ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 271

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
18 augusti 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 av den 30 juli 2020 om tekniska specifikationer och förfaringssätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

18.8.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1197

av den 30 juli 2020

om tekniska specifikationer och förfaringssätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (1), särskilt artiklarna 7.1, 9.2, 10.5, 10.6, 17.6 och 18.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) 2019/2152 inrättades en gemensam rättslig ram för utveckling, framställning och spridning av europeisk företagsstatistik.

(2)

Det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål utgör ett grundelement i denna gemensamma ram och gör det möjligt att anordna och samordna statistiska undersökningar genom att tillhandahålla en harmoniserad urvalsram.

(3)

Det är nödvändigt att specificera datakraven för framställning av företagsstatistik för att kunna framställa data som är jämförbara mellan medlemsstaterna och uppnå harmonisering inom alla områden för företagsstatistik.

(4)

Den princip om ekonomiskt ägande som beskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (2) bör tillämpas på europeisk företagsstatistik. Den bör införas i den utsträckning det är möjligt med beaktande av användarnas motiverade behov, datatillgänglighet och konsekvenserna i form av kostnad och arbetsbörda, i den mån detta inte strider mot de principer och syften för företagsstatistik som fastställs i denna förordning.

(5)

För att specificera datakraven är det nödvändigt att definiera industriella huvudgrupper och andra särskilda aggregat av Nace-koder.

(6)

Det är nödvändigt att definiera de huvudsakliga variablerna och begreppen för företagsstatistik i syfte att framställa data som är jämförbara mellan medlemsstaterna och uppnå harmonisering inom alla områden för företagsstatistik.

(7)

För att lätta på företagens arbetsbörda och med utgångspunkt i proportionalitetsprincipen måste datakraven förenklas utifrån storleken på och betydelsen av medlemsstaternas företagssektorer.

(8)

Det är nödvändigt att fastställa särskilda bestämmelser för tillämpning på data för ämnet internationell varuhandel och handel efter företagens särdrag, och på området konjunkturstatistik över företag.

(9)

Den ökande ekonomiska globaliseringen medför utmaningar för framställningen av europeisk företagsstatistik. Genom att registrera data från multinationella företagsgrupper utgör det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål en utgångspunkt för att förbättra statistiken avseende globaliseringen. Vissa delar av denna statistik täcker ekonomin i sin helhet och kräver därmed att också det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål omfattar ekonomins alla sektorer.

(10)

Uppgifter om kontrollkedjor mellan rättsliga enheter behövs för att definiera företagsgrupper, korrekt avgränsa företag, kartlägga stora och komplexa enheter och undersöka marknadskoncentrationer. Uppgifter om företagsgrupper förbättrar kvaliteten på de nationella företagsregistren för statistiska ändamål. Dessa uppgifter kan användas för att minska risken för att konfidentiella data lämnas ut. Data om företagsgrupper kan användas för undersökningar av gruppen och kan minska bördan för uppgiftslämnarna.

(11)

Det är nödvändigt att fastställa formatet, säkerhets- och sekretessåtgärderna samt förfarandet för överförandet av data om enskilda enheter till kommissionen (Eurostat), och för överförandet av data om multinationella företagsgrupper tillbaka till de nationella statistikmyndigheterna.

(12)

Utbytet av konfidentiella data för statistiska ändamål mellan kommissionen och de nationella centralbankerna, samt mellan kommissionen och Europeiska centralbanken, bör bidra till att säkerställa kvaliteten på uppgifterna om multinationella företagsgrupper i unionen. Det är därför nödvändigt att fastställa formatet, säkerhets- och sekretessåtgärderna samt förfarandet för överförandet av sådana konfidentiella data till de nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken.

(13)

I förordning (EU) 2019/2152 införs ett utbyte av konfidentiella data om unionsintern varuexport mellan medlemsstaterna. Det är nödvändigt att närmare ange de statistiska dataelement som ska utbytas, samt en förteckning över de statistiska dataelement som ska utbytas för särskilda varor eller varurörelser. Medlemsstaterna får förenkla de uppgifter som ska lämnas, under förutsättning att denna förenkling inte har någon negativ inverkan på statistikens kvalitet. Villkoren för en sådan förenkling måste fastställas.

(14)

För att säkerställa ett harmoniserat genomförande av datautbytet finns det ett behov av att ange förfaringssätten för insamling och sammanställning, samt för tillämpning av minimitäckningsgraden på 95 %. För att den nationella statistikmyndigheten i importlandet ska kunna använda de utbytta statistiska uppgifterna för att sammanställa statistik om unionsintern varuimport måste även metadata utbytas. För att säkerställa ett harmoniserat genomförande i medlemsstaterna är det nödvändigt att ange vilka metadata som är relevanta för användningen av utbytta data om unionsintern varuexport vid sammanställning av statistik, samt en tidtabell för överförandet av de statistiska uppgifterna och relevanta metadata. Det är nödvändigt att fastställa formatet, säkerhets- och sekretessåtgärderna samt förfarandet för utbyte av konfidentiella data.

(15)

Tillämpningen av enhetliga standarder för utbyte och överföring av data och metadata för den statistik som omfattas av förordning (EU) 2019/2152 bidrar avsevärt till att integrera verksamhetsprocesser i den europeiska företagsstatistiken.

(16)

Det internationella SDMX-initiativet (Statistical Data and Metadata Exchange) om statistiska och tekniska standarder för utbyte och delning av data och metadata tillhandahåller standarder för utbyte och spridning av officiell statistik. De nödvändiga datastrukturdefinitionerna som utformats i enlighet med SDMX bör därför i tillämpliga fall användas.

(17)

Kommissionen (Eurostat) bör på sin webbplats tillhandahålla dokumentation om datastrukturerna, bland annat SDMX:s datastrukturdefinitioner och riktlinjer för deras genomförande, i synnerhet avseende det tekniska format som ska användas.

(18)

Medlemsstaterna bör tillhandahålla standardiserade kvalitets- och metadatarapporter avseende de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och all företagsstatistik i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 2019/2152. Det är därför nödvändigt att fastställa förfarande och periodicitet för dessa rapporter.

(19)

Bestämmelserna i den här förordningen bör ersätta bestämmelserna i kommissionens förordningar (EG) nr 586/2001 (3), (EG) nr 912/2004 (4), (EG) nr 1982/2004 (5), (EG) nr 1503/2006 (6), (EG) nr 657/2007 (7), (EG) nr 364/2008 (8), (EG) nr 472/2008 (9), (EG) nr 192/2009 (10), (EG) nr 250/2009 (11), (EG) nr 251/2009 (12), (EG) nr 834/2009 (13), (EU) nr 92/2010 (14), (EU) nr 113/2010 (15), (EU) nr 275/2010 (16) och (EU) nr 1097/2010 (17), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012 (18) och kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 (19). Dessa förordningar bör upphävas.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Datakrav

Elementen i de data som ska överföras för specifika ämnen och som förtecknas i artikel 7.1 i förordning (EU) 2019/2152 fastställs i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Industriella huvudgrupper och särskilda aggregat

De industriella huvudgrupper och andra särskilda aggregat av verksamheter i näringsgrensindelningen (Nace) och produkter i indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) som ska användas för de uppdelningar som krävs enligt artikel 7.1 d i förordning (EU) 2019/2152 fastställs i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Förenklingar

De förenklingar som avses i artikel 7.1 i förordning (EU) 2019/2152 fastställs i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 4

Tekniska definitioner

1.   De tekniska definitioner av variabler och andra element i datauppsättningar som avses i artikel 7.1 i förordning (EU) 2019/2152 fastställs i bilaga IV till den här förordningen.

2.   De tekniska definitionerna avseende europeisk statistik över internationell varuhandel fastställs i bilaga V till denna förordning.

3.   De tekniska definitionerna avseende europeisk statistik över internationell tjänstehandel fastställs i bilaga VI till denna förordning.

Artikel 5

Tekniska specifikationer för europeisk statistik om internationell varuhandel inklusive varuhandel efter företagens särdrag

De tekniska specifikationerna för europeisk statistik över internationell varuhandel, inbegripet varuhandel efter företagens särdrag, som avses i artikel 7.1 j i förordning (EU) 2019/2152 och tillhörande definitioner i enlighet med artikel 7.1 i den förordningen fastställs i bilaga V till den här förordningen. Datakraven avseende europeisk statistik över internationell varuhandel fastställs i del B tabellerna 16 och 34–37 i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 6

Definitioner och uppdelningar för europeisk statistik över internationell tjänstehandel efter företagens särdrag och internationellt tillhandahållande av tjänster

Definitionerna av variabler och uppdelningar för europeisk statistik över internationell tjänstehandel efter företagens särdrag och internationellt tillhandahållande av tjänster fastställs i bilaga VI till denna förordning. Datakraven avseende europeisk statistik över internationell tjänstehandel efter företagens särdrag och internationellt tillhandahållande av tjänster fastställs i del B tabellerna 17 och 38 i bilaga I till denna förordning.

Artikel 7

Viktning och ändring av basår för området konjunkturstatistik över företag

Den viktning och ändring av basår för området konjunkturstatistik över företag som avses i artikel 7.1 i i förordning (EU) 2019/2152 fastställs i bilaga VII till den här förordningen. I den bilagan fastställs också övergångsbestämmelser avseende datakraven för området som anges i del B tabellerna 1–9 i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 8

Variabler kopplade till de specifika ämnena inom det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål

I enlighet med artikel 9.2 i förordning (EU) 2019/2152 fastställs variablerna som rör registrets specifika ämnen inom det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål i bilaga VIII till den här förordningen.

Artikel 9

Tekniska specifikationer för utbytet av konfidentiella data inom det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål

I enlighet med artikel 10.5 i förordning (EU) 2019/2152 fastställs de tekniska detaljerna för de variabler som förtecknas i bilaga IV till den förordningen i bilaga VIII till den här förordningen. I enlighet med artikel 10.6 i förordning (EU) 2019/2152 fastställs dessutom i bilaga IX till den här förordningen formatet samt säkerhets- och sekretessåtgärderna för utbytet av konfidentiella data inom det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål.

Artikel 10

Förfarande och specifikationer för överförandet av data och metadata

1.   De data och metadata som överförs till kommissionen (Eurostat) enligt denna förordning ska utbytas i elektroniskt format och överföras eller laddas upp genom den centrala dataportalen för data och, i tillämpliga fall, metadata.

2.   Medlemsstaterna ska ge kommissionen (Eurostat) tillgång till de data och metadata som krävs enligt denna förordning med användning av de standarder för utbyte av statistiska data och metadata som kommissionen (Eurostat) anger.

3.   Konfidentiella data och metadata ska överföras via de säkra nätverk som används av kommissionen (Eurostat) eller via en säker fjärråtkomst med hjälp av de standarder för utbyte som kommissionen (Eurostat) anger.

4.   Medlemsstaterna bör genomföra standarderna för utbyte i enlighet med de genomföranderiktlinjer som kommissionen (Eurostat) tillhandahåller.

5.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla konfidentiella data i enlighet med gällande unionsbestämmelser om överföring av data som omfattas av statistisk konfidentialitet.

Konfidentiella data ska överföras med det sanna värdet och med en markering som anger att de omfattas av sekretess.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla alla aggregeringsnivåer för uppdelningarna enligt definitionerna i tabellerna i del B i bilaga I och de data som överförs ska i tillämpliga fall innehålla alla primära och sekundära sekretessmarkeringar i enlighet med de sekretessbestämmelser som finns på nationell nivå.

6.   Om inget annat anges ska monetära data uttryckas i nationella valutaenheter (euro för euroområdets medlemsstater). Medlemsstater som ansluter sig till euroområdet ska under året för deras anslutning rapportera årliga monetära data i euro. Vid rapportering av monetära data för kortare perioder än ett år ska länder som ansluter sig till euroområdet använda den nationella valuta som används under referensperioden.

7.   När data som redan överförts till kommissionen (Eurostat) revideras, ska medlemsstaterna överföra dessa reviderade data senast vid tidpunkten för deras spridning på nationell nivå eller, om de inte sprids på nationell nivå, senast en månad efter det att de har blivit tillgängliga för den nationella statistikmyndigheten.

Artikel 11

Kvalitets- och metadatarapporter

1.   Medlemsstaterna ska lämna årliga kvalitets- och metadatarapporter för företagsregister för statistiska ändamål till kommissionen (Eurostat) med hjälp av europeiska statistiksystemets standarder (ESS-standarder) för metadata- och kvalitetsrapportering.

2.   Medlemsstaterna ska lämna metadatarapporter för företagsstatistik som överförs med den periodicitet som anges i artikel 17.4 i förordning (EU) 2019/2152 till kommissionen (Eurostat) senast två månader efter den sista tidsfristen för överföring av den statistik som omfattas av rapporten.

3.   Medlemsstaterna ska i vederbörligen motiverade fall lämna ytterligare kvalitetsrapporter som innehåller mer detaljerade uppgifter, nödvändiga för att utvärdera kvaliteten på den företagsstatistik som överförs i enlighet med förordning (EU) 2019/2152, till kommissionen (Eurostat) inom en tidsfrist som överenskommits mellan medlemsstaterna och kommissionen (Eurostat).

4.   När det gäller ämnet IKT-användning och e-handel anges tidsfristerna för kvalitets- och metadatarapporter i en separat genomförandeakt.

5.   När det gäller strukturen och innehållet i kvalitets- och metadatarapporterna bör de senaste ESS-standarderna användas.

6.   Utöver de standardiserade kvalitets- och metadatarapporterna ska medlemsstaterna, i vederbörligen motiverade fall och på kommissionens begäran, till kommissionen (Eurostat) lämna de kompletterande uppgifter om metadata och kvalitet som behövs för att utvärdera kvaliteten på företagsstatistiken, inbegripet i förekommande fall revideringar av tidigare lämnade uppgifter.

Artikel 12

Upphävande

1.   Kommissionens förordningar (EG) nr 912/2004, (EG) nr 364/2008, (EG) nr 192/2009, (EG) nr 250/2009, (EG) nr 251/2009, (EG) nr 834/2009, (EU) nr 275/2010, (EU) nr 1097/2010 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2021.

2.   Kommissionens förordningar (EG) nr 1982/2004, (EU) nr 92/2010, (EU) nr 113/2010 och (EU) nr 1106/2012 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2022.

3.   Kommissionens förordningar (EG) nr 586/2001, (EG) nr 1503/2006, (EG) nr 657/2007 och (EG) nr 472/2008 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2024.

4.   Punkterna 1–3 ska inte påverka de skyldigheter som fastställs i dessa förordningar när det gäller överförandet av data och metadata, inbegripet kvalitetsrapporter, med avseende på referensperioder som helt eller delvis infaller före de respektive datum som anges i dessa punkter.

5.   Hänvisningar till de upphävda rättsakterna ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Tabellerna 16 och 34–37 i bilaga I, och bilaga V, ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 327, 17.12.2019, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 586/2001 av den 26 mars 2001 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik med avseende på definitionen av industriella huvudgrupper (EGT L 86, 27.3.2001, s. 11).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 912/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EEG) nr 3294/91 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen (EUT L 163, 30.4.2004, s. 71).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004 av den 18 november 2004 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 1901/2000 och (EEG) nr 3590/92 (EUT L 343, 19.11.2004, s. 3).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 1503/2006 av den 28 september 2006 om tillämpning och ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik när det gäller variabeldefinitionerna, variabelförteckningen och frekvensen för sammanställning av data (EUT L 281, 12.10.2006, s. 15).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 657/2007 av den 14 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik när det gäller fastställandet av europeiska urvalsplaner (EUT L 155, 15.6.2007, s. 7).

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 364/2008 av den 23 april 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 när det gäller det tekniska formatet för överföring av statistik över utländska dotterbolag och beviljande av undantag för medlemsstaterna (EUT L 112, 24.4.2008, s. 14)

(9)  Kommissionens förordning (EG) nr 472/2008 av den 29 maj 2008 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik med avseende på det första basår som ska tillämpas för tidsserien i Nace rev. 2 och, för de tidsserier före år 2009 som ska rapporteras enligt Nace rev. 2, detaljnivån, formen, första referensperioden samt referensperioden (EUT L 140, 30.5.2008, s. 5).

(10)  Kommissionens förordning (EG) nr 192/2009 av den 11 mars 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177/2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål i fråga om utbyte av konfidentiella uppgifter mellan kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna (EUT L 67, 12.3.2009, s. 14).

(11)  Kommissionens förordning (EG) nr 250/2009 av den 11 mars 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 när det gäller variabeldefinitionerna, det tekniska formatet för dataöverföringen, kraven på dubbelrapportering för Nace rev. 1.1 och Nace rev. 2 samt undantag som ska medges för statistiken över företagsstrukturer (EUT L 86, 31.3.2009, s. 1).

(12)  Kommissionens förordning (EG) nr 251/2009 av den 11 mars 2009 om tillämpning och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 i fråga om de dataserier som ska tas fram för statistiken över företagsstrukturer och nödvändiga anpassningar efter revideringen av den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) (EUT L 86, 31.3.2009, s. 170).

(13)  Kommissionens förordning (EG) nr 834/2009 av den 11 september 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet, när det gäller kvalitetsrapporterna (EUT L 241, 12.9.2009, s. 3).

(14)  Kommissionens förordning (EU) nr 92/2010 av den 2 februari 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater när det gäller datautbyte mellan tullmyndigheter och nationella statistikmyndigheter, sammanställning av statistik och kvalitetsbedömning (EUT L 31, 3.2.2010, s. 4).

(15)  Kommissionens förordning (EU) nr 113/2010 av den 9 februari 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller berörd handel, fastställande av uppgifter, sammanställning av handelsstatistik efter affärsverksamhetens särdrag och fakturavaluta, samt särskilda varor eller varurörelser (EUT L 37, 10.2.2010, s. 1).

(16)  Kommissionens förordning (EU) nr 275/2010 av den 30 mars 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 när det gäller kriterier för kvalitetskontroll av statistik över företagsstrukturer (EUT L 86, 1.4.2010, s. 1).

