ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 146

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
29 april 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2021/703 av den 26 april 2021 om ändring av förordningarna (EU) 2021/91 och (EU) 2021/92 vad gäller vissa fiskemöjligheter för 2021 i unionens vatten och andra vatten

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/704 av den 26 februari 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/196 om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater

70

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/705 av den 28 april 2021 om ändring av förordning (EG) nr 333/2007 vad gäller det nödvändiga antalet delprov och prestandakraven för vissa analysmetoder ( 1 )

73

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

29.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 146/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/703

av den 26 april 2021

om ändring av förordningarna (EU) 2021/91 och (EU) 2021/92 vad gäller vissa fiskemöjligheter för 2021 i unionens vatten och andra vatten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2021/91 (1) fastställs för åren 2021 och 2022 fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd. Genom rådets förordning (EU) 2021/92 (2) fastställs för år 2021 fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten.

(2)

Avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan (3) (handels- och samarbetsavtalet) tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2021.

(3)

Fiskemöjligheterna i förordningarna (EU) 2021/91 och (EU) 2021/92 för bestånd som delas med vissa tredjeländer är preliminära och begränsade kvantitativt till en tremånaders förlängning på grundval av rådets förordningar (EU) 2020/123 (4) och (EU) 2018/2025 (5). I ett mycket begränsat antal fall användes en annan metod för bestånd som främst fiskas i början av året eller i fall där man i vetenskaplig rådgivning krävt kraftiga minskningar av fiskemöjligheterna.

(4)

I enlighet med artikel 499.2 i handels- och samarbetsavtalet syftar dessa provisoriska totala tillåtna fångstmängder (TAC:er) till att säkerställa ett fortsatt hållbart fiske från unionens sida fram till dess att samråden mellan unionen och Förenade kungariket i enlighet med artikel 498 i det avtalet har avslutats och genomförts i unionens rättsordning. De fastställdes till nivåer som är förenliga med vad som är tillåtet enligt artikel 499 i det avtalet.

(5)

Samråden mellan unionen och Förenade kungariket pågår fortfarande. Förordningarna (EU) 2021/91 och (EU) 2021/92 behöver därför ändras för att förlänga preliminära unilaterala TAC:er för unionen i syfte att skapa rättslig säkerhet för unionens aktörer och säkerställa fortsatt hållbar fiskeverksamhet fram till dess att dessa samråd har avslutats i enlighet med unionens rättsliga ram och handels- och samarbetsavtalet.

(6)

Detta tillvägagångssätt grundar sig på artikel 499.2 i handels- och samarbetsavtalet, där det föreskrivs att om ett bestånd enligt förteckningen i bilaga 35 till det avtalet eller i tabellerna A och B i bilaga 36 till det avtalet står utan en överenskommen TAC, ska varje part fastställa en provisorisk TAC motsvarande den nivå som rekommenderats av Internationella havsforskningsrådet (Ices) som tillämpas från och med den 1 januari. I enlighet med artikel 499.3–499.5 i handels- och samarbetsavtalet ska, genom undantag från punkt 2 i den artikeln, TAC för särskilda bestånd fastställas i enlighet med de riktlinjer som ska antas av den specialiserade kommittén för fiskeri senast den 1 juli 2021.

(7)

Som en allmän riktlinje bör därför de preliminära fiskemöjligheterna för unionen baseras på Ices utlåtanden för 2021 och, när det gäller djuphavsbestånd, även för 2022, när sådana finns tillgängliga. De bör motsvara den unionsandel som överenskommits inom ramen för handels- och samarbetsavtalet.

(8)

Som en allmän riktlinje bör de provisoriska TAC:erna förlängas till och med den 31 juli 2021 och motsvara en andel på sju tolftedelar eller 58,3 % av den årliga fångstnivå som rekommenderas av Ices för 2021 och, för djuphavsbestånd, även för 2022. I vissa fall bör de motsvara den andelen i unionens ståndpunkt i de pågående samråden med Förenade kungariket enligt rådets beslut av den 5 mars 2021 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i samråden med Förenade kungariket och som specificeras närmare i enlighet med det beslutet.

(9)

Denna nivå anses i princip vara tillräcklig för unionsfiskefartygen åtminstone till och med den 31 juli 2021, dvs. en månad efter den dag då riktlinjerna för särskilda bestånd måste överenskommas med Förenade kungariket.

(10)

För ett begränsat antal bestånd bör de provisoriska TAC:erna motsvara en högre andel av den rekommenderade årliga fångstnivån för att ta hänsyn till säsongsbundenheten i fiskeverksamheten för dessa bestånd.

(11)

Utan att det påverkar, och med beaktande av avsaknaden av, riktlinjer för särskilda bestånd är TAC:erna för dessa bestånd förenliga med artikel 499 i handels- och samarbetsavtalet.

(12)

Unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å andra sidan, förväntas ingå ett partnerskapsavtal om hållbart fiske, eftersom det tidigare avtalet löpte ut den 31 december 2020. Rådet bör därför fastställa de fiskemöjligheter som följer av det avtalet och därvid ta hänsyn till utbytet av fiskemöjligheter med tredjeländer. Dessa fiskemöjligheter bör gälla från och med den dag då avtalet börjar tillämpas provisoriskt.

(13)

Medlemsstaterna bör utnyttja all tillämplig flexibilitet mellan områden, mellan arter och mellan år på ett sätt som säkerställer att unionens totala fångster under 2021 inte överstiger unionens andel av den högsta TAC-nivå som unionen får fastställa enligt handels- och samarbetsavtalet.

(14)

Med beaktande av den kvot som tillämpas, kvotutnyttjandet, villkoren för utnyttjande av flexibilitetsmöjligheter samt andra villkor som fastställs i befintlig unionslagstiftning, i enlighet med artikel 499.7 i handels- och samarbetsavtalet, respekterar de provisoriska TAC:erna de unionsandelar som överenskommits inom ramen för det avtalet, enligt bilagorna 35 och 36 till avtalet.

(15)

De provisoriska TAC:erna är också förenliga med unionens tillämpliga rättsliga ram, särskilt artiklarna 4, 5.3 och 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/472 (6) och artiklarna 4, 5.3 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/973 (7). De grundar sig på den nivå som rekommenderas av Ices, samtidigt som hänsyn tas till den särskilda situationen för bestånd som fångas i ett blandfiske som kan påverkas av situationer med begränsande arter (så kallade choke-situationer), med beaktande av Ices utlåtande om blandfiske och oundvikliga bifångster.

(16)

Det finns vissa bestånd för vilka Ices har utfärdat vetenskaplig rådgivning som innebär att inga fångster får tas. Om TAC:erna för dessa bestånd fastställs till den nivå som anges i den vetenskapliga rådgivningen skulle skyldigheten att landa alla fångster, inklusive bifångster ur dessa bestånd, inom blandfisken leda till fenomenet med begränsande arter (choke species). För att uppnå rätt balans mellan ett fortsatt fiske, med tanke på de potentiellt allvarliga socioekonomiska konsekvenserna, och behovet att uppnå god biologisk status för dessa bestånd, med beaktande av svårigheten att fiska samtliga bestånd i ett blandfiske på nivåer som säkerställer maximal hållbar avkastning (MSY) samtidigt för alla arter, bör det fastställas särskilda TAC:er för bifångster av dessa bestånd. Nivån för dessa TAC:er bör vara sådan att fiskeridödligheten för dessa bestånd minskas och att den ger incitament till att förbättra selektiviteten och fångstundvikande med avseende på dessa bestånd. För att minska fångsterna av de bestånd för vilka TAC:er för bifångster fastställs bör fiskemöjligheterna för de fisken där dessa bestånd fångas fastställas till nivåer som bidrar till att biomassan för sårbara bestånd kan återhämta sig till hållbara nivåer.

(17)

Dessa fiskemöjligheter bör under inga omständigheter föregripa fastställandet av fiskemöjligheterna i enlighet med resultatet av samråden med Förenade kungariket, riktlinjerna för särskilda bestånd som ska överenskommas med Förenade kungariket i enlighet med artikel 499.5 i handels- och samarbetsavtalet och unionens rättsliga ram.

(18)

Enligt vetenskaplig rådgivning har lekbiomassan för havsabborre (Dicentrarchus labrax) i Keltiska havet, Engelska kanalen, Irländska sjön och södra Nordsjön (Ices-sektionerna 4b, 4c, 7a och 7d–7h) minskat sedan 2009 och ligger nu under MSY Btrigger och strax över Blim. På grund av de åtgärder som vidtagits av unionen har fiskeridödligheten minskat och ligger för närvarande under FMSY. Rekryteringen är emellertid låg och fluktuerar utan trender sedan 2008. Därför bör fångstbegränsningarna bibehållas samtidigt som man säkerställer att målet för fiskeridödligheten för detta bestånd ligger i linje med MSY.

(19)

I förordning (EU) 2021/92 fastställdes TAC för tobisar i Ices-sektionerna 2a och 3a och Ices-delområde 4 till noll, i avvaktan på att Ices skulle offentliggöra de relevanta vetenskapliga utlåtandena, vilket skedde den 25 februari 2021. Fisket efter tobisar, vilken är en kortlivad art, inleds den 1 april, kort efter offentliggörandet av de vetenskapliga utlåtandena.

(20)

Fångstbegränsningarna för tobisar i Ices-sektionerna 2a och 3a och Ices-delområde 4 bör ändras så att de överensstämmer med de senaste vetenskapliga utlåtandena från Ices.

