ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 432

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
21 december 2020


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2170 av den 16 december 2020 om tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2171 av den 16 december 2020 om ändring av bilaga IIa till rådets förordning (EG) nr 428/2009 vad avser beviljande av unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

4

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2172 av den 16 december 2020 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

7

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

21.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 432/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/2170

av den 16 december 2020

om tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (utträdesavtalet) ingicks på unionens vägnar genom rådets beslut (EU) 2020/135 (2) och trädde i kraft den 1 februari 2020.

(2)

I artikel 4 i protokollet om Irland/Nordirland som fogats till utträdesavtalet (protokollet) upprepas att Nordirland ingår i Förenade kungarikets tullområde och att ingenting i protokollet hindrar Förenade kungariket från att inkludera Nordirland i det territoriella tillämpningsområdet för dess listor över medgivanden som är fogade till det allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (Gatt 1994).

(3)

I artikel 13.1 i protokollet föreskrivs att, utan hinder av övriga bestämmelser i protokollet, alla hänvisningar till unionens tullområde i protokollets tillämpliga bestämmelser, eller i de unionsrättsliga bestämmelser som genom protokollet gjorts tillämpliga på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, ska läsas som att de omfattar Nordirlands landterritorium.

(4)

Enligt artikel 5.3 i protokollet är unionens tullagstiftning enligt definitionen i artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (3) tillämplig på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland. De bestämmelserna, jämförda med artikel 5.1 första och andra styckena i protokollet vad gäller varor som förs in i Nordirland från en plats utanför unionen, innebär att unionens tulltaxebestämmelser, inbegripet tullkvoter enligt Gemensamma tulltaxan eller relevanta internationella avtal, skulle vara tillämpliga på sådana varor när det anses föreligga en risk för att dessa varor senare införs i unionen. Dessa tullkvoter omfattar importtullkvoter i unionens listor över åtaganden enligt Gatt 1994, importtullkvoter som överenskommits i unionens bilaterala internationella avtal, inbegripet kvoter för undantag från ursprungsreglerna, importtullkvoter enligt unionens ordningar för handelspolitiska skyddsåtgärder, andra autonoma importtullkvoter, och exporttullkvoter som fastställts i avtal med tredjeländer.

(5)

Enligt artikel 5.4 i protokollet ska den unionsrätt som förtecknas i bilaga 2 till protokollet också tillämpas på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, enligt de villkor som anges i den bilagan. Den bilagan inbegriper unionslagstiftning som föreskriver vissa importkvoter.

(6)

De bilaterala arrangemangen mellan unionen och Förenade kungariket inom ramen för protokollet ger inte upphov till rättigheter och skyldigheter för tredjeländer. Följaktligen kan import inom ramen för unionens importtullkvoter eller andra importkvoter som är tillämpliga på varor med ursprung i ett tredjeland som förs in i Nordirland inte räknas in i detta tredjelands rättigheter gentemot unionen, om inte tredjelandet har godtagit detta. Denna situation utgör en risk för en väl fungerande inre marknad i unionen och för den gemensamma handelspolitikens integritet genom att medge eventuellt kringgående av unionens tullkvoter eller andra importkvoter.

(7)

För att hantera denna risk bör unionens importtullkvoter och andra importkvoter vara tillgängliga endast för varor som importeras och övergår till fri omsättning i unionen och inte i Nordirland.

(8)

Varje avtal mellan unionen och ett tredjeland som föreskriver exporttullkvoter är tillämpligt endast på varor som importeras in i unionen. Det tredjelandet skulle därför kunna vägra att utfärda exportlicenser för direktimport till Nordirland.

(9)

I kraft av artikel 5.3 och 5.4 i protokollet jämförda med artikel 13.3 är denna förordning även tillämplig på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Varor som importeras från en plats utanför unionen ska omfattas av unionens importtullkvoter eller andra importkvoter eller av exporttullkvoter som tillämpas av tredjeländer endast om dessa varor övergår till fri omsättning inom följande territorier:

Konungariket Belgiens territorium.

Republiken Bulgariens territorium.

Republiken Tjeckiens territorium.

Konungariket Danmarks territorium, utom Färöarna och Grönland.

Förbundsrepubliken Tysklands territorium, utom ön Helgoland och området Büsingen (fördraget av den 23 november 1964 mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiziska edsförbundet).

Republiken Estlands territorium.

Irlands territorium.

Republiken Greklands territorium.

Konungariket Spaniens territorium, utom Ceuta och Melilla.

Republiken Frankrikes territorium, utom de franska utomeuropeiska länder och territorier som omfattas av bestämmelserna i fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, men inbegripet Monacos territorium, som det definieras i den tullkonvention som undertecknades i Paris den 18 maj 1963 (Journal officiel de la République française (Frankrikes officiella tidning) av den 27 september 1963, s. 8679).

