ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 277

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
2 augusti 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1253 av den 21 april 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/565 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i vissa organisatoriska krav och villkor för verksamheten för värdepappersföretag ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1254 av den 21 april 2021 om rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet ( 1 )

6

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1255 av den 21 april 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 231/2013 vad gäller hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer som ska beaktas av förvaltare av alternativa investeringsfonder ( 1 )

11

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1256 av den 21 april 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 vad gäller integrering av hållbarhetsrisker i försäkrings- och återförsäkringsföretags företagsstyrning ( 1 )

14

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1257 av den 21 april 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i produkttillsyns- och styrningskraven för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer samt i uppföranderegler och investeringsrådgivning för försäkringsbaserade investeringsprodukter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1258 av den 26 juli 2021 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Őrségi tökmagolaj (SGB))

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1259 av den 26 juli 2021 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Tuzséri alma (SUB))

26

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1260 av den 26 juli 2021 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pera Mantovana [SGB])

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1261 av den 26 juli 2021 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Olio di Roma [SGB])

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1262 av den 26 juli 2021 om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning (Iaşi (SUB))

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1263 av den 26 juli 2021 om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet Muškat momjanski/Moscato di Momiano (SUB)

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1264 av den 26 juli 2021 om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning (Coteaux du Libron [SGB])

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1265 av den 26 juli 2021 om registrering av en geografisk beteckning för en spritdryck i enlighet med artikel 30.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 (Bayerischer Bärwurz)

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1266 av den 29 juli 2021 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1267 av den 29 juli 2021 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037

62

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1268 av den 29 juli 2021 om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest ( 1 )

99

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2021/1269 av den 21 april 2021 om ändring av delegerat direktiv (EU) 2017/593 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer i produktstyrningskrav ( 1 )

137

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2021/1270 av den 21 april 2021 om ändring av direktiv 2010/43/EU vad gäller hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer som ska beaktas för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) ( 1 )

141

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut (EU, Euratom) 2021/1271 av den 26 juli 2021 om utnämning av direktören för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

145

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1272 av den 30 juli 2021 om fastställande, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Vatikanstaten är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

148

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1273 av den 30 juli 2021 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av San Marino är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

151

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1253

av den 21 april 2021

om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/565 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i vissa organisatoriska krav och villkor för verksamheten för värdepappersföretag

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artiklarna 16.12, 24.13 och 25.8, och

av följande skäl:

(1)

Omställningen till en koldioxidsnål, mer hållbar, resurseffektiv och cirkulär ekonomi i linje med målen för hållbar utveckling är avgörande för att säkerställa att unionens ekonomi är konkurrenskraftig på lång sikt. År 2016 ingick unionen Parisavtalet (2). I artikel 2.1 c i Parisavtalet fastställs målet om ökade insatser mot klimatförändringar, bland annat genom att finansiella flöden ska bli förenliga med en utveckling mot låga växthusgasutsläpp och klimatresiliens.

(2)

Medveten om storleken på denna utmaning lade kommissionen i december 2019 fram den europeiska gröna given (3). Den europeiska gröna given är en ny tillväxtstrategi som syftar till att ställa om EU till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 inte längre förekommer några nettoutsläpp av växthusgaser och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen. Detta mål förutsätter att investerare får tydliga signaler om sina investeringar för att undvika strandade tillgångar och mobilisera hållbar finansiering.

(3)

I mars 2018 offentliggjorde kommissionen en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt (4) som innehöll en ambitiös och heltäckande strategi för hållbar finansiering. Ett av målen i handlingsplanen är att styra kapitalflöden till hållbara investeringar för att uppnå hållbar tillväxt för alla. Konsekvensbedömningen av de efterföljande lagstiftningsinitiativen offentliggjordes i maj 2018 (5) och visade att det är nödvändigt att klargöra att det bör ingå i värdepappersföretags uppdrag gentemot sina kunder och presumtiva kunder att beakta hållbarhetsfaktorer. Värdepappersföretag bör därför fortlöpande beakta inte bara alla relevanta finansiella risker utan även alla relevanta hållbarhetsrisker som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (6) och som, om de skulle inträffa, kan ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker nämns inte uttryckligen i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 (7). Av det skälet, och för att säkerställa att interna förfaranden och organisatoriska arrangemang verkligen införs och följs, är det nödvändigt att klargöra att värdepappersföretags processer, system och interna kontroller bör ta hänsyn till hållbarhetsrisker och att det krävs teknisk kapacitet och kunskap för att analysera dessa risker.

(4)

För att ha ett starkt investerarskydd bör värdepappersföretag, när de identifierar vilka typer av intressekonflikter som kan skada en kunds eller en presumtiv kunds intressen, inkludera de typer av intressekonflikter som kan uppstå till följd av att kundens hållbarhetspreferenser integreras i deras processer, system och interna kontroller. För befintliga kunder, för vilka en lämplighetsbedömning redan har gjorts, bör värdepappersföretag ha möjlighet att fastställa kundens individuella hållbarhetspreferenser i samband med nästa regelbundna uppdatering av denna lämplighetsbedömning.

(5)

Värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning och portföljförvaltning bör kunna ställa frågor för att fastställa en kunds individuella hållbarhetspreferenser och därmed kunna rekommendera kunden lämpliga finansiella instrument. I enlighet med värdepappersföretagets skyldighet att agera i kundens bästa intresse bör rekommendationer till kunder och presumtiva kunder ta hänsyn till både de finansiella mål och eventuella hållbarhetspreferenser som kunderna har uttryckt. Det är därför nödvändigt att klargöra att värdepappersföretag bör inrätta lämpliga arrangemang för att säkerställa att integreringen av hållbarhetsfaktorer i rådgivningsprocessen och portföljförvaltningen inte leder till vilseledande försäljning eller vilseledande information om att finansiella instrument eller strategier motsvarar hållbarhetspreferenserna när så inte är fallet. För att undvika sådan vilseledande försäljning eller vilseledande information bör värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning först bedöma kundens eller den presumtiva kundens investeringsmål, tidshorisont och individuella omständigheter innan de frågar dem om deras eventuella hållbarhetspreferenser.

(6)

De finansiella instrument som hittills har utvecklats har varierande ambitionsnivå vad gäller hållbarhet. För att kunder eller presumtiva kunder ska förstå den varierande graden av hållbarhet och kunna fatta väl underbyggda investeringsbeslut i fråga om hållbarhet bör värdepappersföretag som erbjuder investeringsrådgivning och portföljförvaltning förklara skillnaden mellan, å ena sidan, finansiella instrument som helt eller delvis eftersträvar hållbara investeringar i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (8), hållbara investeringar enligt definitionen i artikel 2.17 i förordning (EU) 2019/2088 och finansiella instrument som beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, vilka kan rekommenderas kunder såsom uppfyllande deras individuella hållbarhetspreferenser, och, å andra sidan, andra finansiella instrument som saknar dessa specifika inslag och inte bör kunna rekommenderas kunder eller presumtiva kunder som har individuella hållbarhetspreferenser.

(7)

Det är nödvändigt åtgärda problemen med ”grönmålning”, i synnerhet att en orättvis konkurrensfördel uppnås genom att ett finansiellt instrument rekommenderas som miljövänligt eller hållbart när det i själva verket inte uppfyller grundläggande miljömässiga eller andra hållbarhetsrelaterade krav. För att förhindra vilseledande försäljning och grönmålning bör värdepappersföretag inte rekommendera, eller handla med, finansiella instrument såsom uppfyllande individuella hållbarhetspreferenser när så inte är fallet. Värdepappersföretag bör för sina kunder eller presumtiva kunder klargöra skälen till varför de inte gör detta och dessa skäl bör dokumenteras.

(8)

Det är nödvändigt att klargöra att finansiella instrument som inte kan anses motsvara individuella hållbarhetspreferenser ändå kan rekommenderas av värdepappersföretag, men inte såsom motsvarande individuella hållbarhetspreferenser. För att möjliggöra ytterligare rekommendationer till kunder eller presumtiva kunder, när finansiella instrument inte motsvarar deras hållbarhetspreferenser, bör kunderna ha möjlighet att ändra informationen om sina hållbarhetspreferenser. För att förhindra vilseledande försäljning och grönmålning bör värdepappersföretag spara dokumentation om kundens beslut och kundens motivering av ändringen.

(9)

Delegerad förordning (EU) 2017/565 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Behöriga myndigheter och värdepappersföretag bör ges tillräcklig tid att anpassa sig till de nya kraven i denna förordning. Tillämpningen av förordningen bör därför senareläggas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2017/565

Delegerad förordning (EU) 2017/565 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande punkter läggas till som punkterna 7, 8 och 9:

”7.

hållbarhetspreferenser: en kunds eller presumtiv kunds val om huruvida någon av följande finansiella produkter ska integreras i kundens investeringsstrategi:

a)

Ett finansiellt instrument i fråga om vilket kunden eller den presumtiva kunden bestämmer att en viss minimiandel ska investeras i miljömässigt hållbara investeringar enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (*1).

b)

Ett finansiellt instrument i fråga om vilket kunden eller den presumtiva kunden bestämmer att en viss minimiandel ska investeras i hållbara investeringar enligt definitionen i artikel 2.17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (*2).

c)

Ett finansiellt instrument som beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i fråga om vilket kunden eller den presumtiva kunden bestämmer vilka kvalitativa eller kvantitativa inslag som ska påvisa att så sker.

8.

hållbarhetsfaktorer: hållbarhetsfaktorer enligt definitionen i artikel 2.24 i förordning (EU) 2019/2088.

9.

hållbarhetsrisk: hållbarhetsrisk enligt definitionen i artikel 2.22 i förordning (EU) 2019/2088.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).”"

2.

Artikel 21.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Värdepappersföretag ska i sitt uppfyllande av kraven i denna punkt beakta hållbarhetsrisker.”

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Värdepappersföretag ska i sitt uppfyllande av kraven i denna punkt beakta verksamhetens art, omfattning och komplexitet, samt art och omfattning av de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som utförs inom ramen för verksamheten.”

3.

I artikel 23.1 ska led a ersättas med följande:

”a)

Införa, tillämpa och upprätthålla lämpliga riktlinjer och förfaranden för riskhantering som identifierar risker relaterade till företagets verksamhet, förfaranden och system, och, vid behov, fastställa den risknivå som företaget kan acceptera. Värdepappersföretag ska i samband med detta beakta hållbarhetsrisker.”

4.

Artikel 33 ska ersättas med följande:

”Artikel 33

Intressekonflikter som är potentiellt skadliga för en kund

(Artiklarna 16.3 och 23 i direktiv 2014/65/EU)

För att kunna identifiera de typer av intressekonflikter som uppstår under tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster eller en kombination därav och som kan skada kundens intressen, inbegripet kundens hållbarhetspreferenser, ska värdepappersföretagen genom minimikriterier beakta om värdepappersföretaget, en relevant person eller en person som är direkt eller indirekt knuten till företaget genom kontroll, oavsett om det är till följd av tillhandahållande av investerings- eller sidotjänster, investeringsverksamhet eller någon annan anledning, befinner sig i någon av följande situationer:

a)

Företaget eller den berörda personen skulle sannolikt göra en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad.

b)

Företaget eller den berörda personen har ett annat intresse än kunden av resultatet av en tjänst som tillhandahålls kunden eller av en transaktion som genomförs för kundens räkning.

c)

Företaget eller den berörda personen har ett ekonomiskt eller annat incitament att gynna någon annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens intressen.

d)

Företaget eller den berörda personen bedriver samma slags verksamhet som kunden.

e)

Företaget eller den berörda personen tar emot eller kommer att ta emot ett incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst som tillhandahålls kunden i form av monetära eller icke-monetära förmåner eller tjänster.”

5.

Artikel 52.3 ska ersättas med följande:

”3.   Värdepappersföretagen ska tillhandahålla en beskrivning av

a)

de typer av finansiella instrument som övervägs,

b)

urvalet av finansiella instrument och leverantörer analyserat per typ av instrument beroende på tjänstens omfattning,

c)

i förekommande fall, de hållbarhetsfaktorer som har beaktats i urvalsprocessen när det gäller finansiella instrument.

d)

när de tillhandahåller oberoende rådgivning, hur den tillhandahållna tjänsten uppfyller villkoren för investeringsrådgivning på oberoende grund och de faktorer som beaktats i den urvalsprocess som värdepappersföretaget använt för att rekommendera finansiella instrument, inbegripet de finansiella instrumentens risker, kostnader och komplexitet.”

6.

Artikel 54 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska led a ersättas med följande:

”a)

Den uppfyller den berörda kundens mål med investeringen, inklusive kundens risktolerans och eventuella hållbarhetspreferenser.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Informationen om kundens eller den presumtiva kundens mål med investeringen ska, i förekommande fall, innefatta uppgifter om hur länge kunden önskar inneha investeringen, kundens riskvilja och risktolerans, syfte med investeringen och dessutom eventuella hållbarhetspreferenser.”

c)

Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9.   Värdepappersföretag ska ha, och kunna visa fram, lämpliga riktlinjer och rutiner för att säkerställa att de förstår typen av och särdragen hos investeringstjänster och finansiella instrument som väljs ut till kunderna, inklusive kostnader, risker och eventuella hållbarhetsfaktorer, och att de, med beaktande av kostnader och komplexitet, bedömer om det finns likvärdiga investeringstjänster eller finansiella instrument som kan motsvara kundernas profil.”

d)

Punkt 10 ska ersättas med följande:

”10.   När ett värdepappersföretag tillhandahåller investeringstjänster i form av investeringsrådgivning eller portföljförvaltning får det inte ge en rekommendation eller besluta om handel om inga av tjänsterna eller instrumenten är lämpliga för kunden.

Ett värdepappersföretag ska inte rekommendera finansiella instrument eller besluta att handla med sådana instrument såsom motsvarande en kunds eller presumtiv kunds hållbarhetspreferenser när de finansiella instrumenten inte uppfyller dessa preferenser. Värdepappersföretag ska för sina kunder eller presumtiva kunder klargöra skälen till varför de inte gör detta och dokumentera dessa skäl.

Om inget finansiellt instrument motsvarar kundens eller den presumtiva kundens hållbarhetspreferenser och kunden beslutar att ändra sina hållbarhetspreferenser ska värdepappersföretaget spara dokumentation om kundens beslut, inbegripet skälen till detta beslut.”

e)

Punkt 12 första stycket ska ersättas med följande:

”12.   När ett värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning till en icke-professionell kund ska det lämna en rapport till kunden som innehåller en sammanfattning av rådgivningen och förklarar på vilket sätt rekommendationen är lämplig för den icke-professionella kunden, däribland hur den överensstämmer med kundens investeringsmål och personliga omständigheter, med hänvisning till den erforderliga investeringshorisonten, kundens kunskaper, erfarenhet, riskbenägenhet, förmåga att bära förluster och hållbarhetspreferenser.”

f)

I punkt 13 ska följande stycke läggas till:

”Kraven att i förekommande fall tillgodose kunders eller presumtiva kunders hållbarhetspreferenser ska inte ändra villkoren i första stycket.”

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 2 augusti 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 5 oktober 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (EUT L 282, 19.10.2016, s. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 87, 31.3.2017, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/6


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1254

av den 21 april 2021

om rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artiklarna 16.12 och 27.9, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 1.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 (2) innehåller fel eftersom den kräver tillämpning av artikel 59.4, artikel 60 och kapitel IV i den förordningen, i stället för artikel 64.4, artikel 65 och kapitel VIII.

(2)

Ett antal korshänvisningar i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2017/565 är felaktiga, närmare bestämt under rubrikerna ”Kundbedömning”, ”Hantering av order”, ”Kundorder och transaktioner”, ”Rapportering till kunderna”, ”Kommunikation med kunder” och ”Organisatoriska krav”.

(3)

Delegerad förordning (EU) 2017/565 bör därför rättas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) 2017/565 ska rättas på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1.   Kapitel II och avsnitt 1–4, artiklarna 64.4 och 65 och avsnitt 6–8 i kapitel III och, i den utsträckning som de rör de bestämmelserna, kapitel I och kapitel VIII i denna förordning, ska gälla för förvaltningsbolag när de tillhandahåller tjänster i enlighet med artikel 6.4 i direktiv 2009/65/EG och artikel 6.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (*1).

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).”"

2.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 87, 31.3.2017, s. 1).


BILAGA

”BILAGA I

Dokumentering

Minimiförteckning över uppgifter som ska bevaras av värdepappersföretag beroende på deras verksamhets karaktär

Typ av skyldighet

Dokumenteringskrav

Dokumentationens innehåll

Hänvisning till lagstiftning

Kundbedömning

 

Information till kunder

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU och artiklarna 44–51 i denna förordning

Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU

Artiklarna 44–51 i denna förordning

 

Kundavtal

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 25.5 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 25.5 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 58 i denna förordning

 

Bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 25.2 och 25.3 i direktiv 2014/65/EU och artiklarna 54, 55 och 60 i denna förordning

Artikel 25.2 och 25.3 i direktiv 2014/65/EU

Artiklarna 54, 55 och 56 i denna förordning

Hantering av order

 

Hantering av kundorder – Ackumulerade transaktioner

Uppgifter enligt vad som anges i artiklarna 67–70 i denna förordning

Artiklarna 24.1 och 28.1 i direktiv 2014/65/EU

Artiklarna 67–70 i denna förordning

 

Ackumulering och fördelning av transaktioner för egen räkning

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 69 i denna förordning

Artiklarna 24.1 och 28.1 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 69 i denna förordning

Kundorder och transaktioner

 

Dokumentering av kundorder eller beslut att handla

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 74 i denna förordning

Artikel 16.6 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 74 i denna förordning

 

Dokumentering av transaktioner och orderhantering

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 75 i denna förordning

Artikel 16.6 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 75 i denna förordning

Rapportering till kunderna

 

Skyldighet med avseende på kundtjänster

Uppgifter enligt vad som anges i artiklarna 59–63 i denna förordning

Artiklarna 24.1, 24.6, 25.1 och 25.6 i direktiv 2014/65/EU

Artiklarna 59–63 i denna förordning

Skydd av kundernas tillgångar

 

Finansiella instrument som innehas av värdepappersföretag för kunder

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 16.8 i direktiv 2014/65/EU och artikel 2 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593

Artikel 16.8 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 2 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

 

Medel som innehas av värdepappersföretag för kunder

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 16.9 i direktiv 2014/65/EU och artikel 2 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

Artikel 16.9 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 2 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

 

Användning av kunders finansiella instrument

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 5 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

Artikel 16.8–16.10 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 5 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

Kommunikation med kunder

 

Information om kostnader och tillhörande avgifter

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 50 i denna förordning

Artikel 24.4 c i direktiv 2014/65/EU

Artikel 50 i denna förordning

 

Information om värdepappersföretaget och dess tjänster, finansiella instrument och skydd av kundtillgångar

Uppgifter enligt vad som anges i artiklarna 47, 48 och 49 i denna förordning

Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU

Artiklarna 47, 48 och 49 i denna förordning

 

Information till kunder

Dokumentation av kommunikation

Artikel 24.3 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 46 i denna förordning

 

Marknadsföringsmaterial (utom i muntlig form)

Allt marknadsföringsmaterial som ges ut av ett värdepappersföretag (utom i muntlig form) enligt artiklarna 44 och 46 i denna förordning

Artikel 24.3 i direktiv 2014/65/EU

Artiklarna 44 och 46 i denna förordning

 

Investeringsrådgivning till icke professionella kunder

i) uppgift om att investeringsråd har givits, samt tid och datum för detta, ii) det finansiella instrument som rekommenderades, och iii) lämplighetsrapporten som lämnats till kunden

Artikel 25.6 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 54 i denna förordning

 

Investeringsanalyser

Alla investeringsanalyser som gjorts av värdepappersföretaget på ett varaktigt medium

Artikel 24.3 i direktiv 2014/65/EU

Artiklarna 36 och 37 i denna förordning

Organisatoriska krav

 

Företagets verksamhet och interna organisation

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 21.1 f i denna förordning

Artikel 16.2–16.10 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 21.1 f i denna förordning

 

Rapport om regelefterlevnad

Alla rapporter till ledningsorganet om regelefterlevnad

Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU

Artiklarna 22.2 c och 25.2 i denna förordning

 

Uppgifter om intressekonflikt

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 35 i denna förordning

Artikel 16.3 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 35 i denna förordning

 

Incitament

Uppgifter som redovisats för kunder enligt artikel 24.9 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 24.9 i direktiv 2014/65/EU

Artiklarna 11, 12 och 13 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

 

Riskhanteringsrapporter

Alla riskhanteringsrapporter till företagsledningen

Artikel 16.5 i direktiv 2014/65/EU

Artiklarna 23.1 b och 25.2 i denna förordning

 

Internrevisionsrapporter

Alla internrevisionsrapporter till företagsledningen

Artikel 16.5 i direktiv 2014/65/EU

Artiklarna 24 och 25.2 i denna förordning

 

Uppgifter om hantering av klagomål

Alla klagomål och de åtgärder som vidtagits för att hantera dem

Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 26 i denna förordning

 

Uppgifter om privata transaktioner

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 29.5 c i denna förordning

Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 29.5 c i denna förordning


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/11


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1255

av den 21 april 2021

om ändring av delegerad förordning (EU) nr 231/2013 vad gäller hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer som ska beaktas av förvaltare av alternativa investeringsfonder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (1), särskilt artiklarna 12.3, 14.4, 15.5 och 18.2, och

av följande skäl:

(1)

Omställningen till en koldioxidsnål, mer hållbar, resurseffektiv och cirkulär ekonomi i linje med målen för hållbar utveckling är avgörande för att säkerställa att unionens ekonomi är konkurrenskraftig på lång sikt. År 2016 ingick unionen Parisavtalet (2). I artikel 2.1 c i Parisavtalet fastställs målet om ökade insatser mot klimatförändringar, bland annat genom att finansiella flöden ska bli förenliga med en utveckling mot låga växthusgasutsläpp och klimatresiliens.

(2)

Medveten om storleken på denna utmaning lade kommissionen i december 2019 fram den europeiska gröna given (3). Den europeiska gröna given är en ny tillväxtstrategi som syftar till att ställa om EU till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 inte längre förekommer några nettoutsläpp av växthusgaser och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen. Detta mål förutsätter att investerare får tydliga signaler om sina investeringar för att undvika strandade tillgångar och mobilisera hållbar finansiering.

(3)

I mars 2018 offentliggjorde kommissionen en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt (4) som innehöll en ambitiös och heltäckande strategi för hållbar finansiering. Ett av målen i handlingsplanen är att styra kapitalflöden till hållbara investeringar för att uppnå hållbar tillväxt för alla. Konsekvensbedömningen av de efterföljande lagstiftningsinitiativen offentliggjordes i maj 2018 (5) och visade att det är nödvändigt att klargöra att förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) bör beakta hållbarhetsfaktorer som en del av sitt uppdrag gentemot sina kunder. AIF-förvaltare bör därför fortlöpande bedöma inte bara alla relevanta finansiella risker utan även alla relevanta hållbarhetsrisker som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (6) och som, om de skulle inträffa, kan ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker nämns inte uttryckligen i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 (7). Av det skälet, och för att säkerställa att interna förfaranden och organisatoriska arrangemang verkligen införs och följs, är det nödvändigt att klargöra att AIF-förvaltares processer, system och interna kontroller måste ta hänsyn till hållbarhetsrisker och att det krävs teknisk kapacitet och kunskap för att analysera dessa risker.

(4)

Enligt förordning (EU) 2019/2088 ska AIF-förvaltare som är skyldiga att beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, eller som frivilligt beaktar sådana huvudsakliga negativa konsekvenser, lämna upplysningar om hur dessa huvudsakliga negativa konsekvenser beaktas i deras riktlinjer om vederbörlig aktsamhet. För att säkerställa överensstämmelse mellan förordning (EU) 2019/2088 och delegerad förordning (EU) nr 231/2013 bör denna skyldighet framgå av delegerad förordning (EU) nr 231/2013.

(5)

För att ha ett starkt investerarskydd bör AIF-förvaltare, när de identifierar vilka typer av intressekonflikter som kan skada en alternativ investeringsfonds intressen, inkludera de typer av intressekonflikter som kan uppstå till följd av att hållbarhetsrisker integreras i deras processer, system och interna kontroller. Det kan handla om konflikter som beror på ersättningar till anställda, anställdas privata transaktioner, intressekonflikter som kan leda till grönmålning, vilseledande försäljning eller vilseledande information om investeringsstrategier och intressekonflikter mellan olika AIF-fonder som förvaltas av samma AIF-förvaltare.

(6)

Delegerad förordning (EU) nr 231/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Behöriga myndigheter och AIF-förvaltare bör ges tillräcklig tid att anpassa sig till de nya kraven i denna förordning. Tillämpningen av förordningen bör därför senareläggas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) nr 231/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkter läggas till som punkterna 6 och 7:

”6.

hållbarhetsrisk: hållbarhetsrisk enligt definitionen i artikel 2.22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (*1).

7.

hållbarhetsfaktorer: hållbarhetsfaktorer enligt definitionen i artikel 2.24 i förordning (EU) 2019/2088.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).”"

2.

I artikel 18 ska följande punkter läggas till som punkterna 5 och 6:

”5.   AIF-förvaltarna ska i sitt uppfyllande av kraven i punkterna 1–3 beakta hållbarhetsrisker.

6.   Om AIF-förvaltare beaktar investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i enlighet med artikel 4.1, artikel 4 a i förordning (EU) 2019/2088 eller enligt kraven i artikel 4.3 eller 4.4. i den förordningen, ska dessa AIF-förvaltare ta hänsyn sådana huvudsakliga negativa konsekvenser i sitt uppfyllande av kraven i punkterna 1–3 i den här artikeln.”

3.

I artikel 22 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska AIF-förvaltare ha de resurser och den sakkunskap som de behöver för att faktiskt integrera hållbarhetsrisker.”

4.

I artikel 30 ska följande stycke läggas till:

”AIF-förvaltare ska, när de identifierar de olika typerna av intressekonflikter som kan skada en alternativ investeringsfonds intressen, säkerställa att de inkluderar de typer av intressekonflikter som kan uppstå till följd av att hållbarhetsrisker integreras i deras processer, system och interna kontroller.”

5.

Artikel 40.2 ska ersättas med följande:

”2.   Riskhanteringspolitiken ska inbegripa sådana förfaranden som behövs för att göra AIF-förvaltaren i stånd till att för varje förvaltad AIF-fond bedöma hur utsatt den är för marknads-, likviditets-, hållbarhets- och motpartsrisker samt hur utsatt den är för alla andra risker, däribland operativa risker, som kan vara väsentliga för den enskilda förvaltade AIF-fonden.”

6.

I artikel 57.1 ska följande stycke läggas till:

”AIF-förvaltare ska i sitt uppfyllande av kraven i första stycket beakta hållbarhetsrisker.”

7.

I artikel 60.2 ska följande led läggas till som led i:

”i)

ansvarar för integrering av hållbarhetsrisker i de aktiviteter som avses i leden a–h.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 augusti 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 5 oktober 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (EUT L 282, 19.10.2016, s. 4).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn (EUT L 83, 22.3.2013, s. 1).


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/14


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1256

av den 21 april 2021

om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 vad gäller integrering av hållbarhetsrisker i försäkrings- och återförsäkringsföretags företagsstyrning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artiklarna 50.1 och 135.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Omställningen till en koldioxidsnål, mer hållbar, resurseffektiv och cirkulär ekonomi i linje med målen för hållbar utveckling är avgörande för att säkerställa att unionens ekonomi är konkurrenskraftig på lång sikt. År 2016 ingick unionen Parisavtalet (2). I artikel 2.1 c i Parisavtalet fastställs målet om ökade insatser mot klimatförändringar, bland annat genom att finansiella flöden ska bli förenliga med en utveckling mot låga växthusgasutsläpp och klimatresiliens.

