ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 45

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
18 februari 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets Förordning (EU) 2020/213 av den 17 februari 2020 om ändring av förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

1

 

 

BESLUT

 

*

Rådets Beslut (Gusp) 2020/214 av den 17 februari 2020 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

3

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2020/215 av den 17 februari 2020 om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

4

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2020/216 av den 17 februari 2020 om utnämning av vice ordföranden och två ytterligare heltidsledamöter i den gemensamma resolutionsnämnden

8

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (EU) 2019/2196 av den 19 december 2019 om ändring av beslut 2013/755/EU om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) ( EUT L 337, 30.12.2019 )

10

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

18.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/213

av den 17 februari 2020

om ändring av förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2020/215 av den 17 februari 2020 om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 314/2004 (2) ger verkan åt flera av de åtgärder som fastställs genom rådets beslut 2011/101/Gusp (3), inklusive frysning av penningmedel och ekonomiska resurser för vissa fysiska eller juridiska personer, enheter och organ.

(2)

Den 17 februari 2020 antog rådet beslut (Gusp) 2020/215 som ändrade titeln på beslut 2011/101/Gusp och upphävde tillfälligt de restriktiva åtgärderna med avseende på en person.

(3)

Förordning (EG) nr 314/2004 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 314/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

”Rådets förordning (EG) nr 314/2004 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Zimbabwe”.

2.

Bilaga IV ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2020.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Se sidan 4 i detta nummer av EUT.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 314/2004 av den 19 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 55, 24.2.2004, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2011/101/Gusp av den 15 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 42, 16.2.2011, s. 6).


BILAGA

”BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER SOM AVSES I ARTIKEL 6.4

Personer

 

Namn (och eventuellt alias)

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

6.

Mugabe, Grace


BESLUT

18.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/3


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/214

av den 17 februari 2020

om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 oktober 2012 antog rådet beslut 2012/642/Gusp (1) angående restriktiva åtgärder mot Belarus.

(2)

På grundval av en översyn av det beslutet bör de restriktiva åtgärderna mot Belarus förlängas till och med den 28 februari 2021.

(3)

Beslut 2012/642/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 8 i beslut 2012/642/Gusp ska ersättas med följande:

Artikel 8

1.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 28 februari 2021.

2.   Detta beslut ska ses över fortlöpande och ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att beslutets mål inte har uppfyllts.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel 17 februari 2020.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 285, 17.10.2012, s. 1).


18.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/4


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/215

av den 17 februari 2020

om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 februari 2011 antog rådet beslut 2011/101/Gusp (1).

(2)

Rådet har, med beaktande av den politiska situationen i Zimbabwe sett över beslut 2011/101/Gusp.

(3)

De restriktiva åtgärderna bör förlängas till och med den 20 februari 2021. Rådet bör se över dessa restriktiva åtgärder fortlöpande mot bakgrund av den politiska och säkerhetsmässiga utvecklingen i Zimbabwe.

(4)

Med beaktande av situationen i Zimbabwe är det lämpligt att ändra titeln på beslut 2011/101/Gusp.

(5)

Posten för en avliden person bör strykas från förteckningen över personer och enheter i bilaga I till beslut 2011/101/Gusp. De restriktiva åtgärderna bör förlängas för fyra personer och en enhet i bilaga I till beslut 2011/101/Gusp. De restriktiva åtgärderna bör tillfälligt upphävas för en person. Det tillfälliga upphävandet av de restriktiva åtgärderna bör förlängas för tre personer som är uppförda på förteckningen i bilaga II till beslut 2011/101/Gusp.

(6)

Beslut 2011/101/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/101/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

”Rådets beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Zimbabwe”.

2.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

Artikel 10

1.   Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

2.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 20 februari 2021.

3.   De åtgärder som avses i artiklarna 4.1, 5.1 och 5.2 ska, i den mån de är tillämpliga på personer som är uppförda på förteckningen i bilaga II, tillfälligt upphävas till och med den 20 februari 2021.

4.   Detta beslut ska ses över fortlöpande och ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att beslutets mål inte har uppfyllts.”

3.

Bilaga I ska ändras enligt bilaga I till detta beslut.

4.

Bilaga II ska ändras enligt bilaga II till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2020.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES.

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/101/Gusp av den 15 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 42, 16.2.2011, s. 6).


BILAGA I

I bilaga I till beslut 2011/101/Gusp ska posten för följande person strykas:

1.

Mugabe, Robert Gabriel.


BILAGA II

I bilaga II till beslut 2011/101/Gusp ska en post för följande person läggas till:

”6.

Mugabe, Grace.”


18.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/8


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/216

av den 17 februari 2020

om utnämning av vice ordföranden och två ytterligare heltidsledamöter i den gemensamma resolutionsnämnden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (1), särskilt artikel 56.4 och 56.6,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 november 2019 antog kommissionen, efter att ha hört den gemensamma resolutionsnämnden (nedan kallad nämnden) vid dess plenarsession, slutlistor över kandidater till posterna som vice ordförande och två ytterligare heltidsledamöter i nämnden och överlämnade dessa slutlistor till Europaparlamentet.

(2)

Rådet informerades om slutlistorna den 14 november 2019.

(3)

Enligt artikel 56.5 i förordning (EU) nr 806/2014 ska mandattiden för vice ordföranden och de ytterligare heltidsledamöterna i nämnden vara fem år.

(4)

Den 14 januari 2020 antog kommissionen ett förslag att utse Jan Reinder DE CARPENTIER till vice ordförande i nämnden och Jesús SAURINA och Pedro MACHADO till ytterligare heltidsledamöter i nämnden och överlämnade förslaget till Europaparlamentet för godkännande.

(5)

Europaparlamentet godkände förslaget den 30 januari 2020.

(6)

De föreslagna kandidaterna uppfyller samtliga krav i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed utses följande personer till heltidsledamöter i nämnden för en mandattid på fem år från och med den 1 mars 2020:

Jan Reinder DE CARPENTIER som vice ordförande.

Jesús SAURINA som direktör för resolutionsplanering och resolutionsbeslut.

Pedro MACHADO som direktör för resolutionsplanering och resolutionsbeslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2020.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.


Rättelser

18.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/10


Rättelse till rådets beslut (EU) 2019/2196 av den 19 december 2019 om ändring av beslut 2013/755/EU om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet)

( Europeiska unionens officiella tidning L 337 av den 30 december 2019 )

Beslut (EU) 2019/2196 ska vara som följer:

RÅDETS BESLUT(EU) 2019/2196

av den 19 december 2019

om ändring av beslut 2013/755/EU om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 203,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga VI till rådets beslut 2013/755/EU (1) definieras begreppet ursprungsprodukter och fastställs metoder för administrativt samarbete mellan unionen och de utomeuropeiska länderna och territorierna (nedan kallade ULT). Där anges bestämmelser om införande av systemet med registrerade exportörer (nedan kallat REX-systemet) avseende ULT, för att aktörer ska kunna styrka produkters ursprung.

(2)

I artikel 58 i bilaga VI till beslut 2013/755/EU anges bestämmelser om upprättande av en databas över registrerade exportörer, och enligt artikel 63 i samma bilaga kan undantag medges från REX-systemet.

(3)

Samtliga ULT har i enlighet med artikel 63.2 i bilaga VI till beslut 2013/755/EU ansökt om ett treårigt undantag från REX-systemet. Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2093 (2) senarelade kommissionen följaktligen datumet för ULT:s tillämpning av REX-systemet till den 1 januari 2020.

(4)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (3), som innehåller alla allmänna bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (4), införlivade de ändrade bestämmelser i REX-systemet som fastställdes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/428 (5) i det allmänna preferenssystemet.

(5)

Eftersom de flesta av de allmänna reglerna för genomförande av unionens tullkodex rör REX-systemet är det nödvändigt att göra lämpliga ändringar av bilaga VI till beslut 2013/755/EU. Den bilagan bör därför ersättas i syfte att anpassa dess bestämmelser om REX-systemet till de bestämmelser för REX-systemet som anges i förordning (EU) 2015/2447.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VI till beslut 2013/755/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2019.

På rådets vägnar

K. MIKKONEN

Ordförande

BILAGA

”BILAGA VI

OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVDELNING I: Allmänna bestämmelser 13
AVDELNING II: Definition av begreppet ursprungsprodukter 14
AVDELNING III: Territoriella krav 22
AVDELNING IV: Ursprungsbevis 23
AVDELNING V: Arrangemang för administrativt samarbete 30
AVDELNING VI: Ceuta och Melilla 35
AVDELNING VII: Slutbestämmelser 35
Tillägg I–VI 36

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denna bilaga gäller följande definitioner:

a)

EPA-länder: regioner eller stater som tillhör gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och som har ingått avtal om upprättande av avtal om ekonomiskt partnerskap, eller som leder till att sådana avtal upprättas, när ett sådant avtal börjar tillämpas provisoriskt eller träder i kraft, beroende på vilket som infaller först.

b)

tillverkning: alla slag av behandling eller bearbetning, inbegripet sammansättning.

c)

material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar osv. som används vid tillverkningen av en produkt.

d)

produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

e)

varor: både material och produkter.

f)

fungibla material: material som har samma slag, handelskvalitet och tekniska och fysiska egenskaper och som inte kan skiljas från varandra när de införlivats i den färdiga produkten.

g)

tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med avtalet om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning).

h)

värdet av material: när det gäller förteckningen i tillägg I, tullvärdet vid importtillfället för använt icke-ursprungsmaterial eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i ULT. Om värdet av använt ursprungsmaterial behöver fastställas, ska detta led gälla i tillämpliga delar.

i)

pris fritt fabrik: det pris som betalats för produkten fritt fabrik till den tillverkare i vars företag den sista behandlingen eller bearbetningen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material och alla andra kostnader för tillverkningen inkluderats i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

När det faktiskt betalade priset inte återspeglar samtliga de kostnader för tillverkningen av en produkt som faktiskt uppstått i ULT, avses med priset fritt fabrik summan av alla dessa kostnader, med avdrag för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

Vid tillämpning av denna definition och när den sista behandlingen eller bearbetningen har lagts ut på en underleverantör kan begreppet tillverkare i första stycket i detta led avse det företag som har anlitat underleverantören.

j)

maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial: det maximala innehåll av icke-ursprungsmaterial som medges för att en tillverkning ska betraktas som en behandling eller bearbetning som är tillräcklig för att ge en produkt ursprungsstatus. Innehållet kan uttryckas som en procentandel av produktens pris fritt fabrik eller av nettovikten för dessa använda material som omfattas av en angiven grupp kapitel eller ett angivet kapitel, nummer eller undernummer.

k)

nettovikt: vikten av själva varorna utan något slag av förpackningsmaterial och förpackningar.

l)

kapitel, nummer och undernummer: de kapitel, nummer eller undernummer (med fyr- eller sexställig sifferkod) som används i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (nedan kallat Harmoniserade systemet), med hänsyn till de ändringar som gjorts enligt Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 26 juni 2004.

m)

klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst nummer eller undernummer.

n)

sändning: produkter som antingen

i)

sänds samtidigt från en exportör till en mottagare, eller

ii)

omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura.

o)

exportör: en person som exporterar varor till unionen eller ett ULT och som kan styrka varornas ursprung, oavsett om denne är tillverkaren och oavsett om denne själv fullgör exportformaliteterna.

p)

registrerad exportör: en exportör som är registrerad hos det berörda ULT:s behöriga myndigheter för att denne ska kunna upprätta ursprungsförsäkringar med avsikt att exportera inom ramen för detta beslut.

q)

ursprungsförsäkran: en av exportören upprättad försäkran om att de produkter som den avser uppfyller ursprungsreglerna i denna bilaga, så att antingen den person som deklarerar varorna för övergång till fri omsättning i unionen ska kunna ansöka om förmånlig tullbehandling eller den ekonomiska aktör i ett ULT som importerar material för ytterligare bearbetning inom ramen för kumulation ska kunna styrka dessa varors ursprungsstatus.

r)

land inom det allmänna preferenssystemet: ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet enligt definitionen i artikel 2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 (6 13 21 25).

s)

REX-systemet: det system för registrering av exportörer med tillstånd att intyga varors ursprung som avses i artikel 80.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (7 14 22 26).

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER

Artikel 2

Allmänna villkor

1.   Följande produkter ska anses ha ursprung i ett ULT:

a)

Produkter som helt framställts i ett ULT i den mening som avses i artikel 3 i denna bilaga.

b)

Produkter som framställts i ett ULT och som innehåller material som inte helt framställts där, förutsatt att detta material har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning enligt artikel 4 i denna bilaga.

2.   Ursprungsprodukter som framställts av material som helt framställts eller som genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning i två eller flera ULT ska anses vara produkter med ursprung i det ULT där den senaste behandlingen eller bearbetningen ägde rum.

Artikel 3

Helt framställda produkter

1.   Följande produkter ska anses som helt framställda i ett ULT:

a)

Mineralprodukter som har utvunnits ur dess jord eller havsbotten.

b)

Växter och vegetabiliska produkter som har odlats eller skördats där.

c)

Levande djur som har fötts och uppfötts där.

d)

Produkter som har erhållits från levande djur som uppfötts där.

e)

Produkter som har erhållits från slaktade djur som fötts och uppfötts där.

f)

Produkter från jakt och fiske som har bedrivits där.

g)

Produkter från vattenbruk, om fisken, kräftdjuren och blötdjuren fötts och uppfötts där.

h)

Produkter från havsfiske och andra produkter som av dess fartyg har hämtats ur ett hav som inte ingår i ett territorialvatten.

i)

Produkter som framställts ombord på dess fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i led h.

j)

Begagnade varor som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial.

k)

Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där.

l)

Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager i ett hav som inte ingår i ett territorialvatten, förutsatt att det berörda ULT har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

m)

Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i leden a–l.

2.   Med dess fartyg och dess fabriksfartyg i punkt 1 h och i avses endast fartyg och fabriksfartyg som uppfyller samtliga följande krav:

a)

De är registrerade i ett ULT eller i en medlemsstat.

b)

De för ett ULT:s eller en medlemsstats flagg.

c)

De uppfyller ett av följande villkor:

i)

De ägs till minst 50 % av medborgare i ULT eller i medlemsstater.

ii)

De ägs av företag

som har sitt huvudkontor och sin huvudsakliga verksamhetsort i ULT eller i medlemsstater, och

som till minst 50 % ägs av ULT, offentliga enheter i det landet eller medborgare i det landet eller i medlemsstater.

