ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 10

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
15 januari 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/28 av den 27 november 2019 om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

1

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 av den 30 januari 2019 om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 ( EUT L 038, 8.2.2019 )

3

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 och (EU) 2018/1861 samt rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF ( EUT L 135, 22.5.2019 )

4

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/818 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816 ( EUT L 135, 22.5.2019 )

5

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

BESLUT

15.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 10/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/28

av den 27 november 2019

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (2), särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att på ett snabbt, effektivt och flexibelt sätt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av naturkatastrofer.

(2)

I enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (3) får det högsta årliga beloppet för fonden inte överskrida 500 000 000 EUR per år (i 2011 års priser).

(3)

Den 15 maj 2019 lämnade Grekland in en ansökan om ianspråktagande av fonden efter det att de exceptionellt kraftiga regn och stormar som drabbade Kreta mellan den 23 och 26 februari 2019 lett till översvämningar och jordskred.

(4)

Greklands ansökan uppfyller villkoren för finansiellt stöd från fonden i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2012/2002.

(5)

Fonden bör därför utnyttjas för att ge ett finansiellt stöd till Grekland.

(6)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/277 (4) togs Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att tillhandahålla 50 000 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden för utbetalning av förskott för budgetåret 2019. Dessa anslag har använts i mycket liten utsträckning. Det finns alltså utrymme för finansiering av det fulla beloppet för detta utnyttjande genom omfördelning av tillgängliga anslag för utbetalning av förskott i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019.

(7)

För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för unionens allmänna budget för budgetåret 2019 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk för att förse Grekland med 4 552 517 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Det belopp som avses i första stycket ska finansieras via de anslag som får tas i anspråk för utbetalning av förskott i unionens allmänna budget för 2019. De anslag som finns tillgängliga för förskottsutbetalningar ska minskas med motsvarande belopp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 27 november 2019.

Utfärdat i Strasbourg den 27 november 2019.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

D.M.SASSOLI

På rådets vägnar

Ordförande

T.TUPPURAINEN


(1)  EUT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)  Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/277 av den 12 december 2018 om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019 (EUT L 54, 22.2.2019, s. 5).


Rättelser

15.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 10/3


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 av den 30 januari 2019 om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000

( Europeiska unionens officiella tidning L 38 av den 8 februari 2019 )

Sidan 18, bilagan, del A, tabellen, nittonde raden (hänför sig till löpnummer 094321)

I stället för:

”Socker från sockerrör eller sockerbetor

ton (varor likvärdiga med vitsocker)

10 000

IDN

094321

58,4 %

5 841 ”

ska det stå:

”Socker från sockerrör eller sockerbetor

ton (varor likvärdiga med vitsocker)

10 000

IND

094321

58,4 %

5 841 ”


15.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 10/4


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 och (EU) 2018/1861 samt rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF

( Europeiska unionens officiella tidning L 135 av den 22 maj 2019 )

Sidan 74, artikel 62.5 led a

I stället för:

”a)

I punkt 1 ska följande led införas:

’da)

Den rådgivande gruppen för interoperabilitet.’”

ska det stå:

”a)

I punkt 1 ska följande led införas:

’db)

Den rådgivande gruppen för interoperabilitet.’”


15.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 10/5


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/818 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816

( Europeiska unionens officiella tidning L 135 av den 22 maj 2019 )

1. Sidan 97, artikel 4.8

I stället för:

”8.

identitetsuppgifter: de uppgifter som avses i artikel 27.3 a–e,”

ska det stå:

”8.

identitetsuppgifter: de uppgifter som avses i artikel 27.3 a och b,”.

2. Sidan 124, artikel 59.5 led a

I stället för:

”a)

I punkt 1 ska följande led införas:

’da)

Den rådgivande gruppen för interoperabilitet.’”

ska det stå:

”a)

I punkt 1 ska följande led införas:

’db)

Den rådgivande gruppen för interoperabilitet.’”