(2)

Medveten om storleken på denna utmaning lade kommissionen i december 2019 fram den europeiska gröna given (3). Den europeiska gröna given är en ny tillväxtstrategi som syftar till att ställa om EU till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 inte längre förekommer några nettoutsläpp av växthusgaser och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen. Det är också nödvändigt att ge tydliga och långsiktiga signaler för att vägleda investerare, undvika strandade tillgångar och mobilisera hållbar finansiering.

(3)

I mars 2018 offentliggjorde kommissionen en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt (4) som innehöll en ambitiös och heltäckande strategi för hållbar finansiering. Ett av målen i handlingsplanen är att styra kapitalflöden till hållbara investeringar för att uppnå hållbar tillväxt för alla. Konsekvensbedömningen av de efterföljande lagstiftningsinitiativen offentliggjordes i maj 2018 (5) och visade att det är nödvändigt att klargöra att det bör ingå i försäkrings- och återförsäkringsföretags uppdrag gentemot sina kunder att beakta hållbarhetsfaktorer. Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör därför fortlöpande bedöma inte bara alla relevanta finansiella risker utan även alla relevanta hållbarhetsrisker som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (6) och som, om de skulle inträffa, kan ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens eller skuldens värde. Hållbarhetsrisker nämns inte uttryckligen i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 (7). Av det skälet, och för att säkerställa att systemet för företagsstyrning verkligen införs och följs, är det nödvändigt att klargöra att hållbarhetsrisker bör beaktas i försäkrings- och återförsäkringsföretags företagsstyrningssystem och i bedömningen av dessa företags totala solvensbehov.

(4)

Försäkringsföretag som lämnar upplysningar om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 bör även anpassa sina processer, system och interna kontroller för sådana upplysningar.

(5)

Med tanke på kommissionens ambition att säkerställa att klimat- och miljörisker hanteras och integreras i det finansiella systemet och den betydelse styrdokument för ersättningar har för att säkerställa att anställda i försäkrings- och återförsäkringsföretag verkligen hanterar de risker som identifieras genom riskhanteringssystemet, bör försäkrings- och återförsäkringsföretags styrdokument för ersättningar innehålla information om hur dessa styrdokument tar hänsyn till integreringen av hållbarhetsrisker i riskhanteringssystemet.

(6)

Enligt den aktsamhetsprincip som fastställs i artikel 132 i direktiv 2009/138/EG får försäkrings- och återförsäkringsföretag bara investera i tillgångar vars risker de korrekt kan identifiera, mäta, övervaka, hantera, kontrollera och rapportera. För att säkerställa att försäkrings- och återförsäkringsföretag verkligen hanterar klimat- och miljörisker bör tillämpningen av aktsamhetsprincipen ta hänsyn till hållbarhetsrisker och försäkrings- och återförsäkringsföretags investeringsprocess avspegla de hållbarhetspreferenser hos deras kunder som har beaktats under produktgodkännandeprocessen.

(7)

Delegerad förordning (EU) 2015/35 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Tillsynsmyndigheter och försäkrings- och återförsäkringsföretag bör ges tillräcklig tid att anpassa sig till de nya kraven i denna förordning. Tillämpningen av förordningen bör därför senareläggas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2015/35

Delegerad förordning (EU) 2015/35 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkter införas som punkterna 55c–55e:

”55c.

hållbarhetsrisk: en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell negativ inverkan på investeringens eller skuldens värde.

55d.

hållbarhetsfaktorer: hållbarhetsfaktorer enligt definitionen i artikel 2.24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (*1).

55e.

hållbarhetspreferenser: en kunds eller presumtiv kunds val om huruvida något av följande finansiella instrument bör integreras i kundens investeringsstrategi:

a)

Ett finansiellt instrument i fråga om vilket kunden eller den presumtiva kunden bestämmer att en minimiandel ska utgöras av miljömässigt hållbara investeringar enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (*2).

b)

Ett finansiellt instrument i fråga om vilket kunden eller den presumtiva kunden bestämmer att en minimiandel ska utgöras av miljömässigt hållbara investeringar enligt definitionen i artikel 2.17 i förordning (EU) 2019/2088.

c)

Ett finansiellt instrument som beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i fråga om vilket kunden eller den presumtiva kunden bestämmer vilka kvalitativa eller kvantitativa inslag som ska påvisa att så sker.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13)”."

2.

Artikel 260 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 a ska led i ersättas med följande:

”i)

Åtgärder som försäkrings- och återförsäkringsföretaget ska vidta för att bedöma och hantera risken för förlust eller negativ förändring avseende försäkrings- och återförsäkringsförpliktelsernas värde till följd av felaktiga tariffer och antaganden om avsättningar på grund av interna eller externa faktorer, inbegripet hållbarhetsrisker.”

b)

I punkt 1 c ska följande led läggas till som led vi:

”vi)

Åtgärder som försäkrings- och återförsäkringsföretaget ska vidta för att säkerställa att hållbarhetsrisker avseende placeringsportföljen identifieras, bedöms och hanteras på rätt sätt.”

c)

Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska integrera hållbarhetsrisker i de riktlinjer som avses i punkt 1 a och c samt, i relevanta fall, riktlinjerna på de övriga områden som avses i punkt 1.”

3.

Artikel 269 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 e ska ersättas med följande:

”e)

Identifiering och bedömning av framväxande risker och hållbarhetsrisker.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a.   De framväxande risker och hållbarhetsrisker som avses i punkt 1 e och som identifieras av riskhanteringsfunktionen ska ingå i de risker som avses i artikel 262.1 a.”

4.

I artikel 272.6 ska led b ersättas med följande:

”b)

Effekten av inflation, rättsliga risker, hållbarhetsrisker, förändringar i sammansättningen av företagets försäkringsbestånd och av system som justerar de premier som försäkringstagare ska betala uppåt eller nedåt beroende på deras skadehistorik (”bonus-malus”-system) eller liknande system, med uppdelning på specifika homogena riskgrupper.”

5.

I artikel 275 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Styrdokumentet för ersättningar ska innefatta information om hur det beaktar integreringen av hållbarhetsrisker i riskhanteringssystemet.”

6.

I avdelning I kapitel IX ska följande avsnitt läggas till som avsnitt 6:

AVSNITT 6

Investeringar

Artikel 275a

Integrering av hållbarhetsrisker i aktsamhetsprincipen

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska beakta hållbarhetsrisker i den identifiering, mätning, övervakning, hantering, kontroll, rapportering och bedömning av risker i samband med investeringar som avses i artikel 132.2 första stycket i direktiv 2009/138/EG.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska försäkrings- och återförsäkringsföretag ta hänsyn till de potentiella långsiktiga konsekvenserna av sin investeringsstrategi och sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer och denna strategi och dessa beslut ska i relevanta fall avspegla de hållbarhetspreferenser hos deras kunder som beaktats under den produktgodkännandeprocess som avses i artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2358 (*3).

(*3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2358 av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller produkttillsyns- och styrningskrav för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer (EUT L 341, 20.12.2017, s. 1).”"

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med 2 augusti 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 5 oktober 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (EUT L 282, 19.10.2016, s. 1).

(3)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Den europeiska gröna given (COM(2019) 640 final).

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/18


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1257

av den 21 april 2021

om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i produkttillsyns- och styrningskraven för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer samt i uppföranderegler och investeringsrådgivning för försäkringsbaserade investeringsprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (1), särskilt artiklarna 25.2, 28.4 och 30.6, och

av följande skäl:

(1)

Omställningen till en koldioxidsnål, mer hållbar, resurseffektiv och cirkulär ekonomi i linje med målen för hållbar utveckling är avgörande för att säkerställa att unionens ekonomi är konkurrenskraftig på lång sikt. År 2016 ingick unionen Parisavtalet (2). I artikel 2.1 c i Parisavtalet fastställs målet om ökade insatser mot klimatförändringar, bland annat genom att finansiella flöden ska bli förenliga med en utveckling mot låga växthusgasutsläpp och klimatresiliens.

(2)

Medveten om storleken på denna utmaning lade kommissionen i december 2019 fram den europeiska gröna given (3). Den europeiska gröna given är en ny tillväxtstrategi som syftar till att ställa om EU till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 inte längre förekommer några nettoutsläpp av växthusgaser och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen. Detta mål förutsätter att investerare får tydliga signaler om sina investeringar för att undvika strandade tillgångar och mobilisera hållbar finansiering.

(3)

I mars 2018 offentliggjorde kommissionen en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt (4) som innehöll en ambitiös och heltäckande strategi för hållbar finansiering. Ett av målen i handlingsplanen är att styra kapitalflöden till hållbara investeringar för att uppnå hållbar tillväxt för alla.

(4)

Ett korrekt genomförande av handlingsplanen skulle uppmuntra investerarnas efterfrågan på hållbara investeringar. Det är därför nödvändigt att klargöra att hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrelaterade mål bör beaktas i de produktstyrningskrav som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2358 (5).

(5)

Försäkringsföretag och försäkringsförmedlare som utvecklar försäkringsprodukter bör beakta hållbarhetsfaktorer i produktgodkännandeprocessen för varje försäkringsprodukt och i andra produkttillsyns- och styrningsarrangemang för varje försäkringsprodukt som är avsedd att distribueras till kunder som önskar försäkringsprodukter med en hållbarhetsprofil.

(6)

Med tanke på att målmarknaden bör anges på tillräckligt detaljerad nivå bör en allmän förklaring om att en försäkringsprodukt har en hållbarhetsprofil inte vara tillräcklig. Försäkringsföretag eller försäkringsförmedlare bör i stället närmare ange till vilken kundgrupp med särskilda hållbarhetsrelaterade mål som försäkringsprodukten är avsedd att distribueras.

(7)

För att säkerställa att försäkringsprodukter med hållbarhetsfaktorer även är lätt tillgängliga för kunder som inte har några hållbarhetspreferenser bör försäkringsföretag och försäkringsförmedlare som utvecklar försäkringsprodukter inte behöva identifiera kundgrupper som en försäkringsprodukt inte är avsedd för med tanke på dessa kundgruppers behov, egenskaper och mål.

(8)

En försäkringsprodukts hållbarhetsfaktorer bör presenteras på ett transparent sätt så att försäkringsdistributörer kan lämna relevant information till sina kunder eller presumtiva kunder.

(9)

Konsekvensbedömningen av de efterföljande lagstiftningsinitiativen offentliggjordes i maj 2018 (6) och visade att det är nödvändigt att klargöra att försäkringsförmedlare och försäkringsföretag som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter som en del av sitt uppdrag gentemot kunder och presumtiva kunder bör beakta hållbarhetsfaktorer.

(10)

För att ha ett starkt investerarskydd bör försäkringsförmedlare och försäkringsföretag som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter, när de identifierar vilka typer av intressekonflikter som kan skada en kunds eller en presumtiv kunds intressen, inkludera de typer av intressekonflikter som beror på integreringen av en kunds hållbarhetpreferenser. I fråga om befintliga kunder för vilka en lämplighetsbedömning redan har gjorts bör försäkringsförmedlare och försäkringsföretag ha möjlighet att fastställa kundens individuella hållbarhetspreferenser i samband med nästa regelbundna uppdatering av denna lämplighetsbedömning.

(11)

Försäkringsförmedlare och försäkringsföretag som tillhandahåller rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter bör kunna rekommendera lämpliga försäkringsbaserade investeringsprodukter till sina kunder eller presumtiva kunder och därmed ställa frågor för att utröna en kunds individuella hållbarhetspreferenser. I enlighet med skyldigheten att bedriva distributionsverksamhet i kundens bästa intresse bör rekommendationer till kunder och presumtiva kunder ta hänsyn till både de finansiella mål och eventuella hållbarhetspreferenser som kunderna har uttryckt. Det är därför nödvändigt att klargöra att integreringen av hållbarhetsfaktorer i rådgivningsprocessen inte får leda till vilseledande försäljning eller vilseledande information om att försäkringsbaserade investeringsprodukter motsvarar hållbarhetspreferenserna när så inte är fallet. För att undvika sådan vilseledande försäljning eller vilseledande information bör försäkringsförmedlare och försäkringsföretag som tillhandahåller rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter först bedöma kundens eller den presumtiva kundens investeringsmål, tidshorisont och individuella omständigheter innan de frågar dem om deras eventuella hållbarhetspreferenser.

(12)

De försäkringsbaserade investeringsprodukter som hittills har utvecklats har varierande ambitionsnivå vad gäller hållbarhet. För att kunder eller presumtiva kunder ska förstå den varierande graden av hållbarhet och kunna fatta väl underbyggda investeringsbeslut i fråga om hållbarhet bör försäkringsförmedlare och försäkringsföretag som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter förklara skillnaden mellan å ena sidan försäkringsbaserade investeringsprodukter som helt eller delvis eftersträvar hållbara investeringar i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (7), hållbara investeringar enligt definitionen i artikel 2.17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (8) och försäkringsbaserade investeringsprodukter som beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, vilka kan rekommenderas kunder såsom uppfyllande deras individuella hållbarhetspreferenser och å andra sidan andra finansiella instrument som saknar dessa specifika inslag och inte bör kunna rekommenderas kunder eller presumtiva kunder som har individuella hållbarhetspreferenser.

(13)

Det är nödvändigt att hantera problemen med ”grönmålning”, i synnerhet att en orättvis konkurrensfördel uppnås genom att en försäkringsbaserad investeringsprodukt rekommenderas som miljövänlig eller hållbar när den i själva verket inte uppfyller grundläggande miljömässiga eller andra hållbarhetsrelaterade krav. För att förhindra vilseledande försäljning och grönmålning bör försäkringsförmedlare och försäkringsföretag som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter inte rekommendera försäkringsbaserade investeringsprodukter såsom motsvarande individuella hållbarhetspreferenser när så inte är fallet. Försäkringsförmedlare och försäkringsföretag som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter bör för sina kunder eller presumtiva kunder klargöra skälen till varför de inte gör detta och dokumentera dessa skäl.

(14)

Det är nödvändigt att klargöra att försäkringsbaserade investeringsprodukter som inte kan anses motsvara individuella hållbarhetspreferenser ändå kan rekommenderas av försäkringsförmedlare och försäkringsföretag som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter, men inte såsom motsvarande individuella hållbarhetspreferenser. För att möjliggöra ytterligare rekommendationer till kunder eller presumtiva kunder, när försäkringsbaserade investeringsprodukter inte motsvarar deras hållbarhetspreferenser, bör kunderna ha möjlighet att ändra informationen om sina hållbarhetspreferenser. För att förhindra vilseledande försäljning och grönmålning bör försäkringsförmedlare och försäkringsföretag som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter spara dokumentation om kundens beslut och kundens motivering av ändringen.

(15)

Bestämmelserna i denna förordning står i nära samband med varandra och med bestämmelserna i förordning (EU) 2019/2088, eftersom det genom dessa bestämmelser inrättas ett omfattande system för upplysningar om hållbarhetsaspekter. För att möjliggöra en samstämmig tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser och säkerställa att marknadsaktörer, behöriga myndigheter och investerare kan överblicka helheten och få smidig tillgång till bestämmelserna är det önskvärt att samla dem i en enda rättsakt.

(16)

Kommissionens delegerade förordningar (EU) 2017/2358 och (EU) 2017/2359 (9) bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

Behöriga myndigheter, försäkringsförmedlare och försäkringsföretag bör ges tillräcklig tid att anpassa sig till de nya kraven i denna förordning. Tillämpningen av förordningen bör därför senareläggas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2017/2358

Delegerad förordning (EU) 2017/2358 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.3 a ska led i ersättas med följande:

”i)

Tar hänsyn till kundernas mål, intressen och egenskaper, inbegripet eventuella hållbarhetsrelaterade mål.”

2.

Artiklarna 5 och 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Målmarknad

1.   Produktgodkännandeprocessen ska för varje försäkringsprodukt fastställa målmarknad och gruppen av kompatibla kunder. Målmarknaden ska fastställas på tillräckligt detaljerad nivå på ett sätt som tar hänsyn till försäkringsproduktens egenskaper, riskprofil, komplexitet, art och hållbarhetsfaktorer enligt definitionen i artikel 2.24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (*1).

2.   Utvecklare kan, i synnerhet när det gäller försäkringsbaserade investeringsprodukter, identifiera grupper av kunder vars behov, egenskaper och mål försäkringsprodukten generellt inte är kompatibel med, med undantag för om försäkringsprodukterna tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer på det sätt som avses i punkt 1.

3.   Utvecklare ska bara utforma och saluföra försäkringsprodukter som är kompatibla med behoven, egenskaperna och målen, inbegripet eventuella hållbarhetsrelaterade mål, hos kunderna på målmarknaden. Vid bedömningen av om en försäkringsprodukt är kompatibel med en målmarknad ska utvecklarna ta hänsyn till hur mycket information som är tillgänglig för kunder på denna målmarknad och deras finanskunskaper.

4.   Utvecklare ska säkerställa att personal som deltar i utformning och utveckling av försäkringsprodukter har den kompetens, kännedom och expertis som behövs för att korrekt förstå de försäkringsprodukter som säljs och intressen, mål, inbegripet eventuella hållbarhetsrelaterade mål, samt egenskaper hos kunderna på målmarknaden.

Artikel 6

Produkttester

1.   Utvecklare ska testa sina försäkringsprodukter på lämpligt sätt, bland annat genom scenarioanalyser när detta är relevant, innan de släpper ut produkten på marknaden eller gör en betydande anpassning av den, eller om målmarknaden har ändrats väsentligt. Produkttestningen ska bedöma om försäkringsprodukten under sin livslängd uppfyller fastställda behov, mål, inbegripet eventuella hållbarhetsrelaterade mål, och egenskaper hos kunderna på målmarknaden. Utvecklare ska testa sina försäkringsprodukter kvalitativt och, beroende på försäkringsproduktens typ och art samt risken för skada för kunderna, även kvantitativt.

2.   Utvecklare ska inte släppa ut försäkringsprodukter på marknaden om resultaten av produkttestningen visar att produkterna inte tillgodoser målmarknadens fastställda behov, mål, inbegripet eventuella hållbarhetsrelaterade mål, och egenskaper.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).”"

3.

Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1.   Utvecklare ska fortlöpande övervaka och regelbundet se över försäkringsprodukter som de har släppt ut på marknaden för att upptäcka händelser som kan ha en väsentlig inverkan på produkternas huvudsakliga särdrag, risktäckning och garantier. De ska bedöma huruvida försäkringsprodukterna förblir förenliga med behoven, egenskaperna och målen, inbegripet eventuella hållbarhetsrelaterade mål, hos den fastställda målmarknaden och huruvida produkterna distribueras till målmarknaden eller når kunder utanför målmarknaden.”

4.

Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3.   Den information som avses i punkt 2 ska göra det möjligt för försäkringsdistributörer att

a)

förstå försäkringsprodukterna,

b)

förstå den fastställda målmarknaden för försäkringsprodukterna,

c)

identifiera eventuella kunder med behov, egenskaper och mål, inbegripet eventuella hållbarhetsrelaterade mål, som försäkringsprodukten inte är kompatibel med,

d)

utföra distributionsverksamhet för relevanta försäkringsprodukter i enlighet med kundernas bästa intresse enligt artikel 17.1 i direktiv (EU) 2016/97.”

5.

Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

”2.   Produktdistributionssystemet ska

a)

syfta till att förhindra och minska skador för kunderna,

b)

främja en korrekt hantering av intressekonflikter,

c)

säkerställa att kundernas mål, intressen och egenskaper, inbegripet eventuella hållbarhetsrelaterade mål, vederbörligen beaktas.”

6.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Information till utvecklaren

Om försäkringsdistributörer får kännedom om att en försäkringsprodukt inte är i linje med kundernas intressen, mål och egenskaper på den fastställda målmarknaden, inbegripet deras eventuella hållbarhetsrelaterade mål, eller om de får kännedom om andra produktrelaterade omständigheter som kan inverka negativt på kunden ska de omedelbart informera utvecklaren och vid behov ändra sin distributionsstrategi för den försäkringsprodukten.”

Artikel 2

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2017/2359

Delegerad förordning (EU) 2017/2359 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande punkter läggas till som punkterna 4 och 5:

”4.

hållbarhetspreferenser: en kunds eller presumtiv kunds val om huruvida någon av följande finansiella produkter bör integreras i kundens investeringsstrategi:

a)

En försäkringsbaserad investeringsprodukt i fråga om vilken kunden eller den presumtiva kunden bestämmer att en viss minimiandel ska investeras i miljömässigt hållbara investeringar enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (*2).

b)

En försäkringsbaserad investeringsprodukt i fråga om vilket kunden eller den presumtiva kunden bestämmer att en viss minimiandel ska investeras i hållbara investeringar enligt definitionen i artikel 2.17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (*3).

c)

En försäkringsbaserad investeringsprodukt som beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i fråga om vilken kunden eller den presumtiva kunden bestämmer vilka kvalitativa eller kvantitativa inslag som ska påvisa att så sker.

5.

hållbarhetsfaktorer: hållbarhetsfaktorer enligt definitionen i artikel 2.24 i förordning (EU) 2019/2088.

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13)."

(*3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).”"

2.

Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.   För att identifiera, i enlighet med artikel 28 i direktiv (EU) 2016/97, de typer av intressekonflikter som uppstår vid bedrivande av försäkringsdistributionsverksamhet som rör försäkringsbaserade investeringsprodukter och som innebär en risk för negativ inverkan på kundens intressen, inbegripet kundens eventuella hållbarhetspreferenser, ska försäkringsförmedlare och försäkringsföretag bedöma huruvida de, en relevant person eller någon annan person med direkt eller indirekt koppling till dem genom kontroll, har ett intresse av resultatet av försäkringsdistributionsverksamheten som uppfyller följande kriterier:

a)

Det skiljer sig från kundens eller den presumtiva kundens intresse vad gäller resultatet av försäkringsdistributionsverksamheten.

b)

Det har potential att påverka resultatet av verksamheten på ett sätt som är negativt för kunden.

Försäkringsförmedlare och försäkringsföretag ska på samma sätt identifiera intressekonflikter mellan en kund och en annan kund.”

3.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska led a ersättas med följande:

”a)

Den är förenlig med kundens eller den presumtiva kundens investeringsmål, inbegripet den personens risktolerans och eventuella hållbarhetspreferenser.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Informationen om kundens eller den presumtiva kundens investeringsmål ska i förekommande fall innefatta uppgifter om hur länge kunden eller den presumtiva kunden önskar inneha investeringen, kundens riskvilja och riskprofil samt syftena med investeringen och, dessutom, eventuella hållbarhetspreferenser. Information ska hämtas in i en omfattning som är lämplig med tanke på den specifika produkt eller tjänst som övervägs.”

c)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Vid rådgivning om en försäkringsbaserad investeringsprodukt i enlighet med artikel 30.1 i direktiv (EU) 2016/97 får försäkringsförmedlaren eller försäkringsföretaget inte ge någon rekommendation om ingen av produkterna är lämplig för kunden eller den presumtiva kunden.

Försäkringsförmedlare eller försäkringsföretag ska inte rekommendera försäkringsbaserade investeringsprodukter såsom motsvarande en kunds eller presumtiv kunds hållbarhetspreferenser om de försäkringsbaserade investeringsprodukterna inte motsvarar dessa preferenser. Försäkringsförmedlare eller försäkringsföretag ska för sina kunder eller presumtiva kunder klargöra skälen till varför de inte gör detta och dokumentera dessa skäl.

Om ingen försäkringsbaserad investeringsprodukt motsvarar kundens eller den presumtiva kundens hållbarhetspreferenser och kunden beslutar att ändra sina hållbarhetspreferenser ska försäkringsförmedlaren eller försäkringsföretaget spara dokumentation om kundens beslut, inbegripet skälen till detta beslut.”

4.

Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 b ska led i ersättas med följande:

”i)

kundens investeringsmål, inbegripet den personens risktolerans, och huruvida kundens investeringsmål uppnås genom att hänsyn tas till kundens hållbarhetspreferenser.”

b)

I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

”Kraven att i förekommande fall tillgodose kunders eller presumtiva kunders hållbarhetspreferenser ska inte ändra villkoren i första stycket.”

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 augusti 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 26, 2.2.2016, s. 19.

(2)  Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 5 oktober 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (EUT L 282, 19.10.2016, s. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2358 av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller produkttillsyns- och styrningskrav för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer (EUT L 341, 20.12.2017, s. 1).

(6)  SWD(2018) 264 final.

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2359 av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter (EUT L 341, 20.12.2017, s. 8)


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1258

av den 26 juli 2021

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Őrségi tökmagolaj” (SGB))

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Ungerns ansökan om registrering av namnet ”Őrségi tökmagolaj” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Őrségi tökmagolaj” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Őrségi tökmagolaj” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.) enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2021.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 103, 25.3.2021, s. 18.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1259

av den 26 juli 2021

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Tuzséri alma” (SUB))

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Ungerns ansökan om registrering av namnet ”Tuzséri alma” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Tuzséri alma” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Tuzséri alma” (SUB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2021.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 102, 24.3.2021, s. 21.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1260

av den 26 juli 2021

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Pera Mantovana” [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Italiens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Pera Mantovana”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 134/98 (2).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning (3) i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Pera Mantovana” (SGB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2021.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 134/98 av den 20 januari 1998 om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 beträffande registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92 (EGT L 15, 21.1.1998, s. 6).

(3)  EUT C 93, 19.3.2021, s. 39.


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1261

av den 26 juli 2021

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Olio di Roma” [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Italiens ansökan om registrering av namnet ”Olio di Roma” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Olio di Roma” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Olio di Roma” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.) enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2021.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 112, 30.3.2021, s. 12.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1262

av den 26 juli 2021

om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning (”Iaşi” (SUB))

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 99, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har granskat Rumäniens ansökan om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Iaşi”, som lämnats in i enlighet med artikel 105 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(2)

Kommissionen har offentliggjort ansökan om godkännande av ändringar av produktspecifikationen i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 97.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 (2).

(3)

Inga invändningar enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013 har inkommit till kommissionen.

(4)

Ändringarna av produktspecifikationen bör därför godkännas i enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ändringar av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Iaşi” (SUB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2021.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 93, 19.3.2021, s. 68.


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1263

av den 26 juli 2021

om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Muškat momjanski/Moscato di Momiano” (SUB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 99, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har, i enlighet med artikel 97.2 och 97.3 i förordning (EU) nr 1308/2013, kontrollerat Kroatiens ansökan om registrering av namnet ”Muškat momjanski/Moscato di Momiano” och offentliggjort denna i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013 har inkommit till kommissionen.

(3)

I enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör namnet ”Muškat momjanski/Moscato di Momiano” skyddas och föras in i det register som avses i artikel 104 i den förordningen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Muškat momjanski/Moscato di Momiano” (SUB) ska härmed skyddas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2021.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 36, 2.2.2021, s. 22.


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1264

av den 26 juli 2021

om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning (”Coteaux du Libron” [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 av den 17 oktober 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och presentation (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har granskat Frankrikes ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Coteaux du Libron”, som lämnats in i enlighet med artikel 105 i förordning (EU) nr 1308/2013. Denna ändring omfattar en ändring av namnet ”Coteaux du Libron” till ”Coteaux de Béziers”.

(2)

Kommissionen har offentliggjort ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen i Europeiska unionens officiella tidning (2) i enlighet med artikel 97.3 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013 har inkommit till kommissionen.