3.   Villkoren i punkt 2 kan uppfyllas i medlemsstaterna eller i olika ULT. I detta fall ska produkterna anses ha ursprung i det ULT där fartyget eller fabriksfartyget är registrerat enligt punkt 2 a.

Artikel 4

Tillräckligt behandlade eller bearbetade produkter

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 6 i denna bilaga ska produkter som inte är helt framställda i ett ULT enligt artikel 3 i denna bilaga anses ha ursprung där, under förutsättning att villkoren i förteckningen i tillägg I för de berörda varorna är uppfyllda.

2.   Om en produkt som har fått ursprungsstatus i ett ULT enligt punkt 1 bearbetas ytterligare i detta ULT och används som material i tillverkningen av en annan produkt, ska hänsyn inte tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

3.   Bedömningen av huruvida villkoren i punkt 1 är uppfyllda ska göras separat för varje produkt.

Om emellertid regeln i fråga baseras på efterlevnad av regeln om maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial får värdet av icke-ursprungsmaterial beräknas som ett genomsnitt i enlighet med punkt 4, i syfte att beakta fluktuationer i kostnader och växelkurser.

4.   När punkt 3 andra stycket tillämpas ska ett genomsnittligt pris fritt fabrik för produkten och ett genomsnittligt värde av använt icke-ursprungsmaterial beräknas på grundval av summan av priserna fritt fabrik för all försäljning av produkten under det föregående räkenskapsåret respektive summan av värdet av allt icke-ursprungsmaterial som använts i tillverkningen av produkterna under det föregående räkenskapsåret, enligt definitioner i exportlandet, eller, om siffror för ett fullständigt räkenskapsår inte är tillgängliga, en kortare period på lägst tre månader.

5.   Exportörer som har valt att göra genomsnittsberäkningar ska konsekvent tillämpa denna metod under det år som följer på referensräkenskapsåret eller, i tillämpliga fall, det år som följer på den kortare period som används som referensperiod. Exportörerna får upphöra att tillämpa denna metod om de under ett givet räkenskapsår, eller en given kortare representativ period på minst tre månader, registrerar att de fluktuationer i kostnader eller växelkurser som motiverat användningen av metoden har upphört.

6.   De genomsnittsvärden som avses i punkt 4 ska användas som priset fritt fabrik respektive värdet av icke-ursprungsmaterial vid fastställandet av huruvida regeln om maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial har efterlevts.

Artikel 5

Otillräcklig behandling eller bearbetning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 i denna artikel ska följande åtgärder anses utgöra otillräcklig behandling eller bearbetning för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 4 i denna bilaga är uppfyllda:

a)

Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under transport och lagring.

b)

Uppdelning eller sammanföring av kollin.

c)

Tvättning och rengöring samt avlägsnande av damm, oxid, olja, färg eller andra beläggningar.

d)

Strykning eller pressning av textilvaror.

e)

Enklare målning eller polering.

f)

Skalning och partiell eller fullständig malning av ris; polering och glasering av spannmål och ris.

g)

Tillsats av färg- eller smakämnen till socker eller formning av sockerbitar; partiell eller fullständig malning av kristallsocker.

h)

Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker.

i)

Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning.

j)

Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kategorier och hoppassning (inbegripet sammanföring av artiklar i satser).

k)

Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor eller skivor samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

l)

Anbringande eller tryckande av varumärken, etiketter, logotyper eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

m)

Enklare blandning av produkter, även av olika slag; blandning av socker med varje slag av material.

n)

Enkel tillsats av vatten eller utspädning, dehydratisering eller denaturering av produkter.

o)

Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel eller isärtagning av produkter i delar.

p)

En kombination av två eller flera av de åtgärder som avses i leden a–o.

q)

Slakt av djur.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska åtgärder anses vara enkla när de kan vidtas utan några speciella färdigheter eller maskiner, apparater eller verktyg som särskilt tillverkats eller installerats för dessa åtgärder.

3.   Alla åtgärder som vidtagits i ett ULT i fråga om en viss produkt ska beaktas när det fastställs om den behandling eller bearbetning som produkten genomgått ska anses vara otillräcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 6

Toleranser

1.   Genom undantag från artikel 4 i denna bilaga och om inte annat följer av punkterna 2 och 3 i denna artikel får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i förteckningen i tillägg I inte får användas vid tillverkningen av en viss produkt ändå användas, under förutsättning att deras totala värde eller nettovikt för produkten i fråga inte överskrider

a)

15 % av produktens vikt, när det gäller produkter som omfattas av kapitlen 2 och 4–24, utom bearbetade fiskeriprodukter enligt kapitel 16,

b)

15 % av produktens pris fritt fabrik, när det gäller andra produkter, utom produkter som omfattas av kapitlen 50–63, för vilka de toleranser som anges i anmärkningarna 6 och 7 i tillägg I ska tillämpas.

2.   Punkt 1 i denna artikel får inte medföra att någon av de procentsatser för maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial som anges i förteckningen i tillägg I överskrids.

3.   Punkterna 1 och 2 i den här artikeln ska inte gälla för produkter som är helt framställda i ett ULT enligt artikel 3 i denna bilaga. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 11.2 i denna bilaga ska dock de toleranser som föreskrivs i punkterna 1 och 2 i den här artikeln inte desto mindre tillämpas på summan av alla material som används i tillverkningen av en produkt och för vilka regeln i förteckningen i tillägg I för produkten i fråga föreskriver att sådana material måste vara helt framställda.

Artikel 7

Bilateral kumulation

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska material med ursprung i unionen anses vara material med ursprung i ett ULT om de införlivats i en produkt som framställts där, förutsatt att de har genomgått behandling eller bearbetning som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 5.1 i denna bilaga.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska behandling eller bearbetning som utförts i unionen anses ha utförts i ett ULT, om materialen har genomgått påföljande behandling eller bearbetning där.

3.   För kumulation i enlighet med vad som föreskrivs i denna artikel ska materialens ursprung fastställas i enlighet med denna bilaga.

Artikel 8

Kumulation med EPA-länder

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska material med ursprung i EPA-länder anses vara material med ursprung i ett ULT om de införlivats i en produkt som framställts där, förutsatt att de har genomgått behandling eller bearbetning som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 5.1 i denna bilaga.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska behandling eller bearbetning som utförts i EPA-länder anses ha utförts i ett ULT, om materialen har genomgått påföljande behandling eller bearbetning där.

3.   Vid tillämpning av punkt 1 ska ursprunget för de material som har ursprung i ett EPA-land fastställas i enlighet med de ursprungsregler som är tillämpliga på EPA-landet i fråga och relevanta bestämmelser om ursprungsbevis och administrativt samarbete.

Kumulation enligt denna artikel får inte tillämpas på material med ursprung i Republiken Sydafrika som inte kan importeras direkt till unionen tull- och kvotfritt inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan unionen och Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC).

4.   Kumulation enligt denna artikel får endast tillämpas under förutsättning att

a)

det EPA-land som levererar materialen och det ULT som tillverkar slutprodukten har åtagit sig att

i)

efterleva bestämmelserna i denna bilaga eller se till att de efterlevs, och

ii)

tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av denna bilaga både gentemot unionen och mellan dem själva,

b)

det berörda ULT har anmält de åtaganden som avses i led a till kommissionen.

5.   I fall då EPA-länder redan före den 1 januari 2014 har uppfyllt kraven i punkt 4 ska ett nytt åtagande inte krävas.

Artikel 9

Kumulation med andra länder som omfattas av tull- och kvotfritt tillträde till unionens marknad inom ramen för det allmänna preferenssystemet

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 i denna bilaga ska material med ursprung i länder och territorier som avses i punkt 2 i den här artikeln anses vara material med ursprung i ett ULT om de införlivats i en produkt som framställts där, förutsatt att de har genomgått behandling eller bearbetning som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 5.1 i denna bilaga.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel ska materialet ha ursprung i länder och territorier som

a)

omfattas av den särskilda ordning för de minst utvecklade länderna inom ramen för det allmänna preferenssystemet som avses i artikel 1.2 c i förordning (EU) nr 978/2012, eller

b)

omfattas av tull- och kvotfritt tillträde till unionens marknad på nivån för sexställiga nummer i enlighet med den allmänna ordning för det allmänna preferenssystemet som avses i artikel 1.2 a i förordning (EU) nr 978/2012.

3.   Ursprunget för material från de berörda länderna och territorierna ska fastställas i enlighet med de ursprungsregler som i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 978/2012 fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (8 15 23 27).

4.   Kumulation enligt punkt 1 i denna artikel får inte tillämpas på

a)

material som vid införseln till unionen omfattas av antidumpnings- eller utjämningstullar om de har sitt ursprung i det land som omfattas av sådana tullar,

b)

produkter av tonfisk enligt kapitlen 3 och 16, vilka omfattas av artikel 7 i förordning (EU) nr 978/2012 och påföljande ändringsrättsakter och motsvarande rättsakter,

c)

material som omfattas av artiklarna 8 och 22–30 i förordning (EU) nr 978/2012 och påföljande ändringsrättsakter och motsvarande rättsakter.

De behöriga myndigheterna i ULT ska årligen till kommissionen anmäla alla eventuella material på vilka kumulation enligt punkt 1 i denna artikel har tillämpats.

5.   Kumulation enligt punkt 1 i denna artikel får tillämpas endast under förutsättning att

a)

de länder eller territorier som deltar i kumulationen har åtagit sig att efterleva bestämmelserna i denna bilaga eller se till att de efterlevs, och att tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av denna bilaga både gentemot unionen och mellan dem själva,

b)

det berörda ULT har anmält det åtagande som avses i led a i den här punkten till kommissionen.

6.   Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) offentliggöra den dag från och med vilken den kumulation som föreskrivs i denna artikel får tillämpas med de länder eller territorier som avses i denna artikel och som uppfyller de nödvändiga villkoren.

Artikel 10

Utvidgad kumulation

1.   Kommissionen får på begäran av ett ULT bevilja ursprungskumulation mellan ett ULT och ett land med vilket unionen har ett gällande frihandelsavtal i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt), om följande villkor är uppfyllda:

a)

De länder eller territorier som deltar i kumulationen har åtagit sig att

i)

efterleva bestämmelserna i denna bilaga eller se till att de efterlevs,

ii)

att tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av denna bilaga både gentemot unionen och mellan dem själva, och

iii)

ge ULT bistånd i fråga om administrativt samarbete på samma sätt som det skulle ge medlemsstaternas tullmyndigheter sådant bistånd i enlighet med relevanta bestämmelser i det berörda frihandelsavtalet.

b)

Det berörda ULT har anmält det åtagande som avses i led a till kommissionen.

Kommissionen får fastställa ytterligare villkor för beviljande av den begärda kumulationen, med beaktande av risken för kringgående av handelsbestämmelserna och den specifika känslighetsgraden hos de material som ska användas i kumulationen.

2.   Den begäran som avses i punkt 1 första stycket ska

a)

göras skriftligen till kommissionen,

b)

ange vilket eller vilka tredjeländer som berörs,

c)

innehålla en förteckning över de material som omfattas av kumulationen, och

d)

stödjas av bevisning för att villkoren i punkt 1 a och b är uppfyllda.

3.   De använda materialens ursprung och typen av ursprungsbevis ska fastställas i enlighet med reglerna i det relevanta frihandelsavtalet. Ursprunget för de produkter som exporteras till unionen ska fastställas i enlighet med ursprungsreglerna i denna bilaga.

4.   För att en framställd produkt ska få ursprungsstatus är det inte nödvändigt att de material som har ursprung i tredjelandet och som används i ett ULT vid tillverkningen av den produkt som ska exporteras till unionen har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning, förutsatt att behandlingen eller bearbetningen i det berörda ULT är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 5.1 i denna bilaga.

5.   Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) offentliggöra den dag då den utvidgade kumulationen får verkan, vilken av unionens frihandelsavtalspartner som är involverad i kumulationen och de tillämpliga villkoren samt en förteckning över de material som omfattas av kumulationen.

6.   Kommissionen ska anta en åtgärd om beviljande av den kumulation som avses i punkt 1 i denna artikel genom genomförandeakter. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.2 i denna bilaga.

Artikel 11

Bedömningsenhet

1.   Bedömningsenheten för tillämpning av bestämmelserna i denna bilaga ska vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemet.

2.   När en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma nummer ska varje enskild produkt beaktas vid tillämpning av bestämmelserna i denna bilaga.

3.   Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, ska den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten.

Artikel 12

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon ska tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset fritt fabrik för utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet.

Artikel 13

Satser

Satser enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet ska anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter.

När en sats består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter ska dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 14

Neutrala element

Vid fastställandet av om en produkt är en ursprungsprodukt ska ursprunget för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen inte beaktas:

a)

Energi och bränsle.

b)

Anläggningar och utrustning.

c)

Maskiner och verktyg.

d)

Andra varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten.

Artikel 15

Bokföringsmässig uppdelning

1.   Om fungibla material med ursprungsstatus respektive utan ursprungsstatus används i behandlingen eller bearbetningen av en produkt får medlemsstaternas tullmyndigheter på skriftlig begäran av ekonomiska aktörer tillåta att material förvaltas i unionen med hjälp av metoden med bokföringsmässig uppdelning utan att materialen lagras separat, när påföljande export till ett ULT inom ramen för bilateral kumulation ska ske.

2.   Medlemsstaternas tullmyndigheter får bevilja det tillstånd som avses i punkt 1 på de villkor som de anser lämpliga.

Tillståndet får beviljas endast om det vid användning av den metod som avses i punkt 3 kan säkerställas att det antal framställda produkter som kan anses ha ursprung i unionen vid varje tidpunkt är detsamma som det antal som skulle ha erhållits om lagren skilts åt fysiskt.

Om ett tillstånd beviljas, ska metoden tillämpas och dess användning dokumenteras på grundval av de allmänna redovisningsprinciper som gäller i unionen.

3.   Den som beviljats tillstånd att använda den metod som avses i punkt 2 ska upprätta eller, till dess att REX-systemet börjar tillämpas, ansöka om ursprungsbevis för den kvantitet produkter som kan anses ha ursprung i unionen. På begäran av medlemsstaternas tullmyndigheter ska tillståndshavaren lämna en redogörelse för hur kvantiteterna förvaltats.

4.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska övervaka hur det tillstånd som avses i punkt 1 används.

