ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 283

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
5 november 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1844 av den 22 oktober 2019 om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen BPF_Iodine_VET ( 1 )

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens Delegerade Direktiv (EU) 2019/1845 av den 8 augusti 2019 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i vissa gummikomponenter som används i motorsystem ( 1 )

38

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2019/1846 av den 8 augusti 2019 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall som används i vissa förbränningsmotorer ( 1 )

41

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1847 av den 31 juli 2019 om ändring av genomförandebeslut 2014/190/EU vad gäller den årliga fördelningen per medlemsstat av medlen från den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga samt en förteckning över stödberättigade regioner [delgivet med nr C(2019) 5438]

44

 

*

Europeiska Centralbankens Beslut (EU) 2019/1848 av den 29 oktober 2019 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2019/32)

57

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2019/1849 av den 4 oktober 2019 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2019/30)

64

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Föreskrift nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) – Enhetliga bestämmelser för godkännande av fordon med avseende på skydd av förare och passagerare i hytter på kommersiella fordon [2019/1850]

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

5.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1844

av den 22 oktober 2019

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen BPF_Iodine_VET

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 44.5 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 augusti 2015 lämnade Applied Biocide GmbH i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan om godkännande av en biocidproduktfamilj med namnet BPF_Iodine_VET i produkttyp 3, såsom den beskrivs i bilaga V till den förordningen, och tillhandahöll en skriftlig bekräftelse på att den behöriga myndigheten i Österrike hade samtyckt till att utvärdera ansökan. Ansökan registrerades med nummer BC-XJ019074-33 i registret över biocidprodukter.

(2)

BPF_Iodine_VET innehåller jod som verksamt ämne, som är upptaget i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012. Med beaktande av det verksamma ämnets inneboende egenskaper och de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 (2) kommer kommissionen att överväga om godkännandet av jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, behöver omprövas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 528/2012. Beroende på resultatet av den omprövningen kommer kommissionen sedan att överväga huruvida unionsgodkännanden av produkter som innehåller det verksamma ämnet måste omprövas i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Den 22 augusti 2018 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in en bedömningsrapport och slutsatserna av sin utvärdering till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten).

(4)

Den 4 april 2019 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande (3) till kommissionen, inklusive utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för BPF_Iodine_VET och den slutliga bedömningsrapporten om biocidproduktfamiljen i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012. I yttrandet konstateras det att BPF_Iodine_VET är en biocidproduktfamilj i den mening som avses i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att den, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.1 och 19.6 i den förordningen.

(5)

Den 4 juni 2019 översände myndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(6)

Kommissionen instämmer med kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för BPF_Iodine_VET.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Applied Biocide GmbH beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av biocidproduktfamiljen BPF_Iodine_VET i enlighet med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan, med godkännandenummer EU-0020540-0000.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 25 november 2019 till och med den 31 oktober 2029.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).

(3)  Kemikaliemyndighetens yttrande av den 27 februari 2019 om unionsgodkännande av BPF_Iodine_VET (ECHA/BPC/219/2019).


BILAGA

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

BPF_Iodine_VET

Produkttyp 3 – Veterinärhygien (desinfektionsmedel)

Godkännandenummer: EU-0020540-0000

R4BP-tillgångsnummer: EU-0020540-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1   Familjenamn

Namn

BPF_Iodine_VET

1.2   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

1.3   Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn

Applied Biocide GmbH

Adress

Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgien

Godkännandenummer

EU-0020540-0000

R4BP-tillgångsnummer

EU-0020540-0000

Datum för godkännande

25 november 2019

Utgångsdatum för godkännande

31 oktober 2029

1.4   Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG

Tillverkarens adress

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Tyskland

Tillverkarens namn

FINK TEC GmbH

Tillverkarens adress

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Tyskland

Tillverkarens namn

IRCASERVICE

Tillverkarens adress

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italien

Tillverkningsställe(n)

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italien

Tillverkarens namn

Laboratorios Maymo SA

Tillverkarens adress

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spanien

Tillverkningsställe(n)

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spanien

1.5   Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

Cosayach SA Compania de Salitre y Yodo

Tillverkarens adress

Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Chile

Tillverkningsställe(n)

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Chile

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

ACF Minera SA.

Tillverkarens adress

San Martin 499, 1100000 Iquique Chile

Tillverkningsställe(n)

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Chile

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

Sociedad Quimica y Minera SA

Tillverkarens adress

Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Chile

Tillverkningsställe(n)

Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Chile

Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Chile

2.   PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,1

3,0

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

0,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

31,8

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2   Typ(er) av formuleringar

Formulering(ar)

meta SPC 6–8: SL – lösligt koncentrat

Other: meta SPC 1–5: AL – övriga vätskor

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC

Meta-SPC 1

1.   META-SPC 1 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 1 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 1

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–1

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 – Veterinärhygien

2.   META-SPC 1 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 1

Formulering(ar)

 

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 1

4.1   Bruksanvisning

Tabell 1

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - spendesinfektion - yrkesmässig användning - inomhus – sprayning (efter mjölkning)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Sprayning: Manuell och automatiserad icke-medicinsk desinfektion av spenar med bruksfärdig spray (för kor efter mjölkning)

Dosering(ar) och frekvens

Appliceringsmängd: 10–15 ml per ko - 0

Appliceringsfrekvens:

Under digivningsperioden:

manuellt: 2 appliceringar per dag (efter mjölkning)

automatiserat: 3 appliceringar per dag (efter mjölkning)

Under sinperioden: 1 applicering per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter, kapsylen tillverkad i PP

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC: HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

- - -

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

- - -

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

- - -

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

- - -

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

- - -

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (1) FÖR META-SPC 1

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste nå en temperatur över 20 °C före användning.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump för påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Omedelbart efter att en ko har mjölkats ska hela ytan av varje spene sprayas med lösningen. Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkning. Rengör inte spenarna direkt efter desinfektion.

Håll kon upprätt i stående ställning tills att produkten har torkat (minst 5 minuter).

Produkten kan appliceras manuellt eller med hjälp av automatisk spensprayning.

Före nästa mjölkning måste spenarna rengöras, helst med en ny, våt trasa per ko.

Appliceringsfrekvensen får inte överskrida två appliceringar per ko och dag vid manuell sprayning och får inte överskrida tre appliceringar per ko och dag vid automatisk spensprayning (efter mjölkning).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar, belagd, heltäckande overall samt stövlar under hantering av produkten och vid applicering (material ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i rumstemperatur, skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 12 månader i HDPE.

6.   ÖVRIG INFORMATION

 

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

FINK - Io Spray 15

FINK - Euter-DIP PVP-S

FINK Pattedyp PVP

IOSpray 15 PVP

Godkännandenummer

EU-0020540-0001 1–1


Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,15

META-SPC 2

1.   META-SPC 2 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 2 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 2

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–2

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 2 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,5

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 2

Formulering(ar)

 

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Undvik utsläpp till miljön.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

Innehållet lämnas till i enlighet med lokala / nationella bestämmelser. behållaren lämnas till i enlighet med lokala / nationella bestämmelser.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 2

4.1   Bruksanvisning

Tabell 2

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - spendesinfektion - yrkesmässig användning - inomhus – sprayning (efter mjölkning)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Sprayning: Manuell och automatiserad icke-medicinsk desinfektion av spenar med bruksfärdig spray (för kor, efter mjölkning)

Dosering(ar) och frekvens

Appliceringsmängd: 10–15 ml per ko - 0

Appliceringsfrekvens:

Under digivningsperioden:

manuellt: 2 appliceringar per dag (efter mjölkning)

automatiserat: 3 appliceringar per dag (efter mjölkning)

Under sinperioden: 1 applicering per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter, kapsylen tillverkad i PP

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC: HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

--

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

--

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

--

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

--

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

--

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (2) FÖR META-SPC 2

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste nå en temperatur över 20 °C före användning.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump för påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Omedelbart efter att en ko har mjölkats ska hela ytan av varje spene sprayas med lösningen. Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkning. Rengör inte spenarna direkt efter desinfektion.

Håll kon upprätt i stående ställning tills att produkten har torkat (minst 5 minuter).

Produkten kan appliceras manuellt eller med hjälp av automatisk spensprayning.

Före nästa mjölkning måste spenarna rengöras, helst med en ny, våt trasa per ko.

Appliceringsfrekvensen får inte överskrida två appliceringar per ko och dag vid manuell sprayning och får inte överskrida tre appliceringar per ko och dag vid automatisk spensprayning (efter mjölkning).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar, belagd, heltäckande overall samt stövlar under hantering av produkten och vid applicering (material ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i rumstemperatur, skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 12 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

 

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Fink Io Spray - 30

ST-Io Spray

DESINTEC MH Iodine S

DESINTEC MH Raidip plus

Iodine Spray 3000

Iodine Spray

Godkännandenummer

EU-0020540-0002 1–2


Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Fink - Io Spray 50

DESINTEC MH Raidip 5000

Iodine Spray 5000

Godkännandenummer

EU-0020540-0003 1–2


Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,5

META-SPC 3

1.   META-SPC 3 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 3 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 3

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–3

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 3 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 3

Formulering(ar)

 

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Undvik utsläpp till miljön.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

Innehållet lämnas till i enlighet med lokala / nationella bestämmelser. behållaren lämnas till i enlighet med lokala / nationella bestämmelser.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 3

4.1   Bruksanvisning

Tabell 3

Användning # 1 – Veterinärhygien - djurskötsel - spendesinfektion - yrkesmässig användning - inomhus – sprayning (efter mjölkning)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Sprayning: Manuell och automatiserad icke-medicinsk desinfektion av spenar med bruksfärdig spray (för kor, efter mjölkning)

Dosering(ar) och frekvens

Appliceringsmängd: 10–15 ml per ko - 0

Appliceringsfrekvens:

Under digivningsperioden:

manuellt: 2 appliceringar per dag (efter mjölkning)

automatiserat: 3 appliceringar per dag (efter mjölkning)

Under sinperioden: 1 applicering per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter, kapsylen tillverkad i PP

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC: HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

--

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

--

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

--

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

--

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

--

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (3) FÖR META-SPC 3

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste nå en temperatur över 20 °C före användning.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump för påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Omedelbart efter att en ko har mjölkats ska hela ytan av varje spene sprayas med lösningen. Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkning. Rengör inte spenarna direkt efter desinfektion.

Håll kon upprätt i stående ställning tills att produkten har torkat (minst 5 minuter).

Produkten kan appliceras manuellt eller med hjälp av automatisk spensprayning.

Före nästa mjölkning måste spenarna rengöras, helst med en ny, våt trasa per ko.

Appliceringsfrekvensen får inte överskrida två appliceringar per ko och dag vid manuell sprayning och får inte överskrida tre appliceringar per ko och dag vid automatisk spensprayning (efter mjölkning).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar, belagd, heltäckande overall samt stövlar under hantering av produkten och vid applicering (material ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i rumstemperatur, skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 12 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

 

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Fink - Io Spray 50 (Jodophor)

Fink - Io Spray 50 (Iodophor)

Godkännandenummer

EU-0020540-0004 1–3


Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,5

META-SPC 4

1.   META-SPC 4 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 4 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 4

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–4

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 4 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,1

0,15

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 4

Formulering(ar)

 

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 4

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 4

4.1   Bruksanvisning

Tabell 4

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - spendesinfektion - yrkesmässig användning - inomhus – doppning (efter mjölkning)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: doppning

Spendoppning: Manuell icke-medicinsk desinfektion av spenar med bruksfärdig vätska (för kor, efter mjölkning)

Dosering(ar) och frekvens

Appliceringsfrekvens: 5–10 ml per ko - 0

ppliceringsfrekvens:

Under digivningsperioden: 2 appliceringar per dag (efter mjölkning)

Under sinperioden: 1 applicering per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

--

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

--

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

--

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

--

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

--

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (4) FÖR META-SPC 4

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste nå en temperatur över 20 °C före användning.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump för påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Fyll en spenkopp med 2/3 av produkten. Doppa varje spene manuellt i lösningen omedelbart efter att kon har mjölkats. Säkerställ att minst två tredjedelar av spenarna, helst hela spenarna, kommer i kontakt med lösningen.

Rengör inte spenarna direkt efter desinfektion. Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkning. Håll kon upprätt i stående ställning tills att produkten har torkat (minst 5 minuter).

Fyll på koppen om så krävs.

Spendoppningskopparna måste tömmas efter mjölkning och diskas före nästa användning. Före nästa mjölkning måste spenarna rengöras, helst med en ny, våt trasa per ko.

Appliceringsfrekvensen får inte överskrida två appliceringar per ko och dag (efter mjölkning).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i rumstemperatur, skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 12 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

 

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 4

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

FINK - Io Dip 10

IODip 10 PVP

Godkännandenummer

EU-0020540-0005 1–4


Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,1

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

FINK - Io Dip Protect

DESINTEC MH Iodine Barrier

TvP - Barrier Dip

Godkännandenummer

EU-0020540-0006 1–4


Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,15

META-SPC 5

1.   META-SPC 5 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 5 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 5

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–5

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 5 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,45

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

0,35

0,4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 5

Formulering(ar)

 

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 5

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Undvik utsläpp till miljön.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

Innehållet lämnas till i enlighet med lokala / nationella bestämmelser. behållaren lämnas till i enlighet med lokala / nationella bestämmelser.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 5

4.1   Bruksanvisning

Tabell 5

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - spendesinfektion - yrkesmässig användning - inomhus – doppning (efter mjölkning)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: doppning

Spendoppning: Manuell icke-medicinsk desinfektion av spenar med bruksfärdig vätska (för kor, efter mjölkning)

Dosering(ar) och frekvens

Appliceringsfrekvens: 5–10 ml per ko - 0

Appliceringsfrekvens:

Under digivningsperioden: 2 appliceringar per dag (efter mjölkning)

Under sinperioden: 1 applicering per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

--

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

--

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

--

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

--

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

--

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (5) FÖR META-SPC 5

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste nå en temperatur över 20 °C före användning.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump för påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Fyll en spenkopp med 2/3 av produkten. Doppa varje spene manuellt i lösningen omedelbart efter att kon har mjölkats. Säkerställ att minst två tredjedelar av spenarna, helst hela spenarna, kommer i kontakt med lösningen.

Rengör inte spenarna direkt efter desinfektion. Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkning.

Håll kon upprätt i stående ställning tills att produkten har torkat (minst 5 minuter).

Fyll på koppen om så krävs.

Spendoppningskopparna måste tömmas efter mjölkning och diskas före nästa användning. Före nästa mjölkning måste spenarna rengöras, helst med en ny, våt trasa per ko.