(21)

I förordning (EU) 2021/92 fastställs preliminära fiskemöjligheter för första kvartalet 2021. I artikel 14 i den förordningen föreskrivs vidare ett förbud under perioden 1 januari–31 mars 2021 för fartyg som fiskar efter tobisar med vissa redskap i Ices-sektionerna 2a och 3a och Ices-delområde 4. Eftersom fiskemöjligheter fastställs för hela fiskeåret i den här förordningen, bör förbudet även omfatta perioden 1 augusti–31 december 2021, såsom var fallet 2020.

(22)

I enlighet med förfarandet i avtalen om fiskeförbindelser med Norge och i enlighet med handels- och samarbetsavtalet har unionen hållit trilaterala samråd med Förenade kungariket och Norge och bilaterala samråd med Norge om fiskerättigheter för bestånd. Fiskemöjligheterna för torsk i Nordsjön bör fastställas för att säkerställa lika villkor för unionens aktörer och sörja för återhämtning av det beståndet. I enlighet med förfarandet i partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å andra sidan, och det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet, har gemensamma kommittén fastställt nivån för de fiskemöjligheter som är tillgängliga för unionen i grönländska vatten under 2021. Det är därför nödvändigt att införa dessa fiskemöjligheter i denna förordning.

(23)

Unionen och Förenade kungariket har enats om sina respektive andelar av TAC:erna för vissa bestånd som förvaltas av Iccat. Dessa andelar fastställs i tabell C i bilaga 36 till handels- och samarbetsavtalet. De relevanta tabellerna över fiskemöjligheter bör ändras för att ta hänsyn till dessa andelar.

(24)

Begränsningar av fiskeansträngningen för unionsfiskefartyg i Iccats konventionsområde baseras på uppgifter i de fiske-, fiskekapacitets- och odlingsplaner för blåfenad tonfisk som medlemsstaterna har tillhandahållit kommissionen. Dessa begränsningar av fiskeansträngningen rapporteras via den unionsplan som Iccat godkände vid det extra mötet i Iccats andra underkommitté den 4–5 mars 2019. De bör fastställas som en del av fiskemöjligheterna enligt denna förordning.

(25)

Vid sitt nionde årsmöte 2021 antog Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) nya fångstbegränsningar för chilensk taggmakrill (Trachurus murphyi) och godkände undersökande fiske efter tandnotingar (Dissostichus spp.). De gällande åtgärderna bör genomföras i unionsrätten.

(26)

Förordningarna (EU) 2021/91 och (EU) 2021/92 bör därför ändras i enlighet med detta.

(27)

De fångstbegränsningar som föreskrivs i förordningarna (EU) 2021/91 och (EU) 2021/92 tillämpas från och med den 1 januari 2021. De bestämmelser som införs genom denna förordning rörande fångstbegränsningar bör därför också tillämpas från och med den dagen. En sådan retroaktiv tillämpning påverkar inte principerna om rättssäkerhet och skydd för berättigade förväntningar, eftersom de berörda fiskemöjligheterna utökas eller ännu inte har uttömts.

(28)

Med beaktande av det brådskande behovet av att fortsätta hållbar fiskeverksamhet och att inleda fiskesäsongen för tobisar i tid den 1 april 2021 bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) 2021/91

Förordning (EU) 2021/91 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1.   När det hänvisas till denna punkt i en tabell i bilagan till denna förordning är fiskemöjligheterna i den tabellen provisoriska och ska tillämpas från och med den 1 januari till och med den 31 juli 2021. Dessa preliminära fiskemöjligheter ska inte påverka fastställandet av definitiva fiskemöjligheter för 2021 och 2022 på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och i enlighet med resultatet av internationella förhandlingar och/eller samråd, riktlinjerna för särskilda bestånd som ska överenskommas med Förenade kungariket, de tillämpliga bestämmelserna i förordning (EU) nr 1380/2013 samt relevanta fleråriga planer.”

2.

Del 2 i bilagan ska ändras i enlighet med del A i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ändring av förordning (EU) 2021/92

Förordning (EU) 2021/92 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   När det hänvisas till denna punkt i tabellen över fiskemöjligheter i bilaga IA eller bilaga IB, är fiskemöjligheterna i den tabellen preliminära och ska tillämpas från och med den 1 januari till och med den 31 juli 2021. Dessa preliminära fiskemöjligheter ska inte påverka fastställandet av slutgiltiga fiskemöjligheter för 2021 och 2022 på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och i enlighet med resultaten av internationella förhandlingar och/eller samråd, riktlinjerna för särskilda bestånd som ska överenskommas med Förenade kungariket, tillämpliga bestämmelser i förordning (EU) nr 1380/2013 och relevanta fleråriga planer.”

b)

Följande punkt införas:

”1a.   Medlemsstaterna ska utnyttja all tillämplig flexibilitet mellan områden, mellan arter och mellan år på ett sätt som säkerställer att unionens totala fångster under 2021 inte överstiger unionens andel av den provisoriska högsta TAC-nivå som unionen får fastställa enligt handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 7a

Tillämpning av fiskemöjligheter i grönländska vatten

När det hänvisas till denna artikel i en tabell över fiskemöjligheter i bilaga IB ska fiskemöjligheterna i den tabellen tillämpas från och med den dag då partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å andra sidan, börjar tillämpas provisoriskt till och med den 31 december 2021.”

3.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska ”den 31 mars 2021” ersättas med ”den 31 juli 2021”.

b)

I punkt 3 ska ”den 31 mars 2021” ersättas med ”den 31 juli 2021”.

4.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

”2.   Genom undantag från punkt 1 får unionsfiskefartyg i Ices-sektionerna 4b, 4c, 7d, 7e, 7f och 7h i januari 2021 och från och med den 1 april till och med den 31 juli fiska efter havsabborre och behålla, omlasta, överföra eller landa havsabborre som har fångats i det området med följande redskap och inom följande gränser:”

b)

I punkt 2 c första stycket ska ”1,43” ersättas med ”3,32”.

c)

I punkt 2 d första stycket ska ”0,35” ersättas med ”0,82”.

d)

I punkt 5 b första stycket ska ”perioden 1–31 mars” ersättas med ”perioden 1 mars–31 juli”.

5.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Fredningstid för tobisar

Kommersiellt fiske efter tobisar med bottentrål, not/vad eller liknande släpredskap med en maskstorlek på mindre än 16 millimeter ska vara förbjudet i Ices-sektionerna 2a och 3a och Ices-delområde 4 under perioden 1 januari–31 mars 2021 samt under perioden 1 augusti–31 december 2021.”

6.

I artikel 60 ska ”den 31 mars 2021” ersättas med ”den 31 juli 2021”.

7.

Bilaga IA ska ändras i enlighet med del B i bilagan till denna förordning.

8.

Bilaga IB ska ändras i enlighet med del C i bilagan till denna förordning.

9.

Bilaga IC ska ändras i enlighet med del D i bilagan till denna förordning.

10.

Bilaga ID ska ändras i enlighet med del E i bilagan till denna förordning.

11.

Bilaga IH ska ändras i enlighet med del F i bilagan till denna förordning.

12.

Kapitel III i bilaga II ska ändras i enlighet med del G i bilagan till denna förordning.

13.

Bilaga VI ska ändras i enlighet med del H i bilagan till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2021.

På rådets vägnar

A.P. ZACARIAS

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EU) 2021/91 av den 28 januari 2021 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2021 och 2022 (EUT L 31, 29.1.2021, s. 20).

(2)  Rådets förordning (EU) 2021/92 av den 28 januari 2021 om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 31, 29.1.2021, s. 31).

(3)  EUT L 444, 31.12.2020, s. 14.

(4)  Rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 25, 30.1.2020, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EU) 2018/2025 av den 17 december 2018 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020 (EUT L 325 20.12.2018, s. 7).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/472 av den 19 mars 2019 om upprättande av en flerårig plan för bestånd som fiskas i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordningarna (EU) 2016/1139 och (EU) 2018/973 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 (EUT L 83, 25.3.2019, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008 (EUT L 179, 16.7.2018, s. 1).


BILAGA

DEL A: Ändringar av del 2 i bilagan till förordning (EU) 2021/91

I del 2 i bilagan till förordning (EU) 2021/91 ska de relevanta tabellerna över fiskemöjligheter ersättas med följande:

”Art:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5, 6, 7 och 12

(BSF/56712-)

År

2021

 

Försiktighets-TAC

Artikel 8.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

13

 

Estland

6

 

Irland

33

 

Spanien

65

 

Frankrike

922

 

Lettland

43

 

Litauen

1

 

Polen

1

 

Övriga

3

(1)

Unionen

1 087

 

Förenade kungariket

pm

 

TAC

pm

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (BSF/56712_AMS).


Art:

Beryxar

Beryx spp.

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 14

(ALF/3X14-)

År

2021

Försiktighets-TAC

Artikel 8.1 i denna förordning ska tillämpas.

Irland

4

(1)

Spanien

30

(1)

Frankrike

8

(1)

Portugal

85

(1)

Unionen

127

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.


Art:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7

(RNG/5B67-)

År

2021

Försiktighets-TAC

Artikel 8.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

3

(1)(2)

Estland

22

(1)(2)

Irland

99

(1)(2)

Spanien

24

(1)(2)

Frankrike

1 252

(1)(2)

Litauen

29

(1)(2)

Polen

15

(1)(2)

Övriga

3

(1)(2)(3)

Unionen

1 447

(1)(2)

Förenade kungariket

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)(2)

(1)

Högst 10 % av varje kvot får fiskas i unionens vatten och internationella vatten i 8, 9, 10, 12 och 14 (RNG/*8X14- för skoläst; RHG/*8X14- för bifångster av långstjärt).

(2)

Inget riktat fiske efter långstjärt är tillåtet. Bifångster av långstjärt (RHG/5B67-) ska räknas av från denna kvot. De får inte överstiga 1 % av kvoten.

(3)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat. (RNG/5B67_AMS för skoläst; RHG/5B67_AMS för långstjärt).


Art:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 8, 9, 10, 12 och 14

(RNG/8X14-)

År

2021

Försiktighets-TAC

Artikel 8.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

5

(1)(2)

Irland

1

(1)(2)

Spanien

526

(1)(2)

Frankrike

24

(1)(2)

Lettland

9

(1)(2)

Litauen

1

(1)(2)

Polen

165

(1)(2)

Unionen

731

(1)(2)

Förenade kungariket

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)(2)

(1)

Högst 10 % av varje kvot får fiskas i unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- för skoläst; RHG/*5B67- för bifångster av långstjärt).

(2)

Inget riktat fiske efter långstjärt är tillåtet. Bifångster av långstjärt (RHG/8X14-) ska räknas av från denna kvot. De får inte överstiga 1 % av kvoten.


Art:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 6, 7 och 8

(SBR/678-)

År

2021

Försiktighets-TAC

Artikel 8.1 i denna förordning ska tillämpas.

Irland

2

(1)

Spanien

49

(1)

Frankrike

2

(1)

Övriga

2

(1)(2)

Unionen

55

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(2)

Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (SBR/678_AMS).


Art:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 10

(SBR/10-)

År

2021

2022

Försiktighets-TAC”

Spanien

5

5

Portugal

600

600

Unionen

605

605

Förenade kungariket

pm

pm

TAC

pm

pm

DEL B: Ändringar av bilaga IA till förordning (EU) 2021/92

I bilaga IA till förordning (EU) 2021/92 ska de relevanta tabellerna över fiskemöjligheter ersättas med följande:

”Art:

Tobisar och därtill hörande bifångster

Ammodytes spp.

Zon:

Unionens vatten i 2a, 3a och 4(1)

Danmark

95 295

(2) (3)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

146

(2) (3)

Sverige

3 499

(2) (3)

Unionen

98 940

(2)

Förenade kungariket

pm

(2) (3)

 

 

 

TAC

pm

(2)

(1)

Utom vatten inom sex sjömil från Förenade kungarikets baslinjer vid Shetland, Fair Isle och Foula.

(2)

I förvaltningsområdena 1r och 2r får TAC:en endast fiskas som kontroll-TAC med tillhörande provtagningsprotokoll för fisket.

(3)

Upp till 2 % av kvoten får utgöras av bifångster av vitling och makrill (OT1/*2A3A4X). Bifångster av vitling och makrill som räknas av från kvoten i enlighet med denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten i enlighet med artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande förvaltningsområden för tobisar enligt bilaga III:

Zon: Unionens vatten i förvaltningsområden för tobisar

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danmark

5 154

4 717

12 175

73 117

0

132

0

Tyskland

8

7

19

112

0

0

0

Sverige

189

173

447

2 685

0

5

0

Unionen

5 351

4 897

12 641

75 914

0

137

0

Förenade kungariket

pm

pm

pm

pm

0

pm

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

pm

pm

pm

pm

0

pm

0


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1 och 2

(ARU/1/2.)

Tyskland

9

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

3

 

Nederländerna

8

 

Unionen

20

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

Unionens vatten i 3a och 4

(ARU/3A4-C)

Danmark

418

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

4

 

Frankrike

3

 

Irland

3

 

Nederländerna

20

 

Sverige

16

 

Unionen

464

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5, 6 och 7

(ARU/567.)

Tyskland

165

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

3

 

Irland

153

 

Nederländerna

1 725

 

Unionen

2 046

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2 och 14

(USK/1214EI)

Tyskland

pm

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

pm

(1)

Övriga

pm

(1)(2)

Unionen

pm

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(2)

Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (USK/1214EI_AMS).


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Unionens vatten i 4

(USK/04-C.)

Danmark

40

 

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

12

 

Frankrike

27

 

Sverige

4

 

Övriga

4

(1)

Unionen

87

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (USK/04-C_AMS).


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5, 6 och 7

(USK/567EI.)

Tyskland

35

 

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

121

 

Frankrike

1 441

 

Irland

139

 

Övriga

35

(1)

Unionen

1 771

 

Norge

0

(2)(3)(4)(5)

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (USK/567EI_AMS).

(2)

Ska fiskas i unionens vatten i 2a, 4, 5b, 6 och 7 (USK/*24X7C).

(3)

Särskilt villkor: Varav en oavsiktlig fångst av andra arter på 25 % per fartyg är tillåten vid varje tillfälle i 5b, 6 och 7. Denna procentsats får emellertid överskridas under de första 24 timmarna efter det att fisket påbörjas i ett visst område. Den totala oavsiktliga fångsten av andra arter i 5b, 6 och 7 får inte överstiga mängden nedan i ton (OTH/*5B67-). Bifångst av torsk inom ramen för denna bestämmelse i område 6a får inte överstiga 5 %.

3 000

(4)

Inklusive långa. Följande kvoter för Norge får endast fiskas med långrev i 5b, 6 och 7:

 

 

 

Långa (LIN/*5B67-)

0

 

Lubb (USK/*5B67-)

0

 

(5)

Kvoterna för lubb och långa för Norge är utbytbara upp till följande kvantitet, i ton:

pm


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Norska vatten i 4

(USK/04-N.)

Belgien

0

 

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Danmark

75

 

Tyskland

0

 

Frankrike

0

 

Nederländerna

0

 

Unionen

75

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Trynfiskar

Caproidae

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 6, 7 och 8

(BOR/678-)

Danmark

2 740

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Irland

7 715

 

Unionen

10 455

 

Förenade kungariket

pm

 

 

 

 

TAC

pm

 


Art:

Sill(1)

Clupea harengus

Zon:

3a

(HER/03A.)

Danmark

9 080

(2)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

145

(2)

Sverige

9 498

(2)

Unionen

18 723

(2)

Norge

2 881

 

Färöarna

pm

pm

 

TAC

21 604

 

(1)

Fångster av sill som tas i fisken med nätredskap med en maskstorlek på minst 32 mm.

(2)

Särskilt villkor: Upp till 50 % av denna mängd får fiskas i unionens vatten i 4 (HER/*04-C.).


Art:

Sill(1)

Clupea harengus

Zon:

Unionens vatten och norska vatten i 4 norr om 53° 30' N

(HER/4AB.)

Danmark

49 993

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

33 852

 

Frankrike

18 838

 

Nederländerna

46 381

 

Sverige

3 449

 

Unionen

152 513

 

Färöarna

pm

 

Norge

103 344

(2)

Förenade kungariket

61 301

 

TAC

356 357

 

(1)

Fångster av sill som tas i fisken med nätredskap med en maskstorlek på minst 32 mm.

(2)

Fångster som tas inom denna kvot ska dras av från Norges andel av denna TAC. Inom gränserna för denna kvot får högst nedan angivna kvantitet tas i unionens vatten i 4a och 4b (HER/*4AB-C).

3 000

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas av unionen i norska vatten söder om 62° N.

Norska vatten söder om 62° N (HER/*4N-S62)

Unionen

3 000


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(HER/4N-S62)

Sverige

878

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Unionen

878

 

 

TAC

356 357

 

(1)

Bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej ska räknas av från kvoterna för dessa arter.


Art:

Sill(1)

Clupea harengus

Zon:

3a

(HER/03A-BC)

Danmark

5 692

(2)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

51

(2)

Sverige

916

(2)

Unionen

6 659

(2)

 

TAC

6 659

(2)

(1)

Endast för fångster av sill som tas som bifångst i fisken med nätredskap med en maskstorlek som understiger 32 mm.

(2)

Särskilt villkor: Upp till 50 % av denna kvot får fiskas i unionens vatten i 4 (HER/*04-C-BC.).


Art:

Sill(1)

Clupea harengus

Zon:

4, 7d och unionens vatten i 2a

(HER/2A47DX)

Belgien

38

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

7 421

 

Tyskland

38

 

Frankrike

38

 

Nederländerna

238

 

Sverige

36

 

Unionen

7 609

 

Förenade kungariket

141

 

 

TAC

7 750

 

(1)

Endast för fångster av sill som tas som bifångst i fisken med nätredskap med en maskstorlek som understiger 32 mm.


Art:

Sill(1)

Clupea harengus

Zon:

4c, 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Belgien

8 257

(3)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

668

(3)

Tyskland

452

(3)

Frankrike

9 274

(3)

Nederländerna

16 142

(3)

Unionen

34 793

(3)

Förenade kungariket

pm

(3)

 

TAC

356 357

 

(1)

Endast för fångster av sill som tas i fisken med nätredskap med en maskstorlek på minst 32 mm.

(2)

Med undantag för Blackwater-beståndet gäller hänvisningen sillbeståndet i havsområdet vid Themsens mynning inom en zon som avgränsas av en loxodrom som går söderut från Landguard Point (51° 56' N, 1° 9,1' E) till latitud 51° 33' N och vidare västerut till en punkt på Förenade kungarikets kust.

(3)

Särskilt villkor: Upp till 50 % av denna kvot får tas i 4b (HER/*04B.).


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6b och 6aN(1)

(HER/5B6ANB)

Tyskland

206

(2)

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

39

(2)

Irland

278

(2)

Nederländerna

206

(2)

Unionen

729

(2)

Förenade kungariket

pm

(2)

 

TAC

pm

 

(1)

Hänvisningen gäller sillbeståndet i den del av Ices-område 6a som är belägen öster om meridianen för longitud 7° W och norr om parallellen för latitud 55° N eller väster om meridianen för longitud 7° W och norr om parallellen för latitud 56° N, med undantag av Clyde.

(2)

Det ska vara förbjudet att bedriva riktat fiske efter sill i den del av de Ices-områden som omfattas av denna TAC vilken ligger mellan 56° N och 57° 30' N, med undantag för ett bälte på sex sjömil mätt från baslinjen i Förenade kungarikets territorialhav.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

6aS(1), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irland

721

 

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Nederländerna

72

 

Unionen

793

 

 

TAC

793

 

(1)

Hänvisningen gäller sillbeståndet i 6a söder om 56° 00' N och väster om 07° 00' W.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

7a(1)

(HER/07A/MM)

Irland

471

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

471

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Zonen minskas med ett område som avgränsas av

latitud 52° 30' N i norr,

latitud 52° 00' N i söder,

Irlands kust i väster,

Förenade kungarikets kust i öster.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

7e och 7f (HER/7EF.)

Frankrike

271

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

271

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

7g(1), 7h(1), 7j(1) och 7k(1)

(HER/7G-K.)

Tyskland

6

(2)

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

31

(2)

Irland

437

(2)

Nederländerna

31

(2)

Unionen

505

(2)

Förenade kungariket

pm

(2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Zonen utökas med ett område som avgränsas av

latitud 52° 30' N i norr,

latitud 52° 00' N i söder,

Irlands kust i väster,

Förenade kungarikets kust i öster.

(2)

Denna kvot får endast tilldelas fartyg som deltar i kontrollfiske för att möjliggöra insamling av fiskeribaserade data för detta bestånd enligt Ices bedömning. Den berörda medlemsstaten ska meddela kommissionen fartygets/fartygens namn innan några fångster tillåts.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgien

5

 

Analytisk TAC

Danmark

1 515

 

Tyskland

38

 

Nederländerna

9

 

Sverige

265

 

Unionen

1 832

 

 

TAC

1 893

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

4; Unionens vatten i 2a, den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt

(COD/2A3AX4)

Belgien

347

(1)

Analytisk TAC

Danmark

1 993

 

Tyskland

1 263

 

Frankrike

428

(1)

Nederländerna

1 126

(1)

Sverige

13

 

Unionen

5 170

 

Norge

2 252

(2)

Förenade kungariket

5 824

(1)

 

TAC

13 246

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i: 7d (COD/*07D.).

(2)

Får tas i unionens vatten. Fångster som tas inom denna kvot ska dras av från Norges andel av denna TAC.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande zon:

Norska vatten i 4 (COD/*04N-)

Unionen

4 494


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(COD/4N-S62)

Sverige

382

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Unionen

382

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Bifångster av kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej ska räknas av från kvoten för dessa arter.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

6b, unionens vatten och internationella vatten i 5b väster om 12° 00' W och i 12 och 14

(COD/5W6-14)

Belgien

0

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

0

 

Frankrike

1

 

Irland

2

 

Unionen

3

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

6a, unionens vatten och internationella vatten i 5b öster om 12° 00' W

(COD/5BE6A)

Belgien

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 9 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

7

(1)

Frankrike

76

(1)

Irland

142

(1)

Unionen

226

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Endast för bifångster av torsk i fisket efter andra arter. Inget riktat fiske efter torsk är tillåtet inom denna kvot.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

7a

(COD/07A.)

Belgien

1

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

3

(1)

Irland

49

(1)

Nederländerna

1

(1)

Unionen

54

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

7b, 7c, 7e–7k, 8, 9 och 10; unionens vatten

i Cecaf 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgien

7

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 9 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

114

(1)

Irland

166

(1)

Nederländerna

0

(1)

Unionen

287

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Endast för bifångster av torsk i fisket efter andra arter. Inget riktat fiske efter torsk är tillåtet inom denna kvot.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

7d

(COD/07D.)

Belgien

33

(1)

Analytisk TAC

Frankrike

648

(1)

Nederländerna

19

(1)

Unionen

700

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i: 4; Unionens vatten i 2a, den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt (COD/*2A3X4)


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgien

5

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

4

 

Tyskland

4

 

Frankrike

24

 

Nederländerna

19

 

Unionen

56

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6;

internationella vatten i 12 och 14

(LEZ/56-14)

Spanien

308

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

1 204

(1)

Irland

352

 

Unionen

1 864

 

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i: unionens vatten i 2a och 4 (LEZ/*2AC4C).


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

7

(LEZ/07.)

Belgien

274

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

3 045

(2)

Frankrike

3 696

(2)

Irland

1 680

(2)

Unionen

8 695

 

Förenade kungariket

pm

(2)

 

TAC

pm

 

(1)

10 % av denna kvot får utnyttjas i 8a, 8b, 8d och 8e (LEZ/*8ABDE) för bifångster i riktat fiske efter tunga.

(2)

35 % av denna kvot får fiskas i 8a, 8b, 8d och 8e (LEZ/*8ABDE).


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

8a, 8b, 8d och 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanien

585

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

472

 

Unionen

1 057

 

 

TAC

1 057

 


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(ANF/2AC4-C)

Belgien

182

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

401

(1)

Tyskland

196

(1)

Frankrike

37

(1)

Nederländerna

138

(1)

Sverige

5

(1)

Unionen

959

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 10 % får fiskas i: 6; unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14 (ANF/*56-14).


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

Norska vatten i 4

(ANF/04-N.)

Belgien

37

 

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Danmark

935

 

Tyskland

15

 

Nederländerna

13

 

Unionen

1 000

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

6; unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(ANF/56-14)

Belgien

118

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

134

(1)

Spanien

126

 

Frankrike

1 449

(1)

Irland

328

 

Nederländerna

113

(1)

Unionen

2 268

 

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i: unionens vatten i 2a och 4 (ANF/*2AC4C).


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

7

(ANF/07.)

Belgien

2 046

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

228

(1)

Spanien

813

(1)

Frankrike

13 129

(1)

Irland

1 678

(1)

Nederländerna

265

(1)

Unionen

18 159

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 10 % får fiskas i 8a, 8b, 8d och 8e (ANF/*8ABDE).


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

8a, 8b, 8d and 8e

(ANF/8ABDE.)

Spanien

941

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

5 235

 

Unionen

6 176

 

 

TAC

6 176

 


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

3a

(HAD/03A.)

Belgien

12

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

2 120

 

Tyskland

135

 

Nederländerna

2

 

Sverige

250

 

Unionen

2 519

 

 

TAC

2 630

 


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

4; unionens vatten i 2a

(HAD/2AC4.)

Belgien

287

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

1 970

 

Tyskland

1 254

 

Frankrike

2 185

 

Nederländerna

215

 

Sverige

169

 

Unionen

6 080

 

Norge

9 841

 

Förenade kungariket

26 865

 

 

TAC

42 785

 

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande zoner:

Norska vatten i 4 (HAD/*04N-)

Unionen

4 523


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(HAD/4N-S62)

Sverige

707

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Unionen

707

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Bifångster av torsk, lyrtorsk, vitling och gråsej ska räknas av från kvoten för dessa arter.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 6b, 12 och 14

(HAD/6B1214)

Belgien

7

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

9

 

Frankrike

347

 

Irland

247

 

Unionen

610

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgien

6

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

6

(1)

Frankrike

264

(1)

Irland

650

(1)

Unionen

925

 

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Högst 10 % av denna kvot får fiskas i 4, unionens vatten i 2a (HAD/*2AC4.).


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

7b–7k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgien

91

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

5 441

 

Irland

1 814

 

Unionen

7 346

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

7a

(HAD/07A.)

Belgien

29

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

129

 

Irland

771

 

Unionen

929

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

3a

(WHG/03A.)

Danmark

271

 

Försiktighets-TAC

Nederländerna

1

 

Sverige

29

 

Unionen

301

 

 

TAC

929

 


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

4; unionens vatten i 2a

(WHG/2AC4.)

Belgien

296

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

1 281

 

Tyskland

333

 

Frankrike

1 925

 

Nederländerna

740

 

Sverige

2

 

Unionen

4 575

 

Norge

2 131

(1)

Förenade kungariket

12 506

 

 

TAC

21 306

 

(1)

Får tas i unionens vatten. Fångster som tas inom denna kvot ska dras av från Norges andel av denna TAC.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande zoner:

Norska vatten i 4 (WHG/*04N-)

Unionen

4 518


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

6; unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(WHG/56-14)

Tyskland

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 9 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

20

(1)

Irland

122

(1)

Unionen

143

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Endast för bifångster av vitling i fisket efter andra arter. Inget riktat fiske efter vitling är tillåtet inom denna kvot.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

7a

(WHG/07A.)

Belgien

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 9 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

9

(1)

Irland

114

(1)

Nederländerna

0

(1)

Unionen

124

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Endast för bifångster av vitling i fisket efter andra arter. Inget riktat fiske efter vitling är tillåtet inom denna kvot.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgien

46

 

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

2 928

 

Irland

2 324

 

Nederländerna

25

 

Unionen

5 323

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Vitling och lyrtorsk

Merlangius merlangus och

Pollachius pollachius

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(W/P/4N-S62)

Sverige

190

(1)

Försiktighets-TAC

Unionen

190

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Bifångster av torsk, kolja och gråsej ska räknas av från kvoten för dessa arter.


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

3a

(HKE/03A.)

Danmark

2 058

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Sverige

175

(1)

Unionen

2 233

 

 

TAC

2 233

 

(1)

Överföringar från denna kvot får göras till unionens vatten i 2a och 4. Sådana överföringar ska dock anmälas i förväg till kommissionen.


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(HKE/2AC4-C)

Belgien

21

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

865

(1)

Tyskland

99

(1)

Frankrike

191

(1)

Nederländerna

50

(1)

Unionen

1 226

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Högst 10 % av denna kvot får användas för bifångster i 3a (HKE/*03A.).


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

6 och 7, unionens vatten och internationella vatten i 5b,

internationella vatten i 12 och 14

(HKE/571214)

Belgien

290

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

9 311

 

Frankrike

14 379

(1)

Irland

1 742

 

Nederländerna

187

(1)

Unionen

25 909

 

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Överföringar från denna kvot får göras till unionens vatten i 2a och 4. Sådana överföringar ska dock anmälas i förväg till kommissionen.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande zoner:

8a, 8b, 8d and 8e (HKE/*8ABDE)

Belgien

38

Spanien

1 533

Frankrike

1 533

Irland

192

Nederländerna

19

Unionen

3 315

Förenade kungariket

pm


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

8a, 8b, 8d och 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgien

9

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

6 622

 

Frankrike

14 870

 

Nederländerna

19

(1)

Unionen

21 520

 

 

TAC

pm

 

(1)

Överföringar från denna kvot får göras till unionens vatten i 2a och 4. Sådana överföringar ska dock anmälas i förväg till kommissionen.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande zoner:

6 och 7, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14 (HKE/*57-14)

Belgien

2

Spanien

1 918

Frankrike

3 453

Nederländerna

6

Unionen

5 379


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

Norska vatten i 2 och 4

(WHB/24-N.)

Danmark

0

 

Analytisk TAC

Unionen

0

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14

(WHB/1X14)

Danmark

45 680

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

17 761

 

Spanien

38 726

(1)

Frankrike

31 789

 

Irland

35 373

 

Nederländerna

55 700

 

Portugal

3 598

(1)

Sverige

11 300

 

Unionen

239 927

(2)

Norge

37 500

 

Färöarna

pm

 

Förenade kungariket

71 670

(1)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Överföringar från denna kvot får göras till 8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1. Sådana överföringar ska dock anmälas i förväg till kommissionen.

(2)

Särskilt villkor: Av unionskvoterna i unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14 (WHB/*NZJM1) och i 8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (WHB/*NZJM2), får följande kvantitet fiskas i norsk ekonomisk zon eller i fiskezonen runt Jan Mayen:

141 648


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanien

28 644

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Portugal

7 161

 

Unionen

35 805

(1)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Särskilt villkor: Av unionskvoterna i unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14 (WHB/*NZJM1) och i 8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (WHB/*NZJM2), får följande kvantitet fiskas i norsk ekonomisk zon eller i fiskezonen runt Jan Mayen:

141 648


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

Unionens vatten i 2, 4a, 5, 6 norr om 56° 30' N och 7 väster om 12° W

(WHB/24A567)

Norge

141 648

(1) (2)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Färöarna

pm

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Ska räknas av från den kvot som fastställts av Norge.

(2)

Särskilt villkor: Fångsten i 4a får vara högst nedan angivna mängd (WHB/*04A-C):

pm


Art:

Bergskädda och rödtunga

Microstomus kitt och

Glyptocephalus cynoglossus

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(L/W/2AC4-C)

Belgien

160

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

440

 

Tyskland

57

 

Frankrike

121

 

Nederländerna

366

 

Sverige

5

 

Unionen

1 149

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7

(BLI/5B67-)

Tyskland

68

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Estland

10

 

Spanien

213

 

Frankrike

4 858

 

Irland

19

 

Litauen

4

 

Polen

2

 

Övriga

19

(1)

Unionen

5 193

 

Norge

0

(2)

Färöarna

pm

(3)

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (BLI/5B67_AMS).

(2)

Ska fiskas i unionens vatten i 2a, 4, 5b, 6 och 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Bifångster av skoläst och dolkfisk ska räknas av från denna kvot. Ska fiskas i unionens vatten i 6a norr om 56° 30' N och 6b. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på fångster som omfattas av landningsskyldigheten.


Art:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon:

Internationella vatten i 12

(BLI/12INT-)

Estland

0

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

54

(1)

Frankrike

1

(1)

Litauen

1

(1)

Övriga

0

(1)(2)

Unionen

56

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(2)

Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (BLI/12INT_AMS).


Art:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 2 och 4

(BLI/24-)

Danmark

1

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

1

 

Irland

1

 

Frankrike

5

 

Övriga

1

(1)

Unionen

9

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (BLI/24_AMS).


Art:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 3a

(BLI/03A-)

Danmark

1

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

1

 

Sverige

1

 

Unionen

3

 

 

TAC

3

 


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1 och 2

(LIN/1/2.)

Danmark

pm

 

Försiktighets-TAC

Tyskland

pm

 

Frankrike

pm

 

Övriga

pm

(1)

Unionen

pm

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (LIN/1/2_AMS).


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Unionens vatten i 3a

(LIN/03A-C.)

Belgien

5

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

42

 

Tyskland

5

 

Sverige

16

 

Unionen

68

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Unionens vatten i 4

(LIN/04-C.)

Belgien

10

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

160

(1)

Tyskland

100

(1)

Frankrike

90

 

Nederländerna

3

 

Sverige

7

(1)

Unionen

370

 

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 25 % men högst 75 ton får fiskas i unionens vatten i 3a (LIN/*03A-C).


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5

(LIN/05EI.)

Belgien

pm

 

Försiktighets-TAC

Danmark

pm

 

Tyskland

pm

 

Frankrike

pm

 

Unionen

pm

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 14

(LIN/6X14.)

Belgien

30

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

5

(1)

Tyskland

110

(1)

Irland

596

 

Spanien

2 231

 

Frankrike

2 380

(1)

Portugal

5

 

Unionen

5 357

 

Norge

0

 

Färöarna

pm

 

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 35 % får fiskas i: unionens vatten i 4 (LIN/*04-C).


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Norska vatten i 4

(LIN/04-N.)

Belgien

7

 

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Danmark

858

 

Tyskland

24

 

Frankrike

10

 

Nederländerna

1

 

Unionen

900

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(NEP/2AC4-C)

Belgien

581

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

581

 

Tyskland

9

 

Frankrike

17

 

Nederländerna

300

 

Unionen

1 488

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

Norska vatten i 4

(NEP/04-N.)

Danmark

200

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

0

 

Unionen

200

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

6; unionens vatten och internationella vatten i 5b

(NEP/5BC6.)

Spanien

pm

 

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

pm

 

Irland

pm

 

Unionen

pm

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

7

(NEP/07.)

Spanien

579

(1)

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

2 345

(1)

Irland

3 557

(1)

Unionen

6 481

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande zon:

Funktionell enhet 16 i Ices-delområde 7 (NEP/*07U16):

Spanien

578

Frankrike

362

Irland

696

Unionen

1 636

Förenade kungariket

pm


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

3a

(PRA/03A.)

Danmark

1 741

 

Analytisk TAC

Sverige

938

 

Unionen

2 679

 

 

TAC

5 016

 


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(PRA/2AC4-C)

Danmark

286

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Nederländerna

3

 

Sverige

12

 

Unionen

301

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(PRA/4N-S62)

Danmark

200

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Sverige

123

(1)

Unionen

323

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej ska räknas av från kvoterna för dessa arter.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgien

82

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

10 596

 

Tyskland

54

 

Nederländerna

2 038

 

Sverige

568

 

Unionen

13 338

 

 

TAC

19 188

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

4; Unionens vatten i 2a, den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt

(PLE/2A3AX4)

Belgien

4 472

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

14 533

 

Tyskland

4 192

 

Frankrike

839

 

Nederländerna

27 949

 

Unionen

51 985

 

Norge

10 039

 

Förenade kungariket

37 960

 

 

TAC

143 419

 

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande zon:

Norska vatten i 4 (PLE/*04N-)

Unionen

39 153


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

6; unionens vatten och internationella vatten i 5b,

internationella vatten i 12 och 14

(PLE/56-14)

Frankrike

6

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Irland

144

 

Unionen

150

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

7a

(PLE/07A.)

Belgien

43

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

19

 

Irland

737

 

Nederländerna

13

 

Unionen

812

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

7d och 7e

(PLE/7DE.)

Belgien

1 126

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

3 755

 

Unionen

4 881

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

7f och 7g

(PLE/7FG.)

Belgien

247

 

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

443

 

Irland

145

 

Unionen

835

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

7h, 7j och 7k

(PLE/7HJK.)

Belgien

2

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 9 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

4

(1)

Irland

15

(1)

Nederländerna

9

(1)

Unionen

30

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Endast för bifångster av rödspätta i fisket efter andra arter. Inget riktat fiske efter rödspätta är tillåtet inom denna kvot.


Art:

Lyrtorsk

Pollachius pollachius

Zon:

6; unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(POL/56-14)

Spanien

1

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

30

 

Irland

9

 

Unionen

40

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

3a och 4, unionens vatten i 2a

(POK/2C3A4)

Belgien

19

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

2 287

 

Tyskland

5 776

 

Frankrike

13 594

 

Nederländerna

58

 

Sverige

314

 

Unionen

22 048

 

Norge

31 096

(1)

Förenade kungariket

6 368

 

 

TAC

59 512

 

(1)

Får enbart tas i unionens vatten i 4 och i 3a (POK/*3A4-C). Fångster som tas inom denna kvot ska dras av från Norges andel av denna TAC.


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

6; Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14

(POK/56-14)

Tyskland

319

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

3 160

 

Irland

369

 

Unionen

3 848

 

Norge

0

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(POK/4N-S62)

Sverige

880

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Unionen

880

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk och vitling ska räknas av från kvoten för dessa arter.


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

7, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgien

4

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

694

 

Irland

870

 

Unionen

1 568

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Piggvar och slätvar

Scophthalmus maximus och Scophthalmus rhombus

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(T/B/2AC4-C)

Belgien

248

 

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

530

 

Tyskland

135

 

Frankrike

64

 

Nederländerna

1 879

 

Sverige

3

 

Unionen

2 859

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Rockor

Rajiformes

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(SRX/2AC4-C)

Belgien

145

(1) (2) (3)(4)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

6

(1) (2) (3)

Tyskland

7

(1) (2) (3)

Frankrike

23

(1) (2) (3)(4)

Nederländerna

123

(1) (2) (3)(4)

Unionen

304

(1) (3)

Förenade kungariket

pm

(1) (2) (3)(4)

 

TAC

pm

(3)

(1)

Fångster av ljus rocka (Raja brachyura) i unionens vatten i 4 (RJH/04-C.), blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) och fläckrocka (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) ska rapporteras separat.

(2)

Bifångstkvot. Dessa arter får inte utgöra mer än 25 % av den levande vikten av den fångst som behålls ombord per fiskeresa. Detta villkor gäller endast fartyg med en längd överallt av mer än 15 meter. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på fångster som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(3)

Detta gäller inte ljus rocka (Raja brachyura) i unionens vatten i 2a eller småögd rocka (Raja microocellata) i unionens vatten i 2a och 4. Vid oavsiktlig fångst får dessa arter inte komma till skada. Exemplaren ska frisläppas omedelbart. Fiskare ska uppmanas att utarbeta och använda metoder och utrustning som underlättar ett snabbt och säkert frisläppande av dessa arter.

(4)

Särskilt villkor: Varav upp till 10 % får fiskas i unionens vatten i 7d (SRX/*07D2.), utan att det påverkar förbuden i artiklarna 20 och 57 i denna förordning för de områden som där anges. Fångster av ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/*07D2.) och fläckrocka (Raja montagui) (RJM/*07D2.) ska rapporteras separat. Detta särskilda villkor gäller inte småögd rocka (Raja microocellata) eller brokrocka (Raja undulata).


Art:

Rockor

Rajiformes

Zon:

Unionens vatten i 3a

(SRX/03A-C.)

Danmark

22

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Sverige

6

(1)

Unionen

28

(1)

 

TAC

28

 

(1)

Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) och fläckrocka (Raja montagui) (RJM/03A-C.) ska rapporteras separat.


Art:

Rockor

Rajiformes

Zon:

Unionens vatten i 6a, 6b, 7a–7c och 7e–7k

(SRX/67AKXD)

Belgien

473

(1) (2) (3)(4)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Estland

3

(1) (2) (3)(4)

Frankrike

2 121

(1) (2) (3)(4)

Tyskland

6

(1) (2) (3)(4)

Irland

683

(1) (2) (3)(4)

Litauen

11

(1) (2) (3)(4)

Nederländerna

2

(1) (2) (3)(4)

Portugal

12

(1) (2) (3)(4)

Spanien

571

(1) (2) (3)(4)

Unionen

3 882

(1) (2) (3)(4)

Förenade kungariket

pm

(1) (2) (3)(4)

 

TAC

pm

(3)(4)

(1)

Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/67AKXD), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/67AKXD), sandrocka (Raja circularis) (RJI/67AKXD) och näbbrocka (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) ska rapporteras separat.

(2)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i unionens vatten i 7d (SRX/*07D.), utan att det påverkar förbuden i artiklarna 20 och 57 i denna förordning för de områden som där anges. Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/*07D.), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/*07D.), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/*07D.), sandrocka (Raja circularis) (RJI/*07D.) och näbbrocka (Raja fullonica) (RJF/*07D.) ska rapporteras separat. Detta särskilda villkor gäller inte småögd rocka (Raja microocellata) eller brokrocka (Raja undulata).

(3)

Detta gäller inte småögd rocka (Raja microocellata), utom i unionens vatten i 7f och 7g. Vid oavsiktlig fångst får exemplar av dessa arter inte komma till skada. Exemplaren ska frisläppas omedelbart. Fiskare ska uppmanas att utarbeta och använda metoder och utrustning som underlättar ett snabbt och säkert frisläppande av dessa arter. Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter småögd rocka i unionens vatten i 7f och 7g (RJE/7FG.) tas:

Art:

Småögd rocka

Raja microocellata

Zon:

Unionens vatten i 7f och 7g

(RJE/7FG.)

Belgien

5

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Estland

0

Frankrike

23

Tyskland

0

Irland

7

Litauen

0

Nederländerna

0

Portugal

0

Spanien

6

Unionen

41

Förenade kungariket

pm

 

TAC

pm

Särskilt villkor: varav upp till 5 % får fiskas i unionens vatten i 7d och rapporteras enligt följande kod: (RJE/*07D.). Detta särskilda villkor påverkar inte förbuden i artiklarna 20 och 57 i denna förordning för de områden som anges där.

(4)

Detta gäller inte brokrocka (Raja undulata).


Art:

Rockor

Rajiformes

Zon:

Unionens vatten i 7d

(SRX/07D.)

Belgien

61

(1) (2) (3) (4)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

514

(1) (2) (3) (4)

Nederländerna

3

(1) (2) (3) (4)

Unionen

578

(1) (2) (3) (4)

Förenade kungariket

pm

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

pm

(4)

(1)

Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/07D.), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/07D.), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/07D.) och småögd rocka (Raja microocellata) (RJE/07D.) ska rapporteras separat.

(2)

Särskilt villkor: varav upp till 5 % får fiskas i unionens vatten i 6a, 6b, 7a–7c och 7e–7k (SRX/*67AKD). Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/*67AKD), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) och fläckrocka (Raja montagui) (RJM/*67AKD) ska rapporteras separat. Detta särskilda villkor gäller inte småögd rocka (Raja microocellata) eller brokrocka (Raja undulata).

(3)

Särskilt villkor: Varav upp till 10 % får fiskas i unionens vatten i 2a och 4 (SRX/*2AC4C). Fångster av ljus rocka (Raja brachyura) i unionens vatten i 4 (RJH/*04-C.), blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) och fläckrocka (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) ska rapporteras separat. Detta särskilda villkor gäller inte småögd rocka (Raja microocellata).

(4)

Detta gäller inte brokrocka (Raja undulata).


Art:

Rockor

Rajiformes

Zon:

Unionens vatten i 8 och 9

(SRX/89-C.)

Belgien

10

(1) (2)

Försiktighets-TAC

Frankrike

1 949

(1) (2)

Portugal

1 580

(1) (2)

Spanien

1 590

(1) (2)

Unionen

5 129

(1) (2)

Förenade kungariket

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/89-C.) och knaggrocka (Raja clavata) (RJC/89-C.) ska rapporteras separat.

(2)

Detta gäller inte brokrocka (Raja undulata). Fiske efter denna art får inte förekomma i de områden som omfattas av denna TAC. I de fall landningsskyldigheten inte är tillämplig, får bifångst av brokrocka i delområdena 8 och 9 endast landas hel eller rensad. Fångsterna ska ligga under kvoterna i tabellen nedan. Ovannämnda bestämmelser påverkar inte förbuden i artiklarna 13 och 48 i denna förordning för de områden som anges där. Bifångster av brokrocka ska rapporteras separat med de koder som anges i tabellerna nedan. Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter brokrocka tas:

Art:

Brokrocka

Raja undulata

Zon:

Unionens vatten i 8

(RJU/8-C.)

Belgien

0

Försiktighets-TAC

Frankrike

13

Portugal

10

Spanien

10

Unionen

33

Förenade kungariket

pm

 

TAC

pm

Art:

Brokrocka

Raja undulata

Zon:

Unionens vatten i 9

(RJU/9-C.)

Belgien

0

Försiktighets-TAC

Frankrike

20

Portugal

15

Spanien

15

Unionen

50

Förenade kungariket

pm

 

TAC

pm


Art:

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4, unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6

(GHL/2A-C46)

Danmark

pm

 

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

pm

 

Estland

pm

 

Spanien

 

 

Frankrike

pm

 

Irland

pm

 

Litauen

pm

 

Polen

pm

 

Unionen

pm

 

Norge

pm

(1)

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Ska tas i unionens vatten i 2a och 6. I 6 får denna kvantitet endast fiskas med långrev (GHL/*2A6-C).


Art:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

3a och 4, unionens vatten i 2a, 3b, 3c och delsektionerna 22–32

(MAC/2A34.)

Belgien

544

(1)(2)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

18 666

(1)(2)

Tyskland

567

(1)(2)

Frankrike

1 713

(1)(2)

Nederländerna

1 724

(1)(2)

Sverige

5 108

(1) (2)(3)

Unionen

28 322

(1) (2)

Norge

191 845

(4)

Förenade kungariket

pm

(1)(2)

 

TAC

852 284

 

(1)

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter även tas i följande två zoner:

 

Norska vatten i 2a (MAC/*02AN-)

Färöiska vatten (MAC/*FRO1)

Belgien

109

pm

Danmark

3 732

pm

Tyskland

113

pm

Frankrike

343

pm

Nederländerna

345

pm

Sverige

1 022

pm

Unionen

5 664

pm

Förenade kungariket

pm

pm

(2)

Får också tas i norska vatten i 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Särskilt villkor: Inbegripet följande tonnage, som ska tas i norska vatten i 2a och 4a (MAC/*2A4AN):

251

Vid fiske enligt detta särskilda villkor ska bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej räknas av från kvoterna för dessa arter.

(4)

Ska dras av från Norges andel av TAC:en (tillträdeskvot). Denna mängd inbegriper följande andel för Norge av TAC:en för Nordsjön:

55 397

Denna kvot får fiskas endast i 4a (MAC/*04A.), utom när det gäller följande mängd, i ton, som får fiskas i 3a (MAC/*03A.):

pm

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande zoner:

 

3a

3a och 4bc

4b

4c

6, internationella vatten i 2a, under perioderna 1 januari–15 februari och 1 september–31 december

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danmark

0

4 130

0

0

11 200

Frankrike

0

490

0

0

0

Nederländerna

0

490

0

0

0

Sverige

0

0

390

10

2 914

Förenade kungariket

0

490

0

0

0

Norge

pm

0

0

0

0


Art:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 2a, 12 och 14

(MAC/2CX14-)

Tyskland

18 254

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

19

(1)

Estland

152

(1)

Frankrike

12 171

(1)

Irland

60 847

(1)

Lettland

112

(1)

Litauen

112

(1)

Nederländerna

26 620

(1)

Polen

1 285

(1)

Unionen

119 573

(1)

Norge

14 843

(2) (3)

Färöarna

pm

(4)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

852 284

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 25 % får göras tillgängliga för utbyte för att fiskas av Spanien, Frankrike och Portugal i 8c, 9 och 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Får fiskas i 2a, 6a norr om 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f och 7h (MAC/*AX7H).

(3)

Följande ytterligare tillträdeskvot, i ton, får fiskas av Norge norr om 56° 30' N och räknas av från dess fångstbegränsning (MAC/*N5630):

38 369

(4)

Denna mängd ska dras av från Färöarnas fångstbegränsning (tillträdeskvot). Får endast fiskas i 6a norr om 56° 30' N (MAC/*6AN56). Under perioderna 1 januari–15 februari och 1 oktober–31 december får dock denna kvot fiskas även i 2a och 4a norr om 59° (EU-zon) (MAC/*24N59).

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zoner och under följande perioder:

 

Unionens vatten i 2a, unionens vatten och norska vatten i 4a. Under perioderna 1 januari–15 februari och 1 september–31 december

Norska vatten i 2a

Färöiska vatten

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Tyskland

4 591

1 281

pm

Frankrike

3 061

853

pm

Irland

15 305

4 269

pm

Nederländerna

6 696

1 867

pm

Unionen

42 091

20 013

pm

Förenade kungariket

pm

pm

pm


Art:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spanien

32 081

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

213

(1)

Portugal

6 631

(1)

Unionen

38 925

 

 

TAC

852 284

 

(1)

Särskilt villkor: Kvantiteter som byts med andra medlemsstater får tas i 8a, 8b och 8d (MAC/*8ABD.). De kvantiteter som tillhandahålls av Spanien, Portugal eller Frankrike i utbytessyfte och som ska tas i 8a, 8b och 8d får dock inte överskrida 25 % av den givande medlemsstatens kvoter.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande zon:

8b (MAC/*08B.)

Spanien

2 694

Frankrike

18

Portugal

557


Art:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

Norska vatten i 2a och 4a

(MAC/2A4A-N)

Danmark

13 359

 

Analytisk TAC

Unionen

13 359

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(SOL/24-C.)

Belgien

954

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

437

 

Tyskland

764

 

Frankrike

191

 

Nederländerna

8 619

 

Unionen

10 964

 

Norge

10

(1)

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Får enbart fiskas i unionens vatten i 4 (SOL/*04-C.).


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

6; unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(SOL/56-14)

Irland

27

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

27

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

7a

(SOL/07A.)

Belgien

213

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

3

 

Irland

61

 

Nederländerna

68

 

Unionen

345

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

7d

(SOL/07D.)

Belgien

507

 

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

1 014

 

Unionen

1 521

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

7e

(SOL/07E.)

Belgien

37

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

400

 

Unionen

437

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

7f och 7g

(SOL/7FG.)

Belgien

497

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

50

 

Irland

25

 

Unionen

572

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

7h, 7j och 7k

(SOL/7HJK.)

Belgien

13

 

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

27

 

Irland

73

 

Nederländerna

22

 

Unionen

135

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Skarpsill och därtill hörande bifångster

Sprattus sprattus

Zon:

3a

(SPR/03A.)

Danmark

pm

(1)(2)

Analytisk TAC

Tyskland

pm

(1)(2)

Sverige

pm

(1)(2)

Unionen

pm

(1)(2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Upp till 5 % av kvoten får utgöras av bifångster av vitling och kolja (OTH/*03A.). Bifångster av vitling och kolja som räknas av från kvoten i enlighet med denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten i enlighet med artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(2)

Denna kvot får endast fiskas under perioden 1 juli 2021–30 juni 2022.


Art:

Skarpsill och därtill hörande bifångster

Sprattus sprattus

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(SPR/2AC4-C)

Belgien

pm

(1)(2)

Analytisk TAC

Danmark

pm

(1)(2)

Tyskland

pm

(1)(2)

Frankrike

pm

(1)(2)

Nederländerna

pm

(1)(2)

Sverige

pm

(1) (2)(3)

Unionen

pm

(1)(2)

Norge

pm

(1)

Färöarna

pm

(1)(4)

Förenade kungariket

pm

(1)(2)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Kvoten får endast fiskas under perioden 1 juli 2021–30 juni 2022.

(2)

Upp till 2 % av kvoten får utgöras av bifångster av vitling (OTH/*2AC4C). Bifångster av vitling som räknas av från kvoten i enlighet med denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten i enlighet med artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2012 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(3)

Inklusive tobisar.

(4)

Får omfatta upp till 4 % bifångst av sill.


Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon:

7d och 7e

(SPR/7DE.)

Belgien

2

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

166

 

Tyskland

2

 

Frankrike

36

 

Nederländerna

36

 

Unionen

242

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

pm

 


Art:

Pigghaj

Squalus acanthias

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 5, 6, 7, 8, 12 och 14

(DGS/15X14)

Belgien

10

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

2

(1)

Spanien

5

(1)

Frankrike

44

(1)

Irland

28

(1)

Nederländerna

0

(1)

Portugal

0

(1)

Unionen

89

(1)

Förenade kungariket

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Pigghaj får inte fiskas i de områden som omfattas av denna TAC. Vid oavsiktlig fångst i fiske där pigghaj inte omfattas av landningsskyldigheten får exemplaren inte komma till skada och de ska frisläppas omedelbart, i enlighet med kraven i artiklarna 20 och 57 i denna förordning. Genom undantag från artikel 14 får fartyg som deltar i programmet för undvikande av bifångst som godkänts av STECF, per månad, inte landa mer än 2 ton pigghaj som är död vid den tidpunkt då fiskeredskapet halas ombord. Medlemsstater som deltar i programmet för undvikande av bifångst ska säkerställa att de totala årliga landningarna av pigghaj på grundval av detta undantag inte överstiger ovanstående mängder. De ska meddela kommissionen förteckningen över deltagande fartyg innan de tillåter någon landning. Medlemsstaterna ska utbyta information om områden för fångstundvikande.


Art:

Taggmakrillar och därtill hörande bifångster

Trachurus spp.

Zon:

Unionens vatten i 4b, 4c och 7d

(JAX/4BC7D)

Belgien

7

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

3 118

(1)

Tyskland

275

(1) (2)

Spanien

58

(1)

Frankrike

258

(1) (2)

Irland

196

(1)

Nederländerna

1 876

(1) (2)

Portugal

6

(1)

Sverige

44

(1)

Unionen

5 838

 

Norge

0

(3)

Förenade kungariket

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

 

(1)

Upp till 5 % av kvoten får utgöras av bifångster av trynfiskar, kolja, vitling och makrill (OTH/*4BC7D). Bifångster av trynfiskar, kolja, vitling och makrill som räknas av från kvoten enligt denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten enligt artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(2)

Särskilt villkor: upp till 5 % av denna kvot fiskad i sektion 7d får räknas som fiskad inom kvoten för följande zon: unionens vatten i 2a, 4a, 6, 7a–7c, 7e–7k, 8a, 8b, 8d och 8e, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Får fiskas i unionens vatten i 4a, men inte i unionens vatten i 7d (JAX/*04-C.).


Art:

Taggmakrillar

Trachurus spp.

Zon:

8c

(JAX/08C.)

Spanien

5 808

(1)

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

101

 

Portugal

574

(1)

Unionen

6 483

 

 

TAC

6 483

 

(1)

Särskilt villkor: upp till 10 % av denna kvot får fiskas i 9 (JAX/*09.).


Art:

Vitlinglyra och därtill hörande bifångster

Trisopterus esmarkii

Zon:

3a, Unionens vatten i 2a och 4

(NOP/2A3A4.)

År

2021

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

94 372

(1)(3)

Tyskland

19

(1) (2)(3)

Nederländerna

70

(1)(2)(3)

Unionen

94 461

(1)(3)

Förenade kungariket

pm

 

Norge

0

(4)

Färöarna

pm

(5)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Upp till 5 % av kvoten får utgöras av bifångster av kolja och vitling (OT2/*2A3A4). Bifångster av kolja och vitling som räknas av från kvoten i enlighet med denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten i enlighet med artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2012 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(2)

Denna kvot får endast fiskas i unionens vatten i Ices-områdena 2a, 3a och 4.

(3)

Unionskvoten får endast fiskas under perioden 1 november 2020–31 juli 2021.

(4)

En sorteringsrist ska användas.

(5)

En sorteringsrist ska användas. Den inkluderar högst 15 % oundvikliga bifångster (NOP/*2A3A4), som ska räknas av från denna kvot.


Art:

Industrifisk

Zon:

Norska vatten i 4

(I/F/04-N.)

Sverige

800

(1) (2)

Försiktighets-TAC

Unionen

800

 

 

TAC

Ej tillämpligt

(1)

Bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej ska räknas av från kvoterna för dessa arter.