De får återkalla tillståndet om

a)

tillståndshavaren på något sätt missbrukar tillståndet, eller

b)

tillståndshavaren inte uppfyller något av de andra villkor som anges i denna bilaga.

Artikel 16

Undantag

1.   På kommissionens initiativ eller som svar på en begäran av en medlemsstat eller ett ULT kan ett ULT beviljas ett tillfälligt undantag från denna bilaga, i något av följande fall:

a)

Interna eller externa faktorer innebär tillfälligt att det berörda ULT inte kan följa reglerna för erhållande av ursprungsstatus enligt artikel 2 i denna bilaga, när det kunde det tidigare.

b)

Det berörda ULT behöver tid för att förbereda sig för att följa reglerna för erhållande av ursprungsstatus enligt artikel 2 i denna bilaga.

c)

Befintliga industriers utveckling eller tillkomsten av nya industrier motiverar det.

2.   Den begäran som avses i punkt 1 i denna artikel ska göras skriftligen till kommissionen med användning av formuläret i tillägg II. Den ska ange skälen till att ett undantag begärs och innehålla lämpliga styrkande handlingar.

3.   Vid granskningen av en begäran ska särskilt följande beaktas:

a)

Det berörda ULT:s utvecklingsnivå eller geografiska läge, med särskild hänsyn till de ekonomiska och sociala konsekvenserna av det beslut som ska fattas, särskilt vad sysselsättningen beträffar.

b)

Fall där tillämpningen av de gällande ursprungsreglerna väsentligt skulle påverka förmågan hos en befintlig industri i det berörda ULT att fortsätta exportera till unionen, med särskild hänsyn till fall där detta skulle kunna leda till att industrins verksamhet upphör.

c)

Särskilda fall där det klart kan påvisas att ursprungsreglerna skulle kunna avskräcka från betydande investeringar i en industri och där ett undantag som gynnar ett genomförande av investeringsprogrammet skulle göra det möjligt att gradvis uppfylla de reglerna.

4.   Kommissionen ska bifalla begäran om den är vederbörligen motiverad i enlighet med denna artikel och inte kan förorsaka en etablerad unionsindustri allvarlig skada.

5.   Kommissionen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att ett beslut kan fattas snarast möjligt och sträva efter att anta sin ståndpunkt inom 75 arbetsdagar från och med den dag då den mottagit begäran.

6.   Det tillfälliga undantaget ska inte ha längre varaktighet än effekterna av de interna eller externa faktorer som gett upphov till det eller den tid som det berörda ULT behöver för att kunna följa reglerna eller uppnå de mål som har ställts upp genom undantaget, med beaktande av det berörda ULT:s särskilda situation och svårigheter.

7.   Beviljandet av ett undantag ska förutsätta att alla krav uppfylls i fråga om vilka uppgifter som ska lämnas till kommissionen beträffande användning av undantaget och förvaltning av de kvantiteter som omfattas av undantaget.

8.   Kommissionen ska anta en åtgärd om beviljande av det tillfälliga undantag som avses i punkt 1 i denna artikel genom genomförandeakter. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.2 i denna bilaga.

AVDELNING III

TERRITORIELLA KRAV

Artikel 17

Territorialprincip

1.   Villkoren i denna bilaga för erhållande av ursprungsstatus ska vara uppfyllda i det berörda ULT utan avbrott, om inte annat följer av artiklarna 7–10 i denna bilaga.

2.   Om ursprungsprodukter som exporterats från ett ULT till ett annat land återinförs ska de anses vara icke-ursprungsprodukter, såvida det inte på ett tillfredsställande sätt kan visas för ULT:s behöriga myndigheter

a)

att de återinförda produkterna är samma produkter som de som exporterades, och

b)

att produkterna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten.

Artikel 18

Förbud mot manipulering

1.   De produkter som deklareras för övergång till fri omsättning i unionen ska vara samma produkter som de som exporterats från det ULT där de anses ha ursprung. De får inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller blivit föremål för andra åtgärder än sådana för att bevara dem i gott skick, innan de deklareras för övergång till fri omsättning. Lagring av produkter eller sändningar och uppdelning av sändningar får äga rum, om det sker på exportörens eller en senare varuinnehavares ansvar och produkterna kvarstår under tullövervakning i transitlandet eller transitländerna.

2.   Tullmyndigheterna ska anse att deklaranten har efterlevt punkt 1 såvida de inte har skäl att tro motsatsen. I sådana fall kan de begära att deklaranten uppvisar intyg på efterlevnad, vilka kan vara av alla slag, däribland transportavtalsdokument som konossement eller faktaunderstödd eller konkret bevisning i form av märkning eller numrering av kollin eller bevisning som rör själva varorna.

3.   Punkterna 1 och 2 i denna bilaga ska gälla i tillämpliga delar när kumulation enligt artiklarna 7–10 i denna bilaga tillämpas.

Artikel 19

Utställningar

1.   Ursprungsprodukter som har sänts från ett ULT till en utställning i ett annat land än ett ULT, ett EPA-land eller en medlemsstat och som efter utställningen sålts för att importeras till unionen ska vid importen omfattas av bestämmelserna i beslutet, förutsatt att det på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt visas att

a)

en exportör har sänt produkterna från ett ULT till utställningslandet och ställt ut dem där,

b)

exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i unionen,

c)

produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de sändes till utställningen,

d)

produkterna, sedan de sändes till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än för demonstration på utställningen.

2.   Ett ursprungsbevis ska utfärdas eller upprättas i enlighet med avdelning IV i denna bilaga och på vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress ska anges på beviset. Vid behov får ytterligare styrkande underlag begäras om de förhållanden under vilka produkterna ställts ut.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 ska tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler i privat syfte anordnas för försäljning av utländska produkter.

AVDELNING IV

URSPRUNGSBEVIS

Avsnitt 1

Allmänna villkor

Artikel 20

Belopp i euro

1.   Vid tillämpning av artiklarna 29 och 30 i denna bilaga i fall där produkter faktureras i en annan valuta än euro, ska de i euro uttryckta beloppens motvärde i medlemsstaternas nationella valutor fastställas årligen av vart och ett av de berörda länderna.

2.   En sändning ska omfattas av artiklarna 29 och 30 i denna bilaga med utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats.

3.   De belopp som ska användas i en viss nationell valuta ska utgöra motvärdet i denna valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober varje år. Beloppen ska meddelas kommissionen senast den 15 oktober och ska tillämpas från och med den 1 januari påföljande år. Kommissionen ska meddela samtliga berörda länder de aktuella beloppen.

4.   En medlemsstat får avrunda, uppåt eller nedåt, det belopp som blir resultatet av omräkningen till dess nationella valuta av ett belopp i euro. Det avrundade beloppet får inte avvika med mer än 5 % från det belopp som omräkningen resulterar i. En medlemsstat får bibehålla motvärdet i nationell valuta till ett belopp uttryckt i euro oförändrat om, vid tidpunkten för den årliga justering som avses i punkt 3, omräkningen av detta belopp före avrundning resulterar i en ökning på mindre än 15 % av motvärdet i nationell valuta. Motvärdet i nationell valuta får bibehållas oförändrat om omräkningen skulle resultera i ett lägre motvärde.

5.   De i euro uttryckta beloppen och deras motvärden i vissa medlemsstaters nationella valutor ska ses över av kommissionen på dess eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat eller ett ULT. Vid denna översyn ska kommissionen beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reala termer. För det ändamålet får den besluta att ändra de i euro uttryckta beloppen.

Avsnitt 2

Exportförfaranden i ULT

Artikel 21

Allmänna villkor

Förmåner enligt detta beslut ska vara tillämpliga i följande fall:

a)

När det gäller varor som uppfyller villkoren i denna bilaga och som exporteras av en registrerad exportör i den mening som avses i artikel 22 i denna bilaga.

b)

När det gäller sändningar som innehåller ett eller flera kollin med ursprungsprodukter och som exporteras av vilken exportör som helst, när de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överstiger 10 000 EUR.

Artikel 22

Ansökan om registrering

1.   För att bli registrerade ska exportörer inge en ansökan till de behöriga myndigheter i den ULT som avses i artikel 39.1 i denna bilaga med användning av ett formulär enligt förlagan i tillägg V.

2.   De behöriga myndigheterna i ULT ska godta ansökan endast om den är fullständig.

3.   Registreringen ska vara giltig från och med den dag då de behöriga myndigheterna i ett ULT har mottagit en fullständig ansökan om registrering i enlighet med punkterna 1 och 2.

4.   En exportör som är etablerad i ett ULT och som redan är registrerad i REX-systemet i enlighet med Norges eller Schweiz allmänna preferenssystem ska inte behöva inge en ansökan till ULT:s behöriga myndigheter för att bli registrerad i enlighet med detta beslut.

Artikel 23

Registrering

1.   Behöriga myndigheter i ULT ska när de mottagit en fullständig ansökan på ett formulär som beskrivs i tillägg III utan dröjsmål tilldela exportören ett nummer för en registrerad exportör och i REX-systemet införa detta registreringsnummer, registreringsuppgifter och den dag från och med vilken registreringen är giltig i enlighet med artikel 22.3 i denna bilaga.

Behöriga myndigheter i ULT ska meddela exportören det nummer för en registrerad exportör som exportören tilldelats och den dag från och med vilken registreringen är giltig.

Behöriga myndigheter i ULT ska hålla de uppgifter som de registrerat uppdaterade. De ska ändra dessa uppgifter omedelbart när de har informerats av den registrerade exportören i enlighet med artikel 24.1 i denna bilaga.

2.   Registreringen ska innehålla följande uppgifter:

a)

Den registrerade exportörens namn i enlighet med fält 1 på formuläret i tillägg III.

b)

Adress till den plats där den registrerade exportören är etablerad i enlighet med fält 1 på formuläret i tillägg III, inbegripet landets eller territoriets kod (ISO alfa 2‐landkod).

c)

Kontaktuppgifter i enlighet med fälten 1 och 2 på formuläret i tillägg III.

d)

En vägledande beskrivning av de varor som uppfyller kraven för förmånsbehandling, inbegripet en vägledande förteckning över nummer eller kapitel, i enlighet med fält 4 på formuläret i tillägg III.

e)

Den registrerade exportörens TIN-nummer (trader identification number) i enlighet med fält 1 på formuläret i tillägg III.

f)

Uppgift om huruvida exportören är handlare eller producent i enlighet med fält 3 på formuläret i tillägg III.

g)

Den registrerade exportörens registreringsdag.

h)

Registreringens första giltighetsdag.

i)

I tillämpliga fall, dagen för återkallelse av registreringen.

Artikel 24

Återkallelse av en registrering

1.   Registrerade exportörer som inte längre uppfyller villkoren för att exportera varor som omfattas av detta beslut, eller som inte längre avser att exportera sådana varor, ska informera behöriga myndigheter i ULT, som omedelbart ska avregistrera dem från det berörda ULT:s register över registrerade exportörer.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av den ordning med påföljder och sanktioner som gäller i ULT och när registrerade exportörer avsiktligt eller genom vårdslöshet upprättar eller låter upprätta en ursprungsförsäkran eller styrkande handlingar som innehåller oriktiga uppgifter och detta leder till att de på ett oegentligt eller bedrägligt sätt omfattas av förmånlig tullbehandling, ska behöriga myndigheter i ULT återkalla sådana exportörers registrering i det berörda ULT:s register över registrerade exportörer.

3.   Utan att det inverkar på eventuella följder av oriktigheter som konstateras under pågående kontroller ska återkallelsen av registreringen i registret över registrerade exportörer endast ha framtida verkan, dvs. på försäkringar som upprättas efter återkallelsedagen.

4.   Exportörer vars registrering har återkallats från registret över registrerade exportörer av de behöriga myndigheterna i en ULT i enlighet med punkt 2 får återinföras i registret först när de har påvisat för behöriga myndigheter i samma ULT att de har korrigerat den situation som ledde till återkallelsen av registreringen.

5.   Om en exportörs registrering har återkallats från registret över registrerade exportörer av de behöriga myndigheterna i ULT i enlighet med lagstiftningen för det allmänna preferenssystemet i Norge eller Schweiz ska återkallelsen även gälla vid tillämpningen av detta beslut.

Artikel 25

Styrkande handlingar

1.   Exportörer ska fullgöra följande skyldigheter, oavsett om de är registrerade eller inte:

a)

De ska hålla en lämplig affärsbokföring avseende tillverkning och leverans av varor som uppfyller kraven för förmånsbehandling.

b)

De ska hålla tillgänglig all bevisning som avser material som använts i tillverkningen.

c)

De ska bevara all tulldokumentation som avser material som använts i tillverkningen.

d)

De ska under minst tre år från utgången av det år då ursprungsförsäkringarna upprättats, eller längre om det krävs i nationell lagstiftning, bevara register över

i)

de ursprungsförsäkringar som de upprättat, och

ii)

sin bokföring avseende ursprungs- och icke-ursprungsmaterial, produktion och lager.

2.   De register som avses i punkt 1 d får bevaras i elektronisk form, men ska möjliggöra att de material som använts i tillverkningen av exporterade produkter kan spåras och att deras ursprungsstatus kan bekräftas.

3.   Skyldigheterna enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel ska även gälla leverantörer som lämnar en sådan leverantörsdeklaration som avses i artikel 27 i denna bilaga till exportörer.

Artikel 26

Ursprungsförsäkran och information för kumulation

1.   Exportören ska upprätta en ursprungsförsäkran när de produkter som den avser exporteras, om varorna i fråga kan anses ha ursprung i berört ULT.

2.   Genom undantag från punkt 1 får i undantagsfall en ursprungsförsäkran upprättas efter exporten (nedan kallad försäkran i efterhand), på villkor att den uppvisas i den medlemsstat där deklarationen för övergång till fri omsättning inges senast två år efter exporttillfället.

3.   Exportören ska lämna ursprungsförsäkran till sin kund i unionen och den ska innehålla de uppgifter som anges i tillägg IV. En ursprungsförsäkran ska upprättas på engelska eller franska.

Den får upprättas på ett kommersiellt dokument som möjliggör identifiering av den berörda exportören och de berörda varorna.

4.   Vid tillämpning av artikel 2.2 i denna bilaga eller av bilateral kumulation enligt artikel 7 i denna bilaga

a)

ska en ursprungsförsäkran som upprättats i enlighet med denna bilaga och som lämnats till exportören av leverantören i det ULT, eller den medlemsstat i unionen, som är materialens ursprungsland utgöra bevis för ursprungsstatus för material från ett annat ULT eller från unionen,

b)

ska en leverantörsdeklaration som upprättats i enlighet med artikel 27 i denna bilaga och som lämnats till exportören av leverantören i det ULT, eller den medlemsstat i unionen, som är materialens ursprungsland utgöra bevis för behandling eller bearbetning i ett annat ULT eller i unionen.