Appliceringsfrekvensen får inte överskrida två appliceringar per ko och dag (efter mjölkning).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i rumstemperatur, skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 12 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

 

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 5

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Jodofilm 75/5 4 500 ppm

Godkännandenummer

EU-0020540-0007 1–5


Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,45

Fosforsyra

Fosforsyra

 

7664-38-2

231-633-2

0,4

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Jodofilm 75/5 3 000 ppm

Godkännandenummer

EU-0020540-0008 1–5


Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,3

Fosforsyra

Fosforsyra

 

7664-38-2

231-633-2

0,35

META-SPC 6

1.   META-SPC 6 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 6 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 6

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–6

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 6 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 6

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

1,75

2,4

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

3,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

25,6

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 6

Formulering(ar)

 

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 6

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skadligt vid förtäring.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka organskador sköldkörtel genom lång eller upprepad exponering.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Inandas inte dimma.

Inandas inte sprej.

Undvik utsläpp till miljön.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (även håret):Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras inlåst.

Förvaras oåtkomligt för barn.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 6

4.1   Bruksanvisning

Tabell 6

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - desinfektion av hårda ytor - yrkesmässig användning - inomhus - sprayning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Virus

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Desinfektionsmedel för hårda ytor i djurstallar (exkl. äggkläckningsanläggningar). Sprayning av utspätt koncentrat med hjälp av en ryggburen spruta (4–7 bar).

Dosering(ar) och frekvens

100 ml/m2 - Koncentration av jod i appliceringslösning: 750 ppm (0.075 %w/w).

Appliceringsfrekvens per år:

Mjölkkor: 1

Nötdjur: 1

Kalvar: 4

Suggor, i enskilda bås: 5

Suggor, i grupper: 5

Gödsvin: 3

Äggläggande höns i burar utan behandling: 1

Äggläggande höns i burar med ventilation (bandtorkning): 1

Äggläggande höns i burar med forcerad torkning (djup grop, hög stigning): 1

Äggläggande höns i kompakta burar: 1

Frigående äggläggande höns med strögolv (delvis strögolv, delvis spjälat): 1

Frigående broilers med strögolv: 7

Frigående äggläggande höns med gallergolv (voljärsystem): 1

Frigående moderbroiler med gallergolv: 1

Moderbroilers i uppfödning med gallergolv: 3

Frigående kalkoner med strögolv: 2

Frigående ankor med strögolv: 13

Frigående gäss med strögolv: 6

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter, kapsylen tillverkad i PP

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Iodosan 30: Blanda 29 ml produkt med 971 ml vatten för att erhålla 1 l appliceringslösning.

Iodosan 18: Blanda 40 ml produkt med 960 ml vatten för att erhålla 1 l appliceringslösning.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

- - -

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

- - -

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

- - -

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

- - -

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (6) FÖR META-SPC 6

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

För att göra i ordning desinfektionslösningen: blanda den flytande produkten med vatten. Häll alltid i vattnet först och rör sedan försiktigt ned produkten.

Använd max. 100 ml appliceringslösning per m2 behandlad yta. Gör inte i ordning mer vätska än absolut nödvändigt.

Produkten ska appliceras i tomma (obebodda) djurstallar efter det att ytorna har rengjorts noggrant med lämpligt rengöringsmedel.

Rengöring innan applicering är obligatorisk. Spola eller torka de ytor som sedan ska behandlas. Låt dem torka i ca 24–36 timmar före desinfektion för att erhålla jordfuktiga ytor. Applicera noggrant ett tunt skikt av den förberedda lösningen på installationer och utrustning genom sprayning. Använd lämplig apparatur (4–7 bar). Under processen och under kontakttiden (min. 30 minuter) måste alla öppningar vara stängda och ventilationen ska vara frånslagen.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Formen på produktflaskan ska minimera risken för stänk i syfte att förhindra ögon- och hudexponering vid utspädning av produkten.

Under blandning och laddning: Det är obligatoriskt att använda ansiktsskydd och skyddshandskar (handskmaterialet anges av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Under appliceringsfasen av den bruksfärdiga lösningen genom sprayning: Handskar och heltäckande skyddsoverall (minst typ X, EN XXXXX) som är ogenomtränglig för biocidprodukten måste användas (handsk- och overallmaterial anges av tillståndsinnehavaren i produktinformationen). Använd nya handskar till varje arbetsskift.

Fackman får inte genomföra desinfektion av djurstallar fler än 3 gånger i månaden. Dessa fackmän får inte använda jodprodukter i ytterligare syften.

Använd endast en typ av produkt innehållande jod per dag.

Fodertråg ska täckas över under appliceringen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Ta omedelbart av förorenade kläder och tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid medvetslöshet: placera personen stabilt i vänster sidoläge för transport. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

Metoder och material för inneslutning och rengöring:

Stoppa läckaget om det kan göras på ett säkert sätt. Ta upp spillet med vätskebindande material (sand, jord, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån) och placera det i behållare för bortskaffning enligt lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 24 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

 

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 6

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

IODOSAN 30

IODOSAN

IODAT

DESINTEC FL-JODES

ROTIE-SOL J

Disinfect Jod

FINK - Jodophos 15

Jod-Reiniger sauer

Tankrein extra

Godkännandenummer

EU-0020540-0009 1-6


Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

2,4

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

25,6

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

IODOSAN 18

Godkännandenummer

EU-0020540-0010 1–6


Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

1,75

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

3,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

31,8

META-SPC 7

1.   META-SPC 7 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 7 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 7

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–7

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 7 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 7

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

3,0

3,0

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

10,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

31,8

31,8

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 7

Formulering(ar)

 

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 7

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skadligt vid förtäring.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka organskador sköldkörtel genom lång eller upprepad exponering.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Inandas inte dimma.

Inandas inte sprej.

Undvik utsläpp till miljön.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (även håret):Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras inlåst.

Förvaras oåtkomligt för barn.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 7

4.1   Bruksanvisning

Tabell 7

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - desinfektion av hårda ytor - yrkesmässig användning - inomhus - sprayning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Virus

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Desinfektionsmedel för hårda ytor i djurstallar (exkl. äggkläckningsanläggningar). Sprayning av utspätt koncentrat med hjälp av en ryggburen spruta (4–7 bar).

Dosering(ar) och frekvens

100 ml/m2 - koncentration av jod i appliceringslösning: 750 ppm (0,075 % w/w).

Appliceringsfrekvens per år:

Mjölkkor: 1

Nötdjur: 1

Kalvar: 4

Suggor, i enskilda bås: 5

Suggor, i grupper: 5

Gödsvin: 3

Äggläggande höns i burar utan behandling: 1

Äggläggande höns i burar med ventilation (bandtorkning): 1

Äggläggande höns i burar med forcerad torkning (djup grop, hög stigning): 1

Äggläggande höns i kompakta burar: 1

Frigående äggläggande höns med strögolv (delvis strögolv, delvis spjälat): 1

Frigående broilers med strögolv: 7

Frigående äggläggande höns med gallergolv (voljärsystem): 1

Frigående moderbroiler med gallergolv: 1

Moderbroilers i uppfödning med gallergolv: 3

Frigående kalkoner med strögolv: 2

Frigående ankor med strögolv: 13

Frigående gäss med strögolv: 6

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter, kapsylen tillverkad i PP

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Iodosan 30 plus: Blanda 23 ml produkt med 977 ml vatten för att erhålla 1 l appliceringslösning.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

--

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

--

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

--

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

--

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (7) FÖR META-SPC 7

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

För att göra i ordning desinfektionslösningen: blanda den flytande produkten med vatten. Häll alltid i vattnet först och rör sedan försiktigt ned produkten.

Använd max. 100 ml appliceringslösning per m2 behandlad yta. Gör inte i ordning mer vätska än absolut nödvändigt.

Produkten ska appliceras i tomma (obebodda) djurstallar efter det att ytorna har rengjorts noggrant med lämpligt rengöringsmedel.

Rengöring innan applicering är obligatorisk. Spola eller torka de ytor som sedan ska behandlas. Låt dem torka i ca 24–36 timmar före desinfektion för att erhålla jordfuktiga ytor. Applicera noggrant ett tunt skikt av den förberedda lösningen på installationer och utrustning genom sprayning. Använd lämplig apparatur (4–7 bar). Under processen och under kontakttiden (min. 30 minuter) måste alla öppningar vara stängda och ventilationen skall vara frånslagen.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Formen på produktflaskan ska minimera risken för stänk i syfte att förhindra ögon- och hudexponering vid utspädning av produkten.

Under blandning och laddning: Det är obligatoriskt att använda ansiktsskydd och skyddshandskar (handskmaterialet anges av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Under appliceringsfasen av den bruksfärdiga lösningen genom sprayning: Handskar och heltäckande skyddsoverall (minst typ X, EN XXXXX) som är ogenomtränglig för biocidprodukten måste användas (handsk- och overallmaterial anges av tillståndsinnehavaren i produktinformationen). Använd nya handskar till varje arbetsskift.

Fackman får inte genomföra desinfektion av djurstallar fler än 3 gånger i månaden. Dessa fackmän får inte använda jodprodukter i ytterligare syften.

Använd endast en typ av produkt innehållande jod per dag.

Stalldesinfektion bör inte utföras oftare än en gång per år eller en gång under livstiden för kalvar och grisar. Fodertråg ska täckas över under appliceringen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Ta omedelbart av förorenade kläder och tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid medvetslöshet: placera personen stabilt i vänster sidoläge för transport. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

Metoder och material för inneslutning och rengöring:

Stoppa läckaget om det kan göras på ett säkert sätt. Ta upp spillet med vätskebindande material (sand, jord, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån) och placera det i behållare för bortskaffning enligt lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 24 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

 

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 7

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

IODOSAN 30 Plus

YODO CONTROL

YODIVEN

Godkännandenummer

EU-0020540-0011 1–7


Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

3,0

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

31,8

META-SPC 8

1.   META-SPC 8 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 8 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 8

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

 

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 8 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 8

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

1,5

1,5

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

3,0

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

18,0

18,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 8

Formulering(ar)

 

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 8

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka organskador sköldkörtel genom lång eller upprepad exponering.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Inandas inte dimma.

Inandas inte sprej.

Undvik utsläpp till miljön.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (även håret):Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras inlåst.

Förvaras oåtkomligt för barn.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 8

4.1   Bruksanvisning

Tabell 8

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - desinfektion av hårda ytor - yrkesmässig användning - inomhus - sprayning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Virus

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Desinfektionsmedel för hårda ytor i djurstallar (exkl. äggkläckningsanläggningar). Sprayning av utspätt koncentrat med hjälp av en ryggburen spruta (4–7 bar).

Dosering(ar) och frekvens

100 ml/m2 - koncentration av jod i appliceringslösning: 750 ppm (0,075 %w/w).

Appliceringsfrekvens per år:

Mjölkkor: 1

Nötdjur: 1

Kalvar: 4

Suggor, i enskilda bås: 5

Suggor, i grupper: 5

Gödsvin: 3

Äggläggande höns i burar utan behandling: 1

Äggläggande höns i burar med ventilation (bandtorkning): 1

Äggläggande höns i burar med forcerad torkning (djup grop, hög stigning): 1

Äggläggande höns i kompakta burar: 1

Frigående äggläggande höns med strögolv (delvis strögolv, delvis spjälat): 1

Frigående broilers med strögolv: 7

Frigående äggläggande höns med gallergolv (voljärsystem): 1

Frigående moderbroiler med gallergolv: 1

Moderbroilers i uppfödning med gallergolv: 3

Frigående kalkoner med strögolv: 2

Frigående ankor med strögolv: 13

Frigående gäss med strögolv: 6

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter, kapsylen tillverkad i PP

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Iodosan 15: Blanda 46 ml produkt med 954 ml vatten för att erhålla 1 l appliceringslösning.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

--

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

--

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

--

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

--

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (8) FÖR META-SPC 8

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

För att göra i ordning desinfektionslösningen: blanda den flytande produkten med vatten. Häll alltid i vattnet först och rör sedan försiktigt ned produkten.

Använd max. 100 ml appliceringslösning per m2 behandlad yta. Gör inte i ordning mer vätska än absolut nödvändigt.

Produkten ska appliceras i tomma (obebodda) djurstallar efter det att ytorna har rengjorts noggrant med lämpligt rengöringsmedel.

Rengöring innan applicering är obligatorisk. Spola eller torka de ytor som sedan ska behandlas. Låt dem torka i ca 24–36 timmar före desinfektion för att erhålla jordfuktiga ytor. Applicera noggrant ett tunt skikt av den förberedda lösningen på installationer och utrustning genom sprayning. Använd lämplig apparatur (4–7 bar). Under processen och under kontakttiden (min. 30 minuter) måste alla öppningar vara stängda och ventilationen skall vara frånslagen.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Formen på produktflaskan ska minimera risken för stänk i syfte att förhindra ögon- och hudexponering vid utspädning av produkten.

Under blandning och laddning: Det är obligatoriskt att använda ansiktsskydd och skyddshandskar (handskmaterialet anges av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Under appliceringsfasen av den bruksfärdiga lösningen genom sprayning: Handskar och heltäckande skyddsoverall (minst typ X, EN XXXXX) som är ogenomtränglig för biocidprodukten måste användas (handsk- och overallmaterial anges av tillståndsinnehavaren i produktinformationen). Använd nya handskar till varje arbetsskift.

Fackman får inte genomföra desinfektion av djurstallar fler än 3 gånger i månaden. Dessa fackmän får inte använda jodprodukter i ytterligare syften.

Använd endast en typ av produkt innehållande jod per dag.

Stalldesinfektion bör inte utföras oftare än en gång per år eller en gång under livstiden för kalvar och grisar. Fodertråg ska täckas över under appliceringen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Ta omedelbart av förorenade kläder och tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid medvetslöshet: placera personen stabilt i vänster sidoläge för transport. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

Metoder och material för inneslutning och rengöring:

Stoppa läckaget om det kan göras på ett säkert sätt. Ta upp spillet med vätskebindande material (sand, jord, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån) och placera det i behållare för bortskaffning enligt lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 24 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

 

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 8

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

IODOSAN 15

Godkännandenummer

EU-0020540-0012 1–8


Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

 

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

1,5

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

18,0


(1)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 1.

(2)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 2.

(3)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 3.

(4)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 4.

(5)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 5.

(6)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 6.

(7)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 7.

(8)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 8.


DIREKTIV

5.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/38


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/1845

av den 8 augusti 2019

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i vissa gummikomponenter som används i motorsystem

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

1.

Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller de farliga ämnen som förtecknas i bilaga II till det direktivet. Det kravet är inte tillämpligt på de användningar som förtecknas i bilaga III till direktiv 2011/65/EU.

2.

De olika kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU är upptagna i bilaga I till det direktivet.

3.

Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) är ett ämne som omfattas av begränsningar och som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU. Den 29 juni 2017 tog kommissionen emot en ansökan som gjorts i enlighet med artikel 5.3 i direktiv 2011/65/EU om ett undantag i upptagande i förteckningen i bilaga III till det direktivet, avseende användning av DEHP i gummidelar såsom O-ringar, packningar, vibrationsdämpare, tätningar, slangar, isoleringsringar och stoppmuffar som används i motorsystem inklusive avgasrör och turbokompressorer, som är utformade för användning i utrustning som inte enbart är avsedd för konsumentbruk (nedan kallat det begärda undantaget).

4.

Utvärderingen av det begärda undantaget omfattade samråd med berörda parter i enlighet med artikel 5.7 i direktiv 2011/65/EU.

5.

DEHP tillsätts gummimaterial som mjukningsmedel för att ge flexibilitet. Gummikomponenterna används som flexibla anslutningar mellan delar i motorsystem och säkerställer skydd mot läckage, tätning av motordelar och skydd mot vibrationer eller smuts och vätskor under motorernas hela livslängd.

6.

För närvarande finns det inte några DEHP-fria alternativ tillgängliga på marknaden som skulle kunna ge en tillräcklig grad av tillförlitlighet för användningar i motorer där lång livslängd och särskilda egenskaper såsom motståndskraft mot eventuella material som kommer i kontakt med komponenten (t.ex. bränsle, smörjolja, kylmedel, gaser eller smuts), temperatur och vibrationer är nödvändiga.

7.

På grund av avsaknaden av tillförlitliga alternativ är substitution eller eliminering av DEHP ännu inte vetenskapligt och tekniskt genomförbart för vissa gummidelar som används i motorsystem. Det begärda undantaget är förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (2) och försämrar sålunda inte det miljö- och hälsoskydd som följer av denna.

8.

Det är därför lämpligt att bevilja det begärda undantaget genom att ta upp de användningar som omfattas av begäran i bilaga III till direktiv 2011/65/EU med avseende på elektrisk och elektronisk utrustning i kategori 11 enligt bilaga I till direktiv 2011/65/EU.

9.

Undantaget bör beviljas för den längsta giltighetstiden på fem år med början den 22 juli 2019, i enlighet med artikel 4.3 och artikel 5.2 första stycket i direktiv 2011/65/EU. Mot bakgrund av resultaten av de pågående försöken att finna tillförlitliga substitutioner har undantagperiodens längd sannolikt inga negativa konsekvenser för innovationen.

10.

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 april 2020 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 maj 2020.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 augusti 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska följande post läggas till som post 43:

”43

Bis(2-etylhexyl)ftalat i gummikomponenter i motorsystem som är utformade för användning i utrustning som inte är avsedd enbart för konsumentbruk, förutsatt att inget mjukgjort material kommer i kontakt med människors slemhinnor eller i långvarig kontakt med människors hud och att koncentrationen av bis(2-etylhexyl)ftalat inte överstiger

(a)

30 viktprocent av gummit för

(i)

packningsbeläggningar,

(ii)

packningar av massivt gummi eller

(iii)

gummikomponenter som ingår i sammansatta enheter av minst tre komponenter som använder elektrisk, mekanisk eller hydraulisk energi för att utföra arbete och som är fästa på motorn.

(b)

10 viktprocent av gummit för komponenter som innehåller gummi och som inte avses i punkt a.

Vid tillämpningen av denna post avses med ”långvarig kontakt med människors hud” kontinuerlig kontakt med en varaktighet på mer än 10 minuter eller intermittent kontakt under en 30-minutersperiod, per dag.

Tillämpligt på kategori 11 och löper ut den 21 juli 2024.”


5.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/41


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2019/1846

av den 8 augusti 2019

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall som används i vissa förbränningsmotorer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller de farliga ämnen som förtecknas i bilaga II till det direktivet. Det kravet är inte tillämpligt på de användningar som förtecknas i bilaga III till direktiv 2011/65/EU.

(2)

De olika kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU är upptagna i bilaga I till det direktivet.

(3)

Bly är ett ämne som omfattas av begränsningar och som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU. Den 29 juni 2017 tog kommissionen emot en ansökan som gjorts i enlighet med artikel 5.3 i direktiv 2011/65/EU om ett undantag för upptagande i förteckningen i bilaga III till direktiv 2011/65/EU, avseende användning av bly i lödmetall för sensorer, styrdon och motorstyrenheter som används för att övervaka och kontrollera motorsystem inklusive turbokompressorer och utrustning för kontroll av avgasutsläpp för förbränningsmotorer som används i utrustning som inte enbart är avsedd för konsumentbruk (nedan kallat det begärda undantaget).

(4)

Utvärderingen av det begärda undantaget omfattade samråd med berörda parter i enlighet med artikel 5.7 i direktiv 2011/65/EU.

(5)

Varje motor som omfattas av det begärda undantaget är utrustad med särskilda typer av sensorer, styrdon och motorstyrenheter som övervakar och kontrollerar motorns utsläpp för att säkerställa efterlevnad av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 (2). De förhållanden som råder i och nära en sådan motor eller ett avgassystem kan vara så krävande i form av höga temperaturer och vibrationsnivåer att de kan orsaka att lödfogar snabbt brister.

(6)

För närvarande behövs, för de användningar av bly som omfattas av det begärda undantaget, ytterligare tid för provning och säkerställande av tillförlitligheten hos tillgängliga blyfria alternativ.

(7)

På grund av avsaknaden av tillförlitliga alternativ är substitution eller eliminering av bly inte vetenskapligt och tekniskt genomförbart för vissa förbränningsmotorer. Det begärda undantaget är förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3) och försämrar sålunda inte det miljö- och hälsoskydd som följer av denna.

(8)

Det är därför lämpligt att bevilja det begärda undantaget genom att ta upp de användningar som omfattas av begäran i bilaga III till direktiv 2011/65/EU med avseende på elektrisk och elektronisk utrustning i kategori 11 enligt bilaga I till direktiv 2011/65/EU.

(9)

Undantaget bör beviljas för den längsta giltighetstiden på fem år med början den 22 juli 2019, i enlighet med artikel 4.3 och artikel 5.2 första stycket i direktiv 2011/65/EU. Mot bakgrund av resultaten av de pågående försöken att finna tillförlitliga substitutioner har undantagsperiodens längd sannolikt inga negativa konsekvenser för innovationen.

(10)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den [sista dagen i den 5:e månaden efter det datum då detta direktiv träder i kraft] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den [sista dagen i den 5:e månaden efter det datum då detta direktiv träder i kraft + 1 dag].

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 augusti 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG (EUT L 252, 16.9.2016, s. 53).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska följande post läggas till som post 44:

”44

Bly i lödmetall för sensorer, styrdon och motorstyrenheter i förbränningsmotorer som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 (*1), som är monterade i utrustning som används vid fasta positioner under drift och som är utformad för yrkesmässiga användare, men som även används av icke-yrkesmässiga användare

Tillämpligt på kategori 11 och löper ut den 21 juli 2024.


(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG (EUT L 252, 16.9.2016, s. 53).”


BESLUT

5.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1847

av den 31 juli 2019

om ändring av genomförandebeslut 2014/190/EU vad gäller den årliga fördelningen per medlemsstat av medlen från den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga samt en förteckning över stödberättigade regioner

[delgivet med nr C(2019) 5438]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (1), särskilt artikel 91.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/190/EU (2) fastställs bland annat den årliga fördelningen per medlemsstat av medel från det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga samt en förteckning över stödberättigade regioner enligt artikel 91.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/711 (3) om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 har den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga ökats för 2019.

(3)

Det fastställs vilka stödberättigade regioner som är berättigade till ytterligare medel för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga för 2019 i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 (4), dock med hänsyn till de senaste tillgängliga årsuppgifterna om ungdomsarbetslöshet. Enligt artikel 65.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 är utgifter inom sysselsättningsinitiativet för unga berättigade till bidrag fram till och med den 31 december 2023 både för de regioner som redan är förtecknade i de båda förteckningarna i bilaga IV till genomförandebeslut 2014/190/EU och för de regioner som är berättigade till ökade medel för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga för 2019. De befintliga förteckningarna bör därför fortsätta att gälla och bör kompletteras med en förteckning över de regioner som är berättigade till ökade medel för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga för 2019. Av tydlighets- och öppenhetsskäl bör därför bilaga IV till genomförandebeslut 2014/190/EU ändras i enlighet med detta.

(4)

I enlighet med bilaga VIII till förordning (EU) nr 1303/2013 bör fördelningen per medlemsstat av de ökade medlen för 2019 följa samma steg som tillämpas för den ursprungliga tilldelningen och tilldelningen av medel för 2017–2020. Den årliga fördelningen av medel från det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga som anges i 2011 års priser i bilaga III till genomförandebeslut 2014/190/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

För att ge medlemsstaterna möjlighet att planera bör även den årliga fördelningen anges i löpande priser för att återspegla indexregleringen med 2 % per år i enlighet med artikel 91.1 i förordning (EU) nr 1303/2013. Bilagan X till genomförandebeslut 2014/190/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Genomförandebeslut 2014/190/EU bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut 2014/190/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Bilagorna III och IV ska ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet.

2.

Bilaga X ska ersättas med texten i bilaga II till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Johannes HAHN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/190/EU av den 3 april 2014 om fastställande av den årliga fördelningen per medlemsstat av de samlade medlen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete, av den årliga fördelningen per medlemsstat av medel från det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga, med en förteckning över stödberättigade regioner, samt av de belopp som ska överföras från Sammanhållningsfondens och strukturfondernas anslag för varje medlemsstat till Fonden för ett sammanlänkat Europa och till bistånd till dem som har det sämst ställt under perioden 2014–2020 (EUT L 104, 8.4.2014, s. 13).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/711 av den 17 april 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (EUT L 123, 10.5.2019, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).


BILAGA I

”BILAGA III

SYSSELSÄTTNINGSINITIATIVET FÖR UNGA — SÄRSKILT ANSLAG

(EUR, 2011 års priser)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

BE

22 464 896

17 179 038

0

7 569 546

5 194 787

5 740 441

1 664 356

59 813 064

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

29 193 451

20 034 721

21 102 150

6 418 916

236 984 856

ES

499 481 827

381 956 689

0

154 715 855

106 177 548

109 838 027

34 018 181

1 286 188 127

FR

164 197 762

125 562 994

0

59 683 863

40 959 513

39 706 031

13 123 002

443 233 165

HR

35 033 821

26 790 569

0

12 993 208

8 916 907

9 001 567

2 856 884

95 592 956

IT

300 437 373

229 746 226

0

126 913 692

87 097 632

83 831 742

27 905 173

855 931 838

CY

6 126 207

4 684 747

0

2 428 857

1 666 863

1 089 453

534 046

16 530 173

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

133 639 212

102 194 692

0

6 060 353

4 159 066

4 181 837

1 332 522

251 567 682

PT

85 111 913

65 085 581

0

23 156 678

15 891 838

13 327 866

5 091 580

207 665 456

RO

56 112 815

42 909 800

0

16 695 447

11 457 659

7 488 666

3 670 915

138 335 302

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

4 574 741

3 139 529

3 413 850

1 005 873

79 561 976

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

EU 28

1 608 209 117

1 389 991 061

0

443 985 691

304 696 063

298 721 630

97 621 448

4 143 225 010

BILAGA IV

SYSSELSÄTTNINGSINITIATIVET FÖR UNGA — FÖRTECKNING ÖVER STÖDBERÄTTIGADE REGIONER

Förteckning över stödberättigade regioner på grundval av uppgifterna om ungdomsarbetslösheten 2012

BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE32 — Prov. Hainaut

BE33 — Prov. Liège

BG31 — Severozapaden

BG32 — Severen tsentralen

BG33 — Severoiztochen

BG34 — Yugoiztochen

BG42 — Yuzhen tsentralen

CZ04 — Severozápad

IE01 — Border, Midland and Western

IE02 — Southern and Eastern

EL11 — Anatoliki Makedonia, Thraki

EL12 — Kentriki Makedonia

EL13 — Dytiki Makedonia

EL14 — Thessalia

EL21 — Ipeiros

EL23 — Dytiki Ellada

EL24 — Sterea Ellada

EL25 — Peloponnisos

EL30 — Attiki

EL41 — Voreio Aigaio

EL42 — Notio Aigaio

EL43 — Kriti

ES11 — Galicia

ES12 — Principado de Asturias

ES13 — Cantabria

ES21 — País Vasco

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

ES23 — La Rioja

ES24 — Aragón

ES30 — Comunidad de Madrid

ES41 — Castilla y León

ES42 — Castilla-La Mancha

ES43 — Extremadura

ES51 — Cataluña

ES52 — Comunidad Valenciana

ES53 — Illes Balears

ES61 — Andalucía

ES62 — Región de Murcia

ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla

ES70 — Canarias

FR61 — Aquitaine

FR21 — Champagne-Ardenne

FR22 — Picardie

FR23 — Haute-Normandie

FR24 — Centre

FR30 — Nord-Pas-de-Calais

FR72 — Auvergne

FR81 — Languedoc-Roussillon

FR91 — Guadeloupe

FR92 — Martinique

FR93 — Guyane

FR94 — Réunion

FRA5 — Mayotte

HR03 — Jadranska Hrvatska

HR04 — Kontinentalna Hrvatska

ITC1 — Piemonte

ITC2 — Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 — Liguria

ITC4 — Lombardia

ITF1 — Abruzzo

ITF2 — Molise

ITF3 — Campania

ITF4 — Puglia

ITF5 — Basilicata

ITF6 — Calabria

ITG1 — Sicilia

ITG2 — Sardegna

ITH5 — Emilia-Romagna

ITH4 — Friuli-Venezia Giulia

ITI1 — Toscana

ITI2 — Umbria

ITI3 — Marche

ITI4 — Lazio

CY00 — Kýpros

LV00 — Latvija

LT00 — Lietuva

HU23 — Dél-Dunántúl

HU31 — Észak-Magyarország

HU32 — Észak-Alföld

HU33 — Dél-Alföld

PL11 — Łódzkie

PL21 — Małopolskie

PL31 — Lubelskie

PL32 — Podkarpackie

PL33 — Świętokrzyskie

PL42 — Zachodniopomorskie

PL43 — Lubuskie

PL51 — Dolnośląskie

PL61 — Kujawsko-Pomorskie

PL62 — Warmińsko-Mazurskie

PT11 — Norte

PT15 — Algarve

PT16 — Centro (PT)

PT17 — Lisboa

PT18 — Alentejo

PT20 — Região Autónoma dos Açores

PT30 — Região Autónoma da Madeira

RO12 — Centru

RO22 — Sud-Est

RO31 — Sud — Muntenia

SI01 — Vzhodna Slovenija

SK02 — Západné Slovensko

SK03 — Stredné Slovensko

SK04 — Východné Slovensko

SE22 — Sydsverige

SE31 — Norra Mellansverige

SE32 — Mellersta Norrland

UKC1 — Tees Valley and Durham

UKD7 — Merseyside

UKG3 — West Midlands

UKI1 — Inner London

UKM3 — South Western Scotland

Förteckning över stödberättigade regioner på grundval av uppgifterna om ungdomsarbetslösheten 2016

BE10 — Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 — Prov. Hainaut

BE34 — Prov. Luxembourg (BE)

BE35 — Prov. Namur

EL51 — Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 — Kentriki Makedonia

EL53 — Dytiki Makedonia

EL54 — Ipeiros

EL61 — Thessalia

EL62 — Ionia Nisia

EL63 — Dytiki Ellada

EL64 — Sterea Ellada

EL65 — Peloponnisos

EL30 — Attiki

EL41 — Voreio Aigaio

EL42 — Notio Aigaio

EL43 — Kriti

ES11 — Galicia

ES12 — Principado de Asturias

ES13 — Cantabria

ES21 — País Vasco

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

ES23 — La Rioja

ES24 — Aragón

ES30 — Comunidad de Madrid

ES41 — Castilla y León

ES42 — Castilla-la Mancha

ES43 — Extremadura

ES51 — Cataluña

ES52 — Comunidad Valenciana

ES53 — Illes Balears

ES61 — Andalucía

ES62 — Región de Murcia

ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 — Canarias (ES)

FR21 — Champagne-Ardenne

FR22 — Picardie

FR23 — Haute-Normandie

FR24 — Centre (FR)

FR26 — Bourgogne

FR30 — Nord-Pas-de-Calais

FR42 — Alsace

FR81 — Languedoc-Roussillon

FRA1 — Guadeloupe

FRA2 — Martinique

FRA3 — Guyane

FRA4 — La Réunion

FRA5 — Mayotte

HR03 — Jadranska Hrvatska

HR04 — Kontinentalna Hrvatska

ITC1 — Piemonte

ITC2 — Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 — Liguria

ITC4 — Lombardia

ITF1 — Abruzzo

ITF2 — Molise

ITF3 — Campania

ITF4 — Puglia

ITF5 — Basilicata

ITF6 — Calabria

ITG1 — Sicilia

ITG2 — Sardegna

ITH4 — Friuli-Venezia Giulia

ITI1 — Toscana

ITI2 — Umbria

ITI3 — Marche

ITI4 — Lazio

CY00 — Kypros

PL32 — Podkarpackie

PT11 — Norte

PT16 — Centro (PT)

PT17 — Área Metropolitana de Lisboa

PT18 — Alentejo

PT20 — Região Autónoma dos Açores (PT)

PT30 — Região Autónoma da Madeira (PT)

RO22 — Sud-Est

RO31 — Sud — Muntenia

RO41 — Sud-Vest Oltenia

SK04 — Východné Slovensko

Förteckning över stödberättigade regioner på grundval av uppgifterna om ungdomsarbetslösheten 2017

BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/ Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 — Prov. Hainaut

BE33 — Prov. Liège

EL30 — Attiki

EL41 — Voreio Aigaio

EL42 — Notio Aigaio

EL43 — Kriti

EL51 — Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 — Kentriki Makedonia

EL53 — Dytiki Makedonia

EL54 — Ipeiros

EL61 — Thessalia

EL62 — Ionia Nisia

EL63 — Dytiki Ellada

EL64 — Sterea Ellada

EL65 — Peloponnisos

ES11 — Galicia

ES12 — Principado de Asturias

ES13 — Cantabria

ES21 — País Vasco

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

ES23 — La Rioja

ES24 — Aragón

ES30 — Comunidad de Madrid

ES41 — Castilla y León

ES42 — Castilla-La Mancha

ES43 — Extremadura

ES51 — Cataluña

ES52 — Comunidad Valenciana

ES53 — Illes Balears

ES61 — Andalucía

ES62 — Región de Murcia

ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 — Canarias (ES)

FR21 — Champagne-Ardenne

FR22 — Picardie

FR30 — Nord-Pas-de-Calais

FR61 — Aquitaine

FR81 — Languedoc-Roussillon

FRA1 — Guadeloupe

FRA2 — Martinique

FRA3 — Guyane

FRA4 — Réunion

FRA5 — Mayotte

HR03 — Jadranska Hrvatska

HR04 — Kontinentalna Hrvatska

ITC1 — Piemonte

ITC3 — Liguria

ITF1 — Abruzzo

ITF2 — Molise

ITF3 — Campania

ITF4 — Puglia

ITF5 — Basilicata

ITF6 — Calabria

ITG1 Sicilia

ITG2 — Sardegna

ITH4 — Friuli-Venezia Giulia

ITI2 — Umbria

ITI4 — Lazio

PL32 — Podkarpackie

PT11 — Norte

PT20 — Região Autónoma dos Açores

PT30 — Região Autónoma da Madeira

SK04 — Východné Slovensko


BILAGA II

BILAGA X

SYSSELSÄTTNINGSINITIATIVET FÖR UNGA — SÄRSKILT ANSLAG

(EUR, löpande priser)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

BE

23 839 927

18 595 143

0

8 524 538

5 967 177

6 725 841

1 989 059

65 641 685

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

32 876 567

23 013 597

24 724 532

7 671 199

259 802 924

ES

530 054 111

413 442 204

0

174 235 182

121 964 627

128 692 755

40 654 875

1 409 043 754

FR

174 247 979

135 913 423

0

67 213 724

47 049 606

46 521 944

15 683 202

486 629 878

HR

37 178 171

28 998 973

0

14 632 462

10 242 723

10 546 771

3 414 241

105 013 341

IT

318 826 544

248 684 704

0

142 925 430

100 047 801

98 222 247

33 349 267

942 055 993

CY

6 501 180

5 070 921

0

2 735 288

1 914 702

1 276 468

638 234

18 136 793

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

141 819 001

110 618 821

0

6 824 942

4 777 460

4 899 688

1 592 486

270 532 398

PT

90 321 443

70 450 726

0

26 078 181

18 254 727

15 615 719

6 084 909

226 805 705

RO

59 547 368

46 446 947

0

18 801 785

13 161 249

8 774 166

4 387 083

151 118 598

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

5 151 901

3 606 331

3 999 869

1 202 111

86 135 471

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

EU 28

1 706 644 381

1 504 571 025

0

500 000 000

350 000 000

350 000 000

116 666 666

4 527 882 072


5.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/57


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/1848

av den 29 oktober 2019

om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2019/32)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första och fjärde strecksatserna,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.6 och artiklarna 17, 22 och 23, och

av följande skäl:

(1)

Den 4 oktober 2019 ändrade ECB-rådet (1) riktlinje ECB/2012/27 (2) för att: a) introducera en ny SSP-funktion som gör det möjligt att verkställa viktiga och mycket viktiga betalningar med en reservrutin som Eurosystemets centralbanker måste beakta, b) förtydliga under vilka villkor värdepappersföretag får delta i TARGET2, inklusive kravet avseende ett juridiskt utlåtande för värdepappersföretag som är etablerade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som ansöker om direkt deltagande i ett delsystem i TARGET2, c) förtydliga att deltagarna i ett delsystem i TARGET2 måste uppfylla kravet om TARGET2 självcertifiering och de säkerhetskrav som leverantörerna av nätverkstjänster till TARGET2 uppställer för slutanvändare, samt informera Eurosystemets centralbanker om alla krisförebyggande åtgärder eller krishanteringsåtgärder som de omfattas av, samt d) förtydliga och uppdatera vissa andra aspekter av riktlinje ECB/2012/27.

(2)

De ändringar som gjorts av riktlinje ECB/2012/27 som påverkar villkoren för TARGET2-ECB bör återspeglas i beslut ECB/2007/7 (3).

(3)

Beslut ECB/2007/7 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Bilagorna I, II och III till beslut ECB/2007/7 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Slutbestämmelser

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 17 november 2019.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 29 oktober 2019.

ECB:s ordförande

Mario DRAGHI


(1)  Riktlinje (EU) 2019/1849 av den 4 oktober 2019 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2019/30) (se sidan 64 i detta nummer av EUT).

(2)  Riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (EUT L 30, 30.1.2013, s. 1).

(3)  Beslut ECB/2007/7 av den 24 juli 2007 om villkoren för TARGET2-ECB (EUT L 237, 8.9.2007, s. 71).


BILAGA

Bilagorna I, II och III till beslut ECB/2007/7 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 1 ska definitionen av reservrutinsmodul utgå.

b)

I artikel 1 ska definitionen av ‘Information and Control Module (ICM)’ ersättas med följande:

‘‘ Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,’

c)

I artikel 1 ska följande definition läggas till:

“—“ Contingency Solution” means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,”

d)

Artikel 9.8 ska ersättas med följande:

”8.

Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*1) or any other equivalent applicable legislation.

(*1)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).”"

e)

Artikel 21 ska ersättas med följande:

Article 21

Business continuity and contingency procedures

1.   In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

2.   The Eurosystem provides a Contingency Solution if the events described in paragraph 1 occur. Connection to and use of the Contingency Solution shall be mandatory for participants considered by the ECB to be critical. Other participants may, on request, connect to the Contingency Solution.”

f)

Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.”

ii)

Följande punkt 4 ska läggas till:

”4.

Participants shall provide the ECB with their TARGET2 self-certification and their attestation of adherence to the TARGET2 network service provider’s endpoint security requirements. In the event of non-adherence to the latter, participants shall provide a document describing alternative mitigating measures to the satisfaction of the ECB.”

g)

I artikel 23.1 ska led c ersättas med följande:

”(c)

allows participants to initiate backup liquidity redistribution and backup contingency payments or payment orders to the Contingency Solution in the event of a failure of the participant’s payment infrastructure.”

h)

I artikel 32.2 ska led c ersättas med följande:

”(c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”

i)

Tillägg I ska ändras på följande sätt:

i)

Rad fem i tabellen i punkt 2.1 ska ersättas med följande:

”MT 202COV

Mandatory

Cover payment

"ii)

Punkt 8.7 ska ersättas med följande:

"If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup liquidity redistribution and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant"

j)

I tillägg III, under rubriken ‘Terms of reference for country opinions for non-EEA participants in TARGET2” ska punkt 3.2 med rubriken ‘General insolvency issues” ersättas med följande:

‘3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis managementproceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].’

k)

I tillägg IV ska sjätte stycket ändras på följande sätt:

i)

Punkterna a och b ska ersättas med följande:

‘(a)

If the ECB deems it necessary to do so, it shall initiate the contingency processing of payment orders using the Contingency Solution of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be submitted by the participants and authorised by the ECB. In addition, the participants may submit files containing payment instructions, which may be uploaded into the Contingency Solution by the ECB.’

ii)

Punkterna d och e ska ersättas med följande:

‘(d)

Payments required to avoid systemic risk shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing directly into the Contingency Solution and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated email, as well as via authenticated fax Participants shall submit files which contain payment instructions to the ECB for uploading into the Contingency Solution and which authorise the ECB to do so. The ECB may, exceptionally, also manually input payments on behalf of participants. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.’

l)

I tillägg IV ska artikel 7 punkterna a och b ersättas med följande:

‘(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup liquidity redistribution and backup contingency payments (e.g. CLS, EURO1).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup liquidity redistribution, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant’s use of backup liquidity redistribution. The participant shall be responsible for sending such backup liquidity redistribution exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.’

m)

I tillägg VI ska tredje och fjärde raden i tabellen i punkt 5 ersättas med följande:

‘T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders

14,1

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4

per transaction’;

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Definitionen av ‘Information and Control Module (ICM)’ ska ersättas med följande:

“—“ Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,’;

ii)

Följande definition ska läggas till:

“—“ Contingency Solution” means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,”

b)

Artikel 10.9 ska ersättas med följande:

“9.

T2S DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.”

c)

Artikel 18.3 ska ersättas med följande:

“3.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all T2S DCA holders and/or on T2S DCA holders that are considered critical by the ECB.”

d)

I artikel 27.2 ska led c ersättas med följande:

“(c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”

e)

I tillägg III, under rubriken ‘Terms of reference for country opinions for non-EEA T2S DCA holders in TARGET2” ska punkt 3.2 med rubriken ‘General insolvency issues” ersättas med följande:

‘3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the T2S DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the T2S DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the T2S DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the T2S DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].’

f)

I tillägg VI ska tredje och fjärde raden i tabellen ersättas med följande:

‘T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders

14,1 euro cent

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4 euro cent

per transaction’;

3.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Artikel 14.8 ska ersättas med följande:

‘8.

TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.’

b)

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

‘5.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all TIPS DCA holders.’

ii)

Följande punkt 6 ska läggas till:

‘6.

TIPS DCA holders using instructing parties in line with Article 7(2) or (3), or allowing access to their TIPS DCA as set out in Article 8(1), shall be deemed to have addressed the risk stemming from such use or access in accordance with the additional security requirements imposed upon them.’

c)

Artikel 26.4 ska ersättas med följande:

”4.

In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.

Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension or termination of any TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB.

In the event that the suspension or termination of a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB occurs during the technical maintenance window, the ICM broadcast message shall be sent after the start of daytime processing on the next TARGET2 business day.’

d)

I artikel 29.3 ska led c ersättas med följande:

”(c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.’

e)

I tillägg II, under rubriken ‘Terms of reference for country opinions for non-EEA TIPS DCA holders in TARGET2 ska punkt 3.2 med rubriken ’General insolvency issues’ ersättas med följande:

‘3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].’


(*1)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).”’


RIKTLINJER

5.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/64


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2019/1849

av den 4 oktober 2019

om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2019/30)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första och fjärde strecksatserna,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 och artiklarna 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 april 2007 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2007/2 (1) som styr TARGET2, som kännetecknas av en enda teknisk plattform som kallas den gemensamma delade plattformen (SSP). Den riktlinjen har ändrats och omarbetats som riktlinje ECB/2012/27 (2).

(2)

En ny SSP-funktion har skapats som gör det möjligt att verkställa viktiga och mycket viktiga betalningar med en reservrutin som Eurosystemets centralbanker måste beakta.

(3)

Det finns ett behov av att förtydliga under vilka villkor värdepappersföretag får delta i TARGET2, inklusive kravet avseende ett juridiskt utlåtande för värdepappersföretag som är etablerade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som ansöker om direkt deltagande i ett delsystem i TARGET2.

(4)

Det är nödvändigt att förtydliga att deltagarna i ett delsystem i TARGET2 måste uppfylla kravet om TARGET2 självcertifiering och de säkerhetskrav som leverantörerna av nätverkstjänster till TARGET2 uppställer för slutanvändare, samt informera Eurosystemets centralbanker om alla krisförebyggande åtgärder eller krishanteringsåtgärder som de omfattas av.

(5)

Det är också nödvändigt att förtydliga och uppdatera vissa andra aspekter av riktlinje ECB/2012/27.

(6)

Riktlinje ECB/2012/27 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje ECB/2012/27 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 44 ska ersättas med följande:

”44.

informations- och kontrollmodul (ICM): den SSP-modul som ger innehavare av ett PM-konto tillgång till online-information och ger dem möjlighet att lämna likviditetsöverföringsuppdrag, hantera likviditet och, i tillämpliga fall, initiera betalningsuppdrag enligt reservrutiner eller betalningsuppdrag till reservlösningen med hjälp av reservrutiner”.

b)

Följande punkt 86 ska läggas till:

”86.

reservlösning: en SSP-funktion som verkställer mycket betydelsefulla och betydelsefulla betalningar med hjälp av reservrutiner.”

2.

I artikel 21 ska följande punkt 6 läggas till:

”6.

Eurosystemets centralbanker ska koppla upp sig mot reservlösningen.”

3.

Bilagorna II, IIa, IIb, III, III, IV och V ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 2

Verkan och genomförande

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

2.   De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 17 november 2019. De ska senast den 17 oktober 2019 informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 4 oktober 2019.

På ECB-rådets vägnar

ECB:s ordförande

Mario DRAGHI


(1)  Riktlinje ECB/2007/2 av den 26 april 2007 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (EUT L 237, 8.9.2007, s. 1).

(2)  Riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (EUT L 30, 30.1.2013, s. 1).


BILAGA

Bilagorna II, IIa, IIb, III, IV och V till riktlinje ECB/2012/27 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 1 ska definitionen av reservrutinsmodul utgå.

b)

I artikel 1 ska definitionen av ”informations- och kontrollmodul (ICM)” ersättas med följande:

informations- och kontrollmodul (ICM): den SSP-modul som ger innehavare av ett PM-konto tillgång till online-information och ger dem möjlighet att lämna likviditetsöverföringsuppdrag, hantera likviditet och, i förekommande fall, initiera betalningsuppdrag enligt reservrutiner eller betalningsuppdrag till reservlösningen med hjälp av reservrutiner.”

c)

I artikel 1 ska följande definition läggas till:

reservlösning: en SSP-funktion som verkställer mycket betydelsefulla och betydelsefulla betalningar med hjälp av reservrutiner.”

d)

Artikel 4.2 a ska ersättas med följande:

”a)

Finansdepartement inom medlemsstaternas centrala och regionala regeringar.”

e)

I artikel 4.2 ska led c ersättas med följande:

"c) i)

Värdepappersföretag som är etablerade i EU eller EES, inklusive när de agerar genom en filial som är etablerad i EU eller EES, och

ii)

värdepappersföretag som är etablerade utanför EES, förutsatt att de agerar genom en filial som är etablerad i EU eller EES."

f)

I artikel 8.1 b ska led ii ersättas med följande:

”ii)

för de enheter som avses i artikel 4.1 b och artikel 4.2 c ii, avge ett landsutlåtande i den form som specificeras i tillägg III, såvida inte informationen och representationerna som ska tillhandahållas i ett sådant landsutlåtande redan har erhållits av [ange centralbankens namn] i ett annat sammanhang.”

g)

Artikel 11.9 ska ersättas med följande:

”9.

Deltagarna ska omedelbart informera [ange centralbankens namn] om bristande uppfyllelse uppstår som har anknytning till dem själva eller om de är föremål för vidtagandet av krisförebyggande åtgärder eller krishanteringsåtgärder i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (1) eller annan motsvarande lagstiftning.”

h)

Artikel 27 ska ersättas med följande:

Artikel 27

Kontinuitetsskydd och reservrutiner

1.   Om en onormal extern händelse eller en annan händelse som påverkar driften av SSP inträffar ska kontinuitetsskyddet och reservförfarandena som beskrivs i tillägg IV tillämpas.

2.   Eurosystemet tillhandahåller en reservlösning i de fall som beskrivs i punkt 1. Uppkoppling mot, och användningen av, reservlösningen är obligatorisk för sådana deltagare som [ange centralbankens namn] anser vara mycket viktiga. Andra deltagare kan ansöka om att få koppla upp sig mot reservlösningen.”

i)

Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

[Ange centralbankens namn] får införa ytterligare säkerhetskrav, särskilt avseende cybersäkerhet och bedrägeribekämpning, för alla deltagare och/eller för deltagare som [ange centralbankens namn] anser vara betydelsfulla.”

ii)

Följande punkter 4 och 5 ska läggas till:

”4.

Deltagare ska lämna sin TARGET2-självcertifiering till [ange centralbankens namn] och sitt intyg om att man följer de säkerhetskrav som leverantörerna av nätverkstjänster till TARGET2 uppställer för slutanvändare. Om man inte följer de senare ska deltagarna ska tillhandahålla ett dokument som beskriver alternativa åtgärder som godtas av [ange centralbankens namn].

5.

Deltagare som ger tredje part tillgång till deras PM-konto enligt vad som framgår av artikel 5.2, 5.3 och 5.4 ska hantera de risker som härrör från detta i enlighet med de krav som framgår av punkterna 1–4. Den självcertifiering som avses i punkt 4 ska ange att deltagaren tillämpar de säkerhetskrav som leverantörerna av nätverkstjänster till TARGET2 uppställer för slutanvändare på sådana tredje parter som har tillgång till deltagarens PM-konto.”

j)

I artikel 29.1 ska led c ersättas med följande:

”c)

tillåter deltagare att initiera alternativa klumpsummebetalningar och alternativa reservrutinsbetalningar eller betalningsuppdrag till reservlösningen om ett fel uppstår i deltagarens betalningsinfrastruktur.”

k)

I artikel 38.2 första meningen ska punkt c ersättas med följande:

”c)

tillsyns- eller rekonstruktionsmyndigheter eller övervakande myndigheter i medlemsstater och unionen, inklusive centralbanker, i den utsträckning som detta behövs för att de ska kunna uppfylla sina offentliga uppgifter och förutsatt i alla sådana fall att offentliggörandet inte strider mot tillämplig lag.”

l)

I tillägg I ska rad fem i tabellen i punkt 2.1 ersättas med följande:

”MT 202COV

Obligatoriska

Cover payment”

m)

I tillägg III, under rubriken ”Anvisningar för landsutlåtanden för deltagare i TARGET2 som är utanför EES-området” ska punkt 3.2 ersättas med följande:

”3.2

Allmänna frågor om insolvens och krishantering

3.2 a

Olika förfaranden avseende insolvens och krishantering

De enda typer av insolvensförfaranden (inklusive ackord eller rekonstruktion) – som inom ramen för detta utlåtande ska omfatta alla förfaranden som avser deltagarens tillgångar eller någon filial som denne har i [jurisdiktionen] – som deltagaren kan omfattas av i [jurisdiktionen] är följande: [ange förfarandena på originalspråket och i engelsk översättning] (tillsammans kollektivt kallade insolvensförfaranden).

Utöver insolvensförfaranden kan deltagaren, dennes tillgångar eller någon filial som denne har i [jurisdiktionen] i [jurisdiktionen] bli föremål för [ange i förekommande fall moratorium, konkursförvaltning eller andra förfaranden som får till följd att betalningar till och/eller från deltagaren kan ställas in, eller begränsningar införas avseende sådana betalningar eller liknande förfaranden, inklusive krisförebyggande åtgärder eller krishanteringsåtgärder motsvarande dem som framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU, på originalspråket och i engelsk översättning] (tillsammans kollektivt kallade andra förfaranden).

3.2 b

Insolvenskonventioner

[Jurisdiktionen] eller vissa politiska enheter inom [jurisdiktionen], enligt vad som angetts, är part(er) i följande insolvenskonventioner: [ange i förekommande fall vilka som har eller kan få betydelse för detta utlåtande].”

n)

I tillägg IV ska sjätte stycket ändras på följande sätt:

i)

Punkterna a och b ska ersättas med följande:

”a)

Vid behov ska [ange centralbankens namn] påbörja verkställande av betalningsuppdrag med hjälp av reservlösningen i SSP. I sådana fall ska deltagarna och de anslutna systemen endast ges ett minimum av service. [Ange centralbankens namn] ska informera sina deltagare och anslutna system om att verkställande med hjälp av reservrutiner påbörjats med hjälp av något tillgängligt kommunikationsmedel.

b)

När avveckling sker med hjälp av reservrutiner ska betalningsuppdrag lämnas in av deltagarna och godkännas av [ange centralbankens namn]. Därutöver får de anslutna systemen överlämna filer som innehåller betalningsinstruktioner som [ange centralbankens namn] kan ladda upp till reservlösningen.”

ii)

Punkterna d och e ska ersättas med följande:

”d)

Betalningar som är nödvändiga för att undvika systemrisk ska anses "betydelsefulla" och [ange centralbankens namn] får besluta att dessa ska verkställas med hjälp av reservrutiner.

e)

Deltagare ska lämna in betalningsuppdrag för verkställande med hjälp av reservrutiner direkt till reservlösningen och information till betalningsmottagarna ska ske genom [ange kommunikationsmedel]. Anslutna system ska överlämna filer som innehåller betalningsinstruktioner till [ange centralbankens namn] som denna kan ladda upp till reservlösningen och som auktoriserar [ange centralbankens namn] att göra detta. I undantagsfall får [ange centralbankens namn] även lägga in betalningar manuellt för deltagares räkning. Information om kontoställningar samt debiteringar och krediteringar kan erhållas från [ange centralbankens namn].”

o)

I tillägg IV ska artikel 7 a ersättas med följande:

”a)

Om en deltagare har ett problem som hindrar denne från att avveckla betalningar i TARGET2, är det deltagarens ansvar att lösa problemet. Deltagaren får särskilt använda egna lösningar eller ICM-funktionen, dvs. alternativa klumpsummebetalningar och alternativa reservrutinsbetalningar (t.ex. CLS, EURO1).”

p)

I tillägg VI ska tredje och fjärde raden i tabellen i punkt 13 ersättas med följande:

”Likviditetsöverföringsuppdrag från ett T2S DCA-konto till ett T2S DCA-konto

14,1 eurocent

Per överföring

Intern förändring av saldot (dvs. frysning, avbruten frysning, reservering av likviditet etc.)”

9,4 eurocent

Per transaktion

2.

Bilaga IIa ska ändras på följande sätt:

a)

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Definitionen av ”informations- och kontrollmodul (ICM)” ska ersättas med följande:

informations- och kontrollmodul (ICM): den SSP-modul som ger innehavare av ett PM-konto tillgång till online-information och ger dem möjlighet att lämna likviditetsöverföringsuppdrag, hantera likviditet och, i förekommande fall, initiera betalningsuppdrag enligt reservrutiner eller betalningsuppdrag till reservlösningen med hjälp av reservrutiner.”

ii)

Följande definitioner ska läggas till:

värdepappersföretag: värdepappersföretag enligt [ange nationella lagbestämmelser som genomför artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU], med undantag av institut som anges i [ange nationella lagbestämmelser som genomför artikel 2.1 i direktiv 2014/65/EU], förutsatt att det berörda värdepappers- företaget

a)

har beviljats tillstånd och står under tillsyn av en erkänd behörig myndighet som enligt direktiv 2014/65/EU har utsetts som sådan, och

b)

har rätt att bedriva sådan verksamhet som avses enligt [ange nationella lagbestämmelser som genomför punkterna 2, 3, 6 och 7 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU],”

reservlösning: en SSP-funktion som verkställer mycket betydelsefulla och betydelsefulla betalningar med hjälp av reservrutiner.”

b)

I artikel 5.2 ska led a ersättas med följande:

”a)

Finansdepartement inom medlemsstaternas centrala och regionala regeringar.”

c)

I artikel 5.2 ska led c ersättas med följande:

"c) i)

Värdepappersföretag som är etablerade i EU eller EES, inklusive när de agerar genom en filial som är etablerad i EU eller EES, och

ii)

värdepappersföretag som är etablerade utanför EES, förutsatt att de agerar genom en filial som är etablerad i EU eller EES."

d)

I artikel 6.1 b ska led ii ersättas med följande:

”ii)

för kreditinstitut eller värdepappersföretag som är etablerade utanför EES och som agerar genom en filial som är etablerad i EU eller EES, avge ett landsutlåtande i den form som specificeras i tillägg III, såvida inte informationen och representationerna som ska tillhandahållas i ett sådant landsutlåtande redan har erhållits av [ange centralbankens namn] i ett annat sammanhang.”

e)

Artikel 10.9 ska ersättas med följande:

”9.

T2S DCA-kontoinnehavare ska omedelbart informera [ange centralbankens namn] om bristande uppfyllelse uppstår som har anknytning till dem själva eller om de är föremål för vidtagandet av krisförebyggande åtgärder eller krishanteringsåtgärder i den mening som avses i direktiv 2014/59/EU eller annan motsvarande lagstiftning.”

f)

Artikel 18.3 ska ersättas med följande:

”3.

[Ange centralbankens namn] får införa ytterligare säkerhetskrav, särskilt avseende cybersäkerhet och bedrägeribekämpning, för alla T2S DCA-kontoinnehavaren och/eller för T2S DCA-kontoinnehavaren som [ange centralbankens namn] anser vara betydelsefulla.”

g)

I artikel 27.2 första meningen ska punkt c ersättas med följande:

”c)

tillsyns- eller rekonstruktionsmyndigheter eller övervakande myndigheter i medlemsstater och unionen, inklusive centralbanker, i den utsträckning som detta behövs för att de ska kunna uppfylla sina offentliga uppgifter och förutsatt i alla sådana fall att offentliggörandet inte strider mot tillämplig lag.”

h)

I tillägg III, under rubriken ”Anvisningar för landsutlåtanden för T2S DCA-kontoinnehavare i TARGET2 som är utanför EES-området” ska punkt 3.2 ersättas med följande:

”3.2

Allmänna frågor om insolvens och krishantering

3.2 a

Olika förfaranden avseende insolvens och krishantering

De enda typer av insolvensförfaranden (inklusive ackord eller rekonstruktion) – som inom ramen för detta utlåtande ska omfatta alla förfaranden som avser T2S DCA-kontoinnehavarens tillgångar eller någon filial som denne har i [jurisdiktionen] – som T2S DCA-kontoinnehavaren kan omfattas av i [jurisdiktionen] är följande: [ange förfarandena på originalspråket och i engelsk översättning] (tillsammans kollektivt kallade insolvensförfaranden).

Utöver insolvensförfaranden kan T2S DCA-kontoinnehavaren, dennes tillgångar eller någon filial som denne har i [jurisdiktionen] i [jurisdiktionen] bli föremål för [ange i förekommande fall moratorium, konkursförvaltning eller andra förfaranden som får till följd att betalningsuppdrag till och/eller från T2S DCA-kontoinnehavaren kan ställas in, eller begränsningar införas avseende sådana betalningsuppdrag eller liknande förfaranden, inklusive krisförebyggande åtgärder eller krishanteringsåtgärder motsvarande dem som framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU, på originalspråket och i engelsk översättning] (tillsammans kollektivt kallade andra förfaranden).

3.2 b

Insolvenskonventioner

[Jurisdiktionen] eller vissa politiska enheter inom [jurisdiktionen], enligt vad som angetts, är part(er) i följande insolvenskonventioner: [ange i förekommande fall vilka som har eller kan få betydelse för detta utlåtande].”

i)

I tillägg VI ska tredje och fjärde raden i tabellen ersättas med följande:

”Likviditetsöverföringsuppdrag från ett T2S DCA-konto till ett T2S DCA-konto

14,1 eurocent

Per överföring

Intern förändring av saldot (dvs. frysning, avbruten frysning, reservering av likviditet etc.)”

9,4 eurocent

Per transaktion

3.

Bilaga IIb ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 5.2 ska led a ersättas med följande:

”a)

Finansdepartement inom medlemsstaternas centrala och regionala regeringar.”

b)

I artikel 5.2 ska led c ersättas med följande:

"c) i)

Värdepappersföretag som är etablerade i EU eller EES, inklusive när de agerar genom en filial som är etablerad i EU eller EES, och

ii)

värdepappersföretag som är etablerade utanför EES, förutsatt att de agerar genom en filial som är etablerad i EU eller EES."

c)

I artikel 6.1 b ska led ii ersättas med följande:

”ii)

för kreditinstitut eller värdepappersföretag som är etablerade utanför EES och som agerar genom en filial som är etablerad i EU eller EES, avge ett landsutlåtande i den form som specificeras i tillägg II, såvida inte informationen och representationerna som ska tillhandahållas i ett sådant landsutlåtande redan har erhållits av [ange centralbankens namn] i ett annat sammanhang, och”

d)

Artikel 14.8 ska ersättas med följande:

”8.

TIPS DCA-kontoinnehavare ska omedelbart informera [ange centralbankens namn] om bristande uppfyllelse uppstår som har anknytning till dem själva eller om de är föremål för vidtagandet av krisförebyggande åtgärder eller krishanteringsåtgärder i den mening som avses i direktiv 2014/59/EU eller annan motsvarande lagstiftning.”

e)

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

[Ange centralbankens namn] får införa ytterligare säkerhetskrav, särskilt avseende cybersäkerhet och bedrägeribekämpning, för alla TIPS DCA-kontoinnehavare.”

ii)

Följande punkt 6 ska läggas till:

”6.

TIPS DCA-kontoinnehavare som använder uppdragsgivande parter i linje med artikel 7.2 eller 7.3, eller tillåter tillgång till sitt TIPS DCA-konto enligt artikel 8.1, ska anses ha hanterat den risk som utgår från sådan användning eller tillgång i enlighet med de ytterligare säkerhetskrav som ålagts dem.”

f)

Artikel 26.4 ska ersättas med följande:

”4.

Om [ange centralbankens namn] avstänger eller säger upp en TIPS DCA-kontoinnehavares deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] enligt punkt 1 eller 2 ska [ange centralbankens namn] omedelbart, genom ett sändningsmeddelande via ICM, informera andra centralbanker och PM-kontoinnehavare i alla delsystem i TARGET2 om en sådan avstängning eller uppsägning. Ett sådant meddelande ska anses ha lämnats av den kontoförande centralbanken för PM-kontoinnehavaren som erhållit meddelandet.

Innehavare av ett tillkopplat PM-konto ansvarar för att informera sina anslutna TIPS DCA-kontoinnehavare om en TIPS DCA-kontoinnehavare avstängs eller sägs upp från deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens].

Om en TIPS DCA-kontoinnehavares deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] stängs av eller sägs upp under perioden för tekniskt underhåll, ska sändningsmeddelandet via ICM skickas efter starten av behandlingen under dagtid under nästa TARGET2-affärsdag.”

g)

I artikel 29.3 ska led c ersättas med följande:

”c)

tillsyns- eller rekonstruktionsmyndigheter eller övervakande myndigheter i medlemsstater och unionen, inklusive centralbanker, i den utsträckning som detta behövs för att de ska kunna uppfylla sina offentliga uppgifter och förutsatt i alla sådana fall att offentliggörandet inte strider mot tillämplig lag.”

h)

I tillägg II, under rubriken ”Anvisningar för landsutlåtanden för T2S DCA-kontoinnehavare i TARGET2 som är utanför EES-området” ska punkt 3.2 ersättas med följande:

”3.2

Allmänna frågor om insolvens och krishantering

3.2 a

Olika förfaranden avseende insolvens och krishantering

De enda typer av insolvensförfaranden (inklusive ackord eller rekonstruktion) – som inom ramen för detta utlåtande ska omfatta alla förfaranden som avser TIPS DCA-kontoinnehavarens tillgångar eller någon filial som denne har i [jurisdiktionen] – som TIPS DCA-kontoinnehavaren kan omfattas av i [jurisdiktionen] är följande: [ange förfarandena på originalspråket och i engelsk översättning] (tillsammans kollektivt kallade insolvensförfaranden).

Utöver insolvensförfaranden kan TIPS DCA-kontoinnehavaren, dennes tillgångar eller någon filial som denne har i [jurisdiktionen] i [jurisdiktionen] bli föremål för [ange i förekommande fall moratorium, konkursförvaltning eller andra förfaranden som får till följd att betalningsuppdrag till och/eller från TIPS DCA-kontoinnehavaren kan ställas in, eller begränsningar införas avseende sådana betalningsuppdrag eller liknande förfaranden, inklusive krisförebyggande åtgärder eller krishanteringsåtgärder motsvarande dem som framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU, på originalspråket och i engelsk översättning] (tillsammans kollektivt kallade andra förfaranden).

3.2 b

Insolvenskonventioner

[Jurisdiktionen] eller vissa politiska enheter inom [jurisdiktionen], enligt vad som angetts, är part(er) i följande insolvenskonventioner: [ange i förekommande fall vilka som har eller kan få betydelse för detta utlåtande].”

4.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

Punkt 2 c ska ersättas med följande:

”c)

Finansdepartement inom medlemsstaternas centrala och regionala regeringar samt organ inom den offentliga sektorn i medlemsstaterna som har tillstånd att hålla konton för kunder.”

5.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 (Definitioner) ska punkt 7 ersättas med följande:

”7.

informations- och kontrollmodul (ICM): den SSP-modul som ger innehavare av ett PM-konto tillgång till online-information och ger dem möjlighet att lämna likviditetsöverföringsuppdrag, hantera likviditet och, i tillämpliga fall, initiera betalningsuppdrag enligt reservrutiner eller betalningsuppdrag till reservlösningen med hjälp av reservrutiner.”

b)

I punkt 1 (Definitioner) ska följande punkt 15 läggas till:

”15.

reservlösning: en SSP-funktion som verkställer mycket betydelsefulla och betydelsefulla betalningar med hjälp av reservrutiner.”

c)

I punkt 18.1 d led iii ska tredje och fjärde raden i tabellen ersättas med följande:

”Likviditetsöverföringsuppdrag från ett T2S DCA-konto till ett T2S DCA-konto

14,1 eurocent

Per överföring

Intern förändring av saldot (dvs. frysning, avbruten frysning, reservering av likviditet etc.)”

9,4 eurocent

Per transaktion

6.

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)

Artikel 4.14 ska ersättas med följande:

”14.

Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska genomföra lämpliga säkerhetskontroller, framför allt de kontroller som anges i tillägg IA till bilaga V, för att skydda sina system från obehörig åtkomst och användning. Deltagarna ansvarigar själva för det lämpliga skyddet för sekretessen, integriteten och tillgängligheten av deras system.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska lämna sin TARGET2 självcertifiering till [ange centralbankens namn].”

c)

Följande punkt 6 ska läggas till:

”6.

Deltagare som använder internetbaserad åtkomst ska omedelbart informera [ange centralbankens namn] om varje händelse som kan inverka på certifikatens giltighet, framför de händelser som anges i tillägg IA till bilaga V, däribland varje förlust eller missbruk.””


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

5.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/72


Endast Uneces texter i original har bindande folkrättslig verkan. Denna föreskrifts status och dagen för dess ikraftträdande bör kontrolleras i den senaste versionen av Uneces statusdokument TRANS/WP.29/343, som finns på

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Föreskrift nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) – Enhetliga bestämmelser för godkännande av fordon med avseende på skydd av förare och passagerare i hytter på kommersiella fordon [2019/1850]

Inbegripet all giltig text till och med:

Supplement 4 till ändringsserie 03 – dag för ikraftträdande: 28 maj 2019

Innehåll

Föreskrift

1.

Tillämpningsområde

2.

Definitioner

3.

Ansökan om godkännande

4.

Godkännande

5.

Krav

6.

Ändring och utökning av godkännandet av en fordonstyp

7.

Produktionsöverensstämmelse

8.

Påföljder vid bristande produktionsöverensstämmelse

9.

Slutgiltigt upphörande av produktionen

10.

Övergångsbestämmelser

11.

Namn på och adress till typgodkännandemyndigheter och de tekniska tjänster som ansvarar för att utföra godkännandeprovningar

Bilagor

1.

Dokumentation om Unecetypgodkännande

Del 2 – Meddelande

Del 1 – Mall till informationsdokument

2.

Godkännandemärkenas utformning

3.

Provningsförfarande

Tillägg 1: Instruktioner för fastsättning av fordon i provbänken

Tillägg 2: Docka som ska användas för att kontrollera överlevnadsutrymmet

4.

Förfarande för bestämning av H-punkten och den verkliga bålvinkeln för sittplatser i motorfordon

Tillägg 1: Beskrivning av den tredimensionella H-punktsmaskinen (3D H-maskin)

Tillägg 2: Tredimensionellt referenssystem

5.

Referensdata avseende sittplatser

1.   

Tillämpningsområde

Denna föreskrift gäller fordon av kategori N (1) med avseende på skydd av förare och passagerare i hytten.

2.   

Definitioner

I denna föreskrift gäller följande definitioner:

2.1   

godkännande av ett fordon: godkännande av en fordonstyp enligt kraven i denna föreskrift med avseende på skydd av förare och passagerare i hytten vid frontalkollision eller vältning.

2.2   

fordonstyp: kategori av motorfordon som inte skiljer sig åt i sådana väsentliga avseenden som

2.2.1   

fordonshyttens komponenters mått, form och material, eller

2.2.2   

typ av hyttmontering på chassiramen.

2.3   

tvärgående plan: vertikalt plan vinkelrätt mot fordonets längsgående plan.

2.4   

längsgående plan: plan som är parallellt med fordonets längsgående mittplan.

2.5   

frambyggt fordon (cab-over engine vehicle): fordon där mer än halva motorns längd befinner sig bakom den nedre vindrutekantens främsta punkt och där rattnavet befinner sig i den främre fjärdedelen av fordonets längd.

2.6   

R-punkt: sittplatsens referenspunkt enligt definitionen i punkt 2.4 i bilaga 4.

2.7   

H-punkt: den punkt som definieras i punkt 2.3 i bilaga 4.

2.8   

Provning A: frontalkollisionsprovning för att utvärdera hyttens motståndskraft vid den typen av kollision.

2.9   

Provning B: kollisionsprovning av hyttens A-stolpar för att utvärdera hyttens motståndskraft vid en olycka med rullning i 90 grader och efterföljande islag.

2.10   

Provning C: provning av takets styrka för att utvärdera hyttens motståndskraft vid en olycka med rullning i 180 grader.

2.11   

A-stolpe: det främre och yttre takstödet.

2.12   

vindruta: fordonets främre glasparti, mellan A-stolparna.

2.13   

fordon av kategori N1 som härletts från M1 : de fordon av kategori N1 som framför A-stolparna har samma allmänna konstruktion och form som ett redan befintligt fordon av kategori M1.

2.14   

separat hytt: hytt som är fastgjord vid fordonets ram med hjälp av särskilda kopplingar och som inte har någon del gemensamt med lastutrymmet.

3.   

Ansökan om godkännande

3.1   

Ansökan om godkännande av en fordonstyp med avseende på skydd av förare och passagerare i en fordonshytt ska lämnas in av fordonstillverkaren eller av dennes vederbörligen godkända ombud.

3.2   

Ansökan ska åtföljas av ritningar av fordonet som visar hyttens läge på fordonet liksom hyttens monteringssätt, samt av tillräckligt detaljerade ritningar av hyttens konstruktion. Alla ritningar ska lämnas in i tre exemplar. I del 1 i bilaga 1 finns en mall till informationsdokumentet om konstruktionsdetaljerna.

4.   

Godkännande

4.1   

Om den fordonstyp som inlämnats för godkännande enligt denna föreskrift uppfyller kraven i punkt 5 ska godkännande av den fordonstypen beviljas.

4.2   

Varje godkänd typ ska tilldelas ett godkännandenummer. Numrets två första siffror (för närvarande 03 för ändringsserie 03) ska ange den ändringsserie (innehållande de senaste större tekniska ändringarna av föreskriften) som gäller vid tidpunkten för utfärdandet av godkännandet. En och samma part i överenskommelsen får inte tilldela samma nummer till en annan fordonstyp enligt definitionen i punkt 2.2.

4.3   

Ett meddelande om beviljat, utökat, ej beviljat eller återkallat godkännande eller om slutgiltigt upphörande av produktionen av en fordonstyp i enlighet med denna föreskrift ska lämnas till de parter i överenskommelsen som tillämpar denna föreskrift med hjälp av ett formulär enligt mallen i bilaga 1 till denna föreskrift.

4.4   

Varje fordon som överensstämmer med en fordonstyp som godkänts enligt denna föreskrift ska, på en väl synlig och lättillgänglig plats som anges i godkännandeformuläret, vara märkt med ett internationellt godkännandemärke som består av följande:

4.4.1   

En cirkel som omger bokstaven E, följd av det särskiljande numret för det land som beviljade godkännandet (2).

4.4.2   

Numret på denna föreskrift följt av bokstaven R, ett bindestreck och godkännandenumret till höger om den cirkel som beskrivs i punkt 4.4.1.

4.5   

Om fordonet överensstämmer med en fordonstyp som godkänts enligt en eller flera andra föreskrifter som är fogade till överenskommelsen, i det land som beviljat godkännande enligt denna föreskrift, behöver den symbol som föreskrivs i punkt 4.4.1 inte upprepas. I så fall ska tilläggsnummer och tilläggssymboler för alla de föreskrifter enligt vilka godkännande har beviljats i det land som beviljat godkännandet enligt denna föreskrift anges i kolumner till höger om den symbol som föreskrivs i punkt 4.4.1.

4.6   

Godkännandemärket ska vara lätt läsbart och outplånligt.

4.7   

Godkännandemärket ska placeras nära eller på skylten med fordonsdata.

4.8   

I bilaga 2 till denna föreskrift ges exempel på godkännandemärkenas utformning.

5.   

Krav

5.1   

Allmänna krav

5.1.1   

Fordonshytten ska vara konstruerad och fastgjord i fordonet på ett sådant sätt att man i största möjliga mån undviker risken för att personer i hytten skadas vid en olycka.

5.1.2   

Fordon av kategori N1 och fordon av kategori N2 med en bruttovikt på högst 7,5 ton ska genomgå provningarna A och C enligt punkterna 5 och 7 i bilaga 3.

En fordonstyp som uppfyller kraven avseende frontalkollision enligt föreskrift nr 12 eller nr 33 eller nr 94, och fordon av kategori N1, som härletts från fordon av kategori M1 som godkänts enligt föreskrift nr 94, får emellertid anses uppfylla kraven avseende frontalkollision (provning A).

Provning C ska endast utföras på fordon som har en separat hytt.

5.1.3   

Fordon av kategori N3 och fordon av kategori N2 med en bruttovikt på över 7,5 ton ska genomgå provningarna A, B och C enligt punkterna 5, 6 och 7 i bilaga 3.

Provning C ska endast utföras på fordon som har en separat hytt.

5.1.4   

Provning A (frontalkollision) ska endast utföras på frambyggda fordon.

5.1.5   

En, två eller tre hytter får efter tillverkarens val användas för att påvisa efterlevnad av punkt 5.1.2 eller 5.1.3. Båda faserna av provning C, om den utförs, ska dock utföras på samma hytt.

5.1.6   

Ingen av provningarna A, B eller C behöver utföras om tillverkaren med hjälp av datorsimulering, beräkningar av hyttkomponenternas hållfasthet eller någon annan metod kan visa för den tekniska tjänsten att hytten inte kommer att deformeras på ett sätt som är farligt för personerna i hytten (inträngning i överlevnadsutrymmet) när den utsätts för provningsförhållandena.

5.2   

Överlevnadsutrymme som krävs efter provningen eller provningarna

5.2.1   

Efter provningarna enligt punkt 5.1.2 eller 5.1.3 ska fordonshytten vid sätet uppvisa ett överlevnadsutrymme som är tillräckligt stort för att den docka som definieras i tillägg 2 till bilaga 3 ska kunna vara placerad på sätet, när detta befinner sig i mittläget, utan att komma i kontakt med icke-eftergivliga delar som har en hårdhet på 50 Shore eller mer. Ingen hänsyn ska tas till icke-eftergivliga delar som utan hjälp av verktyg kan avlägsnas från dockan med en kraft på mindre än 100 N. För att underlätta installationen får dockan demonteras och sedan monteras ihop när den har placerats inne i hytten. I detta syfte ska sätet ställas in i det bakersta läget, dockan monteras ihop helt och hållet och placeras så att dess H-punkt sammanfaller med R-punkten. Sätet ska sedan flyttas fram till mittläget, så att överlevnadsutrymmet kan bedömas. Som alternativ till dockan i tillägg 2 till bilaga 3 kan en Hybrid II- eller III-docka som motsvarar en man i 50:e percentilen, med eller utan mätinstrument, användas. En beskrivning av dockan finns i föreskrift nr 94.

5.2.2   

Det angivna utrymmet ska verifieras för alla säten som tillverkaren tillhandahåller.

5.3   

Övriga villkor

5.3.1   

Under provningarna får de komponenter som används för att göra fast hytten på chassiramen deformeras eller gå sönder, förutsatt att hytten förblir fastmonterad på chassiramen med standardfästelementen och att den inte oavsiktligt rör sig, förskjuts eller roterar kring fästpunkterna.

5.3.2   

Ingen av dörrarna får öppna sig under provningarna, men det är inget krav på att de ska kunna öppnas efter provningarna.

6.   

Ändring och utökning av godkännandet av en fordonstyp

6.1   

Varje ändring av en fordonstyp ska anmälas till den typgodkännandemyndighet som godkände fordonstypen. Typgodkännandemyndigheten får då antingen

6.1.1   

konstatera att ändringarna sannolikt inte får någon nämnvärd ogynnsam effekt och att fordonet i alla händelser fortfarande uppfyller kraven,

6.1.2   

eller begära ytterligare en provningsrapport från den tekniska tjänst som ansvarar för att utföra provningarna.

6.2   

De parter i överenskommelsen som tillämpar denna föreskrift ska med hjälp av det förfarande som anges i punkt 4.3 underrättas om huruvida godkännande beviljats eller ej, och ska då också få information om vilka ändringar som gjorts.

6.3   

Den behöriga myndighet som utfärdar en utökning av ett godkännande ska tilldela varje sådan utökning ett serienummer och underrätta övriga parter i 1958 års överenskommelse som tillämpar denna föreskrift om detta, med hjälp av ett meddelandeformulär som överensstämmer med mallen i bilaga 1 till denna föreskrift.

7.   

Produktionsöverensstämmelse

Förfarandena för produktionsöverensstämmelse ska överensstämma med dem som fastställs i överenskommelsen (bilaga 1, E/ECE/TRANS/505/Rev.3), med följande krav:

7.1   

Ett fordon som godkänts enligt denna föreskrift ska vara tillverkat så att det överensstämmer med den godkända typen genom att kraven i punkt 5 uppfylls.

7.2   

Den behöriga myndighet som beviljat godkännandet får när som helst granska de metoder för kontroll av överensstämmelse som är tillämpliga på varje produktionsenhet. Dessa inspektioner ska normalt utföras vartannat år.

8.   

Påföljder vid bristande produktionsöverensstämmelse

8.1   

Ett godkännande som beviljats för en fordonstyp enligt denna föreskrift får återkallas om kravet i punkt 7.1 inte är uppfyllt.

8.2   

Om en part i överenskommelsen som tillämpar dessa föreskrifter återkallar ett godkännande som den tidigare har beviljat ska den genast meddela övriga parter i överenskommelsen som tillämpar dessa föreskrifter om detta, med hjälp av ett meddelandeformulär som överensstämmer med mallen i bilaga 1 till denna föreskrift.

9.   

Slutgiltigt upphörande av produktionen

En innehavare av ett godkännande som helt upphör med sin produktion av en fordonstyp som godkänts i enlighet med denna föreskrift ska underrätta den myndighet som beviljade godkännandet. När myndigheten fått ett sådant meddelande ska den informera övriga parter i 1958 års överenskommelse som tillämpar denna föreskrift om detta, med hjälp av ett meddelandeformulär som överensstämmer med mallen i bilaga 1 till denna föreskrift.

10.   

Övergångsbestämmelser

10.1   

Från och med den dag då ändringsserie 02 officiellt träder i kraft får ingen av de parter i överenskommelsen som tillämpar denna föreskrift vägra att bevilja Unecegodkännande enligt denna föreskrift i dess ändrade lydelse enligt ändringsserie 02.

10.2   

Från och med den 1 oktober 2002 ska de parter i överenskommelsen som tillämpar denna föreskrift bevilja Unecegodkännanden endast om kraven i denna föreskrift i dess ändrade lydelse enligt ändringsserie 02 är uppfyllda.

10.3   

Från och med den 1 oktober 2006 får de parter i överenskommelsen som tillämpar denna föreskrift vägra att erkänna godkännanden som inte beviljats enligt ändringsserie 02 till denna föreskrift.

10.4   

Från och med den dag då ändringsserie 03 officiellt träder i kraft får ingen av de parter i överenskommelsen som tillämpar denna föreskrift vägra att bevilja Unecegodkännande enligt denna föreskrift i dess ändrade lydelse enligt ändringsserie 03.

10.5   

Från och med 72 månader efter dagen för ikraftträdandet av ändringsserie 03 ska de parter i överenskommelsen som tillämpar denna föreskrift bevilja Unecegodkännande av de nya hyttyperna endast om kraven i denna föreskrift i dess ändrade lydelse enligt ändringsserie 03 är uppfyllda.

10.6   

De parter i överenskommelsen som tillämpar denna föreskrift får inte vägra att bevilja utökningar av godkännanden som har beviljats enligt föregående ändringsserier till denna föreskrift.

10.7   

De parter i överenskommelsen som tillämpar denna föreskrift ska under den 72-månadersperiod som följer på dagen för ikraftträdandet av ändringsserie 03 fortsätta att bevilja godkännanden av de fordonstyper som uppfyller kraven i denna föreskrift i dess ändrade lydelse enligt tidigare ändringsserier.

10.8   

Ingen av de parter i överenskommelsen som tillämpar denna föreskrift får vägra nationellt eller regionalt typgodkännande av en fordonstyp som godkänts enligt ändringsserie 03 till denna föreskrift.

10.9   

Även efter det att ändringsserie 03 till denna föreskrift har trätt i kraft ska godkännanden av fordon enligt tidigare ändringsserier till denna föreskrift fortsätta att vara giltiga och parter i överenskommelsen som tillämpar denna föreskrift ska fortsätta att godta dem.

11.   

Namn på och adress till typgodkännandemyndigheter och de tekniska tjänster som ansvarar för att utföra godkännandeprovningar

De parter i överenskommelsen som tillämpar denna föreskrift ska meddela Förenta nationernas sekretariat namn på och adress till de tekniska tjänster som utför godkännandeprovningar och de typgodkännandemyndigheter som beviljar godkännanden och till vilka formulär om beviljat, utökat, ej beviljat eller återkallat godkännande som utfärdats i andra länder ska sändas.


(1)  Enligt definitionen i den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, punkt 2.

(2)  De särskiljande numren för parterna i 1958 års överenskommelse återges i bilaga 3 till den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 – http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


BILAGA 1

DOKUMENTATION OM UNECETYPGODKÄNNANDE

DEL 1

MALL TILL INFORMATIONSDOKUMENT

Enligt föreskrift nr 29 om typgodkännande av hytt

Följande uppgifter ska i tillämpliga fall lämnas in i tre exemplar med innehållsförteckning. Alla ritningar ska lämnas i lämplig skala med tillräcklig detaljgrad i A4-format eller vikt till A4-format. Eventuella fotografier ska vara tillräckligt detaljerade.

1.

Allmänt …

1.1

Fabrikat (tillverkarens handelsnamn): …

1.2

Typ: …

1.3

Metod för att identifiera typ, om sådan märkning finns på fordonet: …

1.3.3

Märkningens placering: …

1.4

Fordonskategori (1): …

1.5

Tillverkarens namn och adress: …

1.6

Monteringsanläggningarnas adresser: …

2.

Allmänna uppgifter om fordonets konstruktion …

2.1

Foton och/eller ritningar av ett representativt fordon: …

2.2

Måttskiss av hela fordonet: …

2.3

Antal axlar och hjul: …

2.6

Motorns placering och montering: …

2.7

Förarhytt (frambyggt fordon eller fordon med motorhuv) (2)

2.8

Höger- eller vänsterstyrning: …

3.

Vikter och mått (i kg och mm) (hänvisa om tillämpligt till ritning): …

3.1

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last enligt tillverkarens uppgifter: …

3.2

Högsta tekniskt tillåtna vikt för fordonets framaxel/framaxlar: …

4.

Hytt …

4.1

Typ av hytt: (normal/med sovplats/med sovplats ovanpå hytten) (3): …

4.2

Material och konstruktionsmetoder: …

4.3

Dörrarnas utformning och antal: …

4.4

Ritningar av dörrlås och gångjärn och deras placering på dörrarna: …

4.5

Antal sittplatser: …

4.6

R-punkter: …

4.7

Detaljerad beskrivning av fordonstypens hytt med mått, uppbyggnad och materialsammansättning samt av monteringen på en eventuell chassiram: …

4.8

Ritningar av hytten och de delar av hyttens interiör som påverkar överlevnadsutrymmet: …

5.

Styrning …

5.1

Skisser av styrdon: …

5.2

Styrdonens eventuella inställningsintervall och inställningsmetod: …

DEL 2

Image 1


(1)  Enligt definitionen i den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, punkt 2.

(2)  Frambyggt fordon är en utformning där mer än halva motorns längd befinner sig bakom den nedre vindrutekantens främsta punkt och där rattnavet befinner sig i den främre fjärdedelen av fordonets längd.

(3)  Stryk det som inte är tillämpligt. (Ibland behöver inget strykas om mer än ett alternativ är tillämpligt.)


BILAGA 2

GODKÄNNANDEMÄRKENAS UTFORMNING

MALL A

(se punkt 4.4 i denna föreskrift)

Image 2

Ovanstående typgodkännandemärke fäst på ett fordon visar att den berörda fordonstypen har godkänts i Nederländerna (E4) med godkännandenummer 03249, med avseende på skydd av förare och passagerare i hytten på ett kommersiellt fordon. De två första siffrorna i godkännandenumret anger att ändringsserie 03 redan ingick i föreskrift nr 29 vid den tidpunkt då godkännandet beviljades.

MALL B

Image 3

Ovanstående godkännandemärke fäst på ett fordon visar att den berörda fordonstypen har godkänts i Nederländerna (E4) i enlighet med föreskrifterna nr 29 och nr 24 (1). (I fråga om föreskrift nr 24 är den korrigerade absorptionskoefficienten 1,30 m − 1.) Godkännandenumren visar att ändringsserie 03 ingick i föreskrifterna nr 29 och nr 24 vid den tidpunkt då respektive godkännande beviljades.


(1)  Det andra numret ges endast som exempel.


BILAGA 3

PROVNINGSFÖRFARANDE

1.

Dörrar

Hyttens dörrar ska stängas, men inte låsas, före provningen.

2.

Motor

För provning A ska motorn, eller en modell med motsvarande massa, mått och monteringssätt, monteras i fordonet.

3.

Hytt

Hytten ska vara utrustad med styrmekanism, ratt, instrumentpanel samt förar- och passagerarsäte. Ratten och sätena ska vara inställda i normalläge enligt tillverkarens specifikationer.

4.

Hyttens förankring

Vid provning A ska hytten vara monterad på ett fordon. Vid provningarna B och C kan tillverkaren välja mellan att ha hytten monterad på ett fordon eller på en separat ram. Fordonet eller ramen ska göras fast enligt anvisningarna i tillägg 1 till den här bilagan.

5.

Frontalkollisionsprovning (provning A)

Figur 1

Frontalkollisionsprovning (provning A)

Image 4

5.1

Slagelementet ska vara av stål och dess massa ska vara jämnt fördelad. Massan ska vara minst 1 500 kg. Dess träffyta, som ska vara rektangulär och flat, ska vara 2 500 mm bred och 800 mm hög (se b och h i figur 1). Kanterna ska vara rundade med en krökningsradie på 10 mm ±5 mm.

5.2

Slagelementet ska ha en styv konstruktion. Det ska hänga fritt i två balkar som är fast förankrade i slagelementet och befinner sig minst 1 000 mm från varandra (se f i figur 1). Balkarna ska vara minst 3 500 mm långa från upphängningsaxeln till slagelementets geometriska mittpunkt (L i figur 1).

5.3

Slagelementet ska vara placerat så att följande uppnås i vertikalt läge:

5.3.1

Slagelementets träffyta nuddar fordonets främsta del.

5.3.2

Slagelementet tyngdpunkt är c = 50 + 5/–0 mm under förarsätets R-punkt.

5.3.3

Slagelementets tyngdpunkt befinner sig i fordonets längsgående mittplan.

5.4

Slagelementet ska träffa hytten framifrån i riktning mot hyttens bakre del. Träffriktningen ska vara horisontell och parallell med fordonets längsgående mittplan.

5.5

Islagsenergin ska vara

5.5.1

29,4 kJ för fordon av kategori N1 och av kategori N2 med en bruttovikt på högst 7,5 ton.

5.5.2

55 kJ för fordon av kategori N3 och av kategori N2 med en bruttovikt på över 7,5 ton.

6.

Islagsprovning av främre stolpar (provning B)

Figur 2

Islagsprovning av främre stolpar (provning B)

Image 5

6.1

Slagelementet ska vara styvt och dess massa ska vara jämnt fördelad. Massan ska vara minst 1 000 kg. Slagelementet ska vara cylinderformat med en diameter d på 600 ±50 mm och en längd b på minst 2 500 mm. Slagelementets kanter ska vara rundade med en krökningsradie på minst 1,5 mm.

6.2

Slagelementet ska ha en styv konstruktion. Det ska hänga fritt i två balkar som är fast förankrade i slagelementet och befinner sig minst f = 1 000 mm från varandra. Balkarna ska vara minst L = 3 500 mm långa från upphängningsaxeln till slagelementets geometriska mittpunkt.

6.3

Slagelementet ska vara placerat så att följande uppnås när dess upphängning är i vertikalt läge:

6.3.1

Slagelementets träffyta nuddar hyttens främsta del.

6.3.2

Slagelementets längsgående mittlinje är horisontell och vinkelrät mot hyttens längsgående vertikala mittplan.

6.3.3

Slagelementets tyngdpunkt befinner sig mittemellan övre och undre vindruteramen, mätt längs vindrutan och hyttens längsgående vertikala mittplan.

6.3.4

Tyngdpunkten befinner sig i hyttens längsgående mittplan.

6.3.5

Slagelementets längd är jämnt fördelad över fordonets bredd, och överlappar hela bredden av båda A-stolparna.

6.4

Slagelementet ska träffa hytten framifrån i riktning mot hyttens bakre del. Träffriktningen ska vara horisontell och parallell med fordonets längsgående mittplan.

6.5

Islagsenergin ska vara 29,4 kJ.

7.

Provning av takets styrka (provning C)

Figur 3

Provning av takets styrka (provning C)

Image 6

7.1

För fordon av kategori N2 med en bruttovikt på över 7,5 ton och fordon av kategori N3 ska båda provningarna i punkterna 7.3 och 7.4 utföras, i den ordningen, på samma hytt.

7.2

För fordon av kategori N2 med en bruttovikt på högst 7,5 ton och fordon av kategori N1 ska endast provningen i punkt 7.4 utföras.

7.3

Dynamisk förbelastning av fordon av kategori N2 med en bruttovikt på över 7,5 ton och fordon av kategori N3 (se P1 i figur 3)

7.3.1

Slagelementet ska vara styvt och dess massa ska vara jämnt fördelad. Massan ska vara minst 1 500 kg.

7.3.2

Slagelementets träffyta ska vara rektangulär och flat. Slagelementet ska vara så stort att när det har placerats enligt punkt 7.3.3 så vidrör ingen av dess kanter hytten.

Om en pendel används som slagelement ska den hänga fritt i två balkar som är fast förankrade i pendeln och befinner sig minst 1 000 mm från varandra. Avståndet från upphängningsaxeln till slagelementets geometriska mittpunkt får inte vara mindre än 3 500 mm.

7.3.3

Vid islaget ska slagelementet och/eller hytten vara placerad så att följande uppnås i islagsögonblicket:

7.3.3.1

Slagelementets träffyta befinner sig i 20 graders vinkel mot hyttens längsgående mittplan. Antingen slagelementet eller hytten får lutas. Om slagelementet är en pendel ska hytten placeras i horisontellt läge och får inte lutas.

7.3.3.2

Slagelementets träffyta täcker hela längden av hyttens ovansida.

7.3.3.3

Slagelementets längsgående mittlinje är horisontell och parallell med hyttens längsgående mittplan.

7.3.4

Slagelementet ska träffa hyttens översida på så sätt att bestämmelserna i punkt 7.3.3 är uppfyllda i islagsögonblicket. Islagsriktningen ska vara vinkelrät mot slagelementets yta och mot hyttens längsgående mittlinje. Slagelementet eller hytten får röra sig, förutsatt att kraven på positionering är uppfyllda i islagsögonblicket.

7.3.5

Islagsenergin ska vara minst 17,6 kJ.

7.4

Provning av takets styrka (se P2 i figur 3)

7.4.1

Belastningsanordningen ska vara av stål och dess massa ska vara jämnt fördelad.

7.4.2

Dess träffyta ska vara rektangulär och flat. Anordningen ska vara så stor att när den har placerats enligt punkt 7.4.4 så vidrör ingen av dess kanter hytten.

7.4.3

Ett linjärt lagersystem får finnas mellan anordningen och den konstruktion som den hålls uppe av, så att hyttaket kan röra sig i sidled bort från den sida som träffades vid islaget under förbelastningen enligt punkt 6.3, i tillämpliga fall.

7.4.4

Belastningsanordningen ska vara placerad på så vis att följande uppnås under provningen:

7.4.4.1

Den är parallell med chassits x-y-plan.

7.4.4.2

Den rör sig parallellt med chassits vertikala axel.

7.4.4.3

Dess träffyta täcker hela hyttens tak.

7.4.5

En statisk belastning ska anbringas på hyttaket via belastningsanordningen. Belastningen ska motsvara fordonets högsta tillåtna främre axeltryck, dock högst 98 kN.

Tillägg 1

INSTRUKTIONER FÖR FASTSÄTTNING AV FORDON I PROVBÄNKEN

1.

Allmänna anvisningar för fastsättning

1.1

Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att fordonet inte rör sig nämnvärt under provningen. Därför ska handbromsen dras åt, en växel läggas i och framhjulen kilas fast med stoppklossar.

1.2

Förankringskedjor och förankringslinor

Alla förankringskedjor och förankringslinor ska vara av stål och ska kunna motstå en dragbelastning på minst 10 ton.

1.3

Blockering av chassiramen

Chassiramens längsgående delar ska stöttas med träblock, styva kompositblock och/eller justerbara metallfästen över hela sin bredd och i minst 150 mm i längdriktningen. Blockens främre kanter får inte befinna sig framför hyttens bakersta punkt, och inte heller bakom hjulbasens mittpunkt (se figur 1 nedan). På tillverkarens begäran ska chassiramen ställas in i det läge den har när den är belastad.

1.4

Fastgöring i längdriktningen

Chassiramens rörelse bakåt ska begränsas med hjälp av kedjor eller linor A, som görs fast i ramens främre del symmetriskt i förhållande till ramens längsgående axel. Fästpunkterna ska vara minst 600 mm från varandra. När kedjorna eller linorna är spända ska de bilda en nedåtriktad vinkel på högst 25° mot horisontalplanet, och deras projektion i horisontalplanet ska bilda en vinkel på högst 10° mot fordonets längsgående axel (se figur 1 nedan). Kedjorna eller linorna får korsa varandra.

1.5

Åtdragning av kedjor eller linor samt fastgöring baktill

För provningarna A och B ska kedjan eller linan С först sättas under en belastning på cirka 1 kN. Allt slack i de fyra kedjorna eller linorna A och B ska sedan elimineras, och kedjan eller linan C ska utsättas för en dragpåkänning på minst 10 kN. Vinkeln för kedjan eller linan C mot horisontalplanet får inte vara större än 15°. En vertikal blockeringskraft på minst 500 N ska anbringas på punkt D mellan chassiramen och marken (se figur 1 nedan). För provning C ska kedjorna eller linorna B ersättas med kedjorna eller linorna E och F (se figur 2 nedan).

1.6

Likvärdig montering

På tillverkarens begäran får provningen utföras med hytten monterad på en specialram, förutsatt att det påvisas att denna monteringsmetod är likvärdig med montering på fordonet.

2.

Frontalkollision

2.1

Hytt monterad på fordonet

Provning A ska tillämpas på en hytt som är monterad på fordonet enligt punkt 1.

2.1.1

Fastgöring i sidled

Rörelser i sidled ska begränsas med hjälp av kedjor eller linor B, som görs fast i chassiramen symmetriskt i förhållande till ramens längsgående axel. Fästpunkterna på chassit får inte befinna sig mer än 5 m eller mindre än 3 m från fordonets front. När kedjorna eller linorna är spända ska de bilda en nedåtriktad vinkel på högst 20° mot horisontalplanet och deras projektion i horisontalplanet ska bilda en vinkel på minst 25° och högst 45° mot fordonets längsgående axel (se figur 1 nedan).

2.2

Hytt monterad på en ram

Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att hytten inte rör sig nämnvärt under provningen.

3.

Islagsprovning av främre stolpar

3.1

Hytt monterad på fordonet

Provning B ska tillämpas på en hytt som är monterad på fordonet enligt punkt 1.

3.1.1

Fastgöring i sidled

Rörelser i sidled ska begränsas med hjälp av kedjor eller linor B, som görs fast i chassiramen symmetriskt i förhållande till ramens längsgående axel. Fästpunkterna på chassit får inte befinna sig mer än 5 m eller mindre än 3 m från fordonets front. När kedjorna eller linorna är spända ska de bilda en nedåtriktad vinkel på högst 20° mot horisontalplanet och deras projektion i horisontalplanet ska bilda en vinkel på minst 25° och högst 45° mot fordonets längsgående axel (se figur 1 nedan).

3.2

Hytt monterad på en ram

Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att hytten inte rör sig nämnvärt under provningen.

4.

Takets styrka

4.1

Hytt monterad på fordonet

Provning C ska tillämpas på en hytt som är monterad på fordonet enligt punkt 1.

4.1.1

Blockering av chassiramen

Utan hinder av vad som sägs i punkt 1.3 ska ytterligare ett stöd placeras under båda sidorna av de längsgående delarna på chassiramens främre del.

4.1.2

Fastgöring i sidled

Rörelser i sidled ska begränsas med hjälp av kedjor eller linor E och F, som görs fast i chassiramen symmetriskt i förhållande till ramens längsgående axel.

Fästpunkterna för fastgöring av kedjorna eller linorna E på chassit får inte befinna sig mer än 5 m eller mindre än 3 m från fordonets front.

Fästpunkterna för fastgöring av kedjorna eller linorna F på chassit ska befinna sig mellan framaxelns mittpunkt och fordonets front.

När kedjorna eller linorna är spända ska de bilda en nedåtriktad vinkel på högst 20° mot horisontalplanet och deras projektion i horisontalplanet ska bilda en vinkel på 90° ± 5° mot fordonets längsgående axel (se figur 2 nedan).

4.2

Hytt monterad på en ram

Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att ramen inte rör sig nämnvärt under provningen.

Figur 1

Frontalkollisionsprovning och islagsprovning av främre stolpar

Hytten är monterad på fordonet

Image 7

Figur 2

Provning av takets styrka

Hytten är monterad på fordonet

Image 8


Tillägg 2

DOCKA SOM SKA ANVÄNDAS FÖR ATT KONTROLLERA ÖVERLEVNADSUTRYMMET

Image 9

Mått

Namn

Beskrivning

Mått i mm

AA

Huvudets bredd

153

AB

Huvudets och nackens sammanlagda höjd

244

D

Avstånd från huvudets ovansida till axelleden

359

E

Vadens djup

106

F

Höjd från sätet till axelns ovansida

620

J

Armstödets höjd

210

M

Knähöjd

546

O

Bröstdjup

230

P

Avstånd från ryggstödet till knät

595

R

Avstånd från armbågen till fingertoppen

490

S

Fotens längd

266

T

Huvudets längd

211

U

Höjd från sätet till huvudets ovansida

900

V

Axelbredd

453

W

Fotens bredd

77

a

Avstånd mellan höfternas mittpunkter

172

b

Bröstbredd

305

c

Höjd på huvud och haka

221

d

Underarmens tjocklek

94

e

Avstånd mellan bröstkorgens vertikala mittlinje och huvudets baksida

102

f

Avstånd mellan axelled och armbågsled

283

g

Knäledens höjd från marken

505

h

Lårbredd

165

i

Lårhöjd (sittande)

565

j

Avstånd från huvudets ovansida till H-punkten

819

k

Avstånd mellan höftled och knäled

426

m

Fotledens höjd över marken

89

θ1

Benens vridning i sidled

20°

θ2

Benens vridning uppåt

45°


BILAGA 4

FÖRFARANDE FÖR BESTÄMNING AV H-PUNKTEN OCH DEN VERKLIGA BÅLVINKELN FÖR SITTPLATSER I MOTORFORDON (1)

 


(1)  Förfarandet beskrivs i bilaga 1 till den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


Tillägg 1

BESKRIVNING AV DEN TREDIMENSIONELLA H-PUNKTSMASKINEN (3D H-MASKIN) (1)

 


(1)  3D H-maskinen beskrivs i tillägg 1 till bilaga 1 till den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


Tillägg 2

TREDIMENSIONELLT REFERENSSYSTEM (1)

 


(1)  Enligt beskrivning i tillägg 2 till bilaga 1 till den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


BILAGA 5

REFERENSDATA AVSEENDE SITTPLATSER (1)

 


(1)  Enligt beskrivning i tillägg 3 till bilaga 1 till den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.