ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 87

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
15 mars 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/421 av den 14 mars 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/422 av den 14 mars 2022 om fastställande av tekniska specifikationer, åtgärder och andra krav för införandet av det decentraliserade it-system som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/423 av den 14 mars 2022 om fastställande av tekniska specifikationer, åtgärder och andra krav för införandet av det decentraliserade it-system som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/424 av den 14 mars 2022 om ändring och rättelse av bilagorna I, IV, XV, XVI, XVII och XXI till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningarna över tredjeländer eller territorier, eller zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka hästdjur, köttprodukter, mjölk, råmjölk, råmjölksbaserade produkter samt mjölkprodukter, fjälster och vattenlevande djur får föras in till unionen ( 1 )

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/425 av den 14 mars 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/947 vad gäller senareläggning av övergångsdatumen för användning av vissa obemannade luftfartygssystem i den öppna kategorin och tillämpningsdatumen för standardscenarier för drift som utförs inom eller utom synhåll ( 1 )

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/426 av den 14 mars 2022 om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett statusavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Moldavien

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

15.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/421

av den 14 mars 2022

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 (2) kompletteras de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 300/2008.

(2)

Genom förordning (EG) nr 272/2009 åläggs kommissionen att erkänna likvärdigheten av säkerhetsstandarder i tredjeländer, i enlighet med de kriterier som anges i del E i bilagan till den förordningen.

(3)

I bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 (3) förtecknas de tredjeländer som erkänns tillämpa säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna.

(4)

Kommissionen har kontrollerat att Republiken Serbien, när det gäller flygplatsen Nikola Tesla i Belgrad, uppfyller kriterierna i del E i bilagan till förordning (EG) nr 272/2009, vad gäller säkerhetskontroll av passagerare och kabinbagage, säkerhetskontroll av lastrumsbagage, frakt- och postförsändelser och säkerhetsåtgärder för luftfartyg.

(5)

Kommissionen har kontrollerat att Staten Israel, när det gäller den internationella flygplatsen Ben Gurion, uppfyller kriterierna i del E i bilagan till förordning (EG) nr 272/2009, vad gäller säkerhetsåtgärder för luftfartyg och säkerhetskontroll av passagerare och kabinbagage.

(6)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/111 (4) om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 inbegrips både Republiken Serbien, när det gäller flygplatsen Nikola Tesla i Belgrad, och Staten Israel, när det gäller den internationella flygplatsen Ben Gurion, i de relevanta tilläggen över tredjeländer som erkänns tillämpa säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna.

(7)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/413 (5) om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 erkänns Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland tillämpa säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna. Bilagan till den förordningen bestod bland annat i att innehållet i tilläggen 3-B, 4-B, 5-A och 6-F ersattes med nya tillägg som också innefattar Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.

(8)

Datum för tillämpning av genomförandeförordning (EU) 2019/413 fastställdes i artikel 3, nämligen från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen. Den uppskjutna tillämpningen av genomförandeförordning (EU) 2019/413 till den 1 januari 2021 har fått till följd att tilläggen 3-B, 4-B, 5-A och 6-F, som skulle ersättas från den dagen, har ersatts med tillägg som innehåller förteckningar som inte avspeglar de förändringar som inträffat efter antagandet av genomförandeförordning (EU) 2019/413, nämligen de förändringar som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2020/111.

(9)

Därför är det nödvändigt att på nytt fastställa korrekta förteckningar över de tredjeländer som erkänns tillämpa säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna genom att lägga till de tredjeländer som hade lagts till genom genomförandeförordning (EU) 2020/111.

(10)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/255 (6) om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 infördes en ny plan för det successiva slutförandet av installationen av EDS-utrustning (Explosive Detection system) enligt standard 3 för säkerhetskontroll av lastrumsbagage på europeiska flygplatser, genom tillägg av nödvändig flexibilitet till följd av Covid-19-pandemin. Vid utarbetandet av planen beviljades av misstag inte en liknande ytterligare flexibilitet från den 1 september 2021 för operatörer som fortfarande använder EDS-utrustning enligt standard 2 för säkerhetskontroll av frakt- och postförsändelser. De behöriga myndigheterna bör ges möjlighet att tillåta en rimlig förlängning av användningen av EDS-utrustning enligt standard 2 även för operatörer som genomför säkerhetskontroll av frakt- och postförsändelser.

(11)

Erfarenheterna från genomförandet av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 har visat att det finns ett behov av vissa ändringar av formerna för genomförandet av vissa gemensamma grundläggande standarder inom områdena för validerare för luftfartsskydd i EU respektive den successiva utfasningen av röntgenutrustning med enkelvy (single view). De därmed sammanhängande bestämmelserna i bilagan behöver anpassas för att förbättra den rättsliga klarheten, standardisera den gemensamma tolkningen av lagstiftningen och ytterligare säkerställa bästa möjliga genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna för luftfartsskydd.