När första stycket är tillämpligt ska den ursprungsförsäkran som exportören upprättar innehålla uppgiften ”EU cumulation” eller ”OCT cumulation” alternativt uppgiften ”Cumul UE” eller ”cumul PTOM”, beroende på vad som är tillämpligt.

5.   Vid kumulation med ett EPA-land enligt artikel 8 i denna bilaga

a)

ska ett ursprungsbevis som utfärdats eller upprättats i enlighet med bestämmelserna i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan unionen och det berörda EPA-landet och som lämnats till exportören av leverantören i det EPA-land som är materialens ursprungsland utgöra bevis för ursprungsstatus för material från ett EPA-land,

b)

ska en leverantörsdeklaration som upprättats i enlighet med artikel 27 i denna bilaga och som lämnats till exportören av leverantören i det EPA-land som är materialens ursprungsland utgöra bevis för behandling eller bearbetning i EPA-landet.

När första stycket är tillämpligt ska den ursprungsförsäkran som exportören upprättar innehålla uppgiften ”cumulation with EPA country [name of the country]” alternativt uppgiften ”cumul avec le pays APE [nom du pays]”.

6.   Vid kumulation med andra länder som omfattas av tull- och kvotfritt tillträde till unionens marknad inom ramen för det allmänna preferenssystemet enligt artikel 9 i denna bilaga ska de ursprungsbevis som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 och som lämnas till exportören av leverantören i det land inom det allmänna preferenssystemet som är materialens ursprungsland utgöra bevis för ursprungsstatus.

I detta fall ska den ursprungsförsäkran som exportören upprättar innehålla uppgiften ”cumulation with GSP country [name of the country]” alternativt uppgiften ”cumul avec le pays SPG [nom du pays]”.

7.   Vid utvidgad kumulation enligt artikel 10 i denna bilaga ska ett ursprungsbevis som utfärdats eller upprättats i enlighet med bestämmelserna i berört frihandelsavtal och som lämnats till exportören av leverantören i det land som är materialens ursprungsland utgöra bevis för ursprungsstatus för material från ett land med vilket unionen har ett frihandelsavtal.

När första stycket är tillämpligt ska den ursprungsförsäkran som exportören upprättar innehålla uppgiften ”extended cumulation with country [name of the country]” alternativt uppgiften ”cumul étendu avec le pays [nom du pays]”.

Artikel 27

Leverantörsdeklaration

1.   Vid tillämpning av artikel 26.4 första stycket b och artikel 26.5 första stycket b i denna bilaga ska en separat leverantörsdeklaration upprättas av leverantören för varje materialsändning, antingen på fakturan för sändningen eller i en bilaga till fakturan eller på en följesedel eller någon annan kommersiell handling som avser den sändningen, där det berörda materialet beskrivs tillräckligt detaljerat för att kunna identifieras. En förlaga till en leverantörsdeklaration återfinns i tillägg V.

2.   Om en leverantör regelbundet förser en viss kund med varor vars status med avseende på reglerna om förmånsursprung förutses bli bestående under avsevärd tid, får leverantören tillhandahålla en enda leverantörsdeklaration (nedan kallad leverantörsdeklaration för längre tid) som också omfattar påföljande sändningar av sådana varor, under förutsättning att de fakta eller omständigheter som legat till grund för beviljandet av förmånsursprung förblir oförändrade.

En leverantörsdeklaration för längre tid får utfärdas för en tid av upp till ett år från och med dagen för utfärdandet av deklarationen. En leverantörsdeklaration för längre tid får utfärdas med retroaktiv verkan. I sådana fall får deklarationens giltighetstid inte överstiga ett år från och med den första giltighetsdagen. Giltighetstiden ska anges i leverantörsdeklarationen för längre tid.

Tullmyndigheten får återkalla en leverantörsdeklaration för längre tid om omständigheterna förändras eller om oriktiga eller felaktiga uppgifter lämnats.

Leverantören ska omgående underrätta kunden när en leverantörsdeklaration för längre tid inte längre är giltig för de varor som levereras.

3.   En leverantörsdeklaration får upprättas på ett förtryckt formulär.

4.   En leverantörsdeklaration ska undertecknas för hand. När en faktura och en leverantörsdeklaration upprättas med hjälp av elektronisk databehandling behöver leverantörsdeklarationen emellertid inte undertecknas för hand, under förutsättning att den ansvarige personen i leverantörsföretaget identifieras på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna i det land eller territorium där leverantörsdeklarationen upprättas. Sådana tullmyndigheter får fastställa villkor för tillämpningen av denna punkt.

Artikel 28

Ursprungsbevis

1.   En ursprungsförsäkran ska upprättas för varje sändning.

2.   En ursprungsförsäkran ska vara giltig i tolv månader från och med den dag då den upprättas av exportören.

3.   En enda ursprungsförsäkran får omfatta flera sändningar, om varorna uppfyller de följande villkoren:

a)

De är isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet.

b)

De klassificeras enligt avdelning XVI eller XVII eller nummer 7308 eller 9406 i Harmoniserade systemet.

c)

De avses importeras i delleveranser.

Avsnitt 3

Förfaranden vid övergång till fri omsättning i unionen

Artikel 29

Uppvisande av ursprungsbevis

1.   I tulldeklarationen för övergång till fri omsättning ska det hänvisas till ursprungsförsäkran. Ursprungsförsäkran ska hållas tillgänglig för tullmyndigheterna, som kan begära att den uppvisas för att deklarationen ska kunna kontrolleras. Dessa myndigheter kan också kräva att försäkran översätts till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den berörda medlemsstaten.

2.   När deklaranten ansöker om att omfattas av förmånerna enligt detta beslut utan att inneha en ursprungsförsäkran vid tidpunkten för godtagandet av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning ska denna deklaration anses som en förenklad deklaration i den mening som avses i artikel 166 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (9 16 24) och behandlas som sådan.

3.   Innan deklaranten deklarerar varor för övergång till fri omsättning ska denne noggrant se till att varorna uppfyller kraven i denna bilaga, särskilt genom att kontrollera

a)

att det av den offentliga webbplats som avses i artikel 40.3 och 40.4 i denna bilaga framgår att exportören är registrerad för upprättande av ursprungsförsäkringar, utom i de fall där det totala värdet av de avsända ursprungsprodukterna inte överskrider 10 000 EUR, och

b)

att ursprungsförsäkran upprättats i enlighet med tillägg IV.

Artikel 30

Undantag från krav på ursprungsbevis

1.   Skyldigheten att upprätta och uppvisa en ursprungsförsäkran ska inte gälla för följande produkter:

a)

Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner och vars totala värde inte överskrider 500 EUR.

b)

Produkter som ingår i resandes personliga bagage och vars totala värde inte överskrider 1 200 EUR.

2.   De produkter som avses i punkt 1 ska uppfylla följande krav:

a)

Importen av dem har inte kommersiellt syfte.

b)

Produkterna har deklarerats uppfylla villkoren för att få omfattas av detta beslut.

c)

Det finns inga tvivel om att deklarationen enligt led b är riktig.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 a ska importen inte anses ha kommersiellt syfte om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Importen är av tillfällig karaktär.

b)

Importen består uteslutande av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.

c)

Det är på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Artikel 31

Avvikelser och formella fel

1.   Om det konstateras att uppgifterna i en ursprungsförsäkran endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som uppvisats för tullmyndigheterna för fullgörande av formaliteterna vid import av produkterna ska detta inte i sig medföra att ursprungsförsäkran blir ogiltig, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i dokumentet verkligen avser de berörda produkterna.

2.   Uppenbara formella fel, såsom till exempel skrivfel, i en ursprungsförsäkran ska inte leda till att dokumentet avvisas, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i dokumentet är riktiga.

Artikel 32

Ursprungsförsäkringars giltighet

Ursprungsförsäkringar som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den giltighetsperiod som avses i artikel 28.2 i denna bilaga får godtas för tillämpning av tullförmåner, om underlåtenheten att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter. Även i andra fall där ursprungsförsäkringar uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta dem, om produkterna har anmälts till tullen före ovannämnda sista dag.

Artikel 33

Förfarande för import i delleveranser

1.   Det förfarande som avses i artikel 28.3 i denna bilaga ska gälla under en period som fastställs av medlemsstaternas tullmyndigheter.

2.   De tullmyndigheter i importmedlemsstaterna som övervakar de på varandra följande övergångarna till fri omsättning ska kontrollera att respektive sändning utgör en del av de isärtagna eller icke hopsatta produkter för vilka ursprungsförsäkran upprättats.

Artikel 34

Kontroll av ursprungsförsäkringar

1.   När tullmyndigheterna har tvivel beträffande produkters ursprungsstatus får de begära att deklaranten, inom en rimlig period som de ska fastställa, uppvisar all tillgänglig bevisning i syfte att kontrollera att uppgifterna om ursprung i försäkran är riktiga eller att de villkor som anges i artikel 18 i denna bilaga är uppfyllda.

2.   Tullmyndigheterna får tillfälligt upphöra att bevilja förmånlig tullbehandling under den tid som ett kontrollförfarande enligt artikel 43 i denna bilaga varar när

a)

uppgifterna från deklaranten inte är tillräckliga för att bekräfta att produkterna har ursprungsstatus eller att villkoren i artikel 17.2 eller 18 i denna bilaga är uppfyllda,

b)

deklaranten inte svarar inom den tid som medgetts för inlämning av de uppgifter som avses i punkt 1 i den här artikeln.

3.   I avvaktan på antingen de uppgifter som begärts från deklaranten enligt punkt 1 eller resultaten av det kontrollförfarande som avses i punkt 2 ska importören erbjudas att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som anses nödvändiga.

Artikel 35

Nekande av förmåner

1.   Tullmyndigheterna i importmedlemsstaten ska vägra förmåner enligt detta beslut, utan att vara skyldiga att begära ytterligare bevisning eller att skicka en begäran om kontroll till det berörda ULT, om

a)

varorna inte är desamma som avses i ursprungsförsäkran,

b)

deklaranten inte uppvisar någon ursprungsförsäkran för de berörda produkterna, när en sådan försäkran krävs,

c)

den ursprungsförsäkran som innehas av deklaranten inte har upprättats av en exportör som är registrerad i det berörda ULT, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 21 b och 30.1 i denna bilaga,

d)

ursprungsförsäkran inte har upprättats i enlighet med tillägg IV, eller

e)

villkoren i artikel 18 i denna bilaga inte är uppfyllda.

2.   När en begäran om kontroll enligt artikel 43 i denna bilaga har skickats till ULT:s behöriga myndigheter, ska tullmyndigheterna i importmedlemsstaten vägra förmåner enligt detta beslut, om de

a)

har fått ett svar som visar att exportören inte hade rätt att upprätta ursprungsförsäkran,

b)

har fått ett svar som visar att produkterna i fråga inte har ursprung i det berörda ULT eller att villkoren i artikel 17.2 i denna bilaga inte är uppfyllda, eller

c)

hade rimliga tvivel om huruvida ursprungsförsäkran var giltig eller huruvida deklarantens uppgifter om produkternas verkliga ursprung var riktiga, när de lämnade begäran om kontroll, och

i)

inte har mottagit något svar inom den tidsfrist som medgetts enligt artikel 43 i denna bilaga, eller

ii)

har mottagit ett svar som inte tillräckligt besvarar de frågor som väckts i begäran.

AVDELNING V

ARRANGEMANG FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Avsnitt 1

Allmänna krav

Artikel 36

Allmänna principer

1.   För att förmånerna ska kunna tillämpas korrekt ska ULT åta sig att

a)

införa och upprätthålla de administrativa strukturer och system som krävs för att de regler och förfaranden som anges i denna bilaga ska kunna genomföras och förvaltas i det landet, inbegripet i tillämpliga fall de arrangemang som krävs för tillämpning av kumulation,

b)

genom sina behöriga myndigheter samarbeta med kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter.

2.   Det samarbete som avses i punkt 1 b i denna artikel ska bestå i följande:

a)

Allt nödvändigt bistånd vid en förfrågan från kommissionen om övervakning av att denna bilaga tillämpas korrekt i det berörda landet, inbegripet kontrollbesök på plats av kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter.

b)

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 34 och 35 i denna bilaga, kontroll av produkters ursprungsstatus och efterlevnaden av de andra villkor som anges i denna bilaga, inklusive kontrollbesök på plats, när detta begärs av kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter i samband med ursprungsutredningar.

c)

Om kontrollförfarandet eller andra tillgängliga uppgifter tyder på att bestämmelserna i denna bilaga överträds, ska det berörda ULT på eget initiativ eller på begäran av kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter utföra lämpliga undersökningar eller se till att sådana undersökningar utförs med vederbörlig skyndsamhet, så att sådana överträdelser identifieras och förhindras. Kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter får delta i dessa undersökningar.

3.   ULT ska före den 1 januari 2020 till kommissionen inge ett formellt åtagande att uppfylla villkoren i punkt 1.

Artikel 37

Krav på offentliggörande och uppfyllande av villkor

1.   Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) offentliggöra en förteckning över ULT och de datum då de anses ha uppfyllt de villkor som avses i artikel 39 i denna bilaga. När ett nytt ULT uppfyller de villkoren ska kommissionen uppdatera förteckningen.

2.   Produkter som har ursprung i ett ULT ska vid övergång till fri omsättning i unionen omfattas av tullförmånerna enbart på villkor att de exporterats från och med det datum som anges i den förteckning som avses i punkt 1.

3.   Ett ULT ska anses uppfylla de villkor som avses i artiklarna 36 och 39 i denna bilaga den dag då det har

d)

meddelat de uppgifter som avses i artikel 39.1 i denna bilaga, och

e)

ingett det åtagande som avses i artikel 36.3 i denna bilaga.

Artikel 38

Påföljder

Den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprättar eller låter upprätta ett dokument som innehåller oriktiga uppgifter ska bli föremål för påföljder.

