ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 436

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
7 december 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/2151 av den 6 december 2021 om genomförande av förordning (EU) 2020/1998 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/2152 av den 6 december 2021 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

7

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2153 av den 6 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterierna för att vissa värdepappersföretag ska omfattas av kraven i förordning (EU) nr 575/2013 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2154 av den 13 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder genom vilka lämpliga kriterier specificeras för fastställelse av kategorier av personal vilkas yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett värdepappersföretags riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar ( 1 )

11

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2155 av den 13 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som specificerar de instrumentklasser som på ett tillbörligt sätt återspeglar värdepappersföretagets kreditkvalitet på löpande basis och eventuella alternativa arrangemang som är avsedda att användas till rörliga ersättningar ( 1 )

17

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2156 av den 17 september 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom inrättande av Europeiska unionens referenslaboratorium för Rift Valley-feber ( 1 )

26

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2157 av den 6 december 2021 om inledande av en översyn av genomförandeförordningar (EU) 2021/1266 och (EU) 2021/1267 vad gäller utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstullen respektive utjämningstullen på import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kanada eller inte, i syfte att fastställa möjligheten att bevilja en kanadensisk exporterande tillverkare befrielse från dessa åtgärder, upphäva antidumpningstullen på import från denna exporterande tillverkare och göra import från denna exporterande tillverkare till föremål för registrering

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2158 av den 6 december 2021 om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/934 om särskilda åtgärder för bekämpning av klassisk svinpest ( 1 )

35

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/2159 av den 25 november 2021 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Spanien – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

38

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/2160 av den 6 december 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2020/1999 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna

40

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/2161 av den 6 december 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2018/1788 till stöd för det sydösteuropeiska centrumet för kontroll av handeldvapen och lätta vapen (Seesac) för genomförandet av den regionala färdplanen för kampen mot olaglig vapenhandel på västra Balkan

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

7.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 436/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2151

av den 6 december 2021

om genomförande av förordning (EU) 2020/1998 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2020/1998 av den 7 december 2020 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna (1), särskilt artikel 14.4,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 december 2020 antog rådet förordning (EU) 2020/1998.

(2)

I enlighet med artikel 14.4 i förordning (EU) 2020/1998 har rådet sett över förteckningen över fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till den förordningen. På grundval av den översynen bör uppgifterna avseende en avliden person avföras från den bilagan och uppgifterna avseende sju personer uppdateras.

(3)

Förordning (EU) 2020/1998 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) 2020/1998 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 december 2021.

På rådets vägnar

J. CIGLER KRALJ

Ordförande


(1)  EUT L 410 I, 7.12.2020, s. 1.


BILAGA

I bilaga I till förordning (EU) 2020/1998 ska förteckningen över fysiska personer i avsnitt A (Fysiska personer) ändras på följande sätt:

1.

Post 11 (avseende Mohammed Khalifa AL-KANI (alias Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)) ska strykas.

2.

Posterna för följande sju fysiska personer ska ersättas med följande:

 

Namn (Translitterering till latinska skrivtecken)

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV (Viktor Vasiljevitj ZOLOTOV)

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Befattning: Direktör för den federala myndigheten för Ryska federationens nationalgardestrupper (Rosgvardia)

Födelsedatum: 27.1.1954

Födelseort: Sasovo, Ryska SFSR (numera Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Viktor Zolotov har varit direktör för den federala myndigheten för Ryska federationens nationalgardestrupper (Rosgvardia) sedan den 5 april 2016 och därför överbefälhavare för Ryska federationens nationalgardestrupper, liksom befälhavare för OMON, den mobila enheten för specialoperationer, som är integrerad i Rosgvardia. I den befattningen övervakar han all verksamhet inom Rosgvardia och OMON-trupperna. I egenskap av direktör för Rosgvardia är han ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ryssland, inbegripet godtyckliga gripanden och frihetsberövanden samt systematiska och utbredda kränkningar av friheten att delta i fredliga sammankomster och föreningsfriheten, särskilt genom våldsamt förtryck av protester och demonstrationer.

2.3.2021

 

 

 

 

Rosgvardia användes för att kväsa protesterna till stöd för Aleksej Navalnyj den 23 januari och den 21 april 2021, och många officerare i OMON och nationalgardet rapporterades för brutalitet och bruk av våld mot demonstranter. Säkerhetsstyrkorna riktade våld mot dussintals journalister, bland annat Meduzas korrespondent Kristina Safronova som angreps av en OMON-officer och Novaya Gazetas journalist Yelizaveta Kirpanova, som slogs blodig i huvudet med en batong. I samband med protesterna den 23 januari 2021 frihetsberövade säkerhetsstyrkorna fler än 300 minderåriga på godtyckliga grunder.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (kinesisk skrift)

Befattning: Ledamot av Folkrepubliken Kinas 13:e nationella folkkongress (i session 2018–2023) som företrädare för Uiguriska autonoma regionen Xinjiang; ledamot av den nationella folkkongressens tillsyns- och rättsutskott (sedan den 19 mars 2018).

F.d. sekreterare i kommittén för politiska och rättsliga frågor i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang och f.d. vice sekreterare för partikommittén i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang (2016–2019) Och f.d. vice ordförande för den ständiga kommittén vid den 13:e folkkongressen i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, ett regionalt lagstiftande organ (2019–5 februari 2021 men fortfarande aktiv fram till åtminstone mars 2021). Ledamot av Folkrepubliken Kinas 13:e nationella folkkongress (i session 2018–2023) som företrädare för Uiguriska autonoma regionen Xinjiang. Ledamot av den nationella folkkongressens tillsyns- och rättsutskott sedan den 19 mars 2018.

22.3.2021

 

 

 

Födelsedatum: januari 1958

Födelseort: Lianshui, Jiangsu (Kina)

Nationalitet: kinesisk

Kön: man

Som sekreterare i kommittén för politiska och rättsliga frågor i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang (2016–2019) var Zhu Hailun ansvarig för upprätthållandet av inre säkerhet och brottsbekämpning i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang. I denna egenskap hade han en central politisk position med ansvar för tillsyn och genomförande av ett omfattande övervaknings-, förvars- och indoktrineringsprogram inriktat på uigurer och personer från andra muslimska etniska minoriteter. Zhu Hailun har beskrivits som ”arkitekten” bakom detta program. Han är därför ansvarig för allvarliga människorättskränkningar i Kina, särskilt omfattande godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och personer från andra muslimska etniska minoriteter.

Som vice ordförande för den ständiga kommittén vid den 13:e folkkongressen i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang (2019–5 februari 2021) hade Zhu Hailun fortsatt stort inflytande i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, där det omfattande övervaknings-, förvars- och indoktrineringsprogrammet inriktat på uigurer och personer från andra muslimska etniska minoriteter fortsätter.

 

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (koreansk skrift)

Befattning: Minister för statens säkerhet i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

Födelsedatum: mellan 1.1.1961 och 31.12.1963

Nationalitet: Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

Kön: man

Jong Kyong-thaek är sedan 2017 Demokratiska folkrepubliken Koreas (Nordkorea) minister för statens säkerhet. Nordkoreas ministerium för statens säkerhet är en av de ledande institutioner som är ansvariga för att genomföra Nordkoreas repressiva säkerhetspolitik, med särskild inriktning på kartläggning och undertryckande av politiskt oliktänkande, inflödet av ’subversiv’ information utifrån och alla andra handlingar som anses utgöra ett allvarligt politiskt hot mot det politiska systemet och dess ledarskap.

I egenskap av chef för ministeriet för statens säkerhet är Jong Kyong-thaek ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Nordkorea, särskilt tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, påtvingade försvinnanden och godtyckliga gripanden eller frihetsberövanden, samt utbrett tvångsarbete och sexuellt våld mot kvinnor.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (koreansk skrift)

Befattning: Försvarsminister i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

Födelsedatum: 1955

Nationalitet: Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

Kön: man

Ri Yong Gil är försvarsminister i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea). Han var minister för socialt skydd från januari 2021 till juni eller juli 2021. Han var chef för koreanska folkarméns generalstab mellan 2018 och januari 2021.

I egenskap av försvarsminister är Ri Yong Gil ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Nordkorea, som bland annat begåtts av medlemmar av den militära säkerhetsledningen och andra enheter inom koreanska folkarmén.

Nordkoreas ministerium för socialt skydd (tidigare kallat ministeriet för folkets säkerhet eller ministeriet för allmän säkerhet) och den militära säkerhetsledningen är ledande institutioner som är ansvariga för att genomföra Nordkoreas repressiva säkerhetspolitik, inbegripet förhör med och bestraffning av personer som ’olagligen’ flyr från Nordkorea. Ministeriet för socialt skydd ansvarar i synnerhet genom sin byrå för anstaltsförvaltning för driften av fångläger och förvarsenheter för kortvariga arbetsstraff i vilka fångar/frihetsberövade utsätts för avsiktlig utsvältning och annan omänsklig behandling.

22.3.2021

 

 

 

 

I egenskap av tidigare chef för ministeriet för socialt skydd är Ri Yong Gil ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Nordkorea, särskilt tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, påtvingade försvinnanden och godtyckliga gripanden eller frihetsberövanden, samt utbrett tvångsarbete och sexuellt våld mot kvinnor.

Som tidigare chef för koreanska folkarméns generalstab är Ri Yong Gil även ansvarig för de utbredda och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av koreanska folkarmén.

 

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (arabisk skrift)

Befattning: medlem i Kaniyat-milisen

Födelsedatum: 7.9.1997

Nationalitet: libysk

Passnummer: PH3854LY

Id-nummer: 119970331820

Kön: man

Abderrahim Al-Kani är en viktig medlem i Kaniyat-milisen och bror till Kaniyat-milisens chef, Mohammed Khalifa Al-Khani (avliden i juli 2021). Kaniyat-milisen utövade kontroll över den libyska staden Tarhuna mellan 2015 och juni 2020.

Abderrahim Al-Kani ansvarar för Kaniyat-milisens inre säkerhet. I denna egenskap är han ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Libyen, särskilt utomrättsliga avrättningar och påtvingade försvinnanden av personer i Tarhuna mellan 2015 och juni 2020.

Abderrahim Al-Kani och Kaniyat-milisen flydde i juni 2020 från Tarhuna till östra Libyen. Efter detta upptäcktes flera massgravar i Tarhuna som tillskrivs Kaniyat-milisen.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (Ajub Vachajevitj KATAJEV) (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV) (Ajubchan Vachajevitj KATAJEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (rysk skrift)

Befattning: Tidigare avdelningschef vid det ryska inrikesministeriet i staden Argun i Republiken Tjetjenien

Födelsedatum: 1.12.1980 eller 1.12.1984

Nationalitet: rysk

Kön: man

Avdelningschef vid det ryska inrikesministeriet i staden Argun i Tjetjenien fram till 2018.

I egenskap av avdelningschef vid det ryska inrikesministeriet i staden Argun övervakade Ajub Katajev de lokala statliga säkerhetsmyndigheternas och polismyndigheternas verksamheter. I denna befattning övervakade han personligen de utbredda och systematiska förföljelserna i Tjetjenien, som inleddes 2017. Förtrycket riktas mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer), personer som antas tillhöra hbti-grupper och andra personer som misstänks vara motståndare till Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov. Ajub Katajev och styrkor som tidigare stod under hans befäl är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ryssland, särskilt tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, godtyckliga gripanden och frihetsberövanden samt summariska eller godtyckliga avrättningar och mord.

Enligt talrika vittnesmål har Ajub Katajev personligen övervakat och deltagit i tortyr av frihetsberövade personer.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV (Abuzajd Dzjandarovitj VISMURADOV)

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (Rysk skrift)

Befattning: Tidigare befälhavare för ’Terek’-gruppen inom specialstyrkorna vid inrikesministeriet (SOBR), vice premiärminister i Tjetjenien och inofficiell livvakt åt Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov

Födelsedatum: 24.12.1975

Tidigare befälhavare för ’Terek’-gruppen inom specialstyrkorna vid inrikesministeriet (SOBR). Sedan den 23 mars 2020 vice premiärminister i Tjetjenien. Inofficiell livvakt åt Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov.

Abuzaid Vismuradov var befälhavare för SOBR:s ’Terek’-grupp från mars 2012 till mars 2020. I denna befattning övervakade han personligen de utbredda och systematiska förföljelserna i Tjetjenien, som inleddes 2017. Förtrycket riktas mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer), personer som antas tillhöra hbti-grupper och andra personer som misstänks vara motståndare till Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov.

