ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 197

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
4 juni 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/895 av den 24 februari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 vad gäller produktingripanden ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/896 av den 24 februari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 vad gäller ytterligare information som ska lämnas i syfte att uppnå konvergens i tillsynsrapporteringen ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/897 av den 4 mars 2021 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 med avseende på formatet för tillsynsrapportering till behöriga myndigheter och samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/898 av den 28 maj 2021 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar Salată cu icre de știucă de Tulcea (SGB)

67

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/899 av den 3 juni 2021 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller övergångsbestämmelser om export av kött-och benmjöl som bränsle vid förbränning ( 1 )

68

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/900 av den 3 juni 2021 om godkännande av en ändring av användningsvillkoren för galaktooligosackarid som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

71

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/901 av den 3 juni 2021 om rättelse av den svenska språkversionen av genomförandeförordning (EU) 2019/2072 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare

75

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/902 av den 3 juni 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/605 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest ( 1 )

76

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2021/903 av den 3 juni 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG vad gäller särskilda gränsvärden för anilin i vissa leksaker ( 1 )

110

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/904 av den 3 juni 2021 om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo)

114

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

4.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/895

av den 24 februari 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 vad gäller produktingripanden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) (1), särskilt artikel 65.9, och

av följande skäl:

(1)

Det måste finnas tydliga kriterier och faktorer som Eiopa kan tillämpa för att avgöra när det finns ett allvarligt problem avseende skyddet för PEPP-sparare eller ett hot mot finansmarknadernas korrekta funktion och integritet, eller mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system. Sådana kriterier och faktorer anges närmare i denna förordning, inbegripet de som räknas upp i artikel 65.9 andra stycket a, b, c och d i förordning (EU) 2019/1238.

(2)

Det är mycket viktigt att säkerställa en enhetlig metod inom unionen och samtidigt göra det möjligt för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) att vidta lämpliga åtgärder vid en oförutsedd händelse eller utveckling som överensstämmer med artikel 65.9 i förordning (EU) 2019/1238. Kommissionen uppmanade Eiopa att lämna teknisk rådgivning gällande den paneuropeiska privata pensionsprodukten (PEPP-produkten).

(3)

Det krävs en högre bedömningströskel för att fastställa att det föreligger ett ”hot”, som är en av förutsättningarna för att Eiopa ska kunna ingripa av hänsyn till finansmarknadernas eller råvarumarknadernas korrekta funktion och integritet eller till stabiliteten i det finansiella systemet, än för att fastställa att det föreligger ett ”allvarligt problem”, som är förutsättningen för att Eiopa ska kunna ingripa av för att säkerställa investerarskyddet. Eiopa bör ha möjlighet att ingripa om minst en av de faktorer eller kriterier som fastställs i denna förordning ger upphov till ett sådant problem eller hot.

(4)

Det är även nödvändigt att ta hänsyn till hur PEPP-sparinstitutets eller PEPP-distributörens särskilda situation och omständigheter potentiellt bidrar till problem eller hot av det slag som avses i artikel 65.9 i förordning (EU) 2019/1238.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Eiopa ska tillämpa följande kriterier och faktorer i sin bedömning av PEPP-produktens komplexitetsgrad:

a)

PEPP-produktens långsiktiga pensionsändamål.

b)

Graden av transparens när det gäller de underliggande tillgångarna och typen av underliggande tillgångar.

c)

Graden av transparens när det gäller kostnader och avgifter för PEPP-produkten.

d)

Användning av metoder som fäster PEPP-spararnas uppmärksamhet vid oväsentliga inslag i PEPP-presentationen.

e)

Typ av risker och risktransparens.

f)

Användning av produktnamn, produktterminologi eller annan information som ger sken av större säkerhet eller avkastning än vad som faktiskt är möjligt eller sannolikt, eller vilseledande produktegenskaper.

g)

Om informationen om PEPP-produkten inte var tillräcklig eller tillräckligt tillförlitlig för att de marknadsaktörer som den riktades till skulle kunna göra en bedömning, varvid hänsyn ska tas till PEPP-produktens beskaffenhet och typ.

h)

Hur komplicerad beräkningen av resultatet är, varvid hänsyn särskilt ska tas till om avkastningen beror på resultatet för en eller flera underliggande tillgångar som i sin tur påverkas av andra faktorer.

i)

Typ av risker och risktransparens.

j)

Om PEPP-produkten har paketerats ihop med andra produkter eller tjänster.

k)

Hur komplicerade PEPP-produktens villkor och bestämmelser är.

l)

Om det finns någon skillnad, och i så fall hur stor, mellan PEPP-produktens förväntade avkastning och risken för förlust, varvid hänsyn ska tas till följande:

1)

Kostnadsstruktur och övriga kostnader.

2)

Skillnad i förhållande till den risk som behålls hos sparinstitutet.

3)

Risk- och avkastningsprofil.

m)

Prissättning av och omkostnader för PEPP-produkten, varvid hänsyn ska tas till följande:

1)

Användning av dolda eller sekundära avgifter.

2)

Avgifter som inte speglar nivån på den tjänst som tillhandahålls.

3)

Kostnader för garantier eller kostnader som inte speglar den faktiska kostnaden eller det verkliga värdet av garantin för kapitalet i en bas-PEPP-produkt.

n)

Hur lätt det är för PEPP-spararen att utnyttja bytes- och portabilitetsmöjligheten, och kostnaden för detta, varvid hänsyn ska tas till följande:

1)

Utnyttjande av bytes- och portabilitetsmöjligheten i förhållande till den fas under vilken möjligheten utnyttjas, vilka avgifter som tillämpas, eller förlust av fördelar och incitament.

2)

Det faktum att utnyttjande av bytes- och portabilitetsmöjligheten inte är tillåten eller i praktiken är omöjligt.

Artikel 2

Eiopa ska tillämpa följande kriterier och faktorer i sin bedömning av PEPP-produktens förhållande till den typ av PEPP-sparare som marknadsföringen och försäljningen riktar sig till:

a)

Faktorer som anger PEPP-spararens kompetens och kunnande, såsom utbildningsnivå, kunskaper om och erfarenhet av andra pensionsprodukter, långsiktiga investeringsprodukter eller försäljningsmetoder, samt PEPP-spararens sårbarhet.

b)

Faktorer som anger PEPP-spararens ekonomiska situation, såsom inkomst, förmögenhet och i vilken grad denne är beroende av PEPP-produkten för att få en tillräcklig pensionsinkomst.

c)

PEPP-spararens grundläggande finansiella mål, inbegripet pensionssparande och behov av täckning av risker, inbegripet biometriska risker.

d)

Om PEPP-produkten säljs till PEPP-sparare utanför den avsedda målmarknaden eller om målmarknaden inte har fastställts på ett tillfredsställande sätt.

e)

Om den uppfyller kriterierna för att omfattas av ett eventuellt nationellt garantisystem.

Artikel 3

Eiopa ska tillämpa följande kriterier och faktorer i sin bedömning av innovationsgraden hos en PEPP-produkt, en verksamhet eller en praxis:

a)

Innovationsgrad vad gäller PEPP-produktens struktur och egenskaper, i synnerhet innovationsgraden i riskreduceringsteknikerna, i formerna för utbetalningar eller i utformningen av andra PEPP-förmåner.

b)

Grad av innovationsspridning, inbegripet om PEPP-produkten är innovativ för bestämda kategorier av PEPP-sparare.

c)

Innovation i fråga om hävstångseffekter.

d)

Marknadens tidigare erfarenheter av liknande PEPP-produkter eller av försäljningsmetoder för PEPP-produkter.

Artikel 4

Eiopa ska tillämpa följande kriterier och faktorer i sin bedömning av de hävstångseffekter som en PEPP-produkt eller praxis innebär:

a)

De särskilda egenskaperna hos PEPP-produktens underliggande tillgångar, varvid hänsyn ska tas till PEPP-produktens inneboende hävstångseffekter.

b)

De hävstångseffekter som är en följd av finansiering.

c)

Inslagen i värdepappersfinansieringstransaktioner.

Artikel 5

Eiopa ska tillämpa följande kriterier och faktorer i sin bedömning av storleken på eller det totala ackumulerade kapitalet i PEPP-produkten:

a)

Omfattningen av potentiella negativa konsekvenser ur den enskilda PEPP-spararens synvinkel och, om det är fråga om ett stort antal nuvarande och potentiella PEPP-sparare, potentiella negativa konsekvenser för ett kluster av PEPP-sparare, varvid hänsyn särskilt ska tas till

b)

storleken på och det totala ackumulerade kapitalet i PEPP-produkten,

c)

PEPP-produktens nominella värde,

d)

sannolikheten för, omfattningen av och karaktären hos eventuella skador, inbegripet det potentiella förlustbeloppet,

e)

negativa konsekvensers förväntade varaktighet,

f)

volymen av inbetalningar,

g)

antal förmedlare och lämplighetskrav som ställs på dessa,

h)

marknadens eller försäljningens tillväxt,

i)

det genomsnittliga belopp som investerats av varje PEPP-sparare i PEPP-produkten,

j)

omfattning av eventuellt skydd enligt nationell lagstiftning om försäkringsgarantisystem,

k)

värdet av försäkringstekniska avsättningar som avser PEPP-produkter,

l)

om PEPP-produktens underliggande tillgångar utgör en hög risk vad gäller genomförandet av de transaktioner som deltagare eller PEPP-sparare utför på den berörda marknaden,

m)

om det finns en särskilt stor risk att PEPP-produkten på grund av sina egenskaper kan användas för ekonomisk brottslighet, och i synnerhet om dessa egenskaper potentiellt kan uppmuntra till utnyttjande av PEPP-produkten för

1)

bedrägeri och annan oredlighet,

2)

marknadsmissbruk eller missbruk av information som rör en finansiell marknad,

3)

hantering av vinning från brott,

4)

finansiering av terrorism.

Artikel 6

Eiopa ska beakta följande faktorer som kan påverka finansmarknadernas korrekta funktion och integritet:

a)

Om PEPP-sparinstitutets eller PEPP-distributörens finansiella verksamhet eller praxis vad gäller PEPP-produkten medför en särskilt stor risk för marknadernas motståndskraft och smidiga funktion.

b)

Om PEPP-produkten, eller PEPP-sparinstitutets eller PEPP-distributörens finansiella verksamhet eller praxis vad gäller PEPP-produkten, kan leda till betydande och konstlad diskrepans mellan priser på ett derivat och priserna på den underliggande marknaden.

c)

Om PEPP-produkten, eller PEPP-sparinstitutets eller PEPP-distributörens finansiella verksamhet eller praxis vad gäller PEPP-produkten, medför en stor risk för marknadsinfrastruktur eller betalningssysteminfrastruktur, inbegripet system för handel, clearing och avveckling.

d)

Om PEPP-produkten, eller PEPP-sparinstitutets eller PEPP-distributörens finansiella verksamhet eller praxis vad gäller PEPP-produkten, kan äventyra PEPP-sparares förtroende för det finansiella systemet.

e)

Om PEPP-produkten, eller PEPP-sparinstitutets eller PEPP-distributörens finansiella verksamhet eller praxis vad gäller PEPP-produkten, medför en stor risk för störningar för finansiella institut som bedöms vara viktiga för unionens finansiella system.

Artikel 7

Eiopa ska även beakta följande faktorer gällande PEPP-sparinstitutets och PEPP-distributörens särskilda situation och omständigheter, varvid hänsyn ska tas till följande:

a)

Finansiell ställning och solvens.

b)

Finansiell verksamhet eller praxis.

c)

Affärsmodell, inbegripet hållbarhet och transparens.

d)

Lämpligheten i återförsäkrings- och garantiarrangemang för PEPP-produkten.

e)

PEPP-sparinstitutets beroende av tredje parter när det gäller viktiga egenskaper hos PEPP-produkten såsom täckning av biometriska risker, garantier och PEPP-produktens portabilitet.

f)

Försäljningsmetoder när det gäller PEPP-produkten, varvid hänsyn ska tas till

1)

de kommunikations- och distributionskanaler som används,

2)

informations-, marknadsförings- och annat reklammaterial,

3)

innovationsgrad när det gäller distributionsmodell såsom förmedlingskedjans längd eller användning av innovativa tekniker för distributionsmodellen.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 februari 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 198, 25.7.2019, s. 1.


4.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/896

av den 24 februari 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 vad gäller ytterligare information som ska lämnas i syfte att uppnå konvergens i tillsynsrapporteringen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) (1), särskilt artikel 40.9 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

PEPP-sparinstitut omfattas av sektorslagstiftning på EU-nivå och på nationell nivå som rör finansiella tjänster och av därtill hörande krav på sektorsspecifik rapportering till sina behöriga myndigheter, inbegripet de europeiska tillsynsmyndigheterna. Det är nödvändigt att ha en standardiserad metod när det gäller den information som krävs för tillsynsändamål utöver den information som lämnas enligt relevant sektorslagstiftning för att minska risken för skillnader mellan innehållet i nationella krav på ytterligare rapportering. Kommissionen uppmanade Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten att lämna teknisk rådgivning.

(2)

En standardiserad uppsättning uppgifter behövs för att öka jämförbarhet och effektivitet och undvika dubbelrapportering på grund av sektorsspecifika informationskrav.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ytterligare information som avses i artikel 40.1–40.5 i förordning (EU) 2019/1238 ska omfatta följande information:

a)

En beskrivning av PEPP-sparinstitutets riskhanteringssystem, inbegripet dess bolagsstyrning, för hantering av risker som kan härledas till PEPP-produkter.

b)

En beskrivning av PEPP-sparinstitutets verksamhet inom den sektor där det är verksamt, inbegripen typen av investeringar som görs och deras förvaltning, om investeringarna är aktiva eller passiva, om det erbjuds garantier eller inte, tillämpning av riskreduceringstekniker, storlek i fråga om inbetalningar och tillgångsvärden, samt en förteckning som anger PEPP-sparinstitutets hemmedlemsstat och dess eventuella värdmedlemsstater.

c)

Information om vilka skriftliga policyer PEPP-sparinstitut måste ha om hanteringen av relevanta risker.

d)

Information om de värderingsprinciper som i förekommande fall tillämpas för solvensändamål.

e)

En sammanfattning av relevanta risker som rör eller har samband med tillhandahållandet av PEPP-produkten och hur PEPP-sparinstitutet planerar hantera dessa risker, inbegripet, men inte begränsat till, finansiell risk, likviditetsrisk, marknadsrisk, kreditrisk, ryktesrisk och risker knutna till miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG-faktorer).

f)

Information vad gäller PEPP-sparinstitutets kapitalstruktur, inbegripet kapitalkvot och hävstångseffekter.

g)

Information om PEPP-sparinstitutets kontrakt, eller om kontrakt som ingåtts med tredje parter, inbegripet skyldigheter gentemot PEPP-sparare under utbetalningsfasen, eller för tillhandahållandet av PEPP-underkonton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 februari 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 198, 25.7.2019, s. 1.


4.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/897

av den 4 mars 2021

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 med avseende på formatet för tillsynsrapportering till behöriga myndigheter och samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) (1), särskilt artikel 40.9 fjärde stycket och artikel 66.5 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) 2019/1238 fastställs enhetliga regler för registrering, utveckling, distribution och tillsyn vad gäller privata pensionsprodukter som distribueras i unionen under beteckningen paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt).

(2)

För att en riskbaserad tillsynsprocess och tillsyn på produktnivå ska kunna genomföras krävs en lämplig detaljnivå på informationen. Mallar för rapportering av information i enlighet med kommissionens delegerade förordning 2021/896 (2) bör innehålla en visuell återgivning av denna information och återspegla detaljnivån i den.

(3)

För att främja konvergens i tillsynen bör den information som ska rapporteras till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 40 i förordning (EU) 2019/1238 lämnas in med användning av mallar.

(4)

Ramen för samarbete och informationsutbyte mellan hemmedlemsstaters och värdmedlemsstaters behöriga myndigheter och med Eiopa bör göra det lättare för dem att utföra sina respektive uppgifter på ett effektivt sätt och säkerställa en konsekvent och effektiv tillsyn. I synnerhet är det nödvändigt att specificera metoder, medel och andra detaljer för informationsutbytet, inbegripet omfattningen och behandlingen av den information som ska utbytas.

(5)

För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv tillsyn bör informationsutbytet och samarbetet mellan de behöriga myndigheterna utgå från produktens art, omfattning och komplexitet, tillgängligheten och typen av information samt de mest aktuella och relevanta uppgifterna. För att säkerställa ett effektivt och snabbt samarbete och informationsutbyte är det nödvändigt att fastställa standardiserade förfaranden och mallar.

(6)

De behöriga myndigheterna och Eiopa bör använda de standardiserade förfarandena och mallarna även då de frivilligt överför information, när de anser att den information de förfogar över kan vara till nytta för en annan behörig myndighet eller för Eiopa, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten.

(7)

För att de behöriga myndigheterna ska kunna övervaka PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer på ett ändamålsenligt sätt måste de regelbundet utbyta information om de marknadsförda PEPP-produkterna, såsom de berörda faktabladen, information om gränsöverskridande verksamhet samt information om sanktioner och relevanta uppgifter i fråga om uppträdande.

