ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 373

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
9 november 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1646 av den 7 november 2020 om handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter från Amerikas förenta stater till följd av utslaget i en handelstvist enligt Världshandelsorganisationens överenskommelse om tvistlösning

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

9.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 373/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1646

av den 7 november 2020

om handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter från Amerikas förenta stater till följd av utslaget i en handelstvist enligt Världshandelsorganisationens överenskommelse om tvistlösning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 av den 15 maj 2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler och om ändring av rådets förordning (EG) nr 3286/94 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 11 april 2019 antog Världshandelsorganisationens (nedan kallad WTO) tvistlösningsorgan rekommendationer och utslag i tvisten DS353 United States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second complaint) – Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Union och bekräftade att Förenta staterna inte har vidtagit åtgärder för att göra de åtgärder som konstaterats vara oförenliga med avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder förenliga med Förenta staternas skyldigheter enligt det avtalet. Vad gäller skattesubventioner enligt lagen US Foreign Sales Corporation and Extraterritorial Income (nedan kallad FSC-ETI) bekräftade överprövningsorganet att Förenta staterna inte har dragit tillbaka subventionerna och att de ursprungliga rekommendationerna och förhandsbeskeden fortfarande gäller (2).

(2)

Vad gäller övriga relevanta åtgärder begärde Europeiska unionen avseende denna tvist, i enlighet med punkt 8 i Agreed Procedures under Articles 21 and 22 of the Dispute Settlement Understanding (”DSU”) and Article 7 of the SCM Agreement (3) mellan Europeiska unionen och Förenta staterna, att skiljedomaren enligt artikel 22.6 i överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning (nedan kallad överenskommelsen om tvistlösning) skulle återuppta sitt arbete. Skiljedomaren meddelade sitt beslut den 13 oktober 2020 (4).

(3)

I skiljedomarens beslut anges att Europeiska unionen får begära tillstånd från WTO:s tvistlösningsorgan för att vidta motåtgärder mot Förenta staterna till ett värde av högst 3 993 212 564 USD per år. Motåtgärderna kan bestå av a) upphävanden av tullmedgivanden och andra därmed sammanhängande skyldigheter enligt Gatt 1994, b) upphävande av tullmedgivanden och andra skyldigheter enligt avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder och c) upphävande av horisontella eller sektoriella åtaganden som ingår i Europeiska unionens konsoliderade tjänsteförteckning med avseende på alla huvudsektorer som anges i klassificeringsförteckningen för tjänstesektorer.

(4)

Enligt artikel 22.7 i överenskommelsen om tvistlösning ska parterna acceptera skiljedomarens beslut som slutgiltigt. Den 26 oktober 2020 bemyndigades Europeiska unionen av WTO:s tvistlösningsorgan att vidta motåtgärder mot Förenta staterna i enlighet med skiljedomarens beslut. Motåtgärderna kommer att bestå i upphävande av tullmedgivanden och införande av nya eller höjda tullar.

(5)

Vid utformningen och valet av lämpliga åtgärder har kommissionen beaktat och tillämpat alla objektiva kriterier i enlighet med artikel 4.2 a och artikel 4.3 i förordning (EU) nr 654/2014. I enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 654/2014 har kommissionen gett aktörerna möjlighet att uttrycka sina synpunkter och lämna uppgifter rörande unionens relevanta ekonomiska intressen (5).

(6)

Kommissionen har säkerställt att tilläggstullarna inte överstiger den nivå som godkänts av WTO:s tvistlösningsorgan. Beloppet anses i nuläget vara lämpligt för att effektivt få till stånd efterlevnad och medföra lättnader för ekonomiska aktörer i EU, eftersom det därigenom, i det rådande ekonomiska klimatet, blir möjligt att införa åtgärder mot amerikanska stora civila flygplan och andra produkter, som är tillräckligt lika de motåtgärder som införts av Förenta staterna.

(7)

Åtgärderna avser import av produkter med ursprung i Förenta staterna som unionen inte är väsentligen beroende av för sin försörjning. Härigenom undviks i största möjliga utsträckning en negativ inverkan på olika aktörer på unionsmarknaden, inbegripet på konsumenterna.