22.3.2021”

 

 

 

Födelseort: Akhmat-Yurt (Achmat-Jurt)/Khosi-Yurt (Chosi-Jurt), tidigare den autonoma sovjetrepubliken Tjetjenien-Ingusjien, numera Tjetjenien (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Abuzajd Vismuradov och den s.k. Terek-enheten, som tidigare stod under hans befäl, är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ryssland, särskilt tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, godtyckliga gripanden och frihetsberövanden samt summariska och godtyckliga mord och avrättningar.

Enligt talrika vittnesmål har Abuzajd Vismuradov personligen övervakat och deltagit i tortyr av frihetsberövade personer. Han är nära förbunden med Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov, som under många år har fört en förtryckskampanj mot sina politiska motståndare.

 


7.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 436/7


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2152

av den 6 december 2021

om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 208/2014 av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 208/2014.

(2)

På grundval av en översyn gjord av rådet bör uppgifterna avseende en person och informationen om dennes rätt till försvar och dennes rätt till ett effektivt rättsligt skydd strykas.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 december 2021.

På rådets vägnar

J. CIGLER KRALJ

Ordförande


(1)  EUT L 66, 6.3.2014, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt A. (”Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2”) ska posten avseende följande person utgå:

”17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko (Олександр Вiкторович Клименко)”.

2.

I avsnitt B. (”Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd”) ska post 17, även den avseende Oleksandr Viktorovych Klymenko, utgå.


7.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 436/9


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2153

av den 6 augusti 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterierna för att vissa värdepappersföretag ska omfattas av kraven i förordning (EU) nr 575/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU (1), särskilt artikel 5.6 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 5.1 i direktiv (EU) 2019/2034 får de behöriga myndigheterna kräva att vissa värdepappersföretag ska underställas samma tillsynsbehandling som kreditinstitut som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (2) och att de uppfyller tillsynskraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (3).

(2)

Vid tillämpning av artikel 5.1 a i direktiv (EU) 2019/2034 bör det specificeras att om ett värdepappersföretag har verksamhet som överstiger minst ett av de fyra kvantitativa tröskelvärdena för OTC-derivat, garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande, krediter eller lån till investerare, och utestående skuldförbindelser, utövas denna verksamhet i en sådan omfattning att en systemrisk skulle kunna uppstå om värdepappersföretaget fallerar eller hamnar i kris.

(3)

Med tanke på systemrelevansen hos värdepappersföretagens verksamhet enligt vad som avses i artikel 5 i direktiv (EU) 2019/2034 och de potentiella allvarliga följderna av en spridningseffekt inom den finansiella sektorn, bör värdepappersföretag som är clearingmedlemmar enligt definitionen i artikel 4.1.3 i förordning (EU) 2019/2033 och som erbjuder clearingtjänster till andra finansiella institut som inte själva är clearingmedlemmar beaktas vid tillämpningen av artikel 5.1 b i direktiv (EU) 2019/2034.

(4)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen efter samråd med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

(5)

Europeiska bankmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat potentiella kostnader och fördelar samt begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Verksamhetens omfattning

Vid tillämpning av artikel 5.1 a i direktiv (EU) 2019/2034 ska ett värdepappersföretags verksamhet anses utövas i en sådan omfattning att en systemrisk skulle kunna uppstå om värdepappersföretaget fallerar eller hamnar i kris, om värdepappersföretaget överskrider något av följande tröskelvärden:

a)

Totalt teoretiskt bruttovärde för OTC-derivat som inte clearas centralt på 50 miljarder euro.

b)

Totalt värde för garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande på 5 miljarder euro.

c)

Totalt värde av beviljade krediter eller lån till investerare som gör det möjligt för dem att genomföra transaktioner på 5 miljarder euro.

d)

Totalt värde av utestående skuldförbindelser på 5 miljarder euro.

Artikel 2

Clearingmedlem

Värdepappersföretag som är clearingmedlemmar och som erbjuder clearingtjänster till andra enheter i den finansiella sektorn som inte själva är clearingmedlemmar ska beaktas vid tillämpningen av artikel 5.1 b i direktiv (EU) 2019/2034.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 augusti 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 314, 5.12.2019, s. 64.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


7.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 436/11


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2154

av den 13 augusti 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder genom vilka lämpliga kriterier specificeras för fastställelse av kategorier av personal vilkas yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett värdepappersföretags riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU (1), särskilt artikel 30.4 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Medan värdepappersföretag som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (2) och avdelningarna VII och VIII i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (3), i överensstämmelse med artikel 1.2 och 1.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 (4), omfattas av kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/923 (5), måste värdepappersföretag som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 tillämpa särskilda krav på rörlig ersättning till anställda vilkas yrkesutövning har väsentlig inverkan på riskprofilen för värdepappersföretaget eller för de tillgångar som det förvaltar. Det är nödvändigt att fastställa lämpliga kriterier för att identifiera dessa anställda. Dessa kriterier bör beakta sådana anställdas befogenheter och ansvarsområden, värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar, resultatindikatorer, värdepappersföretagets interna organisation samt det berörda företagets art, omfattning och komplexitet. Dessa kriterier bör också göra det möjligt för värdepappersföretagen att i sin ersättningspolicy införa lämpliga incitament för att säkerställa att de berörda anställda agerar aktsamt när de utför sina uppgifter. Slutligen bör dessa kriterier återspegla risknivån för olika verksamheter inom värdepappersföretagen.

(2)

Ledamöter i ledningsorganet har det yttersta ansvaret för värdepappersföretaget, dess strategi och verksamhet och bör därför alltid anses ha en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil. Detta gäller såväl ledamöter i ledningsorganet i dess ledningsfunktion, som fattar beslut, och ledamöter i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion, som övervakar beslutsprocessen och prövar beslut som fattats.

(3)

Vissa anställda ansvarar för att tillhandahålla internt stöd som är avgörande för ett värdepappersföretags affärsverksamhet. Deras verksamhet och beslut kan också ha en väsentlig inverkan på ett värdepappersföretags riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar eftersom deras verksamhet och beslut kan exponera värdepappersföretaget för väsentliga operativa och andra risker.

(4)

Den yrkesutövning som bedrivs av anställda med ledningsansvar kan ha väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar, eftersom de kan fatta strategiska eller andra grundläggande beslut som har inverkan på värdepappersföretagets affärsverksamhet eller på de kontrollfunktioner som tillämpas. Sådana kontrollfunktioner omfattar vanligtvis riskhantering, regelefterlevnad och internrevision. Risker som tagits av affärsenheter och det sätt på vilket dessa enheter förvaltas är de viktigaste faktorerna för ett värdepappersföretags riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar. Vissa affärsverksamheter medför större risker än andra varför affärsverksamhetens karaktär bör beaktas.

(5)

Lämpliga kvalitativa kriterier bör säkerställa att anställda fastställs ha väsentlig inverkan när de ansvarar för personalgrupper vars verksamheter kan ha väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar. Detta omfattar även situationer där yrkesutövning av enskilda anställda under den ansvariga personens ledning i sig inte har en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil men där den totala omfattningen av deras yrkesutövning skulle kunna få en sådan inverkan.

(6)

Den sammanlagda ersättningen till anställda beror som regel på vilket bidrag dessa anställda har lämnat till uppnåendet av värdepappersföretagets verksamhetsmål. Ersättningen beror således på den anställdes ansvar, arbetsuppgifter, färdigheter och kompetens, och på vilka resultat som den anställde och värdepappersföretaget har uppnått. Om en anställds sammanlagda ersättning överstiger en viss tröskel är det rimligt att anta att detta är kopplat till den anställdes bidrag till värdepappersföretagets verksamhetsmål och således relaterat till den inverkan som den anställdes yrkesutövning har på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar. Det är därför lämpligt att tillämpa kvantitativa kriterier kopplade till en anställds sammanlagda ersättning, både i absoluta och relativa tal och i förhållande till andra anställda inom samma värdepappersföretaget, för att avgöra om denne anställdes yrkesutövning skulle kunna ha en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar.

(7)

Klara och lämpliga tröskelvärden bör införas för att fastställa de anställda vilkas yrkesutövning har en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar. Värdepappersföretag bör förväntas tillämpa de kvantitativa kriterierna inom rimlig tid. Kvantitativa kriterier bör följa utvecklingen av ersättning för att vara realistiska. En första metod för att följa en sådan utveckling är att grunda dessa kvantitativa kriterier på den totala ersättning som beviljats under det föregående resultatåret, vilket inbegriper den fasta ersättning som betalats för det resultatåret, och den rörliga ersättning som beviljats under det resultatåret. En andra metod för att följa denna utveckling är att basera dessa kvantitativa kriterier på den totala ersättning som beviljats för det föregående resultatåret, vilket inbegriper den fasta ersättning som betalats för det resultatåret och den rörliga ersättning som beviljats under det innevarande resultatåret för det föregående räkenskapsåret. Den andra metoden möjliggör en bättre anpassning av identifieringsprocessen till den faktiska ersättning som beviljas för en resultatperiod, men kan endast tillämpas om det är möjligt att i god tid få en beräkning till stånd för tillämpningen av de av de kvantitativa kriterierna. I de fall där en sådan beräkning inte längre är möjlig i god tid bör den första metoden användas. Enligt båda metoderna kan den rörliga ersättningen omfatta belopp som tilldelas på grundval av resultatperioder som är längre än ett år, beroende på de prestationskriterier som värdepappersföretaget använder.

(8)

Ett kvantitativt tröskelvärde på 500 000 euro bör införas för fastställelse av de anställda vilkas yrkesutövning har en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar. Ersättning över detta kvantitativa tröskelvärde eller som hör till de högsta ersättningarna inom värdepappersföretaget skapar således en stark presumtion för att den verksamhet som bedrivs av dessa anställda som erhåller en sådan ersättning har en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar, i vilket fall mer tillsynsgranskning bör tillämpas för att fastställa huruvida sådana anställdas yrkesutövning har en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar.

(9)

Sådana presumtioner baserade på kvantitativa kriterier bör dock inte tillämpas om värdepappersföretagen på grundval av ytterligare objektiva kriterier fastställer att sådan personal i praktiken saknar väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar, med beaktande av alla risker som värdepappersföretaget är eller kan bli exponerat för. För att säkerställa en effektiv och konsekvent tillämpning av dessa objektiva kriterier bör de behöriga myndigheterna godkänna undantag för de högst avlönade anställda som fastställts eller anställda som tilldelas en ersättning på över 750 000 euro. För anställda vars ersättning är minst 1 000 000 euro (höginkomsttagare) bör de behöriga myndigheterna informera EBA innan de godkänner undantag så att EBA kan säkerställa att dessa kriterier tillämpas enhetligt.

(10)

Att vara i samma ersättningsklass som personer i ledande befattning eller risktagare kan också vara en indikator på att den anställdes yrkesutövning har en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar. Vid fastställandet av ersättningsklass bör i detta syfte den ersättning som utbetalas till personal som utövar kontrollfunktioner och stödfunktioner samt till ledamöter i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion inte beaktas. Vid tillämpningen av detta kvantitativa kriterium bör även det faktum att betalningsnivåerna skiljer sig åt mellan olika jurisdiktioner beaktas. Värdepappersföretag bör ha rätt att visa att anställda s som omfattas av en viss ersättningsklass, men som inte uppfyller något av de kvalitativa eller andra kvantitativa kriterierna, inte har någon väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar, med beaktande av alla risker som värdepappersföretaget är eller kan bli exponerat för.

(11)

För att behöriga myndigheter och revisorer ska kunna granska de bedömningar som värdepappersföretagen gör för att fastställa anställda vilkas yrkesutövning har en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar, är det viktigt att värdepappersföretagen dokumenterar de bedömningar som gjorts och deras resultat, däribland anställda som har fastställts enligt kriterier baserade på deras sammanlagda ersättning men vilkas yrkesutövning bedöms sakna väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar.

