ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 85

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
12 mars 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/435 av den 3 mars 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 288/2014 vad gäller ändring av mallarna för operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, i syfte att tillhandahålla stöd inom det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/436 av den 3 mars 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/207 vad gäller ändringar av modellen för genomföranderapporterna för målet Investering för tillväxt och sysselsättning

73

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/437 av den 3 mars 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1011/2014 vad gäller ändringar av modellen för överföring av ekonomiska uppgifter, modellen för ansökan om utbetalning med kompletterande uppgifter om finansieringsinstrument samt modellen för räkenskaper

107

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/438 av den 3 mars 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 184/2014 vad gäller tillägg av ett nytt tematiskt mål till nomenklaturen för insatskategorier inom målet Europeiskt territoriellt samarbete

147

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/439 av den 3 mars 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 vad gäller tillägg av ett nytt tematiskt mål till nomenklaturen för insatskategorier för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden inom målet Europeiskt territoriellt samarbete

149

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/440 av den 8 mars 2021 om stängning av fisket efter långfenad tonfisk i Atlanten norr om 5° N med fartyg som för portugisisk flagg

151

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/441 av den 11 mars 2021 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av sulfanilsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

154

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/442 av den 11 mars 2021 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

190

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/443 av den 18 februari 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det partnerskapsråd som inrättats genom handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, vad gäller den dag då den provisoriska tillämpningen enligt handels- och samarbetsavtalet ska upphöra

198

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

12.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/435

av den 3 mars 2021

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 288/2014 vad gäller ändring av mallarna för operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, i syfte att tillhandahålla stöd inom det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (1), särskilt artikel 96.9,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (2), särskilt artikel 8.11,

efter samråd med samordningskommittén för de europeiska struktur- och investeringsfonderna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 288/2014 (3) fastställs mallar för operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete.

(2)

I artikel 92b i förordning (EU) nr 1303/2013, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2221 (4)anges särskilda genomförandebestämmelser för de ytterligare medel som gjorts tillgängliga från Europeiska unionens återhämtningsinstrument inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete. I synnerhet anges att medlemsstaterna får anslå de ytterligare medlen till det nya tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin för åren 2021 och 2022.

(3)

I artikel 92b.8 andra stycket anges att de ytterligare medlen får anslås till nya prioriterade områden inom befintliga program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och inom befintliga program för gränsöverskridande samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete. De ytterligare medlen får också anslås till nya särskilda operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

(4)

På grund av de särskilda genomförandebestämmelserna för att underlätta ändringar av befintliga operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och av befintliga program för gränsöverskridande samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, liksom för att underlätta utarbetandet av nya särskilda operativa program inom målet Investering för tillväxt i enlighet med artikel 92b.9 och 92b.10, bör mallarna för operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning i bilaga I och för operativa program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 288/2014 ändras i enlighet med detta.

(5)

På grund av möjligheten att tillfälligt tillämpa en medfinansieringsgrad på 100 % för utgifter som deklareras i betalningsansökningar under det budgetår som inleds den 1 juli 2020 och avslutas den 30 juni 2021 inom ett eller fler prioriterade områden i program som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden eller Sammanhållningsfonden i enlighet med artikel 25a.1 i förordning (EU) nr 1303/2013, bör mallarna för operativa program inom målet Investering för tillväxt, som anges i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 288/2014, och mallarna för operativa program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, som anges i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 288/2014, ändras i enlighet med detta.

(6)

I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 288/2014 ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.   Bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 288/2014 ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 259.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 288/2014 av den 25 februari 2014 om fastställande av regler i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller mallen för operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete när det gäller mallen för samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 87, 22.3.2014, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2221 av den 23 december 2020 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare medel och genomförandebestämmelser för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och för förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU) (EUT L 437, 28.12.2020, s. 30).


BILAGA I

”BILAGA I

Mall för operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S"“SME”>  (1)

Titel

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M"“SME >

Version

<0.3 type="N" input="G"“SME >

Första året

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M"“SME >

Sista året

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M"“SME >

Stödberättigande från

<0.6 type="D" input="G"“SME >

Stödberättigande till

<0.7 type="D" input="G"“SME >

Kommissionens beslut nr

<0.8 type="S" input="G"“SME >

Datum för kommissionens beslut

<0.9 type="D" input="G"“SME >

Medlemsstatens beslut om ändring nr

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M"“SME >

Datum för medlemsstatens beslut om ändring

<0.11 type="D" input="M"“SME >

Datum för ikraftträdande av medlemsstatens beslut

<0.12 type="D" input="M"“SME >

Nutsregioner som omfattas av det operativa programmet

<0.12 type="S" input="S“SME >

AVSNITT 1

STRATEGI FÖR DET OPERATIVA PROGRAMMETS BIDRAG TILL UNIONENS STRATEGI FÖR SMART OCH HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR ALLA OCH FÖR ATT UPPNÅ EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING (2)

(Referens: Artikel 27.1 och artikel 96.2 första stycket a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 och, för operativa program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin, artikel 92b.9 andra stycket och 92b.10 (3))

1.1   Strategi för det operativa programmets bidrag till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

1.1.1

Beskrivning av det operativa programmets strategi för att bidra till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (4).

<1.1.1 type="S" maxlength="70 000 " input="M">

För att lägga till nya insatsområden i ett befintligt operativt program, för att kunna tilldela de ytterligare medlen till det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin, måste en beskrivning av de förväntade effekterna avseende främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser samt förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin lämnas i den därför avsedda textrutan nedan.

För ett nytt operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin räcker det med beskrivningen i textrutan nedan.

1.1.1 a

Beskrivning av de förväntade konsekvenserna av det operativa programmet för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser samt för förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

<1.1.1 type="S" maxlength="10 000 " input="M">

1.1.2

Motivering för valet av tematiska mål och motsvarande investeringsprioriteringar som gäller partnerskapsöverenskommelsen, och som bygger på att man fastställt regionala och i tillämpliga fall nationella behov, inklusive sådana behov som fastställts i relevanta landsspecifika rekommendationer, antagna i enlighet med artikel 121.2 i EUF-fördraget, och relevanta rådsrekommendationer, antagna i enlighet med artikel 148.4 i EUF-fördraget, och med hänsyn till förhandsutvärderingen (5).

För ett lägga till nya insatsområden till ett befintligt operativt program för att anslå de ytterligare medlen till det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin måste beskrivningen i 1.1.2.a läggas till.

För ett nytt operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin räcker det med beskrivningen i 1.1.2a.

1.1.2 a

Motivering med angivande av de förväntade konsekvenserna av det operativa programmet för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser samt förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

Tabell 1

Motivering för valet av tematiska mål och investeringsprioriteringar

Valt tematiskt mål

Vald investeringsprioritering

Motivering för valet eller konsekvenser för främjandet av krisreparation (i tillämpliga fall)

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y TA=”NA”>

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y TA=”NA”>

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y TA=”NA”>

 

 

 

1.2   Motivering för fördelningen av medel

Motivering för fördelningen av medel (unionens stöd) till varje tematiskt mål och, i tillämpliga fall, till investeringsprioriteringar, i enlighet med kraven på tematisk koncentration och med beaktande av förhandsutvärderingen.

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA=”NA”>

I samband med att nya insatsområden läggs till ett befintligt operativt program måste man för att anslå de ytterligare medlen till det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin lägga till beskrivningen i 1.2.a.

För ett nytt operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin räcker det med följande beskrivning.

1.2 a

Motivering för fördelningen av de ytterligare medlen för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin till Eruf eller ESF, samt en beskrivning av hur dessa medel kan inriktas på de geografiska områden där de behövs mest, med beaktande av olika regionala behov och utvecklingsnivåer för att säkerställa en balans i stödet mellan behoven i de regioner och städer som har drabbats hårdast av följderna av covid-19-pandemin och behovet av att fortsätta fokusera på mindre utvecklade regioner, i enlighet med de mål för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som anges i artikel 174 i EUF-fördraget.

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M" PA=Y TA=”NA”>


Tabell 2

Översikt över investeringsstrategin för det operativa programmet

Insatsområde

Fond (Eruf  (6), Sammanhållningsfonden, ESF  (7), YEI  (8), Eruf React-EU, ESF React-EU eller YEI React-EU)

Unionens stöd  (9)

(euro)

Andel av unionens sammanlagda stöd till det operativa programmet  (10)

Tematiskt mål  (11)

Investeringsprioriteringar  (12)

Specifika mål för investeringsprioriteringen

Gemensamma och programspecifika resultatindikatorer för vilka ett mål har fastställts

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3 type="N' " input="G">

<1.2.4 type="P' input="G">

<1.2.5 type="S" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 2

INSATSOMRÅDEN

(Referens: artikel 96.2 första stycket b och c i förordning (EU) nr 1303/2013)

2.A   En beskrivning av insatsområden andra än tekniskt stöd

(Referens: artikel 96.2 första stycket b i förordning (EU) nr 1303/2013)

2.A.1   Insatsområde (upprepas för varje insatsområde)

Insatsområdets id-nummer

<2A.1 type="N" input="G"“SME» >

Insatsområdets namn

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME” >


Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument

<2A.3 type="C" input="M">

Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå

<2A.4 type="C" input="M"“SME” >

Hela insatsområdet kommer att genomföras genom lokalt ledd utveckling

<2A.5 type="C" input="M">

För ESF: Hela insatsområdet gäller social innovation och/eller transnationellt samarbete

<2A.6 type="C" input="M">

Hela insatsområdet gäller React-EU

<2A.7 type="C" input="M">

2.A.2   Motivering för inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori, tematiskt mål eller fond (i tillämpliga fall) (13)

(Referens: artikel.96.1 i förordning (EU) nr 1303/2013)

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.3   Fond, regionkategori och beräkningsunderlag för unionens stöd

(upprepas för varje kombination inom insatsområdet)

Fond

<2A.7 type="S" input="S"“SME” >

Regionkategori  (14)

<2A.8 type="S" input="S"“SME ">

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande offentliga utgifter)

<2A.9 type="S" input="S"“SME” >

Regionkategori för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena (i tillämpliga fall)  (15)

<2A.9 type="S" input="S” >

2.A.4   Investeringsprioritering

(upprepas för varje investeringsprioritering inom insatsområdet)

Investeringsprioritering

<2A.10 type="S" input="S"“SME” >

2.A.5   Specifika mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat

(upprepas för varje specifikt mål inom investeringsprioriteringen)

(Referens: artikel 96.2 första stycket b i och ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Id-nummer

<2A.1.1 type="N" input="G"“SME >

Specifikt mål

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME >

De resultat som medlemsstaterna försöker uppnå med unionens stöd

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M“SME ">


Tabell 3

Programspecifika resultatindikatorer, per specifikt mål

(för Eruf, Sammanhållningsfonden och Eruf React-EU)

