ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 207

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
11 juni 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

 

*

Interinstitutionellt avtal av den 20 maj 2021 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om ett obligatoriskt öppenhetsregister

1

 

*

Politiskt uttalande från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen med anledning av antagandet av det interinstitutionella avtalet om ett obligatoriskt öppenhetsregister

18

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/929 av den 6 maj 2021 om reglering av kontakter mellan rådets generalsekretariat och företrädare för intressegrupper

19

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

11.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/1


INTERINSTITUTIONELLT AVTAL

av den 20 maj 2021

mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om ett obligatoriskt öppenhetsregister

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR INGÅTT DETTA AVTAL,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 295,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen (de undertecknande institutionerna) för en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället i enlighet med fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artikel 11.1 och 11.2.

(2)

Den dialogen möjliggör för intressenter att framföra sina ståndpunkter om beslut som kan påverka dem och därmed verksamt bidra till att de politiska förslag som läggs fram är evidensbaserade. Samverkan med intressenter förbättrar kvaliteten på beslutsfattandet genom att tillhandahålla kanaler för att ge externa synpunkter och bidra med sakkunskap.

(3)

Öppenhet och ansvarsskyldighet är avgörande för att unionens medborgare ska ha fortsatt förtroende för legitimiteten i unionens politiska processer, lagstiftningsprocesser och administrativa processer.

(4)

De undertecknande institutionerna erkänner betydelsen av att de samordnar sina strategier genom att anta en gemensam ram för sitt samarbete för att ytterligare främja en intressebevakning som är öppen och etisk.

(5)

Öppenhet avseende intressebevakning är särskilt viktig för att allmänheten ska kunna följa företrädare för intressegruppers verksamhet och vara medveten om deras potentiella inflytande, inbegripet inflytande som utövas genom ekonomiskt stöd och sponsring. Sådan öppenhet säkerställs bäst genom en uppförandekod med de regler och principer som ska iakttas av företrädare för intressegrupper som registrerar sig i ett öppenhetsregister (registret).

(6)

Med tanke på den positiva erfarenheten av öppenhetsregistret för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformning och genomförande av EU:s politik genom avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen av den 16 april 2014 (1) (2014 års avtal), anser de undertecknande institutionerna att tillämpningsområdet för 2014 års avtal bör utvidgas.

(7)

Det är nödvändigt att göra registret obligatoriskt genom att var och en av de undertecknande institutionerna genom individuella beslut vidtar åtgärder med motsvarande effekt som innebär att registrering av företrädare för intressegrupper i registret blir en nödvändig förutsättning för att företrädarna ska kunna bedriva vissa typer av verksamhet rörande intressebevakning.

(8)

För att ytterligare stärka den gemensamma ramen och bygga vidare på de framsteg som gjorts med att upprätta en gemensam öppenhetskultur bör de undertecknande institutionerna på registrets webbplats offentliggöra de villkorade åtgärder och kompletterande åtgärder för öppenhet som de inför för att uppmuntra registrering, såsom särskilda e-postlistor, rekommendationen att vissa beslutsfattare endast träffar registrerade företrädare för intressegrupper eller att information om möten mellan vissa beslutsfattare och företrädare för intressegrupper offentliggörs.

(9)

För att främja detta avtal utanför de undertecknande institutionerna bör det innehålla föreskrifter om arrangemang som gör det möjligt för unionens andra institutioner, organ och byråer, utöver de undertecknande institutionerna, samt för medlemsstaters permanenta representationer, som frivilligt vill tillämpa den gemensamma ramens användningsprinciper, att få stöd från registrets sekretariat och hjälpcentral.

(10)

För att undvika onödig administrativ börda och i linje med gällande praxis vad gäller registrering bör verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper uteslutande på uppdrag av en sammanslutning eller ett nätverk som de tillhör, betraktas som det nätverkets eller den sammanslutningens verksamhet.

(11)

Verksamhet som bedrivs av medlemsstaters offentliga myndigheter, liksom av sammanslutningar eller nätverk av sådana offentliga myndigheter som agerar för deras räkning på unionsnivå, nationell nivå eller subnationell nivå, bör inte omfattas av detta avtal, även om sammanslutningar och nätverk av offentliga myndigheter på unionsnivå, nationell nivå eller subnationell nivå som är involverade i intressebevakning bör få lov att registrera sig.

(12)

Antagandet av en årsrapport om registrets funktionssätt bör bibehållas som ett verktyg för att säkerställa att den samordnade strategin för de undertecknande institutionerna synliggörs på lämpligt sätt och för att stärka medborgarnas förtroende. Omfattningen av årsrapporten bör utvidgas till att omfatta villkorade åtgärder och kompletterande åtgärder för öppenhet som införts av de undertecknande institutionerna.

(13)

Registrets funktionssätt bör inte inkräkta på någon av de undertecknande institutionernas befogenheter eller påverka deras respektive befogenhet att reglera den interna organisationen.

(14)

Vid utövandet av deras respektive befogenhet att reglera den interna organisationen bör de undertecknande institutionerna delegera befogenheten att agera på deras vägnar till sekretariatet och styrelsen för registret för antagande av enskilda beslut som rör sökande och registrerade, i enlighet med detta avtal. De undertecknande institutionerna bör vara medsvarande vid varje talan som väcks vid Europeiska unionens domstol mot slutliga beslut av styrelsen för registret som går emot sökande eller registrerade.

(15)

De undertecknande institutionerna bör genomföra detta avtal genom att samarbeta lojalt med varandra.

(16)

En undertecknande institution bör kunna ha en annan politik för god styrning och öppenhet utanför ramen för detta avtal, så länge sådan politik inte påverkar genomförandet av och målen för detta avtal.

(17)

Detta avtal påverkar inte utövandet av rättigheter enligt artikel 11.4 i EU-fördraget, om det europeiska medborgarinitiativet, och artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), om rätten att göra framställningar till Europaparlamentet.

PARTERNA HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom detta avtal upprättas en ram och användningsprinciper för en samordnad strategi från de undertecknande institutionernas sida, avseende en öppen och etisk intressebevakning.

Genom individuella beslut som är baserade på deras befogenhet att reglera den interna organisationen ingår de undertecknande institutionerna härmed ett avtal att genomföra den samordnade strategi som avses i första stycket i fråga om verksamhet som omfattas av detta avtal (omfattad verksamhet) och att fastställa vilken omfattad verksamhet som ska vara villkorad av registrering i registret.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a)

företrädare för intressegrupp: fysisk eller juridisk person, eller formell eller informell grupp, sammanslutning eller nätverk, som bedriver omfattad verksamhet.

b)

sökande: företrädare för intressegrupp som ansöker om att införas i registret.

c)

registrerad: företrädare för intressegrupp som ingår i registret.

d)

klient: företrädare för intressegrupp som har ingått ett avtalsförhållande med en mellanhand i syfte att den mellanhanden ska främja den företrädarens intressen genom att bedriva omfattad verksamhet.

e)

mellanhand: företrädare för intressegrupp som främjar en klients intressen genom att bedriva omfattad verksamhet.

f)

klient-mellanhands-förhållande: avtalsförhållande mellan en klient och en mellanhand som rör utförandet av omfattad verksamhet.

g)

personal: personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, vilka fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (2), och som är anställda av någon av de undertecknande institutionerna, oavsett vilken kategori de tillhör.

h)

Villkorlighet: princip om att registrering i registret är en nödvändig förutsättning för att företrädare för intressegrupper ska kunna bedriva viss omfattad verksamhet.

Artikel 3

Omfattad verksamhet

1.   Detta avtal ska omfatta verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper i syfte att påverka utformningen eller genomförandet av politik eller lagstiftning, eller beslutsprocesserna för de undertecknande institutionerna eller unionens andra institutioner, organ och byråer (gemensamt kallade unionens institutioner), utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.

2.   Omfattad verksamhet enligt punkt 1 inbegriper i synnerhet bland annat:

a)

Anordnande av eller deltagande i möten, konferenser eller evenemang samt deltagande i liknande kontakter med unionens institutioner.

b)

Bidrag till eller deltagande i samråd, utfrågningar eller liknande initiativ.

c)

Anordnande av informationskampanjer, plattformar, nätverk och gräsrotsinitiativ.

d)

Utarbetande eller beställning av policy- och ståndpunktsdokument, ändringsförslag, opinionsundersökningar och enkäter, öppna brev och annat kommunikations- eller informationsmaterial, samt beställning och genomförande av forskning.

Artikel 4

Verksamhet som inte omfattas av avtalet

1.   Detta avtal omfattar inte följande verksamhet:

a)

Tillhandahållande av juridisk och annan professionell rådgivning, där

i)

det handlar om att företräda klienter inom ramen för förlikning eller medling som sker i syfte att undvika att en tvist blir föremål för ett förfarande inför domstol eller förvaltningsmyndighet,

ii)

det handlar om rådgivning till klienter i syfte att hjälpa dem att säkerställa att deras verksamhet överensstämmer med gällande rättslig ram, eller

iii)

det handlar om att företräda klienter och skydda deras grundläggande eller processuella rättigheter, såsom rätten att bli hörd, rätten till en rättvis rättegång och rätten till försvar vid administrativa förfaranden, vilket inkluderar verksamhet som utförs av advokater eller andra som yrkesmässigt företräder klienter och värnar deras grundläggande eller processuella rättigheter.

b)

Inlagor som en part eller tredje part lämnar inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande som fastställs i unionsrätten eller i internationell rätt som är tillämplig i unionen, och inlagor som baseras på ett avtalsförhållande med någon av de undertecknande institutionerna eller på ett bidragsavtal som finansieras med unionsmedel.

c)

Verksamhet som bedrivs av arbetsmarknadens parter inom ramen för dialog mellan arbetsmarknadens parter enligt artikel 152 i EUF-fördraget.

d)

Inlagor som svar på direkta och särskilda förfrågningar om fakta, uppgifter eller sakkunskap från någon av unionens institutioner, deras företrädare eller personal.

e)

Verksamhet som bedrivs av fysiska personer som agerar helt i egenskap av privatpersoner och inte i sammanslutning med andra.

f)

Spontana möten, möten som är av strikt privat eller social karaktär och möten som äger rum i samband med ett administrativt förfarande som fastställs i EU-fördraget eller EUF-fördraget eller unionsrättsakter.

2.   Detta avtal omfattar inte verksamhet som bedrivs av följande organ:

a)

Medlemsstaternas offentliga myndigheter, inbegripet deras permanenta representationer och ambassader, på nationell och subnationell nivå.

b)

Sammanslutningar och nätverk av offentliga myndigheter, på unionsnivå, nationell nivå eller subnationell nivå, på villkor att de endast agerar på de berörda offentliga myndigheternas vägnar.

c)

Mellanstatliga organisationer, inbegripet byråer och organ som härrör från dem.

d)

Tredjeländers offentliga myndigheter, inbegripet deras diplomatiska beskickningar och ambassader, utom då sådana myndigheter företräds av rättsliga enheter, kontor eller nätverk utan diplomatisk status eller företräds av en mellanhand.

e)

Politiska partier, med undantag för organisationer som bildas av eller är anslutna till politiska partier.

f)

Kyrkor och religiösa sammanslutningar och samfund, liksom filosofiska och konfessionslösa organisationer som avses i artikel 17 i EUF-fördraget, med undantag för kontor, rättliga enheter eller nätverk som inrättats för att representera kyrkor, religiösa samfund eller filosofiska och konfessionslösa organisationer gentemot unionens institutioner, samt deras sammanslutningar.

Artikel 5

Villkorade åtgärder och kompletterande åtgärder för öppenhet

1.   De undertecknande institutionerna förbinder sig att följa principen om villkorlighet, som de ska genomföra genom individuella beslut på grundval av sin befogenhet att reglera den interna organisationen.

2.   När de undertecknande institutionerna antar villkorade åtgärder eller kompletterande åtgärder för öppenhet för att uppmuntra registrering och stärka den gemensamma ram som inrättas genom detta avtal, ska de undertecknande institutionerna se till att sådana åtgärder är förenliga med detta avtal och att de stärker målet för den samordnade strategi som avses i artikel 1, nämligen att fastställa en hög standard för öppen och etisk intressebevakning på unionsnivå.

3.   Villkorade åtgärder och kompletterande åtgärder för öppenhet som antas av de undertecknande institutionerna ska offentliggöras på registrets webbplats, som ska uppdateras med jämna mellanrum.

Artikel 6

Rätt att vara införd i registret och uppförandekod

1.   Sökande som lämnar in en komplett ansökan ska ha rätt att införas i registret om de bedriver omfattad verksamhet och följer den uppförandekod som fastställs i bilaga I (uppförandekoden).

2.   De sökande ska lämna de uppgifter som förtecknas i bilaga II när de ansöker om registrering och ska samtycka till att de uppgifterna görs tillgängliga för allmänheten.

3.   Sökande kan ombes att lämna handlingar som styrker deras rätt att införas i registret och att de uppgifter de lämnat är korrekta.

4.   Registrets sekretariat (sekretariatet) ska aktivera en sökandes registrering när det har fastställts att sökanden har rätt att införas i registret och registreringen anses uppfylla kraven i bilaga II.

