ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 52

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
25 februari 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (GUSP) 2022/331 av den 25 februari 2022 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

BESLUT

25.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/1


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2022/331

av den 25 februari 2022

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1).

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

I sina slutsatser av den 24 och 25 juni 2021 uppmanade Europeiska rådet Ryssland att ta sitt fulla ansvar för att säkerställa att Minskavtalen genomförs fullt ut som den viktigaste förutsättningen för varje väsentlig förändring av unionens hållning. Europeiska rådet betonade behovet av ett kraftfullt och samordnat svar från unionen och dess medlemsstater på all ytterligare illvillig, olaglig och störande verksamhet från Rysslands sida som fullt ut utnyttjar alla instrument som står till unionens förfogande och säkerställer samordning med partner. I detta syfte uppmanade Europeiska rådet också kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) att lägga fram alternativ till ytterligare restriktiva åtgärder, inbegripet ekonomiska sanktioner.

(4)

I sina slutsatser av den 16 december 2021 betonade Europeiska rådet att Ryssland utan dröjsmål måste se till att minska spänningarna till följd av den militära uppbyggnaden vid landets gräns mot Ukraina och den aggressiva retoriken. Europeiska rådet uttryckte ännu en gång sitt fulla stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Europeiska rådet uppmuntrar till diplomatiska ansträngningar och stöder Normandieformatet som ett sätt att uppnå det fullständiga genomförandet av Minskavtalen, och påpekade att all ytterligare militär aggression mot Ukraina skulle få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader.

(5)

Den 24 januari 2022 godkände rådet slutsatser i vilka det fördömde Rysslands fortsatta aggressiva åtgärder och hot mot Ukraina och uppmanade Ryssland att trappa ned, följa internationell rätt och delta konstruktivt i dialogen genom de etablerade internationella mekanismerna. Rådet bekräftade att unionen till fullo ställer sig bakom de centrala principer som utgör grunden för den europeiska säkerheten och som fastställs i Förenta nationernas (FN) stadga och i de grundläggande dokumenten för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, däribland Helsingforsslutakten och Parisstadgan. Dessa centrala principer inkluderar särskilt staters suveräna likställdhet och territoriella integritet, gränsernas okränkbarhet, att avhålla sig från hot om eller bruk av våld, och staters frihet att själva välja eller ändra sina säkerhetsarrangemang. Rådet förklarade att dessa principer inte är förhandlingsbara och inte heller kan ändras eller omtolkas, och att Rysslands kränkning av dem hindrar ett gemensamt och odelbart säkerhetsområde i Europa och hotar freden och stabiliteten i Europa. Rådet erinrade om Europeiska rådets slutsatser av den 16 december 2021 och upprepade att ytterligare militär aggression från Rysslands sida mot Ukraina skulle få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader, däribland en lång rad av sektorsvisa och individuella restriktiva åtgärder som skulle antas i samordning med partner.

(6)

Den 19 februari 2022 gjorde den höga representanten ett uttalande på unionens vägnar där man uttryckte oro över Rysslands massiva mobilisering av väpnade styrkor i och kring Ukraina och uppmanade Ryssland att medverka i en meningsfull dialog och utöva diplomati samt visa återhållsamhet och trappa ned genom ett betydande tillbakadragande av militära styrkor från området i närheten av Ukrainas gräns. Unionen påpekade att ytterligare militär aggression från Ryssland mot Ukraina skulle få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader, inbegripet restriktiva åtgärder som samordnas med partner.

(7)

Den 21 februari 2022 undertecknade Ryska Federationens president ett dekret om erkännande av ”oberoendet och suveräniteten” för de områden i länen Donetsk och Luhansk som inte kontrollerades av regeringen i Ukraina och beordrade ryska väpnade styrkor att gå in i dessa områden.

