ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 219I

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
21 juni 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2021/996 av den 21 juni 2021 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/997 av den 21 juni 2021 om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

3

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/998 av den 21 juni 2021 om genomförande av förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma

45

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/999 av den 21 juni 2021 om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

55

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/1000 av den 21 juni 2021 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma

57

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/1001 av den 21 juni 2021 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland

67

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2021/1002 av den 21 juni 2021 om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland

70

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

21.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 219/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/996

av den 21 juni 2021

om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 765/2006 (2) föreskrivs frysning av tillgångar och ekonomiska resurser tillhörande, och förbud mot att göra tillgångar eller ekonomiska resurser tillgängliga för, personer, enheter eller organ som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen eller vars verksamhet på annat sätt allvarligt undergräver demokratin eller rättsstatsprincipen i Belarus eller som drar nytta av eller stöder Lukasjenkoregimen. Förordningen förbjuder också tillhandahållandet av tekniskt bistånd i samband med de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor. Den föreskriver ett förbud mot att exportera utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck till personer, enheter eller organ i Belarus eller för användning i Belarus, och förbjuder tillhandahållandet av därmed sammanhängande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller finansiellt bistånd. Dessutom är det enligt förordningen förbjudet för belarusiska lufttrafikföretag att landa i, starta från eller flyga över unionens territorium.

(2)

Förordning (EG) nr 765/2006 ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2012/642/Gusp.

(3)

Genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2021/1002 (3) införs vissa uppföranden på förteckningen för att genomföra Europeiska rådets slutsatser från toppmötet den 24–25 maj 2021 till följd av den olagliga tvångslandningen av ett Ryanairflyg i Minsk, Belarus den 23 maj 2021. Rådets beslut (Gusp) 2021/1001 (4) ändrar beslut 2012/642/Gusp genom att införa vissa nya undantag från frysningen av tillgångar och förbudet mot att göra tillgångar eller ekonomiska resurser tillgängliga för personer eller enheter som är uppförda på förteckningen i syfte att undvika oönskade konsekvenser av dessa nya uppföranden på förteckningen. Dessa undantag gäller flygningar för humanitära syften, för evakuering eller hemtransport av personer, eller för initiativ som tillhandahåller stöd till offer för naturkatastrofer, nukleära katastrofer eller kemiska katastrofer, för deltagande i möten i syfte att finna en lösning på krisen i Belarus eller som främjar de restriktiva åtgärdernas politiska mål, och nödflygningar samt flygsäkerhetsfrågor. Dessa undantag behöver återspeglas i förordning (EG) nr 765/2006.

(4)

Förordning (EG) nr 765/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3.1 i förordning (EG) nr 765/2006 ska ersättas med följande:

”1.   Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som anges i bilaga I och familjemedlemmar som är beroende av dem, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser,

d)

avsedda endast för betalning av en avgift som är nödvändig för

i)

genomförandet av flygningar för humanitära syften, för evakuering eller hemtransport av personer eller för initiativ till stöd för offer för naturkatastrofer, nukleära katastrofer eller kemiska katastrofer,

ii)

genomförandet av flygningar inom ramen för internationella adoptionsförfaranden,

iii)

genomförandet av flygningar som krävs för deltagande i möten i syfte att finna en lösning på krisen i Belarus eller som främjar de restriktiva åtgärdernas politiska mål, eller

iv)

en landning, start eller överflygning som utförs av ett EU-lufttrafikföretag till följd av en nödsituation, eller

e)

nödvändiga för att hantera kritiska och tydligt identifierade flygsäkerhetsfrågor, efter samråd med Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg 21 juni 2021.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 134, 20.5.2006, s. 1).

(3)  Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2021/1002 av den 21 juni 2021 om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland (se sidan 70 i detta nummer av EUT).

(4)  Rådets beslut (Gusp) 2021/1001 av den 21 juni 2021 om ändring av rådets beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland (se sidan 67 detta nummer av EUT).


21.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 219/3


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/997

av den 21 juni 2021

om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (1), särskilt artikel 8a.1,

med beaktande av förslagen från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2006 antog rådet förordning (EG) nr 765/2006.

(2)

Den 9 augusti 2020 genomförde Belarus ett presidentval, som visade sig vara oförenligt med internationella normer och präglades av förtryck av oberoende kandidater och brutala ingripanden mot fredliga demonstranter efter det valet. Den 11 augusti 2020 gjorde unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ett uttalande på unionens vägnar, i vilket valet bedömdes vara varken fritt eller rättvist. Det angavs också att åtgärder kunde vidtas mot de personer som är ansvariga för det våld, de omotiverade frihetsberövanden och det valfusk som har iakttagits.

(3)

Med tanke på upptrappningen av de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Belarus, och det våldsamma förtrycket av det civila samhället, den demokratiska oppositionen och journalister samt av personer som tillhör nationella minoriteter, bör det beslutas om ytterligare uppföranden på förteckningen av personer och enheter.

(4)

Den 24–25 maj 2021 antog Europeiska rådet slutsatser i vilka man kraftfullt fördömde tvångslandningen av ett Ryanairflyg i Minsk, Belarus, den 23 maj 2021, ett agerande som äventyrar flygsäkerheten, och de belarusiska myndigheternas frihetsberövande av journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega. Det uppmanade rådet att så snart som möjligt anta ytterligare uppföranden på förteckningen av personer och enheter på grundval av den relevanta sanktionsramen.

(5)

78 personer och sju enheter bör därför läggas till i förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 2021.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande fysiska personer ska läggas till i tabell A, ”Fysiska personer som avses i artikel 2.1”:

 

Namn

Translitterering av belarusisk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(belarusisk stavning)

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

89.

Natallia Mikhailauna BUHUK (Natallja Michajlauna BUHUK)

Natalia Mikhailovna BUGUK (Natalja Michajlovna BUGUK)

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Domare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 19.12.1989

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk är Natallja Buhuk ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister och demonstranter, i synnerhet domarna mot Katsiaryna Bachvalava (Andrejeva) och Darja Tjultsova. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång.

21.6.2021

 

 

 

 

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK (Alina Siarhejeuna KASIANTJYK)

Alina Sergeevna KASYANCHYK (Alina Sergejevna KASIANTJIK)

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Biträdande åklagare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 12.3.1998

Födelseort:

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande åklagare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk har Alina Kasiantjyk företrätt Lukasjenkaregimen i politiskt motiverade mål mot journalister, aktivister och demonstranter. Hon har i synnerhet åtalat journalisterna Katsiaryna Bachvalava (Andrejeva) och Darja Tjultsova för att ha dokumenterat fredliga protester på grundval av grundlösa anklagelser om ”sammansvärjning” och ”brott mot den allmänna ordningen”. Hon har också åtalat medlemmar av det belarusiska civila samhället för att, till exempel, ha deltagit i fredliga protester och högtidlighållit minnet av den mördade demonstranten Aljaksandr Tarajkouski. Hon har gång på gång yrkat att domaren ska utdöma långa fängelsestraff.

21.6.2021

 

 

 

 

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH (Ihar Viktaravitj KURYLOVITJ)

Igor Viktorovich KURILOVICH (Igor Viktorovitj KURILOVITJ)

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

Förundersökningsledare vid utredningskommitténs avdelning i distriktet Frunzenski

Födelsedatum: 26.9.1990

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som förundersökningsledare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk har Ihar Kurylovitj deltagit i förberedandet av ett politiskt motiverat brottmål mot journalisterna Katsiaryna Bachvalava (Andrejeva) och Darja Tjultsova. Dessa journalister, som dokumenterade fredliga protester, anklagades för brott mot den allmänna ordningen och dömdes till två års fängelse.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA (Siarhej Viktaravitj SJATSILA)

Sergei Viktorovich SHATILO (Sergej Viktorovitj SJATILO)

Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

Domare vid domstolen i distriktet Savetski i Minsk

Födelsedatum: 13.8.1989

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Savetski i Minsk är Siarhej Sjatsila ansvarig för många politiskt motiverade domar mot demonstranter, i synnerhet domarna mot Natallja Chersje, Dzimitryj Halko och Dzimitryj Karatkevitj som den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anser vara politiska fångar.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA (Anastasija Vasiljeuna ATJALAVA)

Anastasia Vasilievna ACHALOVA (Anastasija Vasiljevna ATJALOVA)

Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

Domare vid domstolen i distriktet Leninski i Minsk

Födelsedatum: 15.10.1992

Födelseort: Minsk, Belarus

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Leninski i Minsk är Anastasija Atjalava ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, aktivister och demonstranter, i synnerhet domen mot Dzimitryj Kruk, medlem i samordningsrådet, och mot sjukvårdspersonal och äldre. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades åberopande av anonyma vittnesmål.

21.6.2021

 

 

 

 

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA (Maryja Vjatjaslavauna JAROCHINA)

Maria Viacheslavovna YEROKHINA (Marija Vjatjeslavovna JEROCHINA)

Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

Domare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 4.7.1987

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk är Maryja Jarochina ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, fackliga aktivister, idrottsutövare och demonstranter, i synnerhet domen mot journalisten Uladzimir Hrydzin.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK (Julija Aljaksandrauna BLIZNJUK)

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK (Julija Aleksandrovna BLIZNJUK)

Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

Vice ordförande/domare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 23.9.1971

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som vice ordförande och domare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk är Julija Bliznjuk ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, aktivister och demonstranter, i synnerhet domarna mot aktivisterna Artsiom Chvasjtjeuski, Artsiom Sautjuk och Maksim Pauljusjtjyk. Den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anser dessa personer vara politiska fångar.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK (Anastasija Dzmitryjeuna KULIK)

Anastasia Dmitrievna KULIK (Anastasija Dmitrijevna KULIK)

Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

Domare vid domstolen i distriktet Persjamajski i Minsk

Födelsedatum: 28.7.1989

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Persjamajski i Minsk är Anastasija Kulik ansvarig för många politiskt motiverade domar mot fredliga demonstranter, i synnerhet domen mot Aljaksandr Zacharevitj, som den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anser är en politisk fånge.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH (Maksim Leanidavitj TRUSEVITJ)

Maksim Leonidovich TRUSEVICH (Maksim Leonidovitj TRUSEVITJ)

Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

Domare vid domstolen i distriktet Persjamajski i Minsk

Födelsedatum: 12.8.1989

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Persjamajski i Minsk är Maksim Trusevitj ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter. Vid rättegångar som genomfördes under hans överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL (Tatsiana Jaraslavauna MATYL)

Tatiana Yaroslavovna MOTYL (Tatiana Jaroslavovna MOTYL)

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

Domare vid domstolen i distriktet Maskouski i Minsk

Födelsedatum: 20.1.1968

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Maskouski i Minsk är Tatsiana Matyl ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter, i synnerhet domen mot oppositionspolitikern Mikalaj Statkevitj och journalisten Aljaksandr Barazenka. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA (Aljaksandr Anatoljevitj RUDZENKA)

Aleksandr Anatolevich RUDENKO (Aleksandr Anatoljevitj RUDENKO)

Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

Vice ordförande för domstolen i distriktet Kastrytjnitski i Minsk

Födelsedatum: 1.12.1981

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som vice ordförande för och domare vid domstolen i distriktet Kastrytjnitski i Minsk är Aljaksandr Rudzenka ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, aktivister och demonstranter, i synnerhet bötesstraffet mot en äldre demonstrant med funktionsnedsättning samt domen mot den belarusiska oppositionsledaren Maryja Kalesnikavas advokat Ljudmila Kazak. Vid rättegångar som genomfördes under hans överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång.

21.6.2021

 

 

 

 

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK (Aljaksandr Aljaksandravitj VOUK)

Aleksandr Aleksandrovich VOLK (Aleksandr Aleksandrovitj VOLK)

Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

Domare vid domstolen i distriktet Savetski i Minsk

Födelsedatum: 1.8.1979

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Savetski i Minsk är Aljaksandr Vouk ansvarig för många politiskt motiverade domar mot fredliga demonstranter, i synnerhet domarna mot systrarna Anastasija och Viktoryja Mirontsava som den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anser vara politiska fångar. Vid rättegångar som genomfördes under hans överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång.

21.6.2021

 

 

 

 

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA (Volha Siarhejeuna NJABORSKAJA)

Olga Sergeevna NEBORSKAIA (Olga Sergejevna NEBORSKAJA)

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

Domare vid domstolen i distriktet Kastrytjnitski i Minsk

Födelsedatum: 14.2.1991

Födelseort:

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Kastrytjnitski i Minsk är Volha Njaborskaja ansvarig för många politiskt motiverade domar mot fredliga demonstranter och journalister, i synnerhet domarna mot Safija Malasjevitj och Tsichan Kljukatj, som den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anser vara politiska fångar. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK (Maryna Svjataslavauna ZAPASNIK)

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK (Marina Svjatoslavovna ZAPASNIK)

Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

Vice ordförande för domstolen i distriktet Leninski i Minsk

Födelsedatum: 28.3.1982

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som vice ordförande för och domare vid domstolen i distriktet Leninski i Minsk är Maryna Zapasnik ansvarig för många politiskt motiverade domar mot fredliga demonstranter, i synnerhet domarna mot aktivisterna Uladzislau Zianevitj, Volha Paulava, Volha Klaskouskaja, Viktar Barusjka, Siarhej Ratkevitj, Aljaksej Tjarvinski, Andrej Chrenskou, studenten Viktar Aktsistau och den underårige Maksim Babitj. Den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anser alla dessa personer vara politiska fångar.

21.6.2021

 

 

 

 

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

103.

Maksim Yurevich FILATAU (Maksim Jurjevitj FILATAU)

Maksim Yurevich FILATOV (Maksim Jurjevitj FILATOV)

Максiм Юр'евiч Фiлатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

Domare vid domstolen i staden Lida

Födelsedatum:

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i staden Lida är Maksim Filatau ansvarig för många politiskt motiverade domar mot fredliga demonstranter, i synnerhet domen mot aktivisten Vitold Asjurak, som av den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anses vara en politisk fånge.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO (Andrej Vatslavavitj HRUSJKO)

Andrei Vatslavovich GRUSHKO (Andrej Vatslavovitj GRUSJKO)

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Domare vid domstolen i distriktet Leninski i Brest

Födelsedatum: 24.1.1979

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Leninski i Brest är Andrej Hrusjko ansvarig för många politiskt motiverade domar mot fredliga demonstranter, i synnerhet genom domar mot aktivister som erkänts som politiska fångar och mot underåriga.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

105.

Dzmitry Iurevich HARA (Dzmitryj Jurjevitj HARA)

Dmitry Iurevich GORA (Dmitrij Jurjevitj GORA)

Дзмiтрый Юр'евiч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Ordförande för Belarus utredningskommitté (utnämnd den 11 mars 2021)

Tidigare biträdande riksåklagare i Republiken Belarus (till och med den 11 mars 2021)

Födelsedatum: 4.5.1970

I sin ställning som biträdande riksåklagare fram till mars 2021 bär Dzmitryj Hara ansvar för politiskt motiverade brottmål mot fredliga demonstranter, oppositionsmedlemmar, journalister, det civila samhället och vanliga medborgare. Hara deltog även i inledandet av det politiskt motiverade straffrättsliga förfarandet mot Siarhej Tsichanouski, som är oppositionsaktivist och make till presidentkandidaten Svjatlana Tsichanouskaja.

21.6.2021

 

 

 

Födelseort: Tbilisi, f.d. Georgiska SSR (numera Georgien)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Som chef för den myndighetsövergripande kommission som inrättats av riksåklagarämbetet för att utreda medborgares klagomål om maktmissbruk av tjänstemän inom brottsbekämpningen är Dzmitryj Hara ansvarig för denna institutions passivitet, eftersom det såvitt är känt inte har förekommit en enda sådan utredning, trots ansökningar om inledandet av brottmål på grundval av klagomål om bruk av våld, misshandel och tortyr.

Sedan mars 2021 är han ordförande för Belarus utredningskommitté. I denna ställning är han ansvarig för åtal mot människorättsförsvarare och deltagare i fredliga demonstrationer.

 

 

 

 

 

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK (Aljaksej Kanstantsinavitj STUK)

Alexey Konstantinovich STUK (Aleksej Konstantinovitj STUK)

Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

Biträdande riksåklagare i Republiken Belarus

Födelsedatum: 1959

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande riksåklagare fram till mars 2021 bär Aljaksej Stuk ansvar för politiskt motiverade brottmål mot oppositionen, journalister, det civila samhället och vanliga medborgare. Han är ansvarig för att ha skärpt åklagarämbetets kontroll av medborgares aktiviteter i orter och på arbetsplatser och för att ha tillämpat ett överdrivet rättsligt ansvar på deltagare i fredliga demonstrationer. Han har offentligt sagt att riksåklagarämbetet kommer att arbeta för att identifiera ”olagliga” medborgarföreningar och undertrycka deras verksamheter.

21.6.2021

 

 

 

 

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

107.

Genadz Iosifavich DYSKO (Henadz Iosifavitj DYSKO)

Gennadi Iosifovich DYSKO (Gennadij Iosifovitj DYSKO)

Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

Biträdande riksåklagare i Republiken Belarus, statlig juridisk rådgivare av tredje klassen Födelsedatum: 22.3.1964

Födelseort: Oshmyany (Asjmjany), Hrodna region (länet Hrodna), Belarus (f.d. Sovjetunionen)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande riksåklagare bär Henadz Dysko ansvar för politiskt motiverade brottmål mot oppositionen, journalister, det civila samhället och vanliga medborgare. Han deltog även i inledandet av det politiskt motiverade straffrättsliga förfarandet mot Siarhej Tsichanouski, som är oppositionsaktivist och make till presidentkandidaten Svjatlana Tsichanouskaja.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

108.

Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA (Svjatlana Anatoljeuna LJUBETSKAJA)

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA (Svetlana Anatoljevna LJUBETSKAJA)

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

Ledamot av Republiken Belarus nationalförsamlings andra kammare och ordförande i lagutskottet

Födelsedatum: 3.6.1971

Födelseort: f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som ordförande i det parlamentariska lagutskottet är Svjatlana Ljubetskaja ansvarig för den nya lagen om administrativa överträdelser (som trädde i kraft den 1 mars 2021), vilken tillåter godtyckliga gripanden och föreskriver ett ökat ansvar vid deltagande i massevenemang, inbegripet för uppvisande av politiska symboler. Genom denna lagstiftningsverksamhet är hon ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet av rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster, samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Denna lagstiftningsverksamhet undergräver även allvarligt demokratin och rättsstatsprincipen i Belarus.

21.6.2021

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU (Aljaksej Uladzimiravitj JAHORAU)

Alexei Vladimirovich YEGOROV (Aleksej Vladimirovitj JEGOROV)

Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

Ledamot av Republiken Belarus nationalförsamlings andra kammare och vice ordförande i lagutskottet

Födelsedatum: 16.12.1969

I sin ställning som vice ordförande i det parlamentariska lagutskottet är Aljaksej Jahorau ansvarig för den nya lagen om administrativa överträdelser (som trädde i kraft den 1 mars 2021), vilken tillåter godtyckliga gripanden och föreskriver ett ökat ansvar vid deltagande i massevenemang, inbegripet för uppvisande av politiska symboler. Genom denna lagstiftningsverksamhet är han ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet av rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster, samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Denna lagstiftningsverksamhet undergräver även allvarligt demokratin och rättsstatsprincipen i Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Födelseort: Novosokolniki, Pskov region (länet Pskov), f.d. Sovjetunionen (numera Ryssland)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

 

 

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK (Aljaksandr Paulavitj AMELJANJUK)

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK (Aleksandr Pavlovitj OMELJANJUK)

Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

Ledamot av Republiken Belarus nationalförsamlings andra kammare och vice ordförande i lagutskottet

Födelsedatum: 6.3.1964

I sin ställning som vice ordförande i det parlamentariska lagutskottet är Aljaksandr Ameljanjuk ansvarig för den nya lagen om administrativa överträdelser (som trädde i kraft den 1 mars 2021), vilken tillåter godtyckliga gripanden och föreskriver ett ökat ansvar vid deltagande i massevenemang, inbegripet för uppvisande av politiska symboler. Genom denna lagstiftningsverksamhet är han ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet av rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster, samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Denna lagstiftningsverksamhet undergräver även allvarligt demokratin och rättsstatsprincipen i Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Födelseort: Kobrin (Kobryn), Brest Region/Oblast (länet Brest), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

 

 

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK (Andrej Mikalajevitj MUKAVOZTJYK)

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK (Andrej Nikolajevitj MUKOVOZTJIK)

Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

Politisk kommentator i ”Belarus i dag” (”Sovietskaia Belarus – Belarus Segodnya”)

Födelsedatum: 13.6.1963

Födelseort: Novosibirsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryssland)

Andrej Mukavoztjyk är en av Lukasjenkaregimens viktigaste propagandister och publicerar texter i ”Belarus i dag”, presidentkansliets officiella nyhetstidning. I hans artiklar framställs den demokratiska oppositionen och det civila samhället systematiskt på ett negativt och förringande sätt med bruk av förfalskad information. Han är en av huvudkällorna till statlig propaganda som stöder och rättfärdigar förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället.

21.6.2021

 

 

 

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Passnummer: MP 3413113 och MP 2387911

I maj 2020 mottog Mukavoztjyk priset ”Den gyllene pennan” från den regeringsvänliga organisationen Belarus journalistförbund. I december 2020 mottog han priset ”Den gyllene bokstaven”, som överräcktes av företrädare för det belarusiska informationsministeriet. I januari 2021 undertecknade Lukasjenka ett dekret enligt vilket Mukavoztjyk tilldelades medaljen ”För förtjänstfullt arbete”.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

 

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA (Siarhej Aljaksandravitj HUSATJENKA)

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO (Sergej Aleksandrovitj GUSATJENKO)

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Vice ordförande för det nationella statliga tv- och radiobolaget (Belteleradio Company)

Födelsedatum: 5.11.1983

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Telefonnummer (arbete): (+375-17) 369 90 15

I sin ställning som vice ordförande för det statliga tv-bolaget Belteleradio Company och författare till och värd för ”Glavnyj efir”, ett veckovist propagandaprogram på tv har Siarhej Husatjenka villigt tillhandahållit den belarusiska allmänheten falsk information om valresultatet, demonstrationerna och det förtryck som utövas av de statliga myndigheterna. Han är direkt ansvarig för det sätt på vilket den statliga televisionen presenterar information om situationen i landet, och tillhandahåller därmed stöd till myndigheterna, inbegripet Lukasjenka.

Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA (Henadz Branislavavitj DAVYDZKA)

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO (Gennadij Bronislavovitj DAVYDKO)

Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

Ledamot av nationalförsamlingens andra kammare, ordförande i utskottet för mänskliga rättigheter och media

Ordförande i den belarusiska politiska organisationen Belaja Rus

Födelsedatum: 29.9.1955

Som ordförande i den betydelsefulla Lukasjenkavänliga organisationen Belaja Rus är Henadz Davydzka en av regimens viktigaste propagandister. I sitt stöd till Lukasjenka har han ofta använt ett provocerande språk och uppmuntrat statsapparatens våld mot fredliga demonstranter.

Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

 

 

 

Födelseort: byn Popovka (Papouka), Senno/Sjanno (Sianno), Vitebsk Region (länet Vitsebsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Pass MP2156098

 

 

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA (Volha Mikalajeuna TJAMADANAVA)

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA (Olga Nikolajevna TJEMODANOVA)

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Pressekreterare vid Belarus inrikesministerium

Födelsedatum: 13.10.1977

Födelseort: Minsk region (länet Minsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

Grad: överste

Pass: MC1405076

Volha Tjamadanava är det belarusiska inrikesministeriets viktigaste medieperson och spelar en nyckelroll när det gäller att förvränga och avleda uppmärksamheten från fakta om våld mot demonstranter samt sprida falska uppgifter om dem. Hon har hotat fredliga demonstranter och fortsätter att rättfärdiga våldet mot dem.