5.   När en sökandes registrering har aktiverats ska den sökande betecknas som registrerad.

6.   Sekretariatet ska övervaka registreringarna och utvärdera om de registrerade har fortsatt rätt att vara införda i registret och om de följer uppförandekoden, i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga III.

7.   Sekretariatet får göra utredningar på grundval av klagomål om att en registrerad inte har följt uppförandekoden, samt på eget initiativ mot bakgrund av upplysningar om att den registrerade eventuellt inte längre uppfyller de krav som ger denne rätt att vara införd i registret enligt punkt 1.

8.   I samband med sekretariatets övervakning eller utredning ska de registrerade särskilt

a)

på begäran uppvisa underlag som styrker att de uppgifter som lämnats angående deras registrering fortfarande är korrekta, och

b)

samarbeta lojalt och konstruktivt i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga III.

Artikel 7

Styrelsen

1.   Registrets styrelse (styrelsen) ska bestå av generalsekreterarna vid de undertecknande institutionerna som enligt ett roterande system ska inneha ordförandeskapet för en period på ett år.

2.   Styrelsen ska

a)

övervaka det övergripande genomförandet av detta avtal,

b)

fastställa registrets årliga prioriteringar samt budgetberäkningar och vilka budgetandelar som krävs för att genomföra de prioriteringarna.

c)

utfärda allmänna instruktioner till sekretariatet,

d)

anta den årsrapport som avses i artikel 13,

e)

utreda och fatta beslut avseende motiverade begäranden om omprövning av sekretariatets beslut i enlighet med punkt 9 i bilaga III.

3.   Styrelsen ska sammanträda minst en gång om året på initiativ av ordföranden. Den kan även sammanträda på begäran av en av dess ledamöter.

4.   Styrelsen ska fatta beslut med enhällighet.

Artikel 8

Sekretariatet

1.   Sekretariatet ska vara en gemensam operativ struktur som hanterar registrets funktionssätt. Det ska bestå av de enhetschefer, eller motsvarande, som är ansvariga för öppenhetsfrågor vid varje undertecknande institution (enhetschefer) och deras respektive personal.

2.   En av enhetscheferna ska utses till samordnare av styrelsen för en period på ett år som kan förnyas. Sekretariatets arbete ska samordnas av samordnaren.

Samordnaren ska representera sekretariatet och övervaka det dagliga arbetet med hänsyn till de undertecknande institutionernas gemensamma intresse.

3.   Sekretariatet ska

a)

rapportera till styrelsen, förbereda dess möten och bistå den i dess uppgifter,

b)

fastställa riktlinjer för registrerade för att säkerställa att detta avtal tillämpas på ett konsekvent sätt,

c)

besluta vilka sökande som har rätt att införas i registret och övervaka registrets innehåll, för att uppgifterna i registret ska hålla optimal kvalitet, varvid dock ska gälla att de registrerade är ytterst ansvariga för att de uppgifter de lämnat är korrekta,

d)

tillhandahålla en hjälpcentral för sökande och registrerade,

e)

göra utredningar och tillämpa åtgärder i enlighet med bilaga III,

f)

anordna kommunikations- och informationskampanjer som riktas till intressenter,

g)

utarbeta utkast till den årsrapport som avses i artikel 13,

h)

ansvara för it-utveckling och underhåll av registret,

i)

utbyta god praxis och erfarenheter med liknande organ om öppenhet när det gäller intressebevakning,

j)

utföra all annan verksamhet som krävs för genomförandet av detta avtal.

4.   Sekretariatet ska fatta beslut med enhällighet bland enhetscheferna.

Artikel 9

Bemyndigande

Styrelsen och sekretariatet ska utföra de uppgifter som tilldelats dem enligt artiklarna 7 och 8, och, då de utför dessa uppgifter, vara bemyndigade att anta beslut på de undertecknande institutionernas vägnar.

Artikel 10

Resurser

1.   De undertecknande institutionerna ska säkerställa att nödvändiga personalresurser och administrativa, tekniska och ekonomiska resurser görs tillgängliga, inbegripet en tillräcklig personalstyrka vid sekretariatet, för att säkerställa att avtalet kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

2.   De undertecknande institutionerna ska vidta de åtgärder som krävs för att finansiera underhållet, utvecklingen och främjandet av registret, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 7.2 b och med vederbörlig hänsyn till skillnaderna i storlek mellan institutionernas tjänsteförteckningar.

Artikel 11

Frivilligt deltagande av unionens andra institutioner, organ och byråer, utöver de undertecknande institutionerna

1.   Unionens andra institutioner, organ och byråer, utöver de undertecknande institutionerna, kan meddela styrelsen om åtgärder genom vilka de beslutar att viss verksamhet ska vara villkorad av registrering i registret, eller om kompletterande åtgärder för öppenhet som de vidtar.

2.   Om styrelsen anser att de åtgärder som avses i punkt 1 är förenliga med målen för detta avtal kan styrelsen komma överens med den berörda unionsinstitutionen, det berörda unionsorganet eller den berörda unionsbyrån om villkor för att den institutionen, det organet eller den byrån ska kunna få använda sekretariatets stöd och hjälpcentral. Åtgärder som meddelats enligt punkt 1 ska offentliggöras på registrets webbplats.

Artikel 12

Frivilligt deltagande av medlemsstaternas ständiga representationer

Medlemsstaterna kan meddela styrelsen om åtgärder som vidtagits, i enlighet med nationell rätt, genom vilka de beslutar att viss verksamhet som är riktad till deras ständiga representationer ska vara villkorad av registrering i registret, eller om kompletterande åtgärder för öppenhet som de vidtar. Åtgärder som meddelats på detta sätt ska offentliggöras på registrets webbplats.

Artikel 13

Årsrapport

1.   Styrelsen ska anta en årsrapport om registrets funktionssätt under föregående år.

2.   Årsrapporten ska omfatta

a)

ett avsnitt med faktauppgifter om registret, dess innehåll och eventuella förändringar i registret,

b)

ett avsnitt om gällande villkorade åtgärder och kompletterande åtgärder för öppenhet som avses i artikel 5.

3.   Styrelsen ska överlämna årsrapporten till de undertecknande institutionerna och se till att den offentliggörs på registrets webbplats.

Artikel 14

Översyn

1.   De undertecknande institutionerna ska bedöma genomförandet av de åtgärder som vidtas enligt artikel 5 senast den 2 juli 2022, och därefter regelbundet, för att vid behov lämna rekommendationer om förbättring och förstärkning av sådana åtgärder.

2.   Detta avtal ska ses över senast den 2 juli 2025.

Artikel 15

Slutbestämmelser och övergångsbestämmelser

1.   Detta avtal ska vara bindande för de undertecknande institutionerna.

2.   Vid tillämpningen av artikel 9 förbinder sig varje undertecknande institution att anta ett beslut med följande lydelse:

”Styrelsen och sekretariatet ges befogenhet att på [institutionens namn] vägnar anta individuella beslut som rör sökande och registrerade, i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 maj 2021 om ett obligatoriskt öppenhetsregister (EUT L 207, 11.6.2021, s. 1).”

De besluten ska träda i kraft den dag då detta avtal träder i kraft.

3.   Detta avtal ersätter 2014 års avtal, som ska upphöra att tillämpas från och med den dag då det här avtalet träder i kraft.

4.   Detta avtal träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.   Registrerade som var införda i registret före den dag då detta avtal träder i kraft ska under en period på sex månader från och med den dag då detta avtal träder i kraft ha rätt att ändra sin registrering så att den uppfyller de nya krav som följer av detta avtal för att fortsätta vara anslutna till registret.

6.   Utredningar av anmärkningar eller klagomål som inletts enligt 2014 års avtal ska genomföras i enlighet med förfarandet i det avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 2021.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

David Maria SASSOLI

På rådets vägnar

Ordförande

Ana Paula ZACARIAS

På kommissionens vägnar

Věra JOUROVÁ

På ordförandens vägnar


(1)  Avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om öppenhetsregistret för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformning och genomförande av EU:s politik (EUT L 277, 19.9.2014, s. 11).

(2)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.


BILAGA I

UPPFÖRANDEKOD

De registrerade ska agera i överensstämmelse med de regler och principer som fastställs i denna bilaga. De registrerade ska särskilt

a)

i sina förbindelser med någon av de undertecknande institutionerna och unionens andra institutioner, organ eller byråer (gemensamt kallade unionens institutioner), alltid identifiera sig med namn och registreringsnummer och genom att ange den eller de enheter de arbetar för eller företräder,

b)

ange vilka intressen och mål de arbetar för, samt ange vilka klienter eller medlemmar de företräder och i tillämpliga fall dessa klienters eller medlemmars registreringsnummer,

c)

inte skaffa sig eller försöka skaffa sig information eller beslut på ett oärligt sätt eller genom att utöva otillbörliga påtryckningar, bete sig olämpligt eller använda ett kränkande språk,

d)

inte missbruka sin registrering för kommersiell vinst eller förvränga eller ge en missvisande bild av vad registreringen innebär,

e)

inte skada registrets anseende eller unionens institutioners anseende eller använda deras logotyper utan uttryckligt tillstånd,

f)

svara för att de uppgifter de lämnar vid registreringen, och därefter hanterar inom ramen för sin omfattade verksamhet, är fullständiga, aktuella, korrekta och inte vilseledande, och ge sitt samtycke till att de uppgifterna görs tillgängliga för allmänheten,

g)

respektera, och inte försvåra genomförandet och tillämpningen av, relevanta offentligt tillgängliga regler, uppförandekoder och riktlinjer som fastställts av unionens institutioner,

h)

inte försöka förmå ledamöter av Europaparlamentet, ledamöter av kommissionen eller personal vid unionens institutioner att bryta mot de regler och uppförandenormer som gäller för dem,

i)

om de anställer före detta ledamöter av Europaparlamentet, ledamöter av kommissionen eller personal vid unionens institutioner, ta vederbörlig hänsyn till kraven på sekretess och de regler som dessa personer är bundna av efter att ha lämnat sina respektive institutioner, i syfte att förebygga intressekonflikter,

j)

om de är involverade i ett klient-mellanhands-förhållande

i)

säkerställa att parterna i ett sådant förhållande är införda i registret, och

ii)

i egenskap av klienter eller mellanhänder, se till att relevanta uppgifter om förhållandet som införs i registret enligt bilaga II offentliggörs,

k)

när de i avsikt att bedriva omfattad verksamhet lägger ut vissa uppgifter på tredje parter som inte själva är registrerade, se till att sådana parter följer etiska normer som åtminstone motsvarar de normer som gäller för registrerade,

l)

på begäran överlämna underlag till sekretariatet som styrker deras rätt att vara införda i registret och att de uppgifter de lämnat är korrekta, samt samarbeta lojalt och konstruktivt med sekretariatet,

m)

godkänna att de kan bli föremål för utredning och i tillämpliga fall åtgärder enligt bilaga III,

n)

vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att deras anställda som deltar i omfattad verksamhet känner till sin skyldighet som registrerade att följa denna uppförandekod,

o)

informera klienter eller medlemmar som de företräder inom ramen för omfattad verksamhet om deras skyldighet som registrerade att följa denna uppförandekod,

p)

respektera, och inte försvåra tillämpningen av, de specifika regler och rutiner för tillträde och säkerhet som fastställts av de undertecknande institutionerna.


BILAGA II

UPPGIFTER SOM SKA INFÖRAS I REGISTRET

I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska finnas tillgängliga i registret. Dessa uppgifter ska lämnas av sökande eller allt efter omständigheterna registrerade, förutom då uppgifterna införs automatiskt.

I.   ALLMÄNNA UPPGIFTER

a)

Enhetens namn; huvudkontorets adress och adressen till det kontor som ansvarar för kontakterna med unionen, om den skiljer sig från huvudkontorets adress; telefonnummer; e-postadress (1); webbplats.

b)

Enhetens form.

c)

Företrädda intressen.

d)

Bekräftelse på att den sökande bedriver verksamhet i enlighet med uppförandekoden.

e)

Namnet på den person som är juridiskt ansvarig för enheten och på den person som ansvarar för kontakterna med unionen.

f)

Årlig uppskattning av heltidsekvivalenter för de personer som deltar i omfattad verksamhet, angivet i en av följande procentandelar av heltidstjänst: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %.

g)

Mål, ansvarsområde, intresseområden och geografisk nivå för engagemanget.

h)

Organisationer som den registrerade tillhör som medlem och enheter som den registrerade är ansluten till.

i)

Den registrerades medlemmar och/eller anslutning till relevanta nätverk och sammanslutningar.

II.   KOPPLINGAR TILL UNIONENS INSTITUTIONER

a)

Unionens lagstiftningsförslag, politik eller initiativ som är föremål för den omfattade verksamheten.

b)

Medlemskap i kommissionens expertgrupper (2) och andra unionsstödda forum och plattformar.

c)

Medlemskap, stöd till eller deltagande i tvärpolitiska grupper och annan inofficiell gruppverksamhet som anordnas i Europaparlamentets lokaler.

d)

Namnen på personer med tillstånd att vistas i Europaparlamentets lokaler (3).

