ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 308

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
29 november 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1974 av den 17 maj 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 med ytterligare kvalitativa och kvantitativa resultatindikatorer

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1975 av den 31 oktober 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/220 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen

4

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1976 av den 25 november 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av fenylkapsaicin som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1977 av den 26 november 2019 om godkännande av fenylmetantiol, bensylmetylsulfid, sek-pentyltiofen, tridec-2-enal, 12-metyltridekanal, 2,5-dimetylfenol, hexa-2(trans),4(trans)-dienal och 2-etyl-4-hydroxi-5-metyl-3(2H)-furanon som fodertillsatser för katter och hundar ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1978 av den 26 november 2019 om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 vad gäller de avgifter som ska betalas till Gemenskapens växtsortsmyndighet

58

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1979 av den 26 november 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av 2′-fukosyllaktos/difukosyllaktos-blandning som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

62

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1980 av den 26 november 2019 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

69

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1981 av den 28 november 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/626 vad gäller förteckningar över tredjeländer och regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in snäckor, gelatin, kollagen och insekter avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen ( 1 )

72

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1982 av den 28 november 2019 om viss import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit med ursprung i Folkrepubliken Kina som ska registreras efter det att undersökningen har återupptagits i syfte att genomföra domen av den 20 september 2019, i ärende T-650/17, med avseende på genomförandeförordning (EU) 2017/1146 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina, tillverkade av Jinan Meide Castings Co., Ltd

77

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1983 av den 28 november 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/39 vad gäller omfördelning av unionsstöd

82

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1984 av den 28 november 2019 om fastställande av det högsta stödbeloppet för privat lagring av olivolja inom det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2019/1882

84

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2019/1985 av den 28 november 2019 om ändring av direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG respektive artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst ska ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter och köksväxter ( 1 )

86

 

 

BESLUT

 

*

Rådets Beslut (EU) 2019/1986 av den 25 november 2019 om utnämning av fem ledamöter och en suppleant I Regionkommittén på förslag av Republiken Polen

94

 

*

Rådets Beslut (EU) 2019/1987 av den 25 november 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivrådets medlemsråd vad gäller handelsnormerna för olivoljor och olivoljor av pressrester

95

 

*

Beslut (Gusp) 2019/1988 av Kommittén för Utrikes- och Säkerhetspolitik av den 26 november 2019 om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och om upphävande av beslut (Gusp) 2019/1245 (Atalanta/4/2019)

98

 

*

Europeiska Rådets Beslut (EU) 2019/1989 av den 28 november 2019 om utnämning av Europeiska kommissionen

100

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1990 av den 28 november 2019 om delegering till direktören för Byrån för löneadministration och individuella ersättningar vid Europeiska kommissionen av vissa av utanordnarens befogenheter avseende utbetalning av ersättning och utbetalning av kostnader i samband med tjänsteresor och godkända resekostnader

103

 

*

Beslut (Gusp) 2019/1991 av Kommittén för Utrikes- och Säkerhetspolitik av den 28 november 2019 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) (Eulex Kosovo/2/2019)

105

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/1992 av den 27 november 2019 om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater genom förlängning av dess tillämpningsperiod [delgivet med nr C(2019) 8571] ( 1 )

107

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/1993 av den 28 november 2019 om erkännande av systemet Trade Assurance Scheme for Combinable Crops för att visa överensstämmelse med hållbarhetskriterierna i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

110

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1994 av den 28 november 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 8745] ( 1 )

112

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till delegerat beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 42/19/KOL av den 17 juni 2019 om att undanta offentliga busstrafiktjänster i Norge från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU [2019/…] ( EUT L 259, 10.10.2019 )

134

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1935 av den 13 maj 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för att justera basbeloppen i euro för ansvarsförsäkring och ekonomiska resurser för försäkrings- och återförsäkringsförmedlare (Europeiska unionenes officiella tidning L 301 av den 22 november 2019)

135

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

29.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1974

av den 17 maj 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 med ytterligare kvalitativa och kvantitativa resultatindikatorer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG (1), särskilt artikel 20, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1295/2013, genom vilken programmet Kreativa Europa (nedan kallat programmet) inrättades, innehåller särskilda bestämmelser om övervakning av programmet samt en förteckning över indikatorer som ska användas för att mäta programmets resultat. Brister i den nuvarande ramen hindrar emellertid en ordentlig övervakning av programmet.

(2)

När det gäller programmets utformning tillämpas de allmänna och särskilda mål som anges i artiklarna 3 och 4 i förordning (EU) nr 1295/2013 på samma sätt på de båda delprogrammen och på det sektorsövergripande programområdet, medan de sju prioriteringarna för delprogrammet Media i artikel 9 och de sex prioriteringarna för delprogrammet Kultur i artikel 12 överlappar särskilda mål. Vissa prioriteringar hänför sig till programmålen, medan andra prioriteringar gäller mål för delprogram eller åtgärder. Som en följd av detta kan olika typer av output inte direkt kopplas till del- och slutresultat.

(3)

Dessutom möjliggör de indikatorer som anges i artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1295/2013 inte en heltäckande övervakning av programmets framsteg och resultat i förhållande till de fastställda målen. För närvarande finns det output- och resultatindikatorer, men endast ett begränsat antal indikatorer skulle kunna betecknas som effektindikatorer. Slutligen finns det en uppsättning indikatorer för bedömningen av det övergripande marknadsresultatet som inte kan användas för att mäta programmets resultat.

(4)

Det behövs en omfattande översyn av programmets resultatövervakning och ytterligare kvalitativa och kvantitativa indikatorer behöver införas. Under den externa halvtidsutvärderingen av programmet utvecklade kommissionen nya programindikatorer mot bakgrund av de hittills gjorda erfarenheterna från genomförandet av programmet.

(5)

Den föreslagna uppsättningen indikatorer bör utgöra en ram för att mäta programmets framsteg när det gäller att uppnå programmålen. De nya indikatorerna bör användas både för den regelbundna övervakningen av programmet och för den slutliga utvärderingen i enlighet med artikel 18.5 i förordning (EU) nr 1295/2013.

(6)

Programresultaten bör mätas på programnivå, delprogramsnivå och på individuell åtgärdsnivå för vilka de nya indikatorer som föreslås har utformats. Detta bör ge användbar information om programmets kulturella och kreativa sektorer samt om de kulturella och audiovisuella sektorerna när det gäller delprogrammen. Åtgärdsbaserade indikatorer bör å andra sidan tillhandahålla information om genomförandet av särskilda åtgärder inom delprogrammen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Utöver indikatorerna för de allmänna mål som avses i artikel 18.1 a i förordning (EU) nr 1295/2013 ska även följande resultatindikatorer tillämpas:

a)

Antalet arbetstillfällen som skapas genom programmet inom de kulturella och kreativa sektorerna.

b)

Det ekonomiska bidrag från de kulturella och kreativa sektorerna till de finansierade projekten som programmet har gett upphov till.

c)

Antalet personer som tar del av europeiska kulturella och kreativa verk som skapats tack vare programmet, inbegripet, om möjligt, verk från andra länder än deras eget hemland

d)

Antalet och andelen audiovisuella företag som rapporterar en förbättrad marknadsställning tack vare stödet från delprogrammet Media.

2.   Utöver indikatorerna för de särskilda mål som avses i artikel 18.1 b i förordning (EU) nr 1295/2013 ska även följande resultatindikatorer tillämpas:

a)

Antalet och omfattningen av transnationella partnerskap som upprättats med stöd från programmet, inklusive de stödmottagande organisationernas ursprungsland.

b)

Antalet kulturella och kreativa verksamheter som organiserats transnationellt med stöd från delprogrammet Kultur.

c)

Antalet deltagare i aktiviteter och verksamheter för lärande som med stöd från programmet har förbättrat deltagarnas kompetens och ökat deras anställbarhet (inklusive andelen kvinnor).

d)

Kvalitativa belägg för framgångar på området för konstnärliga, affärsmässiga och tekniska innovationer tack vare stöd från programmet.

e)

Förteckning över utmärkelser, nomineringar och priser som beviljats audiovisuella verk med stöd från delprogrammet Media inom ramen för de viktigaste internationella festivalerna och nationella akademierna (inklusive Berlin, Cannes, Oscars och Europeiska filmpriset).

3.   Utöver indikatorerna för de särskilda mål som avses i artikel 18.1 c i förordning (EU) nr 1295/2013 ska även följande resultatindikatorer tillämpas:

a)

Antalet sålda biljetter i medlemsstaterna till filmer från andra medlemsstater som distribuerats i unionen med stöd från programmet.

b)

Andelen sålda biljetter i medlemsstaterna till filmer från andra medlemsstater.

c)

Den procentandel av audiovisuella verk från unionen på biografer och digitala plattformar som får stöd från programmet.

d)

Genomsnittligt antal icke-nationella territorier dit de filmer och tv-produktioner som får stöd har distribuerats.

e)

Antalet samproduktioner som utvecklats och skapats med stöd från programmet, inklusive andelen samproduktioner med olika partner.

f)

Andelen audiovisuella verk med kvinnliga regissörer eller manusförfattare som får stöd genom delprogrammet Media.

4.   Utöver indikatorerna för de särskilda mål som avses i artikel 18.1 d i förordning (EU) nr 1295/2013 ska även följande resultatindikatorer tillämpas:

a)

Antalet konstnärer och yrkesverksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna samt allmänheten, som direkt och indirekt har nåtts av projekt som får stöd genom delprogrammet Kultur.

b)

Antalet deltagare i projekt som får stöd som rapporterar nya eller förbättrade marknadsmöjligheter eller yrkesmässiga möjligheter.

c)

Antalet projekt som får stöd genom programmet som riktar sig till missgynnade grupper, bland andra personer med migrationsbakgrund, personer med funktionsnedsättning och arbetslösa, särskilt arbetslösa ungdomar.

d)

Storleken på de organisationer (mikro, små, medelstora och stora) som deltar i projekten (årlig personalstyrka och årlig omsättning eller årlig balansräkning).

e)

Antalet och den relativa andelen småskaliga och storskaliga samarbetsprojekt som får stöd genom delprogrammet Kultur.

f)

Antalet konstnärer och yrkesverksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna som är geografiskt rörliga utanför de nationella gränserna tack vare stöd från delprogrammet Kultur, uppdelat efter ursprungsland och kön.

g)

Antalet litterära översättningar som görs per år med stöd från programmet.

h)

Antalet och procentandelen översättningar från mindre använda språk med stöd från programmet.

i)

Antalet böcker som producerats med stöd från programmet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 221.


29.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1975

av den 31 oktober 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/220 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (1), särskilt artikel 5.1 tredje stycket, artikel 5a.2 och 5b.7, artiklarna 6.5 och 7.2, artikel 8.3 tredje och fjärde styckena och artikel 19.3, och

av följande skäl:

(1)

På grund av antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1091 (2) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1874 (3), genom vilken integrerad statistik över jordbruksföretag infördes, behöver unionstypologin för jordbruksföretag i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220 (4) anpassas.

(2)

Jordbruksföretagets driftsinriktning och ekonomiska storlek kommer att fastställas på grundval av ett ekonomiskt kriterium. Det är lämpligt att använda det standardresultat (även kallat standardoutput) som avses i artikel 5b.2 i förordning (EG) nr 1217/2009 och att i detta syfte införa begreppet standardoutputkoefficient. Dessa standardoutputkoefficienter måste fastställas per produkt och i enlighet med den förteckning över variabler i den integrerade statistik över jordbruksföretag som anges i bilaga III i förordning (EU) 2018/1091 och som beskrivs i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2018/1874, och överensstämmelse mellan variablerna i den integrerade statistiken över jordbruksföretag och rubrikerna i företagsredovisningen enligt informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR) måste fastställas. De berörda produkter för vilka det krävs en standardoutputkoefficient bör definieras i genomförandeförordning (EU) 2015/220 i stället för i förordning (EU) 2018/1091.

(3)

I artiklarna 11–14 i genomförandeförordning (EU) 2015/220 fastställs detaljerade förfaranden för standardavgiften. För att underlätta driften av informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag i unionen måste ansvaret när det gäller korrekt upprättande av företagsredovisningarna och standardavgiften förtydligas. I enlighet med artikel 19.2 i förordning (EG) nr 1217/2009 är det dessutom lämpligt att specificera att kostnader för inrättande och drift av den nationella kommittén, regionala kommittéer och samordningsorgan är medlemsstaternas ansvar.

(4)

Med avseende på snabbare tillgång till, fullständigheten hos och ökad kvalitet på de redovisningsuppgifter som medlemsstaterna lämnar har tidsfristerna för överföring av uppgifter och förfarandet för betalning av standardavgiften granskats av kommissionen och det har slagits fast att det finns ett behov av att ändra dem. De hänger samman med tidpunkten för leverans och fullständigheten hos de ISJR-uppgifter som lämnas till kommissionen.

(5)

Efter en begäran från Tjeckien och Danmark att få ändra antalet rapporterande företag och tröskelvärdet för ekonomisk storlek till följd av strukturella förändringar inom jordbruket är det lämpligt att låta dessa medlemsstater revidera sina urvalsplaner eller tröskelvärden för ekonomisk storlek för räkenskapsåret 2020 och omfördela eller ändra antalet rapporterande företag i enlighet med detta.

(6)

Bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2015/220 innehåller en jämförelsetabell som sammankopplar genomförandeförordning (EU) 2018/1874 och företagsredovisningarna enligt ISJR. I den bilagan bör begreppen standardoutput och standardoutputkoefficient definieras. Jämförelsetabellen i den bilagan behöver anpassas för att återspegla definitionen av variabler i förordning (EU) 2018/1091 och genomförandeförordning (EU) 2018/1874.

(7)

I bilaga VI till genomförandeförordning (EU) 2015/220 bör principerna för beräkning av standardoutput och standardoutputkoefficient definieras. De bör beräknas av medlemsstaterna för varje relevant produkt och för varje region. För att undvika potentiella fel och skapa en grund för överväganden om en gemensam metod bör medlemsstaterna åläggas att lämna in sina metoder för att beräkna deras respektive standardoutputkoefficienter till kommissionen.

(8)

I bilaga VIII till genomförandeförordning (EU) 2015/220 fastställs redovisningsuppgifternas format och utformning i företagsredovisningarna. För tydlighetens skull bör den bilagan anpassas så att den återspeglar avskaffandet av sockerkvoten och de därav följande ändringarna av anmälningsskyldigheterna enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 (5), behovet av att anpassa avskrivningarna av ”biologiska tillgångar – växter” till de internationella redovisningsstandarderna, behovet av att anpassa namnen på standardoutputkoefficienterna till de namn som används i genomförandeförordning (EU) 2018/1874 samt de nya koder som införs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (6).

(9)

Genomförandeförordning (EU) 2015/220 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Mot bakgrund av ändringarnas natur bör denna förordning tillämpas från och med räkenskapsåret 2020.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2015/220 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

Artikel 6

Standardoutputkoefficient och sammanlagd standardoutput för ett företag

1.   Beräkningsmetoden för att fastställa standardoutputkoefficienten för varje företagskaraktär som avses i artikel 5b.2 i förordning (EG) nr 1217/2009 och förfarandet för att samla in motsvarande uppgifter anges i bilagorna IV och VI till den här förordningen.

Standardoutputkoefficienten för ett företags olika karaktärer som avses i artikel 5b.2 i förordning (EG) nr 1217/2009 ska bestämmas för de gröd- och boskapsvariabler som förtecknas i del B.I i bilaga IV till den här förordningen och för varje geografisk enhet som avses i punkt 2 b i bilaga VI till den här förordningen.

2.   Ett företags sammanlagda standardoutput ska erhållas genom att standardoutputkoefficienten för var och en av gröd- och boskapsvariablerna multipliceras med antalet motsvarande enheter.”

2.

I artikel 11 ska följande läggas till som andra stycke:

”Bokföringsbyråer och administrativa avdelningar som utför uppgifter för bokföringsbyråers räkning ska vara ansvariga för att företagsredovisningarna upprättas på ett korrekt sätt och i tid så att samordningsorganen kan lämna in dem inom de tidsfrister som anges i artikel 14.3 och 14.4 i denna förordning.”

3.

I artikel 13 ska följande stycken läggas till som tredje, fjärde och femte stycken:

”Standardavgiften ska bidra till kostnaderna för korrekt upprättande av företagsredovisningarna och till förbättringar i fråga om tider, processer, system och förfaranden för överföring av uppgifter och den allmänna kvaliteten på företagsredovisningarna, i synnerhet genom bokföringsbyråer och de administrativa avdelningar som utför uppgifter för bokföringsbyråers räkning i detta avseende.

Den standardavgift som betalas till medlemsstaterna för det stödberättigande antal korrekt upprättade företagsredovisningar som lämnas till kommissionen ska bli medlemsstatens tillgång och inte längre unionens.

Medlemsstaterna ska ansvara för kostnaderna för att inrätta och driva den nationella kommittén, regionala kommittéer och samordningsorgan.”

4.

I artikel 14.4 ska första stycket ersättas med följande:

”4.   2 euro för räkenskapsåret 2018, 5 euro för räkenskapsåren 2019 och 2020 samt 10 euro för räkenskapsåret 2021 kan läggas till ökningen av standardavgiften enligt punkt 3 a och b, om räkenskapsuppgifterna har kontrollerats av kommissionen i enlighet med artikel 13 första stycket b i den här förordningen och de anses vara korrekt upprättade i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1217/2009, antingen när de sändes in till kommissionen eller inom 40 arbetsdagar från det datum då kommissionen informerade den insändande medlemsstaten om att de redovisningsuppgifter som sänts in inte har upprättats korrekt.”

5.

