ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 366

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
4 november 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1625 av den 25 augusti 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2020/1626 av den 27 oktober 2020 om förbud mot fiske efter beryxar i unionens vatten och internationella vatten i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 14 med fartyg som för portugisisk flagg

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1627 av den 3 november 2020 om undantagsåtgärder för den tredje referensperioden (2020–2024) av prestations- och avgiftssystemet i det gemensamma europeiska luftrummet med anledning av covid-19-pandemin

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1628 av den 3 november 2020 om införande av unionsövervakning i efterhand av import av förnybar drivmedelsetanol

12

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1629 av den 29 oktober 2020 om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt skattesats för elektricitet som direkt tillhandahålls fartyg i hamn i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

15

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1630 av den 3 november 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1326 vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk, hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål, belysningsmateriel och liknande utrustning, multimediautrustning, samt kopplingsapparater

17

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/1631 av den 22 oktober 2020 om att delegera beslutsbefogenheter avseende överföringen av konfidentiella statistiska uppgifter om europeisk ekonomisk och finansiell statistik till Europeiska unionens statistikkontor (Eurostat) (ECB/2020/53)

21

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Rådets rekommendation (EU) 2020/1632 av den 30 oktober 2020 om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin i Schengenområdet

25

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

4.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1625

av den 25 augusti 2020

om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artikel 118.1 och 118.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/429 fastställs bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdomar som kan överföras till djur eller människor, inbegripet bland annat bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg inom unionen. I den förordningen ges även kommissionen befogenhet att anta bestämmelser i syfte att komplettera vissa icke väsentliga delar av den förordningen genom delegerade akter.

(2)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 (2) fastställs kompletterande bestämmelser om registrerade och godkända anläggningar för hållna landlevande djur och kläckägg samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg. Särskilt i del III avdelning II i den delegerade förordningen fastställs bestämmelser om spårbarhet för hållna får och getter, inklusive skyldigheter för aktörer när det gäller identifieringsmärken och metoder för identifiering av dessa djur.

(3)

I artikel 46 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 föreskrivs dessutom vissa undantag från de spårbarhetskrav för hållna får och getter som anges i artikel 45 i den akten. Detta inbegriper möjligheten för aktörer som håller får och getter yngre än 12 månader att identifiera sina djur genom ett enda elektroniskt öronmärke som synligt visar det unika registreringsnumret och den unika identitetskoden, om dessa djur är avsedda att transporteras till ett slakteri i samma medlemsstat efter uppsamling eller gödning. Efter det att delegerad förordning (EU) 2019/2035 antogs har kommissionen tagit emot flera synpunkter från vissa berörda parter och medlemsstater om de potentiella konsekvenserna av tillämpningen av det undantaget, vilka anses vara alltför betungande för får- och getuppfödare, särskilt med tanke på det låga marknadspris som dessa uppfödare får för djur som slaktas för att användas som livsmedel. Med beaktande av övervägandena enligt artikel 118.3 i förordning (EU) 2016/429 kan ett konventionellt öronmärke eller ett konventionellt karledsband anses säkerställa en tillräcklig spårbarhetsnivå när unga får och getter från olika ursprungsanläggningar flyttas till ett slakteri efter gödning. Tillräcklig spårbarhet kan vidare endast säkerställas om sådana förflyttningar registreras i en enda databas och därmed sker inom samma medlemsstat, vilket också är ett krav för de flesta andra undantag som anges i artikel 46 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.

(4)

Mot bakgrund av detta är det lämpligt att ändra delegerad förordning (EU) 2019/2035 genom att lägga till ett ytterligare undantag för unga får och getter för att undvika oproportionerliga bördor och kostnader för aktörerna, samtidigt som man ser till att hållna får och getter kan spåras och att systemet för identifiering och registrering av dessa djur fungerar smidigt.

(5)

Enligt artikel 108 i förordning (EU) 2016/429 ska medlemsstaterna dessutom ha ett system för identifiering och registrering av hållna landlevande djur, inklusive hållna får och getter. Systemet bör ha fastställda förfaranden för dess korrekta funktion, inbegripet för hantering av de undantag som tillämpas i medlemsstaterna. För att undvika alla risker för djurs hälsa och för att säkerställa att hållna får och getter kan spåras när vissa undantag som anges i artikel 46 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 tillämpas, bör medlemsstaterna vara skyldiga att fastställa förfaranden för tillämpningen av sådana undantag.

(6)

Eftersom delegerad förordning (EU) 2019/2035 ska tillämpas från och med den 21 april 2021 bör den här förordningen också tillämpas från och med det datumet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) 2019/2035 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 45.4 ska led a ersättas med följande:

”a)

ett av de identifieringsmärken som avses i punkt 2 i enlighet med de undantag som föreskrivs i artikel 46,”

2.

I artikel 46 ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5.   Genom undantag från artikel 45.2 får aktörer som håller får och getter som är avsedda att transporteras till ett slakteri efter gödning på en annan anläggning, identifiera varje djur genom åtminstone ett konventionellt öronmärke eller ett konventionellt karledsband enligt förteckningen i bilaga III led a eller b och som synligt, läsbart och outplånligt visar antingen djurets födelseanläggnings unika registreringsnummer eller djurets identitetskod, förutsatt att dessa djur

a)

inte är avsedda att förflyttas till en annan medlemsstat,

och

b)

slaktas före 12 månaders ålder.”

3.

I artikel 48.4 ska följande led läggas till som led c:

”c)

Ansökningar från aktörer om tillämpning av undantagen i artikel 46.4 och 46.5.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 augusti 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg (EUT L 314, 5.12.2019, s. 115).


4.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/1626

av den 27 oktober 2020

om förbud mot fiske efter beryxar i unionens vatten och internationella vatten i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 14 med fartyg som för portugisisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2018/2025 (2) fastställs kvoter för 2020.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av beståndet av beryxar i unionens vatten och internationella vatten i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 14 med fartyg som för portugisisk flagg eller är registrerade i Portugal, medfört att kvoten för 2020 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda visst fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2020 som tilldelats Portugal för det bestånd av beryxar i unionens vatten och internationella vatten i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 14 som anges i bilagan ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i den bilagan.

Artikel 2

Förbud

1.   Fiske efter det bestånd som anges i artikel 1 med fartyg som för portugisisk flagg eller är registrerade i Portugal ska vara förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det ska även vara förbjudet att söka efter fisk, sätta, placera ut eller ta upp fiskeredskap för att fiska efter detta bestånd.

2.   Omlastning, behållande ombord, beredning ombord, överföring, placering i bur, gödning och landning av fisk och fiskeriprodukter från det beståndet, som fångats av dessa fartyg, ska fortfarande vara tillåtet när det gäller fångster som tagits före den dagen.

3.   Oavsiktliga fångster av arterna från detta bestånd som görs av dessa fartyg ska tas ombord och behållas ombord på fiskefartygen, registreras, landas och räknas av mot kvoter i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3).

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2020.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Virginijus SINKEVIČIUS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2018/2025 av den 17 december 2018 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020 (EUT L 325, 20.12.2018, s. 7).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).


BILAGA

Nr

29/TQ2025

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

ALF/3X14-

Art

Beryxar (Beryx spp.)

