

Grytmanswei volgen in westelijke richting tot aan Dokkummerwei.

8.

Dokkumerwei volgen in westelijke richting tot aan Jellegat (water).

9.

Jellegat volgen in zuidelijke richting overgaand in Eastrumer Opfeart. tot aan Dokkumer Grutdyp (water).

10.

Dokkumer Grutdyp volgen in oostelijke richting tot aan Driezumer Ryd (water).

11.

Driezumer Ryd volgen in zuidelijke richting tot aan Trekwei.

12.

Trekwei volgen in zuidelijke richting tot aan Eastwald.

13.

Eastwald volgen in westelijke richting overgaand in Van Sytzemawei tot aan Tsjerkestritte.

14.

Tsjerkestritte volgen in zuidelijke richting overgaand in Foarwei overgaand in Doniawei tot aan Centrale As (N356).

15.

N356 volgen in zuidelijke richting tot aan Falomster Feart (water).

16.

Falomster Feart volgen in westelijke richting tot aan De Wiel (Water).

17.

De Wiel volgen in westelijke richting overgaand in Jetsekolk overgaand in Bouwepet tot aan Trynwaldsterdyk.

18.

Trynwaldsterdyk volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Straatweg.

19.

Nieuwe Straatweg volgen in westelijke richting overgaand in Canterlandseweg tot aan Eggedyk.

20.

Eggedyk volgen in westelijke richting tot aan Dokkumer Ee(water).

21.

Dokkumer Ee volgen in noordelijke richting tot aan Stienzer Feart.

22.

Stienzer Feart volgen in westelijke richting tot aan Bredyk.

23.

Bredyk volgen in noordelijke richting tot aan Feinsumer Feart.

24.

Feinsumer Feart volgen in westelijke richting tot aan Hege Hearewei.

25.

Hege Hearewei volgen in noordelijke richting tot aan Monnikebildtslaan.

26.

Monnikebildtslaan volgen in westelijke richting tot aan Vijfhuisterdyk.

27.

Vijfhuisterdyk volgen in noordelijke richting tot aan Monnikebildtdyk.

28.

Monnikeboldtdyk volgen in westelijke richting tot aan Vana Albadaweg.

29.

Van Albadaweg volgen in noordelijke richting overgaand in `t Buttendykswechy tot aan Oever Waddenzee.

3.10.2022

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.88817 lat 53.33674

25.9.2022–3.10.2022

Municipality Barneveld, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00060

1.

Vanaf de kruising Vinselaarseweg / Vinkelaar, Vinkelaar volgen in noordelijke richting de A1 overstekend tot aan Korlaarseweg.

2.

Korlaarseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoevelakenseweg.

3.

Hoevelakenseweg volgen in westelijke richting tot aan Klaarwater.

4.

Klaarwater volgen in noordelijke richting tot aan Platanenstraat.

5.

Platanenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Damweg.

6.

Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Blokhuizersteeg.

7.

Blokhuizersteeg volgen in noordelijke richting tot aan Slechthorsterweg.

8.

Slichthorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Nieuwe Voorthuizerweg tot aan N301.

9.

N301 volgen in westelijke richting tot aan Deuverenseweg.

10.

Deuverenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Donkeresteeg.

11.

Donkeresteeg volgen in oostelijke richting overgaand in Oude Nijkerkerweg tot aan Roosendaalseweg.

12.

Roosendaalseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hooiweg.

13.

Hooweg volgen in oostelijke richting tot aan Halvinkhuizerweg.

14.

Halvinkhuizerweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Engweg.

15.

Hoge Engweg volgen in oostelijke richting overgaand in Hoge Eng Oost tot aan N303.

16.

N303 volgen in noordelijke richting tot aan Sprielderweg.

17.

Sprielderweg volgen in oostelijke richting tot aan Calcariaweg.

18.

Calcariaweg volgen in noordelijke richting tot aan Garderenseweg.

19.

Garderenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Meester J.H. Schoberlaan.

20.

Meester J.H. Schoberlaan volgen in oostelijke richting tot aan Oude Prinsenlaan.

21.

Oude Prinsenlaan volgen in oostelijke richting tot aan Laak.

22.

Laak volgen in zuidelijke richting tot aan Peppelseweg.

23.

Peppelseweg volgen in oostelijke richting tot aan Kruipad.

24.

Kruipad volgen in zuidelijke richting overgaand in Speulderweg tot aan Dorpsstraat.

25.

Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Oud Milligenseweg tot aan Meervelderweg.

26.

Meervelderweg volgen in oostelijke richting tot aan Hulankerweg.

27.

Hulankerweg volgen in oostelijke richting tot aan Ouwendorperweg.

28.

Ouwendorperweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.

29.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan Kootwijkerweg.

30.

Kootwijkerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Nieuw Milligenseweg overgaand in Heiweg tot aan Heetweg.

31.

Heetweg volgen in oostelijke richting tot aan N310.

32.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan N304.

33.

N304 volgen in westelijke richting tot aan Hessenweg.

34.

Hessenweg volgen in noordelijke richting tot aan Zonneoordlaan.

35.

Zonneoordlaan volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Ede -Amersfoort.

36.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan Goorsteeg.

37.

Goorsteeg volgen in westelijke richting tot aan A30.

38.

A30 volgen in noordelijke richting tot aan Luntersekade.

39.

Lunterskade volgen in westelijke richting tot aan Brunnehorst.

40.

Brunnehorst weg volgen in westelijke richting tot aan Krommeweg.

41.

Krommeweg volgen in oostelijke richting tot aan Fliertseweg.

42.

Fliertseweg volgen in westelijke richting tot aan Slaperdijk.

43.

Slaperdijk volgen in noordelijke richting tot aan Goeperkade.

44.

Groeperkade volgen in westelijke richting tot aan Barneveldsestraat.

45.

Barneveldsestraat volgen in noordelijke richting tot aan Gooswilligen.

46.

Gooswilligen volgen in westelijke richting overgaand in provinciegrens Gelderland-Utrecht tot aan Barneveldsestraat.

47.

Barneveldsestraat volgen in westelijke richting tot aan Huigenboschbeek.

48.

Huigenboschbeek volgen in noordelijke richting tot aan Kolfschoten.

49.

Kolfschoten volgen in noordelijke richting overgaand in Ringlaan tot aan Schoonderbekerweg.

50.

Schoonderbeekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Hessenweg.

51.

Hessenweg volgen in westelijke richting tot aan Pater Stormstraat.

52.

Pater Stormstraat volgen in noordelijke richting tot aan Jan van Arkelweg.

53.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting tot aan `T Jannendorp.

54.

T Jannendorp volgen in noordelijke richting tot aan Emmelaarseweg.

55.

Emmelaarseweg volgen in oostelijke richting tot aan Jan van Arkelweg.

56.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg tot aan Vinkelaarseweg.

57.

Vinkelaarseweg volgen in westelijke richting tot aan Vinkelaar.

2.10.2022

Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63505 lat 52.1597

24.9.2022–2.10.2022

Municipality Bunschoten-Spakenburg province Gelderland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00593

1.

Vanaf kruising Wieksloterweg Westzijde / Biltseweg, Biltseweg volgen in noordelijke richting tot aan Amsterdamsestraatweg.

2.

Amsterdamsestraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Hilversumsestraatweg.

3.

Hilversumsestraatweg volgen in westelijke richting overgaand in Soestdijkerstraatweg tot aan A27.

4.

A27 volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

5.

Gooiseweg volgen in oostelijke richting tot aan Priempad.

6.

Priempad volgen in zuidelijke richting tot aan Winkelweg.

7.

Winkelweg volgen in oostelijke richting tot aan Nijkerkerweg.

8.

Nijkerkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spiekweg.

9.

Spiekweg volgen in oostelijke richting tot aan Nulderpad.

10.

Nulderpad volgen in zuidelijke richting het Noldernauw overstekend tot aan A28.

11.

A28 volgen in westelijke richting tot aan Arlersteeg.

12.

Arlersteeg volgen in oostelijke richting tot aan Waterweg.

13.

Waterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Allermolensteeg overgaand in Tintelersteeg tot aan Meskampersteeg.

14.

Meskampersteeg volgen in oostelijke richting tot aan Donkeresteeg.

15.

Donkeresteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Deuverenseweg.

16.

Deuverenseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Beulekamperweg.

17.

Beulekamperweg volgen in oostelijke richting tot aan Beulekampersteeg.

18.

Beulekampersteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in eerste Kruishaarseweg overgaand in Bulderweg tot aan N301.

19.

N301 volgen n zuidelijke richting tot aan Vrouwenweg.

20.

Vrouwenweg volgen in westelijke richting tot aan Peerweg.

21.

Peerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Leemweg tot aan Noorenbeek.