Hon är en del av säkerhetsapparaten och uttalar sig på dess vägnar och stöder därmed Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA (Siarhej Ivanavitj SKRYBA)

Sergei Ivanovich SKRIBA (Sergej Ivanovitj SKRIBA)

Сяргей Iванавiч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

Vice rektor för utbildning vid Belarus statliga ekonomiska universitet

Födelsedatum: 21.11.1964/1965

Födelseort: Kletsk, Minsk Region (länet Minsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

E-postadress: skriba_s@bseu.by

I sin ställning som vice rektor för utbildning vid Belarus statliga ekonomiska universitet (Belarus State Economic University, BSEU) är Siarhej Skryba ansvarig för sanktioner som vidtagits mot studenter för deltagande i fredliga demonstrationer, inbegripet avstängning av dem från universitetet.

Vissa av dessa sanktioner vidtogs efter att Lukasjenka den 27 oktober 2020 efterlyst att universitetsstudenter som deltar i demonstrationer och strejker ska stängas av från sina utbildningar.

Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH (Siarhej Pjatrovitj RUBNIKOVITJ)

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH (Sergej Petrovitj RUBNIKOVITJ)

Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

Rektor för Belarus statliga medicinska universitet Födelsedatum: 1974

Födelseort: Sharkauschyna (Sjarkausjtjyna), Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast (länet Vitsebsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som rektor för Belarus statliga medicinska universitet är Siarhej Rubnikovitj, vars utnämning till denna post godkändes av Aljaksandr Lukasjenka, ansvarig för universitetsledningens beslut att stänga av studenter för deltagande i fredliga demonstrationer. Besluten om avstängning fattades efter att Lukasjenka den 27 oktober 2020 efterlyst att universitetsstudenter som deltar i demonstrationer och strejker ska stängas av från sina utbildningar.

Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH (Aljaksandr Henadzevitj BACHANOVITJ)

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH (Aleksandr Gennadjevitj BACHANOVITJ)

Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Rektor för det statliga tekniska universitetet i Brest

Födelsedatum: 1972

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som rektor för det statliga tekniska universitetet i Brest är Aljaksandr Bachanovitj, vars utnämning till denna post godkändes av Aljaksandr Lukasjenka, ansvarig för universitetsledningens beslut att stänga av studenter för deltagande i fredliga demonstrationer. Besluten om avstängning fattades efter att Lukasjenka den 27 oktober 2020 efterlyst att universitetsstudenter som deltar i demonstrationer och strejker ska stängas av från sina utbildningar.

Bachanovitj är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA (Michail Ryhoravitj BARAZNA)

Mikhail Grigorevich BOROZNA (Michail Grigorjevitj BOROZNA)

Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

Rektor för Belarus statliga konstakademi

Födelsedatum: 20.11.1962

Födelseort: Rakusheva (Rakusjava), Mahileu/Mogiliev Region/Oblast (länet Mahiljou), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som rektor för Belarus statliga konstakademi är Michail Barazna ansvarig för universitetsledningens beslut att stänga av studenter för deltagande i fredliga demonstrationer.

Besluten om avstängning fattades efter att Lukasjenka den 27 oktober 2020 efterlyst att universitetsstudenter som deltar i demonstrationer och strejker ska stängas av från sina utbildningar.

Michail Barazna är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU (Maksim Uladzimiravitj RYZJANKOU)

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV (Maksim Vladimirovitj RYZJENKOV)

Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

Första biträdande chef för presidentens kansli

Födelsedatum: 19.6.1972

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som första biträdande chef för presidentens kansli är Maksim Ryzjankou nära associerad med presidenten och ansvarig för att säkerställa genomförandet av presidentens befogenheter på det inrikes- och utrikespolitiska området. Under sina mer än 20 år långa karriär inom den offentliga förvaltningen i Belarus har han innehaft en rad befattningar, däribland vid utrikesministeriet och olika ambassader. Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA (Dzmitryj Aljaksandravitj LUKASJENKA)

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO (Dmitrij Aleksandrovitj LUKASJENKO)

Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

Affärsman, ordförande i presidentens idrottsklubb

Födelsedatum: 23.3.1980

Födelseort: Mogilev/Mahiliou (Mahiljou), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Dzmitryj Lukasjenka är Aljaksandr Lukasjenkas son och en affärsman. Han har varit ordförande i den statlig-offentliga ”Presidential Sport’s Club” sedan 2005 och omvaldes 2020 till denna post. Genom denna enhet utför han affärsverksamhet och kontrollerar ett antal företag. Han var närvarande vid Aljaksandr Lukasjenkas hemliga presidentinstallation i september 2020. Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA) (Lilija Valerjeuna LUKASJENKA (SIAMASJKA))

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO) (Lilija Valerjevna LUKASJENKO (SEMASJKO))

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Affärsidkare, direktör för ett konstgalleri

Födelsedatum: 1978 eller 1979

Födelseort:

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

Lilija Lukasjenka är Viktar Lukasjenkas hustru och Aljaksandr Lukasjenkas svärdotter. Hon har varit nära knuten till en rad företag med hög profil som har dragit nytta av Lukasjenkaregimen, däribland Dana Holdings/Dana Astra, koncernen Belkhudozhpromysly och Eastleigh trading Ltd. Hon närvarande tillsammans med sin make Viktar Lukasjenka vid Aljaksandr Lukasjenkas hemliga presidentinstallation i september 2020. Hon drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH (Valeryj Valerjevitj IVANKOVITJ)

Valery Valerevich IVANKOVICH (Valerij Valerjevitj IVANKOVITJ)

Валерый Валер'евiч IВАНКОВIЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

Generaldirektör för OJSC ”MAZ”.

Födelsedatum: 1971

Födelseort: Novopolotsk (Navapolatsk), Vitryska SSR (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som generaldirektör för OJSC ”MAZ” bär Valeryj Ivankovitj ansvar för säkerhetsstyrkornas frihetsberövanden av MAZ-arbetstagare i MAZ lokaler och för avskedandet av MAZ-anställda som deltog i fredliga demonstrationer mot regimen. Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället.

Han utnämndes av Lukasjenka till ledamot av den kommission som har i uppdrag att utarbeta förslag till ändringar av Belarus konstitution. Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU (Aljaksandr Jauhenavitj SJATROU)

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV (Aleksandr Jevgenjevitj SJATROV)

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Affärsman, ägare av och verkställande direktör för LLC Synesis

Födelsedatum:

Födelseort: f.d. Sovjetunionen (numera Ryssland)

Kön: man

Nationalitet: ryss, belarusier

I sin ställning som verkställande direktör för och ägare av LLC Synesis är Aljaksandr Sjatrou ansvarig för detta företags beslut att förse de belarusiska myndigheterna med en övervakningsplattform, Kipod, som kan söka igenom och analysera videoupptagningar och använda programvara för ansiktsigenkänning. Han bidrar därför till statsapparatens förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

 

 

 

 

Synesis LLC och dess dotterföretag Panoptes drar nytta av sitt deltagande i ”Republikens övervakningssystem för den allmänna säkerheten”. Andra företag som ägs eller samägs av Sjatrou, däribland BelBet och Synesis Sport, gynnas också av offentliga kontrakt.

Han gjorde offentliga uttalanden i vilka han kritiserade dem som protesterade mot Lukasjenkaregimen och i vilka han relativiserade bristen på demokrati i Belarus. Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

 

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN (Siarhej Siamjonavitj TSIATSERYN)

Sergei Semionovich TETERIN (Sergej Semjonovitj TETERIN)

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Affärsman, ägare av BELGLOBALSTART, delägare i VIBEL, ordförande i belarusiska tennisförbundet

Födelsedatum: 7.1.1961

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Siarhej Tsiatseryn är en av de ledande affärsmännen i Belarus och har affärsintressen inom distribution av alkoholhaltiga drycker (genom sitt företag Belglobalstart), livsmedel och möbler. Han tillhör Lukasjenkas inre krets.

Belglobalstart beviljades 2019 en möjlighet att börja bygga ett multifunktionellt affärscentrum framför presidentpalatset i Minsk. Han är delägare i företaget VIBEL, som säljer reklam i ett antal belarusiska nationella tv-kanaler. Han är ordförande i belarusiska tennisförbundet och Lukasjenkas f.d. medhjälpare i idrottsfrågor.

21.6.2021

 

 

 

 

Han gjorde offentliga kommentarer i vilka han fördömde de idrottsutövare i Belarus som protesterat mot Lukasjenkaregimen, nämligen mot våld mot och förföljelse av fredliga demonstranter, journalister och människorättsaktivister. Han krävde offentligt att alla dessa idrottsutövare skulle återbetala alla pengar som staten investerat i dem.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

 

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV (Mikail (Michail) Safarbekovitj GUTSERIJEV)

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Affärsman, ägare av företagen Safmar, Slavkali och Slavneft

Födelsedatum: 9.5.1958

Födelseort: Akmolinsk, f.d. Sovjetunionen (numera Kazakstan)

Kön: man

Nationalitet: ryss

Mikail (Michail) Gutserijev är en framträdande rysk affärsman med affärsintressen i Belarus inom bland annat sektorerna för energi och kaliumklorid och hotell- och restaurangbranschen. Han är sedan lång tid tillbaka Aljaksandr Lukasjenkas vän, och har genom denna förbindelse skaffat sig en betydande förmögenhet och vunnit inflytande bland den politiska eliten i Belarus. Safmar, ett företag ägt av Gutserijev, var det enda ryska oljeföretaget som fortsatte att leverera olja till belarusiska raffinaderier under energikrisen mellan Belarus och Ryssland i början av 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Gutserijev stödde också Lukasjenka i tvister med Ryssland om oljeleveranser. Gutserijev äger företaget Slavkali, som håller på att bygga Nezjynski-anläggningen för brytning och bearbetning av kaliumklorid vid Starobinski-avlagringen med kaliumkloridsalt nära Ljuban. Det är den största investeringen i Belarus, till ett värde av 2 miljarder USD. Lukasjenka lovade att döpa om staden Ljuban till Gutserijevsk till hans ära. Hans övriga affärsverksamheter i Belarus omfattar Slavnefts bensinstationer och oljedepåer samt ett hotell, ett affärscentrum och en flygplatsterminal i Minsk. Lukasjenka kom till Gutserijevs försvar när en brottsutredning om honom inleddes i Ryssland. Lukasjenka tackade också Gutserijev för hans ekonomiska bidrag på flera miljarder dollar till välgörenhet och investeringar i Belarus. Gutserijev uppges ha gett Lukasjenka lyxpresenter.

 

 

 

 

 

Han har också uppgett sig vara ägare till en bostad som de facto tillhör Lukasjenka, och på så vis täckt upp för denne när journalister började utreda Lukasjenka tillgångar. Gutserijev uppges ha närvarat vid Lukasjenkas hemliga presidentinstallation den 23 september 2020. I oktober 2020 närvarade både Lukasjenka och Gutserijev vid invigningen av en ortodox kyrka som sponsrats av den senare. När de strejkande arbetstagarna vid belarusiska statsägda media avskedades i augusti 2020 flögs enligt medierapporter ryska mediearbetare in till Belarus ombord på luftfartyg tillhörande Gutserijev för att ersätta de avskedade arbetarna, och de inkvarterades på hotellet Minsk Renaissance, som ägs av Gutserijev. Mikail (Michail) Gutserijev drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

 

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN (Aljaksej Ivanavitj ALEKSIN)

Alexei Ivanovich OLEKSIN (Aleksej Ivanovitj OLEKSIN)

Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

Affärsman, delägare i Bremino Group

Födelsedatum:

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Aljaksej Aleksin är en av de ledande affärsmännen i Belarus, med affärsintressen inom bland annat sektorerna för olja och energi, fastigheter, utveckling, logistik, tobak, detaljhandel och finans. Han har nära förbindelser med Aljaksandr Lukasjenka och hans son och tidigare rådgivare om nationell säkerhet, Viktar Lukasjenka. Han är aktiv i motorcykelrörelsen i Belarus, en hobby han delar med Viktar Lukasjenka. Hans företag äger fastigheter i ”Alexandria 2” (länet Mahiljou), allmänt kallat ”presidentens residens”, som Aljaksandr Lukasjenka ofta besöker.

21.6.2021

 

 

 

 

Han är delägare i Bremino Group – initiativtagare till och medförvaltare av projektet för den särskilda ekonomiska zonen Bremino-Orsha, som inrättades genom ett presidentdekret undertecknat av Aljaksandr Lukasjenka. Företaget har fått statligt stöd för utveckling av zonen Bremino-Orsha samt ett antal ekonomiska och skattemässiga fördelar liksom andra förmåner. Aleksin och andra ägare i Bremino Group fick stöd från Viktar Lukasjenka.

 

 

 

 

 

Företagen Inter Tobacco och Energo-Oil, som tillhör Aleksin och medlemmar av hans nära familj, gavs exklusiva privilegier för import av tobaksvaror till Belarus, på grundval av ett dekret undertecknat Aljaksandr Lukasjenka, och fick statligt stöd för inrättandet av Tabakierka-kiosker. Han var enligt vad som påstås inblandad vid grundandet av det första av regeringen godkända privata militära företaget i Belarus, ”GardServis”, som enligt uppgift hade kopplingar till den belarusiska säkerhetsapparaten. Han drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

 

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU (Aljaksandr Mikalajevitj ZAJTSAU)

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV (Aleksandr Nikolajevitj ZAJTSEV)

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Affärsman, delägare i Bremino Group och Sohra Group

Födelsedatum: 22.11.1976 eller 22.11.1975

Födelseort: Ruzhany, Brest oblast, (Ruzjany, länet Brest), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Aljaksandr Zajtsau är f.d. assistent till Viktar Lukasjenka, som är Aljaksandr Lukasjenkas son och tidigare rådgivare om nationell säkerhet. Genom att ha tillgång till familjen Lukasjenka erhåller Zajtsau lukrativa kontrakt för sina företag. Han äger Sohra Group som beviljades rätten att exportera statsägda företags produktion (traktorer, truckar) till Gulfstater och länder i Afrika. Han är också delägare i Bremino Group. Företaget har fått statligt stöd för utveckling av zonen Bremino-Orsha samt ett antal ekonomiska och skattemässiga fördelar liksom andra förmåner. Zajtsau och andra ägare i Bremino Group fick stöd från Viktar Lukasjenka.

21.6.2021

 

 

 

 

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

 

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI (Ivan Branislavavitj MYSLITSKI)

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY (Ivan Bronislavovitj MYSLITSKIJ)

Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

Förste biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 23.10.1976

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som förste biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet, som beslutar om förvarsenheter, är Ivan Myslitski ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och kvarhölls i dessa förvarsenheter efter presidentvalet 2020, i linje med Lukasjenkas tal till tjänstemän vid inrikesministeriet.

21.6.2021

 

 

 

 

Han har i sin ställning ansvar för förvarsförhållandena i belarusiska fängelser, inbegripet kategoriseringen av fångar med avseende på olika typer av misshandel och tortyr som de frihetsberövade utsätts för, såsom verbala angrepp, isolering som bestraffning, nekande av telefonsamtal och besök, stympning, slag och brutal tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU (Aleh Mikalajevitj BELJAKOU)

Oleg Nikolaevich BELIAKOV (Oleg Nikolajevitj BELJAKOV)

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet

Födelsedatum:

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet, som beslutar om förvarsenheter, är Aleh Beljakou ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och kvarhölls i dessa förvarsenheter efter presidentvalet 2020, i linje med Lukasjenkas tal till tjänstemän vid inrikesministeriet.

21.6.2021

 

 

 

 

Han har i sin ställning ansvar för förvarsförhållandena i belarusiska fängelser, inbegripet kategoriseringen av fångar med avseende på olika typer av misshandel och tortyr som de frihetsberövade utsätts för, såsom verbala angrepp, isolering som bestraffning, nekande av telefonsamtal och besök, stympning, slag och brutal tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK (Uladzislau Aljaksejevitj MANDRYK)

Vladislav Alekseevich MANDRIK (Vladislav Aleksejevitj MANDRIK)

Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

Biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 4.7.1971

Födelseort:

Nationellt ID-nr: 3040771A125PB2; Pass: MP3810311.

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet, som beslutar om förvarsenheter, är Uladzislau Mandryk ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och kvarhölls i dessa förvarsenheter efter presidentvalet 2020, i linje med Lukasjenkas tal till tjänstemän vid inrikesministeriet.

21.6.2021

 

 

 

 

Han har i sin ställning ansvar för förvarsförhållandena i belarusiska fängelser, inbegripet kategoriseringen av fångar med avseende på olika typer av misshandel och tortyr som de frihetsberövade utsätts för, såsom verbala angrepp, isolering som bestraffning, nekande av telefonsamtal och besök, stympning, slag och brutal tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA (Andrej Mikalajevitj DAJLIDA)

Andrei Nikolaevich DAILIDA (Andrej Nikolajevitj DAJLIDA)

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 1.7.1974

Födelseort:

Pass: KH2133825

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet, som beslutar om förvarsenheter, är Andrej Dajlida ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och kvarhölls i dessa förvarsenheter efter presidentvalet 2020, i linje med Lukasjenkas tal till tjänstemän vid inrikesministeriet.

21.6.2021

 

 

 

 

Han har i sin ställning ansvar för förvarsförhållandena i belarusiska fängelser, inbegripet kategoriseringen av fångar med avseende på olika typer av misshandel och tortyr som de frihetsberövade utsätts för, såsom verbala angrepp, isolering som bestraffning, nekande av telefonsamtal och besök, stympning, slag och brutal tortyr. För sitt arbete som biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet, tilldelades han i december 2020 presidentens orden för tjänst till moderlandet, och han har därmed dragit nytta av Lukasjenkaregimen.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI (Aleh Mikalajevitj LASJTJYNOUSKI)

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII (Oleg Nikolajevitj LASJTJINOVSKIJ)

Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

F.d. biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 12.5.1963

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin tidigare ställning som chef för kriminalvårdsavdelningen som beslutar om inrikesministeriets förvarsenheter är Aleh Lasjtjynouski ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och kvarhölls i dessa förvarsenheter efter presidentvalet 2020, i linje med Lukasjenkas tal till tjänstemän vid inrikesministeriet.

21.6.2021

 

 

 

 

Han har på grund av sin tidigare ställning ansvar för förhållandena i belarusiska fängelser och de repressiva åtgärder som vidtas där, inbegripet kategoriseringen av fångar med avseende på olika typer av misshandel och tortyr som de frihetsberövade utsätts för, såsom verbala angrepp, isolering som bestraffning, nekande av telefonsamtal och besök, stympning, slag och brutal tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA (Zjana Uladzimirauna BATURYTSKAJA)

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA (Zjanna Vladimirovna BATURITSKAJA)

Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

Chef för kriminalvårdsavdelningens direktorat för verkställighet av fängelsestraff vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 20.4.1972

Födelseort:

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef kriminalvårdsavdelningens direktorat för verkställighet av fängelsestraff vid inrikesministeriet, som beslutar om förvarsenheter, är Zjana Baturytskaja ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och kvarhölls i dessa förvarsenheter efter presidentvalet 2020, i linje med Lukasjenkas tal till tjänstemän vid inrikesministeriet.

21.6.2021

 

 

 

 

Hon har i sin ställning ansvar för förvarsförhållandena i belarusiska fängelser, inbegripet kategoriseringen av fångar med avseende på olika typer av misshandel och tortyr som de frihetsberövade utsätts för, såsom verbala angrepp, isolering som bestraffning, nekande av telefonsamtal och besök, stympning, slag, brutal tortyr.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU (Dzmitryj Mikalajevitj STREBKOU)

Dmitry Nikolaevich STREBKOV (Dmitrij Nikolajevitj STREBKOV)

Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

Chef för fängelse nr 8 i Zjodzina

Födelsedatum: 19.3.1977

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för fängelse nr 8 i Zjodzina är Dzmitryj Strebkou ansvarig för de skrämmande förhållandena i förvarsenheten och för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och frihetsberövades i denna förvarsenhet, inbegripet i dess tillfälliga förvarsenhet, efter presidentvalet 2020.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA (Jauhen Andrejevitj SJAPETSKA)

Evgeniy Andreevich SHAPETKO (Jevgenij Andrejevitj SJAPETKO)

Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

Chef för isoleringsenheten Akrestsina för brottslingar

Födelsedatum: 30.3.1989

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för isoleringsenheten Akrestsina för brottslingar är Jauhen Sjapetska ansvarig för de skrämmande förhållandena i isoleringsenheten och för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och frihetsberövades i denna förvarsenhet efter presidentvalet 2020.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH (Ihar Ryhoravitj KENJUCH)

Igor Grigorevich KENIUKH (Igor Grigorjevitj KENJUCH)

Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

Chef för den tillfälliga förvarsenheten Akrestsina

Födelsedatum: 21.1.1980

Födelseort: Gomel Region/Oblast (länet Homel), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för den tillfälliga förvarsenheten Akrestsina är Ihar Kenjuch ansvarig för de skrämmande förhållandena och för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet misshandel och tortyr, av medborgare som frihetsberövades i denna förvarsenhet efter presidentvalet 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Han utövade påtryckningar på vårdpersonal för att avskilja läkare som sympatiserar med demonstranter. Enligt vittnesmål från flera kvinnor i rapporten Her Rights från Centre for Promotion of Women’s Rights utfördes den mest inhumana behandlingen i förvarsenheten Akrestsina i Minsk, där Omon-poliser var särskilt grymma och använde tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL (Hleb Uladzimiravitj DRYL)

Gleb Vladimirovich DRIL (Gleb Vladimirovitj DRIL)

Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

Biträdande chef för den tillfälliga förvarsenheten Akrestsina

Födelsedatum: 12.5.1980

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för den tillfälliga förvarsenheten Akrestsina är Hleb Dryl ansvarig för de skrämmande förhållandena och för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet misshandel och tortyr, av medborgare som frihetsberövades i denna förvarsenhet efter presidentvalet 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Enligt vittnesmål utsattes en del av de kvinnor som frihetsberövades den 9–12 augusti 2020 för grov misshandel i förvarsenheterna. Enligt vittnesmål från flera kvinnor i rapporten Her Rights från Centre for Promotion of Women’s Rights utfördes den mest inhumana behandlingen i förvarsenheten Akrestsina i Minsk, där Omon-poliser var särskilt grymma och använde tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR (Uladzimir Iosifavitj LAPYR)

Vladimir Yosifovich LAPYR (Vladimir Iosifovitj LAPYR)

Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

Biträdande chef för den tillfälliga förvarsenheten Akrestsina

Födelsedatum: 21.8.1977

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för den tillfälliga förvarsenheten Akrestsina är Uladzimir Lapyr ansvarig för de skrämmande förhållandena och för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet misshandel och tortyr, av medborgare som frihetsberövades i denna förvarsenhet efter presidentvalet 2020. Enligt vittnesmål från flera kvinnor i rapporten Her Rights från Centre for Promotion of Women’s Rights utfördes den mest inhumana behandlingen i förvarsenheten Akrestsina i Minsk, där Omon-poliser var särskilt grymma och använde tortyr.

21.6.2021

 

 

 

 

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK (Aljaksandr Uladzimiravitj VASILJUK)

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK (Aleksandr Vladimirovitj VASILJUK)

Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

Chef för utredningskommitténs utredningsgrupp

Födelsedatum: 8.5.1975

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för Belarus utredningskommittés utredningsgrupp är Aljaksandr Vasiljuk ansvarig för politiskt motiverade lagföringar och frihetsberövanden, särskilt av ledamöter i oppositionens samordningsråd, inbegripet den belarusiska oppositionsledaren Maryja Kalesnikava, som av människorättsorganisationer anses vara en politisk fånge. Han är även ansvarig för frihetsberövandet av flera företrädare för oppositionsmedierna.

