ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 305I

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
21 september 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1309 av den 21 september 2020 om genomförande av artikel 21.2 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

1

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2020/1310 av den 21 september 2020 om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

5

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

21.9.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 305/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1309

av den 21 september 2020

om genomförande av artikel 21.2 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2016/44 av den 18 januari 2016 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011 (1), särskilt artikel 21.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2016 antog rådet förordning (EU) 2016/44.

(2)

Den 27 mars 2020 gjorde unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) ett uttalande på unionens vägnar om Libyen där alla parter uppmanas att respektera de mänskliga rättigheterna och internationell rätt.

(3)

Den 12 maj 2020 gjorde den höga representanten ett uttalande på unionens vägnar där det slogs fast att unionen fortsatt är fast besluten att se till att FN:s vapenembargo i Libyen respekteras fullt ut. Det underströks också att alla ansträngningar måste göras för att säkerställa ett fullständigt och effektivt genomförande av de relevanta resolutionerna från FN:s säkerhetsråd, även genom land- och luftgränserna med Libyen.

(4)

Dessutom påmindes parterna genom uttalandet om att de måste respektera internationell rätt, inbegripet internationell humanitär rätt, och att de som kränker den kommer att ställas till svars.

(5)

Rådet är fortsatt djupt oroat över situationen i Libyen, och i synnerhet över handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Libyen, inbegripet överträdelser av FN:s vapenembargo och olagliga försök att smuggla libysk olja samt kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

(6)

I detta sammanhang, och mot bakgrund av den fortsatta eskaleringen av våldet i Libyen, bör två personer som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och tre enheter som är inblandade i överträdelser av FN:s vapenembargo föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga III till förordning (EU) 2016/44.

(7)

Bilaga III till förordning (EU) 2016/44 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EU) 2016/44 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 september 2020.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 12, 19.1.2016, s. 1.


BILAGA

1.   

I bilaga III till förordning (EU) 2016/44, del A (Personer) ska följande poster läggas till:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”20.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

alias AL-WARFALLI, Mahmud

Födelsedatum: 1978

Födelseort: Werfalla-stammen, västra Libyen eller Elrseefa (Bani Walid)

Kön: man

Mahmoud al-Werfalli är befälhavare (löjtnant) för den Benghazi-baserade al‐Saiqa-brigaden. Al-Werfalli är i denna roll ansvarig för och direkt eller indirekt inblandad i allvarliga människorättskränkningar, inbegripet mord och avrättningar.

Al-Werfalli har kopplats till mordet på trettiotre personer mellan juni 2016 och juli 2017 i samband med flera incidenter samt en massavrättning av tio personer den 24 januari 2018.

21.9.2020

21.

DIAB, Moussa

alias DIAB, Mousa

Kön: man

Moussa Diab är ansvarig för och direkt inblandad i allvarliga människorättskränkningar, inbegripet människohandel och kidnappning samt våldtäkt av och mord på migranter och flyktingar.

Han höll migranter och flyktingar i fångenskap i ett olagligt fångläger i närheten av Bani Walid, där de behandlades på ett omänskligt och förnedrande sätt. Flera migranter och flyktingar dödades när de försökte fly från fånglägret.

21.9.2020”

2.   

I bilaga III till förordning (EU) 2016/44, del B (Enheter) ska följande poster läggas till:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”17.

Sigma Airlines

alias Sigma Aviation, Air Sigma

Adress:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazakstan

Tfn +77 272922305

Webbplats: https://airsigma.pro/

Registrerat under namn: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

Sigma Airlines är ett kommersiellt fraktflygbolag med luftfartygsverksamhet som konstateras ha brutit mot det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och införlivas i artikel 1 i beslut (Gusp) 2015/1333.

FN har identifierat Sigma Airlines som ett av de kommersiella flygfraktföretag som bedriver verksamhet med bristande efterlevnad av FN:s embargo mot överföring av militär materiel till Libyen.

21.9.2020

18.

Avrasya Shipping

Adress:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkiet

Tfn +90 5497201748

E-post: info@avrasyashipping.com

Webbplats: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping är ett rederi som använder ett fartyg med namnet Cirkin som konstateras ha brutit mot det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och införlivas i artikel 1 i beslut (Gusp) 2015/1333.

Cirkin har särskilt kopplats till transport av militär materiel till Libyen i maj och juni 2020.

21.9.2020

19.

Med Wave Shipping

Adress:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordanien

Adel Al-Hojrat building n°3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordanien;

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Libanon

Tfn +96 278 706 41 21; +96 265865550; +96 265868550

E-post: operation@medwave.co

Med Wave Shipping är ett rederi som använder ett fartyg med namnet Bana som konstateras ha brutit mot det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och införlivas i artikel 1 i beslut (Gusp) 2015/1333.

Bana har särskilt kopplats till transport av militär materiel till Libyen i januari 2020.

21.9.2020”


BESLUT

21.9.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 305/5


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/1310

av den 21 september 2020

om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp (1), i synnerhet artikel 12.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1333.

(2)

Den 27 mars 2020 gjorde unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) ett uttalande på unionens vägnar om Libyen där alla parter uppmanas att respektera de mänskliga rättigheterna och internationell rätt.

(3)

Den 12 maj 2020 gjorde den höga representanten ett uttalande på unionens vägnar där det slogs fast att unionen fortsatt är fast besluten att se till att FN:s vapenembargo i Libyen respekteras fullt ut. Det underströks också att alla ansträngningar måste göras för att säkerställa ett fullständigt och effektivt genomförande av de relevanta resolutionerna från FN:s säkerhetsråd, även genom land- och luftgränserna med Libyen.

(4)

Dessutom påmindes parterna genom uttalandet om att de måste respektera internationell rätt, inbegripet internationell humanitär rätt, och att de som kränker den kommer att ställas till svars.

(5)

Rådet är fortsatt djupt oroat över situationen i Libyen, och i synnerhet över handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Libyen, inbegripet brott mot FN:s vapenembargo och olagliga försök att smuggla libysk olja samt människorättskränkningar.

(6)

I detta sammanhang, och mot bakgrund av den fortsatta eskaleringen av våldet i Libyen, bör två personer som är ansvariga för människorättskränkningar och tre enheter som är inblandade i brott mot FN:s vapenembargo föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilagorna II och IV till beslut (Gusp) 2015/1333.

(7)

Bilagorna II och IV till beslut (Gusp) 2015/1333 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och IV till beslut (Gusp) 2015/1333 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 september 2020.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 206, 1.8.2015, s. 34.


BILAGA

1.   

I bilaga II till beslut (Gusp) 2015/1333, del A (Personer) ska följande poster läggas till:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”17.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

alias AL-WARFALLI, Mahmud

Födelsedatum: 1978

Födelseort: Werfalla-stammen, västra Libyen eller Elrseefa (Bani Walid)

Kön: man

Mahmoud al-Werfalli är befälhavare (löjtnant) för den Benghazi-baserade al-Saiqa-brigaden. Al-Werfalli är i denna roll ansvarig för och direkt eller indirekt inblandad i allvarliga människorättskränkningar, inbegripet mord och avrättningar.

Al-Werfalli har kopplats till mordet på trettiotre personer mellan juni 2016 och juli 2017 i samband med flera incidenter samt en massavrättning av tio personer den 24 januari 2018.

21.9.2020

18.

DIAB, Moussa

alias DIAB, Mousa

Kön: man

Moussa Diab är ansvarig för och direkt inblandad i allvarliga människorättskränkningar, inbegripet människohandel och kidnappning samt våldtäkt av och mord på migranter och flyktingar.

Han höll migranter och flyktingar i fångenskap i ett olagligt fångläger i närheten av Bani Walid, där de behandlades på ett omänskligt och förnedrande sätt. Flera migranter och flyktingar dödades när de försökte fly från fånglägret.

21.9.2020”

2.   

I bilaga IV till beslut (Gusp) 2015/1333, del A (Personer) ska följande poster läggas till:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”22.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

alias AL-WARFALLI, Mahmud

Födelsedatum: 1978

Födelseort: Werfalla-stammen, västra Libyen eller Elrseefa (Bani Walid)

Kön: man

Mahmoud al-Werfalli är befälhavare (löjtnant) för den Benghazi-baserade al-Saiqa-brigaden. Al-Werfalli är i denna roll ansvarig för och direkt eller indirekt inblandad i allvarliga människorättskränkningar, inbegripet mord och avrättningar.

Al-Werfalli har kopplats till mordet på trettiotre personer mellan juni 2016 och juli 2017 i samband med flera incidenter samt en massavrättning av tio personer den 24 januari 2018.

21.9.2020

23.

DIAB, Moussa

alias DIAB, Mousa

Kön: man

Moussa Diab är ansvarig för och direkt inblandad i allvarliga människorättskränkningar, inbegripet människohandel och kidnappning samt våldtäkt av och mord på migranter och flyktingar.

Han höll migranter och flyktingar i fångenskap i ett olagligt fångläger i närheten av Bani Walid, där de behandlades på ett omänskligt omänsklig och förnedrande sätt. Flera migranter och flyktingar dödades när de försökte fly från fånglägret.

21.9.2020”

3.   

I bilaga IV till beslut (Gusp) 2015/1333, del B (Enheter) ska följande poster läggas till:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”17.

Sigma Airlines

alias Sigma Aviation, Air Sigma

Adress:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazakstan

Tfn +7 7272922305

Internet: https://airsigma.pro/

Registrerat under namn: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

Sigma Airlines är ett kommersiellt fraktflygbolag med luftfartygsverksamhet som konstateras ha brutit mot det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och införlivas i artikel 1 i beslut (Gusp) 2015/1333.

FN har identifierat Sigma Airlines som ett av de kommersiella flygfraktföretag som bedriver verksamhet med bristande efterlevnad av FN:s embargo mot överföring av militär materiel till Libyen.

21.9.2020

18.

Avrasya Shipping

Adress:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkiet

Tfn +90 5497201748

E-post: info@avrasyashipping.com

Internet: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping är ett rederi som använder ett fartyg med namnet Cirkin som konstateras ha brutit mot det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och införlivas i artikel 1 i beslut (Gusp) 2015/1333.

Cirkin har särskilt kopplats till transport av militär materiel till Libyen i maj och juni 2020.

21.9.2020

19.

Med Wave Shipping

Adress:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordanien

Adel Al-Hojrat building n°3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordanien;

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Libanon

Tfn +962 787064121; +962 65865550; +962 65868550

E-post: operation@medwave.co

Med Wave Shipping är ett rederi som använder ett fartyg med namnet Bana som konstateras ha brutit mot det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och införlivas i artikel 1 i beslut (Gusp) 2015/1333.

Bana har särskilt kopplats till transport av militär materiel till Libyen i januari 2020.

21.9.2020”