ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 134

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
20 april 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/640 av den 13 april 2021 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809 om vissa skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2021) 2605]  ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/641 av den 16 april 2021 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2021) 2704]  ( 1 )

166

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

BESLUT

20.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/640

av den 13 april 2021

om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809 om vissa skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2021) 2605]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (3), särskilt artikel 63.4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1809 (4) antogs med anledning av utbrott av högpatogen aviär influensa (HPAI) på anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i vissa medlemsstater, och efter att de medlemsstaterna hade upprättat skydds- och övervakningsområden i enlighet med rådets direktiv 2005/94/EG.

(2)

Enligt genomförandebeslut (EU) 2020/1809 ska de skydds- och övervakningsområden som de medlemsstater som förtecknas i bilagan till det genomförandebeslutet har upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG omfatta åtminstone de områden som anges som skydds- och övervakningsområden i samma bilaga.

(3)

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809 ändrades nyligen genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/562 (5) med anledning av nya utbrott av HPAI hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen och Sverige som måste återspeglas i den bilagan.

(4)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2021/562 antogs har Tyskland underrättat kommissionen om nya utbrott av HPAI på anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i delstaterna Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt och Thüringen.

(5)

Även Tjeckien har underrättat kommissionen om nya utbrott av HPAI av subtyp H5N8 på anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i regionerna Hradec Králové, Mellersta Böhmen, Mähren-Schlesien och Ústí nad Labem.

(6)

Dessutom har Polen underrättat kommissionen om nya utbrott av HPAI av subtyp H5N8 på anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i regionerna Małopolskie, Mazowieckie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie och Wielkopolskie.

(7)

Därtill har Frankrike underrättat kommissionen om ett nytt utbrott av HPAI av subtyp H5N8 på en anläggning där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i departementet Bas-Rhin.

(8)

Vissa utbrott som bekräftats i delstaten Baden-Württemberg i Tyskland inträffade i närheten av gränsen mot Frankrike. Eftersom skydds- och övervakningsområdena sträcker sig in på Frankrikes territorium har de behöriga myndigheterna i dessa två medlemsstater i vederbörlig ordning därför samarbetat när det gäller att i enlighet med direktiv 2005/94/EG upprätta de nödvändiga skydds- och övervakningsområdena.

(9)

Därtill har Estland underrättat kommissionen om ett nytt utbrott av HPAI av subtyp H5N8 på en anläggning där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i förvaltningsdistriktet Harju.

(10)

Dessa nya utbrott i Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland och Polen inträffade utanför de områden som för närvarande förtecknas i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809, och de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater har vidtagit de åtgärder som krävs enligt direktiv 2005/94/EG, inbegripet upprättande av skydds- och övervakningsområden runt dessa utbrott.

(11)

Kommissionen har granskat de åtgärder som Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland och Polen har vidtagit och konstaterar att gränserna för de skydds- och övervakningsområden som de behöriga myndigheterna i de medlemsstaterna har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från de anläggningar där de senaste utbrotten av HPAI bekräftats.

(12)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland och Polen snabbt fastställa de nya skydds- och övervakningsområden som har upprättats av dessa medlemsstater i enlighet med direktiv 2005/94/EG.

(13)

De skydds- och övervakningsområden som förtecknas för Tjeckien, Frankrike, Tyskland och Polen i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809 bör därför ändras.

(14)

Skydds- och övervakningsområden bör dessutom förtecknas för Estland i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809.

(15)

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809 bör därför ändras för att uppdatera regionaliseringen på unionsnivå så att den beaktar de nya skydds- och övervakningsområden som de behöriga myndigheterna i Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland och Polen har upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG samt de tillämpliga restriktionernas giltighetstid.

(16)

Genomförandebeslut (EU) 2020/1809 bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

Direktiv 2005/94/EG och genomförandebeslut (EU) 2020/1809 kommer att upphöra att gälla efter den 20 april 2021. Kommissionen kommer inom kort att anta ett nytt genomförandebeslut enligt artikel 259 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (6) som kommer att hänvisa till bestämmelserna om skydds- och övervakningszoner i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 (7) och kommer att tillämpas från och med den 21 april 2021. De ändringar som genom detta beslut ska göras i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809 bör därför beakta övergången till de nya bestämmelserna och det datum då direktiv 2005/94/EG och genomförandebeslut (EU) 2020/1809 upphör att gälla.

(18)

Med tanke på den allvarliga epidemiologiska situationen i unionen när det gäller spridning av HPAI är det viktigt att de ändringar som genom detta beslut görs i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809 träder i kraft så snart som möjligt.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 april 2021.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1809 av den 30 november 2020 om vissa skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 402, 1.12.2020, s. 144).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/562 av den 30 mars 2021 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809 om vissa skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (EUT L 119, 7.4.2021, s. 3).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar (EUT L 174, 3.6.2020, s. 64).


BILAGA

”BILAGA

DEL A

Skyddsområde som avses i artikel 1:

Medlemsstat: Tjeckien

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

Central Bohemian Region:

Vinice u Městce Králové (693308); Sloveč (750697); Záhornice u Městce Králové (789828);

Městec Králové (693286) – vyjma veškeré zástavby od čerpací stanice podél silnice č. 328 vedoucí ve směru na obec Dlouhopolsko a vyjma vesnice Nový (městská část Městec Králové-Nový)

15.4.2021

Čelákovice (619159); Káraný (708020); Sedlčánky (619213);

území městské části Byšičky města Lysá nad Labem v katastrálním území (689505) Lysá nad Labem

16.4.2021

Běrunice (603104); Kněžičky (603121); Velké Výkleky (603163); Vlkov nad Lesy (603171); Slibovice (603155)

20.4.2021

Malá Strana u Chotěšic (653080); Nová Ves u Chotěšic (653098); Vinice u Městce Králové (693308); Záhornice u Městce Králové (789828)

20.4.2021

Černošice (620386); Choteč u Prahy (652989); Chýnice (652997); Kosoř (669971); Roblín (740195); Třebotov (770396); Vonoklasy (784982)

20.4.2021

Moravian-Silesian Region:

Brantice (609480); Radim u Brantic (609498); Čaková (618306); Dubnice (633674); Loučky u Zátoru (791199); Zátor (791202);

Lichnov u Bruntálu (683752) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 45910 a silnice č. 459

20.4.2021

South Bohemian Region:

Bezdědovice (603457); Blatná (605247); Hněvkov u Mačkova (689726); Skaličany (748005); Buzice (616401); Mačkov (689734)

8.4.2021

Hradec Králové Region:

Dobřenice (627747); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Obědovice (674168); Osičky (713091); Roudnice (741639); Syrovátka (761 826 )

15.4.2021

Humburky (649317); Lužec nad Cidlinou (689271); Měník u Nového Bydžova (693073); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Starý Bydžov (754943); Zachrašťany (790338); Sloupno nad Cidlinou (750671)

15.4.2021

Klamoš (665428)

15.4.2021

Chomutice (652423); Nevratice (754765); Hrobičany (746312); Sběř (746321); Velešice (746339); Chotělice (653021); Staré Smrkovice (754773); Volanice (784664); Stříbrnice v Čechách (757713); Vrbice nad Cidlinou (785954); Veselská Lhota (788341); Vysoké Veselí (788350); Hradištko (796484); Vlhošť (796492); Žeretice (796506)

15.4.2021

Lišice (684970); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Převýšov (735299)

20.4.2021

Barchov (600890); Chlumec nad Cidlinou (651800); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kosice (669831); Kosičky (669849); Bydžovská Lhotka (693057); Mlékosrby (697311); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Nové Město nad Cidlinou (706396); Obědovice (674168); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Stará Voda (754056); Zachrašťany (790338)

20.4.2021

Velké Babice (600610); Barchov (600890); Trnava (768260); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kratonohy (674141); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Mlékosrby (697311); Obědovice (674168); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Stará Voda (754056)

20.4.2021

Dobřenice (627747); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Lhota pod Libčany (681105); Osice (713058); Trávník u Osic (713066); Osičky (713091); Roudnice (741639); Syrovátka (761826)

20.4.2021

Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skřeněř (754927); Skřivany (748960); Sloupno nad Cidlinou (750671); Křičov (750921); Starý Bydžov (754943); Smidarská Lhota (782173)

20.4.2021

Pardubice Region:

Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Pravy (664286); Rohoznice (740527)

20.4.2021

Plzeň Region:

Bor u Tachova (607304); Kundratice u Přimdy (778711); Lužná u Boru (607355); Mlýnec pod Přimdou (773816); Souměř (756351); Velké Dvorce (778737); Vysočany u Boru (607398)

20.4.2021

Ústí nad Labem Region:

Kamenná Voda (796808); Židovice u Bečova (796824); Lišnice (685071); Polerady (725226); Třískolupy (771139)

20.4.2021

Dřínek 738719; Hetov (738727); Hrobčice (648167); Kučlín 648183; Mrzlice (648205); Mukov (700398); Radovesice u Bíliny (738735); Razice (648213); Štěpánov u Lukova (688967); Tvrdín (648221)

20.4.2021

Medlemsstat: Danmark

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

The parts of Langeland municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 54,8683; E 10,7823

10.4.2021

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,3131; E 11,4163

13.4.2021

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842

13.4.2021

Medlemsstat: Estland

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

The parts of Harju county (ADNS code 00001), that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 59.328315; E 24.323405

20.4.2021

Medlemsstat: Frankrike

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

AUX-AUSSAT

BARCELONNE-DU-GERS

BARCUGNAN

BARS

BAZUGUES

BEAUMARCHES

BEAUMONT

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BERDOUES

BERNEDE

BETOUS

BLOUSSON-SERIAN

BOUZON-GELLENAVE

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CORNEILLAN

DEMU

ESTAMPES

ESTANG

FOURCES

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

LE HOUGA

LAAS

LABARTHETE

LAGUIAN-MAZOUS

LANNEMAIGNAN

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LAUJUZAN

LAURAET

LAVERAET

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MANAS-BASTANOUS

MARCIAC

MARSEILLAN

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MAUPAS

MIELAN

MONCASSIN

MONCLAR

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONGUILHEM

MONLEZUN

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MONPARDIAC

MONTAUT

MONT-DE-MARRAST

MONTEGUT-ARROS

MORMES

NOGARO

PALLANNE

PERCHEDE

PONSAMPERE

POUYLEBON

PRÉNERON

PROJAN

RICOURT

RISCLE

SADEILLAN

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINT-CHRISTAUD

SAINTE-DODE

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MAUR

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINT-MONT

SARRAGACHIES

SEGOS

SION

SORBETS

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

TILLAC

TOUJOUSE

TRONCENS

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

BEDECHAN

BOULAUR

CASTELNAU-BARBARENS

TIRENT-PONTEJAC

SAINT-CAPRAIS

14.4.2021

AYZIEU

BASCOUS

BOURROUILLAN

BRETAGNE D’ARMAGNAC

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CAZAUBON

CAZENEUVE

CRAVENCERES

EAUZE

ESPAS

LAGRAULET-DU-GERS

LAREE

LIAS-D'ARMAGNAC

MANCIET

MARGUESTAU

MONTREAL

PANJAS

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

17.4.2021

Les communes suivantes dans le département de Landes (40)

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Arsague

Aubagnan

Audignon

Aurice

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Bénesse-lès-Dax

Bergouey

Beyries

Bonnegarde

Bordères-et-Lamensans

Brassempouy

Buanes

Cagnotte

Candresse

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Cauna

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Classun

Clèdes

Clermont

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Estibeaux

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Gaas

Gamarde-les-Bains

Garrey

Gaujacq

Geaune

Gibret

Goos

Gousse

Gouts

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hauriet

Heugas

Hinx

Hontanx

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Labatut

Lacajunte

Lacrabe

Lahosse

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Le Leuy

Louer

Lourquen

Lussagnet

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Maylis

Mimbaste

Miramont-Sensacq

Misson

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morganx

Mouscardès

Mugron

Narrosse

Nassiet

Nerbis

Nousse

Onard

Ossages

Ozourt

Parleboscq

Payros-Cazautets

Pécorade

Peyre

Philondenx

Pimbo

Pomarez

Poudenx

Pouillon

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Puyol-Cazalet

Renung

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Saint-Cricq-Chalosse

Sainte-Colombe

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Loubouer

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Pandelon

Saint-Sever

Samadet

Sarraziet

Sarron

Saugnac-et-Cambran

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Tilh

Toulouzette

Urgons

Vicq-d'Auribat

Vielle-Tursan

Le Vignau

14.4.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

ANOS

ARGET

ARNOS

ARROSES

ARTHEZ-DE-BEARN

ARZACQ-ARRAZIGUET

AUBIN

AUGA

BALANSUN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BETRACQ

BIDACHE

BIRON

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BOUILLON

BOUMOURT

CABIDOS

CAME

CARRERE

CASTEIDE-CANDAU

CASTETIS

CASTETPUGON

CASTILLON-D'ARTHEZ

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

CROUSEILLES

DIUSSE

DOAZON

FICHOUS-RIUMAYOU

GARLIN

GAROS

GEUS-D'ARZACQ

HAGETAUBIN

LABEYRIE

LACADEE

LACQ

LALONQUETTE

LARREULE

LASCLAVERIES

LASSERRE

LONCON

LOUVIGNY

MALAUSSANNE

MASCARAAS-HARON

MAZEROLLES

MESPLEDE

MIALOS

MIOSSENS-LANUSSE

MOMAS

MONCLA

MONTAGUT

MORLANNE

ORTHEZ

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POMPS

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

RIBARROUY

SAINT-ARMOU

SAINT-MEDARD

SALLESPISSE

SAULT-DE-NAVAILLES

SEBY

SEVIGNACQ

TADOUSSE-USSAU

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

URDES

UZAN

VIGNES

14.4.2021

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

BOUILH-DEVANT, BOUILH-PEREUILH, CHELLE-DEBAT, ESTAMPURES, FRECHEDE, JACQUE, LAMEAC, MADIRAN, MANSAN, MARSEILLAN, MOUMOULOUS, OSMETS, PEYRUN, SAINT-SEVER-DE-RUSTAN, TROULEY-LABARTHE

9.4.2021

Les communes suivantes dans le département: Haut-Rhin (68)

BEBLENHEIM, BENNWIHR, GUEMAR partie au sud-ouest de l’intersection entre la Lohbach et la Fecht, HOUSSEN, OSTHEIM, RIBEAUVILLE partie à l’est de la rue de Colmar, ZELLENBERG

14.4.2021

Les communes suivantes dans le département: Bas-Rhin (67)

BRUMATH

GEUDERTHEIM

HOERDT

16.4.2021

Medlemsstat: Tyskland

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

BADEN-WÜRTTEMBERG

Böblingen

Gemarkungen:

Herrenberg - Oberjesingen

Herrenberg - Kuppingen

Herrenberg – Affstätt

Teile der Gemarkungen:

Deckenpfronn

Gärtringen

Herrenberg - Haslach

Herrenberg

Nufringen

Im Norden der Gemarkung Deckenpfronn südlich der K1075 folgen bis Kreisverkehr. Der K1067 folgen Richtung Süden bis K1045. Dieser folgen bis Schnittpunkt mit A81. Auf Höhe „Alter Rain“ der L1184 nach Westen folgend bis Zentrum Herrenberg. Hier den Bahngleisen folgen bis Plappenhalde. Weiter nördlich des Steinbruchs bis zur K1029. Dieser in nördlicher Richtung folgen bis Kreuzung mit B28. Weiter nach Westen der B28 folgen bis Kreuzung mit K1069. Nach Norden auf K1069 weiter bis „Fleckenwäldle“. Weiter nach Westen bis Landkreisgrenze. Dieser nach Norden folgend auf den Waldweg zwischen „Wagrain“ und „Oberer Wald“ nach Nord/Ost bis zur B296. Von hier nach Norden bis Ortseingang Deckenpfronn (Frontalstraße). Auf Frontalstraße nach Osten bis Tennentalstraße. Nördlich des Gebäudes 13 nach Osten bis Karl-König-Straße. Auf dieser nach Norden bis K1075 (Gärtringer Straße).

19.4.2021

Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde St. Märgen im Osten bis Kreisgrenze. Weiter innerhalb der Linie, es ergibt sich ein geschlossener Kreis. Im Gschwengwald davon abweichend entlang des Waldwegs nach Norden, mit Waldweg nach Westen abbiegend, Gewann Mühlewald, weiter nach Westen, Gewanne Steinbacher Mühle und Habstmoos südlich des Landfeldwegs.

Weiter entlang des Landfeldwegs, Gewanne Birkweghäuslehof, Hinter der Mühle, Moos und Mühlematte.

Nach Osten abbiegend ohne Gewann Kälberacker.

Gesamtes geschlossenes Siedlungsgebiet der Gemeinde St. Märgen nach Norden abgegrenzt durch Rankhofstrasse, nach Westen bis Bebauungsgrenze an der Hausmatte.

Weiter nach Südwesten entlang der Waldgrenze entlang des Gewanns Kleiner Ohmenwald.

Weiter nach Südwesten südlich der Hummelmühle und der Hummelmatte weiter nach Süden inklusive des Gewanns Staatswald Großer Ohmenwald.

Nach Westen und nach Südwesten dem Holzschlagbach folgend bis zur Gemeindegrenze.

Weiter südlich davon die Gewanne Auf der Spirzen, Tännlehof, Kreuzacker, Mühlmatte, der komplette Gemeindewald in der Spirzen, der Spirzenkopf, der Falkengrund und alles östlich davon.

Weiter nach Süden bis Ortsgrenze Breitnau mit den Gewannen Winterwald, Fahrenberg, Stierhalde, Wangler Hof, Haldenmatte, Schelmenloch und Schelmenacker.

Im Anschluß der B500 nach Norden folgend bis Gewann Nazihäusle, dort die B500 nach Süden querend inklusive der Gewanne Unterm Wald, Dreieck, Mucklefeld und Im Moos. Dann östlich bis Gemeindegrenze Breitnau, entlang der Gemeindegrenze Breitnau und Titisee-Neustadt wieder bis zur Kreisgrenze.

Gemeinde Buchenbach die Gewanne Vorderbauernhof, Hutjörglehof, Schmiedshäusle, Schmiedhof, Schweigbrunnen, Pfändlerhäusle, Rufenhof, Pfändlerhof, Bartelshäusle und Bartelshof.

Gemeinde Breitnau der Gemeindewald Äußeres Allmend, Moos, Holzhof und Rutscherhäusle, der Doldenbühl, Doldenhof und Joshof, Einsiedel und Kellershof, Rainhof sowie alles nördlich des bisher Genannten bis zur Gemeindegrenze.

Stadt Titisee-Neustadt ab Konradenhäusle nach Norden bis zur Stadtgrenze inklusive Simonshof, Schwörerhof, Aloysenhof, Hohlengraben, dem Moosberg, Waldmühle, Kohlplatz. Nach Westen mit den Gewannen Hausmatte, Leibgedingmatte, Sommerwald und Winterhöhe und alles nördlich davon.

An der B500 östlich abbiegend bis zur Kreisgrenze von Ruheckle bis Lachenhäusle und alles nördlich davon.

20.4.2021

Emmendingen

Ausgehend von den Gemarkungsgrenzen Furtwangen und Schönwald an die Kreisgrenze Emmendingen weiter in einer gedachten Linie zu Rappeneck (1 004,6 ) über Obereck (1 176,6 ) bis Einmündung Glasmattenbächle/Haslach Simonswaldbach, vorbei an der Ostgrenze Wüstloch bis zum Gobert. Von hier ausgehend in einer weiteren gedachten Linie zum Belchhäusle (758,0) bis zur Kreisgrenze (Hohkopf 1 059,9 ) an Gemarkung Schonach.

20.4.2021

Freiburg – Lehen

Verlauf entlang der Kreislinie zwischen March-Umkirch und Freiburg im Breisgau in nördlicher Richtung, die Gewanne ‚Hohle‘ und ‚Mittelpfad‘ querend und dem Verlauf der Nimbergstraße folgend bis Ecke Hieberainle/Benzhauser Straße

weiter in südöstlicher Richtung dem Flurstück ‚Benzenweg‘ folgend bis Autobahn A5, die Autobahn querend bis über Bebelstraße hinweg in den 1. Jägerweg,

danach südlich abbiegend in den Ettenbachweg durch den Wald bis zu den Flurstücken 3210/3209, dem Feldweg zwischen den Feldern in südlicher Richtung folgend, nach einem Stallgebäude dem Feldweg in östlicher Richtung folgend bis zur T-Kreuzung im Wald, von dort in südlicher Richtung bis Feuerspritzenweg. Diesem in östlicher Richtung folgen bis Einfahrt ‚Eichelbuck‘. Danach südlich dem Bachverlauf Brandbach folgend bis Lembergallee, diese querend in die Tullastraße bis Ecke Guerickestraße, entlang Guerickestraße nach Süden den Bahngleisen und dem Rossgässlebach folgend über die Engesserstraße bis zu den Güterbahngleisen. An den Güterbahngleisen in südwestlicher Richtung bis Querung Breisacherstraße (K 9860), dann auf der westlichen Seite der Breisacherstraße Richtung Südosten bis Kreuzung Fehrenbachallee (K 9859) in südöstlicher Richtung der Fehrenbachallee folgend bis zur Kreuzung mit der Straßenbahnlinie, von dort in nordwestlicher Richtung dem Weg zwischen Eschholzpark und Kreismedienzentrum folgend bis Ferdinand-Weiß-Straße, über die B 31a, Dreisam und in die Bohlstraße bis Ecke Haslacherstraße. Von Haslacherstraße weiter in die Markgrafenstraße in südwestlicher Richtung folgend bis Ecke Opfingerstraße (K 9853). Opfingerstraße in nordwestlicher Richtung folgen bis Opfinger Brücke, von hier südwestlich entlang der Bahngleise bis Kreuzung Guildfordallee.

Der St. Georgener Straße in nordwestlicher Richtung folgend mit Querung der Besanconallee, weiter in Richtung Süden auf Munzingerstraße bis Kreuzung Bötzingerstraße. Dieser in nördlicher Richtung folgend bis Ecke Rimsinger Weg, dort nach Westen Richtung Wald in den Kiesgrubenweg, diesem nach Norden folgend bis zur Opfinger Straße (K 9853). Dem Verlauf der Opfinger Straße Richtung Westen folgend bis zur Abzweigung Parkplatz Opfinger See. Den Opfinger See auf dem westlichen Seeweg Richtung Norden bis zur Seemitte umrunden, dann Richtung Westen zwischen Gewann Spittelach und Obermoos bis St. Nikolauser Straße, hier der Tiergartenstraße nach Norden folgend bis zum Stumpenweg und dann in nordöstlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald.

20.4.2021

Freiburg – Tiengen

In Waltershofen nördlich des Silberbucks von der Kreisgrenze zur Gemeinde Merdingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in nordöstlicher Richtung zum nordöstlichen Ende des Längelbergs, dem Feldweg in südöstlicher Richtung folgend bis Klosterstraße (K 9861), der Straße bis zum südlichen Ende des Längelbergs folgend weiter auf dem Feldweg in nördlicher Richtung den Längelberg umrundend danach Richtung Osten entlang der Gewanne ‘Bös Breicke’ und ‘Im Niederfeld’.

Dem Feldweg parallel zur St. Nikolauserstraße in Richtung Süden folgend, erst östlich dann nordöstlich das Gewann ‚Eckbaum‘ umrundend bis St. Nikolauserstraße (L 187). Diese in südöstlicher Richtung querend bis Mittelmattweg. Diesem in südlicher Richtung folgend entlang der südlichen Grenze des Gewanns ‚Mittelmatt‘ bis zum Kretzbach, diesen queren und an der Mündung des Krebsbächle diesem in südöstlicher Richtung bis zum Waldrand folgen. Entlang des Waldrands anfangs südlich, dann östlich bis zur Kleingartenanlage.

An den Grenzen der Kleingartenanlage bis zum Parkplatz, entlang des Gewanns ‚Kuhmatt‘ nach Süden bis zur Querung der Freiburger Straße (K 9853), hier in den westlich gelegenen Feldweg einbiegend und diesem weiter in süd-/südöstlicher Richtung folgend bis Einmündung Ecke Linkmattstraße. Weiter auf einem Waldweg Richtung Süden zum Waldmösleweg, diesem südöstlich folgend in einer gedachten Linie bis zur Autobahn A 5. Ab hier wird der Sperrbezirk durch die Kreisgrenze zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald begrenzt.

20.4.2021

Lörrach

Raitbach / Schwörstadt

Die Teile Raitbach und Schwörstadt sind durch Waldgebiete auf der Gemarkung Eichen miteinander verbunden.

In den Teil Raitbach fallen die Gemarkungen Raitbach und Hasel im Ganzen, sowie die angrenzenden Gemarkungen Eichen, Schopfheim, Fahrnau, Zell, Riedichen, Atzenbach und Gersbach in Teilen. Dieser Teil wird südlich vom Verlauf der Bundesstraße 518 und westlich im Verlauf der Bundesstraße 317 bis Höhe des Sportplatzes südlich von Zell im Wiesental gelegen, umschlossen. Teile der Gemarkungen Eichen und Schopfheim. Nördlich wird der Teil Raitbach von einer gedachten Linie vom o. g. Sportplatz nach Schuhloch / Riedigen und in Fortsetzung von einer weiteren gedachten Linie von Schuhloch nach Brandenkopf an der Landstraße 148 umschlossen. Teile der Gemarkungen Zell, Riedichen, Atzenbach und Gersbach.

Aus der Gemarkung Eichen werden die an der Landkreisgrenze gelegenen Waldgebiete Seehölzle und Langeichle verbunden mit den Teilen Raitbach und Schwörstadt.

Im Teil Schwörstadt die Gemarkungen Schwörstadt und Dossenbach im Ganzen, sowie die Gemarkungen Karsau und Niederdossenbach in Teilen.

Südlich begrenzt durch den Verlauf des Rheins zwischen Wehramündung und Riedmatt. Westlich begrenzt durch eine gedachte gerade Linie von Riedmatt / Hirschbächle zur Straßenkreuzung der Verbindungsstraßen Nordschwaben, Dossenbach und Wiechs. Teile der Gemarkungen Karsau und Niederdossenbach.

20.4.2021

Lörrach

Todtnau

In Todtnau die Gemarkungen Todtnau und Todtnauberg im Ganzen, sowie die daran angrenzenden Gemarkungen Aftersteg, Schlechtnau, Geschwend und Präg in Teilen.

Südlich begrenzt durch eine gedachte Linie zwischen Landkreisgrenze Höhe Landstraße 149 und Kläranlage Feldbergstraße 40, Todtnau. Von der Kläranlage in Verlauf der Bundesstraße 317 wieder bis zur Gemarkung Todtnau. Teile der Gemarkungen Schlechtnau, Geschwend und Präg. Die Gemarkung Aftersteg liegt mit dem Bereich Wasserfall.

20.4.2021

Lörrach

Die an Waldshut-Tiengen angrenzenden Gemarkungen Gersbach und Häg.

Die dreieckige Form des Sperrgebietes wird westlich vom Verlauf der Landkreisgrenze zwischen Wehratalsäge und Fosthof (westlich der Gemarkung Gersbach), einer gedachten geraden Linie zwischen Fosthof - Berg Rohrenkopf und einer weiteren gedachten geraden Linie zwischen Rohrenkopf - Wehratalsäge umschlossen. Teile der Lörracher Gemarkungen Gersbach und Häg.

20.4.2021

Ludwigsburg

Stadt Oberriexingen

Stadt Vaihingen/Enz mit Teilen der Gemarkung Enzweihingen:

Beginnend an der westlichen Gemarkungsgrenze bei Pulverdingen westlich entlang den Feldwegen Flurstücknummern (Flstnr.) 51, 42, 32 bis zum Flurstück 6509 (Waldstück „Unteres Pulverdinger Holz“). Entlang des östlichen und südlichen Randes des Flstnr. 6509 bis zur B10 querend, entlang der Straße Flstnr. 6650 bis zum Feldweg Flstnr. 6684, entlang FlstNr. 6684 in westlicher Richtung bis zum Feldweg FlstNr. 6697, weiter nördlich entlang Feldweg Flstnr. 6697 bis zum Feldweg Flstnr. 6738 in westlicher Richtung, nach Süden entlang des Feldwegs FlstNr. 6736 -parallel Glems- bis Feldweg Flstnr.7055, nach Westen auf das gegenüberliegende Ufer der Glems. Nach Nordwesten entlang des „Kreuzwegs“ (FlstNr. 6692) bis zum Strümpfelbach. Dem Strümpfelbach Richtung Nordosten folgend bis zur Enz. Der Enz nach Westen folgend bis zur Schwieberdinger Straße. Der Schwieberdinger Straße nach Norden folgend bis zur der Gemarkungsgrenze, dieser entlang nach Norden.

Weiter auf Teilen der Gemarkung Vaihingen:

Weiter auf Feldweg FlstNr. 6856 Richtung Norden, weiter folgend Feldweg Flstnr. 6665 nach Westen, nach Norden auf Feldweg FlstNr. 6515, anschließend Feldweg FlstNr. 6462 nach Osten, auf Feldweg FlstNr. 6434 nach Norden bis zur Gemarkungsgrenze. Der Gemarkungsgrenze entlang Richtung Westen folgend bis zur K1696.

Auf Teilen der Gemarkung Kleinglattbach:

Der K1696 Richtung Nordosten folgend bis zum Feldweg Flstnr. 1682, von dort nach Norden, entlang Weg durch den „Herrenwald“ Flstnr. 1670/1 nach Osten zum Kleinglattbacher Weg (Sersheim).

Gemeinde Sersheim

Dem Kleinglattbacher Weg entlang Richtung Osten bis zur L1131 folgend, der L1131 Richtung Norden bis zum Feldweg Flstnr. 5296 folgend, nach Nordosten dem Feldweg Flstnr. 5296, dann dem Feldweg Flstnr. 5398 und anschließend dem Feldweg Flstnr. 5399 folgend, weiter Richtung Osten dem Feldweg Flstnr. 5650, dem Feldweg Flstnr. 5674 und dem Feldweg Flstnr. 5694 folgend. Nach Norden dem Feldweg Flstnr. 5703 folgend, nach Osten dem Flstnr. 5744 folgend. Der K1638 Richtung Norden (Hohenhaslacher Straße) folgend. Dem Waldweg nach Osten durch das Gewann „Heiligenholz“ bis Gemarkungsgrenze, von dort Richtung Süden bis zur Bahnlinie.

Stadt Sachsenheim

Entlang der Bahnlinie östlich bis zur Westtangente, von dort nach Süden bis zum Kreisverkehr, entlang dem Südring Richtung Osten bis Kraichertsweg, von dort Richtung Süden bis Gemarkungsgrenze nach Bietigheim. Dieser entlang bis zur Gemarkungsgrenze nach Markgröningen.

Stadt Markgröningen

Weiter entlang der Flurgrenze von Unterriexingen nach Süden, nach Südwesten bis zum Frauenweg, weiter südlich bis zum Feldweg FlstNr. 13238 (Höhe Papiermühle). Von dort westlich dem Feldweg FlstNrn. 13313 und 9892 entlang bis zur Gemarkungsgrenze, von dort entlang der Gemarkungsgrenze bis zur Gemarkungsgrenze Enzweihingen (Pulverdingen).