Han är därmed ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU (Jauhen Anatoljevitj ARCHIREJEU)

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV (Jevgenij Anatoljevitj ARCHIREJEV)

Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

Chef för huvudutredningsavdelningen, utredningskommitténs centralkontor

Födelsedatum: 1.7.1977

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för huvudutredningsavdelningen vid Belarus utredningskommitté är Jauhen Archirejeu ansvarig för inledandet och utredningen av politiskt motiverade straffrättsliga förfaranden, särskilt av ledamöter i oppositionens samordningsråd och av andra demonstranter. Dessa utredningar syftar till att skrämma demonstranter och att kriminalisera deltagandet i fredliga protester.

Han är därmed ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN (Aljaksej Iharavitj KAURYZJKIN)

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN (Aleksej Igorevitj KOVRIZJKIN)

Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

Chef för utredningsgruppen vid utredningskommitténs huvudutredningsavdelning

Födelsedatum: 3.11.1981

Födelseort: Bobruisk (Babrujsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för utredningsgruppen vid Belarus utredningskommitté är Aljaksej Kauryzjkin ansvarig för politiskt motiverade lagföringar och frihetsberövanden, särskilt av medlemmar av Viktar Babarykas presidentkampanjsgrupp och ledamöter i oppositionens samordningsråd, bland annat advokaten Maksim Znak, som av människorättsorganisationer anses vara en politisk fånge.

Han är därmed ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU (Aljaksandr Dzmitryjevitj AHAFONAU)

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV (Aleksandr Dmitrijevitj AGAFONOV)

Аляксандр Дзмiтрыевiч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

Förste biträdande chef för utredningskommitténs huvudutredningsavdelning

Födelsedatum: 13.3.1982

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som förste biträdande chef för Belarus utredningskommittés huvudutredningsavdelning är Aljaksandr Ahafonau ansvarig för politiskt motiverade lagföringar och frihetsberövanden av presidentkandidaten Siarhej Tsichanouski, som är oppositionsaktivist och make till presidentkandidaten Svjatlana Tsichanouskaja, liksom av andra politiska aktivister, bland annat Mikalaj Statkevitj och Dzmitryj Kazlou. Siarhej Tsichanouski, Dzmitryj Kazlou och Mikalaj Statkevitj anses av den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna vara politiska fångar.

21.6.2021

 

 

 

 

Han är därmed ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK (Kanstantsin Fjodaravitj BYTJAK)

Konstantin Fedorovich BYCHEK (Konstantin Fjodorovitj BYTJEK)

Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

Divisionschef vid KGB:s utredningsavdelning

Födelsedatum: 20.9.1985

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som divisionschef vid KGB:s utredningsavdelning har Kanstantsin Bytjak övervakat de politiskt motiverade utredningarna av presidentkandidat Viktar Babaryka. Babarykas kandidatur avvisades av den centrala valkommissionen. Detta beslut grundades på en rapport från KGB och officiella tv-uttalanden av Bytjak där Babaryka förklarades vara skyldig till penningtvätt medan utredningarna fortfarande pågick.

21.6.2021

 

 

 

 

Den 26 oktober 2020 hotade Bytjak fredliga demonstranter i regerings-tv genom att säga att deras agerande skulle klassificeras som terroristhandlingar.

Han är därmed ansvarig för förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället.

 

144.

Andrei Siarheevich BAKACH (Andrej Siarhejevitj BAKATJ)

Andrei Sergeevich BAKACH (Andrej Sergejevitj BAKATJ)

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Chef för polisen i distriktet Persjamajski i Minsk

Födelsedatum: 19.11.1983

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för avdelningen för inrikes frågor vid Persjamajskidistriktets förvaltning i Minsk (sedan december 2019) är Andrej Bakatj ansvarig för insatserna av de polisstyrkor som hör till detta polisdistrikt och de händelser som inträffade på polisstationen. Under hans tid som chef utsattes fredliga demonstranter i Minsk för grym, inhuman och förnedrande behandling på polisstationen under hans ledning.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH (Aljaksandr Uladzimiravitj PALULECH)

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH (Aleksandr Vladimirovitj POLULECH)

Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

Chef för polisen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 25.6.1979

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för avdelningen för inrikes frågor vid Frunzenskidistriktets förvaltning i Minsk är Aljaksandr Palulech ansvarig för det polisledda förtrycket av fredliga demonstranter i detta distrikt efter presidentvalet 2020, särskilt genom misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter som frihetsberövades på polisstationen under hans ledning.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH (Aljaksandr Aljaksandravitj ZACHVITSEVITJ)

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH (Aleksandr Aleksandrovitj ZACHVITSEVITJ)

Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

Biträdande chef för polisen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 1.1.1977

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för polisen i Frunzenskidistriktet i Minsk utövar Aljaksandr Zachvitsevitj tillsyn över allmänna ordningspolisen och är ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av frihetsberövade medborgare i Frunzenskidistriktet efter presidentvalet 2020 och de generella brutala ingripandena mot fredliga demonstranter i detta distrikt. Tjänstemän som står under Zachvitsevitjs tillsyn använde tortyr mot frihetsberövade personer.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU (Siarhej Uladzimiravitj USJAKOU)

Sergei Vladimirovich USHAKOV (Sergej Vladimirovitj USJAKOV)

Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

Biträdande chef för polisen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 22.8.1980

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för polisen i Frunzenskidistriktet i Minsk, där han utövar tillsyn över kriminalpolisen, är Siarhej Usjakou ansvarig för sina underordnades handlingar, särskilt den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av frihetsberövade medborgare i Frunzenskidistriktet efter presidentvalet 2020 och de generella brutala ingripandena mot fredliga demonstranter. Tjänstemän som står under Usjakous tillsyn använde tortyr mot frihetsberövade personer.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA (Siarhej Pjatrovitj ARTSIOMENKA)

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO (Sergej Petrovitj ARTIOMENKO)

Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

Biträdande chef för polisen i distriktet Persjamajski i Minsk

Födelsedatum: 26.3.1973

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för polisen i Persjamajskidistriktet i Minsk, där han utövar tillsyn över allmänna ordningspolisen, är Siarhej Artsiomenka ansvarig för att hans underordnade utsatte frihetsberövade medborgare hos polisen i Persjamajskidistriktet, Minsk, för inhuman och förnedrande behandling, inbegripet tortyr, efter presidentvalet 2020 och för de generella brutala ingripandena mot fredliga demonstranter. Ett exempel är misshandeln av Maksim Charosjyn, ägare av en blomsteraffär som greps sedan han gett blommor till deltagare i kvinnomarschen den 13 oktober 2020. Artsiomenka utövade påtryckningar mot medborgare för att de inte skulle delta i fredliga demonstrationer.

21.6.2021

 

 

 

 

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI (Aljaksandr Michajlavitj RYDZETSKI)

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY (Aleksandr Michajlovitj RIDETSKIJ)

Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

Tidigare chef för polisen i Kastrytjnitskidistriktet i Minsk, chef för direktoratet för inre säkerhet vid den statliga kommittén för forensiska undersökningar

Födelsedatum: 14.8.1978

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin tidigare ställning som chef för polisen i Kastrytjnitskidistriktet i Minsk var Aljaksandr Rydzetski ansvarig för att hans underordnade utsatte frihetsberövade medborgare hos polisen i det distriktet för inhuman och förnedrande behandling, inbegripet tortyr, efter presidentvalet 2020.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK (Dzmitryj Jauhenjevitj BURDZIUK)

Dmitry Evgenevich BURDIUK (Dmitrij Jevgenjevitj BURDIUK)

Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

Chef för polisen i distriktet Kastrytjnitski, f.d. chef för polisen i distriktet Partyzanski i Minsk

Födelsedatum: 31.1.1980

Födelseort: Brest Region/Oblast (länet Brest), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare ställning som chef för polisen i Partyzanskidistriktet i Minsk var Dzmitryj Burdziuk ansvarig för den grova misshandeln och tortyren av fredliga demonstranter och åskådare i det distriktet under hans överinseende efter presidentvalet 2020.

I december 2020 utnämndes han till chef för polisen i distriktet Kastrytjnitski.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

 

 

 

Nationalitet: belarusier

Personligt identifieringsnummer: 3310180C009PB7

Passnummer: MP3567896

 

 

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH (Vital Vitaljevitj KAPILEVITJ)

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH (Vitalij Vitaljevitj KAPILEVITJ)

Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

Chef för polisen i distriktet Leninski i Minsk

Födelsedatum: 26.11.1988

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för polisen i Leninskidistriktet i Minsk är Vital Kapilevitj ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, som frihetsberövade medborgare utsattes för hos polisen i Leninskidistriktet. De frihetsberövade personerna förnekades medicinsk hjälp; sjukvårdare som anlände till polisen hotades för att förhindra att de frihetsberövade personerna gavs medicinsk hjälp.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället.

21.6.2021

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU (Kiryl Stanislavavitj KISLOU)

Kirill Stanislavovich KISLOV (Kirill Stanislavovitj KISLOV)

Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

Chef för polisen i distriktet Zavodski i Minsk

Födelsedatum: 2.1.1979

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för polisen i Zavodskidistriktet i Minsk är Kiryl Kislou ansvarig för inhuman och förnedrande behandling, inbegripet tortyr, som frihetsberövade medborgare utsattes för i polisstationens lokaler. Han är dessutom ansvarig för sina underordnades massiva förtrycksåtgärder mot fredliga demonstranter, journalister, människorättsaktivister, arbetstagare, företrädare för den akademiska världen och åskådare.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället.

21.6.2021

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA (Siarhej Aljaksandravitj VAREJKA)

Sergey Aleksandrovich VAREIKO (Sergej Aleksandrovitj VAREJKO)

Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

Chef för polisen i distriktet Maskouski i Minsk, f.d. biträdande chef för polisen i distriktet Zavodski i Minsk.

Födelsedatum: 1.2.1980

Födelseort:

I sin tidigare ställning som biträdande chef för polisen i Zavodskidistriktet är Siarhej Varejka ansvarig för den omänskliga och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som hållits i förvar hos polisen i Zavodskidistriktet efter presidentvalet 2020. Han är dessutom ansvarig för sina underordnades handlingar, när de deltog i massiva förtrycksåtgärder mot fredliga demonstranter, journalister, människorättsaktivister, arbetstagare, företrädare för den akademiska världen och åskådare.

21.6.2021

 

 

 

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Den 21 december 2020 utnämndes han till chef för polisen i distriktet Maskouski i Minsk.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället.

 

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK (Siarhej Feliksavitj DUBAVIK)

Sergey Feliksovich DUBOVIK (Sergej Feliksovitj DUBOVIK)

Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

Biträdande chef för polisen i distriktet Leninski

Födelsedatum: 1.2.1974

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för polisen i Leninskidistriktet är Siarhej Dubavik ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, som frihetsberövade medborgare utsattes för hos polisen i Leninskidistriktet efter presidentvalet 2020. De frihetsberövade personerna förnekades medicinsk hjälp; sjukvårdare som anlände till polisen hotades för att förhindra att de frihetsberövade personerna gavs medicinsk hjälp.

21.6.2021

 

 

 

 

Han är dessutom ansvarig för sina underordnades handlingar, när de deltog i massiva förtrycksåtgärder mot fredliga demonstranter, journalister, människorättsaktivister, arbetstagare, företrädare för den akademiska världen och åskådare.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI (Aljaksandr Metjyslavavitj ANDRYJEUSKI)

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII (Aleksandr Metjislavovitj ANDRIJEVSKIJ)

Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

Biträdande chef för polisen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 29.4.1982

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för polisen i Frunzenskidistriktet i Minsk är Aljaksandr Andryjeuski ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, som frihetsberövade medborgare utsattes för hos polisen i Frunzenskidistriktet efter presidentvalet 2020. Frihetsberövade personer fick stå på knä i timmar med huvudet nedböjt, medan de blev våldsamt slagna och besköts med taser.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI (Vital Michajlavitj MAKRYTSKI)

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII (Vitalij Michajlovitj MAKRITSKIJ)

Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

Biträdande chef för polisen i distriktet Kastrytjnitski i Minsk (t.o.m. den 17 december 2020) Fr.o.m. den 17 december 2020 chef för polisen i distriktet Partyzanski i Minsk

Födelsedatum: 17.2.1975

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin tidigare ställning som biträdande chef för polisen i Kastrytjnitskidistriktet i Minsk var Vital Makrytski ansvarig för den grova misshandeln och tortyren av fredliga demonstranter och åskådare under hans överinseende i polisens lokaler efter presidentvalet 2020.

I december 2020 befordrades han till chef för polisen i Partyzanskidistriktet i Minsk.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI (Jauhen Aljaksejevitj URUBLEUSKI)

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII (Jevgenij Aleksejevitj VRUBLEVSKIJ)

Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI

Евгений Алеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

Polisöversergeant vid isoleringsenheten Akrestsina för brottslingar

Födelsedatum: 28.1.1966

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som polisöversergeant vid isoleringsenheten Akrestsina för brottslingar är Jauhen Urubleuski ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som frihetsberövades i förvarsenheten för brottslingar. Enligt vittnen och medierapporteringen deltog han personligen i den brutala misshandeln av frihetsberövade civilpersoner i augusti 2020.

Han är därför ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

21.6.2021

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU (Mikalaj Mikalajevitj KARPJANKOU)

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV (Nikolaj Nikolajevitj KARPENKOV)

Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

Vice inrikesminister, f.d. chef för huvudavdelningen för bekämpning av organiserad brottslighet och korruption vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 6.9.1968

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för huvudavdelningen för bekämpning av organiserad brottslighet och korruption vid inrikesministeriet är Mikalaj Karpjankou ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen av medborgare som deltog i fredliga protester och för deras godtyckliga gripande och frihetsberövande. Ett stort antal vittnesmål samt foto- och videobevis indikerar att den grupp som står under hans befäl slog och grep fredliga demonstranter samt hotade dem med skjutvapen.

21.6.2021

 

 

 

 

Den 6 september 2020 filmades Karpjankou när han med batong slog sönder glasdörren till det kafé där fredliga demonstranter gömde sig och grep dem på ett brutalt sätt. En inspelning har publicerats där han hävdade att hans avdelning skulle använda skjutvapen mot demonstranter.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB (Michail Vjatjaslavavitj HRYB)

Mikhail Viacheslavovich GRIB (Michail Vjatjeslavovitj GRIB)

Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Chef för huvudavdelningen för inrikes frågor vid Minsks stadsstyrelse

Födelsedatum: 29.7.1980

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Michail Hryb var chef för avdelningen för inrikes frågor vid Vitsebsks länsstyrelse mars 2019–oktober 2020 för att därefter bli utnämnd till chef för huvudavdelningen för inrikes frågor vid Minsks stadsstyrelse med titeln generalmajor vid polisen.

21.6.2021

 

 

 

 

I denna egenskap är han ansvarig för polisstyrkornas insatser i länet Vitsebsk t.o.m. oktober 2020 och i Minsk efter oktober 2020, inbegripet det våldsamma förtryck av fredliga demonstranter och åsidosättande av mötesfrihet och yttrandefrihet som polisstyrkorna i Vitsebsk och Minsk gjorde sig skyldiga till efter presidentvalet 2020 i Belarus.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN (Viktar Henadzevitj CHRENIN)

Viktor Gennadievich KHRENIN (Viktor Gennadijevitj CHRENIN)

Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

Försvarsminister

Födelsedatum: 1.8.1971

Födelseort: Navahrudak/Novogrudek (Novogrudok), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Grad: Generallöjtnant

Belarusiskt passnummer: KH2594621

I sin befattning som Belarus försvarsminister sedan den 20 januari 2020 är Viktar Chrenin ansvarig för det beslut om att skicka militärflygplan för att fungera som eskorter vid den utan ordentlig motivering genomförda tvångslandningen av passagerarflyget FR4978 på Minsks flygplats den 23 maj 2021 som fattades av ledningen för flygvapnet och luftförsvarsstyrkorna på instruktion från Lukasjenka. Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Personligt identifieringsnummer: 3010871K003PB1

Han har gjort flera offentliga uttalanden i vilka han förklarat sig redo att använda armén mot fredliga demonstranter i augusti 2020 och liknat demonstranternas användning av den historiska vit-röd-vita flaggan vid nazikollaboratörers.

Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus och stöder Lukasjenkaregimen.

 

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB (Ihar Uladzimiravitj HOLUB)

Igor Vladimirovich GOLUB (Igor Vladimirovitj GOLUB)

Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Befälhavare för försvarsmaktens flygvapen och luftförsvar

Födelsedatum: 19.11.1967

Födelseort: Chernigov (Tjernihiv), Chernigovskaya oblast (länet Tjernihiv), f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Grad: Generalmajor

I sin befattning som befälhavare för Republiken Belarus försvarsmakts flygvapen och luftförsvarsstyrkor är Ihar Holub ansvarig för det beslut om att skicka militärflygplan för att fungera som eskorter vid den utan ordentlig motivering genomförda tvångslandningen av passagerarflyget FR4978 på Minsks flygplats den 23 maj 2021 som fattades av ledningen för flygvapnet och luftförsvarsstyrkorna på instruktion från Lukasjenka.

Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Belarusiskt passnummer: KH2187962

Personligt identifieringsnummer: 3191167E003PB1

Efter incidenten gjorde Ihar Holub pressuttalanden tillsammans med Artsiom Sikorski, direktören för luftfartsavdelningen vid Belarus transport- och kommunikationsministerium, i vilka han rättfärdigade de belarusiska luftfartsmyndigheternas agerande.

Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus och stöder Lukasjenkaregimen.

 

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH (Andrej Mikalajevitj HURTSEVITJ)

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH (Andrej Nikolajevitj GURTSEVITJ)

Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

Chef för den centrala staben vid och förste vice befälhavare för flygvapnet

Födelsedatum: 27.7.1971

Födelseort: Baranovich (Baranavitjy), Brest Region/Oblast (länet Brest), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Grad: Generalmajor

I sin befattning som chef för den centrala staben vid och förste vice befälhavare för försvarsmaktens flygvapen och luftförsvarsstyrkor är Andrej Hurtsevitj ansvarig för det beslut om att skicka militärflygplan för att fungera som eskorter vid den utan ordentlig motivering genomförda tvångslandningen av passagerarflyget FR4978 på Minsks flygplats den 23 maj 2021 som fattades av ledningen för flygvapnet och luftförsvarsstyrkorna på instruktion från Lukasjenka.

21.6.2021

 

 

 

Belarusiskt passnummer: MP3849920

Personligt identifieringsnummer: 3270771C016PB2

Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus. Efter incidenten gjorde han pressuttalanden i vilka han rättfärdigade de belarusiska myndigheternas agerande.

Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus och stöder Lukasjenkaregimen.

 

163.

Leanid Mikalaevich CHURO (Leanid Mikalajevitj TJURO)

Leonid Nikolaevich CHURO (Leonid Nikolajevitj TJURO)

Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

Generaldirektör för BELAERONAVIGATSIA State-Owned Enterprise

Födelsedatum: 8.7.1956

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Belarusiskt passnummer: P4289481

Personligt identifieringsnummer: 3080756A068PB5

I sin ställning som generaldirektör för BELAERONAVIGATSIA State-Owned Enterprise är Leanid Tjuro ansvarig för den belarusiska flygkontrolltjänsten. Han är därför ansvarig för den utan ordentlig motivering genomförda omdirigeringen av passagerarflyget FR4978 till Minsks flygplats den 23 maj 2021. Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus.

Han är därmed ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA (Aljaksej Mikalajevitj AURAMENKA)

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO (Aleksej Nikolajevitj AVRAMENKO)

Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

Transport- och kommunikationsminister

Födelsedatum: 11.5.1977

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Belarusiskt passnummer: MP3102183

Personligt identifieringsnummer: 3110577A020PB2

I sin ställning som Belarus transport- och kommunikationsminister är Aljaksej Auramenka ansvarig för den statliga förvaltningen på området för civil luftfart och övervakning av flygkontrolltjänsten. Han är därför ansvarig för den utan ordentlig motivering genomförda omdirigeringen av passagerarflyget FR4978 till Minsks flygplats den 23 maj 2021. Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus. Han är därmed ansvarig för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI (Artsiom Iharavitj SIKORSKI)

Artem Igorevich SIKORSKIY (Artiom Igorevitj SIKORSKIJ)

Арцём Iгаравiч СIКОРСКI

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Direktör för luftfartsavdelningen vid transport- och kommunikationsministeriet

Födelsedatum: 1983

Födelseort: Soligorsk (Salihorsk), Minsk Region/Oblast (länet Minsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

I sin befattning som direktör för luftfartsavdelningen vid Belarus transport- och kommunikationsministerium är Artsiom Sikorski ansvarig för den statliga förvaltningen på området för civil luftfart och övervakning av flygkontrolltjänsten. Han är därför ansvarig för den utan ordentlig motivering genomförda omdirigeringen av passagerarflyget FR4978 till Minsk den 23 maj 2021. Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Belarusiskt passnummer: MP3785448

Personligt identifieringsnummer: 3240483A023PB7

Efter incidenten gjorde Sikorski pressuttalanden tillsammans med Ihar Holub, befälhavaren för Republiken Belarus försvarsmakts flygvapen och luftförsvarsstyrkor, i vilka han rättfärdigade de belarusiska luftfartsmyndigheternas agerande.

Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen och stöder Lukasjenkaregimen.

 

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH (Aleh Siarhejevitj HAJDUKEVITJ)

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH (Oleg Sergejevitj GAJDUKEVITJ)

Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

Vice ordförande i utskottet för internationella frågor i nationalförsamlingens andra kammare, ledamot av nationalförsamlingens delegation för kontakter med Europarådets parlamentariska församling

Födelsedatum: 26.3.1977

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Aleh Hajdukevitj är vice ordförande i utskottet för internationella frågor i nationalförsamlingens andra kammare och ledamot av nationalförsamlingens delegation för kontakter med Europarådets parlamentariska församling. Han har gjort offentliga uttalanden i vilka han lovordat omdirigeringen av passagerarflyget FR4978 till Minsk den 23 maj 2021. Detta politiskt motiverade beslut, som fattades utan ordentlig motivering, syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus.

21.6.2021

 

 

 

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Personligt identifieringsnummer: 3260377A081PB9

Passnummer: MP2663333

Aleh Hajdukevitj har dessutom gjort offentliga uttalanden i vilka han föreslagit att belarusiska oppositionsledare skulle kunna gripas i utlandet och transporteras till Belarus ”i bagageutrymmet på en bil” och har därigenom stött säkerhetsstyrkornas pågående ingripanden mot den demokratiska oppositionen och journalister i Belarus.

Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

 

2.

Följande juridiska personer ska läggas till i tabell B, ”Juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2.1”:

 

Namn

Translitterering av belarusisk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(belarusisk stavning)

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

8.

Sohra Group / Sohra LLC

ООО Сохра

Adress: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus

Registreringsnummer: 192363182

Företaget Sohra tillhör Aljaksandr Zajtsau, som är en av de mest inflytelserika affärsmännen i Belarus och en person med nära anknytning till det belarusiska politiska etablissemanget och som är en nära medhjälpare till Lukasjenkas äldste son Viktar. Sohra marknadsför belarusiska industriprodukter i Afrika och Mellanösternländer. Det är medgrundare till försvarsföretaget BSVT-New Technologies som deltar i vapenproduktion och missilmodernisering. Genom att utnyttja sin privilegierade ställning fungerar Sohra som mellanhand mellan det politiska etablissemanget och belarusiska statsägda företag och utländska partner i Afrika och Mellanöstern. Det bedriver även guldbrytning i afrikanska länder på grundval av koncessioner som Lukasjenkaregimen erhåller.