(12)

Genomförandeförordning (EU) 2015/1998 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 300/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008, (EUT L 91, 3.4.2009, s. 7).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (EUT L 299, 14.11.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/111 av den 13 januari 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 vad gäller godkännande av säkerhetsutrustning för civil luftfart och tredjeländer som erkänns tillämpa säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart (EUT L 21, 27.1.2020, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/413 av den 14 mars 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 vad gäller tredjeländer som erkänns som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart (EUT L 73, 15.3.2019, s. 98).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/255 av den 18 februari om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (EUT L 58, 19.2.2021, s. 23).


BILAGA

Bilagan ska ändras på följande sätt:

(1)

Förteckningen i tillägg 3-B till kapitel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande uppgift ska läggas till efter uppgiften om Montenegro:

”Republiken Serbien, när det gäller flygplatsen Nikola Tesla i Belgrad”.

b)

Följande uppgift ska läggas till efter uppgiften om Republiken Singapore, när det gäller flygplatsen Changi i Singapore:

”Staten Israel, när det gäller den internationella flygplatsen Ben Gurion”.

(2)

Förteckningen i tillägg 4-B till kapitel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande uppgift ska läggas till efter uppgiften om Montenegro:

”Republiken Serbien, när det gäller flygplatsen Nikola Tesla i Belgrad”.

b)

Följande uppgift ska läggas till efter uppgiften om Republiken Singapore, när det gäller flygplatsen Changi i Singapore:

”Staten Israel, när det gäller den internationella flygplatsen Ben Gurion”.

(3)

I förteckningen i tillägg 5-A till kapitel 5 ska följande uppgift läggas till efter uppgiften om Montenegro:

”Republiken Serbien, när det gäller flygplatsen Nikola Tesla i Belgrad”.

(4)

I förteckningen 6Fi i tillägg 6-F till kapitel 6 ska följande uppgift läggas till efter uppgiften om Montenegro:

”Republiken Serbien”.

(5)

Punkt 11.6.4.1 c ska ersättas med följande:

”c)

får inte utföra valideringar av luftfartsskydd i EU om den personen har status som validerare för luftfartsskydd enligt ett likvärdigt system i ett tredjeland eller inom en internationell organisation, såvida inte det tredjelandet eller den internationella organisationen beviljar ömsesidiga möjligheter för EU:s validerare för luftfartsskydd inom sitt system.”.

(6)

Punkt 12.3.1 ska ersättas med följande:

”12.3.1

All utrustning som installeras senast från och med den 1 januari 2023 och som ska användas i unionen för säkerhetskontroll av frakt- och postförsändelser, samt av lufttrafikföretagens post och materiel som omfattas av säkerhetsåtgärder i enlighet med kapitel 6, ska vara av typen multivy (multi-view).

Den behöriga myndigheten får av objektiva skäl tillåta användning av röntgenutrustning med enkelvy (single view) som installeras före den 1 januari 2023 fram till följande datum:

a)

Röntgenutrustning med enkelvy (single view) installerad före den 1 januari 2016: längst till och med den 31 december 2025.

b)

Röntgenutrustning med enkelvy (single view) installerad den 1 januari 2016 eller senare: till och med den dag som infaller tio år efter den dag då utrustningen installerades eller längst till och med den 31 december 2027, beroende på vilket som inträffar först.

 

Den behöriga myndigheten ska underrätta kommissionen om den tillämpar bestämmelserna i andra stycket.”.

(7)

Under punkt 12.4.2.4 ska följande mening läggas till efter tabellen:

”Dessutom får den behöriga myndigheten tillåta användning av EDS-utrustning enligt standard 2 för säkerhetskontroll av frakt- och postförsändelser, samt av lufttrafikföretagens post och materiel som omfattas av säkerhetsåtgärder i enlighet med kapitel 6 längst till och med den 1 september 2022.”.


15.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/422

av den 14 mars 2022

om fastställande av tekniska specifikationer, åtgärder och andra krav för införandet av det decentraliserade it-system som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning) (1), särskilt artikel 25.1, och

av följande skäl:

(1)

För att inrätta det decentraliserade it-systemet för kommunikation och utbyte av handlingar i samband med bevisupptagning är det nödvändigt att fastställa och anta tekniska specifikationer, åtgärder och andra krav för detta.

(2)

Det finns verktyg som har utvecklats för digitalt utbyte av ärenderelaterade uppgifter, utan att ersätta eller kräva kostsamma ändringar av de befintliga it-system som redan inrättats i medlemsstaterna. e-Codex (e-Justice Communication via On-line Data Exchange) är det viktigaste verktyget av den här typen som har utvecklats hittills.

(3)

Det decentraliserade it-systemet bör bestå av medlemsstaternas back-end-system och interoperabla accesspunkter, genom vilka de är sammankopplade. Accesspunkterna i det decentraliserade it-systemet bör baseras på e-Codex.

