ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 74

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
4 mars 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/381 av den 25 februari 2021 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Escavèche de Chimay [SGB])

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/382 av den 3 mars 2021 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien vad gäller hantering av allergener i livsmedel, redistribution av livsmedel och livsmedelssäkerhetskultur ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/383 av den 3 mars 2021 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 som förtecknar tillsatsämnen som inte godtas som beståndsdelar i växtskyddsmedel ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/384 av den 3 mars 2021 om lämpligheten hos sortbenämningar för arter av lantbruks- och köksväxter och om upphävande av förordning (EG) nr 637/2009 ( 1 )

27

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ( EUT L 119, 4.5.2016 )

35

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG ( EUT L 287, 21.10.2016 )

37

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG ( EUT L 173, 12.6.2014 )

38

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

4.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/381

av den 25 februari 2021

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Escavèche de Chimay” [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Belgiens ansökan om registrering av namnet ”Escavèche de Chimay” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Escavèche de Chimay” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Escavèche de Chimay” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.7 Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2021.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 340, 13.10.2020, s. 12.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2021/382

av den 3 mars 2021

om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien vad gäller hantering av allergener i livsmedel, redistribution av livsmedel och livsmedelssäkerhetskultur

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (1), särskilt artikel 13.1 c och d, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 852/2004 fastställs allmänna hygienregler för livsmedelsföretagare med hänsyn till principen att livsmedelssäkerhet behöver garanteras i hela livsmedelskedjan, från och med primärproduktionen. Livsmedelsföretagare måste därför följa de allmänna hygienreglerna i bilagorna I och II till den förordningen.

(2)

Den 30 oktober 2014 uppdaterade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) sina vetenskapliga råd om utvärderingen av allergiframkallande livsmedel och livsmedelsingredienser i samband med märkning (2) och angav att förekomsten av livsmedelsallergier i Europa har uppskattats till 3–4 % för både vuxna och barn. Myndigheten konstaterade att livsmedelsallergier visserligen drabbar en relativt liten del av befolkningen, men att en allergisk reaktion kan vara allvarlig, till och med potentiellt livshotande, och att det blir allt tydligare att människor med livsmedelsallergi eller intolerans upplever en mycket betydande försämring av livskvaliteten.

(3)

I september 2020 antog Codex Alimentarius-kommissionen riktlinjer om hantering av allergener i livsmedel för livsmedelsföretagare (CXC 80-2020) med rekommendationer om att begränsa livsmedelsallergener genom ett harmoniserat tillvägagångssätt i livsmedelskedjan baserat på allmänna hygienkrav.

(4)

Med tanke på antagandet av den globala standarden CXC 80-2020 och konsumenternas och handelspartnernas förväntningar på att livsmedel som produceras i EU åtminstone uppfyller en sådan global standard, är det nödvändigt att införa krav på god hygienpraxis för att förhindra eller begränsa förekomsten av ämnen som orsakar allergi eller intolerans, enligt bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011, i utrustning, fordon och/eller behållare/containrar som används vid skörd, transport eller lagring av livsmedel. Eftersom livsmedel kan kontamineras både inom primärproduktionen och i senare led bör både bilaga I och bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 ändras.

(5)

Strategin från jord till bord för ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem, som antagits av kommissionen, är en viktig del av initiativet för den europeiska gröna given. Att minska mängden livsmedelsavfall är ett av målen för strategin från jord till bord, som också kommer att bidra till att uppnå en cirkulär ekonomi. Redistribution av överskottslivsmedel för användning som livsmedel, särskilt genom livsmedelsdonationer, när det är säkert att göra det, garanterar att ätbara livsmedelsresurser ger högsta möjliga värde, samtidigt som livsmedelsavfall förhindras.

(6)

Den 27 september 2018 antog myndigheten ett andra vetenskapligt yttrande om metoder för faroanalys i små detaljhandelsföretag och vid livsmedelsdonationer (3). I yttrandet anges att livsmedelsdonationer innebär flera nya utmaningar för livsmedelssäkerheten i detaljhandelsledet och därför rekommenderas ytterligare ett antal allmänna hygienkrav. Det är därför nödvändigt att fastställa vissa krav för att främja och underlätta redistributionen av livsmedel och samtidigt garantera säkra livsmedel för konsumenterna.

(7)

I september 2020 antog Codex Alimentarius-kommissionen en översyn av sin globala standard om allmänna principer för livsmedelshygien (General Principles of Food Hygiene, CXC 1-1969). I den reviderade versionen av CXC 1-1969 införs begreppet ”livsmedelssäkerhetskultur” (food safety culture) som en allmän princip. Livsmedelssäkerhetskultur bidrar till ökad livsmedelssäkerhet genom att öka medvetenheten och förbättra personalens beteende i livsmedelsanläggningar. En sådan inverkan på livsmedelssäkerheten har visats i flera vetenskapliga publikationer.

(8)

Med tanke på översynen av den globala standarden och konsumenternas och handelspartnernas förväntningar på att livsmedel som produceras i EU åtminstone uppfyller en sådan global standard, är det nödvändigt att införa allmänna krav på livsmedelssäkerhetskultur i förordning (EG) nr 852/2004.

(9)

Förordning (EG) nr 852/2004 bör ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 852/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/140523.pdf

(3)  EFSA Journal, vol. 16(2018):11, artikelnr 5432.


BILAGA

1.   

Bilaga I till förordning (EG) nr 852/2004 ska ändras på följande sätt:

I del A avsnitt II ska följande punkt införas som punkt 5a:

”5a.

Utrustning, fordon och/eller behållare/containrar som används vid skörd, transport eller lagring av ett av de ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans och som avses i bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011 får inte användas vid skörd, transport eller lagring av livsmedel som inte innehåller ämnet eller produkten, såvida inte utrustningen, fordonen och/eller behållarna/containrarna har rengjorts och kontrollerats åtminstone för att se till att det inte finns kvar synliga rester av ämnet eller produkten.”

2.   

Bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningen ska ersättas med följande:

”INLEDNING

Kapitlen V, Va, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIa och XII ska tillämpas på alla led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel. De övriga kapitlen ska tillämpas enligt följande:

Kapitel I ska tillämpas på alla livsmedelslokaler utom lokaler för vilka kapitel III är tillämpligt.

Kapitel II ska tillämpas på alla lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas, utom serveringsställen och lokaler för vilka kapitel III är tillämpligt.

Kapitel III ska tillämpas på de lokaler som anges i rubriken till det kapitlet.

Kapitel IV ska tillämpas på alla transporter.”

b)

Följande kapitel ska införas som kapitel Va efter kapitel V:

”KAPITEL Va

Redistribution av livsmedel

Livsmedelsföretagare får redistribuera livsmedel för livsmedelsdonationer på följande villkor:

1.

Livsmedelsföretagare ska rutinmässigt kontrollera att de livsmedel som de ansvarar för inte är skadliga för hälsan och är tjänliga som människoföda i enlighet med artikel 14.2 i förordning (EG) nr 178/2002 (*1). Om kontrollen är tillfredsställande får livsmedelsföretagare redistribuera livsmedel i enlighet med punkt 2 enligt följande:

När det gäller livsmedel för vilka en sista förbrukningsdag tillämpas i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) nr 1169/2011, före utgången av den dagen.

När det gäller livsmedel för vilka ett datum för minsta hållbarhetstid tillämpas i enlighet med artikel 2.2 r i förordning (EU) nr 1169/2011, fram till och efter den dagen.

När det gäller livsmedel för vilka det inte krävs något datum för minsta hållbarhetstid krävs i enlighet med punkt 1 d i bilaga X till förordning (EU) nr 1169/2011, när som helst.

2.

Livsmedelsföretagare som hanterar de livsmedel som avses i punkt 1 ska bedöma livsmedlen så att de inte är skadliga för hälsan och är tjänliga som människoföda genom att ta hänsyn till åtminstone följande:

Datum för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag, så att den återstående hållbarhetstiden är tillräcklig för att möjliggöra en säker redistribution och användning av slutkonsumenten.