(4)

Ändringen av produktspecifikationen bör därför godkännas i enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013 jämförd med artikel 15.2 i delegerad förordning (EU) 2019/33.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Coteaux du Libron” (SGB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2021.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.

(2)  EUT C 412, 30.11.2020, s. 18.


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1265

av den 26 juli 2021

om registrering av en geografisk beteckning för en spritdryck i enlighet med artikel 30.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 (”Bayerischer Bärwurz”)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNNG

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008 (1), särskilt artikel 30.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 (2) granskat Tysklands ansökan av den 7 juni 2019 om registrering av den geografiska beteckningen ”Bayerischer Bärwurz”.

(2)

Förordning (EU) 2019/787, som ersätter förordning (EG) nr 110/2008, trädde i kraft den 25 maj 2019. I enlighet med artikel 49.1 i den förordningen ska kapitel III i förordning (EG) nr 110/2008 om geografiska beteckningar upphöra att gälla med verkan från och med den 8 juni 2019.

(3)

Efter att ha kommit fram till att ansökan är förenlig med förordning (EG) nr 110/2008 har kommissionen i enlighet med artikel 17.6 i samma förordning offentliggjort huvudkraven i kravspecifikationen i Europeiska unionens officiella tidning (3), i enlighet med artikel 50.4 första stycket i förordning (EU) 2019/787.

(4)

Inga meddelanden om invändningar enligt artikel 27.1 i förordning (EU) 2019/787 har inkommit till kommissionen.

(5)

Beteckningen ”Bayerischer Bärwurz” bör därför registreras som geografisk beteckning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den geografiska beteckningen ”Bayerischer Bärwurz” ska föras in i registret. I enlighet med artikel 30.4 i förordning (EU) 2019/787 ger den här förordningen namnet ”Bayerischer Bärwurz” det skydd som avses i artikel 21 i förordning (EU) 2019/787.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2021.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  EUT C 129, 13.4.2021, s. 26.


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1266

av den 29 juli 2021

om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (grundförordningen), särskilt artikel 11.2, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

1.1   Tidigare undersökningar och gällande åtgärder

(1)

Genom förordning (EG) nr 599/2009 (2), införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på mellan 0 och 198 euro per ton på import av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vid den tidpunkten klassificerade enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209820), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009120), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009920), ex 2710 19 41 (Taric-nummer 2710194120), 3824 90 91 och ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 87) och med ursprung i Amerikas förenta stater (Förenta staterna eller det berörda landet). Den antidumpningstull som införs genom den förordningen kallas nedan de ursprungliga åtgärderna. Den undersökning som ledde till införandet av de ursprungliga åtgärderna kallas nedan den ursprungliga undersökningen.

(2)

Genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 444/2011 (3) utvidgade rådet, efter en undersökning om kringgående, den slutgiltiga antidumpningstull som införts genom förordning (EG) nr 599/2009 till att även omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, med undantag av de produkter som tillverkas av företagen BIOX Corporation, Oakville och Rothsay Biodiesel, Guelph, som båda är belägna i Ontario, Kanada. Genom samma förordning utvidgade rådet den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 599/2009 till att även gälla import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna.

(3)

Genom genomförandeförordning (EU) 2015/1518 (4) återinförde Europeiska kommissionen slutgiltiga antidumpningsåtgärder på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna efter en översyn vid giltighetstidens utgång (den tidigare översynen vid giltighetstidens utgång).

(4)

Vidare utvidgade förordning (EU) 2015/1518, ändrad genom förordning (EU) 2016/676 (5), den slutgiltiga antidumpningstullen till att även omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, med undantag av de produkter som tillverkas av företagen BIOX Corporation, Oakville och Rothsay Biodiesel, Guelph, båda belägna i Ontario, Kanada samt DSM Nutritional Products Kanada Inc., Dartmouth, Nova Scotia, Kanada. Genom samma förordning utvidgade kommissionen den slutgiltiga antidumpningstullen till att även gälla import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna.

(5)

De antidumpningstullar som för närvarande är i kraft är fasta belopp mellan 0 euro per ton och 198 euro per ton på import från de exporterande tillverkare som ingick i urvalet, 115,6 euro per ton på import från de samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet och ett fast belopp på 172,2 euro. per ton på import från alla övriga företag.

(6)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1598 (6) ändrades dessutom förordning (EU) 2015/1518 genom att tillåta företag som inte exporterade biodiesel under den ursprungliga undersökningsperioden att begära en översyn av huruvida de kan bli föremål för den tullsats som infördes för de samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet.

(7)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1121 (7), efter en begäran om behandling av nya exporterande tillverkare, ändrades förordning (EU) 2015/1518 genom att lägga till det amerikanska företaget Organic Technologies, Coshocton (Ohio) i bilaga I och som således omfattas av den vägda genomsnittliga tullen på 115,6 euro per ton som gäller för samarbetsvilliga företag som inte ingår i urvalet.

1.2   Begäran om översyn vid giltighetstidens utgång

(8)

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (8) mottog Europeiska kommissionen (kommissionen) en begäran om översyn i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen.

(9)

Begäran om översyn ingavs den 11 juni 2020 av European Biodiesel Board (EBB eller sökanden) såsom företrädare för unionstillverkare som svarar för mer än 25 % av unionens sammanlagda produktion av biodiesel. Begäran om översyn baserades på att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att dumpningen skulle återkomma och orsaka skada för unionsindustrin.

1.3   Inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång

(10)

Kommissionen fastslog efter samråd med den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i grundförordningen att bevisningen var tillräcklig för att motivera en översyn vid giltighetstidens utgång och inledde därför den 14 september 2020 en översyn vid giltighetstidens utgång av import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna på grundval av artikel 11.2 i grundförordningen. Kommissionen offentliggjorde ett tillkännagivande om inledande i Europeiska unionens officiella tidning (9) (tillkännagivandet om inledande).

(11)

Samma dag inledde kommissionen en separat översyn vid giltighetstidens utgång av de gällande antisubventionsåtgärder som tillämpas för import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna (10).

(12)

Kanadas regering lämnade synpunkter på detta inledande och noterade att om åtgärderna bibehålls, bör även det undantag som beviljats tre kanadensiska tillverkare av biodiesel fortsätta att gälla. Avgiftsbefrielsen bibehölls i artikel 2 i denna förordning.

1.4   Översynsperiod och skadeundersökningsperiod

(13)

Undersökningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning omfattar perioden från och med den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2020 (översynsperioden). Undersökningen av de tendenser som är relevanta för bedömningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada omfattar perioden från och med den 1 januari 2017 till och med utgången av översynsperioden (skadeundersökningsperioden).

1.5   Förenade kungarikets utträde ur EU

(14)

Detta ärende inleddes den 14 september 2020, dvs. under den övergångsperiod som avtalats mellan Förenade kungariket och EU då Förenade kungariket fortfarande omfattades av unionsrätten. Denna period upphörde den 31 december 2020. Från och med den 1 januari 2021 betraktas därför företag och intresseorganisationer från Förenade kungariket inte längre som berörda parter i detta förfarande.

(15)

Genom en not till handlingarna i ärendet (11) den 15 januari 2021 uppmanades de aktörer i Förenade kungariket som ansåg att de ändå var berörda parter att kontakta kommissionen. BP OIL International Limited och Argent Energy begärde att fortsätta betraktas som berörda parter och beviljades denna rättighet på grundval av den bevisning som företagen lämnade in. Båda företagen tillhandahöll bevisning över närstående enheter inom respektive grupp som är verksamma på unionens marknad. Moderbolaget Valero Energy Limited i Förenade kungariket ersattes däremot av sitt irländska dotterbolag Valero Energy Limited Ireland, eftersom det senare bolaget är aktivt på unionens marknad.

1.6   Berörda parter

(16)

I tillkännagivandet om inledande uppmanades berörda parter att kontakta kommissionen för att delta i undersökningen. Dessutom underrättade kommissionen uttryckligen sökanden, andra kända unionstillverkare, de kända tillverkarna i Förenta staterna och amerikanska myndigheter, kända importörer, användare och handlare samt berörda intresseorganisationer om inledandet av översynen vid giltighetstidens utgång och inbjöd dem att delta.

(17)

De berörda parterna gavs möjlighet att lämna synpunkter på inledandet av översynen vid giltighetstidens utgång och att begära att bli hörda av kommissionen och/eller förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden. Det inkom inte någon begäran om hörande.

1.7   Stickprovsförfarande

(18)

I tillkännagivandet om inledande angav kommissionen att den kunde komma att använda ett stickprovsförfarande i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

1.7.1   Stickprovsförfarande avseende unionstillverkare

(19)

Den 14 september 2020 underrättade kommissionen de berörda parterna om det preliminära urvalet avseende unionstillverkare enligt avsnitt 5.4 i tillkännagivandet om inledande. Kommissionen gjorde urvalet på grundval av produktions- och försäljningsvolymerna av den likadana produkten 2019 samt den geografiska basen för tillverkarna av den likadana produkten. Urvalet omfattade tre unionstillverkare. Unionstillverkarna i urvalet stod för 17,5 % av den beräknade totala produktionsvolymen för den likadana produkten i unionen och det säkerställde också en god geografisk spridning. Kommissionen uppmanade berörda parter att lämna synpunkter på det preliminära urvalet. Inga synpunkter inkom inom tidsfristen på sju dagar efter underrättelsen om det preliminära urvalet av unionstillverkare.

1.7.2   Stickprovsförfarande avseende importörer

(20)

För att kommissionen skulle kunna avgöra om ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall göra ett urval, uppmanade den icke-närstående importörer att lämna de uppgifter som angavs i tillkännagivandet om inledande.

(21)

Endast en icke-närstående importör – Shell Trading Rotterdam BV – lämnade de begärda uppgifterna, och kommissionen beslutade därför att ett stickprovsförfarande inte var nödvändigt.

1.7.3   Stickprovsförfarande avseende exporterande tillverkare

(22)

För att avgöra om ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall göra ett urval bad kommissionen alla kända exporterande tillverkare i Förenta staterna att lämna de uppgifter som anges i tillkännagivandet om inledande. Dessutom bad kommissionen det berörda landets myndigheter att identifiera och/eller kontakta andra eventuella exporterande tillverkare som kunde vara intresserade av att delta i undersökningen.

(23)

Ett exemplar av frågeformuläret fanns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats.

(24)

Tre exporterande tillverkare i Förenta staterna gav sig till känna och uttryckte sin vilja att samarbeta med kommissionen i undersökningen. Med hänsyn till det låga antalet beslutade kommissionen att det inte behövdes något stickprovsförfarande. Alla tre företag som gav sig till känna uppmanades att fylla i ett frågeformulär och överlämna det till kommissionen inom den angivna tidsfristen.

1.8   Bristande samarbete från det berörda landet

(25)

Den 15 oktober 2020 informerade ett av dessa tre företag kommissionen via e-post om att det inte skulle samarbeta ytterligare. Dessutom lämnade inget av de två andra företagen de begärda uppgifterna inom den angivna tidsfristen genom att fylla i och returnera svaren på frågeformuläret.

(26)

Den 10 november 2020 sände kommissionen ett brev till de tre företagen för att tillkännage sin avsikt att tillämpa artikel 18 i grundförordningen och grunda undersökningsresultaten på tillgängliga uppgifter. De amerikanska myndigheterna informerades också om denna avsikt. Tidsfristen för att lämna synpunkter på denna skrivelse löpte ut den 17 november 2020. Inga synpunkter inkom.

(27)

Eftersom ingen av de tre exporterande tillverkarna i Förenta staterna var samarbetsvillig i översynen vid giltighetstidens utgång beslutades att tillämpa bestämmelserna i artikel 18 i grundförordningen och att dra sina slutsatser på grundval av tillgängliga uppgifter.

1.9   Frågeformulär

(28)

I samband med inledandet fanns ett exemplar av frågeformuläret att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats.

(29)

Svar på frågeformuläret inkom från de tre unionstillverkare som ingick i urvalet och från en icke-närstående unionstillverkare.

1.10   Kontroll

(30)

På grund av covid-19-utbrottet och de isoleringsåtgärder som infördes av olika medlemsstater och tredjeländer kunde kommissionen inte göra några kontrollbesök i enlighet med artikel 16 i grundförordningen. I stället dubbelkontrollerade kommissionen alla uppgifter som ansågs vara nödvändiga för dess beslut på distans i linje med tillkännagivandet om konsekvenserna av utbrottet av covid-19 för antidumpnings- och antisubventionsundersökningar (12). Kommissionen genomförde dubbelkontroller på distans hos följande företag/parter:

 

Unionstillverkare

SAIPOL Bu Diester, Frankrike

CAMPA Iberia S.A.U., Spanien

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Tyskland

 

Importörer

Shell Trading Rotterdam BV, Nederländerna

1.11   Meddelande av uppgifter

(31)

Den 21 maj 2021 lämnade kommissionen ut uppgifter om de viktigaste omständigheter och överväganden mot bakgrund av vilka den ämnade bibehålla de gällande antidumpningstullarna. Alla parter beviljades en tidsfrist inom vilken de kunde lämna synpunkter på de uppgifter som lämnats ut.

(32)

Kommissionen övervägde synpunkterna från de berörda parterna och beaktade dem i tillämpliga fall. De parter som begärde att bli hörda beviljades detta.

2.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

2.1   Berörd produkt

(33)

Den berörda produkten är densamma som i den ursprungliga undersökningen och i den föregående översynen vid giltighetstidens utgång, nämligen fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209829), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009129), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009929), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194329), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194629), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194729), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201129), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710201629), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824999212), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826001029, 3826001059, 3826001099), ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009019 (den berörda produkten).

(34)

Biodiesel är ett förnybart bränsle som framställs från ett brett utbud av råvaror, dvs. vegetabiliska oljor som rapsolja, sojabönolja, palmolja, använda frityroljor, animaliskt fett eller biomassa.

(35)

Biodiesel används inom transportsektorn, främst blandat med mineraldiesel (dvs. petroleum/konventionell diesel) och mycket marginellt i sin rena form (B100).

2.2   Likadan produkt

(36)

Såsom fastställdes i den ursprungliga undersökningen samt i den tidigare översynen vid giltighetstidens utgång bekräftade denna översyn vid giltighetstidens utgång att följande produkter har samma grundläggande fysiska, kemiska och [tekniska] egenskaper och samma grundläggande användningsområden:

den berörda produkten,

den produkt som tillverkas och säljs på hemmamarknaden i Förenta staterna, och

den produkt som tillverkas och säljs i unionen av unionsindustrin.

(37)

Dessa produkter anses därför vara likadana produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

2.3   Invändningar avseende produktdefinitionen

(38)

Det svenska företaget Preem AB och företaget Valero Energy Ltd Ireland, som tillverkar och levererar bränsle och som i den egenskapen är användare av den berörda produkten, hävdade att fettsyrametylester (FAME) och hydrerad vegetabilisk olja (HVO) är två olika typer av biodiesel, och att HVO bör undantas från den gällande produktdefinitionen. I förordningen från 2009 om införande av provisoriska åtgärder (13) ansågs alla typer av biodiesel och biodieselblandningar vara biodieselbränslen. FAME och HVO kan båda blandas med diesel och bortsett från vissa skillnader vad gäller de fysiska egenskaperna är slutanvändningen densamma och båda produkterna tillverkas av unionsindustrin. I det klagomål som gav upphov till den ursprungliga undersökningen definierades dieselbränsle framställt av HVO dessutom som en del av den berörda produkten och ingen av parterna bestred denna definition vid den tidpunkten. Påståendet avvisades därför.

3.   SANNOLIKHET FÖR ATT DUMPNINGEN FORTSÄTTER ELLER ÅTERKOMMER

(39)

I enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen undersökte kommissionen om de gällande åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till en fortsatt eller återkommande dumpning.

3.1   Inledande anmärkningar

(40)

På grund av bristande samarbetsvilja som förklaras i skälen 25–27 var det inte möjligt att göra en analys som grundar sig på kontrollerade uppgifter från de amerikanska tillverkarna.

(41)

I enlighet med artikel 18 i grundförordningen baserades därför undersökningsresultaten om sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning på tillgängliga uppgifter. Kommissionen grundar sig därför på följande källor: begäran om en översyn vid giltighetens utgång och påföljande inlagor från sökanden, Eurostat, Global Trade Atlas (GTA) och webbplatserna för amerikanska myndigheten för energiinformation (Energy Information Administration, EIA) och amerikanska jordbruksdepartementet (USDA).

3.2   Fortsatt dumpning

(42)

Efter införandet av åtgärder 2009 sjönk importen av biodiesel från Förenta staterna till unionen nästan ned till noll från 2013 och framåt. Till exempel importerades cirka 156 ton från Förenta staterna under översynsperioden (från den 1 juli 2019 till den 30 juni 2020). Dessa volymer utgör endast 0,04 % av Förenta staternas sammanlagda export och ännu mindre av unionens förbrukning. I enlighet med detta drog kommissionen slutsatsen att dessa låga volymer inte ger tillräcklig grund för en analys om fortsatt dumpning. Kommissionen fokuserade därför sin undersökning på sannolikheten för att dumpning skulle återkomma om åtgärderna skulle upphöra att gälla.

3.3   Återkommande dumpning

(43)

Kommissionen analyserade om det var sannolikt att dumpning skulle återkomma om åtgärden skulle upphöra. Framför allt analyserades följande aspekter: förhållandet mellan priserna för produkter som producerats och sålts i unionen och i Förenta staterna, förhållandet mellan exportpriser till tredjeländer och priserna i Förenta staterna, förhållandet mellan exportpriser till tredjeländer och prisnivån i unionen, outnyttjad kapacitet i Förenta staterna samt kringgående och absorption.

3.3.1   Jämförelse mellan priserna för produkter som tillverkats och sålts i unionen och i Förenta staterna

(44)

Kommissionen utgick från två informationskällor för att fastställa de inhemska försäljningspriserna för biodiesel i Förenta staterna under översynsperioden: i) uppgifter från amerikanska jordbruksdepartementet (USDA), och ii) uppgifter i begäran om översyn vid giltighetstidens utgång.

(45)

För översynsperioden visade uppgifterna från USDA ett inhemskt försäljningspris från fabrik på 909,05 US-dollar per ton. Till den genomsnittliga växelkursen för euro/dollar under översynsperioden (1 euro = 1,105 US-dollar) motsvarar detta belopp ett amerikanskt inhemskt försäljningspris på 822,31 euro per ton. Detta ligger nära uppgifterna i begäran om översyn vid giltighetstidens utgång, där det inhemska försäljningspriset uppgick till 918,06 US-dollar (820 euro) per ton. Kommissionen ansåg det lämpligt att betrakta det amerikanska inhemska priset som fastställt (822,31 euro) för sin återkommande analys.

(46)

Det genomsnittliga priset från fabrik för biodiesel som under översynsperioden såldes i unionen av unionstillverkare, såsom visas i tabell 1, uppgick till 771 euro per ton.

(47)

För att återvända till unionens marknad skulle de amerikanska tillverkarna vara tvungna att sälja till ett pris nära eller lägre än 771 euro per ton. Deras slutliga pris skulle också behöva täcka sjöfrakts- och försäkringskostnader och tullavgiften (6,5 %) för biodiesel. Enligt uppgifter som inhämtats under undersökningen skulle detta motsvara cirka 92 euro per ton. Kommissionen baserade detta belopp på mängden a) transport och godstrafik, som beräknats av sökanden och b) tullar (6,5 %) som tillämpas på importpriset på biodiesel från Förenta staterna, beräknat av kommissionen efter att ha konsulterat offentligt tillgänglig information som Global Trade Atlas (GTA) och avrundade det till 106 euro för att täcka extra kostnader efter importen.

(48)

Om de amerikanska tillverkarna återupptar exporten till unionen till konkurrenskraftiga priser skulle de troligen behöva göra det till ett pris från fabrik mindre än 665 euro per ton, vilket skulle vara lägre än deras inhemska försäljningspris i Förenta staterna och därmed till dumpade prisnivåer.

3.3.2   Jämförelse mellan exportpriser till tredjeländer och priserna i Förenta staterna

(49)

Kommissionen analyserade vidare prismönstret för exporten av biodiesel från Förenta staterna till tredjeländer under översynsperioden.

(50)

Den har konsulterat offentligt tillgänglig information såsom Global Trade Atlas (GTA) för att ta fram mängden och värdet av exporten av biodiesel enligt HTS-nummer 3826 00 under översynsperioden. Exportmängden (i ton) till samtliga länder (inbegripet EU) uppgår till 389 075 ton, varav 14 ton exporterades till unionen.

(51)

I tabellen nedan jämförs det genomsnittliga försäljningspriset i amerikanska dollar per ton som är vederbörligen justerat till nivån från fabrik (genom att dra av 82,52 US-dollar per ton för inlandsfrakt som anges i begäran om översyn vid giltighetstidens utgång) med det genomsnittliga inhemska priset i Förenta staterna för de sex länderna (utanför EU) till vilka Förenta staterna exporterade mer än 0,1 % av sin totala export under översynsperioden.

Tabell 1

Förenta staternas exportvolymer och priser under översynsperioden

Bestämmelseländer

Exportmängder (ton)

Procentandel av exporten till alla länder

Genomsnittligt pris från fabrik (US-dollar) per ton

Genomsnittligt pris från fabrik (euro) per ton

Genomsnittligt pris från fabrik Inhemskt pris (euro) per ton (se skäl 45)

Kanada

354 442

91,1

805,33

728,48

822,31

Kina

12 363

3,2

316,49

286,29

822,31

Norge

3 500

0,9

862,48

780,18

822,31

Peru

2 144

0,6

591,72

535,26

822,31

Mexiko

1 204

0,3

661,23

598,13

822,31

Sydkorea

475

0,1

363,15

328,49

822,31

Källa: GTA

(52)

Tabellen visar att de amerikanska tillverkarna säljer till alla sex exporterande länder till mellan 5 och 65 % lägre priser än sina inhemska försäljningspriser. Dessutom varierar exportpriserna mycket mellan de olika länder som Förenta staterna exporterade mest till under översynsperioden.

(53)

Slutligen visar tabellen att de högsta genomsnittliga exportpriserna är de till länder som Kanada och Norge till vilka Förenta staterna säljer 92 % av sin totala export. I begäran föreskrivs i detta avseende att den dyrare ”. biodiesel som exporteras till Kanada ska framställas av specifika typer av råvaror som har en bättre motståndskraft mot kalla temperaturer, såsom raps, eller kan också vara HVO som har utmärkta kalla egenskaper ...”. De dyrare genomsnittliga exportpriserna till dessa två länder förklaras därför av det högre inköpspriset för råvaran (t.ex. för raps).

3.3.3   Jämförelse mellan exportpriserna till tredjeländer och unionsindustrins prisnivå

(54)

EU-marknaden är attraktiv för Förenta staternas export av biodiesel. Baserat på GTA-databasen som nämns i skäl 49 beräknades därefter ett enkelt genomsnittligt exportpris till alla destinationer (se skäl 55), under översynsperioden, med beaktande av följande aspekter:

På grund av den stora variationen i Förenta staternas exportpriser (vilket även framgår av tabellen i skäl 51) undantog kommissionen från beräkningen alla länder som för Förenta staterna utgör en andel lägre än 0,1 % av de totala försäljningsvolymer som landet exporterade under översynsperioden. Det fanns totalt sex länder (förutom EU) vars andel översteg 0,1 % av Förenta staternas totala exportvolymer enligt tabellen i skäl 51.

Samma tabell visar också att de högsta genomsnittliga exportpriserna är de till länder som Kanada och Norge, dit Förenta staterna säljer 92 % av sin totala export. Som förklaras i skäl 53 beror dessa högre exportpriser på det högre råvarupriset (t.ex. för raps).

Exporten av biodiesel till EU utgörs huvudsakligen av en blandning av olika biodieseltyper på grund av de skiljande klimatförhållandena i EU. I norra Europa används främst biodiesel som har bättre motståndskraft mot låga temperaturer.

Beräkningen av ett enkelt genomsnittligt exportpris i den aktuella bedömningen ger därför en rättvisande bild av det genomsnittliga pris som skulle råda på unionens marknad, samtidigt som man undviker att ge en oproportionerlig vikt till exporten till Kanada och Norge med tanke på blandningen av biodieseltyper som sannolikt skulle exporteras till unionen, där klimatförhållandena varierar kraftigt mellan medlemsstaterna.

(55)

Med hänsyn till alla ovanstående faktorer beräknade kommissionen ett genomsnittligt exportpris på 682 US-dollar per ton (617 euro). Detta genomsnittliga exportpris på 617 euro är ett fob-pris till vilket kostnader för sjöfrakt och försäkringar läggs till för att få ett cif-pris. Kostnaderna beräknades till cirka 52 USD per ton (47 euro) i begäran om en översyn vid giltighetstidens utgång.

(56)

Kommissionen anser att 47 euro per ton är en rimlig indikation för ytterligare sjöfrakts- och försäkringskostnader till andra destinationer. Det genomsnittliga amerikanska exportpriset till tredjeländer fastställdes således till 617 euro (fob), vilket således, även om sjöfrakts- och försäkringskostnader och tullavgiften (6,5 %) skulle läggas till (totalt avrundat till 104 euro ton för att täcka vissa extra kostnader efter import) från Förenta staterna till EU (totalt cirka 721 euro) skulle det ligga långt under unionsindustrins pris från fabrik på 771 euro per ton.

(57)

Detta visar i sin tur att exporterande tillverkare från Förenta staterna skulle kunna sälja till ett pris under 771 euro per ton för att ta sig in på unionens marknad, och att detta skulle uppmuntra dem att rikta om en del av den nuvarande exporten till tredjeländer till unionens marknad, eftersom priserna på unionens marknad är mer attraktiva än priserna på vissa andra tredjeländers marknader.

3.3.4   Outnyttjad kapacitet

(58)

På grund av bristande samarbete från amerikanska tillverkare, fastställde kommissionen den amerikanska produktionskapaciteten på grundval av tillgängliga uppgifter på webbplatsen för amerikanska myndigheten för energiinformation (Energy Information Administration – EIA).

(59)

Biodieseltillverkarna måste till denna myndighet (på års- resp. månadsbasis) rapportera sin befintliga och planerade produktionskapacitet, liksom sin produktion, inmatning, sina lager och sin försäljning av biodiesel.

På grundval av uppgifter från EIA uppgick de amerikanska tillverkarnas kapacitet under översynsperioden till 8 412 000 ton.

(60)

Den faktiska produktionen av biodiesel i Förenta staterna under översynsperioden var 5 718 000 ton (EIA:s uppgifter), vilket motsvarar ett kapacitetsutnyttjande på 68 % och en outnyttjad kapacitet på 32 % eller omkring 2 694 000 ton. Den betydande outnyttjade kapaciteten hos de amerikanska tillverkarna utgör ett incitament att öka produktionen och sälja biodiesel till dumpade priser till unionens marknad och kommer därför sannolikt att användas för att leverera till unionens marknad om åtgärderna skulle upphöra att gälla. De amerikanska tillverkarna kan nämligen lätt öka sin produktion och export till EU med den ekonomiska nyttan av ökat kapacitetsutnyttjande och minskning av tillverkningskostnaden per enhet. Utsläpp på unionens marknad av den amerikanska överskottskapaciteten skulle ha en betydande inverkan, eftersom den uppgår till nästan 18 % av unionens förbrukning under översynsperioden.