III.   FINANSIELL INFORMATION

Registrerade, inbegripet mellanhänder, ska ange belopp och källa till eventuella unionsbidrag som bidrar till att täcka kostnaderna för deras verksamhet. Beloppen ska anges i euro.

a)

Registrerade som främjar sina egna intressen eller sina medlemmars kollektiva intressen gentemot någon av de undertecknande institutionerna ska lämna en aktuell uppskattning av de årliga kostnaderna för omfattad verksamhet enligt nedanstående uppställning. Uppskattningen av de årliga kostnaderna ska omfatta ett helt verksamhetsår och avse det senaste avslutade räkenskapsåret, räknat från dagen för registrering eller dagen för den årliga uppdateringen av registreringsuppgifterna.

Intervall för årliga kostnader, i euro:

< 10 000

10 000 –24 999

25 000 –49 999

50 000 –99 999

100 000 –199 999

200 000 –299 999

300 000 –399 999

400 000 –499 999

500 000 –599 999

600 000 –699 999

700 000 –799 999

800 000 –899 999

900 000 –999 999

1 000 000 –1 249 999

1 250 000 –1 499 999

1 500 000 –1 749 999

1 750 000 –1 999 999

2 000 000 –2 249 999

2 250 000 –2 499 999

2 500 000 –2 749 999

2 750 000 –2 999 999

3 000 000 –3 499 999

3 500 000 –3 999 999

4 000 000 –4 499 999

4 500 000 –4 999 999

5 000 000 –5 499 999

5 500 000 –5 999 999

6 000 000 –6 499 999

6 500 000 –6 999 999

7 000 000 –7 999 999

8 000 000 –8 999 999

9 000 000 –9 999 999

≥ 10 000 000

Klienterna ska ange de mellanhänder som för deras räkning bedriver omfattad verksamhet samt kostnaden för varje enskild mellanhand, enligt nedanstående uppställning. Uppskattningen av de årliga kostnaderna ska omfatta ett helt verksamhetsår och avse det senaste avslutade räkenskapsåret, räknat från dagen för registrering eller dagen för den årliga uppdateringen av registreringsuppgifterna.

Nuvarande mellanhänder som inte omfattas av det senaste avslutade räkenskapsåret ska anges separat med namn.

Intervall för representationskostnader per mellanhand, i euro:

< 10 000

10 000 –24 999

25 000 –49 999

50 000 –99 999

100 000 –199 999

200 000 –299 999

300 000 –399 999

400 000 –499 999

500 000 –599 999

600 000 –699 999

700 000 –799 999

800 000 –899 999

900 000 –999 999

≥ 1 000 000

b)

Mellanhänderna ska ange den totala årliga intäkt som kan hänföras till omfattad verksamhet, enligt nedanstående uppställning. Uppskattningen av den totala årliga intäkten ska omfatta ett helt verksamhetsår och avse det senaste avslutade räkenskapsåret, räknat från dagen för registrering eller dagen för den årliga uppdateringen av registreringsuppgifterna.

Intäkter från enskilda klienter för omfattad verksamhet ska också anges enligt följande uppställning, samt åtföljas av uppgifter om vilka av unionens lagstiftningsförslag, politiska strategier eller initiativ som är föremål för den omfattade verksamheten:

Intervall för intäkter per klient, i euro:

< 10 000

10 000 –24 999

25 000 –49 999

50 000 –99 999

100 000 –199 999

200 000 –299 999

300 000 –399 999

400 000 –499 999

500 000 –599 999

600 000 –699 999

700 000 –799 999

800 000 –899 999

900 000 –999 999

≥ 1 000 000

Uppskattningen av den totala årliga intäkten för omfattad verksamhet ska beräknas automatiskt av registret på grundval av den sammanlagda beräknade intäkten per klient.

Mellanhänder ska i registret ange de klienter för vlkas räkning omfattad verksamhet bedrivs.

Nuvarande klienter som inte omfattas av det senaste avslutade räkenskapsåret ska anges separat i registret med namn.

c)

Registrerade som inte representerar kommersiella intressen ska tillhandahålla följande finansiella information:

i)

Deras totala budget för det senaste avslutade räkenskapsåret.

ii)

Deras främsta finansieringskällor för varje kategori: unionsfinansiering, offentlig finansiering, bidrag, donationer, medlemsbidrag, osv.

iii)

Belopp för varje bidrag de mottagit som överstiger 10 % av deras totala budget, om bidragen överstiger 10 000 EUR, och bidragsgivarens namn.


(1)  Den e-postadress som anges kommer inte att offentliggöras.

(2)  Medlemskap i expertgrupper ska infogas automatiskt i registret. Registrering ska inte ge automatisk rätt till ett sådant medlemskap.

(3)  I slutet av registreringsförfarandet kan de registrerade begära tillstånd att få tillträde till Europaparlamentets lokaler. Namnen på de personer som får passerkort till Europaparlamentets lokaler ska införas automatiskt i registret. Registrering ska inte ge automatisk rätt till ett sådant passerkort.


BILAGA III

ÖVERVAKNING, UTREDNINGAR OCH ÅTGÄRDER

1.   Allmänna principer

1.1.

Sekretariatet kan inleda en utredning på grundval av ett klagomål om att en registrerad inte har följt uppförandekoden (bristande efterlevnad), liksom på eget initiativ mot bakgrund av upplysningar om att den registrerade kan sakna rätt att vara införd i registret.

1.2.

En utredning är ett administrativt förfarande som involverar sekretariatet och den berörda registrerade, samt den tredje part som lämnade in klagomålet (klagande) i de fall då utredningen inte har inletts på sekretariatets eget initiativ.

1.3.

När en utredning har inletts kan sekretariatet som en försiktighetsåtgärd tillfälligt upphäva registreringen. Sekretariatet ska omedelbart informera den berörda registrerade om sitt beslut att tillfälligt upphäva registreringen och ge en motiverad förklaring till sitt beslut.

2.   Tillåtlighet för klagomål

2.1.

Alla fysiska eller juridiska personer får lämna in ett klagomål till sekretariatet om en registrerads påstått bristande efterlevnad. Klagomålen ska vara skriftliga. För att klagomålet ska vara tillåtligt gäller följande:

a)

Den berörda registrerade ska identifieras och detaljerna i klagomålet ska tydligt beskrivas.

b)

Den klagandes namn och kontaktuppgifter ska anges.

c)

Klagomålet ska lämnas in inom ett år efter den påstått bristande efterlevnaden.

d)

Klagomålet ska innehålla belägg för att det med rimlig sannolikhet föreligger bristande efterlevnad.

2.2.

När ett klagomål inte är tillåtligt ska sekretariatet underrätta den klagande om detta och ge en motiverad förklaring till sitt beslut.

3.   Klagomålsförfarande

3.1.

Efter det att sekretariatet mottagit ett klagomål som är tillåtligt ska det inleda en utredning och underrätta den berörda klagande och den berörda registrerade.

3.2.

Den berörda registrerade ska erhålla en kopia av klagomålet, inbegripet eventuella bilagor, och uppmanas att lämna ett motiverat svar inom 20 arbetsdagar.