Avsnitt 2

Metoder för administrativt samarbete tillämpliga på rex-systemet

Artikel 39

Meddelande av namn på och adress till ULT:s behöriga myndigheter

1.   ULT ska meddela kommissionen namn på och adresser till de myndigheter belägna på deras territorium som utgör

a)

en del av det berörda landets statliga myndigheter och har behörighet att bistå kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter genom administrativt samarbete enligt denna avdelning,

b)

en del av det berörda landets statliga myndigheter, eller som agerar under statens överinseende, och har behörighet att registrera exportörer i och avregistrera dem från registret över registrerade exportörer.

2.   ULT ska omedelbart underrätta kommissionen om alla ändringar av de uppgifter som meddelats i enlighet med punkterna 1 och 2.

3.   Kommissionen ska vidarebefordra dessa uppgifter till medlemsstaternas tullmyndigheter.

Artikel 40

Rätt till tillgång och offentliggörande av uppgifter från REX-systemet

1.   Kommissionen ska ha tillgång till samtliga uppgifter.

2.   Behöriga myndigheter i ULT ska ha tillgång till uppgifter som rör exportörer som registrerats av dem.

Kommissionen ska ge ULT:s behöriga myndigheter en säker tillgång till REX-systemet.

3.   Kommissionen ska göra följande uppgifter tillgängliga för allmänheten:

a)

Den registrerade exportörens nummer.

b)

Den registrerade exportörens registreringsdag.

c)

Registreringens första giltighetsdag.

d)

I tillämpliga fall, dagen för återkallelse av registreringen.

4.   Kommissionen ska göra följande uppgifter tillgängliga för allmänheten om exportören har samtyckt till detta genom att underteckna fält 6 i formuläret i tillägg III:

a)

Den registrerade exportörens namn i enlighet med fält 1 i formuläret i tillägg III.

b)

Adress till den plats där den registrerade exportören är etablerad i enlighet med fält 1 i formuläret i tillägg III.

c)

Kontaktuppgifter i enlighet med fälten 1 och 2 på formuläret i tillägg III.

d)

En vägledande beskrivning av de varor som uppfyller kraven för förmånsbehandling, inbegripet en vägledande förteckning över nummer eller kapitel, i enlighet med fält 4 i formuläret i tillägg III.

e)

Den registrerade exportörens TIN-nummer (trader identification number) i enlighet med fält 1 i formuläret i tillägg III.

f)

Uppgift om huruvida den registrerade exportören är handlare eller producent i enlighet med fält 3 i formuläret i tillägg III.

En vägran att underteckna fält 6 ska inte utgöra grund för att vägra registrering av exportören.

Artikel 41

Skydd av uppgifter i REX-systemet

1.   De uppgifter som registreras i REX-systemet av ULT:s behöriga myndigheter ska behandlas enbart i syfte att tillämpa denna bilaga.

2.   Registrerade exportörer ska förses med den information som anges i artiklarna 14–16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (10 17) eller artiklarna 12–14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (11 18).

Registrerade exportörer ska förses med den information som avses i första stycket genom ett meddelande som bifogas ansökan om att bli registrerad exportör i enlighet med tillägg III till denna bilaga.

3.   Varje behörig myndighet i ett ULT som har infört uppgifter i REX-systemet ska betraktas som personuppgiftsansvarig med avseende på behandlingen av dessa uppgifter.

Kommissionen ska betraktas som en gemensam personuppgiftsansvarig med avseende på behandlingen av samtliga uppgifter, så att det garanteras att alla registrerade exportörer kan tillvarata sina rättigheter.

4.   Registrerade exportörers rättigheter i fråga om behandling av de uppgifter som anges i tillägg III till denna bilaga, och som lagras i REX-systemet och behandlas i nationella system, ska utövas i enlighet med förordning (EU) 2016/679.

5.   Medlemsstater som i sina nationella system kopierar de uppgifter från REX-systemet som de har tillgång till ska hålla de kopierade uppgifterna uppdaterade.

6.   Registrerade exportörers rättigheter i fråga om kommissionens behandling av deras registreringsuppgifter ska utövas i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

7.   Alla förfrågningar från registrerade exportörer om utövande av rätten till tillgång till eller rättelse, radering eller blockering av uppgifter i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 ska lämnas till och behandlas av den personuppgiftsansvarige.

Om en registrerad exportör har lämnat en sådan förfrågan till kommissionen, utan att ha försökt att få sina rättigheter tillgodosedda av den personuppgiftsansvarige, ska kommissionen vidarebefordra denna förfrågan till den personuppgiftsansvarige för uppgifterna om denna registrerade exportör.

Om den registrerade exportören inte får sina rättigheter tillgodosedda av den personuppgiftsansvarige, ska den registrerade exportören lämna en förfrågan om detta till kommissionen, som då agerar som personuppgiftsansvarig. Kommissionen ska ha rätt att rätta, radera eller blockera uppgifterna.

8.   De nationella tillsynsmyndigheterna för dataskydd och Europeiska datatillsynsmannen ska, var och en inom ramen för sin befogenhet, vid behov

a)

samarbeta och säkerställa en samordnad tillsyn av registreringsuppgifter,

b)

utbyta relevant information,

c)

bistå varandra med granskningar och inspektioner,

d)

utreda svårigheter med tolkningen eller tillämpningen av denna bilaga,

e)

undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller den registrerades rättigheter,

f)

utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem, och

g)

främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om dataskydd.

Artikel 42

Kontroll av ursprung

1.   För att kontrollera efterlevnaden av reglerna om produkters ursprungsstatus ska ULT:s behöriga myndigheter utföra

a)

kontroller av produkters ursprungsstatus, på begäran av medlemsstaternas tullmyndigheter,

b)

regelbundna kontroller av exportörer, på eget initiativ.

2.   De kontroller som avses i punkt 1 b ska säkerställa att exportörer kontinuerligt iakttar sina skyldigheter. De ska utföras med intervaller som fastställs på grundval av lämpliga riskanalyskriterier. För detta ändamål ska ULT:s behöriga myndigheter begära att exportörerna tillhandahåller dem kopior av eller en förteckning över ursprungsförsäkringar som de har upprättat.

3.   ULT:s behöriga myndigheter ska ha rätt att begära alla slags underlag och att utföra alla slags kontroller av exportörers räkenskaper och, vid behov, räkenskaperna för tillverkare som levererar till exportörerna, inklusive på platsen, eller varje annan kontroll som de bedömer lämplig.

Artikel 43

Begäran om kontroll av ursprungsförsäkringar

1.   Efterkontroller av ursprungsförsäkringar ska göras stickprovsvis eller när medlemsstaternas tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande deras äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i denna bilaga.

När en medlemsstats tullmyndigheter begär att ett ULT:s behöriga myndigheter samarbetar vid en kontroll av giltigheten hos ursprungsförsäkringar, produkters ursprungsstatus eller av båda, ska de vid behov ange på sin begäran skälen till att de har rimliga tvivel beträffande giltigheten hos ursprungsförsäkran eller produkternas ursprungsstatus.

Till stöd för begäran om kontroll kan de skicka en kopia av ursprungsförsäkran och alla ytterligare uppgifter eller dokument som tyder på att uppgifterna i försäkran inte är riktiga.

Den begärande medlemsstaten ska för inlämning av resultaten av kontrollen fastställa en inledande tidsfrist på sex månader, som ska inledas på dagen för begäran om kontroll.

2.   Om det vid rimliga tvivel inte inkommer något svar inom den tidsfrist som anges i punkt 1 eller om svaret inte innehåller tillräcklig information för att fastställa produkternas verkliga ursprung, ska en andra begäran skickas till de behöriga myndigheterna i berört ULT. I denna begäran ska det fastställas en ytterligare tidsfrist på högst sex månader.

Artikel 44

Kontroll av leverantörsdeklarationer

1.   Kontroller av sådana leverantörsdeklarationer som avses i artikel 27 i denna bilaga får göras stickprovsvis eller när importlandets tullmyndigheter har rimliga tvivel om att dokumentet är äkta eller att uppgifterna om de berörda materialens verkliga ursprung är riktiga eller fullständiga.

2.   De tullmyndigheter till vilka en leverantörsdeklaration lämnas får begära att tullmyndigheterna i det land där deklarationen upprättats utfärdar ett informationscertifikat enligt förlagan i tillägg VI. Alternativt får de tullmyndigheter till vilka en leverantörsdeklaration lämnas begära att exportören uppvisar ett informationscertifikat utfärdat av tullmyndigheterna i det land där deklarationen upprättats.

En kopia av informationscertifikatet ska i minst tre år bevaras av det kontor som har utfärdat det.

3.   De tullmyndigheter som begärt en kontroll ska så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna. Resultatet ska klart utvisa om deklarationen angående materialens status är riktig.

4.   Leverantörer ska för kontrolländamål i minst tre år bevara en kopia av det dokument som innehåller deklarationen tillsammans med all bevisning som är nödvändig för att styrka materialens verkliga status.

5.   Tullmyndigheterna i det land där leverantörsdeklarationen upprättas ska ha rätt att begära alla slags underlag och att utföra alla slags kontroller som de anser lämpliga i syfte att fastställa om en leverantörsdeklaration är riktig.

6.   En ursprungsförsäkran som upprättats på grundval av en oriktig leverantörsdeklaration ska anses ogiltig.

Artikel 45

Övriga bestämmelser

1.   Detta avsnitt och avdelning V avsnitt 2 ska i tillämpliga delar gälla för

a)

export från unionen till ett ULT vid tillämpning av bilateral kumulation enligt artikel 7 i denna bilaga,

b)

export från ett ULT till ett annat ULT vid tillämpning av ULT-kumulation enligt artikel 2.2 i denna bilaga,

c)

export från unionen till ett ULT, om detta ULT unilateralt beviljar förmånlig tullbehandling för en produkt som har ursprung i unionen i enlighet med denna bilaga.

2.   I de fall som avses i punkt 1 a och c i denna artikel ska exportörer vara registrerade i unionen i enlighet med artikel 68 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

AVDELNING VI

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 46

Ceuta och Melilla

1.   Bestämmelserna i denna bilaga om utfärdande, användning och efterkontroll av ursprungsbevis ska i tillämpliga delar gälla produkter som för tillämpning av bilateral kumulation exporteras från ett ULT till Ceuta och Melilla och produkter som för tillämpning av bilateral kumulation exporteras från Ceuta och Melilla till ett ULT.

2.   Ceuta och Melilla ska anses som ett enda territorium.

3.   De spanska tullmyndigheterna ska ansvara för tillämpningen av denna bilaga i Ceuta och Melilla.

AVDELNING VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 47

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 285 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande och det hänvisas till denna punkt, ska det förfarandet avslutas utan resultat om kommitténs ordförande, inom tidsfristen för att avge yttrandet, så beslutar.

Tillägg I

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR OCH FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLING ELLER BEARBETNING SOM GER URSPRUNGSSTATUS

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

Anmärkning 1 – Allmän inledning

I detta tillägg fastställs villkoren enligt artikel 4 i denna bilaga för att produkter ska anses ha ursprung i det berörda ULT. Det finns fyra olika typer av regler, som varierar beroende på produkten:

a)

Behandling eller bearbetning som medför att det maximala innehållet av icke‐ursprungsmaterial inte överskrids.

b)

Behandling eller bearbetning som medför att de tillverkade produkternas fyrställiga nummer eller sexställiga undernummer blir ett annat än de använda materialens fyrställiga nummer eller sexställiga undernummer.

c)

En särskild behandlings- eller bearbetningsprocess som utförs.

d)

Behandling eller bearbetning som utförs på vissa helt framställda material.

Anmärkning 2 – Förteckningens struktur

2.1

I kolumnerna 1 och 2 beskrivs den framställda produkten. I kolumn 1 anges kapitelnumret, det fyrställiga numret eller det sexställiga undernumret, beroende på vad som är tillämpligt. I kolumn 2 anges den varubeskrivning som används i det systemet för det numret eller kapitlet. För varje post i kolumnerna 1 och 2 anges en eller flera regler (Åtgärd som medför ursprung) i kolumn 3, med förbehåll för vad som sägs i anmärkning 2.4. Dessa åtgärder som medför ursprung avser enbart icke-ursprungsmaterial. Om en post i kolumn 1 föregås av ordet ”ex”, betyder detta att regeln i kolumn 3 endast gäller för den del av numret som anges i kolumn 2.

2.2

Om flera nummer eller undernummer är grupperade tillsammans i kolumn 1 eller ett kapitelnummer anges och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför görs i allmänna ordalag, gäller den motsvarande regeln i kolumn 3 för alla de produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av de nummer eller undernummer som är grupperade i kolumn 1.

2.3

Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma nummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av numret för vilken motsvarande regel i kolumn 3 gäller.

2.4

När två alternativa regler anges i kolumn 3, separerade med ordet ”eller”, kan exportören välja vilken regel som ska användas.

Anmärkning 3 – Exempel på hur reglerna ska tillämpas

3.1

Artikel 4.2 i denna bilaga angående produkter som har fått ursprungsstatus och som används i tillverkningen av andra produkter ska tillämpas oavsett om denna status erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i det berörda ULT eller i unionen.

3.2

Enligt artikel 5 i denna bilaga ska den behandling eller bearbetning som utförs vara mer omfattande än de åtgärder som anges i den artikeln. Om detta inte är fallet ska varorna inte omfattas av förmånlig tullbehandling, även om villkoren i förteckningen nedan är uppfyllda.

Om inte annat sägs i artikel 5 i denna bilaga anger reglerna i förteckningen den minsta behandling eller bearbetning som fordras, och ytterligare behandling eller bearbetning ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförandet av mindre behandling eller bearbetning inte ge ursprungsstatus. Om det i en regel fastslås att icke-ursprungsmaterial på ett visst tillverkningsstadium får användas, är alltså användning av sådant material på ett tidigare tillverkningsstadium tillåten, medan användning av sådant material på ett längre framskridet tillverkningsstadium inte är tillåten.

3.3

Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 3.2 får, om det i en regel anges ”Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst”, material enligt vilket nummer som helst användas (även material med samma varubeskrivning och nummer som produkten), dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln.

Uttrycken ”Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer …” och ”Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt samma nummer som produkten” innebär däremot att material enligt vilket nummer som helst får användas, utom material med samma varubeskrivning som den som anges för produkten i kolumn 2.

3.4

Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

3.5

Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt måste tillverkas av ett visst material, hindrar regeln inte användning även av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret.

Anmärkning 4 – Allmänna bestämmelser om vissa jordbruksvaror

4.1

Jordbruksvaror enligt kapitlen 6, 7, 8, 9, 10 och 12 och nummer 2401 som har odlats eller skördats på ett ULT:s territorium ska anses ha ursprung i det landets territorium, även om de har odlats från fröer, lökar, rotstockar, sticklingar, ympkvistar, skott, knoppar eller andra levande delar av växter som importerats från ett annat land.

4.2

I de fall innehållet av socker utan ursprungsstatus i en viss produkt är föremål för begränsningar ska vikten av det socker enligt nummer 1701 (sackaros) och 1702 (till exempel fruktos, glukos, laktos, maltos, isoglukos eller invertsocker) som används vid tillverkningen av slutprodukten och som används vid tillverkningen av icke‐ursprungsprodukter som införlivas i slutprodukten beaktas vid beräkningen av dessa begränsningar.

Anmärkning 5 – Terminologi som används för vissa textilprodukter

5.1

Med begreppet naturfibrer avses i förteckningen andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall, och inbegriper, om inte annat anges, även sådana fibrer som har kardats, kammats eller behandlats på annat sätt, men inte spunnits.

5.2

Begreppet naturfibrer inbegriper tagel enligt nummer 0503, natursilke enligt nummer 5002 och 5003 samt ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt nummer 5101–5105, bomullsfibrer enligt nummer 5201–5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt nummer 5301–5305.

5.3

Med begreppen textilmassa, kemiska material och material för papperstillverkning avses i förteckningen de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller regenat-, syntet- eller pappersgarn.

5.4

Med begreppet konststapelfibrer avses i förteckningen fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, syntet- eller regenatstapelfibrer och avfall av syntet- eller regenatfibrer enligt nummer 5501–5507.

Anmärkning 6 – Toleranser som gäller för produkter tillverkade av en blandning av textilmaterial

6.1

Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen hänvisas till denna anmärkning, ska villkoren i kolumn 3 inte tillämpas på något bastextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt och som sammanlagt utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla de bastextilmaterial som har använts. (Se också anmärkningarna 6.3 och 6.4)

6.2

Den tolerans som avses i anmärkning 6.1 får emellertid endast tillämpas på blandprodukter som har tillverkats av två eller flera bastextilmaterial.

Följande är bastextilmaterial:

Natursilke.

Ull.

Grova djurhår.

Fina djurhår.

Tagel.

Bomull.

Material för papperstillverkning och papper.

Lin.

Mjukhampa.

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave.

Kokosfibrer, abaca, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

Syntetkonstfilament.

Regenatkonstfilament.

Elektriskt ledande fibrer.

Syntetkonststapelfibrer av polypropen.

Syntetkonststapelfibrer av polyester.

Syntetkonststapelfibrer av polyamid.

Syntetkonststapelfibrer av polyakrylnitril.

Syntetkonststapelfibrer av polyimid.

Syntetkonststapelfibrer av polytetrafluoreten.

Syntetkonststapelfibrer av polyfenylensulfid.

Syntetkonststapelfibrer av polyvinylklorid.

Andra syntetkonststapelfibrer.

Regenatkonststapelfibrer av viskos.

Andra regenatkonststapelfibrer.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet.

Produkter enligt nummer 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.

Andra produkter enligt nummer 5605.

Glasfibrer.

Metallfibrer.

Exempel:

Ett garn enligt nummer 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nummer 5203 och syntetstapelfibrer enligt nummer 5506 är ett blandgarn. Syntetstapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % av garnets vikt.

Exempel:

En vävnad av ull enligt nummer 5112 tillverkad av garn av ull enligt nummer 5107 och syntetiskt garn av stapelfibrer enligt nummer 5509 är en blandväv. Syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna, eller en kombination av båda, får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % av tygets vikt.

Exempel:

Tuftad dukvara av textilmaterial enligt nummer 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och bomullsvävnader enligt nummer 5210 är en blandprodukt endast om bomullsväven själv är en blandväv tillverkad av garn som klassificeras enligt två skilda nummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva är blandningar.

Exempel:

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial är tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och syntetiska vävnader enligt nummer 5407 är de använda garnerna givetvis två skilda bastextilmaterial och den tuftade dukvaran av textilmaterial är följaktligen en blandprodukt.

6.3

I fråga om produkter som innehåller ”garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet” är denna tolerans 20 % för sådant garn.

6.4

I fråga om produkter som innehåller ”remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister” är denna tolerans 30 % för sådana remsor.

Anmärkning 7 – Andra toleranser som gäller för vissa textilprodukter

7.1

När det i förteckningen hänvisas till denna anmärkning får textilmaterial som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda konfektionsprodukterna användas, om de klassificeras enligt ett annat nummer än produkten och deras värde inte överstiger 8 % av produktens pris fritt fabrik.

7.2

Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 7.3 får material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 användas fritt vid tillverkning av textilprodukter, oavsett om de innehåller textilmaterial.

Exempel:

Om det i en regel i förteckningen exempelvis anges att garn ska användas för en viss textilprodukt, t.ex. byxor, hindrar detta inte användning av metallföremål, t.ex. knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt kapitlen 50–63. Av samma skäl får blixtlås användas, även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial.

7.3

I de fall en procentregel gäller måste vid beräkningen av värdet av införlivade icke‐ursprungsmaterial hänsyn tas till värdet av de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63.

Anmärkning 8 – Definition av särskilda processer och enkla åtgärder som utförs beträffande vissa produkter enligt kapitel 27

8.1

Med särskilda processer avses i samband med nummer ex 2707 och 2713 följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation  (12).

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid; neutralisering med alkali; blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisation.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

8.2

Med särskilda processer avses i samband med nummer 2710, 2711 och 2712 följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation  (12).

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid; neutralisering med alkali; blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisation.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

j)

Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: avsvavling med väte om de behandlade produkternas svavelinnehåll minskas med minst 85 % (ASTM D 1266–59 T-metoden).

k)

Endast för produkter enligt nummer 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

l)

Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: vätebehandling, annan än avsvavling, vid vilken väte vid ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nummer ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet ska emellertid inte räknas som en särskild process.

m)

Endast för eldningsoljor enligt nummer ex 2710: atmosfärisk destillation, om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86-metoden.

n)

Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nummer ex 2710: bearbetning genom elektrisk högfrekvensurladdning.

o)

Endast för råa produkter (andra än vaselin, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax eller paraffin innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja) enligt nummer ex 2712: oljeavskiljning genom fraktionerad kristallisation.

8.3

I fråga om nummer ex 2707 och 2713 ska enkla åtgärder såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning, märkning eller erhållande av ett visst svavelinnehåll genom blandning av produkter med olika svavelinnehåll, eller någon kombination av dessa eller liknande åtgärder, inte medföra ursprungsstatus.

Förteckning över produkter och behandling eller bearbetning som ger ursprungsstatus

Nummer i harmoniserade systemet

Varuslag

Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus)

(1)

(2)

(3)

Kapitel 1

Levande djur

Alla djur enligt kapitel 1 är helt framställda

Kapitel 2

Kött och ätbara slaktbiprodukter

Tillverkning vid vilken allt kött och alla ätbara slaktbiprodukter i produkter enligt detta kapitel är helt framställda

ex kapitel 3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, med undantag av följande:

Alla fiskar, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur är helt framställda

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 är helt framställt

0305

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 är helt framställt

ex 0306

Kräftdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 är helt framställt

ex 0307

Blötdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 är helt framställt

Kapitel 4

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 4 är helt framställt, och

det använda sockrets vikt  (6 13 21 25) inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

ex kapitel 5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex 0511 91

Oätlig rom och mjölke

All rom och mjölke är helt framställd

Kapitel 6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o. d.; snittblommor och snittgrönt

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 6 är helt framställt

Kapitel 7

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 är helt framställt

Kapitel 8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

Tillverkning vid vilken

all använd frukt och alla använda bär, nötter och skal av citrusfrukter eller meloner enligt kapitel 8 är helt framställda, och

det använda sockrets vikt  (6 13 21 25) inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

Kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Kapitel 10

Spannmål

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 är helt framställt

ex kapitel 11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 10 och 11, nummer 0701 och 2303 och undernummer 0710 10 är helt framställt

ex 1106

Mjöl och pulver av torkade, spritade baljväxtfrön enligt nummer 0713

Torkning och malning av baljfrukter och baljväxtfrön enligt nummer 0708

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 13

Schellack o. d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst och vid vilken det använda sockrets vikt  (6 13 21 25) inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

Kapitel 14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex kapitel 15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten

1501 till 1504

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får, getter, fisk osv.

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

1505, 1506 och 1520

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin) Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade. Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

1509 och 1510

Olivolja och fraktioner av denna olja

Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material är helt framställt

1516 och 1517

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Margarin; ätbara blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter eller oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nummer 1516

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom kött och ätbara slaktbiprodukter enligt kapitel 2 och material enligt kapitel 16 som framställts av kött och ätbara slaktbiprodukter enligt kapitel 2, och

vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 och allt använt material enligt kapitel 16 som framställts av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur enligt kapitel 3 är helt framställt

ex kapitel 17

Socker och sockerkonfektyrer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos och glukos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken vikten av allt använt material enligt nummer 1101–1108, 1701 och 1703 inte överstiger 30 % av slutproduktens vikt

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, vid vilken

sockrets individuella vikt  (6 13 21 25) eller den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av socker  (6 13 21 25) och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, vid vilken

sockrets individuella vikt  (6 13 21 25) eller den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av socker  (6 13 21 25) och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

Kapitel 19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, vid vilken

vikten av använt material enligt kapitlen 2, 3 och 16 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt,

vikten av använt material enligt nummer 1006 och 1101–1108 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt,

sockrets individuella vikt  (6 13 21 25) eller den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av socker  (6 13 21 25) och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

ex kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken det använda sockrets vikt  (6 13 21 25) inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt

2002 och 2003

Tomater, svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 är helt framställt

Kapitel 21

Diverse ätbara beredningar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, vid vilken

sockrets individuella vikt  (6 13 21 25) eller den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av socker  (6 13 21 25) och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

Kapitel 22

Drycker, sprit och ättika

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten eller enligt nummer 2207 och 2208, vid vilken

allt använt material enligt undernummer 0806 10 , 2009 61 och 2009 69 är helt framställt, och

sockrets individuella vikt  (6 13 21 25) eller den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av socker  (6 13 21 25) och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

ex kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex 2302

ex 2303

Återstoder från stärkelseframställning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken vikten av allt använt material enligt kapitel 10 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, vid vilken

allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 är helt framställt, och

vikten av använt material enligt kapitlen 10 och 11 och nummer 2302 och 2303 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt, och

sockrets individuella vikt  (6 13 21 25) eller den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, och

den sammanlagda vikten av socker  (6 13 21 25) och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt

ex kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, och vid vilken vikten av använt material enligt kapitel 24 inte överstiger 30 % av den totala vikten av använt material enligt kapitel 24

2401

Råtobak; tobaksavfall

All råtobak och allt tobaksavfall enligt kapitel 24 är helt framställt

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten eller nummer 2403, och vid vilken vikten av använt material enligt nummer 2401 inte överstiger 50 % av den totala vikten av använt material enligt nummer 2401

ex kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement; med undantag av följande: med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2519

Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och magnesiumoxid, även rent, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2707

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 °C (inklusive blandningar av lättbensin (petroleum spirit) och bensen), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer  (7 14 22 26)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer  (8 15 23 27)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer  (8 15 23 27)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, slack wax, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer  (8 15 23 27)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer  (7 14 22 26)

eller

Andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 29

Organiska kemikalier; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2905

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta nummer och av etanol; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer 2905. Metallalkoholater enligt detta nummer får dock användas, om deras totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2905 43 ,

2905 44 ,

2905 45

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycerol

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten. Material enligt samma undernummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 30

Farmaceutiska produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Kapitel 31

Gödselmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, så kallad dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

– Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna ur bituminösa mineral, slack wax eller scale wax

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Kapitel 35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 38

Diverse kemiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3824 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt undernummer2905 44

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten eller enligt undernummer 2905 44 . Material enligt samma undernummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 39

Plaster och plastvaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3907

Sampolymerer, framställda från polykarbonater samt av akrylnitril, butadien och styren (ABS)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik  (9 16 24)

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Polyester

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning utgående från polykarbonat av tetrabrombifenol A

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 40

Gummi och gummivaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi:

 

Regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

Andra slag

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nummer 4011 och 4012

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

4101 till 4103

Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade; oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, andra än sådana som enligt anmärkning 1 c till kapitel 41 inte omfattas; andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, andra än sådana som enligt anmärkning 1 b eller 1 c till kapitel 41 inte omfattas

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

4104–4106

Hudar och skinn, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda

Återgarvning av garvade eller förgarvade hudar och skinn enligt undernummer 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 eller 4106 91

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

4107, 4112, 4113

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt undernummer 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 och 4106 92 får dock bara användas om återgarvning görs av torra hudar och skinn som är garvade eller som crust

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

4301

Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än oberedda hudar och skinn enligt nummer 4101, 4102 eller 4103

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex 4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:

 

 

Tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning, utöver tillskärning och hopfogning av garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

Andra slag

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn enligt nummer 4302, icke hopfogade

ex kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Hyvling, slipning eller längdskarvning

ex 4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke) och skivor för plywood, med en tjocklek av högst 6 mm, kantskarvade, och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Kantskarvning, hyvling, slipning eller längdskarvning

ex 4410–ex 4413

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor

Profilering

ex 4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor i icke avpassade dimensioner

ex 4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Cellplattor och vissa takspån (shingles och shakes) får dock användas

 

Profilerat virke

Profilering

ex 4421

Ämnen till tändstickor; träpligg till skodon

Tillverkning utgående från virke enligt vilket nummer som helst, utom trätråd enligt nummer 4409

Kapitel 45

Kork och varor av kork

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 50

Natursilke; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex 5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), kardat eller kammat

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

5004–ex 5006

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller snoddning  (10 17)

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn eller snoddning, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning

eller

Färgning av garner åtföljd av vävning

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik  (10 17)

ex kapitel 51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5106–5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning  (10 17)

5111–5113

Vävnader av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning

eller

Färgning av garner åtföljd av vävning

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik  (10 17)

ex kapitel 52

Bomull; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5204–5207

Garn och sytråd av bomull

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning  (10 17)

5208–5212

Vävnader av bomull:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

Färgning av garner åtföljd av vävning

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik  (10 17)

ex kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5306–5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning  (10 17)

5309–5311

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

Färgning av garner åtföljd av vävning

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik  (10 17)

5401–5406

Garn, monofilamentgarn och sytråd av konstfilament

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer  (10 17)

5407 och 5408

Vävnader av garn av syntet- eller regenatfilament:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

Snoddning eller texturering åtföljd av vävning, om värdet av använda icke-snodda/icke-texturerade garner inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik  (10 17)

5501 till 5507

Konststapelfibrer

Sprutning av konstfibrer

5508 till 5511

Garn och sytråd av konststapelfibrer

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning  (10 17)

5512 till 5516

Vävnader av konststapelfibrer:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

Färgning av garner åtföljd av vävning

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik  (10 17)

ex kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av följande:

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer

eller

Stoftning åtföljd av färgning eller tryckning  (10 17)

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

Nålfilt

Sprutning av konstfibrer åtföljd av framställning av textilvaror

Följande får dock användas:

garn av polypropenfilament enligt nummer 5402,

stapelfibrer av polypropen enligt nummer 5503 eller 5506, eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nummer 5501,

om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex

och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Enbart framställning av textilvaror, om filten har tillverkats av naturfibrer  (10 17)

Andra slag

Sprutning av konstfibrer åtföljd av framställning av textilvaror

eller

Enbart framställning av textilvaror, om filten har tillverkats av naturfibrer  (10 17)

5603

Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

Sprutning av konstfibrer, eller användning av naturfibrer, åtföljd av bondningsmetoder inbegripet nålfiltning

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nummer 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

 

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna

Andra slag

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer  (10 17)

5605

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nummer 5404 eller 5405, i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer  (10 17)

5606

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nummer 5404 eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt nummer 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer

eller

Spinning åtföljd av stoftning

eller

Stoftning åtföljd av färgning  (10 17)

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Tillverkning utgående från garn av kokosfibrer, garn av sisal eller garn av jute

eller

Stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning

eller

Tuftning åtföljd av färgning eller av tryckning

Sprutning av konstfibrer, åtföljd av bondningsmetoder inbegripet nålfiltning  (10 17)

Följande får dock användas:

garn av polypropenfilament enligt nummer 5402,

stapelfibrer av polypropen enligt nummer 5503 eller 5506, eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nummer 5501,

om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex, och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Vävnader av jute får användas som underlag

ex kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av följande:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning eller stoftning eller överdragning

eller

Stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning

eller

Färgning av garner åtföljd av vävning

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik  (10 17)

5805

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

Vävning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning

eller

Stoftning åtföljd av färgning eller tryckning

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:

 

Innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial

Vävning

Andra slag

Sprutning av konstfibrer åtföljd av vävning

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nummer 5902

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5904

Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning  (10 17)

5905

Textiltapeter:

 

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller andra material

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

Andra

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik  (10 17)

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nummer 5902:

 

Dukvaror av trikå

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning

eller

Stickning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

Färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning  (10 17)

Andra vävnader gjorda av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial

Sprutning av konstfibrer åtföljd av vävning

Andra slag

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

Färgning av garn av naturfibrer åtföljd av vävning

5907

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

Vävning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning

eller

Stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning

eller

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5908

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade:

 

Glödstrumpor, även impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

Annat

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5909 till 5911

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för tekniskt bruk:

 

Polerskivor eller ringar, andra än av filt enligt nummer 5911

Vävning

 

Vävnader, även filtade, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller för annat tekniskt bruk, även impregnerade eller belagda, tubformade eller ändlösa, med ett eller flera varp- och/eller väftsystem, eller flatvävda med flera varp- och/eller väftsystem enligt nummer 5911

Sprutning av konstfibrer eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer, i varje enskilt fall åtföljd av vävning

eller

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning.

Endast följande fibrer får användas:

garn av kokosfibrer,

garn av polytetrafluoreten  (11 18),

flertrådigt garn av polyamid, överdraget, impregnerat eller belagt med fenoplaster,

garn av syntetiska textilfibrer av aromatiska polyamider framställda genom polykondensation av metafenylendiamin och isoftalsyra,

monofilament av polytetrafluoreten  (11 18),

garn av syntetiska textilfibrer av polyparafenylentereftalamid,

garn av glasfibrer, överdraget med fenoplaster och omspunnet med akrylgarn  (11 18),

monofilament av sampolyester av en polyester och ett tereftalsyraharts och 1,4-cyklohexandietanol och isoftalsyra

Annat

Sprutning av konstfilamentgarn eller spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer, åtföljd av vävning  (10 17)

eller

Vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning

eller

Stickning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning

eller

Stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning

eller

Färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning

eller

Snoddning eller texturering åtföljd av stickning, om värdet av använda icke-snodda/icke-texturerade garner inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

 

Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Stickning och konfektion (inklusive skärning)  (10 17)  (19)

Annat

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform)

eller

Färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform)  (10 17)

ex kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå; med undantag av följande:

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

eller

Konfektion föregången av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik  (10 17)  (19)

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 och ex 6211

Kläder för kvinnor och flickor, broderade; babykläder och tillbehör till babykläder, broderade

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

eller

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik  (19)

ex 6210 och ex 6216

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

eller

Överdragning, om värdet av den använda icke-överdragna textilvävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, åtföljd av konfektion (inklusive skärning)  (20)

ex 6212

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå

 

 

Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Stickning och konfektion (inklusive skärning)  (10 17)  (19)

Annat

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform)

eller

Färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform)  (10 17)

6213 och 6214

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.:

 

 

Broderade

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

eller

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik  (19)

eller

Konfektion föregången av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik  (10 17)  (19)

 

Annat

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

eller

Konfektion följd av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik  (10 17)  (19)

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nummer 6212:

 

 

Broderade

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

eller

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik  (19)

 

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

eller

Överdragning, om värdet av den använda icke-överdragna textilvävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, åtföljd av konfektion (inklusive skärning)  (19)

 

Tillskurna mellanlägg till kragar och manschetter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Annat

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)  (19)

ex kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

6301 till 6304

Res- och sängfiltar, sänglinne etc.; gardiner etc.; andra inredningsartiklar:

 

Av filt eller av bondad duk

Sprutning av konstfibrer eller användning av naturfibrer, i varje enskilt fall åtföljd av en bondningsmetod, inbegripet nålfiltning, och konfektion (inklusive skärning)  (10 17)

Annat:

 

Broderade

Vävning eller stickning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)  (19)

eller

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik  (19)

Annat

Vävning eller stickning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Sprutning av konstfibrer eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer, åtföljd av vävning eller stickning och konfektion (inklusive skärning)  (10 17)

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar:

 

Av bondad duk

Sprutning av konstfibrer eller naturfibrer, i varje enskilt fall åtföljd av en bondningsmetod inbegripet nålfiltning

Annat

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)  (10 17)  (19)

eller

Överdragning, om värdet av den använda icke-överdragna textilvävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

6308

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

Varje artikel i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Artiklar utan ursprungsstatus får dock ingå, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

ex kapitel 64

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan enligt nummer 6406

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 6803

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer

ex 6812

Varor av asbest eller av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex 6814

Varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, på underlag av papper, papp eller annat material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer (även agglomererad eller rekonstruerad glimmer)

Kapitel 69

Keramiska produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 70

Glas och glasvaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

7006

Glas enligt nummer 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat

 

Glasplattor (substrat), täckta med ett dielektriskt metallskikt, utgörande halvledare enligt SEMII:s standard  (20)

Tillverkning utgående från icke-täckta glasplattor (substrat) enligt nummer 7006

Annat

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7001

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Slipning av glasvaror, om det totala värdet av glasvaror i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nummer 7010 eller 7018)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Slipning av glasvaror, om det totala värdet av glasvaror i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Dekorering för hand (utom serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, om det totala värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

7106, 7108 och 7110

Ädla metaller:

 

I obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nummer 7106, 7108 och 7110

eller

Elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nummer 7106, 7108 eller 7110

eller

Sammansmältning och/eller legering av ädla metaller enligt nummer 7106, 7108 eller 7110, med varandra eller med oädla metaller

I form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

ex 7107, ex 7109 och ex 7111

Metall med plätering av ädel metall, i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad

7115

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7117

Oäkta smycken

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning utgående från delar av oädel metall, som inte har överdrag av eller är belagda med ädla metaller, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 72

Järn och stål; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller 7206

7208–7216

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfärdigt material enligt nummer 7206 eller 7207

7217

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nummer 7207

7218 91 och 7218 99

Halvfärdiga produkter

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller undernummer 7218 10

7219–7222

Valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfärdigt material enligt nummer 7218

7223

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nummer 7218

7224 90

Halvfärdiga produkter

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller undernummer 7224 10

7225–7228

Valsade platta produkter, varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfärdigt material enligt nummer 7206, 7207, 7218 eller 7224

7229

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nummer 7224

ex kapitel 73

Varor av järn eller stål; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex 7301

Spont

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7207

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7206

7304, 7305 och 7306

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt nummer 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 eller 7224

ex 7307

Rördelar av rostfritt stål

Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen, vars totala värde inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nummer 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Profiler framställda genom svetsning enligt nummer 7301 får dock inte användas

ex 7315

Snökedjor o.d.

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nummer 7315 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 74

Koppar och varor av koppar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Kapitel 75

Nickel och varor av nickel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7601

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

7607

Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 7606

Kapitel 77

Reserverat för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet

 

ex kapitel 78

Bly och varor av bly; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7801

Bly i obearbetad form:

 

Raffinerat bly

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Andra slag

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Avfall och skrot enligt nummer 7802 får dock inte användas

Kapitel 79

Zink och varor av zink

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 80

Tenn och varor av tenn

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8206

Satser av handverktyg enligt två eller flera av numren 8202–8205, i detaljhandelsförpackningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nummer 8202–8205. Verktyg enligt nummer 8202–8205 får dock ingå i satsen, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

8211

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt nummer 8208, samt blad till sådana knivar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Knivblad och knivskaft av oädel metall får dock användas

8214

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

8215

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

ex kapitel 83

Diverse varor av oädel metall; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8302

Andra beslag och liknande artiklar lämpliga för byggnader samt automatiska dörrstängare

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Annat material enligt nummer 8302 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8306

Statyetter och andra prydnadsföremål av oädel metall

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Annat material enligt nummer 8306 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8401

Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; maskiner och apparater för isotopseparation

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8427

Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar, med lyft- eller annan hanteringsutrustning

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8482

Kullager och rullager

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8501, 8502

Elektriska motorer och generatorer; Elektriska generatoraggregat och roterande omformare

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8503

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8513

Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer), andra än sådana som omfattas av nummer 8512

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8519

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8522

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8521

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8522

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8523

Beredda oinspelade medier för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen, andra än produkter enligt kapitel 37

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8525

Apparater för sändning av rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror, digitala kameror och andra videokameror

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8529

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8526

Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8529

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8529

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8528

Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8529

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8535–8537

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer; tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nummer 8538

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8540 11 och 8540 12

Bildrör för televisionsmottagare, inbegripet sådana för videomonitorer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8542 31–8542 33 och 8542 39

Integrerade monolitkretsar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Diffusion, varvid integrerade kretsar framställs på ett halvledarsubstrat genom selektiv tillsats av lämpliga dopämnen, även om montering eller provning äger rum i ett land som inte är part

8544

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8545

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8546

Elektriska isolatorer, oavsett material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8547

Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nummer 8546) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8548

Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 87

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8804

S.k. rotochutes

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer 8804

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 89

Fartyg samt annan flytande materiel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9002

Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

9033

Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kapitel 90

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 91

Ur och delar till ur

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 92

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 93

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 94

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 9506

Golfklubbor och delar till golfklubbor

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Grovt tillformade ämnen till golfklubbhuvuden får dock användas

ex kapitel 96

Diverse artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9601 och 9602

Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material (inbegripet varor erhållna genom gjutning)

Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material; varor gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin enligt nummer 3503) samt varor av icke härdat gelatin

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

9603

Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska mattsopare utan motor samt moppar och dammvippor; bindlar för borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar; avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9605

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder

Varje artikel i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Artiklar utan ursprungsstatus får dock ingå, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

9606

Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

Tillverkning

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9608

Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; reservoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nummer 9609

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor enligt samma nummer som produkten får dock användas

9612

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor (även sådana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask

Tillverkning

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9613 20

Ficktändare för gas, påfyllningsbara

Tillverkning vid vilken det totala värdet av använt material enligt nummer 9613 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9614

Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Kapitel 97

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Tillägg II

ANSÖKAN OM UNDANTAG

1.   DEN FÄRDIGA PRODUKTENS HANDELSBETECKNING

 

1.1   Tullklassificering (HS-nr)

 

2.   HANDELSBETECKNING FÖR ICKE-URSPRUNGSMATERIAL

 

2.1   Tullklassificering (HS-nr)

 

3.   BERÄKNAD ÅRLIG EXPORTMÄNGD TILL UNIONEN (VIKT, ANTAL, METER ELLER ANNAN ENHET)

 

4.   DE FÄRDIGA PRODUKTERNAS VÄRDE

 

5.   ICKE-URSPRUNGSMATERIALENS VÄRDE

 

6.   ICKE-URSPRUNGSMATERIALENS URSPRUNG

 

7.   SKÄLEN TILL ATT DEN FÄRDIGA PRODUKTEN INTE UPPFYLLER URSPRUNGSREGLERNA

 

8.   TIDSPERIOD FÖR VILKEN UNDANTAG BEGÄRS

dd/mm/åååå–dd/mm/åååå

9.   MÖJLIG UTVECKLING SOM UNDANRÖJER BEHOVET AV UNDANTAG

 

10.   INFORMATION OM FÖRETAGET

Det berörda företagets kapitalstruktur/Storleken på gjorda eller planerade investeringar/Antal anställda eller planerat antal anställda

Tillägg III

ANSÖKAN OM ATT BLI REGISTERAD EXPORTÖR

i samband med registrering av exportörer i ULT inom ramen för associeringen av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen

1.

Exportörens namn, fullständiga adress och land, kontaktuppgifter, TIN-nummer

2.

Ytterligare kontaktuppgifter, inbegripet telefon- och faxnummer och, om sådan finns, e-postadress (ej obligatoriskt)

3.

Uppgift om huruvida exportörens huvudinriktning är produktion eller handel

4.

Vägledande beskrivning av varor som omfattas av förmånsbehandling, inklusive en vägledande förteckning över HS-nummer (eller HS-kapitel, om de varor som företaget handlar med klassificeras enligt fler än 20 HS-nummer)

5.

Exportörens åtagande

Undertecknad

förklarar härmed att ovan angivna uppgifter är korrekta,

intygar att ingen tidigare registrering har återkallats, eller, om detta är fallet, att den situation som ledde till återkallelsen har åtgärdats,

åtar sig att upprätta ursprungsförsäkringar endast för varor som omfattas av förmånsbehandling och som uppfyller de ursprungsregler som fastställs för dessa varor i denna bilaga,

åtar sig att hålla en lämplig affärsbokföring avseende produktion och leverans av varor som omfattas av förmånsbehandling och att bevara bokföringen under minst tre år från utgången av det kalenderår då ursprungsförsäkringarna upprättades,

åtar sig att omgående underrätta den behöriga myndigheten om förändringar i registreringsuppgifterna efter att ha fått sitt nummer som registrerad exportör,

åtar sig att samarbeta med behöriga myndigheter,

åtar sig att godta alla kontroller av huruvida uppgifterna i ursprungsförsäkringarna är riktiga, inbegripet kontroller av bokföringen och kontrollbesök på plats som görs av Europeiska kommissionen eller medlemsstaternas myndigheter,

åtar sig att begära återkallelse av registreringen i systemet om villkoren för export av varor enligt detta beslut inte längre är uppfyllda,

åtar sig att begära återkallelse av registreringen i systemet om det inte längre finns någon avsikt att exportera sådana varor enligt detta beslut.

____________________________________________________

Ort, datum och underskrift av behörig person, namn och befattning  (6 13 21 25)

6.

Exportörens uttryckliga och informerade förhandssamtycke till att få sina personuppgifter offentliggjorda på den offentliga webbplatsen

Undertecknad är medveten om att de uppgifter som lämnas i denna ansökan kan göras tillgängliga för allmänheten på den offentliga webbplatsen. Undertecknad godtar att dessa uppgifter offentliggörs på den offentliga webbplatsen. Undertecknad kan återta sitt samtycke till att dessa uppgifter offentliggörs på webbplatsen genom att skicka en begäran till de behöriga myndigheter som ansvarar för registreringen.

____________________________________________________

Ort, datum och underskrift av behörig person, namn och befattning  (6 13 21 25)

7.

Fält reserverat för behöriga myndigheter

Den sökande registreras under följande nummer:

Registreringsnummer:

Datum för registrering

Registreringens första giltighetsdag

Underskrift och stämpel  (6 13 21 25)

Informationsmeddelande

om skydd och behandling av personuppgifter som lagras i systemet

1.

När Europeiska kommissionen behandlar personuppgifter som anges i denna ansökan om att bli registrerad exportör gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725  (7 14 22 26). När ett ULT:s behöriga myndigheter genomför Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679  (8 15 23 27) ska bestämmelserna i den förordningen gälla i fråga om behandlingen av de personuppgifter som anges i ansökan och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

2.

Personuppgifter med avseende på ansökan om att bli registrerad exportör behandlas inom ramen för rådets beslut 2013/755/EU  (9 16 24). De förordningar som avses i punkt 1 utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med avseende på ansökan om att bli registrerad exportör.

3.

Den behöriga myndigheten i ett ULT där ansökan lämnats in är personuppgiftsansvarig med avseende på behandlingen av dessa uppgifter i REX-systemet.

Förteckningen över behöriga myndigheter i ULT offentliggörs på kommissionens webbplats.

4.

Tillgång till alla uppgifter i denna ansökan beviljas genom ett användar-id/lösenord för användare inom kommissionen, de behöriga myndigheterna i ULT och tullmyndigheterna i medlemsstaterna.

5.

Uppgifterna i en återkallad registrering ska av ett ULT:s behöriga myndigheter bevaras i REX-systemet i tio kalenderår. Denna period ska löpa från utgången av det år under vilket återkallelsen av registreringen äger rum.

6.

Den registrerade har rätt att få tillgång till uppgifter som rör denne och som kommer att behandlas i REX-systemet och har i förekommande fall rätt att få uppgifter rättade, raderade eller blockerade i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 eller (EU) 2016/679, beroende på vilken som är tillämplig. Alla förfrågningar om rätt till tillgång, rättelse, radering eller blockering av uppgifter ska lämnas till och behandlas av de behöriga myndigheterna i det ULT som ansvarar för registreringen. Om en registrerad exportör har lämnat en sådan förfrågan till kommissionen ska kommissionen vidarebefordra denna ansökan till de behöriga myndigheterna i berört ULT. Om den registrerade exportören inte får sina rättigheter tillgodosedda av den personuppgiftsansvarige, ska den registrerade exportören lämna en förfrågan om detta till kommissionen, som då agerar som personuppgiftsansvarig. Kommissionen ska ha rätt att rätta, radera eller blockera uppgifterna.

7.

Klagomål kan lämnas till den berörda nationella dataskyddsmyndigheten. Om klagomålet rör kommissionens behandling av uppgifter bör det skickas till Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

Tillägg IV

URSPRUNGSFÖRSÄKRAN

Denna försäkran upprättas på ett kommersiellt dokument som innehåller exportörens respektive mottagarens namn och fullständiga adresser, en beskrivning av varorna och datum för utfärdande.

Fransk version

L’exportateur (Numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à EUR 10 000 (6 13 21 25)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …  (7 14 22 26) au sens des règles d’origine de la Décision d’association des pays et territoires d’outre-mer et que le critère d’origine satisfait est … …  (8 15 23 27)

Engelsk version

The exporter (number of registered exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10 000 (6 13 21 25)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin  (7 14 22 26) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … …  (8 15 23 27)

Tillägg V

LEVERANTÖRSDEKLARATION FÖR PRODUKTER SOM INTE HAR FÖRMÅNSURSPRUNGSSTATUS

Undertecknad deklarerar att de varor som tagits upp i denna faktura … (1)

har framställts i …(2)

och innehåller följande beståndsdelar och material som inte har förmånsursprungsstatus i EPA‐länder, ULT eller Europeiska unionen:

(3)(4)(5)

(6)

Jag åtar mig att på begäran göra all bevisning till stöd för denna deklaration tillgänglig för tullmyndigheterna.

(7) (8)

(9)

Anmärkning

Texten ovan, ifylld i enlighet med fotnoterna, utgör en leverantörsdeklaration. Fotnoterna behöver inte återges.

1

Om endast en del av de varor som tas upp i fakturan berörs, ska dessa markeras tydligt och en hänvisning till markeringarna införas i deklarationen enligt följande:” … som tagits upp i denna faktura och markerats med … har framställts …”.

Om ett annat dokument än fakturan eller en bilaga till fakturan används (se artikel 27.1 i denna bilaga) ska det dokumentets beteckning ersätta ordet ”faktura”.

(2)

Europeiska unionen, en medlemsstat, ett EPA-land eller ett ULT.

(3)

Varubeskrivning ska alltid ges. Varubeskrivningen ska vara tillräckligt detaljerad för att de berörda varorna ska kunna klassificeras enligt tulltaxan.

(4)

Tullvärden ska endast anges när så krävs.

(5)

Ursprungsland ska endast anges när så krävs. Det ursprung som anges måste vara ett ursprung som medför förmånsbehandling, medan alla andra ursprung ska anges som ”tredjeland”.

(6)

”och har genomgått följande behandling i [Europeiska unionen] [medlemsstat] [EPA-land] [ULT] …”, ska läggas till med en beskrivning av den behandling som utförts, om denna upplysning krävs.

(7)

Ort och datum. Om det rör sig om en leverantörsdeklaration för längre tid enligt artikel 27.2 i denna bilaga ska följande mening läggas till: ”Denna deklaration gäller för alla sändningar av dessa varor som avsänds från och med den … till och med den …”.

(8)

Namn och befattning i företaget.

(9)

Underskrift.

Tillägg VI

INFORMATIONSCERTIFIKAT

1.   

Det informationscertifikat som anges i detta tillägg ska användas och tryckas på ett eller flera av de officiella språk som detta beslut är upprättat på, i överensstämmelse med det exporterande landets eller territoriets nationella rätt. Informationscertifikatet ska fyllas i på ett av dessa språk. Om de fylls i för hand ska de fyllas i med bläck och versaler. De ska ha ett löpnummer, eventuellt tryckt, varigenom de kan identifieras.

2.   

Informationscertifikaten ska normalt ha formatet 210 × 297 mm, men en måttvariation i längdled på högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Papperet ska vara vitt skrivpapper, och det får inte innehålla mekanisk massa eller väga mindre än 25 g/m2.

3.   

De nationella förvaltningarna får förbehålla sig rätten att trycka formulären själva eller låta dem tryckas av tryckerier som de har godkänt. I det senare fallet ska varje formulär innehålla en hänvisning till detta godkännande. Formuläret ska vara försett med tryckeriets namn och adress, eller med en symbol som gör det möjligt att identifiera tryckeriet.

1. Leverantör (1)

INFORMATIONSCERTIFIKAT

för förmånshandel mellan

EUROPEISKA UNIONEN

och

ULT

2. Mottagare (1)

3. Bearbetningsföretag (1)

4. Stat i vilken behandlingen eller bearbetningen har utförts

6. Importtullkontor (1)

5. Myndigheternas anteckningar

7. Importdokument (2)

Formulär … Nr …

Serie …

Datum …

VAROR

8. Kollin (märkning, nummer, antal och slag)

9. Nummer/undernummer i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS-nummer)

10. Kvantitet (1)

11. Värde (4)

ANVÄNDA IMPORTMATERIAL

12. Nummer/undernummer i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS-nummer)

13. Ursprungsland

14. Kvantitet (3)

15. Värde (2)(5)

16. Typ av behandling eller bearbetning som utförts

17. Anmärkningar

18. TULLENS PÅSKRIFT

19. DEKLARATION AV LEVERANTÖREN

Deklarationen bestyrks:

Jag intygar att uppgifterna i detta informationscertifikat är riktiga.

Dokument …

 

Formulär … Nr …

 

Tullkontor …

 

Datum …

(Ort)

(Datum)

 

 

Officiell stämpel

 

 

 

(Underskrift)

(Underskrift)

(1)(2)(3)(4)(5)

Se fotnoterna på nästa sida.

BEGÄRAN OM VERIFIERING

RESULTAT AV VERIFIERINGEN

I egenskap av tulltjänsteman begär undertecknad verifiering av detta informationscertifikats äkthet och riktighet.

Verifieringen visar att detta informationscertifikat

 

a)

har utfärdats av det angivna tullkontoret och att uppgifterna i certifikatet är riktiga (*)

 

b)

inte uppfyller kraven i fråga om äkthet och riktighet (se bifogade anmärkningar) (*)

 

 

(Ort och datum)

(Ort och datum)

 

 

Officiell stämpel

Officiell stämpel

(Tjänstemannens underskrift)

(Tjänstemannens underskrift)

 

 

 

 

 

(*)Stryk det som inte är tillämpligt.

KORSHÄNVISNINGAR

(1)

Namn på person eller företag och fullständig adress.

(2)

Frivillig uppgift.

(3)

I kg, hl, m3 eller annat mått.

(4)

Förpackningen och de varor den innehåller ska anses utgöra en helhet. Detta gäller emellertid inte för förpackningar som inte är av det slag som normalt används för den förpackade varan och som har ett bestående bruksvärde utöver att fungera som förpackning.

(5)

Värdet ska anges i enlighet med ursprungsreglerna.


(1)  Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2093 av den 29 november 2016 om ett undantag vad gäller dagen för tillämpning av systemet med registrerade exportörer på export från de utomeuropeiska länderna och territorierna (EUT L 324, 30.11.2016, s. 18).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/428 av den 10 mars 2015 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 och förordning (EU) nr 1063/2010 vad gäller de ursprungsregler som gäller för det allmänna preferenssystemet och bestämmelserna om förmånlig tullbehandling för vissa länder eller territorier (EUT L 70, 14.3.2015, s. 12).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(12)  Se kompletterande förklarande anmärkning 4 b till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.

(13)  Se inledande anmärkning 4.2.

(14)  För särskilda villkor rörande särskilda processer, se inledande anmärkningar 8.1 och 8.3.

(15)  För särskilda villkor rörande särskilda processer, se inledande anmärkning 8.2.

(16)  För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt nummer 3901–3906 och enligt nummer 3907–3911 gäller denna inskränkning endast produktens viktmässigt dominerande materialgrupp.

(17)  För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

(18)  Användningen av detta material är begränsad till tillverkning av vävnader av sådana slag som används i pappersmaskiner.

(19)  Se inledande anmärkning 7.

(20)  SEMSEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.II – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(21)  När ansökningar om att bli registrerad exportör eller andra informationsutbyten mellan registrerade exportörer och behöriga myndigheter i ULT görs med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik ska de underskrifter och stämplar som avses i fälten 5, 6 och 7 ersättas med ett elektroniskt bestyrkande.

(22)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(23)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(24)  Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

(25)  När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran ska den efterföljande innehavare av varorna som upprättar en försäkran ange sitt namn och sin fullständiga adress, åtföljt av uppgiften ”acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the OCT], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the OCT]”.

(26)  Produkternas ursprungsland ska anges. När ursprungsförsäkran helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla enligt artikel 46 i denna bilaga ska exportören tydligt ange dessa produkter i det dokument där försäkran upprättas med hjälp av beteckningen ”CM”.

(27)

  Helt framställda produkter: ange bokstaven ”P”. För produkter som är tillräckligt behandlade eller bearbetade: ange bokstaven ”W”, följd av den exporterade produktens fyrställiga nummer i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (Harmoniserade systemet) (exempel ”W” 9618); i tillämpliga fall ska denna uppgift ersättas med en av följande uppgifter:

a)

Vid kumulation enligt artikel 2.2 i denna bilaga eller bilateral kumulation enligt artikel 7 i denna bilaga: ”EU cumulation” eller ‘cumul UE’; ”OCT cumulation” eller ”cumul PTOM”.

b)

Vid kumulation med ett EPA-land enligt artikel 8 i denna bilaga: ”cumulation with EPA country [name of the country]” eller ”cumul avec le pays APE [nom du pays]”.

c)

Vid kumulation med ett GSP-land enligt artikel 9 i denna bilaga: ”cumulation with GSP country [name of the country]” eller ”cumul avec le pays SPG [nom du pays]”.

d)

Vid kumulation med ett land med vilket unionen har ett frihandelsavtal enligt artikel 10 i denna bilaga: ”extended cumulation with country [name of the country]” eller ”cumul étendu avec le pays [nom du pays]”.