ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 433

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
22 december 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2173 av den 16 oktober 2020 om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 för att uppdatera övervakningsparametrarna och förtydliga vissa aspekter som rör ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2174 av den 19 oktober 2020 om ändring av bilagorna IC, III, IIIA, IV, V, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall ( 1 )

11

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2175 av den 20 oktober 2020 om ändring av delegerade förordning (EU) 2020/256 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering

20

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2176 av den 12 november 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 vad gäller avdrag av programvarutillgångar från kärnprimärkapitalposter ( 1 )

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2177 av den 15 december 2020 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Haricot de Castelnaudary (SGB))

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2178 av den 15 december 2020 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2020/1433 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pouligny-Saint-Pierre [SUB])

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2179 av den 16 december 2020 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

33

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2180 av den 18 december 2020 om förlängning av referensperioden i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1429 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet ( 1 )

37

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2181 av den 17 december 2020 om fastställande av kvantitativa begränsningar och tilldelning av kvoter för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, för perioden 1 januari–31 december 2021 (delgivet med nr C(2020) 8996)

39

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2182 av den 18 december 2020 om fastställande av det slutliga importsvaret på unionens vägnar angående framtida import av vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 och om ändring av kommissionens genomförandebeslut av den 15 maj 2014 om antagande av unionens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med den förordningen [delgivet med nr C(2020) 8977]

55

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2183 av den 21 december 2020 om vissa skyddsåtgärder i samband med rapportering av infektion med sars-cov-2 hos minkar och andra djur i familjen Mustelidae och hos mårdhundar [delgivet med nr C(2020) 9531]  ( 1 )

76

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2153 av den 7 oktober 2020 om ändring av rådets förordning (EU) 2017/1939 vad gäller de kategorier av operativa personuppgifter och de kategorier av registrerade vars operativa personuppgifter Europeiska åklagarmyndigheten får behandla i indexet över ärendeakter ( EUT L 431, 21.12.2020 )

80

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

22.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 433/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/2173

av den 16 oktober 2020

om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 för att uppdatera övervakningsparametrarna och förtydliga vissa aspekter som rör ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (1), särskilt artiklarna 7.8 och 15.8, och

av följande skäl:

(1)

För att beräkna en tillverkares specifika utsläppsmål för perioden 2021–2024 i enlighet med bilaga I till förordning (EU) 2019/631 krävs uppgifter om koldioxidutsläpp för fordon som registrerats under kalenderåret 2020. För tillverkare som släpper ut fordon på unionsmarknaden för första gången under perioden 2021–2024 är det nödvändigt att klargöra hur deras specifika utsläppsmål och mål med undantag för den perioden bör fastställas, med beaktande av att uppgifter om koldioxidutsläpp inte, eller endast delvis, kommer att vara tillgängliga för dessa tillverkare under kalenderåret 2020.

(2)

Likaledes behövs ett förtydligande för tillverkare som endast släpper ut fordon med nollutsläpp av koldioxid på unionsmarknaden under kalenderåret 2020 när det gäller hur deras specifika utsläppsmål för perioden 2021–2024 bör fastställas.

(3)

Från och med den 1 januari 2021 ska normerna för koldioxidutsläpp baseras på uppgifter om koldioxidutsläpp som fastställts i enlighet med det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP) enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1151 (2). Det är därför nödvändigt att ändra bilaga I till förordning (EU) 2019/631 för att anpassa de parametrar som ska övervakas och rapporteras och för att ta bort hänvisningar till uppgifter som fastställts på grundval av den nya europeiska körcykeln (NEDC). När det gäller rapporteringen av uppgifter för kalenderåret 2020 är det dock lämpligt att tillåta att de nya och befintliga bestämmelserna överlappar varandra till och med den 28 februari 2021.

(4)

Man bör också ta tillfället i akt att i möjligaste mån harmonisera övervakningsparametrarna för personbilar och lätta nyttofordon och att anpassa alla bestämmelser om hur övervakningsparametrarna ska registreras och rapporteras av medlemsstaterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 1014/2010 (3) och (EU) nr 293/2012 (4) tillsammans med de rapporteringsformat som anges i bilagorna II och III till förordning (EU) 2019/631.

(5)

Vissa nya parametrar bör övervakas och rapporteras med avseende på utarbetandet av ett förfarande för övervakning av koldioxidutsläpp och bränsle- eller energiförbrukning vid verklig körning enligt artikel 12 i förordning (EU) 2019/631, och för kontroll av koldioxidutsläppen från fordon i drift i enlighet med artikel 13 i den förordningen. Detta omfattar i synnerhet bränsleförbrukningsvärden och, på begäran av kommissionen, de parametrar som används för att beräkna de koldioxidutsläppsvärden som registrerats i intygen om överensstämmelse för fordonen, dvs. vägmotståndskoefficienter, frontarea och däckrullmotståndsklass.

(6)

Förordning (EU) 2019/631 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och III till förordning (EU) 2019/631 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 111, 25.4.2019, s. 13.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 1014/2010 av den 10 november 2010 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 293, 11.11.2010, s. 15).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 av den 3 april 2012 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 (EUT L 98, 4.4.2012, s. 1).


BILAGA

Förordning (EU) 2019/631 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Del A ska ändras på följande sätt:

i)

Efter punkt 3 ska följande punkter läggas till som punkterna 3a, 3b och 3c:

”3 a.

För en tillverkare för vilken WLTPCO2 eller NEDCCO2 är noll ska det specifika referensutsläppsmålet för 2021 vara NEDC2020target enligt definitionen i punkt 3.

3b.

För en tillverkare som släpper ut personbilar på unionsmarknaden för första gången under något av kalenderåren 2021–2024 ska det specifika referensutsläppsmålet för 2021 vara genomsnittet av de specifika referensutsläppsmål som fastställts för alla tillverkare i enlighet med punkt 3, viktade i förhållande till antalet nya personbilar som registrerades för dessa tillverkare i unionen under 2020.

3c.

Trots punkt 3b ska, om en tillverkare släpper ut personbilar på unionsmarknaden för första gången under något av kalenderåren 2021–2024, men den tillverkaren bildades genom en sammanslagning av två eller flera tillverkare av vilka minst en ansvarade för nya personbilar som registrerades i unionen under 2020, det specifika referensutsläppsmålet för 2021 för den nya tillverkaren vara ett av följande:

a)

Om två eller flera av de sammanslagna tillverkarna ansvarade för nya personbilar som registrerades i unionen under 2020, ska det specifika referensutsläppsmålet för 2021 vara genomsnittet av de specifika referensutsläppsmål som fastställts för dessa tillverkare i enlighet med punkt 3, viktade i förhållande till antalet nya personbilar som registrerades för dessa tillverkare i unionen under 2020.

b)

Om endast en av de samgående tillverkarna ansvarade för nya personbilar som registrerades i unionen under 2020, ska det specifika referensutsläppsmålet för 2021 fastställas i enlighet med punkt 3 för den tillverkaren.”

ii)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

Mål med undantag i enlighet med artikel 10.3 eller 10.4

a)

För en tillverkare som har beviljats ett undantag i enlighet med artikel 10.3 från sitt NEDC-baserade specifika utsläppsmål under kalenderåret 2021, eller ett undantag i enlighet med artikel 10.4 från sina specifika utsläppsmål för något av kalenderåren 2021–2024, ska det WLTP-baserade målet med undantag för dessa år beräknas enligt följande:

Image 1

där

WLTPCO2

är WLTPCO2 enligt definitionen i punkt 3,

NEDCCO2

är NEDCCO2 enligt definitionen i punkt 3,

NEDCderogationtarget

är det mål med undantag som beviljats av kommissionen i enlighet med artikel 10.3 eller 10.4 beroende på vad som är aktuellt.

b)

Trots punkt a ska, om en tillverkare har beviljats ett undantag i enlighet med artikel 10.4 från de specifika utsläppsmålen under något av kalenderåren 2021–2024, men inte ansvarade för registreringen av nya personbilar i unionen före 2021, målet med undantag för vart och ett av dessa kalenderår beräknas i enlighet med formeln i punkt a, varvid följande definitioner ska gälla:

WLTPCO2

är genomsnittsvärdet för alla enskilda tillverkare, viktade på grundval av antalet nya personbilar som registrerats under 2020, av WLTPCO2 enligt definitionen i punkt 3,

NEDCCO2

är genomsnittsvärdet för alla enskilda tillverkare, viktade på grundval av antalet nya personbilar som registrerats under 2020, av NEDCCO2 enligt definitionen i punkt 3,

NEDCderogationtarget

är det mål med undantag som beräknats i enlighet med artikel 10.4, jämförd med artikel 6.3 i förordning (EU) nr 63/2011.”

b)

I del B i bilaga I, efter punkt 3, ska följande punkter läggas till som punkterna 3a, 3b och 3c:

”3a.

För en tillverkare för vilken WLTPCO2 eller NEDCCO2 är noll ska det specifika referensutsläppsmålet för 2021 vara NEDC2020target enligt definitionen i punkt 3.

3b.

För en tillverkare som släpper ut lätta nyttofordon på unionsmarknaden för första gången under något av kalenderåren 2021–2024 ska det specifika referensutsläppsmålet för 2021 vara genomsnittet av de specifika referensutsläppsmål som fastställts för alla tillverkare i enlighet med punkt 3, viktade i förhållande till antalet nya lätta nyttofordon som registrerades för dessa tillverkare i unionen under 2020.

3c.

Trots punkt 3b ska, om en tillverkare släpper ut lätta nyttofordon på unionsmarknaden för första gången under något av kalenderåren 2021–2024, men den tillverkaren bildades genom en sammanslagning av två eller flera tillverkare av vilka minst en ansvarade för nya lätta nyttofordon som registrerades i unionen under 2020, det specifika referensutsläppsmålet för 2021 för den nya tillverkaren vara ett av följande:

a)

Om två eller flera av de sammanslagna tillverkarna ansvarade för nya lätta nyttofordon som registrerades i unionen under 2020, ska det specifika referensutsläppsmålet för 2021 vara genomsnittet av de specifika referensutsläppsmål som fastställts för dessa tillverkare i enlighet med punkt 3, viktade i förhållande till antalet nya lätta nyttofordon som registrerades för dessa tillverkare i unionen under 2020.

b)

Om endast en av de sammanslagna tillverkarna ansvarade för nya lätta nyttofordon som registrerades i unionen under 2020, ska det specifika referensutsläppsmålet för 2021 fastställas i enlighet med punkt 3 för den tillverkaren.”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Del A ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 ska utgå den 1 mars 2021.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a.

Medlemsstaterna ska för varje kalenderår registrera följande detaljerade uppgifter för varje ny personbil som registrerats som ett M1-fordon på deras territorium, med undantag för de uppgifter som anges i punkterna 22, 23 och 24 som ska tillhandahållas på begäran av kommissionen:

1)

Tillverkare.

2)

Typgodkännandenummer och dess utvidgningar.

3)

Typ, variant och version.

4)

Fabrikat och handelsnamn

5)

Identifierare för fordonet sinterpoleringsfamilj.

6)

Fordonets identifieringsnummer.

7)

Typgodkänd fordonskategori.

8)

Registrerad fordonskategori.

9)

Datum för första registrering.

10)

Specifika koldioxidutsläpp.

11)

Bränsleförbrukning.

12)

Vikt i körklart skick.

13)

Provningsvikt.

14)

Bränsletyp och driftsätt.

15)

Elenergiförbrukning.

16)

Elektrisk räckvidd.

17)

Miljöinnovationskod(er).

18)

Miljöinnovation: minskade koldioxidutsläpp.

19)

Markyta: hjulbasen, styraxelns spårvidd och den andra axelns spårvidd.

20)

Slagvolym.

21)

Högsta nettoeffekt.

22)

Vägmotståndskoefficienter: f0, f1 och f2.

23)

Frontarea.

24)

Däckrullmotståndsklass.

I enlighet med artikel 7 ska medlemsstaterna göra alla uppgifter som förtecknas i denna punkt tillgängliga för kommissionen i det format som anges i del B avsnitt 2. De uppgifter som anges i punkterna 9 och 11 ska registreras från och med kalenderåret 2022 och göras tillgängliga för kommissionen för första gången den 28 februari 2023.”

iii)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

De detaljerade uppgifter som avses i punkt 1 ska hämtas ur intyget om överensstämmelse för den berörda personbilen.”

iv)

Efter punkt 2 ska följande punkt införas som punkt 2a:

”2a.

När det gäller tvåbränslefordon som drivs med bensin och gasol (LPG) eller med bensin och komprimerad naturgas (CNG), vars intyg om överensstämmelse inbegriper de specifika koldioxidutsläppsvärdena för båda bränsletyperna, ska medlemsstaterna rapportera värdet för LPG eller CNG, beroende på vad som är aktuellt.

När det gäller flexbränslefordon som drivs med bensin och etanol (E85) ska medlemsstaterna rapportera det specifika koldioxidutsläppsvärdet för bensin.”

b)

Del B ska ändras på följande sätt:

i)

Avsnitt 2 ska utgå den 1 mars 2021.

ii)

Följande avsnitt ska införas som avsnitt 2a:

”Avsnitt 2a

Detaljerade övervakningsuppgifter – uppgifter om ett fordon

Hänvisning till punkterna 1 och 1a i del A

Detaljerade uppgifter per registrerat fordon

Uppgiftskällor

Intyg om överensstämmelse (bilaga VIII till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/683 (*1)) om inte annat anges

1)

Tillverkarens namn (EU-standardbenämning(1))

Namn som tilldelats av kommissionen

Tillverkarens namn(2)

0.5 eller, om det rör sig om mer än ett namn på en tillverkare, det namn som anges i post 0.5.1

2)

Typgodkännandenummer och dess utvidgningar

0.11

3)

Typ

0.2

Variant

Version

4)

Fabrikat och handelsnamn

0.1 och 0.2.1

5)

Identifierare för fordonets interpoleringsfamilj

0.2.3.1

6)

Fordonets identifieringsnummer

0.10

7)

Typgodkänd fordonskategori

0.4

8)

Registrerad fordonskategori

Registreringsbevis

9)

Datum för första registrering

Registreringsbevis

10)

Specifika koldioxidutsläpp (g/km)

49.4 viktat eller, i tillämpliga fall, viktat kombinerat

11)

Bränsleförbrukning (l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km)

49.4 viktat eller, i tillämpliga fall, viktat kombinerat

12)

Vikt i körklart skick (kg)

13

13)

Provningsvikt (kg)

47.1.1

14)

Bränsletyp

26

Driftsätt

26.1

15)

Elenergiförbrukning (Wh/km)

PEV: 49.5.1

OVC-HEV: 49.5.2

16)

Elektrisk räckvidd (km)

PEV: 49.5.1

OVC-HEV: 49.5.2

17)

Miljöinnovationskod(er)

49.3.1

18)

Utsläppsminskningar till följd av miljöinnovation (g CO2/km)

49.3.2.2

19)((19)

Hjulbas (mm)

 

Styraxelns spårvidd (första axeln) (mm)(3)

30

Styraxelns spårvidd (andra axeln) (mm)(3)

30

20)

Slagvolym (cm3)

25

21)

Högsta nettoeffekt (kW)

27.1 och 27.3

22)

Vägmotståndskoefficienter(4)

f0, N

47.1.3.0

f1, N/(km/tim)

47.1.3.1

f2, N/(km/tim)

47.1.3.2

23)

Frontarea (m2)(4)

47.1.2

24)

Däckrullmotståndsklass(4)

35

Anm.:

1)

Förteckning offentliggjord av kommissionen på CIRCABC.