3.3.

Sekretariatet ska beakta motiverade svar som erhållits enligt punkt 3.2, samla in relevanta upplysningar och utarbeta en rapport om sina slutsatser.

3.4.

Om rapporten visar att den berörda registrerade har underlåtit att följa uppförandekoden ska sekretariatet underrätta den registrerade om detta. Den underrättelsen kan även innehålla

a)

instruktioner om att åtgärda den bristande efterlevnaden inom 20 arbetsdagar från mottagandet av underrättelsen, och

b)

en formell varning om att åtgärder kan vidtas om den bristande efterlevnaden inte åtgärdas eller om den upprepas.

3.5.

Sekretariatet ska förklara att den berörda registrerade har rätt att fortsätta vara införd i registret och avsluta utredningen, om något av följande är tillämpligt:

a)

Den påstått bristande efterlevnaden avser i första hand punkt f i uppförandekoden och åtgärdas inom 20 arbetsdagar från det att den registrerade mottagit underrättelsen enligt punkt 3.1.

b)

Rapporten visar att den registrerade har följt uppförandekoden.

c)

Den registrerade åtgärdar den bristande efterlevnaden efter att ha underrättats enligt punkt 3.4 a.

d)

En formell varning enligt punkt 3.4 b anses tillräcklig.

3.6.

Sekretariatet ska förklara att den berörda registrerade inte har rätt att vara införd i registret och avsluta utredningen, om rapporten visar att den registrerade inte har följt uppförandekoden och något av följande är tillämpligt:

a)

Den registrerade har inte åtgärdat den bristande efterlevnaden efter att ha underrättats enligt punkt 3.4 a.

b)

En formell varning enligt punkt 3.4 b anses otillräcklig.

3.7.

När sekretariatet har utarbetat sin rapport, ska den berörda registrerade på begäran erhålla en kopia av rapporten.

4.   Övervakning och utredningar på eget initiativ

4.1.

Sekretariatet kan begära att de registrerade ändrar sina registreringar om det har anledning att tro att dessa registreringar inte korrekt anger de uppgifter som anges i bilaga II.

4.2.

Om en begäran enligt punkt 4.1 görs kan sekretariatet tillfälligt upphäva registreringen som en försiktighetsåtgärd.

4.3.

Om den berörda registrerade inte samarbetar lojalt och konstruktivt kan sekretariatet stryka en registrering som är föremål för en begäran enligt punkt 4.1.

4.4.

Sekretariatet kan inleda en utredning på eget initiativ mot bakgrund av upplysningar om att en registrerad kan sakna rätt att vara införd i registret.

4.5.

När sekretariatet inleder en utredning på eget initiativ ska det underrätta den berörda registrerade och be den registrerade att lämna ett motiverat svar inom 20 arbetsdagar.

4.6.

Sekretariatet ska beakta motiverade svar som erhållits enligt punkt 4.5, samla in relevanta upplysningar och utarbeta en rapport om sina slutsatser.

4.7.

Om rapportens slutsats är att den berörda registrerade inte har rätt att vara införd i registret ska sekretariatet underrätta den registrerade om detta. Den underrättelsen kan även innehålla

a)

instruktioner om att åtgärda orsaken till att den registrerade inte har rätt att vara införd i registret inom 20 arbetsdagar från mottagandet av underrättelsen, och

b)

en formell varning om att åtgärder kan vidtas om inte orsaken till att den registrerade inte har rätt att vara införd i registret åtgärdas eller om den upprepas.

4.8.

Sekretariatet ska förklara att den berörda registrerade har rätt att vara införd i registret och avsluta utredningen, om något av följande är tillämpligt:

a)

Utredningen gäller i första hand en misstanke om att ingen omfattad verksamhet bedrivs, och den berörda registrerade kan visa inom 20 arbetsdagar efter det att den registrerade underrättats enligt punkt 4.5 att omfattad verksamhet bedrivs.

b)

Rapporten visar att den registrerade har rätt att vara införd i registret

c)

Den registrerade åtgärdar orsaken till att den inte hade rätt att vara införd i registret efter att ha underrättats enligt punkt 4.7 a.

d)

En formell varning enligt punkt 4.7 b anses tillräcklig.

4.9.

Sekretariatet ska förklara att den berörda registrerade inte har rätt att vara införd i registret och avsluta utredningen om utredningen huvudsakligen gäller en misstanke om att ingen omfattad verksamhet bedrivs, och den berörda registrerade inte kan visa inom 20 arbetsdagar efter det att den registrerade underrättats enligt punkt 4.5 att omfattad verksamhet bedrivs.

4.10.

Sekretariatet ska förklara att den registrerade inte har rätt att vara införd i registret och avsluta utredningen om den rapport som avses i punkt 4.6 visar att den registrerade inte har rätt att vara införd i registret och något av följande är tillämpligt:

a)

Den registrerade åtgärdar inte orsaken till att den inte har rätt att vara införd i registret efter att ha underrättats enligt punkt 4.7 a.

b)

En formell varning enligt punkt 4.7 b anses otillräcklig.

4.11.

När sekretariatet har utarbetat sin rapport, ska de berörda registrerade på begäran erhålla en kopia av rapporten.

5.   Samarbete med sekretariatet under utredningar

5.1.

Sekretariatet ska, om det krävs, begära att parterna i en utredning lämnar upplysningar som har relevans för utredningen inom 20 arbetsdagar från begäran. De berörda parterna kan ange om det finns känsliga uppgifter bland de upplysningar som lämnats.

5.2.

Sekretariatet kan besluta att höra parterna i en utredning.

5.3.

Sekretariatet kan besluta att förlänga de tidsfrister som fastställs i enlighet med denna bilaga, på begäran av de registrerade och om det är motiverat av rimliga skäl. Det beslutet kan också innebära att registreringen i fråga upphävs under den tid utredningen pågår.

5.4.

Om sekretariatet anser att en registrerad som berörs av en utredning inte samarbetar lojalt och konstruktivt i utredningen kan det, efter att ha gett den registrerade möjlighet att skriftligen lämna sina synpunkter, avsluta utredningen och stryka registreringen från registret.

6.   Rätten att bli hörd

Den registrerade ska ha möjlighet att skriftligen framföra sina synpunkter innan det fattas något beslut om att den registrerade inte har rätt att vara införd i registret.

7.   Beslut

7.1.

Sekretariatet ska avsluta en utredning med ett motiverat beslut. Sekretariatet ska skriftligen underrätta de berörda parterna om det beslutet. I det beslutet ska det anges om det har fastställts att den registrerade inte har rätt att vara införd i registret. I tillämpliga fall ska beslutet också närmare ange på vilket sätt den registrerade saknade rätt att vara införd i registret och vilken åtgärd som vidtagits av sekretariatet, samt relevanta rättsmedel.