(12)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som EBA har överlämnat till kommissionen efter samråd med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

(13)

EBA har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

ledningsansvar: en situation i vilken en anställd leder en affärsenhet eller en kontrollfunktion och är direkt ansvarig inför ledningsorganet som helhet eller inför en ledamot av ledningsorganet eller inför personer i ledande befattning,

2.

kontrollfunktion: en funktion som är oberoende av den affärsenhet som den kontrollerar och som ansvarar för att tillhandahålla en objektiv bedömning av värdepappersföretagets risker och att se över och rapportera om dessa, inbegripet men inte begränsat till riskhanteringsfunktionen, funktionen för regelefterlevnad samt internrevisionsfunktionen.

3.

affärsenhet: en affärsenhet enligt definitionen i artikel 142.1.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

Artikel 2

Tillämpning av kriterierna

1.   Om denna förordning tillämpas på individuell nivå i enlighet med artikel 25 i direktiv (EU) 2019/2034 ska uppfyllandet av kriterierna i artiklarna 3 och 4 i denna förordning bedömas mot värdepappersföretagets individuella riskprofil.

2.   Om denna förordning tillämpas på gruppnivå i enlighet med artikel 25 i direktiv (EU) 2019/2034 ska uppfyllandet av kriterierna i artiklarna 3 och 4 i denna förordning bedömas mot värdepappersföretagets gruppbaserade riskprofil.

3.   Om artikel 4.1 a tillämpas på individuell nivå ska den ersättning som betalas ut av värdepappersföretaget beaktas.

4.   Om artikel 4.1 a tillämpas på gruppnivå ska det konsoliderande värdepappersföretaget beakta den ersättning som tilldelas av alla enheter som omfattas av konsolideringen.

5.   Artikel 4.1 b ska bara tillämpas på individuell nivå.

6.   Artikel 4.1 c ska tillämpas på individuell nivå och på gruppnivå.

Artikel 3

Kvalitativa kriterier

Anställda ska anses ha en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar om ett eller flera av följande kvalitativa kriterier är uppfyllda:

a)

Den anställde är ledamot i ledningsorganet i dess ledningsfunktion.

b)

Den anställde är ledamot i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.

c)

Den anställde är en person i ledande befattning.

d)

I värdepappersföretag med en total balansräkning på minst 100 miljoner euro, anställda med ledningsansvar för affärsenheter som tillhandahåller minst en av de tjänster som kräver auktorisation enligt punkterna 2–7 i avsnitt A i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (7).

e)

Den anställde har ledningsansvar för en kontrollfunktions verksamhet.

f)

Den anställde har ledningsansvar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

g)

Den anställde ansvarar för hantering av en väsentlig risk enligt artikel 28.3 i direktiv (EU) 2019/2034 inom värdepappersföretaget eller är röstberättigad medlem av en kommitté med ansvar för att hantera en väsentlig risk som värdepappersföretaget är exponerat för.

h)

I ett värdepappersföretag som är auktoriserat att tillhandahålla minst en av de tjänster som anges i punkterna 2–7 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ansvarar den anställde för att leda någon av följande verksamheter:

i)

Ekonomisk analys.

ii)

Informationsteknik.

iii)

Informationssäkerhet.

iv)

Utkontraktering av avgörande eller viktiga funktioner enligt vad som avses i artikel30.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 (8).

i)

Den anställde uppfyller något av följande kriterier när det gäller beslut om att godkänna eller inge veto mot införandet av nya produkter:

i)

Den anställde har befogenhet att fatta sådana beslut.

ii)

Den anställde är en röstberättigad medlem i en kommitté som har befogenhet att fatta sådana beslut.

Artikel 4

Kvantitativa kriterier

1.   Om inte annat följer av punkterna 2–5 ska en anställd anses ha en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar om något av följande kvantitativa kriterier är uppfyllt:

a)

Den anställde har fått en sammanlagd lön på minst 500 000 euro under eller för det föregående räkenskapsåret.

b)

Om värdepappersföretaget har fler än 1 000 anställda, ingår den anställde bland de 0,3 % av personalen, avrundat till närmast högre heltal, som inom värdepappersföretaget har tilldelats den högsta sammanlagda ersättningen under eller för det föregående räkenskapsåret.

c)

Den anställde har under eller för det föregående räkenskapsåret tilldelats en sammanlagd ersättning som är lika med eller högre än den lägsta sammanlagda ersättning som under det räkenskapsåret tilldelats en anställd som uppfyller ett eller flera av kriterierna i artikel 3 a, c, d, h eller i.

2.   De kriterier som anges i punkt 1 ska inte vara tillämpliga om värdepappersföretaget bestämmer att den anställde eller den personalkategori som den anställde tillhör inte har någon väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar.

3.   Villkoret i punkt 2 i denna artikel ska bedömas på grundval av objektiva kriterier som beaktar alla relevanta risk- och resultatindikatorer som värdepappersföretaget använder för att identifiera, hantera och övervaka risker i enlighet med artikel 28 i direktiv (EU) 2019/2034 och på grundval av de arbetsuppgifter och befogenheter som en anställd eller kategori av personal har och deras inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar vid en jämförelse med den inverkan som yrkesutövning av anställda som fastställts i enlighet med artikel 3 i denna förordning har.

4.   Ett värdepappersföretags tillämpning av punkt 2 på en anställd som avses i punkt 1 b eller en anställd som tilldelats en sammanlagd ersättning på minst 750 000 euro under eller för det föregående räkenskapsåret ska förhandsgodkännas av den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över det värdepappersföretaget.

Den behöriga myndigheten ska endast ge sitt förhandsgodkännande om värdepappersföretaget kan visa att villkoret i punkt 2 är uppfyllt, med beaktande av bedömningskriterierna i punkt 3.

5.   Om en anställd har tilldelats en sammanlagd ersättning på minst 1 000 000 euro under eller för det föregående räkenskapsåret ska den behöriga myndigheten endast i undantagsfall ge förhandsgodkännande i enlighet med punkt 4. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna punkt ska den behöriga myndigheten informera EBA innan den ger sitt godkännande vad gäller en sådan anställd.

Värdepappersföretaget ska visa att ett undantagsfall föreligger och den behöriga myndigheten ska bedöma detta. Undantagsfallet ska vara en situation som är ovanlig och mycket sällsynt eller långt utöver det vanliga. Undantagsfallet ska avse den anställde som berörs.

Artikel 5

Beräkning av den sammanlagda ersättning som tilldelats

1.   Alla belopp av den rörliga och den fasta ersättningen ska beräknas brutto och på heltidsbasis.

2.   Värdepappersföretagens ersättningspolicy ska ange referensåret för den rörliga ersättning som beaktats vid beräkningen av den sammanlagda ersättningen. Referensåret ska vara antingen året före det räkenskapsår då den rörliga ersättningen beviljas eller året före det räkenskapsår för vilket den rörliga ersättningen beviljas.

Arikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den femte dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 augusti 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 314, 5.12.2019, s. 64.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/923 av den 25 mars 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn som fastställer kriterier för att identifiera ledningsansvar och kontrollfunktioner, väsentliga affärsenheter och betydande inverkan på en berörd affärsenhets riskprofil samt fastställer kriterier för att identifiera anställda eller kategorier av personal vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de anställda eller kategorier av personal som avses i artikel 92.3 i det direktivet (EUT L 203, 9.6.2021, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 87, 31.3.2017, s. 1).


7.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 436/17


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2155

av den 13 augusti 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som specificerar de instrumentklasser som på ett tillbörligt sätt återspeglar värdepappersföretagets kreditkvalitet på löpande basis och eventuella alternativa arrangemang som är avsedda att användas till rörliga ersättningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU (1), särskilt artikel 32.8 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Rörlig ersättning som lämnas i instrument bör främja en sund och effektiv riskhantering och får inte uppmuntra ett risktagande som går utöver värdepappersföretagets riskaptit. Därför bör de klasser av instrument som kan användas för rörlig ersättning balansera personalens intressen mot värdepappersföretagets, dess aktieägares, borgenärernas, kundernas och de andra intressenternas intressen på längre sikt genom att skapa incitament för personalen att agera i värdepappersföretagets intresse på längre sikt.

(2)

För att säkerställa att det finns en stark koppling till värdepappersföretagets kreditkvalitet på löpande basis bör instrument som används för den rörliga ersättningen innehålla lämpliga utlösande händelser för nedskrivning eller konvertering som minskar instrumentens värde i situationer där värdepappersföretagets kreditkvalitet på löpande basis har försämrats. De utlösande händelser som används för ersättningsändamål bör inte förändra instrumentens förtursrätt och därför inte leda till att primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument diskvalificeras som kapitalbasinstrument.

(3)

De villkor som gäller för primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument anges i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 (2) jämförd med del två avdelning 1 kapitlen 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (3), medan övriga instrument som avses i artikel 32.1 j iii) i direktiv (EU) 2019/2034 (övriga instrument) som fullt ut kan konverteras till kärnprimärkapitalinstrument eller skrivas ned inte omfattas av särskilda villkor enligt dessa förordningar, eftersom de inte klassificeras som kapitalbasinstrument för tillsynsändamål. Särskilda krav bör därför fastställas för olika klasser av instrument för att garantera att de är avsedda att användas för rörlig ersättning, med beaktande av instrumentens olika egenskaper. Användningen av instrument för rörlig ersättning bör inte i sig hindra att instrument kan betraktas som ett värdepappersinstituts kapitalbas, så länge villkoren i förordning (EU) 2019/2033 är uppfyllda. Inte heller bör sådan användning i sig anses ge incitament att lösa in instrumentet, eftersom personalen efter uppskovsperioder och perioder för kvarhållande i allmänhet kan få likvida medel på annat sätt än genom inlösen

(4)

Andra instrument är inte begränsade till de finansiella instrument som anges i avsnitt C i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (4). För att minska den administrativa bördan för inrättandet av sådana instrument bör dessa instrument också göra det möjligt att använda andra bestämmelser i avtal mellan anställda och värdepappersföretag. För att säkerställa att dessa andra instrument återspeglar ett värdepappersföretags kreditkvalitet på löpande basis bör lämpliga krav säkerställa att sådana instrument skrivs ned eller konverteras innan ett värdepappersföretag försummar att uppfylla sina kapitalbaskrav.

(5)

Om instrument som används för rörliga ersättningar krävs in, löses in, återköps eller konverteras bör sådana transaktioner i allmänhet inte öka värdet av den ersättning som beviljas genom utbetalning av belopp som är högre än instrumentets värde eller genom konvertering till instrument med ett högre värde än det ursprungligen beviljade instrumentet. Ersättandet av instrument till samma värde bör säkerställa att ersättning inte betalas genom instrument eller metoder som underlättar bristande efterlevnad av direktiv (EU) 2019/2034 eller förordning (EU) 2019/2033.

(6)

Vid tilldelning av rörlig ersättning och när instrument som används för rörlig ersättning löses in, krävs in, återköps eller konverteras bör dessa transaktioner baseras på värden som har fastställts i enlighet med tillämplig redovisningsstandard vid tidpunkten för transaktionen, så att det säkerställs att rätt belopp rörlig ersättning tilldelas och inte otillbörligt ändras när instrumentet löses in, krävs in, återköps eller konverteras.

(7)

I artikel 54 i förordning (EU) nr 575/2013 fastställs mekanismerna för nedskrivning och konvertering av primärkapitaltillskott. Enligt artikel 32.1 j iii) i direktiv (EU) 2019/2034 krävs dessutom att övriga instrument fullt ut ska kunna konverteras till kärnprimärkapitalinstrument eller skrivas ned. Eftersom de ekonomiska konsekvenserna av en konvertering eller nedskrivning av övriga instrument är desamma som för primärkapitaltillskott bör nedskrivnings- eller konverteringsmekanismer för övriga instrument beakta de mekanismer som gäller för primärkapitaltillskott, med anpassningar eftersom de inte klassificeras som kapitalbasinstrument för tillsynsändamål. Supplementärkapitalinstrument omfattas inte av rättsliga bestämmelser om nedskrivning och konvertering enligt förordning (EU) nr 575/2013. I syfte att säkerställa att värdet av alla sådana instrument, när de används för rörlig ersättning, minskas när värdepappersföretagets kreditkvalitet försämras, bör det fastställas i vilka situationer en nedskrivning eller konvertering av instrumentet är nödvändig. Det bör fastställas mekanismer för nedskrivning, uppskrivning och konvertering för supplementärkapital instrument och övriga instrument för att säkerställa en enhetlig tillämpning.

