ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 377

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
11 november 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1665 av den 4 november 2020 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över garanterade traditionella specialiteter (Dwójniak staropolski tradycyjny [GTS])

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2020/1666 av den 10 november 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att införa en ny typ av EG-gödselmedel i bilaga I ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1667 av den 10 november 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/977 vad gäller tillämpningsperioden för tillfälliga åtgärder för kontroll av produktion av ekologiska produkter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1668 av den 10 november 2020 om detaljerna och funktionerna för det informations- och kommunikationssystem som ska användas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat ( 1 )

7

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1669 av den 10 november 2020 om ett pilotprojekt för genomförande av vissa bestämmelser om administrativt samarbete i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen genom informationssystemet för den inre marknaden ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1670 av den 10 november 2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1606 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Nederländerna [delgivet med nr C(2020) 7912]  ( 1 )

13

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

11.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 377/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1665

av den 4 november 2020

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över garanterade traditionella specialiteter (”Dwójniak staropolski tradycyjny” [GTS])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Polens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den garanterade traditionella specialiteten ”Dwójniak staropolski tradycyjny”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 729/2008 (2), ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1898 (3).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning (4) i enlighet med artikel 50.2 b i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Dwójniak staropolski tradycyjny” (GTS) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2020.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 729/2008 av den 28 juli 2008 om upptagning av vissa benämningar i registret över garanterade traditionella specialiteter (Czwórniak (GTS), Dwójniak (GTS), Półtorak (GTS), Trójniak (GTS)) (EUT L 200, 29.7.2008, s. 6).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1898 av den 18 oktober 2017 om införande av vissa namn i registret över garanterade traditionella specialiteter (Półtorak staropolski tradycyjny [GTS], Dwójniak staropolski tradycyjny [GTS], Trójniak staropolski tradycyjny [GTS], Czwórniak staropolski tradycyjny [GTS], Kiełbasa jałowcowa staropolska [GTS], Kiełbasa myśliwska staropolska [GTS] och Olej rydzowy tradycyjny [GTS]) (EUT L 269, 19.10.2017, s. 3).

(4)  EUT C 216, 30.6.2020, s. 33.


11.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 377/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/1666

av den 10 november 2020

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att införa en ny typ av EG-gödselmedel i bilaga I

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (1), särskilt artikel 31.1, och

av följande skäl:

(1)

En tillverkare av kalciumkelat av iminodibärnstenssyra (nedan kallat Ca-IDHA) har via de polska myndigheterna lämnat in en ansökan till kommissionen om att inkludera Ca-IDHA som en ny post i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003. Ca-IDHA har utvecklats efter förfrågningar från trädgårdsnäringen om att utveckla alternativ till befintliga kalciumkällor, som under vissa användningsförhållanden kan leda till skador efter bladbehandling.

(2)

Ca-IDHA uppfyller kraven i artikel 14 i förordning (EG) nr 2003/2003. Det bör därför tas upp i förteckningen över typer av EG-gödselmedel i bilaga I till den förordningen.

(3)

Förordning (EG) nr 2003/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Den åtgärd som föreskrivs i denna förordning är förenlig med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 32 i förordning (EG) nr 2003/2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 304, 21.11.2003, s. 1.


BILAGA

I tabell D i bilaga I till förordning (EG) 2003/2003 ska följande rad 2.3 införas:

”2.3

kalciumkelat av iminodibärnstenssyra

Kemiskt framställd produkt innehållande kalciumkelat av iminodibärnstenssyra som huvudbeståndsdel, utan tillsats av organiska näringsämnen av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

9 % CaO

Kalcium uttryckt som vattenlöslig kalciumoxid (CaO), som bildar kelat med iminodibärnstenssyra (IDHA).

 

Kalcium uttryckt som vattenlöslig kalciumoxid (CaO), som bildar kelat med iminodibärnstenssyra (IDHA)”


11.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 377/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1667

av den 10 november 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/977 vad gäller tillämpningsperioden för tillfälliga åtgärder för kontroll av produktion av ekologiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 28.6, 30.2 tredje stycket och 38 c, d och e, och

av följande skäl:

(1)

Covid-19-pandemin och de omfattande begränsningarna av rörelsefriheten som medlemsstaterna och tredjeländer har infört i form av nationella åtgärder utgör en exceptionell och aldrig tidigare skådad utmaning för medlemsstater och aktörer när det gäller att utföra den kontroll som föreskrivs i förordning (EG) nr 834/2007 och kommissionens förordningar (EG) nr 889/2008 (2) och (EG) nr 1235/2008 (3).

