ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 54

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
16 februari 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/176 av den 5 februari 2021 om ingående av ändringarna av överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet) vad gäller utvidgning av det avtalets tillämpningsområde och Konungariket Spaniens anslutning till det avtalet

1

 

*

Beslut av de fördragsslutande parterna i överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen om en utvidgning av överenskommelsens tillämpningsområde med avseende på samarbetet om övervakning när det gäller kraven i bilaga VI till Marpolkonventionen

3

 

*

Beslut av de fördragsslutande parterna i överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen om Konungariket Spaniens anslutning till överenskommelsen

6

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

16.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 54/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2021/176

av den 5 februari 2021

om ingående av ändringarna av överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet) vad gäller utvidgning av det avtalets tillämpningsområde och Konungariket Spaniens anslutning till det avtalet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 192.1 och 196.2 jämförda med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet(2) ingicks av Europeiska ekonomiska gemenskapen genom rådets beslut 84/358/EEG (3) och trädde i kraft den 1 september 1989. Bonnavtalet ändrades 1989. Ändringarna godkändes genom rådets beslut 93/540/EEG (4) och trädde i kraft den 1 april 1994.

(2)

Genom ett rådsbeslut av den 7 oktober 2019 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar på unionens vägnar om ändringar av Bonnavtalets materiella och geografiska tillämpningsområde.

(3)

I enlighet med artikel 16.1 i Bonnavtalet har de fördragsslutande parterna behandlat ett förslag till en ändring för att utvidga Bonnavtalets tillämpningsområde i syfte att förbättra samarbetet om övervakning av kraven i bilaga VI till den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg, undertecknad i London den 2 november 1973, kompletterad genom protokollet av den 17 februari 1978 (Marpolkonventionen). De fördragsslutande parterna har även behandlat ändringarna av Bonnavtalet och dess bilaga till följd av Spaniens anslutning till det avtalet i enlighet med artikel 20 i Bonnavtalet.

(4)

Kommissionen har, i enlighet med rådets beslut av den 7 oktober 2019, förhandlat om dessa ändringar av Bonnavtalet, vilka antogs enhälligt av Bonnavtalets fördragsslutande parter genom två beslut vid deras trettioförsta möte i Bonn den 9–11 oktober 2019.

(5)

Dessa ändringar av Bonnavtalet bör godkännas på Europeiska unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ändringar av överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet) beträffande utvidgningen av Bonnavtalets tillämpningsområde och Konungariket Spaniens anslutning till Bonnavtalet som antogs av de fördragsslutande parterna vid deras trettioförsta möte i Bonn den 9–11 oktober 2019 godkänns härmed på unionens vägnar. (5)

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar ge ett sådant meddelande som anges i artikel 16 i Bonnavtalet. (6)

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i 5 februari 2021.

På rådets vägnar

A.P. ZACARIAS

Ordförande


(1)  Godkännande av den 19 januari 2021.

(2)  EGT L 188, 16.7.1984, s. 9.

(3)  Rådets beslut 84/358/EEG av den 28 juni 1984 om ingående av överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (EGT L 188, 16.7.1984, s. 7).

(4)  Rådets beslut 93/540/EEG av den 18 oktober 1993 om godkännande av vissa ändringar i överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonnavtalet) (EGT L 263, 22.10.1993, s. 51).

(5)  Texterna till besluten om ändringar av Bonnavtalet offentliggörs på sidorna 3 och 6 i detta nummer av EUT.

(6)  Dagen för ikraftträdandet av ändringarna av Bonnavtalet kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


16.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 54/3


BESLUT AV DE FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMARBETE VID BEKÄMPNING AV FÖRORENING AV NORDSJÖN GENOM OLJA OCH ANDRA SKADLIGA ÄMNEN

om en utvidgning av överenskommelsens tillämpningsområde med avseende på samarbetet om övervakning när det gäller kraven i bilaga VI till Marpolkonventionen

De fördragsslutande parterna i överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (överenskommelsen),

som erinrar om artikel 16 i överenskommelsen där det föreskrivs att en eller flera fördragsslutande parter får föreslå ändringar av överenskommelsen och att dessa kan antas enhälligt vid ett möte mellan de fördragsslutande parterna,

i avsikt att säkerställa att depositarieregeringen mottar meddelanden om godkännande från alla fördragsslutande parter så snart som möjligt för att sådana ändringar snabbt ska kunna träda i kraft, i enlighet med artikel 16.2 i överenskommelsen,

i syfte att förbättra samarbetet och samordningen mellan de fördragsslutande staterna vid bekämpning av olagliga utsläpp till luften från sjöfarten för att begränsa de negativa konsekvenserna för människors hälsa, den biologiska mångfalden och hela den marina miljön av förbränning av marina bränslen med hög svavel- eller kvävehalt,

antar följande enhälliga beslut.

Punkt 1

Ändring av överenskommelsens titel

Överenskommelsens titel ska ha följande ändrade lydelse:

”Överenskommelse om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjöområdet genom olja och andra skadliga ämnen, inbegripet luftföroreningar från sjöfart”.

Punkt 2

Ändring av överenskommelsens ingress

Överenskommelsens ingress ska ändras på följande sätt:

Ordet ”Irland” ska införas före orden ”Konungariket Nederländerna”.

Andra till sjätte styckena i ingressen ska ha följande ändrade lydelse:

”som inser att förorening av havet genom olja och andra skadliga ämnen, samt luftföroreningar från sjöfart, inom Nordsjöområdet kan utgöra ett hot mot den marina miljön, den biologiska mångfalden, människors hälsa och kuststaternas motsvarande intressen,

som konstaterar att sådana typer av föroreningar har många orsaker och att olyckshändelser och andra händelser till sjöss ger anledning till stor oro,

som är övertygade om att förmågan att bekämpa sådana typer av föroreningar liksom aktivt samarbete och ömsesidig hjälp mellan staterna är nödvändiga för skyddet av deras kuster och därmed sammanhängande intressen,

som välkomnar de framsteg som redan uppnåtts inom ramen för överenskommelsen om samarbete vid oljeförorening i Nordsjön, som undertecknades i Bonn den 9 juni 1969,

som önskar vidareutveckla den ömsesidiga hjälpen och samarbetet när det gäller övervakning och bekämpning av de olika typerna av föroreningar,”.

Punkt 3

Ändring av artikel 1

Artikel 1 ska ha följande ändrade lydelse:

”Artikel 1

Denna överenskommelse ska tillämpas inom Nordsjöområdet, såsom detta definieras i artikel 2:

1.

när förekomst eller väntad förekomst av olja eller andra skadliga ämnen som förorenar eller hotar att förorena havet utgör en allvarlig och överhängande fara för en eller flera fördragsslutande parters kust eller därmed sammanhängande intressen, eller

2.

när förekomst eller väntade förekomst av utsläpp som orsakas av sjöfarten i den mening som avses i bilaga VI till Marpolkonventionen och som förorenar eller hotar att förorena den marina miljön bidrar till eutrofieringen av havet och utgör ett hot mot hälsan för människor som lever vid kusten eller för levande organismer i havet, och

3.

på övervakning som utförs som ett stöd för att upptäcka och bekämpa föroreningar enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel och för att förebygga överträdelser av bestämmelser om förhindrande av förorening.”

Punkt 4

Ändring av artikel 5

Artikel 5 ska ha följande ändrade lydelse:

”Artikel 5

1.   Om en fördragsslutande part får kännedom om en olyckshändelse eller om förekomst av olja eller andra skadliga ämnen, inbegripet utsläpp från fartyg, i Nordsjöområdet som kan förväntas utgöra ett allvarligt hot mot en annan fördragsslutande parts kust eller därmed sammanhängande intressen, ska den utan dröjsmål underrätta den parten genom sin behöriga myndighet.

2.   De fördragsslutande parterna förbinder sig att uppmana befälhavarna på alla fartyg som för deras flagg och förarna av luftfartyg som är registrerade i deras länder att, genom de kanaler som förefaller vara mest praktiska och lämpliga med hänsyn till omständigheterna, utan dröjsmål rapportera

a)

alla olyckshändelser som orsakar eller kan förväntas orsaka förorening av den marina miljön,

b)

förekomst, beskaffenhet och utbredning av olja eller andra skadliga ämnen som kan förväntas utgöra ett allvarligt hot mot en eller flera fördragsslutande parters kust eller därmed sammanhängande intressen.

3.   De fördragsslutande parterna ska använda ett standardformulär för rapportering av föroreningar i enlighet med punkt 1 i denna artikel.”

Punkt 5

Ändring av artikel 6

Artikel 6 ska ha följande ändrade lydelse:

”Artikel 6

1.   Nordsjöområdet indelas, enbart med avseende på tillämpningen av denna överenskommelse, i de zoner som anges i bilagan till denna överenskommelse.

2.   Den fördragsslutande part inom vars zon en situation inträffar av det slag som beskrivs i artikel 1.1 i denna överenskommelse inträffar ska göra nödvändiga bedömningar av beskaffenhet och omfattning av varje olyckshändelse eller, när så är lämpligt, av typ och ungefärlig kvantitet av olja eller andra skadliga ämnen samt i vilken riktning och med vilken hastighet som de rör sig.

3.   Den fördragsslutande part som berörs ska omedelbart underrätta alla övriga fördragsslutande parter genom deras behöriga myndigheter om sina bedömningar och om varje åtgärd som parten har vidtagit för att bekämpa oljan eller de andra skadliga ämnena samt hålla dessa ämnen under observation så länge de finns inom dess zon.

4.   De skyldigheter som åläggs de fördragsslutande parterna enligt denna artikel ska, såvitt gäller zoner för vilka flera parter är ansvariga, vara föremål för särskilda tekniska arrangemang mellan berörda parter. Dessa arrangemang ska meddelas de andra fördragsslutande parterna.”

Punkt 6

Ändring av artikel 15

Artikel 15 ska ha följande ändrade lydelse:

”Artikel 15

1.   De fördragsslutande parterna ska vidta åtgärder för att säkerställa sekretariatsfunktioner för denna överenskommelse, varvid hänsyn ska tas till befintliga arrangemang inom ramen för andra internationella överenskommelser om förhindrande av förorening av den marina miljön och luftföroreningar som är i kraft inom samma område som denna överenskommelse.

2.   Varje fördragsslutande part ska bidra med 2,5 % av de årliga utgifterna till följd av överenskommelsen. Den resterande delen av utgifterna för överenskommelsen ska fördelas mellan andra fördragsslutande parter än den Europeiska ekonomiska gemenskapen i förhållande till deras bruttonationalprodukt i enlighet med den fördelningsnyckel för bidrag som regelbundet fastställs av Förenta nationernas generalförsamling. En fördragsslutande parts bidrag till den resterande delen får inte i något fall överstiga 20 % av den resterande delen.”

Punkt 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då depositarieregeringen har mottagit meddelanden om godkännande från alla fördragsslutande parter.


16.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 54/6


BESLUT AV DE FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMARBETE VID BEKÄMPNING AV FÖRORENING AV NORDSJÖN GENOM OLJA OCH ANDRA SKADLIGA ÄMNEN

om Konungariket Spaniens anslutning till överenskommelsen

De fördragsslutande parterna i överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (överenskommelsen),

SOM ERINRAR OM artikel 20 i överenskommelsen i vilken det föreskrivs att de fördragsslutande parterna enhälligt får inbjuda varje annan kuststat i Nordostatlantområdet att ansluta sig till överenskommelsen, och att artikel 2 i överenskommelsen och bilagan till överenskommelsen i så fall ska ändras i erforderlig utsträckning,

SOM HAR UTTRYCKT sin enhälliga avsikt att inbjuda Spanien att ansluta sig till överenskommelsen,

SOM VÄLKOMNAR Spaniens önskan att ansluta sig till överenskommelsen,

har enhälligt beslutat följande.

Punkt 1

Inbjudan till Spanien i enlighet med artikel 20

I enlighet med artikel 20 inbjuder de fördragsslutande parterna enhälligt Spanien att ansluta sig till Bonnavtalet. Med avseende på denna inbjudan antas följande ändringar i ingressen, artikel 2 och bilagan till överenskommelsen.

Punkt 2

Ändring av överenskommelsens ingress

Överenskommelsens ingress ska ändras på följande sätt: Orden ”Konungariket Spanien” ska införas före orden ”Konungariket Sverige”.

Punkt 3

Ändring av artikel 2

Artikel 2 i överenskommelsen ska ha följande ändrade lydelse:

”Artikel 2

I denna överenskommelse förstås med Nordsjöområdet det havsområde som består av

a)

Nordsjön i egentlig bemärkelse, söder om latitud 61° 0'00.00" N,

b)

Skagerrak, vars södra gräns utgörs, öster om Skagen, av latitud 57° 44'43.00" N,

c)

Biscayabukten, som i söder och väster avgränsas av den linje som definieras i del I i bilagan till denna överenskommelse,

d)

övriga vatten, nämligen Irländska sjön, Keltiska havet, Malin Sea, Great Minch, Little Minch, en del av Norska havet, samt delar av nordöstra Atlanten, som avgränsas i väster och norr av den linje som definieras i del II i bilagan till denna överenskommelse.”