(17)  Kommissionens förordning (EU) nr 1097/2010 av den 26 november 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177/2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål vad gäller utbyte av konfidentiella uppgifter mellan kommissionen (Eurostat) och centralbankerna (EUT L 312, 27.11.2010, s. 1).

(18)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012 av den 26 oktober 2012 om fastställande av detaljerade föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik (EUT L 299, 27.10.2012, s. 18).

(19)  Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7).


BILAGA I

Element i de data som ska överföras för de specifika ämnena

Del A. Variabler

Område 1. Konjunkturstatistik över företag

All konjunkturstatistik över företag, med undantag för statistiken över det specifika ämnet Importpriser (tabell 4) och ämnet Fastigheter (tabell 9), avser den verksamhet som bedrivs av inhemska statistiska enheter.

Ämnen

Specifika ämnen

Variabler

Tabeller i del B med krav på dataelement

Ämne 1.1

Företags- population

1

Företagsdemografiska händelser (konkurser, registreringar)

1

Registreringar

Tabell 1

2

Konkurser

Tabell 1

Ämne 1.2

Arbetskraftsinsatser

1

Sysselsättning

1

Antal anställda och egenföretagare

Tabell 2

2

Arbetade timmar

1

Arbetade timmar av anställda

Tabell 3

3

Arbetskraftskostnader

1

Löner

Tabell 3

Ämne 1.3

Priser

1

Importpriser

1

Importpriser

Tabell 4

2

Importpriser (euroområdet)

Tabell 4

3

Importpriser (utanför euroområdet)

Tabell 4

2

Producentpriser

1

Producentpriser

Tabell 5

2

Inhemska producentpriser

Tabell 5

3

Icke-inhemska producentpriser

Tabell 5

4

Icke-inhemska producentpriser (euroområdet)

Tabell 5

5

Icke-inhemska producentpriser (utanför euroområdet)

Tabell 5

Ämne 1.4

Prestationer och resultat

1

Produktion

1

Produktion (volym)

Tabell 6

2

Försäljningsvolym

1

Försäljningsvolym

Tabell 7

3

Nettoomsättning

1

Nettoomsättning (värde)

Tabell 8

2

Inhemsk nettoomsättning (värde)

Tabell 8

3

Icke-inhemsk nettoomsättning (värde)

Tabell 8

4

Icke-inhemsk nettoomsättning (euroområdet) (värde)

Tabell 8

5

Icke-inhemsk nettoomsättning (utanför euroområdet) (värde)

Tabell 8

Ämne 1.5

Fastigheter

1

Fastigheter

1

Byggnadslov: Antal bostäder

Tabell 9

2

Byggnadslov: Kvadratmeter

Tabell 9

Område 2. Företagsstatistik på landsnivå

Med undantag för företagsstatistiken på landsnivå över företag som importerar varor och företag som exporterar varor (tabell 16) avser företagsstatistiken på landsnivå den verksamhet som bedrivs av inhemska statistiska enheter. Företagsstatistik på landsnivå över företag som importerar varor och företag som exporterar varor (tabell 16) avser det rapporterande landets statistiska territorium enligt avsnitt 4 i bilaga V till denna förordning.

Ämnen

Specifika ämnen

Variabler

Tabeller i del B med krav på dataelement

Ämne 2.1

Företagspopulation

1

Population av aktiva företag

1

Antal aktiva företag

Tabellerna 10, 11 och 14

2

Antal företag med minst en anställd

Tabell 12

3

Antal snabbväxande företag

Tabell 13

4

Antal nya snabbväxande företag

Tabell 13

2

Företagsdemografiska händelser (nyetableringar, nedläggningar, överlevnader)

1

Nyetablerade företag

Tabell 12

2

Nedlagda företag

Tabell 12

3

Överlevande företag

Tabell 12

4

Företag som fick sin första anställd

Tabell 12

5

Företag som inte längre har några anställda

Tabell 12

6

Överlevande företag med minst en anställd

Tabell 12

3

Populationen av utlandskontrollerade företag

1

Antal utlandskontrollerade företag

Tabell 14

4

Populationen av utlandskontrollerande företag och inhemska dotterbolag

1

Antal utlandskontrollerande företag (yttersta kontrollerande institutionella enhet) och inhemska dotterbolag

Tabell 15

5

Populationen av företag som bedriver internationell handel

1

Antal företag som importerar varor

Tabell 16

2

Antal företag som exporterar varor

Tabell 16

Ämne 2.2

Arbetskraftsinsatser

1

Sysselsättning

1

Antal anställda och egenföretagare

Tabellerna 10, 11 och 14

2

Antal anställda

Tabellerna 10 och 11

3

Antal anställda i heltidsekvivalenter

Tabell 10

4

Antal anställda och egenföretagare i företag med minst en anställd

Tabell 12

5

Antal anställda i företag med minst en anställd

Tabell 12

6

Antal anställda i snabbväxande företag

Tabell 13

7

Antal anställda i nya snabbväxande företag

Tabell 13

2

Arbetade timmar

1

Arbetade timmar av anställda

Tabellerna 10 och 11

3

Arbetskraftskostnader

1

Kostnad för ersättningar till anställda

Tabellerna 10, 11 och 14

2

Löner

Tabellerna 10 och 11

3

Kostnader för sociala avgifter

Tabellerna 10 och 11

4

Sysselsättning relaterad till företagsdemografiska händelser (nyetableringar, nedläggningar, överlevnader)

1

Antal anställda och egenföretagare i nyetablerade företag

Tabell 12

2

Antal anställda i nyetablerade företag

Tabell 12

3

Antal anställda och egenföretagare i nedlagda företag

Tabell 12

4

Antal anställda i nedlagda företag

Tabell 12

5

Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag

Tabell 12

6

Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag under etableringsåret

Tabell 12

7

Antal anställda och egenföretagare i företag som fick sin första anställd

Tabell 12

8

Antal anställda i företag som fick sin första anställd

Tabell 12

9

Antal anställda och egenföretagare i företag som inte längre har några anställda

Tabell 12

10

Antal anställda i företag som inte längre har några anställda

Tabell 12

11

Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd

Tabell 12

12

Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd under etableringsåret

Tabell 12

5

Sysselsättning i utlandskontrollerade företag

1

Antal anställda och egenföretagare i utlandskontrollerade företag

Tabell 14

6

Sysselsättning i utlandskontrollerande företag och inhemska dotterbolag

1

Antal anställda och egenföretagare i utlandskontrollerande företag (yttersta kontrollerande institutionella enhet) och inhemska dotterbolag

Tabell 15

7

Arbetskraftskostnader i utlandskontrollerade företag

1

Kostnad för ersättningar till anställda i utlandskontrollerade företag

Tabell 14

Ämne 2.3

Insatser för FoU

1

Utgifter för FoU

1

Utgifter för intern FoU

Tabellerna 14 och 18

2

Sysselsättning inom FoU

1

Personal inom FoU

Tabellerna 14 och 19

2

Forskare

Tabell 18

3

Utgifter för FoU i utlandskontrollerade företag

1

Utgifter för intern FoU i utlandskontrollerade företag

Tabell 14

4

Sysselsättning inom FoU i utlandskontrollerade företag

1

Personal inom FoU i utlandskontrollerade företag

Tabell 14

5

Offentligt finansierad FoU

1

Offentliga budgetanslag för FoU

Tabell 20

2

Nationella offentliga anslag till transnationellt samordnad FoU

Tabell 20

Ämne 2.4

Inköp

1

Inköp av varor och tjänster

1

Totala inköp av varor och tjänster

Tabellerna 10, 11 och 14

2

Inköp av varor och tjänster för återförsäljning

Tabellerna 14 och 21

3

Utgifter för tjänster som tillhandahålls genom inhyrd arbetskraft

Tabell 21

4

Utgifter för långfristiga hyresavtal och operationell leasing

Tabell 21

5

Inköp av energiprodukter

Tabell 21

6

Betalningar till underleverantörer

Tabell 21

2

Förändring av varulager

1

Förändring av varulager

Tabell 22

2

Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning

Tabell 22

3

Förändring av varulager för återförsäljning

Tabell 22

3

Inköp av varor och tjänster i utlandskontrollerade företag

1

Totala inköp av varor och tjänster i utlandskontrollerade företag

Tabell 14

2

Inköp av varor och tjänster för återförsäljning i utlandskontrollerade företag

Tabell 14

4

Företagens import

1

Statistiskt värde på företagens import

Tabellerna 16 och 17

Ämne 2.5

Prestationer och resultat

1

Nettoomsättning

1

Nettoomsättning

Tabellerna 10, 11 och 14

2

Nettoomsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet

Tabell 24

3

Nettoomsättning från industriell verksamhet

Tabell 24

4

Nettoomsättning från industriell verksamhet utom byggverksamhet

Tabell 24

5

Nettoomsättning från byggverksamhet

Tabell 24

6

Nettoomsättning från tjänsteverksamhet

Tabell 24

7

Nettoomsättning från parti- och detaljhandel och från förmedlingstjänster

Tabell 24

8

Nettoomsättning från uppförande av hus och andra byggnadsverk

Tabell 24

9

Nettoomsättning från väg- och vattenbyggnad

Tabell 24

10

Nettoomsättning från huvudverksamheten på tresiffrig nivå i Nace

Tabell 25

11

Nettoomsättning från underentreprenad

Tabell 25

12

Nettoomsättning efter kundens hemvist

Tabell 23

13

Nettoomsättning efter produkt

Tabell 23

2

Handelsmarginal på varor för återförsäljning

1

Handelsmarginal på varor för återförsäljning

Tabell 10

3

Produktionsvärde

1

Produktionsvärde

Tabellerna 10, 11 och 14

4

Förädlingsvärde

1

Förädlingsvärde

Tabellerna 10, 11 och 14

5

Bruttodriftsöverskott

1

Bruttodriftsöverskott

Tabellerna 10 och 11

6

Nettoomsättning i utlandskontrollerade företag

1

Nettoomsättning i utlandskontrollerade företag

Tabell 14

7

Produktionsvärde i utlandskontrollerade företag

1

Produktionsvärde i utlandskontrollerade företag

Tabell 14

8

Förädlingsvärde i utlandskontrollerade företag

1

Förädlingsvärde i utlandskontrollerade företag

Tabell 14

9

Nettoomsättning i utlandskontrollerande företag och inhemska dotterbolag

1

Nettoomsättning i utlandskontrollerande företag (yttersta kontrollerande institutionella enhet) och inhemska dotterbolag

Tabell 15

10

Industriproduktion

1

Såld produktion

Tabell 26

2

Produktion som utförs av en underleverantör

Tabell 26

3

Faktisk produktion

Tabell 26

11

Företagens export

1

Statistiskt värde på företagens export

Tabellerna 16 och 17

Ämne 2.6

Investeringar

1

Bruttoinvesteringar av aktiva företag

1

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Tabellerna 10 och 14

2

Bruttoinvesteringar i mark

Tabell 27

3

Bruttoinvesteringar i förvärv av befintliga byggnader

Tabell 27

4

Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader

Tabell 27

5

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier

Tabell 27

6

Bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar utom goodwill

Tabell 10

7

Investeringar i inköpt programvara

Tabell 28

8

Försäljningsintäkter från materiella investeringar

Tabell 10

2

Bruttoinvesteringar i utlandskontrollerade företag

1

Utlandskontrollerade företags bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Tabell 14

Område 3. Regional företagsstatistik

All regional företagsstatistik avser verksamheten vid inhemska statistiska enheter.

Ämnen

Specifika ämnen

Variabler

Tabeller i del B med krav på dataelement

Ämne 3.1

Företagspopulation

1

Population per region

1

Antal lokala enheter

Tabell 29

2

Antal aktiva företag

Tabell 30

3

Antal företag med minst en anställd

Tabell 30

4

Antal snabbväxande företag

Tabell 30

2

Företagsdemografiska händelser per region (nyetableringar, nedläggningar, överlevnader)

1

Nyetablerade företag

Tabell 30

2

Nedlagda företag

Tabell 30

3

Överlevande företag (endast företag som överlevt under tre kalenderår)

Tabell 30

4

Företag som fick sin första anställd

Tabell 30

5

Företag som inte längre har några anställda

Tabell 30

6

Överlevande företag med minst en anställd (endast företag som överlevt under tre kalenderår)

Tabell 30

Ämne 3.2

Arbetskraftsinsatser

1

Sysselsättning i aktiva företag per region

1

Antal anställda och egenföretagare i lokala enheter

Tabell 29

2

Antal anställda och egenföretagare

Tabell 30

3

Antal anställda

Tabell 30

4

Antal anställda och egenföretagare i företag med minst en anställd

Tabell 30

5

Antal anställda i företag med minst en anställd

Tabell 30

2

Sysselsättning relaterad till företagsdemografiska händelser per region (nyetableringar, nedläggningar, överlevnader)

1

Antal anställda och egenföretagare i nyetablerade företag

Tabell 30

2

Antal anställda i nyetablerade företag

Tabell 30

3

Antal anställda och egenföretagare i nedlagda företag

Tabell 30

4

Antal anställda i nedlagda företag

Tabell 30

5

Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag (endast företag som överlevt under tre kalenderår)

Tabell 30

6

Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag under etableringsåret (endast företag som överlevt under tre kalenderår)

Tabell 30

7

Antal anställda och egenföretagare i företag som fick sin första anställd

Tabell 30

8

Antal anställda i företag som fick sin första anställd

Tabell 30

9

Antal anställda och egenföretagare i företag som inte längre har några anställda

Tabell 30

10

Antal anställda i företag som inte längre har några anställda

Tabell 30

11

Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd (endast företag som överlevt under tre kalenderår)

Tabell 30

12

Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd under etableringsåret (endast företag som överlevt under tre kalenderår)

Tabell 30

3

Arbetskraftskostnader per region

1

Löner i lokala enheter

Tabell 29

Ämne 3.3

Insatser för FoU

1

Utgifter för FoU per region

1

Utgifter för intern FoU

Tabell 31

2

Sysselsättning inom FoU per region

1

Personal inom FoU

Tabell 32

2

Forskare

Tabell 32

Område 4. Statistik över internationell verksamhet

Statistiken för ämnena Företagspopulation, Arbetskraftsinsatser, Investeringar och Prestationer och resultat (tabell 33) för detta område avser verksamhet som bedrivs av icke-inhemska statistiska enheter.

Statistiken för ämnet Internationell varuhandel (tabellerna 34–37) avser endast det rapporterande landets statistiska territorium enligt avsnitt 4 i bilaga V till denna förordning.

Statistiken för ämnet Internationell tjänstehandel (tabell 38) avser tjänstehandel som utförs av inhemska enheter.

Ämnen

Specifika ämnen

Variabler

Tabeller i del B med krav på dataelement

Ämne 4.1

Företagspopulation

1

Populationen av företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

1

Antal företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet

Tabell 33

Ämne 4.2

Arbetskraftsinsatser

1

Sysselsättning i företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

1

Antal anställda och egenföretagare i företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet

Tabell 33

2

Arbetskraftskostnader i företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

1

Kostnad för ersättningar till anställda i företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet

Tabell 33

Ämne 4.3

Investeringar

1

Bruttoinvesteringar av företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

1

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar i företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet

Tabell 33

Ämne 4.4

Prestationer och resultat

1

Nettoomsättning i företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

1

Nettoomsättning i företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet

Tabell 33

Ämne 4.5

Internationell varuhandel

1

Unionsintern varuhandel

1a

Statistiskt värde av unionsintern varuexport – detaljerade data

Tabell 34

1b

Kvantitet av unionsintern varuexport – detaljerade data

Tabell 34

2a

Statistiskt värde av unionsintern varuimport – detaljerade data

Tabell 34

2b

Kvantitet av unionsintern varuimport – detaljerade data

Tabell 34

3

Statistiskt värde av varuexport – aggregerade data

Tabell 36

4

Statistiskt värde av varuimport – aggregerade data

Tabell 36

2

Unionsextern varuhandel

1a

Statistiskt värde av unionsextern varuexport – detaljerade data

Tabell 35

1b

Kvantitet av unionsextern varuexport – detaljerade data

Tabell 35

2a

Statistiskt värde av unionsextern varuimport – detaljerade data

Tabell 35

2b

Kvantitet av unionsextern varuimport – detaljerade data

Tabell 35

3

Statistiskt värde av unionsextern varuexport efter fakturavaluta

Tabell 37

4

Statistiskt värde av unionsextern varuimport efter fakturavaluta

Tabell 37

Ämne 4.6

Internationell tjänstehandel

1

Import av tjänster

1

Import och förvärv av tjänster

Tabell 38

2

Export av tjänster

1

Export och tillhandahållande av tjänster

Tabell 38

Del B. Krav på dataelement

Tabell 1. Konjunkturstatistik över företag avseende företagspopulation

Variabler

110101. Registreringar

110102. Konkurser

Måttenhet

Absolut värde: ojusterat

Statistisk population

Marknadsverksamhet i Nace-avdelningarna B–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet

Aggregat av Nace-avdelningarna

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96.

Nace-avdelningarna

F, G, H, I och J.

Särskilt aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Industri, byggverksamhet och tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ).

Tidsfrist för dataöverföring

T+40D

Första referensperioden

Första kvartalet 2021


Tabell 2. Konjunkturstatistik över företag avseende sysselsättning

Variabler

120101. Antal anställda och egenföretagare

Måttenhet

Index: ojusterade

Statistisk population

Marknadsverksamhet i Nace-avdelningarna B, C, D, huvudgrupp E36, F, G, H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet

För alla länder:

Industriella huvudgrupper i Nace-avdelningarna B, C och D och huvudgrupp E36 enligt definitionen i avsnitt A i bilaga II till denna förordning.

Aggregat av Nace-avdelningarna

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (utom M701, M72, M75)+N.

Nace-avdelningarna

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (utom M701, M72, M75) och N.

Nace-huvudgrupperna

E36, G45, G46, G47 och G47 (utom G473).

För medelstora och stora länder enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning:

dessutom huvudgrupperna i Nace-avdelningarna B, C och D.

För stora länder enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning:

dessutom huvudgrupperna i Nace-avdelningarna H, I och J.

De ytterligare uppdelningar som krävs för medelstora och stora länder är frivilliga uppgifter för små länder (enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning).