22.

Noorenbeek volgen in westelijke richting tot aan Eendrachtsstraat.

23.

Eendrachtsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Jan van Arkelweg tot aan Pater Stormstraat.

24.

Pater Stormstraat volgen in westelijke richting tot aan Hessenweg.

25.

Hessenweg volgen in noordelijke richting tot aan Daatselaarbeek.

26.

Daatselaarbeek volgen in westelijke richting tot aan Modderbeek.

27.

Modderbeek volgen in westelijke richting tot aan Valleikanaal.

28.

Valleikanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolsteeg.

29.

Schoolsteeg volgen in westelijke richting tot aan Hamersveldseweg.

30.

Hamersveldseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderinslag.

31.

Zuiderinslag volgen in westelijke richting tot aan Groene Zoom.

32.

Groene Zoom volgen in zuidelijke richting tot aan Maanweg.

33.

Maanweg volgen in zuidelijke richting tot aan Arnhemseweg.

34.

Arnhemseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Oude Rijksweg tot aan Treekerweg.

35.

Treekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Buurtweg.

36.

Buurtweg volgen in westelijke richting overgaand in Waterlooweg tot aan Doornseweg.

37.

Doornseweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonel H.L. van Royenweg.

38.

Kolonel H.L. van Royenweg volgen in westelijke richting overgaand in het Zeisterspoor tot aan Laan Blussè van Oud Alblas.

39.

Laan Blussè van Oud Alblas volgen in noordelijke richting tot aan De Stompert.

40.

De Stompert volgen in westelijke richting tot aan Van Weerden Poelmanweg.

41.

Van Weerden Poelmanweg volgen in noordelijke richting tot aan De Beaufortlaan.

42.

De Beaufortlaan volgen in westelijke richting tot aan Berkenlaantje.

43.

Berkenlaantje volgen in noordelijke richting tot aan Dolderseweg.

44.

Dolderseweg volgen in oostelijke richting tot aan Wieksloterweg Oostzijde.

45.

Wieksloterweg Oostzijde volgen in westelijke richting overgaand in Wieksloterweg Westzijde tot aan Biltseweg.

1.10.2022

Those parts of the municipality Bunschoten-Spakenburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.38899 lat 52.214482.

23.9.2022–1.10.2022

Municipality Waadhoeke, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00061

1.

Vanaf de kruising van het van Harinxmakanaal en de Waddenzee, de Waddenzee volgend in noordelijke richting tot aan de Zeedijk.

2.

De Zeedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Nieuwebildtdijk.

3.

De Nieuwebildtdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Burdineweg.

4.

De Burdineweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oudebildtdijk.

5.

De Oudebildtdijk volgend in oostelijke richting tot aan de Attesweg.

6.

De Attesweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N393.

7.

De N393 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N357.

8.

De N357 volgend in zuidelijke richting tot aan de Valeriusstraat.

9.

De Valeriusstraat volgend in westzuidelijke richting tot aan de Harlingerstraatweg.

10.

De Harlingerstraatweg volgend in westelijke richting tot aan de N31.

11.

De N31 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hendrik Algerawei.

12.

De Hendrik Algerawei volgend in westelijke richting tot aan de N359.

13.

De N359 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hegedyk.

14.

De Hegedyk volgend in oostelijke richting tot aan het Spoor.

15.

Het Spoor volgend in zuidelijke richting tot aan de Arsumerdyk.

16.

De Arsumerdyk volgend in westelijke richting tot aan de Lucht en Veldsterdyk.

17.

De Lucht en Veldsterdyk volgend in zuidelijke richting tot aan de De Him.

18.

De De Him volgend in westelijke richting overgaand in de Fâldenserwei in noordwestelijke richting tot aan de Gele Buorren.

19.

De Gele Buorren volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Baerderdyk tot aan It Plein.

20.

It Plein volgend in zuidelijke richting tot aan de Brêgebuorren.

21.

De Brêgebuorren volgend in westzuidelijke richting overgaand in de Skrinserdyk overgaand in zuidelijke richting overgaand in de Wieuwens overgaand in de Skrins overgaand in de Monsamabuorren in zuidwestelijke richting tot aan de Sassingawei.

22.

De Sassingawei volgend in noordelijke richting tot aan de Spyk.

23.

De Spyk volgend in westelijke richting overgaand in noordwestelijke richting tot aan de Hegenserleane.

24.

De Hegenserleane volgend in westelijke richting tot aan de Berkwerterleane.

