ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 63

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
2 mars 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/345 av den 1 mars 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

1

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (GUSP) 2022/346 av den 1 mars 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

5

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

2.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/345

av den 1 mars 2022

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2022/346 av den 1 mars 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014 (2).

(2)

Förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/512/Gusp (3).

(3)

Den 1 mars 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/346 om ändring av beslut 2014/512/Gusp och om införande av ytterligare restriktiva åtgärder med avseende på tillhandahållande av specialiserade finansiella meddelandetjänster till vissa ryska kreditinstitut och deras ryska dotterbolag, som är relevanta för det ryska finansiella systemet och som redan omfattas av restriktiva åtgärder som vidtagits av unionen eller av partnerländer, och, med vissa undantag, avseende samarbete med Russian Direct Investment Fund. Genom beslutet förbjuds också, med vissa undantag, leverans av eurosedlar till Ryssland.

(4)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget och lagstiftningsåtgärder måste därför vidtas på unionsnivå, i synnerhet för att säkerställa att åtgärderna tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

(5)

För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är effektiva bör den träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

(6)

Förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2d ska punkterna 1 och 4 ersätttas med följande:

”1.   De behöriga myndigheterna ska utbyta information om beviljade av tillstånd och avslag som utfärdats enligt artiklarna 2, 2a och 2b med övriga medlemsstater och kommissionen. Informationsutbytet ska ske med hjälp av det elektroniska system som upprättats i enlighet med artikel 23.6 i förordning (EU) 2021/821.”

”4.   Kommissionen ska, i samråd med medlemsstaterna, när så är lämpligt och på grundval av ömsesidighet, utbyta information med partnerländerna så att exportkontrollåtgärderna enligt denna förordning blir effektiva, och så att exportkontrollåtgärder som tillämpas av partnerländerna används på ett samstämmigt sätt.”

2.

I artikel 2e ska följande punkter läggas till:

”3.   Det ska vara förbjudet att investera i, delta i eller på annat sätt bidra till projekt som samfinansieras av Russian Direct Investment Fund.

4.   Genom undantag från punkt 3 får behöriga myndigheter, på villkor som de finner lämpliga, godkänna investeringar i eller bidrag till projekt som medfinansieras av Russian Direct Investment Fund, efter att ha fastställt att en sådan investering, ett sådant deltagande eller ett sådant bidrag grundar sig på avtal som ingåtts före den 2 mars 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

3.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 5h

Det ska vara förbjudet att från och med den 12 mars 2022 tillhandahålla specialiserade finansiella meddelandetjänster, vilka används för utbyte av finansiella uppgifter, till de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XIV eller till varje juridisk person, enhet eller organ som är etablerad i Ryssland och vars äganderättigheter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XIV.

Artikel 5i

1.   Det ska vara förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera sedlar utfärdade i euro till Ryssland eller till varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ i Ryssland, inbegripet Rysslands regering och centralbank, eller för användning i Ryssland.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller export av sedlar utfärdade i euro, förutsatt att sådan försäljning, leverans, överföring eller export är nödvändig för

a)

personligt bruk av fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, eller

b)

officiella ändamål för diplomatiska beskickningar, konsulat eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt.”

4.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbuden i denna förordning, inbegripet genom att agera som ersättare för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artiklarna 2e.3, 5, 5a, 5b, 5e, 5f, 5h och 5i eller genom att agera till förmån för dem genom att utnyttja undantagen i artiklarna 2e.4, 5.6, 5a.2, 5b.2, 5e.2, 5f.2 eller 5i.2.”

5.

Bilagan till denna förordning ska läggas till som bilaga XIV till förordning (EU) nr 833/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  EUT L 63, 2.3.2022.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).


BILAGA

”BILAGA XIV

FÖRTECKNING ÖVER JURIDISKA PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 5h

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

”.

BESLUT

2.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/5


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2022/346

av den 1 mars 2022

om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet beslut 2014/512/Gusp (1).

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

Den 24 februari 2022 tillkännagav Ryska federationens president en militär operation i Ukraina, och ryska väpnade styrkor inledde ett anfall mot Ukraina. Det anfallet utgör en flagrant kränkning av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(4)

I sina slutsatser av den 24 februari 2022 fördömde Europeiska rådet i starkast möjliga ordalag Ryska federationens oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina. Genom sina olagliga militära åtgärder bryter Ryssland grovt mot internationell rätt och principerna i FN-stadgan och undergräver den europeiska och globala säkerheten och stabiliteten. Europeiska rådet uppmanade till ett snabbt utarbetande och antagande av ytterligare ett paket med individuella och ekonomiska sanktioner.

(5)

Med tanke på situationens allvar, och som svar på Rysslands militära aggression mot Ukraina, är det lämpligt att införa ytterligare restriktiva åtgärder med avseende på tillhandahållande av specialiserade finansiella meddelandetjänster till vissa ryska kreditinstitut och deras ryska dotterbolag, som är relevanta för det ryska finansiella systemet och som redan omfattas av restriktiva åtgärder som vidtagits av unionen eller av partnerländer, och, med vissa undantag, avseende samarbete med Russian Direct Investment Fund. Det är också lämpligt att förbjuda, med vissa undantag, leverans av sedlar utfärdade i euro till Ryssland.

(6)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

(7)

För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i detta beslut är effektiva bör det träda i kraft samma dag som det offentliggörs.

(8)

Beslut 2014/512/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/512/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 1e

Det ska vara förbjudet att från och med den 12 mars 2022 tillhandahålla specialiserade finansiella meddelandetjänster, vilka används för utbyte av finansiella uppgifter, till de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga VIII eller till varje juridisk person, enhet eller organ som är etablerad i Ryssland och vars äganderättigheter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga VIII.

Artikel 1f

1.   Det ska vara förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera sedlar utfärdade i euro till Ryssland eller till varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ i Ryssland, inbegripet Rysslands regering och centralbank, eller för användning i Ryssland.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller export av sedlar utfärdade i euro, förutsatt att sådan försäljning, leverans, överföring eller export är nödvändig för

a)

personligt bruk av fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, eller

b)

officiella ändamål för diplomatiska beskickningar, konsulat eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt.”

2.

I artikel 4b ska följande punkter läggas till:

”3.   Det ska vara förbjudet att investera i, delta i eller på annat sätt bidra till projekt som samfinansieras av Russian Direct Investment Fund.

4.   Genom undantag från punkt 3 får behöriga myndigheter, på villkor som de finner lämpliga, godkänna en investering i eller ett bidrag till projekt som medfinansieras av Russian Direct Investment Fund, efter att ha fastställt att en sådan investering eller ett sådant bidrag grundar sig på avtal som ingåtts före den 2 mars 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

3.

Bilagan till detta beslut ska läggas till som bilaga VIII till beslut 2014/512/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 mars 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).


BILAGA

”BILAGA VIII

FÖRTECKNING ÖVER JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 1e

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

”.