ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 235

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
12 september 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1398 av den 10 september 2019 om utnämning av tre ledamöter i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien

1

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1399 av den 10 september 2019 om ändring av genomförandebeslut 2014/909/EU vad gäller förteckningen över områden som omfattas av skyddsåtgärder avseende den lilla kupskalbaggen i Italien [delgivet med nr C(2019) 6418]  ( 1 )

3

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 84/2019 av den 29 mars 2019 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2019/1400]

5

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 188/2019 av den 10 juli 2019 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2019/1401]

7

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 190/2019 av den 10 juli 2019 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) och bilaga XIX (Konsumentskydd) till EES-avtalet [2019/1402]

9

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1090 av den 26 juni 2019 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet dimetoat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( EUT L 173, 27.6.2019 )

11

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

BESLUT

12.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 235/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1398

av den 10 september 2019

om utnämning av tre ledamöter i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den italienska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020. Den 8 oktober 2018 utnämndes Micaela FANELLI på nytt som ledamot genom rådets beslut (EU) 2018/1510 (4) för att ta hänsyn till hennes nya mandat.

(2)

Två platser som ledamot i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Micaela FANELLI och Catiuscia MARINI har löpt ut.

(3)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att det mandat på grundval av vilket Matteo Luigi BIANCHI (Sindaco del Comune di Morazzone (VA)) föreslogs har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020, som ledamöter

Virginia RAGGI, Sindaco di Roma Capitale,

Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte,

Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (ändrat mandat).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 10 september 2019.

På rådets vägnar

T. TUPPURAINEN

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/994 av den 23 juni 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rådets beslut (EU) 2018/1510 av den 8 oktober 2018 om utnämning av två ledamöter i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien (EUT L 255, 11.10.2018, s. 15).


12.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 235/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1399

av den 10 september 2019

om ändring av genomförandebeslut 2014/909/EU vad gäller förteckningen över områden som omfattas av skyddsåtgärder avseende den lilla kupskalbaggen i Italien

[delgivet med nr C(2019) 6418]

(Endast den italienska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/909/EU (3) fastställs vissa skyddsåtgärder som Italien ska vidta till följd av förekomsten av den lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) i vissa områden, ursprungligen regionerna Kalabrien och Sicilien. Till följd av den epidemiologiska utvecklingen under de senaste åren och ikraftträdandet av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/370 (4) begränsas för närvarande dessa åtgärder till regionen Kalabrien.

(2)

Den 21 juni 2019 underrättade Italien kommissionen om en ny förekomst av den lilla kupskalbaggen på Sicilien. Förteckningen över de områden som omfattas av de skyddsåtgärder som föreskrivs i bilagan till genomförandebeslut 2014/909/EU bör därför utvidgas till att återigen även omfatta regionen Sicilien.

(3)

Genomförandebeslut 2014/909/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellen i bilagan till genomförandebeslut 2014/909/EU ska ersättas med följande:

”Medlemsstat

Områden som ska omfattas av skyddsåtgärder

Italien

Kalabrien: hela regionen

Sicilien: hela regionen”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 10 september 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/909/EU av den 12 december 2014 om vissa skyddsåtgärder vad gäller bekräftade förekomster av den lilla kupskalbaggen i Italien (EUT L 359, 16.12.2014, s. 161).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/370 av den 1 mars 2017 om ändring av genomförandebeslut 2014/909/EU vad gäller förlängning av tillämpningsperioden för vissa skyddsåtgärder och ändring av förteckningen över områden som omfattas av skyddsåtgärder avseende den lilla kupskalbaggen i Italien (EUT L 56, 3.3.2017, s. 213).


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

12.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 235/5


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 84/2019

av den 29 mars 2019

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2019/1400]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom förordning (EU) 2017/1129 upphävdes Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (2), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet med verkan från och med den 21 juli 2019.

(3)

Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 29b (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG) ska utgå med verkan från och med den 21 juli 2019.

2.

Följande ska införas efter punkt 29bc (kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/301):

”29bd.

32017 R 1129: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Utan hinder av bestämmelserna i protokoll 1 till detta avtal, och såvida inte annat föreskrivs i detta avtal, ska ”medlemsstat(er)” och ”behöriga myndigheter”, utöver deras innebörd i förordningen, anses inbegripa Eftastaterna och deras respektive behöriga myndigheter.

b)

Hänvisningar i förordningen till andra rättsakter ska betraktas som relevanta i den mån och i den form som dessa rättsakter är införlivade med avtalet.

c)

I artikel 9.3 ska ’eller dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 84/2019 av den 29 mars 2019, om denna dag infaller senare’ införas efter ’den 21 juli 2019’.

d)

I artikel 22.11 ska ’unionsrätten’ ersättas med 'EES-avtalet'.

e)

I andra meningen i artikel 33.5 ska ’eller, i tillämpliga fall, Eftas övervakningsmyndighet,’ införas efter ’Esma’.

f)

I artikel 34.1 ska, med avseende på Eftastaterna, ’och Eftas övervakningsmyndighet’ införas efter ’Esma’.

g)

I artikel 35.2 ska ’unionsrätten’ ersättas med ’EES-avtalet’.

h)

I andra meningen i artikel 37.3 ska ’eller, i tillämpliga fall, Eftas övervakningsmyndighet,’ införas efter ’Esma’.

i)

I artikel 38.2 d ska ’unionsrätt’ ersättas med ’bestämmelse i EES-avtalet’.

