ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 107

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
6 april 2022


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv (EU) 2022/542 av den 5 april 2022 om ändring av direktiven 2006/112/EG och (EU) 2020/285 vad gäller mervärdesskattesatser

1

 

*

Rådets direktiv (EU) 2022/543 av den 5 april 2022 om ändring av direktiv 2008/118/EG och direktiv (EU) 2020/262 vad gäller skattefria butiker i den franska terminalen till tunneln under Engelska kanalen

13

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/544 av den 4 april 2022 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Moldavien

16

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/545 av den 26 januari 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2144 genom fastställande av närmare bestämmelser om särskilda provningsförfaranden och tekniska krav för typgodkännande av motorfordon med avseende på registreringsapparater för händelsedata och för typgodkännande av dessa apparater som separata tekniska enheter samt om ändring av bilaga II till den förordningen ( 1 )

18

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/546 av den 31 mars 2022 om tillfällig stängning av fisket efter kungsfiskar i NAFO 3M med fartyg som för en av Europeiska unionens medlemsstaters flagg

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/547 av den 5 april 2022 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av superabsorberande polymerer med ursprung i Republiken Korea

27

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/548 av den 24 mars 2022 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Frankrike – EGF/2021/007 FR/Selecta

76

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/549 av den 17 mars 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid den andra delen av det fjärde mötet i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver vad gäller antagandet av ett beslut om ändring av bilagorna A och B till den konventionen

78

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/550 av den 17 mars 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar under den andra delen av det fjärde mötet i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver, vad gäller det planerade antagandet av ett beslut om fastställande av gränsvärden för kvicksilverhaltigt avfall, enligt artikel 11.2 i den konventionen

80

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/551 av den 4 april 2022 om ändring av genomförandebeslut (FEU) 2021/85 om likvärdighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller Amerikas förenta staters regelverk för centrala motparter som auktoriserats och övervakas av U.S. Securities and Exchange Commission ( 1 )

82

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/552 av den 4 april 2022 om fastställande av att nationella värdepappersbörser i Förenta staterna som är registrerade hos Securities and Exchange Commission uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning III i direktiv 2014/65/EU och är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll ( 1 )

85

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2022/553 av den 5 april 2022 om övervakning av förekomsten av alternariatoxiner i livsmedel

90

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

6.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/1


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/542

av den 5 april 2022

om ändring av direktiven 2006/112/EG och (EU) 2020/285 vad gäller mervärdesskattesatser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

De regler för mervärdesskattesatser som föreskrivs i rådets direktiv 2006/112/EG (3) syftar till att bevara en fungerande inre marknad och att undvika snedvridningar av konkurrensen. Dessa regler utformades för över två årtionden sedan på grundval av ursprungsprincipen. I sina meddelanden av den 7 april 2016 om en handlingsplan för mervärdesskatt, Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU – Dags för beslut, och av den 4 oktober 2017, Uppföljning av handlingsplanen för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU – Dags för beslut, tillkännagav kommissionen sin avsikt att anpassa dessa regler till ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande handel av varor mellan företag i olika medlemsstater som ska bygga på beskattning i destinationsmedlemsstaten.

(2)

I ett system där leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster beskattas i destinationsmedlemsstaten gynnas inte leverantörer i någon högre grad av att vara etablerade i en medlemsstat med en lägre mervärdesskattesats. Enligt detta system skulle större skillnader mellan mervärdesskattesatser varken störa den inre marknadens funktion eller skapa snedvridningar av konkurrensen. Under dessa omständigheter vore det lämpligt att bevilja medlemsstaterna mer flexibilitet i fastställandet av skattesatserna.

(3)

De varor och tjänster som är berättigade till reducerade skattesatser bör syfta till att vara till fördel för slutkonsumenten och fullfölja mål av allmänt intresse. För att undvika onödig komplexitet och följaktligen höjda affärskostnader, särskilt vid gemenskapsintern handel, när medlemsstaterna väljer ut sådana varor och tjänster i enlighet därmed, kommer reducerade skattesatser normalt att tillämpas längs hela den kommersiella kedjan.

(4)

Den rättsliga ram som medger tillämpning av reducerade skattesatser bör överlag vara samstämmig med unionens politik inom andra områden, såsom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/522 (4) och meddelandet från kommissionen av den 11 december 2019 om den europeiska gröna given. För att medlemsstaterna ska kunna tillämpa reducerade skattesatser i syfte att stärka sina hälso- och sjukvårdssystem bör en utvidgning göras av tillämpningsområdet för varor och tjänster som anses vara nödvändiga för att stödja tillhandahållandet av hälso- och sjukvård och för att kompensera och övervinna funktionsnedsättningar. Vidare bör medlemsstaterna ges möjlighet att bidra till en klimatneutral och grön ekonomi genom att tillämpa reducerade skattesatser på miljövänliga leveranser och tillhandahållanden medan de samtidigt förbereder utfasningen av den befintliga förmånsbehandlingen av miljöskadliga leveranser och tillhandahållanden.

(5)

Alla medlemsstater ska behandlas lika och bör därför ges samma möjligheter att tillämpa reducerade skattesatser, vilka emellertid bör fortsätta att utgöra en avvikelse från normalskattesatsen. En sådan likabehandling kan uppnås genom att samtliga medlemsstater ges möjlighet att inom fastställda gränser på berättigade varor och tjänster tillämpa högst två reducerade skattesatser på minst 5 %, en reducerad skattesats som är lägre än minimiskattesatsen på 5 % och ett undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt.

(6)

Med hänsyn till behovet att av budgetskäl och principen om likabehandling undvika en spridning av reducerade skattesatser bör medlemsstaterna tillåtas att tillämpa reducerade skattesatser som inte understiger miniminivån på 5 % på leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som omfattas av högst 24 punkter i bilaga III till direktiv 2006/112/EG. Av samma skäl bör medlemsstaterna fritt kunna tillämpa en reducerad skattesats som understiger miniminivån på 5 % och ett undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt, men endast på leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som omfattas av högst sju punkter i bilaga III till direktiv 2006/112/EG som de har valt bland de leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som anses täcka grundläggande behov, nämligen sådana som avser leverans och tillhandahållande av livsmedel, vatten, mediciner, läkemedelsprodukter, hälso- och hygienprodukter, transport av personer och vissa kulturföremål (böcker, tidningar och tidskrifter), eller bland andra leveranser och tillhandahållanden av varor och tjänster som förtecknas i bilaga III till direktiv 2006/112/EG på vilka andra medlemsstater tillämpar reducerade skattesatser som understiger miniminivån på 5 % eller undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt, förutsatt att de respekterar tillämpliga tidsfrister. Medlemsstater som redan tillämpar sådana reducerade skattesatser eller undantag bör ges den tid som krävs för att anpassa dessa gränser.

(7)

Det är lämpligt att inkludera solpaneler bland dessa sju punkter i linje med unionens miljöåtaganden om minskning av koldioxidutsläpp och med den europeiska gröna given, och medlemsstaterna bör ges möjlighet att främja användning av förnybara energikällor även genom reducerade mervärdesskattesatser. För att främja övergången till användning av förnybara energikällor och främja unionens självförsörjning vad gäller energi måste medlemsstaterna tillåtas att förbättra slutkonsumenternas tillgång till miljövänliga energikällor.

(8)

Utnyttjandet av någon av dessa valmöjligheter bör anses utgöra en åtgärd som följer av logiken bakom systemet med mervärdesskattesatser och som har valts av tydligt definierade sociala skäl för att vara till fördel för slutkonsumenten eller av allmänt intresse.

(9)

De allmänna reglerna om mervärdesskattesatser åtföljs av en rad undantag som ger vissa medlemsstater möjlighet att tillämpa lägre skattesatser. Dessa lägre skattesatser berättigas av särskilda geografiska särdrag eller av sociala skäl som är till fördel för slutkonsumenten eller är av allmänt intresse. Sådana lägre skattesatser skulle kunna vara relevanta för andra medlemsstater. I linje med principen om likabehandling bör det således föreskrivas en valmöjlighet, öppen för alla medlemsstater, att tillämpa lägre skattesatser på samma varor och tjänster som de på vilka lägre skattesatser är tillämpliga i andra medlemsstater och på samma villkor. För att efterleva taket på sju punkter bör de medlemsstater som den 1 januari 2021 tillämpade sådana lägre skattesatser på leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som omfattas av fler än sju punkter i bilaga III till direktiv 2006/112/EG begränsa tillämpningen av reducerade skattesatser som understiger miniminivån på 5 % och beviljandet av undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt till leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som omfattas av sju punkter i bilaga III till direktiv 2006/112/EG senast den 1 januari 2032 eller den dag då den slutgiltiga ordningen antas, beroende på vad som inträffar först. Dessa ändringar påverkar inte ordningen för undantag när det gäller tillämpning av undantagen utan rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt i bilaga X till direktiv 2006/112/EG.

(10)

Vidare tillåts vissa medlemsstater för närvarande genom ett antal andra undantag att tillämpa reducerade skattesatser som inte understiger 12 % på varor och tjänster som inte förtecknas i bilaga III till direktiv 2006/112/EG. Med tanke på att dessa reducerade skattesatser ligger nära nivån för normalskattesatsen, och i linje med principen om likabehandling, bör det föreskrivas en valmöjlighet, öppen för alla medlemsstater, att tillämpa reducerade skattesatser som inte understiger 12 %, på samma varor och tjänster som de på vilka reducerade skattesatser som inte understiger 12 % är tillämpliga i andra medlemsstater och på samma villkor.

(11)

Andra medlemsstater bör kunna tillämpa reducerade skattesatser som inte understiger 12 % på leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som inte förtecknas i bilaga III till direktiv 2006/112/EG, och reducerade skattesatser som understiger 5 % och undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt på leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som omfattas av andra punkter i bilaga III till direktiv 2006/112/EG än punkterna 1–6 och 10c, förutsatt att de respekterar den struktur för mervärdesskattesatser som föreskrivs i det här direktivet och de motsvarande villkor som tillämpas av de medlemsstater som hade infört reducerade skattesatser eller undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt den 1 januari 2021. Dessa andra medlemsstater bör inkludera medlemsstater som för närvarande tillämpar reducerade skattesatser och undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt och som skulle vilja tillämpa reducerade skattesatser som inte understiger 12 % på leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som inte förtecknas i bilaga III till direktiv 2006/112/EG, andra reducerade skattesatser som understiger 5 % eller undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt på andra leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster än dem som de för närvarande tillämpar.

(12)

De medlemsstater som den 1 januari 2021 tillämpade reducerade skattesatser eller beviljade undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt på grundval av avvikelser bör underrätta mervärdesskattekommittén de huvudsakliga bestämmelserna och villkoren för avvikelserna i deras nationella rätt, såsom den tillämpats den 1 januari 2021 till vilka andra medlemsstater kommer att ges tillgång. För att säkerställa rättssäkerhet och möjliggöra lika tillgång till dessa avvikelser för samtliga medlemsstater och på grundval av den information som lämnats av de berörda medlemsstaterna till och med den fastställda tidsfristen ska en fullständig förteckning över de varor och tjänster på vilka sådana reducerade skattesatser eller undantag tillämpas utarbetas och översändas till samtliga medlemsstater av kommissionen omedelbart efter det att den informationen har mottagits. Det är väsentligt att tidsfristen för meddelande av sådan information följs av medlemsstaterna för att säkerställa att samtliga medlemsstater har lika tillgång till avvikelser.

(13)

På grundval av den information som kommissionen har spridit bör medlemsstaterna kunna tillämpa reducerade skattesatser och undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt på leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster på vilka andra medlemsstater tillämpar sådana skattesatser och undantag, förutsatt att de reducerade skattesatserna och undantagen tillämpas på samma villkor som de som är tillämpliga i de medlemsstater som redan tillämpar dessa skattesatser och undantag. För att utnyttja dessa valmöjligheter bör medlemsstaterna anta närmare regler och överlämna texten till de antagna bestämmelserna till mervärdesskattekommittén. På grundval av den informationen bör kommissionen överlämna en rapport till rådet med en uttömmande förteckning över de varor och tjänster för vilka medlemsstaterna tillämpar reducerade skattesatser och undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt.

(14)

Med tanke på behovet av att modernisera och uppdatera förteckningen över varor och tjänster som är berättigade till reducerade skattesatser bör direktiv 2006/112/EG ändras för att medge tillämpning av reducerade skattesatser för specifika socialpolitiska mål, för att säkerställa tydlighet, och beakta principen om neutralitet genom att säkerställa samma behandling vad avser mervärdesskattesatser vid uthyrning eller leasing och leverans av vissa varor.

(15)

För att ge medlemsstaterna möjlighet att stödja övergången till användning av miljövänliga värmesystem och i linje med unionens miljöåtaganden om minskning av koldioxidutsläppen, bör en möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa en reducerad skattesats för leverans och installation av högeffektiva värmesystem med låga utsläpp som uppfyller kriterierna i miljölagstiftningen dessutom inkluderas i bilaga III till direktiv 2006/112/EG.

(16)

Digitaliseringen har en huvudroll när det gäller att skapa värde och främja konkurrenskraft. Med indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle mäts och rangordnas medlemsstaternas digitala prestanda på grundval av på förhand fastställda indikatorer, som påvisar avsevärda skillnader i digital utveckling. För att komma till rätta med internetanslutningstjänsternas dåliga täckning och i syfte att främja deras utveckling bör medlemsstaterna kunna tillämpa en reducerad skattesats på sådana tjänster. Tillämpningen av en reducerad skattesats på internetanslutningstjänster bör avpassas till de mål som fastställs i den nationella digitaliseringspolitiken och begränsas i enlighet därmed vad avser tillämpningsområdet. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 (5) erbjuder internetanslutningstjänster anslutning men omfattar inte det innehåll som tillhandahålls via internet.

(17)

Med tanke på den digitala omvandlingen av ekonomin bör medlemsstaterna vidare kunna föreskriva samma behandling av direktströmmade verksamheter, inklusive evenemang, som av de verksamheter som, när personer närvarar fysiskt, är berättigade till reducerade skattesatser.

(18)

För att säkerställa beskattning i konsumtionsmedlemsstaten är det nödvändigt att alla tjänster som kan tillhandahållas en kund på elektronisk väg är beskattningsbara på den plats där kunden är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas. Det är därför nödvändigt att modifiera reglerna för platsen för tillhandahållande av tjänster som avser sådana verksamheter.

(19)

För att skapa rättssäkerhet är det nödvändigt att klargöra att det, när det gäller organisationer av social karaktär, är den allmänna verksamheten och målen för organisationen som helhet, oberoende av den slutliga mottagaren av leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster, som bör beaktas vid bedömningen av kraven för tillämpning av en reducerad skattesats.

(20)

Vidare bör direktiv 2006/112/EG ändras för att möjliggöra att reducerade skattesatser tillämpas i ett begränsat antal specifika situationer av sociala skäl, till förmån för slutkonsumenten och för fullgörande av ett mål av allmänt intresse. Därför bör förteckningen över varor och tjänster som är berättigade till reducerade skattesatser i bilaga III till direktiv 2006/112/EG utökas till att omfatta ett begränsat antal av sådana befintliga avvikelser.

(21)

Covid-19-pandemin visade att direktiv 2006/112/EG behöver anpassas för att den rättsliga ramen ska kunna klara framtida kriser och därigenom göra det möjligt för medlemsstaterna att reagera snabbt på extraordinära omständigheter som pandemier, humanitära kriser och naturkatastrofer. I det syftet bör de medlemsstater som av kommissionen fått tillåtelse att tillämpa undantag från mervärdesskatt på varor som importeras till förmån för katastrofoffer, ha möjlighet att tillämpa, på samma villkor, ett undantag med rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende gemenskapsinterna förvärv och inhemska leveranser av sådana varor, och avseende tillhandahållanden av tjänster som avser sådana varor, till berättigade organ så att dessa kan hjälpa offren för sådana katastrofer. Om villkoren för undantag inte längre uppfylls bör leverans av sådana varor och tillhandahållande av sådana tjänster vara föremål för mervärdesskatt.

(22)

Då huvudsyftet med detta direktiv, nämligen uppdateringen av förteckningen över varor och tjänster som är berättigade till reducerade skattesatser och fastställa grunderna för att säkerställa att medlemsstaterna har lika tillgång till reducerade skattesatser inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av befintliga begränsningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(23)

Direktiv 2006/112/EG har ändrats genom rådets direktiv (EU) 2020/285 (6). Mot bakgrund av de olika mervärdesskattesatsstrukturer som föreskrivs i det här direktivet bör hänvisningarna i direktiv (EU) 2020/285 ändras.

(24)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument (7), har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är motiverat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att det är motiverat att sådana dokument översänds avseende detta direktiv.

(25)

Direktiven 2006/112/EG och (EU) 2020/285 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 2006/112/EG

Direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 53 ska följande stycke läggas till:

”Denna artikel ska inte vara tillämplig på tillträde till de evenemang som avses i första stycket om närvaron är virtuell.”

2.

I artikel 54.1 ska följande stycke läggas till:

”Om tjänsterna och de underordnade tjänsterna hänför sig till verksamheter som strömmas eller på annat sätt görs tillgängliga virtuellt ska emellertid platsen för tillhandahållandet vara den plats där den icke beskattningsbara personen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.”

3.

I artikel 59a ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”För att undvika dubbelbeskattning, utebliven beskattning eller snedvridning av konkurrensen får medlemsstaterna när det gäller tillhandahållande av tjänster för vilka platsen för tillhandahållande bestäms enligt artiklarna 44, 45, 54.1 andra stycket, 56, 58 och 59”.

4.

I artikel 81 ska första stycket ersättas med följande:

”De medlemsstater som den 1 januari 1993 inte utnyttjade möjligheten att tillämpa en reducerad skattesats med stöd av artikel 98 får, om de utnyttjar den möjlighet som fastställs i artikel 89, föreskriva att beskattningsunderlaget för sådana leveranser av konstverk som avses i bilaga III punkt 26 ska motsvara en andel av det belopp som fastställs i enlighet med artiklarna 73, 74, 76, 78 och 79.”

5.

Artikel 94 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Den skattesats som ska tillämpas vid import av varor ska vara den som tillämpas på leverans av motsvarande varor inom medlemsstatens territorium.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”3.   Genom undantag från punkt 2 i denna artikel får de medlemsstater som tillämpar en normalskattesats på leveranser av konstverk, samlarföremål och antikviteter som förtecknas i bilaga IX delarna A, B och C tillämpa en reducerad skattesats i enlighet med artikel 98.1 första stycket för import av dessa varor till medlemsstatens territorium.”

6.

Artikel 98 ska ersättas med följande:

”Artikel 98

1.   Medlemsstaterna får tillämpa högst två reducerade skattesatser.

De reducerade skattesatserna ska fastställas som en procentsats av beskattningsunderlaget, vilken inte får understiga 5 % och ska endast tillämpas på leveranser av de varor och tillhandahållanden av de tjänster som förtecknas i bilaga III.

Medlemsstaterna får tillämpa de reducerade skattesatserna på leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som omfattas av högst 24 punkter i bilaga III.

2.   Medlemsstaterna får, utöver de två reducerade skattesatser som avses i punkt 1 i denna artikel, tillämpa en reducerad skattesats som understiger miniminivån på 5 % och ett undantag med rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som betalats i det tidigare ledet på leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som omfattas av högst sju punkter i bilaga III.

Den reducerade skattesats som understiger miniminivån på 5 % och undantaget med rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som betalats i det tidigare ledet, får endast tillämpas på leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som omfattas av följande punkter i bilaga III:

a)

Punkterna 1–6 och 10c.

b)

Annan punkt i bilaga III som omfattas av de valmöjligheter som föreskrivs i artikel 105a.1.

Vid tillämpningen av led b i andra stycket i denna punkt ska de transaktioner avseende bostäder som avses i artikel 105a.1 andra stycket anses omfattas av bilaga III punkt 10.

De medlemsstater som den 1 januari 2021 tillämpade reducerade skattesatser som understiger miniminivån på 5 % eller medgav undantag med rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som betalats i det tidigare ledet på leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som omfattas av fler än sju punkter i bilaga III, ska begränsa tillämpningen av dessa reducerade skattesatser eller medgivandet av dessa undantag för att uppfylla det första stycket i denna punkt senast den 1 januari 2032 eller när den slutliga ordningen som avses i artikel 402 antas, beroende på vad som inträffar först. Medlemsstaterna ska ha rätt att fritt bestämma vilka leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster de kommer att fortsätta att tillämpa dessa reducerade skattesatser på eller medge undantag för.

3.   De reducerade skattesatser och undantag som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska inte tillämpas på tjänster som tillhandahålls elektroniskt utom de som förtecknas i bilaga III punkterna 6, 7, 8 och 13.

4.   Vid tillämpningen av de reducerade skattesatser och undantag som föreskrivs i detta direktiv får medlemsstaterna använda den kombinerade nomenklaturen eller den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren, eller båda, för att fastställa exakt vad den berörda kategorin omfattar.”

7.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 98a

De reducerade skattesatser och de undantag som avses i artikel 98.1 och 98.2 ska inte tillämpas på leveranser av konstverk, samlarföremål och antikviteter, vilka omfattas av de särskilda ordningarna i avdelning XII kapitel 4.”

8.

Artikel 99 ska utgå.

9.

Artikel 100 ska ersättas med följande:

”Artikel 100

Senast den 31 december 2028 och vart femte år därefter ska kommissionen till rådet lämna en rapport om tillämpningsområdet för bilaga III, som vid behov åtföljs av eventuella lämpliga förslag.”

10.

Artikel 101 ska utgå.

11.

I avdelning VIII kapitel 2 ska följande avsnitt läggas till:

Avsnitt 2a

Exceptionella situationer

Artikel 101a

1.   En medlemsstat som av kommissionen, i enlighet med artikel 53 första stycket i rådets direktiv 2009/132/EG (*1), har fått tillåtelse att tillämpa ett undantag på varor som importerats till förmån för katastrofoffer, får medge ett undantag med rätt till avdrag för den mervärdesskatt som betalats i det tidigare ledet på samma villkor, för gemenskapsinterna förvärv och leveranser av sådana varor och tillhandahållanden av tjänster som hör samman med sådana varor, inbegripet uthyrningstjänster.

2.   En medlemsstat som önskar tillämpa den åtgärd som avses i punkt 1 ska informera mervärdesskattekommittén.

3.   När varor eller tjänster som förvärvats av organisationer som omfattas av det undantag som fastställs i punkt 1 i denna artikel används för andra ändamål än de som föreskrivs i avdelning VIII kapitel 4 i direktiv 2009/132/EG ska användningen av sådana varor eller tjänster vara föremål för mervärdesskatt på de villkor som var tillämpliga vid tidpunkten då villkoren för undantaget upphörde att vara uppfyllda.

(*1)  Rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (EUT L 292, 10.11.2009, s. 5).”"

12.

Artiklarna 102 och 103 ska utgå.

13.

Artikel 104 ska ersättas med följande:

”Artikel 104

1.   Österrike får för kommunerna Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) tillämpa en andra normalskattesats som är lägre än den tillämpliga skattesatsen för Österrike i övrigt, dock lägst 15 %.

2.   Grekland får i regionerna Lesbos, Chios, Samos, Dodekaneserna och Cykladerna och på öarna Thasos, Norra Sporaderna, Samothrake och Skiros tillämpa skattesatser som är upp till 30 % lägre än motsvarande skattesatser på det grekiska fastlandet.

3.   Portugal får för transaktioner som utförs i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira och för direkt import till dessa regioner, tillämpa lägre skattesatser än dem som gäller på fastlandet.

4.   Portugal får tillämpa den ena av de två reducerade skattesatser som avses i artikel 98.1 på broavgifter i Lissabonområdet.”

14.

Artiklarna 104a och 105 ska utgå.

15.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 105a

1.   Medlemsstater som, i enlighet med unionsrätten, den 1 januari 2021 tillämpade reducerade skattesatser som var lägre än det minimum som anges i artikel 98.1 eller som medgav undantag med rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som betalats i det tidigare ledet på leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som förtecknas i andra punkter än bilaga III punkterna 1–6 och 10c får, i enlighet med artikel 98.2, fortsätta att tillämpa dessa reducerade skattesatser eller medge dessa undantag, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 i den här artikeln.

Medlemsstater som, i enlighet med unionsrätten, den 1 januari 2021 tillämpade reducerade skattesatser som var lägre än det minimum som anges i artikel 98.1 på transaktioner avseende bostäder som inte utgör ett led i socialpolitiken får, i enlighet med artikel 98.2, fortsätta att tillämpa dessa reducerade skattesatser.

Medlemsstaterna ska senast den 7 juli 2022 underrätta mervärdesskattekommittén om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt och villkoren för tillämpning av de reducerade skattesatser och undantag som hör samman med artikel 98.2 andra stycket b.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 i den här artikeln får andra medlemsstater, i enlighet med artikel 98.2 första stycket, tillämpa reducerade skattesatser som är lägre än det minimum som anges i artikel 98.1 eller undantag med rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som betalats i det tidigare ledet på samma leveranser av varor eller samma tillhandahållanden av tjänster som de som avses i första och andra styckena i den här punkten och på samma villkor som de som tillämpades den 1 januari 2021 i de medlemsstater som avses i första och andra styckena i den här punkten.

2.   Medlemsstater som, i enlighet med unionsrätten, den 1 januari 2021 tillämpade reducerade skattesatser som var lägre än 12 %, inbegripet reducerade skattesatser som var lägre än det minimum som anges i artikel 98.1 eller som medgav undantag med rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som betalats i det tidigare ledet på leverans av andra varor eller tillhandahållande av andra tjänster än de som förtecknas i bilaga III får, i enlighet med artikel 98.1 och 98.2, fortsätta att tillämpa dessa reducerade skattesatser eller medge dessa undantag till och med den 1 januari 2032 eller fram till antagandet av den slutliga ordning som avses i artikel 402, beroende på vad som inträffar först, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 i den här artikeln.

3.   Medlemsstater som, i enlighet med unionsrätten, den 1 januari 2021 tillämpade reducerade skattesatser som inte var lägre än 12 % på leverans av andra varor eller tillhandahållande av andra tjänster än de som förtecknas i bilaga III får, i enlighet med artikel 98.1 första stycket, fortsätta att tillämpa dessa reducerade skattesatser, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 i den här artikeln.

Medlemsstaterna ska senast den 7 juli 2022 underrätta mervärdesskattekommittén om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt och villkoren för tillämpning av de reducerade skattesatser som avses i första stycket i denna punkt.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 i den här artikeln får andra medlemsstater, i enlighet med artikel 98.1 första stycket, tillämpa reducerade skattesatser som inte är lägre än 12 % på samma leveranser av varor eller samma tillhandahållanden av tjänster som de som avses i första stycket i den här punkten och på samma villkor som de som tillämpades den 1 januari 2021 i de medlemsstater som avses i första stycket i den här punkten.

4.   Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3 ska reducerade skattesatser eller undantag med rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som betalats i det tidigare ledet avseende fossila bränslen, andra varor med liknande inverkan när det gäller växthusgasutsläpp, som t.ex. torv, och ved, upphöra att gälla senast den 1 januari 2030. De reducerade skattesatserna eller undantagen med rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som betalats i det tidigare ledet avseende kemiska pesticider och kemiska gödselmedel ska upphöra att gälla senast den 1 januari 2032.

5.   Medlemsstater som i enlighet med fjärde stycket i punkt 1 i den här artikeln, tredje stycket i punkt 3 i den här artikeln och artikel 105b önskar tillämpa reducerade skattesatser som inte är lägre än 12 %, reducerade skattesatser som är lägre än det minimum som anges i artikel 98.1 eller undantag med rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som betalats i det tidigare ledet ska senast den 7 oktober 2023 anta de närmare reglerna för utövande av denna rätt. De ska underrätta mervärdesskattekommittén om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de har antagit.

6.   Senast den 1 juli 2025 ska kommissionen, på grundval av den information som medlemsstaterna tillhandahållit, överlämna en rapport till rådet med en uttömmande förteckning över de varor och tjänster som avses i punkterna 1 och 3 i denna artikel och i artikel 105b på vilka reducerade skattesatser, inbegripet reducerade skattesatser som är lägre än det minimum som anges i artikel 98.1 eller undantag med rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som betalats i det tidigare ledet, tillämpas i medlemsstaterna.

Artikel 105b

Medlemsstater som, i enlighet med unionsrätten, den 1 januari 2021 tillämpade reducerade skattesatser som inte understiger miniminivån på 5 % på transaktioner avseende bostäder som inte utgör ett led i socialpolitiken får, i enlighet med artikel 98.1 första stycket, fortsätta att tillämpa dessa reducerade skattesatser. De reducerade skattesatser som tillämpas på sådana transaktioner får i det fallet från och med den 1 januari 2042 inte vara lägre än 12 %.

Medlemsstaterna ska senast den 7 juli 2022 underrätta mervärdesskattekommittén om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt och villkoren för tillämpning av de reducerade skattesatser som avses i första stycket.

Andra medlemsstater får, i enlighet med artikel 98.1 första stycket, tillämpa en reducerad skattesats som inte är lägre än 12 % på de transaktioner som avses i första stycket i den här artikeln på samma villkor som de som tillämpades den 1 januari 2021 i de medlemsstater som avses i första stycket i den här artikeln.

Vid tillämpning av artikel 98.1 tredje stycket ska de transaktioner som avses i den här artikeln anses omfattas av punkt 10 i bilaga III.”

16.

I avdelning VIII ska kapitel 4 utgå.

17.

Artiklarna 123, 125, 128 och 129 ska utgå.

18.

I artikel 221 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna får befria beskattningsbara personer från skyldigheten i artikel 220.1 eller artikel 220a att utfärda en faktura för leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som dessa utför på sitt territorium och som är undantagna från skatteplikt med eller utan rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet i enlighet med artiklarna 98.2, 105a, 132, 135.1 h–l, 136, 371, 375, 376, 377, 378.2, 379.2 och 380–390c.”

19.

I artikel 288 första stycket ska led 2 ersättas med följande:

”2.

Beloppet för transaktioner som med stöd av artikel 98.2 eller 105a är undantagna från skatteplikt med rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet.”

20.

I artikel 316 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Förutsatt att inga reducerade skattesatser tillämpats på berörda konstverk, samlarföremål och antikviteter som levererats till eller importerats av en beskattningsbar återförsäljare ska medlemsstaterna ge beskattningsbara återförsäljare rätt att välja att tillämpa ordningen för beskattning av vinstmarginal för följande transaktioner:

a)

Leverans av konstverk, samlarföremål eller antikviteter som den beskattningsbara återförsäljaren själv har importerat.

b)

Leverans av konstverk som levererats till den beskattningsbara återförsäljaren av upphovsmännen till dessa eller av upphovsmännens efterföljande rättsinnehavare.

c)

Leverans av konstverk som levererats till den beskattningsbara återförsäljaren av en annan beskattningsbar person än en beskattningsbar återförsäljare.”

21.

I artikel 387 ska led c utgå.

22.

I bilaga III ska rubriken ersättas med följande:

”Förteckning över leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster på vilka de reducerade mervärdesskattesatser och det undantag med rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som avses i artikel 98 får tillämpas”.

23.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Ändringar av direktiv (EU) 2020/285

I artikel 1 i direktiv (EU) 2020/285 ska led 15 ersättas med följande:

”15.

Artikel 288 ska ersättas med följande:

’Artikel 288

1.   Den årsomsättning som ska tjäna som referensnivå vid tillämpningen av det undantag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 284 ska utgöras av följande belopp, exklusive mervärdesskatt:

a)

Värdet av leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster, i den mån som de skulle beskattas om de levererades eller tillhandahölls av en beskattningsbar person som inte är undantagen från skatteplikt.

b)

Värdet av transaktioner som med stöd av artikel 98.2 eller 105a är undantagna från skatteplikt med rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet.

c)

Värdet av transaktioner som är undantagna från skatteplikt enligt artiklarna 146–149 och artiklarna 151, 152 och 153.

d)

Värdet av transaktioner som är undantagna från skatteplikt enligt artikel 138 om det undantag som föreskrivs i den artikeln är tillämpligt.

e)

Värdet av fastighetstransaktioner, finansiella transaktioner som avses i artikel 135.1 b–g och försäkrings- och återförsäkringstjänster, och försäkrings- och återförsäkringstjänster, såvida inte dessa transaktioner har karaktär av bitransaktioner.

2.   Köpeskillingen vid avyttring av en beskattningsbar persons materiella eller immateriella anläggningstillgångar ska inte räknas med vid beräkning av den omsättning som avses i punkt 1.’”

Artikel 3

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2024 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.12 vad gäller strykningen av artikel 103 i direktiv 2006/112/EG, och 1.20 och artikel 2.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2025.

Medlemsstaterna får tillämpa de lagar och andra författningar som rör bilaga III punkterna 7 och 13 vad gäller direktströmning av evenemang eller besök som omfattas av dessa punkter och punkt 26, i direktiv 2006/112/EG, som förtecknas i bilagan till det här direktivet, från och med den 1 januari 2025.

2.   Medlemsstaterna ska genast underrätta kommissionen om texten till de lagar och andra författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.   När en medlemsstat antar de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Varje medlemsstat ska själv utfärda närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras.

Artikel 4

Översyn

På grundval av en bedömning om det går att få fram framtidssäkrade lösningar som är anpassade till den digitala tidsåldern och förenliga med målet om ett destinationsbaserat mervärdesskattesystem ska kommissionen, vid behov, lägga fram ett lagstiftningsförslag om ändring av tillämpliga bestämmelser i detta direktiv när det gäller den ordning för beskattning av vinstmarginal som föreskrivs i avdelning XII kapitel 4 i direktiv 2006/112/EG.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 5 april 2022.

På rådets vägnar

B. LE MAIRE

Ordförande


(1)  Yttrande av den 9 mars 2022 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 283, 10.8.2018, s. 35.

(3)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/522 av den 24 mars 2021 om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet (programmet EU för hälsa) för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (EUT L 107, 26.3.2021, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012 (EUT L 310, 26.11.2015, s. 1).

(6)  Rådets direktiv (EU) 2020/285 av den 18 februari 2020 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag och förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller det administrativa samarbetet och utbyte av information för kontrollen av att den särskilda ordningen för små företag tillämpas på ett korrekt sätt (EUT L 62, 2.3.2020, s. 13).

(7)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.


BILAGA

Bilaga III till direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Punkterna 3–8 ska ersättas med följande:

”3.

De farmaceutiska produkter som används i medicinskt eller veterinärmedicinskt syfte, inbegripet produkter som används som preventivmedel och för sanitärt skydd för kvinnor samt absorberande hygienprodukter.

4.

Medicinsk utrustning, apparater, anordningar, föremål, hjälpmedel och skyddsutrustning, inbegripet hälsoskyddsmasker, som normalt är avsedda att användas inom hälso-och sjukvården eller av personer med funktionsnedsättning, varor som är nödvändiga för att kompensera för och övervinna funktionsnedsättningar samt anpassning, reparation, uthyrning och leasing av sådana varor.

5.

Persontransport och transport av varor som åtföljer passagerare, exempelvis bagage, cyklar, inbegripet elcyklar, motorfordon eller andra fordon, eller tillhandahållande av tjänster anknytande till persontransport.

6.

Tillhandahållande, inklusive lån från bibliotek, av böcker, tidningar och tidskrifter antingen på fysiska bärare eller på elektronisk väg eller bådadera (inbegripet broschyrer, foldrar och liknande trycksaker, bilder-, tecknings- och målarböcker för barn, noter i tryck eller manuskript, kartor och hydrografiska och liknande kartor), förutom publikationer som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam och publikationer som helt eller huvudsakligen består av videoinnehåll eller hörbar musik, framställning av publikationer för organisationer utan vinstsyfte och tjänster som har samband med sådan framställning.

7.

Tillträde till föreställningar, teatrar, cirkusar, marknader, nöjesparker, konserter, museer, djurparker, biografer, utställningar och liknande kulturella evenemang och anläggningar eller tillgång till direktströmning av dessa evenemang eller besök eller både och.

8.

Mottagning av radio- och tv-sändningstjänster och webbutsändningar av sådana program som tillhandahålls av en leverantör av medietjänster, internetanslutningstjänster som tillhandahålls som ett led i digitaliseringspolitik som medlemsstaterna fastställt.”

2.

Punkterna 10 och 10a ska ersättas med följande:

”10.

Leverans och uppförande av bostäder som ett led i socialpolitiken, i enlighet med vad medlemsstaterna fastställt, renovering och ombyggnad, inklusive rivning och återuppbyggnad samt reparation av bostäder och privata bostäder, uthyrning av fast egendom avsedd som bostad.

10a.

Uppförande och renovering av offentliga och andra byggnader som används för verksamheter av allmänintresse.”

3.

Följande punkt ska införas:

”10c.

Leverans och installation av solpaneler på och invid privata bostäder, bostäder och offentliga och andra byggnader som används för verksamheter av allmänintresse.”

