ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 243

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
23 september 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/1574 av den 20 september 2019 om genomförande av artikel 17.3 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

1

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1575 av den 16 september 2019 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller de externa revisorerna för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

4

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2019/1576 av den 20 september 2019 om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

6

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg ( EUT L 201, 27.7.2012 )

9

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

23.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1574

av den 20 september 2019

om genomförande av artikel 17.3 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 224/2014 av den 10 mars 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken (1), särskilt artikel 17.3,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 224/2014.

(2)

Den 6 september 2019 uppdaterade FN:s säkerhetsråds kommitté inrättad enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013) uppgifterna rörande en person som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2019.

På rådets vägnar

S. MARIN

Ordförande


(1)  EUT L 70, 11.3.2014, s. 1.


BILAGA

Uppgifterna avseende den person som förtecknas nedan ska ersättas med följande uppgifter:

A.   Personer

2.

Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam, b) Nourreldine Adam, c) Nourreddine Adam, d) Mahamat Nouradine Adam), e) Mohamed Adam Brema Abdallah

Befattning: a) general, b) säkerhetsminister, c) generaldirektör för extraordinära kommittén för försvar av demokratiska landvinningar (Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements).

Födelsedatum: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) den 1 januari 1970 e) den 1 januari 1971

Födelseort: a) Ndele, Centralafrikanska republiken b) Algenana, Sudan

Nationalitet: a) centralafrikansk b) sudanesisk

Passnr: a) D00001184 (centralafrikanskt pass) b) nr: P04838205, utfärdat den 10 juni 2018. (Utfärdat i Bahri, Sudan. Upphör att gälla den 9 juni 2023. Pass utfärdat för Mohamed Adam Brema Abdallah)

Nationellt id-nummer: a) 202-2708-8368 (Sudan)

Adress: a) Birao, Centralafrikanska republiken b) Sudan

Uppförd på FN-förteckningen: den 9 maj 2014

Övriga upplysningar: Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Nourredine fördes upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 36 i resolution 2134 (2014) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”.

Ytterligare information:

Noureddine är en av de ursprungliga ledarna för Séléka. Han har identifierats som både general och ordförande för en väpnad rebellgrupp inom Séléka, Central PJCC, formellt känd som Konventet av patrioter för rättvisa och fred (också känd under förkortningen CPJP). Noureddine ledde tidigare utbrytargruppen ”Fundamental” från Konventet av patrioter för rättvisa och fred (CPJP/F) och var då under offensiver i det tidigare upproret i Centralafrikanska republiken mellan början av december 2012 och mars 2013 militär samordnare för f.d. Séléka. Utan Noureddines hjälp och nära förbindelser med tchadiska specialstyrkor skulle Séléka troligtvis inte ha kunna överta makten från den tidigare presidenten för Centralafrikanska republiken, François Bozize.

Efter Catherine Samba-Panzas utnämning till interimspresident den 20 januari 2014 har han varit en central figur bakom f.d. Sélékas taktiska tillbakadragande i Sibut, som ett led i hans plan att skapa en muslimsk bas i norra delen av landet. Han har tydligt uppmanat sina styrkor att inte hörsamma föreläggandena från övergångsregeringen och de militära ledarna för det Afrikaledda internationella stöduppdraget i Centralafrikanska republiken (Misca). Noureddine leder aktivt f.d. Séléka, de tidigare styrkor inom Séléka som enligt uppgift upplöstes av Djotodia i september 2013, och leder operationer mot kristna områden, och fortsätter att ge betydande stöd och ledning till f.d. Séléka som verkar i Centralafrikanska republiken.

Nourredine fördes även upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 37 b i resolution 2134 (2014) för ”deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt”.

Efter det att Séléka tog över kontrollen av Bangui den 24 mars 2013 utnämndes Nourredine Adam till säkerhetsminister, och därefter till generaldirektör för ”extraordinära kommittén för försvar av demokratiska landvinningar” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, en nu inte längre aktiv underrättelsetjänst i Centralafrikanska republiken). Nourredine Adam använde CEDAD som sin personliga politiska polis, och denna låg bakom många fall av godtyckliga gripanden, tortyr och summariska avrättningar. Dessutom var han en av de viktigaste personerna bakom den blodiga operationen i Boy Rabe. I augusti 2013 stormade Sélékastyrkor Boy Rabe, ett område i Centralafrikanska republiken som anses vara ett fäste för anhängare till François Bozize och hans etniska grupp. Under förevändning att de sökte efter vapengömmor dödade Sélékatrupper enligt uppgift ett stort antal civila och ägnade sig åt omfattande plundring. När dessa räder spreds till andra områden tog sig tusentals personer som bodde där till den internationella flygplatsen, som ansågs vara en säker plats eftersom där fanns franska trupper, och tog över landningsbanan.

Nourredine fördes även upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 37 d i resolution 2134 (2014) för ”tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av naturresurser”.

I början av 2013 spelade Nourredine en viktig roll inom de nätverk som finansierar f.d. Séléka. Han reste till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten för att samla in pengar till det tidigare upproret. Han agerade också som förmedlare för en tchadisk liga som smugglade diamanter mellan Centralafrikanska republiken och Tchad.


BESLUT

23.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/4


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1575

av den 16 september 2019

om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller de externa revisorerna för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av protokoll nr 4 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 27.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation av den 25 juli 2019 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24) (1), och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta bör granskas av oavhängiga externa revisorer som ECB-rådet har rekommenderat och Europeiska unionens råd har godkänt.

(2)

Förordnandet för de nuvarande externa revisorerna för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, PricewaterhouseCoopers, löper ut efter revisionen avseende räkenskapsåret 2018. Det är därför nödvändigt att utse externa revisorer för räkenskapsåret 2019.

(3)

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta har utsett KPMG till sina externa revisorer för räkenskapsåren 2019–2025.

(4)

ECB-rådet har rekommenderat att KPMG utses till externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta för räkenskapsåren 2019–2025.

(5)

Till följd av ECB-rådets rekommendation bör rådets beslut 1999/70/EG (2) ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i beslut 1999/70/EG ska punkt 15 ersättas med följande:

”15.   KPMG godkänns härmed som externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta för räkenskapsåren 2019–2025.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Europeiska centralbanken.

Utfärdat i Bryssel den 16 september 2019.

På rådets vägnar

T. TUPPURAINEN

Ordförande


(1)  EUT C 283, 21.8.2019, s. 1.

(2)  Rådets beslut 1999/70/EG av den 25 januari 1999 om de nationella centralbankernas externa revisorer (EGT L 22, 29.1.1999, s. 69).


23.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/6


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2019/1576

av den 20 september 2019

om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2013/798/Gusp av den 23 december 2013 om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken (1), särskilt artikel 2c,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 december 2013 antog rådet beslut 2013/798/Gusp.

(2)

Den 6 september 2019 uppdaterade FN:s säkerhetsråds kommitté inrättad enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013) uppgifterna rörande en person som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilagan till beslut 2013/798/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2013/798/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 september 2019.

På rådets vägnar

S. MARIN

Ordförande


(1)  EUT L 352, 24.12.2013, s. 51.


BILAGA

Uppgifterna avseende den person som förtecknas nedan ska ersättas med följande uppgifter:

A.   Personer

”2.

Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam, b) Nourreldine Adam, c) Nourreddine Adam, d) Mahamat Nouradine Adam), e) Mohamed Adam Brema Abdallah

Befattning: a) general, b) säkerhetsminister, c) generaldirektör för extraordinära kommittén för försvar av demokratiska landvinningar (Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements).

Födelsedatum: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) den 1 januari 1970 e) den 1 januari 1971

Födelseort: a) Ndele, Centralafrikanska republiken b) Algenana, Sudan

Nationalitet: a) centralafrikansk b) sudanesisk

Passnr: a) D00001184 (centralafrikanskt pass) b) nr: P04838205, utfärdat den 10 juni 2018. (Utfärdat i Bahri, Sudan. Upphör att gälla den 9 juni 2023. Pass utfärdat för Mohamed Adam Brema Abdallah)

Nationellt id-nummer: a) 202-2708-8368 (Sudan)

Adress: a) Birao, Centralafrikanska republiken b) Sudan

Uppförd på FN-förteckningen: den 9 maj 2014.