21.6.2021

 

 

 

Webbplats: http://sohra.by/

E-postadress: info@sohra.by

Sohra Group drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

 

9.

BREMINO GROUP, LLC

ООО "Бремино групп”

Registreringsnummer: (УНН/ИНН): 691598938

Adress: Niamiha 40, Minsk 220004, Belarus; Orsha region, Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Belarus

Bremino Group är initiativtagare till och medförvaltare av projektet för den särskilda ekonomiska zonen Bremino-Orsha, som inrättades genom ett presidentdekret undertecknat av Aljaksandr Lukasjenka. Företaget har fått statligt stöd för utveckling av zonen Bremino-Orsha samt ett antal ekonomiska och skattemässiga fördelar liksom andra förmåner. Bremino-Orshas ägare – Aljaksandr Zajtsau, Mikalaj Varabej och Aljaksej Aleksin – ingår i den inre kretsen av Lukasjenkarelaterade affärsmän och har en nära relation till Lukasjenka och hans familj.

21.6.2021

 

 

 

Webbplats: http://www.bremino.by

E-postadress: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Bremino Group drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

 

10.

Globalcustom Management, LLC

ООО ”Глобалкастом-менеджмент”

Adress: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus

Registreringsnummer: 193299162

Webbplats: https://globalcustom.by/

E-postadress: info@globalcustom.by

Globalcustom Management har samröre med Presidential Affairs Management (ledningen för presidentiella ärenden), som leds av Viktar Sjejman, som har varit uppförd på EU:s sanktionsförteckning sedan 2004. Företaget deltar i varusmuggling till Ryssland, vilket inte skulle vara möjligt utan regimens samtycke, eftersom den kontrollerar gränsbevakningstjänstemännen och tullen. Den privilegierade ställning inom sektorn för blomsterexport till Ryssland som företaget åtnjuter villkoras även av stödet från regimen. Globalcustom Management var den förste ägaren av GardService, det enda privata företag som Lukasjenka beviljade användning av vapen. Globalcustom Management drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

11.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC ”BELA”

Belarusiska: ААТ «БЕЛАЗ»

Ryska: ОАО ”БЕЛАЗ”

Adress: 40 let Octyabrya street 4, 222161, Zhodino, Minsk region, Republic of Belarus

Webbplats: https://belaz.by

OJSC ”BELAZ” är ett av de ledande statsägda företagen i Belarus och en av världens största tillverkare av stora lastbilar och stora tippvagnar. Det utgör en betydande inkomstkälla för Lukasjenkaregimen. Lukasjenka förklarade att regeringen alltid kommer att stödja företaget, och han beskrev det som ett ”belarusiskt varumärke” och ”en del av det nationella arvet”. OJSC ”BELAZ” har upplåtit sina lokaler och sin utrustning för ett politiskt möte till stöd för regimen. OJSC ”BELAZ” drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

 

 

 

 

Anställda vid OJSC ”BELAZ” som deltog i strejker och fredliga protester efter det riggade presidentvalet i augusti 2020 i Belarus hotades med avsked och hotades av företagsledningen. En grupp anställda låstes in av OJSC ”BELAZ” för att hindra dem att ansluta sig till andra demonstranter. För medierna framställdes en strejk som ett personalmöte av företagsledningen. OJSC ”BELAZ” är därmed ansvarigt för förtrycket av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

 

12.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC “MAZ”

Belarusiska: ААТ «Мiнскi аўтамабiльны завод»

Ryska: ОАО "Минский автомобильный завод"

Registreringsdatum: 16.7.1944

Adress: Belarus, 220021, Minsk, Minsk, Socialisticheskaya 2

Tfn +375 17 217 22 22; +8000 217 22 22

OJSC ”MAZ” är en av de största statsägda fordonstillverkarna i Belarus. Lukasjenka beskrev företaget som ”ett av de viktigaste industriföretagen i landet”. Det utgör en betydande inkomstkälla för Lukasjenkaregimen. OJSC ”MAZ” har upplåtit sina lokaler och sin utrustning för ett politiskt möte till stöd för regimen. OJSC ”MAZ” drar därmed nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

 

 

 

 

Anställda vid OJSC ”MAZ” som deltog i strejker och fredliga protester efter det riggade presidentvalet i augusti 2020 i Belarus hotades och avskedades senare av företagsledningen. En grupp anställda låstes in av OJSC ”MAZ” för att hindra dem från att ansluta sig till andra demonstranter. OJSC ”MAZ” är därför ansvarigt för förtrycket av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

 

13.

Logex

ООО "ЛОГЕКС"

Adress: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Belarus

Registreringsnummer: 192695465

Webbplats: http://logex.by/

E-postadress: info@logex.by

Logex har samröre med Aljaksandr Sjakutsin, en Lukasjenkaregimen närstående affärsman som Europeiska unionen har fört upp på förteckningen.

Företaget deltar i blomsterexport till Ryska federationen till dumpade priser, vilket inte skulle vara möjligt utan regimens samtycke, eftersom den kontrollerar gränsbevakningstjänstemännen och tullen. Den privilegierade ställning inom sektorn för blomsterexport till Ryssland som företaget åtnjuter villkoras av stödet från regimen. De viktigaste belarusiska leverantörerna av snittblommor är de företag som har nära anknytning till republikens ledning.

Logex drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

14.

JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

Belarusiska: ЗАТ "ННК” (Новая нафтавая кампанiя)

Ryska: ЗАО "ННК" (Новая нефтяная компания)–

Adress: Rakovska str. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Belarus

Registreringsnummer: 193402282

”JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company är en enhet som grundades i mars 2020. Det är det enda privata företaget som har rätt att exportera oljeprodukter från Belarus –ett tecken på dess nära kopplingar till myndigheterna och den högsta nivån av statliga privilegier. NNK ägs av Interservice, ett företag tillhörande Mikalaj Varabej, som är en av de ledande affärsmän som drar nytta av och stöder Lukasjenkaregimen. NNK uppges också ha kopplingar till Aljaksej Aleksin, en annan framstående belarusisk affärsman som drar nytta av Lukasjenkaregimen. Enligt medierapporter grundade Aleksin NNK tillsammans med Varabej. NNK användes också av de belarusiska myndigheterna för att anpassa den belarusiska ekonomin till EU:s restriktiva åtgärder.

21.6.2021”

 

 

 

 

NNK drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

 


21.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 219/45


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/998

av den 21 juni 2021

om genomförande av förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 401/2013 av den 2 maj 2013 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008 (1), särskilt artikel 4i,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 maj 2013 antog rådet förordning (EU) nr 401/2013.

(2)

Den 29 april 2021 antog rådet, med tanke på den pågående verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma samt det brutala förtrycket och de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i landet, beslut (Gusp) 2021/711 (2), genom vilket de gällande restriktiva åtgärderna förlängdes, inbegripet samtliga uppföranden på förteckningen.

(3)

Mot bakgrund av den fortsatt allvarliga situationen i Myanmar/Burma bör åtta personer och fyra enheter föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IV till förordning (EU) nr 401/2013.

(4)

Förordning (EU) nr 401/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EU) nr 401/2013 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 2021.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 121, 3.5.2013, s. 1.

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2021/711 av den 29 april 2021 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma (EUT L 147, 30.4.2021, s. 17).


BILAGA

Bilaga IV till förordning (EU) nr 401/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande poster ska läggas till i förteckningen med rubriken ”A. Fysiska personer som avses i artikel 4a”:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”36.

Soe Htut

Födelsedatum: 29 mars 1960

Födelseort: Mandalay, Myanmar

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Generallöjtnant Soe Htut är medlem av Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw). Han är också ledamot av statsförvaltningsrådet (State Administrative Council, SAC) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing.

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

Soe Htut utnämndes till inrikesminister den 1 februari 2021.

21.6.2021

 

 

 

Inrikesministern ansvarar för Myanmar/Burmas polisstyrka, brandkår och kriminalvård. Inrikesministeriets uppgifter omfattar statens säkerhet samt lag och ordning. I den egenskapen är generallöjtnant Soe Htut ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av Myanmar/Burmas polis sedan militärkuppen den 1 februari 2021, däribland dödandet av civila och obeväpnade demonstranter, kränkningar av föreningsfriheten och friheten att delta i fredliga sammankomster, godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av oppositionsledare och fredliga demonstranter samt kränkningar av yttrandefriheten.

I egenskap av medlem i SAC har generallöjtnant Soe Htut dessutom varit direkt involverad i och ansvarig för beslutsfattandet avseende statliga funktioner och är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma. Han är också direkt ansvarig för de repressiva beslut som fattats av SAC, inbegripet lagstiftning som kränker de mänskliga rättigheterna och begränsar friheten för Myanmars medborgare, och för de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av Myanmars säkerhetsstyrkor.

 

37.

Tun Tun, Naung

(alias Tun Tun Naing, alias Htun Htun Naung)

Födelsedatum: 30 april 1963

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Generallöjtnant Tun Tun Naung är medlem av Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) och var tidigare befälhavare. Han är minister för gränsfrågor och medlem av det nationella försvars- och säkerhetsrådet (National Defence and Security Council, NDSC).

2013 var Tun Tun Naung befälhavare för kommando Nord med ansvar för att övervaka den burmesiska militärens konflikt med Kachins självständighetsarmé. I denna konflikt har Myanmar/Burmas trupper under befäl av Tun Tun Naung gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot internationell humanitär rätt.

2017 var Tun Tun Naung befälhavare för ”första byrån för specialoperationer”. Under hans befäl begick trupper övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot etniska minoriteter i Rakhinestaten under ”rensningsoperationerna av rohingyer”. Dessa operationer inleddes den 25 augusti 2017 och omfattade godtyckliga avrättningar, fysiska övergrepp, tortyr, sexuellt våld och frihetsberövande av rohingyer. Som befälhavare 2013 och 2017 är Tun Tun Naung ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Myanmar/Burma.

21.6.2021

 

 

 

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Under dessa händelser accepterade Tun Tun Naung den 1 februari 2021 utnämningen till minister för gränsfrågor i unionsregeringen och därmed en plats i det nationella försvars- och säkerhetsrådet.

Som medlem av unionsregeringen och minister för gränsfrågor är Tun Tun Naung ansvarig för verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma samt åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i landet.

 

38.

Win Shein

(alias U Win Shein)

Födelsedatum: 31 juli 1957

Födelseort: Mandalay, Myanmar

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Adress: Myananyadanar, Naypyidaw, Myanmar/Burma

Win Shein är minister för planering samt finans- och industriminister i unionsregeringen, utnämnd av överbefälhavare Min Aung Hlaing den 1 februari 2021.

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing.

21.6.2021

 

 

Passnummer: DM001478 (Myanmar/Burma) utfärdat 10.9.2012, sista giltighetsdag 9.9.2022

Nationellt ID-kort: 12DAGANA011336

Genom att acceptera utnämningen till minister för planering, finanser och industri i unionsregeringen och genom sin viktiga roll i regimens ekonomiska politik är Win Shein ansvarig för att undergräva demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

 

39.

Khin Maung Yi (alias Khin Maung Yee; alias U Khin Maung Yi)

Födelsedatum: 15 februari 1965

Födelseort: Rangoon, Myanmar

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Överste Khin Maung Yi är nuvarande minister för naturresurser och miljöskydd (MONREC). Han var ständig sekreterare i detta departement under den demokratiskt valda regeringen.

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

Överste Khin Maung Yi utnämndes den 2 februari 2021 till minister för naturresurser och miljöskydd (MONREC) av statsförvaltningsrådet under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing.

21.6.2021

 

 

 

Enligt lagen i Myanmar/Burma ansvarar MONREC ensam för förvaltningen av utvinningen av landets naturresurser och spelar en avgörande roll i utvinningen av och handeln med, bland annat, sådana tillgångar som ädelstenar, pärlor och andra mineraltillgångar samt skogsbruk. Under hans ledning kontrollerar MONREC Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) och Myanmar Timber Enterprise (MTE), som har ensamrätt att producera och handla med tillgångar inom sina behörighetsområden.

Genom att acceptera utnämningen till minister för naturresurser och miljöskydd och genom sin roll i exploateringen av naturresurser i Myanmar bidrar Khin Maung Yi till finansieringen av militärregimen och är därför ansvarig för att undergräva demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

 

40.

Tin Aung San

Födelsedatum: 16 oktober 1960

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Nationellt ID-kort: 12/La Ma Na (N) 089 489

Amiral Tin Aung San är överbefälhavare för Myanmar/Burmas flotta och är transport- och kommunikationsminister. Han är också medlem av statsförvaltningsrådet (State Administrative Council, SAC).

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

21.6.2021

 

 

 

Amiral Tin Aung San utnämndes den 3 februari 2021 till transport- och kommunikationsminister av statsförvaltningsrådet (SAC) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing.

Som minister i regeringen ansvarar han för kommunikation och nätverk och fattar därför beslut och genomför politik som avgör den fria tillgången till data online. Sedan han tog över ministeriet har det förekommit ett flertal nedstängningar och avsiktliga fördröjningar av internet samt order till leverantörer att blockera Facebook, Twitter och Instagram på nätet. Han är därför direkt ansvarig för att begränsa pressfriheten och tillgången till information på nätet, och undergräver därigenom demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

Som medlem av statsförvaltningsrådet har Tin Aung San varit direkt involverad i och ansvarig för beslutsfattandet avseende statliga funktioner och är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma. Han är också direkt ansvarig för de repressiva beslut som fattats av SAC, inbegripet lagstiftning som kränker de mänskliga rättigheterna och begränsar friheten för Myanmars medborgare, och för de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av Myanmars säkerhetsstyrkor.

 

41.

Thida Oo

alias Daw Thida Oo

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: kvinna

Thida Oo är riksåklagare i Unionen Myanmar sedan den 2 februari 2021, då hon utnämndes av överbefälhavaren för Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) Min Aung Hlaing. Hon är medlem i Myanmars investeringskommission (Myanmar Investment Commission, MIC).

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari inrättades statsförvaltningsrådet (SAC) för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

21.6.2021

 

 

 

Thida Oo har sedan första dagen varit en del av den regering som bildades efter kuppen, och har använt sig av den befogenhet som tilldelades genom 2010 års lag om unionens riksåklagare för att hålla politiskt motiverade rättegångar med därpå följande godtyckliga frihetsberövanden och att agera som en underlättande kraft för militärregimens övergrepp. Hon deltar därför i åtgärder och politik som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma samt åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Myanmar/Burma.

 

42.

Aung Lin Tun

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Generalmajor Aung Lin Tun är medlem av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) och är biträdande försvarsminister.

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

21.6.2021

 

 

 

Generalmajor Aung Lin Tun utnämndes den 11 maj 2021 till biträdande försvarsminister av statsförvaltningsrådet (SAC) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing. Innan han befordrades var han en del av staben för arméns överbefälhavare och var delaktig i alla repressiva åtgärder som vidtagits av SAC och Tatmadaw sedan kuppen.

Som försvarsminister deltar generalmajor Aung Lin Tun i politik och verksamheter som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma samt åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i landet. Som medlem av militärregimen är generalmajor Aung Lin Tun dessutom direkt ansvarig för de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som säkerhetsstyrkorna har begått mot fredliga demonstranter.

 

43.

Zaw Min Tun

Födelseort: Yenanchaung, Myanmar

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Brigadgeneral Zaw Min Tun är ledare för statsförvaltningsrådets pressteam och biträdande informationsminister. Han var tidigare chef för Tatmadaws True News Information Team.

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

Statsförvaltningsrådet (SAC) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing utnämnde honom den 5 februari 2021 till ledare för statsförvaltningsrådets pressteam och den 7 februari 2021 till biträdande informationsminister.

Brigadgeneral Zaw Min Tun har som talesperson för statsförvaltningsrådet lett alla dess presskonferenser, som syftar till att förmedla och rättfärdiga statsförvaltningsrådets beskrivningar av kuppen och juntans agerande sedan dess.

21.6.2021”.

 

 

 

Han har som regeringens biträdande informationsminister direkt ansvar för statsägda medier och därmed för utsändningen och publiceringen av officiella nyheter. Sedan utnämningarna av Chit Naing till informationsminister och Zaw Min Tung till hans ställföreträdare har tidningarna varit fyllda med artiklar som uttrycker stöd för militären. Zaw Min Tun är därmed ansvarig för propaganda till förmån för juntan och spridning av desinformation genom statsmedia som inte tillhandahåller tillförlitlig nyhetsrapportering. Han är också ansvarig för beslut som lett till ingripanden mot medierna i Myanmar. Detta inbegriper direktiv till oberoende medier om att inte använda orden ”kupp”, ”militärregim” eller ”junta”, vilket har lett till att lokala nyhetsförmedlare i landet förbjudits och att inhemska och utländska journalister har gripits. Han har i uttalanden offentligt stött militärkuppen. Han är därför ansvarig för undergrävande av demokratin i Myanmar/Burma genom att begränsa pressfriheten och tillgången till information såväl online som offline.

Som medlem av både SAC och juntans regering deltar brigadgeneral Zaw Min Tun i och ger stöd till åtgärder och politik som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma samt åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Myanmar/Burma.

 

2.

Följande poster ska läggas till i förteckningen med rubriken ”B. Juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 4a”:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”3.

Myanma Gems Enterprise (alias Myanmar Gems Enterprise)

Adress: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Myanmar

Typ av enhet: statsägt företag.

Myanmar Gems Enterprise (MGE) är ett statsägt företag som kontrolleras av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) och som ansvarar för att utarbeta regler och förordningar och för att övervaka och bevilja tillstånd till lokala privata företagare för anordnande av handelsmässor och särskild försäljning för den lukrativa handeln i jade och ädelstenar. MGE arbetar på uppdrag av ministeriet för naturresurser och miljöskydd (MONREC), vars minister har utnämnts av statsförvaltningsrådet.

21.6.2021

 

 

Registreringsort: Myanmar

Webbplats: http://www.mge.gov.mm/

Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) har under lång tid haft betydande intressen i jade och ädelstenar, särskilt genom MGE:s ledning, som nästan uteslutande består av tidigare militära tjänstemän, och verksamhet som bedrivs av två militära konglomerat (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) och Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)). Statskuppen den 1 februari 2021 har åter satt MGE under militär kontroll, varigenom Tatmadaw kan utöva avsevärd kontroll över ädelstenssektorn. MGE genererar intäkter åt olika statliga departement i Myanmar och genom de olika verksamheter som beskrivs ovan kan Tatmadaw direkt eller indirekt dra nytta av intäkterna från denna sektor och därmed bidra till dess förmåga att bedriva verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen och till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Myanmar/Burma.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(alias Myanmar Timber Enterprise)

Adress:

Huvudkontor: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Myanmar

Filial: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar

Typ av enhet: statsägt företag

Registreringsort: Myanmar

Telefonnummer: 01-3528789

Webbplats: http://www.mte.com.mm/index.php/en

Myanma Timber Enterprise (MTE) är ett statsägt företag som är verksamt under ministeriet för naturresurser och miljöskydd (MONREC). MTE har ensamrätt till produktionen och exporten av timmer i Myanmar/Burma.

I en statskupp den 1 februari 2021 tog Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw), under ledning av överbefälhavaren Min Aung Hlaing, makten från den civila legitima regeringen och inrättade statsförvaltningsrådet (SAC) för att utöva statens lagstiftande, verkställande och rättsliga befogenheter. Den 2 februari 2021 utsåg militärregimen en ny regering, inbegripet en ny minister för naturresurser och miljöskydd (MONREC). Genom statsförvaltningsrådet och den nya regeringen tog militärregimen kontroll över och drar fördel av statsägda företag, däribland MTE. Myanma Timber Enterprise och dess dotterbolag kontrolleras därför av och genererar intäkter åt Tatmadaw, vilket bidrar till dess förmåga att bedriva verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen.

21.6.2021

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Adress:

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG

Typ av enhet: Samriskföretag

Registreringsort: Myanmar

Telefonnummer: 01-9010742, 01-9010744, 09-443250050

E-post: fjv.md@gmail.com

Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) är verksamt inom träindustrin i Myanmar och bearbetar teak och hårda träslag. Trots att FPJVC är ett publikt bolag kontrolleras det av staten, som i) innehar aktiemajoriteten i FPJVC genom ministeriet för naturresurser och miljöskydd (MONREC) (10 %) och det statsägda Myanma Timber Enterprise (MTE) (45 %), och ii) har rätt att utse majoriteten av styrelseledamöterna i FPJVC (genom att av totalt elva ledamöter utses tre av MONREC och tre av MTE).

21.6.2021

 

 

 

I en statskupp den 1 februari 2021 tog Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw), under ledning av överbefälhavaren Min Aung Hlaing, makten från den civila legitima regeringen och inrättade statsförvaltningsrådet (SAC) för att utöva statens lagstiftande, verkställande och rättsliga befogenheter. Den 2 februari 2021 utsåg militärregimen en ny regering, inbegripet en ny minister för naturresurser och miljöskydd (MONREC). Genom statsförvaltningsrådet och den nya regeringen tog militärregimen kontroll över och drar fördel av statsägda företag, däribland FPJVC. FPJVC kontrolleras därför av och genererar intäkter åt Tatmadaw, vilket bidrar till dess förmåga att bedriva verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen.

 

6.

Myanmar War Veterans Organization

Adress: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar

Typ av enhet: Icke-statlig organisation

Registreringsort: Rangoon, Myanmar

Registreringsdatum: 1973

Telefonnummer: (067) 30485

Webbplats: https://www.mwvo.org/Home/About

Myanmars krigsveteranorganisation (Myanmar War Veterans Organization, MWVO) är en icke-statlig organisation vars syfte är att ge stöd till före detta medlemmar av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). Det är den organisation i landet som har störst inflytande på sociala och ekonomiska frågor med anknytning till militären.

I en statskupp den 1 februari 2021 tog Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw), under ledning av överbefälhavaren Min Aung Hlaing, makten från den civila legitima regeringen och inrättade statsförvaltningsrådet (SAC) för att utöva statens lagstiftande, verkställande och rättsliga befogenheter. Den 2 februari inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

21.6.2021”.

 

 

 

Enligt MWVO:s mandat fungerar denna icke-statliga organisation som en reservstyrka för Tatmadaw och deltar i utformningen av den nationella försvars- och säkerhetspolitiken. Dessutom organiserar MWVO regimvänliga demonstrationer och leder en folkmilis och stöder därmed Tatmadaw i dess verksamheter som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

MWVO:s centrala ledningsgrupp (patron group) består av högt uppsatta personer från Tatmadaw, t.ex. överbefälhavare Min Aung Hlaing och biträdande överbefälhavare Soe Win. MWVO:s medlemmar ingår i ledningsstrukturen för de militärledda konglomeraten, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) och Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). MWVO har därför samröre med personer och enheter som förtecknas i rådets beslut 2013/184/Gusp och rådets förordning (EU) nr 401/2013.

 


21.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 219/55


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/999

av den 21 juni 2021

om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (1), särskilt artikel 8a.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2006 antog rådet förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland.

(2)

Den 24–25 maj 2021 antog Europeiska rådet slutsatser i vilka man kraftfullt fördömde tvångslandningen av ett Ryanairflyg i Minsk, Belarus, den 23 maj 2021, ett agerande som äventyrar flygsäkerheten, och de belarusiska myndigheternas frihetsberövande av journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega. Det uppmanade rådet att så snart som möjligt anta ytterligare uppföranden på förteckningen av personer och enheter på grundval av den relevanta sanktionsramen.

(3)

Mot bakgrund av incidentens allvar bör ytterligare en enhet föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006.

(4)

Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 2021.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande enhet ska läggas till i tabell B, ”Juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2.1”:

 

Namn

Translitterering av belarusisk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(belarusisk stavning)

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”15.