4.

Punkt 11 ska ersättas med följande:

”11.

Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster som normalt används vid jordbruksproduktion men exklusive kapitalvaror såsom maskiner och byggnader, och fram till och med den 1 januari 2032 tillhandahållande av kemiska pesticider och kemiska gödselmedel.”

5.

Följande punkt ska införas:

”11a.

Levande hästdjur och tillhandahållande av tjänster som hör samman med levande hästdjur.”

6.

Punkt 13 ska ersättas med följande:

”13.

Tillträde till sportevenemang eller tillgång till direktströmning av dessa evenemang eller både och, utnyttjande av sportanläggningar och tillhandahållande av lektioner inom sport eller fysisk träning, inklusive när lektionerna direktströmmas.”

7.

Punkt 14 ska utgå.

8.

Punkt 15 ska ersättas med följande:

”15.

Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster av organ som är engagerade i hjälparbete eller socialt trygghetsarbete, i enlighet med vad medlemsstaterna fastställt, och är erkända av medlemsstaterna som organ av social karaktär, i den mån dessa transaktioner inte är undantagna från skatteplikt i enlighet med artiklarna 132, 135 och 136.”

9.

Punkterna 18 och 19 ska ersättas med följande:

”18.

Tillhandahållande av tjänster i anslutning till avlopp, gaturenhållning, sophämtning och avfallshantering eller återvinning av avfall, andra än sådana som tillhandahålls av de organ som avses i artikel 13.

19.

Tillhandahållande av reparationstjänster av hushållsapparater, skor och lädervaror, kläder och hushållslinne (inbegripet lagning och ändring).”

10.

Gäller inte den svenska versionen.

11.

Följande punkter ska läggas till:

”22.

Leverans av elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla samt biogas som produceras från de bränsleråvaror som förtecknas i bilaga IX del A till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (*1), leverans och installation av högeffektiva värmesystem med låga utsläpp som uppfyller de riktmärken för utsläpp (PM) som fastställs i bilaga V till kommissionens förordning (EU) 2015/1189 (*2) och i bilaga V till kommissionens förordning (EU) 2015/1185 (*3) och som har tilldelats EU:s energimärkning för att visa att det kriterium som avses i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 (*4) är uppfyllt samt, till och med den 1 januari 2030, naturgas och ved.

23.

Levande växter och andra produkter från blomsterodling, inklusive lökar, bomull, rötter och liknande produkter, snittblommor och prydnadsbladväxter.

24.

Barnkläder och barnskor, leverans av bilbarnstolar.

25.

Leverans av cyklar, inbegripet elcyklar, uthyrning och reparation av sådana cyklar.

26.

Leverans av konstverk, samlarföremål och antikviteter som är förtecknade i bilaga IX, delarna A, B och C.

27.

Juridiska tjänster som tillhandahålls personer med anställningskontrakt och arbetslösa i arbetsrättsliga förfaranden vid domstol och juridiska tjänster inom ramen för rättshjälp i enlighet med vad medlemsstaterna fastställt.

28.

Verktyg och annan utrustning som normalt sett är avsedda att användas för räddningsarbete eller förstahjälpeninsatser om de tillhandahålls offentliga organ eller organisationer utan vinstsyfte som är verksamma inom civilskyddet eller samhällsskyddet.

29.

Tillhandahållande av tjänster i samband med drift av fyrfartyg, fyrar eller andra navigationshjälpmedel och livräddningstjänster, inbegripet organisation och underhåll av livbåtstjänster.

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82)."

(*2)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1189 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för värmepannor för fastbränsle (EUT L 193, 21.7.2015, s. 100)."

(*3)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1185 av den 24 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare för fastbränsle (EUT L 193, 21.7.2015, s. 1)."

(*4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 28.7.2017, s. 1).”"


(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).

(*2)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1189 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för värmepannor för fastbränsle (EUT L 193, 21.7.2015, s. 100).

(*3)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1185 av den 24 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare för fastbränsle (EUT L 193, 21.7.2015, s. 1).

(*4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 28.7.2017, s. 1).””


6.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/13


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/543

av den 5 april 2022

om ändring av direktiv 2008/118/EG och direktiv (EU) 2020/262 vad gäller skattefria butiker i den franska terminalen till tunneln under Engelska kanalen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och särskilt artikel 113,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 14.1 i rådets direktiv 2008/118/EG (3) ger medlemsstaterna möjlighet att undanta punktskattepliktiga varor som tillhandahålls av skattefria butiker som är belägna inom unionens flygplatser och hamnar för resenärer som reser till ett tredjeterritorium från betalning av punktskatt.

(2)

Den fasta förbindelsen under Engelska kanalen är ett tunnelsystem mellan Coquelles (Pas-de-Calais, Frankrike) och Folkestone (Kent, Förenade kungariket) och består av två järnvägstunnlar. Den har en servicetunnel samt terminalanläggningar för kontroll av på- och avstigning vid varje ände av tunnlarna. På grund av dessa infrastrukturer har den karaktären av en sjöförbindelse mellan Frankrike och Förenade kungariket, med gränskontroller vid de två påstigningsterminalerna. Sjöförbindelsen och den fasta förbindelsen under Engelska kanalen gör det möjligt att korsa Engelska kanalen på samma villkor.

(3)

Den franska terminalen till den fasta förbindelsen under Engelska kanalen i Coquelles ska därför anses som likvärdig med en hamn vid tillämpningen av artikel 14 i direktiv 2008/118/EG.

(4)

På grund av Förenade kungarikets utträde ur unionen som ledde till öppnandet av skattefria butiker i hamnarna i Calais och Dunkerque samt i den brittiska terminalen till den fasta förbindelsen under Engelska kanalen i Folkestone, är det lämpligt att tillåta att skattefria butiker öppnas även i den franska terminalen till den fasta förbindelsen under Engelska kanalen i Coquelles.

(5)

Eftersom passagerare som använder den fasta förbindelsen under Engelska kanalen inte kan gå ut förrän de har nått sin destination kommer risken för att reglerna för punktskatt och skattefri import och följaktligen tullmyndigheternas kontrollbörda inte respekteras att vara begränsad. För att förebygga risken för skatteflykt, skatteundandragande eller skattemissbruk bör dock Frankrike vidta nödvändiga kontrollåtgärder för att säkerställa att skattebefrielsen tillämpas korrekt i de skattefria butikerna i den franska terminalen till den fasta förbindelsen under Engelska kanalen i Coquelles.

(6)

Under förutsättning att rådets direktiv (EU) 2020/262 (4) upphäver och ersätter direktiv 2008/118/EG med verkan från den 13 februari 2023 bör motsvarande bestämmelse i direktiv (EU) 2020/262 också ändras.

(7)

Direktiven 2008/118/EG och (EU) 2020/262 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 2008/118/EG

Artikel 14 i direktiv 2008/118/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas:

”1a.   Undantaget i punkt 1 ska även tillämpas på punktskattepliktiga varor som tillhandahålls av skattefria butiker som ligger i den franska terminalen till tunneln under Engelska kanalen i Coquelles till passagerare som har transporthandlingar giltiga for en resa till Förenade kungariket via den fasta förbindelsen under engelska kanalen.”

2.

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de undantag som föreskrivs i punkterna 1, 1a och 2 tillämpas på sådant sätt att skatteflykt, skatteundandragande eller skattemissbruk förebyggs.”

Artikel 2

Ändring av direktiv (EU) 2020/262

Artikel 13 i direktiv (EU) 2020/262 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas:

”1a.   Undantaget i punkt 1 ska även tillämpas på punktskattepliktiga varor som tillhandahålls av skattefria butiker som ligger i den franska terminalen till tunneln under Engelska kanalen i Coquelles till passagerare som har transporthandlingar giltiga for en resa till Förenade kungariket via den fasta förbindelsen under engelska kanalen.”

2.

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de undantag som föreskrivs i punkterna 1, 1a och 2 tillämpas på sådant sätt att skatteflykt, skatteundandragande eller skattemissbruk förebyggs.”

Artikel 3

Införlivande

1.   Om en medlemsstat beslutar att tillämpa det undantag som föreskrivs i artikel 14.1 i direktiv 2008/118/EG i enlighet med artikel 1 i det här direktivet eller det undantag som föreskrivs i artikel 13.1 i direktiv (EU) 2020/262 i enlighet med artikel 2 i det här direktivet, och antar lagar och andra författningar som är nödvändiga för att ge verkan åt det här direktivet, ska den genast underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtas för tillämpningen av det här direktivet.

2.   När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 5 april 2022.

På rådets vägnar

B. LE MAIRE

Ordförande


(1)  Yttrande av den 9 mars 2022 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 23 februari 2022 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12).

(4)  Rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (EUT L 58, 27.2.2020, s. 4.).


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

6.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/16


RÅDETS BESLUT (EU) 2022/544

av den 4 april 2022

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Moldavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 77.2 b och d och 79.2 c jämförda med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2022/449 (2) undertecknades avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Moldavien (avtalet) den 17 mars 2022, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(2)

Under omständigheter som kräver utplacering av gränsförvaltningsenheter från Europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka i ett tredjeland där medlemmarna i enheterna kommer att utöva verkställande befogenheter måste unionen enligt artikel 73.3 i förordning (EU) 2019/1896 (3) ingå ett statusavtal med det berörda tredjelandet på grundval av artikel 218 i EUF-fördraget.

(3)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (4); Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(4)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark. Eftersom detta beslut är en utveckling av Schengenregelverket, ska Danmark, i enlighet med artikel 4 i det protokollet, inom sex månader efter det att rådet har beslutat om detta beslut, besluta huruvida landet ska genomföra det i sin nationella lagstiftning.

(5)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Moldavien (avtalet) godkänns härmed på unionens vägnar. (5)

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 22.1 i avtalet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 4 april 2022.

På rådets vägnar

R. BACHELOT-NARQUIN

Ordförande


(1)  Godkännande av den 24 mars 2022 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslut (EU) 2022/449 av den 17 mars 2022 om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Moldavien (EUT L 91, 18.3.2022, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624 (EUT L 295, 14.11.2019, s. 1).

(4)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Texten till avtalet offentliggörs i EUT L 91, 18.3.2022, s. 4.


FÖRORDNINGAR

6.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/18


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/545

av den 26 januari 2022

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2144 genom fastställande av närmare bestämmelser om särskilda provningsförfaranden och tekniska krav för typgodkännande av motorfordon med avseende på registreringsapparater för händelsedata och för typgodkännande av dessa apparater som separata tekniska enheter samt om ändring av bilaga II till den förordningen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2144 av den 27 november 2019 om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 samt kommissionens förordningar (EG) nr 631/2009, (EU) nr 406/2010, (EU) nr 672/2010, (EU) nr 1003/2010, (EU) nr 1005/2010, (EU) nr 1008/2010, (EU) nr 1009/2010, (EU) nr 19/2011, (EU) nr 109/2011, (EU) nr 458/2011, (EU) nr 65/2012, (EU) nr 130/2012, (EU) nr 347/2012, (EU) nr 351/2012, (EU) nr 1230/2012 och (EU) 2015/166 (1), särskilt artiklarna 4.6 och 6.6, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2019/2144 föreskrivs ett allmänt krav på att motorfordon ska vara utrustade med vissa avancerade fordonssystem. Bilaga II till den förordningen bör innehålla en förteckning över krav för typgodkännande av motorfordon med avseende på registreringsapparater för händelsedata och för typgodkännande av dessa apparater som separata tekniska enheter. Dessa krav behöver kompletteras genom fastställande av närmare harmoniserade bestämmelser om särskilda provningsförfaranden och tekniska krav för sådant typgodkännande.

(2)

De tekniska kraven och provningsförfarandena i den här förordningen gäller motorfordon av kategorierna M1 och N1 i enlighet med de tillämpliga datum för vägran att bevilja EU-typgodkännande för de kategorier av motorfordon som anges i förordning (EU) 2019/2144.

(3)

I enlighet med artikel 3.13 i förordning (EU) 2019/2144 är en registreringsapparat för händelsedata ett system utformat uteslutande för att registrera och lagra viktiga kollisionsrelaterade parametrar och uppgifter kort före, under och omedelbart efter en kollision i syfte att få mer exakta och ingående olycksdata som gör att medlemsstaterna kan genomföra trafiksäkerhetsanalyser och bedöma effektiviteten av specifika åtgärder.

(4)

Provningsförfarandena och de detaljerade tekniska kraven för typgodkännande av fordonstyper med avseende på registreringsapparater för händelsedata omfattas av bestämmelserna i FN-föreskrift nr 160 (2). Den FN-föreskriften bör därför läggas till i förteckningen över de tillämpliga krav som avses i artiklarna 4.5 och 5.3 i förordning (EU) 2019/2144.

(5)

FN-föreskrift nr 160 innehåller krav på vilka dataelement som ska registreras av registreringsapparater för händelsedata, formatet för dessa data, krav på datainsamling, registrering och lagring ombord samt krav på prestanda och fortlevnad vid ett krocktest.

(6)

Alla tekniska krav i ändringsserie 01 till FN-föreskrift nr 160 (3) ska tillämpas från och med de datum som anges i bilaga II till förordning (EU) 2019/2144, utan att det påverkar unionens internationella förpliktelser.

(7)

För att säkerställa att fordonstillverkarna vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att data från registreringsapparater för händelsedata skyddas mot manipulation och är tillgängliga via det standardiserade gränssnittet samt för att göra det möjligt att anonymisera dessa data, bör dessa krav kompletteras med ytterligare krav på datahämtning, integritet och datasäkerhet.

(8)

För att säkerställa att de data som registreras av registreringsapparater för händelsedata förblir anonymiserade bör tillverkarna vara förpliktigade att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att dessa data rapporteras eller hämtas tillsammans med information som rör en fysisk person.

(9)

Till dess att standardiserade kommunikationsprotokoll för tillgång till och hämtning av händelsedata har införts genom en delegerad akt från kommissionen bör fordonstillverkare ge berörda parter information om hur de kan få tillgång till, hämta och tolka uppgifterna från registreringsapparaten för händelsedata.

(10)

Registreringsapparaten för händelsedata bör genom periodiska trafiksäkerhetsprovningar av fordon kontrolleras för att säkerställa korrekt driftsstatus, funktionalitet och programvaruintegritet.

(11)

Tabellen med förteckningen över krav i bilaga II till förordning (EU) 2019/2144 innehåller inga hänvisningar till regleringsakter gällande registreringsapparater för händelsedata. Det är därför nödvändigt att införa en hänvisning till den här förordningen och FN-föreskrift nr 160 i den bilagan.

(12)

Den förteckning över FN-föreskrifter som avses i artikel 4.2 i förordning (EU) 2019/2144 och som finns i bilaga I till den förordningen bör ändras så att den innehåller en hänvisning till ändringsserie 01 till FN-föreskrift nr 160.

(13)

Förordning (EU) 2019/2144 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Bestämmelserna i denna förordning är nära sammankopplade eftersom dessa bestämmelser fastställer regler för tekniska krav för typgodkännande av motorfordon med avseende på deras registreringsapparat för händelsedata samt för typgodkännande av registreringsapparater för händelsedata som separat teknisk enhet. Till följd av bestämmelserna i den här förordningen är det nödvändigt att lägga till en hänvisning till den här förordningen, FN-föreskrift nr 160 och ändringsserie 01 till FN-föreskrift nr 160 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2144. Det är därför lämpligt att fastställa bestämmelserna i en enda delegerad förordning.

(15)

Eftersom kraven i förordning (EU) 2019/2144 vad gäller registreringsapparater för händelsedata för fordon av kategorierna M1 och N1 ska tillämpas från och med den 6 juli 2022 bör den här förordningen tillämpas från och med samma datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på fordon av kategorierna M1 och N1 enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 (4).

Artikel 2

Tillämpliga tekniska krav

1.   Ett fordons registreringsapparat för händelsedata ska uppfylla de tekniska krav som anges i

a)

FN-föreskrift nr 160 och

b)

artiklarna 3, 4 och 5 i den här förordningen.

2.   Typgodkännande av en registreringsapparat för händelsedata som separat teknisk enhet ska ske under förutsättning att den separata tekniska enheten uppfyller samma krav som de som anges i punkterna 5.3 (inledande stycket), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 och 5.5 i FN-föreskrift nr 160.

3.   Om motorfordonet är utrustat med en registreringsapparat för händelsedata som typgodkänts som separat teknisk enhet ska fordonet och dess registreringsapparat för händelsedata uppfylla de tekniska krav som avses i punkt 1 i denna artikel. När det gäller punkt 5 i FN-föreskrift nr 160 ska de dock uppfylla kraven i punkterna 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 och 5.4 i samma föreskrift.

Artikel 3

Datasäkerhet

1.   De kollisionsrelaterade data som registreringsapparaten för händelsedata registrerar och lagrar ska skyddas mot manipulation genom att de relevanta tekniska kraven och övergångsbestämmelserna i FN-föreskrift nr 155 (5), i dess ursprungliga lydelse eller eventuella senare ändringsserier till denna, uppfylls.

2.   De programvaruuppdateringar som utförs på registreringsapparaten för händelsedata ska skyddas för att rimligen förhindra att de äventyras och rimligen förhindra ogiltiga uppdateringar.

Artikel 4

Datahämtning

1.   Kollisionsrelaterade data som registrerats av registreringsapparater för händelsedata ska göras tillgängliga för hämtning via den seriella dataanslutning till standarduttaget som avses i punkt 2.9 i bilaga X till förordning (EU) 2018/858. Om den seriella dataanslutningen inte längre fungerar efter en kollision ska data kunna hämtas genom en direktanslutning till registreringsapparaten för händelsedata.

2.   Fordonstillverkaren ska förse typgodkännandemyndigheten och, på begäran av en typgodkännandemyndighet, eventuella berörda företag som tillverkar eller reparerar komponenter, diagnosverktyg eller provningsutrustning med information om hur de kan få tillgång till, hämta och tolka dessa händelsedata.

3.   Fordon och tillhörande registreringsapparater för händelsedata ska vara utformade på ett sätt som gör att datahämtningsverktyg kan producera händelserapporter som innehåller följande dataelement:

a)

Var och en av de obligatoriska dataelementen enligt FN-föreskrift nr 160.

b)

Exakt fordonstyp, variant och version (inklusive monterade system för aktiv säkerhet och förebyggande av olyckor) för det fordon i vilket registreringsapparaten för händelsedata är monterad.

De uppgifter som avses i led b ska också finnas tillgängliga när det kollisionstest som avses i punkt 5.4.3 i FN-föreskrift nr 160 har slutförts.

4.   De data som registreras av registreringsapparaten för händelsedata får inte vara tillgängliga för hämtning via gränssnitt som kan användas utan att man behöver låsa upp fordonet eller använda verktyg, eller via fordonsgränssnitt för trådlösa anslutningar.

5.   Data från registreringsapparaten för händelsedata som gjorts tillgängliga i enlighet med punkt 1

a)

ska finnas tillgängliga i maskinläsbart format,

b)

ska inte inbegripa eller göras tillgängliga tillsammans med information som gör det möjligt att koppla dessa uppgifter till en fysisk person.

Artikel 5

Bestämmelser för trafiksäkerhetsprovning

Vid periodiska trafiksäkerhetsprovningar av fordon ska det gå att kontrollera följande funktioner hos registreringsapparaten för händelsedata:

(1)

Apparatens driftsstatus genom okulärbesiktning av felvarningssignalens tillstånd när fordonets huvudströmbrytare har aktiverats och eventuella glödlampor har kontrollerats. Om felvarningssignalen visas i ett gemensamt utrymme (det område där två eller flera informationsfunktioner eller symboler kan visas, men inte samtidigt), måste det först kontrolleras att det gemensamma utrymmet fungerar innan felvarningssignalen kontrolleras.

(2)

Apparatens funktionalitet och programvarans integritet med hjälp av ett elektroniskt fordonsgränssnitt, såsom det som fastställs i avsnitt I.14 i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (6), om fordonets tekniska egenskaper tillåter det och nödvändiga data görs tillgängliga. Tillverkarna ska säkerställa att teknisk information för användning av det elektroniska fordonsgränssnittet tillhandahålls i enlighet med artikel 6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/621 (7).

Artikel 6

Tillfälliga bestämmelser om godkännanden enligt FN-föreskrift nr 160

1.   Med verkan från och med den 6 juli 2022 ska de nationella myndigheterna, av skäl som rör registreringsapparater för händelsedata, vägra att bevilja EU-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av nya fordonstyper som inte uppfyller kraven i denna förordning och de tekniska kraven i ändringsserie 01 till FN-föreskrift nr 160. De nationella myndigheterna ska dock godta de godkännanden i enlighet med FN-föreskrift nr 160 som beviljats utanför EU som ett alternativ till ett godkännande i enlighet med ändringsserie 01 till FN-föreskrift nr 160, i syfte att bevilja ett EU-godkännande i enlighet med denna förordning till och med den 1 juli 2024.

2.   Med verkan från och med den 6 juli 2024 ska de nationella myndigheterna, av skäl som rör registreringsapparater för händelsedata, förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon om sådana fordon inte uppfyller kraven i denna förordning och de tekniska kraven i ändringsserie 01 till FN-föreskrift nr 160, eftersom intyg om överensstämmelse för sådana fordon inte längre är giltiga. De nationella myndigheterna ska dock godta de godkännanden i enlighet med FN-föreskrift nr 160 som beviljats utanför EU som ett alternativ till ett godkännande i enlighet med ändringsserie 01 till FN-föreskrift nr 160 för registrering, försäljning och ibruktagande av sådana fordon i enlighet med artiklarna 48, 49 och 50 i förordning (EU) 2018/858 till och med den 1 juli 2026.

Artikel 7

Ändring av förordning (EU) 2019/2144

Bilagorna I och II till förordning (EU) 2019/2144 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 6 juli 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 januari 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 325, 16.12.2019, s. 1

(2)  FN-föreskrift nr 160 – Enhetliga bestämmelser om godkännande av motorfordon med avseende på registreringsapparater för händelsedata (EUT L 221, 21.6.2021, s. 15), FN-föreskrift nr 160 – Enhetliga bestämmelser om godkännande av motorfordon med avseende på registreringsapparater för händelsedata [2021/1215], ändringsserie 01 (EUT L 265, 26.7.2021, s. 3).

(3)  FN-föreskrift nr 160 – Enhetliga bestämmelser om godkännande av motorfordon med avseende på registreringsapparater för händelsedata [2021/1215], ändringsserie 01 (EUT L 265, 26.7.2021, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).

(5)  FN-föreskrift nr 155 – Enhetliga bestämmelser om godkännande av fordon med avseende på cybersäkerhet och ledningssystem för cybersäkerhet [2021/387] (EUT L 82, 9.3.2021, s. 30).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 51).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/621 av den 17 april 2019 om den tekniska information som krävs för trafiksäkerhetsprovning av de komponenter som ska provas, om användningen av de rekommenderade testmetoderna och om fastställande av detaljerade regler om dataformat och förfaranden för tillgång till den relevanta tekniska informationen (EUT L 108, 23.4.2019, s. 5).


BILAGA

Ändring av förordning (EU) 2019/2144

Bilaga I till förordning (EU) 2019/2144 ska ändras på följande sätt:

160

Registreringsapparat för händelsedata

Ändringsserie 01

EUT L 265, 26.7.2021, s. 3

M1, N1

I bilaga II del E ska raden för krav avseende E5 ersättas med följande:

Ӏmne

Regleringsakter

Ytterligare särskilda tekniska bestämmelser

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Separat teknisk enhet

Komponent

E5 Registreringsapparat för händelsedata

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/545 (*1)

FN-föreskrift nr 160

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 


(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/545 av den 26 januari 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2144 genom fastställande av närmare bestämmelser om särskilda provningsförfaranden och tekniska krav för typgodkännande av motorfordon med avseende på registreringsapparater för händelsedata och för typgodkännande av dessa apparater som separata tekniska enheter samt om ändring av bilaga II till den förordningen (EUT L 107, 5.4.2022, s. 18)”


6.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/546

av den 31 mars 2022

om tillfällig stängning av fisket efter kungsfiskar i NAFO 3M med fartyg som för en av Europeiska unionens medlemsstaters flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2022/109 (2) fastställs kvoter för 2022.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av beståndet av kungsfiskar i Nafo 3M, gjorda av fartyg som är registrerade i en medlemsstat i Europeiska unionen, eller som för en av Europeiska unionens medlemsstaters flagg, medfört att delkvoten för perioden före den 1 juli 2022 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda riktat fiske efter detta bestånd fram till och med den 30 juni 2022.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot som tilldelats Europeiska unionens medlemsstater för det bestånd av kungsfiskar i Nafo 3M för perioden 1 januari 2022–30 juni 2022 ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Förbud

Riktat fiske efter det bestånd som anges i artikel 1, som bedrivs av fartyg som är registrerade i en medlemsstat i Europeiska unionen, eller som för en medlemsstats flagg, ska vara förbjudet från och med den dag som anges i bilagan till och med den 30 juni 2022.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2022.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Virginijus SINKEVIČIUS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2022/109 av den 27 januari 2022 om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 21, 31.1.2022, s. 1).


BILAGA

Nr

01/TQ109

Medlemsstat

Europeiska unionen (alla medlemsstater)

Bestånd

RED/N3M.

Art

Kungsfiskar (Sebastes spp.)

Område

NAFO 3M

Datum

Från och med den 25 mars 2022, kl. 00.00 UTC, till och med den 30 juni 2022


6.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/547

av den 5 april 2022

om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av superabsorberande polymerer med ursprung i Republiken Korea

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1), särskilt artikel 9.4, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

1.1.   Inledande

(1)

Den 18 februari 2021 inledde Europeiska kommissionen (kommissionen) en antidumpningsundersökning beträffande import av superabsorberande polymerer (den undersökta produkten) med ursprung i Republiken Korea (Sydkorea eller det berörda landet) på grundval av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (grundförordningen). Kommissionen offentliggjorde ett tillkännagivande om inledande i Europeiska unionens officiella tidning (2) (tillkännagivandet om inledande).

(2)

Kommissionen inledde undersökningen till följd av ett klagomål som ingavs av European Superabsorbent Polymer Coalition (klaganden). Klagomålet ingavs för två unionstillverkare, som tillsammans står för 65 % av unionens sammanlagda tillverkning av superabsorberande polymerer, i den mening som avses i artikel 5.4 i grundförordningen. Klagomålet innehöll bevisning om dumpning och därav följande väsentligskada som var tillräcklig för att motivera inledandet av en undersökning.

1.2.   Synpunkter på inledandet av undersökningen

1.2.1.   Undersökning av unionens intresse för klagomålet

(3)

Efter inledandet hävdade koalitionen av användare (3) att importörernas och användarnas intressen ignorerades i klagomålet, i strid med artikel 21 i grundförordningen, då det fastslogs att det ligger i unionens intresse att inleda en antidumpningsundersökning om import av superabsorberande polymerer med ursprung i Sydkorea.

(4)

Liknande påståenden framfördes av den samarbetsvilliga exporterande tillverkaren, LG Chem Ltd. (LG Chem).

(5)

Kommissionen erinrar om att det i enlighet med artikel 5.2 och 5.9 i grundförordningen är motiverat att inleda ett förfarande när tillräcklig bevisning om dumpning, skada och orsakssamband mellan den påstått dumpade importen och den påstådda skadan läggs fram i klagomålet. Klaganden är enligt dessa bestämmelser inte skyldig att genomföra en analys av unionens intresse i klagomålet. Klagomålet var därför inte bristfälligt ur denna aspekt.

(6)

I detta avseende undersökte kommissionen riktigheten och tillförlitligheten hos den bevisning som lagts fram och fastställde att bevisningen var tillräcklig för att motivera inledandet av den aktuella undersökningen, i enlighet med artikel 5.3 i grundförordningen.

(7)

Dessa påståenden avvisades därför.

1.2.2.   Höga dumpningsmarginaler och prisunderskridandemarginaler på grund av klagomålet

(8)

LG Chem hävdade att klaganden, genom att betrakta superabsorberande polymerer som en homogen produkt, hade artificiellt ökat de dumpnings- och prisunderskridandemarginaler som lades fram i klagomålet. I detta avseende upprepade LG Chem mestadels de synpunkter som redan lämnats om produktdefinitionen och som behandlas i avsnitt 2.3.

(9)

LG Chem hävdade vidare att det exportpris som angavs i klagomålet hade beräknats felaktigt. Enligt den källa som användes i klagomålet för att beräkna exportpriset, dvs. den koreanska handelsstatistiktjänsten, borde exportpriset ha varit mellan 13 % och 18 % högre än det pris som klaganden angett. Kommissionen gjorde därför fel när den godtog den bevisning om exportpriset som angetts i klagomålet.

(10)

Under klagomålsskedet är det tillräckligt att lägga fram dumpnings- och prisunderskridandemarginaler på grundval av de uppgifter som rimligen finns tillgängliga för klaganden och för produkten som helhet. Det faktum att LG Chem anser att den undersökta produkten inte är homogen gjorde inte klagandenas jämförelse felaktig vad gäller inledandets syfte. Det är snarare en del av kommissionens undersökning att göra en analys av huruvida ett krav på en mer detaljerad analys är berättigat.

(11)

När det gäller det exportpris som användes i klagomålet noterade kommissionen att de högre priser som LG Chem lyfte fram i bevis 8 i klagomålet i själva verket omfattade den totala exporten med varukod 3906 90 90, inklusive produkter som inte var den berörda produkten, medan de exportpriser som användes för att beräkna dumpningen i punkt 46 i klagomålet endast omfattade den berörda produkten, som filtrerats ut på grundval av en ytterligare hämtningsförfrågan i TRASS-systemet (4).

(12)

Kommissionen avvisade därför LG Chems påståenden.

1.2.3.   Handelsled

(13)

LG Chem hävdade också att klaganden inte hade justerat exportpriset för skillnader i handelsled, eftersom deras exportförsäljning till unionens marknad vanligen kanaliseras via ett närstående företag. Därför var såväl dumpnings- som prisunderskridandemarginalerna som lades fram i klagomålet ökade på konstgjord väg.

(14)

Kommissionen erinrar om att för avdrag från exportpriserna justerade klaganden endast transportkostnaderna. Detta är sannolikt en försiktig metod, eftersom en justering av exportpriserna enligt artikel 2.9 eller ytterligare avdrag från försäljningsprovision från närstående handlare som deltar i importen av varorna endast skulle sänka exportpriset och öka dumpningsmarginalen. Även om inga avdrag gjordes för transport skulle dumpningen fortfarande vara betydande, vilket framgår av den icke-konfidentiella versionen av klagomålet. När det gäller den påstått onaturligt höga prisunderskridandemarginalen ansåg kommissionen att användande av ett exportpris på grundval för importstatistik utgör bevisning som rimligen fanns tillgänglig i det inledande skedet för att klagandena skulle kunna visa på prisunderskridande. Dessutom finns det två andra exporterande tillverkare i Sydkorea som säljer direkt på unionens marknad och LG Chem säljer själva också direkt en del av sin exportförsäljning. I vilket fall som helst kunde LG Chem inte visa hur ett annat exportpris skulle leda till en betydande minskning av det prisunderskridande som nämns i klagomålet [10 % – 30 %].

(15)

Detta påstående avvisades därför.

1.2.4.   Öppen version av klagomålet gör det inte möjligt att förstå information om prisunderskridande

(16)

LG Chem hävdade att den bevisning som lämnats i den öppna versionen av klagomålet för att anföra den prissänkande inverkan av den sydkoreanska importen, dvs. bevis i form av ”Marknadsrapporter”, inte gjorde det möjligt att på ett korrekt sätt förstå informationen om prisunderskridande.

(17)

Först erinrade kommissionen om att syftet med den icke-konfidentiella versionen av klagomålet är att tillhandahålla en meningsfull sammanfattning av uppgifterna i den konfidentiella versionen. När man undersöker om sammanfattningen är meningsfull eller inte måste man beakta samtliga uppgifter i den icke-konfidentiella versionen om ett visst ämne. När det gäller påståendena om prisunderskridande och målprisunderskridande som utövas av de sydkoreanska exportörerna noterade kommissionen att avsnitt 5.3 i den icke-konfidentiella versionen av klagomålet innehåller en omfattande sammanfattning av de prisjämförelser som ligger till grund för påståendena om prisunderskridande och målprisunderskridande, med stöd av meningsfulla sammanfattningar av de viktigaste uppgifterna i bevis 5-1–5-3-3 i klagomålet. Kommissionen ansåg att beskrivningen i klagomålet och de uppgifter som sammanfattas i bilagorna ger tillräcklig förståelse för påståendena om prispress. Marknadsrapporterna presenteras i klagomålet som en bekräftelse på att påståendena är giltiga. Dessutom ansåg kommissionen att de marknadsrapporter om superabsorberande polymerer som importerades till Europa innehöll en detaljerad analys av marknadsaktörernas potentiella strategier. Även att dela en sammanfattning av innehållet skulle ha skadlig inverkan på den tjänsteleverantör som samlade in de konfidentiella uppgifterna.

(18)

Det påminns om att artikel 19 i grundförordningen och artikel 6.5 i WTO:s antidumpningsavtal (5) medger skydd för konfidentiella uppgifter under omständigheter där utlämnandet av dem skulle medföra en betydande konkurrensfördel för en konkurrent eller en betydande negativ verkan för den som lämnat uppgifterna, eller för den från vilken uppgifterna har erhållits.

(19)

De uppgifter som lämnas i den konfidentiella versionen av klagomålet ingår i dessa kategorier. Vidare har klaganden tillhandahållit tillräckliga sammanfattningar av innehållet i de konfidentiella delarna av klagomålet.

(20)

Detta påstående avvisades därför.

1.2.5.   Aggressiv prissättning från import från Fjärran Östern under 2019

(21)

När det gäller prissänkningseffekterna under 2019 kommenterade LG Chem bevis 5-3-1-C i klagomålet, som vagt hänvisade till ”aggressiva priser från importen från Fjärran Östern”. LG Chem hävdade att ordalydelsen även kunde ha hänvisat till import från Japan eller Kina.

(22)

Kommissionen håller med om att ordalydelsen ”import från Fjärran Östern” inte uteslutande avser import från Sydkorea. Ordalydelsen omfattar dock uppenbart även import från Sydkorea. Även om detta dokument inte enbart gäller prispressen från Sydkorea stöder det de övriga bevis som lagts fram när det gäller import från Sydkorea.

(23)

Påståendet att bevisningen inte stödde klagomålet avvisades därför.

1.2.6.   Omotiverat vinstmål i klagomålet

(24)

När det gäller målprisunderskridande hävdade LG Chem att det inte finns något skäl att använda ett vinstmål på 10 % i klagomålet.

(25)

Till att börja med erinrade kommissionen om att klagomålet innehöll tillräcklig bevisning för att importen från Sydkorea underskred unionsindustrins priser med en betydande marginal på [ 10 % – 30 %]. Detta utgör i sig redan tillräcklig bevisning för den dumpade importens inverkan på priserna i unionen. Detta framgår tydligt av ordalydelsen i artikel 3.3 i grundförordningen, enligt vilken prisunderskridande och prisnedgång är möjliga alternativa effekter som dumpad import kan ha på priserna i unionen. Påståendet i klagomålet om att priserna pressats ned med [30 % – 60 %] var därför inte nödvändigt för att visa att det fanns tillräcklig bevisning för att superabsorberande polymerer från Sydkorea importeras till skadevållande priser. Under alla omständigheter är det vinstmål som valts av klaganden inte bindande för kommissionens analys när det gäller dess analys av målprisunderskridande. I artikel 7.2c i grundförordningen anges att vinstmålet inte får vara lägre än 6 %. Även justerat till ett vinstmål på 6 % uppvisade klagandens beräkning fortfarande en hög målprisunderskridandemarginal. Det är därför inte relevant att klaganden inte underbyggde det valda vinstmålet på 10 %.

(26)

Kommissionen avvisade därför påståendet att en saknad motivering för det valda vinstmålet utgjorde ett fel i klagomålet.

1.2.7.   Investeringsuppgifter i klagomålet bör inte behandlas konfidentiellt

(27)

När det gäller de investeringar som angavs i klagomålet hävdade LG Chem att det inte finns någon grund för varför dessa uppgifter behandlades konfidentiellt av klagandena.

(28)

Såsom redan påpekats i skäl 18 möjliggör artikel 19 i grundförordningen och artikel 6.5 i WTO:s antidumpningsavtal att konfidentiella uppgifter skyddas under omständigheter där ett utlämnande skulle innebära en betydande konkurrensfördel för en konkurrent.

(29)

De uppgifter som lämnas i den konfidentiella versionen av klagomålet ingår i denna kategori. Klaganden tillhandahöll dessutom ett intervall för indexutvecklingen för undersökningsperioden jämfört med 2017 för investeringar i den öppna versionen. Det visar hur investeringarna minskade avsevärt under skadeundersökningsperioden och är tillräckligt för att förstå denna skadeindikator. Under alla omständigheter redovisas de relevanta tendenserna i tabell 10 nedan.