(8)

För att säkerställa en smidig och snabb tillämpning av anmälningskraven när det gäller administrativa sanktioner och andra åtgärder bör de behöriga myndigheterna underrätta varandra och Eiopa om alla överträdelser eller misstänkta överträdelser.

(9)

Bestämmelserna i denna förordning om tillsynsrapportering och samarbete mellan behöriga myndigheter och med Eiopa är nära knutna till varandra. De behandlar krav på inlämnande och utbyte av relevant information för tillsyn över PEPP-produkter. För att säkerställa samstämmighet mellan dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, är det nödvändigt att inkludera alla de tekniska genomförandestandarder som krävs enligt artiklarna 40.9 och 66.5 i förordning (EU) 2019/1238 i en enda genomförandeförordning.

(10)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Eiopa har överlämnat till kommissionen.

(11)

Eiopa har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna för och fördelarna av kapitlen om tillsynsrapportering till de behöriga myndigheterna och bett om råd från intressentgruppen för försäkring och återförsäkring och intressentgruppen för tjänstepensioner, vilka har inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (3). När det gäller kapitlen om samarbete och informationsutbyte analyserade Eiopa inte de potentiella kostnaderna och fördelarna, eftersom det skulle ha varit oproportionerligt i förhållande till omfattningen och konsekvenserna av förslaget till tekniska genomförandestandarder med tanke på att dessa bestämmelser endast vänder sig till behöriga myndigheter och Eiopa och inte finansmarknadsaktörer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

KVANTITATIV TILLSYNSRAPPORTERING

Artikel 1

Format för tillsynsrapportering

Sparinstitut som erbjuder en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-sparinstitut) ska lämna den information som avses i artikel 40.1–40.5 i förordning (EU) 2019/1238 i enlighet med följande specifikationer:

a)

Dataposter av datatypen ”penningbelopp” ska uttryckas i enheter utan decimaler, med undantag av dataposter i mallarna PP.06.02 och PP.08.03 i bilagorna I och II, som ska uttryckas i enheter med två decimaler.

b)

Dataposter av datatypen ”procentandel” ska uttryckas per enhet, med fyra decimaler.

c)

Dataposter av datatypen ”heltal” ska uttryckas i enheter utan decimaler.

d)

Dataposter ska uttryckas som positiva värden, utom i följande fall:

i)

Dataposterna är av motsatt art från det naturliga antalet för posten.

ii)

Datapostens art medger rapportering av positiva och negativa värden.

iii)

Ett annat rapporteringsformat krävs enligt de respektive instruktionerna i bilagorna V–XIV till denna förordning.

Artikel 2

Rapporteringsvaluta

1.   I denna förordning avses med rapporteringsvaluta den valuta som används för att utarbeta PEPP-sparinstitutets redovisning, om inte den behöriga myndigheten kräver något annat.

2.   Dataposter och siffror av typen ”penningbelopp” ska rapporteras i rapporteringsvalutan, vilket innebär att eventuella andra valutor ska omräknas till rapporteringsvalutan, om inte annat sägs i denna förordning.

3.   Vid angivande av värdet på tillgångar eller skulder som är uttryckta i en annan valuta än rapporteringsvalutan ska värdet omräknas till rapporteringsvalutan till en omräkningskurs som motsvarar den avslutande kursen på den sista dag för vilken en lämplig kurs är tillgänglig under den rapporteringsperiod som tillgången eller skulden hänförs till.

4.   Vid angivande av värdet på intäkter eller kostnader ska värdet omräknas till rapporteringsvalutan på samma sätt som den omräkning som görs för redovisningsändamål.

5.   Omräkningen till rapporteringsvalutan ska göras genom tillämpning av växelkursen från samma källa som används för PEPP-sparinstitutets redovisning, om inte den behöriga myndigheten kräver något annat.

Artikel 3

Mallar för årlig kvantitativ rapportering

PEPP-sparinstitut ska varje år lämna in de uppgifter som avses i artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2021/896 med användning av följande mallar:

a)

Mall PP.01.01 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt PP.01.01 i bilaga II.

b)

Mall PP.01.02 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om PEPP-produkter och rapporteringen och enligt instruktionerna i avsnitt PP.01.02 i bilaga II.

c)

Mall PP.52.01 i bilaga I, med angivande av närmare information om PEPP-produkter och PEPP-sparare och enligt instruktionerna i avsnitt PP.52.01 i bilaga II.

d)

Mall PP.06.02 i bilaga I, med angivande av en förteckning över tillgångar post för post enligt instruktionerna i avsnitt PP.06.02 i bilaga II och med användning av de kompletterande identifieringskoder (CIC-koder) som anges i bilaga III och definieras i bilaga IV.

e)

Mall PP.06.03 i bilaga I, med angivande av information om genomlysningen av samtliga kollektiva investeringar som innehas av PEPP-sparinstitutet och enligt instruktionerna i avsnitt PP.06.03 i bilaga II.

f)

Mall PP.08.03 i bilaga I, med angivande av aggregerad information om öppna derivatpositioner enligt instruktionerna i avsnitt PP.08.03 i bilaga II och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga III och definieras i bilaga IV.

Artikel 4

Den inlämnade informationens lämplighet

Vid tillämpning av artikel 40.6 i förordning (EU) 2019/1238 ska PEPP-sparinstitut använda de relevanta mallarna i bilaga I till denna förordning för att säkerställa att den information som lämnas är lämplig.

KAPITEL II

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM SAMARBETE OCH INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 5

Allmänna principer

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) ska underlätta det regelbundna informationsutbytet mellan hem- och värdmedlemsstaters behöriga myndigheter och ska, om informationen är relevant för Eiopas uppgifter, hållas underrättad om alla bilaterala informationsutbyten.

Artikel 6

Gemensamma kontaktpunkter

De behöriga myndigheterna ska lämna uppgifter om de gemensamma kontaktpunkterna till Eiopa och informera Eiopa om eventuella ändringar av dessa uppgifter. Eiopa ska föra en uppdaterad förteckning över de gemensamma kontaktpunkterna och göra förteckningen tillgänglig för de behöriga myndigheterna.

Artikel 7

Medel för informationsutbyte

De behöriga myndigheterna och Eiopa ska översända information och dokumentation om det samarbete och informationsutbyte som avses i kapitel I på ett säkert sätt på elektronisk väg. De behöriga myndigheterna ska översända en elektronisk bekräftelse efter mottagandet av denna information och dokumentation.

Artikel 8

Valuta

De behöriga myndigheterna och Eiopa ska uttrycka belopp i euro vid informationsutbyte dem emellan. De behöriga myndigheterna får dock komma överens om att använda andra valutor för bilateralt informationsutbyte.

KAPITEL III

SAMARBETE OCH INFORMATIONSUTBYTE I SAMBAND MED REGISTRERING OCH AVREGISTRERING

Artikel 9

Registrering av en PEPP-produkt

1.   De behöriga myndigheterna ska meddela Eiopa den information som avses i artikel 6.2 a, b, d, f och g i förordning (EU) 2019/1238 med användning av mallen i bilaga V till denna förordning.

2.   De behöriga myndigheterna ska meddela Eiopa eventuella ändringar av den information och dokumentation som lämnats i ansökan, genom att sammanställa endast de delar av mallen i bilaga V som påverkas av ändringarna.

3.   Eiopa ska omedelbart informera de behöriga myndigheterna om ändringarna påverkar PEPP-sparinstitutets verksamhet i respektive medlemsstater, med användning av mallarna i bilaga VI eller bilaga VIII.

4.   Efter det att produkten har registrerats i det centrala offentliga registret ska Eiopa underrätta de relevanta behöriga myndigheterna om detta med användning av mallen i bilaga VI.

Artikel 10

Öppnande av ett nytt underkonto

1.   Om ett nytt underkonto öppnas ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten underrätta den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten och Eiopa med användning av mallen i bilaga IX.

2.   Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten ska bekräfta mottagandet av informationen och dokumentationen med användning av mallen i bilaga X. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska meddela alla ändringar av underkontot till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten och Eiopa, genom att sammanställa endast de delar av mallen i bilaga IX som påverkas av ändringarna.

Artikel 11

Information om nationella bestämmelser

Med användning av mallen i bilaga XIV till denna förordning ska de behöriga myndigheterna förse Eiopa med en länk till följande:

a)

Texten till de nationella lagar och andra författningar som reglerar villkoren för den intjänandefas som avses i artikel 47 i förordning (EU) 2019/1238.

b)

Villkor rörande den utbetalningsfas som avses i artikel 57 i förordning (EU) 2019/1238.

c)

I tillämpliga fall, information om ytterligare förfaranden för ansökan om förmåner och incitament som fastställts på nationell nivå.

Artikel 12

Avregistrering av en PEPP-produkt

1.   Den behöriga myndigheten ska underrätta Eiopa om sitt beslut om avregistrering av en PEPP-produkt med användning av mallen i bilaga VII.

2.   Eiopa ska avregistrera PEPP-produkten från sitt centrala offentliga register och underrätta de relevanta behöriga myndigheterna om detta med användning av mallen i bilaga VIII.

KAPITEL IV

FORTLÖPANDE SAMARBETE OCH REGELBUNDET INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 13

Samarbete mellan behöriga myndigheter och med Eiopa

1.   Samarbetet mellan de behöriga myndigheterna och med Eiopa ska omfatta åtminstone följande områden:

a)

Tillsyn.

b)

Inspektioner och undersökningar.

c)

Konstaterande och avhjälpande av överträdelser av förordning (EU) 2019/1238.

d)

Information om klagomål.

e)

Planerade tillsynsåtgärder mot ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör, när detta är av betydelse för en PEPP-produkt.

f)

Planerade tillsynsåtgärder för att minska skadan för PEPP-sparare, inbegripet planerat utövande av de befogenheter att ingripa mot produkter som avses i artikel 63 i förordning (EU) 2019/1238.

2.   Eiopa ska årligen förse den berörda behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten med tillsynsinformationen för de PEPP-produkter som tillhandahålls i den medlemsstaten, i enlighet med artikel 14.

3.   På en begäran som görs i enlighet med artikel 16 ska de behöriga myndigheterna och Eiopa utbyta all den information om en PEPP-produkt som de har tillgång till och som är relevant för fullgörandet av deras uppgifter och som inte föreskrivs i artikel 15.

4.   I tillämpliga fall ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten omedelbart informera den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten om resultat av dess tillsynsprocess som rör risker som härrör från eller påverkar PEPP-produktens gränsöverskridande försäljning eller underkonton. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska tillhandahålla denna information i fall då den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten redan har framfört betänkligheter.

5.   Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten ska omedelbart informera den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om den har skäl att anse att ett PEPP-sparinstituts verksamhet kan påverka det PEPP-sparinstitutets finansiella sundhet eller konsumentskyddet i andra medlemsstater.

6.   Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska samarbeta med den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten för att bedöma huruvida PEPP-sparinstitutet har en tydlig förståelse för målmarknaden och de risker som produkterna utsätts eller kan utsättas för i värdmedlemsstaten samt vilka specifika relaterade riskhanteringsverktyg och interna kontroller som finns, med beaktande av proportionalitetsprincipen och den riskbaserade metoden.

7.   Samarbetet ska särskilt inriktas på följande riskområden:

a)

PEPP-spararnas profil.

b)

Lokala PEPP-partnerskap och distributionspartner.

c)

Klagomålshantering.

d)

Efterlevnad.

e)

Konsumentskydd och alla andra aspekter som rör PEPP-sparinstitutets och PEPP-distributörens uppträdande, inbegripet produktövervakning och styrningskrav.

Artikel 14

Regelbundet informationsutbyte

1.   Eiopa ska ta fram och härleda följande information om varje PEPP-produkt som tillhandahålls i en värdmedlemsstat:

a)

Antalet PEPP-sparare i den berörda medlemsstaten.

b)

De medlemsstater för vilka PEPP-sparinstitutet erbjuder underkonton.

c)

Antalet begäranden om byte och faktiska överföringar om ett specifikt underkonto inte erbjuds i den berörda medlemsstaten.

d)

Information om varje PEPP-produkt som tillhandahålls i den berörda medlemsstaten, beroende på tillgänglighet, i enlighet med vad som rapporterats i följande mallar:

i)

Mall PP.01.02 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om PEPP-produkter och rapporteringen och enligt instruktionerna i avsnitt PP.01.02 i bilaga II.

ii)

Mall PP.52.01 i bilaga I, med angivande av närmare information om PEPP-produkter och PEPP-sparare och enligt instruktionerna i avsnitt PP.52.01 i bilaga II.

iii)

Mall PP.06.02 i bilaga I, med angivande av en förteckning över tillgångar post för post enligt instruktionerna i avsnitt PP.06.02 i bilaga II och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga III och definieras i bilaga IV.

iv)

Mall PP.06.03 i bilaga I, med angivande av information om genomlysningen av samtliga kollektiva investeringar som innehas av PEPP-sparinstituten och enligt instruktionerna i avsnitt PP.06.03 i bilaga II.

v)

Mall PP.08.03 i bilaga I, med angivande av aggregerad information om öppna derivatpositioner enligt instruktionerna i avsnitt PP.08.03 i bilaga II och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga III och definieras i bilaga IV.

Eiopa ska årligen göra den information som avses i första stycket tillgänglig för varje berörd behörig värdmyndighet för varje PEPP-produkt.

2.   Punkt 1 ska inte hindra behöriga myndigheter från att utbyta mer detaljerade uppgifter mer regelbundet eller på begäran.

KAPITEL V

SAMARBETE OCH INFORMATIONSUTBYTE PÅ AD HOC-BASIS

Artikel 15

Inlämning av en begäran om samarbete eller informationsutbyte

1.   En behörig myndighet ska lämna in begäran till den anmodade behöriga myndigheten med användning av mallen i bilaga XI. Den begärande behöriga myndigheten får till denna begäran bifoga allt styrkande material som den anser vara relevant. Om begäran om information är relevant för Eiopas uppgifter ska den begärande behöriga myndigheten även vidarebefordra begäran till Eiopa.

2.   Den begärande behöriga myndigheten ska ange hur brådskande begäran är. Om begäran om samarbete inbegriper en begäran om information ska den begärande behöriga myndigheten

a)

i möjligaste mån ange närmare uppgifter om den begärda informationen, inbegripet skälen till att denna information anses relevant för fullgörandet av dess uppgifter enligt förordning (EU) 2019/1238,

b)

i tillämpliga fall identifiera alla frågor som rör sekretessen för den begärda informationen, inbegripet eventuella särskilda försiktighetsåtgärder vid insamlingen av denna information.

3.   Om den begärande behöriga myndigheten har motiverade skäl att kategorisera sin begäran som brådskande, får den lämna begäran på annat sätt än enligt punkt 1, om begäran därefter översänds på elektronisk väg i enlighet med den punkten, såvida de berörda behöriga myndigheterna inte kommer överens om något annat.

Artikel 16

Svar på en begäran om samarbete eller informationsutbyte

1.   Den anmodade behöriga myndigheten ska lämna sitt svar till den begärande behöriga myndigheten med användning av mallen i bilaga XII. Om svaret är relevant för Eiopas uppgifter ska den anmodade behöriga myndigheten även vidarebefordra svaret till Eiopa. I sitt svar ska den anmodade behöriga myndigheten

a)

begära ytterligare klargöranden, i vilken form som helst, så snart som möjligt och om den hyser tvivel om begäran,

b)

vidta rimliga åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att samarbeta eller tillhandahålla den begärda informationen,

c)

verkställa begäran på ett sätt som underlättar ett vidtagande i god tid av eventuella nödvändiga tillsynsåtgärder, med beaktande av hur komplex begäran är och behovet av att involvera en annan behörig myndighet,

d)

tillhandahålla eventuell ytterligare väsentlig information på eget initiativ.

2.   Om den anmodade behöriga myndigheten på grund av begärans komplexitet eller den mängd information som begärts inte kan iaktta den tidsfrist som anges i begäran ska den

a)

omedelbart informera den begärande behöriga myndigheten om skälen till fördröjningen och ange ett beräknat svarsdatum,

b)

tillhandahålla den information som redan finns tillgänglig med användning av mallen i bilaga XII,

c)

tillhandahålla all information som saknas så snart den blir tillgänglig på ett sätt som säkerställer att alla nödvändiga åtgärder kan vidtas omgående.

Artikel 17

Samarbete och informationsutbyte vid överträdelser

1.   Om de får kännedom om en överträdelse eller misstänkt överträdelse som begåtts av ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör, eller om en sådan överträdelse förekommer i samband med utövandet av friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten, ska den behöriga myndigheten eller Eiopa, beroende på vad som är tillämpligt, omedelbart underrätta den berörda behöriga myndigheten med användning av mallen i bilaga XIII. Den underrättande behöriga myndigheten får till anmälan bifoga allt styrkande material som den anser nödvändigt. Om överträdelsen är relevant för Eiopas uppgifter ska den underrättande behöriga myndigheten också omedelbart underrätta Eiopa med användning av mallen i bilaga XIII.