(Referens: artikel 96.2 första stycket b ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Regionkategori (i tillämpliga fall)

Utgångsvärde

Basår

Målvärde  (16) (2023)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M"“SME” >

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M"“SME” >

<2A.1.6 type="S" input="M”” SME">

<2A.1.7 type="S" input="S"“SME” >

Kvantitativt <2A.1.8 type="N" input="M"“SME” >

Kvalitativt <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M"“SME”

<2A.1.9 type="N' input="M"“SME”>

Kvantitativt <2A.1.10 type="N" input="M">

Kvalitativt <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M"“SME” >

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M"“SME”>

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M"“SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 4

Gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och programspecifika resultatindikatorer för det specifika målet (per investeringsprioritet och regionkategori)

(för ESF och ESF React-EU)

(Referens: artikel 96.2 första stycket b ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Id-nummer

Indikator

Regionkategori (i tillämpliga fall)

Indikator Måttenhet för indikatorn

Gemensam aktivitetsindikator som ligger till grund för uppställning av mål

Utgångsvärde

Måttenhet för utgångsvärde och målvärde

Basår

Målvärde  (17) (2023)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

M

K

S

M

K

S

Programspecifikt <2A.1.13 type="S" maxlength="5" input="M">

Gemensamt <2A.1.13 type="S" input="S">

Programspecifikt <2A.1.14 type="S" maxlength="255" input="M">

Gemensamt <2A.1.14 type="S" input="S">

<2A.1.15 type="S" input="S">

Programspecifikt <2A.1.16 type="S" input="M">

Gemensamt <2A.1.16 type="S" input="S">

Programspecifikt <2A.1.17 type="S" input="M">

Gemensamt <2A.1.17 type="S" input="S">

Gemensamma aktivitetsindikatorer <2A.1.18 type="S" input="S">

Kvantitativt <2A.1.19 type="S" input="M">

Gemensamt <2A.1.19 type="S" input="G">

<2A.1.20 type="N' input="M">

Kvantitativt <2A.1.21 type="N" input="M">

Kvalitativt <2A.1.21 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.22 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.23 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 4 a

Resultatindikatorer och programspecifika resultatindikatorer för YEI och YEI React-EU för det specifika målet

(per insatsområde eller del av insatsområde)

(Referens: artikel 19.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 (18))

Id-nummer

Indikator

Indikator Måttenhet för indikatorn

Gemensam aktivitetsindikator som ligger till grund för uppställning av mål

Utgångsvärde

Måttenhet för utgångsvärde och målvärde

Basår

Målvärde  (19) (2023)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

M

K

S

M

K

S

Programspecifikt <2A.1.24 type="S" maxlength="5" input="M">

Gemensamt <2A.1.24 type="S" input="S">

Programspecifikt <2A.1.25 type="S" maxlength="255" input="M">

Gemensamt <2A.1.25 type="S" input="S">

Programspecifikt <2A.1.26 type="S" input="M">

Gemensamt <2A.1.26 type="S" input="S">

Programspecifikt <2A.1.27 type="S" input="M">

Gemensamt <2A.1.27 type="S" input="S">

Gemensamma aktivitetsindikatorer <2A.1.28 type="S" input="S">

Kvantitativt <2A.1.29 type="S" input="M">

Gemensamt <2A.1.29 type="S" input="G">

<2A.1.30 type="N' input="M">

Kvantitativt <2A.1.31 type="N" input="M">

Kvalitativt <2A.1.31 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.32 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.33 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6   Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen

(per investeringsprioritering)

2.A.6.1    Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de specifika målen. I tillämpliga fall, ange även huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare

(Referens: artikel 96.2 första stycket b iii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M">

2.A.6.2    Vägledande principer för urval av insatser

(Referens: artikel 96.2 första stycket b iii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

2.A.6.3   Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.2 första stycket b iii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Planerad användning av finansieringsinstrument

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4   Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.2 första stycket b iii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5    Aktivitetsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori

(Referens: artikel 96.2 första stycket b iv i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 5

Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer

(per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga fall för Eruf (20))

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Fond

Regionkategori (i tillämpliga fall)

Målvärde (2023)  (21)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

M

K

S

 

 

<2A.2.5.1 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.2 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.3 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.4 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.5 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.6 type="N' input="M" SME >

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M" SME >

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M" SME >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7   Social innovation, transnationellt samarbete och bidrag till de tematiska målen 1–7 och 13

Särskilda bestämmelser för ESF och ESF React-EU (22), i förekommande fall (per insatsområde och, i tillämpliga fall, per regionkategori): Social innovation, transnationellt samarbete och ESF:s bidrag till de tematiska målen 1–7 och 13.

Beskrivning av hur de planerade åtgärderna inom insatsområdet bidrar till

social innovation (om det inte omfattas av ett särskilt insatsområde),

transnationellt samarbete (om det inte omfattas av ett särskilt insatsområde),

de tematiska mål som avses i artikel 9 första stycket led 1–7 och i artikel 92b.9 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Insatsområde

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.8   Resultatram (23)

(Referens: artikel 96.2 första stycket b v och bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 6

Resultatram för insatsområdet

(per fond och, för Eruf och ESF, per regionkategori) (24)

Insatsområde

Typ av indikator

(viktigt genomförandesteg, ekonomisk indikator, aktivitetsindikator eller, i tillämpliga fall, resultatindikator)

Id-nummer

Indikator eller viktigt genomförandesteg

Måttenhet, i tillämpliga fall

Fond

Regionkategori

Delmål för 2018  (25)

Slutmål (2023) (26)

Uppgiftskälla

Förklaring av indikatorns relevans, i tillämpliga fall

M

K

S

M

K

S

<2A.4.1 type="S" input="S">

<2A.4.2 type="S" input="S">

IGenomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.4.3 type="S" input="S">

IGenomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.4.4 type="S" input="G" or “M”>

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.4.5 type="S" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.4.5 type="S" input="G" or “M”>

<2A.4.6 type="S" input="S">

<2A.4.7 type="S" input="S">

<2A.4.8 type="S" maxlength="255" input="M">

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.4.9 type="S" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.4.8 type="S" input="M">

IGenomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.4.10 type="S" maxlength="200" input="M">

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.4.10 type="S" input=“M”>

<2A.4.11 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare kvalitativa uppgifter om inrättandet av resultatramen (frivilligt)

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.9   Insatskategorier

(Referens: artikel 96.2 b vi i förordning (EU) nr 1303/2013)

Insatskategorier för innehållet i insatsområdet, enligt en nomenklatur som antagits av kommissionen, och en preliminär uppdelning av unionens medel.

Tabell 7–11

Insatskategorier  (27)

(per fond och regionkategori, om insatsområdet omfattar mer än en sådan)

Tabell 7: Dimension 1 – insatstyp

Fond

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Regionkategori  (28)

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.5.1.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.1.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabell 8: Dimension 2 – finansieringsform

Fond

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Regionkategori  (29)

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.5.2.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.2.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabell 9: Dimension 3 – typ av område

Fond

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Regionkategori  (30)

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.5.3.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.3.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabell 10: Dimension 4 – territoriella genomförandemekanismer

Fond

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Regionkategori  (31)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.4.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabell 11: Dimension 6 – ESF:s och ESF React-EU:s andratema  (32) (enbart för ESF)

Fond

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Regionkategori  (33)

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.5.5.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.5.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.10   En sammanfattning av den planerade användningen av tekniskt stöd, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa kapaciteten hos de myndigheter som ansvarar för förvaltning och kontroll av programmen och stödmottagarna (i tillämpliga fall) (34)

(per insatsområde)

(Referens: artikel 96.2 b vii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Insatsområde

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B   Beskrivning av insatsområden för tekniskt stöd

(Referens: artikel 96.2 första stycket c i förordning (EU) nr 1303/2013)

2.B.1   Insatsområde (upprepas för varje insatsområde för tekniskt stöd)

Insatsområdets id-nummer

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Insatsområdets namn

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">


Hela insatsområdet ägnas det tekniska stöd som avses i artikel 92b.6 i förordning (EU) nr 1303/2013

<2B.0.1 type="C" input="M">

2.B.2   Motivering för att inrätta ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel.96.1 i förordning (EU) nr 1303/2013)

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.3   Fond och regionkategori (upprepas för varje kombination inom insatsområdet)

Fond

<2B.0.4 type="S" input="S">

Regionkategori  (35)

<2B.0.5 type="S" input="S">

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande offentliga utgifter)

<2B.0.6 type="S" input="S">

2.B.4   Specifika mål och förväntade resultat

(upprepas för varje specifikt mål inom insatsområdet)

(Referens: artikel 96.2 första stycket c i och ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Id-nummer

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Specifikt mål

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Resultat som medlemsstaten försöker uppnå med unionens stöd  (36)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.5   Resultatindikatorer (37)

Tabell 12

Programspecifika resultatindikatorer (per specifikt mål)

(för Eruf/ESF/Sammanhållningsfonden/Eruf React-EU/ESF React-EU)

(Referens: artikel 96.2 första stycket c ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Utgångsvärde

Basår

Målvärde  (38) (2023)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

M

K

S

M

K

S

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Kvantitativt <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N' input="M">

Kvantitativt <2.B.2.6 type="N" input="M">

Kvalitativt <2.B.2.6 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6   Åtgärder som ska få stöd och hur de förväntas bidra till de specifika målen (per insatsområde)

(Referens: artikel 96.2 första stycket c i och iii i förordning (EU) nr 1303/2013)

2.B.6.1    En beskrivning av åtgärder som ska få stöd och hur de förväntas bidra till de specifika målen

(Referens: artikel 96.2 första stycket c i och iii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Insatsområde

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.B.6.2    Aktivitetsindikatorer som förväntas bidra till resultaten (per insatsområde)

(Referens: artikel 96.2 första stycket c iv i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 13

Aktivitetsindikatorer (per insatsområde)

(för Eruf/ESF/Sammanhållningsfonden/Eruf React-EU/ESF React-EU)

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Målvärde (2023)  (39)

(frivilligt)

Uppgiftskälla

M

K

S

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N' input="M">

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="200" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7   Insatskategorier (per insatsområde)

(Referens: artikel 96.2 första stycket c v i förordning (EU) nr 1303/2013)

Motsvarande insatskategorier, enligt en nomenklatur som antagits av kommissionen, och en preliminär fördelning av unionens medel.

Tabell 14-16

Insatskategorier  (40)

Tabell 14: Dimension 1 – insatstyp

Regionkategori  (41): <type="S" input="S">

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2B.4.1.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.1.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.1.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabell 15: Dimension 2 – finansieringsform

Regionkategori  (42): <type="S" input="S">

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2B.4.2.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.2.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabell 16: Dimension 3 – typ av område

Regionkategori  (43): <type="S" input="S">

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2B.4.3.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.3.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 3

FINANSIERINGSPLAN

(Referens: artikel 96.2 första stycket d och artikel 92b.9 femte stycket i förordning (EU) nr 1303/2013)

3.1   Medel per fond och belopp för resultatreserven

(Referens: artikel 96.2 första stycket d i i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 17

 

Fond

Regionkategori

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Summa

 

 

 

Huvudanslag  (44)

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

Huvudanslag

Resultatreserv

Summa anslag (unionens stöd)

Summa anslag (unionens stöd)

Huvudanslag

Resultatreserv

 

<3.1.1 type="S" input="G"“SME”>

<3.1.2 type="S" input="G"“SME” >

<3.1.3 type="N" input="M" SME” >

<3.1.4 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.5 type="N" input="M" SME” >

<3.1.6 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.7type="N" input="M" SME” >

<3.1.8 type="N" input="M " TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.9 type="N" input="M" SME” >

<3.1.10 type="N" input="M"” TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.11 type="N" input="M" SME” >

<3.1.12 type="N" input="M"” TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.13 type="N" input="M" SME” >

<3.1.14 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.15 type="N" input="M" SME” >

<3.1.16 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA” REACT-EU - NA>

<3.1.17 type="N" input="M

<3.1.18 type="N" input="M

<3.1.19 type="N" input="G" SME” >

<3.1.20 type="N" input="G” TA - “NA” YEI –“NA”>

1.

Eruf

I mindre utvecklade regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

2.

 

I övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

3.

 

I mer utvecklade regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

4.

 

Summa utan React-EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

5.

ESF  (45)

I mindre utvecklade regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

6.

 

I övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

7.

 

I mer utvecklade regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

8.

 

Summa utan React-EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

9.

Särskilt anslag till YEI

Ej tillämpligt

 

Ej tillämpligt

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

10.

Sammanhållningsfonden

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

11.

Eruf

Särskilt anslag till de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

12.

Eruf React-EU

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

 

Ej tillämpligt

13.

ESF React-EU  (46)

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

 

Ej tillämpligt

14.

Särskilt anslag till YEI React-EU

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

 

Ej tillämpligt

15.

React-EU

Summa

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

 

 

Ej tillämpligt

16.

Totalsumma

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Medel per fond och nationell medfinansiering (i euro)

(Referens: artikel 96.2 första stycket d ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

1.

I tabellen anges finansieringsplanen per insatsområde.

2.

När ett insatsområde omfattar mer än en fond ska unionens stöd och nationella motpartsmedel delas upp per fond, med en separat medfinansieringsgrad inom insatsområdet för varje fond.

3.

När ett insatsområde omfattar mer än en regionkategori ska unionens stöd och nationella motpartsmedel delas upp per regionkategori, med en separat medfinansieringsgrad inom insatsområdet för varje regionkategori.

4.

EIB:s bidrag anges per insatsområde.

Tabell 18a

Finansieringsplan

Insatsområde

Fond

Regionkategori

Beräkningsunderlag för unionens stöd

(summa stödberättigande kostnader eller offentliga stödberättigande kostnader)

Unionens stöd

Nationella motpartsmedel

Preliminär uppdelning av de nationella motpartsmedlen

Summa finansiering

Medfinansieringsgrad (48)

Medfinansieringsgrad på 100 % för räkenskapsåret 2020–2021 (*1)

För kännedom

stöd från EIB

Huvudanslag (summa anslag minus resultatreserv)

Resultatreserv

Resultatreserven som andel av unionens sammanlagda stöd

Nationell offentlig finansiering

Nationell privat finansiering  (47)

Unionens stöd

Nationella motpartsmedel

Unionens stöd

Nationella motpartsmedel (50)

 

 

 

 

 

(a)

(b) = (c) + (d)

(c)

(d)

(e) = (a) + (b)

(f) = (a)/(e)  (49)

 

(g)

(h) = (a) – (j)

(i) = (b) – (k)

(j)

(k) = (b) * ((j)/(a))

(l) = (j)/(a) *100

<3.2.A.1 type="S" input="G"“SME” >

<3.2.A.2 type="S" input="G"“SME” >

<3.2.A.3 type="S" input="G"“SME” >

<3.2.A.4 type="S" input="G"“SME” >

<3.2.A.5 type="N" input="M"“SME” >

<3.2.A.6 type="N“SME”" input="G">

<3.2.A.7 type="N" input="M"“SME” >

<3.2.A.8 type="N" input="M"“SME” >

<3.2.A.9 type="N" input="G“SME”">

<3.2.A.10 type="P" input="G"“SME” >

Se fotnot * för närmare uppgifter (exempel nedan)

<3.2.A.11 type="N" input="M"“SME” >

<3.2.A.12 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.13 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.14 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA” REACT-EU „NA”>

<3.2.A.15 type="N" input="M"” TA - “NA” YEI –“NA” REACT-EU „NA”>>

<3.2.A.16 type="N" input="G” TA - “NA” YEI –“NA” REACT-EU “NA”>

Insatsområde 1

Eruf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsområde 2

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsområde 3

YEI (51)

ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Insatsområde 4

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEI (52)

ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Insatsområde 5

Sammanhållningsfonden

ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsområde 6

Eruf React-EU

ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

ej tillämpligt

 

 

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Insatsområde 7

ESF React-EU

ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

ej tillämpligt

 

 

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Insatsområde 8

YEI React-EU (53)

ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

ej tillämpligt

 

 

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Insatsområde 9

ESF React-EU

ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

ej tillämpligt

 

 

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

YEI React-EU (54)

ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

ej tillämpligt

 

 

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Summa

Eruf

Mindre utvecklade regioner

 

lika med summan i tabell 17 rad 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

Eruf

Övergångsregioner

 

lika med summan i tabell 17 rad 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

Eruf

Mer utvecklade regioner

 

lika med summan i tabell 17 rad 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

Eruf

Särskilt anslag till de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

 

lika med summan i tabell 17 rad 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

Eruf React-EU

ej tillämpligt

 

lika med summan i tabell 17 rad 12

 

 

 

 

 

 

ej tillämpligt

 

 

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Summa

ESF (55)

Mindre utvecklade regioner

 

inte lika med summan i tabell 17 rad 5, som omfattar ESF:s motsvarande stöd till YEI (56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

ESF (57)

Övergångsregioner

 

inte lika med summan i tabell 17 rad 6, som omfattar ESF:s motsvarande stöd till YEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

ESF (58)

Mer utvecklade regioner

 

inte lika med summan i tabell 17 rad 7, som omfattar ESF:s motsvarande stöd till YEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

ESF React-EU

ej tillämpligt

 

lika med summan i tabell 17 rad 13

 

 

 

 

 

 

ej tillämpligt

 

 

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Summa

YEI (59)

ej tillämpligt

 

inte lika med summan i tabell 17 rad 9, som endast omfattar det särskilda anslaget till YEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

YEI React-EU  (60)

ej tillämpligt

 

lika med summan i tabell 17 rad 14

 

 

 

 

 

 

ej tillämpligt

 

 

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Summa

Sammanhållningsfonden

ej tillämpligt

 

lika med summan i tabell 17 rad 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

React-EU

ej tillämpligt

 

lika med summan i tabell 17 rad 15

 

 

 

 

 

 

ej tillämpligt

 

 

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Totalsumma

 

 

 

lika med summan i tabell 17 rad 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 18b

Sysselsättningsinitiativet för unga – särskilda anslag till ESF, ESF React-EU och YEI  (61) (i tillämpliga fall)

 

Fond (62)

Regionkategori

Beräkningsunderlag för unionens stöd

(summa stödberättigande kostnader eller offentliga stödberättigande kostnader)

Unionens stöd (a)

Nationella motpartsmedel

(b) = (c) + (d)

Preliminär uppdelning av de nationella motpartsmedlen

Summa finansiering

(e) = (a) + (b)

Medfinansieringsgrad

(f) = (a)/(e)  (64)

 

Nationell offentlig finansiering

(c)

Nationell privat finansiering

(d)  (63)

 

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="S" input="G">

<3.2.B.1 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="G">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

<3.2.B.6 type="N" input="M">

<3.2.B.7 type="N" input="G">

<3.2.B.8 type="P" input="G">

1.

Särskilt anslag till YEI

ej tillämpligt

 

 

0

 

 

 

100 %

2.

Motsvarande stöd från ESF

mindre utvecklade regioner

 

 

 

 

 

 

 

3.

Motsvarande stöd från ESF

övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

 

4.

Motsvarande stöd från ESF

mer utvecklade regioner

 

 

 

 

 

 

 

5.

Särskilt anslag till YEI React-EU

ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

100 %

6.

Motsvarande stöd från ESF React-EU

ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

7.

SUMMA: YEI [del av] insatsområde

[måste vara lika med [del av] insatsområde 3]

 

Summa(1:4)

Summa(1:4)

 

 

 

 

8.

SUMMA: YEI React-EU [del av]

insatsområde

[måste vara lika med [del av] insatsområde

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

ESF:s kvot för mindre utvecklade regioner

2/summa(2:4)

<3.2.c.11 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

10.

 

 

ESF:s kvot för övergångsregioner

3/summa(2:4)

<3.2.c.13 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

11.

 

 

ESF:s kvot för mer utvecklade regioner

4/summa(2:4)

<3.2.c.14 type="P" input="G">

 

 

 

 

 


Tabell 18c

Uppdelning av finansieringsplanen per insatsområde, fond, regionkategori och tematiskt mål

(Referens: artikel 96.2 första stycket d ii i förordning (EU) nr 1303/2013)

Insatsområde

Fond (65)

Regionkategori (i tillämpliga fall)

Tematiskt mål

Unionens stöd

Nationella motpartsmedel

Summa finansiering

<3.2.C.1 type="S" input="G">

<3.2.C.2 type="S" input="G">

<3.2.C.3 type="S" input="G">

<3.2.C.4 type="S" input="G">

<3.2.C.5 type="N" input="M">

<3.2.C.6 type="N" input="M">

<3.2.C.7 type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

 

 

 

 

 


Tabell 19

Preliminärt stödbelopp som ska användas för mål om klimatförändringar

(Referens: artikel 27.6 i förordning (EU) nr 1303/2013) (66)

Insatsområde

Preliminärt stödbelopp som ska användas för mål om klimatförändringar (i euro)

Andel av sammanlagt stöd till det operativa programmet (i %)

<3.2.C.8 type="S" input="G">

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

 

 

 

Summa React-EU

 

 

Summa

 

 

AVSNITT 4

INTEGRERAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID TERRITORIELL UTVECKLING (67)

(Referens: artikel.96.3 i förordning (EU) nr 1303/2013)

En beskrivning av det integrerade tillvägagångssättet vid territoriell utveckling som tar hänsyn till det operativa programmets innehåll och mål med beaktande av partnerskapsöverenskommelsen och som visar hur det operativa programmet bidrar till att programmets mål uppnås och till de förväntade resultaten.

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1   Lokalt ledd utveckling (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.3 a i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tillvägagångssättet vid användning av instrument för lokalt ledd utveckling samt principerna för fastställande av områden där det kommer att genomföras.

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2   Integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.3 b i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 7.2 och 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 (68))

Vid behov, det preliminära belopp för Eruf-stödet för integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling som ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.2 i förordning (EU) nr 1301/2013 och det preliminära ESF-stödet till integrerade åtgärder.

<4.2.1 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>


Tabell 20

Integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling – preliminära belopp för Eruf- och ESF-stöd

Fond

Eruf- och ESF-stöd (preliminärt)

(euro)

Andel av fondens sammanlagda stöd till programmet

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

<4.2.3 type="P" input="G">

Summa Eruf React-EU

 

 

Summa ESF utan React-EU

 

 

Summa Eruf + ESF utan React-EU

 

 

4.3   Integrerad territoriell investering (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.3 c i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tillvägagångssättet vid användning av integrerade territoriella investeringar (enligt definitionen i artikel 36 i förordning (EU) nr 1303/2013) i andra fall än dem som avses i punkt 4.2, och deras preliminära anslag från varje insatsområde.

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">


Tabell 21

Preliminära anslag till andra integrerade territoriella investeringar än dem som avses i punkt 4.2

(aggregerat belopp)

Insatsområde

Fond

Preliminärt bidrag (unionens stöd) (i euro)

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y >

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y >

 

 

 

Summa Eruf [utan React-EU]

 

 

Summa ESF [utan React-EU]

 

 

Summa Eruf + ESF [utan React-EU]

 

 

Summa Eruf React-EU

 

 

Summa ESF React-EU

 

 

SUMMA Eruf React-EU + ESF React-EU

 

 

Totalsumma

 

 

4.4   Bestämmelser för interregionala och transnationella åtgärder inom de operativa programmen, när stödmottagarna finns i mer än en medlemsstat (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 96.3 d i förordning (EU) nr 1303/2013)

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5   Hur de inom programmet planerade insatserna bidrar till makroregionala strategier och havsområdesstrategier, enligt de behov för programområdet som fastställts av medlemsstaten (i tillämpliga fall)

(När medlemsstaten och regionerna deltar i makroregionala strategier och havsområdesstrategier)

(Referens: artikel 96.3 e i förordning (EU) nr 1303/2013)

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >

AVSNITT 5

SÄRSKILDA BEHOV I GEOGRAFISKA OMRÅDEN MED STÖRST FATTIGDOM ELLER HOS MÅLGRUPPER SOM ÄR SÄRSKILT UTSATTA FÖR DISKRIMINERING ELLER SOCIAL UTESTÄNGNING (I TILLÄMPLIGA FALL) (69)

(Referens: artikel 96.4 a i förordning (EU) nr 1303/2013)

5.1   Geografiska områden med störst fattigdom / målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering eller social utestängning

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

5.2   Strategi för att möta de särskilda behoven i geografiska områden med störst fattigdom / målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering eller social utestängning samt, i tillämpliga fall, bidraget till det integrerade tillvägagångssätt som anges i partnerskapsöverenskommelsen

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>


Tabell 22

Åtgärder för att möta de särskilda behoven i geografiska områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering eller social utestängning  (70)

Målgrupp / geografiskt område

Huvudsakliga typer av åtgärder som planeras inom det integrerade tillvägagångssättet

Insatsområde

Fond

Regionkategori (i tillämpliga fall)

Investeringsprioritering

<5.2.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N PA=Y >

<5.2.3type="S" maxlength= "1500" input="M" Decision= N PA=Y >

<5.2.4 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.6 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.7 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.5 type="S" input="S" PA=Y >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 6

SÄRSKILDA BEHOV I OMRÅDEN MED ALLVARLIGA OCH PERMANENTA, NATURBETINGADE ELLER DEMOGRAFISKA NACKDELAR (I TILLÄMPLIGA FALL) (71)

(Referens: artikel 96.4 b i förordning (EU) nr 1303/2013)

<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

AVSNITT 7

MYNDIGHETER OCH ORGAN MED ANSVAR FÖR FÖRVALTNING, KONTROLL OCH REVISION SAMT RELEVANTA PARTERS ROLL

(Referens: artikel 92b.10 tredje stycket och artikel 96.5 i förordning (EU) nr 1303/2013)

7.1   Relevanta myndigheter och organ

(Referens: artikel 96.5 a och b i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 23

Relevanta myndigheter och organ

Myndighet/organ

Namn på myndighet/organ samt avdelning eller enhet

Chef för myndighet/organ (befattning)

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N “SME” >

<7.1.2 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N “SME” >

<7.1.3 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N “SME” >

Förvaltande myndighet

 

 

Attesterande myndighet, i tillämpliga fall

 

 

Revisionsmyndighet

 

 

Organ till vilket kommissionen kommer att göra utbetalningar

 

 

7.2   De relevanta parternas engagemang

(Referens: artikel 96.5 c i förordning (EU) nr 1303/2013)

7.2.1    Åtgärder som vidtagits för att engagera parterna i utarbetandet av det operativa programmet och parternas roll i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av programmet

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N “SME”>

7.2.2   Samlat bidrag (för ESF och ESF React-EU, i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 6.1 i förordning (EU) nr 1304/2013)

<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3   Anslag för kapacitetsbyggande (för ESF och ESF React-EU, i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 6.2 och 6.3 i förordning (EU) nr 1304/2013)

<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

AVSNITT 8

SAMORDNING MELLAN FONDERNA, EJFLU, EHFF OCH ANDRA FINANSIERINGSINSTRUMENT PÅ UNIONSNIVÅ OCH NATIONELL NIVÅ SAMT EIB

(Referens: artikel 96.6 a i förordning (EU) nr 1303/2013)

Mekanismerna för att säkerställa samordningen mellan fonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och andra finansieringsinstrument på unionsnivå och nationell nivå samt EIB, med beaktande av de relevanta bestämmelserna i den gemensamma strategiska ramen.

<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>

AVSNITT 9

FÖRHANDSVILLKOR (72)

(Referens: artikel 96.6 b i förordning (EU) nr 1303/2013)

9.1   Förhandsvillkor

Uppgifter om bedömningen av förhandsvillkorens relevans och av hur de har uppfyllts (frivilligt)

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>


Tabell 24

Tillämpliga förhandsvillkor och bedömning av hur de har uppfyllts

Förhandsvillkor

Insatsområden som förhandsvillkoret gäller

Förhandsvillkoret uppfyllt (ja/nej/delvis)

Kriterier

Kriterierna uppfyllda (ja/nej)

Referens

(referens till strategier, rättsakter eller andra relevanta dokument, även till relevanta avsnitt, artiklar eller stycken, med webblänk eller annan åtkomst till texten)

Förklaringar

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y “SME” >

<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME” >

<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Beskrivning av åtgärder för att uppfylla förhandsvillkoren, ansvariga organ och tidsplan (73)

Tabell 25

Åtgärder för att uppfylla tillämpliga allmänna förhandsvillkor

Allmänt förhandsvillkor

Kriterier som inte uppfylls

Åtgärder som ska vidtas

Tidsfrist (datum)

Ansvariga organ

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” >

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME” >

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y “SME” >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 26

Åtgärder för att uppfylla tillämpliga tematiska förhandsvillkor

Tematiskt förhandsvillkor

Kriterier som inte uppfylls

Åtgärder som ska vidtas

Tidsfrist (datum)

Ansvariga organ

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” TA- “NA”>

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G” PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.4 type="D" input="M " PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME”

TA- “NA“>

1. X

 

Åtgärd 1

Tidsfrist för åtgärd 1

 

 

Åtgärd 2

Tidsfrist för åtgärd 2

 

AVSNITT 10

MINSKNING AV DEN ADMINISTRATIVA BÖRDAN FÖR STÖDMOTTAGARNA (74)

(Referens: artikel 96.6 c i förordning (EU) nr 1303/2013)

Sammanfattning av bedömningen av den administrativa bördan för stödmottagarna och, vid behov, planerade åtgärder tillsammans med en preliminär tidsram för att minska den administrativa bördan.

<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

AVSNITT 11

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER (75)

(Referens: artikel 96.7 i förordning (EU) nr 1303/2013)

11.1   Hållbar utveckling

En beskrivning av den åtgärden för att ta hänsyn till miljöskyddskrav, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, motståndskraft mot katastrofer samt riskförebyggande och riskhantering vid urvalet av insatser.

<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.2   Lika möjligheter och icke-diskriminering

En beskrivning av de specifika åtgärderna för att främja lika möjligheter och förhindra diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning i samband med förberedelsen, utarbetandet och genomförandet av det operativa programmet, särskilt när det gäller tillgång till finansiering, med hänsyn till behoven hos olika målgrupper som riskerar att drabbas av sådan diskriminering, särskilt kraven på att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3   Jämställdhet

En beskrivning av hur det operativa programmet bidrar till att främja jämställdhet, och när så är lämpligt, bestämmelser för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet integreras både på program- och insatsnivå.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

AVSNITT 12

SEPARATA DELAR

12.1   Större projekt som ska genomföras under programperioden

(Referens: artikel 96.2 e i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 27

Förteckning över större projekt

Projekt

Planerat datum för anmälan/ansökan

(år, kvartal)

Planerad start för genomförandet

(år, kvartal)

Planerat datum för avslutande

(år, kvartal)

Insatsområden/investeringsprioriteringar

<12.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<12.1.2 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.3 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.4 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.5 type="S" " input="S" decision=N >

 

 

 

 

 

12.2   Resultatram för det operativa programmet (76)

Tabell 28

Resultatram per fond och regionkategori (sammanfattning)

Insatsområde

Fond

Regionkategori

Indikator eller viktigt genomförandesteg

Måttenhet, i tillämpliga fall

Delmål för 2018

Slutmål (2023) (77)

M

K

S

<12.2.1 type="S" input="G">

<12.2.2 type="S" input="G">

<12.2.3 type="S" input="G">

<12.2.4 type="S" input="G">

<12.2.5 type="S" input="G">

<12.2.6 type="S" input="G">

<12.2.7 type="S"

input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Relevanta parter som deltar i utarbetandet av programmet

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

BILAGOR (laddas upp i det elektroniska systemet för datautbyte som separata filer)

Utkast till rapport om förhandsutvärdering med en sammanfattning (obligatoriskt)

(Referens: artikel 55.2 och 92b.10 i förordning (EU) nr 1303/2013) (78)

Dokumentation om bedömning av förhandsvillkoren och av hur de har uppfyllts (i tillämpliga fall) (79)

Yttrande från nationella organ för främjande av likabehandling om avsnitten 11.2 och 11.3 (i tillämpliga fall) (Referens: artikel 96.7 i förordning (EU) nr 1303/2013) (80)

Sammanfattning för allmänheten av det operativa programmet (i tillämpliga fall)


(1)  Förklaring till fältens innehåll:

 

type (typ): N = nummer, D = datum, S = sträng, C = kryssruta, P = procentandel, B = boolesk variabel

 

decision (beslut):beslut: N = ingår inte i kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet

 

input (inmatning): M = manuell, S = val, G = systemgenererat

 

”maxlength”= maximalt antal tecken inklusive mellanslag

 

PA – Y = del som endast kan omfattas av partnerskapsöverenskommelsen

 

TA – NA = inte tillämpligt för operativa program som endast gäller tekniskt stöd

 

YEI – NA = inte tillämpligt för operativa program som endast gäller sysselsättningsinitiativet för unga.

 

SME = tillämpligt även för program för gemensamma finansieringsinstrument för obegränsade garantier och värdepapperisering till förmån för små och medelstora företag och som genomförs av EIB.

(2)  I tabellerna i den här bilagan anges hur React-EU-medlen ska fördelas (artikel 92a i förordning (EU) nr 1303/2013) i tillämpliga fall, dvs. React-EU-medel för Eruf, ESF respektive Sysselsättningsinitiativet för unga.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(5)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(6)  Europeiska regionala utvecklingsfonden.

(7)  Europeiska socialfonden.

(8)  Sysselsättningsinitiativet för unga.

(9)  Sammanlagt stöd från unionen (både huvudanslaget och resultatreserven).

(10)  Uppgifter per fond och per insatsområde.

(11)  Namn på det tematiska målet (ej tillämpligt på tekniskt stöd).

(12)  Namn på investeringsprioriteringen (ej tillämpligt på tekniskt stöd).

(13)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(14)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(15)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(16)  För Eruf, Sammanhållningsfonden och Eruf React-EU kan målvärdena vara kvalitativa eller kvantitativa.

(17)  Förteckningen omfattar de gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och samtliga programspecifika resultatindikatorer. Målvärden för gemensamma resultatindikatorer måste kvantifieras, för programspecifika resultatindikatorer kan de vara kvalitativa eller kvantitativa. Målvärdena kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön, och utgångsvärdena kan anpassas därefter. ”M” = män, ”K” = kvinnor, ”S” = summa.

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).

(19)  Förteckningen omfattar de gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och samtliga programspecifika resultatindikatorer. Målvärden för gemensamma resultatindikatorer måste kvantifieras, för programspecifika resultatindikatorer kan de vara kvalitativa eller kvantitativa. Alla resultatindikatorer i bilaga II till förordning (EU) nr 1304/2013 som används för att övervaka genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga måste vara kopplade till ett kvantifierat målvärde. Målvärdena kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön, och utgångsvärdena kan anpassas därefter. ”M” = män, ”K” = kvinnor, ”S” = summa.

(20)  Uppdelning per regionkategori är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(21)  För ESF omfattar förteckningen gemensamma aktivitetsindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts. Målvärdena kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön. För Eruf React-EU är det i de flesta fall inte relevant med en könsuppdelning. ”M” = män, ”K” = kvinnor, ”S” = summa.

(22)  För ESF och ESF React-EU omfattar förteckningen de gemensamma aktivitetsindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och samtliga programspecifika resultatindikatorer.

(23)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(24)  När sysselsättningsinitiativet för unga genomförs som del av ett insatsområde måste dess delmål och mål redovisas separat från andra delmål och mål inom insatsområdet i enlighet med de genomförandeakter som avses i artikel 22.7 femte stycket i förordning (EU) nr 1303/2013, eftersom medlen för sysselsättningsinitiativet för unga (det särskilda anslaget och motsvarande stöd från ESF) inte omfattas av resultatreserven.

(25)  Delmålen kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön. ”M” = män, ”K” = kvinnor, ”S” = summa.

(26)  Målvärdena kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön. ”M” = män, ”K” = kvinnor, ”S” = summa.

(27)  Beloppen omfattar allt stöd från unionen (både huvudanslaget och resultatreserven).

(28)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(29)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(30)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(31)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(32)  I tillämpliga fall, ta med kvantifierade uppgifter om ESF:s bidrag till de tematiska mål som avses i artikel 9 första stycket led 1–7 och i artikel 92b.9 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(33)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(34)  Detta avsnitt behövs inte om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet ”Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin”.

(35)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(36)  Måste anges när unionens stöd till tekniskt stöd i programmet överstiger 15 miljoner euro.

(37)  Måste anges när det är objektivt motiverat med hänsyn till åtgärdens innehåll och när unionens stöd till tekniskt stöd i programmet överstiger 15 miljoner euro.

(38)  Målvärdena kan vara kvalitativa eller kvantitativa. Målvärdena kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön, och utgångsvärdena kan anpassas därefter. ”M” = män, ”K” = kvinnor, ”S” = summa.

(39)  Det är frivilligt att ange målvärden för aktivitetsindikatorer inom tekniskt stöd. Målvärdena kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelade efter kön. ”M” = män, ”K” = kvinnor, ”S” = summa.

(40)  Beloppen omfattar allt stöd från unionen (både huvudanslaget och resultatreserven).

(41)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(42)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(43)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program eller insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(44)  Summa anslag (unionens stöd) minus anslag till resultatreserven.

(45)  Summa anslag från ESF, inklusive motsvarande stöd från ESF till sysselsättningsinitiativet för unga. I kolumnerna för resultatreserven ingår inte ESF:s motsvarande stöd till sysselsättningsinitiativet för unga, eftersom detta inte ingår i resultatreserven.

(46)  Summa anslag från ESF, inklusive motsvarande stöd från ESF till sysselsättningsinitiativet för unga. I kolumnerna för resultatreserven ingår inte ESF:s motsvarande stöd till sysselsättningsinitiativet för unga, eftersom detta inte ingår i resultatreserven.

(*1)  Genom att kryssa i rutan begär medlemsstaten, i enlighet med artikel 25a.1 i förordning (EU) nr 1303/2013, att en medfinansieringsgrad på 100 % tillämpas på de utgifter som deklarerats i betalningsansökningar under de räkenskapsår som inleds den 1 juli 2020 och avslutas den 30 juni 2021 för [alla insatsområden] [några insatsområden] i det operativa programmet.

(47)  Fylls i endast när insatsområdena redovisas som sammanlagda kostnader.

(48)  Undantaget från artikel 120.3 första och andra styckena i förordning (EU) nr 1303/2013 (som föreskrivs i artikel 92b.11 i den förordningen) är inte tillämpligt på de ytterligare React-EU-medel som anslagits för tekniskt stöd. Om det genom insatsområdet för tekniskt stöd tillhandahålls stöd för mer än en regionkategori ska medfinansieringsgraden för insatsområdet fastställas genom att det proportionellt återspeglar fördelningen av React-EU-medel mellan regionkategorier inom insatsområdet, inom de tak som föreskrivs i artikel 120.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(49)  Satsen får avrundas till närmaste heltal i tabellen. Den exakta satsen som används för att ersätta betalningar är kvoten (f).

(50)  De nationella motpartsmedlen delas proportionellt mellan huvudanslaget och resultatreserven.

(51)  Insatsområdet omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och motsvarande stöd från ESF.

(52)  Denna del av insatsområdet omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och ESF:s motsvarande stöd.

(53)  Insatsområdet omfattar det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och motsvarande stöd från ESF.

(54)  Denna del av insatsområdet omfattar det särskilda anslaget till YEI React-EU och det motsvarande ESF React-EU-stödet.

(55)  ESF:s stöd utan det motsvarande stödet till sysselsättningsinitiativet för unga.

(56)  Summan av det sammanlagda ESF-stödet i mindre utvecklade regioner, övergångsregioner och mer utvecklade regioner samt medel som anslagits till sysselsättningsinitiativet för unga i tabell 18a är lika med summan av det sammanlagda ESF-stödet i sådana regioner och det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga i tabell 17.

(57)  ESF:s stöd utan det motsvarande stödet till sysselsättningsinitiativet för unga.

(58)  ESF:s stöd utan det motsvarande stödet till sysselsättningsinitiativet för unga.

(59)  Omfattar det särskilda bidraget till sysselsättningsinitiativet för unga och motsvarande stöd från ESF.

(60)  Omfattar det särskilda anslaget till YEI React-EU och motsvarande stöd från ESF React-EU.

(61)  Fylls i för varje (del av) insatsområde där sysselsättningsinitiativet för unga genomförs.

(62)  Sysselsättningsinitiativet för unga (det särskilda anslaget och det motsvarande stödet från ESF) behandlas som en fond och redovisas på en separat rad även om det är en del av ett insatsområde.

(63)  (2) Fylls i endast när insatsområdena redovisas som sammanlagda kostnader.

(64)  (3) Satsen får avrundas till närmaste heltal i tabellen. Den exakta satsen som används för att ersätta betalningar är kvoten (f).

(65)  I denna tabell behandlas sysselsättningsinitiativet för unga (det särskilda anslaget och det motsvarande stödet från ESF) som en fond.

(66)  Tabellen genereras automatiskt på grundval av insatskategorierna inom varje insatsområde.

(67)  Om det är fråga om en översyn av ett operativt program eller ett program i syfte att fastställa en eller flera separata insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin behövs denna del endast om motsvarande stöd tillhandahålls.

(68)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289).

(69)  Detta avsnitt behövs inte om det är fråga om ett operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(70)  Om programmet omfattar mer än en regionkategori kan det behövas en uppdelning per kategori.

(71)  Detta avsnitt behövs inte om det är fråga om ett operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(72)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(73)  Tabellerna 25 och 26 omfattar endast tillämpliga allmänna och tematiska förhandsvillkor som när programmet lämnades in inte var uppfyllda eller delvis inte uppfyllda (se tabell 24).

(74)  Detta avsnitt behövs inte om det är fråga om ett operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(75)  Detta avsnitt behövs inte om det är fråga om ett operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(76)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om ett operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(77)  Målvärdet kan redovisas som en summa (män + kvinnor) eller uppdelat efter kön.

(78)  Denna bilaga är inte tillämplig om det är fråga om ett operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(79)  Denna bilaga är inte tillämplig om det är fråga om ett operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(80)  Denna bilaga behövs inte om det är fråga om ett operativt program för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.


BILAGA II

Bilaga II ska ersättas med följande:

”BILAGA II

Mall för samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Titel

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Version

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Första året

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Sista året

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Stödberättigande från

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Stödberättigande till

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

Kommissionens beslut nr

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

Datum för kommissionens beslut

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

Medlemsstatens beslut om ändring nr

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

Datum för medlemsstatens beslut om ändring

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

Datum för ikraftträdande av medlemsstatens beslut

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

Nutsregioner som omfattas av samarbetsprogrammet

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

AVSNITT 1

STRATEGI FÖR SAMARBETSPROGRAMMETS BIDRAG TILL UNIONENS STRATEGI FÖR SMART OCH HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR ALLA OCH FÖR ATT UPPNÅ EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING (2)

(Referens: artikel 27.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (3) och artikel 8.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 (4))

1.1   Strategi för samarbetsprogrammets bidrag till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

1.1.1.   Beskrivning av samarbetsprogrammets strategi för att bidra till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

Om det är fråga om en översyn av ett befintligt samarbetsprogram i syfte att tilldela de ytterligare React-EU-medlen måste en beskrivning av de förväntade effekterna avseende främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser samt förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin lämnas i den därför avsedda textrutan enligt vad som anges nedan.

1.1.1a   Beskrivning av de förväntade konsekvenserna av samarbetsprogrammet för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser samt för förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

<1.1.1 type="S" maxlength="10 000 " input="M">

1.1.2   Motivering för valet av tematiska mål och motsvarande investeringsprioriteringar, som beaktar den gemensamma strategiska ramen och utgår från en analys av behoven inom hela programområdet och den strategi som valts för att möta behoven, för att i tillämpliga fall åtgärda felande länkar, med hänsyn till förhandsutvärderingen.

Om det är fråga om en översyn av ett befintligt samarbetsprogram i syfte att tilldela de ytterligare React-EU-medlen måste följande beskrivning läggas till.

1.1.2a   Motivering med angivande av de förväntade konsekvenserna av samarbetsprogrammet för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser samt förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(Referens: artikel 92b.9 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 1:

Motivering för valet av tematiska mål och investeringsprioriteringar

Valt tematiskt mål

Vald investeringsprioritering

Motivering för valet eller konsekvenser för främjandet av krisreparation (i tillämpliga fall)

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ >

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’>

 

 

 

1.2   Motivering för fördelningen av medel

Motivering för fördelningen av medel (unionens stöd) till varje tematiskt mål och, i tillämpliga fall, till investeringsprioriteringar, i enlighet med kraven på tematisk koncentration och med beaktande av förhandsutvärderingen.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

Om det är fråga om en översyn av ett befintligt samarbetsprogram i syfte att tilldela de ytterligare React-EU-medlen måste följande beskrivning läggas till:

1.2a   Motivering för fördelningen av de ytterligare React-EU-medlen till programmet. samt en beskrivning av hur dessa medel kan inriktas på de geografiska områden där de behövs mest, med beaktande av olika regionala behov och utvecklingsnivåer för att säkerställa det fortsätter att fokusera på mindre utvecklade regioner, i enlighet med de mål för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som anges i artikel 174 i EUF-fördraget.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3000’ input=‘M’ >


Tabell 2

Översikt över investeringsstrategin för samarbetsprogrammet

Insatsområde

Eruf-stöd (i euro)

Andel av unionens sammanlagda stöd till samarbetsprogrammet (i %) (per fond) (5)

Tematiskt mål (6)

Investeringsprioriteringar (7)

Specifika mål för investeringsprioriteringen

Resultatindikatorer för det specifika målet

Eruf (8)

ENI  (9) (om tillämpligt)

IPA  (10) (om tillämpligt)

<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’ ‘ input=‘G’>

<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’><1.2.9 type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’><1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’ input=‘G’>

React-EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 2

INSATSOMRÅDEN

(Referens: artikel 8.2 b och c i förordning (EU) nr 1299/2013)

AVSNITT 2.A

BESKRIVNING AV INSATSOMRÅDEN ANDRA ÄN TEKNISKT STÖD

(Referens: artikel 8.2 b i förordning (EU) nr 1299/2013)

2.A.1   Insatsområde (upprepas för varje insatsområde)

Insatsområdets id-nummer

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Insatsområdets namn

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>


Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

Hela insatsområdet kommer att genomföras genom lokalt ledd utveckling

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

Hela insatsområdet gäller React-EU

<2A.6 type="C" input="M">

2.A.2   Motivering för inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än ett tematiskt mål (i tillämpliga fall) (11)

(Referens: artikel 8.1 i förordning (EU) nr 1299/2013)

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500 ’ input=‘M’>

2.A.3   Fond och beräkningsunderlag för unionens stöd

(upprepas för varje fond inom insatsområdet)

Fond

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande offentliga utgifter)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4   Investeringsprioritering (upprepas för varje investeringsprioritering inom insatsområdet)

(Referens: artikel 8.2 b i i förordning (EU) nr 1299/2013)

Investeringsprioritering

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.5   Specifika mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat

(upprepas för varje specifikt mål inom investeringsprioriteringen)

(Referens: artikel 8.2 b i och ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Id-nummer

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Specifikt mål

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

De resultat som medlemsstaterna försöker uppnå med unionsstödet

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>


Tabell 3

Programspecifika resultatindikatorer (per specifikt objektiv)

(Referens: artikel 8.2 b ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Utgångsvärde

Basår

Målvärde (2023) (12)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’>

Kvantitativt <2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

Kvalitativt <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Kvantitativt <2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

Kvalitativt <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.6   Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)

2.A.6.1    En beskrivning av den typ av åtgärder, med exempel, som ska stödjas och deras förväntade bidrag till de specifika målen, i lämpliga fall med angivande av huvudsakliga målgrupper, särskilda geografiska målområden och typ av stödmottagare

(Referens: artikel 8.2 b iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2    Vägledande principer för urval av insatser

(Referens: artikel 8.2 b iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3   Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 8.2 b iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Planerad användning av finansieringsinstrument

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4   Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 8.2 b iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Investeringsprioritering

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5   Aktivitetsindikatorer (per investeringsprioritering)

(Referens: artikel 8.2 b iv i förordning (EU) nr 1299/2013)

Tabell 4

Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer

Id-nummer

Indikator (indikatorns namn)

Måttenhet

Målvärde (2023)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7   Resultatram (13)

(Referens: artikel 8.2 b v i förordning (EU) nr 1299/2013 och bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 5

Resultatram för insatsområdet

Insatsområde

Typ av indikator

(viktigt genomförandesteg, ekonomisk indikator, aktivitetsindikator eller, i tillämpliga fall, resultatindikator)

Id-nummer

Indikator eller viktigt genomförandesteg

Måttenhet, i tillämpliga fall

Delmål för 2018

Slutmål (2023)

Uppgiftskälla

Förklaring av indikatorns relevans, i tillämpliga fall

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’>

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.3.3 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.3.3 type=‘S’ input=‘S’>

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.3.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.4.4 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

Genomförandesteg eller ekonomisk indikator <2A.3.5 type=‘S’ input=‘M’>

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.3.5 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Aktivitets- eller resultatindikator <2A.3.9 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare kvalitativa uppgifter om inrättandet av resultatramen (frivilligt)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8   Insatskategorier

(Referens: artikel 8.2 b vii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Insatskategorier för innehållet i insatsområdet, enligt en nomenklatur som antagits av kommissionen, och en preliminär uppdelning av unionens medel.

Tabell 6-9

Insatskategorier

Tabell 6: Dimension 1 Typ av insats

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabell 7: Dimension 2 Typ av finansiering

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabell 8: Dimension 3 Typ av område

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabell 9: Dimension 6 Territoriella genomförandemekanismer

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.9   En sammanfattning av den planerade användningen av det tekniska stödet, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa kapaciteten hos de myndigheter som ansvarar för förvaltning och kontroll av programmen och stödmottagarna samt vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa kapaciteten hos relevanta parter att delta i genomförandet av programmen (i tillämpliga fall) (14)

(Referens: artikel 8.2 b vi i förordning (EU) nr 1299/2013)

Insatsområde

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

AVSNITT 2.B

BESKRIVNING AV INSATSOMRÅDEN FÖR TEKNISKT STÖD

(Referens: artikel 8.2 c i förordning (EU) nr 1299/2013)

2.B.1   Insatsområde

Id-nummer

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Titel

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>


Hela insatsområdet gäller React-EU

<2B.1 type="C" input="M">

2.B.2   Fond och beräkningsunderlag för unionens stöd (upprepas för varje fond inom insatsområdet)

Fond

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande offentliga utgifter)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.3   Specifika mål och förväntade resultat

(Referens: artikel 8.2 c i och ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Specifikt mål (upprepas för varje specifikt mål)

Id-nummer

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Specifikt mål

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Resultat som medlemsstaterna försöker uppnå med unionens stöd  (15)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.4   Resultatindikatorer (16)

Tabell 10

Programspecifika resultatindikatorer (per specifikt mål)

(Referens: artikel 8.2 c ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Utgångsvärde

Basår

Målvärde  (17) (2023)

Uppgiftskälla

Rapporteringsfrekvens

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Kvantitativt <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Kvantitativt <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’>

Kvalitativt <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5   Åtgärder som ska få stöd och hur de förväntas bidra till de specifika målen (per insatsområde)

(Referens: artikel 8.2 c iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

2.B.5.1    En beskrivning av åtgärder som ska få stöd och hur de förväntas bidra till de specifika målen

(Referens: artikel 8.2 c iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Insatsområde

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2    Aktivitetsindikatorer som förväntas bidra till resultaten (per insatsområde)

(Referens: artikel 8.2 c iv i förordning (EU) nr 1299/2013)

Tabell 11

Aktivitetsindikatorer

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Målvärde (2023)

(frivilligt)

Uppgiftskälla

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

2.B.6   Insatskategorier

(Referens: artikel 8.2 c v i förordning (EU) nr 1299/2013)

Motsvarande insatskategorier, enligt en nomenklatur som antagits av kommissionen, och en preliminär fördelning av unionens medel.

Tabell 12-14

Insatskategorier

Tabell 12: Dimension 1 Typ av insats

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

 

 

 

 

 

 


Tabell 13: Dimension 2 Typ av finansiering

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabell 14: Dimension 3 Typ av område

Insatsområde

Kod

Belopp (i euro)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=’ Decision=N S’>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

 

 

 

 

 

 

AVSNITT 3

FINANSIERINGSPLAN

(Referens: artikel 8.2 d i förordning (EU) nr 1299/2013)

3.1   Anslag från Eruf (i euro)

(Referens: artikel 8.2 d i i förordning (EU) nr 1299/2013)

Tabell 15

Fond

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Summa

Eruf utan React-EU

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’>

Eruf React-EU

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

<3.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.11 type=‘N’ input=‘M’>

 

IPA, belopp (om tillämpligt)

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

ENI, belopp (om tillämpligt)

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

Totalsumma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A   Totalt anslag från Eruf och nationell medfinansiering (i euro)

(Referens: artikel 8.2 d ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

1.

I tabellen anges samarbetsprogrammets finansieringsplan per insatsområde. När det finns både gränsöverskridande och transnationella anslag för program för de yttersta randområden kommer separata insatsområden att anges för varje.

2.

I finansieringstabellen anges för kännedom bidrag från tredjeländer som deltar i samarbetsprogrammet (andra än bidrag från IPA och ENI).

3.

Bidraget från EIB (18) redovisas för varje insatsområde.

Tabell 16

Finansieringsplan

Insatsområde

Fond

Beräkningsunderlag för unionens stöd

(summa stödberättigande kostnader eller offentliga stödberättigande kostnader)

Unionens stöd (a)

Nationella motpartsmedel

(b) = (c) + (d)

Preliminär uppdelning av nationella motpartsmedel

Summa finansiering

(e) = (a) + (b)

Medfinansieringsgrad (20)

(f) = (a)/(e)  (21)

Medfinansieringsgrad på 100 % för räkenskapsåret 2020–2021 (*1)

För kännedom

 

 

 

 

Nationell offentlig finansiering (c)

Nationell privat finansiering (d)  (19)

 

 

 

Bidrag från tredjeländer

Stöd från EIB

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’>

Se fotnot  (*1) för närmare uppgifter (exempel nedan)

<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’>

Insatsområde 1

Eruf (ev. inklusive belopp som förts över från IPA och ENI)  (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Insatsområde N

Eruf (ev. inklusive belopp som förts över från IPA och ENI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Insatsområde N

Eruf React-EU

 

 

 

 

 

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Summa

Eruf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

 

Eruf React-EU

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

Summa alla fonder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.B   Uppdelning per insatsområde och tematiskt mål

(Referens: artikel 8.2 d ii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Tabell 17

Insatsområde

Tematiskt mål

Unionens stöd

Nationella motpartsmedel

Summa finansiering

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa Eruf utan React-EU

 

 

 

 

Summa Eruf React-EU

 

 

 

 

Totalsumma

 

 

 

 


Tabell 18

Preliminärt stödbelopp som ska användas för mål om klimatförändringar

(Referens: artikel 27.6 i förordning (EU) nr 1303/2013) (23)

Insatsområde

Preliminärt stödbelopp som ska användas för mål om klimatförändringar (i euro)

Andel av sammanlagt stöd till det programmet (i %)

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N >

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N >

 

 

 

Summa Eruf React-EU

 

 

Summa

 

 

AVSNITT 4

INTEGRERAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID TERRITORIELL UTVECKLING (24)

(Referens: artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1299/2013)

Beskrivning av det integrerade tillvägagångssättet vid territoriell utveckling, med beaktande av samarbetsprogrammets innehåll och mål, även när det gäller regioner och områden som avses i artikel 174.3 i EUF-fördraget, med hänsyn till de deltagande medlemsstaternas partnerskapsöverenskommelse, som visar hur programmet bidrar till att uppfylla dess mål och förväntade resultat.

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1   Lokalt ledd utveckling (i tillämpliga fall)

Tillvägagångssättet vid användning av instrument för lokalt ledd utveckling samt principerna för att fastställa i vilka områden de kommer att genomföras.

(Referens: artikel 8.3 a i förordning (EU) nr 1299/2013)

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

4.2   Integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling (i tillämpliga fall)

Principer för att fastställa i vilka stadsområden som integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling ska genomföras och det preliminära Eruf-stödet till dessa åtgärder.

(Referens: artikel 8.3 b i förordning (EU) nr 1299/2013)

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>


Tabell 19

Integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling – preliminära belopp för Eruf-stöd

Fond

Preliminära belopp för Eruf-stöd (euro)

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

Eruf utan React-EU

 

4.3   Integrerad territoriell investering (i tillämpliga fall)

Tillvägagångssättet vid användning av integrerade territoriella investeringar (enligt definitionen i artikel 36 i förordning (EU) nr 1303/2013) i andra fall än dem som avses i punkt 4.2, och deras preliminära anslag från varje insatsområde.

(Referens: artikel 8.3 c i förordning (EU) nr 1299/2013)

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ‘>


Tabell 20

Preliminära anslag till integrerad territoriell investering andra än dem som avses i punkt 4.2 (aggregerat belopp)

Insatsområde

Preliminärt anslag (unionens stöd) (i euro)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ >

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

Summa Eruf utan React-EU

 

Summa Eruf React-EU

 

SUMMA

 

4.4   Hur de inom programmet planerade insatserna bidrar till makroregionala strategier och havsområdesstrategier, enligt de behov för programområdet som fastställts av berörda medlemsstater, och med hänsyn till de strategiskt viktiga projekt som anges i strategierna (i tillämpliga fall)

(När medlemsstaterna och regionerna deltar i makroregionala strategier och havsområdesstrategier)

(Referens: artikel 8.3 d i förordning (EU) nr 1299/2013)

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

AVSNITT 5

GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER FÖR SAMARBETSPROGRAMMET

(Referens: artikel 8.4 i förordning (EU) nr 1299/2013)

5.1   Relevanta myndigheter och organ

(Referens: artikel 8.4 i förordning (EU) nr 1299/2013)

Tabell 21

Programmyndigheter

(Referens: artikel 8.4 a i i förordning (EU) nr 1299/2013)

Myndighet/organ

Namn på myndighet/organ samt avdelning eller enhet

Chef för myndighet/organ (befattning)

Förvaltande myndighet

<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Attesterande myndighet, i tillämpliga fall

<5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Revisionsmyndighet

<5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Det organ som kommissionen ska göra utbetalningarna till:

(Referens: artikel 8.4 b i förordning (EU) nr 1299/2013)

den attesterande myndigheten

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>


Tabell 22

Organ med ansvar för att genomföra kontroller och revisioner

(Referens: artikel 8.4 a ii och iii i förordning (EU) nr 1299/2013)

Myndighet/organ

Namn på myndighet/organ samt avdelning eller enhet

Chef för myndighet/organ (befattning)

Organ som utsetts att genomföra kontroller

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

Organ som utsetts att genomföra revision

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

5.2   Förfarande för att inrätta det gemensamma sekretariatet

(Referens: artikel 8.4 a iv i förordning (EU) nr 1299/2013)

<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ >

5.3   Kortfattad beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemen

(Referens: artikel 8.4 a v i förordning (EU) nr 1299/2013)

<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’ >

5.4   Ansvarsfördelningen mellan de deltagande medlemsstaterna om förvaltande myndighet eller kommissionen ålägger dem finansiella korrigeringar

(Referens: artikel 8.4 a vi i förordning (EU) nr 1299/2013)

<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ >

5.5   Användning av euro (i tillämpliga fall)

(Referens: artikel 28 i förordning (EU) nr 1299/2013)

Metod som valts för omräkning av utgifter i annan valuta än euro.

<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’ >

5.6   Parternas medverkan

(Referens: artikel 8.4 c i förordning (EU) nr 1299/2013)

Åtgärder i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 1303/2013 för att låta parterna delta i utformningen av samarbetsprogrammet och parternas roll i utformningen och genomförandet av samarbetsprogrammet, inklusive deras deltagande i övervakningskommittén.

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

AVSNITT 6

SAMORDNING

(Referens: artikel 8.5 a i förordning (EU) nr 1299/2013)

Mekanismerna för att säkerställa samordningen mellan Eruf, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och andra finansieringsinstrument på unionsnivå och nationell nivå, inklusive samordning och eventuell kombination med Fonden för ett sammanlänkat Europa, ENI, Europeiska utvecklingsfonden (EDF) och IPA samt EIB, med beaktande av bestämmelserna i den gemensamma strategiska ramen i bilaga I till förordning (EU) nr 1303/2013. Om medlemsstater och tredjeländer deltar i samarbetsprogram som omfattar användning av Eruf-anslag för de yttersta randområdena och EDF-medel, mekanismer på lämplig nivå för att effektivt samordna användningen av dessa olika resurser.

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N >

AVSNITT 7

MINSKNING AV DEN ADMINISTRATIVA BÖRDAN FÖR STÖDMOTTAGARNA

(Referens: artikel 8.5 b i förordning (EU) nr 1299/2013 (25))

En sammanfattning av bedömningen av den administrativa bördan för stödmottagarna och, vid behov, planerade åtgärder tillsammans med en preliminär tidsram för att minska den administrativa bördan.

<7..0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N >

AVSNITT 8

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

(Referens: artikel 8.7 i förordning (EU) nr 1299/2013)

8.1   Hållbar utveckling (26)

En beskrivning av de specifika åtgärderna för att ta hänsyn till miljöskyddskrav, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, motståndskraft mot katastrofer samt riskförebyggande och riskhantering, vid urvalet av insatser.

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2   Lika möjligheter och icke-diskriminering (27)

En beskrivning av de särskilda åtgärderna för att främja lika möjligheter och förebygga diskriminering på grundval av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning medan samarbetsprogrammet utarbetas, utformas och genomförs, särskilt när det gäller tillgång till finansiering med beaktande av behoven hos de olika målgrupper som riskerar att utsättas för sådan diskriminering och kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3   Jämställdhet

En beskrivning av hur samarbetsprogrammet bidrar till att främja jämställdheten mellan män och kvinnor och, där så är lämpligt, system som tryggar att genusperspektivet byggs in på program- och insatsnivå.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

AVSNITT 9

SEPARATA DELAR

9.1   Större projekt som ska genomföras under programperioden

(Referens: artikel 8.2 e i förordning (EU) nr 1299/2013)

Tabell 23

Förteckning över större projekt  (28)

Projekt

Planerat datum för anmälan/ansökan

(år, kvartal)

Planerad start för genomförandet

(år, kvartal)

Planerat datum för avslutande

(år, kvartal)

Insatsområden/investeringsprioriteringar

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=N>

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S decision=’N’‘>

 

 

 

 

 

9.2   Resultatram för samarbetsprogrammet (29)

Tabell 24

Resultatram (sammanfattning)

Insatsområde

Indikator eller viktigt genomförandesteg

Måttenhet, i tillämpliga fall

Delmål för 2018

Slutmål (2023)

<9.2.1 type=‘S’‘ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

9.3   Berörda parter som deltagit i utformningen av samarbetsprogrammet

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4   Tillämpliga villkor för programmets genomförande som avser ekonomisk förvaltning, programplanering, övervakning, utvärdering och kontroll av tredjeländers deltagande genom anslag av ENI- och IPA-medel till transnationella och interregionala

(Referens: artikel 26 i förordning (EU) nr 1299/2013)

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

BILAGOR (laddas upp i de elektroniska systemen för datautbyte som separata filer):

Utkast till rapport om förhandsutvärdering med en sammanfattning (obligatoriskt)

(Referens: artikel 55.2 och 92b.10 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Skriftlig bekräftelse om godkännande av samarbetsprogrammets innehåll (obligatoriskt)

(Referens: artikel 8.9 i förordning (EU) nr 1299/2013)

En karta över det område som omfattas av samarbetsprogrammet (i tillämpliga fall)

Sammanfattning för allmänheten av samarbetsprogrammet (i tillämpliga fall)


(1)  Förklaring:

 

type (typ): N = nummer, D = datum, S = sträng, C = kryssruta, P = procentandel, B = boolesk variabel

 

decision (beslut): N = ingår inte i kommissionens beslut om godkännande av samarbetsprogrammet

 

input (inmatning): M = manuell, S = val, G = systemgenererat

 

”maxlength”= maximalt antal tecken inklusive mellanslag

(2)  Med React-EU-medel avses de ytterligare medel som görs tillgängliga för programplanering inom Eruf för att tillhandahålla stöd inom det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU) samt tekniskt stöd (artiklarna 92a och 92b i förordning (EU) nr 1303/2013). I tabellerna i den här bilagan anges hur de ytterligare React-EU-medlen ska fördelas i tillämpliga fall.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 347, 20.12.2013, s. 259).

(5)  Redovisningen av andelarna för Europeiska grannskapsinstrumentet och Instrument för stöd inför anslutningen beror på vilken typ av förvaltning som valts.

(6)  Namn på det tematiska målet (ej tillämpligt på tekniskt stöd).

(7)  Namn på investeringsprioriteringen (ej tillämpligt på tekniskt stöd).

(8)  Europeiska regionala utvecklingsfonden.

(9)  Europeiska grannskapsinstrumentet.

(10)  Instrumentet för stöd inför anslutningen.

(11)  Detta fält är inte tillämpligt om det är fråga om insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(12)  Målvärdena kan vara kvalitativa eller kvantitativa.

(13)  Detta avsnitt är inte tillämpligt om det är fråga om insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(14)  Detta fält krävs inte om det är fråga om insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

(15)  Måste anges när unionens stöd till tekniskt stöd i samarbetsprogrammet överstiger 15 miljoner euro.

(16)  Måste anges när det är objektivt motiverat med hänsyn till åtgärdernas innehåll och när unionens stöd till tekniskt stöd i samarbetsprogrammet överstiger 15 miljoner euro.

(17)  Målvärdena kan vara kvalitativa eller kvantitativa.

(18)  Europeiska investeringsbanken.

(*1)  Genom att kryssa i rutan begär medlemsstaterna, i enlighet med artikel 25a.1 i förordning (EU) nr 1303/2013, att en medfinansieringsgrad på 100 % tillämpas på de utgifter som deklarerats i betalningsansökningar under de räkenskapsår som inleds den 1 juli 2020 och avslutas den 30 juni 2021 för [alla insatsområden] [några insatsområden] i det operativa programmet.

(19)  Fylls i endast när insatsområdena redovisas som sammanlagda kostnader.

(20)  Undantaget från artikel 120.3 första och andra styckena i förordning (EU) nr 1303/2013 (som föreskrivs i artikel 92b.11 i den förordningen) är inte tillämpligt på de ytterligare React-EU-medel som anslagits för tekniskt stöd. Medfinansieringsgraden för ett sådant insatsområde för tekniskt stöd ska vara samma som medfinansieringsgraden för ett insatsområde för tekniskt stöd som inte omfattas av React-EU.

(21)  Satsen får avrundas till närmaste heltal i tabellen. Den exakta satsen som används för att ersätta betalningar är kvoten (f).

(22)  Redovisningen av belopp som förts över från ENI och IPA beror på vilken typ av förvaltning som valts.

(23)  Tabellen genereras automatiskt på grundval av insatskategorierna inom varje insatsområde.

(24)  Om det är fråga om en översyn av ett program i syfte att fastställa en eller flera separata insatsområden för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin behövs denna del endast om motsvarande stöd tillhandahålls.

(25)  Krävs inte för Interact och Espon.

(26)  Gäller inte Urbact, Interact och Espon.

(27)  Gäller inte Urbact, Interact och Espon.

(28)  Gäller inte Interact och Espon.

(29)  Inte tillämpligt för det tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.


12.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/73


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/436

av den 3 mars 2021

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/207 vad gäller ändringar av modellen för genomföranderapporterna för målet Investering för tillväxt och sysselsättning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (1), särskilt artikel 111.5,

efter samråd med samordningskommittén för de europeiska struktur- och investeringsfonderna, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/207 (2) anges modellen för genomföranderapporterna för målet Investering för tillväxt och sysselsättning i enlighet med artikel 111.5 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(2)

I artikel 92b i förordning (EU) nr 1303/2013, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2221 (3), anges villkoren för användning av ytterligare medel från Europeiska unionens återhämtningsinstrument för målet Investering för sysselsättning och tillväxt för det nya tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin. Den relevanta modellen för genomföranderapporter i bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2015/207 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att åtgärderna för krisreparation i samband med covid-19-pandemin snabbt ska kunna tillämpas bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2015/207 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/207 av den 20 januari 2015 om detaljerade tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller modellerna för framstegsrapporten, för inlämning av uppgifter om större projekt, för den gemensamma handlingsplanen, för genomföranderapporterna om målet Investering för tillväxt och sysselsättning och för förvaltningsförklaringen, revisionsstrategin, revisionsuttalandet och den årliga kontrollrapporten samt metoden för utförande av kostnads-nyttoanalysen och, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013, vad gäller modellen för genomföranderapporter om målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 38, 13.2.2015, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2221 av den 23 december 2020 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare medel och genomförandebestämmelser för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och för förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU) (EUT L 437, 28.12.2020, s. 30).


BILAGA

Bilaga V ska ersättas med följande:

”BILAGA V

Modell för årlig och slutlig genomföranderapport för målet Investering för tillväxt och sysselsättning

DEL A

UPPGIFTER SOM KRÄVS VARJE ÅR (”LÄTTA RAPPORTER”)

(artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

1.   UPPGIFTER OM DEN ÅRLIGA/SLUTLIGA GENOMFÖRANDERAPPORTEN

CCI

<type=’S’ maxlength = 15 input=’S’>

Benämning

<type=’S’ maxlength = 255 input=’G’>

Version

<type=’N’ input=’G’>

Rapporteringsår

<type=’N’ input=’G’>

Datum då övervakningskommittén godkänt rapporten

<type=’D’ input=’M’>

2.   ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET (artiklarna 50.2 och 111.3 a i förordning (EU) nr 1303/2013)

Sammanfattade uppgifter om genomförandet av det operativa programmet under det aktuella året, även om finansieringsinstrument, med avseende på ekonomiska uppgifter och uppgifter om indikatorer.

<type=’S’ maxlength = 7000 input=’M’>

3.   GENOMFÖRANDE AV INSATSOMRÅDET (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

3.1   Översikt över genomförandet (1) (2)

Id-nummer

Insatsområde

Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet av insatsområdet

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ maxlength = 1750 input=’M’>

3.2   Gemensamma och programspecifika indikatorer (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013) (3)

Uppgifter om gemensamma och programspecifika indikatorer, per investeringsprioritering, inlämnade med hjälp av tabellerna 1–4.

Tabell 1

Resultatindikatorer för Eruf, Eruf React-EU och Sammanhållningsfonden (per insatsområde och specifikt mål), gäller även insatsområdet för tekniskt stöd  (4)

 

ÅRLIGT VÄRDE

 

Id-nummer

Indikator

Måttenhet

Regionkategori

(i tillämpliga fall)

Utgångsvärde

Basår

Målvärde (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ev. anm.

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ input=’G’>

<type=’N or ’ S" input=’G’>

<type=’N’ input=’G’>

<type=’N’ or ’S’ input=’G’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’S’ maxlength = 875 input=’M’>

 

 

 

 

 

 

M

K

S

M

K

S

M

K

S

M

K

S

M

K

S

M

K

S

M

K

S

M

K

S

M

K

S

M

K

S

M

K

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 2A

Gemensamma resultatindikatorer för ESF och ESF React-EU (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori, i tillämpliga fall). Uppgifter om alla gemensamma resultatindikatorer för ESF och EFT React-EU (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde som avser tekniskt stöd ska endast de gemensamma indikatorer rapporteras för vilka ett mål har fastställts  (5)  (6)

Investeringsprioritering:

Id-nummer

Indikator

Regionkategori

Gemensam aktivitetsindikator som ligger till grund för uppställning av mål

Måttenhet för utgångsvärde och mål

Målvärde (2023)

(Uppdelning efter kön är valfritt för målet)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativt värde

(beräknas automatiskt)

Måluppfyllelse

Uppdelning efter kön valfritt

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ input=’G’>

<type=’N or ’ S" input=’G’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’ N" input=’G’>

<type=’P’ input=’G’>

 

Årligt värde

 

 

 

 

 

 

 

Summa

M

K

M

K

M

K

K

M

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

Summa

M

K

S

M

K

 

Icke förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, sex månader efter avslutad åtgärd  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagare, sex månader efter avslutad åtgärd  (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, sex månader efter avslutad åtgärd  (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 2B

Resultatindikatorer avseende YEI och YEI React-EU per insatsområde eller del av ett insatsområde (artikel 19.3, bilaga I och II i ESF-förordningen)  (11)

Id-nummer

Indikator

Måttenhet mål

Målvärde (2023)

(Uppdelning efter kön är valfritt för målet)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativt värde (beräknas automatiskt)

Måluppfyllelse

Uppdelning efter kön valfritt

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’ input=’G’>

<type=’N or ’ S" input=’G’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’N’ or ’S’ input=’M’>

<type=’ N" input=’G’>

<type=’ P" input=’G’>

 

 

 

 

Årligt värde

 

 

summa

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

summa

M

K

summa

M

K

 

Arbetslösa deltagare som fullföljer en insats som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslösa deltagare som erbjuds anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats eller praktik efter avslutad åtgärd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslösa deltagare som studerar, erhåller en kvalifikation eller deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långtidsarbetslösa deltagare som fullföljer en insats som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långtidsarbetslösa deltagare som erbjuds anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats eller praktik efter avslutad åtgärd