ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 6

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
10 januari 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albaniens ministerråd om vissa luftfartsaspekter

1

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Armenien om vissa luftfartsaspekter

2

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjans regering om vissa luftfartsaspekter

3

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter

4

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om vissa luftfartsaspekter

5

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter

6

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om vissa luftfartsaspekter

7

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/11 av den 29 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar vad gäller uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas ( 1 )

8

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens Delegerade Direktiv (EU) 2020/12 av den 2 augusti 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller normer för behörighet och för motsvarande kunskaper och färdigheter, för praktiska examinationer, för godkännande av simulatorer och för medicinsk lämplighet ( 1 )

15

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/13 av den 19 december 2019 om ändring av förhandlingsdirektiven för förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap med länderna och regionerna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, i den mån de omfattas av unionens befogenhet

101

 

*

Beslut (EU) 2020/14 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 19 december 2019 om bemyndigande för Europeiska kommissionen att på medlemsstaternas vägnar förhandla om avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och länderna och regionerna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å andra sidan, i den mån som de omfattas av medlemsstaternas befogenhet

112

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/15 av den 9 januari 2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2020) 122]  ( 1 )

114

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

10.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/1


Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albaniens ministerråd om vissa luftfartsaspekter

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albaniens ministerråd om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Salzburg den 5 maj 2006, trädde i kraft den 12 juli 2010 i enlighet med artikel 8.1 i avtalet, eftersom den sista underrättelsen deponerades den 12 juli 2010.


10.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/2


Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Armenien om vissa luftfartsaspekter

Det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Armenien om vissa luftfartsaspekter som undertecknades i Bryssel den 9 december 2008 trädde i kraft den 12 november 2009 i enlighet med artikel 9.1 i avtalet, eftersom det sista meddelandet deponerades den 12 november 2009.


10.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/3


Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjans regering om vissa luftfartsaspekter

Det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjans regering om vissa luftfartsaspekter som undertecknades i Strasbourg den 7 juli 2009 trädde i kraft den 17 december 2010 i enlighet med artikel 8.1 i avtalet, eftersom den sista underrättelsen deponerades den 17 december 2010.


10.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/4


Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Salzburg den 5 maj 2006, trädde i kraft den 12 juli 2010 i enlighet med artikel 8.1 i avtalet, eftersom den sista underrättelsen inkom den 12 juli 2010.


10.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/5


Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om vissa luftfartsaspekter

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Luxemburg den 9 juni 2006, trädde i kraft den 25 februari 2008, i enlighet med artikel 8.1 i avtalet, eftersom den sista underrättelsen inkom den 25 februari 2008.


10.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/6


Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Bryssel den 3 maj 2006, trädde i kraft den 25 februari 2008, i enlighet med artikel 8.1 i avtalet, eftersom den sista underrättelsen inkom den 25 februari 2008.


10.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/7


Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om vissa luftfartsaspekter

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om vissa luftfartsaspekter, som undertecknades i Bryssel den 9 december 2008, trädde i kraft den 4 november 2009, i enlighet med artikel 8 i avtalet, eftersom den sista underrättelsen inkom den 4 november 2009.


FÖRORDNINGAR

10.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/8


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/11

av den 29 oktober 2019

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar vad gäller uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, (1) särskilt artiklarna 45.4 och 53.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) 2017/542 (2) ändrades förordning (EG) nr 1272/2008 för att lägga till vissa krav för inlämning av uppgifter angående insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas samt för att inkludera en ”unik formuleringsidentifierare” i de ytterligare uppgifter som anges på etiketten till farliga blandningar. Ändringarna skulle tillämpas från och med den 1 januari 2020, men importörer och nedströmsanvändare får börja tillämpa de nya reglerna i etapper, enligt en tidsplan för efterlevnad där datum för utsläppande på marknaden är beroende av blandningens användningsområde. Det första datumet för efterlevnad är den 1 januari 2020.

(2)

Efter antagandet av förordning (EU) 2017/542 framfördes i samband med diskussionerna med de nationella myndigheterna och andra berörda parter flera förslag till redaktionella ändringar för att göra det lättare att genomföra de nya bestämmelser som infördes genom den förordningen och för att göra dem tydligare. De nya bestämmelser som infördes genom den förordningen bör därför ändras så att tolkningen av dem blir mer konsekvent och för att förbättra den interna enhetligheten och minska vissa oavsiktliga konsekvenser som framkommit först efter det att förordningen antogs. Eftersom den unika formuleringsidentifieraren (UFI) kan behöva uppdateras ofta bör de nya bestämmelserna göra det möjligt att visa UFI-koden antingen på etiketten till den farliga blandningen eller på själva förpackningen i närheten av etiketten. Enligt artikel 31.5 i förordning (EG) nr 1272/2008 är det redan nu möjligt att placera alla märkningsuppgifterna på själva förpackningen i stället för på en etikett. I artikel 29.3 i förordning (EG) nr 1272/2008 anges vad som gäller om en blandning tillhandahålls utan förpackning.

(3)

Utöver de redaktionella förslagen har nationella myndigheter och andra berörda parter tagit upp vissa brister när det gäller genomförbarheten för de nya bestämmelser som infördes genom förordning (EU) 2017/542, till exempel konsekvenserna av att blandningarnas sammansättning varierar i hög utsträckning beroende på beståndsdelarnas naturliga ursprung, svårigheten att veta produkternas exakta sammansättning när leverantörskedjan är komplex och konsekvenserna av att det finns flera leverantörer av beståndsdelar med samma tekniska egenskaper och faror. När lösningar för att ta itu med dessa brister har utarbetats, måste eventuella efterföljande utmaningar angående de nya bestämmelserna lösas före det första datumet för efterlevnad då importörer och nedströmsanvändare måste börja följa de nya bestämmelserna när det gäller blandningar för konsumentanvändning. Det är därför lämpligt att senarelägga det första datumet för efterlevnad från den 1 januari 2020 till den 1 januari 2021 så att det finns tillräckligt med tid för att utarbeta lämpliga lösningar och göra de ändringar av de nya bestämmelserna som krävs. Denna senareläggning påverkar inte det faktum att medlemsstaternas måste se till att deras system fungerar i god tid före den 1 januari 2021 så att importörer och nedströmsanvändare får tillräckligt med tid för att förbereda inlämningen av uppgifter före detta datum.

(4)

Förordning (EG) nr 1272/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Tillämpningsdagen för denna förordning bör senareläggas och anpassas till tillämpningsdagen för förordning (EU) 2017/542.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 25.7 ska ersättas med följande:

”7.   När uppgiftslämnaren i enlighet med bilaga VIII skapar en unik formuleringsidentifierare ska denna finnas med i de ytterligare uppgifterna på etiketten i enlighet med bestämmelserna i del A avsnitt 5 i den bilagan.”

2.

I artikel 29 ska följande punkt införas:

”4a   När uppgiftslämnaren i enlighet med bilaga VIII skapar en unik formuleringsidentifierare får uppgiftslämnaren i stället för att inkludera den i de ytterligare uppgifterna välja att visa den på något annat sätt som är tillåtet i enlighet med del A avsnitt 5 i den bilagan.”

3.

Bilaga VIII ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1

(2)  Kommissionens förordning (EU) 2017/542 av den 22 mars 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar genom tillägg av en bilaga om harmoniserade uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas (EUT L 78, 23.3.2017, s. 1).


BILAGA

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Del A ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.1 ska ersättas med följande:

”1.1

Importörer och nedströmsanvändare som släpper ut blandningar på marknaden för konsumentanvändning i den mening som avses i del A punkt 2.4 i denna bilaga ska uppfylla kraven i denna bilaga från och med den 1 januari 2021.”

b)

Punkt 2.3 ska ersättas med följande:

”2.3

Om blandningar släpps ut på marknaden enbart för industriell användning får uppgiftslämnarna, såsom alternativ till de generella kraven på uppgiftsinlämningen, välja att begränsa uppgiftsinlämningen i enlighet med del B punkt 3.1.1 på villkor att snabb åtkomst till kompletterande utförlig produktinformation finns i enlighet med del B punkt 1.3.”

c)

Punkt 4.1 ska ersättas med följande:

”4.1

En enda uppgiftsinlämning (nedan kallad gruppinlämning) får göras för fler än en blandning, om alla blandningarna i en grupp har samma klassificering av hälsofaror och fysikaliska faror.”

d)

Punkt 4.3 ska ersättas med följande:

”4.3

Genom undantag från punkt 4.2 är en gruppinlämning också tillåten om skillnaden i sammansättning mellan de olika blandningarna i gruppen endast gäller parfymer, på villkor att den totala koncentrationen av de olika parfymerna inte utgör mer än 5 % av någon av blandningarna.”

e)

I punkt 5.1 ska det tredje stycket ersättas med följande:

”Genom undantag från det andra stycket ska det inte krävas någon ny UFI-kod för sådana blandningar i en gruppinlämning som innehåller parfymer, förutsatt att ändringen i sammansättningen endast gäller dessa parfymer eller en tillsats av nya parfymer.”

f)

Punkt 5.2 ska ersättas med följande:

”5.2

Istället för att inkludera UFI-koden i de kompletterande uppgifterna på etiketten får uppgiftslämnaren välja att trycka eller anbringa den på innerförpackningen tillsammans med de andra märkningsuppgifterna.

Om innerförpackningen antingen har en sådan form eller är så liten att det är omöjligt att anbringa UFI-koden på den får uppgiftslämnaren trycka eller anbringa den tillsammans med de andra märkningsuppgifterna på en ytterförpackning.

När det gäller blandningar som inte är förpackade ska UFI-koden anges i säkerhetsdatabladet eller inkluderas i den kopia av märkningsuppgifterna som avses i artikel 29.3, beroende på vad som är tillämpligt.

UFI-koden ska föregås av förkortningen ”UFI” angiven med versaler följt av kolon (”UFI:”) och den ska vara klart synlig, tydlig och outplånlig.”

g)

Punkt 5.3 ska ersättas med följande:

”5.3

Genom undantag från punkt 5.2 första stycket får UFI-koden när det gäller blandningar avsedda för användning i industrianläggningar, alternativt anges i säkerhetsdatabladet.”

2.

Del B ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Fullständigt handelsnamn eller fullständiga handelsnamn på blandningen ska lämnas, inklusive, om det är relevant, varumärke eller varumärken, produktnamn eller namn på varianter enligt etiketten, utan någon användning av förkortningar och så att en specifik identifiering är möjlig.”

b)

Punkt 1.2 ska ersättas med följande:

”1.2   Uppgifter om uppgiftslämnaren och kontaktpunkt

Uppgiftslämnarens namn, fullständiga adress, telefonnummer och e-postadress ska tillhandahållas och om det finns en kontaktpunkt, annan än uppgiftslämnaren, som kan lämna ytterligare information som är relevant för insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas ska även kontaktpunktens namn, fullständiga adress, telefonnummer och e-postadress tillhandahållas.”

c)

Artikel 1.3 ska ersättas med följande:

”1.3   Namn, telefonnummer och e-postadress för snabb åtkomst till kompletterande produktinformation

Om uppgiftsinlämningen är begränsad enligt vad som fastställs i del A punkt 2.3, ska namn, telefonnummer och en e-postadress tillhandahållas på det språk som anges i del A punkt 3.3, för snabb åtkomst till utförlig kompletterande produktinformation som är relevant för insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas. Telefonnumret ska vara bemannat dygnet runt, alla dagar.”

d)

I punkt 2.4 ska tredje strecksatsen ersättas med följande:

”–

Blandningens pH-värde vid leverans, om detta finns tillgängligt, eller, om blandningen är en fast kropp, pH-värdet för en vattenhaltig vätska eller lösning vid en given koncentration. Testblandningens koncentration i vatten ska anges. Om det inte finns något pH-värde tillgängligt ska anledningen till detta anges.”

e)

I punkt 3.1 ska tredje och fjärde stycket ersättas med följande:

”Genom undantag från det andra stycket ska, vid en gruppinlämning, parfymbeståndsdelar i blandningar förekomma i minst en av blandningarna.

Om, vid gruppinlämning, andelen parfymer varierar mellan de blandningar som ingår i gruppen, ska en förteckning tillhandahållas över blandningarna och de parfymer de innehåller, inklusive deras klassificering.”

f)

Punkt 3.1.1 ska ersättas med följande:

”3.1.1   Krav på blandningar för industriell användning

Om uppgiftsinlämningen är begränsad enligt vad som anges i del A punkt 2.3 får uppgifterna om sammansättningen av en blandning för industriell användning begränsas till vad som står i säkerhetsdatabladet i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006, förutsatt att kompletterande uppgifter om sammansättningen på begäran snabbt kan erhållas i enlighet med punkt 1.3.”

g)

Rubriken till avsnitt 3.2 ska ersättas med följande:

Identifiering av blandningens beståndsdelar

h)

I punkt 3.2 ska följande stycke införas före punkt 3.2.1:

”Blandningens beståndsdelar är antingen ett ämne eller en blandning i blandning (BIB).”

i)

I punkt 3.2.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Uppgifter om de ämnen som ingår i en BIB ska lämnas i enlighet med kriterierna i punkt 3.2.1, utom när uppgiftslämnaren inte har tillgång till uppgifter om den fullständiga sammansättningen av BIB. I det senare fallet ska BIB identifieras med hjälp av produktbeteckningen i enlighet med artikel 18.3 a i kombination med dess koncentration och UFI-kod, om sådan finns och om det utsedda organet har fått uppgifterna om BIB i en tidigare uppgiftsinlämning. Om det inte finns någon UFI-kod, eller om det utsedda organet inte har fått uppgifterna om BIB i en tidigare uppgiftsinlämning, ska BIB identifieras med hjälp av produktbeteckningen i enlighet med artikel 18.3 a i kombination med dess koncentration och uppgifterna om sammansättningen i säkerhetsdatabladet för BIB och eventuella andra kända beståndsdelar samt BIB-leverantörens namn, e-postadress och telefonnummer.”

j)

Punkt 3.2.3 ska ersättas med följande:

”3.2.3   Generiska produktbeteckningar

Genom undantag från punkterna 3.2.1 och 3.2.2 får de generiska produktbeteckningarna ”parfym” eller ”färgämne” användas för beståndsdelar i blandningar som används endast för att tillsätta parfym eller färg, på följande villkor:

Blandningens beståndsdelar har inte klassificerats som hälsofarliga.

Koncentrationen av de beståndsdelar som angetts med hjälp av en generisk produktbeteckning är totalt inte större än

a)

5 % sammantaget för parfymer och

b)

25 % sammantaget för färgämnen.”

k)

Punkt 3.3 ska ersättas med följande:

”3.3   Beståndsdelar som omfattas av krav på uppgiftsinlämning

Följande beståndsdelar ska anges:

1)

Beståndsdelar som har klassificerats som farliga på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter och som

förekommer i koncentrationer som är lika med eller större än 0,1 %,

har identifierats, även i koncentrationer under 0,1 %, om inte uppgiftslämnaren kan visa att dessa beståndsdelar saknar relevans för insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas och för förebyggande åtgärder.

2)

Beståndsdelar som inte har klassificerats som farliga på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter och som har identifierats och som förekommer i koncentrationer som är lika med eller större än 1 %.”

l)

Punkt 3.4 ska ersättas med följande:

”3.4   Beståndsdelarnas koncentration och koncentrationsintervall

Uppgiftslämnarna ska tillhandahålla de uppgifter som fastställs i punkterna 3.4.1 och 3.4.2 med hänsyn till koncentrationen av de beståndsdelar som har identifierats i enlighet med punkt 3.3.”

m)

I avsnitt 3.4.1 ska titeln på tabell 1 ersättas med följande:

Koncentrationsintervall tillämpliga på farliga beståndsdelar som har stor betydelse för insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas

n)

Punkt 3.4.2 ska ersättas med följande:

”3.4.2   Andra farliga beståndsdelar och beståndsdelar som inte har klassificerats som farliga

Koncentrationen av de farliga beståndsdelar i en blandning som inte klassificerats i någon av de kategorier som förtecknas i punkt 3.4.1 och av de identifierade beståndsdelar som inte klassificerats som farliga ska, i enlighet med tabell 2, uttryckas som procentintervall i fallande ordning efter vikt eller volym. Som alternativ får exakta procentsatser användas.

Genom undantag från första stycket ska uppgiftslämnarna inte åläggas att lämna in några uppgifter för parfymbeståndsdelar som inte har klassificerats eller endast har klassificerats för hudsensibilisering i kategori 1, 1A eller 1B eller aspirationstoxicitet, på villkor att koncentrationen sammantaget inte överstiger 5 %.

