ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 206

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
11 juni 2021


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

11.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/821

av den 20 maj 2021

om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 428/2009 (2) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter. Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör den förordningen av tydlighets-, ändamålsenlighets- och effektivitetsskäl omarbetas.

(2)

Syftet med denna förordning är att säkerställa att unionen och dess medlemsstater fullt ut beaktar alla relevanta överväganden på området för produkter med dubbla användningsområden. Relevanta överväganden omfattar internationella skyldigheter och åtaganden, skyldigheter enligt relevanta sanktioner, överväganden som rör nationell utrikes- och säkerhetspolitik, inbegripet de som ingår i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/CFSP (3), däribland mänskliga rättigheter, samt överväganden om avsedd slutanvändning och risken för avledning. Genom denna förordning visar unionen sitt åtagande att upprätthålla robusta rättsliga krav när det gäller produkter med dubbla användningsområden, samt att stärka utbytet av relevant information och öka transparensen. När det gäller cyberövervakningsprodukter bör medlemsstaternas behöriga myndigheter särskilt beakta risken för att de används i samband med internt förtryck eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

(3)

Denna förordning syftar också till att stärka den vägledning som ska ges till exportörer, särskilt små och medelstora företag, när det gäller ansvarsfull praxis, dock utan att försämra den globala konkurrenskraften för exportörer av produkter med dubbla användningsområden eller andra angränsande industrier eller akademiska områden som har hemvist eller är etablerade i en medlemsstat.

(4)

Enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540 (2004), som antogs den 28 april 2004, ska alla stater vidta och genomdriva kraftfulla åtgärder i syfte att införa inhemska kontroller för att förhindra spridningen av kärnvapen och kemiska och biologiska vapen samt bärare av dessa, inbegripet genom att införa lämpliga kontroller av material, utrustning och teknik med koppling till dessa. Det krävs också kontroller enligt relevanta internationella avtal, såsom konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (konventionen om kemiska vapen eller CWC) och konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring (konventionen om bakteriologiska vapen och toxinvapen eller BWC) och i linje med de åtaganden som överenskommits i multilaterala exportkontrollregimer.

(5)

Ett effektivt gemensamt system för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden är därför nödvändigt för att säkerställa att medlemsstaternas och unionens internationella åtaganden och ansvar, särskilt vad gäller icke-spridning, regional fred, säkerhet och stabilitet och respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, uppfylls.

(6)

I EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen av den 12 december 2003 betonas unionens åtagande för strikta nationella och internationellt samordnade exportkontroller.

(7)

Det är av avgörande betydelse att exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd eller andra berörda parter bidrar till det övergripande målet för handelskontrollerna. För att de ska kunna agera i enlighet med denna förordning måste bedömningen av risker i samband med transaktioner som omfattas av denna förordning göras genom transaktionsgranskningsåtgärder, även kallad due diligence-principen, som en del av interna efterlevnadsprogram. I detta avseende måste särskilt exportörernas storlek och organisationsstruktur beaktas vid utarbetandet och genomförandet av interna efterlevnadsprogram.

(8)

För att hantera risken för att vissa cyberövervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen och som exporteras från unionens tullområde skulle kunna missbrukas av personer som medverkar till eller är ansvariga för att leda eller begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt är det lämpligt att införa kontroll av sådana produkter. Riskerna i samband med detta gäller särskilt fall där cyberövervakningsutrustning är särskilt utformad för att möjliggöra intrång eller djup paketinspektion i informations- och telekommunikationssystem för att utföra dold övervakning av fysiska personer genom övervakning, extraktion, insamling eller analys av data, inbegripet biometriska uppgifter, från dessa system. Produkter som används för rent kommersiella tillämpningar såsom fakturering, marknadsföring, kvalitetstjänster, användarnöjdhet eller nätsäkerhet anses i allmänhet inte medföra sådana risker.

(9)

För att stärka den effektiva kontrollen av export av cyberövervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen och är det viktigt att ytterligare harmonisera tillämpningen av övergripande kontroller (catch-all controls) på detta område. I detta syfte har medlemsstaterna åtagit sig att stödja sådana kontroller genom att utbyta information sinsemellan och med kommissionen, särskilt när det gäller den tekniska utvecklingen av cyberövervakningsprodukter, och genom att vara vaksamma vid tillämpningen av sådana kontroller för att främja ett utbyte på unionsnivå.

(10)

För att unionen snabbt ska kunna reagera på allvarligt missbruk av befintlig teknologi eller på nya risker i samband med ny teknologi bör det införas en mekanism som gör det möjligt för medlemsstaterna att samordna sina åtgärder när en ny risk identifieras. En sådan samordning bör följas av initiativ för att införa likvärdiga kontroller på multilateral nivå för att bredda reaktionen på den identifierade risken.

(11)

Överföring av programvara och teknik med dubbla användningsområden med hjälp av elektroniska medier, telefax eller telefon till destinationer utanför unionens tullområde bör också kontrolleras. För att begränsa den administrativa bördan för exportörer och medlemsstaternas behöriga myndigheter bör generella eller globala licenser eller harmoniserade tolkningar av bestämmelser föreskrivas för vissa överföringar, såsom överföringar till datormoln.

(12)

Med hänsyn till tullmyndigheternas viktiga roll i genomdrivandet av exportkontroller bör de termer som används i denna förordning i möjligaste mån vara förenliga med definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (4) (EU) nr 952/2013 (nedan kallad unionens tullkodex).

(13)

Olika kategorier av personer kan vara inblandade i export av produkter med dubbla användningsområden, inbegripet fysiska personer såsom tjänsteleverantörer, forskare, konsulter och personer som på elektronisk väg överför produkter med dubbla användningsområden. Det är mycket viktigt att alla sådana personer är medvetna om de risker som är förknippade med export och tillhandahållande av tekniskt bistånd avseende känsliga produkter. Framför allt står akademiska institutioner och forskningsinstitutioner inför särskilda utmaningar vad gäller exportkontroll, bland annat på grund av deras allmänna engagemang för fritt utbyte av idéer, det faktum att deras forskningsarbete ofta inbegriper spjutspetsteknik, deras organisatoriska strukturer och det vetenskapliga utbytenas internationella karaktär. Medlemsstaterna och kommissionen bör vid behov öka medvetenheten inom den akademiska världen och forskarvärlden och ge dem skräddarsydd vägledning för att hantera dessa särskilda utmaningar. I överensstämmelse med multilaterala exportkontrollregimer bör genomförandet av kontroller i möjligaste mån leda till ett gemensamt tillvägagångssätt när det gäller vissa bestämmelser, särskilt när det gäller de akademiskt relaterade märkningarna ”grundforskning” och ”allmänt tillgänglig” som befriar från kontroll.

(14)

Definitionen av termen förmedlare bör revideras så att den omfattar juridiska personer och partnerskap som inte har hemvist eller är etablerade i en medlemsstat och som tillhandahåller förmedlingstjänster från unionens tullområde.

(15)

I Lissabonfördraget klargjordes att tillhandahållande av tekniskt bistånd som inbegriper en gränsöverskridande rörlighet omfattas av unionens behörighet. Det är därför lämpligt att införa en definition av tekniskt bistånd och att specificera vilka kontroller som ska tillämpas på dess tillhandahållande. Av effektivitets- och konsekvensskäl bör dessutom kontrollerna av tillhandahållandet av tekniskt bistånd harmoniseras.

(16)

Liksom i förordning (EG) nr 428/2009 bör det vara möjligt för medlemsstaternas myndigheter att under vissa omständigheter förbjuda transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden, om de genom underrättelser eller andra källor har rimliga skäl att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för militär slutanvändning i ett land som omfattas av ett vapenembargo, eller för spridning av massförstörelsevapen eller bärare av sådana vapen.

(17)

Licensvillkor och licenskrav bör vid behov harmoniseras för att undvika snedvridning av konkurrensen och för att säkerställa en konsekvent och effektiv tillämpning av kontroller i hela unionens tullområde. I detta syfte är det också nödvändigt att medlemsstaternas behöriga myndigheter är tydligt identifierade i alla kontrollsituationer. Ansvaret för att besluta om individuella, globala eller nationella generella exporttillstånd, om tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd, transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden och om överföringstillstånd inom unionens tullområde av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV, ligger hos de nationella myndigheterna.

(18)

Riktlinjer för interna efterlevnadsprogram bör införas för att bidra till likvärdiga förutsättningar bland exportörerna och förbättra tillämpningen av kontroller. Sådana riktlinjer bör ta hänsyn till skillnader i storlek, resurser, verksamhetsområden och andra egenskaper hos och villkor för exportörer och deras dotterbolag, såsom koncerninterna strukturer och standarder för efterlevnad, och därigenom undvika en strategi baserad på ”en modell för alla” och hjälpa varje exportör att hitta egna lösningar för efterlevnad och konkurrenskraft. Exportörer som använder globala exporttillstånd bör tillämpa ett internt efterlevnadsprogram, såvida inte den behöriga myndigheten anser det onödigt på grund av andra omständigheter som den har beaktat vid behandlingen av exportörens ansökan om ett globalt exporttillstånd.

(19)

Ytterligare unionens generella exporttillstånd bör införas för att minska den administrativa bördan för företag, särskilt små och medelstora företag, och myndigheter, samtidigt som en lämplig kontroll av de relevanta produkterna och de relevanta destinationerna säkerställs. Vid behov kan medlemsstaterna ge exportörer vägledning om tillämpningen av generella tillstånd. Medlemsstaterna kan också införa nationella generella exporttillstånd för export med låg risk om de anser det nödvändigt. Ett tillstånd för stort projekt bör också införas för att anpassa licensieringsvillkoren till branschens specifika behov.

(20)

Kommissionen bör i nära samråd med medlemsstaterna och berörda parter utarbeta riktlinjer och/eller rekommendationer för bästa praxis till stöd för den praktiska tillämpningen av kontroller. När kommissionen utarbetar riktlinjerna och/eller rekommendationerna bör den ta vederbörlig hänsyn till de små och medelstora företagens informationsbehov.

(21)

Gemensamma förteckningar över produkter med dubbla användningsområden, destinationer och riktlinjer är väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll.

(22)

Medlemsstater som upprättar nationella kontrollförteckningar i enlighet med denna förordning bör underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om sådana förteckningar. Medlemsstaterna bör också informera kommissionen och övriga medlemsstater om alla beslut att avslå en ansökan om tillstånd för export för vilken tillstånd krävs på grundval av en nationell kontrollförteckning.

(23)

För att möjliggöra en snabb reaktion från unionen på ändrade förhållanden när det gäller bedömningen av hur känsliga exporterna är inom ramen för unionens generella unionsexporttillstånd samt den tekniska och kommersiella utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I, II och IV till denna förordning. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i bilaga I bör stämma överens med de skyldigheter och åtaganden som medlemsstaterna eller unionen har accepterat som medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningsavtalen och som medlemmar i multilaterala exportkontrollregimer eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag. I de fall ändringen av bilaga I rör produkter med dubbla användningsområden som även förtecknas i bilaga II eller IV, bör dessa bilagor ändras i enlighet med detta. Beslut om att uppdatera de gemensamma förteckningarna över produkter och destinationer som anges i avsnitten A–H i bilaga II bör göras med beaktande av bedömningskriterierna i denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (5). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(24)

Kommissionen bör offentliggöra uppdateringarna av bilaga I genom delegerade akter på unionens alla officiella språk.

(25)

Kommissionen bör offentliggöra och löpande uppdatera en sammanställning av de nationella kontrollförteckningar som är i kraft i medlemsstaterna på unionens alla officiella språk.

(26)

Nationella bestämmelser och beslut som rör export av produkter med dubbla användningsområden bör antas inom ramen för den gemensamma handelspolitiken och i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479 (6). Genom lämpligt informationsutbyte och lämpliga samråd om nationella bestämmelser och beslut bör man säkerställa en effektiv och konsekvent tillämpning av kontroller i hela unionens tullområde.

(27)

Ett gemensamt kontrollsystem är en förutsättning för att skapa fri rörlighet inom unionens tullområde för produkter med dubbla användningsområden.

(28)

I enlighet med och inom ramen för artikel 36 i EUF-fördraget och i enlighet med de internationella förpliktelser som ingåtts förbehåller medlemsstaterna sig rätten att genomföra kontroll av överföringar av vissa produkter med dubbla användningsområden inom unionens tullområde i syfte att skydda allmän ordning eller säkerhet. Förteckningen över produkter som omfattas av kontroller av överföring inom unionen i bilaga IV bör regelbundet ses över med beaktande av den fortsatta utvecklingen av de underliggande internationella förpliktelserna, samt den tekniska och kommersiella utvecklingen när det gäller bedömningen av hur känsliga överföringarna är. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i bilaga IV bör fattas med beaktande av artikel 36 i EUF-fördraget, nämligen medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet.

(29)

Den 22 september 1998 undertecknade medlemsstaterna och kommissionen tilläggsprotokoll till respektive kontrollavtal mellan medlemsstaterna, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet, vilka bland andra åtgärder ålägger medlemsstaterna att tillhandahålla uppgifter om överföring av angiven utrustning och icke-nukleärt material. Kontrollerna av överföringar inom unionen bör göra det möjligt för unionen och dess medlemsstater att fullgöra sina skyldigheter inom ramen för dessa avtal.

(30)

För att uppnå en enhetlig och konsekvent tillämpning av kontrollerna i hela unionen är det lämpligt att öka omfattningen av samråden och informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen, och att införa verktyg för att stödja utvecklingen av ett gemensamt nätverk för exportkontroll i hela unionen, såsom elektroniska licensieringsförfaranden, tekniska expertgrupper och inrättandet av en mekanism för samordning av genomdrivandet. Det är särskilt viktigt att säkerställa att exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning, inbegripet näringslivet och det civila samhällets organisationer, när det är lämpligt rådfrågas av samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden och de tekniska expertgrupperna.

(31)

Även om tullmyndigheterna utbyter viss information med andra tullmyndigheter genom system för riskhantering i enlighet med unionens tullbestämmelser är det också lämpligt att säkerställa ett nära samarbete mellan licensierings- och tullmyndigheter.

(32)

Det bör, i den mån det rör personuppgifter, klargöras att behandlingen och utbytet av information bör följa de tillämpliga reglerna om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet för sådana uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679 (7) och (EU) 2018/1725 (8).

(33)

Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att konfidentiella uppgifter skyddas i enlighet med särskilt kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 (9) och (EU, Euratom) 2015/444 (10) samt avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse (11). Detta inbegriper särskilt skyldigheten att inte placera uppgifterna på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller besluta att de inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade utan föregående skriftligt medgivande från upphovsmannen. Alla icke-säkerhetsskyddsklassificerade känsliga uppgifter eller uppgifter som lämnas konfidentiellt bör hanteras som sådana av myndigheterna.

(34)

Verksamhet för att nå ut till den privata sektorn, i synnerhet till små och medelstora företag, och transparens är väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll. Det är därför lämpligt att vid behov fortsätta med utarbetandet av riktlinjer för att stödja tillämpningen av denna förordning och att offentliggöra en årlig unionsrapport om genomförandet av kontroller.

(35)

Den årliga unionsrapporten om genomförandet av kontroller bör innehålla relevant information om licensiering och genomdrivande av kontroller enligt denna förordning, med vederbörlig hänsyn till behovet av att säkerställa skyddet för vissa uppgifters konfidentiella karaktär, särskilt när offentliggörandet av licensieringsuppgifter skulle kunna påverka nationella säkerhetsfrågor som tagits upp av medlemsstaterna eller äventyra affärshemligheter och göra det möjligt för leverantörer utanför unionen att kringgå medlemsstaternas restriktiva licensbeslut.

(36)

För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning bör varje medlemsstat vidta åtgärder för att ge de behöriga myndigheterna nödvändiga befogenheter.

(37)

I enlighet med EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen bör varje medlemsstat själv fastställa tillämpliga effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Det är också lämpligt att införa bestämmelser för att stödja ett effektivt genomförande av kontroller, bland annat genom en mekanism för samordning av genomdrivandet.

(38)

I unionens tullkodex fastställs bland annat bestämmelser om export och återexport av varor. Ingenting i denna förordning inskränker eventuella bemyndiganden som har beviljats i kraft av och i enlighet med unionens tullkodex och dess tillämpningsföreskrifter.

(39)

Exportkontroller bidrar till internationell säkerhet och inverkar på handeln med tredjeländer. Det är därför lämpligt att utveckla dialog och samarbete med tredjeländer i syfte att stödja likvärdiga förutsättningar på global nivå och stärka den internationella säkerheten. Särskilt bör medlemsstaterna och kommissionen öka sitt bidrag till de multilaterala exportkontrollregimernas verksamhet. Medlemsstaterna och kommissionen bör också stödja dessa regimer när det gäller utvecklingen av robusta exportkontroller som en global bas och modell för internationell bästa praxis och ett viktigt verktyg för att säkerställa internationell fred och stabilitet. Bidrag bör lämnas när alla medlemsstater har identifierat en ny risk när det gäller cyberövervakningsprodukter för att säkerställa likvärdiga förutsättningar på multilateral nivå.

(40)

Denna förordning ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens delegerade beslut av den 15 september 2015 som kompletterar Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU (12), som fastställer särskilda regler för kontroll av export av produkter för den offentliga reglerade tjänsten inom Galileoprogrammet.

(41)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INNEHÅLL OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Genom denna förordning fastställs en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

Artikel 2

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

produkter med dubbla användningsområden: produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål, och inbegriper produkter som kan användas för utformning, utveckling, produktion eller användning av kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen eller bärare av dessa, inbegripet alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.

2.

export:

a)

ett exportförfarande i den mening som avses i artikel 269 i unionens tullkodex,

b)

återexport i den mening som avses i artikel 270 i unionens tullkodex; återexport föreligger också om en summarisk utförseldeklaration måste inges under en transitering genom unionens tullområde enligt led 11 i den här artikeln på grund av att produkternas slutdestination har ändrats,

c)

en passiv förädling i den mening som avses i artikel 259 i unionens tullkodex, eller

d)

överföring av programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, inklusive telefax, telefon, e-post eller andra elektroniska medel till en destination utanför unionens tullområde; det inbegriper att programvaran och tekniken görs tillgänglig i elektronisk form till fysiska eller juridiska personer eller till partnerskap utanför unionens tullområde; det inbegriper även muntlig överföring av teknik när tekniken beskrivs via ett röstöverföringsmedium.

3.

exportör:

a)

varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som, vid den tidpunkt då exportdeklarationen eller deklarationen om återexport eller en summarisk utförseldeklaration godkänns, innehar avtalet med mottagaren i tredjelandet och har befogenhet att besluta om att föra ut produkterna ur unionens tullområde; om inget exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, avses med exportör den person som har befogenhet att avgöra om produkterna ska föras ut från unionens tullområde, eller

b)

varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som beslutar att överföra programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, inbegripet telefax, telefon, e-post eller på något annat elektroniskt sätt, till en destination utanför unionens tullområde, eller att i elektronisk form göra sådan programvara och teknik tillgänglig för fysiska eller juridiska personer eller partnerskap utanför unionens tullområde.

Om rätten att förfoga över produkten med dubbla användningsområden innehas av en person som är bosatt eller etablerad utanför unionens tullområde enligt det avtal som ligger till grund för exporten ska exportören anses vara den avtalsslutande part som är bosatt eller etablerad inom unionens tullområde,

c)

om led a eller b inte är tillämpligt, varje fysisk person som transporterar de produkter med dubbla användningsområden som ska exporteras när dessa produkter med dubbla användningsområden ingår i personens personliga bagage i den mening som avses i artikel 1.19 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (13).

4.

exportdeklaration: en handling genom vilken varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap, i föreskriven form och på föreskrivet sätt, begär att produkter med dubbla användningsområden som anges i led 1 ska omfattas av ett exportförfarande.

5.

deklaration om återexport: en handling i den mening som avses i artikel 5.13 i unionens tullkodex.

6.

summarisk utförseldeklaration: en handling i den mening som avses i artikel 5.10 i unionens tullkodex.

7.

förmedlingstjänster:

a)

förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av produkter med dubbla användningsområden från ett tredjeland till något annat tredjeland, eller

b)

försäljning eller inköp av produkter med dubbla användningsområden som befinner sig i tredjeländer för överföring till något annat tredjeland.