25.

De Berkwerterleane volgend in noordelijke richting tot aan de N359.

26.

De N359 volgend in zuidelijke richting tot aan de Littenserbuorren.

27.

De Littenserbuorren volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Krabbedijk tot aan de De Bieren.

28.

De De Bieren volgend in noordelijke richting overgaand in de Buorren overgaand in de Toarnwerterleane overgaand in de Waaxenserweg overgaand in de Elshoutbuurt tot aan de Kerkstraat.

29.

De Kerkstraat volgend in westelijke richting overgaand in de Hizzaardlaan overgaand in zuidwestelijke richting overgaand in de Allengaweg overgaand in noordwestelijke richting tot aan de Van Camminghaweg.

30.

De Van Camminghaweg volgend in noordeljke richting in de Sytzamaweg overgaand in westelijke richting tot aan de Monnikeweg.

31.

De Monnikeweg volgend in noordelijke richting tot aan de Jister.

32.

De De Jister volgend westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Ludingaweg.

33.

De Ludingaweg volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan het van Harinxmakanaal.

3.10.2022

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.58397 lat 53.21831

25.9.2022–3.10.2022

Municipality Hollands Kroon, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00604

1.

Vanaf Kruising Oever IJsselmeer/ Oostermiddenmeerweg, Oostermiddenmeerweg volgen in westelijke richting tot aan Medemblikkerweg.

2.

Medemblikkerweg volgen in noordelijke richting tot aan Westermiddenmeerweg.

3.

Westermiddenmeerweg volgen in westelijke richting tot aan A7.

4.

A7 volgen in noordelijke richting tot aan Alkmaarseweg.

5.

Alkmaarseweg volgen in westelijke richting tot aan Professor ter Veenweg.

6.

Professor ter Veenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Brugstraat overgaand in Zuiderzeeweg tot aan Noormantocht.

7.

Noormantocht volgen in westelijke richting tot aan Molenweg.

8.

Molenweg volgen in noordelijke richting tot aan Amstelmeer.

9.

Amstelmeer overstekend tot aan Rijksstraatweg.

10.

Rijksstraatweg volgen in oostelijke richting overgaand in de Oever van de Waddenzee tot aan de Afsluitdijk.

11.

Vanaf Afsluitdijk de oever van het IJsselmeer volgend in zuidelijke richting tot aan Oostermiddenmeerweg.

6.10.2022

Those parts of the municipality Hollands Kroon contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.06838 lat 52.89744

28.9.2022–6.10.2022

Municipality Klazienaveen, province Drenthe

DE-HPAI(P)-2022-00047

1.

Vanaf de grens tussen Nederland en Duitsland en de N863, de N863 volgend in westelijke richting tot aan de N862.

2.

De N862 volgend in noordelijke richting tot aan de Noordersloot.

3.

De Noordersloot volgend in westelijke richting tot aan de Strengdijk.

4.

De Strengdijk volgend in noordelijke richting tot aan de Ensingwijk Zuidzijde.

5.

De Ensingwijk Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Verlengde Vaart Zuidzijde.

6.

De Verlengde Vaart Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Havenstraat.

7.

De Havenstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Ericasestraat tot aan de A37.

8.

De A37 volgend in oostelijke richting tot aan de Bladderswijk Westzijde.

9.

De Bladderswijk Westzijde volgend in westnoordelijke richting tot aan de Oosterveenseweg.

10.

De Oosterveenseweg volgend in oostnoordelijke richting tot aan de N862.

11.

De N862 volgend in westnoordelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N391.

12.

De N391 volgend in noordelijke richting tot aan de Emmerweg.

13.

De Emmerweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Kanaal A Noordzijde tot aan de Emmer Ondereinden.

14.

De Emmer Ondereinden volgend in zuidelijke richting tot aan de Eerste Groenedijk Zuidzijde.

15.

De Eerste Groenedijk Zuidzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Middenweg Westzijde.

16.

De Middenweg Westzijde volgend in noordelijke richting tot aan de Kanaal A Noordzijde.

17.

De Kanaal A Noordzijde volgend in oostelijke richting overgaand in Verlengde Scholtenskanaal Westzijde in noordelijke richting tot aan de Runde Noordzijde.

18.

De Runde Noordzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Schuttingslaan.

19.

De Schuttingslaan volgend in noordelijke richting overgaand in Veenakkers in westelijke richting tot aan de Nieuwe Schuttingkanaal.