Tabell 2

Koncentrationsintervall tillämpliga på andra farliga beståndsdelar och beståndsdelar som inte har klassificerats som farliga

Koncentrationsintervall för beståndsdelen i blandningen (%)

Maximal bredd på det koncentrationsintervall som används i uppgiftsinlämningen

≥ 25 – < 100

20 %-enheter

≥ 10 – < 25

10 %-enheter

≥ 1 – < 10

3 %-enheter

> 0 – < 1

1 %-enheter”

o)

Punkt 3.5 ska ersättas med följande:

”3.5   Klassificering av beståndsdelar

Klassificering av beståndsdelarna avseende hälsofaror och fysikaliska faror (faroklasser, farokategorier och faroangivelser) ska tillhandahållas. Häri ingår klassificering av åtminstone alla ämnen som avses i punkt 3.2.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 om krav avseende sammanställningen av säkerhetsdatablad. När det gäller en BIB som identifierats med hjälp av produktbeteckningen och dess UFI-kod i enlighet med punkt 3.2.2 i del B ska endast klassificeringen av hälsofaror och fysikaliska faror för denna tillhandahållas.”

p)

I punkt 4.1 ska titeln på tabell 3 ersättas med följande:

De variationer i koncentration på beståndsdelarna som kräver en uppdatering”.

q)

I punkt 4.1 ska sista stycket ersättas med följande:

”Om parfymer i en gruppinlämning ändras ska förteckningen över blandningar och ingående parfymer uppdateras enligt kraven i punkt 3.1.”

3.

Del C ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.2 ska ersättas med följande:

”1.2   Identifiering av blandningen och av uppgiftslämnaren

Produktbeteckning

Produktens fullständiga handelsnamn (vid gruppinlämning, förteckning över alla produktbeteckningar)

Andra namn, synonymer

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

Andra beteckningar (tillståndsnummer, företagets produktkoder)

Kontaktuppgifter för uppgiftslämnaren och eventuell kontaktpunkt

Namn

Fullständig adress

Telefonnummer

E-postadress

Kontaktuppgifter för snabb åtkomst till kompletterande uppgifter (dygnet runt, alla dagar). Endast för begränsad uppgiftsinlämning

Namn

Telefonnummer (dygnet runt, alla dagar)

E-postadress”

b)

I punkt 1.3 ska förteckningen över ”Kompletterande uppgifter om blandningen” ersättas med följande:

Kompletterande uppgifter om blandningen

Färg

Blandningens pH-värde vid leverans, om detta finns tillgängligt, eller, om blandningen är en fast kropp, pH-värdet för en vattenhaltig vätska eller lösning vid en given koncentration. Testblandningens koncentration i vatten ska anges. Om det inte finns något pH-värde tillgängligt ska anledningen till detta anges.

Fysikaliskt tillstånd

Förpackning (typ och storlek)

Avsedd användning (produktkategori)

Användning (konsument-, yrkesmässig, industriell)”


DIREKTIV

10.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/15


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2020/12

av den 2 augusti 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller normer för behörighet och för motsvarande kunskaper och färdigheter, för praktiska examinationer, för godkännande av simulatorer och för medicinsk lämplighet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 av den 12 december 2017 om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG (1), särskilt artikel 17.1 och 17.4, artikel 21.2 och artikel 23.6, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv (EU) 2017/2397 fastställs villkoren och förfarandena för utfärdande av bevis för de kvalifikationer som innehas av personer vilka arbetar med driften av en farkost på unionens inre vattenvägar. Syftet med att utfärda bevisen är att underlätta rörlighet, säkerställa navigationssäkerhet och säkerställa skyddet av människoliv och miljön.

(2)

För att tillhandahålla ett minimum av harmoniserade normer för bevis för yrkeskvalifikationer har kommissionen delegerats befogenhet att anta närmare bestämmelser om fastställande av behörighetsnormer och motsvarande kunskaper och färdigheter, normer för praktiska examinationer, för godkännande av simulatorer och för medicinsk lämplighet.

(3)

I enlighet med artikel 32 i direktiv (EU) 2017/2397 ska delegerade akter hänvisa till standarder fastställda av Europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni) och inkludera hela texten till dessa standarder, förutsatt att dessa standarder är tillgängliga och uppdaterade, att de uppfyller alla tillämpliga krav i bilagorna till direktivet och att unionens intressen inte äventyras av ändringar i Cesnis beslutsprocess. De tre villkoren uppfylldes när Cesni vid sitt möte den 8 november 2018 antog de första standarderna för yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart.

(4)

I behörighetsnormerna bör de minsta behörigheter som krävs för en säker drift av farkosten fastställas, och detta bör göras för besättningsmedlemmar på operativ nivå och ledningsnivå, för befälhavare som har tillstånd att framföra farkosten med hjälp av radar och befälhavare som har tillstånd att framföra farkoster på inre vattenvägar med havskaraktär, för experter på passagerartrafik och för experter på kondenserad naturgas. Varje behörighet som krävs bör definieras med motsvarande kunskaps- och färdighetskrav.

(5)

För att de behöriga myndigheterna på ett liknande sätt ska kunna genomföra de praktiska examinationer som krävs enligt artikel 17.3 i direktiv (EU) 2017/2397 bör det fastställas normer för de praktiska examinationerna. Därför bör normerna för varje praktisk examination innehålla en definition av de specifika behörigheterna och bedömningssituationerna, inklusive ett särskilt poängsystem och tekniska krav på farkoster och anläggningar på land. För sökande till kvalifikationen som befälhavare som inte tidigare har genomfört en bedömning på operativ nivå bör det tillhandahållas ytterligare en modul som gör det möjligt att verifiera förmågan att utföra de berörda övervakade uppgifterna.

(6)

Normer för godkännande av simulatorer bör fastställas för att se till att de simulatorer som används för bedömning av behörighet är utformade på ett sådant sätt att det går att verifiera behörigheten i enlighet med vad som föreskrivs i normerna för praktiska examinationer. Normerna bör omfatta de tekniska kraven och funktionskraven för simulatorer för fartygshantering och radarsimulatorer samt förfarandet för det administrativa godkännandet av sådana simulatorer.

(7)

För att minska de nationella skillnaderna i medicinska krav och undersökningsförfaranden och säkerställa att läkarintyg som utfärdas till medlemmar av däckspersonal i inlandssjöfart är en giltig indikator på deras medicinska lämplighet för det arbete som de ska utföra bör det fastställas normer för medicinsk lämplighet. I normerna bör det anges vilka tester som läkare ska utföra och vilka kriterier som ska tillämpas för att avgöra om medlemmar av däckspersonal är lämpliga för arbetet. De bör omfatta syn, hörsel och fysiska och psykiska tillstånd som kan leda till tillfällig eller permanent olämplighet för arbetet, samt eventuella avhjälpande åtgärder och restriktioner. För att skapa samstämmighet bör normerna baseras på de riktlinjer för läkarundersökning av sjöfolk som offentliggörs av Internationella arbetsorganisationen och Internationella sjöfartsorganisationen, särskilt på de kriterier som tillämpas på kusttjänster.

(8)

Dagen för införlivandet av detta delegerade direktiv bör anpassas till dagarna för införlivandet av direktiv (EU) 2017/2397 för samstämmighetens och effektivitetens skull.

(9)

I enlighet med praxis från Europeiska unionens domstol måste den information som medlemsstaterna är skyldiga att lämna till kommissionen i samband med införlivandet av ett direktiv vara klar och tydlig. Detta är också fallet för denna delegerade akt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De normer för behörighet och för motsvarande kunskaper och färdigheter som avses i artikel 17.1 i direktiv (EU) 2017/2397 ska vara de som fastställs i bilaga I till det här direktivet.

Artikel 2

De normer för praktisk examination som avses i artikel 17.3 i direktiv (EU) 2017/2397 ska vara de som fastställs i bilaga II till det här direktivet.

Artikel 3

De normer för godkännande av simulatorer som avses i artikel 21.2 i direktiv (EU) 2017/2397 ska vara de som fastställs i bilaga III till det här direktivet.

Artikel 4

De normer för medicinsk lämplighet som avses i artikel 23.6 i direktiv (EU) 2017/2397 ska vara de som fastställs i bilaga IV till det här direktivet.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna ska senast den 17 januari 2022 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på en medlemsstat som inte fullt ut har införlivat och genomfört direktiv (EU) 2017/2397 i enlighet med artikel 39.2, 39.3 eller 39.4 i det direktivet. När en sådan medlemsstat fullt ut införlivar och genomför direktiv (EU) 2017/2397 ska den samtidigt sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv, och informera kommissionen om detta.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 augusti 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 345, 27.12.2017, s. 53.


BILAGA I

NORMER FÖR BEHÖRIGHET OCH FÖR MOTSVARANDE KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

I.   BEHÖRIGHETSNORMER FÖR DEN OPERATIVA NIVÅN

1.   Navigering

1.1   Matrosen ska kunna bistå farkostledningen vid manövrering och handhavande av en farkost på inre vattenvägar. Matrosen ska kunna göra detta på alla typer av vattenvägar och i alla typer av hamnar.

I synnerhet ska matrosen kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

bistå vid förtöjning, losskastning och förhalning,

1.

Kunskaper om utrustning, material och förfaranden som används ombord för förtöjning, losskastning och förhalning.

2.

Förmåga att använda erforderlig utrustning ombord, t.ex. pollare och vinschar för förtöjning, losskastning och förhalning.

3.

Förmåga att använda material som finns tillgängligt ombord, såsom tågvirke och linor, med hänsyn till gällande säkerhetsbestämmelser, inbegripet användning av personlig skydds- och räddningsutrustning.

4.

Förmåga att kommunicera med styrhytten med hjälp av internkommunikationssystem och handsignaler.

5.

Kunskaper om effekterna av vattenrörelser kring farkosten och lokala effekter på navigeringsförhållanden, inbegripet effekter av trim och grunt vatten i förhållande till farkostens djupgående.

6.

Kunskaper om hur vattenrörelser påverkar farkosten under manövrering, inbegripet effekterna av ömsesidig påverkan när två farkoster passerar eller kör om varandra i trånga farleder och effekterna av ömsesidig påverkan på en farkost som är förtöjd vid sidan när en annan farkost förflyttas i farleden och passerar på litet avstånd.

2.

bistå vid ihop- och isärkoppling i samband med skjutbogsering av pråmkombinationer,

1.

Kunskaper om utrustning, material och förfaranden som används vid ihopkoppling.

2.

Förmåga att koppla ihop och isär pråmkombinationer i samband med skjutbogsering, med den utrustning och de material som krävs.

3.

Kunskaper om säkra arbetsregler, däribland användning av personlig skydds- och räddningsutrustning.

4.

Förmåga att följa säkra arbetsregler och att kommunicera med de besättningsmedlemmar som berörs.

3.

bistå vid ankring,

1.

Kunskaper om ankringsutrustning, material och förfaranden under olika förhållanden.

2.

Förmåga att bistå vid ankring, t.ex. förbereda ankringsutrustning för ankringsmanövrar, ta fram ankare, ge tillräckligt med lina eller kätting för att kunna släppa ut initialt, avgöra när ankaret håller farkosten i position (ankarbäring), fastgöra ankare när ankringen är klar, använda draggningsankare i olika manövrar och hantera ankarsignaler.

3.

Kunskaper om säkra arbetsregler, däribland användning av personlig skydds- och räddningsutrustning.

4.

styra farkosten och åtlyda roderorder, använda styrutrustning korrekt,

1.

Kunskaper om funktioner hos och typer av olika framdrivnings- och styrsystem.

2.

Förmåga att styra farkosten under övervakning och åtlyda roderorder.

5.

styra farkosten och åtlyda roderorder, med beaktande av inverkan av vind och ström,

1.

Kunskaper om inverkan av vind och ström på framförande och manövrering.

2.

Förmåga att styra farkosten under övervakning med beaktande av inverkan av vind på framförande och manövrar i farleder med eller utan strömmar och med vindegenskaper.

6.

använda navigeringshjälpmedel och navigeringsinstrument under övervakning,

1.

Kunskaper om navigationshjälpmedel och navigeringsinstrument som roderindikator, radar, girhastighetsindikator, knopmätare.

2.

Förmåga att använda information från navigationshjälpmedel som t.ex. ljus- och bojsystem och sjökort.

3.

Förmåga att använda navigeringsinstrument som kompass, girhastighetsindikator och knopmätare.

7.

vidta nödvändiga sjöfartssäkerhetsåtgärder,

1.

Kunskaper om säkerhetsföreskrifter och checklistor att följa i farliga situationer och nödlägen.

2.

Förmåga att upptäcka och reagera på osäkra situationer och vidta åtgärder enligt säkerhetsföreskrifterna.

3.

Förmåga att utan dröjsmål varna farkostledningen.

4.

Förmåga att använda personlig skydds- och räddningsutrustning.

5.

Kunskaper om kontroll som beordras av övervakaren i fråga om närvaro, användbarhet, vattentäthet och säkring av farkosten och dess utrustning.

6.

Förmåga att utföra arbetet enligt checklistan på däck och i uppehållsrum, t.ex. vattentätning och säkring av luckor och lastrum.

7.

Förmåga att utföra arbetet enligt checklistan i maskinrummet, stuva och säkra lösa föremål, fylla dagtankar och kontrollera ventiler.

8.

beskriva egenskaperna hos de viktigaste europeiska inre vattenvägarna, hamnar och terminalerna, för förberedelse inför resa och för navigering,

1.

Kunskaper om de viktigaste nationella och internationella inre vattenvägarna.

2.

Kunskaper om de viktigaste hamnarna och terminalerna i nätet av europeiska inre vattenvägar.

3.

Kunskaper om hur byggnadsverk, farledsprofiler och skyddsanordningar påverkar navigeringen.

4.

Kunskaper om klassificeringskarakteristika för floder, kanaler och inre vattenvägar med havskaraktär: bottenbredd, strandtyp, strandskydd, vattennivå, vattenrörelser, vertikal och horisontell frigång vid broar samt djupgående.

5.

Kunskaper om de navigeringshjälpmedel och navigeringsinstrument som behövs vid navigering på inre vattenvägar med havskaraktär.

6.

Förmåga att förklara egenskaperna hos olika typer av inre vattenvägar för förberedelser av resan och styrning.

9.

respektera allmänna bestämmelser, signaler, tecken och märkningssystem,

1.

Kunskaper om en överenskommen uppsättning regler som är tillämpliga på sjöfart på inre vattenvägar och ordningsföreskrifter som är tillämpliga på de berörda inre vattenvägarna.

2.

Förmåga att hantera och underhålla farkostens dag- och nattmarkeringssystem, tecken och ljudsignaler.

3.

Kunskaper om boj- och markeringssystemet Signi (Signalisation de voies de Navigation Intérieure) och Iala (den internationella sammanslutningen för stöd till sjöfarten och fyrväsendet) del A.

10.

följa rutiner vid passering av slussar och broar,

1.

Kunskaper om form, utformning och anläggningar vid slussar och broar, slussning (slussningsprocess), typer av slussar, pollare och trappor osv.

2.

Förmåga att tillämpa rutiner under anlopp, infart, slussning och utfart från slussen eller bron.

11.

använda system för trafikkontroll.

1.

Kunskaper om olika system för trafikkontroll som används, t.ex. dag- och nattmarkeringar på slussar, dammar och broar.

2.

Förmåga att identifiera dag- och nattmarkeringar på slussar, dammar och broar och att följa instruktioner från den behöriga myndigheten, t.ex. bro- och slussmästare och trafikkontrolloperatörer.

3.

Förmåga att använda radioutrustning i nödlägen.

4.

Kunskaper om det automatiska identifieringssystemet för inre vattenvägar (Inland Automatic Identification System, AIS), och elektroniska sjökorts- och informationssystemet för inre vattenvägar (Inland Electronic Chart and Display Information System, ECDIS).

2.   Drift av farkoster

2.1   Matrosen ska kunna bistå farkostledningen med att kontrollera driften av farkosten och med omsorgen om de ombordvarande.

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

se skillnad på olika typer av farkoster,

1.

Kunskaper om de vanligaste typerna av farkoster, inklusive konvojer som används i europeiska inre vattenvägar, och deras respektive konstruktion, dimensioner och dräktighet.

2.

Förmåga att förklara egenskaperna hos de vanligaste typerna av farkost, inklusive konvojer som framförs i europeiska inre vattenvägar.

2.

tillämpa kunskaper om konstruktionen hos farkoster som framförs på inre vattenvägar och deras beteende i vatten, särskilt i fråga om stabilitet och styrka,

1.

Kunskaper om inverkan av farkostens rörelser under olika förhållanden som orsakas av längsgående och tvärgående påfrestningar och olika lastförhållanden.

2.

Förmåga att förklara farkostens beteende vid olika lastförhållanden relaterat till farkostens stabilitet och styrka.

3.

tillämpa kunskaper om farkostens strukturella delar och identifiera delarna med namn och funktion,

1.

Kunskaper om farkostens strukturella element i fråga om transport av olika typer av last och passagerare, inbegripet den längsgående och tvärgående strukturen och punktvisa förstärkningar.

2.

Förmåga att namnge farkostens strukturella delar och beskriva deras funktioner.

4.

tillämpa kunskaper om farkostens vattentäta indelning,

1.

Kunskaper om den vattentäta indelningen på farkoster som framförs på inre vattenvägar.

2.