(61)

Under översynsperioden var den amerikanska produktionen av biodiesel (5 718 000 ton) dessutom lägre än förbrukningen (5 934 000 ton). Förenta staterna importerar följaktligen mer biodiesel än man exporterar. Under översynsperioden uppgick den sammanlagda importen till 629 000 ton och exporten till 428 000 ton. Om den tillgängliga produktionskapaciteten inte användes för att tillgodose den inhemska efterfrågan under skadeundersökningsperioden är det osannolikt att sådan tillgänglig produktionskapacitet i framtiden skulle användas för detta ändamål. Den amerikanska produktionskapacitet som rapporterades under översynsperioden (8 412 000 ton, se föregående skäl) var betydligt högre än den inhemska förbrukningen. Detta innebär att om möjligheter på exportmarknader öppnas kommer de amerikanska tillverkarna sannolikt att använda sin outnyttjade kapacitet för exportförsäljning snarare än för inhemsk förbrukning.

(62)

Det är osannolikt att den outnyttjade kapaciteten skulle användas till att öka exporten till andra tredjeländer än EU. De stora tredjelandsmarknaderna (Brasilien, Indonesien, Argentina, Kina och Thailand) är självförsörjande när det gäller inhemsk biodieselproduktion, och Förenta staterna har hittills inte exporterat mycket till dessa länder trots sin outnyttjade kapacitet. Det finns ingen anledning att tro att detta kommer att förändras i framtiden.

(63)

Det är därför troligt att amerikanska tillverkare skulle använda en betydande del av den outnyttjade kapaciteten för ytterligare försäljning till EU som är en mycket attraktiv marknad eftersom den är den största i världen med många incitament för användning av biodiesel.

3.3.5   Kringgående och absorption

(64)

Såsom nämns i skäl 1 befanns det att de antidumpningsåtgärder som införts 2009 kringgicks genom omlastning via Kanada och en förändring i sammansättningen av blandningen. Förekomsten av sådana metoder visar hur stort intresse vissa amerikanska tillverkare har av att komma in på unionens marknad, även efter införandet av åtgärderna, och detta måste därför betraktas som en indikation på att unionens marknad är attraktiv för amerikanska biodieseltillverkare.

3.3.6   Slutsats om sannolikheten för återkommande dumpning

(65)

Unionens marknad är mycket attraktiv eftersom den är störst i världen, och det finns starka incitament för användning av biodiesel i unionen och i de enskilda medlemsstaterna. Det skulle således vara attraktivt för de amerikanska tillverkarna att använda sin outnyttjade kapacitet fullt ut och även avleda en del av sin nuvarande exportförsäljning från andra mindre lönsamma tredjeländer till unionens marknad.

(66)

På grundval av tabellen i skäl 51 drog kommissionen slutsatsen att amerikanska tillverkare totalt sett säljer till tredjeländer till priser under deras inhemska priser.

(67)

Mot bakgrund av den betydande outnyttjade kapaciteten hos den amerikanska industrin, i kombination med unionsmarknadens attraktionskraft till följd av dess storlek och gällande försäljningspriser, med särskilt beaktande av prisnivån för amerikansk export till tredjeländer, och uppgifter om tidigare kringgående, drog kommissionen slutsatsen att den dumpade importen från Förenta staterna sannolikt skulle återuppstå om de gällande åtgärderna skulle upphöra att gälla.

4.   SKADA

4.1   Definition av unionsindustrin och unionstillverkningen

(68)

Enligt de uppgifter som lämnats av sökanden tillverkades den likadana produkten av 49 tillverkare i unionen under skadeundersökningsperioden. Dessa tillverkare utgör unionsindustrin i den mening som avses i artikel 4.1 i grundförordningen.

(69)

Den totala tillverkningen i unionen under översynsperioden fastställdes till omkring 14 miljoner ton. Kommissionen fastställde denna siffra på grundval av de uppgifter som lämnats av unionsindustrin. Såsom anges i skäl 19 stod de tre unionstillverkare som ingick i urvalet för 17,5 % av den sammanlagda tillverkningen av den likadana produkten i unionen.

4.2   Förbrukning i unionen

(70)

Kommissionen fastställde förbrukningen i unionen på grundval av branschinformation och Comext för importuppgifter.

(71)

Förbrukningen i unionen utvecklades på följande sätt:

Tabell 2

Förbrukning i unionen (ton)  (14)

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Total förbrukning i unionen (ton)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Index

100

112

114

122

Källa: Uppgifter om unionsindustrin, Comext.

(72)

Under översynsperioden ökade förbrukningen av biodiesel i unionen, beräknad som summan av importen av biodiesel och unionsindustrins totala försäljning på EU-marknaden, med 22 %, dvs. från 13,8 miljoner ton 2017 till 16,9 miljoner ton.

4.3   Import från det berörda landet

4.3.1   Volym av och marknadsandel för importen från det berörda landet

(73)

Kommissionen fastställde importvolymen på grundval av uppgifter från Eurostat (Comext-databasen). Importens marknadsandel fastställdes på grundval av uppgifter från sökanden för unionsindustrins inhemska försäljning och Comext för handelsuppgifter.

(74)

Importen till unionen från det berörda landet utvecklades på följande sätt:

Tabell 3

Importvolym (ton), marknadsandel och priser  (15)

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Importvolym från det berörda landet (ton)

176

2 339

139

156

Index

100

1 329

79

89

Marknadsandel (%)

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Genomsnittligt pris (euro per ton)

1 243

972

1 269

1 812

Index

100

78

102

146

Källa: Comext, uppgifter om EU-industrins försäljning för beräkning av marknadsandelen.

(75)

Sedan åtgärderna infördes 2009 har importen från Förenta staterna praktiskt taget upphört, och uppgick till endast 156 ton under översynsperioden (jämfört med över 1 137 000 ton under den ursprungliga undersökningsperioden).

4.3.2   Priser på importen från det berörda landet och prisunderskridande

(76)

Det förekom praktiskt taget ingen import av biodiesel från Förenta staterna till unionen under översynsperioden som kunde användas som en tillförlitlig grund för beräkningen av prisunderskridande.

(77)

Som ett alternativ fastställde kommissionen prisunderskridandet under översynsperioden genom att jämföra

1.

det vägda genomsnittliga försäljningspris som unionstillverkarna i urvalet tog ut av icke-närstående kunder på unionens marknad, justerat till nivån från fabrik (771 euro/ton), och

2.)

amerikanska tillverkares genomsnittliga exportpris till tredjeländer, justerat för transportkostnader till unionen och EU:s tull (721 euro/ton – se skäl 56).

(78)

Resultatet av jämförelsen var ett prisunderskridande på 6,4 %.

4.4   Import från andra tredjeländer än Förenta staterna

(79)

Under översynsperioden uppgick importen från tredjeländer till 3 750 000 ton, eller omkring 22 % av den totala förbrukningen i unionen. De viktigaste källorna för import av biodiesel utöver Förenta staterna var Argentina (24 % av EU:s import), Malaysia (18 %), Singapore (13 %) och Indonesien (5 %).

(80)

Den sammanlagda importvolymen liksom marknadsandelen och pristrenden för import av biodiesel från övriga tredjeländer utvecklades på följande sätt:

Tabell 4

Import från tredjeländer  (16)

Land

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Argentina

Volym (ton)

355 782

1 467 325

873 325

905 781

 

Index

100

412

245

255

 

Marknadsandel (%)

3

10

6

5

 

Genomsnittligt pris

(euro/ton)

635

620

707

728

 

Index

100

98

111

115

Malaysia

Volym (ton)

335 769

388 615

731 679

679 860

 

Index

100

116

218

202

 

Marknadsandel (%)

2

3

5

4

 

Genomsnittligt pris

(euro/ton)

952

813

669

730

 

Index

100

85

70

77

Indonesien

Volym (ton)

24 984

777 992

743 456

195 858

 

Index

100

3 114

2 976

784

 

Marknadsandel (%)

0

5

5

1

 

Genomsnittligt pris

(euro/ton)

803

671

636

665

 

Index

100

84

79

83

Övriga tredjeländer

Volym (ton)

822 027

820 093

1 450 938

1 983 471

 

Index

100

100

177

241

 

Marknadsandel (%)

6

5

9

12

 

Genomsnittligt pris

(euro/ton)

662

723

829

874

 

Index

100

109

125

132

Totalt alla tredjeländer utom Förenta staterna

Volym (ton)

1 538 562

3 454 050

3 799 448

3 765 041

 

Index

100

224

247

245

 

Marknadsandel (%)

11

22

24

22

 

Genomsnittligt pris

(euro/ton)

721

678

732

802

 

Index

100

94

102

111

Källa: Comext, uppgifter om EU-industrins försäljning för beräkning av marknadsandelen.

(81)

Antidumpningstullarna på import från Argentina och Indonesien – två stora exportländer av biodiesel – upphävdes 2018. Följaktligen ökade importen från tredjeländer 2018 och höll sig vid en nivå på omkring 3,8 miljoner ton under 2019 och under översynsperioden. Sammantaget ökade importen från tredjeländer utom Förenta staterna med 145 % under skadeundersökningsperioden. Deras marknadsandel ökade dessutom från 11 % till 22 % under skadeundersökningsperioden.

(82)

När det gäller priserna skiljer sig situationen mellan länderna.

(83)

Vad gäller Argentina, som är den största importkällan, införde kommissionen i februari 2019 slutgiltiga antisubventionsåtgärder på import av biodiesel från detta land, och fattade samtidigt ett beslut om godkännande av minimiprisåtaganden från åtta argentinska tillverkare och Argentinas handelskammare för biobränslen (CARBIO). Detta ledde till en betydlig prisökning för år 2019 (med 14 % jämfört med 2018) och under översynsperioden (med 17 % jämfört med 2018).

(84)

Vad gäller Indonesien införde Europeiska kommissionen 2019 utjämningstullar på import av subventionerad biodiesel från Indonesien. Detta ledde till en avsevärd minskning av importen från Indonesien under 2020.

(85)

För Indonesien och Malaysias vidkommande sjönk priserna. Samtidigt ökade de betydligt för de övriga tredjeländerna. Sammantaget ökade de genomsnittliga försäljningspriserna för importen från andra tredjeländer än Förenta staterna med 11 % under skadeundersökningsperioden. Denna trend överensstämmer med den trend som observerats för importen från de berörda länderna i tabell 3. Pristrenden skiljer sig dock jämfört med unionsindustrins försäljningspriser på unionens marknad i tabell 8. Priserna för de unionstillverkare som ingick i urvalet sjönk i linje med de minskande produktionskostnaderna. Följden blev att prisskillnaden mellan exportörer från tredjeländer och unionstillverkarna i urvalet minskade, vilket ökade unionsindustrins konkurrenskraft.

4.5   Unionsindustrins ekonomiska situation

4.5.1   Allmänna anmärkningar

(86)

Bedömningen av unionsindustrins ekonomiska situation omfattade en bedömning av alla ekonomiska indikatorer som var av betydelse för unionsindustrins tillstånd under skadeundersökningsperioden.

(87)

Som nämns i skälen 18 och 19 tillämpades ett stickprovsförfarande för att bedöma unionsindustrins ekonomiska situation.

(88)

Vid fastställandet av skada skilde kommissionen mellan makroekonomiska och mikroekonomiska skadeindikatorer. Den utvärderade de makroekonomiska indikatorerna på grundval av uppgifter som lämnades av EU-industrin och andra sektorsspecifika makroekonomiska uppgifter såsom FAO-OECD. Kommissionen utvärderade de mikroekonomiska indikatorerna på grundval av uppgifter i svaren på frågeformulären från de unionstillverkare som ingick i urvalet. Båda uppsättningarna uppgifter konstaterades vara representativa för unionsindustrins ekonomiska situation.

(89)

De makroekonomiska indikatorerna är tillverkning, tillverkningskapacitet, kapacitetsutnyttjande, försäljningsvolym, marknadsandel, tillväxt, sysselsättning, produktivitet, dumpningsmarginalernas storlek och återhämtning från tidigare dumpning.

(90)

De mikroekonomiska indikatorerna är genomsnittspriser per enhet, kostnad per enhet, arbetskraftskostnader, lager, lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga.

4.5.2   Makroekonomiska indikatorer (17)

4.5.2.1   Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

(91)

Unionens totala produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 5

Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Produktionsvolym (ton)

12 639 715

13 166 083

13 931 438

13 984 220

Index

100

104

110

111

Produktionskapacitet (ton)

16 047 231

16 707 893

16 862 595

17 529 047

Index

100

104

105

109

Kapacitetsutnyttjande (%)

79

79

83

80

Index

100

100

105

101

Källa: Uppgifter från sökanden och de unionstillverkare som ingick i urvalet.

(92)

Unionstillverkningen ökade från 12,6 miljoner 2017 till 14,0 miljoner ton under översynsperioden, vilket är en ökning med 11 % under skadeundersökningsperioden. I en situation där förbrukningen ökat med 22 % under skadeundersökningsperioden reagerade unionsindustrin positivt genom att öka sin produktion.

(93)

Samtidigt ökade produktionskapaciteten med 9 % under skadeundersökningsperioden och nådde 17,5 miljoner ton under översynsperioden. Unionsindustrin håller på att utveckla sin kapacitet att bemöta en ökande efterfrågan. Enligt en rapport (18) gäller denna kapacitetsutökning främst produktion av hydrerad vegetabilisk olja (HVO).

(94)

Till följd av att produktionen och produktionskapaciteten samtidigt ökade låg kapacitetsutnyttjandet stabilt under skadeundersökningsperioden, på ca 80 %.

4.5.2.2   Försäljningsvolym och marknadsandel

(95)

Unionsindustrins försäljningsvolym och marknadsandel utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 6

Försäljningsvolym och marknadsandel

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Försäljningsvolym på unionens marknad (ton)

12 305 049

11 988 560

11 962 754

13 190 560

Index

100

97

97

107

Marknadsandel (%)

89

78

76

78

Index

100

87

85

88

Källa: Uppgifter från sökanden och de unionstillverkare som ingick i urvalet.

(96)

Unionsindustrin ökade sin försäljning på unionens marknad från 12,3 miljoner ton 2017 till 13,2 miljoner ton under översynsperioden (+ 7 %).

(97)

Eftersom förbrukningen i unionen ökade med 22 %, på grund av den lägre ökningen av den faktiska försäljningsvolymen, minskade unionsindustrins marknadsandel, från omkring 89 % år 2017 till 78 % under översynsperioden. Den minskade marknadsandelen har samband med den ökade importen från tredjeländer, särskilt från 2018 och framåt (skäl 80).

4.5.2.3   Tillväxt

(98)

Ett antal indikatorer (produktion, produktionskapacitet, försäljning, sysselsättning) visar på en positiv tillväxt för unionsindustrin under perioden. Tillväxten är dock måttlig jämfört med utvecklingen av förbrukningen av biodiesel under samma period. I själva verket minskade unionsindustrins marknadsandel under referensperioden.

4.5.2.4   Sysselsättning och produktivitet

(99)

Sysselsättningen och produktiviteten utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 7

Sysselsättning och produktivitet

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Antal anställda

2 643

3 126

3 527

3 909

Index

100

118

133

148

Produktivitet (ton per anställd)

4 782

4 211

3 950

3 577

Index

100

88

83

75

Källa: Uppgifter från sökanden och de unionstillverkare som ingick i urvalet.

(100)

Under skadeundersökningsperioden steg sysselsättningen från 2 643 till 3 909, en ökning på 48 %.

(101)

Eftersom produktionen ökade i mindre utsträckning (+ 11 %) ledde detta till minskad produktivitet (–25 %).

4.5.2.5   Dumpningsmarginalens storlek och återhämtning från tidigare dumpning

(102)

Som förklaras i skäl 42 var det inte möjligt att fastställa dumpningen under översynsperioden. Undersökningen inriktades därför på sannolikheten för återkommande dumpning om antidumpningsåtgärderna skulle upphöra att gälla.

(103)

I den tidigare översynen vid giltighetstidens utgång visade unionsindustrin tecken på att återhämta sig från verkningarna av tidigare dumpning. Under skadeundersökningsperioden i den aktuella översynen fortsatte återhämtningsprocessen, vilket framgår av en gynnsam utveckling för unionsindustrin vad gäller de huvudsakliga skadeindikatorerna.

4.5.3   Mikroekonomiska indikatorer (19)

4.5.3.1   Priser och faktorer som påverkar priserna

(104)

De vägda genomsnittliga försäljningspriserna per enhet för unionstillverkarna i urvalet till icke-närstående kunder i unionen utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 8

Försäljningspriser i unionen

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Genomsnittligt försäljningspris per enhet i unionen på den sammanlagda marknaden (euro/ton)

834

801

771

771

Index

100

96

92

92

Genomsnittligt pris för vegetabilisk olja (Index)

100

86

81

86

Tillverkningskostnad per enhet (euro/ton)

828

778

760

755

Index

100

94

92

91

Källa: Företagen i urvalet, FAO för prisindexet för vegetabilisk olja.

(105)

Under skadeundersökningsperioden minskade produktionskostnaden med 9 % (från 828 euro/ton till 755 euro/ton). Detta beror delvis på det minskade priset på vegetabiliska oljor, som var på nedgång under perioden. Allt biobränsle framställs inte av vegetabiliska oljor, men priset på vegetabiliska oljor är ett bra närmevärde för priset på den viktigaste insatsvaran för produktion av biodiesel.

(106)

Det genomsnittliga försäljningspriset sjönk med 8 %, från 834 euro/ton 2017 till 771 euro/ton under översynsperioden. Detta kan kopplas till den minskning som har observerats i produktionspriset.

4.5.3.2   Arbetskraftskostnader

(107)

De genomsnittliga arbetskraftskostnaderna för de unionstillverkare som ingick i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 9

Genomsnittliga arbetskraftskostnader per anställd

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Genomsnittliga arbetskraftskostnader per anställd (euro)

63 785

70 533

72 306

72 533

Index

100

111

113

114

Källa: Företagen som ingick i urvalet.

(108)

Den genomsnittliga arbetskraftskostnaden för företagen som ingick i urvalet steg med 14 % under översynsperioden. Konsekvensen av den variationen är liten med tanke på att arbetskraftskostnaden utgör bara omkring 3 % av den totala tillverkningskostnaden.

4.5.3.3   Lager

(109)

Lagernivåerna för de unionstillverkare som ingick i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 10

Lager

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Utgående lager (ton)

99 868

126 345

124 567

114 216

Index

100

127

125

114

Utgående lager som andel av produktionen

0,8

1,0

0,9

0,8

Index

100

121

113

103

Källa: Företagen som ingick i urvalet.

(110)

Lagerhållningen låg stabilt runt 1 % av produktionen. Detta är en mycket låg andel som tyder på att industrin kan arbeta på begäran och begränsa lagerhållningen. Detta är också nödvändigt för att undvika försämring av biodieseln.

4.5.3.4   Lönsamhet, kassaflöde, investeringar, avkastning på investeringar och förmåga att anskaffa kapital

(111)

Lönsamheten, kassaflödet, investeringarna och räntabiliteten för de unionstillverkare som ingick i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 11

Lönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Lönsamhet vid försäljning i unionen till icke-närstående kunder (i procent av omsättningen)

0,96

2,13

1,78

2,84

Index

100

223

186

297

Kassaflöde (euro)

45 139 254

10 723 312

54 431 877

58 021 678

Index

100

24

121

129

Investeringar (euro)

40 430 425

20 634 073

34 169 705

17 028 015

Index

100

51

85

42

Räntabilitet (%)

22

29

25

44

Index

100

128

112

198

Källa: Företagen som ingick i urvalet.

(112)

Kommissionen fastställde lönsamheten för de unionstillverkare som ingick i urvalet genom att uttrycka nettovinsten före skatt för försäljningen av den likadana produkten till icke-närstående kunder i unionen som en procentandel av omsättningen för denna försäljning. Lönsamheten låg kvar på en låg nivå, men uppvisar ändå en lätt positiv trend under skadeundersökningsperioden, med en ökning från 1 % till 3 %. Detta kopplades till den minskande produktionskostnaden för företagen som ingick i urvalet (-9 %). Bakom detta genomsnitt finns dock stora skillnader mellan de unionstillverkare som ingick i urvalet, då vissa företag inte gjorde någon vinst alls.

(113)

Nettokassaflödet är unionstillverkarnas förmåga att själva finansiera sin verksamhet. Trenden i nettokassaflöde utvecklades positivt mot slutet av skadeundersökningsperioden (under 2019 och första hälften av 2020), men 2018 sjönk kassaflödet kraftigt. Nedgången under 2018 berodde huvudsakligen på de specifika förhållandena i ett av de företag som ingick i urvalet och som har en särskilt affärsmodell. För de två andra företag som ingick i urvalet var trenden relativt stabil.

(114)

Investeringarna i företagen som ingick i urvalet utgör inte någon tydlig trend under skadeundersökningsperioden. Investeringar från ett eller annat företag i urvalet, eller avsaknad av dem, kan få investeringsnivåerna att gå upp och ner från ett år till ett annat. Investeringarna utgjorde cirka 1–2 % av omsättningen under skadeundersökningsperioden, vilket är begränsat.

(115)

Räntabiliteten är vinsten i procent av det bokförda nettovärdet av investeringarna. Den utvecklades positivt under skadeundersökningsperioden och förblev hög under översynsperioden. Denna höga räntabilitet är emellertid främst kopplad till investeringarnas låga bokförda investeringar snarare än höga vinster.

4.6   Slutsats beträffande skada

(116)

Under skadeundersökningsperioden, mot bakgrund av nästan obefintlig import från Förenta staterna, ökade importen från tredjeländer markant sett till volym (med 145 %) men även prisnivå (med 11 %). Samtidigt sjönk unionsindustrins priser (med 8 %), vilket var i linje med en minskning av produktionskostnaderna (med 9 %). Följaktligen minskade prisklyftan mellan tredjelandsexportörerna och de unionstillverkare som ingick i urvalet, något som därmed ökade unionsindustrins konkurrenskraft.

(117)

Skadeindikatorerna tyder på det hela taget på en positiv trend under skadeundersökningsperioden, i synnerhet sett till produktion (+ 11 %), produktionskapacitet (+ 9 %) och försäljning (+ 7 %), och visar att unionens biodieselindustri långsamt håller på att återhämta sig från den tidigare skadan. Analysen av skadeindikatorerna visar att unionsindustrin just nu inte lider någon väsentlig skada. Vissa indikatorer, i synnerhet en låg lönsamhet (≤ 3 %), tyder dock på att den ändå befinner sig i en skör ekonomisk situation.

(118)

Mot denna bakgrund drog kommissionen slutsatsen att unionsindustrin under översynsperioden inte lidit väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.5 i grundförordningen.

5.   SANNOLIKHET FÖR ATT SKADAN ÅTERKOMMER

(119)

Kommissionen bedömde, i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen, huruvida det är sannolikt att den skada som orsakades av dumpad import från Förenta staterna återkommer om åtgärderna tillåts upphöra att gälla.

(120)

I detta avseende undersökte kommissionen produktionskapaciteten och den outnyttjade kapaciteten i Förenta staterna, de sannolika prisnivåerna på import från Förenta staterna i avsaknad av antidumpningsåtgärder samt deras påverkan på unionsindustrin inklusive prisunderskridande utan antidumpningsåtgärder.

5.1   Produktionskapacitet och outnyttjad kapacitet i Förenta staterna

(121)

Som beskrivs i avsnitt 3.3.4 är de mängder som skulle kunna exporteras av biodieseltillverkare i Förenta staterna betydande i jämförelse med unionsmarknadens storlek. Den outnyttjade kapaciteten utgör mycket riktigt 18 % av unionens förbrukning under översynsperioden. Följaktligen drog kommissionen slutsatsen att den tillgängliga outnyttjade kapaciteten är betydande.

5.2   De sannolika prisnivåerna på import från Förenta staterna i avsaknad av antidumpningsåtgärder

(122)

Som beskrivs i avsnitt 3.3.2, på grundval av den aktuella prissättningen på tredjeländers exportmarknader, exporterade de amerikanska tillverkarna till sina viktigaste tredjelandsmarknader till lägre priser än de inhemska priserna i Förenta staterna. Som anges i skäl 77–78 underskrider också i genomsnitt dessa priser unionsindustrins priser på unionens marknad med 6,4 %. Med beaktande av den prisnivå som tas ut på exporten från Förenta staterna till andra tredjelandsmarknader är export till unionen potentiellt mycket mer attraktiv för de amerikanska exportörerna. Som anges i avsnitt 3.3.6 är unionens marknad också mycket attraktiv eftersom den är störst i världen, och det finns starka incitament för användning av biodiesel i unionen och i de enskilda medlemsstaterna.

5.3   Sannolik inverkan på unionsindustrin

(123)

Om åtgärderna skulle tillåtas upphöra, skulle därför betydande volymer av dumpad biodiesel från Förenta staterna medföra en mycket stark prispress nedåt för unionens priser och få betydande inverkan på unionsindustrins ekonomiska situation. Till följd av detta är det sannolikt att unionsindustrins produktions- och försäljningsvolymer skulle minska och att de små vinster som industrin just nu uppnår skulle övergå i förluster.

(124)

Kommissionen bedömde vidare importens möjliga påverkan genom att ta fram två möjliga scenarier om åtgärderna skulle upphöra att gälla, nämligen (1) ett uppsving för importen från Förenta staterna, och (2) sjunkande priser i EU på grund av ökad konkurrens, allt annat lika.

(125)

I det första scenariot utgick kommissionen från två möjliga nivåer för import från Förenta staterna. Det första alternativet medförde att importen från Förenta staterna skulle hamna på sin historiska volym (under den inledande undersökningsperioden (20)), vilken är 1,1 miljoner ton. Till följd av den ökade importen från Förenta staterna och EU-industrins därav följande minskade försäljning skulle EU-industrins lönsamhet sjunka med 0,14 procentenheter, dvs. från + 2,84 % till + 2,70 %. I det andra alternativet togs hänsyn till EU-marknadens mycket betydande ökning i storlek från 6,6 miljoner ton under den inledande undersökningsperioden till 17 miljoner ton under översynsperioden (+ 158 %). I detta sammanhang modellerade kommissionen ett importuppsving motsvarande samma marknadsandel på 17,2 % för Förenta staterna som under den inledande undersökningsperioden. Resultatet blev att unionsindustrins lönsamhet skulle sjunka med 0,41 procentenheter från + 2,84 % till 2,43 %. Ett sådant uppsving för importen från Förenta staterna, till konstanta priser, kan i båda fallen sägas få en ganska måttlig påverkan. Detta är kopplat till den höga andelen rörliga kostnader i biodieselindustrin.

(126)

I det andra scenariot konstaterades en prisnedgång ha en potentiellt kraftig skadlig effekt. I händelse av att unionspriserna skulle gå ner till prisnivån för exporten från Förenta staterna till tredjeländer (721 euro/ton) skulle vinsten sjunka från + 2,84 % till -3,88 %. I händelse av att unionspriserna skulle gå ner med 10 %, dvs. från 771 euro/ton till 694 euro/ton, skulle vinsten minska från + 2,84 % till - 7,94 %. I vilket fall som helst skulle varje prisnedgång på mer än -2,9 % sätta unionsindustrins vinstnivå på noll.

(127)

I verkligheten, om åtgärderna skulle tillåtas upphöra att gälla, är det mycket sannolikt att en kombination av de två scenarierna ovan skulle inträffa på marknaden. I synnerhet kan betydande volymer biodiesel med ursprung i Förenta staterna förväntas komma in på unionens marknad, till lägre priser än från unionsindustrin. Till följd av det skulle unionsindustrin marknadsandel krympa, liksom dess priser. Det skulle orsaka betydande förluster för unionsindustrin.

5.4   Slutsats om sannolikheten för återkommande skada

(128)

På grundval av detta, och med notering av unionsindustrins nuvarande ömtåliga situation, drog kommissionen slutsatsen att en avsaknad av åtgärder med all sannolikhet skulle leda till en betydligt ökad dumpad import från Förenta staterna till skadevållande priser och att väsentlig skada troligen skulle återkomma.

