ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 315

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
5 december 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2013 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2014 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och kommissionens förordning (EU) 2017/1369 med avseende på energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 och kommissionens direktiv 96/60/EG ( 1 )

29

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2015 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av ljuskällor och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 ( 1 )

68

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2016 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010 ( 1 )

102

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2017 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 ( 1 )

134

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2018 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion ( 1 )

155

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/2019 av den 1 oktober 2019 om fastställande av krav på ekodesign för kyl-/frysprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 ( 1 )

187

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/2020 av den 1 oktober 2019 om fastställande av krav på ekodesign för ljuskällor och separata drivdon i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 244/2009, (EG) nr 245/2009 och (EU) nr 1194/2012 ( 1 )

209

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/2021 av den 1 oktober 2019 om fastställande av ekodesignkrav för elektroniska bildskärmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 ( 1 )

241

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/2022 av den 1 oktober 2019 om fastställande av krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 ( 1 )

267

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/2023 av den 1 oktober 2019 om fastställande av krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 ( 1 )

285

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/2024 av den 1 oktober 2019 om fastställande av krav på ekodesign för kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG ( 1 )

313

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

5.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 315/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013

av den 11 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 28 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (1), särskilt artiklarna 11.5 och 16, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) 2017/1369 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter om märkning eller skalrevidering för produktgrupper med betydande potential att spara energi och i relevanta fall andra resurser.

(2)

Bestämmelser om energimärkning av tv-mottagare fastställdes genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 (2).

(3)

I kommissionens meddelande COM(2016) 773 final (3) (arbetsplan för ekodesign som fastställts av kommissionen genom tillämpning av artikel 16.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (4)) anges prioriteringarna för arbetet inom ramen för ekodesign och energimärkning för perioden 2016–2019. I arbetsplanen för ekodesign fastställs de energirelaterade produktgrupper som anses vara prioriterade när det gäller att genomföra förberedande studier och slutligen anta genomförandeåtgärder, samt översynen av kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 (5) och delegerad förordning (EU) nr 1062/2010.

(4)

Åtgärderna i arbetsplanen för ekodesign beräknas kunna leda till årliga slutenergibesparingar på totalt mer än 260 TWh 2030, vilket motsvarar cirka 100 miljoner ton per år i minskade utsläpp av växthusgaser 2030. Elektroniska bildskärmar är en av de produktgrupper som förtecknas i arbetsplanen.

(5)

Tv-apparater är en av de produktgrupper som nämns i artikel 11.5 b i förordning (EU) 2017/1369 och för vilka kommissionen bör anta en delegerad akt om skalrevidering av etiketter till en skala A–G.

(6)

Kommissionen ska enligt delegerad förordning (EU) nr 1062/2010 se över den förordningen mot bakgrund av den tekniska utvecklingen.

(7)

Kommissionen har sett över förordning (EU) nr 1062/2010, enligt kravet i dess artikel 7, och analyserat de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna när det gäller tv-apparater och andra elektroniska bildskärmar, inklusive datorskärmar och skyltningsskärmar, samt hur användarna i praktiken uppfattar olika delar av märkningen och använder produkterna. Översynen utfördes i nära samarbete med intressenter och berörda parter från unionen och tredjeländer. Resultaten av översynen offentliggjordes och presenterades för det samrådsforum som inrättats i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1369.

(8)

Översynen visar att samma krav bör gälla för tv-apparater och för andra bildskärmar till följd av den snabbt ökande funktionsöverlappningen mellan dem. I kommissionens arbetsplan för ekodesign 2016–2019 anges dessutom specifikt bildskärmar för digital skyltning bland de produkter som ska beaktas i översynen av de nuvarande reglerna för tv-apparater. Denna förordnings tillämpningsområde bör därför omfatta elektroniska bildskärmar, inklusive tv-apparater, datorskärmar och bildskärmar för digital skyltning.

(9)

Den årliga energianvändningen för tv-apparater i unionen utgjorde 2016 mer än tre procent av unionens elförbrukning. Energianvändningen i tv-apparater, datorskärmar och bildskärmar för digital skyltning i ett scenario utan åtgärder förväntas uppgå till närmare 100 TWh/år 2030. Den här förordningen, tillsammans med den åtföljande ekodesignförordningen, uppskattas minska den årliga slutenergianvändningen med upp till 39 TWh/år senast 2030.

(10)

Funktionen för HDR-kodning (High Dynamic Range) kan leda till en annorlunda energianvändning, vilket pekar mot en särskild energieffektivitetsangivelse för denna funktion.

(11)

Den information som anges på etiketten för elektroniska bildskärmar som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde bör tas fram genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (6).

(12)

Mot bakgrund av den ökade försäljningen av energirelaterade produkter genom värdtjänster på internetplattformar, snarare än direkt från leverantörers eller återförsäljares webbplatser, bör det klargöras att försäljningsplattformar på internet bör ansvara för att den etikett som tillhandahålls av leverantören kan visas i närheten av priset. De bör informera återförsäljaren om denna skyldighet men inte vara ansvariga för etikettens och produktinformationsbladets innehåll och riktighet. I sin tillämpning av artikel 14.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG (7) om elektronisk handel bör dock sådana värdtjänster på internetplattformar utan dröjsmål vidta åtgärder för att radera eller blockera tillgång till information om den aktuella produkten om de, genom information från t.ex. marknadskontrollmyndigheten, känner till att produkten inte uppfyller kraven (t.ex. att en etikett eller ett produktinformationsblad saknas eller är ofullständig(t) eller inkorrekt). En leverantör som säljer direkt till slutanvändare via sin egen webbplats omfattas av den skyldighet vid distansförsäljning för återförsäljare som avses i artikel 5 i förordning (EU) 2017/1369.

(13)

Elektroniska bildskärmar som visas på mässor bör förses med energietiketten om en första enhet av modellen redan har släppts ut på marknaden eller släpps ut på marknaden i samband med mässan.

(14)

För att förbättra denna förordnings ändamålsenlighet bör produkter som automatiskt förändrar sina prestanda vid provningsförhållanden, i syfte att förbättra de deklarerade parametervärdena, förbjudas.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning har diskuterats av samrådsforumet och medlemsstaternas experter i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1369.

(16)

Delegerad förordning (EU) nr 1062/2010 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav på märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation avseende elektroniska bildskärmar, inklusive tv-apparater, datorskärmar och bildskärmar för digital skyltning.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på följande produkter:

a)

Elektroniska bildskärmar med en bildskärmsarea på högst 100 kvadratcentimeter.

b)

Projektorer.

c)

Allt-i-ett-videokonferenssystem.

d)

Medicinska bildskärmar.

e)

VR-glasögon (Virtual Reality).

f)

Bildskärmar som är integrerade eller avsedda att integreras i produkter som förtecknas i punkterna 3 a och 4 i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU (8).

g)

Elektroniska bildskärmar som är komponenter eller underenheter i produkter som omfattas av genomförandeåtgärder som antagits i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

h)

Bildskärmar för sändning.

i)

Säkerhetsbildskärmar.

j)

Digitala interaktiva skrivtavlor.

k)

Digitala fotoramar.

l)

Bildskärmar för digital skyltning som uppvisar någon av följande egenskaper:

1)

Den är utformad och konstruerad som en visningsmodul som ska integreras i en större bildskärm så att modulens bildyta utgör en del av den större bildskärmsarean, och inte avsedd att användas som en fristående visningsapparat.

2)

Den levereras som en fristående enhet i ett hölje för permanent användning utomhus.

3)

Den levereras som en fristående enhet i ett hölje med en bildskärmsarea som är mindre än 30 dm2 eller större än 130 dm2.

4)

Dess pixeltäthet är mindre än 230 pixlar/cm2 eller mer än 3 025 pixlar/cm2.

5)

Dess toppnivå av vitluminans i SDR-läge (Standard Dynamic Range) är minst 1 000 cd/m2.

6)

Den saknar gränssnitt för ingående videosignal och bildskärmsdrivrutin för korrekt visning av en standardiserad dynamisk videoprovsekvens för effektmätningsändamål.

m)

Statusskärmar.

n)

Kontrollpaneler.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

elektronisk bildskärm: bildskärm och tillhörande elektronik vars huvudfunktion är att visa visuell information från källor som är trådbundet eller trådlöst anslutna.

2.

tv-apparat: en elektronisk bildskärm som i första hand är avsedd för att visa och ta emot audiovisuella signaler och består av en elektronisk bildskärm och en eller flera kanalväljare/mottagare.

3.

kanalväljare/mottagare: en elektronisk krets som känner av allmänt utsända tv-signaler, via t.ex. digital marksändare eller satellit, men inte begränsat utsända signaler (unicast) via internet, och underlättar valet av tv-kanal från en grupp av allmänt utsända kanaler.

4.

bildskärm eller datorskärm eller datorbildskärm: en elektronisk bildskärm avsedd att användas av en enda person på nära håll, t.ex. i kontorsmiljö.

5.

digital fotoram: en elektronisk bildskärm som enbart visar visuell information i form av stillbilder.

6.

projektor: en optisk apparat för behandling av analog eller digital videobildinformation, oavsett format, som används för att modulera en ljuskälla och projicera den resulterande bilden på en extern yta.

7.

statusskärm: en bildskärm som används för att visa enkel men föränderlig information om t.ex. vald kanal, tid eller effektförbrukning. En enkel indikeringslampa anses inte vara en statusskärm.

8.

kontrollpanel: en elektronisk bildskärm vars huvudsakliga funktion är att visa bilder som är kopplade till produktens driftsstatus. Den kan tillhandahålla användarinteraktion genom beröring eller på annat sätt för att kontrollera driften av produkten. Den kan vara integrerad i produkten eller vara specifikt utformad och marknadsförd för att användas exklusivt med produkten.

9.

allt-i-ett-videokonferenssystem: ett system som är särskilt avsett och utformat för möten och samarbete via video och som är integrerat i ett enda hölje, och vars specifikationer ska inbegripa samtliga följande egenskaper:

a)

Stöd för det specifika videokonferensprotokollet ITU-T H.323 eller IETF SIP vid leverans från tillverkaren.

b)

En eller flera kameror, och kapacitet att visa och behandla tvåvägsvideo i realtid, inbegripet tålighet mot paketförlust.

c)

Högtalare och kapacitet att, utan handhållen utrustning, behandla ljuddata för tvåvägskommunikation i realtid, inbegripet ekoeliminering.

d)

En krypteringsfunktion.

e)

HiNA.

10.

HiNA (High Network Availability): hög nätverkstillgänglighet, enligt definitionen i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 (9).

11.

bildskärm för sändning (broadcast): en elektronisk bildskärm som utformats och saluförs för professionell användning av sändnings- och videoproduktionsföretag för produktion av videoinnehåll. Dess specifikationer ska inbegripa samtliga följande egenskaper:

a)

Färgkalibreringsfunktion.

b)

Analysfunktion för övervakning och feldetektering av insignal, t.ex. vågformsmonitor/vektorskop, RGB-avskärmning, funktion för att kontrollera videosignalens status vid faktisk pixelupplösning, dubbelsvepsläge (interlace mode) och funktion för skärmmarkering.

c)

SDI (Serial Digital Interface) eller VoIP (Video over IP) som är integrerad i produkten.

d)

Inte avsedd för användning på allmän plats.

12.

digital interaktiv skrivtavla (whiteboard): en elektronisk bildskärm som möjliggör direkt interaktion mellan användaren och den bild som visas. En digital interaktiv skrivtavla är i första hand utformad för presentationer, lektioner eller samarbete på distans, inbegripet överföring av ljud- och videosignaler. Dess specifikation ska inbegripa samtliga följande egenskaper:

a)

Utformning för att i första hand installeras hängande, monterad på ett golvstativ, placerad på en hylla eller ett bord eller fäst vid en fysisk struktur, för att kunna betraktas av flera personer.

b)

Användning endast tillsammans med datorprogramvara med specifika funktioner för hantering av innehåll och interaktion.

c)

Integrerad eller utformad för att specifikt användas med en dator för körning av programvaran i punkt b.

d)

En bildskärmsarea på mer än 40 dm2.

e)

Användarinteraktion genom beröring med finger eller penna, röst eller rörelse med hand eller arm.

13.

säkerhetsbildskärm: elektronisk bildskärm vars specifikation inbegriper samtliga följande egenskaper:

a)

Självövervakningsfunktion som kan kommunicera minst en av följande parametrar till en fjärrserver:

Effektläge.

Invändig temperatur (från värmesensor för att undvika överhettning).

Videokälla.

Ljudkälla och ljudstatus (volym/avstängning).

Modell och version av fast programvara.

b)

Användarspecificerad särskild formfaktor som underlättar installation av bildskärmen i höljen eller konsoler för professionell användning.

14.

bildskärm för digital skyltning: en elektronisk bildskärm som i första hand är utformad för att betraktas av flera personer i andra miljöer än kontor eller bostad. Dess specifikationer ska inbegripa samtliga följande egenskaper:

a)

Unik identifierare för att göra det möjligt att rikta signaler till en specifik bildskärm.

b)

En funktion som förhindrar obehörig åtkomst till bildskärmens inställningar och den bild som visas.

c)

Nätverksanslutning (som omfattar trådbundet eller trådlöst gränssnitt) för att kontrollera, övervaka eller ta emot den information som ska visas från källor för begränsad fjärrutsändning (unicast eller multicast), men inte allmän sändning (broadcast).

d)

Utformning för att installeras hängande, monterad på eller fäst vid en fysisk struktur; avsedd att betraktas av flera personer, samt avsaknad av golvstativ vid utsläppande på marknaden.

e)

Frånvaro av en kanalväljare för visning av allmänt utsända signaler.

15.

integrerad: (för en bildskärm som ingår som en funktionell komponent i en annan produkt): en elektronisk bildskärm som inte kan användas oberoende av produkten och vars funktioner är beroende av produkten, bl.a. i fråga om strömförsörjning.

16.

medicinsk bildskärm: en elektronisk bildskärm som omfattas av tillämpningsområdet för

a)

rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter (10), eller

b)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (11), eller

c)

rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation (12), eller

d)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (13), eller

e)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (14).

17.

bildskärm i klass 1: en bildskärm för tekniskt högkvalitativ utvärdering av bilder vid viktiga moment i ett arbetsflöde för produktion eller utsändning, t.ex. vid bildtagning, efterbearbetning, sändning och lagring.

18.

bildskärmsarea: den synliga arean på en elektronisk bildskärm, beräknad genom multiplikation av den maximala synliga bildbredden och den maximala synliga bildhöjden, längs med bildskärmspanelens yta (gäller både platta och böjda bildskärmar).

19.

VR-glasögon: en apparat som användaren har på huvudet och som ger denne en omslutande virtuell verklighet genom att visa stereoskopiska bilder för varje öga, baserade på registrering av huvudets rörelser.

20.

försäljningsställe: en plats där elektroniska bildskärmar visas upp eller erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp.

Artikel 3

Leverantörernas skyldigheter

1.   Leverantörer ska säkerställa att följande gäller:

a)

Varje elektronisk bildskärm är försedd med en tryckt etikett i det format och med den information som anges i bilaga III.

b)

De parametrar i produktinformationsbladet som anges i bilaga V är införda i produktdatabasen.

c)

Produktinformationsbladet ska på särskild begäran från återförsäljare göras tillgängligt i tryckt form.

d)

Det innehåll i den tekniska dokumentationen som anges i bilaga VI är infört i produktdatabasen.

e)

Alla visuella annonser för en viss modell av elektronisk bildskärm, inklusive på internet, innehåller den energieffektivitetsklass och den skala med effektivitetsklasser som finns på etiketten i enlighet med bilagorna VII och VIII.

f)

Allt tekniskt reklammaterial för en viss modell av elektronisk bildskärm, inklusive på internet, som beskriver bildskärmens specifika tekniska parametrar, omfattar energieffektivitetsklassen för den aktuella modellen och den skala med effektivitetsklasser som finns på etiketten, i enlighet med bilaga VII.

g)

En elektronisk etikett med format och information enligt bilaga III, för varje modell av en elektronisk bildskärm, finns tillgänglig för återförsäljare.

h)

Ett elektroniskt produktinformationsblad enligt bilaga V, för varje modell av en elektronisk bildskärm, finns tillgängligt för återförsäljare.

i)

Utöver kravet i led a finns en etikett tryckt på förpackningen eller fäst vid den.

2.   Energieffektivitetsklassen ska baseras på energieffektivitetsindexet, beräknat i enlighet med bilaga II.

Artikel 4

Återförsäljarnas skyldigheter

Återförsäljare ska säkerställa följande:

a)

Varje elektronisk bildskärm på försäljningsstället, inbegripet på mässor, är försedd med den etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1 a, placerad på produktens framsida eller fäst vid den eller placerad så att den är väl synlig och entydigt förknippas med den specifika modellen; under förutsättning att den elektroniska bildskärmen är i kontinuerligt påläge när den visas för försäljning inför kunder kan den elektroniska etikett enligt artikel 3.1 g som visas på bildskärmen ersätta den tryckta etiketten.

b)

Om en elektronisk bildskärm visas på ett försäljningsställe utan att någon enhet visas utan förpackning ska den etikett som är tryckt på förpackningen, eller fäst vid den, vara synlig.

c)

Vid distansförsäljning eller telefonförsäljning tillhandahålls etiketten och produktinformationsbladet i enlighet med bilagorna VII och VIII.

d)

Alla visuella annonser för en viss modell av elektronisk bildskärm, inklusive på internet, innehåller den energieffektivitetsklass och den skala med effektivitetsklasser som finns på etiketten i enlighet med bilaga VII.

e)

Allt tekniskt reklammaterial för en viss modell av elektronisk bildskärm, inklusive sådant material på internet, som beskriver modellens specifika tekniska parametrar innehåller modellens energieffektivitetsklass och den skala med effektivitetsklasser som finns på etiketten i enlighet med bilaga VII.

Artikel 5

Skyldigheter för leverantörer av värdtjänster på internetplattformar

Om en leverantör av värdtjänster som avses i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG tillåter försäljning av elektroniska bildskärmar via sin webbplats ska tjänsteleverantören göra det möjligt att via visningsmekanismen visa den elektroniska etikett och det elektroniska produktinformationsblad som tillhandahålls av återförsäljaren i enlighet med bestämmelserna i bilaga VIII, och informera återförsäljaren om skyldigheten att visa dessa.

Artikel 6

Mätmetoder

Den information som ska tillhandahållas enligt artiklarna 3 och 4 ska fastställas genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mät- och beräkningsmetoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder, enligt vad som föreskrivs i bilaga IV.

Artikel 7

Verifieringsförfarande för marknadskontroll

Medlemsstaterna ska tillämpa det verifieringsförfarande som beskrivs i bilaga IX när de utför de verifieringar för marknadskontroll som avses i artikel 8.3 i förordning (EU) 2017/1369.

Artikel 8

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och presentera resultaten av översynen, inbegripet ett utkast till ändringsförslag om så är lämpligt, för samrådsforumet senast den 25 december 2022.

Översynen ska särskilt omfatta en bedömning av följande:

a)

Om det är eller fortfarande är lämpligt med separata energikategoriseringar av SDR (Standard Dynamic Range) och HDR (High Dynamic Range).

b)

De kontrolltoleranser som anges i bilaga IX.

c)

Om andra elektroniska bildskärmar bör ingå i tillämpningsområdet.

d)

Om kravnivåerna för större och mindre produkter är lämpligt balanserade.

e)

Om det är genomförbart att utarbeta lämpliga metoder för att uppmärksamma energianvändningen.

f)

Möjlighet att inkludera aspekter kopplade till cirkulär ekonomi.

Dessutom ska kommissionen se över och skalrevidera etiketten när kraven i artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2017/1369 uppfylls.

Artikel 9

Upphävande

Förordning (EU) nr 1062/2010 ska upphöra att gälla den 1 mars 2021.

Artikel 10

Övergångsbestämmelser

Från och med den 25 december 2019 till och med den 28 februari 2021 får det produktblad som krävs enligt artikel 3.1 b i förordning (EU) nr 1062/2010 göras tillgängligt i produktdatabasen i stället för att tillhandahållas i tryckt form tillsammans med produkten. Leverantören ska i så fall säkerställa att produktbladet på särskild begäran från återförsäljare görs tillgängligt i tryckt form.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 mars 2021. Artikel 3.1 a ska dock tillämpas från och med den 1 november 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tv-mottagare (EUT L 314, 30.11.2010, s. 64).

(3)  Meddelande från kommissionen: Arbetsplan för ekodesign 2016–2019 (COM(2016) 773 final, 30.11.2016).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare (EUT L 191, 23.7.2009, s. 42).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38).

(9)  Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge (EUT L 339, 18.12.2008, s. 45).

(10)  Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 1).

(12)  Rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation (EGT L 189, 20.7.1990, s. 17).

(13)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (EGT L 331, 7.12.1998, s. 1).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU (EUT L 117, 5.5.2017, s. 176).


BILAGA I

Definitioner för bilagorna

I bilagorna gäller följande definitioner:

1.

energieffektivitetsindex (EEI): numeriskt index som anger relativ energieffektivitet för en elektronisk bildskärm enligt punkt B i bilaga II.

2.

HDR (High Dynamic Range): en metod för att öka kontrastförhållandet i en bild på en elektronisk bildskärm med hjälp av metadata som genereras när videomaterialet skapas och som bildskärmens styrkretsar tolkar för att skapa ett kontrastförhållande och en färgåtergivning som uppfattas av det mänskliga ögat som mer realistisk(t) än det/den som åstadkoms av bildskärmar som inte är HDR-kompatibla.

3.

kontrastförhållande: skillnaden mellan högsta ljusstyrka och helt svart i en bild.

4.

luminans: det fotometriska måttet på ljusintensitet per areaenhet för ljus som färdas i en given riktning, uttryckt i enheten candela per kvadratmeter (cd/m2). Termen ljusstyrka används ofta för att subjektivt klassificera en elektronisk bildskärms luminans.

5.

automatisk ljusstyrkereglering (ABC, Automatic Brightness Control): den automatiska mekanism som när den är aktiverad reglerar en bildskärms ljusstyrka i förhållande till nivån för det omgivningsljus som belyser bildskärmens framsida.

6.

standard: avser en specifik funktions eller inställnings värde som ställs in i fabriken och är tillgängligt när kunden använder produkten för första gången, och efter en återställning till fabriksinställningar om produkten har den möjligheten.

7.

pixel (bildelement): arean för det minsta element i en bild som kan särskiljas från angränsande element.

8.

påläge eller aktivt läge: tillstånd då den elektroniska bildskärmen är ansluten till en strömkälla, har aktiverats och tillhandahåller en eller flera av sina bildskärmsfunktioner.

9.

fast meny: en särskild meny som visas när den elektroniska bildskärmen sätts på första gången eller efter en återställning till fabriksinställningar, och som erbjuder en uppsättning bildskärmsinställningar som fördefinierats av leverantören.

10.

normalkonfiguration: en bildskärmsinställning som leverantören rekommenderar till slutanvändaren via den inställningsmeny som visas när bildskärmen sätts på första gången, eller den elektroniska bildskärmens fabriksinställning för den avsedda användningen. Den måste ge slutanvändaren optimal kvalitet i den avsedda miljön och för den avsedda användningen. Normalkonfigurationen är det tillstånd som används för mätning av värden för frånläge, standbyläge, nätverksanslutet standbyläge och påläge.

11.

ljusstarkaste pålägeskonfiguration: den konfiguration av den elektroniska bildskärmen, förinställd av leverantören, som ger en godtagbar bild med högst uppmätt luminans.

12.

butikskonfiguration: den konfiguration som särskilt används för att demonstrera den elektroniska bildskärmen, t.ex. i kraftigt upplysta miljöer (butiker), och som inte automatiskt stänger av skärmen om ingen användaraktivitet eller närvaro känns av.

13.

närvarosensor eller rörelsesensor: sensor som övervakar och reagerar på rörelser i rummet runt produkten och som med hjälp av en signal kan utlösa aktiveringen till påläge. Om inga rörelser känns av under en viss tid kan detta användas för att växla till standbyläge eller nätverksanslutet standbyläge.

14.

frånläge: ett tillstånd där den elektroniska bildskärmen är ansluten till elnätet och inte tillhandahåller någon funktion; följande ska också betraktas som frånläge:

1.

Tillstånd som enbart tillhandahåller en indikering av frånläge.

2.

Tillstånd som enbart tillhandahåller funktioner avsedda att säkra elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU (1).

15.

standbyläge: tillstånd då den elektroniska bildskärmen är ansluten till elnätet eller en likströmskälla, är beroende av energi från strömkällan för att fungera som avsett och endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid:

Reaktiveringsfunktion, eller reaktiveringsfunktion och endast en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, och/eller

informations- eller statusskärm.

16.

reaktiveringsfunktion: funktion som, genom en fjärrströmbrytare, en fjärrkontrollenhet, en intern sensor eller en timer, eller genom nätverksanslutet standbyläge om det gäller en nätverksansluten bildskärm, växlar från standbyläge eller nätverksanslutet standbyläge till ett annat läge än frånläge, vilket tillhandahåller ytterligare funktioner.

17.

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare.

18.

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där en bild eller en uppsättning data öppnas med ett musklick eller när markören förs över en annan bild eller uppsättning data eller, för pekskärmar, vid beröring av en annan bild eller uppsättning data.

19.

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smarttelefoner.

20.

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till grafik och som gör det möjligt att presentera information i icke-grafisk form, om skärmen inte kan återge grafiken eller för att öka tillgängligheten genom t.ex. användning i talsyntestillämpningar.

21.

externt nätaggregat: en apparat enligt definitionen i kommissionens förordning (EU) 2019/1782 (2).

22.

standardiserat externt nätaggregat: ett externt nätaggregat som är utformat för strömförsörjning till olika apparater och som överensstämmer med en standard som utfärdats av en internationell standardiseringsorganisation.

23.

QR-kod: en matrisstreckkod som ingår i energietiketten för en produktmodell och som länkar till information om modellen i den offentliga delen av produktdatabasen.

24.

nätverk: en kommunikationsinfrastruktur med en länktopologi och en arkitektur som innefattar fysiska komponenter, organisatoriska principer, kommunikationsförfaranden och format (protokoll).

25.

nätverksgränssnitt (eller nätverksport): ett fysiskt gränssnitt, trådbundet eller trådlöst, som tillhandahåller en nätverksanslutning, genom vilket den elektroniska bildskärmens funktioner kan fjärraktiveras och data kan tas emot eller skickas. Gränssnitt för inkommande data såsom video- och ljudsignaler som inte kommer från en nätverkskälla eller använder en nätverksadress anses inte vara ett nätverksgränssnitt.

26.

nätverkstillgänglighet: en elektronisk bildskärms förmåga att aktivera funktioner efter det att ett nätverksgränssnitt har känt av en fjärrstyrd utlösningssignal (trigger).

27.

nätverksansluten bildskärm: en elektronisk bildskärm som kan ansluta till ett nätverk med hjälp av ett av sina nätverksgränssnitt, om det är aktiverat.

28.

nätverksanslutet standbyläge: ett tillstånd där den elektroniska bildskärmen kan återuppta en funktion genom en fjärrstyrd utlösningssignal (trigger) via ett nätverksgränssnitt.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 96, 29.3.2014, s. 79).

(2)  Kommissionens förordning (EU) 2019/1782 av den 1 oktober 2019 om fastställande av krav på ekodesign för externa nätaggregat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 (EUT L 272, 25.10.2019, s. 95).


BILAGA II

A.   Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen för en elektronisk bildskärm ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitetsindex för märkning (EEIlabel ) enligt vad som framgår av tabell 1. EEIlabel ska bestämmas i enlighet med del B i denna bilaga.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser för elektroniska bildskärmar

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex (EEIlabel )

A

EEIlabel < 0,30

B

0,30 ≤ EEIlabel < 0,40

C

0,40 ≤ EEIlabel < 0,50

D

0,50 ≤ EEIlabel < 0,60

E

0,60 ≤ EEIlabel < 0,75

F

0,75 ≤ EEIlabel < 0,90

G

0,90 ≤ EEIlabel

B.   Energieffektivitetsindex (EEIlabel )

Energieffektivitetsindex (EEIlabel ) för en elektronisk bildskärm ska beräknas med hjälp av följande ekvation:

Formula

där

A står för den synliga bildytans area i dm2,

Pmeasured är den uppmätta effekten (W) i påläge och normalkonfiguration och med inställning som anges i tabell 2,

corrl är en korrektionsfaktor med värden som anges i tabell 3.

Tabell 2

Mätning av Pmeasured

Nivå (SDR/HDR)

Pmeasured

SDR (Standard Dynamic Range): PmeasuredSDR

Effektbehov (W) i påläge, uppmätt vid visning av standardiserade provningssekvenser med rörliga bilder från dynamiskt sändningsinnehåll. Tillämpliga avdrag enligt del C i denna bilaga bör göras från Pmeasured .

HDR (High Dynamic Range):

PmeasuredHDR

Effektbehov (W) i påläge, uppmätt som för PmeasuredSDR men med HDR-funktionen aktiverad genom metadata i de standardiserade HDR-provningssekvenserna. Tillämpliga avdrag enligt del C i denna bilaga bör göras från Pmeasured .


Tabell 3

Värde för corrl

Typ av elektronisk bildskärm

Värde för corrl

Tv-apparat

0,0

Datorskärm

0,0

Bildskärm för digital skyltning

0,00062 *(lum-500)*A

där ”lum” är toppnivån av vitluminans i cd/m2 för den elektroniska bildskärmens ljusstarkaste pålägeskonfiguration och A är bildskärmsarean i dm2 .

C.   Avdrag och justeringar för beräkning av EEIlabel

Pmeasured får minskas med 10 % för elektroniska bildskärmar med automatisk ljusstyrkereglering som uppfyller samtliga följande krav:

a)

Automatisk ljusstyrkereglering är aktiverad i den elektroniska bildskärmens normalkonfiguration och kvarstår i alla andra SDR-konfigurationer (Standard Dynamic Range) som är tillgängliga för slutanvändaren.

b)

Värdet för Pmeasured i normalkonfiguration mäts med automatisk ljusstyrkereglering avaktiverad eller, om automatisk ljusstyrkereglering inte kan avaktiveras, vid förhållanden med omgivningsljus på 100 lux uppmätt vid den automatiska ljusstyrkeregleringens sensor.

c)

Värdet för Pmeasured med automatisk ljusstyrkereglering avaktiverad ska i tillämpliga fall vara minst lika stort som den uppmätta effekten i påläge med automatisk ljusstyrkereglering aktiverad vid förhållanden med omgivningsljus på 100 lux uppmätt vid den automatiska ljusstyrkeregleringens sensor.

d)

Med automatisk ljusstyrkereglering aktiverad måste det uppmätta värdet minska med minst 20 % när omgivningsljuset, uppmätt vid den automatiska ljusstyrkeregleringens sensor, minskas från 100 lux till 12 lux.

e)

Den automatiska ljusstyrkeregleringen av bildskärmens luminans uppfyller samtliga följande värden när omgivningsljuset, uppmätt vid den automatiska ljusstyrkeregleringens sensor, ändras.

Bildskärmens uppmätta luminans vid 60 lux är mellan 65 % och 95 % av dess luminans uppmätt vid 100 lux.

Bildskärmens uppmätta luminans vid 35 lux är mellan 50 % och 80 % av dess luminans uppmätt vid 100 lux.

Bildskärmens uppmätta luminans vid 12 lux är mellan 35 % och 70 % av dess luminans uppmätt vid 100 lux.


BILAGA III

Etikett för elektroniska bildskärmar

1.   ETIKETT

Image 1

Följande information ska finnas på etiketten för elektroniska bildskärmar:

I.

QR-kod.

II.

Leverantörens namn eller varumärke.

III.

Leverantörens modellbeteckning.

IV.

Skala för energieffektivitetsklasserna A till G.

V.

Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med bilaga II.B när PmeasuredSDR används.

VI.

Energianvändning i påläge, uttryckt i kWh per1 000h, vid visning av SDR-innehåll, avrundad till närmaste heltal.

VII.

Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med bilaga II.B när PmeasuredHDR används.

VIII.

Energianvändning i påläge, uttryckt i kWh per1 000h, vid visning av HDR-innehåll, avrundad till närmaste heltal.

IX.

Synlig bildskärmsdiagonal i centimeter och tum samt horisontell och vertikal upplösning i pixlar.

X.

Numret på denna förordning, dvs. 2019/2013.

2.   ETIKETTENS UTFORMNING

Image 2

Förklaringar:

a)

Etiketten ska vara minst 96 mm bred och 192 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format ska dess innehåll ändå ha proportioner enligt specifikationerna ovan. För elektroniska bildskärmar med en diagonal för den synliga arean som är kortare än 127 cm (50 tum) får etiketten skalas ned, men inte längre än till 60 % av dess normala storlek, och dess innehåll ska fortfarande ha de proportioner som anges ovan och QR-koden ska fortfarande vara läsbar av en allmänt tillgänglig QR-läsare, t.ex. en sådan som är integrerad i en smarttelefon.

b)

Etikettens bakgrund ska vara 100 % vit.

c)

Teckensnitten ska vara Verdana och Calibri.

d)

Dimensioner och specifikationer för de olika delarna av etiketten ska vara de som anges i bilden av etikettens utformning.

e)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

f)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (numreringen återfinns i figuren ovan):

Image 3

Färgerna på EU-logotypen ska vara följande:

Bakgrund: 100,80,0,0.

Stjärnor: 0,0,100,0.

Image 4

Färgen på ”ENERGY”-logotypen ska vara 100,80,0,0.

Image 5

QR-koden ska vara 100 % svart.

Image 6

Leverantörens namn ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 9 punkter.

Image 7

Modellbeteckningen ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 9 punkter.

Image 8

För A–G-skalan gäller följande:

Bokstäverna i energieffektivitetsskalan ska vara 100 % vita, med teckensnittet Calibri, fetstil och teckenstorleken 19 punkter, och centrerade på en axel 4,5 mm från pilarnas vänstra sida.

Färgerna på pilarna i A–G-skalan ska vara följande:

Klass A: 100,0,100,0.

Klass B: 70,0,100,0.

Klass C: 30,0,100,0.

Klass D: 0,0,100,0.

Klass E: 0,30,100,0.

Klass F: 0,70,100,0.

Klass G: 0,100,100,0.

Image 9

Gränslinjerna ska ha en vikt på 0,5 punkter och färgen ska vara 100 % svart.

Image 10

Energieffektivitetsklassens bokstav ska vara 100 % vit, med teckensnittet Calibri, fetstil och teckenstorleken 33 punkter. Pilen med energieffektivitetsklassen och motsvarande pil i A–G-skalan ska vara placerade så att deras spetsar är i nivå med varandra. Bokstaven i pilen med energieffektivitetsklassen ska vara placerad i centrum av pilens rektangulära del, vilken ska vara 100 % svart.

Image 11

Värdet för energianvändningen med SDR ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 28 punkter, ”kWh/1 000h” ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 16 punkter. Texten ska vara centrerad och 100 % svart.

Image 12

HDR- och skärmpiktogrammen ska vara 100 % svarta och enligt bilden av etikettens utformning. Texten (värden och enheter) ska vara 100 % svart och i enlighet med följande:

Ovanför HDR-piktogrammet ska bokstäverna för energieffektivitetsklasserna (A–G) vara centrerade, bokstaven för den relevanta energieffektivitetsklassen ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 16 punkter, och övriga bokstäver ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 10 punkter. Under HDR-piktogrammet ska värdet för energianvändningen med HDR vara centrerat och ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 16 punkter, och ”kWh/1 000h” ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 10 punkter.

Texten i skärmpiktogrammet ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 9 punkter och vara placerad enligt bilden av etikettens utformning.

Image 13

Numret på förordningen ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 6 punkter.


BILAGA IV

Mätmetoder och beräkningar

När det gäller överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med hjälp av harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis, och i enlighet med de bestämmelser som fastställs i denna bilaga.

Mätningar och beräkningar ska överensstämma med de tekniska definitioner, villkor, ekvationer och parametrar som anges i denna bilaga. Elektroniska bildskärmar som kan fungera i såväl 2D- som 3D-läge ska provas när de används i 2D-läge.

En elektronisk bildskärm som släpps ut på marknaden som ett enda paket, men är uppdelad i två eller flera fysiskt separata enheter ska, för kontroll av överensstämmelse med kraven i denna bilaga, behandlas som en enda elektronisk bildskärm. Om flera elektroniska bildskärmar som kan släppas ut på marknaden separat kombineras till ett gemensamt system ska de enskilda elektroniska bildskärmarna behandlas som separata bildskärmar.

1.   MÄTNING AV EFFEKTBEHOV I PÅLÄGE

Mätningar av effektbehovet i påläge ska uppfylla samtliga följande allmänna villkor:

a)

Mätningarna ska göras på elektroniska bildskärmar i normalkonfiguration.

b)

Mätningarna ska utföras i en omgivningstemperatur på 23 °C +/- 5 °C.

c)

Mätningarna ska utföras med hjälp av en dynamisk videosignal för sändning i en provslinga (test loop) som representerar typiskt sändningsinnehåll för elektroniska bildskärmar med SDR (Standard Dynamic Range). För HDR-mätning måste den elektroniska bildskärmen automatiskt och korrekt reagera på HDR-metadata i provslingan. Mätningen ska avse den genomsnittliga effekt som förbrukas under 10 minuter i följd.

d)

Mätningarna ska göras efter det att den elektroniska bildskärmen har varit i frånläge eller, om frånläge inte är tillgängligt, i standbyläge, under minst en timme, omedelbart följt av minst en timme i påläge, och ska vara avslutade inom högst tre timmar i påläge. Relevant videosignal ska visas under hela den tid som utrustningen är i påläge. För elektroniska bildskärmar som man vet stabiliseras inom en timme får varaktigheten reduceras om man kan visa att de resulterande mätningarna ligger inom 2 % av de resultat som annars skulle uppnås med de varaktigheter som beskrivs här.

e)

Om automatisk ljusstyrkereglering är tillgänglig ska den vara avstängd under mätningarna. Om den inte kan stängas av ska mätningarna utföras med ett omgivningsljus på 100 lux, uppmätt vid den automatiska ljusstyrkeregleringens sensor.

2.   MÄTNINGAR AV TOPPNIVÅ AV VITLUMINANS

Mätningar av toppnivån av vitluminans ska göras

a)

med en luminansmätare som känner av den del av bildskärmen som visar en helt (100 %) vit bild som ingår i ett mönster för fullskärmsprov (full screen test) som inte överskrider det bildmedelvärde (APL, Average Picture Level) där någon effektbegränsning eller annan oregelbundenhet uppstår,

b)

utan att luminansmätarens avkänningspunkt på den elektroniska bildskärmen påverkas vid växling mellan normalkonfigurationen och den ljusstarkaste pålägeskonfigurationen.


BILAGA V

Produktinformationsblad

Leverantören ska införa den information som anges i tabell 4 i produktdatabasen, i enlighet med artikel 3.1 b.

Länken till modellen i produktdatabasen, i form av en URL-adress som är läsbar för människor eller en QR-kod eller produktens registreringsnummer, ska tydligt anges i produkthandboken och annan litteratur som tillhandahålls med produkten.

Tabell 4

Information, ordningsföljd och format för produktinformationsbladet

 

Information

Värde och precision

Enhet

Anmärkning

1.

Leverantörens namn eller varumärke

TEXT

 

 

2.

Leverantörens modellbeteckning

TEXT

 

 

3.

Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

Om det slutgiltiga värdet för denna parameter genereras automatiskt från produktdatabasen ska leverantören inte ange några värden.

4.

Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)

X,X

W

Avrundat till en decimal för effektvärden under 100 W och till närmaste heltal för effektvärden över 100 W.

5.

Energieffektivitetsklass för HDR (High Definition Range)

[A/B/C/D/E/F/G] eller ”e.t.”

 

Om det slutgiltiga värdet för denna parameter genereras automatiskt från produktdatabasen ska leverantören inte ange några värden. Ange ”e.t.” (ej tillämpligt) om HDR-läge saknas.

6.

Effektbehov i påläge för HDR (High Dynamic Range)

X,X

W

Avrundat till en decimal för effektvärden under 100 W och till heltal för effektvärden på minst 100 W. Ange ”0” (noll) om föregående uppgift är ”ej tillämpligt”.

7.

Effektbehov i frånläge

X,X

W

 

8.

Effektbehov i standbyläge

X,X

W

 

9.

Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge

X,X

W

 

10.

Kategori av elektronisk bildskärm

[tv-apparat/datorskärm/skyltningsskärm/övriga]

 

Välj ett alternativ.

11.

Höjd-breddförhållande

X

:

Y

Heltal

T. ex. ”16:9” eller ”21:9”

12.

Skärmupplösning (pixlar)

X

x

Y

Pixlar

Antal pixlar, horisontellt och vertikalt

13.

Skärmdiagonal

X,X

cm

Uttryckt i cm enligt SI-systemet och avrundat till närmaste decimal.

14.

Skärmdiagonal

X

tum

Frivilligt, uttryckt i tum och avrundat till närmaste heltal.

15.

Synlig bildskärmsarea

X,X

cm2

Avrundat till en decimal

16.

Bildskärmsteknik

TEXT

 

LCD / LED LCD / QLED LCD / OLED / MicroLED / QDLED / SED / FED / EPD osv.

17.

Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig

[JA/NEJ]

 

Måste vara aktiverad som standard (om JA)

18.

Sensor för taligenkänning tillgänglig

[JA/NEJ]

 

 

19.

Närvarosensor tillgänglig

[JA/NEJ]

 

Måste vara aktiverad som standard (om JA)

20.

Bilduppdateringsfrekvens

X

Hz

 

21.

Minsta garanterade tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (t.o.m.)

DD MM ÅÅÅÅ

Datum

Enligt punkt E 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2021 (1).

22.

Minsta garanterade tillgång till reservdelar (t.o.m.)

DD MM ÅÅÅÅ

Datum

Enligt punkt D 5 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2021.

23.

Minsta garanterade produktsupport (t.o.m.)

DD MM ÅÅÅÅ

Datum

 

24.

Typ av strömförsörjning (nätaggregat)

internt/externt/standardiserat externt

 

Välj ett alternativ.

i)

Standardiserat externt nätaggregat (som finns med i produktens förpackning)

Namn på standard

TEXT

 

 

 

Ingående spänning

X

V

 

Utgående spänning

X

V

 

ii)

Lämpligt standardiserat externt nätaggregat (om det inte finns med i produktens förpackning)

Namn på standard

TEXT

 

Obligatoriskt endast om inget externt nätaggregat finns i förpackningen, annars frivilligt.

 

 

Krav på utgående spänning

X,X

V

Obligatoriskt endast om inget externt nätaggregat finns i förpackningen, annars frivilligt.

 

 

Krav på utgående strömstyrka

X,X

A

Obligatoriskt endast om inget externt nätaggregat finns i förpackningen, annars frivilligt.

 

 

Krav på strömmens frekvens

X

Hz

Obligatoriskt endast om inget externt nätaggregat finns i förpackningen, annars frivilligt.


(1)  Kommissionens förordning (EU) 2019/2021 av den 1 oktober 2019 om fastställande av ekodesignkrav för elektroniska bildskärmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 (se sidan 241 i detta nummer av EUT).


BILAGA VI

Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 d ska omfatta följande:

1.

Data för identifiering (allmän beskrivning av modellen):

a)

Varumärke och modellbeteckning.

b)

Leverantörens namn, adress, registrerade firmanamn.

2.

Hänvisningar till harmoniserade standarder som tillämpats, andra mätstandarder och specifikationer som använts för att mäta tekniska parametrar, och utförda beräkningar.

3.

Särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas i samband med att modellen monteras, installeras och provas.

4.

En förteckning över alla likvärdiga modeller, inbegripet modellbeteckningar.

5.

Modellens uppmätta tekniska parametrar som förtecknas i tabell 5, samt beräkningar som utförts med de uppmätta parametrarna.

Tabell 5

Uppmätta tekniska parametrar

 

 

Värde och precision

Enhet

Anmärkningar

 

Allmänt

 

 

 

1.

Omgivningstemperatur

XX,XX

°C

 

2.

Provningsspänning

X

V

 

3.

Frekvens

X,X

Hz

 

4.

Total harmonisk distorsion (THD) för elförsörjningssystemet

X

%

 

 

För påläge

 

 

 

5.

Toppnivån av vitluminans för den ljusstarkaste pålägeskonfigurationen

X

cd/m2

 

6.

Toppnivån av vitluminans för normalkonfiguration

X

cd/m2

 

7.

Kvot för toppnivån av vitluminans (beräknad)

X,X

%

Värdet på rad 6 ovan dividerat med värdet på rad 5 och multiplicerat med 100.

 

För APD

 

 

 

8.

Varaktigheten för pålägestillståndet innan den elektroniska bildskärmen automatiskt växlar till standby- eller frånläge, eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga effektförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge.

mm:ss

 

 

 

För tv-apparater: Den uppmätta tiden efter den senaste användarinteraktionen innan tv-apparaten automatiskt växlar till standby- eller frånläge, eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga effektförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge.

mm:ss

 

 

 

För tv-apparater utrustade med närvarosensor: Den uppmätta tiden, under vilken ingen närvaro känns av, innan tv-apparaten automatiskt växlar till standby- eller frånläge, eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga effektförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge.

mm:ss

 

 

 

Andra elektroniska bildskärmar än tv-apparater och bildskärmar för sändning: Den uppmätta tiden, under vilken ingen insignal känns av, innan den elektroniska bildskärmen automatiskt växlar till standby- eller frånläge, eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga effektförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge.

mm:ss

 

 

 

För automatisk ljusstyrkereglering (ABC)

 

 

Om den är tillgänglig och aktiverad som standard (enligt tabell 4 i bilaga V).

9.

Den elektroniska bildskärmens genomsnittliga effektbehov i påläge när omgivningsljusets intensitet, uppmätt vid den elektroniska bildskärmens sensor för automatisk ljusstyrkereglering, är 100 lux och 12 lux.

X,X

W

 

10

Procentuell effektsänkning till följd av den automatiska ljusstyrkeregleringens reaktion på omgivningsljusets ändrade intensitet från 100 lux till 12 lux.

X,X

%

 

11

Bildskärmens toppnivå av vitluminans med omgivningsljus, vars intensitet uppmätt vid den elektroniska bildskärmens sensor för automatisk ljusstyrkereglering är vardera 100, 60, 35 och 12 lux.

x

cd/m2

 

 

Uppmätt effekt i påläge vid omgivningsljus på 100 lux vid sensorn för automatisk ljusstyrkereglering.

X,X

W

 

 

Uppmätt effekt i påläge vid omgivningsljus på 12 lux vid sensorn för automatisk ljusstyrkereglering.

X,X

W

 

 

Uppmätt bildskärmsluminans vid omgivningsljus på 60 lux vid sensorn för automatisk ljusstyrkereglering.

X

cd/m2

 

 

Uppmätt bildskärmsluminans vid omgivningsljus på 35 lux vid sensorn för automatisk ljusstyrkereglering.

X

cd/m2

 

 

Uppmätt bildskärmsluminans vid omgivningsljus på 12 lux vid sensorn för automatisk ljusstyrkereglering.

X

cd/m2

 

6.

Kompletterande informationskrav:

a)

Källa för de inkommande ljud- och videotestsignaler som används vid provning.

b)

Information och dokumentation om instrumentering, uppställning och kretsar som använts för elprovning.

c)

Eventuella provningsförhållanden som inte beskrivs eller fastställs i punkt b.

d)

För påläge:

i)

Karaktäristiska data för den dynamiska videosignal som representerar typiskt utsänt tv-innehåll; signalen för HDR måste utlösa att den elektroniska bildskärmen automatiskt växlar till HDR-läge till följd av metadata i HDR-signalen.

ii)

Den serie av steg som krävs för att uppnå ett stabilt tillstånd när det gäller effektbehovsnivå.

iii)

Bildinställningar som används för mätningen av den ljusstarkaste toppnivån av vitluminans och det testmönster för videosignal som används för mätningen.

e)

För standby- och frånläge:

i)

Använd mätmetod.

ii)

En beskrivning av hur läget valdes eller programmerades, inklusive eventuella utökade reaktiveringsfunktioner.

iii)

Serie av händelser för att nå det tillstånd där den elektroniska bildskärmen automatiskt växlar läge.

f)

För elektroniska bildskärmar med ett särskilt signalgränssnitt för dator:

i)

Bekräftelse av att den elektroniska bildskärmen prioriterar de energistyrningsprotokoll för datorbildskärm som anges i punkt 6.2.3 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 (1). Eventuella avvikelser från protokollen bör rapporteras.

g)

Endast för nätverksanslutna elektroniska bildskärmar:

i)

Antal och typ av gränssnitt och nätverksgränssnitt och, utom för trådlösa nätverksgränssnitt, deras placering på den elektroniska bildskärmen.

ii)

Uppgift om huruvida den elektroniska bildskärmen ska betecknas som en elektronisk bildskärm med HiNA-funktion; om uppgift saknas anses den elektroniska bildskärmen inte vara en HiNA-bildskärm eller en bildskärm med HiNA-funktion.

iii)

Information om huruvida den nätverksanslutna elektroniska bildskärmen har funktionalitet som möjliggör för energistyrningsfunktionen och/eller slutanvändaren att växla den elektroniska bildskärmen, när den är i ett tillstånd som ger tillgång till nätverksanslutet standbyläge, till standbyläge eller frånläge eller något annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga kraven på effektbehov för frånläge och/eller standbyläge, inbegripet, i tillämpliga fall, effektavdraget för den utökade reaktiveringsfunktionen.

h)

För varje typ av nätverksport:

i)

Den standardtid (mm:ss) efter vilken energistyrningsfunktionen växlar bildskärmen till ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge.

ii)

Den utlösningssignal (trigger) som används för att reaktivera den elektroniska bildskärmen.

7.

Om den information som ingår i den tekniska dokumentationen av en viss modell av elektronisk bildskärm har erhållits

a)

från en modell som har samma tekniska egenskaper av betydelse för den tekniska information som ska lämnas, men som produceras av en annan tillverkare, eller

b)

genom beräkning på grundval av konstruktion eller extrapolering från en annan modell från samma eller en annan leverantör, eller båda

ska den tekniska dokumentationen innehålla relevanta uppgifter om dessa beräkningar, vilken analys som leverantörerna har gjort för att kontrollera att beräkningarna stämmer och, i lämpliga fall, deklarationen om de identiska modellerna från olika leverantörer.

8.

Kontaktuppgifter för den person som har befogenhet att ingå bindande avtal för leverantören ska, om de inte ingår i den tekniska information som laddas upp i databasen, på begäran göras tillgängliga för marknadskontrollmyndigheter eller för kommissionen så att de kan utföra sina uppgifter i enlighet med denna förordning.


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 av den 26 juni 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för datorer och datorservrar (EUT L 175, 27.6.2013, s. 13).


BILAGA VII

Information som ska tillhandahållas i visuella annonser och tekniskt reklammaterial, vid distansförsäljning och telefonförsäljning, med undantag av distansförsäljning via internet

1.   

För att säkerställa att visuella annonser överensstämmer med kraven i artiklarna 3.1 e och 4 d ska den energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten visas i enlighet med punkt 4 i denna bilaga.

2.   

För att säkerställa att tekniskt reklammaterial överensstämmer med kraven i artiklarna 3.1 f och 4 e ska den energiklass och den skala med effektivitetsklasser som finns på etiketten visas i enlighet med punkt 4 i denna bilaga.

3.   

Vid all pappersbaserad distansförsäljning måste den energiklass och den skala med effektivitetsklasser som finns på etiketten visas på det sätt som anges i punkt 4 i denna bilaga.

4.   

Energieffektivitetsklassen och skalan med energieffektivitetsklasser ska visas på det sätt som anges i figur 1:

a)

Pilen ska innehålla den bokstav som anger energieffektivitetsklassen i 100 % vitt, med teckensnittet Calibri, fetstil och en teckenstorlek som minst motsvarar prisuppgiftens, när priset anges.

b)

Pilens färg ska vara samma som energieffektivitetsklassens färg.

c)

Skalan med energieffektivitetsklasser ska vara 100 % svart.

d)

Storleken ska vara sådan att pilen är klart synlig och läsbar. Bokstaven i pilen med energieffektivitetsklassen ska vara placerad i centrum av pilens rektangulära del, och en kantlinje som är 100 % svart och har en vikt på 0,5 punkter ska finnas runt pilen och bokstaven för energieffektivitetsklassen.

Om visuella annonser, tekniska reklammaterial eller pappersbaserade material för distansförsäljning trycks i enfärgstryck kan pilen i dessa visuella annonser, tekniska reklammaterial eller pappersbaserade material för distansförsäljning undantagsvis återges i enfärgstryck.

Figur 1

Exempel på vänster-/högerpil i flerfärgs-/enfärgstryck, inklusive skalan med energieffektivitetsklasser

Image 14

5.   

Vid telefonbaserad distansförsäljning måste kunden särskilt informeras om produktens energieffektivitetsklass och om den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten, och om kundens möjlighet att få tillgång till etiketten och produktinformationsbladet via produktdatabasen, eller genom att begära en tryckt kopia.

6.   

För alla de situationer som anges i punkterna 1–3 och 5 måste det finnas en möjlighet för kunden att på begäran få en tryckt kopia av etiketten och produktinformationsbladet.


BILAGA VIII

Information som ska tillhandahållas vid distansförsäljning via internet

1.   

Lämplig etikett som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 g ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Storleken ska vara sådan att etiketten är väl synlig och läsbar och den ska stå i proportion till den storlek som anges i punkt 2 a i bilaga III. Etiketten får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att visa etiketten överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om en kapslad skärmbild används ska etiketten visas vid första musklicket på bilden, när markören förs över bilden eller, för pekskärmar, vid beröring av bilden.

2.   

Den bild som används för att visa etiketten om en kapslad skärmbild används ska uppfylla följande krav (se figur 2):

a)

Den ska visa en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i 100 % vitt, med teckensnittet Calibri, fetstil och samma teckenstorlek som prisuppgiften.

c)

Skalan med energieffektivitetsklasser ska vara 100 % svart.

d)

Den ska ha ett av följande två format, och dess storlek ska vara sådan att pilen är klart synlig och läsbar. Bokstaven i pilen med energieffektivitetsklassen ska vara placerad i centrum av pilens rektangulära del, och en synlig kantlinje som är 100 % svart ska finnas runt pilen och bokstaven för energieffektivitetsklassen.

Figur 2

Exempel på vänster-/högerpil i flerfärgstryck, inklusive skalan med energieffektivitetsklasser

Image 15

3.   

Om kapslad skärmbild används ska etiketten visas på följande sätt:

a)

Den bild som avses i punkt 2 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b)

Bilden ska vara länkad till den etikett som fastställs i bilaga III.

c)

Etiketten ska visas vid musklickning, när markören förs över bilden eller, för pekskärmar, vid beröring av bilden.

d)

Etiketten ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av etiketten på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Etiketten ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text som ska visas om etiketten inte kan visas grafiskt ska ange produktens energieffektivitetsklass och ha samma teckenstorlek som prisuppgiften.

4.   

Ett lämpligt produktinformationsblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 h ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Storleken ska vara sådan att produktinformationsbladet är väl synligt och läsbart. Produktinformationsbladet får visas med hjälp av en kapslad skärmbild eller genom hänvisning till produktdatabasen, och den länk som i så fall används för att få tillgång till produktinformationsbladet ska tydligt och läsligt ange ”Produktinformationsblad”. Om en kapslad skärmbild används ska produktinformationsbladet visas vid första musklicket på länken, när markören förs över länken eller, för pekskärmar, vid beröring av länken.


BILAGA IX

Verifieringsförfarande för marknadskontroll

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i produktinformationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

Om en modell är utformad för att känna av att den genomgår provning (genom att t.ex. känna igen provningsförhållanden eller provningscykler) och specifikt reagera genom att automatiskt ändra sin prestanda under provningen för att uppnå en gynnsammare nivå för någon av de parametrar som anges i denna förordning eller ingår i den tekniska dokumentationen eller i någon dokumentation som tillhandahålls, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning ska de följande förfarande användas:

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/1369 (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden, inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna,

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i produktinformationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energieffektivitetsklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (dvs. de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 6.

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa ytterligare tre enheter vara av en eller flera likvärdiga modeller.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 6.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga IV.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 6 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 6

Kontrolltoleranser

Parameter

Kontrolltoleranser

Effektbehov (W) i påläge (Pmeasured )

Det fastställda värdet (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 7 %.

Effektbehov (W) i frånläge, standbyläge och nätverksanslutet standbyläge, enligt vad som är tillämpligt

Det fastställda värdet (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W om det deklarerade värdet är 1,00 W eller lägre, eller med mer än 10 % om det deklarerade värdet är högre än 1,00 W.

Synlig bildskärmsdiagonal i centimeter (och i tum om detta har deklarerats)

Det fastställda värdet (*1) får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 1 cm (eller 0,4 tum).

Synlig bildskärmsarea i dm2

Det fastställda värdet (*1) får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 0,1 dm2.

Skärmupplösning i antal pixlar horisontellt och vertikalt

Det fastställda värdet (*1) får inte avvika från det deklarerade värdet.


(*1)  Om ytterligare tre enheter provas enligt punkt 4 avser det fastställda värdet det aritmetiska medelvärdet av de värden som fastställts för dessa tre enheter.


5.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 315/29


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2014

av den 11 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och kommissionens förordning (EU) 2017/1369 med avseende på energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 och kommissionens direktiv 96/60/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (1), särskilt artiklarna 11.5 och 16, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) 2017/1369 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter om märkning eller skalrevidering för produktgrupper med en betydande potential att spara energi och i relevanta fall andra resurser.

(2)

Bestämmelser om energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk fastställdes genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 (2).

(3)

Bestämmelser om energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk fastställdes genom kommissionens direktiv 96/60/EG (3).

(4)

I kommissionens meddelande COM(2016) 773 final (4) (arbetsplan för ekodesign som fastställts av kommissionen genom tillämpning av artikel 16.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (5)) anges prioriteringarna för arbetet inom ramen för ekodesign och energimärkning för perioden 2016–2019. I arbetsplanen för ekodesign fastställs de energirelaterade produktgrupper som anses vara prioriterade för genomförande av förstudier och slutligen antagande av genomförandeåtgärder, samt översynen av kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 (6), delegerad förordning (EU) nr 1061/2010 och direktiv 96/60/EG.

(5)

Åtgärderna i arbetsplanen beräknas kunna leda till årliga slutenergibesparingar på totalt mer än 260 TWh 2030, vilket motsvarar cirka 100 miljoner ton per år i minskade utsläpp av växthusgaser 2030. Tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk hör till de produktgrupper som anges i arbetsplanen, med en uppskattad årlig energibesparing på 2,5 TWh, vilket leder till minskade växthusgasutsläpp på 0,8 Mt koldioxidekvivalenter per år, och vattenbesparingar på 711 miljoner kubikmeter år 2030.

(6)

Tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk hör till de produktgrupper som avses i artikel 11.5 b i förordning (EU) 2017/1369 och för vilka kommissionen bör anta en delegerad akt för att införa en skalreviderad etikett.

(7)

Kommissionen har sett över delegerad förordning (EU) nr 1061/2010, enligt kravet i dess artikel 7, och direktiv 96/60/EG, och analyserat produkternas tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter samt det faktiska konsumentbeteendet. Översynen utfördes i nära samarbete med intressenter och berörda parter från unionen och tredjeländer. Resultaten av översynen offentliggjordes och presenterades för det samrådsforum som inrättats i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1369.

(8)

Översynen visade att det fanns ett behov av att införa reviderade energimärkningskrav för tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk, och att båda skulle kunna omfattas av samma energimärkningsförordning. Tillämpningsområdet för denna förordning bör därför omfatta tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk.

(9)

Tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare som inte är avsedda för hushållsbruk har särskilda egenskaper och användningsområden. De omfattas av andra rättsakter, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om maskiner (7), och bör därför inte ingå i denna förordnings tillämpningsområde. Förordningen om tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk bör tillämpas på tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med samma tekniska egenskaper, oavsett användningsmiljö.

(10)

De miljöaspekter hos tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk som har identifierats som relevanta för denna förordning är energianvändning och vattenförbrukning i användningsfasen, avfall i form av uttjänta produkter samt utsläpp i luft och vatten under tillverkningsfasen (på grund av utvinning och bearbetning av råvaror) och under användningsfasen (på grund av elförbrukning).

(11)

Det framgår av översynen att el- och vattenförbrukningen för de produkter som omfattas av denna förordning ytterligare kan minskas avsevärt genom energimärkningsåtgärder som är inriktade på att framhäva skillnader mellan produkter, och på så sätt säkerställa incitament för leverantörer att ytterligare förbättra energi- och resurseffektiviteten för tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk, och genom större hänsyn till konsumenternas förväntningar när de använder tvättprogram eller fullständiga tvätt- och torkprogram, särskilt vad avser deras tidslängd.

(12)

Energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk gör det möjligt för konsumenterna att göra välgrundade val till fördel för energi- och resurseffektivare produkter. Förståelsen för och relevansen av den information som anges på etiketten har bekräftats genom en särskild konsumentenkät i enlighet med artikel 14.2 i förordning (EU) 2017/1369.

(13)

Tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk som visas på mässor bör förses med energimärkning om en första enhet av modellen redan har släppts ut på marknaden eller släpps ut på marknaden i samband med mässan.

(14)

Mätningar av relevanta produktparametrar bör utföras med tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mätmetoder. Dessa metoder bör ta hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (8).

(15)

Mot bakgrund av den ökande försäljningen av energirelaterade produkter via webbutiker och försäljningsplattformar på internet, i stället för direkt från leverantörerna, bör det klargöras att leverantörer av värdtjänster i form av webbutiker och försäljningsplattformar på internet bör ansvara för att den etikett som tillhandahålls av produktens leverantör visas i närheten av priset. De bör informera produktens leverantör om denna skyldighet men inte vara ansvariga för etikettens och produktinformationsbladets innehåll och riktighet. I sin tillämpning av artikel 14.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG (9) om elektronisk handel bör dock sådana värdtjänster på internetplattformar utan dröjsmål vidta åtgärder för att radera eller blockera tillgång till information om den aktuella produkten om de, genom information från t.ex. marknadskontrollmyndigheten, känner till att produkten inte uppfyller kraven (t.ex. att en etikett eller ett produktinformationsblad saknas eller är ofullständig(t) eller inkorrekt). En leverantör som säljer direkt till slutanvändare via sin egen webbplats omfattas av den skyldighet vid distansförsäljning för återförsäljare som avses i artikel 5 i förordning (EU) 2017/1369.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning har diskuterats av samrådsforumet och medlemsstaternas experter i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2017/1369.

(17)

Delegerad förordning (EU) nr 1061/2010 och direktiv 96/60/EG bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav på märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med elnätsanslutning, inklusive sådana som också kan drivas med batterier och sådana som är inbyggda.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på följande:

a)

Tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare inom tillämpningsområdet för direktiv 2006/42/EG.

b)

Batteridrivna tvättmaskiner för hushållsbruk och batteridrivna kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk som kan anslutas till elnätet med en omvandlare från växelström till likström som inköps separat.

c)

Tvättmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet under 2 kg och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet under 2 kg.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

nätanslutning eller elnätsanslutning: strömförsörjning från elnätet med 230 volt (± 10 %) och 50 Hz växelström.

2.

automatisk tvättmaskin: en tvättmaskin där lasten (tvätten) sköts helt och hållet av tvättmaskinen utan att användaren behöver ingripa medan programmet körs.

3.

tvättmaskin för hushållsbruk: automatisk tvättmaskin som tvättar och sköljer hushållstvätt med hjälp av vatten samt kemiska, mekaniska och termiska processer, som även har en centrifugeringsfunktion, och som enligt tillverkarens försäkran om överensstämmelse uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU (10) eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU (11).

4.

kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk: tvättmaskin för hushållsbruk som utöver den automatiska tvättmaskinens funktioner i samma trumma också har en funktion för att torka textilierna genom upphettning och tumling, och som enligt tillverkarens försäkran om överensstämmelse uppfyller kraven i direktiv 2014/35/EU eller direktiv 2014/53/EU.

5.

inbyggd tvättmaskin för hushållsbruk: en tvättmaskin för hushållsbruk som är utformad, provad och saluförd uteslutande för att

a)

installeras i skåp eller omslutas (ovanför och/eller undertill och på sidorna) av paneler,

b)

fästas säkert i skåpet eller panelerna på sidorna, ovanför eller undertill, och

c)

utrustas med en integrerad fabriksfärdigställd framsida eller monteras tillsammans med en specialanpassad frontpanel.

6.

inbyggd kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk: en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk som är utformad, provad och saluförd uteslutande för att

a)

installeras i skåp eller omslutas (ovanför och/eller undertill och på sidorna) av paneler,

b)

fästas säkert i skåpet eller panelerna på sidorna, ovanför eller undertill, och

c)

utrustas med en integrerad fabriksfärdigställd framsida eller monteras tillsammans med en kundanpassad frontpanel.

7.

tvättmaskin för hushållsbruk med flera trummor: en tvättmaskin för hushållsbruk som är utrustad med fler än en trumma, antingen i separata enheter eller i samma hölje.

8.

kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk med flera trummor: kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk som är utrustad med fler än en trumma, antingen i separata enheter eller i samma hölje.

9.

försäljningsställe: en plats där tvättmaskiner för hushållsbruk och/eller kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk visas upp eller bjuds ut till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp.

Ytterligare definitioner för bilagorna finns i bilaga I.

Artikel 3

Leverantörernas skyldigheter

1.   Leverantörer ska säkerställa följande:

a)

Varje tvättmaskin för hushållsbruk och kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk är försedd med en tryckt etikett i det format som anges i bilaga III och, för en tvättmaskin för hushållsbruk med flera trummor eller en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk med flera trummor, i enlighet med bilaga X.

b)

De parametrar i produktinformationsbladet som anges i bilaga V är införda i produktdatabasen.

c)

På särskild begäran från återförsäljaren av tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk ska produktinformationsbladet göras tillgängligt i tryckt form.

d)

Det innehåll i den tekniska dokumentationen som anges i bilaga VI är infört i produktdatabasen.

e)

Alla visuella annonser för en viss modell av en tvättmaskin för hushållsbruk eller kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk innehåller den energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten i enlighet med bilagorna VII och VIII.

f)

Allt tekniskt reklammaterial för en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk eller kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk, inklusive sådant material på internet, som beskriver modellens tekniska parametrar innehåller modellens energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten i enlighet med bilaga VII.

g)

En elektronisk etikett med format och information enligt bilaga III, för varje modell av en tvättmaskin för hushållsbruk eller en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk, finns tillgänglig för återförsäljare.

h)

Ett elektroniskt produktinformationsblad enligt bilaga V, för varje modell av en tvättmaskin för hushållsbruk eller en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk, finns tillgängligt för återförsäljare.

2.   Energieffektivitetsklass och utsläppsklass för luftburet akustiskt buller definieras i bilaga II och ska beräknas i enlighet med bilaga IV.

Artikel 4

Återförsäljares skyldigheter

Återförsäljare ska säkerställa följande:

a)

Varje tvättmaskin för hushållsbruk eller kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk på försäljningsstället, inbegripet på mässor, är försedd med den etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1 a, placerad så att den, i fråga om inbyggda produkter, är väl synlig och, i fråga om alla andra produkter, är väl synlig på fram- eller ovansidan på tvättmaskinen för hushållsbruk eller den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk.

b)

Vid distansförsäljning och försäljning via internet tillhandahålls etiketten och produktinformationsbladet i enlighet med bilagorna VII och VIII.

c)

Alla visuella annonser för en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk eller kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk innehåller den modellens energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten, i enlighet med bilaga VII.

d)

Allt tekniskt reklammaterial för en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk eller kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk, inklusive sådant material på internet, som beskriver modellens tekniska parametrar innehåller modellens energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten i enlighet med bilaga VII.

Artikel 5

Skyldigheter för leverantörer av värdtjänster på internetplattformar

Om en leverantör av värdtjänster som avses i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG tillåter direkt försäljning av tvättmaskiner för hushållsbruk eller kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk via sin webbplats, ska tjänsteleverantören göra det möjligt att via visningsmekanismen visa den elektroniska etikett och det elektroniska produktinformationsblad som tillhandahålls av återförsäljaren i enlighet med bestämmelserna i bilaga VIII, och informera återförsäljaren om skyldigheten att visa dessa.

Artikel 6

Mätmetoder

Den information som ska tillhandahållas enligt artiklarna 3 och 4 ska fastställas genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mät- och beräkningsmetoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder, enligt vad som föreskrivs i bilaga IV.

Artikel 7

Verifieringsförfarande för marknadskontroll

Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som beskrivs i bilaga IX när de utför de verifieringar för marknadskontroll som avses i artikel 8.3 i förordning (EU) 2017/1369.

Artikel 8

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och presentera resultaten av översynen, inbegripet ett utkast till ändringsförslag om så är lämpligt, för samrådsforumet senast den 25 december 2025.

Översynen ska särskilt omfatta en bedömning av följande:

a)

Möjligheter att förbättra energianvändning, funktionalitet och miljöprestanda för tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk.

b)

Lämpligheten i att upprätthålla två skalor för energiprestanda för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk.

c)

De befintliga åtgärdernas ändamålsenlighet när det gäller att förändra slutanvändarnas beteende så att de i högre grad köper energi- och resurseffektiva produkter och använder energi- och resurseffektiva program.

d)

Möjlighet att inkludera åtgärder kopplade till mål för cirkulär ekonomi.

Artikel 9

Upphävande

Förordning (EU) nr 1061/2010 ska upphöra att gälla den 1 mars 2021.

Direktiv 96/60/EG ska upphöra att gälla den 1 mars 2021.

Artikel 10

Övergångsbestämmelser

Från och med den 25 december 2019 till och med den 28 februari 2021 får det informationsblad som krävs enligt artikel 3 b i förordning (EU) nr 1061/2010 göras tillgängligt i den produktdatabas som inrättas genom artikel 12 i förordning (EU) 2017/1369 i stället för att tillhandahållas i tryckt form. Leverantören ska i så fall säkerställa att informationsbladet på särskild begäran från återförsäljare görs tillgängligt i tryckt form.

Från och med den 25 december 2019 till och med den 28 februari 2021 får det informationsblad som krävs enligt artikel 2.3 i direktiv 96/60/EG göras tillgängligt i den produktdatabas som inrättas genom artikel 12 i förordning (EU) 2017/1369 i stället för att tillhandahållas i tryckt form. Leverantören ska i så fall säkerställa att informationsbladet på särskild begäran från återförsäljare görs tillgängligt i tryckt form.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 mars 2021. Artikel 10 ska dock tillämpas från och med den 25 december 2019 och punkterna 1 a och 1 b i artikel 3 ska tillämpas från och med den 1 november 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 47).

(3)  Kommissionens direktiv 96/60/EG av den 19 september 1996 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG om energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk (EGT L 266, 18.10.1996, s. 1).

(4)  Meddelande från kommissionen: Arbetsplan för ekodesign 2016–2019 (COM(2016) 773 final, 30.11.2016).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk (EUT L 293, 11.11.2010, s. 21).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning (EUT L 96, 29.3.2014, s. 357).

(11)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT L 153, 22.5.2014, s. 62).


BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna

I bilagorna gäller följande definitioner:

1.

energieffektivitetsindex (EEI): den viktade energianvändningen i förhållande till den standardiserade energianvändningen per cykel.

2.

program: en serie arbetsmoment som är förhandsdefinierade och som leverantören deklarerat som lämpliga för tvätt, torkning eller kontinuerlig tvätt och torkning av vissa typer av textilier.

3.

tvättcykel: en fullständig tvättprocess enligt ett valt program, som består av en rad olika arbetsmoment, inklusive tvätt, sköljning och centrifugering.

4.

torkcykel: en fullständig torkningsprocess enligt det valda programmet, som består av en rad olika arbetsmoment, inklusive uppvärmning och tumling.

5.

fullständig cykel: en tvätt- och torkprocess, som omfattar en tvättcykel och en torkcykel.

6.

kontinuerlig cykel: en fullständig cykel utan att processen avbryts och utan att användaren behöver ingripa medan programmet körs.

7.

QR-kod: en matrisstreckkod som ingår i energietiketten för en produktmodell och som länkar till information om modellen i den offentliga delen av produktdatabasen.

8.

nominell kapacitet: den maximala last, uttryckt i kg och med steg om 0,5 kg, av torra textilier av en viss typ som enligt leverantören kan behandlas i en (1) tvättcykel i en tvättmaskin för hushållsbruk eller i en (1) fullständig cykel i en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk, med det valda programmet när maskinen lastas (fylls på med tvätt) enligt leverantörens anvisningar.

9.

nominell tvättkapacitet: den maximala last, uttryckt i kg och med steg om 0,5 kg, av torra textilier av en viss typ som enligt leverantören kan behandlas i en (1) tvättcykel i en tvättmaskin för hushållsbruk respektive i en (1) tvättcykel i en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk, med det valda programmet när maskinen lastas (fylls på med tvätt) enligt leverantörens anvisningar.

10.

nominell torkkapacitet: den maximala last, uttryckt i kg och med steg om 0,5 kg, av torra textilier av en viss typ som enligt leverantören kan behandlas i en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk med det valda programmet, när maskinen lastas (fylls på med tvätt) enligt leverantörens anvisningar.

11.

eco 40–60: namnet på det program som enligt leverantörens deklaration kan tvätta normalt smutsad bomullstvätt med tvättmärkning för 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma tvättcykel, och som informationen på energietiketten och i produktinformationsbladet avser.

12.

sköljeffektivitet: koncentrationen av resthalter av linjära alkylbensensulfonater (LAS) i de behandlade textilierna efter tvättcykeln i en tvättmaskin för hushållsbruk eller i en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk (IR), eller efter den fullständiga cykeln i en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk (JR), uttryckt i gram per kg torra textilier.

13.

viktad energianvändning (EW): det viktade genomsnittet av energianvändningen i tvättcykeln, för en tvättmaskin för hushållsbruk eller en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk, med programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet, halv nominell tvättkapacitet och fjärdedels nominell tvättkapacitet, uttryckt i kilowattimmar per cykel.

14.

viktad energianvändning (EWD): det viktade genomsnittet av energianvändningen i tvätt- och torkcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk, vid nominell kapacitet och halv nominell kapacitet, uttryckt i kilowattimmar per cykel.

15.

standardiserad energianvändning per cykel (SCE): den energianvändning som används som referens och som är beroende av den nominella kapaciteten för en tvättmaskin för hushållsbruk eller en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk, uttryckt i kilowattimmar per cykel.

16.

viktad vattenförbrukning (WW): det viktade genomsnittet av vattenförbrukningen under tvättcykeln, i en tvättmaskin för hushållsbruk eller i en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk, för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet, halv nominell tvättkapacitet och fjärdedels nominell tvättkapacitet, uttryckt i liter per cykel.

17.

viktad vattenförbrukning (WWD): det viktade genomsnittet av vattenförbrukningen under tvätt- och torkcykeln i en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk vid nominell kapacitet och halv nominell kapacitet, uttryckt i liter per cykel.

18.

restfukthalt: den andel fukt som finns kvar i lasten (tvätten) efter tvättcykeln för tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk.

19.

slutlig fukthalt: den andel fukt som finns kvar i lasten (tvätten) efter torkcykeln i kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk.

20.

skåptorr: status för behandlade textilier som under en torkcykel torkats till en slutlig fukthalt på 0 %.

21.

programtid (tW): tidsperioden från och med starten av det valda programmet, med undantag av användarprogrammerad fördröjning, fram till dess att det indikeras att programmet är slutfört och användaren får tillgång till lasten (tvätten).

22.

cykeltid (tWD): tidsperioden för den fullständiga cykeln i en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk, från och med starten av det valda programmet för tvättcykeln, med undantag av användarprogrammerad fördröjning, fram till dess att det indikeras att torkcykeln är slutförd och användaren får tillgång till lasten (tvätten).

23.

frånläge: ett tillstånd där tvättmaskinen för hushållsbruk eller den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk är ansluten till elnätet och inte tillhandahåller någon funktion. Följande ska också betraktas som frånläge:

a)

Ett tillstånd som enbart tillhandahåller en indikering av frånläge.

b)

Ett tillstånd som enbart tillhandahåller funktioner avsedda att säkra elektromagnetisk kompatibilitet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU (1).

24.

standbyläge: ett tillstånd där tvättmaskinen för hushållsbruk eller den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk är ansluten till elnätet och endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid:

a)

Reaktiveringsfunktion, eller reaktiveringsfunktion och endast en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, och/eller

b)

reaktiveringsfunktion via en nätverksanslutning och/eller

c)

informations- eller statusskärm, och/eller

d)

detekteringsfunktion för nödåtgärder.

25.

nätverk: en kommunikationsinfrastruktur med en länktopologi och en arkitektur som innefattar fysiska komponenter, organisatoriska principer, kommunikationsförfaranden och format (protokoll).

26.

skrynkelskyddsfunktion: funktion hos tvättmaskinen för hushållsbruk eller den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk som efter slutfört program ska förhindra att tvätten blir alltför skrynklig.

27.

startfördröjning: tillstånd där användaren har valt att ange en fördröjning av start- eller sluttiden för det valda programmets cykel.

28.

garanti: varje åtagande som återförsäljaren eller leverantören gör i förhållande till konsumenten om att

a)

återbetala det betalade priset, eller

b)

ersätta, reparera eller på annat sätt hantera tvättmaskinen för hushållsbruk eller den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk om den inte uppfyller specifikationerna i garantibeviset eller i relevant reklam.

29.

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare.

30.

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där en bild eller en uppsättning data öppnas med ett musklick eller när markören förs över en annan bild eller uppsättning data eller, för pekskärmar, vid beröring av en annan bild eller uppsättning data.

31.

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smarttelefoner.

32.

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till grafik och som gör det möjligt att presentera information i icke-grafisk form, om skärmen inte kan återge grafiken eller för att öka tillgängligheten genom t.ex. användning i talsyntestillämpningar.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 96, 29.3.2014, s. 79).


BILAGA II

A.   Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen för en tvättmaskin för hushållsbruk och för tvättcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitetsindex (EEIW) enligt tabell 1.

Energieffektivitetsindex EEIW för en tvättmaskin för hushållsbruk och för tvättcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare ska beräknas i enlighet med bilaga IV.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser för tvättmaskiner för hushållsbruk och för tvättcykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Energieffektivitetsklassen för en fullständig cykel för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitetsindex (EEIWD) enligt tabell 2.

EEIWD för en fullständig cykel för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare ska beräknas i enlighet med bilaga IV.

Tabell 2

Energieffektivitetsklasser för den fullständiga cykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.   Centrifugeringseffektivitetsklasser

Centrifugeringseffektivitetsklassen för en tvättmaskin för hushållsbruk och för tvättcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk ska fastställas på grundval av restfukthalten (D) enligt tabell 3.

D för en tvättmaskin för hushållsbruk och för tvättcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare ska beräknas i enlighet med bilaga IV.

Tabell 3

Centrifugeringseffektivitetsklasser

Centrifugeringseffektivitetsklass

Restfukthalt (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.   Utsläppsklasser förluftburet akustiskt buller

Utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller för en tvättmaskin för hushållsbruk och för tvättcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk ska fastställas på grundval av utsläppen av luftburet akustiskt buller enligt tabell 4.

Tabell 4

Utsläppsklasser förluftburet akustiskt buller

Fas

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller

Buller (dB)

Centrifugering

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81


BILAGA III

A.   Etikett för tvättmaskiner för hushållsbruk

1.   ETIKETT FÖR TVÄTTMASKINER FÖR HUSHÅLLSBRUK

1.1   Etikett

Image 16

1.2   Följande information ska anges på etiketten:

I.

QR-kod.

II.

Leverantörens namn eller varumärke.

III.

Leverantörens modellbeteckning.

IV.

Skala för energieffektivitetsklasserna A till G.

V.

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga II.

VI.

Viktad energianvändning per 100 cykler i kWh, avrundad till närmaste heltal i enlighet med bilaga IV.

VII.

Nominell kapacitet i kg för programmet ”eco 40–60”.

VIII.

Viktad vattenförbrukning per cykel (WW) i liter per år, avrundad till närmaste heltal i enlighet med bilaga IV.

IX.

Programtid för programmet ”eco 40–60” vid nominell kapacitet i h:mm, avrundad till närmaste minut.

X.

Centrifugeringseffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt B i bilaga II.

XI.

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen uttryckt som dB (A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal, och utsläppsklass för luftburet akustiskt buller, fastställd i enlighet med punkt C i bilaga II.

XII.

Numret på denna förordning, dvs. 2019/2014.

2.   ETIKETTENS UTFORMNING FÖR TVÄTTMASKINER FÖR HUSHÅLLSBRUK

Etiketten ska vara utformad enligt figuren nedan.

Image 17

Förklaringar:

a)

Etiketten ska vara minst 96 mm bred och 192 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format ska dess innehåll ändå ha proportioner enligt specifikationerna ovan.

b)

Etikettens bakgrund ska vara 100 % vit.

c)

Teckensnitten ska vara Verdana och Calibri.

d)

Dimensioner och specifikationer för de olika delarna av etiketten ska vara de som anges i bilden av etikettens utformning för tvättmaskiner för hushållsbruk.

e)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

f)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (numreringen återfinns i figuren ovan):

Image 18

Färgerna på EU-logotypen ska vara följande:

Bakgrund: 100,80,0,0.

Stjärnor: 0,0,100,0.

Image 19

Färgen på ”ENERGY”-logotypen ska vara 100,80,0,0.

Image 20

QR-koden ska vara 100 % svart.

Image 21

Leverantörens namn ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 9 punkter.

Image 22

Modellbeteckningen ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 9 punkter.

Image 23

För A–G-skalan gäller följande:

Bokstäverna i skalan för energieffektivitet ska vara 100 % vita, med teckensnittet Calibri, fetstil och teckenstorleken 19 punkter. Bokstäverna ska vara centrerade på en axel 4,5 mm från pilarnas vänstra sida.

Färgerna på pilarna i A–G-skalan ska vara följande:

Klass A: 100,0,100,0.

Klass B: 70,0,100,0.

Klass C: 30,0,100,0.

Klass D: 0,0,100,0.

Klass E: 0,30,100,0.

Klass F: 0,70,100,0.

Klass G: 0,100,100,0.

Image 24

Gränslinjerna ska ha en vikt på 0,5 punkter och färgen ska vara 100 % svart.

Image 25

Energieffektivitetsklassens bokstav ska vara 100 % vit, med teckensnittet Calibri, fetstil och teckenstorleken 33 punkter. Pilen med energieffektivitetsklassen och motsvarande pil i A–G-skalan ska vara placerade så att deras spetsar är i nivå med varandra. Bokstaven i pilen med energieffektivitetsklassen ska vara placerad i centrum av pilens rektangulära del, vilken ska vara 100 % svart.

Image 26

Värdet för den viktade energianvändningen per 100 cykler ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 28 punkter, ”kWh” ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 18 punkter och antalet ”100” (för 100 cykler) i symbolen ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 14 punkter. Värdet och enheten ska vara centrerade och 100 % svarta.

Image 27

Piktogrammen ska visas enligt bilden av etikettens utformning och enligt följande:

Piktogrammens linjer ska ha en vikt på 1,2 punkter, och både linjerna och texterna (värden och enheter) ska vara 100 % svarta.

Texterna under de tre piktogrammen högst upp ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 16 punkter (enheterna ska dock ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 12 punkter), och de ska vara centrerade under piktogrammen.

Piktogrammet för torktumlingens energieffektivitet: skalan med torktumlingens energieffektivitetsklasser (A–G) ska vara centrerad under piktogrammet, bokstaven för den relevanta energieffektivitetsklassen för torktumling ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 16 punkter, och övriga bokstäver för energieffektivitetsklasserna för torktumling ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 10 punkter.

Piktogrammet för utsläpp av luftburet akustiskt buller: decibelvärdet i högtalaren ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 12 punkter, enheten ”dB” ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 9 punkter, skalan med bullerklasser (A–D) ska vara centrerad under piktogrammet, bokstaven för den tillämpliga bullerklassen ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 16 punkter och bokstäverna för de andra bullerklasserna ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 10 punkter.

Image 28

Numret på förordningen ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 6 punkter.

B.   Etikett för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk

1.   ETIKETT FÖR KOMBINERADE TVÄTTMASKINER/TORKTUMLARE FÖR HUSHÅLLSBRUK

1.1   Etikett

Image 29

1.2   Följande information ska anges på etiketten:

I.

QR-kod.

II.

Leverantörens namn eller varumärke.

III.

Leverantörens modellbeteckning.

IV.

Skalor för energieffektivitetsklasser från A till G för den fullständiga cykeln (på vänster sida), och för tvättcykeln (på höger sida).

V.

Energieffektivitetsklass för den fullständiga cykeln (på vänster sida), fastställd i enlighet med bilaga II, och för tvättcykeln (på höger sida), fastställd i enlighet med bilaga II.

VI.

Viktad energianvändning per 100 cykler i kWh, avrundad till närmaste heltal i enlighet med bilaga IV, för den fullständiga cykeln (på vänster sida).

VII.

Viktad energianvändning per 100 cykler i kWh, avrundad till närmaste heltal i enlighet med bilaga IV, för tvättcykeln (på höger sida).

VIII.

Nominell kapacitet för den fullständiga cykeln (på vänster sida), och för tvättcykeln (på höger sida).

IX.

Viktad vattenförbrukning i liter per cykel, avrundad till närmaste heltal i enlighet med bilaga IV, för den fullständiga cykeln (på vänster sida), och för tvättcykeln (på höger sida).

X.

Cykeltid vid nominell kapacitet för den fullständiga cykeln (på vänster sida), och för tvättcykeln (på höger sida).

XI.

Centrifugeringseffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt B i bilaga II.

XII.

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för programmet ”eco 40–60” och värde uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

XIII.

Numret på denna förordning, dvs. 2019/2014.

2.   ETIKETTENS UTFORMNING FÖR KOMBINERADE TVÄTTMASKINER/TORKTUMLARE FÖR HUSHÅLLSBRUK

Image 30

Förklaringar:

a)

Etiketten ska vara minst 96 mm bred och 192 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format ska dess innehåll ändå ha proportioner enligt specifikationerna ovan.

b)

Etikettens bakgrund ska vara 100 % vit.

c)

Teckensnitten ska vara Verdana och Calibri.

d)

Dimensioner och specifikationer för de olika delarna av etiketten ska vara de som anges i bilden av etikettens utformning för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk.

e)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

f)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (numreringen återfinns i figuren ovan):

Image 31

Färgerna på EU-logotypen ska vara följande:

Bakgrund: 100,80,0,0.

Stjärnor: 0,0,100,0.

Image 32

Färgen på ”ENERGY”-logotypen ska vara 100,80,0,0.

Image 33

QR-koden ska vara 100 % svart.

Image 34

Leverantörens namn ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 9 punkter.

Image 35

Modellbeteckningen ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 9 punkter.

Image 36

För A–G-skalorna gäller följande:

Bokstäverna i energieffektivitetsskalorna ska vara 100 % vita, med teckensnittet Calibri, fetstil och teckenstorleken 19 punkter. Bokstäverna ska vara centrerade på en axel 4 mm från pilarnas vänstra sida.

Färgerna på pilarna i A–G-skalan ska vara följande:

Klass A: 100,0,100,0.

Klass B: 70,0,100,0.

Klass C: 30,0,100,0.

Klass D: 0,0,100,0.

Klass E: 0,30,100,0.

Klass F: 0,70,100,0.

Klass G: 0,100,100,0.

Image 37

Gränslinjerna ska ha en vikt på 0,5 punkter och färgen ska vara 100 % svart.

Image 38

Energieffektivitetsklassens bokstav ska vara 100 % vit, med teckensnittet Calibri, fetstil och teckenstorleken 26 punkter. Pilen med energieffektivitetsklassen och motsvarande pil i A–G-skalan ska vara placerade så att deras spetsar är i nivå med varandra. Bokstaven i pilen med energieffektivitetsklassen ska vara placerad i centrum av pilens rektangulära del, vilken ska vara 100 % svart.

Image 39

Värdet för den viktade energianvändningen per 100 cykler ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 16 punkter, ”kWh” ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 10 punkter, och antalet ”100” (för 100 cykler) i piktogrammet ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 6 punkter. Texten ska vara centrerad och 100 % svart.

Image 40

Piktogrammen ska visas enligt bilden av etikettens utformning och enligt följande:

Piktogrammens linjer ska ha en vikt på 1,2 punkter, och både linjerna och texterna (värden och enheter) ska vara 100 % svarta.

Texterna till höger och till vänster om piktogrammen ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 14 punkter (enheterna ska dock ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 10 punkter).

Piktogrammet för torktumlingens energieffektivitet: skalan med torktumlingens energieffektivitetsklasser (A–G) ska vara centrerad under piktogrammet, bokstaven för den relevanta energieffektivitetsklassen för torktumling ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 16 punkter, och övriga bokstäver för energieffektivitetsklasserna för torktumling ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 10 punkter.

Piktogrammet för utsläpp av luftburet akustiskt buller: decibelvärdet i högtalaren ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 9 punkter, enheten ”dB” ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 7 punkter, skalan med bullerklasser (A–D) ska vara centrerad under piktogrammet, bokstaven för den tillämpliga bullerklassen ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 16 punkter och bokstäverna för de andra bullerklasserna ska ha teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 10 punkter.

Image 41

Numret på förordningen ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 6 punkter.


BILAGA IV

Mätmetoder och beräkningar

När det gäller överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med hjälp av harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis, och i enlighet med nedanstående bestämmelser.

Programmet eco 40–60 ska användas för mätning och beräkning av energianvändning, energieffektivitetsindex (EEIW), maximitemperatur, vattenförbrukning, restfukthalt, programtid, tvätteffektivitet, sköljeffektivitet, centrifugeringseffektivitet och utsläpp av luftburet akustiskt buller i centrifugeringsfasen, för tvättmaskiner för hushållsbruk och tvättcykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk. Energianvändningen, maximitemperaturen, vattenförbrukningen, restfukthalten, programtiden, tvätteffektiviteten och sköljeffektiviteten ska mätas samtidigt.

Tvätt- och torkcykeln ska användas för mätning och beräkning av energianvändning, energieffektivitetsindex (EEIWD), maximitemperatur i tvättfasen, vattenförbrukning, slutlig fukthalt, cykeltid, tvätteffektivitet och sköljeffektivitet för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk. Energianvändningen, maximitemperaturen, vattenförbrukningen, den slutliga fukthalten, cykeltiden, tvätteffektiviteten och sköljeffektiviteten ska mätas samtidigt.

Vid mätning av parametrarna i denna bilaga för programmet eco 40–60 och för tvätt- och torkcykeln ska det högsta alternativet för centrifugeringshastighet för programmet eco 40–60 användas vid nominell kapacitet, halv nominell kapacitet och, i tillämpliga fall, fjärdedels nominell kapacitet.

För tvättmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg eller lägre, och för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg eller lägre, ska parametrarna för programmet eco 40–60 och för tvätt- och torkcykeln enbart mätas vid nominell kapacitet.

Programtiden för eco 40–60 (tW) vid nominell tvättkapacitet, halv nominell tvättkapacitet och fjärdedels nominell tvättkapacitet, och tiden för tvätt- och torkcykeln (tWD) vid nominell kapacitet och halv nominell kapacitet, uttrycks i timmar och minuter och avrundas till närmaste minut.

Utsläpp av luftburet akustiskt buller uttrycks i dB(A) med avseende på 1 pW och avrundas till närmaste heltal.

1.   NOMINELL KAPACITET FÖR KOMBINERADE TVÄTTMASKINER/TORKTUMLARE FÖR HUSHÅLLSBRUK

Den nominella kapaciteten för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk ska mätas med hjälp av tvätt- och torkcykeln.

Om den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk tillhandahåller en kontinuerlig cykel, ska den nominella kapaciteten för tvätt- och torkcykeln vara den nominella kapaciteten för denna cykel.

Om den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk inte tillhandahåller en kontinuerlig cykel, ska den nominella kapaciteten för tvätt- och torkcykeln vara det lägsta värdet av den nominella tvättkapaciteten för programmet eco 40–60 och den nominella torkkapaciteten för den torkcykel som åstadkommer statusen skåptorr.

2.   ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

2.1   Energieffektivitetsindex (EEIW) för tvättmaskiner för hushållsbruk och tvättcykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk

För beräkningen av EEIW jämförs den viktade energianvändningen för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet, halv nominell tvättkapacitet och fjärdedels nominell tvättkapacitet med dess standardiserade energianvändning per cykel.

a)

Energieffektivitetsindex (EEIW) beräknas enligt följande formel och avrundas till en decimal:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

där

EW är den viktade energianvändningen för tvättmaskinen för hushållsbruk eller tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk,

SCEW är den standardiserade energianvändningen per cykel för tvättmaskinen för hushållsbruk eller tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk.

b)

SCEW uttrycks i kWh/cykel, beräknas enligt följande och avrundas till tre decimaler:

SCEW = –0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

där c är den nominella kapaciteten för tvättmaskinen för hushållsbruk eller den nominella tvättkapaciteten för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk med programmet eco 40–60.

c)

EW uttrycks i kWh/cykel, beräknas enligt följande och avrundas till tre decimaler:

Formula

där

EW,full är energianvändningen för tvättmaskinen för hushållsbruk eller tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet, avrundad till tre decimaler,

EW,½ är energianvändningen för tvättmaskinen för hushållsbruk eller tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet, avrundad till tre decimaler,

EW,1/4 är energianvändningen för tvättmaskinen för hushållsbruk eller tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet, avrundad till tre decimaler,

A är viktningsfaktorn för nominell tvättkapacitet, avrundad till tre decimaler,

B är viktningsfaktorn för halv nominell tvättkapacitet, avrundad till tre decimaler,

C är viktningsfaktorn för fjärdedels nominell tvättkapacitet, avrundad till tre decimaler.

För tvättmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg eller lägre och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg eller lägre ska A vara lika med 1 samt B och C vara lika med 0.

För andra tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk beror viktningsfaktorernas värden på den nominella kapaciteten enligt följande ekvationer:

A = -0,0391 × c + 0,6918

B = -0,0109 × c + 0,3582

C = 1 - (A + B)

där c är den nominella kapaciteten för tvättmaskinen för hushållsbruk eller den nominella tvättkapaciteten för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren.

d)

Den viktade energianvändningen per 100 cykler för tvättmaskinen för hushållsbruk eller tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk beräknas enligt följande och avrundas till närmaste heltal:

EW × 100

2.2   Energieffektivitetsindex (EEIWD) för den fullständiga cykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk

För beräkningen av EEIWD för en modell av kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk jämförs den viktade energianvändningen för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet och halv nominell kapacitet med dess standardiserade energianvändning per cykel.

a)

EEIW beräknas enligt följande formel och avrundas till en decimal:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

där

EWD är den viktade energianvändningen för den fullständiga cykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk,

SCEWD är den standardiserade energianvändningen per cykel för den fullständiga cykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk.

b)

SCEWD uttrycks i kWh/cykel, beräknas enligt följande och avrundas till tre decimaler:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

där d är den nominella kapaciteten för tvätt- och torkcykeln i den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk.

c)

För kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg eller lägre ska den viktade energianvändningen vara energianvändningen vid nominell kapacitet, avrundad till tre decimaler.

För andra kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk beräknas den viktade energianvändningen (EWD), uttryckt i kWh/cykel, enligt följande och avrundas till tre decimaler:

Formula

där

EWD,full är energianvändningen i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk vid nominell kapacitet, avrundad till tre decimaler,

EWD,½ är energianvändningen i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk vid halv nominell kapacitet, avrundad till tre decimaler.

d)

Den viktade energibrukningen per 100 cykler i den fullständiga cykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare beräknas på följande sätt och avrundas till närmaste heltal:

EWD × 100

3.   TVÄTTEFFEKTIVITETSINDEX

Tvätteffektivitetsindex för tvättmaskiner för hushållsbruk respektive tvättcykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk (Iw) samt tvätteffektivitetsindex för den fullständiga cykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk (Jw) ska beräknas med harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis, och avrundas till två decimaler.

4.   SKÖLJEFFEKTIVITET

Sköljeffektiviteten för tvättmaskiner för hushållsbruk respektive tvättcykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk (IR) samt sköljeffektiviteten för den fullständiga cykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk (JR) ska beräknas med harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som bygger på mätning av LAS-markören (linjära alkylbensensulfonater), och avrundas till en decimal.

5.   MAXIMITEMPERATUR

Den maximitemperatur som uppnås under fem minuter inuti den tvätt som behandlas i tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk ska fastställas med harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder, och avrundas till närmaste heltal.

6.   VIKTAD VATTENFÖRBRUKNING

1.

Den viktade vattenförbrukningen (WW) för en tvättmaskin för hushållsbruk eller tvättcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk beräknas i liter och avrundas till närmaste heltal:

WW = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

där

WW,full är vattenförbrukningen för tvättmaskinen för hushållsbruk eller tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet, angiven i liter och avrundad till en decimal,

WW,½ är vattenförbrukningen för tvättmaskinen för hushållsbruk eller tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet, angiven i liter och avrundad till en decimal,

WW,1/4 är vattenförbrukningen för tvättmaskinen för hushållsbruk eller tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet, angiven i liter och avrundad till en decimal,

A, B och C är viktningsfaktorerna enligt beskrivningen i punkt 2.1 c.

2.

För kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg eller lägre ska den viktade vattenförbrukningen vara vattenförbrukningen vid nominell kapacitet, avrundad till närmaste heltal.

För andra kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk beräknas den viktade vattenförbrukningen (WWD) för tvätt- och torkcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk enligt följande och avrundas till närmaste heltal:

Formula

där

WWD,full är vattenförbrukningen för tvätt- och torkcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk vid nominell kapacitet, angiven i liter och avrundad till en decimal,

WWD,½ är vattenförbrukningen för tvätt- och torkcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk vid halv nominell kapacitet, angiven i liter och avrundad till en decimal.

7.   RESTFUKTHALT

Den viktade restfukthalten efter tvätt (D) för en tvättmaskin för hushållsbruk och tvättcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk beräknas i procent enligt följande formel och avrundas till närmaste hela procenttal:

Formula

där

Dfull är restfukthalten för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet, i procent och avrundad till en decimal,

D1/2 är restfukthalten för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet, i procent och avrundad till en decimal,

D1/4 är restfukthalten för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet, i procent och avrundad till en decimal,

A, B och C är viktningsfaktorerna enligt beskrivningen i punkt 2.1 c.

8.   SLUTLIG FUKTHALT

För torkcykeln för en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk motsvarar statusen skåptorr 0 % slutlig fukthalt, dvs. tvättens termodynamiska jämvikt med de omgivande luftförhållandena (temperatur, provas vid 20 ± 2 °C, och relativ fuktighet, provas vid 65 ± 5 %).

Den slutliga fukthalten beräknas i enlighet med harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning och avrundas till en decimal.

9.   LÅGEFFEKTLÄGEN

Effektförbrukningen i frånläge (Po), standbyläge (Psm) och, i tillämpliga fall, med startfördröjning (Pds) ska mätas. Mätvärdena uttrycks i W och avrundas till två decimaler.

Under mätning av energianvändningen i lågeffektlägen ska följande kontrolleras och registreras:

Om information visas.

Om nätverksanslutningen aktiveras.

Om en tvättmaskin för hushållsbruk eller en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk har en skrynkelskyddsfunktion, ska denna funktion avbrytas genom öppning av luckan till tvättmaskinen för hushållsbruk eller den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk eller genom annan lämplig åtgärd 15 minuter före mätningen av energianvändningen.

10.   UTSLÄPP AV LUFTBURET AKUSTISKT BULLER

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för tvättmaskiner för hushållbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållbruk ska beräknas för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet, med harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis, och avrundas till närmaste heltal.


BILAGA V

Produktinformationsblad

1.   Tvättmaskiner för hushållsbruk

Leverantören ska införa den information som anges i tabell 5 i produktdatabasen, i enlighet med artikel 3.1 b.

Länken till modellen i produktdatabasen, i form av en URL-adress som är läsbar för människor eller en QR-kod, eller produktens registreringsnummer, ska tydligt anges i användarhandboken och annan litteratur som tillhandahålls med produkten.

Tabell 5

Innehåll, ordningsföljd och format för produktinformationsbladet

Leverantörens namn eller varumärke:

Leverantörens adress  (2) :

Modellbeteckning:

Allmänna produktparametrar:

Parameter

Värde

Parameter

Värde

Nominell kapacitet (1) (kg)

x,x

Mått i cm

Höjd

x

Bredd

x

Djup

x

EEIW  (1)

x,x

Energieffektivitetsklass (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Tvätteffektivitetsindex (1)

x,xx

Sköljeffektivitet (g/kg) (1)

x,x

Energianvändning i kWh per cykel vid användning av programmet eco 40–60 (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)

x,xxx

Vattenförbrukning i liter per cykel vid användning av programmet eco 40–60 Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används och på vattnets hårdhet.

x

Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (1) (°C)

Nominell kapacitet

x

Restfukthalt (1) (%)

Nominell kapacitet

x

Halv

x

Halv

x

Fjärdedels

x

Fjärdedels

x

Centrifugeringshastighet (1) (varv/min)

Nominell kapacitet

x

Centrifugeringseffektivitetsklass (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Halv

x

Fjärdedels

x

Programtid (1) (h:mm)

Nominell kapacitet

x:xx

Typ

[inbyggd/fristående]

Halv

x:xx

Fjärdedels

x:xx

Utsläpp av luftburet akustiskt buller i centrifugeringsfasen (1) (dB(A) re 1 pW)

x

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller i (1) (centrifugeringsfasen)

[A/B/C/D] (3)

Frånläge (W)

x,xx

Standbyläge (W)

x,xx

Startfördröjning (W) (om tillämpligt)

x,xx

Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)

x,xx

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti  (2):

Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln

[JA/NEJ]

 

Ytterligare information:

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2023 (1)  (2) finns:

2.   Kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk

Leverantören ska införa den information som anges i tabell 6 i produktdatabasen, i enlighet med artikel 3.1 b.

Länken till modellen i produktdatabasen, i form av en URL-adress som är läsbar för människor eller en QR-kod, eller produktens registreringsnummer, ska tydligt anges i användarhandboken och annan litteratur som tillhandahålls med produkten.

Tabell 6

Innehåll, ordningsföljd och format för produktinformationsbladet

Leverantörens namn eller varumärke:

Leverantörens adress  (6) :

Modellbeteckning:

Allmänna produktparametrar:

Parameter

Värde

Parameter

Värde

Nominell kapacitet (kg)

Nominell kapacitet (5)

x,x

Mått i cm

Höjd

x

Nominell tvättkapacitet (4)

x,x

Bredd

x

Djup

x

Energieffektivitetsindex

EEIW  (4)

x,x

Energieffektivitetsklass

EEIW  (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

EEIWD  (5)

x,x

EEIWD  (5)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Tvätteffektivitetsindex

IW  (4)

x,xx

Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)

IR  (4)

x,x

JW  (5)

x,xx

JR  (5)

x,x

Energianvändning, i kWh per kg per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 och en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)

x,xxx

Energianvändning, i kWh per kg per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)

x,xxx

Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet)

x

Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet)

x

Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C) (4)

Nominell tvättkapacitet

x

Restfukthalt (%) (4)

Nominell tvättkapacitet

x

Halv

x

Halv

x

Fjärdedels

x

Fjärdedels

x

Centrifugeringshastighet (varv/min) (4)

Nominell tvättkapacitet

x

Centrifugeringseffektivitetsklass (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Halv:

x

Fjärdedels:

x

Programtid för eco 40–60 (h:mm)

Nominell tvättkapacitet

x:xx

Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)

Nominell kapacitet

x:xx

Halv:

x:xx

Halv:

x:xx

Fjärdedels:

x:xx

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för tvättcykeln (med programmet eco 40–60) vid nominell tvättkapacitet (dB(A) re 1 pW)

x

Utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller för centrifugeringsfasen för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet.

[A/B/C/D] (7)

Typ

[inbyggd/fristående]

 

Frånläge (W)

x,xx

Standbyläge (W)

x,xx

Startfördröjning (W) (om tillämpligt)

x,xx

Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)

x,xx

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti  (6):

Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln

[JA/NEJ]

 

Ytterligare information:

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 (5) finns:


(1)  För programmet eco 40–60.

(2)  Ändringar av dessa parametrar ska inte anses relevanta för tillämpningen av artikel 4.4 i förordning (EU) 2017/1369.

(3)  Om det slutgiltiga värdet för denna parameter genereras automatiskt från produktdatabasen ska leverantören inte ange några värden.

(1)  Kommissionens förordning (EU) 2019/2023 av den 1 oktober 2019 om fastställande av krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 (se sidan 285 i detta nummer av EUT).

(4)  För programmet eco 40–60.

(5)  För tvätt- och torkcykeln.

(6)  Ändringar av dessa parametrar ska inte anses relevanta för tillämpningen av artikel 4.4 i förordning (EU) 2017/1369.

(7)  Om det slutgiltiga värdet för denna parameter genereras automatiskt från produktdatabasen ska leverantören inte ange några värden.


BILAGA VI

Teknisk dokumentation

1.   

För tvättmaskiner för hushållsbruk ska den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 d omfatta följande:

a)

Den information som anges i punkt 1 i bilaga V.

b)

Information som anges i tabell 7. Dessa värden betraktas som de deklarerade värdena för verifieringsförfarandet i bilaga IX.

Tabell 7

Information som ska ingå i den tekniska dokumentationen för tvättmaskiner för hushållsbruk

PARAMETER

ENHET

VÄRDE

Nominell kapacitet för programmet eco 40–60, med steg om 0,5 kg (c)

kg

X,X

Energianvändning för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (EW,full)

kWh/cykel

X,XXX

Energianvändning för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (EW,½)

kWh/cykel

X,XXX

Energianvändning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (EW,1/4)

kWh/cykel

X,XXX

Viktad energianvändning för programmet eco 40–60 (EW)

kWh/cykel

X,XXX

Standardiserad energianvändning för programmet eco 40–60 (SCEW)

kWh/cykel

X,XXX

Energieffektivitetsindex (EEIW)

X,X

Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (WW,full)

L/cykel

X,X

Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (WW,½)

L/cykel

X,X

Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (WW,1/4)

L/cykel

X,X

Viktad vattenförbrukning (WW)

L/cykel

X

Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (Iw)

X,XX

Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (Iw)

X,XX

Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (Iw)

X,XX

Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet(IR)

g/kg

X,X

Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (IR)

g/kg

X,X

Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet(IR)

g/kg

X,X

Programtid för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (tw)

h:mm

X:XX

Programtid för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (tw)

h:mm

X:XX

Programtid för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (tw)

h:mm

X:XX

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (T)

°C

X

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (T)

°C

X

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (T)

°C

X

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (S)

rpm

X

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (S)

rpm

X

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (S)

rpm

X

Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (Dfull)

%

X

Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (D1/2)

%

X

Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (D1/4)

%

X

Viktad restfukthalt (D)

%

X

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under programmet eco 40–60 (centrifugeringsfasen)

dB(A) re 1 pW

X

Effektförbrukning i frånläge (Po)

W

X,XX

Effektförbrukning i standbyläge (Psm)

W

X,XX

Omfattar standbyläget visning av information?

Ja/Nej

Effektförbrukning i standbyläge (Psm) i form av nätverksanslutet standbyläge (om tillämpligt)

W

X,XX

Effektförbrukning vid startfördröjning (Pds) (om tillämpligt)

W

X,XX

c)

Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

d)

Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e)

Uppgifter om och resultaten av de beräkningar som genomförts i enlighet med bilaga IV.

f)

En förteckning över alla likvärdiga modeller, inbegripet modellbeteckning.

2.   

För en kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk ska den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 d omfatta följande:

a)

Den information som anges i punkt 2 i bilaga V.

b)

Information som anges i tabell 8. Dessa värden betraktas som de deklarerade värdena för verifieringsförfarandet i bilaga IX.

Tabell 8

Information som ska ingå i den tekniska dokumentationen för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk

PARAMETER

ENHET

VÄRDE

Nominell kapacitet för tvättcykeln, med steg om 0,5 kg (c)

kg

X,X

Nominell kapacitet för tvätt- och tork-cykeln, med steg om 0,5 kg (d)

kg

X,X

Energianvändning för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (EW,full)

kWh/cykel

X,XXX

Energianvändning för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (EW,½)

kWh/cykel

X,XXX

Energianvändning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (EW,1/4)

kWh/cykel

X,XXX

Viktad energianvändning för programmet eco 40–60 (EW)

kWh/cykel

X,XXX

Standardiserad energianvändning för programmet eco 40–60 (SCEW)

kWh/cykel

X,XXX

Energieffektivitetsindex för tvättcykeln (EEIW)

X,X

Energianvändning för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (EWD,full)

kWh/cykel

X,XXX

Energianvändning för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (EWD,½)

kWh/cykel

X,XXX

Viktad energianvändning för tvätt- och torkcykeln (EWD)

kWh/cykel

X,XXX

Standardiserad energianvändning för tvätt- och torkcykeln (SCEWD)

kWh/cykel

X,XXX

Energieffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln (EEIWD)

X,X

Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (WW,full)

L/cykel

X,X

Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (WW,½)

L/cykel

X,X

Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (WW,1/4)

L/cykel

X,X

Viktad vattenförbrukning för tvättcykeln (WW)

L/cykel

X

Vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (WWD,full)

L/cykel

X,X

Vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (WWD,½)

L/cykel

X,X

Viktad vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln (WWD)

L/cykel

X

Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (Iw)

X,XX

Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (Iw)

X,XX

Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (Iw)

X,XX

Tvätteffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (Jw)

X,XX

Tvätteffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (Jw)

X,XX

Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (IR)

g/kg

X,X

Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (IR)

g/kg

X,X

Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (IR)

g/kg

X,X

Sköljeffektivitet för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (JR)

g/kg

X,X

Sköljeffektivitet för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (JR)

g/kg

X,X

Programtid för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (tw)

h:mm

X:XX

Programtid för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (tw)

h:mm

X:XX

Programtid för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (tw)

h:mm

X:XX

Cykeltid för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (tWD)

h:mm

X:XX

Cykeltid för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (tWD)

h:mm

X:XX

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (T)

°C

X

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (T)

°C

X

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (T)

°C

X

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under den tvättcykel som ingår i tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (T)

°C

X

Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under den tvättcykel som ingår i tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (T)

°C

X

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (S)

rpm

X

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (S)

rpm

X

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (S)

rpm

X

Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (Dfull)

%

X

Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (D1/2)

%

X

Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (D1/4)

%

X

Viktad restfukthalt efter tvätt (D)

%

X

Slutlig fukthalt efter torkning

%

X,X

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under programmet eco 40–60 (centrifugeringsfasen)

dB(A) re 1 pW

X

Effektförbrukning i frånläge (Po)

W

X,XX

Effektförbrukning i standbyläge (Psm)

W

X,XX

Omfattar standbyläget visning av information?

Ja/Nej

Effektförbrukning i standbyläge (Psm) i form av nätverksanslutet standbyläge (om tillämpligt)

W

X,XX

Effektförbrukning vid startfördröjning (Pds) (om tillämpligt)

W

X,XX

c)

Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

d)

Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e)

Uppgifter om och resultaten av de beräkningar som genomförts i enlighet med bilaga IV.

f)

En förteckning över alla likvärdiga modeller, inbegripet modellbeteckning.

3.   

Om informationen i den tekniska dokumentationen för en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk eller modell av kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk är resultatet av någon av följande metoder, eller båda dessa, och härrör från

en modell som har samma tekniska egenskaper av betydelse för den tekniska information som ska lämnas, men som produceras av en annan leverantör, eller

beräkningar grundade på konstruktion eller extrapolering från en annan modell från samma eller en annan leverantör,

ska den tekniska dokumentationen innehålla uppgifter om dessa beräkningar, vilken analys som leverantörerna har gjort för att kontrollera att beräkningarna stämmer och, i lämpliga fall, deklarationen om de identiska modellerna från olika leverantörer.


BILAGA VII

Information som ska tillhandahållas i visuella annonser och tekniskt reklammaterial, vid distansförsäljning och telefonförsäljning, med undantag av distansförsäljning via internet

1.   

För att säkerställa att visuella annonser för tvättmaskiner för hushållsbruk eller kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk överensstämmer med kraven i artiklarna 3.1 e och 4 c ska den energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten visas i enlighet med punkt 4 i denna bilaga.

2.   

För att säkerställa att tekniskt reklammaterial för tvättmaskiner för hushållsbruk eller kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk överensstämmer med kraven i artiklarna 3.1 f och 4 d ska den energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten visas i enlighet med punkt 4 i denna bilaga.

3.   

Vid all pappersbaserad distansförsäljning av tvättmaskiner för hushållsbruk eller kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk måste den energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten visas på det sätt som anges i punkt 4 i denna bilaga.

4.   

Energieffektivitetsklassen och skalan med energieffektivitetsklasser ska visas på det sätt som anges i figur 1:

a)

För tvättmaskiner för hushållsbruk: pilen ska innehålla den bokstav som anger energieffektivitetsklassen i 100 % vitt, med teckensnittet Calibri, fetstil och en teckenstorlek som minst motsvarar prisuppgiftens, när priset anges.

b)

För kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk: pilen ska innehålla den bokstav som anger energieffektivitetsklassen för hela cykeln i 100 % vitt, med teckensnittet Calibri, fetstil och en teckenstorlek som minst motsvarar prisuppgiftens, när priset anges.

c)

Pilens färg ska vara samma som energieffektivitetsklassens färg.

d)

Skalan med energieffektivitetsklasser ska vara 100 % svart.

e)

Storleken ska vara sådan att pilen är klart synlig och läsbar. Bokstaven i pilen med energieffektivitetsklassen ska vara placerad i centrum av pilens rektangulära del, och en kantlinje som är 100 % svart och har en vikt på 0,5 punkter ska finnas runt pilen och bokstaven för energieffektivitetsklassen.

Om visuella annonser, tekniska reklammaterial eller pappersbaserade material för distansförsäljning trycks i enfärgstryck kan pilen i dessa visuella annonser, tekniska reklammaterial eller pappersbaserade material för distansförsäljning undantagsvis återges i enfärgstryck.

Figur 1

Exempel på vänster-/högerpil i flerfärgs-/enfärgstryck, inklusive skalan med energieffektivitetsklasser

Image 42

5.   

Vid telefonbaserad distansförsäljning måste kunden särskilt informeras om produktens energieffektivitetsklasser och om den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten, och om kundens möjlighet att få tillgång till etiketten och produktinformationsbladet via produktdatabasens webbsida, eller genom att begära en tryckt kopia.

6.   

För alla de situationer som anges i punkterna 1–3 och 5 måste det finnas en möjlighet för kunden att på begäran få en tryckt kopia av etiketten och produktinformationsbladet.


BILAGA VIII

Information som ska tillhandahållas vid distansförsäljning via internet

1.   

Lämplig etikett som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 g ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Storleken ska vara sådan att etiketten är väl synlig och läsbar och den ska vara proportionerlig mot den storlek som anges i bilaga IV. Etiketten får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att visa etiketten överensstämmer med specifikationerna i punkt 2 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska etiketten visas vid första musklicket på bilden, när markören förs över bilden eller, för pekskärmar, vid beröring av bilden.

2.   

Den bild som används för att visa etiketten om en kapslad skärmbild används ska uppfylla följande krav (se figur 2):

a)

För tvättmaskiner för hushållsbruk: Den ska visa en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

För kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk: Den ska visa en pil i den färg som motsvarar hela cykelns energieffektivitetsklass på etiketten.

c)

På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i 100 % vitt, med teckensnittet Calibri, fetstil och samma teckenstorlek som prisuppgiften.

d)

Skalan med energieffektivitetsklasser ska vara 100 % svart.

e)

Den ska ha ett av följande två format, och dess storlek ska vara sådan att pilen är klart synlig och läsbar. Bokstaven i pilen med energieffektivitetsklassen ska vara placerad i centrum av pilens rektangulära del, och en synlig kantlinje som är 100 % svart ska finnas runt pilen och bokstaven för energieffektivitetsklassen.

Figur 2

Exempel på vänster-/högerpil i flerfärgstryck, inklusive skalan med energieffektivitetsklasser

Image 43

3.   

Om kapslad skärmbild används ska etiketten visas på följande sätt:

a)

De bilder som avses i punkt 2 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b)

Bilderna ska vara länkade till den etikett som fastställs i bilaga III.

c)

Etiketten ska visas vid musklickning, när markören förs över bilden eller, för pekskärmar, vid beröring av bilden.

d)

Etiketten ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av etiketten på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Etiketten ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text som ska visas om etiketten inte kan visas grafiskt ska ange produktens energieffektivitetsklass och ha samma teckenstorlek som prisuppgiften.

4.   

Ett elektroniskt produktinformationsblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 h ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Storleken ska vara sådan att produktinformationsbladet är klart synligt och läsbart. Produktinformationsbladet får visas med hjälp av en kapslad skärmbild eller genom hänvisning till produktdatabasen, och den länk som i så fall används för att visa produktinformationsbladet ska tydligt och läsligt ange ”Produktinformationsblad”. Om kapslad skärmbild används ska produktinformationsbladet visas vid första musklicket på länken, när markören förs över länken eller, för pekskärmar, vid beröring av länken.


BILAGA IX

Verifieringsförfarande för marknadskontroll

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den verifiering som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i produktinformationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

Om en modell är utformad för att känna av att den genomgår provning (genom att t.ex. känna igen provningsförhållanden eller provningscykler) och specifikt reagera genom att automatiskt ändra sin prestanda under provningen för att uppnå en gynnsammare nivå för någon av de parametrar som anges i denna förordning eller ingår i den tekniska dokumentationen eller i någon dokumentation som tillhandahålls, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning ska följande förfarande användas:

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/1369 (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden, inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i produktinformationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energieffektivitetsklassen, utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller och centrifugeringseffektivitetsklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 9.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa ytterligare tre enheter vara av en eller flera likvärdiga modeller.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive toleranser som anges i tabell 9.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga IV.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 9 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. För parametrarna i tabell 9 får inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, tillämpas.

Tabell 9

Kontrolltoleranser

Parameter

Kontrolltoleranser

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Det fastställda värdet (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full respektive EWD,½ med mer än 10 %.

Viktad energianvändning (EW och EWD)

Det fastställda värdet (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för EW respektive EWD med mer än 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Det fastställda värdet (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full respektive WWD,½ med mer än 10 %.

Viktad vattenförbrukning (WW och WWD)

Det fastställda värdet (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för WW respektive WWD med mer än 10 %.

Tvätteffektivitetsindex (IW och JW)

Det fastställda värdet (*1) får inte understiga det deklarerade värdet för IW respektive Jw med mer än 8 %.

Sköljeffektivitet (IR och JR)

Det fastställda värdet (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för IR respektive JR med mer än 1,0 g/kg.

Programtid eller cykeltid

Det fastställda värdet (*1) för program- eller cykeltiden får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 % eller med mer än 10 minuter, beroende på vilket som är minst.

Maximitemperatur inuti tvätten (T)

Det fastställda värdet (*1) får inte understiga det deklarerade värdet för T med mer än 5 K och inte överstiga det deklarerade värdet för T mer än 5 K.

Dfull, D½, D1/4

Det fastställda värdet (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för Dfull, D½ respektive D1/4 med mer än 10 %.

Restfukthalt efter tvätt (D)

Det fastställda värdet (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet för D med mer än 10 %.

Slutlig fukthalt efter torkning

Det fastställda värdet (*1) får inte överstiga 3,0 %.

Centrifugeringshastighet (S)

Det fastställda värdet (*1) får inte understiga det deklarerade värdet för S med mer än 10 %.

Effektförbrukning i frånläge (Po)

Det fastställda värdet (*1) för effektförbrukning Po får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W.

Effektförbrukning i standbyläge (Psm)

Det fastställda värdet (*1) för effektförbrukning Psm får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 % om det deklarerade värdet överstiger 1,00 W, eller med mer än 0,10 W om det deklarerade värdet är 1,00 W eller lägre.

Effektförbrukning vid startfördröjning (Pds)

Det fastställda värdet (*1) för effektförbrukning Pds får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 % om det deklarerade värdet överstiger 1,00 W, eller med mer än 0,10 W om det deklarerade värdet är 1,00 W eller lägre.

Utsläpp av luftburet akustiskt buller

Det fastställda värdet (*1) får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 2 dB re 1 pW.


(*1)  Om ytterligare tre enheter provas enligt punkt 4, avser det fastställda värdet det aritmetiska medelvärdet av de värden som fastställts för dessa tre ytterligare enheter.


BILAGA X

Tvättmaskiner för hushållsbruk med flera trummor och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med flera trummor

Bestämmelserna i bilagorna II och III, enligt de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga IV ska tillämpas på varje trumma med en nominell kapacitet som är högre än eller lika med 2 kg i tvättmaskiner för hushållsbruk med flera trummor och på varje trumma med en nominell tvättkapacitet som är högre än eller lika med 2 kg i kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk med flera trummor.

Bestämmelserna i bilagorna II och III ska tillämpas oberoende för var och en av trummorna, utom när trummorna är placerade i samma hölje och, i programmet eco 40–60 eller i tvätt- och torkcykeln, endast kan fungera samtidigt. I det senare fallet ska dessa bestämmelser tillämpas på tvättmaskinen för hushållsbruk med flera trummor respektive den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk med flera trummor som helhet, enligt följande:

a)

Den nominella tvättkapaciteten är summan av den nominella tvättkapaciteten för varje trumma; för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med flera trummor är den nominella kapaciteten summan av den nominella kapaciteten för varje trumma.

b)

Energianvändningen och vattenförbrukningen för tvättmaskiner för hushållsbruk med flera trummor respektive tvättcykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med flera trummor är summan av energianvändningen respektive vattenförbrukningen, för varje trumma.

c)

Energianvändningen och vattenförbrukningen för den fullständiga cykeln för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med flera trummor är summan av energianvändningen respektive vattenförbrukningen, för varje trumma.

d)

Energieffektivitetsindex (EEIW) beräknas med hjälp av nominell tvättkapacitet och energianvändning; för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med flera trummor beräknas energieffektivitetsindex (EEIWD) med hjälp av nominell kapacitet och energianvändning.

e)

Tiden är den längsta programtiden för eco 40–60, eller den längsta cykeltiden för tvätt- och torkcykel, som används i respektive trumma.

f)

Restfukthalten efter tvätt beräknas som det viktade genomsnittet, i enlighet med respektive trummas nominella kapacitet.

g)

För kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med flera trummor ska den slutliga fukthalten efter torkning mätas för varje enskild trumma.

h)

Mätningen av lågeffektlägen, utsläpp av luftburet akustiskt buller och utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller gäller hela tvättmaskinen för hushållsbruk.

Produktinformationsbladet och den tekniska dokumentationen ska innehålla och tillsammans presentera den information som krävs enligt bilaga V respektive bilaga VI, för alla de trummor för vilka bestämmelserna i denna bilaga tillämpas.

Bestämmelserna i bilagorna VII och VIII gäller för varje trumma som omfattas av bestämmelserna i den här bilagan.

Det verifieringsförfarande som fastställs i bilaga IX gäller tvättmaskinen för hushållsbruk med flera trummor respektive den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk med flera trummor som helhet, med de kontrolltoleranser som gäller för var och en av de parametrar som fastställs genom tillämpning av denna bilaga.


5.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 315/68


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015

av den 11 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av ljuskällor och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (1), särskilt artiklarna 11.5 och 16.1, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) 2017/1369 ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter om märkning eller skalrevidering för produktgrupper som har betydande potential när det gäller att spara energi och i relevanta fall andra resurser.

(2)

I den arbetsplan för ekodesign 2016–2019 (2) som fastställts av kommissionen genom tillämpning av artikel 16.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (3) anges prioriteringarna för arbetet inom ramen för ekodesign och energimärkning för perioden 2016–2019. I arbetsplanen fastställs de energirelaterade produktgrupper som anses vara prioriterade när det gäller att genomföra förberedande studier och slutligen anta genomförandeåtgärder samt översynen av de nuvarande förordningarna.

(3)

Åtgärderna i arbetsplanen för ekodesign beräknas kunna leda till årliga slutenergibesparingar på totalt mer än 260 TWh 2030, vilket motsvarar cirka 100 miljoner ton per år i minskade utsläpp av växthusgaser 2030. Belysning är en av de produktgrupper som tas upp i arbetsplanen med uppskattad årlig slutenergibesparing på 41,9 TWh 2030.

(4)

Bestämmelserna om energimärkning av belysningsprodukter, dvs. elektriska lampor och armaturer, fastställdes genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 (4).

(5)

Belysningsprodukter är en av de prioriterade produktgrupper som anges i artikel 11.5 b i förordning (EU) 2017/1369 för vilka kommissionen bör anta en delegerad akt för att införa en skalreviderad etikett från A till G.

(6)

Delegerad förordning (EU) nr 874/2012 innehåller en översynsklausul i artikel 7 enligt vilken kommissionen ska se över förordningen mot bakgrund av de tekniska framstegen.

(7)

Kommissionen har sett över delegerad förordning (EU) nr 874/2012 och analyserat de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av belysningsprodukter samt det faktiska konsumentbeteendet. Översynen utfördes i nära samarbete med intressenter och berörda parter från unionen och tredjeländer. Resultaten av översynen offentliggjordes och presenterades för det samrådsforum som inrättats i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1369.

(8)

Översynen visade att det fanns behov av att införa reviderade energimärkningskrav för belysningsprodukter, dvs. för ljuskällor.

(9)

Den miljöaspekt hos ljuskällor som identifierats som viktig för denna förordning är energianvändningen i användningsfasen.

(10)

Översynen har visat att elförbrukningen för produkter som omfattas av denna förordning i betydande grad kan minskas ytterligare genom genomförande av energimärkningsåtgärder.

(11)

Eftersom denna förordning innebär att den särskilda energietiketten för armaturer i enlighet med delegerad förordning (EU) nr 874/2012 försvinner, bör leverantörer av armaturer undantas från skyldigheterna i samband med den produktdatabas som inrättats enligt förordning (EU) 2017/1369.

(12)

Mot bakgrund av den ökade försäljningen av energirelaterade produkter genom värdtjänster på internetplattformar, snarare än direkt från leverantörers och återförsäljares webbplatser, bör det klargöras att försäljningsplattformar på internet bör ansvara för att den etikett som tillhandahålls av leverantören kan visas i närheten av priset. De bör informera återförsäljaren om denna skyldighet men inte vara ansvariga för etikettens och produktinformationsbladets innehåll och riktighet. I sin tillämpning av artikel 14.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG (5) om elektronisk handel bör dock sådana värdtjänster på internetplattformar utan dröjsmål vidta åtgärder för att radera eller blockera tillgång till information om den aktuella produkten om de, genom information från t.ex. marknadskontrollmyndigheten, känner till att produkten inte uppfyller kraven (t.ex. att en etikett eller ett produktinformationsblad saknas eller är ofullständig(t) eller inkorrekt). En leverantör som säljer direkt till slutanvändare via sin egen webbplats omfattas av den skyldighet vid distansförsäljning för återförsäljare som avses i artikel 5 i förordning (EU) 2017/1369.

(13)

Denna förordning bör specificera toleransvärden för belysningsparametrar med beaktande av den metod för deklaration av information som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/254 (6).

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning har diskuterats av samrådsforumet och medlemsstaternas experter i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1369.

(15)

Delegerad förordning (EU) nr 874/2012 bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav för märkning av, och tillhandahållande av kompletterande produktinformation om, ljuskällor med eller utan integrerade drivdon. Kraven gäller också för ljuskällor som släpps ut på marknaden i en överordnad produkt.

2.   Denna förordning ska inte gälla för ljuskällor som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga IV.

3.   Ljuskällor som anges i punkt 3 i bilaga IV ska endast uppfylla kraven i punkt 4 i bilaga V.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

ljuskälla: en eldriven produkt som är avsedd att avge ljus eller, när det handlar om en annan ljuskälla än glödlampa, avsedd att kunna ställas in för att avge ljus, eller båda delar, med samtliga följande optiska egenskaper, nämligen

a)

kromaticitetskoordinater x och y inom intervallet

0,270 < x < 0,530 och

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

b)

ett ljusflöde < 500 lm per mm2 av den projicerade ljusavgivande ytans area enligt definitionen i bilaga I,

c)

ett ljusflöde mellan 60 och 82 000 lumen,

d)

ett färgåtergivningsindex (CRI) > 0,

med hjälp av glödning, fluorescens, högtrycksurladdning, oorganiska lysdioder (LED) eller organiska lysdioder (OLED) eller en kombination av dessa som belysningsteknik, och som kan anses vara en ljuskälla enligt förfarandet i bilaga IX.

Högtrycksnatriumlampor (HPS) som inte uppfyller villkor a betraktas som ljuskällor vid tillämpningen av denna förordning.

Ljuskällor omfattar inte

a)

lysdiodchip (LED-chip,

b)

lysdiodpaket (LED-paket),

c)

produkter som innehåller ljuskällor från vilka dessa ljuskällor kan avlägsnas för kontroll,

d)

ljusavgivande delar som ingår i en ljuskälla från vilken dessa delar inte kan avlägsnas för att verifiera om de ska anses vara en ljuskälla.

2.

drivdon: en eller flera anordningar som eventuellt kan vara fysiskt integrerade i en ljuskälla och som är avsedda att anpassa elektricitet från elnätet till de elektriska egenskaper som krävs av en eller flera särskilda ljuskällor inom ramen för gränsvärden som bestäms av kraven på elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Detta kan omfatta transformering av matnings- och startspänning, begränsning av drift- och förvärmningsström, förebyggande av kallstarter, korrigering av effektfaktorn och/eller minskning av radiointerferens.

Termen ”drivdon” inkluderar inte nätaggregat som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 (7). Termen omfattar inte heller drivdon för belysning och icke-belysningsdelar (enligt definitionen i bilaga I), även om sådana delar kan vara fysiskt integrerade i ett drivdon eller saluföras tillsammans som en enda produkt.

En PoE-brytare är inte ett drivdon i den mening som avses i denna förordning. Med ”PoE-brytare” (Power-over-Ethernet) menas utrustning för elförsörjning och datahantering som monteras mellan eluttag och kontorsutrustning och/eller ljuskällor i dataöverförings- och elförsörjningssyfte.

3.

överordnad produkt: en produkt som innehåller en eller flera ljuskällor eller separata drivdon, eller båda. Exempel på överordnade produkter är armaturer som kan plockas isär för att medge separat kontroll av ingående ljuskällor, hushållsapparater som innehåller ljuskällor, möbler (hyllor, speglar och vitrinskåp) som innehåller ljuskällor. Om en överordnad produkt inte kan tas isär för kontroll av ljuskällan och det separata drivdonet ska hela den överordnade produkten betraktas som en ljuskälla.

4.

ljus: elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan 380 nm och 780 nm.

5.

elnät eller nätspänning: elförsörjning på 230 (± 10 %) volt växelström med en frekvens av 50 Hz.

6.

lysdiodchip (LED-chip): ett litet block av ljusavgivande halvledarmaterial på vilket en fungerande lysdiodkrets anbringas.

7.

lysdiodpaket (LED-paket): en enstaka elektrisk komponent som i princip omfattar minst ett lysdiodchip (LED-chip). Det omfattar inte ett drivdon eller delar av ett sådant, en sockel eller aktiva elektroniska komponenter och är inte direkt anslutet till elnätet. Det kan omfatta en eller flera av följande: optiska element, omvandlare för belysning (fosfor), termiska, mekaniska och elektriska gränssnitt eller delar för att skydda mot elektrostatiska urladdningar. Varje liknande ljusavgivande anordning som är avsedd att användas direkt i en lysdiodarmatur betraktas som en ljuskälla.

8.

kromaticitet: en egenskap hos en färgstimulus definierad av dess kromaticitetskoordinater (x och y).

9.

ljusflöde eller flöde (Φ): en storhet som uttrycks i lumen (lm) och som härleds från strålningsflödet (strålningseffekten) genom att utvärdera den elektromagnetiska strålningen enligt det mänskliga ögats spektralkänslighet. Det avser det totala flöde som avges av en ljuskälla i en fast rymdvinkel på 4π steradianer under förhållanden (till exempel strömstyrka, spänning, temperatur) som anges i tillämpliga standarder. Det avser det initiala flödet för den ljuskällan, utan inverkan av någon dimmer, efter en kort driftsperiod, om det inte tydligt anges att det är flödet med inverkan av en dimmer eller flödet efter en viss angiven driftsperiod som avses. För ljuskällor som kan ställas in så de avger olika ljusspektrum och/eller olika maximala ljusstyrkor avses flödet med de referenskontrollinställningar som definieras i bilaga I.

10.

färgåtergivningsindex (CRI, Colour Rendering Index): ett mått på en ljuskällas inverkan på hur ett föremåls färg uppfattas genom medveten eller omedveten jämförelse med hur färgen uppfattas under en referensljuskälla; definieras som genomsnittet Ra av färgåtergivningen för de första åtta provfärgerna (R1–R8) som anges i standarder.

11.

glödning: ett fenomen där ljus alstras genom uppvärmning, i ljuskällor vanligtvis genom att en trådliknande ledare (glödtråd) värms upp av en passerande elektrisk ström.

12.

ljuskälla av halogentyp: glödlampa med en trådliknande ledare som tillverkats av volfram och är omgiven av en gas som innehåller halogener eller halogenföreningar.

13.

fluorescens eller fluorescerande ljuskälla (FL, Fluorescent Light source): ett fenomen eller en ljuskälla som utnyttjar en elektrisk gasurladdning i kvicksilver med lågt tryck och vars ljus huvudsakligen sänds ut av ett eller flera skikt av lyspulver som lyser när det träffas av ultraviolett strålning från urladdningen. Fluorescerande ljuskällor kan ha en eller två anslutningar (enkelsockel/dubbelsockel) till sin elförsörjning. Vid tillämpningen av denna förordning ska ljuskällor som utnyttjar magnetisk induktion också betraktas som fluorescerande ljuskällor.

14.

högtrycksurladdning (HID, High Intensity Discharge): elektrisk gasurladdning där ljusbågen stabiliseras av väggtemperaturen och ger ett energiflöde mot och genom urladdningsrörets vägg som överstiger 3 W per kvadratcentimeter. HID-ljuskällor är begränsade till metallhalidlampor, högtrycksnatriumlampor och högtryckskvicksilverlampor, enligt definitionerna i bilaga I.

15.

gasurladdning: ett fenomen där ljus produceras direkt eller indirekt genom en elektrisk urladdning i en gas, ett plasma, en metallånga eller en blandning av flera gaser och ångor.

16.

oorganisk lysdiod (LED, Light Emitting Diode): en teknik där ljus produceras av en halvledarkomponent innehållande en p-n-övergång av oorganiskt material. Övergången avger optisk strålning när den exciteras av en elektrisk ström.

17.

organisk lysdiod (OLED, Organic Light Emitting Diode): en teknik där ljus produceras av en halvledarkomponent innehållande en p-n-övergång av organiskt material. Övergången avger optisk strålning när den exciteras av en elektrisk ström.

18.

högtrycksnatriumlampa (HPS, High-Pressure Sodium): ljuskälla med högtrycksurladdning i vilken den största delen av ljuset produceras genom strålning från natriumånga med ett partialtryck av storleksordningen 10 kilopascal. Högtrycksnatriumlampor kan ha en eller två anslutningar (enkelsockel/dubbelsockel) till sin elförsörjning..

19.

försäljningsställe: den fysiska plats där produkten visas upp eller erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp till kunden.

Ytterligare definitioner för bilagorna finns i bilaga I.

Artikel 3

Leverantörers skyldigheter

1.   Leverantörer av ljuskällor ska säkerställa följande:

a)

Varje ljuskälla som släpps ut på marknaden som en fristående produkt (dvs. inte i en överordnad produkt) och i en förpackning levereras med en tryckt etikett på förpackningen i det format som anges i bilaga III.

b)

De parametrar i produktinformationsbladet som anges i bilaga V är införda i produktdatabasen.

c)

Produktinformationsbladet ska på särskild begäran från återförsäljare göras tillgängligt i tryckt form.

d)

Det innehåll i den tekniska dokumentationen som anges i bilaga VI är infört i produktdatabasen.

e)

Alla visuella annonser för en viss modell av ljuskälla innehåller modellens energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten, i enlighet med bilaga VII och bilaga VIII.

f)

Allt tekniskt reklammaterial för en viss modell av ljuskälla, inklusive tekniskt reklammaterial på internet, som beskriver ljuskällans specifika tekniska parametrar omfattar energieffektivitetsklassen för den aktuella modellen och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten, i enlighet med bilaga VII.

g)

En elektronisk etikett med format och information enligt bilaga III, för varje modell av en ljuskälla, finns tillgänglig för återförsäljare.

h)

Ett elektroniskt produktinformationsblad enligt bilaga V, för varje modell av en ljuskälla, finns tillgängligt för återförsäljare.

i)

På begäran av återförsäljare och i enlighet med artikel 4 e tillhandahålls tryckta självhäftande etiketter med samma storlek som de befintliga, för skalrevidering av produkter.

2.   Leverantörer av överordnade produkter ska

a)

tillhandahålla information om den ingående ljuskällan på det sätt som anges i punkt 2 i bilaga V,

b)

på begäran av marknadskontrollmyndigheter tillhandahålla information om hur ljuskällor kan avlägsnas för kontroll utan att orsaka bestående skador på ljuskällan.

3.   Energieffektivitetsklassen ska beräknas i enlighet med bilaga II.

Artikel 4

Återförsäljares skyldigheter

Återförsäljare ska säkerställa följande:

a)

Varje ljuskälla på försäljningsstället är försedd med den etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1 a, med etiketten eller energiklassen visad på ett sådant sätt att den är väl synlig, i enlighet med bilaga III.

b)

Vid distansförsäljning tillhandahålls etiketten och produktinformationsbladet i enlighet med bilagorna VII och VIII.

c)

Alla visuella annonser för en viss modell av ljuskälla, inklusive på internet, innehåller modellens energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten, i enlighet med bilaga VII.

d)

Allt tekniskt reklammaterial för en viss modell av ljuskälla, inklusive tekniskt reklammaterial på internet, som beskriver ljuskällans specifika tekniska parametrar omfattar modellens energieffektivitetsklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten, i enlighet med bilaga VII.

e)

Befintliga etiketter på ljuskällor på försäljningsstället ersätts av de skalreviderade etiketterna på ett sådant sätt att de täcker den befintliga etiketten, även då den är tryckt på eller fästad vid förpackningen, inom 18 månader från denna förordnings tillämpningsdatum.

Artikel 5

Skyldigheter för leverantörer av värdtjänster på internetplattformar

Om en leverantör av värdtjänster som avses i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG tillåter försäljning av ljuskällor via sin webbplats ska tjänsteleverantören göra det möjligt att via visningsmekanismen visa den elektroniska etikett och det elektroniska produktinformationsblad som tillhandahålls av återförsäljaren i enlighet med bestämmelserna i bilaga VIII, och informera återförsäljaren om skyldigheten att visa dessa.

Artikel 6

Mätmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mät- och beräkningsmetoder, som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder enligt bilaga II.

Artikel 7

Verifieringsförfarande för marknadskontroll

Medlemsstaterna ska tillämpa det verifieringsförfarande som beskrivs i bilaga IX när de utför de verifieringar för marknadskontroll som avses i artikel 8.3 i förordning (EU) 2017/1369.

Artikel 8

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och presentera resultaten av översynen, inbegripet ett utkast till ändringsförslag om så är lämpligt, för samrådsforumet senast den 25 december 2024. Översynen ska bland annat omfatta en bedömning av energieffektivitetsklasser, metoder för att hantera energieffektivitet för ljuskällor i överordnade produkter och möjligheten att hantera aspekter avseende cirkulär ekonomi.

Artikel 9

Upphävande

Förordning (EU) nr 874/2012 ska upphöra att gälla med verkan den 1 september 2021, med undantag av artiklarna 3.2 och 4.2, som ska upphöra att gälla med verkan den 25 december 2019.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2021. Artikel 3.1 b ska dock tillämpas från och med den 1 maj 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Meddelande från kommissionen: Arbetsplan för ekodesign 2016–2019, COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (EUT L 258, 26.9.2012, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/254 av den 30 november 2016 om ändring av delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) nr 626/2011, (EU) nr 392/2012, (EU) nr 874/2012, (EU) nr 665/2013, (EU) nr 811/2013, (EU) nr 812/2013, (EU) nr 65/2014, (EU) nr 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 och (EU) 2015/1187 vad gäller användningen av toleranser i kontrollförfaranden (EUT L 38, 15.2.2017, s. 1).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för externa nätaggregats elförbrukning vid noll-last och deras genomsnittliga verkningsgrad (EUT L 93, 7.4.2009, s. 3).


BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna

I bilagorna gäller följande definitioner:

1.

ljuskälla som ansluts till elnätet (MLS, Mains Light Source): en ljuskälla som kan anslutas direkt till elnätet. Ljuskällor som kan anslutas direkt till elnätet och som även kan anslutas indirekt till elnätet med ett separat drivdon, ska anses vara ljuskällor som ansluts till elnätet.

2.

ljuskälla som inte ansluts till elnätet (NMLS): en ljuskälla som kräver ett separat drivdon för att anslutas till elnätet.

3.

separat drivdon: ett drivdon som inte är fysiskt integrerat i en ljuskälla och som släpps ut på marknaden som en separat produkt eller som en del av en överordnad produkt.

4.

riktad ljuskälla (DLS, Directional Light Source): en ljuskälla där minst 80 % av ljusflödet ligger inom en rymdvinkel π sr (motsvarar en kon med en vinkel på 120°).

5.

rundstrålande ljuskälla (NDLS, Non-Directional Light Source): en ljuskälla som inte är en riktad ljuskälla.

6.

uppkopplad ljuskälla (CLS, Connected Light Source): en ljuskälla, inklusive delar för dataanslutning som, i syfte att bevara referenskontrollinställningarna, är fysiskt eller funktionsmässigt omöjliga att skilja från de ljusavgivande delarna. Ljuskällan kan ha delar för dataanslutning som är fysiskt integrerade i ett enda hölje, eller ljuskällan kan kombineras med fysiskt separata delar för dataanslutning som släpps ut på marknaden tillsammans med ljuskällan som en enda produkt.

7.

delar för dataanslutning: delar som har någon av följande funktioner:

a)

Mottagning eller sändning av trådbundna eller trådlösa datasignaler och behandling av dessa (för att reglera belysningsfunktionen och eventuellt för annat).

b)

Avkänning och behandling av de avkända signalerna (för att reglera belysningsfunktionen och eventuellt för annat).

c)

En kombination av ovanstående.

8.

ljuskälla med valbar färg (CTLS, Colour-Tuneable Light Source): en ljuskälla som kan ställas in för att avge ljus i många olika färger utanför det intervall som anges i artikel 2, men som också kan ställas in för att avge vitt ljus inom det intervall som anges i artikel 2, vilket innebär att ljuskällan omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

Ljuskällor med valbar vit färgtemperatur som endast kan ställas in för att avge ljus med olika korrelerade färgtemperaturer som ligger inom det intervall som anges i artikel 2, och ljuskällor som kan avge ett varmare ljus med hjälp av en dimmer, genom att det vita ljus som avges ändras till en lägre korrelerad färgtemperatur för att simulera egenskaperna hos en glödlampa, anses inte vara ljuskällor med valbar färg.

9.

spektral renhet: en procentuell andel som beräknas för en ljuskälla med valbar färg som är inställd för att avge ljus av en viss färg, med användning av ett förfarande som ytterligare definieras i standarder, genom att dra en rak linje i ett färgrymdsdiagram (x och y) från en punkt med färgkoordinaterna x = 0,333 och y = 0,333 (akromatisk stimulus; punkt 1), som går genom punkten som representerar färgkoordinaterna (x och y) för ljuskällan (punkt 2), och som slutar i ytterkanten på färgrymden (geometrisk ort; punkt 3). Spektral renhet beräknas som avståndet mellan punkterna 1 och 2 delat med avståndet mellan punkterna 1 och 3. Linjens fulla längd representerar 100 % färgrenhet (punkt på den geometriska orten). Den akromatiska stimuluspunkten representerar 0 % färgrenhet (vitt ljus).

10.

ljuskälla med högluminans (HLLS, High-Luminance Light Source): en ljuskälla av LED-typ med genomsnittlig luminans som överstiger 30 cd/mm2 i största ljusstyrkans riktning.

11.

luminans (i en viss riktning, vid en viss punkt på en verklig eller tänkt yta): ljusflöde som överförs av en elementarstråle som passerar genom den givna punkten och sprids i rymdvinkeln i den givna riktningen, dividerat med arean av ett tvärsnitt av denna stråle i den givna punkten (cd/m2).

12.

genomsnittlig luminans (eller HLLS-luminans, för en ljuskälla av LED-typ): den genomsnittliga luminansen över en ljusavgivande yta där luminansen överstiger 50 % av maximal luminans (cd/mm2).

13.

drivdon för belysning: delar som är integrerade i en ljuskälla eller som är fysiskt åtskilda men som saluförs tillsammans med en ljuskälla som en enda produkt, som inte är strikt nödvändiga för att ljuskällan ska avge ljus vid full last, men som medger manuell eller automatisk, direkt eller fjärrstyrd kontroll av ljusstyrka, kromaticitet, korrelerad färgtemperatur, ljusspektrum och/eller strålvinkel. Dimrar ska också anses vara drivdon för belysning.

Termen omfattar också delar för dataanslutning, men inte anordningar som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 (1).

14.

icke-belysningsdelar: delar som är integrerade i en ljuskälla eller fysiskt åtskilda men som saluförs tillsammans med en ljuskälla som en enda produkt, som inte är strikt nödvändiga för att ljuskällan ska avge ljus vid full last och som inte är ”drivdon för belysning”. Hit hör till exempel högtalare (audio), kameror, förstärkare för kommunikationssignaler för att utsträcka täckningen (till exempel wifi), delar som stöder nätbalans (som kopplar om till egna interna batterier vid behov), batteriladdning, visuella meddelanden om händelser (inkommande post, dörrklockor som ringer, larm) användning av Light Fidelity (li-fi, en teknik för dubbelriktad, helt nätverksansluten trådlös höghastighetskommunikation).

Begreppet innefattar också delar för dataanslutning som används för andra funktioner än för att kontrollera belysningsfunktionen.

15.

användbart ljusflödeuse): den del av ljusflödet från en ljuskälla som beaktas när dess energieffektivitet beräknas:

För rundstrålande ljuskällor är det ljusflödet som ligger inom en rymdvinkel 4π sr (motsvarande en 360° sfär).

För riktade ljuskällor med en strålvinkel ≥ 90° är det ljusflödet som ligger inom en fast rymdvinkel π sr (motsvarar en kon med en vinkel på 120°).

För riktade ljuskällor med en strålvinkel < 90° är det ljusflödet som ligger inom en fast rymdvinkel 0,586π sr (motsvarar en kon med en vinkel på 90°).

16.

strålvinkel: för en riktad ljuskälla, vinkeln mellan två tänkta linjer i ett plan genom den optiska strålaxeln, så att linjerna går genom mitten av ljuskällans framsida och genom de punkter där ljusintensiteten är 50 % av centrumstrålens intensitet, där centrumstrålens intensitet är det värde för ljusstyrka som uppmätts på den optiska strålaxeln.

För ljuskällor med olika strålvinklar i olika plan ska den största strålvinkeln beaktas.

För ljuskällor med användarstyrd strålvinkel ska den strålvinkel som motsvarar referenskontrollinställningen beaktas.

17.

full last: förhållandet när en ljuskälla, inom de angivna driftsvillkoren, avger ett maximalt (utan inverkan av någon dimmer) ljusflöde.

18.

standbyläge: tillstånd när en ljuskälla har elförsörjning, men ljuskällan avsiktligt inte avger något ljus, och ljuskällan avvaktar en styrsignal för att återgå till ett tillstånd där ljus avges. Drivdon för belysning som möjliggör standbyfunktionen ska befinna sig i kontrolläge. icke-belysningsdelar ska kopplas bort eller stängas av, eller så ska deras elförbrukning minimeras i enlighet med tillverkarens instruktioner.

19.

nätverksanslutet standbyläge: tillstånd när en uppkopplad ljuskälla (CLS) har elförsörjning, men avsiktligt inte avger något ljus, utan avvaktar en fjärrstyrd utlösningssignal (trigger) för att återgå till ett tillstånd där ljus avges. Drivdon för belysning ska befinna sig i kontrolläge. Icke-belysningsdelar ska kopplas bort eller stängas av, eller så ska deras elförbrukning minimeras i enlighet med tillverkarens instruktioner.

20.

kontrolläge: tillstånd för drivdon för belysning när de är anslutna till ljuskällan och utför sina funktioner på ett sådant sätt att en kontrollsignal kan genereras internt eller en fjärrstyrd utlösningssignal (trigger) kan tas emot, trådbundet eller trådlöst, och behandlas så att den leder till att det ljus som avges av ljuskällan ändras.

21.

fjärrstyrd utlösningssignal (trigger): en signal som kommer till produkten utifrån via ett nät.

22.

kontrollsignal: en analog eller digital signal som sänds till ljuskällan trådlöst eller trådbundet, antingen via styrspänning i separata kontrollkablar eller via en modulerad signal i matningsspänningen. Signalen överförs inte via ett nätverk utan till exempel från en intern källa eller från en fjärrkontroll som levereras med produkten.

23.

nätverk: en kommunikationsinfrastruktur med en länktopologi och en arkitektur som innefattar fysiska komponenter, organisatoriska principer, kommunikationsförfaranden och format (protokoll).

24.

effekt i påläge (Pon): uttrycks i Watt och är en ljuskällas elförbrukning vid full last med samtliga drivdon för belysning och icke-belysningsdelar bortkopplade. Om dessa delar inte kan kopplas bort ska de stängas av, och deras elförbrukning ska minimeras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om det gäller en ljuskälla som inte ansluts till elnätet (NMLS) och som kräver ett separat drivdon för att fungera kan Pon mätas direkt på ingången till ljuskällan, eller så kan Pon fastställas med hjälp av ett drivdon med känd verkningsgrad, vars effektförbrukning därefter dras av från det uppmätta värdet för ingående effekt från elnätet.

25.

effekt i standbyläge (Psb): uttrycks i Watt och är elförbrukningen för en ljuskälla i standbyläge.

26.

effekt i nätverksanslutet standbyläge (Pnet): uttrycks i Watt och är elförbrukningen för en uppkopplad ljuskälla (CLS) i nätverksanslutet standbyläge.

27.

referenskontrollinställningar (RCS, Reference Control Settings): en kontrollinställning eller en kombination av kontrollinställningar som används för att kontrollera om en ljuskälla uppfyller kraven i denna förordning. Inställningarna är relevanta för ljuskällor som medger att slutanvändaren manuellt eller automatiskt, direkt eller på distans kan styra ljusstyrka, färg, korrelerad färgtemperatur, spektrum och/eller strålvinkel för det avgivna ljuset.

I princip ska referenskontrollinställningarna vara de som angetts av tillverkaren som fabriksinställningar och som användaren möter vid första installationen (förinställda värden). Om installationsförfarandet omfattar en automatisk uppdatering av programvaran under den första installationen, eller om användaren kan välja att utföra en sådan uppdatering, ska (i förekommande fall) de förändrade inställningarna efter en sådan uppdatering beaktas.

Om det förinställda värdet avsiktligt har ställts in så att det avviker från referenskontrollinställningen (t.ex. för att ge låg effekt av säkerhetsskäl) ska tillverkaren ange i den tekniska dokumentationen hur referenskontrollinställningarna återställs för kontroll av överensstämmelse och tillhandahålla en teknisk motivering till varför det förinställda värdet ställts in så att det avviker från referenskontrollinställningarna.

Tillverkaren av ljuskällan ska definiera referenskontrollinställningarna så att

ljuskällan omfattas av denna förordnings tillämpningsområde enligt artikel 1 och inga av villkoren för undantag gäller,

drivdon för belysning och icke-belysningsdelar kopplas bort eller stängs av eller, om detta inte är möjligt, dessa delars elförbrukning är minimal,

tillstånd med full last uppnås,

referenskontrollinställningarna ställs in när slutanvändaren väljer att återställa fabriksinställningarna.

För ljuskällor som gör det möjligt för tillverkaren av en överordnad produkt att utifrån en viss tillämpning göra val som påverkar ljuskällans egenskaper (till exempel definition av driftström eller termisk design) och som inte kan styras av slutanvändaren behöver referenskontrollinställningarna inte fastställas. I sådana fall gäller de nominella provningsförhållanden som angetts av ljuskällans tillverkare.

28.

högtryckskvicksilverlampa: ljuskälla med högtrycksurladdning i vilken den största delen av ljuset produceras, direkt eller indirekt, genom strålning som mestadels avges från förångat kvicksilver med ett partialtryck över 100 kilopascal.

29.

metallhalidlampa (MH): en ljuskälla med högtrycksurladdning i vilken ljuset produceras genom strålning från en blandning av metallånga, metallhalider och produkter från dissociation av metallhalider. Ljuskällor av metallhalidtyp kan ha en eller två anslutningar (enkelsockel/dubbelsockel) till sin strömförsörjning. Urladdningsrörets material kan vara kvarts (QMH) eller keramik (CMH).

30.

lysrörslampa eller kompaktlysrör (CFL, Compact Fluorescent Light source): en fluorescerande ljuskälla, med enkelsockel och ett böjt rör, som är avsedd att kräva litet utrymme. CFL kan vara i första hand spiralformade (dvs. med svängda former) eller utformade som flera inbördes anslutna parallella rör, med eller utan ett globliknande hölje. CFL förekommer med (CFLi) eller utan (CFLni) ett fysiskt integrerat drivdon.

31.

T2, T5, T8, T9 och T12: en rörformad ljuskälla med en diameter av cirka 7, 16, 26, 29 respektive 38 mm enligt vad som framgår av standarder. Röret kan vara rakt (linjärt) eller böjt (till exempel U-format, cirkelformat).

32.

LFL T5-HE: en högeffektiv, linjär fluorescerande T5-ljuskälla med en driftström lägre än 0,2 A.

33.

LFL T5-HO: en linjär fluorescerande T5-ljuskälla med högt ljusflöde och en driftström som är högre än eller lika med 0,2 A.

34.

HL R7s: en linjär ljuskälla av halogentyp för nätspänning med dubbelsockel, diameter 7 mm.

35.

batteridriven: en produkt som drivs enbart med likström (DC) från en källa som ingår i samma produkt, utan att vara direkt eller indirekt ansluten till elnätet.

36.

yttre hölje: ett andra yttre hölje på en HID-ljuskälla som inte behövs för ljusproduktionen, såsom en yttre skyddskolv för att hindra att kvicksilver och glas släpps ut i omgivningen om lampan går sönder. När förekomsten av ett yttre hölje ska fastställas ska HID-ljuskällans urladdningsrör inte betraktas som ett hölje.

37.

matt hölje (för en HID-ljuskälla): ett ogenomskinligt ytterhölje eller ytterrör där det ljusproducerande urladdningsröret inte är synligt.

38.

bländningsskydd: en mekaniskt eller optiskt reflekterande eller icke-reflekterande ogenomtränglig skärm avsedd att blockera direkt synlig strålning som avges från den ljusavgivande ytan i en riktad ljuskälla, i syfte att undvika att en person som tittar direkt på ljuskällan drabbas av tillfällig partiell blindhet (försämringsbländning). Det innefattar inte ytbehandling av den ljusavgivande ytan i den riktade ljuskällan.

39.

flimmer: upplevelsen av visuell ostadighet orsakad av ljus med styrka eller spektralfördelning som fluktuerar över tid, för en statisk observatör i en statisk miljö. Fluktuationerna kan vara periodiska eller icke-periodiska och kan åstadkommas av själva ljuskällan, strömkällan eller andra påverkande faktorer.

Måttet för flimmer som används i denna förordning är parametern Pst LM, där st står för kortfristig (short term) och LM står för mätmetoden (light flickermeter method) enligt definition i standarder. Ett värde på Pst LM = 1 innebär att sannolikheten för att den genomsnittlige observatören ska upptäcka flimmer är 50 %.

40.

stroboskopisk effekt: en förändring av upplevelsen av rörelse orsakad av ljus med styrka eller spektralfördelning som fluktuerar över tid för en statisk observatör i en icke-statisk miljö. Fluktuationerna kan vara periodiska eller icke-periodiska och kan åstadkommas av själva ljuskällan, strömkällan eller andra påverkande faktorer.

Måttet för stroboskopisk effekt som används i denna förordning är SVM (Stroboscopic Visibility Measure), enligt definition i standarder. SVM = 1 utgör visibilitetsgräns för en genomsnittlig observatör.

41.

R9: färgåtergivningsindex för ett rödfärgat objekt enligt definitionen i standarder.

42.

deklarerat värde: det värde som angetts av leverantören för en viss parameter i den tekniska dokumentationen enligt artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/1369.

43.

ljusstyrka: det ljusflöde som lämnar källan och sprids i en rymdvinkel i en viss riktning, dividerat med rymdvinkeln (måttenhet candela eller cd).

44.

korrelerad färgtemperatur (CCT [K]): temperaturen hos en svartkroppsstrålare (en kropp vars utstrålning ges av Plancks strålningslag) vars uppfattade färg ligger närmast färgen hos en given stimulus vid samma ljushet och under angivna betraktelseförhållanden.

45.

konsekvent färgåtergivning: de initiala, spatialt genomsnittliga kromaticitetskoordinaternas (x och y) maximala avvikelse (efter en kort tidsperiod) för en enskild ljuskälla från en kromatisk mittpunkt (cx och cy) som anges av tillverkaren eller importören, uttryckt som MacAdam-ellipsens storlek (i steg) formad runt den kromatiska mittpunkten (cx och cy).

46.

fasfaktor (cos φ1): cosinus för fasvinkeln φ1 mellan grundtonen för spänningen och grundtonen för strömmen i elnätet. Den används för ljuskällor som ansluts till elnätet och som tillämpar LED- eller OLED-teknik. Den mäts vid full last, i förekommande fall med referenskontrollinställningarna, med eventuella drivdon för belysning i kontrolläge och icke-belysningsdelar bortkopplade, avstängda eller inställda på lägsta effektförbrukning enligt tillverkarens instruktioner.

47.

ljusflödesförhållande (XLMF): kvoten mellan ljusflödet från ljuskällan vid en given tidpunkt under dess livstid och det initiala ljusflödet.

48.

livslängdsfaktor (SF, Survival Factor): den andel av det totala antalet ljuskällor som fortsätter att fungera vid en given tidpunkt under definierade förhållanden och med definierad brytfrekvens (tänd/släck).

49.

livslängd (för ljuskällor av LED- och OLED-typ): tiden i timmar från det att ljuskällorna tas i bruk till den tidpunkt då ljusflödet gradvis har sjunkit till ett värde under 70 % av det initiala ljusflödet för 50 % av ljuskällorna. Detta kallas också L70B50-livstiden.

50.

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare.

51.

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smarttelefoner.

52.

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där en bild eller en uppsättning data öppnas med ett musklick eller när markören förs över en annan bild eller uppsättning data eller, för pekskärmar, vid beröring av en annan bild eller uppsättning data.

53.

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till grafik och som gör det möjligt att presentera information i icke-grafisk form, om skärmen inte kan återge grafiken eller för att öka tillgängligheten genom t.ex. användning i talsyntestillämpningar.

54.

projicerad ljusavgivande ytarea (A): ytans area i mm2 (kvadratmillimeter) av vyn i en ortografisk projektion av den ljusavgivande ytan i den riktning som har den högsta ljusstyrkan, där den ljusavgivande ytans area är den area av ljuskällan som avger ljus med de angivna optiska egenskaperna, såsom den ungefärligen sfäriska ytan av ett bågurladdningsrör (a), den cylindriska ytan av en glödtrådsspole (b) eller en gasurladdningslampa (c, d) eller det platta eller halvsfäriska höljet till en lysdiod (e).

För ljuskällor med ett ogenomskinligt hölje eller med ett bländningsskydd är den ljusavgivande ytans area hela den area genom vilken ljuset lämnar ljuskällan.

För ljuskällor som innehåller mer än en ljusavgivande yta ska projektionen av den minsta bruttovolymen som omfattar samtliga ljusavgivande ytor betraktas som ljusavgivande yta.

För HID-ljuskällor gäller definition (a), om inte dimensionerna som anges i (d) gäller med L > D, där L är avståndet mellan elektrodens spetsar och D är urladdningsrörets innerdiameter.

Image 44

55.

QR-kod: en matrisstreckkod som ingår i energietiketten för en produktmodell och som länkar till information om modellen i den offentliga delen av produktdatabasen.


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge (EUT L 339, 18.12.2008, s. 45).


BILAGA II

Energieffektivitetsklasser och beräkningsmetod

Energieffektivitetsklassen för ljuskällor ska fastställas enligt tabell 1, baserat på ljusutbyte utgående från effekten från elnätet ηTM, som beräknas genom att det deklarerade användbara ljusflödet Φuse (uttryckt i lm) divideras med deklarerad effektförbrukning i påläge Pon (uttryckt i W) och multipliceras med tillämplig faktor FTM i tabell 2, dvs.

ηTM = (Φuse / Pon) × FTM (lm/W).

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser för ljuskällor

Energieffektivitetsklass

Ljusutbyte utgående från effekten från elnätet TM (lm/W)

A

210 ≤ TM

B

185 ≤ TM < 210

C

160 ≤ TM < 185

D

135 ≤ TM < 160

E

110 ≤ TM < 135

F

85 ≤ TM < 110

G

TM < 85


Tabell 2

Faktorer FTM per typ av ljuskälla

Typ av ljuskälla

Faktor FTM

Rundstrålande (NDLS), anslutna till elnätet (MLS)

1,000

Rundstrålande (NDLS), ej anslutna till elnätet (NMLS)

0,926

Riktade (DLS), anslutna till elnätet (MLS)

1,176

Riktade (DLS), ej anslutna till elnätet (NMLS)

1,089


BILAGA III

Etikett för ljuskällor

1.   ETIKETT

Om ljuskällan är avsedd att saluföras via ett försäljningsställe ska en etikett i det format och med de uppgifter som anges i denna bilaga tryckas på den enskilda förpackningens utsida.

Leverantörer ska välja mellan de format för etiketten som beskrivs i punkterna 1.1 och 1.2 i denna bilaga.

För etiketten gäller följande:

Standardetiketten ska vara minst 36 mm bred och 75 mm hög.

Den mindre etiketten (med en bredd som understiger 36 mm) ska vara minst 20 mm bred och 54 mm hög.

Förpackningen ska vara minst 20 mm bred och 54 mm hög.

Om etiketten trycks i ett större format ska dess innehåll ändå ha proportioner enligt specifikationerna ovan. Den mindre etiketten får inte användas på förpackningar med en bredd som är 36 mm eller mer.

Etiketten och pilen som anger energieffektivitetsklassen får vara i enfärgstryck enligt punkterna 1.1 och 1.2 endast om all annan information, inklusive grafik, på förpackningen är i enfärgstryck.

Om etiketten inte är tryckt på den del av förpackningen som är avsedd att vändas mot den presumtiva köparen ska en pil visas enligt följande, med energieffektivitetsklassens bokstav och färg. Storleken ska vara sådan att etiketten är klart synlig och läsbar. Bokstaven i pilen med energieffektivitetsklassen ska ha teckensnittet Calibri och fetstil och vara placerad i centrum av pilens rektangulära del, och en kantlinje som är 100 % svart och har en vikt på 0,5 punkter ska finnas runt pilen och bokstaven för energieffektivitetsklassen.

Figur 1

Vänster-/högerpil i flerfärgs-/enfärgstryck för den del av förpackningen som är vänd mot den presumtiva köparen

Image 45

I det fall som avses i artikel 4 e ska den skalreviderade etiketten ha ett format och en storlek som gör att den kan täcka och fästas på den gamla etiketten.

1.1   Etikett av standardstorlek:

För etiketten gäller följande:

Image 46

1.2   Mindre etikett:

För etiketten gäller följande:

Image 47

1.3   Följande information ska finnas på etiketten för ljuskällor:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning.

III.

Skala för energieffektivitetsklasserna A till G.

IV.

Energianvändning uttryckt i kWh elförbrukning per 1 000 timmar med ljuskällan i påläge.

V.

QR-kod.

VI.

Energieffektivitetsklass i enlighet med bilaga II.

VII.

Numret på denna förordning, dvs. 2019/2015.

2.   ETIKETTENS UTFORMNING

2.1   Etikett av standardstorlek:

Image 48

2.2   Mindre etikett:

Image 49

2.3   Förklaringar:

a)

Dimensioner och specifikationer för etikettens olika delar ska vara de som anges i punkt 1 i bilaga III och i bilderna som visar utformningen av standardetiketten och den mindre etiketten för ljuskällor.

b)

Etikettens bakgrund ska vara 100 % vit.

c)

Teckensnitten ska vara Verdana och Calibri.

d)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 0-70-100-0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

e)

Etiketterna ska uppfylla samtliga följande krav (numreringen återfinns i figurerna ovan):

Image 50

Färgerna på EU-logotypen ska vara följande:

Bakgrund: 100,80,0,0.

Stjärnor: 0,0,100,0.

Image 51

Färgen på ”ENERGY”-logotypen ska vara 100,80,0,0.

Image 52

Leverantörens namn ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 8 punkter (för standardetikett) respektive 5 punkter (för mindre etikett).

Image 53

Modellbeteckningen ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 8 punkter (för standardetikett) respektive 5 punkter (för mindre etikett).

Image 54

För A–G-skalan gäller följande:

Bokstäverna i betygsskalan ska vara 100 % vita, med teckensnittet Calibri, fetstil och teckenstorleken 10,5 punkter (för standardetikett) respektive 7 punkter (för mindre etikett). Bokstäverna ska vara centrerade på en axel 2 mm (för standardetikett) respektive 1,5 mm (för mindre etikett) från pilarnas vänstra sida.

För A–G-skalans pilar gäller följande färger:

Klass A: 100,0,100,0.

Klass B: 70,0,100,0.

Klass C: 30,0,100,0.

Klass D: 0,0,100,0.

Klass E: 0,30,100,0.

Klass F: 0,70,100,0.

Klass G: 0,100,100,0.

Image 55

Gränslinjerna ska ha en vikt på 0,5 punkter och färgen ska vara 100 % svart.

Image 56

Energieffektivitetsklassens bokstav ska vara 100 % vit, med teckensnittet Calibri, fetstil och teckenstorleken 16 punkter (för standardetikett) respektive 10 punkter (för mindre etikett). Pilen med energieffektivitetsklassen och motsvarande pil i A–G-skalan ska vara placerade så att deras spetsar är i nivå med varandra. Bokstaven i pilen med energieffektivitetsklassen ska vara placerad i centrum av pilens rektangulära del, vilken ska vara 100 % svart.

Image 57

Värdet för energianvändningen ska ha teckensnittet Verdana, fetstil och teckenstorleken 12 punkter. ”kWh/1 000 h” ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 8 punkter (för standardetikett) respektive 5 punkter (för mindre etikett).

Image 58

QR-koden ska vara 100 % svart.

Image 59

Numret på förordningen ska vara 100 % svart, med teckensnittet Verdana, normal stil och teckenstorleken 5 punkter.


BILAGA IV

Undantag

1.   

Denna förordning ska inte gälla för ljuskällor som särskilt provats och godkänts för att användas

a)

i radiologiska och kärntekniska medicinska installationer, enligt vad som anges i artikel 3 i rådets direktiv 2009/71/Euratom (1),

b)

i nödsituationer,

c)

i eller på anläggningar, utrustning, markfordon, marin utrustning eller luftfartyg för militärt bruk eller för civilförsvar enligt medlemsstaternas föreskrifter eller dokument som utfärdats av Europeiska försvarsbyrån,

d)

i eller på motorfordon, deras släp och system, utbytbar dragen utrustning, komponenter och separata tekniska enheter enligt vad som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 (2), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 (3) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 (4),

e)

i eller på mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg enligt vad som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 (5), samt i eller på deras släp,

f)

i eller på utbytbar utrustning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (6) som är avsedd att bogseras eller monteras och helt och hållet lyfts från marken eller som inte kan röra sig runt en vertikal axel när fordonet som de är kopplade till kör på väg enligt vad som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013,

g)

i eller på civila luftfartyg, enligt vad som anges i kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (7),

h)

i belysning i järnvägsvagnar, enligt vad som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (8),

i)

i marin utrustning enligt vad som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU (9),

j)

i medicinsk utrustning, enligt vad som anges i rådets direktiv 93/42/EEG (10) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 (11), och i medicinska in vitro-utrustningar, enligt vad som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG (12).

Vid tillämpning av denna punkt innebär ”särskilt provad och godkänd” att ljuskällan

har provats särskilt för det driftsförhållande eller den tillämpning som anges, enligt den europeiska lagstiftning som anges eller tillhörande genomförandebestämmelser, eller relevanta europeiska eller internationella standarder, eller, i avsaknad av sådana, enligt relevant lagstiftning i medlemsstaterna, och

åtföljs av bevis, som ska ingå i den tekniska dokumentationen, i form av ett intyg, en typgodkännandemärkning, en provningsrapport som anger att produkten särskilt har godkänts för det driftsförhållande eller den tillämpning som anges, och

släpps ut på marknaden just för det driftsförhållande eller den tillämpning som anges, vilket styrks av åtminstone den tekniska dokumentationen och, med undantag för punkt d, information på förpackningen och eventuellt reklam- eller marknadsföringsmaterial.

2.   

Denna förordning ska inte heller tillämpas på följande:

a)

Elektroniska bildskärmar (till exempel tv-apparater, datorskärmar, bärbara datorer, mobiltelefoner, läsplattor, spelkonsoler), inklusive men inte begränsat till bildskärmar som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2019/2021 (13) och kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 (14).

b)

Ljuskällor i köksfläktar inom tillämpningsområdet för kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 (15).

c)

Ljuskällor i batteridrivna produkter, inklusive men inte begränsat till ficklampor, mobiltelefoner med integrerad ficklampa, leksaker som innehåller ljuskällor, skrivbordslampor som drivs enbart med batterier, armbandslampor för cyklister, soldrivna trädgårdsbelysningar.

d)

Ljuskällor på cyklar och andra icke motordrivna fordon.

e)

Ljuskällor för spektroskopi och fotometriska tillämpningar, som t.ex. UV-VIS-spektroskopi, molekylär spektroskopi, atomabsorptionsspektroskopi, NDIR- och FTIR-spektroskopi, medicinsk analys, ellipsometri, skikttjockleksmätning, processövervakning eller miljöövervakning.

3.   

Alla ljuskällor som omfattas av denna delegerade förordnings tillämpningsområde ska vara undantagna från kraven i denna förordning, med undantag av de krav som anges i punkt 4 i bilaga V, om de särskilt utformas och släpps ut på marknaden för avsedd användning inom minst en av följande tillämpningar:

a)

Signalering (inklusive bland annat väg-, järnvägs-, sjö- eller lufttrafiksignalering, trafikkontroll eller flygplatslampor).

b)

Bildtagning och bildprojicering (inklusive bland annat fotokopiering, utskrift (direkt eller i förbehandling), litografi, film- och videovisning, holografi).

c)

Ljuskällor med specifik verklig ultraviolett effekt > 2 mW/klm och som är avsedda för att användas i tillämpningar som kräver hög UV-halt.

d)

Ljuskällor med en strålningstopp runt 253,7 nm och som är avsedda att vara bakteriedödande (förstörelse av DNA).

e)

Ljuskällor som i delintervallet 250–315 nm avger 5 % eller mer av den totala strålningseffekten i intervallet 250–800 nm och/eller i delintervallet 315–400 nm avger 20 % eller mer av den totala strålningseffekten i intervallet 250–800 nm, och som är avsedda för desinfektion eller flugfångande.

f)

Ljuskällor med det primära syftet att avge strålning runt 185,1 nm och som är avsedda för att generera ozon.

g)

Ljuskällor som i delintervallet 400–480 nm avger 40 % eller mer av den totala strålningseffekten i intervallet 250–800 nm, och som är avsedda för symbios av zooxantellae på koraller.

h)

FL-ljuskällor som i delintervallet 250–400 nm avger 80 % eller mer av den totala strålningseffekten i intervallet 250–800 nm, och som är avsedda för solarier.

i)

HID-ljuskällor som i delintervallet 250–400 nm avger 40 % eller mer av den totala strålningseffekten i intervallet 250–800 nm, och som är avsedda för solarier.

j)

Ljuskällor med en fotosynteseffekt > 1,2 μmol/J, och/eller som i delintervallet 700–800 nm avger 25 % eller mer av den totala strålningseffekten i intervallet 250–800 nm, och som är avsedda för att användas inom trädgårdsodling.

k)

Ljuskällor av LED- eller OLED-typ som överensstämmer med definitionen av ”originalkonstverk” enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG (16) och som har utförts av konstnären själv i en begränsad upplaga på under tio exemplar.


(1)  Rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (EUT L 172, 2.7.2009, s. 18).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG (EUT L 252, 16.9.2016, s. 53).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning) (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24).

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) (EUT L 191, 18.7.2008, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 146).

(10)  Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 1).

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (EGT L 331, 7.12.1998, s. 1).

(13)  Kommissionens förordning (EU) 2019/2021 av den 1 oktober 2019 om fastställande av ekodesignkrav för elektroniska bildskärmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 (see sidan 241 i detta nummer av EUT).

(14)  Kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 av den 26 juni 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för datorer och datorservrar (EUT L 175, 27.6.2013, s. 13).

(15)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk (EUT L 29, 31.1.2014, s. 1).

(16)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) (EGT L 272, 13.10.2001, s. 32).


BILAGA V

Produktinformation

1.   Produktinformationsblad

1.1

Leverantören ska införa den information som anges i tabell 3 i produktdatabasen, inbegripet när ljuskällan är en del av en överordnad produkt, i enlighet med artikel 3.1 b.

Tabell 3

Produktinformationsblad

Leverantörens namn eller varumärke:

Leverantörens adress  (1) :

Modellbeteckning:

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:

[HL / LFL T5 HE / LFL T5 HO / CFLni / annan FL / HPS / MH / annan HID / LED / OLED / blandad / övrigt]

Rundstrålande eller riktad:

[NDLS/DLS]

Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:

[MLS/NMLS]

Uppkopplad ljuskälla (CLS):

[ja/nej]

Ljuskälla med valbar färg:

[ja/nej]

Hölje:

[inget/yttre/matt]

Ljuskälla med högluminans:

[ja/nej]

 

 

Bländningsskydd:

[ja/nej]

Kan användas med dimmer:

[ja/endast med särskilda dimrar/nej]

Produktparametrar

Parameter

Värde

Parameter

Värde

Allmänna produktparametrar:

Energianvändning i påläge (kWh/1 000 h)

x

Energieffektivitetsklass

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Användbart ljusflöde (Φuse), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°).

x i [sfär/vid kon/smal kon]

Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.

[x/x…x]

Effekt i påläge (Pon), uttryckt i Watt.

x,x

Effekt i standbyläge (Psb), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.

x,xx

Effekt i nätverksanslutet standbyläge (Pnet) för en uppkopplad ljuskälla (CLS), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.

x,xx

Färgåtergivningsindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.

[x/x…x]

Yttermått utan separat drivdon, drivdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).

Höjd

x

Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last.

[grafik]

Bredd

x

Djup

x

Påstående om ekvivalent effekt (3)

[ja/-]

Om ja, ekvivalent effekt (W)

x

 

 

Kromaticitetskoordinater (x och y)

0,xxx

0,xxx

Parametrar för riktade ljuskällor:

Största ljusstyrka (cd)

x

Strålvinkeln i grader, eller intervallet av strålvinklar som kan ställas in

[x/x…x]

Parametrar för ljuskällor av LED- och OLED-typ:

R9-värde för färgåtergivningsindex

x

Livslängdsfaktor

x,xx

Ljusflödesförhållande

x,xx

 

 

Parametrar för ljuskällor av LED- och OLED-typ som ansluts till elnätet:

Fasfaktor (cos φ1)

x,xx

Konsekvent färgåtergivning i McAdam-ellipser

x

Påstående om att en ljuskälla av LED-typ ersätter en fluorescerande ljuskälla utan inbyggt förkopplingsdon med viss effekt.

[ja/-] (4)

Om ja, påstådd ersatt effekt (W)

x

Flimmermått (Pst LM)

x,x

Mått på stroboskopisk effekt (SVM)

x,x

Tabell 4

Referensljusflöde för påstående om ekvivalens

Reflektortyp för klenspänning

Typ

Effekt (W)

Referens Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Reflektortyp av blåst glas för nätspänning

Typ

Effekt (W)

Referens Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Reflektortyp av pressat glas för nätspänning

Typ

Effekt (W)

Referens Φ90° (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

Tabell 5

Multiplikationsfaktorer för ljusflödesförhållande

Typ av ljuskälla

Multiplikationsfaktor för ljusflöde

Ljuskällor av halogentyp

1

Fluorescerande ljuskällor

1,08

Ljuskällor av LED-typ

1 + 0,5 × (1 – LLMF)

där LLMF är ljusflödesförhållandet vid slutet av den deklarerade livslängden.

Tabell 6

Multiplikationsfaktorer för ljuskällor av LED-typ

Strålvinkel för ljuskälla av LED-typ

Multiplikationsfaktor för ljusflöde

20° ≤ strålvinkel

1

15° ≤ strålvinkel < 20°

0,9

10° ≤ strålvinkel < 15 °

0,85

strålvinkel < 10°

0,80

Tabell 7

Påståenden om ekvivalens för rundstrålande ljuskällor

Ljuskällans nominella ljusflöde Φ (lm)

Påstådd ekvivalent effekt för glödlampa (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200

Tabell 8

Minimivärden för ljusutbyte för T8-och T5-ljuskällor

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

Hög verkningsgrad (High Efficiency)

T5 (16 mm Ø)

Hög uteffekt (High Output)

Påstådd ekvivalent effekt (W)

Minsta ljusutbyte (lm/W)

Påstådd ekvivalent effekt (W)

Minsta ljusutbyte (lm/W)

Påstådd ekvivalent effekt (W)

Minsta ljusutbyte (lm/W)

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

 

80

77

38

87

 

 

 

 

58

90

 

 

 

 

70

89

 

 

 

 

För ljuskällor som kan ställas in för att avge ljus med olika egenskaper vid full last ska värdena för de parametrar som varierar med dessa egenskaper redovisas vid referenskontrollinställningarna.

Om ljuskällan inte längre är utsläppt på EU:s marknad ska leverantören i produktdatabasen införa det datum (månad, år) när saluföringen på EU:s marknad upphörde.

2.   Information som ska ingå i dokumentationen av en överordnad produkt

Om en ljuskälla släpps ut på marknaden som del av en överordnad produkt ska den tekniska dokumentationen för den överordnade produkten tydligt ange de ingående ljuskällorna, inklusive deras energieffektivitetsklass.

Om en ljuskälla släpps ut på marknaden som en del av en överordnad produkt ska följande text visas tydligt i användarhandboken eller bruksanvisningen:

”Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>”.

där <X> ska bytas ut mot den ingående ljuskällans energieffektivitetsklass.

Om produkten innehåller flera ljuskällor kan meningen vara i plural eller upprepas för varje ljuskälla, beroende på vad som är lämpligt.

3.   Information som ska visas på leverantörens fritt tillgängliga webbplats:

a)

Referenskontrollinställningar och instruktioner om hur de kan tillämpas, i förekommande fall.

b)

Instruktioner om hur eventuella drivdon för belysning och/eller icke-belysningsdelar avlägsnas eller stängs av eller hur deras elförbrukning minimeras.

c)

Om ljuskällan kan användas med dimmer: en förteckning över dimrar som är kompatibla med ljuskällan och den eller de kompatibilitetsstandarder för ljuskälla–dimmer som den överensstämmer med.

d)

Om ljuskällan innehåller kvicksilver: instruktioner om hur rester från en trasig lampa ska tas om hand om den går sönder genom en olyckshändelse.

e)

Rekommendationer om hur den uttjänta ljuskällan ska bortskaffas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU (1).

4.   Information för produkter som anges i punkt 3 i bilaga IV

För de ljuskällor som anges i punkt 3 i bilaga IV ska deras avsedda syfte anges på alla typer av förpackning, i produktinformation och i reklam, tillsammans med en tydlig uppgift om att ljuskällan inte är avsedd att användas i andra tillämpningar.

I den tekniska dokumentation som sammanställs för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/1369 ska de tekniska parametrar anges som gör att produktens specifika utformning omfattas av undantaget.


(1)  Ändringar av dessa parametrar ska inte anses relevanta för tillämpningen av artikel 4.4 i förordning (EU) 2017/1369.

(2)  Om det slutgiltiga värdet för denna parameter genereras automatiskt från produktdatabasen ska leverantören inte ange några värden.

(3)  ”–”: ej tillämpligt.

”ja”: Ett påstående om ekvivalens som rör effekten hos en ersatt typ av ljuskälla får endast göras i följande fall:

För riktade ljuskällor: om typen av ljuskälla finns förtecknad i tabell 4 och om ljuskällans ljusflöde i en kon på 90 ° (Φ90°) inte är lägre än motsvarande referensljusflöde i tabell 4. Referensljusflödet ska multipliceras med korrektionsfaktorn i tabell 5. För ljuskällor av LED-typ ska det dessutom multipliceras med korrektionsfaktorn i tabell 6.

För rundstrålande ljuskällor: den påstådda ekvivalenta glödlampans effekt (avrundad till 1 W) ska vara den som enligt tabell 7 motsvarar ljuskällans ljusflöde.

De mellanliggande värdena för både ljusflöde och påstådd ekvivalent effekt för ljuskällan (W, avrundade till närmaste heltal) ska beräknas genom linjär interpolering mellan de två närmaste värdena.

(4)  ”–”: ej tillämpligt.

”ja”: Påstående om att en ljuskälla av LED-typ ersätter en fluorescerande ljuskälla utan inbyggt förkopplingsdon med viss effekt. Detta påstående kan endast göras om

ljusstyrkan, oavsett riktning från rörets längdaxel, inte avviker med mer än 25 % från den genomsnittliga ljusstyrkan runt röret, och

ljuskällan av LED-typ har minst samma ljusflöde som den fluorescerande ljuskälla som har den påstådda effekten. (den fluorescerande ljuskällans ljusflöde ska beräknas genom att den påstådda effekten multipliceras med det minimivärde för ljusutbyte som motsvarar den fluorescerande ljuskällan i tabell 8), och

effekten hos ljuskällan av LED-typ inte är högre än effekten för den fluorescerande ljuskälla som den påstås ersätta.

Den tekniska dokumentationen ska innehålla data som stöder sådana påståenden.

(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38).


BILAGA VI

Teknisk dokumentation

1.   

Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 d ska omfatta följande:

a)

Leverantörens namn och adress.

b)

Leverantörens modellbeteckning.

c)

Modellbeteckning för alla likvärdiga modeller som redan släppts ut på marknaden.

d)

Identifiering av och underskrift från den person som har befogenhet att ingå bindande avtal på leverantörens vägnar.

e)

Deklarerade och uppmätta värden för följande tekniska parametrar:

1.

Användbart ljusflöde (Φuse) i lm.

2.

Färgåtergivningsindex (CRI).

3.

Effekt i påläge (Pon) i Watt.

4.

Strålvinkel i grader för riktade ljuskällor (DLS).

5.

Korrelerad färgtemperatur (CCT) i K för FL- och HID-ljuskällor.

6.

Effekt i standbyläge (Psb) i Watt, även när den är noll.

7.

Effekt i nätverksanslutet standbyläge (Pnet) i Watt för uppkopplade ljuskällor (CLS).

8.

Fasfaktor (cos φ1) för ljuskällor av LED- och OLED-typ som ansluts till elnätet.

9.

Konsekvent färgåtergivning i McAdam-ellipsens storlek i steg för ljuskällor av LED- och OLED-typ.

10.

HLLS-luminans i cd/mm2 (endast för HLLS).

11.

Flimmermått (PstLM) för ljuskällor av LED- och OLED-typ.

12.

Mått på stroboskopisk effekt (SVM) för ljuskällor av LED- och OLED-typ.

13.

Spektral renhet, endast för CTLS, för följande färger och dominerande våglängd inom det angivna intervallet:

Färg

Dominerande våglängdsintervall

Blått

440 nm – 490 nm

Grönt

520 nm – 570 nm

Rött

610 nm – 670 nm

f)

Beräkningar som utförts med parametrarna, inklusive fastställandet av energieffektivitetsklass.

g)

Hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats eller andra mätstandarder som använts.

h)

Provningsförhållandena, om dessa inte beskrivits som en del av punkt g.

i)

Referenskontrollinställningar och instruktioner om hur de kan tillämpas, i förekommande fall.

j)

Instruktioner om hur eventuella drivdon för belysning och icke-belysningsdelar avlägsnas eller stängs av eller hur deras elförbrukning minimeras när ljuskällan provas.

k)

Särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas i samband med att modellen monteras, installeras, underhålls eller provas.


BILAGA VII

Information som ska tillhandahållas i visuella annonser, i tekniskt reklammaterial och vid distansförsäljning, med undantag av distansförsäljning på internet

1.   

För att säkerställa att visuella annonser överensstämmer med kraven i artiklarna 3.1 e och 4.1 c ska den energiklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten visas i enlighet med punkt 4 i denna bilaga.

2.   

För att säkerställa att tekniskt reklammaterial överensstämmer med kraven i artiklarna 3.1 f och 4.1 d ska den energiklass och den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten visas i enlighet med punkt 4 i denna bilaga.

3.   

Vid all pappersbaserad distansförsäljning måste den energiklass och den skala med effektivitetsklasser som finns på etiketten visas på det sätt som anges i punkt 4 i denna bilaga.

4.   

Energieffektivitetsklassen och skalan med energieffektivitetsklasser ska visas på det sätt som anges i figur 2:

a)

Pilen ska innehålla den bokstav som anger energieffektivitetsklassen i 100 % vitt, med teckensnittet Calibri, fetstil och en teckenstorlek som minst motsvarar prisuppgiftens, när priset anges.

b)

Pilens färg ska vara samma som energieffektivitetsklassens färg.

c)

Skalan med energieffektivitetsklasser ska vara 100 % svart.

d)

Storleken ska vara sådan att pilen är klart synlig och läsbar. Bokstaven i pilen med energieffektivitetsklassen ska vara placerad i centrum av pilens rektangulära del, och en kantlinje som är 100 % svart och har en vikt på 0,5 punkter ska finnas runt pilen och bokstaven för energieffektivitetsklassen.

Om visuella annonser, tekniska reklammaterial eller pappersbaserade material för distansförsäljning trycks i enfärgstryck kan pilen i dessa visuella annonser, tekniska reklammaterial eller pappersbaserade material för distansförsäljning undantagsvis återges i enfärgstryck.

Figur 2

Exempel på vänster-/högerpil i flerfärgs-/enfärgstryck, inklusive skalan med energieffektivitetsklasser

Image 60

5.   

Vid telefonbaserad distansförsäljning måste kunden särskilt informeras om produktens energieffektivitetsklass och om den skala med energieffektivitetsklasser som finns på etiketten, och om kundens möjlighet att få tillgång till hela etiketten och produktinformationsbladet via en fritt tillgänglig webbplats, eller genom att begära en tryckt kopia.

6.   

För alla de situationer som anges i punkterna 1–3 och 5 måste det finnas en möjlighet för kunden att få tillgång till etiketten och produktinformationsbladet via en länk till produktdatabasen, eller begära att få en tryckt kopia.


BILAGA VIII

Information som ska lämnas vid distansförsäljning på internet

1.   

Lämplig etikett som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 g ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Storleken ska vara sådan att etiketten är klart synlig och läsbar och har samma proportioner som standardetiketten i bilaga III.

Etiketten får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att visa etiketten överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska etiketten visas vid första musklicket, när markören förs över bilden eller, för pekskärmar, vid beröring av bilden.

2.   

Den bild som används för att visa etiketten om en kapslad skärmbild används ska uppfylla följande krav (se figur 3):

a)

Den ska visa en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i 100 % vitt, med teckensnittet Calibri, fetstil och samma teckenstorlek som prisuppgiften.

c)