I denna förordning undantas ett rent tillhandahållande av stödtjänster från denna definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder.

8.

förmedlare: varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som tillhandahåller förmedlingstjänster från unionens tullområde till ett tredjelands territorium.

9.

tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som har samband med reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet genom elektroniska medel liksom per telefon eller andra muntliga former av bistånd.

10.

tillhandahållare av tekniskt bistånd:

a)

varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som tillhandahåller tekniskt bistånd från unionens tullområde till ett tredjelands territorium,

b)

varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap, som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat, som tillhandahåller tekniskt bistånd inom ett tredjelands territorium, eller

c)

varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap, som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat, som tillhandahåller tekniskt bistånd till en person som är bosatt i ett tredjeland och som tillfälligt befinner sig i unionens tullområde.

11.

transitering: transport av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden som förs in i och passerar genom unionens tullområde till en destination utanför unionens tullområde när dessa produkter

a)

omfattas av förfarandet för extern transitering enligt artikel 226 i unionens tullkodex och endast passerar genom unionens tullområde,

b)

omlastas i, eller återexporteras direkt från, en frizon,

c)

är i tillfällig förvaring och återexporteras direkt från en anläggning för tillfällig lagring, eller

d)

fördes in i unionens tullområde på samma fartyg eller luftfartyg som kommer att föra dem ut från det området utan lossning.

12.

individuellt exporttillstånd: ett tillstånd som beviljas en bestämd exportör för en slutanvändare eller mottagare i ett tredjeland och som omfattar en eller flera produkter med dubbla användningsområden.

13.

globalt exporttillstånd: ett tillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller kategori av produkter med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en eller flera angivna slutanvändare och/eller i ett eller flera angivna tredjeländer.

14.

tillstånd för stort projekt: ett individuellt exporttillstånd eller ett globalt exporttillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller kategori av produkter med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en eller flera angivna slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer för ett specifikt stort projekt.

15.

unionens generella exporttillstånd: ett exporttillstånd för export till vissa destinationsländer som är tillgängligt för alla exportörer som uppfyller de villkor och krav som förtecknas i avsnitten A–H i bilaga II.

16.

nationellt generellt exporttillstånd: ett exporttillstånd som definieras genom nationell lagstiftning i enlighet med artikel 12.6 och avsnitt C i bilaga III.

17.

unionens tullområde: det tullområde i unionen som avses i artikel 4 i unionens tullkodex.

18.

icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden: produkter som har status som icke-unionsvaror i den mening som avses i artikel 5.24 i unionens tullkodex.

19.

vapenembargo: ett vapenembargo som har införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som har antagits av rådet eller genom ett beslut av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) eller ett vapenembargo som har beslutats i en bindande resolution från Förenta nationernas säkerhetsråd.

20.

cyberövervakningsprodukter: produkter med dubbla användningsområden som är särskilt konstruerade för att möjliggöra dold övervakning av fysiska personer genom monitorering extraktion, inhämtning eller analys av data från informations- och telekommunikationssystem.

21.

internt efterlevnadsprogram: fortlöpande effektiva, ändamålsenliga och proportionella policyer och förfaranden som antagits av exportörer för att underlätta efterlevnaden av bestämmelserna och målen i denna förordning och av villkoren i de tillstånd som genomförs enligt denna förordning, inbegripet, bland annat, due diligence-åtgärder för bedömning av risker relaterade till export av produkterna till slutanvändare och slutanvändningar.

22.

i allt väsentligt identisk transaktion: en transaktion som avser produkter med i allt väsentligt identiska parametrar eller tekniska egenskaper och som involverar samma slutanvändare eller mottagare som en annan transaktion.

KAPITEL II

RÄCKVIDD

Artikel 3

1.   Tillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I.

2.   Enligt artikel 4, 5, 9 eller 10 kan tillstånd även krävas för export till alla eller vissa destinationer av vissa produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

Artikel 4

1.   Tillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för följande:

a)

Användning i samband med utveckling, produktion, hantering, bruk, underhåll, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kemiska eller biologiska vapen eller kärnvapen eller andra kärnladdningar, eller utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som är i stånd att bära sådana vapen.

b)

Militär slutanvändning om det land som köper produkterna eller destinationslandet är föremål för ett vapenembargo. I detta led avses med militär slutanvändning

i)

införlivande med militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning,

ii)

användning av tillverknings-, provnings- eller analysutrustning och komponenter till sådan utrustning, för att utveckla, tillverka eller underhålla militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning, eller

iii)

användning av icke-färdigtillverkade produkter i en anläggning för att tillverka militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning.

c)

Användning som delar av eller komponenter till militära produkter som förtecknas i den nationella militära förteckningen och som har exporterats från en medlemsstats territorium utan tillstånd eller i strid med ett tillstånd enligt den medlemsstatens nationella lagstiftning.

2.   Om en exportör känner till att de produkter med dubbla användningsområden som denne avser att exportera som inte förtecknas i bilaga I helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1 i denna artikel, ska exportören underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida tillstånd ska krävas för exporten i fråga.

3.   En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om exportören har anledning att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som anges i punkt 1 i denna artikel.

4.   En medlemsstat som beslutar om ett tillståndskrav enligt punkt 1, 2 eller 3 ska omedelbart underrätta sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter och förse övriga medlemsstater och kommissionen med relevant information om tillståndskravet i fråga, särskilt när det gäller de berörda produkterna och slutanvändarna, såvida medlemsstaten inte anser att det är olämpligt att göra detta mot bakgrund av transaktionens art eller den berörda informationens känslighet.

5.   Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn till information som mottas i enlighet med punkt 4 och ska informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter om detta.

6.   För att medlemsstaterna ska kunna pröva alla giltiga avslag ska artikel 16.1, 16.2 och 16.5–16.7 tillämpas på fall som rör produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

7.   Allt informationsutbyte som krävs enligt denna artikel ska ske i enlighet med de rättsliga kraven om skydd av personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet. Allt sådant informationsutbyte ska ske via säkra elektroniska medel, inbegripet genom det system som avses i artikel 23.6.

8.   Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas rätt att vidta nationella åtgärder enligt artikel 10 i förordning (EU) 2015/479.

Artikel 5

1.   Tillstånd ska krävas för export av cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för användning i samband med internt förtryck och/eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

2.   Om en exportör känner till, enligt sina due diligence-resultat, att de cyberövervakningsprodukter som denna avser att exportera, som inte förtecknas i bilaga I, helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1 i denna artikel, ska exportören underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida tillstånd ska krävas för exporten i fråga. Kommissionen och rådet ska tillgängliggöra riktlinjer för exportörer som avses i artikel 26.1.

3.   En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för export av cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har anledning att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som anges i punkt 1 i denna artikel.

4.   En medlemsstat som beslutar om ett tillståndskrav enligt punkt 1, 2 eller 3 ska omedelbart underrätta sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter och ska förse övriga medlemsstater och kommissionen med relevant information om tillståndskravet i fråga, särskilt avseende de berörda produkterna och enheterna, såvida medlemsstaten inte anser att det är olämpligt att göra detta mot bakgrund av transaktionens art eller den berörda informationens känslighet.

5.   Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn till information som mottagits enligt punkt 4 och se över den mot bakgrund av kriterierna i punkt 1 inom 30 arbetsdagar. De ska informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter. I undantagsfall får varje medlemsstat begära en förlängning av den 30-dagarsperioden. En sådan förlängning får dock inte överskrida 30 arbetsdagar.

6.   Om alla medlemsstater till varandra och kommissionen anmäler att ett tillståndskrav bör införas för i allt väsentligt identiska transaktioner, ska kommissionen i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra information om de cyberövervakningsprodukter och, när det är lämpligt, destinationer som omfattas av tillståndskrav som anmälts av medlemsstaterna för detta ändamål.

7.   Medlemsstaterna ska minst en gång om året se över den information som offentliggörs i enlighet med punkt 6, på grundval av relevant information och analyser från kommissionen. Om alla medlemsstater till varandra och kommissionen anmäler att offentliggörandet av ett tillståndskrav bör ändras eller förnyas, ska kommissionen omgående och i enlighet med detta ändra eller förnya den information som offentliggjorts enligt punkt 6 i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

8.   För att medlemsstaterna ska kunna pröva alla giltiga avslag ska artikel 16.1, 16.2 och 16.5–16.7 tillämpas på fall som rör cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I.

9.   Allt informationsutbyte som krävs enligt denna artikel ska ske i enlighet med de rättsliga kraven om skydd av personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet. Allt sådant informationsutbyte ska ske via säkra elektroniska medel, inbegripet genom det system som avses i artikel 23.6.

10.   Medlemsstaterna ska överväga att stödja införandet av produkter som offentliggjorts enligt punkt 6 i denna artikel i de relevanta internationella icke-spridningssystemen eller överenskommelserna om exportkontroll i syfte att utvidga kontrollerna. Kommissionen ska tillhandahålla analyser av relevanta uppgifter som samlats in enligt artiklarna 23.2 och 26.2.

11.   Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas rätt att vidta nationella åtgärder enligt artikel 10 i förordning (EU) 2015/479.

Artikel 6

1.   Tillstånd ska krävas för tillhandahållande av förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I om förmedlaren har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

2.   Om en förmedlare avser att tillhandahålla förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I och känner till att dessa produkter helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1, ska förmedlaren underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida sådana förmedlingstjänster ska omfattas av tillstånd.

3.   En medlemsstat får utvidga tillämpningen av punkt 1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen.

4.   En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för tillhandahållande av förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden, om förmedlaren har anledning att misstänka att produkterna är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.1.

5.   Artikel 9.2, 9.3 och 9.4 ska tillämpas på sådana nationella åtgärder som avses i punkterna 3 och 4 i den här artikeln.

Artikel 7

1.   Transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I får när som helst förbjudas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna befinner sig om produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

2.   Innan beslut fattas om huruvida en transitering ska förbjudas får den behöriga myndigheten i enskilda fall införa tillståndskrav för den specifika transiteringen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I, om produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1. Om transiteringen sker genom flera medlemsstaters territorium ska den behöriga myndigheten i varje berörd medlemsstat kunna förbjuda sådan transitering genom dess territorium.

Den behöriga myndigheten får besluta om tillståndskrav för den fysiska eller juridiska person eller det partnerskap som har ett avtal med mottagaren i tredjelandet och som har befogenhet att besluta om avsändande av produkterna som passerar genom unionens tullområde.

Om den fysiska eller juridiska personen eller partnerskapet inte är bosatt eller etablerat i unionens tullområde får den behöriga myndigheten besluta om tillståndskrav för

a)

deklaranten i den mening som avses i artikel 5.15 i unionens tullkodex,

b)

fraktföraren i den mening som avses i artikel 5.40 i unionens tullkodex, eller

c)

den fysiska person som transporterar produkterna med dubbla användningsområden under transitering, om dessa produkter med dubbla användningsområden ingår i den personens personliga bagage.

3.   En medlemsstat får utvidga tillämpningen av punkt 1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen.

4.   Artikel 9.2, 9.3 och 9.4 ska tillämpas på de nationella åtgärder som avses i punkt 3 i den här artikeln.

Artikel 8

1.   Tillstånd ska krävas för tillhandahållande av tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I om tillhandahållaren av tekniskt bistånd har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

2.   Om en tillhandahållare av tekniskt bistånd avser att tillhandahålla tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I och känner till att dessa produkter helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1, ska tillhandahållaren av tekniskt bistånd underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta huruvida sådant tekniskt bistånd ska omfattas av tillstånd.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas om det tekniska biståndet

a)

tillhandahålls inom eller till territoriet i ett land som förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II, eller till en person som är bosatt i ett land som förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II,

b)

sker i form av överföring av information som är allmänt tillgänglig eller som utgör grundforskning i den mening som avses i den allmänna anmärkningen rörande teknik eller anmärkningen rörande kärnteknik i bilaga I,

c)

tillhandahålls av myndigheter eller organ i en medlemsstat inom ramen för deras officiella uppgifter,

d)

tillhandahålls för en medlemsstats väpnade styrkor på grundval av de uppgifter som tilldelats dem,

e)

avser ett ändamål som anges i undantagen för produkter i Missilteknologikontrollregimen (MTCR-teknikprodukter) i bilaga IV, eller

f)

utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av produkter för vilka ett exporttillstånd har beviljats.

4.   En medlemsstat får utvidga tillämpningen av punkt 1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen.

5.   En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd om en tillhandahållare av tekniskt bistånd som avser att tillhandahålla tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden har anledning att misstänka att dessa produkter är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

6.   Artikel 9.2, 9.3 och 9.4 ska tillämpas på sådana nationella åtgärder som avses i punkterna 4 och 5 i den här artikeln.

Artikel 9

1.   En medlemsstat får med hänsyn till den allmänna säkerheten, inbegripet förebyggande av terroristhandlingar, eller till överväganden rörande mänskliga rättigheter, förbjuda eller kräva tillstånd för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla varje åtgärd som vidtagits enligt punkt 1 utan dröjsmål och ange de exakta skälen till åtgärden. Om åtgärden består i att upprätta en nationell kontrollförteckning ska medlemsstaterna också informera kommissionen och övriga medlemsstater om beskrivningen av de kontrollerade produkterna.

3.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla varje ändring av åtgärder som vidtagits enligt punkt 1, inbegripet varje ändring av deras nationella kontrollförteckningar.

4.   Kommissionen ska offentliggöra de åtgärder som anmälts till den enligt punkterna 2 och 3 i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen ska separat, utan dröjsmål och på unionens alla officiella språk, offentliggöra en sammanställning av de nationella kontrollförteckningar som är i kraft i medlemsstaterna. Kommissionen ska, efter anmälan från en medlemsstat om eventuella ändringar av sin nationella kontrollförteckning, utan dröjsmål och på unionens alla officiella språk offentliggöra en uppdatering av den sammanställning av nationella kontrollförteckningar som är i kraft i medlemsstaterna.

Artikel 10

1.   Tillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om en annan medlemsstat inför tillståndskrav för export av dessa produkter på grundval av en nationell kontrollförteckning över produkter som antagits av den medlemsstaten enligt artikel 9 och offentliggjorts av kommissionen enligt artikel 9.4, och om exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för användning som ger anledning till oro avseende den allmänna säkerheten, inbegripet förebyggande av terroristhandlingar, eller överväganden rörande mänskliga rättigheter.

2.   En medlemsstat som avslår ett tillstånd som krävs enligt punkt 1 ska också underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om ett sådant beslut.

3.   En medlemsstat som enlig punkt 1 i denna artikel beslutar om tillståndskrav för export av en produkt med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I, ska informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter om tillståndskravet utan dröjsmål och, när det är lämpligt, förse övriga medlemsstater och kommissionen med relevant information, särskilt om de berörda produkterna och slutanvändarna. De övriga medlemsstaterna ska på vederbörligt sätt beakta denna information och informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter om detta.

Artikel 11

1.   Tillstånd ska krävas för överföring inom unionen av de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV. Produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i del 2 i bilaga IV får inte omfattas av ett generellt tillstånd.

2.   En medlemsstat får föreskriva ett tillståndskrav för överföring av andra produkter med dubbla användningsområden från sitt territorium till en annan medlemsstat i fall då vid tidpunkten för överföringen

a)

operatören eller den behöriga myndigheten vet att de berörda produkternas slutdestination är belägen utanför unionens tullområde,

b)

det i den medlemsstat från vilken produkterna ska överföras krävs tillstånd i enlighet med artikel 3, 4, 5, 9 eller 10 för exporten av dessa produkter till den slutdestinationen och sådan export direkt från medlemsstatens territorium inte har tillåtits genom ett generellt tillstånd eller ett globalt tillstånd, och

c)

produkterna inte ska genomgå någon behandling eller bearbetning enligt definitionen i artikel 60.2 i unionens tullkodex i den medlemsstat till vilken de ska överföras.

3.   Ansökan om det överföringstillstånd som avses i punkterna 1 och 2 ska göras i den medlemsstat från vilken produkterna med dubbla användningsområden ska överföras.

4.   I fall då den därpå följande exporten av produkter med dubbla användningsområden redan har godkänts av den medlemsstat från vilken produkterna ska överföras genom de samrådsförfaranden som avses i artikel 14, ska tillstånd för överföring omedelbart utfärdas till aktören, om inte omständigheterna har förändrats väsentligt.

5.   En medlemsstat som antar lagstiftning som föreskriver ett tillståndskrav som avses i punkt 2 ska utan dröjsmål informera kommissionen och övriga medlemsstater om de åtgärder den har vidtagit. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

6.   Tillämpningen av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 får inte innebära kontroller vid de inre gränserna inom unionens tullområde, utan endast kontroller som utförs som en del av de normala kontrollförfaranden som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt inom hela unionens tullområde.

7.   Tillämpningen av åtgärder som vidtagits enligt punkterna 1 och 2 får inte leda till att överföring från en medlemsstat till en annan underkastas mer restriktiva villkor än export av samma produkter till tredjeländer.

8.   En medlemsstat får, för varje överföring inom unionen från den medlemsstaten av produkter som förtecknas i bilaga I, kategori 5, del 2 men som inte finns förtecknade i bilaga IV, genom nationell lagstiftning kräva att ytterligare uppgifter om dessa produkter ska tillhandahållas den behöriga myndigheten i den medlemsstaten.

9.   I de relevanta kommersiella dokument som avser överföring inom unionen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I ska det tydligt anges att produkterna omfattas av kontroll vid export från unionens tullområde. Sådana dokument ska särskilt omfatta alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller leveransavier.

KAPITEL III

EXPORTTILLSTÅND OCH TILLSTÅND FÖR FÖRMEDLINGSTJÄNSTER OCH TEKNISKT BISTÅND

Artikel 12

1.   Följande typer av exporttillstånd får utfärdas, eller inrättas, enligt denna förordning:

a)

Individuella exporttillstånd.

b)

Globala exporttillstånd.

c)

Nationella generella exporttillstånd.

d)

Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter till vissa destinationer på särskilda villkor och krav för användning enligt avsnitten A–H i bilaga II.

Tillstånd som utfärdas eller inrättas enligt denna förordning ska vara giltiga i hela unionens tullområde.

2.   Individuella och globala exporttillstånd enligt denna förordning ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.3 ska individuella exporttillstånd, om exportören inte är bosatt eller etablerad i unionens tullområde, beviljas enligt denna förordning av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna med dubbla användningsområden befinner sig.

Alla individuella och globala exporttillstånd ska, när så är möjligt, utfärdas via elektroniska medel på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter och i den ordning som anges i förlagorna i avsnitt A i bilaga III.

3.   Individuella exporttillstånd och globala exporttillstånd ska vara giltiga i upp till två år, om inte den behöriga myndigheten beslutar något annat.

Tillstånd för stort projekt ska vara giltiga under en period som ska fastställas av den behöriga myndigheten, dock inte längre än fyra år, utom under vederbörligen motiverade omständigheter baserade på projektets varaktighet.

4.   Exportörerna ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för deras ansökningar om individuellt och globalt exporttillstånd, så att fullständig information ges, särskilt om slutanvändaren, destinationslandet och den exporterade produktens slutanvändning.

De individuella exporttillstånden ska omfattas av krav på slutanvändningsintyg. Den behöriga myndigheten får undanta vissa ansökningar från skyldigheten att tillhandahålla ett slutanvändningsintyg. De globala exporttillstånden får om så är lämpligt omfattas av krav på slutanvändningsintyg.

Exportörer som använder globala exporttillstånd ska genomföra ett internt efterlevnadsprogram, såvida inte den behöriga myndigheten anser det onödigt på grund av annan information som den har beaktat vid behandlingen av exportörens ansökan om ett globalt exporttillstånd.

Rapporteringskrav och krav på interna efterlevnadsprogram avseende användningen av globala exporttillstånd ska fastställas av medlemsstaterna.

På exportörernas begäran ska globala exporttillstånd som innehåller kvantitativa begränsningar delas upp.

5.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska behandla ansökningar om individuella eller globala tillstånd inom en tidsfrist som ska fastställas enligt nationell rätt eller praxis.