Förmåga att kontrollera den vattentäta indelningen.

5.

tillämpa kunskaper om den dokumentation som krävs för farkostens drift.

1.

Kunskaper om den obligatoriska dokumentationen för farkosten.

2.

Förmåga att förklara deras betydelse i förhållande till (inter)nationella krav och (inter)nationell lagstiftning.

2.2   Matrosen ska kunna använda farkostens utrustning.

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

använda ankare och handha ankarvinschar,

1.

Kunskaper om olika typer av ankare och ankarvinschar som används ombord på farkosten.

2.

Förmåga att namnge och känna igen olika typer av ankare och ankarvinschar som används ombord på farkosten och förklara hur de används.

3.

Förmåga att säkert handha olika typer av ankare och ankarvinschar i olika situationer och under olika förhållanden.

2.

använda däcksutrustning och lyftanordningar,

1.

Kunskaper om utrustning som används på farkostens däck, t.ex. (kopplings)vinschar, luckor, lyftanordningar, bilkran, rörledningssystem, brandslangar osv.

2.

Förmåga att namnge och känna igen däcksutrustning och lyftanordningar och förklara hur de används.

3.

Förmåga att säkert handha däcksutrustning och lyftanordningar.

3.

använda särskild utrustning för passagerarfartyg.

1.

Kunskaper om konstruktionskrav, utrustning och anordningar som används specifikt för passagerarfartyg.

2.

Förmåga att namnge och känna igen utrustning som enbart används på passagerarfartyg och förklara hur man använder dem.

3.

Förmåga att säkert handha utrustning som används ombord på passagerarfartyg.

3.   Lasthantering, stuvning och persontransporter

3.1   Matrosen ska kunna bistå farkostledningen i förberedelser, stuvning och övervakning av last vid lastning och lossning.

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

läsa stuvnings- och stabilitetsplaner,

1.

Kunskaper om lasttypers inverkan på stuvnings- och stabilitetsplaner.

2.

Kunskaper om stuvnings- och stabilitetsplaner.

3.

Förmåga att förstå stuvningsplaner.

4.

Kunskaper om numrering och avdelningar av lastrummen i torrlastfartyg och tankar på tankfartyg (N, C eller G) och kunskaper om stuvning av de olika typerna av last.

5.

Förmåga att identifiera märkning av farligt gods i enlighet med europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN).

2.

övervaka stuvning och säkring av last,

1.

Kunskaper om metoderna för att stuva farkosten med olika last för att säkerställa en säker och effektiv transport.

2.

Kunskaper om rutinerna för att förbereda farkosten för lastning och lossning.

3.

Förmåga att säkert tillämpa lastnings- och lossningsförfaranden, dvs. genom att öppna eller stänga lastrummen, utföra vakthållning på däck under lastning och lossning.

4.

Förmåga att upprätta och upprätthålla effektiv kommunikation under lastning och lossning.

5.

Kunskaper om lastens inverkan på farkostens stabilitet.

6.

Förmåga att övervaka och rapportera skador på last.

3.

kunna göra åtskillnad mellan olika typer av last och deras kvaliteter,

1.

Kunskaper om olika typer av last, t.ex. styckegods, flytande bulk och tungt gods osv.

2.

Kunskaper om logistikkedjan och multimodala transporter.

3.

Förmåga att förbereda driften av farkosten i samband med lastnings- och lossningsrutiner, t.ex. kommunicera med landsidan och förbereda lastrummet.

4.

använda barlastsystem,

1.

Kunskaper om funktionen hos och användningen av barlastsystemet.

2.

Förmåga att använda barlastsystemet genom att t.ex. fylla eller tömma barlasttankarna.

5.

kontrollera lastmängden,

1.

Kunskaper om manuella och tekniska metoder för att fastställa lastvikten på olika typer av farkoster.

2.

Kunskaper om metoder för att avgöra mängden last som har lastats eller lossats.

3.

Kunskaper om beräkningen av mängden flytande last med hjälp av nivåmätare eller tanktabeller, eller både och.

4.

Förmåga att avläsa lastmärken och åmningar.

6.

arbeta enligt föreskrifter och säkra arbetsregler.

1.

Kunskaper om säkra arbetsregler och rutiner som ska följas vid förberedelse, lastning och lossning av farkosten med olika typer av last.

2.

Förmåga att följa säkra arbetsregler och rutiner som ska följas under lastning och lossning och att använda personlig skydds- och räddningsutrustning.

3.

Förmåga att upprätta och upprätthålla effektiv verbal och icke-verbal kommunikation med alla parter som arbetar med lastning och lossning.

4.

Kunskaper om tekniska metoder för att hantera last i farkosten och i hamnar och från farkoster och hamnar, samt säkerhetsåtgärder när de används.

3.2   Matrosen ska kunna bistå farkostledningen med tjänster till passagerare och ge direkt assistans till personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, i enlighet med kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 (1).

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

respektera förordningar och konventioner om passagerartransport,

1.

Kunskaper om tillämpliga förordningar och konventioner om passagerartransport.

2.

Förmåga att ge direkt assistans till personer med nedsatt rörlighet, i enlighet med kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV till förordning (EU) nr 1177/2010.

2.

bistå i säkra förflyttningar av passagerare vid ombordstigning och landstigning,

1.

Kunskaper om rutiner att följa före och under passagerares ombordstigning och landstigning.

2.

Förmåga att positionera och placera ombordstignings- och landstigningsutrustning och tillämpa säkerhetsåtgärder.

3.

bistå i övervakningen av passagerare i nödlägen,

1.

Kunskaper om befintlig livräddningsutrustning för nödlägen, rutiner att följa vid läckage, brand, man överbord, evakuering, inbegripet krishantering och kontroll av folkmassor samt första hjälpen-utrustning ombord på fartyget.

2.

Förmåga att ge assistans vid läckage, brand, man överbord, kollision och evakuering, inbegripet krishantering och kontroll av folkmassor, förmåga att använda livräddningsutrustning i nödlägen och att ge första hjälpen ombord på fartyg.

4.

kommunicera effektivt med passagerare.

1.

Kunskaper om standardiserade fraser för evakuering av passagerare i nödlägen.

2.

Förmåga att använda serviceinriktat beteende och språk.

4.   Skeppsmaskinteknik, elektroteknik, elektronik och styr- och reglerteknik

4.1   Matrosen ska kunna bistå farkostledningen på områdena skeppsmaskinteknik, elektroteknik, elektronik och styr- och reglerteknik för att säkerställa den allmänna tekniska säkerheten.

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

bistå i övervakning av maskinerna och framdrivningssystemet,

1.

Kunskaper om principerna för framdrivningssystemet.

2.

Kunskaper om olika typer av maskiner och deras konstruktion, prestanda och terminologi.

3.

Kunskaper om funktion och drift för lufttillförsel, bränsletillförsel, smörjning, kylning och maskinens avgassystem.

4.

Kunskaper om huvud- och hjälpmaskiner.

5.

Förmåga att utföra grundläggande kontroller och säkerställa att maskinerna fungerar som de ska.

2.

förbereda huvudmaskiner och hjälputrustning för drift,

1.

Kunskaper om startsystem för huvudmaskiner, hjälputrustning och hydrauliska och pneumatiska system i enlighet med instruktioner.

2.

Kunskaper om principerna för reverseringssystem.

3.

Förmåga att förbereda maskineriet i maskinrummet enligt checklistan för avgång.

4.

Förmåga att använda startsystemet och hjälputrustning i enlighet med instruktioner, t.ex. avseende styrinrättningen.

5.

Förmåga att starta huvudmaskinerna enligt startrutiner.

6.

Förmåga att använda hydrauliska och pneumatiska system.

3.

reagera adekvat på funktionsfel i maskineriet,

1.

Kunskaper om kontrollutrustning i maskinrummet och om rapporteringsrutiner för funktionsfel.

2.

Förmåga att känna igen funktionsfel och vidta lämpliga åtgärder när funktionsfel uppstår, inbegripet rapportering till farkostens ledning.

4.

handha maskineri, inbegripet pumpar, rörledningssystem, läns- och barlastsystem,

1.

Kunskaper om säkert handhavande och kontroll av maskineriet i maskinrum, barlastavdelningar och slag, i enlighet med rutiner.

2.

Förmåga att kontrollera en säker funktion och drift hos maskineriet i maskinrummet och att underhålla läns- och barlastsystemet, däribland genom att rapportera incidenter i samband med överföring och förmåga att mäta och rapportera tanknivåer korrekt.

3.

Förmåga att förbereda och genomföra avstängning av maskinerna efter drift.

4.

Förmåga att handha läns-, barlast- och lastpumpsystem.

5.

bistå i övervakning av elektronik och elektronisk utrustning,

1.

Kunskaper om elektronik och elektriska system och komponenter.

2.

Kunskaper om växelström och likström.

3.

Förmåga att övervaka och bedöma kontrollinstrument.

4.

Kunskaper om magnetism och skillnaden mellan naturliga och konstgjorda magneter.

5.

Kunskaper om elektrohydrauliska system.

6.

förbereda, starta, ansluta och byta generatorer och kontrollera deras system samt landströmsförsörjning,

1.

Kunskaper om elinstallationen.

2.

Förmåga att använda kopplingstavla.

3.

Förmåga att använda landströmsförsörjning.

7.

definiera funktionsfel och vanliga fel samt beskriva åtgärderna för att förebygga skada,

1.

Kunskaper om funktionsfel utanför maskinrummet och om rutiner att följa för att förebygga skada samt rutiner att följa om det uppstår funktionsfel.

2.

Förmåga att identifiera vanliga fel och vidta åtgärder för att förhindra skador på mekaniska, elektriska, elektroniska, hydrauliska och pneumatiska system.

8.

använda de verktyg som behövs för att säkerställa den allmänna tekniska säkerheten.

1.

Kunskaper om egenskaper och begränsningar hos rutiner och material som används för underhåll och reparationer av maskiner och utrustning.

2.

Förmåga att följa säkra arbetsrutiner vid underhåll eller reparationer av maskiner och utrustning.

4.2   Matrosen ska kunna utföra underhållsarbete inom områdena skeppsmaskinteknik, elektroteknik, elektronik och styr- och reglerteknik för att säkerställa den allmänna tekniska säkerheten,

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

utföra det dagliga underhållet av huvudmaskiner, hjälpmaskiner och kontrollsystem,

1.

Kunskaper om rutiner att följa för underhåll och god omsorg om maskinrum, huvudmaskin, huvudmaskineri, hjälputrustning och kontrollsystem.

2.

Förmåga att underhålla huvudmaskiner, hjälputrustning och kontrollsystem.

2.

utföra det dagliga underhållet av maskineriet, inbegripet pumpar, rörledningssystem, läns- och barlastsystem,

1.

Kunskaper om dagliga underhållsrutiner.

2.

Förmåga att underhålla och sköta pumpar, rörledningssystem, läns- och barlastsystem.

3.

använda de verktyg som behövs för att säkerställa den allmänna tekniska säkerheten,

1.

Kunskaper om hur man använder underhållsmaterial och reparationsutrustning ombord, inbegripet deras kvaliteter och begränsningar.

2.

Förmåga att välja och använda underhållsmaterial och reparationsutrustning ombord.

4.

följa underhålls- och reparationsrutiner,

1.

Kunskaper om manualer och instruktioner om underhåll och reparationer.

2.

Förmåga att genomföra underhålls- och reparationsrutiner enligt gällande manualer och instruktioner.

5.

använda teknisk information och dokumentera tekniska rutiner.

1.

Kunskaper om teknisk dokumentation och manualer.

2.

Förmåga att dokumentera underhållsarbete.

5.   Underhåll och reparationer

5.1   Matrosen ska kunna bistå farkostledningen i underhåll och reparationer av farkosten, dess anordningar och utrustning.

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

arbeta med olika typer av material och verktyg för underhåll och reparationer,

1.

Kunskaper om de verktyg som krävs och om underhåll av utrustning och säkert arbete samt miljöskyddsregler.

2.

Förmåga att använda lämpliga metoder för underhåll av farkosten, inbegripet förmåga att välja olika material.

3.

Förmåga att underhålla och förvara verktyg och underhållsutrustning korrekt.

4.

Förmåga att utföra underhåll enligt reglerna om säkert arbete och miljöskydd.

2.

skydda hälsa och miljö när underhåll och reparationer utförs,

1.

Kunskaper om gällande rengörings- och skyddsrutiner och hygienregler.

2.

Förmåga att rengöra alla bostadsutrymmen, styrhytten och sköta hushållssysslor på ett tillfredsställande sätt som följer hygienbestämmelserna, inbegripet att ta ansvar för sitt eget bostadsutrymme.

3.

Förmåga att rengöra maskinrum och maskiner med de rengöringsmaterial som krävs.

4.

Förmåga att rengöra och skydda farkostens yttre delar, skrov och däck i rätt ordning med de material som krävs i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna.

5.

Förmåga att hantera avfall från farkosten och hushållsavfall i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna.

3.

underhålla tekniska anordningar i enlighet med tekniska instruktioner,

1.

Kunskaper om tekniska instruktioner för underhåll och underhållsprogram.

2.

Förmåga att sköta all teknisk utrustning i enlighet med instruktioner och att använda underhållsprogram (även digitala) under övervakning.

4.

säkert hantera linor och tågvirke,

1.

Kunskaper om egenskaperna hos olika typer av tågvirke och linor.

2.

Förmåga att använda och förvara dem enligt metoder och regler för säkert arbete.

5.

göra knopar och splitsar som passar för ändamålet och underhålla dem,

1.

Kunskaper om rutiner att följa för att säkerställa säker bogsering och ihop- och isärkoppling med de medel som finns tillgängliga ombord.

2.

Förmåga att splitsa linor och tågvirke.

3.

Förmåga att använda knopar som passar för sitt ändamål.

4.

Underhålla linor och tågvirke.

6.

utarbeta och genomföra arbetsplaner som medlem i ett arbetslag och kontrollera resultatet.

1.

Kunskaper om principerna för lagarbete.

2.

Förmåga att självständigt utföra underhåll och reparationer som medlem i arbetslaget.

3.

Förmåga att utföra mer komplicerade reparationer under övervakning.

4.

Använda olika arbetsmetoder, inklusive lagarbete, i enlighet med säkerhetsföreskrifterna.

5.

Förmåga att utvärdera arbetets kvalitet.

6.   Kommunikation

6.1   Matrosen ska kunna kommunicera i allmänhet och professionellt, vilket inbegriper förmågan att använda standardiserade fraser i situationer där kommunikationsproblem råder.

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

använda informations- och kommunikationssystem,

1.

Kunskaper om snabbtelefoninstallation för kommunikation internt på farkosten eller med terminal, kunskaper om farkostens (mobil)telefon-, radio-, (satellit-)tv- och kamerasystem.

2.

Förmåga att använda farkostens (mobil)telefon-, radio-, (satellit-)tv- och kamerasystem.

3.

Kunskaper om principerna för att använda AIS-systemet för inre vattenvägar.

4.

Förmåga att använda uppgifter i AIS för inre vattenvägar för att kontakta andra farkoster.

2.

lösa olika uppgifter med hjälp av olika typer av digitala enheter, informationstjänster (t.ex. flodinformationstjänster (RIS)) och kommunikationssystem,

1.

Kunskaper om tillgängliga digitala enheter vid transporter på inre vattenvägar.

2.

Förmåga att använda farkostens digitala enheter enligt instruktionerna för att utföra enkla uppgifter.

3.

samla in och lagra uppgifter, inklusive säkerhetskopiering och uppdatering av uppgifter,

1.

Kunskaper om farkostens kommunikationssystem för insamling, lagring och uppdatering av uppgifter.

2.

Förmåga att behandla uppgifter under strikt övervakning.

4.

följa instruktioner om skydd av personuppgifter,

1.

Kunskaper om förordningar om uppgiftsskydd och sekretess.

2.

Förmåga att behandla uppgifter i enlighet med förordning om uppgiftsskydd och sekretess.

5.

redogöra för sakförhållanden med tekniska termer,

1.

Kunskaper om nödvändiga tekniska och nautiska termer och även om termer som rör sociala aspekter av standardiserade fraser för kommunikation.

2.

Förmåga att använda tekniska och nautiska termer samt termer som rör sociala aspekter i standardiserade fraser.

6.

inhämta nautisk och teknisk information för att upprätthålla sjöfartssäkerheten,

1.

Kunskaper om de tillgängliga informationskällorna.

2.

Förmåga att använda informationskällor för att inhämta den nautiska och tekniska information som krävs för att upprätthålla sjöfartssäkerheten.

6.2   Matrosen ska kunna vara social.

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

följa instruktioner och kommunicera med andra i fråga om uppgifter ombord,

1.

Kunskaper om betydelsen av order från farkostens ledning, formella och informella instruktioner, regler och rutiner och om vikten av att vara en förebild för oerfarna besättningsmedlemmar.

2.

Förmåga att följa upp order från farkostens ledning och andra instruktioner och regler samt att beledsaga oerfarna besättningsmedlemmar.