Att förpackningen är intakt, i tillämpliga fall.

Lämpliga lagrings- och transportförhållanden, inklusive tillämpliga temperaturkrav.

Datum för infrysning i enlighet med avsnitt IV punkt 2 b i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (*2), i tillämpliga fall.

De organoleptiska egenskaperna.

Säkerställande av spårbarhet i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 931/2011 (*3), när det gäller produkter av animaliskt ursprung.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55)."

(*3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 931/2011 av den 19 september 2011 om de spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 242, 20.9.2011, s. 2).”"

c)

I kapitel IX ska följande punkt införas som punkt 9:

”9.

Utrustning, fordon och/eller behållare/containrar som används vid bearbetning, hantering, transport eller lagring av ett av de ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans och som avses i bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011 får inte användas vid bearbetning, hantering, transport eller lagring av livsmedel som inte innehåller ämnet eller produkten, såvida inte utrustningen, fordonen och/eller behållarna/containrarna har rengjorts och kontrollerats åtminstone för att se till att det inte finns kvar synliga rester av ämnet eller produkten.”

d)

Följande kapitel ska införas som kapitel XIa efter kapitel XI:

”KAPITEL XIa

Livsmedelssäkerhetskultur

1.

Livsmedelsföretagare ska införa, upprätthålla och påvisa en lämplig livsmedelssäkerhetskultur genom att uppfylla följande krav:

a)

En engagerad ledning, i enlighet med punkt 2, och engagerade anställda för en säker produktion och distribution av livsmedel.

b)

Ett ledarskap som syftar till produktion av säkra livsmedel och som involverar alla anställda i livsmedelssäkerhetsarbetet.

c)

Medvetenhet om risker för livsmedelssäkerheten och om vikten av livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien hos alla anställda i företaget.

d)

Öppen och tydlig kommunikation mellan alla anställda i företaget, inom en verksamhet och mellan på varandra följande verksamheter, inklusive information om avvikelser och förväntningar.

e)

Tillgång till tillräckliga resurser för att garantera säker och hygienisk hantering av livsmedel.

2.

I ledningens engagemang ska ingå att

a)

se till att roller och ansvarsområden tydligt kommuniceras inom varje verksamhet inom livsmedelsföretaget,

b)

upprätthålla integriteten i systemet för livsmedelshygien när förändringar planeras och genomförs,

c)

verifiera att kontrollerna genomförs i tid och på ett effektivt sätt och att dokumentationen är aktuell,

d)

svara för att lämplig utbildning och handledning finns för personalen,

e)

säkerställa överensstämmelse med relevanta lagstadgade krav,

f)

uppmuntra till kontinuerlig förbättring av företagets hanteringssystem för livsmedelssäkerhet, när så är lämpligt, med beaktande av utvecklingen inom vetenskap, teknik och bästa praxis.

3.

Vid genomförandet av livsmedelssäkerhetskulturen ska hänsyn tas till livsmedelsföretagets art och storlek.”

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

(*3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 931/2011 av den 19 september 2011 om de spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 242, 20.9.2011, s. 2).””


4.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2021/383

av den 3 mars 2021

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 som förtecknar tillsatsämnen som inte godtas som beståndsdelar i växtskyddsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 27.2 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Tillsatsämnen beskrivs i artikel 2.3 c i förordning (EG) nr 1107/2009 som ämnen eller preparat som används eller avses att användas i ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne, men som inte är vare sig verksamma ämnen, skyddsämnen eller synergister.

(2)

Tillsatsämnen godtas inte i växtskyddsmedel om deras resthalter, efter applicering enligt god växtskyddssed och under realistiska användningsförhållanden, är skadliga för människors och djurs hälsa eller för grundvattnet eller har en oacceptabel inverkan på miljön. Tillsatsämnen godtas inte heller i växtskyddsmedel om deras användning, efter applicering enligt god växtskyddssed och under realistiska användningsförhållanden, är skadlig för människors och djurs hälsa eller har en oacceptabel inverkan på växter, växtprodukter eller miljön. Sådana tillsatsämnen som inte godtas ska förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009.

(3)

Tillsatsämnen är ämnen eller preparat som används tillsammans med verksamma ämnen i växtskyddsmedel och som därmed sprids i samma omfattning i miljön. De kriterier för människors hälsa, miljön, ekotoxicitet och grundvatten som föreskrivs i punkterna 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 och 3.10 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 bör därför också vara relevanta för att identifiera oacceptabla tillsatsämnen.

(4)

Förteckningen över tillsatsämnen som inte godtas bör därför omfatta ämnen med en harmoniserad klassificering som cancerframkallande, kategori 1A eller 1B, som mutagena, kategori 1A eller 1B, eller som reproduktionstoxiska, kategori 1A eller 1B, i enlighet med bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (2).

(5)

Förteckningen över tillsatsämnen som inte godtas bör även omfatta ämnen som identifieras som långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i enlighet med artikel 57 d och e i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3).

(6)

Förteckningen över tillsatsämnen som inte godtas bör vidare omfatta ämnen som inger mycket stora betänkligheter på grund av hormonstörande egenskaper i enlighet med artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006 eller ämnen som identifierats som hormonstörande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 528/2012 (4) eller ämnen som identifierats som långlivade organiska föroreningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 (5).

(7)

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 fastställs begränsningar för vissa farliga ämnen. När användningen av dessa ämnen som tillsatsämnen i växtskyddsmedel begränsas bör de införas i förteckningen över tillsatsämnen i bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009.

(8)

Medlemsstaterna har identifierat tillsatsämnen som de anser är oacceptabla i växtskyddsmedel som godkänts enligt rådets direktiv 91/414/EEG (6) eller förordning (EG) nr 1107/2009. Sådana tillsatsämnen har anmälts av Belgien, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Spanien, Tyskland och Österrike. Av dessa tillsatsämnen bör i bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009 förtecknas de som har en harmoniserad klassificering som cancerframkallande, kategori 1A eller 1B, som mutagena, kategori 1A eller 1B, eller som reproduktionstoxiska, kategori 1A eller 1B, i enlighet med bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, de som har identifierats som långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i enlighet med artikel 57 d och e i förordning (EG) nr 1907/2006, de som har identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter på grund av hormonstörande egenskaper i enlighet med artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006 och de som har identifierats som långlivade organiska föroreningar i enlighet med förordning (EU) 2019/1021.

(9)

Användningen av polyetoxilerade talgaminer (CAS-nr 61791-26-2) i växtskyddsmedel som innehåller glyfosat förbjöds genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1313 (7), eftersom problem konstaterades i samband med polyetoxilerade talgaminers toxicitet och deras potential att negativt påverka människors hälsa. Eftersom dessa problem beror på de berörda ämnenas inneboende egenskaper och därmed inte är begränsade till beredningar som innehåller glyfosat utan även gäller för beredningar som innehåller andra verksamma ämnen, bör även polyetoxilerade talgaminer införas i förteckningen över tillsatsämnen i bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009.

(10)

Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/109 (8) och (EU) 2018/619 (9) godkändes inte PHMB (1600; 1.8)(CAS-nr 27083-27-8 och 32289-58-0) och PHMB (1415; 4.7) (CAS-nr 32289-58-0 och 1802181-67-4) som existerande verksamma ämnen för användning i bland annat biocidprodukter för produkttyp 6 (konserveringsmedel för burkförpackade produkter) på grund av oacceptabla risker för människors hälsa och för miljön. Deras användning som konserveringsmedel för burkförpackade produkter i växtskyddsmedel skulle därför leda till oacceptabla effekter på människors hälsa och på miljön. Följaktligen bör även PHMB (1600; 1.8) och PHMB (1415; 4.7) förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009.