2)

I fråga om nationella typgodkännanden av små serier (NSS) eller enskilda godkännanden (IVA) ska tillverkarens namn anges i kolumnen ”Tillverkarens namn”, medan i kolumnen ”Tillverkarens namn – EU-standardbenämning” ska ett av följande anges: ”AA-NSS” eller ”AA-IVA” beroende på vad som är aktuellt

3)

Om ett fordon har axlar med olika spårvidd ska den maximala spårvidden rapporteras.

4)

På begäran av kommissionen.

3)

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Del A ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1.1 ska utgå den 1 mars 2021.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 1.1a:

”1.1a.

Färdigbyggda fordon registrerade som N1

Medlemsstaterna ska för varje kalenderår registrera följande detaljerade uppgifter för varje nytt lätt nyttofordon som registrerats som ett N1-fordon på deras territorium, med undantag för de uppgifter som anges i punkterna 23, 24 och 25 som ska tillhandahållas på begäran av kommissionen:

1)

Tillverkare.

2)

Typgodkännandenummer och dess utvidgningar.

3)

Typ, variant och version.

4)

Fabrikat och, i förekommande fall, handelsnamn.

5)

Identifierare för fordonet sinterpoleringsfamilj.

6)

Fordonets identifieringsnummer.

7)

Typgodkänd fordonskategori.

8)

Registrerad fordonskategori.

9)

Datum för första registrering.

10)

Specifika koldioxidutsläpp.

11)

Bränsleförbrukning.

12)

Vikt i körklart skick.

13)

Provningsvikt.

14)

Bränsletyp och driftsätt.

15)

Elenergiförbrukning.

16)

Elektrisk räckvidd.

17)

Miljöinnovationskod(er).

18)

Miljöinnovation: minskade koldioxidutsläpp.

19)

Markyta: hjulbasen, styraxelns spårvidd och den andra axelns spårvidd.

20)

Slagvolym.

21)

Högsta nettoeffekt.

22)

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last

23)

Vägmotståndskoefficienter: f0, f1 och f2.

24)

Frontarea.

25)

Däckrullmotståndsklass.

Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 7 göra alla uppgifter som förtecknas i denna punkt tillgängliga för kommissionen i det format som anges i del C avsnitt 2. De uppgifter som anges i punkterna 9 och 11 ska registreras från och med kalenderåret 2022 och göras tillgängliga för kommissionen för första gången den 28 februari 2023.”

iii)

I punkt 1.2.1.2 ska punkten ”, q” läggas till.

iv)

Punkterna 1.2.1.1 och 1.2.1.2 ska utgå från och med den 1 mars 2021.

v)

Följande punkt ska införas som punkt 1.2.1.2a:

”1.2.1.2a.

Etappvis färdigbyggda fordon i kategori N1 som typgodkänns i enlighet med bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151

För varje nytt etappvis färdigbyggt fordon som registreras under 2021 och följande kalenderår ska medlemsstaterna som en minimirapport lämna de detaljerade uppgifter som anges i punkterna 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18 och 22 i punkt 1.1a., och för varje nytt fordon som registreras under 2022 och följande kalenderår, de uppgifter som anges i punkterna 9, 23, 24 och 25 i punkt 1.1a..”

vi)

I punkt 1.2.2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”För varje nytt etappvis färdigbyggt fordon i kategori N1 som typgodkänns i enlighet med bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151 och som registreras under 2020 och följande kalenderår ska tillverkaren av det relaterade grundfordonet, med början 2021, rapportera följande uppgifter om grundfordonet till kommissionen:”

vii)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

De detaljerade uppgifter som avses i punkt 1 ska hämtas ur intyget om överensstämmelse för det berörda lätta nyttofordonet. I fråga om de uppgifter som inte finns tillgängliga i intyget om överensstämmelse ska uppgifter hämtas från typgodkännandedokumentationen eller från uppgifter som rapporteras av tillverkaren av grundfordonet enligt punkt 1.2.3.”

viii)

Efter punkt 2 ska följande punkt införas som punkt 2a:

”2 a.

När det gäller tvåbränslefordon som drivs med bensin och gasol (LPG) eller med bensin och komprimerad naturgas (CNG), vars intyg om överensstämmelse inbegriper de specifika koldioxidutsläppsvärdena för båda bränsletyperna, ska medlemsstaterna rapportera värdet för LPG eller CNG, beroende på vad som är aktuellt.

När det gäller flexbränslefordon som drivs med bensin och etanol (E85) ska medlemsstaterna rapportera det specifika koldioxidutsläppsvärdet för bensin.”

b)

Del C ska ändras på följande sätt:

i)

Avsnitt 2 ska utgå den 1 mars 2021.

ii)

Följande avsnitt ska införas som avsnitt 2a:

”Avsnitt 2a

Detaljerade övervakningsuppgifter – uppgifter om ett fordon

Hänvisning till punkterna 1.1 och 1.1a i del A

Detaljerade uppgifter per registrerat fordon

Uppgiftskällor

Intyg om överensstämmelse (bilaga VIII till genomförandeförordning (EU) 2020/683), om inte annat anges

1)

Tillverkarens namn (EU-standardbenämning(1))

Namn som tilldelats av kommissionen

Tillverkarens namn(2)

0.5 eller, om det rör sig om mer än ett namn på en tillverkare, det namn som anges i post 0.5.1

2)

Typgodkännandenummer och dess utvidgningar

0.11

3)

Typ

0.2

Variant

Version

4)

Fabrikat och handelsnamn

0.1 och 0.2.1

5)

Identifierare för fordonets interpoleringsfamilj

0.2.3.1

6)

Fordonets identifieringsnummer

0.10

7)

Typgodkänd fordonskategori

0.4

8)

Registrerad fordonskategori

Registreringsbevis

9)

Datum för första registrering

Registreringsbevis

10)

Specifika koldioxidutsläpp (g/km)

49.4 viktat eller, i tillämpliga fall, viktat kombinerat

11)

Bränsleförbrukning (l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km)

49.4 viktat eller, i tillämpliga fall, viktat kombinerat

12)

Vikt i körklart skick (färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon) (kg)

13

13)

Provningsvikt (färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon) (kg)

47.1.1

14)

Bränsletyp

26

Driftsätt

26.1

15)

Elenergiförbrukning (Wh/km)

PEV: 49.5.1

OVC-HEV: 49.5.2

16)

Elektrisk räckvidd (km)

PEV: 49.5.1

OVC-HEV: 49.5.2

17)

Miljöinnovationskod(er)

49.3.1

18)

Utsläppsminskningar till följd av miljöinnovation (g CO2/km)

49.3.2.2

19 19)

Hjulbas (mm)

4

Styraxelns spårvidd (första axeln)(3)

30

Styraxelns spårvidd (andra axeln)(3)

30

20)

Slagvolym (cm3)

25

21)

Högsta nettoeffekt (kW)

27.1 och 27.3

22)

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last (färdigbyggt och etappvis färdigbyggt fordon) (kg)

16.1

23)

Vägmotståndskoefficienter(4)

f0, N

47.1.3.0

f1, N/(km/tim)

47.1.3.1

f2, N/(km/tim)

47.1.3.2

24)

Frontarea (m2)(4)

47.1.2

25)

Däckrullmotståndsklass(4)

35

Anm.:

1)

Förteckning offentliggjord av kommissionen på CIRCABC.

2)

I fråga om nationella typgodkännanden av små serier (NSS) eller enskilda godkännanden (IVA) ska tillverkarens namn anges i kolumnen ”Tillverkarens namn”, medan i kolumnen ”Tillverkarens namn – EU-standardbenämning” ska ett av följande anges: ”AA-NSS” eller ”AA-IVA” beroende på vad som är aktuellt.

3)

Om ett fordon har axlar med olika spårvidd ska den maximala spårvidden rapporteras.

4)

På begäran av kommissionen.”


(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/683 av den 15 april 2020 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 vad gäller de administrativa kraven för godkännande och marknadskontroll av motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 163, 26.5.2020).”


22.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 433/11


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/2174

av den 19 oktober 2020

om ändring av bilagorna IC, III, IIIA, IV, V, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (1), särskilt artikel 58.1 a och c, och

av följande skäl:

(1)

Vid den fjortonde partskonferensen för Baselkonventionen i maj 2019 antogs beslut BC-14/12 om att införa en ny kod för farligt plastavfall (kod A3210) i bilaga VIII samt två nya koder för icke-farligt plastavfall i bilaga II (kod Y48) och bilaga IX (kod B3011) till Baselkonventionen. Dessa ändringar får verkan från och med den 1 januari 2021.

(2)

Det är lämpligt att unionen, som är part i Baselkonventionen, ändrar de relevanta bilagorna till förordning (EG) nr 1013/2006 för att beakta ändringarna i de punkter som rör plastavfall i bilagorna till Baselkonventionen.

(3)

OECD:s kommitté för miljöpolitik antog ändringar av tillägg 4 till OECD-beslutet (2) som rör farligt plastavfall och förtydliganden av tillägg 3 och 4 till OECD-beslutet den 7 september 2020. Dessa ändringar får verkan från och med den 1 januari 2021. Det är lämpligt att unionen ändrar de relevanta bilagorna till förordning (EG) nr 1013/2006 för att beakta dessa ändringar.

(4)

Denna förordning beaktar att det inte har nåtts någon överenskommelse inom OECD om att införliva ändringarna i bilagorna till Baselkonventionen om icke-farligt plastavfall (koderna B3011 och Y48) i tilläggen till OECD-beslutet.

(5)

När det gäller export av plastavfall från unionen till tredjeländer och import av plastavfall till unionen från tredjeländer bör bilagorna III, IV och V till förordning (EG) nr 1013/2006 ändras för att beakta ändringarna i bilagorna II, VIII och IX till Baselkonventionen och ändringarna i tillägg 4 till OECD-beslutet. Som följd av detta kommer, från och med 1 januari 2021, export från unionen och import till unionen av plastavfall enligt posterna AC300 och Y48 till och från tredjeländer som omfattas av OECD-beslutet (3) att omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande. I enlighet med artikel 36.1 a och b och bilaga V till förordning (EG) nr 1013/2006 kommer export av plastavfall som omfattas av koderna A3210 och Y48 att vara förbjuden till tredjeländer som inte omfattas av OECD-beslutet.

(6)

Mot bakgrund av att unionen har lämnat in en anmälan som omfattar transport av avfall inom unionen till sekretariatet för Baselkonventionen i enlighet med artikel 11 i den konventionen, finns det inget krav på att unionen ska införa ändringarna i bilagorna till Baselkonventionen om icke-farligt plastavfall (koderna B3011 och Y48) i unionslagstiftningen för transport mellan medlemsstater. För att säkerställa rättslig klarhet bör dock nya koder om transport av icke-farligt plastavfall inom unionen införas i bilagorna III, IIIA och IV till förordning (EG) nr 1013/2006, som beaktar den terminologi som används i de nya koderna B3011 och Y48 i Baselkonventionen, och genom vilka nuvarande kontroller av sådana transporter inom unionen i stort sett bibehålls.

(7)

Ett antal tekniska riktlinjer och vägledande dokument om miljövänlig hantering av olika avfallsströmmar antogs vid den senaste partskonferensen för Baselkonventionen. Dessa tekniska riktlinjer och vägledande dokument ger användbar vägledning och bör därför läggas till i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1013/2006.

(8)

Förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Eftersom ändringarna av bilagorna till Baselkonventionen och tilläggen till OECD-beslutet får verkan från och med den 1 januari 2021, bör de ändringar av förordning (EG) nr 1013/2006 som avser dessa ändringar också får verkan från och med den 1 januari 2021.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1013/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilagorna IC, III, IIIA, IV, V och VII ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga VIII ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1 ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 oktober 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  OECD-rådets beslut C(2001) 107 slutlig rörande revidering av beslut C(92) 39 slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning.

(3)  OECD-rådets beslut C(2001) 107 slutlig rörande revidering av beslut C(92) 39 slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning.


BILAGA I

Bilagorna IC, III, IIIA, IV, V och VII till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga IC punkt 25e ska andra stycket ersättas med följande:

”Sådana koder kan ingå i bilagorna IIIA, IIIB, IV (EU48) eller IVA till denna förordning. I sådana fall bör bilagans nummer anges framför koderna. När det gäller bilaga IIIA ska relevant(a) kod(er) enligt bilaga IIIA används, i ordningsföljd om det är lämpligt. Vissa av Baselkonventionens koder, som B1100 och B3020, är förbehållna vissa avfallsströmmar enligt vad som framgår av bilaga IIIA.”

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Titeln ska ersättas med följande:

”FÖRTECKNING ÖVER AVFALLSSLAG SOM OMFATTAS AV DET ALLMÄNNA INFORMATIONSKRAVET ENLIGT ARTIKEL 18 (GRÖNLISTAT AVFALL)”.

b)

I del I ska led a ersättas med följande:

”a)

Alla hänvisningar till förteckning A som görs i bilaga IX till Baselkonventionen ska anses som hänvisningar till bilaga IV till denna förordning.”

c)

I del I ska led g ersättas med följande:

”g)

För avfall som transporteras inom unionen gäller inte Baselkonventionens kod B3011. Följande kod gäller i stället:

EU3011

Plastavfall (se motsvarande kod AC300 i del II i bilaga IV samt motsvarande kod EU48 i del I i bilaga IV):

Följande plastmaterial, under förutsättning att de är nästan fria från föroreningar och andra typer av avfall (*):

Plastavfall bestående nästan uteslutande (**) av en icke-halogenerad polymer, inbegripet men inte begränsat till följande polymerer:

Polyeten (PE)

Polypropen (PP)

Polystyren (PS)

Akrylnitrilbutadienstyren (ABS)

Polyetentereftalat (PET)

Polykarbonater (PC)

Polyetrar

Plastavfall bestående nästan uteslutande (**) av en härdad harts eller kondensationsprodukt, inbegripet men inte begränsat till följande hartser:

Ureaformaldehydhartser

Fenolformaldehydhartser

Melaminformaldehydhartser

Epoxihartser

Alkydhartser

Plastavfall bestående nästan uteslutande (**) av en av följande fluorerade polymerer (***):

Fluorerad etenpropen (fluor-eten-propen) (FEP)

Perfluoralkoxyalkan

Tetrafluoreten/perfluorvinyleter (PFA)

Tetrafluoreten/perfluormetylvinyleter (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Polytetrafluoreten (PTFE)

Polyvinylklorid (PVC)

(*)  När det gäller ”nästan fria från föroreningar och andra typer av avfall” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt."

(**)  När det gäller ”nästan uteslutande” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt."

(**)  När det gäller ”nästan uteslutande” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt."

(**)  När det gäller ”nästan uteslutande” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt."

(***)  Konsumtionsavfall omfattas inte.”"

d)

I del II ska följande text utgå:

Plastavfall i fast form

GH013

391530 ex 390410–40

Vinylkloridpolymerer”.

3.

Bilaga IIIA ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 ska leden d, e och f utgå.

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 4:

”4.

Följande blandningar av avfallsslag som klassificeras under separata strecksatser eller understrecksatser till en enskild kod ingår i denna bilaga endast för transporter inom unionen:

a)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under kod EU3011 och förtecknas under den strecksats som avser icke-halogenerade polymerer.

b)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under kod EU3011 och förtecknas under den strecksats som avser härdade hartser eller kondensationsprodukter.

c)

Blandningar av avfallsslag som klassificeras under kod EU3011 och förtecknas under ”perfluoralkoxialkan”.”.

4.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Titeln ska ersättas med följande:

”FÖRTECKNING ÖVER AVFALLSSLAG SOM OMFATTAS AV FÖRFARANDET MED SKRIFTLIG FÖRHANDSANMÄLAN OCH SKRIFTLIGT FÖRHANDSGODKÄNNANDE (GULLISTAT AVFALL)”

b)

Del I ska ändras på följande sätt:

i)

Första och andra stycket ska ersättas med följande:

”Följande avfallsslag ska omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande:

Avfall som omfattas av bilagorna II och VIII till Baselkonventionen (*).

(*)  Bilaga VIII till Baselkonventionen har införts i förteckning A i del 1 i bilaga V till denna förordning. Bilaga II till Baselkonventionen har införts i förteckning A i del 3 i bilaga V till denna förordning.”."

ii)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Alla hänvisningar till förteckning B som görs i bilaga VIII till Baselkonventionen ska anses som hänvisningar till bilaga III till denna förordning.”

iii)

Följande led ska läggas till som leden e och f:

”e)

Baselkonventionens kod A3210 ska inte gälla. I stället gäller kod AC300 i del II.

f)

För avfall som transporteras inom unionen gäller inte Baselkonventionens kod Y48. I stället gäller följande kod:

EU48:

Plastavfall som inte omfattas av kod AC300 i del II eller av kod EU3011 i del I i bilaga III, samt blandningar av plastavfall som inte omfattas av punkt 4 i bilaga IIIA.”.

c)

I del II ska följande kod införas efter kod AC270:

”AC300

Plastavfall, även blandningar av sådant avfall, innehållande eller förorenat av beståndsdelar som anges i bilaga I, i en utsträckning som innebär att det har någon av de egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande kod EU3011 i del I i bilaga III samt kod EU48 i del I).”.

5.

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)

Del 1 ska ändras på följande sätt:

i)

I förteckning A i avsnitt A3 ska följande kod läggas till:

”A3210

Plastavfall, även blandningar av sådant avfall, innehållande eller förorenat av beståndsdelar som anges i bilaga I, i en utsträckning som innebär att det har någon av de egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post B3011 i förteckning B i denna del samt post Y48 i förteckning A i del 3)”.

ii)

I förteckning B ska avsnitt B3 ändras på följande sätt:

Kod B3010 ska utgå.

Följande kod ska införas före kod B3020:

”B3011

Plastavfall (se motsvarande post A3210 i förteckning A i denna del samt post Y48 i förteckning A i del 3)

Plastavfall som förtecknas nedan, förutsatt att det är avsett för materialåtervinning (*) på ett miljöriktigt sätt och nästan fritt från föroreningar och andra typer av avfall (**).

Plastavfall bestående nästan uteslutande (***) av en icke-halogenerad polymer, inbegripet men inte begränsat till följande polymerer:

Polyeten (PE)

Polypropen (PP)

Polystyren (PS)

Akrylnitrilbutadienstyren (ABS)

Polyetentereftalat (PET)

Polykarbonater (PC)

Polyetrar

Plastavfall bestående nästan uteslutande (***) av en härdad harts eller kondensationsprodukt, inbegripet men inte begränsat till följande hartser:

Ureaformaldehydhartser

Fenolformaldehydhartser

Melaminformaldehydhartser

Epoxihartser

Alkydhartser

Plastavfall bestående nästan uteslutande (***) av en av följande fluorerade polymerer (****):

Fluorerad etenpropen (fluor-eten-propen) (FEP)

Perfluoralkoxyalkan

Tetrafluoreten/perfluorvinyleter (PFA)

Tetrafluoreten/perfluormetylvinyleter (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Blandningar av plastavfall bestående av polyeten (PE), polypropen (PP) och/eller polyetentereftalat (PET), förutsatt att de är avsedda för separat materialåtervinning (*****) av varje material och på ett miljöriktigt sätt samt att de är nästan fria från föroreningar och andra typer av avfall (**).

b)

I del 3 ska förteckning A ersättas med följande:

Förteckning A (Bilaga II till Baselkonventionen)

Y46

Hushållsavfall (*)

Y47

Restprodukter som uppstår genom förbränning av hushållsavfall

Y48

Plastavfall, även blandningar av sådant avfall, med undantag av följande:

Plastavfall som är farligt avfall (se post A3210 i del 1 av förteckning A i bilaga V)

Plastavfall som förtecknas nedan, förutsatt att det är avsett för materialåtervinning (**) på ett miljöriktigt sätt och nästan fritt från föroreningar och andra typer av avfall (***).

Plastavfall bestående nästan uteslutande (****) av en icke-halogenerad polymer, inbegripet men inte begränsat till följande polymerer:

Polyeten (PE)

Polypropen (PP)

Polystyren (PS)

Akrylnitrilbutadienstyren (ABS)

Polyetentereftalat (PET)

Polykarbonater (PC)

Polyetrar

Plastavfall bestående nästan uteslutande (****) av en härdad harts eller kondensationsprodukt, inbegripet men inte begränsat till följande hartser:

Ureaformaldehydhartser

Fenolformaldehydhartser

Melaminformaldehydhartser

Epoxihartser

Alkydhartser

Plastavfall bestående nästan uteslutande (****) av en av följande fluorerade polymerer (*****):

Fluorerad etenpropen (fluor-eten-propen) (FEP)

Perfluoralkoxyalkan

Tetrafluoreten/perfluorvinyleter (PFA)

Tetrafluoreten/perfluormetylvinyleter (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Blandningar av plastavfall bestående av polyeten (PE), polypropylen (PP) och/eller polyetentereftalat (PET), förutsatt att de är avsedda för separat materialåtervinning (******) för varje material och på ett miljöriktigt sätt samt att de är nästan fria från föroreningar och andra typer av avfall (***).

(*)  Såvida det inte på lämpligt sätt klassificerats under en enskild kod i bilaga III."

(**)  Materialåtervinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (R3 i bilaga IV avsnitt B) eller, vid behov, tillfällig lagring begränsad till ett tillfälle, förutsatt att den följs av förfarande R3 och styrks av avtalsmässig eller relevant officiell dokumentation."

(***)  När det gäller ”nästan fria från föroreningar och andra typer av avfall” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt."

(****)  När det gäller ”nästan uteslutande” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt."

(****)  När det gäller ”nästan uteslutande” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt."

(****)  När det gäller ”nästan uteslutande” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt."

(*****)  Konsumtionsavfall omfattas inte."

(******)  Materialåtervinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (R3 i bilaga IV avsnitt B) med föregående sortering och, vid behov, tillfällig lagring begränsad till ett tillfälle, förutsatt att den följs av förfarande R3 och styrks av avtalsmässig eller relevant officiell dokumentation.”."

(***)  När det gäller ”nästan fria från föroreningar och andra typer av avfall” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt."

c)

I del 3 ska rubriken till förteckning B ersättas med följande:

”Förteckning B (Avfall från tillägg 4 del II i OECD-beslutet)  (*)

(*)  Avfallsslagen med nummer AB130, AC250, AC260 och AC270 har utgått eftersom de, i enlighet med förfarandet i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall (EUT L 114, 27.4.2006, s. 9; direktivet upphävt genom direktiv 2008/98/EG), ansetts vara icke-farliga och därför inte ska omfattas av exportförbudet i artikel 36 i den här förordningen. Avfallsslaget med nummer AC300 har utgått eftersom avfallet i fråga omfattas av post A3210 i förteckning A i del 1.”."

6.

Bilaga VII ska ändras på följande sätt:

I ruta 10 ska följande läggas till:

”vii)

Annat (precisera):”


(*)  När det gäller ”nästan fria från föroreningar och andra typer av avfall” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt.

(**)  När det gäller ”nästan uteslutande” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt.

(***)  Konsumtionsavfall omfattas inte.”

(*)  Bilaga VIII till Baselkonventionen har införts i förteckning A i del 1 i bilaga V till denna förordning. Bilaga II till Baselkonventionen har införts i förteckning A i del 3 i bilaga V till denna förordning.”.

(*)  Materialåtervinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (R3 i bilaga IV avsnitt B) eller, vid behov, tillfällig lagring begränsad till ett tillfälle, förutsatt att den följs av förfarande R3 och styrks av avtalsmässig eller relevant officiell dokumentation.

(**)  När det gäller ”nästan fria från föroreningar och andra typer av avfall” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt.

(***)  När det gäller ”nästan uteslutande” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt.

(****)  Konsumtionsavfall omfattas inte.

(*****)  Materialåtervinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (R3 i bilaga IV avsnitt B) med föregående sortering och, vid behov, tillfällig lagring begränsad till ett tillfälle, förutsatt att den följs av förfarande R3 och styrks av avtalsmässig eller relevant officiell dokumentation.”.

(*)  Såvida det inte på lämpligt sätt klassificerats under en enskild kod i bilaga III.

(**)  Materialåtervinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (R3 i bilaga IV avsnitt B) eller, vid behov, tillfällig lagring begränsad till ett tillfälle, förutsatt att den följs av förfarande R3 och styrks av avtalsmässig eller relevant officiell dokumentation.

(***)  När det gäller ”nästan fria från föroreningar och andra typer av avfall” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt.

(****)  När det gäller ”nästan uteslutande” kan internationella och nationella specifikationer utgöra en referenspunkt.

(*****)  Konsumtionsavfall omfattas inte.

(******)  Materialåtervinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (R3 i bilaga IV avsnitt B) med föregående sortering och, vid behov, tillfällig lagring begränsad till ett tillfälle, förutsatt att den följs av förfarande R3 och styrks av avtalsmässig eller relevant officiell dokumentation.”.

(*)  Avfallsslagen med nummer AB130, AC250, AC260 och AC270 har utgått eftersom de, i enlighet med förfarandet i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall (EUT L 114, 27.4.2006, s. 9; direktivet upphävt genom direktiv 2008/98/EG), ansetts vara icke-farliga och därför inte ska omfattas av exportförbudet i artikel 36 i den här förordningen. Avfallsslaget med nummer AC300 har utgått eftersom avfallet i fråga omfattas av post A3210 i förteckning A i del 1.”.”


BILAGA II

”BILAGA VIII

RIKTLINJER FÖR MILJÖRIKTIG HANTERING (ARTIKEL 49)

I.   Riktlinjer och vägledningar antagna under Baselkonventionen:

1.

Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1, Y3) (1)

2.

Technical guidelines on the environmentally sound management of waste lead acid batteries1

3.

Technical guidelines on the environmentally sound management of the full and partial dismantling of ships1

4.

Technical guidelines on the environmentally sound recycling/reclamation of metals and metal compounds (R4) (2)

5.

General technical guidelines for the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants (3)

6.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 1,1,1 trichloro 2,2 bis (4 chlorophenyl) ethane (DDT) (4)

7.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with hexabromocyclododecane (HBCD) (5)

8.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)5

9.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with pentachlorophenol and its salts and esters (PCP) (6)

10.

guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with the pesticides aldrin, alpha hexachlorocyclohexane, beta hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordecone, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene, lindane, mirex, pentachlorobenzene, pentachlorophenol and its salts, perfluorooctane sulfonic acid, technical endosulfan and its related isomers or toxaphene or with hexachlorobenzene as an industrial chemical (POP Pesticides)6

11.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with polychlorinated biphenyls, polychlorinated terphenyls, polychlorinated naphthalenes or polybrominated biphenyls including hexabromobiphenyl (PCBs, PCTs, PCNs or PBBs, including HBB)6

12.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, or tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether or decabromodiphenyl ether (POP-PBDEs)3

13.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with unintentionally produced polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans, hexachlorobenzene, polychlorinated biphenyls, pentachlorobenzene, polychlorinated naphthalenes or hexachlorobutadiene3

14.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with hexachlorobutadiene3

15.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with short-chain chlorinated paraffins3

16.

Technical guidelines for the environmentally sound management of used and waste pneumatic tyres (7)

17.

Technical guidelines for the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with mercury or mercury compounds5

18.

Technical guidelines for the environmentally sound co-processing of hazardous wastes in cement kilns7

19.

Guidance document on the environmentally sound management of used and end-of-life computing equipment6

20.

Guidance document on environmentally sound management of used and end-of-life mobile phones7

21.

Framework for the environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes (8)

22.

Practical manuals for the promotion of the environmentally sound management of wastes (9)

II.   Riktlinjer antagna av OECD:

Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams:

Used and scrap personal computers (10)

III.   Riktlinjer antagna av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO):

Guidelines on ship recycling (11)

IV.   Riktlinjer antagna av Internationella arbetsorganisationen (ILO):

Safety and health in shipbreaking guidelines for Asian countries and Turkey (12)


(1)  Antagna vid den sjätte partskonferensen för Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, december 2002.

(2)  Antagna vid den sjunde partskonferensen för Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, oktober 2004.

(3)  Antagna vid den fjortonde partskonferensen för Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, maj 2019.

(4)  Antagna vid den åttonde partskonferensen för Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, december 2006.

(5)  Antagna vid den tolfte partskonferensen för Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, maj 2015.

(6)  Antagna vid den trettonde partskonferensen för Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, maj 2017.

(7)  Antagna vid den tionde partskonferensen för Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, oktober 2013.

(8)  Antagna vid den elfte partskonferensen för Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, oktober 2013.

(9)  Antagna vid den trettonde och den fjortonde partskonferensen för Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, maj 2017 och maj 2019.

(10)  Antagna av OECD:s kommitté för miljöpolitik i februari 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(11)  Resolution A.962, antagen av IMO:s församling vid dess 23:e ordinarie möte den 24 november–5 december 2003.

(12)  Godkända för offentliggörande av ILO:s styrelse vid dess 289:e möte den 11–26 mars 2004.


22.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 433/20


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/2175

av den 20 oktober 2020

om ändring av delegerade förordning (EU) 2020/256 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 av den 10 oktober 2019 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98 (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/256 (2) fastställs den fleråriga löpande planeringen för insamling av uppgifter enligt förordning (EU) 2019/1700 från 2021 till 2028.

(2)

För att säkerställa att den fleråriga löpande planeringen är ändamålsenlig och i överensstämmelse med användarnas behov är det nödvändigt att anpassa den genom att fastställa ämnet för den särskilda modulen för 2023 inom ramen för den europeiska undersökningen om inkomster och levnadsvillkor, eftersom det inte var känt när delegerad förordning (EU) 2020/256 antogs.

(3)

Anpassningarna av den fleråriga löpande planeringen ska träda i kraft senast 24 månader före den planenliga inledningen av varje period för uppgiftsinsamling vad gäller uppgiftsinsamling som sker årligen eller oftare.

(4)

Delegerad förordning (EU) 2020/256 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till delegerad förordning (EU) 2020/256 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 oktober 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 261I, 14.10.2019, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/256 av den 16 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering (EUT L 54, 26.2.2020, s. 1).


BILAGA

1.   

Bilaga I till förordning (EU) 2020/256 ska ändras på följande sätt:

Del B ska ersättas med följande:

”Part B: Uppgiftsinsamlingsperioder för områden med flera periodiciteter

Områden

Grupper (förkortningar)

År med uppgiftsinsamling

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Arbetskraft

Kvartalsvis (LFQ)

Varje kvartal

Varje kvartal

Varje kvartal

Varje kvartal

Varje kvartal

Varje kvartal

Varje kvartal

Varje kvartal

Årligen (LFY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Orsak till flyttning och arbetstidsarrangemang (LF2YA)

X

 

X

 

X

 

X

 

Deltagande i formell och icke-formell utbildning (12 månader), funktionsnedsättning och andra aspekter av det europeiska måttet på miniminormer för hälsa och aspekter som rör det europeiska måttet på miniminormer för hälsa (LF2YB)

 

X

 

X

 

X

 

X

Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn (LF8YA)

X

 

 

 

 

 

 

 

Pension och arbetsmarknadsdeltagande (LF8YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Unga på arbetsmarknaden och uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning (LF8YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Möjlighet att förena arbete och familjeliv (LF8YD)

 

 

 

 

X

 

 

 

Arbetsorganisation och arbetstidsarrangemang (LF8YE)

 

 

 

 

 

 

X

 

Arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem (LF8YF)

 

 

 

 

 

 

 

X

Särskilt ämne om yrkesfärdigheter

 

X

 

 

 

 

 

 

Särskilt ämne (anges i ett senare skede)

 

 

 

 

 

X

 

 

Inkomster och levnadsvillkor

Årligen (ILCY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Barn (ILC3YA)

X

 

 

X

 

 

X

 

Hälsa (ILC3YB)

 

X

 

 

X

 

 

X

Arbetsmarknad och bostad (ILC3YC)

 

 

X

 

 

X

 

 

Livskvalitet (ILC6YA)

 

X

 

 

 

 

 

X

Överföring mellan generationer

av sämre förutsättningar och

bostadsproblem (ILC6YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Tillgång till tjänster (ILC6YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Överskuldsättning,

konsumtion och välstånd (ILC6YD)

 

 

 

 

 

X

 

 

Särskilt ämne om boendesituation och levnadsvillkor för barn i delade eller ombildade familjer

X

 

 

 

 

 

 

 

Särskilt ämne om hushållens energieffektivitet

 

 

X

 

 

 

 

 

Särskilt ämne (anges i ett senare skede)

 

 

 

 

X

 

 

 

Särskilt ämne (anges i ett senare skede)

 

 

 

 

 

 

X”

 

2.   

Bilaga II till förordning (EU) 2020/256 ska ersättas med följande:

”BILAGA II

Gruppering av de specifika ämnena för uppgiftsinsamling med flera periodiciteter

Områden

Specifika ämnen

Grupper (förkortningar)

Arbetskraft

Information om uppgiftsinsamlingen

Kvartalsvis (LFQ)

Identifikation

Kvartalsvis (LFQ)

Vikter

Årligen (LFY) och kvartalsvis (LFQ)

Karakteristika för intervjuer

Kvartalsvis (LFQ)

Lokalisering

Kvartalsvis (LFQ)

Demografi

Kvartalsvis (LFQ)

Medborgarskap och migrantbakgrund

Kvartalsvis (LFQ)

Hushållets sammansättning

Årligen (LFY)

Hushållets sammansättning – ytterligare specifika uppgifter

Årligen (LFY)

Vistelse i landet

Kvartalsvis (LFQ)

Orsak till flyttning

Vartannat år (LF2YA)

Aspekter som rör det europeiska måttet på miniminormer för hälsa

Vartannat år (LF2YB)

Funktionsnedsättning och andra aspekter av det europeiska måttet på miniminormer för hälsa

Vartannat år (LF2YB)

Arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem

Vart åttonde år (LF8YF)

Huvudsaklig verksamhet (egen utsago)

Kvartalsvis (LFQ)

Grundläggande karakteristika för arbete

Kvartalsvis (LFQ)

Sysselsättningsstatus

Kvartalsvis (LFQ)

Anställningens längd

Kvartalsvis (LFQ)

Närmare uppgifter om anställningen

Årligen (LFY)

Heltids- eller deltidsanställning – skäl

Kvartalsvis (LFQ)

Icke-självständigt egenföretagande

Årligen (LFY)

Arbetsledande ställning

Årligen (LFY)

Företagets/inrättningens storlek

Årligen (LFY)

Arbetsplats

Kvartalsvis (LFQ)

Arbete i hemmet

Årligen (LFY)

Sökande efter arbete

Kvartalsvis (LFQ)

Villighet att arbeta

Kvartalsvis (LFQ)

Tillgänglighet

Kvartalsvis (LFQ)

Bisyssla eller bisysslor

Kvartalsvis (LFQ)

Söker annat arbete

Årligen (LFY)

Undersysselsättning

Kvartalsvis (LFQ)

Möjlighet att förena arbete och familjeliv

Vart åttonde år (LF8YD)

Unga på arbetsmarknaden

Vart åttonde år (LF8YC)

Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn

Vart åttonde år (LF8YA)

Pension och arbetsmarknadsdeltagande

Vart åttonde år (LF8YB)

Vård- och omsorgsbehov

Årligen (LFY)

Startdatum för arbete

Kvartalsvis (LFQ)

Hur arbetet hittades

Årligen (LFY)

Kontinuitet och avbrott i karriären

Kvartalsvis (LFQ)

Grundläggande beskrivning av det senaste arbetet

Årligen (LFY)

Arbetstid

Kvartalsvis (LFQ)

Arbetstidsarrangemang

Vartannat år (LF2YA)

Arbetsorganisation och arbetstidsarrangemang

Vart åttonde år (LF8YE)

Förvärvsinkomst

Årligen (LFY)

Inkomst från arbetslöshetsersättning

Kvartalsvis (LFQ)

Uppnådd utbildningsnivå

Kvartalsvis (LFQ)

Uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning

Årligen (LFY) och vart åttonde år (LF8YC)

Deltagande i formell och icke-formell utbildning (4 veckor)

Kvartalsvis (LFQ)

Deltagande i formell och icke-formell utbildning (12 månader)

Vartannat år (LF2YB)

Inkomster och levnadsvillkor

Information om uppgiftsinsamlingen

Årligen (ILCY)

Identifikation

Årligen (ILCY)

Vikter

Årligen (ILCY)

Karakteristika för intervjuer

Årligen (ILCY)

Lokalisering

Årligen (ILCY)

Demografi

Årligen (ILCY)

Medborgarskap och migrantbakgrund

Årligen (ILCY)

Hushållets sammansättning

Årligen (ILCY)

Hushållets sammansättning – ytterligare specifika uppgifter

Årligen (ILCY)

Längden på vistelsen i landet

Årligen (ILCY)

Funktionsnedsättning och det europeiska måttet på miniminormer för hälsa

Årligen (ILCY)

Närmare uppgifter om hälsotillstånd och funktionsnedsättning

Vart tredje år (ILC3YB)

Barns hälsa

Vart tredje år (ILC3YA)

Tillgång till hälso- och sjukvård

Årligen (ILCY)

Hälso- och sjukvård

Vart tredje år (ILC3YB)

Tillgång till hälso- och sjukvård (barn)

Vart tredje år (ILC3YA)

Hälsans bestämningsfaktorer

Vart tredje år (ILC3YB)

Huvudsaklig verksamhet (egen utsago)

Årligen (ILCY)

Grundläggande karakteristika för arbete

Årligen (ILCY)

Karakteristika för arbetsplatsen

Vart tredje år (ILC3YC)

Anställningens längd

Årligen (ILCY)

Sysselsättningsstatus

Vart tredje år (ILC3YC)

Närmare uppgifter om arbetsmarknadssituationen

Årligen (ILCY)

Arbetsledande ställning

Årligen (ILCY)

Tidigare arbetslivserfarenhet

Årligen (ILCY)

Aktivitetskalender

Årligen (ILCY)

Arbetstid

Årligen (ILCY)

Uppnådd utbildningsnivå

Årligen (ILCY)

Uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning

Vart tredje år (ILC3YC)

Deltagande i formell utbildning (för närvarande)

Årligen (ILCY)

Livskvalitet

Årligen (ILCY)

Social och kulturell delaktighet

Vart sjätte år (ILC6YA)

Välbefinnande

Vart sjätte år (ILC6YA)

Materiell fattigdom

Årligen (ILCY)

Fattigdom som specifikt rör barn

Vart tredje år (ILC3YA)

Huvudsakliga karakteristika för boendet

Årligen (ILCY)

Närmare uppgifter om bostadsförhållanden, inbegripet fattigdom och imputerad hyra

Vart tredje år (ILC3YC)

Boendekostnader, inbegripet sänkta kostnader för allmännyttiga tjänster

Årligen (ILCY)

Livsmiljö

Vart tredje år (ILC3YC)

Boendesvårigheter (inbegripet hyressvårigheter) och orsaker till dessa

Vart sjätte år (ILC6YB)

Utnyttjande av tjänster, inbegripet vård och omsorg samt tjänster för självständigt boende

Vart sjätte år (ILC6YC)

Ekonomisk överkomlighet vad gäller tjänster

Vart sjätte år (ILC6YC)

Icke tillgodosedda behov och skäl

Vart sjätte år (ILC6YC)

Barnomsorg

Årligen (ILCY)

Förvärvsinkomst

Årligen (ILCY)

Inkomst från sociala transfereringar

Årligen (ILCY)

Pensionsinkomst

Årligen (ILCY)

Andra inkomster, inklusive inkomster från fastigheter och kapital och transfereringar mellan hushåll

Årligen (ILCY)

Skatter och avgifter som faktiskt betalats efter nedsättningar

Årligen (ILCY)

Total årsinkomst på person- och hushållsnivå

Årligen (ILCY)

Överskuldsättning, inbegripet orsaker

Vart sjätte år (ILC6YD)

Förfallna skulder

Årligen (ILCY)

Aspekter som rör förmögenhet, inklusive bostadsägande

Vart sjätte år (ILC6YD)

Aspekter som rör konsumtion

Vart sjätte år (ILC6YD)

Överföring av bättre och sämre förutsättningar mellan generationer

Vart sjätte år (ILC6YB)

Bedömning av egna behov

Vart sjätte år (ILC6YD)


22.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 433/27


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/2176

av den 12 november 2020

om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 vad gäller avdrag av programvarutillgångar från kärnprimärkapitalposter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 36.4 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Bestämmelserna avseende hanteringen av försiktigt värderade programvarutillgångar vilkas värde inte påverkas i väsentlig grad av ett instituts resolution, insolvens eller likvidation ändrades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876 (2) för att ytterligare stödja omställningen mot en mer digitaliserad banksektor. Genom förordning (EU) 2019/876 infördes även artikel 36.4 i förordning (EU) nr 575/2013, i vilken det föreskrivs att Europeiska bankmyndigheten (nedan kallad EBA) ska utarbeta ett förslag till tekniska standarder för tillsyn för tillämpningen av de avdrag från kärnprimärkapitalposter som rör programvarutillgångar. För att säkerställa att bestämmelserna avseende kapitalbasen är samstämmiga och för att underlätta deras tillämpning är det lämpligt att införliva dessa tekniska standarder för tillsyn i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 241/2014 (3), som innehåller alla tekniska standarder avseende kapitalbasen.

(2)

De behöriga myndigheterna är inte förhindrade från att granska de programvarutillgångar som ett institut tar upp som kapital från fall till fall eller från att utöva sina tillsynsbefogenheter i enlighet med artikel 64 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (4), i synnerhet om investeringarna i programvara skulle kunna leda till oönskade tillsynsmässiga fördelar eller om det kan misstänkas att ett institut kan använda bedömningsutrymmet i de tillämpliga redovisningsreglerna för att kringgå denna förordning.

(3)

På grund av den mångfald av programvara som används av instituten är det svårt att göra en generell bedömning av vilka programvarutillgångar som skulle kunna ha ett restvärde vid resolution, insolvens eller likvidation, och, i så fall, i vilken omfattning, eller att identifiera en särskild kategori av programvara vars värde skulle bevaras även vid ett sådant scenario.

(4)

EBA:s bedömning av tidigare transaktioner i särskilda fall antyder dessutom att sannolikheten för bortskrivning är densamma för alla programvarutillgångar, utan någon åtskillnad mellan olika kategorier. Även i de fall där värdet av programvarutillgångarna åtminstone delvis har bevarats revideras vanligen programvarans nyttjandeperiod för att ta hänsyn till att förvärvaren av ett institut endast kommer att fortsätta att använda programvaran fram till slutet av en överföringsprocess. Det sammantagna underlaget visar att en sådan överföringsprocess i normala fall varar mellan ett och tre år. Detta mönster bör återspeglas i tillsynsbehandlingen av programvarutillgångar.

(5)

Med tanke på att programvarutillgångar förefaller ha ett begränsat värde i händelse av resolution, insolvens eller likvidation av ett institut är det viktigt att tillsynsbehandlingen av sådana tillgångar säkerställer en korrekt balans mellan tillsynsmässiga hänsyn, å ena sidan, och tillgångarnas värde ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv å andra sidan. Tillsynsbehandlingen av programvarutillgångar bör därför vara förenad med en viss grad av försiktighet när det gäller sänkningen av kärnprimärkapitalkraven.

(6)

För att inte skapa ytterligare arbetsbörda för instituten och för att underlätta de behöriga myndigheternas övervakning bör tillsynsbehandlingen av programvarutillgångar dessutom vara enkel att genomföra och tillämplig på alla institut på ett standardiserat sätt. Den standardiserade tillsynsbehandlingen bör inte hindra ett institut från att fortsätta att dra av alla sina programvarutillgångar från kärnprimärkapitalposter.

(7)

På grund av den snabba tekniska utvecklingen investerar instituten ofta i underhåll, förbättringar och uppgraderingar av sin programvara. För att motverka den eventuella risken för regleringsarbitrage bör sådana investeringar skrivas av separat från den programvara som underhålls, förbättras eller uppgraderas, under förutsättning att investeringarna räknas som en immateriell tillgång i institutets balansräkning enligt de tillämpliga redovisningsreglerna.

(8)

Delegerad förordning (EU) nr 241/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska standarder för tillsyn som EBA har överlämnat till kommissionen.

(10)

EBA har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (5).

(11)

Med tanke på den ökade användningen av digitala tjänster som en följd av covid-19-pandemin bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 241/2014

Delegerad förordning (EU) nr 241/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska led f ersättas med följande:

”f)

Tillämpningen av avdrag från kärnprimärkapitalposter och andra avdrag för poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital i enlighet med artikel 36.2 och 36.4 i förordning (EU) nr 575/2013.”.

2.

Följande artikel ska införas som artikel 13a:

”Artikel 13a

Avdrag för programvarutillgångar som klassificeras som immateriella tillgångar för redovisningsändamål vid tillämpning av artikel 36.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

1.   Programvarutillgångar som är immateriella tillgångar enligt definitionen i artikel 4.1.115 i förordning (EU) nr 575/2013 ska dras av från kärnprimärkapitalposter i enlighet med punkterna 5–8 i denna artikel. Det belopp som ska dras av ska fastställas på grundval av den ackumulerade avskrivning för tillsynsändamål som beräknats i enlighet med punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel.

2.   Instituten ska beräkna beloppet för den ackumulerade avskrivningen för tillsynsändamål av de programvarutillgångar som avses i punkt 1 genom att multiplicera det belopp som erhålls genom den beräkning som avses i led a med antalet dagar som avses i led b enligt följande:

a)

Det belopp till vilket programvarutillgången ursprungligen togs upp i institutets balansräkning enligt de tillämpliga redovisningsreglerna, dividerat med den lägsta summan av

i)

antalet dagar i programvarutillgångens nyttjandeperiod enligt uppskattning för redovisningsändamål, eller

ii)

tre år, uttryckt i dagar, med början från den dag som avses i punkt 3.

b)

Antalet dagar som har gått sedan den dag som avses i punkt 3, under förutsättning att detta inte överstiger den period som avses i led a i denna punkt.

3.   Den ackumulerade avskrivning för tillsynsändamål som avses i punkt 1 ska beräknas från den dag när programvarutillgången finns tillgänglig för användning och börjar skrivas av för redovisningsändamål.

4.   Genom undantag från punkt 3, om en programvarutillgång har förvärvats från ett annat företag, inbegripet en enhet som inte ingår i den finansiella sektorn, som är del av samma grupp som institutet, ska den ackumulerade avskrivning för tillsynsändamål som avses i punkt 1 beräknas från den dag när programvarutillgången började skrivas av i det företagets balansräkning enligt de tillämpliga redovisningsreglerna.

5.   Instituten ska göra avdrag från kärnprimärkapitalposter med det belopp som utgör skillnaden, om denna är positiv, mellan beloppet i led a och beloppet i led b:

a)

Den ackumulerade avskrivningen för tillsynsändamål av en programvarutillgång beräknad i enlighet med punkterna 2, 3 och 4.

b)

Summan av den ackumulerade avskrivningen och eventuella ackumulerade nedskrivningar av den programvarutillgången som tagits upp i institutets balansräkning enligt de tillämpliga redovisningsreglerna.

6.   Genom undantag från punkt 5 ska instituten, fram till den dag när programvarutillgången finns tillgänglig för användning och börjar skrivas av för redovisningsändamål, göra avdrag från kärnprimärkapitalposter med hela det belopp till vilket programvarutillgången tas upp i institutets balansräkning enligt de tillämpliga redovisningsreglerna.

7.   De avskrivningar för tillsynsändamål och de avdrag som fastställs i denna artikel ska göras separat för varje programvarutillgång.

8.   Institutens investeringar i underhåll, förbättring eller uppgradering av befintliga programvarutillgångar ska hanteras som andra tillgångar än de tillhörande programvarutillgångarna, under förutsättning att investeringarna tas upp som en immateriell tillgång i institutets balansräkning enligt de tillämpliga redovisningsreglerna.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6 ska den ackumulerade avskrivningen för tillsynsändamål av dessa investeringar i underhåll, förbättring eller uppgradering av befintliga programvarutillgångar beräknas från den dag när de börjar skrivas av enligt de tillämpliga redovisningsreglerna.

Den ackumulerade avskrivningen för tillsynsändamål av tillhörande befintliga programvarutillgångar ska fortsätta att beräknas från dagen för deras egen inledande avskrivning för redovisningsändamål och fram till slutet av den period för avskrivning för tillsynsändamål som fastställts i enlighet med led a i punkt 2.”.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information, samt av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 150, 7.6.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 241/2014 av den 7 januari 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav på institut (EUT L 74, 14.3.2014, s. 8).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


22.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 433/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2177

av den 15 december 2020

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Haricot de Castelnaudary” (SGB))

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Frankrikes ansökan om registrering av namnet ”Haricot de Castelnaudary” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Haricot de Castelnaudary” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Haricot de Castelnaudary” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2020.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 281, 26.8.2020, s. 2.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


22.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 433/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2178

av den 15 december 2020

om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2020/1433 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Pouligny-Saint-Pierre” [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 oktober 2020 antog kommissionen genomförandeförordning (EU) 2020/1433 (2)om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för namnet ”Pouligny-Saint-Pierre” (SUB) i enlighet med artikel 52.2 i förordning (EU) nr 1151/2012. En övergångsperiod som Frankrike beviljat vissa aktörer i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1151/2012 utelämnades av misstag från förordning (EU) 2020/1433.

(2)

Genom en skrivelse av den 20 december 2018 anmälde de franska myndigheterna till kommissionen att en övergångsperiod, i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1151/2012, fram till och med den 30 juni 2025, hade beviljats för åtta aktörer som är etablerade på franskt territorium och som uppfyller villkoren i den artikeln, genom ett beslut av den 22 november 2018 om ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Pouligny-Saint-Pierre”, offentliggjort i Republiken Frankrikes officiella tidning den 8 december 2018.

(3)

Vid det nationella invändningsförfarandet hade nämligen åtta invändningar inlämnats om villkoren för mjölkproduktion, framför allt att det var omöjligt att respektera den andel foder som ska komma från det geografiska området enligt produktspecifikationen, där det anges att ”[d]et foder som produceras inom det geografiska området (grovfoder + kompletterande foder) ska utgöra minst 75 % av besättningens totala årliga foderranson.” Dessa aktörer har lagligen och kontinuerligt salufört ”Pouligny-Saint-Pierre” under minst fem år innan ansökan lämnades in och de uppfyller villkoren i artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1151/2012. De har därför beviljats övergångsperioder fram till och med den 30 juni 2025 som kommissionen bör godkänna.

(4)

De berörda aktörerna är Earl de Vesche (Siret-nummer 50317689300017), Ferme des Ages (Siret-nummer 19360598700026), Gaec de Villiers (Siret-nummer 41293309500017), Jean Barrois (Siret-nummer 33452601900016), Earl des Grands vents (Siret-nummer 52325005800014), Earl du Start Chiebe (Siret-nummer 50979878100019), Gaec de la Custière (Siret-nummer 31928251300013), Gaec des Chinets (Siret-nummer 35328804600017).

(5)

Genomförandeförordning (EU) 2020/1433 bör därför rättas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel ska införas i genomförandeförordning (EU) 2020/1433:

”Artikel 1a

Det skydd som medges enligt artikel 1 gäller under den övergångsperiod som Frankrike fastställt i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1151/2012 och beviljat de aktörer som uppfyller villkoren i den artikeln genom beslutet av den 22 november 2018 om ändring av produktspecifikation för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Pouligny-St-Pierre”, offentliggjort i Republiken Frankrikes officiella tidning den 8 december 2018. ”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2020.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1433 av den 5 oktober 2020 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Pouligny-Saint-Pierre” (SUB) (EUT L 331, 12.10.2020, s. 19).


22.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 433/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2179

av den 16 december 2020

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2020.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Gerassimos THOMAS

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varuslag

Klassificering (KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En rektangulär väska av formpressade silikonelastomerer. Den mäter cirka 16,5 cm i längd, 10 cm i höjd och 2,5 cm i bredd. Den har en påmonterad handledsrem av samma material och ett stängningssystem (blixtlås).

Artikeln tillverkas i ett enda steg med integrerade delar (handledsrem och blixtlås) och är inte inredd.

Artikeln är utformad för att bära och skydda olika typer av små föremål.

Se bilder  (*1)

3926 90 97

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nr 3926 , 3926 90 och 3926 90 97 .

Klassificering enligt nr 4202 är utesluten eftersom det numret endast omfattar artiklar som uttryckligen nämns där och liknande artiklar (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 4202 , första stycket).

Med tanke på artikelns objektiva egenskaper (särskilt den enkla insidan och den lilla storleken) anses den inte vara en koffert, sminkväska, attachéväska, portfölj, skolväska eller liknande artikel i den första delen av nr 4202 . Artikeln anses inte likna behållare enligt första delen av nr 4202 eftersom den inte är speciellt utformad eller inredd för att innehålla speciella verktyg med eller utan tillbehör (se även FAHS, nr 4202 , tredje stycket, och nionde stycket led f). Artikeln omfattas därför inte av ordalydelsen i den första delen av nr 4202 .

Artiklar som omfattas av andra delen av nr 4202 får endast vara av material som anges där eller ska vara helt eller huvudsakligen belagda med sådant material eller med papper (se även FAHS, nr 4202 , fjärde stycket).

Med tanke på att artikeln består av formpressade silikonelastomerer kan den inte betraktas som en handväska med utsida av plast i form av plattor, duk eller folier. Artikeln omfattas därför inte av ordalydelsen i den andra delen av nr 4202 .

Artikeln är inte av sådant slag som normalt bärs i fickan eller handväskan, som t.ex. glasögonfodral, plånböcker, portmonnäer, nyckelfodral, cigarettetuier, cigarretuier, pipfodral och tobakspungar (se även de förklarande anmärkningarna till undernummer i Harmoniserade systemet till undernummer 4202.31, 4202.32 och 4202.39). Artikeln kan därför inte klassificeras enligt undernummer 4202.31, 4202.32 och 4202.39.

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3926 90 97 som andra varor av plast.

Image 2

Image 3

Image 4


(*1)  Bilderna visas endast i informationssyfte.


22.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 433/37


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/2180

av den 18 december 2020

om förlängning av referensperioden i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1429 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1429 av den 7 oktober 2020 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet (1), särskilt artikel 5.2, och

av följande skäl:

(1)

Covid-19-pandemin har lett till en kraftig minskning av järnvägstrafiken på grund av en betydande minskning av efterfrågan och direkta åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att begränsa pandemin.

(2)

Dessa omständigheter ligger utanför järnvägsföretagens kontroll och de står inför betydande likviditetsproblem, stora förluster och, i en del fall, risk för insolvens.

(3)

För att motverka de negativa ekonomiska effekterna av covid-19-pandemin och stödja järnvägsföretag får medlemsstaterna enligt förordning (EU) 2020/1429 tillåta infrastrukturförvaltare att sänka, avstå från eller senarelägga sådana avgifter för tillträde till järnvägsinfrastruktur. Denna möjlighet hade beviljats från och med den 1 mars 2020 till och med den 31 december 2020 (nedan kallad referensperioden).

(4)

Införda begränsningar av mobiliteten under pandemin hade en kraftig inverkan på användningen av persontrafik på järnväg. Pandemin ledde också till att många industrier minskade eller till och med upphörde med sin produktion, vilket minskade mängden gods som fraktas på järnväg. På grundval av de uppgifter som lämnats av järnvägsinfrastrukturförvaltarna i EU-27 drabbade pandemin segmentet persontrafik och i synnerhet segmentet kommersiell persontrafik hårdare, med en betydande minskning av utbudet i alla medlemsstater. Mellan mars och september 2020 minskade persontrafiken uttryckt i tågkilometer med 16,9 % jämfört med samma period föregående år, och godstransporterna minskade med 11,1 %. Mellan mars och september 2020 minskade persontrafik som omfattas av allmän trafikplikt uttryckt i tågkilometer med 12,2 % jämfört med samma period föregående år, medan den kommersiella persontrafiken minskade med 37,3 %. Persontrafiken i personkilometer minskade med 71,2 % under andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019, och godstrafiken i tonkilometer minskade med 15,9 %. Denna utveckling kan få en enorm inverkan på konkurrensen på marknaderna för persontrafik på järnväg, förverkligandet av ett verkligt gemensamt europeiskt järnvägsområde och, i slutändan, övergången till en mer hållbar transportsektor där fler människor och mer varor transporteras på järnväg.

(5)

Uppgifter från WHO visar att antalet registrerade fall per dag i Europa har ökat igen, och i oktober 2020 registrerades fler än 300 000 nya fall under ett stort antal dagar.

(6)

I november 2020 gjorde Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) uppskattningen att det har skett en betydande ökning av covid-19-infektioner inom Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) och Förenade kungariket, och att den nuvarande situationen utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan och att den aktuella epidemiologiska situationen i de flesta länder är ett allvarligt problem eftersom den innebär en ökad risk för överföring av smitta, vilket kräver omedelbara riktade åtgärder på folkhälsoområdet.

(7)

Till följd av denna utveckling har medlemsstaterna i allt högre grad infört strängare begränsningar av mobiliteten från och med oktober. Det finns därför inga utsikter till en snar återhämtning av järnvägstrafiken på kort sikt.

(8)

Det förefaller således som om minskningen av järnvägstrafiken jämfört med motsvarande period under föregående år, för vilken 2019 utgör referensvärden i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) 2020/1429, kvarstår och att denna situation är en följd av effekterna av covid-19-utbrottet.

(9)

Eftersom indikatorerna för konsumentförtroendet och för stämningsläget i ekonom är negativa, tyder prognoserna på en mycket gradvis återhämtning av ekonomin under de kommande två åren. Mot bakgrund av de uppgifter som är tillgängliga för tidigare perioder kan dessutom eventuella förbättringar på folkhälsoområdet, till exempel på grund av tillgången på vaccin, om man antar att en sådan förbättring skulle ske under första halvåret 2021, få märkbara positiva effekter på järnvägstrafiken endast med avsevärd fördröjning. Sådana positiva effekter kommer sannolikt att uppstå tidigast under andra halvåret 2021.

(10)

Det förefaller därför som om minskningen av järnvägstrafiken jämfört med motsvarande period under föregående år sannolikt kommer att fortsätta fram till dess, och att denna situation är ett resultat av covid-19-utbrottet.

(11)

Det är därför nödvändigt att förlänga den referensperiod som fastställs i artikel 1 i förordningen till slutet av juni 2021.

(12)

Denna delegerade förordning planeras träda i kraft efter utgången av den period som för närvarande avses i artikel 1 i förordning (EU) 2020/1429. För att undvika rättsosäkerhet bör denna förordning antas enligt det skyndsamma förfarande som anges i artikel 7 i förordningen och träda i kraft så snart som möjligt dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EU) 2020/1429 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

I denna förordning fastställs tillfälliga regler för uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur enligt kapitel IV i direktiv 2012/34/EU. Den är tillämplig på utnyttjande av järnvägsinfrastruktur för inrikes och internationell järnvägstrafik som omfattas av det direktivet under perioden från och med den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2021 (referensperioden).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 333, 12.10.2020, s. 1.


BESLUT

22.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 433/39


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/2181

av den 17 december 2020

om fastställande av kvantitativa begränsningar och tilldelning av kvoter för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, för perioden 1 januari–31 december 2021

(delgivet med nr C(2020) 8996)

(Endast de bulgariska, engelska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, spanska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1), särskilt artiklarna 10.2 och 16.1, och

av följande skäl:

(1)

Övergång till fri omsättning i unionen av importerade kontrollerade ämnen omfattas av kvantitativa begränsningar.

(2)

Kommissionen ska fastställa dessa begränsningar och tilldela företag kvoter.

(3)

Kommissionen ska också fastställa de kvantiteter av andra kontrollerade ämnen än klorfluorkolväten som får användas för viktiga laboratorie- och analysändamål och besluta om vilka företag som får använda dem.

(4)

Vid fastställandet av de kvoter som ska tilldelas för viktiga laboratorie- och analysändamål måste de kvantitativa begränsningar som anges i artikel 10.6 i förordning (EG) nr 1005/2009 följas genom tillämpning av kommissionens förordning (EU) nr 537/2011 (2). Dessa kvantitativa begränsningar inkluderar kvantiteter av klorfluorkolväten som licensierats för laboratorie- och analysändamål, och därför bör även produktion och import av klorfluorkolväten för dessa ändamål omfattas av detta beslut.

(5)

Kommissionen har offentliggjort ett meddelande till företag som avser att under 2021 till eller från Europeiska unionen importera eller exportera kontrollerade ämnen som bryter ned ozonskiktet och till företag som avser att under 2021 (3)producera eller importera dessa ämnen för laboratorie- och analysändamål och har som ett resultat av detta underrättats om planerad import under 2021.

(6)

De kvantitativa begränsningarna och kvoterna bör fastställas för perioden 1 januari–31 december 2021, i linje med den årliga rapporteringscykeln enligt Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 25.1 i förordning (EG) nr 1005/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kvantitativa begränsningar för övergång till fri omsättning

De kvantiteter kontrollerade ämnen som omfattas av förordning (EG) nr 1005/2009 och som får övergå till fri omsättning i unionen under 2021 från källor utanför unionen ska vara följande:

Kontrollerade ämnen

Kvantitet (ozonnedbrytande potential [ODP] kilogram)

Grupp I (klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115) och grupp II (andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner)

500 550,00

Grupp III (haloner)

25 762 300,00

Grupp IV (koltetraklorid)

24 530 561,00

Grupp V (1,1,1-trikloretan)

2 500 000,00

Grupp VI (metylbromid)

630 835,20

Grupp VII (bromfluorkolväten)

4 569,16

Grupp VIII (klorfluorkolväten)

4 916 159,75

Grupp IX (bromklormetan)

264 024,00

Artikel 2

Tilldelning av kvoter för övergång till fri omsättning

1.   Tilldelningen av kvoter för klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115 och andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner under perioden 1 januari–31 december 2021 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga I.

2.   Tilldelningen av kvoter för haloner under perioden 1 januari–31 december 2021 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga II.

3.   Tilldelningen av kvoter för koltetraklorid under perioden 1 januari–31 december 2021 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga III.

4.   Tilldelningen av kvoter för 1,1,1-trikloretan under perioden 1 januari–31 december 2021 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga IV.

5.   Tilldelningen av kvoter för metylbromid under perioden 1 januari–31 december 2021 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga V.

6.   Tilldelningen av kvoter för bromfluorkolväten under perioden 1 januari–31 december 2021 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga VI.

7.   Tilldelningen av kvoter för klorfluorkolväten under perioden 1 januari–31 december 2021 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga VII.

8.   Tilldelningen av kvoter för bromklormetan under perioden 1 januari–31 december 2021 ska avse de ändamål och de företag som anges i bilaga VIII.

9.   Kvoterna för de enskilda företagen fastställs i bilaga IX.

Artikel 3

Kvoter för laboratorie- och analysändamål

Kvoterna för import och produktion av kontrollerade ämnen avsedda för laboratorie- och analysändamål under 2021 ska tilldelas de företag som förtecknas i bilaga X.

De maximala kvantiteter som respektive företag får producera eller importera under 2021 för laboratorie- och analysändamål anges i bilaga XI.

Artikel 4

Giltighetstid

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021.

Artikel 5

Adressater

Detta beslut riktar sig till följande företag:

1

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Tyskland

2

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG

Hewlett-Packard-Str. 8

D-76337 Waldbronn

Tyskland

3

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

4

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

Frankrike

5

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH

Bei den Kämpen 22

21220 Seevetal

Tyskland

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

Frankrike

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Frankrike

8

Bayer AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Tyskland

9

Biovit d.o.o.

Varazdinska ulica - Odvojak II 15

HR-42000 Varazdin

Kroatien

10

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Tyskland

11

BTC B.V.

Albert Thijsstraat 17

6471WX Eijgelshoven

Nederländerna

12

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Lettland

13

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Nederländerna

14

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Tyskland

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Tyskland

16

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Tjeckien

17

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 Munich

Tyskland

18

FOT LTD

Ovcha kupel 13

1618 Sofia

Bulgarien

19

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

H-1103 Budapest

Ungern

20

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Tyskland

21

GIELLE INDUSTRIES di Luigi Galantucci

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Italien

22

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

23

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via degli Olmetti 39/E

00060 Formello

Italien

24

Hugen Maintenance for Aircraft B.V.

Marketing 43

6921 Duiven

Nederländerna

25

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv

Marketing 43

6921 RE Duiven

Nederländerna

26

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Nederländerna

27

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Grekland

28

L'HOTELLIER SAS

Rue Henri Poincaré 4

92160 ANTONY

Frankrike

29

Labmix24 GmbH

Industriestr. 18A

46499 Hamminkeln

Tyskland

30

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Spanien

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Tyskland

32

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 Munich

Tyskland

33

Martec SpA

Via dell'industria 1

I-20060 Vignate

Italien

34

MEBROM NV

INDUSTRIELAAN 9

9990 MALDEGEM

Belgien

35

Mebrom Technology NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgien

36

Neochema GmbH

Am Kümmerling 37A

55294 Bodenheim

Tyskland

37

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Mialki Szlak 52

80-717 Gdansk

Polen

38

Philipps-Universität Marburg

Biegenstrasse 10

35032 Marburg

Tyskland

39

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Italien

40

Restek GmbH

Schaberweg 23

Bad Homburg

Tyskland

41

Safety Hi-Tech srl

Via Bellini 22

00198 Roma

Italien

42

SANOFI CHIMIE

LE BOURG

63480 VERTOLAYE

Frankrike

43

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Polen

44

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Frankrike

45

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Tyskland

46

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Tyskland

47

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Frankrike

48

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Italien

49

Sterling Chemical Malta Limited

Hal Far Industrial Estate HF 51

1504 FLORIANA

Malta

50

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Italien

51

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Spanien

52

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Italien

53

TECHLAB SARL

La tannerie 4C

57072 METZ CEDEX 3

Frankrike

54

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Tyskland

55

ULTRA Scientific Italia srl

Via emilia 51/D

40011 Anzola emilia

Italien

56

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH

Alt-Herrenwyk 12

23569 Lübeck

Tyskland

57

VALLISCOR EUROPA LIMITED

13-18 City Quay

D02 ED70 Dublin

Irland

58

VATRO-SERVIS d.o.o.

Dravska 61

42202 Trnovec Bartolovecki

Kroatien

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2020.

På kommissionens vägnar

Frans TIMMERMANS

Verkställande vice ordförande


(1)  EUT L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 537/2011 av den 1 juni 2011 om mekanismen för tilldelning av de mängder kontrollerade ämnen som tillåts för laboratorie- och analysändamål inom unionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EUT L 147, 2.6.2011, s. 4).

(3)  EUT C 115, 7.4.2020, s. 14.


BILAGA I

GRUPPERNA I och II

Importkvoter för klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115 och andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial och agenser i tillverkningsprocesser under perioden 1 januari–31 december 2021.

Företag

Abcr GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


BILAGA II

Grupp III

Importkvoter för haloner som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial och för användningsområden av avgörande betydelse under perioden 1 januari–31 december 2021.

Företag

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH (DE)

Ateliers Bigata SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

BTC B.V. (NL)

EAF protect s.r.o. (CZ)

Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT)

Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL)

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL)

Intergeo LTD (EL)

L'Hotellier SAS (FR)

Martec SpA (IT)

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL)

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)


BILAGA III

Grupp IV

Importkvoter för koltetraklorid som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial och agens i tillverkningsprocesser under perioden 1 januari–31 december 2021.

Företag

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


BILAGA IV

Grupp V

Importkvoter för 1,1,1-trikloretan som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2021.

Företag

Arkema France (FR)


BILAGA V

Grupp VI

Importkvoter för metylbromid som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2021.

Företag

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Mebrom Technology NV (BE)

Sanofi Chimie (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


BILAGA VI

Grupp VII

Importkvoter för bromfluorkolväten som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2021.

Företag

Abcr GmbH (DE)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sanofi Chimie (FR)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


BILAGA VII

Grupp VIII

Importkvoter för klorfluorkolväten som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2021.

Företag

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Bayer AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


BILAGA VIII

Grupp IX

Importkvoter för bromklormetan som tilldelas importörer i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 för användning som råmaterial under perioden 1 januari–31 december 2021.

Företag

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Laboratorios Miret S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Valliscor Europa Limited (IE)


BILAGA IX

(Kommersiellt känslig – konfidentiell – får ej offentliggöras)


BILAGA X

Företag som har rätt att producera eller importera för laboratorie- och analysändamål under 2021

Kvoten kontrollerade ämnen som får användas för laboratorie- och analysändamål tilldelas följande företag:

Företag

Abcr GmbH (DE)

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (DE)

Arkema France (FR)

Biovit d.o.o. (HR)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

F-Select GmbH (DE)

FOT LTD (BG)

Gedeon Richter Plc. (HU)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Mebrom NV (BE)

Neochema GmbH (DE)

Philipps-Universität Marburg (DE)

Restek GmbH (DE)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Sigma Aldrich Chimie sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Techlab SARL (FR)

Ultra Scientific Italia srl (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


BILAGA XI

(Kommersiellt känslig – konfidentiell – får ej offentliggöras)


22.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 433/55


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/2182

av den 18 december 2020

om fastställande av det slutliga importsvaret på unionens vägnar angående framtida import av vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 och om ändring av kommissionens genomförandebeslut av den 15 maj 2014 om antagande av unionens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med den förordningen

[delgivet med nr C(2020) 8977]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (1), särskilt artikel 13.1 andra och tredje styckena,

efter att ha hört den kommitté som inrättats genom artikel 133 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (2), och

av följande skäl:

(1)

Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (nedan kallad konventionen) genomförs genom förordning (EU) nr 649/2012. I enlighet med den förordningen ska kommissionen översända slutliga eller interimistiska importsvar på unionens vägnar till konventionens sekretariat angående framtida import av alla kemikalier som omfattas av förfarandet med förhandsgodkännande (nedan kallat PIC-förfarandet).

(2)

Vid sitt nionde möte, som hölls i Genève den 29 april–10 maj 2019, beslutade partskonferensen för konventionen att vissa kemikalier skulle förtecknas i bilaga III till konventionen, vilket innebar att de kom att omfattas av PIC-förfarandet. Ett beslutsunderlag för varje kemikalie skickades till kommissionen den 16 september 2019 tillsammans med en begäran om ett beslut angående framtida import av kemikalien.

(3)

Forat har lagts till i bilaga III till konventionen som ett bekämpningsmedel. Utsläppande på marknaden och användning av forat som en beståndsdel i växtskyddsmedel är förbjudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (3). Dessutom är utsläppande på marknaden och användning av forat som en beståndsdel i biocidprodukter förbjudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (4). Därför bör medgivande enligt konventionen inte ges för framtida import av forat till unionen.

(4)

Hexabromcyklododekan har lagts till i bilaga III till konventionen som en industrikemikalie. Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av hexabromcyklododekan är förbjudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2019/1021 (5). Därför bör medgivande enligt konventionen inte ges för framtida import av hexabromcyklododekan till unionen.

(5)

Kommersiell pentabromdifenyleter (inbegripet tetra- och pentabromdifenyleter), kommersiell oktabromdifenyleter (inbegripet hexa- och heptabromdifenyleter), perfluoroktansulfonsyra, perfluoroktansulfonater, perfluoroktansulfonamider och perfluoroktansulfonyler lades till PIC-förfarandet som industrikemikalier vid det sjätte mötet i partskonferensen för konventionen. Importsvar för dessa kemikalier har antagits genom kommissionens genomförandebeslut av den 15 maj 2014 om antagande av unionens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 (6).

(6)

Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av kommersiell pentabromdifenyleter (inklusive tetra- och pentabromdifenyleter) och kommersiell oktabromdifenyleter (inbegripet hexa- och heptabromdifenyleter) är, med vissa undantag, förbjudet enligt förordning (EU) 2019/1021. Därför bör medgivande enligt konventionen endast ges för framtida import av pentabromdifenyleter och kommersiell oktabromdifenyleter till unionen om vissa villkor är uppfyllda.

(7)

Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av perfluoroktansulfonsyra, perfluoroktansulfonater, perfluoroktansulfonamider och perfluoroktansulfonyler är, med vissa undantag, förbjudet enligt förordning (EU) 2019/1021. Därför bör medgivande enligt konventionen ges för framtida import av PFOS till unionen endast om vissa villkor är uppfyllda.

(8)

Eftersom den utveckling av lagstiftningen i unionen som skett genom förordning (EU) 2019/1021 ägt rum efter antagandet av genomförandebeslutet av den 15 maj 2014, bör det beslutet ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importsvaren för forat och hexabromcyklododekan anges i bilaga I.

Artikel 2

Bilaga II till genomförandebeslutet av den 15 maj 2014 om antagande av unionens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med förordning (EU) nr 649/2012 ska ersättas med bilaga II till det här beslutet.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2020.

På kommissionens vägnar

Virginijus SINKEVIČIUS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 169, 25.6.2019, s. 45).

(6)  EUT C 152, 20.5.2014, s. 2.


BILAGA I

Importsvar för forat

Image 5

FORMULÄR FÖR IMPORTSVAR

Land:

Europeiska unionen

Medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Förenade kungariket – Förenade kungariket lämnade Europeiska unionen den 1 februari 2020. Under övergångsperioden, som löper ut den 31 december 2020 om den inte förlängs, fortsätter unionsrätten att med några få begränsade undantag tillämpas på och i Förenade kungariket och hänvisningar till medlemsstaterna i unionsrätten ska förstås så att de inbegriper Förenade kungariket.

AVSNITT 1   IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER FÖR KEMIKALIEN

1.1

Trivialnamn

Forat

1.2

CAS-nummer

298-02-2

1.3

Kategori

Bekämpningsmedel

Industrikemikalie

Mycket farligt bekämpningsmedel

AVSNITT 2   HÄNVISNING TILL EVENTUELLT TIDIGARE SVAR

2.1

Detta är första gången landet lämnar ett svar beträffande denna kemikalie.

2.2

Detta är en ändring av ett tidigare svar.

Datum för avgivande av tidigare svar: …

AVSNITT 3   SVAR BETRÄFFANDE FRAMTIDA IMPORT

Slutligt beslut (fyll i avsnitt 4 nedan)

ELLER

Interimssvar (fyll i avsnitt 5 nedan)

AVSNITT 4   SLUTLIGT BESLUT I ENLIGHET MED NATIONELL LAG ELLER ANNAN FÖRFATTNING

4.1

Import förbjuds

 

 

Förbjuds import av kemikalien samtidigt från alla ursprungsländer?

Ja

Nej

 

 

Förbjuds samtidigt inhemsk produktion av kemikalien för inhemsk användning?

Ja

Nej

4.2

Import tillåts

4.3

Import tillåts endast på vissa angivna villkor

 

 

Följande villkor gäller:

 

 

 

 

 

Gäller samma villkor för import av kemikalien oavsett ursprungsland?

Ja

Nej

 

 

Gäller samma villkor för inhemsk produktion av kemikalien, avsedd för inhemsk användning, som för all import?

Ja

Nej

4.4

 

Nationell lag eller annan författning på vilken det slutliga beslutet grundas

 

 

Beskrivning av den nationella lagen eller författningen:

 

 

Inom unionen är det förbjudet att släppa ut på marknaden eller använda växtskyddsmedel som innehåller forat, eftersom detta verksamma ämne inte har godkänts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

Vidare är det förbjudet att tillhandahålla på marknaden eller använda biocidprodukter som innehåller forat, eftersom detta verksamma ämne inte har godkänts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

AVSNITT 5   INTERIMSSVAR

5.1

Import förbjuds

 

Förbjuds import av kemikalien samtidigt från alla ursprungsländer?

Ja

Nej

 

Förbjuds samtidigt inhemsk produktion av kemikalien för inhemsk användning?

Ja

Nej

5.2

Import tillåts

5.3

Import tillåts endast på vissa angivna villkor

 

 

Följande villkor gäller:

 

 

 

 

Gäller samma villkor för import av kemikalien oavsett ursprungsland?

Ja

Nej

 

Gäller samma villkor för inhemsk produktion av kemikalien, avsedd för inhemsk användning, som för all import?

Ja

Nej

5.4

 

Uppgift om aktivt övervägande inför ett slutligt beslut

 

Är ett slutligt beslut under aktivt övervägande?

Ja

Nej

5.5

 

Uppgifter eller assistans som erfordras för ett slutligt beslut

 

Följande ytterligare uppgifter begärs från sekretariatet:

 

 

 

Följande ytterligare uppgifter begärs från det land som anmält slutliga lagstiftningsåtgärder:

 

 

 

Följande assistans begärs från sekretariatet vid utvärdering av kemikalien:

 

 

AVSNITT 6   RELEVANT KOMPLETTERANDE INFORMATION

Är kemikalien för närvarande registrerad i landet?

Ja

Nej

Tillverkas kemikalien i landet?

Ja

Nej

Om någon av de två frågorna ovan besvaras med ja:

 

 

Är den avsedd för inhemsk användning?

Ja

Nej

Är den avsedd för export?

Ja

Nej

Övriga anmärkningar

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1), som införlivar FN:s globala harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier i EU, klassificeras forat som

Acute Toxicity 2* – H300 – Dödligt vid förtäring.

Acute Toxicity 1 – H310 – Dödligt vid hudkontakt.

Aquatic Acute 1 – H400 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Aquatic Chronic 1 – H410 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

(* = Denna klassificering ska betraktas som en lägsta klassificering)

AVSNITT 7   UTSEDD NATIONELL MYNDIGHET

Organ

Europeiska kommissionen, GD Miljö

Adress

Rue de la Loi 200, 1049 Bryssel, BELGIEN

Ansvarig handläggare

Jürgen Helbig

Tjänstetitel för ansvarig handläggare

Internationell samordnare för kemikaliepolitiken

Telefonnummer

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-post

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datum, underskrift för den utsedda nationella myndigheten och officiell stämpel: ___________________________________________________________________________________

RETURNERA DET IFYLLDA FORMULÄRET TILL:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

00100 Rom, ITALIEN

Tfn +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-post: pic@pic.int

ELLER

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Genève, SCHWEIZ

Tfn +41 229178177

Fax +41 229178082

E-post: pic@pic.int

Importsvar för hexabromcyklododekan

Image 6

FORMULÄR FÖR IMPORTSVAR

Land:

Europeiska unionen

Medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Förenade kungariket – Förenade kungariket lämnade Europeiska unionen den 1 februari 2020. Under övergångsperioden, som löper ut den 31 december 2020 om den inte förlängs, fortsätter unionsrätten att med några få begränsade undantag tillämpas på och i Förenade kungariket och hänvisningar till medlemsstaterna i unionsrätten ska förstås så att de inbegriper Förenade kungariket.

AVSNITT 1   IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER FÖR KEMIKALIEN

1.1

Trivialnamn

Hexabromcyklododekan

1.2

CAS-nummer

134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6

1.3

Kategori

Bekämpningsmedel

Industrikemikalie

Mycket farligt bekämpningsmedel

AVSNITT 2   HÄNVISNING TILL EVENTUELLT TIDIGARE SVAR

2.1

Detta är första gången landet lämnar ett svar beträffande denna kemikalie.

2.2

Detta är en ändring av ett tidigare svar.

Datum för avgivande av tidigare svar: …

AVSNITT 3   SVAR BETRÄFFANDE FRAMTIDA IMPORT

Slutligt beslut (fyll i avsnitt 4 nedan)

ELLER

Interimssvar (fyll i avsnitt 5 nedan)

AVSNITT 4   SLUTLIGT BESLUT I ENLIGHET MED NATIONELL LAG ELLER ANNAN FÖRFATTNING

4.1

Import förbjuds

 

Förbjuds import av kemikalien samtidigt från alla ursprungsländer?

Ja

Nej

 

Förbjuds samtidigt inhemsk produktion av kemikalien för inhemsk användning?

Ja

Nej

4.2

Import tillåts

4.3

Import tillåts endast på vissa angivna villkor

 

Följande villkor gäller:

 

 

 

Gäller samma villkor för import av kemikalien oavsett ursprungsland?

Ja

Nej

 

Gäller samma villkor för inhemsk produktion av kemikalien, avsedd för inhemsk användning, som för all import?

Ja

Nej

4.4

Nationell lag eller annan författning på vilken det slutliga beslutet grundas

 

Beskrivning av den nationella lagen eller författningen:

 

Inom unionen är tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av hexabromcyklododekan förbjudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 169, 25.6.2019, s. 45).

AVSNITT 5   INTERIMSSVAR

5.1

Import förbjuds

 

Förbjuds import av kemikalien samtidigt från alla ursprungsländer?

Ja

Nej

 

Förbjuds samtidigt inhemsk produktion av kemikalien för inhemsk användning?

Ja

Nej

5.2

Import tillåts

5.3

Import tillåts endast på vissa angivna villkor

 

Följande villkor gäller:

 

 

 

Gäller samma villkor för import av kemikalien oavsett ursprungsland?

Ja

Nej

 

Gäller samma villkor för inhemsk produktion av kemikalien, avsedd för inhemsk användning, som för all import?

Ja

Nej

5.4

Uppgift om aktivt övervägande inför ett slutligt beslut

 

Är ett slutligt beslut under aktivt övervägande?

Ja

Nej

5.5

Uppgifter eller assistans som erfordras för ett slutligt beslut

 

Följande ytterligare uppgifter begärs från sekretariatet:

 

 

 

Följande ytterligare uppgifter begärs från det land som anmält slutliga lagstiftningsåtgärder:

 

 

 

Följande assistans begärs från sekretariatet vid utvärdering av kemikalien:

 

 

AVSNITT 6   RELEVANT KOMPLETTERANDE INFORMATION

Är kemikalien för närvarande registrerad i landet?

Ja

Nej

Tillverkas kemikalien i landet?

Ja

Nej

Om någon av de två frågorna ovan besvaras med ja:

 

 

Är den avsedd för inhemsk användning?

Ja

Nej

Är den avsedd för export?

Ja

Nej

Övriga anmärkningar

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1), som införlivar FN:s globala harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier i EU, klassificeras hexabromcyklododekan som

Repro. 2 – H361 – Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Lact. – H362 – Kan skada spädbarn som ammas.

AVSNITT 7   UTSEDD NATIONELL MYNDIGHET

Organ

Europeiska kommissionen, GD Miljö

Adress

Rue de la Loi 200, 1049 Bryssel, BELGIEN

Ansvarig handläggare

Jürgen Helbig

Tjänstetitel för ansvarig handläggare

Internationell samordnare för kemikaliepolitiken

Telefonnummer

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-post

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datum, underskrift för den utsedda nationella myndigheten och officiell stämpel: ____________________________________________________________________________________

RETURNERA DET IFYLLDA FORMULÄRET TILL:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

00100 Rom, ITALIEN

Tfn +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-post: pic@pic.int

ELLER

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Genève, SCHWEIZ

Tfn +41 229178177

Fax +41 229178082

E-post: pic@pic.int


BILAGA II

Importsvar för kommersiell pentabromdifenyleter

Image 7

FORMULÄR FÖR IMPORTSVAR

Land:

Europeiska unionen

Medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Förenade kungariket – Förenade kungariket lämnade Europeiska unionen den 1 februari 2020. Under övergångsperioden, som löper ut den 31 december 2020 om den inte förlängs, fortsätter unionsrätten att med några få begränsade undantag tillämpas på och i Förenade kungariket och hänvisningar till medlemsstaterna i unionsrätten ska förstås så att de inbegriper Förenade kungariket.

AVSNITT 1   IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER FÖR KEMIKALIEN

1.1

Trivialnamn

Kommersiell pentabromdifenyleter, inbegripet

tetrabromdifenyleter

- pentabromdifenyleter

1.2

CAS-nummer

40088-47-9 – tetrabromdifenyleter

32534-81-9 – pentabromdifenyleter

1.3

Kategori

Bekämpningsmedel

Industrikemikalie

Mycket farligt bekämpningsmedel

AVSNITT 2   HÄNVISNING TILL EVENTUELLT TIDIGARE SVAR

2.1

Detta är första gången landet lämnar ett svar beträffande denna kemikalie.

2.2

Detta är en ändring av ett tidigare svar.

Datum för avgivande av tidigare svar: …18 juni 2014…

AVSNITT 3   SVAR BETRÄFFANDE FRAMTIDA IMPORT

Slutligt beslut (fyll i avsnitt 4 nedan)

ELLER

Interimssvar (fyll i avsnitt 5 nedan)

AVSNITT 4   SLUTLIGT BESLUT I ENLIGHET MED NATIONELL LAG ELLER ANNAN FÖRFATTNING

4.1

Import förbjuds

 

Förbjuds import av kemikalien samtidigt från alla ursprungsländer?

Ja

Nej

 

Förbjuds samtidigt inhemsk produktion av kemikalien för inhemsk användning?

Ja

Nej

4.2

Import tillåts

4.3

Import tillåts endast på vissa angivna villkor

 

Följande villkor gäller:

 

Enligt förordning (EU) 2019/1021 är utsläppande på marknaden och användning av kommersiell pentabromdifenyleter endast tillåtet i enlighet med direktiv 2011/65/EU om följande bestämmelser är tillämpliga:

Import av kommersiell pentabromdifenyleter är endast tillåten för utsläppande på marknaden och användning i kablar eller reservdelar för reparation, återanvändning, uppdatering av funktioner eller uppgradering av kapacitet i följande:

a)

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) som släpptes ut på marknaden före den 1 juli 2006.

b)

Medicintekniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 22 juli 2014.

c)

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som släpptes ut på marknaden före den 22 juli 2016.

d)

Övervaknings- och kontrollinstrument som släpptes ut på marknaden före den 22 juli 2014.

e)

Industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpptes ut på marknaden före den 22 juli 2017.

f)

All annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG och som släpptes ut på marknaden före den 22 juli 2019.

g)

Elektrisk och elektronisk utrustning som omfattades av ett undantag och som släpptes ut på marknaden innan undantaget upphörde att gälla, i den mån detta specifika undantag berörs.

Reservdelar definieras som en separat del av en elektrisk eller elektronisk utrustning som kan ersätta en del av en sådan utrustning. Den elektriska eller elektroniska utrustningen kan inte fungera som avsett utan denna del av utrustningen. Den elektriska eller elektroniska utrustningens funktionsduglighet kvarstår eller uppgraderas när delen ersätts av en reservdel.

 

Gäller samma villkor för import av kemikalien oavsett ursprungsland?

Ja

Nej

 

Gäller samma villkor för inhemsk produktion av kemikalien, avsedd för inhemsk användning, som för all import?

Ja

Nej

4.4

Nationell lag eller annan författning på vilken det slutliga beslutet grundas

 

Beskrivning av den nationella lagen eller författningen:

 

Inom unionen är tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av tetrabromdifenyleter och pentabromdifenyleter, med vissa undantag, förbjudet enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 169, 25.6.2019, s. 45).

AVSNITT 5   INTERIMSSVAR

5.1

Import förbjuds

 

Förbjuds import av kemikalien samtidigt från alla ursprungsländer?

Ja

Nej

 

Förbjuds samtidigt inhemsk produktion av kemikalien för inhemsk användning?

Ja

Nej

5.2

Import tillåts

5.3

Import tillåts endast på vissa angivna villkor

 

Följande villkor gäller:

 

 

 

Gäller samma villkor för import av kemikalien oavsett ursprungsland?

Ja

Nej

 

Gäller samma villkor för inhemsk produktion av kemikalien, avsedd för inhemsk användning, som för all import?

Ja

Nej

5.4

Uppgift om aktivt övervägande inför ett slutligt beslut

 

Är ett slutligt beslut under aktivt övervägande?

Ja

Nej

5.5

Uppgifter eller assistans som erfordras för ett slutligt beslut

 

Följande ytterligare uppgifter begärs från sekretariatet:

 

 

 

Följande ytterligare uppgifter begärs från det land som anmält slutliga lagstiftningsåtgärder:

 

 

 

Följande assistans begärs från sekretariatet vid utvärdering av kemikalien:

 

 

AVSNITT 6   RELEVANT KOMPLETTERANDE INFORMATION

Är kemikalien för närvarande registrerad i landet?

Ja

Nej

Tillverkas kemikalien i landet?

Ja

Nej

Om någon av de två frågorna ovan besvaras med ja:

 

 

Är den avsedd för inhemsk användning?

Ja

Nej

Är den avsedd för export?

Ja

Nej

Övriga anmärkningar

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1), som införlivar FN:s globala harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier i unionslagstiftningen, klassificeras pentabromdifenyleter som

Lact. – H362 – Kan skada spädbarn som ammas.

STOT RE 2 * – H 373 – Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Aquatic Acute 1 – H400 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Aquatic Chronic 1 – H 410 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

(* = Denna klassificering ska betraktas som en lägsta klassificering)

AVSNITT 7   UTSEDD NATIONELL MYNDIGHET

Organ

Europeiska kommissionen, GD Miljö

Adress

Rue de la Loi 200, 1049 Bryssel, BELGIEN

Ansvarig handläggare

Jürgen Helbig

Tjänstetitel för ansvarig handläggare

Internationell samordnare för kemikaliepolitiken

Telefonnummer

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-post

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datum, underskrift för den utsedda nationella myndigheten och officiell stämpel: ___________________________________________________________________________________

RETURNERA DET IFYLLDA FORMULÄRET TILL:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

00100 Rom, ITALIEN

Tfn +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-post: pic@pic.int

ELLER

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Genève, SCHWEIZ

Tfn +41 229178177

Fax +41 229178082

E-post: pic@pic.int

Importsvar för kommersiell oktabromdifenyleter

Image 8

FORMULÄR FÖR IMPORTSVAR

Land:

Europeiska unionen

Medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Förenade kungariket – Förenade kungariket lämnade Europeiska unionen den 1 februari 2020. Under övergångsperioden, som löper ut den 31 december 2020 om den inte förlängs, fortsätter unionsrätten att med några få begränsade undantag tillämpas på och i Förenade kungariket och hänvisningar till medlemsstaterna i unionsrätten ska förstås så att de inbegriper Förenade kungariket.

AVSNITT 1   IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER FÖR KEMIKALIEN

1.1

Trivialnamn

Kommersiell oktabromdifenyleter, inbegripet

hexabromdifenyleter

heptabromdifenyleter

1.2

CAS-nummer

36483-60-0 – hexabromdifenyleter

68928-80-3 – heptabromdifenyleter

1.3

Kategori

Bekämpningsmedel

Industrikemikalie

Mycket farligt bekämpningsmedel

AVSNITT 2   HÄNVISNING TILL EVENTUELLT TIDIGARE SVAR

2.1

Detta är första gången landet lämnar ett svar beträffande denna kemikalie.

2.2

Detta är en ändring av ett tidigare svar.

Datum för avgivande av tidigare svar: … den 18 juni 2014…

AVSNITT 3   SVAR BETRÄFFANDE FRAMTIDA IMPORT

Slutligt beslut (fyll i avsnitt 4 nedan)

ELLER

Interimssvar (fyll i avsnitt 5 nedan)

AVSNITT 4   SLUTLIGT BESLUT I ENLIGHET MED NATIONELL LAG ELLER ANNAN FÖRFATTNING

4.1

Import förbjuds

 

Förbjuds import av kemikalien samtidigt från alla ursprungsländer?

Ja

Nej

 

Förbjuds samtidigt inhemsk produktion av kemikalien för inhemsk användning?

Ja

Nej

4.2

Import tillåts

4.3

Import tillåts endast på vissa angivna villkor

 

Följande villkor gäller:

 

Enligt förordning (EU) 2019/1021 är utsläppande på marknaden och användning av kommersiell oktabromdifenyleter endast tillåtet i enlighet med direktiv 2011/65/EU när följande bestämmelser är tillämpliga:

Import av kommersiell oktabromdifenyleter är endast tillåten för utsläppande på marknaden och användning i kablar eller reservdelar för reparation, återanvändning, uppdatering av funktioner eller uppgradering av kapacitet i följande:

a)

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) som släpptes ut på marknaden före den 1 juli 2006.

b)

Medicintekniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 22 juli 2014.

c)

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som släpptes ut på marknaden före den 22 juli 2016.

d)

Övervaknings- och kontrollinstrument som släpptes ut på marknaden före den 22 juli 2014.

e)

Industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpptes ut på marknaden före den 22 juli 2017.

f)

All annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG och som släpptes ut på marknaden före den 22 juli 2019.

g)

Elektrisk och elektronisk utrustning som omfattades av ett undantag och som släpptes ut på marknaden innan undantaget upphörde att gälla, i den mån detta specifika undantag berörs.

Reservdelar definieras som en separat del av en elektrisk eller elektronisk utrustning som kan ersätta en del av en sådan utrustning. Den elektriska eller elektroniska utrustningen kan inte fungera som avsett utan denna del av utrustningen. Den elektriska eller elektroniska utrustningens funktionsduglighet kvarstår eller uppgraderas när delen ersätts av en reservdel.

 

Gäller samma villkor för import av kemikalien oavsett ursprungsland?

Ja

Nej

 

Gäller samma villkor för inhemsk produktion av kemikalien, avsedd för inhemsk användning, som för all import?

Ja

Nej

4.4

Nationell lag eller annan författning på vilken det slutliga beslutet grundas

 

Beskrivning av den nationella lagen eller författningen:

 

Inom unionen är tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av hexabromdifenyleter och heptabromdifenyleter förbjudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 169, 25.6.2019, s. 45).

AVSNITT 5   INTERIMSSVAR

5.1

Import förbjuds

 

Förbjuds import av kemikalien samtidigt från alla ursprungsländer?

Ja

Nej

 

Förbjuds samtidigt inhemsk produktion av kemikalien för inhemsk användning?

Ja

Nej

5.2

Import tillåts

5.3

Import tillåts endast på vissa angivna villkor

 

Följande villkor gäller:

 

 

 

Gäller samma villkor för import av kemikalien oavsett ursprungsland?

Ja

Nej

 

Gäller samma villkor för inhemsk produktion av kemikalien, avsedd för inhemsk användning, som för all import?

Ja

Nej

5.4

Uppgift om aktivt övervägande inför ett slutligt beslut

 

Är ett slutligt beslut under aktivt övervägande?

Ja

Nej

5.5

Uppgifter eller assistans som erfordras för ett slutligt beslut

 

Följande ytterligare uppgifter begärs från sekretariatet:

 

 

 

Följande ytterligare uppgifter begärs från det land som anmält slutliga lagstiftningsåtgärder:

 

 

 

Följande assistans begärs från sekretariatet vid utvärdering av kemikalien:

 

 

AVSNITT 6   RELEVANT KOMPLETTERANDE INFORMATION

Är kemikalien för närvarande registrerad i landet?

Ja

Nej

Tillverkas kemikalien i landet?

Ja

Nej

Om någon av de två frågorna ovan besvaras med ja:

 

 

Är den avsedd för inhemsk användning?

Ja

Nej

Är den avsedd för export?

Ja

Nej

Övriga anmärkningar

 

AVSNITT 7   UTSEDD NATIONELL MYNDIGHET

Organ

Europeiska kommissionen, GD Miljö

Adress

Rue de la Loi 200, 1049 Bryssel, BELGIEN

Ansvarig handläggare

Jürgen Helbig

Tjänstetitel för ansvarig handläggare

Internationell samordnare för kemikaliepolitiken

Telefonnummer

+32 22988521

Fax

+32 22967616

E-post

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datum, underskrift för den utsedda nationella myndigheten och officiell stämpel: ____________________________________________________________________________________

RETURNERA DET IFYLLDA FORMULÄRET TILL:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

00100 Rom, ITALIEN

Tfn +39 0657053441

Fax +39 0657056347

E-post: pic@pic.int

ELLER

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Genève, SCHWEIZ

Tfn +41 229178177

Fax +41 229178082

E-post: pic@pic.int

Importsvar för perfluoroktansulfonsyra, perfluoroktansulfonater, perfluoroktansulfonamider och perfluoroktansulfonyler

Image 9

FORMULÄR FÖR IMPORTSVAR

Land:

Europeiska unionen

Medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Förenade kungariket – Förenade kungariket lämnade Europeiska unionen den 1 februari 2020. Under övergångsperioden, som löper ut den 31 december 2020 om den inte förlängs, fortsätter unionsrätten att med några få begränsade undantag tillämpas på och i Förenade kungariket och hänvisningar till medlemsstaterna i unionsrätten ska förstås så att de inbegriper Förenade kungariket.

AVSNITT 1   IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER FÖR KEMIKALIEN

1.1

Trivialnamn

Perfluoroktansulfonsyra, perfluoroktansulfonater, perfluoroktansulfonamider och perfluoroktansulfonyler


1.2

CAS-nummer

Relevanta CAS-nummer:

1763-23-1 – perfluoroktansulfonsyra

2795-39-3 – kaliumperfluoroktansulfonat

29457-72-5 – litiumperfluoroktansulfonat

29081-56-9 – ammoniumperfluoroktansulfonat

70225-14-8 – dietanolaminperfluoroktansulfonat

56773-42-3 – tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat

251099-16-8 – didecyldimetylammoniumperfluoroktansulfonat

4151-50-2 – N-etylperfluoroktansulfonamid

31506-32-8 – N-metylperfluoroktansulfonamid

1691-99-2 – N-etyl-N-(2-hydroxietyl)perfluoroktansulfonamid

24448-09-7 – N-(2-hydroxietyl)-N-metylperfluoroktansulfonamid

307-35-7 – perfluoroktansulfonylfluorid


1.3

Kategori

☐ Bekämpningsmedel

☒ Industrikemikalie

☐ Mycket farligt bekämpningsmedel

AVSNITT 2   HÄNVISNING TILL EVENTUELLT TIDIGARE SVAR

2.1

Detta är första gången landet lämnar ett svar beträffande denna kemikalie.

2.2

Detta är en ändring av ett tidigare svar.

Datum för avgivande av tidigare svar: …18 juni 2014…

AVSNITT 3   SVAR BETRÄFFANDE FRAMTIDA IMPORT

Slutligt beslut (fyll i avsnitt 4 nedan)

ELLER

Interimssvar (fyll i avsnitt 5 nedan)

AVSNITT 4   SLUTLIGT BESLUT I ENLIGHET MED NATIONELL LAG ELLER ANNAN FÖRFATTNING

4.1

Import förbjuds

 

Förbjuds import av kemikalien samtidigt från alla ursprungsländer?

Ja

Nej

 

Förbjuds samtidigt inhemsk produktion av kemikalien för inhemsk användning?

Ja

Nej

4.2

Import tillåts

4.3

Import tillåts endast på vissa angivna villkor

 

Följande villkor gäller:

 

Import av perfluoroktansulfonsyra och dess derivat (PFOS) måste ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 169, 25.6.2019, s. 45), där följande fastställs:

1.

PFOS får inte produceras, släppas ut på marknaden eller användas, vare sig för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor.

2.

Förbudet ska inte gälla PFOS som förekommer som oavsiktliga spårföroreningar i ämnen, blandningar eller varor under förutsättning att

a)

koncentrationerna av PFOS inte överstiger 10 mg/kg (0,001 viktprocent) vid förekomst i ämnen eller blandningar eller

b)

koncentrationerna av PFOS i halvfabrikat av produkter eller varor eller delar av dem är lägre än 0,1 viktprocent, beräknat i förhållande till massan av strukturellt eller mikrostrukturellt urskiljbara delar som innehåller PFOS, eller för textilier eller andra belagda material, om mängden PFOS är mindre än 1 μg/m2 av det belagda materialet.

3.

Om mängden PFOS som släpps ut i miljön minimeras får produktion och utsläppande på marknaden tillåtas för följande ändamål, på villkor att medlemsstaterna rapporterar till kommissionen vart fjärde år om de framsteg som har gjorts när det gäller att eliminera PFOS:

I medel för att förhindra dimbildning vid icke-dekorativ hårdförkromning (VI) i slutna system.

 

Gäller samma villkor för import av kemikalien oavsett ursprungsland?

Ja

Nej

 

Gäller samma villkor för inhemsk produktion av kemikalien, avsedd för inhemsk användning, som för all import?

Ja

Nej

4.4

Nationell lag eller annan författning på vilken det slutliga beslutet grundas

 

Beskrivning av den nationella lagen eller författningen:

 

Inom unionen är tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av perfluoroktansulfonsyra och dess derivat (PFOS) förbjudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 169, 25.6.2019, s. 45). Den förordningen tillåter dock vissa undantag som beskrivs i avsnitt 4.3.

AVSNITT 5   INTERIMSSVAR

5.1

Import förbjuds

 

Förbjuds import av kemikalien samtidigt från alla ursprungsländer?

Ja

Nej

 

Förbjuds samtidigt inhemsk produktion av kemikalien för inhemsk användning?

Ja

Nej

5.2

Import tillåts

5.3

Import tillåts endast på vissa angivna villkor

 

Följande villkor gäller:

 

 

 

Gäller samma villkor för import av kemikalien oavsett ursprungsland?

Ja