(8)

Utdelningar från instrument kan ske på olika sätt. De kan vara rörliga eller fasta och kan betalas regelbundet eller vid instrumentets sista förfallodag. För att främja en sund och effektiv riskhantering bör ingen utdelning betalas ut till personalen under uppskovsperioder. Anställda bör endast få utdelning för perioder som följer på erhållandet av rättigheten till instrumentet, varefter personalen blir dess lagliga ägare. Därför är endast instrument med utdelning som betalas regelbundet till ägaren av instrumentet lämpliga som rörlig ersättning. Nollkupongsobligationer eller instrument som behåller intäkter bör inte utgöra en del av ersättningen som måste bestå av något av de instrument som avses i artikel 32.1 j i direktiv (EU) 2019/2034. Detta beror på att personalen skulle få fördelar av ökande värden under uppskovsperioden, vilket kan anses likvärdigt med att erhålla utdelning.

(9)

Mycket höga utdelningar kan minska det långsiktiga incitamentet till ansvarsfullt risktagande, eftersom de i praktiken ökar den rörliga delen av ersättningen. I synnerhet bör utdelningar inte betalas ut med längre intervaller än ett år, eftersom detta skulle innebära att utdelningar i praktiken ackumuleras under uppskovsperioder och betalas ut när den rörliga ersättningen är intjänad. Ackumulering av utdelningar skulle kringgå den princip som fastställs i artikel 32.3 i direktiv (EU) 2019/2034 om att ersättning som ska betalas enligt uppskovsregler inte intjänas snabbare än proportionellt. Enligt artikel 32.2 b i direktiv (EU) 2019/2034 får rörlig ersättning inte betalas genom finansiella instrument eller metoder som underlättar bristande efterlevnad av det direktivet eller förordning (EU) 2019/2033. Utdelningar som görs efter det att instrumentet har intjänats bör därför inte överstiga marknadsräntorna för sådana instrument som getts ut av andra värdepappersföretag eller institut med jämförbar kreditkvalitet. Detta bör uppnås genom kravet att instrument som används för den rörliga ersättningen, eller de instrument till vilka de är kopplade, främst emitterats till andra investerare, eller genom kravet att sådana instrument omfattas av ett tak för utdelning.

(10)

Uppskovs- och kvarhållandekrav som gäller för beviljande av rörliga ersättningar i enlighet med artikel 32.1 l och artikel 32.3 i direktiv (EU) 2019/2034 måste uppfyllas vid alla relevanta tillfällen, även när instrument som används för rörliga ersättningar krävs in, löses in, återköps eller konverteras. I sådana situationer bör instrument därför ersättas med primärkapitaltillskott, supplementärkapitalinstrument och övriga instrument som återspeglar värdepappersföretagets kreditkvalitet på löpande basis, har egenskaper likvärdiga med det instrument som ursprungligen beviljades och har samma värde, med beaktande av eventuella belopp som har skrivits ned. Om andra instrument än primärkapitaltillskott har en fast löptid bör minimikrav fastställas för den återstående löptiden för sådana instrument när de beviljas, i syfte att säkerställa att de är förenliga med kraven rörande uppskovsperioder och perioder för kvarhållande för den rörliga ersättningen.

(11)

Direktiv (EU) 2019/2034/EU begränsar inte de klasser av instrument som kan användas för rörlig ersättning till en särskild klass av finansiella instrument. Det bör därför vara möjligt att använda syntetiska instrument eller avtal mellan anställda och värdepappersföretag som är kopplade till primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument som kan vara fullt konverterade eller nedskrivna. Detta möjliggör införandet av särskilda villkor i bestämmelserna för sådana instrument, som endast gäller för instrument som tilldelas anställda, utan att dessa villkor behöver införas för andra investerare.

(12)

I ett koncernsammanhang kan emissioner hanteras centralt inom ett moderföretag, inbegripet i situationer där moderföretaget omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (5) eller direktiv 2019/2034. Värdepappersföretag i en sådan grupp kanske inte alltid själva emittera instrument som är lämpliga att användas för rörlig ersättning. Genom förordning (EU) 2019/2033 jämförd med förordning (EU) nr 575/2013 kan primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument som emitterats genom en enhet som omfattas av konsolideringen på vissa villkor ingå i ett värdepappersföretags kapitalbas. Det bör därför också vara möjligt att använda sådana instrument för rörlig ersättning, under förutsättning att det finns en klar koppling mellan kreditkvaliteten hos det värdepappersföretag som använder dessa instrument för rörlig ersättning och instrumentemittentens kreditkvalitet. En sådan koppling kan i regel antas föreligga mellan ett moderföretag och ett dotterföretag. Andra instrument än primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument som inte emitterats direkt av ett värdepappersföretag bör också kunna användas för rörlig ersättning om de omfattas av likvärdiga villkor. Instrument som är kopplade till referensinstrument som emitterats av moderföretag i tredje land och som i övrigt är likvärdiga med primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument bör kunna användas för rörlig ersättning om den utlösande händelsen avser det värdepappersföretag som använder sådana syntetiska instrument.

(13)

Enligt artikel 32.1 k i direktiv (EU) 2019/2034 får värdepappersföretag som inte emitterar något av de instrument som avses i artikel 32.1 j i det direktivet använda alternativa arrangemang, förutsatt att den behöriga myndigheten godkänner sådan användning och förutsatt att sådana arrangemang uppfyller samma mål som de instrument som avses i artikel 32.1 j i det direktivet. För att uppnå samma syften bör sådana alternativa arrangemang således säkerställa att den rörliga ersättning som beviljas är föremål för implicita riskjusteringar. Värdet av sådana alternativa arrangemang bör därför minska när det finns en negativ inverkan på det berörda värdepappersföretagets resultat eller på de tillgångar det förvaltar. Om värdepappersföretaget dessutom omfattas av kravet att skjuta upp den rörliga ersättningen enligt artikel 32.1 led l i direktiv (EU) 2019/2034, bör de alternativa arrangemangen också vara förenliga med kravet att skjuta upp rörlig ersättning och med tillämpningen av malus- eller återkravsförfaranden och perioder för kvarhållande på rörlig ersättning som betalas i instrument.

(14)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har överlämnat till kommissionen efter samråd med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

(15)

Europeiska bankmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat potentiella relaterade kostnader och fördelar samt begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Klasser av instrument som på ett tillbörligt sätt återspeglar värdepappersföretagens kreditkvalitet på löpande basis och är lämpliga för att användas för rörlig ersättning

1.   Följande klasser av instrument ska anses uppfylla de villkor som fastställs i artikel 32.1 j iii) i direktiv (EU) 2019/2034:

a)

Klasser av primärkapitaltillskott om dessa uppfyller villkoren i punkt 2 i denna artikel och artikel 2 och överensstämmer med artikel 5.9 och 5.13 c.

b)

Klasser av supplementärkapitalinstrument om dessa uppfyller villkoren i punkt 2 i denna artikel och artikel 3 och överensstämmer med artikel 5.

c)

Klasser av instrument som fullt ut kan konverteras till kärnprimärkapitalinstrument eller skrivas ned, och som varken är primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument (övriga instrument) i de fall som avses i artikel 4, om dessa uppfyller villkoren i punkt 2 i denna artikel och överensstämmer med artikel 5.

2.   De instrumentklasser som avses i punkt 1 ska uppfylla följande villkor:

a)

Instrumenten ska inte vara säkrade eller skyddas av en garanti som ökar förmånsrätten för innehavarens fordringar.

b)

Om de bestämmelser som reglerar ett instrument tillåter att det konverteras ska instrumentet endast användas för att tilldela rörlig ersättning om konverteringssatsen eller konverteringsintervallet har fastställts till en nivå som säkerställer att värdet av det instrument till vilket det ursprungligen tilldelade instrumentet konverteras inte är högre än värdet på det instrument som ursprungligen tilldelades vid den tidpunkt då det tilldelades som rörlig ersättning.

c)

De bestämmelser som reglerar konvertibla instrument som uteslutande används som rörlig ersättning ska säkerställa att värdet av det instrument till vilket det ursprungligen tilldelade instrumentet konverteras inte är högre än värdet på det instrument som ursprungligen tilldelades vid tidpunkten för konverteringen.

d)

De bestämmelser som reglerar instrumentet ska föreskriva att en utdelning betalas minst en gång per år och betalas till innehavaren av instrumentet.

e)

Instrument ska värderas till det värde de hade vid den tidpunkt då de beviljades, i enlighet med tillämplig redovisningsstandard.

f)

De bestämmelser som reglerar instrument som uteslutande emitterats som rörlig ersättning ska omfatta krav på att en värdering genomförs i enlighet med tillämplig redovisningsstandard om instrumentet löses in, krävs in, återköps eller konverteras.

Vid tillämpning av led e ska värderingen vara föremål för oberoende granskning.

Artikel 2

Villkor för klasser av primärkapitaltillskott

Klasser av primärkapitaltillskott ska uppfylla följande villkor:

a)

De bestämmelser som reglerar instrumentet ska ange en utlösande händelse för de syften som avses i artikel 9.2 e iii) i förordning (EU) 2019/2033.

b)

Den utlösande händelse som avses i led a inträffar när kapitaltäckningskvoten för kärnprimärkapital för det värdepappersföretag som emitterar instrumentet understiger något av följande:

i)

7 % av produkten av 12,5 multiplicerat med kapitalbaskravet beräknat i enlighet med artikel 11.1 i förordning (EU) 2019/2033.

ii)

En högre nivå än den som anges i led i, om den fastställs av det värdepappersföretag eller institut som emitterar instrumentet och specificeras i de bestämmelser som reglerar instrumentet.

c)

Ett av följande krav är uppfyllt:

i)

Instrumenten emitteras med det enda syftet att tilldelas som rörlig ersättning, och de bestämmelser som reglerar instrumentet säkerställer att alla utdelningar betalas till en sats som överensstämmer med marknadssatsen för liknande instrument som emitterats antingen av värdepappersföretaget eller av värdepappersföretag eller institut av jämförbar kreditkvalitet, och som i varje fall vid den tidpunkt då ersättningen tilldelas ligger högst 8 procentenheter över den genomsnittliga årliga förändringstakten för unionen som offentliggörs av kommissionen (Eurostat) i dess harmoniserade konsumentprisindex i enlighet med artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 2494/95 (7).

ii)

Vid tidpunkten för beviljandet av instrumenten som rörlig ersättning är minst 60 % av de emitterade instrumenten emitterade för andra ändamål än som rörlig ersättning och innehas inte av en av följande enheter eller av ett företag som har nära förbindelser med en av följande enheter:

Värdepappersföretaget eller dess dotterföretag.

Värdepappersföretagets moderföretag eller dess dotterföretag.

Värdepappersföretagets moderholdingföretag eller dess dotterföretag.

Värdepappersföretagets holdingföretag med blandad verksamhet eller dess dotterföretag.

Värdepappersföretagets blandade finansiella holdingföretag och dess dotterföretag.

Vid tillämpningen av led i, om instrumenten tilldelas personal som utför större delen av sin yrkesverksamhet utanför unionen och instrumenten är noterade i ett tredjelands valuta, får värdepappersföretag använda ett liknande, oberoende uträknat konsumentprisindex som utvecklats för detta tredjeland.

Artikel 3

Villkor för klasser av supplementärkapitalinstrument

Klasser av supplementärkapitalinstrument ska uppfylla följande villkor:

a)

Vid tidpunkten för beviljandet av instrumenten som rörlig ersättning ska den återstående perioden fram till förfallodagen vara lika lång eller längre än summan av de uppskovsperioder och perioder för kvarhållande som gäller för rörlig ersättning avseende tilldelningen av dessa instrument.

b)

De bestämmelser som reglerar instrumentet föreskriver att instrumentens kapitalbelopp permanent eller tillfälligt skrivs ned eller att instrumentet konverteras till kärnprimärkapitalinstrument om en utlösande händelse skulle inträffa.

c)

Den utlösande händelse som avses i led b inträffar när kärnprimärkapitalrelationen för det värdepappersföretag som emitterar instrumentet understiger något av följande:

i)

7 % av produkten av 12,5 multiplicerat med kapitalbaskravet beräknat i enlighet med artikel 11.1 i förordning (EU) 2019/2033.

ii)

En högre nivå än den som anges i led i, om den fastställs av det värdepappersföretag eller institut som emitterar instrumentet och specificeras i de bestämmelser som reglerar instrumentet.

d)

Ett av kraven i artikel 2 c är uppfyllt.

Artikel 4

Villkor för klasser av övriga instrument

1.   Enligt villkoren i artikel 1.1 c i denna förordning uppfyller övriga instrument villkoren i artikel 32.1 j iii) i direktiv (EU) 2019/2034 i vart och ett av följande fall:

a)

De övriga instrumenten uppfyller villkoren i punkt 2 i denna artikel.

b)

De övriga instrumenten är kopplade till ett primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument och uppfyller villkoren i punkt 3 i denna artikel.

c)

De övriga instrumenten är kopplade till ett instrument som skulle vara ett primärkapitaltillskott eller ett supplementärkapitalinstrument, om det inte hade emitterats av ett moderföretag till värdepappersföretaget som inte omfattas av konsolidering i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 och de övriga instrumenten uppfyller villkoren i punkt 4.

2.   De villkor som avses i punkt 1 a är följande:

a)

De övriga instrumenten ska emitteras direkt eller genom ett värdepappersföretag, institut eller ett finansiellt institut som omfattas av konsolideringen i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 7 i förordning (EU) 2019/2033, under förutsättning att en ändring av instrumentemittentens kreditkvalitet rimligen kan förväntas leda till en liknande ändring av kreditkvaliteten för det värdepappersföretag som utnyttjar de övriga instrumenten för rörlig ersättning.

b)

De bestämmelser som reglerar de övriga instrumenten ger inte innehavaren rätt att tidigarelägga planerade utbetalningar av utdelning eller kapital, annat än vid insolvens eller likvidation för det institut eller värdepappersföretag som emitterar instrumentet.

c)

Vid tidpunkten för beviljandet av de övriga instrumenten som rörlig ersättning ska den återstående perioden fram till förfallodagen vara lika lång eller längre än summan av de uppskovsperioder och perioder för kvarhållande som gäller avseende tilldelningen av dessa instrument.

d)

De bestämmelser som reglerar instrumentet föreskriver att instrumentens kapitalbelopp permanent eller tillfälligt skrivs ned eller att instrumentet konverteras till kärnprimärkapitalinstrument om en utlösande händelse skulle inträffa.

e)

Den utlösande händelse som avses i led d inträffar när kärnprimärkapitalrelationen för det institut eller värdepappersföretag som emitterar instrumentet understiger något av följande:

i)

För ett värdepappersföretag som emitterar instrumenten: 7 % av produkten av 12,5 multiplicerat med de kapitalbaskrav som beräknats i enlighet med artikel 11.1 i förordning (EU) 2019/2033.

ii)

För ett institut som emitterar instrumenten: 7 % av kärnprimärkapitalrelationen för det institut som emitterar instrumentet.

iii)

En högre nivå än vad som anges i led i eller ii, om den fastställs av det värdepappersföretag eller det institut som emitterar instrumentet och specificeras i de bestämmelser som reglerar instrumentet.

f)

Ett av kraven i artikel 2 c är uppfyllt.

3.   De villkor som avses i punkt 1 b är följande:

a)

De övriga instrumenten uppfyller villkoren i punkt 2 a–e.

b)

De övriga instrumenten är kopplade till ett primärkapitaltillskott eller ett supplementärkapitalinstrument som ges ut av en enhet som omfattas av konsolidering i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 7 i förordning (EU) 2019/2033 (referensinstrumentet).

c)

Referensinstrumentet uppfyller villkoren i punkt 2 c och f vid den tidpunkt när instrumentet beviljas som rörlig ersättning.

d)

Värdet av ett övrigt instrument är kopplat till referensinstrumentet på ett sätt som innebär att det inte vid någon tidpunkt överstiger referensinstrumentets värde.

e)

Värdet av alla utdelningar som betalas ut efter det att rätten till det övriga instrumentet har förvärvats är kopplat till referensinstrumentet på ett sätt som innebär att utdelningarna inte vid någon tidpunkt överstiger värdet på de utdelningar som sker för referensinstrumentet.

f)

I bestämmelserna om övriga instrument föreskrivs det att om referensinstrumentet krävs in, konverteras, återköps eller löses in inom uppskovsperioden eller perioden för kvarhållande ska det övriga instrumentet kopplas till ett motsvarande referensinstrument som uppfyller villkoren i denna artikel så att det totala värdet av de övriga instrumenten inte ökar.

4.   De villkor som avses i punkt 1 c är följande:

a)

De behöriga myndigheterna har vid tillämpningen av artikel 55 i direktiv (EU) 2019/2034 eller artikel 127 i direktiv 2013/36/EU fastställt att det värdepappersföretag eller institut som emitterar det instrument som de övriga instrumenten är kopplade till omfattas av gruppbaserad tillsyn av en tillsynsmyndighet i tredjeland som är likvärdig med den som styrs av principerna i direktiv (EU) 2019/2034, om emittenten är ett värdepappersföretag med säte i ett tredjeland, eller direktiv 2013/36/EU, om emittenten är ett institut med säte i ett tredjeland, samt kraven i del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

b)

De övriga instrumenten uppfyller de villkor som avses i punkt 3 a och c–f.

Artikel 5

Förfaranden för nedskrivning, uppskrivning och konvertering

1.   Vid tillämpningen av artiklarna 3 b och 4.2 d ska de bestämmelser som reglerar supplementärkapitalinstrument och övriga instrument vara förenliga med de förfaranden och tidsfrister som anges i punkterna 2–14 i denna artikel för beräkning av kärnprimärkapitalrelationen och de belopp som ska skrivas ned, skrivas upp eller konverteras. De bestämmelser som reglerar primärkapitaltillskott ska vara förenliga med de förfaranden som anges i punkt 9 och punkt 13 c i denna artikel för belopp som skrivs ned, skrivs upp eller konverteras.

2.   Om de bestämmelser som reglerar supplementärkapitalinstrument och övriga instrument kräver att dessa ska konverteras till kärnprimärkapitalinstrument vid en utlösande händelse ska i dessa bestämmelser specifikt anges antingen

a)

konverteringsfaktorn och ett gränsvärde för det belopp som får konverteras, eller

b)

ett intervall inom vilket instrumenten kommer att konverteras till kärnprimärkapitalinstrument.

3.   Om de bestämmelser som reglerar instrumenten föreskriver att instrumentens kapitalbelopp ska skrivas ned vid en utlösande händelse, ska denna nedskrivning permanent eller tillfälligt minska samtliga följande belopp:

a)

Den fordran som innehavaren av instrumentet har vid insolvens eller likvidation av det institut eller värdepappersföretag som emitterar instrumentet.

b)

Det belopp som ska betalas i händelse av inlösen av instrumentet.

c)

De utdelningar som sker på instrumentet.

4.   Alla utdelningar som ska betalas efter en nedskrivning ska baseras på det reducerade kapitalbeloppet.

5.   Nedskrivning eller konvertering av instrumenten ska enligt tillämpliga redovisningsregler generera poster som är kvalificerade som kärnprimärkapitalposter.

6.   Om det värdepappersföretag eller institut som emitterar instrumentet har fastställt att kärnprimärkapitalkvoten har fallit under den nivå som aktiverar konvertering eller nedskrivning av instrumentet, ska ledningsorganet eller ett annat berört organ för det värdepappersföretag eller institut som emitterar instrumentet utan dröjsmål fastställa att en utlösande händelse har inträffat och det ska föreligga en oåterkallelig skyldighet att skriva ned eller konvertera instrumentet.

7.   Det totala beloppet för de instrument som måste skrivas ned eller konverteras om en utlösande händelse skulle inträffa får inte vara lägre än det lägsta av följande:

a)

Det belopp som krävs för att helt återställa kärnprimärkapitalkvoten för det värdepappersföretag eller institut som emitterar instrumentet till den procentsats som anges som den utlösande händelsen i de bestämmelser som reglerar instrumentet.

b)

Instrumentets fullständiga kapitalbelopp.

8.   Om en utlösande händelse inträffar

a)

ska värdepappersföretaget informera den personal som har tilldelats instrumenten som rörlig ersättning och de personer som fortfarande innehar sådana instrument,

b)

ska det värdepappersföretag eller institut som emitterar instrumentet skriva ned instrumentens kapitalbelopp eller konvertera instrumenten till kärnprimärkapitalinstrument så snart som möjligt och inom högst en månad i enlighet med de villkor som fastställs i denna artikel.

9.   Om primärkapitaltillskott, supplementärkapitalinstrument och övriga instrument har samma utlösande nivå ska kapitalbeloppet skrivas ned eller konverteras på proportionell grund för alla innehavare av sådana instrument som används för rörlig ersättning.

10.   Det belopp under instrumentet som ska skrivas ned eller konverteras ska vara föremål för oberoende granskning. Denna granskning ska slutföras snarast möjligt och får inte skapa hinder för att skriva ned eller konvertera instrumentet.

11.   Ett värdepappersföretag eller institut som emitterar instrument som konverteras till kärnprimärkapital om en utlösande händelse skulle inträffa ska säkerställa att dess aktiekapital vid alla tidpunkter räcker för att alla sådana konvertibla instrument ska kunna konverteras till aktier om en utlösande händelse inträffar. Värdepappersföretaget eller institutet ska vid alla tidpunkter ha inhämtat de förhandstillstånd som krävs för att ge ut de kärnprimärkapitalinstrument till vilka sådana instrument skulle konverteras om en utlösande händelse inträffar.

12.   Ett värdepappersföretag eller institut som ger ut instrument som konverteras till kärnprimärkapital om en utlösande händelse skulle inträffa ska säkerställa att det inte finns några förfarandemässiga hinder för konverteringen i dess bolagsordning eller stadgar eller bestämmelser i avtal.

13.   För att en nedskrivning av ett instrument ska betraktas som tillfällig ska alla följande villkor vara uppfyllda:

a)

Uppskrivningar ska baseras på vinsten efter det att emittenten av instrumentet har fattat ett formellt beslut som bekräftar den slutliga vinsten.

b)

Varje uppskrivning av instrumentet eller kupongbetalningar för det minskade kapitalbeloppet ska ske med full bestämmanderätt för det värdepappersföretag eller institut som emitterar instrumentet, på de villkor som anges i leden c, d och e, och värdepappersföretaget eller institutet är inte skyldigt att genomföra eller påskynda en uppskrivning under särskilda omständigheter.

c)

En uppskrivning ska genomföras proportionellt för primärkapitaltillskott, supplementärkapitalinstrument och övriga instrument som används för rörlig ersättning och som har varit föremål för nedskrivning.

d)

Det maximibelopp som ska tillföras summan av instrumentets uppskrivningar av supplementärkapitalinstrument och övriga instrument, tillsammans med kupongbetalningar för det minskade kapitalbeloppet, ska vara lika med vinsten för det värdepappersföretag eller institut som emitterar instrumentet multiplicerad med det belopp som erhålls genom att det belopp som fastställs i led i divideras med det belopp som fastställs i led ii:

i)

Summan av det nominella beloppet för värdepappersföretagets alla supplementärkapitalinstrument och övriga instrument före nedskrivning som har varit föremål för en nedskrivning.

ii)

Summan av kapitalbasen och av det nominella värdet för övriga instrument som värdepappersföretaget använder för rörlig ersättning.

e)

Summan av eventuella uppskrivningsbelopp och kupongbetalningar på det reducerade kapitalbeloppet ska behandlas som en betalning som leder till en minskning av kärnprimärkapitalet och ska vara

i)

förenligt med upprätthållandet av en sund kapitalbas för ett värdepappersföretag,

ii)

i tillämpliga fall, i överensstämmelse med att det i god tid upphör med extraordinärt offentligt finansiellt stöd, och

iii)

i tillämpliga fall, begränsat till en del av nettointäkterna när värdepappersföretaget får extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

14.   Vid tillämpningen av punkt 13 d ska beräkningen göras vid den tidpunkt då uppskrivningen genomförs.

Artikel 6

Alternativa arrangemang

Alternativa arrangemang som värdepappersföretag, med den behöriga myndighetens godkännande, får använda för utbetalning av rörlig ersättning enligt artikel 32.1 k i direktiv (EU) 2019/2034 ska uppfylla samtliga följande villkor:

a)

Det alternativa arrangemanget ska bidra till att anpassa den rörliga ersättningen till värdepappersföretagets, dess borgenärers och kunders långsiktiga intressen.

b)

Det alternativa arrangemanget ska omfattas av en kvarhållandepolicy som är utformad för att anpassa individens incitament till värdepappersföretagets, dess borgenärers och kunders långsiktiga intressen, och perioden för kvarhållande ska vara minst sex månader.

c)

Det belopp som erhålls enligt ett alternativt arrangemang och de tillämpliga villkoren ska vara väl dokumenterade och transparenta för den anställda som får rörlig ersättning enligt ett sådant arrangemang.

d)

För belopp som erhålls enligt arrangemang för uppskov och kvarhållande ska det alternativa arrangemanget säkerställa att personalen inte kan få tillgång till, överföra eller lösa in den uppskjutna delen av den rörliga ersättningen under sådana perioder.

e)

Det alternativa arrangemanget ska inte föreskriva en ökning av värdet av den rörliga ersättning som erhållits under uppskovsperioder genom räntebetalningar eller andra liknande arrangemang än genom arrangemang som uppfyller villkoren i led f.

f)

Om det alternativa arrangemanget medger förutbestämda förändringar av det värde som erhålls som rörlig ersättning under uppskovsperioder och perioder för kvarhållande, baserat på värdepappersföretagets eller de förvaltade tillgångarnas resultat, ska följande villkor vara uppfyllda:

i)

Förändringen i värde ska baseras på fördefinierade resultatindikatorer som baseras på värdepappersföretagets kreditkvalitet eller de förvaltade tillgångarnas resultat.

ii)

Om uppskov och kvarhållande måste tillämpas ska förändringar i värde beräknas minst en gång per år och i slutet av perioden för kvarhållande.

iii)

Andelen eventuella positiva och negativa värdeförändringar ska också baseras på nivån på positiva eller negativa förändringar av kreditkvaliteten eller det uppmätta resultatet.

iv)

Om värdeförändringen enligt led i baseras på de förvaltade tillgångarnas resultat, ska procentandelen av värdeförändringen begränsas till den procentuella värdeförändringen för de förvaltade tillgångarna.

v)

Om värdeförändringen enligt led i baseras på värdepappersföretagets kreditkvalitet, ska procentandelen av värdeförändringen begränsas till den procentuella andelen av de totala årliga bruttointäkterna i förhållande till värdepappersföretagets totala kapitalbas.

g)

Det alternativa arrangemanget hindrar inte tillämpningen av artikel 32.1 m i direktiv (EU) 2019/2034.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den femte dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 augusti 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 314, 5.12.2019, s. 64.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (EGT L 257, 27.10.1995, s. 1).


7.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 436/26


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2156

av den 17 september 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom inrättande av Europeiska unionens referenslaboratorium för Rift Valley-feber

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 92.4, och

av följande skäl:

(1)

Rift Valley-feber är en ny vektorburen zoonotisk sjukdom hos vilda och tama idisslare som orsakas av ett virus och som utgör ett potentiellt gränsöverskridande hot. Rift Valley-feber kännetecknas av en hög andel aborter och neonatal dödlighet hos tama idisslare. Hos människor utvecklas sjukdomen huvudsakligen som en influensaliknande sjukdom, och en minoritet av patienterna kan utveckla encefalit eller allvarlig leversjukdom med blödningar. Rift Valley-feber finns med i OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) förteckning över anmälningspliktiga djursjukdomar (2).

(2)

I mars 2019 offentliggjorde Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) en snabb riskbedömning för att hantera risken för import av Rift Valley-febervirus och vidare spridning av viruset inom unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med avseende på det ökande antalet fall som rapporterats på Mayotte (3). I bedömningen betonades att risken för att dessa utbrott ska leda till att Rift Valley-feberviruset introduceras i unionen och EES genom den lagliga handeln med djur och animaliska produkter visserligen var mycket låg, men att den illegala transporten av färskt kött, opastöriserad mjölk och obehandlade produkter från smittade idisslare i personligt bagage kan utgöra en risk. ECDC konstaterade att om viruset introduceras på fastlandet i unionen och EES kan man inte utesluta ytterligare vektorburen överföring mellan djur.

(3)

Dessutom antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ett vetenskapligt yttrande den 23 januari 2020 (4), där det angavs att man inte kan bortse från risken för spridning av Rift Valley-feber till unionens grannländer och risken för introduktion av smittade vektorer i unionen.

(4)

På grund av risken för att Rift Valley-feber kommer in i unionen bör unionen fastställa lämpliga åtgärder för övervakning och bekämpning av denna sjukdom, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (5) som är den rättsliga ramen för förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar. I enlighet med bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 (6) anses Rift Valley-feber vara en sjukdom i kategori A, D och E, för vilken omedelbara utrotningsåtgärder ska vidtas så snart den påvisas.

(5)

Unionen har vidtagit lämpliga åtgärder för övervakning och bekämpning av Rift Valley-feber för att säkerställa att sjukdomen omedelbart utrotas om den kommer in i unionen. För att dessa åtgärder ska fortsätta att vara effektiva bör de också innefatta lämplig beredskap och tillgängliga resurser för att bekämpa sjukdomen, även med beaktande av sjukdomens zoonotiska potential. I det avseendet är det nödvändigt att tillhandhålla tillräcklig kapacitet för laboratorietestning, eftersom en god kvalitet på sådan testning är avgörande för att genomföra åtgärderna för övervakning och sjukdomsbekämpning och därigenom undvika att sjukdomen kommer in i unionen.

(6)

Unionen har ännu inte inrättat något Europeiska unionens referenslaboratorium för Rift Valley-feber. Det är nödvändigt att utse ett referenslaboratorium för att man ska kunna tillämpa vetenskapligt grundade åtgärder för övervakning och sjukdomsbekämpning på ett enhetligt sätt i hela unionen.

(7)

Genom denna förordning bör det därför inrättas ett Europeiska unionens referenslaboratorium för Rift Valley-feber som bidrar till effektiv offentlig kontroll och samordnar stödet till de officiella laboratorierna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inrättas Europeiska unionens referenslaboratorium för Rift Valley-feber.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 september 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  OIE:s förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar hos landlevande och vattenlevande djur (https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases).

(3)  Rapid risk assessment: Rift Valley fever outbreak in Mayotte, France – 7 March 2019, Stockholm, ECDC, 2019.

(4)  EFSA Journal, vol. 18(2020):3, artikelnr 6041.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämpningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar (EUT L 308, 4.12.2018, s. 21).


7.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 436/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2157

av den 6 december 2021

om inledande av en översyn av genomförandeförordningar (EU) 2021/1266 och (EU) 2021/1267 vad gäller utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstullen respektive utjämningstullen på import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kanada eller inte, i syfte att fastställa möjligheten att bevilja en kanadensisk exporterande tillverkare befrielse från dessa åtgärder, upphäva antidumpningstullen på import från denna exporterande tillverkare och göra import från denna exporterande tillverkare till föremål för registrering

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad den grundläggande antidumpningsförordningen), särskilt artiklarna 13.4 och 14.5, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (2) (nedan kallad den grundläggande antisubventionsförordningen), särskilt artikel 23.6,

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1266 av den 29 juli 2021 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (3) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1267 av den 29 juli 2021 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 (4),

efter att ha informerat medlemsstaterna, och

av följande skäl:

1.   BEGÄRAN

(1)

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har mottagit en begäran om befrielse för Verbio Diesel Kanada Corporation (nedan kallad sökanden) från de antidumpnings- och utjämningsåtgärder som tillämpas på import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kanada eller inte, i enlighet med artikel 13.4 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 23.6 i den grundläggande antisubventionsförordningen.

(2)

Begäran ingavs den 7 september 2021 av sökanden, som är en exporterande tillverkare av biodiesel i Kanada (nedan kallat det berörda landet).

2.   PRODUKT SOM ÖVERSYNEN GÄLLER

(3)

Den produkt som översynen gäller är fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligen kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som avsänts från Kanada, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kanada eller inte, och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209821), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009121), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009921), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194321), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194621), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194721), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201121), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710201621), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824999210), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826001020, 3826001050, 3826001089) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009011).

3.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(4)

Genom förordningarna (EG) nr 598/2009 (5) och (EG) nr 599/2009 (6) införde rådet slutgiltiga utjämnings- och antidumpningstullar på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna.

(5)

Dessa åtgärder utvidgades genom rådets genomförandeförordningar (EU) nr 443/2011 (7) och (EU) nr 444/2011 (8) till att omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kanada eller inte.

(6)

De åtgärder som för närvarande är i kraft infördes genom genomförandeförordning (EU) 2021/1266 efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i den grundläggande antidumpningsförordningen och genom genomförandeförordning (EU) 2021/1267 efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18.2 i den grundläggande antisubventionsförordningen.

4.   GRUND FÖR ÖVERSYNEN

(7)

Sökanden hävdade att företaget inte hade exporterat den produkt som översynen gäller till unionen under den undersökningsperiod som tillämpades i den undersökning som ledde till de utvidgade åtgärder som antogs genom genomförandeförordningarna (EU) nr 443/2011 och (EU) nr 444/2011, dvs. perioden 1 april 2009–30 juni 2010 (nedan kallad den ursprungliga undersökningsperioden). Enligt den bevisning som lämnats in av sökanden bildades sökanden juridiskt först 2019, medan anläggningen byggdes och öppnades efter den ursprungliga undersökningsperioden, år 2012.

(8)

Dessutom lade sökanden fram bevisning för att företaget är en faktisk tillverkare och hävdade att företaget inte har kringgått de gällande åtgärderna.

(9)

Sökanden hävdade vidare att företaget exporterade den produkt som översynen gäller till unionen efter den ursprungliga undersökningsperioden, i juli 2021.

5.   FÖRFARANDE

5.1   Inledande

(10)

Efter att ha granskat den tillgängliga bevisningen drog kommissionen slutsatsen att bevisningen var tillräcklig för att motivera att en undersökning enligt artikel 13.4 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 23.6 i den grundläggande antisubventionsförordningen inleds i syfte att fastställa om det är möjligt att bevilja sökanden befrielse från de utvidgade åtgärderna.

(11)

Den unionsindustri som såvitt känt är berörd har underrättats om begäran om översyn och har getts tillfälle att lämna synpunkter. Inga synpunkter inkom.

(12)

I sin undersökning kommer kommissionen att fästa särskild uppmärksamhet vid sökandens förhållande till de företag som omfattas av de gällande åtgärderna för att säkerställa att förhållandet inte etablerats för att kringgå åtgärderna. Kommissionen kommer också att överväga om särskilda övervakningsvillkor bör införas ifall undersökningen leder till slutsatsen att befrielse från åtgärderna bör beviljas.

5.2   Upphävande av gällande antidumpningsåtgärder och registrering av import

(13)

I enlighet med artikel 11.4 i den grundläggande antidumpningsförordningen bör, när det gäller nya exportörer i det berörda exportlandet som inte har exporterat produkten under den undersökningsperiod som låg till grund för åtgärderna, den gällande antidumpningstullen upphävas för import av den produkt som översynen gäller och som tillverkas och säljs på export till unionen av sökanden.

(14)

Denna import bör samtidigt göras till föremål för registrering i enlighet med artikel 14.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen, så att antidumpningstullar kan tas ut från och med den dag då registreringen av sådan import infördes, om översynen skulle visa att sökanden kringgått reglerna. Storleken på sökandens eventuella framtida betalningsförpliktelser skulle motsvara den tull som är tillämplig på ”alla övriga företag” i artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) 2021/1266 (172,2 euro/ton).

5.3   Gällande antisubventionsåtgärder

(15)

Eftersom den grundläggande antisubventionsförordningen inte föreskriver att utjämningstullarna ska upphävas i fall där exportörer inte undersöktes individuellt under den ursprungliga undersökningen, kommer dessa åtgärder att fortsätta att gälla. Endast om översynen visar att sökanden har rätt till befrielse kommer de gällande antisubventionsåtgärderna att upphävas avseende sökanden.

5.4   Översynsperioden

(16)

Undersökningen kommer att omfatta perioden från och med den 1 april 2009 till och med den 30 september 2021 (nedan kallad översynsperioden).

5.5   Undersökning av sökanden

(17)

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända ett frågeformulär till sökanden. Enligt artikel 6.2 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 11.2 i den grundläggande antisubventionsförordningen ska sökanden, om inget annat anges, lämna in ett ifyllt frågeformulär inom 37 dagar från dagen för den här förordningens ikraftträdande.

5.6   Andra skriftliga inlagor

(18)

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar från dagen för denna förordnings ikraftträdande.

