ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 153

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
3 juni 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/876 av den 3 juni 2022 om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina

1

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/877 av den 3 juni 2022 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina

11

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/878 av den 3 juni 2022 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

15

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/879 av den 3 juni 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

53

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/880 av den 3 juni 2022 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

75

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2022/881 av den 3 juni 2022 om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina

77

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/882 av den 3 juni 2022 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina

88

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/883 av den 3 juni 2022 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

92

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/884 av den 3 juni 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

128

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/885 av den 3 juni 2022 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

139

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/876

av den 3 juni 2022

om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina (1), särskilt artikel 8a.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2006 antog rådet förordning (EG) nr 765/2006.

(2)

Med hänsyn till den allvarliga situationen i Belarus och de fortsatta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna samt det fortsatta förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen bör tolv personer och åtta enheter läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006.

(3)

Förordning (EG) nr 765/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande fysiska personer ska läggas till i tabell ”A. Fysiska personer som avses i artikel 2.1”:

 

Namn

(Translitterering av belarusisk stavning) (Translitterering av rysk stavning)

Namn

(belarusisk stavning)

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”184.

Ihar Vasilievich KARPENKA (Ihar Vasiljevitj KARPENKA)

Igor Vasilievich KARPENKO (Igor Vasiljevitj KARPENKO)

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Befattning(ar): Ordförande för Republiken Belarus centralkommission för val och anordnande av republikanska folkomröstningar

Födelsedatum: 28.4.1964

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

I sin ställning som ordförande för Republiken Belarus centralkommission för val och anordnande av republikanska folkomröstningar sedan den 13 december 2021 är Ihar Karpenka ansvarig för anordnandet och genomförandet av folkomröstningen om konstitutionen den 27 februari 2022, som inte uppfyller de internationella normerna för rättsstatsprincipen, demokrati och mänskliga rättigheter och inte heller de kriterier som fastställts av Venedigkommissionen. Framför allt var utformningsprocessen inte öppen och involverade inte det civila samhället eller den demokratiska oppositionen i exil.

Han är därmed ansvarig för att allvarligt ha undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Belarus.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN (Dzmitryj Aljaksejevitj ALEKSIN)

Dmitry Alexeevich OLEKSIN (Dmitrij Aleksejevitj OLEKSIN)

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Befattning(ar): Son till Aljaksej Aleksin, aktieägare i Belneftgaz, Energo-Oil och Grantlo (tidigare Energo-Oil-Invest)

Födelsedatum: 25.4.1987

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Dzmitryj Aleksin är son till Aljaksej Aleksin, en framträdande belarusisk affärsman. 2021 blev han delägare i företag som ägdes av eller var knutna till hans far, däribland Energo-Oil, Belneftgaz och Grantlo (tidigare Energo-Oil-Invest). Dessa företag beviljades förmånsbehandling på grundval av presidentdekret som undertecknats av Aljaksandr Lukasjenka: Inter Tobacco fick ensamrätt att importera tobaksvaror till Belarus, medan Belneftgaz utsågs till nationell transitövervakningsoperatör.

Han drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN (Vital Aljaksejevitj ALJAKSIN)

Vitali Alexeevich OLEKSIN (Vitalij Aleksejevitj OLEKSIN)

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Befattning(ar): Son till Aljaksej Aleksin, aktieägare i Belneftgaz, Energo-Oil och Grantlo (tidigare Energo-Oil-Invest)

Födelsedatum: 29.8.1997

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Vital Aljaksin är son till Aljaksej Aleksin, en framträdande belarusisk affärsman. 2021 blev han delägare i företag som ägdes av eller var knutna till hans far, däribland Energo-Oil, Belneftgaz och Grantlo (tidigare Energo-Oil-Invest). Dessa företag beviljades förmånsbehandling på grundval av presidentdekret som undertecknats av Aljaksandr Lukasjenka: Inter Tobacco fick ensamrätt att importera tobaksvaror till Belarus, medan Belneftgaz utsågs till nationell transitövervakningsoperatör.

Han drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Befattning(ar): Serbisk affärsmän och politiker som har samröre med företaget Dana Holdings

Födelsedatum: 17.1.1954

Födelseort: Peja/Pec (Peć), Kosovo

Kön: man

Nationalitet: serbisk

Passnummer: 012830978 (giltigt till och med 27.12.2026)

Bogoljub Karić är en serbisk affärsman och politiker. Tillsammans med sina familjemedlemmar har han utvecklat ett nätverk av fastighetsföretag i Belarus och byggt upp ett kontaktnätverk med Aljaksandr Lukasjenkas familj. Han har framför allt haft nära samröre med Dana Holdings och dess tidigare dotterbolag Dana Astra, och företrädde enligt uppgift dessa enheter under möten med Lukasjenka. Projektet Minsk World, som utvecklades av ett företag som har samröre med Karić, beskrevs av Lukasjenka som ’ett exempel på samarbete i den slaviska världen’. Tack vare dessa nära förbindelser med Lukasjenka och hans medarbetare fick företag som har samröre med Karić förmånsbehandling av Lukasjenkaregimen, bland annat skattelättnader och mark för fastighetsutveckling.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

188.

Andrii SICH (Andrij SITJ)

Andrey SYCH (Andrej SYTJ)

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Befattning(ar): Medvärd för programmet ’Plattform’ på den statsägda tv-kanalen ’Belarus 1’

Medlem i organisationen ’Rusj molodaja’

Födelsedatum: 20.9.1990

Födelseort: Belarus

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Andrij Sitj är medvärd för programmet ’Plattform’ på den statsägda tv-kanalen ’Belarus 1’. I denna befattning har han stött regimens budskap som syftar till att misskreditera oberoende medier, undergräva demokratin och rättfärdiga förtryck. Han stödde Lukasjenkaregimens budskap om väststaternas avsikter att organisera en statskupp i Belarus och efterlyste hårda straff för dem som påstås vara inblandade, stödde desinformationskampanjer om misshandel av migranter som kommit till unionen från Belarus, och främjade bilden av oberoende medier som agenter under utländskt inflytande vars verksamhet bör begränsas.

Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU (Dzianis Aljaksandravitj MIKUSJEU)

Denis Alexandrovich MIKUSHEV (Denis Aleksandrovitj MIKUSJEV)

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Befattning(ar): Chef för avdelningen för övervakning av efterlevnaden av lagen om domstolsbeslut i brottmål vid åklagarmyndigheten i länet/Oblast Homel; högre juridisk rådgivare

Födelsedatum: 21.3.1980

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Dzianis Mikusjeu är chef för avdelningen för övervakning av efterlevnaden av lagen om domstolsbeslut i brottmål vid åklagarmyndigheten i länet/Oblast Homel och högre juridisk rådgivare. I denna befattning är han ansvarig för att ha väckt åtal mot Siarhej Tsichanouski, Artsiom Sakau, Dzmitryj Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovitj och Mikalaj Statkevitj. Han bidrog till det godtyckliga frihetsberövandet av Siarhej Tsichanouski, i enlighet med rapporten från människorättsrådets arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövanden.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA (Mikalaj Ivanavitj DOLJA)

Nikolai Ivanovich DOLYA (Nikolaj Ivanovitj DOLJA)

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Befattning(ar): Domare vid regiondomstolen i Homel

Födelsedatum: 3.7.1979

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Personnummer: 3070379H041PBI

Mikalaj Dolja är domare vid regiondomstolen i Homel. I denna befattning är han ansvarig för att ha dömt Siarhej Tsichanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovitj och Mikalaj Statkevitj till oproportionerligt långa fängelsestraff. Han bidrog till det godtyckliga frihetsberövandet av Siarhei Tsichanouski, i enlighet med rapporten från människorättsrådets arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövanden.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN (Andrej Jauhenavitj PARSJYN)

Andrei Yevgenevich PARSHIN (Andrej Jevgenjevitj PARSJIN)

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Befattning(ar): Chef för huvudavdelningen för bekämpning av organiserad brottslighet och korruption i Belarus (GUBOPiK)

Födelsedatum: 19.2.1974

Adress: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Andrej Parsjyn är sedan 2021 chef för huvudavdelningen för bekämpning av organiserad brottslighet och korruption (GUBOPiK) vid inrikesministeriet. GUBOPiK är ett av de viktigaste organen med ansvar för politisk förföljelse i Belarus, inbegripet godtyckliga och olagliga gripanden och misshandel, inklusive tortyr, av aktivister och medlemmar av det civila samhället.

På sin Telegramprofil har GUBOPiK publicerat videor med framtvingade erkännanden av belarusiska aktivister och vanliga medborgare, exponerat dem för den belarusiska allmänheten och använt dem som ett verktyg för politiska påtryckningar. GUBOPiK har också frihetsberövat Mark Bernstein, en av de främsta ryskspråkiga Wikipediaredaktörerna, för att han hade publicerat information om Rysslands angrepp mot Ukraina, vilket betraktas som antiryska ’falska nyheter’.

Andrej Parsjyn är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtryck av det civila samhället.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR (Ihar Pjatrovitj TUR)

Igor Petrovich TUR (Igor Petrovitj TUR)

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Befattning(ar): Anställd vid den statsägda tv-kanalen ’ONT’, författare och programledare för flera program (’Propaganda’, ’To be completed’ (’Kompletteras senare’))

Födelsedatum: 26.3.1989

Födelseort: Grodno/Hrodna, Belarus

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Ihar Tur är anställd vid den statsägda tv-kanalen ’ONT’ och är en av Lukasjenkaregimens viktigaste propagandister. Han är värd för programmet ’Propaganda’, där han uppmanar till våld, misskrediterar oppositionsaktivister och främjar videor med framtvingade erkännanden från politiska fångar. Han är författare till ett antal falska rapporter om den belarusiska oppositionens protester samt till desinformation om händelser i unionen och om angrepp på det civila samhället. Han är också ansvarig för att sprida desinformation och våldsanstiftande budskap på nätet. Han har tilldelats en medalj av Aljaksandr Lukasjenka för sitt arbete i media.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA (Ljudmila Leanidauna HLADKAJA)

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA (Ljudmila Leonidovna GLADKAJA)

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Befattning(ar): Särskild korrespondent vid tidningen ’SB Belarus Segodnya’, programledare på den statsägda tv-kanalen ’Belarus 1’

Födelsedatum: 30.6.1983

Adress: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Belarus

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusisk

Ljudmila Hladkaja är en av en av Lukasjenkaregimens mest framträdande propagandister. Hon är anställd vid tidningen ’SB Belarus Segodnya’ (’SB Belarus i dag’) och associerad med andra regimvänliga medier, däribland den statsägda tv-kanalen ’Belarus 1’. Hon använder ofta hatpropaganda och nedsättande språk när hon talar om den demokratiska oppositionen. Hon har också ’intervjuat’ orättmätigt frihetsberövade belarusiska medborgare, ofta studenter, och då visat dem i förödmjukande situationer och hånat dem. Hon har främjat den belarusiska säkerhetsapparatens förtryck och deltagit i kampanjer för desinformation och informationsmanipulering. Hon framhäver offentligt sitt stöd för Aljaksandr Lukasjenka och uttrycker sin stolthet över att tjäna hans regim. Hon har offentligt berömts och mottagit belöningar för sitt arbete av Lukasjenka.

Hon drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK (Ryhor Jurjevitj AZARONAK)

Grigoriy Yurevich AZARYONOK (Grigorij Jurjevitj AZARJONOK)

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Befattning(ar): Anställd vid den statsägda tv-kanalen ’CTV’, författare och värd för flera program (’Secret Springs of Politics’ (’Politikens hemliga trådar’), ’Order of Judas’ (’Judas orden’), ’Panopticon’ (’Panoptikon’))

Grad: löjtnant (reserv)

Födelsedatum: 18.10.1995

Födelseort: Minsk, Belarus

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Ryhor Azaronak är en av Lukasjenkaregimens viktigaste propagandister. Han är politisk kolumnist, författare och värd för veckovisa propagandaprogram på den statsägda tv-kanalen ’CTV’. I sina sändningar har han stöttat våld mot Lukasjenkaregimens motståndare och systematiskt använt nedsättande språk om aktivister, journalister och andra motståndare till Lukasjenkaregimen. Han har av Aljaksandr Lukasjenka tilldelats medaljen ’För visat mod’.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI (Ivan Ivanavitj HALAVATY)

Ivan Ivanovich GOLOVATY (Ivan Ivanovitj GOLOVATYJ)

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Befattning(ar): Generaldirektör för Open Joint Stock Company ’Belaruskali’

Ledamot av Republiken Belarus nationalförsamlings ständiga utskott för internationella frågor och nationell säkerhet

Födelsedatum: 15.6.1976

Födelseort: Samhället Pogost (Pahost), Soligorsk (Salihorsk), Minsk Province (länet Minsk), Belarus

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Ivan Halavaty är generaldirektör för det statsägda företaget Belaruskali, som är en viktig källa till inkomster och utländsk valuta för Lukasjenkaregimen. Han är ledamot av nationalförsamlingens första kammare och innehar flera andra höga befattningar i Belarus. Han har mottagit flera statliga utmärkelser under sin karriär, bland annat direkt från Aljaksandr Lukasjenka. Han har varit nära förbunden med Lukasjenka och medlemmar av dennes familj. Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

De anställda vid Belaruskali som deltog i strejker och fredliga protester efter det riggade presidentvalet i augusti 2020 i Belarus berövades premier och avskedades. Lukasjenka hotade personligen att byta ut strejkdeltagarna mot gruvarbetare från Ukraina. Ivan Halavaty är därför ansvarig för förtryck av det civila samhället.

3.6.2022”.

2.

Följande juridiska personer ska läggas till i tabell ”B. Juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2.1”:

 

Namn

(Translitterering av belarusisk stavning)

(Translitterering av rysk stavning)

Namn

(belarusisk stavning)

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”28.

Open Joint Stock Company ’Belaruskali’

Адкрытае акцыянернае таварыства ’Беларуськалiй’

Открытое акционерное общество ’Беларуськалий’

Adress: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreringsdatum: 23.12.1996

Registreringsnummer: 600122610

OJSC Belaruskali är ett statsägt företag och en av världens största kaliumkloridproducenter, som står för 20 % av den globala kaliumkloridexporten. Det utgör i denna egenskap en viktig källa till inkomster och utländsk valuta för Lukasjenkaregimen. Aljaksandr Lukasjenka har beskrivit det som ’en nationell skatt, stolthet, en av pelarna i den belarusiska exporten’. Belaruskali drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

Anställda vid Belaruskali som deltog i strejker och fredliga protester efter det riggade presidentvalet i augusti 2020 i Belarus hotades och avskedades av företagsledningen. Lukasjenka hotade personligen att byta ut strejkdeltagarna mot gruvarbetare från Ukraina. Belaruskali är därför ansvarigt för förtrycket av det civila samhället i Belarus och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

29.

Joint Stock Company ’Belarusian Potash Company’

ААТ ’Беларуская калiйная кампанiя’

ОАО ’Белорусская калийная компания’

Adress: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus

Registreringsdatum: 13.9.2013

Registreringsnummer: 192050251

Tfn: +375 (17) 309-30-10; +375 (17) 309-30-30

E-postadress: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company är den belarusiska statliga kaliumkloridproducenten Belaruskalis exportkanal. Belaruskali är en av Lukasjenkaregimens största inkomstkällor. Belarusian Potash Company står för 20 % av den globala kaliumkloridexporten.

Staten garanterar Belarusian Potash Companys monopolrättigheter att exportera kaliumhaltiga gödselmedel. Tack vare förmånsbehandling från de belarusiska myndigheternas sida har företaget betydande intäkter. Belarusian Potash Company drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

30.

’Inter Tobacco’ LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю ’Iнтэр Табак’

Общество с ограниченной ответственностью ’Интер Тобако’

Adress: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (Minsk Free Economic Zone)

Registreringsdatum: 10.10.2002

Registreringsnummer: 808000714

InterTobacco LLC är en del av tobakstillverkningsindustrin i Belarus. Det har en betydande andel av den lönsamma inhemska cigarettmarknaden i Belarus. Företaget gavs ensamrätt på att importera tobaksvaror till Belarus på grundval av ett dekret som undertecknats av Aljaksandr Lukasjenka. Dessutom har Lukasjenka utfärdat ett presidentdekret i syfte att göra en ny gränsdragning för Belarus huvudstad Minsk och reservera mark för Inter Tobaccos fabrik, sannolikt av skäl som är kopplade till skatteundandragande. Inter Tobacco tillhör Aljaksej Aleksin och medlemmar av hans närmaste familj (det ägs av Aleksins företag Energo-Oil).

Inter Tobacco drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

31.

Open Joint Stock Company ’Naftan’

Адкрытае акцыянернае таварыства ’Нафтан’

Открытое акционерное общество ’Нафтан’

Adress: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus

Registreringsdatum: 1992

Registreringsnummer: 300042199

I egenskap av statsägt företag är OJSC Naftan en viktig inkomstkälla och källa till utländsk valuta för Lukasjenkaregimen. Naftan drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

Anställda vid Naftan som deltog i strejker och fredliga protester efter det riggade presidentvalet i augusti 2020 i Belarus hotades och avskedades senare av företagsledningen. Naftan är därför ansvarigt för förtrycket av det civila samhället i Belarus och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

32.

Open Joint Stock Company ’Grodno Tobacco Factory Neman’

Адкрытае акцыянернае таварыства ’Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман’

Oткрытое акционерное общество ’Гродненская табачная фабрика Неман’

Adress: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Registreringsdatum: 30.12.1996

Registreringsnummer: 500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman är ett belarusiskt statsägt företag och en av Lukasjenkaregimens största inkomstkällor. Företaget har en andel på 70–80 % av tobaksmarknaden i Belarus. Grodno Tobacco Factory Neman drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

Grodno Tobacco Factory Nemans märken tillverkas i Belarus och är några av de vanligaste cigaretter som smugglas in i unionen som en del av den lukrativa handeln med smuggeltobak. Tågvagnar som tillhör de belarusiska statsägda företagen Belaruskali och Grodno Azot används i smuggelsystemet. Grodno Tobacco Factory Neman bidrar därför till att underlätta olaglig transport av varor som omfattas av restriktioner till unionens territorium.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства ’Белмытсэрвiс’

Республиканское унитарное предприятие ’Белтаможсервис’

Adress: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreringsdatum: 9.6.1999

Registreringsnummer: 101561144

Beltamozhservice är ett statsägt företag och ett av de största logistikföretagen i Belarus. Det har nära kopplingar till de belarusiska myndigheterna och deltar i smuggling och återexport av varor från Belarus till Ryssland. Företaget drar nytta av förbindelserna med de belarusiska myndigheterna och ger Lukasjenkaregimen betydande intäkter. Beltamozhservice drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

34.

Open Joint Stock Company ”Managing Company of Holding ’Belkommunmash’”

Адкрытае акцыянернае таварыства ”Кiруючая кампанiя холдынгу ’Белкамунмаш’”

Открытое акционерное общество ”Управляющая компания холдинга ’Белкоммунмаш’”

Adress: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Registreringsdatum: 13.8.1991

Registreringsnummer: 100205408

Belkommunmash är en belarusisk tillverkare av fordon för kollektivtransport. Aljaksandr Lukasjenka främjar Belkommunmash affärsverksamhet och garanterar att företaget uppfyller sina avtalsförpliktelser gentemot sina partner, och använder sitt inflytande för att stödja dess affärsverksamhet. Belkommunmash gynnas därför av Lukasjenkaregimen.

Belkommunmash avskedade arbetstagare som hämnd för deras protester mot det förfalskade resultatet i presidentvalet 2020, och är därför ansvarigt för förtryck av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adress: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Registreringsdatum: 14.9.1994

Registreringsnummer: 100717729

Website: tvr.by

Belteleradio Company är det statliga radio- och tv-bolaget och kontrollerar sju tv-kanaler och fem radiostationer i Belarus. Efter det riggade presidentvalet i augusti 2020 avskedade Belteleradio Company arbetstagare som protesterat mot fusket från de medieföretag som det kontrollerar och bytte ut dem mot anställda från ryska media. Belteleradio Company är därför ansvarigt för förtryck av det civila samhället.

De tv- och radiostationer som styrs av Belteleradio Company sprider aktivt propaganda och stöder därmed Lukasjenkaregimen.

3.6.2022”.


3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/11


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/877

av den 3 juni 2022

om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2006 antog rådet förordning (EG) nr 765/2006 (2).

(2)

Förordning (EG) nr 765/2006 ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2012/642/Gusp.

(3)

Rådets beslut (Gusp) 2022/882 (3) utvidgar sanktionernas räckvidd för att ytterligare genomföra Europeiska rådets slutsatser av den 24 mars 2022 till följd av Belarus inblandning i Rysslands oacceptabla och olagliga militära angrepp mot Ukraina, som enligt internationell rätt utgör en aggressionshandling.

(4)

Mot bakgrund av situationens allvar är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder. Genom beslut (Gusp) 2022/882 utvidgades därför förteckningen över enheter som omfattas av restriktioner med avseende på tillstånd för försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden samt varor och teknik som kan bidra till Belarus militära och tekniska förstärkningar eller till utvecklingen av dess försvars- och säkerhetssektor. Genom beslut (Gusp) 2022/882 utvidgas även förteckningen över belarusiska kreditinstitut och deras belarusiska dotterbolag som omfattas av restriktiva åtgärder med avseende på tillhandahållande av specialiserade finansiella meddelandetjänster.

(5)

Förordning (EG) nr 765/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1zb ska ersättas med följande:

”Artikel 1zb

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla specialiserade finansiella meddelandetjänster, vilka används för utbyte av finansiella uppgifter, till de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XV eller till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Belarus och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XV.

2.   För de juridiska personer, enheter eller organ som avses i bilaga XV ska förbudet i punkt 1 vara tillämpligt från och med den dag som anges för detta i den bilagan. Förbudet ska vara tillämpligt från och med samma dag för juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Belarus och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XV.”

2.

Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning, inbegripet straffrättsliga påföljder när så är lämpligt, och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska även föreskriva lämpliga åtgärder avseende förverkande av vinning av sådana överträdelser.”

3.

Bilaga V till förordning (EG) nr 765/2006 ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

4.

Bilaga XV till förordning (EG) nr 765/2006 ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  EUT L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina (EUT L 134, 20.5.2006, s. 1).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2022/882 av den 3 juni 2022 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina (EUT L 153, 3.6.2022).


BILAGA I

”BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER SOM AVSES I ARTIKLARNA 1e.7, 1f.7 OCH 1fa.1

Belarus försvarsministerium

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT – Control Systems – Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT – Electromechanical Plant OJSC

AGAT – SYSTEM

ATE – Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT-New Technologies

Avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i regionen (oblast) Gomel (Department of Internal Affairs of the Gomel Region Executive Committee)

Republiken Belarus inrikesministeriums inrikestrupper (Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus)

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Statliga myndigheten för Republiken Belarus militärindustri (State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus)

Republiken Belarus statssäkerhetskommitté (State Security Committee of the Republic of Belarus)

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC

”.

BILAGA II

”BILAGA XV

FÖRTECKNING ÖVER JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 1zb

Namn på den juridiska personen, enheten eller organet

Tillämpningsdatum

Belagroprombank

20 mars 2022

Bank Dabrabyt

20 mars 2022

Republiken Belarus utvecklingsbank (Development Bank of the Republic of Belarus)

20 mars 2022

Belinvestbank (belarusisk bank för utveckling och rekonstruktion)

14 juni 2022


3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/15


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/878

av den 3 juni 2022

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och fortsätter att fördöma åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet.

(3)

Unionen fördömer i starkast möjliga ordalag de illdåd som Ryska federationens försvarsmakt har begått i Butja och andra ukrainska städer. Unionen stöder alla åtgärder för att säkerställa ansvarsskyldighet för Ryska federationens försvarsmakts brott mot de mänskliga rättigheterna och mot internationell humanitär rätt i Ukraina.

(4)

Med tanke på situationens allvar anser rådet att 65 personer och 18 enheter bör läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(5)

Förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Följande personer och enheter ska föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014:

1.   PERSONER

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV (Azatbek Asanbekovitj OMURBEKOV)

(ryska: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Överste, befälhavare för 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Nationalitet: rysk

Kön: man

Adress: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Överste Azatbek Asanbekovitj Omurbekov är befälhavare för 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser och har blivit kallad ’Butjas slaktare’ på grund av sitt direkta ansvar för mord, våldtäkter och tortyr i Butja.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV (Andrej Bojevitj KURBANOV)

(ryska: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 7.1.1970

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 4615 949409

Nationellt ID-nr: У-184386

Andrej Bojevitj Kurbanov är överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV (Vjatjeslav Sergejevitj KLOBUKOV)

(ryska: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 19.11.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 8001 142195

Nationellt ID-nr: Ф-703443

Vjatjeslav Sergejevitj Klobukov är överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS (Aleksandr Viktorovitj VINS)

(ryska: Александр Викторович ВИНС)

Överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 24.1.1969

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0801 547363

Nationellt ID-nr: T-194304

Aleksandr Viktorovitj Vins är överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV (Aleksandr Leonidovitj SJERSJNJOV)

(ryska: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 14.1.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 3802 634927

Nationellt ID-nummer: Ф-529191

Aleksandr Leonidovitj Sjersjnjov är överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV (Sergej Aleksandrovitj VETROV)

(ryska: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 25.9.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6804 36337

Nationellt ID-nummer: X-296449

Sergej Aleksandrovitj Vetrov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV (Ruslan Ovsepovitj MITIAJEV)

(ryska: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 30.10.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6002 284996

Nationellt ID-nummer: Ф-052935

Ruslan Ovsepovitj Mitiajev är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO (Andrej Nikolajevitj JERMISJKO)

(ryska: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 5.11.1972

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1202 583493

Nationellt ID-nummer: У-639041

Andrej Nikolajevitj Jermisjko är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV (Maksim Aleksejevitj PLATONENKOV)

(ryska: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 3.1.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 5003 593303

Nationellt ID-nummer: У-874515

Maksim Aleksejevitj Platonenkov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV (Vladimir Viktorovitj MATAFONOV)

(ryska: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 5.9.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 7600 562816

Nationellt ID-nummer: Ф-594713

Vladimir Viktorovitj Matafonov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV (Dmitrij Ivanovitj LVOV)

(alias Dmitrii Ivanovich LVIV)

(ryska: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 15.8.1975

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 7603 794013

Nationellt ID-nummer: Ф-620752

Dmitrij Ivanovitj Lvov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII (Jevgenij Valerjevitj LADYZJENSKIJ)

(ryska: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 1.1.1977

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 8103 551489

Nationellt ID-nummer: У-853407

Jevgenij Valerjevitj Ladyzjenskij är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN (Dmitrij Viktorovitj PACHANDRIN)

(ryska: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 19.9.1976

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0402 274319

Nationellt ID-nummer: Ф-620770

Dmitrij Viktorovitj Pachandrin är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN (Anatolij Aleksandrovitj SJIPITSYN)

(ryska: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 12.9.1977

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 5301 903199

Nationellt ID-nummer: Ф-607350

Anatolij Aleksandrovitj Sjipitsyn är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV (Denis Nikolajevitj DEJEV)

(ryska: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 30.7.1977

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 9002 427497

Nationellt ID-nummer: Ф-624703

Denis Nikolajevitj Dejev är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV (Oleg Jurjevitj BUCHVALOV)

(ryska: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 20.5.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1804 68726

Nationellt ID-nummer: Ф-584921

Oleg Jurjevitj Buchvalov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO (Dmitrij Aleksandrovitj SMOLJAGO)

(ryska: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 27.12.1976

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 2702 603048

Nationellt ID-nummer: Ф-670103

Dmitrij Aleksandrovitj Smoljago är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV (Aleksej Vjatjeslavovitj BOLSJAKOV)

(ryska: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 15.3.1976

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0802 576504

Nationellt ID-nummer: У-053364

Aleksej Vjatjeslavovitj Bolsjakov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN (Roman Vladimirovitj NADEZJDIN)

(ryska: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 21.7.1977

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1002 570526

Nationellt ID-nummer: У-874071

Roman Vladimirovitj Nadezjdin är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV (Viktor Vladimirovitj FILIPPOV)

(ryska: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 27.10.1972

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0502 898734

Nationellt ID-nummer: У-721933

Viktor Vladimirovitj Filippov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV (Faik Sameddin ogly MAMEDOV)

(alias Faik Samaddin MAMMADOV)

(ryska: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 24.11.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 9902 119102

Nationellt ID-nummer: 802348

Faik Mamedov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV (Igor Jevgenjevitj FEDOTOV)

(ryska: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 9.12.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6602 516592

Nationellt ID-nummer: 845762

Igor Jevgenjevitj Fedotov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN (German Nikolajevitj KULEMIN)

(ryska: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 29.3.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6702 594036

Nationellt ID-nummer: 949685

German Nikolajevitj Kulemin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO (Roman Viktorovitj BURDO)

(ryska: Роман Викторович БУРДО)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 26.11.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1003 651875

Nationellt ID-nummer: 1083746

Roman Viktorovitj Burdo är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV (Dmitrij Arkadjevitj KOZLOV)

(ryska: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 11.10.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0801 272127

Nationellt ID-nummer: 1088985

Dmitrij Arkadjevitj Kozlov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN (Ivan Aleksandrovitj KURKIN)

(ryska: Иван Александрович КУРКИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 17.1.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0804 232754

Nationellt ID-nummer: 1091451

Ivan Aleksandrovitj Kurkin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV (Jevgenij Jurjevitj VAZJENOV)

(ryska: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 27.1.1985

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1005 944897

Nationellt ID-nummer: 1092162

Jevgenij Jurjevitj Vazjenov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV (Dmitrij Julianovitj IONOV)

(ryska: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 3.7.1965

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1005 724322

Nationellt ID-nummer: 1093778

Dmitrij Julianovitj Ionov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN (Aleksandr Anatoljevitj KOTJERGIN)

(ryska: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 10.12.1971

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0803 940939

Nationellt ID-nummer: 1093786

Aleksandr Anatoljevitj Kotjergin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV (Aleksandr Vladimirovitj KOPYLOV)

(ryska: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 29.9.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 7301 420589

Nationellt ID-nummer: 1094262

Aleksandr Vladimirovitj Kopylov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV (Maksim Vladimirovitj TJERNYSJOV)

(ryska: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 8.10.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0810 999451

Nationellt ID-nummer: 1094540

Maksim Vladimirovitj Tjernysjov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV (Stanislav Igorjevitj MAKAROV)

(ryska: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 16.8.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0810 953377

Nationellt ID-nummer: 1095194

Stanislav Igorjevitj Makarov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV (Andrej Nikolajevitj IVANOV)

(ryska: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 26.2.1981

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 2701 493476

Nationellt ID-nummer: 1095611

Andrej Nikolajevitj Ivanov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN (Sergej Gennadjevitj PERESJIVKIN)

(ryska: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 19.1.1973

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0804 277244

Nationellt ID-nummer: 1100141

Sergej Gennadjevitj Peresjivkin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV (Aleksej Vladimirovitj PRYSEV)

(ryska: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 25.11.1975

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0501 704733

Datum för utfärdande: 20.3.2002

ID-nummer: У-360702

Enhetsbaserat ID: 1100633

Aleksej Vladimirovitj Prysev är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO (Sergej Viktorovitj RUDENKO)

(ryska: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 7.10.1975

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0801 524291

Datum för utfärdande: 14.3.2002

ID-nummer: У-268570

Enhetsbaserat ID: 1100637

Sergej Viktorovitj Rudenko är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK (Olga Aleksandrovna CHAMENOK)

(ryska: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 14.12.1981

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Passnummer: 6004 190824

Datum för utfärdande: 10.10.2003

ID-nummer: Ф-142685

Enhetsbaserat ID: 1102882

Olga Aleksandrovna Chamenok är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Hon ledde sin militärenhets insatser.

Därför är hon ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennaydevich LEVIN (Dmitrij Gennadjevitj LEVIN)

(ryska: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 25.10.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0804 98883

Datum för utfärdande: 30.6.2003

ID-nummer: У-268857

Enhetsbaserat ID: 1103126

Dmitrij Gennadjevitj Levin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR (Dmitrij Aleksejevitj GONTJAR)

(ryska: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 31.1.1970

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0802 562844

Datum för utfärdande: 27.5.2002

ID-nummer: У-265899

Enhetsbaserat ID: 1103591

Dmitrij Aleksejevitj Gontjar är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN (Sergej Sergejevitj ZORIN)

(ryska: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 25.10.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 7503 78809

Datum för utfärdande: 2.3.2003

ID-nummer: X-115531

Enhetsbaserat ID: 1166487

Sergej Sergejevitj Zorin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV (Aleksandr Aleksandrovitj POTAPOV)

(ryska: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 8.5.1981

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6603 808655

Datum för utfärdande: 29.4.2003

ID-nummer: X-078567

Enhetsbaserat ID: 1170231

Aleksandr Aleksandrovitj Potapov är major i den 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV (Stepan Viktorovitj GRIGOROV)

(ryska: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 26.3.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 8110 342164

Datum för utfärdande: 9.7.2010

ID-nummer: Ф-594680

Enhetsbaserat ID: 1194779

Stepan Viktorovitj Grigorov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV (Sergej Viktorovitj MOSALEV)

(ryska: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 19.1.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0802 688231

Datum för utfärdande: 18.10.2015

ID-nummer: Ф-866954

Enhetsbaserat ID: 2737869

Sergej Viktorovitj Mosalev är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK (Valentin Pavlovitj LUTSAK)

(ryska: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 5.4.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 5004 572078

Datum för utfärdande: 28.8.2004

Nationellt ID-nummer: Ф-879492

Enhetsbaserat ID: 3102560

Valentin Pavlovitj Lutsak är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO (Sergej Nikolajevitj BORISENKO)

(ryska: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 15.3.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0503 357858

Datum för utfärdande: 30.1.2003

ID-nummer: У-268030

Enhetsbaserat ID: 3127462

Sergej Nikolajevitj Borisenko är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA (Marina Aleksandrovna MORDASJOVA)

(ryska: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Födelsedatum: 17.5.1979

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Associerade personer:

Alexey Mordaschov (Aleksej Mordasjov) (make)

Kirill Mordashov (Kirill Mordasjov) (styvson)

Nikita Mordashov (Nikita Mordasjov) (styvson)

Associerade enheter:

Ondero Limited, British Virgin Islands (Brittiska Jungfruöarna)

Unifirm Limited, Cyprus (Cypern)

Marina Mordasjova är maka till Aleksej Mordasjov, som är ordförande för företaget Severgroup. Aleksej Mordasjov har överfört sina andelar i resejätten TUI och guldföretaget Nordgold, tillsammans värda över 1,5 miljarder EUR, till sin maka Marina Mordasjova. Överföringarna har skett via olika offshorebolag, bland annat Unifirm Limited, Ondero Limited och Ranel Assets Limited, som ägs eller kontrolleras av Marina Mordasjova. Marina Aleksandrovna Mordasjova är därför en fysisk person som har samröre med en person som är uppförd på förteckningen och som är ansvarig för att stödja verksamhet och politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och för att ge ekonomiskt och materiellt stöd, samt gynnas av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, British Virgin Islands (Brittiska Jungfruöarna)

Rayglow Limited, Cyprus (Cypern)

ServerGroup LLC (Ryska federationen)

KN-Holding LLC (USA)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV (Michail Jevgenjevitj MIZINTSEV)

(ryska: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Chef för Ryska federationens nationella försvarsledningscentrum, generalöverste

Födelsedatum: 10.9.1962

Födelseort: Averinskaya (Averinskaja), Syamzhensky district (distriktet Siamzja), Vologda region (länet Vologda)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generalöverste Michail Mizintsev är chef för Ryska federationens nationella försvarsledningscentrum. Mizintsev kallas ’Mariupols slaktare’ och har identifierats som befälhavare med ansvar för belägringen av Mariupol, där han har använt sig av den taktik som tidigare använts vid belägringen av Aleppo i Syrien för att leda de ryska styrkornas bombningar av Mariupol. Mizintsev anklagas framför allt för att ha iscensatt bombningarna av staden Mariupol, som dödat tusentals civila, och bland annat granatbeskjutningen av en förlossningsklinik i Mariupol och en teater, då hundratals barn dödades. Michail Mizintsev är därför en fysisk person som är ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA (Jelizaveta Dmitrijevna PESKOVA)

(ryska: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Vice ordförande för Foundation for the Development of Russian – French Historical Initiatives (Stiftelsen för utveckling av rysk–franska historiska initiativ)

Födelsedatum: 9.1.1998

Födelseort: Moscow (Moskva), Russian Federation (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Associerade personer: Dmitry Peskov (Dmitrij Peskov) (far)

Jelizaveta Peskova är dotter till Dmitrij Peskov, pressekreterare för Ryska federationens president Vladimir Putin, som har förts upp på förteckningen i enlighet med beslut 2014/145/Gusp.

Jelizaveta Peskova är vice ordförande för Stiftelsen för utveckling av rysk–franska historiska initiativ och grundare av ett kommunikationsföretag. Hon har fått dessa lukrativa ställningar och har levt en luxuös livsstil tack vare sin fars kontakter.

Hon är därför associerad med en person som är uppförd på förteckningen och som aktivt stött åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV (Nikolaj Dmitrijevitj PESKOV)

(alias Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(ryska: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(alias Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Födelsedatum: 3.2.1990

Födelseort: Moscow (Moskva), Russian Federation (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 721123760

Datum för utfärdande: 12.9.2012

Sista giltighetsdatum: 12.9.2022

Nationellt ID-nummer: 4516913332

Associerade personer: Dmitry Peskov (Dmitrij Peskov) (far)

Nikolaj Peskov är son till Dmitrij Peskov, pressekreterare för Ryska federationens president Vladimir Putin, som har förts upp på förteckningen i enlighet med beslut 2014/145/Gusp.

Nikolaj Peskov använder sin fars förmögenhet och pengar och drar därför direkt nytta av sin nära anknytning till sin far. Han är därför associerad med en person som är uppförd på förteckningen och som aktivt stött åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(ryska: Татьяна Александровна НАВКА)

Födelsedatum: 13.4.1975

Födelseort: Ukraina

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Tatiana Navka är maka till Dmitrij Peskov, pressekreterare för Ryska federationens president Vladimir Putin, som har förts upp på förteckningen i enlighet med beslut 2014/145/Gusp.

Tatiana Navka är delägare i bolag och egendom som är belägna bland annat på Krimhalvön som olagligt annekterats av Ryssland. Hon stöder därigenom åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Dessutom är hon associerad med en person som är uppförd på förteckningen och som aktivt stött åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV (Sergej Vladimirovitj SAVOSTIANOV)

(ryska: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Ledamot av Moskva stads duma

Födelsedatum: 22.8.1984

Födelseort: Lyubertsy (Ljubertsy), Moscow region (länet Moskva), Russian Federation (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Sergej Savostianov är en av Rysslands statsmän och politiker. Han valdes till ledamot av Moskva stads duma den 8 september 2019.

Genom att förneka de oberoende ländernas territoriella integritet och förespråka återupprättandet av det tidigare Sovjetunionens gränser stöder han offentligt Ryska federationens åtgärder i Ukraina. Han är därför ansvarig för att ha stött eller genomfört åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV (Andrej Jurjevitj LIPOV)

(ryska: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Chef för den ryska federala tjänsten för övervakning av kommunikation, informationsteknik och masskommunikation (Roskomnadzor)

Födelsedatum: 23.11.1969

Födelseort: Moscow (Moskva), Russian Federation (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Andrej Lipov är chef för den ryska federala tjänsten för övervakning av kommunikation, informationsteknik och masskommunikation (Roskomnadzor). Roskomnadzor är ett centralt instrument för censur och förtryck av fria medier i Ryssland.

Som chef för Roskomnadzor är Andrej Lipov ansvarig för beslut som har lett till censur och stängning av oberoende ryska medier.

Dessa åtgärder skapar ett censurerat informationsområde som främjar, bidrar till och tolererar den ryska militära aggressionen mot Ukraina.

3.6.2022

 

 

 

Under Andrej Lipovs ledning har Roskomnadzor dessutom aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet med sitt stöd till separatistregionerna i Ukraina, de så kallade ’republikerna’ i Donbass, särskilt Denis Pushilin (Denis Pusjilin), ledare för den så kallade ’Folkrepubliken Donetsk’.

Andrej Lipov är därför ansvarig för att aktivt ha stött eller genomfört åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO (SALDO Volodymyr Vasyljovytj)

(ukrainska: Володимир Васильович САЛЬДО)

Ledamot av stadsfullmäktige i Cherson, medlem av ’Salvation Committee for Peace and Order’ (Räddningskommittén för fred och ordning) i Cherson

Före detta borgmästare i Cherson (2002–2012) och före detta parlamentsledamot (Regionernas parti, 2012–2014)

Födelsedatum: 12.6.1956

Nationalitet: ukrainsk

Kön: man

I mars 2022 gick Volodymyr Saldo till ett möte till stöd för den ryska aggressionen mot Ukraina och deltog därefter i inrättandet av den så kallade ’Räddningskommittén för fred och ordning’, ett organ för samarbete med den ryska ockupationsmakten i länet Cherson. Volodymyr Saldo har stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV (Kyrylo Serhijovytj STREMOUSOV)

(ukrainska: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Ordförande för ’Salvation Committee for Peace and Order’ (Räddningskommittén för fred och ordning) i Cherson

Födelsedatum: 1976

Nationalitet: rysk

Kön: man

I mars 2022 deltog Kyrylo Stremousov i inrättandet av den så kallade ’Räddningskommittén för fred och ordning’, ett organ för samarbete med den ryska ockupationsmakten i länet Cherson.

Kyrylo Stremousov har stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO (Serhij Mykolajovytj TJEREVKO)

(ukrainska: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Medlem av ’Salvation Committee for Peace and Order’ (Räddningskommittén för fred och ordning) i Cherson, före detta vice borgmästare i Cherson

Födelsedatum: 11.8.1975

Nationalitet: ukrainsk

Kön: man

I mars 2022 deltog Serhij Tjerevko i inrättandet av den så kallade ’Räddningskommittén för fred och ordning’, ett organ för samarbete med den ryska ockupationsmakten i länet Cherson.

Serhij Tjerevko har stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH (Tetiana KUZMYTJ)

(ukrainska: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Medlem av ’Salvation Committee for Peace and Order’ (Räddningskommittén för fred och ordning) i Cherson

Före detta vice borgmästare i Cherson

Ordförande för civilsamhällesorganisationen Russian National Community ’Rusich’ (ryska nationella sällskapet Rusitj)

Födelsedatum: 10.4.1968

Nationalitet: ukrainsk

Kön: kvinna

I mars 2022 deltog Tetiana Kuzmytj i inrättandet av den så kallade ’Räddningskommittén för fred och ordning’, ett organ för samarbete med den ryska ockupationsmakten i länet Cherson.

Tetiana Kuzmytj har stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENCKO (Halyna Viktorivna DANYLTJENKO)

(ukrainska: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Utnämnd till tillförordnad borgmästare i Melitopol av de ryska ockupationsstyrkorna

Födelsedatum: 1964

Nationalitet: ukrainsk

Kön: kvinna

Halyna Danyltjenko är tillförordnad borgmästare i staden Melitopol.

Den 4 mars 2022 bortfördes Melitopols legitima borgmästare av ryska styrkor och hon utsågs att ersätta honom. Dessutom har hon gjort flera uttalanden till stöd för Rysslands närvaro i hennes stad och uppmanat befolkningen att inte göra motstånd mot ockupationsmakten.

I denna egenskap har hon därför stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV (Pjotr Akopov)

(ryska: Петр АКОПОВ)

Befattning: Rysk propagandist: kolumnist på RIA Novosti

Födelsedatum: 7.10.1968

Nationalitet: rysk

Kön: man

Pjotr Akopov är en rysk propagandist och kolumnist på RIA Novosti, en rysk statsägd inhemsk nyhetsbyrå under faktisk statlig kontroll av Rossiya Segodnya (Rossija Segodnja). Han är en central person inom regeringens propaganda och författare till artiklar som förnekar Ukrainas rätt som självständig stat och han uppmanar till en ’avnazifiering’ och till en ’avukrainisering’ av landet och främjar idén om att Ukraina bör vara en integrerad del av Ryssland.

Pjotr Akopov är därför ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV (Timofej Nikolajevitj SERGEJTSEV)

(Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Befattning: Rysk propagandist: kolumnist på RIA Novosti

Födelsedatum: 3.11.1963

Nationalitet: rysk

Kön: man

Timofej Sergejtsev är en rysk propagandist och kolumnist på RIA Novosti, en rysk statsägd inhemsk nyhetsbyrå under faktisk statlig kontroll av Rossiya Segodnya (Rossija Segodnja). Han är en central person inom regeringens propaganda och författare till artiklar som förnekar Ukrainas rätt som självständig stat och han uppmanar till en ’avnazifiering’ och till en ’avukrainisering’ av landet och främjar idén om att Ukraina bör vara en integrerad del av Ryssland.

Timofej Sergejtsev är därför ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1170.

Viktorija NIKIFOROVA (Viktorija NIKIFOROVA)

(ryska Виктория НИКИФОРОВА)

Befattning: Rysk propagandist: arbetar för RIA Novosti

Födelsedatum: 12.6.1971

Födelseort: Moscow, Russian Federation (Moskva, Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Viktorija Nikiforova är rysk propagandist och kolumnist på RIA Novosti, en rysk statligt ägd inhemsk nyhetsbyrå under faktisk statlig kontroll av Rossija Segodnja (Rossija Segodnja). Hon är en central person inom regeringens propaganda och har förnekat Ukrainas rätt att existera och det ukrainska folkets rätt att fatta egna beslut. Hon beskriver det ukrainska folket som ’hjärntvättat’ och ’taget som gisslan’ och främjar därmed en positiv inställning till den ryska aggressionen mot Ukraina.

Viktorija Nikiforova är därmed ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA (Alina Maratovna KABAJEVA)

(alias Alina Maratovna KABAYEVA)

(ryska: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Befattning: Styrelseordförande i National Media Group (NMG)

Födelsedatum: 12.5.1983

Födelseort: Tashkent (Tasjkent), Uzbekistan

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Associerad enhet: National Media Group (NMG)

Alina Kabajeva är styrelseordförande i National Media Group (NMG), ett företag som äger stora delar av nästan alla större medier i Ryska federationen som sänder ut den ryska regeringens propaganda. F.d. rysk gymnast och f.d. ledamot av statsduman. Hon har nära band till president Vladimir Putin.

Hon är därmed ansvarig för att stödja handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet. Hon har dessutom samröre med en person som är uppförd på förteckningen och som är ansvarig för att aktivt stödja handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO (Aleksandra Meljničenko)

(Serbiska: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Födelsedatum: 21.4.1977

Födelseort: Belgrade (Belgrad), Serbia (Serbien)

Associerad person: Andrey Igorevich Melnichenko (Andrej Igorevitj Melnitjenko) (make)

Nationalitet: serbisk, kroatisk

Kön: kvinna

Passnummer: kroatiskt passnummer 094949450 (sista giltighetsdatum: 23.12.2023)

Aleksandra Meljničenko är gift med Andrej Igorevitj Melnitjenko, en rysk industriidkare som äger den stora gödselmedelsproducenten EuroChem Group och kolbolaget SUEK. Aleksandra Meljničenko drar stor nytta av makens förmögenhet och gynnas av hans rikedom. Tillsammans med honom äger hon två takvåningar till ett värde av över 30 miljoner dollar. I mars 2022 ersatte Aleksandra Meljničenko sin make som ny verklig huvudman för Firstline Trust som förvaltas av Linetrust PTC Ltd, ett företag som utgör den verkliga ägaren till EuroChem Group.

Hon är därför associerad med en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Andrej Igorevitj Melnitjenko stöder dessutom eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV (Eduard Jurjevitj CHUDAJNATOV)

(Эдуард Юрьевич Худайнатов)

Födelsedatum: 11.9.1960

Födelseort: Shymkent, USSR, now Kazakhstan (Sjymkent, Sovjetunionen, numera Kazakstan)

Nationalitet: rysk

Passnummer 753296761 (ryskt)

Kön: man

Eduard Jurjevitj Chudajnatov är en rysk affärsman som är delaktig i energisektorn. Han äger ”Independent Oil and Gas Company” (NOC, JSC Neftegazholding), ett av de största ryska privata företagen och är en av de största oljeproducenterna, som genomför prospektering, undersökning och utveckling av olje- och gasfält, petroleumraffinering samt produktion och saluföring av petroleumprodukter. 2015 uppgick företagets intäkter till 2,2 miljarder US-dollar.

”Independent Oil and Gas Company” har under de senaste åren förvärvat betydande aktieposter i företag som är delaktiga i energisektorn, tillsammans med deras utvinningstillstånd, från det statsägda Rosneft. Dessutom deltar NOC tillsammans med Rosneft i Vostok Oil-projektet. Under de senaste åren har Rosneft också betalat ut 9,6 miljarder US-dollar till Chudajnatov i utbyte mot ett företag som äger ett oljefält i Tajmyr.

3.6.2022

 

 

 

2019 begärde och erhöll NOC och Rosneft förmåner från president Putin i samband med sin utvinningsverksamhet i Arktis.

Chudajnatov har samröre med den ryska oligarken Igor Setjin och president Vladimir Putin.

Chudajnatov och Setjin arbetade tillsammans i Rosneft och deras företag bedriver gemensam affärsverksamhet inom energisektorn.

Chudajnatov arbetade med Putins första presidentvalskampanj under 2000 och ledde kampanjen i regionen Tiumen, där han hade varit en ledamot av den regionala duman sedan 1997.

 

 

 

 

Han har tagit emot orden ”För förtjänst mot fosterlandet” för att ”ha stärkt Rysslands ställning på världsenergimarknaden och förbättrat dess investeringsutsikter”.

Eduard Jurjevitj Chudajnatov är därför en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering. Han gynnas av Ryska federationens regering och har samröre med personer som är uppförda på förteckningen.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN (Pavel Jevgenjevitj PRIGOZJIN)

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Födelsedatum: 1996

Nationalitet: rysk

Skatteregistreringsnummer: 780103765308

Associerade personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (Jevgenij Viktorovitj Prigozjin) (far), Lyubov Valentinovna Prigozhina (Ljubov Valentinovna Prigozjina) (mor), Polina Evgenievna Prigozhina (Polina Jevgenjevna Prigozjina) (syster)

Associerade enheter: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Kön: man

Pavel Jevgenjevitj Prigozjin är son till Jevgenij Prigozjin, en framträdande rysk affärsman med nära kopplingar till president Vladimir Putin och det ryska försvarsministeriet. Jevgenij Prigozjin är grundare av och inofficiell chef för Wagnergruppen, en Rysslandsbaserad militär icke bolagsetablerad enhet, som är ansvarig för utstationering av legosoldater i Ukraina.

Concord, även känt som KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, ett företag som Jevgenij Prigozjin grundat och ägt fram till november 2019 och en grupp av andra företag med kopplingar till honom, inbegripet Concord Management and Consulting LLC och Megaline LLC, har dragit nytta av stora offentliga kontrakt med det ryska försvarsministeriet till följd av Ryska federationens olagliga annektering av Krim och ryskstödda separatisters ockupation av östra Ukraina.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigozjin är ägare till fem företag som tidigare ägdes av hans mor, Ljubov Valentinovna Prigozjina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC och Lakhta Plaza LLC.

Han har därmed samröre med ledande affärsmän eller juridiska personer, enheter eller organ som är delaktiga i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH (Arkadij Jurjevitj VOLOZJ)

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Befattning: medgrundare av och VD för Yandex N.V.

Födelsedatum: 11.2.1964

Födelseort: Atyrau, Kazakh Soviet Socialist Republic, USSR (now Kazakhstan) (Atyrau, Kazakiska SSR, Sovjetunionen, numera Kazakstan)

Nationalitet: rysk, maltesisk

Kön: man

Arkadij Jurjevitj Volozj är en rysk affärsman med affärsintressen inom it och teknik. Han är grundare av och VD för Yandex. Yandex är det största internetbolaget i Ryssland och det driver Rysslands populäraste sökmotor.

Ryska statsägda banker som Sberbank och VTB är aktieägare och investerare i Yandex.

År 2019 gick Yandex med på en omstrukturering som gav en ”gyllene aktie” till en nybildad allmännyttig stiftelse som skapats för att ”försvara Ryska federationens intressen”. Genom den allmännyttiga stiftelsen kan Ryska federationens regering lägga in veto i ett antal fastställda frågor såsom försäljning av materiell immaterialrätt och försäljning eller överföring av ryska användares personuppgifter till utländska företag – båda vilka anses påverka Rysslands ”nationella intressen”. Yandex är också ansvarigt för att främja statliga medier och narrativ i sina sökresultat och för att nedprioritera och avlägsna innehåll som är kritiskt mot Kreml, bland annat innehåll som rör Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

3.6.2022”.

 

 

 

Volozj är en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Som grundare och VD för Yandex stöder han dessutom, materiellt eller ekonomiskt, Ryska federationens regering, och är ansvarig för att stödja åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

2.   ENHETER

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”84.

JSC GARNIZON

(ryska: АО Гарнизон)

Adress: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1

Postadress: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Telefon: +7 (499) 790-92-12

Webbplats: http://ao-garnizon.ru

E-post: info@ao-garnizon.ru

JSC Garnizon är ett holdingbolag underställt Ryska federationens försvarsministerium. Företaget omfattar fler än 60 enheter. Det utför de uppgifter som fastställs av försvarsministeriet och skyddar Ryska federationens försvarsmakts intressen. Det har agerat som upphandlande myndighet vid offentliga upphandlingar i försvarsministeriets intresse.

Det är därför en juridisk person som, materiellt eller ekonomiskt, stöder Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(ryska: АО Оборонэнерго)

Adress: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Telefon: +7 (495) 532-13-06

Webbplats: https://oboronenergo.su

E-post: info@oen.su

JSC Oboronenergo är en militär energileverantör som enligt offentliga kontrakt tillhandahåller elförsörjningstjänster till ryska militära enheter och andra enheter som är underställda försvarsministeriet. Företaget har deltagit i moderniseringen av militärflygbasen i Korenovsk, som av Ryska federationens försvarsmakt använts för att inleda attacker mot mål i Ukraina under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det har därför materiellt stött och gynnats av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Det har också materiellt stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(ryska: ООО ”Ульяновский автомобильный завод” (УАЗ))

Adress: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Telefon: +7 (8422) 40-91-09

Webbplats: https://uaz.global/

E-post: mm.medvedev@dnd.team

UAZ är en rysk biltillverkare. Företaget förser Ryska federationens försvarsmakt med UAZ Patriot-fordon som använts av den ryska armén under den oprovocerade och oberättigade militära aggressionen mot Ukraina.

Det stöder därför materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Det är ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(ryska: АО ”Воентелеком”)

Adress: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Telefon: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Webbplats: https://voentelecom.ru

E-post: info@voentelecom.ru

Voentelecom är den ledande leverantören av telekommunikationstjänster till Ryska federationens försvarsministerium. Ryska federationens regering har erkänt Voentelecom som ett bolag av federal betydelse. Det utför underhåll och reparerar it-infrastruktur, militär kommunikationsutrustning, kommunikationslinjer och elektronisk krigsutrustning för Ryska federationens försvarsmakt, inbegripet på det olagligt annekterade Krims och Sevastopols territorium. Det har utvecklat ett enhetligt automatiserat digitalt kommunikationssystem för den ryska armén. Det förser den ryska marinen med säker bredbandsradiokommunikation, även på den olagligt annekterade Krimhalvön. Voentelecom har samarbetat med Rostec om utvecklingen av LTE-standarden på det olagligt annekterade Krims och Sevastopols territorium.

3.6.2022

 

 

 

Det har därför materiellt stött och gynnats av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Det har också materiellt stött åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

88.

JSC VOENTORG

(ryska: АО ”Военторг”)

Adress: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Telefon: +7 (495) 609-5200

Webbplats: http://www.oaovoentorg.ru

E-post: info@oaovoentorg.ru

Associerade enheter: underordnade bolag:

 

JSC ‘Voentorg-West’,

 

JSC ‘Voentorg-South’,

 

JSC ‘Voentorg-Center’,

 

JSC ‘Voentorg-Vostok’,

 

JSC ‘Voentorg-Moscow’,

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg är uppdragstagare åt Ryska federationens försvarsministerium. Bolaget tillhandahåller catering- och tvättjänster samt militära uniformer till Ryska federationens försvarsmakt. Dessutom har Voentorgs dotterbolag Voentorg Retail sålt ’ryska armén-T-shirtar’ med den militära symbolen ’Z’, som har använts av ryska propagandister för att främja Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det stöder därför, materiellt eller ekonomiskt, Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Det stöder också, materiellt eller ekonomiskt, åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(ryska: ООО ВоенТекстильПром)

Adress: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Telefon: 8-499-444-32-84

Fax: 8-499-611-90-46

Webbplats: https://voentekstilprom.ru/

E-post: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom tillverkar kläder för Ryska federationens regerings behov. Företaget har levererat kläder till den ryska militären som del av en statlig försvarsbeställning. Det tillverkar fältuniformer för det ryska nationalgardet och skjortor för soldater i den ryska flottan och det ryska nationalgardet.

Det är därför en juridisk person som, materiellt eller ekonomiskt, stöder eller drar nytta av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(ryska: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adress: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Telefon: +7 (495) 926-72-70, 788-81-19

Fax: +7 (495) 788-81-16

Webbplats: www.nsg-ins.ru

E-post: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd är försäkringsgivare åt ryska företag inom försvarsindustrin. Företaget ingår i förteckningen över försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringstjänster för internationell transport av militära varor. Det samarbetar med och försäkrar ryska statsägda företag, särskilt inom den militära sektorn och försvarssektorn. Independent Insurance Group Ltd har varit den största riskförsäkringsgivaren åt Rostec, det ryska statsägda försvarskonglomeratet. Företaget är en av sponsorerna och deltagarna i det internationella militärtekniska forumet ’Army2022’ som anordnas av Ryska federationens försvarsministerium.

3.6.2022

 

 

 

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Det stöder också materiellt eller ekonomiskt, eller gynnas av, Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

91.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC

(ryska: ПАО ”КАМАЗ”)

Adress: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Telefon: +7 (800) 555-00-99

Webbplats: https://kamaz.ru/en

E-post: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ är ett ryskt företag som utvecklar och tillverkar fordon och militär utrustning. Det har tillverkat fordonen KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 och KAMAZ 6560 som har använts av Ryska federationens försvarsmakt under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(ryska: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adress: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Telefon: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskva),

+7 (812) 449-90-90 (Sankt Petersburg)

Webbplats: https://kronshtadt.ru

E-post: uav@kronshtadt.ru och office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii är en rysk militär uppdragstagare som utvecklar och tillverkar utrustning, programvara och integrerade lösningar för obemannade luftfartyg och den ryska försvarsindustrin. Ryska federationens försvarsmakt använde obemannade luftfartyg av typen Orion, tillverkade av Kronshtadt Tekhnologii, under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(ryska: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adress: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Telefon: +7(8555) 49-73-42, +7(8555) 49-75-86

Fax: +7(8555) 49-75-86

Webbplats: www.neftehim.tatneft.ru

E-post: nhk@tnnh.tatneft.ru

Associerade enheter:

JSC Nizhnekamskshina,

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory,

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory,

JSC Nizhnekamsktekhuglerod,

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant),

TD ’Kama’ Trading House,

LLC ’Kama’ Scientific & Technical Center,

Management Company Tatneft-Neftekhim leder och samordnar Tatnefts underordnade däckföretag, däribland TD KAMA, Nizhnekamskshina och Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Det förenar alla företag med anknytning till Tatnefts däckverksamhet och leder deras produktion, planeringsprocesser, affärsverksamhet, mänskliga resurser och PR.

TD KAMA, generaldistributör av Tatnefts produkter inom däckverksamheten, levererar däck till Ryska federationens försvarsmakt och Ryska federationens nationalgarde. Nizhnekamskshina tillverkar däck som monteras på pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV. Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plants produkter inbegriper däck av typen KAMA NU402 som monteras på trupptransportfordonen Tigr som bär mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet. Ryska federationens försvarsmakt har använt pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV, trupptransportfordonen Tigr och mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

3.6.2022

 

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab,

JSC Yarpolimermash-Tatneft,

LLC Energoshinservis

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(ryska: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adress: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Telefon: +7 (8555) 49-73-40

Webbplats: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-post: nkastp@tatneft.ru

Associerade enheter:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant tillverkar helstålsdäck. Det är ett företag underordnat Tatneft. Dess produkter levereras till Ryska federationens försvarsministerium.

Det tillverkar däck av typen KAMA NU402 som monteras på trupptransportfordonen Tigr som bär mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet. Ryska federationens försvarsmakt har använt trupptransportfordonen Tigr och mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(ryska: ПАО ”Нижнекамскшина”)

Adress: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Telefon: +8 555 49-79-30

Fax: +8 555 24-15-70

Webbplats: https://shinakama.tatneft.ru

E-post: nksh@tatneft.ru

Associerade enheter:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina är Rysslands ledande däcktillverkare. Det är ett företag underordnat Tatneft. Det tillverkar däck under varumärkena KAMA och Viatti. Dess produkter omfattar däck med dubbla användningsområden och militärdäck som levereras till Ryska federationens regering. Det tillverkar däck som monteras på pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV. Ryska federationens försvarsmakt använde K4386 Typhoon-VDV under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(ryska: ООО ТД „КАМА”)

Adress: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Telefon: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Webbplats: https://www.td-kama.com

E-post: info@td-kama.com

TD KAMA är generaldistributör av Tatnefts produkter inom däckverksamheten, som tillverkas av Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant och Nizhnekamskshina. Företaget levererar däck till Ryska federationens försvarsmakt och Ryska federationens nationalgarde.

Nizhnekamskshinas produkter, som TD KAMA distribuerar, inbegriper däck med dubbla användningsområden och militärdäck som levereras till Ryska federationenss regering. Nizhnekamskshina tillverkar däck som monteras på pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV. Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plants produkter, som TD KAMA distribuerar, inbegriper däck av typen KAMA NU402 som monteras på trupptransportfordonen Tigr som bär mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet. Ryska federationens försvarsmakt har använt pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV, trupptransportfordonen Tigr och mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

3.6.2022

 

 

 

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(ryska: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

alias OJSC BLMZ

(ryska: ОАО БЛМЗ)

Adress: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya oblast, 143900, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 639-94-94

Webbplats: https://www.blmz.ru

E-post: info@blmz.ru

BLMZ är ett ryskt gjuteri och en mekanisk fabrik. Företaget levererar material som används för vapentillverkning till de ryska leverantörer av militär utrustning som omfattas av unionens sanktioner med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

Det är avtalsleverantör till Ryska federationens försvarsmakt. Det levererar utrustning och material för produktionen av flera flygplan och helikoptrar, inbegripet helikoptern Ka-52 som har använts av Ryska federationens försvarsmakt under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

3.6.2022

 

 

 

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

98.

JSC REMDIZEL

(ryska: АО ”Ремдизель”)

Adress: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Telefon: 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Webbplats: http://www.remdizel.com

E-post: remdizel@kamaz.ru

Associerade enheter:

KAMAZ

Remdizel tillverkar och reparerar hjulförsedda fordon och bandfordon. Det tillverkar de minresistenta och bakhållsskyddade fordonen Typhoon K-63968 som har använts av Ryska federationens försvarsmakt under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(ryska: ПАО Компания „Сухой”)

Adress: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Telefon: +7 (499) 550-01-06

Webbplats: https://www.sukhoi.org

E-post: info@sukhoi.org

Associerade enheter:

United Aircraft Corporation (moderföretag)

Sukhoi är en rysk luftfartygstillverkare. Ryska federationens försvarsmakt har använt stridsflygplan tillverkade av Sukhoi under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

100.

JSC ”121 AIRCRAFT REPAIR PLANT”

(ryska: Акционерное общество „121 авиационный ремонтный завод”)

Adress: Russia, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Telefon: +7(498) 677-95-11

Webbplats: https://121arz.ru

E-post: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant reparerar flygplanen Su-25, Su-27 och MiG-29. Det är det enda företaget i Ryssland som samtidigt reparerar och uppgraderar Su-25-flygplanen till versionen Su-25 SM. Su-25 SM har använts av Ryska federationens försvarsmakt under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Det stöder också materiellt eller ekonomiskt, eller gynnas av, Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (NSD)

(ryska: Национальный расчетный депозитарий)

Adress: Spartakovskaya street 12, 105066, Moscow, Russian Federation

Typ av enhet: Kreditinstitut utanför banksektorn, aktiebolag (Non-bank credit institution Joint Stock Company)

Registreringsdatum: 27.6.1996

Statligt registreringsnummer: 3294

Primärt statligt registreringsnummer: 1027739132563

Skatteregistreringsnummer: 7702165310 / 770101001

Huvudsakligt verksamhetsställe: Ryska federationen

NSD är ett ryskt finansinstitut som inte är en bank, och Rysslands värdepapperscentral. Det är den största depåhållaren i Ryssland sett till marknadsvärdet på depåförvarade aktier och skuldebrev och den enda som har tillgång till det internationella finansiella systemet.

Det erkänns som ett systemviktigt ryskt finansinstitut av regeringen och Rysslands centralbank. Det spelar en viktig roll för Rysslands finansiella system och dess koppling till det internationella finansiella systemet, och främjar därmed direkt och indirekt den ryska regeringens verksamhet, politik och resurser.

3.6.2022”.

 

 

Associerade enheter: majoritetsaktieägare/moderföretag till 99,997 % (inte själv uppförda på förteckningen):

Publikt aktiebolag (Public Joint-Stock Company) «Moscow Exchange MICEX-RTS» (Moskvabörsen eller MOEX) Registrerad adress: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moscow, Russian Federation

Skatteregistreringsnummer: 7702077840

Primärt statligt registreringsnummer: 1027739387411

Det ägs nästan helt av Moskvabörsen, vars uppdrag är att ge ohindrad tillgång till de ryska finansmarknaderna. Moskvabörsen kontrolleras i sin tur, genom sin roll och sina aktieägare, i hög grad av den ryska regeringen. NSD är därför en enhet eller ett organ som, materiellt eller ekonomiskt, stöder Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 


3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/53


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/879

av den 3 juni 2022

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2022/884 av den 3 juni 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014 (2).

(2)

Förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/512/Gusp (3).

(3)

Den 3 juni 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/884 genom vilket beslut 2014/512/Gusp ändrades och ytterligare restriktiva åtgärder inom olika sektorer infördes.

(4)

Genom beslut (Gusp) 2022/884 utvidgas förbudet mot tillhandahållande av specialiserade finansiella meddelandetjänster till ytterligare tre ryska kreditinstitut.

(5)

Genom beslut (Gusp) 2022/884 utökas även förteckningen över personer med anknytning till Rysslands försvars- och industribas, vilka åläggs strängare exportrestriktioner avseende varor och teknik med dubbla användningsområden samt varor och teknik som kan bidra till tekniska förstärkningar av Rysslands försvars- och säkerhetssektor.

(6)

Det anses även lämpligt att utöka förteckningen över kontrollerade produkter som kan bidra till Rysslands militära och tekniska förstärkningar eller till utvecklingen av dess försvars- och säkerhetssektor.

(7)

Genom beslut (Gusp) 2022/884 förlängs upphävandet av sändningslicenserna i unionen för ryska mediekanaler som står under ständig kontroll av det ryska ledarskapet.

(8)

Ryska federationen har ägnat sig åt en systematisk internationell kampanj i form av mediemanipulation och förvrängning av fakta för att stärka sin strategi för att destabilisera sina grannländer och unionen och dess medlemsstater. Propagandan har i synnerhet upprepat och konsekvent riktats mot europeiska politiska partier, särskilt under valperioder, samt mot det civila samhället, asylsökande, ryska etniska minoriteter, könsminoriteter och funktionen hos demokratiska institutioner i unionen och dess medlemsstater.

(9)

Ryska federationen har i syfte att rättfärdiga och stödja sin aggression mot Ukraina ägnat sig åt fortlöpande och samordnad propaganda riktad mot det civila samhället i unionen och grannländerna, och därvid allvarligt förvrängt och manipulerat fakta.

(10)

Dessa propagandaåtgärder har kanaliserats genom ett antal mediekanaler som står under ständig direkt eller indirekt kontroll av Ryska federationens ledning. Sådana åtgärder utgör ett betydande och direkt hot mot unionens allmänna ordning och säkerhet. Dessa mediekanaler är mycket viktiga och avgörande för att föra fram och stödja aggressionen mot Ukraina och för att destabilisera dess grannländer.

(11)

Mot bakgrund av situationens allvar, och som svar på Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, är det nödvändigt och i överensstämmelse med de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet som erkänns i artikel 11 däri, att införa ytterligare restriktiva åtgärder för att tillfälligt upphäva sändningsverksamheten för sådana mediekanaler i unionen, eller som riktar sig mot unionen. Åtgärderna bör bibehållas tills aggressionen mot Ukraina har upphört, och tills Ryska federationen, och dess associerade mediekanaler, upphör att genomföra propagandaåtgärder mot unionen och dess medlemsstater.

(12)

Det är lämpligt att rådet tilldelas genomförandebefogenheter att, genom genomförandeakter och efter en prövning av de relevanta omständigheterna, besluta huruvida de restriktiva åtgärderna ska bli tillämpliga, med avseende på en eller flera enheter som förtecknas i bilaga VI till denna förordning, den dag som anges i denna förordning.

(13)

De åtgärderna står i överensstämmelse med de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med rätten till yttrandefrihet och informationsfriheten, näringsfriheten och rätten till egendom som erkänns i artiklarna 11, 16 och 17 däri, och hindrar inte mediekanalerna och deras personal från att utföra annan verksamhet i unionen än sändning, såsom forskning och intervjuer. De åtgärderna påverkar i synnerhet inte skyldigheten att respektera de rättigheter, friheter och principer som avses i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, inbegripet i stadgan om de grundläggande rättigheterna, samt i medlemsstaternas konstitutioner, inom deras respektive tillämpningsområden.

(14)

Genom beslut (Gusp) 2022/884 införs också ett förbud mot marknadsföring av produkter eller tjänster i alla typer av innehåll som produceras eller sänds av de ryska mediekanaler som står under ständig kontroll av det ryska ledarskapet och som omfattas av det tillfälliga upphävandet av sändningslicenser.

(15)

Genom beslut (Gusp) 2022/884 införs även förbud mot köp, import eller överföring till medlemsstaterna, direkt eller indirekt, av råolja och vissa petroleumprodukter som har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland, samt förbud mot försäkring och återförsäkring av sjötransport av sådana varor till tredjeländer. Lämpliga övergångsperioder föreskrivs.

(16)

På grund av flera medlemsstaters geografiska läge, som skapar ett särskilt beroende av råolja som importeras via rörledning från Ryssland, utan någon gångbar alternativ försörjning på kort sikt, bör förbuden mot import av råolja från Ryssland tillfälligt inte tillämpas, till dess att rådet beslutar något annat, på import via rörledning av råolja från Ryssland till de medlemsstaterna. De medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att skaffa sig alternativ försörjning för att säkerställa att import via rörledning av råolja från Ryssland omfattas av förbuden så snart som möjligt.

(17)

Det är nödvändigt att förbjuda att råolja från Ryssland som levererats till en medlemsstat via rörledning överförs vidare, transporteras eller återförsäljs till andra medlemsstater eller till tredjeländer, samt att förbjuda, efter en övergångsperiod på åtta månader, att petroleumprodukter som erhålls från sådan råolja överförs vidare, transporteras eller återförsäljs till andra medlemsstater. På grund av Tjeckiens särskilda beroende av sådana petroleumprodukter bör ytterligare en period på tio månader tillåtas för att landet ska kunna skaffa sig alternativ försörjning.

(18)

På grund av Bulgariens särskilda geografiska läge bör, för en begränsad period, ett särskilt undantag föreskrivas från förbudet mot import av råolja via sjötransport (råolja som transporteras sjövägen) och av petroleumprodukter. På grund av Kroatiens särskilda situation kopplad till dess raffinaderis behov av att säkerställa regelbunden försörjning av vakuumgasolja för dess drift, bör det vara möjligt för den nationella behöriga myndigheten att tillåta inköp, import eller överföring av rysk vakuumgasolja under en viss tidsperiod och på vissa villkor.

(19)

Om försörjningen av råolja via rörledning från Ryssland till en kustlös medlemsstat avbryts av skäl som ligger utanför den medlemsstatens kontroll, bör import av råolja som transporteras sjövägen från Ryssland till den medlemsstaten tillåtas genom ett exceptionellt och tillfälligt undantag, till dess att försörjningen via rörledning återupptas eller till dess att rådet beslutar att förbudet mot import av råolja som levereras via rörledning ska vara tillämpligt med avseende på den medlemsstaten.

(20)

I händelse av ett plötsligt avbrott i oljeförsörjningen, via rörledning eller sjövägen, bör medlemsstaterna agera i en anda av solidaritet och regionalt samarbete, med deltagande av både offentliga myndigheter och energiföretag, i nära samordning inom samordningsgruppen för olja, med avseende på eventuellt ibruktagande av oljelager – inbegripet beredskapslager av olja – och andra åtgärder, inbegripet leverans av lämplig blandning, enligt vad som fastställts i deras nationella beredskapsplaner eller överenskommits i enlighet med direktiv 2009/119/EG. Detta åtagande om solidaritet och samarbete är särskilt relevant med tanke på Rysslands aggression mot Ukraina och ett möjligt avbrott i försörjningen av rysk råolja eller raffinerade petroleumprodukter i regionen, särskilt när det gäller rörledningar eller svartahavshamnar. Kommissionen kommer att övervaka marknader och försörjningstryggheten, och den kommer regelbundet att rapportera till rådet och i nödvändiga fall lägga fram förslag för att stärka försörjningstryggheten.

(21)

I överensstämmelse med principen om transiteringsfrihet bör förbuden mot inköp, import eller överföring av råolja som transporteras sjövägen och av vissa petroleumprodukter från Ryssland inte påverka köp, import eller överföring av sådana varor med ursprung i ett tredjeland som endast transiteras genom Ryssland. I synnerhet bör de förbuden inte vara tillämpliga i situationer där Ryssland identifieras som exportstaten i tulldeklarationerna, om ursprungslandet för råoljan och andra petroleumprodukter i de deklarationerna identifieras som ett tredjeland.

(22)

Nationella myndigheter bör utföra nödvändiga kontroller för att säkerställa att transiteringen av tredjelandsvaror inte leder till att förbuden kringgås. Om det finns tillräckliga bevis för att importen av tredjelandsvaror leder till att förbudet kringgås bör sådan import förbjudas.

(23)

Genom beslut (Gusp) 2022/884 förbjuds dessutom tillhandahållande till Ryssland av redovisnings-, revisions-, bokförings- och skatterådgivningstjänster, liksom företags- och organisationskonsulttjänster och marknadsföringstjänster.

(24)

I syfte att säkerställa ett smidigt genomförande av artikel 5m i förordning (EU) nr 833/2014 är det lämpligt att förlänga den tidsfrist för upphörande av verksamhet som föreskrivs i punkterna 2 och 3 i den artikeln från den 10 maj 2022 till den 5 juli 2022.

(25)

Det är lämpligt att klargöra att denna förordning inte hindrar att en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning tar emot betalningar från sin ryska motpart i enlighet med avtal avseende varor och teknik förtecknade i bilaga X till förordning (EU) nr 833/2014 som ingåtts före den 26 februari 2022 och fullgjorts av den juridiska personen, enheten eller organet före den 27 maj 2022.

(26)

Med beaktande av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (4) ska redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning omfatta registrering av affärstransaktioner för företag och andra; granskning av räkenskaper och redovisning, skatteplanering och skatterådgivning för företag samt utarbetande av skattedokument. Företags- och organisationskonsulttjänster samt marknadsföringstjänster omfattar rådgivning och hjälp till företag avseende verksamhetsinriktning och företagsstrategier samt övergripande planering, organisation och styrning inom organisationer. Detta inkluderar förvaltningsarvoden, förvaltningsrevision; styrning av marknaden, mänskliga resurser, produktionsstyrning och rådgivning avseende projektledning; samt rådgivning och hjälp avseende metoder att förbättra kundernas image och deras relationer till allmänheten och andra institutioner.

(27)

För att säkerställa ett korrekt genomförande av åtgärderna i förordning (EU) nr 833/2014 är det lämpligt att utvidga undantaget från förbudet mot godstransporter som utförs av vägtransportföretag som är etablerade i Ryssland till att omfatta alla diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland. Det är också lämpligt att utvidga vissa undantag från förbuden mot att ta emot insättningar och truster, och att förtydliga och skärpa bestämmelserna om nationella sanktioner för överträdelser av åtgärderna i den förordningen.

(28)

Dessa åtgärder omfattas av fördragets tillämpningsområde och därför, särskilt i syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater, är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga.

(29)

Förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2f ska följande punkt läggas till:

”3.   Det ska vara förbjudet att marknadsföra produkter eller tjänster i alla typer av innehåll som produceras eller sänds av de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XV, inbegripet via överföring eller distribution på något av de sätt som avses i punkt 1.”

2.

I artikel 3.3 ska led a ersättas med följande:

”a)

transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland till unionen, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n, eller”.

3.

I artikel 3a.2 ska led a ersättas med följande:

”a)

den är nödvändig för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen, samt transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland till unionen, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n, eller”.

4.

I artikel 3ea.5 ska led a ersättas med följande:

”a)

inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm, samt vissa kemiska produkter och järnprodukter som förtecknas i bilaga XXIV, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n,”.

5.

I artikel 3l.4 ska led a ersättas med följande:

”a)

inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n,”.

6.

I artikel 3l.4 ska led d ersättas med följande:

”d)

drift av diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, eller”.

7.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3m

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra råolja eller petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV, om de har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd eller andra tjänster som rör förbudet i punkt 1.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga

a)

till och med den 5 december 2022 på enstaka transaktioner för leverans på kort sikt, som överenskommits och utförts före det datumet, eller på fullgörandet av avtal om köp, import eller överföring av varor som omfattas av KN-nummer 2709 00 som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, under förutsättning att de berörda medlemsstaterna har anmält de avtalen till kommissionen senast den 24 juni 2022 och att de berörda medlemsstaterna anmäler de enstaka transaktionerna för leverans på kort sikt till kommissionen inom tio dagar från det att de slutförts,

b)

till och med den 5 februari 2023 på enstaka transaktioner för leverans på kort sikt, som överenskommits och utförts före det datumet, eller på fullgörandet av avtal om köp, import eller överföring av varor som omfattas av KN-nummer 2710 som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, under förutsättning att de berörda medlemsstaterna har anmält de avtalen till kommissionen senast den 24 juni 2022 och att de berörda medlemsstaterna anmäler de enstaka transaktionerna för leverans på kort sikt till kommissionen inom tio dagar från det att de slutförts,

c)

på köp, import eller överföring av råolja som transporteras sjövägen och av petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV i fall då de varorna har sitt ursprung i ett tredjeland och endast lastas i, avgår från eller transiteras genom Ryssland, förutsatt att både varornas ursprung och ägare är icke-ryska,

d)

på råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00 och som levereras via rörledning från Ryssland till medlemsstaterna, till dess att rådet beslutar att förbuden i punkterna 1 och 2 ska vara tillämpliga.

4.   Om försörjningen av råolja via rörledning från Ryssland till en kustlös medlemsstat avbryts av skäl som ligger utanför den medlemsstatens kontroll, får råolja som transporteras sjövägen från Ryssland som omfattas av KN-nummer 2709 00 importeras till den medlemsstaten genom ett exceptionellt och tillfälligt undantag från punkterna 1 och 2, till dess att försörjningen återupptas eller till dess att det rådsbeslut som avses i punkt 3 d blir tillämpligt med avseende på den medlemsstaten, beroende på vilket som inträffar först.

5.   Från och med den 5 december 2022, och genom undantag från punkterna 1 och 2, får de behöriga myndigheterna i Bulgarien tillåta fullgörande till och med den 31 december 2024 av avtal som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, för köp, import eller överföring av råolja som transporteras sjövägen och av petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV som har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland.

6.   Från och med den 5 februari 2023, och genom undantag från punkterna 1 och 2, får de behöriga myndigheterna i Kroatien tillåta, till och med den 31 december 2023, köp, import eller överföring av vakuumgasolja som omfattas av KN-nummer 2710 19 71 som har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Ingen alternativ försörjning av vakuumgasolja är tillgänglig.

b)

Kroatien har, senast två veckor innan tillståndet beviljas, underrättat kommissionen om skälen till att den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, och kommissionen har inte gjort några invändningar inom den perioden.

7.   De varor som importerats till följd av ett undantag som beviljats av en behörig myndighet enligt punkt 5 eller 6 får inte säljas vidare till köpare i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

8.   Överföring eller transport av råolja – som levererats via rörledning till medlemsstaterna enligt punkt 3 d – till andra medlemsstater eller till tredjeländer, eller försäljning därav till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer, ska vara förbjuden.

Alla sändningar och containrar med sådan råolja ska vara tydligt märkta som ”REBCO: export förbjuden”.

Om råolja har levererats via rörledning till en medlemsstat enligt punkt 3 d ska det från och med den 5 februari 2023 vara förbjudet att överföra eller transportera petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 och som erhålls från sådan råolja till andra medlemsstater eller till tredjeländer, eller att sälja sådana petroleumprodukter till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer.

Genom ett tillfälligt undantag ska de förbud som avses i tredje stycket vara tillämpliga från och med den 5 december 2023 på import och överföring till Tjeckien, och på försäljning till köpare i Tjeckien, av petroleumprodukter som erhålls från råolja som har levererats via rörledning till en annan medlemsstat enligt punkt 3 d. Om alternativ försörjning av sådana petroleumprodukter görs tillgänglig för Tjeckien före det datumet ska rådet upphäva detta tillfälliga undantag. Under perioden fram till och med den 5 december 2023 får de volymer av sådana petroleumprodukter som importeras till Tjeckien från andra medlemsstater inte överstiga de volymer som i genomsnitt importerats till Tjeckien från dessa andra medlemsstater under samma period under de föregående fem åren.

9.   Förbuden i punkt 1 ska inte vara tillämpliga på köp i Ryssland av varor som förtecknas i bilaga XXV och som krävs för att tillgodose köparens grundläggande behov i Ryssland eller de grundläggande behoven för humanitära projekt i Ryssland.

10.   Medlemsstaterna ska senast den 8 juni 2022 och därefter var tredje månad rapportera till kommissionen om de mängder råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00 och som importeras via rörledning enligt punkt 3 d. Sådana importsiffror ska delas upp per rörledning. Om det exceptionella och tillfälliga undantag som avses i punkt 4 är tillämpligt med avseende på en kustlös medlemsstat, ska den medlemsstaten var tredje månad rapportera till kommissionen om de mängder råolja som transporteras sjövägen som omfattas av KN-nummer 2709 00 och som den importerar från Ryssland, så länge det undantaget är tillämpligt.

Under den period fram till och med den 5 december 2023 som avses i punkt 8 fjärde stycket ska medlemsstaterna var tredje månad rapportera till kommissionen om de mängder som de exporterar till Tjeckien av petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 och som erhålls från råolja som har levererats via rörledning enligt punkt 3 d.

Artikel 3n

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd, som rör transport, inbegripet via omlastning mellan fartyg, till tredjeländer av råolja eller petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV och som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på

a)

fullgörandet till och med den 5 december 2022 av avtal som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, eller

b)

transport av råolja eller petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV i fall då de varorna har sitt ursprung i ett tredjeland och endast lastas i, avgår från eller transiteras genom Ryssland, förutsatt att både varornas ursprung och ägare är icke-ryska.”

8.

Artikel 5aa ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska läggas till:

”2a.   Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på mottagande av betalningar som ska betalas av de juridiska personer, enheter eller organ som avses i den punkten enligt avtal som fullgjorts före den 15 maj 2022.”

b)

I punkt 3 ska led a ersättas med följande:

”a)

transaktioner som är strikt nödvändiga för direkt eller indirekt inköp, import eller transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen, ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller västra Balkan, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n,”.

c)

I punkt 3 ska följande led läggas till:

”d)

transaktioner, inbegripet försäljning, som är strikt nödvändiga för att senast den 5 september 2022 avveckla ett samriskföretag eller en liknande juridisk konstruktion som ingåtts före den 16 mars 2022 och som involverar en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1,

e)

transaktioner relaterade till tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster, datacentraltjänster, och tillhandahållande av tjänster och utrustning som krävs för deras drift, underhåll, säkerhet, inbegripet tillhandahållande av brandväggar, och callcentertjänster, till en juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga XIX.”

9.

Artikel 5c ska ersättas med följande:

”Artikel 5c

1.   Genom undantag från artikel 5b.1 och 5b.2 får de behöriga myndigheterna tillåta att en sådan insättning tas emot eller att en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst tillhandahålls, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att mottagandet av en sådan insättning eller tillhandahållandet av en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst är

a)

nödvändigt för att tillgodose de grundläggande behoven för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artikel 5b.1, och beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar och räntor på bostadskrediter, läkemedel och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsett endast för betalning av skäliga arvoden eller ersättning av utgifter som uppkommit i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsett endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser,

d)

nödvändigt för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet beviljas har underrättat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen om skälen till att den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

e)

nödvändigt för officiella ändamål vid en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 1 a, b, c eller e, inom två veckor från beviljandet.”

10.

Artikel 5f.2 ska ersättas med följande:

”2.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på medborgare i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller fysiska personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.”

11.

Artikel 5h ska ersättas med följande:

”Artikel 5h

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla specialiserade finansiella meddelandetjänster, vilka används för utbyte av finansiella uppgifter, till de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XIV eller till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XIV.

2.   För de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XIV ska det förbud som anges i punkt 1 vara tillämpligt från och med den dag som anges för detta i den bilagan. Förbudet ska vara tillämpligt från och med samma dag för de juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XIV.”

12.

I artikel 5k.2 ska led e ersättas med följande:

”e)

inköp, import eller transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n, eller”.

13.

Artikel 5m ska ersättas med följande:

”Artikel 5m

1.   Det ska vara förbjudet att registrera, tillhandahålla ett registrerat säte, en affärsadress eller en administrativ adress samt förvaltningstjänster till, en trust eller liknande juridisk konstruktion som har förvaltare eller förmånstagare som är

a)

ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,

c)

juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a eller b,

d)

juridiska personer, enheter eller organ som kontrolleras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a, b eller c,

e)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a, b, c eller d.

2.   Det ska vara förbjudet från och med den 5 juli 2022 att agera som, eller se till att en annan person agerar som, förvaltare, nominell aktieägare, direktör, sekreterare eller liknande, för en sådan trust eller liknande juridisk konstruktion som avses i punkt 1.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på verksamheter som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 5 juli 2022 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 9 april 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

4.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga när förvaltaren eller förmånstagaren är en medborgare i en medlemsstat eller en fysisk person som har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat.

5.   Genom undantag från punkt 2 får de behöriga myndigheterna tillåta att de tjänster som avses i punkt 2, på villkor som de finner lämpliga, fortsätter att tillhandahållas efter den 5 juli 2022

a)

i syfte att senast den 5 september 2022 slutföra verksamheter som är absolut nödvändiga för uppsägning av sådana avtal som avses i punkt 3, förutsatt att dessa verksamheter inleddes före den 11 maj 2022, eller

b)

av andra skäl, förutsatt att tjänsteleverantörerna inte, direkt eller indirekt, tar emot penningmedel eller ekonomiska resurser från, eller ställer penningmedel eller ekonomiska resurser till förfogande för, de personer som avses i punkt 1, eller på annat sätt ger sådana personer någon förmån från tillgångar som placerats i en trust.

6.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta de tjänster som avses i de punkterna, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt

a)

av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar,

b)

för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland, eller

c)

för verksamheten i truster vars syfte är förvaltning av tjänstepensionsplaner, försäkringar eller system för aktieägande för anställda, välgörenhet, amatöridrottsklubbar, och fonder för minderåriga eller sårbara vuxna.

7.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 5 eller 6 inom två veckor från ett sådant beviljande.”

14.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 5n

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tjänster avseende redovisning, revision, inbegripet lagstadgad revision, bokföring eller skatterådgivning, eller företags- och organisationskonsulttjänster eller marknadsföringstjänster till

a)

Rysslands regering, eller

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

2.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig vare sig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast 5 juli 2022 av avtal som inte är förenliga med denna artikel och som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

3.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för att utöva rätten till försvar i rättsliga förfaranden och rätten till ett effektivt rättsmedel.

4.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är avsedda att användas uteslutande av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

5.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna tillåta de tjänster som anges däri, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt

a)

av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar, eller

b)

för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland.”

15.

Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner, inbegripet straffrättsliga påföljder i lämpliga fall, för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska även föreskriva lämpliga åtgärder för att beslagta vinning från sådana överträdelser.”

16.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

17.

Bilaga VII ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

18.

Bilaga VIII ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

19.

Bilaga XII ska ändras i enlighet med bilaga IV till denna förordning.

20.

Bilaga XIV ska ersättas med texten i bilaga V till denna förordning.

21.

Bilaga XV ska ändras i enlighet med bilaga VI till denna förordning.

Denna punkt ska vara tillämplig med avseende på en eller flera av de enheter som anges i bilaga VI till denna förordning från och med den 25 juni 2022 och förutsatt att rådet, efter att ha prövat respektive fall, beslutar detta genom en genomförandeakt.

22.

Bilaga XXI ska ändras i enlighet med bilaga VII till denna förordning.

23.

En bilaga XXV ska läggas till i enlighet med bilaga VIII till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  EUT L 153, 3.6.2022.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  EUT L 35, 8.2.2005, s. 23.


BILAGA I

I bilaga IV till förordning (EU) nr 833/2014 ska följande fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ läggas till:

”46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ’Radiosviaz’

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise ’Kant’

Scientific-Production Enterprise ’Svyaz’

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute ’Argon’

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Salute’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’State Machine Building Design Bureau ’Vympel’ By Name I.I.Toropov’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’URALELEMENT’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ’Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ’Molot’

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ’Central Design Bureau of Automation’

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ’Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ’Soyuz’

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ’MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ’KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ’Detal’

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ’October’

United Shipbuilding Corporation ’Production Association Northern Machine Building Enterprise’

United Shipbuilding Corporation ’5th Shipyard’”.


BILAGA II

Bilaga VII till förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I underkategori X.A.I.003 till kategori I – Elektronik, ska led a ersättas med följande:

”a.

Frekvensomvandlare samt därför särskilt konstruerade komponenter, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.”

2.

Följande kategorier ska läggas till:

”Kategori IX – Särskilda material och därtill hörande utrustning

X.C.IX.001

Isolerade kemiskt definierade föreningar i enlighet med anmärkning 1 till kapitlen 28 och 29 i Kombinerade nomenklaturen

a.

med en koncentration på minst 95 viktprocent, enligt följande:

1.

etylendiklorid (CAS 107-06-2),

2.

nitrometan (CAS 75-52-5),

3.

pikrinsyra (CAS 88-89-1),

4.

aluminiumklorid (CAS 7446-70-0),

5.

arsenik (CAS 7440-38-2),

6.

arseniktrioxid (CAS 1327-53-3),

7.

bis(2-kloroetyl)etylaminhydroklorid (CAS 3590-07-6),

8.

bis(2-kloroetyl)metylaminhydroklorid (CAS 55-86-7),

9.

tris(2-kloroetyl)aminhydroklorid (CAS 817-09-4),

10.

tributylfosfit (CAS 102-85-2),

11.

metylisocyanat (CAS 624-83-9),

12.

kinaldin (CAS 91-63-4),

13.

2-bromkloretan (CAS 107-04-0),

14.

bensil (CAS 134-81-6),

15.

dietyleter (CAS 60-29-7),

16.

dimetyleter (CAS 115-10-6),

17.

dimetylaminoetanol (CAS 108-01-0),

18.

2-metoxietanol (CAS 109-86-4),

19.

butyrylkolinesteras (BChe),

20.

dietylentriamin (CAS 111-40-0),

21.

diklormetan (CAS 75-09-2),

22.

dimetylanilin (CAS 121-69-7),

23.

etylbromid (CAS 74-96-4),

24.

etylklorid (CAS 75-00-3),

25.

etylamin (CAS 75-04-7),

26.

hexamin (CAS 100-97-0),

27.

isopropanol (CAS 67-63-0),

28.

isopropylbromid (CAS 75-26-3),

29.

isopropyleter (CAS 108-20-3),

30.

metalymin (CAS 74-89-5),

31.

metylbromid (CAS 74-83-9),

32.

monoisopropylamin (CAS 75-31-0),

33.

obidoximklorid (CAS 114-90-9),

34.

kaliumbromid (CAS 7758-02-3),

35.

pyridin (CAS 110-86-1),

36.

pyridostigminbromid (CAS 101-26-8),

37.

natriumbromid (CAS 7647-15-6),

38.

natriummetall (CAS 7440-23-5),

39.

tributylamin (CAS 102-82-9),

40.

trietylamin (CAS 121-44-8), eller

41.

trimetylamin (CAS 75-50-3).

b.

med en koncentration på minst 90 viktprocent, enligt följande:

1.

aceton (CAS 67-64-1),

2.

acetylen (CAS 74-86-2),

3.

ammoniak (CAS 7664-41-7),

4.

antimon (CAS 7440-36-0),

5.

bensaldehyd (CAS 100-52-7),

6.

bensoin (CAS 119-53-9),

7.

1-butanol (CAS 71-36-3),

8.

2-butanol (CAS 78-92-2),

9.

isobutanol (CAS 78-83-1),

10.

tert-butanol (CAS 75-65-0),

11.

kalciumkarbid (CAS 75-20-7),

12.

kolmonoxid (CAS 630-08-0),

13.

klor (CAS 7782-50-5),

14.

cyklohexanol (CAS 108-93-0),

15.

dicyklohexylamin (CAS 101-83-7),

16.

etanol (CAS 64-17-5),

17.

eten (CAS 74-85-1),

18.

etylenoxid (CAS 75-21-8),

19.

fluorapatit (CAS 1306-05-4),

20.

väteklorid (CAS 7647-01-0),

21.

vätesulfid (CAS 7783-06-4),

22.

mandelsyra (CAS 90-64-2),

23.

metanol (CAS 67-56-1),

24.

metylklorid (CAS 74-87-3),

25.

metyljodid (CAS 74-88-4),

26.

metantiol (CAS 74-93-1),

27.

monoetylenglykol (CAS 107-21-1),

28.

oxalylklorid (CAS 79-37-8),

29.

kaliumsulfid (CAS 1312-73-8),

30.

kaliumtiocyanat (CAS 333-20-0),

31.

natriumhypoklorit (CAS 7681-52-9),

32.

svavel (CAS 7704-34-9),

33.

svaveldioxid (CAS 7446-09-5),

34.

svaveltrioxid (CAS 7446-11-9),

35.

tiofosforylklorid (CAS 3982-91-0),

36.

tri-isobutylfosfit (CAS 1606-96-8),

37.

vit fosfor (CAS 12185-10-3), eller

38.

gul fosfor (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanyl och dess derivat alfentanil, sufentanil, remifentanil, karfentanil samt salter därav.

Anmärkning:

Avsnitt X.C.IX.002 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

X.C.IX.003

Kemiska prekursorer till kemikalier som påverkar centrala nervsystemet, enligt följande:

a.

4-anilino-N-fenetylpiperidin (CAS 21409-26-7), eller

b.

N-fenetyl-4-piperidon (CAS 39742-60-4).

Anmärkningar:

1.

Avsnitt X.C.IX.003 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt X.C.IX.003 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 1 viktprocent av blandningen.

2.

Avsnitt X.C.IX.003 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

Kategori X – Materialbearbetning

X.B.X.001

’Reaktorer med kontinuerligt flöde’ och deras ’beståndsdelar’.

Tekniska anmärkningar:

1.

Vid tillämpningen av avsnitt X.B.X.001 avses med ’reaktorer med kontinuerligt flöde’ plug and play-system där reaktanter kontinuerligt tillförs i reaktorn och den resulterande produkten insamlas vid utloppet.

2.

Vid tillämpningen av avsnitt X.B.X.001 avses med ’beståndsdelar’ vätskemoduler, vätskepumpar, ventiler, packed bed-moduler, blandarmoduler, manometrar, vätskeavskiljare etc.

X.B.X.002

Utrustning för assemblering och syntetisering av nukleinsyror som inte omfattas av 2B352.i och som helt eller delvis är automatiserad och konstruerad för att generera nukleinsyrasekvenser längre än 50 baser.

X.B.X.003

Utrustning för automatisk syntetisering av peptider vilken kan fungera i modifierad atmosfär.”


BILAGA III

I bilaga VIII till förordning (EU) nr 833/2014 ska följande partnerländer läggas till:

”FÖRENADE KUNGARIKET

SYDKOREA”.


BILAGA IV

I bilaga XII till förordning (EU) nr 833/2014 ska rubriken ersättas med följande:

”Förteckning över juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 5.2”.


BILAGA V

Bilaga XIV till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA XIV

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 5h

Namn på den juridiska personen, enheten eller organet

Tillämpningsdatum

Bank Otkritie

12 mars 2022

Novikombank

12 mars 2022

Promsvyazbank

12 mars 2022

Bank Rossiya

12 mars 2022

Sovcombank

12 mars 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 mars 2022

VTB BANK

12 mars 2022

Sberbank

14 juni 2022

Credit Bank of Moscow

14 juni 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 juni 2022

”.

BILAGA VI

I bilaga XV till förordning (EU) nr 833/2014 ska följande enheter läggas till:

”Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.


BILAGA VII

Bilaga XXI till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA XXI

FÖRTECKNING ÖVER VAROR OCH TEKNIK SOM AVSES I ARTIKEL 3i

KN-nummer

Varans namn

0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake

16043100

Kaviar

16043200

Kaviarersättning

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

2303

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker

ex ex2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider, utom KN-nummer 2825 20 00 och 2825 30 00

ex ex2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfosfater, även inte kemiskt definierade, utom KN-nummer 2835 26 00

ex ex2901

Acykliska kolväten, utom KN-nummer 2901 10 00

2902

Cykliska kolväten

ex ex2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer, utom KN-nummer 2905 11 00

2907

Fenoler; fenolalkoholer

2909

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, acetalperoxider och hemiacetalperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

310420

Kaliumklorid

310520

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel)

310560

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium

ex ex31059020

Andra gödselmedel som innehåller kaliumklorid

ex ex31059080

Andra gödselmedel som innehåller kaliumklorid

3902

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form

4011

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi

44

Trä och varor av trä; träkol

4705

Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska och kemiska processer

4804

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4802 eller 4803

6810

Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade

7005

Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

7007

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

7019

Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn, roving och vävnader)

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7606

Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm

7801

Bly i obearbetad form

ex ex8411

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer utom delar till turbojetmotorer eller turbopropmotorer enligt KN-nummer 8411 91 00

8431

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner och apparater enligt nr 8425 –8430

8901

Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person- eller godsbefordran

8904

Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg

8905

Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar

9403

Andra möbler samt delar till sådana möbler

”.

BILAGA VIII

Följande bilaga ska läggas till:

”BILAGA XXV

FÖRTECKNING ÖVER RÅOLJA OCH PETROLEUMPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKLARNA 3m OCH 3n

KN-nummer

Beskrivning

2709 00

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor.

”.

3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/75


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/880

av den 3 juni 2022

om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 269/2014 (2) ger verkan åt de restriktiva åtgärder som föreskrivs i beslut 2014/145/Gusp.

(2)

Den 3 juni 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/885 (3) om ändring av beslut 2014/145/Gusp, genom vilket det infördes ytterligare möjligheter till undantag från frysningen av tillgångar och från förbudet mot att göra penningmedel och ekonomiska resurser tillgängliga för personer och enheter som är uppförda på förteckningen. Det är även lämpligt att förtydliga och skärpa bestämmelserna om nationella påföljder för överträdelser av åtgärderna i den förordningen.

(3)

Dessa ändringar omfattas av tillämpningsområdet för fördraget och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att säkerställa att de genomförs på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

(4)

Förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 269/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 6c

Artikel 2 ska inte tillämpas på penningmedel eller ekonomiska resurser som är absolut nödvändiga för att teleoperatörer i unionen ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster, för tillhandahållande av tillhörande faciliteter och tjänster som krävs för driften av, underhållet av och säkerheten för sådana elektroniska kommunikationstjänster, i Ryssland, i Ukraina, i unionen, mellan Ryssland och unionen samt mellan Ukraina och unionen, och för datacentraltjänster i unionen.”

2.

I artikel 15 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för påföljder, däribland när så är lämpligt straffrättsliga påföljder, vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att bestämmelserna följs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska också föreskriva lämpliga åtgärder för förverkande av vinning från sådana överträdelser.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2022/885 av den 3 juni 2022 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 153, 3.6.2022).


BESLUT

3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/77


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2022/881

av den 3 juni 2022

om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 oktober 2012 antog rådet beslut 2012/642/Gusp.

(2)

Med hänsyn till den allvarliga situationen i Belarus och de fortsatta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna samt det fortsatta förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen bör tolv personer och åtta enheter läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till beslut 2012/642/Gusp.

(3)

Beslut 2012/642/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2012/642/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  EUT L 285, 17.10.2012, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till beslut 2012/642/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Följande fysiska personer ska läggas till i tabell ”A. Fysiska personer som avses i artiklarna 3.1 och 4.1”:

 

Namn

(Translitterering av belarusisk stavning)

(Translitterering av rysk stavning)

Namn

(belarusisk stavning)

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”184.

Ihar Vasilievich KARPENKA (Ihar Vasiljevitj KARPENKA)

Igor Vasilievich KARPENKO (Igor Vasiljevitj KARPENKO)

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Befattning(ar): Ordförande för Republiken Belarus centralkommission för val och anordnande av republikanska folkomröstningar

Födelsedatum: 28.4.1964

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

I sin ställning som ordförande för Republiken Belarus centralkommission för val och anordnande av republikanska folkomröstningar sedan den 13 december 2021 är Ihar Karpenka ansvarig för anordnandet och genomförandet av folkomröstningen om konstitutionen den 27 februari 2022, som inte uppfyller de internationella normerna för rättsstatsprincipen, demokrati och mänskliga rättigheter och inte heller de kriterier som fastställts av Venedigkommissionen. Framför allt var utformningsprocessen inte öppen och involverade inte det civila samhället eller den demokratiska oppositionen i exil.

Han är därmed ansvarig för att allvarligt ha undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Belarus.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN (Dzmitryj Aljaksejevitj ALEKSIN)

Dmitry Alexeevich OLEKSIN (Dmitrij Aleksejevitj OLEKSIN)

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Befattning(ar): Son till Aljaksej Aleksin, aktieägare i Belneftgaz, Energo-Oil och Grantlo (tidigare Energo-Oil-Invest)

Födelsedatum: 25.4.1987

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Dzmitryj Aleksin är son till Aljaksej Aleksin, en framträdande belarusisk affärsman. 2021 blev han delägare i företag som ägdes av eller var knutna till hans far, däribland Energo-Oil, Belneftgaz och Grantlo (tidigare Energo-Oil-Invest). Dessa företag beviljades förmånsbehandling på grundval av presidentdekret som undertecknats av Aljaksandr Lukasjenka: Inter Tobacco fick ensamrätt att importera tobaksvaror till Belarus, medan Belneftgaz utsågs till nationell transitövervakningsoperatör.

Han drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN (Vital Aljaksejevitj ALJAKSIN)

Vitali Alexeevich OLEKSIN (Vitalij Aleksejevitj OLEKSIN)

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Befattning(ar): Son till Aljaksej Aleksin, aktieägare i Belneftgaz, Energo-Oil och Grantlo (tidigare Energo-Oil-Invest)

Födelsedatum: 29.8.1997

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Vital Aljaksin är son till Aljaksej Aleksin, en framträdande belarusisk affärsman. 2021 blev han delägare i företag som ägdes av eller var knutna till hans far, däribland Energo-Oil, Belneftgaz och Grantlo (tidigare Energo-Oil-Invest). Dessa företag beviljades förmånsbehandling på grundval av presidentdekret som undertecknats av Aljaksandr Lukasjenka: Inter Tobacco fick ensamrätt att importera tobaksvaror till Belarus, medan Belneftgaz utsågs till nationell transitövervakningsoperatör.

Han drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Befattning(ar): Serbisk affärsmän och politiker som har samröre med företaget Dana Holdings

Födelsedatum: 17.1.1954

Födelseort: Peja/Pec (Peć), Kosovo

Kön: man

Nationalitet: serbisk

Passnummer: 012830978 (giltigt till och med 27.12.2026)

Bogoljub Karić är en serbisk affärsman och politiker. Tillsammans med sina familjemedlemmar har han utvecklat ett nätverk av fastighetsföretag i Belarus och byggt upp ett kontaktnätverk med Aljaksandr Lukasjenkas familj. Han har framför allt haft nära samröre med Dana Holdings och dess tidigare dotterbolag Dana Astra, och företrädde enligt uppgift dessa enheter under möten med Lukasjenka. Projektet Minsk World, som utvecklades av ett företag som har samröre med Karić, beskrevs av Lukasjenka som ’ett exempel på samarbete i den slaviska världen’. Tack vare dessa nära förbindelser med Lukasjenka och hans medarbetare fick företag som har samröre med Karić förmånsbehandling av Lukasjenkaregimen, bland annat skattelättnader och mark för fastighetsutveckling.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

188.

Andrii SICH (Andrij SITJ)

Andrey SYCH (Andrej SYTJ)

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Befattning(ar): Medvärd för programmet ’Plattform’ på den statsägda tv-kanalen ’Belarus 1’

Medlem i organisationen ’Rusj molodaja’

Födelsedatum: 20.9.1990

Födelseort: Belarus

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Andrij Sitj är medvärd för programmet ’Plattform’ på den statsägda tv-kanalen ’Belarus 1’. I denna befattning har han stött regimens budskap som syftar till att misskreditera oberoende medier, undergräva demokratin och rättfärdiga förtryck. Han stödde Lukasjenkaregimens budskap om väststaternas avsikter att organisera en statskupp i Belarus och efterlyste hårda straff för dem som påstås vara inblandade, stödde desinformationskampanjer om misshandel av migranter som kommit till unionen från Belarus, och främjade bilden av oberoende medier som agenter under utländskt inflytande vars verksamhet bör begränsas.

Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU (Dzianis Aljaksandravitj MIKUSJEU)

Denis Alexandrovich MIKUSHEV (Denis Aleksandrovitj MIKUSJEV)

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Befattning(ar): Chef för avdelningen för övervakning av efterlevnaden av lagen om domstolsbeslut i brottmål vid åklagarmyndigheten i länet/Oblast Homel; högre juridisk rådgivare

Födelsedatum: 21.3.1980

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Dzianis Mikusjeu är chef för avdelningen för övervakning av efterlevnaden av lagen om domstolsbeslut i brottmål vid åklagarmyndigheten i länet/Oblast Homel och högre juridisk rådgivare. I denna befattning är han ansvarig för att ha väckt åtal mot Siarhej Tsichanouski, Artsiom Sakau, Dzmitryj Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovitj och Mikalaj Statkevitj. Han bidrog till det godtyckliga frihetsberövandet av Siarhej Tsichanouski, i enlighet med rapporten från människorättsrådets arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövanden.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA (Mikalaj Ivanavitj DOLJA)

Nikolai Ivanovich DOLYA (Nikolaj Ivanovitj DOLJA)

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Befattning(ar): Domare vid regiondomstolen i Homel

Födelsedatum: 3.7.1979

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Personnummer: 3070379H041PBI

Mikalaj Dolja är domare vid regiondomstolen i Homel. I denna befattning är han ansvarig för att ha dömt Siarhej Tsichanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovitj och Mikalaj Statkevitj till oproportionerligt långa fängelsestraff. Han bidrog till det godtyckliga frihetsberövandet av Siarhei Tsichanouski, i enlighet med rapporten från människorättsrådets arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövanden.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN (Andrej Jauhenavitj PARSJYN)

Andrei Yevgenevich PARSHIN (Andrej Jevgenjevitj PARSJIN)

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Befattning(ar): Chef för huvudavdelningen för bekämpning av organiserad brottslighet och korruption i Belarus (GUBOPiK)

Födelsedatum: 19.2.1974

Adress: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Andrej Parsjyn är sedan 2021 chef för huvudavdelningen för bekämpning av organiserad brottslighet och korruption (GUBOPiK) vid inrikesministeriet. GUBOPiK är ett av de viktigaste organen med ansvar för politisk förföljelse i Belarus, inbegripet godtyckliga och olagliga gripanden och misshandel, inklusive tortyr, av aktivister och medlemmar av det civila samhället.

På sin Telegramprofil har GUBOPiK publicerat videor med framtvingade erkännanden av belarusiska aktivister och vanliga medborgare, exponerat dem för den belarusiska allmänheten och använt dem som ett verktyg för politiska påtryckningar. GUBOPiK har också frihetsberövat Mark Bernstein, en av de främsta ryskspråkiga Wikipediaredaktörerna, för att han hade publicerat information om Rysslands angrepp mot Ukraina, vilket betraktas som antiryska ’falska nyheter’.

Andrej Parsjyn är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtryck av det civila samhället.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR (Ihar Pjatrovitj TUR)

Igor Petrovich TUR (Igor Petrovitj TUR)

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Befattning(ar): Anställd vid den statsägda tv-kanalen ’ONT’, författare och programledare för flera program (’Propaganda’, ’To be completed’ (’Kompletteras senare’))

Födelsedatum: 26.3.1989

Födelseort: Grodno/Hrodna, Belarus

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Ihar Tur är anställd vid den statsägda tv-kanalen ’ONT’ och är en av Lukasjenkaregimens viktigaste propagandister. Han är värd för programmet ’Propaganda’, där han uppmanar till våld, misskrediterar oppositionsaktivister och främjar videor med framtvingade erkännanden från politiska fångar. Han är författare till ett antal falska rapporter om den belarusiska oppositionens protester samt till desinformation om händelser i unionen och om angrepp på det civila samhället. Han är också ansvarig för att sprida desinformation och våldsanstiftande budskap på nätet. Han har tilldelats en medalj av Aljaksandr Lukasjenka för sitt arbete i media.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA (Ljudmila Leanidauna HLADKAJA)

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA (Ljudmila Leonidovna GLADKAJA)

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Befattning(ar): Särskild korrespondent vid tidningen ’SB Belarus Segodnya’, programledare på den statsägda tv-kanalen ’Belarus 1’

Födelsedatum: 30.6.1983

Adress: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Belarus

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusisk

Ljudmila Hladkaja är en av en av Lukasjenkaregimens mest framträdande propagandister. Hon är anställd vid tidningen ’SB Belarus Segodnya’ (’SB Belarus i dag’) och associerad med andra regimvänliga medier, däribland den statsägda tv-kanalen ’Belarus 1’. Hon använder ofta hatpropaganda och nedsättande språk när hon talar om den demokratiska oppositionen. Hon har också ’intervjuat’ orättmätigt frihetsberövade belarusiska medborgare, ofta studenter, och då visat dem i förödmjukande situationer och hånat dem. Hon har främjat den belarusiska säkerhetsapparatens förtryck och deltagit i kampanjer för desinformation och informationsmanipulering. Hon framhäver offentligt sitt stöd för Aljaksandr Lukasjenka och uttrycker sin stolthet över att tjäna hans regim. Hon har offentligt berömts och mottagit belöningar för sitt arbete av Lukasjenka.

Hon drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK (Ryhor Jurjevitj AZARONAK)

Grigoriy Yurevich AZARYONOK (Grigorij Jurjevitj AZARJONOK)

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Befattning(ar): Anställd vid den statsägda tv-kanalen ’CTV’, författare och värd för flera program (’Secret Springs of Politics’ (’Politikens hemliga trådar’), ’Order of Judas’ (’Judas orden’), ’Panopticon’ (’Panoptikon’))

Grad: löjtnant (reserv)

Födelsedatum: 18.10.1995

Födelseort: Minsk, Belarus

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Ryhor Azaronak är en av Lukasjenkaregimens viktigaste propagandister. Han är politisk kolumnist, författare och värd för veckovisa propagandaprogram på den statsägda tv-kanalen ’CTV’. I sina sändningar har han stöttat våld mot Lukasjenkaregimens motståndare och systematiskt använt nedsättande språk om aktivister, journalister och andra motståndare till Lukasjenkaregimen. Han har av Aljaksandr Lukasjenka tilldelats medaljen ’För visat mod’.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI (Ivan Ivanavitj HALAVATY)

Ivan Ivanovich GOLOVATY (Ivan Ivanovitj GOLOVATYJ)

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Befattning(ar): Generaldirektör för Open Joint Stock Company ’Belaruskali’

Ledamot av Republiken Belarus nationalförsamlings ständiga utskott för internationella frågor och nationell säkerhet

Födelsedatum: 15.6.1976

Födelseort: Samhället Pogost (Pahost), Soligorsk (Salihorsk), Minsk Province (länet Minsk), Belarus

Kön: man

Nationalitet: belarusisk

Ivan Halavaty är generaldirektör för det statsägda företaget Belaruskali, som är en viktig källa till inkomster och utländsk valuta för Lukasjenkaregimen. Han är ledamot av nationalförsamlingens första kammare och innehar flera andra höga befattningar i Belarus. Han har mottagit flera statliga utmärkelser under sin karriär, bland annat direkt från Aljaksandr Lukasjenka. Han har varit nära förbunden med Lukasjenka och medlemmar av dennes familj. Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

De anställda vid Belaruskali som deltog i strejker och fredliga protester efter det riggade presidentvalet i augusti 2020 i Belarus berövades premier och avskedades. Lukasjenka hotade personligen att byta ut strejkdeltagarna mot gruvarbetare från Ukraina. Ivan Halavaty är därför ansvarig för förtryck av det civila samhället.

3.6.2022”.

2.

Följande juridiska personer ska läggas till i tabell ”B. Juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 4.1”:

 

Namn

(Translitterering av belarusisk stavning)

(Translitterering av rysk stavning)

Namn

(belarusisk stavning)

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”28.

Open Joint Stock Company ’Belaruskali’

Адкрытае акцыянернае таварыства ’Беларуськалiй’

Открытое акционерное общество ’Беларуськалий’

Adress: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreringsdatum: 23.12.1996

Registreringsnummer: 600122610

OJSC Belaruskali är ett statsägt företag och en av världens största kaliumkloridproducenter, som står för 20 % av den globala kaliumkloridexporten. Det utgör i denna egenskap en viktig källa till inkomster och utländsk valuta för Lukasjenkaregimen. Aljaksandr Lukasjenka har beskrivit det som ’en nationell skatt, stolthet, en av pelarna i den belarusiska exporten’. Belaruskali drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

Anställda vid Belaruskali som deltog i strejker och fredliga protester efter det riggade presidentvalet i augusti 2020 i Belarus hotades och avskedades av företagsledningen. Lukasjenka hotade personligen att byta ut strejkdeltagarna mot gruvarbetare från Ukraina. Belaruskali är därför ansvarigt för förtrycket av det civila samhället i Belarus och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

29.

Joint Stock Company ’Belarusian Potash Company’

ААТ ’Беларуская калiйная кампанiя’

ОАО ’Белорусская калийная компания’

Adress: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus

Registreringsdatum: 13.9.2013

Registreringsnummer: 192050251

Tfn: +375 (17) 309-30-10; +375 (17) 309-30-30

E-postadress: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company är den belarusiska statliga kaliumkloridproducenten Belaruskalis exportkanal. Belaruskali är en av Lukasjenkaregimens största inkomstkällor. Belarusian Potash Company står för 20 % av den globala kaliumkloridexporten.

Staten garanterar Belarusian Potash Companys monopolrättigheter att exportera kaliumhaltiga gödselmedel. Tack vare förmånsbehandling från de belarusiska myndigheternas sida har företaget betydande intäkter. Belarusian Potash Company drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

30.

’Inter Tobacco’ LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю ’Iнтэр Табак’

Общество с ограниченной ответственностью ’Интер Тобако’

Adress: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (Minsk Free Economic Zone)

Registreringsdatum: 10.10.2002

Registreringsnummer: 808000714

InterTobacco LLC är en del av tobakstillverkningsindustrin i Belarus. Det har en betydande andel av den lönsamma inhemska cigarettmarknaden i Belarus. Företaget gavs ensamrätt på att importera tobaksvaror till Belarus på grundval av ett dekret som undertecknats av Aljaksandr Lukasjenka. Dessutom har Lukasjenka utfärdat ett presidentdekret i syfte att göra en ny gränsdragning för Belarus huvudstad Minsk och reservera mark för Inter Tobaccos fabrik, sannolikt av skäl som är kopplade till skatteundandragande. Inter Tobacco tillhör Aljaksej Aleksin och medlemmar av hans närmaste familj (det ägs av Aleksins företag Energo-Oil).

Inter Tobacco drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

31.

Open Joint Stock Company ’Naftan’

Адкрытае акцыянернае таварыства ’Нафтан’

Открытое акционерное общество ’Нафтан’

Adress: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus

Registreringsdatum: 1992

Registreringsnummer: 300042199

I egenskap av statsägt företag är OJSC Naftan en viktig inkomstkälla och källa till utländsk valuta för Lukasjenkaregimen. Naftan drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

Anställda vid Naftan som deltog i strejker och fredliga protester efter det riggade presidentvalet i augusti 2020 i Belarus hotades och avskedades senare av företagsledningen. Naftan är därför ansvarigt för förtrycket av det civila samhället i Belarus och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

32.

Open Joint Stock Company ’Grodno Tobacco Factory Neman’

Адкрытае акцыянернае таварыства ’Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман’

Oткрытое акционерное общество ’Гродненская табачная фабрика Неман’

Adress: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Registreringsdatum: 30.12.1996

Registreringsnummer: 500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman är ett belarusiskt statsägt företag och en av Lukasjenkaregimens största inkomstkällor. Företaget har en andel på 70–80 % av tobaksmarknaden i Belarus. Grodno Tobacco Factory Neman drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

Grodno Tobacco Factory Nemans märken tillverkas i Belarus och är några av de vanligaste cigaretter som smugglas in i unionen som en del av den lukrativa handeln med smuggeltobak. Tågvagnar som tillhör de belarusiska statsägda företagen Belaruskali och Grodno Azot används i smuggelsystemet. Grodno Tobacco Factory Neman bidrar därför till att underlätta olaglig transport av varor som omfattas av restriktioner till unionens territorium.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства ’Белмытсэрвiс’

Республиканское унитарное предприятие ’Белтаможсервис’

Adress: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreringsdatum: 9.6.1999

Registreringsnummer: 101561144

Beltamozhservice är ett statsägt företag och ett av de största logistikföretagen i Belarus. Det har nära kopplingar till de belarusiska myndigheterna och deltar i smuggling och återexport av varor från Belarus till Ryssland. Företaget drar nytta av förbindelserna med de belarusiska myndigheterna och ger Lukasjenkaregimen betydande intäkter. Beltamozhservice drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

34.

Open Joint Stock Company ”Managing Company of Holding ’Belkommunmash’”

Адкрытае акцыянернае таварыства ”Кiруючая кампанiя холдынгу ’Белкамунмаш’”

Открытое акционерное общество ”Управляющая компания холдинга ’Белкоммунмаш’”

Adress: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Registreringsdatum: 13.8.1991

Registreringsnummer: 100205408

Belkommunmash är en belarusisk tillverkare av fordon för kollektivtransport. Aljaksandr Lukasjenka främjar Belkommunmash affärsverksamhet och garanterar att företaget uppfyller sina avtalsförpliktelser gentemot sina partner, och använder sitt inflytande för att stödja dess affärsverksamhet. Belkommunmash gynnas därför av Lukasjenkaregimen.

Belkommunmash avskedade arbetstagare som hämnd för deras protester mot det förfalskade resultatet i presidentvalet 2020, och är därför ansvarigt för förtryck av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adress: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Registreringsdatum: 14.9.1994

Registreringsnummer: 100717729

Website: tvr.by

Belteleradio Company är det statliga radio- och tv-bolaget och kontrollerar sju tv-kanaler och fem radiostationer i Belarus. Efter det riggade presidentvalet i augusti 2020 avskedade Belteleradio Company arbetstagare som protesterat mot fusket från de medieföretag som det kontrollerar och bytte ut dem mot anställda från ryska media. Belteleradio Company är därför ansvarigt för förtryck av det civila samhället.

De tv- och radiostationer som styrs av Belteleradio Company sprider aktivt propaganda och stöder därmed Lukasjenkaregimen.

3.6.2022”.


3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/88


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/882

av den 3 juni 2022

om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 oktober 2012 antog rådet beslut 2012/642/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Belarus.

(2)

Den 24 februari 2022 tillkännagav Ryska federationens president en militär operation i Ukraina, och ryska väpnade styrkor inledde ett angrepp på Ukraina, inbegripet från Belarus territorium. Detta angrepp utgör en uppenbar kränkning av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(3)

Den 2 mars 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/356 (2), genom vilket titeln på beslut 2012/642/Gusp ändrades och ytterligare restriktiva åtgärder infördes med anledning av Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina.

(4)

I sina slutsatser av den 24 mars 2022 angav Europeiska rådet att unionen är redo att agera snabbt med ytterligare samordnade kraftfulla sanktioner mot Ryssland och Belarus för att effektivt motverka Rysslands förmåga att fortsätta anfallskriget.

(5)

Mot bakgrund av situationens allvar är det lämpligt att utvidga förteckningen över belarusiska kreditinstitut och deras belarusiska dotterbolag som omfattas av restriktiva åtgärder med avseende på tillhandahållande av specialiserade finansiella meddelandetjänster. Det är också lämpligt att utvidga förteckningen över enheter som omfattas av restriktioner med avseende på tillstånd för försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden samt varor och teknik som kan bidra till Belarus militära och tekniska förstärkningar eller till utvecklingen av dess försvars- och säkerhetssektor.

(6)

Beslut 2012/642/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2012/642/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2y ska ersättas med följande:

”Artikel 2y

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla specialiserade finansiella meddelandetjänster, vilka används för utbyte av finansiella uppgifter, till de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga V eller till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Belarus och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga V.

2.   För de juridiska personer, enheter eller organ som avses i bilaga V ska förbudet i punkt 1 vara tillämpligt från och med den dag som anges för detta i den bilagan. Förbudet ska vara tillämpligt från och med samma dag för juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Belarus och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga V.”

2.

Bilagorna II och V till beslut 2012/642/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 285, 17.10.2012, s. 1). Har nu titeln rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina.

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2022/356 av den 2 mars 2022 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland (EUT L 67, 2.3.2022, s. 103).


BILAGA

1.

Bilaga II till beslut 2012/642/Gusp ska ersättas med följande:

”BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 2d

Belarus försvarsministerium

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT – Control Systems – Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC

AGAT – Electromechanical Plant OJSC

AGAT – SYSTEM

ATE – Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT – New Technologies

Avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i regionen (oblast) Gomel (Department of Internal Affairs of the Gomel Region Executive Committee)

Republiken Belarus inrikesministeriums inrikestrupper (Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus)

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Statliga myndigheten för Republiken Belarus militärindustri (State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus)

Republiken Belarus statssäkerhetskommitté (State Security Committee of the Republic of Belarus)

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC

”.

2.

Bilaga V till beslut 2012/642/Gusp ska ersättas med följande:

”BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 2y

Namn på den juridiska personen, enheten eller organet

Tillämpningsdatum

Belagroprombank

20 mars 2022

Bank Dabrabyt

20 mars 2022

Republiken Belarus utvecklingsbank (Development Bank of the Republic of Belarus)

20 mars 2022

Belinvestbank (belarusisk bank för utveckling och rekonstruktion)

14 juni 2022


3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/92


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/883

av den 3 juni 2022

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1).

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och fortsätter att fördöma åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet.

(3)

Unionen fördömer i starkast möjliga ordalag de illdåd som Ryska federationens försvarsmakt har begått i Butja och andra ukrainska städer. Unionen stöder alla åtgärder för att säkerställa ansvarsskyldighet för Ryska federationens försvarsmakts brott mot de mänskliga rättigheterna och mot internationell humanitär rätt i Ukraina.

(4)

Med tanke på situationens allvar anser rådet att 65 personer och 18 enheter bör läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

(5)

Beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2014/145/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).


BILAGA

Följande personer och enheter ska föras upp på förteckningen över personer, enheter och organ i bilagan till beslut 2014/145/Gusp:

1.   PERSONER

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV (Azatbek Asanbekovitj OMURBEKOV)

(ryska: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Överste, befälhavare för 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Nationalitet: rysk

Kön: man

Adress: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Överste Azatbek Asanbekovitj Omurbekov är befälhavare för 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser och har blivit kallad ’Butjas slaktare’ på grund av sitt direkta ansvar för mord, våldtäkter och tortyr i Butja.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV (Andrej Bojevitj KURBANOV)

(ryska: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 7.1.1970

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 4615 949409

Nationellt ID-nr: У-184386

Andrej Bojevitj Kurbanov är överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV (Vjatjeslav Sergejevitj KLOBUKOV)

(ryska: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 19.11.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 8001 142195

Nationellt ID-nr: Ф-703443

Vjatjeslav Sergejevitj Klobukov är överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS (Aleksandr Viktorovitj VINS)

(ryska: Александр Викторович ВИНС)

Överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 24.1.1969

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0801 547363

Nationellt ID-nr: T-194304

Aleksandr Viktorovitj Vins är överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV (Aleksandr Leonidovitj SJERSJNJOV)

(ryska: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 14.1.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 3802 634927

Nationellt ID-nummer: Ф-529191

Aleksandr Leonidovitj Sjersjnjov är överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV (Sergej Aleksandrovitj VETROV)

(ryska: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 25.9.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6804 36337

Nationellt ID-nummer: X-296449

Sergej Aleksandrovitj Vetrov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV (Ruslan Ovsepovitj MITIAJEV)

(ryska: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 30.10.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6002 284996

Nationellt ID-nummer: Ф-052935

Ruslan Ovsepovitj Mitiajev är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO (Andrej Nikolajevitj JERMISJKO)

(ryska: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 5.11.1972

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1202 583493

Nationellt ID-nummer: У-639041

Andrej Nikolajevitj Jermisjko är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV (Maksim Aleksejevitj PLATONENKOV)

(ryska: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 3.1.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 5003 593303

Nationellt ID-nummer: У-874515

Maksim Aleksejevitj Platonenkov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV (Vladimir Viktorovitj MATAFONOV)

(ryska: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 5.9.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 7600 562816

Nationellt ID-nummer: Ф-594713

Vladimir Viktorovitj Matafonov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV (Dmitrij Ivanovitj LVOV)

(alias Dmitrii Ivanovich LVIV)

(ryska: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 15.8.1975

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 7603 794013

Nationellt ID-nummer: Ф-620752

Dmitrij Ivanovitj Lvov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII (Jevgenij Valerjevitj LADYZJENSKIJ)

(ryska: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 1.1.1977

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 8103 551489

Nationellt ID-nummer: У-853407

Jevgenij Valerjevitj Ladyzjenskij är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN (Dmitrij Viktorovitj PACHANDRIN)

(ryska: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 19.9.1976

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0402 274319

Nationellt ID-nummer: Ф-620770

Dmitrij Viktorovitj Pachandrin är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN (Anatolij Aleksandrovitj SJIPITSYN)

(ryska: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 12.9.1977

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 5301 903199

Nationellt ID-nummer: Ф-607350

Anatolij Aleksandrovitj Sjipitsyn är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV (Denis Nikolajevitj DEJEV)

(ryska: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 30.7.1977

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 9002 427497

Nationellt ID-nummer: Ф-624703

Denis Nikolajevitj Dejev är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV (Oleg Jurjevitj BUCHVALOV)

(ryska: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 20.5.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1804 68726

Nationellt ID-nummer: Ф-584921

Oleg Jurjevitj Buchvalov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO (Dmitrij Aleksandrovitj SMOLJAGO)

(ryska: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 27.12.1976

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 2702 603048

Nationellt ID-nummer: Ф-670103

Dmitrij Aleksandrovitj Smoljago är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV (Aleksej Vjatjeslavovitj BOLSJAKOV)

(ryska: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 15.3.1976

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0802 576504

Nationellt ID-nummer: У-053364

Aleksej Vjatjeslavovitj Bolsjakov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN (Roman Vladimirovitj NADEZJDIN)

(ryska: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 21.7.1977

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1002 570526

Nationellt ID-nummer: У-874071

Roman Vladimirovitj Nadezjdin är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV (Viktor Vladimirovitj FILIPPOV)

(ryska: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 27.10.1972

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0502 898734

Nationellt ID-nummer: У-721933

Viktor Vladimirovitj Filippov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV (Faik Sameddin ogly MAMEDOV)

(alias Faik Samaddin MAMMADOV)

(ryska: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 24.11.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 9902 119102

Nationellt ID-nummer: 802348

Faik Mamedov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV (Igor Jevgenjevitj FEDOTOV)

(ryska: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 9.12.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6602 516592

Nationellt ID-nummer: 845762

Igor Jevgenjevitj Fedotov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN (German Nikolajevitj KULEMIN)

(ryska: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 29.3.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6702 594036

Nationellt ID-nummer: 949685

German Nikolajevitj Kulemin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO (Roman Viktorovitj BURDO)

(ryska: Роман Викторович БУРДО)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 26.11.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1003 651875

Nationellt ID-nummer: 1083746

Roman Viktorovitj Burdo är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV (Dmitrij Arkadjevitj KOZLOV)

(ryska: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 11.10.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0801 272127

Nationellt ID-nummer: 1088985

Dmitrij Arkadjevitj Kozlov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN (Ivan Aleksandrovitj KURKIN)

(ryska: Иван Александрович КУРКИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 17.1.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0804 232754

Nationellt ID-nummer: 1091451

Ivan Aleksandrovitj Kurkin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV (Jevgenij Jurjevitj VAZJENOV)

(ryska: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 27.1.1985

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1005 944897

Nationellt ID-nummer: 1092162

Jevgenij Jurjevitj Vazjenov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV (Dmitrij Julianovitj IONOV)

(ryska: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 3.7.1965

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1005 724322

Nationellt ID-nummer: 1093778

Dmitrij Julianovitj Ionov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN (Aleksandr Anatoljevitj KOTJERGIN)

(ryska: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 10.12.1971

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0803 940939

Nationellt ID-nummer: 1093786

Aleksandr Anatoljevitj Kotjergin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV (Aleksandr Vladimirovitj KOPYLOV)

(ryska: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 29.9.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 7301 420589

Nationellt ID-nummer: 1094262

Aleksandr Vladimirovitj Kopylov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV (Maksim Vladimirovitj TJERNYSJOV)

(ryska: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 8.10.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0810 999451

Nationellt ID-nummer: 1094540

Maksim Vladimirovitj Tjernysjov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV (Stanislav Igorjevitj MAKAROV)

(ryska: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 16.8.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0810 953377

Nationellt ID-nummer: 1095194

Stanislav Igorjevitj Makarov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV (Andrej Nikolajevitj IVANOV)

(ryska: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 26.2.1981

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 2701 493476

Nationellt ID-nummer: 1095611

Andrej Nikolajevitj Ivanov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN (Sergej Gennadjevitj PERESJIVKIN)

(ryska: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 19.1.1973

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0804 277244

Nationellt ID-nummer: 1100141

Sergej Gennadjevitj Peresjivkin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV (Aleksej Vladimirovitj PRYSEV)

(ryska: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 25.11.1975

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0501 704733

Datum för utfärdande: 20.3.2002

ID-nummer: У-360702

Enhetsbaserat ID: 1100633

Aleksej Vladimirovitj Prysev är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO (Sergej Viktorovitj RUDENKO)

(ryska: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 7.10.1975

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0801 524291

Datum för utfärdande: 14.3.2002

ID-nummer: У-268570

Enhetsbaserat ID: 1100637

Sergej Viktorovitj Rudenko är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK (Olga Aleksandrovna CHAMENOK)

(ryska: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 14.12.1981

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Passnummer: 6004 190824

Datum för utfärdande: 10.10.2003

ID-nummer: Ф-142685

Enhetsbaserat ID: 1102882

Olga Aleksandrovna Chamenok är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Hon ledde sin militärenhets insatser.

Därför är hon ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennaydevich LEVIN (Dmitrij Gennadjevitj LEVIN)

(ryska: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 25.10.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0804 98883

Datum för utfärdande: 30.6.2003

ID-nummer: У-268857

Enhetsbaserat ID: 1103126

Dmitrij Gennadjevitj Levin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR (Dmitrij Aleksejevitj GONTJAR)

(ryska: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 31.1.1970

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0802 562844

Datum för utfärdande: 27.5.2002

ID-nummer: У-265899

Enhetsbaserat ID: 1103591

Dmitrij Aleksejevitj Gontjar är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN (Sergej Sergejevitj ZORIN)

(ryska: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 25.10.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 7503 78809

Datum för utfärdande: 2.3.2003

ID-nummer: X-115531

Enhetsbaserat ID: 1166487

Sergej Sergejevitj Zorin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV (Aleksandr Aleksandrovitj POTAPOV)

(ryska: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 8.5.1981

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6603 808655

Datum för utfärdande: 29.4.2003

ID-nummer: X-078567

Enhetsbaserat ID: 1170231

Aleksandr Aleksandrovitj Potapov är major i den 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV (Stepan Viktorovitj GRIGOROV)

(ryska: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 26.3.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 8110 342164

Datum för utfärdande: 9.7.2010

ID-nummer: Ф-594680

Enhetsbaserat ID: 1194779

Stepan Viktorovitj Grigorov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV (Sergej Viktorovitj MOSALEV)

(ryska: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 19.1.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0802 688231

Datum för utfärdande: 18.10.2015

ID-nummer: Ф-866954

Enhetsbaserat ID: 2737869

Sergej Viktorovitj Mosalev är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK (Valentin Pavlovitj LUTSAK)

(ryska: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 5.4.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 5004 572078

Datum för utfärdande: 28.8.2004

Nationellt ID-nummer: Ф-879492

Enhetsbaserat ID: 3102560

Valentin Pavlovitj Lutsak är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO (Sergej Nikolajevitj BORISENKO)

(ryska: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 15.3.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0503 357858

Datum för utfärdande: 30.1.2003

ID-nummer: У-268030

Enhetsbaserat ID: 3127462

Sergej Nikolajevitj Borisenko är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA (Marina Aleksandrovna MORDASJOVA)

(ryska: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Födelsedatum: 17.5.1979

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Associerade personer:

Alexey Mordaschov (Aleksej Mordasjov) (make)

Kirill Mordashov (Kirill Mordasjov) (styvson)

Nikita Mordashov (Nikita Mordasjov) (styvson)

Associerade enheter:

Ondero Limited, British Virgin Islands (Brittiska Jungfruöarna)

Unifirm Limited, Cyprus (Cypern)

Marina Mordasjova är maka till Aleksej Mordasjov, som är ordförande för företaget Severgroup. Aleksej Mordasjov har överfört sina andelar i resejätten TUI och guldföretaget Nordgold, tillsammans värda över 1,5 miljarder EUR, till sin maka Marina Mordasjova. Överföringarna har skett via olika offshorebolag, bland annat Unifirm Limited, Ondero Limited och Ranel Assets Limited, som ägs eller kontrolleras av Marina Mordasjova. Marina Aleksandrovna Mordasjova är därför en fysisk person som har samröre med en person som är uppförd på förteckningen och som är ansvarig för att stödja verksamhet och politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och för att ge ekonomiskt och materiellt stöd, samt gynnas av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, British Virgin Islands (Brittiska Jungfruöarna)

Rayglow Limited, Cyprus (Cypern)

ServerGroup LLC (Ryska federationen)

KN-Holding LLC (USA)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV (Michail Jevgenjevitj MIZINTSEV)

(ryska: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Chef för Ryska federationens nationella försvarsledningscentrum, generalöverste

Födelsedatum: 10.9.1962

Födelseort: Averinskaya (Averinskaja), Syamzhensky district (distriktet Siamzja), Vologda region (länet Vologda)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generalöverste Michail Mizintsev är chef för Ryska federationens nationella försvarsledningscentrum. Mizintsev kallas ’Mariupols slaktare’ och har identifierats som befälhavare med ansvar för belägringen av Mariupol, där han har använt sig av den taktik som tidigare använts vid belägringen av Aleppo i Syrien för att leda de ryska styrkornas bombningar av Mariupol. Mizintsev anklagas framför allt för att ha iscensatt bombningarna av staden Mariupol, som dödat tusentals civila, och bland annat granatbeskjutningen av en förlossningsklinik i Mariupol och en teater, då hundratals barn dödades. Michail Mizintsev är därför en fysisk person som är ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA (Jelizaveta Dmitrijevna PESKOVA)

(ryska: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Vice ordförande för Foundation for the Development of Russian – French Historical Initiatives (Stiftelsen för utveckling av rysk–franska historiska initiativ)

Födelsedatum: 9.1.1998

Födelseort: Moscow (Moskva), Russian Federation (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Associerade personer: Dmitry Peskov (Dmitrij Peskov) (far)

Jelizaveta Peskova är dotter till Dmitrij Peskov, pressekreterare för Ryska federationens president Vladimir Putin, som har förts upp på förteckningen i enlighet med beslut 2014/145/Gusp.

Jelizaveta Peskova är vice ordförande för Stiftelsen för utveckling av rysk–franska historiska initiativ och grundare av ett kommunikationsföretag. Hon har fått dessa lukrativa ställningar och har levt en luxuös livsstil tack vare sin fars kontakter.

Hon är därför associerad med en person som är uppförd på förteckningen och som aktivt stött åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV (Nikolaj Dmitrijevitj PESKOV)

(alias Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(ryska: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(alias Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Födelsedatum: 3.2.1990

Födelseort: Moscow (Moskva), Russian Federation (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 721123760

Datum för utfärdande: 12.9.2012

Sista giltighetsdatum: 12.9.2022

Nationellt ID-nummer: 4516913332

Associerade personer: Dmitry Peskov (Dmitrij Peskov) (far)

Nikolaj Peskov är son till Dmitrij Peskov, pressekreterare för Ryska federationens president Vladimir Putin, som har förts upp på förteckningen i enlighet med beslut 2014/145/Gusp.

Nikolaj Peskov använder sin fars förmögenhet och pengar och drar därför direkt nytta av sin nära anknytning till sin far. Han är därför associerad med en person som är uppförd på förteckningen och som aktivt stött åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(ryska: Татьяна Александровна НАВКА)

Födelsedatum: 13.4.1975

Födelseort: Ukraina

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Tatiana Navka är maka till Dmitrij Peskov, pressekreterare för Ryska federationens president Vladimir Putin, som har förts upp på förteckningen i enlighet med beslut 2014/145/Gusp.

Tatiana Navka är delägare i bolag och egendom som är belägna bland annat på Krimhalvön som olagligt annekterats av Ryssland. Hon stöder därigenom åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Dessutom är hon associerad med en person som är uppförd på förteckningen och som aktivt stött åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV (Sergej Vladimirovitj SAVOSTIANOV)

(ryska: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Ledamot av Moskva stads duma

Födelsedatum: 22.8.1984

Födelseort: Lyubertsy (Ljubertsy), Moscow region (länet Moskva), Russian Federation (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Sergej Savostianov är en av Rysslands statsmän och politiker. Han valdes till ledamot av Moskva stads duma den 8 september 2019.

Genom att förneka de oberoende ländernas territoriella integritet och förespråka återupprättandet av det tidigare Sovjetunionens gränser stöder han offentligt Ryska federationens åtgärder i Ukraina. Han är därför ansvarig för att ha stött eller genomfört åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV (Andrej Jurjevitj LIPOV)

(ryska: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Chef för den ryska federala tjänsten för övervakning av kommunikation, informationsteknik och masskommunikation (Roskomnadzor)

Födelsedatum: 23.11.1969

Födelseort: Moscow (Moskva), Russian Federation (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Andrej Lipov är chef för den ryska federala tjänsten för övervakning av kommunikation, informationsteknik och masskommunikation (Roskomnadzor). Roskomnadzor är ett centralt instrument för censur och förtryck av fria medier i Ryssland.

Som chef för Roskomnadzor är Andrej Lipov ansvarig för beslut som har lett till censur och stängning av oberoende ryska medier.

Dessa åtgärder skapar ett censurerat informationsområde som främjar, bidrar till och tolererar den ryska militära aggressionen mot Ukraina.

3.6.2022

 

 

 

Under Andrej Lipovs ledning har Roskomnadzor dessutom aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet med sitt stöd till separatistregionerna i Ukraina, de så kallade ’republikerna’ i Donbass, särskilt Denis Pushilin (Denis Pusjilin), ledare för den så kallade ’Folkrepubliken Donetsk’.

Andrej Lipov är därför ansvarig för att aktivt ha stött eller genomfört åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO (SALDO Volodymyr Vasyljovytj)

(ukrainska: Володимир Васильович САЛЬДО)

Ledamot av stadsfullmäktige i Cherson, medlem av ’Salvation Committee for Peace and Order’ (Räddningskommittén för fred och ordning) i Cherson

Före detta borgmästare i Cherson (2002–2012) och före detta parlamentsledamot (Regionernas parti, 2012–2014)

Födelsedatum: 12.6.1956

Nationalitet: ukrainsk

Kön: man

I mars 2022 gick Volodymyr Saldo till ett möte till stöd för den ryska aggressionen mot Ukraina och deltog därefter i inrättandet av den så kallade ’Räddningskommittén för fred och ordning’, ett organ för samarbete med den ryska ockupationsmakten i länet Cherson. Volodymyr Saldo har stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV (Kyrylo Serhijovytj STREMOUSOV)

(ukrainska: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Ordförande för ’Salvation Committee for Peace and Order’ (Räddningskommittén för fred och ordning) i Cherson

Födelsedatum: 1976

Nationalitet: rysk

Kön: man

I mars 2022 deltog Kyrylo Stremousov i inrättandet av den så kallade ’Räddningskommittén för fred och ordning’, ett organ för samarbete med den ryska ockupationsmakten i länet Cherson.

Kyrylo Stremousov har stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO (Serhij Mykolajovytj TJEREVKO)

(ukrainska: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Medlem av ’Salvation Committee for Peace and Order’ (Räddningskommittén för fred och ordning) i Cherson, före detta vice borgmästare i Cherson

Födelsedatum: 11.8.1975

Nationalitet: ukrainsk

Kön: man

I mars 2022 deltog Serhij Tjerevko i inrättandet av den så kallade ’Räddningskommittén för fred och ordning’, ett organ för samarbete med den ryska ockupationsmakten i länet Cherson.

Serhij Tjerevko har stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH (Tetiana KUZMYTJ)

(ukrainska: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Medlem av ’Salvation Committee for Peace and Order’ (Räddningskommittén för fred och ordning) i Cherson

Före detta vice borgmästare i Cherson

Ordförande för civilsamhällesorganisationen Russian National Community ’Rusich’ (ryska nationella sällskapet Rusitj)

Födelsedatum: 10.4.1968

Nationalitet: ukrainsk

Kön: kvinna

I mars 2022 deltog Tetiana Kuzmytj i inrättandet av den så kallade ’Räddningskommittén för fred och ordning’, ett organ för samarbete med den ryska ockupationsmakten i länet Cherson.

Tetiana Kuzmytj har stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENCKO (Halyna Viktorivna DANYLTJENKO)

(ukrainska: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Utnämnd till tillförordnad borgmästare i Melitopol av de ryska ockupationsstyrkorna

Födelsedatum: 1964

Nationalitet: ukrainsk

Kön: kvinna

Halyna Danyltjenko är tillförordnad borgmästare i staden Melitopol.

Den 4 mars 2022 bortfördes Melitopols legitima borgmästare av ryska styrkor och hon utsågs att ersätta honom. Dessutom har hon gjort flera uttalanden till stöd för Rysslands närvaro i hennes stad och uppmanat befolkningen att inte göra motstånd mot ockupationsmakten.

I denna egenskap har hon därför stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV (Pjotr Akopov)

(ryska: Петр АКОПОВ)

Befattning: Rysk propagandist: kolumnist på RIA Novosti

Födelsedatum: 7.10.1968

Nationalitet: rysk

Kön: man

Pjotr Akopov är en rysk propagandist och kolumnist på RIA Novosti, en rysk statsägd inhemsk nyhetsbyrå under faktisk statlig kontroll av Rossiya Segodnya (Rossija Segodnja). Han är en central person inom regeringens propaganda och författare till artiklar som förnekar Ukrainas rätt som självständig stat och han uppmanar till en ’avnazifiering’ och till en ’avukrainisering’ av landet och främjar idén om att Ukraina bör vara en integrerad del av Ryssland.

Pjotr Akopov är därför ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV (Timofej Nikolajevitj SERGEJTSEV)

(Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Befattning: Rysk propagandist: kolumnist på RIA Novosti

Födelsedatum: 3.11.1963

Nationalitet: rysk

Kön: man

Timofej Sergejtsev är en rysk propagandist och kolumnist på RIA Novosti, en rysk statsägd inhemsk nyhetsbyrå under faktisk statlig kontroll av Rossiya Segodnya (Rossija Segodnja). Han är en central person inom regeringens propaganda och författare till artiklar som förnekar Ukrainas rätt som självständig stat och han uppmanar till en ’avnazifiering’ och till en ’avukrainisering’ av landet och främjar idén om att Ukraina bör vara en integrerad del av Ryssland.

Timofej Sergejtsev är därför ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1170.

Viktorija NIKIFOROVA (Viktorija NIKIFOROVA)

(ryska Виктория НИКИФОРОВА)

Befattning: Rysk propagandist: arbetar för RIA Novosti

Födelsedatum: 12.6.1971

Födelseort: Moscow, Russian Federation (Moskva, Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Viktorija Nikiforova är rysk propagandist och kolumnist på RIA Novosti, en rysk statligt ägd inhemsk nyhetsbyrå under faktisk statlig kontroll av Rossija Segodnja (Rossija Segodnja). Hon är en central person inom regeringens propaganda och har förnekat Ukrainas rätt att existera och det ukrainska folkets rätt att fatta egna beslut. Hon beskriver det ukrainska folket som ’hjärntvättat’ och ’taget som gisslan’ och främjar därmed en positiv inställning till den ryska aggressionen mot Ukraina.

Viktorija Nikiforova är därmed ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA (Alina Maratovna KABAJEVA)

(alias Alina Maratovna KABAYEVA)

(ryska: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Befattning: Styrelseordförande i National Media Group (NMG)

Födelsedatum: 12.5.1983

Födelseort: Tashkent (Tasjkent), Uzbekistan

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Associerad enhet: National Media Group (NMG)

Alina Kabajeva är styrelseordförande i National Media Group (NMG), ett företag som äger stora delar av nästan alla större medier i Ryska federationen som sänder ut den ryska regeringens propaganda. F.d. rysk gymnast och f.d. ledamot av statsduman. Hon har nära band till president Vladimir Putin.

Hon är därmed ansvarig för att stödja handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet. Hon har dessutom samröre med en person som är uppförd på förteckningen och som är ansvarig för att aktivt stödja handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO (Aleksandra Meljničenko)

(Serbiska: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Födelsedatum: 21.4.1977

Födelseort: Belgrade (Belgrad), Serbia (Serbien)

Associerad person: Andrey Igorevich Melnichenko (Andrej Igorevitj Melnitjenko) (make)

Nationalitet: serbisk, kroatisk

Kön: kvinna

Passnummer: kroatiskt passnummer 094949450 (sista giltighetsdatum: 23.12.2023)

Aleksandra Meljničenko är gift med Andrej Igorevitj Melnitjenko, en rysk industriidkare som äger den stora gödselmedelsproducenten EuroChem Group och kolbolaget SUEK. Aleksandra Meljničenko drar stor nytta av makens förmögenhet och gynnas av hans rikedom. Tillsammans med honom äger hon två takvåningar till ett värde av över 30 miljoner dollar. I mars 2022 ersatte Aleksandra Meljničenko sin make som ny verklig huvudman för Firstline Trust som förvaltas av Linetrust PTC Ltd, ett företag som utgör den verkliga ägaren till EuroChem Group.

Hon är därför associerad med en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Andrej Igorevitj Melnitjenko stöder dessutom eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV (Eduard Jurjevitj CHUDAJNATOV)

(Эдуард Юрьевич Худайнатов)

Födelsedatum: 11.9.1960

Födelseort: Shymkent, USSR, now Kazakhstan (Sjymkent, Sovjetunionen, numera Kazakstan)

Nationalitet: rysk

Passnummer 753296761 (ryskt)

Kön: man

Eduard Jurjevitj Chudajnatov är en rysk affärsman som är delaktig i energisektorn. Han äger ”Independent Oil and Gas Company” (NOC, JSC Neftegazholding), ett av de största ryska privata företagen och är en av de största oljeproducenterna, som genomför prospektering, undersökning och utveckling av olje- och gasfält, petroleumraffinering samt produktion och saluföring av petroleumprodukter. 2015 uppgick företagets intäkter till 2,2 miljarder US-dollar.

”Independent Oil and Gas Company” har under de senaste åren förvärvat betydande aktieposter i företag som är delaktiga i energisektorn, tillsammans med deras utvinningstillstånd, från det statsägda Rosneft. Dessutom deltar NOC tillsammans med Rosneft i Vostok Oil-projektet. Under de senaste åren har Rosneft också betalat ut 9,6 miljarder US-dollar till Chudajnatov i utbyte mot ett företag som äger ett oljefält i Tajmyr.

3.6.2022

 

 

 

2019 begärde och erhöll NOC och Rosneft förmåner från president Putin i samband med sin utvinningsverksamhet i Arktis.

Chudajnatov har samröre med den ryska oligarken Igor Setjin och president Vladimir Putin.

Chudajnatov och Setjin arbetade tillsammans i Rosneft och deras företag bedriver gemensam affärsverksamhet inom energisektorn.

Chudajnatov arbetade med Putins första presidentvalskampanj under 2000 och ledde kampanjen i regionen Tiumen, där han hade varit en ledamot av den regionala duman sedan 1997.

 

 

 

 

Han har tagit emot orden ”För förtjänst mot fosterlandet” för att ”ha stärkt Rysslands ställning på världsenergimarknaden och förbättrat dess investeringsutsikter”.

Eduard Jurjevitj Chudajnatov är därför en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering. Han gynnas av Ryska federationens regering och har samröre med personer som är uppförda på förteckningen.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN (Pavel Jevgenjevitj PRIGOZJIN)

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Födelsedatum: 1996

Nationalitet: rysk

Skatteregistreringsnummer: 780103765308

Associerade personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (Jevgenij Viktorovitj Prigozjin) (far), Lyubov Valentinovna Prigozhina (Ljubov Valentinovna Prigozjina) (mor), Polina Evgenievna Prigozhina (Polina Jevgenjevna Prigozjina) (syster)

Associerade enheter: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Kön: man

Pavel Jevgenjevitj Prigozjin är son till Jevgenij Prigozjin, en framträdande rysk affärsman med nära kopplingar till president Vladimir Putin och det ryska försvarsministeriet. Jevgenij Prigozjin är grundare av och inofficiell chef för Wagnergruppen, en Rysslandsbaserad militär icke bolagsetablerad enhet, som är ansvarig för utstationering av legosoldater i Ukraina.

Concord, även känt som KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, ett företag som Jevgenij Prigozjin grundat och ägt fram till november 2019 och en grupp av andra företag med kopplingar till honom, inbegripet Concord Management and Consulting LLC och Megaline LLC, har dragit nytta av stora offentliga kontrakt med det ryska försvarsministeriet till följd av Ryska federationens olagliga annektering av Krim och ryskstödda separatisters ockupation av östra Ukraina.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigozjin är ägare till fem företag som tidigare ägdes av hans mor, Ljubov Valentinovna Prigozjina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC och Lakhta Plaza LLC.

Han har därmed samröre med ledande affärsmän eller juridiska personer, enheter eller organ som är delaktiga i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH (Arkadij Jurjevitj VOLOZJ)

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Befattning: medgrundare av och VD för Yandex N.V.

Födelsedatum: 11.2.1964

Födelseort: Atyrau, Kazakh Soviet Socialist Republic, USSR (now Kazakhstan) (Atyrau, Kazakiska SSR, Sovjetunionen, numera Kazakstan)

Nationalitet: rysk, maltesisk

Kön: man

Arkadij Jurjevitj Volozj är en rysk affärsman med affärsintressen inom it och teknik. Han är grundare av och VD för Yandex. Yandex är det största internetbolaget i Ryssland och det driver Rysslands populäraste sökmotor.

Ryska statsägda banker som Sberbank och VTB är aktieägare och investerare i Yandex.

År 2019 gick Yandex med på en omstrukturering som gav en ”gyllene aktie” till en nybildad allmännyttig stiftelse som skapats för att ”försvara Ryska federationens intressen”. Genom den allmännyttiga stiftelsen kan Ryska federationens regering lägga in veto i ett antal fastställda frågor såsom försäljning av materiell immaterialrätt och försäljning eller överföring av ryska användares personuppgifter till utländska företag – båda vilka anses påverka Rysslands ”nationella intressen”. Yandex är också ansvarigt för att främja statliga medier och narrativ i sina sökresultat och för att nedprioritera och avlägsna innehåll som är kritiskt mot Kreml, bland annat innehåll som rör Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

3.6.2022”.

 

Volozj är en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Som grundare och VD för Yandex stöder han dessutom, materiellt eller ekonomiskt, Ryska federationens regering, och är ansvarig för att stödja åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

2.   ENHETER

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”84.

JSC GARNIZON

(ryska: АО Гарнизон)

Adress: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1

Postadress: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Telefon: +7 (499) 790-92-12

Webbplats: http://ao-garnizon.ru

E-post: info@ao-garnizon.ru

JSC Garnizon är ett holdingbolag underställt Ryska federationens försvarsministerium. Företaget omfattar fler än 60 enheter. Det utför de uppgifter som fastställs av försvarsministeriet och skyddar Ryska federationens försvarsmakts intressen. Det har agerat som upphandlande myndighet vid offentliga upphandlingar i försvarsministeriets intresse.

Det är därför en juridisk person som, materiellt eller ekonomiskt, stöder Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(ryska: АО Оборонэнерго)

Adress: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Telefon: +7 (495) 532-13-06

Webbplats: https://oboronenergo.su

E-post: info@oen.su

JSC Oboronenergo är en militär energileverantör som enligt offentliga kontrakt tillhandahåller elförsörjningstjänster till ryska militära enheter och andra enheter som är underställda försvarsministeriet. Företaget har deltagit i moderniseringen av militärflygbasen i Korenovsk, som av Ryska federationens försvarsmakt använts för att inleda attacker mot mål i Ukraina under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det har därför materiellt stött och gynnats av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Det har också materiellt stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(ryska: ООО ”Ульяновский автомобильный завод” (УАЗ))

Adress: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Telefon: +7 (8422) 40-91-09

Webbplats: https://uaz.global/

E-post: mm.medvedev@dnd.team

UAZ är en rysk biltillverkare. Företaget förser Ryska federationens försvarsmakt med UAZ Patriot-fordon som använts av den ryska armén under den oprovocerade och oberättigade militära aggressionen mot Ukraina.

Det stöder därför materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Det är ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(ryska: АО ”Воентелеком”)

Adress: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Telefon: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Webbplats: https://voentelecom.ru

E-post: info@voentelecom.ru

Voentelecom är den ledande leverantören av telekommunikationstjänster till Ryska federationens försvarsministerium. Ryska federationens regering har erkänt Voentelecom som ett bolag av federal betydelse. Det utför underhåll och reparerar it-infrastruktur, militär kommunikationsutrustning, kommunikationslinjer och elektronisk krigsutrustning för Ryska federationens försvarsmakt, inbegripet på det olagligt annekterade Krims och Sevastopols territorium. Det har utvecklat ett enhetligt automatiserat digitalt kommunikationssystem för den ryska armén. Det förser den ryska marinen med säker bredbandsradiokommunikation, även på den olagligt annekterade Krimhalvön. Voentelecom har samarbetat med Rostec om utvecklingen av LTE-standarden på det olagligt annekterade Krims och Sevastopols territorium.

3.6.2022

 

 

 

Det har därför materiellt stött och gynnats av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Det har också materiellt stött åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

88.

JSC VOENTORG

(ryska: АО ”Военторг”)

Adress: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Telefon: +7 (495) 609-5200

Webbplats: http://www.oaovoentorg.ru

E-post: info@oaovoentorg.ru

Associerade enheter: underordnade bolag:

 

JSC ‘Voentorg-West’,

 

JSC ‘Voentorg-South’,

 

JSC ‘Voentorg-Center’,

 

JSC ‘Voentorg-Vostok’,

 

JSC ‘Voentorg-Moscow’,

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg är uppdragstagare åt Ryska federationens försvarsministerium. Bolaget tillhandahåller catering- och tvättjänster samt militära uniformer till Ryska federationens försvarsmakt. Dessutom har Voentorgs dotterbolag Voentorg Retail sålt ’ryska armén-T-shirtar’ med den militära symbolen ’Z’, som har använts av ryska propagandister för att främja Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det stöder därför, materiellt eller ekonomiskt, Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Det stöder också, materiellt eller ekonomiskt, åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(ryska: ООО ВоенТекстильПром)

Adress: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Telefon: 8-499-444-32-84

Fax: 8-499-611-90-46

Webbplats: https://voentekstilprom.ru/

E-post: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom tillverkar kläder för Ryska federationens regerings behov. Företaget har levererat kläder till den ryska militären som del av en statlig försvarsbeställning. Det tillverkar fältuniformer för det ryska nationalgardet och skjortor för soldater i den ryska flottan och det ryska nationalgardet.

Det är därför en juridisk person som, materiellt eller ekonomiskt, stöder eller drar nytta av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(ryska: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adress: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Telefon: +7 (495) 926-72-70, 788-81-19

Fax: +7 (495) 788-81-16

Webbplats: www.nsg-ins.ru

E-post: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd är försäkringsgivare åt ryska företag inom försvarsindustrin. Företaget ingår i förteckningen över försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringstjänster för internationell transport av militära varor. Det samarbetar med och försäkrar ryska statsägda företag, särskilt inom den militära sektorn och försvarssektorn. Independent Insurance Group Ltd har varit den största riskförsäkringsgivaren åt Rostec, det ryska statsägda försvarskonglomeratet. Företaget är en av sponsorerna och deltagarna i det internationella militärtekniska forumet ’Army2022’ som anordnas av Ryska federationens försvarsministerium.

3.6.2022

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Det stöder också materiellt eller ekonomiskt, eller gynnas av, Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

91.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC

(ryska: ПАО ”КАМАЗ”)

Adress: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Telefon: +7 (800) 555-00-99

Webbplats: https://kamaz.ru/en

E-post: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ är ett ryskt företag som utvecklar och tillverkar fordon och militär utrustning. Det har tillverkat fordonen KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 och KAMAZ 6560 som har använts av Ryska federationens försvarsmakt under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(ryska: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adress: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Telefon: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskva),

+7 (812) 449-90-90 (Sankt Petersburg)

Webbplats: https://kronshtadt.ru

E-post: uav@kronshtadt.ru och office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii är en rysk militär uppdragstagare som utvecklar och tillverkar utrustning, programvara och integrerade lösningar för obemannade luftfartyg och den ryska försvarsindustrin. Ryska federationens försvarsmakt använde obemannade luftfartyg av typen Orion, tillverkade av Kronshtadt Tekhnologii, under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(ryska: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adress: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Telefon: +7(8555) 49-73-42,

+7(8555) 49-75-86

Fax: +7(8555) 49-75-86

Webbplats: www.neftehim.tatneft.ru

E-post: nhk@tnnh.tatneft.ru

Associerade enheter:

 

JSC Nizhnekamskshina,

 

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory,

 

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory,

 

JSC Nizhnekamsktekhuglerod,

 

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant),

 

TD ’Kama’ Trading House,

 

LLC ’Kama’ Scientific & Technical Center,

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab,

 

JSC Yarpolimermash-Tatneft,

 

LLC Energoshinservis

Management Company Tatneft-Neftekhim leder och samordnar Tatnefts underordnade däckföretag, däribland TD KAMA, Nizhnekamskshina och Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Det förenar alla företag med anknytning till Tatnefts däckverksamhet och leder deras produktion, planeringsprocesser, affärsverksamhet, mänskliga resurser och PR.

TD KAMA, generaldistributör av Tatnefts produkter inom däckverksamheten, levererar däck till Ryska federationens försvarsmakt och Ryska federationens nationalgarde. Nizhnekamskshina tillverkar däck som monteras på pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV. Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plants produkter inbegriper däck av typen KAMA NU402 som monteras på trupptransportfordonen Tigr som bär mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet. Ryska federationens försvarsmakt har använt pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV, trupptransportfordonen Tigr och mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(ryska: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adress: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Telefon: +7 (8555) 49-73-40

Webbplats: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-post: nkastp@tatneft.ru

Associerade enheter:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant tillverkar helstålsdäck. Det är ett företag underordnat Tatneft. Dess produkter levereras till Ryska federationens försvarsministerium.

Det tillverkar däck av typen KAMA NU402 som monteras på trupptransportfordonen Tigr som bär mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet. Ryska federationens försvarsmakt har använt trupptransportfordonen Tigr och mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(ryska: ПАО ”Нижнекамскшина”)

Adress: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Telefon: +8 555 49-79-30

Fax: +8 555 24-15-70

Webbplats: https://shinakama.tatneft.ru

E-post: nksh@tatneft.ru

Associerade enheter:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina är Rysslands ledande däcktillverkare. Det är ett företag underordnat Tatneft. Det tillverkar däck under varumärkena KAMA och Viatti. Dess produkter omfattar däck med dubbla användningsområden och militärdäck som levereras till Ryska federationens regering. Det tillverkar däck som monteras på pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV. Ryska federationens försvarsmakt använde K4386 Typhoon-VDV under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(ryska: ООО ТД „КАМА”)

Adress: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Telefon: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Webbplats: https://www.td-kama.com

E-post: info@td-kama.com

TD KAMA är generaldistributör av Tatnefts produkter inom däckverksamheten, som tillverkas av Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant och Nizhnekamskshina. Företaget levererar däck till Ryska federationens försvarsmakt och Ryska federationens nationalgarde.

Nizhnekamskshinas produkter, som TD KAMA distribuerar, inbegriper däck med dubbla användningsområden och militärdäck som levereras till Ryska federationenss regering. Nizhnekamskshina tillverkar däck som monteras på pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV. Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plants produkter, som TD KAMA distribuerar, inbegriper däck av typen KAMA NU402 som monteras på trupptransportfordonen Tigr som bär mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet. Ryska federationens försvarsmakt har använt pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV, trupptransportfordonen Tigr och mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

3.6.2022

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(ryska: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

alias OJSC BLMZ

(ryska: ОАО БЛМЗ)

Adress: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya oblast, 143900, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 639-94-94

Webbplats: https://www.blmz.ru

E-post: info@blmz.ru

BLMZ är ett ryskt gjuteri och en mekanisk fabrik. Företaget levererar material som används för vapentillverkning till de ryska leverantörer av militär utrustning som omfattas av unionens sanktioner med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

Det är avtalsleverantör till Ryska federationens försvarsmakt. Det levererar utrustning och material för produktionen av flera flygplan och helikoptrar, inbegripet helikoptern Ka-52 som har använts av Ryska federationens försvarsmakt under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

3.6.2022

 

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

98.

JSC REMDIZEL

(ryska: АО ”Ремдизель”)

Adress: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Telefon: 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Webbplats: http://www.remdizel.com

E-post: remdizel@kamaz.ru

Associerade enheter:

KAMAZ

Remdizel tillverkar och reparerar hjulförsedda fordon och bandfordon. Det tillverkar de minresistenta och bakhållsskyddade fordonen Typhoon K-63968 som har använts av Ryska federationens försvarsmakt under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(ryska: ПАО Компания „Сухой”)

Adress: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Telefon: +7 (499) 550-01-06

Webbplats: https://www.sukhoi.org

E-post: info@sukhoi.org

Associerade enheter:

United Aircraft Corporation (moderföretag)

Sukhoi är en rysk luftfartygstillverkare. Ryska federationens försvarsmakt har använt stridsflygplan tillverkade av Sukhoi under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

100.

JSC ”121 AIRCRAFT REPAIR PLANT”

(ryska: Акционерное общество „121 авиационный ремонтный завод”)

Adress: Russia, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Telefon: +7(498) 677-95-11

Webbplats: https://121arz.ru

E-post: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant reparerar flygplanen Su-25, Su-27 och MiG-29. Det är det enda företaget i Ryssland som samtidigt reparerar och uppgraderar Su-25-flygplanen till versionen Su-25 SM. Su-25 SM har använts av Ryska federationens försvarsmakt under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Det stöder också materiellt eller ekonomiskt, eller gynnas av, Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (NSD)

(ryska: Национальный расчетный депозитарий)

Adress: Spartakovskaya street 12, 105066, Moscow, Russian Federation

Typ av enhet: Kreditinstitut utanför banksektorn, aktiebolag (Non-bank credit institution Joint Stock Company)

Registreringsdatum: 27.6.1996

Statligt registreringsnummer: 3294

Primärt statligt registreringsnummer: 1027739132563

Skatteregistreringsnummer: 7702165310 / 770101001

Huvudsakligt verksamhetsställe: Ryska federationen

NSD är ett ryskt finansinstitut som inte är en bank, och Rysslands värdepapperscentral. Det är den största depåhållaren i Ryssland sett till marknadsvärdet på depåförvarade aktier och skuldebrev och den enda som har tillgång till det internationella finansiella systemet.

Det erkänns som ett systemviktigt ryskt finansinstitut av regeringen och Rysslands centralbank. Det spelar en viktig roll för Rysslands finansiella system och dess koppling till det internationella finansiella systemet, och främjar därmed direkt och indirekt den ryska regeringens verksamhet, politik och resurser.

3.6.2022”.

Associerade enheter: majoritetsaktieägare/moderföretag till 99,997 % (inte själv uppförda på förteckningen):

Publikt aktiebolag (Public Joint-Stock Company) «Moscow Exchange MICEX-RTS» (Moskvabörsen eller MOEX) Registrerad adress: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moscow, Russian Federation

Skatteregistreringsnummer: 7702077840

Primärt statligt registreringsnummer: 1027739387411

Det ägs nästan helt av Moskvabörsen, vars uppdrag är att ge ohindrad tillgång till de ryska finansmarknaderna. Moskvabörsen kontrolleras i sin tur, genom sin roll och sina aktieägare, i hög grad av den ryska regeringen. NSD är därför en enhet eller ett organ som, materiellt eller ekonomiskt, stöder Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.


3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/128


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/884

av den 3 juni 2022

om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet beslut 2014/512/Gusp (1).

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

Den 24 februari 2022 tillkännagav Ryska federationens president en militär operation i Ukraina, och ryska väpnade styrkor inledde ett angrepp på Ukraina. Detta angrepp utgör en flagrant kränkning av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(4)

I sina slutsatser av den 24 februari 2022 fördömde Europeiska rådet i starkast möjliga ordalag Ryska federationens oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina. Genom sina olagliga militära åtgärder bryter Ryssland grovt mot internationell rätt och principerna i Förenta Nationernas stadga och undergräver den europeiska och globala säkerheten och stabiliteten. Europeiska rådet uppmanade till ett snabbt utarbetande och antagande av ytterligare ett paket med individuella och ekonomiska sanktioner.

(5)

I sina slutsatser av den 24 mars 2022 förklarade Europeiska rådet att unionen är redo att täppa till kryphål, bekämpa faktiska och möjliga försök till kringgående av de redan antagna restriktiva åtgärderna och agera snabbt med ytterligare samordnade kraftfulla sanktioner mot Ryssland och Belarus för att effektivt motverka Rysslands förmåga att fortsätta aggressionen.

(6)

Med tanke på situationens allvar och som svar på Rysslands anfallskrig mot Ukraina är det lämpligt att införa ytterligare restriktiva åtgärder.

(7)

Det är lämpligt att förbjuda import, köp eller överföring till medlemsstaterna av råolja och vissa petroleumprodukter från Ryssland. Det är dessutom lämpligt att förbjuda försäkring och återförsäkring av sjötransport av sådana varor till tredjeländer. Lämpliga övergångsperioder bör föreskrivas.

(8)

På grund av flera medlemsstaters geografiska läge, som skapar ett särskilt beroende av råolja som importeras via rörledning från Ryssland, utan gångbar alternativ försörjning på kort sikt, bör förbuden mot import av råolja från Ryssland tillfälligt inte tillämpas, till dess att rådet beslutar något annat, på import via rörledning av råolja från Ryssland till de medlemsstaterna. De medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att så snart som möjligt skaffa sig alternativ försörjning. Kommissionen bör övervaka och underlätta de berörda medlemsstaternas framsteg när det gäller att skaffa sig alternativ försörjning. När en medlemsstat har gjort tillräckliga framsteg bör den höga representanten med stöd av kommissionen föreslå för rådet att detta tillfälliga undantag ska upphöra med avseende på den medlemsstaten.

(9)

Europeiska rådet enades vid sitt möte den 30 och 31 maj 2022 om att så snart som möjligt återkomma till frågan om det tillfälliga undantaget för råolja som levereras via rörledning.

(10)

Det är nödvändigt att förbjuda att råolja från Ryssland som levererats till en medlemsstat via rörledning överförs vidare, transporteras eller återförsäljs till andra medlemsstater eller till tredjeländer, samt att förbjuda, efter en övergångsperiod på åtta månader, att petroleumprodukter som erhålls från sådan råolja överförs vidare, transporteras eller återförsäljs till andra medlemsstater. På grund av Tjeckiens särskilda beroende av sådana petroleumprodukter bör ytterligare en period på tio månader tillåtas för att landet ska kunna skaffa sig alternativ försörjning.

(11)

På grund av Bulgariens särskilda geografiska läge bör, för en begränsad period, ett särskilt undantag föreskrivas från förbudet mot import av råolja via sjötransport (råolja som transporteras sjövägen) och av petroleumprodukter. På grund av Kroatiens särskilda situation kopplad till dess raffinaderis behov av att säkerställa regelbunden försörjning av vakuumgasolja för dess drift, bör det vara möjligt för den nationella behöriga myndigheten att tillåta inköp, import eller överföring av rysk vakuumgasolja under en viss tidsperiod och på vissa villkor.

(12)

Om försörjningen av råolja via rörledning från Ryssland till en kustlös medlemsstat avbryts av skäl som ligger utanför den medlemsstatens kontroll, bör import av råolja som transporteras sjövägen från Ryssland till den medlemsstaten tillåtas genom ett exceptionellt och tillfälligt undantag, till dess att försörjningen via rörledning återupptas eller till dess att rådet beslutar att förbudet mot import av råolja som levereras via rörledning ska vara tillämpligt med avseende på den medlemsstaten.

(13)

I överensstämmelse med principen om transiteringsfrihet bör förbuden mot inköp, import eller överföring av råolja som transporteras sjövägen och av vissa petroleumprodukter från Ryssland inte påverka köp, import eller överföring av sådana varor med ursprung i ett tredjeland som endast transiteras genom Ryssland. I synnerhet bör de förbuden inte vara tillämpliga i situationer där Ryssland identifieras som exportstaten i tulldeklarationerna, om ursprungslandet för råoljan och andra petroleumprodukter i de deklarationerna identifieras som ett tredjeland.

(14)

Det är lämpligt att förbjuda tillhandahållande till Ryssland av tjänster avseende redovisning, revision, inbegripet lagstadgad revision, bokföring och skatterådgivning, eller företags- och organisationskonsulttjänster och marknadsföringstjänster. Det är också lämpligt att ändra förbuden avseende insättningar, vägtransportföretag som är etablerade i Ryssland respektive trusttjänster. Slutligen är det lämpligt att lägga till vissa poster i förteckningarna över juridiska personer, enheter och organ i bilagorna till beslut 2014/512/Gusp.

(15)

I syfte att säkerställa ett smidigt genomförande av artikel 1j i beslut 2014/512/Gusp är det lämpligt att förlänga den tidsfrist för upphörande av verksamhet som föreskrivs i punkterna 2 och 3 i den artikeln från den 10 maj 2022 till den 5 juli 2022.

(16)

Det är lämpligt att klargöra att detta beslut inte hindrar att en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning tar emot betalningar från sin ryska motpart i enlighet med avtal avseende varor och teknik som avses i artikel 4c i beslut 2014/512/Gusp vilka ingåtts före den 26 februari 2022 och fullgjorts före den 27 maj 2022.

(17)

Ryska federationen har ägnat sig åt en systematisk internationell kampanj i form av mediemanipulation och förvrängning av fakta för att stärka sin strategi för att destabilisera sina grannländer och unionen och dess medlemsstater. Propagandan har i synnerhet upprepat och konsekvent riktats mot europeiska politiska partier, särskilt under valperioder, samt mot det civila samhället, asylsökande, ryska etniska minoriteter, könsminoriteter och funktionen hos demokratiska institutioner i unionen och dess medlemsstater.

(18)

Ryska federationen har i syfte att rättfärdiga och stödja sin aggression mot Ukraina ägnat sig åt fortlöpande och samordnad propaganda riktad mot det civila samhället i unionen och grannländerna, och därvid allvarligt förvrängt och manipulerat fakta.

(19)

Dessa propagandaåtgärder har kanaliserats genom ett antal mediekanaler som står under ständig direkt eller indirekt kontroll av Ryska federationens ledning. Sådana åtgärder utgör ett betydande och direkt hot mot unionens allmänna ordning och säkerhet. Dessa mediekanaler är mycket viktiga och avgörande för att föra fram och stödja aggressionen mot Ukraina och för att destabilisera dess grannländer.

(20)

Mot bakgrund av situationens allvar, och som svar på Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, är det nödvändigt och i överensstämmelse med de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet som erkänns i artikel 11 däri, att införa ytterligare restriktiva åtgärder för att tillfälligt upphäva sändningsverksamheten för sådana mediekanaler i unionen, eller som riktar sig mot unionen. Åtgärderna bör bibehållas tills aggressionen mot Ukraina har upphört, och tills Ryska federationen, och dess associerade mediekanaler, upphör att genomföra propagandaåtgärder mot unionen och dess medlemsstater.

(21)

De åtgärderna står i överensstämmelse med de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med rätten till yttrandefrihet och informationsfriheten, näringsfriheten och rätten till egendom som erkänns i artiklarna 11, 16 och 17 däri, och hindrar inte mediekanalerna och deras personal från att utföra annan verksamhet i unionen än sändning, såsom forskning och intervjuer. De åtgärderna påverkar i synnerhet inte skyldigheten att respektera de rättigheter, friheter och principer som avses i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, inbegripet i stadgan om de grundläggande rättigheterna, samt i medlemsstaternas konstitutioner, inom deras respektive tillämpningsområden.

(22)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

(23)

Beslut 2014/512/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/512/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1aa ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på mottagande av betalningar från de juridiska personer, enheter eller organ som avses i den punkten enligt avtal som fullgjorts före den 15 maj 2022.”

b)

I punkt 3 ska led a ersättas med följande:

”a)

transaktioner som är strikt nödvändiga för direkt eller indirekt inköp, import eller transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen, ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller västra Balkan, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 4o eller 4p,”.

c)

I punkt 3 ska följande led läggas till:

”d)

transaktioner, inbegripet försäljning, som är strikt nödvändiga för att senast den 5 september 2022 avveckla ett samriskföretag eller en liknande juridisk konstruktion som ingåtts före den 16 mars 2022 och som involverar en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1,

e)

transaktioner relaterade till tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster, datacentraltjänster och tjänster och utrustning som krävs för deras drift, underhåll och säkerhet, inbegripet tillhandahållande av brandväggar, och callcentertjänster, till en juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga X.”

2.

Artikel 1b.5 ska ersättas med följande:

”5.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta att en sådan insättning tas emot eller att en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst tillhandahålls, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att mottagandet av en sådan insättning eller tillhandahållandet av en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst är

a)

nödvändigt för att tillgodose de grundläggande behoven för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1, och beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar och räntor på bostadskrediter, läkemedel och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsett endast för betalning av skäliga arvoden eller ersättning av utgifter som uppkommit i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsett endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser,

d)

nödvändigt för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet beviljas har underrättat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen om skälen till att den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

e)

nödvändigt för officiella ändamål vid en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt led a, b, c eller e i denna punkt inom två veckor från beviljandet.”

3.

Artikel 1d.2 ska ersättas med följande:

”2.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på medborgare i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller på fysiska personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.”

4.

Artikel 1e ska ersättas med följande:

”Artikel 1e

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla specialiserade finansiella meddelandetjänster, vilka används för utbyte av finansiella uppgifter, till de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga VIII eller till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga VIII.

2.   För var och en av de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga VIII ska det förbud som anges i punkt 1 vara tillämpligt från och med den dag som anges för detta i den bilagan. Förbudet ska vara tillämpligt från och med samma dag på var och en av de juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga VIII.”

5.

I artikel 1h.2 ska led e ersättas med följande:

”e)

inköp, import eller transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 4o eller 4p, eller”.

6.

Artikel 1j ska ersättas med följande:

”Artikel 1j

1.   Det ska vara förbjudet att registrera, tillhandahålla ett registrerat säte, en affärsadress eller en administrativ adress samt förvaltningstjänster till, en trust eller liknande juridisk konstruktion som har förvaltare eller förmånstagare som är

a)

ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,

c)

juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a eller b,

d)

juridiska personer, enheter eller organ som kontrolleras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a, b eller c,

e)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a, b, c eller d.

2.   Det ska vara förbjudet från och med den 5 juli 2022 att agera som, eller se till att en annan person agerar som, förvaltare, nominell aktieägare, direktör, sekreterare eller liknande, för en sådan trust eller liknande juridisk konstruktion som avses i punkt 1.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på verksamheter som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 5 juli 2022 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 9 april 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

4.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga när förvaltaren eller förmånstagaren är en medborgare i en medlemsstat eller en fysisk person som har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat.

5.   Genom undantag från punkt 2 får de behöriga myndigheterna tillåta att de tjänster som avses i punkt 2, på villkor som de finner lämpliga, fortsätter att tillhandahållas efter den 5 juli 2022.

a)

i syfte att senast den 5 september 2022 slutföra verksamheter som är absolut nödvändiga för uppsägning av sådana avtal som avses i punkt 3, förutsatt att dessa verksamheter inleddes före den 11 maj 2022, eller

b)

av andra skäl, förutsatt att tjänsteleverantörerna inte, direkt eller indirekt, tar emot penningmedel eller ekonomiska resurser från, eller ställer penningmedel eller ekonomiska resurser till förfogande för, de personer som avses i punkt 1, eller på annat sätt ger sådana personer någon förmån från tillgångar som placerats i en trust.

6.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta de tjänster som avses i de punkterna, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt

a)

av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar,

b)

för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland, eller

c)

för verksamheten i truster vars syfte är förvaltning av tjänstepensionsplaner, försäkringar eller system för aktieägande för anställda, välgörenhet, amatöridrottsklubbar, och fonder för minderåriga eller sårbara vuxna.

7.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 5 eller 6 inom två veckor från ett sådant beviljande.”

7.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 1k

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tjänster avseende redovisning, revision, däribland lagstadgad revision, bokföring eller skatterådgivning eller företags- och organisationskonsulttjänster samt marknadsföringstjänster till

a)

Rysslands regering, eller

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

2.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 5 juli 2022 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 4 juni 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

3.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för att utöva rätten till försvar i rättsliga förfaranden och rätten till ett effektivt rättsmedel.

4.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är avsedda att användas uteslutande av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

5.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna tillåta de tjänster som där avses, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt

a)

av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar, eller

b)

för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland.”

8.

I artikel 4.3 ska led a ersättas med följande:

”a)

transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland till unionen, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 4o eller 4p, eller”.

9.

I artikel 4a.2 ska led a ersättas med följande:

”a)

den är nödvändig för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen, samt transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland till unionen, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 4o eller 4p, eller”.

10.

I artikel 4g ska följande punkt läggas till:

”3.   Det ska vara förbjudet att marknadsföra produkter eller tjänster i alla typer av innehåll som produceras eller sänds av de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga IX, inbegripet via överföring eller distribution på något av de sätt som avses i punkt 1.”

11.

I artikel 4ha.5 ska led a ersättas med följande:

”a)

inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm, samt vissa kemiska produkter och järnprodukter, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 4o eller 4p,”.

12.

Artikel 4n.4 ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 4o eller 4p,”.

b)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

drift av diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, eller”.

13.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 4o

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra råolja eller petroleumprodukter om de har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd eller andra tjänster som rör förbudet i punkt 1.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga

a)

till och med den 5 december 2022 på enstaka transaktioner för leverans på kort sikt, som ingåtts och utförts före det datumet, eller på fullgörandet av avtal om köp, import eller överföring av råolja som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, under förutsättning att de berörda medlemsstaterna har anmält de avtalen till kommissionen senast den 24 juni 2022 och att de berörda medlemsstaterna anmäler de enstaka transaktionerna för leverans på kort sikt till kommissionen inom tio dagar från det att de slutförts,

b)

till och med den 5 februari 2023 på enstaka transaktioner för leverans på kort sikt, som överenskommits och utförts före det datumet, eller på fullgörandet av avtal om köp, import eller överföring av petroleumprodukter som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, under förutsättning att de berörda medlemsstaterna har anmält de avtalen till kommissionen senast den 24 juni 2022 och att de berörda medlemsstaterna anmäler de enstaka transaktionerna för leverans på kort sikt till kommissionen inom tio dagar från det att de slutförts,

c)

på köp, import eller överföring av råolja som transporteras sjövägen och av petroleumprodukter i fall då de varorna har sitt ursprung i ett tredjeland och endast lastas i, avgår från eller transiteras genom Ryssland, förutsatt att både varornas ursprung och ägare är icke-ryska,

d)

på råolja som levereras via rörledning från Ryssland till medlemsstaterna, till dess att rådet, på förslag av den höga representanten med stöd från kommissionen, enhälligt beslutar att förbuden i punkterna 1 och 2 ska vara tillämpliga.

4.   Om försörjningen av råolja via rörledning från Ryssland till en kustlös medlemsstat avbryts av skäl som ligger utanför den medlemsstatens kontroll, får råolja som transporteras sjövägen från Ryssland importeras till den medlemsstaten genom ett exceptionellt och tillfälligt undantag från punkterna 1 och 2, till dess att försörjningen återupptas eller till dess att det rådsbeslut som avses i punkt 3 d blir tillämpligt med avseende på den medlemsstaten, beroende på vilket som inträffar först.

5.   Från och med den 5 december 2022, och genom undantag från punkterna 1 och 2, får de behöriga myndigheterna i Bulgarien tillåta fullgörande till och med den 31 december 2024 av avtal som ingåtts före den 4 juni 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, för köp, import eller överföring av råolja som transporteras sjövägen och av petroleumprodukter som har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland.

6.   Från och med den 5 februari 2023, och genom undantag från punkterna 1 och 2, får de behöriga myndigheterna i Kroatien tillåta, till och med den 31 december 2023, köp, import eller överföring av vakuumgasolja som har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Ingen alternativ försörjning av vakuumgasolja är tillgänglig.

b)

Kroatien har, senast två veckor innan tillståndet beviljas, underrättat kommissionen om skälen till att den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, och kommissionen har inte gjort några invändningar inom den perioden.

7.   De varor som importerats till följd av ett undantag som beviljats av en behörig myndighet enligt punkt 5 eller 6 får inte säljas vidare till köpare i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

8.   Överföring eller transport av råolja – som levererats via rörledning till medlemsstaterna enligt punkt 3 d – till andra medlemsstater eller till tredjeländer, eller försäljning därav till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer, ska vara förbjuden.

Alla sändningar och containrar med sådan råolja ska vara tydligt märkta som ”REBCO: export förbjuden”.

Om råolja har levererats via rörledning till en medlemsstat enligt punkt 3 d ska det från och med den 5 februari 2023 vara förbjudet att överföra eller transportera petroleumprodukter som erhålls från sådan råolja till andra medlemsstater eller till tredjeländer, eller att sälja sådana petroleumprodukter till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer.

Genom ett tillfälligt undantag ska de förbud som avses i tredje stycket vara tillämpliga från och med den 5 december 2023 på import och överföring till Tjeckien, och på försäljning till köpare i Tjeckien, av petroleumprodukter som erhålls från råolja som har levererats via rörledning till en annan medlemsstat enligt punkt 3 d. Om alternativ försörjning av sådana petroleumprodukter görs tillgänglig för Tjeckien före det datumet ska rådet, genom enhällighet, anta ett beslut om att upphäva detta tillfälliga undantag. Under perioden fram till och med den 5 december 2023 får de volymer av sådana petroleumprodukter som importeras till Tjeckien från andra medlemsstater inte överstiga de volymer som i genomsnitt importerats till Tjeckien från dessa andra medlemsstater under samma period under de föregående fem åren.

9.   Förbuden i punkt 1 ska inte vara tillämpliga på köp i Ryssland av råolja eller petroleumprodukter som krävs för att tillgodose köparens grundläggande behov i Ryssland eller de grundläggande behoven för humanitära projekt i Ryssland.

10.   Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta produkter som ska omfattas av denna artikel.

Artikel 4p

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör transport, inbegripet via omlastning mellan fartyg, till tredjeländer av råolja eller petroleumprodukter som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på

a)

fullgörandet till och med den 5 december 2022 av avtal som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, eller

b)

transport av råolja eller petroleumprodukter i fall då de varorna har sitt ursprung i ett tredjeland och endast lastas i, avgår från eller transiteras genom Ryssland, förutsatt att både varornas ursprung och ägare är icke-ryska.”

14.

Bilagorna ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Denna punkt ska vara tillämplig med avseende på en eller flera av de enheter som anges i punkt 4 i bilagan till detta beslut från och med den 25 juni 2022 och förutsatt att rådet, efter att ha prövat respektive fall, enhälligt beslutar detta.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).


BILAGA

1.

I bilaga IV till beslut 2014/512/Gusp ska följande poster läggas till:

”46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ’Radiosviaz’

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise ’Kant’

Scientific-Production Enterprise ’Svyaz’

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute ’Argon’

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Salute’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’State Machine Building Design Bureau ’Vympel’ By Name I.I.Toropov’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’URALELEMENT’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ’Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ’Molot’

Tactical Missile Company, PJSC ’MBDB ’ISKRA’’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ’Central Design Bureau of Automation’

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ’Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ’Soyuz’

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ’MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ’KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ’Detal’

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ’October’

United Shipbuilding Corporation ’Production Association Northern Machine Building Enterprise’

United Shipbuilding Corporation ’5th Shipyard’”.

2.

I bilaga VII till beslut 2014/512/Gusp ska följande poster läggas till:

”Förenade kungariket

Sydkorea”.

3.

Bilaga VIII till beslut 2014/512/Gusp ska ersättas med följande:

”BILAGA VIII

FÖRTECKNING ÖVER JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 1e

Namn på den juridiska personen, enheten eller organet

Tillämpningsdatum

Bank Otkritie

12 mars 2022

Novikombank

12 mars 2022

Promsvyazbank

12 mars 2022

Bank Rossiya

12 mars 2022

Sovcombank

12 mars 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 mars 2022

VTB BANK

12 mars 2022

Sberbank

14 juni 2022

Credit Bank of Moscow

14 juni 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 juni 2022

”.

4.

I bilaga IX till beslut 2014/512/Gusp ska följande poster läggas till:

”Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.


3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/139


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/885

av den 3 juni 2022

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1).

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

Rådet anser att ytterligare möjligheter till undantag från frysningen av tillgångar och från förbudet mot att göra penningmedel och ekonomiska resurser tillgängliga för personer och enheter som är uppförda på förteckningen bör införas.

(4)

Beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2 i beslut 2014/145/Gusp ska följande punkt läggas till:

”13.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på penningmedel eller ekonomiska resurser som är absolut nödvändiga för att teleoperatörer i unionen ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster, för tillhandahållande av tillhörande faciliteter och tjänster som krävs för driften av, underhållet av och säkerheten för sådana elektroniska kommunikationstjänster, i Ryssland, i Ukraina, i unionen, mellan Ryssland och unionen samt mellan Ukraina och unionen, och för datacentraltjänster i unionen.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).