Bilagorna I, II, IV, VI och VIII ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1091 av den 18 juli 2018 om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 (EUT L 200, 7.8.2018, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1874 av den 29 november 2018 om de uppgifter som ska lämnas in för 2020 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1091 om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 vad gäller förteckningen över variabler och en beskrivning av dem (EUT L 306, 30.11.2018, s. 14).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220 av den 3 februari 2015 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (EUT L 46, 19.2.2015, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar (EUT L 171, 4.7.2017, s. 113).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 av den 13 december 2017 om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (EUT L 350, 29.12.2017, s. 15).


BILAGA

Bilagorna I, II, IV, VI och VIII till genomförandeförordning (EU) 2015/220 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska de poster som avser Tjeckien och Danmark ersättas med följande:

”Tjeckien

15 000

Danmark

25 000 ”

2.

I bilaga II ska de poster som avser Tjeckien och Danmark ersättas med följande:

”745

TJECKIEN

1 282

370

DANMARK

1 600 ”

3.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Följande definitioner ska införas före del A:

”Följande definitioner gäller:

a)

standardoutput: standardvärdet av bruttoproduktionen. Standardoutput används för klassificering av jordbruksföretag enligt unionens typologi för jordbruksföretag (i vilken typen av jordbruk definieras genom huvudsaklig produktionsverksamhet) och för att fastställa jordbruksföretagens ekonomiska storlek.

b)

standardoutputkoefficient: det genomsnittliga monetära värdet av bruttoproduktionen för varje jordbruksvariabel som avses i artikel 6.1 och som motsvarar den genomsnittliga outputen i en viss region per produktionsenhet. Standardoutputkoefficienterna beräknas fritt gård i euro per hektar gröda eller euro per djur (undantag gäller svamp i euro per 100 m2, fjäderfä i euro per 100 djur och bin i euro per bikupa). Moms, skatter och subventioner ingår inte i priset fritt gård. Standardoutputkoefficienterna uppdateras minst varje gång en europeisk undersökning om företagsstrukturen i jordbruket görs.

c)

sammanlagd standardoutput för ett jordbruksföretag: summan av de enskilda produktionsenheterna i ett visst jordbruksföretag multiplicerat med deras respektive standardoutputkoefficient.”

b)

Delarna A och B ska ersättas med följande:

”A.   SÄRSKILD DRIFTSINRIKTNING

De särskilda driftsinriktningarna definieras enligt följande:

a)

Typ av berörd variabel

Variablerna motsvarar de variabler som används i 2020 års jordbruksräkning. De anges med hjälp av de koder som förtecknas i jämförelsetabellen i del B.I i denna bilaga eller med hjälp av en gruppkod för flera variabler enligt del B.II i denna bilaga (1).

b)

Villkor för bestämning av gränsvärdena för klasserna

Om inte annat anges uttrycks dessa villkor som bråkdelar av jordbruksföretagets sammanlagda standardoutput.

Alla villkor för särskilda driftsinriktningar måste uppfyllas kumulativt för att jordbruksföretaget ska klassificeras under den berörda särskilda driftsinriktningen.

Företag specialiserade på jordbruksgrödor

Driftsinriktning

(* för ökad läslighet återges de sex kolumnerna under denna rubrik i del C i den här bilagan)

Beräkningsmetod för särskilda driftsinriktningar

OM (C1) OCH (C2) OCH (C3) SÅ (S1)

Allmän driftsinriktning

Beskrivning

Huvudsaklig driftsinriktning

Beskrivning

Särskilda driftsinriktningar

Beskrivning

(S1)

Beskrivning av beräkningen

(D1)

Kod för variabler och villkor

(ref. del B i denna bilaga)

Villkor 1 (C1)

Villkor 2

(C2)

Villkor 3

(C3)

1

Åkergrödor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Spannmål, oljeväxtfrön och proteingrödor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Spannmål (utom ris), oljefrö- och proteinväxter

Spannmål utom ris, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

152

Ris

Ris > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

153

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och ris

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 151 och 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

16

Åkergrödor, allmän produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Rotfrukter

Potatis, sockerbetor och andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och rotfrukter

Spannmål, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor > 1/3 OCH rotfrukter > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 OCH P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Frilandsgrönsaker

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – frilandsodling > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

164

Tobak

Tobak > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

165

Bomull

Bomull > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

166

En kombination av olika åkergrödor

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 161, 162, 163, 164 och 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

2

Trädgårdsodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Trädgårdsodling i växthus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Grönsaksodling i växthus

Grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar, under glas eller högt skydd som ger tillträde > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

212

Odling av blommor och prydnadsväxter i växthus

Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

213

Odling av en kombination av grönsaker och växter i växthus

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 211 och 212

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

22

Trädgårdsodling på friland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Grönsaksodling på friland

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

222

Odling av blommor och prydnadsväxter på friland

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

223

Odling av en kombination av grönsaker och växter på friland

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 221 och 222

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

23

Annan trädgårdsodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Svamp

Svamp > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 OCH SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

 

232

Plantskola

Plantskolor > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 OCH SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

233

Diverse trädgårdsodling

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 231 och 232

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 OCH SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

3

Fleråriga grödor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Vinodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Kvalitetsvin

Druvor för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och druvor för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

352

Annat vin än kvalitetsvin

Druvor för vin som inte klassificeras på annat ställe (utan SUB/SGB) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

353

Bordsdruvor

Bordsdruvor > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

354

Diverse vinodling

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 351, 352 och 353

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

 

 

 

36

Frukt och citrusfrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Frukt (utom citrusfrukter, tropiska och subtropiska frukter och nötter)

Fruktarter i tempererat klimat och bärarter (utom jordgubbar) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

362

Citrusfrukt

Citrusodlingar > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

 

363

Nötter

Nötter > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

364

Tropiska och subtropiska frukter

Frukt från subtropiska och tropiska klimatzoner > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

365

Frukt, citrusfrukt, tropiska och subtropiska frukter och nötter: blandad produktion

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 361, 362, 363 och 364

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

37

Oliver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Oliver

Olivodlingar > 2/3

P3 > 2/3

SO__CLND069 > 2/3

 

 

 

38

En kombination av olika fleråriga grödor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

En kombination av olika fleråriga grödor

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klasserna 351–370

P3 > 2/3

 

 

Företag specialiserade på animalieproduktion

Driftsinriktning

(* för ökad läslighet återges de sex kolumnerna under denna rubrik i del C i den här bilagan)

Beräkningsmetod för särskilda driftsinriktningar

OM (C1) OCH (C2) OCH (C3) SÅ (S1)

Allmän driftsinriktning

Beskrivning

Huvudsaklig driftsinriktning

Beskrivning

Särskilda driftsinriktningar

Beskrivning

(S1)

Beskrivning av beräkningen

(D1)

Kod för variabler och villkor

(ref. del B i denna bilaga)

Villkor 1 (C1)

Villkor 2

(C2)

Villkor 3

(C3)

4

Betesdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Mjölkboskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Mjölkboskap

Mjölkkor > 3/4 av alla betesdjur OCH betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL OCH GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Nötkreatur – avel och uppfödning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nötkreatur – avel och uppfödning

Alla nötkreatur (dvs. nötkreatur yngre än ett år, nötkreatur från ett år och yngre än två år och nötkreatur två år och äldre (av hankön, kvigor, mjölkkor, andra kor än mjölkkor samt buffelkor))

> 2/3 av betesdjur OCH mjölkkor ≤ 1/10 av betesdjur OCH

betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL OCH SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL OCH GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

Alla nötkreatur > 2/3 av betesdjur OCH mjölkkor > 1/10 av betesdjur OCH betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion; utom jordbruksföretag i klass 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL OCH SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL OCH GL > 1/10 P4; utom 450

 

 

 

48

Får, getter och andra betesdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Får

Får > 2/3 av betesdjur OCH betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klass 450, 460 och 470

SO_CLVS012 > 2/3 GL OCH GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

En kombination av får och nötkreatur

Alla nötkreatur > 1/3 av betesdjur OCH får > 1/3 av betesdjur OCH betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klass 450, 460 och 470

P46 > 1/3 GL OCH SO_CLVS012 > 1/3 GL OCH GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Getter

Getter > 2/3 av betesdjur OCH betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klass 450, 460 och 470

SO_CLVS015 > 2/3 GL OCH GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Diverse betesdjur

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 481, 482 och 483

P4 > 2/3

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klass 450, 460 och 470

 

5

Djur som föds upp med spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Grisar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Grisavel

Avelssuggor > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

512

Uppfödning av grisar

Smågrisar och övriga grisar > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

513

En kombination av avel och uppfödning av grisar

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 511 och 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Fjäderfän

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Värphöns

Värphöns > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

522

Fjäderfäkött

Slaktkycklingar och annat fjäderfä > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

523

En kombination av värphöns och fjäderfäkött

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 521 och 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klasserna 511–523

P5 > 2/3

 

 

Företag med blandad produktion

Driftsinriktning

(* för ökad läslighet återges de sex kolumnerna under denna rubrik i del C i den här bilagan)

Beräkningsmetod för särskilda driftsinriktningar

OM (C1) OCH (C2) OCH (C3) SÅ (S1)

Allmän driftsinriktning

Beskrivning

Huvudsaklig driftsinriktning

Beskrivning

Särskilda driftsinriktningar

Beskrivning

(S1)

Beskrivning av beräkningen

(D1)

Kod för variabler och villkor

(ref. del B i denna bilaga)

Villkor 1 (C1)

Villkor 2

(C2)

Villkor 3

(C3)

6

Blandad vegetabilieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Blandad vegetabilieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

En kombination av trädgårdsodling och fleråriga grödor

Trädgårdsodling > 1/3 OCH fleråriga grödor > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 OCH P1 ≤ 2/3 OCH P2 ≤ 2/3 OCH P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 OCH P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

En kombination av åkergrödor och trädgårdsodling

Allmänna åkergrödor > 1/3 OCH trädgårdsodling > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 OCH P1 ≤ 2/3 OCH P2 ≤ 2/3 OCH P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 OCH P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

En kombination av åkergrödor och vinodling

Allmänna åkergrödor > 1/3 OCH vinodlingar > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 OCH P1 ≤ 2/3 OCH P2 ≤ 2/3 OCH P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 OCH SO_CLND062 > 1/3

 

 

 

 

 

614

En kombination av åkergrödor och fleråriga grödor

Allmänna åkergrödor > 1/3 OCH fleråriga grödor > 1/3 OCH vin ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 OCH P1 ≤ 2/3 OCH P2 ≤ 2/3 OCH P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 OCH P3 > 1/3 OCH SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Blandad vegetabilieproduktion, huvudsakligen åkergrödor

Allmänna åkergrödor > 1/3 OCH ingen annan verksamhet > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 OCH P1 ≤ 2/3 OCH P2 ≤ 2/3 OCH P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 OCH P2 ≤ 1/3 OCH P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Annan blandad vegetabilieproduktion

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 611, 612, 613, 614 och 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3 OCH P1 ≤ 2/3 OCH P2 ≤ 2/3 OCH P3 ≤ 2/3

 

 

7

Blandad animalieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen betesdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjur OCH mjölkkor > 1/2 av mjölkboskap

P4 + P5 > 2/3 OCH P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL OCH SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen andra betesdjur än mjölkboskap

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 731

P4 + P5 > 2/3 OCH P4 ≤ 2/3 OCH P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen djur som föds upp med spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjur OCH djur som föds upp med spannmål > 1/3 OCH mjölkkor > 1/2 av mjölkboskap

P4 + P5 > 2/3 OCH P4 ≤ 2/3 OCH P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL OCH P5 > 1/3 OCH SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och andra betesdjur än mjölkboskap

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 741

P4 + P5 > 2/3 OCH P4 ≤ 2/3 OCH P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Kombinerad vegetabilie- och animalieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

En kombination av åkergrödor och betesdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

En kombination av åkergrödor och mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjur OCH mjölkkor + buffelkor > 1/2 av mjölkboskap OCH mjölkboskap < allmänna åkergrödor

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

P1 > 1/3 OCH P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL OCH SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 OCH P45 < P1

 

 

 

 

832

En kombination av mjölkboskap och åkergrödor

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjur OCH mjölkkor + buffelkor > 1/2 av mjölkboskap OCH mjölkboskap ≥ allmänna åkergrödor

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

P1 > 1/3 OCH P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL OCH SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 OCH P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

En kombination av åkergrödor och andra betesdjur än mjölkboskap

Allmänna åkergrödor > betesdjur och foderproduktion, utom jordbruksföretag i klass 831

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

P1 > 1/3 OCH P4 > 1/3

P1 > P4; utom 831

 

 

 

 

834

En kombination av andra betesdjur än mjölkboskap och åkergrödor

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 831, 832 och 833

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

P1 > 1/3 OCH P4 > 1/3

 

 

 

84

En kombination av vegetabilie- och animalieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

En kombination av åkergrödor och djur som föds upp med spannmål

Allmänna åkergrödor > 1/3 OCH djur som föds upp med spannmål > 1/3

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

Jordbruksföretag som följer uppfyller villkoret C1, utom de i klass 831, 832, 833 och 834

P1 > 1/3 OCH P5 > 1/3

 

 

 

 

842

En kombination av fleråriga grödor och betesdjur

Fleråriga grödor > 1/3 OCH betesdjur och foderproduktion > 1/3

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

Jordbruksföretag som följer uppfyller villkoret C1, utom de i klass 831, 832, 833 och 834

P3 > 1/3 OCH P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Biodling

Bin > 2/3

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

Jordbruksföretag som följer uppfyller villkoret C1, utom de i klass 831, 832, 833 och 834

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

844

En kombination av blandad vegetabilie- och animalieproduktion

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 841, 842 och 843

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

Jordbruksföretag som följer uppfyller villkoret C1, utom de i klass 831, 832, 833 och 834

 

Övriga

Driftsinriktning

(* för ökad läslighet återges de sex kolumnerna under denna rubrik i del C i den här bilagan)

Beräkningsmetod för särskilda driftsinriktningar

OM (C1) OCH (C2) OCH (C3) SÅ (S1)

Allmän driftsinriktning

Beskrivning

Huvudsaklig driftsinriktning

Beskrivning

Särskilda driftsinriktningar

Beskrivning

(S1)

Beskrivning av beräkningen

Kod för variabler och villkor

(ref. del B i denna bilaga)

Villkor 1 (C1)

Villkor 2

(C2)

Villkor 3

(C3)

9

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Övriga

Sammanlagd standardoutput = 0

 

 

 

B.   JÄMFÖRELSETABELL OCH GRUPPKODER

I.   Överensstämmelse mellan rubrikerna i 2020 års unionsundersökning om integrerad statistik över jordbruksföretag (nedan kallad IFS 2020) som avses i förordning (EU) 2018/1874, de rubriker som ska samlas in för standardoutputkoefficienter för 2017 och företagsredovisningen enligt informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR)

Motsvarande rubriker för tillämpningen av standardoutputkoefficienter

IFS-kod

IFS 2020 (genomförandeförordning (EU) 2018/1874)

Kod för standardoutputkoefficient

Rubrik för standardoutputkoefficienter 2017

Företagsredovisning enligt ISJR

(bilaga VIII till den här förordningen)

I. Grödor

CLND004

Vanligt vete och spält

SOC_CLND004

Vanligt vete och spält

10110 Vanligt vete och spält

CLND005

Durumvete

SOC_CLND005

Durumvete

10120 Durumvete

CLND006

Råg och höstsädsblandningar (blandsäd)

SOC_CLND006

Råg och höstsädsblandningar (blandsäd)

10130 Råg och höstsädsblandningar (blandsäd)

CLND007

Korn

SOC_CLND007

Korn

10140 Korn

CLND008

Havre och vårsädsblandningar (andra sädesblandningar än blandsäd)

SOC_CLND008

Havre och vårsädsblandningar (andra sädesblandningar än blandsäd)

10150 Havre och vårsädsblandningar (andra sädesblandningar än blandsäd)

CLND009

Majskorn och majskolvsblandning

SOC_CLND009

Majskorn och majskolvsblandning

10160 Majskorn och majskolvsblandning

CLND010

CLND011

CLND012

Rågvete/triticale

Durra/sorgum

Annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe (bovete, hirs, kanariefrö etc.)

SOC_CLND010_011_012

Rågvete/triticale, durra/sorgum och annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe (bovete, hirs, kanariefrö etc.)

10190 Rågvete/triticale, durra/sorgum och annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe (bovete, hirs, kanariefrö etc.)

CLND013

Ris

SOC_CLND013

Ris

10170 Ris

CLND014

Trindsäd och proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd till mognad)

SOC_CLND014

Trindsäd och proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd till mognad)

10210 Foderärter, åkerbönor och sötlupiner

10220 Linser, kikärter och vicker

10290 Övriga proteingrödor

CLND015

Foderärter, åkerbönor och sötlupiner

SOC_CLND015

Foderärter, åkerbönor och sötlupiner

10210 Foderärter, åkerbönor och sötlupiner

CLND017

Potatis (inklusive utsädespotatis)

SOC_CLND017

Potatis (inklusive utsädespotatis)

10300 Potatis (även tidig potatis och utsädespotatis)

CLND018

Sockerbetor (utom utsäde)

SOC_CLND018

Sockerbetor (utom utsäde)

10400 Sockerbetor (utom utsäde)

CLND019

Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe

SOC_CLND019

Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe

10500 Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe

CLND022

Raps och rybs

SOC_CLND022

Raps och rybs

10604 Raps och rybs

CLND023

Solrosfrön

SOC_CLND023

Solrosfrön

10605 Solrosfrön

CLND024

Soja

SOC_CLND024

Soja

10606 Soja

CLND025

Linfrö (oljelin)

SOC_CLND025

Linfrö (oljelin)

10607 Linfrö (oljelin)

CLND026

Andra oljeväxter som inte klassificeras på annat ställe

SOC_CLND026

Andra oljeväxter som inte klassificeras på annat ställe

10608 Andra oljeväxter som inte klassificeras på annat ställe

CLND028

Spånadslin

SOC_CLND028

Spånadslin

10609 Spånadslin

CLND029

Hampa

SOC_CLND029

Hampa

10610 Hampa

CLND030

Bomull

SOC_CLND030

Bomull

10603 Bomull

CLND031

Andra fiberväxter som inte klassificeras på annat ställe

SOC_CLND031

Andra fiberväxter som inte klassificeras på annat ställe

10611 Andra fiberväxter som inte klassificeras på annat ställe

CLND032

Tobak

SOC_CLND032

Tobak

10601 Tobak

CLND033

Humle

SOC_CLND033

Humle

10602 Humle

CLND034

Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter

SOC_CLND034

Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter

10612 Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter

CLND035

CLND036

Energigrödor som inte klassificeras på annat ställe

Andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe

SOC_CLND035_036

Energigrödor och andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe

10613 Sockerrör

10690 Energigrödor och andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe

CLND037

Grönskörd från åkermark

SOC_CLND037

Grönskörd från åkermark

 

CLND038

Slåtter- och betesvall

SOC_CLND038

Slåtter- och betesvall

10910 Slåtter- och betesvall

CLND039

Baljväxter till grönskörd

SOC_CLND039

Baljväxter till grönskörd

10922 Baljväxter till grönskörd

CLND040

Grönmajs

SOC_CLND040

Grönmajs

10921 Grönmajs

CLND041

CLND042

Andra spannmålsgrödor till grönskörd (utom grönmajs) Annan grönskörd från åkermark som inte klassificeras på annat ställe

SOC_CLND041_042

Andra växter och spannmålsgrödor (utom majs) till grönskörd som inte klassificeras på annat ställe

10923 Andra växter och spannmålsgrödor (utom grönmajs) till grönskörd som inte klassificeras på annat ställe

CLND043

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar

SOC_CLND043

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – utomhus

 

CLND044

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling

SOC_CLND044

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling

10712 Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling

CLND045

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – frilandsodling

SOC_CLND045

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – frilandsodling

10711 Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – frilandsodling

CLND046

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)

SOC_CLND046

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor) – utomhus

10810 Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)

CLND047

Utsäde och sättplantor

SOC_CLND047

Utsäde och sättplantor

11000 Utsäde och sättplantor för åkermark

CLND048

CLND083

Andra grödor på åkermark som inte klassificeras på annat ställe

Andra grödor på åkermark under glas eller högt skydd som ger tillträde

SOC_CLND048_083

Andra grödor på åkermark som inte klassificeras på annat ställe, inklusive under glas eller högt skydd som ger tillträde

11100 Andra grödor på åkermark som inte klassificeras på annat ställe, inklusive under glas eller högt skydd som ger tillträde

CLND049

Träda

SOC_CLND049

Träda

11200 Träda

CLND050

Permanent gräsmark

SOC_CLND050

Permanent gräsmark

 

CLND051

Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark

SOC_CLND051

Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark

30100 Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark

CLND052

Naturlig betesmark

SOC_CLND052

Naturlig betesmark

30200 Naturlig betesmark

CLND053

Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

SOC_CLND053

Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

30300 Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

CLND055

Frukt, bär och nötter (exklusive citrusfrukter, druvor och jordgubbar)

SOC_CLND055

Frukt, bär och nötter (exklusive citrusfrukter, druvor och jordgubbar)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Fruktarter i tempererat klimat

 

CLND056

Kärnfrukter

SOC_CLND056

Kärnfrukter

40101 Kärnfrukter

CLND057

Stenfrukter

SOC_CLND057

Stenfrukter

40102 Stenfrukter

CLND058

Frukter från subtropiska och tropiska klimatzoner

SOC_CLND058

Frukter från subtropiska och tropiska klimatzoner

40115 Frukter från subtropiska och tropiska klimatzoner

CLND059

Bär (utom jordgubbar)

SOC_CLND059

Bär (utom jordgubbar)

40120 Bär (utom jordgubbar)

CLND060

Nötter

SOC_CLND060

Nötter

40130 Nötter

CLND061

Citrusfrukter

SOC_CLND061

Citrusfrukter

40200 Citrusfrukter

CLND062

Druvor

SOC_CLND062

Druvor

 

CLND063

Druvor för vinframställning

SOC_CLND063

Druvor för vinframställning

 

CLND064

Druvor för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

SOC_CLND064

Druvor för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

40411 Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) 40451 Druvor för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

CLND065

Druvor för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

SOC_CLND065

Druvor för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

40412 Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

40452 Druvor för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

CLND066

Druvor för vin som inte klassificeras på annat ställe (utom SUB/SGB)

SOC_CLND066

Druvor för vin som inte klassificeras på annat ställe (utom SUB/SGB)

40420 Andra viner

40460 Druvor avsedda för andra viner

CLND067

Bordsdruvor

SOC_CLND067

Bordsdruvor

40430 Bordsdruvor

CLND068

Druvor för russin

SOC_CLND068

Druvor för russin

40440 Druvor för russin

CLND069

Oliver

SOC_CLND069

Oliver

 

 

 

SOC_CLND069A

som normalt producerar bordsoliver

40310 Bordsoliver

 

 

SOC_CLND069B

som normalt producerar oliver för produktion av olivolja

40320 Oliver avsedda för framställning av olja (olivfrukter) 40330 Olivolja

CLND070

Plantskolor

SOC_CLND070

Plantskolor

40500 Plantskolor

CLND071

Andra permanenta grödor, inklusive andra permanenta grödor för livsmedelsproduktion

SOC_CLND071

Andra permanenta grödor

40600 Andra permanenta grödor

CLND072

Julgranar

SOC_CLND072

Julgranar

40610 Julgranar

CLND073

CLND085

Köksträdgårdar

Annan utnyttjad jordbruksareal under glas eller högt skydd som ger tillträde, inte klassificerad på annat ställe

SOC_CLND073_085

Köksträdgårdar och annan utnyttjad jordbruksareal under glas eller högt skydd som ger tillträde, inte klassificerad på annat ställe

20000 Köksträdgårdar

CLND079

Odlad svamp

SOC_CLND079

Odlad svamp

60000 Odlad svamp

CLND081

Grönsaker, inklusive meloner och jordgubbar, under glas eller högt skydd som ger tillträde

SOC_CLND081

Grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar under glas eller högt skydd som ger tillträde

10720 Grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar under glas eller högt skydd som ger tillträde

CLND082

Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde

SOC_CLND082

Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde

10820 Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde

CLND084

Permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde

SOC_CLND084

Permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde

40700 Permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde

II. Boskap

CLVS001

Nötkreatur yngre än ett år

SOC_CLVS001

Nötkreatur yngre än ett år

210 Nötkreatur yngre än ett år

CLVS003

Nötkreatur av hankön från ett år och yngre än två år

SOC_CLVS003

Nötkreatur av hankön från ett år och yngre än två år

220 Nötkreatur av hankön från ett år och yngre än två år

CLVS004

Kvigor, från ett år och yngre än två år

SOC_CLVS004

Kvigor, från ett år och yngre än två år

230 Kvigor, från ett år och yngre än två år

CLVS005

Nötkreatur av hankön, två år och äldre

SOC_CLVS005

Nötkreatur av hankön, två år och äldre

240 Nötkreatur av hankön, två år och äldre

CLVS007

Kvigor, två år och äldre

SOC_CLVS007

Kvigor, två år och äldre

251 Avelskvigor

252 Slaktkvigor

CLVS008

Kor

SOC_CLVS008

Kor

 

CLVS009

Mjölkkor

SOC_CLVS009

Mjölkkor

261 Mjölkkor

CLVS010

Andra kor än mjölkkor

SOC_CLVS010

Andra kor än mjölkkor

269 Andra kor än mjölkkor

CLVS011

Buffelkor

SOC_CLVS011

Buffelkor

262 Buffelmjölkkor

CLVS012

Får (alla åldrar)

SOC_CLVS012

Får (alla åldrar)

 

CLVS013

Avelsfår av honkön

SOC_CLVS013

Avelsfår av honkön

311 Avelsfår av honkön

CLVS014

Övriga får

SOC_CLVS014

Övriga får

319 Övriga får

CLVS015

Getter (alla åldrar)

SOC_CLVS015

Getter (alla åldrar)

 

CLVS016

Avelsgetter av honkön

SOC_CLVS016

Avelsgetter av honkön

321 Avelsgetter av honkön

CLVS017

Övriga getter

SOC_CLVS017

Övriga getter

329 Övriga getter

CLVS018

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

SOC_CLVS018

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

410 Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

CLVS019

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer

SOC_CLVS019

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer

420 Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer

CLVS020

Övriga grisar

SOC_CLVS020

Övriga grisar

491 Slaktgrisar

499 Övriga grisar

CLVS021

Slaktkycklingar

SOC_CLVS021

Slaktkycklingar

510 Fjäderfä – slaktkycklingar

CLVS022

Värphöns

SOC_CLVS022

Värphöns

520 Värphöns

CLVS023

Annat fjäderfä

SOC_CLVS023

Annat fjäderfä

530 Annat fjäderfä

CLVS029

Avelskaniner av honkön

SOC_CLVS029

Avelskaniner av honkön

610 Avelskaniner av honkön

CLVS030

Bin

SOC_CLVS030

Bin

700 Bin

II.   Gruppkoder för flera variabler som ingår i IFS 2020:

P45.

Mjölkboskap = SO_CLVS001 (Nötkreatur yngre än ett år) + SO_CLVS004 (Kvigor, från ett år och yngre än två år) + SO_CLVS007 (Kvigor, två år och äldre) + SO_CLVS009 (Mjölkkor) + SO_CLVS011 (Buffelkor)

P46.

Nötkreatur = P45 (Mjölkboskap) + SO_CLVS003 (Nötkreatur av hankön från ett år och yngre än två år) + SO_CLVS005 (Nötkreatur av hankön, två år och äldre) + SO_CLVS010 (Andra kor än mjölkkor)

GL

Betesdjur = P46 (Nötkreatur) + SO_CLVS013 (Avelsfår av honkön) + SO_CLVS014 (Övriga får) + SO_CLVS016 (Avelsgetter av honkön) + SO_CLVS017 (Övriga getter)

Om GL = 0 SÅ

FCP1

Foder för försäljning = SO_CLND019 (Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe) + SO_CLND037 (Grönskörd från åkermark) + SO_CLND051 (Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark) + SO_CLND052 (Naturlig betesmark)

OCH

FCP4

Foder för betesdjur = 0

OCH

P17

Rotfrukter = SO_CLND017 (Potatis (inklusive utsädespotatis)) + SO_CLND018 (Sockerbetor (utom utsäde)) + SO_CLND019 (Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe)

Om GL > 0 SÅ

FCP1

Foder för försäljning = 0

OCH

FCP4

Foder för betesdjur = SO_CLND019 (Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe) + SO_CLND037 (Grönskörd från åkermark) + SO_CLND051 (Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark) + SO_CLND052 (Naturlig betesmark)

OCH

P17

Rotfrukter = SO_CLND017 (Potatis (inklusive utsädespotatis)) + SO_CLND018 (Sockerbetor (utom utsäde))

P151.

Spannmål utom ris = SO_CLND004 (Vanligt vete och spält) + SO_CLND005 (Durumvete) + SO_CLND006 (Råg och höstsädsblandningar (blandsäd)) + SO_CLND007 (Korn) + SO_CLND008 (Havre och vårsädsblandningar (andra sädesblandningar än blandsäd)) + SO_CLND009 (Majskorn och majskolvsblandning) + SO_CLND010_011_012 (Rågvete/triticale, durra/sorgum och annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe (bovete, hirs, kanariefrö etc.))

P15.

Spannmål = P151 (spannmål utom ris) + SO_CLND013 (Ris)

P16.

Oljeväxtfröer = SO_CLND022 (Raps och rybs) + SO_CLND023 (Solrosfrön) + SO_CLND024 (Soja) + SO_CLND025 (Linfrö (oljelin)) + SO_CLND026 (Andra oljeväxter som inte klassificeras på annat ställe)

P51.

Grisar = SO_CLVS018 (Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg) + SO_CLVS019 (Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer) + SO_CLVS020 (Övriga grisar)

P52.

Fjäderfä = SO_CLVS021 (Slaktkycklingar) + SO_CLVS022 (Värphöns) + SO_CLVS023 (Annat fjäderfä)

P1.

Allmänna åkergrödor = P15 (Spannmål) + SO_CLND014 (Trindsäd och proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd till mognad)) + SO_CLND017 (Potatis (inklusive utsädespotatis)) + SO_CLND018 (Sockerbetor (utom utsäde)) + SO_CLND032 (Tobak) + SO_CLND033 (Humle) + SO_CLND030 (Bomull) + P16 (Oljeväxtfröer) + SO_CLND028 (Spånadslin) + SO_CLND029 (Hampa) + SO_CLND031 (Andra fiberväxter som inte klassificeras på annat ställe) + SO_CLND034 (Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter) + SO_CLND035_036 (Energigrödor och andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe) + SO_CLND045 (Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – frilandsodling) + SO_CLND047 (Utsäde och sättplantor) + SO_CLND048_083 (Andra grödor på åkermark som inte klassificeras på annat ställe, inklusive under glas eller högt skydd som ger tillträde) + SO_CLND049 (Träda) + FCP1 (Foder för försäljning)

P2.

Trädgårdsodling = SO_CLND044 (Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling) + SO_CLND081 (Grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar, under glas eller högt skydd som ger tillträde) + SO_CLND046 (Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)) + SO_CLND082 (Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde) + SO_CLND079 (Odlad svamp) + SO_CLND070 (Plantskolor)

P3.

Permanenta grödor = SO_CLND055 (Frukt, bär och nötter (utom citrusfrukter, druvor och jordgubbar)) + SO_CLND061 (Citrusfrukter) + SO_CLND069 (Oliver) + SO_CLND062 (Vindruvor) + SO_CLND071 (Andra permanenta grödor) + SO_CLND084 (Permanenta grödor under glas)

P4.

Betesdjur och foder = GL (Betesdjur) + FCP4 (Foder till betesdjur)

P5.

Djur som föds upp med spannmål = P51 (Grisar) + P52 (Fjäderfä) + SO_CLVS029 (Avelskaniner av honkön)”

(4)

Bilaga VI ska ersättas med följande:

‘BILAGA VI

STANDARDOUTPUTKOEFFICIENTER SOM AVSES I ARTIKEL 6

1.   DEFINITION AV BEGREPPET STANDARDOUTPUTKOEFFICIENT OCH PRINCIPER FÖR BERÄKNING AV STANDARDOUTPUTKOEFFICIENTER

a)

Standardoutput, standardoutputkoefficient och sammanlagd standardoutput för ett jordbruksföretag definieras i bilaga IV till den här förordningen.

b)

Produktionsperiod

Standardoutputkoefficienterna motsvarar en produktionsperiod om 12 månader.

I fråga om vegetabilie- och animalieprodukter med en produktionstid som är kortare eller längre än 12 månader beräknas en standardoutputkoefficient som motsvarar ett års växtlighet eller produktion.

c)

Basuppgifter och referensperiod

Standardoutputkoefficienterna fastställs på grundval av produktionen per enhet och det pris fritt gård som avses i definitionen av standardoutputkoefficient i bilaga IV. För detta ändamål samlas basuppgifter in i medlemsstaterna avseende en referensperiod som anges i artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1198/2014 (*1).

d)

Enheter

1.

Fysiska enheter:

a)

Standardoutputkoefficienterna för grödvariabler fastställs på grundval av en areal uttryckt i hektar.

b)

I fråga om svamp fastställs standardoutputkoefficienterna på grundval av bruttooutputen för den totala årliga skörden och uttrycks per 100 m2 odlad areal. För användning i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter ska de standardoutputkoefficienter som i fråga om svamp fastställs på detta sätt divideras med antalet skördar inom ett och samma år; detta antal anmäls till kommissionen i enlighet med artikel 8 i den här förordningen.

c)

Standardoutputkoefficienter för boskapsvariabler fastställs per djur.

d)

Undantag gäller för fjäderfän, för vilka standardoutputkoefficienter fastställs per 100 djur, och för bin, för vilka de fastställs per kupa.

2.

Monetära enheter och avrundning:

De basuppgifter som ligger till grund för fastställande av standardoutputkoefficienter och beräknade standardoutputs ska anges i euro. För medlemsstater som inte deltar i den ekonomiska och monetära unionen ska standardoutputkoefficienterna räknas om till euro med hjälp av den genomsnittliga växelkursen för referensperioden, enligt punkt 1 c i denna bilaga. Den genomsnittliga växelkursen beräknas på grundval av den officiella växelkurs som offentliggörs av kommissionen (Eurostat).

Standardoutputkoefficienterna får avrundas till närmaste femtal euro, när så är lämpligt.

2.   SÄRREDOVISNING AV STANDARDOUTPUTKOEFFICIENTER

a)

Efter gröd- och boskapsvariabler

Standardoutputkoefficienterna ska fastställas för alla variabler inom jordbruket som svarar mot rubrikerna i tabell B.I i bilaga IV till denna förordning.

b)

Geografisk uppdelning

Standardoutputkoefficienterna ska som ett minimum beräknas på grundval av geografiska enheter som motsvarar dem som används som underlag för den integrerade statistiken över jordbruksföretag och i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter. Dessa geografiska enheter bygger samtliga på den nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (*2). Enheterna beskrivs som en gruppering av regioner på Nuts 3-nivå. Områden med naturliga begränsningar räknas inte som geografiska enheter.

Ingen standardoutputkoefficient fastställs för variabler som inte är relevanta i den berörda regionen.