6.   Nationella generella exporttillstånd ska

a)

inte omfatta produkter som förtecknas i avsnitt I i bilaga II.

b)

definieras i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis; de får användas av alla exportörer som är etablerade eller bosatta i den medlemsstat som utfärdar dessa tillstånd, om de uppfyller de krav som fastställs i denna förordning och i den kompletterande nationella lagstiftningen; de ska utfärdas i enlighet med vad som anges i avsnitt C i bilaga III.

c)

inte användas om exportören har informerats av den behöriga myndigheten att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för sådan användning som anges artikel 4.1, eller om exportören känner till att produkterna är avsedda för ovannämnda användning.

Nationella generella exporttillstånd får även tillämpas på produkter och destinationer som förtecknas i avsnitten A–H i bilaga II.

Medlemsstaterna ska till kommissionen omedelbart anmäla alla nationella generella exporttillstånd som utfärdas eller ändras. Kommissionen ska offentliggöra sådana meddelanden i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

7.   Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad får förbjuda exportören att använda unionens generella exporttillstånd om det föreligger skäligen grundad misstanke i fråga om exportörens förmåga att följa villkoren för tillståndet eller en bestämmelse i lagstiftningen om exportkontroll.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta information om exportörer som är förbjudna att använda unionens generella exporttillstånd, såvida inte den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad fastställer att exportören inte kommer att försöka exportera produkter med dubbla användningsområden genom en annan medlemsstat. Informationsutbytet ska ske med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 23.6.

Artikel 13

1.   Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd enligt denna förordning ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där förmedlaren eller tillhandahållaren av tekniskt bistånd är bosatt eller etablerad. Om förmedlaren eller tillhandahållaren av tekniskt bistånd inte är bosatt eller etablerad inom unionens tullområde ska tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd enligt denna förordning beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat varifrån förmedlingstjänsterna eller det tekniska biståndet kommer att tillhandahållas.

2.   Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster ska beviljas för en bestämd kvantitet specifika produkter och det ska tydligt anges var produkterna finns i ursprungstredjelandet, vem slutanvändaren är och exakt var slutanvändaren befinner sig.

I tillstånd för tekniskt bistånd ska det tydligt anges vem slutanvändaren är och exakt var slutanvändaren befinner sig.

Tillstånden ska vara giltiga i hela unionens tullområde.

3.   Förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för ansökan om tillstånd enligt denna förordning, särskilt uppgifter om var produkterna med dubbla användningsområden befinner sig, en tydlig beskrivning av produkterna och de kvantiteter det rör sig om, tredje parter som är inblandade i transaktionen, destinationslandet, slutanvändaren i det landet och exakt var denna befinner sig.

4.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska behandla ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd inom en tidsfrist som ska fastställas enligt nationell lagstiftning eller praxis.

5.   Alla tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd ska, när så är möjligt, utfärdas via elektroniska medel på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter i, och i den ordning som anges i, förlagorna i avsnitt B i bilaga III.

Artikel 14

1.   Om produkter med dubbla användningsområden, för vilka en ansökan om individuellt tillstånd har lämnats in för export till en destination som inte förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II eller till alla destinationer när det är fråga om de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV, befinner sig i eller kommer att befinna sig i en eller flera andra medlemsstater än den där ansökan har lämnats in, ska detta anges i ansökan. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där ansökan om tillstånd har lämnats in ska omedelbart samråda med de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna och förse dem med relevant information. Detta samråd får ske med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 23.6. De medlemsstater som konsulteras ska inom tio arbetsdagar framföra eventuella invändningar mot beviljandet av ett sådant tillstånd, vilka ska vara bindande för den medlemsstat där ansökan har lämnats in.

Om inga invändningar har tagits emot inom tio arbetsdagar ska de konsulterade medlemsstaterna anses inte ha några invändningar.

I undantagsfall får varje konsulterad medlemsstat begära en förlängning av den tiodagarsperioden. En sådan förlängning får emellertid inte överskrida 30 arbetsdagar.

2.   Om en export kan strida mot en medlemsstats grundläggande säkerhetsintressen, får den staten rikta en begäran till en annan medlemsstat att inte bevilja ett exporttillstånd eller, om tillstånd redan har beviljats, att ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla detta. Den medlemsstat som tar emot en sådan begäran ska omedelbart inleda samråd av icke-bindande natur med den begärande medlemsstaten, vilket ska avslutas inom tio arbetsdagar. Om den medlemsstat som tar emot begäran beslutar att bevilja tillståndet, ska den medlemsstaten underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 23.6.

Artikel 15

1.   Vid beslut om beviljande av tillstånd eller om förbud mot transitering enligt denna förordning ska medlemsstaterna beakta alla relevanta aspekter, inbegripet följande:

a)

Unionens och medlemsstaternas internationella skyldigheter och åtaganden, särskilt de skyldigheter och åtaganden de har accepterat i egenskap av medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificeringen av relevanta internationella fördrag.

b)

Deras skyldigheter enligt de sanktioner som införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av rådet eller genom ett beslut av OSSE eller genom en bindande resolution från FN:s säkerhetsråd.

c)

Nationella utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter, inbegripet de som täcks av gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp.

d)

Den avsedda slutanvändningen och risken för avledning.

2.   Utöver de kriterier som anges i punkt 1 ska medlemsstaterna, när de bedömer en ansökan om ett globalt exporttillstånd, beakta exportörens genomförande av ett internt efterlevnadsprogram.

Artikel 16

1.   Den behöriga myndigheten får i enlighet med denna förordning vägra att bevilja exporttillstånd och får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett exporttillstånd som den en gång har beviljat. Om den behöriga myndigheten avslår, ogiltigförklarar, tillfälligt upphäver, avsevärt begränsar eller återkallar ett exporttillstånd eller om den har beslutat att avsedd export inte ska tillåtas, ska den anmäla detta till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen och delge dem relevant information. Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat tillfälligt har upphävt ett exporttillstånd ska den slutliga bedömningen överlämnas till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen när perioden för det tillfälliga upphävandet löper ut.

2.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska se över avslag på tillstånd som anmälts enligt punkt 1 inom tre år från det att de har anmälts och återkalla, ändra eller förlänga dem. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska så snart som möjligt anmäla resultatet av översynen till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater och till kommissionen. Avslag som inte återkallas ska fortsätta att gälla och ska ses över vart tredje år. Vid den tredje översynen ska den berörda medlemsstaten vara skyldig att förklara skälen för att avslaget ska kvarstå.

3.   Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen anmäla beslut om att förbjuda en transitering av produkter med dubbla användningsområden, vilket fattats i enlighet med artikel 7. Dessa anmälningar ska innehålla all relevant information, inbegripet produktens klassificering, dess tekniska parametrar, destinationsland och slutanvändare.

4.   Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska också tillämpas på tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd enligt artikel 13.

5.   Innan den behöriga myndigheten i en medlemsstat beslutar om den ska bevilja tillstånd eller förbjuda en transitering enligt denna förordning, ska den granska alla giltiga avslag eller beslut om att förbjuda transitering av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I och som fattats enligt denna förordning för att fastställa om tillstånd eller transitering för en i allt väsentligt identisk transaktion har avslagits av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat. Den ska sedan samråda med de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som utfärdade dessa avslag eller beslut om att förbjuda transitering enligt punkterna 1, 3 och 4 i denna artikel.

De behöriga myndigheterna i de rådfrågade medlemsstaterna ska inom tio arbetsdagar meddela huruvida de anser att transaktionen i fråga är en i allt väsentligt identisk transaktion. Om inget svar har tagits emot inom tio arbetsdagar ska det anses att de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som rådfrågats inte betraktar transaktionen i fråga som en i allt väsentligt identisk transaktion.

Om mer information krävs för att korrekt utvärdera transaktionen i fråga ska de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna komma överens om en förlängning av den tiodagarsperioden. En sådan förlängning får emellertid inte överskrida 30 arbetsdagar.

Om den behöriga myndigheten efter dessa samråd beslutar att bevilja ett tillstånd eller tillåta en transitering, ska den meddela de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen och lämna all relevant information för att förklara beslutet.

6.   Alla anmälningar som krävs enligt denna artikel ska göras via säkra elektroniska medel, inbegripet genom det system som avses i artikel 23.6.

7.   All information som utbyts enligt denna artikel ska överensstämma med artikel 23.5 om informationens konfidentiella karaktär.

KAPITEL IV

ÄNDRING AV FÖRTECKNINGARNA ÖVER PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH AV DESTINATIONER

Artikel 17

1.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra förteckningarna över produkter med dubbla användningsområden i bilagorna I och IV enligt följande:

a)

Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i bilaga I ska ändras i enlighet med de relevanta skyldigheter och åtaganden samt ändringar av dessa som medlemsstaterna och, när det är lämpligt, unionen har godtagit som medlemmar i de internationella icke-spridnings- och exportkontrollregimerna eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag.

b)

Om ändringen av bilaga I gäller produkter med dubbla användningsområden som också förtecknas i bilaga II eller IV ska dessa bilagor ändras i enlighet därmed.

2.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra bilaga II genom att ta bort produkter och genom att lägga till eller ta bort destinationer från tillämpningsområdet för unionens generella exporttillstånd i samråd med den samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden som inrättats i enlighet med artikel 24 och med beaktande av skyldigheter och åtaganden enligt de relevanta icke-spridnings- och exportkontrollregimerna, såsom ändringar av kontrollförteckningarna, liksom relevant geopolitisk utveckling. När tvingande skäl till skyndsamhet kräver borttagande av särskilda destinationer från tillämpningsområdet för ett av unionens generella exporttillstånd, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 19 tillämpas på delegerade akter som antas enligt denna punkt.

Artikel 18

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 9 september 2021. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 17 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 19

1.   Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.   Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

Artikel 20

Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i bilaga IV, som är en underavdelning av bilaga I, ska uppdateras med beaktande av artikel 36 i EUF-fördraget, nämligen medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet.

KAPITEL V

TULLFÖRFARANDEN

Artikel 21

1.   Vid fullgörandet av formaliteterna för export av produkter med dubbla användningsområden vid det tullkontor som ansvarar för handläggningen av exportdeklarationen ska exportören framlägga bevis för att nödvändigt exporttillstånd har erhållits.

2.   Exportören får anmodas att tillhandahålla en översättning av eventuella dokument som framläggs som bevis, till ett officiellt språk i den medlemsstat där exportdeklarationen uppvisas.

3.   En medlemsstat får även, utan att det påverkar befogenheter som den tilldelats i kraft av och i enlighet med unionens tullkodex, för en period som inte överstiger de perioder som avses i punkt 4, avbryta förfarandet för export från dess territorium eller, vid behov, på annat sätt förhindra att produkter med dubbla användningsområden som omfattas eller inte omfattas av ett giltigt exporttillstånd lämnar unionen via dess territorium, om den har

a)

anledning att misstänka att

i)

relevant information inte beaktades när tillståndet beviljades, eller

ii)

omständigheterna har ändrats väsentligt sedan tillståndet beviljades, eller

b)

relevant information om eventuell tillämpning av åtgärder enligt artikel 4.1.

4.   I de fall som avses i punkt 3 i denna artikel ska den medlemsstat som avses i den punkten utan dröjsmål samråda med den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljade exporttillståndet eller som får vidta åtgärder enligt artikel 4.1 för att den behöriga myndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt artikel 4.1 eller 16.1. Om den behöriga myndigheten beslutar att låta tillståndet fortsätta att gälla eller att inte vidta åtgärder enligt artikel 4.1 ska den svara inom tio arbetsdagar, som på dess begäran kan förlängas till 30 arbetsdagar i undantagsfall. I sådant fall eller om svar inte erhålls inom tio eller 30 arbetsdagar ska produkterna med dubbla användningsområden omedelbart frigöras. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljade tillståndet ska meddela de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen.

5.   Kommissionen får i samarbete med medlemsstaterna utarbeta en vägledning för att stödja samarbetet mellan licensierings- och tullmyndigheter.

Artikel 22

1.   Medlemsstaterna får besluta att tullformaliteterna för export av produkter med dubbla användningsområden endast får fullgöras vid tullkontor som bemyndigats för detta ändamål.

2.   De medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som anges i punkt 1 ska informera kommissionen om de tullkontor som bemyndigats. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

KAPITEL VI

ADMINISTRATIVT SAMARBETE, GENOMFÖRANDE OCH GENOMDRIVANDE

Artikel 23

1.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål informera kommissionen om de lagar och andra författningar som antas för genomförandet av denna förordning, inbegripet

a)

en förteckning över de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som har befogenhet att

bevilja exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden,

bevilja tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd i enlighet med denna förordning,

förbjuda transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden i enlighet med denna förordning,

b)

de åtgärder som avses i artikel 25.1.

Kommissionen ska vidarebefordra uppgifterna till de övriga medlemsstaterna och ska offentliggöra dessa uppgifter i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

2.   I samarbete med kommissionen ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att upprätta ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna i syfte att öka effektiviteten av unionens ordning för exportkontroll och för att säkerställa ett konsekvent och effektivt genomförande och genomdrivande av kontroll i hela unionens tullområde. Informationsutbytet kan omfatta följande:

a)

Relevanta licensieringsuppgifter som tillhandahålls för varje utfärdat tillstånd (t.ex. licensernas värde och typ och därmed sammanhängande destinationer, antal användare av generella tillstånd).

b)

Ytterligare information om genomdrivandet av kontroller, inbegripet information om tillämpningen av de kriterier som anges i artikel 15.1, antalet aktörer med ett internt efterlevnadsprogram och, i förekommande fall, uppgifter om export av produkter med dubbla användningsområden i andra medlemsstater.

c)

Information om den analys som ligger till grund för tillägg eller planerade tillägg till nationella kontrollförteckningar enligt artikel 9.

d)

Information om genomdrivande av kontroller, inbegripet riskbaserade revisioner, uppgifter om exportörer som fråntagits rätten att använda nationella eller unionens generella exporttillstånd och, i förekommande fall, antal överträdelser, beslagtaganden och tillämpning av andra sanktioner.

e)

Uppgifter om känsliga slutanvändare, om aktörer som deltar i misstänkt upphandlingsverksamhet och, om sådana uppgifter är tillgängliga, om transportvägar.

3.   Utbytet av licensieringsuppgifter ska äga rum minst en gång per år i enlighet med riktlinjer som ska utarbetas av den samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden som inrättats i enlighet med artikel 24 och med vederbörlig hänsyn till rättsliga krav om skydd av personuppgifter, kommersiellt känslig information eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet.

4.   Medlemsstaterna och kommissionen ska regelbundet granska genomförandet av artikel 15 på grundval av information som lämnats i enlighet med denna förordning och analyser av sådana uppgifter. Alla deltagare i dessa utbyten ska respektera diskussionernas konfidentialitet.

5.   Rådets förordning (EG) nr 515/97 (14), särskilt bestämmelserna om uppgifters konfidentiella karaktär, ska gälla i tillämpliga delar.

6.   Ett säkert och krypterat system ska utarbetas av kommissionen i samråd med den samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden som inrättats enligt artikel 24 för att stödja direkt samarbete och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och, när det är lämpligt, kommissionen. Systemet ska, när så är möjligt, av kommissionen anslutas till de elektroniska licenssystemen hos medlemsstaternas behöriga myndigheter i den utsträckning som är nödvändig för att underlätta detta direkta samarbete och informationsutbyte. Europaparlamentet ska informeras om systemets budget, utveckling och funktion.

7.   Behandlingen av personuppgifter ska ske i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EU) 2016/679 och (EU) 2018/1725.

Artikel 24

1.   En samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden, med en företrädare för kommissionen som ordförande ska inrättas. Varje medlemsstat ska utse en företrädare till samordningsgruppen. Gruppen ska granska alla frågor som avser tillämpningen av denna förordning, vilka kan tas upp antingen av ordföranden eller av en medlemsstats företrädare.

2.   Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska, när den anser det nödvändigt, samråda med de exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta aktörer som berörs av den här förordningen.

3.   Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska, när det är lämpligt, inrätta tekniska expertgrupper bestående av sakkunniga från medlemsstaterna för att granska särskilda frågor som rör genomförandet av kontroller, inbegripet frågor om uppdatering av unionens kontrollförteckningar i bilaga I. De tekniska expertgrupperna ska vid behov konsultera exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning.

4.   Kommissionen ska stödja ett unionsprogram för kapacitetsuppbyggnad avseende licensiering och genomdrivande, bland annat genom att i samråd med samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden utarbeta gemensamma utbildningsprogram för tjänstemän från medlemsstaterna.

Artikel 25

1.   Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa ett korrekt genomdrivande av denna förordning. Den ska särskilt fastställa sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning Dessa Sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska inrätta en mekanism för samordning av genomdrivandet för att stödja informationsutbyte och direkt samarbete mellan behöriga myndigheter och verkställande organ i medlemsstaterna (nedan kallad samordningsmekanismen). Inom ramen för samordningsmekanismen ska medlemsstaterna och kommissionen utbyta relevant information, om sådan finns tillgänglig, inbegripet om tillämpningen, arten och effekten av de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1, om efterlevnad av bästa praxis och om otillåten export av produkter med dubbla användningsområden och/eller överträdelser av denna förordning och/eller relevant nationell lagstiftning.

Inom ramen för samordningsmekanismen ska medlemsstaterna och kommissionen också utbyta information om bästa praxis hos nationella verkställande myndigheter avseende riskbaserade revisioner, upptäckt och lagföring av otillåten export av produkter med dubbla användningsområden och/eller eventuella andra överträdelser av denna förordning och/eller relevant nationell lagstiftning.

Informationsutbytet inom ramen för samordningsmekanismen ska vara konfidentiellt.

KAPITEL VII

TRANSPARENS, UTÅTRIKTADVERKSAMHET, ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING

Artikel 26

1.   Kommissionen och rådet ska vid behov tillhandahålla riktlinjer och/eller rekommendationer om bästa praxis för de frågor som avses i denna förordning för att säkerställa att unionsordningen för exportkontroll är effektiv och genomförs på ett konsekvent sätt. Ansvaret för att tillhandahålla riktlinjer och/eller rekommendationer för bästa praxis till exportörer, förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd ska ligga hos de medlemsstater där de är bosatta eller etablerade. I dessa riktlinjer och/eller rekommendationer för bästa praxis ska särskild hänsyn tas till små och medelstora företags informationsbehov.

2.   Kommissionen ska i samråd med samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden lägga fram en årlig rapport inför Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning och om de verksamheter, undersökningar och samråd som företagits av samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden. Den årliga rapporten ska vara offentlig.

Den årliga rapporten ska innehålla information om tillstånd (särskilt antal och värde per typ av produkter och destinationsorter på unionsnivå och medlemsstatsnivå) avslag och förbud enligt denna förordning. Den årliga rapporten ska också innehålla information om förvaltningen (särskilt om personal, efterlevnad och utåtriktad verksamhet, särskilda licensierings- eller klassificeringsverktyg) och genomdrivande av kontroller (särskilt antalet överträdelser och sanktioner).

När det gäller cyberövervakningsprodukter ska den årliga rapporten innehålla särskild information om tillstånd, särskilt om antalet mottagna ansökningar per produkt, den utfärdande medlemsstaten och de destinationer som berörs av dessa ansökningar och om de beslut som fattats om dessa ansökningar.

Informationen i den årliga rapporten ska presenteras i enlighet med principerna i punkt 3.

Kommissionen och rådet ska tillhandahålla riktlinjer om metoden för insamling och behandling av uppgifter för utarbetandet av den årliga rapporten, inbegripet fastställandet av typerna av produkter och tillgången till uppgifter om verkställighet.

3.   Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all information som behövs för utarbetandet av rapporten, med vederbörlig hänsyn till rättsliga krav om skydd av personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (15) om europeisk statistik är tillämplig på information som utbyts eller offentliggörs enligt denna artikel.