(8)

Den 22 februari 2022 gjorde den höga representanten ett uttalande på unionens vägnar, i vilket man fördömde denna olagliga handling, som ytterligare undergräver Ukrainas suveränitet och oberoende och utgör ett allvarligt brott mot internationell rätt och internationella avtal, inbegripet FN-stadgan, Helsingforsslutakten, Parisstadgan och samförståndsavtalet från Budapest samt Minskavtalen och FN:s säkerhetsråds resolution 2202 (2015). Den höga representanten uppmanade Ryssland att som part i konflikten återkalla det erkännandet, stå fast vid sina åtaganden, följa internationell rätt och återuppta diskussionerna inom Normandieformatet och trepartsgruppen. Han meddelade att unionen kommer att svara på Rysslands senaste kränkningar genom att skyndsamt anta ytterligare restriktiva åtgärder.

(9)

Den 24 februari 2022 tillkännagav Ryska Federationens president en militär operation i Ukraina, och ryska väpnade styrkor inledde ett angrepp på Ukraina. Det angreppet är en uppenbar kränkning av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(10)

Den 24 februari 2022 gjorde den höga representanten ett uttalande på unionens vägnar, i vilket man i starkast möjliga ordalag fördömde den oprovocerade invasionen av Ukraina av den Ryska federationens väpnade styrkor och Belarus deltagande i denna aggression mot Ukraina. Den höga representanten angav att unionens svar kommer omfatta både sektorsvisa och individuella restriktiva åtgärder.

(11)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen anser rådet att de ledamöter i det nationella säkerhetsrådet som stödde Rysslands omedelbara erkännande av de båda självutnämnda republikerna Donetsk och Luhansk bör läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2014/145/Gusp. Dessutom bör den förteckningen omfatta de personer som underlättade den ryska militära aggressionen från Belarus samt de ledamöter i statsduman som ännu inte är uppförda på den förteckningen som ratificerade regeringsbeslutet om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

(12)

Beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till detta beslut ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2022.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).


BILAGA

Följande personer ska föras upp på förteckningen över personer, enheter och organ i bilagan till beslut 2014/145/Gusp:

Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, née GOGOLEVA (Sardana Vladimirovna AVKSENTIEVA, född GOGOLEVA)

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Födelsedatum: 2.7.1970

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA (Olga Nikolajevna ALIMOVA)

(Ольга Николаевна Алимова)

Födelsedatum: 10.4.1953

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV (Georgij Konstantinovitj ARAPOV)

(Георгий Константинович Арапов)

Födelsedatum: 11.9.1999

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

575.

Otari Yonovich ARSHBA (Otari Ionovitj ARSJBA)

(Отари Ионович Аршба)

Födelsedatum: 12.4.1955

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aleksandr Babakov MICHAILOVITJ)

(Александр Михайлович Бабаков)

Födelsedatum: 8.2.1963

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA(Michail Berulava NIKOLAJEVITJ)

(Михаил Николаевич Берулава)

Födelsedatum: 3.8.1950

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Vladimir Abdulijevitj VASILJEV)

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Födelsedatum: 11.8.1949

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA (Veronika Valerijevna VLASOVA)

(Вероника Валериевна Власова)

Födelsedatum: 2.11.1966

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA (Jelena Andrejevna VTORYGINA)

(Елена Андреевна Вторыгина)

Födelsedatum: 17.8.1957

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN (Dmitrij Fjodorovitj VJATKIN)

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Födelsedatum: 21.5.1974

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV (Aleksej Vasiljevitj GORDEJEV)

(Алексей Васильевич Гордеев)

Födelsedatum: 28.2.1955

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA (Ksenia Aleksandrovna GORJATJOVA)

(Ксения Александровна Горячева)

Födelsedatum: 16.5.1996

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV (Vladislav Andrejevitj DAVANKOV)

(Владислав Андреевич Даванков)

Födelsedatum: 25.2.1984

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV (Vjatjeslav Anatoljevitj DAMDINTSURUNOV)

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Födelsedatum: 21.9.1977

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN (Aleksandr Vjatjeslavovitj DJOMIN)