3.   INSAMLING AV UPPGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV STANDARDOUTPUTKOEFFICIENTER

a)

Basuppgifterna för fastställande av standardoutputkoefficienter ska förnyas åtminstone varje gång det görs en europeisk undersökning av företagsstrukturen i jordbruket i form av en jordbruksräkning i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 2018/1091.

b)

Om insamlingen av den integrerade statistiken över jordbruksföretag utförs på urval i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 2018/1091 ska uppdateringen av standardoutputkoefficienterna göras enligt följande:

i)

Antingen genom att basuppgifterna förnyas på det sätt som beskrivs i led a,

ii)

eller genom att tillämpa en ändringskoefficient genom vilken standardoutputkoefficienterna uppdateras för att beakta de ändringar som medlemsstaterna beräknat med avseende på producerade kvantiteter per enhet och pris för varje variabel och region, som har skett sedan den senaste referensperioden som avses i artikel 4 i delegerad förordning (EU) nr 1198/2014.

4.   GENOMFÖRANDE

I enlighet med föreskrifterna i denna bilaga ansvarar medlemsstaterna för insamlingen av de basuppgifter som behövs för att beräkna standardoutputkoefficienterna, för att omräkna dem till euro och för att samla in de uppgifter som behövs för att vid behov uppdatera värdena. Medlemsstaterna ska lämna in sina insamlings- och beräkningsmetoder till kommissionen och vid behov lämna förklaringar så att beräkningsmetoderna för standardoutputkoefficienter kan harmoniseras i medlemsstaterna.

5.   BEHANDLING AV SPECIALFALL

Följande särskilda bestämmelser föreskrivs för beräkningen av standardoutputkoefficienter för vissa variabler och för beräkningen av jordbruksföretags sammanlagda standardoutput:

a)

Träda

Vid beräkningen av jordbruksföretagets sammanlagda standardoutput ska standardoutputkoefficienten avseende träda endast beaktas om det finns andra positiva standardoutputkoefficienter på företaget.

b)

Köksträdgårdar

Eftersom produktionen från en köksträdgård normalt är avsedd för jordbrukarens egen förbrukning och inte för saluföring betraktas standardoutputkoefficienter för köksträdgårdar som lika med noll.

c)

Boskap

Variablerna avseende boskap är uppdelade efter ålder. Outputen motsvarar värdet av djurets tillväxt under den tid då det tillhört en viss variabel. Detta kan också uttryckas som att outputen motsvarar skillnaden mellan djurets värde då det lämnar en viss variabel och dess värde när det förs in under en viss variabel (även kallat återanskaffningsvärdet).

d)

Nötkreatur yngre än ett år

Standardoutputkoefficienter för nötkreatur under ett år tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda standardoutput om det finns fler nötkreatur under ett år än kor vid jordbruksföretaget. Endast standardoutputkoefficienter avseende det överskjutande antalet nötkreatur under ett år tas med i beräkningen. Det finns endast en standardoutputkoefficient för nötkreatur yngre än ett år, oavsett djurets kön.

e)

Övriga får och övriga getter

Standardoutputkoefficienter för övriga får tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda standardoutput om det inte finns några avelsfår av honkön vid jordbruksföretaget.

Standardoutputkoefficienter för övriga getter tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda standardoutput om det inte finns några avelsgetter av honkön vid jordbruksföretaget.

f)

Smågrisar

Standardoutputkoefficienter för smågrisar tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda standardoutput om det inte finns några avelssuggor vid jordbruksföretaget.

g)

Foder

Om det inte finns några betesdjur (dvs. nötkreatur, får eller getter) vid jordbruksföretaget betraktas foderproduktionen (dvs. foderrotfrukter, växter som skördas gröna, vall- och betesmark) som foder för försäljning och ingår således i outputen för den allmänna vegetabilieproduktionen.

Om det finns betesdjur vid jordbruksföretaget betraktas foderproduktionen som foder till betesdjuren och ingår i outputen för betesdjur och foderproduktion.

;

(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1198/2014 av den 1 augusti 2014 om komplettering av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (EUT L 321, 7.11.2014, s. 2)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1)."

5.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

Tabell E ska ersättas med följande:

Tabell E

Kvoter och andra rättigheter

Kategori av kvot eller rättighet

Kod (*)


 

 

Kolumner

Informationsgrupp

Tilldelad kvot

Inhyrd kvot

Uthyrd kvot

Skatter

N

I

O

T

QQ

Kvantitet vid räkenskapsårets slut

 

 

 

-

QP

Inköpt kvot

 

-

-

-

QS

Såld kvot

 

-

-

-

OV

Värde vid räkenskapsårets början

 

-

-

-

CV

Värde vid räkenskapsårets slut

 

-

-

-

PQ

Betalningar för uthyrda eller inhyrda kvoter

-

 

-

-

RQ

Intäkter från leasing eller uthyrda kvoter

-

-

 

-

TX

Skatter

-

-

-

 


Kod (*)

Beskrivning

50

Organisk gödsel

60

Stödrättighet inom ramen för ordningen för grundstöd

Kvantiteterna för kvoter (tilldelad kvot, inhyrd kvot och uthyrd kvot) är obligatoriska poster. Endast kvantiteten vid räkenskapsårets slut ska registreras.

De värden som gäller för kvoter som kan handlas separat från tillhörande mark registreras i denna tabell. Kvoter som inte kan handlas separat från den tillhörande marken ska bara registreras i tabell D ’Tillgångar’. De kvoter som ursprungligen erhållits gratis ska också registreras och värderas enligt aktuella marknadsvärden om de kan handlas separat från mark.

Vissa uppgiftsposter anges parallellt, antingen enskilt eller som delar av aggregerade uppgifter, i andra grupper eller kategorier i tabell D ’Tillgångar’, tabell H ’Kostnader’ och/eller tabell I ’Grödor’.

Följande kategorier ska användas:

50.

Organisk gödsel

60.

Stödrättighet inom ramen för ordningen för grundstöd

Följande informationsgrupper ska användas:

E.QQ Kvantitet (anges endast för kolumnerna N, I, O)

Uppgifterna ska anges i följande enheter:

Kategori 50 (organisk gödsel) – antalet djur omräknat med hjälp av standardomräkningsfaktorer för gödselutsöndring.

Kategori 60 (ordningen för grundstöd) – antal rättigheter/ar.

E.QP Inköpt kvot (bara för registrering i kolumn N)

Här anges belopp som under räkenskapsåret har betalats för kvoter eller andra rättigheter som kan handlas separat från tillhörande mark.

E.QS Såld kvot (bara för registrering i kolumn N)

Här anges belopp som har mottagits under räkenskapsåret för kvoter eller andra rättigheter som kan handlas separat från tillhörande mark.

E.OV Värdet vid räkenskapsårets början (bara för registrering i kolumn N)

Värdet vid räkenskapsårets början för de kvantiteter företagaren förfogar över, vare sig de ursprungligen erhållits gratis eller köpts in, ska anges till aktuellt marknadsvärde, om kvoterna kan handlas separat från tillhörande mark.

E.CV Värdet vid räkenskapsårets slut (bara för registrering i kolumn N)

Värdet vid räkenskapsårets slut för de kvantiteter företagaren förfogar över, vare sig de ursprungligen erhållits gratis eller köpts in, ska anges till aktuellt marknadsvärde för kvoter som kan handlas separat från tillhörande mark.

E.PQ Betalningar för leasad kvot eller inhyrd kvot (bara för registrering i kolumn I)

Belopp som betalts för leasing eller inhyrning av kvoter eller andra rättigheter. Ingår också i kategori 5070 (Hyror och arrenden) i tabell H ’Kostnader’.

E.RQ Intäkter från leasing eller uthyrning av kvoter (bara för registrering i kolumn O)

Belopp som erhållits för leasing eller uthyrning av kvoter eller andra rättigheter. Ingår också i kategori 90900 (’Övrigt’) i tabell I ’Grödor’.

E.TX Skatter, extra avgifter (kolumn T)

Utbetalt belopp.

KOLUMNER I TABELL E

Kolumn N avser tilldelad kvot, kolumn I inhyrd kvot, kolumn O uthyrd kvot och kolumn T avser skatter.”

b)

I tabell H ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Om de redovisade kostnaderna hänför sig till den totala ’förbrukningen’ av insatsvaror under räkenskapsåret men inte hör samman med produktionen under räkenskapsåret, bör förändringar i lager av insatsvaror redovisas i tabell D under kod 1040 Lager, undantaget kostnader som hänför sig till permanenta grödor och grödor på rot, som bör registreras under 2010 Biologiska tillgångar – växter.”

c)

I tabell I ska den andra tabellen med koder för kategorier av grödor ersättas med följande:

”Kod (*)

Beskrivning

Spannmål till mognad (inklusive utsäde)

10110

Vanligt vete och spält

10120

Durumvete

10130

Råg och höstsädsblandningar (blandsäd)

10140

Korn

10150

Havre och vårsädsblandningar (andra sädesblandningar än blandsäd)

10160

Majskorn och majskolvsblandning

10170

Ris

10190

Rågvete/triticale, durra/sorgum och annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe (bovete, hirs, kanariefrö etc.)

Trindsäd och proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd till mognad)

10210

Foderärter, åkerbönor och sötlupiner

10220

Linser, kikärter och vicker

10290

Övriga proteingrödor

10300

Potatis (även tidig potatis och utsädespotatis)

10310

– varav potatis för framställning av stärkelse

10390

– varav övrig potatis

10400

Sockerbetor (utom utsäde)

10500

Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe

Industrigrödor

10601

Tobak

10602

Humle

10603

Bomull

10604

Raps och rybs

10605

Solrosfrön

10606

Soja

10607

Linfrö (oljelin)

10608

Andra oljeväxter som inte klassificeras på annat ställe

10609

Spånadslin

10610

Hampa

10611

Andra fiberväxter som inte klassificeras på annat ställe

10612

Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter

10613

Sockerrör

10690

Energigrödor och andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar:

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – utomhus eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

10711

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – frilandsodling

10712

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling

10720

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar under glas eller högt skydd som ger tillträde

Uppgifter för alla underrubriker avFärska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar’:

10731

Blomkål och broccoli

10732

Huvudsallat

10733

Tomater

10734

Sockermajs

10735

Lök

10736

Vitlök

10737

Morötter

10738

Jordgubbar

10739

Meloner

10790

Andra grönsaker

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)

10810

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)

10820

Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde

Uppgifter för alla underrubriker avBlommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)’:

10830

Blomsterlökar, rotknölar och stamknölar

10840

Snittblommor och blomknoppar

10850

Blommor och prydnadsväxter

Grödor som skördas som grönfoder

10910

Slåtter- och betesvall

Andra grödor som skördas som grönfoder:

10921

Grönmajs

10922

Baljväxter till grönskörd

10923

Andra växter och spannmålsgrödor (utom grönmajs) till grönskörd som inte klassificeras på annat ställe

Utsäde och sättplantor och andra grödor på åkermark

11000

Utsäde och sättplantor

11100

Andra grödor på åkermark

Träda

11200

Träda

Köksträdgårdar

20000

Köksträdgårdar

Permanent gräsmark

30100

Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark

30200

Naturlig betesmark

30300

Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

Permanenta grödor

Fruktarter:

40101

Kärnfrukter

40111

-varav äpplen

40112

-varav päron

40102

Stenfrukter

40113

-varav persikor och nektariner

40115

Frukter från subtropiska och tropiska klimatzoner

40120

Bär (utom jordgubbar)

40130

Nötter

Citrusodlingar

40200

Citrusfrukter

40210

-varav apelsiner

40230

-varav citroner

Olivodlingar

40310

Bordsoliver

40320

Oliver avsedda för framställning av olja (olivfrukter)

40330

Olivolja

40340

Biprodukter från olivodling

Vinodlingar

40411

Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

40412

Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

40420

Andra viner

40430

Bordsdruvor

40440

Druvor för russin

40451

Druvor avsedda för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

40452

Druvor avsedda för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

40460

Druvor avsedda för andra viner

40470

Diverse produkter från vinodling: druvmust, druvjuice, konjak, vinäger och annat som framställs i jordbruksföretaget

40480

Biprodukter från vinodling (pressrester och liknande)

Plantskolor, andra permanenta grödor, permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde och nyplanteringar

40500

Plantskolor

40600

Andra permanenta grödor

40610

-varav julgranar

40700

Permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde

40800

Nyplanteringar

Annan mark

50100

Outnyttjad jordbruksmark

50200

Skogsmark

50210

-varav skottskogar med kort omloppstid

50900

Annan mark (mark som upptas av byggnader, gårdsplaner, vägar, vattendrag, stenbrott, ofruktbar mark, berg osv.)

60000

Odlad svamp

Övriga produkter och intäkter

90100

Intäkter från uthyrning av jordbruksmark

90200

Ersättning genom skördeförsäkring som inte kan fördelas på särskilda grödor

90300

Biprodukter från grödor andra än från oliver och vin

90310

Halm

90320

Sockerbetsblast

90330

Övriga biprodukter

90900

Övrigt”

d)

Tabell J ska ersättas med följande:

”Tabell J

Animalieproduktion

Tabellens struktur

Kategori av boskap

Kod (*)


 

 

Kolumner

Informationsgrupp

Genomsnittligt antal

Nummer

Värde

A

N

V

AN

Genomsnittligt antal

 

-

-

OV

Värde vid räkenskapsårets början

-

 

 

CV

Värde vid räkenskapsårets slut

-

 

 

PU

Inköp

-

 

 

SA

Total försäljning

-

 

 

SS

Försäljning för slakt

-

 

 

SR

Försäljning för vidare uppfödning eller avel

-

 

 

SU

Försäljning med okänt syfte

-

 

 

FC

Jordbrukshushållets förbrukning

-

 

 

FU

Jordbrukets egen förbrukning

-

 

 


Kod (*)

Beskrivning

100

Hästdjur

210

Nötkreatur av hankön och honkön yngre än ett år

220

Nötkreatur av hankön från ett år och yngre än två år

230

Kvigor, från ett år och yngre än två år

240

Nötkreatur av hankön, två år och äldre

251

Avelskvigor

252

Slaktkvigor

261

Mjölkkor

262

Buffelmjölkkor

269

Andra kor än mjölkkor

311

Avelsfår av honkön

319

Övriga får

321

Avelsgetter av honkön

329

Övriga getter

410

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

420

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer

491

Slaktgrisar

499

Övriga grisar

510

Fjäderfä – slaktkycklingar

520

Värphöns

530

Annat fjäderfä

610

Avelskaniner av honkön

699

Övriga kaniner

700

Bin

900

Andra djur

Kategorier av boskap

Åtskillnad ska göras mellan följande kategorier av djur:

100.

Hästdjur

Omfattar även kapplöpnings- och ridhästar, åsnor, mulor och mulåsnor osv.

210.

Nötkreatur av hankön och honkön yngre än ett år

220.

Nötkreatur av hankön från ett år och yngre än två år

230.

Kvigor, från ett år och yngre än två år

Omfattar inte nötkreatur av honkön som har kalvat.

240.

Nötkreatur av hankön, två år och äldre

251.

Avelskvigor

Nötkreatur av honkön, två år och äldre, som ännu inte har kalvat och som är avsedda för avel.

252.

Slaktkvigor

Nötkreatur av honkön, två år och äldre, som ännu inte har kalvat och som inte är avsedda för avel.

261.

Mjölkkor

Nötkreatur av honkön som har kalvat (även om de är under två år) och som hålls uteslutande eller huvudsakligen för mjölkproduktion för konsumtion eller för bearbetning till mjölkprodukter. Inbegriper mjölkkor för slakt.

262.

Buffelmjölkkor

Bufflar av honkön som har kalvat (även om de är under två år) och som hålls uteslutande eller huvudsakligen för mjölkproduktion för konsumtion eller för bearbetning till mjölkprodukter. Inbegriper buffelkor för slakt.

269.

Andra kor än mjölkkor

1.

Nötkreatur av honkön som har kalvat (även om de är under två år) och som hålls uteslutande eller huvudsakligen för avel och vars mjölk inte är avsedd för konsumtion eller för bearbetning till mjölkprodukter.

2.

Arbetskor.

3.

Andra kor än mjölkkor för slakt (vare sig de är gödda eller inte före slakt).

Kategorierna 210 till 252 och 269 omfattar även motsvarande kategorier av bufflar och/eller honbufflar.

311.

Avelsfår av honkön

Tackor på minst ett år avsedda för avel.

319.

Övriga får

Får i alla åldrar utom avelshonor.

321.

Avelsgetter av honkön

329.

Övriga getter

Övriga getter utom avelshonor.

410.

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg.

420.

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer, med undantag för utslagssuggor (se kategori 499 ’Övriga grisar’).

491.

Slaktgrisar

Slaktgrisar med en levande vikt på 20 kg eller mer, med undantag för utslagssuggor och galtar (se kategori 499 ’Övriga grisar’).

499.

Övriga grisar

Grisar med en levande vikt på 20 kg eller mer, med undantag för avelssuggor (se kategori 420) och slaktgrisar (se kategori 491).

510.

Fjäderfä – slaktkycklingar

Slaktkycklingar. Värphöns och slakthöns ingår ej. Småkycklingar ingår ej.

520.

Värphöns

Omfattar unghöns, värphöns, slakthöns och tuppar för avel av värphöns när dessa hålls som värphöns. Unghöns är unga hönor som ännu inte börjat värpa. Småkycklingar ingår ej.

530.

Annat fjäderfä

Omfattar ankor, kalkoner, gäss, pärlhöns, strutsar och avelshanar (utom de som nämns ovan för värphöns). Hondjur avsedda för avel ingår. Småkycklingar ingår ej.

610.

Avelskaniner av honkön

699.

Övriga kaniner

700.

Bin

Anges som antalet befolkade bikupor.

900.

Andra djur

Omfattar småkycklingar, rådjur och fisk. Omfattar även andra djur som används för lantbruksturism. Omfattar inte produkter från andra djur (se tabell K, kategori 900).”

e)

I tabell M ska följande tre poster införas i slutet av tabellen som förtecknar de kategorier som ska väljas:

’Kod (*)

Grupp

Beskrivning av kategorier

Kolumner

N

V

T

10320

AI

Arealer med miskantus (Miscanthus)

 

-

-

10321

AI

Arealer med skålört (Silphium perfoliatum)

 

-

-

10322

AI

Mark i träda med dragväxter (bestående av pollen- och nektarrika arter)

 

-

-’


(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1198/2014 av den 1 augusti 2014 om komplettering av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (EUT L 321, 7.11.2014, s. 2).

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).”


(1)  Variablerna SO_CLND019 (Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe), SO_CLND037 (Grönskörd från åkermark), SO_CLND049 (Träda), SO_CLND073_085 (Köksträdgårdar och annan utnyttjad jordbruksareal under glas eller högt skydd som ger tillträde, inte klassificerad på annat ställe), SO_CLND051 (Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark), SO_CLND052 (Naturlig betesmark), SO_CLND053 (Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag), SO_CLVS001 (Nötkreatur yngre än ett år), SO_CLVS014 (Övriga får), SO_CLVS017 (Övriga getter) och SO_CLVS018 (Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg) används endast på vissa villkor (se punkt 5 i bilaga VI).


29.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/40


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1976

av den 25 november 2019

om godkännande för utsläppande på marknaden av fenylkapsaicin som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) genom vilken en unionsförteckning över godkända nya livsmedel upprättas.

(3)

Enligt artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen besluta om godkännande och utsläppande av ett nytt livsmedel på unionsmarknaden och om uppdatering av unionsförteckningen.

(4)

Den 7 februari 2018 ansökte företaget aXichem AB (nedan kallat sökanden) hos kommissionen i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU) 2015/2283 om att få släppa ut fenylkapsaicin som erhålls genom kemisk syntes på marknaden i unionen som ett nytt livsmedel. Ansökan avser användning av fenylkapsaicin i livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (3), med undantag för livsmedel avsedda för spädbarn, småbarn och barn under 11 år samt i kosttillskott enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (4) avsedda för befolkningen i allmänhet över 11 år.

(5)

Sökanden lämnade också in en ansökan till kommissionen om skydd av äganderättsligt skyddade data för ett antal studier som lämnats in till stöd för ansökan, närmare bestämt en ADME-studie (absorption, distribution, metabolism och utsöndring) in vivo med fenylkapsaicin på råttor (5), en ADME-studie in vivo med kapsaicin på råttor (6), ett omvänt bakteriellt mutationstest med fenylkapsaicin (7), ett mikrokärntest in vitro på däggdjur med fenylkapsaicin (8), en 90-dagars oral toxicitetsstudie på Wistar-råttor med fenylkapsaicin (9) samt en TRPV1-aktivering med användning av HEK293-cellinjen med fenylkapsaicin och kapsaicin (10).

(6)

Kommissionen bad den 27 augusti 2018 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) att göra en bedömning av fenylkapsaicin som ett nytt livsmedel i enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) 2015/2283.

(7)

Den 15 maj 2019 antog myndigheten ett vetenskapligt yttrande, ”Safety of Phenylcapsaicin as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283” (11). Detta vetenskapliga yttrande uppfyller kraven i artikel 11 i förordning (EU) 2015/2283.

(8)

I det yttrandet konstaterade myndigheten att fenylkapsaicin är säkert under föreslagna användningsvillkor. Det vetenskapliga yttrandet ger tillräckligt underlag för att fastställa att fenylkapsaicin vid användning i livsmedel för speciella medicinska ändamål med undantag för livsmedel avsedda för spädbarn, småbarn och barn under 11 år, och i kosttillskott avsedda för befolkningen i allmänhet över 11 år, uppfyller kraven i artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2283 vid den föreslagna användningen och de föreslagna halterna.

(9)

I yttrandet om fenylkapsaicin ansåg myndigheten att uppgifterna från ADME-studien in vivo med fenylkapsaicin på råttor, ADME-studien in vivo med kapsaicin på råttor, det omvända bakteriella mutationstestet med fenylkapsaicin, mikrokärntestet in vitro på däggdjur med fenylkapsaicin, den 90-dagars orala toxicitetsstudien på Wistar-råttor med fenylkapsaicin samt TRPV1-aktiveringen med användning av HEK293-cellinjen med fenylkapsaicin och kapsaicin tjänade som grund för att fastställa säkerheten hos det nya livsmedlet. Det anses därför att det inte hade gått att dra några slutsatser om säkerheten för fenylkapsaicin utan rapporterna från dessa studier.

(10)

Efter att ha fått myndighetens yttrande bad kommissionen sökanden att ytterligare klargöra sin motivering till begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data från ADME-studien in vivo med fenylkapsaicin på råttor, ADME-studien in vivo med kapsaicin på råttor, det omvända bakteriella mutationstestet med fenylkapsaicin, mikrokärntestet in vitro på däggdjur med fenylkapsaicin, den 90-dagars orala toxicitetsstudien på råttor med fenylkapsaicin samt TRPV1-aktiveringen med användning av HEK293-cellinjen med fenylkapsaicin och kapsaicin, och att klargöra sin begäran om ensamrätt att använda dessa rapporter och studier, i enlighet med artikel 26.2 i förordning (EU) 2015/2283.

(11)

Sökanden har förklarat att när ansökan lämnades in hade sökanden äganderätt till studien och ensamrätt att använda den enligt nationell rätt, och att tredje part därför inte kunde få tillgång till eller använda studierna på laglig väg.

(12)

Kommissionen bedömde alla uppgifter som sökanden lämnat och ansåg att sökanden lämnat tillräckliga belägg för att kraven i artikel 26.2 i förordning (EU) 2015/2283 är uppfyllda. Uppgifterna från de studier som ingår i ansökan, och som tjänade som grund för myndighetens slutsatser om det nya livsmedlets säkerhet och säkerheten hos fenylkapsaicin, och utan vilka det nya livsmedlet inte hade kunnat bedömas av myndigheten, bör därför inte användas av myndigheten till förmån för en senare sökande under en period av fem år från och med det datum då denna förordning träder i kraft. Följaktligen bör enbart sökanden under en period av fem år få släppa ut det nya livsmedel som godkänns genom den här förordningen på marknaden i unionen.

(13)

Att godkännandet av fenylkapsaicin enbart gäller sökanden och att enbart sökanden får hänvisa till studierna i ansökan innebär dock inte att andra sökande förbjuds att ansöka om godkännande att få släppa ut samma nya livsmedel på marknaden, förutsatt att deras ansökan bygger på lagligen erhållna uppgifter till stöd för ett godkännande enligt denna förordning.

(14)

I direktiv 2002/46/EG fastställs krav för kosttillskott. Användningen av fenylkapsaicin bör godkännas utan att det påverkar tillämpningen av det direktivet.

(15)

I förordning (EU) nr 609/2013 fastställs krav för livsmedel som är avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll. Användningen av fenylkapsaicin bör tillåtas utan att det påverkar tillämpningen av den förordningen.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Fenylkapsaicin enligt bilagan till den här förordningen ska införas i den unionsförteckning över godkända nya livsmedel som upprättats genom genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

2.   Under en period av fem år från och med det datum då denna förordning träder i kraft får endast den sökande,

 

företag: aXichem AB,

 

adress: Södergatan 26, SE-211 34 Malmö, Sverige,

släppa ut det nya livsmedel som anges i punkt 1 på marknaden i unionen, såvida inte en senare sökande erhåller godkännande för det nya livsmedlet utan hänvisning till de äganderättsligt skyddade uppgifterna i enlighet med artikel 2 eller med medgivande av aXichem AB.

3.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som anges i bilagan till denna förordning.

4.   Godkännandet enligt denna artikel ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EU) nr 609/2013 och bestämmelserna i direktiv 2002/46/EG.

Artikel 2

Studierna och rapporterna som ingår i ansökan och som ligger till grund för myndighetens bedömning av det nya livsmedel som anges i artikel 1, och som av den sökande uppges uppfylla kraven i artikel 26.2 i förordning 2015/2283, får inte utan medgivande av aXichem AB användas till förmån för en senare sökande under en period av fem år från och med det datum då denna förordning träder i kraft.

Artikel 3

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 november 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).

(5)  Feng et al. 2012a (opublicerad)

(6)  Feng et al. 2012b (opublicerad)

(7)  Schreib 2015 (opublicerad)

(8)  Donath 2016 (opublicerad)

(9)  Stiller 2016 (opublicerad)

(10)  Yang och Dong, 2015 (opublicerad)

(11)  EFSA Journal, vol. 17(2019):6, artikelnr 5718.


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1)

Följande post ska införas i tabell 1 (Godkända nya livsmedel) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

Uppgiftsskydd

”Fenylkapsaicin

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”fenylkapsaicin”.

 

Godkänt den 19 december 2019. Detta införande sker på grundval av äganderättsligt skyddade vetenskapliga rön och vetenskapliga data som skyddas i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) 2015/2283.

Sökande: aXichem AB, Södergatan 26, SE-211 34 Malmö, Sverige. Under den tid som uppgiftsskyddet gäller får endast aXichem AB släppa ut det nya livsmedlet fenylkapsaicin på marknaden i unionen, såvida inte en senare sökande erhåller godkännande för det nya livsmedlet utan hänvisning till de äganderättsligt skyddade vetenskapliga rön eller vetenskapliga data som är skyddade i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) 2015/2283 eller med medgivande av aXichem AB.”

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013, utom livsmedel för spädbarn, småbarn och barn under 11 år

2,5 mg/dag

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG avsedda för befolkningen i allmänhet, utom barn under 11 år

2,5 mg/dag

2)

Följande post ska införas i tabell 2 (Specifikationer) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

”Fenylkapsaicin

Beskrivning/definition

Fenylkapsaicin (N-[(4-hydroxi-3-metoxifenyl)metyl]-7-fenylhept-6-ynamid, C21H23NO3, CAS-nr 848127-67-3), är kemiskt syntetiserat genom en tvåstegssyntes, där det första steget innebär framställning av intermediär acetylensyra genom en reaktion mellan fenylacetylen och ett karboxylsyraderivat, och där det andra steget är en serie reaktioner mellan intermediär acetylensyra och vanillylaminderivat för att framställa fenylkapsaicin.

Egenskaper/sammansättning

Renhetsgrad (% av torrsubstansen): ≥ 98 %

Fukt: ≤ 0,5 %

Total mängd biprodukter som härrör från syntesen vid framställningen: ≤ 1,0 %

N,N-dimetylformamid: ≤ 880 mg/kg

Diklormetan: ≤ 600 mg/kg

Dimetoxietan: ≤ 100 mg/kg

Etylacetat: ≤ 0,5 %

Andra lösningsmedel: ≤ 0,5 %

Tungmetaller

Bly: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Kvicksilver: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenik: ≤ 1,0 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt: ≤ 10 CFU/g

Koliforma bakterier: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: ej påvisade i 10 g

Salmonella sp.: ej påvisade i 10 g

Jäst och mögel: ≤ 10 CFU/g

CFU: kolonibildande enheter”


29.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/45


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1977

av den 26 november 2019

om godkännande av fenylmetantiol, bensylmetylsulfid, sek-pentyltiofen, tridec-2-enal, 12-metyltridekanal, 2,5-dimetylfenol, hexa-2(trans),4(trans)-dienal och 2-etyl-4-hydroxi-5-metyl-3(2H)-furanon som fodertillsatser för katter och hundar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (2) utvärderas på nytt.

(2)

Fenylmetantiol, bensylmetylsulfid, sek-pentyltiofen, tridec-2-enal, 12-metyltridekanal, 2,5-dimetylfenol, hexa-2(trans),4(trans)-dienal och 2-etyl-4-hydroxi-5-metyl-3(2H)-furanon (nedan kallade de berörda ämnena) har godkänts utan tidsbegränsning som fodertillsatser för katter och hundar i enlighet med direktiv 70/524/EEG. Dessa fodertillsatser infördes därefter i registret över fodertillsatser som befintliga produkter i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

En ansökan om en ny utvärdering av de berörda ämnena som fodertillsatser för katter och hundar har lämnats in i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i samma förordning, med en begäran om att dessa fodertillsatser skulle införas i kategorin ”organoleptiska tillsatser”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 27 februari 2019 (3) att de berörda ämnena under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs hälsa eller miljön. I sitt yttrande konstaterade myndigheten även att faror för användarna har påvisats. Sökanden har utarbetat de säkerhetsdatablad som krävs för varje ämne för vilket fara för användarna har påvisats. Inga undersökningar för att bedöma säkerheten för användarna har lämnats in. Myndigheten kan därför inte dra några slutsatser om säkerheten för användarna vid hantering av tillsatserna. De faror som beskrivs i säkerhetsdatabladet är i synnerhet att 2,5-dimetylfenol, 12-metyltridekanal, hexa-2(trans),4(trans)-dienal, fenylmetantiol, bensylmetylsulfid, 2-etyl-4-hydroxi-5-metyl-3(2H)-furanon och sek-pentyltiofen är potentiellt farliga för huden och vid kontakt med ögonen. Faror vid exponering via luftvägarna konstaterades för 12-metyltridekanal, bensylmetylsulfid och 2-pentyltiofen. I brist på uppgifter kunde myndigheten inte dra någon slutsats om riskerna för användarna. Kommissionen anser därför att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att motverka effekter på människors hälsa, framför allt vad gäller användare av fodertillsatserna. I kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 (4) undantas tillsatser som är avsedda för icke livsmedelsproducerande djur från bedömningen av miljöpåverkan eftersom de inte avsevärt kommer att påverka miljön. Sällskapsdjur föds inte upp i större grupper av djur och deras inverkan på miljön anses inte vara betydande. Myndigheten konstaterade vidare att det inte krävs någon ytterligare dokumentation om effektiviteten i foder eftersom de berörda ämnena används som aromämnen i livsmedel och deras funktion är densamma i foder som i livsmedel.

(5)

Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även de rapporter om analysmetoden i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Det bör fastställas begränsningar och villkor för att möjliggöra bättre kontroll. För de berörda ämnena bör rekommenderade halter anges på tillsatsens etikett. Om de halterna överskrids bör viss information anges på förblandningarnas etikett och på märkningen av foderblandningar och foderråvaror.

(7)

Bedömningen av de berörda ämnena visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda när det gäller användning i foder. Fodertillsatserna bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(8)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändrade villkoren för godkännande av de berörda ämnena, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

De ämnen i kategorin ”organoleptiska tillsatser” och den funktionella gruppen ”aromämnen” som anges i bilagan godkänns som fodertillsatser, under förutsättning att de villkor som anges i bilagan uppfylls.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

1.   De i bilagan angivna ämnena och de förblandningar innehållande dessa ämnen som har framställts och märkts före den 19 december 2019 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 19 december 2019 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till och med den 19 juni 2020.

2.   Foderblandningar och foderråvaror innehållande de i bilagan angivna ämnena som har framställts och märkts före den 19 december 2021 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 19 december 2019 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för katter och hundar.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal, vol. 17(2019):3, artikelnr 5649.

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1).


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg aktiv substans/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen

2b5169

-

12-metyltridekanal

Tillsatsens sammansättning:

12-metyltridekanal

Beskrivning av den aktiva substansen:

12-metyltridekanal

Framställd genom kemisk syntes

Renhetsgrad: minst 97 %

Kemisk formel: C14H28O

CAS-nr: 75853-49-5

FL-nr: 05.169

Analysmetod  (1) :

Bestämning av halten

12-metyltridekanal

i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar:

Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)

Katter och hundar

-

-

-

1.

Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.

2.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

3.

Ange följande på tillsatsens etikett:

”Rekommenderad högsta halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 %: 0,5 mg/kg.”

4.

Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på etiketten på förblandningar om följande halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 % överskrids: 0,5 mg/kg.

5.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddsglasögon och handskar.

19.12.2029

2b5057

-

Hexa-2(trans),4(trans)-dienal

Tillsatsens sammansättning:

Hexa-2(trans),4(trans)-dienal

Beskrivning av den aktiva substansen:

Hexa-2(trans),4(trans)-dienal

Framställd genom kemisk syntes

Renhetsgrad: minst 97 %

Kemisk formel: C6H8O

CAS-nr: 142-83-6

FL-nr: 05.057

Analysmetod  (1) :

Bestämning av halten hexa-2(trans),4(trans)-dienal i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar:

Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)

Katter och hundar

-

-

-

1.

Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.

2.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

3.

Ange följande på tillsatsens etikett:

”Rekommenderad högsta halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 %: 1,5 mg/kg.”

4.

Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på etiketten på förblandningar om följande halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 % överskrids: 1,5 mg/kg.

5.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddsglasögon och handskar.

19.12.2029

2b5078

-

Tridec-2-enal

Tillsatsens sammansättning:

Tridec-2-enal

Beskrivning av den aktiva substansen:

Tridec-2-enal

Framställd genom kemisk syntes

Renhetsgrad: minst 92 %

Kemisk formel: C13H24O

CAS-nr: 7774-82-5

FL-nr: 05.078

Analysmetod  (1) :

Bestämning av halten tridec-2-enal i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar:

Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)

Katter och hundar

-

-

-

1.

Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.

2.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

3.

Ange följande på tillsatsens etikett:

”Rekommenderad högsta halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 %: 0,5 mg/kg.”

4.

Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på etiketten på förblandningar om följande halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 % överskrids: 0,5 mg/kg.

5.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddsglasögon och handskar.

19.12.2029

2b13084

 

2-etyl-4-hydroxi-5-metyl-3(2H)-furanon

Tillsatsens sammansättning:

2-etyl-4-hydroxi-5-metyl-3(2H)-furanon

Beskrivning av den aktiva substansen:

2-etyl-4-hydroxi-5-metyl-3(2H)-furanon

Framställd genom kemisk syntes

Renhetsgrad: minst 97 %

Kemisk formel: C7H10O3

CAS-nr: 27538-09-6

FL-nr: 13.084

Analysmetod  (1) :

Bestämning av halten

2-etyl-4-hydroxi-5-metyl-3(2H)-furanon i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar:

Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)

Katter och hundar

 

 

 

1.

Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.

2.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

3.

Ange följande på tillsatsens etikett:

”Rekommenderad högsta halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 %: 2,25 mg/kg.”

4.

Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på etiketten på förblandningar om följande halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 % överskrids: 2,25 mg/kg.

5.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddsglasögon och handskar.

19.12.2029

2b12005

-

Fenylmetantiol

Tillsatsens sammansättning:

Fenylmetantiol

Beskrivning av den aktiva substansen:

Fenylmetantiol

Framställd genom kemisk syntes

Renhetsgrad: minst 99 %

Kemisk formel: C7H8S

CAS-nr: 100-53-8

FL-nr: 12.005

Analysmetod  (1) :

Bestämning av halten fenylmetantiol i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar:

Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)

Katter och hundar

-

-

-

1.

Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.

2.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

3.

Ange följande på tillsatsens etikett:

”Rekommenderad högsta halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 %: 0,05 mg/kg.”

4.

Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på etiketten på förblandningar om följande halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 % överskrids: 0,05 mg/kg.

5.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddsglasögon och handskar.

19.12.2029

2b12077

-

Bensylmetylsulfid

Tillsatsens sammansättning:

Bensylmetylsulfid

Beskrivning av den aktiva substansen:

Bensylmetylsulfid

Framställd genom kemisk syntes

Renhetsgrad: minst 99 %

Kemisk formel: C8H10S

CAS-nr: 766-92-7

FL-nr: 12.077

Analysmetod  (1) :

Bestämning av halten bensylmetylsulfid i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar:

Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)

Katter och hundar

-

-

-

1.

Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.

2.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

3.

Ange följande på tillsatsens etikett:

”Rekommenderad högsta halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 %: 0,05 mg/kg.”

4.

Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på etiketten på förblandningar om följande halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 % överskrids: 0,05 mg/kg.

5.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddsglasögon och handskar.

19.12.2029

2b4019

-

2,5-dimetylfenol

Tillsatsens sammansättning:

2,5-dimetylfenol

Beskrivning av den aktiva substansen:

2,5-dimetylfenol

Framställd genom kemisk syntes

Renhetsgrad: minst 99 %

Kemisk formel: C8H10O

CAS-nr: 95-87-4

FL-nr: 04.019

Analysmetod  (1) :

Bestämning av halten

2,5-dimetylfenol i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar:

Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)

Katter och hundar

-

-

-

1.

Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.

2.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

3.

Ange följande på tillsatsens etikett:

”Rekommenderad högsta halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 %: 1 mg/kg.”

4.

Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på etiketten på förblandningar om följande halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 % överskrids: 1 mg/kg.

5.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddsglasögon och handskar.

19.12.2029

2b15096

-

Sek-pentyltiofen

Tillsatsens sammansättning:

Sek-pentyltiofen

Beskrivning av den aktiva substansen:

Sek-pentyltiofen

Framställd genom kemisk syntes

Renhetsgrad: minst 98 %

Kemisk formel: C9H14S

CAS-nr: 4861-58-9

FL-nr: 15.096

Analysmetod  (1) :

Bestämning av halten

sek-pentyltiofen i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar:

Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)

Katter och hundar

-

-

-

1.

Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.

2.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

3.

Ange följande på tillsatsens etikett:

”Rekommenderad högsta halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 %: 0,1 mg/kg.”

4.

Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på etiketten på förblandningar om följande halt aktiv substans i helfoder med en vattenhalt på 12 % överskrids: 0,1 mg/kg.

5.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddsglasögon och handskar.

19.12.2029


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


29.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/58


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1978

av den 26 november 2019

om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 vad gäller de avgifter som ska betalas till Gemenskapens växtsortsmyndighet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (1), särskilt artikel 113,

efter samråd med förvaltningsrådet vid Gemenskapens växtsortsmyndighet, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 (2) anges att ordföranden för Gemenskapens växtsortsmyndighet (nedan kallad växtsortsmyndigheten) får tillåta att avgifter och tilläggsavgifter betalas på andra alternativa sätt, och där förtecknas de andra betalningssätten. För att öka flexibiliteten och förenkla processen bör man införa en sådan förteckning över alternativa betalningssätt i de bestämmelser om arbetsmetoder som växtsortsmyndighetens förvaltningsråd fastställt med stöd av artikel 36.1 d i förordning (EG) nr 2100/94.

(2)

I artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1238/95 anges vilken dag som ska anses vara den dag när betalningen mottas. Mot bakgrund av erfarenheterna av hanteringen av betalningar måste det klargöras att hela det överförda beloppet ska sättas in på ett bankkonto som innehas av växtsortsmyndigheten, för att säkerställa att det inte finns några utestående förpliktelser gentemot växtsortsmyndigheten.

(3)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1238/95 ska en person som erlägger betalning till växtsortsmyndigheten skriftligen ange sitt namn och syftet med betalningen. Om syftet med en betalning inte kan fastställas sänder växtsortsmyndigheten en påminnelse inom två månader. För att hanteringen av betalningar ska bli effektivare bör denna frist förkortas från två månader till en månad.

(4)

I artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1238/95 fastställs ansökningsavgiften. För att uppmuntra användning av växtsortsmyndighetens elektroniska nätbaserade ansökningssystem bör avgiften för ansökningar som lämnas in på annat sätt, t.ex. i pappersform, höjas från 650 euro till 800 euro. Av praktisk erfarenhet vet man att användningen av det elektroniska nätbaserade ansökningssystemet skulle bli effektivare om den kompletterades med obligatorisk användning av växtsortsmyndighetens papperslösa kommunikationsplattform för alla vidare utbyten med växtsortsmyndigheten.

(5)

Enligt artikel 7.7 i förordning (EG) nr 1238/95 ska växtsortsmyndigheten behålla 150 euro av ansökningsavgiften om ansökan inte är giltig enligt artikel 50 i förordning (EG) nr 2100/94. För att minska den administrativa bördan bör hela ansökningsavgiften återbetalas.

(6)

Beträffande den årliga avgiften anges det i artikel 9.4 i förordning (EG) nr 1238/95 att växtsortsmyndigheten inte ska återbetala betalningar som verkställts för att gemenskapens växtförädlarrätt ska fortsätta att gälla. Erfarenheterna har visat att det för att öka öppenheten kan föreskrivas om återbetalning om växtsortsmyndigheten har mottagit en anmälan om att innehavaren avstår från växtförädlarrätten mellan betalningsdagen och årsdagen av beviljandet av växtförädlarrätten.

(7)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1238/95 fastställs nivån på de avgifter som ska betalas till växtsortsmyndigheten för att den ska ordna och utföra den tekniska provningen av en sort som är föremål för en ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt (nedan kallad provningsavgift).

(8)

Växtsortsmyndighetens förvaltningsråd har beslutat att följa principen om 100 % återbetalning, så att provningsmyndigheterna ersätts på grundval av de genomsnittliga faktiska kostnaderna för provningarna.

(9)

Erfarenheterna av de tekniska provningarna visar att provningsavgifterna kan förändras över tid för vissa kostnadskategorier. De avgifter som tas ut av växtsortsmyndigheten bör därför återspegla de sammanlagda avgifter för respektive kostnadskategori som växtsortsmyndigheten ska betala till provningsmyndigheterna. De avgifter som fastställs i bilaga I till förordning (EG) nr 1238/95 bör därför justeras för alla berörda kostnadskategorier.

(10)

Förordning (EG) nr 1238/95 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Denna förordning bör tillämpas från och med den 1 april 2020 så att växtsortsmyndigheten och berörda parter får tillräckligt med tid för att anpassa sig till förändringarna.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för gemenskapens växtförädlarrätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1238/95 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Växtsortsmyndighetens ordförande får tillåta andra betalningssätt i enlighet med de bestämmelser om arbetsmetoder som ska fastställas enligt artikel 36.1 d i rådets förordning (EG) nr 2100/94.”

2.

I artikel 4 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Den dag när betalningen av avgifter och tilläggsavgifter ska anses ha mottagits av växtsortsmyndigheten ska vara den dag när hela det överförda beloppet i det fall som anges i artikel 3.1 faktiskt kommit in på ett bankkonto som innehas av växtsortsmyndigheten.”

3.

I artikel 5 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Om växtsortsmyndigheten inte kan fastställa syftet med en betalning ska den begära att den person som har erlagt betalningen underrättar växtsortsmyndigheten om detta skriftligen inom en månad. Om syftet inte anges inom denna tid ska betalningen inte anses ha erlagts och beloppet ska återbetalas till den person som har gjort betalningen.”

4.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Den som ansöker om beviljande av gemenskapens växtförädlarrätt (nedan kallad sökanden) ska erlägga en avgift på 450 euro för handläggningen av en ansökan som lämnas in elektroniskt via ett webbformulär i myndighetens nätbaserade ansökningssystem.

Sökanden ska godta villkoren för användning av växtsortsmyndighetens säkra elektroniska kommunikationsplattform och ska använda denna plattform för att lämna in de ansökningar som avses i första stycket och andra handlingar, ta emot meddelanden och handlingar från växtsortsmyndigheten, besvara dessa meddelanden och vidta andra åtgärder.

Sökanden ska erlägga en avgift på 800 euro för handläggningen av en ansökan som lämnas in på något annat sätt än via myndighetens nätbaserade ansökningssystem.”

b)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   Om ansökningsavgiften har erhållits men ansökan inte är giltig enligt artikel 50 i förordning (EG) nr 2100/94 ska växtsortsmyndigheten återbetala ansökningsavgiften när sökanden informeras om bristerna i ansökan.”

5.

I artikel 9 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.   Växtsortsmyndigheten ska inte återbetala sådana betalningar i samband med den årliga avgiften som verkställts för att gemenskapens växtförädlarrätt ska fortsätta att gälla, såvida inte växtsortsmyndigheten har mottagit en anmälan om att innehavaren avstår från växtförädlarrätten mellan betalningsdagen och årsdagen av beviljandet av växtförädlarrätten enligt punkt 2 b. Anmälningar om att innehavaren avstår från växtförädlarrätten som mottas efter årsdagen av beviljandet av växtförädlarrätten ska inte tas i beaktande för sådana betalningar.”

6.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 227, 1.9.1994, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 av den 31 maj 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2100/94 i fråga om avgifter till Gemenskapens växtsortmyndighet (EGT L 121, 1.6.1995, s. 31).


BILAGA

”BILAGA I

Provningsavgifter som avses i artikel 8

Den avgift som ska betalas för teknisk provning av en sort i enlighet med artikel 8 ska fastställas enligt tabellen:

(euro)

 

Kostnadskategori

Avgift

Jordbruksgrödor

1

Potatis

2 050

2

Raps

2 150

3

Vallväxter

2 920

4

Övriga jordbruksgrödor

1 900

Fruktgruppen

5

Äpple

3 665

6

Jordgubbe

3 400

7

Övriga fruktarter

3 460

Prydnadsväxter

8

Prydnadsväxter, med levande referenssamling, växthusprovning

2 425

9

Prydnadsväxter, med levande referenssamling, frilandsprovning

2 420

10

Prydnadsväxter, utan levande referenssamling, växthusprovning

2 400

11

Prydnadsväxter, utan levande referenssamling, frilandsprovning

2 200

12

Prydnadsväxter, särskilda fytosanitära villkor

3 900

Grönsaksgruppen

13

Grönsaker, växthusprovning

2 920

14

Grönsaker, frilandsprovning

2 660


29.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/62


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1979

av den 26 november 2019

om godkännande för utsläppande på marknaden av 2′-fukosyllaktos/difukosyllaktos-blandning som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) genom vilken en unionsförteckning över godkända nya livsmedel upprättas.

(3)

I enlighet med artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen besluta om godkännande och utsläppande av ett nytt livsmedel på unionsmarknaden och om uppdatering av unionsförteckningen.

(4)

Den 30 april 2018 ansökte företaget Glycom A/S (nedan kallat sökanden) hos kommissionen i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU) 2015/2283 om att få släppa ut 2′-fukosyllaktos/difukosyllaktos-blandning (2′-FL/DFL), som framställs genom mikrobiell fermentering med en genetiskt modifierad stam av Escherichia coli (stam K12 DH1), på unionsmarknaden som ett nytt livsmedel. Ansökan gäller användning av 2′-FL/DFL i ej smaksatta pastöriserade och ej smaksatta steriliserade mjölkprodukter, smaksatta och ej smaksatta fermenterade mjölkbaserade produkter inklusive värmebehandlade produkter, müslistänger och smaksatta drycker samt i modersmjölkersättning, tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel, barnmat, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (3) och i kosttillskott enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (4) avsedda för befolkningen i allmänhet, utom spädbarn.

(5)

Den 30 april 2018 ansökte sökanden hos kommissionen även om skydd av äganderättsligt skyddade data för ett antal studier som lämnats in till stöd för ansökan, närmare bestämt äganderättsligt skyddade analytiska rapporter om strukturjämförelse genom kärnmagnetisk resonans (NMR) av 2′-fukosyllaktos och av difukosyllaktos framställt genom bakteriefermentering med 2′-fukosyllaktos och difukosyllaktos som finns naturligt i modersmjölk (5), detaljerade karakteriseringsuppgifter om framställningens bakteriestammar och deras intyg (6) (7), specifikationer för råmaterial och processhjälpmedel (8), analysintyg för de olika 2′-FL/DFL-partierna (9), analysmetoder och valideringsrapporter (10), stabilitetsrapporter för 2′-FL/DFL (11), laboratoriets ackrediteringsbevis (12), utvärderingsrapporter om intag av 2′-FL/DFL (13), översiktstabell över statistiskt signifikanta iakttagelser i toxicitetsstudierna (14), ett omvänt bakteriellt mutationstest med 2′-FL/DFL (15), ett mikrokärntest in vitro på däggdjur med 2′-FL/DFL (16), en 14-dagars oral toxicitetsstudie på nyfödd råtta med 2′-FL/DFL (17), en 90-dagars oral toxicitetsstudie på nyfödd råtta med 2′-FL/DFL (18), ett omvänt bakteriellt mutationstest med 2′-fukosyllaktose (2′-FL) (19), två mikrokärntest in vitro på däggdjur med 2′-FL (20) (21) och en 90-dagars oral toxicitetsstudie på nyfödd råtta med 2′-FL (22).

(6)

Den 29 juni 2018 bad kommissionen Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) att genomföra en bedömning av 2′-FL/DFL som ett nytt livsmedel i enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) 2015/2283.

(7)

Den 15 maj 2019 antog myndigheten det vetenskapliga yttrandet ”Safety of 2’-Fucosyllactose/Difucosyllactose mixture as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283” (23). Detta vetenskapliga yttrande uppfyller kraven i artikel 11 i förordning (EU) 2015/2283.

(8)

I yttrandet konstaterade myndigheten att 2′-FL/DFL är säkert under föreslagna användningsvillkor för den föreslagna målbefolkningen. Det vetenskapliga yttrandet ger därför tillräcklig grund för att fastställa att 2′-FL/DFL, när det används i ej smaksatta pastöriserade och ej smaksatta steriliserade mjölkprodukter, smaksatta och ej smaksatta fermenterade mjölkbaserade produkter inklusive värmebehandlade produkter, müslistänger, smaksatta drycker, modersmjölkersättning, tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel, barnmat, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och i kosttillskott avsedda för befolkningen i allmänhet, utom spädbarn, uppfyller kraven i artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2283.

(9)

I yttrandet ansåg myndigheten att uppgifterna från de analytiska NMR-rapporterna om strukturjämförelse av 2′-fukosyllaktos och av difukosyllaktos framställt genom bakteriefermentering med 2′-fukosyllaktos och difukosyllaktos som finns naturligt i modersmjölk, de detaljerade karakteriseringsuppgifterna om framställningens bakteriestammar, specifikationerna för råmaterial och processhjälpmedel, analysintygen för de olika 2′-FL/DFL-partierna, det omvända bakteriella mutationstestet med 2′-FL/DFL, mikrokärntestet in vitro på däggdjur med 2′-FL/DFL, den 90-dagars orala toxicitetsstudien på nyfödd råtta med 2′-FL/DFL och översiktstabellen över statistiskt signifikanta iakttagelser i 90-dagars toxicitetsstudien tjänade som grund för att fastställa säkerheten hos det nya livsmedlet. Det anses därför att det inte hade gått att dra några slutsatser om säkerheten för 2′-FL/DFL utan rapporterna från dessa studier.

(10)

Efter att ha fått myndighetens yttrande bad kommissionen sökanden att ytterligare klargöra sin motivering till begäran om skydd av de äganderättsligt skyddade analytiska NMR-rapporterna om strukturjämförelse av 2′-fukosyllaktos och av difukosyllaktos framställt genom bakteriefermentering med 2′-fukosyllaktos och difukosyllaktos som finns naturligt i modersmjölk, de detaljerade karakteriseringsuppgifterna om framställningens bakteriestammar, specifikationerna för råmaterial och processhjälpmedel, analysintygen för de olika 2′-FL/DFL-partierna, det omvända bakteriella mutationstestet med 2′-FL/DFL, mikrokärntestet in vitro på däggdjur med 2′-FL/DFL, den 90-dagars orala toxicitetsstudien på nyfödd råtta med 2′-FL/DFL och översiktstabellen över statistiskt signifikanta iakttagelser i 90-dagars toxicitetsstudien samt att klargöra sin begäran om den ensamrätt att använda dessa rapporter och studier som avses i artikel 26.2 b i förordning (EU) 2015/2283.

(11)

Sökanden har förklarat att när ansökan lämnades in hade sökanden äganderätt och ensamrätt till studierna enligt nationell rätt, och att tredje part därför inte kunde få tillgång till eller använda studierna på laglig väg.

(12)

Kommissionen bedömde alla uppgifter som sökanden lämnat och ansåg att sökanden lämnat tillräckliga belägg för att kraven i artikel 26.2 i förordning (EU) 2015/2283 är uppfyllda. Uppgifterna från de studier som ingår i ansökan, som tjänade som grund för myndighetens slutsatser om det nya livsmedlets säkerhet och säkerheten hos 2′-FL/DFL, och utan vilka det nya livsmedlet inte hade kunnat bedömas av myndigheten, bör därför inte användas av myndigheten till förmån för en senare sökande under en period av fem år från och med det datum då denna förordning träder i kraft. Följaktligen bör enbart sökanden få släppa ut 2′-FL/DFL på marknaden i unionen under den perioden.

(13)

Att godkännandet av 2′-FL/DFL enbart gäller sökanden och att enbart sökanden får hänvisa till studierna i ansökan innebär dock inte att andra sökande förbjuds att ansöka om godkännande att få släppa ut samma nya livsmedel på marknaden, förutsatt att deras ansökan bygger på lagligen erhållna uppgifter till stöd för ett sådant godkännande enligt förordning (EU) 2015/2283.

(14)

Användningen av 2′-FL/DFL bör godkännas utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) nr 609/2013 som fastställer krav för livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll.

(15)

Användningen av 2′-FL/DFL bör också godkännas utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2002/46/EG som fastställer krav för kosttillskott.

(16)

Användningen av 2′-FL/DFL bör godkännas utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (24) som fastställer krav för jordbruksprodukter, i synnerhet för mjölk och mjölkprodukter.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   2′-FL/DFL enligt bilagan till den här förordningen ska införas i den unionsförteckning över godkända nya livsmedel som upprättats genom genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

2.   Under en period av fem år från och med det datum då denna förordning träder i kraft får endast den ursprungliga sökanden,

företag: Glycom A/S,

adress: Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danmark,

släppa ut det nya livsmedel som anges i punkt 1 på marknaden i unionen, såvida inte en senare sökande erhåller godkännande för det nya livsmedlet utan hänvisning till de äganderättsligt skyddade uppgifterna i enlighet med artikel 2 i denna förordning eller med medgivande av Glycom A/S.

3.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som anges i bilagan till denna förordning.

4.   Godkännandet enligt denna artikel ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EU) nr 609/2013, direktiv 2002/46/EG och förordning (EU) nr 1308/2013.

Artikel 2

Studierna och rapporterna som ingår i ansökan och som ligger till grund för myndighetens bedömning av 2′-FL/DFL, och som av den sökande uppges uppfylla kraven i artikel 26.2 i förordning (EU) 2015/2283, får inte utan medgivande av Glycom A/S användas till förmån för en senare sökande under en period av fem år från och med det datum då denna förordning träder i kraft.

Artikel 3

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).

(5)  Glycom 2018 (opublicerad).

(6)  Glycom 2018 (opublicerad).

(7)  Glycom/DSMZ 2018 (opublicerad).

(8)  Glycom 2018 (opublicerad).

(9)  Glycom 2018 (opublicerad).

(10)  Glycom 2018 (opublicerad).

(11)  Glycom 2018 (opublicerad).

(12)  Glycom 2018 (opublicerad).

(13)  Glycom 2018 (opublicerad).

(14)  Flaxmer 2018 (opublicerad) och Philips K. R., N. Baldwin, B. Lynch, J. Flaxmer, A. Šoltésová, M. H. Mikš, C. H. Röhrig. 2018. Safety evaluation of the human-identical milk oligosaccharides 2’-fucosyllactose and difucosyllactose. Food and Chemical Toxicology, 120: 552–565.

(15)  Šoltésová, 2017 (opublicerad) och Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology, 120: 552–565.

(16)  Gilby 2017 (opublicerad) och Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology, 120: 552–565.

(17)  Flaxmer 2017 (opublicerad) och Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology, 120: 552–565.

(18)  Flaxmer 2018 (opublicerad) och Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology, 120: 552–565.

(19)  Verspeek-Rip 2015 (opublicerad).

(20)  Verbaan 2015a (opublicerad).

(21)  Verbaan 2015b (opublicerad).

(22)  Penard 2015 (opublicerad).

(23)  EFSA Journal, vol. 17(2019):6, artikelnr. 5717.

(24)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande post ska införas i tabell 1 (Godkända nya livsmedel) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

Uppgiftsskydd

2′-Fukosyllaktos/difukosyllaktos-blandning (2′-FL/DFL)

(mikrobiellt ursprung)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”2′-fukosyllaktos/difukosyllaktos-blandning”.

Märkningen av kosttillskott som innehåller 2′-fukosyllaktos/difukosyllaktos-blandning ska innehålla en uppgift om att kosttillskotten inte bör användas om bröstmjölk eller andra livsmedel som tillsatts 2′-fukosyllaktos/difukosyllaktos-blandning intas samma dag.

 

Godkänt den 19 december 2019. Detta införande sker på grundval av äganderättsligt skyddade vetenskapliga rön och vetenskapliga data som skyddas i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) 2015/2283.

Sökande: Glycom A/S, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danmark. Under den tid som uppgiftsskyddet gäller får endast Glycom A/S släppa ut det nya livsmedlet 2′-fukosyllaktos/difukosyllaktos-blandning på marknaden i unionen, såvida inte en senare sökande erhåller godkännande för det nya livsmedlet utan hänvisning till de äganderättsligt skyddade vetenskapliga rön eller vetenskapliga data som är skyddade i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) 2015/2283 eller med medgivande av Glycom A/S.

Datum då uppgiftsskyddet löper ut: 19 december 2024.”

Ej smaksatta pastöriserade och steriliserade (inklusive UHT-behandlade) mjölkprodukter

2,0 g/l

Ej smaksatta fermenterade mjölkbaserade produkter

2,0 g/l (drycker)

20 g/kg (andra produkter än drycker)

Smaksatta, fermenterade mjölkbaserade produkter, inklusive värmebehandlade produkter

2,0 g/l (drycker)

20 g/kg (andra produkter än drycker)

Drycker (smaksatta)

2,0 g/l

Müslistänger

20 g/kg

Modersmjölksersättning enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

1,6 g/l i den konsumtionsfärdiga slutprodukten som marknadsförs som sådan eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar

Tillskottsnäring enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

1,2 g/l i den konsumtionsfärdiga slutprodukten som marknadsförs som sådan eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

1,2 g/l (drycker) i den konsumtionsfärdiga slutprodukten som marknadsförs som sådan eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar

10 g/kg för andra produkter än drycker

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

4,0 g/l (drycker)

40 g/kg (andra produkter än drycker)

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG avsedda för befolkningen i allmänhet, utom spädbarn

4,0 g/dag

2.

Följande post ska införas i tabell 2 (Specifikationer) i alfabetisk ordning:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

2′-Fukosyllaktos/difukosyllaktos-blandning (2′-FL/DFL)

(mikrobiellt ursprung)

Beskrivning/definition

2′-Fukosyllaktos/difukosyllaktos-blandning är ett renat, vitt till benvitt, amorft pulver som framställs genom en mikrobiologisk process. 2′-Fukosyllaktos/difukosyllaktos-blandningen isoleras efter rening genom spraytorkning.

Källa: En genetiskt modifierad stam av Escherichia coli, stam K-12 DH1

Egenskaper/sammansättning

Utseende: vitt till benvitt pulver eller agglomerat

Summan av 2′-fukosyllaktos, difukosyllaktos, laktos och fukos (% av torrsubstansen): ≥ 92,0 % (vikt/vikt)

Summan av 2′-fukosyllaktos och difukosyllaktos (% av torrsubstansen): ≥ 85,0 % (vikt/vikt)

2′-Fukosyllaktos (% av torrsubstansen) ≥ 75,0 % (vikt/vikt)

Difukosyllaktos (% av torrsubstansen) ≥ 5,0 % (vikt/vikt)

D-Laktos: ≤ 10,0 % (vikt/vikt)

L-Fukos: ≤ 1,0 % (vikt/vikt)

2′-Fukosyl-D-laktulos ≤ 2,0 % (vikt/vikt)

Summan av andra kolhydrater (*1): ≤ 6,0 % (vikt/vikt)

Fukt: ≤ 6,0 % (vikt/vikt)

Sulfataska: ≤ 0,8 % (vikt/vikt)

pH (20 °C, 5 % lösning): 4,0–6,0

Proteinrester: ≤ 0,01 % (vikt/vikt)

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal aeroba mesofila bakterier: ≤ 1 000 CFU/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 CFU/g

Salmonella sp.: ej påvisade i 25 g

Jäst: ≤ 100 CFU/g

Mögel: ≤ 100 CFU/g

Endotoxinrester: ≤ 10 EU/mg

CFU: kolonibildande enheter, EU: endotoxinenheter


(*1)  3′-Fukosyllaktos, 2′-fukosylgalaktos, glukos, galaktos, mannitol, sorbitol, galaktitol, trihexos, allolaktos och andra till strukturen liknande kolhydrater.


29.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/69


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1980

av den 26 november 2019

om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 183 b,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 av den 16 april 2014 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1216/2009 och (EG) nr 614/2009 (2), särskilt artikel 5.6 a, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (3) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin, att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung.

(3)

Förordning (EG) nr 1484/95 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Eftersom denna åtgärd bör tillämpas så snart som uppdaterade uppgifter föreligger, bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 av den 28 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av tilläggsbelopp för import och om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin samt om upphävande av förordning nr 163/67/EEG (EGT L 145, 29.6.1995, s. 47).


BILAGA

”BILAGA I

KN-nummer

Varuslag

Representativt pris

(euro/100 kg)

Säkerhet som avses i artikel 3

(euro/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 90

Plockade och urtagna höns av arten Gallus domesticus (s.k. 65 %-kycklingar), frysta

135,4

0

AR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus, benfria, frysta

236,9

213,0

244,8

233,7

19

26

17

20

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade beredningar av höns av arten Gallus domesticus

284,0

1

BR


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7).


29.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/72


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1981

av den 28 november 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/626 vad gäller förteckningar över tredjeländer och regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in snäckor, gelatin, kollagen och insekter avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 127.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) 2017/625 innehåller bestämmelser om offentlig kontroll och annan kontrollverksamhet som medlemsstaternas behöriga myndigheter utför för att verifiera efterlevnaden av unionslagstiftningen på området för bl.a. livsmedelssäkerhet i alla produktions-, bearbetnings- och distributionsled. I förordningen föreskrivs särskilt att vissa djur och varor endast får föras in till unionen från ett tredjeland eller en region i detta som finns med i en förteckning som upprättats av kommissionen för detta ändamål.

(2)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 (2) kompletterar förordning (EU) 2017/625 vad gäller kraven för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor som är avsedda att användas som livsmedel och som kommer från tredjeländer eller regioner i dessa, i syfte att säkerställa att de uppfyller de relevanta kraven i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 a i förordning (EU) 2017/625 eller andra krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga. Artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2019/625 fastställer bestämmelser gällande vissa djur och varor som måste komma enbart från de tredjeländer eller regioner i dessa som ingår i den förteckning som avses i artikel 126.2 a i förordning (EU) 2017/625. De krav som ska ingå i förteckningen fastställs i artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2019/625, utöver de mer generella krav för upptagande som fastställs i artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625.

(3)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/626 (3) fastställs eller hänvisas till förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till unionen, för att säkerställa efterlevnaden av livsmedelssäkerhetskraven i artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2019/625 och artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625. Genomförandeförordning (EU) 2019/626 är tillämplig från och med den 14 december 2019.

(4)

Genom artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2019/626 tillåts införsel till unionen av sändningar av snäckor enligt definitionen i punkt 6.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 (4), på vissa villkor och under förutsättning att sådana sändningar kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2019/626.

(5)

I enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 853/2004 får produkter av animaliskt ursprung, inbegripet andra arter av snäckor avsedda att användas som livsmedel, importeras till unionen endast om tredjelandet eller regioner i detta finns på en förteckning i genomförandeförordning (EU) 2019/626.

(6)

I avvaktan på en sådan förteckning i enlighet med förordning (EU) 2019/626 är import av sådana snäckor tillåten i enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EU) 2017/185 (5), som fastställer undantag från folkhälsokraven för import av produkter av animaliskt ursprung i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 853/2004 och som är tillämplig till och med den 31 december 2020. Dessa arter av snäckor bör upptas på förteckningen över tredjeländer och regioner i dessa i bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2019/626 så att man undviker störningar i handeln efter den 31 december 2020.

(7)

Den 31 januari 2019 begärde Armenien att bli upptaget på förteckningen över tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera snäckor avsedda att användas som livsmedel till unionen. Armenien har lämnat garantier gällande efterlevnaden av de krav som fastställs i artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625 och artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2019/625 för tillstånd att få föra in snäckor till unionen. Armenien bör därför tas upp på den förteckning över tredjeländer och regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in snäckor till unionen som fastställs i bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2019/626.

(8)

I artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2019/626 hänvisas till förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in gelatin och kollagen till unionen. Enligt artikel 14 får gelatin och kollagen som härrör från nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur och från fjäderfä endast föras in till unionen från tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in färskt kött från vissa hov- och klövdjur och fjäderfäkött.

(9)

I artikel 14 begränsas införseln till unionen av sådant gelatin och kollagen ytterligare med beaktande av de djurhälsorestriktioner som gäller för färskt kött. De restriktionerna är inte lämpliga eftersom framställningsprocessen för gelatin och kollagen utesluter förekomsten av sådana djurhälsofaror. Ett mindre strikt tillvägagångssätt bör därför tillämpas på införsel till unionen av gelatin och kollagen från tredjeländer eller regioner i dessa, som enbart bygger på överensstämmelse med de krav för införsel till unionen av djur och varor som fastställs i förordning (EU) 2017/625 och delegerad förordning (EU) 2019/625.

(10)

I artikel 20 i genomförandeförordning (EU) 2019/626 hänvisas till en förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in insekter till unionen. Denna artikel avser tredjeländer och regioner i dessa varifrån insekter godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 (6) och förtecknas i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (7). I artikel 20 i genomförandeförordning (EU) 2019/626 fastställs däremot inte specifikt de tredjeländer och regioner i dessa som har erhållit sådant godkännande. Det är därför lämpligt att hänvisa till en konkret förteckning över tredjeländer och regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in insekter till unionen i en särskild bilaga till genomförandeförordning (EU) 2019/626. Tredjeländer och regioner i dessa bör därför tillåtas föra in insekter till unionen och förtecknas endast om de kan lämna tillräckliga garantier för att de uppfyller de krav som fastställs i artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625 och artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2019/625.

(11)

Den 8 oktober 2019 lämnade Kanada tillräckliga garantier för att tillåtas föra in insekter till unionen.

(12)

Den 28 augusti 2019 lämnade Schweiz tillräckliga garantier för att tillåtas föra in insekter till unionen.

(13)

Den 11 september 2019 lämnade Sydkorea tillräckliga garantier för att tillåtas föra in insekter till unionen.

(14)

Kanada, Schweiz och Sydkorea bör därför förtecknas som länder från vilka det är tillåtet att föra in insekter till unionen, och artikel 20 i genomförandeförordning (EU) 2019/626 bör ändras i enlighet med detta.

(15)

Eftersom genomförandeförordning (EU) 2019/626 är tillämplig från och med den 14 december 2019 bör även den här förordningen tillämpas från och med den dagen så att man undviker störningar i handeln, i synnerhet när det gäller införsel till unionen av sändningar av gelatin och kollagen.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2019/626 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.17 ska ersättas med följande:

”17.

snäckor: snäckor enligt definitionen i punkt 6.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 och alla andra arter av snäckor tillhörande familjerna Helicidae, Hygromiidae eller Sphincterochilidae avsedda att användas som livsmedel.”

2.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

Artikel 12

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in snäckor till unionen

Sändningar av snäckor som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga III till den här förordningen.”

3.

I artikel 14 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.

Sändningar av gelatin och kollagen som härrör från nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer som förtecknas i kolumn 1 i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 eller från Malaysia, Pakistan, Sydkorea eller Taiwan.

2.

Sändningar av gelatin och kollagen som härrör från fjäderfä och som är avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från de tredjeländer som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 eller från Taiwan.”

4.

Artikel 20 ska ersättas med följande:

Artikel 20

Tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in insekter till unionen

Sändningar av insekter avsedda att användas som livsmedel får endast tillåtas för införsel till unionen om de kommer från och har sänts från ett tredjeland eller en region i detta som förtecknas i bilaga IIIa till den här förordningen.”

5.

Bilagorna ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 av den 4 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel (EUT L 131, 17.5.2019, s. 18).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/626 av den 5 mars 2019 om förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förteckningar (EUT L 131, 17.5.2019, s. 31).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

(5)  Kommissionens förordning (EU) 2017/185 av den 2 februari 2017 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (EUT L 29, 3.2.2017, s. 21).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (EUT L 327, 11.12.2015, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).


BILAGA

Bilagorna till förordning (EU) 2019/626 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga III ska följande post införas mellan posten för Albanien och posten för Angola:

”AM

Armenien”

 

2.