7.2.

Om sekretariatet fastställer att en registrerad inte har rätt att vara införd i registret i enlighet med punkt 7.1 ska sekretariatet stryka den berörda registreringen från registret.

7.3.

Sekretariatet kan överväga en begäran om att återuppta en utredning upp till 20 arbetsdagar efter det att de berörda parterna har informerats om dess beslut.

7.4.

En utredning får endast återupptas om upplysningar som fanns tillgängliga innan sekretariatet fattade sitt beslut inte beaktades när sekretariatet fattade beslutet, utan att detta berodde på fel eller förbiseende som kan tillskrivas den part som gjorde begäran enligt punkt 7.3.

8.   Åtgärder

8.1.

Om sekretariatet stryker en registrering enligt punkt 7.2 på grund av att det har fastställt att den registrerade inte har rätt att vara införd i registret av skäl som rör bristande efterlevnad, kan sekretariatet även när så är lämpligt och mot bakgrund av den bristande efterlevnadens allvar

a)

förbjuda den berörda företrädaren för intressegruppen att registrera sig på nytt under en period på mellan 20 arbetsdagar och två år, samt

b)

offentliggöra den åtgärd som vidtagits på registrets webbplats.

8.2.

När sekretariatet beslutar om hur sträng åtgärden enligt punkt 8.1 ska vara ska det ta vederbörlig hänsyn till relevanta omständigheter i en utredning, mot bakgrund av de mål som eftersträvas i detta avtal.

8.3.

Företrädare för intressegrupper som omfattas av ett förbud enligt punkt 8.1 a får inte registrera sig på nytt innan den fastställda tidsperioden för strykningen har löpt ut och den registrerade har åtgärdat orsakerna till att registreringen ströks på ett tillfredsställande sätt.

9.   Omprövning

9.1.

Registrerade som omfattas av åtgärder enligt punkt 8.1 kan lämna in en motiverad begäran om att styrelsen gör en omprövning.

9.2.

Begäran om omprövning ska skickas till sekretariatet inom 20 arbetsdagar efter det att underrättelsen om den åtgärd som vidtagits av sekretariatet har mottagits.

9.3.

Begäranden om omprövning som lämnas i enlighet med punkterna 9.1 och 9.2 ska vidarebefordras till styrelseordföranden, som kan hänskjuta ärendet till hela styrelsen om det är lämpligt eller på begäran av en av ledamöterna i styrelsen.

9.4.

En begäran om omprövning innebär inte ett upphävande av den åtgärd som vidtagits av sekretariatet, om inte styrelsen fattar ett annat beslut på grundval av specifika skäl som anges i begäran om omprövning.

9.5.

Styrelseordföranden ska underrätta de berörda registrerade om styrelsens beslut vad gäller omprövningen inom 40 arbetsdagar från den dag då begäran om omprövning mottogs.

10.   Rättsmedel

Registrerade som inte är nöjda med ett beslut av styrelsen enligt punkt 9 får väcka talan vid Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 263 i EUF-fördraget eller framföra ett klagomål till Europeiska ombudsmannen i enlighet med artikel 228 i EUF-fördraget.


11.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/18


POLITISKT UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN MED ANLEDNING AV ANTAGANDET AV DET INTERINSTITUTIONELLA AVTALET OM ETT OBLIGATORISKT ÖPPENHETSREGISTER

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen erkänner vikten av villkorlighetsprincipen som en grundbult i den samordnade strategi som de tre institutionerna har valt i syfte att stärka en gemensam öppenhetskultur och samtidigt fastställa höga standarder för en öppen och etisk intresserepresentation på unionsnivå.

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen bekräftar att vidtagna villkorlighets- och kompletterande öppenhetsåtgärder avseende följande frågor är förenliga med det interinstitutionella avtalet om ett obligatoriskt öppenhetsregister, stärker målet om deras samordnade strategi och utgör en fast grund för att bygga vidare på och förbättra strategin samt ytterligare stärka den etiska intresserepresentationen på unionsnivå:

Möten mellan beslutsfattare och registrerade intresseorganisationer, i förekommande fall (1).

Offentliggörande av möten med intresseorganisationer, i förekommande fall (2).

Möten mellan anställda, särskilt högre tjänstemän, och registrerade intresseorganisationer (3).

Inlägg vid offentliga utfrågningar i Europaparlamentet (4).

Medlemskap i kommissionens expertgrupper och deltagande i vissa evenemang, forum eller informationsmöten (5).

Tillträde till institutionernas lokaler (6).

Sponsring av evenemang för registrerade intresseorganisationer, i förekommande fall.

En politisk förklaring från medlemsstaterna om att i enlighet med nationell rätt och nationella befogenheter frivilligt tillämpa villkorlighetsprincipen för möten mellan deras ständiga representant eller deras ställföreträdande ständiga representant och intresseorganisationer under deras ordförandeskap i rådet och det föregående halvåret, och eventuella ytterligare frivilliga åtgärder från enskilda medlemsstaters sida i enlighet med nationell rätt och nationella befogenheter, vilka båda noteras.


(1)  Artikel 11.2 i Europaparlamentets arbetsordning, artikel 7 i kommissionens beslut C(2018) 700 av den 31 januari 2018 om en uppförandekod för Europeiska kommissionens ledamöter (C(2018) 700) (EUT C 65, 21.2.2018, s. 7), punkt V i kommissionens arbetsmetoder.

(2)  Artikel 11.3 i Europaparlamentets arbetsordning, kommissionens beslut 2014/838/EU, Euratom av den 25 november 2014 om offentliggörande av information om möten som hålls mellan kommissionens generaldirektörer och organisationer eller egenföretagare (EUT L 343, 28.11.2014, s. 19), kommissionens beslut 2014/839/EU, Euratom av den 25 november 2014 om offentliggörande av information om möten som hålls mellan kommissionsledamöter och organisationer eller egenföretagare (EUT L 343, 28.11.2014, s. 22).

(3)  Artikel 3 i rådets beslut (EU) 2021/929 av den 6 maj 2021 om reglering av kontakter mellan rådets generalsekretariat och företrädare för intressegrupper (se sidan 19 i detta nummer av EUT), punkt V i Europeiska kommissionens arbetsmetoder.

(4)  Artikel 7 i beslutet av parlamentets presidium av den 18 juni 2003 om regler för offentliga utfrågningar.

(5)  Artikel 35 i Europaparlamentets arbetsordning, artikel 8 i kommissionens beslut av den 30 maj 2016 om övergripande regler för inrättandet av kommissionens expertgrupper och för deras funktion (C(2016) 3301): artiklarna 4 och 5 i rådets beslut (EU) 2021/929 av den 6 maj 2021 om reglering av kontakter mellan rådets generalsekretariat och företrädare för intressegrupper (se sidan 19 i detta nummer av EUT).