2.   Den underrättande behöriga myndigheten eller Eiopa, beroende på vad som är tillämpligt, ska förse den behöriga myndighet som underrättas med alla uppgifter som krävs för att bedöma ärendet, särskilt följande information:

a)

Överträdelsens eller den misstänkta överträdelsens typ, karaktär, väsentlighet och varaktighet.

b)

Förslag till åtgärder och eventuellt offentliggörande som planeras av den underrättande behöriga myndigheten.

c)

De bevis på vilka beslutet grundas.

Den underrättade behöriga myndigheten och Eiopa, beroende på vad som är tillämpligt, får från den underrättande behöriga myndigheten begära alla andra uppgifter som de anser nödvändiga för sin bedömning och sina åtgärder.

3.   Om den underrättande behöriga myndigheten anser att informationen bör skickas skyndsamt får den inledningsvis underrätta den underrättade behöriga myndigheten och Eiopa, beroende på vad som är tillämpligt, muntligen, förutsatt att informationen därefter överförs på elektronisk väg i enlighet med punkt 1, såvida de berörda behöriga myndigheterna inte kommer överens om något annat.

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 198, 25.7.2019, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/896 av den 24 februari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 vad gäller ytterligare information för konvergens i tillsynsrapporteringen (se sidan 5 i detta nummer av EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).


BILAGA I

RAPPORTERINGSMALLAR

PP.01.01.33

Innehåll i uppgiftsinlämningen

 

 

 

 

 

C0010

Mallens kod — Mellens namm

 

 

PP.01.02.33 — Grundläggande - allmänt

R0010

 

PP.52.01.33 — Information om PEPP – produkter och PETT-

R0020

 

PP.06.02.33 — Förteckning över

R0030

 

PP.06.03.33 — Företag för kollektiva investeringar – genol metod

R0040

 

PP.08.03.33 — Aggregerad information om öppna derivat

R0050

 

PP.01.02.33

Grundläggande information – allmänt

 

 

 

 

 

C0010

PEPP-produktens namn

R0010

 

PEPP-produktens registreringsnummer

R0020

 

Rapporteringsspråk

R0030

 

Rapporteringsdatum

R0040

 

Räkenskapsårets utgång

R0050

 

Rapporteringsreferensdatum

R0060

 

Regelbunden inlämning/ad hoc-inlämning

R0070

 

Rapporteringsvaluta

R0090

 

Erbjuds produkten fortfarande?

R0260

 

Typ av enhet

R0270

 

Användning av en gemensam grupp av tillgångar för alla investeringsalternativ

R0280

 

PP.52.01.33

Information om PEPP-produkter och PEPP-sparare (1)

 

 

 

 

Kostnader

 

 

Administrativa kostnader

Distributionskostnader

Investeringskostnader

Eventuella kostnader för kapitalgarantier

 

 

 

Rådgivningskostnader

 

 

C0020

C0040

C0050

C0060

C0100

Bas-PEPP-produkt

R0010

 

 

 

 

 

Andra investeringsalternativ

R0040

 

 

 

 

 

Information om PEPP-produkter och PEPP-sparare (2)

Land

 


 

 

 

 

 

Antal PEPP-sparare

Finansiella flöden och spararflöden

 

Totala inbetalningar brutto

Total avkastning på investeringar brutto

 

 

C0150

C0160

C0170

 

Bas-PEPP-produkt

R0010

 

 

 

 

Erbjuds i landet

R0020

 

 

 

 

Under avveckling

R0030

 

 

 

 

Andra investeringsalternativ

R0040

 

 

 

 

Erbjuds i landet

R0050

 

 

 

 

Under avveckling

R0060

 

 

 

 


 

 

 

Finansiella flöden och spararflöden

 

 

 

 

 

 

 

Antal Anmälningar i enlighet Med artikel 20.1 från PEPP- Sparare som Har bytt Bosättningsort till en annan Medlemsstat

 

 

Förmånsutbetalningar som inte har samband med pension

 

 

 

 

Totala förmånsutbetalningar

Förmånsutbetalningar i samband med pension

Förmånsutbetalningar i samband med PensionSom betalats ut i form av annuiteter

Förmånsutbetalningar i samband med Pension Som betalats ut som ett engångsbelopp

Förmånsutbetalningar i samband med Pension Som betalats ut i form av uttag

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Finansiella flöden och spararflöden

 

 

Tillgångar

Skyldigheter

Antal begäranden om att öppna ett Underkonto I enlighet Med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238

Antal underkonton som öppnats i Enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238

Antal begäranden Från PEPP-sparare om Byte i enlighet Med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238

Faktiska överföringar i Enlighet Med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238

Antal begäranden Från PEPP-sparare om byte i Enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238

Faktiska överföringar i Enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antal klagomål

C0340

 

 

 

 

 

PP.06.02.33

FÖRTECKNING ÖVER TILLGÅNGAR

INFORMATION OM POSITIONER SOM INNEHAS

ID-kod för tillgång och typ av kod

Bas-PEPP-produkt/andra investeringsalternativ

Förvaringsland

Förvaringsinstitut

Mängd

C0011

C0010

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 

 


Paribelopp

Värderingsmetod

Anskaffningsvärde

Upplupen ränta

Tillgångens marknadsvärde

C0070

C0075

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

INFORMATION OM TILLGÅNGAR

ID-kod för tillgång och typ av kod

Postens titel

Emittentnamn

Emittentkod och typ av emittentkod

Emittentsektor

C0011

C0130

C0140

C0150

C0170

 

 

 

 

 

 

 


Emittentgrupp

Kod för emittentgrupp och Typ av kod för emittentgrupp

Emittentland

Valuta

CIC

C0180

C0190

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 


Alternativ investering

Externt kreditbetyg

Utsett externt ratinginstitut

Enhetspris

Enhetsprocentandel av priset pari

Duration

Förfallodag

C0240

C0250

C0260

C0370

C0380

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

PP.06.03.33

FÖRETAG FÖR KOLLEKTIVA INVESTERINGAR – GENOMLYSNINGSMETOD

Företag för kollektiva investeringar – Företagets ID-kod och typ av kod

Underliggande tillgångskategori

Emissionsland

Valuta

Totalt belopp

C0010

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

PP.08.03.33

INFORMATION OM POSITIONER SOM INNEHAS – TEORETISKT BELOPP

 

 

 

 

 

Teoretiskt belopp

Bas-PEPP-produkt

Alternativ investering

PEPP-produktens tillgångar

C0010

C0030

C0050

Ränteswappar (D1)

R0010

 

 

 

Valutaterminsavtal (F2)

R0020

 

 

 

Andra derivat

R0030

 

 

 

INFORMATION OM POSITIONER SOM INNEHAS – VÄRDE

 

 

 

 

 

Värde

 

 

Bas-PEPP-produkt

Andra investeringsalternativ

PEPP-produktens tillgångar

 

 

C0020

C0040

C0060

Ränteswappar (D1)

R0010

 

 

 

Valutaterminsavtal (F2)

R0020

 

 

 

Andra derivat

R0030

 

 

 


BILAGA II

Instruktioner för rapporteringsmallar

Denna bilaga innehåller ytterligare instruktioner för mallarna i bilaga I.

De mallar som ska fyllas i enligt instruktionerna i denna bilagas olika avsnitt hänvisas till som ”denna mall” i hela denna bilaga.

PP.01.01.33 – Innehåll i uppgiftsinlämningen

Allmänna kommentarer:

Detta avsnitt rör den årliga inlämningen av information om paneuropeiska privata pensionsprodukter (PEPP-produkter).

När en särskild motivering krävs ska förklaringen inte lämnas i rapporteringsmallen utan ingå i dialogen mellan det företag som tillhandahåller PEPP-produkten och de behöriga myndigheterna.

FÄLT I TABELL

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

PP.01.02.33 – Grundläggande information – allmänt

Denna mall ska alltid rapporteras. Det enda möjliga alternativet är: 1 – Rapporterad

C0010/R0020

PP.52.01.33 – Information om PEPP-produkter och PEPP-sparare

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs en särskild motivering)

C0010/R0030

PP.06.02.33 – Förteckning över tillgångar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs en särskild motivering)

C0010/R0040

PP.06.03.33 – Företag för kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga företag för kollektiva investeringar förekommer

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs en särskild motivering)

C0010/R0050

PP.08.03.33 – Aggregerad information om öppna derivat

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom det inte finns några öppna derivattransaktioner

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs en särskild motivering)

PP.01.02 – Grundläggande information – allmänt

Allmänna kommentarer:

Detta avsnitt rör den årliga inlämningen av grundläggande information om PEPP-produkten.

FÄLT I TABELL

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

PEPP-produktens namn

PEPP-produktens handelsbeteckning (företagsspecifikt).

C0010/R0020

PEPP-produktens registreringsnummer

Det registreringsnummer för PEPP-produkten som tilldelas av Eiopa.

C0010/R0030

Rapporteringsspråk

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 639–1 för det språk som används för informationsinlämningen.

C0010/R0040

Rapporteringsdatum

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då rapporteringen till tillsynsmyndigheten görs.

C0010/R0050

Räkenskapsårets utgång

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för utgången av företagets räkenskapsår, t.ex. 2017-12-31.

C0010/R0060

Rapporteringsreferensdatum

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för datumet för rapporteringsperiodens sista dag.

C0010/R0070

Regelbunden inlämning/ad hoc-inlämning

Ange om inlämningen av information avser regelbunden inlämning eller ad hoc-inlämning.

Nedanstående uttömmande lista med alternativ ska användas:

1

– Regelbunden rapportering

2

– Ad hoc-rapportering

C0010/R0090

Rapporteringsvaluta

Ange bokstavskoden enligt ISO 4217 för valutan för de monetära belopp som används i varje rapport.

C0010/R0260

Erbjuds PEPP-produkten fortfarande?

Ange om produkten fortfarande erbjuds eller är under avveckling.

Nedanstående uttömmande lista med alternativ ska användas:

Erbjuds fortfarande

Under avveckling

C0010/R0270

Typ av enhet

Ange vilken typ av enhet det PEPP-sparinstitut som lämnar in uppgifter om sin PEPP-produkt är.

Nedanstående uttömmande lista med alternativ ska användas:

– Kreditinstitut (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU  (1))

– Försäkringsföretag (enligtEuropaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG  (2))

– Tjänstepensionsinstitut (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341  (3))

– Värdepappersföretag (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU  (4))

– Investeringsbolag eller förvaltningsbolag (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG  (5))

– EU-baserad AIF-förvaltare (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU  (6))

C0010/R0280

Användning av en gemensam grupp av tillgångar för alla investeringsalternativ

Ange om den gemensamma gruppen av tillgångar för alla investeringsalternativ används.

Nedanstående uttömmande lista med alternativ ska användas:

 

1 – Ja

2 – Nej

PP.52.01 – Information om PEPP-produkter och PEPP-sparare

Allmänna kommentarer:

Detta avsnitt rör den årliga inlämningen av detaljerad information om en viss PEPP-produkt. Dessutom ska viss information om ett visst PEPP-investeringsalternativ, dvs. en bas-PEPP-produkt eller andra investeringsalternativ, beskrivas ytterligare, per land där denna produkt erbjuds och per öppnat underkonto. Om de andra investeringsalternativen, enskilt eller sammantaget, blir betydande i förhållande till sparandet i bas-PEPP-produkten ska informationen rapporteras på en mer detaljerad nivå eller för varje investeringsalternativ.

Alla värden ska anges på samma sätt som om de rapporterades i enlighet med det tillsynsregelverk som enheten omfattas av.

Informationen om alla andra investeringsalternativ ska aggregeras.

Information om PEPP-produkter och PEPP-sparare (1)

FÄLT I TABELL

POST

INSTRUKTIONER

C0020/R0010

Administrativa kostnader för bas-PEPP-produkten

De totala administrativa kostnader för förvaltning av PEPP-produkten som PEPP-spararen debiteras under rapporteringsperioden.

Beloppet avser både engångskostnader och återkommande kostnader för bas-PEPP-produkten.

C0040/R0010

Distributionskostnader för bas-PEPP-produkten

De totala distributionskostnaderna för PEPP-produkten. Beloppet avser både engångskostnader och återkommande kostnader för bas-PEPP-produkten.

C0050/R0010

Rådgivningskostnader för bas-PEPP-produkten

De totala rådgivningskostnader för PEPP-produkten som debiteras under rapporteringsperioden.

Beloppet avser både engångskostnader och återkommande kostnader för bas-PEPP-produkten.

C0060/R0010

Investeringskostnader för bas-PEPP-produkten

De totala investeringskostnader för PEPP-produkten som debiteras under rapporteringsperioden. Dessa kostnader täcker avgifter för förvaring av tillgångar, verksamhet som härrör från transaktioner och andra kostnader i samband med investeringsverksamheten som inte kan hänföras till de två kategorierna ovan.

Beloppet avser både engångskostnader och återkommande kostnader för bas-PEPP-produkten.

C0100/R0010

Eventuella kapitalgarantikostnader för bas-PEPP-produkten

De totala kapitalgarantikostnader för PEPP-produkten som debiteras under rapporteringsperioden.

Beloppet avser både engångskostnader och återkommande kostnader för bas-PEPP-produkten.

C0020/R0040

Administrativa kostnader för andra investeringsalternativ

De totala administrativa kostnader för förvaltning av PEPP-produkten som PEPP-spararen debiteras under rapporteringsperioden.

Beloppet avser engångskostnader och återkommande kostnader för andra investeringsalternativ.

C0040/R0040

Distributionskostnader för andra investeringsalternativ

De totala distributionskostnaderna för PEPP-produkten.

Beloppet avser engångskostnader och återkommande kostnader för andra investeringsalternativ.

C0050/R0040

Rådgivningskostnader för andra investeringsalternativ

De totala rådgivningskostnader för PEPP-produkten som debiteras under rapporteringsperioden.

Beloppet avser engångskostnader och återkommande kostnader för andra investeringsalternativ.

C0060/R0040

Investeringskostnader för andra investeringsalternativ

De totala investeringskostnader för PEPP-produkten som debiteras under rapporteringsperioden. Dessa kostnader täcker avgifter för förvaring av tillgångar, verksamhet som härrör från transaktioner och andra kostnader i samband med investeringsverksamheten som inte kan hänföras till de två kategorierna ovan.

Beloppet avser engångskostnader och återkommande kostnader för andra investeringsalternativ.

Information om PEPP-produkter och PEPP-sparare (2)

FÄLT I TABELL

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Land

Tvåbokstavskoden enligt ISO 3166–1 för PEPP-produktens hem- eller värdmedlemsstat(er). Denna post ska fyllas i för varje land där ett underkonto finns tillgängligt eller där PEPP-produkten erbjuds.

C0150/R0020

Antal PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Antal PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet.

C0160/R0020

Totala bruttoinbetalningar för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Det totala beloppet för inbetalningar under rapporteringsperioden från PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet.

C0170/R0020

Total bruttoavkastning på investeringar för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Den totala bruttoavkastning på investeringar som tilldelas PEPP-sparare. Investeringskostnaderna för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet dras inte av från detta värde.

C0190/R0020

Totala förmånsutbetalningar för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Det totala beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar alla förmåner som betalats ut, dvs. inklusive biometriska risker och andra möjliga alternativ som ingår i en viss produkt.

C0200/R0020

Förmånsutbetalningar i samband med pension för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner.

C0210/R0020

Förmåner i samband med pension som betalats ut i form av annuiteter för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av annuiteter.

C0220/R0020

Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut som ett engångsbelopp för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut som ett engångsbelopp.

C0230/R0020

Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut i form av uttag för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av uttag.

C0240/R0020

Förmånsutbetalningar som inte har samband med pension för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast förmåner för annat än pension, dvs. biometriska risker och andra möjliga alternativ.

C0250/R0020

Antal anmälningar i enlighet med artikel 20.1 i förordning (EU) 2019/1238 från PEPP-sparare som har bytt bosättningsort till en annan medlemsstat för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Det antal anmälningar som mottagits från PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet i samband med PEPP-spararens byte av bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0260/R0020

Antal begäranden om att öppna ett underkonto i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Det antal begäranden om att öppna ett nytt underkonto för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet som mottagits från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0270/R0020

Antal underkonton som öppnats i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Det antal underkonton som faktiskt öppnats för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet i samband med begäranden från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0280/R0020

Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0290/R0020

Faktiska överföringar i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0300/R0020

Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut från PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238.

C0310/R0020

Faktiska överföringar i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut på begäran av PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238.

C0320/R0020

Tillgångar i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Det totala beloppet för tillgångar relaterade till den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet.

C0330/R0020

Skyldigheter för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Det totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar och andra skulder, i relevanta fall, relaterade till den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet.

C0340/R0020

Antal klagomål på den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet

Det totala antal klagomål som tagits emot för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet under rapporteringsperioden.

C0150/R0030

Antal PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling

Antal PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling.

C0160/R0030

Totala bruttoinbetalningar för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Det totala beloppet för inbetalningar under rapporteringsperioden från PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling.

C0170/R0030

Total bruttoavkastning på investeringar för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Den totala bruttoavkastning på investeringar som tilldelas PEPP-sparare. Investeringskostnaderna för en bas-PEPP-produkt under avveckling dras inte av från detta värde.

C0190/R0030

Totala förmånsutbetalningar för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Det totala beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare för en bas-PEPP-produkt under avveckling. Detta belopp omfattar alla förmåner som betalats ut, dvs. inklusive biometriska risker och andra möjliga alternativ som ingår i en viss produkt.