5.7   Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

(19)

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och ange skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller frågor som rör inledandet av undersökningen ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom 15 dagar från dagen för denna förordnings ikraftträdande. Efter detta ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.8   Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

(20)

Uppgifter som lämnas in till kommissionen inom ramen för en undersökning avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter a) kommissionen att använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och att b) dessa uppgifter och/eller dessa data lämnas till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

(21)

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i denna förordning, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Sensitive”. Parter som lämnar uppgifter inom ramen för denna undersökning uppmanas att ange skälen till att de begär konfidentiell behandling.

(22)

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Sensitive” ska i enlighet med artikel 19.2 i den grundläggande antidumpningsgrundförordningen och artikel 29.2 i den grundläggande antisubventionsförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningen ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna.

(23)

Om en part som lämnar uppgifter märkta ”Sensitive” inte kan visa att begäran om konfidentiell behandling är välgrundad eller inte lämnar in en icke-konfidentiell sammanfattning i begärt format och av begärd kvalitet kan kommissionen komma att lämna uppgifterna utan beaktande om det inte med hjälp av lämpliga källor på ett tillfredsställande sätt kan visas att uppgifterna är riktiga.

(24)

Berörda parter uppmanas att skicka alla inlagor och framställningar, även skannade fullmakter och intyganden, med e-post. Omfångsrika svar ska dock lämnas in på bärbart digitalt lagringsmedium (cd-rom, dvd, usb-minne etc.) personligen eller skickas som rekommenderat brev. Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de bestämmelser som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på webbplatsen för GD Handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

(25)

De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (fungerande officiell företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-post: TRADE-R752-BIODIESEL-EXEMPTION@ec.europa.eu

6.   MÖJLIGHET ATT LÄMNA SYNPUNKTER PÅ ANDRA PARTERS INLAGOR

(26)

För att garantera berörda parters rätt till försvar bör dessa ha möjlighet att lämna synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter. De får endast yttra sig om frågor som tagits upp i andra berörda parters inlagor och får inte ta upp några nya frågor. Synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter till följd av utlämnandet av de slutgiltiga avgörandena ska, om inget annat anges, lämnas inom fem dagar efter det att tidsfristen för att lämna synpunkter på de slutgiltiga avgörandena löpt ut. Om det sker ett ytterligare slutligt utlämnande ska andra berörda parter, om inget annat anges, lämna sina synpunkter till följd av detta ytterligare utlämnande inom en dag efter det att tidsfristen för att lämna synpunkter på detta ytterligare utlämnande löpt ut. De angivna tidsfristerna påverkar inte kommissionens rätt att begära ytterligare uppgifter från berörda parter i de fall detta är motiverat.

7.   FÖRLÄNGNING AV DE TIDSFRISTER SOM ANGES I DENNA FÖRORDNING

(27)

Det är möjligt att begära förlängning av de tidsfrister som anges i denna förordning endast under särskilda omständigheter och en sådan begäran kommer endast att beviljas om den är välmotiverad och välgrundad.

(28)

En eventuell förlängning av tidsfristen för att besvara frågeformulär är vanligtvis begränsad till tre dagar och kan i regel inte överskrida sju dagar.

(29)

Vad gäller tidsfristerna för inlämnande av andra uppgifter som anges i denna förordning ska förlängningar av dessa vara begränsade till tre dagar, såvida det inte kan påvisas att det föreligger särskilda omständigheter.

8.   BRISTANDE SAMARBETE

(30)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 28 i den grundläggande antisubventionsförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(31)

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter kan användas i stället.

(32)

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 28 i den grundläggande antisubventionsförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

(33)

Underlåtenhet att lämna svar i datoriserad form ska inte anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna svar på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

9.   FÖRHÖRSOMBUD

(34)

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar ansökningar om tillgång till ärendehandlingar, tvister rörande konfidentiell behandling av dokument, ansökningar om förlängning av tidsfrister och begäranden från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna ett hörande med en enskild berörd part och agera som medlare för att säkra att de berörda parterna ges möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar. Förhörsombudet kommer också att se till att parterna ges möjlighet att delta i ett hörande där olika synpunkter och motargument kan framföras.

(35)

En begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller frågor som rör undersökningens inledande skede uppmanas parterna att lämna in sin begäran inom 15 dagar från dagen för denna förordnings ikraftträdande. Efter detta ska en begäran om att bli hörd av förhörsombudet lämnas in så snart som möjligt efter det att den händelse som motiverar ett ingripande har inträffat. Förhörsombudet kommer att undersöka orsakerna till begäranden om ingripande, vilken typ av frågor som tas upp och vilken inverkan dessa frågor har på rätten till försvar, med vederbörlig hänsyn tagen till nödvändigheten av att säkerställa en god förvaltning och av att kunna slutföra undersökningen i tid.

(36)

Mer information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

10.   TIDSPLAN FÖR UNDERSÖKNINGEN

(37)

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 22.1 i den grundläggande antisubventionsförordningen att slutföras senast nio månader efter dagen för den här förordningens ikraftträdande.

11.   BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

(38)

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (9).

(39)

Ett meddelande om skydd av personuppgifter för att informera alla personer om behandlingen av personuppgifter inom ramen för kommissionens handelspolitiska verksamhet finns på GD Handels webbplats: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inleds en översyn i enlighet med artikel 13.4. i förordning (EU) 2016/1036 och artikel 23.6 i förordning (EU) 2016/1037 i syfte att fastställa om importen av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligen kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som avsänts från Kanada, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kanada eller inte, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209821), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009121), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009921), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194321), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194621), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194721), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201121), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710201621), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824999210), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826001020, 3826001050, 3826001089) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009011) och som tillverkas av Verbio Diesel Kanada Corporation (Taric-tilläggsnummer C600) ska omfattas av de antidumpnings- och antisubventionsåtgärder som införts genom genomförandeförordningarna (EU) 2021/1266 och (EU) 2021/1267.

Artikel 2

Den antidumpningstull som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2021/1266 upphävs härmed när det gäller den import som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Artikel 3

Tullmyndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import som anges i artikel 1 i den här förordningen, i enlighet med artikel 14.5 i förordning (EU) 2016/1036.

Registreringen ska upphöra nio månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 december 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  EUT L 277, 2.8.2021, s. 34.

(4)  EUT L 277, 2.8.2021, s. 62.

(5)  Rådets förordning (EG) nr 598/2009 av den 7 juli 2009 om införande av en slutgiltig utjämningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 179, 10.7.2009, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 599/2009 av den 7 juli 2009 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 179, 10.7.2009, s. 26).

(7)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 443/2011 av den 5 maj 2011 om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som genom förordning (EG) nr 598/2009 infördes på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater till att omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som infördes genom förordning (EG) nr 598/2009 till att omfatta import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, och om avslutande av undersökningen rörande import som avsänts från Republiken Singapore (EUT L 122, 11.5.2011, s. 1).

(8)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 444/2011 av den 5 maj 2011 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 599/2009 infördes på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater till att omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kanada eller inte, om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 599/2009 till att omfatta import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, och om avslutande av undersökningen rörande import som avsänts från Republiken Singapore (EUT L 122, 11.5.2011, s. 12).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).


7.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 436/35


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2158

av den 6 december 2021

om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/934 om särskilda åtgärder för bekämpning av klassisk svinpest

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artikel 71.3, och

av följande skäl:

(1)

Klassisk svinpest är en infektiös virussjukdom som drabbar hållna och vilda svin och kan ha allvarliga konsekvenser för den berörda djurpopulationen och för lönsamheten inom uppfödningen. Den kan även leda till störningar vid förflyttning av sändningar av dessa djur och av produkter av dessa inom unionen samt vid export till tredjeländer.

(2)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/934 (2), som har antagits inom ramen för förordning (EU) 2016/429, fastställs särskilda åtgärder för bekämpning av klassisk svinpest som ska tillämpas under en begränsad tidperiod av de medlemsstater som förtecknas i bilaga I till den genomförandeförordningen i de restriktionszoner som förtecknas i den bilagan.

(3)

Med hänsyn till effektiviteten hos de övervaknings- och bekämpningsåtgärder som Bulgarien vidtagit i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 (3) och genomförandeförordning (EU) 2021/934, såsom Bulgarien redovisat dem för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, och eftersom den epidemiologiska situationen för klassisk svinpest är gynnsam i den medlemsstaten, bör hela Bulgariens territorium som för närvarande förtecknas som en restriktionszon i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/934 nu utgå ur den bilagan.

(4)

Genomförandeförordning (EU) 2021/934 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Med bakgrund av förbättringarna av den epidemiologiska situationen vad gäller klassisk svinpest i Bulgarien och för att säkerställa att det inte finns några onödiga restriktioner avseende den sjukdomen, bör de ändringar som genom den här förordningen görs i genomförandeförordning (EU) 2021/934 träda i kraft så snart som möjligt.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/934 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 december 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/934 av den 9 juni 2021 om särskilda åtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (EUT L 204, 10.6.2021, s. 18).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar (EUT L 174, 3.6.2020, s. 64).


BILAGA

”BILAGA I

RESTRIKTIONSZONER

Rumänien

Hela Rumänien.


BESLUT

7.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 436/38


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2021/2159

av den 25 november 2021

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Spanien – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/691 av den 28 april 2021 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) och om upphävande av förordning (EU) nr 1309/2013 (1), särskilt artikel 15.1

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel (2), särskilt punkt 9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Målen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) ska vara att visa solidaritet och främja varaktig sysselsättning i unionen på anständiga villkor genom att erbjuda stöd till uppsagda arbetstagare och egenföretagare vars verksamhet har upphört i samband med omfattande omstruktureringar, och hjälpa dem i återgången till varaktig sysselsättning på anständiga villkor så snart som möjligt.

(2)

Det högsta årliga beloppet för EGF får i enlighet med artikel 8 i rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 inte överstiga 186 miljoner EUR (i 2018 års priser) (3).

(3)

Den 25 juni 2021 lämnade Spanien in en ansökan om ekonomiskt stöd från EGF efter uppsägningar av arbetstagare i den ekonomiska sektor som i den statistiska näringsgrensindelningen Nace (4) Rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 25 (Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater) i Nuts 2-regionen (5) País Vasco (ES21) i Spanien. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.5 i förordning (EU) 2021/691. Ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från EGF i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) 2021/691.

(4)

EGF bör därför utnyttjas för att tillhandahålla ett ekonomiskt stöd på 1 214 607 EUR med avseende på Spaniens ansökan.

(5)

För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från EGF bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare ska belastas med 1 214 607 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 25 november 2021.

Utfärdat i Strasbourg den 25 november 2021.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

A. LOGAR

Ordförande


(1)  EUT L 153, 3.5.2021, s. 48.

(2)  EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28.

(3)  Rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 (EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1755 av den 8 augusti 2019 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 270, 24.10.2019, s. 1).


7.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 436/40


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2021/2160

av den 6 december 2021

om ändring av beslut (Gusp) 2020/1999 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 december 2020 antog rådet beslut (Gusp) 2020/1999 (1).

(2)

De åtgärder som anges i artiklarna 2 och 3 i beslut (Gusp) 2020/1999 är tillämpliga på de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilagan till beslut (Gusp) 2020/1999 till och med den 8 december 2021.

(3)

På grundval av en översyn av bilagan till beslut (Gusp) 2020/1999 bör de åtgärder som anges i artiklarna 2 och 3 i det beslutet vad gäller de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i den bilagan förlängas till och med den 8 december 2022, med undantag för en avliden person, vars uppgifter bör avföras från den bilagan. Uppgifterna avseende sju personer i den bilagan bör uppdateras.

(4)

Beslut (Gusp) 2020/1999 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut (Gusp) 2020/1999 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Detta beslut ska tillämpas till och med den 8 december 2023 och ska ses över kontinuerligt. De åtgärder som anges i artiklarna 2 och 3 ska vad gäller fysiska och juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilagan tillämpas till och med den 8 december 2022.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 2021.

På rådets vägnar

J. CIGLER KRALJ

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2020/1999 av den 7 december 2020 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna (EUT L 410I, 7.12.2020, s. 13).


BILAGA

I bilagan till beslut (Gusp) 2020/1999 ska förteckningen över fysiska personer i avsnitt A (Fysiska personer) ändras på följande sätt:

1.