4.   Mellan den 10 september 2026 och den 10 september 2028 ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och rapportera de viktigaste resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Efter den 10 september 2024 ska kommissionen genomföra en utvärdering av artikel 5 och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

KAPITEL VIII

KONTROLLÅTGÄRDER

Artikel 27

1.   Exportörer av produkter med dubbla användningsområden ska föra detaljerade register eller förteckningar över sin export i enlighet med gällande nationell rätt eller praxis i berörd medlemsstat. Sådana register eller förteckningar ska särskilt innefatta kommersiella dokument såsom fakturor, godsspecifikationer och transportdokument och andra leveransdokument som är tillräckligt detaljerade för att man ska kunna utläsa

a)

en beskrivning av produkterna med dubbla användningsområden,

b)

kvantiteten produkter med dubbla användningsområden,

c)

exportörens respektive mottagarens namn och adress,

d)

slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

2.   I enlighet med gällande nationell rätt eller praxis i berörd medlemsstat ska förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd föra register eller förteckningar över förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd, så att de på begäran kan styrka beskrivningen av de produkter med dubbla användningsområden som varit föremål för förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd, under vilken period produkterna varit föremål för sådana tjänster, destinationen för sådana produkter och tjänster och vilka länder som är berörda av de tjänsterna.

3.   De register eller förteckningar och dokument som avses i punkterna 1 och 2 ska bevaras i minst fem år från utgången av det kalenderår under vilket exporten ägde rum eller förmedlingstjänsterna eller det tekniska biståndet tillhandahölls. De ska på begäran framläggas för den behöriga myndigheten.

4.   Dokument och underlag rörande överföringar inom unionen av de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I ska arkiveras i minst tre år från utgången av det kalenderår då överföringen utfördes och ska på begäran uppvisas för den behöriga myndigheten i den medlemsstat från vilken dessa produkter överfördes.

Artikel 28

För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning ska varje medlemsstat vidta alla de åtgärder som krävs för att dess behöriga myndigheter ska kunna

a)

inhämta information om varje order eller transaktion som inbegriper produkter med dubbla användningsområden,

b)

fastställa huruvida exportkontrollåtgärderna tillämpas korrekt, vilket särskilt får inbegripa rätt till tillträde till lokaler som tillhör personer som berörs av en exporttransaktion eller förmedlare som tillhandahåller förmedlingstjänster under de omständigheter som anges i artikel 6, eller tillhandahållare av tekniskt bistånd under de omständigheter som anges i artikel 8.

KAPITEL IX

SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

Artikel 29

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska, när det är lämpligt, föra dialoger med tredjeländer i syfte att främja en global konvergens hos kontrollerna.

Dialogerna får stödja regelbundet och ömsesidigt samarbete med tredjeländer, inbegripet utbyte av information och bästa praxis samt kapacitetsuppbyggnad och utåtriktad verksamhet i tredjeländer. Dialogerna får också uppmuntra tredjeländer att förbinda sig till robusta exportkontroller som utvecklats genom multilaterala exportkontrollregimer som en modell för internationell bästa praxis.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i överenskommelser om ömsesidigt administrativt bistånd eller protokoll avseende tullfrågor, vilka ingåtts mellan unionen och tredjeländer, får rådet bemyndiga kommissionen att förhandla om avtal med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av exportkontroller avseende sådana produkter med dubbla användningsområden som omfattas av denna förordning.

Sådana förhandlingar ska föras i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 207.3 i EUF-fördraget och i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, beroende på vad som är tillämpligt.

KAPITEL X

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar kommissionens delegerade beslut av den 15 september 2015 som kompletterar beslut nr 1104/2011/EU.

Artikel 31

Förordning (EG) nr 428/2009 upphör att gälla.

De ansökningar om tillstånd som lämnas in före den 9 september 2021 ska dock fortsätta att omfattas av de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 428/2009.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 32

Denna förordning träder i kraft den nittionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2021.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

D. M. SASSOLI

På rådets vägnar

Ordförande

A. P. ZACARIAS


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 mars 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 10 maj 2021.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).

(3)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479 av den 11 mars 2015 om gemensamma exportregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 34).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41).

(10)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).

(11)  EUT C 202, 8.7.2011, s. 13.

(12)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU av den 25 oktober 2011 om närmare föreskrifter för tillträde till den offentliga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering som inrättats genom Galileoprogrammet (EUT L 287, 4.11.2011, s. 1).

(13)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(14)  Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN SOM AVSES I ARTIKEL 3 I DENNA FÖRORDNING

Genom förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i denna bilaga genomförs internationella överenskommelser om kontroll av produkter med dubbla användningsområden, bl.a. Australiengruppen (1), Missilteknologikontrollregimen(MTCR) (2), Nuclear Suppliers' Group (NSG) (3), dvs. gruppen av länder som levererar kärnmaterial, Wassenaar-arrangemanget (4) och konventionen om kemiska vapen (5).

INNEHÅLL

Del I –

Allmänna anmärkningar, akronymer, förkortningar och definitioner

Del II – Kategori 0

Kärnmaterial, anläggningar och utrustning

Del III – Kategori 1

Särskilda material och därtill hörande utrustning

Del IV – Kategori 2

Materialbearbetning

Del V – Kategori 3

Elektronik

Del VI – Kategori 4

Datorer

Del VII – Kategori 5

Telekommunikation och ”informationssäkerhet”

Del VIII – Kategori 6

Sensorer och lasrar

Del IX – Kategori 7

Navigation och avionik

Del X – Kategori 8

Marint

Del XI – Kategori 9

Rymd och framdrivning

DEL     I – Allmänna anmärkningar, akronymer samt förkortningar och definitioner

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR TILL BILAGA I

1.

För kontroll av varor som är konstruerade eller modifierade för militär användning, se relevant förteckning (relevanta förteckningar) för kontroll av militära varor som upprätthålls av de enskilda EU-medlemsstaterna. Hänvisningarna i denna bilaga med anmärkningen ”SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING” är till samma förteckning.

2.

Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

ANM.

Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de kontrollerade beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

3.

Varor som specificeras i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

4.

I vissa fall förtecknas kemikalier med namn och CAS-nummer. Förteckningen gäller kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) oberoende av namn eller CAS-nummer. CAS-nummer visas som ett bidrag till identifieringen av en viss kemikalie eller blandning, oberoende av nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifikation, eftersom vissa former av den förtecknade kemikalien har olika CAS-nummer, medan blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie också kan ha olika CAS-nummer.

ANMÄRKNING RÖRANDE KÄRNTEKNIK (Nuclear Technology Note – NTN)

(Denna anmärkning ska läsas jämförd med kategori 0, avsnitt E)

”Teknik” som har direkt samband med varor som finns upptagna under kategori 0 ska kontrolleras enligt bestämmelserna för kategori 0.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av kontroll, omfattas av kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av kontroll.

Godkännande av export av varor medger även export till samma slutanvändare av det minimum av ”teknik” som erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av varan.

Kontroll av överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information eller ”vetenskaplig grundforskning”.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE TEKNIK (General Technology Note – GTN)

(Denna anmärkning ska läsas jämförd med kategorierna 1–9, avsnitt E)

Export av ”teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som kontrolleras i kategorierna 1–9, kontrolleras i den ordning som föreskrivs i kategorierna 1–9.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av kontroll, omfattas av kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av kontroll.

Kontrollen gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varor som inte är underställda kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats.

Anmärkning:

Denna anmärkning medger inte export av ”teknik” som specificeras i avsnitten 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a och 8E002.b.

Kontroll av överföringar av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE KÄRNTEKNISK PROGRAMVARA (Nuclear Software Note – NSN)

(Denna anmärkning har företräde framför bestämmelserna i kategori 0, avsnitt D)

Avsnitt D i kategori 0 omfattar inte ”programvara” som är en ”objektkod” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varor för vilka exporttillstånd har beviljats.

Godkännande av export av varor medger även export till samma slutanvändare av det minimum av ”objektkod” som erfordras för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varan.

Anmärkning:

Anmärkningen rörande kärnteknisk programvara fritar inte från kontrollen av ”programvara” som specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE PROGRAMVARA (General Software Note – GSN)

(Denna anmärkning har företräde framför bestämmelserna i kategorierna 1–9, avsnitt D)

Den ”programvara” som beskrivs i kategorierna 1–9 omfattas inte av kontroll om den

a)

är allmänt tillgänglig för gemene man genom att

1.

den säljs från lager vid ett försäljningsställe i detaljistledet utan restriktioner

a)

över disk,

b)

via postorderförsäljning,

c)

på elektronisk väg, eller

d)

via telefonförsäljning, och

2.

den kan installeras av användaren utan väsentlig medverkan av försäljaren,

Anmärkning:

Punkt a i Allmän anmärkning rörande programvara tar inte bort kontrollen av ”programvara” som specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

b)

är ”allmänt tillgänglig”, eller

c)

är en ”objektkod” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor för vilka exporttillstånd har beviljats.

Anmärkning:

Punkt c i Allmän anmärkning rörande programvara tar inte bort kontrollen av ”programvara” som specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE ”INFORMATIONSSÄKERHET” (GISN)

”Informationssäkerhets”-produkter eller -funktioner ska värderas mot kategori 5 del 2 även om de är komponenter, ”programvara” eller funktioner i andra system eller i annan utrustning.

REDAKTIONELL PRAXIS I EUROPEISKA UNIONENS OFFICIELLA TIDNING

I enlighet med bestämmelserna i Publikationshandboken ska, i texter på svenska som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning,

kommatecken användas som decimaltecken,

större tal skrivas i grupper om tre, med mellanrum.

Texten i den här bilagan följer denna praxis.

AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR SOM ANVÄNDS I DENNA BILAGA

Akronymer och förkortningar som används som definierade termer återfinns under rubriken ’Definition av termer som används i denna bilaga’.

AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ABMA

American Bearing Manufacturers Association

ADC

Analogue-to-Digital Converter

AGMA

American Gear Manufacturers’ Association

AHRS

Attitude and Heading Reference Systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

Atomic Layer Epitaxy

ALU

Arithmetic Logic Unit (aritmetisk logikenhet)

ANSI

American National Standards Institute

APP

Adjusted Peak Performance (justerad topprestanda)

APU

Auxiliary Power Unit (hjälpkraftsaggregat)

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

Air Traffic Control (flygkontrolltjänst)

BJT

Bipolar Junction Transistors (BJ-transistorer)

BPP

Beam Parameter Product (strålparameterprodukt)

BSC

Base Station Controller (basstationskontroller)

CAD

Computer-Aided-Design (datorstödd konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

Charge Coupled Device (laddningskopplad enhet)

CDU

Control and Display Unit (kontroll- och indikatorenhet)

CEP

Circular Error Probable (troligt cirkulärt fel)

CMM

Coordinate Measuring Machine (koordinatmätmaskin)

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (komplementär metalloxidhalvledare)

CNTD

Controlled Nucleation Thermal Deposition (styrd nukleär termisk deponering)

CPLD

Complex Programmable Logic Device (komplex programmerbar logisk komponent)

CPU

Central Processing Unit (centralprocessor)

CVD

Chemical Vapour Deposition (kemisk förångningsdeposition)

CW

Chemical Warfare (kemisk krigföring)

CW (för laser)

Continuous Wave (kontinuerlig drift)

DAC

Digital-to-Analogue Converter (digital-till-analog-omvandlare)

DANL

Displayed Average Noise Level (visad genomsnittlig brusnivå)

DBRN

Data-Base Referenced Navigation (databaserad referensnavigering)

DDS

Direct Digital Synthesizer

DMA

Dynamic Mechanical Analysis

DME

Distance Measuring Equipment (avståndsmätningsradar)

DMOSFET

Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

DS

Directionally Solidified (riktningsstelnad)

EB

Exploding Bridge (exploderande brygga)

EB-PVD

Electron Beam Physical Vapour Deposition (fysisk förångningsdeposition med elektronstråle)

EBW

Exploding Bridge Wire (exploderande tråd)

ECM

Electro-Chemical Machining (elektrokemisk bearbetning)

EDM

Electrical Discharge Machines (elektriska urladdningsmaskiner)

EFI

Exploding Foil Initiators (exploderande folie)

EIRP

Effective Isotropic Radiated Power (ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt)

EMP

Electromagnetic Pulse (elektromagnetisk puls)

ENOB

Effective Number of Bits (effektivt antal bitar)

ERF

Electrorheological Finishing (elektroreologisk slutbearbetning)

ERP

Effective Radiated Power (ekvivalent utstrålad effekt)

ESD

Electrostatic Discharge (elektrostatisk urladdning)

ETO

Emitter Turn-Off Thyristor (ETO-tyristor)

ETT

Electrical Triggering Thyristor (T-tyristor)

EU

Europeiska unionen

EUV

Extreme Ultraviolet (extremt ultraviolett)

FADEC

Full Authority Digital Engine Control

FFT

Fast Fourier Transform (Snabb Fourier-transform)

FPGA

Field Programmable Gate Array (fältprogrammerbar grindmatris)

FPIC

Field Programmable Interconnect (fältprogrammerbar koppling)

FPLA

Field Programmable Logic Array (fältprogrammerbar logisk matris)

FPO

Floating Point Operation (flyttalsoperation)

FWHM

Full-Width Half-Maximum (halvvärdesbredd)

GLONASS

Global Navigation Satellite System (globalt satellitnavigeringssystem)

GNSS

Global Navigation Satellite System (globalt satellitnavigeringssystem)

GPS

Global Positioning System

GSM

Global System for Mobile Communications

GTO

Gate Turn-off Thyristor (GTO-tyristor)

HBT

Hetero-Bipolar Transistors (hetero-bipolära transistorer)

HDMI

High-Definition Multimedia Interface

HEMT

High Electron Mobility Transistor (transistor med hög elektronmobilitet)

Icao

International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)

IEC

International Electro-technical Commission (Internationella elektrotekniska kommissionen)

IED

Improvised Explosive Device (improviserad sprängladdning)

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

Instantaneous-Field-Of-View

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor (IGB-transistor)

IGCT

Integrated Gate Commutated Thyristor (IGC-tyristor)

IHO

International Hydrographic Organization (Internationella hydrografiska organisationen)

ILS

Instrument Landing System (instrumentlandningssystem)

IMU

Inertial Measurement Unit (mätenhet för tröghetsnavigering)

INS

Inertial Navigation System (tröghetsnavigeringssystem)

IP

Internet Protocol

IRS

Inertial Reference System (referenssystem för tröghetsnavigering)

IRU

Inertial Reference Unit (referensenhet för tröghetsnavigering)

ISA

International Standard Atmosphere (internationell standardatmosfär)

ISAR

Inverse Synthetic Aperture Radar

ISO

International Organization for Standardization (Internationella standardiseringsorganisationen)

ITU

International Telecommunication Union (Internationella teleunionen)

JT

Joule-Thomson

LIDAR

Light Detection and Ranging

LIDT

Laser Induced Damage Threshold (gräns för skador åstadkomna av laser)

LOA

Length Overall (total längd)

LRU

Line Replaceable Unit

LTT

Light Triggering Thyristor (LT-tyristor)

MLS

Microwave Landing Systems (mikrovågslandningssystem)

MMIC

Monolithic Microwave Integrated Circuit (monolitisk integrerad mikrovågskrets)

MOCVD

Metal Organic Chemical Vapour Deposition (metall-organisk kemisk förångningsdeposition)

MOSFET

Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFE-transistor)

MPM

Microwave Power Module (effektmodul för mikrovåg)

MRF

Magnetorheological Finishing (magnetreologisk slutbearbetning)

MRF

Minimum Resolvable Feature size (minsta upplösning för systemdimension)

MRI

Magnetic Resonance Imaging (magnetisk resonanstomografi)

MTBF

Mean-Time-Between-Failures (medeltid mellan fel)

MTTF

Mean-Time-To-Failure (medeltid till fel)

NA

Numerical Aperture (numerisk apertur)

NDT

Non-Destructive Test (icke-förstörande prov)

NEQ

Net Explosive Quantity (nettosprängämnesmängd)

NIJ

National Institute of Justice (nationella rättsinstitutet)

OAM

Operations, Administration or Maintenance (drift, administration eller underhåll)

OSI

Open Systems Interconnection

PAI

Polyamide-imides (polyamidimider)

PAR

Precision Approach Radar (precisionsinflygningsradar)

PCL

Passive Coherent Location

PDK

Process Design Kit (processdesignsats)

PIN

Personal Identification Number (personligt identifikationsnummer)

PMR

Private Mobile Radio (privatmobilradio)

PVD

Physical Vapour Deposition (kemisk förångningsdeposition)

ppm

parts per million (delar per miljon)

QAM

Quadrature-Amplitude-Modulation (kvadraturamplitudmodulering)

QE

Quantum Efficiency (kvantverkningsgrad)

RAP

Reactive Atom Plasmas

RF

Radio Frequency (radiofrekvens)

rms

root mean square (effektivvärde)

RNC

Radio Network Controller (radionätkontroller)

RNSS

Regional Navigation Satellite System (regionalt satellitnavigeringssystem)

ROIC

Read-out Integrated Circuit (utläsningskrets)

S-FIL

Step and Flash Imprint Lithography

SAR

Synthetic Aperture Radar

SAS

Synthetic Aperture Sonar

SC

Single Crystal (enkristall)

SCR

Silicon Controlled Rectifier (kiselstyrd likriktare)

SFDR

Spurious Free Dynamic Range (spuriosfritt dynamiskt område)

SHPL

Super High Powered Laser

SLAR

Sidelooking Airborne Radar (sidospanande flygburen radar)

SOI

Silicon-on-Insulator (kisel på insulator)

SQUID

Superconducting Quantum Interference Device

SRA

Shop Replaceable Assembly

SRAM

Static Random Access Memory

SSB

Single Sideband (enkelt sidband)

SSR

Secondary Surveillance Radar (sekundär övervakningsradar)

SSS

Side Scan Sonar (sidoskannande sonar)

TIR

Total Indicated Reading (totalt indikatorutslag)

TVR

Transmitting Voltage Response (överföringsfunktion spänning till tryck)

u

Atomic Mass Unit (universell atommassenhet)

UPR

Unidirectional Positioning Repeatability (repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position)

UV

Ultraviolet (ultraviolett)

UTS

Ultimate Tensile Strength (brottgräns)

VJFET

Vertical Junction Field Effect Transistor (VJFE-transistor)

VOR

Very High Frequency Omni-directional Range

WHO

Världshälsoorganisationen

WLAN

Wireless Local Area Network

DEFINITION AV TERMER SOM ANVÄNDS I DENNA BILAGA

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

DEL II –     Kategori 0

KATEGORI 0 – KÄRNMATERIAL, ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING

0A   System, utrustning och komponenter

0A001

”Kärnreaktorer” och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för sådana enligt följande:

a)

”Kärnreaktorer”.

b)

Metallkärl eller större fabrikstillverkade delar till sådana, inklusive reaktortankens lock för ett reaktortryckkärl, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta härden hos en ”kärnreaktor”.

c)

Hanteringsutrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för att föra in eller avlägsna bränsle i en ”kärnreaktor”.

d)

Styrstavar som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att reglera klyvningsprocessen i en ”kärnreaktor”, tillhörande stöd- och upphängningsanordningar samt drivdon och styrrör för stavarna.

e)

Tryckrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta både bränsleelement och primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

f)

Zirkoniummetall och -legeringar, i form av rör eller hopsättningar av rör, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas som bränsleinkapsling i en ”kärnreaktor” och i kvantiteter på över 10 kg.

ANM.

För tryckrör av zirkonium se 0A001.e och för rörtanksrör se avsnitt 0A001.h.

g)

Kylmedelpumpar eller cirkulatorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att pumpa runt primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

h)

’Kärnreaktors interna delar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en ”kärnreaktor”, inklusive bottenplatta för härden, bränslekanaler (bränsleboxar), rörtanksrör, termiska skärmar, bafflar, härdgaller samt diffusorplåtar.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0A001.h avses med ’kärnreaktors interna delar’ varje större konstruktion inuti ett reaktorkärl som fyller en eller flera funktioner, som att bära upp härden, upprätthålla härdens geometri, rikta primärkylmedlets flöde, utgöra strålskärmar för reaktorkärlet och leda härdinstrumentering på plats.

i)

Värmeväxlare enligt följande:

1.

Ånggeneratorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen eller den intermediära kylkretsen i en ”kärnreaktor”.

2.

Andra värmeväxlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen i en ”kärnreaktor”.

Anmärkning:

Avsnitt 0A001.i omfattar inte värmeväxlare för reaktorns stödsystem, t.ex. nödkylningssystemet eller kylsystemet för sönderfallvärme.

j)

Neutrondetektorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att bestämma neutronflödesnivåerna inuti härden i en ”kärnreaktor”.

k)

’Externa termiska skärmar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en ”kärnreaktor” för att minska värmeförluster och för att skydda inneslutningskärlen.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0A001.k avses med ’externa termiska skärmar’ större strukturer som placeras över reaktorkärlen och som minskar värmeförlusten från reaktorn och minskar temperaturen i inneslutningskärlet.

0B   Test-, inspektions- och produktionsutrustning

0B001

Anläggning för separation av isotoper ur ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material” och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda härför enligt följande:

a)

Anläggning som är särskilt konstruerad för separation av isotoper ur ”naturligt uran”, ”utarmat uran” och ”särskilt klyvbart material” enligt följande:

1.

Anläggning för separation med gascentrifug.

2.

Anläggning för separation med gasdiffusion.

3.

Anläggning för separation med aerodynamisk process.

4.

Anläggning för separation med kemisk utbytesprocess.

5.

Anläggning för separation med jonbytesprocess.

6.

Anläggning för isotopseparation med ”laser” tillämpat på atomär ånga.

7.

Anläggning för isotopseparation med ”laser” tillämpat på gasmolekyler.

8.

Anläggning för separation med plasmaprocess.

9.

Anläggning för separation med elektromagnetisk process.

b)

Gascentrifuger, hopsatta delar och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med gascentrifuger enligt följande:

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0B001.b betyder ’material med hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’ något av följande:

1.

Maråldrat stål som kan ges en brottgräns på 1,95 GPa eller mer.

2.

Aluminiumlegeringar som kan ges en brottgräns på 0,46 GPa eller mer. eller

3.

”Fibrer eller fiberliknande material” med en ”specifik modul” större än 3,18 × 106 m och en ”specifik brottgräns” större än 7,62 × 104 m.

1.

Gascentrifuger.

2.

Kompletta rotorenheter.

3.

Rotorrör med en väggtjocklek av 12 mm eller mindre med en diameter mellan 75 mm och 650 mm tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

4.

Ringar eller bälgar med en väggtjocklek som är 3 mm eller mindre och en diameter mellan 75 mm och 650 mm konstruerade för att lokalt förstärka rotorröret eller för att förena ett antal sådana rör och är tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

5.

Mellanväggar (bafflar) med en diameter mellan 75 mm och 650 mm avsedda att monteras inne i centrifugens rotorrör, tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

6.

Topp- eller bottenplattor med en diameter mellan 75 mm och 650 mm avsedda att passa till ändarna av rotorröret och tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

7.

Magnetiskt upphängda lager enligt följande:

a)

Lagersystem bestående av en ringformig magnet som är upphängd i ett lagerhus tillverkat eller skyddat av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” och som innehåller ett dämpande medium där magneten är kopplad till en polkärna eller en annan magnet som är monterad på rotorns topplatta.

b)

Aktiva magnetiska lagersystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas tillsammans med gascentrifuger.

8.

Särskilt iordningställda lager som består av en lagertapp/lagerskålenhet monterad på en dämpare.

9.

Molekylpumpar bestående av cylindrar med invändigt maskinbearbetade eller utpressade spiralformade spår och maskinbearbetade innerytor.

10.

Ringformade statorer för elektriska motorer till flerfasiga växelströmshysteres- (eller reluktans-) motorer för synkron drift i vakuum i frekvensområdet 600 Hz och uppåt och i effektområdet 40 VA (Voltampere) och uppåt.

11.

Centrifugbehållare som ska innesluta gascentrifugens rotor och som består av en styv cylinder med väggtjockleken upp till 30 mm och med precisionsbearbetade ändar som är parallella med varandra och vinkelräta mot cylinderns längdaxel med en tolerans om 0,05° eller mindre.

12.

Uttagsrör bestående av rör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för avtappning av UF6-gas från rotorröret enligt pitotrörsprincipen och som kan anslutas till det centrala systemet för gasuttag.

13.

Frekvensomvandlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att mata motorstatorn vid anrikning med gascentrifuger och som har alla följande egenskaper samt därför särskilt konstruerade komponenter:

a)

Flerfasig utgång inom frekvensområdet 600 Hz och uppåt.

b)

Hög stabilitet (frekvenskontroll bättre än 2 %).

14.

Avstängnings- och kontrollventiler enligt följande:

a)

Avstängningsventiler som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att styra matarflöde, slutprodukt eller restfraktion från UF6-gasflöden vid en enskild gascentrifug.

b)

Bälgtätade ventiler, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, med en inre diameter på 10–160 mm, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i huvud- eller hjälpsystem i anläggning för anrikning med gascentrifug.

c)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med gasdiffusion enligt följande:

1.

Membran för gasdiffusion, tillverkade av porösa metalliska, polymera eller keramiska ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” med en porstorlek mellan 10 och 100 nm, en tjocklek på 5 mm eller mindre och, om i form av rör, med en diameter som är 25 mm eller mindre.

2.

Behållare för gasdiffusorer tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

3.

Kompressorer eller blåsmaskiner med en sugkapacitet på minst 1 m3/min för UF6, med ett utloppstryck upp till 500 kPa och ett tryckförhållande på 10:1 eller mindre, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

4.

Axeltätningar för kompressorer eller blåsmaskiner som specificeras i avsnitt 0B001.c.3 och som är konstruerade så att inläckningen av buffertgas är mindre än 1 000 cm3/min.

5.

Värmeväxlare tillverkade av eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, som är konstruerade för ett läckagetryckförhållande på mindre än 10 Pa per timme när tryckskillnaden uppgår till 100 kPa.

6.

Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

d)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med aerodynamisk process enligt följande:

1.

Separationsmunstycken, dysor, som består av slitsformade böjda kanaler vars krökningsradie är mindre än 1 mm, och som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6, och som i munstycket har en knivsegg som delar gasflödet genom munstycket i två strömmar.

2.

Cylindriska eller koniska rör (vortexrör) vilka är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” och har ett eller flera tangentiella inlopp.

3.

Kompressorer eller blåsmaskiner som är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, och axeltätningar som hör till dessa.

4.

Värmeväxlare tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

5.

Behållare, avsedda att innesluta vortexrör eller separationsmunstycken, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

6.

Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, med en diameter på minst 40 mm.

7.

Processystem för att separera UF6 från bärgasen (väte eller helium) så att innehållet av UF6 blir högst 1 ppm, innefattande följande:

a)

Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (– 120 °C) eller lägre.

b)

Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller lägre.

c)

Separationsmunstycken eller vortexrör för separation av UF6 från bärgasen.

d)

Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

e)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med kemisk utbytesprocess enligt följande:

1.

Vätske-vätskepulskolonner med snabbt utbyte där uppehållstiden i varje steg är 30 s eller mindre och som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. tillverkade av eller skyddade med lämpliga plastmaterial såsom fluorerade kolvätepolymerer eller glas).

2.

Vätske-vätskecentrifugalkontaktorer med snabbt utbyte där uppehållstiden i varje steg är 30 s eller mindre och som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. tillverkade av eller skyddade med lämpliga plastmaterial såsom fluorerade kolvätepolymerer eller glas).

3.

Elektrokemiska reduktionsceller som är resistenta mot koncentrerade saltsyrelösningar, för reduktion av uran från ett valenstal till ett annat valenstal.

4.

Matningsutrustning för elektrokemiska reduktionsceller, avsedd att överföra U+4 från det organiska flödet och för vilken de delar som kommer i kontakt med flödet är tillverkade av eller skyddade med lämpligt material (t.ex. glas, fluorkarbonpolymerer, polyfenylsulfat, polyetersulfon och hartsimpregnerad grafit).

5.

System för att producera lösningar av uranklorid med hög renhet, bestående av utrustning för upplösning, vätskeextraktion och/eller jonbyte för rening och elektrolytiska celler för att reducera uranium U+6 eller U+4 till U+3.

6.

Uranoxidationssystem för oxidation av U+3 till U+4.

f)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med jonbytesprocess enligt följande:

1.

Snabbreagerande jonbytarmassor, som film eller porösa makronätverk, i vilka de aktiva kemiska utbytesgrupperna är begränsade till ytbeläggningen på en inaktiv porös bärarkropp, samt andra kompositstrukturer i lämplig form, inklusive partiklar och fibrer, med en diameter som är 0,2 mm eller mindre, resistenta mot koncentrerad saltsyra och gjorda för att ha en utbyteshalveringstid som är mindre än 10 s och som kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C).

2.

Jonbyteskolonner (cylindriska) med en diameter som är större än 1 000 mm, tillverkade av eller skyddade med material som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. titan eller fluorkarbonplaster) och som kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C) och vid tryck över 0 MPa.

3.

Återströmningssystem för jonbyte (kemiska eller elektrokemiska oxidations- eller reduktionssystem) för regenerering av kemiska reducerande eller oxiderande ämnen som använts i anrikningskaskader som utnyttjar jonbyte.

g)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för laserbaserade separationsprocesser som använder isotopseparation med laser tillämpat på atomär ånga enligt följande:

1.

Uranmetallförångarsystem konstruerade för att leverera en effekt på 1 kW eller mer mot målet, avsedda att användas för laseranrikning.

2.

System för hantering av uranmetall i flytande form eller gasform som är särskilt konstruerade eller iordningställda för hantering av smält uran, smälta uranlegeringar eller uranmetallånga för användning vid laseranrikning, samt speciellt konstruerade komponenter till dessa.

ANM:

SE ÄVEN AVSNITT 2A225.

3.

Uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion för uppsamling av uranmetall i flytande eller solid form, tillverkade av eller skyddade med material som är resistent mot värmen och korrosionen från uranmetallånga eller flytande uranium. Skyddande material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller tantal.

4.

Behållare för separatormodul (cylindriska eller rektangulära behållare) som ska användas för att innesluta källan som producerar uranmetallånga, elektronstrålekanonen och uppsamlare av slutprodukt och restfraktion.

5.

”Lasrar” eller ”laser”-system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper med en spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

ANM:

SE ÄVEN AVSNITTEN 6A005 OCH 6A205.

h)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för laserbaserade separationsprocesser som använder isotopseparation med laser tillämpat på gasmolekyler enligt följande:

1.

Expansionsmunstycken för överljudshastighet som är avsedda att kyla blandningen av UF6 och bärgas till 150 K (– 123 °C) eller lägre och är tillverkade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

2.

Komponenter och enheter till uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att samla upp uranmetall eller restfraktioner av uran efter belysning med laser, tillverkade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

3.

Kompressorer som är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, och axeltätningar som hör till dessa.

4.

Utrustning för att fluorera UF5 (fast) till UF6 (gas).

5.

Processystem för att separera UF6 från bärgasen (t.ex. kväve, argon eller annan gas), innefattande följande:

a)

Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (– 120 °C) eller lägre.

b)

Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller lägre.

c)

Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

6.

”Lasrar” eller ”laser”-system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper med en spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 6A005 OCH 6A205.

i)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med plasmaprocess enligt följande:

1.

Mikrovågskällor och antenner som kan producera eller accelerera joner och som har en utgångsfrekvens som är högre än 30 GHz, och en uteffekt (medeleffekt) som är större än 50 kW.

2.

Jonexcitationsspolar för radiofrekvenser över 100 kHz och som kan arbeta med mer än 40 kW medeleffekt.

3.

System för att generera uranplasma.

4.

Används inte.

5.

Uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion för uranmetall i solid form, tillverkade av eller skyddade med material som är resistent mot värmen och korrosionen från uranånga. Skyddande material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller tantal.

6.

Cylindriska behållare för separatormodul avsedda att innesluta uranplasmakällan, radiofrekvensdrivspolen samt uppsamlare för slutprodukt och restfraktion tillverkade av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. rostfritt stål).

j)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med elektromagnetisk process enligt följande:

1.

Jonkällor, enkla eller multipla, som består av en förångningskälla, joniserare och strålaccelerator vilka är tillverkade av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. grafit, rostfritt stål eller koppar) och som kan leverera en jonstråleström som är 50 mA eller mer.

2.

Jonkollektorer för uppsamling av anrikade eller utarmade uranjonstrålar och som består av två eller flera slitsar och fickor och är gjorda av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. grafit eller rostfritt stål).

3.

Vakuumbehållare för elektromagnetiska uranseparatorer tillverkade av icke-magnetiskt material (t.ex. rostfritt stål) och konstruerade för drift vid ett tryck som är 1 Pa eller lägre.

4.

Magnetpolskor med en diameter större än 2 m.

5.

Högspänningsaggregat för jonkällor som har alla följande egenskaper:

a)

Gjorda för kontinuerlig drift.

b)

Utspänning 20 kV eller högre.

c)

Utström 1 A eller mer.

d)

Spänningsreglering bättre än 01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

ANM:

SE ÄVEN AVSNITT 3A227.

6.

Kraftaggregat för magneter (högeffekt, likström) som har alla följande egenskaper:

a)

Möjlighet att kontinuerligt lämna en utström som är 500 A eller mer samtidigt som utspänningen är 100 V eller högre.

b)

Ström- eller spänningsreglering bättre än 01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

ANM:

SE ÄVEN AVSNITT 3A226.

0B002

Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning och komponenter enligt följande, för isotopseparationsanläggningar som specificeras i avsnitt 0B001 och som är tillverkade av eller skyddade med ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”:

a)

Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen.

b)

Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning.

c)

Stationer för slutprodukt och restfraktion vilka används för att överföra UF6 till behållare.

d)

Kondenserings- eller solidifieringsstationer som används för att avlägsna UF6 från anrikningsprocessen genom att komprimera, kyla och överföra UF6 till flytande eller fast form.

e)

Rörsystem och grenrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för transport av UF6 inom kaskader som utnyttjar gasdiffusion, centrifuger eller aerodynamiska processer.

f)

Vakuumsystem och pumpar enligt följande:

1.

Samlings- och förgreningsrör för vakuum eller vakuumpumpar som tillåter en sugkapacitet på minst 5 m3/minut,

2.

vakuumpumpar som är speciellt konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, eller

3.

vakuumsystem bestående av samlings- och förgreningsrör för vakuum och vakuumpumpar, som är konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär.

g)

UF6-masspektrometrar/jonkällor som kan ta online-prover på UF6-gasflöden och som har alla följande egenskaper:

1.

Kan mäta joner med en massa av 320 amu (amu = atommassenhet) eller mer och som har en upplösning bättre än 1/320.

2.

Jonkälla tillverkad av eller fodrad med nickel, nickel-kopparlegeringar med en nickelhalt på minst 60 viktprocent eller nickel-kromlegeringar.

3.

Jonkälla med indirekt upphettning (electron bombardment).

4.

Uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

0B003

Anläggning för konvertering av uran och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt följande:

a)

System för konvertering av uranmalmkoncentrat till UO3.

b)

System för konvertering av UO3 till UF6.

c)

System för konvertering av UO3 till UO2.

d)

System för konvertering av UO2 till UF4.

e)

System för konvertering av UF4 till UF6.

f)

System för konvertering av UF4 till uranmetall.

g)

System för konvertering av UF6 till UO2.

h)

System för konvertering av UF6 till UF4.

i)

System för konvertering av UO2 till UCl4.

0B004

Anläggning för produktion eller koncentrering av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda härför enligt följande:

a)

Anläggning för produktion av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar enligt följande:

1.

Anläggning för vatten-vätesulfidutbyte.

2.

Anläggning för ammoniak-väteutbyte.

b)

Utrustning och komponenter enligt följande:

1.

Kolonner för vatten-vätesulfidutbyte med en diameter på minst 1,5 m och som kan arbeta vid tryck som är lika med eller högre än 2 MPa.

2.

Enstegs centrifugalfläktar eller -kompressorer med låg tryckhöjd (dvs. 0,2 MPa) för cirkulation av vätesulfidgas (dvs. gas som innehåller mer än 70 viktprocent vätesulfid, H2S) med en drivningskapacitet lika med eller större än 56 m3/s vid tryck lika med eller högre än 1,8 MPa insugningstryck och utrustade med tätningar som är konstruerade för att användas i våt H2S-miljö.

3.

Kolonner för ammoniak-väteutbyte vars höjd är lika med eller mer än 35 m och med en diameter mellan 1,5 och 2,5 m och som kan arbeta vid tryck högre än 15 MPa.

4.

Inre delar till utbyteskolonnerna, inklusive stegkontaktorer, och stegpumpar, inklusive sådana som är dränkbara, som används för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

5.

Ammoniakkrackers med ett drifttryck lika med eller högre än 3 MPa för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

6.

Analysatorer för absorption i det infraröda området som under drift kan analysera förhållandet mellan väte och deuterium när deuteriumkoncentrationen är lika med eller högre än 90 viktprocent.

7.

Katalytiska brännare för omvandling av anrikad deuteriumgas till tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

8.

Kompletta uppgraderingssystem för tungt vatten eller kolonner för detta, avsedda för uppgradering av tungt vatten till en deuteriumkoncentration motsvarande reaktorkvalitet.

9.

Konverteringsutrustning för ammoniaksyntes som är särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

0B005

Anläggning som är särskilt konstruerad för tillverkning av bränsleelement för ”kärnreaktorer” och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd härför.

Teknisk anmärkning:

Särskilt konstruerad eller iordningställd utrustning för tillverkning av bränsleelement för ”kärnreaktorer” omfattar utrustning som

1.

i produktionsprocessen normalt kommer i direkt kontakt med eller direkt behandlar eller styr flödet av kärnämne,

2.

förseglar kapslingen av kärnämne,

3.

kontrollerar att kapsling eller försegling är oskadd,

4.

kontrollerar ytbehandlingen av det förseglade bränslet, eller

5.

används för sammansättning av reaktorelement.

0B006

Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från ”kärnreaktor” och utrustning och komponenter särskilt konstruerade eller iordningställda härför.

Anmärkning:

Avsnitt 0B006 innefattar följande:

a)

Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från ”kärnreaktor” samt utrustning och komponenter som normalt kommer i direkt kontakt med och direkt kontrollerar det bestrålade bränslet och huvudflödena av kärnämne och klyvningsprodukter.

b)

Utrustning för avkapsling av bränsleelement och maskiner för att hugga, klippa eller skära bränsleelement, dvs. fjärrmanövrerad utrustning för att skära, hugga eller klippa bestrålade bränsleelement, knippen eller stavar från ”kärnreaktor”.

c)

Upplösningskar eller upplösningskärl med mekaniska anordningar som är särskilt utformade eller iordningsställda för att användas för upplösning av bestrålat ”kärnreaktor”bränsle, som kan tåla varm, starkt korrosiv vätska och som kan fyllas, hanteras och underhållas genom fjärrmanövrering.

d)

Utrustning för vätskeextraktion, t.ex. packade eller pulsade kolonner, mixer-settlers eller centrifugalkontaktorer, som är resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan och särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en anläggning för upparbetning av bestrålat ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material”.

e)

Lagringstankar som är särskilt konstruerade för att vara kriticitetssäkra och resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan.

Teknisk anmärkning:

En lagringstank kan ha följande egenskaper:

1.

Väggar eller en inre uppbyggnad med en borekvivalent (beräknad för alla beståndsdelar enligt definition i anmärkningen till avsnitt 0C004) på minst 2 %.

2.

En maximal diameter på 175 mm för ett cylindriskt kärl, eller

3.

en maximal bredd på 75 mm för antingen en skiv- eller ringformad behållare.

f)

Neutronmätningssystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för integrering och användning i en anläggning för upparbetning av bestrålat ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material”.

0B007

Anläggning för konvertering av plutonium och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt följande:

a)

System för konvertering av plutoniumnitrat till plutoniumoxid.

b)

System för produktion av plutoniummetall.

0C   Material

0C001

”Naturligt uran” eller ”utarmat uran” eller torium i form av metall, legeringar, kemiska föreningar eller koncentrat och varje annat material som innehåller ett eller flera av de ovan nämnda materialen.

Anmärkning:

Avsnitt 0C001 omfattar inte följande:

a)

Fyra gram eller mindre av ”naturligt uran” eller ”utarmat uran”, när det ingår i sensorkomponenter i instrument.

b)

”Utarmat uran” speciellt framställt för följande civila icke-nukleära tillämpningar:

1.

Skärmning.

2.

Emballering.

3.