(6)  Artikel 123 i Europaparlamentets arbetsordning jämförd med generalsekreterarens beslut av den 13 december 2013 om bestämmelser om passerkort och tillstånd för tillträde till parlamentets lokaler: artikel 6 i rådets beslut (EU) 2021/929 av den 6 maj 2021 om reglering av kontakter mellan rådets generalsekretariat och företrädare för intressegrupper (se sidan 19 i detta nummer av EUT).


11.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/19


RÅDETS BESLUT (EU) 2021/929

av den 6 maj 2021

om reglering av kontakter mellan rådets generalsekretariat och företrädare för intressegrupper

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 240, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ska unionens institutioner på lämpligt sätt ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden. Vidare ska unionens institutioner enligt artikel 11.2 föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället.

(2)

I artikel 15.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att unionens institutioner, organ och byråer, för att främja en god förvaltning och se till att det civila samhället kan delta, ska utföra sitt arbete så öppet som möjligt.

(3)

I enlighet med artikel 298 i EUF-fördraget ska unionens institutioner, organ och byråer när de fullgör sina uppgifter stödja sig på en öppen, effektiv och oberoende europeisk administration.

(4)

För att arbetet i unionens institutioner, organ och byråer (nedan kallade unionens institutioner) ska vara så öppet som möjligt bör berörda aktörer få möjlighet att ge sina synpunkter och tillhandahålla sakkunskap under beslutsprocessen så att kvaliteten på och stödet för de beslut som fattas förbättras.

(5)

För att förtroendet för unionens politiska processer, lagstiftningsprocesser och administrativa processer ska upprätthållas, bör kontakter med företrädare för intressegrupper skötas på ett öppet och etiskt sätt.

(6)

För detta ändamål har Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen ingått ett interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister (1) (nedan kallat det interinstitutionella avtalet).

(7)

Rådet är fast beslutet att upprätta en ram för öppna och etiska kontakter mellan företrädare för intressegrupper och tjänstemän och andra anställda (nedan kallade personal) vid dess generalsekretariat, genom att införa en princip om villkorlighet. Enligt den principen är registrering i öppenhetsregistret en nödvändig förutsättning för att företrädare för intressegrupper ska kunna bedriva viss verksamhet som omfattas av det interinstitutionella avtalet.

(8)

Rådet anser att inrättandet av ett öppenhetsregister som är gemensamt för Europaparlamentet, rådet och kommissionen och öppet för unionens andra institutioner är det effektivaste sättet att genomföra principen om villkorlighet. Efterlevnad av den uppförandekod som bifogas det interinstitutionella avtalet bör vara en nödvändig förutsättning för registrering i öppenhetsregistret.

(9)

Organen i öppenhetsregistret bör ha befogenhet att, också på rådets vägnar, anta individuella beslut som rör sökande och registrerade, i enlighet med det interinstitutionella avtalet.

(10)

Ingenting i detta beslut bör tolkas som att företrädare för intressegrupper som är registrerade i öppenhetsregistret tilldelas privilegierad tillgång till handlingar som innehas av rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Princip om villkorlighet

I de fall som anges i detta beslut och i linje med det interinstitutionella avtalet ska registrering i öppenhetsregistret vara en nödvändig förutsättning för att företrädare för intressegrupper ska kunna bedriva viss verksamhet.

Artikel 2

Öppenhetsregister

1.   I det interinstitutionella avtalet anges vilken verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper som omfattas av krav på registrering samt villkoren avseende rätten för företrädare för intressegrupper att införas i öppenhetsregistret och för deras registrering.

2.   Rådet ska i öppenhetsregistrets styrelse företrädas av sin generalsekreterare. Styrelsen ska fatta beslut med enhällighet och bistås av ett gemensamt sekretariat på de villkor som fastställs i det interinstitutionella avtalet.

3.   Styrelsen och sekretariatet ges befogenhet att på rådets vägnar anta individuella beslut som rör sökande och registrerade, i enlighet med det interinstitutionella avtalet.

Artikel 3

Möten med personal vid rådets generalsekretariat

1.   Möten som anordnas mellan företrädare för intressegrupper och generalsekreteraren och generaldirektörerna vid rådets generalsekretariat ska omfattas av krav på att företrädarna för intressegrupper på förhand har registrerats i öppenhetsregistret.

2.   Vid kontakter med företrädare för intressegrupper ska personal vid rådets generalsekretariat följa de regler och uppförandenormer som fastställs i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, vilka fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (2), och övriga relevanta interna regler vid rådets generalsekretariat. Rådets generalsekreterare ska anta eventuella ytterligare anvisningar till personalen som kan vara nödvändiga för tillämpningen av dessa regler och normer, i linje med de principer som anges i detta beslut.

3.   Rådets generalsekreterare ska vidta åtgärder för att informera personalen om de regler som är tillämpliga på kontakter med företrädare för intressegrupper.

Artikel 4

Tematiska genomgångar

Deltagande av företrädare för intressegrupper i tematiska genomgångar som anordnas av rådets generalsekretariat, i lämpliga fall och efter samråd med rådets ordförandeskap, ska omfattas av krav på att de på förhand har registrerats i öppenhetsregistret.

Artikel 5

Offentliga evenemang

Deltagande av företrädare för intressegrupper, inom ramen för deras yrkesverksamhet, som föredragshållare vid offentliga evenemang som anordnas av rådets generalsekretariat ska omfattas av krav på att sådana företrädare för intressegrupper har registrerats i öppenhetsregistret.

Artikel 6

Tillträde till rådets lokaler

1.   För sådan verksamhet som avses i artiklarna 3, 4 och 5 ska rådets generalsekretariat tilldela företrädare för intressegrupper personliga passerkort som ger dem tillfälligt tillträde till rådets lokaler, förutsatt att förhandsregistrering har skett i öppenhetsregistret och att rådets säkerhetsbestämmelser respekteras. Företrädare för intressegrupper får inte närvara vid möten i rådet eller dess förberedande organ om de inte har tillstånd att närvara i enlighet med rådets beslut 2009/937/EU (3) (nedan kallat rådets arbetsordning).

2.   Rådets generalsekretariat ska fastställa säkerhets- och identifieringskraven för utfärdande av passerkort till företrädare för intressegrupper.

Artikel 7

Tillgång till handlingar

Tillgången för företrädare för intressegrupper till rådets handlingar ska regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (4).

Artikel 8

Genomförande

Rådets generalsekretariat ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 6 maj 2021.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om ett obligatoriskt öppenhetsregister (se sidan 1 i detta nummer).

(2)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(3)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).