(11)

Tillsatsämnen som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009 kan också ingå i hjälpämnen som släpps ut på marknaden. Det har ännu inte fastställts några närmare föreskrifter för produktgodkännande av hjälpämnen i enlighet med artikel 58.2 i förordning (EG) nr 1107/2009 och därför får medlemsstaterna fortsätta att tillämpa nationella bestämmelser i fråga om hjälpämnen i enlighet med artikel 81.3 i den förordningen. Eftersom förordning (EG) nr 1107/2009 syftar till att förhindra utsläppande på marknaden eller användning av hjälpämnen som innehåller förbjudna tillsatsämnen är det nödvändigt att se till att även de hjälpämnen som ska blandas med växtskyddsmedel inte innehåller ett oacceptabelt tillsatsämne.

(12)

Medlemsstaterna bör ges tillräckligt med tid för att se över sammansättningen av de växtskyddsmedel och hjälpämnen som för närvarande är godkända på deras territorium för att bedöma om de innehåller tillsatsämnen som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009 och för att återkalla eller ändra godkännanden av växtskyddsmedel och hjälpämnen som innehåller dessa tillsatsämnen.

(13)

När medlemsstaterna beviljar eventuella anståndsperioder i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 eller i enlighet med nationella bestämmelser om produktgodkännande av hjälpämnen för växtskyddsmedel eller hjälpämnen som innehåller ett tillsatsämne som förtecknas i bilaga III till den förordningen, bör anståndsperioden för försäljning och distribution vara högst tre månader och för bortskaffande, lagring och användning ytterligare nio månader efter dagen för ändring eller återkallande av godkännandena.

(14)

Tillsatsämnen som ska förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009 får förekomma som oavsiktliga föroreningar i andra tillsatsämnen som i sig är godtagbara för användning i växtskyddsmedel eller hjälpämnen. För att det ska betraktas som en oavsiktlig förorening bör den enskilda koncentrationen av de oacceptabla tillsatsämnena i det färdiga växtskyddsmedlet eller hjälpämnet vara lägre än 0,1 viktprocent eller lägre än den särskilda koncentrationsgränsen för cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper (CMR-egenskaper), när en sådan gräns fastställts på en nivå som är lägre än 0,1 viktprocent för det oacceptabla tillsatsämnet i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, såvida inte ett annat gränsvärde anges på grund av tekniska begränsningar hos de relevanta analysmetoderna.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Medlemsstater som har beviljat godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller tillsatsämnen som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009, i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen, ska ändra eller återkalla dessa godkännanden så snart som möjligt och senast den 24 mars 2023.

Artikel 3

Medlemsstaterna får inte godkänna utsläppande på marknaden eller användning av hjälpämnen som innehåller tillsatsämnen som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009, i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen.

Medlemsstater som har beviljat produktgodkännanden av hjälpämnen som innehåller tillsatsämnen som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009, i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen, ska ändra eller återkalla dessa produktgodkännanden så snart som möjligt och senast den 24 mars 2023.

Artikel 4

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 eller i enlighet med nationella bestämmelser om produktgodkännande av hjälpämnen ska vara så kortvariga som möjligt samt ska för försäljning och distribution vara högst tre månader och för bortskaffande, lagring och användning ytterligare nio månader efter dagen för ändring eller återkallande av de godkännanden som avses i artiklarna 2 och 3.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 169, 25.6.2019, s. 45).

(6)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1313 av den 1 augusti 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (EUT L 208, 2.8.2016, s. 1).

(8)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/109 av den 27 januari 2016 om att inte godkänna PHMB (1600; 1.8) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 6 och 9 (EUT L 21, 28.1.2016, s. 84).

(9)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/619 av den 20 april 2018 om att inte godkänna PHMB (1415; 4.7) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 5 och 6 (EUT L 102, 23.4.2018, s. 21).


BILAGA

Bilaga III till förordning (EG) nr 1107/2009 ska ersättas med följande:

BILAGA III

Förteckning över tillsatsämnen som inte godtas som beståndsdelar i växtskyddsmedel enligt artikel 27  (1)

Nr

Namn

EG-namn/Annat namn

CAS-nr

EG-nr

Klassificering/Andra egenskaper

1.

1-klor-2,3-epoxipropan

Epiklorhydrin; 2,3-epoxipropylklorid

106-89-8

203-439-8

Cancerogen, kategori 1B

2.

1,2-dikloretan

1,2-dikloretan

107-06-2

203-458-1

Cancerogen, kategori 1B

3.

2-etoxietanol

2-etoxietanol

110-80-5

203-804-1

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

4.

2-etoxietylacetat

2-etoxietylacetat; etanol, 2-etoxi-, 1-acetat

111-15-9

203-839-2

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

5.

1-etylpyrrolidin-2-on

1-etylpyrrolidin-2-on;

N-Etyl-2-pyrrolidon

2687-91-4

220-250-6

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

6.

2-metoxietanol

2-metoxietanol

109-86-4

203-713-7

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

7.

2-metoxietylacetat

2-metoxietylacetat;

etanol, 2-metoxi-, 1-acetat;

2-metoxietanolacetat

110-49-6

203-772-9

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

8.

2-metoxipropanol

2-metoxipropanol;

2-metoxi-1-propanol

1589-47-5

216-455-5

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

9.

1-metylpyrrolidin-2-on

1-metyl-2-pyrrolidon

1-metyl-2-pyrrolidinon

872-50-4

212-828-1

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

10.

2-nitropropan

2-nitropropan

79-46-9

201-209-1

Cancerogen, kategori 1B

11.

Etoxilerade talgalkylaminer

Etoxilerade talgalkylaminer;

POE-talgaminer

61791-26-2

 

Farhågor eller uppgiftsluckor vad gäller potentiella effekter på människors hälsa eller miljön

12.

Etoxilerade, propoxilerade talgalkylaminer

Etoxilerade, propoxilerade talgalkylaminer;

POEP-talgaminer

68213-26-3

 

Farhågor eller uppgiftsluckor vad gäller potentiella effekter på människors hälsa eller miljön

13.

Asbestfibrer

Aktinolitasbest;

Asbest, aktinolit

77536-66-4

 

Cancerogen, kategori 1A

14.

Amositasbestos;

Asbest, amosit

12172-73-5

 

Cancerogen, kategori 1A

15.

Antofyllitasbest;

Asbest, antofyllit

77536-67-5

 

Cancerogen, kategori 1A

16.

Krysotilasbest;

Asbest, krysotil

12001-29-5

 

Cancerogen, kategori 1A

17.

Krokidolitasbest;

Asbest, krokidolit

12001-28-4

 

Cancerogen, kategori 1A

18.

Tremolitasbest;

Asbest, tremolit

77536-68-6

 

Cancerogen, kategori 1A

19.

Bensen

Bensen

71-43-2

200-753-7

Cancerogen, kategori 1A/

Mutagen, kategori 1B

20.

Benso[def]krysen  (2);

Benso[pqr]tetrafen

Benso[def]krysen;

Benso[a]pyren

50-32-8

200-028-5

Cancerogen, kategori 1B/Mutagen, kategori 1B/

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

21.

Bis(2-metylpropyl)bensen-1,2-dikarboxylat

Diisobutylftalat

84-69-5

201-553-2

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – människors hälsa); Reproduktionstoxisk, kategori 1B

22.

Borsyra

Borsyra

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

23.

Dinatriumoktaborat

Dinatriumoktaborat; Dinatriumoktaborat, vattenfritt

12008-41-2

234-541-0

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

24.

Dinatriumoktaborat, tetrahydrat

Borsyra, dinatriumsalt, tetrahydrat

12280-03-4

234-541-0

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

25.

Dinatriumtetraborat, vattenfritt

Dinatriumtetraborat, vattenfritt;

Bornatriumoxid

1330-43-4

215-540-4

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

26.

Dinatriumtetraborat, dekahydrat

Borax

1303-96-4

215-540-4

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

27.

Dinatriumtetraborat, pentahydrat

Bornatriumoxid, hydratiserad

12179-04-3

215-540-4

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

28.