(2)

För att hantera de särskilda omständigheter som beror på den pågående krisen som föranletts av covid-19-pandemin ger kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/977 (4) medlemsstaterna möjlighet att tillämpa tillfälliga åtgärder som avviker från förordningarna (EG) nr 889/2008 och (EG) nr 1235/2008 när det gäller kontrollsystemet för produktion av ekologiska produkter och vissa förfaranden som föreskrivs i Traces-systemet (Trade Control and Expert System).

(3)

Medlemsstaterna har meddelat kommissionen att på grund av den kris som föranletts av covid-19-pandemin kommer vissa allvarliga störningar i deras kontrollsystem inom den ekologiska sektorn att kvarstå efter den 30 september 2020. För att motverka dessa störningar bör tillämpningsperioden för genomförandeförordning (EU) 2020/977 förlängas.

(4)

När det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (5) får medlemsstaterna enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/466 (6) till och med den 1 februari 2021 tillämpa tillfälliga åtgärder för att begränsa riskerna för människors och djurs hälsa samt för växtskydd och djurskydd i den specifika situationen i samband med covid-19. Undantagen i genomförandeförordning (EU) 2020/977 bör därför också fortsätta att gälla fram till det datumet. Minimiprocentsatserna för antal prover, ytterligare stickprovsbesök och oanmälda inspektioner och besök enligt artikel 1.3, 1.5 och 1.6 i genomförandeförordning (EU) 2020/977 beräknas dock på årsbasis. Därför bör det datum då dessa undantag ska upphöra att tillämpas inte ändras.

(5)

Genomförandeförordning (EU) 2020/977 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Tillämpningen av de bestämmelser i genomförandeförordning (EU) 2020/977 som förlängs genom den här förordningen bör inte avbrytas. Därför bör den här förordningen tillämpas retroaktivt från och med den 1 oktober 2020.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2020/977 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.7 ska datumet ”den 30 september 2020” ersättas med ”den 1 februari 2021”.

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I andra och femte stycket ska datumet ”den 30 september 2020” ersättas med ”den 1 februari 2021”.

b)

I tredje stycket ska datumet ”den 31 december 2020” ersättas med ”den 1 februari 2021”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/977 av den 7 juli 2020 om undantag från förordningarna (EG) nr 889/2008 och (EG) nr 1235/2008 vad gäller kontroll av produktion av ekologiska produkter på grund av covid-19-pandemin (EUT L 217, 8.7.2020, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/466 av den 30 mars 2020 om tillfälliga åtgärder för att begränsa riskerna för människors och djurs hälsa samt för växtskydd och djurskydd vid vissa allvarliga störningar i medlemsstaternas kontrollsystem på grund av sjukdomen covid-19 (EUT L 98, 31.3.2020, s. 30).


11.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 377/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1668

av den 10 november 2020

om detaljerna och funktionerna för det informations- och kommunikationssystem som ska användas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008 (1), särskilt artikel 11.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.1 i förordning (EU) 2019/515 ska det informations- och kommunikationssystem som föreskrivs i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (2), informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS), användas för vissa meddelanden enligt förordning (EU) 2019/515. Artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 ersätter artikel 23 i förordning (EG) nr 765/2008 med verkan från och med den 16 juli 2021 (3).

(2)

Det framgår av förordning (EU) 2019/515 att ICSMS ska användas av bland annat behöriga myndigheter och kontaktpunkterna för produkter. Medlemsstaterna bör därför införa namnen på behöriga myndigheter och kontaktpunkter för produkter i ICSMS.

(3)

För att säkerställa att de uppgifter som kommissionen behöver för utvärdering och rapportering enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/515 ska vara lätt sökbara och kunna behandlas ytterligare i ICSMS, bör de behöriga myndigheterna förutom myndighetsbeslut och tillfälliga upphävanden vara skyldiga att ange vissa uppgifter om dessa beslut i strukturerad form.

(4)

För att uppgifterna i ICSMS ska vara korrekta och aktuella bör de behöriga myndigheterna i ICSMS införa ändringar av myndighetsbeslut som anmälts i enlighet med artikel 5.9 i förordning (EU) 2019/515 och tillfälliga upphävanden som anmälts i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) 2019/515.

(5)

För att personuppgifter i meddelanden som förts in i ICSMS och personuppgifter som rör fysiska personer som utsetts till ICSMS-användare ska raderas så snart de inte längre behövs för de ändamål för vilka uppgifterna fördes in i systemet, bör det fastställas bestämmelser om hur länge sådana uppgifter ska lagras.

(6)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (4) och avgav ett yttrande den 6 juni 2020.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i förordning (EU) 2019/515.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll i informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS)

Vid tillämpningen av förordning (EU) 2019/515 ska ICSMS innehålla

a)

anmälan av myndighetsbeslut till kommissionen och de övriga medlemsstaterna i enlighet med artikel 5.9 i förordning (EU) 2019/515,

b)

anmälan av tillfälliga upphävanden till kommissionen och de övriga medlemsstaterna i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) 2019/515,

c)

anmälan av kommissionens yttranden till alla medlemsstater i enlighet med artikel 8.6 i förordning (EU) 2019/515,

d)

informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och kontaktpunkter för produkter i medlemsstaterna enligt artiklarna 5.7, 10.1 a och 10.3 i förordning (EU) 2019/515.

Artikel 2

Tillgång till ICSMS

Medlemsstaterna ska i ICSMS ange och föra in uppgifter om de behöriga myndigheter och kontaktpunkter för produkter som har tillgång till ICSMS i enlighet med förordning (EU) 2019/515.

Artikel 3

Anmälan av myndighetsbeslut om begränsat eller nekat marknadstillträde

När en behörig myndighet anmäler ett myndighetsbeslut enligt artikel 5.9 i förordning (EU) 2019/515 ska den förutom att ladda upp en elektronisk kopia av myndighetsbeslutet föra in följande information i ICSMS:

a)

De nationella tekniska föreskrifter som ligger till grund för bedömningen.

b)

Namnet på den medlemsstat där den ekonomiska aktören uppger att varorna är lagligen saluförda.

c)

De berättigade skäl av allmänt intresse som omfattas av de nationella tekniska föreskrifterna.

Den behöriga myndigheten ska i ICSMS föra in varje upphävande eller återkallande av det myndighetsbeslut som anmälts i enlighet med artikel 5.9 i förordning (EU) 2019/515.

Artikel 4

Anmälan av tillfälligt upphävande

När en behörig myndighet anmäler ett tillfälligt upphävande enligt artikel 6.2 i förordning (EU) 2019/515, ska den förutom att ladda upp en elektronisk kopia av det tillfälliga upphävandet föra in följande information i ICSMS:

a)

De nationella tekniska föreskrifter som kommer att ligga till grund för bedömningen.

b)

Namnet på den medlemsstat där den ekonomiska aktören uppger att varorna är lagligen saluförda.

c)

De berättigade skäl av allmänt intresse som ligger till grund för det tillfälliga upphävandet av tillhandahållandet på marknaden i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EU) 2019/515.

Den behöriga myndigheten ska i ICSMS föra in varje upphävande eller återkallande av det tillfälliga upphävande som anmälts i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) 2019/515.

Artikel 5

Lagringstid för personuppgifter i meddelanden i ICSMS

Personuppgifter i meddelanden som förs in i ICSMS och lagras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera registrerade personer ska automatiskt tas bort från ICSMS fem år efter det att

a)

ett tillfälligt upphävande i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) 2019/515 har anmälts, eller

b)

ett myndighetsbeslut i enlighet med artikel 5.9 i förordning (EU) 2019/515 har anmälts, såvida det inte har lämnats till Solvit, eller

c)

det senaste informationsutbytet enligt artiklarna 5.7, 10.1 a eller 10.3 i förordning (EU) 2019/515 har ägt rum, eller

d)

det ärende som lämnats till Solvit har lösts.

Kommissionen ska med tekniska medel säkerställa att personuppgifterna tas bort i enlighet med första stycket.

Artikel 6

Lagringstid för ICSMS-användarnas personuppgifter

Personuppgifter som rör en fysisk person som har utsetts till ICSMS-användare av en behörig myndighet eller en kontaktpunkt för produkter ska tas bort senast en månad efter att kommissionen har informerats om att den fysiska personen har slutat att vara ICSMS-användare.

Kommissionen ska med tekniska medel säkerställa att personuppgifterna tas bort i enlighet med första stycket.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 91, 29.3.2019, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (EUT L 169, 25.6.2019, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).


BESLUT

11.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 377/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1669

av den 10 november 2020

om ett pilotprojekt för genomförande av vissa bestämmelser om administrativt samarbete i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen genom informationssystemet för den inre marknaden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

Det informationssystem för den inre marknaden (nedan kallat IMI) som upprättats genom förordning (EU) nr 1024/2012 är en webbaserad programvaruapplikation som utarbetats av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna för att hjälpa medlemsstaterna att fullgöra sina skyldigheter i fråga om administrativt samarbete och uppfylla de krav på informationsutbyte som fastställs i unionsakter. För detta ändamål har systemet en centraliserad kommunikationsmekanism som ska underlätta gränsöverskridande informationsutbyte och ömsesidig assistans.

(2)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1024/2012 får kommissionen genomföra pilotprojekt för att bedöma om IMI skulle vara ett ändamålsenligt verktyg för att genomföra bestämmelser om administrativt samarbete när det gäller unionsakter som inte är förtecknade i bilagan till den förordningen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 (2) föreskrivs fritt flöde av andra data än personuppgifter inom unionen. Där fastställs också villkor för de behöriga myndigheternas tillgång till data, begäran om assistans och samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i syfte att ge tillgång till data som behandlats och lagrats i en annan medlemsstat. Enligt artikel 5.2 i förordning (EU) 2018/1807 får en behörig myndighet begära assistans från en behörig myndighet i en annan medlemsstat i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7 i den förordningen, om den begärande behöriga myndigheten inte får tillgång till data och om det inte finns någon särskild samarbetsmekanism enligt unionsrätten eller internationella avtal för utbyte av data mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater.

(4)

I enlighet med artikel 5.4 andra stycket i förordning (EU) 2018/1807 får medlemsstaterna vid brådskande omständigheter på vissa villkor vidta interimistiska åtgärder för att omlokalisera data. Om en sådan interimistisk åtgärd kräver omlokalisering av data i mer än 180 dagar räknat från själva omlokaliseringen ska kommissionen underrättas om detta. Kommissionen ska dessutom utbyta information med medlemsstaterna om relevanta erfarenheter i detta avseende.

(5)

IMI skulle kunna vara ett ändamålsenligt verktyg för genomförandet av bestämmelserna om administrativt samarbete i artiklarna 5.2, 5.4, 7.2 och 7.5 i förordning (EU) 2018/1807. Dessa bestämmelser bör därför ingå i ett pilotprojekt i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) nr 1024/2012.

(6)

Administrativt samarbete enligt förordning (EU) 2018/1807 kan inbegripa de kontaktpunkter som utsetts i enlighet med artikel 7.1 i den förordningen, de behöriga myndigheter som avses i artikel 3.6 i den förordningen och de enheter som ansvarar för underrättelser om åtgärder enligt artikel 5.4 i den förordningen. I enlighet med artikel 5 andra stycket led f i förordning (EU) nr 1024/2012 bör de därför betraktas som behöriga myndigheter i detta pilotprojekt.

(7)

IMI bör tillhandahålla tekniska funktioner som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna, kontaktpunkterna, enheterna med ansvar för underrättelser om åtgärder enligt artikel 5.4 i förordning (EU) 2018/1807 och kommissionen att genomföra sitt administrativa samarbete och fullgöra sina kommunikationsskyldigheter enligt den förordningen.

(8)

Enligt artikel 7.4 i förordning (EU) 2018/1807 är en behörig myndighet som tar emot en begäran om tillgång till data skyldig att överlämna de data som begärts eller att informera den begärande myndigheten att den inte anser att villkoren för att begära assistans är uppfyllda. För att det praktiska datautbytet ska kunna genomföras bör den medlemsstat till vilken begäran ställdes ge den begärande medlemsstaten de uppgifter som krävs för att få tillgång till de data som begärts eller uppgifter om hur och när dataöverföringen kommer att göras. Den medlemsstat till vilken begäran ställdes får i sitt svar på begäran också omedelbart överlämna de data som begärts, om det anses vara det effektivaste sättet.

(9)

En begäran om assistans, liksom de interimistiska åtgärder som kommissionen underrättas om via IMI, kan inbegripa utbyte av datamängder som innehåller både personuppgifter och andra data än personuppgifter. Enligt artikel 2.2 i förordning (EU) 2018/1807 ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (3) tillämpas på behandling av personuppgifter i en datamängd som är oupplösligt sammanlänkade med andra data än personuppgifter. Detta säkerställs genom artikel 14 i förordning (EU) nr 1024/2012, där det fastställs regler för behandling av personuppgifter i IMI.

(10)

Enligt artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1024/2012 ska kommissionen överlämna en utvärdering av resultatet av pilotprojektet till Europaparlamentet och rådet. Det bör anges vilket datum utvärderingen senast ska lämnas in. För konsekvensens skull bör det datum som anges vara samma datum som det datum då den rapport som krävs enligt artikel 8 i förordning (EU) 2018/1807 ska lämnas in.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 24 i förordning (EU) nr 1024/2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Pilotprojektet

Ett pilotprojekt ska genomföras för att bedöma om informationssystemet för den inre marknaden (nedan kallat IMI) skulle kunna vara ett ändamålsenligt verktyg för att genomföra bestämmelserna om administrativt samarbete i artiklarna 5.2, 5.4, 7.2 och 7.5 i förordning (EU) 2018/1807.

Artikel 2

Behöriga myndigheter

Vid tillämpningen av detta pilotprojekt ska de behöriga myndigheter som avses i artikel 3.6 i förordning (EU) 2018/1807, de kontaktpunkter som avses i artikel 7.1 i den förordningen samt de enheter som ansvarar för underrättelser om åtgärder enligt artikel 5.4 i den förordningen betraktas som behöriga myndigheter i den mening som avses i artikel 5 andra stycket led f i förordning (EU) nr 1024/2012.

Artikel 3

Administrativt samarbete

1.   Vid tillämpningen av artiklarna 5.2, 7.2 och 7.5 i förordning (EU) 2018/1807 ska IMI tillhandahålla tekniska funktioner för i synnerhet följande:

a)

Lämna in, i enlighet med dessa artiklar, en begäran om assistans, för vilken en motivering ska lämnas, inklusive eventuell kompletterande information och skriftlig förklaring.

b)

Vidarebefordra begäran till relevant behörig myndighet i den medlemsstat till vilken begäran ska skickas.

c)

Tillhandahålla ett svar med de data som begärts genom att lämna något av följande:

i)

De uppgifter som krävs för att få tillgång till och hämta berörda data.

ii)

Uppgifter om hur och när dataöverföringen kommer att göras.

iii)

De data som begärts.

d)

Informera den begärande myndigheten om att villkoren för begäran om assistans inte är uppfyllda.

2.   Vid tillämpningen av artikel 5.4 andra stycket i förordning (EU) 2018/1807 ska IMI tillhandahålla tekniska funktioner för i synnerhet följande:

a)

Anmäla interimistiska åtgärder till kommissionen.

b)

Informera om de nödvändiga åtgärder som kommissionen i förekommande fall har vidtagit.

c)

Informera om de erfarenheter som gjorts och utbyta all relevant information med kontaktpunkterna i medlemsstaterna.

Artikel 4

Lagring av personuppgifter

Om information som utbyts genom IMI innehåller en datamängd som inbegriper både personuppgifter och andra data än personuppgifter ska personuppgifterna behandlas i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1024/2012 i IMI.

Artikel 5

Utvärdering

Kommissionen ska överlämna utvärderingen av resultatet av pilotprojektet enligt bestämmelserna i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1024/2012 till Europaparlamentet och rådet senast den 29 november 2022.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen (EUT L 303, 28.11.2018, s. 59).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (den allmänna dataskyddsförordningen) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).


11.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 377/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1670

av den 10 november 2020

om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1606 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Nederländerna

[delgivet med nr C(2020) 7912]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.3,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1606 (3) antogs med anledning av ett utbrott av högpatogen aviär influensa (HPAI) av subtyp H5N8 på en fjäderfäanläggning i Nederländerna, och efter att den behöriga myndigheten i den medlemsstaten hade upprättat skydds- och övervakningsområden i enlighet med rådets direktiv 2005/94/EG (4).