Punkt 4

Ändring av bilagan till överenskommelsen

Bilagan till överenskommelsen ska ändras i enlighet med lydelsen i tillägget till detta beslut.

Punkt 5

Ikraftträdande

Ändringarna i detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då Spanien deponerat sitt anslutningsinstrument för överenskommelsen.


TILLÄGG

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMARBETE VID BEKÄMPNING AV FÖRORENING AV NORDSJÖN GENOM OLJA OCH ANDRA SKADLIGA ÄMNEN, 1983

Beskrivning av Atlantgränsen för Nordsjöområdet och av de zoner som avses i artikel 6 i denna överenskommelse

ATLANTGRÄNSEN FÖR NORDSJÖOMRÅDET

DEL I

LINJE SOM AVGRÄNSAR NORDSJÖOMRÅDET MOT SYD OCH SYDVÄST

Den linje som avgränsar Engelska kanalen och dess anslutande vatten i sydväst och Biscayabukten i syd och väst ska vara en linje som

i)

börjar vid den västra punkten på Spaniens kust 42° 30' 04.25" N 8° 52' 18.22" W,

ii)

från den punkten följer loxodromen fram till punkten 42° 30' 04.32" N 10° 24' 55.16" W,

iii)

från den punkten följer loxodromen fram till punkten 46° 00' 04.07" N 10° 24' 54.86" W,

iv)

från den punkten följer loxodromen fram till punkten 46° 00' 04.06" N 9° 59' 54.88" W,

v)

från den punkten följer linjen fram till skärningspunkten mellan latitud 48° 27' 00.00" N och den linje (nedan kallad linjen enligt Bonnavtalet 1983) som går 50 sjömil väster om en linje som förbinder ön Ouessant och Scillyöarna,

vi)

från den skärningspunkten följer linjen enligt Bonnavtalet 1983 norrut fram till skärningspunkten med den linje som utgör gränsen för kontinentalsockeln mellan Frankrike och Förenade kungariket, såsom den definieras i skiljedomen av den 30 juni 1977,

vii)

från den skärningspunkten följer gränslinjen västerut fram till punkten 48° 10' 00.00" N 9° 22' 15.91" W, och

viii)

från den punkten följer latitud 48° 10' 00.00" N västerut fram till punkten 48° 10' 00.00" N 10° 0' 00.00" W.

DEL II

VÄSTLIG OCH NORDLIG GRÄNSLINJE FÖR DE ANDRA VATTEN SOM OMFATTAS AV ÖVERENSKOMMELSEN

De övriga vatten som omfattas av överenskommelsen (dvs. Irländska sjön, Keltiska havet, Malin Sea, Great Minch, Little Minch, en del av Norska havet samt delar av nordöstra Atlanten) ska i väster och norr avgränsas av en linje som

i)

börjar vid punkten 48° 10' 00.00" N 0° 00' 00.00" W,

ii)

från den punkten följer den västra gränsen för ansvarszonen för föroreningar i Irländska sjön (det vill säga en linje som i varje punkt ligger 200 sjömil från närmaste punkt på de baslinjer som fastställs beträffande Maritime Jurisdiction Acts, 1959–1988, för Irland) fram till punkten 56° 42' 00.00” N 14° 00' 00.00" W,

iii)

från den punkten följer den västra gränsen för den zon som upprättats genom Förenade kungarikets föreskrifter (Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations) av år 1996, i deras ändrade lydelse enligt Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations av år 1997 (det vill säga linjerna som förenar de punkter som anges i tabell 1, i den ordning de anges) fram till punkten 63° 38'10.68" N 0° 30'00.00" W, och

iv)

från den punkten följer latituden 63° 38'10.68" N österut fram till Norges kust.

TABELL 1:

PUNKTER OCH LINJER FÖR DEN VÄSTRA GRÄNSEN FÖR DEN ZON SOM UPPRÄTTATS GENOM FÖRENADE KUNGARIKETS FÖRESKRIFTER (MERCHANT SHIPPING (PREVENTION OF POLLUTION) (LIMITS) REGULATIONS) AV ÅR 1996, I DERAS ÄNDRADE LYDELSE

Punkter som det hänvisas till i Förenade kungarikets föreskrifter, i deras ändrade lydelse, och deras koordinater

Linjesegment mellan dessa punkter

27.

56° 42' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

27-28 Longitud

28.

56° 49' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

28-29 Latitud

29.

56° 49' 00.00" N

14° 30' 34.00" W

29-30 Båge uppmätt 200 sjömil från de relevanta baspunkter på St. Kilda från vilka territorialhavets bredd mäts

30.

57° 52' 22.00" N

14° 53' 22.00" W

30-31 Båge uppmätt 200 sjömil från de relevanta baspunkter på St. Kilda från vilka territorialhavets bredd mäts

31.

58°30' 00.00" N

14° 48' 58.00" W

31-32 Båge uppmätt 200 sjömil från de relevanta baspunkter på St. Kilda från vilka territorialhavets bredd mäts

32.

59° 0' 00.00" N

14° 35' 07.00" W

32-33 Båge uppmätt 200 sjömil från de relevanta baspunkter på St. Kilda från vilka territorialhavets bredd mäts

33.

59° 40' 54.00" N

13° 58' 10.00" W

33-34 Båge uppmätt 200 sjömil från de relevanta baspunkter på St. Kilda från vilka territorialhavets bredd mäts

34.

59° 50' 00.00" N

13° 46' 24.00" W

34-35 Latitud

35.

59° 50' 00.00" N

5° 0' 00.00" W

35-36 Longitud

36.

60° 10' 00.00" N

5° 0' 00.00" W

36-37 Latitud

37.

60° 10' 00.00" N

4° 48' 00.00" W

37-38 Longitud

38.

60° 20' 00.00" N

4° 48' 00.00" W

38-39 Latitud

39.

60° 20' 00.00" N

4° 24' 00.00" W

39-40 Longitud

40.

60° 40' 00.00" N

4° 24' 00.00" W

40-41 Latitud

41.

60° 40' 00.00" N

4° 0' 00.00" W

41-42 Longitud

42.

61° 0' 00.00" N

4° 0' 00.00" W

42-43 Latitud

43.

61° 0' 00.00" N

3° 36' 00.00" W

43-44 Longitud

44.

61° 30' 00.00" N

3° 36' 00.00" W

44-45 Latitud

45.

61° 30' 00.00" N

3° 0' 00.00" W

45-46 Longitud

46.

61° 45' 00.00" N

3° 0' 00.00" W

46-47 Latitud

47.

61° 45' 00.00" N

2° 48' 00.00" W

47-48 Longitud

48.

62° 0' 00.00" N

2° 48' 00.00" W

48-49 Latitud

49.

62° 0' 00.00" N

2° 0' 00.00" W

49-50 Longitud

50.

62° 30' 00.00" N

2° 0' 00.00" W

50-51 Latitud

51.

62° 30' 00.00" N

1° 36' 00.00" W

51-52 Longitud

52.

62° 40' 00.00" N

1° 36' 00.00" W

52-53 Latitud

53.

62° 40' 00.00" N

1° 0' 00.00" W

53-54 Longitud

54.

63° 20' 00.00" N

1° 0' 00.00" W

54-55 Latitud

55.

63° 20' 00.00" N

0° 30' 00.00" W

55-56 Longitud

56.

63° 38' 10.68" N

0° 30' 00.00" W

 

GRÄNSER FÖR DE ANSVARSZONER SOM AVSES I ARTIKEL 6 I DENNA ÖVERENSKOMMELSE

DEL III

GRÄNSER FÖR DE NATIONELLA ANSVARSZONERNA

1.

Allmänt: Om gränserna för en ansvarszon definieras genom en serie av linjer som förenar punkterna i en förteckning så bestäms dessa linjer genom att det för varje punkt anges vilken typ av linje som förbinder den med närmast följande punkt.

2.

Danmark: Danmarks nationella ansvarszon ska avgränsas av följande serier av linjer:

a)

En linje som börjar i skärningspunkten mellan gränsen för den zon för vilken Danmark och Tyskland har gemensamt ansvar enligt del IV nedan, med en linje mellan punkten 55° 10' 03.40" N 7° 33' 09.60" E och den första punkten DE1/DK1 och följer denna linje fram till punkten DE1/DK1.

b)

En serie av linjer som förenar följande punkter i den ordning de anges:

Punkter som definierar zonens gräns

Typ av linje som förbinder en punkt med följande punkt

Andra punkter med samma koordinater

DK1

55° 30' 40.30" N

5° 45' 00.00" E

Geodetisk

DE1

DK2

55° 15' 00.00" N

5° 24' 12.00" E

Geodetisk

DE2

DK3

55° 15' 00.00" N

5° 9' 00.00" E

Geodetisk

DE3

DK4

55° 24' 15.00" N

4° 45' 00.00" E

Geodetisk

DE4

DK5

55° 46' 21.80" N

4° 15' 00.00" E

Geodetisk

DE5

DK6

55° 55' 09.40" N

3° 21' 00.00" E

Storcirkelbåge

DE6

DK7

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Storcirkelbåge

UK23, NO23

DK8

56° 35' 30.00" N

5° 2' 00.00" E

Storcirkelbåge

NO24

DK9

57° 10' 30.00" N

6° 56' 12.00" E

Storcirkelbåge

NO25

DK10

57° 29' 54.00" N

7° 59' 00.00" E

Storcirkelbåge

NO26

DK11

57° 37' 06.00" N

8° 27' 30.00" E

Storcirkelbåge

NO27

DK12

57° 41' 48.00" N

8° 53' 18.00" E

Storcirkelbåge

NO28

DK13

57° 59' 18.00" N

9° 23' 00.00" E

Storcirkelbåge

NO29

DK14

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E

Storcirkelbåge

NO30, SE4

DK15

58° 8' 00.10" N

10° 32' 32.80" E

Geodetisk

SE3

DK16

57° 49' 00.60" N

11° 2' 55.60" E

Geodetisk

SE2

DK17

57° 44' 43.00" N

11° 7' 04.00" E

 

SE1

3.

Tyskland: Tysklands nationella ansvarszon ska avgränsas av följande serier av linjer:

a)

En linje som börjar i skärningspunkten mellan gränsen för den zon för vilken Danmark och Tyskland har gemensamt ansvar enligt del IV nedan, med en linje mellan punkten 55° 10' 03.40" N 7° 33' 09.60" E och den första punkten DE1/DK1 och följer denna linje fram till punkten DE1/DK1.

b)

En serie av linjer som förenar följande punkter i den ordning de anges:

Punkter som definierar zonens gräns

Typ av linje som förbinder en punkt med följande punkt

Andra punkter med samma koordinater

DE1

55° 30' 40.30" N

5° 45' 00.00" E

Geodetisk

DK1

DE2

55° 15' 00.00" N

5° 24' 12.00" E

Geodetisk

DK2

DE3

55° 15' 00.00" N

5° 9' 00.00" E

Geodetisk

DK3

DE4

55° 24' 15.00" N

4° 45' 00.00" E

Geodetisk

DK4

DE5

55° 46' 21.80" N

4° 15' 00.00" E

Geodetisk

DK5

DE6

55° 55' 09.40" N

3° 21' 00.00" E

Storcirkelbåge

DK6

DE7

55° 50' 06.00" N

3° 24' 00.00" E

Storcirkelbåge

UK24

DE8

55° 45' 54.00" N

3° 22' 13.00" E

Storcirkelbåge

NL19

DE9

55° 20' 00.00" N

4° 20' 00.00" E

Storcirkelbåge

NL20

DE10

55° 0' 00.00" N

5° 0' 00.00" E

Storcirkelbåge

NL21

DE11

54° 37' 12.00" N

5° 0' 00.00" E

Storcirkelbåge

NL22

DE12

54° 11' 12.00" N

6° 0' 00.00" E

Storcirkelbåge

NL23

DE13

53° 59' 56.80" N

6° 6' 28.20" E

 

NL24

c)

I riktning mot land från punkt DE12, en linje från den punkten mot punkt DE13 (som är nästa överenskomna avgränsningspunkt 53° 59' 56.80" N 6° 6' 28.20" E) och fram till skärningspunkten mellan den linjen och gränsen för den zon för vilken Nederländerna och Tyskland har gemensamt ansvar, enligt beskrivningen i del IV nedan.

4.

Irland: Irlands nationella ansvarszon ska avgränsas av följande serier av linjer:

a)

I norr, en serie av linjer som förbinder de punkter som anges i tabell 3 i den ordning de anges.

b)

I väster, Nordsjöområdets västra gräns.

c)

I öster och söder, en serie av linjer som förbinder de punkter som anges i tabell 2 i den ordning de anges.

5.

Nederländerna: Nederländernas nationella ansvarszon ska avgränsas i söder av latitud 51° 51' 52.1267" N och i norr av följande serier av linjer:

a)

En serie av linjer som förenar följande punkter i den ordning de anges:

Punkter som definierar zonens gräns

Typ av linje som förbinder en punkt med följande punkt

Andra punkter med samma koordinater

NL1

51° 51' 52.1267" N

2° 31' 48.0975" E

Storcirkelbåge

UK42

NL2

51° 59' 00.00" N

2° 37' 36.00" E

Storcirkelbåge

UK41

NL3

52° 1' 00.00" N

2° 39' 30.00" E

Storcirkelbåge

UK40

NL4

52° 5' 18.00" N

2° 42' 12.00" E

Storcirkelbåge

UK39

NL5

52° 6' 00.00" N

2° 42' 54.00" E

Storcirkelbåge

UK38

NL6

52° 12’ 24.00" N

2° 50' 24.00" E

Storcirkelbåge

UK37

NL7

52° 17' 24.00" N

2° 56' 00.00" E

Storcirkelbåge

UK36

NL8

52° 25' 00.00" N

3° 3' 30.00" E

Storcirkelbåge

UK35

NL9

52° 37' 18.00" N

3° 11' 00.00" E

Storcirkelbåge

UK34

NL10

52° 47' 00.00" N

3° 12' 18.00" E

Storcirkelbåge

UK33

NL11

52° 53' 00.00" N

3° 10' 30.00" E

Storcirkelbåge

UK32

NL12

53° 18' 06.00" N

3° 3' 24.00" E

Storcirkelbåge

UK31

NL13

53° 28' 12.00" N

3° 1' 00.00" E

Storcirkelbåge

UK30

NL14

53° 35' 06.00" N

2° 59' 18.00" E

Storcirkelbåge

UK29

NL15

53° 40' 06.00" N

2° 57' 24.00" E

Storcirkelbåge

UK28

NL16

53° 57' 48.00" N

2° 52' 00.00" E

Storcirkelbåge

UK27

NL17

54° 22' 48.00" N

2° 45' 48.00" E

Storcirkelbåge

UK26

NL18

54° 37' 18.00" N

2° 53' 54.00" E

Storcirkelbåge

UK25

NL19

55° 45' 54.00" N

3° 22' 13.00" E

Storcirkelbåge

DE8

NL20

55° 20' 00.00" N

4° 20' 00.00" E

Storcirkelbåge

DE9

NL21

55° 0' 00.00" N

5° 0' 00.00" E

Storcirkelbåge

DE10

NL22

54° 37' 12.00" N

5° 0' 00.00" E

Storcirkelbåge

DE11

NL23

54° 11' 12.00" N

6° 0' 00.00" E

Storcirkelbåge

DE12

NL24

53° 59' 56.80" N

6° 6' 28.20" E

 

DE13

b)

I riktning mot land från punkt NL23, en linje från den punkten mot punkt NL24 (som är nästa överenskomna avgränsningspunkt 53° 59' 56.80" N 6° 6' 28.20" E) och fram till skärningspunkten mellan den linjen och gränsen för den zon för vilken Nederländerna och Tyskland har gemensamt ansvar, enligt beskrivningen i del IV.

6.

Norge: Norges nationella ansvarszon ska avgränsas i norr av latitud 63° 38' 10.68" N och i väster, söder och öster av följande serier av linjer:

a)

En serie av linjer som förbinder de punkter som anges i tabell 4 i den ordning de anges.

b)

Söderut från den sista punkten i tabellen, en serie av linjer som förbinder följande punkter i den ordning de anges:

Punkter som definierar zonens gräns

Typ av linje som förbinder en punkt med följande punkt

Andra punkter med samma koordinater

NO23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Storcirkelbåge

UK23, DK7

NO24

56° 35' 30.00" N

5° 2' 00.00" E

Storcirkelbåge

DK8

NO25

57° 10' 30.00" N

6° 56' 12.00" E

Storcirkelbåge

DK9

NO26

57° 29' 54.00" N

7° 59' 00.00" E

Storcirkelbåge

DK10

NO27

57° 37' 06.00" N

8° 27' 30.00" E

Storcirkelbåge

DK11

NO28

57° 41' 48.00" N

8° 53' 18.00" E

Storcirkelbåge

DK12

NO29

57° 59' 18.00" N

9° 23' 00.00" E

Storcirkelbåge

DK13

NO30

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E (punkt A)

Storcirkelbåge

SE4, DK14

NO31

58° 30' 41.20" N

10° 8' 46.90" E (punkt B)

Storcirkelbåge

SE5

NO32

58° 45' 41.30" N

10° 35' 40.00" E (punkt C)

Loxodrom

SE6

NO33

58° 53' 34.00" N

10° 38' 25.00" E (punkt D)

 

SE7

c)

Därefter en linje som följer den norsk-svenska gränsen.

7.

Sverige: Sveriges nationella ansvarszon ska avgränsas i söder av latitud 57° 44' 43.00" N och i norr av en serie av linjer

a)

som förenar följande punkter i den ordning de anges:

Punkter som definierar zonens gräns

Typ av linje som förbinder en punkt med följande punkt

Andra punkter med samma koordinater

SE1

57° 44' 43.00" N

11° 7' 04.00" E

Geodetisk

DK17

SE2

57° 49' 00.60" N

11° 2' 55.60" E

Geodetisk

DK16

SE3

58° 8' 00.10" N

10° 32' 32.80" E

Geodetisk

DK15

SE4

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E (punkt A)

Storcirkelbåge

DK14, NO30

SE5

58° 30' 41.20" N

10° 8' 46.90" E (punkt B)

Storcirkelbåge

NO31

SE6

58° 45' 41.30" N

10° 35' 40.00" E (punkt C)

Loxodrom

NO32

SE7

58° 53' 34.00" N

10° 38' 25.00" E (punkt D)

 

NO33

b)

Därefter en linje som följer den svensk-norska gränsen.

8.

Förenade kungariket: Förenade kungarikets nationella ansvarszon ska avgränsas enligt följande:

a)

I öster, av en serie av linjer som omfattar

i)

en serie av linjer som förbinder de punkter som anges i tabell 4 i den ordning de anges,

ii)

en serie av linjer som förenar följande punkter i den ordning de anges:

Punkter som definierar zonens gräns

Typ av linje som förbinder en punkt med följande punkt

Andra punkter med samma koordinater

UK23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Storcirkelbåge

NO23, DK7

UK24

55° 50' 06.00" N

3° 24' 00.00" E

Storcirkelbåge

DE7

UK25

54° 37' 18.00" N

2° 53' 54.00" E

Storcirkelbåge

NL18

UK26

54° 22' 48.00" N

2° 45' 48.00" E

Storcirkelbåge

NL17

UK27

53° 57' 48.00" N

2° 52' 00.00" E

Storcirkelbåge

NL16

UK28

53° 40' 06.00" N

2° 57' 24.00" E

Storcirkelbåge

NL15

UK29

53° 35' 06.00" N

2° 59' 18.00" E

Storcirkelbåge

NL14

UK30

53° 28' 12.00" N

3° 1' 00.00" E

Storcirkelbåge

NL13

UK31

53° 18' 06.00" N

3° 3' 24.00" E

Storcirkelbåge

NL12

UK32

52° 53' 00.00" N

3° 10' 30.00" E

Storcirkelbåge

NL11

UK33

52° 47' 00.00" N

3° 12' 18.00" E

Storcirkelbåge

NL10

UK34

52° 37' 18.00" N

3° 11' 00.00" E

Storcirkelbåge

NL9

UK35

52° 25' 00.00" N

3° 3' 30.00" E

Storcirkelbåge

NL8

UK36

52° 17' 24.00" N

2° 56' 00.00" E

Storcirkelbåge

NL7

UK37

52° 12' 24.00" N

2° 50' 24.00" E

Storcirkelbåge

NL6

UK38

52° 6' 00.00" N

2° 42' 54.00" E

Storcirkelbåge

NL5

UK39

52° 5' 18.00" N

2° 42' 12.00" E

Storcirkelbåge

NL4

UK40

52° 1' 00.00" N

2° 39' 30.00" E

Storcirkelbåge

NL3

UK41

51° 59' 00.00" N

2° 37' 36.00" E

Storcirkelbåge

NL2

UK42

51° 51' 52.1267" N

2° 31' 48.0975" E

Storcirkelbåge

NL1

b)

I söder och väster, av följande serier av linjer:

i)

En linje som utgår från Scillyöarnas västligaste punkt och förbinder den punkten med punkten 49° 52' 00.00" N 7° 44' 00.00" W.

ii)

Från den punkten en linje som följer linjen enligt Bonnavtalet 1983 (enligt definitionen i del I) söderut fram till skärningspunkten med gränsen för kontinentalsockeln mellan Frankrike och Förenade kungariket, såsom den definieras i skiljedomen av den 30 juni 1977.

iii)

Från den skärningspunkten, gränslinjen västerut fram till punkten 48° 10' 00.00" N 9° 22' 15.91" W.

iv)

Från den punkten, en serie av linjer som förbinder de punkter som anges i tabell 2, i den ordning de anges, fram till den yttre gränsen för territorialhavet som gränsar till Nordirland vid punkten 54° 0' 00.00" N 05° 36' 20.00" W.

c)

I väster och norr, av följande serier av linjer:

i)

En linje som förbinder den punkt i territorialhavet som gränsar till Nordirland närmast punkten 55° 31' 13.36" N 6° 45' 00.00" W med den punkten.

ii)

Från den punkten, en serie av linjer som förbinder de punkter som anges i tabell 3, i den ordning de anges, fram till punkten 56° 42' 00.00” N 14° 00' 00.00" W.

iii)

Från den punkten, en linje som följer Nordsjöområdets västra och norra gränser fram till punkten 63° 38' 10.68” N 0° 30' 00.00" W.

TABELL 2:

PUNKTER OCH LINJER FÖR GRÄNSEN MELLAN IRLANDS OCH FÖRENADE KUNGARIKETS ANSVARSZONER – ÖSTER OCH SÖDER

Punkter som definierar zonernas gränser

Typ av linje som förbinder en punkt med följande punkt

IR1/UK50

48° 10' 00.00" N

10° 0' 00.00" W

Longitud

IR2/UK51

48° 20' 00.00" N

10° 0' 00.00" W

Latitud

IR3/UK52

48° 20' 00.00" N

9° 48' 00.00" W

Longitud

IR4/UK53

48° 30' 00.00" N

9° 48' 00.00" W

Latitud

IR5/UK54

48° 30' 00.00" N

9° 36' 00.00" W

Longitud

IR6/UK55

48° 50' 00.00" N

9° 36' 00.00" W

Latitud

IR7/UK56

48° 50' 00.00" N

9° 24' 00.00" W

Longitud

IR8/UK57

49° 0' 00.00" N

9° 24' 00.00" W

Latitud

IR9/UK58

49° 0' 00.00" N

9° 17' 00.00" W

Longitud

IR10/UK59

49° 10' 00.00" N

9° 17' 00.00" W

Latitud

IR11/UK60

49° 10' 00.00" N

9° 12' 00.00" W

Longitud

IR12/UK61

49° 20' 00.00" N

9° 12' 00.00" W

Latitud

IR13/UK62

49° 20' 00.00" N

9° 3' 00.00" W

Longitud

IR14/UK63

49° 30' 00.00" N

9° 3' 00.00" W

Latitud

IR15/UK64

49° 30' 00.00" N

8° 54' 00.00" W

Longitud

IR16/UK65

49° 40' 00.00" N

8° 54' 00.00" W

Latitud

IR17/UK66

49° 40' 00.00" N

8° 45' 00.00" W

Longitud

IR18/UK67

49° 50' 00.00" N

8° 45' 00.00" W

Latitud

IR19/UK68

49° 50' 00.00" N

8° 36' 00.00" W

Longitud

IR20/UK69

50° 0' 00.00" N

8° 36' 00.00" W

Latitud

IR21/UK70

50° 0' 00.00" N

8° 24' 00.00" W

Longitud

IR22/UK71

50° 10' 00.00" N

8° 24' 00.00" W

Latitud

IR23/UK72

50° 10' 00.00" N

8° 12' 00.00" W

Longitud

IR24/UK73

50° 20' 00.00" N

8° 12' 00.00" W

Latitud

IR25/UK74

50° 20' 00.00" N

8° 0' 00.00" W

Longitud

IR26/UK75

50° 30' 00.00" N

8° 0' 00.00" W

Latitud

IR27/UK76

50° 30' 00.00" N

7° 36' 00.00" W

Longitud

IR28/UK77

50° 40' 00.00" N

7° 36' 00.00" W

Latitud

IR29/UK78

50° 40' 00.00" N

7° 12' 00.00" W

Longitud

IR30/UK79

50° 50' 00.00" N

7° 12' 00.00" W

Latitud

IR31/UK80

50° 50' 00.00" N

7° 3' 00.00" W

Longitud

IR32/UK81

51° 0' 00.00" N

7° 3' 00.00" W

Latitud

IR33/UK82

51° 0' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Longitud

IR34/UK83

51° 10' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Latitud

IR35/UK84

51° 10' 00.00" N

6° 42' 00.00" W

Longitud

IR36/UK85

51° 20' 00.00" N

6° 42' 00.00" W

Latitud

IR37/UK86

51° 20' 00.00" N

6° 33' 00.00" W

Longitud

IR38/UK87

51° 30' 00.00" N

6° 33' 00.00" W

Latitud

IR39/UK88

51° 30' 00.00" N

6° 18' 00.00" W

Longitud

IR40/UK89

51° 40' 00.00" N

6° 18' 00.00" W

Latitud

IR41/UK90

51° 40' 00.00" N

6° 6' 00.00" W

Longitud

IR42/UK91

51° 50' 00.00" N

6° 6' 00.00" W

Latitud

IR43/UK92

51° 50' 00.00" N

6° 0' 00.00" W

Longitud

IR44/UK93

51° 54' 00.00" N

6° 0' 00.00" W

Latitud

IR45/UK94

51° 54' 00.00" N

5° 57' 00.00" W

Longitud

IR46/UK95

51° 58' 00.00" N

5° 57' 00.00" W

Latitud

IR47/UK96

51° 58' 00.00" N

5° 54' 00.00" W

Longitud

IR48/UK97

52° 0' 00.00" N

5° 54' 00.00" W

Latitud

IR49/UK98

52° 0' 00.00" N

5° 50' 00.00" W

Longitud

IR50/UK99

52° 4' 00.00" N

5° 50' 00.00" W

Latitud

IR51/UK100

52° 4' 00.00" N

5° 46' 00.00" W

Longitud

IR52/UK101

52° 8' 00.00" N

5° 46' 00.00" W

Latitud

IR53/UK102

52° 8' 00.00" N

5° 42' 00.00" W

Longitud

IR54/UK103

52° 12' 00.00" N

5° 42' 00.00" W

Latitud

IR55/UK104

52° 12' 00.00" N

5° 39' 00.00" W

Longitud

IR56/UK105

52° 16' 00.00" N

5° 39' 00.00" W

Latitud

IR57/UK106

52° 16' 00.00" N

5° 35' 00.00" W

Longitud

IR58/UK107

52° 24' 00.00" N

5° 35' 00.00" W

Latitud

IR59/UK108

52° 24' 00.00" N

5° 22' 48.00" W

Longitud

IR60/UK109

52° 32' 00.00" N

5° 22' 48.00" W

Latitud

IR61/UK110

52° 32' 00.00" N

5° 28' 00.00" W

Longitud

IR62/UK111

52° 44' 00.00" N

5° 28' 00.00" W

Latitud

IR63/UK112

52° 44' 00.00" N

5° 24' 30.00" W

Longitud

IR64/UK113

52° 52' 00.00" N

5° 24' 30.00" W

Latitud

IR65/UK114

52° 52' 00.00" N

5° 22' 30.00" W

Longitud

IR66/UK115

52° 59' 00.00" N

5° 22' 30.00" W

Latitud

IR67/UK116

52° 59' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Longitud

IR68/UK117

53° 9' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Latitud

IR69/UK118

53° 9' 00.00" N

5° 20' 00.00" W

Longitud

IR70/UK119

53° 26' 00.00" N

5° 20' 00.00" W

Latitud

IR71/UK120

53° 26' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Longitud

IR72/UK121

53° 32' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Latitud

IR73/UK122

53° 32' 00.00" N

5° 17' 00.00" W

Longitud

IR74/UK123

53° 39' 00.00" N

5° 17' 00.00" W

Latitud

IR75/UK124

53° 39' 00.00" N

5° 16' 20.40" W

Longitud

IR76/UK125

53° 42' 08.40" N

5° 16' 20.40" W

Latitud

IR77/UK126

53° 42' 08.40" N

5° 17' 51.00" W

Longitud

IR78/UK127

53° 44' 24.00" N

5° 17' 51.00" W

Latitud

IR79/UK128

53° 44' 24.00" N

5° 19' 19.80" W

Longitud

IR80/UK129

53° 45' 48.00" N

5° 19' 19.80" W

Latitud

IR81/UK130

53° 45' 48.00" N

5° 22' 00.00" W

Longitud

IR82/UK131

53° 46' 00.00" N

5° 22' 00.00" W

Latitud

IR83/UK132

53° 46' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Longitud

IR84/UK133

53° 59' 56.95" N

5° 19' 00.00" W

 

TABELL 3:

PUNKTER OCH LINJER FÖR GRÄNSEN MELLAN IRLANDS OCH FÖRENADE KUNGARIKETS ANSVARSZONER – NORR

Punkter som definierar zonernas gränser

Typ av linje som förbinder en punkt med följande punkt

IR85/UK134

55° 31' 13.36" N

6° 45' 00.00" W

Longitud

IR86/UK135

55° 28' 00.00" N

6° 45' 00.00" W

Latitud

IR87/UK136

55° 28' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Longitud

IR88/UK137

55° 30' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Latitud

IR89/UK138

55° 30' 00.00" N

6° 51' 00.00" W

Longitud

IR90/UK139

55° 35' 00.00" N

6° 51' 00.00" W

Latitud

IR91/UK140

55° 35' 00.00" N

6° 57' 00.00" W

Longitud

IR92/UK141

55° 40' 00.00" N

6° 57' 00.00" W

Latitud

IR93/UK142

55° 40' 00.00" N

7° 2' 00.00" W

Longitud

IR94/UK143

55° 45' 00.00" N

7° 2' 00.00" W

Latitud

IR95/UK144

55° 45' 00.00" N

7° 8' 00.00" W

Longitud

IR96/UK145

55° 50' 00.00" N

7° 8' 00.00" W

Latitud

IR97/UK146

55° 50' 00.00" N

7° 15' 00.00" W

Longitud

IR98/UK147

55° 55' 00.00" N

7° 15' 00.00" W

Latitud

IR99/UK148

55° 55' 00.00" N

7° 23' 00.00" W

Longitud

IR100/UK149

56° 0' 00.00" N

7° 23' 00.00" W

Latitud

IR101/UK150

56° 0' 00.00" N

8° 13' 00.00" W

Longitud

IR102/UK151

56° 5' 00.00" N

8° 13' 00.00" W

Latitud

IR103/UK152

56° 5' 00.00" N

8° 39' 30.00" W

Longitud

IR104/UK153

56° 10' 00.00" N

8° 39' 30.00" W

Latitud

IR105/UK154

56° 10' 00.00" N

9° 7' 00.00" W

Longitud

IR106/UK155

56° 21' 30.00" N

9° 7' 00.00" W

Latitud

IR107/UK156

56° 21' 30.00" N

10° 30' 00.00" W

Longitud

IR108/UK157

56° 32' 30.00" N

10° 30' 00.00" W

Latitud

IR109/UK158

56° 32' 30.00" N

12° 12' 00.00" W

Longitud

IR110/UK159

56° 42' 00.00" N

12° 12' 00.00" W

Latitud

IR111/UK160

56° 42' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

 

TABELL 4:

PUNKTER OCH LINJER FÖR GRÄNSEN MELLAN NORGES OCH FÖRENADE KUNGARIKETS ANSVARSZONER

Punkter som definierar zonernas gränser

Typ av linje som förbinder en punkt med följande punkt

NO1/UK1

63° 38' 10.68" N

0° 10' 59.31" W

Geodetisk

NO2/UK2

63° 03' 20.71" N

0° 28' 12.51" E

Geodetisk

NO3/UK3

62° 58' 21.06" N

0° 33' 31.01" E

Geodetisk

NO4/UK4

62° 53' 29.49" N

0° 38' 27.91" E

Geodetisk

NO5/UK5

62° 44' 16.31" N

0° 47' 27.69" E

Geodetisk

NO6/UK6

62° 39' 57.99" N

0° 51' 29.48" E

Geodetisk

NO7/UK7

62° 36' 20.75" N

0° 54' 44.78" E

Geodetisk

NO8/UK8

62° 32' 47.29" N

0° 57' 48.32" E

Geodetisk

NO9/UK9

62° 30' 09.83" N

1° 0' 05.92" E

Geodetisk

NO10/UK10

62° 27' 32.82" N

1° 2' 17.70" E

Geodetisk

NO11/UK11

62° 24' 56.68" N

1° 4' 25.86" E

Geodetisk

NO12/UK12

62° 22' 21.00" N

1° 6' 28.21" E

Geodetisk

NO13/UK13

62° 19' 40.72" N

1° 8' 30.96" E

Geodetisk

NO14/UK14

62° 16' 43.93" N

1° 10' 40.66" E

Geodetisk

NO15/UK15

61° 44' 12.00" N

1° 33' 13.44" E

Geodetisk

NO16/UK16

61° 44' 12.00" N

1° 33' 36.00" E

Storcirkelbåge

NO17/UK17

61° 21' 24.00" N

1° 47' 24.00" E

Storcirkelbåge

NO18/UK18

59° 53' 48.00" N

2° 4' 36.00" E

Storcirkelbåge

NO19/UK19

59° 17' 24.00" N

1° 42' 42.00" E

Storcirkelbåge

NO20/UK20

58° 25' 48.00" N

1° 29' 00.00" E

Storcirkelbåge

NO21/UK21

57° 54' 18.00" N

1° 57' 54.00" E

Storcirkelbåge

NO22/UK22

56° 35' 42.00" N

2° 36' 48.00" E

Storcirkelbåge

NO23/UK23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

 

9.

Frankrike: Frankrikes nationella ansvarszon ska avgränsas, från norr till söder, av en serie av linjer som förenar följande punkter i den ordning de anges:

Punkter som definierar zonens gräns

Typ av linje som förbinder en punkt med följande punkt

Andra punkter med samma koordinater

FR01

48° 19' 56.52" N

4° 46' 23.67" W

Loxodrom

 

FR02

48° 27' 00.00" N

5° 08' 23.63" W

Latituden

 

FR03

48° 27' 00.00" N

6° 34' 40.90" W

Loxodrom

 

FR04

46° 00' 04.06" N

9° 59' 54.88" W

Loxodrom

SP4

FR05

45° 00' 04.04" N

7° 59' 55.08" W

Loxodrom

SP5

FR06

44° 20' 03.93" N

3° 59' 55.37" W

Loxodrom

SP6

FR07

43° 23' 20.71" N

1° 46' 13.58" W

Loxodrom

SP7

FR08

43° 22' 50.11" N

1° 47' 11.18" W

 

SP8

10.

Spanien: Spaniens nationella ansvarszon ska avgränsas av en serie av linjer som förenar följande punkter i den ordning de anges:

Punkter som definierar zonens gräns

Typ av linje som förbinder en punkt med följande punkt

Andra punkter med samma koordinater

SP1

42o 30' 04.25"N

008° 52' 18.22" W

Loxodrom

 

SP2

42o 30' 04.32" N

010° 24' 55.16" W

Loxodrom

 

SP3

46o 00' 04.07" N

010° 24' 54.86" W

Loxodrom

 

SP4

46o 00' 04.06" N

009° 59' 54.88" W

Loxodrom

FR4

SP5

45° 00' 04.04" N

007° 59' 55.08" W

Loxodrom

FR5

SP6

44° 20' 03.93" N

003° 59' 55.37" W

Loxodrom

FR6

SP7

43° 23' 20.71" N

001° 46' 13.58" W

Loxodrom

FR7

SP8

43° 22' 50.11" N

001° 47' 11.18" W

 

FR8

DEL IV

GRÄNSER FÖR ZONERNA UNDER GEMENSAMT ANSVAR

Zonerna under gemensamt ansvar ska vara följande:

1.

Zon för vilken Belgien, Frankrike, Nederländerna och Förenade kungariket har gemensamt ansvar

Havsområdet mellan latituderna 51° 51' 52.1267" N och 51° 6' 00.00" N.

2.

Zon för vilken Frankrike och Förenade kungariket har gemensamt ansvar

Engelska kanalen sydväst om latitud 51° 32' 00.00" N fram till en linje som

a)

utgår från Scillyöarnas västligaste punkt och förbinder den punkten med punkten 49° 52'00.00" N 7° 44' 00.00" W,

b)

från den punkten följer en linje som går 50 sjömil väster om en linje som förbinder Scillyöarna och ön Ouessant söderut till skärningspunkten med latitud 48° 27' 00.00" N, och

c)

följer den latituden österut fram till den sydligaste punkten på ön Ouessant.

3.

Zon för vilken Danmark och Tyskland har gemensamt ansvar

Det havsområde som avgränsas

a)

i söder av latitud 54° 30' 00.00" N västerut från Tysklands kust,

b)

i väster av longitud 6° 30' 00.00" E,

c)

i norr av latitud 55° 50' 00.00" N västerut från Danmarks kust, och

d)

i öster av lågvattenlinjen (baserad på referensnivån lägsta astronomiska tidvatten (LAT)), inklusive Vadehavet.

4.

Zon för vilken Tyskland och Nederländerna har gemensamt ansvar

Det havsområde som avgränsas

a)

i väster av longitud 6° 0' 00.00" E (ED50) norrut från Nederländernas kust,

b)

i norr av latitud 54° 0' 00.00" N (ED50),

c)

i öster av longitud 7° 15' 00.00" E (ED50) norrut från Tysklands kust, och

d)

i söder av lågvattenlinjen (baserad på referensnivån lägsta astronomiska tidvatten (LAT)), inklusive Vadehavet.

DEL V

TOLKNING

Positionerna för de punkter som avses i denna bilaga ska bestämmas i enlighet med European Geodesic System (1950 års version).”