ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 71

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
6 mars 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2020/370 av den 5 mars 2020 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2020/371 av den 5 mars 2020 om genomförande av artikel 21.5 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

5

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/372 av den 27 februari 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella civila luftfartsorganisationens råd vad gäller antagandet av ändringar av bilagorna 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 och 18 till konventionen om internationell civil luftfart

8

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2020/373 av den 5 mars 2020 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

10

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2020/374 av den 5 mars 2020 om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

14

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

6.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/370

av den 5 mars 2020

om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 208/2014 av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 208/2014.

(2)

På grundval av en översyn gjord av rådet bör uppgifterna avseende två personer strykas och informationen i bilaga I om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd uppdateras.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2020.

På rådets vägnar

T. ĆORIĆ

Ordförande


(1)  EUT L 66, 6.3.2014, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt ”A. Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2” ska uppgifterna avseende följande personer utgå:

11.

Mykola Yanovych Azarov (Mykola Janovytj Azarov).

18.

Edward Stavytskyi (Eduard Stavytskyj).

2.

Avsnitt ”B. Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd” ska ersättas med följande:

”B.

Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd i enlighet med Ukrainas straffprocesslag

I artikel 42 i Ukrainas straffprocesslag (nedan kallad straffprocesslagen) anges det att alla som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden har rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd. Det inbegriper: rätten att informeras om brottsmisstankar eller åtalspunkter, rätten att uttryckligen och utan dröjsmål informeras om sina rättigheter i enlighet med straffprocesslagen, rätten att få tillgång till en försvarsadvokat så snart detta begärs, rätten att göra framställningar om processuella åtgärder samt rätten att begära prövning av en utredares, åklagares och undersökningsdomares beslut, handlingar eller underlåtenhet. I artikel 306 i straffprocesslagen anges det att klagomål som avser en utredares eller åklagares beslut, handlingar eller underlåtenhet måste prövas av en undersökningsdomare vid en lokal domstol i närvaro av klaganden, dennes försvarsadvokat eller juridiska ombud. I artikel 308 i straffprocesslagen anges det att ett klagomål gällande underlåtenhet av en utredare eller allmän åklagare att iaktta en rimlig tidsfrist under förundersökningen får lämnas in till en högre allmän åklagare och måste prövas inom tre dagar efter inlämnandet. Dessutom preciseras det i artikel 309 i straffprocesslagen vilka av undersökningsdomarens beslut som kan överklagas och anges att andra beslut kan bli föremål för domstolskontroll under det förberedande förfarandet vid domstolen. Vidare är ett antal processuella utredningsåtgärder endast möjliga om en undersökningsdomare eller en domstol så beslutar (t.ex. beslag i enlighet med artiklarna 167–175 och försvarsåtgärder i enlighet med artiklarna 176–178 i straffprocesslagen).

Tillämpning av rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd för varje person som är uppförd på förteckningen

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych (Viktor Fedorovych Janukovytj)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Fedorovych Janukovytjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av skrivelserna av den 26 september 2014 och den 8 oktober 2014 om att skicka en skriftlig delgivning om misstanke, av uppgifterna om att tillstånd för särskild förundersökning i den tilltalades utevaro beviljades den 27 juli 2015, av ett antal domstolsbeslut som rör beslag och av det faktum att beslutet av den 27 september 2017 om att avbryta det straffrättsliga förfarandet kunde överklagas. Rådet har också bevisning i dess ärendeakt för att en begäran som nyligen gjorts av försvaret beviljades den 30 september 2019.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Vitalij Jurijovytj Zachartjenko)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Vitalij Jurijovytj Zachartjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 21 maj 2018 och den 23 november 2018 om tillstånd att frihetsberöva Vitalij Jurijovytj Zachartjenko i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning. Dessutom kunde beslutet av den 19 februari 2019 om avbrytande av förundersökningen överklagas.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Pavlovych Pshonkas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av det faktum att en skriftlig delgivning om misstanke lämnades den 22 december 2014, av det faktum att beslutet av den 16 juni 2017 om att avbryta det straffrättsliga förfarandet kunde överklagas och av undersökningsdomarens beslut av den 12 mars 2018, den 13 augusti 2018 och den 5 september 2019 om tillstånd att frihetsberöva Viktor Pavlovych Pshonka i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Ivanovych Ratushniaks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 21 maj 2018 och den 23 november 2018 om tillstånd att frihetsberöva Viktor Ivanovych Ratushniak i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning. Dessutom kunde beslutet av den 19 februari 2019 om avbrytande av förundersökningen överklagas.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Oleksandr Viktorovytj Janukovytj)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovytj Janukovytjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av ett antal domstolsbeslut som rör beslag samt av undersökningsdomarens beslut av den 27 juni 2018 om ogiltigförklarande av åklagarmyndighetens beslut om att avslå försvarets begäran om en nedläggning av utredningen.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Artem Viktorovych Pshonkas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av det faktum att en skriftlig delgivning om misstanke lämnades den 29 december 2014, av det faktum att beslutet av den 16 juni 2017 om att avbryta det straffrättsliga förfarandet kunde överklagas och av undersökningsdomarens beslut av den 12 mars 2018, den 13 augusti 2018 och den 5 september 2019 om tillstånd att frihetsberöva Artem Viktorovych Pshonkas i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Serhij Vitaljovytj Kurtjenko)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Vitaljovytj Kurtjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 7 mars 2018 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utevaro. Dessutom informerades försvaret om att förundersökningen slutförts den 28 mars 2019 och gavs tillgång till materialet för att sätta sig in i det.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyk)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 8 maj 2018 om tillstånd att frihetsberöva Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyk i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov (Serhij Hennadiyovych Arbuzov)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Hennadiyovych Arbuzovs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av en skrivelse av den 24 april 2017 om att skicka en skriftlig delgivning om misstanke, av undersökningsdomarens beslut av den 19 december 2018, den 18 mars 2019 och den 29 juli 2019 om att bevilja försvarets begäran avseende riksåklagarens underlåtenhet att agera, av undersökningsdomarens beslut av den 10 augusti 2017 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utevaro och av undersökningsdomarens beslut av den 4 november 2019 och den 5 november 2019 om att avslå försvarets begäranden om fastställande av en tidsfrist för slutförande av förundersökningen.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovych Klymenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 1 mars 2017 och den 5 oktober 2018 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utevaro, undersökningsdomarens beslut av den 8 februari 2017 och den 19 augusti 2019 om tillstånd till en förebyggande åtgärd i form av häktning och av att försvaret håller på att sätta sig in i materialet i det straffrättsliga förfarandet.”


6.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/5


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/371

av den 5 mars 2020

om genomförande av artikel 21.5 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2016/44 av den 18 januari 2016 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011 (1), särskilt artikel 21.5,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2016 antog rådet förordning (EU) 2016/44.

(2)

Den 25 februari 2020 uppdaterade FN:s säkerhetsråds kommitté, inrättad enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), uppgifterna rörande fem personer som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilaga II till förordning (EU) 2016/44 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) 2016/44 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2020.

På rådets vägnar

T. ĆORIĆ

Ordförande


(1)  EUT L 12, 19.1.2016, s. 1.


BILAGA

I bilaga II till förordning (EU) 2016/44 ska posterna 6, 9, 23, 25 och 27 ersättas med följande:

”6.   Namn: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titel: ingen uppgift. Befattning: a) direktör, Organisationen för yttre säkerhet b) chef för den yttre underrättelsetjänsten. Födelsedatum:4 april 1944Födelseort: Alrhaybat. Alias (säkerställt): Dorda Abuzed OE. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: libyskt passnummer FK117RK0, utfärdat den 25 november 2018, utfärdat i Tripoli (datum då passet löper ut: 24 november 2026) Nationellt identitetsnr: ingen uppgift Adress: Libyen (tros vara bosatt i Egypten). Uppförd på förteckningen: den 26 februari 2011 (ändrad den 27 juni 2014, 1 april 2016, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451”.

”9.   Namn: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum:1 januari 1978Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): Aisha Muhammed Abdul Salam (libyskt passnummer: 215215). Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: a) omanskt passnummer 03824970, utfärdat den 4 maj 2014, utfärdat i Muscat, Oman (datum då passet löper ut: 3 maj 2024) b) libyskt passnummer 428720 c) B/011641. Nationellt identitetsnr: 98606612. Adress: Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). Uppförd på förteckningen: den 26 februari 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014, 21 mars 2013, 2 april 2012, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815”.

”23.   Namn: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Titel: ingen uppgift. Befattning: befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, ledare för ett transnationellt nätverk för människohandel. Födelsedatum:7 maj 1988. Födelseort: (möjligen Sabrata, distriktet Talil). Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): a) al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) al-Ahwal e) Al Dabbashi. Nationalitet: libysk. Passnummer: libyskt passnummer LY53FP76, utfärdat den 29 september 2015, utfärdat i Tripoli. Nationellt identitetsnr: 119880387067. Adress: a) Garabulli, Libyen b) al-Zawiya, Libyen c) Dbabsha‐Sabrata. Uppförd på förteckningen: den 7 juni 2018 (ändrad den 17 september 2018, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Ytterligare information

Ahmad Imhamad är befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, som tidigare var aktiv i kustområdet mellan Sabrata och Melita. Imhamad är en viktig ledare inom olagliga verksamheter med anknytning till människohandel. Klanen al-Dabbashi och deras milis odlar dessutom förbindelser med terroristgrupper och våldsamma extremistgrupper. Imhamad är för närvarande aktiv i området kring al-Zawiya sedan de våldsamma sammandrabbningarna med andra miliser och rivaliserande smugglingsorganisationer i kustområdet i oktober 2017, som orsakade över 30 dödsfall, inbegripet bland civila. Efter att ha drivits bort tillkännagav Ahmad Imhamad den 4 december 2017 sin avsikt att återvända till Sabrata med vapenmakt. Det finns omfattande bevis för att Imhamads milis har varit direkt inblandad i olaglig människohandel och människosmuggling och att hans milis kontrollerar avreseplatser för migranter, läger, säkra gömställen och båtar. Det finns uppgifter som stöder slutsatsen att Imhamad har utsatt migranter (inbegripet minderåriga) för brutala och i vissa fall dödliga situationer på land och till sjöss. Efter våldsamma sammandrabbningar mellan Imhamads milis och andra miliser i Sabrata påträffades tusentals migranter (många av dem i dåligt skick), de flesta av dem i center tillhörande Anas al-Dabbashi-martyrernas brigad och al-Ghul-milisen. Klanen al-Dabbashi och den därtill knutna milisen Anas al-Dabbashi har sedan lång tid tillbaka förbindelser med Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil) och därtill anslutna grupper.

Flera verksamma medlemmar i Isil har hört till dem, däribland Abdallah al-Dabbashi, Isils ”kalif” i Sabrata. Imhamad påstås även vara inblandad i planeringen av mordet på Sami Khalifa al-Gharabli, som utnämnts av kommunfullmäktige i Sabrata för att bekämpa människohandel i juli 2017. Imhamads verksamheter bidrar i stor utsträckning till det ökande våldet och den ökande osäkerheten i västra Libyen och hotar freden och stabiliteten i Libyen och dess grannländer.”

”25.   Namn: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titel: ingen uppgift. Befattning: Befälhavare för Shuhada al-Nasr-brigaden, vaktchef vid oljeraffinaderiet i al-Zawiya Födelsedatum:2 december 1985Födelseort: al-Zawiya, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab. Nationalitet: libysk. Passnummer: C17HLRL3, utfärdat den 30 december 2015, utfärdat i al-Zawiya. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: al-Zawiya, Libyen. Uppförd på förteckningen: den 7 juni 2018 (ändrad den 17 september 2018, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Mohammed al-Hadi är ledare för Shuhada al Nasr-brigaden i al-Zawiya, västra Libyen. Hans milis kontrollerar raffinaderiet i al-Zawiya, en central knutpunkt för smuggling av migranter. Al-Hadi kontrollerar även förvarsenheter, bland annat förvarsenheten i Nasr – som nominellt står under DCIM:s kontroll. Flera källor har kunnat fastställa att al-Hadis nätverk är ett av de mest framträdande inom smuggling av migranter och utnyttjande av migranter i Libyen. Al-Hadi har omfattande kopplingar till chefen för den lokala kustbevakningsenheten i al-Zawiya, al-Rahman al‐Milad, vars enhet hejdar båtar med migranter, ofta från rivaliserande nätverk för smuggling av migranter. Migranterna förs då till förvarsenheter som står under al Nasr-milisens kontroll, där de uppges förvaras under svåra förhållanden. Expertpanelen för Libyen samlade in bevis för att migranter ofta hade misshandlats medan andra, främst kvinnor från länder söder om Sahara och från Marocko, såldes på den lokala marknaden som sexslavar. Panelen har också konstaterat att al-Hadi samarbetar med andra väpnade grupper och att han vid flera tillfällen under 2016 och 2017 varit inblandad i våldsamma sammandrabbningar.”

”27.   Namn: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titel: ingen uppgift. Befattning: ledare för väpnade miliser. Födelsedatum:29 oktober 1982. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: libysk. Passnummer: S/263963; utfärdat den 8 november 2012. Nationellt identitetsnr: a) 119820043341 b) Personligt id-nummer: 137803. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen: den 11 september 2018 (ändrad den 25 februari 2020). Övrig information: Moderns namn är Salma Abdula Younis (Salma Abdula Yunis). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 11 b, 11 c och 11 d i resolution 2213 (2015) och punkt 11 i resolution 2362 (2017).

Ytterligare information

Libyens nationella åklagarmyndighet har utfärdat en arresteringsorder mot personen i fråga i vilken han anklagas för ett antal brott.

Personen i fråga har utfört väpnade attentat och attacker, senast den 14 juni 2018, mot oljeanläggningar i Libyens oljeproducerande region som ledde till att dessa anläggningar förstördes.

Attackerna i den oljeproducerande regionen ledde till att många av dess invånare dödades eller skadades och innebar att civilas liv var i fara.

Attackerna har periodvis stoppat Libyens oljeexport mellan 2013 och 2018, vilket har lett till avsevärda förluster för den libyska ekonomin.

Personen i fråga har försökt exportera olja olagligt.

Personen i fråga rekryterar utländska stridande till upprepade attacker mot den oljeproducerande regionen.

Personen i fråga bidrar genom sina handlingar till att destabilisera Libyen och hindrar de libyska parterna från att lösa den politiska krisen och att genomföra Förenta nationernas handlingsplan.”


BESLUT

6.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/8


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/372

av den 27 februari 2020

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella civila luftfartsorganisationens råd vad gäller antagandet av ändringar av bilagorna 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 och 18 till konventionen om internationell civil luftfart

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Konventionen angående internationell civil luftfart (Chicagokonventionen), som har till syfte att reglera den internationella luftfarten, trädde i kraft den 4 april 1947. Genom den inrättades Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao).

(2)

Unionens medlemsstater är avtalsslutande parter i Chicagokonventionen och medlemmar i Icao, medan unionen har observatörsstatus i vissa Icao-organ.

(3)

Enligt artikel 54 i Chicagokonventionen ska Icao-rådet anta internationella standardbestämmelser och rekommendationer.

(4)

Icao-rådet ska vid dess 219:e session, som inleds den 2 mars 2020, anta ett antal ändringar av bilagorna 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 och 18 till Chicagokonventionen (ändringarna) på områdena säkerhet, miljö och luftfart.

(5)

När ändringarna har antagits kommer de att vara bindande för alla Icao-stater, inbegripet alla unionens medlemsstater, i enlighet med och inom de gränser som anges i Chicagokonventionen, och kan påverka innehållet i unionsrätten på ett avgörande sätt.

(6)

Det är därför lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Icao-rådet, vad gäller ändringarna.

(7)

Tillämpningsområdet för detta beslut bör begränsas till innehållet i ändringarna, i den mån det innehållet faller inom ett område som redan till stor del omfattas av gemensamma EU-regler. Detta beslut bör inte påverka befogenhetsfördelningen mellan unionen och medlemsstaterna inom luftfartsområdet.

(8)

Unionens ståndpunkt i Icao-rådet bör vara att stödja de avsikter som uttrycks i ändringarna eftersom de bidrar till att förbättra flygsäkerhets- och miljöstandarder.

(9)

Unionens ståndpunkt bör uttryckas av de unionsmedlemsstater som är medlemmar i Icao-rådet och som agerar samfällt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Internationella civila luftfartsorganisationens råd (Icao) vid dess 219:e session vad gäller antagandet av ändringar till bilagorna 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 och 18 till konventionen om internationell civil luftfart (1) ska uttryckas av de unionsmedlemsstater som är medlemmar i Icao-rådet och som agerar samfällt.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2020.

På rådets vägnar

D. HORVAT

Ordförande


(1)  Se dokument ST 6180/20 på http://register.consilium.europa.eu.


6.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/10


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/373

av den 5 mars 2020

om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 mars 2014 antog rådet beslut 2014/119/Gusp (1).

(2)

På grundval av en översyn av beslut 2014/119/Gusp bör tillämpningen av restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ förlängas till och med den 6 mars 2021, uppgifterna avseende två personer bör strykas och informationen i bilagan om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd bör uppdateras.

(3)

Beslut 2014/119/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/119/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5 ska andra stycket ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 6 mars 2021.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 2020.

På rådets vägnar

T. ĆORIĆ

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/119/Gusp av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 66, 6.3.2014, s. 26).


BILAGA

Bilagan till beslut 2014/119/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt ”A. Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 1” ska uppgifterna avseende följande personer utgå:

11.

Mykola Yanovych Azarov (Mykola Janovytj Azarov).

18.

Edward Stavytskyi (Eduard Stavytskyj).

2.

Avsnitt ”B. Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd” ska ersättas med följande:

”B.

Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd i enlighet med Ukrainas straffprocesslag

I artikel 42 i Ukrainas straffprocesslag (nedan kallad straffprocesslagen) anges det att alla som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden har rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd. Det inbegriper: rätten att informeras om brottsmisstankar eller åtalspunkter, rätten att uttryckligen och utan dröjsmål informeras om sina rättigheter i enlighet med straffprocesslagen, rätten att få tillgång till en försvarsadvokat så snart detta begärs, rätten att göra framställningar om processuella åtgärder samt rätten att begära prövning av en utredares, åklagares och undersökningsdomares beslut, handlingar eller underlåtenhet. I artikel 306 i straffprocesslagen anges det att klagomål som avser en utredares eller åklagares beslut, handlingar eller underlåtenhet måste prövas av en undersökningsdomare vid en lokal domstol i närvaro av klaganden, dennes försvarsadvokat eller juridiska ombud. I artikel 308 i straffprocesslagen anges det att ett klagomål gällande underlåtenhet av en utredare eller allmän åklagare att iaktta en rimlig tidsfrist under förundersökningen får lämnas in till en högre allmän åklagare och måste prövas inom tre dagar efter inlämnandet. Dessutom preciseras det i artikel 309 i straffprocesslagen vilka av undersökningsdomarens beslut som kan överklagas och anges att andra beslut kan bli föremål för domstolskontroll under det förberedande förfarandet vid domstolen. Vidare är ett antal processuella utredningsåtgärder endast möjliga om en undersökningsdomare eller en domstol så beslutar (t.ex. beslag i enlighet med artiklarna 167–175 och försvarsåtgärder i enlighet med artiklarna 176–178 i straffprocesslagen).

Tillämpning av rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd för varje person som är uppförd på förteckningen

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych (Viktor Fedorovych Janukovytj)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Fedorovych Janukovytjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av skrivelserna av den 26 september 2014 och den 8 oktober 2014 om att skicka en skriftlig delgivning om misstanke, av uppgifterna om att tillstånd för särskild förundersökning i den tilltalades utevaro beviljades den 27 juli 2015, av ett antal domstolsbeslut som rör beslag och av det faktum att beslutet av den 27 september 2017 om att avbryta det straffrättsliga förfarandet kunde överklagas. Rådet har också bevisning i dess ärendeakt för att en begäran som nyligen gjorts av försvaret beviljades den 30 september 2019.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Vitalij Jurijovytj Zachartjenko)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Vitalij Jurijovytj Zachartjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 21 maj 2018 och den 23 november 2018 om tillstånd att frihetsberöva Vitalij Jurijovytj Zachartjenko i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning. Dessutom kunde beslutet av den 19 februari 2019 om avbrytande av förundersökningen överklagas.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Pavlovych Pshonkas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av det faktum att en skriftlig delgivning om misstanke lämnades den 22 december 2014, av det faktum att beslutet av den 16 juni 2017 om att avbryta det straffrättsliga förfarandet kunde överklagas och av undersökningsdomarens beslut av den 12 mars 2018, den 13 augusti 2018 och den 5 september 2019 om tillstånd att frihetsberöva Viktor Pavlovych Pshonka i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Ivanovych Ratushniaks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 21 maj 2018 och den 23 november 2018 om tillstånd att frihetsberöva Viktor Ivanovych Ratushniak i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning. Dessutom kunde beslutet av den 19 februari 2019 om avbrytande av förundersökningen överklagas.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Oleksandr Viktorovytj Janukovytj)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovytj Janukovytjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av ett antal domstolsbeslut som rör beslag samt av undersökningsdomarens beslut av den 27 juni 2018 om ogiltigförklarande av åklagarmyndighetens beslut om att avslå försvarets begäran om en nedläggning av utredningen.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Artem Viktorovych Pshonkas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av det faktum att en skriftlig delgivning om misstanke lämnades den 29 december 2014, av det faktum att beslutet av den 16 juni 2017 om att avbryta det straffrättsliga förfarandet kunde överklagas och av undersökningsdomarens beslut av den 12 mars 2018, den 13 augusti 2018 och den 5 september 2019 om tillstånd att frihetsberöva Artem Viktorovych Pshonkas i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Serhij Vitaljovytj Kurtjenko)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Vitaljovytj Kurtjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 7 mars 2018 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utevaro. Dessutom informerades försvaret om att förundersökningen slutförts den 28 mars 2019 och gavs tillgång till materialet för att sätta sig in i det.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyk)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 8 maj 2018 om tillstånd att frihetsberöva Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyk i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov (Serhij Hennadiyovych Arbuzov)

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Hennadiyovych Arbuzovs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av en skrivelse av den 24 april 2017 om att skicka en skriftlig delgivning om misstanke, av undersökningsdomarens beslut av den 19 december 2018, den 18 mars 2019 och den 29 juli 2019 om att bevilja försvarets begäran avseende riksåklagarens underlåtenhet att agera, av undersökningsdomarens beslut av den 10 augusti 2017 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utevaro och av undersökningsdomarens beslut av den 4 november 2019 och den 5 november 2019 om att avslå försvarets begäranden om fastställande av en tidsfrist för slutförande av förundersökningen.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Det straffrättsliga förfarandet avseende förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovych Klymenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 1 mars 2017 och den 5 oktober 2018 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utevaro, undersökningsdomarens beslut av den 8 februari 2017 och den 19 augusti 2019 om tillstånd till en förebyggande åtgärd i form av häktning och av att försvaret håller på att sätta sig in i materialet i det straffrättsliga förfarandet.”


6.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/14


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/374

av den 5 mars 2020

om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp (1), särskilt artikel 12.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1333.

(2)

Den 25 februari 2020 uppdaterade FN:s säkerhetsråds kommitté, inrättad enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), uppgifterna rörande fem personer som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilagorna I och III till beslut (Gusp) 2015/1333 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och III till beslut (Gusp) 2015/1333 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 2020.

På rådets vägnar

T. ĆORIĆ

Ordförande


(1)  EUT L 206, 1.8.2015, s. 34.


BILAGA

I bilagorna I och III till beslut (Gusp) 2015/1333 ska posterna 6, 9, 23, 25 och 27 ersättas med följande:

”6.   Namn: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titel: ingen uppgift. Befattning: a) direktör, Organisationen för yttre säkerhet b) chef för den yttre underrättelsetjänsten. Födelsedatum:4 april 1944Födelseort: Alrhaybat. Alias (säkerställt): Dorda Abuzed OE. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: libyskt passnummer FK117RK0, utfärdat den 25 november 2018, utfärdat i Tripoli (datum då passet löper ut: 24 november 2026). Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros vara bosatt i Egypten). Uppförd på förteckningen: den 26 februari 2011 (ändrad den 27 juni 2014, 1 april 2016, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451”.

”9.   Namn: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum:1 januari 1978Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): Aisha Muhammed Abdul Salam (libyskt passnummer: 215215). Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: a) omanskt passnummer 03824970, utfärdat den 4 maj 2014, utfärdat i Muscat, Oman (datum då passet löper ut: 3 maj 2024) b) libyskt passnummer 428720 c) B/011641. Nationellt identitetsnr: 98606612. Adress: Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). Uppförd på förteckningen: den 26 februari 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014, 21 mars 2013, 2 april 2012, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol‐UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815”.

”23.   Namn: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Titel: ingen uppgift. Befattning: befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, ledare för ett transnationellt nätverk för människohandel. Födelsedatum:7 maj 1988. Födelseort: (möjligen Sabrata, distriktet Talil). Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): a) al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) al-Ahwal e) Al Dabbashi. Nationalitet: libysk. Passnummer: libyskt passnummer LY53FP76, utfärdat den 29 september 2015, utfärdat i Tripoli. Nationellt identitetsnr: 119880387067. Adress: a) Garabulli, Libyen b) al-Zawiya, Libyen c) Dbabsha‐Sabrata. Uppförd på förteckningen: den 7 juni 2018 (ändrad den 17 september 2018, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Ytterligare information

Ahmad Imhamad är befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, som tidigare var aktiv i kustområdet mellan Sabrata och Melita. Imhamad är en viktig ledare inom olagliga verksamheter med anknytning till människohandel. Klanen al-Dabbashi och deras milis odlar dessutom förbindelser med terroristgrupper och våldsamma extremistgrupper. Imhamad är för närvarande aktiv i området kring al-Zawiya sedan de våldsamma sammandrabbningarna med andra miliser och rivaliserande smugglingsorganisationer i kustområdet i oktober 2017, som orsakade över 30 dödsfall, inbegripet bland civila. Efter att ha drivits bort tillkännagav Ahmad Imhamad den 4 december 2017 sin avsikt att återvända till Sabrata med vapenmakt. Det finns omfattande bevis för att Imhamads milis har varit direkt inblandad i olaglig människohandel och människosmuggling och att hans milis kontrollerar avreseplatser för migranter, läger, säkra gömställen och båtar. Det finns uppgifter som stöder slutsatsen att Imhamad har utsatt migranter (inbegripet minderåriga) för brutala och i vissa fall dödliga situationer på land och till sjöss. Efter våldsamma sammandrabbningar mellan Imhamads milis och andra miliser i Sabrata påträffades tusentals migranter (många av dem i dåligt skick), de flesta av dem i center tillhörande Anas al-Dabbashi-martyrernas brigad och al-Ghul-milisen. Klanen al-Dabbashi och den därtill knutna milisen Anas al-Dabbashi har sedan lång tid tillbaka förbindelser med Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil) och därtill anslutna grupper.

Flera verksamma medlemmar i Isil har hört till dem, däribland Abdallah al-Dabbashi, Isils ”kalif” i Sabrata. Imhamad påstås även vara inblandad i planeringen av mordet på Sami Khalifa al-Gharabli, som utnämnts av kommunfullmäktige i Sabrata för att bekämpa människohandel i juli 2017. Imhamads verksamheter bidrar i stor utsträckning till det ökande våldet och den ökande osäkerheten i västra Libyen och hotar freden och stabiliteten i Libyen och dess grannländer.”

”25.   Namn: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titel: ingen uppgift. Befattning: Befälhavare för Shuhada al-Nasr-brigaden, vaktchef vid oljeraffinaderiet i al-Zawiya. Födelsedatum:2 december 1985. Födelseort: al-Zawiya, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al‐Qasab. Nationalitet: libysk. Passnummer: C17HLRL3, utfärdat den 30 december 2015, utfärdat i al-Zawiya. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: al-Zawiya, Libyen. Uppförd på förteckningen: den 7 juni 2018 (ändrad den 17 september 2018, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Mohammed al-Hadi är ledare för Shuhada al Nasr-brigaden i al-Zawiya, västra Libyen. Hans milis kontrollerar raffinaderiet i al-Zawiya, en central knutpunkt för smuggling av migranter. Al-Hadi kontrollerar även förvarsenheter, bland annat förvarsenheten i Nasr – som nominellt står under DCIM:s kontroll. Flera källor har kunnat fastställa att al-Hadis nätverk är ett av de mest framträdande inom smuggling av migranter och utnyttjande av migranter i Libyen. Al-Hadi har omfattande kopplingar till chefen för den lokala kustbevakningsenheten i al-Zawiya, al-Rahman al‐Milad, vars enhet hejdar båtar med migranter, ofta från rivaliserande nätverk för smuggling av migranter. Migranterna förs då till förvarsenheter som står under al Nasr-milisens kontroll, där de uppges förvaras under svåra förhållanden. Expertpanelen för Libyen samlade in bevis för att migranter ofta hade misshandlats medan andra, främst kvinnor från länder söder om Sahara och från Marocko, såldes på den lokala marknaden som sexslavar. Panelen har också konstaterat att al-Hadi samarbetar med andra väpnade grupper och att han vid flera tillfällen under 2016 och 2017 varit inblandad i våldsamma sammandrabbningar.”

”27.   Namn: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titel: ingen uppgift. Befattning: ledare för väpnade miliser. Födelsedatum:29 oktober 1982. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: libysk. Passnummer: S/263963; utfärdat den 8 november 2012. Nationellt identitetsnr: a) 119820043341 b) Personligt id-nummer: 137803. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen: den 11 september 2018 (ändrad den 25 februari 2020). Övrig information: Moderns namn är Salma Abdula Younis (Salma Abdula Yunis). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 11 b, 11 c och 11 d i resolution 2213 (2015) och punkt 11 i resolution 2362 (2017).

Ytterligare information

Libyens nationella åklagarmyndighet har utfärdat en arresteringsorder mot personen i fråga i vilken han anklagas för ett antal brott.

Personen i fråga har utfört väpnade attentat och attacker, senast den 14 juni 2018, mot oljeanläggningar i Libyens oljeproducerande region som ledde till att dessa anläggningar förstördes.

Attackerna i den oljeproducerande regionen ledde till att många av dess invånare dödades eller skadades och innebar att civilas liv var i fara.

Attackerna har periodvis stoppat Libyens oljeexport mellan 2013 och 2018, vilket har lett till avsevärda förluster för den libyska ekonomin.

Personen i fråga har försökt exportera olja olagligt.

Personen i fråga rekryterar utländska stridande till upprepade attacker mot den oljeproducerande regionen.

Personen i fråga bidrar genom sina handlingar till att destabilisera Libyen och hindrar de libyska parterna från att lösa den politiska krisen och genomföra Förenta nationernas handlingsplan.”