(Александр Вячеславович Дёмин)

Födelsedatum: 23.9.1988

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA (Oksana Genrichovna DMITRIJEVA)

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Födelsedatum: 3.4.1958

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV (Aleksandr Dmitrijevitj ZJUKOV)

(Александр Дмитриевич Жуков)

Födelsedatum: 1.6.1956

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN (Konstantin Fjodorovitj ZATULIN)

(Константин Фёдорович Затулин)

Födelsedatum: 7.9.1958

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Födelsedatum: 3.9.1969

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA (Olga Michajlovna KAZAKOVA)

(Ольга Михайловна Казакова)

Födelsedatum: 30.5.1968

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL (Sjolban Valerjevitj KARA-OOL)

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Födelsedatum: 18.7.1966

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA (Raisa Vasiljevna KARMAZINA)

(Раиса Васильевна Кармазина)

Födelsedatum: 9.1.1951

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV (Artiom Jurjevich KIRJANOV)

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Födelsedatum: 12.1.1977

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

595.

Lev Igoryevich KOVPAK (Lev Igorevitj KOVPAK)

(Лев Игоревич Ковпак)

Födelsedatum: 23.10.1978

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV (Robert Ivanovitj KOTJIJEV)

(Роберт Иванович Кочиев)

Födelsedatum: 16.3.1966

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

597.

Andrey Leonidovich KRASOV (Andrej Leonidovitj KRASOV)

(Андрей Леонидович Красов)

Födelsedatum: 27.1.1967

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV (Pavel Vladimirovitj KRASJENINNIKOV)

(Павел Владимирович Крашенинников)

Födelsedatum: 21.6.1964

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA (Anna Jurjevna KUZNETSOVA)

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Födelsedatum: 3.1.1982

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV (Rizvan Danilovitj KURBANOV)

(Ризван Даниялович Курбанов)

Födelsedatum: 3.1.1961

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

601.

Oleg Yuryevich LEONOV (Oleg Jurjevitj LEONOV)

(Олег Юрьевич Леонов)

Födelsedatum: 10.9.1970

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV (Andrej Mikhajlovitj MAKAROV)

(Андрей Михайлович Макаров)

Födelsedatum: 22.7.1954

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO (Jevgenij Jevgenjevitj MARTJENKO)

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Födelsedatum: 17.7.1972

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV (Oleg Anatoljevitj MATVEJTJEV)

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Födelsedatum: 1.2.1970

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

605.

Artem Pavlovich METELEV (Artiom Pavlovitj METELEV)

(Артём Павлович Метелев)

Födelsedatum: 11.8.1993

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV (Oleg Viktorovitj MOROZOV)

(Олег Викторович Морозов)

Födelsedatum: 5.11.1953

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV (Jevgenij Sergejevitj MOSKVITJOV)

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Födelsedatum: 28.9.1957

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV (Aleksej Gennadjevitj NETJAJEV)

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Födelsedatum: 30.8.1966

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA (Viktoria Viktorovna NIKOLAJEVA)

(Виктория Викторовна Николаева)

Födelsedatum: 21.11.1962

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV (Nikolaj Vladimirovitj NOVITJKOV)

(Николай Владимирович Новичков)

Födelsedatum: 24.12.1974

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA (Marina Eduardovna ORGEJEVA)

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Födelsedatum: 21.9.1959

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV (Sergej Aleksandrovitj PACHOMOV)

(Сергей Александрович Пахомов)

Födelsedatum: 6.8.1975

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV (Dmitrij Anatoljevitj PEVTSOV)

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Födelsedatum: 8.7.1963

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

614.

Alexander Petrovich PETROV (Aleksandr Petrovitj PETROV)

(Александр Петрович Петров)

Födelsedatum: 21.5.1958

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY (Viktor Vitaljevitj PINSKIJ)

(Виктор Витальевич Пинский)

Födelsedatum: 6.2.1964

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV (Vasilij Ivanovitj PISKARJOV)

(Василий Иванович Пискарев)

Födelsedatum: 8.11.1963

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN (Vladimir Vladimirovitj PLJAKIN)

(Владимир Владимирович Плякин)

Födelsedatum: 19.9.1981

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV (Aleksandr Aleksejevitj POLJAKOV)

(Александр Алексеевич Поляков)

Födelsedatum: 311.1.1969

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Födelsedatum: 25.3.1968

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO (Jevgenij Vasiljevitj REVENKO)

(Евгений Васильевич Ревенко)

Födelsedatum: 22.5.1972

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA (Svetlana Jevgenjevna SAVITSKAJA)

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Födelsedatum: 8.8.1948

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV (Dmitrij Stanislavovitj SKRIVANOV)

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Födelsedatum: 15.8.1971

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV (Ivan Alexandrovitj SOLODOVNIKOV)

(Иван Александрович Солодовников)

Födelsedatum: 9.4.1985

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH (Jurij Arkadjevitj STANKEVITJ)

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Födelsedatum: 24.7.1976

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN (Aleksandr Michajlovitj STRELJUCHIN)

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Födelsedatum: 4.7.1958

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV (Sangadzji Andrejevitj TARBAJEV)

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Födelsedatum: 15.4.1982

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA (Olga Viktorovna TIMOFEJEVA)

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Födelsedatum: 19.8.1977

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV (Aleksej Nikolajevitj TKATJOV)

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Födelsedatum: 1.3.1957

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN (Maksim Anatoljevitj TOPILIN)

(Максим Анатольевич Топилин)

Födelsedatum: 19.4.1967

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK (Vladislav Aleksandrovitj TRETIAK)

(Владислав Александрович Третьяк)

Födelsedatum: 25.4.1952

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV (Amir Machsudovitj CHAMITOV)

(Амир Махсудович Хамитов)

Födelsedatum: 4.2.1975

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN (Aleksandr Jevsejevitj CHINSJTEJN)

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Födelsedatum: 26.10.1974

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

633.

Gleb Yakovlevich KHOR (Gleb Jakovlevitj CHOR)

(Глеб Яковлевич Хор)

Födelsedatum: 8.4.1963

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV (Dmitrij Anatoljevitj CHUBEZOV)

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Födelsedatum: 20.12.1971

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

635.

Roza Basirovna CHEMERIS (Roza Basirovna TJEMERIS)

(Роза Басировна Чемерис)

Födelsedatum: 11.6.1978

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

636.

Alexey Vasilievich CHEPA (Aleksej Vasiljevitj TJEPA)

(Алексей Васильевич Чепа)

Födelsedatum: 22.11.1955 Kön: man

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV (Rifat Gabdulchakovitj SJAJCHUTDINOV)

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Födelsedatum: 23.12.1963

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN (Grigorij Vladimirovitj SJILKIN)

(Григорий Владимирович Шилкин)

Födelsedatum: 20.10.1976

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV (Aleksandr Michailovitj SJOLOCHOV)

(Александр Михайлович Шолохов)

Födelsedatum: 25.1.1962

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA (Jelena Aleksandrovna JAMPOLSKAJA)

(Елена Александровна Ямпольская)

Födelsedatum: 20.6.1971

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA (Irina Anatoljevna JAROVAJA)

(Ирина Анатольевна Яровая)

Födelsedatum: 17.10.1966

Kön: kvinna

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

642.

Nikita RUMYANTSEV (Nikita RUMJANTSEV)

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Födelsedatum: 27.4.1988

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

643.

Mikhail KISELYOV (Michail KISELJOV)

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Födelsedatum: 18.6.1986

Kön: man

Ledamot av statsduman som ratificerade regeringsbesluten om fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Donetsk och mellan Ryska federationen och Folkrepubliken Luhansk.

25.2.2022

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV (Dmitrij Anatoljevitj MEDVEDEV)

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Födelsedatum: 14.9.1965

Kön: man

Vice ordförande för det nationella säkerhetsrådet. Stödde som ledamot av det nationella säkerhetsrådet Rysslands omedelbara erkännande av de två självutnämnda republikerna.

25.2.2022

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN (Michail Vladimirovitj MISJUSTIN)

(Михаил Владимирович Мишустин)

Födelsedatum: 3.5.1966

Kön: man

Ryska federationens premiärminister. Stödde som ledamot av det nationella säkerhetsrådet Rysslands omedelbara erkännande av de två självutnämnda republikerna.

25.2.2022

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV (Vladimir Aleksandrovitj KOLOKOLTSEV)

(Владимир Александрович Колокольцев)

Födelsedatum: 11.5.1961

Kön: man

Ryska federationens inrikesminister. Stödde som ledamot av det nationella säkerhetsrådet Rysslands omedelbara erkännande av de två självutnämnda republikerna.

25.2.2022

647.

Sergei Borisovich IVANOV (Sergej Borisovitj IVANOV)

(Сергей Борисович Иванов)

Födelsedatum: 31.1.1953

Kön: man

Ryska federationens presidents särskilda representant i frågor som rör naturskydd, ekologi och transport. Stödde som ledamot av det nationella säkerhetsrådet Rysslands omedelbara erkännande av de två självutnämnda republikerna.

25.2.2022

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV (Igor Olegovitj SJTJOGOLEV)

(Игорь Олегович Щёголев)

Födelsedatum: 10.11.1965

Kön: man

Ryska federationens presidents ombud i Centrala federala distriktet, full statlig rådgivare i Ryska federationen. Stödde som ledamot av det nationella säkerhetsrådet Rysslands omedelbara erkännande av de två självutnämnda republikerna.

25.2.2022

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV (Vladislav Leonidovitj BRUJEV)

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Födelsedatum: 1977

Befattning: chef för gränsgruppen i Homel

Grad: Överste

Födelseort: Kharkov (Charkiv), Ukrainska SSR (numera Ukraina)

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Vladislav Brujev är chef för den belarusiska gränsgruppen i Homel. I denna egenskap är han ansvarig för att övervaka säkerheten vid gränsen i länet Homel, inklusive gränsen mellan Belarus och Ukraina, och de enskilda personer och varor som passerar denna gräns. Ryska trupper passerade gränsen mellan Belarus och Ukraina i länet Homel under den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022. Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV (Oleg Anatoljevitj EJBATOV)

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Befattning: chef för gränsförbandet i Mazyr

Grad: överste

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Oleg Ejbatov är den belarusiska chefen för gränsförbandet i Mazyr. I denna egenskap är han ansvarig för att övervaka säkerheten vid gränsen i Mazyr-området, inklusive gränsen mellan Belarus och Ukraina, och de enskilda personer och varor som passerar denna gräns. Ryska trupper passerade gränsen mellan Belarus och Ukraina i Mazyr-området under den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022. Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV (Dmitrij Aleksandrovitj VINNIKOV)

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Befattning: chef för gränsförbandet i Pinsk

Grad: överste

Födelsedatum: 1979

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Dmitrij Vinnikov är chef för det belarusiska gränsförbandet i Pinsk. I denna egenskap är han ansvarig för att övervaka säkerheten vid gränsen i Pinsk-området, inklusive gränsen mellan Belarus och Ukraina, och de enskilda personer och varor som passerar denna gräns. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött den ryska militära aggressionen mot Ukraina. Ryska trupper passerade gränsen mellan Belarus och Ukraina i Pinsk-området under den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022 . Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

652.