Republiken Kroatiens territorium.

Republiken Italiens territorium, utom kommunen Livigno.

Republiken Cyperns territorium, i enlighet med 2003 års anslutningsakt.

Republiken Lettlands territorium.

Republiken Litauens territorium.

Storhertigdömet Luxemburgs territorium.

Ungerns territorium.

Maltas territorium.

Konungariket Nederländernas territorium i Europa.

Republiken Österrikes territorium.

Republiken Polens territorium.

Republiken Portugals territorium.

Rumäniens territorium.

Republiken Sloveniens territorium.

Republiken Slovakiens territorium.

Republiken Finlands territorium.

Konungariket Sveriges territorium.

Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiris och Dhekelias territorium, som de definieras i fördraget om upprättandet av Republiken Cypern, undertecknat i Nicosia den 16 augusti 1960.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 16 december 2020.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 november 2020 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 4 december 2020.

(2)  Rådets beslut (EU) 2020/135 av den 30 januari 2020 om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).


21.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 432/4


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/2171

av den 16 december 2020

om ändring av bilaga IIa till rådets förordning (EG) nr 428/2009 vad avser beviljande av unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med den artikeln ingicks avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (2) (avtalet om utträde) av unionen genom rådets beslut (EU) 2020/135 (3).

(2)

Enligt villkoren i utträdesavtalet är Förenade kungariket sedan den 31 januari 2020 inte längre en medlemsstat i Europeiska unionen, och unionens primär- och sekundärrätt upphör att vara tillämplig på och i Förenade kungariket när den övergångsfas som anges i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020.

(3)

Genom rådets förordning (EG) nr 428/2009 (4) upprättas ett gemensamt system för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden, i syfte att främja unionens och internationell säkerhet samt skapa lika villkor för unionens exportörer.

(4)

I förordning (EG) nr 428/2009 fastställs unionens generella exporttillstånd som underlättar kontroller av export med låg risk av produkter med dubbla användningsområden till vissa tredjeländer. För närvarande omfattas Australien, Förenta staterna, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Norge och Schweiz, inbegripet Liechtenstein, av unionens generella exporttillstånd nr EU001.

(5)

Förenade kungariket är part i relevanta internationella fördrag och medlem av internationella icke-spridningsregimer och upprätthåller fullständig efterlevnad av relevanta förpliktelser och åtaganden.

(6)

Förenade kungariket tillämpar proportionella och tillräckliga kontroller för att effektivt hantera överväganden om den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering, vilka överensstämmer med målen och bestämmelserna i förordning (EG) nr 428/2009.

(7)

Att Förenade kungariket läggs till i förteckningen över länder som omfattas av unionens generella exporttillstånd nr EU001 kommer inte att inverka negativt på unionens eller internationell säkerhet.

(8)

Med hänsyn till att Förenade kungariket är en viktig destination för produkter med dubbla användningsområden som tillverkas i unionen är det lämpligt att lägga till Förenade kungariket i förteckningen över destinationer som omfattas av unionens generella exporttillstånd nr EU001, för att säkerställa en enhetlig och konsekvent tillämpning av kontroller i hela unionen, främja lika villkor för unionens exportörer och undvika en onödig administrativ börda, samtidigt som unionens och internationell säkerhet skyddas.

(9)

I enlighet med proportionalitetsprincipen är det nödvändigt och lämpligt för att förverkliga de grundläggande målen att undvika oproportionella avbrott i handeln och onödigt tung administrativ börda för unionens export av produkter med dubbla användningsområden till Förenade kungariket, genom att föreskriva regler om att uppta Förenade kungariket i unionens generella exporttillstånd nr EU001. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen, i enlighet med artikel 5.4 i EU-fördraget.

(10)

Med beaktande av den brådska som följer av omständigheterna kring Förenade kungarikets utträde ur unionen anses det lämpligt att föreskriva ett undantag från den tidsfrist på åtta veckor som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(11)

Denna förordning bör av brådskande skäl träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och bör tillämpas från och med den 1 januari 2021 för att säkerställa att Förenade kungariket omfattas av unionens generella exporttillstånd EU001 utan dröjsmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IIa till förordning (EG) nr 428/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I rubriken ska orden ”Export till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Norge och Schweiz, inbegripet Liechtenstein och Förenta staterna” ersättas med följande:

”Export till Australien, Förenade kungariket, Förenta staterna, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Norge och Schweiz, inbegripet Liechtenstein”.

2.

