ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 427

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
17 december 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2108 av den 16 december 2020 om ändring av bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/627 vad gäller det kontrollmärke som ska användas för visst kött avsett att användas som livsmedel i Förenade kungariket med avseende på Nordirland ( 1 )

1

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2109 av den 16 december 2020 om ändring av besluten 93/52/EEG, 2003/467/EG, 2004/558/EG och 2008/185/EG vad gäller förteckningarna över medlemsstater och regioner därav som är erkända som officiellt fria från flera sjukdomar hos landlevande djur [delgivet med nr C(2020) 9301]  ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2110 av den 16 december 2020 om ändring av del C i bilaga I till beslut 2009/177/EG vad gäller sjukdomsfri status i Förenade kungariket med avseende på Nordirland i fråga om vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (delgivet med nr C(2020) 9303)  ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2111 av den 16 december 2020 om ändring av bilaga I till beslut 2010/221/EU vad gäller hänvisningen till Förenade kungariket med avseende på Nordirland för godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG (delgivet med nr C(2020) 9302)  ( 1 )

14

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2112 av den 16 december 2020 om ändring av bilagorna till besluten 93/455/EEG, 1999/246/EG och 2007/24/EG vad gäller godkännande av Förenade kungarikets beredskapsplaner för bekämpning av mul- och klövsjuka, klassisk svinpest, aviär influensa och Newcastlesjuka [delgivet med nr C(2020) 9307]  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2113 av den 16 december 2020 om ändring av bilaga I till kommissionens beslut 2004/3/EG om bemyndigande att det, för saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters samlade territorium eller delar därav, tillämpas strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de som fastställs i bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EG vad gäller uppgifterna för Förenade kungariket [delgivet med nr C(2020) 9306]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

17.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 427/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2108

av den 16 december 2020

om ändring av bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/627 vad gäller det kontrollmärke som ska användas för visst kött avsett att användas som livsmedel i Förenade kungariket med avseende på Nordirland

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 18.8 inledningsfrasen och led e, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 (2) fastställs enhetliga praktiska arrangemang för att utföra offentlig kontroll när det gäller framställning av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. I bilaga II till den genomförandeförordningen fastställs de praktiska arrangemangen för kontrollmärket som bland annat anger att köttet är tjänligt som livsmedel.

(2)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, kommer förordning (EU) 2017/625 och de kommissionsakter som grundar sig på den förordningen fortsätta att tillämpas på Förenade kungariket med avseende på Nordirland efter övergångsperiodens utgång. Det är därför nödvändigt att ändra de krav som fastställs i bilaga II till den förordningen när det gäller det kontrollmärke som bör användas i Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(3)

Bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/627 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/627 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 av den 15 mars 2019 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll (EUT L 131, 17.5.2019, s. 51).


BILAGA

I bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/627 ska punkt 1 a ersättas med följande:

”a)

Namnet på det land där anläggningen är belägen, utskrivet i sin helhet med versaler eller angivet med en tvåbokstavskod i enlighet med tillämplig ISO-kod. För medlemsstaterna (*1) är dessa koder emellertid BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, GR, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE och UK(NI).


(*1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.””


BESLUT

17.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 427/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/2109

av den 16 december 2020

om ändring av besluten 93/52/EEG, 2003/467/EG, 2004/558/EG och 2008/185/EG vad gäller förteckningarna över medlemsstater och regioner därav som är erkända som officiellt fria från flera sjukdomar hos landlevande djur

[delgivet med nr C(2020) 9301]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt artiklarna 9.2 och 10.2,

med beaktande av rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen (2), särskilt kapitel 1 avsnitt II i bilaga A, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 64/432/EEG fastställs de djurhälsovillkor som gäller för handel med nötkreatur och svin inom unionen. I direktivet fastställs på vilka villkor medlemsstaterna eller regioner i dem kan erkännas som officiellt fria från tuberkulos, brucellos, enzootisk bovin leukos och infektiös bovin rinotrakeit när det gäller nötkreaturbesättningar och Aujeszkys sjukdom när det gäller svinbesättningar.

(2)

Kanalöarna och Isle of Man är visserligen besittningar under den brittiska kronan med internt självstyre och därmed inte en del av unionen, men de har en särskild, begränsad förbindelse med unionen. Följaktligen ska Förenade kungariket, Kanalöarna och Isle of Man enligt rådets förordning (EEG) nr 706/73 (3) betraktas som en enda medlemsstat vid tillämpningen av bestämmelser som avser djurhälsolagstiftning.

