ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 327

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
17 december 2019


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2153 av den 16 december 2019 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av förordning (EU) nr 319/2014

36

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2154 av den 16 december 2019 om öppnande för år 2020 av en tullkvot för import till unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014

66

 

*

Europeiska Centralbankens Förordning (EU) 2019/2155 av den 5 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter (ECB/2019/37)

70

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/2156 av den 7 oktober 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, när det gäller antagande av en rekommendation om godkännande av förlängning av handlingsplanen EU–Marocko som genomför den framskjutna ställningen (2013–2017)

75

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/2157 av den 10 december 2019 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025

78

 

*

Europeiska Centralbankens Beslut (EU) 2019/2158 av den 5 december 2019 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2019/38)

99

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rekommendation nr 1/2019 av associeringsrådet EU–Marocko av den 4 december 2019 om godkännande av förlängning med två år av löptiden på handlingsplanen EU–Marocko som genomför den framskjutna ställningen (2013–2017) [2019/2159]

108

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

17.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/2152

av den 27 november 2019

om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Utvecklingen, framställningen och spridningen av statistik om företagens ekonomiska verksamhet i medlemsstaterna har hittills baserats på ett antal enskilda rättsakter. Dessa rättsakter omfattar konjunktur- och strukturstatistik över företag samt statistik över produktion, handel med varor och tjänster inom och utanför unionen (internationell handel), utländska dotterbolag, forskning och utveckling (FoU), innovation, informations- och kommunikationsteknik (IKT)-användning och e-handel. Dessutom inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177/2008 (3) en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål i unionen.

(2)

En sådan struktur som bygger på enskilda rättsakter ger inte den enhetlighet som behövs mellan olika statistikområden och främjar inte heller en integrerad strategi för utveckling, framställning och spridning av företagsstatistik. Vid tillämpningen av denna förordning bör europeisk företagsstatistik även omfatta statistik över FoU inom sektorn för högre utbildning, offentlig sektor och den privata icke-vinstdrivande sektorn. En gemensam rättslig ram bör inrättas för att säkerställa enhetlighet i den europeiska företagsstatistiken och göra det enklare att integrera motsvarande statistiska processer.

(3)

Bättre integrerade statistiska processer, som bygger på gemensamma metodologiska principer, definitioner och kvalitetskriterier, bör leda till harmoniserad statistik om strukturen på unionens företagssektor och om ekonomisk verksamhet, transaktioner och resultat i denna sektor, med den relevans- och detaljnivå som krävs för att tillgodose användarnas behov.

(4)

EuroGroups-registret är avsett att säkerställa att unionens riktlinjer, t.ex. kommissionens rekommendation 2003/361/EG (4), som är av betydelse för europeisk företagsstatistik, kan följas på ett mer effektivt sätt, särskilt när det gäller identifieringen av fristående företag enligt definitionen i artikel 3 i den rekommendationen. Sådana unionsriktlinjer är en förutsättning för att skapa rättslig klarhet och förutsägbarhet för företagen och lika villkor för unionsbaserade små och medelstora företag.

(5)

Internationell vägledning, som Frascatimanualen, som behandlar statistik över FoU, och Oslomanualen, som behandlar innovationsdata, samt internationella avtal som har ingåtts av FN, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Internationella valutafonden och andra internationella och överstatliga organisationer, har betydelse för den europeiska företagsstatistiken. Denna typ av vägledning bör i möjligaste mån följas vid utveckling, framställning och spridning av unionens statistik och inom det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål, i syfte att säkerställa att unionens statistik är jämförbar med den statistik som sammanställs av unionens viktigaste internationella samarbetspartner. Unionens standarder, avtal och riktlinjer bör emellertid tillämpas konsekvent vid insamling av data för europeisk företagsstatistik över ämnena ”FoU-insatser” och ”Innovation”.

(6)

Den administrativa bördan för företag, i synnerhet små och medelstora företag, bör begränsas så mycket som möjligt, och andra datakällor än undersökningar bör beaktas i möjligaste mån. För att minska bördan för företagen bör det gå att fastställa olika datakrav beroende på företagssektorns storlek och betydelse i medlemsstaterna.

(7)

I det europeiska statistiksystemets (ESS) vision för 2020 angavs att data bör användas inom alla olika statistikområden så att det ska gå att bättre analysera nya företeelser (t.ex. globalisering) och tillhandahålla bättre underlag för unionens politiska åtgärder med stor genomslagskraft. De data som tas fram bör bygga på effektiva och stabila statistiska processer inom ESS. Det bredare tillämpningsområdet för den gemensamma rättsliga ramen för företagsstatistik bör möjliggöra integrering av statistikframställningsprocesser som är beroende av varandra men utgår från flera olika källor.

(8)

Det program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets‐programmet) som antogs enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1297/2008/EG (5) och pågick under åren 2009–2013 var avsett som hjälp för att anpassa företags- och handelsrelaterad statistik till nya databehov och justering av systemet för framställning av företagsstatistik. Det programmet ledde till slutsatser och rekommendationer i fråga om prioriteringar och nya uppsättningar indikatorer, effektivisering av ramarna för företagsrelaterad statistik, effektivare framställning av företags- och handelsstatistik samt modernisering av statistik över varuhandel inom unionen, och dessa slutsatser och rekommendationer bör omvandlas till rättsligt bindande bestämmelser.

(9)

Det behövs en flexiblare strategi inom ramen för den europeiska företagsstatistiken, så att det finns utrymme för att göra anpassningar till utvecklingen inom metodik och snabbt bemöta nya och berättigade behov bland dataanvändare som uppstår till följd av den föränderliga ekonomiska miljön och det alltmer globaliserade och komplexa företagslandskapet. Sådana framtida anpassningar bör stödjas av fullgoda kostnads-nyttoanalyser, och resulterande nya datakrav bör inte ålägga medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna några betydande ytterligare kostnader eller bördor.

(10)

De nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registrets roll som grundläggande infrastruktur för insamling och sammanställning av europeisk företagsstatistik bör förbättras. De nationella företagsregistren för statistiska ändamål bör användas som huvudsaklig informationskälla för statistisk analys av företagspopulationen och dess demografi, för att fastställa undersökningspopulationen och för att skapa en länk till administrativa datakällor.

(11)

För att de nationella företagsregistren för statistiska ändamåls och EuroGroups-registrets roll ska kunna säkerställas bör en unik identifierare fastställas och införas för alla relevanta enheter.

(12)

Rätt beskrivning av företagsgrupper i EuroGroups-registret med aktuella och tillförlitliga data bör uppnås med hjälp av harmoniserade kriterier och regelbunden uppdatering av uppgifterna om kontrollkedjor mellan de rättsliga enheterna i företagsgrupperna.

(13)

För att effektivisera förfarandena för statistikframställning inom ESS och minska statistikbördan för uppgiftslämnarna bör de nationella statistikmyndigheterna utan dröjsmål och kostnadsfritt få tillgång till och kunna använda alla nationella administrativa register och kunna integrera dem i statistik, i den utsträckning som detta är nödvändigt för att utveckla, framställa och sprida europeisk företagsstatistik, i enlighet med artikel 17a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (6).

(14)

I förordning (EG) nr 223/2009 fastställs en referensram för europeisk statistik. Enligt den förordningen är det viktigt att statistiken styrs av principerna om yrkesmässigt oberoende, opartiskhet, objektivitet, tillförlitlighet, statistisk konfidentialitet och kostnadseffektivitet.

(15)

I syfte att utveckla, framställa och sprida nationell eller europeisk företagsstatistik eller förbättra kvaliteten på den europeiska företagsstatistiken bör de nationella statistikmyndigheter som tar fram företagsstatistik och underhåller det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål ges möjlighet att utbyta och få tillgång till mikrodata. Utbyte av mikrodata bör därför begränsas till vederbörligen motiverade fall.

(16)

Genom att skapa ytterligare en datakälla som baseras på utbyte av mikrodata om varuexport inom unionen får medlemsstaterna, som även ges möjlighet att använda innovativa metoder, större flexibilitet när de ska sammanställa statistik över varuhandel inom unionen och kan därmed minska uppgiftslämnarbördan för företagen. Utbytet syftar till att effektivt utveckla, framställa och sprida statistik över internationell varuhandel och förbättra kvaliteten på sådan statistik.

(17)

För förhandlingar om och genomförande och översyn av handels- och investeringsavtal mellan unionen och tredjeländer, eller multilateralt, krävs att nödvändig statistik om medlemsstaternas handelsflöden med tredjeländer görs tillgänglig för kommissionen.

(18)

En nära koppling bör upprätthållas mellan systemet för insamling av statistiska uppgifter och de momsrelaterade skatteformaliteter som finns i samband med varuhandeln mellan medlemsstaterna. Den kopplingen gör det i synnerhet möjligt att, med avseende på statistik över varuhandel inom unionen, identifiera exportörer och importörer och kontrollera de insamlade uppgifternas kvalitet.

(19)

Gränsöverskridande rörlighet för varor, i synnerhet från och till tredjeländer, är föremål för tullövervakning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (7). Tullmyndigheterna bevarar eller har tillgång till uppgifter eller register som avser sådan rörlighet. Uppgifterna eller registren, som är förknippade med eller bygger på tulldeklarationer, bör användas för att framställa statistik över unionens varuhandel.

(20)

För att framställa statistik över internationell varuhandel och förbättra kvaliteten på denna statistik bör medlemsstaternas nationella statistikmyndigheter utbyta data om import och export av varor som inbegriper tullmyndigheterna i fler än en medlemsstat. För att säkerställa en harmoniserad sammanställning av statistiken bör utbytet av dessa mikrodata mellan de nationella statistikmyndigheterna vara obligatoriskt.

(21)

För att säkerställa kvaliteten och jämförbarheten vad avser europeisk företagsstatistik eller nationalräkenskaper i linje med begreppen och metoderna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (8), bör utbyte av konfidentiella uppgifter tillåtas mellan de berörda medlemsstaternas nationella statistikmyndigheter, deras respektive nationella centralbanker, Europeiska centralbanken (ECB) och kommissionen (Eurostat) endast för statistiska ändamål.

(22)

För att kunna utföra sina uppgifter enligt fördragen, särskilt uppgifter som rör den inre marknadens funktion, bör kommissionen ha fullständig, aktuell och tillförlitlig information om produktionen av varor och tjänster i unionen och om internationella handelsflöden. Företag behöver också sådan information för att kunna övervaka sina marknader och dessa marknaders internationella dimension.

(23)

Medlemsstaterna eller de nationella behöriga myndigheterna bör sträva efter att i största möjliga utsträckning förenkla insamlingen av data från europeiska företag. De nationella statistikmyndigheterna bör ta hänsyn till den senaste digitala utvecklingen vid den tidpunkt då instrumenten och metoderna för insamling av data för statistik håller på att fastställas och bör uppmuntras att tillämpa innovativa metoder.

(24)

Det finns ett behov av företagsstatistik utifrån verksamhetsområde, för att mäta produktiviteten för företag i unionen. I synnerhet finns det en ökande efterfrågan på statistik om tjänstesektorn, som är den mest dynamiska sektorn i moderna ekonomier, särskilt när det gäller potentialen för tillväxt och jobbskapande och med hänsyn till förbindelserna med tillverkningssektorn. Denna tendens förstärks också av utvecklingen av nya digitala tjänster. Den ökande efterfrågan på statistik gäller också för de kreativa och kulturella näringarna, såsom anges i resolutionen av den 13 december 2016 om en enhetlig EU-politik för de kulturella och kreativa näringarna (9). Statistiken om handel med tjänster är mycket viktig för övervakningen av hur den inre marknaden för tjänster och den digitala inre marknaden fungerar och för bedömningen av hur olika hinder påverkar handeln med tjänster.

(25)

Förordning (EG) nr 223/2009 utgör referensramen för den här förordningen, också när det gäller skyddet för konfidentiella uppgifter. Den mycket detaljerade informationen när det gäller statistik över internationell varuhandel kräver dock särskilda sekretessregler. En importör eller exportör av varor måste lämna in en begäran till den nationella statistikmyndigheten om att statistiska sammanställningar som gör det möjligt att indirekt identifiera en sådan importör eller exportör inte lämnas ut. Den nationella statistikmyndigheten bör anse begäran berättigad om de statistiska sammanställningarna gör det möjligt att indirekt identifiera importören eller exportören. I annat fall bör den nationella statistikmyndigheten kunna sprida de statistiska sammanställningarna i en form som gör det möjligt att indirekt identifiera importören eller exportören.

(26)

Övervakningen av framstegen mot målen i Europa 2020-strategin på medlemsstats- och unionsnivå kräver harmoniserad statistik om unionens ekonomi på områdena klimatförändring och resurseffektivitet, FoU, innovation, informationssamhället, inbegripet både marknadsinriktad och icke marknadsinriktad verksamhet, samt om företagslandskapet som helhet, särskilt beträffande företagsdemografi och sysselsättning relaterad till marknadsinriktad verksamhet. Med hjälp av sådana uppgifter kan beslutsfattarna fatta välgrundade politiska beslut för att utveckla en kunskaps- och innovationsbaserad ekonomi, förbättra små och medelstora företags tillträde till den inre marknaden, utveckla företagandet och förbättra hållbarheten och konkurrenskraften.

(27)

Statistik om innovations- och FoU-verksamhet behövs för att utveckla och övervaka politiska åtgärder som syftar till att stärka medlemsstaternas konkurrenskraft och öka deras potential för smart tillväxt och sysselsättning på medellång och lång sikt. En växande digital ekonomi och den ökade användningen av IKT är också viktiga drivkrafter för konkurrenskraft och tillväxt i unionen, och de relaterade strategierna och politiska åtgärderna, inbegripet fullbordandet av den digitala inre marknaden, behöver stödjas av statistik.

(28)

Företagsstatistik behövs även för sammanställning av national- och regionalräkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013.

(29)

Tillförlitlig och aktuell statistik behövs för rapportering av den ekonomiska utvecklingen i varje medlemsstat inom ramen för unionens ekonomiska politik. ECB behöver snabbt tillgänglig konjunkturstatistik för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna i samband med den gemensamma penningpolitiken.

(30)

Samtidigt som principen om tillhandahållande av företagsstatistik om hela ekonomin bibehålls, bör datakraven så långt det är möjligt beakta förenklingsåtgärder i syfte att minska bördan för företagen i relativt små medlemsstater, i enlighet med proportionalitetsprincipen. Ytterligare krav bör inte ålägga uppgiftslämnarna en oproportionell administrativ börda.

(31)

Internationella standarder, som SDMX-initiativet (Statistical Data and Metadata Exchange), och statistiska eller tekniska standarder som utarbetats inom ESS, t.ex. standarder för metadata och validering, bör användas även för europeisk företagsstatistik i den utsträckning det är relevant. ESS-kommittén har i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 223/2009 antagit en ESS-standard för kvalitetsrapporter. Dessa standarder bör bidra till en harmonisering av kvalitetssäkringen och kvalitetsrapporteringen enligt den här förordningen.

(32)

I syfte att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra typerna av statistiska uppgifter, att närmare ange detaljerna för de statistiska uppgifter som ska lämnas av skatte- och tullmyndigheterna i enlighet med bilagorna V respektive VI och att ändra de specifika ämnen som fastställs i bilaga I samt att ändra denna förordning genom att minska täckningsgraden för varuexport inom unionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (10). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelserna av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(33)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning med avseende på de tekniska detaljer för variablerna samt format, säkerhets- och sekretessåtgärder, förfarandet för utbyte av konfidentiella uppgifter inom det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål, förfaringssätt, innehåll och tidsfrister för överföring av kvalitets- och metadatarapporter, standarder för data- och metadataöverföringar, samt undantag från kraven i denna förordning eller från de delegerade akter eller genomförandeakter som antas i enlighet med denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. I samma syfte bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter när det gäller att ange förfaringssätt för tillhandahållande och utbyte av i vissa administrativa register samt formatet, säkerhets- och sekretessåtgärderna och förfarandet för utbyte av konfidentiella uppgifter avsedda för statistik över varuhandel inom unionen, specifikationerna för relevanta metadata, tidsplanen, förfaringssätt för insamling och sammanställning av statistiska uppgifter om varuexport inom unionen som lämnas till den importerande medlemsstaten, förfaringssätt för tillämpning av täckningsgraden för den samlade varuexporten inom unionen med avseende på referensperioden, med angivelse av tekniska specifikationer rörande de statistiska dataelementen för statistiska uppgifter om varuhandel inom unionen vilka ska lämnas till den importerande medlemsstaten samt tillhörande förenklingar. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (11).

(34)

När det är lämpligt bör kommissionen genomföra kostnads-nyttoanalyser och säkerställa att eventuella åtgärder som den föreslår inte ålägger medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna, i synnerhet inte små och medelstora företag, betydande ytterligare kostnader eller bördor, med hänsyn tagen till de förväntade fördelarna för användarna, och att de leder till ökad kvalitet på statistiken.

(35)

Kommissionen bör kunna bevilja undantag från tillämpningen av denna förordning, eller från delegerade akter och genomförandeakter som antagits i enlighet med den, om tillämpningen leder till väsentliga anpassningar av en medlemsstats nationella statistiksystem i form av ytterligare undersökningar eller väsentliga anpassningar av medlemsstatens system för statistikframställning för att möjliggöra nya datakällor eller en kombination av olika källor.

(36)

Om nya datakrav eller förbättringar av de datauppsättningar som omfattas av denna förordning behövs, bör kommissionen kunna inleda pilotstudier som medlemsstaterna genomför på frivillig basis. Kommissionen bör som en prioritering kunna inleda pilotstudier som omfattar internationell handel med tjänster, fastigheter, finansiella indikatorer och miljö och klimat.

(37)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att fastställa en gemensam ram för europeisk företagsstatistik, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, av harmoniserings- och jämförbarhetsskäl, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(38)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör ersätta åtgärderna i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 48/2004 (12), (EG) nr 638/2004 (13), (EG) nr 808/2004 (14), (EG) nr 716/2007 (15), (EG) nr 177/2008, (EG) nr 295/2008 (16) och (EG) nr 471/2009 (17), Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG (18) och rådets förordningar (EEG) nr 3924/91 (19) och (EG) nr 1165/98 (20). De rättsakterna bör därför upphöra att gälla.

(39)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 (21).

(40)

ESS-kommittén har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs en gemensam rättslig ram för

a)

utveckling, framställning och spridning av europeisk företagsstatistik enligt artikel 2.1,

b)

det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Den europeiska företagsstatistiken ska omfatta följande:

a)

De statistiska enheternas struktur, ekonomiska verksamhet och resultat, deras FoU- och innovationsverksamhet, deras användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och e-handel samt globala värdekedjor. Vid tillämpningen av denna förordning ska europeisk företagsstatistik även omfatta statistik över FoU inom sektorn för högre utbildning, offentlig sektor och den privata icke-vinstdrivande sektorn.

b)

Produktionen av färdigvaror och tjänster och den internationella handeln med varor och tjänster.

2.   Det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål ska omfatta de nationella företagsstatistikregistren och EuroGroups-registret samt datautbyten mellan dessa i enlighet med artikel 10.

3.   De nationella företagsregistren för statistiska ändamål som avses i punkt 2 ska omfatta

a)

alla företag som bedriver ekonomisk verksamhet som bidrar till bruttonationalprodukten, och deras lokala enheter,

b)

de rättsliga enheter som dessa företag består av,

c)

för de företag som på grund av sin storlek har ett betydande inflytande och vars verksamhetsenheter har ett betydande inflytande på aggregerade (nationella) data, antingen

i)

verksamhetsenheterna och storleken på varje verksamhetsenhet som dessa företag består av, eller

ii)

Nace-koden avseende dessa företags sekundära verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (22) och storleken på varje sådan sekundär verksamhet,

d)

företagsgrupper som dessa företag hör till.

4.   EuroGroups-registret ska omfatta följande enheter, enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 696/93 (23):

a)

alla företag som bedriver ekonomisk verksamhet som bidrar till bruttonationalprodukten och ingår i en multinationell företagsgrupp,

b)

de rättsliga enheter som dessa företag består av,

c)

multinationella företagsgrupper som dessa företag tillhör.

5.   Hushåll ska inte omfattas av det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål om de varor och tjänster som de framställer är avsedda för eget bruk eller innebär uthyrning av egen fast egendom.

6.   Utländska företags lokala enheter som inte utgör särskilda rättsliga enheter (filialer) och som klassificeras som kvasibolag i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 ska anses vara företag med avseende på de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret.

7.   Företagsgrupper ska identifieras genom kontrollkedjorna mellan deras rättsliga enheter i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013.

8.   Vid hänvisning till nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups‐registret gäller denna förordning endast enheter som helt eller delvis bedriver ekonomisk verksamhet och ekonomiskt inaktiva rättsliga enheter som är en del av ett företag i kombination med ekonomiskt aktiva rättsliga enheter.

9.   Med avseende på det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål ska följande anses utgöra ekonomisk verksamhet:

a)

Verksamhet som består i att erbjuda varor och tjänster på en viss marknad.

b)

Icke-marknadstjänster som bidrar till bruttonationalprodukten.

c)

Direkt och indirekt ägande av aktiva rättsliga enheter.

Innehav av tillgångar och/eller skulder kan också anses utgöra ekonomisk verksamhet.

10.   Statistiska enheter i det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål ska definieras i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 696/93, med förbehåll för de begränsningar som anges i denna artikel.

Artikel 3

Definitioner

1.   I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

statistisk enhet: statistiska enheter, i den mening som avses i förordning (EEG) nr 696/93.

b)

rapporteringsenhet: den enhet som tillhandahåller data.

c)

område: en eller flera datauppsättningar som är organiserade för att täcka särskilda ämnen.

d)

ämne: innehållet i de uppgifter som ska sammanställas, där varje ämne omfattar ett eller flera specifika ämnen.

e)

specifikt ämne: det detaljerade informationsinnehåll som ska sammanställas avseende ett ämne, där varje specifikt ämne omfattar en eller flera variabler.

f)

variabel: en parameter för en enhet som kan anta mer än ett värde i en uppsättning värden.

g)

marknadsverksamhet: verksamhet i den mening som avses i punkt 1.37 i kapitel 1 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

h)

icke-marknadsverksamhet: verksamhet i den mening som avses i punkt 1.34 i kapitel 1 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

i)

marknadsproducent: marknadsproducent enligt definitionen i punkt 3.24 i kapitel 3 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

j)

icke-marknadsproducent: icke marknadsproducent enligt definitionen i punkt 3.26 i kapitel 3 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

k)

nationella statistikmyndigheter: de nationella statistikbyråer och andra nationella myndigheter med ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 223/2009.

l)

auktoritativ källa: den enda leverantören av dataposter som innehåller data från nationella företagsregister för statistiska ändamål och EuroGroups-registret i enlighet med de kvalitetsstandarder som avses i artikel 17.

m)

mikrodata: enskilda observationer eller mätningar av parametrar hos identifierbara rapporteringsenheter eller statistiska enheter.

n)

användning för statistiska ändamål: användning för statistiska ändamål enligt definitionen i artikel 3.8 i förordning (EG) nr 223/2009.

o)

konfidentiella uppgifter: konfidentiella data enligt definitionen i artikel 3.7 i förordning (EG) nr 223/2009.

p)

skattemyndigheter: de nationella myndigheterna i medlemsstaten som ansvarar för att tillämpa rådets direktiv 2006/112/EG (24).

q)

tullmyndigheter: tullmyndigheter enligt definitionen i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 952/2013.

r)

multinationell företagsgrupp: en företagsgrupp i den mening som avses i avsnitt III C i bilagan till förordning (EEG) nr 696/93, med minst två företag eller rättsliga enheter som finns i olika länder.

2.   I artiklarna 11–15 gäller följande definitioner:

a)

exporterande medlemsstat: den medlemsstat från vars statistiska territorium det exporteras varor till en destination i en importerande medlemsstat.

b)

importerande medlemsstat: den medlemsstat till vars statistiska territorium det importeras varor från en exporterande medlemsstat.

c)

varor: lös egendom, inbegripet elenergi och naturgas.

KAPITEL II

Datakällor

Artikel 4

Datakällor och metoder

Medlemsstaterna ska framställa den statistik som avses i artiklarna 6 och 7 samt upprätta nationella företagsregister för statistiska ändamål i enlighet med artikel 9, och därvid använda alla relevanta datakällor, undvika en orimlig börda för uppgiftslämnarna samt ta vederbörlig hänsyn till de nationella statistikmyndigheternas kostnadseffektivitet.

För att ta fram den statistik och de nationella företagsregister för statistiska ändamål som krävs enligt denna förordning, förutsatt att resultaten uppfyller de kvalitetskriterier som avses i artikel 17, får de nationella statistikmyndigheterna använda följande datakällor, och även kombinationer av dem:

a)

Undersökningar.

b)

Administrativa register, inklusive information från skatte- och tullmyndigheter, t.ex. årsbokslut.

c)

Mikrodata som utbytts.

d)

Andra relevanta källor, metoder eller innovativa tillvägagångssätt, i den mån de möjliggör framtagning av uppgifter som är jämförbara och förenliga med de tillämpliga särskilda kvalitetskraven.

För undersökningar, som avses i led a i andra stycket, ska rapporteringsenheter på medlemsstaternas begäran tillhandahålla aktuella, korrekta och fullständiga uppgifter som behövs för framställningen av den statistik och de nationella företagsregister för statistiska ändamål som krävs enligt denna förordning.

De metoder och tillvägagångssätt som avses i andra stycket led d ska vara vetenskapligt baserade och väldokumenterade.

Artikel 5

Tillgång till administrativa register och tillhandahållande av uppgifter

1.   I enlighet med artikel 17a i förordning (EG) nr 223/2009 ska de nationella statistikmyndigheterna och kommissionen (Eurostat) utan dröjsmål och kostnadsfritt få tillgång till och kunna använda alla administrativa register och kunna integrera registren med andra datakällor för att uppfylla statistikkraven i denna förordning och uppdatera de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret. De nationella statistikmyndigheternas och kommissionens (Eurostat) tillgång till dessa register ska begränsas till administrativa register i deras egna respektive offentliga administrativa system.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska skattemyndigheterna i varje medlemsstat för statistiska ändamål lämna uppgifter om export och import av varor enligt specifikationen i bilaga V till de behöriga nationella statistikmyndigheterna.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 i syfte att

a)

ändra bilaga V genom att fastställa de typer av statistiska uppgifter som skattemyndigheterna ska lämna, och

b)

komplettera denna förordning genom att närmare ange detaljerna för de statistiska uppgifter som skattemyndigheterna ska lämna i enlighet med bilaga V.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska tullmyndigheten i varje medlemsstat för statistiska ändamål lämna uppgifter om export och import av varor enligt specifikationen i bilaga VI till de behöriga nationella statistikmyndigheterna.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 i syfte att

a)

ändra bilaga VI genom att fastställa de typer av statistiska uppgifter som tullmyndigheterna ska lämna, och

b)

komplettera denna förordning genom att närmare ange detaljerna för de statistiska uppgifter som tullmyndigheterna ska lämna i enlighet med bilaga VI.

4.   För att kunna framställa harmoniserad statistik över internationell varuhandel och förbättra kvaliteten på denna statistik ska den nationella statistikmyndigheten i de berörda medlemsstaterna för statistiska ändamål utbyta mikrodata som de fått från sina tullmyndigheter avseende export och import av varor för skattning av deras medlemsstats kvasitransiterade export och import.

När det gäller andra handelsflöden som inbegriper tullmyndigheterna i fler än en medlemsstat ska de nationella statistikmyndigheterna utbyta motsvarande mikrodata avseende export eller import av varor för att förbättra kvaliteten på den berörda statistiken.

5.   Kommissionen får anta genomförandeakter som anger förfaringssätt för datautbytet i enlighet med denna artikel.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

KAPITEL III

Företagsstatistik

Artikel 6

Datakrav

1.   Den europeiska företagsstatistiken ska omfatta följande områden:

a)

Konjunkturstatistik över företag.

b)

Företagsstatistik på landsnivå.

c)

Regional företagsstatistik.

d)

Statistik om internationell verksamhet.

2.   Områdena ska omfatta ett eller flera av följande ämnen som beskrivs närmare i bilaga I:

a)

Företagspopulation.

b)

Globala värdekedjor.

c)

IKT-användning och e-handel.

d)

Innovation.

e)

Internationell handel med varor.

f)

Internationell handel med tjänster.

g)

Investeringar.

h)

Arbetskraftsinsatser.

i)

Prestationer och resultat.

j)

Priser.

k)

Inköp.

l)

Fastigheter.

m)

FoU-insatser.

3.   Periodiciteten, referensperioden och den statistiska enheten för varje ämne ska vara den som anges i bilaga II.

4.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 i syfte att ändra de specifika ämnen som anges i bilaga I.

5.   När kommissionen utövar sin befogenhet att anta delegerade akter enligt punkt 4 ska den säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

a)

De delegerade akterna syftar till att uppnå kostnads- och bördeneutralitet eller att minska kostnader och bördor och ålägger inte under några omständigheter medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna några betydande ytterligare kostnader eller bördor.

b)

Högst ett specifikt ämne för området konjunkturstatistik över företag, tre specifika ämnen för området företagsstatistik på landsnivå, två specifika ämnen för området regional företagsstatistik och två specifika ämnen för området statistik om internationell verksamhet som förtecknas i bilaga I ersätts med ett annat specifikt ämne och totalt högst ett specifikt ämne för alla områden läggs till under en period av fem på varandra följande år.

c)

De delegerade akterna antas minst 18 månader före utgången av referensperioden för uppgifterna, med undantag för ämnena innovation och IKT-användning och e-handel för vilka de delegerade akterna ska antas minst sex respektive femton månader före utgången av referensperioden för uppgifterna.

d)

Alla nya specifika ämnen bedöms med avseende på sin genomförbarhet genom pilotstudier som genomförs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 20.

6.   Punkt 5 b ska inte tillämpas på

a)

de specifika ämnena inom ämnena innovation, IKT-användning och e-handel samt globala värdekedjor,

b)

ändringar som härrör från ändringar i redovisningsramarna för national- och regionalräkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 och för statistiken över betalningsbalansen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 (25).

Artikel 7

Tekniska specifikationer för datakraven

1.   För de specifika ämnen som finns förtecknade i bilaga I ska medlemsstaterna sammanställa data som rör varje specifikt ämne. Kommissionen får anta genomförandeakter som närmare anger följande element i de data som ska överföras enligt denna förordning, deras tekniska definitioner och förenklingar:

a)

Variabler.

b)

Måttenhet.

c)

Statistisk population (inklusive kraven i fråga om marknads-/icke-marknadsverksamheter och marknads-/icke-marknadsproducenter).

d)

Klassificeringar (inklusive produkt, länder och territorier samt förteckningar över transaktionstyper) och uppdelningar.

e)

Frivillig överföring av enskilda dataposter.

f)

Användning av approximationer och kvalitetskrav.

g)

Tidsfrist för dataöverföring.

h)

Första referensperiod.

i)

Viktning och ändring av basår för området konjunkturstatistik över företag.

j)

Ytterligare specifikationer, inbegripet referensperioden, med avseende på ämnet internationell handel med varor.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

2.   När kommissionen utövar de befogenheter som anges i punkt 1 med avseende på förenklingarna ska den för att minska bördan för företagen beakta företagssektorns storlek och betydelse, i enlighet med proportionalitetsprincipen. Dessutom ska kommissionen säkerställa att det underlag som behövs för sammanställning av redovisningsramarna för national- och regionalräkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 och för statistiken över betalningsbalansen i enlighet med förordning (EG) nr 184/2005 upprätthålls. Genomförandeakter, med undantag för de första genomförandeakter som antas i enlighet med denna förordning, ska antas minst 18 månader före utgången av referensperioden för uppgifterna för de ämnen som förtecknas i bilaga I. För ämnena innovation och IKT-användning och e-handel ska genomförandeakterna antas minst sex respektive femton månader före slutet av referensperioden för uppgifterna.

3.   När kommissionen antar genomförandeakter i enlighet med punkt 1 a, med undantag för de ämnen som förtecknas i artikel 6.2 b, c och d, ska den säkerställa att antalet variabler inom varje område som förtecknas i artikel 6.1 inte överskrider

a)

22 variabler för området konjunkturstatistik över företag,

b)

93 variabler för området företagsstatistik på landsnivå,

c)

31 variabler för området regional företagsstatistik, och

d)

26 variabler för området statistik om internationell verksamhet.

4.   När kommissionen antar genomförandeakter i enlighet med punkt 1 a, för de ämnen som förtecknas i artikel 6.2 b, c och d, ska den säkerställa att antalet variabler inom varje ämne inte överskrider

a)

20 variabler för ämnet globala värdekedjor,

b)

73 variabler för ämnet IKT-användning och e-handel, och

c)

57 variabler för ämnet innovation.

5.   När nya uppgifter krävs för att tillgodose användarnas behov och i syfte att tillhandahålla viss flexibilitet får kommissionen ändra högst fem variabler för vart och ett av områdena konjunkturstatistik över företag, regional företagsstatistik och statistik om internationell verksamhet samt högst 20 variabler för området företagsstatistik på landsnivå under en period av fem på varandra följande kalenderår, i enlighet med punkt 3. Dessa maximiantal gäller inte för ämnena globala värdekedjor, innovation och IKT-användning eller e-handel.

6.   När nya uppgifter krävs för att tillgodose användarnas behov, i syfte att tillhandahålla viss flexibilitet efter de pilotstudier som avses i artikel 20, får, trots vad som sägs i punkt 3 i den här artikeln, det totala antalet variabler för de områden som avses i punkt 3 inte höjas med mer än 10 variabler.

7.   Vid utarbetandet av de genomförandeakter som avses i punkt 1, ska eventuella ytterligare kostnader eller administrativa bördor för medlemsstaterna eller uppgiftslämnaren beaktas, tillsammans med en bedömning av den avsedda förbättringen av statistikens kvalitet samt all annan direkt eller indirekt nytta av den ytterligare föreslagna åtgärden.

Första stycket i denna punkt är inte tillämpligt på ändringar som härrör från ändringar i klassificeringar och nomenklaturer eller ändringar i redovisningsramarna för national- och regionalräkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 och för statistiken över betalningsbalansen i enlighet med förordning (EG) nr 184/2005.

KAPITEL IV

Företagsregister

Artikel 8

Det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål

1.   Kommissionen (Eurostat) ska upprätta EuroGroups-registret över multinationella företagsgrupper för statistiska ändamål på unionsnivå.

2.   Medlemsstaterna ska på nationell nivå upprätta ett eller flera nationella företagsregister för statistiska ändamål, vars gemensamma kärna harmoniseras enligt denna förordning, som utgångspunkt för utarbetandet och samordningen av undersökningar och som informationskälla för statistisk analys av företagspopulationen och dess demografi, för användning av administrativa data och för kartläggning och konstruktion av statistiska enheter.

3.   Medlemsstaterna och kommissionen (Eurostat) ska utbyta data med avseende på det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål i enlighet med artikel 10.

4.   De nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret ska vara de auktoritativa källorna till högkvalitativa och harmoniserade företagsstatistiska registerpopulationer i enlighet med artikel 17, för framställningen av europeisk statistik.

De nationella företagsregistren för statistiska ändamål ska vara den auktoritativa källan till nationella företagsstatistiska registerpopulationer. EuroGroups-registret ska vara det europeiska statistiksystemets auktoritativa källa som registerpopulation för företagsstatistik för vilken det krävs samordning av gränsöverskridande information med avseende på multinationella företagsgrupper.

Artikel 9

Krav för det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål

1.   De statistiska och rättsliga enheter som omfattas av det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål i enlighet med artikel 8 ska kännetecknas av de element som anges i båda följande led, vilka anges närmare i bilaga III:

a)

Registrets specifika ämnen och en unik identifierare.

b)

Tidsreferens och periodicitet.

2.   Kommissionen får anta genomförandeakter som anger de variabler som rör registrets specifika ämnen, som förtecknas i bilaga III.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

3.   När kommissionen antar genomförandeakter enligt punkt 2 ska den säkerställa att detta inte leder till några betydande ytterligare kostnader eller bördor för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

Artikel 10

Utbyte av och tillgång till konfidentiella uppgifter med avseende på det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål

1.   Medlemsstaterna ska utbyta konfidentiella uppgifter.

I det avseendet ska utbyte av konfidentiella uppgifter om multinationella företagsgrupper och om de enheter som tillhör dessa grupper, som består av de variabler som förtecknas i bilaga IV, ske uteslutande för statistiska ändamål mellan de nationella statistikmyndigheterna i olika medlemsstater, om utbytet sker för att säkerställa kvaliteten på uppgifterna om de multinationella företagsgrupperna i unionen. Sådana utbyten får även ske i syfte att minska uppgiftslämnarbördan.

Om detta utbyte av konfidentiella uppgifter genomförs för att säkerställa kvaliteten på uppgifterna om de multinationella företagsgrupperna i unionen och utbytet uttryckligen godkänts av den behöriga nationella statistikmyndighet som tillhandahåller uppgifterna, får nationella centralbanker, uteslutande för statistiska ändamål, delta i utbytet av konfidentiella uppgifter.

2.   Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna ska utbyta konfidentiella uppgifter.

I det avseendet, ska de nationella statistikmyndigheterna till kommissionen (Eurostat) överföra data om multinationella företagsgrupper och om de enheter som tillhör dessa grupper, som består av de variabler som förtecknas i bilaga IV, för att, uteslutande för statistiska ändamål, tillhandahålla uppgifter om multinationella företagsgrupper i unionen.

För att säkerställa enhetlig registrering av uppgifter, och för att de uteslutande ska användas för statistiska ändamål, ska kommissionen (Eurostat) till de behöriga nationella statistikmyndigheterna i varje medlemsstat överföra data om multinationella företagsgrupper, inklusive de enheter som tillhör dessa grupper, som består av de variabler som förtecknas i bilaga IV, när minst en rättslig enhet i gruppen finns i den aktuella medlemsstaten.

För att säkerställa effektivitet och hög kvalitet i framställningen av EuroGroups-registret ska kommissionen (Eurostat), uteslutande för statistiska ändamål, till de nationella statistikmyndigheterna överföra data om alla multinationella företagsgrupper som finns registrerade i EuroGroups-registret, inklusive de enheter som tillhör dessa grupper, som består av de variabler som förtecknas i bilaga IV.

3.   Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna ska utbyta konfidentiella uppgifter för identifiering av rättsliga enheter.

I det avseendet ska de nationella statistikmyndigheterna till kommissionen (Eurostat) överföra data om registrerade rättsliga enheter, som begränsas till identifikationsvariablerna och de demografiska variablerna samt stratifieringsparametrarna enligt bilaga IV, uteslutande för unik identifiering av rättsliga enheter i unionen.

För att säkerställa effektivitet och hög kvalitet i framställningen av EuroGroups-registret ska kommissionen (Eurostat) till de nationella statistikmyndigheterna i varje medlemsstat överföra data om rättsliga enheter, som begränsas till identifikationsvariablerna och de demografiska variablerna samt stratifieringsparametrarna enligt bilaga IV, uteslutande för identifiering av rättsliga enheter i unionen.

4.   Utbytet av konfidentiella uppgifter mellan kommissionen (Eurostat) och centralbankerna får ske, uteslutande för statistiska ändamål, mellan kommissionen (Eurostat) och nationella centralbanker samt mellan kommissionen (Eurostat) och ECB, om utbytet syftar till att säkerställa kvaliteten på uppgifterna om multinationella företagsgrupper i unionen och om det uttryckligen godkänts av de behöriga nationella statistikmyndigheterna.

5.   Kommissionen får anta genomförandeakter som anger tekniska detaljer för de variabler som förtecknas i bilaga IV.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

6.   För att säkerställa att uppgifter som överförs i enlighet med denna artikel uteslutande används för statistiska ändamål får kommissionen anta genomförandeakter som fastställer format samt säkerhets- och sekretessåtgärder för dessa uppgifter samt förfarandet för datautbytet.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

7.   När kommissionen (Eurostat), nationella statistikmyndigheter, nationella centralbanker och ECB mottar konfidentiella uppgifter om enheter som finns på eller utanför det nationella territoriet ska de i enlighet med denna artikel behandla dessa uppgifter konfidentiellt i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009.

Överföring av konfidentiella uppgifter mellan nationella statistikmyndigheter och kommissionen (Eurostat) ska ske i den utsträckning det är nödvändigt uteslutande för statistiska ändamål för framställningen av europeisk statistik. All överföring därutöver ska uttryckligen godkännas av den nationella myndighet som samlat in uppgifterna.

8.   Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra, och påföra sanktioner vid, åsidosättande av den statistiska konfidentialiteten för de uppgifter som utbyts. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

KAPITEL V

Utbyte av konfidentiella uppgifter för framställning av statistik över varuhandeln inom unionen

Artikel 11

Utbyte av konfidentiella uppgifter

1.   Utbyte mellan medlemsstater av konfidentiella uppgifter om varuexport inom unionen ska ske, uteslutande för statistiska ändamål, mellan de nationella statistikmyndigheter som deltar i utveckling, framställning och spridning av statistik över varuhandel inom unionen.

De tekniska specifikationer för datakrav som avses i artikel 7.1 och 7.2 ska även gälla för utbytet av konfidentiella uppgifter i enlighet med detta kapitel.

2.   De nationella statistikmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten ska till de nationella statistikmyndigheterna i den importerande medlemsstaten lämna de statistiska uppgifter om sin varuexport inom unionen till den medlemsstaten i enlighet med artikel 12.

3.   Den exporterande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter ska till den importerande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter lämna metadata som är relevanta för användningen av de uppgifter som utbyts i statistiksammanställningen.

4.   Kommissionen får anta genomförandeakter som anger vilka uppgifter som ska anses vara relevanta metadata enligt punkt 3, samt tidsplanen för tillhandahållandet av dessa uppgifter och de statistiska uppgifter som avses i punkt 2.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

5.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 i denna artikel ska den medlemsstat som tillhandahåller de konfidentiella uppgifter som utbyts godkänna att dessa används för framställning av annan statistik av nationella statistikmyndigheter i den importerande medlemsstaten, förutsatt att dessa uppgifter används uteslutande för statistiska ändamål i enlighet med artiklarna 20–26 i förordning (EG) nr 223/2009.

6.   På begäran av den exporterande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter får den importerande medlemsstaten lämna de mikrodata som den har samlat in om sin varuimport inom unionen, från den exporterande medlemsstaten i fråga, till de nationella statistikmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten.

Artikel 12

Statistiska uppgifter som ska utbytas

1.   De statistiska uppgifter som avses i artikel 11.2 ska bestå av

a)

mikrodata som samlats in för statistik över varuhandeln inom unionen,

b)

data om särskilda varuförflyttningar, och

c)

data som sammanställts med hjälp av uppgifter i tulldeklarationer.

2.   De statistiska uppgifter som faktiskt samlas in genom företagsundersökningar eller från administrativa uppgifter som avses i artikel 11.2 ska omfatta minst 95 % av värdet på varje medlemsstats samlade varuexport inom unionen till alla andra medlemsstater sammantaget.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 för att ändra denna förordning genom att minska täckningsgraden för varuexport inom unionen med anledning av den tekniska och ekonomiska utvecklingen, samtidigt som statistik som uppfyller gällande kvalitetsstandarder upprätthålls.

3.   Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer de tekniska specifikationerna för insamling och sammanställning av de uppgifter som avses i punkt 1 och ytterligare specificerar tillämpningen av den täckningsgrad som avses i punkt 2, med avseende på referensperioden.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

Artikel 13

Statistiska dataelement

1.   De mikrodata som avses i artikel 12.1 a ska innehålla följande statistiska dataelement:

a)

Det individuella registreringsnummer som har tilldelats partneroperatören i den importerande medlemsstaten, i enlighet med artikel 214 i direktiv 2006/112/EG.

b)

Referensperiod.

c)

Handelsflöde.

d)

Vara.

e)

Partnermedlemsstat.

f)

Ursprungsland.

g)

Varornas värde.

h)

Kvantiteten varor.

i)

Transaktionstyp.

De mikrodata som avses i artikel 12.1 a får omfatta transportslag och leveransvillkor, förutsatt att dessa statistiska dataelement samlas in av den exporterande medlemsstaten.

Kommissionen får anta genomförandeakter som anger de statistiska dataelement som avses i första stycket leden a–i i denna punkt, och för att upprätta den förteckning över statistiska dataelement som är tillämplig för de särskilda varuförflyttningarna och de data som sammanställts med hjälp av de tulldeklarationsuppgifter som avses i artikel 12.1 b och c.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

2.   Medlemsstaterna får på vissa villkor som uppfyller kvalitetskraven förenkla de uppgifter som ska lämnas förutsatt att en sådan förenkling inte inverkar negativt på statistikens kvalitet.

I särskilda fall får medlemsstaterna samla in en mindre uppsättning statistiska dataelement som avses i punkt 1, eller samla in uppgifter om vissa av dessa dataelement på en mindre detaljerad nivå.

Kommissionen får anta genomförandeakter som anger förfaringssätt för den förenklingen som avses i första stycket och maximivärdet på de exporter inom unionen som den förenklingen tillämpas på.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

Artikel 14

Skydd av konfidentiella uppgifter som utbyts

1.   Mikrodata avseende en exportör vars begäran om statistisk konfidentialitet i enlighet med artikel 19 godtagits av den exporterande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter ska av den exporterande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter lämnas till den importerande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter, med det sanna värdet och alla statistiska dataelement som avses i artikel 13.1 samt en markering som anger att dessa mikrodata omfattas av sekretess.

2.   Den importerande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter får vid sammanställningen av statistik över import inom unionen använda mikrodata om export som omfattas av sekretess. Om den importerande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter använder mikrodata om export som omfattas av sekretess ska de säkerställa att spridningen av statistik om import inom unionen, av den importerande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter, respekterar den statistiska konfidentialitet som den exporterande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter har begärt.

3.   I syfte att säkerställa skydd av de konfidentiella uppgifter som utbyts i enlighet med detta kapitel får kommissionen anta genomförandeakter, som anger format samt säkerhets- och sekretessåtgärder för sådana uppgifter, inbegripet förfaringssätt för tillämpningen av punkterna 1 och 2 samt förfarandet för utbytet av uppgifter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

4.   Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra, och påföra sanktioner vid, åsidosättande av den statistiska konfidentialiteten för de uppgifter som utbyts. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 15

Tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte

Forskare som gör statistiska analyser i vetenskapligt syfte får, i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 223/2009, beviljas tillgång till konfidentiella uppgifter som utbytts, efter godkännande från de behöriga nationella statistikmyndigheterna i den exporterande medlemsstat som tillhandahållit uppgifterna.

KAPITEL VI

Utbyte av konfidentiella uppgifter för sammanställning av europeisk företagsstatistik och nationalräkenskaper

Artikel 16

Utbyte av konfidentiella uppgifter – bemyndigandebestämmelse

1.   Utbyte av konfidentiella uppgifter vilka samlas in eller sammanställs i enlighet med denna förordning ska tillåtas mellan de berörda medlemsstaternas nationella statistikmyndigheter, deras respektive nationella centralbanker, ECB och kommissionen (Eurostat) endast för statistiska ändamål, om utbyte krävs för att säkerställa kvaliteten och jämförbarheten vad avser europeisk företagsstatistik eller nationalräkenskaper i linje med begreppen och metoderna i förordning (EU) nr 549/2013.

2.   De nationella statistikmyndigheter, de nationella centralbanker, kommissionen (Eurostat) och ECB som har fått konfidentiella uppgifter ska behandla uppgifterna konfidentiellt och endast använda dem för statistiska ändamål i enlighet med artiklarna 20–26 i förordning (EG) nr 223/2009.

KAPITEL VII

Kvalitet, överföring och spridning

Artikel 17

Kvalitet

1.   Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa kvaliteten på den europeiska företagsstatistik som överförs och på de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret.

2.   I denna förordning gäller kvalitetskriterierna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009.

3.   Kommissionen (Eurostat) ska bedöma kvaliteten på överförda data och metadata på ett transparent och kontrollerbart sätt.

4.   Med avseende på tillämpningen av punkt 3 ska medlemsstaterna årligen till kommissionen (Eurostat) överföra följande:

a)

Kvalitets- och metadatarapporter för de data som överförts enligt denna förordning.

b)

Kvalitets- och metadatarapporter avseende de nationella företagsregistren för statistiska ändamål.

Vid flerårig statistik ska periodiciteten för de kvalitets- och metadatarapporter som avses i första stycket led a vara densamma som för den berörda statistiken.

5.   Kommissionen (Eurostat) ska till medlemsstaterna lämna årliga kvalitets- och metadatarapporter avseende EuroGroups-registret.

6.   Kommissionen får anta genomförandeakter för att ange förfaringssätt, innehåll och tidsfrister för överföringen av kvalitets- och metadatarapporter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2. De får inte leda till betydande ytterligare kostnader eller bördor för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

Innehållet i rapporteringen ska begränsas till de viktigaste och mest grundläggande kvalitetsaspekterna.

7.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen (Eurostat) så snart som möjligt om alla relevanta upplysningar eller förändringar som rör genomförandet av denna förordning och som kan påverka kvaliteten på de data som överförs. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen (Eurostat) om större metodrelaterade eller andra ändringar som påverkar kvaliteten på de nationella företagsregistren för statistiska ändamål. Upplysningarna ska lämnas så snart som möjligt och senast sex månader efter det att en sådan ändring trätt i kraft.

8.   Efter en vederbörligen motiverad begäran från kommissionen (Eurostat) ska medlemsstaterna tillhandahålla de kompletterande upplysningar som krävs för att utvärdera de statistiska uppgifternas kvalitet, vilket inte får innebära en betydande ytterligare kostnad eller börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

Artikel 18

Överföring av data och metadata

1.   Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna de data och metadata som krävs enligt denna förordning i enlighet med standarder för utbyte av data och metadata. Om de data som överförs är konfidentiella skickas det sanna värdet med en markering som anger att det omfattas av sekretess och inte får spridas.

Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer sådana standarder samt ett förfarande för överföringen av data och metadata. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

2.   Efter en vederbörligen motiverad begäran från kommissionen (Eurostat) ska medlemsstaterna göra statistiska analyser av de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och överföra uppgifterna till kommissionen (Eurostat).

Kommissionen (Eurostat) får anta genomförandeakter för att ange format och ett förfarande för överföring av dessa statistiska analyser.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

Kommissionen (Eurostat) ska säkerställa att dessa genomförandeakter inte innebär några betydande ytterligare kostnader eller bördor för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

3.   Efter en vederbörligen motiverad begäran från kommissionen ska medlemsstaterna tillhandahålla alla relevanta uppgifter om genomförandet av denna förordning i medlemsstaterna. Sådana begäranden från kommissionen får inte innebära betydande ytterligare administrativa eller finansiella bördor för medlemsstaterna.

Artikel 19

Sekretess i fråga om spridning av statistiska uppgifter om internationell handel med varor

Den nationella statistikmyndigheten ska endast på begäran från en importör eller exportör av varor besluta huruvida statistiska sammanställningar avseende import respektive export ska spridas utan justering eller om man efter en motiverad begäran från den importören eller exportören ska justera de statistiska sammanställningarna för att göra det omöjligt att identifiera den importören eller exportören i syfte att följa den statistiska konfidentialitetsprincipen, i enlighet med artikel 20.3 a i förordning (EG) nr 223/2009.

KAPITEL VIII

Pilotstudier och finansiering

Artikel 20

Pilotstudier

1.   Om kommissionen (Eurostat) identifierar ett behov av betydande nya datakrav eller förbättringar av de datauppsättningar som omfattas av denna förordning, får den inleda pilotstudier som medlemsstaterna genomför frivilligt före varje ny insamling av data. Dessa pilotstudier omfattar internationell handel med tjänster, fastigheter, finansiella indikatorer och miljö och klimat.

2.   Sådana pilotstudier ska genomföras för att bedöma hur relevant och genomförbart det är att samla in data. Resultatet av studierna ska utvärderas av kommissionen (Eurostat) i samarbete med medlemsstaterna och de viktigaste berörda parterna. Utvärderingen av resultaten ska beakta fördelarna, de ytterligare kostnaderna och bördorna för företagen och de nationella statistikmyndigheterna i samband med förbättringarna.

3.   Efter den utvärdering som avses i punkt 2 ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna utarbeta en rapport om resultaten av de studier som avses i punkt 1. Rapporten ska offentliggöras.

4.   Kommissionen ska senast den 7 januari 2022 och därefter vartannat år rapportera om de samlade framsteg som gjorts med avseende på de pilotstudier som avses i punkt 1. Rapporterna ska offentliggöras.

Kommissionen ska, om så är lämpligt och med beaktande av utvärderingen av de resultat som avses i punkt 2, låta rapporterna åtföljas av förslag om införande av nya datakrav.

Artikel 21

Finansiering

1.   För genomförandet av denna förordning får unionen ge ekonomiskt stöd till de nationella statistikbyråer och andra nationella myndigheter som anges i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 223/2009 för kostnaderna för

a)

utveckling eller genomförande av datakrav och behandling av data på företagsstatistikområdet,

b)

utveckling av metoder som syftar till att höja kvaliteten eller sänka kostnaderna och minska den administrativa bördan för insamling och framställning av företagsstatistik och att förbättra det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål,

c)

utveckling av metoder som syftar till att sänka de administrativa och finansiella bördorna för rapporteringsenheterna, särskilt små och medelstora företag, i samband med tillhandahållandet av begärda uppgifter,

d)

deltagande i de pilotstudier som avses i artikel 20,

e)

utveckling eller förbättring av processer, it-system och liknande stödfunktioner i syfte att framställa statistik av högre kvalitet eller sänka de administrativa och finansiella bördorna.

2.   Unionens ekonomiska bidrag ska lämnas i enlighet med artikel 7 i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 (26) och artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 (27).

3.   Unionens ekonomiska bidrag får inte överstiga 95 % av de stödberättigande kostnaderna.

KAPITEL IX

Slutbestämmelser

Artikel 22

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2 och 5.3, 6.4 och 12.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från den 6 januari 2020. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.2 och 5.3, 6.4 och 12.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 5.2 eller 5.3, 6.4 eller 12.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 23

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av ESS-kommittén, som inrättats genom förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 24

Undantag

1.   Om tillämpningen av denna förordning, eller de genomförandeåtgärder och delegerade akter som antas i enlighet med denna, på en medlemsstats nationella statistiksystem kräver betydande anpassningar får kommissionen anta genomförandeakter för att bevilja undantag från tillämpningen av dessa i högst tre år.

Den berörda medlemsstaten ska inom tre månader från den dag då akten i fråga träder i kraft lämna in en vederbörligen motiverad begäran om ett sådant undantag till kommissionen.

Påverkan av dessa undantag på jämförbarheten mellan medlemsstaternas data eller på beräkningen av de aktuella och representativa europeiska aggregat som krävs ska minimeras. Uppgiftslämnarnas börda ska beaktas vid beviljandet av undantaget.

2.   Om ett undantag som avser de områden där sådana pilotstudier som avses i artikel 20 har genomförts fortfarande är motiverat i slutet av den period för vilken det beviljades, får kommissionen anta en genomförandeakt för att bevilja ytterligare ett undantag för en period på högst ett år.

Den berörda medlemsstaten ska lämna in en begäran, i vilken skälen och de närmare orsakerna till stöd för denna förlängning anges, till kommissionen inte senare än sex månader före utgången av giltighetsperioden för undantaget enligt punkt 1.

3.   De genomförandeakter som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

Artikel 25

Upphävande

1.   Förordningarna (EG) nr 48/2004, (EG) nr 808/2004, (EG) nr 716/2007, (EG) nr 177/2008 och (EG) nr 295/2008, beslut nr 1608/2003/EG och förordning (EEG) nr 3924/91 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2021.

2.   Förordningarna (EG) nr 638/2004 och (EG) nr 471/2009 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2022.

3.   Förordning (EG) nr 1165/98 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2024.

4.   Punkterna 1, 2 och 3 påverkar inte de skyldigheter som fastställs i dessa rättsakter gällande överföring av data och metadata, inbegripet kvalitetsrapporter, med avseende på referensperioder som, helt eller delvis, infaller före de respektive datum som fastställs i dessa punkter.

5.   Hänvisningar till de upphävda rättsakterna ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 26

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

3.   Artiklarna 5.2, 5.3 och 5.4 och 11–15 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 27 november 2019.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

D. M. SASSOLI

På rådets vägnar

Ordförande

T. TUPPURAINEN


(1)  EUT C 77, 1.3.2018, s. 2.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 19 november 2019.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177/2008 av den 20 februari 2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2186/93 (EUT L 61, 5.3.2008, s. 6).

(4)  Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

(5)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1297/2008/EG av den 16 december 2008 om ett program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets‐programmet) (EUT L 340, 19.12.2008, s. 76).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

(9)  EUT C 238, 6.7.2018, s. 28.

(10)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004 av den 5 december 2003 om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003–2009 (EUT L 7, 13.1.2004, s. 1).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 (EUT L 102, 7.4.2004, s. 1).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (EUT L 143, 30.4.2004, s. 49).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 av den 20 juni 2007 om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (EUT L 171, 29.6.2007, s. 17).

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 om statistik över företagsstrukturer (EUT L 97, 9.4.2008, s. 13).

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 23).

(18)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG av den 22 juli 2003 om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik (EUT L 230, 16.9.2003, s. 1).

(19)  Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen (EGT L 374, 31.12.1991, s. 1).

(20)  Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik (EGT L 162, 5.6.1998, s. 1).

(21)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EUT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(22)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(23)  Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (EGT L 76, 30.3.1993, s. 1).

(24)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

(25)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (EUT L 35, 8.2.2005, s. 23).

(26)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).

(27)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).


BILAGA I

ÄMNEN SOM SKA OMFATTAS

Område 1: Konjunkturstatistik över företag

Ämnen

Specifika ämnen

Företagspopulation

Företagsdemografiska händelser

Arbetskraftsinsatser

Sysselsättning

Utförda arbetstimmar

Arbetskraftskostnader

Priser

Importpriser

Producentpriser

Prestationer och resultat

Produktion

Försäljningsvolym

Nettoomsättning

Fastigheter

Fastigheter

Område 2: Företagsstatistik på landsnivå

Ämnen

Specifika ämnen

Företagspopulation

Population av aktiva företag

Företagsdemografiska händelser (födelse, död, överlevnad)

Utlandskontrollerade företag

Utländska kontrollerande företag och inhemska dotterbolag

Population av företag som bedriver internationell handel

Arbetskraftsinsatser

Sysselsättning

Sysselsättning kopplad till företagsdemografiska händelser (födelse, död, överlevnad)

Sysselsättning i utlandskontrollerade företag

Sysselsättning i utländska kontrollerande företag och inhemska dotterbolag

Utförda arbetstimmar

Arbetskraftskostnader

Arbetskraftskostnader i utlandskontrollerade företag

FoU-insatser

FoU-utgifter

FoU-sysselsättning

FoU-utgifter i utlandskontrollerade företag

FoU-sysselsättning i utlandskontrollerade företag

Offentligt finansierad FoU

Inköp

Inköp av varor och tjänster

Förändring i varulager

Inköp av varor och tjänster i utlandskontrollerade företag

Företagens import

Prestationer och resultat

Nettoomsättning

Handelsmarginal för försäljning av handelsvaror

Produktionsvärde

Förädlingsvärde

Bruttodriftsöverskott

Nettoomsättning i utlandskontrollerade företag

Produktionsvärde i utlandskontrollerade företag

Förädlingsvärde i utlandskontrollerade företag

Nettoomsättning i utländska kontrollerande företag och inhemska dotterbolag

Industriproduktion

Företagens export

Investeringar

Bruttoinvestering

Bruttoinvestering av utlandskontrollerade företag

Innovation

Innovation

IKT-användning och e‐handel

IKT-användning och e-handel

Område 3: Regional företagsstatistik

Ämnen

Specifika ämnen

Företagspopulation

Population per region

Företagsdemografiska händelser (födelse, död, överlevnad)

Arbetskraftsinsatser

Sysselsättning per region

Sysselsättning kopplad till företagsdemografiska händelser (födelse, död, överlevnad)

Arbetskraftskostnader per region

FoU-insatser

FoU-utgifter per region

FoU-sysselsättning per region

Område 4: Statistik om internationell verksamhet

Ämnen

Specifika ämnen

Företagspopulation

Population av företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

Arbetskraftsinsatser

Sysselsättning i företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

Arbetskraftskostnader i företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

Investeringar

Bruttoinvesteringar av företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

Prestationer och resultat

Nettoomsättning i företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

Internationell handel med varor

Varuhandel inom unionen

Varuhandel utanför unionen

Internationell handel med tjänster

Import av tjänster

Export av tjänster

Netto av tjänster

Globala värdekedjor

Globala värdekedjor


BILAGA II

ÄMNENAS PERIODICITET, REFERENSPERIOD OCH STATISTISKA ENHET

Område 1: Konjunkturstatistik över företag

Ämnen

Periodicitet

Referensperiod

Statistisk enhet

Företagspopulation

kvartalsvis

kvartal

rättslig enhet

Arbetskraftsinsatser

kvartalsvis (valfritt månadsvis)

kvartal (valfritt månad)

verksamhetsenhet

Priser

månadsvis

med följande undantag:

— tjänsteproducentpriser och producentpriser för nya bostadshus: kvartalsvis

månad

med följande undantag:

— tjänsteproducentpriser och producentpriser för nya bostadshus: kvartal (valfritt månad)

verksamhetsenhet

med följande undantag:

— importpriser: ej tillämpligt

Prestationer och resultat

månadsvis

med följande undantag:

— små länder för avdelning F i Nace: kvartalsvis (valfritt månadsvis)

månad

med följande undantag:

—små länder för avdelning F i Nace: kvartal (valfritt månad)

verksamhetsenhet

 

månadsvis; kvartalsvis för små (*) länder för avdelning F i Nace

(*)I enlighet med vad som anges i de genomförandeakter som avses i artikel 7.1.

 

 

Fastigheter

kvartalsvis (valfritt månadsvis)

kvartal (valfritt månad)

ej tillämpligt

Område 2: Företagsstatistik på landsnivå

Ämnen

Periodicitet

Referensperiod

Statistisk enhet

Företagspopulation

årligen

kalenderår

företag

Arbetskraftsinsatser

årligen

kalenderår

företag

FoU-insatser

vartannat år,

med följande undantag:

—för uppdelning per resultatsektor av interna FoU-utgifter och antal forskare, för statliga budgetanslag för FoU samt för nationell offentlig finansiering av FoU som samordnas internationellt: årligen

kalenderår

företag för företagssektorn

institutionella enheter för övriga sektorer

Inköp

årligen

med följande undantag

— för betalningar till underleverantörer: vart tredje år

kalenderår

företag

Prestationer och resultat

årligen

med följande undantag:

— för uppdelning av nettoomsättning per produkt och kundens hemland för Nace 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 och 73.2: vartannat år

— för nettoomsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet, nettoomsättning från industriell verksamhet, nettoomsättning från industriell verksamhet utom byggverksamhet, nettoomsättning från byggverksamhet, nettoomsättning från tjänsteverksamhet, nettoomsättning från parti- och detaljhandel och från förmedlingstjänster, nettoomsättning från uppförande av hus och andra byggnadsverk samt nettoomsättning från väg- och vattenbyggnad: vart femte år

— intäkter från underentreprenader: vart tredje år

kalenderår

företag

med följande undantag:

— produktion som sålts, produktion som utförs av underentreprenörer och faktisk produktion: verksamhetsenhet

Investeringar

årligen

med följande undantag:

— investeringar i immateriella tillgångar: vart tredje år

kalenderår

företag

Innovation

vartannat år

referensperiod är treårsperioden före utgången av varje jämnt kalenderår

företag

IKT-användning och e‐handel

årligen

kalenderår för antagande av genomförandeakten som fastställer variablerna:

kalenderåret efter året för antagande av genomförandeakten som fastställer variablerna för övriga variabler

företag

Område 3. Regional företagsstatistik

Ämnen

Periodicitet

Referensperiod

Statistisk enhet

Företagspopulation

årligen

kalenderår

företag

med följande undantag:

— antal lokala enheter (valfritt för avdelning K i Nace): lokal enhet

Arbetskraftsinsatser

årligen

kalenderår

företag

med följande undantag:

— antal anställda personer och egenföretagare i lokala enheter, löner i lokala enheter: lokal enhet

FoU-insatser

vartannat år

kalenderår

företag för företagssektorn institutionella enheter för övriga sektorer

Område 4. Statistik om internationell verksamhet

Ämnen

Periodicitet

Referensperiod

Statistisk enhet

Företagspopulation

årligen

kalenderår

företag

Arbetskraftsinsatser

årligen

kalenderår

företag

Investeringar

årligen

kalenderår

företag

Prestationer och resultat

årligen

kalenderår

företag

Internationell handel med varor

månadsvis

med följande undantag:

— vartannat år för en kombination av uppdelning per produkt och fakturavaluta för import och export av varor till och från länder utanför unionen

ska anges i genomförandeakterna enligt artikel 7.1 j

ej tillämpligt

Internationell handel med tjänster

årligen

med följande undantag:

— uppdelning av tjänster på första nivån: kvartalsvis

kalenderår

med följande undantag:

— uppdelning av tjänster på första nivån: kvartalsvis

ej tillämpligt

Globala värdekedjor

vart tredje år

tre kalenderår; referensår t och referensperiod t-2 till t

företag


BILAGA III

ELEMENT I DET EUROPEISKA RAMVERKET FÖR FÖRETAGSREGISTER FÖR STATISTISKA ÄNDAMÅL

Del A: Registrets specifika ämnen och unika identifierare

1.

De enheter som förtecknas i de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och i EuroGroups-registret i enlighet med artikel 2 i denna förordning ska kännetecknas av ett id-nummer och de specifika ämnen i registret som anges i del C.

2.

De enheter som förtecknas i de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och i EuroGroups-registret ska identifieras entydigt med ett id-nummer så att det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål ska kunna fungera som infrastruktur. Id-numren kommer att tillhandahållas av de nationella statistikmyndigheterna. Id-numren för rättsliga enheter och för multinationella företagsgrupper som är relevanta för EuroGroups-registret kommer att tillhandahållas av kommissionen (Eurostat). För nationella ändamål kan de nationella statistikmyndigheterna använda ytterligare id‐nummer i de nationella företagsregistren för statistiska ändamål.

Del B: Tidsreferens och periodicitet

3.

De nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret ska uppdateras genom registreringar och strykningar minst en gång om året.

4.

Uppdateringsfrekvensen ska vara kopplad till typ av enhet, variabel, enhetens storlek och den källa som vanligen används vid uppdateringen.

5.

Medlemsstaterna ska varje år göra en kopia av de nationella företagsregistren för statistiska ändamål i den form de har vid årets slut och bevara denna kopia i minst 30 år för analysbehov. Kommissionen (Eurostat) ska varje år göra en kopia av EuroGroups-registret i den form det har vid årets slut och bevara denna kopia i minst 30 år för analysbehov.

Del C: Specifika ämnen för företagsregister

De nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret ska, för de enheter som fastställs i artikel 2 i denna förordning, innehålla följande specifika ämnen per enhet.

ENHETER

SPECIFIKA ÄMNEN

1. RÄTTSLIGA ENHETER

Identifiering

Demografiska händelser

Stratifieringsparametrar

Kopplingar till företag

Kopplingar till andra register

Anknytning till företagsgrupp

Kontroll av enheter

Ägandeförhållanden

2. FÖRETAGSGRUPP

Identifiering

Demografiska händelser

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

3. FÖRETAG

Identifiering

Kopplingar till andra enheter

Demografiska händelser

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

4. LOKAL ENHET

Identifiering

Demografiska händelser

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

Kopplingar till andra enheter och register

5. VERKSAMHETSENHET

om den behandlas som en statistisk enhet i enlighet med artikel 2.3 c

Identifiering

Demografiska händelser

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

Kopplingar till andra enheter och register


BILAGA IV

SPECIFIKA ÄMNEN OCH VARIABLER FÖR UTBYTE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER AVSEDDA FÖR DET EUROPEISKA RAMVERKET FÖR FÖRETAGSREGISTER FÖR STATISTISKA ÄNDAMÅL

Uppgifter som är märkta ”villkorliga” är obligatoriska om de finns tillgängliga i medlemsstaterna och uppgifter som är märkta ”valfria” är rekommenderade.

1.   

Uppgifter som ska översändas av de behöriga nationella statistiska myndigheterna till kommissionen (Eurostat) och som får utbytas mellan de behöriga nationella statistiska myndigheterna (artikel 10.1 och 10.2)

Enheter

Specifika ämnen

Variabler

Rättslig enhet

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Demografiska händelser

Datum för registrering för juridiska personer och datum för officiellt erkännande som ekonomisk aktör för fysiska personer

Datum då den rättsliga enheten upphörde

 

Stratifieringsparametrar

Juridisk form

Verksamhetsstatus

Flagg för branscher i den mening som avses i led 18.12 i kapitel 18 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (villkorlig)

Flagg för specialföretag i den mening som avses i led 2.17–2.20 i kapitel 2 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (valfri)

 

Kontroll av enheter

Identifieringsvariabler för den rättsliga enhet som antingen kontrolleras eller kontrollerar

 

Ägandeförhållanden

Identifieringsvariabler för den enhet som antingen ägs eller äger

Aktier (%) i den/de i landet etablerade rättsliga enhet/er som ägs av den rättsliga enheten (villkorlig)

Aktier (%) i den/de i landet etablerade rättsliga enhet/er som äger den rättsliga enheten (villkorlig)

Aktier (%) i den/de rättsliga enhet/er som inte är etablerad/e i landet och som ägs av den rättsliga enheten (villkorlig)

Aktier (%) i den/de rättsliga enhet/er som inte är etablerade i landet som äger den rättsliga enheten (villkorlig)

Startdatum-slutdatum för aktier (villkorlig)

Företagsgrupp

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

Företagsgruppens huvudverksamhetskod på tvåställig Nace-nivå

Företagsgruppens sekundära verksamhet på tvåställig NACE-nivå (valfri)

Antal anställda och egenföretagare (villkorlig)

Nettoomsättning (villkorlig)

Företagsgruppens samlade tillgångar (villkorlig)

Länder med företag eller lokala enheter som inte är etablerade i landet (valfri)

Företag

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Kopplingar till andra enheter

Id-nummer för den/de rättsliga enhet/er som företaget består av

Id-nummer för den företagsgrupp som företaget tillhör

 

Demografiska händelser

Datum då verksamheten inleddes

Datum då verksamheten definitivt upphörde

 

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

Företagets huvudverksamhetskod på fyrställig Nace‐nivå

Antal anställda och egenföretagare

Antal anställda

Nettoomsättning

Institutionell sektor och undersektor i den mening som avses i förordning (EU) nr 549/2013

2.   

Uppgifter som ska översändas av kommissionen (Eurostat) till de behöriga statistiska myndigheterna och som får utbytas mellan kommissionen (Eurostat) och de behöriga centralbankerna vid tillstånd (artikel 10.2 och 10.4)

Enheter

Specifika ämnen

Variabler

Rättslig enhet

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Demografiska händelser

Datum för registrering för juridiska personer och datum för officiellt erkännande som ekonomisk aktör för fysiska personer

Datum då den rättsliga enheten upphörde

 

Stratifieringsparametrar

Juridisk form

Verksamhetsstatus

Flagg för branscher i den mening som avses i led 18.12 i kapitel 18 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (villkorlig)

Flagg för specialföretag i den mening som avses i led 2.17–2.20 i kapitel 2 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (valfri)

 

Kopplingar till företag

Identifieringsvariabler för företag som enheten hör till

Datum för anknytning till företag (villkorlig)

Datum för separation från företag (villkorlig)

 

Kopplingar till andra register

Kopplingar till andra register

 

Anknytning till företagsgrupp

Identifieringsvariabler för den företagsgrupp som enheten tillhör

Datum för anknytning till företagsgruppen

Datum för separation från företagsgruppen

 

Kontroll av enheter

Identifieringsvariabler för den rättsliga enhet som antingen kontrolleras eller kontrollerar

 

Ägandeförhållanden

Identifieringsvariabler för den enhet som antingen ägs eller äger

Aktier (%) i den/de i landet etablerade rättsliga enhet/er som ägs av den rättsliga enheten (villkorlig)

Aktier (%) i den/de i landet etablerade rättsliga enhet/er som äger den rättsliga enheten (villkorlig)

Aktier (%) i den/de rättsliga enhet/er som inte är etablerad/e i landet och som ägs av den rättsliga enheten (villkorlig)

Aktier (%) i den/de rättsliga enhet/er som inte är etablerade i landet som äger den rättsliga enheten (villkorlig)

Startdatum–slutdatum för aktier (villkorlig)

Företagsgrupp

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Demografiska händelser

Datum då företagsgruppen etableras

Datum då företagsgruppen upphör

 

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

Företagets huvudverksamhetskod på tvåställig Nace‐nivå

Företagsgruppens sekundära verksamhet på tvåställig NACE-nivå (valfri)

Antal anställda och egenföretagare (villkorlig)

Nettoomsättning (villkorlig)

Företagsgruppens samlade tillgångar (villkorlig)

Länder med företag eller lokala enheter som inte är etablerade i landet (valfri)

Företag

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Kopplingar till andra enheter

Id-nummer på den/de rättsliga enhet/er som företaget består av

Id-nummer för den multinationella eller nationella företagsgrupp som företaget tillhör

 

Demografiska händelser

Datum då verksamheten inleddes

Datum då verksamheten definitivt upphörde

 

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

Företagets huvudverksamhetskod på fyrställig Nace‐nivå

Företagsgruppens sekundära verksamhet på fyrställig NACE-nivå (villkorlig)

Antal anställda och egenföretagare

Antal anställda

Antal anställda motsvarande heltid (valfri)

Nettoomsättning

Institutionell sektor och undersektor i den mening som avses i förordning (EU) nr 549/2013

3.   

Utbyte av data om inkorporerade rättsliga enheter i identifieringssyfte (artikel 10.3)

3.1

Data som ska översändas av de behöriga nationella statistikmyndigheterna till kommissionen (Eurostat) om inhemska registrerade rättsliga enheter

Enheter

Specifika ämnen

Variabler

Rättslig enhet

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Demografiska händelser

Datum för registrering för juridiska personer och datum för officiellt erkännande som ekonomisk aktör för fysiska personer

Datum då den juridiska enheten upphörde

 

Stratifieringsparametrar

Juridisk form

Rättslig sysselsättningsstatus

Flagg för branscher i den mening som avses i led 18.12 i kapitel 18 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (villkorlig)

3.2

Data som ska översändas av de behöriga nationella statistikmyndigheterna till kommissionen (Eurostat) om utländska inkorporerade rättsliga enheter

Enheter

Specifika ämnen

Variabler

Rättslig enhet

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Demografiska händelser

Datum för registrering för juridiska personer och datum för officiellt erkännande som ekonomisk aktör för fysiska personer

Datum då den juridiska enheten upphörde

 

Stratifieringsparametrar

Juridisk form (valfri)

Rättslig sysselsättningsstatus

Flagg för branscher i den mening som avses i led 18.12 i kapitel 18 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (villkorlig)

3.3

Data som ska översändas av kommissionen (Eurostat) till de behöriga nationella statistikmyndigheterna om registrerade rättsliga enheter

Enheter

Specifika ämnen

Variabler

Rättslig enhet

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Demografiska händelser

Datum för registrering för juridiska personer och datum för officiellt erkännande som ekonomisk aktör för fysiska personer

Datum då den rättsliga enheten upphörde

 

Stratifieringsparametrar

Juridisk form

Verksamhetsstatus

Flagg för branscher i den mening som avses i led 18.12 i kapitel 18 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (villkorlig)


BILAGA V

Uppgifter som ska lämnas av de ansvariga skattemyndigheterna i varje medlemsstat till den nationella statistikmyndighet som avses i artikel 5.2

a)

uppgifter från mervärdesskattedeklarationer avseende beskattningsbara personer eller icke beskattningsbara juridiska personer som för perioden i fråga har deklarerat leveranser inom unionen av varor i enlighet med artikel 251 a i rådets direktiv 2006/112/EG eller förvärv av varor inom unionen i enlighet med artikel 251 c i det direktivet,

b)

uppgifter från sammanställningar om leveranser inom unionen insamlade från periodiska mervärdesskattesammanställningar i enlighet med artiklarna 264 och 265 i direktiv 2006/112/EG,

c)

uppgifter om förvärv inom unionen som har meddelats av alla andra medlemsstater i enlighet med artikel 21.2 i rådets förordning (EU) nr 904/2010 (1).


(1)  Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 12.10.2010, s. 1).


BILAGA VI

Uppgifter som ska lämnas av de ansvariga tullmyndigheterna i varje medlemsstat till den nationella statistikmyndighet som avses i artikel 5.3

a)

uppgifter som identifierar den person som genomför export inom unionen och import inom unionen av varor som omfattas av tullförfarandet för aktiv förädling,

b)

registreringsuppgifter och identitetsuppgifter för ekonomiska aktörer som föreskrivs i unionens tullbestämmelser och som är tillgängliga i det elektroniska system för Eori-nummer som avses i artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447,

c)

uppgifter om import och export på grundval av tulldeklarationer som tagits emot eller som varit föremål för tullbeslut av de nationella tullmyndigheterna och

i)

som har lämnats in hos dem, eller

ii)

för vilka den kompletterande deklarationen i enlighet med artikel 225 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (1) finns tillgänglig för dem genom direkt elektronisk tillgång till tillståndshavarens system.


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

17.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2153

av den 16 december 2019

om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av förordning (EU) nr 319/2014

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (1), särskilt artikel 126.4,

efter samråd med styrelsen för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EU) 2018/1139 omfattar intäkterna för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) bland annat de avgifter som betalas av sökande och innehavare av certifikat som utfärdats av byrån, och av personer som har registrerat deklarationer vid byrån samt avgifter för publikationer, byråns handläggning av överklaganden samt utbildning och andra tjänster som tillhandahålls av byrån.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 319/2014 (2) fastställs de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som ska tas ut av byrån. Avgiftsbeloppen måste dock justeras för att uppnå kostnadstäckning, samtidigt som man undviker en betydande ackumulering av överskott, i enlighet med bestämmelserna i artikel 126.2 i förordning (EU) 2018/1139.

(3)

I detta avseende bör byråns prognoser avseende dess arbetsbörda, relaterade kostnader och andra relevanta faktorer beaktas.

(4)

De certifikatavgifter och tjänsteavgifter som föreskrivs i denna förordning bör fastställas på ett öppet, rättvist, icke-diskriminerande och enhetligt sätt.

(5)

Utan att det påverkar tillämpningen av principen om kostnadstäckning, som fastställs i artikel 126 i förordning (EU) 2018/1139, bör de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av byrån inte äventyra den berörda unionsindustrins konkurrenskraft. De bör också fastställas på en grund som vederbörligen beaktar möjligheten för de berörda fysiska eller juridiska personerna att betala, särskilt små och medelstora företag.

(6)

Även om säkerheten inom den civila luftfarten bör vara den viktigaste frågan, bör byrån ändå ta full hänsyn till kostnadseffektiviteten när den utför sina uppgifter, med beaktande av dessa uppgifters omfattning efter ikraftträdandet av förordning (EU) 2018/1139, och de resurser som står till dess förfogande.

(7)

Byrån bör få ta ut avgifter för certifieringsuppgifter eller tillhandahållande av andra tjänster, som inte specifikt nämns i bilagan till denna förordning, men som omfattas av förordning (EU) 2018/1139.

(8)

De avtal som avses i artikel 68.1 i förordning (EU) 2018/1139 bör ge en grund för utvärderingen av den faktiska arbetsbelastning det innebär att certifiera tredjeländers produkter. I dessa avtal beskrivs i princip byråns förfarande för validering av certifikat som utfärdats i ett tredjeland med vilket unionen har ett lämpligt avtal; detta förfarande bör resultera i en annan arbetsbelastning än den arbetsbelastning som är förknippad med byråns certifieringsverksamhet.

(9)

Tidsfrister bör fastställas för betalning av certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut i enlighet med denna förordning.

(10)

För att bidra till att certifikatavgifter och tjänsteavgifter återvinns i största möjliga utsträckning bör lämpliga åtgärder vidtas vid utebliven betalning och risk för utebliven betalning.

(11)

Företagens geografiska lokalisering inom medlemsstaterna bör inte utgöra en diskriminerande faktor. Följaktligen bör de resekostnader som avser certifieringsuppgifter som utförs för dessa företags räkning summeras och delas upp mellan de sökande.

(12)

För att öka förutsägbarheten bör de sökande kunna begära en uppskattning av det belopp som ska betalas för certifieringsuppgifterna och tjänsterna. I vissa fall kan utarbetandet av uppskattningen kräva att byrån genomför en teknisk förhandsanalys. Med tanke på kostnaderna för en sådan analys är det rimligt att byrån ersätts.

(13)

Ett rimligt villkor för att ta upp överklaganden av byråns beslut till prövning är att alla tjänsteavgifter för överklagandet har betalats.

(14)

Även om denna förordning bör göra det möjligt för industrin att förutse nivån på de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som den kommer att behöva betala, är det nödvändigt att regelbundet undersöka om villkor för nivån behöver revideras, i enlighet med artikel 126.3 i förordning (EU) 2018/1139.

(15)

Berörda parter bör rådfrågas innan några certifikatavgifter ändras, och de bör informeras om hur certifikatavgifterna beräknas. Denna information bör ge de berörda parterna insyn i byråns kostnader och produktivitet.

(16)

Översynen av avgiftsbeloppen bör följa ett förfarande som tillåter ändring utan onödigt dröjsmål på grundval av byråns erfarenheter från tillämpningen av denna förordning, den fortlöpande övervakningen av resurs- och arbetsmetoder samt en kontinuerlig bedömning av de finansiella behoven.

(17)

Förordning (EU) nr 319/2014 bör upphävas utan att det påverkar tillämpningen av övergångsbestämmelserna.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 127.1 i förordning (EU) 2018/1139.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs i vilka fall som certifikatavgifter och tjänsteavgifter ska betalas till byrån, avgiftsbeloppens storlek och hur de ska tas betalas.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

certifikatavgift: belopp som byrån tar ut av sökande för certifieringsuppgifter.

b)

tjänsteavgift: belopp som tas ut av byrån för andra tjänster än certifieringsuppgifter.

c)

certifieringsuppgift: allt arbete som byrån utför som direkt eller indirekt har samband med utfärdande, upprätthållande eller ändring av certifikat i enlighet med förordning (EU) 2018/1139 och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av den förordningen.

d)

tjänst: allt arbete som byrån utför, utom certifieringsuppgifter, inklusive tillhandahållande av varor.

e)

sökande: fysisk eller juridisk person som begär en certifieringsuppgift eller tjänst som tillhandahålls av byrån.

f)

debiteringsperiod: den återkommande tolvmånadersperiod som tillämpas på fleråriga projekt och övervakningsuppgifter. Perioden inleds

1)

för de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som förtecknas i tabellerna 1–6 i del I i bilagan, den dag då ansökan tas emot,

2)

för de certifikatavgifter som förtecknas i tabell 8 i del I i bilagan, den 1 juni efter utfärdandet av certifikatet,

3)

för de godkännandeavgifter som förtecknas i tabellerna 9–15 i del I i bilagan, den dag då ansökan tas emot,

4)

för de övervakningsavgifter som förtecknas i tabellerna 9–15 i del I i bilagan, den dag då certifikatet utfärdas.

Artikel 3

Fastställande av certifikatavgifter och tjänsteavgifter

1.   Byrån ska utkräva och ta ut certifikatavgifter och tjänsteavgifter endast i enlighet med denna förordning.

2.   Om inget annat föreskrivs i denna förordning ska certifikatavgifter och tjänsteavgifter beräknas enligt den timtaxa som anges i del II i bilagan.

3.   Medlemsstaterna ska inte ta ut certifikatavgifter för uppgifter som omfattas av byråns ansvarsområde, även om de utför sådana för byråns räkning. Byrån ska ersätta medlemsstaterna för uppgifter som de utför för dess räkning.

4.   Alla certifikatavgifter och tjänsteavgifter ska anges och betalas i euro.

5.   De belopp som avses i delarna I, II och IIa i bilagan ska indexeras, med verkan från och med den 1 januari varje år, i enlighet med inflationstakten enligt den metod som anges i del IV i bilagan.

6.   Med avvikelse från de certifikatavgifter som avses i bilagan kan certifikatavgifter för certifieringsuppgifter som utförs inom ramen för ett bilateralt avtal mellan unionen och ett tredjeland omfattas av särskilda bestämmelser som anges i respektive bilaterala avtal.

Artikel 4

Betalning av certifikatavgifter eller tjänsteavgifter

1.   Byrån ska fastställa betalningsvillkoren och därvid ange villkoren för när byrån ska ta ut certifikatavgifter och tjänsteavgifter för certifieringsuppgifter och tjänster. Byrån ska offentliggöra villkoren på sin webbplats.

2.   Sökanden ska betala hela beloppet inom 30 kalenderdagar från den dag då byrån fakturerat den sökande.

3.   Om betalningen av en faktura inte har inkommit till byrån inom den tidsgräns som anges i punkt 2, får byrån ta ut ränta för varje kalenderdag av försening.

4.   Räntan ska beräknas enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina större refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien; den räntesats som ska tillämpas är den som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, plus åtta procentenheter.

Artikel 5

Avslag eller avslutande av ekonomiska skäl

1.   Utan att det påverkar byråns arbetsordning får byrån

a)

avslå en ansökan om de certifikatavgifter eller tjänsteavgifter som ska betalas inte har mottagits vid utgången av den tidsfrist som föreskrivs i artikel 4.2,

b)

avslå eller avsluta en ansökan om det finns bevis för brister i sökandens ekonomiska kapacitet, såvida inte sökanden tillhandahåller en bankgaranti eller säker insättning,

c)

avslå eller avsluta en ansökan i de fall som avses i artikel 8.4 andra stycket,

d)

avslå en begäran om överlåtelse av ett certifikat, om de betalningsskyldigheter som följer av de certifieringsuppgifter som utförts eller tjänster som tillhandahållits av byrån inte har uppfyllts.

2.   Innan byrån vidtar åtgärder i enlighet med punkt 1 ska den samråda med sökanden om byråns planerade åtgärder.

Artikel 6

Resekostnader

1.   Om en certifieringsuppgift eller tjänst helt eller delvis utförs utanför medlemsstaternas territorium ska sökanden betala resekostnaderna enligt följande formel: d = v + a + h – e.

2.   I den formel som anges i punkt 1 ska följande gälla:

 

d = resekostnader som ska betalas.

 

v = transportkostnader.

 

a = kommissionens officiella standardnormer för dagtraktamenten som täcker logi, måltider, lokala resor på destinationsorten och andra omkostnader (3).

 

h = restid (antal restimmar per destination, fastställda av byrån) med den timtaxa som fastställs i del II i bilagan (4), i fråga om tjänsteresor som avser flera projekt ska beloppet delas upp i enlighet med detta.

 

e (e-komponent) = genomsnittlig resekostnad inom medlemsstaternas territorium, inklusive de genomsnittliga transportkostnaderna och den genomsnittliga restiden inom medlemsstaternas territorium, multiplicerat med den timtaxa som fastställs i del II i bilagan. Detta är föremål för en årlig översyn och indexering.

3.   Resekostnader som uppkommit i samband med tillhandahållande av de tjänster som avses i artikel 14.2 ska debiteras endast i enlighet med del IIa i bilagan.

Artikel 7

Finansiellt förslag

1.   På begäran av en sökande, och om inte annat följer av punkt 2, ska byrån tillhandahålla ett finansiellt förslag.

2.   Om detta finansiella förslag, på grund av projektets förväntade komplexitet, kräver en föregående teknisk analys från byråns sida, ska denna analys timdebiteras enligt ett avtal som ska undertecknas mellan sökanden och byrån.

3.   Verksamheten ska avbrytas på begäran av sökanden till dess att byrån tillhandahållit det begärda finansiella förslaget och sökanden godkänt det.

4.   Byrån ska ändra förslaget om det visar sig att arbetet är enklare eller går snabbare att utföra än väntat, eller om det tvärtom är mer komplext och tar längre tid att utföra än byrån rimligtvis kunnat förutse.

KAPITEL II

CERTIFIKATAVGIFTER

Artikel 8

Allmänna bestämmelser för betalning av certifikatavgifter

1.   Utförandet av certifieringsuppgifter sker först när hela avgiften för certifieringsuppgifter betalats, såvida byrån inte beslutar något annat efter att finansiella risker vederbörligen beaktats. Byrån får fakturera certifikatavgiften i en enda betalning efter mottagandet av ansökan eller i samband med att den årliga perioden eller övervakningsperioden inleds.

2.   Den certifikatavgift som den sökande ska betala för en viss certifieringsuppgift ska bestå av

a)

ett schablonbelopp enligt del I i bilagan, eller

b)

en rörlig avgift.

3.   Den rörliga avgift som avses i punkt 2 b ska fastställas genom att man multiplicerar det faktiska antalet arbetstimmar med den timtaxa som anges i del II i bilagan.

4.   Om det är motiverat av tekniska omständigheter som är relevanta för de certifikatavgifter som fastställs i denna förordning, får byrån, efter överenskommelse med sökanden,

a)

omklassificera en ansökan inom de kategorier som anges i bilagan till denna förordning,

b)

omklassificera flera ansökningar som en enda ansökan, förutsatt att dessa ansökningar avser samma typkonstruktion och hänför sig till en eller flera av följande kategorier, i alla kombinationer:

i)

Större ändringar.

ii)

Större reparationer.

iii)

Kompletterande typcertifikat.

Om sökanden inte samtycker till den föreslagna omklassificeringen, får byrån avvisa eller avsluta den eller de berörda ansökningarna.

Artikel 9

Betalningsperioder

1.   Certifikatavgifter enligt tabellerna 1, 2 och 3 i del I i bilagan ska tas ut per ansökan och per tolvmånadersperiod. För perioden efter de första tolv månaderna ska certifikatavgiften uppgå till 1/365 av den relevanta årliga avgiften per dag.

2.   Certifikatavgifter enligt tabell 4 i del I i bilagan ska tas ut per ansökan.

3.   Certifikatavgifter enligt tabell 8 i del I i bilagan ska tas ut per tolvmånadersperiod.

4.   Certifikatavgifter enligt tabellerna 9–14 i del I i bilagan ska tas ut enligt följande:

a)

Godkännandeavgifter ska tas ut per ansökan.

b)

Övervakningsavgifter ska tas ut per tolvmånadersperiod.

Eventuella ändringar av en organisation som påverkar dess godkännande medför en omräkning av den övervakningsavgift som ska betalas från och med nästa tolvmånadersperiod efter godkännandet av ändringen.

5.   I de fall som avses i artikel 2 f.2 ska certifikatavgifterna för perioden mellan datumet för utfärdandet av certifikatet och starten av den första debiteringsperioden därefter beräknas tidsproportionellt, på grundval av tabell 8 i del I i bilagan.

6.   Om en omklassificering av en ansökan leder till en ändring av de tillämpliga certifikatavgifterna ska de beräknas på nytt enligt följande:

a)

Certifikatavgifter som tas ut per ansökan ska beräknas på nytt från och med dagen för mottagande av ansökan.

b)

Certifikatavgifter som tas ut per ansökan och per tolvmånadersperiod ska beräknas på nytt för den aktuella debiteringsperioden och framåt.

c)

Om byrån omklassificerar flera ansökningar som en enda ansökan i enlighet med artikel 8.4 ska certifikatavgiften beräknas på nytt från och med den dag som anses relevant för omklassificeringen.

Artikel 10

Avslag av ansökningar, avslutande eller avbrytande av utförandet av uppgifter med anknytning till ansökningar

1.   Om en ansökan avslås, eller om utförandet av en uppgift med anknytning till en ansökan avslutas eller avbryts, ska de tillämpliga certifikatavgifterna, tillsammans med tillhörande resekostnader och eventuella andra utestående belopp, betalas i sin helhet när byrån slutar utföra uppgiften.

2.   Om en ansökan avslås eller utförandet av en uppgift med anknytning till en ansökan avslutas ska resterande certifikatavgifter beräknas enligt följande:

a)

I fråga om de certifikatavgifter som avses i tabellerna 1, 2 och 3 i del I i bilagan, som tas ut per ansökan och per tolvmånadersperiod, ska resterande certifikatavgifter för den pågående debiteringsperioden vara 1/365 av den relevanta årliga certifikatavgiften per dag. I fråga om de perioder som föregår den pågående tolvmånadersperioden ska de tillämpliga certifikatavgifterna betalas.

b)

I fråga om de certifikatavgifter som avses i tabellerna 4 och 15 i del I i bilagan och för de fasta certifikatavgifter som avses i del II i bilagan och som tas ut per ansökan ska resterande certifikatavgifter vara 50 % av den tillämpliga certifikatavgiften.

c)

I fråga om de certifikatavgifter som avses i tabellerna 9–14 i del I i bilagan, som tas ut per ansökan ska resterande certifikatavgifter beräknas per timme, men får inte överstiga det tillämpliga schablonbeloppet.

d)

I fråga om de certifikatavgifter som avses i del II i bilagan och som timdebiteras ska resterande certifikatavgifter beräknas per timme.

e)

I fråga om andra certifikatavgifter än de som avses i leden a–d ska det resterande beloppet beräknas per timme, såvida inte sökanden och byrån kommit överens om något annat.

3.   Om ett avbrott i utförandet av en uppgift med anknytning till en ansökan får verkan inom den första debiteringsperioden, ska certifikatavgifterna för den debiteringsperioden inte återbetalas. Om avbrottet får verkan efter den första debiteringsperioden ska resterande certifikatavgifter beräknas i enlighet med de kriterier som anges i punkt 2 a. Om byrån, efter ett avbrott i utförandet av en uppgift med anknytning till en ansökan, automatiskt återupptar utförandet av denna uppgift efter utgången av den avbrottsperiod som sökanden har valt eller tidigare på sökandens begäran, ska byrån ta ut en ny certifikatavgift, oavsett vilka certifikatavgifter som redan har betalats för den avbrutna uppgiften.

4.   Vid tillämpningen av denna förordning

a)

ska avslutandet av utförandet av en uppgift på begäran av sökanden anses ha verkan den dag då begäran mottas,

b)

ska avslutandet av utförandet av en uppgift på byråns initiativ anses ha verkan den dag då beslutet om avslutande meddelas den sökande,

c)

ska avbrott i utförandet av en uppgift på begäran av sökanden anses få verkan den dag som anges av sökanden, men inte tidigare än den dag då begäran mottas av byrån.

5.   Certifikatavgifter som betalats för en uppgift med anknytning till en ansökan, vars utförande har avbrutits, ska inte tas i beaktande för någon senare uppgift, även om den är av samma slag som den avbrutna uppgiften.

Artikel 11

Tillfälligt upphävande eller återkallande av certifikat

1.   Om de obetalda certifikatavgifterna inte har inkommit till byrån vid utgången av den tidsfrist som anges i artikel 4.2, får byrån tillfälligt upphäva eller återkalla certifikat efter att ha rådgjort med certifikatsinnehavaren.

2.   Om byrån tillfälligt upphäver ett certifikat på grund av att certifikatsinnehavaren inte uppfyller de tillämpliga kraven eller underlåter att betala den årliga avgiften eller övervakningsavgiften, ska byrån, trots ett sådant tillfälligt upphävande, fortsätta att fakturera den årliga avgiften eller övervakningsavgiften i en enda betalning i början av den årliga perioden eller övervakningsperioden. Byrån får återkalla det relevanta certifikatet om certifikatsinnehavaren inte uppfyller sina betalningsskyldigheter inom ett år från dagen för underrättelsen om det tillfälliga upphävandet. För att återinföra certifikatet krävs att återstoden av de resterande certifikatavgifterna för perioden för tillfälligt upphävande tillsammans med eventuella andra utestående belopp vid den tidpunkten betalas.

3.   Om byrån återkallar ett certifikat på grund av att certifikatsinnehavaren inte uppfyller de tillämpliga kraven eller underlåter att betala den årliga certifikatavgiften eller övervakningsavgiften, ska resterande certifikatavgifter för den pågående debiteringsperioden beräknas enligt följande:

a)

I fråga om årliga avgifter eller övervakningsavgifter som tas ut per certifikat och per tolvmånadersperiod ska resterande certifikatavgifter vara 1/365 av det relevanta schablonbeloppet per dag.

b)

I fråga om årliga avgifter eller övervakningsavgifter som tas ut per timme ska resterande certifikatavgifter beräknas per timme.

De belopp som avses i första stycket leden a och b ska, tillsammans med eventuella resekostnader och eventuella andra utestående belopp, betalas i sin helhet den dag då återkallandet får verkan.

Artikel 12

Återlämnande eller överföring av certifikat, och avaktivering av utbildningshjälpmedel för flygsimulering

1.   Om certifikatsinnehavaren återlämnar ett certifikat ska resterande certifikatavgifter för den pågående tolvmånadersperioden beräknas enligt följande:

a)

I fråga om årliga avgifter eller övervakningsavgifter som tas ut per certifikat och per tolvmånadersperiod ska resterande certifikatavgifter vara 1/365 av det relevanta årliga schablonbeloppet per dag.

b)

I fråga om årliga avgifter eller övervakningsavgifter som tas ut per timme ska resterande certifikatavgifter beräknas per timme.

De belopp som avses i första stycket leden a och b ska betalas i sin helhet med resekostnader och alla eventuella andra utestående belopp den dag återlämnandet får verkan.

2.   Om ett certifikat överförs ska den nya certifikatsinnehavaren betala de certifikatavgifter som avses i tabellerna 8–15 från och med den debiteringsperiod som följer på den dag då överföringen får verkan.

3.   I de fall som avses i tabell 14 i del I i bilagan ska avgiften för övervakning av ett utbildningshjälpmedel för flygsimulering minskas tidsproportionellt för perioder av avaktivering som sker på sökandens begäran.

Artikel 13

Certifieringsuppgifter i exceptionella fall

En exceptionell justering ska göras av den avgift som tas ut för att täcka alla kostnader som byrån ådrar sig för en viss certifieringsuppgift, om utförandet av denna uppgift kräver att kategorier av och/eller ett antal anställda utses som byrån normalt inte skulle utse i enlighet med sina standardförfaranden.

KAPITEL III

TJÄNSTEAVGIFTER

Artikel 14

Allmänna bestämmelser för betalning av tjänsteavgifter

1.   De tjänsteavgifter som byrån tar ut i enlighet med del II i bilagan ska faktureras enligt gällande timtaxa.

2.   Tjänsteavgifter för tillhandahållande av utbildningstjänster, även med avseende på resekostnader, ska tas ut i enlighet med del IIa i bilagan.

Artikel 15

Tidpunkt för debitering av tjänsteavgifter och betalningsperioder

1.   Såvida byrån inte beslutar något annat, efter att finansiella risker vederbörligen beaktats, ska tjänsteavgifterna tas ut innan tjänsten tillhandahålls.

2.   Tjänsteavgifter enligt tabell 6 (punkt 1) i del I i bilagan ska tas ut per ansökan och per tolvmånadersperiod. För perioden efter de första tolv månaderna ska tjänsteavgifterna uppgå till 1/365 av den relevanta årliga avgiften per dag.

3.   Tjänsteavgifter enligt tabellerna 5 och 6 (punkt 2) i del I i bilagan ska tas ut per ansökan.

4.   Om en omklassificering av en ansökan leder till en ändring av den tillämpliga tjänsteavgiften, ska tjänsteavgifterna beräknas på nytt med verkan från och med den dag då ansökan mottogs.

Artikel 16

Avslag av ansökningar, avslutande eller avbrytande av utförandet av uppgifter med anknytning till ansökningar

1.   Om en ansökan avslås, eller om utförandet av en uppgift med anknytning till en ansökan avslutas eller avbryts, ska de tillämpliga tjänsteavgifterna, tillsammans med tillhörande resekostnader och eventuella andra utestående belopp, betalas i sin helhet när byrån slutar utföra uppgiften.

2.   Om en ansökan avslås eller utförandet av en uppgift med anknytning till en ansökan avslutas, ska resterande tjänsteavgifter beräknas enligt följande:

a)

I fråga om de tjänsteavgifter som avses i tabell 6 (punkt 1) i del I i bilagan, som tas ut per ansökan och per tolvmånadersperiod, ska resterande tjänsteavgifter för den pågående tolvmånadersperioden vara 1/365 av den relevanta årliga tjänsteavgiften per dag. I fråga om de perioder som föregår den pågående tolvmånadersperioden ska de tillämpliga tjänsteavgifterna betalas.

b)

I fråga om de tjänsteavgifter som avses i tabellerna 5 och 6 (punkt 2) i del I i bilagan och i fråga om de fasta tjänsteavgifter som avses i del II i bilagan och som tas ut per ansökan ska resterande tjänsteavgifter vara 50 % av den tillämpliga tjänsteavgiften.

c)

I fråga om de tjänsteavgifter som avses i del II i bilagan och som timdebiteras ska resterande tjänsteavgifter beräknas per timme.

d)

I fråga om tjänsteavgifter som inte avses i ovanstående punkter ska resterande belopp beräknas per timme, såvida inte sökanden och byrån kommit överens om något annat.

3.   Om ett avbrott i utförandet av en uppgiftmed anknytning till en ansökan får verkan inom den första debiteringsperioden, ska tjänsteavgifterna för den debiteringsperioden inte återbetalas. Om avbrottet får verkan efter den första debiteringsperioden ska resterande tjänsteavgifter beräknas i enlighet med de kriterier som anges i punkt 2 a. Om byrån, efter ett avbrott i utförandet av en uppgift med anknytning till en ansökan, automatiskt återupptar utförandet av denna uppgift efter utgången av den avbrottsperiod som sökanden har valt eller tidigare på sökandens begäran, ska byrån ta ut en ny tjänsteavgift, oavsett vilka tjänsteavgifter som redan har betalats för den avbrutna uppgiften.

4.   Vid tillämpningen av denna förordning

a)

ska avslutandet av utförandet av en uppgift på begäran av sökanden anses ha verkan den dag då begäran mottas,

b)

ska avslutandet av utförandet av en uppgift på byråns initiativ anses ha verkan den dag då beslutet om avslutande meddelas den sökande,

c)

ska avbrott i utförandet av en uppgift på begäran av sökanden anses få verkan den dag som anges av sökanden, men inte tidigare än den dag då begäran mottas av byrån.

5.   Tjänsteavgifter som betalats för en uppgift med anknytning till en ansökan, vars utförande har avbrutits, ska inte tas i beaktande för någon senare uppgift, även om den är av samma slag som den avbrutna uppgiften.

KAPITEL IV

ÖVERKLAGANDEN

Artikel 17

Handläggning av överklaganden

1.   Tjänsteavgifter ska tas ut för handläggningen av överklaganden som lämnas in enligt artikel 108 i förordning (EU) 2018/1139. Tjänsteavgifterna ska beräknas i enlighet med den metod som anges i del III i bilagan. Överklaganden ska endast godtas om överklagandeavgiften har betalats inom den tidsfrist som anges i punkt 3.

2.   En juridisk person som lämnar in ett överklagande ska till byrån lämna ett undertecknat intyg från en bemyndigad tjänsteman som anger omsättningen hos klaganden. Detta intyg ska lämnas in till byrån tillsammans med överklagandet.

3.   Överklagandeavgiften ska betalas enligt det tillämpliga förfarande som fastställts av byrån och inom 60 kalenderdagar från den dag då överklagandet registrerades hos byrån.

4.   Om överklagandeförfarandet avslutas till klagandens förmån, ska byrån utan dröjsmål återbetala de överklagandeavgifter som betalats.

KAPITEL V

BYRÅNS FÖRFARANDEN

Artikel 18

Allmänna bestämmelser

Byrån ska skilja mellan å ena sidan intäkter och utgifter som kan hänföras till de certifieringsuppgifter som utförts och de tjänster som tillhandahållits, och å andra sidan intäkter och utgifter som hänför sig till verksamhet som finansieras genom andra intäktskällor.

För detta ändamål

a)

ska de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av byrån sättas in på ett särskilt konto och vara föremål för separata bokföringsrutiner, och

b)

byrån ska föra och använda en kostnadsbokföring över sina intäkter och utgifter.

Artikel 19

Utvärdering och granskning

1.   Byrån ska årligen informera kommissionen, styrelsen och det rådgivande organet för berörda parter som inrättats i enlighet med artikel 98.4 i förordning (EU) 2018/1139 om de delar som ligger till grund för fastställandet av avgiftsbeloppen. Denna information ska bland annat bestå av en kostnadsfördelning som avser tidigare och följande år.

2.   Byrån ska med jämna mellanrum utvärdera bilagan i syfte att kontrollera huruvida viktig information med anknytning till de antaganden som ligger till grund för byråns förväntade intäkter och utgifter återspeglas korrekt i de certifikatavgifter eller tjänsteavgifter som byrån tar ut.

3.   Denna förordning ska revideras vid behov, särskilt med hänsyn till byråns intäkter och därtill hörande kostnader.

4.   Byrån ska samråda med det rådgivande organ för berörda parter som avses i punkt 1 i enlighet med artikel 126.4 i förordning (EU) 2018/1139 innan den avger sitt yttrande och ska redogöra för skälen till varje föreslagen ändring.

KAPITEL VI

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Upphävande

Förordning (EU) nr 319/2014 ska upphöra att gälla utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21.5.

Artikel 21

Övergångsbestämmelser

1.   De årliga avgifter och övervakningsavgifter som anges i tabellerna 1, 2, 3, 8–13 och 15 i del I i bilagan ska tillämpas på alla pågående certifieringsuppgifter vid ikraftträdandet av denna förordning från och med nästa debiteringsperiod som startar efter ikraftträdandet av denna förordning.

2.   De timtaxor som anges i del II i bilagan ska tillämpas från och med denna förordnings ikraftträdande på alla uppgifter som pågår vid denna förordnings ikraftträdande och för vilka certifikatavgifter eller tjänsteavgifter beräknas per timme.

3.   I de fall som avses i tabell 5 och tabell 6 i del I i bilagan samt i fråga om de avgifter för godkännande av organisationer och avgifter för godkännande av hjälpmedel som avses i tabell 14 i del I i bilagan, och trots dessa bestämmelser, ska certifikatavgifter och tjänsteavgifter som avser ansökningar som pågår vid denna förordnings ikraftträdande beräknas enligt del II i bilagan tills de uppgifter som följer av dessa ansökningar har slutförts.

4.   I de fall som avses i tabell 14 i del I i bilagan, förutom dem som avses i punkt 3, ska de certifikatavgifter som avses i tabellen tillämpas från och med denna förordnings ikraftträdande.

5.   Om inte annat följer av punkterna 2, 3 och 4 ska certifikatavgifter och tjänsteavgifter för debiteringsperioder som löper vid denna förordnings ikraftträdande beräknas i enlighet med förordning (EU) nr 319/2014.

Artikel 22

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den första månaden som följer på offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 319/2014 av den 27 mars 2014 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och om upphävande av förordning (EG) nr 593/2007 (EUT L 93, 28.3.2014, s. 58).

(3)  Se aktuella dagtraktamenten (Current per diems rates) som offentligjorts på kommissionens webbplats EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/ implementation/per_diems/index_en.htm).

(4)  Se ”Standard number of hours” enligt ”Standard travel time list” på byråns webbplats (https://www.easa.europa.eu/).


BILAGA

INNEHÅLL:

Del I: Uppgifter som ska debiteras enligt ett schablonbelopp

Del II: Certifieringsuppgifter eller tjänster som debiteras per timme

Del IIa: Avgifter för tillhandahållande av utbildningstjänster

Del III: Tjänsteavgifter för överklaganden

Del IV: Årlig inflationstakt

Del V: Förklaringar

DEL I

Uppgifter som ska debiteras enligt ett schablonbelopp

Tabell 1

Typcertifikat, begränsade typcertifikat och ETSO-tillstånd (European Technical Standard Order)

(som avses i kapitlen B och O i avsnitt A i bilaga I (del 21) till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012  (1)

 

Schablonbelopp (euro)

HTOL-luftfartyg – bemannat luftfartyg som startar och landar vertikalt

Över 150 ton

2 055 230

Över 55 ton upp till 150 ton

1 693 040

Över 22 ton upp till 55 ton

564 350

Över 5 700 kg upp till 22 ton (inklusive HPA över 2 730 kg och upp till 5 700 kg)

420 700

Över 2 730 kg upp till 5 700 kg (inklusive HPA över 1 200 kg och upp till 2 730 kg)

139 980

Över 1 200 kg upp till 2 730 kg (inklusive HPA upp till 1 200 kg)

15 890

Upp till 1 200 kg

5 300

VTOL-luftfartyg – bemannat luftfartyg som startar och landar vertikalt

Stora

476 100

Medelstora

190 450

Små

23 850

Mycket lätta

23 850

Ballonger

7 380

Luftskepp, stora

42 950

Luftskepp, medelstora

16 360

Luftskepp, små

8 190

Framdrivning

Turbinmotorer med startdragkraft större än 25 KN eller starteffekt högre än 2 000 kW

405 310

Turbinmotorer med startdragkraft upp till 25 KN eller starteffekt upp till 2 000 kW

270 170

Icke-turbindrivna motorer

36 920

CS-22.H, CS-VLR App., B-motorer

18 460

Propellrar för användning på luftfartyg med en maximal startvikt på över 5 700 kg

12 610

Propellrar för användning på luftfartyg med en maximal startvikt på upp till 5 700 kg

3 600

Propeller klass CS-22J

1 800

Delar och utrustning som inte är fast installerad

Värde över 20 000 euro

9 300

Värde mellan 2 000 och 20 000 euro

5 320

Värde under 2 000 euro

3 090

Hjälpkraftaggregat (APU)

221 120


Tabell 2

Kompletterande typcertifikat

(som avses i kapitel E i avsnitt A i bilaga I (Del 21) till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012

 

Schablonbelopp (euro)

 

Komplexa betydande

Betydande

Standard

Enkla

HTOL-luftfartyg – bemannat luftfartyg som startar och landar vertikalt

Över 150 ton

952 500

76 480

16 330

4 650

Över 55 ton upp till 150 ton

680 880

45 900

13 060

3 660

Över 22 ton upp till 55 ton

378 140

30 600

9 790

3 330

Över 5 700 kg upp till 22 ton (inklusive HPA över 2 730 kg och upp till 5 700 kg)

290 420

18 360

6 540

3 330

Över 2 730 kg upp till 5 700 kg (inklusive HPA över 1 200 kg och upp till 2 730 kg)

119 970

5 610

2 580

1 290

Över 1 200 kg upp till 2 730 kg (inklusive HPA upp till 1 200 kg)

6 140

1 970

1 230

610

Upp till 1 200 kg

3 630

310

310

310

VTOL-luftfartyg – bemannat luftfartyg som startar och landar vertikalt

Stora

321 710

58 950

8 840

2 950

Medelstora

188 500

29 480

5 900

2 360

Små

15 080

11 800

4 420

1 480

Mycket lätta

9 610

1 110

490

310

Övriga bemannade luftfartyg

Ballonger

3 630

1 050

490

310

Luftskepp, stora

37 700

15 970

12 780

6 390

Luftskepp, medelstora

15 090

4 910

3 930

1 970

Luftskepp, små

7 520

2 460

1 970

990

Framdrivning

Turbinmotorer med startdragkraft större än 25 KN eller starteffekt högre än 2 000 kW

190 090

14 740

8 840

5 900

Turbinmotorer med startdragkraft upp till 25 KN eller starteffekt upp till 2 000 kW

185 830

8 840

6 940

4 630

Icke-turbindrivna motorer

34 710

3 440

1 540

770

CS-22.H, CS-VLR App., B-motorer

17 410

1 730

770

370

Propellrar för användning på luftfartyg med en maximal startvikt på över 5 700 kg

7 020

2 460

1 230

610

Propellrar för användning på luftfartyg med en maximal startvikt på upp till 5 700 kg

2 140

1 840

920

470

Propeller klass CS-22J

1 080

920

470

230

Delar och utrustning som inte är fast installerad

Värde över 20 000 euro

Värde mellan 2 000 och 20 000 euro

Värde under 2 000 euro

Hjälpkraftaggregat (APU)

136 280

7 370

4 920

2 460


Tabell 3

Större ändringar och större reparationer

(som avses i kapitlen D och M i avsnitt A i bilaga I (Del 21) till förordning (EU) nr 748/2012)

 

Schablonbelopp (euro)

 

Modellavgift  (2)

Komplexa betydande

Betydande

Standard

Enkla

HTOL-luftfartyg – bemannat luftfartyg som startar och landar vertikalt

Över 150 ton

100 000

800 000

78 010

14 330

5 110

Över 55 ton upp till 150 ton

59 880

479 050

39 030

10 750

3 290

Över 22 ton upp till 55 ton

39 910

319 280

31 230

7 170

2 560

Över 5 700 kg upp till 22 ton (inklusive HPA över 2 730 kg och upp till 5 700 kg)

31 930

255 450

19 520

3 580

2 560

Över 2 730 kg upp till 5 700 kg (inklusive HPA över 1 200 kg och upp till 2 730 kg)

15 110

120 900

5 360

2 500

1 240

Över 1 200 kg upp till 2 730 kg (inklusive HPA upp till 1 200 kg)

530

4 230

1 360

610

310

Upp till 1 200 kg

450

3 630

310

310

310

VTOL-luftfartyg – bemannat luftfartyg som startar och landar vertikalt

Stora

30 160

241 280

53 440

10 690

3 560

Medelstora

18 850

150 800

28 500

7 120

2 490

Små

1 890

15 080

11 410

5 340

1 430

Mycket lätta

1 130

9 060

1 050

490

490

Övriga bemannade luftfartyg

Ballonger

450

3 630

1 050

490

490

Luftskepp, stora

3 770

30 160

14 250

10 690

7 120

Luftskepp, medelstora

1 510

12 060

3 930

2 940

1 970

Luftskepp, små

750

6 030

1 970

1 470

990

Framdrivning

Turbinmotorer med startdragkraft större än 25 KN eller starteffekt högre än 2 000 kW

13 130

105 040

9 840

3 620

2 180

Turbinmotorer med startdragkraft upp till 25 KN eller starteffekt upp till 2 000 kW

11 310

90 480

5 340

1 810

1 090

Icke-turbindrivna motorer

1 890

15 110

1 600

740

500

CS-22.H, CS-VLR App., B-motorer

940

7 550

740

370

370

Propellrar för användning på luftfartyg med en maximal startvikt på över 5 700 kg

470

3 780

1 320

500

500

Propellrar för användning på luftfartyg med en maximal startvikt på upp till 5 700 kg

150

1 160

100

470

470

Propeller klass CS-22J

70

590

500

160

160

Delar och utrustning som inte är fast installerad

Värde över 20 000 euro

Värde mellan 2 000 och 20 000 euro

Värde under 2 000 euro

Hjälpkraftaggregat (APU)

8 760

70 070

3 690

1 230

740


Tabell 4

Mindre ändringar och mindre reparationer

(som avses i kapitlen D och M i avsnitt A i bilaga I (Del 21) till förordning (EU) nr 748/2012)

 

Schablonbelopp  (3) (euro)

HTOL-luftfartyg – bemannat luftfartyg som startar och landar vertikalt

Över 150 ton

1 890

Över 55 ton upp till 150 ton

1 890

Över 22 ton upp till 55 ton

1 890

Över 5 700 kg upp till 22 ton (inklusive HPA över 2 730 kg och upp till 5 700 kg)

1 890

Över 2 730 kg upp till 5 700 kg (inklusive HPA över 1 200 kg och upp till 2 730 kg)

610

Över 1 200 kg upp till 2 730 kg (inklusive HPA upp till 1 200 kg)

500

Upp till 1 200 kg

310

VTOL-luftfartyg – bemannat luftfartyg som startar och landar vertikalt

Stora

970

Medelstora

970

Små

970

Mycket lätta

490

Övriga bemannade luftfartyg

Ballonger

490

Luftskepp, stora

1 720

Luftskepp, medelstora

970

Luftskepp, små

970

Framdrivning

Turbinmotorer med startdragkraft större än 25 KN eller starteffekt högre än 2 000 kW

1 270

Turbinmotorer med startdragkraft upp till 25 KN eller starteffekt upp till 2 000 kW

1 270

Icke-turbindrivna motorer

610

CS-22.H, CS-VLR App., B-motorer

370

Propellrar för användning på luftfartyg med en maximal startvikt på över 5 700 kg

500

Propellrar för användning på luftfartyg med en maximal startvikt på upp till 5 700 kg

470

Propeller klass CS-22J

320

Delar och utrustning som inte är fast installerad

Värde över 20 000 euro

1 860

Värde mellan 2 000 och 20 000 euro

1 070

Värde under 2 000 euro

620

Hjälpkraftaggregat (APU)

490


Tabell 5

Certifieringsstöd för validering

Tjänst för att tillhandahålla stöd med anknytning till tredjelandsmyndighetens validering/godkännande av ett Easa-certifikat och tekniskt bistånd med anknytning till åtgärder för att fastställa efterlevnad

Tjänstepaket

Schablonavgift (euro)

Stora

2 500

Medelstora

1 000

Små

250


Tabell 6

Instans för översyn av underhållet (Maintenance Review Board – MRB)

Tjänst för att tillhandahålla stöd i samband med godkännande av MRB-rapporten och ändringar av denna

Schablonavgift (euro)

1 – Första MRB-rapport

CS 25-luftfartyg

350 000

CS 27- och CS 29-luftfartyg

150 000

Kompletterande typcertifikat

50 000

2 – Ändringar av MRB-rapporter

CS-25 Över 150 ton

120 000

CS-25 Över 55 ton upp till 150 ton

100 000

CS-25 Över 22 ton upp till 55 ton

80 000

CS-25 Över 5 700 kg upp till 22 ton

40 000

CS 27- och CS 29-luftfartyg

30 000

Kompletterande typcertifikat

20 000


Tabell 7

Operatörer från tredjeland

(som avses i kommissionens förordning (EU) nr 452/2014)  (4)

 

Schablonbelopp (euro)

Besök på plats  (5)

19 000

Tekniskt möte i Köln

10 000


Tabell 8

Årlig certifikatavgift för innehavare av Easa-typcertifikat, begränsade Easa-typcertifikat, Easa ETSO-tillstånd och andra typcertifikat eller andra ETSO-tillstånd som anses godkända enligt förordning (EU) 2018/1139

(som avses i kapitlen B och O i avsnitt A i bilaga I (Del 21) till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012)

 

Schablonbelopp (euro)

 

EU-konstruktion

Icke EU-konstruktion

HTOL-luftfartyg – bemannat luftfartyg som startar och landar vertikalt

Över 150 ton

115 560

360 270

Över 55 ton upp till 150 ton

975 480

274 490

Över 22 ton upp till 55 ton

293 940

110 140

Över 5 700 kg upp till 22 ton (inklusive HPA över 2 730 kg och upp till 5 700 kg)

48 050

16 320

Över 2 730 kg upp till 5 700 kg (inklusive HPA över 1 200 kg och upp till 2 730 kg)

5 320

1 770

Över 1 200 kg upp till 2 730 kg (inklusive HPA upp till 1 200 kg)

2 460

830

Upp till 100 kg

230

70

VTOL-luftfartyg – bemannat luftfartyg som startar och landar vertikalt

Stora

102 930

37 740

Medelstora

57 190

21 280

Små

23 880

8 670

Mycket lätta

3 700

1 230

Övriga bemannade luftfartyg

Ballonger

840

360

Luftskepp, stora

4 000

1 330

Luftskepp, medelstora

2 460

820

Luftskepp, små

1 970

660

Framdrivning

Turbinmotorer med startdragkraft större än 25 KN eller starteffekt högre än 2 000 kW

120 090

32 140

Turbinmotorer med startdragkraft upp till 25 KN eller starteffekt upp till 2 000 kW

58 180

27 450

Icke-turbindrivna motorer

1 120

140

CS-22.H, CS-VLR App., B-motorer

610

310

Propellrar för användning på luftfartyg med en maximal startvikt på över 5 700 kg

420

220

Propellrar för användning på luftfartyg med en maximal startvikt på upp till 5 700 kg

240

50

Propeller klass CS-22J

230

70

Delar och utrustning som inte är fast installerad

Värde över 20 000 euro

2 440

680

Värde mellan 2 000 och 20 000 euro

1 290

460

Värde under 2 000 euro

520

420

Hjälpkraftaggregat (APU)

87 880

10 510

Genom undantag från ovanstående tabell gäller följande:

A.

För fraktversioner av ett luftfartyg som har ett eget typcertifikat ska en koefficient på 0,85 tillämpas för certifikatavgiften för motsvarande passagerarversion.

B.

För innehavare av flera Easa-typcertifikat och/eller flera begränsade Easa-typcertifikat, Easa ETSO-tillstånd och och/eller flera andra typcertifikat eller ETSO-tillstånd, tillämpas en nedsättning på 25 % av den årliga certifikatavgiften i fråga om det fjärde och följande certifikat som omfattas av samma schablonbelopp i samma avgiftskategori som anges i tabellen ovan.

C.

Den timtaxa som anges i del II i bilagan, upp till nivån för den totala certifikatavgiften för den relevanta avgiftskategorin, ska tas ut i följande fall:

1.

I fråga om luftfartyg

a)

som varit ur produktion i mer än 20 år, eller

b)

varav färre än 50 exemplar har producerats i hela världen, eller

c)

varav 50 eller fler exemplar har producerats i hela världen, under förutsättning att certifikatinnehavaren visar att färre än 50 exemplar är i drift i hela världen.

2.

I fråga om motorer och propellrar

a)

som varit ur produktion i mer än 20 år, eller

b)

varav färre än 100 exemplar har producerats i hela världen,

c)

varav 100 eller fler exemplar har producerats i hela världen, under förutsättning att certifikatinnehavaren visar att motorn eller propellern är installerad i färre än 50 luftfartyg i drift.

3.

I fråga om delar och icke-installerad utrustning

a)

som varit ur produktion i mer än 15 år, eller

b)

varav färre än 400 exemplar har producerats i hela världen, eller

c)

varav 400 eller fler exemplar har producerats i hela världen, under förutsättning att certifikatinnehavaren visar att delen eller den icke-installerade utrustningen är installerad i färre än 50 luftfartyg i drift.

De kriterier som fastställs i punkt C ska bedömas med hänvisning till den 1 januari det år då respektive debiteringsperiod inleds.

Den period under vilken en faktura avseende en certifikatavgift avseende fortsatt luftvärdighet kan justeras retroaktivt med beaktande av tabellen och undantagen ovan är begränsad till ett år efter utfärdandet.

Tabell 9A

Godkännande av konstruktionsorganisation

(som avses i kapitel J i avsnitt A i bilaga I (Del 21) till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012)

Godkännandeavgift (euro)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3A

2C

3B

3C

Berörd personal under 10

14 400

11 330

8 470

5 720

4 430

10 till 49

40 510

28 930

17 360

11 580

50 till 399

179 410

134 600

89 620

68 660

400 till 999

358 820

269 030

224 220

188 770

1 000 till 2 499

717 640

2 500 till 4 999

1 076 300

5 000 till 7 000

1 152 600

 

 

 

 

Fler än 7 000

5 979 800

Övervakningsavgift (euro)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3A

2C

3B

3C

Berörd personal under 10

7 200

5 670

4 240

2 860

2 210

10 till 49

20 260

14 470

8 680

5 780

50 till 399

78 060

58 590

38 930

31 250

400 till 999

156 260

117 230

97 650

85 920

1 000 till 2 499

312 520

2 500 till 4 999

468 780

5 000 till 7 000

995 500

 

 

 

 

Fler än 7 000

2 604 820


Tabell 9B

Alternativt förfarande för godkännande av konstruktionsorganisation

(som avses i kapitel J i avsnitt A i bilaga I (Del 21) till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012)

Kategori

Beskrivning

Avgift (euro)

1A

Typcertifiering

7 940

1B

Typcertifiering –

Endast fortsatt luftvärdighet

3 180

2A

Kompletterande typcertifikat (STC) och/eller större reparationer

6 350

2B

STC och/eller större reparationer – Endast fortsatt luftvärdighet

2 650

3A

ETSOA

6 350

3B

ETSOA – Endast fortsatt luftvärdighet

3 180


Tabell 10

Godkännande av tillverkningsorganisation

(som avses i kapitel G i avsnitt A i bilaga I (Del 21) till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012)

Godkännandeavgift (euro)

 

Dyraste produkt under 5 000 euro  (6)

Dyraste produkt mellan 5 000 och 100 000 euro  (6)

Dyraste produkt över 100 000 euro  (6)

Berörd personal under 100

20 650

39 710

55 600

Mellan 100 och 499

31 770

63 540

111 200

Mellan 500 och 999

59 570

119 140

238 280

Mellan 1 000 och 4 999

158 850

317 700

794 250

Mellan 5 000 och 20 000

595 670

1 191 380

2 779 880

Fler än 20 000

992 810

1 985 630

3 971 250

Övervakningsavgift (euro)

 

Dyraste produkt under 5 000 euro  (6)

Dyraste produkt mellan 5 000 och 100 000 euro  (6)

Dyraste produkt över 100 000 euro  (6)

Berörd personal under 100

13 770

26 480

37 070

Mellan 100 och 499

21 180

42 360

74 120

Mellan 500 och 999

39 710

79 430

158 580

Mellan 1 000 och 4 999

105 900

211 800

529 500

Mellan 5 000 och 20 000

397 130

794 290

1 853 250

Fler än 20 000

625 000

1 323 750

2 647 500


Tabell 11

Godkännande av underhållsorganisation

(som avses kapitel F i bilaga I (Del-M) och i bilaga II (Del-145) till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014  (7)

 

Godkännandeavgift  (8)euro

Övervakningsavgift  (8) euro

Berörd personal under 5

3 700

2 830

Mellan 5 och 9

6 150

4 920

Mellan 10 och 49

24 620

15 250

Mellan 50 och 99

39 400

30 500

Mellan 100 och 499

52 660

40 770

Mellan 500 och 999

72 720

56 300

Över 999

102 100

79 000

Tekniska värderingar

Schablonbelopp baserat på den tekniska värderingen  (9) euro

Schablonbelopp baserat på den tekniska värderingen  (9)

A 1

20 980

16 240

A 2

4 780

3 700

A 3

9 540

7 380

A 4

950

740

B 1

9 540

7 380

B 2

4 780

3 700

B 3

950

740

C/D

950

740


Tabell 12

Godkännande av en organisation för underhållsutbildning

(som avses i bilaga IV (Del-147) till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014)

 

Godkännandeavgift (euro)

Övervakningsavgift (euro)

Berörd personal under 5

3 700

2 830

Mellan 5 och 9

10 460

8 120

Mellan 10 och 49

22 510

20 820

Mellan 50 och 99

43 750

34 660

Över 99

57 610

52 950

 

 

 

Avgift för

godkännande av ett MTOE-förfarande utanför anläggningen  (10)

den andra och efterföljande ytterligare anläggningar  (11)

3 530

3 530

2 650

2 650

Avgift för den andra och efterföljande ytterligare utbildningskurser  (11)  (12)

3 530


Tabell 13

Godkännande av en organisation från tredjeland som svarar för den fortsatta luftvärdigheten

(som avses i kapitel G i bilaga I (Del-M) till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014)

 

Schablonbelopp  (13) (euro)

Godkännandeavgift

52 950

Övervakningsavgift

52 950

 

Tekniska värderingar

Schablonbelopp baserat på den tekniska värderingen  (14) (euro) – Första godkännandet

Schablonbelopp baserat på den tekniska värderingen  (14) (euro) – Övervakning

A1 = Flygplan över 5 700 kg

13 240

13 240

A2 = Flygplan upp till och med 5 700 kg

6 620

6 620

A3 = Helikoptrar

6 620

6 620

A4: Alla övriga

6 620

6 620


Tabell 14

Utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) och utbildningsorganisationer

(som avses i kapitel FSTD i Del ARA och kapitel FSTD i del ORA i kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011, i dess ändrade lydelse)  (15)

Avgift för godkännande av en organisation (euro]

 

 

Schablonbelopp per plats

12 350

Avgift för godkännande av kvalificering av ett hjälpmedel (euro)

 

En motor och en utrustningskonfiguration

Två motorer och/eller två utrustningskonfigurationer

Fler än tre motorer och/eller fler än tre utrustningskonfigurationer

Flygsimulator (FFS)

32 110

39 520

45 940

Flygutbildningshjälpmedel (FTD)

13 590

16 070

22 480

 

Enmotorigt kolvmotorflygplan eller motsvarande

Flermotoriga kolvmotorflygplan eller motsvarande

Enmotoriga/flermotoriga turboprop- eller turbofläktmotorer, eller motsvarande

Utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FNPT)

9 880

13 590

18 530

 

Avgift för övervakning av en organisation (euro)

 

 

Schablonbelopp per plats (komplexa)

5 560

Schablonbelopp per plats (icke-komplexa)

2 780

Avgift för övervakning av hjälpmedel (euro)

Flygsimulator (FFS)

9 130

Flygsimulator (FFS) – Endast flygplan – om inte annat följer av ett bilateralt avtal  (16)

2 800

Flygutbildningshjälpmedel (FTD)

5 210

 

Enmotorigt kolvmotorflygplan eller motsvarande

Flermotoriga kolvmotorflygplan eller motsvarande

Enmotoriga/flermotoriga turboprop- eller turbofläktmotorer, eller motsvarande

Utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FNPT)

3 710

4 940

7 410

 

 

 

 

Utvidgat utvärderingsprogram (EEP) – avgift för övervakning av en organisation (euro)

 

 

Schablonbelopp per plats (komplexa)

11 120

Schablonbelopp per plats (icke-komplexa)

5 560

 

 

 

 

Avgift för övervakning av hjälpmedel (euro)

 

BTP 3 år

Flygsimulator (FFS)

4 090

Flygutbildningshjälpmedel (FTD)

2 440

 

Enmotorigt kolvmotorflygplan eller motsvarande

Flermotoriga kolvmotorflygplan eller motsvarande

Enmotoriga/flermotoriga turboprop- eller turbofläktmotorer, eller motsvarande

Utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FNPT)

1 900

2 310

3 300

 

 

 

 

 

BTP 2 år

Flygsimulator (FFS)

5 310

Flygutbildningshjälpmedel (FTD)

3 170

 

Enmotorigt kolvmotorflygplan eller motsvarande

Flermotoriga kolvmotorflygplan eller motsvarande

Enmotoriga/flermotoriga turboprop- eller turbofläktmotorer, eller motsvarande

Utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FNPT)

2 350

2 970

4 330


Tabell 15

Beviljande av godkännanden som motsvarar ”Del-145”- och ”Del-147”-godkännanden i enlighet med de tillämpliga bilaterala avtalen

 

Schablonbelopp (euro)

Nya godkännande, per ansökan

900

Fortsättning på existerande godkännanden, per tolvmånadersperiod

900

DEL II

Certifieringsuppgifter eller tjänster som debiteras per timme

Timtaxa

Tillämplig timtaxa (euro/h)

247

Tillämplig timavgift för berörda uppgifter  (17):

Tillverkning utan godkännande

Faktiskt antal timmar

Överföring av certifikat

Faktiskt antal timmar

Certifikat för godkänd utbildningsorganisation

Faktiskt antal timmar

Certifikat för flygmedicinskt centrum

Faktiskt antal timmar

ATM/ANS-organisationscertifikat

Faktiskt antal timmar

Organisationscertifikat för flygledarutbildning

Faktiskt antal timmar

Godkännande av rapporter från instansen för utvärdering av verksamheten

Faktiskt antal timmar

Certifieringsstöd för validering: Individuell tjänst

Faktiskt antal timmar

Utbildningshjälpmedel för flygsimulering Annan särskild verksamhet

Faktiskt antal timmar

Ändringar av alternativt förfarande för godkännande av konstruktionsorganisation

Faktiskt antal timmar

Luftvärdighetsbevis för export (E-CoA) för CS-25-luftfartyg

6 timmar

Luftvärdighetsbevis för export (E-CoA) för andra luftfartyg

2 timmar

Alternativa metoder för överensstämmelse med luftvärdighetsdirektiv

4 timmar

Godkännande av flygvillkoren för att få flygtillstånd

3 timmar

Grundläggande STC, ett serienummer

2 timmar

Administrativt återutfärdande av dokument utan tekniskt deltagande

1 timme

Kapacitetskontroll

1 timme

DEL IIa

Avgifter för tillhandahållande av utbildningstjänster

A.

Avgiftsbelagda utbildningstjänster

1.

Om inte annat följer av punkt B, ska avgifter för utbildningstjänster som tillhandahålls av byråns personal inom ramen för deras uppgifter tas ut enligt följande:

a)

När det gäller klassrumsundervisning, antingen internt eller på plats, och för utbildning på nätet, i enlighet med de motsvarande belopp som anges i tillägget.

b)

När det gäller andra typer av utbildningstjänster eller liknande ansökningar, i enlighet med den timtaxa som anges i tillägget.

2.

Klassrumsundervisning som tillhandahålls av leverantörer av utbildningstjänster, antingen internt eller på plats, ska debiteras på grundval av den totala kostnaden för varje kurs delat med den genomsnittliga klasstorleken.

3.

När det gäller utbildningstjänster utanför Easas lokaler där den organisation som begär utbildningen inte erbjuder lämpliga utbildningsmöjligheter ska direkta kostnader i samband med detta debiteras.

B.    Befrielse från de avgifter som anges i tillägget

Byrån får bevilja undantag från de avgifter som anges i tillägget för utbildningstjänster som utförs till följande:

a)

Nationella luftfartsmyndigheter, internationella organisationer eller andra centrala berörda parter, om det är säkerställt att de tillhandahåller utbildning av motsvarande slag till byrån.

b)

Offentliga eller privata universitet eller liknande organisationer, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

Utbildningstjänsterna ingår i ett studieprogram som leder till en grund- eller forskarutbildning inom ramen för en luftfartsrelaterad disciplin.

Studieprogrammet har en minimilängd på ett läsår.

Det huvudsakliga syftet med eller resultatet av programmet är inte att erbjuda grundläggande utbildning eller fortbildning för yrkesverksamma inom luftfart eller närliggande områden.

c)

Personer som stöder eller deltar i byråns verksamhet och som behöver utbildningen för att säkerställa kunskap om byråns processer och specialiserade verktyg med anknytning till dessa verksamheter.

C.    Ersättning för resekostnader

1.

Utan hinder av undantag som beviljats i enlighet med punkt B, och om inte annat följer av punkt 3, ska mottagaren av utbildning eller utbildningsrelaterade tjänster som tillhandahålls på plats ersätta resekostnaderna för byråns personal som utför tjänsterna, i enlighet med formeln d = v + a + h.

2.

I den formel som anges i punkt 1 ska följande gälla:

 

d = resekostnader som ska betalas.

 

v = transportkostnader.

 

a = kommissionens officiella standardnormer för dagtraktamenten som täcker logi, måltider, lokala resor på destinationsorten och andra omkostnader (18).

 

h = restid (antal restimmar per destination, fastställda av byrån) med den timtaxa som fastställs i del II i bilagan (19), i fråga om tjänsteresor som avser flera projekt ska beloppet delas upp i enlighet med detta.

3.

Myndigheter, organisationer eller berörda parter som avses i punkt B a får undantas från ersättning för resekostnader enligt punkt 1 om de tillhandahåller utbildning eller utbildningsrelaterade tjänster på plats i byråns lokaler, vilket inbegriper resor som motsvarar de resor som krävs för utbildning eller utbildningsrelaterade tjänster på plats som byrån tillhandahåller i dessa enheters lokaler.

Tillägg till del IIa

Klassrumsundervisning

Utbildningens längd i dagar

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

Avgift för individuell utbildning (euro/dag)

440

710

925

1 088

1 263

1 425

1 725

2 000

Avgift per session (euro/dag)

3 500

5 700

7 400

8 700

10 100

11 400

13 800

16 000


Utbildning på nätet

Utbildningens längd i timmar

1

2

3

4

5

6

7

8

Avgift för individuell utbildning (euro/timme)

50

100

150

200

250

300

350

400

Övriga utbildningstjänster: Timtaxa i enlighet med del II till denna bilaga.

DEL III

Tjänsteavgifter för överklaganden

Tjänsteavgifterna för överklagande ska beräknas på följande sätt: den fasta avgiften ska multipliceras med den koefficient som anges för motsvarande avgiftskategori för den berörda personen eller organisationen.

Fast avgift

10 000 euro

 

 

Avgiftskategori för fysiska personer

Koefficient

 

0,10

 

 

Avgiftskategori för juridiska personer, beroende på omsättningen hos den som överklagat (i euro)

Koefficient

Under 100 001

0,25

Mellan 100 001 och 1 200 000

0,50

Mellan 1 200 001 och 2 500 000

0,75

Mellan 2 500 001 och 5 000 000

1,00

Mellan 5 000 001 och 50 000 000

2,50

Mellan 50 000 001 och 500 000 000

5,00

Mellan 500 000 001 och 1 000 000 000

7,50

Över 1 000 000 000

10,00

DEL IV

Årlig inflationstakt

Årlig inflationstakt som ska användas:

”Eurostat HIKP (alla poster) – Europeiska unionen alla länder” (2015 = 100), förändring som procentandel/genomsnitt över tolv månader

Värdet av den inflationstakt som ska beaktas:

Värdet av inflationstakten tre månader före genomförandet av indexeringen

DEL V

Förklaringar

1.

De ”certifieringsspecifikationer” som avses i denna bilaga är de som antagits i enlighet med artikel 76.3 i förordning (EU) 2018/1139 och som offentliggjorts på byråns webbplats (https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications).

2.

Med ”VTOL” avses rotorluftfartyg eller andra luftfartyg som är tyngre än luft och som har möjlighet till vertikal start och/eller vertikal landning. Med ”HTOL” avses varje luftfartyg som är tyngre än luft och som inte är ett VTOL-luftfartyg.

3.

Med ”stora VTOL-luftfartyg” avses CS-29- och CS-27-luftfartyg i kategori A. Med ”små VTOL-luftfartyg” avses CS-27-luftfartyg med en högsta startvikt under 3 175 kg och begränsat till 4 platser, piloten medräknad. Med ”medelstora VTOL-luftfartyg” avses andra CS-27-luftfartyg.

4.

Högeffektiva flygplan (HPA) i viktkategorin upp till 5 700 kg är flygplan med en Mmo som är större än 0,6 och/eller vars operativa höjd överstiger 25 000 ft. De ska debiteras en kategori över den kategori som bestäms av deras högsta tillåtna startvikt, men inte över kategorin ”över 5 700 kg upp till 22 ton”.

5.

Med ”små luftskepp” avses följande:

Alla varmluftsluftskepp, oavsett storlek.

Gasluftskepp upp till en volym av 2 000 m3.

Med ”medelstora luftskepp” avses gasluftskepp med en volym på över 2 000 m3 upp till 15 000 m3.

Med ”stora luftskepp” avser gasluftskepp med en volym på över 15 000 m3.

6.

I tabellerna 1, 4 och 8 i del I i bilagan avses med värdena för ”delar och utrustning som inte är fast installerad” den berörda tillverkarens listpris. I tabell 10 i del I motsvarar den dyraste produkten värdet (enligt den relevanta tillverkarens listpris) på den dyraste produkt, del eller utrustning som inte är fast installerad som ingår i det godkända arbetsprogrammet (kapacitetsförteckningen) för innehavaren av ett Easa-godkännande av tillverkningsorganisation.

7.

När det gäller avgifter som tas ut i enlighet med tabellerna 2–4 och 8 i del I i bilagan, ska den tillämpliga avgiftskategorin per ansökan bestämmas av den avgiftskategori som tilldelats den aktuella typen av typkonstruktion. Om flera modeller är certifierade under en enda typkonstruktion ska avgiftskategorin för majoriteten av dessa modeller tillämpas. Vid en jämn fördelning av modellerna i avgiftskategorierna ska den högre avgiftskategorin tillämpas. I fråga om ansökningar som rör flera typkonstruktioner ska den högsta avgiftskategorin tillämpas.

8.

Om en ansökan innehåller upprättandet av en förteckning över godkända modeller, ska motsvarande avgift höjas med 20 %. För revideringen av en förteckning över godkända modeller ska de avgifter som anges i tabellerna 2, 3 och 4 i del I i bilagan tillämpas.

9.

I tabellerna 2 och 3 i del I i bilagan avses med ”Enkla”, ”Standard”, ”Betydande” och ”Komplexa betydande” följande:

 

Enkla

Standard

Betydande

Komplexa betydande

Easa kompletterande typcertifikat (STC)

STC, större konstruktionsändring, eller reparation, enligt aktuella och välbeprövade metoder för att uppfylla kraven, för vilka en fullständig uppsättning uppgifter (beskrivning, kontrollista för överensstämmelse och överensstämmelsedokument) kan meddelas vid tiden för ansökan och som projektledaren för certifieringen kan bedöma på egen hand, eller med begränsad hjälp av en specialist inom ett enda område

Alla andra STC, större konstruktionsändringar eller reparationer

”Betydande” definieras i punkt 21.A.101 b i bilaga I (Del 21) till förordning (EG) nr 748/2012 (och på liknande sätt i FAA 14CFR 21.101 b).

”Komplex betydande förändring” är alla betydande förändringar (ref. GM 21.A.101 i bilaga I (Del 21) till förordning (EU) nr 748/2012) som omfattar minst två skäl som motiverar klassificeringen som betydande (exempel på kriterier anges i GM 21.A.101 i bilaga I (Del 21) till förordning (EU) nr 748/2012: ändring av den allmänna konfigurationen, ändring av konstruktionsprinciperna, de antaganden som används för certifiering har ogiltigförklarats)

eller

betydande ändringar som omfattar två eller flera exempel som beskrivs som betydande ändring (kolumnen ”Beskrivning av ändringar” i tillägg 2 till GM 21.A.101 i bilaga I (Del 21) till förordning (EU) nr 748/2012).

Om det är motiverat av exceptionella tekniska omständigheter får byrån omklassificera en komplex betydande tillämpning till en betydande tillämpning.

Easa större konstruktionsändringar

Easa större reparationer

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

10.

I tabell 5 i del I i bilagan avser ”Små” ansökningar som hanteras utan tekniskt deltagande, ”Stora” avser valideringsstödet för stora flygplan, stora rotorluftfartyg och turbinmotorer, ”Mellanstora” avser valideringsstödet för andra produktkategorier samt delar och utrustning som inte är fast installerad. Tekniskt bistånd/stöd i samband med verksamhet för att fastställa efterlevnad och valideringsstöd ska debiteras som enskild tjänst om byrån bekräftar att den insats som krävs avsevärt överstiger de i förväg fastställda tjänstepaketen.

11.

I tabell 9A i del I i bilagan ska konstruktionsorganisationerna indelas på följande sätt:

Konstruktionsorganisation avtalsområde (DOA)

Grupp A

Grupp B

Grupp C

DOA 1

Typ av certifikatinnehavare

ETSOA-APU

Mycket komplex/Stor

Komplex/Liten-medelstor

Mindre komplex/Mycket liten

DOA 2 STC/Ändringar/Reparationer

ETSOA (utom APU)

Obegränsade

Begränsade (tekniska områden)

Begränsade (luftfarkoststorlek)

Mycket komplex/Stor

Komplex/Liten-medelstor

Mindre komplex/Mycket liten

DOA 3 Mindre ändringar/Reparationer

Obegränsade

Begränsade (tekniska områden)

Begränsade (luftfarkoststorlek)

12.

I tabellerna 9A, 10, 11 och 12 i del I i bilagan är det personalantal som beaktas det personalantal som avser verksamheter som faller under avtalets tillämpningsområde.

13.

I tabell 14 är ”plats” den (eller de platser) där organisationens verksamhet förvaltas eller genomförs.

Vid tillämpning av denna bestämmelse ska

huvudsaklig verksamhetsort anses vara en plats, oavsett vilken FSTD-verksamhet det rör sig om,

alla adresser, andra än den huvudsakliga verksamhetsorten där FSTD-verksamheten sker, betraktas som ytterligare platser om en efterlevandeansvarig utses på denna plats.

När det gäller utökning till en plats, dvs. när en plats ligger på ett lämpligt avstånd från en plats som gör det möjligt för ledningen att säkerställa överensstämmelse utan att behöva utse ytterligare personer, tas ingen extra tillsynsavgift ut.

Eftersom varje organisation är unik ska en skräddarsydd analys göras för att bedöma hur komplex organisationen är, mot bakgrund av antalet anställda, storlek och omfattning inklusive antalet i fråga om utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FSTD), deras nivåer och antalet simulerade luftfartygstyper.

EEP2: Tolvmånadersperioden förlängd upp till högst 24 månader i enlighet med punkt ORA.FSTD.225.

EEP3: Tolvmånadersperioden förlängd upp till högst 36 månader i enlighet med punkt ORA.FSTD.225.


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).

(2)  Modellavgiften täcker tillägg av en modell till typkonstruktionen och ska debiteras per ansökan och modell. Den ska vara kopplad till en ansökan om standardmässiga, betydande eller komplexa ändringar. Den tillämpliga avgiftskategorin per ansökan och modell ska bestämmas av den avgiftskategori som tilldelats den tillhörande typkonstruktionen.

(3)  De certifikatavgifter som anges i denna tabell ska inte gälla för de mindre ändringar och mindre reparationer som utförs av konstruktionsorganisationer i enlighet med stycke 21.a.263 c.2 i kapitel J i avsnitt A i bilaga I (Del 21) till kommissionens förordning (EG) nr 748/2012.

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 av den 29 april 2014 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygdrift som utförs av operatörer från tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, EUT L 133, 6.5.2014, s. 1.

(5)  Exklusive resekostnader (som ska debiteras förutom ovannämnda schablonbelopp).

(6)  Värde (enligt den relevanta tillverkarens listpris) på den dyraste produkt, del eller utrustning som inte är fast installerad som ingår i det godkända arbetsprogrammet (kapacitetsförteckningen) för innehavaren av ett Easa-godkännande av tillverkningsorganisation.

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter, EUT L 362, 17.12.2014, s. 1.

(8)  Den avgift som ska betalas ska bestå av schablonbeloppet baserat på det personalantal som beaktas plus schablonbeloppet/schablonbeloppen baserat på den tekniska värderingen.

(9)  För organisationer med flera A- och eller B-värderingar, ska endast den högsta avgiften debiteras. För organisationer som har en eller flera C- och/eller D-värderingar ska varje värdering debiteras avgiften för ”C/D-värderingen”.

(10)  Som avses i kapitel B i avsnitt A i bilaga IV (Del-147) till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014.

(11)  Första godkännande av organisationerna, avgifter per anläggning och kurs. Den första anläggningen och den första utbildningskursen ingår i den personalrelaterade godkännandeavgiften.

(12)  För redan godkända organisationer som ansöker om ytterligare anläggningar eller kurser ska för varje anläggning eller kurs den tillämpliga avgiften debiteras.

(13)  Den avgift som ska betalas ska bestå av schablonbeloppet plus schablonbeloppet baserat på den tekniska värderingen.

(14)  För organisationer med flera A-värderingar, ska endast den högsta avgiften debiteras.

(15)  Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, EUT L 311, 25.11.2011, s. 1.

(16)  Endast tillämpligt på den eller de flygsimulator(er) som är belägna i det tredjeland som omfattas av det bilaterala avtalet.

(17)  Detta är en icke uttömmande förteckning över uppgifter. Förteckningen över uppgifterna i denna del ses regelbundet över. Att en uppgift inte finns med i den här delen ska inte automatiskt tolkas som att uppgiften inte kan utföras av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.

(18)  Se aktuella dagtraktamenten (Current per diems rates) som offentliggjorts på kommissionens webbplats EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/ implementation/per_diems/index_en.htm).

(19)  Se ”Standard number of hours” enligt ”Standard travel time list” på byråns webbplats (https://www.easa.europa.eu/).


17.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/66


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2154

av den 16 december 2019

om öppnande för år 2020 av en tullkvot för import till unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 av den 16 april 2014 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1216/2009 och (EG) nr 614/2009 (1), särskilt artikel 16.1 a,

med beaktande av rådets beslut 2004/859/EG av den 25 oktober 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (2), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I gemensamma EES-kommitténs beslut nr 140/2001 av den 23 november 2001 om ändring av protokoll 2 och 3 till EES-avtalet om bearbetade och andra jordbruksprodukter (3) fastställs handelsordningen mellan unionen och Konungariket Norge för vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter mellan de avtalsslutande parterna.

(2)

I gemensamma EES-kommitténs beslut nr 140/2001 föreskrivs en nolltullsats för vatten med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, som klassificeras enligt KN-nummer 2202 10 00, och andra alkoholfria drycker, inte innehållande varor enligt nummer 0401–0404 eller fett av varor enligt nummer 0401–0404, vilka klassificeras enligt KN-nummer 2202 91 00 och 2202 99.

(3)

Nolltullsatsen för detta vatten och dessa andra drycker har tillfälligt upphävts för Norge, på obestämd tid, genom avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (4) (nedan kallat avtalet genom skriftväxling). Enligt avtalet genom skriftväxling tillåts tullfri import av varor med KN-nummer 2202 10 00, ex 2202 91 00 och ex 2202 99 med ursprung i Norge endast inom gränserna för en tullfri kvot. Tull ska erläggas för import som överstiger denna tullfria kvot.

(4)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1968 (5) om öppnande för år 2019 av en tullkvot för import till unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som omfattas av förordning (EU) nr 510/2014 öppnades en tullkvot för 2019 för import till unionen av vissa varor med ursprung i Norge, vilka klassificeras enligt KN-nummer 2202 10 00, ex 2202 91 00 och ex 2202 99.

(5)

I avtalet genom skriftväxling föreskrivs att om den tullkvot som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2018/1968 har förbrukats den 31 oktober 2019 kommer den tullkvot som ska tillämpas från och med den 1 januari under det följande året att ökas med 10 %.

(6)

Den årliga kvot för 2019 som öppnades genom genomförandeförordning (EU) 2018/1968 för vattnet och dryckerna i fråga och som uppgick till 20,936 miljoner liter hade förbrukats den 4 september 2019. Därför bör det öppnas en ökad årlig tullkvot för vattnet och dryckerna i fråga för perioden 1 januari–31 december 2020. I enlighet med avtalet genom skriftväxling bör kvoten för 2020 därför öppnas för en volym som är 10 % högre, dvs. 23,029 miljoner liter.

(7)

Den tullkvot som öppnas genom denna förordning bör förvaltas i enlighet med relevanta bestämmelser i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (6).

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte förtecknas i bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Under perioden 1 januari–31 december 2020 öppnas den tullfria tullkvoten enligt bilagan för varor med ursprung i Norge som förtecknas i den bilagan och på de villkor som anges i den.

2.   Ursprungsreglerna i protokoll 3 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge ska gälla för de varor som förtecknas i bilagan till denna förordning.

3.   För kvantiteter som importeras utöver den kvotvolym som fastställs i bilagan ska en förmånstullsats på 0,047 euro/liter gälla.

Artikel 2

Kommissionen ska förvalta den tullfria tullkvot som avses i artikel 1.1 i enlighet med artiklarna 49–54 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 150, 20.5.2014, s. 1.

(2)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  EGT L 22, 24.1.2002, s. 34.

(4)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 72.

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1968 av den 12 december 2018 om öppnande för år 2019 av en tullkvot för import till Europeiska unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 (EUT L 316, 13.12.2018, s. 9).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).


BILAGA

Tullfri tullkvot för 2020 som ska tillämpas på vissa varor med ursprung i Norge vid import till unionen

Löpnummer

KN-nummer

Taric-nummer

Varubeskrivning

Kvotvolym

09.0709

2202 10 00

 

—Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

23,029 miljoner liter

ex 2202 91 00

10

— Alkoholfri öl innehållande socker

ex 2202 99 11

11

19

—Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på minst 2,8 viktprocent, innehållande socker (sackaros eller invertsocker)

ex 2202 99 15

11

19

—Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på mindre än 2,8 viktprocent; drycker baserade på nötter enligt kapitel 8 i unionens tullkodex, spannmål enligt kapitel 10 i unionens tullkodex eller frön enligt kapitel 12 i unionens tullkodex, innehållande socker (sackaros eller invertsocker)

ex 2202 99 19

11

19

— Andra icke alkoholhaltiga drycker innehållande socker (sackaros eller invertsocker)


17.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/70


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2019/2155

av den 5 december 2019

om ändring av förordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter (ECB/2019/37)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 4.3 andra stycket, artikel 30 och artikel 33.2 andra stycket,

med beaktande av det offentliga samråd och den analys som har utförts i enlighet med artikel 30.2 i förordning (EU) nr 1024/2013, och

av följande skäl:

(1)

Av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) (2) framgår metoderna för att beräkna det totala beloppet för de årliga tillsynsavgifter som ska tas ut från enheter och grupper som står under tillsyn, metoder och kriterier för att beräkna den årliga tillsynsavgift som ska bäras av varje enhet och grupp som står under tillsyn samt förfarandet för ECB:s fakturering av den årliga tillsynsavgiften.

(2)

Enligt artikel 17.2 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska ECB senast 2017 utföra en översyn av den förordningen, särskilt vad gäller metod och kriterier för att beräkna de årliga tillsynsavgifter som ska tas ut från varje enhet och grupp som står under tillsyn.

(3)

Den 2 juni 2017 inledde ECB ett öppet offentligt samråd för att samla in återkoppling från intresserade parter om eventuella förbättringar av förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41). Det offentliga samrådet gick ut den 20 juli 2017.

(4)

Efter en granskning av de synpunkter som inkom har ECB sett över förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) och konstaterat att förordningen bör ändras.

(5)

ECB har beslutat att inte längre kräva förskottsbetalning av de årliga tillsynsavgifterna. Avgifterna bör i stället tas ut efter utgången av respektive period när de faktiska årliga kostnaderna är kända. Referensdagen för avgiftsfaktorerna bör som huvudregel även fortsättningsvis vara den 31 december under föregående avgiftsperiod så att man har tillräckligt med tid för validera avgiftsfaktorerna.

(6)

För den övervägande majoriteten av alla avgiftsskyldiga erhåller ECB redan information om totala tillgångar och total riskexponering i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (3) och Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) (4). Denna information är lätt tillgänglig för att beräkna den årliga tillsynsavgiften. Den separata insamlingen av avgiftsfaktorer för sådana avgiftsskyldiga bör därför upphöra.

(7)

ECB har därutöver beslutat att reducera de tillsynsavgifter som betalas av mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn vars samlade tillgångar uppgår till högst 1 miljard euro. Den lägsta avgiftskomponenten för dessa enheter och grupper som står under tillsyn bör därför halveras.

(8)

Därutöver visar de erfarenheter man gjort sedan 2014 vid tillämpningen av förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) att vissa förtydliganden och tekniska ändringar bör göras av den förordningen.

(9)

Det behövs övergångsbestämmelser avseende avgiftsperioden 2020 eftersom detta år kommer att vara den första avgiftsperioden för vilken ECB inte längre kräver förskottsbetalning av den årliga tillsynsavgiften. Denna förordning bör därför träda i kraft i början av 2020.

(10)

Förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 9 ska utgå.

b)

Punkterna 12 och 13 ska ersättas med följande:

”12.

sammanlagda tillgångar:

a)

för en grupp under tillsyn – det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställt i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), exklusive tillgångar av dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer om inget annat beslutats av en grupp under tillsyn i enlighet med artikel 10.3 c.

b)

För en avgiftsbetalande filial – det sammanlagda värdet av tillgångarna som rapporteras för tillsynsändamål. Om det sammanlagda värdet av tillgångarna inte behöver rapporteras för tillsynsändamål, ska det sammanlagda värdet av tillgångarna anges utifrån de senaste reviderade årsredovisningarna som har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS) som inom unionen gäller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (*1) samt, om sådana årsredovisningar inte är tillgängliga, på grundval av de årsredovisningar som har upprättats i enlighet med tillämplig nationell redovisningsrätt. För avgiftsbetalande filialer som inte tar fram någon årsredovisning betyder sammanlagda tillgångar det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställt i enlighet med artikel 51.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

c)

För två eller flera avgiftsbetalande filialer som anses utgöra en filial i enlighet med artikel 3.3 – summan av värdet av de totala tillgångarna fastställda för varje enskild avgiftsbetalande filial.

d)

I alla andra fall – det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställt i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

13.

total riskexponering:

a)

För en grupp som står under tillsyn det belopp som fastställts på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna och som beräknats i enlighet med artikel 92.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013  (*2), exklusive riskexponeringsbeloppet hos dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer om inget annat beslutats av en grupp under tillsyn i enlighet med artikel 10.3 c.

b)

För en, eller för två eller flera, avgiftsbetalande filialer som anses utgöra en filial i enlighet med artikel 3.3 – noll.

c)

I alla andra fall beräknas beloppet i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).”"

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 c ska ersättas med följande:

”c)

fastställas i enlighet med bestämmelserna i punkt 2, om det rör sig om en grupp av avgiftsbetalande enheter.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Utan att det påverkar de kostnadsfördelningsarrangemang som görs inom en grupp av avgiftsbetalande enheter, ska en grupp av avgiftsbetalande enheter behandlas som en enda enhet. Varje grupp av avgiftsbetalande enheter ska utse en avgiftsskyldig för hela gruppen samt underrätta ECB om den avgiftsskyldiges identitet. Den avgiftsskyldige ska vara etablerad i en deltagande medlemsstat. En sådan underrättelse ska endast anses giltig om den

a)

anger namnet på den grupp som underrättelsen gäller,

b)

undertecknas av den avgiftsskyldige för alla enheter i gruppen som står under tillsyn,

c)

inkommer till ECB senast den 30 september varje år, så att den kan ligga till grund för den avgiftsavi som utfärdas för den avgiftsperioden.

Om ECB får mer än en underrättelse per grupp av avgiftsbetalande enheter inom utsatt tid, ska den senaste underrättelsen som ECB erhållit för den 30 september gälla. Om en enhet som står under tillsyn blir en del av den grupp som står under tillsyn efter det att ECB har erhållit ett gällande meddelande om avgiftsskyldighet ska detta meddelande också anses vara undertecknat för den enheten, om i fall där ECB skriftligen informeras om något annat.”

3.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska den andra meningen utgå.

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 4:

”4.

Inom fyra månader efter utgången av varje avgiftsperiod ska det totala årliga tillsynsbeloppet för varje kategori av enheter och grupper som står under tillsyn för den avgiftsperioden offentliggöras på ECB:s webbplats.”

4.

Artikel 6 ska utgå.

5.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

Nya enheter som står under tillsyn, enheter som inte längre står under tillsyn eller förändrad status

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Om ECB beslutar att åta sig den direkta tillsynen över en enhet eller grupp som står under tillsyn enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), eller om ECB:s direkta tillsyn över en enhet eller grupp som står under tillsyn upphör enligt artikel 46 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), ska den årliga tillsynsavgiften beräknas utifrån det antal månader under vilka den enhet eller grupp som står under tillsyn stått under ECB:s direkta eller indirekta tillsyn på månadens sista dag.”

6.

Artikel 9 ska utgå.

7.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 a ska ersättas med följande:

a)

Det årliga tillsynsavgiftsbelopp som ska betalas för varje enhet eller grupp som står under tillsyn ska fastställas utifrån avgiftsfaktorer motsvarande beloppet på referensdagen för:

i)

sammanlagda tillgångar, och

ii)

total riskexponering.

b)

I punkt 3 ska led b utgå, och följande led läggas till som led ba, bb, bc och bd:

”ba)

Avgiftsfaktorerna ska fastställas för varje avgiftsperiod utifrån uppgifter som rapporteras för tillsynsändamål av de enheter som står under tillsyn per den 31 december under föregående avgiftsperiod.

bb)

Om en enhet som står under tillsyn tar fram sitt årsbokslut, inklusive konsoliderade årsredovisningar, baserat på ett räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska referensdatum för de sammanlagda tillgångarna vara utgången för räkenskapsåret som motsvarar föregående avgiftsperiod.

bc)

Om en enhet eller grupp som står under tillsyn skapas efter respektive referensdag som framgår av led ba eller bb men före den 1 oktober under den avgiftsperiod för vilken avgiften fastställs, och det följaktligen saknas avgiftsfaktorer för det referensdatumet, ska referensdagen för avgiftsfaktorerna vara det kvartalsslut som ligger närmast den aktuella referensdagen som framgår av led ba eller bb.

bd)

För enheter eller grupper som står under tillsyn som inte omfattas av obligatorisk rapportering för tillsynsändamål eller grupper som står under tillsyn som exkluderar tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp hos dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer i enlighet med punkt c, ska avgiftsfaktorerna fastställas utifrån information som dessa rapporterar separat för beräkningen av tillsynsavgiften. Avgiftsfaktorerna ska lämnas till den berörda nationella behöriga myndigheten per den relevanta referensdagen enligt vad som framgår av led ba, bb eller bc i enlighet med ett ECB-beslut.”

c)

Punkt 3 c ska ersättas med följande:

”c)

Vid beräkningen av avgiftsfaktorer ska grupperna som står under tillsyn – som huvudregel – exkludera sådana tillgångar och riskexponeringsbelopp som avser dotterföretag etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer. Grupper som står under tillsyn får besluta att inte exkludera sådana tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp vid beräkningen av avgiftsfaktorerna.”

d)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Summan av alla avgiftsskyldigas sammanlagda tillgångar och summan av alla de avgiftsskyldigas totala riskexponering ska offentliggöras på ECB:s webbplats.”

e)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

Om en avgiftsskyldig inte tillhandahåller avgiftsfaktorerna, ska ECB fastställa avgiftsfaktorerna i enlighet med ett ECB-beslut.”

f)

Punkt 6 b ska ersättas med följande:

”b)

Den lägsta avgiftskomponenten beräknas som en fast procentsats av det totala årliga tillsynsbeloppet för varje kategori av enheter och grupper som står under tillsyn i enlighet med vad som framgår av artikel 8.

i)

För kategorin betydande enheter och grupper som står under tillsyn är den fasta procentsatsen 10 procent. Detta belopp ska fördelas lika mellan samtliga avgiftsskyldiga. För betydande enheter och grupper som står under tillsyn vars tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro halveras den lägsta avgiftskomponenten.

ii)

För kategorin mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn är den fasta procentsatsen 10 procent. Detta belopp ska fördelas lika mellan samtliga avgiftsskyldiga. För mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn vars tillgångar uppgår till högst 1 miljard euro halveras den lägsta avgiftskomponenten.”

g)

I punkt 6 c ska orden ”artiklarna 8 och 9” ersättas med ”artikel 8”.

h)

I punkt 6 ska sista stycket ersättas med följande:

”Utifrån de beräkningar som görs i enlighet med denna punkt och de avgiftsfaktorer som fastställts i enlighet med denna artikel ska ECB besluta om den årliga tillsynsavgiften som ska tas ut av varje avgiftsskyldig. Den årliga tillsynsavgiften som den avgiftsskyldige ska betala framgår av avgiftsavin.”

8.

Artikel 12.1 ska ersättas med följande:

”1.

ECB ska varje år utfärda en avgiftsavi till alla avgiftsskyldiga inom sex månader från starten av den nya avgiftsperioden.”

9.

I artikel 13.1 ska den andra meningen utgå.

10.

Artikel 16 ska utgå.

11.

Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

Rapportering

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Inom fyra månader från starten av varje avgiftsperiod ska de beräknade årliga kostnaderna för den avgiftsperioden publiceras på ECB:s webbplats.”

12.

Följande artikel 17a ska införas:

”Artikel 17a

Övergångsbestämmelser för avgiftsperioden 2020

1.   Den årliga tillsynsavgiften som ska betalas för varje enhet eller grupp som står under tillsyn avseende avgiftsperioden 2020 ska framgå av den avgiftsavi som ställs ut till den avgiftsskyldige 2021.

2.   Ett eventuellt överskott eller underskott från avgiftsperioden 2019 som fastställs genom att de faktiska årliga kostnaderna som uppstått under den avgiftsperioden dras från de skattade årliga kostnaderna som tagits ut avseende den avgiftsperioden, ska beaktas när man fastställer de årliga kostnaderna för avgiftsperioden 2020.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 5 december 2019.

På ECB-rådets vägnar

ECB:s ordförande

Christine LAGARDE


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 av den 22 oktober 2014 om betalningsstatistik (ECB/2014/41) (EUT L 311, 31.10.2014, s. 23).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

(4)  Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) (EUT L 86, 31.3.2015, s. 13).


BESLUT

17.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/75


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/2156

av den 7 oktober 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, när det gäller antagande av en rekommendation om godkännande av förlängning av handlingsplanen EU–Marocko som genomför den framskjutna ställningen (2013–2017)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet), trädde i kraft den 1 mars 2000.

(2)

Enligt artikel 80 i avtalet har associeringsrådet befogenhet att avge rekommendationer.

(3)

Associeringsrådet bör genom skriftväxling anta en rekommendation gällande en ny förlängning av handlingsplanen EU–Marocko som genomför den framskjutna ställningen (2013–2017) (nedan kallad handlingsplanen) med två år.

(4)

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i associeringsrådet om antagande av en rekommendation om godkännande av förlängning av handlingsplanen bör fastställas, eftersom rekommendationen har rättslig verkan.

(5)

Förlängningen av handlingsplanen kommer att ligga till grund för samarbetsförbindelserna mellan EU och Marocko under 2019 och 2020 och kommer att göra det möjligt att fastställa nya prioriterade frågor för förbindelserna mellan EU och Marocko under de kommande åren.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan, när det gäller antagande av en rekommendation om godkännande av förlängning med två år (2019 och 2020) av handlingsplanen EU–Marocko som genomför den framskjutna ställningen (2013–2017) bygger på det utkast till rekommendation som åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Utfärdat i Luxemburg den 7 oktober 2019.

På rådets vägnar

A.-M. HENRIKSSON

Ordförande


(1)  EGT L 70, 18.3.2000, s. 2.


UTKAST TILL

REKOMMENDATION nr 1/2019 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–MAROCKO

av den

om godkännande av förlängning med två år av löptiden på handlingsplanen EU–Marocko som genomför den framskjutna ställningen (2013–2017)

ASSOCIERINGSRÅDET EU–MAROCKO HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan (1), och

av följande skäl:

(1)

Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (nedan kallat avtalet), trädde i kraft den 1 mars 2000.

(2)

Enligt artikel 80 i avtalet har associeringsrådet befogenhet att avge behövliga rekommendationer i syfte att förverkliga avtalets mål.

(3)

Enligt artikel 90 i avtalet ska parterna vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som fordras för att de ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtalet och se till att de mål som fastställs i avtalet uppnås.

(4)

Artikel 10 i associeringsrådets arbetsordning ger möjlighet att genom skriftväxling avge rekommendationer mellan sammanträdena.

(5)

Handlingsplanen för genomförande av den framskjutna ställningen (2013–2017) (nedan kallad handlingsplanen) har förlängts med ett år under 2018. Förlängningen av handlingsplanen med ytterligare två år kommer att ligga till grund för förbindelserna mellan EU och Marocko under 2019 och 2020 och kommer att göra det möjligt att fastställa nya prioriterade frågor för förbindelserna mellan EU och Marocko under de kommande åren.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS:

Artikel 1

Associeringsrådet rekommenderar genom skriftväxling att handlingsplanen EU–Marocko som genomför den framskjutna ställningen (2013–2017) förlängs med två år.

Upprättat i

På associeringsrådet EU–Marockos vägnar

Ordförande


(1)  EGT L 70, 18.3.2000, s. 2.


17.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/78


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/2157

av den 10 december 2019

om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 300.3 och 305,

med beaktande av rådets beslut (EU) 2019/852 av den 21 maj 2019 om fastställande av Regionkommitténs sammansättning (1),

med beaktande av de förslag som varje medlemsstat har lagt fram, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 300.3 i fördraget föreskrivs att Regionkommittén ska bestå av företrädare för regionala och lokala organ som antingen har valts till ett regionalt eller lokalt organ eller är politiskt ansvariga inför en vald församling.

(2)

I artikel 305 i fördraget föreskrivs att Regionkommitténs ledamöter och lika många suppleanter ska utses av rådet för en femårsperiod i enlighet med förslag från varje medlemsstat.

(3)

Eftersom mandatet för Regionkommitténs ledamöter och suppleanter löper ut den 25 januari 2020, bör nya ledamöter och suppleanter utnämnas.

(4)

Den utnämningen kommer att följas av utnämning vid en senare tidpunkt av övriga ledamöter och suppleanter vars nominering ännu inte meddelats rådet före den 15 november 2019.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025,

som ledamöter, de personer som för varje medlemsstat anges i bilaga I,

som suppleanter, de personer som för varje medlemsstat anges i bilaga II.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2019.

På rådets vägnar

T. TUPPURAINEN

Ordförande


(1)  EUT L 139, 27.5.2019, s. 13.


BILAGA I

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη /Members / Membres / Članovi / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden /Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

Mr Karl-Heinz LAMBERTZ

Member of a Regional Assembly: Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Mr Pascal SMET

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Europese en Internationale Betrekkingen

Mr Rudi VERVOORT

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

ČESKO

Mr Josef BERNARD

Member of a Regional Assembly: zastupitel Plzeňského kraje

Mr Pavel BRANDA

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Rádlo

Mr Jiří ČUNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Zlínského kraje

Mr Zdeněk HŘIB

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Dan JIRÁNEK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Kladno

Mr Roman LÍNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Pardubického kraje

Mr Tomáš MACURA

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Ostrava

Ms Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Karlovarského kraje

Ms Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Středočeského kraje

Mr Martin PŮTA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Libereckého kraje

Mr Radim SRŠEŇ

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Dolní Studénky

Mr Oldřich VLASÁK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Hradec Králové

DANMARK

Mr Per Bødker ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Kolding kommunalbestyrelse

Ms Kirstine Helene BILLE

Member of a Local Assembly: Syddjurs kommunalbestyrelse

Mr Erik FLYVHOLM

Member of a Local Assembly: Lemvig kommunalbestyrelse

Mr Jens Christian GJESING

Member of a Local Assembly: Haderslev kommunalbestyrelse

Mr Jens Bo IVE

Member of a Local Assembly: Rudersdal kommunalbestyrelse

Mr Jess V. LAURSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Mr Arne LÆGAARD

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Midtjylland

Mr Per NØRHAVE

Member of a Local Assembly: Ringsted kommunalbestyrelse

Mr Karsten Uno PETERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Syddanmark

DEUTSCHLAND

Ms Muhterem ARAS

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Dietmar BROCKES

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Ms Barbara DUDEN

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Ms Antje GROTHEER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Tilo GUNDLACK

Member of a Regional Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Florian HERRMANN

Member of a Regional Executive: Bayerische Landesregierung

Ms Birgit Janine HONÉ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Niedersächsischer Landtag

Ms Helma KUHN-THEIS

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Bernd LANGE

Member of a Local Executive: Landkreis Görlitz

Ms Henrike MÜLLER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Marcel PHILIPP

Member of a Local Executive: Stadt Aachen

Ms Heike RAAB

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Franz RIEGER

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Isolde RIES

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Eckhard RUTHEMEYER

Member of a Local Executive: Stadt Soest

Mr Michael SCHNEIDER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Sachsen-Anhalt

Mr Mark SPEICH

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Bernd Claus VOß

Member of a Regional Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Mark WEINMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Hessischer Landtag

Mr Guido WOLF

Member of a Regional Executive: Landesregierung Baden-Württemberg

Mr Gerry WOOP

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

EESTI

Mr Mihkel JUHKAMI

Member of a Local Assembly: Rakvere City Council

Mr Urmas KLAAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Tartu City Council

Mr Mikk PIKKMETS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lääneranna Rural Municipality Council

Mr Siim SUURSILD

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Pärnu City Council

Mr Tiit TERIK

Member of a Local Assembly: Tallinn City Council

Mr Mart VÕRKLAEV

Member of a Local Assembly: Rae Rural Municipality Council

ESPAÑA

Ms Concepción ANDREU RODRÍGUEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Ms Francesca Lluch ARMENGOL i SOCIAS

Member of a Regional Executive: Gobierno de las Illes Balears

Mr Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ

Member of a Regional Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Alfred BOSCH i PASCUAL

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Generalitat de Cataluña

Ms María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Navarra

Ms Isabel Natividad DÍAZ AYUSO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Member of a Regional Executive: Junta de Extremadura

Ms Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Mr Francisco IGEA ARISQUETA

Member of a Regional Executive: Junta de Castilla y León

Mr Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Mr Juan Manuel MORENO BONILLA

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Mr Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Member of a Regional Executive: Junta de Galicia

Mr Ximo PUIG i FERRER

Member of a Regional Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Ángel Víctor TORRES PÉREZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Canarias

Mr Iñigo URKULLU RENTERIA

Member of a Regional Assembly: Parlamento Vasco

IRELAND

Ms Aoife BRESLIN

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Mr Eamon DOOLEY

Member of a Local Executive: Offaly County Council

Ms Kate FEENEY

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Deirdre FORDE

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Kieran MCCARTHY

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Declan MCDONNELL

Member of a Local Executive: Galway City Council

Mr Michael MURPHY

Member of a Local Executive: Tipperary County Council

Mr Malcolm NOONAN

Member of a Local Executive: Kilkenny County Council

ITALIA

Mr Matteo Luigi BIANCHI

Consigliere comunale del Comune di Morazzone (VA)

Mr Vincenzo BIANCO

Consigliere comunale del Comune di Catania

Mr Sergio CACI

Sindaco del Comune di Montalto di Castro (VT)

Ms Arianna Maria CENSI

Consigliere comunale del Comune di Milano

Ms Michela LEONI

Consigliere della Provincia di Novara

Mr Giorgio MAGLIOCCA

Presidente della Provincia di Caserta

Mr Luca MENESINI

Presidente della Provincia di Lucca

Mr Virginio MEROLA

Sindaco del Comune di Bologna

Mr Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

Sindaco del Comune di Catania

Ms Virginia RAGGI

Sindaco di Roma Capitale

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Nikos ANASTASIOU

Mayor of Kato Polemidia Municipality

Mr Andros KARAYIANNIS

Mayor of Deryneia Municipality

Mr Louis KOUMENIDES

President of the Community Council of Kato Lefkara

Ms Eleni LOUCAIDES

Municipal Councilor of Nicosia Municipality

Mr Stavros STAVRINIDES

Municipal Councilor of Strovolos Municipality

LATVIJA

Ms Inga BĒRZIŅA

Member of a Local Assembly: Kuldīga municipal council

Mr Gints KAMINSKIS

Member of a Local Assembly: Auce municipal council

Mr Aivars OKMANIS

Member of a Local Assembly: Rundāle municipal council

Mr Leonīds SALCEVIČS

Member of a Local Assembly: Jēkabpils city council

Mr Dainis TURLAIS

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Hardijs VENTS

Member of a Local Assembly: Pārgauja municipal council

Mr Jānis VĪTOLIŅŠ

Member of a Local Assembly: Ventspils city council

LUXEMBOURG

Ms Simone BEISSEL

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Roby BIWER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Mr Tom JUNGEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Roeser

Mr Ali KAES

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Tandel

Ms Romy KARIER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Clervaux

MALTA

Mr Samuel AZZOPARDI

Member of a Regional Executive: Gozo Region

Mr Joe CORDINA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

Mr Paul FARRUGIA

Member of a Regional Executive: South East Region

Mr Mario FAVA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

NEDERLAND

Mr Ronald Eduard DE HEER

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Zwolle

Ms Maria Hendrika Mathilda Rita DE HOON-VEELENTURF

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau

Mr Andy DRITTY

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Limburg

Mr Robert JONKMAN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Opsterland

Mr Ufuk KÂHYA

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch

Ms Helena Antoinette Maria NAUTA-VAN MOORSEL

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente

Mr Michiel Alexander RIJSBERMAN

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Flevoland

Ms Maria SCHOUTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein

Mr Tjisse STELPSTRA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Drenthe

Mr Robertus Cornelis Leonardus STRIJK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Mr Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus VAN DE DONK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant

Mr Yde Johan VAN HIJUM

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Overijssel

ÖSTERREICH

Mr Markus ACHLEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Upper Austria

Ms Barbara EIBINGER-MIEDL

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Mr Christian ILLEDITS

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Peter KAISER

Member of a Regional Executive: State Government of Carinthia

Mr Markus LINHART

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital Bregenz

Mr Michael LUDWIG

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Johanna MIKL-LEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Günther PLATTER

Member of a Regional Executive: State Government of Tyrol

Mr Franz SCHAUSBERGER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Matthias STADLER

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital of St. Pölten

Mr Hanspeter WAGNER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Breitenwang in Tyrol

Mr Markus WALLNER

Member of a Regional Executive: State Government of Vorarlberg

ROMÂNIA

Mr Ionel ARSENE

President of Neamţ County Council

Mr Emil BOC

Mayor of Cluj-Napoca Municipality, Cluj County

Mr Csaba BORBOLY

President of Harghita County Council

Ms Daniela CÎMPEAN

President of Sibiu County Council

Mr Emil DRĂGHICI

Mayor of Vulcana-Băi Commune, Dâmbovița County

Mr Decebal FĂGĂDĂU

Mayor of Constanţa Municipality, Constanţa County

Ms Mariana GÂJU

Mayor of Cumpăna Commune, Constanța County

Mr Victor MORARU

President of Ialomiţa County Council

Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ

Mayor of District 3, Bucharest Municipality

Mr Alin - Adrian NICA

Mayor of Dudeștii Noi Commune, Timiș County

Mr Ion PRIOTEASA

President of Dolj County Council

Mr Adrian Ovidiu TEBAN

Mayor of Cugir City, Alba County

Ms Gabriela Florica TULBURE

Mayor of Sein City, Maramureș County

Mr Marius Horia ȚUȚUIANU

President of Constanţa County Council

Mr Marius Ioan URSĂCIUC

Mayor of Gura Humorului City, Suceava County

SLOVENIJA

Mr Uroš BREŽAN

župan Občine Tolmin

Ms Jasna GABRIČ

županja Občine Trbovlje

Ms Nuška GAJŠEK

županja Mestne občine Ptuj

Mr Aleksander JEVŠEK

župan Mestne občine Murska Sobota

Mr Gregor MACEDONI

župan Mestne občine Novo mesto

Mr Robert SMRDELJ

župan Občine Pivka

Mr Ivan ŽAGAR

župan Občine Slovenska Bistrica

SLOVENSKO

Mr Milan BELICA

Chairman of Nitra Self – Governing Region

Mr József BERÉNYI

Vice - Chairman of Trnava Self – Governing Region

Mr Juraj DROBA

Chairman of Bratislava Self – Governing Region

Mr Ján FERENČÁK

Mayor of Kežmarok

Mr Jaroslav HLINKA

Mayor of Košice - South

Mr Miloslav REPASKÝ

Member of the Regional Parliament of the Prešov Self – Governing Region

Mr Rastislav TRNKA

Chairman of Košice Self – Governing Region

Ms Andrea TURČANOVÁ

Mayor of Prešov

Mr Matúš VALLO

Mayor of Bratislava

SUOMI

Mr Mikko AALTONEN

Member of a Local Assembly: Tampere City Council

Ms Satu HAAPANEN

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

Mr Ilpo HELTIMOINEN

Member of a Local Assembly: Lappeenranta City Council

Ms Anne KARJALAINEN

Member of a Local Assembly: Kerava City Council

Mr Markku MARKKULA

Member of a Local Assembly: Espoo City Council

Mr Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Member of a Local Assembly: Rovaniemi City Council

Ms Sari RAUTIO

Member of a Local Assembly: Hämeenlinna City Council

Ms Mirja VEHKAPERÄ

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

SVERIGE

Ms Jelena DRENJANIN

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Mr Samuel GONZALES WESTLING

Member of a Local Assembly: Hofors kommun

Mr Pehr GRANFALK

Member of a Local Assembly: Solna kommun

Ms Marie JOHANSSON

Member of a Local Assembly: Gislaveds kommun

Mr Anders KNAPE

Member of a Local Assembly: Karlstads kommun

Ms Ulrika LANDERGREN

Member of a Local Assembly: Kungsbacka kommun

Mr Jonny LUNDIN

Member of a Regional Assembly: Västernorrlands läns landsting

Mr Ilmar REEPALU

Member of a Regional Assembly: Skåne läns landsting

Mr Tomas RISTE

Member of a Regional Assembly: Vämlands läns landsting

Ms Marie-Louise RÖNNMARK

Member of a Local Assembly: Umeå kommun

Ms Birgitta SACRÈDEUS

Member of a Regional Assembly: Dalarnas läns landsting

Ms Karin WANNGÅRD

Member of a Local Assembly: Stockholms kommun


BILAGA II

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed /Αναπληρωτές / Alternate members / Suppléants / Zamjenici članova / Supplenti / Aizstājēji /Pakaitiniai nariai / Póttagok / Membri Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy członków /Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter

ČESKO

Mr Tomáš CHMELA

Member of a Local Assembly: zastupitel města Slavičín

Mr Martin DLOUHÝ

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Pavel HEČKO

Member of a Regional Assembly: zastupitel Královéhradeckého kraje

Mr Petr HÝBLER

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihomoravského kraje

Mr Zdeněk KARÁSEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Moravskoslezského kraje

Mr Martin KLIKA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Ústeckého kraje

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

Member of a Local Assembly: zastupitelka města Bílovec

Mr Jan MAREŠ

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Chomutov

Mr Jaromír NOVÁK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihočeského kraje

Mr Pavel PACAL

Member of a Regional Assembly: zastupitel Kraje Vysočina

Mr Patrik PIZINGER

Member of a Local Assembly: zastupitel města Chodov

Mr Robert ZEMAN

Member of a Local Assembly: zastupitel města Prachatice

DANMARK

Mr Steen Bording ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Ms Ursula Beate DIETERICH-PEDERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Mr Erik HØEG-SØRENSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Ms Kirsten Maria Meyer JENSEN

Member of a Local Assembly: Hillerød kommunalbestyrelse

Mr Anders Rosenstand LAUGESEN

Member of a Local Assembly: Skanderborg kommunalbestyrelse

Mr Evan LYNNERUP

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Ms Eva Borchorst MEJNERTZ

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Mr Karsten Søndergaard NIELSEN

Member of a Local Assembly: Egedal kommunalbestyrelse

Mr Søren WINDELL

Member of a Local Assembly: Odense kommunalbestyrelse

DEUTSCHLAND

Mr Josef FREY

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr René GÖGGE

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Mr Tobias GOTTHARDT

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Susanne GROBIEN

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Thomas HABERMANN

Member of a Local Executive: Landkreis Rhön-Grabfeld

Ms Karin HALSCH

Member of a Regional Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

Mr Heinz-Joachim HÖFER

Member of a Local Assembly: Stadtrat Altenkirchen

Ms Katy HOFFMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Peter KURZ

Member of a Local Executive: Stadt Mannheim

Mr Clemens LAMMERSKITTEN

Member of a Regional Assembly: Niedersächsischer Landtag

Mr Marcus OPTENDRENK

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Wolfgang REINHART

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Boris RHEIN

Member of a Regional Assembly: Hessischer Landtag

Ms Heike SCHARFENBERGER

Member of a Regional Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Florian SIEKMANN

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Sabine SÜTTERLIN-WAACK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Roland THEIS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Cindi TUNCEL

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Dirk WEDEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Reiner ZIMMER

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

EESTI

Mr Aivar ARU

Member of a Local Assembly: Saaremaa Rural Municipality Council

Mr Margus LEPIK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Valga Rural Municipality Council

Mr Rait PIHELGAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Järva Rural Municipality Council

Ms Marika SAAR

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Elva Rural Municipality Council

Mr Urmas SUKLES

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Haapsalu City Council

Mr Jan TREI

Member of a Local Assembly: Viimsi Rural Municipality Council

ESPAÑA

Mr Ignacio Jesús AGUADO CRESPO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Carlos AGUILAR VÁZQUEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla y León

Ms Rosa María BALAS TORRES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Asamblea de Extremadura

Ms Mireia BORRELL PORTA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Cataluña

Mr Joan CALABUIG RULL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Manuel Alejandro CARDENETE FLORES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Andalucía

Ms María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento Vasco

Mr Jesús María GAMALLO ALLER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Galicia

Mr Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Mr Mikel IRUJO AMEZAGA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Navarra

Ms Virginia MARCO CÁRCEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla-La Mancha

Ms María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Ms María SÁNCHEZ RUIZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Antonio VICENS VICENS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de las Illes Balears

Mr Javier VILA FERRERO

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Julián José ZAFRA DÍAZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Canarias

IRELAND

Ms Emma BLAIN

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Gillian COUGHLAN

Member of a Local Executive: Cork County Council

Ms Alison GILLILAND

Member of a Local Executive: Dublin City Council

Mr Jimmy MCCLEARN

Member of a Local Executive: Galway County Council

Mr Patrick MCEVOY

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Ms Erin MCGREEHAN

Member of a Local Executive: Louth County Council

Ms Una POWER

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Mr Enda STENSON

Member of a Local Executive: Leitrim County Council

ITALIA

Mr Alberto ANCARANI

Consigliere comunale del Comune di Ravenna

Ms Daniela BALLICO

Sindaco del Comune di Ciampino (RM)

Mr Federico BORGNA

Presidente della Provincia di Cuneo

Ms Mariadele GIROLAMI

Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno

Mr Mario GUARENTE

Sindaco del Comune di Potenza

Mr Alessio MARSILI

Consigliere municipale di Roma Capitale

Ms Monica MARINI

Sindaco del Comune di Pontassieve (FI)

Mr Nicola MARINI

Sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)

Mr Federico Carlo MARTEGANI

Consigliere comunale del Comune di Tradate (VA)

Mr Guido MILANA

Consigliere comunale del Comune di Olevano Romano (RM)

Mr Roberto PELLA

Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

Mr Carmine PACENTE

Consigliere comunale del Comune di Milano

Mr Alessandro ROMOLI

Consigliere della Provincia di Viterbo

Mr Giuseppe VARACALLI

Consigliere comunale del Comune di Gerace (RC)

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Theodoros ANTONIOU AVVAS

Mayor of Mesa Yitonia Municipality

Mr Christodoulos IOANNOU

Municipal Councilor of Larnaka Municipality

Mr Christakis MELETIES

President of the Community Council of Kokkinotrimithia

Mr Kyriacos XYDIAS

Mayor of Yermasoyia Municipality

Ms Areti PIERIDOU

President of the Community Council of Tala, Paphos

LATVIJA

Mr Gunārs ANSIŅŠ

Member of a Local Assembly: Liepāja city council

Mr Jānis BAIKS

Member of a Local Assembly: Valmiera city council

Mr Raimonds ČUDARS

Member of a Local Assembly: Salaspils municipal council

Mr Sergejs MAKSIMOVS

Member of a Local Assembly: Viļaka municipal council

Mr Māris SPRINDŽUKS

Member of a Local Assembly: Ādaži municipal council

Ms Olga VEIDIŅA

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Māris ZUSTS

Member of a Local Assembly: Saldus municipal council

LUXEMBOURG

Ms Liane FELTEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Grevenmacher

Ms Linda GAASCH

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Gusty GRAAS

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Ms Carole HARTMANN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville d’Echternach

Ms Cécile HEMMEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour

MALTA

Mr Jesmond AQUILINA

Member of a Regional Executive: South Region

Mr Keven CAUCHI

Member of a Local Executive: Għajnsielem Local Council

Mr Fredrick CUTAJAR

Member of a Local Executive: Santa Luċija Local Council

Ms Graziella GALEA

Member of a Local Executive: San Pawl il-Baħar Local Council

NEDERLAND

Mr Ahmed ABOUTALEB

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam

Ms Jeannette Nicole BALJEU

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland

Ms Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN – VAN TONGERLO

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas

Ms Marcelle Theodora Maria HENDRICKX

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Tilburg

Mr Johannes Gerrit KRAMER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Fryslân

Ms Anna PIJPELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zeeland

Mr Guido Pascal RINK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Emmen

Mr Henk STAGHOUWER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Groningen

Mr Ben VAN ASSCHE

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Terneuzen

Mr Robert Jacobus VAN ASTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Gravenhage

Mr Johannes Christoffel VAN DER HOEK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland

Ms Christianne VAN DER WAL – ZEGGELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Gelderland

ÖSTERREICH

Mr Hans Peter DOSKOZIL

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Martin EICHTINGER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Peter FLORIANSCHÜTZ

Member of a Local Assembly: Vienna City Council

Mr Peter HANKE

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Doris KAMPUS

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Ms Carmen KIEFER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Kuchl in Salzburg

Ms Sonja LEDL-ROSSMANN

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Tyrol

Ms Brigitta PALLAUF

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Herwig SEISER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Carinthia

Mr Viktor SIGL

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Upper Austria

Mr Harald SONDEREGGER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Vorarlberg

Mr Hannes WENINGER

Member of a Local Assembly: Municipal Council of the municipality of Gießhübl

ROMÂNIA

Mr Árpád-András ANTAL

Mayor of Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County

Mr Daniel-Ștefan DRĂGULIN

Mayor of Călărași Municipality, Călărași County

Mr Ştefan ILIE

Mayor of Luncavița Commune, Tulcea County

Mr Emil Radu MOLDOVAN

President of Bistrița-Năsăud County Council

Mr Cornel NANU

Mayor of Cornu Commune, Prahova County

Mr Petre Emanoil NEAGU

President of Buzău County Council

Mr Cosmin NECULA

Mayor of Bacău Municipality, Bacău County

Mr Gheorghe Daniel NICOLAȘ

Mayor of Odobești City, Vrancea County

Mr Emilian OPREA

Mayor of Chitila City, Ilfov County

Mr Nicolae PANDEA

Mayor of Ştefan cel Mare Commune, Călăraşi County

Mr Marian PETRACHE

President of Ilfov County Council

Mr Horia TEODORESCU

President of Tulcea County Council

Mr Mădălin – Ady TEODOSESCU

Mayor of Balș City, Olt County

Mr Bogdan Andrei TOADER

President of Prahova County Council

Mr István-Valentin VÁKÁR

Vice-president of Cluj County Council

SLOVENIJA

Ms Breda ARNŠEK

podžupanja Mestne občine Celje

Mr Aleksander Saša ARSENOVIČ

župan Mestne občine Maribor

Mr Damijan JAKLIN

župan Občine Velika Polana

Ms Vlasta KRMELJ

županja Občine Selnica ob Dravi

Mr Vladimir PREBILIČ

župan Občine Kočevje

Mr Tine RADINJA

župan Občine Škofja Loka

Mr Tomaž ROŽEN

župan Občine Ravne na Koroškem

SLOVENSKO

Mr Jaroslav BAŠKA

Chairman of Trenčín Self – Governing Region

Mr Ján BELJAK

Member of the Regional Parliament of Banská Bystrica Self – Governing Region

Mr Ján BLCHÁČ

Mayor of Liptovský Mikuláš

Ms Erika JURINOVÁ

Chairman of Žilina Self – Governing Region

Mr Béla KESZEGH

Mayor of Komárno

Mr Daniel LORINC

Mayor of Kladzany

Mr Peter ŠVARAL

Mayor of Rohožník

Mr Luboš TOMKO

Mayor of Stará Lubovňa

Mr Jozef VISKUPIČ

Chairman of Trnava Self – Governing Region

SUOMI

Mr Jari ANDERSSON

Member of a Local Assembly: Sastamala City Council

Ms Pauliina HAIJANEN

Member of a Local Assembly: Laitila City Council

Mr Joonas HONKIMAA

Member of a Local Assembly: Kouvola City Council

Mr Patrik KARLSSON

Member of a Local Assembly: Vantaa City Council

Ms Merja LAHTINEN

Member of a Local Assembly: Jämsä City Council

Mr Pekka MYLLYMÄKI

Member of a Local Assembly: Mynämäki Municipal Council

Ms Sanna PARKKINEN

Member of a Local Assembly: Liperi Municipal Council

Ms Niina RATILAINEN

Member of a Local Assembly: Turku City Council

SVERIGE

Ms Linda ALLANSSON WESTER

Member of a Local Assembly: Svedala kommun

Ms Suzanne FRANK

Member of a Regional Assembly: Kronobergs läns landsting

Ms Sara HEELGE VIKMÅNG

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Ms Carin LIDMAN

Member of a Local Assembly: Västerås kommun

Ms Kikki LILJEBLAD

Member of a Local Assembly: Norrköpings kommun

Ms Frida NILSSON

Member of a Local Assembly: Lidköpings kommun

Ms Emma NOHRÈN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lysekils kommun

Ms Charlotte NORDSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västra Götalands läns landsting

Mr Filip REINHAG

Member of a Local Assembly: Gotlands kommun

Ms Yoomi RENSTRÖM

Member of a Local Assembly: Ovanåkers kommun

Mr Alexander WENDT

Member of a Regional Assembly: Blekinge läns landsting

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västerbottens läns landsting


17.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/99


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/2158

av den 5 december 2019

om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2019/38)

(omarbetning)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 4.3 andra stycket och artikel 30, och

av följande skäl:

(1)

Ett flertal ändringar behöver göras av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) (2). Beslutet bör omarbetas så att det blir mer översiktligt.

(2)

I överensstämmelse med artikel 10.3 a i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) (3) ska de avgiftsfaktorer som används för att fastställa den enskilda årliga tillsynsavgiften som ska betalas för varje enhet eller grupp som står under tillsyn motsvara beloppet vid respektive referensdatum av i) de sammanlagda tillgångarna och ii) den totala riskexponeringen.

(3)

Enligt förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) skulle ECB senast 2017 utföra en översyn av den förordningen, särskilt vad gäller metoderna och kriterierna för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna som ska tas ut från varje enhet och grupp som står under tillsyn. ECB initierade ett offentligt samråd och beslutade efter utvärderingen av svaren på detta att ändra förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) och introducera ett reviderat ramverk för tillsynsavgifter. Beslut (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) fastställer mer detaljerade förfaranden avseende metoderna och förfarandena för att bestämma och samla in uppgifter avseende de avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna.

(4)

Enligt det reviderade ramverk som framgår av förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) bör referensdagen för avgiftsfaktorerna som huvudregel även fortsättningsvis vara den 31 december året före den avgiftsperiod för vilken tillsynsavgifterna ska beräknas. Detta gör det möjligt att använda information som ECB redan har tillgång till enligt beslut ECB/2014/29 (4) och enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (5) (allmän rapportering (COREP) och finansiell rapportering (FINREP) och enligt Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/13 (6) (FINREP) vid beräkningen av de årliga tillsynsavgifterna för en majoritet av alla avgiftsskyldiga.

(5)

Enheter och grupper som står under tillsyn men som inte omfattas av obligatorisk rapportering för tillsynsändamål eller grupper som står under tillsyn som exkluderar tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp hos dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer bör fortsätta att rapportera avgiftsfaktorerna separat för beräkningen av tillsynsavgifterna. Enligt artikel 10.3 bd i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska dessa avgiftsfaktorer lämnas till den berörda nationella behöriga myndigheten per den relevanta referensdagen, i enlighet med ett ECB-beslut.

(6)

Avgiftsskyldiga som även i framtiden måste rapportera separat bör använda de mallar som anges i bilagorna I och II när avgiftsfaktorerna rapporteras till den berörda nationella behöriga myndigheten. Om grupper som står under tillsyn har dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland, ska de avgiftsskyldiga förklara den metod som har använts för att fastställa avgiftsfaktorerna.

(7)

Man bör säkerställa att avgiftsfaktorerna för sådana avgiftsskyldiga för vilka ECB redan erhåller tillsynsinformation genom COREP och FINREP och avgiftsfaktorerna för sådana avgiftsskyldiga som måste rapportera information separat för beräkningen av tillsynsavgifterna, inte skiljer sig åt.

(8)

För beräkningen av avgiftsfaktorerna ger artikel 10.3 c i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) en möjlighet att exkludera sådana tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp hos dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer. Dessa avgiftsskyldiga bör informera ECB huruvida de avser att exkludera bidraget från dotterbolag som är etablerade i icke deltagande medlemsstater och tredjeländer för en eller båda avgiftsfaktorerna. Tidsfristen för denna underrättelse bör stämma överens med det reviderade ramverket för beräkningen av tillsynsavgifter.

(9)

För merparten av de avgiftsbetalande filialerna bedömdes skyldigheten att tillhandahålla ett revisorsintyg för att styrka filialens totala tillgångar för beräkningen av tillsynsavgifterna vara oproportionerlig vid översynen av förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41). Det räcker i stället att de avgiftsbetalande filialerna i ett brev från ledningen riktat till den berörda nationella behöriga myndigheten intygar filialens totala tillgångar.

(10)

Enligt artikel 10.5 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska ECB, om en avgiftsskyldig inte tillhandahåller avgiftsfaktorerna, fastställa dessa avgiftsfaktorer i enlighet med ett ECB-beslut.

(11)

Detta beslut bör fastställa metoderna och förfarandena för att bestämma och samla in uppgifter avseende avgiftsfaktorerna, förfaranden för hur de avgiftsskyldiga ska lämna in avgiftsfaktorerna som måste fortsätta att rapporteras separat för beräkningen av tillsynsavgifterna, samt för överföringen av uppgifter från de nationella behöriga myndigheterna till ECB. Det är främst format, frekvens och tidpunkter för rapporteringen som behöver specificeras, men även vilken typ av kvalitetskontroll som de nationella behöriga myndigheterna bör göra innan de rapporterar avgiftsfaktorerna till ECB.

(12)

Det är nödvändigt att fastställa ett förfarande för att göra tekniska ändringar i bilagorna till detta beslut på ett effektivt sätt. Sådana ändringar får inte leda till att den underliggande begreppsramen ändras eller att rapporteringsbördan påverkas. De nationella behöriga myndigheterna får föreslå sådana tekniska ändringar för Europeiska centralbankssystemets (ECBS) statistikkommitté, vars synpunkter kommer att beaktas vid tillämpningen av detta förfarande.

(13)

För att säkerställa att det reviderade ramverket för beräkningen av tillsynsavgifter stämmer överens med förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41), som innehåller övergångsbestämmelser avseende avgiftsperioden 2020, bör det här beslutet träda i kraft i början av 2020.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I detta beslut fastställs metoder och förfaranden för att bestämma och samla in uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifter som ska tas ut från enheter och grupper som står under tillsyn enligt förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) och de avgiftsskyldigas rapportering av avgiftsfaktorer som avses i artikel 10.3 bd i den förordningen, samt förfaranden för de nationella behöriga myndigheternas rapportering av sådana uppgifter till ECB.

Detta beslut gäller avgiftsskyldiga samt nationella behöriga myndigheter.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i artikel 2 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) tillämpas om inget annat anges, tillsammans med följande definitioner:

1.

arbetsdag: en dag som varken är lördag, söndag eller offentlig helgdag i den medlemsstat där den berörda nationella behöriga myndigheten är etablerad.

2.

ledningsorgan: ett ledningsorgan enligt definitionen i artikel 3.1.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (7),

Artikel 3

Metod för att fastställa avgiftsfaktorerna

1.   För enheter och grupper som står under tillsyn och omfattas av obligatorisk rapportering för tillsynsändamål eller grupper som står under tillsyn som inte informerat ECB i enlighet med artikel 4 om huruvida de avser att exkludera tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp hos dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer, ska ECB fastställa respektive avgiftsfaktorer i enlighet med följande.

a)

Det totala riskvägda exponeringsbeloppet för den relevanta referensdagen som anges i artikel 10.3 ba eller 10.3 bc i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska bestämmas genom hänvisning till mallen för kapitalbaskrav inom ramen för den gemensamma rapporteringen av kapitaltäckningsgrad (COREP) enligt bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (nedan kallad mallen för kapitalbaskrav) som de nationella behöriga myndigheterna har lämnat till ECB enligt beslut ECB/2014/29. För en, eller för två eller flera, avgiftsbetalande filialer som anses utgöra en filial i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska det totala riskexponeringsbeloppet vara noll.

b)

De sammanlagda tillgångarna för den relevanta referensdag som anges i artikel 10.3 ba, 10.3 bb eller 10.3 bc i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska fastställas genom hänvisning till mallen för finansiell rapportering (FINREP) ”balansräkning: tillgångar” som framgår av bilaga III och bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, och mallen ”balansräkning: tillgångar” som framgår av bilagorna I, II, IV and V samt dataposter för den finansiella tillsynsrapporteringen som framgår av bilaga III till förordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) som de nationella behöriga myndigheterna har lämnat till ECB enligt beslut ECB/2014/29 och förordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). När det gäller avgiftsbetalande filialer ska chefen för den filialen, eller i dennes frånvaro ledningsorganet för det kreditinstitut som etablerade filialen, intyga den avgiftsbetalande filialens sammanlagda tillgångar med hjälp av ett brev riktat till den berörda nationella behöriga myndigheten.

2.   För grupper som står under tillsyn och omfattas av obligatorisk rapportering för tillsynsändamål och som informerar ECB i enlighet med artikel 4 om huruvida de avser att exkludera tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp hos dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer, ska ECB fastställa respektive avgiftsfaktorer utifrån de uppgifter som dessa grupper som står under tillsyn har beräknat enligt punkterna a och b nedan och sedan lämnat till den berörda nationella behöriga myndigheten enligt artikel 5.

a)

Den totala riskvägda exponeringen för den relevanta referensdagen som anges i artikel 10.3 ba eller 10.3 bc i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska bestämmas genom hänvisning till mallen för kapitalbaskrav, från vilken följande ska subtraheras:

i)

Bidraget till gruppens totala riskexponering för de dotterbolag som är etablerade i icke deltagande medlemsstater och tredjeländer enligt vad som anges i COREP-mallen ”Solvens på gruppnivå: information om närstående företag” som framgår av bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (nedan kallad mallen om solvens på gruppnivå: information om närstående företag).

ii)

Bidraget till gruppens totala riskexponering för de dotterbolag som är etablerade i icke deltagande medlemsstater och tredjeländer som inte ingår i mallen ”Solvens på gruppnivå: information om närstående företag” och som rapporteras i enlighet med bilaga I till detta beslut.

b)

De sammanlagda tillgångarna för den relevanta referensdag som anges i artikel 10.3 ba, 10.3 bb eller 10.3 bc i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska bestämmas genom aggregering av de sammanlagda tillgångar som har offentliggjorts i de lagstadgade finansiella rapporterna för samtliga enheter som står under tillsyn och som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna inom den grupp som står under tillsyn, om sådana uppgifter finns tillgängliga, eller i annat fall genom aggregering av de sammanlagda tillgångar som anges i det eller de relevanta rapporteringspaket som används av enheter som står under tillsyn eller en grupp av avgiftsbetalande kreditinstitut som står under tillsyn för att ta fram konsoliderad redovisning på gruppnivå. För att undvika dubbelräkning kan den avgiftsskyldige välja att avlägsna koncerninterna positioner för samtliga enheter som står under tillsyn och som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna. Eventuell goodwill som ingår i de konsoliderade finansiella rapporterna för moderbolaget till en grupp som står under tillsyn ska inkluderas i aggregeringen; goodwill som fördelas på dotterbolag belägna i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer får exkluderas. Om den avgiftsskyldige använder lagstadgade finansiella rapporter ska en revisor verifiera att de sammanlagda tillgångarna motsvarar de sammanlagda tillgångar som har offentliggjorts i de granskade lagstadgade finansiella rapporterna för de enskilda enheter som står under tillsyn. Om den avgiftsskyldige använder rapporteringspaket, ska en revisor verifiera de sammanlagda tillgångar som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna genom att på lämpligt sätt kontrollera de rapporteringspaket som använts. I samtliga fall ska revisorn verifiera att aggregeringsprocessen inte avviker från det förfarande som fastställs i detta beslut samt att den avgiftsskyldiges beräkning överensstämmer med den räkenskapsmetod som använts för att konsolidera räkenskaperna för gruppen av avgiftsbetalande enheter.

3.   För enheter och grupper som står under tillsyn och som inte omfattas av obligatorisk rapportering för tillsynsändamål ska de sammanlagda tillgångarna och det totala riskvägda exponeringsbeloppet, enligt definitionen i artikel 2.12 och 2.13 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41), för den relevanta referensdagen som anges i artikel 10.3 ba, 10.3 bb eller 10.3 bc i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41), fastställas av dem och sedan lämnas till den berörda nationella behöriga myndigheten i enlighet med artikel 5. När det gäller avgiftsbetalande filialer ska chefen för den filialen, eller i dennes frånvaro ledningsorganet för det kreditinstitut som etablerade filialen, intyga den avgiftsbetalande filialens sammanlagda tillgångar med hjälp av ett brev riktat till den berörda nationella behöriga myndigheten.

Artikel 4

Meddelande om avdrag avseende tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp hos dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer

Avgiftsskyldiga som avser att exkludera tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp hos dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer i enlighet med artikel 10.3 c i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska underrätta ECB om sitt beslut senast den 30 september under den avgiftsperiod för vilken avgiften beräknas. Av underrättelsen ska det framgå huruvida avdraget för bidraget från dotterbolag som är etablerade i icke deltagande medlemsstater och tredjeländer ska tillämpas på avgiftsfaktorn för den totala riskexponeringen, avgiftsfaktorn för de totala tillgångarna eller båda dessa. Om ECB inte har mottagit någon sådan underrättelse senast den 30 september under den avgiftsperiod för vilken avgiften beräknas, kommer de sammanlagda tillgångarna och den totala riskexponeringen att fastställas i enlighet med artikel 3.1. Om ECB erhåller fler än en underrättelse inom utsatt tid, ska den senaste underrättelsen som ECB erhåller senast den 30 september under den avgiftsperiod för vilken avgiften beräknas vara den som gäller.

Artikel 5

Mallar för de avgiftsskyldigas rapportering av avgiftsfaktorer till de nationella behöriga myndigheterna

1.   Avgiftsskyldiga vars avgiftsfaktorer bestäms i enlighet med artikel 3.2 eller 3.3 ska tillhandahålla avgiftsfaktorerna varje år till den berörda nationella behöriga myndigheten senast på de överföringsdatum som framgår av artikel 6. Avgiftsfaktorerna ska rapporteras med hjälp av mallarna i bilagorna I och II. Om en grupp som står under tillsyn med dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland, ska den avgiftsskyldige förklara den metod som har använts för att uppfylla kraven enligt artikel 3.2 eller 3.3 i mallens kommentarsfält i den relevanta bilagan.

2.   De avgiftsskyldiga ska lämna revisorsintyg eller brevet från ledningen i enlighet med artikel 3.2 och 3.3 till den berörda nationella behöriga myndigheten senast på de överföringsdatum som framgår av artikel 6.

Artikel 6

Överföringsdatum

1.   Avgiftsskyldiga vars avgiftsfaktorer bestäms i enlighet med artikel 3.2 eller 3.3 ska tillhandahålla avgiftsfaktorerna till den berörda nationella behöriga myndigheten senast vid affärsdagens slut på de överföringsdatum för kvartalsrapportering som angetts för det tredje kvartalet som framgår av artikel 3.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 under den avgiftsperiod för vilken avgiften beräknas, eller under nästa arbetsdag om överföringsdatumet inte är en arbetsdag.

2.   De nationella behöriga myndigheterna ska lämna de avgiftsfaktorer som avses i punkt 1 till ECB senast vid affärsdagens slut den tionde arbetsdagen efter det överföringsdatum som framgår av punkt 1. ECB ska därefter verifiera de inkomna uppgifterna inom femton arbetsdagar efter mottagandet. På anmodan av ECB ska de nationella behöriga myndigheterna förklara eller förtydliga uppgifterna.

3.   ECB ska ge varje avgiftsskyldig tillgång till sina avgiftsfaktorer senast den 15 januari under året efter avgiftsperioden. Om de avgiftsskyldiga anser att avgiftsfaktorerna är felaktiga, ska de inom femton arbetsdagar inkomma med synpunkter och inkomma med reviderade uppgifter för bedömning. Denna period startar den dag då de avgiftsskyldiga hade möjlighet att ta del av avgiftsfaktorerna. Därefter kommer avgiftsfaktorerna att tillämpas för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna. Ändringar av uppgifterna som tagits emot efter den perioden kommer inte att beaktas och följaktligen inte leda till någon ändring av avgiftsfaktorerna.

Artikel 7

Kvalitetskontroll

De nationella behöriga myndigheterna ska övervaka och säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten på de avgiftsfaktorer som samlas in från de avgiftsskyldiga enligt artikel 3.2 och 3.3 innan dessa överlämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska genomföra kvalitetskontroller för att bedöma om den metod som framgår av artikel 3 har följts. ECB får inte korrigera eller ändra uppgifter avseende avgiftsfaktorer som avgiftsskyldiga har rapporterat. Alla rättelser eller ändringar av uppgifterna ska utföras av de avgiftsskyldiga som därefter rapporterar dem till de nationella behöriga myndigheterna. Dessa myndigheter ska rapportera inkomna korrigerade eller ändrade uppgifter till ECB. När de nationella behöriga myndigheterna rapporterar uppgifter avseende avgiftsfaktorerna ska de a) informera om viktiga förändringar som impliceras av uppgifterna samt b) underrätta ECB om skälen till omfattande rättelser eller ändringar. Sen nationella behöriga myndigheterna ska säkerställa att ECB erhåller nödvändiga rättelser eller ändringar av uppgifterna.

Artikel 8

ECB:s fastställande av avgiftsfaktorer om avgiftsfaktorer saknas eller om rättelser eller ändringar inte tillhandahålls

Om en avgiftsfaktor inte står till ECB:s förfogande eller om den avgiftsskyldige inte i tid har lämnat rättelser eller ändringar av uppgifterna avseende avgiftsfaktorerna i enlighet med artiklarna 6.3 eller 7, ska ECB använda sig av den information som ECB har tillgång till för att bestämma den avgiftsfaktor som saknas.

Artikel 9

Förenklat ändringsförfarande

ECB:s direktion har rätt att, med beaktande av statistikkommitténs synpunkter, göra sådana tekniska ändringar i bilagorna till detta beslut som varken ändrar den underliggande begreppsramen eller påverkar rapporteringsbördan för de avgiftsskyldiga. Direktionen ska omedelbart informera ECB-rådet om varje sådan ändring.

Artikel 10

Upphävande

1.   Beslut (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) upphävs härmed.

2.   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 5 december 2019.

ECB:s ordförande

Christine LAGARDE


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/530 av den 11 februari 2015 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2015/7) (EUT L 84, 28.3.2015, s. 67).

(3)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41) (EUT L 311, 31.10.2014, s. 23).

(4)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/29 av den 2 juli 2014 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 680/2014 och (EU) 2016/2070 ska tillhandahållas ECB (EUT L 214, 19.7.2014, s. 34).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

(6)  Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) (EUT L 86, 31.3.2015, s. 13).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).


BILAGA I

 

BERÄKNING AV AVGIFTER

Referensdatum

 

NAMN

 

 

TOTAL RISKEXPONERING

Inlämningsdag

 

MFI-kod

 

 

 

 

 

LEI-kod

 

 

 

 

 

 

 


Post

 

Typ av institut

Källa till riskexponeringsbelopp

Riskexponeringsbelopp

Kommentarer

 

 

010

020

030

040

10

TOTAL RISKEXPONERING: filial såsom det definieras i artikel 4.1.17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013

1), 2) eller 3)

Corep C 02.00, rad 010

 

 

20

BIDRAG SOM HÄNFÖR SIG TILL DOTTERBOLAG i icke-deltagande medlemsstater och tredjeland

 

COREP C 06.02, kolumn 250 (SUMMA)

 

 

1021

Enhet 1

 

 

 

 

1022

Enhet 2

 

 

 

 

1023

Enhet 3

 

 

 

 

1024

Enhet 4

 

 

 

 

…..

Enhet ...

 

 

 

 

N

Enhet N

 

 

 

 

030

BELOPP FÖR TOTAL RISKEXPONERING för den grupp som står under tillsyn med avdrag för BIDRAG SOM HÄNFÖR SIG TILL DOTTERBOLAG i icke-deltagande medlemsstater och tredjeland: Post 030 är lika med 010 minus 020 minus summan av posterna 1021 till N

 

 

 

 

Fyll i denna mall i enlighet med de separata instruktionerna.


BILAGA II

 

BERÄKNING AV AVGIFTER

Referensdatum

 

NAMN

 

 

TOTALA TILLGÅNGAR

Inlämningsdag

 

MFI-kod

 

 

 

 

 

LEI-kod

 

 

 

 

 

 

 


Post

 

Typ av institut

Bekräftelse av revisorns verifiering eller av ett brev från ledningen för avgiftsbetalande filialer (ja/nej)

Sammanlagda tillgångar

Kommentarer

 

 

010

020

030

040

010

SAMMANLAGDA TILLGÅNGAR i enlighet med artikel 51.2 eller 51.4 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17)

(3)

 

 

 

020

SAMMANLAGDA TILLGÅNGAR i enlighet med artikel 2.12 b eller 2.12 c i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41)

(4)

(Ja/Nej)

 

 

030

SAMMANLAGDA TILLGÅNGAR i enlighet med artikel 3.2 b i detta beslut. Post 030 är lika med 031 minus 032 plus 033 minus 034

(2) eller (5)

(Ja/Nej)

 

 

031

Sammanlagda tillgångar för samtliga gruppenheter som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna —obligatoriskt

 

 

 

 

032

Koncerninterna positioner för samtliga enheter som står under tillsyn och som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna (från rapporteringspaket som används för att eliminera tillgodohavanden för grupprapportering) —frivilligt

 

 

 

 

033

Goodwill som ingår i de konsoliderade finansiella rapporterna för moderbolaget till en grupp som står under tillsyn —obligatoriskt

 

 

 

 

034

Goodwill som fördelas på dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeland —frivilligt

 

 

 

 

Fyll i denna mall i enlighet med de separata anvisningarna.


BILAGA III

KORRELATIONSTABELL

Beslut (EU) 2015/530 (ECB/2015/7)

Detta beslut

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3 första meningen

Artikel 3 andra meningen

Artikel 3 tredje meningen

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5.1 andra meningen

Artikel 5.2

Artikel 5.1 tredje meningen

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 5.1 första meningen

Artikel 7

Artikel 3

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Bilagorna I–II

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Bilagorna I–II

Bilaga III


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

17.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/108


REKOMMENDATION nr 1/2019 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–MAROCKO

av den 4 december 2019

om godkännande av förlängning med två år av löptiden på handlingsplanen EU–Marocko som genomför den framskjutna ställningen (2013–2017) [2019/2159]

ASSOCIERINGSRÅDET EU–MAROCKO HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan (1), och

av följande skäl:

(1)

Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (nedan kallat avtalet), trädde i kraft den 1 mars 2000.

(2)

Enligt artikel 80 i avtalet har associeringsrådet befogenhet att avge behövliga rekommendationer i syfte att förverkliga avtalets mål.

(3)

Enligt artikel 90 i avtalet ska parterna vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som fordras för att de ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtalet och se till att de mål som fastställs i avtalet uppnås.

(4)

Artikel 10 i associeringsrådets arbetsordning ger möjlighet att genom skriftväxling avge rekommendationer mellan sammanträdena.

(5)

Handlingsplanen för genomförande av den framskjutna ställningen (2013–2017) (nedan kallad handlingsplanen) har förlängts med ett år under 2018. Förlängningen av handlingsplanen med ytterligare två år kommer att ligga till grund för förbindelserna mellan EU och Marocko under 2019 och 2020 och kommer att göra det möjligt att fastställa nya prioriterade frågor för förbindelserna mellan EU och Marocko under de kommande åren.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS:

Enda artikel

Associeringsrådet rekommenderar genom skriftväxling att handlingsplanen EU–Marocko som genomför den framskjutna ställningen (2013–2017) förlängs med två år.

Upprättat i Bryssel den 4 december 2019.

På associeringsrådet EU–Marockos vägnar

Ordförande

BOURITA


(1)  EGT L 70, 18.3.2000, s. 2.