14.4.2021

Ravensburg

Ausgangspunkt ist die Ortschaft Schönbühl nahe Argenbühl

Der Straße in nördliche Richtung folgend bis Uttenhofen entlang der Uttenhofer Str. bis Winterazhofen

entlang des Waldrandes, am nördlichen Rand des Hinterweihers vorbei bis Wolfholz entlang des Alpenblickwegs und der Missener Str.

Am Fetzachmoos nördlich entlang bis zu dem Gewässer Eschach

entlang des Gewässers bis zur Kreuzung mit der L318, der L318 folgend bis Friesenhofen entlang der Beurenstr., Rimpracher Str. und dem Riedweg bis zur Landesgrenze zu Bayern

entlang der Landesgrenze zu Bayern bis zu den Blockwiesen

entlang des Waldwegs durch den Rohrdorfer Tobel nördlich des Schleifertobel vorbei bis Haslach

in nord-westliche Richtung um den Rangenberg herum bis zum Gewässer Untere Argen bis zur Kreuzung mit der L318

entlang der L318, Waldburgallee und der Riedstraße westlich folgend bis zum Kreisverkehr (nördliche Ausfahrt) – vorbei an der Argentalklinik (Dengeltshofen) bis zum Gewässer Untere Argen

dem Gewässer Untere Argen westlich folgend bis zur Straße nach Oberharprechts

Der Alpenstraße nach Unterharprechts, Argenbauer, Steig, dann der L265 in nördlicher Richtung folgend bis zur Abbiegung östlich nach Baldenhofen – Der Straße nach Baldenhofen weiter folgend bis nach Schönbühl (Ortschaft nahe Argenbühl)

20.4.2021

Rems-Murr-Kreis

Gemeinden:

Althütte (nur Glaitendorf)

Auenwald (nur Oberbrüden, Unterbrüden, Lippoldsweiler teilweise)

Backnang (nur Steinbach)

Oppenweiler (nur östlich der Bahnlinie)

Weissach im Tal (nur Dresselhöfe)

Stadtgebiet Backnang, Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Straße Roßlauf mit der Bahnstrecke Stuttgart – Schwäbisch Hall. von dort in nordöstlicher Richtung entlang der Bahnlinie 1,5 km bis zum östlichen Rand des Freibads Backnang, in nördlicher Richtung bis zur K1897,in nordwestlicher Richtung entlang der nordöstlichen Grenze des Baugebiets Plattenwald und des Geländes des Vereins der Gartenfreunde Backnang Stadt, nach Südwesten abknickend bis zur Straße Plattenwaldallee, dieser folgend bis zum Zeller Weg, den zweiten von drei Waldwegen folgend weiter nach Nordost bis zum Waldrand südlich der Schießsportanlage Oppenweiler, entlang des Waldrands in westlicher Richtung bis zum nächsten Feldweg, diesem folgend bis zum Kirchweg in Oppenweiler, in gleicher Richtung weiter über K1897 bis zur Bahnlinie, der Bahnlinie folgend bis Sulzbach an der Murr, auf Höhe des Bahnhofs nach Süden abknickend bis zum Waldrand, der Waldschneise zur Seeklinge in südliche Richtung folgend, weiter entlang der K1815 bis zum nördlichen Ortsrand von Ittenberg, dem westlichen Ortsweg folgend bis ca. 30 Meter südlich des Gebäudes Ittenberg 90, nach Osten abknickend südlich entlang der Gebäude 76, 77 und 45 bis zum Waldrand, weiter in dieser Richtung in den Wald bis zum ersten Waldweg südlich des Ittenberger Bachs, entlang Ittenberger Bach, diesem in östlicher Richtung folgend bis zur Breithaldestraße, von dort in südöstlicher Richtung zum westlichen Ortsrand von Siebenknie, weiter in südöstlicher Richtung bis zum Seebach und diesem folgend bis zum Hörschbach, bachaufwärts folgend bis zur Rottmannsberger Sägmühle, und weiter dem Mähderbach folgend bis Ortsrand Althütte-Sechselberg, entlang des nordöstlichen Ortsrands zur K1907, dieser ca. 210 Meter in westlicher Richtung folgend bis zum ersten Feldweg, dem Grasweg in südlicher Richtung folgend und in gleicher Richtung weiter durch das Wochenendhausgebiet bis zum Weg „Im Wengert“, diesem in westlicher Richtung folgend, über das Eichwaldsträßle bis zum Ortsrand von Lippoldsweiler, dort abknickend in nördlicher Richtung und entlang des nordwestlichen Ortsrands bis kurz vor das Gebäude Bergstraße 7, in südliche Richtung zur Bergstraße, dieser nach Westen folgend in die Badstraße, bis zur Hauptstraße/K1836, der Hauptstraße folgend bis zur Rathausstraße in Hohnweiler bis zur Hohholzstraße, dieser weiter folgend über den Gemeindeverbindungsweg und dem Höhenweg bis nach Weißach-Oberweißach, auf Höhe des Spielplatzes Ginsterhalde dem Feldweg in nordöstlicher Richtung folgend bis zur K1907 / Brüdener Straße, auf Höhe des Hochwasserrückhaltebeckens in den Feldweg Richtung Norden und weiter entlang des nördlichen Ortsrands über Brühlweg bis zur Weissach, dieser folgend bis zum südöstlichen Ortsrand von Backnang-Sachsenweiler, dem nordöstlichen Ortsrand folgend bis zum nordwestlichen Ortsrand bei der Sachsenweiler Straße, dieser in nordwestlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt bei der Bahnlinie.

19.4.2021

Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Gemeinde Schonach;

die Gemeinde Schönwald;

die Gemeinde Furtwangen;

die Gemeinde Gütenbach;

von der Gemeinde Triberg die Gemarkungen Triberg-Stadt und Nußbach;

von der Gemeinde St. Georgen die Gemarkung Oberkirnach;

von der Gemeinde Vöhrenbach die Gemarkungen Langenbach und Urach

20.4.2021

Waldshut

Wutach mit Ewattingen, Lembach und Teilen der Gemarkung Münchingen; Stühlingen mit den Gemarkungen Lausheim, Blumegg, Grimmelshofen, Weizen und Teilen der Gemarkungen Stühlingen und Schwaningen; Bonndorf mit Teilen der Gemarkungen Dillendorf, Brunnadern und Bonndorf

Beginnend an der Wutachmühle entlang der Wutach bis zur Kreisgrenze zum Schwarzwald-Baar-Kreis im Osten.

Der Kreisgrenze Schwarzwald-Baar-Kreis nach Westen folgend, dann entlang der Landesgrenze zur Schweiz bis zum Grenzübergang Oberwiesen.

Der B 314 folgend bis Ortseinfahrt Stühlingen. Dort der Hauptstraße folgend bis Kalvarienbergstraße, dieser weiter folgend bis Einmündung B 315 in Schwaningen.

Der B 315 in westlicher Richtung folgend bis zur K6515, dann der K6515 folgend bis Ortseinfahrt Brunnadern.

Dort scharf links abbiegend auf K6514 und weiter bis zur T-Kreuzung; dort scharf rechts, dann sofort links halten.

Links auf Feldweg über das Hunnenfeld dem Feldweg in nördlicher Richtung folgend bis zur L171.

Rechts abbiegend auf die L171 Richtung Münchingen, von dieser nach ca. einem Kilometer links auf Feldweg.

Dem Feldweg bis zum Ende folgend, dann links zur Straße auf die Mülldeponie.

Der Straße folgend bis zum Wutachgraben und dem Wutachgraben folgend bis zur Einmündung in die Wutach.

An der Kreisgrenze zum Schwarzwald-Baar Kreis der Wutach folgend bis zum Ausgangspunkt Wutachmühle

20.4.2021

Waldshut

Häusern; Höchenschwand mit der Gemarkung Höchenschwand und Teilen der Gemarkungen Tiefenhäusern, Amrigschwand; Grafenhausen mit Teilen der Gemarkung Staufen; Ühlingen-Birkendorf mit Teilen der Gemarkung Brenden; Dachsberg mit der Gemarkung Urberg und Teile der Gemarkungen Wolpadingen, Wittenschwand und Wilfingen, Schlageten, St. Blasien mit Teilen der Gemarkungen St. Blasien und Immeneich

Beginnend an der B500 in östlicher Richtung der Kreisgrenze Breisgau-Hochschwarzwald folgend bis zur Gemeindeverbindungsstraße von Schönenbach nach Bulgenbach

Entlang der Gemeindeverbindungsstraße in südlicher Richtung bis zum Waldaustritt, dort rechts dem Hans-Müller-Weg in westlicher Richtung folgend bis zum Waldaustritt.

Weiter in südlicher Richtung bis zur Gemeindeverbindungstraße nach Brenden bis zur K6594, rechts auf K6594, 20 Meter links auf Feldweg.

Dem Bach folgend bis zur Kläranlage, in südwestlicher Richtung bis zur Einmündung in die Schwarza.

Schwarza abwärts bis Einmündung des Weschbrunnenbachs. Dem Weschbrunnenbach bis zur Quelle folgend bis zum Waldrand.

Dem Waldrand in nördlicher Richtung folgend bis zur K6555.

Der K6555 folgend bis zum Gemeindeverbindungsweg nach Attlisberg.

Dem Gemeindeverbindungsweg bis Ortseingang Attlisberg folgend, bis Richtung Ellmenegg an der Kreuzung zur K6555, der K6555 bis zur B 500 folgend.

Links auf B500 in südlicher Richtung bis Abzweigung rechts auf Gemeindeverbindungsweg Richtung Immeneich.

In Immeneich bis zur Überquerung des Möslebächles, dem Möslebächle folgend bis zur Mündung Alb.

Rechts auf L1154 bis Abzweigung, dann links bis Happinger Kapelle. In südlicher Richtung auf Feldweg bis zum Forstweg, dann links Richtung Happingen.

Dem Waldweg zur Happinger Halde folgend; von dort bis zum höchsten Punkt des Stollens. Dem Waldweg folgend bis zum Ortseingang Wolpadingen.

Links auf K6590 bis Abzweigung zum Vogelbach. Dem Vogelbach aufwärts folgend bis zur Gemeindeverbindungsstraße Richtung Langmoos.

Rechts ab in Richtung Finsterlingen. Am Ortseingang von Finsterlingen entlang der südlichen Ortsbebauung bis zur Gemeindeverbindungsstaße nach Fröhnd, dann Richtung Hierholz.

Vor Hierholz Verbindungsstraße Richtung Wittenschwand, an der ersten Gabelung links halten auf Forstweg. Nach ca. 120 Metern auf dem Waldweg zum Ibach.

Dem Landhagweg folgend zum Westrand des Sumpfgebietes Moos.

Am Winkelbuch aufwärts zur Verbindungsstraße nach Unteribach, von dort auf K6526 in nördlicher Richtung nach Oberibach folgend.

In Oberibach rechts auf der K6525 bis Abzweigung, dort links in nördlicher Richtung, bis zum Ramsenbächle.

Dem Ramsenbächle folgend bis zur Ibacher Säge. Von dort zur L150, rechts ab Richtung St. Blasien.

An der Ibacher Kluse ca. 400 Meter östlich zur Einfahrtswies. Der nördlichen Einfahrtswies folgend nach St. Blasien-Ziegelfeld.

Dort links ab auf L150 bis zur Einmündung der L149. Auf der L149 links Richtung Bernau.

Von Bernau der Straße Richtung Menzenschwand folgend.

Von dort zum Botzbergwerk über die Erhebung Hildahöhe, Erhöhung mittlere Ebene zum Windbergkopf. Von dort zum Ahorntobel und weiter zur Wittlemehütte.

Entlang der Kreisgrenze von Breisgau-Hochschwarzwald nach Süden bis zum Ausgangspunkt.

20.4.2021

Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen mit der Gemarkung Oberalpfen und Teilen der Gemarkungen Waldkirch und Eschbach; Gemeinde Albbruck mit Teilen der Gemarkungen Birkingen, Birndorf, Buch und Unteralpfen, Gemeinde Dachsberg mit Teilen der Gemarkung Wilfingen, St. Blasien mit Teilen der Gemarkung Immeneich, Gemeinde Höchenschwand mit den Teilen der Gemarkungen Remetschwiel, Bannholz und Bierbronnen; Teile der Gemeinde Dogern

Der K6556 vom Abzweig der B 500 in Richtung Weilheim folgend bis rechts zur Abzweigung auf K6558,

Der K6558 bis zur Einmündung auf die K6551 folgend, dort rechts auf die K 6551 bis Mariabronnen.

In Mariabronnen links dem Feldweg in südlicher Richtung folgend. An der T-Kreuzung des Feldweges links in südöstlicher Richtung dem Feldweg folgend bis zum ersten Abzweig rechts.

Dem Feldweg weiter folgend bis zur Gemeindeverbindungsstraße nach Schmitzingen. Links in Richtung Schmitzingen.

In Schmitzingen links auf Chäpelleweg, dem Chäpelleweg folgend bis zur Kapelle.

Dort geradeaus weiter der Gemeindeverbindungstraße folgend bis zur ersten Abbiegung, links in südlicher Richtung.

An der ersten Abzweigung rechts Hausbrunnerstraße links abbiegend auf Gemeindestraße, dort erste rechts auf Pankratiusweg.

Von dort links auf Ziegelhüttestraße. Nach der Ziegelhütte rechts am Wegkreuz in Richtung Bohland.

Am letzten Haus links auf Feldweg zum Schürlebach weiter Richtung Behlen bis zur K6589.

Der K6589 Richtung Birkingen folgend, in Birkingen rechts am nördlichen Ortsrand entlang bis zur Kapelle am Gemeindeverbindungsweg.

Dort entlang bis zur Einmündung in die K6589 bis Birndorf. Am nördlichen Ortsrand entlang bis zur K6550.

Rechts abbiegend der K6550 folgend bis zur Abzweigung auf die K6549, rechts auf K6549 weiter Richtung Steinbach.

In Steinbach dem Feldweg folgend bis zum Bärenbrunnen und dem Bachlauf folgend bis zur Alb.

Albaufwärts bis zur Einmündung des Gundlisbachs, dann am Waldrand entlang in nordöstlicher Richtung bis zur K6529.

Nach rechts der K6529 folgend bis zur L152. Nach links abbiegend der L154 folgend bis K6551.

Dem erster Forstweg links folgend bis zum Waldrand, dort in östlicher Richtung dem Waldrand folgend die K6552 kreuzend.

Dem Waldrand weiter in östliche Richtung folgend bis zur B 500. Rechts auf B 500 weiter bis zum Ausgangspunkt Abzweigung K6556 Richtung Weilheim.

20.4.2021

Waldshut

Todtmoos; Teile der Gemeinde Ibach; Görwihl mit den Gemarkungen Engelschwand, Hartschwand, Strittmatt, Segeten, Teilen der Gemarkungen Görwihl, Strittmatt, Rotzingen, Rüßwihl, Oberwihl und Niederwihl; Albbruck mit den Gemarkung Schachen und Teilen der Gemarkung Albbruck; Laufenburg mit allen Gemarkungen; Murg mit allen Gemarkungen; Bad Säckingen mit allen Gemarkungen; Wehr mit allen Gemarkungen; Rickenbach mit allen Gemarkungen; Herrischried mit allen Gemarkungen

An der Kreisgrenze zum Landkreis Lörrach bei Todtmoos-Lehen ausgehend von Kumlesbühl in nördlicher Richtung dem Wanderweg folgend bis zum Todtenbach.

Dem Verlauf des Todtenbachs folgend bis zur L146, dort links abbiegend, dann der Zellerstraße bis Weg folgend.

Rechts abbiegend der Hochkopfstraße entlang zur L151. Der L151 folgend bis nach Höfle.

In Höfle dem Rüttlebächle folgend bis zur Einmündung des Baches im Unterschweineloch. Dem Bach im Unterschweineloch folgend bis zum Wirtschaftsweg.

Von dort in einer gedachten Linie in südöstlicher Richtung zum Berglewald an die Verbindungstraße L150 Richtung Ibacher Kreuz.

Der L150 in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der K6591. Der K6591 folgend bis Lindau.

In Lindau links auf den Wirtschaftsweg zum Waldrand. Dem Waldrand in südlicher Richtung folgend bis zur K6591.

Der K6591 folgend bis zur Abzweigung an die K6698. Weiter auf der K6598 bis zur ersten Abzweigung in den Waldweg.

Dem Waldweg folgend bis Hölzle, dann links Richtung Hartschwand.

Am Ortseingang von Hartschwand rechts der Straße Richtung Burg folgend. Nach knapp einem Kilometer kurz vor Burg rechts abbiegend.

Am Wegkreuz in südlicher Richtung bis zur Hinteren Wühre, der Hinteren Wühre folgend bis zur Vorderen Wühre.

Der Vorderen Wühre folgend bis zum nördlichen Rand der Ortsbebauung Görwihl, dieser folgend bis zur Straße Günnetsmättle, dort der südlichen Ortsrandbebauung Görwihl folgend bis zur L155.

Der L155 weiter folgend bis nach Oberwihl, dann links abbiegend auf die L151 bis zur Firma Freudenberg.

Auf Höhe der Fima Freudenberg links auf die Straße Niederwihl. Der Straße bis zum Ortseingang folgend.

Weiter entlang der nördlichen Ortsrandbebauung am östlichen Ortsende in gedachter Linie Richtung Osten bis zur Alb.

Dem Verlauf der Alb bis zur Einmündung in den Rhein folgend, dann rheinabwärts in Richtung Westen bis zur Kreisgrenze des Landkreises Lörrach.

Entlang der Kreisgrenze nach Norden bis zum Ausgangspunkt.

20.4.2021

Waldshut

Bernau

An der Kreisgrenze zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald dem Wanderweg vom Leistungszentrum Herzogenhorn in südlicher Richtung folgend bis zum Eintritt des Wanderweges in den Wald.

Von der Waldschneise in südlicher Richtung folgend, dann nach links am Waldrand entlang folgend bis zur Bernauer Alb.

Der Bernauer Alb bis zum Ortsrand von Hof folgend, von dort weiter zum Skilift Hof.

Vom Parkplatz Skilift dem Wirtschaftsweg in südlicher Richtung folgend durch den Ecklewald zum Hummelloch.

Von dort dem Wanderweg in südlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze.

20.4.2021

BAYERN

Landkreis Ebersberg

Gemeinde Poing, ausgenommen der Ortsteil Grub

Gemeinde Pliening südlich der ST2082 und ST2332

Gemeinde Markt Schwaben südwestlich der ST2332 und westlich der ST2081

Gemeinde Anzing westlich der ST2081 und nördlich der EBE5; zusätzlich die Ortsteile Staudach, Ziegelstadel, Höggerloh

Gemeinde Vaterstetten Ortsteil Neufarn

20.4.2021

Landkreis Ebersberg

Gemeinde Forstinning im Bereich der Aicher Straße und nördlich der Mühldorfer Straße; Ortsteile Salzburg, Siegstätt und Aitersteinering sowie östliches Gemeindegebiet im Bereich der B12

Gemeinde Hohenlinden: Ortsteil Neupullach

20.4.2021

Landkreis Erding

Gemeinde Forstern: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Pastetten: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Buch am Buchrain: Gemeindegebiet süd-westlich Haidberg und westlich Kerschelberg

20.4.2021

Landkreis Kitzingen

Im Ortsteil Westheim der Gemeinde Biebelried nur das Herrenholz und der Güterwald

Im Ortsteil Kaltensondheim der Gemeinde Biebelried nur das Oberholz und die Ackerflächen südlich des Oberholz zwischen Lankreisgrenze und der Hochspannungsleitung

9.4.2021

Landkreis Mühldorf a. I.

In den Gemeinden Buchbach, Schwindegg, Obertaufkirchen, Ampfing, Rattenkirchen folgende Ortsteile:

Aichmehring, Angering bei Schwindegg, Au bei Wörth, Berg bei Walkersaich, Bichl bei Grüntegernbach, Erb bei Wörth, Forn, Fürfang, Grub bei Grüntegernbach, Gumpenbau, Hitzling bei Obertaufkirchen, Kothbach, Loinbruck, Markets-Mühle, Mitterhub, Mooshäusl bei Schwindegg, Moosmühle bei Obertaufkirchen, Oberhub bei Loinbruck, Petzenham, Rampoldsheim, Reith bei Schwindegg, Linden bei Steeg, Loiperding bei Buchbach, Niederhub bei Buchbach, Öd bei Besenbuchbach, Pfarrhof bei Buchbach, Plattenberg Be Buchbach, Plessenberg bei Buchbach, Ranetsham, Remelberg, Rundbuch, Schwaig bei Buchbach, Wies bei Ranetsham, Zeil bei Steeg, Zelg, Bubing bei Heisting, Edmühle bei Obertaufkirchen, Hasenwinkel bei Stefanskirchen, Schafdorn, Spanbruck, Wagmühle, Wies bei Schwindegg, Zurmühle (bei Schwindegg), Besenbuchbach, Breitenau bei Steeg, Dötzkirchen, Einstetting, Ella, Ellaberg bei Schwindegg, Geiersberg bei Oberbonbruck, Geiselbrechting, Greilhub, Gumpolding, Hagmering, Heimpolding, Hinterholzen bei Buchbach, Hohending, Kagen bei Steeg, Kienrathing, Oberaichet, Oberberg bei Stefanskirchen, Weiher bei Bubing, Windstoß, Allersheim, Au, Buchbach, Fischmühle, Hassenham, Hofmühle, Kothingdorfent, Langenloh, Mesmering, Oberbonbruck, Obertaufkirchen, Schwindegg, Steeg, Thalham, Walkersaich, Wörth

20.4.2021

Landkreis Roth

Gemeinde Roth: Ortsteile Barnsdorf, Belmbrach, Bernlohe, Birkach, Eckersmühlen, Eichelburg, Eisenhammer an der Roth, Haimpfarrich, Heubühl, Hofstetten, Kiliansdorf, Kupferhammer an der Roth, Leonhardsmühle, Obere Glasschleife, Obersteinbach an der Haide, Roth, Untersteinbach an der Haide, Wallersbach, Wallesau, Zwiefelhof

Gemeinde Allersberg: Ortsteile Fischhof, Grashof, Polsdorf

Gemeinde Hilpoltstein: Ortsteile Lösmühle, Stephansmühle, Weiherhaus, Gebiet um die Freizeitanlage und den Sporthafen

30.3.2021

Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau: Ortsteile Holzheim, Holzseige, Muckenbach, Nittenau, Trumling.

Markt Bruck i.d.OPf.: Ortsteile: Grabenberg, Kobl, Ried, Sollbach

19.4.2021

Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau: Ortsteile Annahaid, Bergham, Bleich, Hubhof, Kaspeltshub, Lichtenhaid, Oed, Ottischhof, Stadl, Thann, Tiefenhof, Waltenried, Zell.

Markt Bruck i.d. Opf.: Ortsteile Bruck i.d. Opf, Grubmühl, Hinterthürn, Hoffeld, Hofing, Hofinger Mühle, Kellerhof, Sankt Hubertus, Sulzmühl, Vorderthürn, Wackenried.

20.4.2021

Landkreis Würzburg

Gemeinde Eibelstadt mit dem Ortsteil Eibelstadt

Stadt Ochsenfurt mit den Stadtteilen Erlach (bei Sommerhausen) und Goßmannsdorf a. Main

Gemeinde Randersacker mit dem Ortsteil Lindelbach (bei Würzburg)

Gemeinde Sommerhausen mit dem Ortsteil Sommerhausen (bei Ochsenfurt)

Gemeinde Winterhausen mit dem Ortsteil Winterhausen

9.4.2021

BRANDENBURG

Landkreis Märkisch-Oderland

Von Alt Bleyen, Drewitz Ausbau der Straße in östlicher Richtung folgend bis zur Oder, dieser südlich folgend bis zum Waldgebiet Neu Manschnow, der nördlichen Waldkante folgend bis zum Neu Manschnower Graben, diesem in südlicher später in westlicher Richtung folgend bis zum Weg Richtung Graben am Bahnweg, diesem nordwestlich folgend bis „Kietzer Weg“, weiter auf der Straße Am Strom die Alte Oder querend bis zur Manschnower Friedensstraße, dieser nördlich folgend bis Kirchstraße und auf dieser südwestlich über den Weidenweg, die B112 querend bis Abzweig Jägerstraße, dort in nördlicher Richtung dem Manschnower Loosgraben folgend bis Neuer Heyengraben, diesem westlich folgend bis Golzower Straße (L 331), dieser nördlich folgend, weiter auf der Bahnhofstraße bis zum Anschluss L 33, dieser östlich folgend bis Bahnhofstraße, dort weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Strom, auf dieser westlich bis zur L333, dieser in nördlicher später nord-östlicher Richtung folgend bis zum Studentengraben, diesem in östlicher Richtung folgend bis zum Ziegengraben in Drewitz Ausbau

19.4.2021

Landkreis Oberspreewald-Lausitz

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand

18.4.2021

Landkreis Oder-Spree

Vom Schnittpunkt der Gemarkungsgrenze Kummersdorf mit dem südlichen Ende des Stahnsdorfer Sees dem Rieploser Fließ folgend durch die Ortslage Rieplos bis zum Lehngutweg, auf diesem weiter bis zur Ortslage Neu Boston der Stadt Storkow (Mark), weiter auf der Straße Neu Boston zum südlichen Seeufer des Lebbiner Sees, dem Seeufer in südöstlicher Richtung folgend zur Lebbiner Straße, dieser in südlicher Richtung folgend, die Fürstenwalder Straße querend bis zur Wedemarker Straße, weiter der Straße Am Luch, später der Schützenstraße folgend Richtung Naturschutzgebiet Binnendüne Waltersberge, auf einem Wald-weg in südlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet zur Reichenwalder Straße, dieser in westlicher Richtung folgend bis zum Strandbad am Großen Storkower See, der westlichen Ufer-kante des Großen Storkower Sees folgen bis zur Straße Birken-grund Siedlung, dort weiter bis zur Bahntrasse, dieser in nord-westlicher Richtung folgend bis zur Kurt-Fischer-Straße, hier weiter, die B 246 querend bis zur L741 (Bugker Chaussee) auf dieser in südwestlicher Richtung bis Höhe Woppuschhalbinsel, dann weiter in westlicher Richtung bis zur Ortslage Selchow, hier weiter auf dem Görsdorfer Weg bis zur Gemarkungsgrenze der Gemarkung Görsdorf, dieser folgend über die Gemarkungsgrenze Klein Schauen bis zur Gemarkungsgrenze Kummersdorf

11.4.2021

BREMEN

Bremen

Im Nordwesten: Weser gegenüber der Einmündung Furt Woltjenloch S-Bahn-Linie - Pötjerweg – Heidstr. – Reekumer Geest – Tanklager Farge – Landesgrenze – Goldaper Str. – Gumbinner Ring – Turner Str. – An den Deelen – An de Holtöber – Bockhorner Weg – Am Freibad bis Landesgrenze,

Im Nordosten: Am Rosenbusch – Wohldstr. – Am Forst – Landrat-Christians-Str.,

Im Osten Ortsteilgrenze Fähr-Lobbendorf bis zur Weser (Landesgrenze)

18.4.2021

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Rostock

Amt Bützow-Land

Gemeinde Bernitt – Ortsteile: Moisall, Neu Bernitt

Gemeinde Jürgenshagen – Ortsteile: Gnemern, Klein Sien, Moltenow und Ulrikenhof

19.4.2021

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Semlow ausgenommen Ortsteile Camitz, Camitz Ausbau

Gemeinde Eixen – Ortsteile: Forkenbeck, Wohsen, das Gehöft Bahnhof Stormsdorf, die Gehöfte westlich des Stormsdorfer Wegs ab dem Abzweig nach Bisdorf in nördliche Richtung und die Gehöfte an der Semlower Straße (Kreisstraße 8) ab Forkenbeck in westliche Richtung

16.4.2021

NIEDERSACHSEN

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Stadtgrenze der Stadt Oldenburg an der Metjendorfer Landstraße L824. Der Metjendorfer Landstraße L824 nach Norden folgend bis zur Einmündung Alter Postweg K346. Der Straße Alter Postweg K346 nach Westen folgend bis zur Einmündung Mansholter Straße. Der Mans-holter Straße nach Nordosten folgend bis zur Bokeler Landstraße L824. Der Bokeler Landstraße L824 nach Norden folgend bis zur Einmündung Nutteler Weg. Dem Nutteler Weg nach Norden folgend bis zur Rasteder Straße L826. Die Rasteder Straße überquerend in die Wemkenstraße. Der Wemkenstraße nach Norden folgend bis zur Einmüdung Am Tannenwall. Der Straße Am Tannenwall nach Norden folgend bis zur Straße Am Eichenwall. Der Straße Am Eichenwall nach Nordosten folgend bis zur Wilhelmshavener Straße. Der Wilhelmshavener Straße übergehend in die Oldenburger Straße K131 nach Süden folgend bis zur Einmündung Mühlenstraße. Dem Verlauf der Mühlenstraße folgend bis zur Parkstraße. Der Parkstraße nach Süden folgend bis zur Einmündung Halfterweg. Dem Halfterweg nach Süden folgend bis zum Kiefernweg. Dem Kiefernweg nach Osten folgend bis zur Einmündung Buchenstraße. Der Buchenstraße nach Süden folgend bis zur Einmündung Loyer Weg. Dem Loyer Weg nach Süden folgend bis zur Einmündung Am Heidkamp. Der Straße Am Heidkamp nach Süden folgend bis zur Braker Chaussee K135. Der Braker Chaussee K135 nach Westen folgend bis zum Kreisverkehr Oldenburger Straße K131. Der Oldenburger Straße K 131 nach Süden folgend bis zur Stadtgrenze der Stadt Oldenburg. Der Stadtgrenze der Stadt Oldenburg folgend bis zum Ausgangspunkt Metjendorfer Landstraße L824.

9.4.2021

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Straße Im Gartherfeld folgend bis Bundesautobahn 1, über die Auffahrt zur Bundesautobahn 29 dieser nördlich folgend bis Alter Mühlenweg, entlang diesem bis Burgweg, diesem südlich folgend bis Zur Heide, dieser nördlich folgend und über den Verbindungsweg zur Schürhöhe, dieser südlich folgend bis Garther Straße, entlang dieser in östliche Richtung bis Melbrink, diesem südlich folgend bis Garther Kirchweg, entlang diesem in westliche Richtung bis Egtherholzer Weg, diesem nördlich folgend bis Ackerweg, entlang diesem bis Heckenweg, diesem westlich folgend bis Garther Straße und dieser südlich folgend bis Lange Straße. Entlang dieser in östliche Richtung bis Feldstraße, entlang dieser den Herzog-Erich-Weg überquerend und weiter über Grenzweg und die Gemeindegrenze Emstek/ Cappeln bis Siehenfelder Graben, dem Wasserverlauf in südliche Richtung folgend bis Bührener Straße, dieser in westliche Richtung bis Im Siehenfelde folgend, diesem in südliche Richtung bis Tenstedter Straße folgend, dieser östlich bis Minteweder Straße folgend, dieser bis zur zweiten östlichen Abzweigung folgend und dieser Straße bis zum Dominikaner Weg folgend, diesem in nördliche Richtung bis Minteweder Bach folgend und dem Wasserverlauf in östliche Richtung bis Bührener Bruchbach folgend. Dem Wasserverlauf in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cappeln/ Emstek folgend, dieser in östliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Vechta folgend, dieser in südliche Richtung bis zum Grenzweg entlang der Gemeindegrenze Cappeln/ Essen folgend, diesem in westliche Richtung bis Nordholter Straße folgend und dieser in nördliche Richtung bis Zur Burg. Dieser in östliche Richtung bis Elstener Straße folgend, dieser und im Weiteren Hauptstraße und Sevelter Straße in nördliche Richtung bis zur Adlerstraße folgend, entlang dieser und weiter über Karkweg, an der Gabelung dem Karkweg in nördliche Richtung folgend und der Cappelner Straße in östliche Richtung bis Efeustraße, dieser bis Emsteker Straße folgend, dieser östlich bis Lindenallee folgend, dieser in nördliche Richtung bis Alter Emsteker Weg folgend, diesem westlich bis Zum Brook folgend und diesem bis zum Brookweg folgend. Dort der Stromtrasse in nördliche Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Emstek, entlang dieser in nördliche Richtung bis Cloppenburger Straße/ Höltinghauser Straße, dieser westlich folgend bis Bundesstraße 72, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Ahlhorner Straße und dieser nördlich folgend bis Höltinghauser Ring. Diesem nordwestlich folgend über Bether Ring und Heideweg bis Roggenkamp und diesem folgend bis Garreler Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Boelckestraße, entlang dieser bis Steinweg, diesem in südliche Richtung folgend bis Felsenweg und diesem nördlich bis Zum Griesen Stein und östlich bis zum Wiesenweg. Dem Wiesenweg in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Heideweg, dort dem Verbindungsweg in östliche Richtung folgend bis zum Plaggenweg, diesem in nördliche Richtung folgend bis zur Kiwittstraße und entlang dieser bis zum Beverbrucher Damm. Diesem in nördliche Richtung folgend bis Zum Baumweg, entlang diesem und Baumweg bis zur Waldgrenze auf der nördlichen Seite, entlang dieser bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, dieser östlich folgend bis zum Ausgangspunkt.

15.4.2021

Landkreis Cloppenburg

Auf der Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel dem Wiesenweg und im Weiteren dem Heideweg südlich folgend bis Christkindchenweg, entlang diesem bis Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis zur westlichen Waldgrenze, entlang dieser in westliche Richtung, die Straßen Hammoor und An den Ambührener Tannen passierend, weiter entlang dem Waldrand bis Resthauser Straße, dieser und Stahlfördener Feld nordwestlich folgend bis Kastanienallee, dieser westlich folgend bis Resthauser Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Hüttekamp, dieser westlich folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem in nördliche Richtung, Neumühlen/ Mühlenweg sowie den Drei-Brücken-Weg passierend, bis Bundesstraße 72 - Friesoyther Straße, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Kampweg, entlang diesem bis zur in südöstliche Richtung verlaufenden Baumreihe, entlang dieser und dem erst in nordöstliche, dann in südöstliche Richtung verlaufenden Waldrand bis Forstweg, diesem nördlich folgend bis Lindenallee, dieser östlich folgend bis Varrelbuscher Graben I, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Plattenweg, diesem östlich folgend bis Varrelbuscher Straße/ Garreler Straße, entlang dieser in südliche Richtung bis Koppelweg, entlang diesem bis zur Bahnlinie Cloppenburg/ Friesoythe, dieser südlich folgend bis Zum Fischteich, entlang diesem in östliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel und entlang dieser in östliche Richtung bis zum Ausgangspunkt.

13.4.2021

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Bösel an der Kreuzung Richtweg/Garreler Straße der Garreler Straße in östlicher Richtung bis Lahe folgend, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung bis Oldenburger Weg folgend, diesem in östlicher Richtung bis Hauptstraße folgend, dieser nördlich bis Schmäldamm folgend, diesem östlich bis zum Verbindungsweg zur Moorstraße folgend, diesem bis Moorstraße folgend, dieser östlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang dem Wasserzug von Barkentange in östlicher Richtung folgend, dem Wasserzug von Barkentange in südlicher Richtung bis Birkhahnweg/Barkentange folgend, diesem in westlicher Richtung bis Nikolausstraße folgend, dieser in südöstlicher Richtung bis Moordamm folgend, diesem in südwestlicher Richtung bis Wasserzug von Letherfeld folgend, dem Wasserverlauf in südöstlicher Richtung, entlang der Oldenburger Straße und weiter südlich bis Jagdweg folgend, diesem in westlicher Richtung bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Auf’m Halskamp folgend, diesem und im Weiteren Wätkamp bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe folgend, den Bahnschienen in nördlicher Richtung bis Thüler Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Stadt Friesoythe folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in nordöstlicher Richtung weiter folgend bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, den Bahnschienen entlang der Glaßdorfer Straße bis Glaßdorfer Graben folgend, dem Wasserverlauf in nordöstlicher Richtung bis Am Steinkamp folgend, diesem in nördlicher Richtung bis Richtweg folgend, diesem nördlich bis zum Ausgangspunkt folgend.

13.4.2021

Stadt Emden

Start: Emden, Außenhafen, weiter über den Yachthafen, durch den Binnenhafen in das Emden Fahrwasser bis zur Brücke am Tonnenhof, von dort in den alten Binnenhafen und den Falderndelft bis zur Brücke Friedrich-Ebert-Str. und weiter durch das Rote Siel bis zur Kesselschleuse, bei der Kesselschleuse in nördlicher Richtung auf den Emder Stadtgraben bis zur Kreuzung Wolthuser Str./Uferstraße, dann in südöstlicher Richtung auf die Wolthuser Str. und dieser folgen bis zum Übergang in die Uphuser Str., darauf weiter bis zur Abzweigung Brückhörn in Uphusen, von dort in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Brückhörn/Schwagerweg/Esseweg, dort dem Esseweg folgen und bei der ersten Abzweigung in Richtung Uphuser Meer, dann Luftrichtung über das Uphuser Meer zur Ferienhaussiedlung beim Endjers Landhaus am Schwagerweg, in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung Schwagerweg/Zum Uphuser Meer / Dobbenweg und Am Kapellentief, auf Am Kapellentief in südöstlicher Richtung bis zur ersten Abzweigung an der Windkraftanlage, dort Richtung Bansmeerschloot und weiter auf demselben Weg bis zur A31, in östlicher Richtung der Autobahn folgen bis zur Stinkenden Riede, dort auf die Straße Am Bansmeer wechseln, weiter in östlicher Richtung zum Türkmühlenweg bis zum Jheringsschloot und über den Grovehörnschloot zur Straße Am Fehntjer Tief, der kurz in westlicher Richtung folgen bis zum Kolkenschloot, von dort in südlicher Richtung folgen bis zum Hedderweg, dem weiter in südlicher Richtung folgen bis zum Ems-Seitenkanal, dem den westlicher Richtung folgen bis zum Petkumer Münteweg, von dort bis zur Abzweigung Petkumer Münte, der Straße folgen in Luftlinie bis zur Stadtgrenze.

17.4.2021

Landkreis Leer

Vom Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum Richtung Pogumer Straße, Pogumer Straße Richtung Pogum beidseits der Straße bis zur Kreuzung Jansumer Weg/Schafweg, auf dem Schafweg Richtung Deich, vom Deich bis zum Geisedamm, dann entlang der Kreisgrenze bis zur Seetonne 83a grün, von dort bis zum Ausgangspunkt Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum

17.4.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg an der Lethe und die Cloppenburger Straße in Ahlhorn

Von dort der Cloppenburger Straße Richtung Wildeshausen bis zum Ende des Waldes (südlich der Cloppenburger Straße gelegen) in unmittelbarer Nähe der Zuwegung zu den Kalksandsteinwerken folgen

Am Rande des Waldes entlang zur Straße Großer Esch am Gut Lethe

Über die Straßen Großer Esch und Ortmoorweg auf die Vechtaer Straße (L870)

Der L870 Richtung Schneiderkrug am Rande des Flugplatzes Ahlhorn entlang bis zum Forst an der Straße am Scheidewald

Am Rande des Forstes entlang zur Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg

Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes

13.4.2021

Stadt Oldenburg

Ausgangspunkt des Anschlusssperrbezirks ist der Schnittpunkt zur Kreisgrenze des Landkreises Ammerland auf Höhe Heinrich-Kunst-Weg / Ammerlandstraße

dem Straßenverlauf der Ammerlandstraße in süd-östlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Karpfenweg

dem Verlauf Karpfenweg weiter folgend in nördlicher Richtung bis zur Abbiegung in den Karuschenweg

dem gesamten Verlauf Karuschenweg bis zum Übergang auf die Ofenerdieker Straße folgend

dem Verlauf der Ofenerdieker Straße in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Kreuzung Am Strehl

dem Verlauf Am Strehl in süd-östlicher Richtung bis zur Abbiegung Süderdiek weiter folgend

dem gesamten Verlauf des Süderdiek bis zum Übergang auf den Immenweg weiter folgend

dem gesamten Verlauf des Immenweg in nord-östlicher Richtung bis zum Übergang auf den Schafjückenweg weiter folgend

dem Schafjückenweg in nördlicher Richtung parallel zur A 293 weiter folgend bis zum Übergang auf die Straße Am Ende

der Straße Am Ende in westlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der Wahnbäke weiter folgend

der Wahnbäke entlang in nord-westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisgrenze des Landkreises Ammerland (ca. in Höhe Nordring Haus-Nr. 69)

9.4.2021

Landkreis Vechta

Beginnend in Holtrup am Kreisverkehrsplatz an der Holtruper Straße (K 254). Der Straße Holtruper Straße zunächst in östlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Bergstraße folgen. Der Straße Bergstraße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach zunächst in nördlicher Richtung folgen, dann in nordöstlicher Richtung entlang des Freesenholzes bis zum Gewässer Lutter Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Lutter Mühlenbach in südlicher Richtung bis zur Straße Norddöllen, Höhe Haus-Nr. 90, folgen. Der Straße Norddöllen bis zur Straße Norddöllen (K 253) folgen. Der Straße Norddöllen bis zur Straße Visbeker Straße (K 253) folgen. Der Straße Visbeker Straße bis zur Straße Timpner Straße folgen. Der Straße Timpner Straße in südöstlicher Richtung, dann in südlicher Richtung bis zu Straße Oststraße (K 254) folgen. Der Straße Oststraße in südöstlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Straße (L 881) folgen. Der Straße Vechtaer Straße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Schlochter Bäke folgen. Dem Gewässer Schlochter Bäke zunächst in südlicher Richtung, dann in westlicher Richtung bis zur Straße Kleekämpe folgen. Der Straße Kleekämpe in südlicher Richtung bis zur Straße Waldbeerenweg folgen. Der Straße in südlicher Richtung weiter über den Waldbeerenweg hinweg folgen. Dem Feldweg im Oyther Moor zunächst in östlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zum Gewässer Schwarzer Damm folgen. Dem Gewässer Schwarzer Damm in nordwestlicher und dann in südlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach bis zum Feldweg zur Straße Driverstraße folgen. Der Straße Driverstraße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Windallee folgen. Der Straße Windallee in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach in westlicher Richtung bis zur Eisenbahnlinie folgen. Der Eisenbahnlinie in nördlicher Richtung bis zu Straße Falkenrotter Straße. Der Straße Falkenrotter Straße in nordwestlicher Richtung bis zum Kreisverkehrsplatz folgen. Ab dem Kreisverkehrsplatz der Straße Petersburger Straße bis Straße Olivaer Straße folgen. Der Straße Olivaer Straße bis zur Straße Rieden folgen. Der Straße Rieden weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Buchholzstraße folgen. Der Straße Buchholzstraße zunächst in westlicher, dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Oldenburger Straße (B 69) folgen. Der Straße Oldenburger Straße in nördlicher Richtung bis zu dem Gewässer Forbach. Dem Gewässer Forbach in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Zur Wallachei folgen. Der Straße Zur Wallachei in östlicher Richtung bis zur Straße Visbeker Damm (K 334) folgen. Der Straße Visbeker Damm in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehrsplatz und somit bis zum Ausgangspunkt folgen.

6.4.2021

Landkreis Vechta

Beginnend an der Kreisgrenze in der Gemeinde Bakum, Westerbakum. Der Kreisgrenze in östlicher Richtung bis zum Gewässer Schierenbach folgen. Dem Gewässer Schierenbach zunächst in südlicher und dann in südöstlicher Richtung bis zu Straße Mühlendamm, Höhe Haus-Nr. 2, folgen. Der Straße Mühlendamm zunächst in südöstlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zur Straße Loher Straße (K 258) folgen. Der Straße Loher Straße in südwestlicher Richtung bis Straße Darener Straße (L 842) folgen. Der Straße Darener Straße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Bakumer Bach folgen. Dem Gewässer Bakumer Bach in südlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Straße (L 843) folgen. Der Straße Vechtaer Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Essener Straße (L 843) folgen. Der Straße Essener Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 354) folgen. Der Straße Dorfstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Rosengarten folgen. Der Straße Rosengarten in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Zum Bödden folgen. Der Straße Zum Bödden in nördlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze zunächst in östlicher, dann in nördlicher und wiederum in östlicher Richtung entlang bis zum Ausgangspunkt folgen.

7.4.2021

Landkreis Vechta

Beginnend im Gebiet der Stadt Lohne Ecke Straße Märschendorfer Damm und Straße Märschendorfer Straße (K 263). Der Straße Märschendorfer Straße in südöstlicher Richtung bis Gewässer zur Wiesenbäke folgen. Diesem Gewässer zunächst in nördlicher und dann in östlicher Richtung bis zum Gewässer Wiesenbäke folgen. Dem Gewässer Wiesenbäke zunächst in östlicher und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Wiesenstraße folgen. Der Straße Wiesenstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (L 848) folgen. Der Straße Bakumer Straße in südlicher Richuntg bis zur Straße Vechtaer Straße (L 845, Kreuzungsbereich, Bahnübergang) folgen. Der Straße Vechtaer Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Adenauerring folgen. Der Straße Adenauerring in östlicher Richtung bis zur Straße Meyerhofstraße folgen. Der STra0e Meyerhofstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenbergstraße folgen. Der Straße Falkenbergstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Lindenstraße folgen. Der Straße Lindenstraße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Brinkstraße folgen. Der Straße Brinkstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Landwehrstraße folgen. Der Straße Landwehrstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Bergweg (L 846) folgen. Der Straße Bergweg in südlicher Richtung bis zur Straße Moorstraße folgen. Der Straße Moorstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Am Sandberg folgen. Der Straße Am Sandberg in südlicher Richtung bis zur Straße Hinter der Klus folgen. Der Straße Hinter der Klus weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Stienen Berg folgen. Der Straße Stienen Berg bis zur Straße Diepholzer Straße (L 850) folgen. Der Straße Diepholzer Straße in südöstlicher Richtung bis zur Straße Ziegelstraße folgen. Der Straße Ziegelstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Köttermoor folgen. Der Straße Köttermoor in westlicher Richtung bis Straße Lohner Straße (L 846) folgen. Der Straße Lohner Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Am Hövel folgen. Der Straße Am Hövel in westlicher Richtung bis zur Straße Am Klostergarten folgen. Der Straße Am Klostergarten in westlicher Richtung bis zur Straße Hufeisenstraße folgen. Der Straße Hufeisenstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 268) folgen. Der Straße Dorfstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Auf der Heide folgen. Der Straße Auf der Heide zunächst in südlicher, dann in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Pastors Kamp folgen. Der Straße Pastors Kamp in südwestlicher Richtung bis zur Straße Wieferichs Kamp folgen. Der Straße Wieferichs Kamp in nordwestlicher und dann in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Themannkanal folgen. Dem Gewässer Themannkanal in westlicher Richtung bis zum Gewässer Harpendorfer Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Harpendorfer Mühlenbach in nördlicher Richtung bis zur Straße Ihorster Straße (K 270) folgen. Der Straße Ihorster Straße in westlicher Richtung bis zum Gewässer Barkhoffsbach folgen. Dem Gewässer Barkhoffsbach zunächst in nordwestlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zur Bundesautobahn 1 (BAB 1) folgen. Der BAB 1 in nördlicher Richtung bis zur Straße Steinfelder Straße (K 268) folgen. Der Straße Steinfelder Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Heinrichstraße folgen. Der Straße Heinrichstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Ferdinandstraße folgen. Der Straße Ferdinandstraße weiter in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Von-Galen-Straße folgen. Der Straße Von-Galen-Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Burgstraße (L 846) folgen. Der Straße Burgstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Lohner Straße (L 846) folgen. Der Straße Lohner Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Dinklager Straße (L 846) folgen. Der Straße Dinklager Straße weiter in östlicher Richtung bis zur Gemeinde-/Stadtgrenze Dinklage/Lohne folgen. Der Gemeinde-/Stadtgrenze in nördlicher Richtung bis zur BAB 1 folgen. Der BAB 1 in nördlicher Richtung bis zur Straße An den Teichen folgen. Der Straße An den Teichen in östlicher Richtung bis zur Straße Märschendorfer Damm folgen. Der Straße Märschendorfer Damm in südöstlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt, Ecke Straße Märschendorfer Straße (K 263), folgen.

10.4.2021

Landkreis Vechta

Beginnend an der Kreisgrenze in der Gemeinde Bakum, Westerbakum, Westerbakumer See an der Bundesautobahn 1 (BAB 1). Der BAB 1 in südlicher Richtung bis zur Straße Essener Straße (L 843) folgen. Der Straße Essener Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 354) folgen. Der Straße Dorfstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Elstener Straße (K 354) folgen. Der Straße Elstener Straße in nördlicher Richtung bis zur Kreisgrenze an der Straße Grenzweg folgen. Der Kreisgrenze zunächst in östlicher, dann in nördlicher und wiederum in östlicher Richtung entlang bis zum Ausgangspunkt folgen.

11.4.2021

Landkreis Vechta

Beginnend an der Kreisgrenze/BAB 1 am nördlichsten Punkt des Westerbakumer Sees. Der Kreisgrenze in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Bakum folgen. Der Gemeindegrenze Bakum in südöstlicher Richtung bis zum Feldweg folgen. Diesem Feldweg in nordösterlicher Richtung und dann in östlicher Richtung bis zur Straße Zum Borgfeld, Höhe Haus-Nr. 2, folgen. Von der Straße zum Borgfeld den Feldweg in südlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Hilgenstegsbach bzw. bis zur Gemeindegrenze folgen. Der Gemeindegrenze Bakum weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 259) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Wiesenweg folgen. Der Straße Wiesenweg zunächst in südlicher Richtung, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Am Südfeld folgen. Der Straße Am Südfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Straße Oldenburger Straße (Ortsumgehung Vechta) bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Vardel/Stukenborg folgen. Die Straße Stukenborg in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenrotter Straße (L 843) folgen. Der Straße Falkenrotter Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Straßburger Straße folgen. Der Straße Straßburger Straße zunächst in südlicher Richtung und anschließend in östlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Marsch (Kreuzungsbereich Junkerstraße) folgen. Der Straße Vechtaer Marsch in südlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm (K 333) folgen. Der Straße Bokerner Damm westlicher Richtung bis Ortsumgehung Vechta (B 69) folgen. Der Auffahrt der B 69 (Richtung Diepholz) bis zur Höhe des Gewässers Brandkanal folgen. Dem Gewässer Brandkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Plaggenweg folgen. Der Straße Plaggenweg in südlicher Richtung bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Dreiecksweg, Westmark und Koetterweg folgen. Der Straße Koetterweg in südöstlicher Richtung bis zur Eisbahnlinie folgen. Der Eisenbahnlinie in südlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach in östlicher Richtung bis zur Bokerner Straße folgen. Der Straße Bokerner Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Erlenbusch folgen. Der Straße Erlenbusch zunächst in nordwestlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach zunächst in nördlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zum Gewässer Aue folgen. Dem Gewässer Aue in westlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 258) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Carumer Damm (K 262) folgen. Der Straße Straße Carumer Damm in westlicher Richtung bis zur Straße Feldstraße folgen. Der Straße Feldstraße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Fladderkanal folgen. Dem Gewässer Fladderkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Hausstetter Straße (K 260) folgen. Der Straße Hausstetter Straße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Bruchbach zunächst in östlicher Richtung, dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Vestruper Straße (K 260) folgen. Der Straße Vestruper Straße in nördlicher Richtung bis ebenfalls zur Straße Vestruper Straße (L 837) folgen. Der Straße Vestruper in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Up’n Sande folgen. Der Straße Up’n Sande in nordöstlricher Richtung bis zur Straße Cloppenburger Straße (L 842) folgen. Die Straße Cloppenburger Straße überqueren und ab der Straße Zur Mühle in südöstlicher Richtung bis zur BAB 1 folgen. Die BAB 1 in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreisgrenze/Westerbakumer See folgen.

12.4.2021

Landkreis Wesermarsch

Beginnend an der Straße „An der Fähre“ (Zufahrt Fähre Vegesack) in Lemwerder entlang der „Industriestraße“ bis zur Kreuzung Bardewischer Str. (K218), dieser weiter folgen in südlicher Richtung bis zur Straße „Am Rosenkamp“, die im weiteren Verlauf zur Kastanienstraße wird und weiter auf der Lechterstraße bis zur Kreuzung Motzener Straße weiter in südlicher Richtung über die Kreuzung B212 / L875 der B212 (Harmenhauser Str.) folgend in Richtung Bookholzberg bis zum Schnittpunkt mit dem Stedinger Kanal, dem Stedinger Kanal in westlicher Richtung bis zum Stedinger Kanal Ost und bis zur „Berne“ folgen, der „Berne“ in nördlicher Richtung entlang bis zur B212 folgen, der B212 in südlicher Richtung folgend bis zum Graben in Höhe Ollener Straße 2, Berne, der dort von der B212 in die Ollen fließt, der „Ollen“ weiter in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung mit der Weserstraße (K74). Der Weserstraße folgend bis zur Deichstraße, dieser in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung „An der Mühle“ /Höhe Woltjenloch/Westergate und Einmündung in die Weser

2.4.2021

Landkreis Wolfenbüttel

Innerhalb des Sperrbezirks befinden sich die Gemeinden Evessen, Kneitlingen, Bansleben, Eilum und Gilzum.

Der Sperrbezirk verläuft von der Kreuzung am nordwestlichen Ortsrand von Evessen L 625 mit der Erkeroder Str. dieser nach Norden folgend bis zum südlichen Ortsrand von Erkerode. Von dort aus entlang des östlichen Ortsrandes bis zu dessen Kreuzung mit der L 629 und dem Verlauf der L 629 nach Osten folgend Nord-Östlich durch das Reitlingstal bis zum Großen Teich. Entlang der südlichen Elmrandes und dem Wegeverlauf weiter folgend bis zur Grenze mit dem Landkreis Helmstedt. Der Landkreisgrenze folgend in östlicher Richtung weiterfolgend bis zu deren Schnittstelle L 290. Nach Süden Richtung Sambleben folgend entlang der westlichen Ortgrenze Sambleben bis zu deren Kreuzung der L 290 und dem Verlauf der L 290 folgend bis deren Schnittstelle der westlichen Ortsgrenze Schöppenstedt. Weiterhin westlich entlang der Bahnstrecke bis zum Klärbecken und von dort nördlich entlang des Feldweges bis zum Wasserlauf Breite Beek westlich zur Schnittstelle L 627.Westlich entlang der L 627 bis zur Schnittstelle Deponie und von dort nördlich entlang K 8 bis zur Ortsgrenze Gilzum weiter der Ortsdurchfahrt K 8 folgend bis nördliche Ortsgrenze Gilzum. Dann entlang der K 7 bis zur Schnittstelle L 625.

25.3.2021

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung der Überwachungszone startet an der Kreuzung der Kreisgrenze zwischen Paderborn und Gütersloh und der Kreuzung der Haselhorster Str.

Haselhorster Str. nordwestlich folgen bis zur Eichenallee. Eichenallee erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Feldkamp. Feldkamp nordöstlich folgen bis Feldkampstr.. Feldkampstr. nordwestlich folgen bis Hanfgarten. Hanfgarten erst nordwestlich, dann nordöstlich folgen bis Rietbergerstr. Rietbergerstr. nördlich folgen bis sie in die Masterholterstr. Übergeht. Mastholterstr. nördlich folgen bis Industriestr. Industriestr. erst östlich, dann nördlich folgen bis Fischhausweg. Fischhausweg erst westlich, dann nördlich folgen bis Johannesweg. Johannesweg erst südöstlich, dann östlich folgen bis Delbrücker Str.. Delbrücker Str. nördlich folgen bis Torfweg. Torfweg nordöstlich folgen bis Westerwieher Str.. Westerwieher Str. östlich folgen bis Dortenbach. Dortenbach südöstlich folgen bis Im Plumpe. Im Plumpe südlich folgen bis Kühler Grund. Kühler Grund nordöstlich folgen bis Kornweg. Kornweg südlich folgen bis er in Im Thüle übergeht. Im Thüle südlich folgen bis Berkenheide. Berkenheide östlich folgen bis Im Eickholt. Im Eickholt südlich folgen bis Im Wiesengrund. Im Wiesengrund östlich folgen bis Westerloher Str.. Westerloher Str. südlich folgen bis Giptenweg. Giptenweg südwestlich folgen bis Grafhörsterweg. Grafhörsterweg südöstlich folgen bis Schöninger Str. Schöninger Str. südwestlich folgen bis Am Sporckhof. Am Sporckhof südöstlich folgen bis Nordhagener Str.. Nordhagener Str. östlich folgen bis Brinkweg. Brinkweg südwestlich folgen bis Schmaler Weg. Schmaler Weg folgen bis Westenholzer Str.. Westenholzer Str. westlich folgen bis Verbindungsweg. Verbindungsweg südlich folgen bis Obernheideweg. Obernheideweg westlich folgen bis Westenholzer Str.. Westenholzer Str. südwestlich folgen bis Wiebeler Str.. Wiebeler Str. erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Wulfhorster Str.. Wulfhorster Str. westlich folgen bis Haselhorster Str.. Haselhorster Str. bis zum Ausgangspunkt folgen.

14.4.2021

Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt an der nordwestlichen Kreisgrenze WAF/GT:

L831 in nordöstlicher Richtung folgen bis Körkesweg. Rechts auf Körkesweg; in südöstlicher Richtung folgen bis Heerdamm. Heerdam überqueren; auf Heerder Str.; in südlicher Richtung folgen. Heerder Str. wird zu Greffener Str.. Greffener Str. in südlicher Richtung folgen bis Feldweg vor Ortseingang Clarholz. Rechts auf Feldweg; Feldweg in südwestlicher Richtung folgen; Hoendiksbach und Mühlenbach überqueren bis B 64. Rechts auf B 64; in nordwestlicher Richtung folgen bis Axtbach. Axtbach in südlicher Richtung folgen bis Feldweg. Rechts auf Feldweg; in westlicher Richtung folgen bis Hemfelder Str.. Links auf Hemfelder Str.; in südöstlicher Richtung folgen bis Sundernstr.. Rechts auf Sundernstr.; in nordwestlicher Richtung folgen. Sundernstr. wird zu Schürkamp; Schürkamp folgen bis Sundernstr.. Schürkamp mündet wieder in Sundernstr.. Sundernstr. in westlicher Richtung folgen bis Sunderkämpe. Links auf Sunderkämpe; in südlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze GT/WAF.

12.4.2021

Landkreis Hochsauerlandkreis

Von der Kreisgrenze entlang der L880 nach Dormecke, durch Dormecke über K20 nach Kückelheim, von Kückelheim nach Bremscheid, ab Bremscheid dem Hengsbecker Bach folgend (bachaufwärts) bis zur K20, K20 nach Menkhausen bis Abzweig K32, K32 nach Niederberndorf bis Abzweig K35, K35 durch Arpe und Kückelheim bis Abzweig L737, L737 bis Abzweig in Richtung Bracht, in Bracht bis zum Abzweig L928, L928 bis zum zweiten Abzweig Richtung Brenschede bis Kreisgrenze

10.4.2021

Landkreis Märkischer Kreis

Von der Ruhr als Kreisgrenze zu Unna entlang L679 – Fröndenberger Str. in südlicher Richtung geradeaus über B7 - Werler Str., dann geradeaus über Unnaer Str., Hauptstr., Kolpingstr. bis zur Kreuzung K21 - Balver Str., die entlang Richtung Osten. Vor dem Haus Balver Str. 17 in den Oesberner Weg abzweigen. Diesem folgen bis zum Abzweig Lohsiepen. Am Ende der Straße Lohsiepen geradeaus über den Kreisverkehr auf die K21 – Oberoesbern, dann Niederoesbern bis zur Kreisgrenze Unna.

20.4.2021

Landkreis Märkischer Kreis

Von der Ruhr als Kreisgrenze zu Unna entlang L679 – Fröndenberger Str. in südlicher Richtung geradeaus über B7 - Werler Str., dann geradeaus über Unnaer Str., Hauptstr., Kolpingstr. bis zur Kreuzung K21 - Balver Str., die entlang Richtung Osten. Vor dem Haus Balver Str. 17 in den Oesberner Weg abzweigen. Diesem folgen bis zum Abzweig Lohsiepen. Am Ende der Straße Lohsiepen geradeaus über den Kreisverkehr auf die K21 – Oberoesbern, dann Niederoesbern bis zur Kreisgrenze Unna.

20.4.2021

Landkreis Münster, Stadt

Südlicher Ausgangspunkt ist die Überschneidung der Stadtgrenze mit der Warendorfer Straße. Warendorfer Straße in westlicher Richtung bis zur Einmündung Hugerlandshofweg. Hugerlandshofweg bis zur Kreuzung Boniburgallee. In westlicher Richtung der Boniburgallee in Richtung Haus Dyckburg bis zur Einmündung Dyckburgstraße. Dyckburgstraße in nördlicher Richtung bis zur Einmündung Mariendorfer Straße. Mariendorfer Straße bis Einmündung Schifffahrter Damm.

Schifffahrter Damm in nördlicher Richtung bis zur Einmündung Hessenweg. Hessenweg bis zur Einmündung Zur Eckernheide. Zur Eckernheide bis zur Einmündung Zur Hakenesheide. Zur Hakenesheide bis Schifffahrter Damm. Schifffahrter Damm in nördlicher Richtung bis zur Stadtgrenze und von dort in süd-östlicher Richtung entlang der Stadtgrenze bis zum Ausgangspunkt.

