ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 279I

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
31 oktober 2019


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1795 av den 24 oktober 2019 om ändring av förordningarna (EU) 2019/501 och (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder ( 1 )

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1796 av den 24 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)

4

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1797 av den 24 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten

7

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut 2019/1798 av den 14 oktober 2019 om utnämning av den europeiska chefsåklagaren vid Europeiska åklagarmyndigheten ( EUT L 274, 28.10.2019 )

11

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 279/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1795

av den 24 oktober 2019

om ändring av förordningarna (EU) 2019/501 och (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91.1 och 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) sin avsikt att utträda ur unionen enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)

Som förberedelse för den eventualitet att Förenade kungariket skulle utträda ur unionen utan ett avtal den 30 mars 2019, antogs den 25 mars 2019 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/501 (3) i syfte att säkerställa grundläggande gods- och passagerartrafik på väg mellan unionen och Förenade kungariket och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/502 (4) i syfte att säkerställa grundläggande lufttrafikförbindelser mellan unionen och Förenade kungariket.

(3)

Efter att ha godkänt en första förlängning den 22 mars 2019 antog Europeiska rådet den 11 april 2019 beslut (EU) 2019/584 (5), i vilket det, efter ytterligare en begäran från Förenade kungariket, beslutade att ytterligare förlänga den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 31 oktober 2019. Såvida inte ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket har trätt i kraft senast dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket, eller Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att förlänga den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget en tredje gång, kommer den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget att löpa ut den 31 oktober 2019.

(4)

Förordning (EU) 2019/501 upphör att vara tillämplig den 31 december 2019 och förordning (EU) 2019/502 upphör att vara tillämplig den 30 mars 2020. För att beakta konsekvenserna av förlängningen med sju månader av den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget, bör tillämpningsperioden för dessa förordningar förlängas, med beaktande av de grundläggande principer som ligger till grund för beredskapsåtgärder och deras ursprungligen avsedda tillämpningsperioder.

(5)

Med tanke på förlängningen med sju månader av den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget, bör tillämpningsperioden för förordning (EU) 2019/501 förlängas med sju månader till och med den 31 juli 2020, för att bibehålla en tillämpningsperiod på nio månader från Förenade kungarikets utträde ur unionen, vilket var den ursprungliga avsikten, och att säkerställa att den förordningens mål att tillfälligt upprätthålla vägförbindelser vid Förenade kungarikets utträde ur unionen uppnås med avseende på förordningens tillämpningsperiod.

(6)

Det är nödvändigt att säkerställa att passagerare kan tas upp och släppas av i gränsregionen i Irland inom ramen för internationell linjetrafik och speciell linjetrafik för persontransporter mellan Irland och Nordirland under samma period på sex månader som ursprungligen avsågs. Därför bör hänvisningen till den slutdag som avses i artikel 2.3 d i förordning (EU) 2019/501 ersättas med en hänvisning till en period på sex månader från och med den dag då den förordningen börjar tillämpas.

(7)

För att säkerställa kontinuitet när det gäller att ta upp och släppa av passagerare i gränsregionen i Irland inom ramen för internationell linjetrafik och speciell linjetrafik för persontransporter mellan Irland och Nordirland, bör giltigheten för tillstånd för bussoperatörer från Förenade kungariket vilken avses i artikel 4.3 i förordning (EU) 2019/501 också anpassas till den nya dag då den förordningen upphör att vara tillämplig.

(8)

Kommissionens tidsfrist för att utöva de delegerade befogenheter som avses i artikel 11.1 i förordning (EU) 2019/501 bör anpassas till den nya dag då den förordningen upphör att vara tillämplig.