Belaeronavigatsia

State-owned enterprise

Belarusiska: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Adress: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Republic of Belarus

Tfn: +375 (17) 215-40-51

State-owned Enterprise BELAERONAVIGATSIA ansvarar för den belarusiska flygkontrolltjänsten. Det är därför ansvarigt för den utan ordentlig motivering genomförda omdirigeringen av passagerarflyget FR4978 till Minsks flygplats den 23 maj 2021. Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus.

21.6.2021”

 

 

Ryska: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Fax: +375 (17) 213-41-63

Webbplats: http://www.ban.by/

E-post: office@ban.by

Registreringsdatum: 1996

BELAERONAVIGATSIA State-owned Enterprise är därmed ansvarigt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

 


BESLUT

21.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 219/57


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2021/1000

av den 21 juni 2021

om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 april 2013 antog rådet beslut 2013/184/Gusp (1).

(2)

Den 22 mars 2021 och den 19 april 2021 uppförde rådet 21 personer och två enheter på förteckningen som en reaktion på militärkuppen i Myanmar/Burma den 1 februari 2021 och de därpå följande militära och polisiära repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen och fredliga demonstranter.

(3)

Den 29 april 2021 antog rådet, med tanke på den pågående verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma samt det brutala förtrycket och de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i landet, beslut (Gusp) 2021/711 (2), genom vilket de gällande restriktiva åtgärderna förlängdes, inbegripet samtliga uppföranden på förteckningen.

(4)

Mot bakgrund av den fortsatt allvarliga situationen i Myanmar/Burma bör åtta personer och fyra enheter föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2013/184/Gusp.

(5)

Beslut 2013/184/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2013/184/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 21 juni 2021.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/184/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma (EUT L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2021/711 av den 29 april 2021 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma (EUT L 147, 30.4.2021, s. 17).


BILAGA

Bilagan till beslut 2013/184/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Följande poster ska läggas till i förteckningen med rubriken ”A. Fysiska personer som avses i artiklarna 5.1 och 6.1”:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”36.

Soe Htut

Födelsedatum: 29 mars 1960

Födelseort: Mandalay, Myanmar

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Generallöjtnant Soe Htut är medlem av Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw). Han är också ledamot av statsförvaltningsrådet (State Administrative Council, SAC) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing.

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

Soe Htut utnämndes till inrikesminister den 1 februari 2021.

21.6.2021

 

 

 

Inrikesministern ansvarar för Myanmar/Burmas polisstyrka, brandkår och kriminalvård. Inrikesministeriets uppgifter omfattar statens säkerhet samt lag och ordning. I den egenskapen är generallöjtnant Soe Htut ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av Myanmar/Burmas polis sedan militärkuppen den 1 februari 2021, däribland dödandet av civila och obeväpnade demonstranter, kränkningar av föreningsfriheten och friheten att delta i fredliga sammankomster, godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av oppositionsledare och fredliga demonstranter samt kränkningar av yttrandefriheten.

I egenskap av medlem i SAC har generallöjtnant Soe Htut dessutom varit direkt involverad i och ansvarig för beslutsfattandet avseende statliga funktioner och är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma. Han är också direkt ansvarig för de repressiva beslut som fattats av SAC, inbegripet lagstiftning som kränker de mänskliga rättigheterna och begränsar friheten för Myanmars medborgare, och för de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av Myanmars säkerhetsstyrkor.

 

37.

Tun Tun, Naung

(alias Tun Tun Naing, alias Htun Htun Naung)

Födelsedatum: 30 april 1963

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Generallöjtnant Tun Tun Naung är medlem av Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) och var tidigare befälhavare. Han är minister för gränsfrågor och medlem av det nationella försvars- och säkerhetsrådet (National Defence and Security Council, NDSC).

2013 var Tun Tun Naung befälhavare för kommando Nord med ansvar för att övervaka den burmesiska militärens konflikt med Kachins självständighetsarmé. I denna konflikt har Myanmar/Burmas trupper under befäl av Tun Tun Naung gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot internationell humanitär rätt.

2017 var Tun Tun Naung befälhavare för ”första byrån för specialoperationer”. Under hans befäl begick trupper övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot etniska minoriteter i Rakhinestaten under ”rensningsoperationerna av rohingyer”. Dessa operationer inleddes den 25 augusti 2017 och omfattade godtyckliga avrättningar, fysiska övergrepp, tortyr, sexuellt våld och frihetsberövande av rohingyer. Som befälhavare 2013 och 2017 är Tun Tun Naung ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Myanmar/Burma.

21.6.2021

 

 

 

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Under dessa händelser accepterade Tun Tun Naung den 1 februari 2021 utnämningen till minister för gränsfrågor i unionsregeringen och därmed en plats i det nationella försvars- och säkerhetsrådet.

Som medlem av unionsregeringen och minister för gränsfrågor är Tun Tun Naung ansvarig för verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma samt åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i landet.

 

38.

Win Shein

(alias U Win Shein)

Födelsedatum: 31 juli 1957

Födelseort: Mandalay, Myanmar

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Adress: Myananyadanar, Naypyidaw, Myanmar/Burma

Win Shein är minister för planering samt finans- och industriminister i unionsregeringen, utnämnd av överbefälhavare Min Aung Hlaing den 1 februari 2021.

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing.

21.6.2021

 

 

Passnummer: DM001478 (Myanmar/Burma) utfärdat 10.9.2012, sista giltighetsdag 9.9.2022

Nationellt ID-kort: 12DAGANA011336

Genom att acceptera utnämningen till minister för planering, finanser och industri i unionsregeringen och genom sin viktiga roll i regimens ekonomiska politik är Win Shein ansvarig för att undergräva demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

 

39.

Khin Maung Yi (alias Khin Maung Yee; alias U Khin Maung Yi)

Födelsedatum: 15 februari 1965

Födelseort: Rangoon, Myanmar

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Överste Khin Maung Yi är nuvarande minister för naturresurser och miljöskydd (MONREC). Han var ständig sekreterare i detta departement under den demokratiskt valda regeringen.

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

Överste Khin Maung Yi utnämndes den 2 februari 2021 till minister för naturresurser och miljöskydd (MONREC) av statsförvaltningsrådet under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing.

21.6.2021

 

 

 

Enligt lagen i Myanmar/Burma ansvarar MONREC ensam för förvaltningen av utvinningen av landets naturresurser och spelar en avgörande roll i utvinningen av och handeln med, bland annat, sådana tillgångar som ädelstenar, pärlor och andra mineraltillgångar samt skogsbruk. Under hans ledning kontrollerar MONREC Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) och Myanmar Timber Enterprise (MTE), som har ensamrätt att producera och handla med tillgångar inom sina behörighetsområden.

Genom att acceptera utnämningen till minister för naturresurser och miljöskydd och genom sin roll i exploateringen av naturresurser i Myanmar bidrar Khin Maung Yi till finansieringen av militärregimen och är därför ansvarig för att undergräva demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

 

40.

Tin Aung San

Födelsedatum: 16 oktober 1960

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Nationellt ID-kort: 12/La Ma Na (N) 089 489

Amiral Tin Aung San är överbefälhavare för Myanmar/Burmas flotta och är transport- och kommunikationsminister. Han är också medlem av statsförvaltningsrådet (State Administrative Council, SAC).

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

21.6.2021

 

 

 

Amiral Tin Aung San utnämndes den 3 februari 2021 till transport- och kommunikationsminister av statsförvaltningsrådet (SAC) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing.

Som minister i regeringen ansvarar han för kommunikation och nätverk och fattar därför beslut och genomför politik som avgör den fria tillgången till data online. Sedan han tog över ministeriet har det förekommit ett flertal nedstängningar och avsiktliga fördröjningar av internet samt order till leverantörer att blockera Facebook, Twitter och Instagram på nätet. Han är därför direkt ansvarig för att begränsa pressfriheten och tillgången till information på nätet, och undergräver därigenom demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

Som medlem av statsförvaltningsrådet har Tin Aung San varit direkt involverad i och ansvarig för beslutsfattandet avseende statliga funktioner och är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma. Han är också direkt ansvarig för de repressiva beslut som fattats av SAC, inbegripet lagstiftning som kränker de mänskliga rättigheterna och begränsar friheten för Myanmars medborgare, och för de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av Myanmars säkerhetsstyrkor.

 

41.

Thida Oo

alias Daw Thida Oo

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: kvinna

Thida Oo är riksåklagare i Unionen Myanmar sedan den 2 februari 2021, då hon utnämndes av överbefälhavaren för Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) Min Aung Hlaing. Hon är medlem i Myanmars investeringskommission (Myanmar Investment Commission, MIC).

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari inrättades statsförvaltningsrådet (SAC) för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

21.6.2021

 

 

 

Thida Oo har sedan första dagen varit en del av den regering som bildades efter kuppen, och har använt sig av den befogenhet som tilldelades genom 2010 års lag om unionens riksåklagare för att hålla politiskt motiverade rättegångar med därpå följande godtyckliga frihetsberövanden och att agera som en underlättande kraft för militärregimens övergrepp. Hon deltar därför i åtgärder och politik som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma samt åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Myanmar/Burma.

 

42.

Aung Lin Tun

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Generalmajor Aung Lin Tun är medlem av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) och är biträdande försvarsminister.

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

21.6.2021

 

 

 

Generalmajor Aung Lin Tun utnämndes den 11 maj 2021 till biträdande försvarsminister av statsförvaltningsrådet (SAC) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing. Innan han befordrades var han en del av staben för arméns överbefälhavare och var delaktig i alla repressiva åtgärder som vidtagits av SAC och Tatmadaw sedan kuppen.

Som försvarsminister deltar generalmajor Aung Lin Tun i politik och verksamheter som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma samt åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i landet. Som medlem av militärregimen är generalmajor Aung Lin Tun dessutom direkt ansvarig för de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som säkerhetsstyrkorna har begått mot fredliga demonstranter.

 

43.

Zaw Min Tun

Födelseort: Yenanchaung, Myanmar

Nationalitet: Myanmar/Burma

Kön: man

Brigadgeneral Zaw Min Tun är ledare för statsförvaltningsrådets pressteam och biträdande informationsminister. Han var tidigare chef för Tatmadaws True News Information Team.

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

Statsförvaltningsrådet (SAC) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing utnämnde honom den 5 februari 2021 till ledare för statsförvaltningsrådets pressteam och den 7 februari 2021 till biträdande informationsminister.

Brigadgeneral Zaw Min Tun har som talesperson för statsförvaltningsrådet lett alla dess presskonferenser, som syftar till att förmedla och rättfärdiga statsförvaltningsrådets beskrivningar av kuppen och juntans agerande sedan dess.

21.6.2021”

 

 

 

Han har som regeringens biträdande informationsminister direkt ansvar för statsägda medier och därmed för utsändningen och publiceringen av officiella nyheter. Sedan utnämningarna av Chit Naing till informationsminister och Zaw Min Tung till hans ställföreträdare har tidningarna varit fyllda med artiklar som uttrycker stöd för militären. Zaw Min Tun är därmed ansvarig för propaganda till förmån för juntan och spridning av desinformation genom statsmedia som inte tillhandahåller tillförlitlig nyhetsrapportering. Han är också ansvarig för beslut som lett till ingripanden mot medierna i Myanmar. Detta inbegriper direktiv till oberoende medier om att inte använda orden ”kupp”, ”militärregim” eller ”junta”, vilket har lett till att lokala nyhetsförmedlare i landet förbjudits och att inhemska och utländska journalister har gripits. Han har i uttalanden offentligt stött militärkuppen. Han är därför ansvarig för undergrävande av demokratin i Myanmar/Burma genom att begränsa pressfriheten och tillgången till information såväl online som offline.

Som medlem av både SAC och juntans regering deltar brigadgeneral Zaw Min Tun i och ger stöd till åtgärder och politik som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma samt åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Myanmar/Burma.

 

2.

Följande poster ska läggas till i förteckningen med rubriken ”B. Juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 6.1”:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”3.

Myanma Gems Enterprise (alias Myanmar Gems Enterprise)

Adress: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Myanmar

Typ av enhet: statsägt företag.

Myanmar Gems Enterprise (MGE) är ett statsägt företag som kontrolleras av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) och som ansvarar för att utarbeta regler och förordningar och för att övervaka och bevilja tillstånd till lokala privata företagare för anordnande av handelsmässor och särskild försäljning för den lukrativa handeln i jade och ädelstenar. MGE arbetar på uppdrag av ministeriet för naturresurser och miljöskydd (MONREC), vars minister har utnämnts av statsförvaltningsrådet.

21.6.2021

 

 

Registreringsort: Myanmar

Webbplats: http://www.mge.gov.mm/

Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) har under lång tid haft betydande intressen i jade och ädelstenar, särskilt genom MGE:s ledning, som nästan uteslutande består av tidigare militära tjänstemän, och verksamhet som bedrivs av två militära konglomerat (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) och Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)). Statskuppen den 1 februari 2021 har åter satt MGE under militär kontroll, varigenom Tatmadaw kan utöva avsevärd kontroll över ädelstenssektorn. MGE genererar intäkter åt olika statliga departement i Myanmar och genom de olika verksamheter som beskrivs ovan kan Tatmadaw direkt eller indirekt dra nytta av intäkterna från denna sektor och därmed bidra till dess förmåga att bedriva verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen och till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Myanmar/Burma.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(alias Myanmar Timber Enterprise)

Adress:

Huvudkontor: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Myanmar

Filial: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar

Typ av enhet: statsägt företag

Registreringsort: Myanmar

Telefonnummer: 01-3528789

Webbplats: http://www.mte.com.mm/index.php/en

Myanma Timber Enterprise (MTE) är ett statsägt företag som är verksamt under ministeriet för naturresurser och miljöskydd (MONREC). MTE har ensamrätt till produktionen och exporten av timmer i Myanmar/Burma.

I en statskupp den 1 februari 2021 tog Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw), under ledning av överbefälhavaren Min Aung Hlaing, makten från den civila legitima regeringen och inrättade statsförvaltningsrådet (SAC) för att utöva statens lagstiftande, verkställande och rättsliga befogenheter. Den 2 februari 2021 utsåg militärregimen en ny regering, inbegripet en ny minister för naturresurser och miljöskydd (MONREC). Genom statsförvaltningsrådet och den nya regeringen tog militärregimen kontroll över och drar fördel av statsägda företag, däribland MTE. Myanma Timber Enterprise och dess dotterbolag kontrolleras därför av och genererar intäkter åt Tatmadaw, vilket bidrar till dess förmåga att bedriva verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen.

21.6.2021

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Adress:

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG

Typ av enhet: Samriskföretag

Registreringsort: Myanmar

Telefonnummer: 01-9010742, 01-9010744, 09-443250050

E-post: fjv.md@gmail.com

Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) är verksamt inom träindustrin i Myanmar och bearbetar teak och hårda träslag. Trots att FPJVC är ett publikt bolag kontrolleras det av staten, som i) innehar aktiemajoriteten i FPJVC genom ministeriet för naturresurser och miljöskydd (MONREC) (10 %) och det statsägda Myanma Timber Enterprise (MTE) (45 %), och ii) har rätt att utse majoriteten av styrelseledamöterna i FPJVC (genom att av totalt elva ledamöter utses tre av MONREC och tre av MTE).

21.6.2021

 

 

 

I en statskupp den 1 februari 2021 tog Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw), under ledning av överbefälhavaren Min Aung Hlaing, makten från den civila legitima regeringen och inrättade statsförvaltningsrådet (SAC) för att utöva statens lagstiftande, verkställande och rättsliga befogenheter. Den 2 februari 2021 utsåg militärregimen en ny regering, inbegripet en ny minister för naturresurser och miljöskydd (MONREC). Genom statsförvaltningsrådet och den nya regeringen tog militärregimen kontroll över och drar fördel av statsägda företag, däribland FPJVC. FPJVC kontrolleras därför av och genererar intäkter åt Tatmadaw, vilket bidrar till dess förmåga att bedriva verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen.

 

6.

Myanmar War Veterans Organization

Adress: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar

Typ av enhet: Icke-statlig organisation

Registreringsort: Rangoon, Myanmar

Registreringsdatum: 1973

Telefonnummer: (067) 30485

Webbplats: https://www.mwvo.org/Home/About

Myanmars krigsveteranorganisation (Myanmar War Veterans Organization, MWVO) är en icke-statlig organisation vars syfte är att ge stöd till före detta medlemmar av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). Det är den organisation i landet som har störst inflytande på sociala och ekonomiska frågor med anknytning till militären.

I en statskupp den 1 februari 2021 tog Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw), under ledning av överbefälhavaren Min Aung Hlaing, makten från den civila legitima regeringen och inrättade statsförvaltningsrådet (SAC) för att utöva statens lagstiftande, verkställande och rättsliga befogenheter. Den 2 februari inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

21.6.2021”

 

 

 

Enligt MWVO:s mandat fungerar denna icke-statliga organisation som en reservstyrka för Tatmadaw och deltar i utformningen av den nationella försvars- och säkerhetspolitiken. Dessutom organiserar MWVO regimvänliga demonstrationer och leder en folkmilis och stöder därmed Tatmadaw i dess verksamheter som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

MWVO:s centrala ledningsgrupp (patron group) består av högt uppsatta personer från Tatmadaw, t.ex. överbefälhavare Min Aung Hlaing och biträdande överbefälhavare Soe Win. MWVO:s medlemmar ingår i ledningsstrukturen för de militärledda konglomeraten, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) och Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). MWVO har därför samröre med personer och enheter som förtecknas i rådets beslut 2013/184/Gusp och rådets förordning (EU) nr 401/2013.

 


21.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 219/67


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2021/1001

av den 21 juni 2021

om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 oktober 2012 antog rådet beslut 2012/642/Gusp (1) om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland.

(2)

Den 24–25 maj 2021 antog Europeiska rådet slutsatser i vilka man kraftfullt fördömde tvångslandningen av ett Ryanairflyg i Minsk, Belarus, den 23 maj 2021, ett agerande som äventyrar flygsäkerheten, och de belarusiska myndigheternas frihetsberövande av journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega. Det uppmanade rådet att så snart som möjligt anta ytterligare uppföranden på förteckningen av personer och enheter på grundval av den relevanta sanktionsramen.

(3)

Mot bakgrund av incidentens allvar bör ytterligare en enhet föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2012/642/Gusp. I syfte att undvika oönskade konsekvenser av detta uppförande är det nödvändigt att ändra förteckningen över de fall där en medlemsstats behöriga myndighet får medge undantag från frysningen av tillgångar och förbudet mot att göra penningmedel eller ekonomiska resurser tillgängliga för personer eller enheter som är uppförda på förteckningen.

(4)

Beslut 2012/642/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2012/642/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

1.   Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilagan och de familjemedlemmar som är beroende av dem, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser,

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter under förutsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet till andra behöriga myndigheter och kommissionen meddelar de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas,

e)

avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk beskickning eller konsulär myndighet eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska beskickningens eller konsulära myndighetens eller den internationella organisationens officiella ändamål,

f)

avsedda endast för betalning av en avgift som är nödvändig för

i)

genomförandet av flygningar för humanitära syften, för evakuering eller hemtransport av personer eller för initiativ som tillhandahåller stöd till offer för naturkatastrofer, nukleära katastrofer eller kemiska katastrofer,

ii)

genomförandet av flygningar inom ramen för internationella adoptionsförfaranden,

iii)

genomförandet av flygningar som krävs för deltagande i möten i syfte att finna en lösning på krisen i Belarus eller som främjar de restriktiva åtgärdernas politiska mål, eller

iv)

en landning, start eller överflygning som utförs av ett EU-lufttrafikföretag till följd av en nödsituation, eller

g)

nödvändiga för att hantera brådskande och tydligt identifierade flygsäkerhetsfrågor och efter föregående samråd med Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.

Medlemsstaterna ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna artikel.”

2.

Bilagan till beslut 2012/642/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 21 juni 2021.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland (EUT L 285, 17.10.2012, s. 1).


BILAGA

Bilagan till beslut 2012/642/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Följande juridiska personer ska läggas till i tabell ”B. Juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 4.1”:

 

Namn

Translitterering av belarusisk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(belarusisk stavning)

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”15.

Belaeronavigatsia

State-owned enterprise

Belarusiska: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Ryska: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Adress: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Republic of Belarus

Tfn: +375 (17) 215-40-51

Fax: +375 (17) 213-41-63

Webbplats: http://www.ban.by/

E-post: office@ban.by

Registreringsdatum: 1996

State-owned Enterprise BELAERONAVIGATSIA ansvarar för den belarusiska flygkontrolltjänsten. Det är därför ansvarigt för den utan ordentlig motivering genomförda omdirigeringen av passagerarflyget FR4978 till Minsks flygplats den 23 maj 2021. Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus.

BELAERONAVIGATSIA State-owned Enterprise är därmed ansvarigt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021”


21.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 219/70


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2021/1002

av den 21 juni 2021

om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av förslagen från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 oktober 2012 antog rådet beslut 2012/642/Gusp.

(2)

Den 9 augusti 2020 genomförde Belarus ett presidentval, som visade sig vara oförenligt med internationella normer och präglades av förtryck av oberoende kandidater och brutala ingripanden mot fredliga demonstranter efter det valet. Den 11 augusti 2020 gjorde unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ett uttalande på unionens vägnar, i vilket valet bedömdes vara varken fritt eller rättvist. Det angavs också att åtgärder kunde vidtas mot de personer som är ansvariga för det våld, de omotiverade frihetsberövanden och det valfusk som har iakttagits.

(3)

Den 2 oktober 2020 antog rådet genomförandebeslut (Gusp) 2020/1388 (2), genom vilket 40 personer som identifierats som ansvariga för förtryck och hot gentemot fredliga demonstranter, oppositionsmedlemmar och journalister efter presidentvalet i Belarus 2020, samt för den centrala valkommissionens misskötsel av valförfarandet för det valet, uppfördes på förteckningen.

(4)

Med hänsyn till den allvarliga situationen i Belarus antog rådet den 6 november 2020 rådets genomförandebeslut (Gusp) 2020/1650 (3) genom vilket Aljaksandr Lukasjenka och 14 andra personer, däribland personer från hans närmaste krets, fördes upp på förteckningen.

(5)

Med hänsyn till förtrycket av det civila samhället i Belarus antog rådet den 17 december 2020 genomförandebeslut (Gusp) 2020/2130 (4), genom vilket 29 personer och sju enheter fördes upp på förteckningen.

(6)

Med tanke på upptrappningen av de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Belarus, och det våldsamma förtrycket av det civila samhället, den demokratiska oppositionen och journalister samt av personer som tillhör nationella minoriteter, bör det beslutas om ytterligare uppföranden på förteckningen av personer och enheter.

(7)

Den 24–25 maj 2021 antog Europeiska rådet slutsatser i vilka man kraftfullt fördömde tvångslandningen av ett Ryanairflyg i Minsk, Belarus, den 23 maj 2021, ett agerande som äventyrar flygsäkerheten, och de belarusiska myndigheternas frihetsberövande av journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega. Det uppmanade rådet att så snart som möjligt anta ytterligare uppföranden på förteckningen av personer och enheter på grundval av den relevanta sanktionsramen.

(8)

78 personer och sju enheter bör därför läggas till i förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2012/642/Gusp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2012/642/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 21 juni 2021.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2020/1388 av den 2 oktober 2020 om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 319I, 2.10.2020, s. 13).

(3)  Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2020/1650 av den 6 november 2020 om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 370I, 6.11.2020, s. 9).

(4)  Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2020/2130 av den 17 december 2020 om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 426I, 17.12.2020, s. 14).