C0200/R0030

Förmånsutbetalningar i samband med pension för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner.

C0210/R0030

Förmåner i samband med pension som betalats ut i form av annuiteter för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av annuiteter.

C0220/R0030

Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut som ett engångsbelopp för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut som ett engångsbelopp.

C0230/R0030

Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut i form av uttag för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av uttag.

C0240/R0030

Förmånsutbetalningar som inte har samband med pension för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling. Detta belopp omfattar endast förmåner för annat än pension, dvs. biometriska risker och andra möjliga alternativ.

C0250/R0030

Antal anmälningar i enlighet med artikel 20.1 i förordning (EU) 2019/1238 från PEPP-sparare som har bytt bosättningsort till en annan medlemsstat för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Det antal anmälningar som mottagits från PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling i samband med PEPP-spararens byte av bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0260/R0030

Antal begäranden om att öppna ett underkonto i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Det antal begäranden om att öppna ett nytt underkonto för en bas-PEPP-produkt under avveckling som mottagits från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0270/R0030

Antal underkonton som öppnats i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Det antal underkonton som faktiskt öppnats för en bas-PEPP-produkt under avveckling i samband med begäranden från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0280/R0030

Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0290/R0030

Faktiska överföringar i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0300/R0030

Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut från PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238.

C0310/R0030

Faktiska överföringar i enlighet med artikel 52.3i förordning (EU) 2019/1238 för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut på begäran av PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238.

C0320/R0030

Tillgångar i en bas-PEPP-produkt under avveckling

Det totala beloppet för tillgångar relaterade till en bas-PEPP-produkt under avveckling.

C0330/R0030

Skyldigheter för en bas-PEPP-produkt under avveckling

Det totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar och andra skulder, i relevanta fall, relaterade till en bas-PEPP-produkt under avveckling.

C0340/R0030

Antal klagomål på en bas-PEPP-produkt under avveckling

Det totala antal klagomål som tagits emot för en bas-PEPP-produkt under avveckling under rapporteringsperioden.

C0150/R0050

Antal PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Antal PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet.

C0160/R0050

Totala bruttoinbetalningar för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Det totala beloppet för inbetalningar under rapporteringsperioden från PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet.

C0170/R0050

Total bruttoavkastning på investeringar för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Den totala bruttoavkastning på investeringar som tilldelas PEPP-sparare. Investeringskostnaderna för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet dras inte av från detta värde.

C0190/R0050

Totala förmånsutbetalningar för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Det totala beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar alla förmåner som betalats ut, dvs. inklusive biometriska risker och andra möjliga alternativ som ingår i en viss produkt.

C0200/R0050

Förmånsutbetalningar i samband med pension för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner.

C0210/R0050

Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut i form av annuiteter för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av annuiteter.

C0220/R0050

Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut som ett engångsbelopp för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut som ett engångsbelopp.

C0230/R0050

Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut i form av uttag för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av uttag.

C0240/R0050

Förmånsutbetalningar som inte har samband med pension för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast förmåner för annat än pension, dvs. biometriska risker och andra möjliga alternativ.

C0240/R0050

Antal anmälningar i enlighet med artikel 20.1 i förordning (EU) 2019/1238 från PEPP-sparare som har bytt bosättningsort till en annan medlemsstat för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Det antal anmälningar som mottagits från PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet i samband med PEPP-spararens byte av bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0260/R0050

Antal begäranden om att öppna ett underkonto i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Det antal begäranden om att öppna ett nytt underkonto för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet som mottagits från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0270/R0050

Antal underkonton som öppnats i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Det antal underkonton som faktiskt öppnats för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet i samband med begäranden från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0280/R0050

Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0290/R0050

Faktiska överföringar i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0300/R0050

Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut från PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238.

C0310/R0050

Faktiska överföringar i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut på begäran av PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238.

C0320/R0050

Tillgångar för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Det totala beloppet för tillgångar relaterade till andra investeringsalternativ som erbjuds i landet.

C0330/R0050

Skyldigheter för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Det totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar och andra skulder, i relevanta fall, relaterade till andra investeringsalternativ som erbjuds i landet.

C0340/R0050

Antal klagomål på andra investeringsalternativ som erbjuds i landet

Det totala antal klagomål som tagits emot för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet under rapporteringsperioden.

C0149/R0060

Antal andra investeringsalternativ som erbjuds för en PEPP-produkt under avveckling

Antal andra investeringsalternativ som erbjuds för en PEPP-produkt under avveckling.

C0150/R0060

Antal PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling

Antal PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling.

C0160/R0060

Totala bruttoinbetalningar för andra investeringsalternativ under avveckling

Det totala beloppet för inbetalningar under rapporteringsperioden från PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling.

C0170/R0060

Total bruttoavkastning på investeringar för andra investeringsalternativ under avveckling

Den totala bruttoavkastning på investeringar som tilldelas PEPP-sparare. Investeringskostnaderna för andra investeringsalternativ under avveckling dras inte av från detta värde.

C0190/R0060

Totala förmånsutbetalningar för andra investeringsalternativ under avveckling

Det totala beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare för andra investeringsalternativ under avveckling. Detta belopp omfattar alla förmåner som betalats ut, dvs. inklusive biometriska risker och andra möjliga alternativ som ingår i en viss produkt.

C0200/R0060

Förmånsutbetalningar i samband med pension för andra investeringsalternativ under avveckling

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner.

C0210/R0060

Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut i form av annuiteter för andra investeringsalternativ under avveckling

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av annuiteter.

C0220/R0060

Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut som ett engångsbelopp för andra investeringsalternativ under avveckling

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut som ett engångsbelopp.

C0230/R0060

Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut i form av uttag för andra investeringsalternativ under avveckling

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av uttag.

C0240/R0060

Förmånsutbetalningar som inte har samband med pension för andra investeringsalternativ under avveckling

Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling. Detta belopp omfattar endast förmåner för annat än pension, dvs. biometriska risker och andra möjliga alternativ.

C0250/R0060

Antal anmälningar i enlighet med artikel 20.1 i förordning (EU) 2019/1238 från PEPP-sparare som har bytt bosättningsort till en annan medlemsstat för andra investeringsalternativ under avveckling

Det antal anmälningar som mottagits från PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling i samband med PEPP-spararens byte av bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0260/R0060

Antal begäranden om att öppna ett underkonto i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ under avveckling

Det antal begäranden om att öppna ett nytt underkonto för andra investeringsalternativ under avveckling som mottagits från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0270/R0060

Antal underkonton som öppnats i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ under avveckling

Det antal underkonton som faktiskt öppnats för andra investeringsalternativ under avveckling i samband med begäranden från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0280/R0060

Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ under avveckling

Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0290/R0060

Faktiska överföringar i enlighet med artikel 20.5 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ under avveckling

Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat.

C0300/R0060

Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ under avveckling

Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut från PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238.

C0310/R0060

Faktiska överföringar i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ under avveckling

Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut på begäran av PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238.

C0320/R0060

Tillgångar för andra investeringsalternativ under avveckling

Det totala beloppet för tillgångar relaterade till andra investeringsalternativ under avveckling.

C0330/R0060

Skyldigheter för andra investeringsalternativ under avveckling

Det totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar och andra skulder, i relevanta fall, relaterade till andra investeringsalternativ under avveckling.

C0340/R0060

Antal klagomål på andra investeringsalternativ under avveckling

Det totala antal klagomål som tagits emot för andra investeringsalternativ under avveckling under rapporteringsperioden.

PP.06.02 – Förteckning över tillgångar – Allmänna kommentarer:

Detta avsnitt rör den årliga inlämningen av information om PEPP-produkter med ytterligare uppdelning per bas-PEPP-produkt och andra investeringsalternativ. Om de andra investeringsalternativen, enskilt eller sammantaget, blir betydande i förhållande till sparandet i bas-PEPP-produkten ska informationen rapporteras på en mer detaljerad nivå eller för varje investeringsalternativ.

De tillgångskategorier som avses i denna mall är de som definieras i bilaga IV (Definitioner till tabellen över kompletterande identifieringskoder (CIC)) och hänvisningar till kompletterande identifieringskoder (CIC) avser bilaga III (Tabell över kompletterande identifieringskoder (CIC)).

Denna mall innehåller en förteckning post för post över tillgångar relaterade till PEPP-produkten (dvs. inte på genomlysningsbasis) som kan klassificeras i tillgångskategorierna 0–9, med följande undantag:

a)

Kontanter ska rapporteras på en rad per valuta, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080 och C0090.

b)

Överförbar inlåning (likvida medel) och andra insättningar med en löptid på mindre än ett år ska rapporteras på en rad per par av bank och valuta, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080, C0090 och C0290.

c)

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring ska rapporteras på en enda rad, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080 och C0090.

Denna mall består av två tabeller: Information om positioner som innehas och Information om tillgångar.

I tabellen Information om positioner som innehas ska varje tillgång rapporteras separat på så många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga icke-monetära variabler, med undantag för posten ”Mängd”, som efterfrågas i den tabellen. Om det för en och samma tillgång kan ges två värden för en variabel måste denna tillgång rapporteras på mer än en rad.

I tabellen Information om tillgångar ska varje tillgång rapporteras separat med en rad per tillgång; alla tillämpliga variabler som efterfrågas i den tabellen ska fyllas i. Tillgångarna ska öronmärkas för respektive PEPP-investeringsalternativ (bas-PEPP-produkt och andra investeringsalternativ), såvida inte alla PEPP-investeringsalternativ ingår i samma grupp av tillgångar, i vilket fall tillgångarna ska öronmärkas som ”gemensamma PEPP-tillgångar”. Om de andra investeringsalternativen, enskilt eller sammantaget, blir betydande i förhållande till sparandet i bas-PEPP-produkten ska informationen rapporteras på en mer detaljerad nivå eller för varje investeringsalternativ.

Alla värden ska rapporteras i enlighet med det tillsynsregelverk som enheten omfattas av. Om ett PEPP-sparinstitut är undantaget från kravet att rapportera ett externt kreditbetyg och ett eller flera externa ratinginstitut enligt dess sektorslagstiftning, får informationen i fält C0250 och fält C0260 vara begränsad (inte rapporterad). I annat fall ska denna information rapporteras.

Information om positioner som innehas

FÄLT I TABELL

POST

INSTRUKTIONER

C0011

ID-kod för tillgång och typ av kod

Denna information kombinerar uppgifter om ID-kod för tillgång (kolumnerna

C0010 och C0110 från BoS-beslutet) och typ av ID-kod för tillgång (kolumnerna C0020 och C0120 från BoS-beslutet) - För ID-koden för tillgång används följande:

ISIN-kod enligt ISO 6166

Endast om en ISIN-kod inte är tillgänglig:

Andra erkända koder (t.ex. Cusip-nummer, Bloomberg Ticker, Reuters RIC).

Tilldelad kod, när andra erkända koder inte är tillgängliga. Koden ska vara unik och konsekvent över tid.

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”:

1

– ISIN-kod enligt ISO 6166

2

– Cusip-nummer (nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

3

– SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

4

– WKN (Wertpapier Kenn-nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

 

5

– Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

6

– BBGID (Bloombergs globala ID-kod)

7

– Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

8

– FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9

– Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsorgan (Association of National Numbering Agencies)

99 – Tilldelad kod

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor ska ID-koden för tillgång och valutans bokstavskod enligt ISO 4217 anges enligt följande exempel:

”kod + EUR”. I detta fall ska typen av ID-kod för tillgång anges som alternativ 99 samt alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång, som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod + valuta: ”99/1”.

C0010

Bas-

PEPP-produkt/andra investeringsalternativ

Typen av PEPP-investeringsalternativ. I detta fält görs åtskillnad mellan bas-PEPP-produkter och andra investeringsalternativ. Alternativ 3, ”Gemensamma PEPP-tillgångar”, ska användas om alla PEPP-investeringsalternativ ingår i samma grupp av tillgångar.

Nedanstående uttömmande lista med alternativ ska användas:

1

– Bas-PEPP-produkt

2

– Andra investeringsalternativ

3

– Gemensamma PEPP-tillgångar

C0040

Förvaringsland

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166–1 för det land där tillgångarna förvaras. När det rör sig om internationella förvaringsinstitut, t.ex. Euroclear, ska förvaringslandet anges som landet för det legala säte där förvaringstjänsten avtalsmässigt fastställdes.

Om samma typ av tillgång förvaras i mer än ett land ska varje tillgång rapporteras separat på så många rader som behövs för att ange alla förvaringsländer.

När det gäller fastigheter bedöms emittentlandet utifrån fastighetens adress.

C0050

Förvaringsinstitut

LEI-kod eller, om en LEI-kod inte är tillgänglig, namnet på det finansinstitut som är förvaringsinstitut.

Om samma typ av tillgång förvaras i mer än ett förvaringsinstitut ska varje tillgång rapporteras separat på så många rader som behövs för att ange alla förvaringsinstitut.

C0060

Mängd

Antalet tillgångar, i fråga om relevanta tillgångar.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Paribelopp” (C0070) rapporteras.

C0070

Paribelopp

Utestående kapitalbelopp mätt pari för alla tillgångar där denna post är relevant, och till nominellt belopp för kontanter och andra likvida medel.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Mängd” (C0060) rapporteras.

C0075

Värderingsmetod

Finansiella instrument värderas enligt följande:

1

– Aktuellt marknadsvärde

2

– Marknadsbaserad värdering

3

– Marknadsbaserad värdering ej tillämplig

C0080

Anskaffningsvärde

Totalt anskaffningsvärde för tillgångar som innehas, rent värde utan upplupen ränta.

C0090

Upplupen ränta

Kvantifiera beloppet av den upplupna räntan efter senaste kupongdatum för räntebärande värdepapper.

C0100

Tillgångens marknadsvärde

Tillgångarnas marknadsvärde.

Information om tillgångar

FÄLT I TABELL

POST

INSTRUKTIONER

C0011

ID-kod för tillgång och typ av kod

Denna information kombinerar uppgifter om ID-kod för tillgång (kolumnerna

C0010 och C0110 från BoS-beslutet) och typ av ID-kod för tillgång (kolumnerna C0020 och C0120 från BoS-beslutet) - För ID-koden för tillgång används följande:

ISIN-kod enligt ISO 6166

Endast om en ISIN-kod inte är tillgänglig:

Andra erkända koder (t.ex. Cusip-nummer, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Tilldelad kod, när andra erkända koder inte är tillgängliga. Koden ska vara unik och konsekvent över tid.

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”:

1

– ISIN-kod enligt ISO 6166

2

– Cusip-nummer (nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

3

– SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

4

– WKN (Wertpapier Kenn-nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

5

– Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

6

– BBGID (Bloombergs globala ID-kod)

7

– Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

8

– FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9

– Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsorgan (Association of National Numbering Agencies)

99 – Tilldelad kod

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor ska ID-koden för tillgång och valutans bokstavskod enligt ISO 4217 anges enligt följande exempel: ”kod + EUR”. I detta fall ska typen av ID-kod för tillgång anges som alternativ 99 samt alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång, som i

 

 

följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod + valuta: ”99/1”.

C0130

Postens titel

Tillgångens namn (eller adressen om det rör sig om en fastighet).

 

Emittentnamn

Emittentens namn, definierat som den enhet som emitterar tillgångar till investerare.

Om tillgängligt ska denna post motsvara enhetens namn i LEI-databasen. Om det inte är tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

När det gäller investeringsfonder/andelar i investeringsfonder är emittentnamnet detsamma som fondförvaltarens namn.

C0150

Emittentkod och typ av emittentkod

Denna information kombinerar uppgifter om emittentkod (kolumn C0150 från BoS-beslutet) och typ av emittentkod (kolumn C0160 från BoS-beslutet).

Emittentkoden anges med användning av LEI-koden. Om en LEI-kod inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

När det gäller investeringsfonder/andelar i investeringsfonder är emittentkoden densamma som fondförvaltarens kod.

Identifiering av den typ av kod som används för posten ”Emittentkod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas: 1 – LEI-kod

9 – Ingen

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – ”Hypotekslån och andra lån” när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer. Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – ”Fastigheter”.

C0170

Emittentsektor

Emittentens ekonomiska sektor med användning av Nace-koden enligt den senaste versionen av den statistiska näringsgrensindelningen i Europeiska unionen (offentliggjord i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006  (7)). Minst den bokstavsreferens i Nace-koden som används för avdelningen ska användas för att identifiera sektorer (t.ex. är ”A” eller ”A0111” godtagbart), utom för Nace-koden för ”Finans- och försäkringsverksamhet”, där den bokstav som används för avdelningen ska följas av den fyrsiffriga koden för undergruppen (t.ex. ”K6411”).

När det gäller investeringsfonder är emittentsektorn densamma som fondförvaltarens sektor.

C0180

Emittentgrupp

Namnet på emittentens yttersta moderbolag. För investeringsfonder avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

Om tillgängligt ska denna post motsvara enhetens namn i LEI-databasen. Om det inte är tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

C0190

Kod för emittentgrupp och typ av kod för emittentgrupp

Denna information kombinerar uppgifter om kod för emittentgrupp (kolumn C0190 från BoS-beslutet) och typ av kod för emittentgrupp (kolumn C0200 från BoS-beslutet).

Identifiera emittentgruppen med användning av identifieringskoden för juridiska personer (LEI-koden). Om en LEI-kod inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

När det gäller investeringsfonder avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

Kod som används för posten ”Kod för emittentgrupp”:

 

1 – LEI-kod

 

 

9 – Ingen

C0210

Emittentland

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166–1 för det land där emittenten är belägen.

Emittenten anses vara belägen på adressen för den enhet som emitterar tillgången.

När det gäller investeringsfonder avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166–1

XA: överstatliga emittenter

EU: Europeiska unionens institutioner

C0220

Valuta

Bokstavskod enligt ISO 4217 för valutan för emissionen.

C0230

CIC

Kompletterande identifieringskod som används för att klassificera tillgångar.

C0240

Alternativ investering

Ett finansiellt instrument, enligt förteckningen i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, som utfärdats av en juridisk person som är auktoriserad enligt direktiv 2011/61/EU  (8) att förvalta alternativa investeringsfonder:

1

– Alternativ investering

2

– Ingen alternativ investering

C0250

Externt kreditbetyg

Det kreditbetyg för tillgången på rapporteringsreferensdatumet som utfärdats av det utsedda externa ratinginstitutet.

C0270

Duration

Tillgångens duration, definierad som ”återstående modifierad duration” (modifierad duration beräknad med utgångspunkt från värdepapperets återstående löptid, räknat från rapporteringsreferensdatumet).

För tillgångar utan fast löptid ska första inlösendatum användas. Durationen ska beräknas baserat på ekonomiskt värde.

C0280

Förfallodag

ISO 8601-kod (åååå-mm-dd) för förfallodagen.

För värdepapper med obegränsad löptid, ange ”9999-12-31”.

C0370

Enhetspris

Marknadspris per enhet.

C0380

Enhetsprocentandel av priset pari

Procentandel av det aggregerade nominella beloppet.

PP.06.03 – Företag för kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

Allmänna kommentarer:

Detta avsnitt rör den årliga inlämningen av information om PEPP-produkter med ytterligare uppdelning per bas-PEPP-produkt och andra investeringsalternativ. Om de andra investeringsalternativen, enskilt eller sammantaget, blir betydande i förhållande till sparandet i bas-PEPP-produkten ska informationen rapporteras på en mer detaljerad nivå eller för varje investeringsalternativ.

Denna mall innehåller information om genomlysning av företag för kollektiva investeringar eller investeringar i form av fonder, inklusive när de är ägarintressen, per kategori av underliggande tillgång, emissionsland och valuta. Med beaktande av proportionalitetsprincipen och de särskilda instruktionerna för mallen ska genomlysningen göras till dess att tillgångskategorier, länder och valutor har identifierats. För fondandelsfonder ska genomlysning göras på samma sätt.

Denna mall ska innehålla information för 100 % av det värde som investerats i företag för kollektiva investeringar. För identifieringen av länder ska genomlysningen dock göras för att identifiera exponeringar på 80 % av det totala värdet av fonderna minus belopp som avser CIC 8 och CIC 9, och för identifieringen av valutor ska genomlysningen göras för att identifiera exponeringar på 80 % av fondernas totala värde. PEPP-sparinstitut ska säkerställa att de 20 % som inte identifieras efter land är diversifierade över geografiska områden, t.ex. att maximalt 5 % finns i ett enskilt land. PEPP-sparinstitut ska göra genomlysningen med början från den största fonden, sett till investerat belopp, till den minsta enskilda fonden, och metoden ska vara konsekvent över tid.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

Alla värden ska rapporteras i enlighet med det tillsynsregelverk som enheten omfattas av.

De tillgångskategorier som avses i denna mall är de som definieras i bilaga IV (Definitioner till tabellen över kompletterande identifieringskoder (CIC)) och hänvisningar till kompletterande identifieringskoder (CIC) avser bilaga III (Tabell över kompletterande identifieringskoder (CIC)).

FÄLT I TABELL

POST

INSTRUKTIONER

C0010

ID-kod för

företag för

kollektiva

investeringar

ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:

ISIN-kod enligt ISO 6166, om sådan är tillgänglig

Andra erkända koder (t.ex. Cusip-nummer, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Kod som tilldelas av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara konsekvent över tid

C0020

Typ av ID-kod för

företag för

kollektiva investeringar

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

1

– ISIN-kod enligt ISO 6166

2

– Cusip-nummer (nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

3

– SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

4

– WKN (Wertpapier Kenn-nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

5

– Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

6

– BBGID (Bloombergs globala ID-kod)

7

– Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

8

– FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9

– Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsorgan (Association of National Numbering Agencies)

99 – Kod som tilldelas av företaget

C0030

Underliggande tillgångskategori

Ange tillgångskategorier, fordringar och derivat inom företaget för kollektiva investeringar. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

1

– Statsobligationer

2

– Företagsobligationer

3L

– Aktier – noterade

3X

– Aktier – ej noterade

4

– Företag för kollektiva investeringar

5

– Strukturerade produkter

6

– Säkerställda värdepapper

7

– Likvida medel och andra insättningar

8

– Hypotekslån och andra lån

9

– Fastigheter

0

– Övriga investeringar (inklusive fordringar)

A

– Standardiserade terminer

B

– Köpoptioner

C

– Säljoptioner

D

– Swappar

E

– Forwardkontrakt

F

– Kreditderivat

L

– Skulder

Kategori 4 – ”Företag för kollektiva investeringar” ska endast användas för icke-väsentliga restvärden för både fondandelsfonder och alla andra fonder.

C0040

Emissionsland

Uppdelning av varje tillgångskategori som angetts i C0030 per emittentland. Ange det land där emittenten är belägen.

Emittenten anses vara belägen på adressen för den enhet som emitterar tillgången.

 

 

Ett av följande alternativ ska användas:

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166–1

XA: överstatliga emittenter

EU: Europeiska unionens institutioner

AA: aggregerade länder på grund av användning av tröskelvärde

Denna post är inte relevant för kategorierna 8 och 9 i rapporteringen i C0030.

C0050

Valuta

Ange om valutan för tillgångskategorin är rapporteringsvalutan eller en utländsk valuta. Med utländsk valuta avses alla andra valutor än rapporteringsvalutan. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

1

– Rapporteringsvaluta

2

– Utländsk valuta

3

– Aggregerade valutor på grund av användning av tröskelvärde

C0060

Totalt belopp

Totalt investerat belopp per tillgångskategori, land och valuta genom företag för kollektiva investeringar.

För skulder ska ett positivt belopp rapporteras, såvida posten inte är en derivatskuld.

För derivat kan det totala beloppet vara positivt (om det är en tillgång) eller negativt (om det är en skuld).

PP.08.03. Aggregerad information om öppna derivat

Allmänna kommentarer:

Detta avsnitt rör den årliga inlämningen av information om PEPP-produkter med ytterligare uppdelning per bas-PEPP-produkt och andra investeringsalternativ. Om de andra investeringsalternativen, enskilt eller sammantaget, blir betydande i förhållande till sparandet i bas-PEPP-produkten ska informationen rapporteras på en mer detaljerad nivå eller för varje investeringsalternativ.

De derivatkategorier som avses i denna mall är de som definieras i bilaga IV (Definitioner till tabellen över kompletterande identifieringskoder (CIC)) och hänvisningar till kompletterande identifieringskoder (CIC) avser bilaga III (Tabell över kompletterande identifieringskoder (CIC)).

Derivat betraktas som tillgångar om deras värde är positivt eller noll. De betraktas som skulder om deras värde är negativt. Både derivat som betraktas som tillgångar och derivat som betraktas som skulder ska inkluderas.

Informationen ska inkludera alla derivatkontrakt som fanns under rapporteringsperioden och som inte avslutades före rapporteringsreferensdatumet.

Om handel med samma derivat förekommer ofta, vilket leder till flera öppna positioner, kan derivatet rapporteras på aggregerad bas eller nettobas, så länge som alla relevanta kännetecken är gemensamma och i enlighet med de särskilda instruktionerna för varje relevant post.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

Ett derivat är ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga följande kännetecken:

a)

Dess värde ändras till följd av ändringar i en angiven räntesats, priset på ett finansiellt instrument, ett råvarupris, en valutakurs, ett pris- eller ränteindex, ett kreditbetyg eller ett kreditindex eller annan variabel på villkor att – när det gäller icke-finansiella variabler – den variabeln inte är specifik för en av avtalsparterna (kallas ibland ”underliggande” variabel).

b)

Det krävs ingen initial nettoinvestering eller enbart en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som kan förväntas reagera på ett liknande sätt vid förändringar i marknadsfaktorer.

c)

Det regleras vid en framtida tidpunkt.

Alla värden ska rapporteras i enlighet med det tillsynsregelverk som enheten omfattas av.

Information om positioner som innehas

FÄLT I TABELL

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Ränteswappar (D1) för bas-

PEPP-produktens teoretiska belopp

Det belopp som täcks av eller exponeras för ränteswappen (D1) för bas-PEPP-produkten.

För swappar motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas.

C0020/R0010

Ränteswappar (D1) för bas-PEPP-produktens marknadsvärde

Monetärt värde på ränteswappen (D1) per rapporteringsdatumet för bas-PEPP-produkten. Det kan vara positivt, negativt eller noll.

C0030/R0010

Ränteswappar (D1) för det teoretiska beloppet för andra investeringsalternativ

Det belopp som täcks av eller exponeras för ränteswappen (D1) för alla andra investeringsalternativ.

För swappar motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas.

C0040/R0010

Ränteswappar (D1) för marknadsvärdet för andra investeringsalternativ

Monetärt värde på ränteswappen (D1) per rapporteringsdatumet för det andra investeringsalternativet. Det kan vara positivt, negativt eller noll.

C0050/R0010

Ränteswappar (D1) för det teoretiska beloppet för gemensamma PEPP-tillgångar

Det belopp som täcks av eller exponeras för ränteswappen (D1) för alla PEPP-investeringsalternativ som ingår i samma grupp av tillgångar.

För swappar motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas.

C0060/R0010

Ränteswappar (D1) för marknadsvärdet för gemensamma PEPP-tillgångar

Monetärt värde på ränteswappen (D1) per rapporteringsdatumet för alla PEPP-investeringsalternativ som ingår i samma grupp av tillgångar. Det kan vara positivt, negativt eller noll.

C0010/R0020

Valutaterminsavtal (F2) för det teoretiska beloppet för bas- PEPP-produkten

Det belopp som täcks av eller exponeras för valutaterminsavtalet (F2) för bas-PEPP-produkten.

För forwardkontrakt motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas.

C0020/R0020

Valutaterminsavtal (F2) för marknads-

värdet för bas-

PEPP-produkten

Monetärt värde på valutaterminsavtalet (F2) per rapporteringsdatumet för bas-PEPP-produkten. Det kan vara positivt, negativt eller noll.

C0030/R0020

Valutaterminsavtal (F2) för det teoretiska beloppet för andra investeringsalternativ

Det belopp som täcks av eller exponeras för valutaterminsavtalet (F2) för alla andra investeringsalternativ.

För forwardkontrakt motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas.

C0040/R0020

Valutaterminsavtal (F2) för marknadsvärdet för andra investeringsalternativ

Monetärt värde på valutaterminsavtalet (F2) per rapporteringsdatumet för det andra investeringsalternativet. Det kan vara positivt, negativt eller noll.

C0050/R0020

Valutaterminsavtal (F2) för det teoretiska beloppet för gemensamma PEPP-tillgångar

Det belopp som täcks av eller exponeras för valutaterminsavtalet (F2) för alla PEPP-investeringsalternativ som ingår i samma grupp av tillgångar.

För forwardkontrakt motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas.

C0060/R0020

Valutaterminsavtal (F2) för marknadsvärdet för gemensamma PEPP-tillgångar

Monetärt värde för valutaterminsavtalet (F2) per rapporteringsdatumet för alla PEPP-investeringsalternativ som ingår i samma grupp av tillgångar. Det kan vara positivt, negativt eller noll.

C0010/R0030

Andra derivat för det teoretiska beloppet för bas- PEPP-produkten

Det belopp som täcks av eller exponeras för andra derivat än ränteswappar (D1) och valutaterminsavtal (F2) för bas-PEPP-produkten.

För standardiserade terminer och optioner motsvarar detta avtalets storlek multiplicerad med det utlösande värdet och med antalet avtal som rapporteras på raden. För swappar och forwardkontrakt motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas.

C0020/R0030

Andra derivat för marknadsvärdet för bas-PEPP-produkten

Monetärt värde för andra derivat än ränteswappar (D1) och valutaterminsavtal (F2) per rapporteringsdatumet för bas-PEPP-produkten. Det kan vara positivt, negativt eller noll.

C0030/R0030

Andra derivat för det teoretiska beloppet för andra investeringsalternativ

Det belopp som täcks av eller exponeras för andra derivat än ränteswappar (D1) och valutaterminsavtal (F2) för andra investeringsalternativ.

För standardiserade terminer och optioner motsvarar detta avtalets storlek multiplicerad med det utlösande värdet och med antalet avtal som rapporteras på raden. För swappar och forwardkontrakt motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas.

C0040/R0030

Andra derivat för marknadsvärdet för andra investeringsalternativ

Monetärt värde för andra derivat än ränteswappar (D1) och valutaterminsavtal (F2) per rapporteringsdatumet för andra investeringsalternativ. Det kan vara positivt, negativt eller noll.

C0050/R0030

Andra derivat för det teoretiska beloppet för gemensamma PEPP-tillgångar

Det belopp som täcks av eller exponeras för andra derivat än ränteswappar (D1) och valutaterminsavtal (F2) för alla PEPP-investeringsalternativ som ingår i samma grupp av tillgångar.

För standardiserade terminer och optioner motsvarar detta avtalets storlek multiplicerad med det utlösande värdet och med antalet avtal som rapporteras på raden. För swappar och forwardkontrakt motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas.

C0060/R0030

Andra derivat för marknadsvärdet för gemensamma PEPP-tillgångar

Monetärt värde för andra derivat än ränteswappar (D1) och valutaterminsavtal (F2) per rapporteringsdatumet för alla PEPP-investeringsalternativ som ingår i samma grupp av tillgångar. Det kan vara positivt, negativt eller noll.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).


BILAGA III

Tabell över kompletterande identifieringskoder (CIC)

Första positionerna

Tillgångar noterade

Tvåbokstavskod för landet enligt ISO 3166–1 eller XL (för ej noterade) eller XT (för ej omsättningsbara på någon

 

Tredje positionen

Kategori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

E

F

Statsobligationer

Företagsobligationer

Aktier

Investeringsfonder Företag för kollektiva investeringar

Strukturerade produkter

Säkerställda värdepapper

Likvida medel och andra insättningar

Hypotekslån och andra lån

Fastigheter

Övriga investeringar

Standardiserade terminer

Köpoptioner

Säljoptioner

Swappar

Forwardkontrakt

Kreditderivat

Fjärde positionen

Underkategori eller huvudsaklig risk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

Stats-obligationer (nationell nivå)

Företagsobligationer

Stamaktier

Aktiefonder

Aktierisk

Aktierisk

Kontanter

Lån utfärdade utan säkerhet

Fastigheter (kontorsfastigheter och kommersiella fastigheter)

 

Aktie- och indexterminer

Aktie- och indexoptioner

Aktie- och indexoptioner

Ränteswappar

Ränteterminsavtal

Kreditswapp

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

Överstatliga obligationer

Konvertibla obligationer

Aktier i fastighetsrelaterade företag

Skuldfonder

Ränterisk

Ränterisk

Överförbar inlåning (likvida medel)

Lån utfärdade med värdepapper som säkerhet

Fastigheter (bostadsfastigheter)

 

Räntefuturekontrakt

Obligationsoptioner

Obligationsoptioner

Valutaswappar

Valutatermins-avtal

Kreditspreadoption

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

3

3

3

3

 

3

Statsobligationer (regional nivå)

Företagscertifikat

Teckningsrätter

Penningmarknadsfonder

Valutarisk

Valutarisk

Andra kortfristiga insättningar (högst ett år)

 

Fastigheter (för eget bruk)

 

Valutaterminer

Valutaoptioner

Valutaoptioner

Ränte- och valutaswappar

 

Kreditspreadswapp

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

4

4

 

 

4

Statsobligationer (kommunal nivå)

Penningmarknadsinstrument

Preferensaktier

Tillgångsallokeringsfonder

Kreditrisk

Kreditrisk

Andra insättningar med frist på mer än ett år

Hypotekslån

Fastigheter (under konstruktion)

 

 

Warranter

Warranter

 

 

Totalavkastningsswapp

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

5

 

 

Statsskuldväxlar

Hybridobligationer

 

Fastighetsfonder

Fastighetsrisk

Fastighetsrisk

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

Andra lån utfärdade mot säkerhet

Anläggningar och utrustning (för eget bruk)

 

Råvaruterminer

Råvaruoptioner

Råvaruoptioner

Värdepappersswappar

 

 

6

6

 

6

6

6

 

6

 

 

 

6

6

 

 

 

Säkerställda obligationer

Generella säkerställda obligationer

 

Alternativa fonder

Råvarurisk

Råvarurisk

 

Lån på försäkringsbrev

 

 

 

Swapoptioner

Swapoptioner

 

 

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Nationella centralbanker

Säkerställda obligationer som omfattas av särskild lagstiftning

 

Riskkapitalfonder

Katastrofrisk och väderrisk

Katastrofrisk och väderrisk

 

 

 

 

Katastrofrisk och väderrisk

Katastrofrisk och väderrisk

Katastrofrisk och väderrisk

Katastrofrisk och väderrisk

Katastrofrisk och väderrisk

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

8

8

8

8

8

 

 

Förlagsobligationer

 

Infrastrukturfonder

Dödsfallsrisk

Dödsfallsrisk

 

 

 

 

Dödsfallsrisk

Dödsfallsrisk

Dödsfallsrisk

Dödsfallsrisk

Dödsfallsrisk

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt


BILAGA IV

Definitioner till tabellen över kompletterande identifieringskoder (CIC)

Första två positionerna – Tillgångar noterade i

Definition

Land

Tvåbokstavskod för landet enligt ISO 3166–1

Ange tvåbokstadskoden enligt ISO 3166–1 för det land där tillgången är noterad. En tillgång betraktas som noterad om den handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2014/65/EU  (1). Om tillgången är noterad i fler än ett land eller om företaget använder priser för att värdera tillgången som ges av en av de reglerade marknaderna eller en multilateral handelsplattform där tillgången är noterad, ska landet vara landet för den reglerade marknad eller multilaterala handelsplattform som används som referens vid värderingen.