(9)

Med tanke på förlängningen med sju månader av den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget och om inga anpassningar görs, skulle förordning (EU) 2019/502 vara tillämplig under mindre än hälften av den ursprungligen planerade perioden, om förordningen skulle upphöra att vara tillämplig den 30 mars 2020. Detta skulle avsevärt begränsa den period under vilken brittiska lufttrafikföretag skulle kunna flyga in i unionen. För att återspegla den ursprungligen planerade tillämpningsperioden bör tillämpningsperioden för förordning (EU) 2019/502 därför förlängas med sju månader. För att sammanfalla med den sista dagen av Iatas sommarsäsong 2020 bör förordning (EU) 2019/502 upphöra att vara tillämplig senast den 24 oktober 2020.

(10)

Med tanke på ärendets brådskande karaktär, som följer av Förenade kungarikets utträde ur unionen, ansågs det vara lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(11)

Denna förordning bör brådskande träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och bör tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket. Den bör dock inte tillämpas om ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i EU-fördraget har trätt i kraft senast den dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) 2019/501

Förordning (EU) 2019/501 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.3d ska ersättas med följande:

”d)

passagerare tas upp eller släpps av i gränsregionen i Irland inom ramen för internationell linjetrafik och speciell linjetrafik mellan Irland och Nordirland, för en period på sex månader från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas i enlighet med artikel 12 andra stycket.”

2.

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   De tillstånd som förblir giltiga enligt punkt 2 i denna artikel får fortsätta att användas för de syften som specificeras i punkt 1 i denna artikel, om tillstånden har förnyats på samma villkor, eller ändrats när det gäller hållplatser, avgifter eller tidtabell, och med förbehåll för de bestämmelser och förfaranden som anges i artiklarna 6–11 i förordning (EG) nr 1073/2009 för en period som inte sträcker sig längre än till och med den 31 juli 2020.”

3.

Artikel 11.1 ska ersättas med följande:

”1.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.2 och 8.2 ska ges till kommissionen till och med den 31 juli 2020.”

4.

I artikel 12 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Denna förordning ska upphöra att vara tillämplig den 31 juli 2020.”

Artikel 2

Ändring av förordning (EU) 2019/502

Artikel 16.4 b ska ersättas med följande:

”b)

Den 24 oktober 2020.”

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket enligt artikel 50.3 i EU-fördraget.

Denna förordning ska dock inte tillämpas om ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i EU-fördraget har trätt i kraft senast dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 24 oktober 2019.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

T. TUPPURAINEN

Ordförande


(1)  Yttrande av den 25 september 2019 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 oktober 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 24 oktober 2019.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/501 av den 25 mars 2019 om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller transporter av gods och passagerare på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen (EUT L 85 I, 27.3.2019, s. 39).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/502 av den 25 mars 2019 om gemensamma bestämmelser för grundläggande lufttrafikförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen (EUT L 85 I, 27.3.2019, s. 49).

(5)  Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 11 april 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 101, 11.4.2019, s. 1).


31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 279/4


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1796

av den 24 oktober 2019

om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 175 tredje stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 (3) inrättades Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) för den fleråriga budgetramen från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013. Fonden inrättades för att unionen ska kunna visa solidaritet med arbetstagare som förlorat sina jobb till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering.

(2)

Som ett led i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa utvidgades tillämpningsområdet för fonden år 2009 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 (4) i syfte att inkludera stöd för arbetstagare som blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 (5) inrättades fonden för den fleråriga budgetramen från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2020. Förordningen utvidgade även tillämpningsområdet för fonden till att omfatta inte bara uppsägningar till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering och uppsägningar till följd av en allvarlig ekonomisk störning som orsakas av en fortsättning på den globala finansiella och ekonomiska kris som behandlades i förordning (EG) nr 546/2009, utan också uppsägningar till följd av nya globala finansiella och ekonomiska kriser. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (6) ändrades dessutom förordning (EU) nr 1309/2013 för att införa bland annat regler som gör det möjligt för fonden att i undantagsfall täcka gemensamma ansökningar som involverar små och medelstora företag belägna i en region och verksamma i olika ekonomiska sektorer som definieras som en huvudgrupp i Nace Rev. 2, om den ansökande medlemsstaten visar att sådana små och medelstora företag är den huvudsakliga eller den enda typen av företag i den regionen.

(4)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) sin avsikt att utträda ur unionen enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(5)

Efter att ha godkänt en första förlängning den 22 mars 2019 antog Europeiska rådet den 11 april 2019 beslut (EU) 2019/584 (7), i vilket det, efter ytterligare en begäran från Förenade kungariket, beslutade att ytterligare förlänga den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 31 oktober 2019. Såvida inte ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket har trätt i kraft senast dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket, eller Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att förlänga den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget en tredje gång, kommer den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget att löpa ut den 31 oktober 2019.

(6)

Om Förenade kungariket utträder ur unionen utan ett avtal om utträde är det sannolikt att vissa branscher och tjänster påverkas negativt av detta genom att människor som arbetar i de sektorerna blir uppsagda. Denna förordning bör ändra förordning (EU) nr 1309/2013 i syfte att specificera att sådana uppsägningar omfattas av fondens tillämpningsområde. Detta skulle säkerställa att fonden kan reagera effektivt genom att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda inom områden, sektorer, territorier eller på arbetsmarknader som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning på grund av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan ett avtal om utträde.

(7)

Med tanke på ärendets brådskande karaktär, som följer av Förenade kungarikets utträde ur unionen, ansågs det vara lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(8)

Denna förordning bör brådskande träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och den bör tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket. Den bör dock inte tillämpas om ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i EU-fördraget har trätt i kraft senast den dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EU) nr 1309/2013

I artikel 2 i förordning (EU) nr 1309/2013 ska led a ersättas med följande:

”a)

arbetstagare som sagts upp och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering, som lett till i synnerhet att importen till unionen kraftigt ökar, att unionens handel med varor och tjänster förändras radikalt, att unionens marknadsandelar inom en viss sektor snabbt minskar eller att ekonomisk verksamhet flyttas ut till tredjeländer, eller till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan ett avtal om utträde, förutsatt att uppsägningarna får betydande negativa konsekvenser för den lokala, regionala eller nationella ekonomin,”.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket enligt artikel 50.3 i EU-fördraget.

Denna förordning ska dock inte tillämpas om ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i EU-fördraget har trätt i kraft senast dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 24 oktober 2019.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

T. TUPPURAINEN

Ordförande


(1)  Yttrande av den 25 september 2019 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 oktober 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 24 oktober 2019.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 406, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 167, 29.6.2009, s. 26).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(7)  Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 11 april 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 101, 11.4.2019, s. 1).


31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 279/7


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1797

av den 24 oktober 2019

om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)

Efter en begäran från Förenade kungariket beviljade Europeiska rådet en första förlängning den 22 mars 2019 (3). Efter en begäran från Förenade kungariket beslutade Europeiska rådet den 11 april 2019 (4) att ytterligare förlänga den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 31 oktober 2019. Såvida inte ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket har trätt i kraft senast dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket, eller Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att förlänga den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget en tredje gång, kommer den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget att löpa ut den 31 oktober 2019, och Förenade kungariket kommer att utträda ur unionen utan avtal och bli ett tredjeland den 1 november 2019.

(3)

Det avtal om utträde som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 25 april 2019 (5) (nedan kallat utträdesavtalet) innehåller villkor för tillämpningen av bestämmelser i unionsrätten på Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket. Om utträdesavtalet träder i kraft kommer den gemensamma fiskeripolitiken att vara tillämplig på Förenade kungariket under en övergångsperiod i enlighet med utträdesavtalet och den kommer att upphöra att vara tillämplig vid utgången av den perioden.

(4)

Såsom föreskrivs i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 (6) och i Förenta nationernas avtal om genomförande av de bestämmelser i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd av den 4 augusti 1995 (7) är parterna skyldiga att genom lämpliga bevarande- och förvaltningsåtgärder säkerställa att de levande marina resurserna hålls på nivåer där de inte hotas av överexploatering.

(5)

Följaktligen är det nödvändigt att säkerställa att de kombinerade fångstmöjligheter som finns tillgängliga för unionen och Förenade kungariket säkerställer en hållbar förvaltning av de relevanta bestånden.

(6)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (8) fastställs reglerna för utfärdande och förvaltning av fisketillstånd för fiskefartyg i vatten som står under ett tredjelands överhöghet eller jurisdiktion och för tredjelands fiskefartyg som bedriver fiskeinsatser i unionens vatten.

(7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/498 (9) ändrade förordning (EU) 2017/1403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten. Den ändringen skulle möjliggöra fortsatt fisketillträde för unionens och Förenade kungarikets fartyg till varandras vatten. Det infördes också ett flexibelt system som skulle göra det möjligt för unionen att utbyta kvoter med Förenade kungariket efter det att fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket. Tillämpningsperioden för dessa bestämmelser behöver förlängas så att det blir möjligt för unionen och Förenade kungariket att utfärda fisketillstånd för fiskeverksamhet i varandras vatten i avsaknad av ett fiskeavtal med Förenade kungariket i egenskap av tredjeland, under förutsättning att förvaltningen av de relevanta bestånden förblir hållbar och sker i enlighet med villkoren i reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken och i rådets förordningar om fastställande av fiskemöjligheter.

(8)

Fiskemöjligheterna för 2019 och, i fråga om djuphavsbestånd, för 2019 och 2020, fastställdes (10) medan Förenade kungariket fortfarande var en medlemsstat. Dessa fiskemöjligheter utgör grunden för hållbarheten i denna fiskeverksamhet. När det gäller alla andra fiskemöjligheter för 2020 är det väsentligt att säkerställa att de är hållbara.

(9)

Om utträdesavtalet inte ratificeras senast den 31 oktober 2019 och om Förenade kungariket utträder ur unionen den 1 november 2019 är det inte säkert att det blir möjligt för unionen och Förenade kungariket att ingå ett gemensamt arrangemang om fiskemöjligheterna för berörda bestånd för 2020 i tillräckligt god tid före rådets (fiske) möte i december 2019, vid vilket det är planerat att fastställa fiskemöjligheterna för det följande året. Den omständigheten att ett gemensamt arrangemang saknas hindrar emellertid inte i sig att unionen och Förenade kungariket beviljar varandra tillträde till varandras vatten. De skulle i så fall kunna utfärda fisketillstånd till varandras fiskefartyg förutsatt att båda uppfyller villkoren för en hållbar förvaltning av de relevanta bestånden.

(10)

Därför kommer unionen, mot bakgrund av de bestämmelser och villkor som fastställs i förordning (EU) 2017/2403 och som en förutsättning för utfärdande av fisketillstånd, att behöva göra en bedömning av huruvida den kombinerade effekten av de fiskeinsatser som fastställts i förvaltningsåtgärder som införts av unionen och Förenade kungariket för 2020 är förenlig med en hållbar förvaltning av de berörda bestånden.

(11)

Bedömningen av huruvida Förenade kungarikets och unionens kombinerade fiskemöjligheter är förenliga med en hållbar förvaltning av de berörda bestånden ska göras mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden för de berörda bestånden, relevanta bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (11) samt de kriterier och parametrar som anges i tillämpliga förvaltningsplaner som är i kraft och i de relevanta rådsförordningar som fastställer fiskemöjligheterna för 2020.

(12)

Om sådan förenlighet kan säkerställas är det viktigt att upprätthålla möjligheten till arrangemang för fortsatt ömsesidigt fisketillträde för unionens och Förenade kungarikets fiskefartyg till unionens och Förenade kungarikets vatten under 2020, mot bakgrund av fiskets betydelse för många kustsamhällens ekonomiska försörjning.

(13)

Därför bör tillämpningen av alla åtgärder rörande fiskeinsatser som föreskrivs i de beredskapsåtgärder som antas enligt förordning (EU) 2019/498 förlängas till att omfatta år 2020, och förordning (EU) 2017/2403 bör ändras i enlighet med detta.

(14)

Denna förordnings territoriella tillämpningsområde och hänvisningar i denna förordning till Förenade kungariket inbegriper inte Gibraltar.

(15)

Denna förordning bör av brådskande skäl träda i kraft så snart som möjligt och bör tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket, såvida inte ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket har trätt i kraft senast den dagen. Den bör tillämpas till och med den 31 december 2020.

(16)

Med tanke på ärendets brådskande karaktär, som följer av Förenade kungarikets utträde ur unionen, ansågs det vara lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(17)

För att möjliggöra fiske för aktörer både i unionen och i Förenade kungariket i enlighet med de relevanta fiskemöjligheter som tilldelats dem, bör fisketillstånd för verksamhet i unionsvatten beviljas Förenade kungarikets fiskefartyg endast om och i den mån kommissionen försäkrar sig om att Förenade kungariket beviljar unionsfiskefartyg rätt till tillträde för att bedriva fiskeinsatser i Förenade kungarikets vatten på grundval av ömsesidighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 2017/2403 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 18a ska ”den 31 december 2019” ersättas med ”den 31 december 2020”.

2.

I artikel 38a ska ”den 31 december 2019” ersättas med ”den 31 december 2020”.

3.

Artikel 38b ska ersättas med följande:

Artikel 38b

Fiskeinsatser som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg

Förenade kungarikets fiskefartyg får bedriva fiskeinsatser i unionens vatten i enlighet med villkoren i rådets förordningar om fastställande av fiskemöjligheter för 2019 och 2020, förutsatt att de kombinerade fiskemöjligheter som fastställts av både unionen och Förenade kungariket är förenliga med en hållbar förvaltning av de relevanta bestånden i enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013.”

4.

I artikel 38c.2 ska led f ersättas med följande:

”f)

I tillämpliga fall, om fiskemöjligheter finns tillgängliga för Förenade kungariket enligt artikel 38b.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket enligt artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 31 december 2020.

Denna förordning ska dock inte tillämpas om ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i EU-fördraget har trätt i kraft senast dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 24 oktober 2019.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

D. M. SASSOLI

På rådets vägnar

Ordförande

T. TUPPURAINEN


(1)  Yttrande av den 25 september 2019 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 oktober 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 24 oktober 2019.

(3)  Europeiska rådets beslut (EU) 2019/476 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 22 mars 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(4)  Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 11 april 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 101, 11.4.2019, s. 1).

(5)  Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT C 144 I, 25.4.2019, s. 1).

(6)  Förenta nationernas havsrättskonvention och avtalet av den 28 juli 1994 om genomförande av del XI i denna konvention (EGT L 179, 23.6.1998, s. 3).

(7)  EGT L 189, 3.7.1998, s. 16.

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/498 av den 25 mars 2019 om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten (EUT L 85 I, 27.3.2019, s. 25).

(10)  Rådets förordning (EU) 2019/124 av den 30 januari 2019 om fastställande för år 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 29, 31.1.2019, s. 1) och rådets förordning (EU) 2018/2025 av den 17 december 2018 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020 (EUT L 325, 20.12.2018, s. 7).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).


Rättelser

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 279/11


Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut 2019/1798 av den 14 oktober 2019 om utnämning av den europeiska chefsåklagaren vid Europeiska åklagarmyndigheten

( Europeiska unionens officiella tidning L 274 av den 28 oktober 2019 )

På första sidan, i innehållsförteckningen och i rubriken på sidan 1:

Istället för:

”Europaparlamentets och rådets beslut 2019/1798 av den 14 oktober 2019 om utnämning av den europeiska chefsåklagaren vid Europeiska åklagarmyndigheten”,

ska det stå:

”Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/1798 av den 23 oktober 2019 om utnämning av den europeiska chefsåklagaren vid Europeiska åklagarmyndigheten”,

På sidan två

Istället för:

”Utfärdat i Luxemburg den 14 oktober 2019.”,

ska det stå:

“Utfärdat i Strasbourg den 23 oktober 2019.”.