(3)

I direktiv 91/68/EEG fastställs de djurhälsovillkor som gäller för handel med får och getter inom unionen. I direktivet fastställs på vilka villkor medlemsstaterna eller regioner i dem kan erkännas som officiellt fria från brucellos (B. melitensis) när det gäller besättningar av får och getter.

(4)

I artikel 2 i kommissionens beslut 93/52/EEG (4) fastställs att de medlemsstater som förtecknas i bilaga I till det beslutet erkänns som officiellt fria från brucellos (B. melitensis) när det gäller besättningar av får och getter, i enlighet med de villkor som fastställs i direktiv 91/68/EEG. Förenade kungariket förtecknas i bilaga I till det beslutet som officiellt fritt från brucellos (B. melitensis).

(5)

I artikel 1 i kommissionens beslut 2003/467/EG (5) fastställs att de regioner i medlemsstaterna som förtecknas i kapitel 2 i bilaga I till det beslutet förklaras officiellt fria från tuberkulos när det gäller nötkreatursbesättningar, i enlighet med de villkor som fastställs i direktiv 64/432/EEG. När det gäller Förenade kungariket förtecknas Skottland och Isle of Man som officiellt fria från tuberkulos.

(6)

I artikel 2 i beslut 2003/467/EG fastställs att de regioner i medlemsstaterna som förtecknas i kapitel 2 i bilaga II till det beslutet förklaras officiellt fria från brucellos när det gäller nötkreatursbesättningar, i enlighet med de villkor som fastställs i direktiv 64/432/EEG. När det gäller Förenade kungariket förtecknas England, Skottland, Wales, Nordirland och Isle of Man som officiellt fria från brucellos.

(7)

I artikel 3 i beslut 2003/467/EG fastställs att de medlemsstater och regioner därav som förtecknas i bilaga III till det beslutet förklaras officiellt fria från enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbesättningar, i enlighet med de villkor som fastställs i direktiv 64/432/EEG. I kapitel 1 i bilaga III till beslut 2003/467/EG förtecknas Förenade kungariket som en medlemsstat officiellt fri från enzootisk bovin leukos och i kapitel 2 i samma bilaga förtecknas Jersey och Isle of Man som regioner officiellt fria från enzootisk bovin leukos.

(8)

I kommissionens beslut 2004/558/EG (6) förtecknas de medlemsstater och regioner därav för vilka tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit gäller i enlighet med artiklarna 9 och 10 i direktiv 64/432/EEG. Jersey förtecknas i bilaga II till det beslutet som en region för vilka tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit gäller i enlighet med artikel 10 i direktiv 64/432/EEG.

(9)

I kommissionens beslut 2008/185/EG (7) fastställs tilläggsgarantier för förflyttningar av svin mellan medlemsstater. Dessa garantier är kopplade till klassificeringen av medlemsstaterna eller regioner i dem efter sjukdomsstatus med avseende på Aujeszkys sjukdom. Förenade kungariket förtecknas i bilaga I till det beslutet som officiellt fritt från Aujeszkys sjukdom. I punkt 2 d i bilaga III till det beslutet förtecknas de institut som ansvarar för kontrollen av Elisametodens kvalitet i respektive medlemsstat. Bland de institut som förtecknas finns ett i Förenade kungariket. I enlighet med avsnitt 36 i bilaga 2 till protokollet om Irland/Nordirland ska hänvisningar till nationella referenslaboratorier i de rättsakter som förtecknas i det avsnittet inte anses omfatta referenslaboratoriet i Förenade kungariket.

(10)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, är direktiven 64/432/EEG och 91/68/EEG och de kommissionsakter som grundar sig på dem tillämpliga i och på Förenade kungariket med avseende på Nordirland efter utgången av den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet. Hänvisningar till Förenade kungariket i bilaga I till beslut 93/52/EEG, i kapitel 2 i bilaga II och i kapitel 1 i bilaga III till beslut 2003/467/EG samt i bilaga I till beslut 2008/185/EG bör därför ersättas med hänvisningar till Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(11)

Dessutom är det nödvändigt att stryka hänvisningarna till Förenade kungariket i kapitel 2 i bilaga I och i kapitel 2 i bilaga III till beslut 2003/467/EG, i bilaga II till beslut 2004/558/EG samt i bilaga III till beslut 2008/185/EG.

(12)

Besluten 93/52/EEG, 2003/467/EG, 2004/558/EG och 2008/185/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 93/52/EEG, kapitel 2 i bilaga II och kapitel 1 i bilaga III till beslut 2003/467/EG samt bilaga I till beslut 2008/185/EG ska ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Kapitel 2 i bilaga I och kapitel 2 i bilaga III till beslut 2003/467/EG, bilaga II till beslut 2004/558/EG samt bilaga III till beslut 2008/185/EG ska ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19.

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 706/73 av den 12 mars 1973 om gemenskapsåtgärder för Kanalöarna och Isle of Man i handeln med jordbruksprodukter (EGT L 68, 15.3.1973, s. 1).

(4)  Kommissionens beslut 93/52/EEG av den 21 december 1992 om fastställande av att vissa medlemsstater eller regioner iakttar kraven i fråga om brucellos (B. melitensis) och erkännande av deras status som medlemsstat eller region som är officiellt fri från denna sjukdom (EGT L 13, 21.1.1993, s. 14).

(5)  Kommissionens beslut 2003/467/EG av den 23 juni 2003 om fastställande av att vissa medlemsstater samt regioner i vissa medlemsstater har status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbesättningar (EUT L 156, 25.6.2003, s. 74).

(6)  Kommissionens beslut 2004/558/EG av den 15 juli 2004 om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram (EUT L 249, 23.7.2004, s. 20).

(7)  Kommissionens beslut 2008/185/EG av den 21 februari 2008 om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen och kriterier för vilka uppgifter som ska lämnas om denna sjukdom (EUT L 59, 4.3.2008, s. 19).


BILAGA I

Del 1

I bilaga I till beslut 93/52/EEG ska tabellen ersättas med följande:

”ISO-kod

Medlemsstat (*1)

BE

Belgien

CZ

Tjeckien

DK

Danmark

DE

Tyskland

EE

Estland

IE

Irland

CY

Cypern

LV

Lettland

LT

Litauen

LU

Luxemburg

HU

Ungern

NL

Nederländerna

AT

Österrike

PL

Polen

RO

Rumänien

SI

Slovenien

SK

Slovakien

FI

Finland

SE

Sverige

UK(NI)

Förenade kungariket (Nordirland)

Del 2

Kapitel 2 i bilaga II till beslut 2003/467/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

Regioner officiellt fria från brucellos i medlemsstaterna  (*2)

(*2)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.”"

2.

Uppgifterna för Förenade kungariket ska ersättas med följande:

”I Förenade kungariket (Nordirland):

Nordirland.”

Del 3

I kapitel 1 i bilaga III till beslut 2003/467/EG ska tabellen ersättas med följande:

”ISO-kod

Medlemsstat (*3)

BE

Belgien

CZ

Tjeckien

DK

Danmark

DE

Tyskland

EE

Estland

IE

Irland

CY

Cypern

LV

Lettland

LT

Litauen

LU

Luxemburg

HU

Ungern

NL

Nederländerna

AT

Österrike

PL

Polen

RO

Rumänien

SI

Slovenien

SK

Slovakien

FI

Finland

SE

Sverige

UK(NI)

Förenade kungariket (Nordirland)

Del 4

Bilaga I till beslut 2008/185/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

Medlemsstater  (*4) eller regioner i medlemsstater där Aujeszkys sjukdom inte förekommer och där vaccination inte är tillåten

(*4)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.”"

2.

Uppgifterna för Förenade kungariket ska ersättas med följande:

”UK(NI)

Förenade kungariket (Nordirland)

Nordirland.”


(*2)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.”

(*4)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.””


(*1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.”

(*3)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.”


BILAGA II

Del 1

I kapitel 2 i bilaga I till beslut 2003/467/EG ska uppgifterna för Förenade kungariket utgå.

Del 2

I kapitel 2 i bilaga III till beslut 2003/467/EG ska uppgifterna för Förenade kungariket utgå.

Del 3

I bilaga II till beslut 2004/558/EG ska uppgifterna för Förenade kungariket utgå.

Del 4

I punkt 2 d i bilaga III till beslut 2008/185/EG ska uppgifterna för Förenade kungariket utgå.


17.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 427/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/2110

av den 16 december 2020

om ändring av del C i bilaga I till beslut 2009/177/EG vad gäller sjukdomsfri status i Förenade kungariket med avseende på Nordirland i fråga om vissa sjukdomar hos vattenlevande djur

(delgivet med nr C(2020) 9303)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (1), särskilt artikel 49.1, artikel 50.2 a och 50.3 samt artiklarna 51.2 och 61.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2009/177/EG (2) genomför rådets direktiv 2006/88/EG avseende övervaknings- och utrotningsprogram och sjukdomsfri status i medlemsstater, zoner och delområden. De medlemsstater som har förklarats sjukdomsfria i enlighet med artikel 49.1 i direktiv 2006/88/EG samt de zoner och delområden som har förklarats sjukdomsfria i enlighet med artikel 50.3 i det direktivet förtecknas i andra och fjärde kolumnen i tabellen i del C i bilaga I till beslut 2009/177/EG. De sjukdomar som avses anges i första kolumnen i tabellen.

(2)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, är direktiv 2006/88/EG och de kommissionsakter som grundar sig på det direktivet tillämpliga i och på Förenade kungariket med avseende på Nordirland efter utgången av den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet. Hänvisningarna till Förenade kungariket i del C i bilaga I till beslut 2009/177/EG bör därför ersättas med hänvisningar till Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(3)

Bilaga I till beslut 2009/177/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till kommissionens beslut 2009/177/EG ska del C ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Kommissionens beslut 2009/177/EG av den 31 oktober 2008 om genomförande av rådets direktiv 2006/88/EG avseende övervaknings- och utrotningsprogram och sjukdomsfri status i medlemsstater, zoner och delområden (EUT L 63, 7.3.2009, s. 15).


BILAGA

”DEL C

Medlemsstater (*1) , zoner och delområden som förklarats sjukdomsfria

Sjukdom

Medlemsstat

ISO-kod

Geografisk avgränsning av det område som förklarats fritt från sjukdom (medlemsstat, zoner eller delområden)

Viral hemorragisk septikemi (VHS)

Danmark

DK

Hela fastlandet

Irland

IE

Hela territoriet

Cypern

CY

Alla inlandsområden inom landets territorium

Finland

FI

Alla inlands- och kustområden inom landets territorium, utom landskapet Åland

Sverige

SE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

Danmark

DK

Hela territoriet

Irland

IE

Hela territoriet

Cypern

CY

Alla inlandsområden inom landets territorium

Finland

FI

Hela territoriet, med undantag för kustområdet i Ijo, Kuivaniemi och följande avrinningsområden: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Området Saarijärvi och 4.41 Området Pielinen

Sverige

SE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Koiherpesvirus (KHV)

Irland

IE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Infektiös laxanemi (ISA)

Belgien

BE

Hela territoriet

Bulgarien

BG

Hela territoriet

Tjeckien

CZ

Hela territoriet

Danmark

DK

Hela territoriet

Tyskland

DE

Hela territoriet

Estland

EE

Hela territoriet

Irland

IE

Hela territoriet

Grekland

EL

Hela territoriet

Spanien

ES

Hela territoriet

Frankrike

FR

Hela territoriet

Italien

IT

Hela territoriet

Cypern

CY

Hela territoriet

Lettland

LV

Hela territoriet

Litauen

LT

Hela territoriet

Luxemburg

LU

Hela territoriet

Ungern

HU

Hela territoriet

Malta

MT

Hela territoriet

Nederländerna

NL

Hela territoriet

Österrike

AT

Hela territoriet

Polen

PL

Hela territoriet

Portugal

PT

Hela territoriet

Rumänien

RO

Hela territoriet

Slovenien

SI

Hela territoriet

Slovakien

SK

Hela territoriet

Finland

FI

Hela territoriet

Sverige

SE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK/NI

Nordirland

Infektion orsakad av Marteilia refringens

Irland

IE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK/NI

Nordirlands hela kust utom Belfast Lough och Dundrum Bay.

Infektion orsakad av Bonamia ostreae

Irland

IE

Irlands hela kust, utom

1.

Cork Harbour,

2.

Galway Bay,

3.

Ballinakill Harbour,

4.

Clew Bay,

5.

Achill Sound,

6.

Loughmore, Blacksod Bay,

7.

Lough Foyle,

8.

Lough Swilly,

9.

Kilkieran Bay.

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirlands hela kust utom Lough Foyle och Strangford Lough.

Vit pricksjuka

 

 

 


(*1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.”


17.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 427/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/2111

av den 16 december 2020

om ändring av bilaga I till beslut 2010/221/EU vad gäller hänvisningen till Förenade kungariket med avseende på Nordirland för godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG

(delgivet med nr C(2020) 9302)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (1), särskilt artikel 43.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2010/221/EU (2) godkänns nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG.

(2)

Förenade kungarikets territorium förtecknas i andra kolumnen i tabellen i bilaga I till beslut 2010/221/EU som ett område fritt från flera av de sjukdomar som förtecknas i första kolumnen i tabellen.

(3)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, är direktiv 2006/88/EG och de kommissionsakter som grundar sig på den förordningen tillämpliga i och på Förenade kungariket med avseende på Nordirland efter utgången av den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet. Därför bör hänvisningar till Förenade kungariket i bilaga I till beslut 2010/221/EU ersättas med hänvisningar till Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(4)

Bilaga I till beslut 2010/221/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2010/221/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Kommissionens beslut 2010/221/EU av den 15 april 2010 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG (EUT L 98 20.4.2010, s. 7).


BILAGA

”BILAGA I

Medlemsstater (*1) och områden som betraktas som fria från sjukdomarna i tabellen och vars nationella åtgärder för att förhindra att dessa sjukdomar introduceras har godkänts i enlighet med artikel 43.2 i direktiv 2006/88/EG

Sjukdom

Medlemsstat

Kod

Geografisk avgränsning av det område som förklarats fritt från sjukdom (medlemsstat, zon eller delområde)

Vårviremi hos karp (SVC)

Danmark

DK

Hela territoriet

Irland

IE

Hela territoriet

Ungern

HU

Hela territoriet

Finland

FI

Hela territoriet

Sverige

SE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Renibakterios (BKD)

Irland

IE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Infektiös pankreasnekros (IPN)

Finland

FI

Inlandet

Sverige

SE

Inlandet

Infektion orsakad av Gyrodactylus salaris (GS)

Irland

IE

Hela territoriet

Finland

FI

Avrinningsområdena för Tenojoki och Näätämöjoki. Avrinningsområdena för Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki ska betraktas som buffertzoner.

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Herpesvirus OsHV-1 μVar

Irland

IE

Delområde 1: Sheephaven Bay

Delområde 3: Killala, Broadhaven och Blacksod Bays

Delområde 4: Streamstown Bay

Delområde 5: Bertraghboy och GalwayBays

Delområde A: Tralee Bay Hatchery

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland utom Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough och Strangford Lough.

Infektion orsakad av salmonid alfavirus (SAV)

Finland

FI

Inlandet


(*1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.


17.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 427/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/2112

av den 16 december 2020

om ändring av bilagorna till besluten 93/455/EEG, 1999/246/EG och 2007/24/EG vad gäller godkännande av Förenade kungarikets beredskapsplaner för bekämpning av mul- och klövsjuka, klassisk svinpest, aviär influensa och Newcastlesjuka

[delgivet med nr C(2020) 9307]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (1), särskilt artikel 21.3,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (2), särskilt artikel 22.3,

med beaktande av rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/511/EEG och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (3), särskilt artikel 72.7,

med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (4), särskilt artikel 62.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 93/455/EEG (5)godkänns beredskapsplanerna för bekämpning av mul- och klövsjuka för de medlemsstater som förtecknas i bilagan till det beslutet.

(2)

Genom kommissionens beslut 1999/246/EG (6)godkänns katastrofplanerna för bekämpning av klassisk svinpest för de medlemsstater som förtecknas i bilagan till det beslutet.

(3)

Bilagan till kommissionens beslut 2007/24/EG (7) innehåller en förteckning över de medlemsstater som har fått sina beredskapsplaner för bekämpning av aviär influensa och Newcastlesjuka godkända.

(4)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, är direktiven 92/66/EEG, 2001/89/EG, 2003/85/EG och 2005/94/EG och de kommissionsakter som grundar sig på dem tillämpliga i och på Förenade kungariket med avseende på Nordirland efter utgången av den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet. Därför bör hänvisningar till Förenade kungariket i bilagorna till besluten 93/455/EEG, 1999/246/EG och 2007/24/EG ersättas med hänvisningar till Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(5)

Bilagorna till besluten 93/455/EEG, 1999/246/EG och 2007/24/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 93/455/EEG ska ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

I bilagan till beslut 1999/246/EG ska uppgifterna för Förenade kungariket i förteckningen ersättas med följande:

”Förenade kungariket (Nordirland) (*)

Artikel 3

Bilagan till beslut 2007/24/EG ska ersättas med texten i bilaga II till det här beslutet.

Artikel 4

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 260, 5.9.1992, s. 1.

(2)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5.

(3)  EUT L 306, 22.11.2003, s. 1.

(4)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Kommissionens beslut 93/455/EEG av den 23 juli 1993 om godkännande av vissa beredskapsplaner för bekämpning av mul- och klövsjuka (EGT L 213, 24.8.1993, s. 20).

(6)  Kommissionens beslut 1999/246/EG av den 30 mars 1999 om godkännande av vissa katastrofplaner för bekämpning av klassisk svinpest (EGT L 93, 8.4.1999, s. 24).

(7)  Kommissionens beslut 2007/24/EG av den 22 december 2006 om godkännande av beredskapsplaner för bekämpning av aviär influensa och Newcastlesjuka (EUT L 8, 13.1.2007, s. 26).


BILAGA I

”BILAGA

Nedanstående medlemsstaters (1) beredskapsplaner för bekämpning av mul- och klövsjuka är godkända:

Belgien

Danmark

Tyskland

Grekland

Spanien

Frankrike

Irland

Italien

Luxemburg

Nederländerna

Österrike

Portugal

Finland

Sverige

Förenade kungariket (Nordirland)


(1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.


BILAGA II

”BILAGA

Förteckning över de medlemsstater  (1) som avses i artikel 3

Kod

Land

AT

Österrike

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjeckien

DE

Tyskland

DK

Danmark

EE

Estland

EL

Grekland

ES

Spanien

FI

Finland

FR

Frankrike

HU

Ungern

IE

Irland

IT

Italien

LV

Lettland

LT

Litauen

LU

Luxemburg

MT

Malta

NL

Nederländerna

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumänien

SE

Sverige

SI

Slovenien

SK

Slovakien

UK(NI)

Förenade kungariket (Nordirland)


(1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.”


17.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 427/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/2113

av den 16 december 2020

om ändring av bilaga I till kommissionens beslut 2004/3/EG om bemyndigande att det, för saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters samlade territorium eller delar därav, tillämpas strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de som fastställs i bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EG vad gäller uppgifterna för Förenade kungariket

[delgivet med nr C(2020) 9306]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis (1), särskilt artikel 17.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2002/56/EG fastställs det att kommissionen ska tillåta strängare åtgärder för saluföring av utsädespotatis i hela eller delar av en eller flera medlemsstaters territorium än de som anges i bilagorna 1 och 2, för att bekämpa skadliga organismer som inte finns i dessa regioner eller som är särskilt skadliga för grödorna i dessa regioner.

(2)

Enligt kommissionens beslut 2004/3/EG (2) tillåts i detta avseende att det, för saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters samlade territorium eller delar därav, tillämpas strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de som fastställs i bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EG. Enligt beslut 2004/3/EG får de medlemsstater som förtecknas i kolumn 1 i bilaga I till det beslutet i de regioner som förtecknas jämsides dessa i kolumn 2 i den bilagan införa vissa restriktioner för saluföring av utsädespotatis. När det gäller Förenade kungariket förtecknas för närvarande regionerna Cumbria, Northumberland (England), Nordirland och Skottland i kolumn 2 i bilaga I till beslut 2004/3/EG.

(3)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, är direktiv 2002/56/EG och de kommissionsakter som grundar sig på den förordningen tillämpliga i och på Förenade kungariket med avseende på Nordirland efter utgången av den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet. Vid övergångsperiodens utgång bör därför endast Nordirland förtecknas som en region i kolumn 2 i bilaga I till beslut 2004/3/EG.

(4)

Bilaga I till beslut 2004/3/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eftersom den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020 bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2004/3/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 60.

(2)  Kommissionens beslut 2004/3/EG av den 19 december 2003 om bemyndigande att det, för saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters samlade territorium eller delar därav, tillämpas strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de som fastställs i bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EG (EUT L 2, 6.1.2004, s. 47).


BILAGA

”BILAGA I

Medlemsstat (1)

Region

Tyskland

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinde Groß Lüsewitz

Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow

Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow

Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel

Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow

Gemeinde Pelsin

Irland

Hela territoriet

Portugal

Azorerna (områden på över 300 meters höjd)

Finland

Kommunerna Limingo och Tyrnävä

Förenade kungariket (1)

Nordirland


(1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.