(8)

De handelspolitiska åtgärderna i form av tilläggstullar i form av värdetullar på de produkter som förtecknas i bilagorna I och II bör tillämpas enligt följande:

a)

Tilläggstullar i form av värdetullar på 15 % för de produkter som anges i bilaga I.

b)

Tilläggstullar i form av värdetullar på 25 % för de produkter som anges i bilaga II.

(9)

Förhandlingarna mellan Europeiska unionen och Förenta staterna i syfte att uppnå en balanserad lösning av WTO-tvisterna om stora civila flygplan har hittills inte gett några resultat. Samtidigt fortsätter Förenta staterna att tillämpa motåtgärder till ett belopp av 7,5 miljarder US-dollar på importen av produkter från Europeiska unionen. Kommissionen har för avsikt att ändra denna förordning för att ta hänsyn till utvecklingen på området, bland annat vad gäller Förenta staternas efterlevnad eller bristande efterlevnad. Kommissionen kommer att upphäva tillämpningen av genomförandeförordningen om Förenta staterna upphäver sina åtgärder mot import från Europeiska unionen, eller ändra tullnivån på lämpligt sätt i förhållande till de motåtgärder som tillämpas av Förenta staterna.

(10)

Denna förordning bör träda i kraft dagen efter det att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för tekniska handelshinder, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1843 (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till följd av utslaget i WTO-tvisten DS353 United States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft, och efter godkännande av WTO:s tvistlösningsorgan, ska Europeiska unionen, vad gäller handel med Förenta staterna, upphäva tillämpningen av importtullmedgivanden enligt Gatt 1994 avseende de produkter som förtecknas i bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Unionen ska följaktligen tillämpa tilläggstullar på import till unionen av de produkter som förtecknas i bilaga I och bilaga II till denna förordning, med ursprung i Förenta staterna.

Artikel 3

1.   De produkter som förtecknas i bilagorna och för vilka en importlicens med tullbefrielse eller tullnedsättning utfärdats före dagen för denna förordnings ikraftträdande ska inte omfattas av tilläggstullen.

2.   De produkter som förtecknas i bilagorna och beträffande vilka importörer kan bevisa att de har exporterats från Förenta staterna till unionen före den dag då en tilläggstull ska tillämpas med avseende på den produkten, ska inte omfattas av tilläggstullen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 189, 27.6.2014, s. 50.

(2)  Överprövningsorganets rapport, US – Large Civil Aircraft (2nd Complaint) (Article 21.5 – EU), punkterna 5.172 och 6.4 b, överprövningsorganets rapport, US – Large Civil Aircraft (2nd Complaint), punkt 1352 och fotnot 2716, överprövningsorganets rapport, US – FSC (Article 22.6 – US), punkt 8.1.

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1843 av den 6 oktober 2015 om fastställande av unionsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (kodifiering) (EUT L 272, 16.10.2015, s. 1).


BILAGA I

Produkter som omfattas av tilläggstullar

Taric-nummer  (1)  (2)

Tilläggstull

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  Nomenklaturnumren är de som anges i den integrerade tulltaxan och bygger på Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1)

(2)  För att undvika missförstånd preciseras att dessa tulltaxenummer är avsedda att omfatta alla luftfartyg inom de fastställda viktparametrarna som importeras till Europeiska unionen (övergår till fri omsättning) och som är avsedda att användas av en enhet som är etablerad i Europeiska unionen under en ekonomiskt betydande tidsperiod, antingen inom Europeiska unionen eller mellan Europeiska unionen och ett tredjeland, oberoende av eventuella formella finansieringsarrangemang (som leasingavtal) och med beaktande av bland annat följande kriterier (av vilka inget är avgörande): Operatörens etableringsort. Operatörens driftscentrum. Målning av luftfartygets utsida samt luftfartygets interna konstruktion och utformning i linje med operatörens varumärke. Avsedd flagg.


BILAGA II

Produkter som omfattas av ytterligare tilläggstullar

KN 2020  (1)

Tilläggstull

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1) samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning, inbegripet kommissionens senaste genomförandeförordning (EU) 2019/1776 av den 9 oktober 2019 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 280, 31.10.2019, s. 1).