(4)

När det decentraliserade it-systemet har utvecklats kommer styrkommittén att se till att det fungerar och underhålls. Styrkommittén bör inrättas av kommissionen i en separat akt.

(5)

Europeiska datatillsynsmannen, som har hörts i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (2), avgav ett yttrande den 24 januari 2022.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tekniska specifikationer för det decentraliserade it-systemet

De tekniska specifikationer, åtgärder och andra krav för införandet av det decentraliserade it-system som avses i artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 ska vara de som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).


BILAGA

tekniska specifikationer, åtgärder och andra krav för det decentraliserade system som avses i artikel 1

1.   Inledning

Systemet för utbyte av uppgifter rörande bevisupptagning (ToE) är ett e-Codex-baserat decentraliserat it-system som kan utbyta handlingar och meddelanden rörande bevisupptagning mellan de olika medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2020/1783. Eftersom it-systemet är av decentraliserad karaktär, skulle utbyten av uppgifter enbart mellan två medlemsstater möjliggöras utan att någon av unionens institutioner är inblandade i dessa utbyten.

2.   Definitioner

2.1.

HyperText Transport Protocol Secure eller https: krypterad kommunikation och säkra förbindelsekanaler.

2.2.

portal: referensprogramvarulösning eller nationell back-end-lösning som är kopplad till det decentraliserade it-systemet.

2.3.

non-repudiation of origin (ursprungets oförnekbarhet): åtgärder via metoder som digital certifiering, infrastruktur för kryptering av öppna nycklar (PKI) och digitala signaturer som styrker uppgifternas integritet och som utgör ursprungsbevis för dem.

2.4.

non-repudiation of receipt (mottagandets oförnekbarhet): åtgärder via metoder som digital certifiering, infrastruktur för kryptering av öppna nycklar (PKI) och digitala signaturer som för avsändaren utgör bevis för att den avsedda mottagaren mottagit uppgifterna.

2.5.

Soap: i enlighet med standarder fastställda av World Wide Web Consortium, en specifikation för meddelandeprotokoll vid utbyte av strukturerad information då webbtjänster utförs i datanät.

2.6.

webbtjänst: ett programvarusystem som utarbetats för att hantera driftskompatibel interaktion mellan datorer över ett nätverk. Den har ett gränssnitt som beskrivs i ett maskinläsbart format.

2.7.

utbyte av uppgifter: utbyte av meddelanden och handlingar genom det decentraliserade it-systemet.

3.   Metoder för elektronisk kommunikation

ToE-systemet ska använda tjänstebaserade metoder för kommunikation, exempelvis webbtjänster eller andra återanvändbara infrastrukturer för digitala tjänster, i syfte att utbyta meddelanden och handlingar.

Närmare bestämt kommer det att använda e-Codex-infrastrukturen, som består av två stora komponenter, Connector-delen och Gateway-delen.

Connector-delen hanterar kommunikationen med referensprogramvarulösningen eller nationella lösningar. Systemet kan behandla utbyte av meddelanden med Gateway-delen i båda riktningarna, spåra meddelanden och kvittera dem med hjälp av standarder som ETSI-REM Evidence Protocols, validera signaturer av affärshandlingar, skapa en token som visar resultatet av valideringen i pdf- och xml-format samt skapa en container med hjälp av standarder som ASIC-S, där ett meddelandes affärsinnehåll förpackas och signeras.

Gateway-delen svarar för utbytet av meddelanden och är agnostisk vad gäller meddelandets innehåll. Den kan skicka och ta emot meddelanden till och från Connector-delen, validera information i meddelandets startdel, identifiera korrekt behandlingsmetod, signera och kryptera meddelanden samt överföra meddelanden till andra Gateway-delar.

4.   Kommunikationsprotokoll

ToE-systemet ska använda säkra internetprotokoll såsom https för kommunikation via portaler och decentraliserade it-systemkomponenter, och standardiserade kommunikationsprotokoll såsom Soap för överföring av strukturerade data och metadata.

e-Codex ger dessutom en stark informationssäkerhet genom att dra nytta av den senaste tekniken för autentisering och flerlagers kryptoprotokoll.

5.   Säkerhetsstandarder

För kommunikationen och överföringen av information via ToE-systemet ska de tekniska åtgärder som garanterar minimistandarder för it-säkerhet omfatta följande:

(a)

Åtgärder som garanterar sekretessen för information, bl.a. med hjälp av säkra kanaler (https).

(b)

Åtgärder som säkerställer att uppgifterna inte kan ändras under själva utbytet.

(c)

Åtgärder som säkerställer att ursprunget till uppgifter som sänds inom ToE-systemet oavvisligen kan spåras till avsändaren och att mottagande av uppgifter oavvisligen kan påvisas.

(d)

Åtgärder som säkerställer att säkerhetsrelaterade händelser loggas i enlighet med erkända internationella rekommendationer angående it-säkerhetsstandarder.

(e)

Åtgärder som säkerställer att alla registrerade användare är autentiserade och auktoriserade samt åtgärder för att kontrollera identiteten på system som är kopplade till ToE-systemet.

(f)

ToE-systemet kommer att utvecklas i enlighet med principen om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

6.   Tjänsternas tillgänglighet

6.1.

Tjänsterna ska fungera dygnet runt, sju dagar i veckan, med en tillgänglighetsgrad för systemet på minst 98 % exklusive schemalagt underhåll.

6.2.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om underhållsarbeten enligt följande:

(a)

Fem arbetsdagar i förväg om underhållsarbetet gör systemet otillgängligt i upp till fyra timmar.

(b)

Tio arbetsdagar i förväg om underhållsarbetet gör systemet otillgängligt i upp till tolv timmar.

(c)

30 arbetsdagar i förväg om underhållsarbetet gör systemet otillgängligt i upp till sex dagar per år.

6.3.

I möjligaste mån ska underhållsarbetet under arbetsdagar planeras äga rum mellan kl. 20.00 och 7.00 centraleuropeisk tid.

6.4.

Om medlemsstaterna har avsatt en fast tid för underhållsarbete varje vecka ska kommissionen informeras om tid och veckodag. Utan att det påverkar tillämpningen av skyldigheterna enligt punkt 6.2 kan medlemsstaterna, om deras system blir otillgängliga under sådana fasta tider för underhåll, välja att inte underrätta kommissionen om detta vid varje sådant tillfälle.

6.5.

I händelse av oväntade tekniska fel i medlemsstaternas system ska medlemsstaterna utan dröjsmål underrätta kommissionen om att deras system inte är tillgängliga och, om möjligt, när tjänsten förväntas återupptas.

6.6.

I händelse av oväntade fel på de behöriga myndigheternas databas ska kommissionen utan dröjsmål informera medlemsstaterna om att databasen inte är tillgänglig och, om möjligt, när tjänsten förväntas återupptas.

15.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/423

av den 14 mars 2022

om fastställande av tekniska specifikationer, åtgärder och andra krav för införandet av det decentraliserade it-system som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (1), särskilt artikel 25.1, och

av följande skäl:

(1)

För att inrätta det decentraliserade it-systemet är det nödvändigt att fastställa och anta tekniska specifikationer, åtgärder och andra krav för detta.

(2)

Det finns verktyg som har utvecklats för digitalt utbyte av ärenderelaterade uppgifter, utan att ersätta eller kräva kostsamma ändringar av de befintliga it-system som redan inrättats i medlemsstaterna. e-Codex (e-Justice Communication via On-line Data Exchange) är det viktigaste verktyget av den här typen som har utvecklats hittills.

(3)

Det decentraliserade it-systemet bör bestå av medlemsstaternas back-end-system och interoperabla accesspunkter, genom vilka de är sammankopplade. Accesspunkterna i det decentraliserade it-systemet bör baseras på e-Codex.

(4)

När det decentraliserade it-systemet har utvecklats kommer styrkommittén att se till att det fungerar och underhålls. Styrkommittén bör inrättas av kommissionen i en separat akt.

(5)

Europeiska datatillsynsmannen, som har hörts i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (2), avgav ett yttrande den 24 januari 2022.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tekniska specifikationer för det decentraliserade it-systemet

De tekniska specifikationer, åtgärder och andra krav för införandet av det decentraliserade it-system som avses i artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 ska vara de som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).


BILAGA

Tekniska specifikationer, åtgärder och andra krav för det decentraliserade system som avses i artikel 1

1.   Inledning

Systemet för utbyte av uppgifter rörande delgivning av handlingar (SoD) är ett e-Codex-baserat decentraliserat it-system som kan utbyta handlingar och uppgifter som rör delgivning av handlingar mellan de olika medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2020/1784. Eftersom it-systemet är av decentraliserad karaktär, skulle utbyten av uppgifter enbart mellan två medlemsstater möjliggöras utan att någon av unionens institutioner är inblandade i dessa utbyten.

2.   Definitioner

2.1

HyperText Transport Protocol Secure eller https: krypterad kommunikation och säkra förbindelsekanaler.

2.2

portal: referensprogramvarulösning eller nationell back-end-lösning som är kopplad till det decentraliserade it-systemet.

2.3

non-repudiation of origin (ursprungets oförnekbarhet): åtgärder via metoder som digital certifiering, infrastruktur för kryptering av öppna nycklar (PKI) och digitala signaturer som styrker uppgifternas integritet och som utgör ursprungsbevis för dem.

2.4

non-repudiation of receipt (mottagandets oförnekbarhet): åtgärder via metoder som digital certifiering, infrastruktur för kryptering av öppna nycklar (PKI) och digitala signaturer som för avsändaren utgör bevis för att den avsedda mottagaren mottagit uppgifterna.