I del 2 ska följande strecksats läggas till efter sjätte strecksatsen:

”–

Förenade kungariket (utan att det påverkar tillämpningen av denna förordning på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland i enlighet med punkt 47 i bilaga 2 till protokollet om Irland/Nordirland (protokollet), fogat till avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (*1), som förtecknar de bestämmelser i unionsrätt som avses i artikel 5.4 i protokollet).

(*1)  Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).”"

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2020.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 november 2020 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 4 december 2020.

(2)  Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).

(3)  Rådets beslut (EU) 2020/135 av den 30 januari 2020 om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).


21.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 432/7


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/2172

av den 16 december 2020

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 1215/2009 (2) föreskrivs obegränsat tullfritt tillträde till unionsmarknaden för nästan alla produkter med ursprung i parterna i stabiliserings- och associeringsprocessen, i den utsträckning och till dess att bilaterala avtal med dessa förmånsparter ingås.

(2)

Stabiliserings- och associeringsavtal har nu ingåtts med alla sex förmånsparter. Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo (*), å andra sidan, är det sista avtalet som ingicks, och det trädde i kraft den 1 april 2016.

(3)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1464 (3) ändrades förordning (EG) nr 1215/2009 såtillvida att de bilaterala förmåner som beviljats Kosovo ströks, medan de unilaterala förmåner bibehölls som beviljats alla förmånsparter på västra Balkan i form av det tillfälliga upphävandet av tullar för de produkter som omfattas av kapitlen 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen samt deras tillgång till den övergripande vintullkvoten på 30 000 hl.

(4)

Mot bakgrund av att de tulliberaliseringar som föreskrivs i olika ordningar i stabiliserings- och associeringsavtalen mellan unionen och alla parter i stabiliserings- och associeringsprocessen inte har samma räckvidd som de förmåner som beviljas enligt förordning (EG) nr 1215/2009, är det lämpligt att tillämpningsperioden för förordning (EG) nr 1215/2009 förlängs till och med den 31 december 2025.

(5)

En förlängning av tillämpningsperioden för förordning (EG) nr 1215/2009 anses vara en lämplig garanti för unionens ökade engagemang och åtagande för västra Balkans handelsintegration. Det nuvarande systemet med autonoma handelsåtgärder är fortfarande ett värdefullt stöd för ekonomierna i partnerna på västra Balkan.

(6)

Dessutom behöver två förmånsparters namn ändras i enlighet med den senaste överenskomna namnstandarden.

(7)

Förordning (EG) nr 1215/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1215/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Förmånsordningar

1.   De produkter med ursprung i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo (*), Montenegro, Nordmakedonien och Serbien (förmånsparterna) som omfattas av kapitlen 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen får importeras till unionen utan kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan och med befrielse från tullar och avgifter med motsvarande verkan.

2.   Produkter med ursprung i förmånsparterna ska även fortsättningsvis omfattas av bestämmelserna i denna förordning när så anges. Dessa produkter ska dessutom omfattas av de medgivanden som anges i denna förordning om dessa är mer gynnsamma än de handelsmedgivanden som fastställts genom bilaterala avtal mellan unionen och dessa förmånsparter.

Artikel 2

Villkor för rätten till handelsförmåner

1.   Rätten att omfattas av de handelsförmåner som införs genom artikel 1 ska vara beroende av följande villkor:

a)

Iakttagande av definitionen av ursprungsprodukter i avdelning II, kapitel 1, avsnitt 2, underavsnitt 4 och 5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 ((*)) och i avdelning II, kapitel 2, avsnitt 2, underavsnitt 10 och 11 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ((**)).

b)

Förmånsparterna ska avstå från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan eller nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i unionen och också avstå från att höja nu gällande tullar eller avgifter eller införa nya restriktioner från och med den 30 september 2000.

c)

Förmånsparterna ska delta i ett effektivt administrativt samarbete med unionen i syfte att förhindra alla former av bedrägeri.

d)

Förmånsparterna ska avstå från att på ett allvarligt och systematiskt sätt kränka de mänskliga rättigheterna, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, samt grundläggande principer om demokrati och rättsstaten.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av villkoren i punkt 1 i denna artikel ska rätten att omfattas av de handelsförmåner som avses i artikel 1 vara beroende av beredvilligheten hos förmånsparterna att genomföra konkreta ekonomiska reformer och regionalt samarbete med andra länder som omfattas av Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess, särskilt genom att upprätta frihandelsområden i enlighet med artikel XXIV i Gatt 1994 och andra relevanta WTO-bestämmelser.

Om första stycket inte respekteras får rådet, med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen, besluta om lämpliga åtgärder.

3.   Om en förmånspart inte uppfyller villkoren i punkt 1 a, b eller c eller punkt 2 i denna artikel får kommissionen genom genomförandeakter helt eller delvis tillfälligt upphäva rätten till förmåner enligt denna förordning för den berörda förmånsparten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8.4.

(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring."

((*))  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1)."

((**))  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).”"

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   De tullar som är tillämpliga på import till unionen av i bilaga I angivna vinprodukter med ursprung i förmånsparterna ska tillfälligt upphävas under de tidsperioder, vid de nivåer, inom gränserna för den unionstullkvot och i enlighet med de villkor som anges för var och en av produkterna och ursprungen i den bilagan.”

b)

Punkt 2 ska utgå.

3.

Artikel 4 ska utgå.

4.

I artikel 5 ska första stycket ersättas med följande:

”De tullkvoter som avses i artikel 3.1 i denna förordning ska förvaltas av kommissionen i enlighet med avdelning II, kapitel 1, avsnitt 1 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.”

5.

I artikel 7 ska leden b och c ersättas med följande:

”b)

anpassningar som blir nödvändiga till följd av beviljade handelsförmåner inom ramen för andra avtal mellan unionen och förmånsparterna,

c)

tillfälligt upphävande, helt eller delvis, av rätten för en berörd förmånspart till handelsförmåner enligt denna förordning om den förmånsparten inte efterlever artikel 2.1 d.”

6.

Artikel 8.3 ska utgå.

7.

Artikel 10.1 ska ersättas med följande:

”1.   Om kommissionen finner att det finns tillräckliga bevis för bedrägeri, för avsaknad av det administrativa samarbete som krävs för kontroll av ursprung, för en extrem ökning av exporten till unionen som överskrider de berörda parternas normala produktions- och exportkapacitet eller för att förmånsparterna inte iakttar artikel 2.1 a, b eller c, får kommissionen vidta åtgärder för att helt eller delvis tillfälligt upphäva ordningarna enligt denna förordning under en period av tre månader, förutsatt att kommissionen först har

a)

underrättat genomförandekommittén för västra Balkan,

b)

uppmanat medlemsstaterna att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda unionens ekonomiska intressen eller för att förmå förmånsparterna att iaktta artikel 2.1,

c)

offentliggjort ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning om att det finns rimliga skäl att betvivla att den berörda förmånsparten tillämpar förmånsordningen och/eller iakttar artikel 2.1 och att detta kan leda till att den berörda förmånspartens rätt att omfattas av förmånerna enligt denna förordning omprövas.

De åtgärder som avses i första stycket i denna punkt ska antas genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8.4.”

8.

I artikel 12 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den ska tillämpas till och med den 31 december 2025.”

9.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

10.

Bilaga II ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2020.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 november 2020 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 1 december 2020.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 av den 30 november 2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (EUT L 328, 15.12.2009, s. 1).

(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1464 av den 2 juni 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller de handelsmedgivanden för Kosovo* som följer på ikraftträdandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (EUT L 209, 12.8.2017, s. 1).


BILAGA

”BILAGA I

BETRÄFFANDE DE TULLKVOTER SOM AVSES I ARTIKEL 3.1

Utan hinder av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen av varubeskrivningen endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges, ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

Löpnummer

KN-nr

Varubeskrivning

Kvot per år  (1)

Förmånsparter

Tullsats

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Vin av färska druvor med en faktisk alkoholhalt av högst 15 volymprocent, annat än mousserande vin

30 000 hl

Albanien  (2), Bosnien och Hercegovina  (3), Kosovo  (4), Montenegro  (5), Nordmakedonien  (6) och Serbien  (7).

Undantag


(1)  En övergripande volym per tullkvot för import med ursprung i förmånsparterna.

(2)  Vin med ursprung i Albanien ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om den individuella tullkvot som fastställs i protokollet om vin för Albanien har förbrukats. Denna individuella tullkvot öppnas under löpnummer 09.1512 och 09.1513.

(3)  Vin med ursprung i Bosnien och Hercegovina ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om båda de individuella tullkvoter som fastställs i protokollet om vin för Bosnien och Hercegovina har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1528 och 09.1529.

(4)  Vin med ursprung i Kosovo ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om båda de individuella tullkvoter som fastställs i protokollet om vin för Kosovo har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1570 och 09.1572.

(5)  Vin med ursprung i Montenegro ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot, när det gäller produkter med KN-nummer 2204 21, om den individuella tullkvot som fastställs i protokollet om vin för Montenegro har förbrukats. Denna individuella tullkvot öppnas under löpnummer 09.1514.

(6)  Vin med ursprung i Nordmakedonien ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om båda de individuella tullkvoter som fastställs i tilläggsprotokollet om vin för Nordmakedonien har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1558 och 09.1559.

(7)  Vin med ursprung i Serbien ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om båda de individuella tullkvoter som fastställs i protokollet om vin för Serbien har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1526 och 09.1527.”