ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 163

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
10 maj 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2021/753 av den 6 maj 2021 om bemyndigande för Malta att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2018/279

1

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/754 av den 4 maj 2021 om förlängning av den åtgärd som Estlands hälsomyndighet vidtagit för att i enlighet med artikel 55.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 tillåta tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukten Biobor JF (delgivet med nr C(2021) 3032)

3

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/755 av den 6 maj 2021 om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för idisslare och hästdjur i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (delgivet med nr C(2021) 3009)  ( 1 )

5

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

BESLUT

10.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/753

av den 6 maj 2021

om bemyndigande för Malta att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2018/279

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) särskilt artikel 395.1 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 287.13 i direktiv 2006/112/EG får Malta tillämpa skattebefrielse från mervärdesskatt för tre kategorier av beskattningsbara personer: Sådana vars årsomsättning är högst 37 000 EUR om den ekonomiska verksamheten huvudsakligen består i leverans av varor. Sådana vars årsomsättning är högst 24 300 EUR om den ekonomiska verksamheten huvudsakligen består i tillhandahållande av tjänster med lågt mervärde (hög ingående skatt). Sådana vars årsomsättning är högst 14 600 EUR i övriga fall, nämligen tjänstetillhandahållanden med högt mervärde (låg ingående skatt).

(2)

Genom rådets genomförandebeslut (EU) 2018/279 (2) bemyndigades Malta att till och med den 31 december 2024 tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 287.13 i direktiv 2006/112/EG för att befria beskattningsbara personer vars ekonomiska verksamhet huvudsakligen består i tillhandahållande av tjänster med högt mervärde (låg ingående skatt) och vars årsomsättning inte överstiger 20 000 EUR från mervärdesskatt.

(3)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 20 oktober 2020 ansökte Malta om bemyndigande att till och med den 31 december 2024 tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 287.13 i direktiv 2006/112/EG och som gör det möjligt för Malta att bevilja befrielse från mervärdesskatt för beskattningsbara personer vars ekonomiska verksamhet huvudsakligen består i tillhandahållande av tjänster med lågt mervärde (hög ingående skatt) eller tillhandahållande av tjänster med högt mervärde (låg ingående skatt) och vars årsomsättning inte överstiger 30 000 EUR (den avvikande åtgärden). Kommissionen begärde ytterligare upplysningar om denna ansökan, som lämnades genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 9 november 2020.

(4)

I enlighet med artikel 395.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG översände kommissionen, genom en skrivelse av den 17 december 2020, Maltas ansökan till övriga medlemsstater. Genom en skrivelse av den 18 december 2020 underrättade kommissionen Malta om att den hade alla uppgifter som var nödvändiga för att behandla ansökan.

(5)

Med tanke på att det höjda tröskelvärdet förväntas minska mervärdesskatteskyldigheterna och den administrativa bördan och kostnaderna för regelefterlevnaden för små företag samt underlätta uppbörden av mervärdesskatt för skatteförvaltningarna, och att konsekvenserna för de samlade mervärdesskatteintäkterna är försumbara, bör Malta bemyndigas att fortsätta tillämpa den avvikande åtgärden.

(6)

Den avvikande åtgärden har ingen negativ inverkan på de av unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt, eftersom Malta kommer att genomföra en kompensationsberäkning i enlighet med artikel 6 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 (3).

(7)

Giltighetstiden för bemyndigandet att tillämpa den avvikande åtgärden bör begränsas genom en tidsfrist. Tidsfristen bör vara tillräcklig för att göra det möjligt att bedöma om tröskelvärdet är effektivt och ändamålsenligt. Dessutom har artikel 287 i direktiv 2006/112/EG strukits genom rådets direktiv (EU) 2020/285 (4), som föreskriver enklare mervärdesskatteregler för små företag, med verkan från och med den 1 januari 2025. Malta bör därför bemyndigas att tillämpa den avvikande åtgärden till och med den 31 december 2024.

(8)

Genomförandebeslut (EU) 2018/279 bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 287.13 i direktiv 2006/112/EG bemyndigas Malta att från mervärdesskatt befria beskattningsbara personer vars ekonomiska verksamhet huvudsakligen består i tillhandahållande av tjänster med lågt mervärde (hög ingående skatt) eller tillhandahållande av tjänster med högt mervärde (låg ingående skatt) och vars årliga omsättning inte överstiger 30 000 EUR.

Artikel 2

Genomförandebeslut (EU) 2018/279 ska härmed upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Det ska tillämpas till och med den 31 december 2024.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Malta.

Utfärdat i Bryssel den 6 maj 2021.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/279 av den 20 februari 2018 om bemyndigande för Malta att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 54, 24.2.2018, s. 14).

(3)  Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (EGT L 155, 7.6.1989, s. 9).

(4)  Rådets direktiv (EU) 2020/285 av den 18 februari 2020 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag och förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller det administrativa samarbetet och utbyte av information för kontrollen av att den särskilda ordningen för små företag tillämpas på ett korrekt sätt (EUT L 62, 2.3.2020, s. 13).


10.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/754

av den 4 maj 2021

om förlängning av den åtgärd som Estlands hälsomyndighet vidtagit för att i enlighet med artikel 55.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 tillåta tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukten Biobor JF

(delgivet med nr C(2021) 3032)

(Endast den estniska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 55.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Estlands hälsomyndighet (den behöriga myndigheten) antog den 19 juni 2020 ett beslut i enlighet med artikel 55.1 första stycket i förordning (EU) nr 528/2012 om att tillåta tillhandahållande på marknaden och yrkesmässig användning av biocidprodukten Biobor JF för antimikrobiell behandling av bränsletankar och bränslesystem i luftfartyg till och med den 16 december 2020 (åtgärden). Den behöriga myndigheten har i enlighet med artikel 55.1 andra stycket i den förordningen informerat kommissionen och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter om åtgärden och skälen för denna.

(2)

Enligt den information som den behöriga myndigheten har lämnat var åtgärden nödvändig för att skydda folkhälsan. Den mikrobiologiska kontaminationen av bränsletankar och bränslesystem i luftfartyg kan leda till funktionsfel i luftfartygets motor och äventyra dess luftvärdighet, och därmed också äventyra passagerarnas och besättningens säkerhet. Covid-19-pandemin och de begränsningar av flygtrafiken den medfört har lett till att åtskilliga luftfartyg tillfälligt har tagits ur trafik. När luftfartyg står oanvända ökar risken för mikrobiologisk kontamination.

(3)

Biobor JF innehåller 2,2’-(1-metyltrimetylendioxi)bis-(4-metyl-1,3,2-dioxaborinan) (CAS-nr 2665-13-6) samt 2,2’-oxibis-(4,4,6-trimetyl-1,3,2-dioxaborinan) (CAS-nr 14697-50-8), verksamma ämnen för användning i biocidprodukter av produkttyp 6 som konserveringsmedel för produkter under lagring enligt definitionen i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012. Eftersom dessa verksamma ämnen inte tas upp i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) ingår de inte i arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i de biocidprodukter som avses i förordning (EU) nr 528/2012. Artikel 89 i den förordningen tillämpas därför inte på dessa ämnen och de måste bedömas och godkännas innan biocidprodukter som innehåller sådana ämnen kan godkännas också på nationell nivå.

(4)

Den 16 december 2020 tog kommissionen emot en motiverad begäran från den behöriga myndigheten om förlängning av åtgärden i enlighet med artikel 55.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 528/2012. Den motiverade begäran baserades på farhågor för att luftfartssäkerheten skulle kunna fortsätta att äventyras på grund av mikrobiologisk kontamination av bränsletankar och bränslesystem i luftfartyg efter den 16 december 2020 och på påståendet att Biobor JF är nödvändigt för att motverka sådan mikrobiologisk kontamination.

(5)

Enligt den information som den behöriga myndigheten har lämnat drogs den enda alternativa biocidprodukt som luftfartygs- och motortillverkare rekommenderar för behandling av mikrobiologisk kontamination (Kathon™ FP 1.5) tillbaka från marknaden i mars 2020 på grund av att allvarliga avvikelser i motorernas funktionssätt hade konstaterats efter behandlingen med denna produkt.

(6)

Mekanisk behandling av mikrobiologisk kontamination av bränsletankar och bränslesystem i luftfartyg är inte alltid möjlig och enligt överenskomna luftfartsförfaranden krävs det behandling med en biocidprodukt även när mekanisk rengöring är möjlig. Dessutom skulle mekanisk behandling utsätta arbetstagarna för giftiga gaser och bör därför undvikas.

(7)

Enligt den information som kommissionen har tillgång till har tillverkaren av Biobor JF vidtagit åtgärder för reguljärt godkännande av produkten, och en ansökan om godkännande av de verksamma ämnena den innehåller förväntas att lämnas in inom kort. Godkännandet av de verksamma ämnena och det efterföljande godkännandet av biocidprodukten skulle vara en permanent lösning för framtiden, men det kommer att krävas lång tid för att slutföra de förfarandena.

(8)

Bristande kontroll av mikrobiologisk kontamination av bränsletankar och bränslesystem i luftfartyg kan äventyra flygsäkerheten och denna fara inte kan undanröjas i tillräcklig utsträckning genom användning av en annan biocidprodukt eller på annat sätt. Det är därför lämpligt att låta den behöriga myndigheten förlänga åtgärden.

(9)

Med tanke på att åtgärden löpte ut den 16 december 2020 bör detta beslut ha retroaktiv verkan.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Estlands hälsomyndighet får förlänga åtgärden att tillåta tillhandahållande på marknaden och yrkesmässig användning av biocidprodukten Biobor JF för antimikrobiell behandling av bränsletankar och bränslesystem i luftfartyg till och med den 20 juni 2022.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Estlands hälsomyndighet.

Det ska tillämpas från och med den 17 december 2020.

Utfärdat i Bryssel den 4 maj 2021.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).


10.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/755

av den 6 maj 2021

om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för idisslare och hästdjur i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

(delgivet med nr C(2021) 3009)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 95.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bestämmelser om offentliga kontroller och annan offentlig verksamhet, inbegripet urval och utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd. Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd stöder kommissionens och medlemsstaternas övergripande verksamheter inom området djurskyddskrav, enligt artikel 1.2 f i förordning (EU) 2017/625.

(2)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/329 (2) utsågs ett referenscentrum för djurskydd i Europeiska unionen som, enligt dess arbetsprogram, fokuserar på svin, och genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1685 (3) utsågs ett referenscentrum för djurskydd i Europeiska unionen för fjäderfä och andra små produktionsdjur.

(3)

I enlighet med artikel 95 i förordning (EU) 2017/625 genomförde kommissionen därefter ett offentligt urvalsförfarande för urval och utseende av ett referenscentrum för djurskydd i Europeiska unionen för idisslare och hästdjur.

(4)

Den bedömnings- och urvalskommitté som tillsattes för urvalsprocessen och som det hänvisas till i skäl 3 konstaterade att konsortiet under ledning av Sveriges lantbruksuniversitet och Nationellt centrum för djurvälfärd (Sverige), där även Universität für Bodenkultur (Österrike), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/forskning inom veterinärmedicin (Grekland), Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Frankrike), University College Dublin (Irland) och Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ”G. Caporale” (Italien) (konsortiet) ingår, uppfyller kraven i artikel 95.3 i förordning (EU) 2017/625 och bör ansvara för uppgifterna i artikel 96 i den förordningen vad gäller idisslare och hästdjur.

(5)

Konsortiet bör därför utses till referenscentrum för djurskydd i Europeiska unionen för idisslare och hästdjur med ansvar för stöduppgifter i Europeiska unionens referenscentrums årliga eller fleråriga arbetsprogram. Dessa arbetsprogram måste överensstämma med målen och prioriteringarna i relevanta arbetsprogram som antas av kommissionen i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 (4).

(6)

Enligt artikel 95.2 b i förordning (EU) 2017/625 ska utseendet av ett referenscentrum för djurskydd i Europeiska unionen vara tidsbegränsat eller regelbundet ses över. Därför bör utseendet av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för idisslare och hästdjur ses över vart femte år.

(7)

Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för idisslare och hästdjur bör få tid att utarbeta sitt arbetsprogram för nästa budgetperiod. Detta beslut bör därför tillämpas från och med den 1 juni 2021.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Följande konsortium utses härmed till Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd med ansvar för att stödja kommissionens och medlemsstaternas övergripande verksamhet på området djurskyddskrav för idisslare och hästdjur:

Namn: Konsortiet under ledning av Sveriges lantbruksuniversitet och Nationellt centrum för välfärd (Sverige), där även Universität für Bodenkultur (Österrike), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/forskning inom veterinärmedicin (Grekland), Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Frankrike), University College Dublin (Irland) och Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ”G. Caporale” (Italien) ingår

Adress:

Box 7068

SE-750 07 Uppsala

SVERIGE

2.   Utseendet ska omprövas vart femte år från och med dagen för detta besluts tillämpning.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 juni 2021.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 maj 2021.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/329 av den 5 mars 2018 om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd (EUT L 63, 6.3.2018, s. 13).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1685 av den 4 oktober 2019 om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för fjäderfä och andra små produktionsdjur (EUT L 258, 9.10.2019, s. 11).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).