2.5

Soap: i enlighet med standarder fastställda av World Wide Web Consortium, en specifikation för meddelandeprotokoll vid utbyte av strukturerad information då webbtjänster utförs i datanät.

2.6

webbtjänst: ett programvarusystem som utarbetats för att hantera driftskompatibel interaktion mellan datorer över ett nätverk. Den har ett gränssnitt som beskrivs i ett maskinläsbart format.

2.7

utbyte av uppgifter: utbyte av meddelanden och handlingar genom det decentraliserade it-systemet.

3.   Metoder för elektronisk kommunikation

SoD-systemet ska använda tjänstebaserade metoder för kommunikation, exempelvis webbtjänster eller andra återanvändbara infrastrukturer för digitala tjänster, i syfte att utbyta meddelanden och handlingar.

Närmare bestämt kommer det att använda e-Codex-infrastrukturen, som består av två stora komponenter, Connector-delen och Gateway-delen.

Connector-delen hanterar kommunikationen med referensprogramvarulösningen eller nationella lösningar. Systemet kan behandla utbyte av meddelanden med Gateway-delen i båda riktningarna, spåra meddelanden och kvittera dem med hjälp av standarder som Etsi-REM Evidence Protocols, validera signaturer av affärshandlingar, skapa en token som visar resultatet av valideringen i pdf- och xml-format samt skapa en container med hjälp av standarder som ASIC-S, där ett meddelandes affärsinnehåll förpackas och signeras.

Gateway-delen svarar för utbytet av meddelanden och är agnostisk vad gäller meddelandets innehåll. Den kan skicka och ta emot meddelanden till och från Connector-delen, validera information i meddelandets startdel, identifiera korrekt behandlingsmetod, signera och kryptera meddelanden samt överföra meddelanden till andra Gateway-delar.

4.   Kommunikationsprotokoll

SoD-systemet ska använda säkra internetprotokoll såsom https för kommunikation via portaler och decentraliserade it-systemkomponenter, och standardiserade kommunikationsprotokoll såsom Soap för överföring av strukturerade data och metadata.

e-Codex ger dessutom en stark informationssäkerhet genom att dra nytta av den senaste tekniken för autentisering och flerlagers kryptoprotokoll.

5.   Säkerhetsstandarder

För kommunikationen och överföringen av information via SoD-systemet ska de tekniska åtgärder som garanterar minimistandarder för it-säkerhet omfatta följande:

a)

Åtgärder som garanterar sekretessen för information, bl.a. med hjälp av säkra kanaler (https).

b)

Åtgärder som säkerställer att uppgifterna inte kan ändras under själva utbytet.

c)

Åtgärder som säkerställer att ursprunget till uppgifter som sänds inom SoD-systemet oavvisligen kan spåras till avsändaren och att mottagande av uppgifter oavvisligen kan påvisas.

d)

Åtgärder som säkerställer att säkerhetsrelaterade händelser loggas i enlighet med erkända internationella rekommendationer angående it-säkerhetsstandarder.

e)

Åtgärder som säkerställer att alla registrerade användare är autentiserade och auktoriserade samt åtgärder för att kontrollera identiteten på system som är kopplade till SoD-systemet.

f)

SoD-systemet kommer att utvecklas i enlighet med principen om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

6.   Tjänsternas tillgänglighet

6.1

Tjänsterna ska fungera dygnet runt, sju dagar i veckan, med en teknisk tillgänglighetsgrad för systemet på minst 98 % exklusive schemalagt underhåll.

6.2

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om underhållsarbeten enligt följande:

a)

Fem arbetsdagar i förväg om underhållsarbetet gör systemet otillgängligt i upp till fyra timmar.

b)

Tio arbetsdagar i förväg om underhållsarbetet gör systemet otillgängligt i upp till tolv timmar.

c)

30 arbetsdagar i förväg om underhållsarbetet gör systemet otillgängligt i upp till sex dagar per år.

6.3

I möjligaste mån ska underhållsarbetet under arbetsdagar planeras äga rum mellan kl. 20.00 och 7.00 centraleuropeisk tid.

6.4

Om medlemsstaterna har avsatt en fast tid för underhållsarbete varje vecka ska kommissionen informeras om tid och veckodag. Utan att det påverkar tillämpningen av skyldigheterna enligt punkt 6.2 kan medlemsstaterna, om deras system blir otillgängliga under sådana fasta tider för underhåll, välja att inte underrätta kommissionen om detta vid varje sådant tillfälle.

6.5

I händelse av oväntade tekniska fel i medlemsstaternas system ska medlemsstaterna utan dröjsmål underrätta kommissionen om att deras system inte är tillgängliga och, om möjligt, när tjänsten förväntas återupptas.

6.6

I händelse av oväntade fel på de behöriga myndigheternas databas ska kommissionen utan dröjsmål informera medlemsstaterna om att databasen inte är tillgänglig och, om möjligt, när tjänsten förväntas återupptas.

