ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 68

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
26 februari 2021


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/337 av den 16 februari 2021 om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder och direktiv 2004/109/EG avseende användningen av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för årliga redovisningar för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen ( 1 )

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/338 av den 16 februari 2021 om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter och direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/878 vad gäller deras tillämpning på värdepappersföretag, för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen ( 1 )

14

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/339 av den 25 februari 2021 om genomförande av artikel 8a i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

29

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/340 av den 17 december 2020 om ändring av delegerade förordningar (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 och (EU) 2019/2018 vad gäller energimärkningskrav för elektroniska bildskärmar, tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk, ljuskällor och separata drivdon, kyl-/frysprodukter, diskmaskiner för hushållsbruk, samt kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion ( 1 )

62

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/341 av den 23 februari 2021 om ändring av förordningarna (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 och (EU) 2019/2024 vad gäller krav på ekodesign för servrar och datalagringsprodukter, elektriska motorer och varvtalsreglerare, kyl-/frysprodukter, ljuskällor och separata drivdon, elektroniska bildskärmar, diskmaskiner för hushållsbruk, tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk, samt kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion ( 1 )

108

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/342 av den 25 februari 2021 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn med ursprung i Konungariket Thailand, vad gäller River Kwai International Food Industry Co., Ltd, till följd av återupptagandet av interimsöversynen enligt artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

149

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/343 av den 25 februari 2021 om godkännande av ett preparat av Lactobacillus buchneri DSM 29026 som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

157

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/344 av den 25 februari 2021 om godkännande av sorbitanmonolaurat som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

160

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/345 av den 25 februari 2021 om godkännande av aktivt klor som framställs genom elektrolys av natriumklorid som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2, 3, 4 och 5 ( 1 )

163

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/346 av den 25 februari 2021 om godkännande av ett preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

167

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/347 av den 25 februari 2021 om godkännande av aktivt klor frisatt från hypoklorsyra som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2, 3, 4 och 5 ( 1 )

170

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/348 av den 25 februari 2021 om godkännande av karbendazim som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 7 och 10 ( 1 )

174

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/349 av den 25 februari 2021 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

179

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/350 av den 25 februari 2021 om ändring för trehundraartonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

182

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/351 av den 22 februari 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar under partsmötet för avtalet om hamnstatsåtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

184

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/352 av den 25 februari 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2018/905 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn

187

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/353 av den 25 februari 2021 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

189

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/354 av den 25 februari 2021 om senareläggande av det datum då godkännandet av propikonazol för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 löper ut ( 1 )

219

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2021/355 av den 25 februari 2021 om nationella genomförandeåtgärder för gratis tilldelning under en övergångsperiod av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG [delgivet med nr C(2021) 1215]  ( 1 )

221

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2021 av det parterskapsråd som inrättas genom avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan av den 23 februari 2021 avseende det datum då den provisoriska tillämpningen enligt handels- och samarbetsavtalet ska upphöra [2021/356]

227

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

26.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/337

av den 16 februari 2021

om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder och direktiv 2004/109/EG avseende användningen av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för årliga redovisningar för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Covid-19-pandemin får allvarliga följder för medlemsstaternas befolkning, företag, hälso- och sjukvårdssystem och ekonomier. I sitt meddelande av den 27 maj 2020 med titeln EU vid ett vägskäl – bygga upp och bygga nytt för nästa generation betonade kommissionen att likviditet och tillgång till finansiering kommer att vara en fortsatt utmaning. Det är därför av största vikt att återhämtningen från den allvarliga ekonomiska chock som covid-19-pandemin har orsakat stöds genom riktade ändringar av befintlig unionsrätt avseende finansiella tjänster. Ändringarna utgör ett åtgärdspaket och antas under namnet Åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (3) fastställer krav för upprättande, godkännande och spridning av prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad som är belägen eller bedriver verksamhet inom en medlemsstat. Som en del av åtgärdspaketet för att hjälpa emittenter att återhämta sig från den ekonomiska chock som följer av covid-19-pandemin är riktade ändringar av prospektreglerna nödvändiga. Dessa ändringar bör göra det möjligt för emittenter och finansiella mellanhänder att minska kostnader och frigöra resurser för återhämtningsfasen under de omedelbara efterdyningarna av covid-19-pandemin. Dessa ändringar bör fortsätta att stämma överens med de övergripande målen i förordning (EU) 2017/1129 för att främja kapitalanskaffning genom kapitalmarknaderna, säkerställa en hög konsument- och investerarskyddsnivå, främja tillsynskonvergens i samtliga medlemsstater och säkerställa en väl fungerande inre marknad. Dessa ändringsförslag bör också i synnerhet ta full hänsyn till i vilken utsträckning covid-19-pandemin har påverkat emittenternas nuvarande situation och deras framtidsutsikter.

(3)

Covid-19-krisen leder till att unionsföretag, i synnerhet små och medelstora företag och uppstartsföretag, blir skörare och sårbarare. Om omotiverade hinder och alltför stor administrativ börda, när så är lämpligt, avlägsnas för att underlätta och diversifiera finansieringskällorna för unionsföretag, med särskilt fokus på små och medelstora företag, inbegripet uppstartsföretag och medelstora börsnoterade företag, kan detta öka unionsföretagens möjligheter att få tillgång till aktiemarknader, förutom att främja mer diversifierade och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter på längre sikt för icke-professionella och stora investerare. I det avseendet bör denna förordning även syfta till att göra det lättare för potentiella investerare att få information om investeringsmöjligheter i företag, eftersom potentiella investerare ofta har svårigheter med att bedöma uppstartsföretag och små företag med kort affärshistorik, vilket innebär färre innovativa möjligheter, särskilt för personer som startar företag.

(4)

Kreditinstituten har varit aktiva i ansträngningen med att stödja företag som behöver finansiering och förväntas utgöra en hörnsten vid återhämtningen. Enligt förordning (EU) 2017/1129 behöver kreditinstitut undantagsvis inte tillämpa skyldigheten att offentliggöra prospekt vid ett erbjudande eller upptagande till handel på en reglerad marknad av vissa icke-aktierelaterade värdepapper som emitteras fortlöpande eller vid upprepade tillfällen upp till ett sammanlagt belopp på högst 75 miljoner EUR beräknat under en tolvmånadersperiod. Detta tröskelvärde bör höjas under en begränsad tidsperiod för att främja kreditinstitutens kapitalanskaffning och ge dem utrymme att stödja sina kunder i den reala ekonomin. Eftersom tillämpningen av det tröskelvärdet är begränsad till återhämtningsfasen bör den endast vara tillgänglig under en begränsad tidsperiod som löper ut den 31 december 2022.

(5)

För att snabbt ta itu med de allvarliga ekonomiska effekterna av covid-19-pandemin är det viktigt att införa åtgärder för att underlätta investeringar i den reala ekonomin, möjliggöra en snabb rekapitalisering av företag i unionen och göra det möjligt för emittenter att utnyttja de offentliga marknaderna i ett tidigt stadium i återhämtningsprocessen. För att uppnå dessa mål är det lämpligt att skapa ett nytt förkortat prospekt kallat EU-återhämtningsprospektet, som är enkelt att framställa för emittenter, enkelt att förstå för investerare, särskilt icke-professionella investerare, som vill finansiera emittenter och enkelt att granska och godkänna för behöriga myndigheter, samtidigt som de ekonomiska och finansiella problem som uppstått specifikt till följd av covid-19-pandemin beaktas. EU-återhämtningsprospektet bör i första hand ses som en underlättande faktor för rekapitalisering, med en noggrann övervakning från de behöriga myndigheternas sida för att säkerställa att kraven på information till investerarna är uppfyllda. Det är viktigt att de ändringar av förordning (EU) 2017/1129 som anges i den här förordningen inte används för att ersätta den planerade översynen och den eventuella ändringen av förordning (EU) 2017/1129, som skulle behöva åtföljas av en fullständig konsekvensbedömning. I det avseendet skulle det inte vara lämpligt att lägga till ytterligare regler för offentliggörande utöver dem som redan krävs enligt den förordningen eller enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 (4) med undantag av specifik information som rör effekterna av covid-19-pandemin. Sådana regler bör endast införas i händelse av ett lagstiftningsförslag som kommissionen lägger fram på grundval av sin översyn av förordning (EU) 2017/1129, som föreskrivs i artikel 48 i den förordningen.

(6)

Det är viktigt att information till icke-professionella investerare och faktablad blir samstämmiga för alla olika finansiella produkter och all lagstiftning, och att säkerställa ett fullständigt fritt investeringsval och jämförbarhet i unionen. Dessutom bör skyddet för konsumenter och icke-professionella investerare beaktas i den planerade översynen av förordning (EU) 2017/1129 för att säkerställa harmoniserade, enkla och lättbegripliga informationsdokument för alla icke-professionella investerare.

(7)

Information från företag avseende miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade frågor (ESG) har blivit allt viktigare för investerare för att de ska kunna bedöma effekten av sina investeringar för hållbarheten och integrera hållbarhetsaspekter i sina investeringsbeslutsprocesser och sin riskhantering. Som en följd av detta står företagen inför ett ökat tryck att tillgodose både investerares och kreditinstituts efterfrågan på ESG-relaterad information och de måste efterleva många olika standarder för offentliggörande av ESG-relaterad information, som ofta är fragmenterad och inkonsekvent. För att förbättra företagens offentliggörande av hållbarhetsrelaterad information och harmonisera de krav för ett sådant offentliggörande som föreskrivs i förordning (EU) 2017/1129, samtidigt som hänsyn också tas till annan unionsrätt avseende finansiella tjänster, bör kommissionen, inom ramen för översynen av förordning (EU) 2017/1129, bedöma om det är lämpligt att integrera hållbarhetsrelaterad information i förordning (EU) 2017/1129 och bedöma om det är lämpligt att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att säkerställa överensstämmelse med hållbarhetsmålen och jämförbarheten för hållbarhetsrelaterad information i all unionsrätt avseende finansiella tjänster.

(8)

Företag som har haft aktier som har tagits upp till handel på en reglerad marknad eller som har haft aktier som har handlats på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag fortlöpande under som minst de senaste 18 månaderna före erbjudandet av aktier eller upptagandet till handel, bör ha uppfyllt kraven på att regelbundet och fortlöpande offentliggöra information enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (5), Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (6) eller, för emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag, enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 (7). Sålunda kommer mycket av det nödvändiga informationsinnehållet i ett prospekt redan att vara offentligt tillgängligt och investerarna kommer att handla på grundval av den informationen. Därför bör EU-återhämtningsprospektet endast användas för sekundäremissioner av aktier. EU-återhämtningsprospektet bör underlätta finansiering med eget kapital och därmed möjliggöra en snabb rekapitalisering för företagen. EU-återhämtningsprospektet bör inte göra det möjligt för emittenter att flytta från en tillväxtmarknad för små och medelstora företag till en reglerad marknad. EU-återhämtningsprospektet bör dessutom endast fokusera på viktig information som gör det möjligt för investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Emittenter eller erbjudare bör dock i tillämpliga fall ange hur covid-19-pandemin har påverkat emittenternas affärsverksamhet och pandemins eventuella förväntade framtida inverkan på emittenternas affärsverksamhet.

(9)

För att vara ett effektivt verktyg för emittenter bör EU-återhämtningsprospektet vara ett enda dokument av begränsad storlek, medge införlivning genom hänvisning och dra nytta av Europapasset för prospekt för alleuropeiska erbjudanden av aktier till allmänheten eller upptaganden till handel på en reglerad marknad.

(10)

EU-återhämtningsprospektet bör innehålla en kort sammanfattning som en användbar informationskälla för investerare, särskilt icke-professionella investerare. Den sammanfattningen bör finnas i början av EU-återhämtningsprospektet och bör fokusera på nyckelinformation som skulle göra det möjligt för investerare att besluta vilka erbjudanden till allmänheten och upptaganden till handel av aktier som de vill undersöka närmare och därefter se över EU-återhämtningsprospektet i sin helhet för att kunna fatta ett beslut. Nyckelinformationen bör inkludera information som specifikt omfattar covid-19-pandemins eventuella affärsmässiga och ekonomiska effekter samt eventuella förväntade framtida effekter. EU-återhämtningsprospektet bör säkerställa skydd för icke-professionella investerare genom överensstämmelse med de relevanta bestämmelserna i förordning (EU) 2017/1129, samtidigt som en alltför stor administrativ börda undviks. I detta avseende är det mycket viktigt att sammanfattningen inte minskar investerarskyddet eller ger investerare ett vilseledande intryck. Emittenter eller erbjudare bör därför vara mycket noggranna vid utarbetandet av den sammanfattningen.

(11)

Eftersom EU-återhämtningsprospektet skulle ge betydligt mindre information än ett förenklat prospekt enligt de förenklade reglerna för offentliggörande av sekundäremissioner, bör det inte vara möjligt för emittenter att använda det för emissioner av aktier som har en hög utspädningseffekt och som får en betydande inverkan på emittentens kapitalstruktur, utsikter och finansiella situation. Användningen av EU-återhämtningsprospektet bör därför begränsas till erbjudanden som inte omfattar mer än 150 % av det utestående kapitalet. Exakta kriterier för att beräkna ett sådant tröskelvärde bör fastställas i denna förordning.

(12)

För att det ska gå att samla in uppgifter som stöder bedömningen av reglerna för EU-återhämtningsprospektet bör EU-återhämtningsprospektet ingå som en del i den lagringsmekanism som avses i artikel 21.6 i förordning (EU) 2017/1129. För att minska den administrativa bördan med att ändra den lagringsmekanismen bör EU-återhämtningsprospektet kunna använda samma uppgifter som de som fastställts för prospekt för sekundäremissioner i artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129, förutsatt att de två typerna av prospekt förblir klart åtskilda.

(13)

EU-återhämtningsprospektet bör komplettera de andra former av prospekt som fastställs i förordning (EU) 2017/1129 med tanke på de specifika dragen i olika typer av värdepapper, emittenter, erbjudanden och upptaganden. Därför bör alla hänvisningar till begreppet prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129, om inte något annat anges, förstås som hänvisningar till alla olika former av prospekt, inbegripet det EU-återhämtningsprospekt som fastställs i den här förordningen.

(14)

Enligt förordning (EU) 2017/1129 ska finansiella mellanhänder underrätta investerarna om möjligheten att ett tillägg offentliggörs och måste under vissa omständigheter kontakta investerarna samma dag som ett tillägg offentliggörs. Tidsfristen för när investerare måste kontaktas samt vilken krets av investerare som ska kontaktas kan skapa svårigheter för finansiella mellanhänder. För att underlätta och frigöra resurser för finansiella mellanhänder, samtidigt som en hög nivå av investerarskydd bibehålls, bör mer proportionerliga regler fastställas. Det bör särskilt klargöras att finansiella mellanhänder bör kontakta investerare som köper eller tecknar sig för värdepapper senast vid tidpunkten då den ursprungliga erbjudandeperioden avslutas. Den ursprungliga erbjudandeperioden bör ses som den tidsperiod under vilken emittenterna eller erbjudarna erbjuder allmänheten värdepapper i enlighet med vad som beskrivs i prospektet och omfattar inte tiden därefter då värdepappren säljs vidare på marknaden. Den ursprungliga erbjudandeperioden bör omfatta både primäremissioner och sekundäremissioner av värdepapper. Sådana regler bör specificera vilka investerare som finansiella mellanhänder bör kontakta när ett tillägg offentliggörs och bör förlänga tidsfristen för att kontakta dessa investerare. Oavsett de nya regler som föreskrivs i den här förordningen, bör de befintliga bestämmelserna i förordning (EU) 2017/1129, som säkerställer att tillägget är tillgängligt för samtliga investerare genom kravet på offentliggörandet på en offentligt tillgänglig webbplats, fortsätta att tillämpas.

(15)

Eftersom reglerna för EU-återhämtningsprospektet är begränsade till återhämtningsfasen bör de reglerna upphöra att gälla den 31 december 2022. För att säkerställa kontinuiteten i EU-återhämtningsprospekt bör de EU-återhämtningsprospekt som har godkänts innan reglerna för EU-återhämtningsprospektet upphör att gälla omfattas av övergångsbestämmelser.

(16)

Senast den 21 juli 2022 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordning (EU) 2017/1129, när så är lämpligt åtföljd av ett lagstiftningsförslag. Den rapporten bör bland annat bedöma om reglerna för offentliggörande för EU-återhämtningsprospekt är lämpliga för att uppfylla de mål som eftersträvas med den här förordningen. Den bedömningen bör ta upp frågan om EU-återhämtningsprospektet leder till en lämplig balans mellan investerarskyddet och minskningen av den administrativa bördan.

(17)

Enligt direktiv 2004/109/EG ska emittenter vars värdepapper har tagits upp till handel på en reglerad marknad som är belägen eller som bedriver verksamhet i någon medlemsstat att förbereda och offentliggöra sina årliga redovisningar i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare. Detta enhetliga elektroniska rapporteringsformat specificeras i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 (8). Med tanke på att det behövs ytterligare personalresurser och ekonomiska resurser för utarbetandet av årliga redovisningar för vilka det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet används, särskilt under det första året för utarbetandet, och med tanke på emittenternas begränsade resurser till följd av covid-19-pandemin, bör en medlemsstat kunna skjuta upp tillämpningen av kravet på utarbetande och offentliggörande av årliga redovisningar för vilka det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet används med ett år. För att utnyttja denna möjlighet bör en medlemsstat meddela kommissionen sin avsikt att tillåta ett sådant uppskjutande och dess avsikt bör vara vederbörligen motiverad.

(18)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att införa åtgärder för att underlätta investeringar i den reala ekonomin, möjliggöra en snabb rekapitalisering av företag i unionen och göra det möjligt för emittenter att utnyttja de offentliga marknaderna i ett tidigt stadium i återhämtningsprocessen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av deras omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(19)

Förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2004/109/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) 2017/1129

Förordning (EU) 2017/1129 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.4 ska följande led läggas till:

”l)

Från och med den 18 mars 2021 till och med den 31 december 2022, icke-aktierelaterade värdepapper som fortlöpande eller vid upprepade tillfällen emitteras av kreditinstitut, om det sammanlagda aggregerade beloppet i unionen för de värdepapper som erbjuds understiger 150 000 000 EUR per kreditinstitut beräknat under en tolvmånadersperiod, förutsatt att dessa värdepapper

i)

inte är efterställda, konvertibla eller utbytbara, och

ii)

inte ger rätt att teckna sig för eller förvärva andra slag av värdepapper och inte är kopplade till ett derivatinstrument.”

2.

I artikel 1.5 första stycket ska följande led läggas till:

”k)

Från och med den 18 mars 2021 till och med den 31 december 2022, icke-aktierelaterade värdepapper som fortlöpande eller vid upprepade tillfällen emitteras av kreditinstitut, om det sammanlagda aggregerade beloppet i unionen för de värdepapper som erbjuds understiger 150 000 000 EUR per kreditinstitut beräknat under en tolvmånadersperiod, förutsatt att dessa värdepapper

i)

inte är efterställda, konvertibla eller utbytbara, och

ii)

inte ger rätt att teckna sig för eller förvärva andra slag av värdepapper och inte är kopplade till ett derivatinstrument.”

3.

I artikel 6.1 första stycket ska inledningen ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 14.2, 14a.2 och 18.1 ska ett prospekt innehålla den nödvändiga information som är väsentlig för att investeraren ska kunna göra en välgrundad bedömning av”.

4.

I artikel 7 ska följande punkt införas:

”12a.   Genom undantag från punkterna 3–12 i denna artikel ska ett EU-återhämtningsprospekt som upprättats i enlighet med artikel 14a innehålla en sammanfattning som upprättats i enlighet med denna punkt.

Sammanfattningen av ett EU-återhämtningsprospekt ska upprättas som ett kortfattat dokument, vara skrivet på ett koncist sätt och får vara högst två A4-sidor vid utskrift.

Sammanfattningen av ett EU-återhämtningsprospekt ska inte innehålla korshänvisningar till andra delar av prospektet, information får inte införlivas genom hänvisningar och sammanfattningen ska

a)

presenteras och ställas upp på ett sätt som är lättläst och med tillräckligt stora tecken,

b)

vara skriven på ett språk och i en stil som underlättar förståelsen av informationen, framför allt på ett språk som är klart, icke-tekniskt, koncist och begripligt för investerare,

c)

bestå av följande fyra avsnitt:

i)

En inledning som innehåller all den information som avses i punkt 5 i denna artikel, inbegripet varningar och dagen för godkännandet av EU-återhämtningsprospektet.

ii)

Nyckelinformation om emittenten, inbegripet, i tillämpliga fall, en kommentar på minst 200 ord om covid-19-pandemins affärsmässiga och finansiella effekter för emittenten.

iii)

Nyckelinformation om aktierna, inbegripet de rättigheter som är knutna till dessa aktier och eventuella begränsningar av dessa rättigheter.

iv)

Nyckelinformation om erbjudandet av aktier till allmänheten och/eller upptagandet till handel på en reglerad marknad.”

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 14a

EU-återhämtningsprospektet

1.   Följande personer får välja att upprätta ett EU-återhämtningsprospekt enligt de förenklade regler för offentliggörande som anges i denna artikel vid erbjudande av aktier till allmänheten eller upptagande till handel med aktier på en reglerad marknad:

a)

Emittenter vars aktier fortlöpande har tagits upp till handel på en reglerad marknad under som minst de senaste 18 månaderna och som emitterar aktier som är utbytbara mot befintliga, tidigare emitterade, aktier.

b)

Emittenter vars aktier fortlöpande redan har handlats på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag under som minst de senaste 18 månaderna, förutsatt att ett prospekt har offentliggjorts för erbjudandet av dessa aktier, och som emitterar aktier som är utbytbara mot befintliga, tidigare emitterade, aktier.

c)

Erbjudare av aktier som kontinuerligt tagits upp till handel på en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag under som minst de senaste 18 månaderna.

Emittenter får endast upprätta ett EU-återhämtningsprospekt under förutsättning att det antal aktier som ska erbjudas, tillsammans med det antal aktier som redan har erbjudits via ett EU-återhämtningsprospekt under en tolvmånadersperiod, inte utgör mer än 150 % av det antal aktier som redan tagits upp till handel på en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, allt efter omständigheterna, på dagen för godkännandet av EU-återhämtningsprospektet.

Den tolvmånadersperiod som avses i andra stycket ska börja på dagen för godkännandet av EU-återhämtningsprospektet.

2.   Genom undantag från artikel 6.1 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18.1, ska EU-återhämtningsprospektet innehålla den relevanta begränsade information som är nödvändig för att investerarna ska kunna förstå

a)

emittentens framtidsutsikter och finansiella resultat samt eventuella väsentliga förändringar av emittentens finansiella och affärsmässiga ställning som inträffat efter utgången av det senaste räkenskapsåret, samt dennes finansiella och icke-finansiella långsiktiga affärsstrategi och mål, inbegripet, i tillämpliga fall, en kommentar på minst 400 ord om covid-19-pandemins affärsmässiga och finansiella effekter för emittenten och pandemins förväntade framtida effekter,

b)

väsentlig information om aktierna, inbegripet de rättigheter som är knutna till dessa aktier och eventuella begränsningar av dessa rättigheter, skälen till emissionen och dess konsekvenser för emittenten, inbegripet för emittentens övergripande kapitalstruktur, liksom offentliggörande av kapital och skuldsättning, en redogörelse för rörelsekapital och användningen av de medel som emissionen tillför.

3.   Informationen i EU-återhämtningsprospektet ska vara skriftlig och presenteras i en form som gör den lätt att analysera och som är koncis och lättbegriplig och ska göra det möjligt för investerare, särskilt icke-professionella investerare, att fatta ett välgrundat investeringsbeslut, med beaktande av den obligatoriska information som redan har offentliggjorts för allmänheten enligt direktiv 2004/109/EG, i tillämpliga fall, enligt förordning (EU) nr 596/2014 och, i tillämpliga fall, information som avses i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 (*1).

4.   EU-återhämtningsprospektet ska utarbetas som ett enda dokument som innehåller den minimiinformation som anges i bilaga Va. Det ska ha en maximal längd på högst 30 A4-sidor vid utskrift och ska vara utformat så att det är lättläst med tillräckligt stora tecken.

5.   Varken sammanfattningen eller den information som införlivas genom hänvisning i enlighet med artikel 19 ska räknas med vid beräkningen av den maximala längd som avses i punkt 4 i den här artikeln.

6.   Emittenter får besluta i vilken ordning den information som anges i bilaga Va ska anges i EU-återhämtningsprospektet.

(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 87, 31.3.2017, s. 1).”"

6.

I artikel 20 ska följande punkt införas:

”6a.   Genom undantag från punkterna 2 och 4 ska den tidsgräns som anges i punkt 2 första stycket och i punkt 4 minskas till sju arbetsdagar för ett EU-återhämtningsprospekt. Emittenten ska informera den behöriga myndigheten minst fem arbetsdagar före det planerade datumet för inlämnande av en ansökan om godkännande.”

7.