j)

I artikel 46.3 ska ’eller dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 84/2019 av den 29 mars 2019, om denna dag infaller senare’ införas efter ’den 21 juli 2019’.

k)

I artikel 49.2 och 49.3 ska ’eller dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 84/2019 av den 29 mars 2019, om denna dag infaller senare’ införas efter ’den 21 juli 2019’.

l)

I artikel 49.2 ska ’den 21 juli 2018’ och ’den 20 juli 2017’ ersättas med ’dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 84/2019 av den 29 mars 2019’.”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2017/1129 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 30 mars 2019, eller dagen efter den sista anmälan enligt artikel 103.1 i EES-avtalet (*1), om denna dag infaller senare.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 mars 2019.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Claude MAERTEN

Ordförande


(1)  EUT L 168, 30.6.2017, s. 12.

(2)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

(*1)  Konstitutionella krav finns angivna.


12.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 235/7


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 188/2019

av den 10 juli 2019

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2019/1401]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/979 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om finansiell nyckelinformation i sammanfattningen av ett prospekt, offentliggörande och klassificering av prospekt, annonsering om värdepapper, tillägg till ett prospekt och anmälningsportalen samt om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/301 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller formatet på, innehållet i och granskningen och godkännandet av de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Genom förordning (EU) 2019/979 upphävs kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 382/2014 (3) och (EG) nr 2016/301 (4), som är införlivade med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet med verkan från och med den 21 juli 2019.

(4)

Genom förordning (EU) 2019/980 upphävs kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (5), som är införlivad med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet med verkan från och med den 21 juli 2019.

(5)

Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Följande punkter ska införas efter punkt 29bd (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129) i bilaga IX till EES-avtalet:

”29bda.

32019 R 0979: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/979 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om finansiell nyckelinformation i sammanfattningen av ett prospekt, offentliggörande och klassificering av prospekt, annonsering om värdepapper, tillägg till ett prospekt och anmälningsportalen samt om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/301 (EUT L 166, 21.6.2019, s. 1).

29bdb.

32019 R 0980: Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller formatet på, innehållet i och granskningen och godkännandet av de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (EUT L 166, 21.6.2019, s. 26).”

2.   Texten i punkt 29ba (kommissionens förordning (EG) nr 809/2004), punkt 29bb (kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014) och punkt 29bc (kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/301) i bilaga IX till EES-avtalet ska utgå med verkan den 21 juli 2019.

Artikel 2

Texterna till de delegerade förordningarna (EU) 2019/979 och (EU) 2019/980 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 11 juli 2019, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 2019.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gunnar PÁLSSON

Ordförande


(1)  EUT L 166, 21.6.2019, s. 1.

(2)  EUT L 166, 21.6.2019, s. 26.

(3)  EUT L 111, 15.4.2014, s. 36.

(4)  EUT L 58, 4.3.2016, s. 13.

(5)  EUT L 149, 30.4.2004, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


12.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 235/9


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 190/2019

av den 10 juli 2019

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) och bilaga XIX (Konsumentskydd) till EES-avtalet [2019/1402]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilagorna IX och XIX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

Följande ska införas efter punkt 31k (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/751):

”31l.

32016 R 1011: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

(a)

Utan hinder av bestämmelserna i protokoll 1 till detta avtal, och såvida inte annat föreskrivs i detta avtal, ska ”medlemsstat(er)” och ”behöriga myndigheter”, utöver deras innebörd i förordningen, anses inbegripa Eftastaterna och deras respektive behöriga myndigheter.

(b)

I artikel 46.4 andra stycket, artikel 46.10 tredje stycket och i artikel 46.11 första stycket ska ’eller, allt efter omständigheterna, Eftas övervakningsmyndighet’ införas efter ’Esma’.

(c)

I artikel 46.10 ska ’unionsrätten’ ersättas med ’bestämmelserna i EES-avtalet’.

(d)

I artikel 47.1 ska, med avseende på Eftastaterna, ’och Eftas övervakningsmyndighet’ införas efter ’Esma’.

(e)

I artikel 48.3 ska ’unionsrätten’ ersättas med ’EES-avtalet’.”

Artikel 2

Följande strecksats ska läggas till i punkt 7h (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG) i bilaga XIX till EES-avtalet:

”—

32016 R 1011: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 1)”.

Artikel 3

Texten till förordning (EU) 2016/1011 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 11 juli 2019, eller dagen efter den sista anmälan enligt artikel 103.1 i EES-avtalet (*1), om denna dag infaller senare.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 2019.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gunnar PÁLSSON

Ordförande


(1)  EUT L 171, 29.6.2016, s. 1.

(*1)  Konstitutionella krav finns angivna.


Rättelser

12.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 235/11


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1090 av den 26 juni 2019 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet dimetoat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

( Europeiska unionens officiella tidning L 173 av den 27 juni 2019 )

Sidan 40, skäl 15

I stället för:

”17 oktober 2019”

ska det stå:

”30 september 2019”.

I stället för:

”17 juli 2020”

ska det stå:

”30 juni 2020”.

Sidan 41, artikel 3

I stället för:

”17 januari 2020”

ska det stå:

”31 december 2019”.

Sidan 41, artikel 4

I stället för:

”17 oktober 2019”

ska det stå:

”30 september 2019”.

I stället för:

”17 juli 2020”

ska det stå:

”30 juni 2020”.