XV

Tillgångar noterade i ett eller flera länder

Ange tillgångar som är noterade i ett eller flera länder, men där företaget använder priser för att värdera tillgången som inte ges av en av de reglerade marknaderna eller en multilateral handelsplattform där tillgången är noterad.

XL

Tillgångar som inte är noterade på en börs

Ange tillgångar som inte handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2014/65/EU.

XT

Tillgångar som inte är omsättningsbara på någon börs

Ange tillgångar som till sin natur inte är omsättningsbara på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2014/65/EU.

Tredje och fjärde positionen – Kategori

Definition

1

Statsobligationer

Obligationer emitterade av offentliga myndigheter, såväl nationella regeringar, överstatliga institutioner och regionala regeringar som lokala myndigheter, och obligationer som är helt, ovillkorligt och oåterkalleligt garanterade av

Europeiska centralbanken, medlemsstaternas nationella regeringar och centralbanker och uttryckta och finansierade i den nationella regeringens och centralbankens inhemska valuta, multilaterala utvecklingsbanker enligt artikel 117.2 i förordning (EU) nr 575/2013  (2) eller internationella organisationer enligt artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013 när garantin uppfyller de krav som anges i artikel 215 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35  (3).

När det gäller obligationer med en kvalificerad garanti ska den tredje och fjärde positionen anges med referens till den enhet som ställer garantin.

11

Statsobligationer (nationell nivå)

Obligationer emitterade av nationella regeringar.

12

Överstatliga obligationer

Obligationer emitterade av offentliga institutioner inrättade genom ett åtagande mellan nationalstater, t.ex. emitterade av en multilateral utvecklingsbank som avses i artikel 117.2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller emitterade av en internationell organisation som avses i artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013.

13

Statsobligationer (regional nivå)

Skuldinstrument från regionala regeringar eller självstyrande regioner som erbjuds till allmänheten genom en publik emission på kapitalmarknaden.

14

Obligationer (lokala myndigheter)

Obligationer emitterade av lokala myndigheter, inklusive städer, provinser, distrikt eller andra kommunala myndigheter.

15

Statsskuldväxlar

Kortfristiga statsobligationer, emitterade av nationella regeringar (emitterade med en löptid på upp till ett år).

16

Säkerställda obligationer

Statsobligationer som har en grupp av tillgångar som garanterar/säkrar obligationen. Dessa tillgångar kvarstår i emittentens balansräkning.

17

Nationella centralbanker

Obligationer emitterade av nationella centralbanker.

19

Övrigt

Övriga statsobligationer som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

2

Företagsobligationer

Obligationer emitterade av företag.

21

Företagsobligationer

Obligationer som emitteras av företag, med enkla egenskaper (vanligtvis klassiska obligationer) och som inte har några av de särskilda egenskaper som beskrivs i kategorierna 22 till 28.

22

Konvertibla obligationer

Företagsobligationer som innehavaren kan konvertera till stamaktier i det emitterande företaget eller likvida medel till samma värde, och som innehar egenskaper från skulder och eget kapital.

23

Företagscertifikat

Kortfristigt skuldinstrument utan säkerhet emitterat av ett företag, ofta för att finansiera kundfordringar, lager och kortfristiga skulder, vanligtvis med en ursprunglig löptid på mindre än 270 dagar.

24

Penningmarknadsinstrument

Mycket kortfristiga skuldförbindelser (vanligtvis med löptider från en dag upp till ett år), som huvudsakligen utgörs av överlåtbara bankcertifikat, bankaccepter och andra mycket likvida instrument. Företagscertifikat ingår inte i denna kategori.

25

Hybridobligationer

Företagsobligationer som har egenskaper från skulder och eget kapital, men som inte är konvertibla.

26

Generella säkerställda obligationer

Företagsobligationer som har en grupp av tillgångar som garanterar/säkrar obligationen. Dessa tillgångar kvarstår i emittentens balansräkning. Säkerställda obligationer som omfattas av särskild lagstiftning ingår inte i denna kategori.

27

Säkerställda obligationer som omfattas av särskild lagstiftning

Företagsobligationer som har en grupp av tillgångar som garanterar/säkrar obligationen om originatorn blir insolvent och enligt lag omfattas av särskild offentlig tillsyn i syfte att skydda obligationsinnehavarna, enligt definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2162  (4).

Ett exempel i denna kategori är Pfandbrief: Säkerställda obligationer som är emitterade på grundval av Pfandbriefgesetz. De används för att refinansiera lån där säkerhet utgörs av lån som säkras av panträtt i fastighet (Mortgage Pfandbriefe), offentlig sektor-lån (Public Pfandbriefe), fartygslån (Ship Pfandbriefe) eller flygplanslån (Aircraft Pfandbriefe). Distinktionen mellan dessa typer av Pfandbrief har alltså att göra med den säkerhetsmassa som skapats för varje typ av Pfandbrief.

28

Förlagsobligationer

Företagsobligationer som har lägre prioritet än emittentens andra obligationer vid likvidation.

29

Övrigt

Andra företagsobligationer, med andra egenskaper än de som anges för ovanstående kategorier.

3

Aktier

Aktier och andra värdepapper likvärdiga med aktier som representerar företagets kapital, dvs. ägande i ett företag.

31

Stamaktier

Aktier som representerar grundläggande äganderätter i företag.

32

Aktier i fastighetsrelaterade företag

Aktier som representerar kapital i fastighetsrelaterade företag.

33

Teckningsrätter

Rätt att teckna ytterligare aktier till ett fastställt pris.

34

Preferensaktier

Aktier som har högre rangordning än stamaktier, med företräde framför stamaktier vad gäller fordran på tillgångar och inkomster, men efterställda obligationer.

39

Övrigt

Övriga aktier som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

4

Företag för kollektiva investeringar

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG eller en alternativ investeringsfond i enlighet med artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU.

41

Aktiefonder

Företag för kollektiva investeringar med huvudsaklig placering i aktier.

42

Skuldfonder

Företag för kollektiva investeringar med huvudsaklig placering i obligationer.

43

Penningmarknadsfonder

Företag för kollektiva investeringar enligt Esmas definition (CESR/10–049).

44

Tillgångsallokeringsfonder

Företag för kollektiva investeringar där tillgångarna placeras enligt särskilda mål för tillgångsallokeringen, t.ex. som i första hand placerar i värdepapper från företag i länder med begynnande aktiemarknader eller små ekonomier, särskilda sektorer eller grupper av sektorer, särskilda länder eller enligt andra särskilda placeringsmål.

45

Fastighetsfonder

Företag för kollektiva investeringar med huvudsaklig placering i fastigheter.

46

Alternativa fonder

Företag för kollektiva investeringar där placeringsstrategierna innefattar t.ex. hedging, särskilda händelser, utveckling av fasta inkomster och relativt värde, förvaltade terminsavtal, råvaror osv.

47

Riskkapitalfonder

Företag för kollektiva investeringar som används för placering i aktier inom ramen för riskkapitalstrategier.

48

Infrastrukturfonder

Företag för kollektiva investeringar med placeringar i allmännyttiga tjänster som t.ex. tullbelagda vägar, broar, tunnlar, hamnar och flygplatser, olje- och gasdistribution, eldistribution och social infrastruktur såsom inrättningar för hälso- och sjukvård och utbildning.

49

Övrigt

Övriga företag för kollektiva investeringar som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

5

Strukturerade produkter

Hybridinstrument där ett instrument med en fast intäkt (avkastning i form av fasta betalningar) kombineras med en serie derivatkomponenter. Denna kategori omfattar inte instrument med fast intäkt som emitteras av nationella regeringar. Gäller värdepapper där någon kategori eller kombination av kategorier av derivat ingår, inklusive kreditswappar (CDS), konstant swappränta (CMS) och kreditoptioner (CDOp). Tillgångar i denna kategori är inte uppdelningsbara.

51

Aktierisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot aktierisk.

52

Ränterisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot ränterisk.

53

Valutarisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot valutarisk.

54

Kreditrisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot kreditrisk.

55

Fastighetsrisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot fastighetsrisk.

56

Råvarurisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot råvarurisk.

57

Katastrofrisk och väderrisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk.

58

Dödsfallsrisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

59

Övrigt

Övriga strukturerade produkter som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

6

Säkerställda värdepapper

Värdepapper där värdet och betalningarna är härledda från en portfölj av underliggande tillgångar. Här ingår värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS), hypoteksbaserade värdepapper (MBS), värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CBMS),

CDO (Collateralised Debt Obligations), CLO (Collateralised Loan Obligations) och kollateraliserade hypoteksobligationer (CMO). Tillgångar i denna kategori är inte uppdelningsbara.

61

Aktierisk

Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot aktierisk.

62

Ränterisk

Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot ränterisk.

63

Valutarisk

Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot valutarisk.

64

Kreditrisk

Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot kreditrisk.

65

Fastighetsrisk

Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot fastighetsrisk.

66

Råvarurisk

Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot råvarurisk.

67

Katastrofrisk och väderrisk

Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk.

68

Dödsfallsrisk

Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

69

Övrigt

Övriga säkerställda värdepapper som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

7

Likvida medel och andra insättningar

Pengar i fysisk form, likvida medel, bankinlåning och annan inlåning av pengar.

71

Kontanter

Sedlar och mynt i cirkulation som normalt används för betalningar.

72

Överförbar inlåning (likvida medel)

Inlåning som på begäran går att ta ut i sedlar och mynt till parivärde och som direkt går att använda för att göra betalningar med check, växel, girobetalning, direkt debitering/kreditering eller andra former av direktbetalning, utan straffavgift eller begränsningar.

73

Andra kortfristiga insättningar (högst ett år)

Andra insättningar än överförbar inlåning, med en återstående löptid på högst ett år, som inte kan användas för betalningar vid vilket tillfälle som helst och som inte kan tas ut i sedlar och mynt, eller överförbar inlåning utan någon typ av betydande begränsning eller straffavgift.

74

Andra insättningar med löptid på mer än ett år

Andra insättningar än överförbar inlåning, med en återstående löptid på mer än ett år, som inte kan användas för betalningar vid vilket tillfälle som helst och som inte kan tas ut i sedlar och mynt, eller överförbar inlåning utan någon typ av betydande begränsning eller straffavgift.

75

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

Depåer avseende mottagen återförsäkring.

79

Övrigt

Övriga likvida medel och andra insättningar som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

8

Hypotekslån och andra lån

Finansiella tillgångar som skapas när borgenärer lånar medel till gäldenärer, med eller utan säkerhet, inklusive poolning av kontanter.

81

Lån utfärdade utan säkerhet

Lån utfärdade utan säkerhet.

82

Lån utfärdade med värdepapper som säkerhet

Lån utfärdade mot säkerhet i form av finansiella värdepapper.

84

Hypotekslån

Lån utfärdade mot säkerhet i form av fastigheter.

85

Andra lån utfärdade mot säkerhet

Lån utfärdade mot säkerhet i någon annan form.

86

Lån på försäkringsbrev

Lån med försäkringsbrev som säkerhet.

89

Övrigt

Övriga hypotekslån och andra lån som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

9

Fastigheter

Byggnader, mark, andra konstruktioner som inte är flyttbara och utrustning.

91

Fastigheter (kontorsfastigheter och kommersiella fastigheter)

Kontorsfastigheter och kommersiella fastigheter som används för investeringsändamål.

92

Fastigheter (bostadsfastigheter)

Bostadsfastigheter som används för investeringsändamål.

93

Fastigheter (för eget bruk)

Fastigheter för företagets eget bruk.

94

Fastigheter (under konstruktion för investeringsändamål)

Fastigheter som är under konstruktion för framtida användning för investeringsändamål.

95

Anläggningar och utrustning (för eget bruk)

Anläggningar och utrustning för företagets eget bruk.

96

Fastigheter (under konstruktion för eget bruk)

Fastigheter som är under konstruktion för framtida eget bruk.

99

Övrigt

Övriga fastigheter som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

0

Övriga investeringar

Övriga tillgångar som rapporteras under ”Övriga investeringar”.

A

Standardiserade terminer

Standardiserat avtal mellan två parter om att köpa eller sälja en specificerad tillgång av standardiserad kvantitet och kvalitet vid en specificerad framtida tidpunkt till ett pris som bestäms i dag.

A1

Aktie- och indexterminer

Standardiserade terminer med aktier eller aktieindex som underliggande variabel.

A2

Räntefuturekontrakt

Standardiserade terminer med obligationer eller andra ränteberoende värdepapper som underliggande variabel.

A3

Valutaterminer

Standardiserade terminer med valuta eller andra valutaberoende värdepapper som underliggande variabel.

A5

Råvaruterminer

Standardiserade terminer med råvaror eller andra råvaruberoende värdepapper som underliggande variabel.

A7

Katastrofrisk och väderrisk

Standardiserade terminer som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk.

A8

Dödsfallsrisk

Standardiserade terminer som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

A9

Övrigt

Övriga terminer som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

B

Köpoptioner

Avtal mellan två parter om att köpa en tillgång till ett referenspris under en specificerad tidsperiod, där köparen av köpoptionen ges rätten, men inte skyldigheten, att köpa den underliggande tillgången.

B1

Aktie- och indexoptioner

Köpoptioner med aktier eller aktieindex som underliggande variabel.

B2

Obligationsoptioner

Köpoptioner med obligationer eller andra ränteberoende värdepapper som underliggande variabel.

B3

Valutaoptioner

Köpoptioner med valuta eller andra valutaberoende värdepapper som underliggande variabel.

B4

Warranter

Köpoptioner som ger innehavaren rätt att köpa aktier i det utgivande företaget till ett specificerat pris.

B5

Råvaruoptioner

Köpoptioner med råvaror eller andra råvaruberoende värdepapper som underliggande variabel.

B6

Swapoptioner

Köpoptioner som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att gå in i en lång position i en underliggande swapp, dvs. att gå in i en swapp där innehavaren betalar den fasta delen och erhåller den rörliga delen.

B7

Katastrofrisk och väderrisk

Köpoptioner som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk.

B8

Dödsfallsrisk

Köpoptioner som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

B9

Övrigt

Övriga köpoptioner som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

C

Säljoptioner

Avtal mellan två parter om att sälja en tillgång till ett referenspris under en specificerad tidsperiod, där köparen av säljoptionen ges rätten, men inte skyldigheten, att sälja den underliggande tillgången.

C1

Aktie- och indexoptioner

Säljoptioner med aktier eller aktieindex som underliggande variabel.

C2

Obligationsoptioner

Säljoptioner med obligationer eller andra ränteberoende värdepapper som underliggande variabel.

C3

Valutaoptioner

Säljoptioner med valuta eller andra valutaberoende värdepapper som underliggande variabel.

C4

Warranter

Säljoptioner som ger innehavaren rätt att sälja aktier i det utgivande företaget till ett specificerat pris.

C5

Råvaruoptioner

Säljoptioner med råvaror eller andra råvaruberoende värdepapper som underliggande variabel.

C6

Swapoptioner

Säljoptioner som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att gå in i en kort position i en underliggande swapp, dvs. att gå in i en swapp där innehavaren kommer att erhålla den fasta delen och betala den rörliga delen.

C7

Katastrofrisk och väderrisk

Säljoptioner som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk.

C8

Dödsfallsrisk

Säljoptioner som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

C9

Övrigt

Övriga säljoptioner som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

D

Swappar

Avtal i vilka motparterna utbyter vissa förmåner i den ena partens finansiella instrument mot förmåner i den andra partens finansiella instrument, och där förmånerna beror på typen av finansiellt instrument.

D1

Ränteswappar

Swappar som byter ut ränteflöden.

D2

Valutaswappar

Swappar som byter ut valuta.

D3

Ränte- och valutaswappar

Swappar som byter ut ränte- och valutaflöden.

D4

Totalavkastningsswapp

En swapp där den icke-rörliga inkomstdelen baseras på totalavkastningen på en aktie eller ett instrument med fast intäkt med en löptid som är längre än swappens löptid.

D5

Värdepappersswappar

Swappar som byter ut värdepapper.

D7

Katastrofrisk och väderrisk

Swappar som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk.

D8

Dödsfallsrisk

Swappar som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

D9

Övrigt

Övriga swappar som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

E

Forwardkontrakt

Icke-standardiserade avtal mellan två parter om att köpa eller sälja en tillgång vid en specificerad framtida tidpunkt till ett pris som bestäms i dag.

E1

Ränteterminsavtal

Forwardkontrakt där en part vanligen betalar en fast ränta och erhåller en rörlig ränta som normalt sett baseras på en underliggande indexränta, vid den förutfastställda framtida tidpunkten.

E2

Valutaterminsavtal

Forwardkontrakt där en part betalar ett belopp i en valuta och erhåller motsvarande belopp i en annan valuta omräknat med användning av avtalets valutakurs, vid den förutfastställda framtida tidpunkten.

E7

Katastrofrisk och väderrisk

Forwardkontrakt som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk.

E8

Dödsfallsrisk

Forwardkontrakt som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

E9

Övrigt

Övriga forwardkontrakt som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

F

Kreditderivat

Derivat vars värde bestäms av kreditrisken i underliggande obligation, lån eller annan finansiell tillgång.

F1

Kreditswapp

Kreditderivattransaktion där två parter ingår ett avtal genom vilket en part betalar till den andra parten en fast regelbunden kupongavgift under den specificerade löptiden för avtalet, och den andra parten inte erlägger några betalningar såvida inte en kredithändelse avseende en förutfastställd referenstillgång inträffar.

F2

Kreditspreadoption

Kreditderivat som kommer att generera kassaflöden om en viss kreditspread mellan två specifika tillgångar eller riktmärken ändras från sin nuvarande nivå.

F3

Kreditspreadswapp

En swapp där en part erlägger en fast betalning till den andra parten på swappens avvecklingsdag och den andra parten betalar till den första parten ett belopp baserat på den faktiska kreditspreaden.

F4

Totalavkastningsswapp

En swapp där den icke-rörliga inkomstdelen baseras på totalavkastningen på en aktie eller ett instrument med fast intäkt med en löptid som är längre än swappens löptid.

F9

Övrigt

Övriga kreditderivat som inte klassificeras i ovanstående kategorier.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (omarbetning) (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2162 av den 27 november 2019 om utgivning av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer samt om ändring av direktiven 2009/65/EG och 2014/59/EU (EUT L 328, 18.12.2019, s. 29).


BILAGA V

Mall för registrering

1.   

Datum för ifyllande av registreringsmallen

2.   

Medlemsstat

3.   

Namn på behörig myndighet

4.   

Gemensam kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

5.   

Typ av ansökan (första ansökan/ändring av tidigare ansökan/avslutande av verksamhet)

6.   

PEPP-produktens registreringsnummer (om inte första ansökan)

7.   

Datum då ett beslut fattades

8.   

PEPP-sparinstitutets namn, adress och, i tillämpliga fall, auktorisationsnummer i hemmedlemsstaten

9.   

PEPP-sparinstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) (om sådan är tillgänglig)

10.   

Typ av PEPP-sparinstitut – ska väljas från en rullgardinsmeny i enlighet med förteckningen i artikel 6.1 i förordning (EU) 2019/1238

11.   

De medlemsstater där PEPP-sparinstitutet avser att marknadsföra PEPP-produkten (samt art: friheten att tillhandahålla tjänster/etableringsfriheten)

12.   

De medlemsstater för vilka PEPP-sparinstitutet har öppnat eller planerar att öppna ett underkonto

13.   

Standardavtalsvillkor, enligt vad som avses i artikel 4 i förordning (EU) 2019/1238:

En beskrivning av bas-PEPP-produkten, inklusive eventuella garantier avseende investeringsresultat, en viss förmånsnivå osv., och riskreduceringstekniken

I tillämpliga fall, en beskrivning av de andra investeringsalternativen, inklusive eventuella garantier avseende investeringsresultat, en viss förmånsnivå osv., och riskreduceringstekniken

14.   

Beskriv villkoren för ändring av investeringsalternativet

15.   

Täckning av biometriska risker, i relevanta fall:

Beskriv täckningen av biometriska risker närmare

Ange de omständigheter som skulle utlösa täckningen av biometriska risker

16.   

PEPP-pensionsförmåner:

Beskriv de typer av förmåner som erbjuds

Beskriv de möjliga formerna av utbetalningar

I tillämpliga fall, beskriv den ytterligare täckning som erbjuds (t.ex. långvarig vård och omsorg, ytterligare biometriska risker osv.) och vem som tillhandahåller den ytterligare täckningen

Beskriv rätten att ändra typen av utbetalningar

17.   

Beskriv villkoren för portabilitetsmöjligheten

18.   

Beskriv villkoren för bytesmöjligheten

19.   

Beskriv kostnadskategorierna och de totala sammanlagda kostnaderna, uttryckta i procent och penningbelopp (i tillämpliga fall)

20.   

Beskriv villkoren för intjänandefasen för respektive underkonto/underkonton

21.   

Beskriv villkoren för utbetalningsfasen för respektive underkonto/underkonton

22.   

I tillämpliga fall, beskriv de villkor enligt vilka beviljade förmåner eller incitament ska återbetalas till den medlemsstat där PEPP-spararen är bosatt

23.   

Varje PEPP-faktablad som avser denna PEPP-produkt, som en bilaga i maskinläsbart format


BILAGA VI

Mall för anmälan om registrering

1.   

Datum för ifyllande av registreringsanmälan

2.   

Utsedd kontaktpunkt för Eiopa (namn/telefon/e-post)

3.   

PEPP-produktens registreringsnummer


BILAGA VII

Mall för avregistrering

1.   

Datum för ifyllande av avregistreringsmallen

2.   

Medlemsstat

3.   

Namn på behörig myndighet

4.   

Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

5.   

PEPP-produktens registreringsnummer

6.   

Datum då ett beslut fattades

7.   

Skäl till avregistrering


BILAGA VIII

Mall för anmälan om avregistrering

1 Datum för ifyllande av avregistreringsanmälan 2 PEPP-produktens registreringsnummer


BILAGA IX

Mall för öppnande av underkonto

Datum

Från:

 

Medlemsstat

 

Begärande behörig myndighet

 

Utsedd kontaktpunkt (telefon/e-post)

Till:

 

Medlemsstat

 

Behörig myndighet

 

Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

Typ av ansökan (första ansökan/ändring av tidigare ansökan):

 

Datum för mottagande av en fullständig och korrekt begäran om att öppna ett nytt underkonto i enlighet med artikel 21.2 i förordning (EU) 2019/1238

 

Planerat startdatum för verksamheten

 

PEPP-sparinstitutets namn, adress och, i tillämpliga fall, auktorisationsnummer i hemmedlemsstaten

 

PEPP-sparinstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) (om sådan är tillgänglig)

Typ av PEPP-sparinstitut

PEPP-produktens registreringsnummer

Det allmänna pensionsbeskedet

PEPP-faktabladet för underkontot

En beskrivning av de avtalsarrangemang som avses i artikel 19.2 i förordning (EU) 2019/1238 (i tillämpliga fall)

En beskrivning av PEPP-sparinstitutets uppfyllande av de krav som avses i artikel 6.1 i förordning (EU) 2019/1238 (i tillämpliga fall)


BILAGA X

Mall för anmälan om öppnande av ett underkonto

Datum

Från:

 

Medlemsstat

 

Begärande behörig myndighet

 

Utsedd kontaktpunkt (telefon/e-post)

Till:

 

Medlemsstat

 

Behörig myndighet

 

Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

Datum för mottagande av en fullständig och korrekt mall för begäran om att öppna ett nytt underkonto

Bekräftelse av mottagande


BILAGA XI

Mall för begäran om information/samarbete

Referensnummer

Datum

Från:

 

Medlemsstat

Begärande behörig myndighet

Utsedd kontaktpunkt (telefon/e-post)

Till:

 

Medlemsstat

 

Behörig myndighet

 

Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

Skäl för begäran

Faktisk begäran

Referenser

PEPP-produktens registreringsnummer

Utbyte av information (i tillämpliga fall)

Sekretess

Ytterligare information

Brådskandegrad


BILAGA XII

Mall för svar på begäran om information/samarbete

Referensnummer för begäran

Datum

Datum för mottagande av begäran om information/samarbete

Från:

 

Medlemsstat

 

Begärande behörig myndighet

 

Utsedd kontaktpunkt (telefon/e-post)

Till:

 

Medlemsstat

 

Behörig myndighet

 

Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

PEPP-produktens registreringsnummer

Svar på begäran

Skäl till att tidsfristen för begäran inte kan iakttas och beräknad ny tidsfrist

Sekretess

Ytterligare information


BILAGA XIII

Mall för anmälan om överträdelse

Referensnummer för anmälan

Datum

Från:

 

Medlemsstat

 

Begärande behörig myndighet

 

Utsedd kontaktpunkt (telefon/e-post)

Till:

 

Medlemsstat

 

Behörig myndighet

 

Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

Angående:

 

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 8.1 b i förordning (EU) 2019/1238

 

Anmälan till Eiopa i enlighet med artikel 8.1 b i förordning (EU) 2019/1238

 

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 8.1 c i förordning (EU) 2019/1238

 

Anmälan till Eiopa i enlighet med artikel 8.1 c i förordning (EU) 2019/1238

 

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 8.1 d i förordning (EU) 2019/1238

 

Anmälan till Eiopa i enlighet med artikel 8.1 d i förordning (EU) 2019/1238

 

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 2019/1238

 

Anmälan till Eiopa i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 2019/1238

 

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 63 i förordning (EU) 2019/1238

 

Anmälan till Eiopa i enlighet med artikel 63 i förordning (EU) 2019/1238

 

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 65 i förordning (EU) 2019/1238

 

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 67 i förordning (EU) 2019/1238

 

Anmälan till Eiopa i enlighet med artikel 67 i förordning (EU) 2019/1238

PEPP-produktens produktnummer

Land/länder där överträdelsen ägde rum

Typ av överträdelse:

 

Karaktär

 

Väsentlighet

 

Varaktighet

Föreslagna åtgärder:

 

Typ av åtgärder

 

Planerat genomförande/planerad effekt av åtgärder

 

Land/länder där åtgärderna kommer att få verkan

Bevis som motiverar beslutet

Brådskandegrad

Referenser

Planerat offentliggörande


BILAGA XIV

Mall för information om nationella bestämmelser

Datum för ifyllande av mallen för information om nationella bestämmelser

Medlemsstat

Namn på behörig myndighet

Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

Typ av ansökan (första ansökan/ändring av tidigare ansökan)

Länk till information som är relevant för den behöriga myndigheten


4.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/67


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/898

av den 28 maj 2021

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Salată cu icre de știucă de Tulcea” (SGB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Rumäniens ansökan om registrering av namnet ”Salată cu icre de știucă de Tulcea” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Salată cu icre de știucă de Tulcea” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Salată cu icre de știucă de Tulcea” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.7 Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 maj 2021.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 39, 4.2.2021, s. 26.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/68


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2021/899

av den 3 juni 2021

om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller övergångsbestämmelser om export av kött-och benmjöl som bränsle vid förbränning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (1), särskilt artikel 43.3 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (2) fastställs folk- och djurhälsobestämmelser för utsläppande på marknaden och export av animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

(2)

I artikel 12 i förordning (EG) nr 1069/2009 jämförd med artikel 7.2 i den förordningen anges att kött- och benmjöl av kategori 1-material ska bortskaffas genom förbränning, samförbränning eller deponering eller får användas som bränsle vid förbränning för att förhindra återinförsel till och kontaminering av foderkedjan.

(3)

De behöriga myndigheterna i Irland har meddelat att de planerar att ha egen förbränningskapacitet för kött- och benmjöl av kategori 1-material senast i slutet av 2023, och de har begärt att de traditionella handelsflödena av kött- och benmjöl av kategori 1-material avsett för bortskaffande i Förenade kungariket ska vara tillåtna under en övergångsperiod.

(4)

Efter att ha bedömt Irlands begäran anser kommissionen, med tanke på den medlemsstatens speciella geografiska läge, att det är nödvändigt att fastställa bestämmelser i kapitel V i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 utifrån vilka Irland kan tillåta export till Förenade kungariket av kött- och benmjöl av kategori 1-material som uppfyller kraven för utsläppande på marknaden för förbränning till och med den 31 december 2023, utan att det påverkar tillämpningen av unionsrätten på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland i enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, och i enlighet med artikel 6.1 till det protokollet, som medger transport av kött- och benmjöl av kategori 1-material för förbränning till andra delar av Förenade kungariket än Nordirland.

(5)

Bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att kontinuiteten i befintliga handelsflöden ska säkerställas efter övergångsperiodens utgång bör den här förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2021, och den bör därför av brådskande skäl träda i kraft den tredje dagen efter att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel V i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).


BILAGA

I tabellen i kapitel V i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 ska följande post läggas till:

”3

Kött- och benmjöl av kategori 1-material

Kött- och benmjöl av kategori 1-material avsett att användas som bränsle vid förbränning får endast exporteras från Irland till Förenade kungariket (*) på följande villkor:

a)

Den behöriga myndigheten i Irland har tillåtit export till förbränningsanläggningen i Förenade kungariket senast den 31 december 2023, förutsatt att sådana förflyttningar av kött- och benmjöl av kategori 1-material avsett för bortskaffande har skett från den medlemsstaten före den 1 januari 2021 på de villkor som anges i artikel 6.6, 6.7 och 6.8.

b)

Den mottagande förbränningsanläggningen är enligt det importtillstånd som Förenade kungariket utfärdat godkänd för förbränning av importerat kött- och benmjöl av kategori 1-material.

c)

Kött- och benmjölet av kategori 1-material

har enbart framställts genom bearbetning i enlighet med bearbetningsmetod 1 (trycksterilisering), 2, 3, 4 eller 5 enligt kapitel III i bilaga IV,

har märkts i enlighet med kapitel V i bilaga VIII.

d)

Sändningen av kött- och benmjöl skickas i förseglade behållare direkt från den bearbetnings- eller lagringsanläggning som avses i artikel 24.1 a eller 24.1 j ii i förordning (EG) nr 1069/2009 till den mottagande förbränningsanläggningen.

e)

De driftansvariga ska visa upp sändningar av kött- och benmjöl vid gränskontrollstationen för utförsel.

f)

Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för utförsel ska utföra offentlig kontroll av de sändningar som avses i led e, särskilt av att förseglingen är obruten.

Om förseglingen inte är intakt ska bestämmelserna i artikel 138.2 d och g i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (**) tillämpas.

g)

Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen ska via Traces-systemet informera den behöriga myndighet som anges i fält I.4 på handelsdokumentet om sändningens ankomst till utförselstället och, i förekommande fall, om resultatet av kontrollen av förseglingen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Den behöriga myndighet som ansvarar för den ursprungsanläggning där produkten bearbetas ska utföra en riskbaserad offentlig kontroll i syfte att kontrollera efterlevnaden av första stycket och i syfte att kontrollera att den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen, för varje sändning av kött- och benmjöl, via Traces har erhållit en bekräftelse på den kontroll som utförts vid utförselstället.

I händelse av bristande efterlevnad får den behöriga myndigheten förbjuda sådan förflyttning av en sändning av kött- och benmjöl av kategori 1-material avsett att användas som bränsle vid förbränning i enlighet med artikel 138.2 d i förordning (EU) 2017/625.


(*)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket vid tillämpningen av den här bilagan inte omfatta Nordirland.

(**)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).”


4.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/71


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/900

av den 3 juni 2021

om godkännande av en ändring av användningsvillkoren för galaktooligosackarid som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) genom vilken en unionsförteckning över godkända nya livsmedel upprättas.

(3)

Den 20 januari 2014 informerade företaget Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd kommissionen, i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (3), om att det avsåg att släppa ut galaktooligosackarid på marknaden som ett nytt livsmedel för användning i en rad livsmedel, inklusive modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (4). Galaktooligosackarid infördes därför i unionsförteckningen över nya livsmedel.

(4)

Den 3 mars 2020 lämnade företaget Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd (sökanden) in en ansökan till kommissionen i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU) 2015/2283 om en ändring av användningsvillkoren för det nya livsmedlet galaktooligosackarid. Sökanden begärde att maximihalten av det nya livsmedlet galaktooligosackarid i kosttillskott skulle höjas från 0,333 kg GOS/kg kosttillskott (33,3 %) till 0,450 kg GOS/kg kosttillskott (45,0 %) för befolkningen i allmänhet. Under ansökningsförfarandet godtog sökanden att spädbarn och småbarn inte skulle omfattas av ansökan.

(5)

Den 18 juni 2020 bad kommissionen Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) att i enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) 2015/2283 avge ett vetenskapligt yttrande genom att göra en bedömning av ändringen av användningsvillkoren för det nya livsmedlet galaktooligosackarid.

(6)

Den 17 december 2020 antog livsmedelsmyndigheten ett vetenskapligt yttrande, ”Safety of a change in the conditions of use of galacto-oligosaccharides as a novel food ingredient in food supplements pursuant to Regulation (EU) 2015/2283” (5). Yttrandet uppfyller kraven i artikel 11 i förordning (EU) 2015/2283.

(7)

Livsmedelsmyndigheten konstaterar i yttrandet att den föreslagna ökningen av maximihalten av galaktooligosackarid som ett nytt livsmedel i kosttillskott är säker under de föreslagna användningsvillkoren.

(8)

Myndighetens yttrande ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att galaktooligosackarid under de föreslagna användningsvillkoren uppfyller kraven i artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2283 för befolkningen i allmänhet, utom spädbarn och småbarn.

(9)

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Uppgifterna om det nya livsmedlet galaktooligosackarid som införts i den unionsförteckning över godkända nya livsmedel enligt artikel 6 i förordning (EU) 2015/2283 som finns i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

2.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

(5)  EFSA Journal, vol. 19(2021):1, artikelnr 6384.


BILAGA

I tabell 1 (Godkända nya livsmedel) i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska uppgifterna om det nya livsmedlet galaktooligosackarid ersättas med följande:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

”Galaktooligosackarid

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter (uttryckta som kg galaktooligosackarid/kg slutligt livsmedel)

 

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

0,333

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG, utom för spädbarn och småbarn

0,450 (vilket motsvarar 5,4 g galaktooligosackarid/portion, högst 3 portioner/dag upp till 16,2 g/dag)

Mjölk

0,020

Mjölkdrycker

0,030

Måltidsersättning för viktkontroll (som dryck)

0,020

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter

0,020

Yoghurt

0,033

Desserter baserade på mjölkprodukter

0,043

Frysta desserter baserade på mjölkprodukter

0,043

Fruktdrycker och energidrycker

0,021

Måltidsersättningsdrycker för spädbarn

0,012

Juice för barn

0,025

Yoghurtdryck för barn

0,024

Dessert för barn

0,027

Snacks för barn

0,143

Cerealier för barn

0,027

Drycker avsedda att ersätta förluster vid mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

0,013

Juice

0,021

Fyllning till frukt- eller bärpajer

0,059

Beredningar av frukter och bär

0,125

Stänger

0,125

Spannmål

0,125

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

0,008”


4.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/75


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/901

av den 3 juni 2021

om rättelse av den svenska språkversionen av genomförandeförordning (EU) 2019/2072 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artiklarna 41.2 och 72.1, och

av följande skäl:

(1)

Den svenska språkversionen av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 (2) innehåller fel i punkterna 65 och 68 i bilaga VII vad gäller krav som måste uppfyllas för införsel av vissa växter eller växtprodukter till unionen och i del A punkt 12 i bilaga XI vad gäller angivande av en växt.

(2)

Den svenska språkversionen av genomförandeförordning (EU) 2019/2072 bör därför rättas i enlighet med detta. Övriga språkversioner berörs inte.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2019/2072 ska rättas på följande sätt:

1.

Bilaga VII ska rättas på följande sätt:

a)

Punkt 65 kolumnen ”Särskilda krav” led a ska ersättas med följande:

”a)

har sitt ursprung i ett land som är erkänt såsom fritt från Anthonomus quadrigibbus Say, i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, under förutsättning att den nationella växtskyddsmyndigheten i det berörda tredjelandet i förväg skriftligen har meddelat kommissionen om detta,”

b)

Punkt 68 kolumnen ”Särskilda krav” led b ska ersättas med följande:

”b)

i ett område som av den nationella växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet har fastställts vara fritt från Neoleucinodes elegantalis (Guenée), i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, och som anges i det sundhetscertifikat som avses i artikel 71 i förordning (EU) 2016/2031 under rubriken ’Tilläggsdeklaration’, under förutsättning att den nationella växtskyddsmyndigheten i det berörda tredjelandet i förväg skriftligen har meddelat kommissionen om detta,”

2.

Bilaga XI, del A punkt 12 fjärde raden kolumnen ”Växter, växtprodukter och andra föremål” ska ersättas med följande:

Populus L., inklusive trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta,”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319, 10.12.2019, s. 1).


4.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/76


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/902

av den 3 juni 2021

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/605 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artikel 71.3, och

av följande skäl:

(1)

Afrikansk svinpest är en infektiös virussjukdom som drabbar hållna och vilda svin och kan ha allvarliga konsekvenser för den berörda djurpopulationen och för lönsamheten inom uppfödningen. Den kan även leda till störningar vid förflyttning av sändningar av dessa djur och av produkter av dem inom unionen och vid export till tredjeländer.

(2)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/605 (2), som har antagits inom ramen för förordning (EU) 2016/429, fastställs särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning av afrikansk svinpest som de medlemsstater som förtecknas i bilaga I till den förordningen (de berörda medlemsstaterna) ska tillämpa under en begränsad tid i restriktionszonerna I, II och III som förtecknas i den bilagan.

(3)

I genomförandeförordning (EU) 2021/605 fastställs bland annat vissa skyldigheter för aktörer när det gäller förflyttning av sändningar av köttprodukter (inbegripet tarm) som härrör från svin från restriktionszonerna I, II och II. I artikel 19.4 a i den förordningen föreskrivs särskilt att aktörerna endast får flytta sändningar av bearbetade köttprodukter (inbegripet tarm) som härrör från svin som hållits i områden utanför restriktionszonerna I, II och III och bearbetats i restriktionszonen I, II eller III ut ur dessa zoner, om dessa produkter av animaliskt ursprung har genomgått relevant riskreducerande behandling enligt bilaga VII till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 (3). Förflyttningar av sådana sändningar ut ur restriktionszonerna I, II och III utgör dock en mycket lägre risk för spridning av afrikansk svinpest än förflyttningar av sändningar av bearbetade köttprodukter som härrör från svin som hållits i restriktionszonerna I, II och III. Därför bör inte någon av de relevanta riskreducerande behandlingar som anges i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2020/687 krävas för förflyttning ut ur restriktionszonerna I, II och III av sändningar av köttprodukter (inbegripet tarm) som härrör från svin som har hållits i områden utanför dessa restriktionszoner, eftersom det inte står i proportion till de berörda djurhälsoriskerna. Artikel 19.4 i förordning (EU) 2021/605 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De områden som förtecknas som restriktionszoner I, II och III i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 baseras dessutom på den epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i unionen. Bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 ändrades senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/811 (4) till följd av förändringar i den epidemiologiska situationen vad gäller den sjukdomen i Polen och Slovakien.

(5)

Alla ändringar av restriktionszonerna I, II och III i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 bör grundas på den epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i de områden som drabbats av sjukdomen och den allmänna epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i den berörda medlemsstaten, risknivån för ytterligare spridning av sjukdomen, vetenskapligt baserade principer och kriterier för geografisk avgränsning på grund av afrikansk svinpest och unionens riktlinjer som överenskommits med medlemsstaterna i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder och som finns tillgängliga för allmänheten på kommissionens webbplats (5). Sådana ändringar bör också ta hänsyn till internationella standarder, såsom OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) Terrestrial Animal Health Code (6) och de motiveringar för zonindelningen som lämnats av de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

(6)

Det har konstaterats nya utbrott av afrikansk svinpest hos vilda svin i Polen och Slovakien.

(7)

I maj 2021 konstaterades flera utbrott av afrikansk svinpest hos vilda svin i distrikten kaliski och gryfiński i Polen i områden som för närvarande förtecknas som en restriktionszon I i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605. Dessa nya utbrott av afrikansk svinpest hos vilda svin utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i den bilagan. De områden i Polen som för närvarande förtecknas som en restriktionszon I i den bilagan och som drabbats av de senaste utbrotten av afrikansk svinpest bör därför nu förtecknas som en restriktionszon II i den bilagan i stället för som en restriktionszon I.

(8)

I maj 2021 konstaterades ett utbrott av afrikansk svinpest hos ett vilt svin i distriktet żagański i Polen i ett område som förtecknas som en restriktionszon II i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 och som ligger i närheten av ett område som för närvarande förtecknas som en restriktionszon I. Detta nya utbrott av afrikansk svinpest hos ett vilt svin utgör en ökad risknivå, vilket bör återspeglas i den bilagan. Det område i Polen som för närvarande förtecknas som en restriktionszon I i den bilagan, dvs. i närheten av det område som förtecknas som en restriktionszon II och som drabbats av detta nyligen inträffade utbrott av afrikansk svinpest, bör därför nu förtecknas som en restriktionszon II i den bilagan i stället för som en restriktionszon I, och de nuvarande gränserna för restriktionszon I måste också omdefinieras och utvidgas för att ta hänsyn till detta nyligen inträffade fall.

(9)

I april och maj 2021 konstaterades flera utbrott av afrikansk svinpest hos vilda svin i distrikten detva, velký krtíš, revúca och michalovce i Slovakien i områden som förtecknas som en restriktionszon II i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 och som ligger i närheten av områden som för närvarande förtecknas som en restriktionszon I. Dessa nya utbrott av afrikansk svinpest hos vilda svin utgör en ökad risknivå, vilket bör återspeglas i den bilagan. De områden i Slovakien som för närvarande förtecknas som en restriktionszon I i den bilagan, och som är i närheten av de områden som förtecknas som en restriktionszon II och som drabbats av dessa nyligen inträffade utbrott av afrikansk svinpest, bör därför nu förtecknas som restriktionszoner II i den bilagan i stället för som restriktionszoner I, och de nuvarande gränserna för restriktionszoner I måste också omdefinieras och utvidgas för att ta hänsyn till dessa nyligen inträffade fall.

(10)

Efter dessa nyligen inträffade utbrott av afrikansk svinpest hos vilda svin i Polen och Slovakien har zonindelningen i dessa medlemsstater omprövats och uppdaterats med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i unionen. Gällande riskhanteringsåtgärder har också omprövats och uppdaterats. Dessa ändringar bör återspeglas i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605.

(11)

För att beakta den senaste utvecklingen av den epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i unionen och för att proaktivt bekämpa riskerna kopplade till spridningen av sjukdomen, bör nya tillräckligt stora restriktionszoner avgränsas i Polen och Slovakien och upptas som restriktionszoner I och II i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605. Eftersom situationen när det gäller afrikansk svinpest är mycket dynamisk i unionen har hänsyn tagits till situationen i de omgivande områdena när dessa nya restriktionszoner avgränsas.

(12)

Med tanke på den allvarliga epidemiologiska situationen i unionen vad gäller spridningen av afrikansk svinpest och för att undvika onödiga störningar vid förflyttningar av vissa produkter av animaliskt ursprung från restriktionszonerna I, II och III är det viktigt att de ändringar av genomförandeförordning (EU) 2021/605 som ska göras genom den här genomförandeförordningen träder i kraft så snart som möjligt.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2021/605 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 19.4 ska ersättas med följande:

”4.   Aktörer får endast flytta sändningar av köttprodukter (inbegripet tarm) som härrör från svin som hållits i områden utanför restriktionszonerna I, II och III och bearbetats i restriktionszon I, II eller III ut ur dessa zoner inom samma berörda medlemsstat eller till en annan medlemsstat om dessa sändningar åtföljs av ett djurhälsointyg enligt artikel 167.1 i förordning (EU) 2016/429 som innehåller

a)

den information som krävs enligt artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2020/2154, och

b)

följande intyg om att de krav som föreskrivs i den här förordningen är uppfyllda:

”Köttprodukter (inbegripet tarm) som härrör från svin som hållits i områden utanför restriktionszonerna I, II och III och som bearbetats i restriktionszon I, II eller III i enlighet med de särskilda bekämpningsåtgärder mot afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/605.””

2.

Bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/605 av den 7 april 2021 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest (EUT L 129, 15.4.2021, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar (EUT L 174, 3.6.2020, s. 64).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/811 av den 20 maj 2021 om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest (EUT L 180, 21.5.2021, s. 114).

(5)  Arbetsdokument SANTE/7112/2015/Rev. 3 ”Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation” (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en).

(6)  OIE Terrestrial Animal Health Code, 28:e upplagan, 2019. ISBN för volym I: 978-92-95108-85-1; ISBN för volym II: 978-92-95108-86-8 (https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/).


BILAGA

Bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 ska ersättas med följande:

”BILAGA I

RESTRIKTIONSZONER

DEL I

1.   Tyskland

Följande restriktionszoner I i Tyskland:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Fichtenhöhe mit den Gemarkungen Niederjesar, Alt Mahlisch und Carzig – westlich der B 167,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Neu Mahlisch, Libbenichen und Dolgelin – westlich der B 167,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich der L 33,

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch,

Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, Altreetz, Altmädewitz und Neumädewitz,

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim.

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark),

Gemeinde Jacobsdorf,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesníg, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein Kölzig und Groß Kölzig,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, Spremberg, Bühlow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf.

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, Kauppa, Särchen, Spreewiese,

Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, Zschorna,

Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz,

Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, Weißkollm,

Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Brießnitz, Brösa, Buchwalde, Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsaubernitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, Wartha,

Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, Wessel,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Weißenberg.

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolaivorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel,

Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcunnewitz, Bellwitz, Dolgowitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain,

Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf,

Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbensmüh, Mengelsdorf, Meuselwitz, Oehlisch, Stadt Reichenbach/O.L., Reißaus, Schöps, Zoblitz,

Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

2.   Estland

Följande restriktionszoner I i Estland:

Hiiu maakond.

3.   Grekland

Följande restriktionszoner I i Grekland:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettland

Följande restriktionszoner I i Lettland:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta,

Rucavas novada Rucavas pagasts,

Nīcas novads.

5.   Litauen

Följande restriktionszoner I i Litauen:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Ungern

Följande restriktionszoner I i Ungern:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek telejs területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polen

Följande restriktionszoner I i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, miasto Działdowo, część gminy Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

powiat mławski,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

powiat wyszkowski,

powiat węgrowski,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,

gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Warta Bolesławiecka, miasto Bolesławiec, część gminy wiejskiej Bolesławiec położona na południe od linii wyznaczonej prze drogi nr A18 i 18, część gminy Osiecznica położona na południe od drogi nr 18 w powiecie bolesławieckim,

gmina Chojnów w powiecie legnickim,

gmina Zagrodno w powiecie złototoryjskim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gmina Chocianów w powiecie polkowickim,

gmina Góra , Wąsosz, część gminy Niechlów położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz i część gminy Jemielno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie górowskim,

gmina Wińsko w powiecie wołowskim,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Międzychód, część gminy Sieraków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Lutomek, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 w miejscowości Lutomek biegnącą do skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Lutom i dalej na zachód od ul. Leśnej do wschodniej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy, w powiecie międzychodzkim,

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 i 186, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim.

8.   Slovakien

Följande restriktionszoner I i Slovakien:

the whole district of Humenné, except municipalities included in part II,

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Stropkov

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

the whole district of whole Kežmarok,

the whole district of Poprad,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Čebovce, Horné Príbelce, Dolné Príbelce, Nenince, Bátorová, Opatovská Nova Ves, Kosihovce, Seľany, Kamenné Kosihy, Trebušovce, Lesenice, Chrastice, Slovenské Ďarmoty, Malá Čalomia, Koláre, Veľká Čalomia, Kosihy nad Ipľom, Dolinka, Ďurkovce, Širakov, Opava, Čelovce, Vieska, Vinica, Kleňany, Sečianky, Veľká nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Hrušov,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovský Mikuláš, the municipalities of Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Iľanovo, Závažná Poruba, Benice, Palúdzka, Bodice, Demänová, Ploštín, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Bendice, Malatíny, Vlachy, Krmeš, Sokolče, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča,

In the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

DEL II

1.   Bulgarien

Följande restriktionszoner II i Bulgarien:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Tyskland

Följande restriktionszoner II i Tyskland:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Groß Bademeusel und Klein Bademeusel,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Groß Schacksdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Preschen und Jerischke,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Tschernitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Sachsendorf, Libbenichen und Dolgelin – östlich der B 167,

Gemeinde Fichtenhöhe mit der Gemarkung Carzig – östlich der B 167,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Rindenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf,

Gemarkung Neutrebbin mit den Gemarkungen Wuschewier, Altbarnim, Neutrebbin, Alttrebbin östlich der L 34 und Altlewin östlich der L 34 und südwestlich der L 33,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau,

Gemeinde Boxberg/O.L. östlich des Straßenverlaufes K8472 bis Kaschel – S121 – Jahmen –Dürrbacher Straße – K8472 – Eselsberg – S131 – Boxberg – K 8481,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Groß Düben südlich des Straßenverlaufes S126 – Halbendorf – K8478,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau östlich des Straßenverlaufes der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig – S55,

Gemeinde Horka

Gemeinde Kodersdorf nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Mücka östlich des Straßenverlaufes S55 - K8471 - Förstgen - K8472,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Niesky,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rothenburg/ O.L.,

Gemeinde Schleife östlich des Straßenverlaufes S130 – S126,

Gemeinde Schöpstal nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Trebendorf östlich der K8481,

Gemeinde Vierkirchen nördlich der Bundesautobahn A4 und östlich der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig,

Gemeinde Waldhufen nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Weißkeißel,

Gemeinde Weißwasser/O.L. östlich der K8481.

3.   Estland

Följande restriktionszoner II i Estland:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettland

Följande restriktionszoner II i Lettland:

Ādažu novads,

Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,