ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 160

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
25 maj 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/684 av den 18 maj 2020 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Kaki Ribera del Xúquer (SUB)]

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2020/685 av den 20 maj 2020 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för perklorat i vissa livsmedel ( 1 )

3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

25.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/684

av den 18 maj 2020

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [”Kaki Ribera del Xúquer” (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Spaniens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Kaki Ribera del Xúquer”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 245/2002 (2), senast ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1133/2013 (3).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning (4) i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Kaki Ribera del Xúquer” (SUB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2020.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 245/2002 av den 8 februari 2002 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 39, 9.2.2002, s. 12).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1133/2013 av den 7 november 2013 om godkännande av en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kaki Ribera del Xúquer [SUB]) (EUT L 302, 13.11.2013, s. 22).

(4)  EUT C 431, 23.12.2019, s. 41.


25.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/685

av den 20 maj 2020

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för perklorat i vissa livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (2) fastställs gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

(2)

Den 30 september 2014 antog vetenskapliga panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (nedan kallad panelen) vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) ett vetenskapligt yttrande om riskerna för folkhälsan på grund av förekomsten av perklorat i livsmedel (3). Panelen fastställde ett tolerabelt dagligt intag på 0,3 mg/kg kroppsvikt per dag, på basis av hur upptaget av jod hämmas i sköldkörteln hos friska vuxna. Panelen konstaterade att den nuvarande uppskattade kroniska exponeringen för perklorat via kosten kan innebära en hälsorisk, särskilt för storkonsumenter med liten till måttlig jodbrist i de yngre åldersgrupperna. Dessutom är det möjligt att den nuvarande uppskattade korttidsexponeringen för perklorat kan vara en hälsorisk för ammade spädbarn och små barn med lågt jodintag.

(3)

Panelen rekommenderade att medlemsstaterna samlar in ytterligare data om förekomsten av perklorat i livsmedel i Europa, framför allt i grönsaker, modersmjölksersättning, mjölk och mjölkprodukter, för att ha underlag för en säkrare riskbedömning.

(4)

Kommissionens rekommendation (EU) 2015/682 (4) antogs på grundval av den vetenskapliga rapporten med målet att övervaka förekomsten av perklorat i livsmedel, framför allt livsmedel provtagna efter den 1 september 2013, när reducerande åtgärder infördes.

(5)

Myndigheten gjorde en bedömning av människors exponering för perklorat med beaktande av uppgifterna i sin databas om förekomst i provtagningar efter den 1 september 2013 och offentliggjorde en vetenskaplig rapport 2017, ”Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population” (5).

(6)

Panelen behandlade resultaten i rapporten om perklorat i livsmedel vid sitt 87:e plenarsammanträde i november 2017 (6) och konstaterade att de exponeringsnivåer som uppskattats i denna rapport i hög grad hade anpassats till dem som uppskattades i panelens yttrande från 2014. Mot bakgrund av det tidigare fastställda tolerabla dagliga intaget på 0,3 μg/kg kroppsvikt per dag bekräftade panelen slutsatsen att den nuvarande kroniska och kortsiktiga exponeringen för perklorat kan utgöra en möjlig risk för människors hälsa.

(7)

Det är därför lämpligt att fastställa gränsvärden för perklorat, både för livsmedel som innehåller betydande nivåer av perklorat och som avsevärt bidrar till människors exponering och för livsmedel som är av betydelse när det gäller en eventuell exponering för sårbara befolkningsgrupper, såsom spädbarn och småbarn.

(8)

Förordning (EG) nr 1881/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Livsmedelsföretagare bör ges tid att anpassa sig till de nya kraven i den här förordningen. Det datum då gränsvärdena för perklorat i dessa livsmedel ska börja tillämpas bör därför skjutas upp.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Livsmedel som förtecknas i bilagan till den här förordningen och som lagligen har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2020 får fortsätta att saluföras till och med datumet för deras minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Efsas CONTAM-panel (Efsas vetenskapliga panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan), 2014. ”Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables.” EFSA Journal, vol. 12(2014):10, artikelnr 3869, [106 s.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3869 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3869

(4)  Kommissionens rekommendation (EU) 2015/682 av den 29 april 2015 om övervakning av förekomsten av perklorat i livsmedel (EUT L 111, 30.4.2015, s. 32).

(5)  Arcella D, Binaglia M och Vernazza F, 2017, ”Scientific Report on the Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population”, EFSA Journal, vol. 10(2017):15, artikelnr 5043 [24 s.], https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5043

(6)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/171121-m.pdf


BILAGA

I bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska följande stycke läggas till:

Avsnitt 9: Perklorat

Livsmedel (1)

Gränsvärde

mg/kg

9.

Perklorat

 

9.1

Frukt och grönsaker

med undantag av

0,05

 

Cucurbitaceae och grönkål

0,10

 

bladgrönsaker och örter

0,50

9.2

Te (Camellia sinensis), torkat

Ört- och fruktte, torkat

0,75

9.3

Modersmjölksersättning, tillskottsnäring, livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn samt småbarnsnäring(3)(4) (*1)

0,01

 

Barnmat (3)(4)

0,02

 

Beredda spannmålsbaserade livsmedel (3)(29)

0,01


(*1)  Med småbarnsnäring avses mjölkbaserade drycker och liknande proteinbaserade produkter för småbarn. Dessa produkter omfattas inte av förordning (EU) nr 609/2013 (Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om småbarnsnäring (COM(2016) 0169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=EN).”