3.

Kunskaper om företagets regler eller regler ombord.

4.

Förmåga att följa företagets regler eller reglerna ombord.

2.

bidra till goda sociala relationer och samarbeta med andra ombord,

1.

Kunskaper om kulturell mångfald.

2.

Förmåga att acceptera olika kulturella normer, värderingar och vanor.

3.

Förmåga att arbeta och leva i grupp.

4.

Förmåga att delta i gruppmöten och utföra tilldelade uppgifter.

5.

Kunskaper om betydelsen av respekt för lagarbete.

6.

Förmåga att respektera sexuellt relaterade och kulturella skillnader och att rapportera problem som rör sådana skillnader, däribland mobbning och (sexuella) trakasserier.

3.

acceptera socialt ansvar, anställningsvillkor, individens rättigheter och skyldigheter, erkänna farorna med alkohol- och narkotikamissbruk och reagera adekvat på misskötsamhet och faror,

1.

Förmåga att identifiera misskötsamhet och potentiella faror.

2.

Förmåga att reagera aktivt på misskötsamhet och potentiella faror.

3.

Förmåga att arbeta självständigt i enlighet med instruktioner.

4.

Kunskaper om enskilda arbetstagares rättigheter och skyldigheter.

5.

Kunskaper om farorna med att använda alkohol och narkotika i arbetsmiljön och i den sociala miljön. (Medvetenhet om ordningsföreskrifterna om toxikologi.)

6.

Förmåga att upptäcka alkohol- och narkotikarelaterad fara för säker drift av farkosten.

4.

planera, inhandla och förbereda enkla måltider.

1.

Kunskaper om möjligheterna till livsmedelsförsörjning och principerna för hälsosam kost.

2.

Förmåga att laga enkla måltider i enlighet med hygienreglerna.

7.   Hälsa och säkerhet samt miljöskydd

7.1   Matrosen ska kunna följa säkra arbetsregler och förstå vikten av regler på områdena hälsa och säkerhet samt miljöns betydelse.

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

arbeta enligt instruktioner och regler för säkerhet i arbetet och förebyggande av olyckor,

1.

Kunskaper om fördelarna med säkra arbetsmetoder.

2.

Kunskaper om risker ombord.

3.

Förmåga att förhindra fara till följd av risker ombord, t.ex. avseende

farkostens rörelser,

tillhandahållande av säker ombordstigning på och landstigning från farkosten (t.ex. landgång, arbetsbåt),

säker stuvning av lösa föremål,

arbete med maskineri,

elektriska riskkällor, och hur de känns igen,

brandskydd och brandbekämpning,

professionellt handhavande av handverktyg,

professionellt handhavande av elektriska handverktyg,

efterlevnad av hälso- och hygienregler,

undanröjande av halk-, fall- och snubbelrisker.

4.

Kunskaper om relevanta instruktioner om hälsa och säkert arbete under verksamhet ombord.

5.

Kunskaper om gällande föreskrifter för säkra och hållbara arbetsvillkor.

6.

Förmåga att förebygga olyckor i verksamhet som kan innebära risk för personal eller farkost i samband med

lastning och lossning av last,

förtöjning och losskastning,

arbete på hög höjd,

arbete med kemikalier,

arbete med batterier,

vistelse i maskinrum,

tunga lyft (manuellt eller mekaniskt),

ingång och arbete i slutna utrymmen.

7.

Förmåga att förstå order och att kommunicera med andra i samband med arbetsuppgifter ombord.

2.

använda personlig skyddsutrustning för att förebygga olyckor,

1.

Kunskaper om personlig skyddsutrustning.

2.

Förmåga att använda personlig skyddsutrustning, t.ex.

ögonskydd,

andningsskydd,

hörselskydd,

huvudskydd,

skyddskläder.

3.

vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder före ingång i slutna utrymmen.

1.

Kunskaper om riskerna med ingång i slutna utrymmen.

2.

Kunskaper om försiktighetsåtgärder som ska vidtas och tester eller mätningar som ska utföras för att avgöra om det är säkert att gå in i ett slutet utrymme och under pågående arbete i ett slutet utrymme.

3.

Förmåga att tillämpa säkerhetsinstruktioner före ingång i vissa utrymmen ombord, t.ex.

lastrum,

sänkkistor,

dubbelskrov.

4.

Förmåga att vidta försiktighetsåtgärder för arbete i slutna utrymmen.

7.2   Matrosen ska kunna erkänna vikten av utbildning ombord och agera omedelbart i nödlägen.

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

agera i nödlägen i enlighet med gällande instruktioner och rutiner,

1.

Kunskaper om olika typer av nödlägen.

2.

Kunskaper om rutin att följa vid ett larm.

3.

Kunskaper om gällande rutiner vid en olycka.

4.

Förmåga att agera enligt instruktioner och rutiner.

2.

ge första hjälpen,

1.

Kunskaper om de allmänna principerna för första hjälpen, inbegripet bedömning av struktur i kroppen och funktioner ombord på en farkost efter att ha bedömt en situation.

2.

Förmåga att upprätthålla fysisk och mental kondition och personlig hygien när första hjälpen ges.

3.

Kunskaper om relevanta åtgärder vid olyckor, i enlighet med erkänd bästa praxis.

4.

Förmåga att bedöma skadades behov och hot mot den egna säkerheten.

5.

Förmåga att vidta nödvändiga åtgärder vid ett nödläge, däribland

a)

positionera skadade,

b)

använda återupplivningsteknik,

c)

kontrollera blödning,

d)

vidta lämpliga åtgärder för grundläggande chockhantering,

e)

vidta lämpliga åtgärder vid bränn- eller skållningsskador, inbegripet elolyckor,

f)

rädda och transportera en skadad person.

6.

Förmåga att lägga improviserat förband och att använda materialet i första hjälpen-lådan.

3.

använda och underhålla personlig skyddsutrustning och livräddningsutrustning ombord,

1.

Kunskaper om regelbunden kontroll av personligt skydd, räddningsvägar och räddningsutrustning med avseende på funktion, skada, slitage och andra defekter.

2.

Förmåga att reagera när defekter upptäcks, inklusive relevanta kommunikationsrutiner.

3.

Förmåga att använda personliga livräddningsredskap, t.ex.

livbojar, inklusive relevant utrustning, och

flytvästar, inklusive relevant utrustning på flytvästar, t.ex. fasta eller blinkande ljus och visselpipa som är ordentligt fastsatt med en rem.

4.

Kunskaper om arbetsbåtens funktioner.

5.

Förmåga att förbereda, sjösätta, framföra, ta upp och stuva arbetsbåten.

4.

ge assistans vid räddningsinsatser och simma,

1.

Förmåga att rädda och transportera en skadad person.

2.

Förmåga att använda simkunskaper i räddningsinsatser.

5.

använda räddningsvägar,

Förmåga att hålla räddningsvägar fria (beroende på den lokala utformningen ombord).

6.

använda interna system för kommunikation i nödlägen och larmsystem.

Förmåga att använda system för kommunikation i nödlägen samt larmsystem och utrustning.

7.3   Matrosen ska kunna vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra brand och ska använda brandbekämpningsutrustning korrekt.

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

särskilja delar av elden och antändningstyper och antändningskällor,

1.

Kunskaper om möjliga brandorsaker vid olika typer av verksamhet och kunskaper om klassificering av bränder i enlighet med Europastandard EN eller motsvarande.

2.

Kunskaper om de olika delarna i förbränningsprocessen.

3.

Förmåga att tillämpa grunderna i brandbekämpning.

2.

använda olika typer av brandsläckare,

1.

Kunskaper om olika egenskaper hos och klasser av brandsläckare.

2.

Förmåga att använda olika brandbekämpningsmetoder och använda släckningsutrustning och fasta installationer med hänsyn till exempelvis

användning av olika typer av bärbara brandsläckare, och

vindens inverkan när man närmar sig branden.

3.

agera i enlighet med brandbekämpningsrutiner och brandbekämpningsorganisation ombord,

1.

Kunskaper om brandbekämpningssystem ombord.

2.

Förmåga att ta itu med bränder och vidta lämpliga varningsåtgärder.

4.

följa instruktioner om personlig utrustning, metoder, släckmedel och rutiner under brandbekämpnings- och räddningsinsatser.

1.

Kunskaper om rutiner för att undvika personlig fara.

2.

Förmåga att agera enligt rutinen för nödsituationer.

7.4   Matrosen ska kunna utföra uppgifter med hänsyn till betydelsen av att skydda miljön.

Matrosen ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

skydda miljön i enlighet med gällande förordningar,

1.

Kunskaper om de nationella och internationella förordningarna om miljöskydd.

2.

Förmåga att använda tillgängliga dokumentations- och informationssystem om miljöfrågor i enlighet med instruktioner.

3.

Kunskaper om följderna av eventuella läckage, spill eller utsläpp av förorenande ämnen i miljön.

4.

Kunskaper om farligt gods och klassificering med hänsyn till miljöaspekter.

2.

vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra förorening av miljön,

1.

Kunskaper om allmänna försiktighetsåtgärder för att förhindra förorening av miljön.

2.

Förmåga att använda allmänna försiktighetsåtgärder och tillämpa säkra bunkringsrutiner.

3.

Förmåga att vidta åtgärder i enlighet med instruktioner vid en kollision, t.ex. genom att täta läckor.

3.

använda resurser effektivt,

1.

Kunskaper om effektiv användning av bränsleförbrukning.

2.

Förmåga att använda material på ett ekonomiskt och energisparande sätt.

4.

bortskaffa avfall på ett miljövänligt sätt,

1.

Kunskaper om gällande föreskrifter för avfall.

2.

Förmåga att utföra insamling, leverans och bortskaffande av

olja och fett från farkosten,

lastrester, och

andra typer av avfall.

II.   BEHÖRIGHETSNORMER FÖR LEDNINGSNIVÅN

0.   Tillsyn

Befälhavaren ska kunna ge anvisningar till andra medlemmar av däckspersonalen och utöva tillsyn över alla uppgifter som de utför enligt avsnitt 1 i bilaga II till direktiv (EU) 2017/2397, och ska således ha tillfredsställande förmåga att utföra dessa uppgifter.

Personer som vill kvalificera sig som befälhavare ska styrka den kompetens som används i de följande avsnitten 0.1–7.4 såvida de inte har genomfört något av följande steg:

slutfört ett godkänt utbildningsprogram som baseras på behörighetsnormer för den operativa nivån,

godkänts i en behörighetsbedömning av en administrativ myndighet i avsikt att verifiera att behörighetsnormerna för den operativa nivån är uppfyllda.

0.1   Navigering

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

demonstrera förtöjning, losskastning och förhalning,

1.

Kunskaper om utrustning, material och förfaranden som används för förtöjning, losskastning och förhalning.

2.

Förmåga att använda material som finns tillgängligt ombord, såsom vinschar, pollare, tågvirke och linor med hänsyn till gällande säkerhetsbestämmelser, inbegripet användning av personlig skydds- och räddningsutrustning.

3.

Förmåga att kommunicera med styrhytten med hjälp av internkommunikationssystem och handsignaler.

4.

Kunskaper om effekterna av vattenrörelser kring farkosten och lokala effekter på navigeringsförhållanden, inbegripet effekter av trim och grunt vatten i förhållande till farkostens djupgående.

5.

Kunskaper om hur vattenrörelser påverkar farkosten under manövrering, inbegripet ömsesidig påverkan när två farkoster passerar eller kör om varandra i trånga farleder och påverkan på en farkost som är förtöjd vid sidan när en annan farkost förflyttas i farleden och passerar på litet avstånd.

2.

demonstrera ihop- och isärkoppling i samband med skjutbogsering av pråmkombinationer,

1.

Kunskaper om utrustning, material och förfaranden som används vid ihopkoppling.

2.

Förmåga att koppla ihop och isär pråmkombinationer i samband med skjutbogsering, med den utrustning och de material som krävs.

3.

Förmåga att använda utrustning och material som finns tillgängligt ombord för ihop- och isärkoppling, med hänsyn till gällande arbetssäkerhetsbestämmelser, inbegripet användning av personlig skydds- och räddningsutrustning.

4.

Förmåga att kommunicera med medlemmar av däckspersonal som arbetar med ihop- och isärkoppling av pråmkombinationer i samband med skjutbogsering.

3.

demonstrera ankring,

1.

Kunskaper om utrustning, material och förfaranden som används för ankring.

2.

Förmåga att demonstrera ankringsmanövrar: förbereda ankringsutrustning för ankringsmanövrar, ta fram ankare, ge tillräckligt med lina eller kätting för att kunna släppa ut initialt och avgöra när ankaret håller farkosten i position (ankarbäring), och fastgöra ankare när ankringen är klar, och använda draggningsankare i olika manövrar och hantera ankarsignaler.

3.

Förmåga att använda utrustning och material som finns tillgängligt ombord för ankring, med hänsyn till gällande arbetssäkerhetsbestämmelser, inbegripet användning av personlig skydds- och räddningsutrustning.

4.

Förmåga att kommunicera med styrhytten med hjälp av internkommunikationssystem och handsignaler.

4.

vidta lämpliga sjöfartssäkerhetsåtgärder,

1.

Förmåga att omedelbart varna farkostens besättning och använda personlig skydds- och räddningsutrustning.

2.

Förmåga att säkerställa att farkosten är vattentät.

3.

Förmåga att demonstrera och utföra arbetet enligt checklistan på däck och i uppehållsrum, t.ex. vattentätning och säkring av luckor och lastrum.

5.

beskriva de olika typerna av slussar och broar i förhållande till deras användning,

1.

Kunskaper om form, utformning och anläggningar vid slussar och broar, slussning (slussningsprocess), typer av slussar, pollare och trappor osv.

2.

Förmåga att förklara och demonstrera gällande rutiner för medlemmar i däcksbesättningen vid passering av slussar, dammar och broar.

6.

respektera allmänna bestämmelser, signaler, tecken och märkningssystem.

1.

Kunskaper om de ordningsföreskrifter som är tillämpliga på de berörda inre vattenvägarna.

2.

Förmåga att hantera och underhålla farkostens dag- och nattmarkeringssystem, tecken och ljudsignaler.

3.

Kunskaper om boj- och markeringssystem i enlighet med Signi och Iala del A.

0.2   Drift av farkoster

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

se skillnad på olika typer av farkoster,

1.

Kunskaper om de vanligaste typer av farkoster, inklusive konvojer som används i europeiska inre vattenvägar, och deras respektive konstruktion, dimensioner och dräktighet.

2.

Förmåga att förklara egenskaperna hos de vanligaste typerna av farkost, inklusive konvojer som används i europeiska inre vattenvägar.

2.

tillämpa kunskaper om den dokumentation som krävs för farkostens drift.

1.

Kunskaper om den obligatoriska dokumentationen för farkosten.

2.

Förmåga att förklara betydelsen av dokumentation i förhållande till internationella och nationella krav och internationell och nationell lagstiftning.

0.3   Lasthantering, stuvning och persontransporter

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

förklara den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN), märkningsrutiner och säkerhetsrutiner för passagerartransport,

1.

Förmåga att förklara ADN-märkning av farligt gods.

2.

Förmåga att förklara säkerhetsrutiner för passagerartransport, inklusive tillämpning av förordning (EU) nr 1177/2010.

3.

Förmåga att kommunicera effektivt med passagerare.

2.

förklara och demonstrera användningen av barlastsystemet,

1.

Kunskaper om funktionen hos och användningen av barlastsystemet.

2.

Förmåga att förklara användningen av barlastsystemet genom att t.ex. fylla eller tömma barlasttankarna.

3.

kontrollera lastmängden.

1.

Kunskaper om manuella och tekniska metoder för att fastställa lastvikten på olika typer av farkoster.

2.

Förmåga att använda metoder för att avgöra mängden last som har lastats eller lossats.

3.

Förmåga att beräkna mängden flytande last med hjälp av nivåmätare och/eller tanktabeller.

0.4   Skeppsmaskinteknik, elektroteknik, elektronik och styr- och reglerteknik

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

handha maskineri, inbegripet pumpar, rörledningssystem, läns- och barlastsystem,

1.

Kunskaper om rutiner att följa för säkert handhavande av maskineri samt läns- och barlastsystem samt korrekt bortskaffande av avfall.

2.

Förmåga att handha och kontrollera maskineriet i maskinrummet i enlighet med rutiner.

3.

Förmåga att förklara säker funktion, drift och säkert underhåll av läns- och barlastsystemet, inklusive att rapportera incidenter i samband med överföring och förmåga att mäta och rapportera tanknivåer korrekt.

4.

Förmåga att förbereda och genomföra avstängning av maskinerna efter drift.

5.

Förmåga att handha läns-, barlast- och lastpumpsystem.

6.

Förmåga att förklara behovet av att samla in, förvara och leverera avfall på ett korrekt och säkert sätt.

7.

Förmåga att använda hydrauliska och pneumatiska system.

2.

förbereda, starta, ansluta och byta generatorer och kontrollera deras system samt landströmsförsörjning,

1.

Kunskaper om elinstallationen.

2.

Förmåga att använda kopplingstavla.

3.

Förmåga att använda landströmsförsörjning.

3.

använda de verktyg och material som behövs,

1.

Kunskaper om egenskaper och begränsningar hos rutiner och material och verktyg som används för underhåll och reparationer av maskiner och utrustning.

2.

Förmåga att följa säkra arbetsrutiner.

4.

utföra det dagliga underhållet av huvudmaskiner, hjälpmaskiner och kontrollsystem,

Förmåga att underhålla och sköta maskinrum, huvudmaskin, huvudmaskineri, hjälputrustning och kontrollsystem.

5.

utföra det dagliga underhållet av maskineriet, inbegripet pumpar, rörledningssystem, läns- och barlastsystem.

Förmåga att underhålla och sköta pumpar, rörledningssystem, läns- och barlastsystem.

0.5   Underhåll och reparationer

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

skydda hälsa och miljö när underhåll och reparationer utförs,

1.

Kunskaper om gällande rengörings- och skyddsrutiner och hygienregler.

2.

Förmåga att rengöra alla bostadsutrymmen, styrhytten och sköta hushållssysslor på ett tillfredsställande sätt som följer hygienbestämmelserna, inbegripet att ta ansvar för sitt eget bostadsutrymme.

3.

Förmåga att rengöra maskinrum och maskiner med lämpliga rengöringsmaterial.

4.

Förmåga att rengöra och skydda farkostens yttre delar, skrov och däck i rätt ordning med lämpliga material i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna.

5.

Förmåga att hantera avfall från farkosten och hushållsavfall i enlighet med miljöbestämmelserna.

2.

underhålla tekniska anordningar i enlighet med tekniska instruktioner,

1.

Kunskaper om tekniska instruktioner för underhålls- och reparationsprogram.

2.

Förmåga att underhålla och sköta all teknisk utrustning i enlighet med tekniska instruktioner.

3.

Förmåga att använda underhållsprogram (även digitala) under övervakning.

3.

säkert hantera linor och tågvirke,

1.

Kunskaper om egenskaperna hos olika typer av tågvirke och linor.

2.

Förmåga att använda och förvara dem enligt metoder och regler för säkert arbete.

4.

göra knopar och splitsar som passar för ändamålet och underhålla dem,

1.

Kunskaper om rutiner att följa för att säkerställa säker bogsering och ihop- och isärkoppling med de medel som finns tillgängliga ombord.

2.

Förmåga att splitsa linor och tågvirke.

3.

Förmåga att använda knopar som passar för sitt ändamål.

4.

Förmåga att underhålla linor och tågvirke.

0.6   Kommunikation

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

redogöra för sakförhållanden med tekniska termer,

1.

Kunskaper om nödvändiga tekniska och nautiska termer och även om termer som rör sociala aspekter av standardiserade fraser för kommunikation.

2.

Förmåga att använda tekniska och nautiska termer samt termer som rör sociala aspekter i standardiserade fraser.

0.7   Hälsa och säkerhet samt miljöskydd

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

tillämpa regler för säkerhet i arbetet och förebyggande av olyckor,

1.

Kunskaper om säkra arbetsmetoder.

2.

Kunskaper om risker ombord.

3.

Förmåga att förhindra fara till följd av risker ombord, t.ex. avseende

farkostens rörelser,

tillhandahållande av säker ombordstigning på och landstigning från farkosten (t.ex. landgång, arbetsbåt),

stuva lösa föremål säkert,

arbeta med maskineri,

känna igen elektriska riskkällor,

brandskydds- och brandbekämpningsåtgärder,

professionellt handhavande av handverktyg,

professionellt handhavande av elektriska handverktyg,

efterlevnad av hälso- och hygienregler,

undanröjande av halk-, fall- och snubbelrisker.

4.

Kunskaper om relevanta instruktioner om hälsa och säkert arbete under verksamhet ombord.

5.

Kunskaper om gällande föreskrifter för säkra och hållbara arbetsvillkor.

6.

Förmåga att förebygga risker för personal eller farkost vid verksamhet som t.ex.

lastning och lossning av last,

förtöjning och losskastning,

arbete på hög höjd,

arbete med kemikalier,

arbete med batterier,

under vistelse i maskinrum,

tunga lyft (manuellt eller mekaniskt),

ingång och arbete i slutna utrymmen.

2.

använda personlig skyddsutrustning för att förebygga olyckor,

1.

Kunskaper om rutiner för att använda den utrustning som krävs för säkert arbete ombord.

2.

Förmåga att använda personlig skyddsutrustning, t.ex.

ögonskydd,

andningsskydd,

hörselskydd,

huvudskydd,

skyddskläder.

3.

simma och bistå vid räddningsinsatser,

1.

Förmåga att använda simkunskaper i räddningsinsatser.

2.

Förmåga att använda räddningsutrustning i räddningsinsatser.

3.

Förmåga att rädda och transportera en skadad person.

4.

använda räddningsvägar,

1.

Kunskaper om rutiner att följa vid en evakueringssituation (enligt de lokala förhållandena ombord).

2.

Förmåga att hålla räddningsvägar fria.

5.

använda interna system för kommunikation i nödlägen och larmsystem,

Förmåga att använda system för kommunikation i nödlägen samt larmsystem och utrustning.

6.

särskilja delar av elden och antändningstyper och antändningskällor,

1.

Kunskaper om möjliga brandorsaker vid olika typer av verksamhet och om klassificering av bränder i enlighet med Europastandard EN eller motsvarande.

2.

Kunskaper om de olika delarna i förbränningsprocessen.

3.

Förmåga att tillämpa grunderna i brandbekämpningsrutiner.

7.

särskilja och använda olika typer av brandsläckare,

1.

Kunskaper om olika egenskaper hos och klasser av brandsläckare.

2.

Förmåga att använda olika brandbekämpningsmetoder och släckningsutrustning och fasta installationer med hänsyn till exempelvis

klasser av brandsläckare,

användning av olika typer av bärbara brandsläckare,

vindens inverkan när man närmar sig branden.

8.

ge första hjälpen.

1.

Kunskaper om de allmänna principerna för första hjälpen, inbegripet bedömning av struktur i kroppen och funktioner ombord på en farkost efter att ha bedömt en situation.

2.

Förmåga att upprätthålla fysisk och mental kondition och personlig hygien när första hjälpen ges.

3.

Kunskaper om relevanta åtgärder vid olyckor, i enlighet med erkänd bästa praxis.

4.

Förmåga att bedöma skadades behov och hot mot den egna säkerheten.

5.

Förmåga att vidta nödvändiga åtgärder vid ett nödläge, däribland

a)

positionera skadade,

b)

använda återupplivningsteknik,

c)

kontrollera blödning,

d)

vidta lämpliga åtgärder för grundläggande chockhantering,

e)

vidta lämpliga åtgärder vid bränn- eller skållningsskador, inbegripet elolyckor,

f)

rädda och transportera en skadad person.

6.

Förmåga att lägga improviserat förband och att använda materialet i första hjälpen-lådan.

1.   Navigering

1.1   Befälhavaren ska kunna planera en resa och navigera på inre vattenvägar, inbegripet ha förmågan att välja den mest logiska, ekonomiska och ekologiska rutten för att nå bestämmelseorterna för lastning och lossning, med beaktande av tillämpliga trafikbestämmelser och överenskomna regler för trafik på inre vattenvägar.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

navigera på europeiska inre vattenvägar inklusive slussar och hissar i enlighet med sjöfartsavtal med agent,

1.

Kunskaper om nationella och internationella vattenvägar som används i sjöfart på inre vattenvägar, geografiskt läge för floder, kanaler, kusthamnar, inlandshamnar och förhållandet till godsflöden.

2.

Kunskaper om Internationella transportforumets klassificering av inre vattenvägar och vattenvägens dimensioner i förhållande till farkostens dimensioner, med hjälp av moderna informationssystem.

3.

Förmåga att räkna med vattennivåer, vattendjup och (höjd-/)djupgående med hjälp av relevanta informationskällor.

4.

Förmåga att beräkna avstånd och restid med hjälp av informationskällor avseende avstånd, slussar, begränsningar och hastighet eller restid.

5.

Kunskaper om ansvar och försäkring.

6.

Förmåga att ge anvisningar till besättningsmedlemmar och ombordanställda om att utföra uppgifter på ett säkert sätt.

2.

respektera och tillämpa gällande trafikbestämmelser för trafik på inre vattenvägar för att undvika skada,

1.

Kunskaper om trafikbestämmelser, t.ex. den överenskomna uppsättning regler som gäller för trafik på den inre vattenväg man befinner sig på, för att undvika skada (t.ex. kollision).

2.

Förmåga att tillämpa gällande trafikbestämmelser för den vattenväg man befinner sig på.

3.

ta hänsyn till ekonomiska och ekologiska aspekter av driften av farkosten för att använda farkosten effektivt och respektera miljön,

1.

Kunskaper om miljöaspekterna av trafik på inre vattenvägar.

2.

Förmåga att framföra farkosten på ett miljömässigt hållbart och ekonomiskt sätt med hänsyn till t.ex. bränsleekonomi, bunkring, utsläppsnivåer, effekter i grunt vatten, anslutning till landström och avfallshantering.

4.

ta hänsyn till vattenvägarnas tekniska strukturer och profiler och vidta försiktighetsåtgärder,

1.

Kunskaper om hur byggnadsverk, farledsprofiler och skyddsanordningar påverkar navigeringen.

2.

Förmåga att navigera genom olika typer av slussar och slussningsförfaranden, olika typer av broar, profiler för kanaler och floder och använda ”säkra hamnar” och övernattningshamnar.

5.

arbeta med uppdaterade sjökort och kartor, meddelanden till skeppare och sjöfolk och andra publikationer,

1.

Kunskaper om navigationshjälpmedel.

2.

Förmåga att använda navigationshjälpmedel när de är tillämpliga, t.ex. satellitpositioneringssystem.

3.

Förmåga att använda sjökort och ta hänsyn till faktorer som noggrannhet och sjökortsläsning, t.ex. sjökortets datum, symboler, djupförhållanden, bottenbeskrivning, djup och datum (WGS84) och att använda internationella sjökortsstandarder som t.ex. ECDIS för inre vattenvägar.

4.

Förmåga att använda nautiska publikationer, t.ex. meddelanden till skeppare och sjöfolk, för att samla in nödvändig information som krävs för säker navigering, när som helst ta reda på tidvattennivåer, isinformation, högt eller lågt vattenstånd, förtöjningsplatser och hamnkatalog.

6.

använda relevanta trafikövervakningsverktyg och kunna tillämpa dem,

1.

Kunskaper om signaler.

2.

Förmåga att använda dag- och nattmarkeringar, t.ex. ljus för att styra farkosten.

Kunskaper om AIS för inre vattenvägar, ECDIS för inre vattenvägar, elektronisk rapportering och meddelanden till skeppare och sjöfolk, RIS, övervakade och icke-övervakade sjötrafikinformationstjänster (Vessel Traffic Services, VTS) och deras komponenter.

3.

Förmåga att använda trafikinformationsverktyg.

1.2   Befälhavaren ska kunna tillämpa kunskaper om tillämpliga bestämmelser för farkostens bemanning, inklusive kunskaper om vilotid och däckspersonalens sammansättning.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

säkerställa att farkosten har en säker bemanning i enlighet med tillämpliga bestämmelser, inklusive kunskaper om vilotid och däckspersonalens sammansättning.

1.

Kunskaper om minimikrav på bemanning och obligatoriska yrkeskvalifikationer hos besättningsmedlemmarna och de ombordanställda.

2.

Kunskaper om kraven på medicinsk lämplighet.

3.

Kunskaper om administrativa förfaranden för att registrera uppgifter i tjänstgöringsjournaler.

4.

Kunskaper om utnyttjandeformer och minsta vilotid.

5.

Kunskaper om administrativa förfaranden för att registrera uppgifter i loggboken.

6.

Kunskaper om reglerna för arbetstider.

7.

Kunskaper om särskilda tillståndskrav.

8.

Kunskaper om specifika bemanningskrav för fartyg som omfattas av ADN, för passagerarfartyg och för farkoster med kondenserad naturgas (LNG) i tillämpliga fall.

9.

Förmåga att ge besättningsmedlemmar anvisningar om när de ska gå på och av skift.

1.3   Befälhavaren ska kunna framföra och manövrera farkosten på ett sätt som säkerställer en säker drift av farkosten under alla förhållanden på inre vattenvägar, inbegripet i situationer med tät trafik eller då andra farkoster fraktar farligt gods och som kräver grundläggande kunskaper om den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN).

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

navigera och manövrera med hänsyn till de viktigaste inre vattenvägarnas geografiska, hydrologiska, meteorologiska och morfologiska förhållanden,

1.

Kunskaper om de viktigaste vattenvägarnas hydrologiska och morfologiska egenskaper, t.ex. avrinningsområden och vattendelare, typer av floder beroende på vattenkälla, en flods lutning och lopp, flödeshastighet och strömmönster, mänskliga ingrepp i en flods lopp.

2.

Kunskaper om de meteorologiska effekterna på de viktigaste inre vattenvägarna, t.ex. väderprognoser och vädervarningstjänster, Beaufortskalan, distriktsindelning för vind- och stormvarningar med faktorer som lufttryck, vind, hög- och lågtrycksområden, moln, dimma, typer och passager av fronter, isvarning och varning för högvatten.

3.

Förmåga att använda geografisk, hydrologisk, meteorologisk och morfologisk information.

2.

ge order om förtöjning och losskastning av farkosten och om förhalning,

1.

Kunskaper om tekniska föreskrifter och dokument om förtöjning och förhalning.

2.

Förmåga att inleda förfaranden för förtöjning och losskastning och säkerställa att utrustning på olika typer av farkost uppfyller kraven i farkostcertifikatet.

3.

Förmåga att kommunicera med däckspersonal, t.ex. med hjälp av internkommunikationssystem och handsignaler.

3.

tillhandahålla säkert tillträde till farkosten,

1.

Kunskaper om tekniska krav på anordningar för tillträde till farkosten.

2.

Förmåga att anordna säkert tillträde till farkosten oavsett om farkosten framförs, är förtöjd eller förankrad och förmåga att använda t.ex. trappa, landgång, arbetsbåt, fallskydd och belysning.

4.

använda moderna elektroniska navigationshjälpmedel,

1.

Kunskaper om funktioner hos och handhavande av navigationshjälpmedel.

2.

Kunskaper om användningsprinciper, begränsningar och felkällor för navigationshjälpmedel.

3.

Förmåga att använda nautiska sensorer och indikatorer som ger navigationsinformation, t.ex. (D) GPS, position, riktning, kurs, hastighet, avstånd, djup, ECDIS för inre vattenvägar.

4.

Förmåga att använda flodinformationstjänster (RIS) ochflodinformationsteknik, t.ex. AIS för inre vattenvägar, ECDIS för inre vattenvägar, elektronisk rapportering och meddelanden till befälhavare, tjänster för farledsinformation på inre vattenvägar (FIS), trafikinformationstjänster (TIS), trafikstyrningstjänster (TMS), katastrofförebyggande tjänster (CAS), information för förvaltning av transport och logistik (ITL), information för tillämpning av lagar (ILE), statistik (ST), avgifter för vattenvägar och hamnavgifter (WCHD) avstånd, djup, även i samband med radar.

5.

Förmåga att upptäcka felaktigt återgivande av information och använda korrektionsmetoder.

5.

respektera tekniska föreskrifter för inlandssjöfart,

1.

Kunskaper om struktur och innehåll för de tillämpliga tekniska föreskrifterna och om innehållet i certifikatet för farkosten.

2.

Förmåga att inleda kontroller och certifieringsförfaranden.

6.

ta hänsyn till effekter av strömmar, vågor, vind och vattennivåer i relation till samspel vid korsning, möten och omkörning av farkost samt fartyg-till-kust (kanaleffekt),

1.

Kunskaper om inverkan av vågor, vind och ström på farkoster som framförs, manövreras eller ligger stilla, inklusive effekten av vind, t.ex. sidvind, vid manövrering, även vid nautiska överbyggnader eller när farkosten anlöper eller lämnar hamnar, slussar och sekundära vattenvägar.

2.

Kunskaper om inverkan av ström på farkoster som framförs, manövreras eller ligger stilla på vattenvägar som används i inlandssjöfart, t.ex. strömmens inverkan när farkosten manövreras uppströms och nedströms eller på en tom eller lastad farkost eller när farkosten anlöper eller lämnar hamnar, slussar eller sekundära vattenvägar.

3.

Kunskaper om inverkan av vattenrörelser på farkoster som framförs, manövreras eller ligger stilla, t.ex. vattenrörelsernas inverkan på djupgående till följd av vattendjup och reaktionen på effekter av grunt vatten t.ex. genom sänkt fart.

4.

Förmåga att respektera effekterna av ömsesidig påverkan när farkosten framförs, manövreras eller ligger stilla i en trång farled och att känna igen effekterna av ömsesidig påverkan som hänger samman med en tom eller lastad farkost.

5.

Kunskaper om inverkan av lasthantering och stuvningsförhållanden när fartyg framförs, manövreras eller ligger stilla med avseende på stabilitet.

6.

Förmåga att ta hänsyn till trim, krängningsvinkel, flödningsvinkel, hävstångsprincipen, tyngdpunkter.

7.

använda framdrivnings- och manövreringssystem och lämpliga kommunikations- och larmsystem,

1.

Kunskaper om framdrivnings-, styrnings- och manövreringssystem och deras inverkan på manövrerbarheten.

2.

Förmåga att använda framdrivnings-, styrnings- och manövreringssystem.

3.

Kunskaper om ankringsanordningar.

4.

Förmåga att använda ankare under olika förhållanden.

5.

Kunskaper om kommunikations- och larmsystem.

6.

Förmåga att ge anvisningar när det behövs vid ett larm.

8.

framföra och manövrera farkosten, inbegripet i situationer med tät trafik eller då andra farkoster fraktar farligt gods och som kräver grundläggande kunskaper om ADN,

1.

Grundläggande kunskaper om strukturen för ADN, ADN-dokument och ADN-instruktioner samt visuella tecken som krävs enligt ADN.

2.

Förmåga att hitta instruktioner i ADN och att identifiera visuella tecken för farkoster som omfattas av ADN.

1.4   Befälhavaren ska kunna agera i nödsituationer vid navigering på inre vattenvägar.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

vidta försiktighetsåtgärder i ett nödläge, när en farkost strandas avsiktligt för att undvika större skador,

1.

Kunskaper om grunda områden och sandbankar som kan användas för att stranda farkosten.

2.

Förmåga att använda maskiner eller ankringsutrustning på adekvat sätt om det blir nödvändigt att stranda.

2.

flottagning av en grundstött farkost med och utan assistans,

1.

Kunskaper om åtgärder som ska vidtas vid en eventuell grundstötning, inbegripet tätning av läckor och åtgärder för att föra tillbaka farkosten i farleden.

2.

Förmåga att täta läckor, flytta farkosten med hjälp av andra farkoster, t.ex. farkoster för drag- eller skjutbogsering.

3.

vidta lämpliga åtgärder om en kollision är nära förestående,

1.

Kunskaper om vilka regler som gäller om en kollision eller olycka är nära förestående.

2.

Förmåga att framföra farkosten i en situation där en kollision är oundviklig för att minimera skador på personer, t.ex. passagerare och besättningsmedlemmar, den kolliderande farkosten och andra farkoster, last och miljö.

4.

vidta lämpliga åtgärder efter en kollision och bedöma skador.

1.

Kunskaper om de regler som ska tillämpas efter en kollision eller olycka.

2.

Förmåga att vidta lämpliga åtgärder vid skada, kollision och grundstötning, inbegripet att bedöma skada, kommunicera med den behöriga myndigheten och få tillstånd att framföra farkosten till en återställningsplats.

2.   Drift av farkoster

2.1   Befälhavaren ska kunna tillämpa kunskaper om skeppsbyggnads- och konstruktionsmetoder som avser inre vattenvägar på driften av olika typer av farkoster och ha grundläggande kunskaper om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 (2).

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

respektera principerna för skeppsbyggnad och konstruktion som avser inre vattenvägar,

1.

Kunskaper om betydelsen och inverkan av farkostens dimensioner och den inre vattenvägens dimensioner i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

2.

Förmåga att framföra farkoster i enlighet med deras dimensioner och tillämplig konstruktionslagstiftning.

3.

Förmåga att övervaka att farkosten uppfyller tillämplig lagstiftning med hänsyn till konstruktionsarbete.

2.

särskilja konstruktionsmetoder för farkoster och deras beteende i vatten, särskilt i fråga om stabilitet och styrka,

1.

Kunskaper om farkostens egenskaper enligt vad som anges i konstruktionsritningar för olika typer av farkoster och konstruktionens inverkan på farkostens beteende, stabilitet och styrka.

2.

Kunskaper om farkostens beteende under olika förhållanden och i olika miljöer.

3.

Förmåga att övervaka farkostens stabilitet och ge anvisningar i enlighet med detta.

3.

förstå strukturella delar i farkosten samt kunna kontrollera och analysera skador,

1.

Kunskaper om farkostens viktigaste delar och olika typer av farkost, inklusive grundläggande kunskaper om de tekniska kraven på fartyg för inlandssjöfart, i enlighet med direktiv (EU) 2016/1629.

2.

Förmåga att övervaka farkostens grundläggande delar för olika typer av transport och ge anvisningar i enlighet med detta.

3.

Kunskaper om den längsgående och tvärgående strukturen och om lokala förstärkningar, för att förebygga och analysera skada.

4.

Förmåga att förstå och kontrollera utrustningens funktion och användningen av olika lastrum och avdelningar för att förebygga och analysera skada.

4.

vidta åtgärder för att skydda farkostens vattentäta indelning.

1.

Kunskaper om farkostens vattentäthet.

2.

Förmåga att övervaka farkostens vattentäta indelning och ge anvisningar i enlighet med detta.

2.2   Befälhavaren ska kunna kontrollera och övervaka den obligatoriska utrustning som anges i det tillämpliga farkostcertifikatet.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

förstå funktionerna hos farkostens utrustning,

1.

Kunskaper om obligatorisk utrustning på farkosten.

2.

Förmåga att använda och kontrollera all utrustning med avseende på dess funktioner enligt gällande lagstiftning och ge anvisningar och utöva tillsyn i enlighet med detta.

2.

respektera särskilda krav för transport av gods och passagerare.

1.

Kunskaper om de särskilda krav som gäller farkosters konstruktion och utrustning som krävs för transport av olika typer av last och passagerare med olika typer av farkost enligt gällande lagstiftning.

2.

Förmåga att ge anvisningar och utöva tillsyn i enlighet med dem.

3.

Förmåga att ge anvisningar och övervaka den korrekta tillämpningen av kraven i certifikatet.

3.   Lasthantering, stuvning och persontransporter

3.1   Befälhavaren ska kunna planera och säkerställa en säker lastning, stuvning, säkring, lossning och skötsel av last under resan.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

förstå gällande nationella, europeiska och internationella förordningar, koder och standarder som rör transporter av last,

1.

Kunskaper om de nationella, europeiska och internationella förordningar som rör lastning, lossning och transporter.

2.

Tillämpa gällande regler och standarder för logistik och multimodala transporter.

2.

utforma stuvningsplaner, inbegripet kunskaper om lastning av gods och barlastsystem, för att hålla skrovpåkänningarna inom godtagbara gränser,

1.

Kunskaper om de operativa gränserna och konstruktionsgränserna för torrlastfarkoster (t.ex. containerfarkoster) och tankerfartyg (N, C, G).

2.

Förmåga att tolka gränser för böjmoment och skjuvkrafter.

3.

Kunskaper om hur man använder stuvnings- och stabilitetsprogramvara.

4.

Förmåga att utforma stuvningsplaner, inbegripet användning av stuvnings- och stabilitetsprogramvara.

3.

kontrollera lastnings- och lossningsförfaranden med hänsyn till säker transport,

1.

Kunskaper om stuvningsplaner och tillgängliga skeppsburna data och genomförandet av dem.

2.

Förmåga att stuva och säkra last, inbegripet nödvändig utrustning för hantering av last samt säkrings- och surrningsutrustning.

3.

Kunskaper om de olika metoderna för att fastställa lastvikten på lastfartyg och tankfartyg och andra farkoster.

4.

Kunskaper om hur man fastställer mängden lastad eller lossad last och beräknar mängden torr eller flytande last.

5.

Kunskaper om de eventuella negativa effekterna av felaktig lasthantering.

6.

Förmåga att använda tekniska metoder för att hantera last i och från farkoster och hamnar, samt arbetssäkerhetsåtgärder under användningen.

4.

särskilja mellan olika typer av gods och deras egenskaper för att övervaka och säkerställa trygg och säker lastning av gods i enlighet med stuvningsplanen.

1.

Förmåga att inrätta förfaranden för säker lasthantering i enlighet med bestämmelserna i gällande föreskrifter för säkert arbete.

2.

Kunskaper om effektiv kommunikation och fungerande förbindelser med alla partner som deltar i lastnings- och lossningsförfaranden.

3.2   Befälhavaren ska kunna planera och säkerställa farkostens stabilitet.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

respektera effekten av trim och stabilitet på last och lasthantering,

1.

Kunskaper om vattentät indelning och stabilitet för alla typer av last och farkost.

2.

Förmåga att använda instrument för att korrigera trim och stabilitet.

2.

kontrollera farkostens effektiva dräktighet, använda stabilitets- och trimdiagram och utrustning för att beräkna påkänningar, inbegripet ADB

(automatisk databas) för att kontrollera en stuvningsplan.

1.

Kunskaper om särskild programvara för beräkning av stabilitet, trim och påkänningar.

2.

Förmåga att fastställa stabilitet, trim och att använda tabeller för hållfasthet, diagram och utrustning för att beräkna hållfasthet.

3.3   Befälhavaren ska kunna planera och säkerställa en säker transport och omsorg om passagerare under färden, inbegripet att ge direkt assistans till personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, i enlighet med kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV till förordning (EU) nr 1177/2010.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

förstå gällande nationella, europeiska och internationella förordningar, koder och standarder som rör transporter av passagerare,

1.

Kunskaper om tillämpliga förordningar och konventioner om passagerartransport.

2.

Förmåga att säkerställa säker ombordstigning och landgång för passagerare och omsorg om passagerarna under färden, med särskild uppmärksamhet på personer som behöver assistans och direkt assistans till personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, i enlighet med kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV till förordning (EU) nr 1177/2010.

3.

Förmåga att kontrollera förfarandena vid läckage, brand, man överbord, kollision och evakuering, inklusive krishantering och kontroll av folkmassor.

2.

anordna och övervaka regelbundna säkerhetsövningar i enlighet med (säkerhets)mönstringslistan för att garantera ett säkert beteende i potentiellt farliga situationer,

1.

Kunskaper om ansvarsområden enligt internationella och nationella bestämmelser som påverkar fartygets, passagerarnas och besättningens säkerhet.

2.

Förmåga att genomföra ledning och utbildning av ombordanställda i fråga om säkerhet.

3.

Ge första hjälpen ombord på fartyget.

3.

respektera effekterna på passagerarfartygets stabilitet i förhållande till passagerarnas viktfördelning, beteende och kommunikationen med passagerarna,

1.

Kunskaper om regler och föreskrifter om stabilitet.

2.

Förmåga att tillämpa gällande bestämmelser om vattentät indelning, inbegripet inverkan på trim och stabilitet hos passagerarfartyg.

3.

Kunskaper om fartygets konstruktion i fråga om trim och stabilitet och åtgärder som ska vidtas i händelse av förlust av en del av flytkraften/skadad stabilitet hos passagerarfartyg.

4.

Förmåga att använda standardiserade fraser.

4.

fastställa och övervaka riskanalys ombord av begränsat tillträde för passagerare samt sammanställa ett effektivt skyddssystem ombord för att förhindra tillträde för obehöriga,

1.

Kunskaper om och efterlevnad av begränsningen av passagerarantalet i enlighet med passagerarfartygscertifikatet.

2.

Kunskaper om trygghets- och säkerhetssystem som förhindrar tillträde för obehöriga.

3.

Förmåga att organisera system för vakthållning (dvs. nattvakt) med hänsyn till trygghet och säkerhet.

5.

analysera rapporter från passagerare (t.ex. oförutsedda händelser, förtal, skadegörelse) för att vidta lämpliga åtgärder.

1.

Kunskaper om passagerarnas rättigheter och om klagomål från passagerare, samt om miljöriskerna i samband med passagerartransporter.

2.

Förmåga att förhindra miljöföroreningar från passagerare och besättning.

3.

Förmåga att hantera klagomål och konflikthantering.

4.

Förmåga att kommunicera med ombordanställda och alla parter som samspelar med varandra.

4.   Skeppsmaskinteknik, elektroteknik, elektronik och styr- och reglerteknik

4.1   Befälhavaren ska kunna planera arbetsflödet för skeppsmaskinteknik, elektroteknik, elektronik och styr- och reglerteknik.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

använda funktionerna hos huvudmaskiner och hjälputrustning och deras kontrollsystem,

1.

Kunskaper om handhavandet av huvudmaskiner och hjälputrustning.

2.

Kunskaper om egenskaper hos bränslen och smörjmedel.

3.

Kunskaper om kontrollsystem.

4.

Förmåga att använda olika system för olika framdrivningssystem och hjälpmaskiner och hjälputrustning.

2.

övervaka och utöva tillsyn över besättningsmedlemmar vid drift och underhåll av huvudmaskiner, hjälpmaskiner och hjälputrustning.

1.

Förmåga att leda besättningen i fråga om drift och underhåll av teknisk utrustning.

2.

Förmåga att hantera start och avstängning av huvudframdrivning, hjälpmaskiner och hjälputrustning.

4.2   Befälhavaren ska kunna övervaka huvudmaskinerna, hjälpmaskinerna och hjälputrustningen.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

ge anvisningar om att förbereda huvudmaskiner och hjälpmaskiner och hjälputrustning,

1.

Förmåga att ge besättningen anvisningar om förberedelser och drift av huvud- och hjälpmaskiner samt hjälputrustning.

2.

Förmåga att utarbeta och övervaka checklistor och ge anvisningar om den korrekta användningen av sådana checklistor.

3.

Förmåga att instruera besättningen om de principer som ska följas vid övervakning av maskinen.

2.

upptäcka funktionsfel och vanliga fel samt vidta åtgärder för att förebygga skada,

1.

Kunskaper om metoder för att upptäcka funktionsfel hos maskin och maskineri.

2.

Förmåga att upptäcka funktionsfel, vanliga felkällor eller felaktigt handhavande och att vidta lämpliga åtgärder.

3.

Förmåga att ge anvisningar om åtgärder som ska vidtas för att förhindra skada eller vidta åtgärder för skadekontroll.

3.

förstå de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos olja och andra smörjmedel,

1.

Kunskaper om egenskaperna hos de material som används.

2.

Förmåga att använda olja och andra smörjmedel i enlighet med deras specifikationer.

3.

Förmåga att förstå maskinerihandböcker.

4.

Kunskaper om driftegenskaper hos utrustning och system.

4.

utvärdera maskinprestanda.

Förmåga att använda och tolka manualer för att utvärdera maskinprestanda och sköta maskiner på lämpligt sätt.

4.3   Befälhavaren ska kunna planera och ge anvisningar med avseende på farkostens pump och farkostens pumpkontrollsystem.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

övervaka rutinpumparbete, barlast- och lastningspumpsystem.

1.

Kunskaper om pumpsystem och pumpdrift.

2.

Förmåga att säkerställa övervakning av säker drift av läns-, barlast- och lastpumpsystem, inbegripet adekvata anvisningar till besättningen, med hänsyn till fria ytors inverkan på stabiliteten.

4.4   Befälhavaren ska kunna organisera säker användning och tillämpning, säkert underhåll och säkra reparationer av elektrotekniska anordningar på farkosten.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

förhindra potentiell skada på elektriska och elektroniska anordningar ombord,

1.

Kunskaper om elektroteknik, elektronik och elektrisk utrustning samt säkerhetsanordningar, t.ex. automatiserings-, instrumenterings- och kontrollsystem för att förhindra skada.

2.

Förmåga att använda säkra arbetsmetoder.

2.

testa kontrollsystem och kontrollinstrument för att upptäcka fel och samtidigt vidta åtgärder för att reparera och underhålla elektrisk eller elektronisk kontrollutrustning,

1.

Kunskaper om farkostens elektrotekniska testanordningar.

2.

Förmåga att driva, testa och underhålla kontrollsystem och vidta lämpliga åtgärder.

3.

ge instruktioner i förväg och följa upp insatser för att ansluta eller koppla bort tekniska anläggningar på land.

1.

Kunskaper om säkerhetskrav för arbete med elektriska system.

2.

Kunskaper om konstruktionen och driftegenskaperna hos elektriska system ombord och utrustning i samband med landbaserade anläggningar.

3.

Förmåga att ge anvisningar för att garantera säker anslutning till land vid alla tidpunkter och att erkänna farliga situationer med avseende på landbaserade anläggningar.

4.5   Befälhavaren ska kunna kontrollera säkert underhåll och säkra reparationer av tekniska anordningar.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

säkerställa lämplig användning av verktyg för att underhålla och reparera tekniska anordningar,

1.

Kunskaper om underhålls- och reparationsförfaranden för tekniska anordningar.

2.

Förmåga att organisera och ge anvisningar om säkert underhåll och säkra reparationer med lämpliga förfaranden (kontroll), lämplig utrustning och programvara.

2.

bedöma materials egenskaper och begränsningar och bedöma nödvändiga förfaranden för att underhålla och reparera tekniska anordningar,

1.

Kunskaper om egenskaperna hos underhålls- och reparationsmaterial för tekniska anordningar.

2.

Förmåga att tillämpa underhålls- och reparationsförfaranden för anordningar i enlighet med manualerna.

3.

utvärdera teknisk och intern dokumentation.

1.

Kunskaper om konstruktionsspecifikationer och teknisk dokumentation.

2.

Förmåga att skapa checklistor för underhåll och reparationer av tekniska anordningar.

5.   Underhåll och reparationer

5.1   Befälhavaren ska kunna organisera säkert underhåll och säkra reparationer av farkosten och dess utrustning.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

säkerställa säkert beteende hos besättningsmedlemmarna med avseende på användning av material och tillsatser,

1.

Kunskaper om säkra och effektiva underhålls- och reparationsförfaranden.

2.

Förmåga att övervaka och se till att besättningen vidtar försiktighetsåtgärder och bidrar till att förebygga förorening av den marina miljön.

3.

Förmåga att tillämpa och följa gällande arbetsregler och säkra arbetsregler och se till att de respekteras.

2.

definiera, övervaka och säkerställa arbetsorder så att besättningsmedlemmar självständigt kan utföra underhålls- och reparationsarbete,

1.

Kunskaper om kostnadseffektivt och ändamålsenligt underhållsarbete och om gällande rättsliga krav.

2.

Förmåga att använda (digitala) underhållsplaneringsprogram effektivt.

3.

Förmåga att kontrollera underhåll och reparationer av farkostens inre och yttre delar med beaktande av gällande rättsliga krav, t.ex. säkerhetsdatablad.

4.

Förmåga att hantera hygienen på farkosten.

5.

Förmåga att anordna avfallshanteringen med hänsyn till miljöförordningar som konventionen om insamling, deponering och mottagande av avfall som genererats vid sjöfart på Rhen och inre vattenvägar.

6.

Förmåga att utveckla ett regelbundet underhållsprogram för farkosten.

7.

Förmåga att övervaka och kontrollera farkostens tekniska dokument och föra underhållslogg.

3.

köpa in och kontrollera material och verktyg med hänsyn till hälso- och miljöskydd,

1.

Förmåga att administrera farkostens lager.

2.

Förmåga att organisera ett säkert arbetssystem ombord, inklusive användning av farliga ämnen för rengörings- och skyddsarbete.

3.

Förmåga att kontrollera reparationernas kvalitet.

4.

säkerställa att linor och tågvirke används i enlighet med tillverkarens specifikationer och det avsedda ändamålet.

Förmåga att instruera och övervaka besättningen i enlighet med arbetsrutinerna och säkerhetsbegränsningarna när tågvirke och linor används i enlighet med farkostens certifikat och datablad.

6.   Kommunikation

6.1   Befälhavaren ska kunna utföra personaladministration, vara socialt ansvarig och sköta organisationen av arbetsflödet och utbildningen ombord på farkosten.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

organisera och stimulera teambyggande och coacha besättningsmedlemmarna i fråga om uppgifter ombord och, vid behov, vidta disciplinära åtgärder,

1.

Kunskaper om personaladministration.

2.

Förmåga att ge anvisningar till besättningen på ett lämpligt och professionellt sätt.

3.

Förmåga att förklara anvisningar som har lämnats till besättningen.

4.

Förmåga att ge besättningen återkoppling om yrkesmässigt och socialt beteende ombord.

5.

Förmåga att hantera uppgifter och arbetsbelastning, bl.a. genom planering och samordning, fördelning av personal, tids- och resursbegränsningar, prioritering.

6.

Förmåga att känna igen och förebygga utmattning.

2.

ge besättningen instruktioner om informations- och kommunikationssystem,

1.

Kunskaper om de informations- och kommunikationssystem som finns tillgängliga ombord.

2.

Förmåga att ge besättningen instruktioner om användningen av farkostens kommunikations-, medie- och it-system.

3.

samla in, spara och hantera uppgifter med hänsyn till lagar om uppgiftsskydd.

1.

Kunskaper om användningen av alla datorsystem på farkosten.

2.

Förmåga att samla in och lagra uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

6.2   Befälhavaren ska kunna säkerställa god kommunikation vid alla tidpunkter, vilket inbegriper användning av standardiserade fraser i situationer där kommunikationsproblem råder.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

beskriva omständigheter genom att använda relevant teknisk och nautisk terminologi,

1.

Kunskaper om korrekt användning av relevanta tekniska och nautiska termer.

2.

Förmåga att behärska kommunikation.

2.

hämta, utvärdera och använda information som rör säkerheten ombord och som rör nautiska–tekniska frågor.

1.

Kunskaper om förfaranden att följa i all nödläges- och säkerhetskommunikation.

2.

Förmåga att använda de standardiserade fraserna.

6.3   Befälhavaren ska kunna främja en välbalanserad och social arbetsmiljö ombord.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

säkerställa en god social arbetsmiljö,

1.

Förmåga att ta ledningen i organisationen av arbetslagsmöten för att upprätthålla en balanserad social stämning ombord.

2.

Kunskaper och medvetenhet om könsrelaterade och kulturella skillnader.

3.

Kunskaper om relevanta regler som gäller för utbildning av elever, lärlingar och praktikanter.

4.

Förmåga att handleda elever, lärlingar och praktikanter på olika nivåer.

5.

Förmåga att tillämpa grundläggande principer och metoder för lagarbete, inbegripet konflikthantering.

2.

tillämpa nationell, europeisk och internationell sociallagstiftning,

1.

Kunskaper om nationell, europeisk och internationell sociallagstiftning.

2.

Förmåga att ge besättningsmedlemmar anvisningar i hur relevanta delar av den gällande sociallagstiftningen ska tillämpas.

3.

följa ett strikt förbud mot alkohol och narkotika och vidta lämpliga åtgärder vid överträdelser, ta ansvar och förklara konsekvenserna av olämpligt uppträdande,

1.

Kunskaper om tillämpliga bestämmelser avseende alkohol och narkotika.

2.

Förmåga att kommunicera och säkerställa att gällande lagstiftning följs och skapa medvetenhet om företagets regler i fråga om alkohol och narkotika.

3.

Förmåga att reagera på lämpligt sätt vid brott mot lagstiftning eller företagsregler.

4.

organisera proviantering och tillagning av måltider ombord.

1.

Kunskaper om principerna för hälsosam mat.

2.

Förmåga att ge besättningsmedlemmar anvisningar i hur måltider ska planeras och tillagas.

3.

Förmåga att instruera och övervaka besättningsmedlemmar i fråga om hygiennormer.

4.

Förmåga att instruera besättningsmedlemmar om planering av inköpsmöjligheter.

7.   Hälsa och säkerhet, passagerares rättigheter samt miljöskydd

7.1   Befälhavaren ska kunna övervaka de gällande rättsliga kraven och vidta åtgärder för att säkerställa säkerhet för människoliv.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

tillämpa nationell och internationell lagstiftning och vidta lämpliga åtgärder för hälsoskydd och förebyggande av olyckor,

1.

Kunskaper om lagstiftning i fråga om hälsoskydd och förebyggande av olyckor.

2.

Förmåga att tillämpa säkerhetsförfaranden baserade på tillämplig lagstiftning inom området säkerhet och arbetsvillkor.

2.

kontrollera och övervaka giltigheten hos farkostcertifikatet och andra dokument som är relevanta för farkosten och dess drift,

1.

Kunskaper om lagstiftningen om regelbundna kontroller av utrustning och konstruktionsdelar.

2.

Förmåga att kontrollera giltigheten hos certifikat och andra dokument som är relevanta för farkosten och dess drift.

3.

följa säkerhetsregler i alla arbetsförfaranden genom att vidta relevanta säkerhetsåtgärder för att undvika olyckor,

1.

Kunskaper om säkra arbetsmetoder och säkra arbetsrutiner.

2.

Förmåga att organisera säkra arbetsrutiner, motivera och se till att besättningsmedlemmarna tillämpar säkra arbetsregler.

4.

kontrollera och övervaka alla säkerhetsåtgärder som krävs för att rengöra slutna utrymmen innan personer öppnar, går in i och rengör sådana utrymmen.

1.

Förmåga att organisera säkerhetskontroller och övervaka säkerhetsrutiner om besättningsmedlemmar eller andra personer går in i slutna utrymmen (t.ex. barlasttankar, sänkkistor, tankar, dubbelskrovutrymmen), inklusive att hålla vakt.

2.

Förmåga att göra en riskbedömning innan någon går in i slutna utrymmen.

3.

Kunskaper om försiktighetsåtgärder som ska vidtas innan någon går in i ett slutet utrymme och medan arbete pågår i ett slutet utrymme, t.ex.

risker med slutna utrymmen,

luftprover före ingång,

kontroll av ingång i slutna utrymmen,

skyddsåtgärder för ingång i slutna utrymmen,

skyddsutrustning (t.ex. sele och andningsutrustning),

arbete i slutna utrymmen.

4.

Förmåga att vidta lämpliga åtgärder vid en eventuell nödsituation.

7.2   Befälhavaren ska kunna upprätthålla säkerheten för personer ombord, inbegripet att ge direkt assistans till personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, i enlighet med kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV till förordning (EU) nr 1177/2010.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

använda livräddningsanordningar och tillämpa livräddningsförfaranden för offer och egen personlig säkerhet,

1.

Kunskaper om tillgänglig livräddningsutrustning.

2.

Förmåga att använda livräddningsanordningar och att tillämpa livräddningsförfaranden för offer och egen personlig säkerhet.

2.

anordna krishanteringsövningar för att träna beteenden i nödsituationer, t.ex. brand, läckagevarning, explosion, kollision, man överbord och evakuering,

1.

Kunskaper om förfaranden i nödsituationer.

2.

Förmåga att instruera besättningsmedlemmar om förfaranden i nödsituationer.

3.

Förmåga att anordna regelbunden utbildning av besättningen ombord på fartyget som förberedelse för en nödsituation, inbegripet övningar i brandbekämpning och evakuering av farkosten.

3.

ge anvisningar som rör förebyggande av bränder, personlig skyddsutrustning, metoder, brandbekämpningsmaterial, andningsmasker och eventuell användning av sådana anordningar i nödsituationer,

1.

Kunskaper om gällande lagar om förebyggande av bränder och föreskrifter om användning av tobak och eventuella antändningskällor.

2.

Förmåga att följa gällande föreskrifter om branddetektionssystem, fast och bärbar brandsläckningsutrustning och tillhörande anordningar, t.ex. utrustning för pumpning, räddning, bärgning, personligt skydd och kommunikation.

3.

Förmåga att kontrollera övervakning och underhåll av system och utrustning för branddetektering och brandsläckning.

4.

Förmåga att ge besättningsmedlemmar och ombordanställda anvisningar om tillämpning av säkra arbetsregler och underhåll av personlig skydds- och säkerhetsutrustning.

4.

ge första hjälpen,

1.

Förmåga att agera enligt normer och praxis för första hjälpen.

5.

upprätta ett effektivt system ombord för att kontrollera livräddningsanordningar och korrekt användning av personlig skyddsutrustning,

1.

Kunskaper om gällande lagstiftning för livräddningsanordningar och om föreskrifter för säkra arbetsvillkor.

2.

Förmåga att underhålla och utföra regelbundna kontroller av funktionen hos livräddnings-, brandbekämpnings- och annan säkerhetsutrustning samt hos livräddnings-, brandbekämpnings- och andra säkerhetssystem.

3.

Förmåga att ge instruktioner om, motivera och övervaka en korrekt användning av (personlig) säkerhetsutrustning hos besättningsmedlemmar och ombordanställda.

6.

anordna assistans till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

1.

Kunskaper om kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV till förordning (EU) nr 1177/2010.

2.

Förmåga att utföra och anordna direkt assistans till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

7.3   Befälhavaren ska kunna upprätta planer för nödsituationer och skadekontroll och kunna hantera nödsituationer.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

inleda förberedelser för räddningsplaner för olika typer av nödsituationer,

1.

Kunskaper om olika typer av nödsituationer som kan uppstå, t.ex. kollision, brand, vattenfyllning, sjunkning.

2.

Förmåga att organisera beredskapsplaner ombord för att agera i nödsituationer och tilldela särskilda uppgifter till besättningsmedlemmar, inbegripet övervakning och kontroll.

2.

träna metoder för att förebygga brand, känna igen brandens ursprung och träna brandbekämpning i enlighet med besättningsmedlemmarnas olika färdigheter,

1.

Kunskaper om brandbekämpningsförfaranden, med särskild betoning på taktik och ordergivning.

2.

Kunskaper om användning av vatten till brandsläckning med avseende på effekten på fartygets stabilitet och förmåga att vidta lämpliga åtgärder.

3.

Förmåga att kommunicera om och samordna insatser under brandbekämpning, inbegripet kommunikation med externa organisationer, och att delta aktivt i räddnings- och brandbekämpningsinsatser.

3.

träna sig i att använda livräddningsanordningar,

1.

Kunskaper om särskilda egenskaper och funktioner hos räddningsanordningar.

2.

Förmåga att sjösätta och ta upp en arbetsbåt och instruera besättningsmedlemmar och ombordanställda om användningen av en arbetsbåt.

4.

ge anvisningar om räddningsplaner, räddningsvägar och interna kommunikations- och larmsystem.

1.

Kunskaper om gällande lagstiftning för räddningsplaner och säkerhetsinstruktioner.

2.

Förmåga att ge anvisningar om räddningsplaner, räddningsvägar och interna kommunikations- och larmsystem.

7.4   Befälhavaren ska kunna säkerställa att kraven avseende miljöskydd är uppfyllda.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra miljöföroreningar och använda relevant utrustning,

1.

Kunskaper om förfaranden för att förhindra förorening av miljön.

2.

Förmåga att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra förorening av miljön.

3.

Förmåga att tillämpa säkra bunkringsförfaranden.

4.

Förmåga att vidta åtgärder och ge instruktioner vid skada, kollision och grundstötning, inklusive tätning av läckor.

2.

tillämpa miljöskyddslagar,

1.

Kunskaper om miljöförordningar.

2.

Förmåga att motivera besättningsmedlemmar och ombordpersonal att vidta relevanta åtgärder för ett miljövänligt beteende eller att bete sig på ett miljövänligt sätt.

3.

använda utrustning och material på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt.

1.

Kunskaper om förfaranden för att använda resurser hållbart.

2.

Förmåga att ge besättningsmedlemmar anvisningar om användning av utrustning och material på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt.

4.

ge anvisningar om och övervaka hållbart bortskaffande av avfall.

1.

Kunskaper om lagstiftning om bortskaffande av avfall.

2.

Förmåga att säkerställa hållbart bortskaffande av avfall och instruera besättningsmedlemmar och ombordpersonal i enlighet med detta.

III.   BEHÖRIGHETSNORMER FÖR FRAMFÖRANDE AV FARKOST PÅ INRE VATTENVÄGAR MED HAVSKARAKTÄR

1.   En befälhavare som framför en farkost på inre vattenvägar med havskaraktär ska kunna arbeta med uppdaterade sjökort och kartor, meddelanden till skeppare och sjöfolk och andra publikationer som är specifika för vattenvägar med havskaraktär.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

använda uppgifter från särskilda källor till nautisk information och regler som är tillämpliga på inre vattenvägar med havskaraktär.

1.

Kunskaper om användningen av sjökort och kartor över inre vattenvägar med havskaraktär.

2.

Förmåga att använda och korrekt tillämpa sjökort och kartor över inre vattenvägar med havskaraktär för att överväga faktorer som rör noggrannheten i sjökortsläsningen, t.ex. sjökortets datum, symboler, djupförhållanden, bottenbeskrivning, djup och datum och internationella sjökortsstandarder som ECDIS.

3.

Kunskaper om markbunden och satellitbaserad navigation för bestämning av död räkning, lotsning, koordinater, geodetiska koordinater, horisontellt geodetiskt datum, differenser i latitud och longitud, avstånd och fart över grund, riktningar på jorden, kurs, kurs över grund, kompasskurs korrigerad för avdrift till följd av vindriktning och vindstyrka, riktning och bäring, bestämning av kursen, bestämning av kursen med vind- och strömeffekt, bestämning av kursen med effekten av strömmar och plottning av positioner för segling på rutt och kurser.

4.

Förmåga att använda meddelanden till skeppare och sjöfolk och andra informationstjänster, som seglingsbeskrivningar, planeringsguider, ljusförteckningar, sjösäkerhetsinformation.

5.

Kunskaper om gällande trafikbestämmelser på inre vattenvägar med havskaraktär, inbegripet relevanta delar i internationella regler till förhindrande av kollisioner till sjöss.

6.

Kunskaper om regler som gäller i nödsituationer på inre vattenvägar med havskaraktär.

7.

Förmåga att använda havsutrustning i enlighet med särskilda föreskrifter.

2.   Befälhavare som framför en farkost på inre vattenvägar med havskaraktär ska kunna använda referensplan för tidvatten, information om tidvattenströmmar och deras perioder och cykler, tidsuppgifter om tidvattenströmmar och flodtid samt variationer i flodmynningar som påverkas av tidvatten.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

respektera flodtider, tidvatten, väderprognoser och förhållanden före losskastning och när farkosten framförs.

1.

Kunskaper om publikationer och information för att förutsäga flodtider och tidvattenströmmar, t.ex. tidvattentabeller, tidvattenförutsägelser för underordnade stationer, isinformation, hög-/lågvattennivåer, förtöjningsplatser och hamnkataloger för att bestämma vattennivåer, strömmars riktning och kraft samt tillgängligt djup.

2.

Kunskaper om effekter av väderförhållanden, landform och andra faktorer på tidvattenströmmar.

3.

Förmåga att avgöra hur tidvattennivåer, strömmar, väderförhållanden och vågor påverkar den planerade resan för säker navigering.

3.   Befälhavare som framför en farkost på inre vattenvägar med havskaraktär ska kunna använda Signi (Signalisation de Voies de Navigation Intérieure) och Iala (den internationella sammanslutningen för stöd till sjöfarten och fyrväsendet) för säker navigering på inre vattenvägar med havskaraktär.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

använda Signi (Signalisation de Voies de Navigation Intérieure, Iala (den internationella sammanslutningen för stöd till sjöfarten och fyrväsendet) eller andra lokala markerings- och signalsystem.

1.

Kunskaper om boj-, Iala-, region A-, markerings- och signalsystem, t.ex. bojriktning, numrering, märkning av föremål och överbyggnader, laterala märkningar och kardinalmärkningar, förgreningsbojar, kompletterande märken, markering av farliga punkter och hinder, farledsmarkering och kanalmarkering, hamninlopp, bojar och belysning och egenskaper hos belysning.

2.

Förmåga att använda markerings- och signalsystem för att bestämma lämplig position för farkosten i vattenvägen med hänsyn till lokala omständigheter och förhållanden.

IV.   BEHÖRIGHETSNORMER FÖR NAVIGERING MED HJÄLP AV RADAR

1.   En befälhavare som navigerar med hjälp av radar ska kunna vidta nödvändiga åtgärder när det gäller navigering med hjälp av radar innan fartyget lägger ut.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

förbereda starten på en resa och använda navigationsradarinstallationer och girhastighetsindikatorer för navigering, särskilt i förhållanden med försämrad sikt.

1.

Allmänna kunskaper om radiovågor och kunskaper om principerna för handhavande av radar och närmare bestämt

radiovågors utbredningshastighet,

reflektering av radiovågor,

viktiga parametrar för navigationsradarinstallationer (arbetsfrekvensintervall, överföringseffekt, pulslängd, antennrotationshastighet, antennens egenskaper, skärmdimensioner och intervallskalor, minimiavstånd, radiell upplösning och azimutupplösning osv.).

2.

Allmänna kunskaper om girhastighetsindikatorers funktionssätt och deras användning.

3.

Förmåga att slå på, justera och kontrollera navigationsradarinstallationer i fråga om t.ex. justering, förstärkning, ljusstyrka, på/standby, avstånd och att använda girhastighetsindikator i navigering på inre vattenvägar och säkerställa en korrekt användning.

2.   En befälhavare som framför en farkost med hjälp av radar ska kunna tolka radarskärmen och analysera radarinformationen.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

tolka radarskärmen korrekt i fråga om egen position och andra farkosters positioner,

1.

Förmåga att tolka radarskärmen genom att korrekt identifiera

antennens position på skärmen och kursbilden,

bestämning av den egna farkostens position, kurs och girriktning,

bestämma avstånd och sträcka.

2.

Förmåga att tolka medtrafikanters beteende (stillaliggande farkost, mötande farkost och farkost som framförs i samma riktning).

2.

analysera annan radarinformation.

1.

Förmåga att analysera annan radarinformation, t.ex. kursbild, elektronisk bäringslinje, avståndsringar och variabel avståndsmarkör, målspår, decentrering, parallella linjer (P-liner) och förklara radarbilden.

2.

Kunskaper om begränsningarna hos information från navigeringsradarinstallationer.

3.

Förmåga att tolka fasta och rörliga föremål som visas på radarn.

3.   En befälhavare som framför en farkost med hjälp av radar ska kunna minska störningar från olika källor.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

identifiera och minska störningar från den egna farkosten,

1.

Kunskaper om störningar som kan orsakas av avbrott eller uppdelning av antennloben, skuggeffekter (blinda områden) eller flera reflektioner (t.ex. i området där lastrummen finns).

2.

Förmåga att vidta åtgärder för att minska störningar från den egna farkosten.

2.

identifiera och minska störningar från omgivningen,

1.

Kunskaper om störningar av regn eller vågor, splittrade fält (t.ex. broar), flera reflektioner, falska ekon/spökekon, kraftledningar, radarskuggning och flervägsutbredningseffekter.

2.

Förmåga att minska störningar från omgivningen (genom att använda dämpning av ekon från regn (Anti-Rain Clutter, FTC) och sjögång (Anti-Sea Clutter, STC)).

3.

identifiera och minska störningar från andra radarnavigeringsinstallationer.

1.

Kunskaper om utseendet hos störningar som orsakas av andra radarnavigeringsinstallationer.

2.

Förmåga att vidta åtgärder för att avlägsna störningar från andra radarnavigeringsinstallationer (störningsskydd).

4.   En befälhavare som framför en farkost med hjälp av radar ska kunna navigera med radar med hänsyn till den överenskomna uppsättning regler som gäller för trafik på inre vattenvägar och i enlighet med de förordningar där kraven för navigering med radar fastställs (t.ex. bemanningskrav eller tekniska krav för fartyg).

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

tillämpa reglerna för att använda radar.

1.

Kunskaper om särskilda regler för radaranvändning i den överenskomna uppsättningen regler som ska tillämpas vid inlandssjöfart och i tillämpliga ordningsföreskrifter (t.ex. framförande av farkosten i situationer med försämrad sikt, användning av radar när sikten inte är försämrad och obligatorisk användning av radar när farkosten framförs), användning av VHF, ljudsignaler och överenskommelser om kurs att styra efter.

2.

Kunskaper om tekniska krav för farkoster som använder radarnavigeringsinstallationer i enlighet med tillämpliga tekniska föreskrifter, t.ex. ES-TRIN (europeiska standarden för fastställande av tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart).

3.

Förmåga att korrekt använda radarnavigeringsinstallationer, girhastighetsindikatorer och ECDIS för inlandssjöfart i kombination med radar.

4.

Kunskaper om bemanningskrav i situationer med försämrad sikt och god sikt.

5.

Förmåga att på ett ändamålsenligt sätt fördela arbetsuppgifter på besättningsmedlemmar och ge lämpliga anvisningar.

5.   En befälhavare som framför en farkost med hjälp av radar ska kunna hantera särskilda omständigheter, som tät trafik, funktionsfel hos anordningar, farliga situationer.

Befälhavaren ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

agera på lämpligt sätt under exceptionella omständigheter, t.ex. tät trafik, funktionsfel hos anordningar och andra otydliga eller farliga trafiksituationer.

1.

Kunskaper om reaktionsmöjligheter vid tät trafik.

2.

Förmåga att vidta lämpliga åtgärder vid tät trafik.

3.

Kunskaper om avhjälpande åtgärder och ändamålsenliga reaktionsmönster vid funktionsfel hos anordningar.

4.

Förmåga att reagera vid funktionsfel hos anordningar.

5.

Kunskaper om möjliga åtgärder att vidta vid otydliga eller farliga trafiksituationer.

6.

Förmåga att reagera vid en otydlig eller farlig trafiksituation.

V.   BEHÖRIGHETSNORMER FÖR EXPERTER PÅ PASSAGERARTRAFIK

1.   Experten ska kunna organisera användningen av livräddningsutrustning ombord på passagerarfartyg.

Experten ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

organisera användningen av livräddningsutrustning.

1.

Kunskaper om säkerhetskontrollplaner inbegripet

säkerhetsinstruktioner och säkerhetsplan,

planer och förfaranden för nödsituationer.

2.

Kunskaper om livräddningsutrustning och dess funktioner och förmåga att demonstrera användningen av livräddningsutrustning.

3.

Kunskaper om områden som är tillgängliga för passagerare med nedsatt rörlighet.

4.

Förmåga att demonstrera användningen av livräddningsutrustning för passagerare, inbegripet passagerare med nedsatt rörlighet.

2.   Experten ska kunna tillämpa säkerhetsinstruktioner och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda passagerare i allmänhet, särskilt i nödlägen (t.ex. evakuering, haveri, kollision, grundstötning, eldsvåda, explosion och andra situationer som kan leda till panik), inbegripet att ge direkt assistans till personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, i enlighet med kraven på utbildning och instruktioner i bilaga IV till förordning (EU) nr 1177/2010.

Experten ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

1tillämpa säkerhetsinstruktioner,

1.

Förmåga att övervaka säkerhetssystem och säkerhetsutrustning och anordna kontroller samt kontroller av passagerarfartygets säkerhetsutrustning, inbegripet andningsapparater.

2.

Förmåga att genomföra övningar av nödsituationer.

3.

Förmåga att ge anvisningar till besättningsmedlemmar och ombordanställda som har uppgifter enligt säkerhetsinstruktionerna i fråga om livräddningsutrustning, räddningsvägar, samlingsområden och evakueringsområden vid en nödsituation.

4.

Förmåga att ge passagerare information i början av en resa i fråga om uppförandekoden och om innehållet i säkerhetsplanen.

2.

vidta nödvändiga åtgärder för att skydda passagerare i allmänhet och vid nödsituationer,

1.

Förmåga att genomföra planeringen i säkerhetsinstruktionerna för evakuering av delar av fartyget eller av hela fartyget, med hänsyn till olika nödsituationer (t.ex. rök, eld, läckage, fara för fartygets stabilitet och faror till följd av den last som transporteras ombord).

2.

Kunskaper om principerna för krishantering och hantering av folkmassor och för konflikthantering.

3.

Förmåga att lämna nödvändig information till befälhavare, passagerare och extern räddningstjänst.

3.

3ge assistans och anvisningar så att personer med funktionsnedsättning och passagerare med nedsatt rörlighet kan gå ombord, vistas ombord och gå i land på ett säkert sätt.

1.

Kunskaper om tillgänglighet på fartyget, områden ombord som är lämpliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, inbegripet deras särskilda behov med avseende på t.ex. räddningsvägar och korrekt utmärkning av sådana områden i säkerhetsplaner.

2.

Förmåga att tillämpa bestämmelser om icke-diskriminerande tillträde och planering av säkerhetsinstruktioner för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet, samt alla krav på utbildning i enlighet med bilaga IV till förordning (EU) nr 1177/2010.

3.   Experten ska kunna kommunicera på grundläggande engelska.

Experten ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

kommunicera om säkerhetsrelaterade frågor på grundläggande engelska.

1.

Kunskaper om grundläggande engelsk vokabulär och engelskt uttal som är lämpligt för att vägleda alla personer ombord i standardsituationer och för att varna och vägleda dem i nödsituationer.

2.

Förmåga att använda grundläggande engelsk vokabulär och engelskt uttal som är lämpligt för att vägleda alla personer ombord i standardsituationer och för att varna och vägleda dem i nödsituationer.

4.   Experten ska kunna uppfylla de relevanta kraven i förordning (EU) nr 1177/2010.

Experten ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

ge passagerare hjälp i fråga om passagerarnas rättigheter.

1.

Kunskaper om de regler för transport på inre vattenvägar som fastställs i förordning (EU) nr 1177/2010, särskilt i fråga om icke-diskriminering mellan passagerare när det gäller de transportvillkor som transportörerna erbjuder, passagerares rättigheter vid inställda resor eller förseningar, den minsta information som ska lämnas till passagerarna samt de allmänna reglerna om kontroll av efterlevnaden.

2.

Förmåga att informera passagerare om de tillämpliga rättigheterna för passagerare.

3.

Förmåga att genomföra tillämpliga förfaranden för att ge tillträde och professionell hjälp.

VI.   BEHÖRIGHETSNORMER FÖR EXPERTER PÅ KONDENSERAD NATURGAS

1.   Experten ska kunna säkerställa efterlevnaden av gällande lagstiftning och standarder för farkoster som använder kondenserad naturgas som bränsle och av andra relevanta hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Experten ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

säkerställa efterlevnaden av relevanta lagar och standarder som är tillämpliga för farkoster som använder kondenserad naturgas som bränsle,

1.

Kunskaper om föreskrifter som rör farkoster som använder kondenserad naturgas som bränsle, t.ex. relevanta ordningsföreskrifter, gällande förordningar om tekniska krav och ADN.

2.

Kunskaper om klassificeringssällskapsregler.

3.

Förmåga att ge anvisningar om och övervaka besättningsmedlemmars verksamhet för att säkerställa efterlevnaden av lagar och standarder som är tillämpliga för farkoster som använder kondenserad naturgas som bränsle ombord på farkosten och framför allt av bunkringsförfarandet.

2.

säkerställa efterlevnaden av andra relevanta hälso- och säkerhetsföreskrifter när farkosten framförs och när den är förtöjd.

1.

Kunskaper om relevanta hälso- och säkerhetsföreskrifter, inbegripet relevanta lokala krav och tillstånd, särskilt i hamnområden.

2.

Förmåga att ge anvisningar om och övervaka besättningsmedlemmars verksamhet för att säkerställa efterlevnaden av andra relevanta hälso- och säkerhetsföreskrifter.

2.   Experten ska vara medveten om särskilda punkter att uppmärksamma i samband med kondenserad naturgas, känna igen riskerna och kunna hantera dem.

Experten ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

känna igen särskilda punkter att uppmärksamma i samband med de särskilda egenskaperna hos kondenserad naturgas,

1.

Kunskaper om definition, sammansättning och kvalitetsattribut för kondenserad naturgas, och om säkerhetsdatablad: produktens fysiska egenskaper och karakteristika samt miljöegenskaper.

2.

Kunskaper om lämplig förvaringstemperatur, flampunkt, explosionsgränser och tryckegenskaper, kritiska temperaturer, tillhörande faror, atmosfäriska förhållanden, kryogena egenskaper, den kondenserade naturgasens beteende i luft, förångning och inert gas, t.ex. kväve.

2.

känna igen risker och hantera dem.

1.

Kunskaper om säkerhetsplaner, faror och risker, inbegripet kunskaper om mönstringslistan och tillhörande säkerhetsuppgifter.

2.

Förmåga att utföra riskhantering, dokumentera säkerhet ombord (inbegripet säkerhetsplan och säkerhetsinstruktioner), bedöma och kontrollera farliga områden och brandsäkerhet, och att använda personlig skyddsutrustning.

3.   Experten ska kunna handha de specifika systemen för kondenserad naturgas på ett säkert sätt.

Experten ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

handha de specifika systemen för kondenserad naturgas som finns ombord och som är anslutna till system ombord på ett säkert sätt.

1.

Kunskaper om tekniska aspekter av systemet för kondenserad naturgas, t.ex.

allmän konfiguration och instruktionsbok,

bunkringssystem för kondenserad naturgas,

utrustning för att kontrollera spill,

inneslutningssystem för kondenserad naturgas,

system för att förbereda gas,

rörledningssystem för kondenserad naturgas,

gasförsörjningssystem,

maskinrumskoncept,

ventilationssystem,

temperatur och tryck (läsa tryck- och temperaturfördelningsdiagram),

ventiler (särskilt huvudgasbränsleventilen), tryckbegränsningsventiler,

kontroll-, övervaknings- och säkerhetssystem, larm, gasupptäckt och torra säkerhetskopplingar.

2.

Förmåga att redogöra för den kondenserade naturgasens verkan, avläsa tryck och temperatur, använda tömnings-, inneslutnings-, gasförsörjnings-, ventilations-, rörlednings- och säkerhetssystem samt ventiler, och hantera förångning av kondenserad naturgas.

4.   Experten ska kunna säkerställa regelbundna kontroller av systemet för kondenserad naturgas.

Experten ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

utföra och övervaka regelbundna kontroller av systemet för kondenserad naturgas.

1.

Kunskaper om underhåll och övervakning av systemet för kondenserad naturgas.

2.

Kunskaper om eventuella funktionsfel och larm.

3.

Förmåga att utföra dagligt underhåll, veckounderhåll, regelbundet underhåll, avhjälpa funktionsfel och dokumentera underhållsarbete.

5.   Experten ska känna till hur bunkring av kondenserad naturgas ska göras på ett säkert och kontrollerat sätt.

Experten ska kunna

KOLUMN 1

BEHÖRIGHET

KOLUMN 2

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

1.

utföra och övervaka bunkringsförfaranden på ett säkert sätt.

1.

Kunskaper om

identifieringsmärkning i enlighet med gällande ordnings- och hamnföreskrifter,

villkor för angöring och förtöjning för bunkringsändamål,

bunkringsförfarande för kondenserad naturgas,

rensning av systemet för kondenserad naturgas,

relevanta checklistor och leveransintyg,