Användning av approximationer och kvalitetskrav

Antal anställda och egenföretagare får approximeras med antalet anställda. För verksamhet i Nace-avdelningarna G, H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N får företaget (ENT) användas i stället för verksamhetsenheter (KAU) för referensperioderna före 2021 och från januari 2021 till december 2023 under basåret 2015.

Tidsfrist för dataöverföring

T+2M för kvartalsvisa eller månadsvisa (frivilligt) data, utom för

krav för små och medelstora länder: T+2M+15 dagar.

Övergångsbestämmelser för Nace-avdelning L, Nace-huvudgrupp N77 och Nace-grupperna N811 och N813, vilka ska inkluderas i aggregaten från och med första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2021, enligt definitionen i punkt 3 a i bilaga VII.

Första referensperioden

Första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2000 utom i följande fall:

Nace-avdelning L, Nace-huvudgrupp N77 och Nace-grupperna N811 och N813, vilka ska inkluderas i aggregaten från och med första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2021.

Spanien: första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2002 för de föreskrivna Nace-avdelningarna G–M (utom K, M701, M72 och M75) och N, utom huvudgrupperna G47 och G47 (utom G473) och första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2005 för J58, J59, J60, I55 och I56.

Finland: första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2005 för Nace-huvudgrupperna C32 och C33.

Österrike: första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2003 för de föreskrivna Nace-avdelningarna H–N (utom K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) och första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2005 för Nace-huvudgrupp B09.


Tabell 3. Konjunkturstatistik över företag avseende arbetade timmar och löner

Variabler

120201. Arbetade timmar av anställda

120301. Löner

Måttenhet

Index: ojusterade och kalenderkorrigerade

Statistisk population

Marknadsverksamhet i Nace-avdelningarna B, C, D, huvudgrupp E36, F, G, H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet

För alla länder:

Industriella huvudgrupper i Nace-avdelningarna B, C och D och huvudgrupp E36 enligt definitionen i avsnitt A i bilaga II till denna förordning.

Aggregat av Nace-avdelningarna

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (utom M701, M72 och M75)+N.

Nace-avdelningarna

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N.

Nace-huvudgrupperna

E36, G45, G46, G47 och G47 (utom G473).

För medelstora och stora länder enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning:

dessutom huvudgrupperna i Nace-avdelningarna B, C och D.

För stora länder enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning:

dessutom huvudgrupperna i Nace-avdelningarna H, I och J.

De ytterligare uppdelningar som krävs för medelstora och stora länder är frivilliga uppgifter för små länder (enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning).

Användning av approximationer och kvalitetskrav

För verksamhet i Nace-avdelningarna G, H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N får ENT användas i stället för KAU för referensperioderna före 2021 och från januari 2021 till december 2023 för basåret 2015.

Tidsfrist för dataöverföring

T+3M för kvartalsvisa eller månadsvisa (frivilligt) data, utom för

krav för små och medelstora länder: T+3M+15 dagar.

Övergångsbestämmelser för Nace-aggregat G47_X_G473, Nace-avdelning L, Nace-huvudgrupp N77 och Nace-grupperna N811 och N813, vilka ska inkluderas i aggregaten från och med första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2021, enligt definitionen i punkt 3 a i bilaga VII.

Första referensperioden

Första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2000 för de föreskrivna Nace-avdelningarna B–F utom i följande fall:

Finland: första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2005 för de föreskrivna Nace-huvudgrupperna C32 och C33.

Österrike: första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2005 för Nace-huvudgruppen B09.

Första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2010 för de föreskrivna Nace-avdelningarna G–M (utom K, M701, M72 och M75) och N utom för

Nace-aggregat G47_X_G473, Nace-avdelning L, Nace-huvudgrupp N77 och Nace-grupperna N811 och N813, vilka ska inkluderas i aggregaten från och med första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2021.


Tabell 4. Konjunkturstatistik över företag avseende importpriser

Variabler

130101. Importpriser (frivilligt för länder utanför euroområdet och länder som tillämpar de europeiska urvalsplanerna)

130102. Importpriser (euroområdet) (frivilligt för länder utanför euroområdet och länder som tillämpar de europeiska urvalsplanerna)

130103. Importpriser (utanför euroområdet) (frivilligt för länder utanför euroområdet)

Måttenhet

Index: ojusterade

Statistisk population

Produkter i CPA B (utom B0721 och B09), C (utom C18, C2446, C254, C301, C303, C304 och C33) och D

Uppdelningar

Uppdelning efter produkter

För alla länder:

Industriella huvudgrupper i CPA-avdelningarna B (utom B0721 och B09), C (utom C18, C2446, C254, C301, C303, C304 och C33) och D enligt definitionen i avsnitt A i bilaga II till denna förordning.

CPA-aggregat av avdelningarna B (utom B0721 och B09)+C (utom C18, C2446, C254, C301, C303, C304 och C33)+D.

CPA-avdelningarna B (utom B0721 och B09), C (utom C18, C2446, C254, C301, C303, C304 och C33) och D.

För medelstora och stora länder enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning:

dessutom huvudgrupperna i CPA-avdelningarna B (utom B0721 och B09), C (utom C18, C2446, C254, C301, C303, C304 och C33) och D.

De ytterligare uppdelningarna för medelstora och stora länder är frivilliga uppgifter för små länder (enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning).

Användning av approximationer och kvalitetskrav

Omfattningen av de data som ska tillhandahållas begränsas av de europeiska urvalsplanerna för vissa länder enligt avsnitt C i bilaga III till denna förordning.

Tidsfrist för dataöverföring

T+1M+15 dagar

Första referensperioden

Januari 2006 utom för

Österrike: januari 2009 för Nace-grupperna C161, C2811 och C2892.

För medlemsstaterna i euroområdet som anslutit sig efter januari 2006 krävs variablerna 130101 (Importpriser), 130102 (Importpriser (euroområdet)) och 130103 (Importpriser (utanför euroområdet)) från och med början av året för anslutning till euroområdet.


Tabell 5. Konjunkturstatistik över företag avseende producentpriser

Variabler

130201. Producentpriser

130202. Inhemska producentpriser

130203. Icke-inhemska producentpriser

130204. Icke-inhemska producentpriser (euroområdet) (frivilligt för länder utanför euroområdet)

130205. Icke-inhemska producentpriser (utanför euroområdet) (frivilligt för länder utanför euroområdet)

Måttenhet

Index: ojusterade

Statistisk population

För variabel 130201 (Producentpriser):

marknadsverksamhet i Nace-avdelningarna B (utom B0721), C (utom C2446, C254, C301, C303 och C304), D och huvudgrupp E36, CPA 41.00.1 utom 41.00.14 (endast nya byggnader), Nace-avdelningarna H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N.

För variablerna 130202 (inhemska producentpriser), 130203 (icke-inhemska producentpriser), 130204 (icke-inhemska producentpriser (euroområdet)) och 130205 (icke-inhemska producentpriser (utanför euroområdet)):

marknadsverksamhet i Nace-avdelningarna B (utom B0721), C (utom C2446, C254, C301, C303 och C304), D och huvudgrupp E36.

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet och produkter

För alla länder:

Industriella huvudgrupper i Nace-avdelningarna B (utom B0721), C (utom C2446, C254, C301, C303 och C304) och D och Nace-huvudgrupp E36 enligt definitionen i avsnitt A i bilaga II till denna förordning.

Aggregat av Nace-avdelningarna

B (utom B0721)+C (utom C2446, C254, C301, C303 och C304)+D+E36, H+I+J+L+M (utom M701, M72 och M75)+N.

Nace-avdelningarna

B (utom B0721), C (utom C2446, C254, C301, C303 och C304), D, H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N.

Huvudgrupp E36 och huvudgrupperna i Nace-avdelningarna H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N.

CPA 41.00.1 utom 41.00.14 (endast nya byggnader).

För medelstora länder enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning:

dessutom huvudgrupperna i Nace-avdelningarna B (utom B0721), C (utom C2446, C254, C301, C303 och C304) och D.

För stora länder enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning:

som för medelstora länder och dessutom grupper och undergrupper i Nace-avdelning C för variablerna 130201 (producentpriser), 130202 (inhemska producentpriser) och 130203 (icke-inhemska producentpriser) (vilket motsvarar minst 90 % av förädlingsvärdet i avdelning C).

De ytterligare uppdelningar som krävs för medelstora och stora länder är frivilliga uppgifter för små länder. De ytterligare uppdelningarna för stora länder är frivilliga för medelstora länder (enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning).

Användning av approximationer och kvalitetskrav

Omfattningen av de data som ska tillhandahållas för uppdelning i euroområdet/utanför euroområdet begränsas av de europeiska urvalsplanerna för vissa länder enligt avsnitt C i bilaga III till denna förordning.

De totala byggkostnaderna (materialkostnader och arbetskostnader) kan användas som ett mått på producentpriser inom byggverksamhet (CPA 41.00.1 utom 41.00.14). Kostnader som också utgör delar av byggkostnaderna är anläggningar och utrustning, transport, energi och andra kostnader (exklusive arkitektarvoden).

Index som baseras på faktiska producentpriser är att föredra. Om sådana inte finns tillgängliga får approximeringar användas för H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 och N82. Produkter (CPA) får användas för att approximera verksamheter (Nace).

För verksamhet i Nace-avdelningarna H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N får ENT användas i stället för KAU för referensperioderna före 2021 och från januari 2021 till december 2023 under basåret 2015.

Producentprisindex för tjänster grundar sig på alla transaktioner (B2All). Om andelen transaktioner med privata konsumenter (B2C) är försumbar får producentprisindikatorerna approximeras med indikatorer för transaktioner mellan företag (B2B). För referensperioderna före 2021 får producentprisindikatorerna approximeras med B2B-indikatorer i stället för B2All-indikatorer.

Tidsfrist för dataöverföring

T+1M för månadsvisa data för de föreskrivna Nace B–E36.

T+3M för alla övriga föreskrivna Nace och CPA 41.00.1 (utom 41.00.14), utom för små och medelstora länder för föreskrivna CPA 41.00.1 (utom 41.00.14), kvartalsvisa och månadsvisa (frivilligt) data: T+3M+15 dagar.

Övergångsbestämmelser för inkludering av Nace-aggregaten H+I+J+L+M (utom M701, M72 och M75)+N, avdelningarna H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75), N, huvudgrupperna i Nace H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82 enligt definitionen i punkt 3 a i bilaga VII.

Första referensperioden

Första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2000 för de föreskrivna CPA 41.00.1 utom 41.00.14 utom för

Bulgarien: första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2003.

Januari 2005 för de föreskrivna Nace B–E36 utom för

Österrike: januari 2008 (130201 (producentpriser) och 130202 (inhemska producentpriser)) och januari 2009 (130203 (icke-inhemska producentpriser), 130204 (icke-inhemska producentpriser (euroområdet)) och 130205 (icke-inhemska producentpriser (utanför euroområdet)) för Nace-huvudgrupp B09.

Januari 2005 för de föreskrivna 130204 (icke-inhemska producentpriser (euroområdet)) och 130205 (icke-inhemska producentpriser (utanför euroområdet)).

Första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2010 för de föreskrivna Nace-avdelningarna H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N utom för

aggregatet av Nace-avdelningarna H+I+J+L+M (utom M701, M72 och M75)+N, för Nace-avdelningarna H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N och huvudgrupperna H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 och N82 som ska inkluderas från och med första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2021.

För medlemsstaterna i euroområdet som anslutit sig efter januari 2005 krävs variablerna 130204 (icke-inhemska producentpriser (euroområdet)) och 130205 (icke-inhemska producentpriser (utanför euroområdet)) från och med början av året för anslutning till euroområdet.


Tabell 6. Konjunkturstatistik över företag avseende produktion (volym)

Variabler

140101. Produktion (volym)

Måttenhet

Index: ojusterade, kalenderkorrigerade och säsongrensade

Statistisk population

Marknadsverksamhet i Nace-avdelningarna B, C, D (utom D353), F, H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet

För alla länder:

Industriella huvudgrupper i Nace-avdelningarna B, C och D (utom grupp D353) enligt definitionen i avsnitt A i bilaga II till denna förordning (Industriella huvudgruppen Energi, utom grupp D353 och avdelning E).

Aggregat av Nace-avdelningarna

B+C+D (utom D353), H+I+J+L+M (utom M701, M72 och M75)+N.

Nace-avdelningarna

B, C, D (utom D353), F, H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N.

Huvudgrupper i Nace-avdelningarna

H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N.

För medelstora och stora länder enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning:

dessutom huvudgrupperna i Nace-avdelningarna B, C, D och F.

För stora länder enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning:

dessutom grupper och undergrupper i Nace-avdelning C (som står för minst 90 % av förädlingsvärdet i avdelning C).

De ytterligare uppdelningar som krävs för medelstora och stora länder är frivilliga uppgifter för små länder. De ytterligare uppdelningarna för stora länder är frivilliga för medelstora länder (enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning).

Övergångsbestämmelser för Nace-avdelning F för referensperioderna före januari 2024 enligt definitionen i punkt 3 b i bilaga VII.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

För verksamhet i Nace-avdelningarna H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N får ENT användas i stället för KAU för referensperioderna före 2021 och från januari 2021 till december 2023 under basåret 2015.

Tidsfrist för dataöverföring

T+1M+10 dagar för Nace-avdelningarna B, C, D (utom D353).

För Nace-avdelning F

för medelstora och stora länder: T+1M+15 dagar,

för små länder: T+2M.

T+2M för Nace-avdelningarna H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N.

Övergångsbestämmelser för inkludering av aggregatet av Nace-avdelningarna H+I+J+L+M (utom M701, M72 och M75)+N, Nace-avdelningarna och huvudgrupperna i Nace-avdelningarna H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N, huvudgrupperna i Nace-avdelning F, enligt definitionen i punkt 3 a i bilaga VII.

Första referensperioden

Januari 2000 för de föreskrivna Nace-avdelningarna B–D (utom D353) utom i följande fall:

Spanien (Nace-grupper och -undergrupper) januari 2002.

Österrike (Nace-huvudgrupp B09) januari 2005.

Januari 2005 för Nace-huvudgrupp C33.

Första kvartalet 2000 (eller månad 2005) för små länder för den föreskrivna Nace-avdelning F och januari 2005 för stora och medelstora länder för kraven i Nace-avdelning F.

Januari 2021

för aggregatet av Nace-avdelningarna H+I+J+L+M (utom M701, M72 och M75)+N, för Nace-avdelningarna och huvudgrupperna i Nace-avdelningarna H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N, för huvudgrupperna i Nace-avdelning F.


Tabell 7. Konjunkturstatistik över företag avseende försäljningsvolym

Variabler

140201. Försäljningsvolym

Måttenhet

Index: ojusterade, kalenderkorrigerade och säsongrensade

Statistisk population

Marknadsverksamhet i Nace-avdelning G

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet

För alla länder:

Nace-avdelning G.

Huvudgrupper i Nace-avdelning G.

Aggregat av grupperna i Nace-huvudgrupp G47 utom grupp G473.

Aggregat av Nace-undergrupp G4711 + Nace-grupp G472.

Aggregat av Nace-undergrupp G4719 + Nace-grupperna G474+G475+G476+G477+G478+G479.

Nace-grupp G473.

För medelstora och stora länder enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning:

dessutom grupperna i Nace-avdelning G, Nace-undergrupperna G4711, G4719 och G4791.

De ytterligare uppdelningar som krävs för medelstora och stora länder är frivilliga uppgifter för små länder (enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning).

Användning av approximationer och kvalitetskrav

För verksamhet i Nace-avdelning G får ENT användas i stället för KAU för referensperioderna före 2021 och från januari 2021 till december 2023 under basåret 2015.

Tidsfrist för dataöverföring

T+2M för månadsvisa data

för

Nace-avdelning G,

Nace-huvudgrupperna G45 och G46,

Nace-grupperna G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 och G479,

Nace-undergrupperna G4711, G4719 och G4791.

T+1M för månadsvisa data för

Nace-huvudgrupp G47,

aggregat av Nace-huvudgrupp G47 utom grupp G473,

aggregat av Nace-undergrupp G4711 + Nace-grupp G472,

aggregat av Nace-undergrupp G4719 + Nace-grupperna G474+G475+G476+G477+G478+G479,

Nace-grupp G473.

Första referensperioden

Januari 2000 utom för

Nace-avdelning G, huvudgrupper och grupper i Nace-huvudgrupperna G45 och G46, grupper i Nace-huvudgrupp G47 (utom G472 och G473) som ska lämnas från och med januari 2021.


Tabell 8. Konjunkturstatistik över företag avseende nettoomsättning (värde)

Variabler

140301. Nettoomsättning (värde)

140302. Inhemsk nettoomsättning (värde)

140303. Icke-inhemsk nettoomsättning (värde)

140304. Icke-inhemsk nettoomsättning (värde) (euroområdet) (frivilligt för länder utanför euroområdet)

140305. Icke-inhemsk nettoomsättning (värde) (utanför euroområdet) (frivilligt för länder utanför euroområdet)

Måttenhet

Index: ojusterade och kalenderkorrigerade för all verksamhet samt säsongrensade för Nace-avdelningarna G, H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N

Statistisk population

För variabel 140301 (Nettoomsättning (värde)): Nace-avdelningarna B, C, G, H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N.

För variablerna 140302 (Inhemsk nettoomsättning (värde)), 140303 (Icke-inhemsk nettoomsättning (värde)), 140304 (Icke-inhemsk nettoomsättning (värde) (euroområdet) (frivilligt för länder utanför euroområdet)) och 140305 (Icke-inhemsk nettoomsättning (värde) (utanför euroområdet) (frivilligt för länder utanför euroområdet)): Nace-avdelningarna B och C.

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet

För variabel 140301 (Nettoomsättning (värde)):

För alla länder:

Industriella huvudgrupper i Nace-avdelningarna B och C enligt definitionen i avsnitt A i bilaga II till denna förordning (Industriella huvudgruppen Energi utom avdelningarna D och E).

Aggregat av Nace-avdelningarna

B+C, H+I+J+L+M (utom M701, M72 och M75)+N.

Nace-avdelningarna

B, C, G, H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N.

Huvudgrupper i Nace-avdelningarna

G, H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N.

Nace-huvudgrupp G47 utom grupp G473.

Nace-grupp G473.

Aggregat av Nace-undergrupp G4711 + Nace-grupp G472. Aggregat av Nace-undergrupp G4719 + Nace-grupperna G474+G475+G476+G477+G478+G479.

För medelstora och stora länder enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning:

dessutom huvudgrupperna i Nace-avdelningarna B och C, grupperna i Nace-avsnitt G, Nace-undergrupperna G4711, G4719 och G4791.

För variablerna 140302 (Inhemsk nettoomsättning (värde)), 140303 (Icke-inhemsk nettoomsättning (värde)), 140304 (Icke-inhemsk nettoomsättning (värde) (euroområdet)) och 140305 (Icke-inhemsk nettoomsättning (värde) (utanför euroområdet)):

För alla länder:

Industriella huvudgrupper i Nace-avdelningarna B och C enligt definitionen i avsnitt A i bilaga II till denna förordning (Industriella huvudgruppen Energi utom avdelningarna D och E).

Aggregat av Nace-avdelningarna B+C.

Nace-avdelningarna B och C.

För medelstora och stora länder enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning:

dessutom huvudgrupperna i Nace-avdelningarna B och C.

De ytterligare uppdelningar som krävs för medelstora och stora länder är frivilliga uppgifter för små länder (enligt definitionen i avsnitt A.2 i bilaga III till denna förordning).

Användning av approximationer och kvalitetskrav

För verksamheter i Nace-avdelningarna G, H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N får ENT användas i stället för KAU för referensperioderna före 2021 och från januari 2021 till december 2023 under basåret 2015.

Tidsfrist för dataöverföring

T+2M i följande fall:

De industriella huvudgrupperna i Nace-avdelningarna B och C enligt definitionen i avsnitt A i bilaga II till denna förordning (Industriella huvudgruppen Energi utom avdelningarna D och E).

Aggregat av Nace-avdelningarna

B+C, H+I+J+L+M (utom M701, M72 och M75)+N.

Nace-avdelningarna

B, C, G, H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N.

Huvudgrupper i Nace-avdelningarna

B, C, H, I, J, L, M (utom M701, M72 och M75) och N.

Nace-huvudgrupperna G45 och G46.

Nace-grupperna G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 och G479.

Nace-undergrupperna G4711, G4719 och G4791.

Övergångsbestämmelser för inkludering av aggregatet av Nace-avdelningarna H+I+J+L+M (utom M701, M72 och M75)+N, Nace-avdelningarna och huvudgrupperna i Nace-avdelningarna H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N enligt definitionen i punkt 3 a i bilaga VII.

T+1M för

Nace-huvudgrupp G47:

aggregat av Nace-huvudgrupp G47 utom grupp G473,

aggregat av Nace-undergrupp G4711 + Nace-grupp G472,

aggregat av Nace-undergrupp G4719 + Nace-grupperna G474+G475+G476+G477+G478+G479,

Nace-grupp G473.

Första referensperioden

Januari 2000 för de föreskrivna Nace-aggregaten, avdelningarna och huvudgrupperna i Nace-avdelningarna B och C utom i följande fall:

Spanien: januari 2002.

Österrike: januari 2005 för Nace-huvudgrupp B09.

Januari 2000 för Nace-huvudgrupp G47, Nace-aggregat av huvudgrupp G47 utom grupp G473, aggregat av Nace-undergrupp G4711 + Nace-grupp G472, aggregat av Nace-undergrupp G4719 + Nace-grupperna G474+G475+G476+G477+G478+G479, för Nace-grupperna G472 och G473 och för Nace-undergrupperna G4711, G4719 och G4791.

Januari 2005 för kraven i variablerna 140304 (Icke-inhemsk nettoomsättning (värde) (euroområdet)) och 140305 (Icke-inhemsk nettoomsättning (värde) (utanför euroområdet)).

Januari 2021 för aggregatet av Nace-avdelningarna H+I+J+L+M (utom M701, M72 och M75)+N, för Nace-avdelningarna G, H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N, för Nace-huvudgrupperna G45 och G46 och huvudgrupperna i Nace-avdelningarna H–M (utom K, M701, M72 och M75) och N, för grupperna i Nace-huvudgrupperna G45, G46 och G47 (utom G472 och G473).

För medlemsstaterna i euroområdet krävs variablerna 140304 (Icke-inhemsk nettoomsättning (värde) (euroområdet)) och 140305 (Icke-inhemsk nettoomsättning (värde) (utanför euroområdet)) från och med början av året för anslutning till euroområdet.


Tabell 9. Konjunkturstatistik över företag avseende fastigheter

Variabler

150101. Byggnadslov – antal bostäder

150102. Byggnadslov – kvadratmeter

Måttenhet

Absoluta värden: ojusterade, kalenderkorrigerade och säsongrensade

Statistisk population

För variabel 150101 (Byggnadslov – antal bostäder): CPA 41.00.1 (utom 41.00.14) – endast nya bostadshus.

För variabel 150102 (Byggnadslov – kvadratmeter): CPA 41.00.1 och 41.00.2 – endast nya bostadshus och andra byggnader än bostadshus.

Uppdelningar

Uppdelning efter produkter

För variabel 150101 (Byggnadslov – antal bostäder): Endast nya bostadshus.

CPA 41.00.1 utom CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12 + CPA 41.00.13

För variabel 150102 (Byggnadslov – kvadratmeter): Endast nya bostadshus och andra byggnader än bostadshus.

CPA 41.00.1

CPA 41.00.1 utom CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12 + CPA 41.00.13

CPA 41.00.14

CPA41.00.2

CPA 41.00.2 utom CPA 41.00.23

CPA 41.00.23

Tidsfrist för dataöverföring

T+3M

Första referensperioden

Första kvartalet 2000, utom i följande fall:

Grekland: första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2001 för 150102 (Byggnadslov – kvadratmeter).

Slovakien: första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2003 för 150101 (Byggnadslov – antal bostäder) och 150102 (Byggnadslov – kvadratmeter).

Österrike: första kvartalet eller månaden (frivilligt) 2005 för 150102 (Byggnadslov – kvadratmeter).


Tabell 10. Företagsstatistik på landsnivå avseende företagens verksamhet

Variabler

210101. Antal aktiva företag

220101. Antal anställda och egenföretagare

220102. Antal anställda

220103. Antal anställda i heltidsekvivalenter

220201. Arbetade timmar av anställda

220301. Kostnad för ersättningar till anställda

220302. Löner

220303. Kostnader för sociala avgifter

240101. Totala inköp av varor och tjänster

250101. Nettoomsättning

250201. Handelsmarginal på varor för återförsäljning (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på Nace-huvudgruppnivå)

250301. Produktionsvärde

250401. Förädlingsvärde

250501. Bruttodriftsöverskott

260101. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

260106. Bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar utom goodwill (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på Nace-huvudgruppnivå)

260108. Försäljningsintäkter av materiella investeringar (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på Nace-huvudgruppnivå)

Måttenhet

Nationell valuta (tusental), utom för variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare), 220102 (Antal anställda), 220103 (Antal anställda i heltidsekvivalenter) och 220201 (Arbetade timmar av anställda): absolut värde.

Statistisk population

För andra variabler än 250201 (Handelsmarginal på varor för återförsäljning), 260106 (Bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar utom goodwill) och 260108 (Försäljningsintäkter av materiella investeringar): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96.

För variablerna 250201 (Handelsmarginal på varor för återförsäljning) och 260108 (Försäljningsintäkter av materiella investeringar): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–G.

För variabel 260106 (Bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar utom goodwill): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–E.

Uppdelningar

1.

Uppdelning efter verksamhet (Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas)

För alla variabler utom variablerna 260106 (Bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar utom goodwill) och 260108 (Försäljningsintäkter av materiella investeringar), för variabel 250201 (Handelsmarginal på varor för återförsäljning) endast Nace-avdelningarna B–G:

För Nace-avdelningarna B–J, L–N och P–R: avdelningar, huvudgrupper, grupper och undergrupper.

För Nace-avdelning K: avdelning, huvudgrupper, grupperna 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 och 65.3, undergrupperna 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 och 65.30.

För huvudgrupperna 95 och 96: huvudgrupper, grupper och undergrupper.

Följande särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Industri, byggverksamhet och tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

IKT totalt

IKT tillverkning

IKT tjänster

Högteknologisk och medelhögteknologisk tillverkning (frivilligt)

Högteknologisk tillverkning

Medelhögteknologisk tillverkning

Lågteknologisk och medellågteknologisk tillverkning (frivilligt)

Medellågteknologisk tillverkning

Lågteknologisk tillverkning

Informationssektorn

Datarelaterade tjänster

Totalt kunskapsintensiva tjänster (frivilligt)

Kunskapsintensiva högteknologiska tjänster

Kunskapsintensiva marknadstjänster

Kunskapsintensiva finansiella tjänster

Övriga kunskapsintensiva tjänster (frivilligt)

Kunskapsintensiv verksamhet – näringsgrenar

Kunskapsintensiv verksamhet (frivilligt)

Turism (totalt) (frivilligt)

Turism (huvudsakligen) (frivilligt)

Turism (delvis) (frivilligt)

Turism – Transporter (totalt) (frivilligt)

Turism – Landtransporter (frivilligt)

Turism – Sjötransporter (frivilligt)

Turism – Logi (frivilligt)

Turism – Mat och dryck (frivilligt)

Turism – Biluthyrning och annan uthyrning (totalt) (frivilligt)

Tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

För variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare), 220102 (Antal anställda), 220302 (Löner), 250101 (Nettoomsättning) och 250401 (Förädlingsvärde): dessutom

(1)

följande särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Kulturella och kreativa sektorer – totalt

Kulturella och kreativa sektorer – tjänster

För variablerna 260106 (Bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar utom goodwill) och 260108 (Försäljningsintäkter av materiella investeringar):

Nace-avdelningar och huvudgrupper.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

För verksamheter i Nace 642, 643 och 653 som är ekonomiskt obetydliga när det gäller förädlingsvärde och antal anställda och egenföretagare får värdet 0 anges, utom för variablerna 210101 (Antal aktiva företag) och 220101 (Antal anställda och egenföretagare). Om 220102 (Antal anställda) inte är 0 ska värdet också anges.

I de fall där de källdata som används för att sammanställa data för variabeln finns tillgängliga för räkenskapsåret för vissa statistiska enheter och dessa data inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret för dessa statistiska enheter.

Tidsfrist för dataöverföring

Preliminära data: T+10M för Nace-avdelningar, Nace-huvudgrupper och Nace-grupper för variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare) och 250101 (Nettoomsättning).

Slutliga och validerade data: T+18M för alla variabler.

Första referensperioden

2021


Tabell 11. Företagsstatistik på landsnivå avseende företagens verksamhet uppdelade efter storleksklasser eller efter juridisk form

Variabler

210101. Antal aktiva företag

220101. Antal anställda och egenföretagare

220102. Antal anställda

220201. Arbetade timmar av anställda

220301. Kostnad för ersättningar till anställda

220302. Löner

220303. Kostnader för sociala avgifter

240101. Totala inköp av varor och tjänster

250101. Nettoomsättning

250301. Produktionsvärde

250401. Förädlingsvärde

250501. Bruttodriftsöverskott

Måttenhet

Nationell valuta (tusental), utom för variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare), 220102 (Antal anställda) och 220201 (Arbetade timmar av anställda): absolut värde.

Statistisk population

För uppdelning efter verksamhet och storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare av variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare), 250101 (Nettoomsättning) och 250401 (Förädlingsvärde) och för uppdelning efter verksamhet och juridisk form och för uppdelning efter verksamhet och storleksklass enligt antal anställda av variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare) och 220102 (Antal anställda): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96.

För uppdelning efter verksamhet och storleksklass enligt omsättning av variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare), 250101 (Nettoomsättning) och 250401 (Förädlingsvärde): marknadsproducenter i Nace-avdelning G.

För uppdelning efter verksamhet och storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare av andra variabler än 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare), 250101 (Nettoomsättning) och 250401 (Förädlingsvärde): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–F.

Uppdelningar

1.

Uppdelning efter verksamhet och storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare (Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas)

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter verksamhet:

För Nace-avdelningarna B–J, L–N och P–R: avdelningar, huvudgrupper och grupper.

För Nace-avdelning K: avdelning, huvudgrupper, grupperna 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 och 65.3.

För huvudgrupperna 95 och 96: huvudgrupper och grupper.

Särskilt aggregat enligt definitionen i bilaga II till denna förordning:

Industri, byggverksamhet och tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

Uppdelning efter storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare:

För Nace-avdelningarna F–J, L–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96, endast för variablerna 210101 (Antal aktiva företag) och 220101 (Antal anställda och egenföretagare): totalt, 0–1 anställda och egenföretagare, 2–9 anställda och egenföretagare, 10–19 anställda och egenföretagare, 20–49 anställda och egenföretagare, 50–249 anställda och egenföretagare, 250 och fler anställda och egenföretagare.

För Nace-avdelningarna F–J, L–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96, för andra variabler än 210101 (Antal aktiva företag) och 220101 (Antal anställda och egenföretagare: totalt, 0–9 anställda och egenföretagare, 10–19 anställda och egenföretagare, 20–49 anställda och egenföretagare, 50–249 anställda och egenföretagare, 250 och fler anställda och egenföretagare.

För Nace-avdelningarna B–E och K: totalt, 0–9 anställda och egenföretagare, 10–19 anställda och egenföretagare, 20–49 anställda och egenföretagare, 50–249 anställda och egenföretagare, 250 och fler anställda och egenföretagare.

2.

Uppdelning efter verksamhet och storleksklass enligt antal anställda (Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas)

Endast för variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare), 220102 (Antal anställda).

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter verksamhet:

Nace-avdelningar.

Aggregat av Nace-huvudgrupperna

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32.

Nace-huvudgrupperna

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 och alla huvudgrupper i Nace-avdelningarna G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q och R.

Grupper i Nace-huvudgrupperna G47 och J62 samt i Nace-avdelningarna L, M och N.

Undergrupper i Nace-huvudgrupp J62.

Följande särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Industri, byggverksamhet och tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

Tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

IKT totalt

IKT tillverkning

IKT tjänster

Uppdelning efter storleksklass enligt antal anställda:

totalt, 0 anställda, 1–4 anställda, 5–9 anställda, 10 och fler anställda.

3.

Uppdelning efter verksamhet och juridisk form (Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas)

Endast för variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare), 220102 (Antal anställda).

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter verksamhet:

Samma uppdelning efter verksamhet som i uppdelning 2.

Uppdelning efter juridisk form:

Totalt.

Enskild firma med obegränsat personligt ansvar.

Privat eller publikt börsnoterat aktiebolag med begränsat ansvar för aktieägarna.

Personligt ägda bolag med begränsat eller obegränsat ansvar för delägarna (inkluderar även andra juridiska former som kooperativ, föreningar osv.).

4.

Uppdelning efter verksamhet och storleksklass enligt omsättning

Endast för Nace-avdelning G.

(Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas, enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på Nace-huvudgruppsnivå.)

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter verksamhet: Nace-avdelning, huvudgrupper och grupper.

Uppdelning efter storleksklass enligt omsättning: Årlig omsättning i miljoner euro: totalt, 0 till mindre än 1, 1 till mindre än 2, 2 till mindre än 5, 5 till mindre än 10, 10 till mindre än 20, 20 till mindre än 50, 50 till mindre än 200, 200 och mer.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

För verksamheter i Nace 642, 643 och 653 som är ekonomiskt obetydliga när det gäller förädlingsvärde och antal anställda och egenföretagare får värdet 0 anges, utom för variablerna 210101 (Antal aktiva företag) och 220101 (Antal anställda och egenföretagare). Om 220102 (Antal anställda) inte är 0 ska värdet också anges.

I de fall där de källdata som används för att sammanställa data för variabeln finns tillgängliga för räkenskapsåret för vissa statistiska enheter och dessa data inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret för dessa statistiska enheter.

Tidsfrist för dataöverföring

Preliminära data: T+10M för verksamhet och uppdelning efter verksamhet och storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare för variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare) och 250101 (Nettoomsättning).

Slutliga och validerade data: T+18M för alla variabler.

Första referensperioden

2021


Tabell 12. Företagsstatistik på landsnivå avseende företagsdemografiska händelser

Variabler

210201. Nyetablerade företag

210202. Nedlagda företag

210203. Överlevande företag

210102. Antal företag med minst en anställd

210204. Företag som fick sin första anställd

210205. Företag som inte längre har några anställda

210206. Överlevande företag med minst en anställd

220401. Antal anställda och egenföretagare i nyetablerade företag

220402. Antal anställda i nyetablerade företag

220403. Antal anställda och egenföretagare i nedlagda företag

220404. Antal anställda i nedlagda företag

220405. Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag

220406. Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag under etableringsåret

220104. Antal anställda och egenföretagare i företag med minst en anställd

220105. Antal anställda i företag med minst en anställd

220407. Antal anställda och egenföretagare i företag som fick sin första anställd

220408. Antal anställda i företag som fick sin första anställd

220409. Antal anställda och egenföretagare i företag som inte längre har några anställda

220410. Antal anställda i företag som inte längre har några anställda

220411. Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd

220412. Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd under etableringsåret

Måttenhet

Absolut värde

Statistisk population

Marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96

Uppdelningar

1.

Uppdelning efter verksamhet och storleksklass enligt antal anställda (Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas)

För alla variabler utom följande variabler:

210203 (Överlevande företag)

210206 (Överlevande företag med minst en anställd)

220405 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag)

220406 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag under etableringsåret)

220411 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd)

220412 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd under etableringsåret)

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter verksamhet:

Nace-avdelningar.

Aggregat av Nace-huvudgrupperna

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32.

Nace-huvudgrupperna

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 och alla huvudgrupper i Nace-avdelningarna G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q och R.

Grupper i Nace-huvudgrupperna G47 och J62 samt i Nace-avdelningarna L, M och N.

Undergrupper i Nace-huvudgrupp J62.

Följande särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Industri, byggverksamhet och tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

Tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

IKT totalt

IKT tillverkning

IKT tjänster

Uppdelning efter storleksklass enligt antal anställda:

totalt, 0 anställda, 1–4 anställda, 5–9 anställda, 10 och fler anställda.

Storleksklassen 0 anställda ska inte lämnas för följande variabler:

210102 (Antal företag med minst en anställd)

210204 (Företag som fick sin första anställd)

210205 (Företag som inte längre har några anställda)

220104 (Antal anställda och egenföretagare i företag med minst en anställd)

220105 (Antal anställda i företag med minst en anställd)

220407 (Antal anställda och egenföretagare i företag som fick sin första anställd)

220408 (Antal anställda i företag som fick sin första anställd)

220409 (Antal anställda och egenföretagare i företag som inte längre har några anställda)

220410 (Antal anställda i företag som inte längre har några anställda)

2.

Uppdelning efter verksamhet och juridisk form (Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas)

För alla variabler utom följande variabler:

210203 (Överlevande företag)

210206 (Överlevande företag med minst en anställd)

220405 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag)

220406 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag under etableringsåret)

220411 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd)

220412 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd under etableringsåret)

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter verksamhet:

Samma uppdelning efter verksamhet som i uppdelning 1.

Uppdelning efter juridisk form:

Totalt.

Enskild firma med obegränsat personligt ansvar.

Privat eller publikt börsnoterat aktiebolag med begränsat ansvar för aktieägarna.

Personligt ägda bolag med begränsat eller obegränsat ansvar för delägarna (inkluderar även andra juridiska former som kooperativ, föreningar osv.).

3.

Uppdelning efter verksamhet, storleksklass enligt antal anställda och antal kalenderår som överlevande företag (Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas)

För följande variabler:

210203 (Överlevande företag)

210206 (Överlevande företag med minst en anställd)

220405 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag)

220406 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag under etableringsåret)

224011 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd)

224012 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd under etableringsåret)

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter verksamhet: Samma uppdelning efter verksamhet som i uppdelning 1.

Uppdelning efter storleksklass enligt antal anställda:

totalt, 0, 1–4, 5–9, 10+.

Storleksklassen 0 ska inte lämnas för följande variabler:

210206 (Överlevande företag med minst en anställd)

220411 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd)

220412 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd under etableringsåret)

Uppdelning efter antal kalenderår som överlevande företag

1, 2, 3, 4, 5.

Tidsfrist för dataöverföring

Preliminära data:

T+18M för variablerna 210202 (Nedlagda företag), 220403 (Antal anställda och egenföretagare i nedlagda företag) och 220404 (Antal anställda i nedlagda företag).

T+20M för variablerna 210205 (Företag som inte längre har några anställda), 220409 (Antal anställda och egenföretagare i företag som inte längre har några anställda) och 220410 (Antal anställda i företag som inte längre har några anställda).

Slutliga och validerade data:

T+18M för variablerna 210201 (Nyetablerade företag), 210203 (Överlevande företag), 220401 (Antal anställda och egenföretagare i nyetablerade företag), 220402 (Antal anställda i nyetablerade företag), 220405 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag) och 220406 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag under etableringsåret).

T+20M för variablerna 210102 (Antal företag med minst en anställd), 210204 (Företag som fick sin första anställd), 210206 (Överlevande företag med minst en anställd), 220104 (Antal anställda och egenföretagare i företag med minst en anställd), 220105 (Antal anställda i företag med minst en anställd), 220407 (Antal anställda och egenföretagare i företag som fick sin första anställd), 220408 (Antal anställda i företag som fick sin första anställd), 220411 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd) och 220412 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd under etableringsåret).

T+30M för variablerna 210202 (Nedlagda företag), 220403 (Antal anställda och egenföretagare i nedlagda företag) och 220404 (Antal anställda i nedlagda företag).

T+32M för variablerna 210205 (Företag som inte längre har några anställda), 220409 (Antal anställda och egenföretagare i företag som inte längre har några anställda) och 220410 (Antal anställda i företag som inte längre har några anställda).

Första referensperioden

2021


Tabell 13. Företagsstatistik på landsnivå avseende snabbväxande företag

Variabler

210103. Antal snabbväxande företag

210104. Antal nya snabbväxande företag

220106. Antal anställda i snabbväxande företag

220107. Antal anställda i nya snabbväxande företag

Måttenhet

Absolut värde

Statistisk population

Marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet (Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas)

Nace-avdelningar (endast för Nace-avdelningarna B–N och P–R).

Nace-huvudgrupper.

Nace-grupper (utom för Nace-avdelningarna P–R).

Följande särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Industri, byggverksamhet och tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

Tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

Tidsfrist för dataöverföring

Preliminära data: T+12M för variablerna 210103 (Antal snabbväxande företag) och 220106 (Antal anställda i snabbväxande företag).

Slutliga och validerade data: T+18M för alla variabler.

Första referensperioden

2021


Tabell 14. Företagsstatistik på landsnivå avseende företag efter land med yttersta kontroll

Variabler

210101. Antal aktiva företag

210301. Antal utlandskontrollerade företag

220101. Antal anställda och egenföretagare

220301. Kostnad för ersättningar till anställda

220501. Antal anställda och egenföretagare i utlandskontrollerade företag

220701. Kostnad för ersättningar till anställda i utlandskontrollerade företag

230101. Utgifter för intern FoU (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning eller Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på relevanta aggregat på Nace A*38-nivå för Nace-avdelningarna B–F)

230201. Personal inom FoU (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning eller Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på relevanta aggregat på Nace A*38-nivå för Nace-avdelningarna B–F)

230301. Utgifter för intern FoU i utlandskontrollerade företag (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning eller Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på relevanta aggregat på Nace A*38-nivå för Nace-avdelningarna B–F)

230401. Personal inom FoU i utlandskontrollerade företag (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning eller Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på relevanta aggregat på Nace A*38-nivå för Nace-avdelningarna B–F)

240101. Totala inköp av varor och tjänster

240102. Inköp av varor och tjänster för återförsäljning

240301. Totala inköp av varor och tjänster i utlandskontrollerade företag

240302. Inköp av varor och tjänster för återförsäljning i utlandskontrollerade företag

250101. Nettoomsättning

250301. Produktionsvärde

250401. Förädlingsvärde

250601. Nettoomsättning i utlandskontrollerade företag

250701. Produktionsvärde i utlandskontrollerade företag

250801. Förädlingsvärde i utlandskontrollerade företag

260101. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

260201. Utlandskontrollerade företags bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Måttenhet

Absolut värde för variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 210301 (Antal utlandskontrollerade företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare), 220501 (Antal anställda och egenföretagare i utlandskontrollerade företag), 230201 (Personal inom FoU) och 230401 (Personal inom FoU i utlandskontrollerade företag).

Nationell valuta (tusental) för andra variabler.

Statistisk population

För alla variabler utom variablerna 230101 (Utgifter för intern FoU), 230301 (Utgifter för intern FoU i utlandskontrollerade företag), 230201 (Personal inom FoU) och 230401 (Personal inom FoU i utlandskontrollerade företag): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96.

För variablerna 230101 (Utgifter för intern FoU), 230301 (Utgifter för intern FoU i utlandskontrollerade företag), 230201 (Personal inom FoU) och 230401 (Personal inom FoU i utlandskontrollerade företag): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–F.

Uppdelningar

Data ska lämnas efter land med yttersta kontroll, i enlighet med begreppet institutionell enhet som utövar yttersta kontroll, och efter företagets verksamhet.

1.

Uppdelning efter verksamhet och geografisk uppdelning

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

För alla variabler utom variablerna 230101 (Utgifter för intern FoU), 230301 (Utgifter för intern FoU i utlandskontrollerade företag), 230201 (Personal inom FoU) och 230401 (Personal inom FoU i utlandskontrollerade företag):

Uppdelning efter verksamhet:

Nace-avdelningar.

Aggregat av Nace-huvudgrupperna

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96.

Nace-huvudgrupperna

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86.

Följande särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Industri, byggverksamhet och tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

Tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

För variablerna 230101 (Utgifter för intern FoU), 230301 (Utgifter för intern FoU i utlandskontrollerade företag), 230201 (Personal inom FoU) och 230401 (Personal inom FoU i utlandskontrollerade företag):

Uppdelning efter verksamhet:

Nace-avdelningar.

Aggregat av Nace-huvudgrupperna

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32.

Nace-huvudgrupperna

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33.

Särskilt aggregat enligt definitionen i bilaga II till denna förordning:

Industri och byggverksamhet

Geografisk uppdelning

För variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare), 220301 (Kostnad för ersättningar till anställda), 230101 (Utgifter för intern FoU), 230201 (Personal inom FoU), 240101 (Totala inköp av varor och tjänster), 240102 (Inköp av varor och tjänster för återförsäljning), 250101 (Nettoomsättning), 250301 (Produktionsvärde), 250401 (Förädlingsvärde) och 260101 (Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar): de geografiska aggregaten Världen, totalt och Inhemskt kontrollerade.

För andra variabler: geonivå 1 enligt definitionen i en genomförandeakt i enlighet med artikel 7.1 d i förordning (EU) 2019/2152.

2.

Geografisk uppdelning

För variablerna 210301 (Antal utlandskontrollerade företag), 220501 (Antal anställda och egenföretagare i utlandskontrollerade företag), 220701 (Kostnad för ersättningar till anställda i utlandskontrollerade företag), 230301 (Utgifter för intern FoU i utlandskontrollerade företag), 230401 (Personal inom FoU i utlandskontrollerade företag), 240301 (Totala inköp av varor och tjänster i utlandskontrollerade företag), 240302 (Inköp av varor och tjänster för återförsäljning i utlandskontrollerade företag), 250601 (Nettoomsättning i utlandskontrollerade företag), 250701 (Produktionsvärde i utlandskontrollerade företag), 250801 (Förädlingsvärde i utlandskontrollerade företag) och 260201 (Utlandskontrollerade företags bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar): geonivå 3 enligt definitionen i en genomförandeakt i enlighet med artikel 7.1 d i förordning (EU) 2019/2152.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

För huvudgrupp K64 kan värdet för variablerna 250101 och 250601 (Nettoomsättning) approximeras med hjälp av produktionsvärdet enligt definitionen i bilaga IV till denna förordning.

För verksamheter i Nace 642, 643 och 653 som ingår i datamaterialet och som är ekonomiskt obetydliga när det gäller förädlingsvärde och antal anställda och egenföretagare får värdet 0 antas, utom för variablerna 210101 (Antal aktiva företag), 220101 (Antal anställda och egenföretagare), 210301 (Antal utlandskontrollerade företag) och 220501 (Antal anställda och egenföretagare i utlandskontrollerade företag).

För verksamheter i Nace-avdelning K kan värdet på variablerna 240102 och 240302 (Inköp av varor och tjänster för återförsäljning) antas vara ekonomiskt obetydligt, varför värdet 0 får anges för variablerna 240102 och 240302.

Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna får komma överens om ytterligare approximeringar för verksamheter i Nace-avdelning K, med beaktande av förhållandena i landet.

I de fall där de källdata som används för att sammanställa data för variabeln finns tillgängliga för räkenskapsåret för vissa statistiska enheter och dessa data inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret för dessa statistiska enheter.

Tidsfrist för dataöverföring

T+20M

Första referensperioden

2021


Tabell 15. Företagsstatistik på landsnivå avseende utlandskontrollerande företag och inhemska dotterbolag aktiva i det rapporterande landet

Variabler

210401. Antal utlandskontrollerande företag (yttersta kontrollerande institutionella enhet) och inhemska dotterbolag

220601. Antal anställda och egenföretagare i utlandskontrollerande företag (yttersta kontrollerande institutionella enhet) och inhemska dotterbolag

250901. Nettoomsättning i utlandskontrollerande företag (yttersta kontrollerande institutionella enhet) och inhemska dotterbolag

Måttenhet

Absolut värde för variablerna 210401 (Antal utlandskontrollerande företag (yttersta kontrollerande institutionella enhet) och inhemska dotterbolag) och 220601 (Antal anställda och egenföretagare i utlandskontrollerande företag (yttersta kontrollerande institutionella enhet) och inhemska dotterbolag).

Nationell valuta (tusental) för variabel 250901 (Nettoomsättning i utlandskontrollerande företag (yttersta kontrollerande institutionella enhet) och inhemska dotterbolag).

Statistisk population

Marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–N och P–S

Uppdelningar

Uppdelning efter företagets verksamhet

Nace-avdelningar.

Aggregat av Nace-huvudgrupperna

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88.

Nace-huvudgrupperna

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86.

Följande särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Industri, byggverksamhet och tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

Tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

Användning av approximationer och kvalitetskrav

För huvudgrupp K64 kan värdet för variabel 250901 (Nettoomsättning) approximeras med hjälp av Produktionsvärde enligt definitionen i bilaga IV till denna förordning.

För verksamheter i Nace 642, 643 och 653 som ingår i datamaterialet och som är ekonomiskt obetydliga när det gäller förädlingsvärde och antal anställda och egenföretagare får värdet 0 antas för variabel 250901 (Nettoomsättning i utlandskontrollerande företag (yttersta kontrollerande institutionella enhet) och inhemska dotterbolag).

Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna får komma överens om ytterligare approximeringar för verksamheter i Nace-avdelning K med beaktande av förhållandena i landet.

I de fall där de källdata som används för att sammanställa data för variabeln finns tillgängliga för räkenskapsåret för vissa statistiska enheter och dessa data inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret för dessa statistiska enheter.

Tidsfrist för dataöverföring

T+20M

Första referensperioden

2021


Tabell 16. Företagsstatistik på landsnivå avseende varuhandel efter företagens särdrag

Variabler

210501. Antal företag som importerar varor

210502. Antal företag som exporterar varor

240401. Statistiskt värde på företagens import

251101. Statistiskt värde på företagens export

Måttenhet

Absolut värde för variablerna 210501 (Antal företag som exporterar varor) och 210502 (Antal företag som importerar varor).

Nationell valuta (enheter) för variablerna 240401 (Statistiskt värde på företagens import) och 251101 (Statistiskt värde på företagens export).

Statistisk population

Total varuexport eller varuimport.

Nace-avdelningarna A–U.

Uppdelningar

Uppdelningarna 1–11 ska var och en kombineras med följande geografiska uppdelning

Geografisk uppdelning

Världen

Inom unionen

Utanför unionen

1.

Uppdelning efter verksamhet

Totalt

Nace-avdelningar

Nace-huvudgrupper

Nace-grupper i avdelningarna C, D, E och G

Okänt

2.

Uppdelning efter verksamhet och storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare:

Uppdelning efter verksamhet:

Totalt

Nace-avdelningar

Nace-huvudgrupper i avdelningarna C och G

Särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Industri

Annat än industri och handel

Okänt

Uppdelning efter storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare:

Totalt

0–9 anställda och egenföretagare

10–49 anställda och egenföretagare

50–249 anställda och egenföretagare

250 och fler anställda och egenföretagare

Okänt

3.

Uppdelning efter verksamhet och ytterligare geografisk uppdelning

Uppdelning efter verksamhet:

Totalt

Nace-avdelning G

Särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Industri

Annat än industri och handel

Okänt

Ytterligare geografisk uppdelning:

Enskilda medlemsstater

De viktigaste partnerländerna och områdena utanför unionen

4.

Uppdelning efter storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare samt ytterligare geografisk uppdelning

Uppdelning efter storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare:

Totalt

0–9 anställda och egenföretagare

10–49 anställda och egenföretagare

50–249 anställda och egenföretagare

250 och fler anställda och egenföretagare

Okänt

Ytterligare geografisk uppdelning:

Enskilda medlemsstater

De viktigaste partnerländerna och områdena utanför unionen

5.

Uppdelning efter verksamhet och antal partnerländer

Uppdelning efter verksamhet:

Samma uppdelning efter verksamhet som i uppdelning 3.

Uppdelning efter antal partnerländer:

Totalt

1

2

3–5

6–9

10–14

15–19

20+

Okänt

6.

Uppdelning efter verksamhet och handelskoncentration (endast för variablerna 251101 (Statistiskt värde på företagens export) och 240401 (Statistiskt värde på företagens import))

Uppdelning efter verksamhet:

Samma uppdelning efter verksamhet som i uppdelning 3.

Uppdelning efter handelskoncentration:

Totalt

Topp 5

10

20

50

100

500

1 000 företag

7.

Uppdelning efter verksamhet och typ av handlare

Data ska lämnas för import, export och för total handel

Uppdelning efter verksamhet:

Samma uppdelning efter verksamhet som i uppdelning 2.

Uppdelning efter typ av handlare:

Totalt

Envägshandlare

Tvåvägshandlare

Alla typer av handlare

8.

Uppdelning efter verksamhet och exportintensitet (exportens andel av omsättningen)

Uppdelning efter verksamhet:

Samma uppdelning efter verksamhet som i uppdelning 2.

Uppdelning efter exportintensitet:

Totalt

Ingen export (0)

Mellan 0 och mindre än 25

Mellan 25 och mindre än 50

Mellan 50 och mindre än 75

75 och mer

Okänt

9.

Uppdelning efter verksamhet och typ av kontroll

Uppdelning efter verksamhet:

Samma uppdelning efter verksamhet som i uppdelning 2.

Uppdelning efter typ av kontroll:

Totalt

Inhemskt kontrollerade företag Ytterligare uppdelning, om tillgänglig:

Inhemskt kontrollerade företag utan egna dotterbolag utomlands

Inhemskt kontrollerade företag med egna dotterbolag utomlands

Utlandskontrollerade företag

Okänt

10.

Uppdelning efter verksamhet och vara (endast för variablerna 251101 (Statistiskt värde på företagens export) och 240401 (Statistiskt värde på företagens import))

Uppdelning efter verksamhet:

Samma uppdelning efter verksamhet som i uppdelning 2.

Uppdelning efter vara:

Totalt

Huvudgruppnivå i CPA för produkter i avdelning C huvudgrupperna 10–32

Avdelningsnivå i CPA för produkter i avdelningarna A, B, C, D och E

Särskilt aggregat enligt definitionen i bilaga II till denna förordning:

Andra produkter i CPA

Okänt

11.

Handelspopulation

Data ska lämnas för import, export och för total handel

Uppdelning efter matchning av handelsdata med företagsregistret avseende antal företag och antal handlare för särskilda populationer av handlare.

Uppdelning efter matchning av handelsdata med företagsregistret avseende statistiskt värde för specifika populationer av handlare.

Tidsfrist för dataöverföring

T+12 M

Första referensperioden

2022


Tabell 17. Företagsstatistik på landsnivå avseende tjänstehandel efter företagens särdrag – årliga data

Variabler

240401. Statistiskt värde på företagens import

251101. Statistiskt värde på företagens export

Måttenhet

Nationell valuta (tusental)

Statistisk population

Total export eller import av tjänster mellan inhemska och icke-inhemska aktörer.

Nace-avdelningarna A–U.

Uppdelningar

Samtliga uppdelningar (1–3) ska var och en kombineras med följande geografiska uppdelning

Geografisk uppdelning

Världen

Inom unionen

Utanför unionen

1

Uppdelning efter verksamhet och storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare:

Uppdelning efter verksamhet:

Totalt

För följande uppdelningar får Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III tillämpas:

Aggregat av Nace-avdelningarna

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

Nace-avdelningarna

C, F, G, H, J, K, M, N

Okänt

Uppdelning efter storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare:

Totalt

För följande uppdelningar får Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III tillämpas:

0–49 anställda och egenföretagare

Frivilligt: 0–9 anställda och egenföretagare

Frivilligt: 10–49 anställda och egenföretagare

50–249 anställda och egenföretagare

250 och fler anställda och egenföretagare

Okänt

2.

Uppdelning efter verksamhet, typ av produkt och ytterligare geografisk uppdelning

Uppdelning efter verksamhet:

Samma uppdelning efter verksamhet som i uppdelning 1.

Uppdelning efter produkt:

Tjänster totalt

För följande uppdelningar får Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III tillämpas:

Huvudkomponenter i EBOPS 2010, enligt definitionen i avsnitt 2 tabell 1 i bilaga VI

Okänt

Frivilligt: detaljkomponenter 10.1, 10.2 och 10.3 i EBOPS 2010, enligt definitionen i avsnitt 2 tabell 1 i bilaga VI

Frivilligt: Ytterligare geografisk uppdelning

Ska lämnas endast för Tjänster totalt:

Enskilda medlemsstater

Amerikas förenta stater

3.

Uppdelning efter verksamhet och typ av kontroll

Uppdelning efter verksamhet:

Samma uppdelning efter verksamhet som i uppdelning 1.

Uppdelning efter typ av kontroll:

Totalt

För följande uppdelningar får Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III tillämpas:

Inhemskt kontrollerade företag

Frivilligt: Ytterligare uppdelning, om tillgänglig:

Inhemskt kontrollerade företag utan egna dotterbolag utomlands

Inhemskt kontrollerade företag med egna dotterbolag utomlands

Utlandskontrollerade företag

Okänt

Tidsfrist för dataöverföring

T+18 M

Användning av approximationer och kvalitetskrav

De metoder och uppskattningar som rekommenderas i Eurostats och OECD:s vägledning för statistik över tjänstehandel (Compilers Guide for Statistics on Services Trade by Enterprise Characteristics) bör användas. Länderna får också använda sig av andra likvärdiga metoder eller uppskattningar, i enlighet med principerna i handboken för statistik över internationell handel med tjänster (Manual on Statistics of International Trade in Services 2010) och artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152.

I samtliga fall ska de använda metoderna tydligt beskrivas i metadata.

Första referensperioden

2022


Tabell 18. Företagsstatistik på landsnivå avseende utgifter för intern FoU

Variabler

230101. Utgifter för intern FoU

Måttenhet

Nationell valuta (tusental)

Statistisk population

Alla enheter för FoU som klassificeras i Nace-avdelningarna A–U

Uppdelningar

1.

Uppdelning efter sektor

Totalt för alla följande sektorer

Företagssektorn

Universitets- och högskolesektorn

Offentliga sektorn

Privata icke-vinstdrivande sektorn

2.

Uppdelning efter sektor och finansieringskälla

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter sektor:

Samma som uppdelning 1.

Uppdelning efter finansieringskälla

Totalt för alla följande finansieringskällor

Företagssektorn

Offentliga sektorn

Privata icke-vinstdrivande sektorn

Universitets- och högskolesektorn

Övriga världen

Utländska företag

Utländska företag inom samma grupp (endast för företagssektorn)

Övriga utländska företag (endast för företagssektorn)

Europeiska kommissionen

Internationella organisationer

Andra källor

3.

Uppdelning efter sektor och typ av FoU (frivilligt för universitets- och högskolesektorn och för totalt)

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter sektor:

Samma som uppdelning 1.

Uppdelning efter typ av FoU:

Grundforskning

Tillämpad forskning

Experimentell utveckling

4.

Uppdelning efter sektor och typ av kostnad

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter sektor:

Samma som uppdelning 1.

Uppdelning efter typ av kostnader:

Löpande kostnader (arbetskraftskostnader och andra kostnader)

Kapitalkostnader

5.

Uppdelning efter verksamhet (endast för företagssektorn)

Totalt för alla Nace-avdelningar A–U.

Aggregat av Nace-avdelningarna D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U.

Avdelningarna A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T.

Aggregat av huvudgrupperna C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+ M71, M73+M74+M75, Q87+Q88.

Huvudgrupperna C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99.

Nace-grupperna C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951.

Följande särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

IKT totalt

IKT tillverkning

IKT tjänster

6.

Uppdelning efter industriell inriktning (endast för företagssektorn) (frivilligt)

Uppdelning efter industriell inriktning:

Samma som uppdelning 5.

7.

Uppdelning efter storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare (endast för företagssektorn)

Storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare:

Totalt för alla följande storleksklasser, inklusive den frivilliga storleksklassen 0–9

0–9 anställda och egenföretagare (frivilligt)

10–49 anställda och egenföretagare

50–249 anställda och egenföretagare

250 och fler anställda och egenföretagare

8.

Uppdelning efter finansieringskälla och storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare (endast för företagssektorn)

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter finansieringskälla

Totalt för alla följande finansieringskällor

Företagssektorn

Offentliga sektorn

Privata icke-vinstdrivande sektorn

Universitets- och högskolesektorn

Övriga världen

Storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare:

Totalt för alla följande storleksklasser, inklusive den frivilliga storleksklassen 0–9

0–9 anställda och egenföretagare (frivilligt)

10–49 anställda och egenföretagare

50–249 anställda och egenföretagare

250 och fler anställda och egenföretagare

9.

Uppdelning efter huvudsakligt FoU-område (endast för offentlig sektor och universitets- och högskolesektor)

Naturvetenskap

Ingenjörsvetenskap och teknik

Medicin och hälso- och sjukvårdvetenskap

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin

Samhällsvetenskap

Humaniora

10.

Uppdelning efter socioekonomiskt mål (endast för offentlig sektor) (frivilligt)

Kapitelnivå i nomenklaturen för analys och jämförelse av vetenskapliga program och budgetar,

Tidsfrist för dataöverföring

Alla uppdelningar (utom uppdelning efter sektor):

varje udda år, slutliga och validerade data vid T+18M.

Uppdelning efter sektor:

årligen

preliminära data vid T+10M,

slutliga och validerade data vid T+18M.

Första referensperioden

2021


Tabell 19. Företagsstatistik på landsnivå avseende sysselsättning inom FoU

Variabler

230201. Personal inom FoU

230202. Forskare

Måttenhet

Absolut värde

Statistisk population

Alla enheter för FoU som klassificeras i Nace-avdelningarna A–U

Uppdelningar

1.

Uppdelning efter sektor

Data ska lämnas i antal personer och heltidsekvivalenter.

Totalt för alla följande sektorer

Företagssektorn

Universitets- och högskolesektorn

Offentliga sektorn

Privata icke-vinstdrivande sektorn

2.

Uppdelning efter sektor och yrke

Endast för variabel 230201 (Personal inom FoU), data ska lämnas i heltidsekvivalenter.

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter sektor:

Samma som uppdelning 1.

Uppdelning efter yrke:

Totalt för alla följande yrken

Forskare

Övrig personal inom FoU

Tekniker och motsvarande (frivilligt)

Annan stödpersonal (frivilligt)

3.

Uppdelning efter sektor och utbildning (frivilligt)

Data ska lämnas i heltidsekvivalenter.

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter sektor:

Samma som uppdelning 1.

Uppdelning efter utbildning:

Totalt för alla följande utbildningsnivåer

Innehavare av doktorsexamen (Isced 2011 nivå 8).

Andra examensbevis från universitet eller högskola (Isced 2011, nivå 5, 6 och 7).

Annan utbildning

4.

Uppdelning efter sektor, yrke och kön

Endast för variabel 230201 (Personal inom FoU), data ska lämnas i antal personer.

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter sektor:

Samma som uppdelning 1.

Uppdelning efter yrke:

Samma som uppdelning 2.

Uppdelning efter kön:

Totalt

Kvinnor

5.

Uppdelning efter sektor, utbildning och kön (frivilligt)

Data ska lämnas i antal personer.

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter sektor:

Samma som uppdelning 1.

Uppdelning efter utbildning:

Samma som uppdelning 3.

Uppdelning efter kön:

Samma som uppdelning 4.

6.

Uppdelning efter verksamhet

Data ska endast lämnas för företagssektorn, data ska lämnas i antal personer och heltidsekvivalenter.

Totalt för alla Nace-avdelningar A–U.

Aggregat av Nace-avdelningarna D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U.

Avdelningarna A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T.

Aggregat av huvudgrupperna C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88.

Huvudgrupperna C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99.

Nace-grupperna C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951.

Följande särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

IKT totalt

IKT tillverkning

IKT tjänster

7.

Uppdelning efter huvudsakligt FoU-område och kön

Data ska endast lämnas för offentlig sektor och universitets- och högskolesektor.

Antal personer

Heltidsekvivalenter (frivilligt)

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter huvudsakligt FoU-område:

Naturvetenskap

Ingenjörsvetenskap och teknik

Medicin och hälso- och sjukvårdvetenskap

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin

Samhällsvetenskap

Humaniora

Uppdelning efter kön:

Samma som uppdelning 4.

8.

Uppdelning efter verksamhet och kön

Data ska lämnas i antal personer och endast för företagssektorn.

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter verksamhet:

Samma som uppdelning 6.

Uppdelning efter kön:

Samma som uppdelning 4.

9.

Uppdelning efter storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare:

Data ska lämnas i heltidsekvivalenter och endast för företagssektorn.

Uppdelning efter storleksklass enligt antal anställda och egenföretagare:

0–9 anställda och egenföretagare (frivilligt)

10–49 anställda och egenföretagare

50–249 anställda och egenföretagare

250 och fler anställda och egenföretagare

Totalt för företagssektorn ska omfatta alla storleksklasser ovan, inklusive den frivilliga storleksklassen 0–9.

10.

Uppdelning efter sektor och kön

Endast för variabel 230202 (Forskare), data ska lämnas i

antal personer

heltidsekvivalenter (frivilligt).

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter sektor:

Samma som uppdelning 1.

Uppdelning efter kön:

Samma som uppdelning 4.

11.

Uppdelning efter sektor, åldersgrupp och kön (frivilligt)

Endast för variabel 230202 (Forskare), data ska lämnas i antal personer.

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter sektor:

Samma som uppdelning 1.

För företagssektorn och den privata icke-vinstdrivande sektorn: frivilligt.

Uppdelning efter åldersgrupp:

Totalt för alla följande åldersgrupper

< 25

25–34

35–44

45–54

55–64

>=65

Uppdelning efter kön:

Samma som uppdelning 4.

12.

Uppdelning efter sektor, medborgarskap och kön (frivilligt)

Endast för variabel 230202 (Forskare), data ska lämnas i antal personer.

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter sektor:

Samma som uppdelning 1.

Uppdelning efter medborgarskap:

Totalt för alla följande kategorier av medborgarskap

Nationellt medborgarskap

Medborgarskap i andra EU-medlemsstater

Medborgarskap i andra europeiska länder

Medborgarskap i länder i Nordamerika

Medborgarskap i länder i Central- och Sydamerika

Medborgarskap i länder i Asien

Medborgarskap i länder i Afrika

Andra medborgarskap

Uppdelning efter kön:

Samma som uppdelning 4.

Tidsfrist för dataöverföring

Alla uppdelningar (utom uppdelning efter sektor):

varje udda år, slutliga och validerade data vid T+18M.

Uppdelning efter sektor för Forskare och Totalt personal i heltidsekvivalenter:

årlig

preliminära data vid T+10M,

slutliga och validerade data vid T+18M.

Första referensperioden

2021


Tabell 20. Företagsstatistik på landsnivå avseende offentligt finansierad FoU

Variabler

230501. Offentliga budgetanslag för FoU

230502. Nationella offentliga anslag till transnationellt samordnad FoU

Måttenhet

Nationell valuta (tusental)

Statistisk population

Alla enheter för FoU som klassificeras i Nace-avdelningarna A–U

Uppdelningar

1.

Uppdelning efter socioekonomiska mål för statliga budgetanslag för FoU

För variabel 230501 (Offentliga budgetanslag för FoU).

Kategorier i nomenklaturen för analys och jämförelse av vetenskapliga program och budgetar.

Underkategorier i nomenklaturen för analys och jämförelse av vetenskapliga program och budgetar (frivilligt).

2.

Uppdelning efter finansieringsform för statliga budgetanslag för FoU i den slutliga budgeten (frivilligt)

För variabel 230501 (Offentliga budgetanslag för FoU).

Projektfinansiering.

Institutionell finansiering.

3.

Uppdelning efter typ av program/utförare

För variabel 230502 (Nationella offentliga anslag till transnationellt samordnad FoU).

Nationella bidrag till utförare av transnationell offentlig FoU.

Nationella bidrag till Europaomfattande transnationella offentliga FoU-program.

Nationella bidrag till bilaterala eller multilaterala offentliga FoU-program inrättade mellan medlemsstaternas regeringar (och med kandidatländer och Eftaländer).

Tidsfrist för dataöverföring

Alla uppdelningar (för uppdelning 1 i den slutliga budgeten):

årliga slutliga och validerade data vid T+12M.

Uppdelning 1 (i den preliminära budgeten):

årliga data vid T+6M.

Första referensperioden

2021


Tabell 21. Företagsstatistik på landsnivå avseende företagens inköp

Variabler

240102. Inköp av varor och tjänster för återförsäljning

240103. Utgifter för tjänster som tillhandahålls genom inhyrd arbetskraft

240104. Utgifter för långfristiga hyresavtal och operationell leasing (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på Nace-huvudgruppnivå)

240105. Inköp av energiprodukter (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på Nace-huvudgruppnivå för Nace-avdelningarna D, E och F)

240106. Betalningar till underleverantörer (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på Nace-huvudgruppnivå)

Måttenhet

Nationell valuta (tusental)

Statistisk population

För variabel 240102 (Inköp av varor och tjänster för återförsäljning): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–J, L–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96.

För variabel 240103 (Utgifter för tjänster som tillhandahålls genom inhyrd arbetskraft) marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96.

För variablerna 240104 (Utgifter för långfristiga hyresavtal och operationell leasing) och 240106 (Betalningar till underleverantörer): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–F.

För variabel 240105 (Inköp av energiprodukter): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–F.

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet (Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas)

För variablerna 240102 (Inköp av varor och tjänster för återförsäljning) och 240103 (Utgifter för tjänster som tillhandahålls genom inhyrd arbetskraft):

För Nace-avdelningarna B–J, L–N och P–R: avdelningar, huvudgrupper, grupper och undergrupper.

Endast för variabel 240103, för Nace-avdelning K: avdelning, huvudgrupper, grupperna 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 och 65.3, undergrupperna 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 och 65.30.

För huvudgrupperna 95 och 96: huvudgrupper, grupper och undergrupper.

Följande särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Industri, byggverksamhet och tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ) (för variabel 240102 omfattar detta särskilda aggregat inte avdelning K)

IKT totalt

IKT tillverkning

IKT tjänster

Högteknologisk och medelhögteknologisk tillverkning (frivilligt)

Högteknologisk tillverkning

Medelhögteknologisk tillverkning

Lågteknologisk och medellågteknologisk tillverkning (frivilligt)

Medellågteknologisk tillverkning

Lågteknologisk tillverkning

Informationssektorn

Datarelaterade tjänster

Totalt kunskapsintensiva tjänster (frivilligt)

Kunskapsintensiva högteknologiska tjänster

Kunskapsintensiva marknadstjänster

Kunskapsintensiva finansiella tjänster

Övriga kunskapsintensiva tjänster (frivilligt)

Kunskapsintensiv verksamhet – näringsgrenar

Kunskapsintensiv verksamhet (frivilligt)

Turism (totalt) (frivilligt)

Turism (huvudsakligen) (frivilligt)

Turism (delvis) (frivilligt)

Turism – Transporter (totalt) (frivilligt)

Turism – Landtransporter (frivilligt)

Turism – Sjötransporter (frivilligt)

Turism – Logi (frivilligt)

Turism – Mat och dryck (totalt) (frivilligt)

Turism – Biluthyrning och annan uthyrning (totalt) (frivilligt)

Tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

För variablerna 240104 (Utgifter för långfristiga hyresavtal och operationell leasing) och 240106 (Betalningar till underleverantörer) (Nace-avdelningarna B–F):

Nace-avdelningar och huvudgrupper.

För variabel 240105 (Inköp av energiprodukter):

För Nace-avdelningarna B, C och F: avdelningar, huvudgrupper, grupper och undergrupper.

För Nace-avdelningarna D och E: avdelningar och huvudgrupper.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

För verksamheter i Nace 642, 643 och 653 som är ekonomiskt obetydliga när det gäller förädlingsvärde och antal anställda och egenföretagare får värdet 0 anges.

För verksamheter i Nace-avdelning K kan värdet på variabeln 240102 (Inköp av varor och tjänster för återförsäljning) antas vara ekonomiskt obetydligt, varför värdet 0 får anges för variabel 240102.

I de fall där de källdata som används för att sammanställa data för variabeln finns tillgängliga för räkenskapsåret för vissa statistiska enheter och dessa data inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret för dessa statistiska enheter.

Tidsfrist för dataöverföring

T+18M

Första referensperioden

2023 för variabel 240106 (Betalningar till underleverantörer).

2021 för alla andra variabler.


Tabell 22. Företagsstatistik på landsnivå avseende förändringar i företagens lager

Variabler

240201. Förändring av varulager (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på Nace-huvudgruppnivå)

240202. Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning

240203. Förändring av varulager för återförsäljning (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på Nace-huvudgruppnivå)

Måttenhet

Nationell valuta (tusental)

Statistisk population

För variabel 240202 (Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–F.

För variablerna 240201 (Förändring av varulager) och 240203 (Förändring av varulager för återförsäljning): marknadsproducenter i Nace-avdelning G.

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet

(Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas)

För variabel 240202 (Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning) (Nace-avdelningarna B–F):

Nace-avdelningar, huvudgrupper, grupper och undergrupper.

För variablerna 240201 (Förändring av varulager) och 240203 (Förändring av varulager för återförsäljning) (Nace-avdelning G):

Nace-avdelning och huvudgrupper.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

I de fall där de källdata som används för att sammanställa data för det specifika ämnet finns tillgängliga för räkenskapsåret för vissa statistiska enheter och dessa data inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret för dessa statistiska enheter.

Tidsfrist för dataöverföring

T+18M

Första referensperioden

2021


Tabell 23. Företagsstatistik på landsnivå avseende företagens nettoomsättning uppdelad efter produkt och kundens hemvist

Variabler

250112. Nettoomsättning efter kundens hemvist (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på Nace-huvudgruppnivå, för grupper och undergrupper ska enprocentsregeln tillämpas på motsvarande huvudgruppnivå)

250113. Nettoomsättning efter produkt (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på Nace-huvudgruppnivå, för grupper och undergrupper ska enprocentsregeln tillämpas på motsvarande huvudgruppnivå)

Måttenhet

Nationell valuta (tusental)

Statistisk population

Verksamhet som omfattas: marknadsproducenter i Nace-huvudgrupperna 62 och 78 och grupperna 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2.

Storleksklasser som omfattas: endast företag med fler än 20 anställda och egenföretagare.

Uppdelningar

Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas.

För variabel 250113 (Nettoomsättning efter produkt):

1.

Uppdelning efter produkt

CPA för Nace-huvudgrupp 62 och grupperna 58.2 och 63.1 (Datatjänster): totalt, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, återförsäljning (bör omfatta all återförsäljning (grossist- och detaljistförsäljning) av programvara som inte utvecklats av företaget samt återförsäljning av maskinvara som inte tillverkas av företaget), övriga produkter.

CPA för Nace-grupp 69.1 (Juridiska tjänster): totalt, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, övriga produkter.

CPA för Nace-grupp 69.2 (Redovisning, bokföring och revision; skatterådgivning): totalt, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, övriga produkter.

CPA för Nace-grupp 70.2 (Konsulttjänster till företag): totalt, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, övriga produkter.

CPA för Nace-undergrupp 71.11 (Arkitektverksamhet): totalt, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, övriga produkter.

CPA för Nace-undergrupp 71.12 (Teknisk konsultverksamhet o.d.): totalt, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, Övriga produkter.

CPA för Nace-grupp 71.2 (Teknisk provning och analys):

totalt, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, övriga produkter.

CPA för Nace-grupp 73.1 (Reklamverksamhet): totalt, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, övriga produkter.

CPA för Nace-grupp 73.2 (Marknads- och opinionsundersökning): totalt, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, övriga produkter.

CPA för Nace-huvudgrupp 78 (Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster): totalt, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, övriga produkter.

För variabel 250112 (Nettoomsättning efter kundens hemvist):

2.

Uppdelning efter kundens hemvist

Totalt

Inhemsk (enligt definitionen i ENS 2010 punkt 1.62)

Icke-inhemsk

inom unionen

utanför EU

Användning av approximationer och kvalitetskrav

I de fall där de källdata som används för att sammanställa data för variabeln finns tillgängliga för räkenskapsåret för vissa statistiska enheter och dessa data inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret för dessa statistiska enheter.

Tidsfrist för dataöverföring

T+18M

Första referensperioden

2021 för Nace-huvudgrupperna 62 och 78 och grupperna 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 och 73.2.

2022 för Nace-grupperna 69.1, 69.2 och 70.2.


Tabell 24. Företagsstatistik på landsnivå avseende företagens nettoomsättning uppdelad efter allmänna verksamhetsgrupper

Variabler

250102. Nettoomsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet

250103. Nettoomsättning från industriell verksamhet

250104. Nettoomsättning från industriell verksamhet utom byggverksamhet

250105. Nettoomsättning från byggverksamhet

250106. Nettoomsättning från tjänsteverksamhet

250107. Nettoomsättning från parti- och detaljhandel och från förmedlingstjänster

250108. Nettoomsättning från uppförande av hus och andra byggnadsverk

250109. Nettoomsättning från väg- och vattenbyggnad

(enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas för alla variabler på Nace-huvudgruppnivå)

Måttenhet

Nationell valuta (tusental)

Statistisk population

För variabel 250102 (Nettoomsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet): marknadsproducenter i Nace-avdelning G.

För variablerna 250104 (Nettoomsättning från industriell verksamhet utom byggverksamhet), 250105 (Nettoomsättning från byggverksamhet), 250108 (Nettoomsättning från uppförande av hus och andra byggnadsverk) och 250109 (Nettoomsättning från väg- och vattenbyggnad): marknadsproducenter i Nace-avdelning F.

För variabel 250103 (Nettoomsättning från industriell verksamhet): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–E.

För variablerna 250106 (Nettoomsättning från tjänsteverksamhet) och 250107 (Nettoomsättning från parti- och detaljhandel och från förmedlingstjänster): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–G.

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet

Uppdelning efter verksamhet:

Nace-avdelningar och huvudgrupper.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

I de fall där de källdata som används för att sammanställa data för variabeln finns tillgängliga för räkenskapsåret för vissa statistiska enheter och dessa data inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret för dessa statistiska enheter.

Tidsfrist för dataöverföring

T+18M

Första referensperioden

2022 för Nace-huvudgrupp 47.

2025 för Nace-huvudgrupp 45.

2023 för alla andra verksamheter.


Tabell 25. Företagsstatistik på landsnivå avseende företagens nettoomsättning uppdelad efter typ av omsättning

Variabler

250110. Nettoomsättning från huvudverksamheten på tresiffrig nivå i Nace

250111. Nettoomsättning från underentreprenad

(Enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas för alla variabler på Nace-huvudgruppnivå.)

Måttenhet

Nationell valuta (tusental)

Statistisk population

För variabel 250110 (Nettoomsättning från huvudverksamheten på tresiffrig nivå i Nace): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–F.

För variabel 250111 (Nettoomsättning från underentreprenad): marknadsproducenter i Nace-avdelning F.

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet

För variabel 250111 (Nettoomsättning från underentreprenad): Nace-avdelningar och huvudgrupper.

För variabel 250110 (Nettoomsättning från huvudverksamheten på tresiffrig nivå i Nace): Nace-grupp.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

I de fall där de källdata som används för att sammanställa data för variabeln finns tillgängliga för räkenskapsåret för vissa statistiska enheter och dessa data inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret för dessa statistiska enheter.

Tidsfrist för dataöverföring

T+18M

Första referensperioden

2021 för variabel 250110 (Nettoomsättning från huvudverksamheten på tresiffrig nivå i Nace).

2023 för variabel 250111 (Nettoomsättning från underentreprenad).


Tabell 26. Företagsstatistik på landsnivå avseende industriproduktion

Variabler

251001. Såld produktion

251002. Produktion som utförs av en underleverantör

251003. Faktisk produktion

Måttenhet

För variabel 251001 (Såld produktion): Nationell valuta (tusental) och (med undantag för industriella tjänster) kvantitet enligt definitionen i den Prodcom-förteckning som gäller vid slutet av referensperioden.

För variabel 251002 (Produktion som utförs av en underleverantör) (med undantag för industriella tjänster): nationell valuta (tusental) och kvantitet enligt definitionen i den Prodcom-förteckning som gäller vid slutet av referensperioden.

För variabel 251003 (Faktisk produktion): kvantitet enligt definitionen i den Prodcom-förteckning som gäller vid slutet av referensperioden.

Statistisk population

Produkter i Prodcom-förteckningen under huvudgrupperna 05–33 i CPA (undantag definieras i Prodcom-förteckningen).

För variabel 251001 (Såld produktion) hänvisar en undergrupp i Prodcom-förteckningen till industriella tjänster.

Variablerna 251002 (Produktion som utförs av en underleverantör) och 251003 (Faktisk produktion) ska lämnas för en undergrupp av produkter i Prodcom-förteckningen (definierad av Prodcom-förteckningen).

Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III till denna förordning och enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på nivån CPA-undergrupp får tillämpas.

Uppdelningar

Uppdelning efter produkter

Prodcom-förteckning som gäller vid slutet av referensperioden.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

Tillräcklig representativitet krävs på nivån CPA-undergruppnivå.

Tidsfrist för dataöverföring

T+6M

Första referensperioden

2021


Tabell 27. Företagsstatistik på landsnivå avseende företagens investeringar i materiella anläggningstillgångar

Variabler

260102. Bruttoinvesteringar i mark

260103. Bruttoinvesteringar i förvärv av befintliga byggnader

260104. Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader

260105. Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier

(Enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas för alla variabler på Nace-huvudgruppnivå, utom för variabeln 260105 (Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier).)

Måttenhet

Nationell valuta (tusental)

Statistisk population

För variabel 260105 (Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96.

För variablerna 260102 (Bruttoinvesteringar i mark), 260103 (Bruttoinvesteringar i förvärv av befintliga byggnader) och 260104 (Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader): marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–G.

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet

(Ceto-märkning enligt definitionen i avsnitt B i bilaga III får tillämpas)

För variabel 260105 ((Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier) (Nace-avdelningarna B–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96):

För Nace-avdelningarna B–J, L–N och P–R: Nace-avdelningar, huvudgrupper, grupper och undergrupper.

För Nace-avdelning K: Nace-avdelning, huvudgrupper, grupperna 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 och 65.3, undergrupperna 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 och 65.30.

För huvudgrupperna S95 och S96: Nace-huvudgrupper, grupper och undergrupper.

Följande särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Industri, byggverksamhet och tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

IKT totalt

IKT tillverkning

IKT tjänster

Högteknologisk och medelhögteknologisk tillverkning (frivilligt)

Högteknologisk tillverkning

Medelhögteknologisk tillverkning

Lågteknologisk och medellågteknologisk tillverkning (frivilligt)

Medellågteknologisk tillverkning

Lågteknologisk tillverkning

Informationssektorn

Datarelaterade tjänster

Totalt kunskapsintensiva tjänster (frivilligt)

Kunskapsintensiva högteknologiska tjänster

Kunskapsintensiva marknadstjänster

Kunskapsintensiva finansiella tjänster

Övriga kunskapsintensiva tjänster (frivilligt)

Kunskapsintensiv verksamhet – näringsgrenar

Kunskapsintensiv verksamhet (frivilligt)

Turism (totalt) (frivilligt)

Turism (huvudsakligen) (frivilligt)

Turism (delvis) (frivilligt)

Turism – Transporter (totalt) (frivilligt)

Turism – Landtransporter (frivilligt)

Turism – Sjötransporter (frivilligt)

Turism – Logi (frivilligt)

Turism – Mat och dryck (totalt) (frivilligt)

Turism – Biluthyrning och annan uthyrning (totalt) (frivilligt)

För variablerna 260102 (Bruttoinvesteringar i mark), 260103 (Bruttoinvesteringar i förvärv av befintliga byggnader) och 260104 (Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader) (endast Nace-avdelningarna B–G): Nace-avdelningar och huvudgrupper.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

För verksamheter i Nace 642, 643 och 653 som är ekonomiskt obetydliga när det gäller förädlingsvärde och antal anställda och egenföretagare får värdet 0 anges.

I de fall där de källdata som används för att sammanställa data för variabeln finns tillgängliga för räkenskapsåret för vissa statistiska enheter och dessa data inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret för dessa statistiska enheter.

Tidsfrist för dataöverföring

T+18M

Första referensperioden

2021


Tabell 28. Företagsstatistik på landsnivå avseende investeringar i immateriella tillgångar

Variabler

260107. Investeringar i inköpt programvara (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning och Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på Nace-huvudgruppnivå)

Måttenhet

Nationell valuta (tusental)

Statistisk population

Marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–F

Uppdelningar

Uppdelning efter verksamhet

Nace-avdelningar och huvudgrupper.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

I de fall där de källdata som används för att sammanställa data för variabeln finns tillgängliga för räkenskapsåret för vissa statistiska enheter och dessa data inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret för dessa statistiska enheter.

Tidsfrist för dataöverföring

T+18M

Första referensperioden

2021


Tabell 29. Regional företagsstatistik avseende lokala enheter

Variabler

310101. Antal lokala enheter (frivilligt för Nace-avdelning K)

320101. Antal anställda och egenföretagare i lokala enheter

320301. Löner i lokala enheter

Måttenhet

Nationell valuta för variabel 320301 (Löner i lokala enheter). Absoluta tal för övriga variabler.

Statistisk population

Lokala enheter hos marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–N och P–R samt huvudgrupperna S95 och S96 (frivilligt för Nace-avdelning K för variabel 310101 (Antal lokala enheter)).

Uppdelningar

Uppdelning efter region och verksamhet

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter region:

Nuts-nivåerna 0–2 (1).

Uppdelning efter verksamhet:

Nace-avdelningar och huvudgrupper.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

I de fall där de källdata som används för att sammanställa data för variabeln finns tillgängliga för räkenskapsåret för vissa statistiska enheter och dessa data inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret för dessa statistiska enheter.

Tidsfrist för dataöverföring

T+18M

Första referensperioden

2021


Tabell 30. Regional företagsstatistik avseende företag

Variabler

310102. Antal aktiva företag

310201. Nyetablerade företag

310202. Nedlagda företag

310203. Överlevande företag (endast företag som överlevt under tre kalenderår)

310104. Antal snabbväxande företag

310103. Antal företag med minst en anställd

310204. Företag som fick sin första anställd

310205. Företag som inte längre har några anställda

310206. Överlevande företag med minst en anställd (endast företag som överlevt under tre kalenderår)

320102. Antal anställda och egenföretagare

320103. Antal anställda

320201. Antal anställda och egenföretagare i nyetablerade företag

320202. Antal anställda i nyetablerade företag

320203. Antal anställda och egenföretagare i nedlagda företag

320204. Antal anställda i nedlagda företag

320205. Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag (endast företag som överlevt under tre kalenderår)

320206. Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag under etableringsåret (endast företag som överlevt under tre kalenderår)

320104. Antal anställda och egenföretagare i företag med minst en anställd

320105. Antal anställda i företag med minst en anställd

320207. Antal anställda och egenföretagare i företag som fick sin första anställd

320208. Antal anställda i företag som fick sin första anställd

320209. Antal anställda och egenföretagare i företag som inte längre har några anställda

320210. Antal anställda i företag som inte längre har några anställda

320211. Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd (endast företag som överlevt under tre kalenderår)

320212. Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd under etableringsåret (endast företag som överlevt under tre kalenderår)

Måttenhet

Absoluta tal

Statistisk population

Marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–N och P–R och huvudgrupperna S95 och S96

Uppdelningar

1.

Uppdelning efter region och verksamhet

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter region: Nuts-nivåerna 0–3.

Uppdelning efter verksamhet:

Aggregat av Nace-avdelningarna

B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96.

Nace-avdelningarna

F, G, H, I, J.

Särskilt aggregat enligt definitionen i bilaga II till denna förordning:

Industri, byggverksamhet och tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av medlemsorganisationer, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

2.

Uppdelning efter region och storleksklass enligt antal anställda

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter region: Nuts-nivåerna 0–3.

Uppdelning efter storleksklass enligt antal anställda: totalt, 0 anställda, 1–9 anställda, 10 och fler anställda

(storleksklass 0 gäller inte för variablerna 310103 (Antal företag med minst en anställd), 310204 (Företag som fick sin första anställd), 310205 (Företag som inte längre har några anställda), 310206 (Överlevande företag med minst en anställd (endast företag som överlevt under tre kalenderår)), 320104 (Antal anställda och egenföretagare i företag med minst en anställd), 320105 (Antal anställda i företag med minst en anställd), 320207 (Antal anställda och egenföretagare i företag som fick sin första anställd), 320208 (Antal anställda i företag som fick sin första anställd), 320209 (Antal anställda och egenföretagare i företag som inte längre har några anställda), 320210 (Antal anställda i företag som inte längre har några anställda), 320211 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd (endast företag som överlevt under tre kalenderår)) och 320212 (Antal anställda och egenföretagare i överlevande företag med minst en anställd under etableringsåret (endast företag som överlevt under tre kalenderår)).

Tidsfrist för dataöverföring

Preliminära data: För variablerna 310202 (Nedlagda företag), 310205 (Företag som inte längre har några anställda), 320203 (Antal anställda och egenföretagare i nedlagda företag), 320204 (Antal anställda i nedlagda företag), 320209 (Antal anställda och egenföretagare i företag som inte längre har några anställda) och 320210 (Antal anställda i företag som inte längre har några anställda): T+22 M.

Slutliga och validerade data: T+22M utom för variablerna 310202 (Nedlagda företag), 310205 (Företag som inte längre har några anställda), 320203 (Antal anställda och egenföretagare i nedlagda företag), 320204 (Antal anställda i nedlagda företag), 320209 (Antal anställda och egenföretagare i företag som inte längre har några anställda) och 320210 (Antal anställda i företag som inte längre har några anställda): T+34 M.

Första referensperioden

2021


Tabell 31. Regional företagsstatistik avseende utgifter för FoU

Variabler

330101. Utgifter för intern FoU

Måttenhet

Nationell valuta (tusental)

Statistisk population

Alla enheter för FoU som klassificeras i Nace-avdelningarna A–U

Uppdelningar

Uppdelning efter region och sektor

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter region:

Nuts-nivåerna 1 och 2.

Uppdelning efter sektor:

Totalt för alla följande sektorer

Företagssektorn

Universitets- och högskolesektorn

Offentliga sektorn

Privata icke-vinstdrivande sektorn

Tidsfrist för dataöverföring

Alla uppdelningar:

varje udda år, slutliga och validerade data vid T+18M.

Första referensperioden

2021


Tabell 32. Regional företagsstatistik avseende sysselsättning inom FoU

Variabler

330201. Personal inom FoU

330202. Forskare

Måttenhet

Absoluta tal

Statistisk population

Alla enheter för FoU som klassificeras i Nace-avdelningarna A–U

Uppdelningar

1.

Uppdelning efter region och sektor

Data ska lämnas i antal personer och heltidsekvivalenter.

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter region:

Nuts-nivåerna 1 och 2.

Uppdelning efter sektor:

Totalt för alla följande sektorer

Företagssektorn

Universitets- och högskolesektorn

Offentliga sektorn

Privata icke-vinstdrivande sektorn

2.

Uppdelning efter region, sektor och kön (frivilligt)

För variabel 330201 (Personal inom FoU) ska data lämnas i antal personer. För variabel 330202 (Forskare) ska data lämnas i antal personer och heltidsekvivalenter.

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter region:

Nuts-nivåerna 1 och 2.

Uppdelning efter sektor:

Samma som uppdelning 1.

Uppdelning efter kön:

Totalt

Kvinnor

Tidsfrist för dataöverföring

Alla uppdelningar:

varje udda år, slutliga och validerade data vid T+18M.

Första referensperioden

2021


Tabell 33. Statistik över internationell verksamhet – företag utomlands som kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet

Variabler

410101. Antal företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet

420101. Antal anställda och egenföretagare i företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet

420201. Kostnad för ersättningar till anställda i företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning eller Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på relevanta aggregat på Nace A*38-nivå för Nace-avdelningarna B–N och P–S)

430101. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar i företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet (enprocentsregeln enligt definitionen i avsnitt A 1 i bilaga III baserad på Nettoomsättning eller Antal anställda och egenföretagare får tillämpas på relevanta aggregat på Nace A*38-nivå för Nace-avdelningarna B–N och P–S)

440101. Nettoomsättning i företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet

Måttenhet

För variablerna 410101 (Antal företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet) och 420101 (Antal anställda och egenföretagare i företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet): absolut värde.

För övriga variabler: nationell valuta (tusental).

Statistisk population

För alla variabler: marknadsproducenter i Nace-avdelningarna B–N och P–S utomlands (bör omfatta alla utländska dotterbolag till yttersta kontrollerande institutionella enheter i det rapporterande landet).

Uppdelningar

Data ska lämnas efter det utländska företagets hemvist och verksamhet.

1.

Uppdelning efter verksamhet och geografisk uppdelning

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter verksamhet:

Nace-avdelningar.

Aggregat av Nace-huvudgrupperna

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88.

Nace-huvudgrupperna

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86.

Följande särskilda aggregat enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till denna förordning:

Industri, byggverksamhet och tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

Tjänster (utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring, verksamhet som bedrivs av hushåll som arbetsgivare och internationella organisationer och organ)

Geografisk uppdelning:

Geonivå 2 enligt definitionen i en genomförandeakt i enlighet med artikel 7.1 d i förordning (EU) 2019/2152

2.

Geografisk uppdelning

Geonivå 3 enligt definitionen i en genomförandeakt i enlighet med artikel 7.1 d i förordning (EU) 2019/2152.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

För huvudgrupp K64 kan värdet för variabel 440101 (Nettoomsättning) approximeras med hjälp av produktionsvärdet enligt definitionen i bilaga IV till denna förordning.

För verksamheter i Nace 642, 643 och 653 som ingår i datamaterialet och som är ekonomiskt obetydliga när det gäller förädlingsvärde och antal anställda och egenföretagare får värdet 0 antas, utom för variablerna 410101 (Antal företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet) och 420101 (Antal anställda och egenföretagare i företag utomlands som ytterst kontrolleras av institutionella enheter i det rapporterande landet).

Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna får komma överens om ytterligare approximeringar för verksamheter i Nace-avdelning K, med beaktande av förhållandena i landet.

I de fall där data för räkenskapsåret inte kan räknas om för att omfatta kalenderåret, får data för kalenderåret approximeras med hjälp av data för räkenskapsåret.

Tidsfrist för dataöverföring

T+20M

Första referensperioden

2021


Tabell 34. Statistik över internationell verksamhet – unionsintern varuhandel – detaljerade data

Variabler

450101a. Statistiskt värde av unionsintern varuexport – detaljerade data

450101b. Kvantitet av unionsintern varuexport – detaljerade data

450102a. Statistiskt värde av unionsintern varuimport – detaljerade data

450102b. Kvantitet av unionsintern varuimport – detaljerade data

Måttenhet

Statistiskt värde: värde i nationell valuta (enheter).

Kvantitet:

nettovikt (kg),

kvantitet i extra mängdenheter i tillämpliga fall enligt den version av Kombinerade nomenklaturen som gäller under referensperioden (respektive måttenhet).

Statistisk population

Total varuexport eller varuimport

Uppdelningar

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar, dessutom kombinerad med uppdelning efter transportsätt vid gränsen (frivilligt)

Uppdelning efter vara

Uppdelning efter åttasiffrig nivå i Kombinerade nomenklaturen, utom i följande fall:

(1)

Varor som levereras till fartyg och luftfartyg enligt avsnitt 22.1 a i bilaga V, samt varor som levereras till offshoreanläggningar enligt avsnitt 23.1 b i bilaga V, vilka får delas upp i

a)

varor från kapitlen 1–24 i den version av Kombinerade nomenklaturen som gäller under referensperioden,

b)

varor från kapitel 27 i den version av Kombinerade nomenklaturen som gäller under referensperioden,

c)

varor som är klassificerade på andra ställen.

(2)

Delar av motorfordon och luftfartyg enligt avsnitt 31.4 i bilaga V, och ingående delar i hela industrianläggningar enligt avsnitt 31.5 i bilaga V, vilka ska delas upp efter Kombinerade nomenklaturen på kapitelnivå.

Uppdelning efter partnermedlemsstat och ursprungsland

Vid export:

den mottagande medlemsstaten och ursprungslandet.

Vid import:

den avsändande medlemsstaten och ursprungslandet (frivilligt).

Data om partnermedlemsstater och ursprungsland ska kodas enligt nomenklaturen för länder och territorier för den europeiska statistiken över internationell varuhandel.

Uppdelning efter typ av transaktion

Data om typ av transaktion ska lämnas i enlighet med uppdelningen i del C tabell 1 i denna bilaga.

Medlemsstaterna ska tillämpa koderna i kolumn A eller en kombination av kodnumren i kolumn A och deras underavdelningar i kolumn B.

Uppdelning efter transportsätt vid gränsen (frivilligt)

Om data om transportsätt lämnas ska de lämnas i enlighet med uppdelningen i del C tabell 2 i denna bilaga.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

1.

Medlemsstaterna ska för varje månatlig referensperiod sammanställa statistik som omfattar deras totala unionsinterna varuexport och varuimport med hjälp av skattningar, när så är nödvändigt. Skattningar ska markeras och översändas till Eurostat med åtminstone en uppdelning efter partnermedlemsstat och varukod på kapitelnivå av den version av Kombinerade nomenklaturen som gäller under referensperioden.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.5 i denna förordning ska medlemsstaterna lämna data som förklaras konfidentiella till kommissionen (Eurostat) så att de kan offentliggöras åtminstone på kapitelnivå i varuuppdelningen efter Kombinerade nomenklaturen, under förutsättning att sekretess därmed säkerställs.

3.

När det gäller uppgifter som omfattas av militär sekretess får medlemsstaterna, i enlighet med gällande definitioner i medlemsstaterna, lämna mindre detaljerade uppgifter än vad som anges i denna tabell. Som ett minimum ska dock data om det totala statistiska månadsvärdet av exporten och importen lämnas till kommissionen (Eurostat).

Tidsfrist för dataöverföring

T+70D.

Om månadsresultat som redan lämnats till kommissionen (Eurostat) revideras, ska medlemsstaterna lämna de reviderade resultaten senast en månad efter det att reviderade data blev tillgängliga.

Första referensperioden

Januari 2022


Tabell 35. Statistik över internationell verksamhet – unionsextern varuimport och varuexport – detaljerade data

Variabler

450201a. Statistiskt värde av unionsextern varuexport – detaljerade data

450201b. Kvantitet av unionsextern varuexport – detaljerade data

450202a. Statistiskt värde av unionsextern varuimport – detaljerade data

450202b. Kvantitet av unionsextern varuimport – detaljerade data

Måttenhet

Statistiskt värde: värde i nationell valuta (enheter).

Kvantitet:

nettovikt (kg),

kvantitet i extra mängdenheter i tillämpliga fall enligt den version av Kombinerade nomenklaturen som gäller under referensperioden (respektive måttenhet).

Statistisk population

Total varuexport eller varuimport

Uppdelningar

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter vara

Vid export: uppdelning efter åttasiffrig nivå i Kombinerade nomenklaturen, utom i följande fall:

(1)

Varor som levereras till fartyg och luftfartyg enligt avsnitt 22.1 a i bilaga V, samt varor som levereras till offshoreanläggningar enligt avsnitt 23.1 b i bilaga V, vilka får delas upp i

a)

varor från kapitlen 1–24 i den version av Kombinerade nomenklaturen som gäller under referensperioden,

b)

varor från kapitel 27 i den version av Kombinerade nomenklaturen som gäller under referensperioden,

c)

varor som är klassificerade på andra ställen.

(2)

Ingående delar i hela industrianläggningar enligt avsnitt 31.5 i bilaga V, vilka ska delas upp efter Kombinerade nomenklaturen på kapitelnivå.

Vid import: uppdelning efter undernummer enligt Taric (tiosiffrig nivå), utom i följande fall:

(1)

Särskilda varor eller varurörelser enligt kapitel III i bilaga V. Med undantag av de varor som avses i avsnitt 23.1 b och 23.2 a ii får dessa särskilda varor eller varurörelser delas upp efter den åttasiffriga nivån i Kombinerade nomenklaturen.

(2)

Varor som levereras till offshoreanläggningar enligt avsnitt 23.1 b i bilaga V, vilka får delas upp i

a)

varor från kapitlen 1–24 i den version av Kombinerade nomenklaturen som gäller under referensperioden,

b)

varor från kapitel 27 i den version av Kombinerade nomenklaturen som gäller under referensperioden,

c)

varor som är klassificerade på andra ställen.

Utan att spridning av data på nationell nivå påverkas, får kommissionen (Eurostat) inte sprida detaljerad statistik fördelad på undernummer enligt Taric, om skyddet av allmänintresset vad gäller unionens närings- och jordbrukspolitik därigenom skulle hotas.

Uppdelning efter förmodad mottagande medlemsstat och faktisk exporterande medlemsstat; medlemsstat där tulldeklarationen lämnas in

Vid export:

Medlemsstat för faktisk export

Medlemsstat där tulldeklarationen lämnas in

Vid import:

Förmodad mottagande medlemsstat

Medlemsstat där tulldeklarationen lämnas in

Denna uppdelning är inte tillämplig på särskilda varor eller varurörelser enligt kapitel III i bilaga V, om en annan datakälla än tulldeklarationer används.

Data om exporterande och importerande medlemsstater ska kodas enligt nomenklaturen för länder och territorier för den europeiska statistiken över internationell varuhandel.

Uppdelning efter partnerland

Vid export: det senast kända mottagande landet.

Vid import: det avsändande landet och ursprungslandet.

Data om partnerland ska kodas enligt nomenklaturen för länder och territorier för den europeiska statistiken över internationell varuhandel.

Uppdelning efter transaktionstyp

Data om transaktionstyp ska lämnas enligt uppdelningen i del C tabell 1 i denna bilaga.

Medlemsstaterna ska tillämpa koderna i kolumn A eller en kombination av kodnumren i kolumn A och deras underavdelningar i kolumn B.

Uppdelning efter statistiskt förfarande

Normal export eller import

Export eller import som omfattas av tullförfarandet för aktiv förädling

Export eller import som omfattas av tullförfarandet för passiv förädling

Export eller import som inte registrerats i tulldeklarationer

Uppdelning efter förmånsbehandling på import (endast för variablerna 450202a/b)

Denna uppdelning är inte tillämplig på särskilda varor eller varurörelser enligt kapitel III i bilaga V, om andra datakällor än tulldeklarationer används.

Tullbehandling som anges genom förmånskoden i enlighet med den klassificering som fastställs i unionens tullkodex.

Utan att spridning av data på nationell nivå påverkas, får kommissionen (Eurostat) inte sprida detaljerad statistik fördelad på förmånsbehandling på import, om skyddet av allmänintresset vad gäller unionens närings- och jordbrukspolitik därigenom skulle hotas.

Uppdelning efter transportsätt

Transportsätt vid gränsen

Internt transportsätt

Container

Denna uppdelning är inte tillämplig på särskilda varor eller varurörelser enligt kapitel III i bilaga V, om andra datakällor än tulldeklarationer används.

Data om transportsätt ska lämnas i enlighet med uppdelningen i del C tabell 2 i denna bilaga.

Användning av approximationer och kvalitetskrav

1.

Medlemsstaterna ska för varje månatlig referensperiod upprätta statistik som omfattar deras totala unionsextern varuhandel med hjälp av skattningar när så är nödvändigt. Skattningar ska markeras och översändas till Eurostat med åtminstone en uppdelning efter partnerland och varukod på kapitelnivå av den version av Kombinerade nomenklaturen som gäller under referensperioden för unionsextern handel.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.5 i denna förordning ska medlemsstaterna lämnas data som förklaras konfidentiella till kommissionen (Eurostat) så att de kan offentliggöras åtminstone på kapitelnivå i varuuppdelningen efter Kombinerade nomenklaturen, under förutsättning att sekretess därmed säkerställs.

3.

När det gäller uppgifter som omfattas av militär sekretess får medlemsstaterna, i enlighet med gällande definitioner i medlemsstaterna, lämna mindre detaljerade uppgifter än vad som anges i denna tabell. Som ett minimum ska dock data om det totala statistiska månadsvärdet av exporten och importen lämnas till kommissionen (Eurostat).

Tidsfrist för dataöverföring

T+40D.

Om månadsresultat som redan lämnats till kommissionen (Eurostat) revideras, ska medlemsstaterna lämnas de reviderade resultaten senast en månad efter det att reviderade data blev tillgängliga.

Första referensperioden

Januari 2022


Tabell 36. Statistik över internationell verksamhet – varuexport och varuimport – aggregerade data

Variabler

450103. Statistiskt värde av varuexport – aggregerade data

450104. Statistiskt värde av varuimport – aggregerade data

Måttenhet

Värde i nationell valuta (enheter)

Statistisk population

Total varuexport eller varuimport

Uppdelningar

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Geografisk uppdelning:

För alla medlemsstater:

Inom unionen

Utanför unionen

Dessutom, för medlemsstater som ingår i euroområdet:

Inom euroområdet

Utanför euroområdet

Uppdelning efter vara:

Totalt

Dessutom: avdelningarna 0–9 i den version av Standard International Trade Classification (SITC) som gäller under referensperioden – obligatoriskt endast för partnerområden utanför unionen och utanför euroområdet,

Tidsfrist för dataöverföring

T+40D

Första referensperioden

Januari 2022


Tabell 37. Statistik över internationell verksamhet – unionsextern varuexport och varuimport efter fakturavaluta

Variabler

450203. Statistiskt värde av unionsextern varuexport efter fakturavaluta

450204. Statistiskt värde av unionsextern varuimport efter fakturavaluta

Måttenhet

Värde i nationell valuta (enheter)

Statistisk population

Total unionsextern export eller import

Uppdelningar

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter vara:

Enligt den SITC som gäller under referensperioden:

Totalt

Avdelningarna 0–8

Huvudgrupp 33

Uppdelning efter fakturavaluta:

Om andra datakällor än tulldeklarationer används, ska uppdelningen efter fakturavaluta vara följande:

Euro

Nationell valuta (endast för medlemsstater som inte ingår i euroområdet)

Annan nationell valuta från medlemsstater utanför euroområdet [utom brittiskt pund]

Brittiskt pund

US-dollar

Annan

Om tulldeklarationer används som datakälla ska uppdelningen efter fakturavaluta vara följande:

Euro

Nationell valuta (endast för medlemsstater som inte ingår i euroområdet)

Annan nationell valuta från medlemsstater utanför euroområdet [utom brittiskt pund]

Brittiskt pund

US-dollar

Brasiliansk real

Kanadensisk dollar

Schweizisk franc

Kinesisk yuan renminbi

Indisk rupie

Japansk yen

Sydkoreansk won

Mexikansk peso

Norsk krona

Rysk rubel

Singaporiansk dollar

Turkisk lira

Annan

Tidsfrist för dataöverföring

T+3M

Första referensperioden

2022


Tabell 38. Statistik över internationell verksamhet – internationellt tillhandahållande av tjänster efter metod för tillhandahållande – årliga data

Variabler

460101. Import och förvärv av tjänster

460201. Export och tillhandahållande av tjänster

Måttenhet

Nationell valuta (tusental)

Statistisk population

Totalt internationellt tillhandahållande av tjänster för alla fyra metoder för tillhandahållande

Uppdelningar

1.

Internationellt tillhandahållande av tjänster efter metod för tillhandahållande och geografisk uppdelning

Data ska lämnas som en kombination av alla följande uppdelningar:

Uppdelning efter metod för tillhandahållande:

Totalt internationellt tillhandahållande av tjänster (totalt för metoderna 1, 2, 3 och 4)

Metod 1 (gränsöverskridande transaktioner)

Metod 2 (konsumtion utomlands)

Metod 3 (kommersiell närvaro)

Metod 4 (närvaro av fysiska personer)

Enligt definitionen i avsnitt 2 i bilaga VI.

Uppdelning efter produkt: