ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 176

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
5 juni 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/743 av den 30 mars 2020 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 vad gäller beräkning av värdet av saluförd produktion för producentorganisationer i frukt- och grönsakssektorn

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/744 av den 4 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1800 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för placeringen av externa ratinginstituts kreditvärderingar på en objektiv kreditkvalitetsskala för kreditkvalitetssteg i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/745 av den 4 juni 2020 om ändring av förordning (EU) 2018/1042 vad gäller senareläggande av tillämpningsdatum för vissa åtgärder i samband med covid-19-pandemin ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/746 av den 4 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/947 vad gäller senareläggande av tillämpningsdatum för vissa åtgärder i samband med covid-19-pandemin ( 1 )

13

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 av den 4 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel ( EUT L 131, 17.5.2019 )

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

5.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/743

av den 30 mars 2020

om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 vad gäller beräkning av värdet av saluförd produktion för producentorganisationer i frukt- och grönsakssektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 37 c i och iv, och

av följande skäl:

(1)

Frukt- och grönsaksproduktionen i unionen har under flera år skadats allt mer av växtsjukdomar och skadedjursangrepp. Under perioden 2013–2018 drabbade exempelvis utbrott och spridning av Xyllela fastidiosa bland annat stenfruktträd som plommon, körsbär och mandlar i Italien, Spanien och Frankrike. Under åren 2018–2019 skadade introduktion och spridning av den invasiva skadegöraren tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) produktionen av tomat (Solanum lycopersicum L.) och paprika (Capsicum annuum) i Italien och Tyskland. När det gäller skadegörare har exempelvis Eurytoma schreineri Schreiner, som introducerades i unionen med importvaror 2013, orsakat skador på produktionen av plommon, aprikoser och körsbär i Bulgarien och i grannländerna. Senast 2019 orsakade den asiatiska brunmarmorerade bärfisen (Halyomorpha halys) stora produktionsförluster i Italiens norra regioner, närmare bestämt i Emilia-Romagna, Venetien, Trentino Alto-Adige, Lombardiet, Piemonte och Friuli-Venezia Giulia, och påverkade värdet av den produktion som salufördes av de producentorganisationer som var verksamma i regionerna i negativ riktning.

(2)

Med tanke på att växtskyddsrelaterade skador blir allt vanligare behövs en långsiktig lösning vad gäller beräkningen av värdet av producentorganisationers saluförda produktion för att stärka producentorganisationernas motståndskraft för framtiden. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 (2) behöver ändras så att det ges utrymme för mer flexibilitet i beräkningen av värdet av den produktion som saluförs av en producentorganisation i EU som drabbats av växtskyddsrelaterade skador med följden att produktionen varken kan konsumeras eller bearbetas.

(3)

Stora minskningar av värdet av saluförd produktion som orsakats av växtskyddsrelaterade skador har betydande inverkan på hur mycket EU-stöd den berörda producentorganisationen får under följande år, eftersom nivån på EU-stödet beräknas som en andel av värdet av producentorganisationens saluförda produktion. Om en stor del av skörden går förlorad riskerar producentorganisationen att förlora sitt erkännande, eftersom ett av kriterierna för erkännande är att uppnå ett visst värde av saluförd produktion, som fastställts på nationell nivå. Detta innebär en dubbel ekonomisk förlust, som äventyrar producentorganisationens långsiktiga stabilitet.

(4)

Av dessa skäl bör mer flexibilitet tillåtas vad gäller beräkningen av värdet av producentorganisationers saluförda produktion. Detta är nödvändigt för att undvika situationer där producentorganisationer som investerar i förebyggande åtgärder men ändå drabbas av omfattande växtskyddsrelaterade skador både ser värdet av den saluförda produktionen minska och dessutom plötsligt får betydligt minskat ekonomiskt stöd från EU följande år. Den ökade flexibiliteten vad gäller beräkningen av värdet av saluförd produktion bör emellertid bara vara tillgänglig för producentorganisationer som visar att de har vidtagit nödvändiga förebyggande åtgärder mot växtsjukdomar och skadedjursangrepp, exempelvis i form av skyddsnät, övervakning av skadedjur och sjukdomar, biologisk skadedjursbekämpning eller andra åtgärder som minskar förekomsten av skadedjur och sjukdomar och de produktionsskador de orsakar.

(5)

Eftersom skadedjursangrepp eller växtsjukdomar förekommer allt oftare och de därav följande produktionsförlusterna blir betydligt större jämfört med väderrelaterade skador, räcker inte den skyddsåtgärd som fastställs i artikel 23.4 i delegerad förordning (EU) 2017/891, enligt vilken värdet av den saluförda produktionen av en produkt ska anses utgöra 65 % av dess värde under den föregående referensperioden.

(6)

Därför, och på grund av behovet av att uppnå ekonomisk och finansiell stabilitet i de producentorganisationer som berörs av stora förluster i värdet av den saluförda produktionen orsakade av växtskyddsrelaterade skador, bör tröskelvärdet för beräkning av värdet av den saluförda produktionen höjas. Mot bakgrund av detta och med beaktande av de allvarliga skador som orsakats av den senaste tidens angrepp av skadegörare, bör värdet av den saluförda produktionen enligt artikel 23.4 i delegerad förordning (EU) 2017/891 höjas till 85 %.

(7)

Med tanke på att verksamhetsprogram genomförs per kalenderår och att beräkningen av värdet av den saluförda produktionen som utgör grunden för det ekonomiska stödet från EU baseras på föregående kalenderår, behöver denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(8)

Delegerad förordning (EU) 2017/891 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av delegerad förordning (EU) 2017/891

I artikel 23 i delegerad förordning (EU) 2017/891 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.   Om en produkt har sjunkit i värde med minst 35 % på grund av faktorer som står utanför producentorganisationens kontroll och ansvarsområde, ska värdet av den saluförda produktionen av produkten i fråga anses vara minst 65 % av dess värde under den föregående referensperioden. Producentorganisationen ska bevisa för den berörda medlemsstatens behöriga myndighet att faktorerna stod utanför dess kontroll och ansvarsområde.

Om en produkt har sjunkit i värde med minst 35 % på grund av växtsjukdomar eller skadedjursangrepp som står utanför producentorganisationens kontroll och ansvarsområde, ska värdet av den saluförda produktionen av produkten i fråga anses vara 85 % av dess värde under den föregående referensperioden. Producentorganisationen ska bevisa för den berörda medlemsstatens behöriga myndighet att den har vidtagit de nödvändiga förebyggande åtgärderna mot växtsjukdomen eller skadedjursangreppet i fråga.

Denna punkt ska också tillämpas på fastställandet av att det minsta värdet av den saluförda produktionen enligt artikel 9 efterlevs.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 mars 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 av den 13 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (EUT L 138, 25.5.2017, s. 4).


5.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/744

av den 4 juni 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1800 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för placeringen av externa ratinginstituts kreditvärderingar på en objektiv kreditkvalitetsskala för kreditkvalitetssteg i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 109a.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1800 (2) anges bland annat hur relevanta kreditvärderingar utfärdade av externa kreditvärderingsinstitut motsvarar de kreditkvalitetssteg som anges i avdelning I kapitel I avsnitt 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 (3) (externa kreditvärderingar).

(2)

Efter de senaste ändringarna, genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/633 (4), av bilagan till genomförandeförordning (EU) 2016/1800, har de kvantitativa och kvalitativa faktorer som ligger till grund för kreditvärderingar i vissa mappningar i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2016/1800 ändrats. Dessutom har vissa externa kreditvärderingsinstitut utvidgat sina kreditvärderingar till nya marknadssegment, vilket resulterat i nya kreditbetygsskalor och nya typer av kreditbetyg. Det är därför nödvändigt att uppdatera de berörda externa kreditvärderingsinstitutens mappningar.

(3)

Sedan antagandet av genomförandeförordning (EU) 2018/633 har ytterligare ett kreditvärderingsinstitut registrerats i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 (5). Eftersom artikel 136.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (6) kräver att mappningen ska specificeras för alla externa kreditvärderingsinstitut är det nödvändigt att tillhandahålla en mappning för det nyregistrerade kreditvärderingsinstitutet. De kreditvärderingar som det nyregistrerade externa kreditvärderingsinstitutet tillämpar bygger på samma metod som den som tillämpas av dess moderbolag, ett externt kreditvärderingsinstitut i tredjeland för vilket en mappning redan fastställts. I detta specifika fall är det därför lämpligt att mappningen för det nyregistrerade externa kreditvärderingsinstitutet speglar den mappning som fastställts för det externa kreditvärderingsinstitutet i tredjeland.

(4)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (nedan kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna) gemensamt har överlämnat till kommissionen.

(5)

De europeiska tillsynsmyndigheterna har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen bygger på, analyserat potentiella kostnader och fördelar samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (7), ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (8), samt ett yttrande från den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (9).

(6)

Genomförandeförordning (EU) 2016/1800 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1800

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2016/1800 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juni 2020.

På kommissionens vägna

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1800 av den 11 oktober 2016 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för placeringen av externa ratinginstituts kreditvärderingar på en objektiv kreditkvalitetsskala för kreditkvalitetssteg i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (EUT L 275, 12.10.2016, s. 19).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/633 av den 24 april 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1800 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för placeringen av externa ratinginstituts kreditvärderingar på en objektiv kreditkvalitetsskala för kreditkvalitetssteg i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (EUT L 105, 25.4.2018, s. 6).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 302, 17.11.2009, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).


BILAGA

”BILAGA

Placering av externa ratinginstituts kreditvärderingar på en objektiv kreditkvalitetsskala i enlighet med direktiv 2009/138/EG

Kreditkvalitetssteg

0

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe a.s (tidigare European Rating Agency a.s.)

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg

 

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe-Rating Services Ltd

Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Skala för finansiell styrka

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings SA.

Skala för medelfristiga och långfristiga kreditbetyg, emittenter

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för medelfristiga och långfristiga kreditbetyg, emissioner

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg, företag

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

Övergripande skala för kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA - Credit Rating Agency AD

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Skala för långfristiga kreditbetyg, pensionsförsäkringsbolag

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg, pensionsförsäkringsbolag

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Skala för långfristiga kreditbetyg, pensionsfonder

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Skala för långfristiga kreditbetyg, garantifonder

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg, garantifonder

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

Internationell skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Internationell skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Internationell skala för långfristiga kreditbetyg – finansiell styrka, försäkringsbolag

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C,RS, SD, D

Internationell skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Internationell skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Internationell skala för kortfristiga kreditbetyg – finansiell styrka, försäkringsbolag

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency SpA.

Skala för långfristiga kreditbetyg, företag

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

CRIF Ratings S.r. l.

Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating

Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg

 

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Skala för kreditbetyg, långsiktiga åtaganden

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kreditbetyg, företagscertifikat och kortfristiga räntebärande värdepapper

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Skala för kreditbetyg – finansiell styrka

 

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

Skala för långfristiga kreditbetyg – fallissemang, emittenter

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Skala för långfristiga kreditbetyg, förmåga att fullgöra företagsfinansieringsåtaganden

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Skala för internationella långfristiga IFS-kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Skala för kreditbetyg, derivatmotparter

 

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Skala för kortfristiga kreditbetyg

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Skala för kortfristiga IFS-kreditbetyg

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, SA de C. V.

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group SA

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

 

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

 

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (tidigare Spread Research)

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg

 

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

Internationell skala för kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D, E

Internationell skala för tillförlitlighet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D, E

Scope Ratings AG

Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings

Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för finansiell styrka, försäkringsbolag

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Skala för kreditbetyg, utvärdering av företag på mellanmarknaden

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

Skala för kreditbetyg, stater

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


5.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/745

av den 4 juni 2020

om ändring av förordning (EU) 2018/1042 vad gäller senareläggande av tillämpningsdatum för vissa åtgärder i samband med covid-19-pandemin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (1), särskilt artiklarna 23, 31 och 62.15, och

av följande skäl:

(1)

Åtgärder som införts för att begränsa covid-19-pandemin hämmar allvarligt medlemsstaternas och luftfartsindustrins möjligheter att förbereda sig inför tillämpningen av ett antal nyligen antagna genomförandeförordningar som gäller flygsäkerhet.

(2)

Isolering, förändrade arbetsförhållanden och tillgång på arbetskraft i kombination med den extra arbetsbelastning som krävs för att hantera de betydande negativa konsekvenserna av covid-19-pandemin för alla berörda parter försvårar förberedelserna för tillämpningen av dessa genomförandeförordningar.

(3)

Nya krav för alkoholkontroller, stödprogram för flygbesättningar och psykologiska bedömningar av piloter som införts genom kommissionens förordning (EU) 2018/1042 (2) kan inte tillämpas av medlemsstaterna inom den tidsplan som anges i förordningen, dvs. från och med den 14 augusti 2020, på grund av olika isoleringsåtgärder som dessa vidtagit. Medlemsstaterna kan inte säkerställa att besättningarna kommer att ha möjlighet att uppfylla de nya skyldigheter som införs genom förordning (EU) 2018/1042, vilket skulle kunna försvåra tillgången på besättningar när flygningar återupptas i samband med återhämtningen från covid-19-pandemin. Tillämpningsdatumet för dessa krav bör därför senareläggas med sex månader för att göra det möjligt för medlemsstaterna att minska de negativa effekterna av den försenade praktiska tillämpningen av åtgärderna, som orsakats av covid-19-pandemin.

(4)

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet har bekräftat för kommissionen att det är möjligt att senarelägga tillämpningen av de bestämmelser som avses i skäl 3 utan att detta inverkar negativt på flygsäkerheten, eftersom det är för en mycket begränsad tid och eftersom flygtrafiken i samband med återhämtningen från covid-19-pandemin sannolikt kommer att återupptas långsamt och gradvist, vilket leder till mindre riskexponering i fråga om kontroller av psykoaktiva substanser och psykologiska stödprogram.

(5)

För att ge de nationella myndigheterna och alla berörda parter omedelbar hjälp under covid-19-pandemin och göra det möjligt för dem att anpassa sina planerade förberedelser till den senarelagda tillämpningen av de berörda bestämmelserna, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 127 i förordning (EU) 2018/1139.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2 i förordning (EU) 2018/1042 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Punkterna 1.1 och 1.3 ska emellertid tillämpas från och med den 14 februari 2021 och punkterna 3 f och 6 b i bilagan ska tillämpas från och med den 14 augusti 2018.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juni 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) 2018/1042 av den 23 juli 2018 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med införande av stödprogram, psykologiska bedömningar av flygbesättning samt systematiska och slumpmässiga kontroller av psykoaktiva substanser för att säkerställa medicinsk lämplighet vad gäller flygbesättnings- och kabinbesättningsmedlemmar och vad gäller att utrusta nytillverkade turbinmotordrivna flygplan vars maximala certifierade startmassa är högst 5 700 kg och som är godkända att transportera sex till nio passagerare med ett terrängvarningssystem (EUT L 188, 25.7.2018, s. 3).


5.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/746

av den 4 juni 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/947 vad gäller senareläggande av tillämpningsdatum för vissa åtgärder i samband med covid-19-pandemin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (1), särskilt artikel 57, och

av följande skäl:

(1)

Åtgärder som införts för att begränsa covid-19-pandemin hämmar allvarligt medlemsstaternas och luftfartsindustrins möjligheter att förbereda sig inför tillämpningen av ett antal nyligen antagna genomförandeförordningar som gäller flygsäkerhet.

(2)

Isolering, förändrade arbetsförhållanden och tillgång på arbetskraft i kombination med den extra arbetsbelastning som krävs för att hantera de betydande negativa konsekvenserna av covid-19-pandemin för alla berörda parter försvårar förberedelserna inför tillämpningen av dessa genomförandeförordningar.

(3)

Som en konsekvens av covid-19-pandemin är det oundvikligt att genomförandet av de olika uppgifter som krävs för ett korrekt och snabbt genomförande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 (2) försenas, särskilt införandet av digitala och driftskompatibla registreringssystem samt anpassningen av tillstånd, deklarationer och certifieringar som utfärdats på grundval av nationell lagstiftning.

(4)

Den standardiseringsprocess och annan tillhörande verksamhet som leds av industrin och standardiseringsorganen har försenats, till exempel utarbetandet av provmetoder och provning av tekniska egenskaper, såsom fjärridentifiering. Detta kommer i sin tur att inverka negativt på tillverkarnas kapacitet att släppa ut obemannade luftfartygsystem på marknaden som uppfyller de nya standardiserade kraven i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 (3).

(5)

Alla typer av obemannade luftfartygssystem bör därför få fortsätta att användas enligt de befintliga villkoren i ytterligare sex månader. Därför bör tillämpningsdatumen för genomförandeförordning (EU) 2019/947 senareläggas i enlighet med detta för att operatörer av obemannade luftfartygssystem ska kunna använda obemannade luftfartygssystem som inte uppfyller kraven i delegerad förordning (EU) 2019/945 i ytterligare sex månader.

(6)

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet har bekräftat för kommissionen att det är möjligt att senarelägga tillämpningen av de bestämmelser som avses i skäl 3 utan att detta inverkar negativt på flygsäkerheten, eftersom det är för en mycket begränsad tid, flygtrafiken sannolikt kommer att återupptas långsamt i samband med återhämtningen från covid-19-pandemin, vilket leder till mindre riskexponering, och nationell lagstiftning kommer att fortsätta att tillämpas i de medlemsstater där verksamhet med obemannade luftfartygssystem är tillåten.

(7)

För att ge de nationella myndigheterna och alla berörda parter omedelbar hjälp under covid-19-pandemin och göra det möjligt för dem att anpassa sina planerade förberedelser till den senarelagda tillämpningen av de berörda bestämmelserna, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 127 i förordning (EU) 2018/1139.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2019/947 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 20 ska ”den 1 juli 2022” ersättas med ”den 1 januari 2023”.

2.

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska ”den 1 juli 2021” ersättas med ”den 1 januari 2022”.

b)

I punkt 2 ska ”den 1 juli 2021” ersättas med ”den 1 januari 2022”.

c)

I punkt 3 ska ”den 1 juli 2022” ersättas med ”den 1 januari 2023”.

3.

I artikel 22 ska ”två år” ersättas med ”30 månader”.

4.

Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den ska tillämpas från och med den 31 december 2020.”.

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Artikel 15.3 ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juni 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg (EUT L 152, 11.6.2019, s. 45).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 av den 12 mars 2019 om obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem (EUT L 152, 11.6.2019, s. 1).


Rättelser

5.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/15


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 av den 4 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel

( Europeiska unionens officiella tidning L 131 av den 17 maj 2019 )

Sidan 28, artikel 13.1 c

I stället för:

”c)

Groddar och frön avsedda för produktion av groddar och som avses med följande HS-nummer: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 eller 1214 90 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.”

ska det stå:

”c)

Groddar och frön avsedda för produktion av groddar och som avses med följande HS-nummer: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 eller 1214 90 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.s”