ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 245

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
30 juli 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1120 av den 23 juli 2020 om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet Adamclisi (SUB)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1121 av den 29 juli 2020 om insamling och delning av användarstatistik och återkoppling om tjänsterna i den gemensamma digitala ingången i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 ( 1 )

3

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1122 av den 28 juli 2020 om erkännande av DNV GL AS som ett klassificeringssällskap för fartyg i inlandssjöfart i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629

15

 

*

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2020/1123 av den 10 juni 2020 om förnyelse av det tillfälliga kravet om en tillfällig sänkning av tröskelvärdet för anmälan av korta nettopositioner i det emitterade aktiekapitalet för ett företag vars aktier tas upp till handel på en reglerad marknad för att kräva att fysiska eller juridiska personer som har sådana korta nettopositioner ska anmäla detta till de behöriga myndigheterna över ett visst tröskelvärde i enlighet med artikel 28.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012

17

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall ( EUT L 150, 14.6.2018 )

31

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 av den 5 juni 2019 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003 ( EUT L 170, 25.6.2019 )

32

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 av den 9 september 2015 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ( EUT L 239, 15.9.2015 )

33

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ( EUT L 328, 21.12.2018 )

34

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv ( EUT L 312, 22.11.2008 )

35

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv (EU) 2019/1832 av den 24 oktober 2019 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets direktiv 89/656/EEG vad gäller rent tekniska justeringar ( EUT L 279, 31.10.2019 )

36

 

*

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2020/1085 av den 23 juli 2020 om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorpyrifos och klorpyrifosmetyl i eller på vissa produkter ( EUT L 239, 24.7.2020 )

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1120

av den 23 juli 2020

om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Adamclisi” (SUB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 99, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 97.2 och 97.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 kontrollerat Rumäniens ansökan om registrering av namnet ”Adamclisi” och offentliggjort denna i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013 har inkommit till kommissionen.

(3)

I enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör namnet ”Adamclisi” skyddas och föras in i det register som avses i artikel 104 i förordningen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Adamclisi” (SUB) ska härmed skyddas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2020.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 51, 14.2.2020, s. 46.


30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1121

av den 29 juli 2020

om insamling och delning av användarstatistik och återkoppling om tjänsterna i den gemensamma digitala ingången i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (1), särskilt artiklarna 24.4 och 25.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 24 i förordning (EU) 2018/1724 ska medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen säkerställa att statistik samlas in om användarnas besök på den gemensamma digitala ingång som inrättats i enlighet med artikel 2.1 i den förordningen (nedan kallad ingången) och på de webbsidor som ingången har länkar till. Enligt samma artikel ska de behöriga myndigheterna, leverantörerna av hjälp- och problemlösningstjänster enligt artikel 7.3 i förordning (EU) 2018/1724 och kommissionen också samla in och i sammanställd form utbyta uppgifter om antal, ursprung och föremål för begäranden om hjälp- och problemlösningstjänster samt om deras svarstider.

(2)

Enligt artikel 25 i förordning (EU) 2018/1724 ska kommissionen förse ingångens användare med ett återkopplingsverktyg som ger dem möjlighet att anonymt lämna kommentarer om kvaliteten och tillgängligheten i fråga om de tjänster och den information som tillhandahålls genom ingången, samt om det gemensamma användargränssnittet. Kommissionen ska också säkerställa att användare ges tillgång till verktyget från alla webbsidor som ingår i ingången. Samma skyldighet gäller för de behöriga myndigheterna om det inte på deras webbsidor redan finns ett annat återkopplingsverktyg för användare med liknande funktioner.

(3)

Metoden och reglerna för insamling och delning av användarstatistik och användarnas återkoppling kombineras i en enda genomförandeakt eftersom de data som omfattas kommer att samlas in och göras tillgängliga genom en gemensam panel och ett gemensamt dataregister. Dessa data kommer att användas tillsammans av de nationella samordnarna och kommissionen för att övervaka om de tjänster som tillhandahålls genom ingången uppfyller kvalitetskriterierna och för att förbättra ingångens funktion.

(4)

För att samla in användarstatistik och återkoppling som är jämförbar och användbar för de ändamål som anges i förordning (EU) 2018/1724, och för att underlätta matchning mellan data och den berörda tjänsten, är det nödvändigt att specificera de kontextdata som måste göras tillgängliga tillsammans med användarstatistiken och återkopplingen. Dessa kontextdata bör omfatta information om den aktuella webbplatsens webbadress och innehåll. Tjänsteleverantörerna bör inkludera denna information som taggar i webbsidornas metadata, eller föra in den direkt i länkregistret. Kommissionen bör använda ett verktyg för att automatiskt hämta taggningsinformationen från webbplatserna. Taggningsinformationen bör därför struktureras och formateras på ett sätt som verktyget känner igen.

(5)

För att underlätta insamlingen av användarstatistik avseende användarnas besök på webbplatser som är tillgängliga via ingången, i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2018/1724, bör denna statistik automatiskt samlas in med hjälp av verktyg för webbdataanalys och automatiskt och regelbundet överföras till ett gemensamt dataregister.

(6)

I de fall där ytterligare tekniska förtydliganden behövs för att säkerställa interoperabiliteten mellan nationella IKT-lösningar och de gemensamma it-verktygen bör kommissionen tillhandahålla sådana förtydliganden i samråd med samordningsgruppen för ingången. Särskilda operativa arrangemang som krävs för insamling och överföring av data från hjälp- och problemlösningstjänster samt de detaljerade enkätfrågorna bör diskuteras av samordningsgruppen för ingången.

(7)

I förordning (EU) 2018/1724 fastställs den 12 december 2023 som en senare tidsfrist för digitalisering av de förfaranden som förtecknas i bilaga II till den förordningen. Före den 12 december 2023 bör därför användarstatistik och återkoppling avseende sådana förfaranden endast samlas in för webbsidor där en förklaring av ett förfarande offentliggörs.

(8)

I förordning (EU) 2018/1724 fastställs den 12 december 2022 som en senare tidsfrist för kommunala myndigheters tillhandahållande av information, förklaringar och instruktioner. Före den 12 december 2022 bör därför de krav som fastställs i denna förordning endast gälla för webbsidor på kommunal nivå som anmälts till länkregistret före denna tidsfrist.

(9)

Med beaktande av de olika system för ärendehantering som används bör både automatisk och manuell insamling av de kategorier av statistik som avses i artikel 24.2 i förordning (EU) 2018/1724 tillåtas.

(10)

Syftet med den gemensamma digitala ingången är att göra det lättare för privatpersoner och företag att utöva sina rättigheter på den inre marknaden genom att ge användarvänlig tillgång till information om rättigheter och regler vid gränsöverskridande verksamheter. För att förstå de specifika behov och intressen som användare i gränsöverskridande situationer har bör statistik om dessa användares användning av de tjänster som tillhandahålls genom ingången samlas in, exempelvis statistik om från vilka länder användarna besöker ingångens webbplatser och om antalet användare i gränsöverskridande situationer som använder sig av ingångens hjälp- och problemlösningstjänster.

(11)

Leverantörer av hjälp- och problemlösningstjänster, enligt definitionen i denna förordning, bör samla in uppgifter om antalet begäranden som rör de rättigheter, skyldigheter, regler och förfaranden som fastställs i unionsrätt och nationell rätt tillämplig på användare som utövar eller har för avsikt att utöva sina rättigheter på den inre marknaden enligt unionsrätten, inom de informationsområden som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2018/1724. Om en hjälp- och problemlösningstjänst tar emot en begäran som inte omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) 2018/1724 bör den i så hög utsträckning som möjligt göra åtskillnad mellan en sådan begäran och en begäran som rör områden som omfattas av den förordningen.

(12)

Om hjälp- och problemlösningstjänster redan samlar in statistik på grundval av gällande unionsrätt eller arrangemang med kommissionen, bör leverantörerna av hjälp- och problemlösningstjänsterna eller nätverksförvaltarna säkerställa att den statistik som ska omfattas i enlighet med förordning (EU) 2018/1724 också samlas in och överförs till det gemensamma dataregistret.

(13)

Tjänsteleverantörerna bör göra det möjligt för användarna att lämna sin återkoppling på alla webbsidor som ingår i ingången, oavsett om användarna har nått dessa sidor från det gemensamma användargränssnitt som avses i artikel 2.1 i förordning (EU) 2018/1724, eller via en annan webbportal eller sökmotor.

(14)

För att säkerställa att återkopplingen är jämförbar behövs gemensamma regler för överföringen av användarnas återkoppling om de tjänster som tillhandahålls genom ingången till det gemensamma dataregistret. Dessutom bör tjänsteleverantörerna antingen kartlägga och korrelera de återkopplingsfrågor och de betyg som används i de egna återkopplingsverktygen för användare med dem i det gemensamma återkopplingsverktyget för användare, eller anpassa sina frågor och betygen när så behövs. Tjänsteleverantörerna bör inte vara skyldiga att inkludera en länk till enkäten med detaljerade frågor om deras alternativa återkopplingsverktyg för användare redan innehåller liknande frågor. I sådana fall bör de också kartlägga och anpassa dessa frågor till dem i den detaljerade enkät som ingår i det gemensamma återkopplingsverktyget för användare.

(15)

Användare bör kunna ge återkoppling om användarvänligheten när det gäller information om förfaranden och om hur lätt det är att använda de förfaranden online som avses i artikel 2.2 b i förordning (EU) 2018/1724 och det gemensamma användargränssnitt som avses i artikel 2.1 i den förordningen. Tjänsteleverantörerna bör ha möjlighet att besluta om bästa tid och plats för att erbjuda användare av förfaranden att ge återkoppling. De kan välja att inkludera en länk till ett återkopplingsverktyg på en webbsida där förfarandet kan inledas, i bekräftelsen på mottagandet av ansökan, i resultatet av ett förfarande om det visas för användarna omedelbart efter det att begäran lämnats in eller på webbplatsen med information om förfarandet. Om det finns två erbjudanden att lämna återkoppling på en webbsida, ett om kvaliteten på och tillgängligheten till förfarandet och ett annat om informationen om förfarandet som ges på webbsidan, bör syftet med att ge återkoppling om båda dessa frågor tydligt förklaras för att undvika missförstånd hos användaren.

(16)

När det gäller hjälp- och problemlösningstjänster som förtecknas i bilaga III och som avses i artikel 7 i förordning (EU) 2018/1724, bör erbjudandet att lämna återkoppling skickas till användare som kan kontaktas på digital väg omedelbart efter det att tjänsten tillhandahålls. Om tjänsten till sin karaktär kräver tid för att lösningen eller rådet kan genomföras i praktiken, bör tjänsterna få skicka erbjudandet att lämna återkoppling en kort tid efter det att det slutliga svaret på begäran har lämnats, eftersom detta gör det möjligt för användaren att kontrollera om lösningen eller rådet fungerar i praktiken.

(17)

Insamling och utbyte av användarstatistik och återkoppling enligt denna förordning bör inte omfatta behandling av personuppgifter (2) från privatpersoner och företag som använder de tjänster som erbjuds som en del av ingången. Det gemensamma återkopplingsverktyget för användare bör varna användarna att inte lämna några personuppgifter i fritextrutan.

(18)

Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 (3) är tillämpligt på det gemensamma återkopplingsverktyget för användare, på sammankopplingstjänsten som möjliggör överföring av användarnas återkoppling om ett alternativt återkopplingsverktyg för användare används och på det gemensamma dataregistret.

(19)

Artiklarna 24.1, 24.2, 24.3 och 25.1–25.4 i förordning (EU) 2018/1724 ska tillämpas från och med den 12 december 2020 och därför bör även de krav som fastställs i denna förordning tillämpas från och med den dagen.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den gemensamma digitala ingången.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

gemensamt återkopplingsverktyg för användare: återkopplingsverktyg som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med artikel 25.1 i förordning (EU) 2018/1724.

2.

alternativt återkopplingsverktyg för användare: annat återkopplingsverktyg som har liknande funktioner som det gemensamma återkopplingsverktyget för användare och som finns tillgängligt på en behörig myndighets webbplats i syfte att övervaka tjänstens kvalitet enligt vad som avses i artikel 25.4 i förordning (EU) 2018/1724 eller som finns tillgängligt för användare av de hjälp- och problemlösningstjänster som förtecknas i bilaga III och som avses i artikel 7 i förordning (EU) 2018/1724.

3.

gemensam panel: gränssnitt som ger leverantörer av tjänster tillgång till ingångens förvaltningsfunktioner, inbegripet tillgång till länkregistret enligt artikel 19 i förordning (EU) 2018/1724.

4.

gemensamt dataregister: datahanteringsverktyg kopplat till den gemensamma panelen som möjliggör insamling, lagring, delning, analys och visning av användarstatistik och återkoppling som samlas in i enlighet med artiklarna 24 och 25 i förordning (EU) 2018/1724.

5.

tjänsteleverantörer: alla följande kategorier:

a)

Behöriga myndigheter i den mening som avses i artikel 3.4 i förordning (EU) 2018/1724.

b)

Kommissionen och unionens organ och byråer som tillhandahåller information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av förordning (EU) 2018/1724.

c)

Leverantörer av hjälp- och problemlösningstjänster enligt artikel 7.3 i förordning (EU) 2018/1724.

6.

nätverksförvaltare: kommissionen och unionens organ och byråer eller en enhet med ansvar för samordningen av det arbete som utförs av hjälp- och problemlösningstjänster som utför liknande uppgifter i alla eller de flesta medlemsstater.

Artikel 2

Kontextdata

1.   Tillsammans med användarstatistik och data om användaråterkoppling som rör informationswebbplatser som är länkade till ingången ska tjänsteleverantörerna överföra webbadressen till den webbplats som användarstatistiken eller återkopplingen gäller.

2.   Tjänsteleverantörerna ska säkerställa att kontextdata inbegripet beskrivande delar som möjliggör identifiering av det innehåll som omfattas av den webbplats som webbadressen avser, lämnas

a)

som en del av metadata för alla sidor som ingår i ingången, strukturerade och formaterade på ett sätt som kan kännas igen av det verktyg som avses i punkt 4, eller

b)

direkt till länkregistret tillsammans med den relevanta webbadressen.

3.   De beskrivande delar som avses i punkt 2 ska bestå av följande indikatorer som ska kopplas till de olika typerna av sidor enligt bilaga I:

a)

Medlemsstaten.

b)

En regional eller lokal indikator, om den information som lämnas endast gäller regionalt eller lokalt.

c)

Det språk som används för informationen på sidan.

d)

En markering som visar att sidan är en del av ingången.

e)

Den typ av tjänst eller tjänster som sidan omfattar: information, förfarande eller hjälp- och problemlösningstjänst.

f)

En uppgift om det ämne som omfattas enligt bilaga I till förordning (EU) 2018/1724, eller den hjälp- och problemlösningstjänst som omfattas enligt bilaga III till den förordningen eller som ingår i ingången i enlighet med artikel 7 i den förordningen.

4.   Kommissionen ska tillhandahålla ett verktyg för att hämta taggningsinformationen direkt från de webbsidor som ingår i ingången för lagring i det gemensamma dataregistret tillsammans med de relevanta webbadresserna.

KAPITEL II

Statistik

Artikel 3

Insamling och överföring av statistik avseende informationstjänster

1.   Alla tjänsteleverantörer ska, för alla webbsidor som tillhandahåller information om regler och skyldigheter, om förfaranden och om hjälp- och problemlösningstjänster som ingår i ingången och för vilka de ansvarar, samla in och överföra uppgifter om antalet sidvisningar under rapporteringsperioden, uppdelade på

a)

de länder från vilka användarna besöker webbplatsen,

b)

den typ av utrustning som används för att besöka webbplatsen.

2.   Tjänsteleverantörerna ska säkerställa att det verktyg för analys av webbdata som används för att samla in den statistik som avses i punkt 1 uppfyller de tekniska krav på interoperabilitet som förtecknas i bilaga II för att möjliggöra automatisk överföring av statistik till det gemensamma dataregistret.

3.   Tjänsteleverantörerna ska översända den statistik som avses i punkt 1, tillsammans med webbadresserna till de webbsidor som statistiken avser, till det gemensamma dataregistret en gång per månad genom ett gränssnitt för tillämpningsprogram som utvecklas av kommissionen.

4.   En automatisk bekräftelse av att överföringen lyckats eller en varning om att överföringen inte har lyckats ska lämnas till en tjänsteleverantör som har försökt överföra statistik till det gemensamma dataregistret enligt punkt 3.

Artikel 4

Insamling, aggregering och överföring av statistik avseende hjälp- och problemlösningstjänster

1.   Vid tillämpningen av detta kapitel avses med en begäran om en hjälp- och problemlösningstjänst varje begäran som lämnas in via ett elektroniskt formulär, e-post eller annat kommunikationsmedel. Om leverantörerna av hjälp- och problemlösningstjänster eller nätverksförvaltarna beslutar att det inte är genomförbart att inkludera statistik om begäranden som mottagits genom telefonsamtal, chattar eller personliga besök, ska de underrätta kommissionen om detta.

2.   Leverantörer av hjälp- och problemlösningstjänster eller nätverksförvaltare ska lämna uppgifter om antalet begäranden till det gemensamma dataregistret, uppdelade på begäranden

a)

från privatpersoner eller företag,

b)

från användare i en gränsöverskridande situation eller från användare i en nationell situation.

Uppdelningen av begäranden i de kategorier som avses i leden a och b ska inte tillämpas om tjänsten endast erbjuds till en av de två kategorier av användare som avses i leden a och b.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 b avses med en användare i en gränsöverskridande situation en användare i en situation som inte i alla avseenden är begränsade till en enda medlemsstat.

4.   I syfte att samla in statistik om ämnet för specifika begäranden ska leverantören av en hjälp- och problemlösningstjänst eller en nätverksförvaltare förse kommissionen med en förteckning över kategorier av ämnen, innan tjänsten inkluderas i ingången.

5.   Svarstiden ska beräknas från mottagandet av begäran till det slutgiltiga svaret eller avslutandet av ärendet, på samma grunder som de tillämpliga tidsfrister som ska följas eller den genomsnittliga eller beräknade tid som krävs för att leverera tjänsten enligt artikel 11.1 d i förordning (EU) 2018/1724.

6.   Svarstiderna ska beräknas som ett genomsnitt av kalenderdagarna för svarstiderna under en period på sex månader.

7.   Statistiken ska samlas in och aggregeras på nivån för varje enskild leverantör av hjälp- och problemlösningstjänsten, och den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad ska anges. Kommissionen ska enas om formerna för överföring av statistik till det gemensamma dataregistret med leverantören av hjälp- och problemlösningstjänsten eller med en nätverksförvaltare innan tjänsten läggs till i ingången.

8.   Leverantörer av hjälp- och problemlösningstjänster eller nätverksförvaltare ska överföra den aggregerade statistiken två gånger per år. För perioden 1 januari–30 juni ska den aggregerade statistiken överföras senast den 31 augusti och för perioden 1 juli–31 december senast den 28 februari nästföljande år, om inte annat överenskommits med kommissionen.

Artikel 5

Tillgång till och lagring av statistik

1.   Statistik som aggregeras och överförs i enlighet med detta kapitel ska lagras i det gemensamma dataregistret i högst tre år från och med överföringsdagen. De ska automatiskt raderas efter det att denna period har löpt ut.

Raderingen ska inte gälla de data som gjorts tillgängliga för allmänheten i enlighet med artikel 24.3 sista meningen i förordning (EU) 2018/1724.

2.   Kommissionen ska säkerställa att den gemensamma panelen gör det möjligt för de nationella samordnarna, tjänsteleverantörerna och kommissionen att

a)

söka, sortera och filtrera data,

b)

visa data i form av grafer och diagram,

c)

extrahera och ladda ner data i form av rapporter.

KAPITEL III

Användaråterkoppling

Artikel 6

Funktioner hos det gemensamma återkopplingsverktyget för användare

1.   Det gemensamma återkopplingsverktyg för användare som avses i artikel 25.1 i förordning (EU) 2018/1724 ska innehålla följande delar:

a)

Frågor för att erhålla återkoppling från användarna, användarbetyg och en fritextruta som är relevanta för webbplatser med information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster, i enlighet med bilaga III.

b)

Enkäter med detaljerade frågor om informationens kvalitet, onlineförfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster, som användaren ska erbjudas att delta i när användaren har lämnat den första återkopplingen.

c)

Automatisk överföring av användarnas återkoppling till det gemensamma dataregistret.

d)

Inläsning och överföring av webbadressen till den webbplats som återkopplingen avser tillsammans med användaråterkopplingen.

2.   För insamling av användaråterkoppling om information och om förfaranden ska tjänsteleverantörer kunna välja mellan versioner av det gemensamma återkopplingsverktyget med eller utan fritextruta.

3.   Kommissionen ska säkerställa att den gemensamma panelen skickar regelbundna e-postmeddelanden till alla tjänsteleverantörer som använder det gemensamma återkopplingsverktyget för användare för att påminna dem om att de kan ta del av återkopplingen avseende sina tjänster i den gemensamma panelen.

4.   Kommissionen ska göra det gemensamma återkopplingsverktyget för användare tillgängligt på unionens alla officiella språk.

Artikel 7

Funktioner hos alternativa återkopplingsverktyg för användare

1.   Alternativa återkopplingsverktyg för användare som används av tjänsteleverantörer ska omfatta följande:

a)

Liknande frågor och ett betygssystem som ger jämförbara resultat med det som används i det gemensamma återkopplingsverktyget för användare och, när det gäller hjälp- och problemlösningstjänster, en fritextruta som gör det möjligt för användare att lämna fritextkommentarer.

b)

Länkar till de enkäter som ingår i det gemensamma återkopplingsverktyget för användare, beroende på typen av tjänst.

c)

En mekanism som tillhandahålls av kommissionen och som möjliggör överföring av återkopplingsdata tillsammans med webbadresserna till de webbsidor som återkopplingen avser till det gemensamma dataregistret.

För insamling av användaråterkoppling om information och om förfaranden ska tjänsteleverantörer kunna välja om de vill inkludera en fritextruta eller inte.

2.   När en användare lämnar svar på de frågor som avses i punkt 1 a ska användaren få en bekräftelse med ett erbjudande att lämna mer detaljerade kommentarer genom att klicka på en länk som avses i punkt 1 b. Länken ska leda användarna till en sida i det gemensamma återkopplingsverktyget för användare med en enkät om överensstämmelse med de kvalitetskrav som fastställs i förordning (EU) 2018/1724.

3.   Punkterna 1 b och 2 ska inte tillämpas om en tjänsteleverantör redan samlar in återkoppling på frågor som liknar dem som ingår i enkäten.

Artikel 8

Insamling av användaråterkoppling på förfaranden online

Tjänsteleverantörerna ska integrera det gemensamma eller ett alternativt återkopplingsverktyg för användare på ett sätt som gör det lätt för användarna att lämna återkoppling, antingen efter det att begäran lämnats in eller om de till sist väljer att inte lämna in en begäran.

Artikel 9

Insamling av användaråterkoppling från användare av hjälp- och problemlösningstjänster

Leverantörer av hjälp- och problemlösningstjänster ska säkerställa att användare av deras tjänster som kan nås med digitala medel får ett erbjudanden att lämna återkoppling på den mottagna tjänsten som skickas antingen tillsammans med det slutliga svar som tillhandahålls av leverantören av hjälp- och problemlösningstjänsten, eller inom en kort tid därefter som inte överstiger tio arbetsdagar.

Artikel 10

Överföring av användaråterkoppling

1.   All återkoppling från användare via det gemensamma återkopplingsverktyget för användare ska, tillsammans med de webbadresslänkar som avses i artikel 2, så snart den har tillhandahållits av användarna automatiskt överföras till det gemensamma dataregistret.

2.   De tjänsteleverantörer som samlar in återkoppling via ett alternativt återkopplingsverktyg för användare ska använda den mekanism som avses i artikel 7.1 c och ska uppfylla de tekniska krav på interoperabilitet som anges i bilaga II för att möjliggöra den samtidiga överföringen av användaråterkopplingen så snart den tillhandahålls av användarna till de nationella mottagarna och till det gemensamma dataregistret.

Alternativt ska de asynkront och i bulk överföra all återkoppling som lämnats under en kalendermånad, inom fem arbetsdagar efter utgången av denna kalendermånad.

3.   De tjänsteleverantörer som använder ett alternativt återkopplingsverktyg för användare ska säkerställa att följande gäller:

a)

Endast återkopplingen på frågor och betyg som motsvarar dem i det gemensamma återkopplingsverktyget för användare överförs till det gemensamma dataregistret.

b)

Återkoppling i form av fritext överförs inte till det gemensamma dataregistret.

c)

Webbadresserna till de webbplatser från vilka återkoppling samlas in överförs tillsammans med återkopplingen till det gemensamma dataregistret.

4.   Om tjänsteleverantörerna omfattas av det undantag som anges i artikel 7.3 ska de säkerställa att återkopplingen på frågor som liknar dem som ingår i en enkät överförs till det gemensamma dataregistret.

Artikel 11

Tillgång till och lagring av användaråterkoppling

1.   Data om användaråterkoppling ska lagras i det gemensamma dataregistret kopplat till den gemensamma panelen.

2.   Kommissionen ska tillhandahålla följande rättigheter för tillgång till den användaråterkoppling som lagras i det gemensamma dataregistret:

a)

Nationella samordnare och kommissionen ska ha tillgång till användaråterkoppling, med undantag för fritextkommentarer.

b)

Tjänsteleverantörer ska ha tillgång till användaråterkoppling avseende tjänster som de ansvarar för, inbegripet fritextkommentarer som lämnas av användare av det gemensamma återkopplingsverktyget.

3.   Kommissionen ska säkerställa att användaråterkopplingen lagras i det gemensamma dataregistret i högst tre år och raderas automatiskt efter denna period.

4.   Kommissionen ska säkerställa att den gemensamma panelen gör det möjligt för användarna att

a)

söka, sortera och filtrera återkoppling,

b)

visa återkopplingen i form av grafer och diagram,

c)

extrahera och ladda ner data i form av rapporter.

Artikel 12

Ansvarsområden

1.   Tjänsteleverantörer som använder alternativa återkopplingsverktyg för användare ska ansvara för

a)

att de egna verktyg genom vilka de samlar in återkoppling från användarna enligt förordning (EU) 2018/1724 fungerar,

b)

överföringen i bulk eller i någon annan form av återkopplingen till det gemensamma dataregistret via den sammankopplingstjänst som tillhandahålls av kommissionen,

c)

att uppfylla de tekniska kraven i denna förordning,

d)

säkerheten i de nationella verktyg som samlar in och deltar i överföringen av användarnas återkoppling.

2.   Tjänsteleverantörer som använder det gemensamma återkopplingsverktyget för användare ska ansvara för att länka till detta verktyg i enlighet med denna förordning.

3.   Kommissionen ska ansvara för

a)

att det gemensamma återkopplingsverktyget för användare fungerar, samt dess säkerhet och tillgänglighet,

b)

länkarna till det gemensamma återkopplingsverktyget för användare som ska finnas på unionens webbsidor.

c)

att den sammankopplingstjänst som avses i punkt 1 b fungerar.

d)

att upprätthålla och säkerställa tillgängligheten till den infrastruktur som krävs för att ta emot dataöverföringar.

KAPITEL IV

Slutbestämmelser

Artikel 13

Personuppgifter

1.   Tjänsteleverantörer eller nätverksförvaltare i fråga om hjälp- och problemlösningstjänster ska säkerställa att den statistik som aggregeras och överförs av dem till det gemensamma dataregistret inte innehåller några personuppgifter.

2.   Det gemensamma återkopplingsverktyget för användare ska göra det möjligt för användare att anonymt kommentera sina erfarenheter av de tjänster som tillhandahålls genom ingången. Fritextrutan ska innehålla en varning till användarna att inte inkludera personuppgifter.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 12 december 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 295, 21.11.2018, s. 1.

(2)  Personuppgifter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem (EUT L 6, 11.1.2017, s. 40).


BILAGA I

Indikatorer för taggning som avses i artikel 2.3

 

Delar som måste ingå i den taggningsinformation som ska inkluderas i metadata för de webbsidor som ingår i den gemensamma digitala ingången

 

Allmän del

Landskod

Regional eller lokal kod (i förekommande fall)

Typ av tjänst  (*1)

Språk på sidan

Område som omfattas av bilaga I till förordning (EU) 2018/1724

Tjänst som omfattas av bilaga III eller artikel 7 i förordning (EU) 2018/1724

 

Gemensamma digitala ingången

Enligt ISO 3166 – tvåbokstavskod (EL för Grekland)

Enligt Nuts 1–3 eller LAU

 

Enligt ISO 639-1 tvåbokstavskod

A–Q

01–09

Tjänstens fullständiga titel

Webbsidor med information om regler, rättigheter och skyldigheter

X

x

x

Information

x

x

x

Ej tillämpligt

Webbsidor med information om förfaranden

X

x

x

Förfarande

x

x

x

Ej tillämpligt

Webbsidor med information om hjälp- och problemlösningstjänster

x

x

x

Hjälp

x

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

x


(*1)  Om en sida innehåller information om mer än en typ av tjänst eller omfattar mer än ett informationsområde, måste alla relevanta delar ingå i eller kopplas till den sidan.


BILAGA II

Tekniska krav som avses i artiklarna 3.2 och 10.2

Dataöverföring

En API-ingång (gränssnitt för tillämpningsprogram) kommer att uppvisa en REST-API (Representative State Transfer). Varje tjänsteleverantörs insamlingssystem kan ringa upp detta API:

1)

i realtid – ingen begränsning av antalet uppringningar,

2)

regelbundet, enligt en tidsplan som valts av tjänsteleverantören.

API-säkerhet

Kommunikation med API-ingången kommer att säkras genom en API-nyckel. Varje tjänsteleverantör kommer att ha en särskild API-nyckel. Denna nyckel kommer att göra det möjligt att säkra kommunikationen (kryptering av kanalen) och att veta vilken tjänsteleverantör som sänder data (autentisering).

API-nycklar kommer att finnas tillgängliga på en för ändamålet avsedd backoffice-webbapplikation. Varje tjänsteleverantör kommer att generera sin nyckel på webbapplikationen, ladda ner den och installera den i sina lokaler.

Krav som möjliggör dataöverföringen

För att säkerställa en automatisk överföring ska det webbanalysverktyg som avses i artikel 3.2 och det alternativa återkopplingsverktyg för användare som avses i artikel 10.2 uppfylla följande krav:

a)

Tillåta överföring av data i JSON-format via REST-API.

b)

Stödja säkra anslutningar med HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) över SSL (Secure Sockets Layer).

c)

Stödja ISO 8601 för framställning av datum och tid. Data för datum och tid ska uttryckas i koordinerad universell tid (UTC).

d)

Stödja en unik identifierare för överföringar. En tjänsteleverantör skickar data med en unik identifierare som tillhandahålls via API. Om en tjänsteleverantör beslutar sig för att ändra dessa data måste den skicka en korrigering med samma unika identifierare.

Frekvensen för överföring av statistik bör inte ändra strukturen i JSON-filen. JSON-filen kan till exempel innehålla en uppsättning objekt (en per uppsättning statistik för referensperioden), en uppsättning av längden n.

Kommissionen ska tillhandahålla en detaljerad teknisk beskrivning av API-ingången för användaråterkoppling och -statistik.


BILAGA III

Frågor i det gemensamma återkopplingsverktyget för användare som avses i artikel 6.1 a

1.

Frågor om information på webbsidor

Hittade du vad du letade efter? (ömsesidigt uteslutande alternativ: JA/NEJ/DELVIS) [obligatoriskt fält] (*1)

Sätt betyg på denna sida (antal stjärnor: 1–5) [obligatoriskt fält]

Hjälp oss att bli bättre (fritextruta) [frivilligt fält]

2.

Frågor om förfaranden

Sätt betyg på hur enkelt det var att använda förfarandet (antal stjärnor: 1–5) [obligatoriskt fält]

Hjälp oss att bli bättre (fritextruta) [frivilligt fält]

3.

Frågor om hjälp- och problemlösningstjänster

Sätt betyg på den tillhandahållna tjänsten (antal stjärnor: 1–5) [obligatoriskt fält]

Hjälp oss att bli bättre (fritextruta) [frivilligt fält]

Återkopplingsverktyget för användare för information och förfaranden kommer att utarbetas i två versioner, en med fritextrutan och en utan fritextrutan, vilket ger tjänsteleverantörerna möjlighet att välja vilken som ska användas i enlighet med artikel 6.2.


(*1)  Texten inom hakparentes ”[...]” innehåller information om de fält som kommer att användas i det gemensamma återkopplingsverktyget för användare.


BESLUT

30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/1122

av den 28 juli 2020

om erkännande av DNV GL AS som ett klassificeringssällskap för fartyg i inlandssjöfart i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG (1), särskilt artikel 21.1,

efter att ha hört den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 7 i rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om ett ömsesidigt erkännande av nationella båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar (2), och

av följande skäl:

(1)

Tyskland har lämnat in en ansökan till kommissionen om erkännande av DNV GL AS som ett klassificeringssällskap i enlighet med direktiv (EU) 2016/1629.

(2)

Tyskland har också lämnat in den information och dokumentation som behövs för att kommissionen ska kunna kontrollera att kriterierna för erkännande är uppfyllda.

(3)

DNV GL AS är ett nytt klassificeringssällskap som bildades efter sammanslagningen 2013 av två klassificeringssällskap, Det Norske Veritas AS och Germanischer Lloyd SE.

(4)

Germanischer Lloyd SE hade tidigare erkänts som klassificeringssällskap för fartyg i inlandssjöfart i enlighet med direktiv 2006/87/EG.

(5)

DNV GL AS, som är en ny rättslig enhet som inrättats till följd av sammanslagningen, bör erkännas av kommissionen som ett nytt klassificeringssällskap i enlighet med direktiv (EU) 2016/1629.

(6)

Kommissionen har utvärderat den information och dokumentation som åtföljer ansökan om erkännande, som bekräftar att DNV GL AS uppfyller kriterierna i bilaga VI till direktiv (EU) 2016/1629.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

DNV GL AS ska erkännas som ett klassificeringssällskap för fartyg i inlandssjöfart i enlighet med direktiv (EU) 2016/1629.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Adina VĂLEAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 252, 16.9.2016, s. 118.

(2)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 29.


30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/17


EUROPEISKA VÄRDEPAPPERS- OCH MARKNADSMYNDIGHETENS BESLUT (EU) 2020/1123

av den 10 juni 2020

om förnyelse av det tillfälliga kravet om en tillfällig sänkning av tröskelvärdet för anmälan av korta nettopositioner i det emitterade aktiekapitalet för ett företag vars aktier tas upp till handel på en reglerad marknad för att kräva att fysiska eller juridiska personer som har sådana korta nettopositioner ska anmäla detta till de behöriga myndigheterna över ett visst tröskelvärde i enlighet med artikel 28.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012

EUROPEISKA VÄRDEPAPPERS- OCH MARKNADSMYNDIGHETENS TILLSYNSSTYRELSE HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt bilaga IX,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (1), särskilt artiklarna 9.5, 43.1 och 44.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (2), särskilt artikel 28.1,

med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar vad gäller definitioner, beräkning av korta nettopositioner, statskreditswappar med täckning, tröskelvärden för anmälan, likviditetströskelvärden för upphävande av restriktioner, avsevärt prisfall för finansiella instrument och ogynnsamma händelser (3), särskilt artikel 24, och

med beaktande av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2020/525 av den 16 mars 2020 om en tillfällig sänkning av tröskelvärdet för anmälan av korta nettopositioner i det emitterade aktiekapitalet för ett företag vars aktier tas upp till handel på en reglerad marknad över ett visst tröskelvärde för att kräva att fysiska eller juridiska personer som har sådana korta nettopositioner ska anmäla detta till de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 28.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 (4), och

av följande skäl:

1.   INLEDNING

(1)

Med beslut (EU) 2020/525 krävde Esma att fysiska eller juridiska personer med korta nettopositioner i det emitterade aktiekapitalet för företag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ska anmäla information om varje sådan position till de behöriga myndigheterna om positionen uppnår, överstiger eller understiger 0,1 procent av det emitterade aktiekapitalet i enlighet med artikel 28.1 a i förordning (EU) nr 236/2012.

(2)

Den åtgärd som infördes genom beslut (EU) 2020/525 var nödvändig för att de nationella behöriga myndigheterna och Esma skulle kunna övervaka de korta nettopositioner som marknadsaktörerna har ingått i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad, på grund av de exceptionella förhållanden på finansmarknaderna.

(3)

I enlighet med artikel 28.10 i förordning (EU) nr 236/2012 måste Esma ompröva denna åtgärd med lämpliga intervall och minst var tredje månad.

(4)

Esma genomförde denna omprövning baserat på en analys av resultatindikatorer, inbegripet priser, volatilitet, index för kreditswappsspread, samt utvecklingen av korta nettopositioner, särskilt dem mellan 0,1 och 0,2 procent som har stadigt ökat sedan det första beslutet trädde i kraft den 16 mars 2020. I enlighet med den utförda analysen har Esma beslutat att förnya åtgärden med ytterligare tre månader.

2.   ÅTGÄRDENS MÖJLIGHET ATT AVVÄRJA RELEVANTA HOT OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE KONSEKVENSER (ARTIKEL 28.2 a I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012)

a)   Hot mot de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet

(5)

Covid-19-pandemin fortsätter att ha mycket kraftiga negativa effekter på realekonomin i EU där alla förhoppningar om en framtida förbättring fortsätter att vara osäkra. Samtidigt som EU:s finansmarknader delvis har återvunnit sina förluster efter den 16 mars 2020, påverkar denna osäkerhet också deras framtida utveckling.

(6)

De europeiska aktieindexresultaten visar på en utsatt marknadsmiljö. Med den 20 februari 2020 som referenspunkt har Eurostoxx 50 förlorat cirka 13 procent i värde till den 4 juni 2020 (figur 1), där samtliga sektorer berörs. Prisfallen är också utbredda inom hela EU medan aktiemarknaderna i 24 jurisdiktioner har förlorat minst 10 procent i värde när priserna den 4 juni jämförs med priserna den 20 februari 2020. Över samma tid har de europeiska kreditinstitutens aktiekurser förlorat mellan 9 och 48 procent i värde.

(7)

Samtidigt som volatiliteten uppmätt av VSTOXX, som är den implicita volatiliteten baserat på Eurostoxx 50 optionskurser, också har minskat markant sedan toppen i mars när den översteg 80 procent, förblir den omkring 14 procent över den volatilitet som sågs den 20 februari. Esma finner att de aktuella nivåerna för volatilitet fortfarande överstiger dem vid normala marknadsförhållanden (figur 3).

(8)

Liknande överväganden kan göras avseende kreditswappsspread, där nivåerna för europeiska företagsemittenter, trots en minskning vad gäller erhållna data från den 15 mars, förblir 22 räntepunkter över nivån den 20 februari (iTraxx Europe) och 29 räntepunkter för europeiska finansiella emittenter (iTraxx European Financials) (figur 5). Med tanke på hur kreditswappar spelade en avgörande roll under finanskrisen kan finansmarknaderna anses förbli i en högst osäker miljö, så länge som kreditswappsspreaden förblir hög.

(9)

Antalet aktier som tas upp till handel på reglerade marknader i EES för vilka korta nettopositioner registrerades mellan den 12 mars (när tröskelvärdet för anmälan var 0,2 procent) och den 16 mars 2020 (när tröskelvärdet för anmälan sänktes till 0,1 procent) ökade med omkring 10 procent. Den procentuella ökningen räknat i euro (baserat på aktiekurserna den 10 februari 2020) låg på cirka 15 procent och på cirka 11 procent räknat i aktiekapital. Vidare var procentandelen aktier med en kort nettoposition på mellan 0,1 och 0,2 procent den 16 mars cirka 7 procent. I denna siffra ingår inte positionerna i detta intervall som bidrog till samlade korta nettopositioner över 0,2 procent. Vidare har procentandelen aktier med en kort nettoposition på mellan 0,1 och 0,2 procent ökat stadigt under perioden 16 mars–1 juni 2020 och är i genomsnitt cirka 11 procent (figur 8). Slutsatsen kan därför dras att ökningen av korta nettopositioner den 16 mars också berodde på en relevant procentandel positioner på mellan 0,1 och 0,2 procent som behövde rapporteras på grund av det lägre tröskelvärdet för anmälan som Esma infört och som trädde i kraft den dagen.

(10)

Betydande och generella prisfall, relativt hög volatilitet, stora kreditswappsspreadar och ett ökat antal korta nettopositioner visar därför att unionens finansmarknader förblir i en utsatt situation. Marknader i ett sådant tillstånd gör det troligare att blankningstrycket kan inleda eller förvärra en negativ utveckling de kommande månaderna, vilket kan ha en negativ effekt på faktorer såsom marknadsförtroendet eller prisbestämningsmekanismens integritet.

(11)

Esma anser att kombinationen av de ovan beskrivna förhållanden utgör ett allvarligt hot mot de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet.

b)   Hot mot stabiliteten i hela eller en del av unionens finansiella system

(12)

Såsom ECB förklarade i sin översyn av den finansiella stabiliteten (5) är finansiell stabilitet en situation där det finansiella systemet – som består av finansiella intermediärer, marknader och marknadsinfrastrukturer – klarar av att stå emot chocker och finansiella obalanser.

(13)

Covid-19-pandemin fortsätter att ha en mycket stark inverkan på EU:s realekonomi. Såsom rapporterades i Esmas riskindikatorer (risk dashboard) i maj (6) kommer den resulterande utsatta marknadsmiljön att orsaka en ”förlängd tid av risk för institutionella och icke-institutionella investerare med ytterligare – möjligen signifikanta – marknadskorrigeringar och mycket höga risker över Esmas hela behörighetsområde”. I detta avseende uppmärksammade Esma allmänheten på en möjlig frikoppling av det senaste finansmarknadsresultatet och den underliggande ekonomiska verksamheten.

(14)

De sjunkande priser som setts sedan i mars har gjort att de allra flesta aktier, om inte alla, som tagits upp till handel på en reglerad marknad hamnat i en utsatt situation där ytterligare prissänkningar som inte beror på ytterligare grundläggande information kan få mycket skadliga följder.

(15)

I den aktuella ovissa situationen kan det betydande säljtrycket och den ovanliga volatiliteten i priset på aktier utlösas av olika faktorer, bland annat av ett ökande antal marknadsaktörer som deltar i blankning och skapandet av betydande korta nettopositioner.

(16)

I synnerhet visar de utbredda prisförlusterna för kreditinstituten att finanssektorns emittenter är potentiellt känsliga för blankningsstrategier och för skapandet av betydande korta nettopositioner, oavsett om dessa strategier och positioner får stöd av grundläggande information.

(17)

Ansamlingen av blankningsstrategier och skapandet av betydande korta nettopositioner skulle därefter kunna leda till oreglerade nedåtgående prisspiraler för den berörda finanssektorns emittenter, med potentiella spridningseffekter till andra emittenter i samma medlemsstat eller inom hela EU, vilket i slutändan kan riskera finanssystemet i en eller flera medlemsstater.

(18)

Trots den partiella återhämtning som har setts på de europeiska finansmarknaderna finner Esma att de rådande marknadsförhållandena fortsätter att allvarligt hota det finansiella systemets stabilitet i unionen.

(19)

Inom ramen för Esmas mandat medför den avsedda förnyelsen av åtgärden att fysiska eller juridiska personer med korta nettopositioner i aktier som tas upp till handel på en reglerad marknad tvingas rapportera till de nationella behöriga myndigheterna vid ett lägre tröskelvärde än vad som fastställs i artikel 5 i förordning (EU) nr 236/2012.

(20)

Mot denna bakgrund bör den förnyade åtgärden bevara den förbättrade kapaciteten hos de nationella behöriga myndigheterna och Esma att korrekt bedöma den föränderliga situationen, skilja mellan marknadsrörelser som leds av grundläggande information och dem som skulle kunna startas eller förvärras av blankning och reagera om marknadernas integritet, korrekta funktion och stabilitet kräver striktare åtgärder.

c)   Gränsöverskridande konsekvenser

(21)

De hot mot marknadens integritet, korrekta funktion och finansiella stabilitet som beskrivs ovan påverkar hela EU. Som framgår ovan föll indexet Euro Stoxx 50, med 50 emittenter av säkra aktier från 11 (7) länder i euroområdet, med omkring 13 procent sedan den 20 februari 2020, medan indexet STOXX Europe 800, som utgörs av de 800 största företagen i Europa, föll med 16 procent (figur 1). Dessutom står det fortfarande klart att det ovanliga säljtrycket påverkar de främsta indexen på EU-marknaderna, trots den senare tidens tecken på återhämtning (figur 6).

(22)

Denna tväreuropeiska karaktär framgår också av det ökade sambandet mellan vissa sektorer. Som visas i (figur 7) ser man till exempel hur sambanden mellan finansiella tjänster, banker och försäkringssektorerna med Euro Stoxx Europe 600 har ökat snabbt från februari 2020 och närmat sig 1.

(23)

Då de finansiella marknaderna i samtliga av EU:s medlemsstater påverkas av hoten, fortsätter de gränsöverskridande konsekvenserna att vara särskilt allvarliga när sammanflätningen och det ökade sambandet mellan EU:s finansmarknader ökar sannolikheten för en potentiell spridning eller smittorisker över marknaderna vid ett blankningstryck.

3.   INGEN BEHÖRIG MYNDIGHET HAR VIDTAGIT ÅTGÄRDER FÖR ATT AVVÄRJA HOTET ELLER EN ELLER FLERA AV DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA HAR VIDTAGIT ÅTGÄRDER SOM INTE I TILLRÄCKLIG UTSTRÄCKNING AVVÄRJER HOTET (ARTIKEL 28.2 b I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012)

(24)

En av förutsättningarna för att Esma ska kunna anta åtgärden i detta beslut är att en eller flera behöriga myndigheter inte har vidtagit åtgärder för att avvärja hotet eller att de åtgärder som vidtagits för att avvärja hotet inte är tillräckliga.

(25)

Den oro över marknadens integritet, korrekta funktion och finansiella stabilitet som beskrivs i beslut (EU) 2020/525, som fortsätter att gälla för detta beslut, har fått vissa nationella behöriga myndigheter att vidta nationella åtgärder för att begränsa blankningen av aktier.

(26)

I Spanien införde Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) den 17 mars 2020 en nödåtgärd under en månad enligt artikel 20.2 a och b i förordning (EU) nr 236/2012, gällande transaktioner som skulle kunna utgöra eller öka korta nettopositioner i aktier som tas upp till handel på spanska handelsplatser för vilka CNMV är den relevanta behöriga myndigheten. Åtgärdens tillämpning förlängdes till den 18 maj.

(27)

I Italien införde Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) den 18 mars 2020 en nödåtgärd under tre månader enligt artikel 20.2 a och b i förordning (EU) nr 236/2012, gällande transaktioner som skulle kunna utgöra eller öka korta nettopositioner i aktier som tas upp till handel på den italienska reglerade MTA-marknaden för vilken CONSOB är den relevanta behöriga myndigheten. Åtgärden skulle avslutas den 18 juni men togs bort den 18 maj.

(28)

I Frankrike införde Autorité des marchés financiers (AMF) den 18 mars en nödåtgärd under en månad enligt artikel 20.2 a och b i förordning (EU) nr 236/2012, gällande transaktioner som skulle kunna utgöra eller öka korta nettopositioner i aktier som tas upp till handel till franska handelsplatser för vilka AMF är den relevanta behöriga myndigheten. Åtgärdens tillämpning förlängdes till den 18 maj.

(29)

I Belgien införde Financial Securities and Markets Authority (FSMA) den 18 mars 2020 en nödåtgärd under en månad enligt artikel 20.2 a och b i förordning (EU) nr 236/2012, gällande transaktioner som skulle kunna utgöra eller öka korta nettopositioner i aktier som tas upp till handel på belgiska handelsplatser (Euronext Brussels och Euronext Growth), där FSMA är den behöriga myndigheten för den mest relevanta marknaden. Åtgärdens tillämpning förlängdes till den 18 maj.

(30)

I Grekland införde Hellenic Capital Market Commission (HCMC) den 18 mars 2020 en nödåtgärd fram till den 24 april enligt artikel 20.2 a och b i förordning (EU) nr 236/2012, gällande transaktioner som skulle kunna utgöra eller öka korta nettopositioner i aktier som tas upp till handel på i börsen i Aten för vilken HCMC är den relevanta behöriga myndigheten. Åtgärdens tillämpning förlängdes till den 18 maj.

(31)

I Österrike införde Österrikes Finanzmarktaufsicht (FMA) den 18 mars 2020 en nödåtgärd under en månad enligt artikel 20.2 a och b i förordning (EU) nr 236/2012, gällande ingående i eller ökning av en blankning eller annan transaktion än en blankning som skapar eller avser ett finansiellt instrument, och där effekten eller en av effekterna av transaktionen är att ge den fysiska eller juridiska personen en ekonomisk fördel om priset eller värdet på aktier som tas upp till handel på den reglerade marknaden på börsen i Wien (Amtlicher Handel; WBAH) och för vilken FMA är den relevanta behöriga myndigheten. Åtgärdens tillämpning förlängdes till den 18 maj.

(32)

Efter det att ovannämnda tillfälliga åtgärder löpte ut har inga fler åtgärder baserade på förordning (EU) nr 236/2012 vidtagits i EU, och på det datum då detta beslut fattas finns inga sådana åtgärder i kraft.

(33)

Dessa tillfälliga restriktioner på blankning enligt artikel 20 i förordning (EU) nr 236/2012 syftade till att förhindra en oreglerad nedgång i priset på finansiella instrument under de extraordinära omständigheterna till följd av covid-19, men tog inte itu med den pågående nödvändigheten att upprätthålla de nationella behöriga myndigheternas ökade övervakningskapacitet för att bättre finjustera all lagstiftande respons som kan behövas de kommande månaderna.

(34)

Vid tidpunkten för antagande av detta beslut har inga behöriga myndigheter vidtagit åtgärder för att öka sin insyn i hur verksamheten med korta nettopositioner utvecklas genom att inrätta lägre tröskelvärden för rapportering, då de kan åberopa beslut (EU) 2020/525.

(35)

Nödvändigheten av ökad insyn i korta nettopositioner är ännu mer överhängande i ett sammanhang där de ovannämnda restriktionerna som infördes enligt artikel 20 i förordning (EU) nr 236/2012 precis har avslutats eller tagits bort i de sex medlemsstater där de infördes. Eftersom blankning och transaktioner med motsvarande effekt inte längre är utsatta för andra externa inskränkningar, måste nationella behöriga myndigheter inom hela EU i förväg kunna fastställa om korta nettopositioner skapas i en omfattning som kan leda till de hot mot de finansiella marknader och den finansiella stabilitet som beskrivits ovan, och som visar sig och förvärras genom blankningstryck.

(36)

Mot bakgrund av de ovannämnda hoten som berör hela EU står det klart att den information som de nationella behöriga myndigheterna tagit emot under det vanliga tröskelvärdet för rapportering som fastställs artikel 5.2 i förordning (EU) nr 236/2012 inte är tillräcklig under de nuvarande ansträngda marknadsförhållandena. Esma anser att upprätthållandet av de lägre tröskelvärdena för rapportering bör säkerställa att alla nationella behöriga myndigheter i EU och Esma får tillgång till bästa möjliga tillgängliga uppgifter för övervakning av marknadstrender och bör förbereda myndigheterna och Esma på att vidta ytterligare åtgärder om så blir nödvändigt.

4.   ÅTGÄRDENS EFFEKTIVITET (ARTIKEL 28.3 a I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012)

(37)

Esma har också beaktat i vilken utsträckning den förnyade åtgärden i betydande grad avvärjer de fastställda hoten.

(38)

Esma anser att marknaderna har fungerat korrekt och att deras integritet i tämligen hög grad bevarats trots de extrema förluster som upplevts i samband med aktiehandeln på de reglerade marknaderna sedan den 20 februari 2020.

(39)

Esma har därför analyserat de aktuella förhållandena, i synnerhet vad gäller i vilken mån de hotar marknadernas integritet och unionens finansiella stabilitet, och huruvida Esmas förnyade åtgärd effektivt skulle avvärja sådana hot med hjälp av en framåtblickande strategi.

a)   Åtgärden avvärjer i betydande grad hotet mot de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet

(40)

Under de ovan beskrivna förhållandena kan alla plötsliga ökningar av säljtrycket och marknadsvolatiliteten på grund av blankning och skapandet av korta nettopositioner förstärka nedåtgående trender på finansmarknaderna. Medan blankning vid andra tillfällen kan spela en positiv roll när det gäller att fastställa det korrekta värdet av emittenter kan den under rådande marknadsförhållanden innebära ytterligare ett hot mot marknadernas korrekta funktion och integritet.

(41)

Mot bakgrund av den nuvarande nödsituationens tvärsektoriella inverkan, som påverkar en mängd olika aktier i hela EU, kan i synnerhet alla plötsliga prisfall på aktier förvärras av ytterligare säljtryck som följer av blankning och ett ökat antal korta nettopositioner som, om de understiger de normala tröskelvärdena för anmälan till de nationella behöriga myndigheterna enligt artikel 5 i förordning (EU) nr 236/2012, därför skulle förbli oupptäckta och undgå förnyad åtgärd.

(42)

Av dessa anledningar måste de nationella behöriga myndigheterna och Esma så snart som möjligt bli medvetna om marknadsaktörer som ägnar sig åt blankning och åt att skapa betydande korta nettopositioner för att, om nödvändigt, förebygga att dessa positioner blir signaler som leder till en kaskad av säljordrar och ett efterföljande betydande prisfall.

(43)

Om inte denna åtgärd förnyas anser Esma att de nationella behöriga myndigheterna och Esma inte skulle ha tillräcklig kapacitet att övervaka marknaden i den aktuella marknadsmiljön, där covid-19-krisens föränderlighet kan leda till ett plötsligt och betydande säljtryck och en ovanlig ytterligare volatilitet i priset på EU-aktier, vilket i sin tur ytterligare kan förstärkas av ansamlingen av korta positioner.

(44)

Medan Esma övervakar marknadsförhållandena på löpande basis och kommer att vidta fler åtgärder om så behövs, finner Esma dock att det för närvarande är tillräckligt att bevara det normala tröskelvärdet för offentliggörande som fastställs i artikel 6 i förordning (EU) nr 236/2012, eftersom en sänkning av detta tröskelvärde inte verkar nödvändigt ur perspektivet att upprätthålla korrekt fungerande marknader och bemöta riskerna för den finansiella stabiliteten.

b)   Åtgärden avvärjer i betydande grad hotet mot hela eller en del av det finansiella systemet i unionen

(45)

Såsom beskrivs ovan kännetecknades, och kännetecknas fortfarande, aktiehandeln under perioden efter den 20 februari 2020 av betydande säljtryck och ovanlig volatilitet som leder till omfattande nedåtgående spiraler som påverkar emittenter i alla sektorer. Såsom framhålls ovan kan blankning och skapandet av betydande korta nettopositioner förstärka säljtrycket och de nedåtgående trender som i sin tur kan utgöra ett hot som kan få mycket skadliga effekter för den finansiella stabiliteten hos finansinstitut och företag inom andra sektorer.

(46)

I detta sammanhang skulle uppgiftsbegränsningar för nationella behöriga myndigheter och Esma begränsa deras kapacitet att avvärja alla potentiellt negativa effekter på ekonomin och i slutändan på den finansiella stabiliteten i unionen som helhet.

(47)

Esmas förnyade åtgärd att tillfälligt sänka tröskelvärdet för anmälan av korta nettopositioner till de nationella behöriga myndigheterna tar effektivt itu med detta hot mot stabiliteten hos delar av eller i slutändan hela EU:s finansiella system, genom att den minskar uppgiftsbegränsningarna och ökar de nationella behöriga myndigheterna kapacitet att tidigt ta itu med hoten.

c)   Förbättring av behöriga myndigheters förmåga att övervaka hotet

(48)

Under vanliga marknadsförhållanden övervakar de nationella behöriga myndigheterna alla hot som kan följa av blankning och skapande av korta nettopositioner med de tillsynsverktyg som fastställs i unionsrätten, i synnerhet de rapporteringsskyldigheter för korta nettopositioner som fastställs i förordning (EU) nr 236/2012 (8).

(49)

De befintliga marknadsförhållandena gör det dock nödvändigt att utöka det övervakningsarbete som utförs av de nationella behöriga myndigheterna och av Esma med avseende på de samlade korta nettopositionerna i aktier som tas upp till handel på reglerade marknader. Mot bakgrund av den fortsatta osäkerhet som omger covid-19-krisen är det därför viktigt att nationella behöriga myndigheter fortsätter att ta emot information om skapandet av korta nettopositioner på ett tidigt stadium, innan de når den normala nivån på 0,2 procent av emitterat aktiekapital. Detta understryks av den stadigt ökande procentandel aktier med en kort nettoposition på mellan 0,1 och 0,2 procent av emitterat aktiekapital under perioden 16 mars–1 juni 2020.

(50)

Esmas förnyade åtgärd kommer därför att bevara de nationella behöriga myndigheternas möjlighet att på ett tidigt stadium ta itu med alla identifierade hot, och göra det möjligt för dem och Esma att tidigt ta itu med hot mot marknadernas korrekta funktion och mot den finansiella stabiliteten om något tecken på marknadsstress skulle uppstå.

5.   ÅTGÄRDERNA FRAMKALLAR INTE RISK FÖR REGELARBITRAGE (ARTIKEL 28.3 b I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012)

(51)

För att anta eller förnya en åtgärd enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 236/2012 bör Esma ta hänsyn till huruvida åtgärden skapar en risk för regelarbitrage.

(52)

Eftersom Esmas förnyade åtgärd rör marknadsaktörernas rapporteringsskyldigheter för alla aktier som tas upp till handel på reglerade marknader i unionen, kommer den att säkerställa ett enda tröskelvärde för rapportering för alla nationella behöriga myndigheter. Detta garanterar lika villkor för marknadsaktörerna i och utanför unionen vid handel med aktier som tas upp till handel på reglerade marknader i unionen.

6.   ESMAS ÅTGÄRD HAR INTE EN SKADLIG EFFEKT PÅ DE FINANSIELLA MARKNADERNAS EFFEKTIVITET, INBEGRIPET GENOM ATT MINSKA LIKVIDITET PÅ MARKNADERNA, ELLER SKAPA OSÄKERHET FÖR MARKNADSAKTÖRERNA SOM INTE STÅR I PROPORTION TILL FÖRDELARNA MED ÅTGÄRDEN (ARTIKEL 28.3 c I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012)

(53)

Esma måste bedöma huruvida åtgärden har skadliga effekter som kan anses vara oproportionerliga till fördelarna med åtgärden.

(54)

Esma anser att de nationella behöriga myndigheterna bör noga övervaka de korta nettopositionernas utveckling innan någon ytterligare åtgärd övervägs. Esma noterar att de normala tröskelvärdena för rapportering (0,2 procent av det emitterade aktiekapitalet) eventuellt inte är lämpliga under de nuvarande och exceptionella marknadsförhållandena för att i tid identifiera trender och kommande hot.

(55)

Även om införandet av en ökad rapporteringsskyldighet kan ha lagt en extra börda på de rapporterande enheterna, har dessa nyligen redan antagit sina internsystem vid tillämpningen av beslut (EU) 2020/525, varför denna förnyade åtgärd inte förväntas ytterligare påverka de rapporterande enheternas efterlevnadskostnader. Dessutom kommer den inte att begränsa marknadsaktörernas kapacitet att ingå i eller öka sina korta positioner i aktier. Därmed kommer marknadens effektivitet inte att påverkas.

(56)

Jämfört med andra potentiella och mer ingripande åtgärder bör inte den aktuella åtgärden påverka likviditeten på marknaden eftersom den ökade rapporteringsskyldigheten för ett begränsat antal marknadsaktörer inte bör förändra deras handelsstrategier och följaktligen inte heller deras deltagande på marknaden. Det bevarade undantag som planeras för marketmakerfunktioner och stabiliseringsprogram har även som mål att inte öka bördan för enheter som erbjuder viktiga tjänster inom likviditet och minskad volatilitet, som är särskilt relevanta i den nuvarande situationen.

(57)

Vad gäller den förnyade åtgärdens omfattning tror Esma att det önskade resultatet kanske inte uppnås om den begränsas till en eller flera sektorer eller till någon undergrupp av emittenter. Storleken på de prisfall som registrerades efter covid-19-pandemins utbrott, det breda utbudet av berörda aktier (och sektorer) samt graden av koppling mellan EU:s ekonomier och handelsplatser tyder på att en åtgärd som omfattar hela EU troligtvis är effektivare än sektorsvisa åtgärder.

(58)

För att inte skapa ovisshet på marknaden inför åtgärden inga nya regelkrav, utan ändrar bara den normala rapporteringsskyldighet som har varit i kraft sedan 2012 genom en sänkning av tröskelvärdet. Esma understryker också att den förnyade åtgärden förblir begränsad till rapporteringen av aktier som tas upp till handel på en reglerad marknad i unionen för att täcka de positioner där ytterligare rapportering verkar mest relevant.

(59)

Esma anser därför att en sådan utökad informationsskyldighet inte bör ha några skadliga effekter för finansmarknadernas effektivitet eller för investerarna som är oproportionerliga till dess fördelar och att den inte bör skapa någon osäkerhet på finansmarknaderna.

(60)

Vad gäller åtgärdens varaktighet finner Esma det motiverat att förnya åtgärden under tre månader med tanke på den för tillfället tillgängliga informationen och de totalt sett osäkra utsikterna i samband med covid-19-krisen. Esma avser att återgå till normal rapporteringsskyldighet så snart som situationen förbättras, men kan samtidigt inte förkasta möjligheten att utöka åtgärden om situationen skulle förvärras eller om marknaderna förblir utsatta.

(61)

På grundval av detta och på detta datum anser Esma att detta beslut att förnya den tillfälligt ökade informationsåtgärden om korta nettopositioner är proportionerligt mot bakgrund av den aktuella situationen.

7.   SAMRÅD OCH UNDERRÄTTELSE (ARTIKEL 28.4 och 28.5 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012)

(62)

Esma har hållit samråd med Europeiska systemrisknämnden (ESRB). ESRB hade inget att invända mot att det föreslagna beslutet antas.

(63)

Esma har underrättat de nationella behöriga myndigheterna om det avsedda beslutet.

(64)

Esmas förnyade åtgärd kommer att gälla från den 17 juni 2020.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definition

I detta beslut avses med ”reglerad marknad” en reglerad marknad i enlighet med artikel 4.1.21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (9).

Artikel 2

Tillfälliga ytterligare informationsskyldigheter

1.   En fysisk eller juridisk person som har en kort nettoposition i det emitterade aktiekapitalet för ett företag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ska i enlighet med artiklarna 5 och 9 i förordning (EU) nr 236/2012 till den relevanta behöriga myndigheten anmäla om positionen uppnår eller sjunker under det relevanta tröskelvärde för anmälan som avses i punkt 2 i denna artikel.

2.   Ett relevant tröskelvärde för anmälan är 0,1 procent av det berörda företagets emitterade aktiekapital och varje steg om 0,1 procent däröver.

Artikel 3

Undantag

1.   I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 236/2012 ska de tillfälliga ytterligare informationsskyldigheter som avses i artikel 2 inte tillämpas på aktier som tas upp till handel på en reglerad marknad om huvudhandelsplatsen för handeln med aktierna finns i ett tredjeland.

2.   I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 236/2012 ska de tillfälliga ytterligare informationsskyldigheter som avses i artikel 2 inte tillämpas på transaktioner som utförs på grund av marketmakerfunktioner.

3.   De tillfälliga ytterligare informationsskyldigheter som avses i artikel 2 ska inte tillämpas på en kort nettoposition i samband med en stabiliseringsåtgärd enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (10).

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 17 juni 2020. Det kommer att vara tillämpligt från och med dagen för ikraftträdandet och tre månader framåt.

Utfärdat i Paris den 10 juni 2020.

För tillsynsstyrelsen

Steven MAIJOOR

Ordförande


(1)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(2)  EUT L 86, 24.3.2012, s. 1.

(3)  EUT L 274, 9.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 116, 15.4.2020, s. 5.

(5)  https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr201911~facad0251f.en.html

(6)  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-1179_risk_dashboard_no.1_2020.pdf

(7)  Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

(8)  Se artikel 5 i förordning (EU) nr 236/2012.

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).


BILAGA

Image 1

Anm.: Data per 4.6.2020.

Källor: Refinitiv EIKON, Esma.

Image 2

Anm.: Aktiekurser. 2.2.2020 = 100.

Källor: Refinitiv Datastream, Esma.

Image 3

Anm.: Implicita volatiliteter av EURO STOXX 50 (VSTOXX) och S&P 500 (VIX), i procent.

Källor: Refinitiv Datastream; Esma.

Image 4

Anm.: Aktiekurser. 2.2.2020 = 100.

Källor: Refinitiv Datastream, Esma.

Image 5

Anm.: Kreditswappsspreadar på European IG corporates (iTraxx Europe, European HY corporates (iTraxx Europe Crossover) och European Financials, i räntepunkter.

Källor: Refinitiv EIKON, Esma.

Image 6

Anm.: Data per 4.6.2020.

Källor: Refinitiv EIKON, Esma.

Image 7

Anm.: Samband mellan daglig avkastning av STOXX Europe 600 och STOXX Europe 600 sektorsindex. Beräknat över rullande perioder på 60 dagar.

Källor: Refinitiv Datastream, Esma.

Image 8

Källor: Esma.


Rättelser

30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/31


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

( Europeiska unionens officiella tidning L 150 av den 14 juni 2018 )

Termen ”biologiskt avfall” ska ersättas med ”bioavfall” i hela direktivet.

Sidan 111, skäl 13

I stället för:

”(13)

En definition av återfyllnad bör införas för att klargöra att det som avses är varje återvinningsförfarande för lämpligt icke-farligt avfall som ska användas för återställningsändamål i utgrävda områden eller vid landskapsmodulering. …”

ska det stå:

”(13)

En definition av återfyllnad bör införas för att klargöra att det som avses är varje återvinningsförfarande för lämpligt icke-farligt avfall som ska användas för återställningsändamål i utgrävda områden eller vid landskapsmodellering. …”.

Sidan 121, artikel 1.3 g

I stället för:

”g)

Följande led ska införas:

”17a.

återfyllnad: alla former av återvinning där lämpligt icke-farligt avfall används för återställningsändamål i utgrävda områden eller vid landskapsmodulering. …””

ska det stå:

”g)

Följande led ska införas:

”17a.

återfyllnad: alla former av återvinning där lämpligt icke-farligt avfall används för återställningsändamål i utgrävda områden eller vid landskapsmodellering. …””.

Sidan 138, artikel 1.31

I stället för:

”31.

I bilaga II ska förfarandena R 3, R 4 och R 5 ersättas av följande:

”R 3

Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser) (**).

R 4

Materialåtervinning av metaller och metallföreningar (***).

R 5

Materialåtervinning av andra oorganiska material (****).

___________

(…)””

ska det stå:

”31.

I bilaga II ska förfarandena R 3, R 4 och R 5 ersättas av följande:

”R 3

Materialåtervinning/återställande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser). (**)

R 4

Materialåtervinning/återställande av metaller och metallföreningar. (***)

R 5

Materialåtervinning/återställande av andra oorganiska material. (****)

___________

(…)””.


30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/32


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 av den 5 juni 2019 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003

( Europeiska unionens officiella tidning L 170 av den 25 juni 2019 )

I bilaga II del II ska termen ”biologiskt avfall ” ersättas med ”bioavfall”.


30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/33


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 av den 9 september 2015 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

( Europeiska unionens officiella tidning L 239 av den 15 september 2015 )

Termen ”biologiskt avfall” ska ersättas med ”bioavfall” i hela direktivet.


30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/34


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

( Europeiska unionens officiella tidning L 328 av den 21 december 2018 )

Termen ”biologiskt avfall” ska ersättas med ”bioavfall” i hela direktivet.


30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/35


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv

( Europeiska unionens officiella tidning L 312 av den 22 november 2008 )

Sidan 24, bilaga II, Återvinningsförfaranden, R 2

I stället för:

”R 2

Återvinning/regenerering av lösningsmedel.”

ska det stå:

”R 2

Återställande/regenerering av lösningsmedel.”.

30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/36


Rättelse till kommissionens direktiv (EU) 2019/1832 av den 24 oktober 2019 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets direktiv 89/656/EEG vad gäller rent tekniska justeringar

( Europeiska unionens officiella tidning L 279 av den 31 oktober 2019 )

Sidan 39, bilagan punkt 2, som ersätter bilaga II till direktiv 89/656/EEG, under rubriken ”Utrustning för huvudskydd” första strecksatsen femte understrecksatsen

I stället för:

”—

Termiska risker (brand, värme, kyla, varma fasta ämnen inklusive smält metall)”

ska det stå:

”—

Termiska risker (brand, värme, kyla, heta fasta ämnen inklusive smält metall”.

Sidan 39, bilagan punkt 2, som ersätter bilaga II till direktiv 89/656/EEG, under rubriken ”Utrustning för andningsskydd” första strecksatsen fjärde understrecksatsen

I stället för:

”—

Fasta och/eller flytande aerosoler”

ska det stå:

”—

Fasta aerosoler och/eller vätskeaerosoler”.

Sidan 40, bilagan punkt 2, som ersätter bilaga II till direktiv 89/656/EEG, under rubriken ”Utrustning för kroppskydd/andra hudskydd” första strecksatsen

I stället för:

”—

Personlig skyddsutrustning för fallskydd, t.ex. säkerhetsblock, helselar, sittselar, stödbälten och fallhindrande kopplingslinor och för stödutrustning, falldämpare, styrda glidlås på förankringslina, repjusteringsanordningar, förankringsanordningar som inte är utformade för att vara permanent fästa och vilka inte kräver något fastsättningsarbete innan de används, anslutningar, kopplingslinor, räddningsselar”

ska det stå:

”—

Personlig skyddsutrustning för fallskydd, t.ex. fallskyddsblock, helselar, sittselar, bälten för arbetspositionering och fallhindrande kopplingslinor och kopplingslinor för arbetspositionering, falldämpare, styrda glidlås som inkluderar en förankringslina, repjusteringsanordningar, förankringsanordningar som inte är utformade för att vara permanent fästa och som inte kräver något fastsättningsarbete innan de används, kopplingsanordningar, kopplingslinor, räddningsselar”.

Sidan 41, bilagan punkt 2, som ersätter bilaga II till direktiv 89/656/EEG, under rubriken ”Utrustning för kroppskydd/andra hudskydd” tredje strecksatsen

I stället för:

”Räddningsvästar för förebyggande av drunkningsolyckor och flythjälpmedel”

ska det stå:

”Flytvästar för förebyggande av drunkningsolyckor och flythjälpmedel”.

Sidan 41, bilagan punkt 2, som ersätter bilaga II till direktiv 89/656/EEG, under rubriken ”Utrustning för kroppskydd/andra hudskydd” fjärde strecksatsen

I stället för:

”—

Personlig skyddsutrustning som visuellt varslar om att en människa är närvarande”

ska det stå:

”—

Personlig skyddsutrustning som visuellt varslar om att användaren är närvarande”.

Sidan 44, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell I ”Fysiska risker” posten ”Mekaniska skador (skrap-, stick- och skärsår, sår eller huggskador)” andra kolumnen

I stället för:

Mekaniska skyddshandskar

ska det stå:

Skyddshandskar mot mekaniska risker”.

Sidan 46, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell I ”Fysiska risker” posten ”Elektrisk stöt (direkt eller indirekt)” andra kolumnen

I stället för:

Ledande personlig skyddsutrustning avsedd att bäras av utbildad personal under arbete med en nominell spänning upp till 800 kV AC och 600 kV DC

ska det stå:

Konduktiv personlig skyddsutrustning avsedd att bäras av kompetent personal under arbete med en nominell spänning upp till 800 kV AC och 600 kV DC”.

Sidan 47, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell I ”Fysiska risker” posten ”Joniserande strålning” andra kolumnen

I stället för:

Skyddsförkläde mot röntgen/Jacka/Väst/Kjol mot röntgenstrålar

ska det stå:

Skyddsförkläde mot röntgenstrålning/Jacka/Väst/Kjol mot röntgenstrålning”.

Sidan 48, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Fasta (damm, ångor, rök, fiber och nanomaterial)” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddshandskar och skyddskrämer som tillbehör till skydd

ska det stå:

Skyddshandskar mot kemikalier och skyddskrämer som tillbehör till skydd”.

Sidan 48, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Vätska (dimmor och ångor)” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddshandskar

ska det stå:

Skyddshandskar mot kemikalier”.

Sidan 48, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Vätska (dimmor och ångor)” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddskläder

ska det stå:

Skyddskläder mot kemikalier”.

Sidan 49, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Nedsänkning Stänk, duschar och strålar” andra kolumnen och posten ”Gaser och ångor” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddshandskar

ska det stå:

Skyddshandskar mot kemikalier”.

Sidan 49, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Nedsänkning Stänk, duschar och strålar” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska armskydd

ska det stå:

Armskydd mot kemikalier”.

Sidan 49, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Nedsänkning Stänk, duschar och strålar” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddsskor

ska det stå:

Skyddsskor mot kemikalier”.

Sidan 49, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Nedsänkning Stänk, duschar och strålar” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddskläder

ska det stå:

Skyddskläder mot kemikalier”.

Sidan 50, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Gaser och ångor” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddskläder

ska det stå:

Skyddskläder mot kemikalier”.

Sidan 52 punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell IV ”Övriga risker” posten ”Icke-synlighet” andra kolumnen

I stället för:

Personlig skyddsutrustning som visuellt varslar om att en människa är närvarande

ska det stå:

Personlig skyddsutrustning som visuellt varslar om att användaren är närvarande”.

Sidan 53, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell IV ”Övriga risker” posten ”Drunkning” andra kolumnen

I stället för:

Räddningsväst

ska det stå:

Flytväst”.


30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/39


Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2020/1085 av den 23 juli 2020 om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorpyrifos och klorpyrifosmetyl i eller på vissa produkter

( Europeiska unionens officiella tidning L 239 av den 24 juli 2020 )

1.

Sidan 8, artikel 2 andra stycket

I stället för:

”den 6 augusti 2020”

ska det stå:

”den 13 november 2020”.

2.

En bilaga ska läggas till förordning (EU) 2020/1085:

”BILAGA

Bilagorna II och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska kolumnerna för klorpyrifos och klorpyrifos-metyl utgå.

2.

I bilaga V ska följande kolumner för klorpyrifos och klorpyrifosmetyl läggas till:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (a)

Klorpyrifos (F)

Klorpyrifosmetyl (F) (R)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

0,01*

0,01*

0110000

Citrusfrukter

 

 

0110010

Grapefrukter

 

 

0110020

Apelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrukter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Övriga (2)

 

 

0120000

Trädnötter

 

 

0120010

Mandlar

 

 

0120020

Paranötter

 

 

0120030

Cashewnötter

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0120050

Kokosnötter

 

 

0120060

Hasselnötter

 

 

0120070

Macadamianötter

 

 

0120080

Pekannötter

 

 

0120090

Pinjenötter

 

 

0120100

Pistaschmandlar

 

 

0120110

Valnötter

 

 

0120990

Övriga (2)

 

 

0130000

Kärnfrukter

 

 

0130010

Äpplen

 

 

0130020

Päron

 

 

0130030

Kvitten

 

 

0130040

Mispel

 

 

0130050

Japansk mispel

 

 

0130990

Övriga (2)

 

 

0140000

Stenfrukter

 

 

0140010

Aprikoser

 

 

0140020

Körsbär (söta)

 

 

0140030

Persikor

 

 

0140040

Plommon

 

 

0140990

Övriga (2)

 

 

0150000

Bär och små frukter

 

 

0151000

a) Druvor

 

 

0151010

Bordsdruvor

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

0152000

b) Jordgubbar

 

 

0153000

c) Rubusfrukter

 

 

0153010

Björnbär

 

 

0153020

Blåhallon

 

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

 

0153990

Övriga (2)

 

 

0154000

d) Andra små frukter och bär

 

 

0154010

Amerikanska blåbär

 

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

 

0154050

Nypon

 

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

 

0154070

Azarolhagtorn

 

 

0154080

Fläderbär

 

 

0154990

Övriga (2)

 

 

0160000

Diverse frukter med

 

 

0161000

a) ätligt skal

 

 

0161010

Dadlar

 

 

0161020

Fikon

 

 

0161030

Bordsoliver

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

 

0161070

Jambolanäpplen

 

 

0161990

Övriga (2)

 

 

0162000

b) oätligt skal, små

 

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

0162040

Kaktusfikon

 

 

0162050

Stjärnäpplen

 

 

0162060

Amerikansk persimon

 

 

0162990

Övriga (2)

 

 

0163000

c) oätligt skal, stora

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Bananer

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaya

 

 

0163050

Granatäpplen

 

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

 

0163070

Guava

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Brödfrukter

 

 

0163100

Durian/durio

 

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

 

0163990

Övriga (2)

 

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0,01*

0,01*

0210000

Rot- och knölgrönsaker

 

 

0211000

a) Potatis

 

 

0212000

b) Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

0212010

Maniok/kassava

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

0212990

Övriga (2)

 

 

0213000

c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

0213010

Rödbetor

 

 

0213020

Morötter

 

 

0213030

Rotselleri

 

 

0213040

Pepparrot

 

 

0213050

Jordärtskockor

 

 

0213060

Palsternackor

 

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

 

0213080

Rädisor

 

 

0213090

Haverrot

 

 

0213100

Kålrötter

 

 

0213110

Rovor/majrovor

 

 

0213990

Övriga (2)

 

 

0220000

Lökgrönsaker

 

 

0220010

Vitlök

 

 

0220020

Kepalök

 

 

0220030

Schalottenlök

 

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

 

0220990

Övriga (2)

 

 

0230000

Fruktgrönsaker

 

 

0231000

a) Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

 

0231010

Tomater

 

 

0231020

Paprikor

 

 

0231030

Auberginer/äggplantor

 

 

0231040

Okra/gombo

 

 

0231990

Övriga (2)

 

 

0232000

b) Gurkväxter – ätligt skal

 

 

0232010

Slanggurkor

 

 

0232020

Druvgurkor

 

 

0232030

Zucchini/squash

 

 

0232990

Övriga (2)

 

 

0233000

c) Gurkväxter – oätligt skal

 

 

0233010

Meloner

 

 

0233020

Pumpor

 

 

0233030

Vattenmeloner

 

 

0233990

Övriga (2)

 

 

0234000

d) Sockermajs

 

 

0239000

e) Övriga fruktgrönsaker

 

 

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

 

 

0241000

a) Blommande kål

 

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Blomkål

 

 

0241990

Övriga (2)

 

 

0242000

b) Huvudbildande kål

 

 

0242010

Brysselkål

 

 

0242020

Huvudkål

 

 

0242990

Övriga (2)

 

 

0243000

c) Bladbildande kål

 

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

0243020

Grönkål

 

 

0243990

Övriga (2)

 

 

0244000

d) Kålrabbi

 

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

0251000

a) Sallat och sallatväxter

 

 

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

 

0251020

Sallat

 

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

 

0251990

Övriga (2)

 

 

0252000

b) Spenat och liknande blad

 

 

0252010

Spenat

 

 

0252020

Portlaker

 

 

0252030

Mangold/betblad

 

 

0252990

Övriga (2)

 

 

0253000

c) Blad från vinranka och liknande arter

 

 

0254000

d) Vattenkrasse

 

 

0255000

e) Endivesallat

 

 

0256000

f) Örter och ätliga blommor

 

 

0256010

Körvel

 

 

0256020

Gräslök

 

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

 

0256040

Persilja

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

0256070

Timjan

 

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

 

0256090

Lagerblad

 

 

0256100

Dragon

 

 

0256990

Övriga (2)

 

 

0260000

Baljväxter, färska

 

 

0260010

Bönor (med balja)

 

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

 

0260030

Ärter (med balja)

 

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

 

0260050

Linser

 

 

0260990

Övriga (2)

 

 

0270000

Stjälkgrönsaker

 

 

0270010

Sparris

 

 

0270020

Kardoner

 

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

 

0270040

Fänkål

 

 

0270050

Kronärtskockor

 

 

0270060

Purjolök

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambuskott

 

 

0270090

Palmhjärtan

 

 

0270990

Övriga (2)

 

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

 

 

0280010

Odlade svampar

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

 

 

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01*

0,01*

0300010

Bönor

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ärter

 

 

0300040

Lupiner

 

 

0300990

Övriga (2)

 

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01*

0,01*

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

0401010

Linfrö

 

 

0401020

Jordnötter

 

 

0401030

Vallmofrö

 

 

0401040

Sesamfrö

 

 

0401050

Solrosfrö

 

 

0401060

Rapsfrö

 

 

0401070

Sojabönor

 

 

0401080

Senapsfrö

 

 

0401090

Bomullsfrö

 

 

0401100

Pumpafrö

 

 

0401110

Safflorfrö

 

 

0401120

Gurkörtsfrö

 

 

0401130

Oljedådrafrö

 

 

0401140

Hampfrö

 

 

0401150

Ricinfrö

 

 

0401990

Övriga (2)

 

 

0402000

Oljeväxtfrukter

 

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Övriga (2)

 

 

0500000

SPANNMÅL

0,01*

0,01*

0500010

Korn

 

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

 

0500030

Majs

 

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

 

 

0500050

Havre

 

 

0500060

Ris

 

 

0500070

Råg

 

 

0500080

Durra/sorgum

 

 

0500090

Vete

 

 

0500990

Övriga (2)

 

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,01*

0,01*

0610000

Te

 

 

0620000

Kaffebönor

 

 

0630000

Örtteer från

 

 

0631000

a) blommor

 

 

0631010

Kamomill

 

 

0631020

Rosellhibiskus

 

 

0631030

Ros

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lind

 

 

0631990

Övriga (2)

 

 

0632000

b) blad och örter

 

 

0632010

Jordgubbe

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate/maté

 

 

0632990

Övriga (2)

 

 

0633000

c) rötter

 

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Övriga (2)

 

 

0639000

d) andra delar av växten

 

 

0640000

Kakaobönor

 

 

0650000

Johannesbröd

 

 

0700000

HUMLE

0,01*

0,01*

0800000

KRYDDOR

 

 

0810000

Frökryddor

0,01*

0,01*

0810010

Anis/anisfrö

 

 

0810020

Svartkummin

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Spiskummin

 

 

0810060

Dill

 

 

0810070

Fänkål

 

 

0810080

Bockhornsklöver

 

 

0810090

Muskot

 

 

0810990

Övriga (2)

 

 

0820000

Fruktkryddor

0,01*

0,01*

0820010

Kryddpeppar

 

 

0820020

Sichuanpeppar

 

 

0820030

Kummin

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Enbär

 

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

0820070

Vanilj

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Övriga (2)

 

 

0830000

Barkkryddor

0,01*

0,01*

0830010

Kanel

 

 

0830990

Övriga (2)

 

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

 

0840010

Lakritsrot

0,01*

0,01*

0840020

Ingefära (10)

 

 

0840030

Gurkmeja

0,01*

0,01*

0840040

Pepparrot (11)

 

 

0840990

Övriga (2)

0,01*

0,01*

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,01*

0,01*

0850010

Kryddnejlika

 

 

0850020

Kapris

 

 

0850990

Övriga (2)

 

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,01*

0,01*

0860010

Saffran

 

 

0860990

Övriga (2)

 

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,01*

0,01*

0870010

Muskotblomma

 

 

0870990

Övriga (2)

 

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01*

0,01*

0900010

Sockerbetsrötter

 

 

0900020

Sockerrör

 

 

0900030

Rotcikoria

 

 

0900990

Övriga (2)

 

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

0,01*

0,01*

1010000

Produkter från

 

 

1011000

a) svin

 

 

1011010

Muskel

 

 

1011020

Fett

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Njure

 

 

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1011990

Övriga (2)

 

 

1012000

b) nötkreatur

 

 

1012010

Muskel

 

 

1012020

Fett

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Njure

 

 

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1012990

Övriga (2)

 

 

1013000

c) får

 

 

1013010

Muskel

 

 

1013020

Fett

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Njure

 

 

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1013990

Övriga (2)

 

 

1014000

d) get

 

 

1014010

Muskel

 

 

1014020

Fett

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Njure

 

 

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1014990

Övriga (2)

 

 

1015000

e) hästdjur

 

 

1015010

Muskel

 

 

1015020

Fett

 

 

1015030

Lever

 

 

1015040

Njure

 

 

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1015990

Övriga (2)

 

 

1016000

f) fjäderfä

 

 

1016010

Muskel

 

 

1016020

Fett

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Njure

 

 

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1016990

Övriga (2)

 

 

1017000

g) andra hägnade landlevande djur

 

 

1017010

Muskel

 

 

1017020

Fett

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Njure

 

 

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1017990

Övriga (2)

 

 

1020000

Mjölk

 

 

1020010

Nötkreatur

 

 

1020020

Får

 

 

1020030

Get

 

 

1020040

Häst

 

 

1020990

Övriga (2)

 

 

1030000

Fågelägg

 

 

1030010

Tamhöna

 

 

1030020

Anka

 

 

1030030

Gås

 

 

1030040

Vaktel

 

 

1030990

Övriga (2)

 

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter (7)

 

 

1050000

Amfibier och reptiler

 

 

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

 

 

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

 

 

1100000

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)

 

 

1300000

BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)

 

 

(*)

Analytisk bestämningsgräns.

(a)

Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.

(F) = Fettlöslig.

Klorpyrifosmetyl (F) (R)

(R) = En annan definition av resthalt används för följande par bekämpningsmedel-kod: Klorpyrifosmetyl - kod 500000: summan av klorpyrifosmetyl och desmetylklorpyrifosmetyl.