Ortoborsyra, natriumsalt

Ortoborsyra, natriumsalt; Borsyra, natriumsalt

13840-56-7

237-560-2

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

29.

Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat

Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat;

Bornatriumoxid, hydrat

12267-73-1

235-541-3

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

30.

Buta-1,3-dien

Buta-1,3-dien;

1,3-butadien

106-99-0

203-450-8

Cancerogen, kategori 1A/

Mutagen, kategori 1B

31.

Butan

innehållande ≥ 0,1 % butadien (EG-nr 203-450-8)

Butan

106-97-8

203-448-7

Cancerogen, kategori 1A

32.

Sampolymer (bisiminoimidokarbonyl, hexametylenhydroklorid), (iminoimidokarbonyl, hexametylenhydroklorid)

Guanidin, N,N" -1,6-hexandiylbis[N’-cyano-, polymer med 1,6-hexandiamin, hydroklorid

Poly[iminokarbonimidoyliminokarbonimidoylimino-1,6-hexandiyl], hydroklorid

Cyanamid, N-cyano-, förening med 1,6-hexandiamin (2:1), polymer med 1,6-hexandiaminhydroklorid (1:2);

PHMB

27083-27-8

och

32289-58-0

och

1802181-67-4

 

Ej godkänd för användning i biocidprodukter för produkttyp 6 (konserveringsmedel för burkförpackade produkter)

33.

Dibutylftalat

n-butylftalat;

Dibutylbensen-1,2-dikarboxylat

84-74-2

201-557-4

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – människors hälsa); Reproduktionstoxisk, kategori 1B

34.

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska med en halt av ≥ 3,0 % DMSO-extrakt (mätt enligt IP 346)

 

64742-52-5

265-155-0

Cancerogen, kategori 1B

35.

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska med en halt av ≥ 3,0 % DMSO-extrakt (mätt enligt IP 346)

 

64742-54-7

265-157-1

Cancerogen, kategori 1B

36.

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska med en halt av ≥ 3,0 % DMSO-extrakt (mätt enligt IP 346)

 

64742-53-6

265-156-6

Cancerogen, kategori 1B

37.

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska med en halt av ≥ 3,0 % DMSO-extrakt (mätt enligt IP 346)

 

64742-55-8

265-158-7

Cancerogen, kategori 1B

38.

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska med en halt av ≥ 3,0 % DMSO-extrakt (mätt enligt IP 346)

 

64742-65-0

265-169-7

Cancerogen, kategori 1B

39.

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska med en halt av ≥ 3,0 % DMSO-extrakt (mätt enligt IP 346)

 

64741-88-4

265-090-8

Cancerogen, kategori 1B

40.

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta paraffiniska med en halt av ≥ 3,0 % DMSO-extrakt (mätt enligt IP 346)

 

64741-89-5

265-091-3

Cancerogen, kategori 1B

41.

Etylenoxid

Etylenoxid; Oxiran; Epoxietan

75-21-8

200-849-9

Cancerogen, kategori 1B/

Mutagen, kategori 1B

42.

Formaldehyd

Formaldehyd; Formalin; Metanal

50-00-0

200-001-8

Cancerogen, kategori 1B

43.

Formamid

Formamid; Metanamid

75-12-7

200-842-0

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

44.

Isobutan (innehållande ≥ 0,1 % butadien (EG-nr 203-450-8))

Isobutan; 2-metylpropan

75-28-5

200-857-2

Cancerogen, kategori 1A/

Mutagen, kategori 1B

45.

Smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade, högviskösa med en halt av ≥ 3,0 % DMSO-extrakt (mätt enligt IP 346)

 

72623-85-9

276-736-3

Cancerogen, kategori 1B

46.

Smörjoljor (petroleum), C15-30, vätebehandlade neutrala oljebaserade med en halt av ≥ 3,0 % DMSO-extrakt (mätt enligt IP 346)

 

72623-86-0

276-737-9

Cancerogen, kategori 1B

47.

Smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade med en halt av ≥ 3,0 % DMSO-extrakt (mätt enligt IP 346)

 

72623-87-1

276-738-4

Cancerogen, kategori 1B

48.

Smörjoljor (petroleum), C17-32, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, vätebehandlade med en halt av ≥ 3,0 % DMSO-extrakt (mätt enligt IP 346)

 

101316-70-5

309-875-6

Cancerogen, kategori 1B

49.

Nafta (petroleum), tung alkylat främst med grenad kedja C9–C12 med en halt av ≥ 0,1 % bensen (EG-nr 200-753-7)

 

64741-65-7

265-067-2

Cancerogen, kategori 1B/

Mutagen, kategori 1B

50.

Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung främst C7–C12 med en halt av ≥ 0,1 % bensen (EG-nr 200-753-7)

 

64742-82-1

265-185-4

Cancerogen, kategori 1A/

Mutagen, kategori 1B

51.

Nafta (petroleum), väteavsvavlad lätt, avaromatiserad främst C7-paraffiner och cykloparaffiner med en halt av ≥ 0,1 % bensen (EG-nr 200-753-7)

 

92045-53-9

295-434-2

Cancerogen, kategori 1A/

Mutagen, kategori 1B

52.

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung främst C6–C13 med en halt av ≥ 0,1 % bensen (EG-nr 200-753-7)

 

64742-48-9

265-150-3

Cancerogen, kategori 1A/

Mutagen, kategori 1B

53.

Nafta (petroleum), lätt aromatisk främst C8–C10 med en halt av ≥ 0,1 % bensen (EG-nr 200-753-7)

 

64742-95-6

265-199-0

Cancerogen, kategori 1A/

Mutagen, kategori 1B

54.

Nitrobensen

Nitrobensen

98-95-3

202-716-0

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

55.

N-metylformamid

N-metylformamid

123-39-7

204-624-6

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

56.

Nonylfenoler:

Ämnen med en rak och/eller grenad alkylkedja med nio kovalent bundna kolatomer var som helst på fenolringen, även omfattande ämnen som innehåller någon av de enskilda isomererna eller en kombination av dessa

4-(3,5-dimetylheptan-3-yl)fenol

4-(1-etyl-1,3-dimetylpentyl)fenol

186825-36-5

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

57.

4-(3,6-dimetylheptan-3-yl)fenol

4-(1-etyl-1,4-dimetylpentyl)fenol

142731-63-3

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

58.

4-(2-metyloktan-2-yl)fenol

p-(1,1-dimetylheptyl)fenol;

4-(1,1-dimetylheptyl)fenol

30784-30-6

250-339-5

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

59.

4-(3-metyloktan-3-yl)fenol

4-(1-etyl-1-metylhexyl)fenol

52427-13-1

257-907-1

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

60.

4-nonylfenol

p-nonylfenol

104-40-5

203-199-4

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

61.

Isononylfenol

11066-49-2

234-284-4

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

62.

p-isononylfenol;

4-isononylfenol

26543-97-5

247-770-6

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

63.

Nonylfenol

25154-52-3

246-672-0

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

64.

4-(1-metyloktyl)fenol;

p-(1-metyloktyl)fenol

17404-66-9

241-427-4

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

65.

4-nonylfenol, grenad

84852-15-3

284-325-5

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

66.

Nonylfenol, grenad

90481-04-2

291-844-0

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

67.

Nonylfenoler, etoxilerade:

Ämnen med en rak och/eller grenad alkylkedja med nio kovalent bundna kolatomer var som helst på fenolringen, etoxilerade, även omfattande ämnen som innehåller någon av de enskilda isomererna eller en kombination av dessa

Nonylfenoletoxilat;

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-(nonylfenyl)-ω-hydroxi-

 

500-024-6

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

68.

4-nonylfenol, grenad, 1–2,5 mol etoxilerad

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-(4-nonylfenyl)-ω-hydroxi-, grenad

 

500-315-8

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

69.

4-nonylfenol, 1–2,5 mol etoxilerad

 

500-045-0

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

70.

2-(2-{2-[2-(4-nonylfenoxi)etoxi]etoxi}etoxi)etan-1-ol

2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etanol

7311-27-5

230-770-5

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

71.

2-[2-(4-nonylfenoxi)etoxi]etanol

20427-84-3

243-816-4

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

72.

20-(4-nonylfenoxi)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikosan-1-ol

20-(4-nonylfenoxi)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeikosan-1-ol

27942-27-4

248-743-1

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

73.

2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etan-1-ol

2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etanol

7311-27-5

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

74.

26-(4-nonylfenoxi)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakosan-1-ol

14409-72-4

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

75.

17-(4-nonylfenoxi)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekan-1-ol

34166-38-6

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

76.

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-(4-nonylfenyl)-ω-hydroxi-, grenad

127087-87-0

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

77.

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-(4-nonylfenyl)-ω-hydroxi-

26027-38-3

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

78.

2-(4-nonylfenoxi)etanol

104-35-8

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

79.

Isononylfenoletoxilat;

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-(isononylfenyl)-ω-hydroxi-

37205-87-1

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

80.

2-[2-(4-tert-nonylfenoxi)etoxi]etanol

156609-10-8

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

81.

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-(nonylfenyl)-ω-hydroxi-

nonylfenoletoxilat

9016-45-9

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

82.

Oktylfenoler:

Ämnen med en rak och/eller grenad alkylkedja med åtta kovalent bundna kolatomer var som helst på fenolringen, även omfattande ämnen som innehåller någon av de enskilda isomererna eller en kombination av dessa

p-oktylfenol;

4-oktylfenol

1806-26-4

217-302-5

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

83.

4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenol;

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol;

4-(tert-oktyl)fenol

4-tert-oktylfenol

140-66-9

205-426-2

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

84.

Oktylfenol

67554-50-1

266-717-8

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

85.

2-isooktylfenol

86378-08-7

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

86.

Isooktylfenol

11081-15-5

234-304-1

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

87.

2-oktylfenol;

o-oktylfenol

949-13-3

213-437-9

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

88.

2-sec-oktylfenol;

o-sec-oktylfenol

26401-75-2

247-663-4

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

89.

4-isooktylfenol;

p-isooktylfenol

27013-89-4

248-164-4

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

90.

4-sec-oktylfenol;

p-sec-oktylfenol

27214-47-7

248-330-6

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

91.

sec-oktylfenol

93891-78-2

299-461-0

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

92.

4-(1-etylhexyl)fenol;

p-(1-etylhexyl)fenol

3307-00-4

221-989-7

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

93.

2-(1-metylheptyl)fenol;

o-(1-metylheptyl)fenol

18626-98-7

242-459-1

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

94.

2-(1-etylhexyl)fenol;

o-(1-etylhexyl)fenol

17404-44-3

241-426-9

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

95.

2-(1-propylpentyl)fenol;

o-(1-propylpentyl)fenol

37631-10-0

253-574-1

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

96.

4-(1-propylpentyl)fenol;

p-(1-propylpentyl)fenol

3307-01-5

221-990-2

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

97.

2-(1-metylheptyl)fenol;

o-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

3884-95-5

223-420-8

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

98.

(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

27193-28-8

248-310-7

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

99.

(1-metylheptyl)fenol

27985-70-2

248-759-9

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

100.

4-(2-metylheptyl)fenol

898546-19-5

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

101.

2-(2-etylhexyl)fenol

28752-62-7

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

102.

4-(1-metylheptyl)fenol;

p-(1-metylheptyl)fenol

1818-08-2

217-332-9

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

103.

4-(2-etylhexyl)fenol

69468-20-8

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

104.

4-(5-metylheptyl)fenol

1824164-95-5

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

105.

2-(2-metylheptyl)fenol

898546-20-8

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

106.

4-(2-propylpentyl)fenol

119747-99-8

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

107.

3-oktylfenol

20056-69-3

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

108.

2-(1,1-dimetylhexyl)fenol

1824575-79-2

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

109.

4-(1,1-dimetylhexyl)fenol

30784-29-3

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

110.

4-(5,5-dimetylhexyl)fenol

13330-52-4

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

111.

2-(5,5-dimetylhexyl)fenol

1822989-97-8

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

112.

3-(1,1-dimetylhexyl)fenol

70435-92-6

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

113.

4-(1,4-dimetylhexyl)fenol

164219-26-5

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

114.

Oktylfenoler, etoxilerade:

Ämnen med en rak och/eller grenad alkylkedja med åtta kovalent bundna kolatomer var som helst på fenolringen, etoxilerade, även omfattande ämnen som innehåller någon av de enskilda isomererna eller en kombination av dessa

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-[(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-ω-hydroxi-

2-(2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxi]etoxi)etanol

Polyetenglykoloktylfenyleter

9036-19-5

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

115.

2-[4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenoxi]etanol

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-ω-hydroxi-

oktylfenoletoxilat

9002-93-1

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

116.

20-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxi]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikosan-1-ol

20-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxi]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeikosan-1-ol

2497-59-8

219-682-8

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

117.

2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxi]etanol

2315-67-5

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

118.

2-[2-[4-(1,1,3,3-Tetrametylbutyl)fenoxi]ethoxi]etanol

2315-61-9

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

119.

26-(4-oktylfenoxi)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakosan-1-ol

42173-90-0

255-695-5

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

120.

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-(oktylfenyl)-ω-hydroxi-, grenad

68987-90-6

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

121.

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-[4-(6-metylheptyl)fenyl]-ω-hydroxi-

59379-12-3

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

122.

2-(4-oktylfenoxi)etanol;

2-(p-oktylfenoxi)etanol

51437-89-9

257-203-4

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

123.

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-(4-oktylfenyl)-ω-hydroxi-

26636-32-8

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

124.

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-[4-(1-metylheptyl)fenyl]-ω-hydroxi-

73935-42-9

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

125.

20-(4-oktylfenoxi)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeikosan-1-ol;

20-(4-oktylfenoxi)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikosan-1-ol

32742-88-4

251-190-9

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

126.

2-[2-[2-[2-(4-oktylfenoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etanol

2-(p-oktylfenoxi)etanol

51437-92-4

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

127.

2-[2-(4-oktylfenoxi)etoxi]etanol

51437-90-2

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

128.

17-(4-oktylfenoxi)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekan-1-ol

51437-94-6

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

129.

Poly(oxi-1,2-etandiyl), α-(isooktylfenyl)-ω-hydroxi-

9004-87-9

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

130.

2-[2-[2-(4-oktylfenoxi)etoxi]etoxi]etanol

51437-91-3

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

131.

17-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxi]-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekan-1-ol

2497-58-7

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

132.

2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxi]etoxi]etoxi]etanol

2315-62-0

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

133.

2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etanol

2315-63-1

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

134.

14-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxi]-3,6,9,12-tetraoxatetradekan-1-ol

2315-64-2

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

135.

26-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxi]-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakosan-1-ol

2315-65-3

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

136.

29-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxi]-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonakosan-1-ol

2315-66-4

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

137.

2-[3-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxi]etanol

1026254-24-9

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

138.

2-[2-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxi]etanol

84658-53-7

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

139.

2-[2-(oktylfenoxi)etoxi]etanol

27176-92-7

 

Hormonstörande egenskaper (artikel 57 f i Reach – miljö)

140.

N,N-dimetylformamid

N,N-dimetylformamid; Dimetylformamid, DMF

68-12-2

200-679-5

Reproduktionstoxisk, kategori 1B

141.

Prop-2-enamid

Akrylamid; 2-propenamid

79-06-1

201-173-7

Cancerogen, kategori 1B/

Mutagen, kategori 1B

142.

Pyridin, alkylderivat med en halt av ≥ 0,1 % bensen (EG-nr 200-753-7)

 

68391-11-7

269-929-9

Cancerogen, kategori 1A/

Mutagen, kategori 1B

143.

Kinolin

Kinolin

91-22-5

202-051-6

Cancerogen, kategori 1B

144.

Tetrahydrofurfurylalkohol

Tetrahydrofurfurylalkohol;

2-furanmetanol, tetrahydro

97-99-4

202-625-6

Reproduktionstoxisk, kategori 1B


(1)  Gränsvärdet i den färdiga produkten för godtagbar förekomst av de ämnen som förtecknas i tabellen som oavsiktlig förorening är 0,1 viktprocent, utom när något annat anges i denna bilaga.

(2)  Gränsvärdet i den färdiga produkten för godtagbar förekomst av detta ämne som oavsiktlig förorening är 0,01 viktprocent, vilket motsvarar den särskilda koncentrationsgräns som fastställs i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.


4.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/384

av den 3 mars 2021

om lämpligheten hos sortbenämningar för arter av lantbruks- och köksväxter och om upphävande av förordning (EG) nr 637/2009

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (1), särskilt artikel 9.6 andra stycket,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (2), särskilt artikel 9.6 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I direktiven 2002/53/EG och 2002/55/EG fastställs allmänna bestämmelser om lämpligheten hos sortbenämningar med hänvisning till artikel 63 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 (3).

(2)

För att en sort ska kunna godkännas måste Gemenskapens växtsortmyndighet (CPVO) i enlighet med artikel 63 i förordning (EG) nr 2100/94 finna att sortbenämningen i fråga är lämplig. En sortbenämning är lämplig om det inte föreligger något hinder enligt punkterna 3 och 4 i den artikeln.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 637/2009 (4) fastställs närmare tillämpningsföreskrifter för de kriterier som anges i artikel 63 i förordning (EG) nr 2100/94 beträffande lämpligheten hos sortbenämningar för arter av lantbruks- och köksväxter vid tillämpningen av artikel 9.6 första stycket i direktiv 2002/53/EG och artikel 9.6 första stycket i direktiv 2002/55/EG.

(4)

CPVO och medlemsstaterna har inrättat en expertgrupp som har utarbetat och ändrat riktlinjer för lämpligheten hos sortbenämningar enligt artikel 63 i förordning (EG) nr 2100/94 (5). För att säkerställa samstämmighet vad gäller tillämpningen av de kriterier som föreskrivs i artikel 63 i förordning (EG) nr 2100/94 är det lämpligt att tillhandahålla ytterligare förtydliganden utifrån riktlinjerna för sortbenämningar.

(5)

Förordning (EG) nr 637/2009 har ändrats flera gånger. Med beaktande av behovet att ändra de befintliga bestämmelserna och med avseende på rättssäkerhet bör den förordningen upphävas och ersättas med den här förordningen.

(6)

En sortbenämning ska godkännas, om det inte föreligger något hinder som gör det olämpligt. Enligt artikel 63 i förordning (EG) nr 2100/94 föreligger det hinder för användningen av en sortbenämning om det finns en tidigare rättighet tillhörande tredje man, om den orsakar svårigheter vad gäller igenkännlighet eller reproduktion, om den är identisk med en annan sortbenämning för samma art eller för en närbesläktad art, om den är identisk med andra beteckningar som allmänt används vid saluföring av varor, om den kan väcka anstöt i någon av medlemsstaterna eller strider mot den allmänna ordningen eller om den kan skapa förvirring på grund av visuell, fonetisk eller begreppsmässig likhet eller på grund av vilseledande innehåll.

(7)

För att ge de behöriga myndigheterna tillräckligt med tid för att tillämpa de nya bestämmelserna bör den här förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2022.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll

I denna förordning fastställs detaljerade tillämpningsföreskrifter för de kriterier som fastställs i artikel 63 i förordning (EG) nr 2100/94 för lämpligheten hos sortbenämningar för lantbruks- och köksväxter vid tillämpningen av artikel 9.6 första stycket i direktiv 2002/53/EG och artikel 9.6 första stycket i direktiv 2002/55/EG.

Artikel 2

Lämpligheten hos sortbenämningar

1.   En sortbenämning är lämplig om det inte föreligger något hinder för fastställandet av den.

2.   Det föreligger hinder för fastställande av en sortbenämning om

a)

användningen av sortbenämningen på unionens territorium hindras av att en tidigare rättighet tillhörande tredje man upprätthålls, i enlighet med artikel 3.1,

b)

sortbenämningen står i konflikt med geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar eller garanterade traditionella specialiteter, i enlighet med artikel 3.2,

c)

sortbenämningen kan orsaka svårigheter för användarna vad gäller igenkännlighet eller reproduktion, i enlighet med artikel 4,

d)

sortbenämningen är identisk eller kan förväxlas med en sortbenämning under vilken en annan sort av samma art eller av en närbesläktad art är införd i ett officiellt register över sorter eller under vilken material av en annan sort har saluförts, i enlighet med artikel 5,

e)

sortbenämningen kan ge upphov till förväxling beträffande visuell, fonetisk eller begreppsmässig likhet med en sortbenämning av samma eller en närbesläktad art, i enlighet med artikel 5,

f)

sortbenämningen är identisk eller kan förväxlas med beteckningar som allmänt används vid saluföring av varor eller som inte får användas enligt annan lagstiftning, i enlighet med artikel 6,

g)

sortbenämningen kan verka vilseledande eller ge upphov till förväxling, i enlighet med artikel 7.

Artikel 3

Tidigare rättighet tillhörande tredje man

1.   Det föreligger hinder på grund av en tidigare rättighet tillhörande tredje man, när en tredje man som innehar ett varumärke invänder mot fastställandet av sortbenämningen på unionens territorium, och invändningen upprätthålls av en behörig myndighet. Hindret avser varumärken som

a)

har varit registrerade i en eller flera medlemsstater eller i unionen före registreringen av sortbenämningen,

b)

är identiska med eller liknar sortbenämningen, och

c)

är registrerade för varor som är av samma art eller av arter som är nära besläktade med den berörda sorten.

2.   När det gäller geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar eller garanterade traditionella specialiteter för jordbruksprodukter och livsmedel, alkoholhaltiga drycker, aromatiserade viner och vinprodukter som en tidigare rättighet tillhörande tredje man ska en sortbenämning på unionens territorium hindras i de fall sortbenämningen skulle strida mot följande:

a)

Artikel 13 eller 24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (6).

b)

Artikel 103 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (7).

c)

Artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 (8).

d)

Artikel 21.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 (9).

3.   Ett hinder mot lämpligheten hos en sortbenämning på grund av en tidigare rättighet som avses i punkt 1 ska upphöra att existera om ett skriftligt samtycke från innehavaren av den tidigare rättigheten att använda sortbenämningen har erhållits för sorten i fråga, förutsatt att detta samtycke inte kan vilseleda allmänheten beträffande produktens verkliga ursprung.

4.   Om den sökande har en tidigare rättighet till hela eller delar av den föreslagna sortbenämningen ska artikel 18.1 i förordning (EG) nr 2100/94 gälla i tillämpliga delar.

Artikel 4

Svårigheter vad gäller sortbenämningens igenkännlighet eller reproduktion

1.   Det föreligger ett hinder på grund av svårigheter vad gäller sortbenämningens igenkännlighet eller reproduktion om sortbenämningen orsakar svårigheter för användarna vad gäller igenkännlighet och reproduktion.

2.   En sortbenämning ska anses orsaka svårigheter för användarna vad gäller igenkännlighet och reproduktion om den

a)

består av eller innehåller ord i komparativ eller superlativ form,

b)

består av eller innehåller det vetenskapliga namnet på arter inom den grupp av lantbruks- eller köksväxter som sorten tillhör,

c)

består av eller innehåller förädlingstermer eller facktermer, om användningen av dessa termer tillsammans med andra uttryck skulle kunna förhindra igenkännandet av sortbenämningen som sådan,

d)

uteslutande består av ett geografiskt namn som har blivit känt för arten i fråga,

e)

består av en enda bokstav eller siffra eller endast siffror, om inte detta utgör ett vedertaget bruk för att beteckna vissa sorter,

f)

består av eller innehåller för många ord eller delar, om inte ordalydelsen gör den lätt att känna igen,

g)

innehåller ett interpunktionstecken eller en annan symbol, en kombination av versaler och gemener (utom då den första bokstaven är en versal och resten av benämningen är gemener), nedsänkta eller upphöjda tecken eller ett mönster eller en figur (utom symbolerna apostrof (’), kommatecken (,), högst två icke-angränsande utropstecken (!), punkt (.), bindestreck (-), snedstreck (/) eller omvänt snedstreck (\)),

h)

innehåller eller består av nedsänkta eller upphöjda tecken eller ett mönster, en logotyp eller en figur.

Artikel 5

Benämning som är identisk med eller kan förväxlas med benämningen på en annan sort

1.   Det föreligger hinder för fastställande av en sortbenämning om den är identisk med eller kan förväxlas med

a)

en sortbenämning under vilken en annan sort av samma eller av en närbesläktad art är införd i ett officiellt register över sorter, eller

b)

en sortbenämning under vilken material av en annan sort har saluförts i en medlemsstat eller på territoriet i en avtalsslutande part till Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV),

utom när den andra sorten inte längre existerar och dess benämning inte har fått någon särskild betydelse.

2.   För att fastställa om det föreligger en risk för förväxling i enlighet med punkt 1 ska den behöriga myndigheten först analysera var och en av de visuella, fonetiska eller begreppsmässiga aspekterna separat och därefter göra en samlad bedömning, och även beakta sortbenämningar för samma art eller närbesläktade arter, förutsatt att den berörda sort som avses i den här punkten och i punkt 1 antingen har omfattats av en växtförädlarrätt eller en ansökan om en sådan, eller officiellt godkänts för saluföring, på territoriet i

a)

unionen,

b)

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

c)

en avtalsslutande part till UPOV,

d)

en medlem av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

3.   I denna artikel gäller följande definitioner:

a)

närbesläktade arter: arter som förtecknas i bilagan.

b)

officiellt register över växtsorter: den gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter som avses i artikel 17 i direktiv 2002/53/EG eller i artikel 17 i direktiv 2002/55/EG, eller OECD:s sortlista, eller ett växtsortsregister tillhörande en medlem av UPOV.

c)

sort som inte längre existerar: en sort av vilken det inte längre finns något material.

d)

benämningen har inte fått någon särskild betydelse: en situation där en sortbenämning som förts in i ett officiellt sortregister anses ha förlorat sin särskilda betydelse tio år efter det att sorten strukits ur registret, förutom i undantagsfall.

Artikel 6

Beteckningar som allmänt används vid saluföring av varor

1.   Det föreligger ett hinder för fastställande av en sortbenämning om sortbenämningen är identisk eller kan förväxlas med beteckningar som allmänt används vid saluföring av varor eller som inte får användas som beteckning enligt annan lagstiftning.

2.   Med beteckningar som allmänt används vid saluföring av varor och beteckningar som inte får användas som beteckning enligt annan lagstiftning avses

a)

valutabeteckningar,

b)

termer som är kopplade till vikt och mått,

c)

uttryck och termer som inte får användas för andra syften än dem som anges i unionens eller en medlemsstats lagstiftning.

Artikel 7

Vilseledande innehåll

1.   Det föreligger hinder för fastställande av en sortbenämning om den kan verka vilseledande eller ge upphov till förväxling beträffande sortens egenskaper, värde eller identitet eller beträffande förädlarens identitet eller identiteten hos någon annan part som deltar i förfarandet.

2.   En sortbenämning ska anses kunna vara vilseledande eller ge upphov till förväxling om den

a)

på oriktiga grunder antyder att sorten är besläktad med eller härstammar från en viss annan sort,

b)

på oriktiga grunder antyder att sorten i fråga har en särskild egenskap eller särskilt värde,

c)

hänför sig till en särskild egenskap eller ett särskilt värde på ett sätt som antyder att endast denna sort har denna särskilda egenskap eller detta särskilda värde, trots att så kanske inte är fallet,

d)

liknar ett välkänt handelsnamn som inte är ett registrerat varumärke eller en sortbenämning,

e)

ger intryck av att sorten är en annan sort än den faktiskt är,

f)

ger ett felaktigt intryck av den sökandes identitet, identiteten för den person som svarar för upprätthållande av sorten eller förädlarens identitet,

g)

består av eller innehåller

i)

ord i komparativ eller superlativ vilka kan vara vilseledande vad gäller sortens egenskaper,

ii)

det vetenskapliga eller vedertagna namnet på den art inom den grupp av lantbruks- eller köksväxter som sorten tillhör,

iii)

namnet på en fysisk eller juridisk person, eller en referens till ett sådant namn, så att benämningen ger ett felaktigt intryck av den sökandes identitet, identiteten för den person som svarar för upprätthållande av sorten eller förädlarens identitet,

h)

innehåller ett geografiskt namn som skulle kunna vara vilseledande för användarna vad gäller sortens egenskaper eller odlings- och användningsvärde.

Artikel 8

Upphävande av förordning (EG) nr 637/2009

Förordning (EG) nr 637/2009 ska upphöra att gälla.

Den ska dock fortsätta att tillämpas på sådana sortbenämningar för vilka en sökande har ansökt om godkännande hos den behöriga myndigheten före den 1 januari 2022.

Artikel 9

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 637/2009 av den 22 juli 2009 om tillämpningsföreskrifter beträffande lämpligheten hos sortbenämningar för arter av lantbruks- och köksväxter (EUT L 191, 23.7.2009, s. 10).

(5)  CPVO:s riktlinjer för sortbenämningar, förvaltningsrådets första möte 2018, DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008 (EUT L 130, 17.5.2019, s. 1).


BILAGA

Fastställande av närbesläktade arter enligt artikel 5.3

För att fastställa vad som är närbesläktade arter enligt artikel 5.3 gäller följande:

a)

Om det finns flera klasser inom ett släkte gäller klassförteckningen i del I.

b)

Om en klass omfattar mer än ett släkte gäller klassförteckningen i del II.

c)

För släkten och arter som inte tas upp i klassförteckningarna i delarna I och II gäller att ett släkte utgör en klass.

DEL I

KLASSER INOM ETT SLÄKTE

Klasser

Vetenskapliga namn

Klass 1.1

Brassica oleracea

Klass 1.2

Brassica, andra än Brassica oleracea

Klass 2.1

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Klass 2.2

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn. Beta vulgaris L. var. rubra L.), Beta vulgaris L. var. cicla L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris

Klass 2.3

Beta, andra än klasserna 2.1 och 2.2

Klass 3.1

Cucumis sativus

Klass 3.2

Cucumis melo

Klass 3.3

Cucumis, andra än klasserna 3.1 och 3.2

Klass 4.1

Solanum tuberosum L.

Klass 4.2

Tomat och grundstam för tomat:

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C. M. Rick et al.) D. M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)

Solanum galapagense S. C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.) (Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter)

Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)

Solanum pennellii Correll (Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy)

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) (Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.)

Solanum pimpinellifolium L. (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) (Lycopersicon racemigerum Lange)

och hybrider mellan dessa arter

Klass 4.3

Solanum melongena L.

Klass 4.4

Solanum, andra än klasserna 4.1, 4.2 och 4.3

DEL II

KLASSER SOM OMFATTAR MER ÄN ETT SLÄKTE

Klasser

Vetenskapliga namn

Klass 201

Secale, Triticosecale, Triticum

Klass 203  (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum och Poa

Klass 204  (*)

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Klass 205

Cichorium, Lactuca


(*)  Klasserna 203 och 204 har inte fastställts enbart på grundval av närbesläktade arter.


Rättelser

4.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/35


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

( Europeiska unionens officiella tidning L 119 av den 4 maj 2016 )

1.

Sidan 3, skäl 13

I stället för:

”(13)

För att säkerställa en enhetlig nivå för skyddet av fysiska personer över hela unionen och undvika avvikelser som hindrar den fria rörligheten av personuppgifter inom den inre marknaden behövs en förordning som skapar rättslig säkerhet och öppenhet för ekonomiska aktörer, däribland mikroföretag samt små och medelstora företag, och som ger fysiska personer i alla medlemsstater samma rättsligt verkställbara rättigheter och skyldigheter samt ålägger personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden samma ansvar, […]”

ska det stå:

”(13)

För att säkerställa en enhetlig nivå för skyddet av fysiska personer över hela unionen och undvika avvikelser som hindrar den fria rörligheten av personuppgifter inom den inre marknaden behövs en förordning som skapar rättslig säkerhet och öppenhet för ekonomiska aktörer, däribland mikroföretag samt små och medelstora företag, och som ger fysiska personer i alla medlemsstater samma rättsligt verkställbara rättigheter och skyldigheter samt ålägger personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden ansvar, […]”.

2.

Sidan 21, skäl 112

I stället för:

”(112)

Dessa undantag bör främst vara tillämpliga på uppgiftsöverföringar som krävs och är nödvändiga med hänsyn till viktiga allmänintressen, exempelvis vid internationella utbyten av uppgifter mellan konkurrensmyndigheter, skatte- eller tullmyndigheter, finanstillsynsmyndigheter, socialförsäkringsmyndigheter eller hälsovårdsmyndigheter, till exempel […]”

ska det stå:

”(112)

Dessa undantag bör främst vara tillämpliga på uppgiftsöverföringar som krävs och är nödvändiga med hänsyn till viktiga allmänintressen, exempelvis vid internationella utbyten av uppgifter mellan konkurrensmyndigheter, skatte- eller tullmyndigheter, finanstillsynsmyndigheter, socialförsäkringsmyndigheter, eller med hänsyn till folkhälsan, till exempel […]”.

3.

Sidan 22, skäl 118

I stället för:

”(118)

Tillsynsmyndigheternas oberoende bör dock inte innebära att deras utgifter inte kan underkastas kontroll- eller övervakningsmekanismer eller bli föremål för domstolsprövning.”

ska det stå:

”(118)

Tillsynsmyndigheternas oberoende bör dock inte innebära att deras utgifter inte kan underkastas kontroll- eller övervakningsmekanismer eller att de inte kan bli föremål för domstolsprövning.”

4.

Sidan 48, artikel 26.1, sista meningen

I stället för:

”Inom ramen för arrangemanget får en gemensam kontaktpunkt för de personuppgiftsansvariga utses.”

ska det stå:

”Inom ramen för arrangemanget får en gemensam kontaktpunkt för de registrerade utses.”

5.

Sidan 66, artikel 53.1, inledningen

I stället för:

”1.   Medlemsstaterna ska föreskriva att varje ledamot av deras tillsynsmyndigheter ska utnämnas genom ett genom ett öppet förfarande med insyn av”

ska det stå:

”1.   Medlemsstaterna ska föreskriva att varje ledamot av deras tillsynsmyndigheter ska utnämnas genom ett öppet förfarande med insyn av”.

6.

Sidan 87, artikel 97.1

I stället för:

”1.   Senast den 25 maj 2020 och därefter vart fjärde år ska kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen och översynen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet.”

ska det stå:

”1.   Senast den 25 maj 2020 och därefter vart fjärde år ska kommissionen överlämna en rapport om utvärderingen och översynen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet.”


4.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/37


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 287 av den 21 oktober 2016 )

Denna rättelse ska betraktas som ogiltig.


4.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/38


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 173 av den 12 juni 2014 )

1.

Sidan 7, skäl 35, tredje meningen

I stället för:

”[…], när det gäller att föra register över röjda uppgifter.”

ska det stå:

”[…], när det gäller att upprätthålla en förteckning över röjda uppgifter.”

2.

Sidan 14, skäl 76

I stället för:

”[…] får sådan marknadspraxis som existerar före denna förordnings ikraftträdande, och som godtas av behöriga myndigheter i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 (1) vid tillämpningen av artikel 1.2 a i direktiv 2003/6/EG, […]

ska det stå:

”[…] får sådan marknadspraxis som existerar före denna förordnings ikraftträdande, och som godtas av behöriga myndigheter i enlighet med kommissionens direktiv 2004/72/EG (2) vid tillämpningen av artikel 1.2 a i direktiv 2003/6/EG, […]

3.

Sidan 15, skäl 84, första meningen

I stället för:

”[…] användas av personer för att upptäcka och anmäla misstänkta handelsorder och transaktioner, lämpliga arrangemang, förfaranden och registerhållning i marknadssonderingsprocessen, […]”

ska det stå:

”[…] användas av personer för att upptäcka och anmäla misstänkta handelsorder och transaktioner, lämpliga arrangemang, förfaranden och dokumentationskrav i marknadssonderingsprocessen, […]”.

4.

Sidan 19, artikel 3.1.26 d

I stället för:

”d)

juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller en person som avses i leden a, b eller c, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, som upprättats till förmån för en sådan person eller ekonomiska intressen som huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person,”

ska det stå:

”d)

juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller av en person som avses i leden a, b eller c, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, eller som upprättats till förmån för en sådan person eller vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person,”.

5.

Sidan 28, artikel 11.5, andra stycket

I stället för:

”Marknadsaktören som lämnar information ska föra och upprätthålla register över all information […] Marknadsaktören som lämnar information ska på begäran lämna det registret till den behöriga myndigheten.”

ska det stå:

”Marknadsaktören som lämnar information ska föra och upprätthålla en förteckning över all information […] Marknadsaktören som lämnar information ska på begäran lämna förteckningen till den behöriga myndigheten.”

6.

Sidan 29, artikel 11.6, andra stycket

I stället för:

”Den marknadsaktör som lämnar information ska föra register över den information som lämnats i enlighet med denna punkt och ska på begäran förse den behöriga myndigheten med registret.”

ska det stå:

”Den marknadsaktör som lämnar information ska upprätthålla en förteckning över den information som lämnats i enlighet med denna punkt och ska på begäran förse den behöriga myndigheten med förteckningen.”

7.

Sidan 29, artikel 11.8

I stället för:

”8.

Marknadsaktören som lämnar information ska bevara det register som avses i denna artikel under en period på minst fem år.”

ska det stå:

”8.

Marknadsaktören som lämnar information ska bevara den förteckning som avses i denna artikel under en period på minst fem år.”

8.

Sidan 29, artikel 11.9, första stycket

I stället för:

”[…] krav på registerhållning för personer […]”

ska det stå:

”[…] dokumentationskrav för personer […]”.

9.

Sidan 29, artikel 11.10 första meningen

I stället för:

”[…] ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn […] särskiltdet exakta formatet för det register som avses i punkterna 4–8 […]”

ska det stå:

”[…] ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande […] särskilt det exakta formatet för den förteckning som avses i punkterna 4–8 […]”.

10.

Sidan 29, artikel 11.11 c

I stället för:

”c)

De register som sådana personer […]”

ska det stå:

”c)

De förteckningar som sådana personer […]”.

11.

Sidan 33, artikel 16.2 andra meningen

I stället för:

”[…] ska den omedelbart meddela den behöriga myndigheten som avses i punkt 3.”

ska det stå:

”[…] ska den utan dröjsmål meddela den behöriga myndighet som avses i punkt 3.”

12.

Sidan 53, artikel 37

I stället för:

”Direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2004/72/EG (3), 2003/125/EG […]

ska det stå:

”Direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2004/72/EG, 2003/125/EG […]”.

13.

Sidan 54, artikel 39.4 andra stycket

I stället för:

”[…] eller auktionerade produkter baserade på sådana till och med den 3 januari 2017.”

ska det stå:

”[…] eller auktionerade produkter baserade på sådana förrän den 3 januari 2018.”