Ballast med en massa som inte är större än 100 kg.

4.

Motvikter med en massa som inte är större än 100 kg.

c)

Legeringar innehållande mindre än 5 % torium.

d)

Keramiska produkter innehållande torium vilka har framställts för icke-nukleär användning.

0C002

”Särskilt klyvbart material”.

Anmärkning:

Avsnitt 0C002 omfattar inte mängder om fyra ”effektiva gram” eller mindre när materialet ingår i sensorkomponenter i instrument.

0C003

Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och andra deuteriumföreningar samt blandningar och lösningar som innehåller deuterium i vilka isotopförhållandet deuterium-väte överstiger 1:5 000.

0C004

Grafit som har en renhetsgrad som är bättre än 5 delar per miljon 'boron equivalenter' och en densitet som är större än 1,50 g/cm3 för användning i en ”kärnreaktor” i kvantiteter som överstiger 1 kg.

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1C107.

Anmärkning 1:

I samband med exportkontroll ska de behöriga myndigheterna i den EU-medlemsstat där exportören är etablerad fastställa om exporten av grafit som uppfyller ovannämnda specifikationer är avsedd för användning i en ”kärnreaktor”. 0C004 omfattar inte grafit som har en renhetsgrad som är bättre än 5 ppm (delar per miljon) borekvivalenter och en densitet som är större än 1,50 g/cm3 som inte är avsett för användning i en ”kärnreaktor”.

Anmärkning 2:

I avsnitt 0C004 definieras ’borekvivalent’ (BE) som summan av BEz för föroreningar (utom BEkol eftersom kol inte betraktas som en förorening) inklusive bor, där

 

BEZ (ppm) = CF × koncentrationen av element Z i ppm

 

Image 24

 

och σB och σZ är de termiska neutroninfångningstvärsnitten (i barn) för naturligt förekommande bor respektive element Z, och AB och AZ är atommassan hos naturligt förekommande bor respektive element Z.

0C005

Speciellt förberedda föreningar eller pulver avsedda för tillverkning av gasdiffusionsmembran som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 (t.ex. nickel eller legeringar innehållande 60 viktprocent eller mer nickel, aluminiumoxid och fullständigt fluorerade polymerer) och som har en renhet på 99,9 viktprocent eller bättre och en partikelstorlek på mindre än 10 μm mätt enligt ASTM B330 standard och en hög grad av likformighet i partikelstorleken.

0D   Programvara

0D001

”Programvara” som är särskilt konstruerad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som specificeras i denna kategori.

0E   Teknik

0E001

”Teknik” enligt anmärkning rörande kärnteknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som specificeras i denna kategori.

DEL III –     Kategori 1

KATEGORI 1 – SÄRSKILDA MATERIAL OCH DÄRTILL HÖRANDE UTRUSTNING

1A   System, utrustning och komponenter

1A001

Komponenter tillverkade av fluorföreningar, enligt följande:

a)

Packningar, tätningar, tätningsmaterial eller bränsletankar, speciellt konstruerade för ”luftfartyg” eller rymdfarkoster, tillverkade till mer än 50 viktprocent av något material som specificeras i avsnitt 1C009.b eller 1C009.c.

b)

Används inte.

c)

Används inte.

1A002

”Kompositer” eller laminat, enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 1A202, 9A010 OCH 9A110

a)

Tillverkade av något av följande:

1.

En organisk ”matris” och ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.c eller 1C010.d.

2.

Förimpregnerade mattor eller förformer som specificeras i avsnitt 1C010.e.

b)

Tillverkade av en metall- eller kol-”matris” och något av följande:

1.

”Fibrer eller fiberliknande material” av kol med följande egenskaper:

a)

En ”specifik modul” som överstiger 10,15 × 106 m. och

b)

En ”specifik brottgräns” som överstiger 17,7 × 104 m. eller

2.

Material som specificeras i avsnitt 1C010.c.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1A002 omfattar inte ”kompositer” eller laminat tillverkade av epoxyhartsimpregnerade ”fibrer eller fiberliknande material” av kol, som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat, för vilka:

a)

ytan inte överstiger 1 m2,

b)

längden inte överstiger 2,5 m, och

c)

bredden överstiger 15 mm.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1A002 omfattar inte halvfabrikat som är speciellt konstruerade för följande helt civila tillämpningar:

a)

Sportutrustning.

b)

Bilindustrin.

c)

Verktygsmaskinindustrin.

d)

Medicinska tillämpningar.

Anmärkning 3:

Avsnitt 1A002.b.1 omfattar inte halvfabrikat som innehåller sammanvävda fibertrådar av högst två dimensioner och som är speciellt konstruerade för följande tillämpningar:

a)

Värmebehandlingsugnar för härdning av metaller.

b)

Produktionsutrustning för kiselkulor.

Anmärkning 4:

Avsnitt 1A002 omfattar inte färdiga detaljer som är speciellt konstruerade för en specifik tillämpning.

Anmärkning 5:

1A002.b.1 omfattar inte mekaniskt hackat, malet eller skuret ”kolfiber- eller kolfiberliknande material” med en längd på 25,0 mm eller mindre.

1A003

Föremål av icke-”smältbara” aromatiska polyimider i form av film, blad eller band med någon av följande egenskaper:

a)

En tjocklek på över 0,254 mm, eller

b)

är belagd eller laminerad med kol, grafit, metall eller magnetiskt material.

Anmärkning:

1A003 omfattar inte produktion av kopparbelagda eller kopparlaminerade filmer konstruerade för produktion av elektroniska mönsterkort.

ANM.

För alla former av ”smältbara” aromatiska polyimider, se avsnitt 1C008.a.3.

1A004

Utrustning och komponenter för skydd och detektion som inte är särskilt konstruerade för militära ändamål, enligt följande:

ANM:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING, AVSNITTEN 2B351 OCH 2B352.

a)

Heltäckande ansiktsmasker, filterbehållare och saneringsutrustning till dessa, konstruerade eller modifierade för skydd mot något av följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

Anmärkning:

Avsnitt 1A004.a omfattar även andningsskydd med automatisk luftrening (Powered Air Purifying Respirators, PAPR) som är konstruerade eller modifierade för skydd mot de agens eller material som förtecknas i avsnitt 1A004.a.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1A004.a gäller följande:

1.

Heltäckande ansiktsmasker kallas även skydds- eller gasmasker.

2.

Filterbehållare innefattar även filterpatroner.

1.

”Biologiska agens”.

2.

’Radioaktiva material’.

3.

Kemiska stridsmedel (CW).

4.

”Agens för kravallbekämpning”, bland annat

a)

α-brombensenacetonitril (brombensylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8),

b)

[(2-klorfenyl)metylen]propandinitril, (o-klorbensalmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1),

c)

2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4),

d)

dibens-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8),

e)

10-klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid) (adamsit) (DM) (CAS 578-94-9),

f)

n-nonanoylmorfolin (MPA) (CAS 5299-64-9).

b)

Skyddsdräkter, handskar och skor, speciellt konstruerade eller modifierade för att skydda mot något av följande:

1.

”Biologiska agens”.

2.

’Radioaktiva material’.

3.

Kemiska stridsmedel (CW).

c)

Detektionssystem, speciellt konstruerade eller modifierade för detektion eller identifiering av något av följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.

”Biologiska agens”.

2.

’Radioaktiva material’.

3.

Kemiska stridsmedel (CW).

d)

Elektronisk utrustning som är konstruerad för automatisk detektion eller identifiering av förekomsten av restmängder av ”sprängämnen” och som utnyttjar tekniker för ’spårdetektion’ (t.ex. akustiska ytvågor, spektrometri för jonrörlighet, spektrometri för differentiell rörlighet, masspektrometri).

Teknisk anmärkning:

’Spårdetektion’ definieras som förmågan att detektera mindre än 1 ppm ånga eller 1 mg fast eller flytande ämne.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1A004.d omfattar inte kontrollutrustning som är speciellt konstruerad för laboratorieanvändning.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1A004.d omfattar inte säkerhetsbågar som passeras utan att vidröras.

Anmärkning:

Avsnitt 1A004 omfattar inte följande:

a)

Personliga dosimetrar för mätning av strålning.

b)

Arbetsmiljöutrustning som genom konstruktion eller funktion är begränsad till att skydda mot olyckor inom bostadsområden eller civil industri, inklusive

1.

gruvor,

2.

stenbrott,

3.

jordbruk,

4.

läkemedelsindustri,

5.

medicinskt bruk,

6.

veterinärt bruk,

7.

miljöskydd,

8.

avfallshantering,

9.

livsmedelsindustrin.

Tekniska anmärkningar:

1.

Avsnitt 1A004 omfattar utrustning och komponenter som har identifierats, framgångsrikt testats i enlighet med nationella standarder eller på annat sätt visats vara effektiva för detektion av eller försvar mot ’radioaktiva material’, ”biologiska agens”, kemiska stridsmedel, ’similiämnen’ eller ”agens för kravallbekämpning”, även om sådan utrustning eller sådana komponenter används inom civil industri, t.ex. gruvor, stenbrott, jordbruk, läkemedelsindustrin, för medicinskt och veterinärt bruk, miljöskydd, avfallshantering eller livsmedelsindustrin.

2.

Ett ’similiämne’ är ett ämne eller material som används i stället för en toxisk agens (kemisk eller biologisk) i samband med utbildning, forskning, testning eller utvärdering.

3.

I avsnitt 1A004 avses med ’radioaktiva material’ material som valts ut eller modifierats för att öka deras effektivitet när det gäller att skada eller döda människor eller djur, eller skada utrustning, grödor eller miljön.

1A005

Skyddsvästar och därtill hörande delar enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)

Mjuka skyddsvästar, andra än sådana som tillverkats enligt militära standarder och specifikationer eller enligt ekvivalenter till dessa vad avser prestationsförmåga, och därtill speciellt konstruerade delar.

b)

Hårda skyddsplattor som ger ett ballistiskt skydd i skyddsklass IIIA eller bättre (NIJ 0101,06, juli 2008) ”motsvarande standard”.

ANM.

För ”fibrer eller fiberliknande material” som används för tillverkning av skyddsvästar, se avsnitt 1C010.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar när de används eller medföres för användarens eget bruk.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar som är konstruerade endast för frontalskydd från splitter och tryckvågor från icke militära explosiva produkter.

Anmärkning 3:

Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar som är konstruerade endast för skydd mot knivar, spikar, nålar eller mot trubbigt våld.

1A006

Utrustning, speciellt konstruerad eller modifierad för desarmering av improviserade sprängladdningar (IED), enligt följande, och speciellt konstruerade komponenter och tillbehör till sådan utrustning:

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)

Fjärrstyrda fordon.

b)

’Desarmeringsanordningar’.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1A006.b gäller följande: ’desarmeringsanordningar’ är anordningar som är speciellt konstruerade för att förhindra att en sprängladdning utlöses, genom att skjuta ut en vätskeprojektil, en fast projektil eller en brytbar projektil.

Anmärkning:

Avsnitt 1A006 omfattar inte sådan utrustning som åtföljer dess operatör.

1A007

Utrustning och anordningar, speciellt konstruerade för att på elektrisk väg initiera tändning av sprängladdningar och anordningar som innehåller ”energetiska material” enligt följande:

ANM:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING, AVSNITTEN 3A229 OCH 3A232.

a)

Tändaggregat avsedda att initiera tändning av sprängkapslar som specificeras i avsnitt 1A007.b.

b)

Elektriskt initierade sprängkapslar enligt följande:

1.

Exploderande brygga (EB).

2.

Exploderande tråd (EBW).

3.

Slapper.

4.

Exploderande folie (EFI).

Tekniska anmärkningar:

1.

Ordet tändare eller tändanordning används ibland i stället för sprängkapsel.

2.

De sprängkapslar som avses i avsnitt 1A007.b utnyttjar alla en liten elektriskt ledare (brygga, tråd eller folie) som förångas explosivt när en kortvarig elektrisk puls med hög strömstyrka passerar genom denna. I sprängkapslar som inte är av typ slapper startar den exploderande ledaren en kemisk detonation i ett anslutande högexplosivt sprängämne, exempelvis pentyl (pentaerytritoltetranitrat). I en slapper-tändare driver den explosiva förångningen av den elektriska ledaren en tunn skiva eller en slapper över ett luftgap mot ett sprängämne som vid anslaget initierar en kemisk detonation. I vissa konstruktioner drivs slapper-tändaren av en magnetisk kraft. Termen exploderande foliedetonator refererar antingen till en exploderande brygga eller till en sprängkapsel av typ slapper.

1A008

Sprängladdningar, anordningar och komponenter enligt följande:

a)

’Formade sprängladdningar’ med alla följande egenskaper:

1.

Nettosprängämnesmängden (NEQ) överstiger 90 g.

2.

Höljets yttre diameter är minst 75 mm.

b)

Linjära formade skärsprängladdningar (cutting charges) med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.

En sprängladdning som överstiger 40 g/m.

2.

En bredd på minst 10 mm.

c)

Snabbstubin med en sprängladdning i den inre delen som överstiger 64 g/m.

d)

Andra skärsprängladdningar än de som specificeras i avsnitt 1A008.b och avskiljningsverktyg med en nettosprängämnesmängd (NEQ) som överstiger 3,5 kg.

Teknisk anmärkning:

’Formade sprängladdningar’ är sprängladdningar som formats för att målinrikta verkan av explosionen.

1A102

Återmättade pyrolyserade kol-kol-komponenter konstruerade för rymdfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

1A202

Kompositmaterial, andra än de som specificeras i avsnitt 1A002, i form av rör och som har båda följande egenskaper:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 9A010 OCH 9A110.

a)

En inre diameter mellan 75 mm och 400 mm.

b)

Tillverkade av ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C210.a eller av förimpregnerat material av kol som specificeras i avsnitt 1C210.c.

1A225

Platinerade katalysatorer som är särskilt utformade eller iordningställda för att befrämja väteisotoputbyte mellan väte och vatten för att utvinna tritium ur tungt vatten eller för produktion av tungt vatten.

1A226

Fyllkroppar, som kan användas för separation av tungt vatten från vanligt vatten, och som har båda följande egenskaper:

a)

Tillverkade av fosforbronsnät som är kemiskt behandlade för att förbättra vätbarheten.

b)

utformade för att användas i kolonner för vakuumdestillation.

1A227

Strålningsskyddande fönster med hög densitet (blyglas eller annat glas) som har alla följande egenskaper och särskilt utformade ramar för sådana fönster:

a)

En ’inaktiv area’ större än 0,09 m2.

b)

En densitet större än 3 g/cm3.

c)

En tjocklek av 100 mm eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1A227 avses med ’inaktiv area’ den genomsiktliga area av fönstret som utsätts för den lägsta strålningsnivån vid tillämpningen.

1B   Test-, inspektions- och produktionsutrustning

1B001

Utrustning för produktion eller inspektion av ”kompositer eller laminat” som specificeras i avsnitt 1A002 eller ”fibrer eller fiberliknande material” enligt 1C010, enligt följande, samt speciellt konstruerade komponenter och tillbehör till sådan utrustning.

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 1B101 OCH 1B201.

a)

Lindningsmaskiner, i vilka rörelserna för positionering, omslag och lindning av fibrerna är samordnade och programmerade i minst tre ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av ”kompositer” eller laminat som består av ”fibrer eller fiberliknande material”.

b)

’Maskiner för påläggning av band’, i vilka påläggning av band kan samordnas och programmeras i minst fem ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av kroppar för luftfarkoster eller ’missiler’ i ”komposit”material.

Anmärkning:

I avsnitt 0B001.b avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster.

Teknisk anmärkning:

’Maskiner för påläggning av band’, enligt avsnitt 1B001.b, kan lägga ett eller fler ’band av fibermaterial’, begränsade till en bredd över 25,4 mm och upp till 304,8 mm, och skära av och starta om enskilda banor med ’band av fibermaterial’ under påläggningsprocessen.

c)

Vävstolar, som kan väva i flera riktningar och med flera dimensioner, inbegripet adaptrar och modifieringsutrustning, som är speciellt konstruerade eller modifierade för sammanvävning, sammanflätning eller sammantvinning av fibrer för ”komposit”strukturer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1B001.c inkluderas stickas i tekniken tvinnas.

d)

Utrustning speciellt konstruerad eller anpassad för produktion av armeringsfibrer enligt följande:

1.

Utrustning för omvandling av polymera fibrer (t.ex. polyakrylonnitril, rayon, beck eller polykarbosilan) till kol- eller kiselkarbidfibrer, inklusive specialutrustning för att töja fibrerna under upphettning.

2.

Utrustning för kemisk förångningsdeposition av grundämnen eller föreningar på upphettade trådformade substrat för att tillverka kiselkarbidfibrer.

3.

Utrustning för våtspinning av eldfasta keramer (t.ex. aluminiumoxid).

4.

Utrustning för omvandling av aluminium som innehåller fiberämnen till aluminiumfibrer genom värmebehandling.

e)

Utrustning för att producera förimpregnerade mattor som specificeras i avsnitt 1C010.e genom varmsmältning.

f)

Utrustning för oförstörande provning som är särskilt konstruerad för ”komposit”material enligt följande:

1.

Röntgentomografisystem för upptäckt av fel tredimensionellt.

2.

Numeriskt styrda ultraljudstestmaskiner i vilka rörelserna för positionering av sändare eller mottagare samtidigt är samordnade och programmerade i minst fyra axlar för att följa de tredimensionella konturerna av den komponent som inspekteras.

g)

’Maskiner för påläggning av väv’, i vilka påläggning av väv kan samordnas och programmeras i minst två ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av kroppar för luftfarkoster eller ’missiler’ i ”komposit”material.

Teknisk anmärkning:

’Maskiner för påläggning av väv’, enligt avsnitt 1B001.g, kan lägga ett eller flera ’band av fibermaterial’, begränsade till en bredd av högst 25,4 mm, och skära av och starta om enskilda banor med ’band av fibermaterial’ under påläggningsprocessen.

Tekniska anmärkningar:

1.

I avsnitt 1B001 omfattar ’primära servopositioneringsaxlar’ axlar som styrda av datorprogram orienterar och styr arbetsdonets (dvs. huvudets) position i rummet i förhållande till arbetsstycket för uppnående av den önskade processen.

2.

I avsnitt 1B001 avses med ’band av fibermaterial’ en enda kontinuerlig bredd av helt eller delvis hartsimpregnerad tejp, väv eller fiber. Helt eller delvis hartsimpregnerade ’band av fibermaterial’ omfattar även band som är överdragna med ett torrt pulver som fäster vid uppvärmning.

1B002

Utrustning som är konstruerad för att producera metallegeringar i pulverform eller i form av finkorniga materialpartiklar och som har alla följande egenskaper:

a)

Speciellt konstruerad för att undvika föroreningar.

b)

Speciellt konstruerad för att användas i en av de processer som anges i avsnitt 1C002.c.2.

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1B102.

1B003

Verktyg, formar, kokiller eller fixturer för ”superplastisk bearbetning” eller ”diffusionsbondning” av titan, aluminium eller legeringar av dessa, speciellt konstruerade för tillverkning av någon av följande produkter:

a)

Kroppar för flygplan eller rymdfarkoster.

b)

Motorer för ”luftfartyg”eller rymdfarkoster.

c)

Speciellt konstruerade komponenter för kroppar som specificeras i avsnitt 1B003.a eller för motorer som specificeras i avsnitt 1B003.b.

1B101

Utrustning, annan än sådan som specificeras i avsnitt 1B001, för ”produktion” av strukturella kompositer enligt följande, liksom särskilt utformade komponenter och tillbehör därtill.

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1B201.

Anmärkning:

Exempel på komponenter och tillbehör som specificeras i avsnitt 1B101 är formar, gjutkärnor, matriser, fixturer och verktyg för pressning, härdning, gjutning, sintring eller bindning av förformar till kompositstrukturer, laminat och produkter därav.

a)

Maskiner för trådlindning eller fiberlindning vilka är utformade för att tillverka kompositstrukturer eller laminat från ”fibrer eller fiberliknande material” där rörelserna för att placera, vira och linda fibrer samordnas och programmeras i tre eller flera axlar, samt samordnings- och programstyrning härför.

b)

Bandläggningsmaskiner, konstruerade för tillverkning av flygplansskrov och ”missil”-konstruktioner i kompositmaterial, där rörelserna för att placera och lägga band och ark är samordnade och programmerade i två eller flera axlar.

c)

Utrustning som konstruerats eller modifierats för ”produktion” av ”fibrer eller fiberliknande material” enligt följande:

1.

Utrustning för omformning av polymerfibrer (som polyakrylnitril, rayon eller polykarbosilan) inklusive speciella åtgärder för att sträcka fibrerna under upphettning.

2.

Utrustning för ångutfällning av ämnen eller föreningar på upphettat fibersubstrat.

3.

Utrustning för våtspinning av eldfasta keramer (t.ex. aluminiumoxid).

d)

Utrustning utformad eller modifierad för särskild fiberytbehandling eller för produktion av förimpregnerade mattor och förformer som specificeras i avsnitt 9C110.

Anmärkning:

Avsnitt 1B101.d innehåller bl.a. rullar, sträckare, ytbeläggningsutrustningar, skärmaskiner och stansar.

1B102

Utrustning för ”produktion” av metallpulver, annan än den som specificeras i avsnitt 1B002, och komponenter enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1B115.b.

a)

Utrustning för ”produktion” av metallpulver som kan användas för att i en kontrollerad omgivning ”producera” sfäriska, sfäroidiska eller finfördelade material som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

b)

Komponenter som konstruerats särskilt för sådan ”produktionsutrustning” som specificeras i avsnitt 1B002 eller 1B102.a.

Anmärkning:

Avsnitt 1B102 omfattar följande:

a)

Plasmageneratorer (bågstråle med hög frekvens) som kan användas för att framställa finfördelat eller sfäriskt metallpulver där processen sker i en argon-vatten-omgivning.

b)

Electroburst-utrustning som kan användas för att framställa finfördelat eller sfäriskt metallpulver där processen sker i en argon-vatten-omgivning.

c)

Utrustning som kan användas för att ”producera” sfäriskt aluminiumpulver genom att pulvrisera en smälta i ett inert medium (t.ex. kväve).

1B115

Utrustning, annan än den som specificeras i avsnitt 1B002 eller 1B102, för produktion av drivmedel eller beståndsdelar i dessa, enligt följande, samt tillhörande särskilt konstruerade komponenter:

a)

”Produktionsutrustning” för ”produktion”, hantering eller acceptanstest av flytande drivmedel eller beståndsdelar i dessa som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

b)

”Produktionsutrustning” för ”produktion”, hantering, blandning, härdning, gjutning, pressning, maskinbehandling, strängpressning eller acceptanstest av fasta drivmedel eller beståndsdelar i dessa som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning:

Avsnitt 1B115.b omfattar inte satsblandare, kontinuerliga blandare och luftstrålekvarnar. Dessa omfattas av avsnitten 1B117, 1B118 och 1B119.

Anmärkning 1:

För utrustning speciellt konstruerad för produktion av militära artiklar, se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1B115 omfattar inte kontrollutrustning för ”produktion”, hantering och acceptanstest av borkarbid.

1B116

Speciellt konstruerade munstycken för att producera pyrolytiskt erhållet material på en form, dorn eller annat underlag från prekursorgaser som bryts ned inom temperaturintervallet 1 573 K (1 300 °C) till 3 173 K (2 900 °C) vid tryck på mellan 130 Pa och 20 kPa.

1B117

Satsblandare med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

a)

Konstruerade eller modifierade för blandning under vakuum i intervallet 0–13,326 kPa.

b)

Förmåga att reglera temperaturen i blandningskammaren.

c)

En total volymmässig kapacitet av minst 110 liter.

d)

Åtminstone en excentriskt monterad ’blandande/knådande axel’.

Anmärkning:

I avsnitt 1B117.d omfattar inte termen ’blandande/knådande axel’ deagglomeratorer eller skärspindlar.

1B118

Kontinuerliga blandare med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

a)

Konstruerade eller modifierade för blandning under vakuum i intervallet 0–13,326 kPa,

b)

Förmåga att reglera temperaturen i blandningskammaren,

c)

Något av följande:

1.

Två eller flera blandande/knådande axlar.

2.

Alla följande egenskaper:

a)

En enda roterande och oscillerande axel med knådande stift/kuggar, och

b)

Knådande stift/kuggar innanför blandningskammarens hölje.

1B119

Luftstrålekvarnar som kan användas för att krossa eller mala ämnen som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, samt därför särskilt konstruerade komponenter.

1B201

Lindningsmaskiner för fibrer, andra än de som specificeras i avsnitt 1B001 eller 1B101, och tillhörande utrustning, enligt följande:

a)

Lindningsmaskiner för fibrer som har alla följande egenskaper:

1.

Samordnade och programmerade för positionering, omslagning och lindning av fibrer i två eller flera axlar.

2.

Speciellt utformade för tillverkning av kompositmaterial och laminat utgående från ”fibrer och fiberliknande material”.

3.

I stånd att linda cylindriska rör med en inre diameter mellan 75 mm och 650 mm och med en längd av 300 mm eller mer.

b)

Styrutrustning för samordning och programmering för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i avsnitt 1B201.a.

c)

Precisionsdorn för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i avsnitt 1B201.a.

1B225

Elektrolytiska celler för produktion av fluor med en produktionskapacitet större än 250 g fluor per timme.

1B226

Elektromagnetiska isotopseparatorer, utformade för, eller utrustade med enkel eller multipel jonkälla, som kan producera en total jonström av 50 mA eller mer.

Anmärkning:

Avsnitt 1B226 omfattar separatorer som

a)

kan anrika stabila isotoper,

b)

har både jonkälla och kollektor inom samma magnetfält och sådana konfigurationer i vilka de ligger utanför magnetfältet.

1B228

Kolonner för kryogen destillering av väte, som har alla följande egenskaper:

a)

Konstruerade för drift vid en inre temperatur av 35 K (– 238 °C) eller lägre.

b)

Konstruerade för drift vid ett inre tryck mellan 0,5 och 5 MPa.

c)

Tillverkade av antingen

1.

rostfritt stål av SAE:s (Society of Automotive Engineers International) 300-serie med låg svavelhalt och med en austenitisk ASTM-kornstorlek nummer 5 eller mer (eller motsvarande standard), eller

2.

likvärdiga material som är både kryo- och väte (H2)-kompatibla, och

d)

har en inre diameter av 30 cm eller mer och en ’effektiv längd’ av 4 m eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1B228 innebär ’effektiv längd’ packningsmaterialets aktiva höjd i en packad kolonn, eller den aktiva höjden av de interna kontaktplattorna i en kolonn med plattor.

1B230

Pumpar som kan cirkulera koncentrerad eller utspädd kaliumamidkatalysator i flytande ammoniak (KNH2/NH3), och som har alla följande egenskaper:

a)

Lufttäta (dvs. hermetiskt tillslutna).

b)

En pumpkapacitet större än 8,5 m3/tim.

c)

Någon av följande egenskaper:

1.

Avsedda för koncentrerade kaliumamidlösningar (1 % eller mer) med ett arbetstryck mellan 1,5 och 60 MPa.

2.

Avsedda för utspädda lösningar av kaliumamid (mindre än 1 %) med ett arbetstryck mellan 20 och 60 MPa.

1B231

Anordningar eller anläggningar för tritium och utrustning för dessa enligt följande:

a)

Anordningar eller anläggningar för produktion, återvinning, utvinning, koncentrering eller hantering av tritium.

b)

Utrustning för tritiumanordningar eller -anläggningar enligt följande:

1.

Frysaggregat för väte eller helium med kapacitet att kyla ned till 23 K (– 250 °C) eller lägre, och med en värmebortledningskapacitet som är större än 150 W.

2.

Lagrings- eller reningssystem för väteisotoper som använder metallhydrider som medium för lagring eller rening.

1B232

Expansionsturbiner eller expansionsturbindrivna kompressorer med båda av följande egenskaper:

a)

Konstruerade för drift med en utgående temperatur på 35 K (– 238 °C) eller lägre.

b)

Konstruerade för en vätgasgenomströmning på 1 000 kg/tim eller mer.

1B233

Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper, samt system och utrustning för dessa enligt följande:

a)

Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper.

b)

Utrustning för separation av litiumisotoper som baseras på litium-kvicksilveramalgamprocessen, enligt följande:

1.

Packade vätske-vätske-utbyteskolonner speciellt konstruerade för litiumamalgam.

2.

Kvicksilver- eller litiumamalgampumpar.

3.

Elektrolysceller för litiumamalgam.

4.

Förångare för koncentrerad litiumhydroxidlösning.

c)

Jonbytessystem som är särskilt utformade för separation av litiumisotoper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa.

d)

Kemiska utbytessystem (som använder kronetrar, kryptander eller lariatetrar), som är särskilt utformade för separation av litiumisotoper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa.

1B234

Behållare, kammare, containrar eller liknande enheter för inneslutande av högexplosiva ämnen som är utformade för provning av högexplosiva ämnen eller explosiva enheter och som har båda följande egenskaper:

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)

Utformade för att fullständigt innesluta en explosion som motsvarar 2 kg trotyl (TNT) eller mer.

b)

Försedda med konstruktionselement eller system som medger överföring av diagnostik eller mätinformation i realtid eller med fördröjning.

1B235

Strålmålsenheter och komponenter för produktion av tritium enligt följande:

a)

Strålmålsenheter som består av eller innehåller litium som anrikats med avseende på isotopen litium-6, särskilt utformade för produktion av tritium genom bestrålning, inklusive genom införande i en kärnreaktor.

b)

Komponenter som är särskilt utformade för strålmålsenheter som specificeras i avsnitt 1B235.a.

Teknisk anmärkning:

Komponenter som är särskilt utformade för strålmålsenheter för produktion av tritium kan även omfatta litiumpelletar, tritiumgetter och specialbelagd kapsling.

1C   Material

Teknisk anmärkning:

Metaller och legeringar:

Om inte annat uttryckligen anges avses med orden ’metaller’ och ’legeringar’ i avsnitten 1C001–1C012 råmaterial och halvfabrikat enligt följande:

Råmaterial:

 

Anoder, kulor, stavar (inkl. stavar med nockar och trådartade stavar), billetter, block, valsämnen, briketter, kakor, katoder, kristaller, kuber, tärningar, korn, granulat, tackor, klumpar, pellets, tackjärn, pulver, rondeller, hagel, plattor, stångbitar, svamp, stänger.

Halvfabrikat (vare sig de är belagda, pläterade, borrade, stansade eller ej):

a)

Förarbetade eller bearbetade material som tillverkats genom valsning, dragning, strängpressning, smidning, stötsträngpressning, pressning, ådring, finfördelning eller slipning, t.ex. vinklar, kanaler, cirklar, skivor, stoft, flingor, folier och blad, smiden, plattor, pulver, pressningar och stansningar, ribbor, ringar, stavar (inklusive släta svetstrådar, valstrådar och vridna trådar) sektioner, modeller, ark, strimlor, tuber och rör (inkl. runda och fyrkantiga rör och rör med håligheter), dragen eller strängsprutad tråd.

b)

Gjutet material som tillverkats genom gjutning i sand, dynor, metall, gips eller andra gjutformar, inklusive högtrycksgjutning, sintrade formar och formar tillverkade genom pulvermetallografi.

Kontrollen ska inte omintetgöras genom export av former som inte är upptagna i listan och som påstås vara färdiga produkter men som i verkligheten är ett råmaterial eller halvfabrikat.

1C001

Material som är särskilt utformade för att absorbera elektromagnetisk strålning, eller intrinsiskt ledande polymerer, enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1C101.

a)

Material som kan absorbera frekvenser överstigande 2 × 108 Hz men mindre än 3 × 1012 Hz.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1C001.a omfattar inte följande:

a)

Hårabsorbenter som konstruerats av naturliga eller syntetiska fibrer och som belagts med icke-magnetiskt material för att absorbera strålning.

b)

Absorbenter som inte har några magnetiska förluster och vars infallsyta inte är plan i formen, innefattande pyramider, koner, kilformade eller i utförande med vindlingar på ytan.

c)

Plana absorbenter som

1.

är tillverkade av

a)

skumplastmaterial (böjligt eller fast) med kolinnehåll eller organiska material, inbegripet föreningar så att materialets reflektionsförmåga uppgår till mer än 5 % av motsvarande för metall, över en bandbredd som överstiger ± 15 % av mittfrekvensen av den infallande energin, och som dessutom inte kan motstå högre temperaturer än 450 K (177 °C), eller

b)

keramiska material som ger mer än 20 % eko jämfört med metall över en bandbredd som är ± 15 % av mittfrekvensen av den infallande energin och som dessutom inte kan motstå temperaturer som överstiger 800 K (527 °C),

Teknisk anmärkning:

Testplattor för att mäta absorptionen enligt avsnitt 1C001.a. Anmärkning: 1.c.1 ska vara en kvadrat med minst 5 våglängders sida (våglängden för mittfrekvensen) som placerats i ett från det strålande elementet avlägset fält.

2.

har en sträckgräns vid tryckning som är mindre än 7 x 106 N/m2. och

3.

har en sträckgräns vid tryckning som är mindre än 14 x 106 N/m2.

d)

Plana absorbenter tillverkade av sintrad ferrit, med

1.

ett densitetstal som överstiger 4,4, och

2.

en högsta arbetstemperatur på 548 K (275 °C) eller lägre.

e)

Plana absorbenter som inte har några magnetiska förluster och som är tillverkade av ’cellplastmaterial med öppna celler’ med en densitet på högst 0,15 g/cm3.

Teknisk anmärkning:

’Skumplastmaterial med öppna celler’ är böjliga och porösa material med en inre struktur som är öppen mot atmosfären. ’Skumplastmaterial med öppna celler’ kallas även porös skumplast.

Anmärkning 2:

Ingenting i anmärkning 1 till avsnitt 1C001.a friger magnetiska material som förorsakar absorption när de blandas i färg.

b)

Material som inte är genomsläppliga för synligt ljus och som är särskilt utformade för att absorbera nära infraröd strålning med en våglängd på mer än 810 nm men mindre än 2 000 nm (frekvenser på mer än 150 THz men mindre än 370 THz).

Anmärkning:

1C001.b omfattar inte material som särskilt konstruerats eller utformats för något av följande ändamål:

a)

”Laser”-märkning av polymerer.

b)

”Laser”-svetsning av polymerer.

c)

Intrinsiskt ledande polymera material med en ’elektrisk ledningsförmåga’ som överstiger 10 000 S/m (Siemens per meter) eller en ’ytresistivitet’ på mindre än 100 ohm/kvadrat, som är baserade på någon av följande polymerer:

1.

Polyanilin.

2.

Polypyrol.

3.

Polytiofen.

4.

Polyfenylenvinylen.

5.

Polytienylenvinylen.

Anmärkning:

1C001.c omfattar inte material i flytande form.

Teknisk anmärkning:

’Elektrisk ledningsförmåga’ och ’ytresistivitet’ ska mätas enligt ASTM D-257 eller nationella motsvarigheter.

1C002

Metallegeringar, pulver av metallegeringar samt legerat material enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1C202.

Anmärkning:

Avsnitt 1C002 omfattar inte metallegeringar, pulver av metallegeringar och legerade material, som särskilt utformats för beläggningsändamål.

Tekniska anmärkningar:

1.

Metallegeringar i avsnitt 1C002 är sådana som innehåller ett högre viktprocenttal av den angivna metallen än av något annat grundämne.

2.

’Spänningsbrottslivslängden’ ska mätas i enlighet med ASTM-standard E-139 eller motsvarande nationell standard.

3.

Den ’lågcykliska utmattningslivslängden’ ska mätas i enlighet med ASTM-standard E-606 ’Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing’ eller motsvarande nationell standard. Testningen ska ske axiellt med ett genomsnittligt tryckförhållande lika med 1 och en tryckkoncentrationsfaktor (Kt) lika med 1. Det genomsnittliga tryckförhållandet definieras som maximalt tryck minus minimalt tryck dividerat med maximalt tryck.

a)

Aluminider enligt följande:

1.

Nickelaluminid som innehåller 15 viktprocent eller mer aluminium, högst 38 viktprocent aluminium och åtminstone en tillsatslegering.

2.

Titanaluminid som innehåller 10 viktprocent eller mer aluminium och åtminstone en tillsatslegering.

b)

Metallegeringar enligt följande, tillverkade av pulver eller partikelmaterial som specificeras i avsnitt 1C002.c:

1.

Nickellegeringar med

a)

en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 923 K (650 °C) och en dragspänning på 676 MPa, eller

b)

en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 823 K (550 °C) och en maximal spänning på 1 095 MPa.

2.

Nioblegeringar med

a)

en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 1 073 K (800 °C) och en dragspänning på 400 MPa, eller

b)

en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 973 K (700 °C) och en maximal spänning på 700 MPa.

3.

Titanlegeringar med

a)

en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 723 K (450 °C) och en dragspänning på 200 MPa, eller

b)

en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 723 K (450 °C) och en maximal spänning på 400 MPa.

4.

Aluminiumlegeringar med

a)

en brottgräns på 240 MPa eller mer vid 473 K (200 °C), eller

b)

en brottgräns på 415 MPa eller mer vid 298 K (25 °C).

5.

Magnesiumlegeringar med

a)

en brottgräns på 345 MPa eller mer, och

b)

en korrosionshastighet på mindre än 1 mm/år i 3 % natriumkloridlösning. Mätningen ska ske enligt ASTM-standard G-31 eller motsvarande nationell standard.

c)

Metallegeringar i pulverform eller i form av finkorniga materialpartiklar som har alla följande egenskaper:

1.

De är tillverkade av någon av följande sammansättningar:

Teknisk anmärkning:

X = ett eller flera legeringsgrundämnen.

a)

Nickellegeringar (Ni-Al-X, Ni-X-Al) godkända för tillverkning av delar till turbinmotorer, dvs. med mindre än tre icke metalliska partiklar (som tillförts under tillverkningsprocessen) med en storlek större än 100 μm per 109 legeringspartiklar.

b)

Nioblegeringar (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti).

c)

Titanlegeringar (Ti-Al-X eller Ti-X-Al).

d)

Aluminiumlegeringar (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe).

e)

Magnesiumlegeringar (Mg-Al-X eller Mg-X-Al).

2.

De är tillverkade i en kontrollerad omgivning genom någon av följande processer:

a)

’Vakuumfinfördelning’.

b)

’Gasfinfördelning’.

c)

’Rotationsfinfördelning’.

d)

’Plaskavkylning’.

e)

’Smältspinning’ och ’finfördelning’.

f)

’Smältutdragning’ och ’finfördelning’.

g)

’Mekanisk legering’.

h)

’Plasmaatomisering’.

3.

De kan bilda sådana material som specificeras i avsnitt 1C002.a eller 1C002.b.

d)

Legerade material som har alla följande egenskaper:

1.

De är tillverkade av någon av sammansättningarna som specificeras i avsnitt 1C002.c.1.

2.

De finns i form av icke finfördelade flingor, band eller tunna stavar, och

3.

De har tillverkats i kontrollerad miljö genom någon av följande processer:

a)

’Plaskavkylning’.

b)

’Smältspinning’.

c)

’Smältutdragning’.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Vakuumfinfördelning’ är en process som reducerar en smält ström av metall till droppar med en diameter på 500 μm eller mindre genom hastig sönderdelning av en gas som utsätts för vakuum.

2.

’Gasfinfördelning’ är en process som reducerar en smält ström av en metallegering till droppar med en diameter på 500 μm eller mindre genom att den utsätts för en gasström med högt tryck.

3.

’Rotationsfinfördelning’ är en process för reducering av en ström eller en behållare av smält metall till droppar med en diameter av högst 500 μm med hjälp av centrifugalkraft.

4.

’Plaskavkylning’ är en process för ’snabb stelning’ av en smält metallström som träffar ett nedkylt block och därvid bildar en flingliknande produkt.

5.

’Smältspinning’ är en process för ’snabb stelning’ av en smält metallström som träffar ett roterande nedkylt block och därvid bildar en fling-, band- eller stavliknande produkt.

6.

’Finfördelning’ är en process där ett material sönderdelas till partiklar genom krossning eller malning.

7.