Aleksandr PASHKEVICH (Aleksandr PASJKEVITJ)

(Пашкевич Александр)

Befattning: stabschef för militärenhet 65408/flygplatsen i Luninets

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Aleksandr Pasjkevitj är stabschef för den belarusiska enheten 65408/flygplatsen i Luninets. I denna egenskap deltog han i den ryska militära uppbyggnaden vid flygplatsen i Luninets, som ingick i förberedelserna inför och underlättandet av den militära aggressionen den 24 februari 2022. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött den ryska militära aggressionen mot Ukraina. Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Андрей Лукьянович) (Andrej LUKJANOVITj) (Лукьянович Андрей)

Befattning: militär pilot och prickskytt, överste, vice befälhavare för flygvapnet och luftvärnet, chef för luftfarten i Belarus, befälhavare för militärenhet 06752/flygplatsen i Matjulisjtj

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Överste Lukjanovitj Andrej är militär pilot, vice befälhavare för flygvapnet och luftvärnet/chef för luftfarten i Belarus, befälhavare för militärenhet 06752 /flygplatsen i Matjulisjtjy. I denna egenskap deltog han i Rysslands och Belarus gemensamma militärövningar före den militära uppbyggnaden vid den ukrainska gränsen som var en förberedelse för den militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött den ryska militära aggressionen mot Ukraina. Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Befattning: befälhavare för 116:e gardesattackflygbasen ”Radomskaja” som tilldelats den röda fanans orden/flygplatsen i Lida

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Aleksandr Krivets är befälhavare för 116:e gardesattackflygbasen ”Radomskaja” som tilldelats den röda fanans orden/ flygplatsen i Lida, Belarus. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött den ryska militära aggressionen. I denna egenskap deltog han i den ryska militära uppbyggnaden vid flygplatsen i Lida inför den ryska militära aggressionen den 24 februari 2022. Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

655.

Yuri PYZHIK (Jurij PYZJIK)

(Юрий Пыжик)

Befattning: militär pilot och prickskytt, överste, befälhavare för militär enhet 54804, befälhavare för 61:a jaktflygbasen/flygplatsen i Baranavitjy

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Överste Jurij Pyzjik är militär pilot och befälhavare för den belarusiska 61:a jaktflygbasen/flygplatsen i Baranavitjy. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött den ryska militära aggressionen mot Ukraina. I denna egenskap deltog han i Rysslands och Belarus gemensamma militärövningar före den militära uppbyggnaden vid den ukrainska gränsen som var en förberedelse för den ryska militära aggressionen den 24 februari 2022. Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK (Vladimir Nikoljaevitj KUPRIJANJUK)

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Befattning: stabschef - första vice befälhavare för Västra operativa kommandot

Födelsedatum: 11.7.1972

Födelseort: village of Kamenyuki (byn Kamjanjuki), Kamenetsky district (distriktet Kamenets), Brest Region/ Oblast (länet Brest), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Vladimir Nikolajevitj Kuprijanjuk är stabcshef och första vice befälhavare för belarusiska Västra operativa kommandot. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött den ryska militära aggressionen. I denna egenskap är han ansvarig för deltagandet av trupper under hans befäl i de gemensamma belarusisk–ryska militärövningarna före den militära uppbyggnaden vid den ukrainska gränsen som var en förberedelse för och underlättade den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022. Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH (Andrej Konstantinovitj NEKRASJEVITJ)

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Befattning: chef för huvuddirektoratet för stridsträning av de väpnade styrkorna

Grad: generalmajor

Födelsedatum: 1.1.1968

Födelseort: Gomel oblast (länet Homel), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Andrej Konstantinovitj Nekrasjevitj är chef för huvuddirektoratet för stridsträning av Republiken Belarus väpnade styrkor. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022. I denna egenskap är han ansvarig för övervakningen av den gemensamma stridsträningen för belarusiska väpnade styrkor och främmande staters väpnade styrkor. Han berömde offentligt de gemensamma belarusisk–ryska militärövningar som var en förberedelse för och underlättade den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022. Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH (Viktor Vladimirovitj GULEVITJ)

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Födelsedatum: 14.5.1969

Födelseort: Velyka Pader (Velika Pader), Slutsk district (distriktet Slutsk), Minsk region (länet Minsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Viktor Vladimirovitj Gulevitj är chef för generalstaben för Belarus väpnade styrkor och Republiken Belarus första vice försvarsminister. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött den ryska militära aggressionen mot Ukraina. I denna egenskap stödde, övervakade och kommenterade han offentligt de gemensamma belarusisk–ryska militärövningar som var en förberedelse för och underlättade den ryska militära aggressionen den 24 februari 2022. Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH (Volfovitj Aleksandr GRIGORJEVITJ)

(Вольфович Александр Григорьевич)

Befattning: statssekreterare för säkerhetsrådet

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Volfovitj Aleksandr Grigorjevitj är statssekreterare för Republiken Belarus säkerhetsråd, och enligt lokala militära källor övervakade han militärövningen ”Allied Resolve 2022”, som var en förberedelse för och underlättade den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022. Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

660.

Andrey ZHUK (Andrej ZJUK)

Befattning: Belarus vice försvarsminister, generalmajor

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Andrej Zjuk är Republiken Belarus vice försvarsminister. I denna egenskap deltog han i Rysslands och Belarus gemensamma militärövningar före den militära uppbyggnaden vid den ukrainska gränsen som var en förberedelse för och underlättade den ryska militära aggressionen den 24 februari 2022. Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

661.

Sergei SIMONENKO (Sergej SIMONENKO)

Befattning: generalmajor, vice försvarsminister med ansvar för beväpning, chef för beväpning

Födelsedatum: 2.4.1968

Födelseort: Kostyukovichi (Kastsiukovitjy), Mogilyov Region (länet Mahiljou)

Kön: man

Sergej Simonenko är generalmajor och Republiken Belarus vice försvarsminister med ansvar för beväpning och chef för beväpning. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött och underlättat den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022, särskilt genom att stå värd för och underlätta Belarus och Rysslands väpnade styrkors gemensamma övningar under veckorna före den militära aggressionen. I sin ställning som generalmajor och Republiken Belarus vice försvarsminister med ansvar för beväpning är Sergej Simonenko därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

662.

Andrei BURDYKO (Andrej BURDYKO)

Befattning: generalmajor, vice försvarsminister med ansvar för logistik, chef för logistik

Födelseort: Pleshchenitsy (Plesjtjanitsy), Minsk region (länet Minsk)

Kön: man

Andrej Burdyko är generalmajor och Republiken Belarus vice försvarsminister med ansvar för logistik och chef för logistik. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött och underlättat den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022, särskilt genom att stå värd för och underlätta Belarus och Rysslands väpnade styrkors gemensamma övningar under veckorna före den militära aggressionen. I sin ställning som generalmajor och Republiken Belarus vice försvarsminister med ansvar för logistik är Andrej Burdyko därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK (Nikolaj Michajlovitj ROGASJTJUK)

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Kön: man

Nikolaj Rogasjtjuk är assistent till president Aljaksandr Lukasjenka och inspektör för länet Homel. I denna egenskap gav han stöd till de gemensamma rysk–belarusiska militärövningar som var en förberedelse för den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022.

Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO (Vadim Ivanovitj Denisenko)

Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Befattning: generalmajor, befälhavare för specialstyrkorna vid de väpnade styrkorna

Födelsedatum: 3.9.1967

Födelseort: Budapest, Ungern

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Vadim Denisenko är generalmajor och befälhavare för specialstyrkorna vid de väpnade styrkorna. I denna egenskap deltog han i Rysslands och Belarus gemensamma militärövningar före den militära uppbyggnaden vid den ukrainska gränsen som var en förberedelse för den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött den ryska militära aggressionen mot Ukraina. Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

665.

Aleksandr LOZITSKY (Aleksandr LOZITSKIJ)

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Befattning: överstelöjtnant, befälhavare för enhet 65408/flygfältet i Luninets

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Aleksandr Lozitskij är överstelöjtnant i den belarusiska militären och befälhavare för enhet 65408/flygplatsen i Luninets. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött den ryska militära aggressionen mot Ukraina. I denna egenskap deltog han i Rysslands och Belarus gemensamma militärövningar före den militära uppbyggnaden vid den ukrainska gränsen som var en förberedelse för den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022.

Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO (Igor Viktorovitj DEMIDENKO)

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Befattning: generalmajor, befälhavare för Västra operativa kommandot

Födelsedatum: 5.2.1971

Födelseort: Mogilev (Mahiljou), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Igor Viktorovitj Demidenko är generalmajor och befälhavare för Republiken Belarus Västra operativa kommando. Han ingår i den belarusiska armén, som har stött den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022. I denna egenskap är han ansvarig för deltagandet av trupperna under hans befäl i de gemensamma belarusisk–ryska militärövningar som var en förberedelse för och underlättade den ryska militära aggressionen mot Ukraina. Han deltog också och övervakade sina truppers deltagande i dessa övningar.

Igor Viktorovitj Demidenko är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO (Jurij Vitoldovitj SJULEJKO)

(a.k. Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Födelsedatum: 1968

Födelseort: Kozlovshchina (Kazlousjtjyna), Dyatlovo District (distriktet Dziatlava), Grodno Oblast (länet Hrodna)

Tfn: (+ 375 162 ) 21-23-32

Kön: man

Jurij Vitoldovitj Sjulejko är ordförande för länsstyrelsen i länet Brest. I denna egenskap är han ansvarig för mobilisering och civilförsvar och för kontakterna med militära organisationer, bland annat vid en tidpunkt då gemensamma belarusiska och ryska militärövningar ägde rum nära Brest under uppbyggnaden inför den ryska militära aggressionen mot Ukraina den 24 februari 2022.

Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO (Ivan Ivanovitj KRUPKO)

(Иван Иванович КРУПКО)

Befattning: ordförande för länsstyrelsen i länet Homel

Födelsedatum: 23.7.1974

Födelseort: village of Burdevichi (byn Burdzevitjy), Korelichi District (distriktet Karelitjy), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Kön: man

Ivan Ivanovitj Krupko är ordförande för länsstyrelsen i länet Homel. I denna egenskap är han ansvarig för att övervaka kontakterna mellan lokala verkställande och administrativa organ i länet och militära myndigheter samt för genomförandet av frågor som rör försvar och statens säkerhet. Gemensamma rysk–belarusiska militärövningar, som föregick den ryska aggressionen mot Ukraina, ägde rum i länet Homel.

Han är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

25.2.2022

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN (Vladimir Vladimirovitj PUTIN)*

(Владимир Владимирович Путин)

Befattning: Ryska federationens president

Födelsedatum: 7.10.1952

Födelseort: Leningrad (Leningrad) (numera Saint-Petersburg (Sankt Petersburg)), ex-USSR (f.d. Sovjetunionen) (numera Russian Federation (Ryska federationen))

Kön: man

Vladimir Putin är Ryska federationens president.

Den 22 februari 2022 undertecknade han ett dekret om erkännande av ”oberoende och suveränitet” för de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina, och beordrade ryska väpnade styrkor att gå in i de områdena.

Den 24 februari 2022 beordrade han en militär operation i Ukraina och ryska väpnade styrkor inledde ett angrepp mot Ukraina. Detta angrepp är en grov kränkning av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Vladimir Putin är därmed ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

25.2.2022

670.

Sergey Viktorovich LAVROV (Sergej Viktorovitj LAVROV)*

(Сергей Викторович Лавров)

Befattning: Ryska federationens utrikesminister

Födelsedatum: 21.3.1950

Födelseort: Moscow (Moskva), ex-USSR (f.d. Sovjetunionen) (numera Russian Federation (Ryska federationen))

Kön: man

Ryska federationens utrikesminister.

Stödde som ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd Rysslands omedelbara erkännande av de två självutnämnda republikerna.

Sergey Lavrov är ansvarig för och stöder aktivt handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

25.2.2022”.

*

Artikel 1 första stycket ska inte gälla för denna person.

*

Artikel 1 första stycket ska inte gälla för denna person.