BILAGA

Bilagan till beslut 2012/642/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Följande fysiska personer ska läggas till i tabell A, ”Fysiska personer som avses i artiklarna 3.1 och 4.1”:

 

Namn

Translitterering av belarusisk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(belarusisk stavning)

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”89.

Natallia Mikhailauna BUHUK (Natallja Michajlauna BUHUK)

Natalia Mikhailovna BUGUK (Natalja Michajlovna BUGUK)

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Domare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 19.12.1989

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk är Natallja Buhuk ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister och demonstranter, i synnerhet domarna mot Katsiaryna Bachvalava (Andrejeva) och Darja Tjultsova. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK (Alina Siarhejeuna KASIANTJYK)

Alina Sergeevna KASYANCHYK (Alina Sergejevna KASIANTJIK)

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Biträdande åklagare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 12.3.1998

Födelseort:

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande åklagare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk har Alina Kasiantjyk företrätt Lukasjenkaregimen i politiskt motiverade mål mot journalister, aktivister och demonstranter. Hon har i synnerhet åtalat journalisterna Katsiaryna Bachvalava (Andrejeva) och Darja Tjultsova för att ha dokumenterat fredliga protester på grundval av grundlösa anklagelser om ”sammansvärjning” och ”brott mot den allmänna ordningen”. Hon har också åtalat medlemmar av det belarusiska civila samhället för att, till exempel, ha deltagit i fredliga protester och högtidlighållit minnet av den mördade demonstranten Aljaksandr Tarajkouski. Hon har gång på gång yrkat att domaren ska utdöma långa fängelsestraff.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH (Ihar Viktaravitj KURYLOVITJ)

Igor Viktorovich KURILOVICH (Igor Viktorovitj KURILOVITJ)

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

Förundersökningsledare vid utredningskommitténs avdelning i distriktet Frunzenski

Födelsedatum: 26.9.1990

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som förundersökningsledare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk har Ihar Kurylovitj deltagit i förberedandet av ett politiskt motiverat brottmål mot journalisterna Katsiaryna Bachvalava (Andrejeva) och Darja Tjultsova. Dessa journalister, som dokumenterade fredliga protester, anklagades för brott mot den allmänna ordningen och dömdes till två års fängelse.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA (Siarhej Viktaravitj SJATSILA)

Sergei Viktorovich SHATILO (Sergej Viktorovitj SJATILO)

Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

Domare vid domstolen i distriktet Savetski i Minsk

Födelsedatum: 13.8.1989

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Savetski i Minsk är Siarhej Sjatsila ansvarig för många politiskt motiverade domar mot demonstranter, i synnerhet domarna mot Natallja Chersje, Dzimitryj Halko och Dzimitryj Karatkevitj som den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anser vara politiska fångar.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA (Anastasija Vasiljeuna ATJALAVA)

Anastasia Vasilievna ACHALOVA (Anastasija Vasiljevna ATJALOVA)

Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

Domare vid domstolen i distriktet Leninski i Minsk

Födelsedatum: 15.10.1992

Födelseort: Minsk, Belarus

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Leninski i Minsk är Anastasija Atjalava ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, aktivister och demonstranter, i synnerhet domen mot Dzimitryj Kruk, medlem i samordningsrådet, och mot sjukvårdspersonal och äldre. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades åberopande av anonyma vittnesmål.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA (Maryja Vjatjaslavauna JAROCHINA)

Maria Viacheslavovna YEROKHINA (Marija Vjatjeslavovna JEROCHINA)

Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

Domare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 4.7.1987

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk är Maryja Jarochina ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, fackliga aktivister, idrottsutövare och demonstranter, i synnerhet domen mot journalisten Uladzimir Hrydzin.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK (Julija Aljaksandrauna BLIZNJUK)

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK (Julija Aleksandrovna BLIZNJUK)

Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

Vice ordförande/domare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 23.9.1971

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som vice ordförande och domare vid domstolen i distriktet Frunzenski i Minsk är Julija Bliznjuk ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, aktivister och demonstranter, i synnerhet domarna mot aktivisterna Artsiom Chvasjtjeuski, Artsiom Sautjuk och Maksim Pauljusjtjyk. Den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anser dessa personer vara politiska fångar.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK (Anastasija Dzmitryjeuna KULIK)

Anastasia Dmitrievna KULIK (Anastasija Dmitrijevna KULIK)

Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

Domare vid domstolen i distriktet Persjamajski i Minsk

Födelsedatum: 28.7.1989

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Persjamajski i Minsk är Anastasija Kulik ansvarig för många politiskt motiverade domar mot fredliga demonstranter, i synnerhet domen mot Aljaksandr Zacharevitj, som den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anser är en politisk fånge.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH (Maksim Leanidavitj TRUSEVITJ)

Maksim Leonidovich TRUSEVICH (Maksim Leonidovitj TRUSEVITJ)

Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

Domare vid domstolen i distriktet Persjamajski i Minsk

Födelsedatum: 12.8.1989

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Persjamajski i Minsk är Maksim Trusevitj ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter. Vid rättegångar som genomfördes under hans överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL (Tatsiana Jaraslavauna MATYL)

Tatiana Yaroslavovna MOTYL (Tatiana Jaroslavovna MOTYL)

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

Domare vid domstolen i distriktet Maskouski i Minsk

Födelsedatum: 20.1.1968

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Maskouski i Minsk är Tatsiana Matyl ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter, i synnerhet domen mot oppositionspolitikern Mikalaj Statkevitj och journalisten Aljaksandr Barazenka. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA (Aljaksandr Anatoljevitj RUDZENKA)

Aleksandr Anatolevich RUDENKO (Aleksandr Anatoljevitj RUDENKO)

Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

Vice ordförande för domstolen i distriktet Kastrytjnitski i Minsk

Födelsedatum: 1.12.1981

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som vice ordförande för och domare vid domstolen i distriktet Kastrytjnitski i Minsk är Aljaksandr Rudzenka ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, aktivister och demonstranter, i synnerhet bötesstraffet mot en äldre demonstrant med funktionsnedsättning samt domen mot den belarusiska oppositionsledaren Maryja Kalesnikavas advokat Ljudmila Kazak. Vid rättegångar som genomfördes under hans överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK (Aljaksandr Aljaksandravitj VOUK)

Aleksandr Aleksandrovich VOLK (Aleksandr Aleksandrovitj VOLK)

Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

Domare vid domstolen i distriktet Savetski i Minsk

Födelsedatum: 1.8.1979

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Savetski i Minsk är Aljaksandr Vouk ansvarig för många politiskt motiverade domar mot fredliga demonstranter, i synnerhet domarna mot systrarna Anastasija och Viktoryja Mirontsava som den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anser vara politiska fångar. Vid rättegångar som genomfördes under hans överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA (Volha Siarhejeuna NJABORSKAJA)

Olga Sergeevna NEBORSKAIA (Olga Sergejevna NEBORSKAJA)

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

Domare vid domstolen i distriktet Kastrytjnitski i Minsk

Födelsedatum: 14.2.1991

Födelseort:

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Kastrytjnitski i Minsk är Volha Njaborskaja ansvarig för många politiskt motiverade domar mot fredliga demonstranter och journalister, i synnerhet domarna mot Safija Malasjevitj och Tsichan Kljukatj, som den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anser vara politiska fångar. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK (Maryna Svjataslavauna ZAPASNIK)

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK (Marina Svjatoslavovna ZAPASNIK)

Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

Vice ordförande för domstolen i distriktet Leninski i Minsk

Födelsedatum: 28.3.1982

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som vice ordförande för och domare vid domstolen i distriktet Leninski i Minsk är Maryna Zapasnik ansvarig för många politiskt motiverade domar mot fredliga demonstranter, i synnerhet domarna mot aktivisterna Uladzislau Zianevitj, Volha Paulava, Volha Klaskouskaja, Viktar Barusjka, Siarhej Ratkevitj, Aljaksej Tjarvinski, Andrej Chrenskou, studenten Viktar Aktsistau och den underårige Maksim Babitj. Den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anser alla dessa personer vara politiska fångar.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

103.

Maksim Yurevich FILATAU (Maksim Jurjevitj FILATAU)

Maksim Yurevich FILATOV (Maksim Jurjevitj FILATOV)

Максiм Юр'евiч Фiлатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

Domare vid domstolen i staden Lida

Födelsedatum:

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i staden Lida är Maksim Filatau ansvarig för många politiskt motiverade domar mot fredliga demonstranter, i synnerhet domen mot aktivisten Vitold Asjurak, som av den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna anses vara en politisk fånge.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO (Andrej Vatslavavitj HRUSJKO)

Andrei Vatslavovich GRUSHKO (Andrej Vatslavovitj GRUSJKO)

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Domare vid domstolen i distriktet Leninski i Brest

Födelsedatum: 24.1.1979

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Leninski i Brest är Andrej Hrusjko ansvarig för många politiskt motiverade domar mot fredliga demonstranter, i synnerhet genom domar mot aktivister som erkänts som politiska fångar och mot underåriga.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

105.

Dzmitry Iurevich HARA (Dzmitryj Jurjevitj HARA)

Dmitry Iurevich GORA (Dmitrij Jurjevitj GORA)

Дзмiтрый Юр'евiч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Ordförande för Belarus utredningskommitté (utnämnd den 11 mars 2021)

Tidigare biträdande riksåklagare i Republiken Belarus (till och med den 11 mars 2021)

Födelsedatum: 4.5.1970

Födelseort: Tbilisi, f.d. Georgiska SSR (numera Georgien)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande riksåklagare fram till mars 2021 bär Dzmitryj Hara ansvar för politiskt motiverade brottmål mot fredliga demonstranter, oppositionsmedlemmar, journalister, det civila samhället och vanliga medborgare. Hara deltog även i inledandet av det politiskt motiverade straffrättsliga förfarandet mot Siarhej Tsichanouski, som är oppositionsaktivist och make till presidentkandidaten Svjatlana Tsichanouskaja.

Som chef för den myndighetsövergripande kommission som inrättats av riksåklagarämbetet för att utreda medborgares klagomål om maktmissbruk av tjänstemän inom brottsbekämpningen är Dzmitryj Hara ansvarig för denna institutions passivitet, eftersom det såvitt är känt inte har förekommit en enda sådan utredning, trots ansökningar om inledandet av brottmål på grundval av klagomål om bruk av våld, misshandel och tortyr.

Sedan mars 2021 är han ordförande för Belarus utredningskommitté. I denna ställning är han ansvarig för åtal mot människorättsförsvarare och deltagare i fredliga demonstrationer.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK (Aljaksej Kanstantsinavitj STUK)

Alexey Konstantinovich STUK (Aleksej Konstantinovitj STUK)

Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

Biträdande riksåklagare i Republiken Belarus

Födelsedatum: 1959

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande riksåklagare fram till mars 2021 bär Aljaksej Stuk ansvar för politiskt motiverade brottmål mot oppositionen, journalister, det civila samhället och vanliga medborgare. Han är ansvarig för att ha skärpt åklagarämbetets kontroll av medborgares aktiviteter i orter och på arbetsplatser och för att ha tillämpat ett överdrivet rättsligt ansvar på deltagare i fredliga demonstrationer. Han har offentligt sagt att riksåklagarämbetet kommer att arbeta för att identifiera ”olagliga” medborgarföreningar och undertrycka deras verksamheter.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

107.

Genadz Iosifavich DYSKO (Henadz Iosifavitj DYSKO)

Gennadi Iosifovich DYSKO (Gennadij Iosifovitj DYSKO)

Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

Biträdande riksåklagare i Republiken Belarus, statlig juridisk rådgivare av tredje klassen Födelsedatum: 22.3.1964

Födelseort: Oshmyany (Asjmjany), Hrodna region (länet Hrodna), Belarus (f.d. Sovjetunionen)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande riksåklagare bär Henadz Dysko ansvar för politiskt motiverade brottmål mot oppositionen, journalister, det civila samhället och vanliga medborgare. Han deltog även i inledandet av det politiskt motiverade straffrättsliga förfarandet mot Siarhej Tsichanouski, som är oppositionsaktivist och make till presidentkandidaten Svjatlana Tsichanouskaja.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt undergrävande av rättsstatsprincipen samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

108.

Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA (Svjatlana Anatoljeuna LJUBETSKAJA)

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA (Svetlana Anatoljevna LJUBETSKAJA)

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

Ledamot av Republiken Belarus nationalförsamlings andra kammare och ordförande i lagutskottet

Födelsedatum: 3.6.1971

Födelseort: f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som ordförande i det parlamentariska lagutskottet är Svjatlana Ljubetskaja ansvarig för den nya lagen om administrativa överträdelser (som trädde i kraft den 1 mars 2021), vilken tillåter godtyckliga gripanden och föreskriver ett ökat ansvar vid deltagande i massevenemang, inbegripet för uppvisande av politiska symboler. Genom denna lagstiftningsverksamhet är hon ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet av rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster, samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Denna lagstiftningsverksamhet undergräver även allvarligt demokratin och rättsstatsprincipen i Belarus.

21.6.2021

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU (Aljaksej Uladzimiravitj JAHORAU)

Alexei Vladimirovich YEGOROV (Aleksej Vladimirovitj JEGOROV)

Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

Ledamot av Republiken Belarus nationalförsamlings andra kammare och vice ordförande i lagutskottet

Födelsedatum: 16.12.1969

Födelseort: Novosokolniki, Pskov region (länet Pskov), f.d. Sovjetunionen (numera Ryssland)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som vice ordförande i det parlamentariska lagutskottet är Aljaksej Jahorau ansvarig för den nya lagen om administrativa överträdelser (som trädde i kraft den 1 mars 2021), vilken tillåter godtyckliga gripanden och föreskriver ett ökat ansvar vid deltagande i massevenemang, inbegripet för uppvisande av politiska symboler. Genom denna lagstiftningsverksamhet är han ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet av rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster, samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Denna lagstiftningsverksamhet undergräver även allvarligt demokratin och rättsstatsprincipen i Belarus.

21.6.2021

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK (Aljaksandr Paulavitj AMELJANJUK)

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK (Aleksandr Pavlovitj OMELJANJUK)

Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

Ledamot av Republiken Belarus nationalförsamlings andra kammare och vice ordförande i lagutskottet

Födelsedatum: 6.3.1964

Födelseort: Kobrin (Kobryn), Brest Region/Oblast (länet Brest), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som vice ordförande i det parlamentariska lagutskottet är Aljaksandr Ameljanjuk ansvarig för den nya lagen om administrativa överträdelser (som trädde i kraft den 1 mars 2021), vilken tillåter godtyckliga gripanden och föreskriver ett ökat ansvar vid deltagande i massevenemang, inbegripet för uppvisande av politiska symboler. Genom denna lagstiftningsverksamhet är han ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet av rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster, samt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Denna lagstiftningsverksamhet undergräver även allvarligt demokratin och rättsstatsprincipen i Belarus.

21.6.2021

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK (Andrej Mikalajevitj MUKAVOZTJYK)

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK (Andrej Nikolajevitj MUKOVOZTJIK)

Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

Politisk kommentator i ”Belarus i dag” (”Sovietskaia Belarus – Belarus Segodnya”)

Födelsedatum: 13.6.1963

Födelseort: Novosibirsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryssland)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Passnummer: MP 3413113 och MP 2387911

Andrej Mukavoztjyk är en av Lukasjenkaregimens viktigaste propagandister och publicerar texter i ”Belarus i dag”, presidentkansliets officiella nyhetstidning. I hans artiklar framställs den demokratiska oppositionen och det civila samhället systematiskt på ett negativt och förringande sätt med bruk av förfalskad information. Han är en av huvudkällorna till statlig propaganda som stöder och rättfärdigar förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället.

I maj 2020 mottog Mukavoztjyk priset ”Den gyllene pennan” från den regeringsvänliga organisationen Belarus journalistförbund. I december 2020 mottog han priset ”Den gyllene bokstaven”, som överräcktes av företrädare för det belarusiska informationsministeriet. I januari 2021 undertecknade Lukasjenka ett dekret enligt vilket Mukavoztjyk tilldelades medaljen ”För förtjänstfullt arbete”.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA (Siarhej Aljaksandravitj HUSATJENKA)

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO (Sergej Aleksandrovitj GUSATJENKO)

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Vice ordförande för det nationella statliga tv- och radiobolaget (Belteleradio Company)

Födelsedatum: 5.11.1983

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Telefonnummer (arbete): (+375-17) 369 90 15

I sin ställning som vice ordförande för det statliga tv-bolaget Belteleradio Company och författare till och värd för ”Glavnyj efir”, ett veckovist propagandaprogram på tv har Siarhej Husatjenka villigt tillhandahållit den belarusiska allmänheten falsk information om valresultatet, demonstrationerna och det förtryck som utövas av de statliga myndigheterna. Han är direkt ansvarig för det sätt på vilket den statliga televisionen presenterar information om situationen i landet, och tillhandahåller därmed stöd till myndigheterna, inbegripet Lukasjenka.

Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA (Henadz Branislavavitj DAVYDZKA)

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO (Gennadij Bronislavovitj DAVYDKO)

Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

Ledamot av nationalförsamlingens andra kammare, ordförande i utskottet för mänskliga rättigheter och media

Ordförande i den belarusiska politiska organisationen Belaja Rus

Födelsedatum: 29.9.1955

Födelseort: byn Popovka (Papouka), Senno/Sjanno (Sianno), Vitebsk Region (länet Vitsebsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Pass MP2156098

Som ordförande i den betydelsefulla Lukasjenkavänliga organisationen Belaja Rus är Henadz Davydzka en av regimens viktigaste propagandister. I sitt stöd till Lukasjenka har han ofta använt ett provocerande språk och uppmuntrat statsapparatens våld mot fredliga demonstranter.

Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA (Volha Mikalajeuna TJAMADANAVA)

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA (Olga Nikolajevna TJEMODANOVA)

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Pressekreterare vid Belarus inrikesministerium

Födelsedatum: 13.10.1977

Födelseort: Minsk region (länet Minsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

Grad: överste

Pass: MC1405076

Volha Tjamadanava är det belarusiska inrikesministeriets viktigaste medieperson och spelar en nyckelroll när det gäller att förvränga och avleda uppmärksamheten från fakta om våld mot demonstranter samt sprida falska uppgifter om dem. Hon har hotat fredliga demonstranter och fortsätter att rättfärdiga våldet mot dem.

Hon är en del av säkerhetsapparaten och uttalar sig på dess vägnar och stöder därmed Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA (Siarhej Ivanavitj SKRYBA)

Sergei Ivanovich SKRIBA (Sergej Ivanovitj SKRIBA)

Сяргей Iванавiч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

Vice rektor för utbildning vid Belarus statliga ekonomiska universitet

Födelsedatum: 21.11.1964/1965

Födelseort: Kletsk, Minsk Region (länet Minsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

E-postadress: skriba_s@bseu.by

I sin ställning som vice rektor för utbildning vid Belarus statliga ekonomiska universitet (Belarus State Economic University, BSEU) är Siarhej Skryba ansvarig för sanktioner som vidtagits mot studenter för deltagande i fredliga demonstrationer, inbegripet avstängning av dem från universitetet.

Vissa av dessa sanktioner vidtogs efter att Lukasjenka den 27 oktober 2020 efterlyst att universitetsstudenter som deltar i demonstrationer och strejker ska stängas av från sina utbildningar.

Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH (Siarhej Pjatrovitj RUBNIKOVITJ)

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH (Sergej Petrovitj RUBNIKOVITJ)

Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

Rektor för Belarus statliga medicinska universitet Födelsedatum: 1974

Födelseort: Sharkauschyna (Sjarkausjtjyna), Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast (länet Vitsebsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som rektor för Belarus statliga medicinska universitet är Siarhej Rubnikovitj, vars utnämning till denna post godkändes av Aljaksandr Lukasjenka, ansvarig för universitetsledningens beslut att stänga av studenter för deltagande i fredliga demonstrationer. Besluten om avstängning fattades efter att Lukasjenka den 27 oktober 2020 efterlyst att universitetsstudenter som deltar i demonstrationer och strejker ska stängas av från sina utbildningar.

Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH (Aljaksandr Henadzevitj BACHANOVITJ)

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH (Aleksandr Gennadjevitj BACHANOVITJ)

Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Rektor för det statliga tekniska universitetet i Brest

Födelsedatum: 1972

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som rektor för det statliga tekniska universitetet i Brest är Aljaksandr Bachanovitj, vars utnämning till denna post godkändes av Aljaksandr Lukasjenka, ansvarig för universitetsledningens beslut att stänga av studenter för deltagande i fredliga demonstrationer. Besluten om avstängning fattades efter att Lukasjenka den 27 oktober 2020 efterlyst att universitetsstudenter som deltar i demonstrationer och strejker ska stängas av från sina utbildningar.

Bachanovitj är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA (Michail Ryhoravitj BARAZNA)

Mikhail Grigorevich BOROZNA (Michail Grigorjevitj BOROZNA)

Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

Rektor för Belarus statliga konstakademi

Födelsedatum: 20.11.1962

Födelseort: Rakusheva (Rakusjava), Mahileu/Mogiliev Region/Oblast (länet Mahiljou), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som rektor för Belarus statliga konstakademi är Michail Barazna ansvarig för universitetsledningens beslut att stänga av studenter för deltagande i fredliga demonstrationer.

Besluten om avstängning fattades efter att Lukasjenka den 27 oktober 2020 efterlyst att universitetsstudenter som deltar i demonstrationer och strejker ska stängas av från sina utbildningar.

Michail Barazna är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU (Maksim Uladzimiravitj RYZJANKOU)

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV (Maksim Vladimirovitj RYZJENKOV)

Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

Första biträdande chef för presidentens kansli

Födelsedatum: 19.6.1972

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som första biträdande chef för presidentens kansli är Maksim Ryzjankou nära associerad med presidenten och ansvarig för att säkerställa genomförandet av presidentens befogenheter på det inrikes- och utrikespolitiska området. Under sina mer än 20 år långa karriär inom den offentliga förvaltningen i Belarus har han innehaft en rad befattningar, däribland vid utrikesministeriet och olika ambassader. Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA (Dzmitryj Aljaksandravitj LUKASJENKA)

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO (Dmitrij Aleksandrovitj LUKASJENKO)

Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

Affärsman, ordförande i presidentens idrottsklubb

Födelsedatum: 23.3.1980

Födelseort: Mogilev/Mahiliou (Mahiljou), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Dzmitryj Lukasjenka är Aljaksandr Lukasjenkas son och en affärsman. Han har varit ordförande i den statlig-offentliga ”Presidential Sport’s Club” sedan 2005 och omvaldes 2020 till denna post. Genom denna enhet utför han affärsverksamhet och kontrollerar ett antal företag. Han var närvarande vid Aljaksandr Lukasjenkas hemliga presidentinstallation i september 2020. Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA) (Lilija Valerjeuna LUKASJENKA (SIAMASJKA))

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO) (Lilija Valerjevna LUKASJENKO (SEMASJKO))

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Affärsidkare, direktör för ett konstgalleri

Födelsedatum: 1978 eller 1979

Födelseort:

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

Lilija Lukasjenka är Viktar Lukasjenkas hustru och Aljaksandr Lukasjenkas svärdotter. Hon har varit nära knuten till en rad företag med hög profil som har dragit nytta av Lukasjenkaregimen, däribland Dana Holdings/Dana Astra, koncernen Belkhudozhpromysly och Eastleigh trading Ltd. Hon närvarande tillsammans med sin make Viktar Lukasjenka vid Aljaksandr Lukasjenkas hemliga presidentinstallation i september 2020. Hon drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH (Valeryj Valerjevitj IVANKOVITJ)

Valery Valerevich IVANKOVICH (Valerij Valerjevitj IVANKOVITJ)

Валерый Валер'евiч IВАНКОВIЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

Generaldirektör för OJSC ”MAZ”.