(30)

Kommissionen avvisade därför påståendet att det var nödvändigt att inkludera de detaljerade investeringsuppgifterna i den öppna versionen av klagomålet.

1.2.8.   Bevisning för orsakssamband med import från Sydkorea

(31)

LG Chem hävdade att klagomålet, i strid med artikel 3.6 i grundförordningen, inte lyckades styrka orsakssambandet mellan den påstådda dumpade importen från Sydkorea och skadan för unionsindustrin. Enligt LG Chem hävdade unionsindustrin endast att den dumpade importen från Sydkorea utövade ett pristryck nedåt på EU:s försäljningspriser (...) vilket tvingade EU:s superabsorberande polymerindustri att sänka sina priser, vilket ledde till dramatiska förluster.

(32)

I motsats till vad LG Chem hävdar lämnade klaganden tillräcklig bevisning för ett orsakssamband mellan importen från det berörda landet och skadan. Klagandens analys av skadeindikatorerna visade att de ökade volymerna av lågprisimport från Sydkorea och unionsindustrins försämrade resultat sammanföll tidsmässigt, och därmed hur importen från Sydkorea på unionens marknad utövade en prispress nedåt på unionsindustrins försäljningspriser.

(33)

Detta påstående avvisades därför.

1.3.   Registrering av import, avstående från införande av provisoriska åtgärder och efterföljande förfarande

(34)

Den 17 september 2021 underrättade kommissionen i enlighet med artikel 19a.2 i grundförordningen medlemsstaterna och alla berörda parter om sin avsikt att inte införa provisoriska tullar på import av superabsorberande polymerer med ursprung i Sydkorea och att fortsätta undersökningen.

(35)

Eftersom inga provisoriska antidumpningsåtgärder infördes registrerade kommissionen inte importen enligt artikel 14.5a i grundförordningen. Kommissionen fortsatte att inhämta och kontrollera alla uppgifter som den ansåg nödvändiga för de slutliga undersökningsresultaten.

(36)

Efter det att kommissionen meddelat sin avsikt att inte införa provisoriska åtgärder genomfördes höranden med de två unionstillverkare som ingick i urvalet (BASF Antwerpen NV (BASF) och Nippon Shokubai Europe NV (BE) (Nippon Shokubai Europe eller NSE)), en känd unionstillverkare (Evonik Operations GmbH (Evonik)), samt den exporterande tillverkaren LG Chem, under vilka dessa parter yttrade sig om beslutet att inte införa provisoriska åtgärder. Efter hörandena inkom parterna med redogörelser och ytterligare synpunkter till akten.

1.4.   Undersökningsperiod och skadeundersökningsperiod

(37)

Undersökningen av dumpning och skada omfattade perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020 (undersökningsperioden). Undersökningen av de utvecklingstendenser som är relevanta för bedömningen av skada omfattar perioden från och med den 1 januari 2017 till och med slutet av undersökningsperioden (skadeundersökningsperioden).

1.5.   Berörda parter

(38)

I tillkännagivandet om inledande uppmanades berörda parter att ta kontakt med kommissionen för att delta i undersökningen. Dessutom informerade kommissionen uttryckligen klagandena, andra kända unionstillverkare, kända exporterande tillverkare och de kinesiska myndigheterna, kända importörer, leverantörer och användare, handlare samt intresseorganisationer som såvitt känt är berörda om inledandet av undersökningen och uppmanade dem att delta.

(39)

De berörda parterna gavs möjlighet att lämna synpunkter på inledandet av undersökningen och att begära att bli hörda av kommissionen och/eller förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden. En unionstillverkare som ingick i urvalet (BASF), en känd unionstillverkare (Evonik), den samarbetsvilliga exporterande tillverkaren LG Chem och två kända unionsanvändare (Procter & Gamble International Operations SA (P&G) och FATER SpA (Fater)) hördes.

1.6.   Stickprovsförfarande

(40)

I tillkännagivandet om inledande angav kommissionen att den kunde komma att besluta att göra ett urval bland de berörda parterna i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

1.6.1.   Stickprovsförfarande avseende unionstillverkare

(41)

I tillkännagivandet om inledande meddelade kommissionen att den hade gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Kommissionen gjorde sitt urval baserat på volymen av tillverkning och försäljning av den likadana produkten samt den geografiska placeringen. Urvalet bestod av två unionstillverkare. Unionstillverkarna i urvalet stod för mer än 50 % av den uppskattade tillverkningen och försäljningen i unionen under den undersökta perioden, samtidigt som de säkerställde en god geografisk spridning samt ansågs vara representativa för unionsindustrin. Kommissionen uppmanade berörda parter att lämna synpunkter på det preliminära urvalet. Inga synpunkter inkom, och urvalet bekräftades därför.

1.6.2.   Stickprovsförfarande avseende importörer

(42)

För att kunna avgöra om ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall göra ett urval bad kommissionen icke-närstående importörer att lämna de uppgifter som angetts i tillkännagivandet om inledande.

(43)

En icke-närstående importör lämnade de begärda upplysningarna. Mot bakgrund av det låga antalet svar beslutade kommissionen att inget stickprovsförfarande var nödvändigt och uppmanade den samarbetsvilliga importören att lämna in svar på frågeformulären.

1.6.3.   Stickprovsförfarande avseende exporterande tillverkare i Sydkorea

(44)

För att kunna avgöra om ett stickprovsförfarande var nödvändigt, och i så fall göra ett urval, uppmanade kommissionen alla exporterande tillverkare i Sydkorea att lämna de uppgifter som anges i tillkännagivandet om inledande. Kommissionen bad dessutom Sydkoreas delegation vid Europeiska unionen att identifiera och/eller kontakta eventuella andra exporterande tillverkare som skulle kunna vara intresserade av att delta i undersökningen.

(45)

En exporterande tillverkare i det berörda landet lämnade den begärda informationen och samtyckte till att ingå i urvalet, och följaktligen ansågs ett stickprovsförfarande inte vara nödvändigt.

1.7.   Svar på frågeformulär och kontrollbesök

(46)

Kommissionen sände frågeformulär till den samarbetsvilliga exporterande tillverkaren, den samarbetsvilliga icke-närstående importören och de två unionstillverkare som ingick i urvalet. Samma frågeformulär gjordes även tillgängliga via internet (6) på dagen för inledandet.

(47)

Kommissionen mottog svar på frågeformulären från de två unionstillverkare som ingick i urvalet, en unionstillverkare som inte ingick i urvalet (det övergripande formuläret), två användare och den samarbetsvilliga exporterande tillverkaren. Den enda icke-närstående importör som lämnade ett svar på stickprovsformuläret lämnade inte något svar på frågeformuläret.

(48)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den ansåg nödvändiga för att fastställa dumpning, därav följande skada och unionens intresse. På grund av covid-19-pandemins utbrott och de efterföljande åtgärder som vidtagits för att hantera utbrottet (tillkännagivandet om covid-19(7) kunde kommissionen inte genomföra kontrollbesök på plats hos de samarbetsvilliga företagen och företagen i urvalet i enlighet med artikel 16 i grundförordningen. I stället genomförde kommissionen dubbelkontroller på distans av de uppgifter som följande företag lämnade via videokonferens:

Unionstillverkare

BASF Antwerpen N.V. (BE)

Nippon Shokubai Europe NV (BE)

Användare

Företag B, vars identitet kommer att förbli konfidentiell under undersökningen (8).

Närstående importörer och handlare

LG Chem Europe GmbH (LG Chem Europe)

Exporterande tillverkare i Sydkorea

LG Chem, Ltd.

1.8.   Slutligt utlämnande av uppgifter

(49)

Den 24 januari 2022 underrättade kommissionen alla berörda parter om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av vilka den avsåg att införa en slutgiltig antidumpningstull på import av superabsorberande polymerer med ursprung i Sydkorea (det slutliga utlämnandet). Kommissionen skickade dessutom två ytterligare slutliga utlämnanden den 4 februari 2022 respektive den 21 februari 2022. Alla parter beviljades en period inom vilken de kunde lämna synpunkter på det slutliga utlämnandet och på de ytterligare slutliga utlämnandena. Kommissionen mottog synpunkter från den exporterande tillverkaren LG Chem, från unionsindustrin och från flera användare.

(50)

Efter det slutliga utlämnandet gavs de berörda parterna möjlighet att bli hörda i enlighet med bestämmelserna i punkt 5.7 i tillkännagivandet om inledande. LG Chem, koalitionen för en öppen och konkurrenskraftig EU-marknad för superabsorberande polymerer och Evonik hördes.

(51)

Efter det andra ytterligare utlämnandet hävdade LG Chem att det faktum att man bara gavs en enda dag för att lämna synpunkter på betydande ändringar av kommissionens slutsatser utgör en överträdelse av LG Chems rätt till försvar, särskilt eftersom källan till felet inte hade avslöjats.

(52)

Kommissionen noterade att LG Chem inte begärde någon förlängning av tidsfristen för att lämna synpunkter på det andra ytterligare utlämnandet. Dessutom beviljades LG Chem två höranden efter den ursprungliga tidsfristen för att lämna synpunkter, under vilka parten hade möjlighet att framföra sina synpunkter om det andra ytterligare utlämnandet. Under hörandet med förhörsombudet efter det andra ytterligare utlämnandet påpekade kommissionen att LG Chem hade kommenterat oegentligheter i uppgifterna i klagomålet och i det slutliga utlämnandet, samt i sin egen marknadsinformation, i sitt svar på det slutliga utlämnandet. Kommissionen analyserade LG Chems synpunkter ingående och korrigerade det faktum att ett företags uppgifter inte ingick i de makroekonomiska uppgifterna på grund av ett skrivfel och gick vidare till det andra ytterligare utlämnandet.

(53)

LG Chem hävdade att utlämnandet av ytterligare uppgifter ledde till en betydande förändring jämfört med tidigare utlämnade makroekonomiska uppgifter, eftersom det inte bara var uppgifternas omfattning som förändrades väsentligt då även tendenserna visade på förbättringar för alla indikatorer. LG Chem hävdade vidare att användningen av intervall, som berodde på att uppgifter om ett enda företag lades till i det andra ytterligare utlämnandet, hindrade LG Chem från att bilda sig en rimlig uppfattning om de reviderade makroekonomiska indikatorerna.

(54)

Genom det andra ytterligare utlämnandet ändrades de makroekonomiska uppgifter som lämnats ut, och följaktligen även unionsindustrins och de importerande ländernas marknadsandelar. Denna ändring hade begärts av LG Chem själv i dess synpunkter på det slutliga utlämnandet före det andra ytterligare utlämnandet. Utöver att påpeka omfattningen av uppgifterna i klagomålet tillhandahöll LG Chem uppgifter från marknadsrapporterna, som visar liknande värden som intervallen i det andra ytterligare utlämnandet. Man kan därför inte dra slutsatsen att de ändrade uppgifterna inte redan förutsågs i LG Chems försvar.

(55)

På en marknad med ett begränsat antal tillverkare innebär naturligtvis uppgifter från ytterligare en tillverkare att de absoluta talen ökar betydligt, vilket LG Chem förutsåg i sina inledande synpunkter. Påståendet att detta ledde till förbättringar av tendenserna för alla indikatorer är dock vilseledande. Tendensen för alla indikatorer gick i samma riktning som för de indikatorer som ursprungligen angavs. Det totala produktionsindexet förblev detsamma, med endast en minimal ökning för 2018. Kapacitetsutnyttjandeindexet, det totala försäljningsindexet, det totala sysselsättningsindexet, produktivitetsindexet och exportindexet uppvisade tendenser i samma riktning, även om de inte var lika starka. I motsats till vad LG Chem hävdar förbättrades tendenserna inte, utan fortsatte att visa på samma skada, även om förändringarnas omfattning var annorlunda.

(56)

Dessutom hävdade LG Chem i sina synpunkter på det andra ytterligare utlämnandet att de reviderade siffrorna om marknadsandelar faktiskt bekräftade LG Chems tidigare påstående att importen från Sydkorea aldrig tog marknadsandelar från unionsindustrin. Detta påstående visar att de tendenser som redovisades i det andra ytterligare utlämnandet i allmänhet inte heller ledde till någon förändring av LG Chems bedömning. Eftersom analysen och kommissionens slutsatser inte ändrades förblev alla argument som parterna lämnade som svar på det allmänna informationsdokumentet giltiga.

(57)

Slutligen hindrade inte användningen av intervall i de makroekonomiska uppgifterna LG Chem från att förstå de reviderade makroindikatorerna. Dessa var nödvändiga för att bibehålla konfidentialiteten avseende den exakta försäljningen och annan statistik från unionstillverkaren, vars statistik av misstag inte hade beaktats vid det ursprungliga utlämnandet av uppgifter. De inlämnade indexen gav inte bara en tydlig bild av indikatorernas utveckling, utan intervallen fastställdes dessutom tillräckligt snävt för att man skulle få en rimlig förståelse för varje indikators omfattning. Därför avvisade kommissionen argumentet att den korta tidsfristen utgjorde en överträdelse av LG Chems rätt till försvar.

2.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

2.1.   Berörd produkt

(58)

Den berörda produkten är ”superabsorberande polymerer” som består av oregelbundna, rundformiga eller agglomererade granulat i pulverform, vita till utseendet och ej lösliga i vatten, vilka är resultatet av en polymerisation vid vilken akrylmonomermolekyler och tvärbindningar formar ett tvärbundet polymernätverk, med hög förmåga att absorbera och binda vatten och gasformiga vätskor,, med ursprung i Sydkorea, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3906 90 90 (Taric-nummer 3906909017) (den berörda produkten). KN-numren och Taric-numren nämns endast upplysningsvis.

(59)

Tack vare deras exceptionella absorptionskapacitet används superabsorberande polymerer främst i sanitetsprodukter för engångsbruk, t.ex. babyblöjor och inkontinensskydd för vuxna, och andra hygienrelaterade användningsområden, t.ex. hygienprodukter för kvinnor och amningskupor. Superabsorberande polymerer kan också användas i livsmedelsrelaterade industrier, t.ex. som kylmedel eller för att hålla livsmedel färska, och i hushållsprodukter, t.ex. värmepack för engångsbruk eller som miljödoft. Superabsorberande polymerer kan dessutom användas inom jordbruket för dämning. Användningen av superabsorberande polymerer i sanitära engångsprodukter är dock den dominerande användningen jämfört med andra användningsområden.

2.2.   Likadan produkt

(60)

Av undersökningen framgick att följande produkter har samma grundläggande fysiska, kemiska och tekniska egenskaper samt användningsområden:

Den berörda produkten.

Den produkt som tillverkas och säljs på hemmamarknaden i Sydkorea. med

Den produkt som tillverkas och säljs i unionen av unionsindustrin.

(61)

Kommissionen beslutade att dessa produkter därför är likadana produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

2.3.   Invändningar avseende produktdefinitionen

(62)

På grundval av den bevisning som lagts fram i klagomålet definierade kommissionen ursprungligen den undersökta produkten enligt den beskrivning som unionsindustrin lämnat och angav ett enda produktkontrollnummer i mallarna för frågeformulär.

(63)

Den 8 mars 2021 lämnade den samarbetsvilliga exporterande tillverkaren, LG Chem, en rad synpunkter som hävdade att superabsorberande polymerer inte kunde anses vara en homogen produkt, eftersom skillnader i fysiska, tekniska och kemiska egenskaper påverkar slutanvändningen och utbytbarheten samt tillverkningsprocesserna och de därmed sammanhängande tillverknings- och försäljningskostnaderna för den undersökta produkten. Samma synpunkter lämnades också av användarkoalitionen om produktens slutanvändning, utbytbarhet, tillverkningsprocess och distributionskanaler. För att analysera dessa påståenden beslutade kommissionen att begära uppdaterade uppgifter som bygger på mer detaljerade produktkontrollnummer av den exporterande tillverkaren och unionstillverkarna, såsom framgår av avsnitt 2.3.5.

2.3.1.   Begäran om undantag för produkter enligt särskilda specifikationer

(64)

För det första begärde LG Chem att de så kallade ”produkterna enligt särskilda specifikationer” skulle undantas från undersökningen, dvs. superabsorberande polymerprodukter som är särskilt anpassade för att specifikt tillgodose kundernas krav och behov. Företaget förklarade att deras fysiska, tekniska och kemiska egenskaper gör att sådana produkttyper inte är utbytbara mot andra superabsorberande polymerprodukter.

(65)

Liknande påståenden framfördes för så kallade ”samutvecklade” superabsorberande polymerprodukter, dvs. produkter som har utvecklats av LG Chem tillsammans med en specifik kund för att uppfylla krav som är exklusiva för en sådan kund. Utöver de egenskaper som redan beskrivits för produkter enligt särskilda specifikationer uppvisar så kallade ”samutvecklade” produkter ytterligare skillnader i fråga om distributionskanaler, tillverkningsprocessen och tillverkningskostnaderna. LG Chem begärde därför att ”samutvecklade” superabsorberande polymerprodukter skulle undantas från undersökningen.

(66)

LG Chem begärde också att särskilda distributionskanaler för långfristiga inköp och globala fördelningskontrakt skulle undantas från den berörda produktens tillämpningsområde eftersom de inte konkurrerar på unionens marknad.

(67)

LG Chem hävdade dock inte att produkter enligt särskilda specifikationer eller samutvecklade produkter endast kunde tillverkas av LG Chem och att det inte skulle finnas någon konkurrens mellan olika leverantörer. Istället tillverkas produkter enligt särskilda specifikationer och ”samutvecklade” produkter även av unionstillverkarna, på specifika kunders begäran, såsom beskrivs i skälen 64 och 65. Dessutom drog kommissionen slutsatsen att även användarna av superabsorberande polymerer enligt särskilda specifikationer eller ”samutvecklade” superabsorberande polymerer fortfarande tillämpar en strategi med inköp från flera källor för försörjningsstabilitetens skull, inbegripet olika leverantörer och olika produktionsplatser, däribland leverantörer i unionen. Dessutom begärde LG Chem inte att produkter enligt särskilda specifikationer eller samutvecklade produkter skulle tas med som en av egenskaperna på produktkontrollnummernivå i syfte att ta hänsyn till de påstådda skillnaderna i tillverkningskostnader eller priser. Dessutom fann kommissionen inga bevis för att sådana skillnader förelåg.

(68)

Kommissionen avvisade därför begäran om att undanta produkter enligt särskilda specifikationer eller samutvecklade produkter.

2.3.2.   Begäran om undantag för superabsorberande polymerer för luktsanering

(69)

För det andra begärde LG Chem att superabsorberande polymerprodukter för luktsanering skulle undantas från undersökningen, eftersom de skiljer sig från de andra superabsorberande polymerprodukterna i fråga om tekniska och kemiska egenskaper, tillverkningsprocessen, tillhörande kostnader och slutanvändning. Företaget förklarade att luktsaneringsfunktionen erhålls genom att extra råvaror tillsätts genom en viss kemisk sammansättning, vilket leder till ett dyrare pris för slutkunderna. Av dessa skäl hävdades det att luktsaneringsprodukter inte kan bytas ut mot andra superabsorberande polymerprodukter. LG Chem hävdade också att dess import av luktsaneringsprodukter var mycket begränsad och att import från Sydkorea av luktsaneringsprodukter därför inte kunde ha vållat unionstillverkarna av superabsorberande polymerer för luktsanering skada.

(70)

Kommissionen kontrollerade flera leveransavtal för superabsorberande polymerer som omfattade en möjlighet för kunden att välja mellan superabsorberande polymerer för luktsanering och superabsorberande polymerer som inte används för luktsanering utan någon prisskillnad. Detta visar att båda typerna av superabsorberande polymerer konkurrerar direkt med varandra, trots deras tekniska och kemiska skillnader.

(71)

Kommissionen avslog därför begäran om uteslutande. Som framgår av avsnitt 2.3.5 inkluderade kommissionen dock luktkontroll som en av egenskaperna på produktkontrollnummernivå för att ta hänsyn till eventuella prisskillnader till följd av tillsats av luktsaneringsmaterial.

2.3.3.   Begäran om undantag för biobaserade superabsorberande polymerer

(72)

För det tredje begärde LG Chem att organiska superabsorberande polymerprodukter (s.k. biobaserade superabsorberande polymerer) skulle undantas från undersökningen, då de kemiskt skiljer sig från icke-biobaserade superabsorberande polymerprodukter eftersom biodiesel, i stället för råolja, används som råvara. LG Chem förklarade vidare att biobaserade superabsorberande polymerer har en annan tillverkningsprocess och därmed sammanhängande kostnader jämfört med icke-biobaserade superabsorberande polymerprodukter, vilket leder till ett dyrare pris för slutkunderna. Av dessa skäl hävdades det att biobaserade superabsorberande polymerer inte kan bytas ut mot andra superabsorberande polymerprodukter. LG Chem kommenterade också att sydkoreanska tillverkare inte levererar biobaserade superabsorberande polymerprodukter till unionens marknad och att import från Sydkorea av biobaserade superabsorberande polymerer därför inte kunde ha vållat unionsindustrin skada. LG Chem upprepade dessa synpunkter efter det slutliga utlämnandet.

(73)

Klagomålet omfattade både icke-biobaserade superabsorberande polymerer och biobaserade superabsorberande polymerer eftersom unionsindustrin tillverkar båda. Dessutom tillverkas superabsorberande polymerer i en mängd olika varianter som skiljer sig åt i form och egenskaper. LG Chem underbyggde inte tillräckligt att biobaserade superabsorberande polymerer skulle ha en separat marknad och inte konkurrera med superabsorberande polymerer som tillverkats av råolja. Kommissionen avslog därför begäran om uteslutande.

2.3.4.   Begäran om undantag för industriella superabsorberande polymerer

(74)

För det fjärde begärde LG Chem att industriella superabsorberande polymerprodukter skulle undantas från undersökningen och hävdade att superabsorberande polymerer för icke-hygienrelaterade ändamål inte kan likställas med superabsorberande polymerer för hygienrelaterade ändamål. Företaget förklarade att de två kategorierna skiljer sig åt i fråga om fysiska, kemiska och tekniska egenskaper, eftersom superabsorberande polymerprodukter för industriellt bruk tenderar att ha mindre partikelstorlek. Därför hävdades det att superabsorberande polymerer för hygienrelaterade ändamål inte kan bytas ut mot superabsorberande polymerer för industriellt bruk. LG Chem hävdade också att importen från Sydkorea av industriella superabsorberande polymerprodukter utgjorde en nischmarknad som stod för omkring 1 % – 3 % av hela marknaden för superabsorberande polymerer i unionen, och att därför inte kunde ha vållat unionsindustrin skada.

(75)

Klagomålet omfattar både superabsorberande polymerer för hygienrelaterad användning och för industriell användning, eftersom unionsindustrin tillverkar båda. Även om slutanvändningarna skiljer sig åt överlappar tillverkningsprocessen och de övergripande kemiska och tekniska egenskaperna i stort sett varandra. Det är inte heller nödvändigt att alla produkttyper i en undersökning konkurrerar med varandra direkt . Såsom framgår av avsnitt 2.3.5 följde kommissionen begäran om att göra åtskillnad mellan hygienrelaterad användning och industriell användning genom att införa dessa kategorier i produktkontrollnumret.

2.3.5.   Förslag till uppdelning av produktkontrollnumret

(76)

Den 12 mars 2021 lämnade LG Chem synpunkter och upprepade sina påståenden om den berörda produktens icke-homogena karaktär och motsatte sig klagandens påstående att superabsorberande polymerer kännetecknades av dess funktion snarare än av dess kemiska struktur. I detta avseende betonade LG Chem att användningen av ett enda produktkontrollnummer inte skulle ha möjliggjort en rättvis jämförelse mellan olika typer av superabsorberande polymerprodukter, i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen, och föreslog en uppdelning av produktkontrollnumret. Uppdelningen skulle innebära att det görs skillnad mellan olika superabsorberande polymerprodukter med avseende på de råvaror som används i produktionsprocessen, form, genomsnittlig centrifugalretentionskapacitet, tillsatser och ytterligare funktioner – inklusive svällda produkter, klumpförebyggande, motverkande av missfärgning och luktsanering – och användningsområden.

(77)

Den 19 mars 2021 lämnade de unionstillverkare som ingick i urvalet, BASF och Nippon Shokubai Europe, synpunkter som svar på LG Chems synpunkter. Som en inledande kommentar hävdade de att LG Chems synpunkter på produktdefinitionen inkom efter den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande och att de därför bör bortses från och avvisas.

(78)

När det gäller LG Chems inlaga om uppdelningen av produktkontrollnumret som nämns i skäl 76 hävdade unionstillverkarna att även om det var korrekt att bekräfta att superabsorberande polymerer kännetecknades av ett antal olika parametrar, som kan variera beroende på kundernas behov och preferenser, var ingen av parametrarna mer relevanta än de andra vid differentieringen av superabsorberande polymerprodukter. De hävdade särskilt, och lade fram bevisning till stöd för, att skillnader i form, centrifugalretentionskapacitet, tillsatser och ytterligare funktioner inte hindrade produkternas jämförbarhet och inte ledde till några betydande prisskillnader.

(79)

När det gäller differentieringen av superabsorberande polymerprodukter på grundval av användningsområde var unionstillverkarna ense om att bekräfta att superabsorberande polymerer som är avsedda för hygienrelaterad användning bör särskiljas från superabsorberande polymerer för icke-hygienrelaterade användningsområden, eftersom slutanvändningen kan leda till prisskillnader. Unionsindustrin motsatte sig dock varje åtskillnad som gjorts inom det marknadssegment för hygien som föreslagits av LG Chem – dvs. produkter för spädbarnsvård, vuxenvård eller kroppsvårdsprodukter för kvinnor – och hävdade att superabsorberande polymerprodukter för hygienrelaterade ändamål var jämförbara med varandra. Av dessa skäl motsatte sig BASF och Nippon Shokubai Europe den uppdelning av produktkontrollnumret som föreslagits av LG Chem och hävdade att ett enda produktkontrollnummer inte skulle hindra LG Chem från att begära en justering enligt artikel 2.10 i grundförordningen.

(80)

Sammanfattningsvis motsatte sig unionstillverkarna LG Chems begäran om undantag för produkter i enlighet med avsnitt 2.3.1 och hävdade att LG Chem inte hade påvisat några väsentliga skillnader mellan de superabsorberande polymerprodukter för vilka undantag begärdes med avseende på tekniska och fysiska egenskaper, användningsområden, kundernas uppfattning eller utbytbarhet, och andra superabsorberande polymerprodukter.

(81)

Efter begäran om uppdelning av produktkontrollnumret beslutade kommissionen att samla in fler uppgifter för att analysera begäran.

(82)

På grundval av den bevisning som lämnats in lämnade kommissionen den 9 april 2021 in en notering i ärendehandlingarna och uppmanade alla berörda parter att lämna uppgifter och synpunkter på en ny uppdelning av produktkontrollnumret som skulle ta hänsyn till skillnader mellan superabsorberande polymerprodukter med avseende på råvaror som används i tillverkningsprocessen, form, centrifugalretentionskapacitet, svällda och icke svällda produkter, klumpförebyggande, motverkande av missfärgning, luktsanering och användningsområden.

(83)

De unionstillverkare som ingick i urvalet, BASF och Nippon Shokubai Europe, tillsammans med unionstillverkaren Evonik, upprepade de påståenden som motsatte sig en uppdelning av produktkontrollnumret och hävdade att den skulle vara godtycklig och selektiv och endast skulle främja LG Chems egenintresse i undersökningen.

(84)

Å andra sidan välkomnade två användare, FATER och P&G, beslutet att införa en ny uppdelning av produktkontrollnumret. Båda användarna begärde vidare att ett särskiljningskriterium skulle läggas till, nämligen ”T20 – Dynamisk absorptionshastighet” i sekunder, dvs. den hastighet med vilken superabsorberande polymerer absorberar vätskor under tryck. I sina synpunkter förklarade de två användarna att T20-metoden hade utvecklats och avsevärt förbättrats av P&G under det föregående årtiondet, och att den för närvarande användes av både P&G och FATER i produkter av typen ”Superabsorberande polymerer generation 8”, som sannolikt övergår till produkter av typen ”Superabsorberande polymerer generation 9” år 2022. De två användarna ansåg därför att införandet av detta kriterium var nödvändigt för att säkerställa högsta möjliga grad av produkt- och prisjämförbarhet med andra superabsorberande polymerprodukter.

(85)

Kommissionen ansåg att absorptionshastigheten är en allmän egenskap som skiljer sig åt mellan alla superabsorberande polymerer. Att skilja mellan alla typer av superabsorberande polymerer skulle dock förhindra alla prisjämförelser. Kommissionen avvisade därför begäran om införande av detta kriterium i sin analys.

(86)

Den 22 april 2021 beslutade kommissionen, efter att ha beaktat alla synpunkter som inkommit från de berörda parterna och på grundval av bevisningen i ärendet, att göra den ändring av uppdelningen av produktkontrollnumret som föreslås i noteringen i ärendehandlingarna av den 9 april 2021. Den slutliga uppdelningen av produktkontrollnumret tog hänsyn till skillnader mellan superabsorberande polymerprodukter med avseende på vilka råvaror som används i tillverkningsprocessen, form, centrifugalretentionskapacitet, luktsanering och användningsområden och därmed förkastades skillnaderna avseende svällda och icke svällda produkter, klumpförebyggande och motverkande av missfärgning. Kommissionen bad de unionstillverkare som ingick i urvalet och den exporterande tillverkaren att lämna in nya svar på de delar av frågeformuläret som avsåg produktkontrollnumret och använda den slutliga uppdelningen av produktkontrollnumret.

(87)

Efter beslutet om den slutliga uppdelningen av produktkontrollnumret hävdade LG Chem den 27 maj 2021 att de synpunkter från berörda parter som motiverade ändringen av den slutliga uppdelningen av produktkontrollnumret inte hade inkluderats i de icke-konfidentiella ärendehandlingarna i undersökningen i tid, vilket strider mot artikel 6.7 i grundförordningen.

(88)

Kommissionen beviljade LG Chem en förlängning av tidsfristen för att inkomma med synpunkter på dessa synpunkter.

(89)

LG Chem hävdade vidare att de uppgifter som de andra parterna angett som svar på det detaljerade produktkontrollnumret inte var sådana att det var möjligt att på ett rimligt sätt förstå de uppgifter som lämnats i förtroende.

(90)

De uppgifter som LG Chem hänvisar till ansågs av kommissionen vara mycket konfidentiella, eftersom konkurrenter, genom att använda dessa uppgifter, skulle kunna förstå unionsindustrins affärsstrategier. Kommissionen ansåg att de icke-konfidentiella sammanfattningarna var representativa för de konfidentiella uppgifterna och gjorde det möjligt för andra berörda parter att på lämpligt sätt utöva sin rätt till försvar. Påståendet avvisades därför.

2.3.6.   Begäran om undantag för superabsorberande polymerer generation 8 och 9

(91)

Efter meddelandet om den slutliga uppdelningen av produktkontrollnumret begärde två användare, FATER och P&G, att produkter av de så kallade typerna ”superabsorberande polymerer generation 8 och 9” skulle undantas, eftersom det fanns specifika fysiska, tekniska och kemiska egenskaper som inte skulle möjliggöra utbytbarhet med andra typer av superabsorberande polymerprodukter. Såsom beskrivs i skäl 84 hävdade användarna att T20-metoden skiljer produkter av typen ”superabsorberande polymerer generation 8 och 9” från alla andra superabsorberande polymerprodukter på unionens marknad.

(92)

Kommissionen undersökte påståendena och drog slutsatsen att alla superabsorberande polymerprodukter i viss utsträckning omfattas av olika tekniska eller kemiska specifikationer. I slutändan har de emellertid samma slutanvändning och är utbytbara, och omfattas fortfarande av definitionen av den berörda produkten i enlighet med skäl 58. Eventuella mindre skillnader i specifikationerna beaktas genom de kompletterande uppgifterna i produktkontrollnumret . Den T20-metod som används för ”superabsorberande polymerer generation 8 och 9” motiverade därför inte att produkten utesluts från produktdefinitionen i undersökningen. Dessa påståenden avvisades därför.

(93)

I sina synpunkter efter det slutliga utlämnandet hävdade P&G och Fater att kommissionen felaktigt framställde absorptionshastigheten som en ”allmän egenskap” som skiljer sig åt mellan alla superabsorberande polymerprodukter. De påpekade att de fem deskriptorer som används i den slutliga uppdelningen av produktkontrollnumret därför också kunde betraktas som ”allmänna egenskaper” som skiljer sig åt mellan alla superabsorberande polymerprodukter. P&G och Fater ansåg därför att kommissionen skulle ha kunnat göra en mer exakt analys av produktkontrollnumret genom att använda T20-nivån som ett tröskelvärde i uppdelningen av produktkontrollnumret.

(94)

De hävdade vidare att kommissionen inte kunde styrka skälen till att den T20-metod som används för ”superabsorberande polymerer generation 8 och 9” inte motiverade att produkten utesluts från produktdefinitionen. De hävdade också att kommissionen underlåtit att beakta de ytterligare faktorer som kännetecknar T20-metoden, såsom tillverkningsprocessen och konsumenternas uppfattning, samt skillnaderna i fråga om fysiska, tekniska och kemiska egenskaper, när den konstaterade att alla superabsorberande polymerprodukter har ”samma slutanvändning och är utbytbara” och att ”eventuella mindre skillnader i specifikationerna beaktas genom de kompletterande uppgifterna i produktkontrollnumret”.

(95)

P&G och Fater hävdade också att kommissionen inte tog hänsyn till den bevisning som lämnats för att styrka att tillverkningsprocessen för superabsorberande polymerer generation 8 och 9 i grunden skiljer sig från tillverkningsprocessen för andra typer av superabsorberande polymerer.

(96)

Slutligen hävdade P&G och Fater att det skulle ligga i unionens intresse att utesluta produkter av typen ”superabsorberande polymerer generation 8 och 9” från produktdefinitionen i undersökningen, eftersom man då skulle undvika en negativ inverkan på priserna på blöjor från P&G och Fater för återförsäljare samtidigt som antidumpningsåtgärderna på import av andra superabsorberande polymerprodukter skulle fortsätta att gälla.

(97)

Såsom meddelats de berörda parterna konstaterade kommissionen att de tekniska skillnaderna i sig inte var tillräckliga för att motivera ett uteslutande (se skäl 92). P&G och Fater bestred inte att tillverkningen av denna typ av superabsorberande polymerer baseras på samma råvaror som andra superabsorberande polymerer och att användningen i hygienprodukter för barn och vuxna konkurrerar med andra superabsorberande polymerer som används i samma typ av produkter. Det faktum att vissa användare har anpassat sin tillverkning till superabsorberande polymerer med särskilda egenskaper motiverar inte heller uteslutandet. Kommissionen avvisade därför påståendet om att den inte beaktade några faktorer i sin bedömning. Unionens intresse behandlas vidare i avsnitt 6.

2.3.7.   Begäran om undantag från produktdefinitionen från Kimberly-Clark

(98)

I sin inlaga efter det slutliga utlämnandet begärde Kimberly-Clark att kommissionen skulle undanta en viss typ av superabsorberande polymerer som används i dess tillverkningsprocess från produktdefinitionen. .

(99)

Kommissionen noterade att Kimberly-Clark inte inkom med någon bevisning till stöd för sitt påstående om olika tekniska egenskaper. Företaget bestred inte heller att dess särskilda typ av superabsorberande polymerer baseras på samma råvaror som andra superabsorberande polymerer och att denna typ konkurrerar med andra superabsorberande polymerer som används i samma typ av produkter. Eftersom denna begäran om undantag lämnades in i ett mycket sent skede av förfarandet kunde kommissionen inte heller kontrollera påståendena om att vissa tillverkare inte skulle kunna tillverka denna typ av superabsorberande polymerer. Kommissionen avslog därför begäran om undantag.

3.   DUMPNING

3.1.   Normalvärde

(100)

Stickprovsförfarande tillämpades inte för exporterande tillverkare i Sydkorea. LG Chem var den enda samarbetsvilliga exporterande tillverkaren av den berörda produkten i Sydkorea.

(101)

Kommissionen undersökte först huruvida LG Chems totala försäljningsvolym på hemmamarknaden var representativ, i enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen. Försäljningen på hemmamarknaden är representativ om den totala försäljningsvolymen på hemmamarknaden av den likadana produkten till oberoende kunder på hemmamarknaden per exporterande tillverkare motsvarade minst 5 % av dennes totala exportförsäljning av den berörda produkten till unionen under undersökningsperioden. På grundval av detta konstaterades det att LG Chems totala försäljning av den likadana produkten på hemmamarknaden var representativ.

(102)

Därefter identifierade kommissionen de produkttyper som LG Chem sålde på hemmamarknaden och som var identiska eller jämförbara med de produkttyper som såldes för export till unionen och för vilka företaget hade en representativ försäljning på hemmamarknaden.

(103)

Kommissionen undersökte sedan huruvida LG Chems försäljning på hemmamarknaden av varje produkttyp som är identisk eller jämförbar med en produkttyp som säljs för export till unionen var representativ, i enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen. Försäljningen på hemmamarknaden av en produkttyp är representativ om den totala försäljningsvolymen av produkttypen i fråga till oberoende kunder på hemmamarknaden under undersökningsperioden motsvarar minst 5 % av den totala exportförsäljningen till unionen av den identiska eller jämförbara produkttypen.

(104)

Kommissionen fastställde att fyra produkttyper inte såldes av LG Chem på hemmamarknaden. För dessa produkttyper konstruerades normalvärdet på det sätt som anges i skälen 111–112.

(105)

En produkttyp såldes i volymer som motsvarade 4,3 % av den totala volymen av LG Chems exportförsäljning till unionen, dvs. endast något under tröskelvärdet på 5 %. Eftersom dess försäljningspris låg i linje med priserna på jämförbara modeller som såldes på hemmamarknaden, ansåg kommissionen att det var representativt för den berörda marknaden.

(106)

Därefter fastställde kommissionen andelen lönsam försäljning till oberoende kunder på hemmamarknaden för varje produkttyp under undersökningsperioden för att avgöra om den skulle använda den faktiska försäljningen på hemmamarknaden för att beräkna normalvärdet, i enlighet med artikel 2.4 i grundförordningen.

(107)

Normalvärdet grundas på det faktiska priset på hemmamarknaden per produkttyp, oavsett om denna försäljning är lönsam eller inte, om

(a)

försäljningsvolymen för produkttypen, vid försäljning till nettopriser som är lika med eller högre än den beräknade tillverkningskostnaden, utgjorde mer än 80 % av den totala försäljningsvolymen för denna produkttyp, med

(b)

det vägda genomsnittliga försäljningspriset för denna produkttyp är lika med eller högre än tillverkningskostnaden per enhet.

(108)

I detta fall är normalvärdet det vägda genomsnittet av priserna för all försäljning på hemmamarknaden av produkttypen under undersökningsperioden.

(109)

Normalvärdet är det faktiska priset på hemmamarknaden per produkttyp av enbart den lönsamma försäljningen på hemmamarknaden av produkttyperna under undersökningsperioden, om någotdera av följande villkor uppfylls:

(a)

Volymen av den lönsamma försäljningen av produkttypen i fråga utgör högst 80 % av den totala försäljningsvolymen för denna typ.

(b)

Det vägda genomsnittliga priset för produkttypen i fråga är lägre än tillverkningskostnaden per enhet.

(110)

Analysen av den inhemska försäljningen visade att mer än 80 % (9) av försäljningen av den produkttyp som är identisk eller jämförbar med de produkttyper som säljs på export till unionen var lönsam, och att det vägda genomsnittliga försäljningspriset var högre än tillverkningskostnaden. Följaktligen beräknades normalvärdet för dessa produkttyper som ett vägt genomsnitt av priserna för all inhemsk försäljning under undersökningsperioden.

(111)

För de produkttyper för vilka ingen försäljning av den likadana produkten i representativa kvantiteter förekommer på hemmamarknaden konstruerade kommissionen normalvärdet i enlighet med artikel 2.3 och 2.6 i grundförordningen.

(112)

För de fyra produkttyper som inte sålts alls på hemmamarknaden adderades de vägda genomsnittliga försäljnings- och administrationskostnaderna och andra allmänna kostnaderna och vinsten för alla transaktioner som skett vid normal handel på hemmamarknaden.

3.2.   Exportpris

(113)

LG Chem exporterade till unionen antingen direkt till oberoende kunder eller indirekt via LG Chem Europe, en närstående importör i unionen.

(114)

För försäljning av den berörda produkten direkt till oberoende kunder i unionen fastställdes exportpriset på grundval av det pris som faktiskt betalats eller skulle betalas för den berörda produkten vid försäljning på export till unionen i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen.

(115)

I sina synpunkter på det slutliga utlämnandet ifrågasatte LG Chem kommissionens ändring av justeringen för kreditkostnader för LG Chems direktförsäljning till unionen, vilken baserades på tremånadersräntan i Sydkorea och den valuta som används i företagets räkenskaper (sydkoreansk won). LG Chem ansåg att kommissionen borde ha använt den Libor som LG Chem använde i sitt svar på frågeformuläret och som baseras på faktureringsvalutan (euro).

(116)

LG Chem hävdade att justeringen borde återspegla en kostnad som beräknas på grundval av de betalningsvillkor som avtalades vid tidpunkten för försäljningen. Företaget anser att de överenskomna betalningsvillkoren är de valutor i vilka fakturorna är utställda och att kommissionen därför borde ha tillämpat de korta Liborräntorna för euro.

(117)

Kommissionen instämde inte i denna åsikt. Såsom också förklaras i frågeformuläret avses med kredit kostnaden för den tid som köparen får på sig för att betala varorna, dvs. vad som fastställs i betalningsvillkoren. De överenskomna villkoren är därför de dagar som köparen får på sig för att betala fakturan. När det gäller räntesatsen bör den återspegla den kostnad som företaget skulle ha betalat för sin egen kortfristiga upplåning av samma fakturabelopp. Den bör därför baseras på sydkoreansk won, som är företagets funktionella valuta.

(118)

Exportpriset för försäljning genom LG Chem Europe fastställdes på grundval av det pris till vilket den importerade produkten först såldes vidare till oberoende kunder i unionen, i enlighet med artikel 2.9 i grundförordningen. I sådant fall justerades priset för alla kostnader som tillkommit mellan importen och återförsäljningen, inbegripet försäljnings- och administrationskostnader, andra allmänna kostnader samt förväntad vinst.

(119)

När det gäller den vinstmarginal som användes hävdade LG Chem Europe att dess egen vinstmarginal borde användas eftersom den enligt dem själva var korrekt och rimlig.

(120)

Fördelningsmetoden konstaterades dock vara helt påverkad av att de två företagen var närstående, eftersom LG Chem skötte fördelningen direkt. Internpriset var därför inte ett pris som skulle ha fastställts i en förhandling med en oberoende importör. Kommissionen drog därför slutsatsen att vinstmarginalen för LG Chem Europe inte var rimlig. Enligt artikel 2.9 i grundförordningen anses det lämpligt att använda en skälig vinstmarginal som är oberoende av den faktiska vinstmarginal som uppstår genom internpriset, i syfte att undvika eventuella snedvridande verkningar som internpriset skulle kunna ge upphov till, i linje med etablerad rättspraxis för unionens domstolar. Påståendet avvisades därför.

(121)

I avsaknad av samarbetsvilliga, icke-närstående importörer beslutade kommissionen att använda den vinstmarginal som använts i ett tidigare förfarande som avsåg en annan kemisk produkt som tillverkats av en liknande industri och importerats under liknande omständigheter, dvs. den vinstmarginal på 6,89 % (10) som fastslogs i undersökningen av polyvinylalkoholer.. Kommissionen anser att vinstmarginalen är det mest objektiva tillgängliga underlaget för att man ska komma fram till en nöjaktig uppskattning av ett marknadsmässigt exportpris.

(122)

Efter det slutliga utlämnandet upprepade företaget sitt påstående och lämnade in en beräkning som skulle visa att kostnaden för LG Chem Europes inköp från LG Chem var högre än försäljningspriset för identiska produktkontrollnummer som såldes direkt av LG Chem till icke-närstående kunder i unionen. Företaget ansåg att detta visade att LG Chem Europes vinstmarginal baserades på en armlängdskostnad för inköp och därför borde användas för justeringen enligt artikel 2.9.

(123)

LG Chem jämförde i sin beräkning LG Chem Europes pris (efter avdrag för de justeringar, försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt den vinst som fastslogs i undersökningen avseende polyvinylalkoholer) med LG Chems direkta försäljning i EU (efter avdrag för justeringar) och lade därför inte fram någon bevisning som motsade argumentet att vinstfördelningen var helt påverkad av att de två företagen var närstående, såsom fastställdes under undersökningen. Dessutom var LG Chem Europes priser från fabrik plus de försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt den vinst som fastslogs i undersökningen avseende polyvinylalkoholer i genomsnitt [5 % – 8 %] högre än LG Chems priser från fabrik för direktförsäljning. Enligt kommissionen överensstämmer detta intervall fullständigt med det påslag som en icke-närstående importör skulle ta ut. Påståendet avvisades därför.

(124)

LG Chem bestred också användningen av den vinstmarginal som fastställdes i undersökningen avseende polyvinylalkoholer. Företaget hävdade att vinstmarginalen hade fastställts under en annan tidsperiod än den nuvarande undersökningen och att det fanns stora skillnader i distributionen av superabsorberande polymerer jämfört med polyvinylalkohol. Företaget ansåg för det första att marknadsvillkoren för polyvinylalkoholer har förändrats avsevärt, vilket minskat vinstmarginalen för importörer inom den kemiska sektorn jämfört med den aktuella undersökningens undersökningsperiod, och för det andra att superabsorberande polymerer är en produkt som samutvecklas av tillverkaren och kunden och som vanligtvis säljs genom långfristiga avtal, medan polyvinylalkohol är en handelsvara som säljs genom spotförsäljning.

(125)

Kommissionen anser inte att den vinstmarginal som fastställts i undersökningen avseende polyvinylalkoholer är olämplig. För det första visade de uppgifter som samlats in från berörda parter att den genomsnittliga vinstmarginalen för importörer inom sektorn för särskilda kemikalier varierade mellan 10 % och 15 % 2020. För det andra är polyvinylalkoholer, i motsats till vad LG Chem hävdar, också en produkt som ofta utvecklas enligt kundernas specifikationer och ofta säljs genom långfristiga avtal, vilket bekräftades i undersökningen avseende polyvinylalkoholer. För det tredje visade de insamlade uppgifterna att vinsten för de samarbetsvilliga icke-närstående importörerna i undersökningen avseende polyvinylalkoholer låg kvar på samma nivå även före undersökningsperioden för den undersökningen. Detta påstående avvisades därför.

3.3.   Erbjudande om åtagande

(126)

Efter det slutliga utlämnandet lämnade LG Chem, tillsammans med LG Chem Europe, inom de tidsfrister som anges i artikel 8.2 i grundförordningen, in ett erbjudande om ett prisåtagande, Företaget erbjöd två genomsnittliga minimiimportpriser som ska indexeras.

(127)

I en rad synpunkter till kommissionen motsatte sig klagandena och Evonik LG Chems erbjudande av flera skäl, såsom risken för korsvis priskompensation och risken för att minimiimportpriset kan bli ett referenspris på unionsmarknaden och därmed minska konkurrensen. De begärde att LG Chems erbjudande skulle avslås.

(128)

Klagandena och Evonik hävdade vidare att Sydkoreas bristande efterlevnad av vissa bestämmelser i ILO:s konventioner skulle kunna snedvrida tillverkningskostnaderna för sydkoreanska superabsorberande polymerer och i slutändan påverka varje jämförelse mellan unionsindustrins priser och de sydkoreanska importpriserna. De begärde att kommissionen skulle ta hänsyn till sådan snedvridning i den aktuella undersökningen, åtminstone när den granskar eventuella erbjudanden om prisåtagande från den exporterande tillverkaren.

(129)

Kommissionen ansåg inte att den inom ramen för den aktuella undersökningen förfogade över tillräcklig bevisning för att vissa bestämmelser i ILO:s konventioner inte hade följts för att den skulle kunna dra några slutsatser om snedvridningar av arbetskraftskostnaderna. I vilket fall som helst måste det erbjudande om åtagande som LG Chem lagt fram avvisas av andra skäl och en bedömning var därför inte nödvändig i detta avseende.

(130)

Enligt artikel 8 i grundförordningen måste ett erbjudande om ett prisåtagande vara tillräckligt för att undanröja dumpningens skadliga verkan och behöver inte godtas om det är praktiskt svårt att tillämpa det. Kommissionen bedömde erbjudandet på grundval av dessa kriterier och kom fram till att det vore praktiskt svårt att tillämpa det och inte skulle undanröja dumpningens skadliga verkan av följande orsaker.

(131)

För det första är priset på den berörda produkten och på de råvaror, på vilka den föreslagna indexeringen baserades, volatila. Mot bakgrund av en sådan volatilitet kan det inte garanteras att ett minimiimportpris kommer att vara tillräckligt för att undanröja dumpningens skadliga verkan under åtgärdernas giltighetstid.

(132)

För det andra exporterade LG Chem flera olika produkttyper under undersökningsperioden, med en prisvariation på [30 % – 40 %]. Ett vägt genomsnittligt minimiimportpris per kategori av den berörda produkten skulle leda till ett minimiimportpris som skulle vara lägre än det icke-dumpade priset för vissa typer av superabsorberande polymerprodukter, även med beaktande av den ovannämnda prisvolatiliteten.

(133)

För det tredje indexeras de föreslagna minimiimportpriserna efter de två viktigaste råvarorna för prisformeln för superabsorberande polymerer, nämligen propen och kaustiksoda. Andra viktiga faktorer såsom energikostnader beaktas dock inte i indexeringen.

(134)

För det fjärde är det inte lätt att skilja olika typer av superabsorberande polymerprodukter och produktkontrollnummer åt endast genom en fysisk inspektion. Detta innebär en stor risk för att dyrare produkttyper eventuellt felaktigt deklareras som billigare produkttyper. Detta gör att åtagandet blir svårt att övervaka och därmed också praktiskt svårt att tillämpa i den mening som avses i artikel 8 i grundförordningen.

(135)

För det femte har LG Chem en global struktur som består av flera närstående företag, både inom och utanför unionen, och säljer ett stort antal andra kemiska produkter till globala kunder i och utanför unionen. Superabsorberande polymerer säljs ofta via globala fördelningskontrakt där en kund som finns på flera platser i världen förhandlar med LG Chem om volym och priser för alla dess närstående enheter. Under dessa omständigheter skulle det vara omöjligt för kommissionen att effektivt övervaka dessa transaktioner eftersom de skulle äga rum utanför unionen, vilket skulle göra det möjligt för LG Chem att enkelt korsvis kompensera priserna i unionen med priserna utanför unionen för globala kunder. Enbart detta skulle göra att det blir praktiskt svårt att tillämpa åtagandet.

(136)

Kommissionen sände en skrivelse till sökanden i vilken den angav skälen till att åtagandeerbjudandet avslogs. Sökanden inkom med synpunkter på skrivelsen. Dessa synpunkter gjordes tillgängliga för de berörda parterna i ärendehandlingarna.

(137)

I sina synpunkter bestred LG Chem de skäl som kommissionen angav till att åtagandeerbjudandet avslogs. LG Chem anser att den föreslagna indexeringsmekanismen kunde fånga upp prisvolatiliteten och säkerställa att minimiimportpriset undanröjer dumpningsmarginalen under åtgärdernas hela varaktighet. När det gäller de olika produkttyperna hävdade LG Chem att den stora prisvariationen för de olika produkttyperna berodde på ett enda produktkontrollnummer som exporterades i begränsade mängder, och erbjöd sig att se över sitt erbjudande på grundval av de tre förenklade produktkontrollnummer som används för prisunderskridande. Företaget hävdade vidare att det inte fanns någon risk för korsvis kompensation mellan de olika produkttyperna, eftersom tullmyndigheterna lätt kan kontrollera de olika egenskaperna genom försäljningsdokument och tekniska datablad som LG Chem måste utarbeta för varje sändning. LG Chem hävdade slutligen att det inte fanns någon risk för korsvis kompensation genom långfristiga och globala fördelningskontrakt och erbjöd sig att tillhandahålla information om försäljning till globala kunder inom och utanför EU för att minska risken.

(138)

Kommissionen medgav att den föreslagna indexeringen skulle kunna fånga upp åtminstone en del av den observerade prisvolatiliteten. De föreslagna minimiimportpriserna baserades dock endast delvis på prisformeln för råvaror, medan den fasta delen, som står för omkring 50 % av priset på superabsorberande polymerer, var fast. Även när det gäller de olika produkttyperna skulle prisvariationen för de återstående nio produktkontrollnumren fortfarande vara omkring [15 % – 30 %], även om det enda produktkontrollnummer som exporterades i begränsade kvantiteter inte beaktades. När det gäller risken för korsvis kompensation anser kommissionen att försäljningsdokumenten i sig inte skulle förhindra risken för felaktiga deklarationer, eftersom tullmyndigheterna endast skulle ha dessa deklarationer att förlita sig på. Kommissionen noterar slutligen LG Chems erbjudande om att lämna information om försäljning till globala kunder. Kommissionen anser dock att detta inte skulle minska risken för korsvis kompensation, eftersom kommissionen inte skulle ha möjlighet att kontrollera att all relevant information har lämnats och eftersom det skulle vara ytterst svårt att kontrollera att LG Chem fullgör sitt åtagande. Påståendet avvisades därför.

(139)

LG Chem hävdade vidare att de skäl som kommissionen angav till att erbjudandet om ett prisåtagande avslogs inte överensstämde med slutsatserna i det allmänna informationsdokumentet. Företaget hävdade att i) kommissionen medgav att priset på den berörda produkten var volatilt, men ansåg att detta inte var förenligt med påståendet att den sydkoreanska importen inte tvingade ned unionsindustrins priser, ii) kommissionen hävdade att LG Chem exporterade tio olika produkttyper som kunde identifieras av faktorer som formen på produktens granulat, porositet, bulkdensitet och partikelstorleksfördelning, i motsats till det allmänna informationsdokumentet där kommissionen baserade underskridandet och beräkningen av skademarginalen på ett förenklat produktkontrollnummer, som endast beaktar införandet av luktsanering och användningen av produkten (hygienrelaterad användning och industriell användning), iii) kommissionen i det allmänna informationsdokumentet inte beaktade prisformeln för superabsorberande polymerer och unionstillverkarnas kostnader som relevanta faktorer som vållar unionsindustrin skada, fastän den ansåg att det var relevanta faktorer som ledde till att åtagandet avvisades, iv) kommissionen beaktade långfristiga och globala fördelningskontrakts relevans för att avslå LG Chems åtagandeerbjudande, men inte beaktade detta i det allmänna informationsdokumentet, särskilt i fråga om unionsindustrins exportresultat och effekterna av importen från Japan.

(140)

Dessa argument måste avvisas. För det första har kommissionen redan analyserat det faktum att priserna ansågs volatila, dvs. att de fluktuerade i förhållande till råvarupriserna. Detta konstaterades ha en försumbar inverkan på unionsindustrins lönsamhet och priser, såsom förklaras i skälen 283–288, eftersom unionsindustrin på grund av den dumpade importen från Sydkorea inte kunde höja sina priser i samma utsträckning som sina tillverkningskostnader (se även skäl 249). För det andra beaktade kommissionen de olika egenskaperna hos superabsorberande polymerer när det gäller tulltjänstemännens förmåga att skilja mellan de olika produkttyperna och genomförbarheten av det föreslagna åtagandet. Såsom förklaras i skäl 182 ansåg kommissionen dock att det förenklade produktkontrollnummer som användes i beräkningen av prisunderskridandet var tillräckligt detaljerat för att fånga upp kostnads- och prispåverkan av superabsorberande polymerers viktigaste egenskaper. För det tredje ansågs de globala fördelningskontrakten vara relevanta, eftersom de utgör ett hot mot övervakningen och genomförandet av åtagandet på grund av risken för korsvis kompensation. Dessutom analyserade kommissionen LG Chems synpunkter på de globala fördelningskontraktens inverkan på effekterna av importen från Japan, unionsindustrins exportresultat och de globala prisförhandlingarna i avsnitten 5.2.3, 5.2.4 och 5.2.8.

(141)

Kommissionen ansåg därför att åtagandeerbjudandet var omöjligt att genomföra och därmed också praktiskt svårt att genomföra i den mening som avses i artikel 8 i grundförordningen och avslog därför erbjudandet.

3.4.   Jämförelse

(142)

Kommissionen jämförde normalvärdet och den samarbetsvilliga exporterande tillverkarens exportpris på grundval av priset från fabrik.

(143)

När så var motiverat för att jämförelsen skulle bli rättvis justerade kommissionen i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen normalvärdet och/eller exportpriset för att ta hänsyn till olikheter som påverkade priserna och prisjämförbarheten. Normalvärdet justerades för transport- och förpackningsutgifter, kreditkostnader och kostnader för tekniskt bistånd. Exportpriset för hanterings- och lastningskostnader och därmed sammanhängande kostnader, transport-, försäkrings- och förpackningskostnader, importavgifter och tullrestitution, kreditkostnader, bankavgifter, kostnader för tekniskt bistånd när dessa befanns vara skäliga, korrekta och styrkta med kontrollerad bevisning.

(144)

LG Chem begärde en justering på grundval av handelsled för inhemsk försäljning. Företaget hävdade att försäljningsfunktionerna för exportförsäljning till unionen inte bara utförs av dess närstående importör LG Chem Europe, utan även av säljteamet vid LG Chems huvudkontor i Sydkorea. Eftersom kommissionen justerade exportpriset för den närstående importörens försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader, i enlighet med artikel 2.9 i grundförordningen, bör kommissionen analogt med detta även från det inhemska priset dra av försäljningskostnaderna för säljteamet i Sydkorea för dess försäljning på hemmamarknaden.

(145)

Detta påstående måste avvisas. För det första syftar justeringen enligt artikel 2.9 i grundförordningen till att konstruera ett tillförlitligt exportpris som inte påverkas av förhållandet mellan exportören i exportlandet och den närstående importören i unionen. Justeringarna måste täcka alla kostnader som tillkommit mellan importen och återförsäljningen (samt förväntad vinst) i den mån dessa poster normalt åligger en importör. LG Chem har inte lagt fram några bevis för att det exportpris som har konstruerats i enlighet med artikel 2.9 har gått utöver vad som krävs enligt denna bestämmelse. Det faktum att fastställandet av normalvärdet och exportpriset styrs av olika discipliner är inte i sig en faktor som påverkar prisjämförbarheten och måste behandlas inom ramen för en justering enligt artikel 2.10 i grundförordningen. LG Chem har inte lagt fram några bevis för att de justeringar som gjorts enligt artikel 2.10, såsom anges i skäl 143, inte är lämpliga för en rättvis jämförelse mellan exportpriset och normalvärdet, eller att de sålde till andra typer av kunder på hemmamarknaden än på unionens marknad.

3.5.   Dumpningsmarginal

(146)

Kommissionen jämförde det vägda genomsnittliga normalvärdet för varje typ av den likadana produkten med det vägda genomsnittliga exportpriset för motsvarande typ av den berörda produkten, i enlighet med artikel 2.11 och 2.12 i grundförordningen.

(147)

På grundval av detta uppgår den slutgiltiga vägda genomsnittliga dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av priset cif (kostnad, försäkring och frakt) vid unionens gräns, före tull, till 13,4 % för den enda samarbetsvilliga exporterande tillverkaren.

(148)

För alla övriga exporterande tillverkare i Sydkorea fastställde kommissionen dumpningsmarginalen på grundval av tillgängliga uppgifter i enlighet med artikel 18 i grundförordningen. För detta ändamål fastställde kommissionen de exporterande tillverkarnas grad av samarbetsvilja.

(149)

Eftersom det fanns två andra tillverkare i Sydkorea som inte samarbetade i undersökningen ansåg kommissionen att samarbetsviljan var låg. Kommissionen ansåg således att det var lämpligt att fastställa den övriga dumpningsmarginalen till nivån för den högsta dumpningsmarginalen för en representativ produkttyp.

(150)

De slutgiltiga dumpningsmarginalerna uttryckta i procent av cif-priset vid unionens gräns, före tull, har fastställts till följande:

Företag

Slutgiltig dumpningsmarginal

LG Chem. Ltd.

13,4  %

Alla övriga företag

18,8  %

4.   SKADA

4.1.   Definition av unionsindustrin och unionens tillverkning

(151)

Den likadana produkten tillverkades av fem unionstillverkare under undersökningsperioden. Dessa tillverkare utgör unionsindustrin i den mening som avses i artikel 4.1 i grundförordningen.

(152)

Unionens sammanlagda tillverkning uppgick till omkring 346 590 ton under undersökningsperioden. Kommissionen fastställde denna siffra på grundval av alla tillgängliga uppgifter för unionsindustrin, däribland svaren på frågeformuläret om antidumpning från unionstillverkarna i urvalet och svaren på det övergripande formuläret från en unionstillverkare utanför urvalet. Uppgifternas tillförlitlighet och fullständighet dubbelkontrollerades mot siffrorna i klagomålet. Såsom anges i skäl 41 svarade de unionstillverkare som ingick i urvalet för mer än 50 % av den totala unionstillverkningen av den likadana produkten.

4.2.   Fastställande av den relevanta unionsmarknaden

(153)

Kommissionen fann att unionstillverkarnas sammanlagda tillverkning var avsedd för den öppna marknaden och därför var föremål för direkt konkurrens med importen från det berörda landet. På denna grund undersökte kommissionen alla ekonomiska indikatorer med avseende på unionsindustrin i dess helhet.

4.3.   Unionens förbrukning

(154)

Kommissionen fastställde unionens förbrukning på grundval av de svar som unionstillverkarna i urvalet lämnat på frågeformuläret om antidumpning, det övergripande formuläret samt import baserad på uppgifter från Eurostat.

(155)

Förbrukningen i unionen utvecklades på följande sätt:

Tabell 1

Unionens förbrukning (ton)

 

2017

2018

2019

UP

Unionens totala förbrukning

[630 000 – 665 000 ]

[630 000 – 665 000 ]

[630 000 – 665 000 ]

[630 000 – 665 000 ]

Index

100

100

100

100

Källa: Unionstillverkare i och utanför urvalet samt Eurostat.

(156)

Under skadeundersökningsperioden förblev den totala förbrukningen på den öppna marknaden stabil, med minimala fluktuationer klart under 1 %.

4.4.   Import från det berörda landet

4.4.1.   Volym av och marknadsandel för importen från det berörda landet

(157)

Kommissionen fastställde importvolymen på grundval av det KN-nummer (11) som hämtats ur Eurostats databas, justerat genom de uppgifter från TRASS som anges i klagomålet, för att skilja ut import av den berörda produkten. Denna justering var nödvändig eftersom Eurostats uppgifter för KN-numret omfattade en andel av andra produkter, vilket skulle snedvrida både kvantiteter och priser. Ingen av de berörda parterna bestred justeringen. Marknadsandelen för importen fastställdes på grundval av importvolymen i det berörda landet i förhållande till volymen av unionens totala förbrukning, vilket framgår av tabell 2.

(158)

Efter det slutliga utlämnandet begärde LG Chem ytterligare upplysningar om den metod som använts för att fastställa importvolymer och importvärden samt utlämnande av detaljerade uppgifter från TRASS. Kommissionen lämnade följande kompletterande upplysningar:

(159)

Såsom förklaras i punkt 18 i klagomålet omfattar KN-nummer 3906 90 90 inte enbart superabsorberande polymerer. Klaganden har tillhandahållit en uppskattning av andelen superabsorberande polymerer i alla volymer som klarerats enligt KN-nummer 3906 90 90 på grundval av uppgifter från TRASS. Såsom framgår av den öppna versionen av bilaga 5-1 ”Import av superabsorberande polymerer till EU” till klagomålet motsvarade volymen av exporten av superabsorberande polymerer till EU under skadeundersökningsperioden 84 % av den totala import som tullklarerats under KN-nummer 3906 90 90. I bilagan anges vidare att klaganden använde dessa uppgifter för att göra justeringar av uppgifterna från Eurostat.

(160)

Kommissionen använde samma metod som klaganden, då denna ansågs lämplig och inte har bestridits, såsom nämns i skäl 119 i det allmänna informationsdokumentet från det slutliga utlämnandet.

(161)

Kommissionen klargjorde vidare att TRASS-databasen gör det möjligt att välja produktbeteckning. Man filtrerade på volym och värde enligt TRASS för export från Sydkorea till EU under HS-nummer 3906 90 90, så att endast produktbeteckningar som motsvarar superabsorberande polymerer inkluderades. Femton produkter valdes.

(162)

TRASS tillåter dock endast dataextrahering när uppgifter från minst tre företag finns tillgängliga. Så var inte fallet 2018. Eftersom förhållandet mellan exporten av superabsorberande polymerer i TRASS och Eurostats uppgifter avseende KN-nummer 3906 90 90 var stabilt för övriga år beräknade kommissionen ett värde för 2018 med hjälp av det genomsnittliga värdet för de andra åren.

(163)

De underliggande TRASS-uppgifterna är föremål för upphovsrättsskydd och kan inte lämnas ut av kommissionen, men kan köpas.

(164)

Importen från det berörda landet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 2

Importvolym (ton) och marknadsandel

 

2017

2018

2019

UP

Importvolym från det berörda landet (ton)

83 499

94 343

114 896

110 903

Index

100

113

138

133

Marknadsandel

[12  % –14  %]

[13  % –15  %]

[16  % –18  %]

[16  % –18  %]

Index

100

114

138

133

Källa: Uppgifter från Eurostat och TRASS.

(165)

Importen från Sydkorea ökade från omkring 83 500 ton till omkring 110 900 ton under skadeundersökningsperioden, vilket motsvarar en total ökning med 33 % mellan 2017 och undersökningsperioden. Denna ökning var betydligt högre än ökningen i förbrukningen.

(166)

Den största ökningen av importvolymen från Sydkorea registrerades mellan 2018 och 2019, med en årlig ökning på 22 %, följt av en minskning med 3,5 % mellan 2019 och undersökningsperioden.

(167)

Till följd av detta ökade marknadsandelen för importerade sydkoreanska produkter från [12 % – 14 %] till [16 % – 18 %] under skadeundersökningsperioden, vilket utgjorde en ökning med 33 % mellan 2017 och undersökningsperioden. Det bör noteras att både importvolymen och marknadsandelen för Sydkorea uppvisade en sammantaget snabb ökning under skadeundersökningsperioden.

4.4.2.   Priser på importen från det berörda landet och prisunderskridande

(168)

Kommissionen fastställde importpriserna på grundval av uppgifter från Eurostat, och använde sig av det Taric-nummer som anges i skäl 157, justerat med hjälp av uppgifter från TRASS, som anges i skälen 157–162.

(169)

Efter det slutliga utlämnandet påpekade LG Chem att Eurostats uppgifter innehöll priser på cif-nivå. Kommissionen beaktade detta och omvandlade således fob-importpriserna från TRASS-databasen till cif genom att tillämpa en kvot för fob-värdet på de cif-värden som anges i de kontrollerade uppgifterna från LG Chem. De justerade siffrorna visas nedan i tabell 3.

(170)

Det genomsnittliga priset på importen från det berörda landet utvecklades på följande sätt:

Tabell 3

Importpriser (euro/ton)

 

2017

2018

2019

UP

Importpris

1 191

1 252

1 169

1 074

Index

100

105

98

90

Källa: Uppgifter från TRASS som lämnats i klagomålet.

(171)

De genomsnittliga priserna på importen från Sydkorea sjönk med 10 % under skadeundersökningsperioden, från 1 191 euro/ton till 1 074 euro/ton. Dessa priser var fortfarande betydligt lägre än försäljningspriserna för unionstillverkarna i urvalet under skadeundersökningsperioden, vilket framgår av tabell 7.

(172)

Prisunderskridandet för importen fastställdes på grundval av uppgifter från den samarbetsvilliga exporterande tillverkaren i det berörda landet och uppgifter om försäljningen på hemmamarknaden som lämnats av unionsindustrin för undersökningsperioden. Kommissionen fastställde prisunderskridandet under undersökningsperioden genom att jämföra

det vägda genomsnittliga försäljningspriser per produkttyp som de unionstillverkare som ingick i urvalet tog ut från icke-närstående kunder på unionens marknad, justerade till nivån för priset från fabrik, med

motsvarande vägda genomsnittliga priser per produkttyp för importen från de samarbetsvilliga sydkoreanska tillverkarna till den första oberoende kunden på unionens marknad, fastställda till cif-nivån (kostnad, försäkring och frakt) med lämpliga justeringar för kostnader efter import.

(173)

Prisjämförelsen gjordes för varje enskild produkttyp för transaktioner i samma handelsled, efter justering av priserna vid behov och efter avräkning av avdrag och rabatter. Resultatet av jämförelsen uttrycktes som en procentandel av de utvalda unionstillverkarnas teoretiska omsättning under undersökningsperioden. Det vägda genomsnittliga prisunderskridandet var 14,7 %.

(174)

Efter det slutliga utlämnandet av uppgifter hävdade LG Chem att företagets egna detaljerade uppgifter inte fanns med i bilaga 3b till det slutliga utlämnandet och att intervallen för konfidentiella uppgifter var olämpliga. Kommissionen bekräftade LG Chems synpunkter. LG Chem tillhandahölls därför sina egna konfidentiella uppgifter och intervallen begränsades. Dessa ändringar ingick i det ytterligare känsliga utlämnandet av uppgifter till LG Chem och unionsindustrin den 8 februari 2022.

(175)

LG Chem hävdade också att uppgifter för specifika produktkontrollnummer borde lämnas ut. I enlighet med artikel 19 i grundförordningen kunde kommissionen dock inte lämna ut de begärda uppgifterna per produkttyp. I det aktuella fallet fanns det bara två unionstillverkare och tre produktkontrollnummer. Ett utlämnande på en sådan detaljnivå skulle därför göra det möjligt att, antingen direkt eller tillsammans med marknadsinformation, rekonstruera konfidentiella försäljnings- eller produktionsuppgifter för enskilda unionstillverkare. LG Chem upprepade sitt argument efter det ytterligare slutliga utlämnandet.

(176)

Kommissionen kan inte lämna ut detaljerade uppgifter som endast samlats in från två företag, eftersom detta skapar en risk för att andra berörda parter kan rekonstruera konfidentiella uppgifter från enskilda tillverkare med hjälp av marknadsinformation. Detta är en objektiv risk som finns på alla marknader där endast ett fåtal kända tillverkare är verksamma på marknaden eller ingår i kommissionens undersökning. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

(177)

LG Chem hävdade vidare att de siffror som använts för prisunderskridande och målprisunderskridande inte har någon grund i undersökningen och att dessa skillnader borde förklaras. LG Chem kunde inte få de uppgifter om cif-exportvärdet vid EU:s gräns som anges i bilaga 3b, samt de detaljerade beräkningar av prisunderskridande och skada som lämnats till LG Chem, att stämma överens med de uppgifter som rapporterats i LG Chems försäljningsförteckningar i tabellerna EUSALUR och RLSALUR. LG Chem hävdade också att det cif-exportvärde vid EU:s gräns som anges i sydkoreansk won i bilaga 2.1 till det slutliga utlämnandet skulle leda till ett annat värde i euro än det som används i bilaga 3b.

(178)

Kommissionen klargjorde att den för omräkningen av sydkoreansk won till euro konverterat cif-värdena för varje transaktion med ECB:s respektive månatliga växelkurs, medan LG Chem i sina synpunkter uppgav att man hade tillämpat ECB:s årliga växelkurs. På grund av de månatliga variationerna i kvantiteterna visade LG Chems omräkning, vilken baserades på den årliga växelkursen, med nödvändighet andra värden. Kommissionen avvisade därför påståendet att de siffror som använts för prisunderskridande och målprisunderskridande uppvisar skillnader jämfört med de tillgängliga uppgifterna.

(179)

LG Chem hävdade också att kommissionen inte förklarade hur den fastställde det konstruerade cif-värdet, som användes med avseende på prisunderskridande.

(180)

Kommissionen klargjorde att det konstruerade cif-värdet för försäljningen via LG Chem Europe konstruerades genom att man från nettofakturavärdet drog av de försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt den vinst som fastställts enligt skälen 118–125, och justeringarna för alla kostnader som uppkommit efter importen. I motsats till vad LG Chem hävdar förklaras dessutom i bilaga 3a till det slutliga utlämnandet hur cif-priset fastställdes med avseende på justeringen för kostnader efter import. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

(181)

LG Chem hävdade vidare att kommissionen använde ett produktkontrollnummer för att jämföra LG Chems importpriser med priserna för de unionstillverkare som ingick i urvalet, vilket var alltför enkelt och inte tog hänsyn till alla egenskaper som nämndes i LG Chems inlaga av den 28 april 2021, dvs. råvara, form, centrifugalretentionskapacitet, luktsanering, svällda och icke svällda produkter, klumpförebyggande, motverkande av missfärgning och användning. I synnerhet kan skillnaderna i centrifugalretentionskapacitet ensamma förklara prisunderskridandemarginalen på 14,7 %.

(182)

Kommissionen hänvisar till avsnitt 2.3.5, som visar att kommissionen samlade in detaljerade uppgifter för att kunna analysera kostnads- och priseffekterna av de olika egenskaper, inklusive centrifugalretentionskapacitet, som LG Chem föreslog. Dessa uppgifter, tillsammans med de uppgifter från användarna som samlades in och kontrollerades, bekräftade dock inte den påstådda kostnads- och prispåverkan av andra egenskaper än de som kommissionen tillämpade. Kommissionen avvisade därför påståendet att ett mer detaljerat produktkontrollnummer borde ha använts.

(183)

LG Chem hävdade slutligen att en justering av det faktiska pris som LG Chem Europe tog ut med ett teoretiskt belopp för försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst med avseende på prisunderskridande utgör ett uppenbart fel i bedömningen och är oförenlig med artikel 3.2 och 3.3 i grundförordningen, eftersom priserna vid en jämförelse av prisunderskridandet måste jämföras i samma handelsled, i enlighet med Jindal-domen (12). Tribunalen har i Hansol-målet (13) bekräftat att det vad gäller prisunderskridande är de priser som förhandlats fram mellan ett företag och kunderna som kan avgöra kundens beslut om förvärv, och inte priserna under ett mellansteg.

(184)

Detta påstående måste avvisas. För det första hänvisar artikel 3.2 i grundförordningen till inverkan av dumpad import som kan vålla unionsindustrin skada och inte till ett företags (närstående importörs) återförsäljningspris inom unionen till en annan kund.

(185)

För det andra, vad gäller prisunderskridandemarginaler, anger grundförordningen ingen specifik metod för det begreppet. Kommissionen har därmed ett stort handlingsutrymme för att bedöma denna skadefaktor. Denna skönsmässiga bedömning begränsas av kravet på att slutsatser ska grundas på faktiska bevis och på en objektiv granskning, såsom krävs i artikel 3.2 i grundförordningen.

(186)

Vad gäller de aspekter som beaktas i beräkningen av prisunderskridandemarginaler (särskilt exportpriset) måste kommissionen fastställa den punkt där konkurrensen först äger rum (eller kan äga rum) med unionsindustrin på unionsmarknaden. Denna punkt motsvarar egentligen den första icke-närstående importörens inköpspris, eftersom det företaget i princip har valet att antingen köpa från unionsindustrin eller från utländska kunder. Närstående importörers återförsäljningspriser återspeglar däremot inte den punkt där riktig konkurrens äger rum. Detta är endast den punkt där exportörens etablerade försäljningsstruktur försöker hitta kunder, men den ligger redan efter den punkt där beslutet om import hade fattats. När den exporterande tillverkaren har inrättat sitt system med närstående företag i unionen har dessa redan bestämt att deras varor ska hämtas utanför unionen. Därför bör jämförelsen göras omedelbart efter det att varan passerar unionsgränsen, och inte under ett senare skede i distributionskedjan, t.ex. vid försäljning av varan till slutanvändaren.

(187)

Denna metod säkerställer också samstämmighet i de fall när en exporterande tillverkare säljer varor direkt till en icke-närstående kund (importör eller slutanvändare), eftersom återförsäljningspriser per definition inte skulle användas i detta scenario. En annorlunda metod skulle medföra diskriminering mellan exporterande tillverkare enbart på grundval av den försäljningskanal som de använder.

(188)

I detta fall kan importprisets nominella värde inte användas eftersom den exporterande tillverkaren och importören är varandra närstående. För att fastställa ett tillförlitligt importpris enligt armslängdsprincipen måste därför ett sådant pris rekonstrueras genom att använda den närstående importörens återförsäljningspris som utgångspunkt. För att genomföra denna rekonstruktion är reglerna för hur exportpriset konstrueras enligt artikel 2.9 i grundförordningen relevanta, liksom de är relevanta för att fastställa exportpriset i dumpningshänseende. Tillämpning av artikel 2.9 i grundförordningen gör det möjligt att fastställa ett pris som är fullt jämförbart med cif-priset (vid unionens gräns) som används för att granska försäljning till icke närstående kunder.

(189)

Kommissionen noterade också att denna metod hade godkänts av tribunalen i Severstal-målet (14).

(190)

Slutligen lade LG Chem inte fram någon bevisning för någon systematisk prisskillnad mellan försäljning till distributörer och direktförsäljning till användare för liknande produkttyper. Kommissionen kunde inte heller hitta några belägg för skillnader i prissättningen mellan försäljning till distributörer och försäljning till användare från unionsindustrins sida.

4.4.3.   Påstående om att inget prisunderskridande förekom under 2018 på grund av prisökningar

(191)

När det gäller prissänkningseffekter under 2018 hävdade LG Chem att både priserna på import från Sydkorea och unionsindustrins priser ökade i förhållande till 2017 års nivåer. Därför kunde inget prisunderskridande ha förekommit.

(192)

Analysen av hur importpriserna utvecklades i förhållande till unionsindustrins priser gjordes emellertid med avseende på hela den berörda perioden, dvs. mellan 2017 och undersökningsperioden. Pristrenderna bedöms för hela skadeundersökningsperioden, men beräkningen av prisunderskridandet görs endast för undersökningsperioden (2020). Därför är ökningen av de sydkoreanska priserna och unionsindustrins priser under 2018 jämfört med deras nivåer för 2017 i detta fall inte relevant för beräkningen av prisunderskridandet under undersökningsperioden. Vidare tyder enbart detta faktum inte på att det skett något underskridande av unionsindustrins priser genom importen från Sydkorea under den berörda perioden, eftersom denna slutsats endast kunde dras på grundval av en detaljerad jämförelse mellan det faktiska exportpriset och EU-priserna.

(193)

Prisunderskridandemarginalen definieras som det belopp med vilket det faktiska importpriset från det berörda landet är lägre än unionsindustrins faktiska pris. Skillnaden mellan de båda priserna, efter nödvändiga justeringar, uttrycks i procent av unionsindustrins pris.

(194)

Under 2018 låg det genomsnittliga priset på importen från Sydkorea fortfarande på en lägre nivå än unionsindustrins genomsnittliga priser. Då både de sydkoreanska priserna och unionsindustrins priser ökade under den perioden tyder statistiken således ändå på att prisunderskridande förekom under 2018.

(195)

Detta påstående avvisades därför.

(196)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att man aldrig hade menat att inget prisunderskridande kunde ha skett under 2018. Denna tolkning av LG Chems påstående påstods ha kränkt LG Chems rätt till god förvaltning.

(197)

Kommissionen noterade LG Chems förtydligande om att företaget inte hade försökt komma med detta påstående. Eftersom LG Chem inte hänvisade till något argument som kommissionen hade underlåtit att bemöta ansåg kommissionen att den inte hade kränkt rätten till god förvaltning.

4.5.   Unionsindustrins ekonomiska situation

4.5.1.   Allmänna anmärkningar

(198)

I enlighet med artikel 3.5 i grundförordningen innefattade granskningen av den dumpade importens inverkan på unionsindustrin en bedömning av alla ekonomiska indikatorer som har betydelse för unionsindustrins tillstånd under skadeundersökningsperioden.

(199)

Såsom anges i skäl 41 tillämpades ett stickprovsförfarande för fastställandet av den skada som unionsindustrin eventuellt lidit.

(200)

För fastställandet av skada skilde kommissionen mellan makroekonomiska och mikroekonomiska skadeindikatorer. Kommissionen utvärderade de makroekonomiska indikatorerna på grundval av uppgifter från tillverkarna i och utanför urvalet, som dubbelkontrollerades mot uppgifterna i klagomålet. Kommissionen utvärderade de mikroekonomiska indikatorerna på grundval av de uppgifter som de unionstillverkare som ingår i urvalet lämnat som svar på frågeformuläret. Dessa uppgifter avsåg de unionstillverkare som ingick i urvalet. Båda uppsättningarna av uppgifter konstaterades vara representativa för unionsindustrins ekonomiska situation.

(201)

De makroekonomiska indikatorerna är tillverkning, tillverkningskapacitet, kapacitetsutnyttjande, försäljningsvolym, marknadsandel, tillväxt, sysselsättning, produktivitet, dumpningsmarginalernas storlek och återhämtning från tidigare dumpning. Efter det slutliga utlämnandet framhöll de berörda parterna vissa skillnader i de makroekonomiska indikatorerna för tillverkning och försäljning mellan klagomålet och de utlämnade uppgifterna. Efter att ha gjort en analysbekräftade kommissionen dessa påståenden och korrigerade siffrorna. Kommissionen har därför uppdaterat de makroekonomiska siffrorna med siffrorna från ett företag. Av detta skäl visades de absoluta värdena som intervall för att säkerställa konfidentialitet.

(202)

De mikroekonomiska indikatorerna är genomsnittspriser per enhet, kostnad per enhet, arbetskraftskostnader, lagerhållning, lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga.

4.5.2.   Makroekonomiska indikatorer

4.5.2.1.   Tillverkning, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

(203)

Unionens totala produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 4

Tillverkning, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

 

2017

2018

2019

UP

Produktionsvolym (i ton)

[525 000 – 560 000 ]

[530 000 – 565 000 ]

[540 000 – 575 000 ]

[520 000 – 555 000 ]

Index

100

102

105

98

Produktionskapacitet (i ton)

[540 000 – 580 000 ]

[600 000 – 640 000 ]

[650 000 – 690 000 ]

[650 000 – 690 000 ]

Index

100

109

117

117

Kapacitetsutnyttjande

[93  % –95  %]

[88  % –90  %]

[84  % –86  %]

[78  % –80  %]

Index

100

94

90

83

Källa: Unionstillverkare i och utanför urvalet.

(204)

Unionsindustrins produktionsvolym ökade med 5 procentenheter mellan 2017 och 2019, varefter den sjönk med 7 procentenheter mellan 2019 och undersökningsperioden. Den totala produktionsvolymen minskade under skadeundersökningsperioden med 2 %.

(205)

Produktionskapaciteten ökade stadigt under skadeundersökningsperioden, från [540 000 – 580 000] ton år 2017 till [650 000 – 690 000] ton år 2019 och låg kvar på den nivån under undersökningsperioden, vilket gav en total ökning med 17 %. Kapacitetsökningen inom industrin för superabsorberande polymerer i EU var ett resultat av en stor investering från en unionstillverkare under skadeundersökningsperioden.

(206)

Såsom framgår av tabell 4 ökade unionens produktionskapacitet betydligt under skadeundersökningsperioden, men unionens kapacitetsutnyttjande försämrades markant, från ett kapacitetsutnyttjande på [93 % – 95 %] under 2017 till [78 % – 80 %] under undersökningsperioden. Denna trend ledde till en total minskning av unionens kapacitetsutnyttjande med 17 % under skadeundersökningsperioden.

4.5.2.2.   Minskat kapacitetsutnyttjande som orsakades av ökad kapacitet

(207)

LG Chem kommenterade unionsindustrins minskade kapacitetsutnyttjande under skadeundersökningsperioden, med särskild hänvisning till en unionstillverkares investeringsprojekt som ökade produktionskapaciteten under 2018. Enligt LG Chem var extrakapaciteten aldrig avsedd att försörja unionens marknad, eftersom den befintliga kapaciteten under 2017 redan var större än efterfrågan på unionens marknad. Unionstillverkarnas överkapacitet kunde därför inte ha orsakats av importen från Sydkorea.

(208)

Kommissionen instämde i att det minskade kapacitetsutnyttjandet under skadeundersökningsperioden, samtidigt som en relativt stabil övergripande volym producerades, hade koppling till unionstillverkarnas kapacitetsökning. I motsats till påståendena från LG Chem översteg dock inte denna ytterligare kapacitet efterfrågan på unionens marknad. Under 2017 uppgick unionsindustrins totala produktionskapacitet endast till [86 % – 88 %] av unionsförbrukningen. Efter ökningen av produktionskapaciteten låg den i linje med unionsförbrukningen, med en överkapacitet på endast [1 % – 2 %]. Det finns därför inga bevis för att ytterligare kapacitet inte var avsedd för unionens marknad.

(209)

Efter det andra ytterligare slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att siffrorna inte stöder slutsatsen att unionsindustrins ytterligare kapacitet som byggts upp under skadeundersökningsperioden var avsedd för unionens marknad.

(210)

Kommissionen har dragit slutsatsen att kapacitetsökningarna endast leder till en minimal överkapacitet. Eftersom både användare och LG Chem i sina argument om unionens intresse har påpekat att inte all kapacitet automatiskt är avsedd för tillverkning av varje typ av superabsorberande polymerer är den minimala överkapaciteten på [1 % – 2 %] inget tecken på att den inte är avsedd för unionsmarknaden, utan snarare för att skapa tillräcklig kapacitet för en flexibel tillverkning av olika typer av superabsorberande polymerer för att hålla jämna steg med efterfrågan på olika typer av superabsorberande polymerer. Även efter kapacitetsökningen låg den faktiska tillverkningen dessutom klart under unionsförbrukningen. Därför avvisade kommissionen detta argument.

4.5.2.3.   Kapaciteten vid Sumitomo Seika beaktades inte

(211)

Dessutom hävdade LG Chem att den överkapacitet för unionsindustrin som presenterades i klagomålet underskattades, eftersom den inte tog hänsyn till unionstillverkaren Sumitomo Seikas produktionskapacitet. LG Chem uppmanade kommissionen att klargöra varför unionstillverkaren Sumitomo Seikas kapacitet och skadeindikatorer inte hade beaktats, eftersom de kunde ha påverkat och snedvridit skadebilden i klagomålet.

(212)

Kommissionen erinrade om att företaget i fråga inte samarbetade i undersökningen. I motsats till vad LG Chem hävdar innebär detta inte att kommissionen bortsåg från företagets kapacitet och skadeindikatorer. Den siffra på 47 000 ton som LG Chem angav användes också i kommissionens makroekonomiska uppgifter för produktionskapaciteten, och uppskattningar gjordes för de återstående skadeindikatorerna för detta företag.

(213)

Påståendet avvisades därför.

4.5.2.4.   Försäljningsvolym och marknadsandel

(214)

Unionsindustrins försäljningsvolym och marknadsandel utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 5

Försäljningsvolym och marknadsandel

 

2017

2018

2019

UP

Sammanlagd försäljningsvolym på unionens marknad (ton)

[350 000 – 380 000 ]

[370 000 – 400 000 ]

[370 000 – 400 000 ]

[320 000 – 350 000 ]

Index

100

104

103

89

Marknadsandel

[56  % –58  %]

[58  % –60  %]

[57  % –59  %]

[49  % –51  %]

Index

100

105

103

88

Källa: Unionstillverkare i och utanför urvalet.

(215)

Den totala försäljningen på unionens marknad minskade totalt sett under skadeundersökningsperioden och minskade med 11 % mellan 2017 och undersökningsperioden. Mellan 2017 och 2018 ökade den totala försäljningsvolymen till unionen med 4 % och sjönk sedan stadigt fram till undersökningsperioden. Den mest betydande minskningen registrerades mellan 2019 och undersökningsperioden, när den totala försäljningsvolymen på unionens marknad minskade med 14 %.

(216)

Trots den stabila unionsförbrukning som visas i tabell 1 minskade unionsindustrins försäljningsvolym stadigt under skadeundersökningsperioden och därmed minskade marknadsandelen med 12 % mellan 2017 och undersökningsperioden. Något liknande gäller för trenden för unionens försäljningsvolym, där den mest markanta minskningen av marknadsandelen registrerades mellan 2019 och undersökningsperioden, med en årlig minskning med 15 %.

(217)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att kommissionen inte kan analysera utvecklingen av försäljningsvolymen på unionsmarknaden separat från försäljningen på exportmarknaderna. Snarare än att ha ”gått förlorad” har försäljningen omdirigerats från unionsmarknaden till exportmarknader.

(218)

Kommissionen måste analysera utvecklingen på unionsmarknaden för att fastställa om unionsmarknaden vållats skada. Den ökade exporten har analyserats i avsnitt 5.2.4 för att fastställa om detta orsakade den skada som vållats. Därför avvisade kommissionen argumentet att den hade analyserat utvecklingen separat, utan hänsyn till unionsindustrins export.

4.5.2.5.   Tillväxt

(219)

Unionsförbrukningen var stabil under skadeundersökningsperioden, medan unionsindustrins försäljningsvolym på unionens marknad minskade med 12 %. Unionsindustrin upplevde därmed en viss förlust av marknadsandelar, i motsats till importen från det berörda landet vars marknadsandel ökade betydligt under samma period.

4.5.2.6.   Sysselsättning och produktivitet

(220)

Sysselsättning och produktivitet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 6

Sysselsättning och produktivitet

 

2017

2018

2019

UP

Antal anställda

[1 000 – 1 150 ]

[1 000 – 1 150 ]

[950 – 1 100 ]

[950 – 1 100 ]

Index

100

98

92

91

Produktivitet (ton/heltidsekvivalent)

492

510

564

529

Index

100

104

115

108

Källa: Unionstillverkare i och utanför urvalet.

(221)

Unionsindustrins sysselsättningsnivå minskade under skadeundersökningsperioden. Detta ledde till en minskning av arbetskraften med 9 %, utan beaktande av eventuell indirekt sysselsättning.

(222)

Produktiviteten utvecklades på samma sätt som unionens produktionsvolymer, som minskade fram till 2019, och sedan sjönk mellan 2019 och undersökningsperioden. Produktiviteten ökade med 15 % mellan 2017 och 2019 innan den minskade till följd av minskningen av produktionsvolymen. Den totala produktiviteten minskade således med 8 %. Detta beror på att även om produktionsvolymerna ökade fram till 2019 och sedan minskade under undersökningsperioden, minskade antalet anställda stadigt och markant under skadeundersökningsperioden. Från 2019 och fram till slutet av undersökningsperioden sjönk produktionen emellertid snabbare än sysselsättningen på grund av de lägre försäljningsvolymerna, vilket ledde till en motsvarande minskning av produktiviteten (–6 % från 2019 till undersökningsperioden).

(223)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att sysselsättningen hade minskat på grund av modernisering och att detta inte visar på skada. Trots att NSE:s investering väntas ge 70 extra arbetstillfällen har dessa extra arbetstillfällen troligen kompenserats genom den tekniska anpassning som BASF slutförde 2017 vid sin anläggning i Antwerpen och dess avsikt att följa en strategi för digitalisering av verksamheten rörande superabsorberande polymerer.

(224)

Det kan inte uteslutas att modernisering kan ha bidragit till den minskade sysselsättningen, men andra indikatorer visade fortfarande tydliga tecken på skada, även om man bortser från den minskade sysselsättningen. I avsaknad av skada skulle dessutom en modernisering ha förväntats leda till ökad produktivitet. Så var inte fallet. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

4.5.2.7.   Dumpningsmarginalens storlek och återhämtning från tidigare dumpning

(225)

LG Chems dumpningsmarginal översteg väsentligt miniminivån. Inverkan av de faktiska dumpningsmarginalernas storlek på unionsindustrin var betydande, med tanke på volymen av och priserna på importen från det berörda landet.

(226)

Detta är den första antidumpningsundersökningen avseende den berörda produkten. Därför fanns inga uppgifter tillgängliga för att bedöma inverkan av eventuell tidigare dumpning.

4.5.3.   Mikroekonomiska indikatorer

4.5.3.1.   Priser och faktorer som påverkar priserna

(227)

De genomsnittliga vägda försäljningspriserna per enhet för de unionstillverkare som ingick i urvalet till icke-närstående kunder i unionen utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 7

Försäljningspriser i unionen

 

2017

2018

2019

UP

Genomsnittligt försäljningspris per enhet i unionen (euro/ton)

[1 200 – 1 500 ]

[1 250 – 1 550 ]

[1 250 – 1 550 ]

[1 000 – 1 300 ]

Index

100

104

103

85

Tillverkningskostnad per enhet (EUR/ton)

[1 200 – 1 500 ]

[1 400 –1 700 ]

[1 400 –1 700 ]

[1 200 –1 500 ]

Index

100

121

118

105

Källa: Unionstillverkare i urvalet.

(228)

Försäljningspriserna på unionens marknad steg till en början med 4 % under 2018. De minskade därefter med 1 %, innan de minskade ytterligare med 17 % under undersökningsperioden. Det genomsnittliga försäljningspriset per enhet i unionen minskade därför totalt med 15 % under skadeundersökningsperioden.

(229)

Tillverkningskostnaden per enhet för unionstillverkarna i urvalet ökade med 5 % under skadeundersökningsperioden. Den ökade med 21 % mellan 2017 och 2018. Den minskade därefter med 3 % under 2019 och med ytterligare 11 % under undersökningsperioden. Denna trend kan förklaras med en plötslig ökning av råvarupriserna under 2018, som därefter minskade fram till undersökningsperioden.

(230)

Såsom framgår av tabell 7 anpassade unionstillverkarnas genomsnittliga försäljningspriser per enhet sig delvis efter variationerna i tillverkningskostnaden, men i mycket långsammare takt. Därför låg försäljningspriserna långt under nivån för tillverkningskostnaden per enhet från 2018 till slutet av undersökningsperioden.

(231)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att analysen av importen från Sydkorea stred mot LG Chems rätt till försvar, eftersom de intervall som anges i tabell 7, med priser på mellan 1 000 och 1 300 euro/ton under undersökningsperioden, dvs. 2020, var överdrivna och importen från Sydkorea lika väl kunde ligga över, på en jämförbar nivå eller under priserna för de unionstillverkare som ingick i urvalet.

(232)

De intervall som visas i tabell 7 kränker inte LG Chems rätt till försvar. Eftersom kommissionen i skäl 171 uppgav att de sydkoreanska priserna fortfarande var betydligt lägre än unionsindustrins priser stod det klart för LG Chem, vad gäller dess försvar, att de sydkoreanska priserna för 2020 varken låg över, var lika höga som eller låg mycket nära unionsindustrins priser. Unionstillverkarens faktiska pris är känslig affärsinformation och måste skyddas. Ett snävare intervall skulle dock inte nödvändigtvis göra det möjligt för LG Chem att se den faktiska prisskillnaden och diskutera hur hög den är. Ett annat intervall skulle därför inte ha förbättrat LG Chems förmåga att lämna synpunkter. De intervall som anges i tabell 7 för tillverkningskostnaden gjorde det dessutom möjligt för LG Chem att se att det sydkoreanska priset var klart lägre än unionsindustrins tillverkningskostnad. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

(233)

LG Chem hävdade vidare att tabell 7 omfattar alla produkter från de unionstillverkare som ingick i urvalet, däribland biobaserade superabsorberande polymerer och SAVIVA, som inte konkurrerar med den sydkoreanska importen.

(234)

Tabell 7 bör omfatta all import av den berörda produkten. Eftersom kommissionen avvisade LG Chems begäran om att undanta biobaserade superabsorberade polymerer och SAVIVA från produktdefinitionen (se skäl 73) ingår dessa produkter med rätta i siffrorna. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

4.5.3.2.   Arbetskraftskostnader

(235)

De genomsnittliga arbetskraftskostnaderna för de unionstillverkare som ingick i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 8

Genomsnittlig arbetskraftskostnad per anställd

 

2017

2018

2019

UP

Genomsnittlig arbetskraftskostnad per anställd (euro)

[110 000 – 125 000 ]

[110 000 – 125 000 ]

[110 000 – 125 000 ]

[110 000 – 125 000 ]

Index

100

107

103

102

Källa: Unionstillverkare i urvalet.

(236)

Den genomsnittliga arbetskraftskostnaden per anställd ökade med 7 % under 2018 och minskade sedan med 3,5 % under 2019 och med ytterligare 1 % under undersökningsperioden, vilket innebär en total ökning med 2 % under skadeundersökningsperioden.

4.5.3.3.   Lagerhållning

(237)

Lagernivåerna hos de unionstillverkare som ingår i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 9

Lagerhållning

 

2017

2018

2019

UP

Utgående lager (i ton)

[50 000 – 60 000 ]

[50 000 – 60 000 ]

[70 000 – 80 000 ]

[75 000 – 85 000 ]

Index

100

92

124

142

Utgående lager som andel av produktionen

[20  % –25  %]

[15  % –18  %]

[20  % –25  %]

[20  % –25  %]

Index

100

87

105

121

Källa: Unionstillverkare i urvalet.

(238)

Utgående lager minskade med 8 % under 2018,för att sedan öka stadigt och kraftigt mellan 2018 och slutet av undersökningsperioden. Utgående lager ökade med totalt 42 % under skadeundersökningsperioden.

(239)

Den totala unionsförbrukningen utgörs av förbrukningen på den fria marknaden och unionsindustrins försäljning på unionens marknad utsattes därför för direkt konkurrens från importen med ursprung i Sydkorea. Det ständiga trycket från importen från Sydkorea på unionens marknad, tillsammans med unionsindustrins minskade försäljning och marknadsandel, kan delvis förklara trenden med ökande utgående lager i tabell 9.

(240)

Utgående lager i procent av tillverkningen hos unionstillverkarna i urvalet minskade med 13 % under 2018, innan nivåerna steg över 2017 års nivåer under både 2019 och undersökningsperioden, med tillväxttakt på 5 % respektive 21 % jämfört med 2017.

4.5.3.4.   Lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga

(241)

Lönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet för unionstillverkarna i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 10

Lönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet

 

2017

2018

2019

UP

Lönsamhet vid försäljning i unionen till icke-närstående kunder (% av omsättningen)

[mellan -2  % och -7  %]

[mellan -10  % och -15  %]

[mellan -5  % och -10  %]

[mellan -15  % och -20  %]

Index

(- 100 )

(- 469 )

(- 324 )

(- 756 )

Kassaflöde (euro)

[mellan -5 000 och -15 000 ]

[mellan 5 000 och 15 000 ]

[mellan 10 000 och 20 000 ]

[mellan 5 000 och 15 000 ]

Index

(- 100 )

126

182

73

Investeringar (euro)

[15 000 000 – 25 000 000 ]

[300 000 000 – 400 000 000 ]

[5 000 000 – 15 000 000 ]

[1 000 000 – 10 000 000 ]

Index

100

1 749

37

19

Räntabilitet

[mellan -1  % och -6  %]

[mellan -5  % och -10  %]

[mellan -5  % och -10  %]

[mellan -10  % och -15  %]

Index

(- 100 )

(- 630 )

(- 508 )

(-1 281 )

Källa: Unionstillverkare i urvalet.

(242)

Kommissionen fastställde lönsamheten för de unionstillverkare som ingick i urvalet genom att uttrycka nettovinsten före skatt för försäljningen av den likadana produkten till icke-närstående kunder i unionen som en procentandel av omsättningen för denna försäljning.

(243)

Unionsindustrins försäljning till icke-närstående kunder gick från förlustbringande under 2017 till kraftigt förlustbringande både under 2018 och 2019 och till ännu större förluster under undersökningsperioden. Trots den lilla lönsamhetsökningen mellan 2018 och 2019 försämrades lönsamheten för unionstillverkarna i urvalet markant under skadeundersökningsperioden och blev sju gånger lägre än under 2017.

(244)

Nettokassaflödet är unionstillverkarnas förmåga att investera i sin verksamhet. Tendensen i nettokassaflödet varierade kraftigt under skadeundersökningsperioden, främst till följd av ökade tillverkningskostnader och negativ lönsamhet.

(245)

Räntabiliteten är vinsten i procent av investeringarnas bokförda nettovärde. Den utvecklades negativt under skadeundersökningsperioden enligt en minskande trend som liknar den för lönsamhet. Under samma period minskade unionsindustrin sina investeringar med totalt 81 %, med en ökning 2018 till följd av en betydande investering från en unionstillverkare, såsom anges i skäl 205. Unionsindustrins kapitalanskaffningsförmåga har icke desto mindre påverkats av de förluster som den dragit på sig under skadeundersökningsperioden, vilket framgår av de minskade investeringarna.

(246)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att kommissionen borde ha tagit hänsyn till att de två tillverkarna i urvalet visar olika tendenser i fråga om lönsamhet. LG Chem påpekade att endast NSE gick med förlust 2017, medan BASF fortfarande var lönsamt och NSE:s lönsamhet förbättrades under perioden från 2018 till undersökningsperioden.

(247)

Kommissionen analyserade skadebilden för unionsindustrin som helhet och inte för enskilda tillverkare. För att få en balanserad bild använde kommissionen ett representativt urval av unionsindustrin. Dessutom analyserade kommissionen även huruvida enskilda faktorer, som investeringar, snedvred skadebilden. Sådana faktorer togs bort från skadeanalysen i den mån de inte ingick i den normala affärsverksamheten. Slutligen måste inte alla företag i ett urval uppvisa samma tendens för varje indikator. Påståendet avvisades därför.

4.5.4.   Slutsats om skada

(248)

Alla skadeindikatorer visade en negativ trend under skadeundersökningsperioden. Unionsindustrins produktionsvolym minskade med omkring 2 % och dess försäljningsvolym på unionens marknad minskade med 11 %. Med tanke på den stabila förbrukningen på unionens marknad ledde detta till en minskning av marknadsandelen på unionens marknad från [56 % – 58 %] år 2017 till [49 % – 51 %] under undersökningsperioden, vilket motsvarar en minskning med 7 % under skadeundersökningsperioden.

(249)

Importen från Sydkorea ökade med 33 % mellan 2017 och undersökningsperioden och ökade avsevärt i marknadsandel, även om förbrukningen på unionens marknad förblev stabil. Importerna från det berörda landet ledde till en kraftig ökning av dess marknadsandelar från [12 % – 14 %] till [16 % – 18 %]. Dessutom sjönk importpriserna från Sydkorea med 10 % under skadeundersökningsperioden och låg konsekvent under unionsindustrins priser. Under undersökningsperioden var importpriserna för den samarbetsvilliga exporterande tillverkaren i genomsnitt 14,7 % lägre än unionspriserna. Dessutom, och oberoende av eventuellt prisunderskridande, noterade kommissionen, på grundval av trenderna i tabellerna 2, 3, 5 och 7, att den dumpade importen pressade ned unionsindustrins priser. Unionsindustrin kunde inte höja priserna på ett sätt som motsvarade de ökande tillverkningskostnaderna.

(250)

Unionsindustrins genomsnittliga priser sjönk med 15 % under skadeundersökningsperioden och efter 2018 var de genomsnittliga försäljningspriserna på unionens marknad betydligt lägre än motsvarande enhetskostnader för tillverkning. Unionsindustrins lönsamhet sjönk från [ mellan -2 % och -7 %] under 2017 till [mellan -15 % och -20 %] under undersökningsperioden. Vidare ökade unionsindustrins utgående lager totalt med 42 % under skadeundersökningsperioden och utgjorde 25 % av produktionen under undersökningsperioden.

(251)

Endast unionsindustrins produktionskapacitet uppvisade en positiv utveckling under skadeundersökningsperioden. Såsom framgår av tabell 4 ökade produktionskapaciteten från [540 000 – 580 000] ton under 2017 till [650 000 – 690 000] ton under undersökningsperioden, vilket innebar en total ökning med 17 %. Kapacitetsökningen berodde på en stor investering som en unionstillverkare gjorde under 2018, med tanke på det betydande kapacitetsutnyttjandet 2017 ([93 %–95 %]). Kapacitetsutnyttjandet minskade dock med 17 % under skadeundersökningsperioden, från [93 % – 95 %] under 2017 till [78 % – 80 %] under undersökningsperioden.

(252)

Sammanfattningsvis kunde unionsindustrin inte bibehålla sin marknadsandel trots att förbrukningen på unionens marknad förblev stabil. Importen från Sydkorea var betydande under hela skadeundersökningsperioden, till priser som var lägre än unionsindustrins priser. Sedan 2018 sålde unionsindustrin till priser som inte längre täckte dess kostnader, och följaktligen minskade unionsindustrins försäljnings- och prisnivåer.

(253)

Mot bakgrund av ovanstående drog kommissionen slutsatsen att unionsindustrin lidit väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.5 i grundförordningen.

(254)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att slutsatsen att alla skadeindikatorer visade en negativ trend under skadeundersökningsperioden är partiell, eftersom produktionen var stabil, kapaciteten ökade, en del av försäljningen omdirigerades till exportmarknader, det gjordes betydande investeringar, sysselsättningen påverkades av modernisering och lönsamheten helt enkelt återspeglar de massiva investeringar som gjordes under 2017–2018. I motsats till vad LG Chem påstår analyserade kommissionen var och en av faktorerna och besvarade LG Chems argument. Det faktum att kommissionen inte instämde i LG Chems argument gjorde inte analysen partiell. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

(255)

Efter det andra ytterliga utlämnandet hävdade LG Chem att alla reviderade indikatorer uppvisade förbättrade trender jämfört med de indikatorer som ursprungligen angavs. I synnerhet uppvisade försäljnings- och sysselsättningssiffrorna en betydligt mer begränsad nedgång under skadeundersökningsperioden och bekräftar inte längre slutsatsen om skada.

(256)

Kommissionen visade ovan att siffrorna för varje indikator i det andra ytterligare utlämnandet bekräftar eller åtminstone inte motsäger kommissionens ursprungliga bedömning av förekomsten av skada. Kommissionen avvisade därför påståendet att dessa siffror inte bekräftar slutsatsen om skada.

(257)

I sina synpunkter efter det slutliga utlämnandet hävdade koalitionen för en öppen och konkurrensutsatt marknad för superabsorberande polymerer (15) (koalition H) att priserna på superabsorberande polymerer har ökat sedan undersökningsperiodens slut. Koalition H hävdade, och lade fram bevisning till stöd för, att de nuvarande priserna på superabsorberande polymerer är betydligt högre än de som registrerades under undersökningsperioden på grund av högre transportkostnader, och att de sydkoreanska priserna har överstigit unionstillverkarnas priser.

(258)

Kommissionen noterade att koalition H inte bestred kommissionens analys av priserna på superabsorberande polymerer under skadeundersökningsperioden. Dessa påståenden avser en period efter skadeundersökningsperioden och bidrar därför inte till analysen av denna period. Som koalition H själv har konstaterat beror prisökningen efter undersökningsperioden dessutom på högre transportpriser. Dessa transportpriser är kopplade till covid-19-pandemin. Det kan inte bekräftas att detta är en långsiktig prisförändring och att ytterligare skada därmed kan uteslutas i framtiden. Kommissionen ansåg därför inte att detta kunde ändra dess slutsatser om den skada som konstaterats under undersökningsperioden och avvisade påståendet.

5.   ORSAKSSAMBAND

(259)

I enlighet med artikel 3.6 i grundförordningen undersökte kommissionen huruvida den dumpade importen från det berörda landet vållat unionsindustrin väsentlig skada. I enlighet med artikel 3.7 i grundförordningen undersökte kommissionen även huruvida andra kända faktorer samtidigt kunde ha vållat unionsindustrin skada. Kommissionen säkerställde att all eventuell skada som vållats på grund av andra faktorer än den dumpade importen från det berörda landet inte tillskrevs den dumpade importen. Det rör sig om följande faktorer: import från tredjeländer, avtal om produkter enligt särskilda specifikationer, unionsindustrins exportresultat, covid-19-pandemin, prisformeln i kontrakt för leverans av råvaror, prisformeln i kontrakt för leverans av superabsorberande polymerer, kostnader för kapacitetsökningar och kostnader för FoU.

5.1.   Verkan av den dumpade importen

(260)

Importvolymen från Sydkorea ökade (se tabell 2) med 33 % från 2017 fram till undersökningsperioden, och den sydkoreanska importens marknadsandel ökade följaktligen med 33 %, dvs. från [12 % – 14 %] till [16 % – 18 %]. Detta var till förfång för unionsindustrin. Under samma period (se tabell 5) minskade unionsindustrins försäljning mycket riktigt med 11 %, och dess marknadsandel på unionens marknad sjönk med 12 %. I synnerhet minskade unionsindustrins marknadsandel från [56 % – 58 %] under 2017 till [49 % – 51 %] under undersökningsperioden.

(261)

Priserna på den dumpade importen sjönk med 10 % under skadeundersökningsperioden (se tabell 3). Parallellt med detta minskade unionsindustrins priser på unionens marknad med 15 % under samma period. Importen från Sydkorea, som under skadeundersökningsperioden ökade stadigt på unionens marknad, skedde till priser som kontinuerligt underskred unionsindustrins.

(262)

Trycket från den dumpade importen ledde också till ett avsevärt pristryck , vilket bevisas av att unionsindustrin inte kunde höja sina priser i samma takt som kostnaderna ökade. Så som framgår av tabell 7 ökade tillverkningskostnaderna under skadeundersökningsperioden med 5 % medan unionsindustrins försäljningspriser minskade med 15 %. Under skadeundersökningsperioden ledde det faktum att det inte var möjligt att höja priserna till att unionsindustrins lönsamhet sjönk kraftigt från [mellan –2 % och –7 %] till [mellan –15 % och –20 %], vilket uppenbart är en ohållbar nivå.

(263)

Parallellt med detta ökade importen från Sydkorea betydligt i volym med 33 % och dess marknadsandel ökade med 33 %, medan unionsindustrins marknadsandel sjönk med 12 %. Trots en stabil förbrukning på unionens marknad mellan 2017 och undersökningsperioden fortsatte importen från Sydkorea att ta marknadsandelar från unionsindustrin. Under samma period minskade priserna på importen från Sydkorea med 10 % (se tabell 3), medan unionsindustrins priser minskade ännu mer, med 15 %, i motsats till produktionskostnaden som ökade med 5 %. Redan 2018 led unionsindustrin således väsentlig skada på grund av den dumpade importen.

(264)

På grundval av ovanstående drog kommissionen slutsatsen att importen från Sydkorea vållade unionsindustrin väsentlig skada. Denna skada yttrade sig i både volymeffekter och priseffekter.

(265)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att påståendena om prispress inte stöds av fakta, eftersom det i de senaste rapporterna från fackpressen uppges att minst två unionstillverkare har genomfört kraftiga prishöjningar för superabsorberande polymerer.

(266)

Dessa rapporter avser en period efter skadeundersökningsperioden och bidrog därför inte till analysen av denna period. Dessutom skulle sådana prisökningar kunna kopplas till flera kortsiktiga faktorer, däribland försörjningsbrist till följd av den internationella bristen på containrar, vilket framhölls av koalition H. Kommissionen ansåg därför inte att detta kunde förändra dess slutsatser i fråga om den skada som konstaterats under undersökningsperioden och avvisade detta påstående.

(267)

LG Chem hävdade vidare att de flesta skadeindikatorer började minska mellan 2019 och undersökningsperioden, medan den sydkoreanska importen bara ökade från 2017 till 2019, vilket var en period då unionsindustrin inte led någon skada volymmässigt. En depreciering av försäljningen och marknadsandelarna ägde rum under undersökningsperioden när unionsindustrin beslutade att i högre grad fokusera på exportmarknaderna och när importen från Japan ökade.

(268)

I detta påstående blandar LG Chem två påståenden som också framförts separat. Kommissionen bemöter påståendet att unionsindustrin beslutade att fokusera på exportmarknaderna i avsnitt 5.2.4 och påståendet att ökningen av importen från Japan under undersökningsperioden kunde ha bidragit till skadan i avsnitt 5.2.3. LG Chem hävdade vidare att det inte finns något samband mellan utvecklingen av den sydkoreanska exportens marknadsandel och utvecklingen av unionsindustrins marknadsandel, eftersom unionsindustrin förlorade de flesta marknadsandelar under 2020, vilket var det år då importen från Sydkorea också förlorade marknadsandelar.

(269)

Detta argument är nära kopplat till LG Chems argument att förlusten av marknadsandelar under 2020 berodde på importen från Japan och inte importen från Sydkorea, och diskuterades och avvisades i skälen 299–306.

(270)

LG Chem hävdade vidare att importen från Sydkorea aldrig hade någon inverkan på investeringarna, vilket framgår av unionstillverkarnas kontinuerliga utveckling av nya produkter.

(271)

Unionstillverkarnas investeringar ökade visserligen mellan 2017 och 2019, men minskade kraftigt under undersökningsperioden på grund av prispressen från den sydkoreanska importen. LG Chem inkluderade inte undersökningsperioden i sin analys av en kontinuerlig utveckling av nya produkter. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

5.2.   Verkningar av andra faktorer

(272)

I sina synpunkter på inledandet av förfarandet bad LG Chem kommissionen att analysera huruvida unionsindustrins minskade försäljning och marknadsandelar berodde på import från Japan, den globala användningen av avtal med särskilda villkor, samt investeringar i kapacitetsökning. LG Chem hänvisade till klagomålet, där klagandena hävdade att unionstillverkarnas försäljning följde en varierande trend som liknar den för förbrukningen fram till 2019 och att unionsindustrins marknadsandel endast minskade i förhållande till trenden för unionsförbrukningen under undersökningsperioden. LG Chem hävdade att den stora ökningen av import från Japan orsakade unionsindustrins minskade marknadsandel, och att den lilla ökningen av import från Sydkorea orsakades av avtal med särskilda villkor.

(273)

Kommissionen analyserade om och i vilken utsträckning dessa faktorer bidrog till skadan.

5.2.1.   Ökad efterfrågan på produkter enligt särskilda specifikationer

(274)

LG Chem hävdade att en ökad efterfrågan på produkter enligt särskilda specifikationer, som inköptes från Sydkorea, har lett till ökad export från Sydkorea.

(275)

Produkter enligt särskilda specifikationer tillverkas och säljs i unionen av både unionstillverkare och sydkoreanska tillverkare. Kommissionen fann inte i sig någon ökad efterfrågan på produkter enligt särskilda specifikationer. Den fann dock ett globalt skifte mellan leverantörer, där fler beställningar av produkter enligt särskilda specifikationer över tid gick till sydkoreanska tillverkare.

(276)

Vidare analyserade kommissionen utvecklingen gällande avtalade volymer som levererades av unionstillverkarna under skadeundersökningsperioden och fann att även om volymerna varierade mellan unionstillverkarna påverkade inte de övergripande förändringarna i leveransvolymer under skadeundersökningsperioden trenden för skadeindikatorer, och mer specifikt lönsamheten för unionsindustrin som helhet, under skadeundersökningsperioden.

(277)

Kommissionen drog därför slutsatsen att denna faktor inte bidrog till den observerade skada som unionsindustrin lidit.

(278)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att eftersom superabsorberande polymerer inte är en handelsvara bygger förhandlingarna inte på priser utan på kvalitet. Användare kräver specifika kvaliteter av superabsorberande polymerer för specifika användningsområden. Avtal ingås därför helt enkelt med de tillverkare som bäst kan uppfylla kundernas krav.

(279)

Kommissionen noterade att tillverkare av superabsorberande polymerer normalt kan tillverka ett stort antal olika kvaliteter för specifika användningsområden och att tillverkare i både EU och Sydkorea tillverkar sådana produkter enligt särskilda specifikationer. Detta återspeglas också genom att många användare, särskilt stora användare, tillämpar en strategi med inköp från flera källor. Detta visar att det ofta inte bara finns en tillverkare av superabsorberande polymerer med en viss kvalitet som bäst uppfyller kundernas krav, utan flera. Följdriktigt kommer användarna i detta fall, som företag med vinstsyfte, att väga de karakteristiska fördelarna med en viss typ av superabsorberande polymerer som erbjuds av flera leverantörer, mot det mest kostnadseffektiva inköpet. Detta skiljer sig från en situation där användarna skulle hindras från att välja den billigaste leverantören på grund av kvalitet eller tekniska problem. Därför avvisade kommissionen argumentet att förhandlingarna inte skulle baseras på priser, utan enbart på kvalitet.

5.2.2.   Prisformel i kontrakt för leverans av råvaror

(280)

Koalitionen av användare hävdade att unionsindustrin led skada på grund av den prisformel som antogs i deras leveranskontrakt och således skulle inte införandet av antidumpningsåtgärder undvika prissänkningar för unionstillverkarna. De föreslog att unionsindustrins priser på superabsorberande polymerer skulle följa en indexeringsmekanism mot råvarupriser och därmed fluktuera i linje med fluktuationerna i råvarupriser, oavsett importvolymen från det berörda landet.

(281)

Dessutom hävdade både användarkoalitionen och LG Chem att den prisformelmekanism som antagits i leveranskontrakten var tillräcklig för att leverantörer av superabsorberande polymerer skulle kunna uppnå tillräckliga lönsamhetsnivåer, eftersom ökningar och sänkningar av råvarukostnaderna automatiskt återspeglades i slutpriset för superabsorberande polymerprodukter.

(282)

De påstådda lönsamhetsförluster som beskrivs i klagomålet kunde därför inte ha orsakats av unionsindustrins sjunkande försäljningspriser till följd av prissänkningarna på importen från Sydkorea, utan snarare av de ökade tillverkningskostnaderna för unionstillverkarna.

(283)

Kommissionen analyserade prisformelns inverkan på lönsamheten. Det är en global standard att avtal om försäljning av superabsorberande polymerer ingås för ett eller flera år. I dessa avtal är priset på superabsorberande polymerer under en viss månad regelbundet kopplat till priset på de viktigaste råvarorna under föregående kvartal. Detta försenade inflytande som råvarupriset utövar leder till en lägre eller högre vinstmarginal under månaden i fråga. När råvarupriset under föregående kvartal var lägre än under en innevarande månad påverkar det marginalen negativt. Även om effekter som överlag är positiva över tid kan uppväga negativa effekter fann kommissionen för undersökningsperioden en övergripande negativ effekt. Den effekten var dock så liten att den endast kunde förklara en mycket liten del av unionsindustrins förluster. Kommissionen drog därför slutsatsen att denna faktor inte har kunnat bidra till den observerade skada som unionsindustrin lidit.

(284)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att det inte förekom någon prisnedgång eller något pristryck. LG Chem hävdade att prisformlerna för superabsorberande polymerer, som återspeglar utvecklingen av råvarupriserna snarare än den sydkoreanska importen, delvis förklarade den negativa prisutvecklingen och därför hade en prisnedsättande eller prishämmande inverkan på de inhemska priserna. Kommissionen ställdes därför inför andra faktorer än import som kan förklara den betydande nedgången i de inhemska priserna eller varför det inte var möjligt att höja dem. Dessutom följde priserna på den sydkoreanska importen och unionsindustrins priser samma trender.

(285)

Kommissionen har beaktat att prisformlerna för superabsorberande polymerer återspeglar utvecklingen av råvarupriserna. Dessa formler säkerställer att vinsterna för tillverkare av superabsorberande polymerer som omfattas av befintliga försäljningsavtal som ingåtts under en viss period inte påverkas av ökade råvarupriser. Om prisformlerna var den enda förklaringen till de sjunkande priserna borde de ha lett till en stabilare vinstmarginal för de europeiska tillverkarna och endast orsakat en mindre priseffekt, såsom beskrivs i skäl 283, eftersom priserna är kopplade till råvarupriserna under föregående kvartal. Dessa prisformler kan dock inte ensamma stå bakom prisutvecklingen i omförhandlingar eller nyligen förhandlade avtal jämfört med befintliga äldre avtal.

(286)

Kommissionen analyserade därför de prisvariationer som inträffade under skadeundersökningsperioden, utöver prisutvecklingen kopplad till råvarupriserna. Under skadeundersökningsperioden minskade unionsindustrins priser mer än råvarupriserna. Det är denna ytterligare minskning av försäljningspriserna som orsakade skadan, eftersom denna ytterligare minskning inte var vinstneutral. Det faktum att priserna på den sydkoreanska importen och unionsindustrins priser följde samma trender, i olika takt, motsäger inte det faktum att det fanns en överlappande trend utöver den vinstneutrala trenden till följd av råvarupriserna. Kommissionen avvisade därför argumentet att den bortsåg från en faktor med en förklarande verkan på prisnedgången.

(287)

LG Chem hävdade vidare att de sjunkande inhemska priserna inte beror på en nedgång i den fasta delen av avtalen om försäljning av superabsorberande polymerer, utan snarare på den rörliga delen som återspeglar prisförändringarna för råvarorna C3 och NaOH. LG Chem hävdade att den större delen av minskningen av unionsindustrins priser mellan 2017 och 2020 berodde på priserna på C3 och NaOH, som minskade med 18 % under samma period, medan de fasta priserna endast minskade med 12 % under samma period enligt LG Chems beräkningar. LG Chem hävdade också att unionstillverkarnas lönsamhet på unionsmarknaden korrelerade med lönsamheten på unionstillverkarnas exportmarknader, vilket skulle vara ytterligare ett tecken på att orsaken var externa faktorer som påverkar de globala marknaderna för superabsorberande polymerer, nämligen prisformeln för superabsorberande polymerer och kostnadsbegränsningar.

(288)

Såsom nämns ovan beaktade kommissionen det faktum att förändringar av råvarorna påverkar försäljningspriset. Syftet med prisformlerna är just att upprätthålla en stabil vinstnivå och hålla förändringar av råvarorna neutrala när det gäller vinstmarginalen. Därför är ändringarna av prisformelns fasta belopp i samband med nya avtal eller omförhandlingar den faktor som påverkar unionsindustrins lönsamhet. Om bara de förändringar som orsakades av råvarupriserna hade ägt rum skulle lönsamheten under skadeundersökningsperioden ha varit mer stabil. Detta visar att prispressen från den sydkoreanska importen på förhandlingarna om prisfaktorn i avtalet är orsakssambandet för den minskade lönsamheten, och inte de förändrade råvarupriserna. Det faktum att prispressen också sker parallellt på exportmarknaderna motsäger inte den analys som gjorts med avseende på unionsmarknaden. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

5.2.3.   Import från tredjeländer

(289)

Importvolymen från övriga tredjeländer utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 11

Import från tredjeländer

Land

 

2017

2018

2019

UP

Japan

Volym (ton)

[85 000 – 95 000 ]

[60 000 – 70 000 ]

[45 000 – 55 000 ]

[105 000 – 115 000 ]

Index

100

72

47

122

Marknadsandel

[11  % –15  %]

[8  % –11  %]

[5  % –8  %]

[14  % –18  %]

Index

100

73

54

122

Genomsnittligt pris (euro/ton)

[1 200 – 1 500 ]

[1 200 – 1 500 ]

[1 200 – 1 500 ]

[1 000 – 1 300 ]

Index

100

101

105

87

Turkiet

Volym (ton)

43 571

46 929

52 626

54 537

Index

100

108

121

125

Marknadsandel

[6  % –8  %]

[6  % –8  %]

[7  % –9  %]

[7  % –9  %]

Index

100

108

121

125

Genomsnittligt pris (euro/ton)

1 140

1 155

1 088

981

Index

100

101

96

86

Förenta staterna

Volym (ton)

40 494

34 952

30 911

30 952

Index

100

87

77

76

Marknadsandel

[5  % –7  %]

[4  % –6  %]

[4  % –6  %]

[4  % –6  %]

Index

100

88

75

75

Genomsnittligt pris (euro/ton)

3 646

3 936

4 522

4 431

Index

100

108

124

122

Övriga tredjeländer

Volym (ton)

32 587

29 109

29 046

28 594

Index

100

89

89

88

Marknadsandel

[4  % –6  %]

[3  % –5  %]

[3  % –5  %]

[3  % –5  %]

Index

100

90

89

88

Genomsnittligt pris (euro/ton)

3 407

3 176

3 070

3 149

Index

100

93

90

92

Källa: Eurostat, japanska uppgifter justerade genom konfidentiell marknadsinformation.

(290)

Trots att importen från Japan först minskade med 28 % mellan 2017 och 2018 och med 25 % mellan 2018 och 2019, kom den att öka betydligt med 75 % under undersökningsperioden. Det var en av de unionstillverkare som ingick i urvalet, Nippon Shokubai Europe, som stod för importen från Japan och utöver sin egen produktion säljer företaget vidare superabsorberande polymerer som tillverkas av moderbolaget Nippon Shokubai Japan (Nippon Shokubai). Fram till 2019 använde Nippon Shokubai en strategi för att minska importen från Japan till förmån för sin europeiska produktion, vilket återspeglas i högre produktionsvolym och ökade investeringar, vilket ledde till en betydande ökning av den europeiska kapaciteten under 2018. Över tid konfronterades dock Nippon Shokubai Europe alltmer av kunder som krävde lägre priser på grund av trycket från lågprisimporten från Sydkorea. Därför anpassade Nippon Shokubai sin strategi från och med undersökningsperioden.

(291)

För att kunna fortsätta konkurrera med importen från Sydkorea och inte förlora försäljningsvolymer i Europa ökade Nippon Shokubai Europe sin återförsäljning av superabsorberande polymerer som tillverkats i Japan.

(292)

Priserna på importen från Japan och Sydkorea följde generellt en i stort sett liknande trend (som unionsindustrins import), men det finns ett anmärkningsvärt undantag: De sydkoreanska importpriserna sjönk kraftigt under 2019, medan de japanska priserna fortfarande ökade och unionsindustrins priser nästan var stabila. Detta var inte hållbart och som en följd av detta var både den japanska industrin och unionsindustrin tvungna att följa efter och sänka sina priser betydligt under undersökningsperioden.

(293)

Marknadsandelarnas utveckling är också betydande. Sydkorea ökade sin marknadsandel med 4 procentenheter under hela skadeundersökningsperioden. Jämförelsevis minskade först den japanska importen betydligt under 2018 och 2019 och ökade endast under undersökningsperioden till följd av prispressen från den sydkoreanska importen, vilket gjorde den europeiska tillverkningen olönsam. Till följd av detta var de kvantiteter som importerades från Japan under undersökningsperioden högre än de som importerades i början av skadeundersökningsperioden, och Japans marknadsandel ökade med 20 % under hela skadeperioden.

(294)

Det finns inga bevis för att importen från Japan dumpades. Oavsett om importen från Japan kan ha bidragit till skadan för andra unionstillverkare eller inte var verkningarna av den sydkoreanska exporten därför betydligt högre under skadeundersökningsperioden på grund av det lägre priset och den högre volymökningen under hela denna period.

(295)

Dessutom fortsatte Nippon Shokubai Europe att lida förluster vid försäljningen av dess superabsorberande polymerer som tillverkats i Europa.

(296)

Importen från Turkiet ökade med 25 % under skadeundersökningsperioden. Under samma period ökade landets marknadsandel från [6 % – 8 %] till [7 % – 9 %]. Det genomsnittliga priset på denna import följde samma trend som priserna på importen från Sydkorea, trots att de fastställdes till en lägre nivå från 2018 fram till undersökningsperioden. Under undersökningsperioden underskreds de sydkoreanska priserna och unionsindustrins priser med 3 % respektive 14 %. Importen från Turkiet borde därför anses vara en bidragande faktor till unionsindustrins skada.

(297)

Eftersom dessa importvolymer alltid utgjorde mindre än hälften av dem från Sydkorea står det dock klart att import från Sydkorea utgjorde ett mer betydande orsakssamband.

(298)

Förenta Staternas importvolym och marknadsandel minskade båda med 24 % under skadeundersökningsperioden. Samtidigt ökade landets genomsnittliga pris med 22 %. Den amerikanska importen kunde således inte ha bidragit till den skada som unionsindustrin lidit under denna period.

(299)

Efter det slutliga utlämnandet begärde LG Chem ytterligare upplysningar om den metod som använts för att fastställa volymer och värden för import från Sydkorea och Japan. Kommissionen klargjorde i det ytterligare utlämnandet av den 8 februari 2022 att Eurostats importuppgifter, som baseras på KN-nummer, har använts för import från tredjeländer. För Japans del kontrollerades Eurostats uppgifter om KN-nummer 3906 90 90 avseende Japan mot de konfidentiella uppgifterna i ärendehandlingarna. Såsom förklaras i skäl 195 i det allmänna informationsdokumentet genomfördes importen från Japan av en av de unionstillverkare som ingick i urvalet. Eftersom siffrorna härrör från en tillverkare är de konfidentiella. För Sydkorea lämnade kommissionen justerade siffror, vilket diskuteras i skälen 159–163.

(300)

När det gäller LG Chems kommentar att de intervall som tillhandahölls för importen från Japan inte möjliggör någon riktig jämförelse med vare sig den sydkoreanska importen eller unionsindustrins priser hänvisade kommissionen till det faktum att uppgifterna är konfidentiella och att snävare intervall inte skulle garantera uppgifternas konfidentialitet.

(301)

LG Chem hävdade också att skadan främst berodde på importen från Japan. Till stöd för sitt påstående uppgav LG Chem att den sydkoreanska importen vid sin topp 2019 inte hindrade unionsindustrin från att öka den fasta delen av sitt pris. Den fasta delen sjönk först 2020 när den sydkoreanska importen minskade, men unionsindustrins priser sjönk mer efter de sjunkande priserna på importen från Japan.

(302)

LG Chem pekar i sitt argument endast på en isolerad jämförelse av åren 2019 och 2020. Detta bortser dock från att avtal om superabsorberande polymerer regelbundet förhandlas för minst ett år, men även i form av fleråriga avtal, och att prisförhandlingarna oftast äger rum under året innan avtalet inleds. Detta innebär att priserna för avtal som inleds 2020 förhandlades fram 2019 och fleråriga avtal som inleds 2019 förhandlades fram redan 2018.

(303)

Importen från Japan minskade dock med 28 % 2018 och med 57 % 2019 jämfört med 2017. Under 2019 utgjorde den volym som importerades från Japan inte ens hälften av importen från Sydkorea under samma period, ens i den övre delen av intervallet i tabell 11. Av en jämförelse mellan importen från Japan, som visas i skäl 113 i klagomålet, för perioden juli 2019–juni 2020, [63 000 – 67 000 ton] och importen för hela år 2020, som visas i tabell 11, [105 000 – 115 000 ton], framgår det vidare att importen från Japan främst ökade först under andra halvåret 2020.

(304)

Det är därför högst osannolikt att ökningen av den japanska importen 2020 påverkade prisförhandlingarna för försäljningen 2020, utan snarare logiskt att den eventuella ytterligare effekten av den japanska importen 2020 kommer att visa sig först från och med 2021. I motsats till detta, vilket LG Chem medger, ökade den sydkoreanska importen avsevärt under 2018och nådde sin topp 2019 med en ökning på 38 %, dvs. under de två år då de flesta prisförhandlingarna för 2020 ägde rum. Det faktum att importen från Japan inte ökade avsevärt förrän under andra halvåret 2020 visar att denna import är en reaktion på den prispress som utövades av den sydkoreanska importen, vilket framhålls i skäl 291. Därför avvisade kommissionen argumentet att den ökade importen från Japan under 2020 är en orsak till de sjunkande priserna på unionsmarknaden 2020.

(305)

LG Chem hävdade vidare att priserna för de unionstillverkare som ingick i urvalet följde priserna på importen från Japan och inte på importen från Sydkorea.

(306)

LG Chem påvisade inte något samband mellan unionstillverkarnas priser och de japanska importpriserna. Mellan 2017 och 2018 ökade unionstillverkarnas priser och priserna på importen från Sydkorea med en liknande procentsats, medan de japanska importpriserna endast ökade marginellt. Mellan 2018 och 2019 ökade priserna på importen från Japan tydligt med 4 procentenheter, medan unionstillverkarnas priser minskade, liksom de sydkoreanska importpriserna. Det är först från 2019 fram till undersökningsperioden som det finns ett tydligt samband, vilket tyder på att både unionstillverkarna och importen från Japan befann sig under prispress från den rekordhöga sydkoreanska importen 2019.

(307)

LG Chem hävdade också att NSE inte anpassade sin strategi eftersom företaget hade en stabil unionsförsäljning under undersökningsperioden, utöver den betydande importen från Japan. Enligt LG Chem kan man dessutom inte byta leverantör över en natt på grund av den långa introduktionsfasen för användare. NSE genomförde en långsiktig strategi med underprissättning för att försörja unionsmarknaden från både japanska fabriker och unionsfabriker genom att öka kapaciteten i unionen och försäljningen, till nackdel för andra unionstillverkare.

(308)

Kommissionen noterade att importen från Japan, inklusive NSE:s import, minskade avsevärt mellan 2017 och 2019 och ökade först under undersökningsperioden. Detta visar att strategin anpassades för att ersätta återförsäljningen av den japanska importen med lokal produktion i EU. Importen från Japan ökade endast som en reaktion på konkurrensen från lågprisimporten från Sydkorea i slutet av 2020. Sådana anpassningar kan ske snabbare mellan dotterbolag till en multinationell koncern, med kortare anpassningstid från användarens sida. Detta överensstämmer också med det faktum att importen från Japan minskade medan unionens produktionskapacitet ökade. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

(309)

LG Chem hävdade vidare att kommissionen sannolikt underskattade Japans marknadsandel genom att inte beakta andra japanska leverantörer, såsom Sumitomo Seika.

(310)

Kommissionen har dubbelkontrollerat Eurostats uppgifter mot tillgängliga uppgifter, inklusive uppgifter från användare. Det framgick inte av ärendehandlingarna att importen från andra japanska leverantörer hade underskattats. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

(311)

Slutligen hävdade LG Chem att eftersom den turkiska importen vållade unionsindustrin skada borde kommissionen ha sett till att de skadevållande verkningarna av den turkiska importen separeras och inte tillskrivs den sydkoreanska importen.

(312)

Kommissionen noterade i skälen 296 och 297 att den turkiska importen varken ökade väsentligt under skadeundersökningsperioden eller kan jämföras i absoluta tal med den sydkoreanska importen. Därför avvisade kommissionen argumenten att den har tillskrivit den sydkoreanska importen verkningarna av den turkiska importen.

5.2.4.   Unionsindustrins exportresultat

(313)

I sina synpunkter på inledandet av förfarandet begärde LG Chem att kommissionen skulle analysera om unionsindustrins avsiktliga fokus på export hade bidragit till skadan.

(314)

Exportvolymen för unionstillverkarna i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 12

Exportresultat för unionstillverkarna i urvalet

 

2017

2018

2019

UP

Exportvolym (ton)

[90 000 – 105 000 ]

[95 000 – 110 000 ]

[115 000 – 130 000 ]

[135 000 – 150 000 ]

Index

100

102

124

145

Genomsnittligt pris (euro/ton)

[1 000 – 1 300 ]

[1 200 – 1 500 ]

[1 200 – 1 500 ]

[1 000 – 1 300 ]

Index

100

123

118

98

Källa: Unionstillverkare i urvalet.

(315)

Det genomsnittliga priset på denna export ökade först med 23 % under 2018. Prisnivån sjönk sedan under 2019, men förblev 18 % högre än 2017 års nivå, och sjönk under undersökningsperioden till en nivå under 2017 års nivå (–2 %). Det genomsnittliga priset på denna export var lägre än unionsindustrins pris på unionens marknad under hela skadeundersökningsperioden och förblev stabilt. Exportvolymerna låg konsekvent under de volymnivåer som unionsindustrin uppnådde på unionens marknad, trots att de ökade med 45 % totalt sett under skadeundersökningsperioden.

(316)

Exportpriserna utvecklades närmare i linje med råvaruprisernas utveckling under skadeundersökningsperioden, och uppvisar således inte samma prisnedgång under skadeundersökningsperioden som försäljningen på unionens marknad (se tabell 5). Eftersom exportförsäljningen ökade hade de dessutom inga ytterligare negativa effekter på de fasta kostnaderna per tillverkad enhet. Kommissionen drog därför slutsatsen att exportresultaten inte bidrog i någon större utsträckning till den väsentliga skada som unionsindustrin lidit.

(317)

Med tanke på unionstillverkarnas outnyttjade produktionskapacitet från och med 2018 finns det inget som tyder på att unionstillverkarna hade en avsiktlig strategi för att ge upp marknadsandelar i EU till förmån för försäljning utanför EU. Den outnyttjade kapaciteten skulle ha gjort det möjligt för unionstillverkarna att öka sin försäljning utanför EU utan att förlora marknadsandelar i EU.

(318)

Kommissionen avvisade därför argumentet att ett avsiktligt fokus på export från unionsindustrins sida har bidragit till skadan.

(319)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att försäljningen på unionsmarknaden inte gick förlorad för unionsindustrin, utan snarare omdirigerades från unionsmarknaden till exportmarknaderna. Dessutom hävdade LG Chem att kommissionen i en undersökning av pentaerytritol från 2007 ansåg att en liten ökning av exportvolymerna till försäljningspriser som var lägre än de genomsnittliga försäljningspriserna på unionsmarknaden hade en negativ inverkan på unionsindustrins ekonomiska situation.

(320)

Kommissionen konstaterade att unionsindustrins kapacitetsutnyttjande under undersökningsperioden endast var [78 % – 80 %]. Detta bekräftar att unionsindustrin kunde ha ökat exportförsäljningen även utan att sälja mindre på unionsmarknaden. I motsats till den undersökning av pentaerytritol som beskrivs i skäl 316 bidrog därför inte den ökade exportförsäljningen i någon större utsträckning till den väsentliga skadan.

(321)

Påståendet avvisades därför.

5.2.5.   Covid-19-pandemin

(322)

LG Chem hävdade också att den ekonomiska nedgången till följd av covid-19-pandemin borde beaktas som en faktor som potentiellt kunde ha vållat unionsindustrin skada under perioden mellan mitten av 2019 och 2020. Företaget bad kommissionen att undersöka i vilken utsträckning denna faktor bidrog till unionsindustrins skadesituation.

(323)

Superabsorberande polymerer används huvudsakligen för grundläggande hygienbehov och påverkades därför inte negativt av covid-19-pandemin. Samtidigt som rädslan på marknaden i början av 2020 ledde till ökad efterfrågan på hygienprodukter, och därmed på superabsorberande polymerer, jämnade den ut sig över året. Pandemin orsakade inte heller några större produktionsstopp. Inga andra negativa effekter av covid-19-pandemin kunde noteras för tillverkare av superabsorberande polymerer. Kommissionen avvisade därför påståendet om att covid-19-pandemin har bidragit till skadan.

5.2.6.   Skada som vållats av kostnader för kapacitetsökning

(324)

Koalitionen av användare och LG Chem hävdade vidare att den förlorade lönsamhet som unionsindustrin i klagomålet påstod ha uppstått skulle kunna vara ett resultat av extraordinära kostnader snarare än sedvanliga affärsmässiga överväganden. De hävdade att unionsindustrins investeringar i ny kapacitet – som redan beskrivits i skäl 205 – kunde ha spelat en roll i detta avseende genom att tillverkningskostnaderna ökat.

(325)

LG Chem tillade att sådana extraordinära kostnader också skulle kunna avse investeringar i unionsindustrins utveckling av ny teknik, som – i likhet med investeringar i produktionskapacitet – bidrog till ökade tillverkningskostnader.

(326)

Kommissionen noterade att det är en del av den normala affärsverksamheten att tillverkare av superabsorberande polymerer investerar i nya produktionsanläggningar, särskilt när kapaciteten utnyttjas nästan maximalt, vilket var en självklarhet i början av skadeundersökningsperioden. Kapacitetsökningarna var inte heller orimliga, särskilt inte med hänsyn till effektivitetsvinster i tillverkningen tack vare en högre kapacitet. Dessutom begärde kommissionen att de unionstillverkare som ingick i urvalet skulle utesluta alla extraordinära effekter från nedskrivningar eller extraordinära avskrivningar från skadeindikatorerna.

(327)

Kommissionen avvisade därför påståendet om att kostnaden för kapacitetsökningar har bidragit till skadan.

5.2.7.   Betydande FoU-kostnader

(328)

LG Chem hävdade att unionstillverkarna har fokuserat på utveckling av nya material, vilket innebar betydande FoU-kostnader som också av nödvändighet drev upp kostnaderna i väsentlig utsträckning.

(329)

Det är en del av den normala affärsverksamheten att tillverkare av superabsorberande polymerer investerar i utveckling av nya typer av superabsorberande polymerer. LG Chem investerar också regelbundet i utveckling av nya typer av superabsorberande polymerer och betonade uttryckligen vikten av sådana investeringar inom ramen för superabsorberande polymerer enligt särskilda specifikationer. Det faktum att FoU skapar kostnader är därför en normal del av affärsverksamheten. Under kontrollen av de unionstillverkare som ingick i urvalet konstaterades inga orimligt höga FoU-kostnader.

(330)

Kommissionen avvisade därför argumentet att FoU-kostnaderna bidrog till skadan för unionsindustrin.

5.2.8.   Globala prisförhandlingar

(331)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att priserna för ett litet antal globala köpare fastställs på global nivå snarare än på grundval av enskilda tendenser på unionsmarknaden.

(332)

För det första är inte alla användare av superabsorberande polymerer verksamma på global nivå, vilket visades av olika användare som gav sig till känna under förfarandet och som har hela sin tillverkning i unionen. I sitt argument varken preciserade eller underbyggde LG Chem vilken andel av unionsförsäljningen som principen om globala prisförhandlingar är tillämplig på. För det andra måste dessa prisförhandlingar ta hänsyn till prisnivån på unionsmarknaden, även i fall där priserna förhandlas på global nivå. Ingen global aktör skulle betala ett högre globalt pris om ett billigare utbud på unionsmarknaden skulle vara möjligt. Om en leverantör inom ramen för ett globalt avtal går med på att leverera till unionen till dumpade och skadevållande priser är det globala avtalet samtidigt inte någon motivering för sådan dumpning. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

5.3.   Slutsats om orsakssamband

(333)

En jämförelse mellan importsituationen och unionsindustrins situation i början och slutet av skadeundersökningsperioden visar tydligt en betydande ökning av importen från det berörda landet och en försämrad situation för unionsindustrin. Närmare bestämt försämrades situationen avsevärt under 2019 och 2020. Viktigt är att de sydkoreanska priserna minskade under 2019, medan unionsindustrin (och Japan) behöll sina prisnivåer. Detta skedde dock på bekostnad av deras försäljningsvolym, eftersom Sydkorea avsevärt ökade sin försäljning. Som svar på detta följde unionsindustrin den prisutveckling som fastställts av Sydkorea och minskade sina försäljningspriser 2020, men den fortsatte att förlora betydande försäljningsvolymer på marknaden. Den dumpade importen från Sydkorea vållade unionsindustrin väsentlig skada sedan 2017 på grund av den massiva marknadspenetration som uppnåtts på unionsindustrins bekostnad. I fråga om priser underskred importens ökande marknadsandel kontinuerligt unionsindustrins priser samt gav upphov till betydande prispress och omöjliggjorde de höjningar av marknadspriset i linje med kostnadsökningarna för råvaror som var nödvändiga för att unionsindustrin skulle uppnå skäliga lönsamhetsnivåer.

(334)

Andra faktorer, som minskande försäljningsvolymer och förändringar vad gäller superabsorberande polymerer enligt särskilda specifikationer eller fluktuationer i råvarupriserna bidrog inte till den konstaterade skadan för unionsindustrin.

(335)

Importen från Japan och Turkiet hade i sin tur en begränsad inverkan på industrin. Importen från Turkiet skedde till liknande priser som den sydkoreanska importen men i mycket lägre volymer, och denna import försvagade därför inte orsakssambandet mellan den dumpade importen och skadan för unionsindustrin. På samma sätt försvagade inte den japanska importen orsakssambandet mellan den dumpade importen och skadan för unionsindustrin. Denna import minskade under skadeundersökningsperioden och ökade endast betydligt under undersökningsperioden. Importen från Japan bibehöll däremot en högre prisnivå än importen från Sydkorea. Importen från Sydkorea till mycket lägre priser än unionsindustrins är den största anledningen till att unionsindustrin förlorade försäljning och inte kunde höja sina priser i linje med tillverkningskostnaderna, något som ledde till stora lönsamhetsförluster.

(336)

Mot denna bakgrund drar kommissionen slutsatsen att den väsentliga skada som unionsindustrin lidit vållats av den dumpade importen från det berörda landet medan andra faktorer, oavsett om de bedömdes var och en för sig eller sammantaget, inte försvagade orsakssambandet mellan den dumpade importen och den väsentliga skadan.

(337)

På grundval av ovanstående drog kommissionen slutsatsen att den dumpade importen från det berörda landet vållade unionsindustrin väsentlig skada. Skadan är uppenbar när det gäller utvecklingen av tillverkning, kapacitetsutnyttjande, försäljningsvolym på unionens marknad, marknadsandel, sysselsättning, genomsnittligt försäljningspris per enhet i unionen, tillverkningskostnad, utgående lager, lönsamhet och räntabilitet, med tanke på hur de sydkoreanska importvolymerna och priserna har utvecklats (både absoluta och i jämförelse med andra marknadsaktörer).

6.   UNIONENS INTRESSE

(338)

I enlighet med artikel 21 i grundförordningen undersökte kommissionen huruvida den med säkerhet kunde fastslå att det inte låg i unionens intresse att vidta åtgärder i detta fall, trots att skadevållande dumpning konstaterats föreligga. Unionens intresse fastställdes på grundval av en bedömning av alla de olika parternas intressen, däribland unionsindustrins och importörernas intresse. Eftersom produkten till största delen säljs direkt till kunden deltog inga icke-närstående importörer i förfarandet.

6.1.   Unionsindustrins intresse

(339)

Införandet av åtgärder kommer att förbättra marknadsvillkoren för unionstillverkarna, som kommer att kunna stärka konkurrensställning på marknaden och återvinna förlorade försäljningsvolymer och marknadsandelar. Eftersom prispressen från den illojala importen skulle hävas kommer unionsindustrin att kunna höja sina försäljningspriser och nå en hållbar lönsamhet.

(340)

Om inga åtgärder införs skulle detta få betydande negativa effekter för unionsindustrin, eftersom importen skulle fortsätta att öka och leda till ytterligare prisnedgång i unionen. Detta skulle ha en negativ inverkan på unionsindustrins produktions- och försäljningsvolym samt marknadsandel. Detta skulle i sin tur påverka unionsindustrins finansiella indikatorer negativt, och i synnerhet skulle den redan förlustbringande situationen förvärras ytterligare med negativa konsekvenser för investeringar och sysselsättning i unionen.

(341)

Införandet av åtgärder skulle därför helt klart ligga i unionsindustrins intresse.

6.2.   Användarnas intresse

(342)

Två användare gav sig till känna under undersökningen, men endast två av dem besvarade frågeformuläret. Båda tillverkade främst producerade till största delen hälsovårdsprodukter för vuxna. Båda användarnas svar innehöll uppenbara brister och endast ett av företagen svarade på kommissionens begäran om ytterligare uppgifter inom den givna tidsfristen och svaret innehöll fortfarande brister. För en av användarna kunde kommissionen därför inte bedöma verkningarna av antidumpningstullarna över huvud taget. För den andra användaren kunde kommissionen, trots det ofullständiga svaret på frågeformuläret, uppskatta verkningarna av åtgärderna. För detta företag utgjorde superabsorberande polymerer [5 % – 15 %] av tillverkningskostnaden, men endast omkring en tredjedel av dessa superabsorberande polymerer härrörde från sydkoreanska leveranser. Företaget visade också att för viktiga nyckelmarknader förhindrar fleråriga avtal med folkhälsosektorn och försäkringsbolag ett övervältrande av ytterligare tillverkningskostnader. Företaget tillhandahöll också bevis för att olika länder minskade kostnaderna inom hälso- och sjukvårdssektorn, vilket satte press på företaget att sänka sina försäljningspriser. Trots dessa utmaningar, och särskilt de kostnadsbesparingar inom folkhälsosektorn som påverkade användarnas försäljning, visade företaget en sund vinst på [10 % – 20 %]. Kommissionen drog därför slutsatsen att åtgärder på 14,7 % på [5 % – 15 %] av dess tillverkningskostnad kunde absorberas eller åtminstone läggas över på konsumenterna.

(343)

Ytterligare fyra användare, inklusive Procter & Gamble, FATER och Essity, samt en koalition av användare, bestående av fyra användare, lade fram sina argument under utfrågningar och inlagor. Alla användare motsatte sig starkt åtgärder.

(344)

Procter & Gamble hävdade att tillgång till alla leverantörer av superabsorberande polymerer, inklusive sydkoreanska leverantörer, var avgörande för att upprätthålla en strategi om flera leveranskällor i syfte att säkerställa försörjningsstabilitet, i synnerhet för superabsorberande polymerer enligt särskilda specifikationer, som inte kan tillverkas av alla tillverkare av superabsorberande polymerer. Unionstillverkarnas kapacitet att tillverka de specifika superabsorberande polymererna av generation 8 som krävs av Procter & Gamble är inte tillräcklig för att tillhandahålla den volym som krävs. Om Procter & Gamble skulle tvingas använda andra superabsorberande polymerer som inte uppfyller specifikationerna för generation 8 skulle det kunna leda till betydande kostnader för att anpassa förpackningar och transporter samt ha en negativ inverkan på miljön genom att mängden avfall ökas. Dessutom kommer en ändring av superabsorberande polymerer att kräva en anpassningsprocess på minst sex månader.

(345)

FATER framförde liknande argument om leveransstabilitet och otillräcklig produktionskapacitet för superabsorberande polymerer av generation 8 och 9 och en erforderlig anpassningsperiod på sex till nio månader. FATER gjorde en uppskattning av företagets negativa inverkan om det skulle krävas att det använde andra typer av superabsorberande polymerer som visade att det skulle leda till mindre standardisering och skapa merkostnader till ett sjusiffrigt belopp i euro.

(346)

En tredje användare lade fram liknande argument om leveransstabilitet, anpassningskostnader för att ändringar i superabsorberande polymerer och miljöpåverkan.

(347)

Koalitionen av användare samt ytterligare en användare antydde att införandet av antidumpningsåtgärder, mot bakgrund av risken för att en av unionstillverkarna skulle överväga att sälja sin verksamhet rörande superabsorberande polymerer, skulle stärka ett duopol och riskera konkurrensen på unionens marknad.

(348)

Den samarbetsvilliga exporterande tillverkaren kommenterade också risken för att antidumpningsåtgärderna skulle kunna undergräva rättvis konkurrens på unionens marknad.

(349)

Liknande påståenden framfördes av en annan användare av superabsorberande polymerer, Essity. Företaget hävdade att utan ett konkurrenshot skulle unionsindustrin inte ha några större incitament att diversifiera sin produktion och utveckla nya lösningar för att tillgodose kundernas växande behov, vilket skulle hindra Essity från att satsa på diversifiering och göra det beroende av endast ett fåtal unionstillverkare.

(350)

Kommissionen anser att koalitionen av användare inte lämnade tillräcklig bevisning till stöd för sina påståenden om möjligheten att unionens marknad skulle bli ett duopol om antidumpningstullar infördes. I synnerhet ansåg koalitionen inte att den dumpade importen och den därav minskade lönsamheten för unionsindustrin kanske inte skulle öka risken för ett marknadsutträde för en unionstillverkare.

(351)

De uppgifter som samlades in under undersökningen visade dessutom inga bevis för konkurrenshämmande metoder från unionsindustrins sida. Tvärtom samlades konkret bevisning in som visar att industrin både har förmåga och är villig att leverera den berörda produkten till användarna.

(352)

Kommissionen drog slutsatsen att åtgärderna kommer att öka användarnas tillverkningskostnader och inte ligger i användarnas intresse. Med hänsyn till att det planerade tullbeloppet inte kommer att ha någon hämmande verkan eftersom superabsorberande polymerer endast utgör [5 % – 15 %] av tillverkningskostnaden för vuxenblöjor och babyblöjor drog kommissionen slutsatsen att användarnas intresse av att få tillgång till alla världsomfattande leverantörer av superabsorberande polymerer utan tullar inte har företräde framför unionsindustrins intresse av att skyddas mot dumpad import.

(353)

I sina synpunkter efter det slutliga utlämnandet motsatte sig P&G och Fater påståendet i skäl 351 avseende unionsindustrins förmåga att leverera den berörda produkten till användarna. De hävdade att unionsindustrin inte kan leverera de begärda mängderna superabsorberande polymerer generation 8 och 9, eftersom den saknar produktionskapacitet för denna specifika superabsorberande polymerprodukt.

(354)

Liknande påståenden framfördes av koalition H i dess inlagor efter utlämnandet. Den motsatte sig också kommissionens slutsats om unionsindustrins förmåga att leverera den berörda produkten till användarna. Den hävdade, och tillhandahöll bevis för, att användare av superabsorberande polymerer systematiskt drabbades av avbrott i leveranskedjan på unionsmarknaden och inte kunde säkerställa att de fick tillgång till de mängder av superabsorberande polymerer av de kvaliteteter som de behöver för sin tillverkning. Koalitionen drog slutsatsen att unionsindustrin, med tanke på de befintliga avbrotten i leveranskedjan, inte skulle kunna kompensera för förlusten av konkurrenskraftig import av superabsorberande polymerer från länder utanför EU.

(355)

Den bevisning som lagts fram av P&G, Fater och koalition H för att styrka en brist på utbud gäller främst perioden efter undersökningsperioden, men även andra och tredje kvartalet av undersökningsperioden. Den bevisning som lades fram under undersökningsperioden visar att nedstängningen till följd av covid-19 hade en tillfällig inverkan under perioden mars–juni 2020 på en av de europeiska leverantörerna. Uppgifterna visade emellertid också att detta var en tillfällig och exceptionell situation, eftersom leveranserna återupptogs snabbt efter nedstängningen. Dessutom visade uppgifterna inte på samma svårigheter för hela unionsindustrin. Tvärtom verkar uppgifterna tyda på att en unionstillverkares bristande utbud delvis mildrades av andra unionstillverkares ökade utbud (i kombination med import från länder utanför EU). Kommissionen drog därför slutsatsen att det inte fanns tillräcklig bevisning under undersökningsperioden för att dra slutsatsen att unionsindustrin inte skulle kunna leverera till de berörda användarna under normala affärsförhållanden.

(356)

Alla återstående bevis gällde perioden efter undersökningsperioden, som påverkades av försörjningsavbrott från utomeuropeiska länder och den globala brist på transporter som orsakades av covid-19-pandemin, vilket ledde till en ökad efterfrågan på europeiska superabsorberande polymerer. Dessa var dock tillfälliga och inte strukturella fenomen, och förväntades försvinna i takt med att leveranskedjorna anpassades till effekterna av covid-19-pandemin. Såsom flera användare hävdar kan anpassningen till en ny leverantör ofta inte ske omedelbart, och leveranskontrakt ingås ofta för ett period på minst ett år. Denna struktur av långfristiga kontrakt ger unionsindustrin lite tid att anpassa sig, särskilt med hänsyn till dess bevisade förmåga att göra betydande investeringar. Den bevisning som tillhandahölls av koalition H visade inte heller på några större strukturella problem som påverkade de europeiska tillverkarnas förmåga eller leveransvilja under normala marknadsförhållanden. E-postmeddelanden som rör Nippon Shokubai belyste till exempel bara problem med leveranser från dess japanska fabrik, inte från den europeiska fabriken. Alla bevis som lämnades in avseende BASF rörde endast ett oväntat och tillfälligt problem som påverkade en enda kvalitet av superabsorberande polymerer. På samma sätt framkom inga strukturella försörjningsproblem i fråga om de två andra europeiska tillverkarna.

(357)

När det gäller P&G hävdade företaget inte att unionstillverkarna inte kan tillverka produkter av typen ”superabsorberande polymerer generation 8 och 9”, utan endast att den produktionskapacitet som för närvarande anpassas till och är avsedd för dessa superabsorberande polymerer inte är tillräcklig för P&G:s efterfrågan. Unionsindustrin har dock visat att den är villig att investera under undersökningsperioden, vilket tyder på att den befintliga outnyttjade kapaciteten kan anpassas eller utvidgas vid behov. Kommissionen avvisade därför påståendet att den inte beaktade den bevisning som P&G, Fater och koalition H lade fram.

(358)

P&G och Fater hävdade vidare att kommissionen inte kunde styrka vilken ”konkret bevisning” som hade samlats in för att dra slutsatsen att unionsindustrin hade förmåga och var villig att leverera den berörda produkten till användarna, såsom anges i skäl 351. Liknande påståenden framfördes av koalition H i dess inlagor efter utlämnandet.

(359)

Kommissionen klargör att den konkreta bevisning som samlats in avser outnyttjad kapacitet, investeringar för att anpassa sig till nya kunders behov och godkännande av nya kunder.

(360)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att försörjningssituationen har förändrats sedan 2020, inklusive priser och tillgång till leveranser av superabsorberande polymerer i unionen, vilket stöder P&G:s och andra användares argument. LG Chem hävdar också att priset på superabsorberande polymerer ökar, eftersom priserna på propen och kaustiksoda ökar. Kommissionen ansåg att användarna har lagt fram bevis för att covid-19-pandemin och den därav följande bristen på transporter utomlands har orsakat en tillfällig brist på superabsorberande polymerer och lett till stigande priser. Kommissionen ansåg dock att detta endast är en tillfällig förändring (se skäl 355). Dessutom är det inte heller troligt att ökningen av priserna på superabsorberande polymerer till följd av råvarupriserna kommer att förbättra unionsindustrins lönsamhet på lång sikt. Kommissionen ansåg därför att unionens intresse av att införa åtgärder för att motverka den skadevållande dumpning som hade konstaterats inte påverkades av den tillfälliga försörjningsbristen.

(361)

I sina synpunkter efter det slutliga utlämnandet instämde koalition H inte i kommissionens metod. Den påpekade särskilt att slutsatserna om unionens intresse bygger på begränsade och oriktiga uppgifter som kommissionen beskrev som bristfälliga i skäl 342.

(362)

Koalition H höll inte heller med om kommissionens slutsats i skäl 352, enligt vilken superabsorberande polymerer utgör [5 % – 15 %] av tillverkningskostnaden för vuxenblöjor och babyblöjor. Den hävdade, och lade fram bevisning för, att kostnaden för superabsorberande polymerer utgör upp till [20 % – 30 %] av den totala tillverkningskostnaden.

(363)

Den hävdade också att kommissionen grundade sin slutsats på de uppgifter som lämnats av endast en användare och därför inte tog hänsyn till de bevis som lämnats om svårigheterna att överföra den ytterligare bördan av tullar på sina kunder. Det förklarades särskilt att användare av superabsorberande polymerer normalt inte skulle kunna föra över prisökningarna på sina egna kunder av olika skäl, såsom långfristiga avtal, hård konkurrens från konkurrenter utanför EU och kundernas priskänslighet.

(364)

Vid bedömningen av alla handlingar som tillhandahållits av alla berörda parter grundade kommissionen inte sin bedömning på begränsade och oriktiga uppgifter. I den mån de berörda parterna samarbetade kontrollerade kommissionen riktigheten i de uppgifter som lämnats. Detta omfattade procentandelen superabsorberande polymerer i tillverkningskostnaden för hygienprodukter för barn och vuxna. Kommissionen tillbakavisade därför dessa påståenden från koalition H.

(365)

I sina synpunkter efter det slutliga utlämnandet hävdade Kimberly-Clark att priserna på superabsorberande polymerer på unionsmarknaden till stor del beror på inflationen i tillverkningskostnaderna snarare än på importen från Sydkorea. Den hävdade att priserna på superabsorberande polymerer absorberade inflationens inverkan på kostnaderna för råvaror, distribution, arbetskraft och energi under hela 2021 och att priserna på superabsorberande polymerer därför ökade. Sammanfattningsvis hävdade Kimberly-Clark att antidumpningsåtgärderna ytterligare skulle förstärka trenden med stigande priser för både användare i senare led och slutkunder av produkterna, inklusive superabsorberande polymerer.

(366)

Som svar noterade kommissionen att Kimberly-Clark helt riktigt påpekade att unionstillverkarna av superabsorberande polymerer absorberade de ökade tillverkningskostnaderna eftersom de inte kunde höja sina försäljningspriser i motsvarande grad. Detta visade dock bara på prispressen på marknaden och det faktum att tillverkarna inte kunde föra över de ökade tillverkningskostnaderna på sina kunder. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

(367)

I sina synpunkter efter det slutliga utlämnandet invände Kimberly-Clark också mot kommissionens slutsats att tullarna inte kommer att ha någon hämmande verkan eftersom superabsorberande polymerer endast utgör [5 % – 15 %] av tillverkningskostnaden för vuxenblöjor och babyblöjor, såsom anges i skäl 352. Företaget hävdade att denna beräkningsmetod inte tog hänsyn till att superabsorberande polymerer inte är utbytbara handelsvaror.

(368)

I sin bedömning redogjorde kommissionen för det faktum att superabsorberande polymerer tillverkas med olika egenskaper och att användarna väljer en specifik typ av superabsorberande polymerer som passar deras produkt bäst. Enbart de tekniska skillnaderna motiverade dock inte att ytterligare produktkontrollnummerkategorier lades till. Kommissionen hade inledningsvis samlat in mer detaljerade uppgifter, och drog slutsatsen att endast en åtskillnad på grundval av användningsområde och tillsats av luktsaneringsmaterial var motiverad. Kommissionen avvisade därför detta påstående.

(369)

Koalition H hävdade vidare att kommissionen inte korrekt bedömde de farhågor som flera användare av superabsorberande polymerer uttryckt med avseende på införandet av tullar, vilket ledde till felaktiga slutsatser om unionens intresse. Den hävdade att kommissionen missade möjligheten att ge användarna vägledning om hur de ska lägga fram sina inlagor på ett mer fullständigt och användbart sätt och inte gjorde tillräckliga ansträngningar för att samarbeta med dessa användare, så att de uppgifter som slutligen samlades in skulle göra det möjligt att göra en korrekt bedömning av unionens intresse. Tillverkaren hävdade vidare att endast tre användare av superabsorberande polymerer bland koalition H-medlemmarna verkar ha fått ett frågeformulär från kommissionen och att kommissionen endast använde de uppgifter som lämnats i ett av de två frågeformulärssvaren, och bortsåg från de argument som framförts vid utfrågningar och inlagor från minst åtta andra användare av superabsorberande polymerer.

(370)

Kommissionen skickade tillkännagivandet om inledande med en länk till det relevanta frågeformuläret till alla kända användare, och alla användare som gav sig till känna underrättades om förfarandet. Alla uppgifter som lämnades av användarna beaktades vid bedömningen. Kommissionen kontaktade vidare alla användare som hade besvarat frågeformuläret för att kontrollera deras uppgifter. Via skrivelser med begäran om komplettering tillhandahölls vägledning om nödvändiga uppgifter. Därför avvisade kommissionen argumentet att den inte tog tillräcklig hänsyn till eller gav stöd till användarna i detta förfarande.

6.3.   Andra faktorer

(371)

Flera användare uppgav att en ökning av tillverkningskostnaderna för hälso- och sjukvårdsprodukter kommer att öka kostnaderna för konsumenterna. Dessutom kan en begränsning av tillgången till superabsorberande polymerer av generation 8 och 9 leda till produkter av lägre kvalitet för konsumenterna.

(372)

Kommissionen ansåg att de ytterligare tillverkningskostnader som åtgärderna kan leda till kommer att öka priset för konsumenter av hälso- och sjukvårdsprodukter. Kommissionen anser dock att denna ökning inte kommer att bli så stor att konsumenternas intresse av tillgång till hälso- och sjukvårdsprodukter till rimliga priser har företräde framför unionsindustrins intresse att skyddas från dumpad import. Åtgärderna skulle inte heller hindra användarna från att fortsätta att tillverka hälso- och sjukvårdsprodukter, inklusive superabsorberande polymerer av generation 8 och 9.

(373)

I sina synpunkter efter utlämnandet hävdade Fater att kommissionen underlåtit att bemöta dess farhågor om möjligheten att antidumpningsåtgärderna skulle kunna påverka kundernas möjligheter att få tillgång till hälso- och sjukvårdsprodukter till ett rimligt pris. Företaget upprepade att dess tillverkning av medicintekniska produkter är beroende av samarbetet med sydkoreanska exportörer och att åtgärderna skulle innebära ytterligare tekniskt arbete och en ny utformning av dess produkter, vilket skulle leda till ett högre pris för slutkunderna.

(374)

Kommissionen har tagit upp den potentiella kostnadsökningen för konsumenter av hälso- och sjukvårdsprodukter i skäl 372 och vägt den mot unionsindustrins intresse av att skydda sig mot dumpad import. Kommissionen avvisade därför Faters påstående

6.4.   Slutsats om unionens intresse

(375)

På grundval av ovanstående drog kommissionen slutsatsen att det inte fanns några tvingande skäl att det inte låg i unionens intresse att införa åtgärder beträffande import av superabsorberande polymerer med ursprung i Sydkorea.

7.   ÅTGÄRDERNAS NIVÅ

(376)

På grundval av kommissionens slutsatser om dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse bör slutgiltiga åtgärder införas för att förhindra att den dumpade importen vållar unionsindustrin mer skada.

(377)

För att kunna fastställa åtgärdernas nivå undersökte kommissionen om en tull som är lägre än dumpningsmarginalen skulle vara tillräcklig för att undanröja den skada som unionsindustrin vållats genom den dumpade importen.

7.1.   Nivå för undanröjande av skada (skademarginal)

(378)

Kommissionen fastställde först storleken på den tull som krävs för att undanröja den skada som unionsindustrin lidit. I detta fall skulle skadan undanröja om unionsindustrin kunde täcka sina tillverkningskostnader, inbegripet kostnader till följd av multilaterala miljöavtal och protokoll till dessa, som unionen är part i, samt ILO:s konventioner som förtecknas i bilaga Ia till grundförordningen, och kunde erhålla en skälig vinst (”vinstmål”) genom att sälja till ett sådant målpris som avses i artikel 7.2c och 7.2d i grundförordningen.

(379)

I enlighet med artikel 7.2c i grundförordningen, för fastställandet av vinstmålet, beaktade kommissionen lönsamhetsnivån före ökningen av importen från det berörda landet och den lönsamhetsnivå som kunde förväntas under normala konkurrensförhållanden. Denna vinstmarginal bör inte vara lägre än 6 %.

(380)

Som ett första steg fastställde kommissionen en grundläggande vinst som täckte samtliga kostnader under normala konkurrensförhållanden. Under hela skadeundersökningsperioden uppvisade unionsindustrin förluster. Eftersom denna var lägre än den miniminivå på 6 % som krävs enligt artikel 7.2c i grundförordningen, ersattes denna vinstmarginal med 6 %.

(381)

Ingen påstådde att unionsindustrins investeringsnivå, forsknings- och utvecklingsnivå (FoU) och innovationsnivå under skadeundersökningsperioden skulle ha varit högre under normala konkurrensförhållanden.

(382)

I enlighet med artikel 7.2d i grundförordningen framfördes inte heller några påståenden om de framtida kostnader som följer av multilaterala miljöavtal (inklusive protokoll till dessa), som unionen är part i, och som unionsindustrin kommer att ådra sig under den period då åtgärden tillämpas enligt artikel 11.2.

(383)

På grundval av detta beräknade kommissionen ett icke-skadevållande pris för den likadana produkten för unionsindustrin genom att tillämpa vinstmålet på 6 % på tillverkningskostnaden för unionstillverkarna i urvalet under undersökningsperioden och lade sedan till justeringarna enligt artikel 7.2d i grundförordningen per produkttyp.

(384)

Kommissionen fastställde sedan nivån för undanröjande av skada på grundval av en jämförelse mellan det vägda genomsnittliga importpriset för de exporterande tillverkarna i urvalet i det berörda landet per produkttyp, vilket fastställts för beräkningarna av prisunderskridandet, och det vägda genomsnittliga icke-skadevållande priset för den likadana produkten som sålts på den öppna marknaden i unionen av unionstillverkarna i urvalet under undersökningsperioden. Den skillnad som jämförelsen eventuellt resulterade i uttrycktes i procent av det vägda genomsnittliga importvärdet cif.

(385)

Nivån för undanröjande av skada för ”alla övriga företag” definieras på samma sätt som dumpningsmarginalen för det samarbetsvilliga företaget.

Företag

Slutgiltig dumpningsmarginal

Slutgiltig skademarginal

LG Chem Ltd.

13,4  %

34,4  %

Alla övriga företag

18,8  %

101,2  %

(386)

Efter det slutliga utlämnandet hävdade LG Chem att fastställandet av skademarginalen påverkas av samma fel som beräkningarna av prisunderskridandet, och att deras överväganden för prisunderskridandet gäller i tillämpliga delar. Skademarginalen bör också justeras med hänsyn till inverkan av de andra faktorer som LG Chem anför.

(387)

Kommissionen hänvisade till sina argument i skälen 184–188 samt till sitt svar på LG Chems argument om inverkan av import från andra länder, prisformeln för superabsorberande polymerer och unionsindustrins investeringar, som beskrivs i respektive avsnitt av analysen av orsakssambandet. Dessa påståenden avvisades därför även med avseende på fastställandet av skademarginalen.

(388)

I sina synpunkter efter det slutliga utlämnandet hävdade klagandena och Evonik att vinstmålet på 6 % inte speglade den vinst som unionstillverkarna skulle uppnå i avsaknad av illojala handelsmetoder. De hävdade särskilt att kommissionen inte beaktade de uppgifter som lämnats av unionsindustrin och som gjorde det möjligt för kommissionen att fastställa en sådan vinst på en högre nivå. De bad därför kommissionen att öka vinstmarginalen till det genomsnittliga vinstmål som unionstillverkarna i urvalet rimligen kunde uppnå under normala konkurrensförhållanden, dvs. [14 % – 19 %].

(389)

Dessutom instämde klagandena och Evonik inte i kommissionens uttalande i skäl 382 och hävdade att påståenden enligt artikel 7.2d i grundförordningen framfördes i deras svar på frågeformuläret för unionstillverkare och på det övergripande frågeformuläret. De begärde att kommissionen skulle ta hänsyn till de framtida kostnaderna vid beräkningen av målpriset och tillhandahöll en vägd genomsnittlig årlig kostnadsökning per ton superabsorberade polymerer som tillverkats, till följd av EU:s utsläppsrätter. Klaganden och Evonik begärde därför att kommissionen skulle höja unionstillverkarnas målpris med [30–45] euro per ton superabsorberade polymerer.

(390)

Kommissionen kunde inte bekräfta att det vinstmål som klagandena och Evonik föreslagit rimligen skulle uppnås i jämförelse med tillgängliga uppgifter i ärendehandlingarna. Kommissionen tog hänsyn till de vinster som uppnåtts under skadeundersökningsperioden, inklusive justeringar som ska göras för att normala konkurrensförhållanden ska uppnås. De vinster som beräknats på detta sätt uppgick inte till de siffror som unionsindustrin hävdade, ens i början av skadeundersökningsperioden, när pressen från den sydkoreanska importen var mindre.

(391)

Kommissionen instämde inte heller i uttalandena om framtida kostnader för utsläppsrätter. Kommissionen tog faktiskt hänsyn till de framtida kostnader som härrör från EU:s utsläppsrätter, enligt de kontrollerade uppgifter som lämnats av företagen i urvalet. Detta ledde till att målpriset höjdes med [16 – 18] euro per ton superabsorberande polymerer. Därför tillbakavisades dessa påståenden.

8.   SLUTGILTIGA ÅTGÄRDER

(392)

Slutgiltiga antidumpningsåtgärder bör vidtas på import av superabsorberande polymerer med ursprung i Sydkorea.

(393)

De slutgiltiga antidumpningstullsatserna, uttryckta i priset cif vid unionens gräns, före tull, bör därför vara följande:

Företag

Dumpningsmarginal

Skademarginal

Slutgiltig antidumpningstull

LG Chem Ltd.

13,4  %

34,4  %

13,4  %

Alla övriga företag

18,8  %

101,2  %

18,8  %

(394)

Den individuella företagsspecifika antidumpningstullsats som anges i denna förordning har fastställts på grundval av resultaten av denna undersökning. Den återspeglar därför den situation som konstaterats under denna undersökning för den enda samarbetsvilliga exporterande tillverkaren. Denna tullsats är endast tillämplig på import av den berörda produkten med ursprung i det berörda landet och tillverkad av den angivna juridiska enheten. Import av den berörda produkten som tillverkats av ett annat företag som inte uttryckligen nämns i denna förordnings normativa del, inbegripet närstående enheter till de specifikt nämnda företagen, bör omfattas av den tullsats som är tillämplig på ”Alla övriga företag”. De bör inte omfattas av den individuella antidumpningstullsatsen.

(395)

Ett företag får begära att dess individuella antidumpningstullsats tillämpas om det ändrar namnet på den enhet som är föremål för denna tull. Denna begäran ska ställas till kommissionen. Begäran ska innehålla all relevant information som gör det möjligt för företaget att visa att förändringen inte påverkar dess rätt att omfattas av den tullsats som är tillämpligt på det. Om ändringen av företagets namn inte påverkar dess rätt att omfattas av den tullsats som är tillämplig på företaget kommer en reglering om namnändringen att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(396)

Om exporten från ett företag som beviljats en lägre individuell tullsats skulle öka väsentligt i volym efter införandet av åtgärderna i fråga, skulle en sådan volymökning i sig kunna betraktas som en förändring i handelsmönstret på grund av införandet av åtgärder enligt artikel 13.1 i grundförordningen. Under sådana omständigheter får en undersökning beträffande kringgående inledas, om villkoren för detta är uppfyllda. Denna undersökning får bl.a. omfatta behovet av att avskaffa individuella tullsatser och därmed införa en landsomfattande tull.

(397)

För att säkerställa att antidumpningstullarna tillämpas korrekt bör antidumpningstullen för alla övriga företag inte bara gälla de icke-samarbetsvilliga exporterande tillverkarna i denna undersökning, utan även de tillverkare som inte exporterade till unionen under undersökningsperioden.

(398)

I sin inlaga efter det slutliga utlämnandet hävdade unionsindustrin att det inte finns någon tillverkning av superabsorberande polymerer i Turkiet, och därför måste alla volymer av superabsorberande polymerer som importeras från Turkiet vara av ett annat ursprung. Unionsindustrin begärde att en särskild övervakningsklausul skulle införas i den slutliga förordningen för att minimera risken för eventuellt kringgående från Turkiets sida.

(399)

Kommissionen klargjorde att särskilda övervakningsklausuler normalt endast gäller import från det berörda landet. Kommissionen noterade dock parternas synpunkter och kommer som alltid att vara observant och agera i linje med sin övervakningspraxis med avseende på gällande åtgärder.

9.   SLUTBESTÄMMELSER

(400)

När ett belopp ska återbetalas till följd av en dom av Europeiska unionens domstol ska den tillämpliga räntesatsen, enligt artikel 109 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (16), motsvara den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, den första kalenderdagen i varje månad.

(401)

Den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i förordning (EU) 2016/1036 avgav inte något yttrande och en enkel majoritet av dess ledamöter motsatte sig utkastet till kommissionens genomförandeförordning. Kommissionen lämnade därefter ånyo in utkastet till genomförandeförordningen till omprövningskommittén i enlighet med artikel 5.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (17).

(402)

I enlighet med artikel 6.3 i förordning (EU) nr 182/2011 avgav omprövnings-kommittén inte något yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En slutgiltig antidumpningstull införs på import av superabsorberande polymerer som består av oregelbundna, rundformiga eller agglomererade granulat i pulverform, vita till utseendet och ej lösliga i vatten, vilka är resultatet av en polymerisation vid vilken akrylmonomermolekyler och tvärbindningar formar ett tvärbundet polymernätverk, med hög förmåga att absorbera och binda vatten och gasformiga vätskor, med ursprung i Sydkorea, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 3906 90 90 (Taric-nummer 3906909017).

2.   Följande slutgiltiga antidumpningstullsatser ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för den produkt som beskrivs i punkt 1 och som tillverkas av nedanstående företag:

Företag

Slutgiltig antidumpningstull (%)

Taric-tilläggsnummer

LG Chem Ltd.

13,4  %

C766

Alla övriga företag

18,8  %

C999

3.   De individuella tullsatser som anges för de företag som nämns i punkt 2 ska tillämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som ska innehålla en försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat fakturan och av vilken ska framgå dennes/dennas namn och befattning, med följande lydelse: ”Jag intygar härmed att de (kvantitet) (berörd produkt) som säljs på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [TARIC-tilläggsnummer] i [det berörda landet]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.” Om ingen sådan faktura uppvisas ska den tullsats som gäller för ”Alla övriga företag” tillämpas.

4.   Om inte annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 april 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av superabsorberande polymerer med ursprung i Republiken Korea (EUT C 58, 18.2.2021, s. 73).

(3)  För denna undersöknings syften har kommissionen beviljat konfidentiell behandling av koalitionsmedlemmarnas identitet. Kommissionen har tagit emot bevis som visar att det skulle få betydande negativa konsekvenser för koalitionsmedlemmarna om deras identiteter skulle lämnas ut, på grund av hot om kommersiella repressalier.

(4)  För beräkningen av exportpriset på superabsorberande polymerer från Sydkorea under undersökningsperioden förlitade sig klaganden på den koreanska handelsstatistiktjänsten (TRASS). Med hjälp av TRASS var det möjligt att identifiera export av superabsorberande polymerer till Europeiska unionen bland produkter som deklarerats för export enligt varukod 3906 90 90, på grundval av en särskild förfrågan.

(5)  ”Varje uppgift som till sin karaktär är konfidentiell (t.ex. därför att dess avslöjande skulle innebära en betydande konkurrensmässig fördel för en konkurrent eller en betydande negativ verkan för den som lämnat uppgiften eller för den från vilken uppgiften ursprungligen erhållits) eller som lämnats på konfidentiell grund av parter i en undersökning, skall behandlas som sådan av myndigheterna när det visats finnas goda skäl härför. Sådana uppgifter skall inte offentliggöras utan särskilt tillstånd av den part som lämnat dem.”

(6)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_history.cfm?id=2516&init=2516

(7)  Tillkännagivande om konsekvenserna av utbrottet av covid-19 för antidumpnings- och antisubventionsundersökningar (EUT C 86, 16.3.2020, s. 6).

(8)  För denna undersöknings syften beviljade kommissionen konfidentiell behandling av företag B:s identitet. Kommissionen har mottagit bevis för att utlämnande av dess identitet skulle få betydande negativa konsekvenser för företag B, på grund av hot om kommersiella repressalier.

(9)  Exakta siffror har inte tillhandahållits, eftersom dessa utgör företagsspecifika uppgifter.

(10)  Skäl 352 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1336 av den 25 september 2020 om införande av slutgiltiga antidumpningstullar beträffande import av vissa polyvinylalkoholer med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 315, 29.9.2020, s. 1).

(11)  KN-nummer 3906 90 90

(12)  Dom av den 10 april 2019, Jindal Saw och Jindal Saw Italia/kommissionen, T-301/16, EU:T:234, punkt 184.

(13)  Dom av den 2 april 2020, Hansol Paper/kommissionen, T-383/17, EU:T:2020:139, punkterna 196 – 203.

(14)  Dom av den 22 september 2021, PAO Severstal/kommissionen, T753/16, EU:T:2021:612, punkt 272.

(15)  För denna undersöknings syften har kommissionen beviljat konfidentiell behandling av koalitionsmedlemmarnas identitet. Kommissionen har tagit emot bevis som visar att det skulle få betydande negativa konsekvenser för medlemmarna i koalition H om deras identiteter skulle lämnas ut, på grund av hot om kommersiella repressalier.

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).


BESLUT

6.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/76


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2022/548

av den 24 mars 2022

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Frankrike – EGF/2021/007 FR/Selecta

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/691 av den 28 april 2021 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) och om upphävande av förordning (EU) nr 1309/2013 (1), särskilt artikel 15.1,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel (2), särskilt punkt 9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Målen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) är att visa solidaritet och främja varaktig sysselsättning på anständiga villkor i unionen genom att stödja uppsagda arbetstagare och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av omfattande omstruktureringar och hjälpa dem att återgå till varaktig sysselsättning på anständiga villkor så snart som möjligt.

(2)

Enligt artikel 8 i rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 (3) får EGF inte överstiga ett årligt maximibelopp på 186 000 000 EUR (i 2018 års priser).

(3)

Den 12 oktober 2021 lämnade Frankrike in en ansökan om medel från EGF med anledning av uppsägningar vid Selecta i Frankrike. Ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter i enlighet med artikel 8.5 i förordning (EU) 2021/691. Ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt bidrag från EGF i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) 2021/691.

(4)

EGF bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska bidrag på 4 074 296 EUR som Frankrike ansökt om.

(5)

För att minimera den tid det tar att bevilja bidrag från EGF bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare ska belastas med 4 074 296 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 24 mars 2022.

Utfärdat i Bryssel den 24 mars 2022.

På Europaparlamentets vägnar

R. METSOLA

Ordförande

På rådets vägnar

C. BEAUNE

Ordförande


(1)  EUT L 153, 3.5.2021, s. 48.

(2)  EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28.

(3)  Rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 (EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 11).


6.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/78


RÅDETS BESLUT (EU) 2022/549

av den 17 mars 2022

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid den andra delen av det fjärde mötet i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver vad gäller antagandet av ett beslut om ändring av bilagorna A och B till den konventionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Minamatakonventionen om kvicksilver (konventionen) ingicks av unionen genom rådets beslut (EU) 2017/939 (1) och trädde i kraft den 16 augusti 2017.

(2)

Enligt beslut MC-1/1 om arbetsordning, antaget av partskonferensen för konventionen (partskonferensen) vid dess första möte, bör parterna i konventionen (parterna) göra sitt yttersta för att nå en överenskommelse om alla sakfrågor med konsensus.

(3)

Enligt artiklarna 4.8 och 5.10 i konventionen bör partskonferensen, senast den 16 augusti 2022, se över bilagorna A och B till konventionen, och får överväga ändringar av de bilagorna, med hänsyn tagen till förslag som lämnats in av parterna enligt artiklarna 4.7 och 5.9 i konventionen, den information som gjorts tillgänglig av konventionens sekretariat enligt artiklarna 4.4 och 5.4 i konventionen samt parternas tillgång till tekniskt och ekonomiskt genomförbara kvicksilverfria alternativ, med beaktande av risker och fördelar för miljön och människors hälsa.

(4)

Den 30 april 2021 lämnade unionen in ett förslag till konventionens sekretariat om ändring av bilagorna A och B till konventionen i enlighet med artiklarna 4.7 och 5.9 i konventionen (2). Unionens förslag om ändring av bilaga A till konventionen syftar till att utvidga dess tillämpningsområde till att omfatta ytterligare produkter med tillsatt kvicksilver, med tillhörande utfasningsdatum eller åtgärder för att reglera användningen av kvicksilver. Unionens förslag om ändring av bilaga B till konventionen syftar till att införa ett utfasningsdatum för polyuretanproduktion med kvicksilverhaltiga katalysatorer.

(5)

Förslag om ändring av bilaga A till konventionen har också lämnats in i enlighet med artikel 4.7 i konventionen av regionen Afrika samt av Kanada och Schweiz gemensamt.

(6)

Partskonferensen bör vid den andra delen av sitt fjärde möte endast överväga de inlagor om föreslagna ändringar av bilagorna A och B till konventionen som parter har lämnat in i enlighet med artiklarna 4.7 och 5.9 i konventionen.