Område

Unionens vatten och internationella vatten i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 14

Datum

15.10.2020


4.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1627

av den 3 november 2020

om undantagsåtgärder för den tredje referensperioden (2020–2024) av prestations- och avgiftssystemet i det gemensamma europeiska luftrummet med anledning av covid-19-pandemin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning) (1), särskilt artikel 11.6,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (förordning om tillhandahållande av tjänster) (2), särskilt artikel 15.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/317 (3) fastställs detaljerade bestämmelser och förfaranden för genomförandet av prestations- och avgiftssystemet, inbegripet flygtrafiktjänsters och nätverksfunktioners prestanda samt fastställande, påläggande och uttagande av flygtrafikavgifter från luftrumsanvändare.

(2)

Covid-19-pandemin har lett till en kraftigt minskad flygtrafik till följd av en betydande nedgång i efterfrågan och de direkta åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna och tredjeländer för att begränsa pandemins utbrott. De extraordinära omständigheter som orsakats av covid-19-pandemin har en betydande inverkan på de nuvarande processerna och åtgärderna för genomförandet av prestations- och avgiftssystemet under den tredje referensperioden 2020–2024 (nedan kallad RP3), bland annat fastställandet av prestationsmål och enhetsavgifter samt tillämpningen av incitamentssystem och mekanismer för riskdelning. Detta har skapat en exceptionell situation som kräver särskilda tillfälliga åtgärder.

(3)

Medlemsstaterna lämnade in sina utkast till prestationsplaner för RP3 till kommissionen senast den 1 oktober 2019 och sina uppdaterade utkast till prestationsplaner senast den 21 november 2019. I enlighet med artikel 11.3 i förordning (EG) nr 549/2004 har kommissionen gjort en bedömning av huruvida utkasten till prestationsplaner överensstämmer med de unionstäckande prestationsmål som anges i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/903 (4). Både utkasten till prestationsplaner och de unionstäckande prestationsmålen utarbetades emellertid före covid-19-pandemins utbrott och tar därmed inte hänsyn till de resulterande, avsevärt förändrade omständigheterna för luftfarten.

(4)

På grund av den betydande och exempellösa inverkan som covid-19-pandemin fått på luftfartssektorn, i synnerhet tillhandahållandet av flygtrafiktjänster, bör vissa regler som avviker från genomförandeförordning (EU) 2019/317 gälla för RP3. Genomförandeförordning (EU) 2019/317 bör tillämpas på den referensperioden såvida inte annat uttryckligen anges i föreliggande förordning. Denna förordning bör inte heller påverka justeringar av enhetsavgifter som härrör från den andra referensperioden och som grundar sig på kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 (5).

(5)

Med tanke på osäkerheten kring hur trafiken kommer att utvecklas efter covid-19-pandemins utbrott finns det hittills inga tillräckligt stabila trafikprognoser för åren fram till 2024. Det är därför nödvändigt att fastställa särskilda regler för fastställandet av reviderade unionstäckande prestationsmål för RP3 för att säkerställa ett fortsatt genomförande under denna referensperiod. Man har försäkrat att Statfor kommer att offentliggöra en uppdaterad trafikprognos för RP3 i början av november 2020. Denna trafikprognos kommer att ligga till grund för inledandet av översynen av de unionstäckande prestationsmålen för RP3. Med tanke på tidsbegränsningarna bör fastställandet av dessa reviderade mål undantagsvis inte omfattas av alla de processer och tidsfrister som anges i artikel 9.1 och 9.2 i genomförandeförordning (EU) 2019/317. För att kommissionen ska kunna fastställa de reviderade målen bör de nationella tillsynsmyndigheterna tillhandahålla kommissionen inledande kostnadsuppgifter och information om trafikprognoser för de berörda kalenderåren senast den 15 december 2020, som underlag för fastställandet av de reviderade unionstäckande prestationsmålen för RP3. Kommissionen bör senast den 1 maj 2021 anta de reviderade unionstäckande prestationsmålen för RP3.

(6)

När kommissionen har fastställt de reviderade unionstäckande prestationsmålen för RP3 bör medlemsstaterna upprätta prestationsplaner som innehåller de reviderade prestationsmålen för RP3. Processen med att fastställa prestationsmål på nationell nivå eller på nivån för funktionella luftrumsblock bör slutföras först efter det att de reviderade unionstäckande prestationsmålen har antagits. En ny tidsfrist för inlämnande av utkast till prestationsplaner bör följaktligen fastställas.

(7)

Eftersom de omständigheter som covid-19-pandemin förorsakat har lett till en oundviklig försening i förfarandena för utarbetande, bedömning och antagande av prestationsplaner bör de prestationsmål för kostnadseffektivitet som ingår i den slutliga versionen av prestationsplanerna, med beaktande av kriterierna i artikel 11 i förordning (EG) nr 549/2004, ha retroaktiv verkan från början av referensperioden, i enlighet med artikel 17.2 i genomförandeförordning (EU) 2019/317. De bör dock ge effekter genom justeringar av enhetsavgiften först under efterföljande kalenderår.

(8)

Nätverksförvaltaren lade i september 2019 för kommissionen fram ett utkast till prestationsplanen för nätverket för RP3 i enlighet med artikel 19 i genomförandeförordning (EU) 2019/317. Kommissionen har bedömt prestationsplanen för nätverket i enlighet med artikel 19.2 i den förordningen. På grund av de väsentligt förändrade omständigheter som orsakats av covid-19-pandemin, som bröt ut efter inlämnandet av utkastet till prestationsplanen för nätverket, bör nätverksförvaltaren utarbeta och för kommissionens bedömning lägga fram ett nytt utkast till prestationsplan för nätverket. Tidsfristen för inlämnande av denna plan bör följaktligen fastställas.

(9)

De reviderade fastställda kostnaderna för de kombinerade kalenderåren 2020 och 2021 förväntas återspegla den ytterligare osäkerheten och ta vederbörlig hänsyn till de lägre trafikvolymerna till följd av omständigheterna kring covid-19-pandemin.

(10)

I syfte att mildra covid-19-pandemins grava inverkan på luftrumsanvändare under RP3 är det nödvändigt att tillämpa särskilda bestämmelser för kalenderåren 2020 och 2021 när det gäller översynen av prestationsmålen på nyckelområdet kostnadseffektivitet på unionsnivå och lokal nivå, genomförandet av incitamentssystem och mekanismer för riskdelning samt justeringar av enhetsavgifter som härrör från dessa två kalenderår.

(11)

I syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av prestations- och avgiftssystemet under RP3, och med tanke på att prestationsmål fastställs med sikte på framtiden, bör översynen av prestationsmålen för kostnadseffektivitet på unionsnivå och lokal nivå omfatta de fastställda kostnaderna för kalenderåren 2020 och 2021 som en enda period. När dessa reviderade kostnadseffektivitetsmål fastställs på unionsnivå och lokal nivå bör vederbörlig hänsyn tas till de faktiska kostnader som leverantörer av flygtrafiktjänster och medlemsstaterna ådrar sig.

(12)

De regler som styr konsekvenserna av ett sent antagande av prestationsplaner enligt genomförandeförordning (EU) 2019/317 bör anpassas för att mildra den grava ekonomiska inverkan som dessa mekanismer annars skulle få för luftrumsanvändare samt för att undvika alltför hög volatilitet i enhetsavgifterna under RP3. Därför bör motsvarande justeringar av enhetsavgifterna undantagsvis spridas över en tidsperiod på fem kalenderår. De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha rätt att förlänga tidsperioden till sju kalenderår när detta är nödvändigt för att undvika att överföringarna får en oproportionerlig effekt på de enhetsavgifter som tas ut av luftrumsanvändare.

(13)

Medlemsstaterna får genom tillämpning av artikel 29.6 i genomförandeförordning (EU) 2019/317 vidta ytterligare åtgärder för att kompensera för covid-19-pandemins inverkan på flygtrafikavgifternas nivå under RP3.

(14)

För att de nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen lättare ska kunna utföra sina övervakningsuppgifter bör leverantörer av flygtrafiktjänster vara skyldiga att senast den 15 december 2020 lämna en rapport till dessa myndigheter om vilka åtgärder som vidtagits för att hantera covid-19-pandemins ekonomiska och operativa inverkan på deras verksamhet.

(15)

Undantagsbestämmelserna bör tillämpas omedelbart för att göra det möjligt för kommissionen och medlemsstaterna att snabbt vidta lämpliga åtgärder med avseende på förfarandet för att fastställa prestationsmål för RP3 och mildrandet av covid-19-krisens ekonomiska inverkan på luftrumsanvändare. Denna förordning bör på grund av sin brådskande karaktär träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(16)

Kommittén för det gemensamma luftrummet har inte yttrat sig. En genomförandeakt ansågs vara nödvändig och ordföranden lämnade utkastet till genomförandeakt till omprövningskommittén för ytterligare överläggningar. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från omprövningskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs undantagsåtgärder som ska tillämpas för den tredje referensperioden (nedan kallad RP3) av prestations- och avgiftssystemet i det gemensamma europeiska luftrummet vilken avses i artikel 7.1 i genomförandeförordning (EU) 2019/317. Reglerna i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska tillämpas såvida inte annat uttryckligen föreskrivs i föreliggande förordning.

Artikel 2

Fastställande av reviderade unionstäckande prestationsmål för RP3

1.   Genom undantag från artikel 9.3 i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska kommissionen senast den 1 maj 2021 fastställa reviderade unionstäckande prestationsmål för RP3.

2.   Genom undantag från artikel 9.1 i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska de nationella tillsynsmyndigheterna senast den 15 december 2020, som underlag för fastställande av reviderade unionstäckande prestationsmål, förse kommissionen med inledande kostnadsuppgifter och trafikprognoser för RP3.

3.   Kraven i artikel 9.2 första stycket i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska inte tillämpas på utarbetandet av de reviderade unionstäckande prestationsmål för RP3 som avses i punkt 1. Det samråd som avses i artikel 9.2 andra stycket i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska, genom undantag från denna bestämmelse, omfatta utkast till reviderade värden för unionstäckande prestationsmål.

4.   Genom undantag från artiklarna 8.1 och 9.3 i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska de reviderade unionstäckande prestationsmål för RP3 som avses i punkt 1, utöver prestationsmålen för de nyckelutförandeindikatorer som definieras i avsnitt 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/317, inbegripa prestationsmål för den nyckelutförandeindikator som ändras genom artikel 4.1 i den här förordningen.

Artikel 3

Inlämnande och bedömning av utkast till prestationsplaner

1.   Genom undantag från artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska medlemsstaterna utarbeta och senast den 1 oktober 2021 till kommissionen lämna in utkast till prestationsplaner som utarbetats i enlighet med artikel 10 i den genomförandeförordningen och som innehåller reviderade prestationsmål som säkerställer överensstämmelse med de reviderade unionstäckande prestationsmål som avses i artikel 2 i den här förordningen.

2.   Genom undantag från artiklarna 8.2 och 10.2 a i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska de utkast till prestationsplaner som avses i punkt 1, utöver prestationsmålen för de nyckelutförandeindikatorer som definieras i avsnitt 2 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/317, inbegripa prestationsmål för den nyckelutförandeindikator som ändras genom artikel 4.2 i den här förordningen.

3.   Genom undantag från artikel 11.1 b och 11.3 i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska de incitamentssystem för prestationsmål inom nyckelområdet kapacitet som avses i artikel 11.3 i den genomförandeförordningen omfattas av följande krav med avseende på RP3:

a)

Incitamentssystemen ska endast omfatta kalenderåren 2022–2024. Medlemsstaterna ska beakta denna reducerade period av incitamentssystemen i sina utkast till prestationsplaner som avses i punkt 1.

b)

Incitamentssystemen ska medföra finansiella effekter i form av överföringar och efterföljande justeringar av enhetsavgifterna först från och med det första året efter antagandet av prestationsplanen.

4.   När det gäller nyckelområdet kostnadseffektivitet ska prestationsmålen i de slutliga prestationsplaner för RP3 som antagits av medlemsstaterna i enlighet med artikel 16 i genomförandeförordning (EU) 2019/317 tillämpas retroaktivt från början av referensperioden i enlighet med artikel 17.2 i genomförandeförordning (EU) 2019/317.

5.   Genom undantag från artikel 19.1 i förordning (EU) 2019/317 ska nätverksförvaltaren senast den 1 oktober 2021 lämna in ett reviderat utkast till prestationsplanen för nätverket för RP3 till kommissionen för bedömning.

Artikel 4

Undantag avseende nyckelutförandeindikatorerna för RP3

1.   Genom undantag från punkterna 4.1 a och 4.1 b i avsnitt 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska nyckelutförandeindikatorn avseende den årliga förändringen av de genomsnittliga unionstäckande fastställda enhetskostnaderna för undervägsflygtrafiktjänster för kalenderåren 2020 och 2021 fastställas som ett sammanlagt värde för dessa två år, uttryckt som en procentuell förändring jämfört med det unionstäckande utgångsvärde som avses i artikel 9.4 a i genomförandeförordning (EU) 2019/317. För detta ändamål ska en enda genomsnittlig unionstäckande fastställd enhetskostnad för kalenderåren 2020 och 2021 beräknas som ett förhållande mellan de totala fastställda kostnaderna underväg på unionsnivå för dessa två kalenderår och de totala undervägstjänstenheterna på unionsnivå för dessa två kalenderår.

2.   Genom undantag från punkterna 4.1 a i och 4.1 a iii i avsnitt 2 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska nyckelutförandeindikatorn för den fastställda enhetskostnaden för undervägsflygtrafiktjänster på lokal nivå fastställas för kalenderåren 2020 och 2021 som ett gemensamt värde för dessa två år. För detta ändamål ska en enda genomsnittlig fastställd enhetskostnad för kalenderåren 2020 och 2021 beräknas som ett förhållande mellan de totala fastställda kostnaderna underväg för dessa två kalenderår och de totala undervägstjänstenheterna för dessa två kalenderår, vad gäller den berörda avgiftszonen.

Artikel 5

Undantag avseende beräkning och fastställande av enhetsavgifter och tillhörande justeringar

1.   När det gäller kalenderåren 2020 och 2021 ska justeringar av enhetsavgifter enligt artikel 27.2–27.5 i genomförandeförordning (EU) 2019/317 beräknas på grundval av de totala relevanta fastställda kostnaderna för dessa två år och på grundval av den totala intäktsförlust eller de totala ytterligare intäkter som är ett resultat av skillnaden mellan de tjänstenheter som prognostiserats i prestationsplanen och de faktiskt registrerade tjänstenheterna för dessa två år. Dessa två år ska hänvisas till som en enda period och ersätta den period som i de bestämmelserna hänvisas till som ”året n”. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29.5 andra stycket sista meningen i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska justeringarna av enhetsavgifterna göras under kalenderåren 2023 och 2024.

2.   När det gäller kalenderåren 2020 och 2021 ska justeringar av enhetsavgifter enligt artikel 27.8 i genomförandeförordning (EU) 2019/317 beräknas på grundval av de totala relevanta fastställda kostnaderna för dessa två år och på grundval av den totala intäktsförlust eller de totala ytterligare intäkter som är ett resultat av skillnaden mellan de tjänstenheter som prognostiserats i prestationsplanen och de faktiskt registrerade tjänstenheterna för dessa två år. Dessa två år ska hänvisas till som en enda period och ersätta den period som i de bestämmelserna hänvisas till som ”året n”. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29.5 andra stycket sista meningen i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska justeringarna av enhetsavgifterna göras under kalenderåren 2023 och 2024.

3.   När det gäller kalenderåren 2020 och 2021 ska minskningar eller ökningar av enhetsavgifter i enlighet med artikel 28.4–28.6 i genomförandeförordning (EU) 2019/317 beräknas på grundval av de relevanta totala fastställda kostnaderna och de relevanta totala faktiska kostnaderna för dessa två år. Dessa två år ska hänvisas till som en enda period och ersätta den period på ett kalenderår som hänvisas till i de bestämmelserna. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29.5 andra stycket sista meningen i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska de minskningar eller ökningar av enhetsavgifterna som ska tillämpas år n+2 göras under kalenderåret 2023.

4.   När det gäller RP3 ska justeringar i enlighet med artikel 29.5 andra stycket i genomförandeförordning (EU) 2019/317 beräknas på grundval av de utkast till prestationsplaner som är relevanta för fastställandet av enhetsavgifter enligt artikel 17.1 i genomförandeförordning (EU) 2019/317.

Genom undantag från artikel 29.5 i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska dessa justeringar fördelas jämnt över fem kalenderår, med början året efter det år då prestationsplanen antas.

5.   Den nationella tillsynsmyndigheten får besluta att förlänga den tidsperiod som avses i punkt 4 till högst sju kalenderår när detta är nödvändigt för att undvika att överföringarna får en oproportionerlig effekt på de enhetsavgifter som tas ut av luftrumsanvändare.

Artikel 6

Ytterligare rapportering och övervakning

1.   Utöver de skyldigheter som anges i artiklarna 4 och 36 i genomförandeförordning (EU) 2019/317 ska leverantörer av flygtrafiktjänster senast den 15 december 2020 lämna en rapport till den nationella tillsynsmyndigheten med en detaljerad beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att hantera covid-19-pandemins ekonomiska och operativa inverkan på deras verksamhet. Efter att ha tagit emot rapporten ska den nationella tillsynsmyndigheten vidarebefordra den till kommissionen.

2.   De nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen får använda uppgifterna i den rapport som avses i punkt 1 för de övervakningsuppgifter som anges i artikel 37 i genomförandeförordning (EU) 2019/317.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.

(2)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/317 av den 11 februari 2019 om inrättande av ett prestations- och avgiftssystem i det gemensamma europeiska luftrummet och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013 (EUT L 56, 25.2.2019, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/903 av den 29 maj 2019 om fastställande av EU-täckande prestationsmål för nätverket för flygledningstjänst för den tredje referensperioden som inleds den 1 januari 2020 och avslutas den 31 december 2024 (EUT L 144, 3.6.2019, s. 49).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (EUT L 128, 9.5.2013, s. 31).


4.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1628

av den 3 november 2020

om införande av unionsövervakning i efterhand av import av förnybar drivmedelsetanol

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (1), särskilt artikel 10,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (2), särskilt artikel 7,

efter samråd med kommittén för skyddsåtgärder och gemensamma exportregler, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 2 i förordning (EU) 2015/478 har Frankrike underrättat kommissionen om att utvecklingen av importen av förnybar drivmedelsetanol förefaller kräva övervakningsåtgärder. Frankrike har i synnerhet begärt att övervakning i efterhand ska införas.

(2)

Enligt artikel 10 i förordning (EU) 2015/478 får unionsövervakning införas om importutvecklingen för en produkt hotar att skada unionens producenter, och om unionens intressen så kräver. Artikel 7 i förordning (EU) 2015/755 ger möjlighet att införa unionsövervakning om unionens intressen så kräver. Övervakning i efterhand får införas enligt båda förordningarna, i enlighet med artikel 10.1 a respektive artikel 7.1 a.

(3)

Enligt de uppgifter som Frankrike tillhandahållit ökade importen av förnybar drivmedelsetanol till unionen med 512 % mellan 2017 och 2019, från 87,6 ton till 536,2 ton. Under 2019 underskred dessutom importpriserna för förnybar drivmedelsetanol från de sex största importkällorna unionsproducenternas priser med 15 % i genomsnitt.

(4)

EU:s förbrukning av förnybar drivmedelsetanol ökade uppskattningsvis med 10 % mellan 2017 och 2019, från 3,9 miljoner ton till 4,3 miljoner ton. Under samma period ökade dock världsproduktionen av förnybar drivmedelsetanol, från 80,6 miljoner ton till 87,5 miljoner ton. En jämförelse mellan världsproduktionens totala storlek och EU:s totala förbrukning tyder på att även mindre störningar på den globala marknaden för förnybar drivmedelsetanol kan få mycket allvarliga konsekvenser för utbudet på EU-marknaden, både vad gäller kvantitet och pris.

(5)

Därtill kommer att omkring 84 % av den totala världsproduktionen av förnybar drivmedelsetanol (mer än 70 miljoner ton) är koncentrerad till Förenta staterna (54 %) och Brasilien (30 %). Dessa två länder har en så hög produktionskapacitet att även ett begränsat årsproduktionsöverskott kan leda till ett överutbud på världsmarknaden, vilket kan få negativa konsekvenser för betydligt mindre marknader som EU. Under de senaste tre åren har importen från Förenta staterna till EU ökat stadigt, och importen från Brasilien har ökat kraftigt under de första månaderna av 2020.

(6)

Det bör också erinras om att en lätt överkapacitet redan har noterats på den amerikanska marknaden de senaste fem åren, vilket har föranlett ett antal länder (till exempel Brasilien, Kina, Peru och Colombia) att vidta eller återinföra åtgärder för att begränsa importen av förnybar drivmedelsetanol från Förenta staterna. Det är uppenbart att de kvantiteter som Förenta staterna tidigare exporterade till dessa marknader nu kan komma att dirigeras om till andra marknader, till exempel EU-marknaden. Vidare bör det erinras om att EU:s antidumpningsåtgärder för förnybar drivmedelsetanol upphävdes i maj 2019.

(7)

Med anledning av den ökade importen under de senaste åren har marknadsandelarna minskat för unionens etanolindustri. Efterfrågan i EU har rasat de senaste månaderna och unionsindustrins ekonomiska situation har försämrats. När marknaden väl återhämtar sig förväntas en omfattande export till EU av de outnyttjade lager som finns i de främsta producentländerna utanför EU, vilket därmed skulle hindra unionsindustrins återhämtning. Det kan heller inte uteslutas att vissa regeringar, i ett försök att upprätthålla produktionen, kan komma att införa subventioner eller andra former av stöd till förmån för sina etanolindustrier. Vissa stödprojekt diskuteras redan i Förenta staterna.

(8)

På grundval av den senaste tidens importutveckling för förnybar drivmedelsetanol och den nuvarande överskottskapaciteten görs bedömningen att unionsproducenter snart kan komma att ta skada.

(9)

Det ligger således i EU:s intresse att låta import av förnybar drivmedelsetanol bli föremål för unionsövervakning i efterhand, så att statistiska uppgifter kan tillhandahållas innan officiell importstatistik offentliggörs. Därmed möjliggörs en snabb analys av uppgifterna om importutvecklingen från alla tredjeländer. Snabb och regelbunden handelsstatistik är en nödvändighet för att kunna hantera sårbarheten hos EU-marknaden för förnybar drivmedelsetanol i samband med plötsliga förändringar på den globala marknaden.

(10)

Då drivmedelsetanol kan klassificeras enligt olika KN-nummer omfattande andra produkter, bör särskilda Taric-nummer skapas för att säkerställa en adekvat övervakning begränsad till enbart den berörda produkten. Övervakningen i efterhand ska omfatta produkterna i bilagan.

(11)

Övervakningssystemet bör införas under ett år, vilket har bedömts vara tillräckligt för att övervaka importutvecklingen under marknadens återhämtning fram till dess att situationen har stabiliserats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Övergång till fri omsättning inom unionen av förnybar drivmedelsetanol, som anges i bilagan till denna förordning, ska omfattas av unionsövervakning i efterhand i enlighet med förordning (EU) 2015/478 och förordning (EU) 2015/755.

2.   Klassificeringen av de produkter som omfattas av denna förordning ska baseras på Taric. Ursprunget för de produkter som omfattas av denna förordning ska fastställas i enlighet med artikel 60 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och ska gälla i ett år.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 83, 27.3.2015, s. 16.

(2)  EUT L 123, 19.5.2015, s. 33.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).


BILAGA

Förteckning över produkter som omfattas av unionsövervakning i efterhand

Den produkt som är föremål för övervakning i efterhand är förnybar drivmedelsetanol, dvs. etylalkohol framställd av jordbruksprodukter (enligt förteckningen i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), denaturerad eller ej, med undantag för produkter med en vattenhalt på mer än 0,3 % (m/m) uppmätt enligt standarden EN 15376, men innefattande etylalkohol framställd av jordbruksprodukter (enligt förteckningen i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) i blandningar med bensin med en etylalkoholhalt på mer än 10 % (v/v), avsedda för drivmedel. Den berörda produkten innefattar även etylalkohol framställd av jordbruksprodukter (enligt förteckningen i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) som ingår i etyltertiärbutyleter (ETBE).

Produktdefinitionen är begränsad till förnybar etanol avsedd för drivmedel. Denna begäran omfattar således varken syntetisk eller förnybar etanol avsedd för andra ändamål än drivmedel, dvs. för industriell användning och i dryck.

Den berörda produkten klassificeras för närvarande enligt följande KN- och Taric-nummer:

KN-nummer

Taric-tilläggsnummer

ex 2207 10 00

11

ex 2207 20 00

11

ex 2208 90 99

11

ex 2710 12 21

10

ex 2710 12 25

10

ex 2710 12 31

10

ex 2710 12 41

10

ex 2710 12 45

10

ex 2710 12 49

10

ex 2710 12 50

10

ex 2710 12 70

10

ex 2710 12 90

10

ex 3814 00 10

10

ex 3814 00 90 ,

70

ex 3820 00 00

10

ex 3824 99 92

66


BESLUT

4.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/15


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1629

av den 29 oktober 2020

om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt skattesats för elektricitet som direkt tillhandahålls fartyg i hamn i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (1), särskilt artikel 19,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 7 augusti 2019 ansökte Frankrike om tillstånd att tillämpa en nedsatt skattesats för elektricitet som direkt tillhandahålls havsgående fartyg och fartyg i inlandssjöfart som ligger i hamn (landström), enligt artikel 19 i direktiv 2003/96/EG. De franska myndigheterna lämnade ytterligare upplysningar och förtydliganden den 4 mars 2020 och den 30 april 2020.

(2)

Syftet med den nedsatta skattesats som Frankrike har för avsikt att tillämpa är att främja utbyggnaden och användningen av landström. Användningen av sådan elektricitet anses vara ett ur miljösynpunkt mindre skadligt sätt att tillgodose behovet av elektricitet för fartyg som ligger i hamn än förbränning av bunkerbränsle ombord på sådana fartyg.

(3)

Eftersom man vid användning av landström undviker utsläpp av luftföroreningar från förbränning av bunkerbränsle ombord på fartyg som ligger i hamn, förbättrar sådan användning lokal luftkvalitet i hamnstäder. Med beaktande av särdragen hos elproduktionens struktur i Frankrike förväntas användningen av landström i stället för elektricitet som framställs genom förbränning av bunkerbränsle dessutom leda till minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar samt till minskat buller. Åtgärden förväntas därför bidra till målen för unionens miljö-, hälso- och klimatpolitik.

(4)

Att tillåta Frankrike att tillämpa en nedsatt skattesats för landström går inte utöver vad som är nödvändigt för att öka användningen av sådan elektricitet, eftersom elframställning ombord i de flesta fall kommer att förbli det mest konkurrenskraftiga alternativet. Av samma skäl och på grund av att den relevanta tekniken för närvarande har en relativt liten marknadsspridning är det inte troligt att tillämpningen av den nedsatta skattesatsen kommer att leda till betydande snedvridningar av konkurrensen under den tid den är tillämplig, och den kommer således inte att inverka negativt på den inre marknadens funktion.

(5)

I enlighet med artikel 19.2 i direktiv 2003/96/EG ska varje tillstånd som beviljas enligt artikel 19.1 i det direktivet vara strikt tidsbegränsat. För att säkerställa att tillståndsperioden är tillräckligt lång, så att berörda ekonomiska aktörer inte avskräcks från att göra nödvändiga investeringar, är det lämpligt att bevilja det begärda tillståndet från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2026. Det tillståndet bör dock upphöra att gälla från och med tillämpningsdagen för eventuella allmänna bestämmelser om skatteförmåner för landström som antas av rådet på grundval av artikel 113 eller en annan relevant bestämmelse i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om sådana allmänna bestämmelser blir tillämpliga före den 31 december 2026.

(6)

Detta beslut påverkar inte tillämpningen av unionsreglerna för statligt stöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Frankrike ges tillstånd att tillämpa en nedsatt skattesats för elektricitet som direkt tillhandahålls fartyg, som inte är privata nöjesfartyg, i hamn (landström), under förutsättning att de minimiskattenivåer som avses i artikel 10 i direktiv 2003/96/EG iakttas.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2026.

Om rådet, på grundval av artikel 113 eller en annan relevant bestämmelse i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, antar allmänna bestämmelser om skatteförmåner för landström, ska detta beslut dock upphöra att gälla samma dag som dessa allmänna bestämmelser blir tillämpliga.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.


4.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1630

av den 3 november 2020

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1326 vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk, hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål, belysningsmateriel och liknande utrustning, multimediautrustning, samt kopplingsapparater

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (1), särskilt artikel 10.6, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU (2) ska elektrisk utrustning som överensstämmer med harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, förutsättas överensstämma med de väsentliga krav som omfattas av dessa standarder eller delar av dem och som anges i bilaga I till det direktivet.

(2)

Genom kommissionens genomförandebeslut C(2016) 7641 (3) begärde kommissionen att Europeiska standardiseringskommittén (nedan kallad CEN), Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (nedan kallad Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (nedan kallat Etsi) skulle utarbeta och revidera harmoniserade standarder för elektromagnetisk kompatibilitet till stöd för direktiv 2014/30/EU.

(3)

På grundval av den begäran som anges i genomförandebeslut C(2016) 7641, reviderade CEN och Cenelec följande harmoniserade standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i C-serien i Europeiska unionens officiella tidning (4): EN 55011:2009, EN 55014-1:2006, EN 55015:2013 och EN 55032:2012. Detta resulterade i antagandet av följande harmoniserade standarder och ändringar av dessa: EN 55011:2016, EN 55011:2016/A1:2017 och EN 55011:2016/A11:2020 för utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk. EN 55014-1:2017 och EN 55014-1:2017/A11:2020 för elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål. EN IEC 55015:2019 och EN IEC 55015:2019/A11:2020 för belysningsmateriel och liknande utrustning. EN 55032:2015 och EN 55032:2015/A11:20 för multimediautrustning.

(4)

På grundval av den begäran som anges i genomförandebeslut C(2016) 7641, reviderade CEN och Cenelec den harmoniserade standarden EN 62026-2:2013, till vilken en hänvisning har offentliggjorts i C-serien i Europeiska unionens officiella tidning (5). Till följd av detta antogs den harmoniserade standarden EN 62026-2:2013/A1:2019.

(5)

Kommissionen har tillsammans med CEN och Cenelec gjort en bedömning av huruvida dessa harmoniserade standarder överensstämmer med begäran i genomförandebeslut C(2016) 7641.

(6)

De harmoniserade standarderna EN 55011:2016 ändrad genom EN 55011:2016/A1:2017 och EN 55011:2016/A11:2020, EN 55014-1:2017 ändrad genom EN 55014-1:2017/A11:2020, EN IEC 55015:2019 ändrad genom EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 55032:2015 ändrad genom EN 55032:2015/A11:2020, och EN 62026-2:2013 ändrad genom EN 62026-2:2013/A1:2019 uppfyller de väsentliga krav som de syftar till att uppfylla och som fastställs i direktiv 2014/30/EU. Det är därför lämpligt att offentliggöra hänvisningen till dessa harmoniserade standarder tillsammans med de relevanta ändrande standarderna i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

I bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2019/1326 (6) förtecknas hänvisningar till harmoniserade standarder som ger presumtion om överensstämmelse med direktiv 2014/30/EU. För att säkerställa att hänvisningarna till harmoniserade standarder som utarbetats för att stödja direktiv 2014/30/EU förtecknas i en enda rättsakt bör hänvisningarna till dessa standarder tillsammans med de relevanta ändrande standarderna införas i den bilagan.

(8)

Det är därför nödvändigt att återkalla hänvisningarna till följande harmoniserade standarder från C-serien av Europeiska unionens officiella tidning, tillsammans med hänvisningarna till relevanta ändrande eller rättande standarder till dessa: EN 55011:2009 ändrad genom EN 55011:2009/A1:2010, EN 55014-1:2006 ändrad genom EN 55014-1:2006/A1:2009 och EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55015:2013 och EN 55032:2012 ändrade genom EN 55032:2012/AC:2013, samt EN 62026-2:2013.

(9)

I bilaga II till genomförandebeslut (EU) 2019/1326 förtecknas hänvisningar till harmoniserade standarder till stöd för direktiv 2014/30/EU som återkallas från C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Det är därför lämpligt att offentliggöra hänvisningarna till dessa standarder tillsammans med hänvisningar till relevanta ändrande eller rättande standarder till dessa i den bilagan.

(10)

För att tillverkarna ska få tillräckligt med tid att förbereda sig inför tillämpningen av de harmoniserade standarderna EN 55011:2016 ändrad genom EN 55011:2016/A1:2017 och EN 55011:2016/A11:2020, EN 55014-1:2017 ändrad genom EN 55014-1:2017/A11:2020, EN IEC 55015:2019 ändrad genom EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 55032:2015 ändrad genom EN 55032:2015/A11:2020, och EN 62026-2:2013 ändrad genom EN 62026-2:2013/A1:2019, är det nödvändigt att senarelägga återkallandet av hänvisningarna till följande harmoniserade standarder, tillsammans med hänvisningarna till relevanta ändrande eller rättande standarder till dessa: EN 55011:2009 ändrad genom EN 55011:2009/A1:2010, EN 55014-1:2006 ändrad genom EN 55014-1:2006/A1:2009 och EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55015:2013 och EN 55032:2012 ändrade genom EN 55032:2012/AC:2013, och EN 62026-2:2013.

(11)

Genomförandebeslut (EU) 2019/1326 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Överensstämmelse med en harmoniserad standard ger en presumtion om överensstämmelse med motsvarande väsentliga krav i unionens harmoniserade lagstiftning från och med dagen för offentliggörande av hänvisningen till en sådan standard i Europeiska unionens officiella tidning. Detta beslut bör därför träda i kraft samma dag som det offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2019/1326 ska ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Bilaga II till genomförandebeslut (EU) 2019/1326 ska ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 96, 29.3.2014, s. 79).

(3)  Commission Implementing Decision C(2016) 7641 of 30 November 2016 on a standardisation request to the European Committee for Standardisation, to the European Committee for Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards harmonised standards in support of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (ej översatt till svenska).

(4)  EUT C 246, 13.7.2018, s. 1.

(5)  EUT C 246, 13.7.2018, s. 1.

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1326 av den 5 augusti 2019 om de harmoniserade standarder för elektromagnetisk kompatibilitet som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU (EUT L 206, 6.8.2019, s. 27).


BILAGA I

I bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2019/1326 ska följande poster läggas till:

Nr

Hänvisning till standard

”10.

SS-EN 55011:2016

Utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk (ISM- utrustning) – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder

SS-EN 55011:2016/A1:2017

SS-EN 55011:2016/A11:2020

11.

SS-EN 55014-1:2017

Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav för elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål – Del 1: Emission

SS-EN 55014-1:2017/A11:2020

12.

SS-EN IEC 55015:2019

Belysningsmateriel och liknande utrustning – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder

SS-EN 55015:2019/A11:2020

13.

SS-EN 55032:2015

Multimediautrustning – EMC-fordringar – Immunitet

SS-EN 55032:2015/A11:2020

14.

SS-EN 62026-2:2013

Kopplingsapparater för högst 1000 V – Nätverk för styrning av apparater (CDI) – Del 2: AS-i

SS-EN 62026-2:2013/A1:2019”


BILAGA II

I bilaga II till genomförandebeslut (EU) 2019/1326 ska följande poster läggas till:

Nr

Hänvisning till standard

Datum för återkallande

”7.

SS-EN 55011:2009

Utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk (ISM- utrustning) – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder

SS-EN 55011:2009/A1:2010

4 maj 2022

8.

SS-EN 55014-1:2006

Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav för elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål – Del 1: Emission

SS-EN 55014-1:2006/A1:2009

SS-EN 55014-1:2006/A2:2011

4 maj 2022

9.

SS-EN 55015:2013

Belysningsmateriel och liknande utrustning – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder

4 maj 2022

10.

SS-EN 55032:2012

Multimediautrustning – EMC-fordringar – Immunitet

SS-EN 55032:2012/AC:2013.

4 maj 2022

11.

SS-EN 62026-2:2013

Kopplingsapparater för högst 1000 V – Nätverk för styrning av apparater (CDI) – Del 2: AS-i

4 maj 2022”


4.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/21


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/1631

av den 22 oktober 2020

om att delegera beslutsbefogenheter avseende överföringen av konfidentiella statistiska uppgifter om europeisk ekonomisk och finansiell statistik till Europeiska unionens statistikkontor (Eurostat) (ECB/2020/53)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artikel 8a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 2533/98, får en överföring av konfidentiella statistiska uppgifter mellan en medlem i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) som samlat in uppgifterna och en myndighet i europeiska statistiksystemet (ESS) ske om överföringen är nödvändig för att effektivt utveckla, producera eller sprida europeisk statistik eller för att höja dess kvalitet inom ESS och ECBS respektive behörighetsområden och denna nödvändighet har påvisats.

(2)

Enligt artikel 8a i förordning (EG) nr 2533/98 krävs dessutom att ytterligare skyddsåtgärder vidtas när konfidentiella statistiska uppgifter byts ut mellan ECBS och ESS, nämligen att all överföring utöver den första överföringen uttryckligen måste godkännas av den myndighet som samlat in uppgifterna och att konfidentiella statistiska uppgifter inte får användas för andra ändamål än rent statistiska, t.ex. administrativa eller skattemässiga ändamål eller rättsliga förfaranden.

(3)

Enligt artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (2), ska konfidentiella uppgifter som erhållits uteslutande för framställning av europeisk statistik användas av Europeiska unionens statistikkontor (Eurostat) uteslutande för statistiska ändamål såvida inte det statistiska objektet otvetydigt har gett sitt medgivande till att de används för andra ändamål. Enligt artikel 20.4 i förordning (EG) nr 223/2009 ska Eurostat dessutom vidta alla nödvändiga rättsliga, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella uppgifter säkerställs. Mot denna bakgrund har Eurostat bekräftat för Europeiska centralbanken (ECB) att man kommer att säkerställa skyddet för konfidentiella statistiska uppgifter som överförts, uteslutande använda dem för statistiska ändamål samt inte röja dem för utomstående. ECB-rådet gör därför bedömningen att Eurostat har vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda de konfidentiella statistiska uppgifterna om ekonomisk och finansiell statistik som ECB överför.

(4)

I mars 2003 ingick ECB och Eurostat ett samförståndsavtal om ekonomisk och finansiell statistik (3) (nedan kallat samförståndsavtalet om ekonomisk och finansiell statistik), bl.a. för att inrätta ett ramverk för utbyte och reproduktion av uppgifter. Av avsnitt G i det samförståndsavtalet framgår att överenskommelser om tidpunkterna för utbyte av uppgifter ska fastställas i ett serviceavtal som också reglerar utbytet av konfidentiella statistiska uppgifter. Serviceavtalet om utbyte av uppgifter (4), som ingicks i februari 2008 och utgör bilaga 2 till samförståndsavtalet om ekonomisk och finansiell statistik, fastställer respektive ansvar, tillvägagångssätt och medel för utbyte av uppgifter mellan ECB:s generaldirektorat för statistik och Eurostat. Av bilaga 1 till serviceavtalet framgår vilken statistisk information som ska delas mellan Eurostat och ECB. De statistiska uppgifterna inkluderar, men är inte begränsade till: kvartalsvis statistik över de finansiella räkenskaperna, statistik över de monetära finansinstitutens (MF) balansräkningsposter, räntesatsstatistik för MFI, och statistik som samlas in med stöd av riktlinje ECB/2013/24 (5), Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (6), Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) (7) respektive riktlinje ECB/2011/23 (8).

(5)

För att underlätta ECB:s beslutsförfarande avseende beslut om överföring av konfidentiella ekonomiska och finansiella statistiska uppgifter till Eurostat inom ramen för samförståndsavtalet om ekonomisk och finansiell statistik, och beslut om eventuella ändringar av serviceavtalet om utbyte av uppgifter som kan bli nödvändiga för att överföra konfidentiella statistiska uppgifter till Eurostat, är det nödvändigt att tillåta en delegering av vissa beslutsbefogenheter i enlighet med detta delegeringsbeslut. Delegeringsbeslutet om överföring av konfidentiella ekonomiska och finansiella statistiska uppgifter till Eurostat inkluderar information på EU-nivå, euroområdesnivå och nationell nivå, samt även nationella bidrag i enlighet med ECB-rättsakter.

(6)

Enligt artikel 12.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken kan ECB-rådet besluta om att delegera vissa befogenheter till direktionen.

(7)

I enlighet med allmänna principer om delegering som tagits fram och bekräftats av Europeiska unionens domstol bör en delegering av beslutanderätt vara begränsad, proportionerlig och baserade på specifika kriterier. Mot bakgrund av de villkor som framgår av artikel 8a i förordning (EG) nr 2533/98 som gäller för varje överföring av konfidentiella statistiska uppgifter till Eurostat och att detta beslut är begränsat till överföringar av konfidentiella statistiska uppgifter inom ramen för samförståndsavtalet om ekonomisk och finansiell statistik, är de delegerade besluten som ska fattas mer av teknisk natur än av politisk, vilket innebär att kriterierna för delegeringen bör hållas relativt allmänna.

(8)

Om kriterierna för att anta ett delegerat beslut inte uppfylls bör beslut om överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter till Eurostat antas av ECB-rådet utifrån ett förslag från direktionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.

konfidentiella statistiska uppgifter: konfidentiella statistiska uppgifter enligt definitionen i artikel 1.12 i förordning (EG) nr 2533/98.

2.

delegerat beslut: ett beslut som fattas med stöd av att ECB-rådet delegerar befogenheter i enlighet med detta beslut.

3.

samförståndsavtal om ekonomisk och finansiell statistik: samförståndsavtalet om ekonomisk och finansiell statistik mellan Europeiska centralbankens generaldirektorat för statistik (GD statistik) och Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat) som ingicks den 10 mars 2003.

4.

serviceavtal om utbyte av uppgifter: det serviceavtal om utbyte av uppgifter mellan Europeiska centralbankens generaldirektorat för statistik (GD statistik) och Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat) som ingicks i februari 2008, i dess aktuella lydelse, som utgör bilaga 2 till samförståndsavtalet om ekonomisk och finansiell statistik.

Artikel 2

Överföring av konfidentiella statistiska uppgifter till Eurostat

1.   ECB-rådet delegerar härmed behörigheten att besluta om överföring av konfidentiella statistiska uppgifter till Eurostat inom ramen för samförståndsavtalet om ekonomisk och finansiell statistik till direktionen.

2.   Ett beslut om att överföra konfidentiella statistiska uppgifter från ECB till Eurostat enligt punkt 1 ska endast antas genom ett delegerat beslut om de kriterier för att anta delegerade beslut som framgår av artikel 4 är uppfyllda.

Artikel 3

Ändringar av serviceavtalet om utbyte av uppgifter

1.   ECB-rådet delegerar härmed behörigheten att besluta om sådana ändringar av serviceavtalet om utbyte av uppgifter som är nödvändiga för att till Eurostat överföra sådana konfidentiella statistiska uppgifter som avses i artikel 2.1 till direktionen.

2.   Ett beslut om att ändra serviceavtalet om utbyte av uppgifter som är nödvändig för att till Eurostat överföra sådana konfidentiella statistiska uppgifter som avses i artikel 2.1, enligt vad som framgår av punkt 1, ska endast antas genom ett delegerat beslut om de kriterier för att anta delegerade beslut som framgår av artikel 4 är uppfyllda.

Artikel 4

Kriterier för att anta delegerade beslut om att överföra konfidentiella statistiska uppgifter till Eurostat och om att ändra serviceavtalet om utbyte av uppgifter

1.   Ett beslut om att till Eurostat överföra sådana konfidentiella statistiska uppgifter som avses i artikel 2.1 eller om att ändra serviceavtalet om utbyte av uppgifter enligt artiklarna 2 respektive 3, ska endast fattas genom ett delegerat beslut om denna överföring är nödvändig för att på ett effektivt sätt utveckla, framställa eller sprida, eller för att förbättra kvaliteten på, europeisk ekonomisk och finansiell statistik och denna nödvändighet har visats. De konfidentiella statistiska uppgifterna som avses i artikel 2.1 och som ska överföras till Eurostat ska vara adekvata, relevanta och inte gå utöver vad som är nödvändigt.

2.   Ett beslut om att till Eurostat överföra sådana konfidentiella statistiska uppgifter som avses i artikel 2.1 eller om att ändra serviceavtalet om utbyte av uppgifter enligt artiklarna 2 respektive 3, ska endast fattas genom ett delegerat beslut om alla nedanstående villkor är uppfyllda:

a)

Informationen är nödvändig för att Eurostat ska kunna säkerställa en meningsfull sammanställning av europeisk ekonomisk och finansiell statistik eller för att bedöma kvaliteten på bidragen till aggregaten för sådan statistik.

b)

Eurostat godtar att på förhand söka ett godkännande för alla överföringar utöver den första överföringen av konfidentiella statistiska uppgifter som avses i artikel 2.1.

c)

Ansökan omfattar information som faller inom ramen för samförståndsavtalet om ekonomisk och finansiell statistik.

d)

Överföringen av sådana uppgifter påverkar inte utförandet av ECBS uppgifter negativt.

ECBS statistikkommitté ska lämna en bedömning av huruvida de villkor som avses i första stycket har uppfyllts till direktionen.

3.   ECB-rådet ska vid en lämplig tidpunkt informeras om alla beslut som fattats av direktionen enligt artiklarna 2 och 3.

4.   Om ett eller flera av kriterierna för att anta ett delegerat beslut enligt punkterna 1 och/eller 2 inte är uppfyllda, ska beslut om att till Eurostat överföra sådana konfidentiella statistiska uppgifter som avses i artikel 2.1 och om ändringar av serviceavtalet om utbyte av uppgifter som är nödvändiga för att till Eurostat överföra sådana konfidentiella statistiska uppgifter som avses i artikel 2.1, fattas av ECB-rådet på förslag av direktionen.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 22 oktober 2020.

ECB:s ordförande

Christine LAGARDE


(1)  EUT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

(3)  Samförståndsavtal om ekonomisk och finansiell statistik mellan ECB:s generaldirektorat för statistik (GD statistik) och Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat) (Bryssel, 10 mars 2003), MOU/2003/03101.

(4)  Serviceavtal om utbyte av uppgifter mellan ECB:s generaldirektorat för statistik (GD statistik) och Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat) – Bilaga 2 till Samförståndsavtal om ekonomisk och finansiell statistik mellan Eurostat och GD statistik (februari 2008), MOU/2008/02011.

(5)  Riktlinje ECB/2013/24 av den 25 juli 2013 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik (EUT L 2, 7.1.2014, s. 34).

(6)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).

(7)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2013/34) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 51).

(8)  Riktlinje ECB/2011/23 av den 9 december 2011 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik (EUT L 65, 3.3.2012, s. 1).


REKOMMENDATIONER

4.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/25


RÅDETS REKOMMENDATION (EU) 2020/1632

av den 30 oktober 2020

om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin i Schengenområdet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 77.2 c och e samt 292 första och andra meningen,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 67 i EUF-fördraget ska unionen utgöra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där det ska säkerställas att det inte förekommer någon kontroll av personer vid de inre gränserna. Enligt Schengenregelverket får de inre gränserna passeras överallt utan att någon in- och utresekontroll genomförs, oavsett personens nationalitet. Detta gäller också för tredjelandsmedborgare som lagligen uppehåller sig i EU och tredjelandsmedborgare som på föreskrivet sätt rest in i en medlemsstat och som får röra sig fritt inom alla andra medlemsstaters territorier i 90 dagar under en period av 180 dagar.

(2)

Den 30 januari 2020 förklarade Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör att det globala utbrottet av ett nytt coronavirus som orsakar coronavirussjukdomen covid-19 (nedan kallat covid-19) utgjorde ett internationellt hot mot människors hälsa. Den 11 mars 2020 gjorde WHO bedömningen att covid-19 kan betecknas som en pandemi.

(3)

Medlemsstaterna har vidtagit olika åtgärder för att begränsa virusets spridning, varav vissa har inverkat på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, såsom inreserestriktioner eller krav på att personer som reser från ett land till ett annat ska sitta i karantän. Dessa åtgärder har i vissa fall inverkat på det faktum att det inte ska förekomma några kontroller av personer, oavsett deras nationalitet, när de passerar de inre gränserna inom Schengenområdet.

(4)

I rådets rekommendation (EU) 2020/1475 (1) fastställs allmänna principer och gemensamma kriterier, inbegripet gemensamma gränsvärden, när inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin övervägs. I rekommendationen fastställs också en gemensam ram för åtgärder som kan vidtas beträffande resenärer från områden med högre risk, och medlemsstaterna rekommenderas att samordna införandet av restriktiva åtgärder och informera allmänheten om detta.

(5)

Eftersom den fria rörlighet för personer på den inre marknaden som avses i artikel 26 i EUF-fördraget är nära knuten till avsaknaden av personkontroller vid de inre gränserna inom Schengenområdet enligt artiklarna 67 och 77 i EUF-fördraget, och för att iaktta Schengenregelverkets enhetlighet och integritet, bör denna rekommendation säkerställa att medlemsstaterna, när de tillämpar Schengenregelverket, använder sig av samma samordnade strategi vad gäller avsaknaden av kontroller av personer, oavsett deras nationalitet, när de passerar de inre gränserna.

(6)

Medlemsstaterna bör därför också tillämpa de principer och gemensamma kriterier och den gemensamma ram för åtgärder som fastställs i rekommendation (EU) 2020/1475 när de säkerställer att det vid de inre gränserna inom Schengenområdet inte sker några kontroller av personer, oavsett deras nationalitet.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna rekommendation, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark. Eftersom denna rekommendation är en utveckling av Schengenregelverket ska Danmark, i enlighet med artikel 4 i det protokollet, inom sex månader efter det att rådet har beslutat om denna rekommendation, besluta huruvida landet ska genomföra den.

(8)

Denna rekommendation utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (2). Irland deltar därför inte i antagandet av denna rekommendation, som inte är bindande för eller tillämplig på Irland.

(9)

När det gäller Bulgarien, Kroatien, Cypern och Rumänien utgör denna rekommendation en akt som utvecklar Schengenregelverket i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt, artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt respektive artikel 4.2 i 2011 års anslutningsakt.

(10)

När det gäller Island och Norge utgör denna rekommendation, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 A i rådets beslut 1999/437/EG (3).

(11)

När det gäller Schweiz utgör denna rekommendation, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 A i beslut 1999/437/EG (4) jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG (5).

(12)

När det gäller Liechtenstein utgör denna rekommendation, i enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 A i beslut 1999/437/EG (6) jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2011/350/EU (7).

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

Medlemsstaterna bör tillämpa de rekommendationer om allmänna principer, gemensamma kriterier, gemensamma gränsvärden och den gemensamma ramen för åtgärder, inbegripet de om samordning och kommunikation, som fastställs i rekommendation (EU) 2020/1475.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Rådets rekommendation (EU) 2020/1475 av den 13 oktober 2020 om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin (EUT L 337, 14.10.2020, s. 3).

(2)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(3)  EUT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(5)  Rådets beslut 2008/146/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 1).

(6)  EUT L 160, 18.6.2011, s. 21.

(7)  Rådets beslut 2011/350/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, om avskaffande av kontroller vid de inre gränserna och om personers rörlighet (EUT L 160, 18.6.2011, s. 19).