’Smältutdragning’ är en process för ’snabb stelning’ och utdragning av en bandliknande legeringsprodukt genom att ett kort segment av ett roterande kylt block förs ner i det smälta metallegeringsbadet.

8.

’Mekanisk legering’ är en legeringsprocess som är resultatet av sammanfogning, sönderdelning och ny sammanfogning av grundämnen och metallpulver genom mekanisk stöt. Icke metalliska partiklar kan tillföras legeringen genom att lämpligt pulver tillsätts.

9.

’Plasmaatomisering’ är en process som reducerar en smält ström eller fast metall till droppar med en diameter på 500 μm eller mindre med hjälp av en plasmabrännare i inert gasmiljö.

10.

’Snabb stelning’ är en process som inbegriper stelning av smält material vid nedkylningshastigheter över 1 000 K/s.

1C003

Magnetiska metaller av alla typer och former som har någon av följande egenskaper:

a)

Den relativa begynnelsepermeabiliteten är 120 000 eller mer och tjockleken 0,05 mm eller mindre.

Teknisk anmärkning:

Mätning av den relativa begynnelsepermeabiliteten ska genomföras på helt utglödgat material.

b)

Magnetostriktiva legeringar med

1.

en mättad magnetostriktion på mer än 5 × 10-4, eller

2.

en magnetomekanisk kopplingsfaktor (k) på mer än 0,8, eller

c)

amorfa eller ’nanokristallina’ legeringar i remsor med alla följande egenskaper:

1.

legeringar som innehåller minst 75 viktprocent järn, nickel eller kobolt,

2.

legeringar som har en mättad magnetisk induktion (Bs) som är minst 1,6 T, och

3.

något av följande:

a)

remsor vars tjocklek är 0,02 mm eller mindre, eller

b)

en elektrisk resistivitet på minst 2 × 10-4 ohm cm.

Teknisk anmärkning:

’Nanokristallina’ material i avsnitt 1C003.c är sådana material som har en kristallkornsstorlek som är 50 nm eller mindre när de bestäms med hjälp av röntgen-diffraktion.

1C004

Urantitanlegeringar eller volframlegeringar med en ”matris” av järn, koppar eller nickel som bas, och med alla följande egenskaper:

a)

Densiteten överstiger 17,5 g/cm3.

b)

Elasticitetsgränsen överstiger 880 MPa.

c)

Brottgränsen överstiger 1 270 MPa.

d)

Töjningen överstiger 8 %.

1C005

”Supraledande” ledare i ”komposit”-material i längder på mer än 100 m eller med en vikt som överstiger 100 g enligt följande:

a)

”Supraledande””komposit”-ledare som innehåller minst en ’fibertråd’ av niob-titan och med alla följande egenskaper:

1.

Inlagd i en ”matris” av annat material än koppar eller kopparbaserad ”matris”, och

2.

med en tvärsnittsarea som är mindre än 0,28 × 10-4 mm2 (6 μm i diameter för cirkulär ’fibertråd’).

b)

”Supraledande””komposit”-ledare som består av en eller flera ”supraledande”’fibertrådar’ av annat material än niob-titan och med alla följande egenskaper:

1.

En ”kritisk temperatur” utan magnetfält som är högre än 9,85 K (– 263,31 °C), och

2.

kvarstår i sitt ”supraledande” tillstånd vid temperaturen 4,2 K (– 268,96 °C) då den utsätts för ett magnetfält som är riktat vinkelrätt mot ledarens längdaxel och motsvarar en magnetisk induktion på 12 T med en kritisk strömtäthet som överstiger 1 750 A/mm2 på ledarens hela tvärsnittsarea.

c)

”Supraledande””komposit”-ledare som består av en eller flera ”supraledande”’fibertrådar’ som förblir ”supraledande” vid en temperatur som överstiger 115 K (– 158,16 °C).

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1C005 gäller att ’fibertrådar’ kan vara i tråd-, cylinder-, film- eller bandform.

1C006

Vätskor och smörjmedel enligt följande:

a)

Används inte.

b)

Smörjmedel vars huvudkomponent är något av följande:

1.

Fenylen- eller alkylfenylenetrar eller tioetrar eller blandningar därav, som innehåller mer än två etrar eller tioeterfunktioner eller blandningar härav.

2.

Fluorerade kiselvätskor med en kinematisk viskositet på mindre än 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) mätt vid 298 K (25 °C).

c)

Dämpnings- eller flotationsvätskor som har alla följande egenskaper:

1.

Renhet bättre än 99,8 %.

2.

Innehåller färre än 25 partiklar som är 200 μm eller större per 100 ml, och

3.

Tillverkad till minst 85 % av något av följande:

a)

Dibromtetrafluoretan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8).

b)

Polyklortrifluoretylen (endast oljiga och vaxiga varianter).

c)

Polybromtrifluoretylen.

d)

Kylvätskor för elektronik tillverkade av fluorkarboner som har alla följande egenskaper:

1.

Till minst 85 viktprocent består av något av följande ämnen eller blandningar därav:

a)

Monomera former av perfluorpolyalkyletertriasiner eller perfluoralifatiketrar.

b)

Perfluoralkylaminer.

c)

Perfluorcykloalkaner.

d)

Perfluoralkaner.

2.

Densiteten vid 298 K (25 °C) är 1,5 g/ml eller mer.

3.

Är i flytande form vid 273 K (0 °C), och

4.

innehåller 60 viktprocent eller mer av fluor.

Anmärkning:

Avsnitt 1C006.d omfattar inte material som är specificerat och förpackat som läkemedel.

1C007

Keramiska pulver, keramiska ”matris”-”komposit”-material och ’utgångsmaterial’, enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1C107.

a)

Keramiska pulver av titandiborid (TiB2) (CAS 12045-63-5) där den metalliska föroreningen (exklusive avsiktliga tillsatser) är mindre än 5 000 ppm, och den genomsnittliga partikelstorleken är lika med eller mindre än 5 μm och högst 10 % av partiklarna är större 10 μm.

b)

Används inte.

c)

Keramiska ”matris”-”komposit”-material enligt följande:

1.

Keram-keram-”komposit”-material, med en glas- eller oxid-”matris” som är förstärkt med något av följande:

a)

Kontinuerliga fibrer av något av följande material:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1), eller

2.

Si-C-N, eller

Anmärkning:

Avsnitt 1C007.c.1.a omfattar inte ”kompositer” som innehåller fibrer vars brottgräns är mindre än 700 MPa vid 1 273 K (1 000 °C) eller vars dragkryphållfasthet är större än 1 % krypning vid en belastning av 100 MPa vid 1 273 K (1 000 °C) i 100 timmar.

b)

Fibrer som har alla följande egenskaper:

1.

De är tillverkade av något av följande material:

a)

Si-N,

b)

Si-C,

c)

Si-Al-O-N, eller

d)

Si-O-N, och

2.

de har en ”specifik brottgräns” som överstiger 12,7 × 103 m.

2.

Keramiska ”matris”-”komposit”-material, med en ”matris” bildad av karbider eller nitrider av kisel, zirkonium eller bor.

d)

Används inte.

e)

’Utgångsmaterial’ som särskilt konstruerats för att ”producera” material som specificeras i avsnitt 1C007.c enligt följande:

1.

Polydiorganosilaner.

2.

Polysilazaner.

3.

Polykarbosilazaner.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C007 avses med ’utgångsmaterial’ speciella polymera eller metallorganiska material som används för att ”producera” karbider eller nitrider av kisel eller keramer som innehåller kisel, kol och kväve.

f)

Används inte.

1C008

Icke fluorhaltiga polymerer enligt följande:

a)

Imider enligt följande:

1.

Bismaleimider.

2.

Aromatiska polyamidimider (PAI) med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

3.

Aromatiska polyimider med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 505 K (232 °C).

4.

Aromatiska polyeterimider med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

Anmärkning:

Avsnitt 1C008.a omfattar ämnen i flytande eller fast ”smältbar” form, inklusive harts, pulver, korn, film, blad och band.

ANM:

För icke-”smältbara” aromatiska polyimider i form av film, blad eller band, se avsnitt 1A003.

b)

Används inte.

c)

Används inte.

d)

Polyarylketoner.

e)

Polyarylensulfider, där arylengruppen är bifenylen, trifenylen eller kombinationer av dessa.

f)

Polybifenylenetersulfon med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

Tekniska anmärkningar:

1.

’Glasningstemperaturen (Tg)’ för termoplastiska material i avsnitt 1C008.a.2, material i avsnitt 1C008.a.4 och material i avsnitt 1C008.f ska bestämmas med den metod som beskrivs i ISO 11357-2:1999 eller nationella motsvarigheter.

2.

’’Glasningstemperaturen (Tg)’ för härdplastmaterial i avsnitt 1C008.a.2 och material i avsnitt 1C008.a.3 ska bestämmas med den 3-point bend-metod som beskrivs i ASTM D 7028-07 eller nationella motsvarigheter. Testet ska utföras med ett torrt provexemplar som uppnått en härdningsgrad på minst 90 % i enlighet med ASTM E 2160-04 eller likvärdig nationell standard och som härdats med den kombination av standardprocesser och efterhärdningsprocesser som ger den högsta glasningstemperaturen.

1C009

Icke bearbetade fluorföreningar enligt följande:

a)

Används inte.

b)

Fluorerade polyimider som innehåller 10 viktprocent eller mer av bundet fluor.

c)

Fluorerade fosfazenelastomerer som innehåller 30 viktprocent eller mer av bundet fluor.

1C010

”Fibrer eller fiberliknande material” enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 1C210 OCH 9C110.

Tekniska anmärkningar:

1.

Vid beräkning av ”specifik brottgräns”, ”specifik modul” eller specifik vikt för ”fibrer eller fiberliknande material” i avsnitten 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c eller 1C010.e.1.b, ska brottgränsen och modulen beräknas enligt metod A som beskrivs i ISO 10618:2004 eller motsvarande nationell standard.

2.

Beräkningen av ”specifik brottgräns”, ”specifik modul” eller specifik vikt för ”fibrer eller fiberliknande material” som inte är lagda i samma riktning (t.ex. duk, mattor och band) i avsnitt 1C010 ska grundas på de mekaniska egenskaperna hos de i samma riktning lagda enfibertrådarna (t.ex. enfibertrådar, garn, väv eller drev) innan de förädlas till ”fibrer eller fiberliknande material” som inte är lagda i samma riktning.

a)

Organiska ”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1.

En ”specifik modul” som överstiger 12,7 × 106 m, och

2.

”specifik brottgräns” som överstiger 23,5 × 104 m.

Anmärkning:

Avsnitt 1C010.a omfattar inte polyetylen.

b)

”Fibrer eller fiberliknande material” av kol med alla följande egenskaper:

1.

En ”specifik modul” som överstiger 14,65 × 106 m, och

2.

”specifik brottgräns” som överstiger 26,82 × 104 m.

Anmärkning:

Avsnitt 1C010.b omfattar inte följande:

a)

”Fibrer eller fiberliknande material” som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat, för vilka

1.

ytan inte överstiger 1 m2,

2.

längden inte överstiger 2,5 m, och

3.

bredden överstiger 15 mm.

b)

Mekaniskt hackat, malet eller skuret kolfiber- eller kolfiberliknande material med en längd på 25,0 mm eller mindre.

c)

Oorganiska ”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1.

för vilka något av följande gäller:

a)

Består av minst 50 viktprocent kiseldioxid och har en ”specifik modul” som överstiger 2,54 x 106 m, eller

b)

inte specificeras i avsnitt 1C010.c.1.a. och har en "specifik modul" som överstiger 5,6 x 106 m, och

2.

en smält-, mjuknings-, sönderdelnings- eller förångningstemperatur som överstiger 1 922 K (1 649 °C) i en inert miljö.

Anmärkning:

Avsnitt 1C010.c omfattar inte följande:

a)

Icke kontinuerliga flerfasiga polykristallinska aluminiumfibrer i form av avhuggna fibrer eller oregelbundna mattor som innehåller 3 viktprocent eller mer av kvarts och som har en ”specifik modul” som är mindre än 10 x 106 m.

b)

Fibrer av molybden eller molybdenlegeringar.

c)

Fibrer av bor.

d)

Icke kontinuerliga keramiska fibrer med en smält-, mjuknings-, sönderdelnings- eller förångningstemperatur som är lägre än 2 043 K (1 770 °C) i en inert miljö.

d)

”Fibrer eller fiberliknande material” med någon av följande egenskaper:

1.

Sammansatta av något av följande ämnen:

a)

polyeterimider som specificeras i avsnitt 1C008.a, eller

b)

material som specificeras i avsnitten 1C008.d–1C008.f, eller

2.

sammansatta av material som specificeras i avsnitt 1C010.d.1.a eller 1C010d.1.b och ’blandade’ med andra fibrer som specificeras i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Teknisk anmärkning:

’Blandad’: härmed avses en blandning av termoplastiska fibrer och förstärkningsfibrer för att åstadkomma en fiberförstärkt ”matris”blandning i en total fiberblandning.

e)

Helt eller delvis harts- eller beckimpregnerade ”fiber eller fiberliknande material” (förimpregnerade), metall- eller kolbelagda ”fibrer eller fiberliknande material” (förformade) eller ’förformade kolfibrer’

1.

för vilka något av följande gäller:

a)

Oorganiska ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.c, eller

b)

organiska eller kol-”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1.

En ”specifik modul” som överstiger 10,15 × 106 m, och

2.

en ”specifik brottgräns” som överstiger 17,7 × 104 m, och

2.

för vilka något av följande gäller:

a)

Harts eller beck som specificeras i avsnitt 1C008 eller 1C009 b,

b)

’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ lika med eller över 453 K (180 °C) med en fenolharts, eller

c)

’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ lika med eller över 505 K (232 °C) med harts eller beck som inte specificeras i 1C008 eller 1C009.b och inte är en fenolharts.

Anmärkning 1:

Metall- eller kolbelagda ”fibrer eller fiberliknande material” (förformade) eller ’förformade kolfibrer’ som inte är harts- eller beckimpregnerade specificeras som ”fibrer eller fiberliknande material” i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1C010.e omfattar inte följande:

a)

Epoxyharts-”matris”-impregnerade ”fibrer eller fiberliknande material” av kol (förimpregnerade) som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat, för vilka

1.

ytan inte överstiger 1 m2,

2.

längden inte överstiger 2,5 m, och

3.

bredden överstiger 15 mm.

b)

Mekaniskt hackade, malda eller skurna ”fibrer eller fiberliknande material” av kol som är helt eller delvis impregnerade med epoxyharts eller beck och som är 25,0 mm eller kortare, förutsatt att ett annat harts eller beck än vad som specificeras i avsnitten 1C008 eller 1C009.b används.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Förformade kolfibrer’ är ett ordnat arrangemang av fibrer med eller utan ytbehandling som är avsedda att utgöra ett ramverk för en del innan ”matrisen” tillsätts för att bilda en ”komposit”.

2.

’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ för material som specificeras i avsnitt 1C010.e ska bestämmas med den metod som beskrivs i ASTM D 7028-07 eller en likvärdig nationell standard på ett torrt provexemplar. När det gäller härdade material ska graden av härdning för ett torrt provexemplar vara minst 90 % enligt definition i ASTM E 2160-04 eller likvärdig nationell standard.

1C011

Metaller och föreningar enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING OCH AVSNITT 1C111.

a)

Metaller med en partikelstorlek på mindre än 60 μm, oberoende av om de är sfäriska, finfördelade, sfäroida, i form av flagor eller pulver, och som är tillverkade av material som till 99 % eller mer består av zirkonium, magnesium eller legeringar av dessa.

Teknisk anmärkning:

Det hafnium som naturligt ingår i zirkonium (vanligen 2–7 %) inräknas i mängden zirkonium.

Anmärkning:

Metallerna eller legeringarna som specificeras i avsnitt 1C011.a omfattas antingen metallerna eller legeringarna är inkapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium eller ej.

b)

Bor eller borlegeringar som har en partikelstorlek som är 60 μm eller mindre enligt följande.

1.

Bor med en renhet av 85 viktprocent eller mer.

2.

Borlegeringar med ett borinnehåll av 85 viktprocent eller mer.

Anmärkning:

Metallerna eller legeringarna som specificeras i avsnitt 1C011.b omfattas antingen metallerna eller legeringarna är inkapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium eller ej.

c)

Guanidinnitrat (CAS 506-93-4).

d)

Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

ANM.

Se även kontrollbestämmelserna för varor med militär användning för metallpulver som blandats med andra ämnen för att få fram en blandning som är särskilt avsedd för militära ändamål.

1C012

Material enligt följande:

Teknisk anmärkning:

Dessa material används framför allt för nukleära värmekällor.

a)

Plutonium i alla former som är isotopprovade till att innehålla mer är 50 viktprocent plutonium-238.

Anmärkning:

Avsnitt 1C012.a omfattar inte följande:

a)

Skeppningar som innehåller 1 g plutonium eller mindre.

b)

Skeppningar med 3 ”effektiva gram” eller mindre när det materialet ingår i sensorkomponenter i instrument.

b)

”Tidigare separerat” neptunium-237 i alla former.

Anmärkning:

Avsnitt 1C012.b omfattar ej skeppningar som innehåller 1 g neptunium-237 eller mindre.

1C101

Material och apparater för att minska sannolikheten för upptäckt genom radarreflektioner, ultravioletta/infraröda och akustiska signaturer, andra än de som specificeras i avsnitt 1C001, och som kan användas i ’missiler’, ”missil”-delsystem eller obemannade luftfarkoster som specificeras i avsnitt 9A012 eller 9A112.a.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1C101 omfattar följande:

a)

Strukturella material och beläggningar särskilt konstruerade för att minska radarreflexionen.

b)

Beläggningar, inklusive färger, särskilt konstruerade för att minska eller väl avpassa reflexion eller utstrålning i mikrovågs-, infraröd- eller ultraviolettområdet av det elektromagnetiska spektrumet.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1C101 omfattar inte beläggningar när de används för värmereglering av satelliter.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C101 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

1C102

Återmättade pyrolyserade kol-kol-material konstruerade för rymdfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

1C107

Grafit och keramiska material, andra än de som specificeras i avsnitt 1C007, enligt följande:

a)

Finkorniga grafiter med en bulkdensitet på minst 1,72 g/cm3, uppmätt vid 288 K (15 °C), och med en kornstorlek på högst 100 μm, som kan användas för raketdysor och för nosspetsar till farkoster för återinträde i jordatmosfären, och som kan maskinbearbetas till någon av följande produkter:

1.

cylindrar med en diameter på 120 mm eller mer och en längd på 50 mm eller mer,

2.

rör med en innerdiameter på minst 65 mm, en väggtjocklek på minst 25 mm och en längd på minst 50 mm, eller

3.

block vars dimensioner är minst 120 mm × 120 mm × 50 mm.

ANM.

Se även avsnitt 0C004.

b)

Pyrolytiska eller trådförstärkta grafiter för användning i raketdysor och för nosspetsar till farkoster för återinträde i jordatmosfären, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

ANM.

Se även avsnitt 0C004.

c)

Keramiska kompositmaterial (dielektricitetskonstant mindre än 6 vid alla frekvenser från 100 MHz till 100 GHz) för användning i radomer, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

d)

Bulkbearbetbar förstärkt obränd kiselkarbidkeram för användning i nosspetsar, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

e)

Förstärkta keramiska kompositmaterial av kiselkarbid för användning i nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären och dysklaffar som kan användas i ”missiler”, rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

f)

Bulkbearbetbara keramiska kompositmaterial bestående av en matris av UHT-keramik (ultrahög temperatur, UHTC) med en smältpunkt på minst 3 000 °C och förstärkt med fibrer eller filament, som kan användas för missilkomponenter (såsom nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären, framkanter, styrroder i jetströmmen, styrytor eller munstyckesinsatser för raketmotorer) i ”missiler”, rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004, sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104 eller ’missiler’.

Anmärkning:

1C107.f. omfattar inte UHT-keramiska material (Ultra High Temperature Ceramic (UHTC) materials) som inte är kompositer.

Teknisk anmärkning 1:

I avsnitt 1C107.f avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

Teknisk anmärkning 2:

’UHT-keramik’ (Ultra High Temperature Ceramics (UHTC)) omfattar följande:

1.

Titandiborid (TiB2).

2.