Post 11 (avseende Mohammed Khalifa AL-KANI (alias Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)) ska strykas.

2.

Posterna för följande sju fysiska personer ska ersättas med följande:

 

Namn (Translitterering till latinska skrivtecken)

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV (Viktor Vasiljevitj ZOLOTOV)

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Befattning: Direktör för den federala myndigheten för Ryska federationens nationalgardestrupper (Rosgvardia)

Födelsedatum: 27.1.1954

Födelseort: Sasovo, Ryska SFSR (numera Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Viktor Zolotov har varit direktör för den federala myndigheten för Ryska federationens nationalgardestrupper (Rosgvardia) sedan den 5 april 2016 och därför överbefälhavare för Ryska federationens nationalgardestrupper, liksom befälhavare för OMON, den mobila enheten för specialoperationer, som är integrerad i Rosgvardia. I den befattningen övervakar han all verksamhet inom Rosgvardia och OMON-trupperna. I egenskap av direktör för Rosgvardia är han ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ryssland, inbegripet godtyckliga gripanden och frihetsberövanden samt systematiska och utbredda kränkningar av friheten att delta i fredliga sammankomster och föreningsfriheten, särskilt genom våldsamt förtryck av protester och demonstrationer.

2.3.2021

 

 

 

 

Rosgvardia användes för att kväsa protesterna till stöd för Aleksej Navalnyj den 23 januari och den 21 april 2021, och många officerare i OMON och nationalgardet rapporterades för brutalitet och bruk av våld mot demonstranter. Säkerhetsstyrkorna riktade våld mot dussintals journalister, bland annat Meduzas korrespondent Kristina Safronova som angreps av en OMON-officer och Novaya Gazetas journalist Yelizaveta Kirpanova, som slogs blodig i huvudet med en batong. I samband med protesterna den 23 januari 2021 frihetsberövade säkerhetsstyrkorna fler än 300 minderåriga på godtyckliga grunder.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (kinesisk skrift)

Befattning: Ledamot av Folkrepubliken Kinas 13:e nationella folkkongress (i session 2018–2023) som företrädare för Uiguriska autonoma regionen Xinjiang; ledamot av den nationella folkkongressens tillsyns- och rättsutskott (sedan den 19 mars 2018).

F.d. sekreterare i kommittén för politiska och rättsliga frågor i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang och f.d. vice sekreterare för partikommittén i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang (2016–2019) Och f.d. vice ordförande för den ständiga kommittén vid den 13:e folkkongressen i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, ett regionalt lagstiftande organ (2019–5 februari 2021 men fortfarande aktiv fram till åtminstone mars 2021). Ledamot av Folkrepubliken Kinas 13:e nationella folkkongress (i session 2018–2023) som företrädare för Uiguriska autonoma regionen Xinjiang. Ledamot av den nationella folkkongressens tillsyns- och rättsutskott sedan den 19 mars 2018.

22.3.2021

 

 

 

Födelsedatum: januari 1958

Födelseort: Lianshui, Jiangsu (Kina)

Nationalitet: kinesisk

Kön: man

Som sekreterare i kommittén för politiska och rättsliga frågor i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang (2016–2019) var Zhu Hailun ansvarig för upprätthållandet av inre säkerhet och brottsbekämpning i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang. I denna egenskap hade han en central politisk position med ansvar för tillsyn och genomförande av ett omfattande övervaknings-, förvars- och indoktrineringsprogram inriktat på uigurer och personer från andra muslimska etniska minoriteter. Zhu Hailun har beskrivits som ”arkitekten” bakom detta program. Han är därför ansvarig för allvarliga människorättskränkningar i Kina, särskilt omfattande godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och personer från andra muslimska etniska minoriteter.

Som vice ordförande för den ständiga kommittén vid den 13:e folkkongressen i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang (2019–5 februari 2021) hade Zhu Hailun fortsatt stort inflytande i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, där det omfattande övervaknings-, förvars- och indoktrineringsprogrammet inriktat på uigurer och personer från andra muslimska etniska minoriteter fortsätter.

 

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (koreansk skrift)

Befattning: Minister för statens säkerhet i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

Födelsedatum: mellan 1.1.1961 och 31.12.1963

Nationalitet: Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

Kön: man

Jong Kyong-thaek är sedan 2017 Demokratiska folkrepubliken Koreas (Nordkorea) minister för statens säkerhet. Nordkoreas ministerium för statens säkerhet är en av de ledande institutioner som är ansvariga för att genomföra Nordkoreas repressiva säkerhetspolitik, med särskild inriktning på kartläggning och undertryckande av politiskt oliktänkande, inflödet av ”subversiv” information utifrån och alla andra handlingar som anses utgöra ett allvarligt politiskt hot mot det politiska systemet och dess ledarskap.

I egenskap av chef för ministeriet för statens säkerhet är Jong Kyong-thaek ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Nordkorea, särskilt tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, påtvingade försvinnanden och godtyckliga gripanden eller frihetsberövanden, samt utbrett tvångsarbete och sexuellt våld mot kvinnor.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (koreansk skrift)

Befattning: Försvarsminister i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

Födelsedatum: 1955

Nationalitet: Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

Kön: man

Ri Yong Gil är försvarsminister i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea). Han var minister för socialt skydd från januari 2021 till juni eller juli 2021. Han var chef för koreanska folkarméns generalstab mellan 2018 och januari 2021.

I egenskap av försvarsminister är Ri Yong Gil ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Nordkorea, som bland annat begåtts av medlemmar av den militära säkerhetsledningen och andra enheter inom koreanska folkarmén.

Nordkoreas ministerium för socialt skydd (tidigare kallat ministeriet för folkets säkerhet eller ministeriet för allmän säkerhet) och den militära säkerhetsledningen är ledande institutioner som är ansvariga för att genomföra Nordkoreas repressiva säkerhetspolitik, inbegripet förhör med och bestraffning av personer som ”olagligen” flyr från Nordkorea. Ministeriet för socialt skydd ansvarar i synnerhet genom sin byrå för anstaltsförvaltning för driften av fångläger och förvarsenheter för kortvariga arbetsstraff i vilka fångar/frihetsberövade utsätts för avsiktlig utsvältning och annan omänsklig behandling.

22.3.2021

 

 

 

 

I egenskap av tidigare chef för ministeriet för socialt skydd är Ri Yong Gil ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Nordkorea, särskilt tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, påtvingade försvinnanden och godtyckliga gripanden eller frihetsberövanden, samt utbrett tvångsarbete och sexuellt våld mot kvinnor.

Som tidigare chef för koreanska folkarméns generalstab är Ri Yong Gil även ansvarig för de utbredda och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av koreanska folkarmén.

 

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (arabisk skrift)

Befattning: medlem i Kaniyat-milisen

Födelsedatum: 7.9.1997

Nationalitet: libysk

Passnummer: PH3854LY

Id-nummer: 119970331820

Kön: man

Abderrahim Al-Kani är en viktig medlem i Kaniyat-milisen och bror till Kaniyat-milisens chef, Mohammed Khalifa Al-Khani (avliden i juli 2021). Kaniyat-milisen utövade kontroll över den libyska staden Tarhuna mellan 2015 och juni 2020.

Abderrahim Al-Kani ansvarar för Kaniyat-milisens inre säkerhet. I denna egenskap är han ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Libyen, särskilt utomrättsliga avrättningar och påtvingade försvinnanden av personer i Tarhuna mellan 2015 och juni 2020.

Abderrahim Al-Kani och Kaniyat-milisen flydde i juni 2020 från Tarhuna till östra Libyen. Efter detta upptäcktes flera massgravar i Tarhuna som tillskrivs Kaniyat-milisen.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (Ajub Vachajevitj KATAJEV) (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV) (Ajubchan Vachajevitj KATAJEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (rysk skrift)

Befattning: Tidigare avdelningschef vid det ryska inrikesministeriet i staden Argun i Republiken Tjetjenien

Födelsedatum: 1.12.1980 eller 1.12.1984

Nationalitet: rysk

Kön: man

Avdelningschef vid det ryska inrikesministeriet i staden Argun i Tjetjenien fram till 2018.

I egenskap av avdelningschef vid det ryska inrikesministeriet i staden Argun övervakade Ajub Katajev de lokala statliga säkerhetsmyndigheternas och polismyndigheternas verksamheter. I denna befattning övervakade han personligen de utbredda och systematiska förföljelserna i Tjetjenien, som inleddes 2017. Förtrycket riktas mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer), personer som antas tillhöra hbti-grupper och andra personer som misstänks vara motståndare till Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov. Ajub Katajev och styrkor som tidigare stod under hans befäl är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ryssland, särskilt tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, godtyckliga gripanden och frihetsberövanden samt summariska eller godtyckliga avrättningar och mord.

Enligt talrika vittnesmål har Ajub Katajev personligen övervakat och deltagit i tortyr av frihetsberövade personer.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV (Abuzajd Dzjandarovitj VISMURADOV)

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (Rysk skrift)

Befattning: Tidigare befälhavare för ”Terek”-gruppen inom specialstyrkorna vid inrikesministeriet (SOBR), vice premiärminister i Tjetjenien och inofficiell livvakt åt Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov

Födelsedatum: 24.12.1975

Tidigare befälhavare för ”Terek”-gruppen inom specialstyrkorna vid inrikesministeriet (SOBR). Sedan den 23 mars 2020 vice premiärminister i Tjetjenien. Inofficiell livvakt åt Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov.

Abuzaid Vismuradov var befälhavare för SOBR:s ”Terek”-grupp från mars 2012 till mars 2020. I denna befattning övervakade han personligen de utbredda och systematiska förföljelserna i Tjetjenien, som inleddes 2017. Förtrycket riktas mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer), personer som antas tillhöra hbti-grupper och andra personer som misstänks vara motståndare till Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov.

22.3.2021”

 

 

 

Födelseort: Akhmat-Yurt (Achmat-Jurt)/Khosi-Yurt (Chosi-Jurt), tidigare den autonoma sovjetrepubliken Tjetjenien-Ingusjien, numera Tjetjenien (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Abuzajd Vismuradov och den s.k. Terek-enheten, som tidigare stod under hans befäl, är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ryssland, särskilt tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, godtyckliga gripanden och frihetsberövanden samt summariska och godtyckliga mord och avrättningar.

Enligt talrika vittnesmål har Abuzajd Vismuradov personligen övervakat och deltagit i tortyr av frihetsberövade personer. Han är nära förbunden med Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov, som under många år har fört en förtryckskampanj mot sina politiska motståndare.

 


7.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 436/46


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2021/2161

av den 6 december 2021

om ändring av beslut (Gusp) 2018/1788 till stöd för det sydösteuropeiska centrumet för kontroll av handeldvapen och lätta vapen (Seesac) för genomförandet av den regionala färdplanen för kampen mot olaglig vapenhandel på västra Balkan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28.1 och 31.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 november 2018 antog rådet beslut (Gusp) 2018/1788 (1).

(2)

I beslut (Gusp) 2018/1788 föreskrivs en genomförandeperiod på 36 månader för den verksamhet som avses i artikel 1 i det beslutet från och med dagen för ingåendet av den överenskommelse som avses i artikel 3.3 i det beslutet.

(3)

Genomförandepartnern, Förenta nationernas utvecklingsprogram, har på uppdrag av det sydösteuropeiska centrumet för kontroll av handeldvapen och lätta vapen begärt en förlängning av genomförandeperioden för beslut (Gusp) 2018/1788 till och med den 17 oktober 2022, med hänsyn till förseningarna i genomförandet av projektverksamheten enligt beslut (Gusp) 2018/1788 till följd av covid-19-pandemins effekter.

(4)

Den verksamhet som avses i artikel 1 i beslut (Gusp) 2018/1788 kan fortsätta till och med den 17 oktober 2022 utan några konsekvenser för de ekonomiska resurserna.

(5)

Artikel 5.2 i beslut (Gusp) 2018/1788 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5.2 i beslut (Gusp) 2018/1788 ska ersättas med följande:

”2.   Detta beslut upphör att gälla den 17 oktober 2022.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 2021.

På rådets vägnar

J. CIGLER KRALJ

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2018/1788 av den 19 november 2018 till stöd för det sydösteuropeiska centrumet för kontroll av handeldvapen och lätta vapen (Seesac) för genomförandet av den regionala färdplanen för kampen mot olaglig vapenhandel på västra Balkan (EUT L 293, 20.11.2018, s. 11).