Födelsedatum: 1971

Födelseort: Novopolotsk (Navapolatsk), Vitryska SSR (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som generaldirektör för OJSC ”MAZ” bär Valeryj Ivankovitj ansvar för säkerhetsstyrkornas frihetsberövanden av MAZ-arbetstagare i MAZ lokaler och för avskedandet av MAZ-anställda som deltog i fredliga demonstrationer mot regimen. Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället.

Han utnämndes av Lukasjenka till ledamot av den kommission som har i uppdrag att utarbeta förslag till ändringar av Belarus konstitution. Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU (Aljaksandr Jauhenavitj SJATROU)

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV (Aleksandr Jevgenjevitj SJATROV)

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Affärsman, ägare av och verkställande direktör för LLC Synesis

Födelsedatum:

Födelseort: f.d. Sovjetunionen (numera Ryssland)

Kön: man

Nationalitet: ryss, belarusier

I sin ställning som verkställande direktör för och ägare av LLC Synesis är Aljaksandr Sjatrou ansvarig för detta företags beslut att förse de belarusiska myndigheterna med en övervakningsplattform, Kipod, som kan söka igenom och analysera videoupptagningar och använda programvara för ansiktsigenkänning. Han bidrar därför till statsapparatens förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

Synesis LLC och dess dotterföretag Panoptes drar nytta av sitt deltagande i ”Republikens övervakningssystem för den allmänna säkerheten”. Andra företag som ägs eller samägs av Sjatrou, däribland BelBet och Synesis Sport, gynnas också av offentliga kontrakt.

Han gjorde offentliga uttalanden i vilka han kritiserade dem som protesterade mot Lukasjenkaregimen och i vilka han relativiserade bristen på demokrati i Belarus. Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN (Siarhej Siamjonavitj TSIATSERYN)

Sergei Semionovich TETERIN (Sergej Semjonovitj TETERIN)

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Affärsman, ägare av BELGLOBALSTART, delägare i VIBEL, ordförande i belarusiska tennisförbundet

Födelsedatum: 7.1.1961

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Siarhej Tsiatseryn är en av de ledande affärsmännen i Belarus och har affärsintressen inom distribution av alkoholhaltiga drycker (genom sitt företag Belglobalstart), livsmedel och möbler. Han tillhör Lukasjenkas inre krets.

Belglobalstart beviljades 2019 en möjlighet att börja bygga ett multifunktionellt affärscentrum framför presidentpalatset i Minsk. Han är delägare i företaget VIBEL, som säljer reklam i ett antal belarusiska nationella tv-kanaler. Han är ordförande i belarusiska tennisförbundet och Lukasjenkas f.d. medhjälpare i idrottsfrågor.

Han gjorde offentliga kommentarer i vilka han fördömde de idrottsutövare i Belarus som protesterat mot Lukasjenkaregimen, nämligen mot våld mot och förföljelse av fredliga demonstranter, journalister och människorättsaktivister. Han krävde offentligt att alla dessa idrottsutövare skulle återbetala alla pengar som staten investerat i dem.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV (Mikail (Michail) Safarbekovitj GUTSERIJEV)

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Affärsman, ägare av företagen Safmar, Slavkali och Slavneft

Födelsedatum: 9.5.1958

Födelseort: Akmolinsk, f.d. Sovjetunionen (numera Kazakstan)

Kön: man

Nationalitet: ryss

Mikail (Michail) Gutserijev är en framträdande rysk affärsman med affärsintressen i Belarus inom bland annat sektorerna för energi och kaliumklorid och hotell- och restaurangbranschen. Han är sedan lång tid tillbaka Aljaksandr Lukasjenkas vän, och har genom denna förbindelse skaffat sig en betydande förmögenhet och vunnit inflytande bland den politiska eliten i Belarus. Safmar, ett företag ägt av Gutserijev, var det enda ryska oljeföretaget som fortsatte att leverera olja till belarusiska raffinaderier under energikrisen mellan Belarus och Ryssland i början av 2020.

Gutserijev stödde också Lukasjenka i tvister med Ryssland om oljeleveranser. Gutserijev äger företaget Slavkali, som håller på att bygga Nezjynski-anläggningen för brytning och bearbetning av kaliumklorid vid Starobinski-avlagringen med kaliumkloridsalt nära Ljuban. Det är den största investeringen i Belarus, till ett värde av 2 miljarder USD. Lukasjenka lovade att döpa om staden Ljuban till Gutserijevsk till hans ära. Hans övriga affärsverksamheter i Belarus omfattar Slavnefts bensinstationer och oljedepåer samt ett hotell, ett affärscentrum och en flygplatsterminal i Minsk. Lukasjenka kom till Gutserijevs försvar när en brottsutredning om honom inleddes i Ryssland. Lukasjenka tackade också Gutserijev för hans ekonomiska bidrag på flera miljarder dollar till välgörenhet och investeringar i Belarus. Gutserijev uppges ha gett Lukasjenka lyxpresenter.

Han har också uppgett sig vara ägare till en bostad som de facto tillhör Lukasjenka, och på så vis täckt upp för denne när journalister började utreda Lukasjenka tillgångar. Gutserijev uppges ha närvarat vid Lukasjenkas hemliga presidentinstallation den 23 september 2020. I oktober 2020 närvarade både Lukasjenka och Gutserijev vid invigningen av en ortodox kyrka som sponsrats av den senare. När de strejkande arbetstagarna vid belarusiska statsägda media avskedades i augusti 2020 flögs enligt medierapporter ryska mediearbetare in till Belarus ombord på luftfartyg tillhörande Gutserijev för att ersätta de avskedade arbetarna, och de inkvarterades på hotellet Minsk Renaissance, som ägs av Gutserijev. Mikail (Michail) Gutserijev drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN (Aljaksej Ivanavitj ALEKSIN)

Alexei Ivanovich OLEKSIN (Aleksej Ivanovitj OLEKSIN)

Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

Affärsman, delägare i Bremino Group

Födelsedatum:

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Aljaksej Aleksin är en av de ledande affärsmännen i Belarus, med affärsintressen inom bland annat sektorerna för olja och energi, fastigheter, utveckling, logistik, tobak, detaljhandel och finans. Han har nära förbindelser med Aljaksandr Lukasjenka och hans son och tidigare rådgivare om nationell säkerhet, Viktar Lukasjenka. Han är aktiv i motorcykelrörelsen i Belarus, en hobby han delar med Viktar Lukasjenka. Hans företag äger fastigheter i ”Alexandria 2” (länet Mahiljou), allmänt kallat ”presidentens residens”, som Aljaksandr Lukasjenka ofta besöker.

Han är delägare i Bremino Group – initiativtagare till och medförvaltare av projektet för den särskilda ekonomiska zonen Bremino-Orsha, som inrättades genom ett presidentdekret undertecknat av Aljaksandr Lukasjenka. Företaget har fått statligt stöd för utveckling av zonen Bremino-Orsha samt ett antal ekonomiska och skattemässiga fördelar liksom andra förmåner. Aleksin och andra ägare i Bremino Group fick stöd från Viktar Lukasjenka.

Företagen Inter Tobacco och Energo-Oil, som tillhör Aleksin och medlemmar av hans nära familj, gavs exklusiva privilegier för import av tobaksvaror till Belarus, på grundval av ett dekret undertecknat Aljaksandr Lukasjenka, och fick statligt stöd för inrättandet av Tabakierka-kiosker. Han var enligt vad som påstås inblandad vid grundandet av det första av regeringen godkända privata militära företaget i Belarus, ”GardServis”, som enligt uppgift hade kopplingar till den belarusiska säkerhetsapparaten. Han drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU (Aljaksandr Mikalajevitj ZAJTSAU)

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV (Aleksandr Nikolajevitj ZAJTSEV)

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Affärsman, delägare i Bremino Group och Sohra Group

Födelsedatum: 22.11.1976 eller 22.11.1975

Födelseort: Ruzhany, Brest oblast, (Ruzjany, länet Brest), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Aljaksandr Zajtsau är f.d. assistent till Viktar Lukasjenka, som är Aljaksandr Lukasjenkas son och tidigare rådgivare om nationell säkerhet. Genom att ha tillgång till familjen Lukasjenka erhåller Zajtsau lukrativa kontrakt för sina företag. Han äger Sohra Group som beviljades rätten att exportera statsägda företags produktion (traktorer, truckar) till Gulfstater och länder i Afrika. Han är också delägare i Bremino Group. Företaget har fått statligt stöd för utveckling av zonen Bremino-Orsha samt ett antal ekonomiska och skattemässiga fördelar liksom andra förmåner. Zajtsau och andra ägare i Bremino Group fick stöd från Viktar Lukasjenka.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI (Ivan Branislavavitj MYSLITSKI)

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY (Ivan Bronislavovitj MYSLITSKIJ)

Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

Förste biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 23.10.1976

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som förste biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet, som beslutar om förvarsenheter, är Ivan Myslitski ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och kvarhölls i dessa förvarsenheter efter presidentvalet 2020, i linje med Lukasjenkas tal till tjänstemän vid inrikesministeriet.

Han har i sin ställning ansvar för förvarsförhållandena i belarusiska fängelser, inbegripet kategoriseringen av fångar med avseende på olika typer av misshandel och tortyr som de frihetsberövade utsätts för, såsom verbala angrepp, isolering som bestraffning, nekande av telefonsamtal och besök, stympning, slag och brutal tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU (Aleh Mikalajevitj BELJAKOU)

Oleg Nikolaevich BELIAKOV (Oleg Nikolajevitj BELJAKOV)

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet

Födelsedatum:

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet, som beslutar om förvarsenheter, är Aleh Beljakou ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och kvarhölls i dessa förvarsenheter efter presidentvalet 2020, i linje med Lukasjenkas tal till tjänstemän vid inrikesministeriet.

Han har i sin ställning ansvar för förvarsförhållandena i belarusiska fängelser, inbegripet kategoriseringen av fångar med avseende på olika typer av misshandel och tortyr som de frihetsberövade utsätts för, såsom verbala angrepp, isolering som bestraffning, nekande av telefonsamtal och besök, stympning, slag och brutal tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK (Uladzislau Aljaksejevitj MANDRYK)

Vladislav Alekseevich MANDRIK (Vladislav Aleksejevitj MANDRIK)

Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

Biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 4.7.1971

Födelseort:

Nationellt ID-nr: 3040771A125PB2; Pass: MP3810311.

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet, som beslutar om förvarsenheter, är Uladzislau Mandryk ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och kvarhölls i dessa förvarsenheter efter presidentvalet 2020, i linje med Lukasjenkas tal till tjänstemän vid inrikesministeriet.

Han har i sin ställning ansvar för förvarsförhållandena i belarusiska fängelser, inbegripet kategoriseringen av fångar med avseende på olika typer av misshandel och tortyr som de frihetsberövade utsätts för, såsom verbala angrepp, isolering som bestraffning, nekande av telefonsamtal och besök, stympning, slag och brutal tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA (Andrej Mikalajevitj DAJLIDA)

Andrei Nikolaevich DAILIDA (Andrej Nikolajevitj DAJLIDA)

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 1.7.1974

Födelseort:

Pass: KH2133825

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet, som beslutar om förvarsenheter, är Andrej Dajlida ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och kvarhölls i dessa förvarsenheter efter presidentvalet 2020, i linje med Lukasjenkas tal till tjänstemän vid inrikesministeriet.

Han har i sin ställning ansvar för förvarsförhållandena i belarusiska fängelser, inbegripet kategoriseringen av fångar med avseende på olika typer av misshandel och tortyr som de frihetsberövade utsätts för, såsom verbala angrepp, isolering som bestraffning, nekande av telefonsamtal och besök, stympning, slag och brutal tortyr. För sitt arbete som biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet, tilldelades han i december 2020 presidentens orden för tjänst till moderlandet, och han har därmed dragit nytta av Lukasjenkaregimen.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI (Aleh Mikalajevitj LASJTJYNOUSKI)

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII (Oleg Nikolajevitj LASJTJINOVSKIJ)

Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

F.d. biträdande chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 12.5.1963

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin tidigare ställning som chef för kriminalvårdsavdelningen som beslutar om inrikesministeriets förvarsenheter är Aleh Lasjtjynouski ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och kvarhölls i dessa förvarsenheter efter presidentvalet 2020, i linje med Lukasjenkas tal till tjänstemän vid inrikesministeriet.

Han har på grund av sin tidigare ställning ansvar för förhållandena i belarusiska fängelser och de repressiva åtgärder som vidtas där, inbegripet kategoriseringen av fångar med avseende på olika typer av misshandel och tortyr som de frihetsberövade utsätts för, såsom verbala angrepp, isolering som bestraffning, nekande av telefonsamtal och besök, stympning, slag och brutal tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA (Zjana Uladzimirauna BATURYTSKAJA)

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA (Zjanna Vladimirovna BATURITSKAJA)

Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

Chef för kriminalvårdsavdelningens direktorat för verkställighet av fängelsestraff vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 20.4.1972

Födelseort:

Kön: kvinna

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef kriminalvårdsavdelningens direktorat för verkställighet av fängelsestraff vid inrikesministeriet, som beslutar om förvarsenheter, är Zjana Baturytskaja ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och kvarhölls i dessa förvarsenheter efter presidentvalet 2020, i linje med Lukasjenkas tal till tjänstemän vid inrikesministeriet.

Hon har i sin ställning ansvar för förvarsförhållandena i belarusiska fängelser, inbegripet kategoriseringen av fångar med avseende på olika typer av misshandel och tortyr som de frihetsberövade utsätts för, såsom verbala angrepp, isolering som bestraffning, nekande av telefonsamtal och besök, stympning, slag, brutal tortyr.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU (Dzmitryj Mikalajevitj STREBKOU)

Dmitry Nikolaevich STREBKOV (Dmitrij Nikolajevitj STREBKOV)

Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

Chef för fängelse nr 8 i Zjodzina

Födelsedatum: 19.3.1977

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för fängelse nr 8 i Zjodzina är Dzmitryj Strebkou ansvarig för de skrämmande förhållandena i förvarsenheten och för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och frihetsberövades i denna förvarsenhet, inbegripet i dess tillfälliga förvarsenhet, efter presidentvalet 2020.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA (Jauhen Andrejevitj SJAPETSKA)

Evgeniy Andreevich SHAPETKO (Jevgenij Andrejevitj SJAPETKO)

Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

Chef för isoleringsenheten Akrestsina för brottslingar

Födelsedatum: 30.3.1989

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för isoleringsenheten Akrestsina för brottslingar är Jauhen Sjapetska ansvarig för de skrämmande förhållandena i isoleringsenheten och för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som deltog i fredliga protester och frihetsberövades i denna förvarsenhet efter presidentvalet 2020.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH (Ihar Ryhoravitj KENJUCH)

Igor Grigorevich KENIUKH (Igor Grigorjevitj KENJUCH)

Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

Chef för den tillfälliga förvarsenheten Akrestsina

Födelsedatum: 21.1.1980

Födelseort: Gomel Region/Oblast (länet Homel), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för den tillfälliga förvarsenheten Akrestsina är Ihar Kenjuch ansvarig för de skrämmande förhållandena och för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet misshandel och tortyr, av medborgare som frihetsberövades i denna förvarsenhet efter presidentvalet 2020.

Han utövade påtryckningar på vårdpersonal för att avskilja läkare som sympatiserar med demonstranter. Enligt vittnesmål från flera kvinnor i rapporten Her Rights från Centre for Promotion of Women’s Rights utfördes den mest inhumana behandlingen i förvarsenheten Akrestsina i Minsk, där Omon-poliser var särskilt grymma och använde tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL (Hleb Uladzimiravitj DRYL)

Gleb Vladimirovich DRIL (Gleb Vladimirovitj DRIL)

Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

Biträdande chef för den tillfälliga förvarsenheten Akrestsina

Födelsedatum: 12.5.1980

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för den tillfälliga förvarsenheten Akrestsina är Hleb Dryl ansvarig för de skrämmande förhållandena och för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet misshandel och tortyr, av medborgare som frihetsberövades i denna förvarsenhet efter presidentvalet 2020.

Enligt vittnesmål utsattes en del av de kvinnor som frihetsberövades den 9–12 augusti 2020 för grov misshandel i förvarsenheterna. Enligt vittnesmål från flera kvinnor i rapporten Her Rights från Centre for Promotion of Women’s Rights utfördes den mest inhumana behandlingen i förvarsenheten Akrestsina i Minsk, där Omon-poliser var särskilt grymma och använde tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR (Uladzimir Iosifavitj LAPYR)

Vladimir Yosifovich LAPYR (Vladimir Iosifovitj LAPYR)

Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

Biträdande chef för den tillfälliga förvarsenheten Akrestsina

Födelsedatum: 21.8.1977

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för den tillfälliga förvarsenheten Akrestsina är Uladzimir Lapyr ansvarig för de skrämmande förhållandena och för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet misshandel och tortyr, av medborgare som frihetsberövades i denna förvarsenhet efter presidentvalet 2020. Enligt vittnesmål från flera kvinnor i rapporten Her Rights från Centre for Promotion of Women’s Rights utfördes den mest inhumana behandlingen i förvarsenheten Akrestsina i Minsk, där Omon-poliser var särskilt grymma och använde tortyr.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK (Aljaksandr Uladzimiravitj VASILJUK)

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK (Aleksandr Vladimirovitj VASILJUK)

Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

Chef för utredningskommitténs utredningsgrupp

Födelsedatum: 8.5.1975

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för Belarus utredningskommittés utredningsgrupp är Aljaksandr Vasiljuk ansvarig för politiskt motiverade lagföringar och frihetsberövanden, särskilt av ledamöter i oppositionens samordningsråd, inbegripet den belarusiska oppositionsledaren Maryja Kalesnikava, som av människorättsorganisationer anses vara en politisk fånge. Han är även ansvarig för frihetsberövandet av flera företrädare för oppositionsmedierna.

Han är därmed ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU (Jauhen Anatoljevitj ARCHIREJEU)

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV (Jevgenij Anatoljevitj ARCHIREJEV)

Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

Chef för huvudutredningsavdelningen, utredningskommitténs centralkontor

Födelsedatum: 1.7.1977

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för huvudutredningsavdelningen vid Belarus utredningskommitté är Jauhen Archirejeu ansvarig för inledandet och utredningen av politiskt motiverade straffrättsliga förfaranden, särskilt av ledamöter i oppositionens samordningsråd och av andra demonstranter. Dessa utredningar syftar till att skrämma demonstranter och att kriminalisera deltagandet i fredliga protester.

Han är därmed ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN (Aljaksej Iharavitj KAURYZJKIN)

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN (Aleksej Igorevitj KOVRIZJKIN)

Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

Chef för utredningsgruppen vid utredningskommitténs huvudutredningsavdelning

Födelsedatum: 3.11.1981

Födelseort: Bobruisk (Babrujsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för utredningsgruppen vid Belarus utredningskommitté är Aljaksej Kauryzjkin ansvarig för politiskt motiverade lagföringar och frihetsberövanden, särskilt av medlemmar av Viktar Babarykas presidentkampanjsgrupp och ledamöter i oppositionens samordningsråd, bland annat advokaten Maksim Znak, som av människorättsorganisationer anses vara en politisk fånge.

Han är därmed ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU (Aljaksandr Dzmitryjevitj AHAFONAU)

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV (Aleksandr Dmitrijevitj AGAFONOV)

Аляксандр Дзмiтрыевiч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

Förste biträdande chef för utredningskommitténs huvudutredningsavdelning

Födelsedatum: 13.3.1982

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som förste biträdande chef för Belarus utredningskommittés huvudutredningsavdelning är Aljaksandr Ahafonau ansvarig för politiskt motiverade lagföringar och frihetsberövanden av presidentkandidaten Siarhej Tsichanouski, som är oppositionsaktivist och make till presidentkandidaten Svjatlana Tsichanouskaja, liksom av andra politiska aktivister, bland annat Mikalaj Statkevitj och Dzmitryj Kazlou. Siarhej Tsichanouski, Dzmitryj Kazlou och Mikalaj Statkevitj anses av den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna vara politiska fångar.

Han är därmed ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK (Kanstantsin Fjodaravitj BYTJAK)

Konstantin Fedorovich BYCHEK (Konstantin Fjodorovitj BYTJEK)

Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

Divisionschef vid KGB:s utredningsavdelning

Födelsedatum: 20.9.1985

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som divisionschef vid KGB:s utredningsavdelning har Kanstantsin Bytjak övervakat de politiskt motiverade utredningarna av presidentkandidat Viktar Babaryka. Babarykas kandidatur avvisades av den centrala valkommissionen. Detta beslut grundades på en rapport från KGB och officiella tv-uttalanden av Bytjak där Babaryka förklarades vara skyldig till penningtvätt medan utredningarna fortfarande pågick.

Den 26 oktober 2020 hotade Bytjak fredliga demonstranter i regerings-tv genom att säga att deras agerande skulle klassificeras som terroristhandlingar.

Han är därmed ansvarig för förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället.

21.6.2021

144.

Andrei Siarheevich BAKACH (Andrej Siarhejevitj BAKATJ)

Andrei Sergeevich BAKACH (Andrej Sergejevitj BAKATJ)

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Chef för polisen i distriktet Persjamajski i Minsk

Födelsedatum: 19.11.1983

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för avdelningen för inrikes frågor vid Persjamajskidistriktets förvaltning i Minsk (sedan december 2019) är Andrej Bakatj ansvarig för insatserna av de polisstyrkor som hör till detta polisdistrikt och de händelser som inträffade på polisstationen. Under hans tid som chef utsattes fredliga demonstranter i Minsk för grym, inhuman och förnedrande behandling på polisstationen under hans ledning.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH (Aljaksandr Uladzimiravitj PALULECH)

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH (Aleksandr Vladimirovitj POLULECH)

Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

Chef för polisen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 25.6.1979

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för avdelningen för inrikes frågor vid Frunzenskidistriktets förvaltning i Minsk är Aljaksandr Palulech ansvarig för det polisledda förtrycket av fredliga demonstranter i detta distrikt efter presidentvalet 2020, särskilt genom misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter som frihetsberövades på polisstationen under hans ledning.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH (Aljaksandr Aljaksandravitj ZACHVITSEVITJ)

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH (Aleksandr Aleksandrovitj ZACHVITSEVITJ)

Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

Biträdande chef för polisen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 1.1.1977

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för polisen i Frunzenskidistriktet i Minsk utövar Aljaksandr Zachvitsevitj tillsyn över allmänna ordningspolisen och är ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av frihetsberövade medborgare i Frunzenskidistriktet efter presidentvalet 2020 och de generella brutala ingripandena mot fredliga demonstranter i detta distrikt. Tjänstemän som står under Zachvitsevitjs tillsyn använde tortyr mot frihetsberövade personer.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU (Siarhej Uladzimiravitj USJAKOU)

Sergei Vladimirovich USHAKOV (Sergej Vladimirovitj USJAKOV)

Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

Biträdande chef för polisen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 22.8.1980

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för polisen i Frunzenskidistriktet i Minsk, där han utövar tillsyn över kriminalpolisen, är Siarhej Usjakou ansvarig för sina underordnades handlingar, särskilt den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av frihetsberövade medborgare i Frunzenskidistriktet efter presidentvalet 2020 och de generella brutala ingripandena mot fredliga demonstranter. Tjänstemän som står under Usjakous tillsyn använde tortyr mot frihetsberövade personer.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA (Siarhej Pjatrovitj ARTSIOMENKA)

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO (Sergej Petrovitj ARTIOMENKO)

Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

Biträdande chef för polisen i distriktet Persjamajski i Minsk

Födelsedatum: 26.3.1973

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för polisen i Persjamajskidistriktet i Minsk, där han utövar tillsyn över allmänna ordningspolisen, är Siarhej Artsiomenka ansvarig för att hans underordnade utsatte frihetsberövade medborgare hos polisen i Persjamajskidistriktet, Minsk, för inhuman och förnedrande behandling, inbegripet tortyr, efter presidentvalet 2020 och för de generella brutala ingripandena mot fredliga demonstranter. Ett exempel är misshandeln av Maksim Charosjyn, ägare av en blomsteraffär som greps sedan han gett blommor till deltagare i kvinnomarschen den 13 oktober 2020. Artsiomenka utövade påtryckningar mot medborgare för att de inte skulle delta i fredliga demonstrationer.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI (Aljaksandr Michajlavitj RYDZETSKI)

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY (Aleksandr Michajlovitj RIDETSKIJ)

Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

Tidigare chef för polisen i Kastrytjnitskidistriktet i Minsk, chef för direktoratet för inre säkerhet vid den statliga kommittén för forensiska undersökningar

Födelsedatum: 14.8.1978

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin tidigare ställning som chef för polisen i Kastrytjnitskidistriktet i Minsk var Aljaksandr Rydzetski ansvarig för att hans underordnade utsatte frihetsberövade medborgare hos polisen i det distriktet för inhuman och förnedrande behandling, inbegripet tortyr, efter presidentvalet 2020.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK (Dzmitryj Jauhenjevitj BURDZIUK)

Dmitry Evgenevich BURDIUK (Dmitrij Jevgenjevitj BURDIUK)

Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

Chef för polisen i distriktet Kastrytjnitski, f.d. chef för polisen i distriktet Partyzanski i Minsk

Födelsedatum: 31.1.1980

Födelseort: Brest Region/Oblast (länet Brest), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Personligt identifieringsnummer: 3310180C009PB7

Passnummer: MP3567896

I sin tidigare ställning som chef för polisen i Partyzanskidistriktet i Minsk var Dzmitryj Burdziuk ansvarig för den grova misshandeln och tortyren av fredliga demonstranter och åskådare i det distriktet under hans överinseende efter presidentvalet 2020.

I december 2020 utnämndes han till chef för polisen i distriktet Kastrytjnitski.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH (Vital Vitaljevitj KAPILEVITJ)

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH (Vitalij Vitaljevitj KAPILEVITJ)

Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

Chef för polisen i distriktet Leninski i Minsk

Födelsedatum: 26.11.1988

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för polisen i Leninskidistriktet i Minsk är Vital Kapilevitj ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, som frihetsberövade medborgare utsattes för hos polisen i Leninskidistriktet. De frihetsberövade personerna förnekades medicinsk hjälp; sjukvårdare som anlände till polisen hotades för att förhindra att de frihetsberövade personerna gavs medicinsk hjälp.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället.

21.6.2021

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU (Kiryl Stanislavavitj KISLOU)

Kirill Stanislavovich KISLOV (Kirill Stanislavovitj KISLOV)

Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

Chef för polisen i distriktet Zavodski i Minsk

Födelsedatum: 2.1.1979

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för polisen i Zavodskidistriktet i Minsk är Kiryl Kislou ansvarig för inhuman och förnedrande behandling, inbegripet tortyr, som frihetsberövade medborgare utsattes för i polisstationens lokaler. Han är dessutom ansvarig för sina underordnades massiva förtrycksåtgärder mot fredliga demonstranter, journalister, människorättsaktivister, arbetstagare, företrädare för den akademiska världen och åskådare.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället.

21.6.2021

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA (Siarhej Aljaksandravitj VAREJKA)

Sergey Aleksandrovich VAREIKO (Sergej Aleksandrovitj VAREJKO)

Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

Chef för polisen i distriktet Maskouski i Minsk, f.d. biträdande chef för polisen i distriktet Zavodski i Minsk.

Födelsedatum: 1.2.1980

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin tidigare ställning som biträdande chef för polisen i Zavodskidistriktet är Siarhej Varejka ansvarig för den omänskliga och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som hållits i förvar hos polisen i Zavodskidistriktet efter presidentvalet 2020. Han är dessutom ansvarig för sina underordnades handlingar, när de deltog i massiva förtrycksåtgärder mot fredliga demonstranter, journalister, människorättsaktivister, arbetstagare, företrädare för den akademiska världen och åskådare.

Den 21 december 2020 utnämndes han till chef för polisen i distriktet Maskouski i Minsk.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället.

21.6.2021

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK (Siarhej Feliksavitj DUBAVIK)

Sergey Feliksovich DUBOVIK (Sergej Feliksovitj DUBOVIK)

Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

Biträdande chef för polisen i distriktet Leninski

Födelsedatum: 1.2.1974

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för polisen i Leninskidistriktet är Siarhej Dubavik ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, som frihetsberövade medborgare utsattes för hos polisen i Leninskidistriktet efter presidentvalet 2020. De frihetsberövade personerna förnekades medicinsk hjälp; sjukvårdare som anlände till polisen hotades för att förhindra att de frihetsberövade personerna gavs medicinsk hjälp.

Han är dessutom ansvarig för sina underordnades handlingar, när de deltog i massiva förtrycksåtgärder mot fredliga demonstranter, journalister, människorättsaktivister, arbetstagare, företrädare för den akademiska världen och åskådare.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI (Aljaksandr Metjyslavavitj ANDRYJEUSKI)

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII (Aleksandr Metjislavovitj ANDRIJEVSKIJ)

Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

Biträdande chef för polisen i distriktet Frunzenski i Minsk

Födelsedatum: 29.4.1982

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som biträdande chef för polisen i Frunzenskidistriktet i Minsk är Aljaksandr Andryjeuski ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, som frihetsberövade medborgare utsattes för hos polisen i Frunzenskidistriktet efter presidentvalet 2020. Frihetsberövade personer fick stå på knä i timmar med huvudet nedböjt, medan de blev våldsamt slagna och besköts med taser.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI (Vital Michajlavitj MAKRYTSKI)

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII (Vitalij Michajlovitj MAKRITSKIJ)

Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

Biträdande chef för polisen i distriktet Kastrytjnitski i Minsk (t.o.m. den 17 december 2020) Fr.o.m. den 17 december 2020 chef för polisen i distriktet Partyzanski i Minsk

Födelsedatum: 17.2.1975

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin tidigare ställning som biträdande chef för polisen i Kastrytjnitskidistriktet i Minsk var Vital Makrytski ansvarig för den grova misshandeln och tortyren av fredliga demonstranter och åskådare under hans överinseende i polisens lokaler efter presidentvalet 2020.

I december 2020 befordrades han till chef för polisen i Partyzanskidistriktet i Minsk.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI (Jauhen Aljaksejevitj URUBLEUSKI)

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII (Jevgenij Aleksejevitj VRUBLEVSKIJ)

Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI

Евгений Алеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

Polisöversergeant vid isoleringsenheten Akrestsina för brottslingar

Födelsedatum: 28.1.1966

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som polisöversergeant vid isoleringsenheten Akrestsina för brottslingar är Jauhen Urubleuski ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som frihetsberövades i förvarsenheten för brottslingar. Enligt vittnen och medierapporteringen deltog han personligen i den brutala misshandeln av frihetsberövade civilpersoner i augusti 2020.

Han är därför ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

21.6.2021

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU (Mikalaj Mikalajevitj KARPJANKOU)

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV (Nikolaj Nikolajevitj KARPENKOV)

Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

Vice inrikesminister, f.d. chef för huvudavdelningen för bekämpning av organiserad brottslighet och korruption vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 6.9.1968

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

I sin ställning som chef för huvudavdelningen för bekämpning av organiserad brottslighet och korruption vid inrikesministeriet är Mikalaj Karpjankou ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen av medborgare som deltog i fredliga protester och för deras godtyckliga gripande och frihetsberövande. Ett stort antal vittnesmål samt foto- och videobevis indikerar att den grupp som står under hans befäl slog och grep fredliga demonstranter samt hotade dem med skjutvapen.

Den 6 september 2020 filmades Karpjankou när han med batong slog sönder glasdörren till det kafé där fredliga demonstranter gömde sig och grep dem på ett brutalt sätt. En inspelning har publicerats där han hävdade att hans avdelning skulle använda skjutvapen mot demonstranter.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB (Michail Vjatjaslavavitj HRYB)

Mikhail Viacheslavovich GRIB (Michail Vjatjeslavovitj GRIB)

Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Chef för huvudavdelningen för inrikes frågor vid Minsks stadsstyrelse

Födelsedatum: 29.7.1980

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Michail Hryb var chef för avdelningen för inrikes frågor vid Vitsebsks länsstyrelse mars 2019–oktober 2020 för att därefter bli utnämnd till chef för huvudavdelningen för inrikes frågor vid Minsks stadsstyrelse med titeln generalmajor vid polisen.

I denna egenskap är han ansvarig för polisstyrkornas insatser i länet Vitsebsk t.o.m. oktober 2020 och i Minsk efter oktober 2020, inbegripet det våldsamma förtryck av fredliga demonstranter och åsidosättande av mötesfrihet och yttrandefrihet som polisstyrkorna i Vitsebsk och Minsk gjorde sig skyldiga till efter presidentvalet 2020 i Belarus.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN (Viktar Henadzevitj CHRENIN)

Viktor Gennadievich KHRENIN (Viktor Gennadijevitj CHRENIN)

Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

Försvarsminister

Födelsedatum: 1.8.1971

Födelseort: Navahrudak/Novogrudek (Novogrudok), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Grad: Generallöjtnant

Belarusiskt passnummer: KH2594621

Personligt identifieringsnummer: 3010871K003PB1

I sin befattning som Belarus försvarsminister sedan den 20 januari 2020 är Viktar Chrenin ansvarig för det beslut om att skicka militärflygplan för att fungera som eskorter vid den utan ordentlig motivering genomförda tvångslandningen av passagerarflyget FR4978 på Minsks flygplats den 23 maj 2021 som fattades av ledningen för flygvapnet och luftförsvarsstyrkorna på instruktion från Lukasjenka. Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus.

Han har gjort flera offentliga uttalanden i vilka han förklarat sig redo att använda armén mot fredliga demonstranter i augusti 2020 och liknat demonstranternas användning av den historiska vit-röd-vita flaggan vid nazikollaboratörers.

Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB (Ihar Uladzimiravitj HOLUB)

Igor Vladimirovich GOLUB (Igor Vladimirovitj GOLUB)

Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Befälhavare för försvarsmaktens flygvapen och luftförsvar

Födelsedatum: 19.11.1967

Födelseort: Chernigov (Tjernihiv), Chernigovskaya oblast (länet Tjernihiv), f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Grad: Generalmajor

Belarusiskt passnummer: KH2187962

Personligt identifieringsnummer: 3191167E003PB1

I sin befattning som befälhavare för Republiken Belarus försvarsmakts flygvapen och luftförsvarsstyrkor är Ihar Holub ansvarig för det beslut om att skicka militärflygplan för att fungera som eskorter vid den utan ordentlig motivering genomförda tvångslandningen av passagerarflyget FR4978 på Minsks flygplats den 23 maj 2021 som fattades av ledningen för flygvapnet och luftförsvarsstyrkorna på instruktion från Lukasjenka.

Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus.

Efter incidenten gjorde Ihar Holub pressuttalanden tillsammans med Artsiom Sikorski, direktören för luftfartsavdelningen vid Belarus transport- och kommunikationsministerium, i vilka han rättfärdigade de belarusiska luftfartsmyndigheternas agerande.

Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH (Andrej Mikalajevitj HURTSEVITJ)

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH (Andrej Nikolajevitj GURTSEVITJ)

Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

Chef för den centrala staben vid och förste vice befälhavare för flygvapnet

Födelsedatum: 27.7.1971

Födelseort: Baranovich (Baranavitjy), Brest Region/Oblast (länet Brest), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Grad: Generalmajor

Belarusiskt passnummer: MP3849920

Personligt identifieringsnummer: 3270771C016PB2

I sin befattning som chef för den centrala staben vid och förste vice befälhavare för försvarsmaktens flygvapen och luftförsvarsstyrkor är Andrej Hurtsevitj ansvarig för det beslut om att skicka militärflygplan för att fungera som eskorter vid den utan ordentlig motivering genomförda tvångslandningen av passagerarflyget FR4978 på Minsks flygplats den 23 maj 2021 som fattades av ledningen för flygvapnet och luftförsvarsstyrkorna på instruktion från Lukasjenka.

Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus. Efter incidenten gjorde han pressuttalanden i vilka han rättfärdigade de belarusiska myndigheternas agerande.

Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

163.

Leanid Mikalaevich CHURO (Leanid Mikalajevitj TJURO)

Leonid Nikolaevich CHURO (Leonid Nikolajevitj TJURO)

Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

Generaldirektör för BELAERONAVIGATSIA State-Owned Enterprise

Födelsedatum: 8.7.1956

Födelseort:

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Belarusiskt passnummer: P4289481

Personligt identifieringsnummer: 3080756A068PB5

I sin ställning som generaldirektör för BELAERONAVIGATSIA State-Owned Enterprise är Leanid Tjuro ansvarig för den belarusiska flygkontrolltjänsten. Han är därför ansvarig för den utan ordentlig motivering genomförda omdirigeringen av passagerarflyget FR4978 till Minsks flygplats den 23 maj 2021. Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus.

Han är därmed ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA (Aljaksej Mikalajevitj AURAMENKA)

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO (Aleksej Nikolajevitj AVRAMENKO)

Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

Transport- och kommunikationsminister

Födelsedatum: 11.5.1977

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Belarusiskt passnummer: MP3102183

Personligt identifieringsnummer: 3110577A020PB2

I sin ställning som Belarus transport- och kommunikationsminister är Aljaksej Auramenka ansvarig för den statliga förvaltningen på området för civil luftfart och övervakning av flygkontrolltjänsten. Han är därför ansvarig för den utan ordentlig motivering genomförda omdirigeringen av passagerarflyget FR4978 till Minsks flygplats den 23 maj 2021. Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus. Han är därmed ansvarig för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

21.6.2021

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI (Artsiom Iharavitj SIKORSKI)

Artem Igorevich SIKORSKIY (Artiom Igorevitj SIKORSKIJ)

Арцём Iгаравiч СIКОРСКI

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Direktör för luftfartsavdelningen vid transport- och kommunikationsministeriet

Födelsedatum: 1983

Födelseort: Soligorsk (Salihorsk), Minsk Region/Oblast (länet Minsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Belarusiskt passnummer: MP3785448

Personligt identifieringsnummer: 3240483A023PB7

I sin befattning som direktör för luftfartsavdelningen vid Belarus transport- och kommunikationsministerium är Artsiom Sikorski ansvarig för den statliga förvaltningen på området för civil luftfart och övervakning av flygkontrolltjänsten. Han är därför ansvarig för den utan ordentlig motivering genomförda omdirigeringen av passagerarflyget FR4978 till Minsk den 23 maj 2021. Detta politiskt motiverade beslut syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus.

Efter incidenten gjorde Sikorski pressuttalanden tillsammans med Ihar Holub, befälhavaren för Republiken Belarus försvarsmakts flygvapen och luftförsvarsstyrkor, i vilka han rättfärdigade de belarusiska luftfartsmyndigheternas agerande.

Han är därför ansvarig för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH (Aleh Siarhejevitj HAJDUKEVITJ)

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH (Oleg Sergejevitj GAJDUKEVITJ)

Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

Vice ordförande i utskottet för internationella frågor i nationalförsamlingens andra kammare, ledamot av nationalförsamlingens delegation för kontakter med Europarådets parlamentariska församling

Födelsedatum: 26.3.1977

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Nationalitet: belarusier

Personligt identifieringsnummer: 3260377A081PB9

Passnummer: MP2663333

Aleh Hajdukevitj är vice ordförande i utskottet för internationella frågor i nationalförsamlingens andra kammare och ledamot av nationalförsamlingens delegation för kontakter med Europarådets parlamentariska församling. Han har gjort offentliga uttalanden i vilka han lovordat omdirigeringen av passagerarflyget FR4978 till Minsk den 23 maj 2021. Detta politiskt motiverade beslut, som fattades utan ordentlig motivering, syftade till att gripa och frihetsberöva den oppositionella journalisten Raman Pratasevitj och Sofja Sapega och är en form av förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Belarus.

Aleh Hajdukevitj har dessutom gjort offentliga uttalanden i vilka han föreslagit att belarusiska oppositionsledare skulle kunna gripas i utlandet och transporteras till Belarus ”i bagageutrymmet på en bil” och har därigenom stött säkerhetsstyrkornas pågående ingripanden mot den demokratiska oppositionen och journalister i Belarus.

Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

21.6.2021”

2.

Följande juridiska personer ska läggas till i tabell B, ”Juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 4.1”:

 

Namn

Translitterering av belarusisk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(belarusisk stavning)

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”8.

Sohra Group / Sohra LLC

ООО Сохра

Adress: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus

Registreringsnummer: 192363182

Webbplats: http://sohra.by/

E-postadress: info@sohra.by

Företaget Sohra tillhör Aljaksandr Zajtsau, som är en av de mest inflytelserika affärsmännen i Belarus och en person med nära anknytning till det belarusiska politiska etablissemanget och som är en nära medhjälpare till Lukasjenkas äldste son Viktar. Sohra marknadsför belarusiska industriprodukter i Afrika och Mellanösternländer. Det är medgrundare till försvarsföretaget BSVT-New Technologies som deltar i vapenproduktion och missilmodernisering. Genom att utnyttja sin privilegierade ställning fungerar Sohra som mellanhand mellan det politiska etablissemanget och belarusiska statsägda företag och utländska partner i Afrika och Mellanöstern. Det bedriver även guldbrytning i afrikanska länder på grundval av koncessioner som Lukasjenkaregimen erhåller.

Sohra Group drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

9.

BREMINO GROUP, LLC

ООО "Бремино групп”

Registreringsnummer: (УНН/ИНН): 691598938

Adress: Niamiha 40, Minsk 220004, Belarus; Orsha region, Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Belarus

Webbplats: http://www.bremino.by

E-postadress: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Bremino Group är initiativtagare till och medförvaltare av projektet för den särskilda ekonomiska zonen Bremino-Orsha, som inrättades genom ett presidentdekret undertecknat av Aljaksandr Lukasjenka. Företaget har fått statligt stöd för utveckling av zonen Bremino-Orsha samt ett antal ekonomiska och skattemässiga fördelar liksom andra förmåner. Bremino-Orshas ägare – Aljaksandr Zajtsau, Mikalaj Varabej och Aljaksej Aleksin – ingår i den inre kretsen av Lukasjenkarelaterade affärsmän och har en nära relation till Lukasjenka och hans familj.

Bremino Group drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

10.

Globalcustom Management, LLC

ООО ”Глобалкастом-менеджмент”

Adress: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus

Registreringsnummer: 193299162

Webbplats: https://globalcustom.by/

E-postadress: info@globalcustom.by

Globalcustom Management har samröre med Presidential Affairs Management (ledningen för presidentiella ärenden), som leds av Viktar Sjejman, som har varit uppförd på EU:s sanktionsförteckning sedan 2004. Företaget deltar i varusmuggling till Ryssland, vilket inte skulle vara möjligt utan regimens samtycke, eftersom den kontrollerar gränsbevakningstjänstemännen och tullen. Den privilegierade ställning inom sektorn för blomsterexport till Ryssland som företaget åtnjuter villkoras även av stödet från regimen. Globalcustom Management var den förste ägaren av GardService, det enda privata företag som Lukasjenka beviljade användning av vapen. Globalcustom Management drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

11.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC ”BELA”

Belarusiska: ААТ «БЕЛАЗ»

Ryska: ОАО ”БЕЛАЗ”

Adress: 40 let Octyabrya street 4, 222161, Zhodino, Minsk region, Republic of Belarus

Webbplats: https://belaz.by

OJSC ”BELAZ” är ett av de ledande statsägda företagen i Belarus och en av världens största tillverkare av stora lastbilar och stora tippvagnar. Det utgör en betydande inkomstkälla för Lukasjenkaregimen. Lukasjenka förklarade att regeringen alltid kommer att stödja företaget, och han beskrev det som ett ”belarusiskt varumärke” och ”en del av det nationella arvet”. OJSC ”BELAZ” har upplåtit sina lokaler och sin utrustning för ett politiskt möte till stöd för regimen. OJSC ”BELAZ” drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

Anställda vid OJSC ”BELAZ” som deltog i strejker och fredliga protester efter det riggade presidentvalet i augusti 2020 i Belarus hotades med avsked och hotades av företagsledningen. En grupp anställda låstes in av OJSC ”BELAZ” för att hindra dem att ansluta sig till andra demonstranter. För medierna framställdes en strejk som ett personalmöte av företagsledningen. OJSC ”BELAZ” är därmed ansvarigt för förtrycket av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

12.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC “MAZ”

Belarusiska: ААТ «Мiнскi аўтамабiльны завод»

Ryska: ОАО "Минский автомобильный завод"

Registreringsdatum: 16.7.1944

Adress: Belarus, 220021, Minsk, Minsk, Socialisticheskaya 2

Tfn +375 17 217 22 22; +8000 217 22 22

OJSC ”MAZ” är en av de största statsägda fordonstillverkarna i Belarus. Lukasjenka beskrev företaget som ”ett av de viktigaste industriföretagen i landet”. Det utgör en betydande inkomstkälla för Lukasjenkaregimen. OJSC ”MAZ” har upplåtit sina lokaler och sin utrustning för ett politiskt möte till stöd för regimen. OJSC ”MAZ” drar därmed nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

Anställda vid OJSC ”MAZ” som deltog i strejker och fredliga protester efter det riggade presidentvalet i augusti 2020 i Belarus hotades och avskedades senare av företagsledningen. En grupp anställda låstes in av OJSC ”MAZ” för att hindra dem från att ansluta sig till andra demonstranter. OJSC ”MAZ” är därför ansvarigt för förtrycket av det civila samhället och stöder Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

13.

Logex

ООО "ЛОГЕКС"

Adress: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Belarus

Registreringsnummer: 192695465

Webbplats: http://logex.by/

E-postadress: info@logex.by

Logex har samröre med Aljaksandr Sjakutsin, en Lukasjenkaregimen närstående affärsman som Europeiska unionen har fört upp på förteckningen.

Företaget deltar i blomsterexport till Ryska federationen till dumpade priser, vilket inte skulle vara möjligt utan regimens samtycke, eftersom den kontrollerar gränsbevakningstjänstemännen och tullen. Den privilegierade ställning inom sektorn för blomsterexport till Ryssland som företaget åtnjuter villkoras av stödet från regimen. De viktigaste belarusiska leverantörerna av snittblommor är de företag som har nära anknytning till republikens ledning.

Logex drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

21.6.2021

14.

JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

Belarusiska: ЗАТ "ННК” (Новая нафтавая кампанiя)

Ryska: ЗАО "ННК" (Новая нефтяная компания)–

Adress: Rakovska str. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Belarus

Registreringsnummer: 193402282

JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company är en enhet som grundades i mars 2020. Det är det enda privata företaget som har rätt att exportera oljeprodukter från Belarus –ett tecken på dess nära kopplingar till myndigheterna och den högsta nivån av statliga privilegier. NNK ägs av Interservice, ett företag tillhörande Mikalaj Varabej, som är en av de ledande affärsmän som drar nytta av och stöder Lukasjenkaregimen. NNK uppges också ha kopplingar till Aljaksej Aleksin, en annan framstående belarusisk affärsman som drar nytta av Lukasjenkaregimen. Enligt medierapporter grundade Aleksin NNK tillsammans med Varabej. NNK användes också av de belarusiska myndigheterna för att anpassa den belarusiska ekonomin till EU:s restriktiva åtgärder.

NNK drar därför nytta av Lukasjenkaregimen.

21.6.2021”