15.4.2021

Landkreis Olpe

Die Beschreibung beginnt an der Kreisgrenze auf der Brenscheder Straße in Fahrtrichtung Brenschede

innerhalb der Ortslage an der ersten Kreuzung rechts

nach der Brenscheder Straße 7. rechts

links auf die Brachter Str.

links auf die B55

rechts auf die L737

rechts auf „Elsmecke“ bis zur Kreisgrenze

vom Eckpunkt der Kreisgrenze in süd-östliche Richtung entlang der Kreisgrenze bis zur Brenscheder Straße

13.4.2021

Landkreis Paderborn

Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh ab dem Ausgangspunkt Haselhorster Straße bis zur Westerloher Straße, Westerloher Str. südlich folgen bis Giptenweg, Giptenweg südwestlich folgen bis Grafhörsterweg, Grafhörsterweg südöstlich folgen bis Schöninger Str., Schöninger Str. südwestlich folgen bis Am Sporckhof, Am Sporckhof südöstlich folgen bis Nordhagener Str., Nordhagener Str. östlich folgen bis Brinkweg, Brinkweg südwestlich folgen bis Schmaler Weg, Schmaler Weg folgen bis Westenholzer Str., Westenholzer Str. westlich folgen bis Verbindungsweg, Verbindungsweg südlich folgen bis Obernheideweg, Obernheideweg westlich folgen bis Westenholzer Str., Westenholzer Str. südwestlich folgen bis Wiebeler Str., Wiebeler Str. erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Wulfhorster Str., Wulfhorster Str. westlich folgen bis Haselhorster Str., Haselhorster Straße bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze Gütersloh-Paderborn

14.4.2021

Landkreis Paderborn

Giptenweg folgen bis zur Einmündung Franzosenweg, Franzosenweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Ehlersweg, Ehlersweg in düsliche Richtung folgen bis zur Kreuzung Schöninger Straße (K61), Schöninger Straße (K61) folgen bis zur Einmündung Sudfeld, Sudfeld folgen bis zur Kreuzung Brakendiek, Brakendiek in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Hammweg, Hammweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Postdamm, Postdamm in nordöstlicher Richtung folgen bis Lipplinger Straße, Lipplinger Straße folgen in südöstlicher Richtung folgen bis zur Kaunitzer Straße (L751), Kaunitzer Straße (L751) folgen in südlicher Richtung bis zur Einmündung Unterer Weg, Unterer Weg folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Buschweg, Buschweg in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Graf-Sporck-Str., Graf-Sporck-Str. folgen bis zur Einmündung Lange Laake, Lange Laake folgen bis zur Lippstädter Straße (L822), Lippstädter Straße (L822) folgen bis zur Einmündung Kiliansdamm, Kiliansdamm in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Schäferweg, Schäferweg folgen bis zur Einmündung Lippstädter Straße (L822), Lippstädter Straße (L822) in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Rohlingsweg, ab dort dem Boker Kanal in westlicher Richtung folgen bis zur Kreuzung Suternstraße, Suternstraße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Westenholzer Straße, Westenholzer Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grubebachstraße, Grubebachstraße in folgen bis zur Einmündung Knäppenstraße, Knäppenstraße folgen bis zur Einmündung Im Knäppen folgen bis zur Einmündung Ottensdamm, Ottensdamm in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Tannenweg, Tannenweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grubebachstraße, Grubebachstraße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Rietberger Straße, Rietberger Straße überqueren bis zur Einmündung Hoppenmeer, Hoppenmeer folgen bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze in nordöstlicher Richtung entlang bis zum Entenweg, Entenweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grafhörsterweg, Grafhörsterweg in nordwestlicher Richtung folgen bis Giptenweg

20.4.2021

Landkreis Soest

Ab Scheda Ecke Grünenbaum in östlicher Richtung bis Wickeder Straße, Wickeder Straße in südlicher Richtung bis Fröndenberger Straße, Fröndenberger Straße bis B63, B63 bis Kuhlenweg, Kuhlenweg bis Horstweg, Horstweg bis Arnsberger Straße, Arnsberger Straße bis Lendringser Straße, Lendringser Straße bis Oesberner Weg, Oesberner Weg bis Lendringser Straße, Lendringser Straße in südlicher Richtung bis Kreisgrenze, Kreisgrenze in nördlicher Richtung folgend bis Scheda Ecke Grünenbaum

20.4.2021

Landkreis Soest

Ab Scheda Ecke Grünenbaum in östlicher Richtung bis Wickeder Straße, Wickeder Straße in südlicher Richtung bis Fröndenberger Straße, Fröndenberger Straße bis B63, B63 bis Kuhlenweg, Kuhlenweg bis Feldweg, Feldweg in südlicher Richtung bis Arnsberger Straße, Arnsberger Straße bis Bellingsen (Kreisgrenze), Kreisgrenze in westlicher Richtung folgend bis Scheda Ecke Grünenbaum

20.4.2021

Landkreis Unna

Fröndenberg/Ruhr – Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Märkischer Kreis / Mende-ner Straße, nordwestlich folgend bis Ruhrstraße, über Marktplatz bis Eulenstraße (L679), der Eulenstraße nördlich folgen bis Schwarzer Weg, über die Ostbürener Straße östlich entlang Ho-henheide bis In den Telgen, nördlich bis „Rammbach“, entlang des Baches „Rammbach“ Rich-tung Osten bis Palzstraße (L881), Richtung Norden bis Prozessionsweg, Richtung Osten bis zur Kreisgrenze zum Kreis Soest. Entlang der Kreisgrenze Richtung Süden bis zur Ruhr, westlich folgen bis Mendener Straße. Kreuzung Mendener Straße – Von-Tirpitz-Straße, nördlich bis Uni-onstraße, Richtung Osten bis Eulenstraße.

20.4.2021

Landkreis Warendorf

Die Beschreibung beginnt im Süden mit dem Schnittpunkt der Kreisgrenze Gütersloh und der Letter Straße.

Von der Letter Straße weiter Richtung Westen der Gemeindegrenze Beelen folgend bis zur K2 (Beelener Straße).

Der Beelener Straße Richtung Süden bis zur ersten Querstraße/Einmündung folgen in den Rottmannsweg. Diesem in westlicher Richtung folgen bis zum Beelener Landweg.

Weiter in nordöstlicher Richtung vom Beelener Landweg bis zur Gemeindegrenze Beelen.

In nordwestlicher Richtung der Gemeindegrenze Beelen folgend bis zur Straße Landhagen im Norden.

Von da aus weiter in westlicher Richtung bis zur Landstraße L831. Der Landstraße in nördliche Richtung folgend bis zur Kreisgrenze Gütersloh.

12.4.2021

Landkreis Warendorf

Beginnend an der Kreisgrenze im Norden:

Der L588 Richtung Süden folgen bis zum Abzweig Grevener Straße. Der Grevener Straße weiter folgen bis nach Westbevern. In Westbevern weiter auf der Grevener Straße bis sie wieder auf die L588 trifft. Der L588 folgen bis zur Höhe der Einmündung Lütken Heide. Der Straße nach Süden folgen bis zur Bever. Der Bever in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Sickerhook. Der Straße Richtung Süden folgen bis zur Ems. Die Ems überqueren und dem Straßenverlauf Verth in südlicher Richtung folgen bis zur August-Winkhaus Straße. Diese überqueren und der Straße Kiebitzpohl in Richtung Süden bis zur B51 folgen. Dann der B51 weiter in westlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen.

15.4.2021

SACHSEN

Landkreis Meißen

Gemeinde Thiendorf: Gemarkungen Naundorf b. Ortrand, Ponickau,

Gemeinde Schönfeld: Gemarkungen Böhla b. Ortrand, Kraußnitz

18.4.2021

Landkreis Mittelsachsen

Große Kreisstadt Döbeln Ortsteile: Forchheim, Limmritz, Miera, Nöthschütz, Pischwitz, Schweta, Stockhausen, Technitz, Töpeln, Wöllsdorf, Ziegra, Mannsdorf westlich der B169, Döbeln westlich der B169 bis zur Anschlussstelle an die S34 und westlich der S34 von der Anschlussstelle an die B169 bis Ortseingang Zschepplitz

Gemeinde Großweitzschen Ortsteile: Großweitzschen, Höckendorf, Hochweitzschen, Westewitz,

Stadt Hartha Ortsteile: Wendishain, Nauhain, Saalbach, Steina

Stadt Waldheim Ortsteil: Neuhausen

15.4.2021

Vogtlandkreis

Gemeinde Elsterberg: Ortsteil Cunsdorf von der Landesgrenze zu Thüringen, entlang der Bundestraße 92 bis zum Abzweig Richtung Görschnitz, die gesamte Ortslage Görschnitz umfassend, das Ende der Damaschkestraße streifend, Ortsteil Elsterberg: über die weiße Elster hinweg, zwischen den Ortsteilen Elsterberg und Scholas, sowie den Ortsteilen Coschütz und Losa verlaufend, anschließend die Kreuzung Reimersgrüner Straße und Dorfanger auf Höhe des Ölzschbaches überquerend verlaufend bis zur Gemeindegrenze Limbach;

Gemeinde Limbach: Ortsteil Reimersgrün: Östlich der K7886 folgend bis zum Ortseingang Reimersgün verlaufend, sowie im weiteren Verlauf die gesamte Ortschaft Reimersgrün;

Gemeinde Pöhl: im Ortsteil Christgrün die S298 von West nach Ost kreuzend, über die Schafwiese hinweg, entlang östlich der Ortschaft Christgrün., im weiteren Verlauf die K7884 kreuzend, im Ortsteil Herlasgrün bis zur Poßecke verlaufend., anschließend die S297 auf Höhe der Einmündung der Christgrüner Straße kreuzend und westlich dieser verlaufend., im Osten die Ortschaft Herlasgrün streifend, Ortsteil Neudörfel: entlang der Scherrer Wiese den Aubach kreuzend bis zum Hohen Stein, Ortsteil Rodlera bis zur Ortschaft Rodlera, Ortsteil Jocketa am Ufer der Talsperre Pöhl, entlang des Talsperrenufers der Schlosshalbinsel, die Talsperre Pöhl überquerend bis zur gegenüberliegenden Uferseite zum Julius-Mosen-Turm, das Gebiet der vogtländischen Schweiz umfassend und schließlich entlang der weißen Elster nach Norden, Ortsteil Röttis: anschließend auf Höhe des Friedrich August Steins, nach Westen die K7880 zu überqueren;

Gemeinde Stadt Plauen: im Ortsteil Jößnitz entlang des Steinsdorfer Baches die Gebiete des Elsterhanges und der Barthmühle im Osten streifend, Ortsteil Steinsdorf die Ortschaft Steinsdorf östlich streifend, über den Großen Pöhl entlang zur K 7879, auf die Landesgrenze zu Thüringen treffend, bis zur Einmündung B 92 und K 2021;

20.4.2021

Vogtlandkreis

Gemeinde Plauen: im Ortsteil Kauschwitz von der Gemeindegrenze zu Rosenbach, den südlichen Teil der Syrau-Kauschwitzer Heide streifend, die Ortslage Kauschwitz umfassend

Ortsteil Haselbrunn: bis zur Überquerung der K 7809, anschließend westlich dem Verlauf der B92 folgend, im Ortsteil Bahnhofsvorstadt:in Höhe der Straßenbahnhaltestelle „Am Stadtwald“ die B 92 querend und weiter östlich folgend bis zum „Oberen Bahnhof Plauen“,über die Bahnhofstraße, anschließend über den Postplatz bis zur Zentralhaltestelle „Tunnel“ zwischen den Ortsteilen Schloßberg und Dobenau verlaufend, im Ortsteil Altstadt: dem Unteren Graben und anschließend dem Oberen Graben bis zur Walkgasse folgend.,

Ortsteil Obere Aue: auf Höhe des Mühlgrabens entlang einer Linie zum „Unteren Bahnhof“,

Ortsteil Hofer Vorstadt: den Thiergartner Weg überquerend und die Kleingartenanlage am Thiergartner Weg südlich umschließend, im Ortsteil Thiergarten bis hin zur Kreuzung Nach den drei Bergen und Weg zur Linde. Die Ortslage Thiergarten im Norden streifend,

Ortsteil Straßberg zwischen Hutteich und Burgteich entlang laufend, die Kürbitzer Landstraße überquerend nach Norden über den Flurberg hinweg;

Gemeinde Weischlitz: im Ortsteil Kloschwitz: auf der Höhe des Ortsteiles Kloschwitz und der Kloschwitzmühle die Kloschwitzer Hauptstraße überquerend, nach Norden zur Gemeindegrenze Rosenbach;

Gemeinde Rosenbach: im Ortsteil Rößnitz östlich der Ortslage Rößnitz, in Richtung Norden, das gesamte Gebiet des Landschaftsschutzgebietes „Großer Weidenteich“ umfassend, im Ortsteil Schneckengrün den Bachlauf des Kuhbergbach nach Norden folgend, um anschließend die Ortslage Schneckengrün östlich zu streifen, im Ortsteil Zwoschwitz nördlich entlang des Zwoschwitzbaches bis zur Gemeindegrenze Plauen

19.4.2021

SACHSEN-ANHALT

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel

Einheitsgemeinde Kalbe (Milde) mit den Ortschaften Vietzen, Güssefeld, Siepe, Karstedt, Altmersleben

9.4.2021

Landkreis Saalekreis

Die Grenze des Sperrgebietes verläuft beginnend am Kreuzungspunkt der A14 südlich der Anschlussstelle Löbejün mit der Bahnstrecke, der A 14 in Richtung Süden folgend und, diese auslassend, südlich an Nehlitz vorbei, die L145 kreuzend bis zum Abzweig des Entwässerungsgrabens westlich der Schützbuschberge und, dem Graben folgend, bis zur K2133. Dann der K2133 in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Nehlitzer Hauptstraße, von dort dem Feldweg folgend Richtung Norden bis zur K2119. Von dort der östlichen Gehölzgrenze Richtung Norden folgend bis zum Weg zwischen Drobitz und K2132, diesem nach Norden folgend und die K2132 schneidend querfeldein bis zum Kreuzungspunkt der Wege zwischen Drehlitz, Kösseln und Ostrau. Von dort bis zur nordwestlichen Begrenzung Kiesgrube Plötz, entlang der nördlichen Gewässergrenze, südlich der Bebauungsgrenze Plötz der Plötzer Chaussee nach Westen folgend. Am Abzweig der K2121 Bitterfelder Straße/ Plötzer Chaussee dem Feldweg in Richtung Süden folgend bis zur Martinstraße. Von dort in südwestliche Richtung Löbejün östlich umfahrend und die Ortslage „Sperling“ einschließend bis zur A14 an der 1. Überführung südlich der Anschlussstelle Löbejün.

20.4.2021

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Herzogtum Lauenburg

die Gemeinden Dahmker, Köthel, Hamfelde und Mühlenrade,

von der Gemeinde Basthorst die Gebiete nördlich des Wirtschaftswegs „Auf dem Gut“ von der Gemeindegrenze zu Mühlenrade bis zur L 159 und dem Wirtschaftsweg von der L 159 zur Gemeindegrenze von Dahmker - einschließlich der Hofstelle des Gutes Basthorst,

von der Gemeinde Kuddewörde die Gebiete östlich der B 404

7.4.2021

Landkreis Ostholstein

In der Gemeinde Malente gelegenes Gebiet: Ab Rührsberg über die Hauptstr. An Söhren vorbei nach Malkwitz. Der Dorfstr. Entlang von Malkwitz nach Sieversdorf. Von Sieversdorf entlang der Dorfstr. Richtung Neukirchen. Ortseigangs von Neukirchen entlang dem Saseler Weg bis zur Kreisgrenze und derselbigen bis Rührsberg folgend.

8.4.2021

Landkreis Plön

In der Gemeinde Stolpe: westlich des Butscherweg und nördlich der L 67 bis zur B404; dann östlich der B404 bis zur Gemeindegrenze der Gemeinde Löptin.

In der Gemeinde Löptin: die gesamte Gemeinde außer der Teil westlich der B404

In der Gemeinde Postfeld der östliche Teil der Nettelau bis zur Gemeindegrenze und dann östlich bis zur Alten Schwentine.

In der Gemeinde Kühren: die Gesamte Gemeinde

In der Gemeinde Stadt Preetz: Die Gemeindegrenze am Ufer des Postsees entlang bis zur Höhe Moor-Redder. Hier in östliche Richtung und dann weiter den Moor-Redder entlang bis zum Rethstellenredder. Dann östlich bis zum Postfelder Weg. Dem Postfelder Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Knick hinter dem Nachtkoppelweg; dann südlich dem Wanderweg hinter der Tonderner Straße entlang und östlich dem Knick hinter der Sonderburger Straße folgend bis zum Lohmühlenweg. Dem Lohmühlenweg südwestlich folgend bis zum Am Fichtenstadion und dann bis zur Kührener Straße. Die Kührender Straße bis zum Waldweg und dann vom Waldweg durch die Vogelweide zum Am Lanker See. Der Straße Am Lanker See nördlich folgen. Dieser geht dann über in den Birkenweg. An der Kreuzung Zappenweg östlich bis zur Badestelle „Strandbad Lanker See“. Der Uferlinie des Lanker Sees in nördliche Richtung folgend bis zum Übergang in den Kirschsee auf Höhe der Gemeindegrenze Schellhorn. Hier dann der Gemeindegrenze in südöstlicher Richtung folgen.

In der Gemeinde Wahlstorf: vom Lanker See westlich am Laub- und Nadelwald vom Mühlenberg entlang bis zur Straße Mühlenberg.Dem Mühlenberg und dann dem Vogelsang südlich folgen. In südöstlicher Richtung über die Lindenallee zur Schwentine. Dann entlang des westlichen Ufers des Fuhlensees und weiter südlich entlang der Schwentine und des Westlichen Ufers des Kronsees bis zur Gemeindegrenze. Dann in südwestlicher Richtung der Gemeindegrenze folgend bis zum Feldweg welcher zur Straße Peterskamp führt.

In der Gemeinde Ascheberg: nördlich der Straße Peterskamp, welche dann in Pohl übergeht. Den Wanderweg von Pohl in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Kühren.

7.4.2021

Landkreis Plön

In der Gemeinde Rantzau: an dem Schnittpunkt der Gemeindegrenzen der Gemeinden Dannau, Neukirchen und Rantzau westlich der Gemeindegrenze zur Gemeindegrenze Neukirchen und dann nördlich der Straßen Schule Söhren und Alter Schulweg in Sasel. Dann östlich der aus Sasel verlaufenden Dorfstraße Richtung Rantzau. Nördlich der Straße An de Gauswisch und östlich der B430 bis zum Möhlenwisch. Nordöstlich des Möhlenwisch und östlich von De Heeg. Dann südöstlich des nach Engelau verlaufenden Landwirtschaftsweges bis zur Gemeindegrenze.

In der Gemeinde Giekau: südöstlich der Straße Engelau, welche in die Straße Vohrbek übergeht. Östlich des nach Norden abgehenden Wanderweges vom Ferienhof Engelau und des Knicks am Scholenfurt bis zur Gemeindegrenze

In der Gemeinde Klamp: südöstlich der B430 bis zur Kreuzung Aukamp/L 178

In der Gemeinde Helmstorf: von der Kreuzung B430 Aukamp/L178 südöstlich der nach Norden verlaufenden Gemeindegrenze und südlich der Teiche am Gut Helmstorf. Dann westlich der Gemeindegrenze in Richtung Högsdorf bis zur K27.

In der Gemeinde Högsdorf: westlich der alten Bahnlinie von der K27/Blekendorfer Straße bis zum Rührsberger Weg und dann nördlich des Rührsberger Wegs bis zur Söhrener Au und östlich der nach Norden verlaufenden Gemeindegrenze.

In der Gemeinde Kletkamp der Gemeindeteil westlich der alten Bahnlinie zwischen Lütjenburg und Malente

In der Gemeinde Dannau: die gesamte Gemeinde

8.4.2021

Landkreis Rendsburg-Eckernförde

Beginnend an der Dänischenhagener Straße (54.42659, 10.03426) nach Süden auf St. Helenenmoor, in südlicher Richtung folgen, dann östlich ab 54.41905, 1003705 entlang der Kronsbek Aschau und in südöstlicher Richtung über die Mühlenau (ab 54.42007, 10.05137) und südwestlich auf den Stauner Weg, dann ab auf den Moorweg in südwestlicher Richtung bis zur K49, der K49 in östlicher Richtung folgen und in südliche Richtung auf den Hunnenberg abbiegen, Hunnenberg folgen und im weiteren Verlauf in südlicher Richtung auf die K24 (Kieler Weg), in nordwestliche Richtung auf den Blickstedter Weg und diesem bis Teepott folgen bis auf die Straße Am Hohn (54.39261, 10.03302), Am Hohn in nordwestliche Richtung folgen und ab 54.39658, 10.02246 in Richtung Wulfshagen abbiegen, die B76 in südwestliche Richtung überqueren an Gut Wulfshagen vorbei, entlang des südöstlichen Endes von Rathmannsrott, in westliche Richtung auf Heidholm, die L46 überqueren auf Holand und weiter auf Holander Allee, nach Norden auf Kattunbrook bis Tüttendorfer Graben, diesem in nordwestliche Richtung folgen bis Sander Weg, diesem in westliche Richtung folgen, nordöstlich auf Königsförder Str., nordöstlich auf Mühlenweg, ab auf Bornsteiner Weg in nördliche Richtung und weiter auf Revensdorfer Weg, nach Westen auf Bornsteiner Straße, nördlich ab auf Sprenger Weg, die Dorfstraße bis zur B76 folgen, entlang der B76 in nordwestliche Richtung, nach Norden auf Lammsrader Weg, in östliche Richtung auf Aschauer Landstraße und weiter auf Bäderstraße /L285, in südlicher Richtung auf Osdorfer Straße (K50), entlang der Grenze der Gemeinde Osdorf in nordöstliche Richtung bis zur L45, der L45 in südlicher Richtung folgen, über Krusendorfer Straße und Weberberg, nach Nordosten abknickend auf Am Bokholt, Am Bokholt folgen bis zur L44 in südwestliche Richtung bis Ausgangspunkt.

6.4.2021

Landkreis Stormarn

Gemeinde Trittau: Gemeindegebiet östlich der Bundesstraße 404

Gemeinde Grande: Gemeindegebiet östlich der Bundesstraße 404

Gemeinde Hohenfelde: Gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Köthel (Stormarn): Gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Hamfelde in Holstein: Gesamtes Gemeindegebiet

7.4.2021

THÜRINGEN

Stadt Erfurt

Gemeinde Erfurt: Ortsteil Bindersleben, Bischleben, Cyriaksied

Hochheim (bei Erfurt), Peterbornsiedlung, Schmira, Stedten (bei Arnstadt)

20.4.2021

Landkreis Greiz

Gemeinde Lederhose: Ortsteil Lederhose, Neuensorga

Gemeinde Lindenkreuz: Ortsteil Lindenkreuz, Rothenbach (bei Lindenkreuz)

Gemeinde Münchenbernsdorf: Ortsteil Münchenbernsdorf, Teichhäuser (Münchenbersdorf), Teichmühle (Münchenbernsdorf)

20.4.2021

Landkreis Greiz

Gemeinde Greiz: Ortsteil Cossengrün, Drei Mädelhäuser (Cossengrün), Lochhäuser (Cossengrün), Schafhof (Cossengrün)

19.4.2021

Stadt Jena

Gemeinde Jena mit den Ortsteilen Closewitz, Cospeda, Krippendorf, Lützeroda, Vierzehnheiligen, Zwätzen

Gemeinde Lehesten mit den Ortsteilen Altengönna, Lehesten (bei Jena)

20.4.2021

Stadt Jena

Gemeinde Jena: Ortsteil Closewitz, Cospeda, Zwätzen, Krippendorf, Lützeroda, Vierzehnheiligen

20.4.2021

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Gneus: Ortsteil Gneus, Obergneus, Untergneus

Gemeinde Großbockedra: Ortsteil Großbockedra

Gemeinde Kleinbockedra: Ortsteil Kleinbockedra

Gemeinde Laasdorf: Ortsteil Laasdorf (bei Jena an der Saale)

Gemeinde Rausdorf: Ortsteil Rausdorf (bei Stadtroda)

Gemeinde Sulza: Ortsteil Schiebelau (Zöllnitz)

Gemeinde Unterbodnitz: Ortsteil Magersdorf (bei Jena an der Saale), Unterbodnitz

Gemeinde Zöllnitz: Ortsteil Untermühle (Zöllnitz), Zöllnitz (bei Jena)

20.4.2021

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Geisenhain: Ortsteil Geisenhain

Gemeinde Gneus: Ortsteil Gneus, Obergneus, Untergneus

Gemeinde Großbockedra: Ortsteil Großbockedra

Gemeinde Meusebach: Ortsteil Meusebach

Gemeinde Oberbodnitz: Ortsteil Oberbodnitz

Gemeinde Rausdorf: Ortsteil Rausdorf (bei Stadtroda)

Gemeinde Tröbnitz: Ortsteil Tröbnitz

Gemeinde Unterbodnitz: Ortsteil Magersdorf (bei Jena an der Saale)

20.4.2021

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Gneus: Ortsteil Obergneus

Gemeinde Oberbodnitz: Ortsteil Oberbodnitz, Seitenbrück

Gemeinde Unterbodnitz: Ortsteil Magersdorf (bei Jena an der Saale), Unterbodnitz

20.4.2021

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Geisenhain: Ortsteil Geisenhain

Gemeinde Gneus: Ortsteil Gneus, Obergneus, Untergneus

Gemeinde Großbockedra: Ortsteil Großbockedra

Gemeinde Kleinbockedra: Ortsteil Kleinbockedra

Gemeinde Oberbodnitz: Ortsteil Oberbodnitz

Gemeinde Rausdorf: Ortsteil Rausdorf (bei Stadtroda)

Gemeinde Unterbodnitz: Ortsteil Magersdorf (bei Jena an der Saale), Unterbodnitz

20.4.2021

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Eineborn: Ortsteil Eineborn

Gemeinde Kleinebersdorf: Ortsteil Kleinebersdorf

Gemeinde Ottendorf: Ortsteil Ottendorf (bei Wippersdorf)

Gemeinde Renthendorf: Ortsteil Hellborn

Gemeinde Tautendorf: Ortsteil Neue Schenke (Tautendorf), Tautendorf (bei Neuensorga)

20.4.2021

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Jena: Isserstedt, Remderoda

Gemeinde Großschwabhausen: Ortsteil Kötschau

Gemeinde Saaleplatte: Ortsteil Großromstedt, Kleinromstedt

20.4.2021

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Eineborn: Ortsteil Eineborn

Gemeinde Renthendorf: Ortsteil Hellborn

GemeindeTautendorf: Ortsteil Neue Schenke (Tautendorf), Tautendorf (bei Neuensorga), Lippersdorf

20.4.2021

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Bremsnitz: Ortsteil Lohmühle (Bremsnitz)

Gemeinde Kleinebersdorf: Ortsteil

Gemeinde Lippersdorf-Erdmannsdorf: Ortsteile Erdmannsdorf (bei Stadtroda), Hintere Ölsnitzmühle, Lippersdorf (bei Stadtroda), Lippersdorf-Erdmannsdorf

Gemeinde Ottendorf: Ortsteil Ottendorf (bei Wippersdorf)

Gemeinde Rattelsdorf: Ortsteil Rattelsdorf (bei Stadtroda)

Gemeinde Waltersdorf: Ortsteil Tälermühle (Waltersdorf)

Gemeinde Weißbach: Ortsteile Rothvorwerk, Weißbach (bei Lippersdorf)

20.4.2021

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Bremsnitz: Ortsteil Bremsnitz (bei Stadtroda), Lohmühle (Bremsnitz)

Gemeinde Karlsdorf: Ortsteil Karlsdorf (bei Stadtroda)

Gemeinde Rattelsdorf: Ortsteil Rattelsdorf (bei Stadtroda)

Gemeinde Weißbach: Ortsteil Rothvorwerk, Weißbach (bei Lippersdorf)

20.4.2021

Landkreis Saale-Holzland-Kreis

Gemeinde Lehesten: Ortsteil Altengönna, Lehesten (bei Jena)

20.4.2021

Landkreis Saale-Orla

Gemeinde Triptis: Ortsteil Pillingsdorf

20.4.2021

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Gemeinde Rudolstadt: Ortsteil Ammelstädt, Cumbach (bei Rudolstadt), Debrahof, Geitersdorf, Mörla, Pflanzwirbach, Rudolstadt, Schaala, Teichröda

Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel: Ortsteil Teichweiden

20.4.2021

Landkreis Sömmerda

Gemeinde Buttstädt: Ortsteile Buttstädt, Rudersdorf (bei Apolda)

16.4.2021

Landkreis Sömmerda

Gemeinde Eckstedt: Ortsteil Eckstedt

Gemeinde Großrudestedt: Ortsteil Großrudestedt, Kleinrudestedt, Schiemmühle, Schwansee

16.4.2021

Landkreis Sömmerda

Gemeinde Kleinneuhausen: Ortsteil Wettelsmühle

Gemeinde Sprötau: Ortsteil Sprötau

Gemeinde Vogelsberg: Ortsteil Auölmühle (Vogelsberg), Vogelsberg (bei Kölleda)

Gemeinde Buttstädt: Ortsteil Kleinbrembach

18.4.2021

Landkreis Sömmerda

Gemeinde Buttstädt: Ortsteile Ortsteil Großbrembach

20.4.2021

Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Dorotheenhof (bei Weimar), Fasanerie (Weimar), Rosa-Luxemburg-Siedlung, Schöndorf (bei Weimar), Tiefurt

20.4.2021

Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Ernst-Thälmann-Siedlung (bei Weimar)

20.4.2021

Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Dorotheenhof (bei Weimar), Fasanerie (Weimar), Landhaus Süßenborn, Lindenberg (Weimar), Rosa-Luxemburg-Siedlung, Schöndorf (bei Weimar), Süßenborn, Tiefurt

20.4.2021

Stadt Weimar

Gemeinde Weimar: Ortsteil Landhaus Süßenborn, Süßenborn

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Nieder-Oberreißen, Niederreißen, Oberreißen, Willerstedt

16.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Haindorf, Krautheim, Ramsla, Schwerstedt, Stedten (bei Berlstedt)

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Apolda: Ortsteil Apolda, Oberroßla, Zottelstedt

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Mattstedt, Niederroßla, Wersdorf

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Apolda: Ortsteil Apolda, Herressen, Heusdorf, Nauendorf, Oberroßla, Schöten, Sulzbach, Utenbach

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Niederroßla

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Schwerstedt, Thalborn, Vippachedelhausen

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Haindorf, Krautheim, Ramsla, Schwerstedt, Stedten (bei Berlstedt)

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Bechstedtstraß: Ortsteil Bechstedtsstraß

Gemeinde Hopfgarten: Ortsteil Hopfgarten

Gemeinde Isseroda: Ortsteil Isseroda

Gemeinde Mönchenholzhausen: Ortsteil Mönchenholzhausen, Sohnstedt

Gemeinde Nohra: Ortsteil Utzberg

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Haindorf, Krautheim, Ramsla, Schwerstedt, Stedten (bei Berlstedt)

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Apolda: Ortsteil Apolda, Herressen, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Schöten, Sulzbach

Gemeinde Saaleplatte: Ortsteil Kleinromstedt

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Niederroßla

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Bechstedtstraß: Ortsteil Bechstedtsstraß

Gemeinde Isseroda: Ortsteil Isseroda

Gemeinde Mönchenholzhausen: Ortsteil Eichelborn, Mönchenholzhausen, Sohnstedt

Gemeinde Nohra: Ortsteil Nohra, Utzberg

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Buttelstedt, Haindorf, Krautheim, Schwerstedt

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Ottmannshausen, Ramsla, Schwerstedt, Stedten (bei Berlstedt)

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Ballstedt: Ortsteil Ballstedt

Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Hottelstedt, Ottmannshausen, Ramsla, Stedten (bei Berlstedt)

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Ettersburg: Ortsteil Ettersburg

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Großobringen, Heichelheim, Kleinobringen, Ramsla

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Neumark: Ortsteil Neumark

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Berlstedt, Thalborn, Vippachedelhausen

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Denstedt, Kleinkromsdorf, Kromsdorf

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Umpferstedt: Ortsteil Umpferstedt

Gemeinde Wiegendorf: Ortsteil Schwabsdorf, Wiegendorf

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Denstedt

20.4.2021

Landkreis Weimarer Land

Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ortsteil Denstedt, Kleinkromsdorf, Kromsdorf

Gemeinde Am Ettersberg: Ortsteil Großobringen, Wohlsborn

20.4.2021

Medlemsstat: Polen

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim i miasto Kalisz:

Części powiatu kaliskiego i miasta Kalisz położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 51.7583 E 18.2406

N 51.7914 E 18.2356

N 51.7483 E 18.2478

N 51.7564 E 18.2392

N 51.7533 E 18.2292

N 51.7589 E 18.2336

N 51.7706 E 18.3028

N 51.7697 E 18.2772

N 51.7572 E 18.2736

N 51.7592 E 18.2767

N 51.7569 E 18.2772

N 51.7536 E 18.3094

N 51.7433 E 18.2572

N 51.7619 E 18.2419

N 51.7311 E 18.1717

N 51.7661 E 18.3878

N 51.7642 E 18.2872

N 51.7447 E 18.3167

N 51.7486 E 18.2578

N 51.7731 E 18.2872

N 51.7447 E 18.3539

N 51.7647 E 18.3533

N 51.5264 E 18.1647

N 51.7564 E 18.29

N 51.7092 E 18.3589

N 51.7914 E 18.3711

N 51.7239 E 18.1797

N 51.745 E 18.3214

N 51.7808 E 18.2997

N 51.6983 E 18.1772

N 51.7858 E 18.4072

N 51.7689 E 18.4078

N 51.7697 E 18.4056

N 51.7711 E 18.3983

N 51.7236 E 18.1836

20.4.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim:

Części gmin Grabów nad Prosną i Mikstat w powiecie ostrzeszowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.5117 E 18.0814

9.4.2021

W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:

Część powiatu sieradzkiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 51.7661 E 18.3878

N 51.7092 E 18.3589

N 51.7914 E 18.3711

N 51.7858 E 18.4072

N 51.7689 E 18.4078

N 51.7697 E 18.4056

N 51.7711 E 18.3983

20.4.2021

W województwie małopolskim, w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim:

Części gmin Gorlice, Sękowa, Uście Gorlickie i Ropa w powiecie gorlickim położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 49.5836 E 21.1106

N 49.5842 E 21.1103

13.4.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:

Części gmin Ceków- Kolonia, Żelazków, Mycielin w powiecie kaliskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.8511 E 18.2353

12.4.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:

Części gmin Ceków- Kolonia, Opatówek, Koźminek i Żelazków w powiecie kaliskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.8103 E 18.2186

9.4.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim:

Części powiatów żuromińskiego, mławskiego i sierpeckiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.0133 E 19.8283

N 53.0044 E 19.8625

N 52.9733 E 20.0175

N 52.9622 E 20.0997

N 52.9986 E 19.9431

N 52.9569 E 20.04

N 52.9883 E 19.9214

N 52.9939 E 19.9142

N 52.9675 E 19.9181

N 52.9217 E 19.8933

N 52.9892 E 19.9222

N 52.9683 E 20.1019

N 52.9567 E 20.0489

N 52.9844 E 20.0208

N 52.99 E 19.8692

N 53.025 E 19.9131

N 53.0078 E 19.8503

N 52.9581 E 20.0456

20.4.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim:

Część gminy Międzychód w powiecie midzychodzkim położonaw promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.5847 E 15.8972

15.4.2021

W województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim:

Część gminy Zbrosławice w powiecie tarnogorskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.3994 E 18.7483

14.4.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim i ostrowskim:

Część gminy Mikstat w powiecie ostrzeszowskim oraz część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.545 E 17.9942

15.4.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, kaliskim i ostrowskim:

Części gmin Mikstat i Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim, część gminy Brzeziny w powiecie kaliskim oraz część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.5264 E 18.1647

16.4.2021

W województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, i limanowskim:

Części gmin Chełmiec i Podegrodzie w powiecie nowosądeckim oraz część gminy Limanowa w powiecie limanowskim powiecie ostrowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.6683 E 20.5619

18.4.2021

W województwie małopolskim, w powiecie limanowskim i nowosądeckim:

Część gminy Łukowica w powiecie limanowskim oraz czesć gminy Podegrodzie w powiecie nowosądeckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.6114 E 20.5217

20.4.2021

W województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim:

Części gmin Hażlach, Skoczów i Debowiec w powiecie cieszyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.8128 E 18.7367

20.4.2021

W województwie małopolskim, w powiecie gorlickim:

Część powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: N 49.7194 E 21.2244

20.4.2021

W województwie małopolskim, w powiecie gorlickim i nowosądeckim:

Część powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: N 49.6786 E 20.9403

20.4.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim:

Część powiatu mrągowo położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: N 53.8069 E 21.5908

20.4.2021

W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:

Część powiatu sieradzkiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7758 E 18.5436

20.4.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim:

Część powiatu żuromińskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 53.1056 E 19.8767

N 53.1053 E 19.8769

20.4.2021

W województwie małopolskim, w powiecie gorlickim:

Część powiatu gorlickiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.5881 E 21.1911

20.4.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:

Część powiatu klaiskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 51.6208 E 18.3358

N 51.6311 E 18.3031

N 51.6283 E 18.3261

N 51.6247 E 18.3325

N 51.6211 E 18.3353

20.4.2021

W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:

Część powiatu sieradzkiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 51.6208 E 18.3358

N 51.6283 E 18.3261

N 51.6247 E 18.3325

N 51.6211 E 18.3353

20.4.2021

Medlemsstat: Sverige

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

De delar av Mjölby kommun som ligger inom en radie av tre km med centrum i WGS 84 decimalkoordinater N58.24.35 och E15.13.12

11.4.2021

De delar av Linköpings kommun som ligger inom en radie av tre kilometer med centrum i WGS 84 decimalkoordinater N58.24.35 och E15.20.23

11.4.2021

De delar av Sjöbo kommun som ligger inom en radie av tre km med centrum i WGS 84 decimalkoordinater N55.36.32 och E13.39.17

8.4.2021

De delar av Mjölby kommun som ligger inom en radie av tre km med centrum i WGS 84 decimalkoordinater N58.25.40 och E15.16.17

11.4.2021

De delar av Mjölby kommun som ligger inom en radie av tre km med centrum i WGS 84 decimalkoordinater N58.25.40 och E15.16.13

11.4.2021

De delar av Tomelilla kommun som ligger inom en radie av tre km med centrum i WGS 84 decimalkoordinater N55.33.2 och E14.4.51

14.4.2021

DEL B

Övervakningsområde som avses i artikel 1:

Medlemsstat: Tjeckien

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

Moravian-Silesian Region:

Úblo (613151); Býkov (616508); Horní Benešov (642355); Horní Životice (644714); Hošťálkovy (646091); Křížová ve Slezsku (646105); Staré Purkartice (646113); Vraclávek (646121); Krasov (674036); Krásné Loučky (674770); Krnov-Horní Předměstí (674737); Opavské Předměstí (674630); Burkvíz (693375); Linhartovy (683876); Opavice (683884); Jelení u Bruntálu (695173); Milotice nad Opavou (695181); Nové Heřminovy (706183); Oborná (613231); Sosnová (752479); Dětřichovice (760421); Markvartice u Široké Nivy (762652); Skrbovice (762636); Široká Niva (762644); Malé Heraltice (690490);

Lichnov u Bruntálu (683752) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 45910 a silnice č. 459;

Brumovice u Opavy (613100) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 4601 , ul. Hlavní a silnice č. 460;

Bruntál-město (613169) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Zahradní a silnice č. 11;

Razová (739987) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 45214 a silnice spojující obec Razová a Horní Benešov;

Úvalno (775711) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 460

20.4.2021

Central Bohemian Region:

Bezděkov pod Třemšínem (603601); Bubovice u Březnice (784800); Bukovany u Kozárovic (615838); Hlubyně (639702); Horčápsko (641944); Hořejany (767701); Hudčice (649236); Chrást u Tochovic (653756); Chraštice (654078); Kamenná u Příbramě (662691); Kletice (761311); Koupě (671207); Kozárovice (671525); Leletice (679917); Modřovice (697966); Mýšlovice (785270); Nestrašovice (761320); Nesvačily pod Třemšínem (703851); Oslí (653772); Ostrov u Tochovic (715743); Pňovice pod Třemšínem (722839); Pročevily (784818); Přední Poříčí (614319); Skuhrov pod Třemšínem (722847); Starosedlský Hrádek (754862); Strýčkovy (757357); Svojšice (761338); Těchařovice (785288); Tochovice (767719); Třebsko (770523); Tušovice (761346); Vacíkov (775941); Volenice u Březnice (784826); Vrančice (785296); Vševily (603619); Zalužany (790761)

10.4.2021

Bor u Březnice (607240); Březnice (614271); Drahenice (631540); Martinice u Březnice (692085); Počaply u Březnice (722952); Stražiště (722961)

2.4.2021 – 10.4.2021

Běrunice (603104); Běruničky (603112); Slibovice (603155); Velké Výkleky (603163); Vlkov nad Lesy (603171); Dvořiště (712868); Kněžice u Městce Králové (666921); Osek (712876); Kněžičky (603121); Kamilov (750689); Střihov (750701)

20.4.2021

Břístev (653063); Černá Hora u Dymokur (634239), Činěves (623920); Dlouhopolsko (626651); Dobšice u Žehuně (628042); Dubečno (666912); Dymokury (634247); Hradčany u Žehuně (646628); Chotěšice (653071); Choťovice (795721); Chroustov (654248); Kolaje (668010); Ledečky (679771); Malá Strana u Chotěšic (653080); Netřebice u Nymburka (704016); Nouzov u Dymokur (704920); Nová Ves u Chotěšic (653098); Nové Zámky (706841); Okřínek (709751); Opočnice (711926); Ostrov u Poděbrad (774286); Oškobrh (712001); Podmoky u Městce Králové (724084); Senice (747441); Srbce u Okřínka (709760); Svídnice u Dymokur (760684); Úmyslovice (774294); Velenice (777765); Vlkov pod Oškobrhem (784095); Vrbice u Poděbrad (785881); Zábrdovice u Křince (676306); Žehuň (795739);

zástavba v katastrálním území Městec Králové (693286) ležící od čerpací stanice podél silnice č. 328 vedoucí ve směru na obec Dlouhopolsko a celá vesnice Nový (městská část Městec Králové-Nový)

20.4.2021

Vinice u Městce Králové (693308); Sloveč (750697); Záhornice u Městce Králové (789828);

Městec Králové (693286) – vyjma veškeré zástavby od čerpací stanice podél silnice č. 328 vedoucí ve směru na obec Dlouhopolsko a vyjma vesnice Nový (městská část Městec Králové-Nový)

16.4.2021 – 20.4.2021

Radovesnice II (738778); Rozehnaly (738786); Rasochy (773174); Uhlířská Lhota (773182); Hradišťko II (797430); Kundratice u Žiželic nad Cidlinou (797456); Loukonosy (797464); Žiželice nad Cidlinou (797481)

20.4.2021

Benátecká Vrutice (602060); Brandýs nad Labem (609048); Břežany II (614955); Bříství (615056); Černíky (620220); Hlavenec (638960); Horoušany (644803); Chrást u Poříčan (653748); Jirny (660922); Jiřice (602078); Kounice (671142); Kozovazy (788490); Lázně Toušeň (767859); Litol (689556); Milovice nad Labem (695190); Mochov (698067); Mstětice (792764); Nehvizdy (702404); Nový Vestec (708038); Ostrá (713406); Ostrov u Brandýsa nad Labem (609234); Otradovice (748366); Předměřice nad Jizerou (734284); Přerov nad Labem (735035); Semice nad Labem (747211); Skorkov (748382); Sojovice (752169); Stará Boleslav (609170); Stará Lysá (753807); Starý Vestec (755231); Stránka u Brandýsa nad Labem (609269); Stratov (756326); Svémyslice (792772); Šestajovice u Prahy (762385); Tlustovousy (771414); Tuklaty (771422); Tuřice (771856); Velenka (777781); Vykáň (787558); Vyšehořovice (788503); Záluží u Čelákovic (619230); Zápy (609226); Zeleneč (792781);

Lysá nad Labem (689505) - celé katastrální území mimo území městské části Byšičky

20.4.2021

Čelákovice (619159); Káraný (708020); Sedlčánky (619213);

území městské části Byšičky města Lysá nad Labem v katastrálním území (689505) Lysá nad Labem

17.4.2021 – 20.4.2021

Dománovice (709191); Končice (797448); Lipec (738760); Ohaře (709204); Opolánky (711985); Polní Chrčice (709212); Sány (746126);

Běruničky (603112); Dlouhopolsko (626651); Dobšice u Žehuně (628042); Hradčany u Žehuně (646628); Choťovice (795721); Kněžice u Městce Králové (666921); Kolaje (668010); Městec Králové (693286); Vinice u Městce Králové (693308); Opočnice (711926); Oškobrh (712001); Podmoky u Městce Králové (724084); Radovesnice II (738778); Rozehnaly (738786); Kamilov (750689); Sloveč (750697); Střihov (750701); Rasochy (773174); Vrbice u Poděbrad (785881); Záhornice u Městce Králové (789828); Žehuň (795739); Hradišťko II (797430); Kundratice u Žiželic nad Cidlinou (797456); Loukonosy (797464); Žiželice nad Cidlinou (797481)

20.4.2021

Běrunice (603104); Běruničky (603112); Břístev (653063); Černá Hora u Dymokur (634239); Činěves (623920); Dlouhopolsko (626651); Dubečno (666912); Dvořiště (712868); Dymokury (634247); Chotěšice (653071); Chroustov (654248); Kamilov (750689); Kněžice u Městce Králové (666921); Kněžičky (603121); Ledečky (679771); Městec Králové (693286); Nouzov u Dymokur (704920); Nové Zámky (706841); Opočnice (711926); Osek (712876); Podlužany (742660); Podmoky u Městce Králové (724084); Rožďalovice (742686); Senice (747441); Slibovice (603155); Sloveč (750697); Střihov (750701); Svídnice u Dymokur (760684); Úmyslovice (774294); Velenice (777765); Velké Výkleky (603163); Vestec nad Mrlinou (781011); Vlkov nad Lesy (603171); Vrbice u Poděbrad (785881); Zábrdovice u Křince (676306); Zámostí u Rožďalovic (742694)

20.4.2021

Běleč u Litně (685232); Březová u Zvole (794023); Bubovice (615137); Budňany (663719); Černolice (620351); Dobříč u Prahy (627763); Dobřichovice (627810); Drahelčice (631531); Dušníky u Rudné (743313); Hlásná Třebaň (638901); Hořelice (743321); Chrášťany u Prahy (654019); Chrustenice (654400); Jíloviště (660175); Jinočany (660744); Karlík (627828); Klínec (666343); Kozolupy (671967); Kuchař (676942); Lety u Dobřichovic (680761); Lhota u Dolních Břežan (628808); Líšnice u Prahy (685054); Loděnice u Berouna (686328); Lužce (689246); Měchenice (692719); Mezouň (693863); Mořina (699306); Mořinka (699322); Nučice u Rudné (708062); Ohrobec (709352); Ořech (712604); Poučník (663743); Řevnice (745375); Řitka (745804); Tachlovice (764825); Trněný Újezd (768324); Trnová u Jíloviště (660183); Vrané nad Vltavou (785318); Všenory (787272); Vysoký Újezd u Berouna (788449); Zadní Třebaň (789593); Zbuzany (791962); Zvole u Prahy (794058)

20.4.2021

Capital City of Prague:

Hlubočepy (728837); Holyně (750573); Jinonice (728730); Komořany (728519); Lahovice (729248); Lipence (683973); Lochkov (686425); Malá Chuchle (729183); Modřany (728616); Radotín (738620); Řeporyje (745251); Slivenec (750590); Stodůlky (755541); Točná (652407); Třebonice (770353); Velká Chuchle (729213); Zadní Kopanina (745278); Zbraslav (791733); Zličín (793264)

20.4.2021

Hradec Králové Region:

Velké Babice (600610); Barchov (600890); Boharyně (605972); Trnava (768260); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Hrádek u Nechanic (647322); Hvozdnice u Hradce Králové (681717); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Klamoš (665428); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kunčice u Nechanic (677051); Hubenice (649198); Lhota pod Libčany (681105); Libčany (681725); Želí (681733); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Měník u Nového Bydžova (693073); Mlékosrby (697311); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Nové Město nad Cidlinou (706396); Osice (713058); Polizy (725471); Trávník u Osic (713066); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Krásnice (746916); Praskačka (732915); Sedlice u Hradce Králové (746924); Vlčkovice u Praskačky (732931); Puchlovice (605999); Radíkovice (737763); Radostov (738450); Stará Voda (754056); Hřibsko (649023); Těchlovice u Hradec Králové (765431); Urbanice u Praskačky (732923); Zdechovice u Nového Bydžova (732893)

20.4.2021

Dobřenice (627747); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Obědovice (674168); Osičky (713091); Roudnice (741639); Syrovátka (761 826 )

16.4.2021 – 20.4.2021

Velké Babice (600610); Barchov (600890); Boharyně (605972); Trnava (768260); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kobylice (732869); Kosice (669831); Kosičky (669849); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Podoliby (672513); Lišice (684970); Lodín (686387); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Mlékosrby (697311); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Luková nad Cidlinou (689009); Nové Město nad Cidlinou (706396); Skochovice (748331); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Prasek (732885); Převýšov (735299); Hrobičany (746312); Sekeřice (797685); Skřivany (748960); Červeněves (750913); Chotělice (653021); Křičov (750921); Loučná Hora (750930); Smidary (750948); Stará Voda (754056); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Smidarská Lhota (782173); Vinary u Smidar (782181); Zdechovice u Nového Bydžova (732893); Klamoš (665428); Kunčice u Nechanic (677051); Myštěves (700801); Petrovice u Nového Bydžova (720127); Puchlovice (605999)

20.4.2021

Humburky (649317); Lužec nad Cidlinou (689271); Měník u Nového Bydžova (693073); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Starý Bydžov (754943); Zachrašťany (790338); Sloupno nad Cidlinou (750671)

16.4.2021 – 20.4.2021

Běchary (601462); Budčeves (615188); Nečas (615196); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Cholenice (652334); Kopidlno (669296); Mlýnec u Kopidlna (697371); Lišice (684970); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Lužec nad Cidlinou (689271); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Sekeřice (797685); Slavhostice (797693); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Vršce (786608); Židovice (796832); Žlunice (797707)

20.4.2021

Dobřenice (627747); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Pamětník (717533); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Štít (665436); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Mlékosrby (697311); Luková nad Cidlinou (689009); Nové Město nad Cidlinou (706396); Obědovice (674168); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Převýšov (735299); Stará Voda (754056)

20.4.2021

Klamoš (665428)

16.4.2021 – 20.4.2021

Bašnice (601101); Běchary (601462); Butoves (771767); Češov (623466); Liběšice (623474); Dolní Dobrá Voda (627071); Horní Dobrá Voda (627089); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Holovousy v Podkrkonoší (641332); Cholenice (652334); Chomutičky (652431); Obora u Chomutic (652440); Popovice u Jičína (725838); Robousy (740225); Bartoušov u Jičíněvsi (659631); Dolany u Chyjic (655422); Jičiněves (659649); Labouň (678813); Žitětín (659665); Kacákova Lhota (771783); Kamenice u Konecchlumí (668991); Konecchlumí (669008); Kopidlno (669296); Pševes (631825); Kostelec u Jičíněvsi (659657); Kovač (669016); Kozojedy u Žlunic (797677); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Podoliby (672513); Lískovice u Ostroměře (684902); Tereziny Dary (766551); Lužany u Jičína (689238); Mlázovice (697249); Myštěves (700801); Nemyčeves (703273); Nový Bydžov (707163); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Ohnišťany (709280); Domoslavice (630985); Nové Smrkovice (706736); Ostroměř (715727); Sylvárův Újezd (630993); Kanice u Petrovic (720119); Petrovice u Nového Bydžova (720127); Podhorní Újezd (723665); Vojice (723673); Sekeřice (797685); Skřivany (748960); Miličeves (749842); Slatiny (749851); Slavhostice (797693); Sloupno nad Cidlinou (750671); Červeněves (750913); Křičov (750921); Loučná Hora (750930); Smidary (750948); Sobčice (751499); Staré Místo (723754); Starý Bydžov (754943); Sukorady u Hořic (759406); Šaplava (762032); Šárovcova Lhota (697265); Třtěnice (771147); Hubálov (771775); Tuř (771791); Řeheč (774154); Úlibice (774162); Vesec u Jičína (778141); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Smidarská Lhota (782173); Vinary u Smidar (782181); Vitiněves (782912); Vršce (786608); Židovice (796832); Žlunice (797707)

20.4.2021

Chomutice (652423); Nevratice (754765); Hrobičany (746312); Sběř (746321); Velešice (746339); Chotělice (653021); Staré Smrkovice (754773); Volanice (784664); Stříbrnice v Čechách (757713); Vrbice nad Cidlinou (785954); Veselská Lhota (788341); Vysoké Veselí (788350); Hradištko (796484); Vlhošť (796492); Žeretice (796506)

16.4.2021 – 20.4.2021

Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Pamětník (717533); Klamoš (665428); Štít (665436); Lužec nad Cidlinou (689271); Mlékosrby (697311); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674)

20.4.2021

Velké Babice (600610); Boharyně (605972); Trnava (768260); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Dobřenice (627747); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Hrádek u Nechanic (647322); Humburky (649317); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Pamětník (717533); Klamoš (665428); Štít (665436); Kobylice (732869); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Kunčice u Nechanic (677051); Lhota pod Libčany (681105); Libčany (681725); Želí (681733); Lišice (684970); Lodín (686387); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Lužec nad Cidlinou (689271); Barchůvek (600946); Měník u Nového Bydžova (693073); Lubno u Nechanic (702463); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Osice (713058); Trávník u Osic (713066); Osičky (713091); Prasek (732885); Převýšov (735299); Puchlovice (605999); Radíkovice (737763); Radostov (738450); Roudnice (741639); Skřivany (748960); Sloupno nad Cidlinou (750671); Křičov (750921); Starý Bydžov (754943); Syrovátka (761826); Zdechovice u Nového Bydžova (732893)

20.4.2021

Boharyně (605972); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Dobřenice (627747); Hrádek u Nechanic (647322); Humburky (649317); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Pamětník (717533); Klamoš (665428); Štít (665436); Kobylice (732869); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Michnovka (674150); Kunčice u Nechanic (677051); Lhota pod Libčany (681105); Libčany (681725); Želí (681733); Lišice (684970); Lodín (686387); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Lužec nad Cidlinou (689271); Měník u Nového Bydžova (693073); Lubno u Nechanic (702463); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Nové Město nad Cidlinou (706396); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Trávník u Osic (713066); Osičky (713091); Prasek (732885); Převýšov (735299); Puchlovice (605999); Radíkovice (737763); Radostov (738450); Roudnice (741639); Skřivany (748960); Sloupno nad Cidlinou (750671); Starý Bydžov (754943); Syrovátka (761826); Zachrašťany (790338); Zdechovice u Nového Bydžova (732893)

20.4.2021

600610 Velké Babice; 600890 Barchov; 605972 Boharyně; 768260 Trnava; 793957 Zvíkov nad Bystřicí; 630039 Dolní Přím; 643866 Horní Přím; 721212 Plačice; 647322 Hrádek u Nechanic; 681717 Hvozdnice u Hradce Králové; 654787 Chudeřice; 663182 Káranice; 665428 Klamoš; 669831 Kosice; 669849 Kosičky; 677051 Kunčice u Nechanic; 649198 Hubenice; 681725 Libčany; 681733 Želí; 600946 Barchůvek; 693057 Bydžovská Lhotka; 693073 Měník u Nového Bydžova; 697311 Mlékosrby; 702463 Lubno u Nechanic; 702471 Nechanice; 702480 Staré Nechanice; 706396 Nové Město nad Cidlinou; 674168 Obědovice; 725471 Polizy; 720917 Písek u Chlumce nad Cidlinou; 746916 Krásnice; 732915 Praskačka; 746924 Sedlice u Hradce Králové; 732931 Vlčkovice u Praskačky; 605999 Puchlovice; 737763 Radíkovice; 738450 Radostov; 754056 Stará Voda; 649023 Hřibsko; 755451 Stěžery; 755478 Stěžírky; 765431 Těchlovice u Hradce Králové; 732923 Urbanice u Praskačky; 732893 Zdechovice u Nového Bydžova

20.4.2021

Barchov (600890); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Humburky (649317); Chlumec nad Cidlinou (651800); Kobylice (732869); Kosice (669831); Kozojedy u Žlunic (797677); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Podoliby (672513); Lišice (684970); Lodín (686387); Lužec nad Cidlinou (689271); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Měník u Nového Bydžova (693073); Mlékosrby (697311); Myštěves (700801); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Nové Město nad Cidlinou (706396); Skochovice (748331); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Ohnišťany (709280); Kanice u Petrovic (720119); Petrovice u Nového Bydžova (720127); Prasek (732885); Hrobičany (746312); Sběř (746321); Velešice (746339); Sekeřice (797685); Slavhostice (797693); Červeněves (750913); Chotělice (653021); Loučná Hora (750930); Smidary (750948); Staré Smrkovice (754773); Šaplava (762032); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Vinary u Smidar (782181); Volanice (784664); Veselská Lhota (788341); Vysoké Veselí (788350); Zachrašťany (790338); Zdechovice u Nového Bydžova (732893); Žlunice (797707)

20.4.2021

Pardubice Region:

Břehy (613771); Bukovka (616125); Čeperka (619558); Dolany u Pardubic (628450); Chýšť (655686); Křičeň (676187); Lázně Bohdaneč (606171); Libišany (682918); Malé Výkleky (655694); Neratov (797316); Plch (721808); Podůlšany (724513); Přelovice (734641); Přepychy (734691); Rohovládova Bělá (740446); Sopřeč (752452); Staré Ždánice (754781); Stéblová (755371); Strašov (756318); Vápno u Přelouče (776955); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Žáravice (794597); Nerad (797308); Živanice (797332)

20.4.2021

Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Pravy (664286); Rohoznice (740527)

16.4.2021 – 20.4.2021

Břehy (613771); Bukovka (616125); Hlavečník (638951); Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Bílé Vchynice (604143); Kladruby nad Labem (665410); Kolesa (668079); Komárov u Přelouče (668702); Křičeň (676187); Neratov (797316); Pravy (664286); Lhota pod Přeloučí (681113); Lohenice u Přelouče (686409); Přelouč (734560); Škudly (681121); Přelovice (734641); Rohovládova Bělá (740446); Rohoznice (740527); Labětín (744778); Řečany nad Labem (744786); Selmice (747149); Semín (747319); Tetov (766968); Trnávka (744794); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Spytovice (792241); Nerad (797308); Živanice (797332)

20.4.2021

Chýšť (655686); Malé Výkleky (655694); Přepychy (734691); Sopřeč (752452); Strašov (756318); Újezd u Přelouče (773689); Vápno u Přelouče (776955); Žáravice (794597)

16.4.2021 – 20.4.2021

Bukovka (616125); Chýšť (655686); Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Kolesa (668079); Komárov u Přelouče (668702); Křičeň (676187); Malé Výkleky (655694); Pravy (664286); Přepychy (734691); Rohovládova Bělá (740446); Rohoznice (740527); Sopřeč (752452); Strašov (756318); Újezd u Přelouče (773689); Vápno u Přelouče (776955); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Žáravice (794597)

20.4.2021

Břehy (613771); Bukovka (616125); Čeperka (619558); Dolany u Pardubic (628450); Chýšť (655686); Křičeň (676187); Lázně Bohdaneč (606171); Libišany (682918); Malé Výkleky (655694); Neratov (797316); Plch (721808); Podůlšany (724513); Přelovice (734641); Přepychy (734691); Rohovládova Bělá (740446); Sopřeč (752452); Staré Ždánice (754781); Stéblová (755371); Strašov (756318); Vápno u Přelouče (776955); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Žáravice (794597); Nerad (797308); Živanice (797332)

20.4.2021

Plzeň Region:

Hradiště u Kasejovic (647471); Zahorčičky (789801)

17.4.2021

Babice u Holubče (641375); Bernartice u Stráže (602701); Bezděkov u Damnova (624705); Bohuslav (678848); Boječnice (607291); Bonětice (710261); Bonětičky (710270); Borek u Tachova (602710); Borovany u Boru (607312); Částkov u Tachov (618560); Čečkovice (607321); Černá Hora u Bělé nad Radbuzou (601659); Dehetná (602728); Doly u Boru (607339); Dubec (770663); Holostřevy (641308); Jadruž (778702); Jemnice u Tisové (767204); Kosov u Boru (607347); Kumpolec (767212); Kurojedy (677604); Labuť (678830); Lhota u Tachova (715964); Malé Dvorce (778729); Málkov u Přimdy (736091); Málkovice (677612); Maršovy Chody (618578); Mchov (754641); Nové Sedliště (754650); Olešná (710288); Ostrov u Tachova (715972); Pavlíkov u Třemešného (770671); Pernolec (618586); Pořejov (646253); Přimda (736112); Racov (754749); Rájov u Třískolup (771112); Skviřín (607380); Staré Sedliště (754668); Staré Sedlo u Tachova (754757); Strachovice u Bernartic (602736); Stráž u Tachova (756369); Svatá Kateřina u Rozvadova (742601); Tisová u Tachova (767221); Trnová u Tachova (767239); Třemešné (770680); Třískolupy pod Přimdou (771121); Újezd pod Přimdou (773824); Úšava (754676); Velká Ves u Damnova (624721)

20.4.2021

South Bohemian Region:

Bělčice (601870); Hostišovice (645796); Podruhlí (645818); Záhrobí (790281); Závišín u Bělčic (791288); Drahenický Málkov (631558); Krsice (623831); Horosedly (644781); Chobot (775754); Lety (680770); Minice u Mišovic (696188); Boješice (606898); Kakovice (696170); Mirovice (695726); Ohař (606901); Plíškovice (721875); Touškov (767883); Mišovice (696196); Pohoří u Mirovic (696200); Myslín (700631); Kožlí u Myštic (700835); Myštice (700851); Výšice (700908); Dolní Nerestce (703699); Horní Nerestce (703702); Rakovice (623849); Uzenice (775771); Uzeničky (775789);

Svučice (761621) – jižní část katastrálního území s vesnicí Svučice – částí obce Mišovice, přičemž hranici na severu tvoří polní cesta vedoucí od Hibeňského rybníka po pozemní komunikaci – silnici č. 1756, dále silnice č. 1756 vedoucí na sever po křižovatku s pozemní komunikací – silnicí č. 0194, dále silnice č. 0194 vedoucí směrem na východ po hranici s k.ú 721883 Ráztely;

Šerkov (680788) – západní část katastrálního území s vesnicí Šerkov – částí obce Lety, přičemž hranici na východě tvoří pozemní komunikace – silnice č. 10245 vedoucí od severní hranice po jižní hranici katastrálního území Šerkov

10.4.2021

Ráztely (721883);

Svučice (761621) – severní část katastrálního území s vesnicí Draheničky – částí obce Mišovice, přičemž hranici na jihu tvoří polní cesta vedoucí od Hibeňského rybníka po pozemní komunikaci – silnici č. 1756, dále silnice č. 1756 vedoucí na sever po křižovatku s pozemní komunikací – silnicí č. 0194, dále silnice č. 0194 vedoucí směrem na východ po hranici s k.ú 721883 Ráztely

2.4.2021 – 10.4.2021

Bělčice (601870); Hostišovice (645796); Podruhlí (645818); Újezdec u Bělčic (774031); Záhrobí (790281); Závišín u Bělčic (791288); Blatenka (605212); Čekanice (619060); Drahenický Málkov (631558); Jindřichovice u Blatenky (605221); Milčice u Čekanic (619078); Bratronice (789291); Čečelovice (618781); Doubravice u Strakonic (631248); Nahošín (631264); Hajany u Blatné (636533); Hornosín (644765); Chlum u Blatné (651494); Chobot (775754); Kadov u Blatné (661929); Lnářský Málkov (661937); Mračov (661945); Pole (725111); Vrbno (661953); Kocelovice (667579); Lažánky (605239); Lažany u Doubravice (631256); Lnáře (686247); Zahorčice u Lnář (686255); Lom u Blatné (686549); Míreč (686557); Bořice u Mirotic (756822); Jarotice (756831); Lučkovice (695491); Stráž u Mirotic (756849); Strážovice u Mirotic (756857); Myštice (700851); Vahlovice (700894); Výšice (700908); Řiště (745791); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Holušice u Mužetic (700495); Mužetice (700509); Němčice u Sedlice (746886); Sedlice u Blatné (746894); Pacelice (762750); Škvořetice (762768); Tchořovice (766976); Uzenice (775771); Uzeničky (775789); Záboří u Blatné (789313)

17.4.2021

Bezdědovice (603457); Blatná (605247); Hněvkov u Mačkova (689726); Skaličany (748005); Buzice (616401); Mačkov (689734)

9.4.2021 – 17.4.2021

Zlín Region:

Boršice u Buchlovic (607983); Břestek (613801); Buchlovice (615625); Blišice (669652); Jestřabice (659053); Koryčany (669661); Lískovec (684881); Ořechov u Uherského Hradiště (712655); Polešovice (725251); Staré Hutě na Moravě (754404); Stříbrnice u Uherského Hradiště (757730); Střílky (757861); Stupava (758612); Tučapy (771228); Tupesy na Moravě (771554); Vážany u Uherského Hradiště (777293); Zástřizly (791148)

13.4.2021

Hostějov (645656); Medlovice u Uherského Hradiště (692638); Osvětimany (716359); Újezdec u Osvětiman (774057)

5.4.2021 – 13.4.2021

South Moravian Region:

Bohuslavice u Kyjova (606588); Boršov u Kyjova (678520); Čeložnice (619426); Domanín (630608); Hýsly (650480); Ježov (659509); Kelčany (664774); Kostelec u Kyjova (670316); Kyjov (678431); Moravany u Kyjova (698521); Mouchnice (699969); Nětčice u Kyjova (678511); Skalky u Kyjova (748048); Syrovín (761842); Těmice u Hodonína (765872); Vlkoš u Kyjova (784036); Žádovice (794261); Žeravice u Kyjova (796425);

Bzenec (617270) – severní část katastrálního území po veřejnou komunikací č. 54;

Moravský Písek (699233) – severovýchodní část katastrálního území po veřejnou komunikací č. 54 a následně č. 427;

Vracov (785172) – severní část katastrálního území po hranici lesa

13.4.2021

Labuty (678856); Vřesovice (786748)

5.4.2021 – 13.4.2021

Ústí nad Labem Region:

Bečov u Mostu 601233; Milá (601241); Stránce (796816); Zaječice u Bečova (601250); Bedřichův Světec (602035); Bělušice u Mostu (602043); Odolice (602051); Bílence (604151); Škrle (604160); Bitozeves (604925); Nehasice (702374); Tatinná (702382); Vidovle (604933); Blažim (605549); Břvany (615111); Havraň (638021); Korozluky (669610); Sedlec u Obrnic (669628); Kozly u Loun (671827);

Lenešice (679925); Sinutec (671835); Lužice u Mostu (689327);

Svinčice (689335); Bylany u Mostu (616532); Holešice (640956); Malé Březno (690449); Čepirohy (619591); Hořany (645010); Most I (699357); Most II (699594); Rudolice nad Bílinou (699691); Skyřice (749206); Slatinice u Mostu (616559); Souš (903337); Střimice (699748); Třebušice (770540); Velebudice (749214); Vtelno (787507); České Zlatníky (708739); Chanov (708747); Obrnice (708755); Patokryje (718301); Postoloprty (726117); Rvenice (747190);

Seménkovice (747203); Vrbka u Postoloprt (726125); Hrádek u Loun (739235); Raná u Loun (739243); Dobrčice u Skršína (748684); Chrámce (748692); Skršín (748706); Strupčice (757195); Sušany (759597); Minice (777706); Velemyšleves (777722); Zálezly (777731); Volevčice (725234); Všestudy (787469); Počerady (723185); Výškov u Počerad (788554)

20.4.2021

Bedřichův Světec (602035); Bělušice u Mostu (602043); Bílina (604208); Bílina-Újezd (604283); Bílka (608246); Braňany (609005); Břešťany (614858); Břežánky (614866); Bžany (617342); Černčice u Žalan (794309); Červený Újezd u Mukova (700380); České Zlatníky (708739); Děkovka (632805); Dobrčice u Skršína (748684); Dřemčice (632813); Dřevce (754072); Hořenec (681741); Hostomice nad Bílinou (645915); Chotějovice (760331); Chotovenka (760340); Chouč (648175); Chrámce (748692); Chrášťany u Dřemčic (632821); Chudeřice u Bíliny (604348); Jablonec u Libčevsi (681750); Jenišův Újezd (658472); Kaňkov (609013); Kocourov u Medvědic (692671); Korozluky (669610); Kostomlaty pod Milešovkou (670669); Kozly u Loun (671827); Křemýž (709221); Lahovice u Libčevsi (681768); Ledvice (679844); Leská (754081); Lhenice u Bžan (617351); Lhota u Medvědic (692689); Libčeves (681776); Liběšice u Želenic (795925); Liptice (684821); Lukov u Bíliny (688959); Lužice u Mostu (689327); Lysec (689653); Medvědice (692697); Měrunice (693227); Milešov u Lovosic (694649); Mirošovice (648191); Mrsklesy (692701); Obrnice (708755); Obřice (724483); Odolice (602051); Ohníč (709239); Páleč u Milešova (798321); Patokryje (718301); Pnětluky u Podsedic (724491); Pohradice (760382); Řisuty u Libčevsi (681784); Sedlec u Obrnic (669628); Sinutec (671835); Skalice u Lovosic (754099); Skršín (748706); Staré (754102); Světec (760366); Svinčice (689335); Šepetely (754111); Štrbice (760374); Třebívlice (770027); Vlastislav (783480); Všechlapy u Libčevsi (681792); Žalany (794325); Želenice u Mostu (795933); Želénky (789402); Želkovice u Loun (796361); Žichov (693235)

20.4.2021

Medlemsstat: Danmark

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.2432; E 11.3900

14.4.2021

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.2432; E 11.3900

6.4.2021 – 14.4.2021

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.2433; E 11.3901

14.4.2021

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.2433; E 11.3901

6.4.2021 – 14.4.2021

The parts of Kalundborg municipality, Slagelse municipality, Sorø municipality and Holbæk municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.5523; E 11.2668

14.4.2021

The parts of Kalundborg municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.5523; E 11.2668

6.4.2021 – 14.4.2021

The parts of Langeland municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,8683; E 10,7823

19.4.2021

The parts of Langeland municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 54,8683; E 10,7823

11.4.2021 – 19.4.2021

The parts of Slagelse municipality, Næstved municipality and Sorø municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,3131; E 11,4163

20.4.2021

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,3131; E 11,4163

14.4.2021 – 20.4.2021

The parts of Slagelse municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842

20.4.2021

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842

14.4.2021 – 20.4.2021

Medlemsstat: Estland

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

The parts of Harju county beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 59.328315; E 24.323405

20.4.2021

Medlemsstat: Frankrike

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

AIGNAN

ARMENTIEUX

ARMOUS-ET-CAU

AUJAN-MOURNEDE

BASSOUES

BAZIAN

BEAUCAIRE

BECCAS

BELMONT

BERAUT

BETPLAN

BEZOLLES

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CAILLAVET

CALLIAN

CASSAIGNE

CASTELNAU-D'ANGLES

CASTELNAVET

CASTEX

CAUSSENS

CAZAUX-D'ANGLES

CAZAUX-VILLECOMTAL

CLERMONT-POUYGUILLES

CONDOM

COULOUME-MONDEBAT

COURRENSAN

COURTIES

CUELAS

DUFFORT

ESCLASSAN-LABASTIDE

ESTIPOUY

GALIAX

GAZAX-ET-BACCARISSE

GONDRIN

GOUX

HAGET

IDRAC-RESPAILLES

L'ISLE-DE-NOE

IZOTGES

JU-BELLOC

JUILLAC

JUSTIAN

LABARTHE

LABEJAN

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

LAGARDE-HACHAN

LAGARDERE

LAMAZERE

LARRESSINGLE

LASSERADE

LOUBEDAT

LOUBERSAN

LOURTIES-MONBRUN

LOUSLITGES

LOUSSOUS-DEBAT

LUPIAC

MAIGNAUT-TAUZIA

MALABAT

MANSENCOME

MARAMBAT

MARGOUET-MEYMES

MASCARAS

MASSEUBE

MAUMUSSON-LAGUIAN

MIRAMONT-D'ASTARAC

MIRANDE

MIRANNES

MONLAUR BERNET

MONTESQUIOU

MOUCHAN

MOUCHES

MOUREDE

PEYRUSSE-GRANDE

PEYRUSSE-VIEILLE

PLAISANCE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYDRAGUIN

PRECHAC-SUR-ADOUR

ROQUEBRUNE

ROQUES

ROZES

SABAZAN

SAINT-ARAILLES

SAINT-ARROMAN

SAINT-AUNIX-LENGROS

SAINT-JEAN-POUTGE

SAINT-JUSTIN

SAINT-MARTIN

SAINT-OST

SAINT-PAUL-DE-BAISE

SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES

SAMARAN

SARRAGUZAN

SAUVIAC

SCIEURAC-ET-FLOURES

SEAILLES

SEISSAN

SEMBOUES

TASQUE

TIESTE-URAGNOUX

TOURDUN

TUDELLE

VALENCE-SUR-BAISE

VIELLA

VIOZAN

20.4.2021

AUBIET, AURIMONT, AUTERIVE, BEZERIL, FAGET-ABBATIAL, GIMONT, HAULIES, L'ISLE-ARNE, JUILLES, LAHAS, LARTIGUE, LUSSAN, MARSAN, MONGAUSY, MONTAMAT, MONTEGUT, MONTIRON, PELLEFIGUE, PESSAN, POLASTRON, SAINT-ANDRE, SAINT-ELIX, SAINT-MARTIN-GIMOIS, SAINT-SOULAN, SARAMON, SEMEZIES-CACHAN, TRAVERSERES

20.4.2021

AVERON-BERGELLE

LANNEPAX

NOULENS

RAMOUZENS

20.4.2021

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

AUX-AUSSAT

BARCELONNE-DU-GERS

BARCUGNAN

BARS

BAZUGUES

BEAUMARCHES

BEAUMONT

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BERDOUES

BERNEDE

BETOUS

BLOUSSON-SERIAN

BOUZON-GELLENAVE

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CORNEILLAN

DEMU

ESTAMPES

ESTANG

FOURCES

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

LE HOUGA

LAAS

LABARTHETE

LAGUIAN-MAZOUS

LANNEMAIGNAN

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LAUJUZAN

LAURAET

LAVERAET

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MANAS-BASTANOUS

MARCIAC

MARSEILLAN

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MAUPAS

MIELAN

MONCASSIN

MONCLAR

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONGUILHEM

MONLEZUN

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MONPARDIAC

MONTAUT

MONT-DE-MARRAST

MONTEGUT-ARROS

MORMES

NOGARO

PALLANNE

PERCHEDE

PONSAMPERE

POUYLEBON

PRÉNERON

PROJAN

RICOURT

RISCLE

SADEILLAN

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINT-CHRISTAUD

SAINTE-DODE

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MAUR

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINT-MONT

SARRAGACHIES

SEGOS

SION

SORBETS

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

TILLAC

TOUJOUSE

TRONCENS

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

15.4.2021 – 20.4.2021

BEDECHAN, BOULAUR, CASTELNAU-BARBARENS, TIRENT-PONTEJAC, SAINT-CAPRAIS

15.4.2021 – 20.4.2021

AYZIEU

BASCOUS

BOURROUILLAN

BRETAGNE D’ARMAGNAC

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CAZAUBON

CAZENEUVE

CRAVENCERES

EAUZE

ESPAS

LAGRAULET-DU-GERS

LAREE

LIAS-D'ARMAGNAC

MANCIET

MARGUESTAU

MONTREAL

PANJAS

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

18.4.2021 – 20.4.2021

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Angoumé

Angresse

Arengosse

Arue

Arx

Azur

Baudignan

Bélis

Bélus

Bénesse-Maremne

Betbezer-d'Armagnac

Bostens

Bougue

Bourriot-Bergonce

Brocas

Cachen

Campet-et-Lamolère

Canenx-et-Réaut

Capbreton

Castets

Cauneille

Cère

Créon-d'Armagnac

Dax

Estigarde

Gaillères

Garein

Geloux

Hastingues

Herm

Josse

Labenne

Labrit

Lacquy

Laglorieuse

Lencouacq

Léon

Lesperon

Linxe

Losse

Lubbon

Lucbardez et Bargues

Luglon

Magescq

Maillas

Maillères

Mazerolles

Mées

Messanges

Moliets-et-Maâ

Mont-de-Marsan

Morcenx La Nouvelle

Oeyregave

Oeyreluy

Ondres

Orist

Orthevielle

Orx

Ousse-Suzan

Pey

Peyrehorade

Port-de-Lanne

Pouydesseaux

Retjons

Rimbez-et-Baudiets

Rion-des-Landes

Rivière-Saas-et-Gourby

Roquefort

Sabres

Saint-André-de-Seignanx

Saint-Avit

Saint-Barthélemy

Saint-Cricq-du-Gave

Saint-Cricq-Villeneuve

Sainte-Foy

Saint-Étienne-d'Orthe

Saint-Geours-de-Maremne

Saint-Gor

Saint-Jean-de-Marsacq

Saint-Julien-d'Armagnac

Saint-Justin

Saint-Lon-les-Mines

Saint-Martin-de-Hinx

Saint-Martin-de-Seignanx

Saint-Martin-d'Oney

Saint-Michel-Escalus

Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Sarbazan

Saubion

Saubrigues

Saubusse

Seignosse

Le Sen

Seyresse

Siest

Soorts-Hossegor

Sorde-l'Abbaye

Soustons

Taller

Tarnos

Tercis-les-Bains

Tosse

Uchacq-et-Parentis

Vert

Vielle-Soubiran

Vieux-Boucau-les-Bains

Villenave

Ygos-Saint-Saturnin

Yzosse

15.4.2021

Biarrotte

Biaudos

Sainte-Marie-de-Gosse

Saint-Laurent-de-Gosse

26.3.2021 – 15.4.2021

Artassenx

Arthez-d'Armagnac

Audon

Bascons

Bégaar

Benquet

Beylongue

Bourdalat

Bretagne-de-Marsan

Campagne

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Escalans

Le Frêche

Gabarret

Gourbera

Haut-Mauco

Herré

Labastide-d'Armagnac

Lagrange

Laluque

Lesgor

Mauvezin-d'Armagnac

Meilhan

Montégut

Perquie

Pontonx-sur-l'Adour

Pujo-le-Plan

Saint-Perdon

Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Yaguen

Tartas

Téthieu

Villeneuve-de-Marsan

3.4.2021 – 20.4.2021

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Arsague

Aubagnan

Audignon

Aurice

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Bénesse-lès-Dax

Bergouey

Beyries

Bonnegarde

Bordères-et-Lamensans

Brassempouy

Buanes

Cagnotte

Candresse

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Cauna

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Classun

Clèdes

Clermont

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Estibeaux

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Gaas

Gamarde-les-Bains

Garrey

Gaujacq

Geaune

Gibret

Goos

Gousse

Gouts

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hauriet

Heugas

Hinx

Hontanx

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Labatut

Lacajunte

Lacrabe

Lahosse

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Le Leuy

Louer

Lourquen

Lussagnet

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Maylis

Mimbaste

Miramont-Sensacq

Misson

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morganx

Mouscardès

Mugron

Narrosse

Nassiet

Nerbis

Nousse

Onard

Ossages

Ozourt

Parleboscq

Payros-Cazautets

Pécorade

Peyre

Philondenx

Pimbo

Pomarez

Poudenx

Pouillon

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Puyol-Cazalet

Renung

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Saint-Cricq-Chalosse

Sainte-Colombe

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Loubouer

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Pandelon

Saint-Sever

Samadet

Sarraziet

Sarron

Saugnac-et-Cambran

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Tilh

Toulouzette

Urgons

Vicq-d'Auribat

Vielle-Tursan

Le Vignau

15.4.2021 – 20.4.2021

Les communes suivantes dans le département: Lot-Et-Garonne (47)

BOUSSES, DURANCE, LANNES, MEZIN, MONCRABEAU, POUDENAS, REAUP-LISSE

14.4.2021

SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC, SAINT-PÉ-SAINT-SIMON, SOS

20.4.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

ABERE

ABIDOS

ABITAIN

ABOS

AGNOS

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

AINHARP

AMENDEUIX-ONEIX

ANCE

ANDOINS

ANGAIS

ANGLET

ANGOUS

ANOYE

ARAMITS

ARANCOU

ARAUJUZON

ARAUX

ARBERATS-SILLEGUE

ARBOUET-SUSSAUTE

ARBUS

ARESSY

ARGAGNON

ARGELOS

ARHANSUS

ARMENDARITS

ARRICAU-BORDES

ARRIEN

ARROS-DE-NAY

ARTHEZ-D'ASSON

ARTIGUELOUVE

ARTIX

ASASP-ARROS

ASSAT

ASSON

ASTE-BEON

ASTIS

ATHOS-ASPIS

AUBERTIN

AUBOUS

AUDAUX

AURIAC

AURIONS-IDERNES

AUSSEVIELLE

AUTERRIVE

AUTEVIELLE-ST-MARTIN-BIDEREN

AYDIE

AYDIUS

AYHERRE

BALEIX

BALIROS

BARCUS

BARDOS

BARZUN

BASSILLON-VAUZE

BASTANES

BASTIDE-CLAIRENCE

BAUDREIX

BAYONNE

BEDEILLE

BEGUIOS

BEHASQUE-LAPISTE

BENEJACQ

BEOST

BERENX

BERNADETS

BERROGAIN-LARUNS

BESCAT

BESINGRAND

BEUSTE

BEYRIE-EN-BEARN

BEYRIE-SUR-JOYEUSE

BIARRITZ

BIDOS

BIELLE

BILHERES

BILLERE

BIZANOS

BOEIL-BEZING

BORDERES

BORDES

BOSDARROS

BOUCAU

BOUGARBER

BOURDETTES

BOURNOS

BRISCOUS

BUGNEIN

BUNUS

BUROS

BUROSSE-MENDOUSSE

BUZIET

BUZY

CADILLON

CARDESSE

CARRESSE-CASSABER

CASTAGNEDE

CASTEIDE-CAMI

CASTERA-LOUBIX

CASTETBON

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETNER

CASTILLON-DE-LEMBEYE

CAUBIOS-LOOS

CESCAU

CHERAUTE

COARRAZE

CONCHEZ-DE-BEARN

CORBERE-ABERES

COUBLUCQ

CUQUERON

DENGUIN

DOMEZAIN-BERRAUTE

DOUMY

EAUX-BONNES

ESCOS

ESCOT

ESCOU

ESCOUBES

ESCOUT

ESCURES

ESPECHEDE

ESPIUTE

ESPOEY

ESQUIULE

ESTIALESCQ

ESTOS

ETCHARRY

EYSUS

FEAS

GABASTON

GABAT

GAN

GARINDEIN

GARLEDE-MONDEBAT

GARRIS

GAYON

GELOS

GER

GERDEREST

GERE-BELESTEN

GESTAS

GOES

GOTEIN-LIBARRENX

GUICHE

GUINARTHE-PARENTIES

GURMENCON

HAUT-DE-BOSDARROS

HERRERE

HIGUERES-SOUYE

HOPITAL-D'ORION

HOPITAL-ST-BLAISE

HOURS

IBARROLLE

IDAUX-MENDY

IDRON

IGON

ILHARRE

ISTURITS

JURANCON

JUXUE

LAA-MONDRANS

LABASTIDE-CEZERACQ

LABASTIDE-MONREJEAU

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABATMALE

LABATUT

LACOMMANDE

LAGOR

LAGOS

LAHONCE

LAHOURCADE

LALONGUE

LAMAYOU

LANNECAUBE

LANNEPLAA

LANTABAT

LARCEVEAU-ARROS-CIBITS

LAROIN

LARRIBAR-SORHAPURU

LARUNS

LASSEUBE

LASSEUBETAT

LEDEUIX

LEE

LEMBEYE

LEME

LEREN

LESCAR

LESPIELLE

LESPOURCY

LESTELLE-BETHARRAM

LIVRON

LOHITZUN-OYHERCQ

LOMBIA

LONS

LOUBIENG

LOUVIE-SOUBIRON

LUC-ARMAU

LURBE-ST-CHRISTAU

LUSSAGNET-LUSSON

LUXE-SUMBERRAUTE

MASLACQ

MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ

MAUCOR

MAULEON-LICHARRE

MAZERES-LEZONS

MEHARIN

MEILLON

MENDITTE

MERACQ

MERITEIN

MIREPEIX

MONASSUT-AUDIRACQ

MONCAUP

MONEIN

MONPEZAT

MONSEGUR

MONT

MONT-DISSE

MONTARDON

MONTAUT

MONTFORT

MORLAAS

MOUGUERRE

MOUHOUS

MOUMOUR

MOURENX

MUSCULDY

NARCASTET

NARP

NAVAILLES-ANGOS

NAY

NOGUERES

OGEU-LES-BAINS

OLORON-SAINTE-MARIE

ORAAS

ORDIARP

ORSANCO

OS-MARSILLON

OSSENX

OSSERAIN-RIVAREYTE

OSTABAT-ASME

OUILLON

OUSSE

OZENX-MONTESTRUCQ

PAGOLLE

PARBAYSE

PARDIES

PARDIES-PIETAT

PAU

PEYRELONGUE-ABOS

POEY-DE-LESCAR

PONTACQ

POULIACQ

PRECILHON

REBENACQ

RIUPEYROUS

RIVEHAUTE

RONTIGNON

ROQUIAGUE

SAINT-ABIT

SAINT-CASTIN

SAINT-DOS

SAINT-FAUST

SAINT-JAMMES

SAINT-JEAN-POUDGE

SAINT-LAURENT-BRETAGNE

SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE

SAINT-PALAIS

SAINT-PE-DE-LEREN

SAINT-PIERRE-D'IRUBE

SAINT-VINCENT

SALIES-DE-BEARN

SALLES-MONGISCARD

SAMES

SAMSONS-LION

SARPOURENX

SARRANCE

SAUGUIS-ST-ETIENNE

SAUVAGNON

SAUVELADE

SEDZE-MAUBECQ

SEDZERE

SEMEACQ-BLACHON

SENDETS

SERRES-CASTET

SERRES-MORLAAS

SERRES-SAINTE-MARIE

SIMACOURBE

SIROS

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

TARSACQ

THEZE

UHART-MIXE

URCUIT

UROST

URT

UZEIN

UZOS

VIALER

VIELLENAVE-D'ARTHEZ

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VILLEFRANQUE

VIODOS-ABENSE-DE-BAS

VIVEN

20.4.2021

AAST

AMOROTS-SUCCOS

ANDREIN

ARRAUTE-CHARRITTE

ARTIGUELOUTAN

BARRAUTE-CAMU

BENTAYOU-SEREE

BERGOUEY-VIELLENAVE

BURGARONNE

CASTEIDE-DOAT

ESLOURENTIES-DABAN

GOMER

LAAS

LABETS-BISCAY

LIMENDOUS

LOURENTIES

LUCARRE

LUCGARIER

MASPARRAUTE

MAURE

MOMY

MONTANER

NOUSTY

OREGUE

ORION

ORRIULE

PONSON-DEBAT-POUTS

PONSON-DESSUS

PONTIACQ-VIELLEPINTE

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAUBOLE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SOUMOULOU

25.3.2021 – 20.4.2021

BAIGTS-DE-BEARN

BELLOCQ

BONNUT

LAHONTAN

PUYOO

RAMOUS

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS

6.4.2021 – 20.4.2021

ANOS

ARGET

ARNOS

ARROSES

ARTHEZ-DE-BEARN

ARZACQ-ARRAZIGUET

AUBIN

AUGA

BALANSUN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BETRACQ

BIDACHE

BIRON

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BOUILLON

BOUMOURT

CABIDOS

CAME

CARRERE

CASTEIDE-CANDAU

CASTETIS

CASTETPUGON

CASTILLON-D'ARTHEZ

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

CROUSEILLES

DIUSSE

DOAZON

FICHOUS-RIUMAYOU

GARLIN

GAROS

GEUS-D'ARZACQ

HAGETAUBIN

LABEYRIE

LACADEE

LACQ

LALONQUETTE

LARREULE

LASCLAVERIES

LASSERRE

LONCON

LOUVIGNY

MALAUSSANNE

MASCARAAS-HARON

MAZEROLLES

MESPLEDE

MIALOS

MIOSSENS-LANUSSE

MOMAS

MONCLA

MONTAGUT

MORLANNE

ORTHEZ

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POMPS

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

RIBARROUY

SAINT-ARMOU

SAINT-MEDARD

SALLESPISSE

SAULT-DE-NAVAILLES

SEBY

SEVIGNACQ

TADOUSSE-USSAU

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

URDES

UZAN

VIGNES

15.4.2021 – 20.4.2021

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

ANDREST

ANSOST

ANTIN

ARTAGNAN

AUBAREDE

AUCUN

AURENSAN

AURIEBAT

AZEREIX

BARBACHEN

BARTHE

BAZET

BAZILLAC

BERNADETS-DEBAT

BERNADETS-DESSUS

BETPOUY

BONNEFONT

BONREPOS

BORDERES-SUR-L'ECHEZ

BOURS

BUGARD

BUZON

CABANAC

CAIXON

CAMALES

CAMPUZAN

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

CASTELVIEILH

CASTERA-LOU

CAUBOUS

CAUSSADE-RIVIERE

CHIS

CIZOS

CLARAC

COLLONGUES

COUSSAN

DOURS

ESCONDEAUX

ESTIRAC

FERRIERES

FONTRAILLES

GAILLAGOS

GALAN

GALEZ

GAYAN

GENSAC

GONEZ

GOUDON

GUIZERIX

HACHAN

HAGEDET

HERES

HOURC

IBOS

LABATUT-RIVIERE

LACASSAGNE

LAFITOLE

LAGARDE

LAHITTE-TOUPIERE

LALANNE-TRIE

LAMARQUE-RUSTAING

LAPEYRE

LARREULE

LARROQUE

LASCAZERES

LASLADES

LESCURRY

LIAC

LIBAROS

LIZOS

LOUIT

LUBRET-SAINT-LUC

LUBY-BETMONT

LUSTAR

MARQUERIE

MARSAC

MAUBOURGUET

MAZEROLLES

MINGOT

MONFAUCON

MONTASTRUC

MOULEDOUS

MUN

NOUILHAN

OLEAC-DEBAT

ORGAN

ORIEUX

ORLEIX

OSSUN

OURSBELILLE

PEYRET-SAINT-ANDRE

PEYRIGUERE

PINTAC

POUYASTRUC

PUJO

PUNTOUS

RABASTENS-DE-BIGORRE

RECURT

SABALOS

SABARROS

SADOURNIN

SAINT-LANNE

SAINT-LEZER

SAINT-PE-DE-BIGORRE

SALLES

SANOUS

SARNIGUET

SARRIAC-BIGORRE

SAUVETERRE

SEGALAS

SENAC

SERE-RUSTAING

SIARROUY

SOMBRUN

SOREAC

SOUBLECAUSE

SOUYEAUX

TALAZAC

THUY

TOSTAT

TOURNOUS-DEVANT

TRIE-SUR-BAISE

UGNOUAS

VIC-EN-BIGORRE

VIDOU

VIDOUZE

VIEUZOS

VILLEFRANQUE

VILLEMBITS

VILLENAVE-PRES-BEARN

VILLENAVE-PRES-MARSAC

16.4.2021

PUYDARRIEUX, SENTOUS, TOURNOUS-DARRE

19.3.2021 – 16.4.2021

ESCAUNETS, GARDERES, LUQUET, OROIX, SERON, TARASTEIX

24.3.2021 – 16.4.2021

BOUILH-DEVANT, BOUILH-PEREUILH, CHELLE-DEBAT, ESTAMPURES, FRECHEDE, JACQUE, LAMEAC, MADIRAN, MANSAN, MARSEILLAN, MOUMOULOUS, OSMETS, PEYRUN, SAINT-SEVER-DE-RUSTAN, TROULEY-LABARTHE

10.4.2021 – 16.4.2021

Les communes suivantes dans le département: Haut-Rhin (68)

AMMERSCHWIHR; BERGHEIM; BISCHWIHR; COLMAR partie au nord de la D13-D415, de l’avenue Georges Clémenceau, de l’avenue Raymond Poincarré et de la D11; GRUSSENHEIM; GUEMAR partie au nord-est de l’intersection entre la Lohbach et la Fecht; HORBOURG-WIHR; HUNAWIHR; ILLHAUESERN ; INGERSHEIM; JEBSHEIM; KATZENTHAL; KAYSERSBERG-VIGNOBLE; MITTELWIHR; NIEDERMORSCHWIHR; PORTE DU RIED; RIBEAUVILLE partie ouest de la rue de Colmar; RIQUEWIHR; RODERN; RORSCHWIHR; SAINT HIPPOLYTE; THANNENKIRCH; WICKERSCHWIHR

20.4.2021

BEBLENHEIM; BENNWIHR ; GUEMAR partie au sud-ouest de l’intersection entre la Lohbach et la Fecht ; HOUSSEN ; OSTHEIM ; RIBEAUVILLE partie à l’est de la rue de Colmar ; ZELLENBERG

15.4.2021 – 20.4.2021

Les communes suivantes dans le département: Bas-Rhin (67)

BATZENDORF

BERNOLSHEIM

BERSTETT and villages around (Rumersheim, Gimbrett, Reitwiller)

BERSTHEIM

BIETLENHEIM

BILWISHEIM

DONNENHEIM

ECKWERSHEIM

GRIES

GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL

HOCHSTETT

KILSTETT

KRAUTWILLER

KRIEGSHEIM

KURTZENHOUSE

LAMPERTHEIM

MITTELSCHAEFFOLSHEIM

MOMMENHEIM

MUNDOLSHEIM

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

OLWISHEIM

PFULGRIESHEIM

REICHSTETT

ROTTELSHEIM

SCHWINDRATZHEIM

PFETTISHEIM municipality of TRUCHTERSHEIM

VENDENHEIM

WAHLENHEIM

WALTENHEIM-SUR-ZORN

LA WANTZENAU

WEITBRUCH

WEYERSHEIM

WINGERSHEIM LES QUATRE BANS

WINTERSHOUSE

WITTERSHEIM

20.4.2021

BRUMATH

GEUDERTHEIM

HOERDT

17.4.2021 – 20.4.2021

Medlemsstat: Tyskland

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

BADEN-WÜRTTEMBERG

Böblingen

Gemeinden:

Aidlingen,

Gäufelden,

Hildrizhausen,

Jettingen

Teile der Gemarkungen:

Altdorf,

Böblingen - Dagersheim,

Bondorf,

Ehningen,

Grafenau – Döffingen,

Grafenau - Dätzingen,

Holzgerlingen,

Mötzingen

Sindelfingen–Darmsheim

Auf der Gemarkung Dätzingen nördlich des Kuhwaldes nach Osten bis zur K1063. Der K1063 in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der L1182 (Ölmühle) folgen. Der L1182 nach Süden folgend bis zur K1000. Dieser in südlicher Richtung bis zur Waldstraße (Gemarkung Dagersheim) folgen. Von hier nach Osten der Waldstraße folgen bis zur Schickardstraße. Von hier über das Autobahnkreuz bis zur B464. Der B464 in südlicher Richtung folgend bis auf Höhe Glemsbach. Dem Glemsbach nach Westen folgend bis zum westlichen Rand des Gewannes „Hinteres Feld“. Von hier nach Süden bis zur K1001. Der K1001 in süd-östlicher Richtung folgend, am westlichen bebauten Ortsrand von Altdorf entlang nach Süden. Auf der Laienstraße nach Süden bis direkt vor die Sportplätze. Nach Osten in Richtung Schaichhof bis zur B464. Der B464 entlang in südlicher Richtung bis zur Kälberstelle folgen. Von hier der Landkreisgrenze entlang bis zur Kreuzung mit der K1035. Der K1035 in Richtung Westen folgend bis zur Kreuzung mit der L1184. Der L1184 in nördlicher Richtung bis an den bebauten Ortsrand von Bondorf folgen. Von hier dem nördlichen Ortsrand von Bondorf entlang nach Westen Richtung Herdweghöfe folgend, weiter bis zur Kreuzung mit der L1361a. Auf der L1361a nach Westen Richtung Mötzingen. Am östlichen Ortsrand von Mötzingen entlang bis zur Unterjettinger Straße (K1070). Der Unterjettinger Straße nördlich bis zur Einfahrt „Lindenhof“ folgend. Südlich am Gewann Storren vorbei bis zur Kreisgrenze. An der Kreisgrenze entlang nach Norden bis zur Gemarkung Dätzingen.

20.4.2021

Böblingen

Gemarkungen:

Herrenberg - Oberjesingen

Herrenberg - Kuppingen

Herrenberg - Affstätt

Teile der Gemarkungen:

Deckenpfronn

Gärtringen

Herrenberg - Haslach

Herrenberg

Nufringen

Im Norden auf der Gemarkung Deckenpfronn südlich der K1075 folgen bis zum Kreisverkehr. Der K1067 weiter folgend in Richtung Süden bis zur K1045. Dieser folgend bis zum Schnittpunkt mit der A81. Auf Höhe „Alter Rain“ der L1184 nach Westen folgend bis zum Zentrum Herrenberg. Hier den Bahngleisen folgend bis zur Plappenhalde. Weiter nördlich des Steinbruchs bis zur K1029. Dieser in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung mit der B28. Weiter nach Westen der B28 folgend bis zur Kreuzung mit der K1069. Nach Norden auf der K1069 weiter bis „Fleckenwäldle“. Weiter nach Westen bis zur Landkreisgrenze. Dieser nach Norden folgend auf den Waldweg zwischen „Wagrain“ und „Oberer Wald“ nach Nord/Ost bis zur B296. Von hier nach Norden bis zum Ortseingang Deckenpfronn (Frontalstraße). Auf der Frontalstraße nach Osten bis zur Tennentalstraße. Nördlich des Gebäudes 13 nach Osten bis zur Karl-König-Straße. Auf dieser nach Norden bis zur K1075 (Gärtringer Straße).

20.4.2021

Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde St. Märgen alle Gemeindegebiete, die in Teil A nicht genannt sind.

Gemeinde St. Peter vollumfänglich mit Ausnahme des Walddistrikts Ränkewald und des Gewanns Vordere Ränke.

Gemeinde Stegen der Kernort südlich des Eschbachs, im Westen bis zum Gewann Brühl, nördlich der L133 bis zum Sportplatz, der Sportplatz , die Ortsteile Unterbirken und Oberbirken und alles östlich davon.

Nördlich des Ortskerns der Buchbühl, das Steurental und alles nördlich davon bis zum Flaunser und zum Brombeerkopf und alles östlich dieser Linie bis zur Gemeindegrenze.

Gemeinde Kirchzarten die Teile Burg, Höfen, nördlich ab dem Wagensteigbach die Gewanne Brandenburg, Ruthe , Gesellen, der Giersberg und das Gewann Kohlbach und alles östlich davon bis zur Gemeindegrenze.

Gemeinde Buchenbach alle Gemeindegebiete, die in Teil A nicht genannt sind.

Gemeinde Breitnau alle Gemeindegebiete, die in Teil A nicht genannt sind.

Gemeinde Hinterzarten alles östlich der Linie Bankgallihöhe, Wiesenwaldkopf, Batzenwald ohne Rinken, nach Norden bis zur Gemeindegrenze. Südlich begrenzt durch den Sägenbach, dann der Straße nördlich des Häuslebauernhof. Die Windeck, der Hagenberg, die Kesslermühle und der Kesslerhof, ebenso der Kernort Hinterzarten. Der südliche Rand verläuft weiterhin von Schmiedshäusle bis Heizmannshäusle über den Bankenhansenhof bis zur Gemeindegrenze.

Stadt Titisee-Neustadt alle Gemeindegebiete, die in Teil A nicht genannt sind.

Gemeinde Eisenbach alle Gemeindeteile westlich der Linie Waldgebiet Treiber, Ortsmitte Mittelschollach und Gipfel des Wendelsbühl

20.4.2021

Calw

Teile der Gemarkung Nagold: Gewann Mittleres Bergle östlich der L 361, Gewann Galgenberg und Eisberg östlich des Waldeckwegs und der Kernenstaße sowie Gewann Sulzer Eschle östlich der K 4348,

Gemarkung Emmingen und Pfrondorf,

Gewann Geißäcker der Gemarkung Mindersbach,

Gewann Neuhausen der Gemarkung Rotfelden,

Gemarkungen Wildberg, Effringen, Gültlingen, Sulz am Eck,

Weiler Seitzental der Gemarkung Altbulach,

Gemarkungen Holzbronn, Stammheim,

Gemarkung Gechingen,

Gewann Lochwald der Gemarkung Ostelsheim

20.4.2021

Emmendingen

Beginnend an der Rheinbrücke Markolsheim (F) / Sasbach (D) entlang der L113 bis Brücke Lehweg in Wyhl. Lehweg entlang nach Norden bis Limbergstraße, Tullastraße, Reckholderstraße in die Rheinstraße. Weiter bis Hauptstraße übergehend in Weisweiler Straße bis zur Kreuzung L 104 mit Verbindungsfeldweg L 104 zu Forchheimer Straße. Weiter in einer gedachten Linie bis zur Hüpbbe Feldweg Kreuzung Weingartenhöfe/Waldeckhof von dort in einer gedachten Linie bis Laubeck 1. Südlich von Laubeck 1 in einer gedachten Linie bis Nordende Reitplatz Haferkasten in Kenzingen. Gedachte Linien über Rammersberg zur K5115, Köndringer Straße/Seegraben. Weiter in gedachter Linie bis Landecker Straße/Schwarzwald Straße (Mundingen) und weiter bis Kreuzung Schlucht/Roethestraße in Emmendingen. Von diesem Punkt aus wieder in gedachter Linie bis Kreuzung Hochburger Straße/Moltkestraße. Hochburgerstraße entlang bis zum Kreisverkehr, dann in die Weinstockstraße einmünden. Weiter über Weinstockstraße, Übergang in Kollmarsreuter Straße, weiter bis Übergang Hauptstraße (Ortsteil Kollmarsreute) bis Kreuzung Geländeweg. Entlang des Geländeweg über Altdorfstraße in den Herrenweg. Herrenweg weiter folgen bis Bahnlinie Emmendingen-Freiburg, weiter auf Feldweg Im Grün. Im Grün folgen bis Denzlinger Straße. Denzlinger Straße bis Kreuzung Buchholzer Weg weiter bis Brücke Langgasse/Moosgraben – gedachte Linie bis Elzbrücke K5103. Von hier aus Gemarkungsgrenze folgen bis Kreisgrenze Denzlingen-Suggental-Breisgau-Hochschwarzwald (Unterglottertal).

Beginnend von der Kreisgrenze (Gemarkungen Waldkirch und Untersimonswald) zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (Gemarkungen St. Peter und Oberglottertal) der Gemarkungsgrenze folgen bis Grenze Waldkirch, Siensbach und Untersimonswald. Weiter in einer gedachten Linie bis zur Bahnunterführung Dürrenbergweg in Niederwinden. Dürrenbergweg entlang über Hauptstraße, Schulstraße, Ringstraße, Bleilestraße bis Oberdorfstraße. In einer geraden Linie bis zur Kreuzung Mooshof/Hillersberg.

Gerade Linie bis K5111, Unterspitzenbacher Str./Einmündung 2/2a, weiter in einer gedachten Linie zum Stromberg (568,4), Starenbühl (536,4) bis zur Kreuzung Talstraße/Am Burgersber in Richtung Tannhöf weiter bis Kreuzung Eckstraße/Lanenbachweg bis zum Rötelstein (507,0), Kreuzung Leimental/Bachererweg.

Abschließend eine weitere gedachte Linie bis zu der Gemarkungsgrenze Biederbach an die Kreisgrenze zum Schwarzwald-Baar-Kreis (Sendeturm). Ab Sendeturm auf der Kreisgrenze entlang bis Hirschhochschanze.

20.4.2021

Enzkreis

Teile oder Gemarkungen folgender Städte und Gemeinden:

Illingen, Gemarkungen Illingen und Schützingen

Mühlacker, Gemarkungen Mühlhausen und Großglattbach

Teile der Gemeinde Wiernsheim.

Vom Beobachtungsgebiet des Landratsamtes Ludwigsburg entlang der Gemarkungsgrenze Illingen-Schützingen – Sternenfels-Diefenbach bis zur Gemarkungsgrenze Maulbronn-Zaisersweiher. Weiter entlang der Gemarkungsgrenze Zaisersweiher–Schützingen bis Gemarkungsgrenze Mühlacker-Lienzingen, dort weiter entlang der Gemarkungsgrenze Lienzingen–Schützingen bis Gemarkungsgrenze Illingen. Weiter entlang der Gemarkungsgrenze Lienzingen–Illingen bis Gemarkungsgrenze Mühlacker-Mühlhausen. Von dort weiter entlang der Gemarkungsgrenze Lienzingen–Mühlhausen bis Gemarkungsgrenze Mühlacker. Weiter entlang der Gemarkungsgrenze Mühlacker – Mühlhausen bis Gemarkungsgrenze Mühlacker-Lomersheim. Von dort entlang der Gemarkungsgrenze Lomersheim–Mühlhausen bis Gemarkungsgrenze Mühlacker-Großglattbach. Dann entlang der Gemarkungsgrenze Lomersheim–Großglattbach bis Gemarkungsgrenze Wiernsheim. Anschließend entlang der Gemarkungsgrenze Wiernsheim–Großglattbach bis zur Kreisstraße K4502.

Von dort entlang der Kreisstraße K4502 von Großglattbach bis Serres und weiter entlang der Bergstraße bis Einmündung Schillerstraße. Der Schillerstraße entlang bis zur Iptinger Straße und weiter in gerader Verlängerung entlang des Mönsheimer Weges bis Gemarkungsgrenze Wiernsheim–Mönsheim. Von dort in südöstlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenze Wiernsheim–Mönsheim bis Kreisgrenze Böblingen und daran entlang der Kreisgrenze Enzkreis–Böblingen bis Kreisgrenze Ludwigsburg.

20.4.2021

Freiburg

Gesamter Stadtkreis Freiburg

20.4.2021

Lörrach

Die Gemarkungen Rheinfelden, Degerfelden, Karsau, Eichsel, Minseln, Adelhausen, Nordschwaben, Hüsingen, Wiechs, Eichen, Höllstein, Maulburg, Schopfheim, Langenau, Weitenau, Enkenstein, Hausen, Wieslet, Schlächtenhaus, Zell im Wiesental, Riedichen, Gersbach, Gresgen, Endenburg, Sallneck, Tegernau, Adelsberg, Atzenbach, Häg, Mambach, Pfaffenberg, Elbenschwand, Ehrsberg, Fröhnd, Wembach, Präg, Schönau, Tunau, Böllen, Schönenberg, Utzenfeld, Schlechtnau, Geschwend, Aitern, Aftersteg, Wieden, Muggenbrunn.

20.4.2021

Ludwigsburg

Stadt Bönnigheim, Teilgebiet südlich des Enzbach

Gemeinde Erligheim, Teilgebiet vom Enzbach bis zur L1107, L1107 bis zur Gemarkungsgrenze Löchgau

Gemeinde Löchgau

Stadt Besigheim, Teilgebiet westlich der Enz

Stadt Bietigheim-Bissingen

Gemeinde Ingersheim, Teilgebiet südlich der L1125 von der Gemarkungsgrenze Bietigheim nach Osten bis zur L1113, L1113 nach Süden

Stadt Freiberg am Neckar, Teilgebiet westlich L1113 bis A81

Stadt Ludwigsburg, Teilgebiet westlich der A81

Stadt Asperg, Teilgebiet westlich der A81

Gemeinde Möglingen, Teilgebiet westlich der A81

Stadt Korntal-Münchingen, Teilgebiet westlich der A81

Stadt Ditzingen, Teilgebiet bestehend aus Gemarkungen Heimerdingen und Schöckingen

Gemeinde Eberdingen

Gemeinde Freudental

Gemeinde Hemmingen

Stadt Markgröningen

Stadt Sachsenheim ohne Gemarkung Häfnerhaslach,

Gemeinde Schwieberdingen

Gemeinde Sersheim

Gemeinde Tamm

Stadt Vaihingen/Enz

20.4.2021

Ludwigsburg

Stadt Oberriexingen

Stadt Vaihingen/Enz mit Teilen der Gemarkung Enzweihingen:

Beginnend an der westlichen Gemarkungsgrenze bei Pulverdingen westlich entlang den Feldwegen Flurstücknummern (Flstnr.) 51, 42, 32 bis zum Flurstück 6509 (Waldstück „Unteres Pulverdinger Holz“). Entlang des östlichen und südlichen Randes des Flstnr. 6509 bis zur B10 querend, entlang der Straße Flstnr. 6650 bis zum Feldweg Flstnr. 6684, entlang FlstNr. 6684 in westlicher Richtung bis zum Feldweg FlstNr. 6697, weiter nördlich entlang Feldweg Flstnr. 6697 bis zum Feldweg Flstnr. 6738 in westlicher Richtung, nach Süden entlang des Feldwegs FlstNr. 6736 -parallel Glems- bis zum Feldweg Flstnr.7055, nach Westen auf das gegenüberliegende Ufer der Glems. Nach Nordwesten entlang des „Kreuzwegs“ (FlstNr. 6692) bis zum Strümpfelbach. Dem Strümpfelbach Richtung Nordosten folgend bis zur Enz. Der Enz nach Westen folgend bis zur Schwieberdinger Straße. Der Schwieberdinger Straße nach Norden folgend bis zur Gemarkungsgrenze, dieser entlang nach Norden.

Weiter auf Teilen der Gemarkung Vaihingen:

Weiter auf Feldweg FlstNr. 6856 Richtung Norden, weiter folgend Feldweg Flstnr. 6665 nach Westen, nach Norden auf Feldweg FlstNr. 6515, anschließend Feldweg FlstNr. 6462 nach Osten, auf Feldweg FlstNr. 6434 nach Norden bis zur Gemarkungsgrenze. Der Gemarkungsgrenze entlang Richtung Westen folgend bis zur K1696.

Auf Teilen der Gemarkung Kleinglattbach:

Der K1696 Richtung Nordosten folgend bis Feldweg Flstnr. 1682, von dort nach Norden, entlang Weg durch den „Herrenwald“ Flstnr. 1670/1 nach Osten zum Kleinglattbacher Weg (Sersheim) folgend.

Gemeinde Sersheim

Dem Kleinglattbacher Weg entlang Richtung Osten bis zur L1131 folgend, der L1131 Richtung Norden bis zum Feldweg Flstnr. 5296 folgend, nach Nordosten dem Feldweg Flstnr. 5296, dann dem Feldweg 5398 und anschließend dem Feldweg Flstnr. 5399 folgend, weiter Richtung Osten dem Feldweg Flstnr. 5650, dem Feldweg Flstnr. 5674 und dem Feldweg Flstnr. 5694 folgend. Nach Norden dem Feldweg Flstnr. 5703 folgend, nach Osten dem Flstnr. 5744 folgend. Der K1638 Richtung Norden (Hohenhaslacher Straße) folgend. Dem Waldweg nach Osten durch das Gewann „Heiligenholz“ bis zur Gemarkungsgrenze, von dort Richtung Süden bis zur Bahnlinie folgend.

Stadt Sachsenheim

Entlang der Bahnlinie östlich bis zur Westtangente, von dort nach Süden bis zum Kreisverkehr, entlang dem Südring Richtung Osten bis Kraichertsweg, von dort Richtung Süden bis zr Gemarkungsgrenze nach Bietigheim. Dieser entlang bis zur Gemarkungsgrenze nach Markgröningen.

Stadt Markgröningen

Weiter entlang der Flurgrenze von Unterriexingen nach Süden, nach Südwesten bis zum Frauenweg, weiter südlich bis zum Feldweg FlstNr. 13238 (Höhe Papiermühle). Von dort westlich dem Feldweg FlstNrn. 13313 und 9892 entlang bis Gemarkungsgrenze

15.4.2021 – 20.4.2021

Ortenaukreis:

Die Gemeinde Hornberg mit den Gemarkungen Hornberg und Niederwasser sowie Teilen der Gemarkung Reichenbach:

Der gesamte Teil westlich der Gemarkung Hornberg sowie, beginnend an der östlichen Gemarkungsgrenze zu Hornberg, dem Schwanenbach entlang folgend mit Kuchersbach verlängert bis Landkreisgrenze.

Teile der Gemarkung Gutach beginnend an der Landkreisgrenze zur Gemarkung Prechtal, dem Waldweg nach Norden folgend bis zum Vogelbach, rechts dem Waldweg entlang folgend bis zum Steinenbach, rechts haltend den Steinenbachweg entlang in die Rothalde endend an der B33, der B33 in südliche Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Hornberg.

Südliche Teile der Gemeinde Mühlenbach, beginnend an der Landkreisgrenze zur Gemarkung Elzach, der B294 folgend bis zum Pfausenbächle, ab hier dem Feldweg nach Osten Richtung Mühlenhof, vorbei am Jochenbauernhof und dem Philipplesbauernhof nach Dietental folgend, ab dem Kettererskasperhof dem Abzweig des Grundbachs in südliche Richtung folgend, an dessen Ende in östlicher Linie durch die Beerhalde und dem beginnenden Waldweg ca. weitere 1,7 km in östliche Richtung folgend bis zur Landkreisgrenze am Schulmathisbühl.

20.4.2021

Ravensburg

Ausgangspunkt ist die Kreuzung der Bahnlinie mit der A96 südlich der Autobahnauffahrt Wangen-Nord

der Bahnlinie folgend über Kißlegg – der Bahnlinie bis nach Leutkirch am Bahnhof

Luftlinie nördlich des Stadtweihers bis Nonnenbühl – von Nonnenbühl Luftlinie bis zum Jockenbauernhof an der Landesgrenze zu Bayern, entlang der Landesgrenze

sowie die gesamten Gemarkungen der Stadt Isny und der Gemeinde Argenbühl

20.4.2021

Rems-Murr-Kreis

Gemeinden:

Allmersbach im Tal

Althütte (alle Teilorte außer Glaitenhof)

Aspach (außer Altersberg, Völkleshofen, Steinhausen, Einöd, Sinzenburg, Kleinaspach)

Auenwald (alle Teilorte außer Oberbrüden, Unterbrüden, Lippoldsweiler teilweise)

Backnang (Hauptort und alle Ortsteile, außer Steinbach)

Berglen (nur Rettersburg, Stöckenhof und Öschelbronn)

Burgstetten (nur Erbstetten, Burgstall östlich der L1114)

Großerlach (nur Unter-, Millfischbach, Erlach, Hohenbrach, Trauzenbach, Frankenweiler, Mannenweiler)

Kaisersbach (nur Hägerhof, Kaltenbronnhof, Ebni, Spatzenhof, Fratzenwiesenhof, Weidenhof, Höfenäckerle, Eulenhof, Rotenmad, Höfenäckerle, Heppichgehren, Klingenmühlhöfle)

Kirchberg an der Murr (nur Zwingelhausen)

Leutenbach (nur Nellmersbach)

Murrhardt (außer Hinterbüchelberg, Fornsbach, Kirchenkirnberg, Mettelbach)

Oppenweiler (außer Aichelbach)

Rudersberg (außer Steinenberg, Michelau, Asperglen)

Spiegelberg (nur Jux, Dauernberg, Teile von Spiegelberg)

Sulzbach an der Murr

Weissach im Tal (außer Dresselhöfe)

Winnenden (nur Bürg, Hertmannsweiler)

Welzheim (nur Klingenmühle)

Beim Schnittpunkt der Landkreisgrenze Rems-Murr - Ludwigsburg mit der L1115 dem Feldweg in nordöstlicher Richtung bis zur Kirchberger Straße folgen, vor Kleinaspach in nordöstlicher Richtung die Allmersbacher Straße überqueren, Der Winzerstraße in nordöstlicher Richtung bis zur historischen Kelter folgen, Dem Feldweg in westlicher Richtung bis zum Waldrand folgen. Am Waldrand Richtung Norden bis zur nördlichen Grenze der Weinberge, zwischen Weinbergen und Kleingärten dem Feldweg in nordöstlicher Richtung folgen, südlich um Vordervöhrenberg bis zum Waldrand, weiter in nördlicher Richtung am östlichen Ortsrand von Steinhausen vorbei, den Wald durchqueren und am nördlichen Waldrand dem Feldweg in nordöstlicher Richtung folgen bis zur Gemeindegrenze Aspach-Spiegelberg, der Gemeindegrenze in nordöstlicher Richtung folgend, bis diese in südöstlicher Richtung abknickt, der L1117 in nördlicher Richtung folgend bis Kurzacher Straße, am südlichen Ortsrand von Nassach in östlicher, dann in nordöstlicher Richtung bis Sandwaldstraße, dem Feldweg im Anschluss an die Sandwaldstraße erst in nördlicher und nach einem Bogen in südöstlicher, weiter in östlicher Richtung bis zum Wanderparklatz Zollstock folgend, von da der Hüttlenwaldschlucht und dem Hüttlenwaldbach in nordöstlicher Richtung folgend bis Prevorster Straße, der Prevorster Straße in östlicher Richtung folgend, dann der Sommerseitenstraße in nordöstlicher Richtung bis zur Bergstraße, ab Hausnr. 38 in nordöstlicher Richtung bis zur Löwensteiner Straße, der Löwensteiner Straße in nördlicher Richtung folgend bis zum Dentelbach, diesem in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Waldparkplatz Denteltal, von dort den Waldweg in nordöstlicher nach einem Bogen dann in südöstlicher Richtung folgend bis zum Waldrand südwestlich von Großhöchberg, dem Feldweg am Friedhof vorbei bis zur Großhöchberger Straße folgend, dann in östlicher Richtung südlich an Großhöchberg vorbei bis zum Kleinhöchberger Weg, diesem in nördlicher Richtung folgend bis dieser nach Westen abknickt, danach dem Feldweg in östlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Spiegelberg – Großerlach, dieser 300 m in nordöstlicher Richtung folgend, dann in östlicher Richtung abknickend bis zur Großerlacher Straße, dieser in südlicher Richtung bis zum Ortseingang von Oberfischbach folgend, dem östlichen Waldrand erst in südlicher, dann in westlicher Richtung bis zur B14 folgend. Nach 30 m in nördlicher Richtung 30 m dem Feldweg erst in südöstlicher dann in nordöstlicher und schließlich nördlicher Richtung folgend, 20 m südlich der Tennisplätze dem Feldweg in östlicher Richtung folgend bis zur Verbindungsstraße zwischen Liemersbach und Erlach, diese überqueren und dem Feldweg in östlicher Richtung bis 50 m vor dem Ortseingang von Schöntalhöfle folgend, dem südlichen Ortsrand von Schöntalhöfle in östlicher Richtung folgend bis zur Schöntalstraße, dem Waldrand erst in südlicher dann in südöstlicher Richtung folgend bis zum östlichen Rand von Morbach, dem Feldweg in südöstlicher Richtung bis zur Landkreisgrenze zum Landkreis Schwäbisch Hall folgend, der Landkreisgrenze zu Schwäbisch Hall bis nördlich von Hinterbüchelberg folgend, dem Feldweg in südlicher Richtung bis zur Kreuzung 200 m nördlich von Hinterbüchelberg folgend, dann dem Feldweg in westlicher Richtung folgend, nach 200 m dem Feldweg in südlicher Richtung folgend und am westlichen Ortrand von Hinterbüchelberg bis zur Einmündung in die Hauptstraße in südlicher Richtung folgend, der Verbindungsstraße in südlicher Richtung folgend, dabei Haus 91 in südwestlicher Richtung umgehend, den Ortsteil Beilsbach erst an der nördlichen, dann an der westlichen Grenze umgehend, dem Beilsbach in südlicher Richtung folgend und die Bahnlinie sowie die Murrtalstraße überquerend, der Verbindungsstraße in südöstlicher Richtung bis zur L1149 folgen, dann der L112 unter östlicher Umgehung des Göckelhofes folgend bis auf Höhe von Haus 29 Mettelbach, dann in südlicher Richtung am westlichen Ortsrand von Bruch in Richtung Süden, südlich von Bruch, der Gemeindegrenze Kaisersbach – Murrhardt in südlicher Richtung bis zum Waldrand folgend, dem südlichen Waldrand in südwestlicher Richtung folgend bis zum westlichen Ortsrand von Kaisersbach; am Waldrand nach Süden abknickend und der Lein in südlicher Richtung folgend; zwischen Haus Nr. 17 und Nr. 7 zum nordöstlichen Waldrand und diesem in südöstlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Kaisersbach – Welzheim bis zum Waldrand folgend; diesem in südwestlicher Richtung und in der Verlängerung bis zur L1150 folgen, der L1150 in südlicher Richtung folgend bis zum nördlichen Ortsrand von Welzheim-Gausmannsweiler entlang des westlichen Ortsrands weiter in südliche Richtung zurück auf die L1150. Dieser ca. 420 m südlich folgend bis zum ersten nach Westen abzweigenden Feldweg, entlang des Feldwegs bis zum Waldrand und in westlicher Richtung weiter bis zur Wieslauf,der Wieslauf in südlicher Richtung folgend bis zur Laufenmühle, auf Höhe des östlichen Rands der Christophorus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft entlang des Waldrands um das Gelände der Einrichtung herum zurück zur Wieslauf, dieser weiter abwärts folgend bis zur Einmündung des Hanstobelbachs, dem Bach aufwärts folgend bis zu seiner Quelle, dort entlang des Waldwegs (Dreibirkenweg) weiter in nördlicher, dann westlicher Richtung bis zum kreuzenden Waldweg aus Richtung Edelmannshof, weiter in westlicher Richtung bis zu einem Zulauf des Geißgurgelbachs und diesem entlang bis zum Waldrand beim Kirschenwasenhof auf Gemarkung Rudersberg, nach Westen abknickend am nördlichen Waldrand entlang bis zur Feldwegkreuzung, in den Wald hinein entlang des Wegs Richtung Schlechtbach, am südlichen Ortsrand von Schlechtbach vorbei, die L1148 und die Bahnlinie der Wieslauftalbahn überquerend bis zur Wieslauf südlich des Häckselplatzes, von dort in südlicher Richtung über den Feldweg Richtung Waldrand, der Verschwenkung der Haarnadelkurve folgend weiter in westlicher Richtung über den Waldweg in einem nördlichen Bogen (nördlicher Steinbruchweg) Richtung Necklinsberg, am Waldrand nördlich von Necklinsberg entlang Richtung Westen, auf Höhe des westlichen Ortsrand Necklinsberg nach Süden abknickend bis zum Drexelhofweg, diesem in westlicher Richtung ca. 470 m folgend, dort einem Feldweg der in nördlicher Richtung führt bis zum Waldrand folgend, entlang des Waldrands Richtung Westen und dem Waldweg Richtung Rettersburg weiter folgend, an Rettersburg entlang des südlichen Ortsrands bis zum Feldweg in Verlängerung der Straße „Im Öderich“, dem Feldweg weiter westlich folgend bis er auf den Feldweg „Wegscheide“ trifft, weiter westlich durch den Wald und entlang des Waldrandes Richtung Baach über die Ebniseestraße zum westlichen Ortsrand von Baach beim östlichen Ende der Baacher Hauptstraße, am nördlichen Ortsrand von Baach entlang, im Bogen zurück auf die Ruitzenbergstraße, dieser in nordwestlicher Richtung folgend bis zum südlichen Ortsrand von Hertmannsweiler bei der K1851, diese querend und am südlichen Ortsrand von Hertmannsweiler entlang zum Sportplatz, dem Feldweg in nordwestlicher Richtung weiter folgend über die L1120, nach Nordwesten Richtung B14, dann dem Rotbach bachabwärts bis zum Regenauffangbecken folgend, entlang der B14 in nordöstlicher Richtung zurück, über die Feldwegbrücke und weiter Richtung K1845 in nordwestlicher Richtung über die K1845 hinweg und dem westlichen Feldweg Richtung Höllachbach (Kneipanlage) entlang, weiter nordwestlich bis zur großen Feldscheune, dort nach Norden abknickend bis zu den Aussiedlerhöfen „Im Hohen Bild“, direkt nach den Höfen auf den Feldweg in westlicher Richtung abzweigend, nach 950 m nach Norden auf den Feldweg Richtung Heidenhof abzweigend bis zum südöstlichen Eck von Heidenhof, entlang des östlichen Ortsrands bis zum Gebäude Heidenhof 10/1, an diesem nordöstlich zwischen Hoffläche und Obstbäumen entlang bis zum südöstlichen Eck der Hofstelle Heidenhof 41, dem Feldweg in nördliche Richtung folgend bis zum nächsten nach Westen abzweigenden Feldweg, diesem folgend bis zur L1114, weiter der L1114 entlang bis zum Ortsteil Burgstall der Gemeinde Burgstetten, der L1114 durch Burgstall weiter folgend aus dem Ort hinaus bis zum Abzweig des Feldwegs in nördlicher Richtung zu den Aussiedlerhöfen „Auf den Rüdern“, an diesen westlich entlang über die Gemeindeverbindungsstraße weiter folgend bis zum südlichen Ortsrand von Kirchberg-Zwingelhausen, dort in westlicher Richtung abzweigend im Bogen zur Kirchberger Straße, diese entlang bis zur L1114/Zwingelhäuser Straße, weiter die L1114 entlang bis zur L1124, dieser nach Westen ca. 270 m folgend bis zum Abzweig eines Feldweg Richtung Norden, nach Norden dem Feldweg nach bis zum Waldrand und diesem zuerst in östlicher, dann in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur L1115.

20.4.2021

Rems-Murr-Kreis

Gemeinden:

Althütte (nur Glaitenhof)

Auenwald (nur Oberbrüden, Unterbrüden,

Lippoldsweiler teilweise)

Backnang (nur Steinbach)

Oppenweiler (nur östlich der Bahnlinie)

Weissach im Tal (nur Dresselhöfe)

Stadtgebiet Backnang, Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Straße Roßlauf mit der Bahnstrecke Stuttgart – Schwäbisch Hall, von dort in nordöstlicher Richtung entlang der Bahnlinie 1,5 km bis zum östlichen Rand des Freibads Backnang, in nördlicher Richtung bis zur K1897, in nordwestlicher Richtung entlang der nordöstlichen Grenze des Baugebiets Plattenwald und des Geländes des Vereins der Gartenfreunde Backnang Stadt, nach Südwesten abknickend bis zur Straße Plattenwaldallee, dieser folgend bis zum Zeller Weg, den zweiten von drei Waldwegen folgend weiter nach Nordost bis zum Waldrand südlich der Schießsportanlage Oppenweiler, entlang des Waldrands in westlicher Richtung bis zum nächsten Feldweg, diesem folgend bis zum Kirchweg in Oppenweiler, in gleicher Richtung weiter über die K1897 bis zur Bahnlinie, der Bahnlinie folgend bis Sulzbach an der Murr, auf Höhe des Bahnhofs nach Süden abknickend bis zum Waldrand der Waldschneise zur Seeklinge in südliche Richtung folgend, weiter entlang der K1815 bis zum nördlichen Ortsrand von Ittenberg, dem westlichen Ortsweg folgend bis ca. 30 Meter südlich des Gebäudes Ittenberg 90 nach Osten abknickend südlich entlang der Gebäude 76, 77 und 45 bis zum Waldrand weiter in dieser Richtung in den Wald bis zum ersten Waldweg südlich des Ittenberger Bachs, entlang Ittenberger Bach, diesem in östlicher Richtung folgend bis zur Breithaldestraße, von dort in südöstlicher Richtung zum westlichen Ortsrand von Siebenknie, weiter in südöstlicher Richtung bis zum Seebach und diesem folgend bis zum Hörschbach, bachaufwärts folgend bis zur Rottmannsberger Sägmühle und weiter dem Mähderbach folgend bis zum Ortsrand von Althütte-Sechselberg, entlang des nordöstlichen Ortsrands zur K1907, dieser ca. 210 Meter in westlicher Richtung folgend bis zum ersten Feldweg, dem Grasweg in südlicher Richtung folgend und in gleicher Richtung weiter durch das Wochenendhausgebiet bis zum Weg „Im Wengert“, diesem in westlicher Richtung folgend über das Eichwaldsträßle bis zum Ortsrand von Lippoldsweiler, dort abknickend in nördlicher Richtung und entlang des nordwestlichen Ortsrands bis kurz vor das Gebäude Bergstraße 7, in südliche Richtung zur Bergstraße, dieser nach Westen folgend in die Badstraße, bis zur Hauptstraße / der K 1836, der Hauptstraße folgend bis zur Rathausstraße in Hohnweiler bis zur Hohholzstraße, dieser weiter folgend über den Gemeindeverbindungsweg und dem Höhenweg bis nach Weißach-Oberweißach, auf Höhe des Spielplatzes Ginsterhalde dem Feldweg in nordöstlicher Richtung folgend bis K1907/Brüdener Straße, auf Höhe des Hochwasserrückhaltebeckens in den Feldweg Richtung Norden und weiter entlang des nördlichen Ortsrands über den Brühlweg bis zur Weissach, dieser folgend bis zum südöstlichen Ortsrand von Backnang-Sachsenweiler, dem nordöstlichen Ortsrand folgend bis zum nordwestlichen Ortsrand bei der Sachsenweiler Straße, dieser in nordwestlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt bei der Bahnlinie

20.4.2021

Schwäbisch Hall

Ortsgebiet Wolfenbrück der Gemeinde Oberrot beginnend an der Kreisgrenze entlang des Schelmenbachs

in östlicher Richtung dem Bachverlauf folgend bis zum Fornsbach,

entlang des Fornsbachs in nordwestlicher Richtung bis zum Waldrand,

von dort in nordöstlicher Richtung am Waldrand entlang

die Straße K2609 kreuzend entlang des Waldrandes bis zur Straße nach Mannenweiler

dem Straßenverlauf der Straße nach Mannenweiler bis zur Kreuzung im Wald

von dort in westlicher Richtung Richtung Mannenweiler folgend bis zur Landkreisgrenze,

entlang der Landkreisgrenze bis zum Ausgangspunkt

20.4.2021

Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Gemeinde Unterkirnach;

von der Gemeinde Villingen-Schwenningen die Gemarkungen Villingen, Herzogenweiler und das Flurstück 873 Allmendswald;

von der Gemeinde Triberg die Gemarkung Gremmelsbach;

von der Gemeinde St. Georgen die Gemarkungen Langenschiltach, Peterzell, Brigach, St. Georgen-Stadt, Stockburg;

von der Gemeinde Vöhrenbach die Gemarkungen Vöhrenbach und Hammereisenbach-Bregenbach;

die Gemeinde Blumberg

von der Gemeinde Bräunlingen die Gemarkung Döggingen

von der Gemeinde Hüfingen die Gemarkungen Hausen und Mundelfingen

20.4.2021

Tübingen

Gemarkungen:

Ammerbuch - Altingen

Ammerbuch - Breitenholz

Ammerbuch - Reusten

Rottenburg – Hailfingen

20.4.2021

Waldshut

Soweit nicht in Teil A aufgeführt:

Gemeinde Albbruck

Gemeinde Bad Säckingen

Gemeinde Bernau

Gemeinde Bonndorf

Gemeinde Dachsberg

Gemeinde Dogern

Gemeinde Görwihl

Gemeinde Grafenhausen

Gemeinde Häusern

Gemeinde Herrischried

Gemeinde Höchenschwand

Gemeinde Ibach

Gemeinde Küssaberg mit der Gemarkung Kadelburg

Gemeinde Laufenburg

Gemeinde Murg

Gemeinde Stühlingen

Gemeinde Todtmoos

Gemeinde Ühlingen-Birkendorf mit den Gemarkungen Berau, Brenden, Birkendorf, Hürrlingen, Obermettingen, Riedern a.W.

Waldshut-Tiengen mit den Gemarkungen Aichen, Eschbach, Gurtweil, Indlekofen, Oberalpfen, Tiengen, Waldkirch, Waldshut

20.4.2021

BAYERN

Landkreis Bayreuth

Gemeinde Bad Berneck i. Fichtelgebirge: Ortsteile Birkenhof, Blumenau, Doebitsch, Eichberg, Falkenhaus, Gesees, Gothendorf, Nenntmannsreuth, Köslar, Neudorf, Prinz Rupprecht-Turm, Micheldorf, Rimlas, Ziegelhütte

Gemeinde Bindlach

Gemeinde Eckersdorf: Ortsteile Heisenstein, Pleofen, Simmelbuch, Neustädtlein am Forst, Waldhütte

Gemeinde Goldkronach: Ortsteile Dressendorf, Lindenberg, Sand, Kottersreuth

Gemeinde Heinersreuth

11.4.2021

Stadt Bayreuth

Ortsteile Dörnhof, Sankt Georgen, Walkmühle, Oberpreuschnitz, Unterpreuschwitz, Wiesen, Oberobsang, Herzoghöhe, Hermannshof, Wendelhöfen, Schupfenschlag, Riedelsgut

11.4.2021

Landkreis Cham

Gemeinde Wald: Hirschenbühl, Wutzldorf, Buchendorf bei Wald, Frauenhofen b. Wald, Götzendorf b.Wald, Roßbach b. Wald, Wald b. Reichenbach am Regen, Wirtsholz b. Wald,

Gemeinde Walderbach: Eichelberg b. Kirchenrohrbach, Fischerhaus b. Kirchenrohrbach, Gusterei b. Nassen, Haselgrub, Kaghof b. Kirchenrohrbach, Hatzenrohrbach, Kirchenrohrbach, Nassen b. Roding, Amesberg b. Neubäu, Hardt b. Walderbach.

Gemeinde Zell: Hammühle, Hatzelsdorf, Hermannsdorf b. Beuscherling, Kager b. Hirschenbühl, Krottenthal b. Beucherling, Unterraning, Hetzenbach b. Zell

20.4.2021

Landkreis Cham

die Gemeinde Reichenbach mit den Ortsteilen Heimhof, Hochgrat, Kaltenbach, Kienleiten, Windhof, Linden, Regen-Mühle und Reichenbach,

die Stadt Roding mit den Ortsteilen Neubäu, Neubäuermühl und Kohlschlag,

die Gemeinde Wald mit den Ortsteilen Hönighof, Nahenfürst, Weitenfürst, Gumping und Kolmberg bei Reichenbach,

die Gemeinde Walderbach mit den Ortsteilen Berg bei Reichenbach, Brunsthof, Fischerhaus, Haselmühle, Losenried, Trellhof, Walderbach, Wetzlarn, Abtsried, Dieberg, Gern bei Reichenbach, Grabenhof, Haslhof bei Neubäu, Haus, Hub, Riesen bei Wald, Stockhof bei Walderbach, Straßhof bei Walderbach und Kloster-Mühle

20.4.2021

Landkreis Ebersberg

Gemeinde Markt Schwaben

Gemeinde Forstinning

Gemeinde Anzing

Gemeinde Hohenlinden: Ortsteil Neupullach

Ebersberger Forst westlich von Lindach Geräumt; Ortsteil Eglhartinger Forst und Anzinger Forst

Gemeinde Kirchseeon: Ortsteil Eglharting

Gemeinde Zorneding

Gemeinde Vaterstetten

Gemeinde Pliening

Gemeinde Poing: Ortsteil Grub

20.4.2021

Landkreis Ebersberg

Gemeinde Pliening östlich der Finsinger Straße; Ortsteile Schmalzmaier, Geltinger Au, Ziegler, Gigging und Unterspann

Gemeinde Markt Schwaben

Gemeinde Poing östlich der Straße „Am Hanselbrunn“ und Anzinger Straße, südlich der Schulstraße und westlich der Waldstraße und Verlängerung

Gemeinde Anzing

Ebersberger Forst, ausgenommen Eglhartinger Forst

Gemeinde Ebersberg: Gewerbegebiet Ebersberg Nord einschließlich der gesamten Wohnbebauung bis Anzinger Siedlung und Sportplätze; der nordöstliche Bereich der ST2080 in Höhe des Gewerbegebietes Ebersberg Nord bis Anzinger Siedlung; Ortsteile Gmaind, Angermann und Halbing

Gemeinde Steinhöring westlich der EBE20 und nördlich der Verbindungsstraße Sigersdorf – Abersdorf ausgenommen Meiletskirchen und Berg; Ortsteile Schützen, Helletsgaden, Au und Graben

Gemeinde Hohenlinden

20.4.2021

Landkreis Erding

Gemeinde Buch am Buchrain: gesamtes Gemeindegebiet, das nicht im Sperrbezirk liegt

Gemeinde Isen: gesamtes Gemeindegebiet westlich der Linie der Ortsteile Gallersberg, Kopfsöd, Willmating, Thonbach und Angersbach

GemeindeLengdorf: gesamtes Gemeindegebiet (süd-)westlich der Linie der Ortsteile Harrisch, Gewerbegebiet Lengdorf, Lengdorf, Hauzenöd, Mitteröd und Hönning

Gemeinde Walpertskirchen: gesamtes Gemeindegebiet südlich der Linie der Ortsteile Schwarzhölzl, Windshub, Operding und Wattendorf

Gemeinde Erding: gesamtes Gemeindegebiet südlich der Linie der Ortsteile Indorf und Singlsing

Gemeinde Neuching: gesamtes Gemeindegebiet östlich der Linie der Ortsteile Oberneuching und Fuxleben

Gemeinde Finsing: gesamtes Gemeindegebiet östlich des Ortsteils Finsing, Bereich Markt Schwabener Straße

Gemeinde Ottenhofen: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Wörth: gesamtes Gemeindegebiet

20.4.2021

Landkreis Erding

Gemeinde Finsing: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Neuching: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Ottenhofen: gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Wörth: westliche Hälfe des Gemeindegebietes (zwischen St 2080 und St 2331 und südlich Teufstetten)

Gemeinde Pastetten: westliche Hälfte des Gemeindegebietes (westl. des A 94-Autobahnendes)

Gemeinde Moosinning: südlicher Rand des Gemeindegebietes, südlich Fichtenstraße und Gebiet östlich des Mittleren Isarkanals

Gemeinde Forstern: westliche Hälfte des Gemeindegebietes (westlich St 2331)

20.4.2021

Landkreis Erding

Gemeinde St. Wolfgang: südöstlicher Gemeindebereich zwischen Jeßling, Stift und Schönbrunn sowie zwischen nördlicher Gemeindegrenze/B 15 und Mayerhofer Str. bis zur östlichen Gemeindegrenze

Gemeinde Dorfen: Gemeindebereich östlich B 15 und östlich der Linie der Ortsteile Rinning, Wölling, Hundsmuting, Neuharting und Norlaching

Gemeinde Taufkirchen: östlich der ED 13 bis zur B 388 sowie Bereich nördlich der B 388 zwischen Hubenstein, Straß und Jettenstetten

20.4.2021

Landkreis Kitzingen

die Gemeinde Biebelried mit den Ortsteilen Kaltensondheim und Westheim

Gemeinde Buchbrunn

Gemeinde Sulzfeld a. Main

die Ortsteile Dettelbach-Bahnhof, Neuhof und Mainfrankenpark der Stadt Dettelbach

Große Kreisstadt Kitzingen mit der großen Kreisstadt und den Ortsteilen Etwashausen (hier nur westlich der Mainbernheimer Straße und Schwarzacherstraße bis Höhe Heinrich-Fehrer-Straße, sowie Marktbreiter Straße), Eherieder Mühle, Hohenfeld und Repperndorf

Stadt Marktbreit mit Gnodstadt

Stadt Marktsteft mit Michelfeld

Markt Obernbreit (nur Gebiet Sonnenhang und Winterseitenweg westlich des Diska-Marktes)

Gemeinde Segnitz

18.4.2021

Landkreis Kitzingen

Im Ortsteil Westheim der Gemeinde Biebelried nur das Herrenholz und der Güterwald

Im Ortsteil Kaltensondheim der Gemeinde Biebelried nur das Oberholz und die Ackerflächen südlich des Oberholz zwischen Lankreisgrenze und der Hochspannungsleitung

10.4.2021 – 18.4.2021

Landkreis Kulmbach

Gemeinde Harsdorf: Ortsteile Altenreuth, Haselbach, Hettersreuth, Sandreuth, Ritterleithen, Zettmeisel, Lettenhof

Gemeinde Himmelkron

Gemeinde Kasendorf: Ortsteile Döllnitz, Pulvermühle

Gemeinde Ködnitz

Stadt Kulmbach: Affalterhof, Ameisloch, Donnersreuth, Forstlahm, Frischenmühle, Gelbe Weiden, Aichig, Gößmannsreuth, Steinhaus, Tiefenbach, Unterzettlitz, Hitzmain, Unterkodach, Windischenhaig, Oberzettlitz, Oberkodach, Kulmbach, Wickenreuth, Mangersreuth, Weiher, Plassenburg, Kessel, Plosenberg, Herlas, Wolfskehl, Rothenhügl, Leuchau, Kauernburg

Gemeinde Ludwigschorgast: Ortsteile Draht-Mühle, Erlen-Mühle, Lindenhof bei Ludwigschorgast

Gemeinde Marktschorgast: Ortsteile Unterpöllitz, Pulst, Rohrersreuth

Gemeinde Neudrossenfeld: Ortsteile Aichen, Altdrossenfeld, Buch A. Sand, Dreschen, Dreschenau, Eichberg, Berghaus, Muckenreuth, Langenstadt, Unterlettenrangen, Wehelitz, Neuenreuth A. Main, Schlappach, Igelsreuth, Unterobsang, Rohr, Rudolphsberg, Jöslein, Mermettenreuth, Grauenthal, Tauberhof, Hirschgründlein, Hörethshof, Unterzinkenflur, Oberzinkenflur, Schaitz

Gemeinde Neuenmarkt

Gemeinde Thurnau: Ortsteile Bauloch, Buchloch, Felkendorf, Forstleithen, Eckersdorf, Fahrenbühl, Friesen, Katzenlohe, Lanzenreuth, Reuthof, Unterschnorrmühle, Thurnau, Todtenhaus, Kröglitzen, Neidsmühle, Limmersdorf, Hutschdorf, Kemeritz, Putzenstein, Hutweide, Hörlinreuth, Rottlersreuth, Partenfeld, Hammerhaus, Schlotter-Mühle

Gemeinde Trebgast: Ortsteile Feuln, Eichholz, Waizendorf, Weiherhaus, Wolfsbach, Rehleithen, Trebgast, Tauschthal, Weiherleithen, Michelsreuth

Gemeinde Wirsberg: Ortsteile Wirsberg. Sessenreuth

11.4.2021

Landkreis Kulmbach

Gemeinde Harsdorf: Ortsteile Harsdorf, Seierhaus, Oberlaitsch, Unitz

Gemeinde Neudrossenfeld: Ortsteile Eberhardtsreuth, Fichtelhof, Fohlenhof, Schwingen, Waldau, Untbrücklein, Hornungsreuth, Oberbrücklein, Neudrossenfeld, Vordere Lehen, Hintere Lehen, Ziegelhütte, Hölle, Hainbühl, Heidelmühle, Pechgraben, Unterkeil, Oberkeil, Unterlaitsch, Untergräfenthal, Zoltmühle

Gemeinde Trebgast: Ortsteile Lindau, Siebenbrunn

3.4.2021 – 11.4.2021

Landkreis Mühldorf a. I.

Gemeinde Buchbach

Gemeinde Schwindegg

Gemeinde Rattenkirchen

Gemeinde Oberbergkirchen

Gemeinde Heldenstein

Gemeinde Obertaufkirchen, ohne die folgenden Ortsteile:

Oberthalham bei Oberbergham, Oberbergham, Wies bei Thambach, Vogldorn, Lentfelden

Gemeinde Ampfing, ohne die folgenden Ortsteile:

Dirlafing, Rabein, Point bei Ampfing, Reit bei Holzgasse, Holzgasse, Lain bei Ampfing, Schicking, Notzen bei Ampfing, Neuhaus bei Ampfing, das Gewerbegebiet unterer Anger

Gemeinde Aschau a. Inn: Ortsteile Deinwalln, Ellach, Geidobl, Hamberg bei Waldkraiburg, Haselbach bei Waldkraiburg, Palxöd, Rattenberg bei Aschau am Inn, Rulading, Scheuern bei Rulading, Steinberg bei Waldkraiburg, Thal bei Rattenberg, Wimm bei Rattenberg, Wolfdobl, Ziegelwalln

Gemeinde Lohkirchen: Ortsteile Deißenbach, Habersam, Holzstraß, Pira, Sametsham

Gemeinde Reichertsheim: Ortsteile Albanstett, Anzenberg bei Manholding, Bergham bei Heberding, Brandstett bei Manholding, Heberding, Manholding bei Reichertsheim, Hermannsöd bei Reichertsheim, Hodering, Hub bei Gaßlhub, Kagen bei Manholding, Karwies, Oberbichl bei Reichertsheim, Reichertsheim, Riedbach bei Waldkraiburg, Rundum (bei Waldkraiburg), Schachen bei Manholding, Unterbichl bei Reichertsheim, Worneding, Zeiler bei Reichertsheim

Gemeinde Schönberg: Ortsteile Aspertsham, Braunrott, Eglso bei Wurmsham, Hargassen, Hinzing bei Schönberg, Inzlham, Misthilgen, Moosen bei Rafolding, Niedereck bei Haunzenbergersöll, Obereck bei Schönberg, Wiesling bei Oberbergkirchen, Wollerding

Gemeinde Zangberg: Ortsteile Atzging, Emerkam, Englhör, Hausmanning bei Zangberg, Herrnteisenbach, Permering bei Zangberg, Unterkiefering, Weiher bei Emerkam, Zangberg, Kröppen (bei Waldkraiburg), Taubenthal bei Ampfing, Palmberg bei Zangberg, Moos bei Zangberg

20.4.2021

Landkreis Mühldorf a. I.

Gemeinde Maithenbeth: Ortsteile Edgarten bei Lichtenweg, Etschlohe, Moos bei Maitenbeth, Pfaffenberg bei Lichtenweg, Rain bei Maitenbeth, Schranken, Binder bei Maitenbeth

20.4.2021

Landkreis München

Gemeinde Aschheim

Gemeinde Feldkirchen

Gemeinde Haar

Gemeinde Kirchheim

Gemeinde Ismaning in einem Streifen nördlich des Ismaninger Speichersees

Gemeinde Grasbrunn, Ortsteil Keferloh

20.4.2021

Landkreis Neumarkt

Markt Pyrbaum: Ortsteile Pruppach, Straßmühle

Stadt Freystadt: westlich des Ortsteils Mörsdorf bis zur Landkreisgrenze

8.4.2021

Landkreis Regensburg

Gemeinde Bernhardswald: Ortsteile: Feldhof b. Lambertsneukirchen, Hackenberg b. Wald, Hacklsberg b. Pettenreuth, Hinterappendorf, Kohlstetten b. Nittenau, Lamlhof, Lehen b. Hackenberg, Lehenfelden, Pettenreuth, Schafhof b. Hackenberg, Wieden b. Hackenberg, Ziegelstadel b. Lehen, Züchmühl.

Gemeinde Regenstauf: Ortsteil: Elendhalbstraße

20.4.2021

Landkreis Regensburg

Gemeinde Bernhardswald mit den Ortsteilen Darmannsdorf, Dinglstadt, Lambertsneukirchen, Oberbraunstuben, Plitting, Unterbraunstuben, Wulkersdorf, Mauth bei Wald, Manghof bei Wulkersdorf, Mantel bei Hackenberg, Stanglhof bei Wulkersdorf, Wolfersdorf bei Kürn,

Gemeinde Regenstauf mit den Ortsteilen Danersdorf, Drackenstein (bei Regenstauf), Glapfenberg, Gnadenhof, Grafenwinn, Greisberg, Heilinghausen, Hinterberg (bei Stefling), Rappershof, Hirschling bei Maxhütte, Breitwies bei Karlstein, Gibacht bei Heilinghausen, Kirchberg bei Maxhütte, Kreuth bei Nittenau, Marienthal bei Stefling am Regen, Schwaighof bei Heilinghausen, Süssenbach bei Heilinghausen, Wiedenhof bei Kürn

20.4.2021

Landkreis Roth

Gemeinde Abenberg: Waldgebiet ca. ½ km östlich von Kleinabenberg

Gemeinde Allersberg: Ortsteile Allersberg, Altenfelden, Appelhof, Brunnau, Ebenried, Eisbühl, Eismannsdorf, Eppersdorf, Eulenhof, Göggelsbuch, Guggenmühle, Harrhof, Heblesricht, Kronmühle, Lampersdorf, Realsmühle, Reckenricht, Reckenstetten, St. Wolfgang, Schönbrunn, Stockach, Uttenhofen, Wagnersmühle

Gemeinde Büchenbach: Alle Ortsteile

Gemeinde Georgensgmünd: Alle Ortsteile

Gemeinde Heideck: Ortsteile Altenheideck, Fichtenmühle, Heideck, Höfen, Kreuth, Laffenau, Liebenstadt, Seiboldsmühle, Selingstadt, Tautenwind, Waldhaus

Gemeinde Hilpoltstein: Ortsteile Altenhofen, Auhof, Auholz, Aumühle, Bischofsholz, Eibach, Fuchsmühle, Grauwinkl, Heuberg, Hilpoltstein, Hofstetten, Jahrsdorf, Knabenmühle, Lochmühle bei Heuberg, Lochmühle bei Oberrödel, Löffelhof, Marquardsholz, Minnettenheim, Mörlach, Oberrödel, Patersholz, Paulusmühle, Riedersdorf, Rothenmühle, Schweizermühle, Seitzenmühle, Solar, Unterrödel, Weihersmühle. Zell

Gemeinde Rednitzhembach: Alle Ortsteile

Gemeinde Röttenbach: Alle Ortsteile

Gemeinde Roth: Ortsteile Finstermühle, Harrlach, Hasenbruck, Meckenlohe, Pfaffenhofen, Pruppach, Rothaurach, Untere Glasschleife, Unterheckenhofen

Gemeinde Schwanstetten: Alle Ortsteile

Gemeinde Thalmässing: Wald und landwirtschaftliche Flächen nordöstlich von Pyras, Waldstück nordöstlich von Tiefenbach

Gemeinde Wendelstein: Waldstück südlich von Sperberslohe

Gemeindefreie Gebiete: Abenberger Wald, Heidenberg, Soos

8.4.2021

Landkreis Roth

(TSN 21-015-00336 - ADNS 2021/78)

Gemeinde Roth: Ortsteile Barnsdorf, Belmbrach, Bernlohe, Birkach, Eckersmühlen, Eichelburg, Eisenhammer an der Roth, Haimpfarrich, Heubühl, Hofstetten, Kiliansdorf, Kupferhammer an der Roth, Leonhardsmühle, Obere Glasschleife, Obersteinbach an der Haide, Roth, Untersteinbach an der Haide, Wallersbach, Wallesau, Zwiefelhof

Gemeinde Allersberg: Ortsteile Fischhof, Grashof, Polsdorf

Gemeinde Hilpoltstein: Ortsteile Lösmühle, Stephansmühle, Weiherhaus, Gebiet um die Freizeitanlage und den Sporthafen

31.3.2021 – 8.4.2021

Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau: Ortsteile Asang, Auhof, Bachbügl, Berghof, Berglarn, Bodenstein, Brunn, Diepenried, Dobl, Dürrmaul, Eckartsreuth, Eichlgütl, Elendhof, Entermainsbach, Eschlbach, Fichtenhof, Fischbach, Forsting, Geiseck, Goppeltshof, Gunt, Hadriwa, Haiderhof, Hammerhäng, Harthöfl, Harting, Heinzlmühl, Hengersbach, Hinterberg, Hinterkohlstetten, Hof am Regen, Hofer Mühle, Höflarn, Jägerhöhe, Kaaghof, Knollenhof, Königshof, Königsreuth, Lohbügl, Michelsberg, Mühlenthal, Nerping, Neubau, Nauhaus, Obermainsbach, Ödgarten, Reisach, Reuting, Roithof, Roneck, Rumelsölden, St.Johann, St.Martin, Schönberg, Schwarzenberg, Spandelhof, Stefling, Steinhof, Steinmühl, Straßhof, Strohhof, Tiefenbach, Traidling, Überfuhr, Untermainsbach, Vorderkohlstetten, Waldhaus Einsiedel, Weinting, Weißenhof, Wetzlgütl, Wetzlhof.

Markt Bodenwöhr: Ortsteile Bodenwöhr, Altenschwand, Blechhammer, Erzhäuser, Höcherhof, Kaltenbrunn, Kipfenberg, Mappenberg, Neuenschwand, Pechmühle, Pingarten, Sankt Kolomankapelle Taxöldern, Turesbach, Warmersdorf, Windmais, Ziegelhütte.

Gemeinde Bruck i.d. Opf: Ortsteile Birkhof, Gipfelberg, Hinterrandsberg, Kölbldorf, Mappach, Mögendorf, Schöngras, Vorderrandsberg, Windischbachmühl.

Gemeinde Neukirchen-Balbini: Ortsteil Unterstocksried.

Stadt Schwandorf: Ortsteil Oberweiherhaus.

Gemeinde Steinberg: Ortsteile Haid, Hirmerhaus, Oder, Spitalhaus, Steinberg am See, Waldheim.

Stadt Teublitz: Ortsteil Loisnitz.

Gemeinde Wackersdorf: Ortsteile Grafenricht, Heselbach, Mappenberg, Meldau.

20.4.2021

Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau: Ortsteile Holzheim, Holzseige, Muckenbach, Nittenau, Trumling.

Gemeinde Bruck i.d.Opf: Ortsteile Grabenberg, Kobl, Ried, Sollbach.

20.4.2021

Landkreis Würzburg

Gemeinde Riedenheim mit den Ortsteilen Riedenheim, Lenzenbrunn, Oberhausen (bei Riedenheim) und Stalldorf

Gemeinde Bütthard mit den Ortsteilen Oesfeld und Tiefenthal (bei Bad Mergentheim)

Gemeinde Röttingen mit den Ortsteilen Strüth (bei Weikersheim), Aufstetten

Gemeinde Aub mit den Ortsteilen Baldersheim, Burgerroth, Herrgottsmühle bei Aub, Sankt Kunigunda bei Burgerroth, Ullenmühle und Stelzenmühle (bei Baldersheim

Gemeinde Bieberehren mit den Ortsteilen Bieberehren, Bergmühle (bei Bieberehren), Franzenmühle (bei Bieberehren), Buch bei Bieberehren und Klingen bei Creglingen

6.4.2021

Landkreis Würzburg

Gemeinde Frickenhausen mit den Ortsteilen Frickenhausen a. Main und Markgrafenhöhe

Gemeinde Gaukönigshofen mit den Ortsteilen Gaukönigshofen, Acholshausen, Eichelsee (bei Gaukönigshofen) und Wolkshausen

Gemeinde Gerbrunn mit den Ortsteilen Gerbrunn und Gieshügel

Gemeinde Geroldshausen mit dem Ortsteil Geroldshausen (bei Würzburg)

Gemeinde Giebelstadt mit den Ortsteilen Essfeld, Giebelstadt, Ingolstadt i. Ufr., Klingholz und Weidenmühle (bei Giebelstadt)

Stadt Ochsenfurt mit den Stadtteilen Bärental (bei Ochsenfurt), Blunzenmühle, Darstadt, Fuchsenmühle (bei Ochsenfurt), Hohestadt, Kaltenhof bei Ochsenfurt, Kleinochsenfurt, Mönchsmühle, Ochsenfurt am Main, Oelmühle (bei Tückelhausen), Rothmühle (bei Goßmannsdorf A. Main), Sankt Wolfgang bei Ochsenfurt, Scheckenmühle In Darstadt, Tückelmühle und Zeubelried

Gemeinde Randersacker mit den Ortsteilen Keesburg, Randersacker und Teufelskeller

Gemeinde Reichenberg mit den Ortsteilen Albertshausen bei Geroldshausen, Chaussee-Wirtshaus, Fuchsstadt bei Winterhausen, Lindflur, Reichenberg bei Würzburg und Uengershausen

Gemeinde Rottendorf mit den Ortsteilen Marienkapelle bei Rottendorf, Rottendorf bei Würzburg und Wöllriederhof

Gemeinde Theilheim mit dem Ortsteil Theilheim bei Würzburg

Gemeinde Eibelstadt mit dem Ortsteil Eibelstadt

Stadt Ochsenfurt mit den Stadtteilen Erlach (bei Sommerhausen) und Goßmannsdorf a. Main

Gemeinde Randersacker mit dem Ortsteil Lindelbach (bei Würzburg)

Gemeinde Sommerhausen mit dem Ortsteil Sommerhausen (bei Ochsenfurt)

Gemeinde Winterhausen mit dem Ortsteil Winterhausen

18.4.2021

Landkreis Würzburg

Gemeinde Eibelstadt mit dem Ortsteil Eibelstadt

Stadt Ochsenfurt mit den Stadtteilen Erlach (bei Sommerhausen) und Goßmannsdorf a. Main

Gemeinde Randersacker mit dem Ortsteil Lindelbach (bei Würzburg)