20.

De Nieuwe Schuttingkanaal volgend in noordelijke richting tot aan de N391.

21.

De N391 volgend in oostelijke richting tot aan de N366.

22.

De N366 volgend in zuidelijke richting tot aan de grens van Nederland en Duitsland.

23.

De Grens van Nederland en Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de N862.

1.10.2022

Those parts of the municipality Klazienaveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.104553 lat 52.73651

23.9.2022–1.10.2022

Municipality Hardenberg, Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00049

1.

Vanaf de kruising Grens Nederland-Duitsland/ Duitslandweg, Duitslandweg volgen in noordelijke richting tot aan J.C.Kellerlaan.

2.

J.C.Kellerlaan volgen in zuidelijke richting tot aan Twenteweg.

3.

Twenteweg volgen in noordelijke richting tot aan Van Utterwyckalle.

4.

Van Utterwyckallee volgen in noordelijke richting tot aan Collendoornerdijk.

5.

Collendoornerdijk volgen in noordelijk richting tot aan Wetterkoelenweg.

6.

Wetterkoelenweg volgen in westelijke richting tot aan Luggersweg.

7.

Luggersweg volge in noordelijke richting tot aan Slagenweg.

8.

Slagen weg volgen in oostelijke richting tot aan Van Den Beltsweg.

9.

Van den Beltsweg volgen in noordelijke richting tot aan Anerweg.

10.

Anerweg volgen in westelijke richting tot aan Semelinksdijk.

11.

Semelinksdijk volgen in noordelijke richting tot aan Keienweg.

12.

Keienweg volgen in oostelijke richting tot aan Knappersveldweg.

13.

Knappersveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Verlengde kerkdijk.

14.

Verlengde kerkdijk volgen in noordelijke richting tot aan Coevorderweg.

15.

Coevorderweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterslagenweg.

16.

Oosterslagenweg volgen in noordelijke richting tot aan Eerste Blokweg.

17.

Eerste Blokweg volgen in oostelijke richting tot aan Drentseweg.

18.

Drentseweg volgen in noordelijke richting tot aan Kikkertsveldweg.

19.

Kikkertsveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwlandseweg.

20.

Nieuwlandseweg volgen in noordelijke richting tot aan Brugstraat.

21.

Brugstraat volgen in noordelijke richting tot aan Steigerwijk.

22.

Steigerwijk volgen in oostelijke richting tot aan Splitting.

23.

Splitting volgen in noordelijke richting overgaand in Veldweg tot aan Boerdijk.

24.

Boerdijk volgen in oostelijke richting tot aan Legroweg.

25.

Legroweg volgen in noordelijke richting tot aan Peerdevalsweg.

26.

Peerdevalsweg volgen in oostelijke richting tot aan Nijlandsweg.

27.

Nijlandsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Broekkampsdijk.

28.

Broekkampsdijk volgen in oostelijke richting tot aan Oosterhesselerweg.

29.

Oosterhesselerweg volgen in noordelijke richting tot aan Burgermeester Fonteinstraat.

30.

Burgermeester Fonteinstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolstraat.

31.

Schoolstraat volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdstraat.

32.

Hoofdstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Emmerweg tot aan Galgaten.

33.

Galgaten volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwe Drostendiep.

34.

Nieuwe Drostendiep volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Zwolle-Emmen.

35.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Schimmelarij.

36.

Schimmelarij volgen in zuidelijke richting tot aan Landschapsweg.

37.

Landschapsweg volgen in oostelijke richting tot aan Boekweitakkers.

38.

Boekweitakkers volgen in zuidelijke richting overgaand in Oshaarse Ruimsloot tot aan NAM weg.

39.

NAM Weg volgen oostelijke richting overgaand in Oldenhuis Gratameweg tot aan Nieuw-Amsterdamseweg.

40.

Nieuw-Amsterdamseweg volgen in zuidelijke richting tot aan grens Nederland-Duitsland.

41.

Grens Nederland-Duitsland volgen in westelijke richting tot aan Duitslandweg.

7.10.2022

Those parts of the municipality Laar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.734908, lat 52.622842

29.9.2022–7.10.2022

Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00050

1.

Vanaf de grens tussen Nederland en Duitsland en de N863, de N863 volgend in westelijke richting tot aan de N862.

2.

De N862 volgend in noordelijke richting tot aan de Noordersloot.

3.

De Noordersloot volgend in westelijke richting tot aan de Strengdijk.