(7)

Unionen bör stödja ändringar av bilagorna A och B till konventionen i den mån de är förenliga med unionens inlaga eller med unionens regelverk.

(8)

Unionen bör också stödja ändringar av bilaga A till konventionen rörande produkter med tillsatt kvicksilver i den mån de avser utfasning av produkter med tillsatt kvicksilver som varken regleras av unionsrätten eller tillverkas i unionen. Unionen bör också, i den utsträckning regionen Afrikas inlaga hänvisar till dem, stödja ändringar av bilaga A till konventionen i den mån de omfattar lysrörslampor, linjära trebandslysrör, kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod som används i elektrisk och elektronisk utrustning för vilka ansökningarna om förnyelse av undantagen för kvicksilveranvändning har avslagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (3).

(9)

Vid den andra delen av det fjärde mötet i partskonferensen, som äger rum den 21–25 mars 2022, kommer parterna att överväga antagandet av ett beslut om ändring av bilagorna A och B till konventionen.

(10)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid den andra delen av det fjärde mötet i partskonferensen, med tanke på att det föreslagna beslutet, om det antas, kommer att ha rättslig verkan eftersom parterna kommer att behöva vidta åtgärder för att genomföra det på nationell eller regional nivå, eller båda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid den andra delen av det fjärde mötet i partskonferensen för konventionen ska vara att stödja antagandet av ett beslut om ändring av bilagorna A och B till konventionen som

är förenligt med det förslag från unionen som lämnades in till konventionens sekretariat den 30 april 2021 i enlighet med artiklarna 4.7 och 5.9 i konventionen, eller

är förenligt med unionens regelverk, eller

avser utfasning av produkter med tillsatt kvicksilver som varken regleras av unionsrätten eller tillverkas i unionen, eller

avser de kategorier av lampor innehållande kvicksilver som regionen Afrika hänvisar till i sin inlaga i enlighet med artikel 4.7 i konventionen och för vilka ansökningarna om förnyelse av undantagen för kvicksilveranvändning har avslagits i enlighet med direktiv 2011/65/EU.

Artikel 2

Beslut om justering av den ståndpunkt som avses i artikel 1 får, mot bakgrund av utvecklingen under den andra delen av det fjärde mötet i partskonferensen, fattas av unionens företrädare, i samråd med medlemsstaterna, under samordningsmöten på plats och utan något ytterligare beslut av rådet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2022.

På rådets vägnar

B. POMPILI

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2017/939 av den 11 maj 2017 om ingående på unionens vägnar av Minamatakonventionen om kvicksilver (EUT L 142, 2.6.2017, s. 4).

(2)  Rådets beslut (EU) 2021/727 av den 29 april 2021 om inlämnande, på Europeiska unionens vägnar, av förslag om ändring av bilagorna A och B till Minamatakonventionen om kvicksilver, avseende produkter med tillsatt kvicksilver och om tillverkningsprocesser i vilka kvicksilver eller kvicksilverföreningar används (EUT L 155, 5.5.2021, s. 23).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EUT L 174, 1.7.2011, s. 88).


6.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/80


RÅDETS BESLUT (EU) 2022/550

av den 17 mars 2022

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar under den andra delen av det fjärde mötet i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver, vad gäller det planerade antagandet av ett beslut om fastställande av gränsvärden för kvicksilverhaltigt avfall, enligt artikel 11.2 i den konventionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Minamatakonventionen om kvicksilver (konventionen) ingicks av unionen genom rådets beslut (EU) 2017/939 (1) och trädde i kraft den 16 augusti 2017.

(2)

I enlighet med beslut MC-1/1 om arbetsordning, antaget av partskonferensen för konventionen (partskonferensen) vid dess första möte, bör parterna göra sitt yttersta för att nå en överenskommelse om alla sakfrågor med konsensus.

(3)

Vid sitt tredje möte den 25–29 november 2019 antog partskonferensen beslut MC-3/5 om fastställande av tröskelvärden för avfall som består av eller innehåller kvicksilver eller kvicksilverföreningar, i enlighet med vad som avses i artikel 11.2 i konventionen, med krav på att den grupp av tekniska experter som inrättades av partskonferensen vid dess andra möte den 19–23 november 2018 ska utarbeta gränsvärden för avfall som är förorenat med kvicksilver eller kvicksilverföreningar (kvicksilverförorenat avfall), inbegripet bearbetningsavfall från annan gruvdrift än primär kvicksilverbrytning.

(4)

Partskonferensen för avtalet förväntas under andra delen av sitt fjärde möte den 21–25 mars 2022 anta ett beslut (det föreslagna beslutet) om gränsvärden för kvicksilverförorenat avfall, i enlighet med vad som avses i artikel 11.2 i konventionen, vilket skulle leda till en definition av tillämpningsområdet för artikel 11 i konventionen med avseende på sådant avfall. Kvicksilverförorenat avfall som skulle omfattas av artikel 11.2 i konventionen bör vara föremål för krav på hantering på ett miljömässigt hållbart sätt i enlighet med artikel 11.3 i konventionen.

(5)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid partskonferensen, med tanke på att det föreslagna beslutet, om det antas, kommer att ha rättslig verkan eftersom parterna i konventionen kommer att behöva vidta åtgärder för att genomföra det på nationell eller regional nivå, eller båda.

(6)

Unionen har bidragit avsevärt till utarbetandet av konventionens avfallsbestämmelser och till experternas arbete mellan mötena som inleddes genom beslut MC-3/5, vilket har lett fram till det föreslagna beslutet.

(7)

Unionens regelverk ställer redan som krav att allt kvicksilver som anges i artikel 11.2 i konventionen, inbegripet kvicksilverförorenat avfall, hanteras utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön, oavsett dess kvicksilverhalt.

(8)

Unionen bör endast stödja antagandet av ett beslut av partskonferensen under förutsättning att det är förenligt med unionens regelverk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under andra delen av det fjärde mötet i partskonferensen för konventionen ska vara att stödja antagandet av ett beslut om gränsvärden för kvicksilverhaltigt avfall som är förenligt med unionens regelverk.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2022.

På rådets vägnar

B. POMPILI

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2017/939 av den 11 maj 2017 om ingående på unionens vägnar av Minamatakonventionen om kvicksilver (EUT L 142, 2.6.2017, s. 4).


6.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/82


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/551

av den 4 april 2022

om ändring av genomförandebeslut (FEU) 2021/85 om likvärdighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller Amerikas förenta staters regelverk för centrala motparter som auktoriserats och övervakas av U.S. Securities and Exchange Commission

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 25.6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/85 (2) fastställs att Förenta staternas rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som övervakas av US Securities and Exchange Commission (SEC) och som omfattas av de regler som gäller för reglerade clearingorgan och omfattas av den strängare ram som fastställs i SEC-regel 17Ad-22(e) (nedan kallade centrala motparter som klassificeras som reglerade clearingorgan) ska anses vara likvärdig med kraven i förordning (EU) nr 648/2012, om den centrala motpartens interna regler och föreskrifter innehåller särskilda riskhanteringsbestämmelser som säkerställer att initiala marginalsäkerheter beräknas och samlas in på grundval av de parametrar som anges i artikel 1 i det genomförandebeslutet.

(2)

När kommissionen antog genomförandebeslut (EU) 2021/85 bedömde den dock inte om centrala motparter som klassificerats som reglerade clearingorgan måste uppfylla rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på sådana värdepapper med säkerhet i panträtter som emitteras eller garanteras av de statligt finansierade organen Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) eller Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) som handlas på To-Be-Announced-basis (nedan kallade TBA:er). TBA finns inte i unionen. De är i huvudsak produkter med terminleverering eller uppskjuten leverering, och enligt Commodity Futures Trading Commissions och SEC:s regler och tolkning undantas TBA:er från definitionen av ”swapp” och ”värdepappersbaserad swapp” (3). Dessutom sker handeln med TBA:er både på rent bilateral basis och, i mindre utsträckning, på inter-dealer broker-plattformar. För att den tillämpliga rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Förenta staterna när det gäller central clearing av TBA:er ska anses vara likvärdig med de krav som fastställs i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012, bör det materiella resultatet av denna rättsliga och tillsynsmässiga ram vara likvärdigt med avseende på de regleringsmål som den rättsliga och tillsynsmässiga ramen uppnår. Syftet med en sådan likvärdighetsbedömning är därför att kontrollera om den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i det berörda tredjelandet säkerställer att centrala motparter som är etablerade och auktoriserade där inte utsätter clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för en högre risknivå än de kan utsättas för av centrala motparter som är auktoriserade i unionen, och följaktligen inte medför oacceptabla nivåer av systemrisk i unionen.

(3)

De grundregler som är tillämpliga på centrala motparter som omfattas av de regler som gäller för reglerade clearingorgan (”covered clearing agencies”) fastställs i avsnitten 3(a)(23) och 17A i Securities Exchange Act från 1934, avdelningarna VII och VIII i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act och i föreskrifter som antagits av U.S. Securities and Exchange Commission inom ramen för denna (nedan kallade grundreglerna). I dessa grundregler föreskrivs emellertid inte någon minsta avvecklingsperiod för beräkning och insamling av initiala marginalsäkerheter. För TBA:er beräknas marginalsäkerheterna på grundval av en avvecklingsperiod på tre dagar. Denna tre dagar långa avvecklingsperiod tar hänsyn till den höga likviditeten på TBA-marknaden, som är den näst största marknaden för värdepapper med fast avkastning i Förenta staterna, och bygger på en marginalsäkerhetsmodell som utarbetats för att säkerställa att marginalsäkerheterna täcker de exponeringar som den centrala motparten uppskattar kan uppstå fram till dess att en fallerande deltagares positioner kurssäkras eller likvideras. I marginalsäkerhetsmodellen används en historisk tioårsperiod och, i förekommande fall, stressade marknadsperioder utöver de 10 åren, för att säkerställa att stressade marknadsperioder alltid beaktas. Reglerna och förfarandena för beräkning av marginalsäkerheter för TBA:er följer en strategi snarlik de regler som fastställs i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012. På grundval av en bedömning av resultatet av dessa regler och förfaranden och deras lämplighet för att minska de risker som clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen kan utsättas för, kan dessa regler och förfaranden anses vara likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012 i enlighet med i artikel 26.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 153/2013 (4). Unionens regler innehåller avvecklingsperioder på två dagar för derivatkontrakt som inte är OTC och på fem dagar för OTC-derivatkontrakt, normalt sett med marginalsäkerheter som samlats in på nettobasis.

(4)

För det tredje kräver unionslagstiftningen tillämpning av minst en av tre åtgärder mot procykliska effekter, för att säkerställa att initiala marginalsäkerheter inte blir för låga under stabila ekonomiska perioder och att de inte ökar plötsligt under stressperioder. Därigenom leder sådana åtgärder till stabila och konservativa marginalsäkerheter. Grundreglerna innehåller inga sådana specifika krav. Centrala motparter som klassificeras som reglerade clearingorgan har dock interna regler och förfaranden för att motverka procykliska effekter. Därför ger de centrala motparternas interna regler och förfaranden faktiska resultat som motsvarar unionsreglernas effekter när det gäller åtgärder mot procykliska effekter.

(5)

Den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Förenta staterna som är tillämplig på centrala motparter som är klassificerade som reglerade clearingorgan bör därför anses vara likvärdig, förutsatt att de interna reglerna och förfarandena hos en central motpart som ansöker om godkännande uppfyller vissa krav i fråga om riskhantering. Den centrala motparten bör särskilt beräkna och samla in initiala marginalsäkerheter på grundval av en tre dagar lång avvecklingsperiod för TBA:er, på nettobasis. Dessutom bör den centrala motparten tillämpa åtgärder som är avsedda att begränsa procykliska effekter som är likvärdiga med de tre åtgärder som anges i förordning (EU) nr 153/2013 när det gäller att åstadkomma stabila och försiktiga marginalsäkerheter.

(6)

Kommissionen drar slutsatsen att SEC:s rättsliga och tillsynsmässiga ram som gäller för TBA:er och som tillämpas på centrala motparter som klassificeras som reglerade clearingorgan och som omfattar de krav som fastställs i grundreglerna och i de bindande interna reglerna och förfarandena hos centrala motparter som klassificeras som reglerade clearingsorgan, ska betraktas som rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav som fastställs i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012, så som de beskrivs i delegerad förordning (EU) nr 153/2013, i den mån den ramen uppfyller vissa krav på riskhantering.

(7)

För att kunna godkännas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) bör centrala motparter som clearar TBA:er följa de regler som gäller för centrala motparter som är kvalificerade som reglerade clearingorgan, och uppfylla rättsligt bindande krav som omfattar vissa riskhanteringsstandarder. Esma bör i enlighet med artikel 25.2 b i förordning (EU) nr 648/2012 kontrollera att riskhanteringsnormerna uppfylls genom de interna reglerna och förfarandena hos centrala motparter som står under tillsyn av SEC och som ansöker om godkännande i unionen. Esma bör särskilt kontrollera att den centrala motparten tillämpar en avvecklingsperiod på två dagar för derivatkontrakt som inte är OTC och en avvecklingsperiod på fem dagar för OTC-derivatkontrakt, båda på nettobasis, och att den centrala motparten tillämpar åtgärder för att begränsa procykliska effekter som är likvärdiga med de tre åtgärder som anges i förordning (EU) nr 153/2013 när det gäller att åstadkomma stabila och försiktiga marginalsäkerheter.

(8)

Genomförandebeslut (EU) 2021/85 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

För att säkerställa att Esma kan inleda godkännandeförfarandet för centrala motparter som clearar TBA:er utan dröjsmål bör detta beslut träda i kraft så snart som möjligt.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i genomförandebeslut (EU) 2021/85 ska ändras på följande sätt:

1)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

För värdepapper med säkerhet i panträtter som handlas på To-Be-Announced-basis: en avvecklingsperiod på tre dagar beräknad på nettobasis.”

2)

Följande led ska läggas till som led d:

”d)

För kontrakt enligt leden a, b och c: åtgärder för att begränsa procyklikalitet som är likvärdiga med minst en av följande åtgärder:

i)

Åtgärder som tillämpar en marginalsäkerhetsbuffert på minst 25 % av de beräknade marginalsäkerheter som den centrala motparten tillåter tömmas tillfälligt under perioder då de beräknade marginalsäkerhetskraven avsevärt ökar.

ii)

Åtgärder som tilldelar stressobservationer en vikt på minst 25 % under den historiska perioden.

iii)

Åtgärder som säkerställer att marginalsäkerhetskraven inte är lägre än vad de skulle vara om de beräknades utifrån den skattade volatiliteten över en historisk tioårsperiod.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/85 av den 27 januari 2021 om likvärdighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller Amerikas förenta staters regelverk för centrala motparter som auktoriserats och övervakas av U.S. Securities and Exchange Commission (EUT L 29, 28.1.2021, s. 27).

(3)  U.S Federal Register, Vol. 77 No. 156, 13 augusti 2012, Part II Commodity Futures Trading Commission 17 CFR Part 1, Securities and Exchange Commission, 17 CFR Parts 230, 240 and 241 Further Definition of "Swap,""Security-Based Swap," and "Security-Based Swap Agreement": Mixed Swaps; Security-Based Swap Agreement Recordkeeping; Final Rule.

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 153/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tillsynsstandarder för krav på centrala motparter (EUT L 52, 23.2.2013, s. 41)


6.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/85


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/552

av den 4 april 2022

om fastställande av att nationella värdepappersbörser i Förenta staterna som är registrerade hos Securities and Exchange Commission uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning III i direktiv 2014/65/EU och är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 2a.2, och

av följande skäl:

(1)

Av definitionerna av ”OTC-derivat” och ”OTC-derivatkontrakt” i artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 följer att andra finansiella instrument än OTC-derivat är derivatkontrakt vars handel genomförs antingen på en reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.1 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (2) eller på en marknad i ett tredjeland som anses vara likvärdig med en reglerad marknad i enlighet med artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012. Vid tillämpningen av förordning (EU) nr 648/2012 bör derivatkontrakt som handlas på en marknad i ett tredjeland som anses vara likvärdig med en reglerad marknad därför klassificeras som andra finansiella instrument än OTC-derivat.

(2)

Enligt artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012 ska en marknad i ett tredjeland anses vara likvärdig med en reglerad marknad om den uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav som fastställs i avdelning III i direktiv 2014/65/EU och under förutsättning att marknaden är föremål för effektiv löpande tillsyn och efterlevnadskontroll i det tredjelandet. Det bör därför bedömas om de nationella värdepappersbörser som är etablerade i Förenta staterna och som står under tillsyn av Securities and Exchange Commission (nedan kallad SEC) uppfyller dessa krav.

(3)

Denna likvärdighetsbedömning är begränsad till de nationella värdepappersbörser som förtecknas i bilagan till detta beslut och omfattar således derivatinstrument som handlas på dessa börser och clearas av de centrala motparter som godkänts av Esma.

(4)

I Section 3(a)(1) i värdepappersbörslagen (”Securities Exchange Act”) från 1934 (nedan kallad börslagen) definieras en börs som varje organisation, sammanslutning eller grupp av personer som utgör, upprätthåller eller tillhandahåller en marknadsplats eller marknadsplattform för att sammanföra köpare och säljare av värdepapper eller för att utföra sådana andra värdepappersrelaterade funktioner som vanligtvis utförs av en fondbörs. Begreppet börs definieras ytterligare i SEC-regel 3b-16 som en organisation, sammanslutning eller grupp av personer som sammanför order beträffande värdepapper från flera köpare och säljare och använder etablerade icke-skönsmässiga metoder genom att tillhandahålla en handelsplattform eller genom att ange regler enligt vilka sådana order kan kopplas samman och köpare och säljare som kommer överens om en viss order samtycker till transaktionsvillkoren. En börs måste följaktligen driva ett multilateralt system i enlighet med icke-skönsmässiga regler.

(5)

Enligt Section 19(a)(1) i börslagen måste en börs registreras hos SEC som en nationell värdepappersbörs innan den får tas i drift. SEC beviljar registrering om den konstaterar att den sökande uppfyller de tillämpliga kraven. SEC måste neka registrering, om dessa krav inte är uppfyllda. I börslagen föreskrivs vidare att en börs ska ha arrangemang som hanterar alla typer av åtgärder och verksamheter som en sökande kan vilja genomföra. En fortlöpande efterlevnad av de initiala registreringskraven är enligt börslagen ett villkor för fortsatt registrering av nationella värdepappersbörser. Nationella värdepappersbörser måste således upprätthålla regler, policyer och förfaranden som överensstämmer med deras juridiska skyldigheter och ha kapacitet att fullgöra sina skyldigheter.

(6)

I börslagen anges dessutom att de nationella värdepappersbörserna ska ge sina medlemmar opartiskt tillträde till sina marknader och tjänster. Tillträdeskriterierna ska vara transparenta och får inte tillämpas på ett otillbörligt diskriminerande sätt. Nationella värdepappersbörser ska ha tydliga och transparenta regler för upptagande till handel av värdepapper, så att handeln med dessa värdepapper kan ske på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt och att de är fritt överlåtbara. Både options- och aktiebörser har noteringsstandarder som omfattas av SEC:s tillsyn enligt Section 19 och Rule 19b-4 i börslagen. Enligt SEC:s regler och noteringsstandarder ska emittenter av värdepapper som underligger noterade optioner i god tid lämna information som är väsentlig för investerare eller sannolikt kan ha en betydande effekt på värdepappernas pris. Det är förbjudet för nationella värdepappersbörser att notera värdepapper från en emittent som inte uppfyller revisionskommittékraven enligt SEC:s regler. En nationell värdepappersbörs får inte registrera ett värdepapper som underligger noterade optioner när information om det och dess emittent inte är tillgänglig för allmänheten. I SEC:s Rule 9b-1 föreskrivs också att optionsmarknaderna ska utarbeta ett dokument som lämnar information om optioner med viss specificerad information om egenskaperna hos och riskerna med börshandlade optioner. Börsmäklare ska förse kunderna med detta informationsdokument om optioner, och det ska lämnas in till SEC innan det överlämnas till kunderna. Den amerikanska organet för optionsclearing Options Clearing Corporation (nedan kallad OCC:et) är emittent av börsnoterade optioner. OCC:et är registrerat hos SEC som clearingsorgan och självreglerande organisation. OCC:et måste följa Section 17A i börslagen, där det bland annat föreskrivs att OCC:ets regler i allmänhet ska utformas för att skydda investerare och allmänintresset. OCC:ets regler omfattas av SEC:s tillsyn enligt Section 19 i börslagen och SEC:s Rule 19b-4. Dessutom är de ändringar som ett OCC avser att göra av sina regler, sin verksamhet eller sina förfaranden som väsentligt skulle kunna påverka arten eller omfattningen av den risk som OCC:et medför föremål för SEC:s tillsyn enligt Section 806 e i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act från 2010 och SEC:s Rule 19b-4. Enligt SEC:s Rule 17Ad-22 c ska OCC:et offentliggöra årliga reviderade finansiella medel. Dessutom krävs det i SEC:s Rule 17Ad-22 (e) (23) att ett OCC verkställer riktlinjer och förfaranden som bland annat föreskriver offentliggörande av alla relevanta regler och väsentliga förfaranden, inbegripet centrala aspekter av dess regler och förfaranden för standardhantering, av grundläggande uppgifter om transaktionsvolym och transaktionsvärden och av en omfattande beskrivning av dess materiella regler, riktlinjer och förfaranden när det gäller dess rättsliga ram och styrnings-, riskhanterings- och verksamhetsram. En välordnad handel med värdepapper på en nationell värdepappersbörs säkerställs genom SEC:s befogenhet att under vissa omständigheter avbryta handeln och införa tvångsåtgärder och att skydda allmänintresset och investerare. Förenta staternas regelverk innehåller också krav på transparens före och efter handel för att marknadsaktörerna ska få information i god tid.

(7)

När en nationell värdepappersbörs registrerats på den nationella värdepappersbörsen blir den en självreglerande organisation. Självregleringen av marknadsmellanhänder via ett system med självreglerande organisationer är ett av fundamenten i det amerikanska regelverket. De självreglerande organisationerna är primärt ansvariga för att upprätta de regler inom ramen för vilka deras medlemmar ska bedriva verksamhet och för att övervaka hur deras medlemmar bedriver verksamhet. Som självreglerande organisationer ska de nationella värdepappersbörserna övervaka och se till att deras medlemmar och personer med anknytning till deras medlemmar efterlever bestämmelserna i börslagen, de regler och förordningar som antagits inom ramen för denna och värdepappersbörsens egna regler. Om en medlem inte följer en nationell värdepappersbörs regler ska värdepappersbörsen ta itu med alla potentiella brott mot marknadens regler eller den federala värdepapperslagstiftningen som begås av dess medlemmar. Det alternativa handelssystemet ska även informera SEC om alla betydande överträdelser.

(8)

De rättsligt bindande krav som är tillämpliga på nationella värdepappersbörser som är auktoriserade i Förenta staterna och som fastställs i den rättsliga ramen för driften av nationella värdepappersbörser ger därför resultat som i allt väsentligt motsvarar kraven i avdelning III i direktiv 2014/65/EU på följande områden: auktorisationsprocess, definitionskrav, tillträde till den erkända börsen, organisationskrav, finansiella instruments upptagande till handel, tillfälligt stopp för handel med instrument eller avförande från handel av instrument, kontroll av att reglerna efterlevs och tillgång till system för clearing och avveckling.

(9)

Därför konstaterar kommissionen att de rättsligt bindande kraven för nationella värdepappersbörser som är etablerade i Förenta staterna är likvärdiga med de krav som fastställs i avdelning III i direktiv 2014/65/EU.

(10)

När det gäller effektiv tillsyn utgör lagen om värdepapper (”Securities Act”) från 1933 och börslagen de viktigaste primärrättsliga beståndsdelarna som upprättar en rättsligt verkställbar ordning för handel med värdepapper i Förenta staterna. Börslagen ger SEC bred befogenhet beträffande samtliga aspekter av värdepappersbranschen, inbegripet befogenheten att registrera, reglera och utöva tillsyn över börsmäklare, överföringsagenter (transfer agents) och clearingorgan samt amerikanska självreglerande organisationer, vilket inbegriper nationella värdepappersbörser.

(11)

I börslagen identifieras och förbjuds vissa typer av marknadsbeteenden och ges SEC befogenhet att utfärda sanktioner mot reglerade enheter och personer med anknytning till sådana enheter. Genom börslagen får SEC också befogenhet att kräva regelbunden rapportering av uppgifter från företag med börsnoterade värdepapper. Självregleringen av marknadsmellanhänder via ett system med självreglerande organisationer är ett av fundamenten i det amerikanska regelverket. Enligt det amerikanska regelverket är de självreglerande organisationerna, i egenskap av tillsynsmyndigheter, i första hand ansvariga för att fastställa och övervaka de regler enligt vilka deras medlemmar bedriver verksamhet.

(12)

Enligt börslagen ska alla registrerade nationella värdepappersbörser ha kapacitet att se till att dess medlemmar och personer med anknytning till dess medlemmar efterlever bestämmelserna i börslagen, de regler och förordningar som antagits inom ramen för denna och värdepappersbörsernas egna regler. Som en del av SEC:s fortlöpande tillsyn över nationella värdepappersbörser utvärderar SEC varje börs kapacitet att övervaka sina medlemmar och deras handelsverksamhet. En nationell värdepappersbörs måste också ta itu med alla potentiella brott mot marknadens regler eller den federala värdepapperslagstiftningen som begås av dess medlemmar och rapportera sådana potentiella brott till SEC.

(13)

Som en del av dess skyldighet att kontrollera sina medlemmars regelefterlevnad har varje nationell värdepappersbörs ansvar för att utreda och beivra alla brott mot börslagen och mot de regler och författningar som antagits inom ramen för denna. SEC får också på eget initiativ utreda och lagföra alla brott mot börslagen och de regler och förordningar som antagits inom ramen för denna. De regler som antas av självreglerande organisationer ska ses över av SEC. Enligt Section 19(h) i börslagen kan SEC utfärda sanktioner mot självreglerande organisationer som, utan rimlig motivering eller ursäkt, har underlåtit att se till att en medlem eller person med anknytning till en medlem efterlever någon av organisationens regler.

(14)

I enlighet med Section 21 i börslagen får SEC utreda kränkningar av en självreglerande organisations regler och vidta sanktioner mot medlemmar av en självreglerande organisation som bryter mot de reglerna. Inom ramen för dess fortlöpande tillsyn över självreglerande organisationer utvärderar SEC den kapacitet som varje nationell värdepappersbörs har att övervaka sina medlemmar och deras handelsverksamhet. Nationella värdepappersbörser måste informera SEC om alla ändrade regler.

(15)

När det gäller effektiv kontroll av regelefterlevnaden har SEC en bred befogenhet att utreda faktiska eller potentiella brott mot Förenta staternas federala börslagstiftning, inklusive börslagen och de regler som antagits inom ramen för denna. SEC kan inom ramen för sin tillsynsbefogenhet begära in bokföring från reglerade enheter. Enligt dess inställelsebefogenhet kan SEC ålägga en person eller enhet att lägga fram ett dokument eller avlägga vittnesmål var som helst i Förenta staterna. SEC har befogenhet att vidta verkställighetsåtgärder genom att inleda civilrättsliga förfaranden i federala distriktsdomstolar eller förvaltningsrättsliga förfaranden inför en SEC-anknuten förvaltningsdomare när det gäller brott mot Förenta staternas federala värdepapperslagstiftning, inklusive insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. I tvistemål kan SEC begära återlämning av orättmätigt erhållna vinster, ränta före dom, penningsanktioner, domstolsförelägganden eller annan typ av tillkommande upprättelse, inbegripet redovisning från en svarande.

(16)

Vid förvaltningsrättsliga förfaranden kan sanktioner innefatta klander, begränsning av verksamheten, civilrättsliga sanktioner utöver återlämning av orättmätigt erhållna vinster eller förbud för personer, eller återkallelse av en enhets registrering. SEC har befogenhet att inleda verkställighetsåtgärder mot en självreglerande organisation för underlåtenhet att agera eller nöjaktigt utföra en erforderlig funktion. SEC får dessutom samordna sina verkställighetsåtgärder med inhemska och internationella motsvarigheter när som helst under en utredning, inbegripet att hänföra ett ärende till amerikanska justitieministeriet för genomförande av straffrättsliga förfaranden, eller till andra straffrättsliga organ eller tillsynsorgan för vidtagande av åtgärder. SEC får även sprida icke-offentlig information till inhemska och internationella motsvarigheter.

(17)

Regelverket och tillsynssystemet i Förenta staterna säkerställer också marknadernas transparens och integritet genom förhindrande av marknadsmissbruk i form av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Den rättsliga och tillsynsmässiga ramen förbjuder beteenden som skulle kunna medföra störningar av marknadens funktion, exempelvis otillbörlig marknadspåverkan och spridning av falsk eller vilseledande information Denna rättsliga och tillsynsmässiga ram ger också SEC befogenhet att vidta verkställighetsåtgärder mot sådant beteende.

(18)

Kommissionen konstaterar därför att de nationella värdepappersbörserna löpande är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i Förenta staterna.

(19)

Villkoren i artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012 anses därför vara uppfyllda med avseende på nationella värdepappersbörser som är auktoriserade och står under tillsyn av SEC i Förenta staterna.

(20)

Detta beslut är baserat på de rättsligt bindande krav som rör nationella värdepappersbörser och som tillämpas i Förenta staterna vid tidpunkten för antagandet av detta beslut. Kommissionen, i samarbete med Esma, fortsätter att regelbundet övervaka de rättsliga reglerna och tillsynsmekanismerna för nationella värdepappersbörser och att de villkor som ligger till grund för detta beslut uppfylls.

(21)

Den regelbundna översyn av rättsliga och tillsynsmässiga ramverk som nationella värdepappersbörser i Förenta staterna omfattas av påverkar inte kommissionens möjlighet att när som helst genomföra särskilda granskningar om relevanta förändringar gör det nödvändigt för kommissionen att ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan ny bedömning kan leda till att detta beslut upphävs.

(22)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 uppfyller de nationella värdepappersbörser i Förenta staterna som är registrerade hos Securities and Exchange Commission och som förtecknas i bilagan till detta beslut rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning III i direktiv 2014/65/EU och är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EGT L 173, 12.6.2014, s. 349).


BILAGA

Nationella värdepappersbörser som är registrerade hos US Securities and Exchange Commission och som anses likvärdiga med reglerade marknader:

a)

BOX Exchange LLC.

b)

Cboe BZX Exchange, Inc.

c)

Cboe C2 Exchange, Inc.

d)

Cboe EDGX Exchange, Inc.

e)

Cboe Exchange, Inc.

f)

Miami International Securities Exchange, LLC.

g)

MIAX Emerald, LLC.

h)

MIAX PEARL, LLC.

i)

Nasdaq GEMX, LLC.

j)

Nasdaq ISE, LLC.

k)

Nasdaq BX, Inc.

l)

Nasdaq MRX, LLC.

m)

Nasdaq PHLX, LLC.

n)

Nasdaq Options Market, LLC.

o)

NYSE American Options, LLC.

p)

NYSE Arca, Inc.


REKOMMENDATIONER

6.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/90


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2022/553

av den 5 april 2022

om övervakning av förekomsten av alternariatoxiner i livsmedel

EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

(1)

Panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (Contam) vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) antog 2011 ett vetenskapligt yttrande om de risker som förekomsten av alternaria i livsmedel utgör för djurs och människors hälsa (1).

(2)

Efsa har också nyligen offentliggjort en vetenskaplig rapport om bedömning av den europeiska befolkningens alternariatoxinexponering via kosten (2). Myndigheten konstaterade att den beräknade kroniska exponeringen via kosten för alternariatoxinerna alternariol, alternariolmonometyleter och tenuazonsyra överstiger det relevanta gränsvärdet för toxikologiska betänkligheter, vilket tyder på att det behövs ytterligare data om vissa kemiska föreningars specifika toxicitet.

(3)

Efsa rekommenderade att fler uppgifter om förekomsten av alternariatoxiner i relevanta livsmedel (bland annat frukt- och fruktprodukter, tomater och tomatbaserade produkter samt spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn) skulle samlas in. Efsa rekommenderade också att känsligare analysmetoder skulle användas för att minska osäkerheten kring exponeringen för de olika alternariatoxinerna på grund av den höga andelen data som redovisats som ”under kvantifieringsgränsen” i de för närvarande tillgängliga datauppsättningarna, eftersom de analysmetoder som användes inte alltid var tillräckligt känsliga.

(4)

God jordbrukssed, goda lagrings- och transportförhållanden och god tillverkningssed kan minska eller förebygga förekomsten av alternariatoxiner i livsmedel. Mer information måste dock samlas in om de faktorer som leder till relativt höga halter av alternariatoxiner i vissa livsmedel för att det ska gå att fastställa vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika eller minska förekomsten av alternariatoxiner i de livsmedlen.

(5)

För att ge vägledning om när det är lämpligt att kartlägga faktorer som leder till relativt höga halter eller till och med betydande halter av alternariatoxiner i livsmedel, är det nödvändigt att fastställa riktvärden för livsmedel på grundval av uppgifterna i Efsas databas. Riktvärden har endast fastställts för livsmedel för vilka det finns tillräckliga uppgifter om förekomst.

(6)

Det är därför lämpligt att rekommendera övervakning av alternariatoxiner i livsmedel och kartläggning av faktorer som leder till höga halter av dem i vissa livsmedel.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

(1)

Medlemsstaterna bör i nära samarbete med livsmedelsföretagarna övervaka alternariatoxinerna alternariol, alternariolmonometyleter och tenuazonsyra i livsmedel, särskilt i bearbetade tomatprodukter, paprikapulver, sesamfrön, solrosfrön, solrosolja, trädnötter, torkade fikon samt spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn. Om möjligt bör även andra alternariatoxiner analyseras och resultaten bör rapporteras till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(2)

För att säkerställa att proverna är representativa bör medlemsstaterna följa de relevanta provtagningsförfarandena i kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 av den 23 februari 2006 (3). För bearbetade tomatprodukter bör provtagningen utföras i enlighet med reglerna i del H (flytande produkter) eller del I (fasta produkter) i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 401/2006. Om den provtagningsmetod som livsmedelsföretagaren använder avviker från metoden i förordning (EG) nr 401/2006 bör proverna ändå vara representativa för partiet.

(3)

Vid bestämning av alternariol och alternariolmonometyleter bör kvantifieringsgränsen inte vara högre än 2 μg/kg för spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn och 4 μg/kg för andra livsmedel, och vid bestämning av tenuazonsyra bör kvantifieringsgränsen inte vara högre än 20 μg/kg för något livsmedel.

(4)

Medlemsstaterna bör, med livsmedelsföretagarnas aktiva medverkan, genomföra undersökningar för att kartlägga de faktorer som leder till halter över riktvärdena och bearbetningens effekter på halten av dessa alternariatoxiner, enligt bilagan till denna rekommendation.

(5)

Medlemsstaterna och livsmedelsföretagarna bör senast den 30 juni varje år förse Efsa med uppgifter för det föregående året för sammanställning i en databas i enlighet med kraven i Efsas vägledning om standardiserad provbeskrivning för livsmedel och foder och Efsas ytterligare särskilda rapporteringskrav (4).

Utfärdad i Bryssel den 5 april 2022.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  Efsas panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan, Scientific Opinion on the risks for animal and public health related to the presence of Alternaria toxins in feed and food. EFSA Journal, vol. 9(2011):10, artikelnr 2407. [97 s.] (doi:10.2903/j.efsa.2011.2407). Finns på: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(2)  Efsa, Arcella D, Eskola M och Gómez Ruiz JA, 2016. Scientific report on the dietary exposure assessment to Alternaria toxins in the European population. EFSA Journal, vol. 14(2016):12, artikelnr 4654 [32 s.] (doi:10.2903/j.efsa.2016.4654).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 av den 23 februari 2006 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel (EUT L 70, 9.3.2006, s. 12).

(4)  https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0


BILAGA

Riktvärden för alternariol, alternariolmonometyleter och tenuazonsyra i vissa livsmedel, på grundval av uppgifter från Efsas databas, som om de överskrids bör föranleda en undersökning av de faktorer som leder till förekomst av alternariatoxiner eller effekterna av livsmedelsbearbetning. De är riktvärden och inte gränsvärden för livsmedelssäkerhet.

Livsmedel

Alternariol (AOH)

(μg/kg)

Alternariolmonometyleter (AME)

(μg/kg)

Tenuazonsyra (TeA)

(μg/kg)

Bearbetade tomatprodukter

10

5

500

Paprikapulver

-

-

10 000

Sesamfrö

30

30

100

Solrosfrö

30

30

1 000

Solrosolja

10

10

100

Trädnötter

-

-

100

Fikon, torkade

-

-

1 000

Spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn

2

2

500