Övriga upplysningar: Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Nourredine fördes upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 36 i resolution 2134 (2014) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken’.

Ytterligare information:

Noureddine är en av de ursprungliga ledarna för Séléka. Han har identifierats som både general och ordförande för en väpnad rebellgrupp inom Séléka, Central PJCC, formellt känd som Konventet av patrioter för rättvisa och fred (också känd under förkortningen CPJP). Noureddine ledde tidigare utbrytargruppen ’Fundamental’ från Konventet av patrioter för rättvisa och fred (CPJP/F) och var då under offensiver i det tidigare upproret i Centralafrikanska republiken mellan början av december 2012 och mars 2013 militär samordnare för f.d. Séléka. Utan Noureddines hjälp och nära förbindelser med tchadiska specialstyrkor skulle Séléka troligtvis inte ha kunna överta makten från den tidigare presidenten för Centralafrikanska republiken, François Bozize.

Efter Catherine Samba-Panzas utnämning till interimspresident den 20 januari 2014 har han varit en central figur bakom f.d. Sélékas taktiska tillbakadragande i Sibut, som ett led i hans plan att skapa en muslimsk bas i norra delen av landet. Han har tydligt uppmanat sina styrkor att inte hörsamma föreläggandena från övergångsregeringen och de militära ledarna för det Afrikaledda internationella stöduppdraget i Centralafrikanska republiken (Misca). Noureddine leder aktivt f.d. Séléka, de tidigare styrkor inom Séléka som enligt uppgift upplöstes av Djotodia i september 2013, och leder operationer mot kristna områden, och fortsätter att ge betydande stöd och ledning till f.d. Séléka som verkar i Centralafrikanska republiken.

Nourredine fördes även upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 37 b i resolution 2134 (2014) för ’deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt’.

Efter det att Séléka tog över kontrollen av Bangui den 24 mars 2013 utnämndes Nourredine Adam till säkerhetsminister, och därefter till generaldirektör för ’extraordinära kommittén för försvar av demokratiska landvinningar’ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, en nu inte längre aktiv underrättelsetjänst i Centralafrikanska republiken). Nourredine Adam använde CEDAD som sin personliga politiska polis, och denna låg bakom många fall av godtyckliga gripanden, tortyr och summariska avrättningar. Dessutom var han en av de viktigaste personerna bakom den blodiga operationen i Boy Rabe. I augusti 2013 stormade Sélékastyrkor Boy Rabe, ett område i Centralafrikanska republiken som anses vara ett fäste för anhängare till François Bozize och hans etniska grupp. Under förevändning att de sökte efter vapengömmor dödade Sélékatrupper enligt uppgift ett stort antal civila och ägnade sig åt omfattande plundring. När dessa räder spreds till andra områden tog sig tusentals personer som bodde där till den internationella flygplatsen, som ansågs vara en säker plats eftersom där fanns franska trupper, och tog över landningsbanan.

Nourredine fördes även upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 37 d i resolution 2134 (2014) för ’tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av naturresurser’.

I början av 2013 spelade Nourredine en viktig roll inom de nätverk som finansierar f.d. Séléka. Han reste till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten för att samla in pengar till det tidigare upproret. Han agerade också som förmedlare för en tchadisk liga som smugglade diamanter mellan Centralafrikanska republiken och Tchad.”


Rättelser

23.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/9


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg

( Europeiska unionens officiella tidning L 201 av den 27 juli 2012 )

Sidan 118, artikel 10.1

I stället för:

”… ska domstolarna i den medlemsstat på vars territorium de tillgångar som ingår i kvarlåtenskapen är belägna …”

ska det stå:

”… ska domstolarna i den medlemsstat där tillgångar som ingår i kvarlåtenskapen är belägna …”.

Sidan 119, artikel 10.2

I stället för:

”… ska domstolarna i den medlemsstat där de tillgångar som ingår i kvarlåtenskapen är belägna …”

ska det stå:

”… ska domstolarna i den medlemsstat där tillgångar som ingår i kvarlåtenskapen är belägna …”.