(2)

Särskilt villkor: Varav högst följande mängd taggmakrillar (JAX/*04-N.):

400


Art:

Övriga arter

Zon:

Unionens vatten i 5b, 6 och 7

(OTH/5B67-C)

Unionen

Ej tillämpligt

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Norge

pm

(1)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Endast fångad med långrev.


Art:

Övriga arter

Zon:

Norska vatten i 4

(OTH/04-N.)

Belgien

23

 

Försiktighets-TAC

Danmark

2 081

 

Tyskland

234

 

Frankrike

96

 

Nederländerna

166

 

Sverige

Ej tillämpligt

(1)

Unionen

2 600

(2)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Kvot för ”övriga arter” som Norge enligt tradition tilldelar Sverige.

(2)

Arter som inte omfattas av andra TAC:er.


Art:

Övriga arter

Zon:

Unionens vatten i 2a, 4 och 6a norr om 56° 30' N

(OTH/2A46AN)

Unionen

Ej tillämpligt

 

Försiktighets-TAC

Norge

1 000

(1) (2)

Färöarna

pm

(3)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Begränsat till 2a och 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Arter som inte omfattas av andra TAC:er.

(3)

Ska fiskas i 4 och 6a norr om 56° 30' N (OTH/*46AN).


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

Norska vatten i 4

(HKE/04-N.)

Belgien

17

 

Försiktighets-TAC”

Danmark

1 601

 

Tyskland

180

 

Frankrike

74

 

Nederländerna

128

 

Sverige

Ej tillämpligt

 

Unionen

2 000

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

DEL C: Ändringar av bilaga IB till förordning (EU) 2021/92

I bilaga IB till förordning (EU) 2021/92 ska de relevanta tabellerna över fiskemöjligheter ersättas med följande:

”Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2

(HER/1/2-)

Belgien

13

(1)

Analytisk TAC

Danmark

13 015

(1)

Tyskland

2 279

(1)

Spanien

43

(1)

Frankrike

562

(1)

Irland

3 370

(1)

Nederländerna

4 658

(1)

Polen

659

(1)

Portugal

43

(1)

Finland

202

(1)

Sverige

4 823

(1)

Unionen

29 667

(1)

Förenade kungariket

12 715

(1)

Färöarna

pm

(2)(3)

Norge

0

(2)(4)

 

TAC

651 033

 

(1)

När fångster rapporteras till kommissionen ska även de kvantiteter som fiskats i vart och ett av följande områden rapporteras: NEAFC:s regleringsområde och unionens vatten.

(2)

Får fiskas i unionens vatten norr om 62° N.

(3)

Ska räknas av från Färöarnas fångstbegränsningar.

(4)

Ska räknas av från Norges fångstbegränsningar.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande zoner:

Norska vatten norr om 62° N och fiskezonen runt Jan Mayen (HER/*2AJMN)

29 667

2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (HER/*25B-F)

Belgien

pm

Danmark

pm

Tyskland

pm

Spanien

pm

Frankrike

pm

Irland

pm

Nederländerna

pm

Polen

pm

Portugal

pm

Finland

pm

Sverige

pm

Förenade kungariket

pm


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Norska vatten i 1 och 2

(COD/1N2AB.)

Tyskland

2 336

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Grekland

290

 

Spanien

2 607

 

Irland

290

 

Frankrike

2 144

 

Portugal

2 607

 

Unionen

10 274

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

1 och 2b

(COD/1/2B.)

Tyskland

5 626

(3)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Spanien

11 331

(3)

Frankrike

2 658

(3)

Polen

2 335

(3)

Portugal

2 274

(3)

Andra medlemsstater

421

(1) (3)

Unionen

24 645

(2) (3)

Förenade kungariket

pm

(3)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Utom Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen och Portugal. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (COD/1/2B_AMS).

(2)

Fördelningen av unionens andel av torskbeståndet i zonen Spetsbergen och Björnön samt de därtill hörande bifångsterna av kolja påverkar överhuvudtaget inte rättigheterna och skyldigheterna enligt 1920 års Parisfördrag.

(3)

Bifångster av kolja får motsvara upp till 14 % per fiskeinsats. Kvantiteten bifångster av kolja läggs till kvoten för torsk.


Art:

Torsk och kolja

Gadus morhua och Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Färöiska vatten i 5b

(C/H/05B-F.)

Tyskland

pm

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Frankrike

pm

 

Unionen

pm

 

Förenade kungariket

pm

 

 

TAC

Ej tillämpligt


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Norska vatten i 1 och 2

(HAD/1N2AB.)

Tyskland

312

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Frankrike

188

 

Unionen

500

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

Färöiska vatten

(WHB/2A4AXF)

Danmark

pm

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

pm

 

Frankrike

pm

 

Nederländerna

pm

 

Unionen

pm

(1)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Fångster av blåvitling får innehålla oundvikliga bifångster av guldlax.


Art:

Långa och birkelånga

Molva molva och molva dypterygia

Zon:

Färöiska vatten i 5b

(B/L/05B-F.)

Tyskland

pm

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Frankrike

pm

 

Unionen

pm

(1)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Bifångster av skoläst och dolkfisk får räknas av från denna kvot, upp till följande gräns (OTH/*05B-F):

pm


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

Norska vatten i 1 och 2

(POK/1N2AB.)

Tyskland

663

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Frankrike

107

 

Unionen

770

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

Färöiska vatten i 5b

(POK/05B-F.)

Belgien

pm

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

pm

 

Frankrike

pm

 

Nederländerna

pm

 

Unionen

pm

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

Zon:

Norska vatten i 1 och 2

(GHL/1N2AB.)

Tyskland

50

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Unionen

50

(1)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.


Art:

Djuphavskungsfisk

Sebastes mentella

Zon:

Norska vatten i 1 och 2

(REB/1N2AB.)

Tyskland

851

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Spanien

106

 

Frankrike

93

 

Portugal

450

 

Unionen

1 500

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Kungsfiskar

Sebastes spp.

Zon:

Färöiska vatten i 5b

(RED/05B-F.)

Belgien

pm

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

pm

 

Frankrike

pm

 

Unionen

pm

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Övriga arter

Zon:

Norska vatten i 1 och 2

(OTH/1N2AB.)

Tyskland

71

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Frankrike

29

(1)

Unionen

100

(1)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.


Art:

Övriga arter(1)

Zon:

Färöiska vatten i 5b

(OTH/05B-F.)

Tyskland

pm

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Frankrike

pm

 

Unionen

pm

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Utom fiskarter utan kommersiellt värde.


Art:

Plattfiskar

Pleuronectiformes

Zon:

Färöiska vatten i 5b

(FLX/05B-F.)

Tyskland

pm

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Frankrike

pm

 

Unionen

pm

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Grönländska vatten i Nafo 1F och grönländska vatten i 5, 12 och 14

(COD/N1GL14)

Tyskland

1 950

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7a i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

1 950

(1)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Får inte fiskas under perioden 1 mars–31 maj i förvaltningsområdet ”Kleine Bank”, som avgränsas av de linjer som förbinder följande koordinater:

Punkt

Latitud

Longitud

1

65° 00' N

38° 00' W

2

65° 00' N

35° 15' W

3

64° 00' N

35° 15' W

4

64° 00' N

38° 00' W


Art:

Långstjärtar

Macrourus spp.

Zon:

Grönländska vatten i 5 och 14

(GRV/514GRN)

Unionen

75

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7a i denna förordning ska tillämpas.

 

TAC

Ej tillämpligt

(2)

(1)

Särskilt villkor: Fiske efter skoläst (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) och långstjärt (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) får inte förekomma. De ska endast fångas som bifångst och ska rapporteras separat.

(2)

Kvantiteten nedan, i ton, tilldelas Norge. Särskilt villkor för denna kvantitet: Fiske efter skoläst (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) och långstjärt (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) får inte förekomma. Des ska endast fångas som bifångst och ska rapporteras separat.

25


Art:

Långstjärtar

Macrourus spp.

Zon:

Grönländska vatten i Nafo 1

(GRV/N1GRN.)

Unionen

60

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7a i denna förordning ska tillämpas.

 

TAC

Ej tillämpligt

(2)

(1)

Särskilt villkor: Fiske efter skoläst (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) och långstjärt (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) får inte förekomma. De ska endast fångas som bifångst och ska rapporteras separat.

(2)

Kvantiteten nedan, i ton, tilldelas Norge. Särskilt villkor för denna kvantitet: Fiske efter skoläst (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) och långstjärt (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) får inte förekomma. De ska endast fångas som bifångst och ska rapporteras separat.

40


Art:

Lodda

Mallotus villosus

Zon:

Grönländska vatten i 5 och 14

(CAP/514GRN)

Danmark

ska fastställas

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7a i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

ska fastställas

 

Sverige

ska fastställas

 

Alla medlemsstater

ska fastställas

(1)

Unionen

ska fastställas

(2)

Norge

ska fastställas

(2)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Danmark, Tyskland och Sverige får inte utnyttja kvoten ”alla medlemsstater” förrän de har uttömt sina egna kvoter. Medlemsstater som har tilldelats mer än 10 % av unionskvoten får dock inte alls utnyttja kvoten ”alla medlemsstater”. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (CAP/514GRN_AMS).

(2)

För fiskeperioden 20 juni 2021–15 april 2022.


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

Grönländska vatten i 5 och 14

(PRA/514GRN)

Danmark

1 325

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7a i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

1 325

 

Unionen

2 650

 

Norge

1 000

 

Färöarna

pm

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

Grönländska vatten i Nafo 1

(PRA/N1GRN.)

Danmark

1 300

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7a i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

1 300

 

Unionen

2 600

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Liten hälleflundra