15.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/424

av den 14 mars 2022

om ändring och rättelse av bilagorna I, IV, XV, XVI, XVII och XXI till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningarna över tredjeländer eller territorier, eller zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka hästdjur, köttprodukter, mjölk, råmjölk, råmjölksbaserade produkter samt mjölkprodukter, fjälster och vattenlevande djur får föras in till unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artikel 230.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/429, som tillämpas från och med den 21 april 2021, fastställs bland annat djurhälsokrav för införsel till unionen av sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung. Ett av dessa djurhälsokrav är att dessa sändningar ska komma från ett tredjeland eller territorium, eller från en zon eller anläggningskrets däri, som förtecknas i enlighet med artikel 230.1 i den förordningen.

(2)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 (2) kompletteras förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer eller territorier, eller zoner eller anläggningskretsar däri. I delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs att sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung som omfattas av den delegerade förordningen endast får föras in till unionen om de kommer från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri, som förtecknas för de specifika arterna och kategorierna av djur, det specifika avelsmaterialet och de specifika produkterna av animaliskt ursprung i enlighet med djurhälsokraven i samma delegerade förordning.

(3)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 (3) fastställs förteckningar över tredjeländer eller territorier, eller zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka de specifika arterna och kategorierna av djur, det specifika avelsmaterialet och de specifika produkterna av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 får föras in till unionen. Förteckningarna och vissa allmänna bestämmelser avseende förteckningarna anges i bilagorna I–XXII till den genomförandeförordningen.

(4)

I bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs en förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av hästdjur får föras in till unionen. Den felaktiga hänvisningen i rubriken till kolumn 2 i den förteckningen bör rättas. Bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför rättas i enlighet med detta.

(5)

I del 1 avsnitt A i bilaga XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs en förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av köttprodukter från hov- och klövdjur, fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen. I den femte kolumnen i tabellen bör posten för Serbien vad gäller svin återspegla de riskreducerande behandlingarna B eller C som avses i artikel 1 a i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1351 (4), som tillämpades till och med den 31 december 2021, och som nu anges i bilaga XXVI till delegerad förordning (EU) 2020/692. Posten för Serbien bör rättas och bilaga XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför rättas i enlighet med detta.

(6)

I bilaga XVI till genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs en förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av fjälster får föras in till unionen. Mongoliet har lämnat in sitt svar till kommissionen på ett frågeformulär om djur- och folkhälsa vid införsel av sändningar av fjälster till unionen från det tredjelandet. Mongoliet har också tillhandahållit kommissionen tillräckliga bevis och garantier för att tas upp på den förteckningen, och förteckningen bör därför ändras i enlighet med detta. Bilaga XVI till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

I bilaga XVII till genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs en förteckning över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka mjölk, råmjölk, råmjölksbaserade produkter samt mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk och mjölkprodukter som inte har genomgått någon särskild riskreducerande behandling mot mul- och klövsjuka får föras in till unionen. Den förteckningen bör ta hänsyn till förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksbaserade produkter till Europeiska unionen med uppgift om den typ av värmebehandling som krävs för dessa varor enligt bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 (5), eftersom förordning (EU) nr 605/2010 har upphävts och ersatts av genomförandeförordning (EU) 2021/404. Bilaga XVII till genomförandebilaga (EU) 2021/404 bör därför rättas så att den omfattar en post för Isle of Man, som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010.

(8)

I bilaga XXI till genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs en förteckning över tredjeländer eller territorier, eller zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka sändningar av levande vattenlevande djur av förtecknade arter får föras in till unionen. Den bilagan bör rättas genom att man återinför delarna 2, 3 och 4, som gällde innan bilaga XXI till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ändrades genom genomförandeförordning (EU) 2021/1937 (6) och de av misstag ströks genom den genomförandeförordningen. Bilaga XXI till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför rättas i enlighet med detta.

(9)

Genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

(10)

Eftersom genomförandeförordning (EU) 2021/404 tillämpas från och med den 21 april 2021 bör de ändringar och rättelser som ska göras i den genomförandeförordningen genom den här förordningen av rättssäkerhetsskäl träda i kraft så snart som möjligt.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, IV, XV, XVI, XVII och XXI till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras och rättas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1351 av den 19 augusti 2019 om fastställande av särskilda villkor för import till och transitering genom unionen av köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar från svin med ursprung i Republiken Serbien till följd av förekomst av afrikansk svinpest i det landet samt om ändring av genomförandebeslut 2013/426/EU (EUT L 216, 20.8.2019, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 av den 2 juli 2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel (EUT L 175, 10.7.2010, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1937 av den 9 november 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller införsel till unionen av sändningar av blötdjur och kräftdjur avsedda att hållas för prydnadsändamål i slutna anläggningar och fastställande av förteckningen över tredjeländer eller territorier, eller zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka sådana sändningar får föras in till unionen (EUT L 396, 10.11.2021, s. 36).


BILAGA

Bilagorna I, IV, XV, XVI, XVII och XXI till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras och rättas på följande sätt:

(1)

I bilaga I ska led 10 ersättas med följande:

”10.

När det hänvisas till Serbien ingår inte Kosovos territorium (*).

(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status. Beteckningen används i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.”"

(2)

I del 1 i bilaga IV ska rubrikerna i tabellen ersättas med följande:

”ISO-kod och namn

för tredjelandet eller territoriet

Zon

enligt del 2

Sanitärgrupp

Kategori

och som får föras in till unionen

Djurhälsointyg

Särskilda villkor

enligt del 3

Djurhälsogarantier

enligt del 4

Slutdatum

Första datum”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

I del 1 avsnitt A i bilaga XV ska posten för Serbien ersättas med följande:

”RS

Serbien

RS-0

A

A

B eller C

A

D

D

D

D

D

Ej tillåtet

MPNT(*1)

MPST”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

I del 1 i bilaga XVI ska följande post för Mongoliet föras in mellan posten för Marocko och posten för Nya Zeeland:

”MN

Mongoliet

MN-0

Hov- och klövdjur och fjäderfä

CAS”

 

 

(5)

I del 1 i bilaga XVII ska följande post för Isle of Man föras in mellan posten för Grönland och posten för Jersey:

”IM

Isle of Man

IM-0

Hov- och klövdjur

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT”

 

 

 

 

(6)

I bilaga XXI ska del 2, 3 och 4 läggas till efter del 1 enligt följande;

”Del 2

Beskrivningar av de zoner eller anläggningskretsar i tredjeländer eller territorier som avses i kolumn 2 i tabellen i del 1

Namn

för tredjelandet eller territoriet

Kod

för zonen/anläggningskretsen

Beskrivning av zonen

Kanada

CA-1

British Columbia

CA-2

Alberta

CA-3

Saskatchewan

CA-4

Manitoba

CA-5

New Brunswick

CA-6

Nova Scotia

CA-7

Prince Edward Island

CA-8

Newfoundland och Labrador

CA-9

Yukon

CA-10

Northwest Territories

CA-11

Nunavut

CA-12

Québec

Malaysia

MY-1

Halvön (västra) Malaysia

Förenta staterna

US-1

Hela landet utom följande delstater: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota och Pennsylvania

US-2

Humboldt Bay (Kalifornien)

US-3

Netarts Bay (Oregon)

US-4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay och Dabob Bay (Washington)

US-5

NELHA (Hawaii)

Del 3

De särskilda villkor som anges i kolumn 7 i tabellen i del 1

A

Vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur, utom levande vattenlevande djur, som omfattas av avsnitt II.2.4 i förlagan till officiellt intyg FISH-CRUST-HC, ska ha sitt ursprung i ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller en anläggningskrets däri, som förtecknas i kolumn 2 i del 1 i denna bilaga. I samtliga fall gäller detta utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/405 (*1)

B

Vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur, utom levande vattenlevande djur, som omfattas av avsnitt II.2.4 i förlagan till officiellt intyg MOL-HC, ska ha sitt ursprung i ett tredjeland eller ett territorium, eller en zon eller en anläggningskrets däri, som förtecknas i kolumn 2 i del 1 i denna bilaga. I samtliga fall gäller detta utan att det påverkar tillämpningen av genomförandeförordning (EU) 2021/405.

Detta officiella intyg får endast användas vid införsel till unionen av sändningar av levande vattenlevande djur som är avsedda att användas som livsmedel och som uppfyller de hälsonormer för levande musslor som fastställs i avsnitt VII kapitel V i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (*2), och de livsmedelssäkerhetskriterier som fastställs i kapitel 1 punkterna 1.17 och 1.25 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (*3)

Del 4

De djurhälsogarantier som anges i kolumn 8 i tabellen i del 1

Inga”.


(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status. Beteckningen används i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.””


(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/405 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till unionen (EUT L 114, 31.3.2021, s. 118).

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

(*3)  Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EUT L 338, 22.12.2005, s. 1).


15.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/425

av den 14 mars 2022

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/947 vad gäller senareläggning av övergångsdatumen för användning av vissa obemannade luftfartygssystem i den ”öppna” kategorin och tillämpningsdatumen för standardscenarier för drift som utförs inom eller utom synhåll

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (1), särskilt artikel 57, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 20 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 (2) får obemannade luftfartygssystem (UAS) som inte uppfyller kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 (3) och som inte är privatbyggda fortsätta att användas i den ”öppna” kategorin under vissa begränsade driftsförhållanden, om de har släppts ut på marknaden före den 1 januari 2023. Enligt artikel 22 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 får UAS som inte uppfyller kraven i delarna 1–5 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2019/945 användas i den ”öppna” kategorin endast under vissa begränsade driftsförhållanden under en övergångsperiod som löper ut den 1 januari 2023.

(2)

Enligt artikel 23.2 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 får medlemsstaterna från och med den 3 december 2023 endast godta deklarationer från UAS-operatörer i enlighet med artikel 5.5 i den genomförandeförordningen för drift som motsvarar ett av de två standardscenarierna, antingen inom synhåll över ett kontrollerat markområde i en befolkad miljö eller utom synhåll med luftrumsobservatörer över ett kontrollerat markområde i glesbygd, enligt tillägg 1 till bilagan till den genomförandeförordningen.

(3)

Vissa av de harmoniserade standarder som behandlar de krav som är tillämpliga på UAS i klasserna C0–C6 och som är nödvändiga för drift i den ”öppna” kategorin eller i standardscenarierna, samt direkt fjärridentifiering, skulle inte vara tillgängliga förrän i mitten av 2023. Utan dessa harmoniserade standarder skulle UAS-tillverkare i praktiken hindras från att släppa ut UAS som uppfyller kraven på marknaden före utgången av den övergångsperiod som föreskrivs i artikel 22 i genomförandeförordning (EU) 2019/947.

(4)

Det är därför nödvändigt att förlänga de tidsfrister som fastställs i artiklarna 20 och 22 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 för att säkerställa att de harmoniserade standarder som behandlar de krav som är tillämpliga på UAS i klasserna C0–C6 är tillgängliga för UAS-tillverkare och UAS-operatörer innan dessa perioder löper ut. Det är också nödvändigt att senarelägga tillämpningsdatumet för de två standardscenarier som anges i tillägg 1 till bilagan till den genomförandeförordningen för att säkerställa att dessa harmoniserade standarder finns tillgängliga innan medlemsstaterna får godta deklarationer för drift som överensstämmer med dessa standardscenarier. Fram till dess bör medlemsstaterna kunna godta deklarationer från UAS-operatörer i enlighet med artikel 5.5 i den genomförandeförordningen, baserat på nationella standardscenarier eller likvärdiga scenarier.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 127 i förordning (EU) 2018/1139.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2019/947 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 20 ska ”den 1 januari 2023” ersättas med ”den 1 januari 2024”.

2.

I artikel 22 ska de inledande orden ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 ska användning av UAS i den ’öppna’ kategorin som inte uppfyller kraven i delarna 1–5 i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 (*1) tillåtas under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2023, om följande villkor uppfylls:

(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 av den 12 mars 2019 om obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem (EUT L 152, 11.6.2019, s. 1).”"

3.

I artikel 23 ska punkterna 2, 3 och 4 ersättas med följande:

”2.   Artikel 5.5 ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

3.   Punkterna UAS.OPEN.060.2 g och UAS.SPEC.050.1 l i) i bilagan ska tillämpas från och med den 1 juli 2022 och punkt UAS.SPEC.050.1 l ii i bilagan ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21.1 får medlemsstaterna fram till den 31 december 2023 godta deklarationer från UAS-operatörer i enlighet med artikel 5.5, baserade på nationella standardscenarier eller motsvarande, om dessa nationella scenarier uppfyller kraven i punkt UAS.SPEC.020 i bilagan.

Sådana deklarationer ska upphöra att gälla den 1 januari 2026.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg (EUT L 152, 11.6.2019, s. 45).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 av den 12 mars 2019 om obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem (EUT L 152, 11.6.2019, s. 1).


BESLUT

15.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/22


RÅDETS BESLUT (EU) 2022/426

av den 14 mars 2022

om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett statusavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Moldavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 77.2 b och d, 79.2 c, 218.3 och 218.4,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Det finns ett behov av att säkerställa komplementaritet med relevanta program finansierade av Europeiska unionen, särskilt Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för Moldavien och Ukraina (EUBAM) och EU4Border Security.

(2)

Under omständigheter som kräver utplacering av gränsförvaltningsenheter från den europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka i ett tredjeland där medlemmarna i enheterna kommer att utöva verkställande befogenheter, ska unionen enligt artikel 73.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 (1) om den europeiska gräns- och kustbevakningen ingå ett statusavtal med det berörda tredjelandet på grundval av artikel 218 i fördraget om Europeiska funktionssätt.

(3)

Förhandlingar bör inledas i syfte att ingå ett internationellt avtal med Republiken Moldavien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån på Republiken Moldaviens territorium.

(4)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (2). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen bemyndigas härmed att på unionens vägnar förhandla om ett internationellt avtal om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån på Republiken Moldaviens territorium.

Artikel 2

Förhandlingarna ska föras på grundval av rådets förhandlingsdirektiv, vilka återges i addendumet till detta beslut, och i samråd med rådets berörda arbetsgrupp.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den 14 mars 2022.

På rådets vägnar

É. BORNE

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624 (EUT L 295, 14.11.2019, s. 1).

(2)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).