ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 143

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
6 maj 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/616 av den 5 maj 2020 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet foramsulfuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/617 av den 5 maj 2020 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet metalaxyl-M och begränsning av användningen av utsäde som behandlats med växtskyddsmedel innehållande detta verksamma ämne i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

6

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/618 av den 30 april 2020 om utseende av generalsekreteraren för Europeiska unionens råd för perioden 1 juli 2020–30 juni 2025

11

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

6.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/616

av den 5 maj 2020

om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet foramsulfuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 20.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2003/23/EG (2) togs foramsulfuron upp som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(2)

Verksamma ämnen som har tagits upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och de förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4).

(3)

Godkännandet av det verksamma ämnet foramsulfuron enligt del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 löper ut den 31 juli 2020.

(4)

En ansökan om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet foramsulfuron som herbicid på majs lämnades in i enlighet med artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (5) inom den tidsfrist som föreskrivs i den artikeln.

(5)

Sökanden lämnade in den kompletterande dokumentation som krävs i enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 844/2012. Den rapporterande medlemsstaten konstaterade att ansökan var fullständig.

(6)

Den rapporterande medlemsstaten sammanställde en förnyad bedömningsrapport i samråd med den medrapporterande medlemsstaten och överlämnade den till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och kommissionen den 26 mars 2015.

(7)

Myndigheten skickade den förnyade bedömningsrapporten till sökanden och medlemsstaterna för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. Myndigheten gjorde även den kompletterande sammanfattningen tillgänglig för allmänheten.

(8)

Den 26 februari 2016 meddelade myndigheten kommissionen sin slutsats (6) om huruvida foramsulfuron kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009. Kommissionen lade fram ett första utkast till rapport om förnyelse och ett utkast till förordning avseende foramsulfuron för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 11 juli 2016 och en reviderad version den 22 oktober 2019.

(9)

När det gäller de kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper som infördes genom kommissionens förordning (EU) 2018/605 (7) drar myndigheten slutsatsen att det på grundval av vetenskapliga belägg är högst osannolikt att foramsulfuron är ett hormonstörande ämne med östrogena, androgena, tyroidogena och steroidogena effekter. Kommissionen drar därför slutsatsen att foramsulfuron inte kan anses ha hormonstörande egenskaper.

(10)

Kommissionen uppmanade sökanden att lämna synpunkter på myndighetens slutsats och, i enlighet med artikel 14.1 tredje stycket i genomförandeförordning (EU) nr 844/2012, på utkastet till rapport om förnyelse. Sökanden lämnade synpunkter som har granskats omsorgsfullt.

(11)

Det har konstaterats att kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda med avseende på ett eller flera representativa användningsområden för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet foramsulfuron.

(12)

Riskbedömningen i samband med förnyelsen av godkännandet av det verksamma ämnet foramsulfuron bygger på ett begränsat antal representativa användningsområden, vilka dock inte begränsar de användningsområden för vilka växtskyddsmedel som innehåller foramsulfuron får godkännas.

(13)

Godkännandet av foramsulfuron bör därför förnyas.

(14)

I enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön är det dock nödvändigt att föreskriva vissa villkor och begränsningar. Främst bör ytterligare bekräftande uppgifter begäras när det gäller effekterna av vattenreningsprocesser på typen av resthalter av både det verksamma ämnet och dess identifierade metaboliter som kan förekomma i ytvatten och grundvatten när ytvatten och grundvatten används som dricksvatten.

(15)

I enlighet med artikel 20.3 i förordning (EG) nr 1107/2009, jämförd med artikel 13.4 i samma förordning, bör bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ändras i enlighet med detta.

(16)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/707 (8) förlängdes godkännandeperioden för foramsulfuron till den 31 juli 2020 så att förnyelseförfarandet hinner slutföras innan godkännandeperioden för det verksamma ämnet löper ut. Eftersom ett beslut om förnyelse fattas innan den förlängda godkännandeperioden löper ut bör den här förordningen tillämpas från och med den 1 juni 2020.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förnyelse av godkännandet av verksamt ämne

Godkännandet av det verksamma ämnet foramsulfuron förnyas enligt bilaga I.

Artikel 2

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juni 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2003/23/EG av den 25 mars 2003 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl och cyazofamid som verksamma ämnens (EUT L 81, 28.3.2003, s. 39).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal, vol. 14(2016):3, artikelnr 4421, [119 s.], tillgänglig på www.efsa.europa.eu

(7)  Kommissionens förordning (EU) 2018/605 av den 19 april 2018 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (EUT L 101, 20.4.2018, s. 33).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/707 av den 7 maj 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena alfacypermetrin, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoxinil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxyl-M, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, propamokarb, protiokonazol, S-metolaklor och tebukonazol (EUT L 120, 8.5.2019, s. 16).


BILAGA I

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Foramsulfuron

CAS-nr 173159-57-4

CIPAC-nr 659

1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimetylkarbamoyl)-5-formamidofenylsulfonyl]urea

≤ 973 g/kg

1 juni 2020

31 maj 2035

Vid genomförandet av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i rapporten om förnyelse av foramsulfuron, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Risken för konsumenter och användare.

Risken för vattenlevande organismer och växter som inte är målarter.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om effekten av vattenreningsprocesser på typen av resthalter i ytvatten och grundvatten när ytvatten eller grundvatten används som dricksvatten, inom två år från antagandet av en vägledning om utvärdering av effekten av vattenreningsprocesser på typen av resthalter i ytvatten och grundvatten.


(1)  En detaljerad beskrivning av det verksamma ämnet återfinns i rapporten om förnyelse.


BILAGA II

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I del A ska post 44 om foramsulfuron utgå.

2.

I del B ska följande post läggas till:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”141

Foramsulfuron

CAS-nr 173159-57-4

CIPAC-nr 659

1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimetylkarbamoyl)-5-formamidofenylsulfonyl]urea

≤ 973 g/kg

1 juni 2020

31 maj 2035

Vid genomförandet av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i rapporten om förnyelse av foramsulfuron, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Risken för konsumenter och användare.

Risken för vattenlevande organismer och växter som inte är målarter.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska inkomma med bekräftande uppgifter om effekten av vattenreningsprocesser på typen av resthalter i ytvatten och grundvatten när ytvatten eller grundvatten används som dricksvatten, inom två år från antagandet av en vägledning om utvärdering av effekten av vattenreningsprocesser på typen av resthalter i ytvatten och grundvatten.”


(1)  En detaljerad beskrivning av det verksamma ämnet återfinns i rapporten om förnyelse.


6.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/617

av den 5 maj 2020

om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet metalaxyl-M och begränsning av användningen av utsäde som behandlats med växtskyddsmedel innehållande detta verksamma ämne i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 20.1 och 49.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2002/64/EG (2) togs metalaxyl-M upp som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(2)

Verksamma ämnen som har tagits upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och de förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4).

(3)

Godkännandet av det verksamma ämnet metalaxyl-M enligt del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 löper ut den 30 juni 2020.

(4)

En ansökan om förnyat upptagande av metalaxyl-M i bilaga I till direktiv 91/414/EEG lämnades in i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EU) nr 1141/2010 (5) inom den tid som föreskrivs i den artikeln.

(5)

Sökanden lämnade in den kompletterande dokumentation som krävs i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 1141/2010. Den rapporterande medlemsstaten konstaterade att ansökan var fullständig.

(6)

Den rapporterande medlemsstaten sammanställde en förnyad bedömningsrapport i samråd med den medrapporterande medlemsstaten och överlämnade den till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och kommissionen den 13 november 2013.

(7)

Myndigheten skickade den förnyade bedömningsrapporten till sökanden och medlemsstaterna för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. Myndigheten gjorde även den kompletterande sammanfattningen tillgänglig för allmänheten.

(8)

Den 30 januari 2015 meddelade myndigheten kommissionen sin slutsats (6) om huruvida metalaxyl-M kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009. Kommissionen lade fram ett första utkast till granskningsrapport om metalaxyl-M för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 14 juli 2015 och en reviderad version den 16 juli 2019.

(9)

Sökanden gavs möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till granskningsrapport.

(10)

Det har konstaterats att kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda med avseende på ett eller flera representativa användningsområden för minst ett växtskyddsmedel som innehåller metalaxyl-M.

(11)

Godkännandet av metalaxyl-M bör därför förnyas.

(12)

I enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön är det dock nödvändigt att införa vissa villkor och restriktioner.

(13)

Myndigheten har konstaterat att konsumtion av behandlat utsäde innebär risker för fåglar och däggdjur. Med beaktande av dessa risker bör användningen av utsäde som behandlats med växtskyddsmedel som innehåller metalaxyl-M begränsas. Därför bör utsäde som behandlats med växtskyddsmedel som innehåller metalaxyl-M endast sås i växthus.

(14)

Kommissionen anser på grundval av den tillgängliga vetenskapliga information som sammanfattats i myndighetens slutsats att metalaxyl-M inte har några hormonstörande egenskaper. Sökanden bör dock, i syfte att öka tilltron till denna slutsats, i enlighet med punkt 2.2 b i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 lämna en uppdaterad bedömning av kriterierna i punkterna 3.6.5 och 3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009, ändrad genom förordning (EU) 2018/605, och i enlighet med vägledningen för identifiering av hormonstörande ämnen (7).

(15)

Riskbedömningen i samband med förnyelsen av godkännandet av metalaxyl-M bygger på ett begränsat antal representativa användningsområden, vilka dock inte begränsar de användningsområden för vilka växtskyddsmedel som innehåller metalaxyl-M får godkännas. Begränsningen till användning som fungicid bör därför inte bibehållas.

(16)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

Begränsningen av användningen av behandlat utsäde bör tillämpas från och med den 1 juni 2021, så att en tillräckligt lång övergångsperiod medges.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förnyelse av godkännandet av verksamt ämne

Godkännandet av det verksamma ämnet metalaxyl-M förnyas enligt bilaga I.

Artikel 2

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Begränsning av användningen av behandlat utsäde

Utsäde som behandlats med växtskyddsmedel som innehåller metalaxyl-M får endast sås i växthus.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juni 2020.

Artikel 3 ska dock tillämpas från och med den 1 juni 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2002/64/EG av den 15 juli 2002 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG i syfte att införa cinidonetyl, cyhalofopbutyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M och pikolinafen som verksamma ämnen (EGT L 189, 18.7.2002, s. 27).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 1141/2010 av den 7 december 2010 om fastställande av förfarandet för förnyat upptagande av en andra grupp verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om fastställande av förteckningen över dessa ämnen (EUT L 322, 8.12.2010, s. 10).

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metalaxyl-M”, EFSA Journal, vol. 13(2015):3, artikelnr 3999, [105 s.], doi:10.2903/j.efsa.2015.3999.

(7)  ”Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009”, EFSA Journal, vol. 16(2018):6, artikelnr 5311, [135 s], https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5311


BILAGA I

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad  (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Metalaxyl-M

metyl-N-(metoxiacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninat

≥ 920 g/kg

1 juni 2020

31 maj 2035

Vid användning för behandling av utsäde får endast behandling av utsäde avsett att sås i växthus godkännas.

CAS-nr 70630-17-0 (R)

CIPAC-nr 580

 

Följande föroreningar är av toxikologisk betydelse och får inte överstiga följande halter i den tekniska produkten:

 

2,6-dimetylfenylamin:

högst 0,5 g/kg

 

4-metoxi-5-metyl-5H-[1,2]oxatiol-2,2-dioxid:

högst 1 g/kg

 

2-[(2,6-dimetylfenyl)-(2-metoxiacetyl)amino]propionsyra-1-metoxikarbonyletylester:

högst 0,18 g/kg

 

 

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metalaxyl-M, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt.

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet av grundvattnet när ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Skyddet av leddjur som inte är målarter, fåglar och däggdjur.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten lämna en uppdaterad bedömning av den information som lämnats in och, i tillämpliga fall, kompletterande uppgifter för att bekräfta avsaknaden av hormonstörande effekter i enlighet med punkterna 3.6.5 och 3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009, ändrad genom förordning (EU) 2018/605, senast den 26 maj 2022.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BILAGA II

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I del A ska post 37 om metalaxyl-M utgå.

2.

I del B ska följande post läggas till:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad  (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”140

Metalaxyl-M

metyl-N-(metoxiacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninat

≥ 920 g/kg

1 juni 2020

31 maj 2035

Vid användning för behandling av utsäde får endast behandling av utsäde avsett att sås i växthus godkännas.

 

CAS-nr 70630-17-0 (R)

CIPAC-nr 580

 

Följande föroreningar är av toxikologisk betydelse och får inte överstiga följande halter i den tekniska produkten:

 

2,6-dimetylfenylamin:

högst 0,5 g/kg

 

4-metoxi-5-metyl-5H-[1,2]oxatiol-2,2-dioxid:

högst 1 g/kg

 

2-[(2,6-dimetylfenyl)-(2-metoxiacetyl)amino]propionsyra-1-metoxikarbonyletylester:

högst 0,18 g/kg

 

 

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metalaxyl-M, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt.

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet av grundvattnet när ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

Skyddet av leddjur som inte är målarter, fåglar och däggdjur.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

Sökanden ska till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten lämna en uppdaterad bedömning av den information som lämnats in och, i tillämpliga fall, kompletterande uppgifter för att bekräfta avsaknaden av hormonstörande effekter i enlighet med punkterna 3.6.5 och 3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009, ändrad genom förordning (EU) 2018/605, senast den 26 maj 2022.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.”


BESLUT

6.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/11


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/618

av den 30 april 2020

om utseende av generalsekreteraren för Europeiska unionens råd för perioden 1 juli 2020–30 juni 2025

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 240.2 första stycket, och av följande skäl:

Rådets generalsekreterare bör utses för perioden 1 juli 2020–30 juni 2025.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN utses härmed till generalsekreterare för Europeiska unionens råd för perioden 1 juli 2020–30 juni 2025.

Artikel 2

Detta beslut ska meddelas Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN av rådets ordförande.

Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 2020.

På rådets vägnar

Ordförande

G. GRLIĆ RADMAN