(2)

I genomförandebeslut (EU) 2020/1606 föreskrivs att de skydds- och övervakningsområden som Nederländerna upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG ska omfatta åtminstone de områden som anges som skydds- och övervakningsområden i bilagan till det genomförandebeslutet.

(3)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2020/1606 antogs har Nederländerna underrättat kommissionen om ett ytterligare utbrott av HPAI av subtyp H5N8 på en fjäderfäanläggning i provinsen Gelderland och medlemsstaten har vidtagit de nödvändiga åtgärderna enligt direktiv 2005/94/EG, inbegripet upprättande av skydds- och övervakningsområden runt detta nya utbrott.

(4)

Kommissionen har granskat dessa åtgärder i samarbete med Nederländerna och konstaterar att gränserna för de skydds- och övervakningsområden som den behöriga myndigheten i den medlemsstaten har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från den anläggning där utbrottet av HPAI av subtyp H5N8 bekräftades.

(5)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med Nederländerna snabbt fastställa de nya skydds- och övervakningsområden som den medlemsstaten har upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG. De skydds- och övervakningsområden som förtecknas för Nederländerna i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1606 bör därför ändras.

(6)

I väntan på nästa möte i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder bör därför bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1606 ändras för att uppdatera regionaliseringen på unionsnivå så att den omfattar de nya skydds- och övervakningsområden som Nederländerna upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG samt de tillämpliga restriktionernas giltighetstid.

(7)

Genomförandebeslut (EU) 2020/1606 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Med tanke på den allvarliga epidemiologiska situationen i unionen när det gäller spridning av HPAI av subtyp H5N8 är det viktigt att de ändringar som genom detta beslut görs i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1606 träder i kraft så snart som möjligt.

(9)

Detta beslut kommer att ses över vid nästa möte i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1606 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2020.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1606 av den 30 oktober 2020 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Nederländerna (EUT L 363, 3.11.2020, s. 9).

(4)  Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16).


BILAGA

”BILAGA

DEL A

Skyddsområde som avses i artikel 1:

Medlemsstat: Nederländerna

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

Province: Gelderland

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat.

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329).

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

20.11.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neerdeindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldan until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

28.11.2020

DEL B

Övervakningsområde som avses i artikel 1:

Medlemsstat: Nederländerna

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

Province: Gelderland

1.

From the corssing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal.

2.

Follow Ommerenwal in eastern direction turing into Voorburgtseweg turning into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat.

3.

Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat.

4.

Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat.

5.

Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into Hogeweg until Cuneraweg.

6.

Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn (river).

7.

Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg.

8.

Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk.

9.

Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat.

10.

Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat.

11.

Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg.

12.

Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat until Matensestraat.

13.

Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen.

14.

Follow Dalwagen in southern direction until Pluimenburgsestraat.

15.

Follow Pluimenburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk, crossing river “de Waal” until Waalbandijk.

16.

Follow Waalbandijk in eastern direction allong “pad langs ganzenkuil” until Deest.

17.

Follow Deest in southern direction until Heemstraweg.

18.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat.

19.

Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat.

20.

Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan.

21.

Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf Winsen (water).

22.

Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A50.

23.

Follow A50 in southern direction until Graafsebaan.

24.

Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel.

25.

Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel.

26.

Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track Nijmegen-’s-Hertogenbosch.

27.

Follow railway-track Nijmegen-’s-Hertogenbosch in western direction until Klompstraat.

28.

Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk turning into Weisestraat until Gewandeweg.

29.

Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf.

30.

Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham.

31.

From Lithse Ham crossing the rivers “Maas” and “Waal” at Heerewaarden until Waalbandijk.

32.

Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef.

33.

Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat.

34.

Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsestraat until Vuadapad.

35.

Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat.

36.

Follow Groenestraat in northern direction until “de Linge” (river).

37.

Follow Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835).

38.

Follow Beldertseweg in northern diection until crossing with the “Amsterdam-Rijnkanaal”.

29.11.2020

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329).

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

21.11.2020–29.11.2020

1.

From Marsdijk at the Bicycle ferry cross the “Nederrijn” towards Veerweg.

2.

Follow Veerweg in northern direction until Herenstraat.

3.

Follow Herenstraat in eastern direction turning into Grebbeweg until Grebbedijk.

4.

Follow Grebbedijk in eastern direction turning into “Nederrijn” until Wolfswaard.

5.

Follow Wolfswaard in southerns direction until Randwijkse Rijndijk

6.

Follow Randwijkse Rijndijk in eastern direction until Lakemondsestraat.

7.

Follow Lakemondsestraat in southern directtion until De Hel.

8.

Follow De Hel in southerns direction turning into Tolsestraat until zandweg at nr 6.

9.

Follow Zandweg in southern direction until Gesperdensestraat.

10.

Follow Gesperdensestraat in eastern direction until Wuustweg.

11.

Follow Wuustweg in southern direction until Boelenhamsestraat.

12.

Follow Boelenhamsestraat in western direction until railway track.

13.

Follow the railway track in eastern direction until Leigraafseweg.

14.

Follow Leigraafseweg in southern direction until A15.

15.

Follow A15 in eastern direction until Andeltsche Leigraaf.

16.

Follow Andeltsche Leigraaf in southern direction until Engelandstraat.

17.

Follow Engelandstraat in western direction until Steeg.

18.

Follow De Steeg in southern direction turning into Molenhofstaat until Groenestraat.

19.

Follow Groenestraat in eastern direction until Horstweg.

20.

Follow Horstweg in southern direction until Waalbandijk.

21.

Follow Waalbandijk in eastern direction, crossing “de Waal” until Uiterwaard.

22.

Cross Uiterwaard until Dijk.

23.

Follow Dijk in southern direction until Molenstraat.

24.

Follow Molenstraat in western direction until Leegstraat.

25.

Follow Leegstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

26.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Plakstraat.

27.

Follow Plakstraat in southern direction until Koningstraat.

28.

Follow Koningstraat in eastern direction until A50.

29.

Follow A50 in southern direction until Ficarystraat.

30.

Follow Ficarystraat in eastern direction until Wazelsedijk.

31.

Follow Wezelsedijk in southerns direction until Hoogvonderweg.

32.

Follow Hoogvonderweg in western direction, tuning into Wezelseveldweg until Broekstraat.

33.

Follow Broekstraat in eaastern direction until Puitsestraat.

34.

Follow Puitsestraat in southerns direction, turning into Van Balverenlaan.

35.

Follow Balverenlaan in southern direction turning into Ruffelsdijk until N845.

36.

Follow N845 in southern direction until A326

37.

Follow A326 in western direction until A50.

38.

Follow A50 in southern direction until Bergemseweg.

39.

Follow Berghemseweg in western direction until railway track.

40.

Follow the railway track in western direction until Hertogin Johannasingel.

41.

Follow Hertogin Johannasingel in northern direction until Gewandeweg.

42.

Follow Gewandeweg in western direction until Huizenbeemdweg.

43.

Follow Huizenbeemdweg in northern direction until Lutterstraat.

44.

Follow Lutterstraat in northern direction until Tiendweg.

45.

Follow Tiendweg in western direction until Weisestraat.

46.

Follow Weisestraat in northern direction until Valkseweg.

47.

Follow Valkseweg in western direction until Lithseweg.

48.

Follow Lithseweg crossing “de Maas” until Maasdijk.

49.

Follow Maasdijk in northern direction crossing “de Waal” until Waalbandijk.

50.

Follow Waalbandijk in northern direction until Jonkheer P.A. Reuchlinlaan.

51.

Follow Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in northern direction until Provincialeweg.

52.

Follow Provincialeweg in northern direction until Rivierenlandlaan.

53.

Follow Rivierenlandlaan in northern direction unwil Industrieweg.

54.

Follow Industrieweg in northern direction, turning into Beldertseweg until Ommerenweg.

55.

Follow Ommerenweg in eastern direction until Voorburgseweg.

56.

Follow Voorburgseweg in eastern direction, turning into Dokter Guepinlaan until Kerststraat.

57.

Follow Kerststraat in northern direction until Groenestraat.

58.

Follow Groenestraat in eastern direction until Hogebrinksestraat.

59.

Follow Hogebrinksestraat in southern direction until Beemsestraat.

60.

Follow Beemsestraat in northern direction, turning into Rijndijk until Waaijweg.

61.

Follow Waaijweg in eastern direction until Drosseweg.

62.

Follow Drosseweg in northern direction until Marsdijk.

63.

Follow Marsdijk in eastern direction until the Bicycle ferry.

7.12.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neerdeindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldan until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

29.11.2020–7.12.2020