ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 077I

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
15 mars 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/402 av den 14 mars 2020 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

15.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 77/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/402

av den 14 mars 2020

om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479 av den 11 mars 2015 om gemensamma exportregler (1), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Sedan utbrottet av den epidemiologiska kris som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2 har den sjukdom som är kopplad till detta virus, covid-19, spridit sig snabbt över hela världen och även nått unionens territorium. Enligt Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar är den risk som är förknippad med covid-19 för människor i unionen för närvarande måttlig till hög, baserat på sannolikheten för överföring och sjukdomens effekter. Viruset sprider sig snabbt inom unionen, och det kan ha en enorm inverkan på folkhälsan med hög dödlighet i högriskgrupper och betydande negativa ekonomiska och samhälleliga konsekvenser.

(2)

I detta sammanhang har behovet av personlig skyddsutrustning, enligt vad som specificeras i bilaga 1, redan ökat betydligt. Med tanke på utrustningens beskaffenhet och de rådande förhållandena är utrustningen en nödvändig vara, eftersom den är nödvändig för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen och för att skydda hälsan hos den vårdpersonal som behandlar smittade patienter.

(3)

I enlighet med slutsatserna från rådets (hälso- och sjukvårdsministrar) möte den 13 februari 2020 har ett upphandlingsförfarande för personlig skyddsutrustning inletts inom ramen för avtalet om gemensam upphandling av medicinska motåtgärder. Enligt en vägledande tidsplan, och om situationen på marknaden så tillåter, kan förfarandet komma att slutföras i början av april.

(4)

Efterfrågan på medicinsk skyddsutrustning har ökat under de senaste dagarna och förväntas fortsätta att öka kraftigt inom den närmaste tiden med åtföljande bristsituationer i flera medlemsstater. Det finns begränsningar på hela EU:s inre marknad när det gäller att tillgodose kundernas efterfrågan på relevant personlig skyddsutrustning, i synnerhet munskydd. För närvarande pågår ansträngningar för att öka tillverkningskapaciteten. Detta kan tas i beaktande vid en översyn av åtgärden, om så krävs, och i takt med att situationen förändras.

(5)

Tillverkningen av personlig skyddsutrustning, som till exempel munskydd, i unionen är för närvarande koncentrerad till ett begränsat antal medlemsstater, nämligen Tjeckien, Frankrike, Tyskland och Polen. Trots att man uppmuntrat ökad produktion kommer den nuvarande produktionsnivån inom unionen och befintliga lager inte att vara tillräckliga för att tillgodose efterfrågan inom unionen. Detta understryks av det faktum att efterfrågan ökar till följd av den epidemiska situationen och att den personliga skyddsutrustningen kan exporteras utan begränsningar till andra delar av världen.

(6)

Vissa tredjeländer har redan officiellt beslutat att begränsa exporten av skyddsutrustning. Andra verkar ha vidtagit liknande åtgärder på ett mer informellt sätt. Vissa av dessa länder är också traditionella leverantörer till unionsmarknaden, vilket sätter ytterligare tryck på unionsmarknaden.

(7)

För att åtgärda och förebygga en kritisk situation är det i unionens intresse att kommissionen vidtar omedelbara åtgärder med begränsad varaktighet för att säkerställa att export av personlig skyddsutrustning kräver tillstånd; på så sätt säkerställs att försörjningen i unionen är tillräcklig för att tillgodose grundläggande behov.

(8)

Export av vissa kvantiteter av specifika produkter kan tillåtas under särskilda omständigheter, till exempel för att säkerställa bistånd till tredjeland och om man beaktar medlemsstaternas behov. De administrativa förfarandena för dessa tillstånd bör överlåtas åt medlemsstaterna så länge de tillfälliga åtgärderna tillämpas.

(9)

Det finns ett grundläggande behov av skyddsutrustning inom unionen för sjukhus, patienter, berörd arbetskraft och civilskyddsmyndigheter. Sådana grundläggande behov övervakas kontinuerligt genom unionens civilskyddsmekanism.

(10)

Denna åtgärd gäller för närvarande personlig skyddsutrustning, i enlighet med vad som anges i bilaga 1, och det kan uppstå behov av att se över tillämpningsområdet för bilagan och de produkter som omfattas av denna förordning.

(11)

Med tanke på den akuta situationen, som bekräftas av den snabba spridningen av covid-19, bör de åtgärder som föreskrivs i denna förordning vidtas i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) 2015/479.

(12)

För att förhindra uttömning av lager på grund av spekulation bör denna genomförandeförordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs. I enlighet med artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/479 bör dessa åtgärder ha en varaktighet på sex veckor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exporttillstånd

1.   Exporttillstånd som upprättats i enlighet med formuläret i bilaga II ska krävas för export till länder utanför unionen av den personliga skyddsutrustning som förtecknas i bilaga I, oavsett om den har sitt ursprung i unionen eller inte. Sådana tillstånd ska beviljas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad och ska utfärdas skriftligt eller på elektronisk väg.

2.   Utan uppvisande av ett sådant exporttillstånd är export förbjuden.

Artikel 2

Procedurfrågor

1.   Om skyddsutrustningen befinner sig i en eller flera medlemsstater som inte är den medlemsstat där ansökan om exporttillstånd har lämnats in ska detta anges i ansökan. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ansökan om exporttillstånd har lämnats in ska omedelbart samråda med de behöriga myndigheterna i den eller de berörda medlemsstaterna och förse dem med relevant information. Den eller de medlemsstater som konsulteras ska inom tio arbetsdagar framföra eventuella invändningar mot beviljandet av ett sådant tillstånd, vilka ska vara bindande för den medlemsstat där ansökan har lämnats in.

2.   Medlemsstaterna ska handlägga ansökningar om exporttillstånd inom en period som fastställs genom nationell rätt eller praxis, som inte får vara längre än fem arbetsdagar från det datum då alla de uppgifter som krävs har lämnats till de behöriga myndigheterna. I undantagsfall och av vederbörligen motiverade skäl får denna period förlängas med ytterligare fem arbetsdagar.

3.   Vid beslut om beviljande av exporttillstånd enligt denna förordning ska medlemsstaterna beakta alla relevanta förhållanden, inbegripet, i förekommande fall, huruvida exporten används t.ex.

för att fullgöra leveransskyldigheter enligt ett gemensamt upphandlingsförfarande i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa (2),

för att underlätta samordnade stödåtgärder som samordnas av EU-arrangemang för integrerad politisk krishantering (IPCR), Europeiska kommissionen eller andra unionsinstitutioner,

som ett svar på begäranden om bistånd som riktas till och hanteras av UPCM (unionens civilskyddsmekanism) från tredjeländer eller internationella organisationer,

för att stödja den stadgeenliga verksamheten hos utländska stödföretag som åtnjuter skydd enligt Genèvekonventionen, förutsatt att de inte försämrar deras möjligheter att fungera som nationella stödföretag,

för att stödja verksamheten inom WHO:s Global Outbreak Alert & Response Network (GOARN),

för att tillhandahålla leveranser till EU-medlemsstaternas utlandsoperationer, inbegripet militära operationer, internationella polisuppdrag och/eller civila internationella fredsbevarande uppdrag,

för leveranser till EU:s och medlemsstaternas delegationer utomlands.

4.   Medlemsstaterna får besluta att använda elektroniska dokument för handläggningen av ansökningar om exporttillstånd.

Artikel 3

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och ska tillämpas under en period av sex veckor. Den ska automatiskt upphöra att gälla vid utgången av denna sexveckorsperiod.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2020

På kommissionens vägnar

Ordföranden

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  EUT L 293, 5.11.2013, s. 1.


BILAGA I

Skyddsutrustning

Den utrustning som förtecknas i denna bilaga överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/425 (1).

Kategori

Varuslag

KN-nummer

Skyddsglasögon och visir

Skydd mot potentiellt smittsamt material

Omsluter ögonen och området kring ögonen

Kompatibla med olika modeller av filtrerande halvmasker (FFP) och ansiktsmasker

Genomskinlig lins

Återanvändbara (kan rengöras och desinficeras) eller avsedda för engångsbruk

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Ansiktsskärmar

Utrustning för skydd av ansiktsregionen och dess slemhinnor (t.ex. ögon, näsa, mun) mot potentiellt smittsamt material

Innefattar ett visir av genomskinligt material

Innefattar vanligen fästanordningar för att spänna fast skyddet över ansiktet (t.ex. band, skalmar)

Kan innefatta skyddsutrustning för mun och näsa enligt beskrivningen nedan

Återanvändbara (kan rengöras och desinficeras) eller av engångstyp

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Skyddsutrustning för mun och näsa

Masker som skyddar bäraren mot potentiellt smittsamt material, och som skyddar omgivningen mot potentiellt smittsamt material som sprids av bäraren

Kan innefatta en ansiktsskärm enligt beskrivningen ovan

Med eller utan utbytbart filter

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Skyddsdräkter

Klädesplagg (t.ex. rockar, dräkter) som skyddar bäraren mot potentiellt smittsamt material, och som skyddar omgivningen mot potentiellt smittsamt material som sprids av bäraren

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Handskar

Handskar som skyddar bäraren mot potentiellt smittsamt material, och som skyddar omgivningen mot potentiellt smittsamt material som sprids av bäraren

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51).


BILAGA II

Förlaga till formulär för exporttillstånd som avses i artikel 1

När medlemsstaterna beviljar exporttillstånd ska de se till att det på det utfärdade formuläret framgår vilken typ av tillstånd som avses. Detta exporttillstånd gäller till sista giltighetsdag i alla Europeiska unionens medlemsstater.

EUROPEISKA UNIONEN

Export av personlig skyddsutrustning (förordning (EU) 2020/402)

1.

Exportör

(Eori-nummer, om tillämpligt)

2.

Tillståndsnummer

3.

Sista giltighetsdag

4.

Utfärdande myndighet

5.

Bestämmelseland

6.

Slutmottagare

7.

Varukod

8.

Kvantitet

9.

Enhet

10.

Varubeskrivning

11.

Plats

7.

Varukod

8.

Kvantitet

9.

Enhet

10.

Varubeskrivning

11.

Plats

7.

Varukod

8.

Kvantitet

9.

Enhet

10.

Varubeskrivning

11.

Plats

7.

Varukod

8.

Kvantitet

9.

Enhet

10.

Varubeskrivning

11.

Plats

12.

Underskrift, ort och datum, stämpel

Förklarande anmärkningar till formuläret för exporttillstånd

Alla fält måste fyllas i om inget annat anges.

Fälten 7–11 upprepas fyra gånger så att tillstånd kan sökas för fyra olika produkter.

Fält 1

Exportör

Fullständigt namn på och fullständig adress till den exportör som tillståndet utfärdas för samt Eori-nummer, om tillämpligt.

Fält 2

Tillståndsnummer

Tillståndsnumret fylls i av den myndighet som utfärdar exporttillståndet och ska ha följande format: XXyyyy999999, där XX är den utfärdande medlemsstatens tvåställiga geonomenklaturkod (1), yyyy är tillståndets utfärdandeår angivet med fyra siffror, 999999 är ett sexsiffrigt nummer som är unikt inom XXyyyy och som tilldelas av den utfärdande myndigheten.

Fält 3

Sista giltighetsdag

Den utfärdande myndigheten kan fastställa en sista giltighetsdag för tillståndet. Denna sista giltighetsdag får infalla högst sex veckor efter denna förordnings ikraftträdande.

Om ingen sista giltighetsdag fastställs av den utfärdande myndigheten upphör tillståndet att gälla senast sex veckor efter denna förordnings ikraftträdande.

Fält 4

Utfärdande myndighet

Fullständigt namn på och fullständig adress till den myndighet i en medlemsstat som utfärdar exporttillståndet.

Fält 5

Bestämmelseland

Den tvåställiga geonomenklaturkoden för bestämmelselandet för de varor för vilka tillståndet utfärdas.

Fält 6

Slutmottagare

Fullständigt namn på och fullständig adress till slutmottagaren av varorna, om denna är känd då tillståndet utfärdas, samt Eori-nummer, om tillämpligt. Om slutmottagaren inte är känd då tillståndet utfärdas ska fältet lämnas tomt.

Fält 7

Varukod

Det nummer ur Harmoniserade systemet eller Kombinerade nomenklaturen (2) enligt vilket de varor som ska exporteras klassificeras då tillståndet utfärdas.

Fält 8

Kvantitet

Kvantiteten varor mätt i den enhet som anges i fält 9.

Fält 9

Enhet

Den måttenhet i vilken den kvantitet som anges i fält 8 uttrycks. De enheter som ska användas är ”P/ST” för varor som räknas per styck (t.ex. masker) och ”PA” för varor som räknas per par (t.ex. handskar).

Fält 10

Varubeskrivning

En beskrivning i klartext som är tillräckligt exakt för att varorna ska kunna identifieras.

Fält 11

Plats

Geonomenklaturkoden för den medlemsstat där varorna befinner sig. Om varorna befinner sig i den utfärdande myndighetens medlemsstat ska detta fält lämnas tomt.

Fält 12

Underskrift, stämpel, ort och datum

Den utfärdande myndighetens underskrift och stämpel. Ort och datum för utfärdande av tillståndet.


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7).

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 256, 7.9.1987, s. 1).