I artikel 21 ska följande punkt införas:

”5a.   Ett EU-återhämtningsprospekt ska kategoriseras i den lagringsmekanism som avses i punkt 6 i denna artikel. Informationen som används för kategorisering av prospekt som upprättas i enlighet med artikel 14 kan användas för kategoriseringen av EU-återhämtningsprospekt som upprättats i enlighet med artikel 14a, förutsatt att de två typerna av prospekt är åtskilda i denna lagringsmekanism.”

8.

Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Genom undantag från punkt 2 från och med den 18 mars 2021 till och med den 31 december 2022, om prospektet avser ett erbjudande av värdepapper till allmänheten, ska investerare som redan har samtyckt till att köpa eller teckna sig för värdepapperen innan tillägget offentliggörs ha rätt att återkalla sitt samtycke inom tre arbetsdagar efter det att tillägget har offentliggjorts, förutsatt att den nya omständigheten av betydelse, sakfelet eller den väsentliga felaktigheten i punkt 1 uppstod eller noterades före utgången av erbjudandeperioden eller före leveransen av värdepapperen, beroende på vad som inträffar först. Denna period kan förlängas av emittenten eller erbjudaren. Sista dagen för rätten till återkallande ska anges i tillägget.

Tillägget ska innehålla en tydlig förklaring om rätten till återkallande som tydligt anger

a)

att en rätt till återkallande endast medges de investerare som redan hade samtyckt till att köpa eller teckna sig för värdepapperen innan tillägget offentliggjordes och om värdepapperen ännu inte hade levererats till investerarna då den nya omständigheten av betydelse, sakfelet eller den väsentliga felaktigheten uppstod eller noterades,

b)

den period under vilken investerare kan utöva sin rätt till återkallande, och

c)

vem investerare kan kontakta om de önskar utöva sin rätt till återkallande.”

b)

Följande punkt ska införas:

”3a.   Genom undantag från punkt 3 från och med den 18 mars 2021 till och med den 31 december 2022, om investerare köper eller tecknar sig för värdepapper genom en finansiell mellanhand mellan tidpunkten då prospektet för dessa värdepapper godkändes och tidpunkten då den ursprungliga erbjudandeperioden avslutades, ska denna mellanhand informera dessa investerare om möjligheten att ett tillägg offentliggörs, om var och när det offentliggörs och om att den finansiella mellanhanden bistår dem i utövandet av rätten att återkalla sitt samtycke i ett sådant fall.

Om de investerare som avses i första stycket i denna punkt har rätt att återkalla sitt samtycke enligt punkt 2a ska den finansiella mellanhanden kontakta dessa investerare senast vid slutet av den första arbetsdagen efter den dag då tillägget offentliggjordes.

Om värdepapperen köpts eller tecknats direkt från emittenten ska denne informera investerarna om möjligheten att ett tillägg offentliggörs och var detta offentliggörs och att de, i ett sådant fall, kan ha rätt att återkalla samtycket.”

9.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 47a

Tidsfrister för reglerna för EU-återhämtningsprospektet

Reglerna för EU-återhämtningsprospektet som anges i artiklarna 7.12a, 14a, 20.6a och 21.5a upphör att gälla den 31 december 2022.

EU-återhämtningsprospekt som godkänts mellan den 18 mars 2021 och den 31 december 2022 ska fortsätta att omfattas av artikel 14a fram till slutet av deras giltighet eller tills tolv månader har förflutit efter den 31 december 2022, beroende på vilket som inträffar först.”

10.

Artikel 48.2 ska ersättas med följande:

”2.   Rapporten ska bland annat innehålla en bedömning av huruvida prospektsammanfattningen, de regler för offentliggörande som avses i artiklarna 14, 14a och 15 och det universella registreringsdokument som avses i artikel 9 fortfarande är lämpliga mot bakgrund av de eftersträvade målen. Rapporten ska framför allt innehålla följande:

a)

Antalet EU-tillväxtprospekt för personer i var och en av de kategorier som avses i artikel 15.1 a–d samt en analys av utvecklingen av varje sådant antal och av trenderna i fråga om val av handelsplats när det gäller de personer som har rätt att använda EU-tillväxtprospekt.

b)

En analys av om EU-tillväxtprospekt leder till en lämplig balans mellan investerarskyddet och minskningen av den administrativa bördan för de personer som har rätt att använda det.

c)

Antalet EU-återhämtningsprospekt som godkänts och en analys av hur detta antal har utvecklats samt en uppskattning av det ytterligare faktiska börsvärde som skapats genom EU-återhämtningsprospekt på dagen för emissionen för att samla in erfarenheter av EU-återhämtningsprospektet för efterhandsutvärdering.

d)

Kostnaderna för att utarbeta och få ett EU-återhämtningsprospekt godkänt jämfört med de aktuella kostnaderna för utarbetandet och godkännandet av ett standardprospekt, ett prospekt för sekundäremissioner och ett EU-tillväxtprospekt samt en uppskattning av de totala ekonomiska besparingar som uppnåtts och vilka kostnader som kan minskas ytterligare och de totala kostnader som efterlevnaden av denna förordning åsamkar emittenter, erbjudare och finansiella mellanhänder tillsammans med en beräkning av dessa kostnader som en procentandel av driftskostnaderna.

e)

En analys av om EU-tillväxtprospekt leder till en lämplig balans mellan investerarskyddet och minskningen av den administrativa bördan för de personer som har rätt att använda det och tillgängligheten till väsentlig information för investeringar.

f)

En analys av huruvida det vore lämpligt att förlänga löptiden för reglerna för EU-återhämtningsprospektet, inbegripet om den tröskel som avses i artikel 14a.1 andra stycket, över vilken ett EU-återhämtningsprospekt inte får användas, är lämplig.

g)

En analys av huruvida åtgärderna enligt artikel 23.2a och 23.3a har uppnått målet att tillhandahålla ytterligare klarhet och flexibilitet för både finansiella mellanhänder och investerare och huruvida det vore lämpligt att dessa åtgärder blir permanenta.”

11.

Texten i bilagan till denna förordning ska införas som bilaga Va.

Artikel 2

Ändringar av direktiv 2004/109/EG

I artikel 4.7 ska första stycket ersättas med följande:

”7.   För räkenskapsåren från och med den 1 januari 2020 ska alla årliga redovisningar upprättas i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat, under förutsättning att Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (*2), har gjort en kostnads-nyttoanalys. En medlemsstat får dock tillåta emittenter att tillämpa det rapporteringskravet för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare, under förutsättning att den medlemsstaten underrättar kommissionen om sin avsikt att tillåta ett sådant uppskjutande senast den 19 mars 2021, och att dess avsikt är vederbörligen motiverad.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 februari 2021.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

D.M. SASSOLI

På rådets vägnar

A.P. ZACARIAS

Ordförande


(1)  EUT C 10, 11.1.2021, s. 30.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 februari 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 15 februari 2021.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller formatet på, innehållet i och granskningen och godkännandet av de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (EUT L 166, 21.6.2019, s. 26).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173 12.6.2014, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 87, 31.3.2017, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 av den 17 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (EUT L 143, 29.5.2019, s. 1).


BILAGA

”BILAGA Va

INFORMATION SOM MINST SKA INGÅ I EU-ÅTERHÄMTNINGSPROSPEKTET

I.   Sammanfattning

EU-återhämtningsprospektet måste innehålla en sammanfattning upprättad i enlighet med artikel 7.12a.

II.   Emittentens namn, land där företaget är registrerat, länk till emittentens webbplats

Identifiera det företag som emitterar aktier, inbegripet dess identifieringskod för juridiska personer (LEI), dess registrerade firma och kommersiella beteckning, det land där företaget är registrerat och den webbplats där investerare kan hitta information om företagets affärsverksamhet, de produkter som företaget tillverkar eller tjänster som det tillhandahåller, företagets huvudsakliga marknader, dess stora aktieägare, administrations-, lednings- eller kontrollorganens sammansättning och den högsta ledningens sammansättning och, i tillämpliga fall, information som införlivas genom hänvisning (med ett uttalande om att informationen på webbplatsen inte ingår i prospektet såvida denna information inte införlivas i prospektet genom hänvisning).

III.   Ansvarsförsäkran och uttalande om den behöriga myndigheten

1.   Ansvarsförsäkran

Identifiera de personer som ansvarar för upprättandet av EU-återhämtningsprospektet och inkludera en försäkran från dessa personer om att informationen i EU-återhämtningsprospektet enligt deras kännedom överensstämmer med sakförhållandena och att ingen uppgift som kan påverka dess innebörd har utelämnats.

I tillämpliga fall måste försäkran innehålla information som härrör från tredje parter, inbegripet källorna för denna information samt uttalanden eller rapporter som tillskrivs en person som expert samt följande uppgifter om denna person:

a)

namn,

b)

kontorsadress,

c)

kvalifikationer och

d)

(eventuellt) väsentligt intresse i emittenten.

2.   Uttalande om den behöriga myndigheten

Uttalandet måste ange vilken behörig myndighet som, i enlighet med denna förordning, har godkänt EU-återhämtningsprospektet, specificera att ett sådant godkännande inte avser vare sig emittenten eller kvaliteten på de aktier som EU-återhämtningsprospektet avser, att den behöriga myndigheten enbart har godkänt EU-återhämtningsprospektet i det avseendet att det uppfyller standarderna för fullständighet, begriplighet och konsekvens enligt denna förordning och specificera att EU-återhämtningsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 14a.

IV.   Riskfaktorer

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för emittenten, och en beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för de aktier som erbjuds till allmänheten och/eller tas upp till handel på en reglerad marknad, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.

För varje kategori anges först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och för de aktier som erbjuds till allmänheten och/eller tas upp till handel på en reglerad marknad och sannolikheten för deras förekomst. Riskerna ska bekräftas av innehållet i EU-återhämtningsprospektet.

V.   Årsbokslut

EU-återhämtningsprospektet måste innehålla årsbokslut (inbegripet halvårsrapporter) som offentliggjorts för den period på tolv månader som föregår godkännandet av EU-återhämtningsprospektet. Om både årsbokslut och halvårsrapporter har offentliggjorts behöver endast årsbokslutet lämnas om dess datum infaller efter halvårsrapportens datum.

Årsboksluten måste vara föremål för en oberoende revision. Revisionsrapporten måste utarbetas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (2).

Om direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 inte är tillämpliga, måste årsbokslutet vara föremål för en revision eller en rapport om huruvida det ger en rättvisande bild för EU-återhämtningsprospektets ändamål i enlighet med tillämpliga revisionsstandarder i en medlemsstat eller likvärdiga standarder. I annat fall ska EU-återhämtningsprospektet innehålla följande information:

a)

En tydlig förklaring om vilka revisionsstandarder som har tillämpats.

b)

En förklaring till eventuella betydande avvikelser från internationella revisionsstandarder.

Om revisionsrapporter angående årsbokslutet har underkänts av lagstadgade revisorer eller om de innehåller anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse, ska skälen till detta anges och dessa anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse återges i sin helhet.

En beskrivning av eventuella betydande förändringar av koncernens finansiella ställning som har inträffat sedan utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken antingen ett granskat årsbokslut eller preliminära räkenskapsuppgifter har offentliggjorts måste också inkluderas, eller en uppgift om att inga förändringar har skett.

I tillämpliga fall måste också proformainformation inbegripas.

VI.   Utdelningspolicy

En beskrivning av emittentens utdelningspolicy och eventuella gällande begränsningar för denna, samt policy för aktieåterköp.

VII.   Information om trender

En beskrivning av

a)

de senaste viktigaste trenderna vad gäller produktion, försäljning och lager, och kostnader och försäljningspriser under det senaste räkenskapsåret fram till datumet för EU-återhämtningsprospektet,

b)

alla kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som med rimlig sannolikhet kommer att få en väsentlig inverkan på emittentens utsikter för åtminstone innevarande räkenskapsår,

c)

emittentens kortsiktiga och långsiktiga finansiella och icke-finansiella affärsstrategi och mål, inbegripet, om tillämpligt, en kommentar på minst 400 ord om covid-19-pandemins affärsmässiga och finansiella effekter för emittenten och pandemins förväntade framtida effekter.

Om det inte har skett någon betydande förändring av de trender som avses i led a eller b i detta avsnitt ska detta anges.

VIII.   Villkoren för erbjudandet, fasta åtaganden och avsikt att teckna sig och centrala aspekter när det gäller avtal om emissionsgarantier och placering

Fastställa emissionsbeloppet, antalet erbjudna aktier, beloppet för emissionen/erbjudandet, de villkor som gäller för erbjudandet och förfarandet för utövande av eventuell förköpsrätt.

Såvitt emittenten känner till det, tillhandahålla information om huruvida större aktieägare eller medlemmar i emittentens förvaltnings-, tillsyns- eller ledningsorgan avser att teckna sig för erbjudandet, eller huruvida någon person avser att teckna sig för mer än 5 % av erbjudandet.

Uppgift om fasta åtaganden om att teckna sig för mer än 5 % av erbjudandet och alla väsentliga aspekter när det gäller avtalen om emissionsgarantier och placering, inbegripet namn och adress på de enheter som åtar sig att lämna emissionsgarantier eller placera emissionen på grundval av ett fast åtagande eller enligt arrangemangen om bästa möjliga insatser och kvoterna.

IX.   Väsentlig information om aktierna och om deras tecknande

Tillhandahålla följande väsentliga information om de aktier som erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad:

a)

Det internationella standardnumret för värdepapper (ISIN).

b)

De rättigheter som är knutna till aktierna, förfarandet för utövande av dessa rättigheter och eventuella begränsningar av dessa rättigheter.

c)

Var aktierna kan tecknas och om tidsperioden, inbegripet eventuella ändringar, under vilken erbjudandet kommer att vara öppet, samt en beskrivning av ansökningsförfarandet tillsammans med emissionsdagen för nya aktier.

X.   Skälen till erbjudandet och användningen av de medel som erbjudandet tillför

Tillhandahålla information om skälen till erbjudandet och, i tillämpliga fall, det uppskattade nettobeloppet av tillförda medel, uppdelat på varje avsett huvudanvändningsområde och i den prioritetsordning som gäller för dessa användningsområden.

Om emittenten vet att det förväntade beloppet av tillförda medel inte räcker till för att finansiera alla föreslagna användningsområden, måste denne ange beloppet för de ytterligare medel som behövs och källorna till dessa medel. Närmare uppgifter måste även ges i fråga om användningen av tillförda medel, särskilt när de används för att förvärva tillgångar utanför den normala verksamheten, för att finansiera aviserade förvärv av andra företag eller för att lösa, reducera eller slutbetala skulder.

XI.   Mottagande av statligt stöd

Tillhandahålla ett uttalande med information om huruvida emittenten har mottagit statligt stöd i någon form i samband med återhämtningen samt stödets syfte, typen av instrument och stödbelopp samt eventuella villkor för detta.

Uttalandet om huruvida emittenten har fått statligt stöd måste innehålla en förklaring om att tillhandahållandet av informationen sker helt och hållet under ansvar av de personer som är ansvariga för prospektet, enligt artikel 11.1, att den behöriga myndighetens roll i samband med godkännandet av prospektet är att kontrollera att prospektet är fullständigt, begripligt och konsekvent och att den behöriga myndigheten, när det gäller uttalandet om statligt stöd, därför inte är skyldig att själv kontrollera detta uttalande.

XII.   Uttalande avseende rörelsekapital

Ett uttalande av emittenten om att rörelsekapitalet enligt dennes uppfattning är tillräckligt för emittentens aktuella behov, eller i annat fall hur emittenten planerar att anskaffa det ytterligare rörelsekapital som behövs.

XIII.   Kapitalbas och skuldsättning

En redogörelse för eget kapital och skuldsättning (med åtskillnad mellan lån för vilka garanti ställts och lån för vilka garanti inte ställts och mellan lån med respektive utan säkerhet) per ett datum som infaller tidigast 90 dagar före datumet för EU-återhämtningsprospektet. Med begreppet skuldsättning avses också indirekta skulder och eventualförpliktelser.

Om emittentens situation avseende kapitalbas och skuldsättning ändras väsentligt under 90-dagarsperioden måste ytterligare information lämnas i form av en beskrivning av dessa ändringar eller genom en uppdatering av siffrorna.

XIV.   Intressekonflikter

Tillhandahålla information om eventuella intressen, inklusive eventuella intressekonflikter, i samband med emissionen, med uppgifter om involverade personer och intressenas art.

XV.   Utspädning och aktieinnehav efter emissionen

Presentera en jämförelse mellan befintliga aktieägares innehav av aktiekapital och rösträtter före och efter den kapitalökning som följer av erbjudandet till allmänheten, under ett antagande om att befintliga aktieägare inte tecknar sig för nya aktier och, separat, under ett antagande om att befintliga aktieägare utnyttjar sina rättigheter.

XVI.   Tillgängliga dokument

Ett uttalande om att tillgång ges till följande dokument, i tillämpliga fall för den tid som EU-återhämtningsprospektet gäller:

a)

Emittentens uppdaterade stiftelseurkund och bolagsordning.

b)

Alla rapporter, brev och andra dokument, värderingar och uttalanden som på emittentens begäran utarbetats av en expert och som till någon del ingår i eller som det hänvisas till i EU-återhämtningsprospektet.

En uppgift om den webbplats där dokumenten kan nås.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG (EUT L 158, 27.5.2014, s. 77).


DIREKTIV

26.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/14


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2021/338

av den 16 februari 2021

om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter och direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/878 vad gäller deras tillämpning på värdepappersföretag, för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 53.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Covid-19-pandemin slår hårt mot människor, företag, hälso- och sjukvårdssystem och medlemsstaternas ekonomier och finansiella system. I sitt meddelande av den 27 maj 2020 med titeln EU vid ett vägskäl – bygga upp och bygga nytt för nästa generation betonade kommissionen att likviditet och tillgång till finansiering kommer att vara en fortsatt utmaning. Det är därför av största vikt att stödja återhämtningen från den allvarliga ekonomiska chock som covid-19-pandemin har orsakat genom begränsade, riktade ändringar av befintlig unionsrätt avseende finansiella tjänster. Det övergripande syftet med de ändringarna bör därför vara att undanröja onödig byråkrati och införa noggrant avvägda åtgärder som anses effektiva i syfte att mildra den ekonomiska turbulensen. Ändringarna bör inte leda till ökade administrativa bördor för sektorn och bör lämna komplexa lagstiftningsfrågor för att lösas under den planerade översynen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (3). Ändringarna utgör ett åtgärdspaket och antas under namnet Åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning.

(2)

Direktiv 2014/65/EU antogs 2014 med anledning av den finanskris som bröt ut 2007 och 2008. Det direktivet har stärkt unionens finansiella system avsevärt och garanterat ett starkt investerarskydd i hela unionen. Ytterligare ansträngningar skulle kunna övervägas för att göra reglerna mindre komplexa, sänka värdepappersföretagens efterlevnadskostnader och undanröja snedvridningar av konkurrensen, förutsatt att investerarskyddet samtidigt beaktas i tillräcklig grad.

(3)

När det gäller de krav som skulle skydda investerare har direktiv 2014/65/EU inte helt uppnått sitt mål att anta åtgärder som tar tillräcklig hänsyn till kännetecknen för varje investerarkategori, dvs. icke-professionella kunder, professionella kunder och godtagbara motparter. En del av kraven har inte alltid stärkt investerarskyddet utan ibland tvärtom försvårat ett smidigt genomförande av investeringsbeslut. Vissa krav i direktiv 2014/65/EU bör därför ändras för att underlätta tillhandahållandet av investeringstjänster och utförandet av investeringsverksamhet, och de ändringarna bör göras på ett balanserat sätt som skyddar investerarna fullt ut.

(4)

Utfärdandet av obligationer är avgörande för att anskaffa kapital och övervinna covid-19-krisen. Produktstyrningskrav kan hålla tillbaka försäljning av obligationer. Obligationer utan andra inbäddade derivat än en make-whole-klausul anses allmänt vara säkra och enkla produkter som är godtagbara för icke-professionella kunder. Vid förtida lösen av en obligation, skyddar en obligation utan andra inbäddade derivat än en make-whole-klausul investerare mot förluster genom att säkerställa att dessa investerare får en utbetalning motsvarande summan av nettonuvärdet av de återstående kupongbetalningarna och huvudbeloppet av den obligation som de skulle ha fått om obligationen inte hade lösts. Produktstyrningskrav bör därför upphöra att tillämpas på obligationer utan andra inbäddade derivat än sådana make-whole-klausuler. Godtagbara motparter anses dessutom ha tillräcklig kunskap om finansiella instrument. Det är därför motiverat att undanta godtagbara motparter från de produktstyrningskrav som är tillämpliga på finansiella instrument som uteslutande marknadsförs eller distribueras till dem.

(5)

Både uppmaningen från Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (Esma), inrättad genom Europaparlaments och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (4), att inkomma med synpunkter på effekterna av incitament och krav på information om kostnader och avgifter i direktiv 2014/65/EU och kommissionens offentliga samråd bekräftade att professionella kunder och godtagbara motparter inte behöver standardiserad och obligatorisk kostnadsinformation eftersom de redan får nödvändig information när de förhandlar med sin tjänsteleverantör. Den information som ges till professionella kunder och godtagbara motparter är skräddarsydd till deras behov och ofta mer detaljerad. Tjänster som tillhandahålls professionella kunder och godtagbara motparter bör därför undantas från kraven på information om kostnader och avgifter, utom i samband med investeringsrådgivning eller portföljförvaltning, eftersom professionella kunder som ingår ett avtalsförhållande om investeringsrådgivning eller portföljförvaltning inte nödvändigtvis har tillräcklig sakkunskap eller kännedom för att sådana tjänster ska undantas från de kraven.

(6)

Värdepappersföretag är för närvarande skyldiga att göra en kostnads-nyttoanalys i samband med viss portföljverksamhet om det är fråga om byten mellan finansiella instrument under ett pågående avtalsförhållande med en kund. Det betyder att värdepappersföretag är skyldiga att inhämta nödvändig information från sina kunder och måste påvisa att nyttan med ett sådant byte är större än kostnaden. Eftersom det förfarandet är överdrivet betungande när det gäller professionella kunder, som tenderar att göra byten ofta, bör tjänster som tillhandahålls dem undantas från det kravet. Professionella kunder skulle dock bibehålla möjligheten att välja. Eftersom icke-professionella kunder behöver ett starkt skydd bör det undantaget begränsas till tjänster som tillhandahålls professionella kunder.

(7)

Kunder som har ett pågående avtalsförhållande med ett värdepappersföretag får obligatoriska tjänsterapporter med jämna mellanrum eller baserat på utlösningsmekanismer. Vare sig värdepappersföretagen, deras professionella kunder eller godtagbara motparter anser att dessa tjänsterapporter är meningsfulla. Rapporterna har framför allt inte varit till någon nytta för professionella kunder och godtagbara motparter på extremt volatila marknader, eftersom rapporterna då är många och sammanställs ofta. Professionella kunder och godtagbara motparter reagerar ofta på dessa tjänsterapporter genom att antingen inte läsa dem alls eller genom att fatta snabba investeringsbeslut i stället för att fortsätta med en långsiktig investeringsstrategi. Godtagbara motparter bör därför inte längre få obligatoriska tjänsterapporter. Professionella kunder bör inte heller längre få sådana tjänsterapporter, men de bör ha möjlighet att välja att få dem.

(8)

Direkt efter covid-19-pandemin måste emittenter, och särskilt små och medelstora börsnoterade företag, stödjas av starka kapitalmarknader. Investeringsanalys av små och medelstora börsnoterade företag är avgörande för att hjälpa emittenter att komma i kontakt med investerare. Denna investeringsanalys ökar emittenternas synlighet och säkerställer därmed en tillräcklig investerings- och likviditetsnivå. Värdepappersföretag bör tillåtas att göra en sammantagen betalning för tillhandahållande av investeringsanalys och utförandetjänster förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Ett av villkoren bör vara att investeringsanalysen gäller emittenter vars börsvärde inte översteg 1 miljard EUR, uttryckt i årens slutkurser, under de 36 månader som föregick tillhandahållandet av investeringsanalysen. Det kravet avseende börsvärdet bör tolkas så att det omfattar både börsnoterade företag och onoterade företag under förutsättning att balansräkningsposten för eget kapital för onoterade företag inte översteg tröskelvärdet 1 miljard EUR. Det bör också noteras att nyligen börsnoterade och onoterade företag som har varit etablerade i mindre än 36 månader omfattas av tillämpningsområdet så länge de kan visa att deras börsvärde inte översteg tröskelvärdet på 1 miljard EUR uttryckt i årens slutkurser sedan börsnoteringen, eller uttryckt som eget kapital för de räkenskapsår då de inte är eller var börsnoterade. För att säkerställa att nyetablerade företag som funnits i mindre än tolv månader på samma sätt ska kunna omfattas av undantaget är det tillräckligt att de inte överskridit tröskelvärdet på 1 miljard EUR sedan dagen för deras etablering.

(9)

Genom direktiv 2014/65/EU infördes krav på rapportering för handelsplatser, systematiska internhandlare och andra utförandeplatser om hur order har utförts på de för kunden mest fördelaktiga villkoren. De därav följande tekniska rapporterna innehåller stora mängder detaljerad kvantitativ information om handelsplatsen, det finansiella instrumentet, pris, kostnader och sannolikhet för utförande. Få läser dem, vilket framgår av det mycket låga antalet visningar på handelsplatsers, systematiska internhandlares och andra utförandeplatsers webbplatser. Eftersom de inte gör det möjligt för investerare och andra användare att göra några meningsfulla jämförelser utifrån uppgifterna i rapporterna bör kravet på offentliggörande av dessa rapporter tillfälligt upphävas.

(10)

För att underlätta kommunikation mellan värdepappersföretag och deras kunder, och därmed underlätta själva investeringsprocessen, bör investeringsinformation inte längre lämnas på papper utan som standardalternativ lämnas elektroniskt. Icke-professionella kunder bör dock kunna begära att få informationen på papper.

(11)

Enligt direktiv 2014/65/EU kan personer som yrkesmässigt bedriver handel med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa utnyttja ett undantag från kravet på att inhämta auktorisation som värdepappersföretag om deras handelsverksamhet är en sidoverksamhet till deras huvudsakliga verksamhet. För närvarande är personer som ansöker om ett undantag för sidoverksamhetsskyldiga att årligen underrätta den relevanta behöriga myndigheten om att de utnyttjar detta undantag och lämna de uppgifter som är nödvändiga för de två kvantitativa tester som avgör om deras handelsverksamhet är en sidoverksamhet till deras huvudsakliga verksamhet. I det första testet jämförs storleken på ett företags spekulativa handelsverksamhet med den totala handelsverksamheten i unionen på grundval av olika tillgångsklasser. I det andra testet jämförs storleken på den spekulativa handelsverksamheten i alla tillgångsklasser med enhetens totala handelsverksamhet med finansiella instrument på koncernnivå. Det finns en alternativ form för det andra testet, som består i att jämföra det uppskattade kapital som används för den spekulativa handelsverksamheten med det faktiska kapital som används på koncernnivå för den huvudsakliga verksamheten. För fastställande av när en verksamhet ska anses vara en sidoverksamhet bör behöriga myndigheter kunna grunda sig på en kombination av kvantitativa och kvalitativa faktorer, med förbehåll för tydligt definierade villkor. Kommissionen bör ges befogenhet att ge vägledning om under vilka omständigheter nationella myndigheter kan tillämpa en metod som kombinerar kvantitativa och kvalitativa tröskelkriterier samt utarbeta en delegerad akt om kriterierna. Personer som kan omfattas av undantaget för sidoverksamhet, inbegripet marknadsgaranter, är de som handlar för egen räkning eller de som tillhandahåller andra investeringstjänster än handel för egen räkning med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa till kunder eller leverantörer i sin huvudsakliga verksamhet. Undantaget bör omfatta vart och ett av dessa fall, individuellt och aggregerat, om det är en sidoverksamhet till deras huvudsakliga verksamhet, betraktat på koncernnivå. Undantaget för sidoverksamhet bör inte kunna omfatta personer som tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel eller ingår i en koncern vars huvudsakliga verksamhet är tillhandahållande av investeringstjänster eller bankverksamhet, eller som agerar som marknadsgarant för råvaruderivat.

(12)

Behöriga myndigheter måste för närvarande fastställa och tillämpa gränser avseende storleken på den nettoposition som en person kan inneha vid alla tidpunkter i råvaruderivat som handlas på handelsplatser och i ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt (EEOTC-kontrakt). Eftersom reglerna om positionslimiter har visat sig vara ogynnsamma för utvecklingen av nya råvarumarknader bör framväxande råvarumarknader inte omfattas av reglerna om positionslimiter. I stället bör positionslimiterna endast gälla kritiska eller signifikanta råvaruderivat som handlas på handelsplatser och deras EEOTC-kontrakt. Kritiska eller signifikanta derivat är råvaruderivat med öppna kontrakt om minst 300 000 poster i genomsnitt under en period av ett år. På grund av den avgörande betydelse som jordbruksråvaror har för medborgare kommer jordbruksråvaruderivat och deras EEOTC-kontrakt även i fortsättningen att omfattas av de nuvarande reglerna om positionslimiter.

(13)

Direktiv 2014/65/EU tillåter inte risksäkringsundantag för finansiella enheter. Flera huvudsakligen kommersiella koncerner som har inrättat en finansiell enhet för sina handelsändamål har befunnit sig i en situation där deras finansiella enhet inte kunnat bedriva all handel för koncernen eftersom den inte kunde omfattas av risksäkringsundantaget. Ett snävt definierat risksäkringsundantag bör därför införas för finansiella enheter. Detta risksäkringsundantag bör vara tillgängligt om en person inom en huvudsakligen kommersiell koncern har registrerats som ett värdepappersföretag och bedriver handel för koncernens räkning. För att begränsa risksäkringsundantaget till finansiella enheter som bedriver handel för icke-finansiella enheters räkning i en huvudsakligen kommersiell koncern, bör undantaget endast gälla för de positioner som innehas av en sådan finansiell enhet och som på ett objektivt mätbart sätt minskar de risker som står i direkt samband med koncernens icke-finansiella enheters kommersiella verksamhet.

(14)

Även i likvida kontrakt brukar normalt bara ett begränsat antal marknadsaktörer fungera som marknadsgaranter på råvarumarknaderna. När dessa marknadsaktörer måste tillämpa positionslimiter kan de inte vara lika effektiva som marknadsgaranter. Ett undantag från reglerna om positionslimiter bör därför införas för finansiella och icke-finansiella motparter för positioner som härrör från transaktioner som genomförs för att fullgöra skyldigheter att tillhandahålla likviditet.

(15)

Ändringarna avseende reglerna om positionslimiter syftar till att stödja utvecklingen av nya energikontrakt, och inte till att lätta på ordningen för jordbruksråvaruderivat.

(16)

De nuvarande reglerna om positionslimiter tar inte heller hänsyn till de unika egenskaperna hos värdepapperiserade derivat. Värdepapperiserade derivat omfattas av definitionen av överlåtbara värdepapper i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU. Marknaden för värdepapperiserade derivat kännetecknas av många olika emissioner, där var och en som registrerats hos värdepapperscentralen för en viss storlek och en eventuell ökning följer ett särskilt förfarande som vederbörligen godkänts av den relevanta behöriga myndigheten. Det står i motsats till råvaruderivatkontrakt, där beloppet för öppna kontrakt och därmed en positions storlek är potentiellt obegränsad. Vid tidpunkten för emissionen innehar emittenten eller den mellanhand som ansvarar för distributionen av emissionen 100 % av emissionen, vilket gör att tillämpningen av regler om positionslimiter kan ifrågasättas. Dessutom innehas de flesta värdepapperiserade derivat ytterst av ett stort antal icke-professionella investerare, vilket inte medför samma risk för missbruk av en dominerande ställning eller avseende ordnade prissättnings- och avvecklingsvillkor som vid råvaruderivatkontrakt. Dessutom är begreppet spotmånad och andra månader, för vilka positionslimiter ska fastställas enligt artikel 57.3 i direktiv 2014/65/EU, inte tillämpligt på värdepapperiserade derivat. Värdepapperiserade derivat bör därför undantas från tillämpningen av positionslimiter och rapporteringskrav.

(17)

Sedan direktiv 2014/65/EU trädde i kraft har inga råvaruderivatkontrakt identifierats som samma kontrakt. På grund av begreppet samma råvaruderivat i det direktivet är beräkningsmetoden för att fastställa positionslimiten för övriga månader till nackdel för handelsplatser med en mindre likvid marknad när handelsplatser konkurrerar med råvaruderivat baserade på samma underliggande tillgång och med samma egenskaper. Hänvisningen till ”samma kontrakt” i direktiv 2014/65/EU bör därför utgå. Behöriga myndigheter bör kunna enas om att de råvaruderivat som handlas på deras respektive handelsplatser baseras på samma underliggande tillgång och har samma egenskaper, och i så fall bör den centrala behöriga myndigheten i den mening som avses i artikel 57.6 första stycket i direktiv 2014/65/EU fastställa positionslimiten.

(18)

Det finns stora skillnader mellan hur handelsplatser i unionen hanterar positioner. Positionshanteringskontroller bör därför skärpas där det behövs.

(19)

För att säkerställa den fortsatta utvecklingen av eurodenominerade råvarumarknader i unionen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller allt följande: förfarandet för hur personer kan ansöka om ett undantag för positioner som är ett resultat av transaktioner som genomförts för att fullgöra skyldigheter att tillhandahålla likviditet; förfarandet för hur en finansiell enhet som ingår i en huvudsakligen kommersiell koncern kan ansöka om ett risksäkringsundantag för positioner som den finansiella enheten innehar och som på ett objektivt mätbart sätt minskar de risker som står i direkt samband med den kommersiella verksamheten hos de icke-finansiella enheterna inom den huvudsakligen kommersiella koncernen; förtydligandet av innehållet i positionshanteringskontroller; samt utarbetande av kriterier för fastställande av när en verksamhet ska betraktas som en sidoverksamhet till den huvudsakliga verksamheten på koncernnivå. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (5). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelsen av delegerade akter.

(20)

EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) är unionens flaggskeppspolitik för att fasa ut fossila bränslen i ekonomin i linje med den europeiska gröna given. Handeln med utsläppsrätter och derivat av utsläppsrätter omfattas av direktiv 2014/65/EU och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (6) och är en viktig del av unionens koldioxidmarknad. Undantaget för sidoverksamhet enligt direktiv 2014/65/EU gör det möjligt för vissa marknadsaktörer att vara verksamma på marknaderna för utsläppsrätter utan att vara auktoriserade som värdepappersföretag, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Med tanke på hur viktigt det är med finansmarknader som är ordnade och välreglerade och står under tillsyn, utsläppshandelssystemets stora betydelse för uppnåendet av unionens hållbarhetsmål, samt den roll väl fungerande sekundärmarknader för utsläppsrätter har för att stödja utsläppshandelssystemets funktion, är det mycket viktigt att undantaget för sidoverksamhet har en utformning som bidrar till dessa mål. Detta är särskilt relevant när handeln med utsläppsrätter sker på handelsplatser i tredjeländer. För att säkerställa skyddet av unionens finansiella stabilitet, marknadsintegritet, investerarskydd och lika spelregler, samt säkerställa att utsläppshandelssystemet fortsätter att fungera på ett transparent och robust sätt för att säkerställa kostnadseffektiva utsläppsminskningar, bör kommissionen övervaka den fortsatta utvecklingen av handeln med utsläppsrätter och derivat av dessa i unionen och tredjeländer, bedöma hur undantaget för sidoverksamhet påverkar utsläppshandelssystemet, och om nödvändigt föreslå lämpliga ändringar vad gäller räckvidden och tillämpningen av undantaget för sidoverksamhet.

(21)

För att skapa ytterligare rättslig klarhet, undvika en onödig administrativ börda för medlemsstaterna och säkerställa en enhetlig rättslig ram för värdepappersföretag, som kommer att omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (7) från och med den 26 juni 2021, är det lämpligt att senarelägga datumet för införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 (8) när det gäller de åtgärder som är tillämpliga på värdepappersföretag. För en konsekvent tillämpning av den rättsliga ram som är tillämplig på värdepappersföretag enligt artikel 67 i direktiv (EU) 2019/2034 bör tidsfristen för införlivande av direktiv (EU) 2019/878 med avseende på värdepappersföretag därför förlängas till och med den 26 juni 2021.

(22)

För att säkerställa att de mål som eftersträvas genom ändringarna av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (9) och (EU) 2019/878 uppnås, och i synnerhet för att undvika eventuella störande effekter för medlemsstaterna, bör ändringarna tillämpas från och med den 28 december 2020. Genom att föreskriva retroaktiv tillämpning av ändringarna beaktas berörda personers berättigade förväntningar, eftersom den särskilda åtgärden inte gör något intrång på ekonomiska aktörers eller enskildas rättigheter och skyldigheter.

(23)

Direktiven 2013/36/EU, 2014/65/EU och (EU) 2019/878 bör därför ändras i enlighet med detta.

(24)

Detta ändringsdirektiv syftar till att komplettera den nuvarande unionsrätten och dess mål kan därför bättre uppnås på unionsnivå snarare än genom olika nationella initiativ. Finansmarknader är till sin karaktär gränsöverskridande och blir det i allt högre grad. På grund av denna integration skulle isolerade nationella insatser vara mycket mindre effektiva och leda till fragmentering av marknaderna, med tillsynsarbitrage och snedvridning av konkurrensen som följd.

(25)

Eftersom målet med denna förordning, nämligen att förbättra befintlig unionsrätt som säkerställer enhetliga och lämpliga krav för värdepappersföretag i hela unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(26)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument (10), har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är motiverat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att det är motiverat att sådana dokument översänds avseende detta direktiv.

(27)

Mot bakgrund av behovet av att införa riktade åtgärder för att stödja den ekonomiska återhämtningen från covid-19-krisen så snart som möjligt, bör detta direktiv av brådskande skäl träda i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 2014/65/EU

Direktiv 2014/65/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 j ska ersättas med följande:

”j)

personer

i)

inbegripet personer som är marknadsgaranter, som handlar för egen räkning med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa, med undantag för personer som handlar för egen räkning när de utför kundorder, eller

ii)

som tillhandahåller andra investeringstjänster än handel för egen räkning, rörande råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa till kunder eller leverantörer i sin huvudsakliga verksamhet,

under förutsättning att

detta i vart och ett av dessa fall, individuellt och aggregerat, är en sidoverksamhet till deras huvudsakliga verksamhet, betraktat på koncernnivå,

personerna inte ingår i en koncern vars huvudsakliga verksamhet är tillhandahållande av investeringstjänster i den mening som avses i detta direktiv, utförande av någon av de verksamheter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2013/36/EU eller som verkar som marknadsgarant för råvaruderivat,

dessa personer inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, och

dessa personer på begäran rapporterar till den behöriga myndigheten på vilken grund de har bedömt att deras verksamhet enligt leden i och ii är en sidoverksamhet till deras huvudsakliga verksamhet.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska senast den 31 juli 2021 anta en delegerad akt i enlighet med artikel 89 för att komplettera detta direktiv genom att, med avseende på tillämpningen av punkt 1 j i denna artikel, ange kriterierna för när en verksamhet ska betraktas som en sidoverksamhet till den huvudsakliga verksamheten på koncernnivå.

De kriterierna ska beakta följande faktorer:

a)

Om den utestående nominella nettoexponeringen för råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa för kontantavveckling som sker i unionen, med undantag för råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa som handlas på en handelsplats, understiger ett årligt tröskelvärde på 3 miljarder EUR.

b)

Om det kapital som är sysselsatt av den koncern som personen tillhör främst används till koncernens huvudsakliga verksamhet.

c)

Om storleken på den verksamhet som avses i punkt 1 j överstiger övrig handelsverksamhets totala storlek på koncernnivå.

De verksamheter som avses i denna punkt ska beaktas på koncernnivå.

De faktorer som avses i andra stycket i denna punkt ska inte omfatta

a)

sådana koncerninterna transaktioner som avses i artikel 3 i förordning (EU) nr 648/2012 som sker för likviditets- eller riskhantering inom koncernen,

b)

transaktioner med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa som på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med affärsverksamheten eller likviditetsfinansieringen,

c)

transaktioner med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av dessa som ingås för att fullgöra skyldigheter att tillhandahålla likviditet på en handelsplats, när sådana skyldigheter krävs av tillsynsmyndigheterna i enlighet med unionsrätten eller nationella lagar och andra författningar eller av handelsplatserna.”

2.

Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande led ska införas:

”8a.

byte av finansiellt instrument: att sälja ett finansiellt instrument och köpa ett annat finansiellt instrument eller utöva en rättighet att göra en ändring avseende ett befintligt finansiellt instrument.”

b)

Följande led ska införas:

”44a.

make-whole-klausul: en klausul som syftar till att skydda investeraren genom att säkerställa att emittenten vid förtida lösen av en obligation är skyldig att till den investerare som innehar obligationen återbetala ett belopp motsvarande nettonuvärdet av återstående förväntade kupongbetalningar fram till förfallodagen och kapitalbeloppet för den obligation som ska lösas in.”

c)

Led 59 ska ersättas med följande:

”59.

jordbruksråvaruderivat: derivatkontrakt som avser de produkter som förtecknas i artikel 1 i, och bilaga I, delarna I–XX och XXIV/1, till, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (*1) samt de produkter som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 (*2).

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).”"

d)

Följande led ska införas:

”62a.

elektroniskt format: annat varaktigt medium än papper.”

e)

Följande led ska läggas till:

”65.

huvudsakligen kommersiell koncern: koncern vars huvudsakliga verksamhet inte är tillhandahållande av investeringstjänster i den mening som avses i detta direktiv eller utförande av någon av de verksamheter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2013/36/EU eller som verkar som marknadsgarant för råvaruderivat.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 16a

Undantag från produktstyrningskrav

Ett värdepappersföretag ska undantas från de krav som anges i andra till femte styckena i artikel 16.3 och artikel 24.2, om den investeringstjänst som det tillhandahåller rör obligationer utan annat inbäddat derivat än en make-whole-klausul eller om de finansiella instrumenten uteslutande marknadsförs eller distribueras till godtagbara motparter.”

4.

Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 4 ska följande stycken läggas till:

”Om avtalet om att köpa eller sälja ett finansiellt instrument ingås med hjälp av en teknik för distanskommunikation som hindrar att information om kostnader och avgifter tillhandahålls i förväg får värdepappersföretaget, utan onödigt dröjsmål efter det att transaktionen genomförts, tillhandahålla informationen om kostnader och avgifter, antingen i elektroniskt format eller på papper på begäran av en icke-professionell kund, under förutsättning att båda följande villkor är uppfyllda:

i)

Kunden har samtyckt till att få informationen utan onödigt dröjsmål efter det att transaktionen genomförts.

ii)

Värdepappersföretaget har erbjudit kunden att senarelägga genomförandet av transaktionen tills kunden har fått informationen.

Utöver kraven i tredje stycket ska värdepappersföretaget ge kunden möjlighet att få information om kostnader och avgifter per telefon innan transaktionen genomförs.”

b)

Följande punkt ska införas:

”5a.   Värdepappersföretag ska lämna all information som ska tillhandahållas enligt detta direktiv till kunder eller presumtiva kunder i elektroniskt format, utom när kunden eller den presumtiva kunden är en icke-professionell kund eller presumtiv icke-professionell kund som har begärt att få informationen på papper, varvid informationen ska lämnas på papper, kostnadsfritt.

Värdepappersföretag ska informera sina icke-professionella kunder eller presumtiva icke-professionella kunder om att de har möjlighet att få informationen på papper.

Värdepappersföretag ska, minst åtta veckor innan de skickar informationen i elektroniskt format, informera sina befintliga icke-professionella kunder som får den information som ska tillhandahållas enligt detta direktiv på papper om att de kommer att få denna information i elektroniskt format. Värdepappersföretag ska informera sina befintliga icke-professionella kunder om att de kan välja att antingen fortsätta att få information på papper eller i stället få information i elektroniskt format. Värdepappersföretag ska även informera sina befintliga icke-professionella kunder om att ett automatiskt byte till elektroniskt format kommer att ske om de inte inom tidsfristen på åtta veckor begär att även i fortsättningen få informationen på papper. Befintliga icke-professionella kunder som redan får den information som ska tillhandahållas enligt detta direktiv i elektroniskt format behöver inte informeras.”

c)

Följande punkt ska införas:

”9a.   Medlemsstaterna ska säkerställa att tredjeparts tillhandahållande av investeringsanalys till värdepappersföretag som erbjuder portföljförvaltning eller andra investeringstjänster eller sidotjänster till kunder ska anses fullgöra skyldigheterna enligt punkt 1 om

a)

det före tillhandahållandet av utförande- eller investeringsanalystjänster har ingåtts ett avtal mellan värdepappersföretaget och tillhandahållaren av investeringsanalyserna, i vilket det anges vilken del av de kombinerade avgifterna eller de gemensamma betalningarna för utförandetjänster och investeringsanalys som kan hänföras till investeringsanalys,

b)

värdepappersföretaget informerar sina kunder om de gemensamma betalningarna för utförandetjänster och investeringsanalys som gjorts till tredjepartsleverantörer av investeringsanalys, och

c)

investeringsanalysen för vilka de kombinerade avgifterna eller den gemensamma betalningen görs gäller emittenter vars börsvärde inte översteg 1 miljard EUR under de 36 månader som föregick tillhandahållandet av investeringsanalysen, uttryckt i årens slutkurser för de år då de är eller var börsnoterade eller som eget kapital för de räkenskapsår då de inte är eller var börsnoterade.

Vid tillämpningen av denna artikel ska investeringsanalys anses omfatta analysmaterial eller analystjänster som avser ett eller flera finansiella instrument eller andra tillgångar, eller emittenter eller potentiella emittenter av finansiella instrument, eller analysmaterial eller analystjänster med nära anknytning till en viss näringsgren eller marknad där resultatet bidrar till bedömningen av finansiella instrument, tillgångar eller emittenter inom näringsgrenen eller marknaden i fråga.

Investeringsanalyserna ska också omfatta sådant material eller sådana tjänster som uttryckligen eller implicit rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi och tillhandahåller en väl grundad bedömning av det aktuella eller framtida värdet eller priset på finansiella instrument eller tillgångar, eller på annat sätt innehåller analyser och egna resonemang och slutsatser på grundval av ny eller befintlig information som skulle kunna användas som underlag för en investeringsstrategi, som är relevanta och kan tillföra mervärde till värdepappersföretagets beslut på de kunders vägnar som betalar den investeringsanalysen.”

5.

I artikel 25.2 ska följande stycke läggas till:

”När värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning som innefattar byte av finansiella instrument ska de inhämta nödvändig information om kundens investeringar och göra en kostnads-nyttoanalys av bytet av finansiella instrument. När värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning ska de informera kunden om huruvida nyttan med detta byte av finansiella instrument är större än den kostnad som är förknippad med bytet.”

6.

I artikel 27.3 ska följande stycke läggas till:

”Det krav på regelbunden rapportering till allmänheten som fastställs i denna punkt ska emellertid inte tillämpas förrän den 28 februari 2023. Kommissionen ska göra en omfattande översyn av huruvida rapporteringskraven i denna artikel är adekvata och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet senast den 28 februari 2022.”

7.

I artikel 27.6 ska följande stycke läggas till:

”Kommissionen ska göra en omfattande översyn av huruvida kraven på regelbunden rapportering i denna artikel är adekvata och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet senast den 28 februari 2022.”

8.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 29a

Tjänster som tillhandahålls professionella kunder

1.   De krav som fastställs i artikel 24.4 c ska inte tillämpas på andra tjänster som tillhandahålls professionella kunder än investeringsrådgivning och portföljförvaltning.

2.   De krav som fastställs i artikel 25.2 tredje stycket och i artikel 25.6 ska inte tillämpas på tjänster som tillhandahålls professionella kunder, såvida inte dessa kunder underrättar värdepappersföretaget antingen elektroniskt eller på papper om att de vill dra nytta av de rättigheter som föreskrivs i dessa bestämmelser.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen dokumenterar den kundkommunikation som avses i punkt 2.”

9.

Artikel 30.1 första stycket ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska sörja för att värdepappersföretag som är auktoriserade att utföra order för kunds räkning, och/eller handla för egen räkning, och/eller att ta emot och vidarebefordra order har möjlighet att medverka till eller inleda transaktioner med godtagbara motparter utan att vara skyldiga att uppfylla kraven i artikel 24, med undantag av punkt 5a, artikel 25, artikel 27 och artikel 28.1 för sådana transaktioner eller för någon form av sidotjänst som är direkt knuten till sådana transaktioner.”

10.

Artikel 57 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska se till att behöriga myndigheter, i enlighet med den beräkningsmetod som fastställts av Esma i de tekniska tillsynsstandarder som antagits i enlighet med punkt 3, fastställer och tillämpar gränser avseende storleken på den nettoposition som en person kan inneha vid alla tidpunkter i jordbruksråvaruderivat och kritiska eller signifikanta råvaruderivat som handlas på handelsplatser och i ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt. Råvaruderivat ska anses vara kritiska eller signifikanta om summan av alla slutpositionsinnehavarares nettopositioner utgör storleken på deras öppna kontrakt och utgör minst 300 000 poster i genomsnitt under en period av ett år. Dessa limiter ska fastställas på grundval av alla positioner som innehas av en person eller på personens vägnar på aggregerad koncernnivå i syfte att

a)

förhindra marknadsmissbruk,

b)

stödja ordnade prissättnings- och avvecklingsvillkor, däribland att förebygga positioner som snedvrider marknaden och i synnerhet att säkerställa konvergens mellan derivatpriserna under leveransmånaden och spotpriserna för den underliggande råvaran, utan att detta inkräktar på prisbildningsprocessen på marknaden för den underliggande råvaran.

Den positionslimit som avses i punkt 1 ska inte gälla följande:

a)

positioner som innehas för en icke-finansiell enhets räkning och som på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med denna icke-finansiella enhets kommersiella verksamhet,

b)

positioner som innehas av, eller för, en finansiell enhet som ingår i en huvudsakligen kommersiell koncern och agerar för en icke-finansiell enhets räkning vilken ingår i den huvudsakligen kommersiella koncernen, om dessa positioner på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med denna icke-finansiella enhets kommersiella verksamhet,

c)

positioner som innehas av finansiella och icke-finansiella motparter för positioner som på ett objektivt mätbart sätt är resultatet av transaktioner som ingåtts för att fullgöra skyldigheter att tillhandahålla likviditet på en handelsplats på det sätt som avses i artikel 2.4 fjärde stycket c,

d)

alla andra värdepapper som avses i artikel 4.1.44 c som hänför sig till en råvara eller ett basvärde enligt vad som avses i avsnitt C 10 i bilaga I.

Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa ett förfarande för hur en finansiell enhet som ingår i en huvudsakligen kommersiell koncern kan ansöka om ett risksäkringsundantag för positioner som den finansiella enheten innehar och som på ett objektivt mätbart sätt minskar de risker som står i direkt samband med koncernens icke-finansiella enheters kommersiella verksamhet.

Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa ett förfarande för hur personer kan ansöka om ett undantag för positioner som är ett resultat av transaktioner som ingåtts för att fullgöra skyldigheter att tillhandahålla likviditet på en handelsplats.

Esma ska överlämna de förslag till tekniska tillsynsstandarder som avses i tredje och fjärde styckena till kommissionen senast den 28 november 2021.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i tredje och fjärde styckena i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.   Esma ska upprätta en förteckning över de kritiska eller signifikanta råvaruderivat som avses i punkt 1 och utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa den beräkningsmetod som behöriga myndigheter ska använda för att fastställa spotmånadens positionslimiter och andra månaders positionslimiter för fysiskt avvecklade och kontant betalade råvaruderivat på grundval av egenskaperna hos det relevanta derivatet i fråga.

Vid upprättandet av den förteckning över kritiska eller signifikanta råvaruderivat som avses i punkt 1 ska Esma ta hänsyn till följande faktorer:

a)

Antalet marknadsaktörer.

b)

Den underliggande råvaran för det berörda derivatet.

Vid fastställandet av den beräkningsmetod som avses i första stycket ska Esma ta hänsyn till följande faktorer:

a)

Levererbara tillgångar av den underliggande råvaran.

b)

Det totala antalet utestående derivat och det totala antalet öppna kontrakt i andra finansiella instrument med samma underliggande råvara.

c)

Antalet marknadsdeltagare och deras storlek.

d)

Kännetecknen hos den underliggande råvarumarknaden, inklusive mönster när det gäller produktion, förbrukning och transport till marknaden.

e)

Utvecklingen av nya råvaruderivat.

f)

Erfarenheter från värdepappersföretag eller marknadsoperatörer som driver en handelsplats och andra jurisdiktioner vad gäller positionslimiterna.

Esma ska överlämna de förslag till tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket till kommissionen senast den 28 november 2021.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4.   En behörig myndighet ska fastställa positionslimiter för kritiska eller signifikanta råvaruderivat och jordbruksråvaruderivat som handlas på handelsplatser, på grundval av den beräkningsmetod som fastställts i de tekniska tillsynsstandarder som antas av kommissionen enligt punkt 3. Sådana positionslimiter ska inbegripa ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt.

En behörig myndighet ska se över de positionslimiter som avses i första stycket när det sker en betydande förändring på marknaden, inbegripet en betydande förändring av levererbara tillgångar eller öppna kontrakt, med grundval i dess fastställande av levererbara tillgångar och öppna kontrakt, och räkna om dessa positionslimiter i enlighet med den beräkningsmetod som fastställts i de tekniska tillsynsstandarder som antas av kommissionen enligt punkt 3.”

c)

Punkterna 6, 7 och 8 ska ersättas med följande:

”6.   När jordbruksråvaruderivat som baseras på samma underliggande råvara och som delar samma egenskaper handlas i betydande volymer på handelsplatser i mer än en jurisdiktion, eller när kritiska eller signifikanta råvaruderivat som baseras på samma underliggande råvara och som delar samma egenskaper handlas på handelsplatser i mer än en jurisdiktion ska den behöriga myndigheten för den handelsplats där den största handelsvolymen sker (nedan kallad den centrala behöriga myndigheten) fastställa den gemensamma positionslimit som ska tillämpas på all handel i de derivaten. Den centrala behöriga myndigheten ska samråda med de behöriga myndigheterna för andra handelsplatser där dessa jordbruksråvaruderivat handlas i betydande volymer eller där dessa kritiska eller signifikanta råvaruderivat handlas, om den gemensamma positionslimit som ska tillämpas och om eventuella ändringar av den gemensamma positionslimiten.

Behöriga myndigheter som inte instämmer i den gemensamma positionslimit som fastställts av den centrala behöriga myndigheten ska skriftligen ange de fullständiga och detaljerade skälen till varför de anser att kraven i punkt 1 inte har uppfyllts. Esma ska avgöra eventuella tvister som uppstår till följd av oenighet mellan behöriga myndigheter i enlighet med sina befogenheter enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.

De behöriga myndigheterna för de handelsplatser där jordbruksråvaruderivat som är baserade på samma underliggande råvara och som har samma egenskaper handlas i betydande volymer eller kritiska eller signifikanta råvaruderivat som är baserade på samma underliggande råvara och som har samma egenskaper handlas, och de behöriga myndigheterna för innehavare av positioner i dessa derivat ska införa samarbetsarrangemang som omfattar utbyte av relevanta uppgifter för att möjliggöra övervakning och upprätthållande av den gemensamma positionslimiten.

7.   Esma ska åtminstone en gång per år övervaka hur de behöriga myndigheterna har genomfört den positionslimit som fastställts i enlighet med Esmas beräkningsmetod enligt punkt 3. I samband med detta ska Esma säkerställa att en gemensam positionslimit faktiskt tillämpas på jordbruksråvaruderivat och kritiska eller signifikanta kontrakt som baseras på samma underliggande råvara och som har samma egenskaper oavsett var de handlas i enlighet med punkt 6.

8.   Medlemsstaterna ska säkerställa att ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en handelsplats där det bedrivs handel med råvaruderivat tillämpar positionshanteringskontroller, inbegripet genom befogenheter för handelsplatsen att

a)

övervaka personers öppna kontraktspositioner,

b)

inhämta information, inbegripet all relevant dokumentation, från personer om storleken på och syftet med en position eller en exponering som innehas och information om verkliga eller underliggande ägare, om alla överenskomna arrangemang och alla relaterade tillgångar eller skulder på den underliggande marknaden, i lämpliga fall inbegripet positioner som innehas i råvaruderivat som baseras på samma underliggande råvara och har samma egenskaper på andra handelsplatser och i ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt genom medlemmar och deltagare,

c)

kräva att en person tillfälligt eller permanent avslutar eller minskar en position och ensidigt vidta åtgärder för att säkerställa att positionen avslutas eller minskas om personen inte rättar sig efter en sådan begäran, och

d)

kräva att en person tillfälligt återställer likviditet till marknaden till ett överenskommet pris och i en överenskommen omfattning med uttrycklig avsikt att mildra effekterna av en stor eller dominerande ställning.

Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa vad som ska ingå i positionshanteringskontrollerna och i detta sammanhang ta hänsyn till de berörda handelsplatsernas kännetecken.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn för kommissionen senast den 28 november 2021.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i andra stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

d)

I punkt 12 ska led d ersättas med följande:

”d)

definitionen av vad som utgör betydande volymer enligt punkt 6 i denna artikel.”

11.

Artikel 58 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”Positionsrapportering ska inte tillämpas på andra värdepapper enligt artikel 4.1.44 c som hänför sig till en råvara eller ett basvärde enligt vad som avses i avsnitt C 10 i bilaga I.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag som handlar med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa utanför en handelsplats till den centrala behöriga myndighet som avses i artikel 57.6 åtminstone dagligen eller, om det inte finns någon central behörig myndighet, till den behöriga myndigheten för den handelsplats där råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa handlas, lämnar en fullständig redovisning av sina positioner i ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt och, när så är relevant, i råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa som handlas på en handelsplats, samt de positioner som innehas av deras kunder och kunderna till dessa kunder till dess slutkunden nåtts, i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 och i tillämpliga fall artikel 8 i förordning (EU) nr 1227/2011.”

12.

Artikel 73.2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretag, marknadsoperatörer, publiceringsarrangemang (APA) och rapporteringsmekanismer (ARM) godkända i enlighet med förordning (EU) nr 600/2014 som omfattas av undantag i enlighet med artikel 2.3I den förordningen, kreditinstitut i samband med investeringstjänster eller investeringsverksamhet och sidotjänster samt tredjelandsföretags filialer har inrättat lämpliga förfaranden för att deras anställda ska kunna anmäla potentiella eller faktiska överträdelser internt genom en särskild, oberoende och autonom kanal.”

13.

I artikel 89 ska punkterna 2–5 ersättas med följande:

”2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.3 och 2.4, artikel 4.1.2 andra stycket, artiklarna 4.2, 13.1, 16.12, 23.4, 24.13, 25.8, 27.9, 28.3, 30.5, 31.4, 32.4, 33.8, 52.4, 54.4, 58.6, 64.7, 65.7 och 79.8 ges till kommissionen tills vidare från och med den 2 juli 2014.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.3 och 2.4, artikel 4.1.2 andra stycket, artiklarna 4.2, 13.1, 16.12, 23.4, 24.13, 25.8, 27.9, 28.3, 30.5, 31.4, 32.4, 33.8, 52.4, 54.4, 58.6, 64.7, 65.7 och 79.8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallande innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.3 och 2.4, artikel 4.1.2 andra stycket, artiklarna 4.2, 13.1, 16.12, 23.4, 24.13, 25.8, 27.9, 28.3, 30.5, 31.4, 32.4, 33.8, 52.4, 54.4, 58.6, 64.7, 65.7 eller 79.8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

14.

I artikel 90 ska följande punkt införas:

”1a.   Kommissionen ska senast den 31 december 2021 se över effekterna av det undantag som fastställs i artikel 2.1 j vad gäller utsläppsrätter eller derivat av dessa och vid behov låta översynen åtföljas av ett lagstiftningsförslag för att ändra detta undantag. Kommissionen ska i det sammanhanget bedöma handeln med utsläppsrätter och derivat av dessa i unionen och tredjeländer, effekterna av undantaget enligt artikel 2.1 j på investerarskyddet, integriteten och transparensen på marknaderna för utsläppsrätter och derivat av dessa, samt huruvida åtgärder bör antas avseende handel som sker på handelsplatser i tredjeländer.”

Artikel 2

Ändringar av direktiv (EU) 2019/878

Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska senast den 28 december 2020 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa

a)

bestämmelserna i detta direktiv i den mån de berör kreditinstitut,

b)

artikel 1.1 och 1.9 i detta direktiv vad gäller artikel 2.5 och 2.6 och artikel 21b i direktiv 2013/36/EU, i den mån de berör kreditinstitut och värdepappersföretag.

De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 29 december 2020. Emellertid, de bestämmelser som är nödvändiga för att iaktta ändringarna i artikel 1.21 och 1.29 a, b och c i detta direktiv avseende artiklarna 84, 98.5 och 98.5a i direktiv 2013/36/EU ska tillämpas från och med den 28 juni 2021 och de bestämmelser som är nödvändiga för att iaktta ändringarna i artikel 1.52 och 1.53 i detta direktiv avseende artiklarna 141b, 141c och 142.1 i direktiv 2013/36/EU ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Medlemsstaterna ska senast den 26 juni 2021 anta, offentliggöra och tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i detta direktiv i den mån de berör värdepappersföretag, med undantag för de bestämmelser som avses i första stycket led b.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.”

Artikel 3

Ändringar av direktiv 2013/36/EU

I artikel 94.2 ska tredje, fjärde och femte styckena ersättas med följande:

”För att identifiera personal vars yrkesutövning har en väsentlig inverkan på institutets riskprofil enligt artikel 92.3, utom när det gäller personal vid värdepappersföretag, ska EBA utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder med angivande av kriterier för att definiera följande:

a)

Ledningsansvar och kontrollfunktioner.

b)

Väsentlig affärsenhet och betydande inverkan på den relevanta affärsenhetens riskprofil.

c)

Andra kategorier av personal som inte uttryckligen anges i artikel 92.3 och vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de personalkategorier som avses däri.

EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 28 december 2019.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010. När det gäller tekniska tillsynsstandarder som gäller för värdepappersföretag ska befogenheten enligt artikel 94.2 i detta direktiv, ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 (*3), fortsätta att gälla till den 26 juni 2021.

Artikel 4

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 28 november 2021 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 28 februari 2022.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.   Genom undantag från punkt 1 ska ändringarna av direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/878 vara tillämpliga från och med den 28 december 2020.

Artikel 5

Översyn

Senast den 31 juli 2021, och på grundval av resultatet av ett offentligt samråd som genomförts av kommissionen, ska kommissionen bland annat se över a) hur värdepappersmarknadernas struktur fungerar, med beaktande av den nya ekonomiska verkligheten efter 2020, frågor om data och datakvalitet som rör marknadsstrukturen, och transparensreglerna, inbegripet frågor som rör tredjeländer, b) reglerna för investeringsanalys, c) reglerna om alla former av betalningar till rådgivare och deras yrkesmässiga kvalifikationsnivå, d) produktstyrning, e) förlustrapportering och f) kundkategorisering. Om det är lämpligt ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 2021.

På Europaparlamentets vägnar

D.M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

A.P. ZACARIAS

Ordförande


(1)  EUT C 10, 11.1.2021, s. 30.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 februari 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 15 februari 2021.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU (EUT L 314, 5.12.2019, s. 64).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder (EUT L 150, 7.6.2019, s. 253).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(10)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

26.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/29


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/339

av den 25 februari 2021

om genomförande av artikel 8a i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (1), särskilt artikel 8a.1 och 8a.3,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2006 antog rådet förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland.

(2)

På grundval av en översyn av rådets beslut 2012/642/Gusp (2) har rådet beslutat att de restriktiva åtgärderna i beslutet bör förlängas till och med den 28 februari 2022.

(3)

Redogörelserna för skälen bör ändras för nio fysiska personer och tre juridiska personer som är uppförda på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006. Datumet för uppförande bör läggas till för alla fysiska personer i den bilagan.

(4)

Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2021.

På rådets vägnar

A.P. ZACARIAS

Ordförande


(1)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 285, 17.10.2012, s. 1).


BILAGA

”BILAGA I

Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2.1

A.   Fysiska personer som avses i artikel 2.1

 

Namn

Translitterering av belarusisk stavning Translitterering av rysk stavning

Namn

(belarusisk stavning)

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU (Uladzimir Uladzimiravitj NAVUMAU)

Vladimir Vladimirovich NAUMOV (Vladimir Vladimirovitj NAUMOV)

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Befattning(ar): Tidigare inrikesminister, tidigare chef för presidentens säkerhetstjänst

Födelsedatum: 7.2.1956

Födelseort: Smolensk, f.d. Sovjetunionen (numera Ryssland)

Kön: man

Underlät att vidta åtgärder för att utreda följande ouppklarade försvinnanden i Belarus 1999–2000: Juryj Zacharenka, Viktar Hantjar, Anatol Krasouski och Dzmitryj Zavadski. Tidigare inrikesminister och även tidigare chef för presidentens säkerhetstjänst. I sin egenskap av inrikesminister var han ansvarig för de repressiva åtgärderna mot fredliga demonstrationer tills han pensionerades av hälsoskäl den 6 april 2009. Erhöll av presidentens kansli en bostad i nomenklaturadistriktet Drazdy i Minsk. Tilldelades i oktober 2014 en förtjänstorden av tredje graden av president Lukasjenka.

24.9.2004

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA (Dzmitryj Valerjevitj PAULITJENKA)

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO) (Dmitrij Valerijevitj PAVLITJENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Befattning(ar): Tidigare chef för specialstyrkorna vid inrikesministeriet (SOBR)

Födelsedatum: 1966

Födelseort: länet Vitebsk/Viciebsk (Vitsebsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Adress: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ’Honour’, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Kön: man

Nyckelperson när det gäller följande ouppklarade försvinnanden 1999–2000 i Belarus: Juryj Zacharenka, Viktar Hantjar, Anatol Krasouski och Dzmitryj Zavadski. Tidigare befälhavare för specialstyrkorna vid inrikesministeriet (SOBR).

Affärsman, ordförande i ’Honour’, inrikesministeriets förening för veteraner från specialstyrkorna vid inrikesministeriet.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN) (Viktar Uladzimiravitj SJEJMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN) (Viktor Vladimirovitj SJEJMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Befattning(ar): Chef för Belarus presidents direktorat för egendomsförvaltning; Tidigare inrikesminister

Födelsedatum: 26.5.1958

Födelseort: Soltanishki länet/Oblast Grodno/Hrodna, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Adress: Belarus President Property Management Directorate, 38 K. Marx St., Minsk 220016, Belarus

Kön: man

Chef för Belarus presidents direktorat för egendomsförvaltning. Har ansvar för följande ouppklarade försvinnanden 1999–2000 i Belarus: Juryj Zacharenka, Viktar Hantjar, Anatol Krasouski och Dzmitryj Zavadski. Tidigare sekreterare i säkerhetsrådet. Fortfarande presidentens särskilde assistent/medhjälpare.

24.9.2004

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yury Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU) (Juryj Leanidavitj SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV (Jurij Leonidovitj SIVAKOV)

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Befattning(ar): Tidigare inrikesminister, tidigare biträdande chef för presidentens kansli

Födelsedatum: 5.8.1946

Födelseort: Onor, länet Sakhalin (Sachalin), f.d. Sovjetunionen (numera Ryssland)

Adress: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ’Honour’, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Kön: man

Iscensatte följande ouppklarade försvinnanden 1999–2000 i Belarus: Juryj Zacharenka, Viktar Hantjar, Anatol Krasouski och Dzmitryj Zavadski. Tidigare minister med ansvar för turism och sport, före detta inrikesminister och tidigare biträdande chef för presidentens kansli.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU (Juryj Chadzjymuratavitj KARAJEU)

Yuri Khadzimuratovich KARAEV (Jurij Chadzjimuratovitj KARAJEV)

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Befattning(ar): F.d. inrikesminister, generallöjtnant vid polisen, medhjälpare till Republiken Belarus president – inspektör för länet/Oblast Grodno/Hrodna

Födelsedatum: 21.6.1966

Födelseort: Ordzhonikidze, f.d. Sovjetunionen (numera Vladikavkaz, Ryska federationen)

Kön: man

I sin tidigare ledande ställning som inrikesminister är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

Han är fortfortfarande aktiv i Lukasjenkaregimen som medhjälpare till Belarus president – inspektör för länet/Oblast Grodno/Hrodna.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH (Henadz Arkadzevitj KAZAKEVITJ)

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH (Gennadij Arkadjevitj KAZAKEVITJ)

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Befattning(ar): F.d. förste vice inrikesminister;

Vice inrikesminister, chef för kriminalpolisen, överste vid polisen

Födelsedatum: 14.2.1975

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare ledande ställning som förste vice inrikesminister är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

Han är fortfarande aktiv i Lukasjenkaregimen som vice inrikesminister. Han har kvar sin tjänst som chef för kriminalpolisen.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU (Aljaksandr Pjatrovitj BARSUKOU)

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV (Aleksandr Petrovitj BARSUKOV)

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Befattning(ar): F.d. vice inrikesminister, generallöjtnant vid polisen;

Medhjälpare till Republiken Belarus president – inspektör för länet/Oblast Minsk

Födelsedatum: 29.4.1965

Födelseort: Distriktet Vetkovski (Vetka), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare ledande ställning som vice inrikesminister är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

Han är fortfortfarande aktiv i Lukasjenkaregimen som medhjälpare till Belarus president – inspektör för länet Oblast Minsk.

2.10.2020

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA (Siarhej Mikalajevitj CHAMENKA)

Sergei Nikolaevich KHOMENKO (Sergej Nikolajevitj CHOMENKO)

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Befattning(ar): Vice inrikesminister, generalmajor vid polisen

Födelsedatum: 21.9.1966

Födelseort:Yasinovataya (Jasynuvata), f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina)

Kön: man

I sin ledande ställning som viceminister vid inrikesministeriet är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

2.10.2020

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA (Juryj Henadzevitj NAZARANKA)

Yuri Gennadievich NAZARENKO (Jurij Gennadjevich NAZARENKO)

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Befattning(ar): F.d. vice inrikesminister, f.d. befälhavare för inrikestrupperna;

Förste vice inrikesminister, chef för den allmänna ordningspolisen, generalmajor vid polisen

Födelsedatum: 17.4.1976

Födelseort: Slonim, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare ledande ställning som viceminister vid inrikesministeriet och befälhavare för inrikesministeriets inrikestrupper är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor, i synnerhet inrikestrupperna under hans befäl, efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

Han är fortfarande aktiv i Lukasjenkaregimen som förste vice inrikesminister och chef för den allmänna ordningspolisen.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU (Chazalbek Baktibekavitj ATABEKAU)

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV (Chazalbek Bachtibekovitj ATABEKOV)

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Befattning(ar): Vice befälhavare för inrikestrupperna

Födelsedatum: 18.3.1967

Kön: man

I sin befattning som vice befälhavare för inrikesministeriets inrikestrupper är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor, i synnerhet inrikestrupperna under hans befäl, efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU (Aljaksandr Valerjevitj BYKAU)

Alexander Valerievich BYKOV (Alexandr Valerjevitj BYKOV)

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Befattning(ar): Befälhavare för specialstyrkorna vid inrikesministeriet (SOBR), överstelöjtnant

Kön: man

I sin befattning som befälhavare för specialstyrkorna vid inrikesministeriet (SOBR) är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av SOBR efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU (Aljaksandr Svjataslavavitj SJEPELEU)

Alexander Svyatoslavovich SHEPELEV (Alexandr Svjatoslavovitj SJEPELEV)

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Befattning(ar): Chef för säkerhetsavdelningen, inrikesministeriet

Födelsedatum: 14.10.1975

Födelseort: byn Rublevsk, distriktet Kruglyanskiy (Krugljanski), länet/Oblast Mogilev (Mahiljou), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Med sin höga befattning som chef för säkerhetsavdelningen vid inrikesministeriet är han delaktig i förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA (Dzmitryj Uladzimiravitj BALABA)

Dmitry Vladimirovich BALABA (Dmitrij Vladimirovitj BALABA)

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Befattning(ar): Chef för Omon (Specialpolisgruppen) för Minsks stadsstyrelse

Födelsedatum: 1.6.1972

Födelseort: byn Gorodilovo (Haradzilava), länet/Oblast Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ställning som chef för Omon-styrkorna i Minsk är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av Omon-styrkorna efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU (Ivan Uladzimiravitj KUBRAKOU)

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV (Ivan Vladimirovitj KUBRAKOV)

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Befattning(ar): F.d. chef för huvuddirektoratet för inrikes frågor vid Minsks stadsstyrelse;

Inrikesminister, generalmajor vid polisen

Födelsedatum: 5.5.1975

Födelseort: byn Malinovka, länet/Oblast Mogilev (Mahiljou), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare befattning som chef för huvuddirektoratet för inrikesfrågor vid Minsks stadsstyrelse är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av polisstyrkor efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

Han är fortfarande aktiv i Lukasjenkaregimen som inrikesminister.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA) (Maksim Aljaksandravitj HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA (Maksim Aleksandrovitj GAMOLA)

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Befattning(ar): F.d. chef för polismyndigheten i distriktet Maskouski i Minsk;

Biträdande chef för polismyndigheten i Minsk, chef för kriminalpolisen

Kön: man

I sin tidigare befattning som chef för polismyndigheten i distriktet Maskouski i Minsk är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det distriktet efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

Han är fortfarande aktiv i Lukasjenkaregimen som biträdande chef för polismyndigheten i Minsk och chef för kriminalpolisen.