4.

De Strengdijk volgend in noordelijke richting tot aan de Ensingwijk Zuidzijde.

5.

De Ensingwijk Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Verlengde Vaart Zuidzijde.

6.

De Verlengde Vaart Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Havenstraat.

7.

De Havenstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Ericasestraat tot aan de A37.

8.

De A37 volgend in oostelijke richting tot aan de Bladderswijk Westzijde.

9.

De Bladderswijk Westzijde volgend in noordwestelijke richting tot aan de Oosterveenseweg.

10.

De Oosterveenseweg volgend in noordoostelijke richting tot aan de Phileas Foggstraat

11.

De Phileas Foggstraat volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N391.

12.

De N391 volgend in noordelijke richting tot aan de Emmerweg.

13.

De Emmerweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Kanaal A Noordzijde tot aan de Emmer Ondereinden.

14.

De Emmer Ondereinden volgend in zuidelijke richting tot aan de Eerste Groenedijk Zuidzijde.

15.

De Eerste Groenedijk Zuidzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Middenweg Westzijde.

16.

De Middenweg Westzijde volgend in noordelijke richting tot aan de Kanaal A Noordzijde.

17.

De Kanaal A Noordzijde volgend in oostelijke richting overgaand in Verlengde Scholtenskanaal Westzijde in noordelijke richting tot aan de Runde Noordzijde.

18.

De Runde Noordzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Schuttingslaan.

19.

De Schuttingslaan volgend in noordelijke richting overgaand in Veenakkers in westelijke richting tot aan de Nieuwe Schuttingkanaal.

20.

De Nieuwe Schuttingkanaal volgend in noordelijke richting tot aan de Roswinkelerkanaal Noordzijde.

21.

De Roswinkelerkanaal Noordzijde volgend in noordoostelijke richting tot aan de N379.

22.

De N379 volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Hoofdkanaal Oostzijde.

23.

De Hoofdkanaal Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Kloosterweg.

24.

De Kloosterweg volgend in oostelijke richting tot aan de grens van Nederland en Duitsland.

25.

De grens van Nederland en Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de N862.

12.10.2022

Those parts of the province Overijssel in the Netherlands contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.090579 lat 52.733247

4.10.2022–12.10.2022

Municipality De Krim , province Overijssel

NL-HPAI(P)-2022-00062

1.

Vanaf de kruising Rooiweg/ Zwarte Pad, Zwarte Pad volgen in noordelijke richting tot aan Stegernsallee.

2.

Stegerensallee volgen in noordelijke richting tot aan Moerheimstraat.

3.

Moerheimstraat volgen in westelijke richting tot aan Julianastraat.

4.

Julianastraat volgen in noordelijke richting overgaand in Zuidwolderstraat tot aan Paardelanden .

5.

Paardelanden volgen in westelijke richting tot aan Schrapveen.

6.

Schrapveen volgen in noordelijke richting tot aan Nolderweg.

7.

Nolderweg volgen in westelijke richting tot aan N48.

8.

N48 volgen in noordelijke richting tot aan A37.

9.

A37 volgen in oostelijke richting tot aan Meester Cramerweg.

10.

Meester Cramerweg volgen in noordelijke richting tot aan Weg om de Oost.

11.

Weg om de Oost volgen in noordelijke richting tot aan Verlengde Hoogeveensche Vaart.

12.

Verlengde Hoogeveensche Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Noorderhoofddiep.

13.

Noorderhoofddiep volgen in noordelijke richting tot aan Hoogeveenscheweg.

14.

Hoogeveenscheweg volgen in noordelijke richting tot aan Noorderweg.

15.

Noorderweg volgen in oostelijke richting tot aan Middenraai.

16.

Middenraai volgen in zuidelijke richting tot aan Hoogeveenschevaart.

17.

Hoogeveenschevaart volgen in oostelijke richting tot aan Geeserraai.

18.

Geeserraai volgen in noordelijke richting tot aan Twaalf Ellenweg.

19.

Twaalf Ellenweg volgen in noordelijke richting tot aan Witte Menweg.

20.

Witte Menweg volgen in oostelijke richting tot aan Lantschapsweg.

21.

Lantschapsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Verlengde Hoogeveenschevaart.

22.

Verlengde Hoogeveenschevaart volgen in zuidelijke richting overgaand in Nijlandsweg overgaand in Veenhuizerweg tot aan Burgermeester Ten Holteweg.

23.

Burgermeester Ten Holteweg volgen in oostelijke richting tot aan N34.

24.

N34 volgen in zuidelijke richting tot aan Rondweg.

25.

Rondweg volgen in oostelijke richting tot aan spoorlijn Emmen-Hardenberg.

26.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting overgaand in Spoolijn Coevorden Duitsland tot aan Grens Nederland-Duitsland.

27.

Grens Nederland-Duitsland volgen in westelijke richting tot aan Randwaterleiding.

28.

Randwaterleiding volgen in westelijke richting tot aan Lambertsdijk.

29.

Lambertsdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Veldingerveldweg.

30.

Veldingerveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Westeindigerdijk.

31.

Westeindigerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Toeslagweg.

32.

Toeslagweg volgen in zuidelijke richting tot aan Stobbehaarweg.

33.

Stobbehaarweg volgen in oostelijke richting overgaand in Hoogeweg tot aan Hardenbergerveldweg

34.

Hardenbergerveldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lageweg.

35.

Lageweg volgen in westelijke richting tot aan Hoogeweg.

36.

Hoogeweg volgen in oostelijke richting tot aan Eggenweg.

37.

Eggenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kanaalweg-Oost.

38.

Kanaalweg-oost volgen in zuidelijke richting overgaand in Kanaal Almelo-De Haandrik tot aan Duitslandweg.

39.

Duitslandweg volgen in westelijke richting tot aan J.C.Kellerlaan.

40.

J.C.Kellerlaan volgen in oostelijke richting tot aan Twenteweg.

41.

Twenteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bruchterbeekweg.

42.

Bruchterbeekweg volgen in westelijke richting overgaand in Bruchterbeek tot aan de Vecht.

43.

Vecht volgen in zuidelijke richting tot aan Huijsteeg.

44.

Huijsteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in Rheezenbrink tot aan Rheezerweg.

45.

Rheezerweg volgen in noordelijke richting tot aan Ringweg.

46.

Ringweg volgen in oostelijke richting tot aan Stoetendijk.

47.

Stoetendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oldemeijerweg.

48.

Olde Meijerweg volgen in oostelijke richting tot aan Ommerweg.

49.

Ommerweg volgen in westelijke richting tot aan Bosrandweg.

50.

Bosrandweg volgen in noordelijke richting tot aan Rheezerveenseweg.

51.

Rheezerveenseweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdwijk.

52.

Hoofdwijk volgen in noordelijke richting tot aan Rooiweg.

53.

Rooiweg volgen in westelijke richting tot aan Zwarte Pad.

9.10.2022

Those parts of the municipality De Krim contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,59576, lat 52, 64419

1.10.2022–9.10.2022

Municipality Barneveld IV, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00063

1.

Vanaf de kruising van de Horsterweg en de Engweg, de Engweg volgend in oostelijke richting volgend in noordelijke richting tot aan de Hessenweg.

2.

De Hessenweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Stoutenburgerlaan.

3.

De Stoutenburgerlaan volgend in noordoostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oosterdorpsstraat.

4.

De Oosterdorpsstraat volgend in oostelijke richting tot aan de Hogebrinkerweg.

5.

De Hogebrinkerweg volgend in noordelijke richting tot aan de Laakweg.

6.

De Laakweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Hoevenlakenseweg.

7.

De Hoevelakenseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Schoolstraat.

8.

De Schoolstraat volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Oosterveenstraat.

9.

De Oosterveenstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Buntwal.

10.

De Buntwal volgend in zuidoostelijke richting overstekend via de Nieuwe Laak tot aan de Blokhuizersteeg.

11.

De Blokhuizersteeg volgend in noordelijke richting tot aan de Slichtenhorsterweg.

12.

De Slichtenhorsterweg volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N301.

13.

De N301 volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oude Barneveldseweg.

14.

De Oude Barneveldseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Beulekamperweg.

15.

De Beulekamperweg volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in de Beulekampersteeg overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Roosendaalseweg.

16.

De Roosendaalseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Knapzaksteeg.

17.

De Knapzaksteeg volgend in oostelijke richting overgaand in de Klunenweg in oostzuidelijke richting overgaand in de Kolthoornseweg in oostelijke richting tot aan de Batosweg.

18.

De Batosweg volgend in oostelijke richting tot aan de Krachtighuizerweg.

19.

De Krachtighuizerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Boeschoterweg.

20.

De Boeschoterweg volgend in oostelijke richting tot aan de Traa.

21.

De Traa volgend in noordoostelijke richting tot aan de Harderwijkerkarweg.

22.

De Harderwijkerkarweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N344.

23.

De N344 volgend in noordoostelijke richting tot aan de N310.

24.

De N310 volgend in zuidelijke richting tot aan de Laarweg.

25.

De Laarweg volgend in westelijke richting tot aan de Hessenweg.

26.

De Hessenweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Westenengerdijk.

27.

De Westenengerdijk volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Lange Heideweg.

28.

De Lange Heideweg volgend in westelijke richting tot aan de Damakkerweg.

29.

De Damakkerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N304.

30.

De N304 volgend in zuidelijke richting tot aan de N224.

31.

De N224 volgend in westelijke richting tot aan de Kernhemseweg.

32.

De Kernhemseweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Doesburgerdijk in westelijke richting overgaand de A30 overstekend in de Doesburgedijk-West tot aan de Meikade.

33.

De Meikade volgend in zuidelijke richting tot aan de Buurtweg.

34.

De Buurtweg volgend in westelijke richting tot aan de Hoofdweg.

35.

De Hoofdweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N224.

36.

De N224 volgend in westelijke richting overgaand in de N418 tot aan de Klompersteeg (N418).

37.

De Klompersteeg (N418) volgend in westelijke richting tot aan het spoor.

38.

Het Spoor volgend in westelijke richting tot aan de Emminkhuizerlaan.

39.

De Emminkhuizerlaan volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand Biesbosserweg in noordwestelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oude Holleweg.

40.

De Oude Holleweg volgend in westelijke richting tot aan de Hopeseweg.

41.

De Hopeseweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Verlengde Hopeseweg tot aan de N224.

42.

De N224 volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Oud Willaer.

43.

De Oud Willaer volgend in noordelijke richting tot aan de Voskuilerdijk.

44.

De Voskuilerdijk volgend in noordwestelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Langesteeg.

45.

De Langesteeg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in Laapeerseweg in noordelijke richting overgaand in de Asschatterweg tot aan het Valleikanaal.

46.

Het Valleikanaal volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Horsterweg.

47.

De Horsterweg volgend in noordelijke richting tot aan de Engweg.

6.10.2022

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.598911 lat 52.1420635

28.9.2022–6.10.2022

Medlemsstat: Portugal

Adis-referensnummer för utbrottet

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 55 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

PT-HPAI(P)-2022-00007

The parts of Torres Vedras, Montemor-o-Novo and Montijo municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W

7.10.2022

The parts of Torres Vedras and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W

29.9.2022–7.10.2022

PT-HPAI(P)-2022-00008

The parts of Benavente, Montijo and Coruche municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W

30.10.2022

The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W

22.10.2022–30.10.2022

DEL C

Ytterligare restriktionszoner i de berörda medlemsstater* som avses i artiklarna 1 och 3a:

*

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

Rättelser

21.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/70


Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1616 av den 15 september 2022 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008

( Europeiska unionens officiella tidning L 243 av den 20 september 2022 )

Sidan 32 artikel 31.1

I stället för:

”1.

Återvunna plastmaterial och plastprodukter som erhållits genom en materialåtervinningsprocess baserad på en lämplig materialåtervinningsteknik för vilken det i denna förordning krävs ett enskilt godkännande av materialåtervinningsprocesser och för vilka en giltig ansökan har lämnats in till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 282/2008, eller för vilken en ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 17.1 eller 22.1 i den här förordningen senast får släppas ut på marknaden tills sökanden drar tillbaka sin ansökan, eller till dess att kommissionen antar ett beslut om att bevilja eller inte bevilja godkännande av materialåtervinningsprocessen i enlighet med artikel 19.1.”

ska det stå:

”1.

Återvunna plastmaterial och plastprodukter som erhållits genom en materialåtervinningsprocess baserad på en lämplig materialåtervinningsteknik för vilken det i denna förordning krävs ett enskilt godkännande av materialåtervinningsprocesser och för vilka en giltig ansökan har lämnats in till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 282/2008, eller för vilken en ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 17.1 eller 22.1 i den här förordningen senast den 10 juli 2023 får släppas ut på marknaden tills sökanden drar tillbaka sin ansökan, eller till dess att kommissionen antar ett beslut om att bevilja eller inte bevilja godkännande av materialåtervinningsprocessen i enlighet med artikel 19.1.”