6.   UNIONENS INTRESSE

(129)

I enlighet med artikel 21 i grundförordningen undersökte kommissionen om bibehållandet av de gällande antidumpningsåtgärderna skulle strida mot unionens intresse som helhet. Fastställandet av unionens intresse gjordes på grundval av en bedömning av alla berörda parters intressen, inbegripet unionsindustrins, importörernas och användarnas intressen. I enlighet med artikel 21.1 mening 3 i grundförordningen togs särskild hänsyn till behovet av att skydda industrin från den skadevållande dumpningens negativa effekter.

6.1   Unionsindustrins intresse

(130)

Om befintliga åtgärder tillåts upphöra att gälla, kommer unionsindustrin med största säkerhet att möta ökad illojal konkurrens från de amerikanska biodieseltillverkarna, vilket sannolikt sätter ett abrupt stopp för unionsindustrins pågående återhämtning.

(131)

Kommissionen drog slutsatsen att en fortsatt tillämpning av åtgärderna skulle vara i unionsindustrins intresse.

6.2   Icke-närstående importörers intresse

(132)

Ingen importör motsatte sig förlängningen av åtgärderna.

(133)

Shell Trading Rotterdam hävdade att åtgärderna, genom att de begränsar utbudet på unionens marknad, kommer att leda till stigande priser. Företaget noterade också att biodiesel finns att tillgå från andra marknader.

(134)

Åtgärderna verkar inte i någon hög grad påverka importörerna, eftersom det finns alternativa försörjningskällor. Detta bevisas av den betydande marknadsandelen för import från tredjeländer.

(135)

Kommissionen drog därför slutsatsen att en fortsatt tillämpning av åtgärderna inte skulle skada importörernas intressen i någon avsevärd utsträckning.

6.3   Användarnas intresse

(136)

Användarnas deltagande i undersökningen var begränsat.

(137)

Två användare, Preem, det största bränsleföretaget i Sverige, och Valero Energy Ltd Ireland, påstod att förlängning av åtgärderna blir ett direkt hinder för transportsektorns gröna utveckling i Europa. Preem och Valero Energy Ltd Ireland begärde specifikt att HVO borde undantas från den nuvarande produktdefinitionen, då de förväntar sig brist på HVO under kommande år. Valero Energy Ltd Ireland hänvisade särskilt till EU:s mål för förnybar energi inom transportsektorn 2030 och hävdade att målen inte kommer att kunna uppnås mot bakgrund av den nuvarande EU-produktionen.

(138)

Kommissionen observerade att unionsproducenterna har tillräcklig kapacitet för att tillgodose den nuvarande efterfrågan och även outnyttjad kapacitet för att tillgodose framtida ökning och export om så skulle behövas. Det var dessutom för tidigt att med säkerhet bedöma om det är troligt att brister kommer att uppstå under 2030, särskilt med tanke på den senaste tidens ökning av kapaciteten i EU. Eventuellt kan kommissionen ha bättre förutsättningar att bedöma situationen om den uppmanas att göra en översyn vid giltighetstidens utgång om fem år. Följaktligen avvisades påståendet.

(139)

Det finns inget som tyder på att de befintliga åtgärder som gäller har haft en negativ inverkan på biodieselanvändarna i unionen och framför allt finns det inga belägg för att gällande åtgärder har haft en negativ inverkan på deras lönsamhet.

(140)

Kommissionen drog därför slutsatsen att en fortsatt tillämpning av åtgärderna inte skulle vara skadlig för användarnas intresse.

6.4   Slutsats om unionens intresse

(141)

På grundval av ovanstående drog kommissionen slutsatsen att det inte fanns några tvingande skäl eftersom det inte låg i unionens intresse att upprätthålla de befintliga åtgärderna beträffande import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna.

7.   ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

(142)

På grundval av de slutsatser som kommissionen kommit fram till när det gäller sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning och skada följer, i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen, att de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna, som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2015/1518, i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU) 2016/676, bör bibehållas.

(143)

Såsom anges i skäl 1 utvidgades de gällande antidumpningstullarna beträffande import av biodiesel från Förenta staterna till att även omfatta import av samma produkt som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, och import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Amerikas förenta stater.

(144)

De antidumpningstullar som ska bibehållas ska även fortsättningsvis utvidgas till att omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, och biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna.

(145)

De exporterande producenter från Kanada som var undantagna från de åtgärder som utvidgades genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1518 bör även vara befriade från de åtgärder som införs genom denna förordning.

(146)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 15.1 i grundförordningen.

(147)

När ett belopp måste återbetalas till följd av en dom av Europeiska unionens domstol ska enligt artikel 109 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (21) den tillämpliga räntesatsen motsvara den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, som offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning den första kalenderdagen i varje månad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En slutgiltig antidumpningstull ska införas på import av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Amerikas förenta stater, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209829), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009129), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009929), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194329), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194629), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194729), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201129), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710201629), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824999212), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826001029, 3826001059, 3826001099) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009019).

2.   Följande slutgiltiga fasta antidumpningstullsatser ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för de produkter som beskrivs i punkt 1 och som tillverkas av de nedan angivna företagen:

Företag

Antidumpningstullsats i euro per ton netto

Taric-tilläggsnummer

Archer Daniels Midland Company, Decatur

68,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

0

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

198,0

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Företag som förtecknas i bilaga I

115,6

Se bilaga I

Alla övriga företag

172,2

A999

Antidumpningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (dvs. blandningens biodieselhalt).

3.   Tillämpningen av den individuella tullsatsen för de företag som anges i punkt 2 ska förutsätta att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som ska överensstämma med kraven i bilaga II. Om ingen sådan faktura uppvisas ska tullsatsen för alla övriga företag tillämpas.

4.   Om en part från Amerikas förenta stater lämnar tillräcklig bevisning för kommissionen om att:

a)

den inte exporterade de varor som anges i artikel 1.1 med ursprung i Amerikas förenta stater under undersökningsperioden (1 april 2007–31 mars 2008),

b)

den inte är närstående en exportör eller tillverkare som omfattas av de åtgärder som införs genom denna förordning, och

c)

den antingen faktiskt har exporterat de berörda varorna eller genom avtal har gjort ett oåterkalleligt åtagande att efter undersökningsperiodens utgång exportera en betydande kvantitet till unionen,

får kommissionen ändra bilaga I så att denna part beviljas den tull som tillämpas för samarbetsvilliga tillverkare som inte ingick i stickprovet, dvs. 115,6 euro per ton.

Artikel 2

1.   Den slutgiltiga antidumpningstull som gäller för ”alla övriga företag” enligt vad som anges i artikel 1.2 utvidgas härmed till att omfatta import av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som avsänts från Kanada, oavsett om deras deklarerade ursprung är Kanada eller inte, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209821), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009121), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009921), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194321), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194621), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194721), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201121), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710201621), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824999210), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826001020, 3826001050, 3826001089) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009011), med undantag för sådana som producerats av de företag som anges nedan:

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

Kanada

DSM Nutritional Products Kanada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Kanada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Den tull som ska utvidgas är den som fastställs för ”alla övriga företag” i artikel 1.2, dvs. en slutgiltig antidumpningstull på 172,2 euro per ton netto.

Antidumpningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (dvs. blandningens biodieselhalt).

2.   Den befrielse från tull som beviljats de företag som nämns i punkt 1 eller vilken beviljas av kommissionen i enlighet med artikel 4.2 ska tillämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som ska uppfylla kraven i bilaga II. Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den utjämningstull som införs genom punkt 1 tillämpas.

Artikel 3

1.   Den slutgiltiga antidumpningstull som fastställs i artikel 1.2 utvidgas härmed till att omfatta import av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande högst 20 viktprocent av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna, och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209830), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009130), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009930), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194330), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194630), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194730), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201130), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710201630), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824999220) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009030).

Antidumpningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (dvs. blandningens biodieselhalt).

2.   Tillämpningen av den individuella tullsatsen för de företag som anges i artikel 1.2 ska förutsätta att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som ska uppfylla kraven i bilaga III. Om ingen sådan faktura uppvisas ska tullsatsen enligt artikel 1.2 för ”alla övriga företag” tillämpas.

Artikel 4

1.   Ansökningar om befrielse från den tull som utvidgas genom artiklarna 2.1 och 3.1 ska göras skriftligen på ett av Europeiska unionens officiella språk och ska undertecknas av en person som har rätt att företräda det ansökande företaget. Ansökningarna ska skickas till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat G

Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-post: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EU) 2016/1036 får kommissionen, efter samråd med rådgivande kommittén, genom beslut tillåta att import från företag som inte kringgår de antidumpningsåtgärder som införts genom artikel 1 befrias från den tull som utvidgas genom artiklarna 2.1 och 3.1.

Artikel 5

I fall då varor har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 131.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (22), ska det belopp för antidumpningstullen som fastställs i artiklarna 1, 2 och 3 sänkas med en procentsats som motsvarar fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

Om inget annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 599/2009 av den 7 juli 2009 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 179, 10.7.2009, s. 26).

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 444/2011 av den 5 maj 2011 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 599/2009 infördes på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater till att omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kanada eller inte, om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 599/2009 till att omfatta import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, och om avslutande av undersökningen rörande import som avsänts från Republiken Singapore (EUT L 122, 11.5.2011, s. 12).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1518 av den 14 september 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 239, 15.9.2015, s. 69).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/676 av den 29 april 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1518 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 116, 30.4.2016, s. 31).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1598 av den 22 september 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1518 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 245, 23.9.2017, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1121 av den 10 augusti 2018 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1518 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 204, 13.8.2018, s. 33).

(8)  Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut (EUT C 18, 20.1.2020, s. 20).

(9)  Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT C 303, 14.9.2020, s. 18).

(10)  Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antisubventionsåtgärder som tillämpas på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT C 303, 14.9.2020, s. 7).

(11)  Tron-dokument: t21.000417.

(12)  Tillkännagivande om konsekvenserna av utbrottet av covid-19 för antidumpnings- och antisubventionsundersökningar (EUT C 86, 16.3.2020, s. 6).

(13)  Kommissionens förordning (EG) nr 193/2009 av den 11 mars 2009 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 67, 12.3.2009, s. 22).

(14)  Förbrukningen baseras på uppgifter för EU-27, exklusive uppgifter avseende Förenade kungariket.

(15)  Importvolymen baseras på uppgifter för EU-27, exklusive uppgifter om Förenade kungariket.

(16)  Importen från tredjeländer baseras på uppgifter från EU-27, exklusive uppgifter om Förenade kungariket som medlemsstat, men inklusive uppgifter om Förenade kungariket som tredjeland.

(17)  De makroekonomiska uppgifterna grundade sig på EU-27 och uppgifter från Förenade kungariket undantogs.

(18)  USDA, årsrapport om biobränslen (GAIN-rapport), 29 juni 2020.

(19)  De mikroekonomiska indikatorerna baseras på uppgifter för EU-28, inbegripet uppgifter avseende Förenade kungariket. På grundval av den låga försäljningsvolymen till Förenade kungariket för de unionstillverkare som ingick i urvalet (cirka 1,1 % av dessa tillverkares genomsnittliga försäljning i EU under översynsperioden) förefaller de effekter som de transaktioner som rör Förenade kungariket får för slutsatserna om skada vara minimala, och slutsatserna om väsentlig skada skulle därför inte ha påverkats om endast uppgifter för EU-27 hade använts.

(20)  1 april 2007 till 31 mars 2008.

(21)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(22)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).


BILAGA I

Företagets namn

Ort

Taric-tilläggsnummer

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

Buffalo Biodiesel, Inc

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels LLC

Tulsa

A940

ED&F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels Inc.

Madison

A940

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries Ltd

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd

Houston

A940

Lake Erie Biofuels LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC

Claypool

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Seneca

A940

Organic Fuels Ltd

Houston

A940

Organic Technologies

Coshocton

C482

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red River Biodiesel Ltd

New Boston

A940

REG Ralston LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Safe Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel LLC

Albert Lea

A940

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsburgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940


BILAGA II

Den giltiga faktura som avses i artiklarna 1.3 och 2.2 ska innehålla en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid det företag som har utfärdat fakturan och som innehåller följande:

Tjänstemannens namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att de (volym) fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som säljs för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i [det eller de berörda länderna]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”


BILAGA III

Den giltiga faktura som avses i artikel 3.2 ska innehålla en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid det företag som har utfärdat fakturan och som innehåller följande:

Tjänstemannens namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att de (volym) fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande högst 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som säljs för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i Amerikas förenta stater. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”


2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/62


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1267

av den 29 juli 2021

om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1), särskilt artikel 18.1, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

1.1   Tidigare undersökningar och gällande åtgärder

(1)

Genom förordning (EG) nr 598/2009 (2) införde rådet en slutgiltig utjämningstull på mellan 211,2 och 237 euro per ton nettovikt på import av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vid den tidpunkten klassificerade enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209820), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009120), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009920), ex 2710 19 41 (Taric-nummer 2710194120), 3824 90 91 och ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 87) och med ursprung i Amerikas förenta stater (nedan kallat Förenta staterna eller det berörda landet). Den utjämningstull som införs genom den förordningen kallas nedan de ursprungliga åtgärderna. Den undersökning som ledde till införandet av de ursprungliga åtgärderna kallas nedan den ursprungliga undersökningen.

(2)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 443/2011 (3) utvidgade rådet, efter en undersökning om kringgående, den slutgiltiga utjämningstull som införts genom rådets förordning (EG) nr 598/2009 till att även omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, med undantag av de produkter som tillverkas av företagen BIOX Corporation, Oakville och Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada. Genom samma förordning utvidgade rådet den slutgiltiga utjämningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 598/2009 till att även gälla import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna.

(3)

Genom genomförandeförordning (EU) 2015/1519 (4) återinförde kommissionen slutgiltiga utjämningsåtgärder på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång (nedan kallad den tidigare översynen vid giltighetstidens utgång).

(4)

Genom förordning (EU) 2015/1519 i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU) 2016/675 (5) utvidgades dessutom den slutgiltiga utjämningstullen till att även omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, med undantag av de produkter som tillverkas av företagen BIOX Corporation, Oakville och Rothsay Biodiesel, Guelph, båda verksamma i Ontario, Kanada, samt företaget DSM Nutritional Products Kanada Inc., Dartmouth, Nova Scotia, Kanada. Genom samma förordning utvidgade kommissionen den slutgiltiga utjämningstullen till att även gälla import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna.

(5)

De utjämningstullar som för närvarande är i kraft utgörs av fasta belopp från 211,2 till 237 euro per ton netto på import från de exporterande tillverkarna.

1.2   Begäran om översyn vid giltighetstidens utgång

(6)

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (6) mottog Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) en begäran om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (grundförordningen).

(7)

Begäran om översyn ingavs den 11 juni 2020 av European Biodiesel Board (nedan kallat EBB eller sökanden) såsom företrädare för unionstillverkare som svarar för mer än 25 % av unionens sammanlagda produktion av biodiesel. Begäran om översyn grundades på att det är sannolikt att skadan för unionsindustrin skulle återkomma om åtgärderna upphör att gälla och subventionerad biodiesel fortsätter att komma in på unionens marknad.

2.   INLEDANDE AV EN ÖVERSYN VID GILTIGHETSTIDENS UTGÅNG

(8)

I samråd med den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (7) slog kommissionen fast att bevisningen var tillräcklig för att motivera en översyn vid giltighetstidens utgång, och inledde den 14 september 2020 en översyn vid giltighetstidens utgång beträffande import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna på grundval av artikel 18.1 i grundförordningen. Kommissionen offentliggjorde ett tillkännagivande om inledande i Europeiska unionens officiella tidning (8) (nedan kallat tillkännagivandet om inledande).

(9)

Samma dag, den 14 september 2020, inledde kommissionen parallellt en översyn vid giltighetstidens utgång av de gällande antidumpningsåtgärderna för import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna.

(10)

Kanadas regering lämnade synpunkter på detta inledande och noterade att om åtgärderna bibehålls, bör även det undantag som beviljats tre kanadensiska tillverkare av biodiesel fortsätta att gälla. Kommissionen bibehöll undantaget i artikel 2 i denna förordning.

2.1   Översynsperiod och skadeundersökningsperiod

(11)

Undersökningen beträffande fortsatt eller återkommande subventionering omfattade perioden från och med den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2020 (nedan kallad översynsperioden). Undersökningen av de utvecklingstendenser som är relevanta för bedömningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada omfattade perioden från och med den 1 januari 2017 till och med utgången av översynsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

2.2   Förenade kungarikets utträde ur EU

(12)

Detta ärende inleddes den 14 september 2020, dvs. under den övergångsperiod som avtalats mellan Förenade kungariket och EU då Förenade kungariket fortfarande omfattades av unionsrätten. Denna period upphörde den 31 december 2020. Från och med den 1 januari 2021 betraktas därför företag och intresseorganisationer från Förenade kungariket inte längre som berörda parter i detta förfarande.

(13)

Genom en not till handlingarna i ärendet (9) den 15 januari 2021 uppmanades de aktörer i Förenade kungariket som ansåg att de fortfarande var berörda parter att kontakta kommissionen. BP OIL International Limited och Argent Energy begärde att fortsätta betraktas som berörda parter och beviljades denna rättighet på grundval av den bevisning som företagen lämnade in. Båda företagen tillhandahöll bevisning över närstående enheter inom respektive grupp som är verksamma på unionens marknad. Moderbolaget Valero Energy Limited i Förenade kungariket ersattes däremot av sitt irländska dotterbolag Valero Energy Limited Ireland, eftersom det senare bolaget är aktivt på unionens marknad.

2.3   Berörda parter

(14)

I tillkännagivandet om inledande uppmanades berörda parter att kontakta kommissionen för att delta i undersökningen. Dessutom underrättade kommissionen uttryckligen sökanden, andra kända unionstillverkare, de kända tillverkarna i Förenta staterna och amerikanska myndigheter, kända importörer, användare och handlare samt berörda intresseorganisationer om inledandet av översynen vid giltighetstidens utgång och inbjöd dem att delta.

(15)

De berörda parterna gavs möjlighet att lämna synpunkter på inledandet av översynen vid giltighetstidens utgång och att begära att bli hörda av kommissionen och/eller förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden.

2.4   Stickprovsförfarande

(16)

I tillkännagivandet om inledande angav kommissionen att den kunde komma att tillämpa ett stickprovsförfarande i enlighet med artikel 27 i grundförordningen.

 

    Stickprovsförfarande avseende unionstillverkare

(17)

Den 14 september 2020 underrättade kommissionen de berörda parterna om det preliminära urvalet avseende unionstillverkare enligt avsnitt 5.3 i tillkännagivandet om inledande. Kommissionen gjorde urvalet på grundval av produktions- och försäljningsvolymerna av den likadana produkten 2019 samt den geografiska basen för tillverkarna av den likadana produkten. Urvalet omfattade tre unionstillverkare. De unionstillverkare som ingick i urvalet svarade för 17,5 % av de uppskattade sammanlagda produktionsvolymerna av den likadana produkten i unionen, och urvalet säkerställer även en lämplig geografisk spridning. Kommissionen uppmanade berörda parter att lämna synpunkter på det preliminära urvalet. Inga synpunkter inkom inom tidsfristen på sju dagar efter underrättelsen om det preliminära urvalet av unionstillverkare.

 

    Stickprovsförfarande avseende importörer

(18)

För att kommissionen skulle kunna avgöra om ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall göra ett urval, uppmanade den icke-närstående importörer att lämna de uppgifter som angavs i tillkännagivandet om inledande.

(19)

Endast en icke-närstående importör – Shell Trading Rotterdam BV – lämnade de begärda uppgifterna, och kommissionen beslutade därför att ett stickprovsförfarande inte var nödvändigt.

 

    Stickprovsförfarande avseende exporterande tillverkare

(20)

För att kommissionen skulle kunna avgöra om ett stickprovsförfarande var nödvändigt och i så fall göra ett urval, uppmanade den alla exporterande tillverkare i Förenta staterna att lämna de uppgifter som anges i tillkännagivandet om inledande. Dessutom bad kommissionen myndigheterna i det exporterande landet att identifiera och/eller kontakta andra eventuella exporterande tillverkare som kunde vara intresserade av att delta i undersökningen.

(21)

Tre exporterande tillverkare i Förenta staterna gav sig till känna och förklarade att de var villiga att samarbeta med kommissionen i undersökningarna. Med tanke på det låga antalet beslutade kommissionen att ett stickprovsförfarande inte var nödvändigt, och samtliga tre företag uppmanades att lämna in svar på frågeformuläret.

2.5   Samarbete från det berörda landet

(22)

Den 15 oktober 2020 sände ett av de företag som ursprungligen samarbetade i undersökningen ett e-postmeddelande till kommissionen där det förklarade att det inte längre var villigt att samarbeta. De andra två företagen inkom inte med den begärda informationen inom den fastställda tidsfristen genom att fylla i och återsända frågeformuläret.

(23)

Den 10 november 2020 sände kommissionen en skrivelse till samtliga tre företag för att tillkännage sin avsikt att tillämpa artikel 28 i grundförordningen och grunda undersökningsresultaten på tillgängliga uppgifter. De amerikanska myndigheterna informerades också om denna avsikt. Tidsfristen för att lämna synpunkter på denna skrivelse löpte ut den 17 november 2020. Inga synpunkter inkom.

(24)

Vid inledandet begärde kommissionen via en verbalnot av den 14 september 2020 att de amerikanska myndigheterna skulle fylla i och återsända det antisubventionsfrågeformulär som var avsett för Förenta staternas regering. Kommissionen mottog inget svar inom den föreskrivna tidsfristen.

(25)

Den 10 november 2020 sände kommissionen ett brev till de amerikanska myndigheterna för att tillkännage sin avsikt att tillämpa artikel 28 i grundförordningen och grunda undersökningsresultaten på tillgängliga uppgifter, mot bakgrund av de amerikanska myndigheternas bristande samarbetsvilja.

(26)

Tidsfristen för att lämna synpunkter på verbalnoten löpte ut den 17 november 2020. Inga synpunkter inkom.

(27)

Kommissionen slog därför fast att varken någon exporterande tillverkare eller Förenta staternas regering var villig att samarbeta i översynen vid giltighetstidens utgång. Därför beslutade kommissionen att tillämpa bestämmelserna i artikel 28 i grundförordningen och att positiva eller negativa avgöranden skulle träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

2.6   Frågeformulär

(28)

Vid inledandet av översynen gjordes ett exemplar av frågeformuläret för importörer tillgängligt i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats.

(29)

Svar på frågeformuläret inkom från de tre unionstillverkare som ingick i urvalet och från en icke-närstående importör i unionen.

2.7   Kontroll

(30)

Med tanke på covid-19-utbrottet och de isoleringsåtgärder som infördes av olika medlemsstater och tredjeländer kunde kommissionen inte göra några kontrollbesök i enlighet med artikel 26 i grundförordningen. I stället dubbelkontrollerade kommissionen alla uppgifter som ansågs vara nödvändiga för dess beslut på distans i linje med tillkännagivandet om konsekvenserna av utbrottet av covid-19 för antidumpnings- och antisubventionsundersökningar (10). Kommissionen genomförde dubbelkontroller på distans hos följande företag/parter:

 

Unionstillverkare

SAIPOL Bu Diester, Frankrike

CAMPA Iberia S.A.U., Spanien

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Tyskland

 

Importörer

Shell Trading Rotterdam BV, Nederländerna

2.8   Meddelande av uppgifter

(31)

Den 21 maj 2021 lämnade kommissionen ut uppgifter om de viktigaste omständigheter och överväganden mot bakgrund av vilka den ämnade bibehålla de gällande utjämningstullarna. Alla parter beviljades en tidsfrist inom vilken de kunde lämna synpunkter på de uppgifter som lämnats ut.

(32)

Kommissionen övervägde synpunkterna från de berörda parterna och beaktade dem i tillämpliga fall. De parter som begärde att bli hörda beviljades detta.

3.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

3.1   Berörd produkt

(33)

Den berörda produkten är densamma som i den ursprungliga undersökningen och i den föregående översynen vid giltighetstidens utgång, nämligen fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209829), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009129), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009929), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194329), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194629), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194729), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201129), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710201629), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824999212), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826001029, 3826001059, 3826001099), ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009019 (nedan kallad den berörda produkten).

(34)

Biodiesel är ett förnybart bränsle som framställs från ett brett utbud av råvaror, dvs. vegetabiliska oljor som rapsolja, sojabönolja, palmolja, använda frityroljor, animaliskt fett eller biomassa.

(35)

Biodiesel används inom transportsektorn, främst blandat med mineraldiesel (dvs. petroleum/konventionell diesel) och mycket marginellt i sin rena form (B100).

3.2   Likadan produkt

(36)

Såsom fastställdes i den ursprungliga undersökningen samt i den tidigare översynen vid giltighetstidens utgång bekräftade denna översyn vid giltighetstidens utgång att följande produkter har samma grundläggande fysiska, kemiska och [tekniska] egenskaper och samma grundläggande användningsområden:

den berörda produkten,

den produkt som tillverkas och säljs på hemmamarknaden i Förenta staterna, och

den produkt som tillverkas och säljs i unionen av unionsindustrin.

(37)

Dessa produkter anses därför vara likadana produkter i den mening som avses i artikel 2 c i grundförordningen.

3.3   Invändningar avseende produktdefinitionen

(38)

Det svenska företaget Preem AB och företaget Valero Energy Ltd Ireland, som tillverkar och levererar bränsle och som i den egenskapen är användare av den berörda produkten, hävdade att fettsyrametylester (FAME) och hydrerad vegetabilisk olja (HVO) är två olika typer av biodiesel, och att HVO bör undantas från den gällande produktdefinitionen. I förordningen från 2009 om införande av provisoriska åtgärder (11) ansågs alla typer av biodiesel och biodieselblandningar vara biodieselbränslen. FAME och HVO kan båda blandas med diesel och bortsett från vissa skillnader vad gäller de fysiska egenskaperna är slutanvändningen densamma och båda produkterna tillverkas av unionsindustrin. I det klagomål som gav upphov till den ursprungliga undersökningen definierades dieselbränsle framställt av HVO dessutom som en del av den berörda produkten och ingen av parterna bestred denna definition vid den tidpunkten. Påståendet avvisades därför.

4.   SANNOLIKHETEN FÖR FORTSATT ELLER ÅTERKOMMANDE SUBVENTIONERING

4.1   Inledande anmärkningar

(39)

I enlighet med artikel 28.1 i grundförordningen undersökte kommissionen om det var sannolikt att ett upphörande av de gällande åtgärderna skulle leda till fortsatt eller återkommande subventionering av den berörda produkten med ursprung i Förenta staterna och om skadan för unionsindustrin skulle fortsätta eller återkomma. Till följd av den bristande samarbetsviljan från de exporterande tillverkarna och de amerikanska myndigheterna som beskrivs i skälen 22–27 var det inte möjligt att genomföra en analys av kontrollerade uppgifter som lämnats in av de exporterande tillverkarna och de amerikanska myndigheterna.

(40)

I enlighet med artikel 28 i grundförordningen baserades därför undersökningsresultaten om sannolikheten för fortsatt eller återkommande subventionering på tillgängliga uppgifter. Kommissionen grundade sig därför på följande källor: begäran om en översyn vid giltighetens utgång och påföljande inlagor från sökanden, Eurostat, Global Trade Atlas (GTA) och webbplatserna för amerikanska myndigheten för energiinformation (Energy Information Administration, EIA) och amerikanska jordbruksdepartementet (USDA).

(41)

Kommissionen analyserade i synnerhet följande federala och statliga subventionsprogram som angavs i ansökan och som kommissionen identifierade som fortfarande gällande.

(42)

På grund av de amerikanska exporterande tillverkarnas och de amerikanska myndigheternas bristande samarbetsvilja, och mot bakgrund av slutsatserna beträffande fortsatt subventionering genom ovannämnda program, analyserade kommissionen däremot inte följande federala och statliga subventionsprogram ytterligare.

4.2   Subventioner – federala program

4.2.1   Skatteavdrag för blandning av biodiesel och biodieselavdrag

4.2.1.1   Rättslig grund

(43)

Den rättsliga grunden för skattelättnadsprogram som omfattar tillverkare som blandar biodiesel, detaljhandlare och användare av biodiesel finns i US Code (U.S.C.), avdelning 26, avsnitt 40A (b). Enligt dessa avsnitt gäller följande skattelättnader för biodieselbränsle:

1)

Skatteavdrag för blandning av biodiesel.

2)

Biodieselavdrag.

3)

Skatteavdrag för små tillverkare av biodiesel från jordbruket.

(44)

Skatteavdraget för blandning av biodiesel har varit i kraft enligt Förenta staternas federala lagstiftning sedan 2005 (12). Enligt avsnitt 202(a) i den amerikanska lagen Energy and Improvement and Extension Act från 2008 skulle detta skatteavdrag upphöra att gälla den 31 december 2009 (13). Detta subventionsprogram har dock aldrig upphört i praktiken, utan har i stället hittills gång på gång återinförts med retroaktiv verkan. Detta skedde senast den 20 december 2019, då den amerikanska kongressen, genom lagen Further Consolidated Appropriations Act, återinförde programmet under två år från den 31 december 2017 och förlängde det med tre år, dvs. fram till den 31 december 2022 (14). Denna femåriga förlängning är den längsta sedan subventionsprogrammet infördes.

(45)

Efter det att uppgifterna lämnats ut informerade sökanden kommissionen om att ett lagförslag hade lagts fram för både den amerikanska senaten och representanthuset den 25 maj 2021, med vilket syftet är att förlänga Biodiesel Mixture Credit Scheme med ytterligare tre år, dvs. till och med den 31 december 2025.

(46)

I likhet med skatteavdraget för blandning av biodiesel har biodieselavdraget varit i kraft enligt Förenta staternas federala lagstiftning sedan 2005 (15). Enligt avsnitt 202(a) i den amerikanska lagen Energy and Improvement and Extension Act från 2008 skulle detta skatteavdrag upphöra att gälla den 31 december 2009 (16). Inte heller detta subventionsprogram har upphört, utan har i stället gång på gång återinförts med retroaktiv verkan fram till nu. Detta skedde senast den 20 december 2019, då den amerikanska kongressen, genom lagen Further Consolidated Appropriations Act, återinförde programmet under två år från den 31 december 2017 och förlängde det med tre år, dvs. fram till den 31 december 2022 (17).

(47)

Inkomstskatteavdraget för små tillverkare av biodiesel från jordbruket är en skattelättnad som endast tillämpas på dessa tillverkare. Detta stödprogram undersöks i skälen 63–70.

4.2.1.2   Berättigande

(48)

För att ett företag ska vara berättigat till skatteavdrag för blandning av biodiesel enligt skäl 43.1, ska företagets verksamhet omfatta blandning av biodiesel och dieselbränsle till en produkt som säljs som bränsle eller för att användas som bränsle.

(49)

Den som ansöker om detta avdrag måste få ett intyg från tillverkaren eller importören av biodiesel i vilket produkten identifieras tillsammans med angivelse av hur stor andel biodiesel och hur stor andel biodiesel från jordbruket (18) produkten innehåller. Skattelättnaden består av ett avdrag från punktskatt. Alternativt får företaget, om punktskatten är mindre än det totala avdraget, ansöka om att skillnaden återbetalas som avdrag på inkomstskatt. Ett utbetalningsbart inkomstskatteavdrag är ett avdrag från skattebetalarens inkomstskatt eller en direkt utbetalning. Avdraget definieras som utbetalningsbart, eftersom ett avdrag som är större än individens skattskyldighet kan betalas ut till skattebetalaren som en direkt betalning i pengar.

(50)

Det biodieselavdrag som avses i skäl 43.2 är ett icke-utbetalningsbart skatteavdrag för återförsäljare och slutanvändare av oblandad ren biodiesel. Avdraget för ren biodiesel gäller endast för personer som fyller på ren biodiesel direkt i bränsletanken i ett fordon eller använder ren biodiesel som bränsle. Det bör noteras att även producenter som tillverkar sin egen biodiesel är berättigade till detta avdrag. För att kunna yrka på avdraget måste biodieseltillverkaren antingen agera som återförsäljare (fylla på produkten i slutanvändarens bränsletank) eller som slutanvändare (fylla på produkten i sina egna fordon).

4.2.1.3   Praktiskt genomförande

(51)

Blandning av biodiesel med diesel ger rätt till avdrag från punktskatt eller inkomstskatt. Under översynsperioden uppgick de avdrag som gällde till 1 US-dollar per gallon för alla typer av biodiesel, dvs. inklusive biodiesel från jordbruket och diesel från biomassa.

(52)

Det slutliga skatteavdraget för blandat bränsle beror på andelen biodiesel i bränslet. Minimikravet och det vanligaste förfarandet är att producera en blandning med 0,1 % mineraldiesel och 99,9 % biodiesel (denna blandning kallas B99 i Förenta staterna), eftersom detta berättigar till det högsta skatteavdraget. Skatteavdraget står i proportion till andelen biodiesel i en blandad produkt (t.ex. 100 gallon B99 innehåller 99,9 gallon biodiesel och berättigar till ett skatteavdrag på 99,90 US-dollar). Konverteringen av ren biodiesel (B100) till en blandad produkt (B99) är en enkel process. Processen innebär att 0,1 % mineraldiesel tillförs till ren biodiesel, och den leder inte till någon betydande omvandling av den berörda produkten. Rätten till avdrag grundar sig på att en blandning görs.

(53)

Tillverkare av biodiesel kan ansöka om avdrag när de själva genomför blandningsprocessen. I sådana fall måste ren biodiesel blandas med dieselbränsle. När det gäller rätten till avdrag finns det inga skillnader mellan biodieselblandningar avsedda för inhemsk försäljning och biodieselblandningar avsedda för exportförsäljning.

(54)

Företag som inte tillverkar ren biodiesel utan köper den och blandar den till en blandprodukt är också berättigade till skatteavdrag. Sådana företag måste få ett intyg från tillverkaren eller importören (och i förekommande fall från mellanliggande återförsäljare) om att biodieseltillverkaren inte har yrkat på skatteavdraget (19).

(55)

Skattelättnaden kan fås som ett avdrag från punkt- eller inkomstskatt eller som en direkt utbetalning av pengar. Avdragets storlek är densamma (1 US-dollar per gallon), oavsett om ansökan gäller avdrag från punktskatt, avdrag från inkomstskatt, direkt utbetalning till skattebetalaren eller en kombination av dessa.

(56)

Enligt U.S.C. är förutsättningen för att få avdrag för blandning av biodiesel att företaget som blandar biodiesel med mineraldiesel får ett biodieselintyg (Certificate for Biodiesel) från biodieseltillverkaren där tillverkaren bl.a. intygar mängden biodiesel som intyget gäller och anger huruvida det gäller biodiesel från jordbruket eller annan biodiesel.

(57)

Vad gäller biodieselavdraget liknar situationen den under den föregående översynen vid giltighetstidens utgång. En återförsäljare (eller en biodieseltillverkare som agerar som återförsäljare) eller en slutanvändare av oblandad biodiesel kan begära avdrag på 1,00 US-dollar per gallon för alla typer av oblandad (ren) biodiesel som fylls på direkt i bränsletanken i ett fordon eller används som bränsle. Detta avdrag påverkar verksamhetens inkomstskatt. Avdraget är inte utbetalningsbart, dvs. om verksamhetens avdrag är större än skattskyldigheten kan överskottet inte ersättas som en direkt betalning i pengar.

(58)

Med tanke på att biodieseltillverkare är berättigade att utnyttja dessa program och på grundval av tillgängliga uppgifter (20) (eftersom det inte förekom något samarbete, vilket beskrivs i skäl 27), drog kommissionen slutsatsen att de amerikanska exporterande tillverkarna utnyttjade programmen.

4.2.1.4   Slutsats

(59)

Skatteavdrag för blandning av biodiesel och biodiesel måste anses utgöra ett skatteincitament, oavsett om det beviljas som en utbetalning av pengar (endast möjligt för blandning av biodiesel) eller som en skattelättnad (tillämpligt för båda skatteavdragen).

(60)

I linje med sina slutsatser i den ursprungliga undersökningen anser kommissionen att programmen utgör subventioner enligt artikel 3.1 a i och artikel 3.1 a ii i grundförordningen, eftersom programmen ger tillgång till ett finansiellt bidrag från Förenta staternas regering i form av direkt bidrag (utbetalning av pengar, endast möjligt för blandning av biodiesel) och lättnad för skatteintäkter som annars skulle drivas in (skatteavdrag, tillämpligt för båda typer). Subventionerna innebär en förmån för de mottagande företagen.

(61)

Programmen är begränsade till företag inom biodieselindustrin och anses därför vara selektiva enligt artikel 4.2 a i grundförordningen, och därför är den berörda subventionen utjämningsbar.

(62)

Eftersom avdraget för blandning av biodiesel utgörs av en subvention på 1 US-dollar per gallon för alla typer av biodiesel ansåg kommissionen slutligen att detta program har gett betydande subventioner till de amerikanska exporterande tillverkarna och därmed varit det i särklass viktigaste programmet under översynsperioden. En sådan subvention på 1 US-dollar per gallon skulle motsvara 302 euro per ton.

4.2.2   Avdrag från inkomstskatt för små tillverkare av biodiesel från jordbruket

4.2.2.1   Rättslig grund

(63)

Enligt U.S.C. (avdelning 26, avsnitt 40A) har även små tillverkare av biodiesel från jordbruket rätt till avdrag från inkomstskatt liknande avdraget för blandning av biodiesel och skatteavdraget för biodiesel.

(64)

I likhet med avdraget för blandning av biodiesel och skatteavdraget för biodiesel, se skälen 44 och 46, har även avdraget från inkomstskatt för små tillverkare av biodiesel från jordbruket varit i kraft enligt den amerikanska federala lagstiftningen sedan 2005 (21). Enligt avsnitt 202(a) i den amerikanska lagen Energy and Improvement and Extension Act från 2008 skulle detta skatteavdrag upphöra att gälla den 31 december 2009 (22). Detta subventionsprogram har aldrig upphört, utan har i stället gång på gång återinförts med retroaktiv verkan. Detta skedde senast den 20 december 2019, då den amerikanska kongressen, genom lagen Further Consolidated Appropriations Act, återinförde programmet under två år från den 31 december 2017 och förlängde det med tre år, dvs. fram till den 31 december 2022.

4.2.2.2   Berättigande

(65)

Programmet gäller endast små tillverkare av ren biodiesel från jordbruket. Aktörer som blandar eller handlar med biodiesel, men som inte är tillverkare, har inte rätt till detta avdrag. Som liten tillverkare räknas en aktör vars produktionskapacitet inte överstiger 60 miljoner gallon biodiesel från jordbruket per år.

(66)

En liten tillverkare av biodiesel från jordbruket kan ansöka om 0,10 US-dollar icke-utbetalningsbart allmänt avdrag från affärsinkomst för varje tillverkad gallon biodiesel från jordbruket. En tillverkares stödberättigade produktion får inte överskrida 15 miljoner gallon under ett visst beskattningsår. För att tillverkaren ska kunna beviljas avdrag måste biodieseln i fråga användas som bränsle, säljas för användning som bränsle eller användas för att göra en biodiesel-dieselbränsleblandning som används som bränsle eller säljs för användning som bränsle. Producenterna kan följaktligen kombinera detta program med programmet för blandning av biodiesel och därmed sammanlagt erhålla 1,10 US-dollar per gallon. Däremot är stora tillverkare av biodiesel från jordbruket endast stödberättigade för blandning av biodiesel.

4.2.2.3   Praktiskt genomförande

(67)

Yrkandet om icke-utbetalningsbart allmänt avdrag från affärsinkomst görs årligen i samband med inkomstskattedeklarationen. Avdraget för varje gallon biodiesel som sökanden har tillverkat under det berörda beskattningsåret (högst 15 miljoner gallon) räknas av från det sökande företagets inkomstskatt. Om det gjorda avdraget är större än sökandens skattskyldighet kan överskottet överföras till efterföljande beskattningsår.

(68)

Med tanke på att biodieseltillverkare är berättigade att utnyttja detta program och på grundval av tillgängliga uppgifter (23) (eftersom det inte förekom något samarbete, vilket beskrivs i skäl 27), drog kommissionen på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 28 i grundförordningen slutsatsen att de amerikanska exporterande tillverkarna utnyttjade programmet.

4.2.2.4   Slutsats

(69)

I linje med sina slutsatser i den ursprungliga undersökningen anser kommissionen att detta program utgör en subvention enligt artikel 3.1 a ii i grundförordningen, eftersom programmet ger tillgång till ett finansiellt bidrag från Förenta staternas regering i form av lättnader på skatteintäkter som annars skulle drivas in. Incitamentet innebär en fördel för de mottagande företagen.

(70)

Programmet är begränsat till företag som tillverkar biodiesel och anses därför vara selektivt enligt artikel 4.2 a i grundförordningen och därmed är subventionen utjämningsbar.

4.2.3   Jordbruksdepartementets bioenergiprogram för avancerade biobränslen

4.2.3.1   Rättslig grund

(71)

Amerikanska jordbruksdepartementets (USDA) Bioenergy programme for advanced biofuel (BPAB) regleras i avdelning IX, avsnitt 9005 i Farm Security and Rural Investment Act från 2002 och är för närvarande kodifierat enligt avdelning 7, avsnitt 8105 i US Code.

(72)

Programmet var tänkt att löpa ut 2012, men förlängdes 2013 (24) och därefter 2014 (25). Genom Agriculture Act från 2014 förlängdes programmet i ytterligare fem år, till årsslutet 2018. Mer nyligen förlängdes detta subventionsprogram genom Agricultural Improvement Act av den 20 december 2018 med ytterligare fem år, dvs. fram till årsslutet 2023 (26).

4.2.3.2   Berättigande

(73)

Detta program ger direkta bidrag till tillverkare av avancerade biobränslen, vilka i allmänhet definieras som ”bränsle framställt av annan biomassa än majskornsstärkelse”. Definitionen inbegriper diesel som framställs av biomassa (27). Högst 5 % av programmets medel kan delas ut till behöriga tillverkare med raffineringskapacitet för avancerade biodrivmedel på över 150 miljoner gallon avancerade biobränslen per år. Blandningsföretagen är inte stödberättigande inom ramen för programmet.

4.2.3.3   Praktiskt genomförande (28)

(74)

Deltagarna erhåller direkta utbetalningar från staten efter att ha ansökt om att få delta i programmet. Tillverkarna måste först registrera sig hos myndigheten och underteckna ett kontrakt. Tillverkarna ska lämna in betalningsansökningar för varje kvartal under beskattningsåret för att få betalning för sin produktion av avancerade biodrivmedel under det kvartalet,. Betalning tillhandahålls både för faktisk tillverkning och ökad tillverkning. Utbetalningarna för faktisk produktion beräknas per kvartal för mängden faktiskt tillverkat avancerat biobränsle varje kvartal.

(75)

Utbetalningarna för ökad produktion görs för mängden stödberättigat avancerat biobränsle som tillverkats under ett beskattningsår och som överstigit mängden som tillverkades under de föregående beskattningsåren (sedan 2009).

(76)

Finansieringen delas mellan alla tillverkare som gett sig till känna, på grundval av produktionens Btu-värde (29). Finansieringen fördelas jämnt mellan alla tillverkare beroende på Btu-värde.

(77)

Med tanke på att biodieseltillverkare är berättigade att utnyttja detta program och på grundval av tillgängliga uppgifter (30) (eftersom det inte förekom något samarbete, vilket beskrivs i skäl 27), drog kommissionen på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 28 i grundförordningen slutsatsen att de amerikanska exporterande tillverkarna utnyttjade programmet.

4.2.3.4   Slutsats

(78)

Kommissionen anser att detta program utgör en subvention enligt artikel 3.1 a i i grundförordningen, eftersom programmet ger tillgång till ett finansiellt bidrag från Förenta staternas regering i form av en direkt utbetalning. Incitamentet innebär en fördel för de mottagande företagen.

(79)

Programmet är begränsat till företag som tillverkar biodiesel och anses därför vara selektivt enligt artikel 4.2 a i grundförordningen och därmed är subventionen utjämningsbar.

4.2.4   Credit for Production of Cellulosic Biofuel (avdrag för tillverkning av cellulosabaserade biobränslen)

4.2.4.1   Rättslig grund

(80)

Programmet, som har varit i kraft sedan den 1 januari 2009, infördes genom Food, Conservation and Energy Act från 2008 och förvaltas av Internal Revenue Service. Det är kodifierat enligt avdelning 26, avsnitt 40 (b)(6) i US Code.

(81)

Denna subvention var ursprungligen tänkt att löpa ut den 31 december 2012. Den har dock förlängts flera gånger, nu senast genom Further Consolidated Appropriations Act av den 20 december 2019 fram till den 1 januari 2021.

4.2.4.2   Berättigande

(82)

Detta program ger 1,01 US-dollar per gallon icke-utbetalningsbart allmänt avdrag från affärsinkomst till andra generationens biobränsle som används som bränsle eller säljs för att användas som bränsle. Tillverkare är stödberättigade, inklusive tillverkare av biobränsle som härrör från förnybar cellulosa och lignin eller hemicellulosa, samt av algbaserade bränslen.

4.2.4.3   Praktiskt genomförande

(83)

Med tanke på att biodieseltillverkare är berättigade att utnyttja detta program och på grundval av tillgängliga uppgifter (31) (eftersom det inte förekom något samarbete, vilket beskrivs i skäl 27), drog kommissionen på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 28 i grundförordningen slutsatsen att de amerikanska exporterande tillverkarna utnyttjade programmet.

(84)

Det förväntas även att cellulosabaserade biobränslen kommer att utgöra en väsentlig del av den amerikanska produktionen i framtiden, vilket framgår av flera pågående projekt för utveckling av kapacitet för cellulosabaserad diesel (32).

4.2.4.4   Slutsats

(85)

Kommissionen anser att detta program utgör en subvention enligt artikel 3.1 a i i grundförordningen, eftersom programmet ger tillgång till ett finansiellt bidrag från Förenta staternas regering i form av en direkt utbetalning. Incitamentet innebär en fördel för de mottagande företagen.

(86)

Programmet begränsas till företag som producerar biobränsle som härrör från förnybar cellulosa och lignin eller hemicellulosa, samt av algbaserade bränslen. Det anses därför vara selektivt enligt artikel 4.2 a i grundförordningen och subventionen är därför utjämningsbar.

4.2.5   Jordbruksdepartementets stödprogram för bioraffinaderier och framställning av förnybara kemiska och biobaserade produkter

4.2.5.1   Rättslig grund

(87)

Jordbruksdepartementets stödprogram för bioraffinaderier och framställning av förnybara kemiska och biobaserade produkter fastställs i avdelning 7, avsnitt 8103 (stöd till bioraffinaderier) i U.S. Code och administreras av jordbruksdepartementet.

(88)

Samma program benämndes ”Advanced biofuels loan guarantees” i den föregående översynen vid giltighetstidens utgång, men analyserades inte då.

(89)

Programmet var i kraft under översynsperioden på grundval av begäran om översyn.

4.2.5.2   Berättigande

(90)

Detta program ger lånegarantier på upp till 250 miljoner US-dollar till stöd för utveckling av nya och framväxande tekniker för avancerade biobränslen (inklusive biodiesel), förnybara kemikalier och biobaserade produkter. Generellt sett är två typer av projekt stödberättigande enligt programmet: bioraffinaderier och anläggningar för produktion av biobaserade produkter. Avancerade biobränslen definieras som bränsle framställt av annan biomassa än majskornsstärkelse. Projektet måste vara beläget i en amerikansk delstat.

(91)

Stödberättigade sökande är bland annat privatpersoner, statliga eller lokala myndigheter, jordbrukskooperativ, nationella laboratorier, högskolor och elkooperativ på landsbygden.

(92)

Det federala bidragets sammanlagda belopp (lånegaranti plus annan federal finansiering) får inte överskrida 80 % av de totala stödberättigande projektkostnaderna. Låntagaren och andra huvudgäldenärer som deltar i projektet måste bidra med ett betydligt belopp i kontant kapital.

4.2.5.3   Praktiskt genomförande

(93)

Med tanke på att biodieseltillverkare är berättigade att utnyttja detta program och på grundval av tillgängliga uppgifter (33) (eftersom det inte förekom något samarbete, vilket beskrivs i skäl 27), drog kommissionen på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 28 i grundförordningen slutsatsen att de amerikanska exporterande tillverkarna utnyttjade programmet.

4.2.5.4   Slutsats

(94)

Kommissionen ansåg att detta program utgör en subvention enligt artikel 3.1 a i i grundförordningen, eftersom programmet ger tillgång till ett finansiellt bidrag från Förenta staternas regering i form av ett skatteincitament. Incitamentet innebär en fördel för de mottagande företagen.

(95)

Programmet är begränsat till företag inom industrin för avancerade biobränslen och anses därför vara selektivt enligt artikel 4.2 a i grundförordningen, och därför är den berörda subventionen utjämningsbar.

4.3   Subventioner – statliga program

4.3.1   Iowa Biodiesel Producer Tax Refund

4.3.1.1   Rättslig grund

(96)

Den rättsliga grunden för detta program, som drivs av Iowa Department of Revenue, är avsnitt 423.4(9) i Iowa Code.

(97)

Programmet skulle löpa ut den 1 januari 2015, men förlängdes först till den 1 januari 2018 genom delstaten Iowas 85:e generalförsamling 2014. Under 2016 förlängde delstaten Iowas 86:e generalförsamling genom en lag som antogs den 24 maj 2016 (kapitel 1106) programmet i ytterligare en nioårsperiod, dvs. fram till den 1 januari 2025.

4.3.1.2   Berättigande

(98)

Producenten måste vara en tillverkare av biodiesel, registrerad av Förenta staternas miljövårdsmyndighet (United States Environmental Protection Agency), i enlighet med 40 C.F.R. §79.4. Biodieseln måste vara avsedd att användas i biodieselblandat bränsle i enlighet med avsnitt 214A.2 i Iowa Code. Biodieseln måste vara framställd i Iowa.

4.3.1.3   Praktiskt genomförande

(99)

Stödberättigade biodieseltillverkare måste ansöka om återbetalning med uppgifter om antalet gallon biodiesel som producerats under kvartalet. Department of Revenue granskar ansökan om återbetalning och utfärdar, om ansökan godkänns, en utbetalning till varje stödberättigad biodieselproducent.

(100)

Ansökningarna tas emot i april, juli, oktober och januari varje år, och återbetalning sker i maj, augusti, november och februari varje år.

(101)

Programmet återbetalar 0,02 US-dollar per gallon biodiesel producerad i Iowa. Bidraget är begränsat till de första 25 miljoner gallon som produceras vid varje anläggning.

(102)

Med tanke på att biodieseltillverkare är berättigade att utnyttja detta program och på grundval av tillgängliga uppgifter (34) (eftersom det inte förekom något samarbete, vilket beskrivs i skäl 27), drog kommissionen på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 28 i grundförordningen slutsatsen att de amerikanska exporterande tillverkarna utnyttjade programmet.

4.3.1.4   Slutsats

(103)

Kommissionen ansåg att detta program utgör en subvention enligt artikel 3.1 a ii i grundförordningen, eftersom programmet ger tillgång till ett finansiellt bidrag från delstaten Iowa i form av lättnader på skatteintäkter som annars skulle drivas in. Incitamentet innebär en fördel för de mottagande företagen.

(104)

Programmet är begränsat till företag som tillverkar biodiesel och andra typer av bränsle, och anses därför vara selektivt enligt artikel 4.2 a i grundförordningen och därmed är subventionen utjämningsbar.

4.3.2   Kentucky Biodiesel Production Tax Credit

4.3.2.1   Rättslig grund

(105)

Den rättsliga grunden för detta program, som drivs av Kentucky Department of Revenue, är Kentucky Revised Statues (KRS), avsnitten 141.422 till 141–425.

(106)

Programmet inrättades genom Kentucky Acts från 2005, kapitel 168, avsnitt 137 och trädde i kraft den 18 mars 2005. Det ändrades 2006 och 2007. Programmet regleras för närvarande av 2019 års version av KRS, som nämns i föregående skäl.

4.3.2.2   Berättigande

(107)

En biodieselproducent, biodieselblandare eller tillverkare av förnybar diesel som fysiskt är etablerad i Kentucky har rätt till skattelättnad för produktion.

4.3.2.3   Praktiskt genomförande

(108)

En bidragsberättigad sökande måste till Department of Revenue lämna in en ansökan om skatteavdrag för biodiesel som producerats eller blandats (producerats för förnybar diesel) i Kentucky senast den 15:e dagen av den första månaden efter utgången av föregående kalenderår.

(109)

En sökande som ansöker om skatteavdraget måste i sin skattedeklaration bifoga de intyg som utfärdats av ministeriet (35).

(110)

Beloppet för skatteavdraget är en 1 US-dollar per gallon biodiesel som tillverkas av en biodieselproducent, en US-dollar per gallon biodiesel som används i blandningssammanhang av biodieselblandare, 1 US-dollar per gallon förnybar diesel (dvs. diesel från biomassa) som tillverkas av en producent av förnybar diesel, såvida inte det totala belopp som beviljas alla biodieseltillverkare, dieselblandare och tillverkare av förnybar diesel överstiger det årliga taket på 10 miljoner US-dollar.

(111)

Med tanke på att biodieseltillverkare är berättigade att utnyttja detta program och på grundval av tillgängliga uppgifter (36) (eftersom det inte förekom något samarbete, vilket beskrivs i skäl 27), drog kommissionen på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 28 i grundförordningen slutsatsen att de amerikanska exporterande tillverkarna utnyttjade programmet.

4.3.2.4   Slutsats

(112)

Kommissionen anser att detta program utgör en subvention enligt artikel 3.1 a ii i grundförordningen, eftersom programmet ger tillgång till ett finansiellt bidrag från delstaten Kentucky i form av lättnader på skatteintäkter som annars skulle drivas in. Incitamentet innebär en fördel för de mottagande företagen.

(113)

Programmet är begränsat till företag som tillverkar biodiesel och andra typer av bränsle, och anses därför vara selektivt enligt artikel 4.2 a i grundförordningen och därmed är subventionen utjämningsbar.

4.3.3   Texas Fuel Ethanol and Biodiesel Production Incentive Programme

4.3.3.1   Rättslig grund

(114)

Den rättsliga grunden för detta program, som drivs av Texas Economic Development and Tourism Office, är kapitel 16 i Texas jordbrukslag, med titeln ”Fuel Ethanol, Renewable Methane, Biodiesel, And Renewable Diesel Production Incentive Program”.

(115)

Kapitel 16 i Texas jordbrukslag har inte ändrats sedan 2011. Programmet är därför fortfarande i kraft.

4.3.3.2   Berättigande

(116)

Enligt detta program fördelar Texas delstatsregering bidrag till stödberättigande företag som producerar etanol, förnybar metan, biodiesel eller förnybar diesel i Texas.

(117)

För att vara stödberättigade måste företagen vara registrerade hos Texas Economic Development and Tourism Office.

4.3.3.3   Praktiskt genomförande

(118)

Registrerade tillverkare som har betalat en avgift på 32 cent för varje gallon bränsleetanol eller mmBtu förnybar metan och 1,6 cent för varje gallon producerad biodiesel, har rätt till ett bidrag på 20 cent per gallon bränsleetanol eller mmBtu förnybar metan och 10 cent per gallon biodiesel som producerats vid varje registrerad anläggning (gränsen är 18 miljoner gallon per år och anläggning), fram till den tionde årsdagen från den dag då anläggningen inledde sin produktion (37).

(119)

Med tanke på att biodieseltillverkare är berättigade att utnyttja detta program och på grundval av tillgängliga uppgifter (38) (eftersom det inte förekom något samarbete, vilket beskrivs i skäl 27), drog kommissionen på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 28 i grundförordningen slutsatsen att de amerikanska exporterande tillverkarna utnyttjade programmet.

4.3.3.4   Slutsats

(120)

Kommissionen ansåg att detta program utgör en subvention enligt artikel 3.1 a i i grundförordningen, eftersom programmet ger tillgång till ett finansiellt bidrag från delstaten Texas i form av direkta bidrag. Incitamentet medför därför en förmån för de mottagande företagen enligt artikel 3.2 i grundförordningen.

(121)

Programmet är begränsat till företag som tillverkar biodiesel och andra typer av bränsle, och anses därför vara selektivt enligt artikel 4.2 a i grundförordningen och därmed är subventionen utjämningsbar.

4.4   Sannolikheten för fortsatt eller återkommande subventionering

4.4.1   Sannolikheten för fortsatt subventionering genom de tre federala programmen

(122)

Liksom i den ursprungliga undersökningen och den föregående översynen fortsatte det huvudsakliga programmet att vara Biodiesel Mixture Credit Scheme. Detta program återinfördes den 20 december 2019 av den amerikanska kongressen genom lagen Further Consolidated Appropriations Act (se skäl 44), och var i kraft under översynsperioden. Det kommer tidigast att löpa ut den 1 januari 2023.

(123)

I likhet med avdraget för blandning av biodiesel återinförde den amerikanska kongressen genom lagen Further Consolidated Appropriations Act den 20 december 2019 även skatteavdraget för biodiesel och avdraget från inkomstskatt för små tillverkare av biodiesel från jordbruket, med giltighet till och med den 31 december 2022 (se skäl 46 och 64 ovan).

(124)

De tre federala programmen (biodiesel mixture credit, biodiesel credit och small agri-biodiesel producer credit) har antagits inom ramen för American Jobs Creation Act från 2004 (39) och trädde i kraft den 1 januari 2005. Samtliga program har dessutom hittills upprepade gånger återinförts med retroaktiv verkan.

(125)

Såsom förklaras i skäl 72 skulle jordbruksdepartementets bioenergiprogram löpa ut 2012, men förlängdes 2013 och därefter 2014. Genom jordbrukslagen 2014 förlängdes programmet med ytterligare fem år, till årsslutet 2018. Mer nyligen förlängdes detta subventionsprogram enligt Agricultural Improvement Act av den 20 december 2018 i ytterligare fem år, dvs. fram till årsslutet 2023.

(126)

Såsom beskrivs i skäl 81 skulle även ”avdraget för tillverkning av cellulosabaserade biobränslen” löpa ut 2012. Det förlängdes flera gånger och återinfördes senast den 20 december 2019 av den amerikanska kongressen genom Further Consolidated Appropriations Act, med giltighet till och med den 1 januari 2021 (40).

(127)

”Jordbruksdepartementets stödprogram för bioraffinaderier och framställning av förnybara kemiska och biobaserade produkter” benämndes tidigare ”Advanced biofuels loan guarantees”. Programmet har sedan det inrättades alltid funnits tillgängligt för amerikanska biodieselproducenter. Det var fortfarande i kraft under översynsperioden och har kontinuerligt återinförts sedan det först trädde i kraft. Alla de subventionsprogram som analyserats ovan, och som legat till grund för beviljande av subventioner, var i kraft under översynsperioden. De tillgängliga uppgifterna (41) visar att avdraget för blandning av biodiesel ensamt uppgår till 300 USD för varje ton biodiesel som blandas med diesel. Mot bakgrund av storleken på subventionsbeloppet i samband med enbart avdraget för blandning av biodiesel och mot bakgrund av det stora antal andra subventionsordningar som står till för amerikanska biodieselproducenter drog kommissionen slutsatsen den amerikanska biodieselindustri har fortsatt att subventioneras med belopp över vad som kan betraktas som stöd av mindre betydelse.

4.4.2   Sannolikhet för fortsatt subventionering genom andra program

(128)

Alla de subventionsprogram som analyserats ovan, och som legat till grund för beviljande av subventioner, var i kraft under översynsperioden.

(129)

Ett antal små program är för närvarande i kraft, såsom de som anges i skäl 41, och det finns inget som tyder på att dessa program kommer att upphöra inom en snar framtid.

4.4.3   Slutsats om sannolikheten för fortsatt subventionering

(130)

Mot bakgrund av ovanstående undersökningsresultat och med tanke på den bristande samarbetsviljan från de amerikanska myndigheterna och de amerikanska exporterande producenterna drog kommissionen slutsatsen att de amerikanska biodieselproducenterna fortsatt har kunnat utnyttja förmånerna från alla de federala och statliga program som beskrivs i de ovanstående skälen och att subventionsbeloppen är högre än vad som kan betraktas som stöd av mindre betydelse.

4.5   Sannolikhet för subventionerad import i betydande mängder

(131)

Sedan det konstaterats att subventionering förekommit under översynsperioden, undersökte kommissionen sannolikheten för att subventionerad import från det berörda landet skulle fortsätta om åtgärderna skulle upphävas. Efter införandet av åtgärder 2009 sjönk importen av biodiesel från Förenta staterna till unionen nästan ned till noll från 2013 och framåt. Till exempel importerades cirka 156 ton från Förenta staterna under översynsperioden (från den 1 juli 2019 till den 30 juni 2020). Dessa volymer utgör endast 0,04 % av Förenta staternas sammanlagda export och ännu mindre av unionens förbrukning. Kommissionen undersökte om det var sannolikt att subventionerad import skulle återkomma i betydande mängder om åtgärderna skulle upphöra att gälla. Framför allt granskades följande delar: Produktionskapacitet och outnyttjad kapacitet i Förenta staterna, tillgång till andra marknader och attraktionskraft hos unionens marknad.

4.5.1   Outnyttjad kapacitet hos amerikanska exporterande tillverkare

(132)

Kommissionen undersökte huruvida subventionerad export från Förenta staterna till unionen skulle ske i betydande volymer om åtgärderna skulle tillåtas upphöra att gälla. På grund av bristande samarbetsvilja från de exporterande tillverkarna och den amerikanska regeringen som nämns i skäl 27 var det inte möjligt att göra en analys som grundar sig på kontrollerade uppgifter från de amerikanska tillverkarna och de amerikanska myndigheterna. Kommissionen grundar sig därför på följande källor: Eurostat, begäran om översyn vid giltighetens utgång, påföljande inlagor från sökanden och webbplatserna för den amerikanska myndigheten för energiinformation (EIA) och amerikanska jordbruksdepartementet (USDA).

(133)

På grundval av uppgifter från EIA uppgick de amerikanska producenternas kapacitet under översynsperioden till 8 412 000 ton.

(134)

Den faktiska produktionen av biodiesel i Förenta staterna under översynsperioden var 5 718 000 ton (EIA:s uppgifter), vilket motsvarar ett kapacitetsutnyttjande på 68 % och en outnyttjad kapacitet på 32 % eller omkring 2 694 000 ton. De amerikanska tillverkarnas betydande outnyttjade kapacitet utgör ett incitament för att öka produktionen och sälja biodiesel till subventionerade priser på unionens marknad, och kommer sannolikt att utnyttjas för att leverera till unionens marknad om åtgärderna skulle upphöra att gälla De amerikanska tillverkarna kan nämligen lätt öka sin produktion och export till EU med den ekonomiska nyttan av ökat kapacitetsutnyttjande och minskning av tillverkningskostnaden per enhet. Utsläpp på unionens marknad av den amerikanska överskottskapaciteten skulle ha en betydande inverkan, eftersom den uppgår till nästan 18 % av unionens förbrukning under översynsperioden.

(135)

Under översynsperioden var den amerikanska produktionen av biodiesel (5 718 000 ton) dessutom lägre än förbrukningen (5 934 000 ton). Förenta staterna importerar följaktligen mer biodiesel än man exporterar. Under översynsperioden uppgick den sammanlagda importen till 629 000 ton och exporten till 428 000 ton. Om den tillgängliga produktionskapaciteten inte användes för att tillgodose den inhemska efterfrågan under skadeundersökningsperioden är det osannolikt att sådan tillgänglig produktionskapacitet i framtiden skulle användas för detta ändamål. Den amerikanska produktionskapacitet som rapporterades under översynsperioden (8 412 000 ton, se föregående skäl) var betydligt högre än den inhemska förbrukningen. Detta innebär att om möjligheter på exportmarknader öppnas kommer de amerikanska tillverkarna sannolikt att använda sin outnyttjade kapacitet för exportförsäljning snarare än för inhemsk förbrukning.

4.5.2   Tillgång till andra marknader

(136)

Det är osannolikt att den outnyttjade kapaciteten skulle användas till att öka exporten till andra tredjeländer än EU. De stora tredjelandsmarknaderna (Brasilien, Indonesien, Argentina, Kina och Thailand) är självförsörjande när det gäller inhemsk biodieselproduktion, och Förenta staterna har hittills inte exporterat mycket till dessa länder trots sin outnyttjade kapacitet. Det finns inga skäl att anta att denna situation kommer att förändras i framtiden.

4.5.3   Attraktionskraft hos unionens marknad

(137)

För att fastställa exportpriset till tredjeländer grundade kommissionen sina slutsatser på allmänt tillgänglig information, dvs. Global Trade Atlas (GTA). Kommissionen inhämtade uppgifter om mängder och värden för export av biodiesel enligt HS-nummer 3826 00 för översynsperioden. Exportmängden (i ton) till samtliga länder (inbegripet EU) uppgår till 389 075 ton, varav obetydliga volymer exporterades till unionen.

(138)

Det genomsnittliga priset från fabrik för biodiesel som under översynsperioden såldes i unionen av unionstillverkare, såsom visas i tabell 1 nedan, uppgick till 771 euro per ton.

(139)

Tabell 1 nedan visar genomsnittliga försäljningspriser i US-dollar per ton, justerade till pris från fabrik (genom att dra av 82,52 US-dollar per ton för inhemsk transport enligt uppgifterna i begäran om översyn) för de sex länder (utanför EU) till vilka Förenta staterna exporterade mer än 0,1 % av sin totala export under översynsperioden.

Tabell 1

Förenta staternas exportvolymer och priser under översynsperioden

Bestämmelseländer

Exportmängder (ton)

Procentandel av exporten till alla länder

Genomsnittligt pris från fabrik (US-dollar) per ton

Genomsnittligt pris från fabrik (euro) per ton

Kanada

354 442

91,1

805,33

728,48

Kina

12 363

3,2

316,49

286,29

Norge

3 500

0,9

862,48

780,18

Peru

2 144

0,6

591,72

535,26

Mexiko

1 204

0,3

661,23

598,13

Sydkorea

475

0,1

363,15

328,49

Källa: GTA.

(140)

Tabell 1 visar en stor variation i exportpriserna mellan de länder som Förenta staterna exporterade mest till under översynsperioden.

(141)

Den visar också att de högsta genomsnittliga exportpriserna är priserna till länder som Kanada och Norge, till vilka Förenta staterna säljer 92 % av sin totala export. I begäran om översyn anges att den dyrare „[…] biodiesel som exporteras till Kanada ska bestå av särskilda typer av råvaror som är mer motståndskraftiga mot låga temperaturer, såsom raps, eller kan även vara hydrerad vegetabilisk diesel, som har utmärkta kallstartsegenskaper […]”. De högre genomsnittliga exportpriserna till dessa två länder förklaras således av den högre tillverkningskostnaden för råvaran (t.ex. raps).

(142)

På grundval av GTA räknade kommissionen fram ett genomsnittligt exportpris till alla exportländer under översynsperioden, med hänsyn till följande faktorer:

På grund av den stora variationen i Förenta staternas exportpriser (vilket även framgår av tabell 1 i skäl 139) undantog kommissionen från beräkningen alla länder som för Förenta staterna utgör en andel lägre än 0,1 % av de totala försäljningsvolymer som landet exporterade under översynsperioden. Sammanlagt sex länder (förutom EU) har en andel på över 0,1 % av Förenta staternas totala exportvolymer enligt tabell 1.

Tabell 1 visar också att de högsta genomsnittliga exportpriserna är de till länder som Kanada och Norge, dit Förenta staterna säljer 92 % av sin totala export. De högre exportpriserna beror på de högre tillverkningskostnaderna för råvaran (t.ex. raps).

Exporten av biodiesel till EU utgörs huvudsakligen av en blandning av olika biodieseltyper på grund av de skiljande klimatförhållandena, då det i norra Europa används främst biodiesel som har bättre motståndskraft mot låga temperaturer.

Beräkningen av ett enkelt genomsnittligt exportpris i den aktuella bedömningen ger därför en rättvisande bild av det genomsnittliga pris som skulle råda på unionens marknad, samtidigt som man undviker att ge en oproportionerlig vikt till exporten till Kanada och Norge med tanke på blandningen av biodieseltyper som sannolikt skulle exporteras till unionen, där klimatförhållandena varierar kraftigt mellan medlemsstaterna.

(143)

Med hänsyn till samtliga ovanstående faktorer räknade kommissionen fram ett enkelt genomsnittligt exportpris på 682 US-dollar per ton (617 euro). Detta genomsnittliga exportpris på 617 euro är ett fob-pris till vilket kostnader för sjöfrakt och försäkringar läggs till för att få ett cif-pris. Dessa kostnader uppgick till omkring 52 US-dollar per ton (47 euro per ton) om destinationen skulle vara unionen enligt begäran om översyn.

(144)

Kommissionen ansåg att 47 euro per ton är en rimlig indikation på de ytterligare kostnaderna för sjötransport och försäkring till andra destinationer. Förenta staternas genomsnittliga exportpris till tredjeländer fastställdes således till 617 euro (fob), vilket även om man lägger till sjötransport, försäkringskostnader och gällande tull (6,5 %) (sammanlagt avrundat till 104 euro per ton för att även täcka vissa ytterligare utgifter efter import) från Förenta staterna till EU (totalt omkring 721 euro per ton), skulle vara långt lägre än unionsindustrins pris från fabrik på 771 euro per ton.

(145)

Detta visar i sin tur att exporterande tillverkare från Förenta staterna skulle kunna sälja till ett pris under 771 euro per ton för att ta sig in på unionens marknad, och att detta skulle uppmuntra dem att rikta om en del av den nuvarande exporten till tredjeländer till unionens marknad, eftersom priserna på unionens marknad är mer attraktiva än priserna på vissa andra tredjeländers marknader.

4.6   Kringgående och absorption

(146)

Såsom nämns i skäl 1 befanns det att de antisubventionsåtgärder som införts 2009 kringgicks genom omlastning via Kanada och en förändring i sammansättningen av blandningen. Förekomsten av sådana metoder visar hur stort intresse vissa amerikanska tillverkare har av att komma in på unionens marknad, även efter införandet av åtgärderna, och detta måste därför betraktas som en indikation på att unionens marknad är attraktiv för amerikanska biodieseltillverkare.

4.7   Slutsats

(147)

Med beaktande av ovanstående överväganden drog kommissionen slutsatsen att subventioneringen har fortsatt. Med beaktande av den amerikanska biodieselindustrins betydande outnyttjade kapacitet och attraktionskraften hos unionens marknad när det gäller dess storlek och försäljningspris, särskilt med tanke på prisnivån på Förenta staternas export till tredjeländer, konstaterade kommissionen att det är sannolikt att amerikanska biodieselproducenter kommer att återuppta exporten av biodiesel till subventionerade priser till unionens marknad i stora volymer om åtgärderna tillåts upphöra.

5.   SKADA

5.1   Definition av unionsindustrin och unionstillverkningen

(148)

Enligt de uppgifter som lämnats av sökanden tillverkades den likadana produkten av 49 tillverkare i unionen under skadeundersökningsperioden. De utgör unionsindustrin i den mening som avses i artikel 9.1 i grundförordningen.

(149)

Den totala tillverkningen i unionen under översynsperioden fastställdes till omkring 14 miljoner ton. Kommissionen fastställde denna siffra på grundval av de uppgifter som lämnats av unionsindustrin. Såsom anges i skäl 17 stod de tre unionstillverkare som ingick i urvalet för 17,5 % av den sammanlagda tillverkningen av den likadana produkten i unionen.

5.2   Förbrukning i unionen

(150)

Kommissionen fastställde förbrukningen i unionen på grundval av branschinformation och Comext för importuppgifter.

(151)

Förbrukningen i unionen utvecklades på följande sätt:

Tabell 2

Förbrukning i unionen (ton)  (42)

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Total förbrukning i unionen (ton)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Index

100

112

114

122

Källa: Uppgifter om unionsindustrin, Comext.

(152)

Under översynsperioden ökade förbrukningen av biodiesel i unionen, beräknad som summan av importen av biodiesel och unionsindustrins totala försäljning på EU-marknaden, med 22 %, dvs. från 13,8 miljoner ton 2017 till 16,9 miljoner ton.

5.3   Import av den berörda produkten från Förenta staterna

5.3.1   Volym av och marknadsandel för importen från det berörda landet

(153)

Kommissionen fastställde importvolymen på grundval av uppgifter från Eurostat (Comext-databasen). Importens marknadsandel fastställdes på grundval av uppgifter från sökanden för unionsindustrins inhemska försäljning och Comext för handelsuppgifter.

(154)

Importen till unionen från det berörda landet utvecklades på följande sätt:

Tabell 3

Importvolym (ton), marknadsandel och priser  (43)

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Importvolym från det berörda landet (ton)

176

2 339

139

156

Index

100

1 329

79

89

Marknadsandel

0 %

0 %

0 %

0 %

Genomsnittligt pris i euro per ton

1 243

972

1 269

1 812

Index

100

78

102

146

Källa: Comext, uppgifter om EU-industrins försäljning för beräkning av marknadsandelen.

(155)

Sedan åtgärderna infördes 2009 har importen från Förenta staterna praktiskt taget upphört, och uppgick till endast 156 ton under översynsperioden (jämfört med över 1 137 000 ton under den ursprungliga undersökningsperioden). Mot bakgrund av de försumbara importmängderna kunde de genomsnittliga priserna inte betraktas som representativa.

5.3.2   Priser och prisunderskridande

(156)

Det förekom praktiskt taget ingen import av biodiesel från Förenta staterna till unionen under översynsperioden som kunde användas som en tillförlitlig grund för beräkningen av prisunderskridande.

(157)

Som ett alternativ fastställde kommissionen prisunderskridandet under översynsperioden genom att jämföra

1)

det vägda genomsnittliga försäljningspris som unionstillverkarna i urvalet tog ut av icke-närstående kunder på unionens marknad, justerat till nivån från fabrik (771 euro/ton), och

2)

amerikanska tillverkares genomsnittliga exportpris till tredjeländer, justerat för transportkostnader till unionen och EU:s tull (721 euro/ton – se skäl 144).

(158)

Resultatet av jämförelsen var ett prisunderskridande på 6,4 %.

5.3.3   Import från övriga tredjeländer

(159)

Under översynsperioden uppgick importen från tredjeländer till 3 750 000 ton, eller omkring 22 % av den totala förbrukningen i unionen. De viktigaste källorna för import av biodiesel utöver Förenta staterna var Argentina (24 % av EU:s import), Malaysia (18 %), Singapore (13 %) och Indonesien (5 %).

(160)

Den sammanlagda importvolymen liksom marknadsandelen och pristrenden för import av biodiesel från övriga tredjeländer utvecklades på följande sätt:

Tabell 4

Import från tredjeländer  (44)

Land

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Argentina

Volym (ton)

355 782

1 467 325

873 325

905 781

 

Index

100

412

245

255

Marknadsandel

3 %

10 %

6 %

5 %

Genomsnittligt pris

euro/ton

635

620

707

728

Index

100

98

111

115

Malaysia

Volym (ton)

335 769

388 615

731 679

679 860

 

Index

100

116

218

202

Marknadsandel

2 %

3 %

5 %

4 %

Genomsnittligt pris

euro/ton

952

813

669

730

Index

100

85

70

77

Indonesien

Volym (ton)

24 984

777 992

743 456

195 858

 

Index

100

3 114

2 976

784

Marknadsandel

0 %

5 %

5 %

1 %

Genomsnittligt pris

euro/ton

803

671

636

665

Index

100

84

79

83

Övriga tredjeländer

Volym (ton)

822 027

820 093

1 450 938

1 983 471

 

Index

100

100

177

241

Marknadsandel

6 %

5 %

9 %

12 %

Genomsnittligt pris

euro/ton

662

723

829

874

Index

100

109

125

132

Totalt alla tredjeländer utom Förenta staterna

Volym (ton)

1 538 562

3 454 050

3 799 448

3 765 041

 

Index

100

224

247

245

Marknadsandel

11 %

22 %

24 %

22 %

Genomsnittligt pris

euro/ton

721

678

732

802

Index

100

94

102

111

Källa: Comext, uppgifter om EU-industrins försäljning för beräkning av marknadsandelen.

(161)

Tullarna på import från Argentina och Indonesien – två stora exportländer av biodiesel – upphävdes 2018. Följaktligen ökade importen från tredjeländer 2018 och höll sig vid en nivå på omkring 3,8 miljoner ton under 2019 och under översynsperioden. Överlag ökade importen från tredjeländer förutom Förenta staterna med 145 % under skadeundersökningsperioden. Deras marknadsandel ökade dessutom från 11 % till 22 % under skadeundersökningsperioden.

(162)

När det gäller priserna skiljer sig situationen mellan länderna.

(163)

Vad gäller Argentina, som är den största importkällan, införde kommissionen i februari 2019 slutgiltiga antisubventionsåtgärder på import av biodiesel från detta land, och fattade samtidigt ett beslut om godkännande av hållbara prisåtaganden från åtta argentinska tillverkare och Argentinas handelskammare för biobränslen (CARBIO). Detta ledde till en betydlig prisökning för år 2019 (med 14 % jämfört med 2018) och under översynsperioden (med 17 % jämfört med 2018).

(164)

För Indonesien och Malaysia visade priserna en sjunkande trend. Samtidigt ökade de betydligt för de övriga tredjeländerna. Sammantaget ökade de genomsnittliga försäljningspriserna för importen från andra tredjeländer än Förenta staterna med 11 % under skadeundersökningsperioden. Denna trend överensstämmer med den trend som observerats för importen från de berörda länderna i tabell 3 ovan. Pristrenden skiljer sig dock jämfört med unionsindustrins försäljningspriser på unionens marknad i tabell 8. Priserna för de unionstillverkare som ingick i urvalet sjönk i linje med de minskande produktionskostnaderna. Följden blev att prisskillnaden mellan exportörer från tredjeländer och unionstillverkarna i urvalet minskade, vilket ökade unionsindustrins konkurrenskraft.

5.4   Unionsindustrins ekonomiska situation

5.4.1   Allmänna anmärkningar

(165)

Bedömningen av unionsindustrins ekonomiska situation omfattade en bedömning av alla ekonomiska indikatorer som var av betydelse för unionsindustrins tillstånd under skadeundersökningsperioden.

(166)

Som nämns i skäl 17 tillämpades ett stickprovsförfarande för att bedöma unionsindustrins ekonomiska situation.

(167)

Vid fastställandet av skada skilde kommissionen mellan makroekonomiska och mikroekonomiska skadeindikatorer. Den utvärderade de makroekonomiska indikatorerna på grundval av uppgifter som lämnades av EU-industrin och andra sektorsspecifika makroekonomiska uppgifter såsom FAO-OECD. Kommissionen utvärderade de mikroekonomiska indikatorerna på grundval av uppgifter i svaren på frågeformulären från de unionstillverkare som ingick i urvalet. Båda uppsättningarna uppgifter konstaterades vara representativa för unionsindustrins ekonomiska situation.

(168)

De makroekonomiska indikatorerna är produktion, produktionskapacitet, kapacitetsutnyttjande, försäljningsvolym, marknadsandel, tillväxt, sysselsättning, produktivitet, subventionsmarginalernas storlek och återhämtning från tidigare subventionering.

(169)

De mikroekonomiska indikatorerna är genomsnittspriser per enhet, kostnad per enhet, arbetskraftskostnader, lager, lönsamhet, kassaflöde, investeringar, räntabilitet och kapitalanskaffningsförmåga.

5.4.2   Makroekonomiska indikatorer (45)

5.4.2.1   Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

(170)

Unionens totala produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 5

Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Produktionsvolym (ton)

12 639 715

13 166 083

13 931 438

13 984 220

Index

100

104

110

111

Produktionskapacitet (ton)

16 047 231

16 707 893

16 862 595

17 529 047

Index

100

104

105

109

Kapacitetsutnyttjande

79 %

79 %

83 %

80 %

Index

100

100

105

101

Källa: Uppgifter från sökanden och de unionstillverkare som ingick i urvalet.

(171)

Unionstillverkningen ökade från 12,6 miljoner 2017 till 14,0 miljoner ton under översynsperioden, vilket är en ökning med 11 % under skadeundersökningsperioden. I en situation där förbrukningen ökat med 22 % under skadeundersökningsperioden reagerade unionsindustrin positivt genom att öka sin produktion.

(172)

Samtidigt ökade produktionskapaciteten med 9 % under skadeundersökningsperioden och nådde 17,5 miljoner ton under översynsperioden. Unionsindustrin håller på att utveckla sin kapacitet att bemöta en ökande efterfrågan. Enligt en rapport (46) gäller denna kapacitetsutökning främst produktion av hydrerad vegetabilisk olja (HVO).

(173)

Till följd av att produktionen och produktionskapaciteten samtidigt ökade låg kapacitetsutnyttjandet stabilt under skadeundersökningsperioden, på ca 80 %.

5.4.2.2   Försäljningsvolym och marknadsandel

(174)

Unionsindustrins försäljningsvolym och marknadsandel utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 6

Försäljningsvolym och marknadsandel

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Försäljningsvolym på unionens marknad (ton)

12 305 049

11 988 560

11 962 754

13 190 560

Index

100

97

97

107

Marknadsandel

89 %

78 %

76 %

78 %

Index

100

87

85

88

Källa: Uppgifter från sökanden och de unionstillverkare som ingick i urvalet.

(175)

Unionsindustrin ökade sin försäljning på unionens marknad från 12,3 miljoner ton 2017 till 13,2 miljoner ton under översynsperioden (+ 7 %).

(176)

Eftersom förbrukningen i unionen ökade med 22 %, på grund av den lägre ökningen av den faktiska försäljningsvolymen, minskade unionsindustrins marknadsandel, från omkring 89 % år 2017 till 78 % under översynsperioden. Den minskade marknadsandelen har samband med den ökade importen från tredjeländer, särskilt från 2018 och framåt (skäl 161).

5.4.2.3   Tillväxt

(177)

Ett antal indikatorer (produktion, produktionskapacitet, försäljning, sysselsättning) visar på en positiv tillväxt för unionsindustrin under perioden. Tillväxten är dock måttlig jämfört med utvecklingen av förbrukningen av biodiesel under samma period. I själva verket minskade unionsindustrins marknadsandel under referensperioden.

5.4.2.4   Sysselsättning och produktivitet

(178)

Sysselsättningen och produktiviteten utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 7

Sysselsättning och produktivitet

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Antal anställda

2 643

3 126

3 527

3 909

Index

100

118

133

148

Produktivitet (ton per anställd)

4 782

4 211

3 950

3 577

Index

100

88

83

75

Källa: Uppgifter från sökanden och de unionstillverkare som ingick i urvalet.

(179)

Under skadeundersökningsperioden steg sysselsättningen från 2 643 till 3 909, en ökning på 48 %.

(180)

Eftersom produktionen ökade i mindre utsträckning (+ 11 %) ledde detta till minskad produktivitet (– 25 %).

5.4.2.5   Subventionens omfattning och återhämtning från tidigare subventionering

(181)

Såsom förklaras i skäl 155 upphörde importen av biodiesel från Förenta staterna så gott som helt efter införandet av utjämningsåtgärder och det förekom så gott som ingen subventionerad import från Förenta staterna under översynsperioden. Subventionens omfattning kunde därför inte bedömas på grundval av faktiska uppgifter, och därför uppskattades den fortfarande ligga över nivån för vad som kan betraktas som försumbart. Undersökningen inriktades därför på sannolikheten för återkommande subventionering om utjämningsåtgärderna skulle upphöra att gälla.

(182)

I den tidigare översynen vid giltighetstidens utgång visade unionsindustrin tecken på att återhämta sig från verkningarna av tidigare subventionering. Under skadeundersökningsperioden i den aktuella översynen fortsatte återhämtningsprocessen, vilket framgår av en gynnsam utveckling för unionsindustrin vad gäller de huvudsakliga skadeindikatorerna.

5.4.3   Mikroekonomiska indikatorer (47)

5.4.3.1   Priser och faktorer som påverkar priserna

(183)

De vägda genomsnittliga försäljningspriserna per enhet för unionstillverkarna i urvalet till icke-närstående kunder i unionen utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 8

Försäljningspriser i unionen

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Genomsnittligt försäljningspris per enhet i unionen på den sammanlagda marknaden (euro/ton)

834

801

771

771

Index

100

96

92

92

Genomsnittligt pris för vegetabilisk olja (index)

100

86

81

86

Tillverkningskostnad per enhet (euro/ton)

828

778

760

755

Index

100

94

92

91

Källa: Företagen i urvalet, FAO för prisindexet för vegetabilisk olja.

(184)

Under skadeundersökningsperioden minskade produktionskostnaden med 9 % (från 828 euro/ton till 755 euro/ton). Detta beror delvis på det minskade priset på vegetabiliska oljor, som var på nedgång under perioden. Allt biobränsle framställs inte av vegetabiliska oljor, men priset på vegetabiliska oljor är ett bra närmevärde för priset på den viktigaste insatsvaran för produktion av biodiesel.

(185)

Det genomsnittliga försäljningspriset sjönk med 8 %, från 834 euro/ton 2017 till 771 euro/ton under översynsperioden. Detta kan kopplas till den minskning som har observerats i produktionspriset (se skälen 183 och 184).

5.4.3.2   Arbetskraftskostnader

(186)

De genomsnittliga arbetskraftskostnaderna för de unionstillverkare som ingick i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 9

Genomsnittliga arbetskraftskostnader per anställd

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Genomsnittliga arbetskraftskostnader per anställd (euro)

63 785

70 533

72 306

72 533

Index

100

111

113

114

Källa: Företagen som ingick i urvalet.

(187)

Den genomsnittliga arbetskraftskostnaden för företagen som ingick i urvalet steg med 14 % under översynsperioden. Konsekvensen av den variationen är liten med tanke på att arbetskraftskostnaden utgör bara omkring 3 % av den totala tillverkningskostnaden.

5.4.3.3   Lager

(188)

Lagernivåerna för de unionstillverkare som ingick i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 10

Lager

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Utgående lager (ton)

99 868

126 345

124 567

114 216

Index

100

127

125

114

Utgående lager som andel av produktionen

0,8 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

Index

100

121

113

103

Källa: Företagen som ingick i urvalet.

(189)

Lagerhållningen låg stabilt runt 1 % av produktionen. Detta är en mycket låg andel som tyder på att industrin kan arbeta på begäran och ”just-in-time” och begränsa lagerhållningen. Detta är också nödvändigt för att undvika försämring av biodieseln.

5.4.3.4   Lönsamhet, kassaflöde, investeringar, avkastning på investeringar och förmåga att anskaffa kapital

(190)

Lönsamheten, kassaflödet, investeringarna och räntabiliteten för de unionstillverkare som ingick i urvalet utvecklades på följande sätt under skadeundersökningsperioden:

Tabell 11

Lönsamhet, kassaflöde, investeringar och räntabilitet

 

2017

2018

2019

Översynsperiod

Lönsamhet vid försäljning i unionen till icke-närstående kunder (i procent av omsättningen)

0,96 %

2,13 %

1,78 %

2,84 %

Index

100

223

186

297

Kassaflöde (euro)

45 139 254

10 723 312

54 431 877

58 021 678

Index

100

24

121

129

Investeringar (euro)

40 430 425

20 634 073

34 169 705

17 028 015

Index

100

51

85

42

Räntabilitet

22 %

29 %

25 %

44 %

Index

100

128

112

198

Källa: Företagen som ingick i urvalet.

(191)

Kommissionen fastställde lönsamheten för de unionstillverkare som ingick i urvalet genom att uttrycka nettovinsten före skatt för försäljningen av den likadana produkten till icke-närstående kunder i unionen som en procentandel av omsättningen för denna försäljning. Lönsamheten låg kvar på en låg nivå, men uppvisar ändå en lätt positiv trend under skadeundersökningsperioden, med en ökning från 1 % till 3 %. Detta kopplades till den minskande produktionskostnaden för företagen som ingick i urvalet (-9 %). Bakom detta genomsnitt finns dock stora skillnader mellan de unionstillverkare som ingick i urvalet, då vissa företag inte gjorde någon vinst alls.

(192)

Nettokassaflödet är unionstillverkarnas förmåga att själva finansiera sin verksamhet. Trenden i nettokassaflöde utvecklades positivt mot slutet av skadeundersökningsperioden (under 2019 och första hälften av 2020), men 2018 sjönk kassaflödet kraftigt. Nedgången 2018 påverkas främst av den särskilda situationen för bara ett av företagen i urvalet, som har en särskild affärsmodell, medan trenden var ganska stabil för de andra två företagen som ingick i urvalet.

(193)

Investeringarna i företagen som ingick i urvalet utgör inte någon tydlig trend under skadeundersökningsperioden. Investeringar från ett eller annat företag i urvalet, eller avsaknad av dem, kan få investeringsnivåerna att gå upp och ner från ett år till ett annat. Investeringarna utgjorde cirka 1–2 % av omsättningen under skadeundersökningsperioden, vilket är begränsat.

(194)

Räntabiliteten är vinsten i procent av det bokförda nettovärdet av investeringarna. Den utvecklades positivt under skadeundersökningsperioden och förblev hög under översynsperioden. Denna höga räntabilitet är emellertid främst kopplad till investeringarnas låga bokförda investeringar snarare än höga vinster.

5.4.4   Slutsats beträffande skada

(195)

Under skadeundersökningsperioden, mot bakgrund av nästan obefintlig import från Förenta staterna, ökade importen från tredjeländer markant sett till volym (med 145 %) men även prisnivå (med 11 %). Samtidigt sjönk unionsindustrins priser (med 8 %), vilket var i linje med en minskning av produktionskostnaderna (med 9 %). Följaktligen minskade prisklyftan mellan tredjelandsexportörerna och de unionstillverkare som ingick i urvalet, något som därmed ökade unionsindustrins konkurrenskraft.

(196)

Skadeindikatorerna tyder på det hela taget på en positiv trend under skadeundersökningsperioden, i synnerhet sett till produktion (+ 11 %), produktionskapacitet (+ 9 %) och försäljning (+ 7 %), och visar att unionens biodieselindustri långsamt håller på att återhämta sig från den tidigare skadan. Analysen av skadeindikatorerna visar att unionsindustrin just nu inte lider någon väsentlig skada. Vissa indikatorer, i synnerhet en låg lönsamhet (≤ 3 %), tyder dock på att den ändå befinner sig i en skör ekonomisk situation.

(197)

Mot denna bakgrund drog kommissionen slutsatsen att unionsindustrin under översynsperioden inte lidit väsentlig skada i den mening som avses i artikel 8.4 i grundförordningen.

6.   SANNOLIKHET FÖR ATT SKADAN ÅTERKOMMER

(198)

Kommissionen bedömde, i enlighet med artikel 18.2 i grundförordningen, huruvida det är sannolikt att den skada som ursprungligen orsakades av dumpad import från Förenta staterna återkommer om åtgärderna tillåts upphöra att gälla.

(199)

I detta avseende undersökte kommissionen produktionskapaciteten och den outnyttjade kapaciteten i Förenta staterna, de sannolika prisnivåerna på import från Förenta staterna i avsaknad av utjämningsåtgärder samt deras påverkan på unionsindustrin inklusive prisunderskridande utan utjämningstull

6.1   Produktionskapacitet och outnyttjad kapacitet i Förenta staterna

(200)

Som beskrivs i avsnitt 4.5.1 ovan är de mängder som skulle kunna exporteras av biodieseltillverkare i Förenta staterna betydande i jämförelse med unionsmarknadens storlek. Den outnyttjade kapaciteten utgör mycket riktigt 18 % av unionens förbrukning under översynsperioden. Följaktligen drog kommissionen slutsatsen att den tillgängliga outnyttjade kapaciteten är betydande.

6.2   De sannolika prisnivåerna på import från Förenta staterna i avsaknad av utjämningsåtgärder

(201)

Som beskrivs i avsnitt 4.5.3 ovan, på grundval av den aktuella prissättningen på tredjeländers exportmarknader, exporterade de amerikanska tillverkarna till sina viktigaste tredjelandsmarknader till lägre priser än de inhemska priserna i Förenta staterna. Som anges i skäl 157–158 ovan underskrider också i genomsnitt dessa priser unionsindustrins priser på unionens marknad med 6,4 %. Med beaktande av den prisnivå som tas ut på exporten från Förenta staterna till andra tredjelandsmarknader är export till unionen potentiellt mycket mer attraktiv för de amerikanska exportörerna. Som anges i avsnitt 4.5.3 ovan är unionens marknad också mycket attraktiv eftersom den är störst i världen, och det finns starka incitament för användning av biodiesel i unionen och i de enskilda medlemsstaterna.

6.3   Sannolik inverkan på unionsindustrin

(202)

Om åtgärderna skulle tillåtas upphöra, skulle därför betydande volymer av subventionerad biodiesel från Förenta staterna medföra en mycket stark prispress nedåt för unionens priser och få betydande inverkan på unionsindustrins ekonomiska situation. Till följd av detta är det sannolikt att unionsindustrins produktions- och försäljningsvolymer skulle minska och att de små vinster som industrin just nu uppnår skulle övergå i förluster.

(203)

Kommissionen bedömde vidare importens möjliga påverkan genom att ta fram två möjliga scenarier om åtgärderna skulle upphöra att gälla, nämligen (1) ett uppsving för importen från Förenta staterna, och (2) sjunkande priser i EU på grund av ökad konkurrens, allt annat lika.

(204)

I det första scenariot utgick kommissionen från två möjliga nivåer för import från Förenta staterna. Det första alternativet medförde att importen från Förenta staterna skulle hamna på sin historiska volym (under den inledande undersökningsperioden (48)), vilken är 1,1 miljoner ton. Till följd av den ökade importen från Förenta staterna och EU-industrins därav följande minskade försäljning skulle EU-industrins lönsamhet sjunka med 0,14 procentenheter, dvs. från + 2,84 % till + 2,70 %. I det andra alternativet togs hänsyn till EU-marknadens mycket betydande ökning i storlek från 6,6 miljoner ton under den inledande undersökningsperioden till 17 miljoner ton under översynsperioden (+ 158 %). I detta sammanhang modellerade kommissionen ett importuppsving motsvarande samma marknadsandel på 17,2 % för Förenta staterna som under den inledande undersökningsperioden. Resultatet blev att unionsindustrins lönsamhet skulle sjunka med 0,41 procentenheter från + 2,84 % till 2,43 %. Ett sådant uppsving för importen från Förenta staterna, till konstanta priser, kan i båda fallen sägas få en ganska måttlig påverkan. Detta är kopplat till den höga andelen rörliga kostnader i biodieselindustrin.

(205)

I det andra scenariot konstaterades en prisnedgång ha en potentiellt kraftig skadlig effekt. I händelse av att unionspriserna skulle gå ner till prisnivån för exporten från Förenta staterna till tredjeländer (721 euro/ton) skulle vinsten sjunka från + 2,84 % till – 3,88 %. I händelse av att unionspriserna skulle gå ner med 10 %, dvs. från 771 euro/ton till 694 euro/ton, skulle vinsten minska från + 2,84 % till – 7,94 %. I vilket fall som helst skulle varje prisnedgång på mer än – 2,9 % sätta unionsindustrins vinstnivå på noll.

(206)

I verkligheten, om åtgärderna skulle tillåtas upphöra att gälla, är det mycket sannolikt att en kombination av de två scenarierna ovan skulle inträffa på marknaden. I synnerhet kan betydande volymer biodiesel med ursprung i Förenta staterna förväntas komma in på unionens marknad, till lägre priser än från unionsindustrin. Till följd av det skulle unionsindustrin marknadsandel krympa, liksom dess priser. Det skulle orsaka betydande förluster för unionsindustrin.

6.4   Slutsats om sannolikheten för återkommande skada

(207)

På grundval av detta, och med notering av unionsindustrins nuvarande ömtåliga situation, drog kommissionen slutsatsen att en avsaknad av åtgärder med all sannolikhet skulle leda till en betydligt ökad subventionerade import från Förenta staterna till skadevållande priser och att väsentlig skada troligen skulle återkomma.

7.   UNIONENS INTRESSE

(208)

I enlighet med artikel 31 i grundförordningen undersökte kommissionen om bibehållandet av de gällande utjämningsåtgärderna skulle strida mot unionens intresse som helhet. Fastställandet av unionens intresse gjordes på grundval av en bedömning av alla berörda parters intressen, inbegripet unionsindustrins, importörernas och användarnas intressen.

7.1   Unionsindustrins intresse

(209)

Om befintliga åtgärder tillåts upphöra att gälla, kommer unionsindustrin med största säkerhet att möta ökad illojal konkurrens från de amerikanska biodieseltillverkarna, vilket sannolikt sätter ett abrupt stopp för unionsindustrins pågående återhämtning.

(210)

Kommissionen drog slutsatsen att en fortsatt tillämpning av åtgärderna skulle vara i unionsindustrins intresse.

7.2   Icke-närstående importörers intresse

(211)

Ingen importör motsatte sig förlängningen av åtgärderna.

(212)

Shell Trading Rotterdam hävdade att åtgärderna, genom att de begränsar utbudet på unionens marknad, leder till stigande priser. Företaget noterade också att biodiesel finns att tillgå från andra marknader.

(213)

Åtgärderna verkar inte i någon hög grad påverka importörerna, eftersom det finns alternativa försörjningskällor. Detta framgår tydligt av den betydande marknadsandelen för import från tredjeländer.

(214)

Kommissionen drog därför slutsatsen att en fortsatt tillämpning av åtgärderna inte skulle vara skadlig för importörernas intresse.

7.3   Användarnas intresse

(215)

Användarnas deltagande i undersökningen var begränsat.

(216)

Två användare, dvs. Preem, det största bränsleföretaget i Sverige, och Valero Energy Ltd Ireland, påstod att förlängning av åtgärderna blir ett direkt hinder för transportsektorns gröna utveckling i Europa. Preem och Valero Energy Ltd Ireland begärde specifikt att HVO borde undantas från den nuvarande produktdefinitionen, då de förväntar sig brist på HVO under kommande år. Valero Energy Ltd Ireland hänvisade särskilt till EU:s mål för förnybar energi inom transportsektorn 2030 och hävdade att målen inte kommer att kunna uppnås mot bakgrund av den nuvarande EU-produktionen.

(217)

Kommissionen observerade att unionsproducenterna har tillräcklig kapacitet för att tillgodose den nuvarande efterfrågan och även outnyttjad kapacitet för att tillgodose framtida ökning och export om så skulle behövas. Det var dessutom för tidigt att med säkerhet bedöma om det är troligt att brister kommer att uppstå under 2030, särskilt med tanke på den senaste tidens ökning av EU:s kapacitet. Eventuellt kan kommissionen ha bättre förutsättningar att bedöma situationen om den uppmanas att göra en översyn vid giltighetstidens utgång om fem år. Följaktligen avvisades påståendet.

(218)

Det finns inget som tyder på att de befintliga åtgärder som gäller har haft en negativ inverkan på biodieselanvändarna i unionen och framför allt finns det inga belägg för att gällande åtgärder har haft en negativ inverkan på deras lönsamhet.

(219)

Kommissionen drog därför slutsatsen att en fortsatt tillämpning av åtgärderna inte skulle vara skadlig för användarnas intresse.

7.4   Slutsats om unionens intresse

(220)

På grundval av ovanstående drog kommissionen slutsatsen att det inte fanns några tvingande skäl eftersom det inte låg i unionens intresse att upprätthålla de befintliga åtgärderna beträffande import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna.

8.   UTJÄMNINGSÅTGÄRDER

(221)

På grund av slutsatserna om sannolikheten för att subventionering och skada ska fortsätta eller återkomma följer det därför i enlighet med artikel 18.1 i grundförordningen att de utjämningstullar för import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna, som infördes genom förordning (EU) 2015/1519, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2016/675 (49), bör bibehållas i ytterligare fem år.

(222)

Såsom anges i skäl 2 ovan utvidgades de gällande utjämningsåtgärderna beträffande import av biodiesel från Förenta staterna till att även omfatta import av samma produkt som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, och import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Amerikas förenta stater.

(223)

De utjämningstullar som ska bibehållas ska även fortsättningsvis utvidgas till att omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, och biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna.

(224)

De exporterande producenter från Kanada som var undantagna från de åtgärder som utvidgades genom förordning (EU) 2015/1519 i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU) 2016/675, bör även vara befriade från de åtgärder som införs genom denna förordning.

(225)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i förordning (EU) 2016/1036 (50).

(226)

När ett belopp måste återbetalas till följd av en dom av Europeiska unionens domstol ska enligt artikel 109 i förordning 2018/1046 (51) den tillämpliga räntesatsen motsvara den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, som offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning den första kalenderdagen i varje månad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En slutgiltig utjämningstull ska införas på import av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209829), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009129), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009929), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194329), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194629), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194729), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201129), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710201629), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824999212), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826001029, 3826001059, 3826001099) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009019).

2.   Följande slutgiltiga fasta utjämningstullsatser ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för den produkt som beskrivs i punkt 1 och som tillverkats av nedanstående företag:

Företag

Utjämningstullsats i euro per ton netto

Taric-tilläggsnummer

Archer Daniels Midland Company, Decatur

237,0

A933

Cargill Inc., Wayzata

213,8

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

213,4

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

216,8

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

211,2

A937

Vinmar Overseas Limited, Houston

211,2

A938

World Energy Alternatives LLC, Boston

211,2

A939

Företag som förtecknas i bilaga I

219,4

Se bilaga I

Alla övriga företag

237,0

A999

Utjämningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (dvs. blandningens biodieselhalt).

3.   Den individuella tullsats som anges för de företag som anges i punkt 2 ska tillämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som uppfyller kraven i bilaga II. Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för ”alla övriga företag” tillämpas.

Artikel 2

1.   Den slutgiltiga utjämningstull som gäller för ”alla övriga företag” enligt vad som anges i artikel 1.2 utvidgas härmed till att omfatta import av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som avsänts från Kanada, oavsett om deras deklarerade ursprung är Kanada eller inte, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209821), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009121), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009921), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194321), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194621), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194721), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201121), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710201621), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824999210), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826001020, 3826001050, 3826001089) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009011), med undantag för sådana som producerats av de företag som anges nedan:

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

Kanada

DSM Nutritional Products Kanada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Kanada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Den tull som ska utvidgas är den som fastställs för ”alla övriga företag” i artikel 1.2, dvs. en slutgiltig utjämningstull på 237 euro per ton netto.

Utjämningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (dvs. biodieselhalt).

2.   Den befrielse från tull som beviljats de företag som nämns i punkt 1 eller vilken beviljas av kommissionen i enlighet med artikel 4.2 ska tillämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som ska uppfylla kraven i bilaga II. Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den utjämningstull som införs genom punkt 1 tillämpas.

Artikel 3

1.   Den slutgiltiga utjämningstull som fastställs i artikel 1.2 utvidgas härmed till att omfatta import av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande högst 20 viktprocent av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna, och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209830), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009130), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009930), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194330), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194630), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194730), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201130), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710201630), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824999220) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009030).

Utjämningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (dvs. blandningens biodieselhalt).

2.   Tillämpningen av den individuella tullsatsen för de företag som anges i artikel 1.2 ska förutsätta att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som ska uppfylla kraven i bilaga III. Om ingen sådan faktura uppvisas ska tullsatsen enligt artikel 1.2 för ”alla övriga företag” tillämpas.

Artikel 4

1.   Ansökningar om befrielse från den tull som utvidgas genom artiklarna 2.1 och 3.1 ska göras skriftligen på ett av Europeiska unionens officiella språk och ska undertecknas av en person som har rätt att företräda det ansökande företaget. Ansökningarna ska skickas till följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Kontor: Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Bryssel

BELGIEN

E-post: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   I enlighet med artikel 23.6 i förordning (EG) nr 2016/1037 får kommissionen, efter samråd med rådgivande kommittén, genom beslut tillåta att import från företag som inte kringgår de utjämningsåtgärder som införts genom artikel 1 befrias från den tull som utvidgas genom artiklarna 2.1 och 3.1.

Artikel 5

I de fall varor har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 131.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (52), ska det belopp för utjämningstullen som fastställs i artiklarna 1, 2 och 3 sänkas med en procentsats som motsvarar fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

Om inget annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 598/2009 av den 7 juli 2009 om införande av en slutgiltig utjämningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 179, 10.7.2009, s. 1).

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 443/2011 av den 5 maj 2011 om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som genom förordning (EG) nr 598/2009 infördes på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater till att omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som infördes genom förordning (EG) nr 598/2009 till att omfatta import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, och om avslutande av undersökningen rörande import som avsänts från Republiken Singapore (EUT L 122, 11.5.2011, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1519 av den 14 september 2015 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 597/2009 (EUT L 239, 15.9.2015, s. 99).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/675 av den 29 april 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1519 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 597/2009 (EUT L 116, 30.4.2016, s. 27).

(6)  Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa utjämningsåtgärder snart kommer att löpa ut (EUT C 18, 20.1.2020, s. 19).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 30.6.2016, s. 21).

(8)  Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antisubventionsåtgärder som tillämpas på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT C 303, 14.9.2020, s. 7).

(9)  Tron-dokument: t21.000417.

(10)  Tillkännagivande om konsekvenserna av utbrottet av covid-19 för antidumpnings- och antisubventionsundersökningar (EUT C 86, 16.3.2020, s. 6).

(11)  Kommissionens förordning (EG) nr 193/2009 av den 11 mars 2009 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 67, 12.3.2009, s. 22).

(12)  Inrättat 2005 genom American Jobs Creation Act från 2004, §302 (P.L. 108-357), förlängt genom Energy Policy Act från 2005, §1344 (P.L. 109–58).

(13)  Se avsnitt 202(a) i Energy and Improvement and Extension Act från 2008 (P.L. 110-343, Division B).

(14)  Public Law 116–94 av den 20 december 2019 Further Consolidated Appropriations Act, 2020, avsnitt 121.

(15)  Inrättat 2005 genom American Jobs Creation Act från 2004, §302 (P.L. 108-357), förlängt genom Energy Policy Act från 2005, §1344 (P.L. 109–58).

(16)  Se avsnitt 202(a) i Energy and Improvement and Extension Act från 2008 (P.L. 110-343, Division B).

(17)  Public Law 116-94 av den 20 december 2019 Further Consolidated Appropriations Act, 2020, avsnitt 121.

(18)  Enligt amerikansk lag avser begreppet ”agri-biodiesel” biodiesel för jordbruket som i sin helhet härrör från vegetabiliska jungfruoljor, inklusive estrar av majsolja, sojaolja, solrosolja, bomullsfrön, raps, cramble (oljekål), rapsolja, tistelolja, linfröolja, riskli, senapsfrön, oljedådra samt animaliska fetter (avdelning 26, avsnitt 40A (d)(2) i US Code).

(19)  https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/40A

(20)  Se avsnitten 3.1.1.1. och 3.1.1.2. i begäran om översyn.

(21)  Energy Policy Act of 2005, §1345 (P.L. 109–58), ändrat genom Energy Improvement and Extension Act of 2008 (P.L. 110–343, Division B), §202–203, förlängt genom Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization och Job Creation Act från 2010 (P.L. 111–312), §701.

(22)  Se avsnitt 202(a) i Energy and Improvement and Extension Act från 2008 (P.L. 110–343, Division B).

(23)  Se avsnitt 3.1.1.3. i begäran om översyn.

(24)  American Taxpayer Relief Act av den 2 januari 2013 (Public law 112–240, §701(f)(4))

(25)  Agricultural Act av den 7 februari 2014 (Public law 113–79, §9005(2).

(26)  Agriculture Improvement Act från 2018 (Public law 115–334), §9005(2)(B).

(27)  Se Code of Federal Regulations (CFR), avdelning 7 del 428.102 i US Code, definitioner för genomförandebestämmelserna: ”Bränsle motsvarande diesel framställt av förnybar biomassa, däribland vegetabilisk olja och animaliskt fett.” Potentiellt sett kan ”biobränsle framställt av avfall, däribland rester av grödor, annat vegetabiliskt avfall, djuravfall, matavfall och trädgårdsavfall” också omfatta tillverkning av biodiesel.

(28)  https://www.rd.usda.gov/sites/default/files/fact-sheet/508_RD_FS_RBS_AdvancedBioFuel.pdf

(29)  British thermal unit (Btu) är en energienhet motsvarande cirka 1055 joule.

(30)  Se avsnitt 3.1.1.4 i begäran om översyn.

(31)  Se avsnitt 3.2.1. i begäran om översyn.

(32)  Begäran om översyn, den version som berörda parter kan begära att få ta del av, ingiven den 11 juni 2020 av European Biodiesel Board (EBB eller sökanden) såsom företrädare av unionstillverkare som svarar för mer än 25 % av unionens sammanlagda produktion av biodiesel, skäl 102, s. 21.

(33)  Se avsnitt 3.2.2. i begäran om översyn.

(34)  Se avsnitt 3.1.2.1. i begäran om översyn.

(35)  https://revenue.ky.gov/Business/Pages/Biodiesel-Tax-Credit.aspx

(36)  Se avsnitt 3.1.2.2 i begäran om översyn.

(37)  Kapitel 16 i Texas jordbrukslag, avsnitt 16.006 (b).

(38)  Se avsnitt 3.1.2.3. i begäran om översyn.

(39)  Förlängd genom Energy Policy Act of 2005, §1344 (P.L. 109–58) och ändrad genom Energy Improvement and Extension Act, 2008 (P.L. 110–343, Division B) §202–203.

(40)  Further Consolidated Appropriations Act av den 20 december 2019 (Public law 116–94).