2.10.2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH (Aljaksandr Michajlavitj ALJASJKEVITJ)

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH (Alexandr Michajlovitj ALESJKEVITJ)

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Befattning(ar): Förste biträdande chef för distriktsavdelningen för inrikes frågor i distriktet Maskouski i Minsk, chef för kriminalpolisen

Kön: man

I sin befattning som förste biträdande chef för distriktsavdelningen för inrikes frågor i distriktet Maskouski i Minsk och chef för kriminalpolisen är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det distriktet efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA (Andrej Vasiljevitj HALENKA)

Andrey Vasilievich GALENKA (Andrej Vasiljevitj GALENKA)

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Befattning(ar): Biträdande chef för distriktsavdelningen för inrikes frågor i distriktet Maskouski i Minsk, chef för ordningspolisen

Kön: man

I sin befattning som biträdande chef för distriktsavdelningen för inrikes frågor i distriktet Maskouski i Minsk och chef för ordningspolisen är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det distriktet efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

2.10.2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU (Aljaksandr Paulavitj VASILJEU)

Alexander Pavlovich VASILIEV (Alexandr Pavlovitj VASILJEV)

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Befattning(ar): Chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet/Oblast Homel

Födelsedatum: 24.3.1975

Födelseort: Mogilev/Mahilou (Mahiljou), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin befattning som chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet/Oblast Homel är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det länet/Oblast efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI (Aleh Mikalajevitj SJULJAKOUSKI)

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI (Oleg Nikolajevitj SJULJAKOVSKIJ)

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Förste biträdande chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet/Oblast Homel, chef för kriminalpolisen

Födelsedatum: 26.7.1977

Kön: man

I sin befattning som biträdande chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet/Oblast Homel och chef för kriminalpolisen är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det länet/Oblast efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU (Anatol Anatoljevitj VASILJEU)

Anatoli Anatolievich VASILIEV (Anatolij Anatoljevitj VASILJEV)

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Befattning(ar): Biträdande chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet/Oblast Homel, chef för ordningspolisen

Födelsedatum: 26.1.1972

Födelseort: Gomel/Homyel (Homel), länet/Oblast Gomel/Homyel (Homel), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin befattning som biträdande chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet/Oblast Homel och chef för ordningspolisen är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det länet/Oblast efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA (Aljaksandr Vjatjaslavavitj ASTREJKA)

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO (Alexandr Vjatjeslavovitj ASTREJKO)

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Befattning(ar): Chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet/Oblast Brest, generalmajor vid polisen

Födelsedatum: 22.12.1971

Födelseort: Kapyl, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin befattning som chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet/Oblast Brest och generalmajor vid polisen är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det länet/Oblast efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI (Leanid ZJURAUSKI)

Leonid ZHURAVSKI (Leonid ZJURAVSKIJ

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Befattning(ar): Chef för Omon (Specialpolisgruppen) i Vitsebsk

Födelsedatum: 20.9.1975

Kön: man

I sin ställning som chef för Omon-styrkorna i Vitsebsk är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av Omon-styrkorna i Vitsebsk efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel av fredliga demonstranter.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI (Michail DAMARNATSKI)

Mikhail DOMARNATSKY (Michail DOMARNATSKIJ)

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Befattning(ar): Chef för Omon (Specialpolisgruppen) i Homel

Kön: man

I sin ställning som chef för Omon-styrkorna i Homel är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av Omon-styrkorna i Homel efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel av fredliga demonstranter.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH (Maksim MICHOVITJ)

Maxim MIKHOVICH (Maksim MICHOVITJ)

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Befattning(ar): Chef för Omon (Specialpolisgruppen) i Brest, överstelöjtnant

Kön: man

I sin ställning som chef för Omon-styrkorna i Brest är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av Omon-styrkorna i Brest efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel av fredliga demonstranter.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN (Aleh Uladzimiravitj MATKIN)

Oleg Vladimirovitch MATKIN (Oleg Vladimirovitj MATKIN)

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Befattning(ar): Chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet, generalmajor vid polisen

Kön: man

I sin ställning som chef för kriminalvårdsavdelningen som beslutar om inrikesministeriets förvarsenheter är han ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av frihetsberövade medborgare efter presidentvalet 2020 och de generella brutala ingripandena mot fredliga demonstranter.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI (Ivan Jurjevitj SAKALOUSKI)

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI (Ivan Jurjevitj SOKOLOVSKIJ)

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Befattning(ar): Direktör för förvarsenheten Akrestina i Minsk

Kön: man

I egenskap av direktör för förvarsenheten Akrestina i Minsk är han ansvarig för den omänskliga och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som hållits i förvar i förvarsenheten efter presidentvalet 2020.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK (Valeryj Paulavitj VAKULTJYK)

Valery Pavlovich VAKULCHIK (Valerij Pavlovitj VAKULTJIK)

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Befattning(ar): Tidigare ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB);

Tidigare statssekreterare i säkerhetsrådet;

Medhjälpare till Republiken Belarus president – inspektör för länet/Oblast Brest

Födelsedatum: 19.6.1964

Födelseort: Radostovo (Radastava), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare ledande ställning som ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB) var han ansvarig för KGB:s deltagande i förtrycks- och hotkampanjen efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter och oppositionsmedlemmar.

Han är fortfortfarande aktiv i Lukasjenkaregimen som medhjälpare till Belarus president – inspektör för länet Brest.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU (Siarhej Jauhenavitj TSERABAU)

Sergey Evgenievich TEREBOV (Sergej Evgenjevitj TEREBOV)

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Befattning(ar): Förste vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB)

Födelsedatum: 1972

Födelseort: Borisov/Barisaw (Barysau), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som förste vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB) är han ansvarig för KGB:s deltagande i förtrycks- och hotkampanjen efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter och oppositionsmedlemmar.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI (Dzmitryj Vasiljevitj RAVUTSKI)

Dmitry Vasilievich REUTSKY (Dmitrij Vasiljevitj REUTSKIJ)

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Befattning(ar): Vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB)

Kön: man

I sin ledande ställning som vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB) är han ansvarig för KGB:s deltagande i förtrycks- och hotkampanjen efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter och oppositionsmedlemmar.

2.10.2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH (Uladzimir Viktaravitj KALATJ)

Vladimir Viktorovich KALACH (Vladimir Viktorovitj KALATJ)

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Befattning(ar): Vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB)

Kön: man

I sin ledande ställning som vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB) är han ansvarig för KGB:s deltagande i förtrycks- och hotkampanjen efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter och oppositionsmedlemmar.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU (Aleh Anatoljevitj TJARNYSJOU)

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV (Oleg Anatoljevitj TJERNYSJOV)

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Befattning(ar): Vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB)

Kön: man

I sin ledande ställning som vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB) är han ansvarig för KGB:s deltagande i förtrycks- och hotkampanjen efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter och oppositionsmedlemmar.

2.10.2020

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK (Aljaksandr Uladzimiravitj KANJUK)

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK (Alexandr Vladimirovitj KONJUK)

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Befattning(ar): Republiken Belarus tidigare riksåklagare

Republiken Belarus ambassadör till Armenien

Födelsedatum: 11.7.1960

Födelseort: Grodno/Hrodna, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare ställning som riksåklagare är han ansvarig för den utbredda användningen av straffrättsliga förfaranden i syfte att diskvalificera oppositionskandidater inför presidentvalet 2020 och förhindra personer att ansluta sig till det samordningsråd som oppositionen inrättade för att ifrågasätta valresultatet.

Han är fortfarande aktiv i Lukasjenkaregimen som Belarus ambassadör till Armenien.

2.10.2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA (Lidzija Michajlauna JARMOSJYNA)

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA (Lidija Michajlovna JERMOSJINA)

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Befattning(ar): Ordförande för centrala valkommissionen

Födelsedatum: 29.1.1953

Födelseort: Slutsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

I egenskap av ordförande för centrala valkommissionen är hon ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess ledning har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

2.10.2020

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU (Vadzim Dzmitryjevitj IPATAU)

Vadim Dmitrievich IPATOV (Vadim Dmitrijevitj IPATOV)

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Befattning(ar): Vice ordförande för centrala valkommissionen

Födelsedatum: 30.10.1964

Födelseort: Kolomyia (Kolomyja), länet/Oblast Ivano-Frankivsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina)

Kön: man

I egenskap av vice ordförande för centrala valkommissionen är han ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess ledning har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA (Alena Mikalajeuna DMUCHAJLA)

Elena Nikolaevna DMUHAILO (Jelena Nikolajevna DMUCHAJLO)

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Befattning(ar): Sekreterare för centrala valkommissionen

Födelsedatum: 1.7.1971

Kön: kvinna

I egenskap av sekreterare för centrala valkommissionen är hon ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess ledning har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY (Andrej Anatoljevitj HURZJY)

Andrey Anatolievich GURZHIY (Andrej Anatoljevitj GURZJIJ)

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Befattning(ar): Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 10.10.1975

Kön: man

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är han ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA (Volha Leanidauna DARASJENKA)

Olga Leonidovna DOROSHENKO (Olga Leonidovna DOROSJENKO)

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Befattning(ar): Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 1976

Kön: kvinna

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är hon ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI (Siarhej Aljaksejevitj KALINOUSKI)

Sergey Alekseevich KALINOVSKIY (Sergej Alexeyevich KALINOVSKIJ)

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Befattning(ar): Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 3.1.1969

Kön: man

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är han ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA (Svjatlana Pjatrouna KATSUBA)

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Befattning(ar): Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 6.8.1959

Födelseort: Podilsk, länet/Oblast Odessa, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina)

Kön: kvinna

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är hon ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN (Aljaksandr Michajlavitj LASIAKIN)

Alexander Mikhailovich LOSYAKIN (Alexandr Michajlovitj LOSIAKIN)

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Befattning(ar): Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 21.7.1957

Kön: man

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är han ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI (Ihar Anatoljevitj PLYSJEUSKI)

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY (Igor Anatoljevitj PLYSJEVSKIJ)

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Befattning(ar): Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 19.2.1979

Födelseort: Lyuban (Ljuban), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är han ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA (Maryna Jurjeuna RACHMANAVA)

Marina Yurievna RAKHMANOVA (Marina Jurjevna RACHMANOVA)

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Befattning(ar): Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 26.9.1970

Kön: kvinna

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är hon ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI (Aleh Leanidavitj SLIZJEUSKI)

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI (Oleg Leonidovitj SLIZJEVSKIJ)

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Befattning(ar): Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 16.8.1972

Födelseort: Grodno/Hrodna, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är han ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS (Iryna Aljaksandrauna TSELIKAVETS)

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC (Irina Aleksandrovna TSELIKOVETS)

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Befattning(ar): Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 2.11.1976

Födelseort: Zhlobin (Zjlobin), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är hon ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA (Aljaksandr Ryhoravitj LUKASJENKA)

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO (Aleksandr Grigorjevitj LUKASJENKO)

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Befattning(ar): President i Republiken Belarus

Födelsedatum: 30.8.1954

Födelseort: samhället Kopys, länet/Oblast Vitebsk/Viciebsk (Vitsebsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I egenskap av Belarus president med bestämmanderätt över statliga organ bär han ansvaret för det våldsamma förtryck från statsapparaten som utfördes före och efter presidentvalet 2020, särskilt genom uteslutande av centrala oppositionskandidater, godtyckliga gripanden och misshandel av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

6.11.2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA (Viktar Aljaksandravitj LUKASJENKA)

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO (Viktor Aleksandrovitj LUKASJENKO)

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Befattning(ar): Nationell säkerhetsrådgivare till presidenten, ledamot av säkerhetsrådet

Födelsedatum: 28.11.1975

Födelseort: Mogilev/Mahiliou (Mahiljou), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ställning som nationell säkerhetsrådgivare till presidenten och ledamot av säkerhetsrådet samt i sin informella övervakande ställning gentemot Belarus säkerhetsstyrkor är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av statsapparaten efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

6.11.2020

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA (Ihar Pjatrovitj SERHIAJENKA)

Igor Petrovich SERGEENKO (Igor Petrovitj SERGEJENKO)

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Befattning(ar): Stabschef vid presidentkansliet

Födelsedatum: 14.1.1963

Födelseort: byn Stolitsa (Stalitsa) i länet/Oblast Vitebsk/Viciebsk (Vitsebsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ställning som stabschef vid presidentkansliet är han nära associerad med presidenten och ansvarig för att säkerställa genomförandet av presidentens befogenheter på det inrikes- och utrikespolitiska området. Han stöder därmed Lukasjenkas regim, inklusive i förtrycks- och hotkampanjen under statsapparatens ledning efter presidentvalet 2020.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL (Ivan Stanislavavitj TERTEL)

Ivan Stanislavovich TERTEL (Ivan Stanislavovitj TERTEL)

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Befattning(ar): Ordförande för KGB, tidigare ordförande för statskontrollkommittén

Födelsedatum: 8.9.1966

Födelseort: byn Privalki/Privalka (Pryvalki/Pryvalka) i länet/Oblast Grodno/Hrodna, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som ordförande för statssäkerhetskommittén KGB och i sin tidigare ställning som ordförande för statskontrollkommittén är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under statsapparatens ledning efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

6.11.2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK (Raman Ivanavitj MELNIK)

Roman Ivanovich MELNIK (Roman Ivanovitj MELNIK)

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Befattning(ar): Chef för huvuddirektoratet för skydd av lag och ordning och förebyggande vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 29.5.1964

Kön: man

I sin ledande ställning som chef för huvuddirektoratet för skydd av lag och ordning och förebyggande vid inrikesministeriet är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under statsapparatens ledning efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH (Ivan Danilavitj NASKEVITJ)

Ivan Danilovich NOSKEVICH (Ivan Danilovitj NOSKEVITJ)

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Befattning(ar): Ordförande för utredningskommittén

Födelsedatum: 25.3.1970

Födelseort: byn Cierabličy (Tserablitjy) i länet/Oblast Brest, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som ordförande för utredningskommittén är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av kommittén efter presidentvalet 2020, särskilt med utredningar som inletts mot samordningsrådet och fredliga demonstranter.

6.11.2020

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU (Aljaksej Aljaksandravitj VOLKAU)

Alexei Alexandrovich VOLKOV (Aleksej Aleksandrovitj VOLKOV)

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Befattning(ar): Tidigare förste vice ordförande för utredningskommittén

Födelsedatum: 7.9.1973

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare ledande ställning som förste vice ordförande för utredningskommittén är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av kommittén efter presidentvalet 2020, särskilt med utredningar som inletts mot samordningsrådet och fredliga demonstranter.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA (Siarhej Jakaulevitj AZEMSJA)

Sergei Yakovlevich AZEMSHA (Sergej Jakovlevitj AZEMSJA)

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Befattning(ar): Vice ordförande för utredningskommittén

Födelsedatum: 17.7.1974

Födelseort: Rechitsa (Retjytsa), länet/Oblast Gomel (Homel), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som vice ordförande för utredningskommittén är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av kommittén efter presidentvalet 2020, särskilt med utredningar som inletts mot samordningsrådet och fredliga demonstranter.

6.11.2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL (Andrej Fjodaravitj SMAL)

Andrei Fyodorovich SMAL (Andrej Fedorovitj SMAL)

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Befattning(ar): Vice ordförande för utredningskommittén

Födelsedatum: 1.8.1973

Födelseort: Brest, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som vice ordförande för utredningskommittén är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av kommittén efter presidentvalet 2020, särskilt med utredningar som inletts mot samordningsrådet och fredliga demonstranter.

6.11.2020

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA (Andrej Jurjevitj PAULJUTJENKA)

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO (Andrej Jurjevitj PAVLJUTJENKO)

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Befattning(ar): Chef för centrumet för operativ analys

Födelsedatum: 1.8.1971

Kön: man

I sin ledande ställning som chef för centrumet för operativ analys är han nära associerad med presidenten och ansvarig för förtrycket av civilsamhället, särskilt genom störandet av anslutningar till telekommunikationsnätverk som en metod för att förtrycka civilsamhället, fredliga demonstranter och journalister.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI (Ihar Ivanavitj BUZOUSKI)

Igor Ivanovich BUZOVSKI (Igor Ivanovitj BUZOVSKIJ)

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Befattning(ar): Vice informationsminister

Födelsedatum: 10.7.1972

Födelseort: byn Koshelevo (Kasjaleva), länet/Oblast Grodno/Hrodna, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som vice informationsminister är han ansvarig för förtrycket av civilsamhället, särskilt genom informationsministeriets beslut att stoppa åtkomsten till oberoende webbplatser och begränsa tillgången till internet i Belarus efter presidentvalet i Belarus 2020, som en metod för att förtrycka civilsamhället, fredliga demonstranter och journalister.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT (Natalja Mikalajeuna EJSMANT)

Natalia Nikolayevna EISMONT (Natalja Nikolajevna EJSMONT)

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Befattning(ar): Pressekreterare för Belarus president

Födelsedatum: 16.2.1984

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Namn som ogift: Kirsanova (RU: Кирсанова) eller Selyun (RU: Селюн) (Seljun)

Kön: kvinna

I sin ställning som pressekreterare för Belarus president är hon nära associerad med presidenten och ansvarig för samordningen av presidentens medieaktiviteter, inbegripet utarbetandet av uttalanden och anordnandet av offentliga framträdanden. Hon stöder därmed Lukasjenkas regim, inklusive i förtrycks- och hotkampanjen under statsapparatens ledning efter presidentvalet 2020. Särskilt har hon genom sina offentliga uttalanden efter presidentvalet 2020, i vilka hon försvarat presidenten och kritiserat oppositionsaktivister och fredliga demonstranter, bidragit till att allvarligt undergräva demokratin och rättsstatsprincipen i Belarus.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU (Siarhej Jauhenavitj ZUBKOU)

Sergei Yevgenevich ZUBKOV (Sergej Jevgenjevitj ZUBKOV)

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Befattning(ar): Befälhavare för Alfa-enheten

Födelsedatum: 21.8.1975

Kön: man

I sin ställning som befälhavare för Alfa-enhetens styrkor är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen som utfördes av dessa styrkor efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU (Andrej Aljaksejevitj RAUKOU)

Andrei Alexeyevich RAVKOV (Andrej Aleksejevitj RAVKOV)

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Befattning(ar): Tidigare statssekreterare i säkerhetsrådet;

Republiken Belarus ambassadör till Azerbajdzjan

Födelsedatum: 25.6.1967

Födelseort: byn Revyaki (Ravjaki), länet/Oblast Vitebsk/Viciebsk (Vitsebsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare ställning som statssekreterare i säkerhetsrådet är han nära associerad med presidenten och ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under statsapparatens ledning efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

Han är fortfarande aktiv i Lukasjenkaregimen som Belarus ambassadör till Azerbajdzjan.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH (Pjotr Pjatrovitj MIKLASJEVITJ)

Petr Petrovich MIKLASHEVICH (Petr Petrovitj MIKLASJEVITJ)

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Befattning(ar): Ordförande för Republiken Belarus författningsdomstol

Födelsedatum: 18.10.1954

Födelseort: länet/Oblast Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I egenskap av ordförande för författningsdomstolen är han ansvarig för det beslut som författningsdomstolen antog den 25 augusti 2020 varigenom resultaten från det riggade valet legitimerades. Han har därmed gett sitt stöd till och underlättat statsapparatens förtrycks- och hotkampanj mot fredliga demonstranter och journalister och är därmed ansvarig för att allvarligt ha undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Belarus.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK (Anatol Aljaksandravitj SIVAK)

Anatoli Alexandrovich SIVAK (Anatolij Aleksandrovitj SIVAK)

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Befattning(ar): Vice premiärminister, tidigare ordförande i Minsks stadsstyrelse

Födelsedatum: 19.7.1962

Födelseort: Zavoit (Zavajts), distriktet Narovlya (Naroulja), länet/Oblast Gomel/Homyel (Homel), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare ledande ställning som ordförande i Minsks stadsstyrelse var han ansvarig för den förtrycks- och hotkampanj som den lokala maktapparaten i Minsk genomförde under hans överinseende efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister. Han gjorde flera offentliga uttalanden i vilka han kritiserade de fredliga protesterna i Belarus.

I sin nuvarande ledande ställning som vice premiärminister fortsätter han att stödja Lukasjenkaregimen.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT (Ivan Michajlavitj EJSMANT)

Ivan Mikhailovich EISMONT (Ivan Michajlovitj EJSMONT)

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Befattning(ar): Ordförande för det belarusiska statliga tv- och radiobolaget, chef för Belteleradio Company

Födelsedatum: 20.1.1977

Födelseort: Grodno/Hrodna, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin nuvarande ställning som chef för det belarusiska statliga tv- och radiobolaget är han ansvarig för spridningen av statspropaganda i offentliga medier och fortsätter att stödja Lukasjenkaregimen. Detta inbegriper användning av mediekanaler för att stödja presidentens fortsatta utövande av sitt ämbete, trots det riggade presidentvalet den 9 augusti 2020, och de efterföljande och upprepade brutala ingripandena mot fredliga och legitima protester.

Ejsmont kritiserade i ett offentligt uttalande de fredliga demonstranterna och vägrade att tillhandahålla medierapportering om protesterna. Han avskedade också strejkande anställda vid Belteleradio Company som står under hans ledning, och är därmed ansvarig för en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK (Uladzimir Stsiapanavitj KARANIK)

Vladimir Stepanovich KARANIK (Vladimir Stepanovitj KARANIK)

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Befattning(ar): Guvernör i länet/Oblast Hrodna, tidigare hälso- och sjukvårdsminister

Födelsedatum: 30.11.1973

Födelseort: Grodno/Hrodna, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare ledande ställning som hälso- och sjukvårdsminister var han ansvarig för att sjukvårdstjänster användes för att förtrycka fredliga demonstranter, inbegripet genom att ambulanser användes för att transportera demonstranter i behov av läkarvård till isoleringsavdelningar i stället för till sjukhus. Han gjorde flera offentliga uttalanden i vilka han kritiserade de fredliga protesterna i Belarus, och anklagade vid ett tillfälle en demonstrant för att vara onykter.

I sin nuvarande ledande ställning som guvernör i länet/Oblast Hrodna fortsätter han att stödja Lukasjenkaregimen.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA (Natallja Ivanauna KATJANAVA)

Natalia Ivanovna KOCHANOVA (Natalja Ivanovna KOTJANOVA)

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Befattning(ar): Ordförande i den belarusiska nationalförsamlingens första kammare

Födelsedatum: 25.9.1960

Födelseort: Polotsk (Polatsk), länet/Oblast Vitebsk/Viciebsk (Vitsebsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

I sin nuvarande ledande ställning som ordförande i den belarusiska nationalförsamlingens första kammare är hon ansvarig för att stödja presidentens inrikespolitiska beslut. Hon är också ansvarig för anordnandet av det riggade valet den 9 augusti 2020. Hon har i offentliga uttalanden försvarat säkerhetsapparatens brutala ingripanden mot fredliga demonstranter.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI (Pavel Mikalajevitj LJOHKI)

Pavel Nikolaevich LIOHKI (Pavel Nikolajevitj LJOGKIJ)

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Befattning(ar): Förste vice informationsminister

Födelsedatum: 30.5.1972

Födelseort: Baranavichy (Baranavitjy), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som förste vice informationsminister är han ansvarig för förtrycket av det civila samhället, och särskilt informationsministeriets beslut att stoppa åtkomsten till oberoende webbplatser och begränsa tillgången till internet i Belarus efter presidentvalet 2020, som en metod för att förtrycka det civila samhället, fredliga demonstranter och journalister.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY (Ihar Uladzimiravitj LUTSKI)

Igor Vladimirovich LUTSKY (Igor Vladimirovitj LUTSKIJ)

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Befattning(ar): Informationsminister

Födelsedatum: 31.10.1972

Födelseort: Stolin, länet Brest/Oblast, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som informationsminister är han ansvarig för förtrycket av det civila samhället, och särskilt informationsministeriets beslut att stoppa åtkomsten till oberoende webbplatser och begränsa tillgången till internet i Belarus efter presidentvalet 2020, som en metod för att förtrycka det civila samhället, fredliga demonstranter och journalister.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED (Andrej Ivanavitj SJVED)

Andrei Ivanovich SHVED (Andrej Ivanovitj SJVED)

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Befattning(ar): Belarus riksåklagare

Födelsedatum: 21.4.1973

Födelseort: Glushkovichi (Hlusjkavitjy), länet/Oblast Gomel/Homyel (Homel), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ställning som Belarus riksåklagare är han ansvarig för det pågående förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen, och särskilt inledandet av talrika straffrättsliga förfaranden mot fredliga demonstranter, oppositionsledare och journalister efter presidentvalet 2020. Han har också i offentliga uttalanden hotat deltagarna i otillåtna demonstrationer med straff.

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN (Henadz Andrejevitj BOHDAN)

Gennady Andreievich BOGDAN (Gennadij Andrejevitj BOGDAN)

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Befattning(ar): Biträdande chef för Belarus presidents direktorat för egendomsförvaltning

Födelsedatum: 8.1.1977

Kön: man

I sin ställning som biträdande chef för Belarus presidents direktorat för egendomsförvaltning utövar han tillsyn över ett stort antal företag. Organet under hans ledning tillhandahåller finansiellt, materiellt och tekniskt, socialt, hushållsrelaterat och medicinskt stöd till statsapparaten och republikens myndigheter. Han är nära associerad med presidenten och fortsätter att stödja Lukasjenkaregimen.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU (Ihar Paulavitj BURMISTRAU)

Igor Pavlovich BURMISTROV (Igor Pavlovitj BURMISTROV)

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Befattning(ar): Stabschef och förste vice befälhavare för inrikesministeriets inrikestrupper

Födelsedatum: 30.9.1968

Kön: man

I sin ledande ställning som förste vice befälhavare för inrikesministeriets inrikestrupper är han ansvarig för de av honom ledda inrikestruppernas förtrycks- och hotkampanj efter presidentvalet 2020, särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA (Artsiom Kanstantsinavitj DUNKA)

Artem Konstantinovich DUNKO (Artem Konstantinovitj DUNKO)

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Befattning(ar): Överinspektör för särskilda ärenden vid statskontrollkommitténs avdelning för finansiella utredningar

Födelsedatum: 8.6.1990

Kön: man

I sin ledande ställning som överinspektör för särskilda ärenden vid statskontrollkommitténs avdelning för finansiella utredningar är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under statsapparatens ledning efter presidentvalet 2020, särskilt med utredningar som inletts mot oppositionsledare och aktivister.

17.12.2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI (Aleh Heorhievitj KARAZEJ)

Oleg Georgevich KARAZEI (Oleg Georgijevitj KARAZEJ)

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Befattning(ar): Chef för den förebyggande avdelningen vid inrikesministeriets allmänna ordningspolis huvudavdelning för brottsbekämpning och förebyggande

Födelsedatum: 1.1.1979

Födelseort: länet/Oblast Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som chef för den förebyggande avdelningen vid inrikesministeriets allmänna ordningspolis huvudavdelning för brottsbekämpning och förebyggande är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under polisstyrkornas ledning efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN (Dzmitryj Aljaksandravitj KURJAN)

Dmitry Alexandrovich KURYAN (Dmitrij Aleksandrovitj KURJAN)

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЯН

Дмитрий Александрович КУРЯН

Befattning(ar): Polisöverste, biträdande chef för huvudavdelningen och chef för avdelningen för brottsbekämpning vid inrikesministeriet

Födelsedatum: 3.10.1974

Kön: man

I sin ledande ställning som polisöverste och biträdande chef för huvudavdelningen och chef för avdelningen för brottsbekämpning vid inrikesministeriet är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under polisstyrkornas ledning efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN (Aljaksandr Henrychavitj TURTJYN)

Alexander (Aleksandr) Henrihovich TURCHIN (Aleksandr Genrichovitj TURTJIN)

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Befattning(ar): Ordförande i Minsks länsstyrelse

Födelsedatum: 2.7.1975

Födelseort: Novogrudok (Navahrudak), länet/Oblast Grodno/Hrodna, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ställning som ordförande i Minsks länsstyrelse är han ansvarig för tillsynen av den lokala förvaltningen, inbegripet ett antal kommittéer. Han stöder därmed Lukasjenkaregimen.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN (Dzmitryj Mikalajevitj SJUMILIN)

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN (Dmitrij Nikolajevitj SJUMILIN)

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Befattning(ar): Biträdande chef för avdelningen för massevenemang vid GUVD (huvudavdelningen för inrikesfrågor) vid Minsks stadsstyrelse

Födelsedatum: 26.7.1977

Kön: man

I sin ställning som biträdande chef för avdelningen för massevenemang vid GUVD vid Minsks stadsstyrelse är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av den lokala maktapparaten efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

Det finns dokumentation om att han personligen har deltagit i olaga frihetsberövande av fredliga demonstranter.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH (Vital Ivanavitj STASIUKEVITJ)

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH (Vitalij Ivanovitj STASIUKEVITJ)

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Befattning(ar): Biträdande chef för den allmänna ordningspolisen i Grodno/Hrodna

Födelsedatum: 5.3.1976

Födelseort: Grodno/Hrodna, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ställning som biträdande chef för den allmänna ordningspolisen i Hrodna är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av de lokala polisstyrkorna under hans befäl efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

Enligt vittnen övervakade han personligen det olaga frihetsberövandet av fredliga demonstranter.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK (Siarhej Leanidavitj KALINNIK)

Sergei Leonidovich KALINNIK (Sergej Leonidovitj KALINNIK)

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Befattning(ar): Polisöverste, chef för polismyndigheten i distriktet Savetski i Minsk

Födelsedatum: 23.7.1979

Kön: man

I sin ställning som chef för polismyndigheten i distriktet Savetski i Minsk är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av de lokala polisstyrkorna under hans befäl efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

Enligt vittnen övervakade han personligen och deltog i tortyren av olagligen frihetsberövade demonstranter.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA (Vadzim Siarhejevitj PRYHARA)

Vadim Sergeyevich PRIGARA (Vadim Sergejevitj PRIGARA)

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Befattning(ar): Överstelöjtnant i polisen, chef för polismyndigheten i distriktet Maladzetjna

Födelsedatum: 31.10.1980

Kön: man

I sin ställning som chef för polismyndigheten i distriktet Maladzetjna är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av de lokala polisstyrkorna under hans befäl efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

Enligt vittnen övervakade han personligen misshandeln av olagligen frihetsberövade demonstranter. Han gjorde också många nedsättande uttalanden om demonstranterna till medierna.

17.12.2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK (Viktar Ivanavitj STANISLAUTJYK)

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK (Viktor Ivanovitj STANISLAVTJIK)

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Befattning(ar): Biträdande chef för polismyndigheten i distriktet Savetski i Minsk, chef för den allmänna ordningspolisen

Födelsedatum: 27.1.1971

Kön: man

I sin ställning som biträdande chef för polismyndigheten i distriktet Savetski i Minsk och chef för den allmänna ordningspolisen är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av de lokala polisstyrkorna under hans befäl efter presidentvalet 2020, särskilt med godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

Enligt vittnen övervakade han personligen frihetsberövandet av fredliga demonstranter och misshandeln av olagligen frihetsberövade personer.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH (Aljaksandr Aljaksandravitj PETRASJ)

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH (Aleksandr Aleksandrovitj PETRASJ)

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Befattning(ar): Ordförande för domstolen i distriktet Maskouski i Minsk

Födelsedatum: 16.5.1988

Kön: man

I sin ställning som ordförande för domstolen i distriktet Maskouski i Minsk är han ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter. Vid rättegångar som genomfördes under hans överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar och åberopande av falska vittnesmål.

Han medverkade till att bötfälla och frihetsberöva demonstranter, journalister och oppositionsledare efter presidentvalet 2020.

Han är därmed ansvarig för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för att ha bidragit till förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH (Andrej Aljaksandravitj LAHUNOVITJ)

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH (Andrej Aleksandrovitj LAGUNOVITJ)

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Befattning(ar): Domare vid domstolen i distriktet Savetski i Homel

Kön: man

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Savetski i Homel är han ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter. Vid rättegångar som genomfördes under hans överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar.

Han är därmed ansvarig för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för att ha bidragit till förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA (Alena Vasiljeuna LITVINA)

Elena Vasilevna LITVINA (Jelena Vasiljevna LITVINA)

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Befattning(ar): Domare vid domstolen i distriktet Leninski i Mahiljou

Kön: kvinna

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Leninski i Mahiljou är hon ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter, i synnerhet domen mot Siarhej Tsichanouski – oppositionsaktivist och make till presidentkandidaten Svjatlana Tsikhanouskaya. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar.

Hon är därmed ansvarig för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för att ha bidragit till förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA (Viktoryja Valerjeuna SJABUNJA)

Victoria Valerevna SHABUNYA (Viktorija Valerjevna SJABUNJA)

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Befattning(ar): Domare vid domstolen i distriktet Tsentralny i Minsk

Födelsedatum: 27.2.1974

Kön: kvinna

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Tsentralny i Minsk är hon ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter, i synnerhet domen mot Siarhej Dyleuski – medlem i samordningsrådet och ledare för en strejkkommitté. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar.

Hon är därmed ansvarig för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för att ha bidragit till förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA (Alena Aljaksandravna ZJYVITSA)

Elena Aleksandrovna ZHYVITSA (Jelena Aleksandrovna ZJIVITSA)

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Befattning(ar): Domare vid domstolen i distriktet Kastrytjnitski i Minsk

Födelsedatum: 9.4.1990

Kön: kvinna

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Kastrytjnitski i Minsk är hon ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar.

Hon är därmed ansvarig för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för att ha bidragit till förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA (Natallja Anatoljeuna DZIADKOVA)

Natalia Anatolievna DEDKOVA (Natalja Anatoljevna DEDKOVA)

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Befattning(ar): Domare vid domstolen i distriktet Partyzanski i Minsk

Födelsedatum: 2.12.1979

Kön: kvinna

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Partyzanski i Minsk är hon ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter, i synnerhet domen mot Maryja Kalesnikava, som är ledare för samordningsrådet. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar.

Hon är därmed ansvarig för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för att ha bidragit till förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA (Maryna Arkadzjeuna FJODARAVA)

Marina Arkadievna FEDOROVA (Marina Arkadjevna FEDOROVA)

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Befattning(ar): Domare vid domstolen i distriktet Savetski i Minsk

Födelsedatum: 11.9.1965

Kön: kvinna

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Savetski i Minsk är hon ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar.

Hon är därmed ansvarig för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för att ha bidragit till förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR (Julija Tjaslavauna HUSTYR)

Yulia Cheslavovna HUSTYR (Julija Tjeslavovna GUSTYR)

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Befattning(ar): Domare vid domstolen i distriktet Tsentralny i Minsk

Födelsedatum: 14.1.1984

Kön: kvinna

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Tsentralny i Minsk är hon ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter, i synnerhet domen mot oppositionens presidentkandidat Viktar Babaryka. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar.

Hon är därmed ansvarig för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för att ha bidragit till förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA (Alena Tsimafejeuna NJAKRASAVA)

Elena Timofeyevna NEKRASOVA (Jelena Timofejevna NEKRASOVA)

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Befattning(ar): Domare vid domstolen i distriktet Zavodski i Minsk

Födelsedatum: 26.11.1974

Kön: kvinna

I sin ställning som domare vid domstolen i distriktet Zavodski i Minsk är hon ansvarig för många politiskt motiverade domar mot journalister, oppositionsledare, aktivister och demonstranter. Vid rättegångar som genomfördes under hennes överinseende rapporterades kränkningar av rätten till försvar.

Hon är därmed ansvarig för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undergrävande av rättsstatsprincipen samt för att ha bidragit till förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN (Aljaksandr Vasiljevitj SJAKUTSIN)

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN (Aleksandr Vasiljevitj SJAKUTIN)

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Befattning(ar): Affärsman, ägare av Amkodor Holding

Födelsedatum: 12.1.1959

Födelseort: Bolshoe Babino (Vjalikaje Babina), Orsha Rayon (distriktet Orsja), länet/Oblast Vitebsk/Viciebsk (Vitsebsk), f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Han är en av de främsta affärsmännen med verksamhet i Belarus, med affärsintressen inom byggindustrin, maskinkonstruktion, jordbruk och andra sektorer.

Han uppges vara en av de personer som gynnades mest av privatiseringen under Lukasjenkas ämbetsperiod som president. Han är också ledamot i presidiet för den Lukasjenkavänliga offentliga organisationen ’Belaya Rus’ och medlem i rådet för utveckling av företagande i Republiken Belarus.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

I juli 2020 fördömde han i offentliga uttalanden oppositionens protester i Belarus och bidrog därmed till förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI (Mikalaj Mikalajevitj VARABEJ/VERABEJ)

Nikolay Nikolaevich VOROBEY (Nikolaj Nikolajevitj VOROBEJ)

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Befattning(ar): Affärsman, delägare i Bremino Group

Födelsedatum: 4.5.1963

Födelseort: f.d. Ukrainska SSR (numera Ukraina)

Kön: man

Han är en av de främsta affärsmännen med verksamhet i Belarus, med affärsintressen inom petroleum, koltransit, bankverksamhet och andra sektorer.

Han är delägare i Bremino Group – ett företag som har fått skattelättnader och andra former av stöd från den belarusiska regeringen.

Han drar därför nytta av och stöder Lukasjenkaregimen.

17.12.2020

B.   Juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2.1

 

Namn

Translitterering av belarusisk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(belarusisk stavning)

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adress: Minsk, Minsk, Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk, Belarus

Webbplats: https://bte.by/

E-postadress: mail@bte.by

Beltechexport är en privat enhet som exporterar vapen och militär utrustning som tillverkats av belarusiska statsägda företag till länder i Afrika, Sydamerika, Asien och Mellanöstern. Beltechexport är nära associerad med det belarusiska försvarsministeriet.

Beltechexport drar därför nytta av sin associering med och stöder Lukasjenkaregimen genom att ge presidentens kansli fördelar.

17.12.2020

2.

Dana Holdings/Dana Astra

Дана Холдингз/Дана Астра

Adress: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Belarus

Registreringsnummer: (Dana Astra: 191295361)

Webbplats: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-postadress: PR@bir.by

Tfn: +375 17 26 93 290; +375 17 39 39 465

Dana Holdings/Dana Astra är en av Belarus viktigaste fastighetsutvecklare och byggherrar. Företaget erhöll mark för att utveckla flera stora bostadskomplex och företagscentrum.

Ägare av Dana Holdings/Dana Astra har nära samröre med president Lukasjenka. Lilija Lukasjenka, presidentens svärdotter, hade en hög befattning i företaget.

Dana Holdings/Dana Astra drar därför nytta av sin associering med och stöder Lukasjenkaregimen.

17.12.2020

3.

GHU – Main Economic Department of the Belarus President Property Management on (huvudavdelningen Belarus presidents direktorat för egendomsförvaltning)

Главное хозяйственное управление

Adress: Miasnikova str. 37, Minsk, Belarus

Webbplats: http://ghu.by

E-postadress: ghu@ghu.by

Huvudavdelningen för ekonomi (GHU) vid Belarus presidents direktorat för egendomsförvaltning den största aktören på marknaden för andra fastigheter än bostadsfastigheter i Belarus och tillsynsorgan för ett stort antal företag.

Viktor Sheiman (Viktor Sheiman), som i egenskap av chef för Belarus presidents direktorat för egendomsförvaltning utövar direkt kontroll över GHU, uppmanades av president Lukasjenka att utöva tillsyn över säkerheten vid presidentvalet 2020.

GHU drar därför nytta av sin associering med och stöder Lukasjenkaregimen.

17.12.2020

4.

LLC SYNESIS

ООО ’Синезис’

Adress:,Platonova 20B, 220005, Minsk Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia.

Registreringsnummer (УНН/ИНН): 190950894 (Belarus); 7704734000/770301001 (Ryssland)

Webbplats: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tfn: +375 (17) 240-36-50

E-postadress: s@synesis.by

LLC Synesis förser de belarusiska myndigheterna med en övervakningsplattform som kan söka igenom och analysera videoupptagningar och använda programvara för ansiktsigenkänning, vilket gör företaget ansvarigt för den belarusiska statsapparatens förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

Synesis förbjuder sina anställda att kommunicera på belarusiska och stöder därmed Lukasjenkaregimens språkdiskrimineringspolitik.

Belarus statssäkerhetskommitté (KGB) och inrikesministerium är förtecknade som användare av ett system som skapats av Synesis. Företaget drar därför nytta av sin associering med och stöder Lukasjenkaregimen.

Synesis verkställande direktör Alexander Shatrov (Aleksandr Sjatrov) kritiserade offentligt dem som protesterade mot Lukasjenkaregimen, och han relativiserade bristen på demokrati i Belarus.

17.12.2020

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Adress: Nezavisimosti ave., 115,220114, Minsk, Belarus

Tfn:

+375 17 272-01-32

+375 17 570-41-45

E-postadress: marketing@agat-emz.by

Webbplats: https://agat-emz.by/

AGAT electromechanical Plant OJSC är en del av den belarusiska statliga myndigheten för Republiken Belarus militärindustri (Belarusian State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus, alias SAMI eller State Military Industrial Committee), som är ansvarig för att genomföra statens militärtekniska politik och är underordnad ministerrådet och presidenten i Belarus. AGAT electromechanical Plant OJSC drar därför nytta av sin associering med och stöder Lukasjenkaregimen.

Företaget tillverkar ’Rubezh’, ett barriärsystem för upploppskontroll. Rubezh har använts mot fredliga demonstrationer som ägde rum efter presidentvalet den 9 augusti 2020, vilket gör företaget ansvarigt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

17.12.2020

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Webbplats: 140zavod.org

140 Repair Plant är en del av den belarusiska statliga myndigheten för Republiken Belarus militärindustri (Belarusian State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus, alias SAMI eller State Military Industrial Committee), som är ansvarig för att genomföra statens militärtekniska politik och är underordnad ministerrådet och presidenten i Belarus. 140 Repair Plant drar därför nytta av sin associering med och stöder Lukasjenkaregimen.

Företaget tillverkar transport- och pansarfordon som har använts mot fredliga demonstrationer som ägde rum efter presidentvalet den 9 augusti 2020, vilket gör företaget ansvarigt för förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

17.12.2020

7.

MZKT (alias VOLAT)

МЗКТ – Минский завод колёсных тягачей

Webbplats: www.mzkt.by

MZKT (alias VOLAT) är en del av den belarusiska statliga myndigheten för Republiken Belarus militärindustri (Belarusian State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus, alias SAMI eller State Military Industrial Committee), som är ansvarig för att genomföra statens militärtekniska politik och är underordnad ministerrådet och presidenten i Belarus. MZKT (alias VOLAT) drar därför nytta av sin associering med och stöder Lukasjenkaregimen.

De anställda vid MZKT som protesterade under president Lukasjenkas besök i fabriken och strejkade efter presidentvalet i Belarus 2020 avskedades, vilket gör företaget ansvarigt för kränkning av de mänskliga rättigheterna.

17.12.2020


26.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/62


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/340

av den 17 december 2020

om ändring av delegerade förordningar (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 och (EU) 2019/2018 vad gäller energimärkningskrav för elektroniska bildskärmar, tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk, ljuskällor och separata drivdon, kyl-/frysprodukter, diskmaskiner för hushållsbruk, samt kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (1), särskilt artiklarna 11.5 och 16, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) 2017/1369 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter.

(2)

Bestämmelser om energimärkning av elektroniska bildskärmar, tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk, ljuskällor, kyl-/frysprodukter, diskmaskiner för hushållsbruk samt kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion fastställdes genom kommissionens delegerade förordningar (EU) 2019/2013 (2), (EU) 2019/2014 (3), (EU) 2019/2015 (4), (EU) 2019/2016 (5), (EU) 2019/2017 (6) och (EU) 2019/2018 (7) (nedan kallade de ändrade förordningarna).

(3)

För att undvika förvirring bland tillverkare och nationella marknadskontrollmyndigheter om vilka värden som ska ingå i den tekniska dokumentation som laddas upp till produktdatabasen, och när det gäller kontrolltoleranser, bör en definition av deklarerade värden läggas till.

(4)

Den tekniska dokumentationen bör vara tillräcklig för att marknadskontrollmyndigheterna ska kunna kontrollera de värden som offentliggörs på etiketten och i produktinformationsbladet. I enlighet med artikel 12 i förordning (EU) 2017/1369 bör modellens deklarerade värden införas i produktdatabasen.

(5)

Mätningar av relevanta produktparametrar bör utföras med tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mät- eller beräkningsmetoder. Dessa metoder bör ta hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (8).

(6)

Produkter som innehåller ljuskällor som inte kan avlägsnas för verifiering utan att en eller flera av dem skadas, bör provas som ljuskällor när det gäller bedömning och verifiering av överensstämmelse.

(7)

För elektroniska bildskärmar har harmoniserade standarder ännu inte tagits fram, och relevanta befintliga standarder omfattar inte alla nödvändiga reglerade parametrar, särskilt när det gäller HDR (High Dynamic Range) och automatisk ljusstyrkereglering (ABC, Automatic Brightness Control). Fram till dess att de europeiska standardiseringsorganen antar harmoniserade standarder för dessa produktgrupper bör de övergångsmetoder som fastställs i denna förordning, eller andra tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis, användas för att säkerställa att mätningar och beräkningar är jämförbara.

(8)

Vertikala static air-skåp är kyl-/frysprodukter för professionellt bruk som definieras i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1094 (9), och bör därför undantas från delegerad förordning (EU) 2019/2018.

(9)

Terminologin och provningsmetoderna som används i förordning (EU) 2019/2018 överensstämmer med terminologin och provningsmetoderna i EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 och EN 16838.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning diskuterades i samrådsforumet och med medlemsstaternas experter i enlighet med artiklarna 14 och 17 i förordning (EU) 2017/1369.

(11)

De delegerade förordningarna (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 och (EU) 2019/2018 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2019/2013

Delegerad förordning (EU) 2019/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 g ska ersättas med följande:

”g)

Elektroniska bildskärmar som är komponenter eller underenheter enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 2009/125/EG.”

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 10 ska ersättas med följande:

”10.

HiNA (High Network Availability): hög nätverkstillgänglighet, enligt definitionen i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 (*1).

(*1)  Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge (EUT L 339, 18.12.2008, s. 45).”"

b)

Punkt 17 ska utgå.

3.

Artikel 3.1 b ska ersättas med följande:

”b)

De parametervärden som finns i produktinformationsbladet i enlighet med bilaga V är införda i den offentliga delen av produktdatabasen.”

4.

Bilagorna I, II, III, IV, V, VI och IX ska ändras så som fastställs i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2019/2014

Delegerad förordning (EU) 2019/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.1 b ska ersättas med följande:

”b)

De parametervärden som finns i produktinformationsbladet i enlighet med bilaga V är införda i den offentliga delen av produktdatabasen.”

2.

Bilagorna I, IV, V, VI, VIII, IX och X ska ändras så som fastställs i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2019/2015

Delegerad förordning (EU) 2019/2015 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

”3.

överordnad produkt: en produkt som innehåller en eller flera ljuskällor eller separata drivdon, eller båda, inbegripet men inte begränsat till armaturer som kan plockas isär för att medge separat kontroll av ingående ljuskällor, hushållsapparater som innehåller ljuskällor, möbler (hyllor, speglar och vitrinskåp) som innehåller ljuskällor.”

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 b ska ersättas med följande:

”b)

De parametervärden som finns i produktinformationsbladet i enlighet med bilaga V är införda i den offentliga delen av produktdatabasen.”

b)

Punkt 1 i ska ersättas med följande:

”i)

Genom undantag från artikel 11.13 b i förordning (EU) 2017/1369 tillhandahålls, på begäran från återförsäljare och i enlighet med artikel 4 e, tryckta etiketter i form av klistermärken med samma storlek som den befintliga etiketten, i syfte att revidera skalan för en produkt.”

c)

Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a.   Genom undantag från artikel 11.13 a i förordning (EU) 2017/1369 ska en leverantör som släpper ut en ljuskälla på marknaden tillhandahålla den befintliga etiketten till och med den 31 augusti 2021, och etiketten med reviderad skala från och med den 1 september 2021. Leverantören får välja att tillhandahålla etiketten med reviderad skala för ljuskällor som släpps ut på marknaden under perioden 1 juli–31 augusti 2021, om inga ljuskällor av samma modell eller likvärdiga modeller släppts ut på marknaden före den 1 juli 2021. I så fall får återförsäljaren inte erbjuda dessa ljuskällor till försäljning före den 1 september 2021. Leverantören ska så snart som möjligt underrätta de berörda återförsäljarna om denna konsekvens, inbegripet när leverantören inkluderar sådana ljuskällor i sina erbjudanden till återförsäljarna.”

3.

Artikel 4 e ska ersättas med följande:

”e)

Genom undantag från artikel 11.13 i förordning (EU) 2017/1369 ska befintliga etiketter på ljuskällor på försäljningsställen ersättas med etiketter med reviderad skala på ett sådant sätt att de täcker den befintliga etiketten, även när etiketten är tryckt på eller fäst vid förpackningen, senast 18 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas, och etiketter med reviderad skala får inte exponeras före den dagen.”

4.

Artikel 10 sista stycket ska ändras på följande sätt:

”Den ska tillämpas från och med den 1 september 2021. Artikel 3.1 b ska dock tillämpas från och med den 1 maj 2021, och artikel 3.2 a ska tillämpas från och med den 1 mars 2022.”

5.

Bilagorna I, III, IV, V, VI och IX ska ändras så som fastställs i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 4

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2019/2016

Delegerad förordning (EU) 2019/2016 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.31 ska ersättas med följande:

”31.

mobil kyl-/frysprodukt: en kyl-/frysprodukt som kan användas utan anslutning till elnätet och som fungerar med klenspänningsel (< 120 V likström) och/eller bränsle som energikälla för kyl-/frysfunktionen, inklusive kyl-/frysprodukter som utöver klenspänningsel och/eller bränsle även fungerar med anslutning till elnätet via en extern omvandlare från växelström till likström som inköps separat. En produkt som saluförs på marknaden med en omvandlare från växelström till likström är inte en mobil kyl-/frysprodukt.”

2.

Artikel 3.1 b ska ersättas med följande:

”b)

De parametervärden som finns i produktinformationsbladet i enlighet med bilaga V är införda i den offentliga delen av produktdatabasen.”

3.

I artikel 11 ska sista stycket ersättas med följande:

”Den ska tillämpas från och med den 1 mars 2021. Artikel 10 ska dock tillämpas från och med den 25 december 2019, artikel 3.1 a, b och c ska tillämpas från och med den 1 november 2020, och skyldigheten att tillhandahålla energieffektivitetsklass som en parameter för ljuskälla som avses i tabell 6 i bilaga V ska tillämpas från och med den 1 mars 2022.”

4.

Bilagorna I, II, IV, V, VI och IX ska ändras så som fastställs i bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 5

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2019/2017

Delegerad förordning (EU) 2019/2017 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.1 b ska ersättas med följande:

”b)

De parametervärden som finns i produktinformationsbladet i enlighet med bilaga V är införda i den offentliga delen av produktdatabasen.”

2.

Bilagorna I, II, IV, V, VI och IX ska ändras så som fastställs i bilaga V till den här förordningen.

Artikel 6

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2019/2018

Delegerad förordning (EU) 2019/2018 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 j ska ersättas med följande:

”j)

Hörn-/rundade skåp och karusellskåp.”

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 15 ska ersättas med följande:

”15.

hörn-/rundat skåp: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion som används för att uppnå geometrisk kontinuitet mellan två linjära skåp som står i vinkel mot varandra och/eller som bildar en svängd linje. Ett hörn-/rundat skåp har ingen synlig längdaxel eller längd eftersom det endast består av en utfyllnadsform (en kil eller liknande) och inte har utformats för att fungera som en separat kyl-/frysenhet. Vinkeln mellan hörn-/det rundade skåpets båda sidor är mellan 30 och 90 grader.”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 25:

”25.

karusellskåp: skåp för livsmedelsbutiker med rund/cirkulär form, som kan installeras som en fristående enhet, eller som en utfyllandsenhet mellan två linjära skåp för livsmedelsbutiker. Karusellskåp kan också vara utrustade med en inredning som kan roteras 360° så att livsmedlen kan exponeras i alla riktningar.”

c)

Följande punkt ska läggas till som punkt 26:

”26.

skåp för livsmedelsbutiker: en kyl-/frysprodukt med direktförsäljningsfunktion avsedd för försäljning och exponering av livsmedel och andra varor i detaljhandelstillämpningar, t.ex. i livsmedelsbutiker. Dryckeskylare, varuautomater med kyl-/frysfunktion, skopglassfrysar och glassfrysar anses inte vara skåp för livsmedelsbutiker.”

3.

Artikel 3.1 b ska ersättas med följande:

”b)

De parametervärden som finns i produktinformationsbladet i enlighet med bilaga V är införda i den offentliga delen av produktdatabasen.”

4.

I artikel 9 ska sista stycket ersättas med följande:

”Den ska tillämpas från och med den 1 mars 2021, med undantag för skyldigheten att tillhandahålla energieffektivitetsklass för de ljuskälleparametrar som avses i tabell 10 del 5 i bilaga V, som ska tillämpas från och med den 1 mars 2022.”

5.

Bilagorna I, III, IV, V, VI och IX ska ändras så som fastställs i bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.4, artikel 2.2, artikel 4.4, artikel 5.2 och artikel 6.5 ska tillämpas från och med den 1 maj 2021. Artikel 3.2 a ska tillämpas från och med den 1 maj 2021. Artikel 3.2 c ska tillämpas från och med den 1 juli 2021. Artikel 3.1, 3.2 b, 3.3 och 3.5 ska tillämpas från och med den 1 september 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2013 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 (EUT L 315, 5.12.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2014 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 med avseende på energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 och kommissionens direktiv 96/60/EG (EUT L 315, 5.12.2019, s. 29).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2015 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av ljuskällor och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 (EUT L 315, 5.12.2019, s. 68).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2016 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010 (EUT L 315, 5.12.2019, s. 102).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2017 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 (EUT L 315 5.12.2019, s. 134).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2018 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion (EUT L 315, 5.12.2019, s. 155).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

(9)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1094 av den 5 maj 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk (EUT L 177, 8.7.2015, s. 2).


BILAGA I

Bilagorna I, II, III, IV V, VI och IX till delegerad förordning (EU) 2019/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska följande punkter läggas till som punkterna 29 och 30:

”29.

deklarerade värden: de beräknade, uppmätta eller på annat sätt fastställda värden som leverantören tillhandahåller för de tekniska parametrarna i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/1369 och artikel 3.1 d och bilaga VI i den här förordningen, för myndigheternas verifiering av överensstämmelse i medlemsstaterna.

30.

garanti: varje åtagande som återförsäljaren eller leverantören gör i förhållande till konsumenten om att

a)

återbetala det betalade priset, eller

b)

ersätta, reparera eller på annat sätt hantera elektroniska bildskärmar om de inte uppfyller specifikationerna i garantibeviset eller i relevant reklam.”

2.

Sist i punkt B i bilaga II ska följande stycke läggas till:

”De deklarerade värdena för effekten i påläge (Pmeasured) och den synliga bildytan (A) enligt tabell 5 i bilaga VI ska användas för EEI-beräkningen.”

3.

I bilaga III del 2 ska följande stycke läggas till sist i punkt 10 f:

”Om den elektroniska bildskärmen inte stöder HDR ska HDR-piktogrammet och bokstäverna för energieffektivitetsklasserna inte visas. Skärmpiktogrammet som anger skärmens storlek och upplösning ska centreras vertikalt på ytan under värdet för energianvändningen.”

4.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke ska införas som andra stycket:

”I avsaknad av befintliga relevanta standarder och fram till offentliggörandet av hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarderna i Europeiska unionens officiella tidning ska de övergångsmetoder för provning som fastställs i bilaga IIIa till kommissionens förordning (EU) 2019/2021 om fastställande av ekodesignkrav för elektroniska bildskärmar, eller andra tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis, användas.”

b)

Sist i bilagan ska följande text läggas till:

”Mätningar av SDR (Standard Dynamic Range), HDR (High Dynamic Range), skärmens luminans för automatisk ljusstyrkereglering, kvot för toppnivån av vitluminans och andra luminansmätningar ska utföras så som anges i tabell 3a i bilaga III till kommissionens förordning (EU) 2019/2021.”

5.

I bilaga V ska tabell 4 ersättas med följande:

 

Parameter

Parametervärde och precision

Enhet

Anmärkningar:

1.

Leverantörens namn eller varumärke  (2)  (3)

 

TEXT

 

 

Leverantörens adress  (2)  (3)  (4)

 

 

Information från leverantörens registrering i produktdatabasen.

2.

Modellbeteckning  (2)

 

TEXT

 

3.

Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)

X,X

W

Avrundat till en decimal för effektvärden under 100 W och till närmaste heltal för effektvärden på minst 100 W.

5.

Energieffektivitetsklass (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] eller ”e.t.”

 

Om det slutgiltiga värdet för denna parameter genereras automatiskt från produktdatabasen ska leverantören inte ange några värden. Ange ”e.t.” (ej tillämpligt) om HDR-visning saknas.

6.

Effektbehov i påläge med HDR-visning (High Dynamic Range), om sådan finns

X,X

W

Avrundat till en decimal för effektvärden under 100 W och till heltal för effektvärden på minst 100 W. (Ange ”0” (noll) om parametern är ”ej tillämplig”.)

7.

Effektbehov i frånläge, i tillämpliga fall

X,X

W

 

8.

Effektbehov i standbyläge, i tillämpliga fall

X,X

W

 

9.

Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge, i tillämpliga fall

X,X

W

 

10.

Kategori av elektronisk bildskärm

[tv-apparat/datorskärm/skyltningsskärm/övriga]

 

Välj ett alternativ.

11.

Höjd-breddförhållande

X

:

Y

Heltal

T.ex. ”16:9” eller ”21:9”

12.

Skärmupplösning

X

×

Y

Pixlar

Antal pixlar, horisontellt och vertikalt

13.

Skärmdiagonal

X,X

cm

Avrundat till en decimal

14.

Skärmdiagonal

X

tum

Frivilligt, uttryckt i tum och avrundat till närmaste heltal

15.

Synlig bildskärmsarea

X,X

dm2

Avrundat till en decimal

16.

Bildskärmsteknik

TEXT

 

LCD/LEDLCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD osv.

17.

Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig

[JA/NEJ]

 

Måste vara aktiverad som standard (om JA)

18.

Sensor för taligenkänning tillgänglig

[JA/NEJ]

 

 

19.

Närvarosensor tillgänglig

[JA/NEJ]

 

Måste vara aktiverad som standard (om JA)

20.

Bilduppdateringsfrekvens (standard)

X

Hz

 

21.

Minsta garanterad tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)  (2)  (3)

X

År

Enligt del E punkt 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2021  (1)

22.

Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)  (2)  (3)

X

År

Enligt del E punkt 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2021

23.

Minsta garanterade produktsupport  (2)  (3)

X

År

Enligt del E punkt 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2021

 

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti  (2)  (3)

X

År

 

24.

Typ av strömförsörjning (nätaggregat)

internt/externt/standardiserat externt

 

Välj ett alternativ.

25.

Ej standardiserat externt nätaggregat (som finns med i förpackningen)

i

 

TEXT

Beskrivning

 

ii

Ingående spänning

X

V

 

iii

Utgående spänning

X,X

V

 

26

Standardiserat externt nätaggregat (eller lämpligt sådant om det inte finns med i produktens förpackning)

i

Relevant standard (en eller flera)

TEXT

 

ii

Krav på utgående spänning

X,X

V

 

iii

Krav på utgående ström (minimum)

X,X

A

 

iv

Krav på strömmens frekvens

XX

Hz

 

6.

Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1–5 ska ersättas med följande:

”1.

En allmän beskrivning av modellen, som gör att den enkelt och entydigt kan identifieras.

2.

Hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats eller andra mätstandarder som använts.

3.

Särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas i samband med att modellen monteras, installeras, underhålls eller provas.

4.

Värdena för de tekniska parametrar som anges i tabell 5. Dessa värden betraktas som de deklarerade värdena för verifieringsförfarandet i bilaga IX.

5.

Uppgifter om och resultaten av de beräkningar som genomförts i enlighet med bilaga IV.

6.

Provningsförhållandena, om dessa inte beskrivs tillräckligt i punkt 2.

7.

Likvärdiga modeller, om sådana finns, inklusive modellbeteckningar.

Dessa delar ska också utgöra de obligatoriska specifika delarna av den tekniska dokumentation som leverantören ska införa i databasen, i enlighet med artikel 12.5 i förordning (EU) 2017/1369.”

b)

Tabell 5 ska ersättas med följande:

”Tabell 5

Modellens tekniska parametrar och deklarerade värden

 

Parameter

Parametervärde och precision

Enhet

Deklarerat värde

Allmänt

1.

Leverantörens namn eller varumärke

TEXT

 

 

2.

Modellbeteckning

TEXT

 

 

3.

Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)

[A/B/C/D/E/F/G]

A–G

 

4.

Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)

XXX,X

W

 

5.

Energieffektivitetsklass för HDR-visning (High Dynamic Range), om sådan finns

[A/B/C/D/E/F/G] eller ”e.t.”

A–G

 

6.

Effektbehov i påläge med HDR-visning (High Dynamic Range)

XXX,X

W

 

7.

Effektbehov i frånläge

X,X

W

 

8.

Effektbehov i standbyläge

X,X

W

 

9.

Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge

X,X

W

 

10.

Kategori av elektronisk bildskärm

[tv-apparat/datorskärm/skyltningsskärm/övriga]

TEXT

 

11.

Höjd-breddförhållande

XX

:

XX

 

 

12.

Skärmupplösning (pixlar)

X

×

X

 

 

13.

Skärmdiagonal

XXX,X

cm

 

14.

Skärmdiagonal

XX

tum

 

15.

Synlig bildskärmsarea

XXX,X

dm2

 

16.

Bildskärmsteknik

TEXT

 

 

17.

Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig

[JA/NEJ]

 

 

18.

Sensor för taligenkänning tillgänglig

[JA/NEJ]

 

 

19.

Närvarosensor tillgänglig

[JA/NEJ]

 

 

20.

Bilduppdateringsfrekvens (normalkonfiguration)

XXX

Hz

 

21.

Minsta garanterad tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör, enligt punkt 1 i bilaga II E till kommissionens förordning (EU) 2019/2021)

XX

År

 

22.

Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör, enligt punkt 1 i bilaga II E till kommissionens förordning (EU) 2019/2021)

XX

År

 

23.

Minsta garanterade produktsupport (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör, enligt punkt 1 i bilaga II E till kommissionens förordning (EU) 2019/2021)

XX

År

 

 

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti

XX

År

 

Påläge

24.

Toppnivån av vitluminans för den ljusstarkaste pålägeskonfigurationen

XXXX

cd/m2

 

25.

Toppnivån av vitluminans för normalkonfiguration

XXXX

cd/m2

 

26.

Kvot för toppnivån av vitluminans (beräknad som

värdet för ”toppnivå av vitluminans för normalkonfiguration” dividerat med värdet för ”toppnivå av vitluminans i den ljusstarkaste pålägeskonfigurationen”, multiplicerat med 100)

XX,X

%

 

Automatiskt viloläge (APD, Auto Power Down)

27.

Varaktighet i påläge innan den elektroniska bildskärmen automatiskt växlar till standby- eller frånläge, eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga kraven på effektbehov för frånläge eller standbyläge

XX:XX

mm:ss

 

28.

För tv-apparater: varaktighet efter den senaste användarinteraktionen innan tv-apparaten automatiskt växlar till standby- eller frånläge, eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga effektförbrukningskraven för frånläge eller standbyläge

XX:XX

mm:ss

 

29.

För tv-apparater utrustade med närvarosensor: varaktighet utan att någon närvaro känns av innan tv-apparaten automatiskt växlar till standby- eller frånläge, eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga kraven på effektbehov för frånläge eller standbyläge

XX:XX

mm:ss

 

30.

För andra elektroniska bildskärmar än tv-apparater och bildskärmar för sändning: varaktighet utan att någon insignal känns av innan den elektroniska bildskärmen automatiskt växlar till standby- eller frånläge, eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga kraven på effektbehov för frånläge eller standbyläge

XX:XX

mm:ss

 

Automatisk ljusstyrkereglering (ABC)

Om den är tillgänglig och aktiverad som standard.

31.

Procentuell effektsänkning till följd av den automatiska ljusstyrkeregleringens reaktion på omgivningsljusets ändrade intensitet från 100 lux till 12 lux.

XX,X

%

 

32.

Effekt i påläge vid omgivningsljus på 100 lux vid sensorn för automatisk ljusstyrkereglering.

XXX,X

W

 

33.

Effekt i påläge vid omgivningsljus på 12 lux vid sensorn för automatisk ljusstyrkereglering.

XXX,X

W

 

34.

Bildskärmsluminans vid omgivningsljus på 100 lux vid sensorn för automatisk ljusstyrkereglering  (*1).

XXX

cd/m2

 

35.

Bildskärmsluminans vid omgivningsljus på 60 lux vid sensorn för automatisk ljusstyrkereglering  (*1).

XXX

cd/m2

 

36.

Bildskärmsluminans vid omgivningsljus på 35 lux vid sensorn för automatisk ljusstyrkereglering  (*1).

XXX

cd/m2

 

37.

Bildskärmsluminans vid omgivningsljus på 12 lux vid sensorn för automatisk ljusstyrkereglering  (*1).

XXX

cd/m2

 

Strömförsörjning

38.

Typ av strömförsörjning (nätaggregat)

Internt/externt

 

 

39.

Hänvisningar till standard (i relevanta fall)

 

TEXT

 

40.

Ingående spänning

XXX,X

V

 

41.

Utgående spänning

XXX,X

V

 

42.

Ingående ström (max.)

XXX,X

A

 

43.

Utgående ström (min.)

XXX,X

A

 

c)

Punkt 6 ska omnumreras till punkt 9.

d)

Punkt 7 ska omnumreras till punkt 10.

e)

Punkt 8 ska omnumreras till punkt 11.

7.

Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den verifiering som medlemsstaternas myndigheter gör av de deklarerade värdena, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda. De offentliggjorda värdena och klasserna på etiketten eller i produktinformationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som deklareras i den tekniska dokumentationen.”

b)

I tredje stycket ska orden ”de använda” ersättas med ”de bland annat använda”.

c)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkt 3 eller 6 eller med andra stycket i denna bilaga.”

d)

Tabell 6 ska ersättas med följande:

”Tabell 6

Kontrolltoleranser

Parameter

Kontrolltoleranser

Effektbehov (W) i påläge (Pmeasured )

Det fastställda värdet  (*3) får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 7 %.

Effektbehov (W) i frånläge, standbyläge och nätverksanslutet standbyläge, enligt vad som är tillämpligt

Det fastställda värdet  (*3) får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W om det deklarerade värdet är 1,00 W eller lägre, eller med mer än 10 % om det deklarerade värdet är högre än 1,00 W.

Synlig bildskärmsarea

Det fastställda värdet  (*2) får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 1 % eller 0,1 dm2, beroende på vilket som är minst.

Synlig skärmdiagonal i centimeter

Det fastställda värdet  (*2) får inte avvika från det deklarerade värdet med mer än 1 cm.

Skärmupplösning i antal pixlar horisontellt och vertikalt

Det fastställda värdet  (*2) får inte avvika från det deklarerade värdet.

Toppnivå av vitluminans

Det fastställda värdet  (*3) får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %.

Varaktighet i påläge innan den elektroniska bildskärmen automatiskt växlar till standby- eller frånläge, eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga kraven på effektbehov för frånläge eller standbyläge.

Det fastställda värdet  (*2) får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 sekunder.

För tv-apparater: varaktighet efter den senaste användarinteraktionen innan tv-apparaten automatiskt växlar till standby- eller frånläge, eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga effektförbrukningskraven för frånläge eller standbyläge.

Det fastställda värdet  (*2) får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 sekunder.

För tv-apparater utrustade med närvarosensor: varaktighet utan att någon närvaro känns av innan tv-apparaten automatiskt växlar till standby- eller frånläge, eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga kraven på effektbehov för frånläge eller standbyläge.

Det fastställda värdet  (*2) får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 sekunder.

För andra elektroniska bildskärmar än tv-apparater och bildskärmar för sändning: varaktighet utan att någon insignal känns innan den elektroniska bildskärmen automatiskt växlar till standby- eller frånläge, eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga kraven på effektbehov för frånläge eller standbyläge.

Det fastställda värdet  (*2) får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 sekunder.


(1)  Kommissionens förordning (EU) 2019/2021 av den 1 oktober 2019 om fastställande av ekodesignkrav för elektroniska bildskärmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 (se sidan 241 i detta nummer av EUT).

(2)  Denna parameter ska inte anses relevant för tillämpningen av artikel 2.6 i förordning (EU) 2017/1369.

(3)  Ändringar av denna parameter ska inte anses relevanta för tillämpningen av artikel 4.4 i förordning (EU) 2017/1369.

(4)  Leverantören ska inte ange några värden för varje modell om de tillhandahålls automatiskt från databasen.”

(*1)  Parametervärdena för luminans i samband med automatisk ljusstyrkereglering är vägledande, och verifieringen görs mot de tillämpliga krav som rör automatisk ljusstyrkereglering.”

(*2)  Om det fastställda värdet för en enda enhet inte överensstämmer med kraven ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

(*3)  Om ytterligare tre enheter provas enligt punkt 4, avser det fastställda värdet det aritmetiska medelvärdet av de värden som fastställts för dessa tre ytterligare enheter.”


BILAGA II

Bilagorna I, IV V, VI, VIII, IX och X till delegerad förordning (EU) 2019/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska följande punkt läggas till som punkt 33:

”33.

deklarerade värden: de beräknade, uppmätta eller på annat sätt fastställda värden som leverantören tillhandahåller för de tekniska parametrarna i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/1369 och artikel 3.1 d och bilaga VI i den här förordningen, för myndigheternas verifiering av överensstämmelse i medlemsstaterna.”

2.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke ska läggas till efter första stycket:

”Om en parameter deklareras i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/1369 och i enlighet med tabell 7 i bilaga VI för tvättmaskiner för hushållsbruk eller tabell 8 i bilaga VI för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk, ska dess deklarerade värde användas av leverantören för beräkningarna i denna bilaga.”

b)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   NOMINELL KAPACITET FÖR KOMBINERADE TVÄTTMASKINER/TORKTUMLARE FÖR HUSHÅLLSBRUK

Den nominella kapaciteten för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk är den nominella kapaciteten för tvätt- och torkcykeln.

Om den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk tillhandahåller en kontinuerlig cykel, ska den nominella kapaciteten för tvätt- och torkcykeln vara den nominella kapaciteten för denna cykel.

Om den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk inte tillhandahåller en kontinuerlig cykel, ska den nominella kapaciteten för tvätt- och torkcykeln vara det lägsta värdet av den nominella tvättkapaciteten för programmet eco 40–60 och den nominella torkkapaciteten för den torkcykel som åstadkommer statusen skåptorr.”

c)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.   TVÄTTEFFEKTIVITETSINDEX

Tvätteffektivitetsindex för tvättmaskiner för hushållsbruk respektive tvättcykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk (Iw) samt tvätteffektivitetsindex för den fullständiga cykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk (Jw) ska beräknas med harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis, och avrundas till tre decimaler.

För tvättmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på mer än 3 kg och för tvättcykeln i kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på mer än 3 kg ska det värde för IW som anges i produktinformationsbladet vara det värde som är lägst av tvätteffektivitetsindex vid nominell tvättkapacitet, halv nominell tvättkapacitet och fjärdedels nominell tvättkapacitet.

För tvättmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg eller lägre, och för tvättcykeln i kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg eller lägre, ska det värde för IW som anges i produktinformationsbladet vara tvätteffektivitetsindex vid nominell tvättkapacitet.

För kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på mer än 3 kg ska det värde för JW som anges i produktinformationsbladet vara det lägsta värdet av tvätteffektivitetsindex vid nominell kapacitet och halv nominell kapacitet.

För kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg eller lägre ska det värde för Jw som anges i produktinformationsbladet vara tvätteffektivitetsindex vid nominell kapacitet.

4.   SKÖLJEFFEKTIVITET

Sköljeffektiviteten för tvättmaskiner för hushållsbruk respektive tvättcykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk (IR) samt sköljeffektiviteten för den fullständiga cykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk (JR) ska beräknas med harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som bygger på mätning av LAS-markören (linjära alkylbensensulfonater), och avrundas till en decimal.

För tvättmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på mer än 3 kg och för tvättcykeln i kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på mer än 3 kg ska det värde för IR som anges i produktinformationsbladet vara det värde som är högst av sköljeffektivitet vid nominell tvättkapacitet, halv nominell tvättkapacitet och fjärdedels nominell tvättkapacitet.

För tvättmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg eller lägre och för tvättcykeln i kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg eller lägre ska inget värde för IR anges i produktinformationsbladet.

För kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på mer än 3 kg ska det värde för JR som anges i produktinformationsbladet vara det värde som är högst av sköljeffektivitet vid nominell kapacitet och halv nominell kapacitet.

För kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på högst 3 kg ska inget värde för JR anges i produktinformationsbladet.”

d)

I punkt 6.2 ska första stycket ersättas med följande:

För kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg eller lägre ska den viktade vattenförbrukningen för tvätt- och torkcykeln vara vattenförbrukningen vid nominell kapacitet, avrundad till närmaste heltal.”

e)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   RESTFUKTHALT

Den viktade restfukthalten efter tvätt (D) för en tvättmaskin för hushållsbruk och tvättcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk beräknas i procent enligt följande formel och avrundas till en decimal:

Image 1

där

Dfull är restfukthalten för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet, i procent och avrundad till två decimaler,

D1/2 är restfukthalten för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet, i procent och avrundad till två decimaler,

D1/4 är restfukthalten för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet, i procent och avrundad till två decimaler,

A, B och C är viktningsfaktorerna enligt beskrivningen i punkt 2.1 c.”

f)

Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9.   LÅGEFFEKTLÄGEN

I tillämpliga fall ska effektförbrukningen i frånläge (Po), i standbyläge (Psm) och med startfördröjning (Pds) mätas, uttryckt i W och avrundad till två decimaler.

Under mätningar av effektförbrukningen i lågeffektlägen ska följande kontrolleras och registreras:

Om information visas.

Om nätverksanslutningen aktiveras.

Om en tvättmaskin för hushållsbruk eller en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk har en skrynkelskyddsfunktion, ska denna funktion avbrytas genom öppning av luckan till tvättmaskinen för hushållsbruk eller den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk eller genom annan lämplig åtgärd 15 minuter före mätningen av effektförbrukningen.”

g)

Följande punkt ska läggas till i slutet som punkt 11:

”11.   CENTRIFUGERINGSHASTIGHET

Centrifugeringshastigheten för en tvättmaskin för hushållsbruk och för tvättcykeln i en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk ska beräknas för den inställning som ger högst centrifugeringshastighet för programmet eco 40–60, med hjälp av harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis, och avrundas till närmaste heltal.”

3.

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)

Tabell 5 ska ersättas med följande:

”Tabell 5

Innehåll, ordningsföljd och format för produktinformationsbladet

Leverantörens namn eller varumärke  (1) ,  (3)

Leverantörens adress  (1) ,  (3)

Modellbeteckning  (1)

Allmänna produktparametrar:

Parameter

Värde

Parameter

Värde

Nominell kapacitet (2) (kg)

x,x

Mått i cm (1) ,  (3)

Höjd

x

Bredd

x

Djup

x

Energieffektivitetsindex (2) (EEIW)

x,x

Energieffektivitetsklass (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Tvätteffektivitetsindex (2)

x,xxx

Sköljeffektivitet (g/kg) (2)

x,x

Energianvändning i kWh per cykel, vid användning av programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)

x,xxx

Vattenförbrukning i liter per cykel, vid användning av programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhet)

x

Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (2) (°C)

Nominell kapacitet

x

Viktad restfukthalt (2) (%)

x,x

Halv

x

Fjärdedels

x

Centrifugeringshastighet (2)(varv/min)

Nominell kapacitet

x

Centrifugeringseffektivitetsklass (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Halv

x

Fjärdedels

x

Programtid (2)(h:mm)

Nominell kapacitet

x:xx

Typ

[inbyggd/fristående]

Halv

x:xx

Fjärdedels

x:xx

Utsläpp av luftburet akustiskt buller i centrifugeringsfasen (2) (dB(A) re 1 pW)

x

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller (2) (centrifugeringsfasen)

[A/B/C/D] (4)

Frånläge (W) (om tillämpligt)

x,xx

Standbyläge (W) (om tillämpligt)

x,xx

Startfördröjning (W) (om tillämpligt)

x,xx

Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)

x,xx

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti  (1) ,  (3):

Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln

[JA/NEJ]

Ytterligare information (1) ,  (3):

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2023 (1) finns:

b)

Tabell 6 ska ersättas med följande:

”Tabell 6

Innehåll, ordningsföljd och format för produktinformationsbladet

Leverantörens namn eller varumärke  (5) ,  (8)

Leverantörens adress  (5) ,  (8)

Modellbeteckning  (5)

Allmänna produktparametrar:

Parameter

Värde

Parameter

Värde

Nominell kapacitet (kg)

Nominell kapacitet (7)

x,x

Mått i cm (5) ,  (8)

Höjd

x

Nominell tvättkapacitet (6)

x,x

Bredd

x

Djup

x

Energieffektivitetsindex

EEIW  (6)

x,x

Energieffektivitetsklass

EEIW  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

EEIWD  (7)

x,x

EEIWD  (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Tvätteffektivitetsindex

IW  (6)

x,xxx

Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)

IR  (6)

x,x

JW  (7)

x,xxx

JR  (7)

x,x

Energianvändning, i kWh per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 och en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)

x,xxx

Energianvändning, i kWh per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)

x,xxx

Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet)

x

Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet)

x

Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C) i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60

Nominell tvättkapacitet

x

Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C) i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med användning av tvätt- och torkcykeln

Nominell kapacitet

x

Halv

x

Fjärdedels

x

Halv

x

Centrifugeringshastighet (varv/min) (6)

Nominell tvättkapacitet

x

Viktad restfukthalt (%) (6)

x,x

Halv

x

Fjärdedels

x

Programtid för eco 40–60 (h:mm)

Nominell tvättkapacitet

x:xx

Centrifugeringseffektivitetsklass (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Halv

x:xx

Fjärdedels

x:xx

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för tvättcykeln (med programmet eco 40–60) vid nominell tvättkapacitet (dB(A) re 1 pW)

x

Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)

Nominell kapacitet

x:xx

Halv

x:xx

Typ

[inbyggd/fristående]

Utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller för centrifugeringsfasen för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet.

[A/B/C/D] (9)

Frånläge (W) (om tillämpligt)

x,xx

Standbyläge (W) (om tillämpligt)

x,xx

Startfördröjning (W) (om tillämpligt)

x,xx

Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)

x,xx

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti  (5) ,  (8):

Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln

[JA/NEJ]

Ytterligare information  (5) ,  (8):

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 finns:

4.

Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

För tvättmaskiner för hushållsbruk ska den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 d omfatta följande delar:

a)

En allmän beskrivning av modellen, som gör att den enkelt och entydigt kan identifieras.

b)

Hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats eller andra mätstandarder som använts.

c)

Särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas i samband med att modellen monteras, installeras, underhålls eller provas.

d)

Värdena för de tekniska parametrar som anges i tabell 7. Dessa värden betraktas som de deklarerade värdena för verifieringsförfarandet i bilaga IX.

e)

Uppgifter om och resultaten av de beräkningar som genomförts i enlighet med bilaga IV.

f)

Provningsförhållandena, om dessa inte beskrivs tillräckligt i punkt b.

g)

Likvärdiga modeller, om sådana finns, inklusive modellbeteckningar.

Dessa delar ska också utgöra de obligatoriska specifika delarna av den tekniska dokumentation som leverantören ska införa i databasen, i enlighet med artikel 12.5 i förordning (EU) 2017/1369.

Tabell 7

Modellens tekniska parametrar och de deklarerade värdena för tvättmaskiner för hushållsbruk

PARAMETER

DEKLARERAT VÄRDE

ENHET

Nominell kapacitet för programmet eco 40–60, med steg om 0,5 kg (c)

X,X

kg

Energianvändning för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (EW,full)

X,XXX

kWh/cykel

Energianvändning för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (EW,½)

X,XXX

kWh/cykel

Energianvändning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (EW,1/4)

X,XXX

kWh/cykel

Viktad energianvändning för programmet eco 40–60 (EW)

X,XXX

kWh/cykel

Standardiserad energianvändning för programmet eco 40–60 (SCEW)

X,XXX

kWh/cykel

Energieffektivitetsindex (EEIW)

X,X

-

Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (WW,full)

X,X

L/cykel

Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (WW,½)

X,X

L/cykel

Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (WW,1/4)

X,X

L/cykel

Viktad vattenförbrukning (WW)

X

L/cykel

Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (Iw)

X,XXX

-

Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (Iw)

X,XXX

-

Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (Iw)

X,XXX

-

Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet(IR)

X,X

g/kg

Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (IR)

X,X

g/kg

Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet(IR)

X,X

g/kg

Programtid för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (tw)

X:XX

h:mm

Programtid för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (tw)

X:XX

h:mm

Programtid för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (tw)

X:XX

h:mm

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (T)

X

°C

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (T)

X

°C

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (T)

X

°C

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (S)

X

rpm

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (S)

X

rpm

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (S)

X

rpm

Viktad restfukthalt (D)

X,X

%

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under programmet eco 40–60 (centrifugeringsfasen)

X

dB(A) re 1 pW

Effektförbrukning i frånläge (Po) (om tillämpligt)

X,XX

W

Effektförbrukning i standbyläge (Psm) (om tillämpligt)

X,XX

W

Omfattar standbyläget visning av information?

Ja/Nej

-

Effektförbrukning i standbyläge (Psm) i form av nätverksanslutet standbyläge (om tillämpligt)

X,XX

W

Effektförbrukning vid startfördröjning (Pds) (om tillämpligt)

X,XX

W”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

För kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk ska den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 d omfatta följande delar:

a)

En allmän beskrivning av modellen, som gör att den enkelt och entydigt kan identifieras.

b)

Hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats eller andra mätstandarder som använts.

c)

Särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas i samband med att modellen monteras, installeras, underhålls eller provas.

d)

Värdena för de tekniska parametrar som anges i tabell 8. Dessa värden betraktas som de deklarerade värdena för verifieringsförfarandet i bilaga IX.

e)

Uppgifter om och resultaten av de beräkningar som genomförts i enlighet med bilaga IV.

f)

Provningsförhållandena, om dessa inte beskrivs tillräckligt i punkt b.

g)

Likvärdiga modeller, om sådana finns, inklusive modellbeteckningar.

Dessa delar ska också utgöra de obligatoriska specifika delarna av den tekniska dokumentation som leverantören ska införa i databasen, i enlighet med artikel 12.5 i förordning (EU) 2017/1369.

Tabell 8

Modellens tekniska parametrar och de deklarerade värdena för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk

PARAMETER

DEKLARERAT VÄRDE

ENHET

Nominell kapacitet för tvättcykeln, med steg om 0,5 kg (c)

X,X

kg

Nominell kapacitet för tvätt- och torkcykeln, med steg om 0,5 kg (d)

X,X

kg

Energianvändning för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (EW,full)

X,XXX

kWh/cykel

Energianvändning för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (EW,½)

X,XXX

kWh/cykel

Energianvändning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (EW,1/4)

X,XXX

kWh/cykel

Viktad energianvändning för programmet eco 40–60 (EW)

X,XXX

kWh/cykel

Standardiserad energianvändning för programmet eco 40–60 (SCEW)

X,XXX

kWh/cykel

Energieffektivitetsindex för tvättcykeln (EEIW)

X,X

-

Energianvändning för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (EWD,full)

X,XXX

kWh/cykel

Energianvändning för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (EWD,½)

X,XXX

kWh/cykel

Viktad energianvändning för tvätt- och torkcykeln (EWD)

X,XXX

kWh/cykel

Standardiserad energianvändning för tvätt- och torkcykeln (SCEWD)

X,XXX

kWh/cykel

Energieffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln (EEIWD)

X,X

-

Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (WW,full)

X,X

L/cykel

Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (WW,½)

X,X

L/cykel

Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (WW,1/4)

X,X

L/cykel

Viktad vattenförbrukning för tvättcykeln (WW)

X

L/cykel

Vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (WWD,full)

X,X

L/cykel

Vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (WWD,½)

X,X

L/cykel

Viktad vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln (WWD)

X

L/cykel

Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (Iw)

X,XXX

-

Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (Iw)

X,XXX

-

Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (Iw)

X,XXX

-

Tvätteffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (Jw)

X,XXX

-

Tvätteffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (Jw)

X,XXX

-

Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (IR)

X,X

g/kg

Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (IR)

X,X

g/kg

Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (IR)

X,X

g/kg

Sköljeffektivitet för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (JR)

X,X

g/kg

Sköljeffektivitet för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (JR)

X,X

g/kg

Programtid för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (tw)

X:XX

h:mm

Programtid för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (tw)

X:XX

h:mm

Programtid för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (tw)

X:XX

h:mm

Cykeltid för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (tWD)

X:XX

h:mm

Cykeltid för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (tWD)

X:XX

h:mm

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (T)

X

°C

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (T)

X

°C

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (T)

X

°C

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under den tvättcykel som ingår i tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (T)

X

°C

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under den tvättcykel som ingår i tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (T)

X

°C

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (S)

X

rpm

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (S)

X

rpm

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (S)

X

rpm

Viktad restfukthalt efter tvätt (D)

X,X

%

Slutlig fukthalt efter torkning

X,X

%

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under programmet eco 40–60 (centrifugeringsfasen)

X

dB(A) re 1 pW

Effektförbrukning i frånläge (Po) (om tillämpligt)

X,XX

W

Effektförbrukning i standbyläge (Psm) (om tillämpligt)

X,XX

W

Omfattar standbyläget visning av information?

Ja/Nej

-

Effektförbrukning i standbyläge (Psm) i form av nätverksanslutet standbyläge (om tillämpligt)

X,XX

W

Effektförbrukning vid startfördröjning (Pds) (om tillämpligt)

X,XX

W”

5.

I bilaga VIII ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Lämplig etikett som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 g ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Storleken ska vara sådan att etiketten är väl synlig och läsbar och den ska vara proportionerlig mot den storlek som anges i bilaga III. Etiketten får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att visa etiketten överensstämmer med specifikationerna i punkt 2 i denna bilaga. Om en kapslad skärmbild används ska etiketten visas vid första musklicket på bilden, när markören förs över bilden eller, för pekskärmar, vid beröring av bilden.”

6.

Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den verifiering som medlemsstaternas myndigheter gör av de deklarerade värdena, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda. De offentliggjorda värdena och klasserna på etiketten eller i produktinformationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som deklareras i den tekniska dokumentationen.”

b)

I tredje stycket ska orden ”de använda” ersättas med ”de bland annat använda”.

c)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkt 3 eller 6 eller med andra stycket i denna bilaga.”

d)

Tabell 9 ska ersättas med följande:

”Tabell 9

Kontrolltoleranser

Parameter

Kontrolltoleranser

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Det fastställda värdet  (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full respektive EWD,½ med mer än 10 %.

Viktad energianvändning (EW och EWD)

Det fastställda värdet  (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för EW respektive EWD med mer än 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Det fastställda värdet  (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full respektive WWD,½ med mer än 10 %.

Viktad vattenförbrukning (WW och WWD)

Det fastställda värdet  (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för WW respektive WWD med mer än 10 %.

Tvätteffektivitetsindex (IW och JW) för alla relevanta laster

Det fastställda värdet  (*1) får inte understiga det deklarerade värdet för IW respektive Jw med mer än 8 %.

Sköljeffektivitet (IR och JR) för alla relevanta laster

Det fastställda värdet  (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för IR respektive JR med mer än 1,0 g/kg.

Program- eller cykeltid (tW och tWD) för alla relevanta laster

Det fastställda värdet  (*1) för program- eller cykeltiden får inte överstiga det deklarerade värdet för tw respektive tWD med mer än 5 % eller med mer än 10 minuter, beroende på vilket som är minst.

Maximitemperatur inuti tvätten (T) under tvättcykeln för alla relevanta laster

Det fastställda värdet  (*1) får inte understiga det deklarerade värdet för T med mer än 5 K och inte överstiga det deklarerade värdet för T med mer än 5 K.

Viktad restfukthalt efter tvätt (D)

Det fastställda värdet  (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för D med mer än 10 %.

Slutlig fukthalt efter torkning för alla relevanta laster

Det fastställda värdet  (*1) får inte överstiga 3,0 %.

Centrifugeringshastighet (S) för alla relevanta laster

Det fastställda värdet  (*1) får inte understiga det deklarerade värdet för S med mer än 10 %.

Effektförbrukning i frånläge (Po)

Det fastställda värdet  (*1) för effektförbrukning Po får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W.

Effektförbrukning i standbyläge (Psm)

Det fastställda värdet  (*1) för effektförbrukning Psm får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 % om det deklarerade värdet överstiger 1,00 W, eller med mer än 0,10 W om det deklarerade värdet är 1,00 W eller lägre.

Effektförbrukning med startfördröjning (Pds)

Det fastställda värdet  (*1) för effektförbrukning Pds får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 % om det deklarerade värdet överstiger 1,00 W, eller med mer än 0,10 W om det deklarerade värdet är 1,00 W eller lägre.

Utsläpp av luftburet akustiskt buller

Det fastställda värdet  (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 2 dB(A) re 1 pW.

7.

I bilaga X ska punkt f ersättas med följande:

”f)

Berör inte den svenska versionen”.(1)  Denna parameter ska inte anses relevant för tillämpningen av artikel 2.6 i förordning (EU) 2017/1369.

(2)  För programmet eco 40–60.

(3)  Ändringar av denna parameter ska inte anses relevanta för tillämpningen av artikel 4.4 i förordning (EU) 2017/1369.

(4)  Om det slutgiltiga värdet för denna parameter genereras automatiskt från produktdatabasen ska leverantören inte ange några värden.

(5)  Denna parameter ska inte anses relevant för tillämpningen av artikel 2.6 i förordning (EU) 2017/1369.

(6)  För programmet eco 40–60.

(7)  För tvätt- och torkcykeln.

(8)  Ändringar av denna parameter ska inte anses relevanta för tillämpningen av artikel 4.4 i förordning (EU) 2017/1369.

(9)  Om det slutgiltiga värdet för denna parameter genereras automatiskt från produktdatabasen ska leverantören inte ange några värden.”

(*1)  Om ytterligare tre enheter provas enligt punkt 4, avser det fastställda värdet det aritmetiska medelvärdet av de värden som fastställts för dessa tre ytterligare enheter.”


BILAGA III

Bilagorna I, III, IV V, VI och IX till delegerad förordning (EU) 2019/2015 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska punkt 42 ersättas med följande:

”42.

deklarerade värden: de beräknade, uppmätta eller på annat sätt fastställda värden som leverantören tillhandahåller för de tekniska parametrarna i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/1369 och artikel 3.1 d och bilaga VI i den här förordningen, för myndigheternas verifiering av överensstämmelse i medlemsstaterna.”

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 tredje stycket ska ersättas med följande:

”För etiketten gäller följande:

Standardetiketten ska vara minst 36 mm bred och 72 mm hög.

Den mindre etiketten (med en bredd som understiger 36 mm) ska vara minst 20 mm bred och 54 mm hög.”

b)

Hänvisning 6 i punkt 2.3 e ska ersättas med följande:

”6.

Etikettens rektangulära kantlinjer och inre gränslinjer ska ha en vikt på 0,5 punkter och färgen ska vara 100 % svart.”

3.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 a ska ersättas med följande:

”a)

i radiologiska och kärntekniska medicinska installationer som omfattas av normer för strålskydd enligt vad som fastställs i rådets direktiv 2013/59/Euratom (1),

(1)  Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning (EUT L 13, 17.1.2014, s. 1).”"

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3 l:

”l.

Glödlampor med elektriskt gränssnitt i form av bladkontakt, metallfäste, kabel, litztråd, metrisk gänga, stiftsockel eller ostandardiserad specialanpassad utformning, och med hölje tillverkat av kvartsglasrör, som är särskilt utformade och uteslutande saluförs för industriell eller professionell utrustning för eluppvärmning (t.ex. formblåsningsprocesser i PET-industrin, 3D-utskrift, processer för tillverkning av solceller och elektronik, samt härdning av lim, bläck, färg och beläggning).”

c)

Följande punkt ska läggas till som punkt 4:

”4.

Ljuskällor som är särskilt utformade och uteslutande saluförs för produkter som omfattas av kommissionens förordningar (EU) 2019/2023, (EU) 2019/2022, (EU) nr 932/2012 och (EU) 2019/2019 ska undantas från kraven i punkterna 1 e.7b, 1 e.7c och 1 e.7d i bilaga VI till denna förordning.”

4.

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)

Tabell 3 ska ersättas med följande:

Tabell 3

Produktinformationsblad

Leverantörens namn eller varumärke  (1) ,  (5)

Leverantörens adress  (1) ,  (5)

Modellbeteckning  (5)

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:

[HL/LFL T5 HE/LFL T5 HO/CFLni/annan FL/HPS/MH/annan HID/LED/OLED/blandad/övrigt]

Rundstrålande eller riktad:

[NDLS/DLS]

Ljuskällans typ av sockel

(eller annat elektriskt gränssnitt)

[fritext]

 

 

Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:

[MLS/NMLS]

Uppkopplad ljuskälla (CLS):

[ja/nej]

Ljuskälla med valbar färg:

[ja/nej]

Hölje:

[inget/yttre/matt]

Ljuskälla med högluminans:

[ja/nej]

 

 

Bländningsskydd:

[ja/nej]

Kan användas med dimmer:

[ja/endast med särskilda dimrar/nej]

Produktparametrar

Parameter

Värde

Parameter

Värde

Allmänna produktparametrar:

Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal

x

Energieffektivitetsklass

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Användbart ljusflöde (Φuse), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°).

x i [sfär/vid kon/smal kon]

Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.

[x/x…x/x eller x (eller x…)]

Effekt i påläge (Pon), uttryckt i Watt.

x,x

Effekt i standbyläge (Psb), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.

x,xx

Effekt i nätverksanslutet standbyläge (Pnet) för en uppkopplad ljuskälla (CLS), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.

x,xx

Färgåtergivningsindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.

[x/x…x]

Yttermått (1) ,  (5)

utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).

Höjd

x

Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last.

[grafik]

Bredd

x

Djup

x

Påstående om ekvivalent effekt (3)

[ja/-]

Om ja, ekvivalent effekt (W)

x

 

 

Kromaticitetskoordinater (x och y)

0,xxx

0,xxx

Parametrar för riktade ljuskällor:

Största ljusstyrka (cd)

x

Strålvinkeln i grader, eller intervallet av strålvinklar som kan ställas in

[x/x…x]

Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:

R9-värde för färgåtergivningsindex

x

Livslängdsfaktor

x,xx

Ljusflödesförhållande

x,xx

 

 

Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor som ansluts till elnätet:

Fasfaktor (cos φ1)

x,xx

Konsekvent färgåtergivning i McAdam-ellipser

x

Påstående om att en LED-ljuskälla ersätter en fluorescerande ljuskälla utan inbyggt förkopplingsdon med viss effekt.

[ja/-] (4)

Om ja, påstådd ersatt effekt (W)

x

Flimmermått (Pst LM)

x,x

Mått på stroboskopisk effekt (SVM)

x,x

b)

Tabell 7 ska ersättas med följande:

”Tabell 7

Påståenden om ekvivalens för rundstrålande ljuskällor

Ljuskällans ljusflöde Φ (lm)

Påstådd ekvivalent effekt för glödlampa (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200”

5.

Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 e ska ersättas med följande:

”e)

Deklarerade värden för nedanstående tekniska parametrar. Dessa värden betraktas som de deklarerade värdena för verifieringsförfarandet i bilaga IX.

1.

Användbart ljusflöde (Φuse) i lm.

2.

Färgåtergivningsindex (CRI).

3.

Effekt i påläge (Pon) i Watt.

4.

Strålvinkel i grader för riktade ljuskällor (DLS).

4a.

Största ljusstyrka (i cd) för riktade ljuskällor.

5.

Korrelerad färgtemperatur (CCT) [K].

6.

Effekt i standbyläge (Psb) i Watt, även när den är noll.

7.

Effekt i nätverksanslutet standbyläge (Pnet) i Watt för uppkopplade ljuskällor (CLS).

7a.

Värde för färgåtergivningsindex R9 för LED- och OLED-ljuskällor.

7b.

Livslängdsfaktor för LED- och OLED-ljuskällor.

7c.

Ljusflödesförhållande för LED- och OLED-ljuskällor.

7d.

Vägledande livslängd L70B50 för LED- och OLED-ljuskällor.

8.

Fasfaktor (cos φ1) för LED- och OLED-ljuskällor som ansluts till elnätet.

9.

Konsekvent färgåtergivning i McAdam-ellipsens storlek i steg för LED- och OLED-ljuskällor.

10.

HLLS-luminans i cd/mm2 (endast för HLLS).

11.

Flimmermått (PstLM) för LED- och OLED-ljuskällor.

12.

Mått på stroboskopisk effekt (SVM) för LED- och OLED-ljuskällor.

13.

Spektral renhet, endast för CTLS, för följande färger och dominerande våglängd inom det angivna intervallet:

Färg

Dominerande våglängdsintervall

Blått

440 nm – 490 nm

Grönt

520 nm – 570 nm

Rött

610 nm – 670 nm”.

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 2:

”2.

De delar som förtecknas i punkt 1 ska också utgöra de obligatoriska specifika delarna av den tekniska dokumentation som leverantören ska införa i databasen, i enlighet med artikel 12.5 i förordning (EU) 2017/1369.”

6.

Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den verifiering som medlemsstaternas myndigheter gör av de deklarerade värdena, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda. De offentliggjorda värdena och klasserna på etiketten eller i produktinformationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som deklareras i den tekniska dokumentationen.

Om en modell är konstruerad för att känna av att den genomgår provning (genom att t.ex. känna igen provningsförhållanden eller provningscykler) och specifikt reagera genom att automatiskt ändra sin prestanda under provningen för att uppnå en gynnsammare nivå för någon av de parametrar som anges i denna förordning eller ingår i den tekniska dokumentationen eller i någon dokumentation som tillhandahålls, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven.”

b)

I tredje stycket ska orden ”de använda” ersättas med ”de bland annat använda”.

c)

Punkt 1 andra stycket ska ersättas med följande:

”Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera tio enheter av ljuskällans modell när det gäller punkt 2 c i denna bilaga. Kontrolltoleranserna anges i tabell 9 i denna bilaga.”

d)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a, 2 b eller 2 c inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven i denna förordning.”

e)

Tabell 9 ska ersättas med följande:

”Tabell 9

Kontrolltoleranser

Parameter

Provstorlek

Kontrolltoleranser

Effekt i påläge vid full last Pon [W]:

 

 

Pon ≤ 2 W

10

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,20 W.

2 W < Pon ≤ 5 W

10

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %.

5 W < Pon ≤ 25 W

10

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

25 W < Pon ≤ 100 W

10

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

100 W < Pon

10

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 2,5 %.

Fasfaktor [0–1]

10

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet minus 0,1 enheter.

Användbart ljusflöde Φuse [lm]

10

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet minus 10 %.

Effekt i standbyläge Psb och effekt i nätverksanslutet standbyläge Pnet [W]

10

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W.

CRI och R9 [0–100]

10

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 2,0 enheter.

Flimmer [Pst LM] och stroboskopisk effekt [SVM]

10

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,1, eller med mer än 10 % om det deklarerade värdet är högre än 1,0.

Konsekvent färgåtergivning [MacAdam-ellipsens storlek i steg]

10

Det fastställda antalet steg får inte överstiga det deklarerade antalet steg. MacAdam-ellipsens centrum ska vara det centrum som deklarerats av leverantören med en tolerans av 0 005 enheter.

Strålvinkel (grader)

10

Det fastställda värdet får inte avvika från det deklarerade värdet med mer än 25 %.

Ljusutbyte utgående från effekten från elnätet ηTM [lm/W]

10

Det fastställda värdet (kvoten) får inte understiga det deklarerade värdet minus 5 %.

Ljusflödesförhållande (för LED och OLED)

10

Det fastställda värdet XLMF% för urvalet får inte understiga XLMF, MIN% enligt texten i bilaga V till kommissionens förordning (EU) 2019/2020 (2).

Livslängdsfaktor

(för LED och OLED)

10

Minst nio ljuskällor i provurvalet måste fungera efter genomförande av långtidsprovet i bilaga V till förordning (EU) 2019/2020.