ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 199

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
28 juli 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1317 av den 27 juli 2022 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 vad gäller tillämpningen av normerna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (GAEC-normer) 7 och 8 för ansökningsåret 2023

1

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1318 av den 26 juli 2022 om utnämning av en ledamot av revisionsrätten

5

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1319 av den 26 juli 2022 om beviljande av en begäran inlämnad av Frankrike i enlighet med artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 om att frångå tillämpningen av vissa bestämmelser om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för omkonfigurering av befintlig rullande materiel till 19 TGV P-DUPLEX-tågsätt [delgivet med nr C(2022) 5150]

6

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1320 av den 26 juli 2022 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2022) 5471]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

28.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1317

av den 27 juli 2022

om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 vad gäller tillämpningen av normerna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (GAEC-normer) 7 och 8 för ansökningsåret 2023

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 av den 2 december 2021 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 (1), särskilt artikel 148.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 13 i förordning (EU) 2021/2115 ska medlemsstaterna säkerställa att alla jordbruksarealer, inklusive mark som inte längre används för produktion, hålls i enlighet med god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden och att de på nationell eller regional nivå fastställer miniminormer för jordbrukare och andra stödmottagare för varje norm för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (GAEC-normer) som förtecknas i bilaga III till den förordningen i överensstämmelse med normernas mål enligt den bilagan. GAEC-normer är tillämpliga från och med ansökningsåret 2023, med undantag för GAEC 2 som endast äger tillämpning från och med ansökningsåret 2024 eller 2025, om detta är vederbörligen motiverat.

(2)

I meddelandet Säkra livsmedelsförsörjningen och stärka motståndskraften i livsmedelssystemen (2) redogjorde kommissionen för de allvarliga konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina för den globala livsmedelstryggheten. Rysslands invasion av Ukraina har lett till en kraftig ökning av råvarupriserna och effekter på utbudet av och efterfrågan på jordbruksprodukter i hela världen. Den globala veteproduktionen hotas både av tillgångskrisen som uppstår till följd av storleken på Ukrainas och Rysslands andel av vetemarknaderna och av krisen vad gäller insatskostnader, särskilt när det gäller naturgas, kvävegödselmedel och syre. Osäkerheten kring den globala livsmedelsförsörjningen är hög, vilket väcker farhågor om den globala livsmedelstryggheten. För att bidra till att åtgärda denna situation i tid genom att upprätthålla livsmedelsförsörjningen bör unionens potential till livsmedelsproduktion i jordbruket upprätthållas, samtidigt som man säkerställer en hållbar livsmedelsförsörjning på medellång och lång sikt genom att fortsätta omställningen till hållbar livsmedelsproduktion i enlighet med strategin Från jord till bord och strategin för biologisk mångfald.

(3)

Både GAEC-norm 7 ”växelbruk på åkermark, utom för grödor som odlas under vatten” och det första kravet i GAEC-norm 8 ”Minimiandel jordbruksareal som används för icke-produktiva arealer eller element”, i bilaga III till förordning (EU) 2021/2115, som är tillämpliga från och med ansökningsåret 2023, påverkar användningen av åkermark för produktionsändamål. Genom minimikrav med avseende på mångfald i tid och rum vid odling av olika grödor, i syfte att bevara markpotentialen och öka jordens bördighet för att säkerställa långsiktig produktivitet, kan GAEC-norm 7 påverka jordbrukarnas val av grödor. Genom att kräva att en minsta andel jordbruksareal ska avsättas för icke-produktiva områden eller element för att förbättra den biologiska mångfalden på gårdsnivå som är nödvändig för sunda och produktiva ekosystem, i enlighet med det första kravet i GAEC-norm 8, får jordbrukare utöver landskapselement även låta en viss andel åkermark ligga i träda för biologisk mångfald.

(4)

Med tanke på behovet av att ta itu med problem med livsmedelsförsörjning i fråga om global tillgång till livsmedel till rimliga priser och upprätthålla unionens potential för livsmedelsproduktion och samtidigt bidra till målen i EU:s gröna giv, särskilt strategin Från jord till bord och strategin för biologisk mångfald, är det därför lämpligt att undantagsvis tillåta jordbrukare att använda sin tillgängliga åkermark för livsmedelsproduktion, och samtidigt mildra de negativa konsekvenserna av dessa val för miljön och klimatförändringarna. Medlemsstaterna bör därför bemyndigas att göra undantag från tillämpningen, för ansökningsåret 2023, av GAEC-norm 7 och det första kravet i GAEC-norm 8 i förteckningen i bilaga III till förordning (EU) 2021/2115 enligt deras definition i deras strategiska GJP-plan. Eftersom undantaget syftar till att bidra till att åtgärda problem med livsmedelsförsörjningen i närtid är det lämpligt att fastställa att åkermark som inte skulle ha använts för icke-produktiva arealer till följd av undantaget från det första kravet i GAEC-norm 8 i förteckningen i bilaga III till förordning (EU) 2021/2115, såsom den definieras av medlemsstaterna i deras strategiska GJP-planer, inte bör användas för odling av majs och sojabönor, då dessa grödor för det mesta inte är avsedda för livsmedelsproduktion. Dessutom bör de medlemsstater som utnyttjar något av undantagen från GAEC-normerna 7 eller 8 generellt främja användning av grödor för livsmedelsproduktion samt användningen av miljösystem och åtgärder för miljö- och klimatvänligt jordbruk enligt deras strategiska GJP-planer som syftar till att förbättra den biologiska mångfalden på gårdsnivå och bevara markens potential.

(5)

Med tanke på hur viktiga de ovannämnda GAEC-normerna 7 och 8 är för målen att bevara markpotentialen och förbättra den biologiska mångfalden på gårdsnivå som en del av sektorns långsiktiga hållbarhet och upprätthålla potentialen för livsmedelsproduktion, bör undantaget bara gälla ansökningsåret 2023 och inte påverka reglerna under åren efter 2023, och bör begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att ta itu med de globala problemen med livsmedelsförsörjningen. De övriga tre kraven enligt GAEC-norm 8 i bilaga III till förordning (EU) 2021/2115, inbegripet kravet på bibehållande av landskapselement, är därför fortfarande tillämpliga för ansökningsåret 2023 som en garanti för normens viktigaste mål att förbättra den biologiska mångfalden på gårdsnivå.

(6)

Möjligheten att göra undantag från tillämpningen av dessa GAEC-normer enligt medlemsstaternas definition i deras strategiska GJP-planer påverkar inte medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 109.2 a i) i förordning (EU) 2021/2115 att i sina strategiska GJP-planer ta med en beskrivning av genomförandet och relaterade delar av varje GAEC-norm som anges i bilaga III till den förordningen.

(7)

Eftersom GAEC-normer är en del av de grundläggande villkoren för miljösystem och miljöåtaganden, klimatrelaterade åtaganden och andra förvaltningsåtaganden inom jordbruket är det lämpligt att fastställa regler om iakttagande av de grundläggande villkoren när en medlemsstat utnyttjar undantagen för tillämpning av GAEC-norm 7 eller det första kravet i GAEC-norm 8. För att säkerställa stabiliteten i de strategiska GJP-planerna och upprätthålla interventionernas ambitionsnivå, som utgör en del av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöstruktur från och med 2023, bör de grundläggande villkoren förbli oförändrade oavsett tillämpningen av undantaget. I synnerhet är det lämpligt att de grundläggande kraven i GAEC-norm 7 eller det första kravet i GAEC-norm 8 fortfarande är uppfyllda för att få stöd enligt interventioner där åtagandena omfattar eller bygger på dessa grundläggande krav.

(8)

Det är viktigt att övervaka effekterna av dessa undantag på den globala livsmedelstryggheten, på miljön och på klimatförändringarna, varför medlemsstaterna bör bedöma och rapportera till kommissionen om genomförandet av undantagen.

(9)

För att säkerställa att de undantag som medges genom denna förordning är ändamålsenliga, och med tanke på att jordbrukarna fattar beslut om sådd för 2023 års skörd från och med sommaren 2022, bör beslutet att utnyttja undantagen fattas snabbt. Medlemsstaterna bör därför fatta beslut och underrätta kommissionen om detta inom 30 dagar från dagen för denna förordnings ikraftträdande, med hjälp av det informationstekniska system som kommissionen tillhandahåller i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 (3). Besluten bör tas med i de strategiska GJP-planerna så snart som möjligt, antingen när de lämnar in den strategiska GJP-planen på nytt i enlighet med artikel 118.3 andra stycket i förordning (EU) 2021/2115 eller i den första begäran om ändring av den strategiska GJP-planen i enlighet med artikel 119 i den förordningen. Med tanke på behovet av att säkerställa ett snabbt genomförande bör besluten inte vara föremål för godkännande av kommissionen.

(10)

Med tanke på att medlemsstaternas beslut behöver fattas i god tid före jordbrukarnas beslut om sådd, bör denna förordning av brådskande skäl träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den gemensamma jordbrukspolitiken.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut om undantag från tillämpningen av vissa normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden för ansökningsåret 2023

1.   Genom undantag från artikel 13.1 i förordning (EU) 2021/2115 får medlemsstaterna besluta att för ansökningsåret 2023 göra undantag från tillämpningen av en eller båda av följande GAEC-normer som anges i bilaga III till den förordningen, såsom de definieras av medlemsstaterna i deras strategiska GJP-planer:

a)

GAEC 7: ”Växelbruk på åkermark förutom grödor som odlas under vatten”

b)

GAEC 8 första kravet: ”Minsta jordbruksareal som avsatts för icke-produktiva områden eller element:

Minimiandel på 4 % åkermark på gårdsnivå som avsatts för icke-produktiva arealer och element, inbegripet mark i träda.

Om en jordbrukare åtar sig att avsätta minst 7 % av sin åkermark till icke-produktiva arealer eller element, inbegripet mark i träda, inom ramen för ett förbättrat miljösystem i enlighet med artikel 31.6, ska den andel som ska hänföras till efterlevnaden av denna GAEC-norm vara begränsad till 3 %.

Minimiandel på minst 7 % åkermark på gårdsnivå om denna även inbegriper fånggrödor eller kvävefixerande grödor odlade utan växtskyddsmedel, varav 3 % ska vara mark i träda eller icke-produktiva element. Medlemsstaterna bör använda viktningsfaktorn 0,3 för fånggrödor.”

Medlemsstater som utnyttjar det undantag som avses i första stycket b ska säkerställa att det endast gäller mark i träda och inte andra icke-produktiva element.

Medlemsstaterna ska säkerställa att åkermark som inte kommer att användas för icke-produktiva arealer till följd av det undantag som avses i första stycket b inte används för odling av majs, sojabönor eller skottskog med kort omloppstid.

Medlemsstater som utnyttjar något av de undantag som avses i första stycket ska främja odling av grödor för livsmedelsproduktion.

Medlemsstater som utnyttjar något av undantagen i första stycket ska främja miljösystem och åtgärder för miljö- och klimatvänligt jordbruk enligt deras strategiska GJP-planer som syftar till att förbättra den biologiska mångfalden på gårdsnivå och bevara markens potential.

2.   När det gäller sådana miljösystem som avses i artikel 31 i förordning (EU) 2021/2115 och sådana miljöåtaganden, klimatåtaganden och andra förvaltningsåtaganden inom jordbruket som avses i artikel 70 i den förordningen och som fastställts av medlemsstaterna i deras strategiska GJP-planer för ansökningsåret 2023, ska de grundläggande värden som avses i artiklarna 31.5 första stycket a och 70.3 första stycket a i den förordningen med avseende på GAEC 7 och det GAEC 8 första kravet förbli oförändrade genom sådana beslut av medlemsstaten som avses i punkt 1.

Artikel 2

Tidsfrist, delgivning av beslut och tillämpning av beslut

1.   Inom 30 dagar från den dag då den här förordningen träder i kraft ska de medlemsstater som beslutar att utnyttja de undantag som avses i artikel 1.1 underrätta kommissionen om alla beslut som fattats i enlighet med den punkten genom det it-baserade system som kommissionen tillhandahåller i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2017/1185.

2.   Medlemsstaterna ska ta med alla beslut som fattas i enlighet med artikel 1.1 i den här förordningen i avsnitt 3.10 om villkor och GAEC-normer i de strategiska GJP-planerna antingen som en del av en ny inlämning av den strategiska GJP-planen i enlighet med artikel 118.3 andra stycket i förordning (EU) 2021/2115 eller som en del av den första begäran om ändring av den strategiska GJP-planen i enlighet med artikel 119 i den förordningen.

3.   Beslut som fattas i enlighet med artikel 1.1 i den här förordningen ska inte vara föremål för kommissionens godkännande enligt artikel 118.6 respektive artikel 119.10 i förordning (EU) 2021/2115.

4.   Beslut som fattas enligt artikel 1.1 ska gälla för ansökningsåret 2023.

5.   Medlemsstater som utnyttjar något av de undantag som avses i artikel 1.1 ska i den årliga prestationsrapport som avses i artikel 134 i förordning (EU) 2021/2115, som ska lämnas in den 15 februari 2024, ta med en bedömning av effekterna av tillämpningen av sådana undantag på den globala livsmedelstryggheten, bevarandet av miljön och bekämpningen av klimatförändringar.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 435, 6.12.2021, s. 1.

(2)  COM(2022) 133 final.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar (EUT L 171, 4.7.2017, s. 113).


BESLUT

28.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/5


RÅDETS BESLUT (EU) 2022/1318

av den 26 juli 2022

om utnämning av en ledamot av revisionsrätten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 286.5,

med beaktande av Konungariket Nederländernas förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut (EU) 2019/2173 (2) utnämndes Alex BRENNINKMEIJER till ledamot av revisionsrätten för perioden 1 januari 2020–31 december 2025.

(2)

Genom en skrivelse av den 3 juni 2021 meddelade Alex BRENNINKMEIJER sin avgång som ledamot av revisionsrätten med verkan från och med den 1 januari 2022. I enlighet med artikel 286.5 tredje stycket i fördraget kvarstod han i ämbetet i avvaktan på utnämningen av en efterträdare.

(3)

Den 14 april 2022 avled Alex BRENNINKMEIJER.

(4)

En ny ledamot av revisionsrätten bör utnämnas för återstoden av Alex BRENNINKMEIJERs mandatperiod.

(5)

Konungariket Nederländerna har föreslagit att Stephanus Abraham BLOK utnämns till ledamot av revisionsrätten från och med den 1 september 2022.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Stephanus Abraham BLOK utnämns härmed till ledamot av revisionsrätten för perioden 1 september 2022–31 december 2025.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2022.

På rådets vägnar

J. SÍKELA

Ordförande


(1)  Yttrande av den 23 juni 2022 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslut (EU) 2019/2173 av den 16 december 2019 om utnämning av fem ledamöter i revisionsrätten (EUT L 329, 19.12.2019, s. 94).


28.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/1319

av den 26 juli 2022

om beviljande av en begäran inlämnad av Frankrike i enlighet med artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 om att frångå tillämpningen av vissa bestämmelser om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för omkonfigurering av befintlig rullande materiel till 19 TGV P-DUPLEX-tågsätt

[delgivet med nr C(2022) 5150]

(Endast den franska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (1), särskilt artikel 7.4, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 december 2021 lämnade Frankrike, i enlighet med artikel 7.4 i direktiv (EU) 2016/797, in en begäran till kommissionen om att inte behöva tillämpa vissa bestämmelser i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD) som anges i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 (2) (TSD Lok och passagerarfordon), bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 (3) (TSD Tillgänglighet för funktionshindrade) och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 (4) (TSD Buller), på ett projekt för uppgradering av rullande materiel som avser 19 tågsätt avsedda att trafikera det franska järnvägsnätet.

(2)

Begäran lämnades in på grundval av artikel 7.1 c i direktiv (EU) 2016/797, med tanke på att projektet att uppgradera de berörda tågsätten inte blir ekonomiskt bärkraftigt.

(3)

Begäran gäller ombyggnad av 19 tågsätt vars drivenheter och personvagnar hade separerats när de tillverkades 2006. På grund av marknadsefterfrågan vid den tidpunkten användes drivenheterna i dessa tågsätt, och används fortfarande, tillsammans med personvagnar av typ ”Réseau 1N”, och personvagnarna i tågsätten användes tillsammans med drivenheter av typ ”Réseau”.

(4)

I dag närmar sig dessa tågsätt halva sin förväntade livslängd. En underhållsåtgärd planeras för att garantera säker drift i ytterligare 16 år. I samband med underhållsåtgärden planerar man att återförena de ursprungliga drivenheterna och personvagnarna. Arbetsfasen av uppgraderingen kommer att äga rum mellan 2022 och 2025, och de första tågsätten togs in på verkstäder i februari 2022. Målet är att erhålla typgodkännande för de 19 tågsätt som omfattas av uppgraderingen senast i december 2023. Det kommer att följas av godkännande av typöverensstämmelse för varje tågsätt.

(5)

Strategin för godkännande av omkonfigureringsprocessen bygger på ett ”nytt” godkännande som en variant av typen TGV Duplex, som godkänts redan tidigare. Under sådana förhållanden måste endast de ändrade delarna av personvagnarna bringas i överensstämmelse med TSD. Drivenheterna är inte föremål för några ändringar utan betraktas som nya enheter av TGV Duplex-typ, och deras godkännande ska betraktas som ett ”första” godkännande som kräver bevis på fullständig överensstämmelse med de nuvarande TSD Lok och passagerarfordon, TSD Buller och TSD Tillgänglighet för funktionshindrade.

(6)

Drivenheterna och personvagnarna i de 19 tågsätt som är föremål för uppgradering och omkonfigurering överensstämmer med de standarder och TSD:er som var tillämpliga vid den tidpunkt då de tillverkades. Sedan 2006 har de relevanta TSD:erna varit föremål för utveckling och skärpta krav. Icke-tillämpningen begärs med tanke på att om de nuvarande TSD:erna tillämpades på redan befintliga tågsätt skulle de medföra stora extrakostnader för uppgradering och omkonfigurering samt betydande förseningar innan tågsätten åter kunde tas i drift.

(7)

Tillämpningen av punkterna 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 och 4.2.8.2.9 i bilagan till förordning (EU) nr 1302/2014, punkterna 4.2.1, 4.2.2 och 4.2.3 i bilagan till förordning (EU) nr 1304/2014 och punkt 4.2.2.1 i bilagan till förordning (EU) nr 1300/2014 skulle dessutom förutsätta att leverantören genomför omfattande utvecklingsstudier samt kräva tilldelning av resurser och medföra ytterligare materialkostnader, vilket skulle äventyra projektets ekonomiska bärkraft med tanke på att den uppskattade enhetskostnaden för projektet skulle öka med mer än 60 %.

(8)

Extrakostnaden kan inte absorberas av de 19 tågsätten utan att uppgraderings- och omkonfigureringsprojektets ekonomiska relevans och bärkraft äventyras.

(9)

Inom ramen för projektet kommer överensstämmelse med andra bestämmelser i de nuvarande TSD:erna att säkerställas, inbegripet modifiering av inre belysning, inre vestibuler och passagerarutrymmen, frontrutor, lampor och kontrollampor, nödkoppel, ljudsignalanordningar, invändig signalering, piktogram och taktil information samt ljudgeneratorn i förarhytten i enlighet med punkterna 4.2.9.1.8, 4.2.9.2.1, 4.2.7.1.1–4.2.7.1.4, 4.2.7.2.1 och 4.2.2.7.2 i bilagan till förordning (EU) nr 1302/2014 och punkt 4.2.2.4 i bilagan till förordning (EU) nr 1300/2014.

(10)

Projektet kommer också att säkerställa att de 19 tågsätten fullt ut uppfyller kraven i kommissionens förordning (EU) 2016/919 (5), inbegripet en uppgradering till ERTMS basversion 3.

(11)

Om begäran om icke-tillämpning inte beviljas riskerar transportkapaciteten i det område där de 19 tågsätten ska användas i framtiden att påverkas på ett negativt sätt för tågresenärerna. Projektet skulle försenas med ungefär tre år. Ett stopp för projektet skulle leda till att tågen togs ur trafik, vilket skulle påverka operatörens kommersiella intressen under 2023, dvs. samtidigt som järnvägssektorn håller på att återhämta sig efter covid-19. Intäktsförlusten för operatören uppskattas till mer än 100 miljoner euro.

(12)

Vid det 93:e mötet i den kommitté som avses i artikel 51.1 i direktiv (EU) 2016/797 informerades ledamöterna av de franska företrädarna om begäran om icke-tillämpning.

(13)

Eventuella konsekvenser för säkerheten till följd av att vissa bestämmelser i TSD Lok och passagerarfordon, TSD Tillgänglighet för funktionshindrade och TSD Buller inte tillämpas mildras av det faktum att de omkonfigurerade 19 tågsätten redan har uppvisat överensstämmelse med de respektive säkerhetskrav som var tillämpliga vid tidpunkten för deras ursprungliga godkännande 2006 och sedan dess har använts på ett säkert sätt.

(14)

Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att villkoren i artikel 7.1 c och 7.4 i direktiv (EU) 2016/797 bör anses vara uppfyllda för drivenheterna och personvagnarna i de 19 berörda tågsätten. Frankrikes begäran om att inte behöva tillämpa punkterna 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 och 4.2.8.2.9 i bilagan till förordning (EU) nr 1302/2014, punkterna 4.2.1, 4.2.2 och 4.2.3 i bilagan till förordning (EU) nr 1304/2014 och punkt 4.2.2.1 i bilagan till förordning (EU) nr 1300/2014 och att samtidigt kompensera för icke-tillämpningen av dessa punkter genom att i stället tillämpa de bestämmelser som var i kraft vid tidpunkten för det ursprungliga godkännandet, bör därför beviljas.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 51.1 i direktiv (EU) 2016/797.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed beviljas Frankrikes begäran om att inte behöva tillämpa bestämmelserna i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD) i bilagorna till förordning (EU) nr 1302/2014, förordning (EU) nr 1300/2014 och förordning (EU) nr 1304/2014, som det hänvisas till i bilaga I till detta beslut, på de 19 omkonfigurerade TGV P-DUPLEX-tågsätt som består av de fordon som förtecknas i bilaga II till detta beslut.

De bestämmelser som är föremål för den begäran om att frångå tillämpningen som avses i första stycket, liksom de alternativa bestämmelser som ska tillämpas, förtecknas i bilaga I.

Området för användning för de fordon som förtecknas i bilaga II ska vara Frankrike.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2022.

På kommissionens vägnar

Adina-Ioana VĂLEAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 av den 18 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem (EUT L 356, 12.12.2014, s. 228).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 356, 12.12.2014, s. 110).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – buller, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU (EUT L 356, 12.12.2014, s. 421).

(5)  Kommissionens förordning (EU) 2016/919 av den 27 maj 2016 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i järnvägssystemet i Europeiska unionen (EUT L 158, 15.6.2016, s. 1).


BILAGA I

I tabellen nedan förtecknas de bestämmelser som omfattas av artikel 1 och som inte behöver tillämpas och de bestämmelser som ska tillämpas i stället.

TSD-bestämmelse som ej tillämpas

Alternativ bestämmelse som tillämpas

TSD Lok och passagerarfordon 4.2.3.1 – fordonsprofiler

För drivenheter: UIC-normerna 505-1 och 506

För personvagnar: EN 15273-2 (november 2017), kommissionens beslut 2008/232/EG (TSD högh. Rullande materiel – upphävd), kommissionens beslut 2011/291/EU (TSD Lok och passagerarfordon – upphävd)

TSD Lok och passagerarfordon 4.2.8.2.6 – effektfaktor

EG-kontrollintyg: 0942/6/SH2/2007/RST/FR-EN/ECA1178AD0048

TSD Lok och passagerarfordon 4.2.10.4.4 –

driftsförmåga

Fransk standard NF F16-103

TSD Lok och passagerarfordon 4.2.3.3.2 – övervakning av axellagers tillstånd

Fransk specifikation SAMI D 001

TSD Lok och passagerarfordon 4.2.3.7 – gardjärn

Fransk förordning ”arrêté MR” av den 5 juni 2000 § 2.2.1

TSD Lok och passagerarfordon 4.2.8.2.9 – krav avseende strömavtagare

Kommissionens beslut 2002/735/EG (TSD högh. Rullande materiel – upphävd), den franska förordningen ”arrêté MR” av den 5 juni 2000 § 3.2.1, UIC-norm 608

TSD Buller 4.2.1 – gränsvärden för stationärt buller

Kommissionens beslut 2002/735/EG (TSD högh. Rullande materiel – upphävd)

TSD Buller 4.2.2 – gränsvärden för startbuller

TSD Buller 4.2.3 – gränsvärden för förbifartsbuller

TSD TILLGÄNGLIGHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE 4.2.2.1 – sittplatser

Kommissionens beslut 2008/164/EG (TSD Tillgänglighet för funktionshindrade – upphävd)


BILAGA II

I följande tabeller förtecknas det europeiska fordonsnumret (enligt definitionen i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1614) för de drivenheter och personvagnar som omfattas av artikel 1 och som ska omkonfigureras till TGV P-DUPLEX-tågsätt.

Tabellradernas ordningsföljd föregriper inte vilka par med drivenheter + personvagnar som ska bildas.

Drivenheternas och personvagnarnas europeiska fordonsnummer (EVN) kan ändras efter omkonfigureringen.

Tabell 2.1

Drivenheter

Drivenhet 1

Drivenhet 2

93870384001-8

93870384002-6

93870384003-4

93870384004-2

93870384007-5

93870384008-3

93870384009-1

93870384010-9

93870384011-7

93870384012-5

93870384013-3

93870384014-1

93870384015-8

93870384016-6

93870384017-4

93870384018-2

93870384019-0

93870384020-8

93870384021-6

93870384022-4

93870384023-2

93870384024-0

93870384025-7

93870384026-5

93870384027-3

93870384028-1

93870384005-9

93870384006-7

93870384029-9

93870384030-7

93870384031-5

93870384032-3

93870384033-1

93870384034-9

93870384035-6

93870384036-4

93870384037-2

93870384038-0


Tabell 2.2

Personvagnar

Personvagn 1

Personvagn 2

Personvagn 3

Personvagn 4

Personvagn 5

Personvagn 6

Personvagn 7

Personvagn 8

93870291601-7

93870292601-6

93870293601-5

93870294601-4

93870295601-3

93870296601-2

93870297601-1

93870298601-0

93870291602-5

93870292602-4

93870293602-3

93870294602-2

93870295602-1

93870296602-0

93870297602-9

93870298602-8

93870291604-1

93870292604-0

93870293604-9

93870294604-8

93870295604-7

93870296604-6

93870297604-5

93870298604-4

93870291605-8

93870292605-7

93870293605-6

93870294605-5

93870295605-4

93870296605-3

93870297605-2

93870298605-1

93870291606-6

93870292606-5

93870293606-4

93870294606-3

93870295606-2

93870296606-1

93870297606-0

93870298606-9

93870291607-4

93870292607-3

93870293607-2

93870294607-1

93870295607-0

93870296607-9

93870297607-8

93870298607-7

93870291608-2

93870292608-1

93870293608-0

93870294608-9

93870295608-8

93870296608-7

93870297608-6

93870298608-5

93870291609-0

93870292609-9

93870293609-8

93870294609-7

93870295609-6

93870296609-5

93870297609-4

93870298609-3

93870291610-8

93870292610-7

93870293610-6

93870294610-5

93870295610-4

93870296610-3

93870297610-2

93870298610-1

93870291611-6

93870292611-5

93870293611-4

93870294611-3

93870295611-2

93870296611-1

93870297611-0

93870298611-9

93870291612-4

93870292612-3

93870293612-2

93870294612-1

93870295612-0

93870296612-9

93870297612-8

93870298612-7

93870291616-5

93870292616-4

93870293616-3

93870294616-2

93870295616-1

93870296616-0

93870297616-9

93870298616-8

93870291617-3

93870292617-2

93870293617-1

93870294617-0

93870295617-9

93870296617-8

93870297617-7

93870298617-6

93870291603-3

93870292603-2

93870293603-1

93870294603-0

93870295603-9

93870296603-8

93870297603-7

93870298603-6

93870291619-9

93870292619-8

93870293619-7

93870294619-6

93870295619-5

93870296619-4

93870297619-3

93870298619-2

93870291613-2

93870292613-1

93870293613-0

93870294613-9

93870295613-8

93870296613-7

93870297613-6

93870298613-5

93870291614-0

93870292614-9

93870293614-8

93870294614-7

93870295614-6

93870296614-5

93870297614-4

93870298614-3

93870291615-7

93870292615-6

93870293615-5

93870294615-4

93870295615-3

93870296615-2

93870297615-1

93870298615-0

93870291618-1

93870292618-0

93870293618-9

93870294618-8

93870295618-7

93870296618-6

93870297618-5

93870298618-4


28.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/1320

av den 26 juli 2022

om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2022) 5471]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artikel 259.1 c, och

av följande skäl:

(1)

Högpatogen aviär influensa (HPAI) är en smittsam virussjukdom hos fåglar som kan få allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom fjäderfäuppfödningen och leda till störningar i handeln inom unionen och exporten till tredjeländer. HPAI-virus kan smitta flyttfåglar och spridas över långa avstånd under fåglarnas höst- och vårflytt. Förekomsten av HPAI-virus hos vilda fåglar utgör därför ett ständigt hot om direkt eller indirekt introduktion av dessa virus i anläggningar där fjäderfä eller fåglar i fångenskap hålls. Vid utbrott av HPAI finns det risk för att smittämnet sprids till andra anläggningar där fjäderfä eller fåglar i fångenskap hålls.

(2)

Genom förordning (EU) 2016/429 fastställs ett nytt regelverk för förebyggande och bekämpning av sjukdomar som kan överföras till djur eller till människor. HPAI omfattas av definitionen för en förtecknad sjukdom i den förordningen och av bestämmelserna om förebyggande och bekämpning av sjukdom i samma förordning. Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 (2) kompletteras dessutom förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av vissa förtecknade sjukdomar, inklusive åtgärder för sjukdomsbekämpning med avseende på HPAI.

(3)

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/641 (3), som antogs inom ramen för förordning (EU) 2016/429, fastställs åtgärder för sjukdomsbekämpning i samband med utbrott av HPAI.

(4)

I genomförandebeslut (EU) 2021/641 föreskrivs särskilt att de skydds- och övervakningszoner och ytterligare restriktionszoner som medlemsstaterna upprättar i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687 efter utbrott av HPAI åtminstone ska omfatta de områden som förtecknas som skydds- och övervakningszoner och ytterligare restriktionszoner i bilagan till det genomförandebeslutet.

(5)

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 ändrades nyligen genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1200 (4) med anledning av utbrott av HPAI hos fjäderfä eller fåglar i fångenskap i Belgien och Nederländerna som måste återspeglas i den bilagan.

(6)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2022/1200 antogs har Tyskland underrättat kommissionen om utbrott av HPAI på anläggningar där fjäderfä eller fåglar i fångenskap hålls i delstaterna Schleswig-Holstein och Niedersachsen i den medlemsstaten.

(7)

Dessutom har Polen underrättat kommissionen om ett utbrott av HPAI på en anläggning där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i regionen Wielkopolskie i den medlemsstaten.

(8)

Vidare inträffade ett av de bekräftade utbrotten i Tyskland i närheten av gränsen mot Danmark, och eftersom övervakningszonen sträcker sig in på Danmarks territorium har de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater i vederbörlig ordning samarbetat när det gäller att i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687 upprätta den nödvändiga övervakningszonen.

(9)

De behöriga myndigheterna i Danmark, Tyskland och Polen har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för sjukdomsbekämpning i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687, inklusive upprättande av skydds- och övervakningszoner runt dessa utbrott.

(10)

Kommissionen har granskat de åtgärder för sjukdomsbekämpning som vidtagits av Danmark, Tyskland och Polen i samarbete med dessa medlemsstater och konstaterar att gränserna för de skydds- och övervakningszoner i Tyskland och Polen och för den övervakningszon i Danmark som de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från de anläggningar där utbrotten av HPAI bekräftats.

(11)

I bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 förtecknas för närvarande inga områden i Danmark som övervakningszoner, inga områden i Tyskland som skyddszoner och inga områden i Polen som skydds- och övervakningszoner.

(12)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder måste man på unionsnivå, i samarbete med Danmark, Tyskland och Polen, snabbt fastställa de skydds- och övervakningszoner som Tyskland och Polen har upprättat och den övervakningszon som Danmark har upprättat i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687.

(13)

Därför bör en övervakningszon förtecknas för Danmark, en skyddszon förtecknas för Tyskland och skydds- och övervakningszoner förtecknas för Polen i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641.

(14)

De områden som förtecknas som övervakningszoner för Tyskland i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 bör dessutom ändras.

(15)

I enlighet med detta bör bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 ändras i syfte att uppdatera regionaliseringen på unionsnivå med beaktande av de skydds- och övervakningszoner som Tyskland och Polen i vederbörlig ordning har upprättat och den övervakningszon som Danmark i vederbörlig ordning har upprättat i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687 samt att ange de tillämpliga åtgärdernas varaktighet i dessa zoner.

(16)

Genomförandebeslut (EU) 2021/641 bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

Med tanke på den allvarliga epidemiologiska situationen i unionen vad gäller spridning av HPAI är det viktigt att de ändringar som genom det här beslutet görs i genomförandebeslut (EU) 2021/641 får verkan så snart som möjligt.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2022.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar (EUT L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/641 av den 16 april 2021 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 134, 20.4.2021, s. 166).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1200 av den 11 juli 2022 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 185, 12.7.2022, s. 138).


BILAGA

”BILAGA

DEL A

Skyddszoner i de berörda medlemsstater* som avses i artiklarna 1 och 2:

Medlemsstat: Frankrike

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 39 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

Département: Dordogne (24)

"AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence"

"AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle"

"BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie"

THENON

16.8.2022

Medlemsstat: Tyskland

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 39 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers „Dohrener Bach“. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße „Kiefernweg“ (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße „Alte Bundesstraße“ übergehend in die Straße „Logestraße“. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße „Wellener Straße“ (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße „Drillmoor“ in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße „Nasse Straße“ abbiegend auf die Straße „Neue Dorfstraße“ (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße „Im Dorfe“ (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße „Hirtenweg“ abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße „Seebeck“ bis zum Flussübergang „Billerbeck“.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer „Stubbengraben“ bis zur Straßenüberquerung der Straße „Haßbüttel“. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße „Haßbütteler Weg“ in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße „Hauptstraße“ (L134), abbiegend in die Straße „Littstraße“, übergehend in die Straße „Lehmkuhlweg“„Hahnenbergsweg“ und „Immenberg“. Abbiegend in die Straße „Mittelstraße“ dann übergehend in die Straße „Heiser Weg“ nach Norden abbiegen in die Straße „Oberheiser Straße“ übergehend in die Straßen „Oberheise“, Hollenerheide“, „Alte Reihe“ und weiter in die Straße „Schuldamm“, auf die Straße „Bei den Bauern“ (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des „Bewehrer Abzugsgraben“ nach Norden in den Fluss „Lune“. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des „Hammerwiesen Graben“. Diesem entlang, ankommend an der Straße „Heudamm“, weiter bis in die Straße „Raue Stätte“, abbiegend in die Straße „An der Bahn“ und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

12.8.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

9.8.2022

Medlemsstat: Nederländerna

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 39 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

Province Noord-Holland

Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.

27.7.2022

Medlemsstat: Polen

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 39 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;

2)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Kraszewice miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Jaźwiny;

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzynki, Smolniki, Zawady

12.8.2022

DEL B

Övervakningszoner i de berörda medlemsstater* som avses i artiklarna 1 och 3:

Medlemsstat: Danmark

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 55 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

The parts of Aabenraa and Soenderborg municipalities (ADNS 01580 and ADNS 01540) that is parts of the German zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 54.785588; E 9.567511

18.8.2022

Medlemsstat: Tyskland

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 55 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend an der Autobahnausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf der A27 auf die B71 in Richtung Beverstedt, bis zur Abbiegung nach Nückel. Auf der Straße „Nückel“ übergehend in die Straße „Heudamm“„Hosermühlen“„Hosermühlener Straße“ Richtung Pennhop folgend bis zum Bahnübergang der Bahnstrecke RB33 Bremerhaven – Bremervörde. Dem Bahnverlauf folgend bis Geestenseth zum Bahnübergang der Straße „Geestensether Straße (K40), dieser durch den Ort Frelsdorf folgend. Über die Straße „Malser Straße“„Fresldorfer Weg“ bis zur Kreuzung der Straße „Hipstedter Straße“. Auf dieser Straße weiter, übergehend in die Straße „Malser Weg“ in südliche Richtung bis zur Landkreisgrenze nach Rotenburg (Wümme).

Der Landkreisgrenze Richtung Süden folgend, übergehend zur Landkreisgrenze Osterholz. Von der Landkreis Osterholz an der Straße „Bremerhorn“ (K47) kommend in westliche Richtung auf die Straße „Bremerhorner Weg“, weiter auf die Straße „Albstedter Straße“ (K48) und „Unter den Linden“ übergehend in die Straße „Dorfhagener Allee“ bis zur Kreuzung der Straße „An der Bundesstraße“ (B6). Dieser in Richtung Bremerhaven folgend bis zur Abbiegung auf die Straße „Dorfhagener Straße“ Richtung Hagen im Bremischen. Ankommend an der Straße „Auf der Wurth“, dieser weiter folgend über „Am Amtsholz“ auf die Straße „Amtsdamm“ (L134). Im weiteren Verlauf bis zur Kreuzung der Straße „Blumenstraße“ (K51), dieser folgend, übergehend in die Straße „Kreisstraße“ (K51), abbiegend auf die Autobahn A 27 an der Anschlussstelle 12 Hagen in Richtung Bremerhaven. Der A27 folgend bis zum Ausgangspunkt der Ausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf.

21.8.2022

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers „Dohrener Bach“. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße „Kiefernweg“ (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße „Alte Bundesstraße“ übergehend in die Straße „Logestraße“. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße „Wellener Straße“ (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße „Drillmoor“ in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße „Nasse Straße“ abbiegend auf die Straße „Neue Dorfstraße“ (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße „Im Dorfe“ (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße „Hirtenweg“ abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße „Seebeck“ bis zum Flussübergang „Billerbeck“.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer „Stubbengraben“ bis zur Straßenüberquerung der Straße „Haßbüttel“. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße „Haßbütteler Weg“ in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße „Hauptstraße“ (L134), abbiegend in die Straße „Littstraße“, übergehend in die Straße „Lehmkuhlweg“„Hahnenbergsweg“ und „Immenberg“. Abbiegend in die Straße „Mittelstraße“ dann übergehend in die Straße „Heiser Weg“ nach Norden abbiegen in die Straße „Oberheiser Straße“ übergehend in die Straßen „Oberheise“, Hollenerheide“, „Alte Reihe“ und weiter in die Straße „Schuldamm“, auf die Straße „Bei den Bauern“ (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des „Bewehrer Abzugsgraben“ nach Norden in den Fluss „Lune“. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des „Hammerwiesen Graben“. Diesem entlang, ankommend an der Straße „Heudamm“, weiter bis in die Straße „Raue Stätte“, abbiegend in die Straße „An der Bahn“ und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

13.8.2022–21.8.2022

Landkreis Osterholz

Die Überwachungszone besteht im Landkreis Osterholz aus den Gemeinden Lübberstedt, Axstedt und Holste.

21.8.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Stadt Flensburg

Gesamtes Stadtgebiet, von der Flensburger Förde beginnend, der Stadtgrenze folgen bis zum Ochsenweg.

18.8.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

Von der Stadtgrenze Flensburg/Ochsenweg südwärts folgen bis zur B200. Von dort westwärts bis zur A7. Dieser südwärts folgen bis zur Amtsgrenze Oeversee/Sieverstedt. Dieser Amtsgrenze folgen und weiter über die Amtsgrenze Havetoft/Uelsby und Mittelangeln/Struxdorf bis zur in südlicher Richtung kreuzenden Strasse Schwienholm. Dieser folgen bis Eckberg. Über Eckbergsee, Treholz, Feldstrasse bis K127. Der K127 in nördlicher Richtung folgend bis Kreuzung Alter Weg und südlich weiter bis zur Kreuzung mit der Amtsgrenze Mohrkirch/Böel. Der Amtsgrenze ostwärts folgen bis Amtsgrenze Mohrkirch/Saustrup. In nördlicher Richtung weiter über die Amtsgrenze Mohrkirch/Rügge bis zur Amtsgrenze Ahneby/Rügge und weiter über die Amtsgrenze Sterup/Rügge. Der Amtsgrenze Sterup/Esgrus nördlich folgen über die Amtsgrenze Sterup/Niesgrau, Sterup/Steinfeld bis zur Amtsgrenze Steinbergkirche/Steinfeld. Weiter folgen bis zur Flensburger Förde und westwärts entlang bis zur Stadtgrenze Flensburg.

18.8.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

10.8.2022–18.8.2022

Medlemsstat: Frankrike

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 55 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

Département: Dordogne (24)

BANEUIL

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

"BOULAZAC ISLE MANOIRE

sud A89"

BOURROU

BUGUE

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOUVILLE

DOUZE

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

FOULEIX

GRUN-BORDAS

ISSAC

JOURNIAC

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LIORAC-SUR-LOUYRE

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

"SANILHAC

territoire au Sud de l’A89 et à l’Est de la RN21"

PRESSIGNAC-VICQ

QUEYSSAC

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CIRQ

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SALON

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

9.8.2022

ARCHIGNAC

BORREZE

CASSAGNE

CHAPELLE-AUBAREIL

COTEAUX PERIGOURDINS

DORNAC

FEUILLADE

JAYAC

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

"MONTIGNAC

territoire au Sud de la Vézère"

NADAILLAC

PAULIN

PAZAYAC

SAINT-AMAND-DE-COLY

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-GENIES

SALIGNAC-EYVIGUES

SERGEAC

TAMNIES

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THONAC

VALOJOULX

29.7.2022

ANGOISSE

ANLHIAC

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COULAURES

DUSSAC

EYZERAC

GENIS

LANOUAILLE

MAYAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

PAYZAC

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

"SORGES ET LIGUEUX

(Est de la RN21) (24540)"

THIVIERS

VAUNAC

26.7.2022

AJAT

"AUBAS au nord de la D 704"

"AURIAC DU PERIGORD (24018) - (à l’Est de l’Affluent de la Laurence)"

"AZERAT à l’est du lieu-dit Servolle"

BACHELLERIE

"BARS au sud des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie"

"FANLAC au nord du GR36"

FOSSEMAGNE

"GRANGES-D’ANS (au sud de la D70)"

LIMEYRAT

"MONTIGNAC au nord de la D704 et du GR461)"

"PLAZAC au nord de la D6 et D45"

"SAINTE-ORSE Au sud de la D70"

SAINT-RABIER

24.8.2022

"AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence"

"AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle"

"BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie"

THENON

17.8.2022–24.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

Abbaretz

Cordemais

Couëron

Frossay

Joué-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Nozay

Pannecé

Riaillé

Saint-Étienne-de-Montluc

Saint-Viaud

Teillé

Le Temple-de-Bretagne

Treffieux

Vigneux-de-Bretagne

Chaumes-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Chauvé

Les Moutiers-en-Retz

La Plaine-sur-Mer

Pornic

Préfailles

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

27.7.2022

Legé

La Limouzinière

Machecoul-Saint-Même

La Marne

Paulx

Saint-Colomban

Corcoué-sur-Logne

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Lumine-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Touvois

2.8.2022

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis-Saint-Géréon

La Boissière-du-Doré

Boussay

La Chevrolière

Clisson

Gétigné

Le Landreau

Montbert

Montrelais

La Regrippière

La Remaudière

Remouillé

Saint-Aignan-Grandlieu

Vair-sur-Loire

Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson

Vallet

Loireauxence

La Roche-Blanche

Geneston

15.8.2022

La Planche

Vieillevigne

29.8.2022

Département: Lot (46)

ALVIGNAC

BALADOU

BRETENOUX

CALES

CRESSENSAC-SARRAZAC

CREYSSE

CUZANCE

FLOIRAC

GIGNAC

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LE VIGNON EN QUERCY

LOUBRESSAC

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MONTVALENT

PADIRAC

PINSAC

PRUDHOMAT

RIGNAC

ROCAMADOUR

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-SOZY

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

VAYRAC

22.7.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Angrie

Bécon-les-Granits

Champtocé-sur-Loire

Chazé-sur-Argos

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Loiré

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond

"Segré-en-Anjou Bleu

Sainte-Gemmes-d’Andigné"

Val d’Erdre-Auxence

26.7.2022

Aubigné-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon

"Brissac Loire Aubance

Luigné"

Cernusson

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cléré-sur-Layon

Coron

Denée

"Doué-en-Anjou

Brigné"

La Plaine

Lys-Haut-Layon

"Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine"

Montilliers

Mozé-sur-Louet

Passavant-sur-Layon

Rochefort-sur-Loire

Saint-Paul-du-Bois

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Val-du-Layon

Vezins

8.8.2022

"Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)"

Montrevault-sur-Evre

Orée d’Anjou

22.8.2022

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Nuaillé

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

29.8.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Availles-Thouarsais

Saint-Généroux

26.7.2022

Doux

Thénezay

26.7.2022

Ardin

Coulonges-sur-l’Autize

Saint-Pompain

Villiers-en-Plaine

26.7.2022

Amailloux

Boussais

Glénay

Gourgé

Lageon

Louin

Maisontiers

Saint-Loup-Lamairé

Tessonière

2.8.2022

Allonne

Azay-sur-Thouet

Saint-Pardoux-Soutiers

Le Tallud

8.8.2022

L’Absie

Chanteloup

La Chapelle-Saint-Laurent

Largeasse

Neuvy-Bouin

Scillé

Trayes

Vernoux-en-Gâtine

19.8.2022

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

29.8.2022

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

29.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

La Chapelle-aux-Lys

Faymoreau

Loge-Fougereuse

Marillet

Puy-de-Serre

Saint-Hilaire-de-Voust

27.7.2022

Apremont

Beauvoir-sur-Mer

Benet

Bois-de-Céné

Bouin

Challans

Châteauneuf

Coëx

Commequiers

Falleron

Foussais-Payré

Froidfond

La Garnache

Maché

Saint-Christophe-du-Ligneron

Saint-Gervais

Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Maixent-sur-Vie

Saint-Révérend

Saint-Urbain

Sallertaine

Soullans

26.7.2022

Aizenay

Beaufou

Bellevigny

La Chaize-le-Vicomte

La Chapelle-Palluau

Doix lès Fontaines

Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

Fontenay-le-Comte

Fougeré

La Genétouze

Grand’Landes

Les Lucs-sur-Boulogne

La Merlatière

Montreuil

Mouilleron-le-Captif

Palluau

Les Velluire-sur-Vendée

Le Poiré-sur-Vie

La Roche-sur-Yon

Saint-Denis-la-Chevasse

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Martin-de-Fraigneau

Saint-Martin-des-Noyers

Saint-Michel-le-Cloucq

Saint-Paul-Mont-Penit

Saint-Pierre-le-Vieux

La Taillée

Vix

Vouillé-les-Marais

3.8.2022

L’Aiguillon-sur-Vie

Aubigny-Les Clouzeaux

Auchay-sur-Vendée

Bazoges-en-Pareds

Beaulieu-sous-la-Roche

Bessay

Bourneau

Bournezeau

La Caillère-Saint-Hilaire

Chantonnay

La Chapelle-Hermier

La Chapelle-Thémer

Château-Guibert

Corpe

Le Girouard

Le Givre

Grosbreuil

L’Hermenault

L’Île-d’Olonne

La Jaudonnière

La Jonchère

Landeronde

Landevieille

Le Langon

Longèves

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marsais-Sainte-Radégonde

Martinet

Mervent

Les Achards

Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-sur-le-Lay

Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers

Nesmy

L’Orbrie

Péault

Petosse

Les Pineaux

Pissotte

Pouillé

La Réorthe

Rosnay

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Avaugourd-des-Landes

Saint-Benoist-sur-Mer

Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Flaive-des-Loups

Rives de l’Yon

Sainte-Foy

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Pointindoux

Sainte-Hermine

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Julien-des-Landes

Saint-Laurent-de-la-Salle

Brem-sur-Mer

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Mathurin

Sainte-Pexine

Saint-Valérien

Saint-Vincent-sur-Graon

Sérigné

Sigournais

Le Tablier

Talmont-Saint-Hilaire

Thiré

Thorigny

Thouarsais-Bouildroux

Vairé

Venansault

9.8.2022

Chauché

Essarts en Bocage

Mouchamps

La Rabatelière

Rochetrejoux

Saint-André-Goule-d’Oie

Sainte-Cécile

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-Vincent-Sterlanges

Vendrennes

16.8.2022

Bazoges-en-Paillers

La Boissière-de-Montaigu

Chavagnes-en-Paillers

Mesnard-la-Barotière

Saint-Fulgent

23.8.2022

La Bernardière

Les Brouzils

La Bruffière

La Copechagnière

Cugand

L’Herbergement

Montaigu-Vendée

Rocheservière

Montréverd

Saint-Philbert-de-Bouaine

Treize-Septiers

30.8.2022

Beaurepaire

La Gaubretière

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Tiffauges

Chanverrie

6.9.2022

Le Boupère

Les Epesses

Sèvremont

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

13.9.2022

Antigny

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Vouvant

13.9.2022

Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)

GLANDON

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – Sud de la D901 et de la D18

26.7.2022

Medlemsstat: Nederländerna

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 55 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

Province Noord-Holland

1.

Vanaf kruising A5 / Spoorlijn, Spoorlijn Amsterdam-Alkmaar volgen in noordelijke richting Noorzeekanaal overstekend overgaand in Provincialeweg N203 tot aan Stationsstraat.

2.

Stationsstraat volgen in noordelijke richting tot aan Zaanweg.

3.

Zaanweg volgen in oostelijke richting tot aan Nieuweweg.

4.

Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan Mercuriusweg.

5.

Mercuriusweg volgen in oostelijke richting tot aan Rouenweg.

6.

Rouenweg volgen in noordelijke richting tot aan Zandweg.

7.

Zandweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Oosteinde tot aan Wever.

8.

Wever volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Van Saanelaan.

10.

Van Saanelaan volgen in noordelijke richting tot aan Noorderganssloot.

11.

Noorderganssloot volgen in oostelijke richting tot aan Jispersluissloot.

12.

Jispersluissloot volgen in noordelijke richting tot aan Kanaaldijk.

13.

Kanaaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Middenweg.

14.

Middenweg volgen in noordelijke richting tot aan N244.

15.

N244 volgen in oostelijke richting tot aan Purmerenderweg.

16.

Purmerenderweg volgen in noordelijke richting tot aan Kwadijkerweg.

17.

Kwadijkerweg volgen in oostelijke richting overgaand in Kwadijk tot aan Purmerringvaart.

18.

Purmerringvaart volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Haven te Edam.

19.

Nieuwe Haven te Edam volgen in oostelijke richting overgaand in Oorgat tot aan Zeedijk.

20.

Zeedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordeinde tot aan Haven.

21.

Haven volgen in zuidelijke richting tot aan Havenbuurt.

22.

Havenbuurt volgen via zeedijk overgaand in Waterlandsezeedijk overgaand in Markermeer tot aan Uitdammerdijk.

23.

Uitdammerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan A10.

24.

A10 volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn.

25.

Spoorlijn volgen in noordelijke tot aan Wijttenbachstraat.

26.

Wijttenbachstraat volgen in westelijke richting overgaand in Eerste Oosterparkstraat tot aan Wibautstraat.

27.

Wibautstraat volgen in noordelijke straat tot aan S100.

28.

S100 volgen in westelijke richting tot aan Overtoom (S106).

29.

S106 volgen in westelijke richting tot aan Hoofdweg.

30.

Hoofdweg volgen in noordelijke richting tot aan Bos en Lommerweg.

31.

Bos en Lommerweg volgen in westelijke richting tot aan A10.

32.

A10 volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar.

33.

Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar volgen in westelijke richting tot aan A5.

5.8.2022

Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.

28.7.2022–5.8.2022

Medlemsstat: Polen

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 55 i delegerad förordning (EU) 2020/687)

Województwo łódzkie

1)

w powiecie wieruszowskim:

w gminie Galewice miejscowość: Brzeziny

19.8.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Brzeziny miejscowości: Ostrów Kaliski, Zagórna, Pieczyska, Świerczyna, Przystajnia Kolonia, Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Moczalec, Jagodziniec;

b)

w gminie Godziesze Wielkie, miejscowości: Kakawa-Kolonia, Kakawa Nowa, Kakawa Stara, Rafałów;

2)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszowice miejscowości: Wielowieś, Namysłaki, Raduchów, Kania;

3)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Mikstat miejscowości: Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Przedborów

b)

w gminie Doruchów miejscowości: Skarydzew, Mieleszówka, Wygoda Plugawska, Morawin, Stara Kuźnica, Doruchów

c)

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Chlewo, Grabów-Pustkowie, Książenice, Bukownica, Marszałki, Siekierzyn, Kuźnica Bobrowska, Bobrowniki, Dębicze, Kopeć;

d)

w gminie Kraszewice miejscowości: Jelenie, Kuźnica Grabowska, Głuszyna, Kraszewice

e)

w gminie Czajków: Klon

21.8.2022

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;

w powiecie ostrzeszowskim:

f)

w gminie Kraszewice miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Jaźwiny;

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzynki, Smolniki, Zawady

13.8.2022–21.8.2022

DEL C

Ytterligare restriktionszoner i de berörda medlemsstater* som avses i artiklarna 1 och 3a:

*

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.