ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 410

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
7 december 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1991 av den 27 november 2020 om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen perform-IPA ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1992 av den 2 december 2020 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen ( 1 )

49

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1993 av den 4 december 2020 om godkännande för utsläppande på marknaden av selenhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

62

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1994 av den 4 december 2020 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2020/1156 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införts genom genomförandeförordning (EU) 2018/186 på import av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av visst obetydligt ändrat korrosionsbeständigt stål

67

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1995 av den 4 december 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/1261 vad gäller administrativa ändringar av uppgifterna om unionsgodkännandet av biocidproduktfamiljen Hypred's iodine based products ( 1 )

70

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1996 av den 4 december 2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1742 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Förenade kungariket (delgivet med nr C(2020) 8763)  ( 1 )

100

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/1997 av den 24 november 2020 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2021 (ECB/2020/57)

104

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (EU) 2020/1532 av den 12 oktober 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid tolkningen av Harmoniserade systemet samt av rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tolkning av Harmoniserade systemet inom ramen för konventionen om Harmoniserade systemet ( EUT L 406, 3.12.2020 )

106

 

*

Rättelse till Rådets beslut (EU) 2020/1532 av den 12 oktober 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid tolkningen av Harmoniserade systemet samt av rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tolkning av Harmoniserade systemet inom ramen för konventionen om Harmoniserade systemet ( EUT L 352, 22.10.2020 )

107

 

*

Rättelse till Rådets beslut (EU) 2020/1410 av den 25 september 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid tolkningen av Harmoniserade systemet samt av rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tolkning av Harmoniserade systemet inom ramen för konventionen om Harmoniserade systemet ( EUT L 406, 3.12.2020 )

110

 

*

Rättelse till Rådets beslut (EU) 2020/1410 av den 25 september 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid tolkningen av Harmoniserade systemet samt av rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tolkning av Harmoniserade systemet inom ramen för konventionen om Harmoniserade systemet ( EUT L 327, 8.10.2020 )

111

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

7.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 410/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1991

av den 27 november 2020

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen perform-IPA

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 44.5, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 april 2016 lämnade Schuelke & Mayr GmbH i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan om godkännande av en biocidproduktfamilj med namnet perform-IPA i produkttyperna 2 och 4, såsom de beskrivs i bilaga V till den förordningen, och tillhandahöll en skriftlig bekräftelse på att den behöriga myndigheten i Tyskland hade samtyckt till att utvärdera ansökan. Ansökan registrerades med nummer BC-AB023095-72 i registret över biocidprodukter.

(2)

Perform-IPA innehåller propan-2-ol som verksamt ämne, som är upptaget i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Den 27 augusti 2019 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in bedömningsrapporten och slutsatserna av sin utvärdering till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten).

(4)

Den 7 april 2020 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande (2) till kommissionen samt utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för perform-IPA och den slutliga bedömningsrapporten om biocidproduktfamiljen i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012.

(5)

I yttrandet konstateras det att perform-IPA är en biocidproduktfamilj i den mening som avses i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att den, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.1 och 19.6 i den förordningen.

(6)

Den 27 april 2020 översände kemikaliemyndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(7)

Kommissionen instämmer i kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för perform-IPA.

(8)

Enligt myndighetens yttrande vad gäller det icke verksamma ämnet dietylftalat i perform-IPA gick det inte att avgöra om det uppfyller de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 (3) under ansökans utvärderingsperiod. Därför bör det göras ytterligare en granskning av dietylftalat. Om dietylftalat anses ha hormonstörande egenskaper kommer kommissionen att ta ställning till om unionsgodkännandet för perform-IPA behöver upphävas eller ändras i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 528/2012.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Schuelke & Mayr GmbH beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av biocidproduktfamiljen perform-IPA i enlighet med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan, med godkännandenummer EU-0023656-0000.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 27 december 2020 till och med den 30 november 2030.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kemikaliemyndighetens yttrande av den 5 mars 2020 om unionsgodkännande av perform-IPA (ECHA/BPC/245/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).


BILAGA

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

perform-IPA

Produkttyp 2 – Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur (desinfektionsmedel)

Produkttyp 4 – Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder (desinfektionsmedel)

Godkännandenummer: EU-0023656-0000

R4BP-tillgångsnummer: EU-0023656-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1   Familjenamn

Namn

perform-IPA

1.2   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

1.3   Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn

Schülke & Mayr GmbH

Adress

Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt, Tyskland

Godkännandenummer

EU-0023656-0000

R4BP-tillgångsnummer

EU-0023656-0000

Datum för godkännande

27 december 2020

Utgångsdatum för godkännande

30 november 2030

1.4   Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Schülke & Mayr GmbH

Tillverkarens adress

Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt Tyskland


Tillverkarens namn

BOCHEMIE a.s.

Tillverkarens adress

Lidická 326, 735 95 Bohumín Tjeckien

Tillverkningsställe(n)

Lidická 326, 735 95 Bohumín Tjeckien


Tillverkarens namn

Imeco

Tillverkarens adress

Boschstr. 5, 63768 Hösbach Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Boschstr. 5, 63768 Hösbach Tyskland

Neue Straße 2–4, 09471 Köningswalde Tyskland


Tillverkarens namn

Tristel Solutions Limited

Tillverkarens adress

Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, CB8 7NY Cambridgeshire Storbritannien

Tillverkningsställe(n)

Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, CB8 7NY Cambridgeshire Storbritannien


Tillverkarens namn

Techtex

Tillverkarens adress

Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way, M24 4NE Middleton Storbritannien

Tillverkningsställe(n)

Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way, M24 4NE Middleton Storbritannien


Tillverkarens namn

A.F.P. GmbH

Tillverkarens adress

Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Tyskland


Tillverkarens namn

Innovate GmbH

Tillverkarens adress

Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg (Saale) Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg (Saale) Tyskland


Tillverkarens namn

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Tillverkarens adress

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlin Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlin Tyskland


Tillverkarens namn

Sterisol AB

Tillverkarens adress

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Sverige

Tillverkningsställe(n)

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Sverige


Tillverkarens namn

Rudolf Dankwardt GmbH

Tillverkarens adress

Gutenbergring 50–52, 22848 Norderstedt Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Gutenbergring 50–52, 22848 Norderstedt Tyskland

Lagerstr. 15, 19249 Jessenitz - Werk/Lübtheen Tyskland

1.5   Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne

Propan-2-ol

Tillverkarens namn

Ineos Solvents Germany GmbH (tidigare Sasol)

Tillverkarens adress

Römerstraße 733, 47443 Moers Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Römerstraße 733, 47443 Moers Tyskland

Shamrockstr. 88, 44643 Herne Tyskland


Verksamt ämne

Propan-2-ol

Tillverkarens namn

Shell Chemicals Europe B.V.

Tillverkarens adress

Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Nederländerna

Tillverkningsställe(n)

Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis Nederländerna

2.   PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2   Typ(er) av formuleringar

Formulering(ar)

Övriga vätskor (AL), bruksfärdig

Övriga vätskor (AL), bruksfärdig, torkdukar impregnerade med desinfektionsformulering

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC

META-SPC 1

1.   META-SPC 1 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 1 identitetsbeteckning

Benämning

meta SPC 1 perform IPA liquid

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–1

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

2.   META-SPC 1 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 1

Formulering(ar)

Övriga vätskor (AL), bruksfärdig

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelse

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelse

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. – Rökning förbjuden.

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- utrustning.

Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Undvik att inandas ångor.

Undvik att inandas sprej.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

Vid bestående ögonirritation:Sök läkarhjälp.

Vid brand:Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid eller vattendimma

Förvaras på väl ventilerad plats.Förvaras svalt.

Förvaras inlåst.

Innehållet lämnas till en godkänd avfallsstation.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 1

4.1   Bruksanvisning

Tabell 1. Användning # 1–Desinfektion av ytor - sprayning

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor, såsom små arbetsytor i medicinska och icke-medicinska utrymmen såväl som ytor i renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Sprayning

Produkten ska sprayas direkt på ytan

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdig. Applicera inte mer än 25 ml/m2. - -

Desinfektion efter varje produktions- och rengöringsprocess eller då det krävs enligt standardrutiner (SOP)

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska: 250–1000 ml

Förpackningsmaterial: högdensitetspolyeten (HDPE), surlyn/polypropen (PP)

Förslutningsmaterial är ett av följande: PP, polyoximetylen (POM), lågdensitetspolyeten (LDPE), HDPE, polyeten (PE), etenvinylacetat (EVA), rostfritt stål, polybutentereftalat (PBT), (LD)PE, exp. polytetrafluoreten (PTFE), linjär lågdensitetspolyeten (LLDPE), expanderad PE (EXPPE), sampolymer-PP

Burk: 5–10 l

Förpackningsmaterial: HDPE.

Förslutningsmaterial är ett av följande: HDPE/LDPE

Påse med spraymunstycke: 1 l

Förpackningsmaterial: EVA

Förslutningsmaterial: PP/silikon/EVA

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Spraya bruksfärdig produkt på ytan och låt verka i rumstemperatur (20 ± 2 °C) i minst 1 minut.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Följande personliga riskhanteringsåtgärd kan användas vid återfyllningsförfaranden, såvida detta inte kan ersättas av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder: Använd ögonskydd vid hantering av produkten.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 2. Användning # 2–Desinfektion av ytor - avtorkning

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor, såsom små arbetsytor i medicinska och icke-medicinska utrymmen såväl som ytor i renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten sprayas eller hälls på ytan och torkas av efteråt. Alternativt kan torkduken blötas genom att spraya eller hälla på produkten och därefter torkar man ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdig. Applicera inte mer än 25 ml/m2. - -

Desinfektion efter varje produktions- och rengöringsprocess eller då det krävs enligt SOP.

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska: 250–1000 ml

Förpackningsmaterial: HDPE, surlyn/PP

Förslutningsmaterial är ett av följande: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, rostfritt stål, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, sampolymer PP.

Burk: 5–10 l

Förpackningsmaterial: HDPE.

Förslutningsmaterial är ett av följande: HDPE/LDPE

Påse med spraymunstycke: 1 l

Förpackningsmaterial: EVA

Förslutningsmaterial: PP/silikon/EVA.

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Spraya eller häll på bruksfärdig produkt på ytan och torka av efteråt eller blötlägg en torkduk med bruksfärdig produkt genom att spraya eller hälla den på duken och torka därefter av ytan. Låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Följande personliga riskhanteringsåtgärd kan användas vid återfyllningsförfaranden, såvida detta inte kan ersättas av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder: Använd ögonskydd vid hantering av produkten.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.3   Bruksanvisning

Tabell 3. Användning # 3–Desinfektion av ytor i kontakt med livsmedel och foder - sprayning

Produkttyp

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Virus

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor i kök och i livsmedelsindustrin, inklusive renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Sprayning

Produkten ska sprayas direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdig. Applicera inte mer än 25 ml/m2. - -

Desinfektion efter varje produktions- och rengöringsprocess eller då det krävs enligt SOP.

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska: 250–1000 ml

Förpackningsmaterial: HDPE, surlyn/PP

Förslutningsmaterial är ett av följande: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, rostfritt stål, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, sampolymer PP.

Burk: 5–10 l

Förpackningsmaterial: HDPE.

Förslutningsmaterial är ett av följande: HDPE/LDPE

Påse med spraymunstycke: 1 l

Förpackningsmaterial: EVA

Förslutningsmaterial: PP/silikon/EVA.

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Spraya bruksfärdig produkt på ytan och låt verka i rumstemperatur (20 ± 2 °C) i minst 1 minut (bakterie- och jästdödande aktivitet) eller 2 minuter (antiviral aktivitet).

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Följande personliga riskhanteringsåtgärd kan användas vid desinfektion av maskiner för livsmedelsbearbetning och för återfyllningsförfaranden, såvida detta inte kan ersättas av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder: Använd ögonskydd vid hantering av produkten.

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.4   Bruksanvisning

Tabell 4. Användning # 4–Desinfektion av ytor i kontakt med livsmedel och foder - avtorkning

Produkttyp

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Virus

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor i kök och i livsmedelsindustrin, inklusive renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten sprayas eller hälls på ytan och torkas av efteråt. Alternativt kan torkduken blötas genom att spraya eller hälla på produkten och därefter torkar man ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdig. Applicera inte mer än 25 ml/m2. - -

Desinfektion efter varje produktions- och rengöringsprocess eller då det krävs enligt SOP.

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska: 250–1000 ml

Förpackningsmaterial: HDPE, surlyn/PP

Förslutningsmaterial är ett av följande: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, rostfritt stål, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, sampolymer PP.

Burk: 5–10 l

Förpackningsmaterial: HDPE.

Förslutningsmaterial är ett av följande: HDPE/LDPE

Påse med spraymunstycke: 1 l

Förpackningsmaterial: EVA

Förslutningsmaterial: PP/silikon/EVA.

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Spraya bruksfärdig produkt på ytan och torka av efteråt eller blötlägg en torkduk med bruksfärdig produkt genom att spraya eller hälla på den och torka därefter av ytan. Låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Följande personliga riskhanteringsåtgärd kan användas vid desinfektion av maskiner för livsmedelsbearbetning och för återfyllningsförfaranden, såvida detta inte kan ersättas av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder: Använd ögonskydd vid hantering av produkten.

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (1) FÖR META-SPC 1

5.1   Bruksanvisning

Rengör ytan noga före användning.

Avlägsna om nödvändigt överflödigt vatten från ytan före desinfektionen.

Applicera inte mer än 25 ml/m2.

Se till att blötlägg ytorna helt.

Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Produkten får endast appliceras för desinfektion av små ytor.

Säkerställ god ventilation för att förhindra att explosiva gaser bildas.

Undvik kontakt med ögonen.

Använd en tratt vid påfyllning.

Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Håll barn och husdjur borta från rum där desinfektion pågår. Sörj för god ventilation innan barn och husdjur kommer in i behandlade rum. Detta gäller inte patientrum på sjukhus.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Första hjälpen:

 

Vid olycka: Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

 

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

 

Vid hudkontakt: Tvätta med vatten. Vid hudirritation: Rådfråga läkare.

 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

 

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

-

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhet: 36 månader

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Skyddas från solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

6.   ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt innehåller propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0), för vilken ett europeiskt referensvärde på 129,28 mg/m3 för professionella användare har överenskommits och användes för riskbedömningen av produkten.

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

perform® sterile alcohol IPA

perform® classic alcohol IPA

buraton® IPA

perform® advanced alcohol IPA

arcana® IPA

clear IPA

pure IPA

disinfectant IPA

Surface disinfection liquid classic

sterile IPA

mikrozid® sterile liquid

Surface disinfection liquid sterile

BTS 6000

Godkännandenummer

EU-0023656-0001 1–1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

META-SPC 2

1.   META-SPC 2 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 2 identitetsbeteckning

Benämning

meta SPC 2 perform wipes IPA

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–2

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

2.   META-SPC 2 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 2

Formulering(ar)

Övriga vätskor (AL), bruksfärdig, torkdukar impregnerade med desinfektionsformulering

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelse

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelse

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. – Rökning förbjuden.

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- utrustning.

Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Undvik att inandas ångor.

Undvik att inandas sprej.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

Vid bestående ögonirritation:Sök läkarhjälp.

Vid brand:Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid eller vattendimma

Förvaras på väl ventilerad plats.Förvaras svalt.

Förvaras inlåst.

Innehållet lämnas till en godkänd avfallsstation.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 2

4.1   Bruksanvisning

Tabell 5. Användning # 1–Desinfektion av ytor - avtorkning

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor, såsom små arbetsytor i medicinska och icke-medicinska utrymmen såväl som ytor i renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten appliceras med torkduk direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdiga torkdukar - -

Desinfektion efter varje produktions- och rengöringsprocess eller då det krävs enligt SOP.

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Mjukt paket: 1–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; biaxiellt orienterad polypropen (BOPP) + gjuten polypropen (CPP)

Påse: 10–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/PET

Rör: 50–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: HDPE

Förslutningsmaterial är antingen PP eller PE3385

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Torka noggrant av ytan med torkduken och låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 6. Användning # 2–Desinfektion av ytor i kontakt med livsmedel och foder - avtorkning

Produkttyp

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Virus

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor i kök och i livsmedelsindustrin, inklusive renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten appliceras med torkduk direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdiga torkdukar - -

Desinfektion efter varje produktions- och rengöringsprocess eller då det krävs enligt SOP.

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Mjukt paket: 1–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Påse: 10–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/PET

Rör: 50–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: HDPE

Förslutningsmaterial är antingen PP eller PE3385

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Torka noggrant av ytan med torkduken och låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (2) FÖR META-SPC 2

5.1   Bruksanvisning

Rengör ytan noga före användning.

Avlägsna om nödvändigt överflödigt vatten från ytan före desinfektionen.

Se till att blötlägg ytorna helt.

Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Produkten får endast appliceras för desinfektion av små ytor.

Säkerställ god ventilation för att förhindra att explosiva gaser bildas.

Undvik kontakt med ögonen.

Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Håll barn och husdjur borta från rum där desinfektion pågår. Sörj för god ventilation innan barn och husdjur kommer in i behandlade rum. Detta gäller inte patientrum på sjukhus.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Första hjälpen:

 

Vid olycka: Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

 

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

 

Vid hudkontakt: Tvätta med vatten. Vid hudirritation: Rådfråga läkare.

 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

 

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

-

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhet: 24 månader

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Skyddas från solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

6.   ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt innehåller propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0), för vilken ett europeiskt referensvärde på 129,28 mg/m3 för professionella användare har överenskommits och användes för riskbedömningen av produkten.

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

perform classic wipes IPA

buraton® wipes IPA

perform® advanced wipes IPA

arcana® wipes IPA

clear IPA wipes

pure IPA wipes

disinfectant IPA wipes

Surface disinfection wipes classic

perform® sterile wipes IPA

sterile IPA wipes

mikrozid® sterile wipes

Surface disinfection wipes sterile

Godkännandenummer

EU-0023656-0002 1–2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

META-SPC 3

1.   META-SPC 3 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 3 identitetsbeteckning

Benämning

meta SPC 3 mikrozid liquid

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–3

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

2.   META-SPC 3 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 3

Formulering(ar)

Övriga vätskor (AL), bruksfärdig

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelse

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelse

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. – Rökning förbjuden.

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- utrustning.

Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Undvik att inandas ångor.

Undvik att inandas sprej.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

Vid bestående ögonirritation:Sök läkarhjälp.

Vid brand:Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid eller vattendimma

Förvaras på väl ventilerad plats.Förvaras svalt.

Förvaras inlåst.

Innehållet lämnas till en godkänd avfallsstation.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 3

4.1   Bruksanvisning

Tabell 7. Användning # 1–Desinfektion av ytor - sprayning

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier inklusive Mycobacterium tuberculosis

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor, såsom små arbetsytor i medicinska och icke-medicinska utrymmen såväl som ytor i renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Sprayning

Produkten ska sprayas direkt på ytan

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdig. Applicera inte mer än 25 ml/m2. - -

Desinfektion då det krävs enligt SOP.

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska: 250–1000 ml

Förpackningsmaterial: HDPE, surlyn/PP

Förslutningsmaterial är ett av följande: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, rostfritt stål, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, sampolymer PP

Burk: 5–10 l

Förpackningsmaterial: HDPE.

Förslutningsmaterial är ett av följande: HDPE/LDPE

Påse med spraymunstycke: 1 l

Förpackningsmaterial: EVA

Förslutning: PP/silikon/EVA

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Spraya bruksfärdig produkt på ytan och låt verka i rumstemperatur (20 ± 2 °C) i minst 1 minut.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Följande personliga riskhanteringsåtgärd kan användas vid återfyllningsförfaranden, såvida detta inte kan ersättas av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder: Använd ögonskydd vid hantering av produkten.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 8. Användning # 2–Desinfektion av ytor - avtorkning

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier inklusive Mycobacterium tuberculosis

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor, såsom små arbetsytor i medicinska och icke-medicinska utrymmen såväl som ytor i renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten sprayas eller hälls på ytan och torkas av efteråt. Alternativt kan torkduken blötas genom att spraya eller hälla på produkten och därefter torkar man ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdig. Applicera inte mer än 25 ml/m2. - -

Desinfektion då det krävs enligt SOP.

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska: 250–1000 ml

Förpackningsmaterial: HDPE, surlyn/PP

Förslutningsmaterial är ett av följande: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, rostfritt stål, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, sampolymer PP

Burk: 5–10 l

Förpackningsmaterial: HDPE.

Förslutningsmaterial är ett av följande: HDPE/LDPE

Påse med spraymunstycke: 1 l

Förpackningsmaterial: EVA

Förslutning: PP/silikon/EVA

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Spraya eller häll på bruksfärdig produkt på ytan och torka av efteråt eller blötlägg en torkduk med bruksfärdig produkt genom att spraya eller hälla på den och torka därefter av ytan. Låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Följande personliga riskhanteringsåtgärd kan användas vid återfyllningsförfaranden, såvida detta inte kan ersättas av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder: Använd ögonskydd vid hantering av produkten.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.3   Bruksanvisning

Tabell 9. Användning # 3–Desinfektion av ytor i kontakt med livsmedel och foder - sprayning

Produkttyp

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier inklusive Mycobacterium tuberculosis

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Virus

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor i kök och i livsmedelsindustrin, inklusive renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Sprayning

Produkten ska sprayas direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdig. Applicera inte mer än 25 ml/m2. - -

Desinfektion då det krävs enligt SOP.

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska: 250–1000 ml

Förpackningsmaterial: HDPE, surlyn/PP

Förslutningsmaterial är ett av följande: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, rostfritt stål, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, sampolymer PP

Burk: 5–10 l

Förpackningsmaterial: HDPE.

Förslutningsmaterial är ett av följande: HDPE/LDPE

Påse med spraymunstycke: 1 l

Förpackningsmaterial: EVA

Förslutning: PP/silikon/EVA

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Spraya bruksfärdig produkt på ytan och låt verka i rumstemperatur (20 ± 2 °C) i minst 1 minut (bakterie- och jästdödande aktivitet) eller 2 minuter (antiviral aktivitet).

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Följande personliga riskhanteringsåtgärd kan användas vid desinfektion av maskiner för livsmedelsbearbetning och för återfyllningsförfaranden, såvida detta inte kan ersättas av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder: Använd ögonskydd vid hantering av produkten.

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.4   Bruksanvisning

Tabell 10. Användning # 4–Desinfektion av ytor i kontakt med livsmedel och foder - avtorkning

Produkttyp

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier inklusive Mycobacterium tuberculosis

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Virus

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor i kök och i livsmedelsindustrin, inklusive renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten sprayas eller hälls på ytan och torkas av efteråt. Alternativt kan torkduken blötas genom att spraya eller hälla på produkten och därefter torkar man ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdig. Applicera inte mer än 25 ml/m2. - -

Desinfektion då det krävs enligt SOP.

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska: 250–1000 ml

Förpackningsmaterial: HDPE, surlyn/PP

Förslutningsmaterial är ett av följande: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, rostfritt stål, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, sampolymer PP

Burk: 5–10 l

Förpackningsmaterial: HDPE.

Förslutningsmaterial är ett av följande: HDPE/LDPE

Påse med spraymunstycke: 1 l

Förpackningsmaterial: EVA

Förslutningsmaterial: PP/silikon/EVA

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Spraya eller häll på bruksfärdig produkt på ytan och torka av efteråt eller blötlägg en torkduk med bruksfärdig produkt genom att spraya eller hälla på den och torka därefter av ytan. Låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Följande personliga riskhanteringsåtgärd kan användas vid desinfektion av maskiner för livsmedelsbearbetning och för återfyllningsförfaranden, såvida detta inte kan ersättas av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder: Använd ögonskydd vid hantering av produkten.

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (3) FÖR META-SPC 3

5.1   Bruksanvisning

Rengör ytan noga före användning.

Avlägsna om nödvändigt överflödigt vatten från ytan före desinfektionen.

Applicera inte mer än 25 ml/m2.

Se till att blötlägg ytorna helt.

Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Produkten får endast appliceras för desinfektion av små ytor.

Säkerställ god ventilation för att förhindra att explosiva gaser bildas.

Undvik kontakt med ögonen.

Använd en tratt vid påfyllning.

Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Håll barn och husdjur borta från rum där desinfektion pågår. Sörj för god ventilation innan barn och husdjur kommer in i behandlade rum. Detta gäller inte patientrum på sjukhus.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Första hjälpen:

 

Vid olycka: Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

 

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

 

Vid hudkontakt: Tvätta med vatten. Vid hudirritation: Rådfråga läkare.

 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

 

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

-

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhet: 36 månader

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Skyddas från solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

6.   ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt innehåller propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0), för vilken ett europeiskt referensvärde på 129,28 mg/m3 för professionella användare har överenskommits och användes för riskbedömningen av produkten.

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

mikrozid® classic liquid

mikrozid® IPA liquid

Surface Disinfection liquid pure

Godkännandenummer

EU-0023656-0003 1–3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

META-SPC 4

1.   META-SPC 4 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 4 identitetsbeteckning

Benämning

meta SPC 4 mikrozid wipes

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–4

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

2.   META-SPC 4 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 4

Formulering(ar)

Övriga vätskor (AL), bruksfärdig, torkdukar impregnerade med desinfektionsformulering

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 4

Faroangivelse

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelse

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. – Rökning förbjuden.

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- utrustning.

Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Undvik att inandas ångor.

Undvik att inandas sprej.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

Vid bestående ögonirritation:Sök läkarhjälp.

Vid brand:Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid eller vattendimma

Förvaras på väl ventilerad plats.Förvaras svalt.

Förvaras inlåst.

Innehållet lämnas till en godkänd avfallsstation.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 4

4.1   Bruksanvisning

Tabell 11. Användning # 1–Desinfektion av ytor - avtorkning

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier inklusive Mycobacterium tuberculosis

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor, såsom små arbetsytor i medicinska och icke-medicinska utrymmen såväl som ytor i renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten appliceras med torkduk direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdiga torkdukar - -

Desinfektion då det krävs enligt SOP.

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Mjukt paket: 1–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Påse: 10–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/PET

Rör: 50–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: HDPE

Förslutningsmaterial är antingen PP eller PE3385

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Torka noggrant av ytan med torkduken och låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 12. Användning # 2–Desinfektion av ytor i kontakt med livsmedel och foder - avtorkning

Produkttyp

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier inklusive Mycobacterium tuberculosis

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Virus

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor i kök och i livsmedelsindustrin, inklusive renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten appliceras med torkduk direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdiga torkdukar - -

Desinfektion då det krävs enligt SOP.

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Mjukt paket: 1–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Påse: 10–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/PET

Rör: 50–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: HDPE

Förslutningsmaterial är antingen PP eller PE3385

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Torka noggrant av ytan med torkduken och låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (4) FÖR META-SPC 4

5.1   Bruksanvisning

Rengör ytan noga före användning.

Avlägsna om nödvändigt överflödigt vatten från ytan före desinfektionen.

Se till att blötlägg ytorna helt.

Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Produkten får endast appliceras för desinfektion av små ytor.

Säkerställ god ventilation för att förhindra att explosiva gaser bildas.

Undvik kontakt med ögonen.

Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Håll barn och husdjur borta från rum där desinfektion pågår. Sörj för god ventilation innan barn och husdjur kommer in i behandlade rum. Detta gäller inte patientrum på sjukhus.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Första hjälpen:

 

Vid olycka: Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

 

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

 

Vid hudkontakt: Tvätta med vatten. Vid hudirritation: Rådfråga läkare.

 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

 

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

-

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhet: 24 månader

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Skyddas från solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

6.   ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt innehåller propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0), för vilken ett europeiskt referensvärde på 129,28 mg/m3 för professionella användare har överenskommits och användes för riskbedömningen av produkten.

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 4

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

mikrozid® classic wipes

mikrozid® IPA wipes

surface disinfection wipes classic

Godkännandenummer

EU-0023656-0004 1–4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

META-SPC 5

1.   META-SPC 5 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 5 identitetsbeteckning

Benämning

meta SPC 5 kodan wipes IPA pro

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–5

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

2.   META-SPC 5 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 5

Formulering(ar)

Övriga vätskor (AL), bruksfärdig, torkdukar impregnerade med desinfektionsformulering

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 5

Faroangivelse

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelse

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. – Rökning förbjuden.

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- utrustning.

Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Undvik att inandas ångor.

Undvik att inandas sprej.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

Vid bestående ögonirritation:Sök läkarhjälp.

Vid brand:Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid eller vattendimma

Förvaras på väl ventilerad plats.Förvaras svalt.

Förvaras inlåst.

Innehållet lämnas till en godkänd avfallsstation.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 5

4.1   Bruksanvisning

Tabell 13. Användning # 1–Desinfektion av ytor - avtorkning

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier inklusive Mycobacterium tuberculosis

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor, såsom små arbetsytor i medicinska och icke-medicinska utrymmen såväl som ytor i renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten appliceras med torkduk direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdiga torkdukar - --

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Mjukt paket: 1–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Påse: 10–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/PET

Rör: 50–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: HDPE

Förslutningsmaterial är antingen PP eller PE3385

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Torka noggrant av ytan med torkduken och låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 14. Användning # 2–Desinfektion av ytor i kontakt med livsmedel och foder - avtorkning

Produkttyp

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier inklusive Mycobacterium tuberculosis

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Virus

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor i kök och i livsmedelsindustrin, inklusive renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten appliceras med torkduk direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdiga torkdukar - --

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Mjukt paket: 1–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Påse: 10–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/PET

Rör: 50–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: HDPE

Förslutningsmaterial är antingen PP eller PE3385

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Torka noggrant av ytan med torkduken och låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (5) FÖR META-SPC 5

5.1   Bruksanvisning

Rengör ytan noga före användning.

Avlägsna om nödvändigt överflödigt vatten från ytan före desinfektionen.

Se till att blötlägg ytorna helt.

Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Produkten får endast appliceras för desinfektion av små ytor.

Säkerställ god ventilation för att förhindra att explosiva gaser bildas.

Undvik kontakt med ögonen.

Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Håll barn och husdjur borta från rum där desinfektion pågår. Sörj för god ventilation innan barn och husdjur kommer in i behandlade rum. Detta gäller inte patientrum på sjukhus.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Första hjälpen:

 

Vid olycka: Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

 

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

 

Vid hudkontakt: Tvätta med vatten. Vid hudirritation: Rådfråga läkare.

 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

 

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

-

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhet: 24 månader

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Skyddas från solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

6.   ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt innehåller propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0), för vilken ett europeiskt referensvärde på 129,28 mg/m3 för professionella användare har överenskommits och användes för riskbedömningen av produkten.

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 5

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

kodan® wipes pure

schülke® classic wipes

Godkännandenummer

EU-0023656-0005 1–5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

META-SPC 6

1.   META-SPC 6 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 6 identitetsbeteckning

Benämning

meta SPC 6 kodan wipes IPA

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–6

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

2.   META-SPC 6 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 6

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 6

Formulering(ar)

Övriga vätskor (AL), bruksfärdig, torkdukar impregnerade med desinfektionsformulering

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 6

Faroangivelse

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelse

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. – Rökning förbjuden.

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- utrustning.

Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Undvik att inandas ångor.

Undvik att inandas sprej.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

VID INANDNING:Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

Vid bestående ögonirritation:Sök läkarhjälp.

Vid brand:Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid eller vattendimma

Förvaras på väl ventilerad plats.Förvaras svalt.

Förvaras inlåst.

Innehållet lämnas till en godkänd avfallsstation.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 6

4.1   Bruksanvisning

Tabell 15. Användning # 1–Desinfektion av ytor - avtorkning

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier inklusive Mycobacterium tuberculosis

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor, såsom små arbetsytor i medicinska och icke-medicinska utrymmen såväl som ytor i renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten appliceras med torkduk direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdiga torkdukar - --

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Allmänheten (icke yrkesmässig användning)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Mjukt paket: 1–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Påse: 10–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/PET

Rör: 50–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: HDPE

Förslutningsmaterial är antingen PP eller PE3385

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Torka noggrant av ytan med torkduken och låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 16. Användning # 2–Desinfektion av ytor i kontakt med livsmedel och foder - avtorkning

Produkttyp

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier inklusive Mycobacterium tuberculosis

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Virus

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor i kök och i livsmedelsindustrin, inklusive renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten appliceras med torkduk direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdiga torkdukar - --

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Allmänheten (icke yrkesmässig användning)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Mjukt paket: 1–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Påse: 10–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: LDPE/PET

Rör: 50–200 torkdukar

Förpackningsmaterial: HDPE

Förslutningsmaterial är antingen PP eller PE3385

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Torka noggrant av ytan med torkduken och låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (6) FÖR META-SPC 6

5.1   Bruksanvisning

Rengör ytan noga före användning.

Avlägsna om nödvändigt överflödigt vatten från ytan före desinfektionen.

Se till att blötlägg ytorna helt.

Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Produkten får endast appliceras för desinfektion av små ytor.

Säkerställ god ventilation för att förhindra att explosiva gaser bildas.

Undvik kontakt med ögonen.

Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Håll barn och husdjur borta från rum där desinfektion pågår. Sörj för god ventilation innan barn och husdjur kommer in i behandlade rum. Detta gäller inte patientrum på sjukhus.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Första hjälpen:

 

Vid olycka: Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

 

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

 

Vid hudkontakt: Tvätta med vatten. Vid hudirritation: Rådfråga läkare.

 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

 

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

-

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhet: 24 månader

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Skyddas från solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

6.   ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt innehåller propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0), för vilken ett europeiskt referensvärde på 129,28 mg/m3 för professionella användare har överenskommits och användes för riskbedömningen av produkten.

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 6

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

schülke Hygiene-Tücher

SOS Desinfizierende Feuchttücher

SOS Hygiene-Tücher

kodan® clean comfort wipes

schülke clean comfort wipes

Hygiene-Tücher

Desinfizierende Feuchttücher

Desinfektionstücher

clean comfort wipes

disinfecting wipes

Godkännandenummer

EU-0023656-0006 1–6

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

META-SPC 7

1.   META-SPC 7 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 7 identitetsbeteckning

Benämning

meta SPC 7 AntiLy SD

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–7

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

2.   META-SPC 7 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 7

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 7

Formulering(ar)

Övriga vätskor (AL), bruksfärdig

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 7

Faroangivelse

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelse

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. – Rökning förbjuden.

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- utrustning.

Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Undvik att inandas ångor.

Undvik att inandas sprej.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

Vid bestående ögonirritation:Sök läkarhjälp.

Vid brand:Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid eller vattendimma

Förvaras på väl ventilerad plats.Förvaras svalt.

Förvaras inlåst.

Innehållet lämnas till en godkänd avfallsstation.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 7

4.1   Bruksanvisning

Tabell 17. Användning # 1–Desinfektion av ytor - sprayning

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor, såsom små arbetsytor i medicinska och icke-medicinska utrymmen såväl som ytor i renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Sprayning

Produkten ska sprayas direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdig. Applicera inte mer än 25 ml/m2. - --

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska: 125–1000 ml

Förpackningsmaterial: HDPE

Snäpplockets material: PP; Sprayningsenhet för fin dimma: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål); Sprayhuvud: komplext system (PP, PE, POM, syntetolja, silikonolja)

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Spraya bruksfärdig produkt på ytorna och låt verka minst 1 minut i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Följande personliga riskhanteringsåtgärd kan användas vid återfyllningsförfaranden, såvida detta inte kan ersättas av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder: Använd ögonskydd vid hantering av produkten.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 18. Användning # 2–Desinfektion av ytor - avtorkning

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor, såsom små arbetsytor i medicinska och icke-medicinska utrymmen såväl som ytor i renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten appliceras på torkduken genom att hälla, spraya eller blötlägga och ytan torkas sedan av noga med den våta torkduken (våttorkning).

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdig. Applicera inte mer än 25 ml/m2. - --

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska: 125–1000 ml

Förpackningsmaterial: HDPE

Snäpplockets material: PP

Sprayningsenhet för fin dimma: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål);

Sprayhuvud: komplext system (PP, PE, POM, syntetolja, silikonolja)

Burk: 5–30 l

Förpackningsmaterial: HDPE

Förslutningsmaterial: HDPE

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Applicera bruksfärdig produkt på torkdukarna genom att hälla, spraya eller blötlägga och torka av ytan noga med den våta torkduken (våttorkning). Låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Följande personliga riskhanteringsåtgärd kan användas vid återfyllningsförfaranden, såvida detta inte kan ersättas av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder: Använd ögonskydd vid hantering av produkten.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.3   Bruksanvisning

Tabell 19. Användning # 3–Desinfektion av ytor i kontakt med livsmedel och foder - sprayning

Produkttyp

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Virus

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor i kök och i livsmedelsindustrin, inklusive renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Sprayning

Produkten ska sprayas direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdig. Applicera inte mer än 25 ml/m2. - --

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska: 125–1000 ml

Förpackningsmaterial: HDPE

Snäpplockets material: PP

Sprayningsenhet för fin dimma: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål)

Sprayhuvud: komplext system (PP, PE, POM, syntetolja, silikonolja)

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Spraya bruksfärdig produkt på ytan och låt verka i rumstemperatur (20 ± 2 °C) i minst 1 minut (bakterie- och jästdödande aktivitet) eller 2 minuter (antiviral aktivitet).

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Följande personliga riskhanteringsåtgärd kan användas vid desinfektion av maskiner för livsmedelsbearbetning och för återfyllningsförfaranden, såvida detta inte kan ersättas av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder: Använd ögonskydd vid hantering av produkten.

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.4   Bruksanvisning

Tabell 20. Användning # 4–Desinfektion av ytor i kontakt med livsmedel och foder - avtorkning

Produkttyp

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Virus

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor i kök och i livsmedelsindustrin, inklusive renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten appliceras på torkduken genom att hälla, spraya eller blötlägga och ytan torkas sedan av noga med den våta torkduken (våttorkning).

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdig. Applicera inte mer än 25 ml/m2. - --

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska: 125–1000 ml

Förpackningsmaterial: HDPE

Snäpplockets material: PP

Sprayningsenhet för fin dimma: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål)

Sprayhuvud: komplext system (PP, PE, POM, syntetolja, silikonolja)

Burk: 5–30 l

Förpackningsmaterial: HDPE

Förslutningsmaterial: HDPE

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Applicera bruksfärdig produkt på torkdukarna genom att hälla, spraya eller blötlägga och torka av ytan noga med den våta torkduken (våttorkning). Låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Följande personliga riskhanteringsåtgärd kan användas vid desinfektion av maskiner för livsmedelsbearbetning och för återfyllningsförfaranden, såvida detta inte kan ersättas av tekniska och/eller organisatoriska åtgärder: Använd ögonskydd vid hantering av produkten.

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (7) FÖR META-SPC 7

5.1   Bruksanvisning

Rengör ytan noga före användning.

Avlägsna om nödvändigt överflödigt vatten från ytan före desinfektionen.

Applicera inte mer än 25 ml/m2.

Se till att blötlägg ytorna helt.

Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Produkten får endast appliceras för desinfektion av små ytor.

Säkerställ god ventilation för att förhindra att explosiva gaser bildas.

Undvik kontakt med ögonen.

Använd en tratt vid påfyllning.

Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Håll barn och husdjur borta från rum där desinfektion pågår. Sörj för god ventilation innan barn och husdjur kommer in i behandlade rum. Detta gäller inte patientrum på sjukhus.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Första hjälpen:

 

Vid olycka: Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

 

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

 

Vid hudkontakt: Tvätta med vatten. Vid hudirritation: Rådfråga läkare.

 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

 

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

-

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhet: 36 månader

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Skyddas från solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

6.   ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt innehåller propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0), för vilken ett europeiskt referensvärde på 129,28 mg/m3 för professionella användare har överenskommits och användes för riskbedömningen av produkten.

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 7

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

AntiLy 5

Godkännandenummer

EU-0023656-0007 1–7

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

AntiLy 6

Godkännandenummer

EU-0023656-0008 1–7

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

META-SPC 8

1.   META-SPC 8 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 8 identitetsbeteckning

Benämning

meta SPC 8 AntiLy SD wipes

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–8

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

2.   META-SPC 8 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 8

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 8

Formulering(ar)

Övriga vätskor (AL), bruksfärdig, torkdukar impregnerade med desinfektionsformulering

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 8

Faroangivelse

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelse

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. – Rökning förbjuden.

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- utrustning.

Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Undvik att inandas ångor.

Undvik att inandas sprej.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

Vid bestående ögonirritation:Sök läkarhjälp.

Vid brand:Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid eller vattendimma

Förvaras på väl ventilerad plats.Förvaras svalt.

Förvaras inlåst.

Innehållet lämnas till en godkänd avfallsstation.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 8

4.1   Bruksanvisning

Tabell 21. Användning # 1–Desinfektion av ytor - avtorkning

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor, såsom små arbetsytor i medicinska och icke-medicinska utrymmen såväl som ytor i renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten appliceras med torkduk direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdiga torkdukar - --

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Burk: 100–150 torkdukar

Förpackning: HDPE

Förslutningsmaterial: HDPE

Förpackning: 100–150 torkdukar

Förpackning: PET/PE

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Torka noggrant av ytan med torkduken och låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

4.2   Bruksanvisning

Tabell 22. Användning # 2–Desinfektion av ytor i kontakt med livsmedel och foder - avtorkning

Produkttyp

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Jäst

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Vetenskapligt namn: Virus

Svenskt namn: -

Utvecklingsstadium: -

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av rena icke-porösa ytor i kök och i livsmedelsindustrin, inklusive renrum (klass A/B)

Appliceringsmetod

Avtorkning

Produkten appliceras med torkduk direkt på ytan.

Dosering(ar) och frekvens

Bruksfärdiga torkdukar - --

Användarkategori(er)

Industriell

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Burk: 100–150 torkdukar

Förpackning: HDPE

Förslutningsmaterial: HDPE

Förpackning: 100–150 torkdukar

Förpackning: PET/PE

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Torka noggrant av ytan med torkduken och låt verka minst 5 minuter i rumstemperatur (20 ± 2 °C).

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning.

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (8) FÖR META-SPC 8

5.1   Bruksanvisning

Rengör ytan noga före användning.

Avlägsna om nödvändigt överflödigt vatten från ytan före desinfektionen.

Se till att blötlägg ytorna helt.

Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Produkten får endast appliceras för desinfektion av små ytor.

Säkerställ god ventilation för att förhindra att explosiva gaser bildas.

Undvik kontakt med ögonen.

Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Håll barn och husdjur borta från rum där desinfektion pågår. Sörj för god ventilation innan barn och husdjur kommer in i behandlade rum. Detta gäller inte patientrum på sjukhus.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Första hjälpen:

 

Vid olycka: Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

 

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

 

Vid hudkontakt: Tvätta med vatten. Vid hudirritation: Rådfråga läkare.

 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

 

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

-

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhet: 24 månader

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Skyddas från solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

6.   ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt innehåller propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0), för vilken ett europeiskt referensvärde på 129,28 mg/m3 för professionella användare har överenskommits och användes för riskbedömningen av produkten.

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 8

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

AntiLy 5 wipes

Godkännandenummer

EU-0023656-0009 1–8

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

AntiLy 6 wipes

Godkännandenummer

EU-0023656-0010 1–8

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Propan-2-ol

 

Verksamt ämne

67-63-0

200-661-7

63,1


(1)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 1.

(2)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 2.

(3)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 3.

(4)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 4.

(5)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 5.

(6)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 6.

(7)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 7.

(8)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 8.


7.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 410/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1992

av den 2 december 2020

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 (2) fastställs en förteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(2)

Vissa medlemsstater och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, till kommissionen lämnat information som är relevant för en uppdatering av förteckningen. Även tredjeländer och internationella organisationer har lämnat relevant information. Den information som lämnats bidrar till beslutet att förteckningen bör uppdateras.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller via de berörda tillsynsmyndigheterna, om de grundläggande fakta och överväganden som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i unionen eller för beslut om att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som redan är infört i förteckningarna i bilaga A eller B till förordning (EG) nr 474/2006.

(4)

Kommissionen har gett de berörda lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av all relevant dokumentation, inkomma med skriftliga synpunkter och lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den kommitté som inrättats genom förordning (EG) nr 2111/2005 (nedan kallad EU:s flygsäkerhetskommitté).

(5)

Kommissionen har informerat EU:s flygsäkerhetskommitté om pågående gemensamma samråd, inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 (3), med behöriga myndigheter och lufttrafikföretag från Belarus, Dominikanska republiken, Kazakstan, Moldavien, Pakistan och Ryssland. Kommissionen har också informerat EU:s flygsäkerhetskommitté om flygsäkerhetssituationen i Armenien, Kongo, Ekvatorialguinea, Indonesien och Kirgizistan.

(6)

Byrån informerade kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté om de tekniska bedömningar som gjorts för den inledande utvärderingen och om den kontinuerliga övervakningen av auktorisationer som tredjelandsoperatör som utfärdats i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 (4).

(7)

Byrån informerade också kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté om resultaten av den analys av rampinspektioner som gjorts som ett led i programmet för säkerhetskontroll av utländska luftfartyg (nedan kallat Safa) inom ramen för EU:s program för rampinspektion, i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (5).

(8)

Byrån informerade dessutom kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté om projekt för tekniskt stöd som genomförts i tredjeländer som påverkas av ett verksamhetsförbud enligt förordning (EG) nr 474/2006. Vidare informerade byrån om planer och förfrågningar om ytterligare tekniskt stöd och samarbete för att förbättra de civila luftfartsmyndigheternas administrativa och tekniska kapacitet i tredjeländer, i syfte att hjälpa dem att åtgärda bristerna i efterlevnaden av internationella säkerhetsnormer för civil luftfart. Medlemsstaterna uppmanades att svara på dessa förfrågningar bilateralt, i samordning med kommissionen och byrån. Kommissionen upprepade i detta sammanhang nyttan av att informera det internationella luftfartssamfundet, främst via Internationella civila luftfartsorganisationens (nedan kallad Icao) verktyg inom ramen för partnerskap för stöd till implementering på flygsäkerhetsområdet, om det tekniska stöd som unionen och medlemsstaterna ger tredjeländer i syfte att förbättra flygsäkerheten i världen.

(9)

Eurocontrol gav kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté en uppdatering om statusen för Safas och tredjelandsoperatörernas larmfunktion och redovisade statistik över varningsmeddelanden för lufttrafikföretag som belagts med verksamhetsförbud.

EU-lufttrafikföretag

(10)

Efter byråns analys av information från såväl rampinspektioner av EU-lufttrafikföretags luftfartyg som från standardiseringsinspektioner utförda av byrån, kompletterade med information från specifika inspektioner och granskningar gjorda av nationella luftfartsmyndigheter, har flera medlemsstater vidtagit vissa verkställighetsåtgärder och informerat kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté om dessa.

(11)

Medlemsstaterna uttryckte åter sin beredvillighet att vidta nödvändiga åtgärder om relevant säkerhetsinformation skulle tyda på överhängande risker på grund av att EU-lufttrafikföretag brister i efterlevnaden av relevanta säkerhetsnormer.

Lufttrafikföretag från Belarus

(12)

Lufttrafikföretag från Belarus har aldrig ingått i bilaga A eller B till förordning (EG) nr 474/2006.

(13)

Kommissionen fortsatte att övervaka de framsteg som Belarus behöriga myndighet, Belarus luftfartsavdelning (nedan kallad AD-BLR), gör för att stärka sin kapacitet att säkerställa att flygningar som utförs av lufttrafikföretag som är certifierade i Belarus sker i enlighet med internationella säkerhetsnormer.

(14)

Den 8 oktober 2020 höll kommissionen, byrån och företrädare för AD-BLR ett tekniskt möte för att diskutera de åtgärder som vidtagits av AD-BLR, inbegripet åtgärder för att ta itu med de säkerhetsproblem som byrån konstaterat vid de tekniska bedömningar som gjorts i samband med den inledande bedömningen och den fortlöpande övervakningen av auktorisationer som tredjelandsoperatör i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 452/2014.

(15)

Under detta möte tillhandahöll AD-BLR information om sin nya organisationsstruktur, inbegripet om rekrytering och utbildning av personal, om hur dess kvalitetsavdelning fungerar, om statusen för omcertifiering av lufttrafikföretag som certifierats av AD-BLR och om de tillfälliga begränsningar som myndigheten infört för vissa lufttrafikföretag samt om den verksamhet som bedrivs som en del av dess övervakningsprogram. AD-BLR noterade också att genomförandet av den plan med korrigerande åtgärder som utarbetats som svar på de brister som konstaterades vid unionens utvärderingsbesök på plats i mars 2019 hade slutförts.

(16)

Den 17 november 2020 informerade kommissionen EU:s flygsäkerhetskommitté om de förklaringar som AD-BLR lämnat. Med tanke på detta är det inte motiverat att dessa lufttrafikföretag förs upp i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006, eftersom det finns ett antal brister i fråga om vissa lufttrafikföretag som certifierats av AD-BLR och som behöver åtgärdas, såsom underlåtenheten att anpassa underhållsprogrammet till luftfartygets typ av verksamhet, eller brister som konstaterats i hanteringen av komponent med fasta inspektionsintervaller och komponent med begränsad livslängd.

(17)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför, vad avser lufttrafikföretag från Belarus, att det i detta skede inte finns skäl att ändra förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud inom unionen.

(18)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag som är certifierade i Belarus uppfyller relevanta internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner av samtliga dessa lufttrafikföretag, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(19)

Om relevant säkerhetsinformation visar att det finns överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen komma att behöva vidta ytterligare åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Luftfartyg från Dominikanska republiken

(20)

Lufttrafikföretag från Dominikanska republiken har aldrig ingått i bilaga A eller B till förordning (EG) nr 474/2006.

(21)

Den 27–31 januari 2020 genomförde företrädare för kommissionen, byrån och medlemsstaterna ett utvärderingsbesök på plats vid Instituto Dominicano de Aviación Civil (nedan kallat Idac) i Dominikanska republiken. Resultaten av detta besök visade att Idac hade kapacitet att övervaka luftfartsverksamheten i Dominikanska republiken, men ett antal brister i systemet för säkerhetstillsyn konstaterades. Dessa brister ger dock inte upphov till några omedelbara farhågor när det gäller säkerheten. Idac utarbetade en plan för korrigerande åtgärder för att ta itu med de identifierade bristerna och skickade planen till kommissionen den 15 april 2020.

(22)

Den 4 november 2020 lämnade Idac en lägesrapport om genomförandet av planen för korrigerande åtgärder. Lägesrapporten innehöll detaljerad information om varje konstaterad brist, bl.a. en analys av grundorsakerna, de korrigerande åtgärder som håller på att genomföras och de framsteg som görs, de olika åliggandena för varje åtgärd och de framsteg som görs samt en noggrann uppföljning. Idac uppskattar att planen för korrigerande åtgärder har genomförts till 87,66 %.

(23)

På grundval av denna rapport anser kommissionen att Idac i detta skede har den nödvändiga förmågan och viljan att ta itu med de säkerhetsbrister som konstaterades under besöket och att Idac genomför sin handlingsplan på ett effektivt sätt. Av dessa skäl var det inte nödvändigt att höra Idac inför EU:s flygsäkerhetskommitté.

(24)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför, vad avser lufttrafikföretag från Dominikanska republiken, att det i detta skede inte finns skäl att ändra förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(25)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag som är certifierade i Dominikanska republiken uppfyller relevanta internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner av samtliga dessa lufttrafikföretag, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(26)

Om relevant säkerhetsinformation visar att det finns överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen komma att behöva vidta ytterligare åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Kazakstan

(27)

2016 ströks lufttrafikföretag från Kazakstan från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 (6).

(28)

I februari 2020 inledde kommissionen samråd i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 473/2006 på grund av en uppenbar försämring i säkerhetstillsynen från de behöriga myndigheternas sida i Kazakstan. Flygsäkerhetskommittén fick en översikt över säkerhetstillsynen i Kazakstan vid sitt möte i maj 2020.

(29)

Som en uppföljning av mötet i EU:s flygsäkerhetskommitté i maj 2020 har kommissionen och byrån upprätthållit en kontinuerlig kontakt med Kazakstans civila luftfartskommitté (nedan kallad CAC KZ) och Kazakstans luftfartsmyndighet Joint Stock Company (nedan kallat AAK) för att samla in ytterligare uppgifter och information. Kommissionen har särskilt frågat om AAK:s återkallelse av Sigma Airlines drifttillstånd av säkerhetsskäl.

(30)

Den 16 oktober 2020 hölls ett möte mellan kommissionen, byrån, medlemsstaterna och företrädare för CAC KZ och AAK. AAK gav en omfattande översikt över sina funktioner, sin säkerhetstillsyn, inbegripet en uppdatering av förteckningen över innehavare av drifttillstånd, registrerade luftfartyg, olyckor, allvarliga tillbud och luftfartshändelser samt verkställighetsåtgärder. Man tillhandahöll också en översikt över sin övervakningsverksamhet, planer vad gäller rekrytering och utbildning av teknisk personal samt sin strategi för den tekniska utvecklingen inom ramen för luftfartssäkerhetens kapacitetsuppbyggnad. AAK informerade dessutom om utvecklingen av ytterligare tillsynsförfaranden, förbättrat genomförande av programmet för säkerhetstillsyn och de åtgärder som vidtagits för att genomföra ett kvalitetsledningssystem.

(31)

AAK förklarade att de tillsammans med CAC KZ vidtar åtgärder för att förbättra säkerhetstillsynen i Kazakstan, inbegripet den nödvändiga ändringen av den nationella rättsliga ramen, vilket bör leda till en bättre funktionell åtskillnad mellan de två behöriga luftfartsmyndigheterna (AAK och CAC KZ).

(32)

På grundval av den information som finns tillgänglig i nuläget, däribland byråns bedömningar av auktorisation som tredjelandsoperatör och information från AAK, både före och under mötet den 16 oktober 2020, verkar det som om betydande ansträngningar görs och att därmed sammanhängande förändringar kommer till stånd för att ta itu med säkerhetssituationen i Kazakstan. Kommissionen är visserligen medveten om de åtgärder som hittills vidtagits men kommer att fortsätta sin övervakning och bedömning av hur situationen utvecklas. I detta sammanhang avser kommissionen att med bistånd av byrån och medlemsstaterna genomföra ett utvärderingsbesök på plats i Kazakstan.

(33)

Med tanke på de ovan nämnda beläggen för de åtgärder som vidtagits av AKK och CAC KZ, och i enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005, anser kommissionen därför, vad avser lufttrafikföretag från Kazakstan, att det i detta skede inte finns skäl att ändra förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(34)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag som är certifierade i Kazakstan uppfyller relevanta internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner av samtliga dessa lufttrafikföretag, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(35)

Om relevant säkerhetsinformation visar att det finns överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen komma att behöva vidta ytterligare åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Moldavien

(36)

Lufttrafikföretag från Moldavien, med undantag för tre lufttrafikföretag, Air Moldavien, Fly One och Aerotranscargo, fördes 2019 upp i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 (7).

(37)

Den 23 juli 2020 höll kommissionen och företrädare för Moldaviens civila luftfartsmyndighet (nedan kallad CAAM), på Moldaviens begäran och som en del av den fortlöpande övervakningen, ett möte där CAAM gav en översikt över sina funktioner, inbegripet de grundläggande principerna för säkerhetstillsyn. Annan information från CAAM inbegrep en översikt över utvecklingen och läget när det gäller planen för korrigerande åtgärder med avseende på iakttagelserna och rekommendationerna från unionens utvärderingsbesök på plats i februari 2019.

(38)

Som en uppföljning av det tekniska mötet lämnade CAAM dessutom den 31 juli 2020 ytterligare information om de framsteg som gjorts i fråga om den plan för korrigerande åtgärder för att avhjälpa de säkerhetsbrister som konstaterades under unionens utvärderingsbesök på plats. På grundval av den information som lämnats verkar det som om CAAM har gjort vissa framsteg i genomförandet av internationella säkerhetsnormer. För närvarande finns det dock inte tillräckligt underlag för att häva driftsrestriktionerna för lufttrafikföretag från Moldavien. Den information som lämnats om förbättringarna bör verifieras ytterligare, helst under ett EU-utvärderingsbesök på plats i Moldavien.

(39)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför, vad avser lufttrafikföretag från Moldavien, att det i detta skede inte finns skäl att ändra förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud inom unionen.

(40)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag som är certifierade i Moldavien uppfyller relevanta internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner av samtliga dessa lufttrafikföretag, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(41)

Om relevant säkerhetsinformation visar att det finns överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen komma att behöva vidta ytterligare åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Pakistan

(42)

Pakistan International Airlines fördes upp i bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006 i mars 2007 (8) och togs bort i november 2007 (9).

(43)

Den 24 juni 2020 framgick det av ett uttalande från Pakistans federala luftfartsminister att ett stort antal av de flygcertifikat som utfärdats av Pakistans civila luftfartsmyndighet (nedan kallad PCAA) erhållits genom bedrägligt förfarande.

(44)

Denna händelse, och med tanke på bristen på effektivt införande av ett säkerhetsstyrningssystem, har föranlett byrån att dra in auktorisationer som tredjelandsoperatör för Pakistan International Airlines och Vision Air med verkan från och med den 1 juli 2020. Den uppenbara bristen på effektiv tillsyn från PCAA:s sida i enlighet med internationella säkerhetsnormer bidrog till detta beslut.

(45)

Den 1 juli 2020 inledde kommissionen samråd med PCAA i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 473/2006. Kommissionen begärde att PCAA skulle lämna upplysningar om sin reaktion på förbundsministerns uttalande. Kommissionen begärde särskilt information om såväl tillsynen av pakistanskregistrerade lufttrafikföretag, inbegripet deras säkerhetsstyrningssystem, som belägg för att något liknande inte sker inom andra sektorer, såsom certifiering av kabinbesättning eller licensiering av underhållstekniker.

(46)

Den 9 juli och den 25 september 2020 hölls tekniska möten med PCAA för att diskutera den information som lämnats och de åtgärder som vidtagits.

(47)

PCAA har varit samarbetsvillig och öppen i sina kontakter med kommissionen. Myndigheten underrättade kommissionen om att dess undersökning av situationen slutligen ledde till att de licenser som erhållits genom bedrägligt förfarande återkallades eller drogs in, och till beslutet att sluta utfärda nya licenser från och med slutet av juni 2020. PCAA informerade också om att nya luftfartsregler hade införts för att komma till rätta med de problem som tagits upp och, i förekommande fall, hade verkställighetsåtgärder vidtagits. När det gäller tillsynen av säkerhetsstyrningssystemet medgav PCAA att dess genomförande befinner sig i ett tidigt skede. Det förefaller som om PCAA fortfarande behöver identifiera de bakomliggande orsakerna till sina problem och ta itu med dem på ett hållbart sätt.

(48)

På grundval av den information som för närvarande finns tillgänglig, inklusive byråns bedömning av auktorisation som tredjelandsoperatör, är det uppenbart att PCAA gör betydande ansträngningar för att vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att åtgärda den identifierade säkerhetssituationen i Pakistan. Kommissionen är visserligen medveten om de åtgärder som hittills vidtagits men kommer att fortsätta sin övervakning och bedömning av hur situationen utvecklas. I detta sammanhang avser kommissionen att med bistånd av byrån och medlemsstaterna genomföra ett utvärderingsbesök på plats i Pakistan.

(49)

Med tanke på de ovan nämnda beläggen för de åtgärder som vidtagits av PCAA och i enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför, vad avser lufttrafikföretag från Pakistan, att det i detta skede inte finns skäl att ändra förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(50)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag som är certifierade i Pakistan uppfyller relevanta internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner av samtliga dessa lufttrafikföretag, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(51)

Om relevant säkerhetsinformation visar att det finns överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen komma att behöva vidta ytterligare åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Ryssland

(52)

Kommissionen, byrån och behöriga myndigheter i medlemsstaterna har fortsatt att noga övervaka säkerheten hos lufttrafikföretag som certifierats i Ryssland och som bedriver verksamhet i unionen, bl.a. genom att prioritera rampinspektioner hos vissa ryska lufttrafikföretag i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(53)

Den 22 oktober 2020 träffade företrädare för kommissionen och byrån företrädare för den ryska federala lufttransportmyndigheten (nedan kallad Fata) för att granska säkerheten hos lufttrafikföretag som certifierats i Ryssland på grundval av rapporter från rampinspektioner utförda under perioden 15 april 2019–15 oktober 2020 och för att identifiera fall där Fatas tillsyn bör stärkas.

(54)

Granskningen av rampinspektioner inom ramen för Safa av lufttrafikföretag som är certifierade i Ryssland visade inte på några betydande eller återkommande säkerhetsbrister.

(55)

Med utgångspunkt i tillgänglig information, bl.a. information från Fata vid mötet, anser kommissionen i detta skede att Fata har den nödvändiga förmågan och viljan att åtgärda säkerhetsbrister. Av dessa skäl behövdes ingen utfrågning av de ryska luftfartsmyndigheterna eller de lufttrafikföretag som certifierats i Ryssland inför EU:s flygsäkerhetskommitté.

(56)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att det i detta skede inte finns någon anledning att ändra förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud inom EU genom att föra upp lufttrafikföretag från Ryssland.

(57)

Medlemsstaterna bör emellertid fortsätta att kontrollera att vissa lufttrafikföretag från Ryssland faktiskt lever upp till relevanta internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(58)

Om dessa inspektioner visar på en överhängande säkerhetsrisk på grund av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen utfärda verksamhetsförbud för vissa lufttrafikföretag som certifierats i Ryssland och föra upp dem i bilaga A eller bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006.

(59)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(60)

I artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 2111/2005 betonas behovet av att beslut av brådskande karaktär vid behov måste kunna fattas skyndsamt med tanke på säkerhetsaspekterna. För att skydda både känslig information och resenärerna är det därför av yttersta vikt att beslut om att uppdatera förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller restriktioner inom unionen offentliggörs och träder i kraft omedelbart efter det att de antagits.

(61)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från EU:s flygsäkerhetskommitté, som inrättades genom förordning (EG) nr 2111/2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1)

Bilaga A ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2)

Bilaga B ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2020.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Adina VĂLEAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 8).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 av den 29 april 2014 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygdrift som utförs av operatörer från tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 133, 6.5.2014, s. 12).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2214 av den 8 december 2016 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen (EUT L 334, 9.12.2016, s. 6).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/618 av den 15 april 2019 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen (EUT L 106, 17.4.2019, s. 1).

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 235/2007 av den 5 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 66, 6.3.2007, s. 3).

(9)  Kommissionens förordning (EG) nr 1400/2007 av den 28 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 311, 29.11.2007, s. 12).


BILAGA I

”BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM HAR BELAGTS MED VERKSAMHETSFÖRBUD I UNIONEN, SAMT UNDANTAG (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (och eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Icaos treställiga bokstavskod

Operatörens administrerande stat

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10–12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afghanistan

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag av TAAG Angola Airlines och Heli Malongo, inbegripet

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11–07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11–06/17 YYY

Okänt

Angola

AIR JET

AO-006/11–08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15–06/17YYY

Okänt

Angola

HELIANG

AO 007/11–08/18 YYY

Okänt

Angola

SJL

AO-014/13–08/18YYY

Okänt

Angola

SONAIR

AO-002/11–08/17 SOR

SOR

Angola

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Armeniens tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Armenien

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armenien

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armenien

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armenien

ATLANTIS ARMENIAN AIRLINES

AM AOC 068

AEU

Armenien

ATLANTIS EUROPEAN AIRWAYS

AM AOC 017

LUR

Armenien

MARS AVIA

AM AOC 066

MRS

Armenien

SKYBALL

AM AOC 069

Ej tillämpligt

Armenien

Alla lufttrafikföretag som certifierats av tillsynsmyndigheterna i Kongo, inbegripet

 

 

Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

Okänt

Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Okänt

Kongo

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndighet, inbegripet

 

 

Demokratiska republiken Kongo

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Okänt

Demokratiska Republiken Kongo

 

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänt

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänt

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Eritreas tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Kirgizistan

AIR COMPANY AIR KG

50

Okänt

Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizistan

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Liberias tillsynsmyndigheter.

 

 

Liberia

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Libyens tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Libyen

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libyen

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libyen

AL MAHA AVIATION

030/18

Okänt

Libyen

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libyen

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libyen

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libyen

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libyen

PETRO AIR

025/08

PEO

Libyen

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Moldaviens tillsynsmyndigheter, med undantag av Air Moldavien, Fly One och Aerotranscargo, inbegripet

 

 

Moldavien

Î.M “VALAN ICC” SRL

MD009

VLN

Moldavien

CA "AIM AIR" SRL

MD015

AAM

Moldavien

CA "AIR STORK" SRL

MD018

MSB

Moldavien

Î M „MEGAVIATION” SRL

MD019

ARM

Moldavien

CA "PECOTOX-AIR" SRL

MD020

PXA

Moldavien

CA "TERRA AVIA" SRL

MD022

TVR

Moldavien

CA "FLY PRO" SRL

MD023

PVV

Moldavien

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Nepals tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Okänt

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

Okänt

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Okänt

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

Okänt

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

Okänt

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Okänt

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Okänt

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

Okänt

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Okänt

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Okänt

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Okänt

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Okänt

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Okänt

Nepal

TARA AIR

053/2009

Okänt

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal

Alla lufttrafikföretag som certifierats av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, inbegripet

 

 

São Tomé och Príncipe

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Sierra Leones tillsynsmyndigheter

 

 

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Sudans tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudan

SUN AIR

51

SNR

Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudan


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA II

”BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I UNIONEN (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (och eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC)

Icaos treställiga bokstavskod

Operatörens administrerande stat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt, för restriktionsbelagda luftfartyg

Registreringsstaten

AIR SERVICE COMORES

06–819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan förutom: LET 410 UVP

Hela flottan förutom: D6-CAM (851336)

Komorerna

IRAN AIR

FS100

IRA

Iran

Alla luftfartyg av typen Fokker F100 och av typen Boeing B747

Luftfartyg av typen Fokker F100, så som anges i drifttillståndet; luftfartyg av typen Boeing B747, så som anges i drifttillståndet

Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Nordkorea

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen TU-204

Hela flottan förutom: P-632, P-633

Nordkorea


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


7.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 410/62


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1993

av den 4 december 2020

om godkännande för utsläppande på marknaden av selenhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) genom vilken en unionsförteckning över godkända nya livsmedel upprättas.

(3)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/760 (3) godkändes, i enlighet med förordning (EU) 2015/2283, utsläppandet på marknaden av biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica som ett nytt livsmedel för användning i kosttillskott enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (4), utom kosttillskott för spädbarn och småbarn.

(4)

Den 21 september 2018 ansökte företaget Skotan SA (nedan kallat sökanden) hos kommissionen i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU) 2015/2283 om att få släppa ut selenberikad biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica på marknaden i unionen som ett nytt livsmedel. Sökanden begärde att selenberikad biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica skulle få användas i kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG, utom kosttillskott för spädbarn och småbarn enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (5). De maximihalter som sökanden föreslagit är 0,2 g per dag för barn 3–9 år och 1 g per dag för ungdomar och vuxna.

(5)

I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) 2015/2283 bad kommissionen den 18 februari 2019 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad livsmedelsmyndigheten) att avge ett vetenskapligt yttrande genom att göra en bedömning av selenhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica som nytt livsmedel.

(6)

Den 18 december 2019 antog myndigheten ett vetenskapligt yttrande, ”Safety of selenium-enriched biomass of Yarrowia lipolytica as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283” (6). Yttrandet uppfyller kraven i artikel 11 i förordning (EU) 2015/2283.

(7)

I yttrandet konstaterade myndigheten att selenhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica inte utgör någon säkerhetsrisk vid de föreslagna halterna. Myndigheten ansåg också att selen i selenhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica är lika säkert som selen från andra kostkällor.

(8)

Myndigheten konstaterade också att vid de halter som sökanden föreslagit kan intaget av det nya livsmedlet i kombination med en selenrik kost leda till ett totalt intag av selen som överskrider det tolerabla dagliga intag av selen som fastställts av vetenskapliga kommittén för livsmedel (7), i alla målgrupper, utom barn 7–9 år.

(9)

Mot bakgrund av myndighetens iakttagelser om det kombinerade intaget av selen lämnade sökanden in en ändrad begäran till kommissionen när det gäller användningsvillkoren för selenhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica, särskilt när det gäller maximihalterna för det nya livsmedlet i kosttillskott och de befolkningsgrupper som kosttillskotten är avsedda för. Sökanden föreslog att det nya livsmedlet skulle användas i kosttillskott avsedda för befolkningen i allmänhet från 4 år, i halter från 50 mg/dag till 800 mg/dag, vilket skulle ge ett selenintag som i kombination med selenintagen från en selenrik kost inte skulle överskrida det tolerabla dagliga intag av selen.

(10)

Kommissionen anser att myndighetens yttrande och de ändrade användningsvillkor som sökanden föreslagit ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att selenhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica vid användning i kosttillskott uppfyller kraven i artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2283 vid den föreslagna användningen och de föreslagna halterna.

(11)

Förordning (EU) 2017/2470 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Selenhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica enligt bilagan till den här förordningen ska införas i den unionsförteckning över godkända nya livsmedel som upprättats genom genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

2.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som anges i bilagan.

Artikel 2

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/760 av den 13 maj 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (EUT L 125, 14.5.2019, s. 13).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

(6)  EFSA Journal, vol. 18(2020):1, artikelnr 5992.

(7)  ”Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Selenium”, SCF/CS/NUT/UPPLEV/25 Final, 2000, 18 s.


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande post ska införas i tabell 1 (Godkända nya livsmedel): [OP för in i alfabetisk ordning enligt den engelska versionen.]

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

”Selenhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ’selenhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica’.

Märkningen av kosttillskott som innehåller selenhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica ska innehålla en uppgift om att kosttillskotten inte bör intas av spädbarn och barn under 4 år/barn under 7 år/barn under 11 år/barn och ungdomar under 18 år  (*1).

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG  (1), utom kosttillskott för spädbarn och barn under 4 år.

50 mg/dag för barn 4–6 år, vilket ger 10 μg selen per dag.

100 mg/dag för barn 7–10 år, vilket ger 20 μg selen per dag.

500 mg/dag för barn 11–17 år, vilket ger 100 μg selen per dag.

800 mg/dag för vuxna, vilket ger 160 μg selen per dag.

2.

Följande post ska införas i tabell 2 (Specifikationer):

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

Selenhaltig biomassa från jästsvampen Yarrowia lipolytica

Beskrivning/definition

Det nya livsmedlet är den torkade och värmeavdödade selenhaltiga biomassan från jästsvampen Yarrowia lipolytica.

Det nya livsmedlet framställs genom fermentering i närvaro av natriumselenit följt av rening i flera steg inklusive värmeavdödning av jästen för att säkerställa att det inte finns några levande celler av Yarrowia lipolytica i det nya livsmedlet.

Egenskaper/sammansättning

Selen totalt: 165–200 μg/g

Selenmetionin (2): 100–140 μg/g

Protein: 40–50 g/100 g

Kostfiber: 24–32 g/100 g

Sockerarter: < 1 g/100 g

Fett: 6–12 g/100 g

Aska totalt: ≤ 15 %

Vatten: ≤ 5 %

Torrsubstans: ≥ 95 %

Tungmetaller

Bly: ≤ 3,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Kvicksilver: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal aeroba mikroorganismer: ≤ 5 × 103 CFU/g

Jäst och mögel totalt: ≤ 102 CFU/g

Levande celler av Yarrowia lipolytica  (3): < 10 CFU/g (dvs. detektionsgränsen)

Koliforma bakterier: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp.: ej påvisade i 25 g

CFU: kolonibildande enheter


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).

(*1)  Beroende på vilken åldersgrupp kosttillskottet är avsett för.”

(2)  Uttryckt som selen.

(3)  Tillämpas på alla steg efter värmebehandlingen för att garantera att det inte finns några levande celler av Yarrowia lipolytica och testas första gången omedelbart efter värmebehandlingen. Det ska vidtas åtgärder för att förhindra korskontaminering med levande celler av Yarrowia lipolytica under packning och/eller lagring av det nya livsmedlet.”


7.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 410/67


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1994

av den 4 december 2020

om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2020/1156 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införts genom genomförandeförordning (EU) 2018/186 på import av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av visst obetydligt ändrat korrosionsbeständigt stål

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1), särskilt artiklarna 13.3, 14.1 och 14.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1156 (2) utvidgade kommissionen antidumpningsåtgärderna beträffande visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta visst obetydligt ändrat korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina.

(2)

Kommissionen drog slutsatsen att de slutgiltiga antidumpningstullar som införts på importen av den berörda produkten enligt definitionen i den ursprungliga undersökningen har kringgåtts genom import av den obetydligt ändrade produkten med ursprung i Folkrepubliken Kina. Undersökningen visade att det hade skett en förändring i handelsmönstret mellan Folkrepubliken Kina och unionen som härrörde från bruk, processer eller bearbetning för vilka det inte förelåg tillräckliga giltiga skäl eller ekonomiska motiv utöver införandet av tullen. Kommissionen konstaterade även att de positiva verkningarna av tullarna undergrävdes i fråga om priserna på eller kvantiteterna av den likadana produkten. Slutligen konstaterade kommissionen dumpning av den obetydligt ändrade produkten i förhållande till de normalvärden som tidigare fastställts. I enlighet med artikel 13.1 i förordning (EU) 2016/1036 (”grundförordningen”) drog kommissionen slutsatsen att de gällande antidumpningsåtgärderna på import av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina bör utvidgas till att även omfatta import av den obetydligt ändrade produkten med ursprung i Folkrepubliken Kina.

(3)

I enlighet med artikel 1.1 i grundförordningen utvidgades den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/186 (3) till att även omfatta den obetydligt ändrade produkten. Bestämmelsen innehöll dock ingen uttrycklig hänvisning till den tillämpliga tullnivån.

(4)

För tydlighetens skull och i enlighet med artikel 13.1 andra stycket i grundförordningen är den utvidgade tullen den som gäller för ”alla övriga företag” i de ursprungliga åtgärderna. Artikel 13.1 i grundförordningen nämndes redan i skäl 64 i genomförandeförordning (EU) 2020/1156 som grund för att utvidga åtgärderna. Enligt artikel 13.1 andra stycket i grundförordningen får kommissionen utvidga tullarna upp till den övriga antidumpningstull som införts för det land som omfattas av åtgärder. Hänvisningen till denna bestämmelse och de slutsatser som dragits under undersökningen om kringgående på grundval av tillgängliga uppgifter visar därför tydligt att den utvidgade tullen bör vara den som fastställs i artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) 2018/186 för ”alla övriga företag”, dvs. en slutgiltig antidumpningstull på 27,9 %.

(5)

Artikel 1.1 i genomförandeförordning (EU) 2020/1156 innehöll dessutom vissa tryckfel. Detta innebar en otydlig beskrivning av den produkt och de KN-nummer som omfattas av den utvidgade antidumpningstullen, vilket behövde korrigeras. Definitionen av den undersökta produkten (jämförd med den produkt som berörs av genomförandeförordning (EU) 2018/186) definierades tydligt i skälen 10 och 11 i genomförandeförordning (EU) 2020/1156.

(6)

Kommissionen har därför beslutat att rätta skäl 64 och artikel 1.1 i genomförandeförordning (EU) 2020/1156 för att bekräfta den tillämpliga nivån på antidumpningstullarna. Såsom anges i skäl 65 och artikel 1.4 i genomförandeförordning (EU) 2020/1156 bör antidumpningstull på en korrekt nivå, enligt klargörandet i föregående skäl, också tas ut på import av den undersökta produkten med ursprung i Folkrepubliken Kina som förts in i unionen såsom registrerad på det sätt som föreskrivs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1948 (4). Denna korrigering bör därmed ha retroaktiv verkan från och med ikraftträdandet av genomförandeförordning (EU) 2020/1156 (dvs. den 6 augusti 2020) och omfatta uttag av tullar på import av den undersökta produkten som har varit föremål för registrering.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättades i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) 2016/1036,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Skäl 64 i genomförandeförordning (EU) 2020/1156 ska ersättas med följande:

”(64)

I enlighet med artikel 13.1 i grundförordningen bör de gällande antidumpningsåtgärderna på importen av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina därför utvidgas till att även omfatta import av den undersökta produkten med ursprung i Folkrepubliken Kina. I enlighet med artikel 13.1 andra stycket i grundförordningen är den åtgärd som bör utvidgas den som fastställs i artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) 2018/186 för ’alla övriga företag’, dvs. en slutgiltig antidumpningstull på 27,9 % på nettopriset fritt unionens gräns, före tull.”

2.   Artikel 1.1 i genomförandeförordning (EU) 2020/1156 ska ersättas med följande:

2.”1.   Den slutgiltiga antidumpningstull som är tillämplig på ’alla övriga företag’ som införs genom artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) 2018/186 på import av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina utvidgas härmed till att även omfatta import av valsade platta produkter av järn eller legerat stål eller olegerat stål; pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium och/eller magnesium, även legerade med kisel; kemiskt passiviserade; med eller utan vidare ytbehandling såsom oljning eller tätning; innehållande högst 0,5 viktprocent kol, högst 1,1 viktprocent aluminium, högst 0,12 viktprocent niob, högst 0,17 viktprocent titan och högst 0,15 viktprocent vanadin; i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (Taric-nummer: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) med ursprung i Folkrepubliken Kina.

Följande produkter ingår inte:

Produkter av rostfritt stål, kisellegerat elektrostål och snabbstål.

Produkter som inte är vidare bearbetade än varmvalsade eller kallvalsade (kallreducerade).

Den berörda produkten enligt definitionen i artikel 1.1 i genomförandeförordning (EU) 2018/186.”

Artikel 2

Denna förordning ska träda i kraft med retroaktiv verkan från och med den 6 augusti 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1156 av den 4 augusti 2020 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/186 på import av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av visst obetydligt ändrat korrosionsbeständigt stål (EUT L 255, 5.8.2020, s. 36).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/186 av den 7 februari 2018 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 34, 8.2.2018, s. 16).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1948 av den 25 november 2019 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/186 införts på import av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, och om registrering av sådan import (EUT L 304, 26.11.2019, s. 10).


7.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 410/70


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1995

av den 4 december 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/1261 vad gäller administrativa ändringar av uppgifterna om unionsgodkännandet av biocidproduktfamiljen Hypred's iodine based products

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 50.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 september 2018 beviljades HYPRED SAS genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1261 (2) ett unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av biocidproduktfamiljen Hypred's iodine based products med godkännandenummer EU-0018397-0000.

(2)

Den 4 april 2019 lämnade HYPRED SAS i enlighet med artikel 11.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 (3) in en anmälan till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) om administrativa ändringar av unionsgodkännandet av biocidproduktfamiljen Hypred's iodine based products, såsom det är fastställt i avdelning 1 avsnitten 1 och 2 i bilagan till den förordningen.

(3)

HYPRED SAS föreslog följande ändringar i sammanfattningen av egenskaperna hos biocidproduktfamiljen Hypred's iodine based products enligt bilagan till genomförandeordning (EU) 2018/1261: a) Tillägg till biocidproduktfamiljens namn i avsnitt 7.1 under tredje informationsnivån: enskilda produkter i meta-SPC 1, 2, 3 och 5. b) Ändring av namnet på innehavaren av produktgodkännandet i avsnitt 1.3. c) Tillägg av två tillverkare av det verksamma ämnet och deras tillverkningsställen i avsnitt 1.5. d) Ändring av tillverkarens administrativa uppgifter i avsnitt 1.4. e) Ändring av administrativa uppgifter för befintliga tillverkningsställen och tillägg av nya tillverkningsställen i avsnitt 1.4. Anmälan registrerades med nummer BC-KC049719-36 i registret över biocidprodukter.

(4)

Den 19 juni 2019 lämnade kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 11.3 i genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 ett yttrande till kommissionen om de föreslagna ändringarna. I yttrandet konstaterades det att de ändringar av det befintliga godkännandet som innehavaren av produktgodkännandet ämnar göra avser kategorin av ändringar i artikel 50.3 a i förordning (EU) nr 528/2012 och att villkoren i artikel 19 i den förordningen fortfarande är uppfyllda efter det att ändringarna har gjorts.

(5)

Den 28 juni 2019 översände kemikaliemyndigheten den ändrade sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 11.6 i genomförandeförordning (EU) nr 354/2013.

(6)

Kommissionen instämmer med kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att unionsgodkännandet för biocidproduktfamiljen Hypred's iodine based products bör ändras.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2018/1261 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska ”HYPRED SAS” ersättas med ”HYPRED SAS – KERSIA Group”.

2.

Bilagan ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1261 av den 20 september 2018 om beviljande av unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Hypred's iodine based products (EUT L 238, 21.9.2018, s. 33).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 av den 18 april 2013 om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 109, 19.4.2013, s. 4).


BILAGA

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

HYPRED's iodine based products

PT 03 - Veterinärhygien

Godkännandenummer: EU-0018397-0000

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3): EU-0018397-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1.   Familjenamn

Namn

HYPRED's iodine based products

 

 

1.2.   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

 

 

1.3.   Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn

HYPRED SAS – KERSIA Group

Adress

55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Cedex Frankrike

Godkännandenummer

EU-0018397-0000

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)

EU-0018397-0000

Datum för godkännande

11 oktober 2018

Utgångsdatum för godkännande

30 september 2028

1.4.   Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

HYPRED SAS – KERSIA Group

Tillverkarens adress

55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Frankrike

Tillverkningsställe(n)

HYPRED SAS – KERSIA Group - 55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Frankrike

KERSIA POLSKA Sp.z.o.o. - NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4 64320 Buk Polen

KERSIA IBERICA SL - Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n

31200 ESTELLA (NAVARRA) Spanien

KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Tyskland

HYPRED Italia s.r.l. – KERSIA Group Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italien

AG France S.A.S – KERSIA Group - Zone Industrielle Le Roineau, 72500 VAAS, FRANKRIKE

KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18, 87700 MEMMINGEN, TYSKLAND

KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17, 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE, ÖSTERRIKE

Kilco Holdings Ltd – KERSIA Group - Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road, LOCKERBIE - DG11 2SD, STORBRITANNIEN

Kilco (International) Ltd – KERSIA Group - 1A Trench Road Mallusk, Newtownabbey, CO ANTRIM BT36 4TY, IRLAND

Medentech Ltd – KERSIA Group - Clonard Road, WEXFORD, Y35Y7WY, IRLAND

1.5.   Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5

Tillverkarens adress

Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Chile

Tillverkningsställe(n)

Mined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad.

Refined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Chile


Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

ACF MINERA SA

Tillverkarens adress

San Martin 499 Iquique Chile

Tillverkningsställe(n)

Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Chile


Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA

Tillverkarens adress

Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Chile

Tillverkningsställe(n)

Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Chile

Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Chile


Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

ISE Chemicals Corporation

Tillverkarens adress

3-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo Japan

Tillverkningsställe(n)

Shirasato Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Chiba, Japan)


Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd

Tillverkarens adress

661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japan

Tillverkningsställe(n)

Chiba Plant, 2508 Minami Hinata, 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japan

2.   PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1.   Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,25

2,5

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

2,697

24,199

2.2.   Typ(er) av formuleringar

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

SL - Lösligt koncentrat

 

 

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN - ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC (:ER)

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 1

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 1

1.1.   meta-SPC 1-benämning

Identifikator

meta SPC 1: Spendoppsprodukter – färdiga att användas

1.2.   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-1

1.3.   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

 

 

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 1

2.1.   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,25

0,49

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

2,697

4,993

2.2.   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 1

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

 

 

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 1

4.1.   Bruksanvisning

Tabell 1. Användning # 1 – Manuell eller automatisk doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Alger

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning efter mjölkning.

Doppkärl eller automatisk doppningsmaskin.

Appliceringshastighet och frekvens

kor och bufflar (3–10 ml: 5 ml rekommenderas)

får (1,5–5 ml: 1,5 ml rekommenderas)

getter (2,5–6 ml: 2,5 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1000 liter

4.1.1.   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 1.

4.1.2.   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 1.

4.1.3.   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 1.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 1.

4.1.5.   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 1.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (1) AV META-SPC 1

5.1.   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller broschyren före användning och följ alla anvisningar.

Produkten måste ha en temperatur på minst 20 °C innan den används.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump vid påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Fyll doppkärlet manuellt eller automatiskt med den bruksfärdiga produkten.

Applicera genom att manuellt eller automatiskt doppa hela djurets spene efter mjölkning.

kor och bufflar (3–10 ml: 5 ml rekommenderas)

får (1,5–5 ml: 1,5 ml rekommenderas)

getter (2,5–6 ml: 2,5 ml rekommenderas)

Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkningstillfälle. Se till att kon står upp tills produkten har torkat (åtminstone 5 minuter).

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod innan du sätter på mjölkningsutrustningen vid nästa mjölkningstillfälle.

Om nödvändigt, upprepa appliceringen efter varje mjölkning.

Rengör regelbundet appliceringsutrustningen med varmt vatten.

5.2.   Riskbegränsande åtgärder

Använd ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen före mjölkning.

5.3.   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Ta genast av de kontaminerade kläderna och skorna. Tvätta dem innan du använder dem igen.

FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGAR

Om produkten andas in: Hämta frisk luft.

Om produkten kommer i kontakt med huden: Skölj med vatten.

Om produkten kommer i kontakt med ögonen:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om du har några och de är lätta att få ut. Fortsätt skölja.

Om ögonirritation kvarstår: Uppsök läkare.

Om produkten förtärs: Skölj ur munnen. Framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare.

Se säkerhetsdatabladet som är tillgängligt för professionella användare – där står ett telefonnummer för nödsituationer.

Vid omfattande spill: Markera området, avgränsa vätskan med ett inert absorberande material och pumpa upp den i en nödtank. Förvara spillet i lämpliga, tydligt märkta och stängda behållare för bortskaffande. Häll aldrig tillbaka spillet i de ursprungliga behållarna för att återanvända det.

5.4.   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

När behandlingen är genomförd ska du kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Pappershanddukarna som använts för att avlägsna produkten och torka spenarna ska slängas i vanligt hushållsavfall.

5.5.   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 2 år i HDPE-förpackning

Förvara inte produkten i temperaturer som överstiger 30 °C.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1.   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Dip-io 2500

JOD DIP

IODERM PSP

DERMINO FR

Iododip

IODEX EXTRA

Iodystrong

DERMIODE

INO IODE EPAIS

INO STAR +

IODACTIV 2500

IODIUM BX2500

Usual Iod Post

ASiRAL Dip Coat

IODOCAN EXTRA

UDDER PLUS

PRIMADIODE

CERTIODE EPAIS

IODIPACK GEL

HELIO IODE EPAIS

VAGEL

GELAPIS ACTIV

IOSAPIS GEL

ZENCARE FLASH

REPROGEL

DERMADINE +

KRONI Jod Dipp 2500

WÜBBELMANN JOD DIP

Iodine Cleaner&Sanitizer

MUNGIFILM

ZEP FS FILMIODINE NIPPLE NP

IODOFILM

EMPRASAN UDDER SHIELD

ANGLIA FARMERS IO-FILM

BARRICADE

STANTON IODOFILM

WYNNSAN IOFILM TEAT DIP

Godkännandenummer

EU-0018397-0001 1-1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,25

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

2,697

7.2.   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Dip-io YB MAX

INO Io Dip MAX

JOD DIP YB MAX

IodoDip YB MAX

Iodium Dip YB MAX

JodyDip YB MAX

Delta IoDip YB MAX

Godkännandenummer

EU-0018397-0002 1-1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,49

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

4,993

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 2

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 2

1.1.   meta-SPC 2-benämning

Identifikator

meta SPC 2 : Spendopps-, skumlösnings- och spenspraysprodukter – färdiga att användas

1.2.   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-2

1.3.   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

 

 

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 2

2.1.   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,25

0,49

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

2,697

4,69

2.2.   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 2

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

 

 

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 2

4.1.   Bruksanvisning

Tabell 2. Användning # 1 – Manuell eller automatisk applicering av spendopp, skumlösning eller spenspray före mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar med doppning, skumning eller sprayning före mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning, skumning eller sprayning före mjölkning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning, skumning eller sprayning före mjölkning

Doppkärl, skumkärl, spenspraysutrustning, automatisk doppningsmaskin, automatisk skumningsmaskin eller automatisk spraymaskin

Appliceringshastighet och frekvens

kor och bufflar: 3–10 ml (5–8 ml rekommenderas)

får: 1,5–5 ml (1,5–3 ml rekommenderas)

getter: 2,5–6 ml (2,5–4 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1000 liter

4.1.1.   Bruksanvisning specifik för denna användning

Avlägsna all synlig smuts innan du applicerar produkten.

Doppa/skumapplicera/spraya hela djurets spene manuellt eller automatiskt före mjölkning.

Låt produkten verka i åtminstone en minut.

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod på spenen innan du sätter på mjölkningsutrustningen.

Se även allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.1.2.   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För manuell applicering av spendopp/skumlösning: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/ögonskydd.

För manuell applicering av spenspray: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/skyddskläder/ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen efter mjölkning.

4.1.3.   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.1.5.   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.2.   Bruksanvisning

Tabell 3. Användning # 2 – Manuell eller automatisk applicering av spendopp, skumlösning eller spenspray efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Alger

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning, skumning eller sprayning före mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning, skumning, sprayning efter mjölkning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning, skumning eller sprayning efter mjölkning

Doppkärl, skumkärl, spenspraysutrustning, automatisk doppningsmaskin, automatisk skumningsmaskin eller automatisk spraymaskin

Appliceringshastighet och frekvens

kor och bufflar: 3–10 ml (5–8 ml rekommenderas)

får: 1,5–5 ml (1,5–3 ml rekommenderas)

getter: 2,5–6 ml (2,5–4 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1000 liter

4.2.1.   Bruksanvisning specifik för denna användning

Applicera genom att manuellt eller automatiskt doppa, spraya eller täcka hela djurets spene med skum efter mjölkning.

Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkningstillfälle. Se till att kon står upp tills produkten har torkat (åtminstone 5 minuter).

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod innan du sätter på mjölkningsutrustningen vid nästa mjölkningstillfälle.

Se även allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.2.2.   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För manuell applicering av spenspray: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/skyddskläder/ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen före mjölkning.

4.2.3.   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.2.4.   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

4.2.5.   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 2.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (2) AV META-SPC 2

5.1.   Bruksanvisning

Se användningsspecifika anvisningar för varje användning.

Läs alltid etiketten eller broschyren före användning och följ alla anvisningar.

Produkten måste ha en temperatur på minst 20 °C innan den används.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump vid påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen. Fyll doppkärlet/skumkärlet/sprayutrustningen manuellt eller automatiskt med den bruksfärdiga produkten.

Om nödvändigt, upprepa appliceringsproceduren vid varje mjölkningstillfälle.

Rengör regelbundet appliceringsutrustningen med varmt vatten.

5.2.   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika åtgärder för avvärjning av risker inför varje användning.

5.3.   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Ta genast av de kontaminerade kläderna och skorna. Tvätta dem innan du använder dem igen.

FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGAR

Om produkten andas in: Hämta frisk luft.

Om produkten kommer i kontakt med huden: Skölj med vatten.

Om produkten kommer i kontakt med ögonen:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om du har några och de är lätta att få ut. Fortsätt skölja.

Om ögonirritation kvarstår: Uppsök läkare.

Om produkten förtärs: Skölj ur munnen. Framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare.

Se säkerhetsdatabladet som är tillgängligt för professionella användare – där står ett telefonnummer för nödsituationer.

Vid omfattande spill: Markera området, avgränsa vätskan med ett inert absorberande material och pumpa upp den i en nödtank. Förvara spillet i lämpliga, tydligt märkta och stängda behållare för bortskaffande. Häll aldrig tillbaka spillet i de ursprungliga behållarna för att återanvända det.

5.4.   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

När behandlingen är genomförd ska du kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Pappershanddukarna som använts för att avlägsna produkten och torka spenarna ska slängas i vanligt hushållsavfall.

5.5.   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 2 år i HDPE-förpackning

Förvara inte produkten i temperaturer som överstiger 30 °C.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1.   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Liq-io 2500

JOD SPRAY

IODINE 3000 RTU

IODEX 2500

Usual Iod Liquid

Iodoliquid

Iodospray

DESINTEAT

IODYSPRAY

RBT 2500

IODY’FLASH

INO IODE SPRAY

IODYPRO 2500

IODYPRO BL2500

Robot Liq-io 25

ADF iDip+

ASiRAL Dip Spray J

IODIPACK

HELIO IODE LIQUIDE

POLY-IODE

CERTIODE LIQUIDE

IOSAPIS FLUID

GELAPIS ROBOT

ZENCARE SPRAY

HELIO IODE SPRAY +

IODIP +

KRONI Jod Spray 2500

WÜBBELMANN JOD LIQUID

PRECEPT

ANGLIA FARMERS PRECLENZ

H&M PREDIP

FULLWOOD PRECLEANSE

M WILLIAMS PRECEPT

STANTON PREDIP RTU

WYNNSAN IODINE PREDIP RTU

PREMIER GOLD PRE-DIP

HODGES & MOSS PREDIP

LANODIP PREPOST

DAIRYSAN MULTICARE

EMPRASAN ADVANCE

UDDERWASH IODINE

ANGLIA FARMERS PREPOST-IO

PREMIER GOLD PRE/POST

FULLWOOD PRE/POST IODINE

HODGES & MOSS ADVANCE

WYNNSAN IODINE PREPOST

Godkännandenummer

EU-0018397-0003 1-2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,25

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

2,697

7.2.   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Liq-io YB MAX

INO Io Liquid Max

Iodoliquid YB MAX

Iodospray YB MAX

Desinteat YB MAX

Iodium Spray YB MAX

JodySpray YB MAX

Delta IoSpray YB MAX

Godkännandenummer

EU-0018397-0004 1-2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,49

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

4,69

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 3

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 3

1.1.   meta-SPC 3-benämning

Identifikator

meta SPC 3 : Spendopp, skumlösning, spenspray – koncentrerade produkter

1.2.   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-3

1.3.   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

 

 

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 3

2.1.   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

2,5

2,5

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

24,199

24,199

2.2.   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 3

Formulering(ar)

SL - Lösligt koncentrat

 

 

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelse

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka organskador (sköldkörtel) genom lång eller upprepad exponering oralt.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kan vara korrosivt för metaller.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Inandas inte dimma.

Inandas inte ångor.

Inandas inte sprej.

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.

Sök läkarhjälp vid obehag.

Innehållet lämnas till i enlighet med lokala /regionala /nationella /internationella regler. behållaren lämnas till i enlighet med lokala /regionala /nationella /internationella regler.

Förvaras endast i originalbehållaren.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 3

4.1.   Bruksanvisning

Tabell 4. Användning # 1 – Manuell eller automatisk applicering av spendopp, skumlösning eller spenspray före mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning, skumning eller sprayning före mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning, skumning, sprayning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning, skumning eller sprayning före mjölkning

Doppkärl, skumkärl, spenspraysutrustning, automatisk doppningsmaskin, automatisk skumningsmaskin eller automatisk spraymaskin

Appliceringshastighet och frekvens

En brukslösning på 10 % (v/v) ska beredas.

Appliceringsmängd av brukslösning:

kor och bufflar: 3–10 ml (5–8 ml rekommenderas)

får: 1,5–5 ml (1,5–3 ml rekommenderas)

getter: 2,5–6 ml (2,5–4 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1000 liter

4.1.1.   Bruksanvisning specifik för denna användning

Bered en spädning på 10 % (v/v: 10 ml av produkten, tillsätt vatten tills det mäter 100 ml) för bakterie- och jästdödande verkan.

Fyll på spädningen manuellt eller automatiskt i droppkärlet/skumkärlet/sprayutrustningen.

Avlägsna all synlig smuts innan du applicerar produkten.

Doppa/skumapplicera/spraya hela djurets spene manuellt eller automatiskt före mjölkning.

Låt produkten verka i åtminstone en minut.

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod på spenen innan du sätter på mjölkningsutrustningen.

Se även allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.1.2.   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För manuell applicering av spenspray: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/skyddskläder/ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen efter mjölkning.

4.1.3.   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.1.5.   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.2.   Bruksanvisning

Tabell 5. Användning # 2 – Manuell eller automatisk applicering av spendopp, skumlösning eller spenspray efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Alger

Virus

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning, skumning eller sprayning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning, skumning, sprayning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar med doppning, skumning eller sprayning efter mjölkning

Doppkärl, skumkärl, spenspraysutrustning, automatisk doppningsmaskin, automatisk skumningsmaskin eller automatisk spraymaskin

Appliceringshastighet och frekvens

För bakterie-, jäst- och algdödande desinfektion bör en spädning på 10 % (v/v: 10 ml av produkten, tillsätt vatten tills det mäter 100 ml) beredas.

För virusdödande desinfektion bör en spädning på 20 % (v/v: 20 ml av produkten, tillsätt vatten tills det mäter 100 ml) beredas.

Appliceringsmängd av brukslösning:

kor och bufflar: 3–10 ml (5–8 ml rekommenderas)

får: 1,5–5 ml (1,5–3 ml rekommenderas)

getter: 2,5–6 ml (2,5–4 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1000 liter

4.2.1.   Bruksanvisning specifik för denna användning

Bered en spädning på 10 % (v/v: 10 ml av produkten, tillsätt vatten tills det mäter 100 ml) för bakterie-, jäst- och algdödande verkan eller 20 % (v/v: 20 ml av produkten, tillsätt vatten tills det mäter upp till 100 ml) om även virusdödande verkan krävs.

Fyll på spädningen manuellt eller automatiskt i droppkärlet/skumkärlet/sprayutrustningen.

Applicera genom att manuellt eller automatiskt doppa, spraya eller täcka hela djurets spene med skum efter mjölkning.

Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkningstillfälle. Se till att kon står upp tills produkten har torkat (åtminstone 5 minuter).

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod innan du sätter på mjölkningsutrustningen vid nästa mjölkningstillfälle.

Se även allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.2.2.   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För manuell applicering av spenspray: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/skyddskläder/ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen före mjölkning.

4.2.3.   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.2.4.   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

4.2.5.   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 3.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (3) AV META-SPC 3

5.1.   Bruksanvisning

Se användningsspecifika anvisningar för varje användning.

Läs alltid etiketten eller broschyren före användning och följ alla anvisningar.

Produkten måste ha en temperatur på minst 20 °C innan den används.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump vid påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen. Fyll på spädningen manuellt eller automatiskt i droppkärlet/skumkärlet/sprayutrustningen.

Om nödvändigt, upprepa appliceringsproceduren vid varje mjölkningstillfälle.

Rengör regelbundet appliceringsutrustningen med varmt vatten.

5.2.   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika åtgärder för avvärjning av risker inför varje användning.

5.3.   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Ta genast av de kontaminerade kläderna och skorna. Tvätta dem innan du använder dem igen.

Uppsök läkare om du känner dig svimfärdig. Visa det här säkerhetsdatabladet för läkaren.

FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGAR

Om produkten andas in: Hämta frisk luft.

Om produkten kommer i kontakt med huden: Skölj med vatten.

Om produkten kommer i kontakt med ögonen: Skölj under en mjuk vattenstråle i åtminstone 15 minuter med ögonen vidöppna.

Ta ut kontaktlinser om du har några och de är lätta att få ut. Fortsätt skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

Om produkten förtärs: Skölj ur munnen. Framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare.

Se säkerhetsdatabladet som är tillgängligt för professionella användare – där står ett telefonnummer för nödsituationer.

Vid omfattande spill: Markera området, avgränsa vätskan med ett inert absorberande material och pumpa upp den i en nödtank. Förvara spillet i lämpliga, tydligt märkta och stängda behållare för bortskaffande. Häll aldrig tillbaka spillet i de ursprungliga behållarna för att återanvända det.

5.4.   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

När behandlingen är genomförd ska du kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Pappershanddukarna som använts för att avlägsna produkten och torka spenarna ska slängas i vanligt hushållsavfall.

5.5.   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 2 år i HDPE-förpackning

Förvara inte produkten i temperaturer som överstiger 30 °C.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1.   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Liq-io concentrate

INO Jod Konzentrat

Usual Iod Concent

Iodoconcentrat

D 10 IODINE

D 5 IODINE

Liq-io C

INO IODE C

D 4 IODINE

ADF iDip+ concentrate

Mammizan Concentré

WYNNSAN IODINE CONCENTRATE

EMPRASAN OPTIMA

ANGLIA FARMERS CONC

PROLAC SENTINEL CONC

PREMIER GOLD CONCENTRATE

FULLWOOD IODINE CONC

H&M OPTIMA

SENTINAL CONC

HARRY TRAVIS SUPER CONC TEAT DIP

LANODIP CONC

E/SAN SOVEREIGN

PROLAC SENTINEL CONC

Godkännandenummer

EU-0018397-0005 1-3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

2,5

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

24,199

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 4

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 4

1.1.   meta-SPC 4-benämning

Identifikator

meta SPC 4 : Spendoppsprodukter med virusdödande verkan – färdiga att användas

1.2.   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-4

1.3.   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

 

 

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 4

2.1.   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

4,993

4,993

2.2.   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 4

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

 

 

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 4

Faroangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 4

4.1.   Bruksanvisning

Tabell 6. Användning # 1 – Manuell eller automatisk doppning efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Alger

Virus

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning efter mjölkning.

Doppkärl eller automatisk doppningsmaskin.

Appliceringshastighet och frekvens

kor och bufflar (3–10 ml: 5 ml rekommenderas)

får (1,5–5 ml: 1,5 ml rekommenderas)

getter (2,5–6 ml: 2,5 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1000 liter

4.1.1.   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 4.

4.1.2.   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 4.

4.1.3.   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 4.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 4.

4.1.5.   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 4.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (4) AV META-SPC 4

5.1.   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller broschyren före användning och följ alla anvisningar.

Produkten måste ha en temperatur på minst 20 °C innan den används.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump vid påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen. Fyll doppkärlet manuellt eller automatiskt med den bruksfärdiga produkten.

Applicera genom att manuellt eller automatiskt doppa hela djurets spene efter mjölkning.

kor och bufflar (3–10 ml: 5 ml rekommenderas)

får (1,5–5 ml: 1,5 ml rekommenderas)

getter (2,5–6 ml: 2,5 ml rekommenderas)

Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkningstillfälle. Se till att kon står upp tills produkten har torkat (åtminstone 5 minuter).

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod innan du sätter på mjölkningsutrustningen vid nästa mjölkningstillfälle.

Om nödvändigt, upprepa appliceringen efter varje mjölkning.

Rengör regelbundet appliceringsutrustningen med varmt vatten.

5.2.   Riskbegränsande åtgärder

Använd ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen före mjölkning.

5.3.   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Ta genast av de kontaminerade kläderna och skorna. Tvätta dem innan du använder dem igen.

FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGAR

Om produkten andas in: Hämta frisk luft.

Om produkten kommer i kontakt med huden: Skölj med vatten.

Om produkten kommer i kontakt med ögonen:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om du har några och de är lätta att få ut. Fortsätt skölja.

Om ögonirritation kvarstår: Uppsök läkare.

Om produkten förtärs: Skölj ur munnen. Framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare.

Se säkerhetsdatabladet som är tillgängligt för professionella användare – där står ett telefonnummer för nödsituationer.

Vid omfattande spill: Markera området, avgränsa vätskan med ett inert absorberande material och pumpa upp den i en nödtank. Förvara spillet i lämpliga, tydligt märkta och stängda behållare för bortskaffande. Häll aldrig tillbaka spillet i de ursprungliga behållarna för att återanvända det.

5.4.   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

När behandlingen är genomförd ska du kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Pappershanddukarna som använts för att avlägsna produkten och torka spenarna ska slängas i vanligt hushållsavfall.

5.5.   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 2 år i HDPE-förpackning

Förvara inte produkten i temperaturer som överstiger 30 °C.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 4

7.1.   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Dip-io 5000

IODIUM TX

INO JOD 50 DIP

Usual Iod Post +

IODIUM PRO DIP

IODERM PSP +

IODEX EXTRA +

Iododip +

IODYSTRONG PLUS

INO TREMP

INO STAR

IODACTIV 5000

DERMINO

IODERM 5000

IODIUM BX5000

HOEVE-PLUS DIP

TREMPASEPT IODE

DERMADINE

MAMMO-DERM

KRONI Jod Dipp 5000

Godkännandenummer

EU-0018397-0006 1-4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,5

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

4,993

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 5

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 5

1.1.   meta-SPC 5-benämning

Identifikator

meta SPC 5 : Spendopps-, skumlösnings- och spenspraysprodukter på 5500 ppm – färdiga att användas

1.2.   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1-5

1.3.   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

 

 

2.   SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 5

2.1.   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Min

Max

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,55

0,55

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

4,69

4,69

2.2.   Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 5

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

 

 

3.   FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 5

Faroangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

4.   GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 5

4.1.   Bruksanvisning

Tabell 7. Användning # 1 – Manuell eller automatisk applicering av spendopp, skumlösning eller spenspray före mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning, skumning eller sprayning före mjölkning

Appliceringsmetod

Dopp, skumning, sprayning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom sprayning, skumning eller sprayning före mjölkning

Doppkärl, skumkärl, spenspraysutrustning, automatisk doppningsmaskin, automatisk skumningsmaskin eller automatisk spraymaskin

Appliceringshastighet och frekvens

kor och bufflar: 3–10 ml (5–8 ml rekommenderas)

får: 1,5–5 ml (1,5–3 ml rekommenderas)

getter: 2,5–6 ml (2,5–4 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1000 liter

4.1.1.   Bruksanvisning specifik för denna användning

Fyll doppkärlet/skumkärlet/sprayutrustningen manuellt eller automatiskt med den bruksfärdiga produkten.

Avlägsna all synlig smuts innan du applicerar produkten.

Doppa/skumapplicera/spraya hela djurets spene manuellt eller automatiskt före mjölkning.

Låt produkten verka i åtminstone en minut.

Tillämpa en systematisk rengörings - och avtorkningsmetod på spenen innan du sätter på mjölkningsutrustningen.

Se även allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.1.2.   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För manuell applicering av spendopp/skumlösning: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/ögonskydd.

För manuell applicering av spenspray: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/skyddskläder/ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen efter mjölkning.

4.1.3.   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.1.5.   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.2.   Bruksanvisning

Tabell 8. Användning # 2 – Manuell eller automatisk applicering av spendopp, skumlösning eller spenspray efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Alger

Virus

Användningsområde

Inomhus

Desinfektion av mjölkproducerande djurs spenar genom doppning, skumning eller sprayning efter mjölkning

Appliceringsmetod

Doppning, skumning, sprayning -

Manuell eller automatisk desinfektion av spenar genom doppning, skumning eller sprayning efter mjölkning.

Doppkärl, skumkärl, spenspraysutrustning, automatisk doppningsmaskin, automatisk skumningsmaskin eller automatisk spraymaskin.

Appliceringshastighet och frekvens

kor och bufflar: 3–10 ml (5–8 ml rekommenderas)

får: 1,5–5 ml (1,5–3 ml rekommenderas)

getter: 2,5–6 ml (2,5–4 ml rekommenderas)

Frekvens: 2–3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

HDPE-DUNK 5, 10, 22 liter

HDPE-FAT 60, 120, 220 liter

HDPE-BEHÅLLARE 1000 liter

4.2.1.   Bruksanvisning specifik för denna användning

Fyll doppkärlet/skumkärlet/sprayutrustningen manuellt eller automatiskt med den bruksfärdiga produkten.

Applicera genom att manuellt eller automatiskt doppa, spraya eller täcka hela djurets spene med skum efter mjölkning.

Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkningstillfälle. Se till att kon står upp tills produkten har torkat (åtminstone 5 minuter).

Tillämpa en systematisk rengörings- och avtorkningsmetod innan du sätter på mjölkningsutrustningen vid nästa mjölkningstillfälle.

Se även allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.2.2.   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För manuell applicering av spenspray: använd kemikalieresistenta handskar (materialet specificeras av innehavaren av produktgodkännandet i produktdokumentationen)/skyddskläder/ögonskydd.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig bör du överväga att använda en annan bakteriedödande produkt som inte innehåller jod vid desinfektionen före mjölkning.

4.2.3.   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.2.4.   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

4.2.5.   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor om användning av meta SPC 5.

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (5) AV META-SPC 5

5.1.   Bruksanvisning

Se användningsspecifika anvisningar för varje användning.

Läs alltid etiketten eller broschyren före användning och följ alla anvisningar.

Produkten måste ha en temperatur på minst 20 °C innan den används.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump vid påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Om nödvändigt, upprepa appliceringsproceduren vid varje mjölkningstillfälle.

Rengör regelbundet appliceringsutrustningen med varmt vatten.

5.2.   Riskbegränsande åtgärder

Se användningsspecifika åtgärder för avvärjning av risker inför varje användning.

5.3.   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Ta genast av de kontaminerade kläderna och skorna. Tvätta dem innan du använder dem igen.

FÖRSTA HJÄLPEN-ANVISNINGAR

Om produkten andas in: Hämta frisk luft.

Om produkten kommer i kontakt med huden: Skölj med vatten.

Om produkten kommer i kontakt med ögonen:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om du har några och de är lätta att få ut. Fortsätt skölja.

Om ögonirritation kvarstår: Uppsök läkare.

Om produkten förtärs: Skölj ur munnen. Framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare. Se säkerhetsdatabladet som är tillgängligt för professionella användare – där står ett telefonnummer för nödsituationer.

Vid omfattande spill: Markera området, avgränsa vätskan med ett inert absorberande material och pumpa upp den i en nödtank.

Förvara spillet i lämpliga, tydligt märkta och stängda behållare för bortskaffande. Häll aldrig tillbaka spillet i de ursprungliga behållarna för att återanvända det.

5.4.   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

När behandlingen är genomförd ska du kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Pappershanddukarna som använts för att avlägsna produkten och torka spenarna ska slängas i vanligt hushållsavfall.

5.5.   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid: 2 år i HDPE-förpackning

Förvara inte produkten i temperaturer som överstiger 30 °C.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 5

7.1.   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Liq-io 5500

IODYPRO

INO JOD 50 Liquid

Usual Iod Liquid +

IODIUM PRO SPRAY

IODEX

Iodoliquid +

Iodospray Plus

DESINTEAT PLUS

ROBOSPRAY IODE

INOTRAYON

IODYPRO 5500

Robot Liq-io 55

IODYPRO BL5500

ADF iDip+ 5500

HOEVE-JODIUM SPRAY

GRUPAIODE

IODOCAN

JOFO

JODI PLUS

K-AGRO PRODIP ID

IODIP

HELIO IODE SPRAY

MAMMO-JOD

KRONI Jod Spray 5500

MUNGI-IOD

LELY QUARESS-Iodine

GOLD GLYCODIP

EMPRASAN EXTRA CARE

H&M RTU IODINE

ANGLIA FARMERS SUPPLEDIP-IO

PROLAC RTU IODINE TEAT DIP

PREMIER GOLD POST DIP

FULLWOOD IODINE EXTRA

H&M EXTRACARE

M WILLIAMS TEAT DIP

PLATINUM

WDH GOLD DIP RTU

WYNNSAN IODINE HE RTU

Godkännandenummer

EU-0018397-0007 1-5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,55

Alkoholer, C12-14, etoxylerade (11 mol EO genomsnittligt molförhållande)

Poly(oxi-1,2-etandiyl), - C12 -14-(jämna tal)-alkyl-- hydroxi

Inaktivt ämne

68439-50-9

 

4,69


(1)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC1.

(2)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC2.

(3)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC3.

(4)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC4.

(5)  Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC5.


BESLUT

7.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 410/100


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1996

av den 4 december 2020

om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1742 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Förenade kungariket

(delgivet med nr C(2020) 8763)

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4, jämförd med artikel 131 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet),

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, jämförd med artikel 131 i utträdesavtalet, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1742 (3) antogs med anledning av utbrott av högpatogen aviär influensa (HPAI) av subtyp H5N8 på anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i Förenade kungariket, och efter att den behöriga myndigheten i det landet hade upprättat skydds- och övervakningsområden i enlighet med rådets direktiv 2005/94/EG (4).

(2)

I genomförandebeslut (EU) 2020/1742 föreskrivs att de skydds- och övervakningsområden som Förenade kungariket upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG ska omfatta åtminstone de områden som anges som skydds- och övervakningsområden i bilagan till det genomförandebeslutet.

(3)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2020/1742 antogs har Förenade kungariket underrättat kommissionen om nya utbrott av HPAI av subtyp H5N8 på anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls i Leicestershire och North Yorkshire och landet har vidtagit de nödvändiga åtgärderna enligt direktiv 2005/94/EG, inbegripet upprättande av skydds- och övervakningsområden runt dessa nya utbrott.

(4)

Kommissionen har granskat dessa åtgärder i samarbete med Förenade kungariket och konstaterar att gränserna för de skydds- och övervakningsområden som den behöriga myndigheten i Förenade kungariket har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från de anläggningar där de nya utbrotten av HPAI av subtyp H5N8 bekräftades.

(5)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med Förenade kungariket snabbt fastställa de nya skydds- och övervakningsområden som det landet har upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG. De skydds- och övervakningsområden som förtecknas för Förenade kungariket i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1742 bör därför ändras.

(6)

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1742 bör därför ändras för att uppdatera regionaliseringen på unionsnivå och för att beakta de nya skydds- och övervakningsområden som Förenade kungariket upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG samt de tillämpliga restriktionernas giltighetstid.

(7)

Genomförandebeslut (EU) 2020/1742 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Med tanke på den allvarliga epidemiologiska situationen i unionen när det gäller spridning av HPAI av subtyp H5N8 är det viktigt att de ändringar som genom detta beslut görs i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1742 träder i kraft så snart som möjligt.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1742 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1742 av den 20 november 2020 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Förenade kungariket (EUT L 392, 23.11.2020, s. 60).

(4)  Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16).


BILAGA

”BILAGA

DEL A

Skyddsområde som avses i artikel 1:

Förenade kungariket

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

27.11.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

8.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

16.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

23.12.2020

DEL B

Övervakningsområde som avses i artikel 1:

Förenade kungariket

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

6.12.2020

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

28.11.2020–6.12.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

17.12.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

9.12.2020–17.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

25.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

17.12.2020–25.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

31.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30and W1.47

24.12.2020–31.12.2020


7.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 410/104


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/1997

av den 24 november 2020

om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2021 (ECB/2020/57)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.2,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/2332 av den 4 december 2015 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som ska ges ut (ECB/2015/43) (1), särskilt artikel 2.9, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbanken (ECB) har sedan den 1 januari 1999 ensamrätt att godkänna den mängd mynt som får ges ut av de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade euroområdets medlemsstater).

(2)

Euroområdets nitton medlemsstater har för godkännande lämnat in sina uppgifter till ECB om den mängd mynt som ska ges ut under 2021, tillsammans med förklaringar till beräkningsmetoden. Vissa av dessa medlemsstater i euroområdet har därutöver lämnat ytterligare information avseende mynt i omlopp, där sådan information finns information tillgänglig och bedöms som viktig av den berörda medlemsstaten i euroområdet för att styrka sina uppgifter.

(3)

Eftersom medlemsstaterna i euroområdet bara får ge ut euromynt i den omfattning som godkänns av ECB, får de i enlighet med artikel 3 i beslut (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) inte överskrida dessa ramar utan att ECB först har gett sitt godkännande.

(4)

Eftersom den mängd mynt som ska ges ut inte förändras har direktionen, i enlighet med artikel 2.9 i beslut (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43), befogenhet att anta detta beslut om ansökningar om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut under 2021 som lämnats in av medlemsstater i euroområdet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)

mängd mynt som ska ges ut: den betydelse som mängd mynt har enligt definitionen i artikel 1.3 i beslut (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43).

b)

mynt i omlopp: den betydelse som mynt i omlopp har enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets förordning (EU) nr 729/2014 (2).

c)

samlarmynt: den betydelse som samlarmynt har enligt definitionen i artikel 1.3 i förordning (EU) nr 651/2012 (3).

Artikel 2

Godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2021

ECB godkänner härmed den mängd euromynt som ska ges ut av euroområdets medlemsstater under 2021 enligt nedanstående tabell:

(miljoner euro)

 

Mängd euromynt som får ges ut under 2021

Mynt i omlopp

Samlarmynt

(ej avsedda att sättas i omlopp)

Myntutgivning

Belgien

33,0

1,0

34,0

Tyskland

417,0

241,0

658,0

Estland

10,4

0,3

10,7

Irland

15,8

0,5

16,3

Grekland

99,5

3,6

103,1

Spanien

291,5

30,0

321,5

Frankrike

243,0

50,0

293,0

Italien

169,3

2,7

172,0

Cypern

11,0

0,1

11,1

Lettland

5,5

0,2

5,7

Litauen

20,0

0,6

20,6

Luxemburg

14,7

0,4

15,1

Malta

8,2

0,3

8,5

Nederländerna

0,0

0,1

0,1

Österrike

62,5

153,5

216,0

Portugal

31,5

2,0

33,5

Slovenien

21,0

1,0

22,0

Slovakien

14,0

2,0

16,0

Finland

15,0

10,0

25,0

Summa

1 482,9

499,3

1 982,2

Artikel 3

Verkan

Detta beslut får verkan samma dag som det delges adressaterna.

Artikel 4

Adressater

Detta beslut riktar sig till euroområdets medlemsstater.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 24 november 2020.

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande


(1)  Detta nummer tilldelas av Europeiska unionens publikationsbyrå när beslutet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. EUT L 328, 12.12.2015, s. 123.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 729/2014 av den 24 juni 2014 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (EUT L 194, 2.7.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 651/2012 av den 4 juli 2012 om utgivning av euromynt (EGT L 201, 27.7.2012, s. 135).


Rättelser

7.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 410/106


Rättelse till rådets beslut (EU) 2020/1532 av den 12 oktober 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid tolkningen av Harmoniserade systemet samt av rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tolkning av Harmoniserade systemet inom ramen för konventionen om Harmoniserade systemet

( Europeiska unionens officiella tidning L 406 av den 3 december 2020 )

Offentliggörandet av rättelsen till rådets beslut (EU) 2020/1532 i EUT L 406 ska betraktas som ogiltigt.


7.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 410/107


Rättelse till Rådets beslut (EU) 2020/1532 av den 12 oktober 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid tolkningen av Harmoniserade systemet samt av rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tolkning av Harmoniserade systemet inom ramen för konventionen om Harmoniserade systemet

( Europeiska unionens officiella tidning L 352 av den 22 oktober 2020 )

Bilagan ersätts med följande:

”BILAGA

Denna bilaga kompletterar bilagan till beslut (EU) 2020/1410.

II.2   Utarbetande av jämförelsetabeller mellan 2017 och 2022 års versioner av Harmoniserade systemet (dok. NC2704, NC2749 och NC2753)

Vad gäller jämförelsetabellen för undernummer 4407.13 och 4407.14 (blandningar av S-P-F (”spruce, pine and fir”, gran, tall och ädelgran) och Hem-fir (västamerikansk hemlock och ädelgran)) ska unionen stödja de jämförelser som WCO-sekretariatet föreslår i punkt 20 i dokument NC2753.

Vad gäller jämförelsetabellen för undernummer 4418.83 (I-balkar) ska unionen stödja de jämförelser som Japan föreslår i punkt 14 i dokument NC2753.

Vad gäller jämförelsetabellen för undernummer 7019.71 (tunn duk av glasfibrer) noterar unionen att den enda överföringen från HS 2017 skulle vara från undernummer 7019.32.

Vad gäller jämförelsetabellen för undernummer 8462.62 och 8462.63 (smidesmaskiner) ska unionen stödja bevarandet av alla de undernummer som föreslås för överföring enligt HS 2017, inklusive dem inom hakparentes.

Vad gäller jämförelsetabellen för undernummer 8519.81 (telefonsvarare) ska unionen stödja WCO-sekretariatets förslag i punkt 26 i dokument NC2704.

Vad gäller jämförelsetabellen för undernummer 8539.51 (lysdiodmoduler (LED)) ska unionen stödja WCO-sekretariatets slutsats i punkt 24 i dokument NC2704.

Vad gäller jämförelsetabellen för det nya undernumret 8541.51 (halvledarbaserade omvandlare) noterar unionen att det inte finns några belägg för att delar klassificeras separat i HS 2017-versionen. Således behövs inga ytterligare överföringar.

Vad gäller jämförelsetabellen för nummer 88.06 (obemannade luftfartyg) ska unionen stödja alternativ i) i punkt 25 i dokument NC2704.

Slutligen ska unionen stödja rättelsen av vissa redaktionella fel i utkasten till jämförelsetabellerna I och II, enligt bilagan till dokument NC2753.

III.4   Klassificering i HS 2022 av vissa samlingar och samlingsobjekt av numismatiskt intresse (begäran från sekretariatet) (dok. NC2711, NC2754)

Unionen skulle klassificera de tre produkterna enligt det nya undernumret 9705.31 i HS 2022. Unionen noterar att både Kanada och WCO-sekretariatet stöder unionens förslag att stryka uppgiften ”coins generally known in the trade as ‘ancients’ or ‘ancient coins’” (mynt som allmänt kallas ”antika” eller ”antika mynt”) i punkt 4 andra stycket i den nya delen A av FAHS till nummer 97.05.

III.5   Klassificering i HS 2022 av patroner till 3D-skrivare (begäran från sekretariatet) (dok. NC2712, NC2755)

Unionen ska stödja förslaget om ändring av FAHS, i vilket det anges att 3D-skrivarpatroner med elektroniska komponenter eller mekaniska mekanismer bör klassificeras som delar till 3D-skrivare.

Unionen skulle klassificera de produkter som presenteras i både dokumenten NC2712 och NC2755 enligt nr 84.85 i HS 2022 som delar till 3D-skrivare med tanke på att de innehåller elektroniska komponenter för anslutning till en 3D-skrivare.

III.7   Rapport från det femtiosjunde mötet i underkommittén för översyn av HS (dok. NR1434)

III.8   Frågor i vilka beslut ska fattas (dok. NC2709)

a)

Bilagorna C/4 och D/8 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna (HS 2022) (avdelning VI)

b)

Bilagorna C/5, D/9 och D/22 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna (HS 2022) (avdelning VII)

c)

Bilagorna C/8 och D/12 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till följd av rekommendationen enligt artikel 16 av den 28 juni 2019 (avdelning XIII)

d)

Bilagorna C/13 och D/17 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till följd av rekommendationen enligt artikel 16 av den 28 juni 2019 (avdelning XX)

e)

Bilagorna C/14 och D/18 – Möjliga ändringar av de förklarande anmärkningarna avseende viss utrustning för nöjesfält (förslag från Förenta staterna)

Unionen ska samtycka till alla föreslagna ändringar i de dokumenten.

f)

Bilagorna C/1 och D/5 – Möjliga ändringar av de förklarande anmärkningarna till nummer 15.09 vad gäller andra jungfruoljor och nummer 15.15 vad gäller mikrobiella fetter och oljor

Vad gäller FAHS till nummer 15.09 ska unionen stödja unionens förslag (alternativ 2) och det nya kanadensiska förslaget (alternativ 3). Avseende punkt D(2) ska unionen stödja användningen av ”eller” (alternativ 2) i stället för ”och/eller”.

Vad gäller FAHS till nummer 15.15 ska unionen stödja användningen av uttrycket ”single cell organism” (encellig organism) (alternativ 1) och användningen av ”eller” (alternativ 2) i stället för ”och/eller”. I exemplen a och b ska unionen stödja användningen av uttrycket ”obtained from” (som erhållits ur) (alternativ 2).

g)

Bilagorna C/3 och D/7 – Möjliga ändringar av de förklarande anmärkningarna avseende ”placebos” och ”double-blinded clinical trial kits” (placebo och testsatser för dubbelblindade kliniska prövningar) enligt nummer 30.06 (begäran från Australien)

Vad gäller meningen ”The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials” (Placebo enligt detta nummer omfattar även [kontrollvacciner] [kontrollerade vacciner] [vacciner som används som kontrollsubstanser och] som godkänts för användning i godkända kliniska prövningar) ska unionen inte stödja att denna mening läggs till texten i punkt 12 i FAHS till nummer 30.06, eftersom det inte är klart vilken typ av ämnen den beskriver. Om de andra konventionsslutande parterna beslutar att lägga till det ska unionen stödja ”vaccines which are used as control substances” (alternativ 3), eller om flexibilitet krävs, ”control vaccines” (alternativ 1).

Vad gäller meningen ”[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or prophylactic uses].]” ([Bland de aktiva ingredienser som ska testas kan ingå växtbaserade läkemedel [för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk].]) ska unionen vara fortsatt flexibel avseende ett tillägg av detta i texten, men ska inte stödja en öppen förteckning över exempel såsom föreslagits av Förenta staterna.

h)

Bilagorna C/6 och D/10 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till följd av rekommendationen enligt artikel 16 av den 28 juni 2019 (avdelning IX)

Unionen ska stödja förslaget om att lägga till förklarande anmärkningar till undernummer 4412.41, 4412.42 och 4412.49. Unionen ska begära att den föreslagna texten analyseras ytterligare och förbättras så att den överensstämmer med nuvarande klassificeringspraxis i unionen (till exempel vad gäller fanérens riktning).

i)

Bilagorna C/7 och D/11 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till följd av rekommendationen enligt artikel 16 av den 28 juni 2019 (avdelningarna XI och XII)

Unionen ska stödja tillägget av ”paraseismic wall covering” (jordbävningssäker väggbeklädnad) och ”geotextiles” (geotextilier) i förteckningen över exempel på elektroniska textilier. I texten om geotextilier ska unionen stödja texten ”a sensor made of fibres or at least being fully integrated in the fibres” (en sensor tillverkad av fibrer eller som åtminstone är helt integrerad i fibrerna) (alternativ 2) såsom tidigare föreslagits av unionen.

Unionen ska stödja det preliminära antagandet av de texter som godkänts av underkommittén för översyn av HS.

j)

Bilagorna C/12 och D/16 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till följd av rekommendationen enligt artikel 16 av den 28 juni 2019 (avdelning XVII)

Unionen ska stödja tillägg av en hänvisning till permanent integrerade kameror i punkt 3 i FAHS till nummer 88.06, under förutsättning att klassificeringsuttalandet som klassificerar en drönare med integrerad kamera enligt nummer 85.25 ses över och görs samstämmig med HS 2022 och FAHS.

Vad gäller punkt 4 i FAHS till nummer 88.06 ska unionen stödja Kinas förslag med ytterligare tekniska kriterier som införs av unionen (andra alternativet).

k)

Bilagorna C/15 och D/19 – Möjlig ändring av de förklarande anmärkningarna till kapitel 97 avseende vissa kulturföremål (förslag från Förenta staterna)

Unionen ska inte stödja den förteckning över föremål som nämns som exempel, eftersom dessa är mycket specifika och av begränsad nytta vad gäller att förklara omfattningen av de föremål som ska klassificeras enligt undernummer 9705.10.

Unionen noterar också att definitionerna och exemplen inte skulle klargöra hur exempelvis ”traditional national costumes” (traditionella nationella dräkter) eller ”old cars” (gamla bilar) ska klassificeras.

l)

Bilagorna C/16 och D/20 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till de allmänna bestämmelserna för tolkning (HS 2022)

Unionen ska stödja WCO-sekretariatets ursprungliga förslag (alternativ 1, med användning av termen ”merely” (endast), men vara flexibel för uttrycket ”not further worked than” (inte mer bearbetad än)) samt begära att texterna görs samstämmiga på engelska och franska.

III.9   Möjlig ändring av den förklarande anmärkningen till nummer 71.04 avseende syntetiska diamanter (förslag från Kimberleyprocessen) (dok. NC2757)

Unionen ska samtycka till de föreslagna ändringarna av det nya tredje stycket till nummer 71.04 och skapandet av en ny punkt 3 i de förklarande anmärkningarna till undernummer 7104.91.

III.10   Klassificering av en post för mikroelektromekaniska system (”micro-electro-mechanical systems”, MEMS) i HS 2022 (förslag från sekretariatet)

Unionen skulle klassificera produkten enligt nummer 85.41.


7.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 410/110


Rättelse till Rådets beslut (EU) 2020/1410 av den 25 september 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid tolkningen av Harmoniserade systemet samt av rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tolkning av Harmoniserade systemet inom ramen för konventionen om Harmoniserade systemet

( Europeiska unionens officiella tidning L 406 av den 3 december 2020 )

Denna rättelse till beslut (EU) 2020/1410 ska betraktas som ogiltig.


7.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 410/111


Rättelse till Rådets beslut (EU) 2020/1410 av den 25 september 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid tolkningen av Harmoniserade systemet samt av rekommendationer för att säkerställa en enhetlig tolkning av Harmoniserade systemet inom ramen för konventionen om Harmoniserade systemet

( Europeiska unionens officiella tidning L 327 av den 8 oktober 2020 )

Bilagan ska lyda som följer:

”BILAGA

IV.   RAPPORT FRÅN DEN VETENSKAPLIGA UNDERKOMMITTÉN: dok. NS0456Eb (SSC/35 – rapport)

1.

Frågor för beslut (dok. NC2708Ea)

a)

Bilagorna A/1 och C/1 – Klassificering av nya INN-produkter (förteckning 120). Unionen ska godkänna de 125 klassificeringar (HS 2017 års upplaga) och de tre resulterande omklassificeringar (HS 2022 års upplaga) som rekommenderas av den vetenskapliga underkommittén.

b)

Bilagorna A/2 och C/2 – Klassificering av nya INN-produkter (förteckning 121). Unionen ska godkänna de 143 klassificeringar (HS 2017 års upplaga) och de 15 resulterande omklassificeringar (HS 2022 års upplaga) som rekommenderas av den vetenskapliga underkommittén.

c)

Bilagorna A/3 och C/3 – Möjlig omklassificering av vissa INN-produkter till följd av rekommendationen enligt artikel 16 av den 23 juni 2019. Unionen ska godkänna de resulterande (HS 2022 års upplaga) omklassificeringarna av de 143 INN-produkter som den vetenskapliga underkommittén samtyckt till.

d)

Bilagorna B/1 och C/6 – Beslut av HS-kommittén vid dess 63:e och 64:e möten och WCO-rådet vid dess 133:e och 134:e möten som påverkar den vetenskapliga underkommitténs arbete. Unionen ska godkänna de omklassificeringar av ”zilucoplan” och ”etryptamin” som överenskommits av den vetenskapliga underkommittén, enligt undernummer 2933.79 respektive 2939.80.

Unionen ska samtycka till alla föreslagna klassificeringar, eftersom de överensstämmer med unionens nuvarande klassificeringspolicy.

2.

Möjlig ändring av de förklarande anmärkningarna till kapitel 29 avseende förteckningen över narkotika, psykotropa ämnen och prekursorer dok. NC2738Ea

Unionen ska samtycka till förslaget att ändra FAHS till kapitel 29 i linje med den vetenskapliga underkommitténs anvisning.

V.   RAPPORT FRÅN UNDERKOMMITTÉN FÖR ÖVERSYN AV HS (dok. NR1403E)

1.

Frågor för beslut (dok. NC2709Ea)

a)

Bilagorna D/6 och G/11 – Möjlig ändring av den förklarande anmärkningen till nummer 85.24 (HS 2022)

b)

Bilagorna D/7 och G/12 – Möjliga ändringar av de förklarande anmärkningarna i HS 2022 avseende 3D-skrivare

c)

Bilagorna E/14 och G/19 – Ändring av de förklarande anmärkningarna till nummer 70.19 avseende glasfibrer (HS 2022)

d)

Bilagorna E/1–E/6, E/8–E/13, E/15–E/18, E/20, E/23 och G/1–G/6, G/8, G/13–G/18, G/21, G/22, G/24, G/27 – Möjlig ändring av den förklarande anmärkningen till avdelningarna I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX och XXI

e)

Bilagorna E/23 och G/27 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till kapitel 97 avseende vissa kulturföremål (HS 2022)

f)

Bilagorna E/24 och G/28 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna (de allmänna bestämmelserna för tolkning)

Unionen ska samtycka till alla föreslagna ändringar i dokumenten, eftersom de återspeglar unionens nuvarande klassificeringspolicy.

2.

Klassificering i HS 2022 av vissa engångs- eller laddningsbara elektriska förångare för personligt bruk (begäran från sekretariatet) dok. NC2710Eb

Unionen skulle klassificera produkt 1 enligt undernummer 8543.70 i HS 2017 och undernummer 8543.40 i HS 2022. Produkt 2 ska klassificeras enligt nummer 24.04 i HS 2022 med tillämpning av den allmänna bestämmelsen för tolkning 3 b, på grundval av den huvudsakliga karaktär som e-vätskan ger.

3.

Klassificering i HS 2022 av vissa samlingar och samlingsobjekt av numismatiskt intresse (begäran från sekretariatet) dok. NC2711Ea

Unionen ska uttrycka behovet av ytterligare information om produkterna för att fastställa klassificeringen.

Unionen ska inte samtycka till förslaget om ändring av FAHS, i avvaktan på klargöranden och vägledning om hur åtskillnad ska göras mellan de nya undernumren till nummer 97.05.

4.

Klassificering i HS 2022 av patroner till 3D-skrivare (begäran från sekretariatet) dok. NC2712Ea

Unionen skulle klassificera produkterna i kapitel 39 efter materialets beskaffenhet, i linje med Europeiska unionens domstols dom i mål C-276/00. Ytterligare information behövs för att klassificera produkterna på undernummernivå. Den föreslagna ändringen av FAHS ska inte stödjas, eftersom nuvarande praxis i unionen är att inte klassificera skrivarpatroner som delar av skrivare.

5.

Klassificering i HS 2022 av en lamineringsmaskin för additiv tillverkning dok. NC2744Ea

Unionen skulle klassificera produkten enligt nummer 84.85 (alternativ II).

VI.   RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPPEN INFÖR MÖTESSESSIONEN dok. NC2714Ea och bilagorna A–T

Med förbehåll för vissa redaktionella ändringsförslag ska unionen anta den text som läggs fram i bilagorna A–T med följande anmärkningar:

1.

Ändring av kompendiet över klassificeringsuttalanden för att återspegla beslutet att klassificera en produkt enligt nummer 18.06 (undernummer 1806.32)

Unionen ska föreslå att förteckningen över ingredienser stryks, eftersom den inte är nödvändig för klassificeringen.

2.

Ändring av kompendiet över klassificeringsuttalanden för att återspegla beslutet att klassificera två typer av tobaksstjälkar (”skuren rullad expanderad stjälktobak [Cut rolled expanded stem tobacco, CRES]” och ”expanderad stjälktobak [Expanded tobacco stems, ETS]”) enligt nummer 24.03 (undernummer 2403.99)

Unionen ska insistera på att behålla texten ”får ej rökas som sådan”, eftersom den var det avgörande kriteriet för klassificeringen.

3.

Ändring av kompendiet över klassificeringsuttalanden för att återspegla beslutet att klassificera fastoxid-bränsleceller (SOFC) enligt nummer 85.01 (undernummer 8501.62)

Unionen ska föreslå att produktbeskrivningen i textrutan i det ursprungliga arbetsdokumentet används (dok. NC2655E1b).

VII.   BEGÄRAN OM OMPRÖVNING (RESERVATIONER)

1.

Omprövning av klassificeringen av vissa flytande livsmedel för särskilda näringsändamål (produkterna 1–5) (begäran från Förenta staterna) dok. NC2715Ea

Unionen skulle klassificera produkterna som drycker enligt nummer 22.02, i linje med Europeiska unionens domstols dom i mål C-114/80 och klassificeringsutlåtandena 2202.99/2–4.

2.

Omprövning av klassificeringen av en GPS-sportklocka som övervakar hjärtfrekvensen via handleden (begäran från Förenta staterna och Japan) dok. NC2716Ea

Unionen skulle klassificera produkten enligt undernummer 9102.12 som ett armbandsur, i linje med FAKN till nummer 91.02

3.

Omprövning av klassificeringen av Sterilizer (begäran från Ukraina) dok. NC2717Ea

Unionen skulle klassificera produkten enligt nummer 84.19, eftersom det är ett specifikt nummer för steriliseringsapparater. Temperaturändringen äger rum och har en betydande inverkan på steriliseringsprocessen. Apparaten fyller inte några mekaniska funktioner.

4.

Omprövning av klassificeringen av två produkter kallade ”RF Generators and RF Matching Networks” (begäran från Sydkorea) dok. NC2718Ea, NC2745Eb, NC2747Ea

Unionen skulle klassificera produkterna enligt nummer 84.86 eftersom de är igenkännliga maskiner som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarkomponenter.

VIII.   YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR

1.

Klassificering av ätliga insekter (förslag från sekretariatet) dok. NC2719Ea

Unionen ska stödja möjliga överföringar från både nummer 02.10 och nummer 04.10 för produkt 1. Produkt 2 skulle kunna överföras från antingen nummer 04.10 eller kapitel 16. Produkt 3 skulle kunna överföras från kapitel 16. Produkt 4 skulle kunna överföras från antingen kapitel 16 eller 21.

2.

Möjlig ändring av den förklarande anmärkningen till nummer 27.11 för att klargöra klassificeringen av gasol (LPG) (förslag från sekretariatet) dok. NC2720Ea

Unionen ska stödja upprättandet av en förklarande anmärkning till undernummer 2711.19.

3.

Ändring av de förklarande anmärkningarna till bestämmelse 3 b för att klargöra klassificeringen av set dok. NC2721Ea

Unionen ska stödja bibehållandet av status quo och nuvarande klassificeringspraxis.

4.

Möjlig ändring av den förklarande anmärkningen till nummer 91.02 dok. NC2722Ea

Unionen skulle föredra att invänta ett slutgiltigt beslut om klassificeringen i punkt VII.2 innan man går vidare med ändringen av FAHS.

5.

Möjlig ändring av den förklarande anmärkningen till nummer 87.03 avseende mikrohybridfordon dok. NC2723Ea

Unionen ska stödja ändringen av FAHS eftersom den klargör klassificeringen av den nya fordonstypen.

6.

Klassificering av lätta hybridfordon NC2724Ea

Unionen skulle klassificera produkten enligt undernummer 8703.40, eftersom den elektriska motorn är utformad för att ge fordonet extra kraft genom att understödja motordriften.

7.

Klassificering av en vaxprodukt (begäran från Ecuador) dok. NC2725Ea

Unionen skulle klassificera produkten enligt nummer 34.04, eftersom laboratorieanalysen bekräftade att produkten har vaxkaraktär.

8.

Möjlig ändring av den förklarande anmärkningen till nummer 95.03 (förslag från unionen) dok. NC2667Ea

Unionen ska förbli flexibel när det gäller ytterligare redaktionella kommentarer om det ursprungliga förslaget från EU.

9.

Möjlig ändring av den förklarande anmärkningen till nummer 95.05 (förslag från unionen) dok. NC2668Ea

Unionen ska förbli flexibel när det gäller ytterligare redaktionella kommentarer om det ursprungliga förslaget från EU.

10.

Klassificering av vissa eteriska oljor i detaljhandelsförpackningar (begäran från Costa Rica) dok. NC2672Ea

Unionen skulle klassificera produkten enligt nummer 33.01. Denna produkt är en eterisk olja av lavendel innehållande monoterpenalkoholer, således är den inte terpenfri och omfattas av nummer 33.01. Den framställs genom ångdestillation och överensstämmer således med FAHS till nummer 33.01.

11.

Klassificering av två golvbonare (begäran från Costa Rica) dok. NC2673Ea

Unionen skulle klassificera produkterna enligt nummer 84.79. På grund av deras tekniska egenskaper är de inte av sådana slag som vanligen används för hushållsbruk, och med beaktande av anmärkning 4 a till kapitel 85 bör de klassificeras enligt nummer 84.79.

12.

Klassificering av en ”självgående ledad bomlift” (begäran från Sydkorea) dok. NC2674Ea

Unionen skulle klassificera produkten enligt nummer 84.28 på grundval av förordning (EG) nr 738/2000 för en liknande produkt.

13.

Klassificering av vissa livsmedelsberedningar (begäran från Förenta staterna) dok. NC2676Ea, NC2742Ea

Unionen ska begära ytterligare information om alla de fyra produkterna för att fastställa klassificeringen.

Produkt 1: proteinhalt. Om den är mycket hög (över 85 %) skulle nummer 35.04 kunna övervägas. På grundval av aktuell information skulle produkten kunna klassificeras enligt undernummer 2106.10, i linje med klassificeringsuttalande 2106.90/5.

Produkt 2: unionen skulle klassificera den enligt nummer 22.02 om den är omedelbart drickbar, eller nummer 21.06 om den måste spädas innan den dricks.

Produkt 3: unionen skulle klassificera den enligt undernummer 2101.20, men ytterligare information om koffeinhalten skulle vara till hjälp.

Produkt 4: produktbeskrivningen är förvirrande, eftersom det inte är tydligt vad som är huvudingrediensen. Om produkten innehåller kakao skulle den kunna klassificeras enligt nummer 18.06, och om inte enligt nummer 19.05.

14.

Klassificering av en skärare/rivare (”cutter/ripper”) (begäran från Ryska federationen) dok. NC2677Ea

Unionen ska notera att maskinen har många funktioner vilket gör det svårt att fastställa klassificeringen, och att den skulle kunna klassificeras enligt både nummer 84.30 och nummer 84.32, således enligt nummer 84.32, med tillämpning av den allmänna bestämmelsen för tolkning 3 c.

15.

Klassificering av vissa nya däck av gummi, avsedda för fordon som används för transport av gods inom byggnadsverksamhet, gruvdrift eller industri (begäran från Ryska federationen) dok. NC2678Ea, NC2748Ea

Unionen ska ställa sig bakom WCO-sekretariatets anvisning och klassificera båda produkterna enligt undernummer 4011.20.

16.

Klassificering av vissa beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur (begäran från Kanada) dok. NC2679Ea, NC2743Ea

På grundval av Europeiska unionens domstols dom i mål C-144/15 skulle unionen klassificera produkten enligt nummer 23.09.

17.

Klassificering av en produkt kallad ”Tracing Light Box” (begäran från Japan) dok. NC2681Ea

Unionen skulle klassificera produkten enligt nummer 94.05, eftersom den har en fleranvändningsfunktion och inte är utrustad med ritinstrument.

18.

Klassificering av en elektronisk hastighetsregulator (begäran från Tunisien) dok. NC2682Ea

Unionen skulle klassificera produkten enligt nummer 85.04, som WCO-sekretariatet föreslår.

19.

Möjlig ändring av den förklarande anmärkningen till nummer 27.10 (förslag från Japan) dok. NC2641Ea, NC2739Ea

Unionen ska avstå från att delta i diskussionerna eftersom det klassificeringsuttalande från vilket denna ändring härrör inte kan tillämpas i unionen på grund av Europeiska unionens domstols dom i mål C-330/13. Det skulle vara bättre att överväga att ändra HS i framtiden, och att omgruppera anmärkning 2 till kapitel 27.

20.

Möjlig diskrepans mellan den engelska och den franska texten i den förklarande anmärkningen till nummer 85.01 dok. NC2688Ea

Unionen ska samtycka till den föreslagna ändringen att använda det franskspråkiga begreppet ”onduleur”, som i andra delar av HS-nomenklaturen.

IX.   NYA FRÅGOR

1.

Klassificering av vissa gatubehållare för sophantering (begäran från Tunisien) dok. NC2726Ea

Unionen skulle klassificera produkterna enligt nummer 39.26 på grund av behållarnas större storlek, som inte är för hushållsbruk. Unionen noterar att produktbeskrivningen bör omfatta behållarnas kapacitet i liter.

2.

Klassificering av vissa livsmedelsberedningar i flytande form (begäran från Tunisien) dok. NC2727Ea

Unionen ska begära mer information om produkternas innehåll (vatten eller juice, oljiga ämnen, andra ingredienser utöver vitaminer, dosering).

3.

Klassificering av två produkter innehållande cannabidiol (CBD) (begäran från sekretariatet) dok. NC2728Ea

Unionen ska föreslå att frågan översänds till den vetenskapliga underkommittén och att information begärs om i) huruvida produkterna har tillräcklig mängd aktiva substanser för att ge terapeutisk eller profylaktisk effekt, och ii) den minsta mängden CBD som aktiv substans i en produkt för att ge terapeutisk eller profylaktisk effekt.

4.

Klassificering av torkad fisk som därefter behandlats med vatten (rehydrerad torkad fisk) (begäran från Norge) dok. NC2729Ea

Unionen skulle kunna klassificera produkten i kapitel 3, men det behövs mer information om huruvida produktens smak och konsistens är som torkad eller färsk fisk.

5.

Klassificering av vissa ånggeneratorer för ångrum (begäran från Egypten) dok. NC2730Ea

Unionen skulle klassificera produkterna enligt nummer 84.02, som WCO-sekretariatet föreslår, i linje med texten till numret och FAHS till nummer 84.02.

6.

Klassificering av en produkt kallad ”Soy bean flakes” (begäran från Madagaskar) dok. NC2731Ea

Unionen skulle klassificera produkten enligt nummer 23.04, liknande den produkt som avses i klassificeringsuttalande 2304.00/1.

7.

Klassificering av en etanolspis med två brännare (begäran från Kenya) dok. NC2732Ea

Unionen skulle klassificera produkten enligt undernummer 7321.12, eftersom etanolbränsle är i flytande form vid rumstemperatur och därför överensstämmer med texten till undernumret.

8.

Klassificering av en interaktiv kiosk för att ta emot klagomål (begäran från Egypten) dok. NC2733Ea

Unionen ska begära ytterligare information: huruvida, och i så fall hur, produkten skulle kunna fungera med en USB-enhet, eller huruvida den endast kan användas med pekskärm.

XI.   TILLÄGGSFÖRTECKNING

1.

Klassificering av en produkt kallad ”baby corn cobs” (begäran från EU) dok. NC2736Ea

Unionen har begärt ett klassificeringsuttalande.

2.

Klassificering av ett dieselgeneratoraggregat med dubbel märkeffekt (begäran från Ghana) dok. NC2737Ea

Unionen skulle klassificera produkten enligt undernummer 8502.13.

3.

Klassificering av en TFT-LCD-modul (begäran från Sydkorea) dok. NC2740Ea

I linje med kommissionens förordning (EG) nr 957/2006 och kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 1201/2011 och (EU) nr 1202/2011, och med beaktande av anmärkning 2 b till avdelning XVI, skulle unionen klassificera produkten enligt undernummer 8529.90.

4.

Strykning av klassificeringsuttalandena 8528.69/1 och 8528.69/2 dok. NC2741Ea

Eftersom produkterna inte längre finns på marknaden ska unionen stödja att dessa klassificeringsutlåtanden stryks.

5.

Klassificering av en produkt kallad ”partially defatted coconut powder” (begäran från unionen) dok. NC2746Ea

Unionen har begärt ett klassificeringsuttalande.