Följande bilaga ska införas som bilaga IIIa:

”BILAGA IIIa

Förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in insekter, i enlighet med artikel 20

Land, ISO-kod

Tredjeländer eller regioner i dessa

Anmärkningar

CA

Kanada

 

CH

Schweiz

 

KR

Sydkorea”

 


29.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/77


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1982

av den 28 november 2019

om viss import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit med ursprung i Folkrepubliken Kina som ska registreras efter det att undersökningen har återupptagits i syfte att genomföra domen av den 20 september 2019, i ärende T-650/17, med avseende på genomförandeförordning (EU) 2017/1146 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina, tillverkade av Jinan Meide Castings Co., Ltd

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1), särskilt artikel 14, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

(1)

Kommissionen antog den 13 maj 2013 genomförandeförordning (EU) nr 430/2013 om införande av en slutlig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand, samt om avslutande av förfarandet med avseende på Indonesien (2) (nedan kallad förordningen om slutgiltig tull).

(2)

Den 12 juni 2013 ingav en samarbetsvillig kinesisk exporterande tillverkare, Jinan Meide Castings Co., Ltd (nedan kallad Jinan Meide eller sökanden), en ansökan till Europeiska unionens tribunal (nedan kallad tribunalen) om ogiltigförklaring av förordningen om slutgiltig tull (3).

(3)

Den 30 juni 2016 ogiltigförklarade tribunalen därför den omtvistade förordningen i den del där den införde en antidumpningstull på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn som tillverkats av Jinan Meide.

(4)

Den 28 juni 2017, efter en ny undersökning, antog kommissionen genomförandeförordning (EU) 2017/1146 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina, tillverkade av Jinan Meide Castings Co., Ltd (4) (nedan kallad den omtvistade antidumpningsförordningen).

(5)

Den 12 juli 2018 beslutade Europeiska unionens domstol att rördelar av gjutjärn med sfäroidiserad grafit (även kallat duktilt gjutjärn) inte motsvarar ”aducerat gjutjärn” enligt definitionen i KN-nummer 7307 19 10. Domstolen drog slutsatsen att rördelar av gjutjärn med sfäroidiserad grafit ska klassificeras enligt subsidiära KN-undernummer 7307 19 90 (andra rördelar av rostfritt stål). Den 14 februari 2019 offentliggjorde kommissionen förordning (EU) 2019/262 (5) som ändrar hänvisningarna till Taric-nummer för att anpassa dem till domstolens slutsatser. Eftersom antidumpningsåtgärder införs enligt produktdefinitionen oavsett tullklassificering, inverkade denna ändring inte på åtgärdernas produktomfattning.

(6)

Sökanden väckte talan mot den omtvistade antidumpningsförordningen vid tribunalen. Den 20 september 2019 utfärdade tribunalen sin dom i mål T-650/17 avseende den aktuella antidumpningsförordningen (6).

(7)

Tribunalen prövade samtliga fyra grunder som sökanden hade åberopat och ogillade tre av dem. Endast en av de fyra grunderna bifölls. Enligt tribunalen har kommissionen antagit en orimlig metod som återspeglar skillnaderna i fysiska egenskaper mellan de produkttyper som tillverkas i det jämförbara landet och de produkttyper som exporteras från Kina. I avsaknad av uppgifter om inhemsk produktion i det jämförbara landet använde kommissionen skillnaden i priser för exportförsäljningen av de olika produkttyperna från Kina. Enligt tribunalen kunde kommissionen inte utgå ifrån att priser som sannolikt skulle komma att påverkas av dumpning kan ligga till grund för en rimlig uppskattning av marknadsvärdet av skillnader i fysiska egenskaper, eftersom sådana priser kanske inte är resultatet av normala marknadskrafter. Tribunalen ogiltigförklarade följaktligen den antidumpningstull för sökanden som återinfördes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1146 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina, tillverkade av Jinan Meide Castings Co., Ltd

(8)

Mot bakgrund av tribunalens domar har kommissionen genom ett tillkännagivande (7) (nedan kallat tillkännagivandet om återupptagande) beslutat att delvis återuppta den antidumpningsundersökning beträffande import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn som ledde till antagandet av den omtvistade antidumpningsförordningen och att återuppta den vid den punkt där oriktigheten skedde. Återupptagandet begränsades till genomförandet av tribunalens dom med avseende på Jinan Meide.

2.   SKÄL TILL REGISTRERINGEN

(9)

Kommissionen undersökte huruvida det är lämpligt att göra importen av den berörda produkten föremål för registrering. I detta sammanhang tog kommissionen hänsyn till följande: I enlighet med artikel 266 i EUF-fördraget ska institutionerna vidta de åtgärder som är nödvändiga för efterlevnad av domstolens domar. I händelse av ogiltigförklarande av en rättsakt som antagits av institutionerna inom ramen för ett administrativt förfarande, såsom en antidumpningsundersökning, kan efterlevnad av domstolens domar bestå i att ersätta den ogiltigförklarade rättsakten med en ny rättsakt, där den rättsstridighet som domstolen identifierat undanröjs (8).

(10)

Enligt domstolens rättspraxis kan förfarandet för att ersätta den ogiltigförklarade rättsakten återupptas vid exakt den punkt där rättsstridigheten skedde (9). Detta innebär i synnerhet att i en situation där en rättsakt som avslutar ett administrativt förfarande ogiltigförklaras påverkar ogiltigförklarandet inte nödvändigtvis de förberedande rättsakterna, såsom inledandet av förfarandet. I en situation där en förordning om införande av slutgiltiga handelspolitiska skyddsåtgärder ogiltigförklaras är förfarandet fortfarande öppet efter ogiltigförklarandet, eftersom den rättsakt som avslutar förfarandet inte längre ingår i unionens rättsordning (10), med undantag för om rättsstridigheten skedde i den inledande fasen.

(11)

Såsom förklaras i tillkännagivandet om återupptagande, och eftersom rättsstridigheten inte skedde i den inledande fasen men under undersökningen, beslutade kommissionen att återuppta antisubventionsundersökningen i den mån den gäller Jinan Meide, och återupptog den vid den punkt där rättsstridigheten skedde, dvs. i samband med det ursprungliga avgörande som avser perioden 1 januari 2011–31 december 2011.

(12)

Enligt domstolens rättspraxis kan återupptagandet av det administrativa förfarandet och ett eventuellt återinförande av tullar inte anses strida mot förbudet mot retroaktiv verkan (11). Tillkännagivandet om återupptagande underrättar berörda parter, inbegripet importörer, om att resultaten av den återupptagna undersökningen ska utgöra grunden för alla eventuella framtida betalningsförpliktelser.

(13)

På grundval av resultatet av den återupptagna undersökningen, som för närvarande är okänt, kommer kommissionen att anta en förordning för att korrigera det misstag som domstolen identifierat, och återinföra den tillämpliga tullsatsen, där så krävs. Denna eventuella nya tullsats kommer att få verkan samma dag som den omtvistade antidumpningsförordningen trädde i kraft.

(14)

Vad gäller tidigare eller framtida skyldigheter att betala antidumpningstullar bör följande noteras.

(15)

Eftersom storleken på den betalningsförpliktelse som följer av den återupptagna undersökningen inte är känd anmodar kommissionen i tillkännagivandet om återupptagande de nationella tullmyndigheterna att avvakta resultatet av denna undersökning innan de fattar beslut om eventuella ansökningar om återbetalning av de antidumpningstullar som ogiltigförklarats av tribunalen med avseende på Jinan Meide. Tullmyndigheter åläggs därför att vänta med att behandla ansökningar om återbetalning av ogiltigförklarade tullar till dess att resultaten av den återupptagna undersökningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(16)

Om den återupptagna undersökningen skulle leda till ett återinförande av antidumpningstullar måste dessa tullar även tas ut för den period under vilken den återupptagna undersökningen genomförs. Detta anses avgörande för att säkerställa en effektiv tillämpning av de rättsligt berättigade åtgärderna under deras tillämpningsperiod, oavsett vid vilken tidpunkt importen äger rum, dvs. före eller efter det att undersökningen återupptas.

(17)

Kommissionen noterar i detta avseende att registrering är ett verktyg som föreskrivs i artikel 14.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen för att göra det möjligt att tillämpa åtgärder på import från och med registreringsdatum. Detta är till exempel fallet när det gäller att säkerställa betalning vid tillämpning av tullar eller vid kringgående av åtgärder. I det aktuella fallet bedömer kommissionen det lämpligt att registrera import som gäller Jinan Meide i syfte att underlätta uttag av antidumpningstullar efter återupptagandet av undersökningen, om så krävs.

(18)

I enlighet med domstolens rättspraxis (12) noteras det att, till skillnad från registrering som äger rum under perioden före antagandet av provisoriska åtgärder, är villkoren i artikel 10.4 i den grundläggande antidumpningsförordningen inte tillämpliga i det aktuella ärendet. Syftet med registreringen inom ramen för domstolens undersökning av genomförandet är inte att medge ett eventuellt retroaktivt genomförande av handelspolitiska skyddsåtgärder såsom föreskrivs i dessa bestämmelser. Som påpekas ovan motiveras registreringen snarare av att det för att säkerställa åtgärdernas effektivitet är lämpligt att säkerställa att importen i möjligaste mån är föremål för korrekta antidumpningsförpliktelser utan otillbörliga avbrott, från det att den omtvistade antidumpningsförordningen träder i kraft till dess att de korrigerade tullarna eventuellt återinförs.

(19)

Mot bakgrund av ovanstående ansåg kommissionen att det finns grund för registrering enligt artikel 14.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen.

3.   REGISTRERING

(20)

I enlighet med artikel 14.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen ska import av den berörda produkten som tillverkas av Jinan Meide med Taric-tilläggsnummer B336 göras till föremål för registrering för att säkerställa att antidumpningstullar av lämpligt belopp kan tas ut på denna import om undersökningen resulterar i ett återinförande av åtgärderna.

(21)

Såsom anges i tillkännagivandet om återupptagande ska den slutgiltiga betalningsförpliktelsen när det gäller eventuella antidumpningstullar från och med dagen för ikraftträdande av den omtvistade antidumpningsförordningen fastställas på grundval av resultatet av den återupptagna undersökningen. Inga tullar högre än dem som fastställs i den omtvistade antidumpningsförordningen ska dock tas ut under perioden mellan den 2 december 2019 och dagen för ikraftträdande av resultaten av den återupptagna undersökningen. Den gällande antidumpningstullen för Jinan Meide är 39,2 %.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Tullmyndigheterna ska i enlighet med artikel 14.5 i förordning (EU) 2016/1036 vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen till unionen av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit, med undantag av kroppar av klämringskopplingar med metriska ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307191010), och ex 7307 19 90 (Taric-nummer 7307199010) med ursprung i Folkrepubliken Kina, som tillverkas av Jinan Meide Castings Co., Ltd (Taric-tilläggsnummer B336).

2.   Registreringen ska upphöra nio månader efter denna förordnings ikraftträdande.

3.   De antidumpnings- och utjämningstullar som kan tas ut på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit, med undantag för kroppar av klämringskopplingar med metriska ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307191010) och ex 7307 19 90 (Taric-nummer 7307199010), med ursprung i Folkrepubliken Kina, som tillverkas av Jinan Meide Castings Co., Ltd (Taric-tilläggsnummer B336) mellan återupptagandet av undersökningen och datumet för ikraftträdandet av resultaten av den återupptagna undersökningen får inte överstiga dem som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2017/1146.

4.   De nationella tullmyndigheterna ska avvakta offentliggörandet av kommissionens relevanta genomförandeförordning om återinförande av tullar innan de fattar beslut om ansökningar om återbetalning och eftergift av de antidumpningstullar vad gäller import avseende Jinan Meide Castings Co., Ltd

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21, förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825 av den 7 juni 2018.

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 430/2013 av den 13 maj 2013 om införande av en slutlig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand, samt om avslutande av förfarandet med avseende på Indonesien (EUT L 129, 14.5.2013, s. 1).

(3)  Mål T-424/13, Jinan Meide Castings Co. Ltd mot rådet.

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1146 av den 28 juni 2017 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina, tillverkade av Jinan Meide Castings Co., Ltd (EUT L 166, 29.6.2017, s. 23).

(5)  EUT L 44, 15.2.2019, s. 6.

(6)  ECLI:EU:T:2019:644.

(7)  Tillkännagivande om återupptagande av undersökningen till följd av domen av den 20 september 2019 i mål T-650-17, med avseende på kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1146 av den 28 juni 2017 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit, med ursprung i Folkrepubliken Kina, tillverkadeav Jinan Meide Castings Co., Ltd (EUT C …, 29.11.2019, s. …).

.

(8)  De förenade målen 97, 193, 99 och 215/86 Asteris AE m.fl. och Grekland mot kommissionen, REG 1988, s. 2181, punkterna 27 och 28.

(9)  Mål C-415/96 Spanien mot kommissionen, REG 1998, s. I-6993, punkt 31. Mål C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques mot rådet, REG 2000, s. I-8147, punkterna 80 till 85. Mål T-301/01 Alitalia mot kommissionen, REG 2008, s. II-1753, punkterna 99 och 142. De förenade målen T-267/08 och T-279/08 Région Nord-Pas de Calais mot kommissionen, REU 2011, s. II-0000, punkt 83.

(10)  De förenade målen 97, 193, 99 och 215/86 Asteris AE m.fl. och Grekland mot kommissionen, REG 1988, s. 2181, punkterna 27 och 28. Mål C-415/96 Spanien mot kommissionen, REG 1998, s. I-6993, punkt 31. Mål C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques mot rådet, REG 2000, s. I-8147, punkterna 80 till 85. Mål T-301/01 Alitalia mot kommissionen, REG 2008, s. II-1753, punkterna 99 och 142. De förenade målen T-267/08 och T-279/08 Région Nord-Pas de Calais mot kommissionen, REU 2011, s. II-0000, punkt 83.

(11)  Mål C-256/16 Deichmann SE mot Hauptzollamt Duisburg, domstolens dom av den 15 mars 2018, punkt 79 och mål C 612/16 C & J Clark International Ltd mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, dom av den 19 juni 2019, punkt 58.

(12)  Mål C-256/16 Deichmann SE mot Hauptzollamt Duisburg, punkt 79 och mål C-612/16, C & J Clark International Ltd mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, dom av den 19 juni 2019, punkt 58.


29.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/82


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1983

av den 28 november 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/39 vad gäller omfördelning av unionsstöd

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/39 (2) fastställs regler för bland annat omfördelning av outnyttjat unionsstöd mellan medlemsstater som deltar i skolprogrammet och som har anmält att de önskar använda mer än sin preliminära tilldelning. Den preliminära tilldelning som kan överföras till en annan medlemsstat ska baseras på hur stor andel av den slutliga tilldelningen av unionsstöd som under föregående läsår använts i den medlemsstaten. Erfarenheterna från skolprogrammet har visat att reglerna vad gäller beräkning av de preliminära beloppen som kan överföras bör förtydligas ytterligare. För att tillhandahålla det mest uppdaterade underlaget för omfördelning av unionsstöd bör medlemsstaternas utgiftsdeklarationer som effektuerats fram till och med den 31 december beaktas vid beräkningen.

(2)

Genomförandeförordning (EU) 2017/39 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2017/39 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   De preliminära tilldelningar som kan överföras till en annan medlemsstat i enlighet med punkt 1 ska baseras på hur stor andel av den slutliga tilldelningen av unionsstöd som under föregående läsår använts för frukt och grönsaker i skolorna respektive för skolmjölk i den medlemsstaten. Med beaktande av de utgiftsdeklarationer som skickas in till kommissionen om utgifter som effektuerats fram till och med den 31 december året innan ansökan om unionsstöd lämnas in i enlighet med artikel 10 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 (*1), ska den slutliga tilldelningen beräknas enligt följande:

a)

När användningen av den slutliga tilldelningen är högst 50 % ska ingen ytterligare tilldelning beviljas.

b)

När användningen av den slutliga tilldelningen är högre än 50 % men högst 75 % ska den ytterligare tilldelningen uppgå till högst 50 % av den preliminära tilldelningen.

c)

När användningen av den slutliga tilldelningen är högre än 75 % ska ingen högsta gräns gälla för den ytterligare tilldelningen.

Den beräkning som avses i första stycket ska inte tillämpas på medlemsstater som för första gången tillämpar skolprogrammet eller någon av dess delar under de två första åren av genomförandet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 346, 20.12.2013, s. 12.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/39 av den 3 november 2016 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter (EUT L 5, 10.1.2017, s. 1).


29.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/84


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1984

av den 28 november 2019

om fastställande av det högsta stödbeloppet för privat lagring av olivolja inom det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2019/1882

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 4.2 första stycket a,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (2), särskilt artikel 18.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1882 (3) inleds ett anbudsförfarande för privat lagring av olivolja.

(2)

På grundval av de anbud som har mottagits under den delperiod för inlämning som slutar den 26 november 2019, den högsta totala kvantitet som ska lagras, de uppskattade kostnaderna för lagringen och annan relevant marknadsinformation är det lämpligt att fastställa det högsta stödbeloppet för lagringen av 3 650 ton olivolja under en period på 180 dagar i syfte att lindra den svåra situationen på marknaden.

(3)

För att åtgärden ska få avsedd verkan bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som lämnats inom det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2019/1882 under den delperiod som slutar den 26 november 2019 ska det högsta stödbeloppet för privat lagring av olivolja vara

a)

0,00 euro per ton per dag för extra jungfruolja,

b)

0,83 euro per ton per dag för jungfruolja,

c)

0,83 euro per ton per dag för bomolja.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 346, 20.12.2013, s. 12.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1882 av den 8 november 2019 (EUT L 290, 11.11.2019, s. 12).


DIREKTIV

29.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/86


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV (EU) 2019/1985

av den 28 november 2019

om ändring av direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG om